ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.253.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 253

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
25 septembrie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 876/2009 al Comisiei din 24 septembrie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 877/2009 al Comisiei din 24 septembrie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului pentru anul de comercializare 2009/2010

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 878/2009 al Comisiei din 24 septembrie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru melase în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2009

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 879/2009 al Comisiei din 24 septembrie 2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

7

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 716/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului

8

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2009/717/PESC a Consiliului din 24 septembrie 2009 de prelungire a Poziției comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

17

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

25.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 876/2009 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 septembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

31,8

ZZ

31,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

125,5

ZZ

79,4

0709 90 70

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

96,7

CL

106,0

TR

84,3

UY

117,8

ZA

83,1

ZZ

97,6

0806 10 10

EG

104,8

IL

111,8

TR

95,7

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

62,2

BR

83,8

CL

99,4

NZ

80,2

US

79,8

ZA

76,8

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

81,8

CN

48,1

TR

108,5

US

161,5

ZA

70,1

ZZ

94,0

0809 30

TR

127,1

ZZ

127,1

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


25.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 877/2009 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2009

de stabilire a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului pentru anul de comercializare 2009/2010

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2) prevede că prețurile de import CIF pentru zahărul alb și zahărul brut se consideră ca fiind „prețuri reprezentative”. Se înțelege prin „prețuri reprezentative” prețurile stabilite pentru calitatea standard definită la punctele II și III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)

Pentru stabilirea acestor prețuri reprezentative trebuie să se țină seama de toate informațiile prevăzute la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 24 din respectivul regulament.

(3)

Pentru ajustarea prețurilor care nu vizează calitatea standard, este necesar, pentru zahărul alb, să se aplice în cazul ofertelor selecționate, majorările sau reducerile menționate la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 951/2006. În ceea ce privește zahărul brut, este necesar să se aplice metoda coeficienților corectori stabilită la alineatul respectiv litera (b).

(4)

Atunci când există o diferență între prețul de declanșare pentru produsul în cauză și prețul reprezentativ, este necesar să se stabilească taxe suplimentare de import în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(5)

Este necesară stabilirea prețurilor reprezentative și a taxelor suplimentare de import pentru produsele în cauză, în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 octombrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.


ANEXĂ

Prețuri reprezentative și taxe suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 99, aplicabile începând cu 1 octombrie 2009

(în EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

1701 11 90 (1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

39,49

5,62

1701 99 10 (2)

39,49

2,49

1701 99 90 (2)

39,49

2,49

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este prevăzută la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


25.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 878/2009 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2009

de stabilire a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru melase în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2) prevede că prețul de import CIF pentru melase este considerat „preț reprezentativ”. Prin „preț reprezentativ” se înțelege prețul stabilit pentru calitatea standard definită la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(2)

Pentru stabilirea prețurilor reprezentative trebuie să se țină seama de toate informațiile prevăzute la articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 30 din respectivul regulament și, dacă este cazul, aceste prețuri se pot stabili prin metoda prevăzută la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(3)

Pentru ajustarea prețurilor care nu vizează calitatea standard este necesară, în funcție de calitatea melasei oferite, majorarea sau reducerea prețurilor în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(4)

Atunci când există o diferență între prețul de declanșare pentru produsul în cauză și prețul reprezentativ, este necesar să se stabilească taxele suplimentare de import în condițiile menționate la articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006. În cazul suspendării taxelor de import în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, este necesar să se stabilească valori speciale pentru aceste taxe.

(5)

Este necesar să se stabilească prețurile reprezentative și taxele suplimentare de import pentru produsele în cauză, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 octombrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.


ANEXĂ

Prețuri reprezentative și valori ale taxelor suplimentare de import pentru melase în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2009

(în EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei de import care urmează să se aplice ca urmare a suspendării menționate la articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 la 100 kg net din produsul în cauză (1)

1703 10 00 (2)

12,98

0

1703 90 00 (2)

8,37

0


(1)  Această valoare înlocuiește, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, valoarea taxei tarifului vamal comun, stabilită pentru aceste produse.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006.


25.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 879/2009 AL COMISIEI

din 24 septembrie 2009

de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 676/2009 al Comisiei (2), s-a deschis o licitație pentru reducerea maximă a taxei la importul de porumb provenind din țări terțe în Spania.

(2)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia (3), Comisia poate decide, conform procedurii prevăzute la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, stabilirea unei reduceri maxime a taxei la import. Pentru stabilirea acestei reduceri, trebuie să se țină cont în special de criteriile prevăzute la articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1296/2008.

(3)

Contractul se atribuie oricărui ofertant a cărui ofertă este mai mică sau egală cu reducerea maximă a taxei la import.

