ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.197.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 197

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
29 iulie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 679/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 680/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 681/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de încheiere a reexaminării în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originar, printre altele, din Malaysia, de reinstituire a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de încetare a înregistrării acestor importuri

18

 

*

Regulamentul (CE) nr. 682/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 683/2009 al Comisiei din 28 iulie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

22

 

*

Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

24

 

 

Regulamentul (CE) nr. 685/2009 al Comisiei din 28 iulie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

65

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/84/CE a Comisiei din 28 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește includerea fluorurii de sulfuril ca substanță activă în anexa I la directivă ( 1 )

67

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/567/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produse textile [notificată cu numărul C(2009) 4595]  ( 1 )

70

 

 

2009/568/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă [notificată cu numărul C(2009) 4596]  ( 1 )

87

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/569/PESC a Consiliului din 27 iulie 2009 privind sprijinul acordat activităților OIAC în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

96

 

*

Decizia 2009/570/PESC a Consiliului din 27 iulie 2009 de modificare și prelungire a Deciziei 2008/901/PESC privind o misiune de anchetă internațională independentă referitoare la conflictul din Georgia

108

 

*

Acțiunea comună 2009/571/PESC a Consiliului din 27 iulie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

109

 

*

Acțiunea comună 2009/572/PESC a Consiliului din 27 iulie 2009 de modificare și de prelungire a Acțiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

110

 

*

Poziția comună 2009/573/PESC a Consiliului din 27 iulie 2009 de modificare a Poziției comune 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

111

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 679/2009 AL CONSILIULUI

din 7 iulie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (1), în special articolul 70,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 transpune anumite măsuri de conservare și executare adoptate de Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest („NAFO”). Acest regulament a fost modificat ulterior prin Regulamentul (CE) nr. 538/2008 al Consiliului (2). În plus, au fost identificate neconcordanțe între Regulamentul (CE) 1386/2007 și normele NAFO privind conservarea și executarea.

(2)

Cu ocazia celei de a 30-a reuniuni anuale din septembrie 2008, NAFO a adoptat o serie de modificări referitoare la măsurile de conservare și executare. Modificările respective se referă la dispozițiile privind pescuitul de fund, zonele închise pentru a asigura protejarea munților submarini, cerințele de etichetare și măsuri suplimentare de competența statului portului.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (3) va începe să se aplice de la 1 ianuarie 2010.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 ar trebui, prin urmare, să se modifice în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1386/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 se adaugă următoarele puncte:

„21.

«activități de pescuit de fund» înseamnă orice activitate de pescuit în care uneltele de pescuit ating sau ar putea atinge fundul mării în cursul normal al operațiunilor de pescuit;

22.

«zone existente de pescuit de fund» înseamnă zonele în care, conform datelor VMS și/sau altor date geografice de referință, au fost efectuate activități de pescuit de fund cel puțin în doi ani într-o perioadă de referință cuprinsă între 1987 și 2007;

23.

«zone noi de pescuit de fund» înseamnă orice zonă, în afara zonelor existente de pescuit de fund, în care sunt efectuate activități de pescuit de fund.”

2.

La articolul 6 se adaugă următorul alineat:

„(4)   Comandanții navelor comunitare înregistrează coordonatele poziției inițiale și finale a oricărei remorcări de probă efectuate în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (3).”

3.

La articolul 7, se adaugă următorul alineat:

„(5)   Navele care desfășoară pescuitul direcționat pentru alte specii decât cele menționate la alineatele (1)-(3) din prezentul articol au dreptul să captureze specii reglementate cu plase având ochiuri mai mici decât cele menționate la alineatele respective, cu condiția respectării condițiilor referitoare la capturile accidentale prevăzute la articolul 4.”

4.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cu toate acestea, navele comunitare care pescuiesc în zone dinafara zonei de reglementare NAFO pot să păstreze la bord plase cu o dimensiune a ochiurilor mai mică decât cea prevăzută la articolul 7, cu condiția ca acestea să fie temeinic arimate și fixate și să nu fie disponibile pentru utilizare imediată.”

5.

Articolul 11 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 11

Dispoziții speciale privind pescuitul de crevete în diviziunea 3L

Pescuitul de crevete în diviziunea 3L se desfășoară la adâncimi mai mari de 200 de metri.”

6.

