ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.227.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 227

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
29 august 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 788/2009 al Comisiei din 28 august 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 789/2009 al Comisiei din 28 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește protecția împotriva atacurilor vectorilor și cerințele minime pentru programele de monitorizare și supraveghere a bolii limbii albastre ( 1 )

3

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/624/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 august 2009 de modificare a Deciziei 2004/211/CE în ceea ce privește mențiunile referitoare la Brazilia și Mauritius din lista cu țări terțe și părți ale acestora din care sunt autorizate importuri în Comunitate de ecvidee vii și de material seminal, ovule și embrioni provenite de la specii ecvine [notificată cu numărul C(2009) 6385]  ( 1 )

7

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisie

 

 

2009/625/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 20 august 2009 privind educația în domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală și a conținutului mai competitivă și o societate a cunoașterii integratoare

9

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

29.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 227/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 788/2009 AL COMISIEI

din 28 august 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 29 august 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 august 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

39,9

XS

37,6

ZZ

38,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

102,1

ZZ

67,7

0709 90 70

TR

107,2

ZZ

107,2

0805 50 10

AR

107,8

BR

122,7

UY

124,1

ZA

68,4

ZZ

105,8

0806 10 10

EG

155,8

TR

105,3

ZZ

130,6

0808 10 80

AR

101,6

BR

78,0

CL

82,5

CN

67,1

NZ

81,6

US

95,4

UY

42,1

ZA

80,5

ZZ

78,6

0808 20 50

AR

145,7

TR

125,3

ZA

88,8

ZZ

119,9

0809 30

TR

124,6

ZZ

124,6

0809 40 05

IL

93,9

ZZ

93,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


29.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 227/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 789/2009 AL COMISIEI

din 28 august 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește protecția împotriva atacurilor vectorilor și cerințele minime pentru programele de monitorizare și supraveghere a bolii limbii albastre

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (c), articolele 11 și 12 și articolul 19 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 al Comisiei din 26 octombrie 2007 referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce privește combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum și restricțiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta (2) stabilește normele privind deplasările acestor animale în ceea ce privește febra catarală ovină din și către zone restricționate. De asemenea, acesta stabilește condițiile de derogare de la interdicția de ieșire, aplicabilă deplasărilor de astfel de animale, de material seminal, ovule și embrioni aparținând acestora, prevăzută de Directiva 2000/75/CE. Respectivele condiții includ protecția acestor animale împotriva atacurilor vectorilor.

(2)

Pentru a permite o mai mare flexibilitate în conceperea programelor de monitorizare și supraveghere a bolii limbii albastre existente în statele membre și, mai ales, în ceea ce privește demarcarea „regiunilor cu risc mai scăzut”, se pot concepe strategii alternative monitorizării cu ajutorul animalelor santinelă, însă care furnizează același nivel de siguranță în demonstrarea absenței circulării virusului. Studiile serologice/virologice pot include, de asemenea, testarea probelor prelevate în alte scopuri, precum probele de la abatoare sau din lapte în vrac.

(3)

Experiența a arătat că cerințele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 având ca scop prevenirea expunerii animalelor la vectori pot fi dificil de aplicat. Totuși, în anumite condiții, în unități precum centre de inseminare artificială sau stații de carantină, poate fi posibilă prevenirea expunerii animalelor la vectori. Protecția împotriva atacurilor vectorilor nu ar trebui să depindă exclusiv de utilizarea insecticidelor și/sau a insectifugelor, ci ar trebui să impună, de asemenea, ca animalele să fie ținute într-o unitate cu protecție împotriva vectorilor unde să se ia măsuri suplimentare, în special o combinație de bariere fizice și tratamente chimice (insecticide și/sau insectifuge) pentru a preveni contactul între animale și vectori. Absența vectorilor poate fi verificată prin funcționarea de capcane de vectori în interiorul acestor unități.

(4)

Avizul științific al Comitetului științific pentru sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul EFSA privind „Riscul transmiterii bolii limbi albastre la animalele în tranzit”, adoptat la 11 septembrie 2008 (3), arată că riscurile rezultate din circularea animalelor în timpul unei perioade dintr-un sezon cu risc scăzut de transmitere, chiar și fără teste suplimentare, rămân semnificativ mai scăzute decât în alte perioade, chiar și atunci când sunt combinate cu testări serologice sau teste PCR. Mai mult, când durata perioadei de tranzit în care animalele sunt expuse la atacurile vectorilor nu depășește o zi, eficiența insecticidelor și/sau insectifugelor ca măsuri de reducere a riscului este considerată ca fiind suficientă pentru a proteja animalele în fața acestor atacuri.