(4)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru ofertele comunicate în perioada 11-24 septembrie 2009 în cadrul licitației prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009, reducerea maximă a taxei la importul de porumb este stabilită la 30,25 EUR/t pentru o cantitate maximă globală de 25 000 t.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 septembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196, 28.7.2009, p. 6.

(3)  JO L 340, 19.12.2008, p. 57.


DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

25.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/8


DECIZIA NR. 716/2009/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Sectorul serviciilor financiare este o componentă-cheie a pieței interne, esențială pentru funcționarea corespunzătoare a economiei europene și pentru competitivitatea globală. Un sector financiar viabil și dinamic necesită un cadru solid de reglementare și supraveghere, capabil să răspundă necesităților unor piețe financiare din ce în ce mai integrate la nivel comunitar.

(2)

Criza de pe piețele financiare, care a început în 2007, a plasat problematica supravegherii instituțiilor financiare, a raportării financiare și a auditului în prim-planul agendei politice a Comunității, sub aspectul elementelor necesare pentru a garanta buna funcționare a cadrului comun al pieței interne.

(3)

Într-o economie globală există, de asemenea, necesitatea convergenței standardelor între jurisdicții și a elaborării de standarde internaționale în cadrul unui proces transparent și responsabil din punct de vedere democratic. Prin urmare, este important pentru Comunitate ca aceasta să se implice în procesul de stabilire a standardelor internaționale pentru piețele financiare. Pentru a garanta că interesele Comunității sunt respectate și că standardele globale sunt de înaltă calitate și compatibile cu legislația comunitară, este esențial ca interesele Comunității să fie reprezentate în mod adecvat în respectivul proces de stabilire a standardelor internaționale.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (3) (Regulamentul IAS), standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) ar trebui incluse în dreptul comunitar pentru a fi utilizate de societăți cu valori mobiliare cotate pe o piață reglementată din Comunitate, cu condiția ca IFSR să îndeplinească criteriile prevăzute de Regulamentul IAS. IFSR dețin, astfel, un rol important în funcționarea pieței interne și, prin urmare, Comunitatea este direct interesată să se asigure că procesul prin care sunt elaborate și aprobate IFSR conduce la stabilirea de standarde care respectă cerințele cadrului juridic al pieței interne.

(5)

IFRS sunt emise de Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB), iar interpretările aferente de Comitetul pentru interpretări ale standardelor internaționale de raportare financiară (IFRIC), două organisme ale Fundației Comitetului pentru standarde internaționale de contabilitate (IASCF). De aceea, este important să se stabilească măsuri de finanțare corespunzătoare pentru IASCF.

(6)

Grupul consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) a fost înființat în 2001 de organizații europene reprezentând emitenți, investitori și profesioniști din sectorul contabilității implicați în procesul de raportare financiară. În conformitate cu Regulamentul IAS, EFRAG oferă Comisiei avize cu privire la conformitatea cu dreptul comunitar a standardelor de contabilitate emise de IASB sau a interpretărilor emise de IFRIC care necesită o aprobare. EFRAG este, de asemenea, utilizat din ce în ce mai mult ca platformă pentru a furniza contribuții tehnice în amonte cu privire la proiectele de standarde de contabilitate.

(7)

Având în vedere rolul-cheie pe care îl joacă EFRAG în privința susținerii legislației și politicii în domeniul pieței interne și a reprezentării intereselor europene în procesul de stabilire a standardelor la nivel internațional, se dovedește necesară contribuția Comunității la finanțarea EFRAG.

(8)

În domeniul auditului legal, Consiliul de supraveghere a interesului public (PIOB) a fost creat în 2005 de către Grupul de monitorizare, o organizație internațională responsabilă de monitorizarea reformei în materie de guvernanță a Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). Rolul PIOB este acela de a supraveghea procesul care conduce la adoptarea standardelor internaționale de audit (ISA) și alte activități de interes public ale IFAC. Este posibilă adoptarea de ISA pentru aplicarea în Comunitate cu condiția, în special, ca acestea să fie elaborate respectându-se în mod corespunzător procedurile, supravegherea publică și transparența, astfel cum se prevede la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (4).

(9)

Introducerea ISA în dreptul comunitar și rolul-cheie pe care îl joacă PIOB în garantarea respectării cerințelor prevăzute în Directiva 2006/43/CE se traduc prin faptul că Comunitatea este direct interesată să se asigure că procesul prin care sunt elaborate și aprobate aceste standarde conduce la stabilirea unor standarde care respectă cerințele cadrului juridic al pieței interne. De aceea, este important să se asigure măsuri de finanțare corespunzătoare pentru PIOB.