Articolul 12 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 12

Zone de pescuit cu acces restricționat

(1)   Este interzisă desfășurarea de activități de pescuit de fund în următoarele zone:

Zona

Coordonata 1

Coordonata 2

Coordonata 3

Coordonata 4

Orphan Knoll

50.00.30 N

45.00.30 V

51.00.30 N

45.00.30 V

51.00.30 N

47.00.30 V

50.00.30 N

47.00.30 V

Corner

Seamounts

35.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

48.00.00 W

36.00.00 N

52.00.00 W

35.00.00 N

52.00.00 W

Newfoundland

Seamounts

43.29.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

43.20.00 W

44.00.00 N

46.40.00 W

43.29.00 N

46.40.00 W

New England

Seamounts

35.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

57.00.00 W

39.00.00 N

64.00.00 W

35.00.00 N

64.00.00 W

Fogo

Seamount 1

42.31.33 N

53.23.17 W

42.31.33 N

52.33.37 W

41.55.48 N

53.23.17 W

41.55.48 N

52.33.37 W

Fogo

Seamount 2

41.07.22 N

52.27.49 W

41.07.22 N

51.38.10 W

40.31.37 N

52.27.49 W

40.31.37 N

51.38.10 W

(2)   Zona din diviziunea NAFO 3O definită prin reunirea următoarelor coordonate (în ordine numerică și sfârșind la coordonata 1) este închisă tuturor activităților de pescuit de fund:

Coordonata nr.

Latitudine

Longitudine

1

42°53′00″N

51°00′00″V

2

42°52′04″N

51°31′44″V

3

43°24′13″N

51°58′12″V

4

43°24′20″N

51°58′18″V

5

43°39′38″N

52°13′10″V

6

43°40′59″N

52°27′52″V

7

43°56′19″N

52°39′48″V

8

44°04′53″N

52°58′12″V

9

44°18′38″N

53°06′00″V

10

44°18′36″N

53°24′07″V

11

44°49′59″N

54°30′00″V

12

44°29′55″N

54°30′00″V

13

43°26′59″N

52°55′59″V

14

42°48′00″N

51°41′06″V

15

42°33′02″N

51°00′00″V”

7.

Se introduce următorul capitol:

„CAPITOLUL IIa

PROTEJAREA ECOSISTEMELOR MARINE VULNERABILE

Articolul 12a

Definiția ecosistemelor marine vulnerabile

În sensul prezentului capitol, «ecosisteme marine vulnerabile» înseamnă:

(a)

ecosistemele marine care sunt unice sau care conțin specii rare a căror pierdere nu ar putea fi compensată de zone sau ecosisteme similare. Aceste ecosisteme includ:

(i)

habitatele care conțin specii endemice;

(ii)

habitatele de specii rare, amenințate sau pe cale de dispariție, care există numai în zone distincte;

(iii)

pepinierele piscicole sau zonele distincte de hrănire, creștere sau reproducere;

(b)

ecosistemele marine necesare supraviețuirii, funcționării, reproducerii/depunerii icrelor sau refacerii rezervelor halieutice, necesare pentru anumite stadii ale ciclului biologic (de exemplu pepiniere sau zone pentru creșterea puietului) sau ecosistemele de specii marine rare, amenințate sau pe cale de dispariție;

(c)

ecosistemele marine care prezintă o probabilitate foarte ridicată de degradare în urma activităților antropogene;

(d)

ecosistemele marine care sunt caracterizate prin populații sau grupuri de specii având una sau mai multe dintre următoarele trăsături:

(i)

rate lente de creștere;

(ii)

maturizare târzie;

(iii)

selecție scăzută sau imprevizibilă; sau

(iv)

durată lungă de viață;

(e)

ecosistemele marine caracterizate prin structuri fizice complexe, create prin concentrații semnificative de componente biotice și abiotice. În aceste ecosisteme procesele ecologice sunt de obicei dependente în mare măsură de aceste sisteme structurate. În plus, asemenea ecosisteme prezintă de multe ori o mare diversitate, care depinde de organismele care formează structurile.

Articolul 12b

Definiția efectelor nocive semnificative

În sensul prezentului capitol, «efecte nocive semnificative» înseamnă efectele care compromit structura sau funcția ecosistemului într-un mod care:

(a)

diminuează capacitatea de refacere a populațiilor afectate;

(b)

degradează productivitatea naturală pe termen lung a habitatelor; sau

(c)

cauzează o pierdere semnificativă, mai mult decât temporară, a diversității speciilor, a habitatelor sau a tipurilor de comunități.

Articolul 12c

Definiția speciilor indicatoare de ecosisteme marine vulnerabile

În sensul prezentului capitol, «specii indicatoare de ecosisteme marine vulnerabile» înseamnă speciile din ordinul Antipatharia, din ordinul Gorgonaria, câmpurile de anemone de mare din familia Cerianthidae, Lophelia și câmpurile de specii din ordinul Pennatularia.

Articolul 12d

Definiția unei descoperiri de ecosisteme marine vulnerabile

În sensul prezentului capitol, o «descoperire de ecosisteme marine vulnerabile» înseamnă o captură, la o singură lansare, de specii indicatoare de ecosisteme marine vulnerabile în cantitate mai mare de 100 kg de corali vii și/sau 1 000 kg de bureți vii.