(5)

Tranzitul prin „regiuni cu risc mai scăzut” în care a fost aplicată vaccinarea și în care circulația unuia sau a mai multor serotipuri de virus al bolii limbii albastre este absentă, nu presupune niciun risc de infectare a animalelor.

(6)

În consecință, este adecvat să se stabilească anumite derogări de la cerința generală prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1266/2007, conform căreia animalele și vehiculele trebuie să fie tratate cu insecticide sau insectifuge pentru toate deplasările de tranzit.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7 alineatul (2a), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2a)   Statele membre pot, pe baza rezultatului unei evaluări a riscului care trebuie să ia în calcul o cantitate suficientă de date epidemiologice obținute în urma implementării monitorizării în conformitate cu punctul 1.1.2.1 sau cu punctul 1.1.2.2 din anexa I, să delimiteze o parte a unei zone de protecție ca «zonă cu acces reglementat în care a fost efectuată vaccinarea și în care nu circulă un serotip sau serotipuri specific(e) al(e) virusului bolii limbii albastre» («regiune cu risc mai scăzut»), sub rezerva următoarelor condiții:”.

2.

La articolul 9, alineatul (1) litera (c) și alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

în cazul în care, pe durata tranzitului printr-o zonă cu acces reglementat, se prevede o perioadă de repaus mai lungă de o zi la un punct de control, animalele să fie protejate de atacurile vectorilor într-o unitate cu protecție împotriva vectorilor.

(2)   Alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică în cazul în care tranzitul are loc:

(a)

exclusiv din sau prin zone geografice relevante din punct de vedere epidemiologic din zona de restricție în timpul perioadei fără vectori ai bolii limbii albastre, definită în conformitate cu anexa V; sau

(b)

din sau prin părți ale zonei cu acces reglementat delimitată ca «regiune cu risc mai scăzut» în conformitate cu articolul 7 alineatul (2a).

(3)   În cazul în care animalele îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile stabilite la punctele 5, 6 și 7 din secțiunea A din anexa III, tratamentul animalelor menționat la alineatul (1) literele (a) și (b) și protecția animalelor menționată la alineatul (1) litera (c) nu se aplică.

(4)   La certificatele sanitar-veterinare prevăzute în Directivele 64/432/CEE, 91/68/CEE și 92/65/CEE sau la care se face referire în Decizia 93/444/CEE, pentru animalele menționate la prezentul articol alineatul (1) ar trebui adăugat următorul text suplimentar:

«Tratament cu insecticide/insectifuge cu … (a se insera denumirea produsului) la … (a se insera data) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1266/2007. (4)»

3.

La articolul 9a se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   La certificatele sanitar-veterinare prevăzute în Directivele 64/432/CEE, 91/68/CEE și 92/65/CEE sau la care se face referire în Decizia 93/444/CEE, pentru animalele menționate la prezentul articol alineatul (1) ar trebui adăugat următorul text suplimentar:

«Animalele care respectă dispozițiile articolului 9a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007».”

4.

Anexele I și III se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 august 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283, 27.10.2007, p. 37.

(3)  Jurnalul EFSA (2008) 795, 1-56.

(4)  JO L 283, 27.10.2007, p. 37.”


ANEXĂ

Anexele I și III se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1.1.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.1.2.2.