(10)

Prin urmare, este indicat să se instituie un program comunitar („programul”) care să permită cofinanțarea activităților EFRAG, IASCF și ale PIOB care urmăresc, în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (5), obiective de interes european general prin conceperea de standarde, aprobarea de standarde sau supravegherea proceselor de stabilire a standardelor în domeniul raportării financiare și al auditului.

(11)

Este, de asemenea, indicat să se ofere subvenții celor trei structuri de sprijin legale, al căror obiectiv exclusiv constă în furnizarea de sprijin administrativ Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei (6), Comitetului european al inspectorilor bancari, instituit prin Decizia 2009/78/CE a Comisiei (7) și Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale, instituit prin Decizia 2009/79/CE a Comisiei (8) (împreună „comitetele de supraveghetori”) pentru realizarea mandatelor lor și a proiectelor referitoare la convergența în materie de supraveghere, în special formarea personalului autorităților naționale de supraveghere și gestionarea proiectelor din domeniul tehnologiei informației.

(12)

Criza financiară a demonstrat necesitatea urgentă de a realiza progrese în domeniul convergenței și cooperării în materie de supraveghere. Prin urmare, este oportun ca Comunitatea să contribuie financiar la anumite acțiuni ale comitetelor de supraveghetori care urmează să fie desfășurate în vederea realizării acestor progrese.

(13)

Punerea în aplicare și aplicarea uniformă a dreptului comunitar în domeniul serviciilor financiare în ceea ce privește activitățile de supraveghere sunt esențiale pentru eliminarea obstacolelor încă existente în calea bunei funcționări a pieței interne. Unele dintre cele mai eficiente și adecvate mijloace pentru eliminarea obstacolelor existente constau în oferirea de către comitetele de supraveghetori a unei mai bune formări comune pentru personalul autorităților naționale de supraveghere și dezvoltarea unor instrumente comune în domeniul tehnologiei informației.

(14)

Organismele care își desfășoară activitatea în domeniul supravegherii, al contabilității și al auditului sunt în mare măsură dependente de finanțare și, în pofida rolurilor lor majore în cadrul Comunității, niciunul dintre beneficiarii propuși ai programului nu se bucură de sprijin financiar din bugetul Comunității, ceea ce le poate afecta capacitatea de a-și îndeplini misiunile respective care sunt decisive pentru funcționarea pieței interne.

(15)

Prin cofinanțarea comunitară se asigură faptul că beneficiarii au la dispoziție o finanțare transparentă, stabilă, diversificată, solidă și adecvată și că își pot duce la bun sfârșit misiunea de interes public într-un mod independent și eficient.

(16)

Ar trebui să se prevadă fonduri suficiente printr-o contribuție comunitară pentru buna funcționare a comitetelor de supraveghetori și stabilirea de standarde internaționale de contabilitate și audit, precum și, în special, pentru IASCF, inclusiv EFRAG și PIOB.

(17)

Finanțarea comunitară ar trebui să fie acordată sub condiția, în special în cazul specific al IASCF, a realizării practice a reformelor în materie de guvernanță solicitate de Comunitate.

(18)

Atunci când transmit anual proiectele de programe de lucru Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, astfel cum se solicită în Rezoluția Parlamentului European din 9 octombrie 2008 (9) și în Concluziile Consiliului din 14 mai 2008, comitetele de supraveghetori ar trebui să includă în respectivele proiecte de programe de lucru o secțiune care să detalieze activitățile care au fost finanțate în cadrul programului în cursul anului de transmitere, indicând, în special, cuantumurile cu care au fost finanțate și rezultatele obținute prin activitățile finanțate, precum și o descriere a activităților pe care comitetele de supraveghetori intenționează să o transmită Comisiei în cursul anului următor de finanțare în cadrul programului.

(19)

Pe lângă modificarea modelelor de finanțare ale acestora, IASCF si EFRAG sunt în plin proces de realizare a unor reforme în materie de guvernanță, a căror necesitate a fost subliniată de criza financiară, pentru a se asigura că prin structura și procesele lor acestea își îndeplinesc misiunea de interes public într-un mod independent, eficient, transparent și responsabil din punct de vedere democratic. Importanța acestor reforme a fost subliniată în raportul Grupului la nivel înalt pentru supravegherea financiară condus de Jacques de Larosière (grupul de Larosière) din 25 februarie 2009, în Comunicarea Comisiei pentru Consiliul European de primăvară din 4 martie 2009, intitulat „Stimularea redresării economiei europene”, precum și în cadrul reuniunii Grupului celor douăzeci (G-20) din 2 aprilie 2009. Reformele respective ar trebui puse în aplicare înainte de demararea cofinanțării comunitare. În ceea ce privește IASCF, reformele ar trebui să includă, printre altele, îndeplinirea așteptărilor formulate în Rezoluția Parlamentului European din 24 aprilie 2008 privind standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și guvernanța Consiliului pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) și în Concluziile Consiliului din 8 iulie 2008, în special cele referitoare la instituirea unui Consiliu de monitorizare cu competențe relevante și o componență adecvată, sporirea transparenței și a legitimității proceselor de stabilire a standardelor și a programului de lucru ale IASCF, sporirea eficacității activității Consiliului consultativ pentru standarde și oficializarea rolului studiilor de impact ca parte integrantă a procedurilor IASB.