Articolul 12e

Evaluarea pescuitului de fund

(1)   Statele membre ale căror nave intenționează să desfășoare activități de pescuit de fund în zona de reglementare a NAFO efectuează în 2009 o evaluare a efectelor cunoscute și anticipate ale acestor activități asupra ecosistemelor marine vulnerabile. Statele membre autorizează activitățile de pescuit de fund numai în cazul în care din evaluarea respectivă rezultă că aceste activități nu sunt susceptibile de a avea efecte nocive semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile.

(2)   În scopul efectuării evaluării menționate la alineatul (1), statele membre se bazează pe cele mai pertinente informații științifice și tehnice existente cu privire la poziția ecosistemelor marine vulnerabile în zonele în care navele de pescuit urmează să opereze. Aceste informații includ, dacă există, date științifice în baza cărora se poate estima probabilitatea existenței unor astfel de ecosisteme.

(3)   Evaluarea riscului de efecte nocive semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile efectuată în cadrul evaluării menționate la alineatul (1) trebuie să ia în considerare, după caz, condițiile diferite care prevalează în zonele noi de pescuit de fund și în zonele existente de pescuit de fund.

(4)   Statele membre transmit Comisiei evaluările menționate la alineatul (1) cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 30 iunie 2009. Comunicarea respectivă include și o descriere a măsurilor de atenuare destinate să prevină efectele nocive semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile. Comisia transmite imediat aceste informații Secretariatului NAFO.

Articolul 12f

Activități de pescuit de fund în zonele noi de pescuit de fund

(1)   Toate activitățile de pescuit din zonele noi de pescuit de fund sau cu unelte de fund care nu au mai fost folosite anterior în zona respectivă sunt considerate pescuit experimental și se desfășoară în conformitate cu protocolul privind pescuitul experimental prevăzut la alineatul (2).

(2)   Statele membre ale căror nave intenționează să desfășoare activități de pescuit în zone noi de pescuit de fund sau să folosească unelte care nu au mai fost folosite anterior în zona respectivă încheie un protocol privind pescuitul experimental pe baza modelelor din anexa XVI.

(3)   Protocolul privind pescuitul experimental include următoarele informații:

(a)

Un plan de recoltare care menționează speciile vizate, datele și sectoarele. Se iau în considerare eventuale restricții geografice și ale efortului pentru a asigura desfășurarea progresivă a pescuitului într-o arie geografică limitată.

(b)

Un plan de atenuare incluzând măsuri care să prevină efectele nocive semnificative asupra ecosistemelor marine vulnerabile care pot fi descoperite în timpul pescuitului.

(c)

Un plan de monitorizare a capturilor care include înregistrări și raportări cu privire la toate speciile capturate, urmărirea prin satelit și prezența observatorilor în toate cazurile. Raportările și înregistrările trebuie să fie suficient de detaliate pentru a realiza o evaluare a activității, dacă este necesar.

(d)

Un plan de colectare a datelor pentru a facilita identificarea speciilor și ecosistemelor marine vulnerabile din zona de pescuit.

(4)   Statele membre iau măsuri pentru ca activitățile experimentale de pescuit de fund să facă obiectul procedurii de evaluare prevăzute la articolul 12e.

(5)   Statele membre transmit Comisiei protocolul privind pescuitul experimental menționat la alineatul (2), precum și evaluările menționate la articolul 12e alineatul (1), iar Comisia le transmite Secretariatului NAFO. Statele membre iau măsuri pentru ca activitățile experimentale de pescuit să nu fie autorizate înainte ca aceste informații să ajungă la Secretariatul NAFO.

Articolul 12g

Descoperiri neprevăzute de ecosisteme marine vulnerabile în zonele existente de pescuit de fund

(1)   În cazul în care, în timpul operațiunilor de pescuit, o navă care desfășoară activități de pescuit în zone existente de pescuit de fund descoperă indicatori de ecosisteme marine vulnerabile, comandantul navei cuantifică speciile indicatoare de ecosisteme marine vulnerabile care au fost capturate.

(2)   În cazul în care cantitatea de specii indicatoare de ecosisteme marine vulnerabile capturată în cursul unei operațiuni de pescuit, cum ar fi tractarea unui traul sau instalarea de setci sau paragate, depășește limita specificată la articolul 12d, se aplică dispozițiile de la alineatele (3) și (4) din prezentul articol.

(3)   Comandantul navei raportează incidentul statului de pavilion, care transmite informațiile fără întârziere Secretarului executiv, prin intermediul Comisiei. Comisia alertează de îndată celelalte state membre ale căror nave operează în zona respectivă. Statele membre în cauză alertează imediat toate navele de pescuit din zonă aflate sub pavilionul lor.