Studiile serologice/virologice:

constau cel puțin într-un program anual activ de testare serologică/virologică a populațiilor de specii susceptibile, în vederea depistării cazurilor de transmitere a virusului bolii limbii albastre prin testare serologică și/sau virologică aleatorie, pus în aplicare în toate zonele geografice relevante din punct de vedere epidemiologic și executat în perioada anului în care depistarea infecției sau a seroconversiei este mai probabilă;

trebuie concepute astfel încât probele să fie reprezentative și adaptate la structura populației de specii susceptibile care urmează să fie eșantionate în zona geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic, iar dimensiunea probei să fie astfel calculată încât să permită detectarea unei prevalențe de 20 % cu un nivel de încredere de 95 % în rândul populației de specii susceptibile din zona geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic. În scopul delimitării unei părți dintr-o zonă de protecție ca «regiune cu risc mai scăzut», în conformitate cu articolul 7 alineatul (2a), studiul trebuie să includă o dimensiune a probei calculată astfel încât să detecteze o prevalență lunară de 2 % cu un nivel de încredere de 95 % în rândul populației de specii susceptibile din zona geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic;

trebuie să garanteze că animalele seropozitive provenite de la populațiile vaccinate sau imunizate nu interferează cu studiile serologice;

trebuie să garanteze că testarea de laborator este concepută astfel încât testele de depistare pozitive să fie urmate de teste serologice/virologice specifice de serotip, care țintesc serotipul sau serotipurile virusului bolii limbii albastre anticipate în zona geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic, necesare în vederea determinării serotipului specific care circulă;

pot fi concepute, de asemenea, astfel încât amploarea vaccinării și a distribuției diferitelor serotipuri ale virusului bolii limbii albastre prezente în zona de restricție să poată fi monitorizată;

pot include testarea probelor prelevate în alte scopuri, precum probele de la abatoare sau din lapte în vrac.”;

(b)

punctul 2.2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.2.

Studiile serologice/virologice:

constau cel puțin într-un program anual activ de testare serologică/virologică a populațiilor de specii susceptibile, în vederea depistării cazurilor de transmitere a virusului bolii limbii albastre prin testare serologică și/sau virologică aleatorie, pus în aplicare în toate zonele geografice relevante din punct de vedere epidemiologic și executat în perioada anului în care depistarea seroconversiei este mai probabilă;

trebuie concepute astfel încât probele să fie reprezentative și adaptate la structura populației de specii susceptibile care urmează să fie eșantionate în zona geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic, iar dimensiunea probei să fie astfel calculată încât să permită detectarea unei prevalențe de 20 % cu un nivel de încredere de 95 % în rândul populației de specii susceptibile din zona geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic;

trebuie să garanteze că animalele seropozitive provenite de la populațiile vaccinate sau imunizate nu interferează cu studiile serologice;

pot include testarea probelor prelevate în alte scopuri, precum probele de la abatoare sau din lapte în vrac.”

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea A se modifică după cum urmează:

(i)

la punctul 2, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Până la momentul expedierii, animalele au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor într-o unitate cu protecție împotriva vectorilor timp de cel puțin 60 de zile înainte de data de expediere.”;

(ii)

la punctul 3, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Animalele au fost ținute, până la momentul expedierii, într-o zonă neafectată sezonier de febra catarală ovină, în sezonul de inactivitate a vectorilor, definit în conformitate cu anexa V, sau au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor într-o unitate cu protecție împotriva vectorilor cel puțin 28 de zile și au fost supuse, pe parcursul acestei perioade, unui test serologic de depistare a anticorpilor grupului virusului febrei catarale ovine, în conformitate cu Manualul OIE privind animalele terestre, cu rezultate negative, testul fiind efectuat pe probe prelevate de la respectivul animal la cel puțin 28 de zile după începerea perioadei de protecție împotriva atacurilor vectorilor sau a sezonului de inactivitate a vectorilor.”;

(iii)

la punctul 4, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Animalele au fost ținute, până la momentul expedierii, într-o zonă neafectată sezonier de febra catarală ovină, în sezonul de inactivitate a vectorilor, definit în conformitate cu anexa V, sau au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor într-o unitate cu protecție împotriva vectorilor cel puțin 14 zile și au fost supuse, pe parcursul acestei perioade, unui test de identificare a agentului, în conformitate cu Manualul OIE privind animalele terestre, cu rezultate negative, testul fiind efectuat pe probe prelevate de la respectivul animal la cel puțin 14 zile de la data începerii perioadei de protecție împotriva atacurilor vectorilor sau a sezonului de inactivitate a vectorilor.”;

(b)

la secțiunea B, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor într-o unitate cu protecție împotriva vectorilor timp de cel puțin 60 de zile înainte de data începerii recoltării materialului seminal, precum și în timpul efectuării recoltării;”;