(20)

Beneficiarii care desfășoară activități internaționale în țări terțe, precum PIOB și IASCF, nu ar trebui să beneficieze în continuare de cofinanțare comunitară în cazul în care, după primii doi ani de cofinanțare, aceștia nu înregistrează suficiente progrese în garantarea faptului că sursele de finanțare neutre, inclusiv din partea participanților din țări terțe, reprezintă majoritatea finanțării lor totale.

(21)

Directiva 2006/43/CE prevede că statele membre înființează organe de supraveghere independente în domeniul auditului. Cu toate acestea, recentele evenimente de pe piață au demonstrat deficiențe în multe domenii, inclusiv în cel al auditului. Prin urmare, pentru a îmbunătăți calitatea auditului în Uniunea Europeană, Comisia ar trebui să prezinte, până la 1 iulie 2010, un raport privind consolidarea cooperării în materie de supraveghere la nivel european între societățile de audit.

(22)

Criza financiară ar putea conduce la înființarea de noi organisme la nivel comunitar sau internațional cu un mandat care să includă obiective comunitare similare celor ale beneficiarilor programului.

(23)

Ar trebui să fie posibilă includerea în program a unor astfel de organisme, în calitate de noi beneficiari, cu condiția ca acestea să respecte criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta decizie.

(24)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (10).

(25)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să selecteze noi beneficiari pentru program și să modifice anexa în consecință. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei decizii, prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să se adopte în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(26)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (11) (regulamentul financiar) și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, care apără interesele financiare ale Comunității, trebuie aplicate ținându-se seama de principiile simplității și consecvenței în alegerea instrumentelor bugetare, de o limitare a numărului de cazuri în care Comisia păstrează responsabilitatea directă pentru punerea în aplicare și gestionare și de proporționalitatea necesară între nivelul de resurse și sarcina administrativă aferentă utilizării acestora.

(27)

Criza financiară a evidențiat necesitatea unei reforme a modelelor de reglementare și de supraveghere a sectorului financiar al Uniunii Europene. În Comunicarea sa intitulată „Stimularea redresării economiei europene”, Comisia și-a anunțat intenția de a prezenta propunerile legislative necesare, ținând seama în mod corespunzător de concluziile prezentate de grupul de Larosière. Consiliul European din 19 și 20 martie 2009 a convenit asupra necesității de a îmbunătăți procesul de reglementare și supraveghere a instituțiilor financiare din Uniunea Europeană, având ca bază de acțiune raportul grupului de Larosière. Comisia ar trebui să prezinte propuneri relevante Parlamentului European și Consiliului cât mai curând posibil și, în orice caz, până la 1 iulie 2010.

(28)

Prezenta decizie ar trebui să prevadă posibilitatea de cofinanțare a activităților anumitor organisme care urmăresc obiective de interes comunitar general, referitoare la aspecte de interes comunitar în domeniul serviciilor financiare, și care concep și aprobă standarde, sau supraveghează procesele de stabilire a standardelor în domeniul raportării financiare și al auditului.

(29)

Finanțarea comunitară este propusă pentru un număr bine definit și limitat de organisme, care sunt unele dintre cele mai importante din domeniul serviciilor financiare. În cadrul instituțional actual, noile mecanisme de finanțare vor asigura o finanțare stabilă, diversificată, solidă și adecvată pentru a permite organismelor în cauză să-și îndeplinească misiunea legată de Comunitate sau de interes public comunitar în mod independent și eficient. Sprijinul financiar urmează să se acorde în conformitate cu condițiile prevăzute în regulamentul financiar și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

(30)

Deoarece obiectivele prezentei decizii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere dimensiunea și efectele sale, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

DECID:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Se instituie un program comunitar („programul”), pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013, pentru sprijinirea activităților organismelor care contribuie la realizarea obiectivelor politice ale Comunității în legătură cu convergența și cooperarea în materie de supraveghere în domeniul serviciilor financiare și în legătură cu raportarea financiară și auditul.