(4)   Comandantul navei oprește activitățile de pescuit și se îndepărtează cel puțin la 2 mile marine de capătul dispozitivului tractat/instalat în direcția în care este cel mai puțin probabil să aibă loc alte descoperiri. Comandantul ia decizia adecvată în baza tuturor surselor de informare disponibile.

Articolul 12h

Descoperiri neprevăzute de ecosisteme marine vulnerabile în zone noi de pescuit de fund

(1)   În cazul în care, în timpul operațiunilor de pescuit, o navă care desfășoară activități de pescuit în zone noi de pescuit de fund descoperă indicatori de ecosisteme marine vulnerabile, comandantul navei cuantifică speciile indicatoare de ecosisteme marine vulnerabile capturate. Observatorii prezenți identifică bureți, corali și alte organisme până la cel mai mic nivel taxonomic posibil.

(2)   În cazul în care cantitatea de specii capturate per operațiune de pescuit, cum ar fi tractarea unui traul sau instalarea de setci sau paragate, depășește limita prevăzută la articolul 12d, se aplică dispozițiile de la alineatele (3), (4) și (5) din prezentul articol.

(3)   Comandantul navei raportează incidentul statului de pavilion, care transmite informațiile fără întârziere Secretarului executiv, prin intermediul Comisiei. Comisia alertează de îndată celelalte state membre ale căror nave operează în zona respectivă. Statele membre în cauză alertează imediat toate navele de pescuit din zonă aflate sub pavilionul lor.

(4)   Se aplică o închidere temporară pe o rază de două mile în jurul locației descoperirii raportate de o navă aflată sub pavilionul unei părți contractante la NAFO. Locația raportată este cea indicată de navă, fie extremitatea dispozitivului tractat/instalat, fie o altă poziție care, conform dovezilor, este cea mai apropiată de locația exactă a descoperirii. Această închidere temporară se aplică până în momentul în care Secretariatul NAFO apreciază că zona poate fi redeschisă.

(5)   Nava își încetează activitățile de pescuit și se îndepărtează cel puțin la 2 mile marine de extremitatea dispozitivului tractat/instalat, în direcția în care este cel mai puțin probabil să aibă loc alte descoperiri. Comandantul ia decizia adecvată în baza tuturor surselor de informare disponibile.”

8.

Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Întreaga cantitate de pește prelucrat, pescuit în zona de reglementare NAFO, este etichetată astfel încât fiecare specie și categorie de produs menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (4), precum și data capturii, în cazul crevetelor, să poată fi identificate, utilizând corespunzător codul alfabetic de trei litere din anexa I la regulamentul respectiv și codurile tipurilor de produse din anexa XIV (b) la prezentul regulament.

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Întreaga cantitate de crevete pescuită în diviziunile 3L și 3M și cea de halibut negru pescuită în subzona 2 și în diviziunile 3KLMNO se etichetează ca fiind capturate în aceste zone.”

9.

La articolul 47 se adaugă următoarea literă:

„(g)

furnizează inspectorilor, la cerere, coordonatele aferente poziției inițiale și celei finale a oricărei remorcări de probă efectuate în conformitate cu dispozițiile de la articolul 6 alineatul (4).”

10.

Capitolul V se înlocuiește cu următorul text:

„Capitolul V

Controlul navelor aflate sub pavilionul unei alte părți contractante de către statul portului

Articolul 62

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul capitol se aplică debarcărilor sau transbordărilor de pește capturat în zona de reglementare NAFO sau de produse pescărești obținute din peștele respectiv, care nu a fost în prealabil debarcat sau transbordat într-un port, efectuate în porturile statelor membre de către nave aflate sub pavilionul unei alte părți contractante la NAFO.

(2)   Prezentul capitol se aplică fără a aduce atingere Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1005/2008.

Articolul 63

Porturi desemnate

Statele membre desemnează porturile în care navelor de pescuit le este permis accesul în scopul debarcării sau transbordării. Statele membre comunică porturile desemnate Comisiei, care transmite lista acestor porturi Secretariatului NAFO. Orice modificare ulterioară a acestei liste se notifică Secretariatului NAFO cu cel puțin cincisprezece zile înainte de intrarea în vigoare a modificării.

Articolul 63a

Autoritatea competentă

(1)   Statele membre desemnează autoritatea competentă care acționează ca punct de contact în scopul primirii notificărilor în conformitate cu dispozițiile articolului 63b, al primirii confirmărilor și al eliberării autorizațiilor, în conformitate cu articolul 63c.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la denumirea autorității competente și la datele de contact ale acesteia. Comisia transmite aceste informații Secretariatului NAFO.