(c)

la secțiunea C punctul 2, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

au fost protejate împotriva atacurilor vectorilor într-o unitate cu protecție împotriva vectorilor timp de cel puțin 60 de zile înainte de începerea recoltării embrionilor/ovulelor, precum și în timpul efectuării recoltării;”.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

29.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 227/7


DECIZIA COMISIEI

din 28 august 2009

de modificare a Deciziei 2004/211/CE în ceea ce privește mențiunile referitoare la Brazilia și Mauritius din lista cu țări terțe și părți ale acestora din care sunt autorizate importuri în Comunitate de ecvidee vii și de material seminal, ovule și embrioni provenite de la specii ecvine

[notificată cu numărul C(2009) 6385]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/624/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (1), în special articolul 12 alineatele (1) și (4), precum și articolul 19 teza introductivă și punctele (i) și (ii),

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (2), în special articolul 17 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților din teritoriile acestor țări din care statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină (3) prevede o listă cu țări terțe sau părți ale acestora din care statele membre autorizează admiterea temporară a cailor înregistrați, reintrarea după exportarea temporară a cailor înregistrați, importarea de ecvidee în scop de sacrificare, de ecvidee înregistrate și de ecvidee de reproducție, precum și producerea și importarea de material seminal, ovule și embrioni provenite de la specii ecvine.

(2)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Directiva 90/426/CEE și cu punctul 2 partea A capitolul II din anexa D la Directiva 92/65/CEE, ecvideele și materialul seminal, ovulele și embrionii aparținând speciilor ecvine trebuie să provină din țări terțe sau părți ale teritoriului acestora din care morva a fost absentă timp de cel puțin 6 luni.

(3)

La data de 5 septembrie 2008, Brazilia a notificat Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) cu privire la confirmarea unui caz de morvă la un cal dintr-o zonă suburbană a orașului São Paulo, statul São Paulo. Pentru a se permite continuarea importării de ecvidee, material seminal, ovule și embrioni din părți ale teritoriului Braziliei neafectate de boli, Comisia a adoptat Decizia 2008/804/CE (4), care a exclus statul São Paulo din lista teritoriilor Braziliei prevăzută în anexa I la Decizia 2004/211/CE.

(4)

Ținând cont de informațiile și garanțiile oferite de Brazilia, precum și de faptul că au trecut cel puțin șase luni de la detectarea cazurilor de morvă și de la sacrificarea în consecință a animalelor infectate, statul São Paulo ar trebui reintrodus în lista teritoriilor Braziliei din anexa I la Decizia 2004/211/CE, pentru a se permite reluarea importurilor de ecvidee, material seminal, ovule și embrioni din această parte a teritoriului Braziliei. Prin urmare, mențiunea privind Brazilia din anexa I la Decizia 2004/211/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

O misiune de inspecție veterinară efectuată în Mauritius a constatat neajunsuri care impun restrângerea introducerii în Comunitate de ecvidee din această țară la caii înregistrați care respectă condițiile de sănătate animală prevăzute în anexa II litera E din Decizia 93/197/CEE a Comisiei din 5 februarie 1993 privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară la importul de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducție și producție (5). Condițiile respective impun, printre altele, o perioadă de ședere continuă de trei luni și izolarea înainte de exportare într-un centru de izolare aprobat, ferit de vectori din categoria insectelor, pentru a se evita introducerea de boli în Comunitate. Prin urmare, mențiunea privind Mauritius din anexa I la Decizia 2004/211/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2004/211/CE se modifică după cum urmează:

1.

Mențiunea privind Brazilia se înlocuiește cu următorul text:

„BR

Brazilia

BR-0

Întreaga țară

 

 

BR-1

Statele:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

 

2.

Mențiunea privind Mauritius se înlocuiește cu următorul text:

„MU

Mauritius

MU-0

Întreaga țară

E

X

—”

 

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 august 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 73, 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 277, 18.10.2008, p. 36.

(5)  JO L 86, 6.4.1993, p. 16.