Articolul 2

Obiective

(1)   Obiectivul general al programului este acela de a îmbunătăți condițiile de funcționare a pieței interne prin sprijinirea funcționării, activităților sau acțiunilor anumitor organisme în domeniile serviciilor financiare, raportării financiare și auditului.

(2)   Următoarele activități sunt acoperite de program:

(a)

activitățile de susținere a punerii în aplicare a politicilor comunitare care vizează convergența în materie de supraveghere, în special prin formarea personalului autorităților naționale de supraveghere și prin gestionarea proiectelor în materia tehnologiei informației în domeniul serviciilor financiare; precum și

(b)

activitățile de elaborare sau furnizare de contribuții la elaborarea, aplicarea, evaluarea sau monitorizarea de standarde sau la supravegherea proceselor de stabilire a standardelor în sprijinul punerii în aplicare a politicilor comunitare în domeniul raportării financiare și al auditului.

(3)   Punerea în aplicare a programului nu aduce atingere independenței comitetelor de supraveghetori prevăzută în Deciziile 2009/77/CE, 2009/78/CE și 2009/79/CE.

Articolul 3

Accesul la program

Pentru a fi eligibil pentru finanțare comunitară în cadrul programului, un beneficiar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

trebuie să fie o persoană juridică fără scop lucrativ, care să urmărească un obiectiv care vizează promovarea interesului public și scopuri de interes european general, astfel cum sunt prevăzute la articolul 162 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002; și

(b)

nu trebuie să se afle, în momentul acordării subvenției, în una dintre situațiile menționate la articolul 93 alineatul (1), la articolul 94 sau la articolul 96 alineatul (2) litera (a) din regulamentul financiar.

Articolul 4

Beneficiarii programului

(1)   Beneficiarii programului sunt cei enumerați în anexă.

(2)   Beneficiarii care desfășoară activități internaționale în țări terțe, precum IASCF și PIOB, nu vor continua să beneficieze de program în cazul în care, după primii doi ani de cofinanțare, aceștia nu înregistrează progrese semnificative în garantarea faptului că sursele de finanțare neutre, inclusiv din partea participanților din țări terțe, reprezintă majoritatea finanțării lor totale.

Articolul 5

Acordarea subvențiilor

(1)   Comisia oferă finanțare în cadrul programului sub formă de subvenții și numai după primirea unui program de lucru adecvat și a unui buget general estimativ.

(2)   Finanțarea comunitară se acordă sub formă de subvenții de funcționare sau subvenții pentru acțiuni și este supusă următoarelor condiții:

(a)

în cazul beneficiarilor enumerați în secțiunea A din anexă, finanțarea comunitară trebuie acordată sub formă de subvenții de funcționare; iar

(b)

în cazul beneficiarilor enumerați în secțiunea B din anexă:

(i)

beneficiarii pot alege între o subvenție pentru acțiuni și o subvenție de funcționare; și

(ii)

atunci când prezintă Comisiei programul său de lucru și bugetul său general estimativ în conformitate cu alineatul (1), beneficiarul trebuie să prezinte Comisiei confirmarea scrisă că cererea sa de finanțare nu afectează independența comitetelor de supraveghetori pentru care beneficiarul respectiv exercită o funcție de sprijin administrativ.

(3)   Subvențiile de funcționare se acordă numai pentru finanțarea costurilor și cheltuielilor de funcționare ale beneficiarilor, inclusiv funcționarea secretariatelor și remunerarea angajaților acestora.

În caz de reînnoire, subvențiile de funcționare nu sunt diminuate în mod automat.

(4)   Subvențiile pentru acțiuni se acordă doar pentru activitățile prevăzute la articolul 6, sub rezerva îndeplinirii condițiilor următoare:

(a)

scopul exclusiv al acestor subvenții trebuie să fie acela de a permite beneficiarilor enumerați în secțiunea B din anexă să exercite o funcție de sprijin administrativ pentru comitetele de supraveghetori pentru a dezvolta și a pune în aplicare proiectele identificate în deciziile de acordare a subvențiilor pentru acțiuni; și

(b)

funcția de sprijin administrativ a beneficiarilor enumerați în secțiunea B din anexă trebuie să fie menționată clar în statutele acestora.

Funcția de sprijin administrativ menționată la litera (b) constituie unicul scop al beneficiarilor enumerați în secțiunea B din anexă și include derularea activităților prevăzute la articolul 6 în interesul comitetelor de supraveghetori.

(5)   Comisia decide și publică sumele și procentul maxim de finanțare.