Articolul 63b

Notificarea prealabilă de intrare în port

(1)   Prin derogare de la articolul 28e alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, comandantul navei de pescuit menționate la articolul 62 alineatul (1) din prezentul regulament, sau reprezentantul acestuia, care intenționează să utilizeze un port pentru debarcare sau transbordare informează autoritatea competentă a statului membru al portului, menționată la articolul 63a din prezentul regulament, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data estimată a sosirii.

(2)   Totuși, un stat membru poate stabili o perioadă diferită de notificare prealabilă, ținând cont, printre altele, de distanța dintre zonele de pescuit și propriul port. Statele membre informează Comisia sau organismul desemnat de aceasta cu privire la această perioadă de notificare prealabilă. Comisia transmite aceste informații Secretariatului NAFO.

(3)   Notificarea prealabilă este însoțită de următoarele formulare, cu partea A completată corespunzător:

(a)

formularul PSC 1, prezentat în anexa XV (A), atunci când nava intenționează să debarce sau să transbordeze propria captură;

(b)

formularul PSC 2, prezentat în anexa XV (B), atunci când nava intenționează să debarce sau să transbordeze o captură obținută prin transbordare. Pentru fiecare navă donoare se utilizează un formular separat;

(c)

ambele formulare PSC 1 și PSC 2, atunci când nava intenționează să debarce sau să transbordeze atât propria captură, cât și captura obținută prin transbordare.

(4)   Comandanții sau reprezentanții acestora pot anula o notificare prealabilă prin notificarea autorităților competente ale portului pe care intenționează să îl folosească cu cel mult 24 de ore înaintea orei estimate de sosire în port. Cu toate acestea, statul membru al portului poate stabili o perioadă de notificare diferită. Notificarea este însoțită de o copie a formularului original PSC 1 sau PSC 2, cu mențiunea «anulat» înscrisă în diagonală.

(5)   Autoritatea competentă a statului membru al portului transmite fără întârziere un exemplar al formularului de notificare prealabilă prevăzut la alineatele (3) și (4) părții contractante stat de pavilion al navei de pescuit care intenționează să debarce și/sau să transbordeze și, dacă nava respectivă este implicată în operațiuni de transbordare, părții contractante stat de pavilion al navelor donoare.

(6)   Un exemplar al formularului se transmite Comisiei sau unui organism desemnat de aceasta, care îl transmite fără întârziere Secretariatului NAFO.

Articolul 63c

Autorizația de debarcare sau de transbordare

(1)   Operațiunile de debarcare sau de transbordare pot începe numai după acordarea autorizației de către autoritatea competentă a statului membru al portului. Această autorizație se eliberează numai după ce statul de pavilion returnează un exemplar al formularului PSC1 și/sau PSC2, transmis în temeiul articolului 63b alineatul (5), cu Partea B completată în mod corespunzător, prin care confirmă că:

(a)

nava de pescuit care declară că a capturat peștele dispunea de o cotă suficientă pentru speciile declarate;

(b)

cantitatea declarată de pește aflată la bord a fost raportată în mod corespunzător, pe specii, și a fost luată în considerare la calcularea oricăror limitări de captură sau de efort care pot fi aplicabile;

(c)

nava de pescuit care declară că a capturat peștele deținea autorizație de pescuit în zonele declarate; și

(d)

prezența navei în zona de captură declarată a fost verificată pe baza datelor VMS.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru al portului poate autoriza integral sau parțial debarcarea în lipsa confirmării menționate la alineatul (1). În acest caz, peștele este păstrat în condiții de depozitare aflate sub controlul autorității competente. Peștele poate fi scos din depozit pentru a fi vândut, preluat sau transportat numai după primirea și verificarea de către autoritatea competentă a confirmării menționate la alineatul (1). În cazul în care această confirmare nu este primită în 14 zile de la debarcare, autoritatea competentă a statului membru al portului poate confisca și elimina peștele în conformitate cu normele naționale.

(3)   Autoritatea competentă a statului membru al portului notifică de îndată comandantului decizia de a autoriza sau nu debarcarea sau transbordarea, returnând un exemplar al formularului PSC 1 și/sau PSC 2, cu Partea C completată în mod corespunzător. De asemenea, acest exemplar se transmite fără întârziere Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, care transmite informațiile Secretariatului NAFO.

Articolul 63d

Inspecții

(1)   În afara cazului în care se prevede altfel printr-un plan de refacere, statul membru al portului inspectează cel puțin 15 % din totalul debarcărilor sau transbordărilor efectuate în fiecare an de raportare.

(2)   Inspecțiile sunt efectuate de inspectori naționali autorizați care își prezintă împuternicirea comandantului navei, înaintea inspecției.

(3)   Statul membru al portului poate invita inspectori ai altor părți contractante pentru a-i însoți pe inspectorii săi și a asista la inspectarea operațiunilor de debarcare sau de transbordare, în sensul prezentului capitol.