RECOMANDĂRI

Comisie

29.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 227/9


RECOMANDAREA COMISIEI

din 20 august 2009

privind educația în domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală și a conținutului mai competitivă și o societate a cunoașterii integratoare

(2009/625/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211 (1),

întrucât:

(1)

La 20 decembrie 2007, Comisia a adoptat comunicarea intitulată „O abordare europeană a competenței mediatice în mediul digital” (2), axată pe educația media pentru comunicarea comercială, care acoperă chestiuni legate de publicitate, pe educația media pentru operele audiovizuale, care constă în parte în informarea cu privire la filmul european și în sporirea abilităților creatoare, și pe educația media pentru conținutul online, care, de exemplu, ar permite cetățenilor să înțeleagă mai bine modul în care funcționează motoarele de căutare pe internet.

(2)

În raportul său asupra competenței mediatice în lumea digitală (3), Parlamentul European a invitat Comisia să își dezvolte politica de promovare a educației media, în colaborare cu toate instituțiile europene și cu autoritățile locale și regionale.

(3)

Concluziile Consiliului privind competența mediatică (4) adoptate de Consiliul Educație, Tineret și Cultură din 21-22 mai 2008 aprobă viziunea strategică propusă de Comisia Europeană asupra educației media ca factor esențial al cetățeniei active în societatea informațională de astăzi.

(4)

În octombrie 2008, Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz general cu privire la conținutul creativ online și la competența mediatică (5).

(5)

Consiliul European de la Lisabona (6) a afirmat că „industriile din domeniul conținutului creează valoare adăugată prin exploatarea și organizarea în rețea a diversității culturale europene”. Agenda europeană pentru cultură lansată în 2007 stabilește un cadru strategic pentru a răspunde principalelor provocări din domeniul cultural, iar concluziile Consiliului din mai 2009 cu privire la cultură în calitate de catalizator al creativității și inovării subliniază contribuția specifică pe care o poate avea cultura în aceste domenii și preconizează un concept mai general de inovare ca parte a strategiei Lisabona de după 2010. Acest lucru este deosebit de important în contextul inițiativei i2010 a Comisiei Europene pentru impulsionarea competitivității în sectorul TIC și crearea unui spațiu informațional european unic.

(6)

Un nivel mai ridicat de educație media ar avea un rol considerabil în atingerea obiectivelor fixate de Uniunea Europeană la Consiliul European de la Lisabona și în cadrul inițiativei i2010, în special în privința unei economii a cunoașterii mai competitive, contribuind totodată la crearea unei societăți informaționale mai integratoare.

(7)

Consultarea publică organizată la sfârșitul anului 2006 a scos în evidență diferențele dintre practicile și nivelurile de educație media din Europa. În același timp, este recunoscut faptul că nu există criterii sau standarde convenite pentru evaluarea educației media și că este nevoie urgentă să se întreprindă lucrări de cercetare la scară largă și de lungă durată pentru stabilirea unor astfel de criterii.

(8)

Așa cum s-a afirmat în studiul „Tendințe și abordări curente ale educației media în Europa” realizat pentru Comisie în a doua jumătate a anului 2007, există unele bariere în calea dezvoltării în domeniul educației media la nivel european. Printre acestea se numără lipsa unei viziuni comune, lipsa vizibilității europene a inițiativelor naționale, regionale și locale și absența unor rețele europene și a coordonării între părțile interesate.

(9)

Ar fi extrem de important ca bunele practici din acest domeniu să poată fi analizate, puse în valoare și difuzate în întreaga Uniune Europeană și să se creeze și promoveze rețele europene între părțile interesate.

(10)

Capacitatea cetățenilor europeni de a face alegeri diversificate și în cunoștință de cauză, în calitate de consumatori de media, ar contribui la competitivitatea industriei europene a audiovizualului și a conținutului.

(11)

Educația media se referă la capacitatea de a accesa mijloacele de informare, de a înțelege și de a evalua cu spirit critic diferite aspecte ale acestora și ale conținutului lor și de a crea comunicări într-o varietate de contexte.

(12)

Difuzarea conținutului creativ digital și multiplicarea platformelor de distribuție online și mobile dau naștere la noi provocări pentru educația media. În lumea de astăzi, cetățenii trebuie să își dezvolte abilități analitice care să le permită o mai bună înțelegere intelectuală și emoțională a mass-mediei digitale.