Articolul 6

Activități eligibile ale beneficiarilor pentru subvențiile pentru acțiuni

Fără a aduce atingere articolul 2 alineatul (3) și articolelor 3 și 5, următoarele activități sunt considerate ca fiind eligibile pentru subvențiile pentru acțiuni ca proiecte specifice cu o dimensiune comunitară:

(a)

proiectele din domeniul tehnologiei informației;

(b)

programele de formare și sistemele de detașare a personalului pentru personalul autorităților naționale de supraveghere;

(c)

găzduirea de conferințe, seminarii, sesiuni de formare și reuniuni ale experților;

(d)

redactarea și emiterea de publicații, pregătirea și realizarea altor activități informaționale;

(e)

efectuarea de cercetări, pregătirea de studii; și

(f)

alte activități specifice de sprijin relevante pentru legislația sau politicile Comunității în domeniul contabilității și al auditului sau al convergenței sau cooperării în materie de supraveghere.

Articolul 7

Selecția de noi beneficiari

(1)   Comisia poate selecta noi beneficiari ai programului și poate modifica anexa în consecință. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei decizii prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (2).

(2)   Pentru a se califica drept nou beneficiar, un organism trebuie să respecte criteriile prevăzute la articolul 3 și cel puțin unul dintre următoarele criterii:

(a)

trebuie să fie un succesor direct al unuia dintre beneficiarii enumerați în anexă;

(b)

trebuie să desfășoare activități de sprijinire a punerii în aplicare a politicilor comunitare care vizează convergența și cooperarea în materie de supraveghere în domeniul serviciilor financiare; sau

(c)

trebuie să fie direct implicat în procesul de elaborare sau furnizare de contribuții la elaborarea de standarde internaționale, la aplicarea, evaluarea sau monitorizarea acestor standarde sau la supravegherea proceselor de stabilire a standardelor în sprijinul punerii în aplicare a politicilor comunitare în domeniul raportării financiare și al auditului.

(3)   În situația în care un organism selectat de Comisie drept nou beneficiar:

(a)

îndeplinește criteriul stabilit la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol, acestuia i se poate acorda subvenția aferentă predecesorului său menționat în anexă, cu condiția ca, în cazul unei subvenții pentru acțiuni, acest organism să îndeplinească și criteriile pentru activități eligibile stabilite la articolul 6; sau

(b)

îndeplinește criteriile pentru activități eligibile stabilite la articolul 6 și criteriile stabilite la alineatul (2) litera (b) sau (c) din prezentul articol, acestuia i se poate acorda o subvenție pentru acțiuni.

În conformitate cu litera (b) din prezentul alineat, valoarea maximă a finanțării disponibile în cadrul subvenției pentru acțiuni nu depășește anual creditele neutilizate în contextul subvențiilor acordate pentru acțiuni specifice sau al subvențiilor de funcționare în temeiul articolului 9.

Articolul 8

Transparență

Orice beneficiar al fondurilor acordate în cadrul programului indică, într-un loc vizibil, cum ar fi pe o pagină de internet, într-o publicație sau într-un raport anual, că a primit finanțare din bugetul Uniunii Europene.

Articolul 9

Dispoziții financiare

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentei decizii în perioada 2010-2013 este de 38 700 000 EUR. În cadrul acestui pachet, creditele de angajament alocate beneficiarilor enumerați în secțiunea B din anexă sunt de cel puțin 13 500 000 EUR, cele alocate IASCF sunt de cel mult 12 750 000 EUR, iar cele alocate EFRAG sunt de cel mult 11 250 000 EUR.

(2)   Creditele anuale alocate în conformitate cu prezenta decizie sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

(3)   Atunci când Comisia prezintă autorității bugetare, ca parte a proiectului preliminar de buget, prima cerere de creditare legată de IASCF, aceasta prezintă Parlamentului European și Consiliului, cu o lună înaintea acestei cereri, un raport privind reformele din domeniul guvernanței realizate de IASCF. Raportul respectiv este evaluat în mod adecvat de Parlamentul European și de Consiliu. Raportul se axează pe structura și procesele de guvernanță, inclusiv pe componența și competențele Consiliului de monitorizare, în special pe capacitatea respectivului organism de a-și îndeplini misiunea de interes public în mod transparent și eficient. Raportul precizează, de asemenea, progresele înregistrate în ceea ce privește foile de parcurs pentru țările terțe privind aplicarea IFRS emitenților lor naționali.