(4)   Inspecția implică monitorizarea întregii operațiuni de descărcare sau transbordare în portul respectiv, inspectorii naționali efectuând, cel puțin, următoarele verificări:

(a)

verificarea cantităților de pește din fiecare specie debarcate sau transbordate, prin confruntare cu:

(i)

cantitățile pe specii înregistrate în jurnalul de bord;

(ii)

rapoartele privind captura și rapoartele de activitate; și

(iii)

toate informațiile privind capturile furnizate în notificarea prealabilă (PSC 1 sau PSC 2);

(b)

verificarea și înregistrarea cantităților de pește din captură, pe specii, rămase la bord după încheierea operațiunilor de debarcare sau transbordare;

(c)

verificarea tuturor informațiilor rezultate în urma inspecțiilor efectuate pe mare;

(d)

verificarea tuturor plaselor de la bord și înregistrarea dimensiunii ochiurilor;

(e)

verificarea dimensiunii peștelui în raport cu cerințele privind dimensiunea minimă.

(5)   Inspectorii naționali depun toate eforturile posibile pentru a evita întârzierea nejustificată a navelor de pescuit și se asigură că acestea nu suferă decât un minim de intervenție și de inconveniente, evitându-se degradarea calității peștelui.

(6)   Comandantul navei:

(a)

cooperează și oferă asistență la inspectarea navei de către inspectorii statului portului în conformitate cu aceste proceduri și nu împiedică, nu intimidează și nu intervine în activitatea acestora de îndeplinire a sarcinilor;

(b)

permite accesul la toate zonele, punțile și încăperile navei, la capturi, plase sau alte unelte sau echipamente și furnizează orice informații relevante pe care inspectorii statului portului le solicită, inclusiv copii ale oricăror documente relevante.

Articolul 63e

Încălcări grave

(1)   Următoarele încălcări sunt considerate încălcări grave:

(a)

împiedicarea inspectorilor de la ducerea la îndeplinire a sarcinilor;

(b)

debarcarea sau transbordarea într-un port nedesemnat;

(c)

nerespectarea prevederilor referitoare la notificarea prealabilă a sosirii;

(d)

debarcarea sau transbordarea fără autorizație eliberată de statul membru al portului.

(2)   Statele membre ale porturilor iau măsurile de executare necesare în privința navelor de pescuit, în cazul în care se stabilește, în temeiul legislației proprii, că acestea au comis o încălcare gravă, conform definiției de la alineatul (1). Măsurile pot include, în funcție de gravitatea faptei și în conformitate cu dispozițiile pertinente ale legislației naționale:

(a)

amenzi;

(b)

confiscarea uneltelor de pescuit și a capturilor ilegale;

(c)

sechestrarea navei.

Articolul 63f

Rapoarte de inspecție

(1)   Fiecare inspecție trebuie să fie documentată prin completarea formularului de raport de inspecție prezentat în anexa XII.

(2)   Raportul de inspecție poate conține observațiile comandantului navei și trebuie semnat de inspector și de comandant la încheierea inspecției. Un exemplar al raportului de inspecție se înmânează comandantului navei de pescuit.

(3)   Un exemplar al fiecărui raport de inspecție se transmite fără întârziere statului de pavilion al navei inspectate, precum și statului de pavilion al navei donoare, în cazul în care nava a fost implicată în operațiuni de transbordare. De asemenea, un exemplar al raportului de inspecție se transmite în cel mai scurt timp Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, care transmite informațiile Secretariatului NAFO. Formularul original sau o copie certificată a fiecărui raport de inspecție se transmite, la cerere, statului de pavilion al navei inspectate.”

11.

Articolul 68 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 68

Intrarea în port

(1)   Fără a aduce atingere Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1005/2008, statele membre se asigură că navele aparținând părților necontractante acostează numai în porturile desemnate în conformitate cu articolul 63. Comandantul care intenționează să utilizeze un port desemnat notifică autoritatea competentă a statului membru al portului potrivit prevederilor de la articolul 63b. Statul membru al portului transmite în cel mai scurt timp această informație statului de pavilion al navei, precum și Comisiei sau unui organism desemnat de aceasta, care transmite imediat informația Secretariatului NAFO.

(2)   Dispozițiile articolelor 63b și 63c se aplică mutatis mutandis. Statul membru al portului interzice intrarea în porturile sale a navelor care nu au transmis notificarea prealabilă necesară menționată la alineatul (1) și pentru care nu s-a primit din partea statului de pavilion confirmarea menționată la articolul 63c alineatul (1).

(3)   Un stat membru care refuză debarcarea sau transbordarea informează comandantul navei cu privire la această decizie.”