(13)

Educația media include toate mijloacele de informare. Scopul ei este de a crește nivelul de informare a cetățenilor cu privire la diversele forme ale mesajelor media pe care le întâlnesc în viața de zi cu zi. Aceste mesaje sunt programele, filmele, imaginile, textele, sunetele și site-urile web oferite de diferite forme de comunicare.

(14)

Educația media joacă un rol important în creșterea nivelului de informare a opiniei publice cu privire la patrimoniul audiovizual și la identitățile culturale europene și în sporirea cunoștințelor și a interesului pentru acest patrimoniu și pentru operele culturale europene recente.

(15)

În societatea informațională actuală, educația media este legată de incluziune și de cetățenie. Este vorba de o competență fundamentală nu numai pentru tineri, ci și pentru adulți și persoanele în vârstă, părinți, profesori și profesioniști din domeniul mass-media. Datorită internetului și tehnologiilor digitale, un număr tot mai mare de cetățeni europeni pot crea și difuza imagini, informații și conținut. Educația media este privită astăzi ca fiind o cerință prealabilă esențială pentru o cetățenie deplină și activă și pentru prevenirea și diminuarea riscurilor de excludere din viața socială.

(16)

O societate educată în domeniul mass-media ar fi în același timp un stimulent și o condiție prealabilă pentru pluralismul și independența mass-mediei. Exprimarea unor opinii și idei diverse, în limbi diferite, reprezentând grupuri diferite, într-o societate sau între mai multe societăți are un impact pozitiv asupra diversității, toleranței, transparenței, echității și dialogului. Dezvoltarea educației în domeniul mass-media în toate categoriile sociale trebuie așadar promovată, iar evoluția ei trebuie urmărită îndeaproape.

(17)

Democrația depinde de participarea activă a cetățenilor la viața comunității din care fac parte, iar educația în domeniul mass-media le poate oferi acestora abilitățile de care au nevoie pentru a înțelege fluxul zilnic de informații diseminate prin intermediul noilor tehnologii de comunicare.

(18)

Educația media trebuie abordată diferit și la mai multe niveluri. Responsabilitatea pentru stabilirea modalităților de includere a acesteia în programele școlare la toate nivelurile revine în primul rând statelor membre. Rolul jucat de autoritățile locale este de asemenea foarte important, deoarece acestea sunt aproape de cetățeni și susțin inițiative în sectorul învățământului non-formal. Societatea civilă ar trebui să aibă la rândul său o contribuție activă la promovarea educației în domeniul mass-media printr-o abordare de la bază spre vârf.

(19)

Inițiativele Comisiei, precum MEDIA 2007 [Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007) (7)] și Directiva privind serviciile media audiovizuale [Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune (8)], care vizează creșterea competitivității industriei europene a audiovizualului și a conținutului ar putea contribui la educarea în domeniul mass-media.

(20)

Comisia intenționează să monitorizeze eforturile depuse în materie de educație media pentru audiovizual și de educație media pentru comunicarea comercială, așa cum se prevede în considerentul 37 din Directiva privind serviciile media audiovizuale, în special în cadrul Comitetului de contact SMAV și în temeiul obligației de raportare prevăzute la articolul 26 din directivă.

(21)

Comisia va încuraja proiectele de cercetare pe tema educației media în cadrul programelor existente. Mai concret, ea intenționează să lanseze un studiu cu privire la gradul de conștientizare a riscurilor legate de diseminarea datelor cu caracter personal în mediul online și un studiu despre utilizarea mai eficientă a motoarelor de căutare.

(22)

Inițiativele din domeniul educației media ar trebui să includă și o dimensiune de informare cu privire la rolul drepturilor de autor.

(23)

Procesarea datelor personale în rețelele de informare și comunicare, în special cu scopul de a propune oferte adaptate consumatorilor, și problemele pe care aceasta le ridică din perspectiva protecției datelor cu caracter personal și a respectării vieții private trebuie abordate în cadrul inițiativelor din domeniul educației media. Rețelele de informare și comunicare oferă într-adevăr noi posibilități utilizatorilor, însă pot prezenta și noi riscuri, precum furturile de identitate, crearea de profiluri discriminatorii sau supravegherea continuă. Comisia a abordat aceste preocupări și soluțiile posibile în comunicarea cu privire la promovarea protecției datelor prin intermediul tehnologiilor de protecție a vieții private (9).