(4)   Atunci când Comisia prezintă autorității bugetare, ca parte a proiectului preliminar de buget, prima cerere de creditare aferentă anului care urmează primilor doi ani de finanțare a IASCF și a PIOB, aceasta prezintă, cu o lună înaintea acestei cereri, un raport prin care evaluează dacă IASCF și PIOB au înregistrat progrese semnificative în garantarea faptului că sursele de finanțare neutre, inclusiv din partea participanților din țările terțe, reprezintă majoritatea finanțării lor totale. Raportul respectiv este evaluat în mod adecvat de Parlamentul European și de Consiliu în ceea ce privește măsura în care s-au înregistrat progrese semnificative în garantarea surselor de finanțare neutre, inclusiv din partea participanților din țări terțe.

Articolul 10

Punerea în aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii se adoptă de Comisie în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul financiar și în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

Articolul 11

Monitorizare

(1)   Comisia se asigură că:

(a)

pentru toate acțiunile finanțate prin program sub forma unei subvenții pentru acțiuni, beneficiarul prezintă anual un raport tehnic și financiar privind desfășurarea lucrărilor și un raport final după finalizarea acțiunii; și

(b)

pentru toate programele de lucru finanțate prin program sub forma unui subvenții de funcționare, beneficiarul prezintă anual un raport financiar și de activitate privind punerea în aplicare a programului de lucru și un raport final după încheierea perioadei de eligibilitate pentru finanțare comunitară.

Comisia stabilește forma și conținutul rapoartelor menționate la literele (a) și (b).

(2)   Fără a aduce atingere auditurilor efectuate de Curtea de Conturi în cooperare cu departamentul sau organismele naționale de audit competente în temeiul articolului 248 din tratat sau oricărei inspecții efectuate în temeiul articolului 279 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din tratat, funcționarii și alți membri ai personalului Comisiei pot efectua verificări la fața locului, inclusiv verificări prin sondaj, asupra acțiunilor finanțate în cadrul programului și în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (12). Dacă este necesar, se efectuează investigații de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), iar acestea intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(3)   Comisia se asigură că acordurile și contractele rezultate din punerea în aplicare a programului prevăd, în special, supravegherea și controlul financiar exercitate de către Comisie (sau de orice reprezentant autorizat de aceasta), inclusiv OLAF, și efectuarea de audituri – în cazul în care este necesar prin controale la fața locului – de către Curtea de Conturi.

(4)   Personalul Comisiei și personalul extern autorizat de Comisie au un drept de acces corespunzător, în special în sediile beneficiarilor și la toate informațiile, inclusiv la informații în format electronic, necesare pentru efectuarea de astfel de audituri.

(5)   Curtea de Conturi și OLAF beneficiază de aceleași drepturi ca și Comisia, în special de dreptul de acces.

(6)   Beneficiarul unei subvenții de funcționare sau al unei subvenții pentru acțiuni menține la dispoziția Comisiei toate documentele justificative, inclusiv situația financiară auditată, cu privire la cheltuielile efectuate în anul pentru care s-a acordat subvenția, pe o perioadă de cinci ani de la ultima plată. Beneficiarul unei astfel de subvenții se asigură că, dacă este cazul, documentele justificative aflate în posesia unor parteneri sau membri sunt puse la dispoziția Comisiei.

(7)   Pe baza rezultatelor rapoartelor și ale verificărilor prin sondaj menționate la alineatele (1) și (2), Comisia se asigură, dacă este necesar, că sunt ajustate valoarea sau condițiile de alocare a sprijinului financiar aprobat inițial și calendarul plăților.

(8)   Comisia se asigură că se iau toate măsurile necesare pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt realizate în mod corespunzător și în conformitate cu prezenta decizie și cu regulamentul financiar.

Articolul 12

Protejarea intereselor financiare ale Comunității

(1)   Comisia garantează, cu ocazia punerii în aplicare a activităților finanțate în cadrul programului, protejarea intereselor financiare ale Comunității prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a altor activități ilegale, prin verificări eficiente și prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, în cazul în care sunt constatate abateri, prin sancțiuni efective, proporționale și disuasive, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (14), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 și Regulamentul (CE) nr. 1073/1999.

(2)   Pentru activitățile comunitare finanțate în baza prezentului program, noțiunea de abatere înseamnă, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar, ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Uniunii Europene sau bugetele gestionate de Comunități, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităților, fie prin cheltuieli nejustificate.

(3)   Comisia asigură reducerea, suspendarea sau recuperarea valorii sprijinului financiar acordat pentru o acțiune în cazul în care constată abateri, inclusiv nerespectarea prezentei decizii, a deciziei individuale sau a contractului ori a acordului de furnizare a sprijinului financiar în cauză sau dacă se află că, fără a se fi solicitat aprobarea Comisiei, acțiunea a făcut obiectul unei modificări care intră în conflict cu natura sau cu condițiile de aplicare ale proiectului.

(4)   Dacă nu au fost respectate termenele sau dacă doar o parte din sprijinul financiar alocat este justificat de progresul realizat prin punerea în aplicare a unei acțiuni, beneficiarul trimite Comisiei observații într-un anumit termen. Dacă beneficiarul nu oferă un răspuns satisfăcător, Comisia poate anula restul sprijinului financiar și poate cere rambursarea sumelor deja transferate.

(5)   Comisia se asigură că orice plată necuvenită este rambursată. Toate sumele neachitate la timp sunt purtătoare de dobândă în condițiile prevăzute de regulamentul financiar.

Articolul 13

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 14

Evaluare

(1)   Cel târziu cu șase luni înainte de finalizarea programului, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind realizarea obiectivelor programului. Raportul respectiv se bazează, inter alia, pe rapoartele anuale menționate la articolul 11 alineatul (1).

Raportul respectiv evaluează cel puțin pertinența și coerența de ansamblu a programului, eficacitatea executării sale și eficacitatea generală și individuală a diverselor acțiuni din punctul de vedere al realizării obiectivelor prevăzute la articolul 2.

Raportul se transmite, pentru informare, Comitetului Economic și Social European.

(2)   Parlamentul European și Consiliul decid, în conformitate cu tratatul, cu privire la continuarea programului după 31 decembrie 2013.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, cât mai curând posibil și cel târziu până la 1 iulie 2010, un raport privind necesitatea unor reforme suplimentare ale sistemului de supraveghere financiară din Uniunea Europeană, ținând seama de competențele prevăzute în tratat, și, după caz, înaintează propunerile legislative necesare.

(4)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, odată cu proiectul preliminar de buget pentru 2011, un raport cu privire la posibilele ajustări necesare ale pachetului financiar global în ceea ce privește creditele de angajament alocate beneficiarilor enumerați în secțiunea B din anexă.

(5)   Comisia prezintă până la 1 iulie 2010 un raport privind consolidarea cooperării în materie de supraveghere la nivel european între societățile de audit.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

C. MALMSTRÖM


(1)  Avizul din 25 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 6 mai 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.

(3)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 157, 9.6.2006, p. 87.

(5)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(6)  JO L 25, 29.1.2009, p. 18.

(7)  JO L 25, 29.1.2009, p. 23.

(8)  JO L 25, 29.1.2009, p. 28.

(9)  Rezoluția Parlamentului European din 9 octombrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(14)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.


ANEXĂ

Beneficiarii menționați în decizie sunt următorii:

Secțiunea A

Beneficiari în domeniul raportării financiare:

Grupul consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG);

Fundația Comitetului pentru standarde internaționale de contabilitate (IASCF).

Beneficiari în domeniul auditului:

Consiliul de supraveghere a interesului public (PIOB).

Secțiunea B

Organisme, al căror obiectiv este de a furniza sprijin administrativ Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, Comitetului inspectorilor bancari europeni și Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale:

în cazul Comitetului european al inspectorilor bancari (CEBS), CEBS Secretariat Limited, o societate britanică cu răspundere limitată prin garanție fără capital social, cu sediul social situat la Londra și înregistrată sub numărul 5161108 la Registrul Comerțului („Companies House”);

în cazul Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR), o organizație franceză nonprofit (association loi 1901), cu sediul social situat la Paris și înregistrată sub numărul 441545308 la „préfecture de police”;

în cazul Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIOPS), o organizație germană nonprofit [„eingetragener Verein” (e.V.)], cu sediul social situat la Frankfurt și înregistrată sub numărul VR 12777 la „Amtsgericht Frankfurt am Main”.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

25.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/17


POZIȚIA COMUNĂ 2009/717/PESC A CONSILIULUI

din 24 septembrie 2009

de prelungire a Poziției comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 11 octombrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/694/PESC (1), obiectivul fiind acela de a îngheța toate fondurile și resursele economice ale tuturor persoanelor care au fost puse sub acuzare de TPII pentru crime de război, dar care nu se află în custodia TPII.

(2)

Poziția comună 2004/694/PESC se aplică până la 10 octombrie 2009.

(3)

Poziția comună 2004/694/PESC ar trebui reînnoită pentru o perioadă suplimentară de 12 luni.

(4)

Măsurile comunitare de punere în aplicare sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 al Consiliului din 11 octombrie 2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) (2),

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2004/694/PESC se prelungește până la 10 octombrie 2010.

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. OLOFSSON


(1)  JO L 315, 14.10.2004, p. 52.

(2)  JO L 315, 14.10.2004, p. 14.