(24)

Este important ca la inițiativele din domeniul educației cu privire la media digitale să participe editorii tradiționali, dată fiind experiența extrem de prețioasă a industriei de editare în educația media în mediul offline și trecerea rapidă a acestui sector către producerea și distribuirea de conținut digital.

(25)

Comisia intenționează să promoveze un consens mai larg asupra aspectelor esențiale ale educației media (definiții, obiective) și să sprijine analiza și schimbul de bune practici în materie de educație în domeniul mass-media în mediul digital, inclusiv cu privire la economia sectorului mass-media din Europa, în special prin organizarea de întruniri ale Comitetului de contact SMAV (10), promovarea și sprijinirea evenimentelor din cadrul MEDIA 2007 (11), cooperarea cu celelalte instituții europene și cu organizații internaționale precum Consiliul Europei, UNESCO și Alianța Civilizațiilor din cadrul Națiunilor Unite și promovarea unui parteneriat public-privat pentru educația media,

RECOMANDĂ:

I.

Statele membre, în cooperare cu autoritățile responsabile de reglementarea audiovizualului și a comunicațiilor electronice și în colaborare cu autoritățile de supraveghere a protecției datelor, dacă este cazul:

1.

elaborează și pun în practică inițiative de coreglementare având ca scop adoptarea unor coduri de conduită de către principalele părți interesate și promovarea inițiativelor de autoreglementare, împreună cu liniile directoare corespunzătoare, pe subiectele identificate pentru industria mass-media în partea II de mai jos;

2.

în continuarea studiului actual al Comisiei cu privire la criteriile de evaluare a nivelurilor de educație media din Europa, promovează cercetările sistematice prin studii și proiecte referitoare la diferitele aspecte și dimensiuni ale educației media în mediul digital și monitorizează și măsoară progresele înregistrate;

3.

inițiază o dezbatere, în cadrul conferințelor și al altor evenimente publice, pe tema includerii educației în domeniul mass-media în programa școlară obligatorie și în oferta de competențe cheie pentru învățarea de-a lungul vieții expuse în Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 cu privire la acest subiect;

4.

își intensifică eforturile pentru creșterea nivelului de informare cu privire la patrimoniul audiovizual național și european prin campanii naționale de informare a cetățenilor;

5.

sensibilizează opinia publică prin acțiuni de formare, zile de informare și distribuirea de pachete de informații cu privire la riscurile pe care le implică procesarea datelor personale prin rețelele de informare și comunicare și educă utilizatorii, în special tinerii, părinții și profesorii în acest domeniu.

II.

Industria mass-media se angajează mai ferm să furnizeze instrumentele necesare pentru îmbunătățirea nivelului de educație media prin:

1.

diseminarea sistematică a cunoștințelor prin intermediul campaniilor de informare asupra modului în care informația și conținutul creativ sunt produse, editate și distribuite în lumea digitală, inclusiv asupra modului de funcționare a motoarelor de căutare și a utilizării mai eficiente a acestora;

2.

furnizarea către cetățeni de informații clare și inteligibile, prin organizarea de campanii de sensibilizare, despre tehnicile utilizate în scopul comunicării comerciale, în special plasarea de produse și publicitatea online, și mijloacele pentru a identifica mai precis frontiera dintre marketing și conținut;

3.

furnizarea către cetățeni de informații, prin crearea de pachete de informații special destinate tinerilor, despre modul în care sunt procesate datele personale în contextul ofertelor adaptate la consumatori, în special publicitatea interactivă, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare;

4.

informarea activă a cetățenilor, prin organizarea de zile de informare, cu privire la modul de funcționare a sectorului creației, în special la rolul drepturilor de autor.

III.

Prezenta recomandare se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 august 2009.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO C 325, 24.12.2002, p. 1.

(2)  COM(2007) 833 final.

(3)  2008/2129(INI) din 24 noiembrie 2008.

(4)  2008/C 140/08.

(5)  CdR 94/2008.

(6)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2005-0278&language=EN

(7)  JO L 327, 24.11.2006, p. 12.

(8)  JO L 332, 18.12.2007, p. 27.

(9)  COM (2007) 228 final din 2 mai 2007.

(10)  SMAV, a se vedea Directiva 2007/65/CE.

(11)  Decizia nr. 1718/2006/CE.