12.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 68a

Inspecția în port

(1)   Statele membre se asigură că fiecare navă care aparține unei părți necontractante și care intră în unul din porturile lor este inspectată de către autoritățile lor competente. Nava nu poate efectua operațiuni de debarcare sau transbordare înainte de finalizarea acestei inspecții. Inspecția în port include verificarea documentelor navei, a jurnalului de bord, a uneltelor de pescuit, a capturii aflate la bord și a oricărui alt aspect legat de activitatea navei în zona de reglementare a NAFO.

(2)   În cazul în care, la încheierea inspecției, autoritățile competente constată că nava aparținând părții necontractante deține la bord oricare din stocurile sau grupele de stocuri reglementate de NAFO sau specificate în anexa II la prezentul regulament, statul membru respectiv interzice orice debarcare și/sau transbordare a capturilor de pe nava în cauză.

(3)   Cu toate acestea, această interdicție nu se aplică în cazul în care comandantul navei inspectate sau reprezentantul acestuia aduce dovezi satisfăcătoare pentru autoritățile competente ale statului membru în cauză, că:

(a)

speciile aflate la bord au fost capturate în afara zonei de reglementare a NAFO; sau

(b)

speciile aflate la bord care sunt incluse în lista din anexa II au fost capturate în conformitate cu măsurile de conservare și executare ale NAFO.

(4)   Un stat membru care refuză debarcarea sau transbordarea informează comandantul navei cu privire la această decizie.

(5)   Inspecția trebuie să fie documentată cel puțin prin completarea formularului de raport de inspecție prezentat în anexa XII.

(6)   Informațiile privind rezultatele tuturor inspecțiilor navelor aparținând părților necontractante efectuate în porturile statelor membre, precum și orice măsură ulterioară, se comunică fără întârziere statului de pavilion al navei în cauză și Comisiei sau unui organism desemnat de aceasta, care le transmite imediat Secretariatului NAFO.”

13.

În anexa V se elimină punctul 3.

14.

În anexa XII, punctul A se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

15.

Textul din anexa II la prezentul regulament se adaugă ca anexa XV.

16.

Textul din anexa III la prezentul regulament se adaugă ca anexa XVI.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BORG


(1)  JO L 318, 5.12.2007, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 538/2008 din 29 mai 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 157, 17.6.2008, p. 1).

(3)  JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(4)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.”;


ANEXA I

„A.   FORMULARUL PENTRU «RAPORTUL DE INSPECȚIE ÎN PORT»

Image

Image

Image


ANEXA II

„ANEXA XV

FORMULARE DE NOTIFICARE PENTRU CONTROLUL EFECTUAT DE STATUL PORTULUI

Image

Image


ANEXA III

„ANEXA XVI

MODELE DE PROTOCOL PRIVIND PESCUITUL EXPERIMENTAL ÎN ZONE NOI DE PESCUIT ÎN CARE EXISTĂ PROBABILITATEA CA UNELTELE DE PESCUIT SĂ ATINGĂ FUNDUL MĂRII

I.   Statul membru transmite o notificare a intenției de a practica pescuitul experimental către Secretariatul NAFO, prin intermediul Comisiei

Plan de recoltare

Plan de atenuare

Monitorizarea capturilor

Colectarea datelor

Specii vizate

Măsuri de prevenire a efectelor nocive semnificative asupra EMV

Identificarea și înregistrarea tuturor speciilor aduse la bord până la cel mai mic nivel taxonomic

Datele sunt colectate și raportate într-un format standardizat

Datele operațiunilor de pescuit

 

100 % acoperire prin satelit

 

Descrierea zonei de pescuit

 

100 % prezență a observatorilor

 

Efort anticipat

 

 

 

Tipul (tipurile) de unelte de pescuit de fund utilizate

 

 

 

II.   Statul membru transmite raportul de ieșire de pescuit Secretariatului NAFO, prin intermediul Comisiei

Notificare prealabilă a intenției de a practica pescuitul experimental (1)

Denumirea navei:

Statul de pavilion al navei:

Zona (zonele) prevăzute pentru desfășurarea activităților de pescuit experimental (a se specifica lat./long.):

Datele prevăzute la care se vor desfășura activitățile de pescuit experimental:

Au existat activități anterioare de pescuit în zonele adiacente? (dacă da, a se identifica sursa de informare):

Adâncimile prevăzute a fi atinse în cursul activităților de pescuit experimental:

Există hărți ale habitatelor din zonă? [dacă da, a se identifica sursa (sursele)]:

Există chei de determinare taxonomică disponibile pentru identificarea speciilor potențial vulnerabile? [dacă da, a se identifica sursa (sursele)]:

Ecosistemele marine vulnerabile (EMV) (2) cunoscute din zona (zonele) în care se va desfășura pescuitul:

Măsuri de atenuare pentru prevenirea efectelor nocive semnificative asupra EMV, în cazul în care sunt descoperite:

Există hărți batimetrice ale zonei de pescuit experimental? [dacă da, a se identifica sursa (sursele)]:

Există informații științifice privind pescuitul în zona de pescuit experimental? [dacă da, a se identifica sursa (sursele)]:

Speciile vizate:

Ce tip (tipuri) de unelte de pescuit sunt propuse a fi folosite (a se identifica) și în ce zone (a se specifica lat./long.):

III.   Raportul statului membru privind pescuitul experimental  (3) , transmis Consiliului științific al NAFO

Denumirea navei:

Statul de pavilion al navei:

Localizarea zonelor în care s-au desfășurat activitățile de pescuit (a se specifica lat./long.):

Datele la care s-au desfășurat activitățile de pescuit:

Adâncimile atinse în cursul pescuitului (lista pentru fiecare lansare, inclusiv lat./long.):

Numărul total de ore/zonă în care s-a pescuit (lista pentru fiecare lansare, inclusiv lat./long.):

Tipul (tipurile) de unelte utilizate (a se identifica) și în ce zone (a se specifica lat./long.):

Ecosisteme marine vulnerabile (EMV) (4) descoperite (lista pentru fiecare lansare, inclusiv lat./long.):

Măsuri de atenuare luate pentru prevenirea efectelor nocive semnificative asupra EMV, în cazul în care au fost descoperite:

Lista tuturor organismelor (reținute, capturi accidentale) aduse la bord (identificate la cea mai mică unitate taxonomică):

Lista speciilor indicatoare potențial vulnerabile (5) aduse la bord pe fiecare zonă (a se specifica lat./long.):

Lista organismelor reținute pentru eșantionare biologică (de exemplu, lungime-greutate, sex, vârstă), dacă există:

Notă: Raportarea datelor trebuie să respecte specificații standardizate, de exemplu cele adoptate prin programele de observare științifică.


(1)  Pescuitul experimental este definit ca reprezentând toate activitățile de pescuit de fund din zone noi sau cu unelte de pescuit de fund care nu au mai fost utilizate anterior în zona respectivă.

(2)  A se vedea Orientările internaționale ale FAO pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă.

(3)  Pescuitul experimental este definit ca reprezentând toate activitățile de pescuit de fund din zone noi sau cu unelte de pescuit de fund care nu au mai fost utilizate anterior în zona respectivă.

(4)  A se vedea Orientările internaționale ale FAO privind gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă.

(5)  A se vedea anexa 1 la Orientările internaționale ale FAO pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă.”


29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 680/2009 AL CONSILIULUI

din 27 iulie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2008/652/PESC a Consiliului din 7 august 2008 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1110/2008 al Consiliului (2) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 (3) a impus măsuri restrictive suplimentare în temeiul Poziției comune 2008/652/PESC, și în special obligația unei notificări prealabile cu privire la anumite transporturi cu destinația Iran sau provenind din această țară.

(2)

Din considerente tehnice, au fost prevăzute derogări de la normele de punere în aplicare a acestei obligații de notificare prealabilă pe durata unei perioade de tranziție. Deoarece complexitatea normelor de punere în aplicare a acestei măsuri a generat întârzieri neprevăzute în punerea sa în aplicare, perioada de tranziție ar trebui să fie prelungită până la 31 decembrie 2010.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 4a din Regulamentul (CE) nr. 423/2007, cel de al patrulea și cel de al cincilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Până la data de 31 decembrie 2010, declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și elementele suplimentare necesare menționate de prezentul articol pot fi depuse în scris prin utilizarea documentelor comerciale, portuare sau de transport, în măsura în care acestea includ informațiile necesare.

De la 1 ianuarie 2011, elementele suplimentare necesare menționate de prezentul articol se depun fie în scris, fie prin utilizarea declarațiilor sumare de intrare și de ieșire, după caz.”

Articolul 2

Prezentul regulament întră în vigoare la 1 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 213, 8.8.2008, p. 58.

(2)  JO L 300, 11.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1.


29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 681/2009 AL CONSILIULUI

din 27 iulie 2009

de încheiere a reexaminării în ceea ce privește un „nou exportator” a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originar, printre altele, din Malaysia, de reinstituire a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această țară și de încetare a înregistrării acestor importuri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA ANTERIOARĂ

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 192/2007 (2), Consiliul, în urma unei anchete de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor, a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile în Comunitate ale anumitor tipuri de polietilen tereftalat (PET), originare, printre altele, din Malaysia. Măsurile în vigoare constau în aplicarea unui nivel al taxei de 160,1 EUR/tonă, cu excepția societăților menționate în mod expres, care fac obiectul unor niveluri ale taxelor individuale. În conformitate cu regulamentul respectiv, s-au impus, de asemenea, taxe antidumping pentru importurile de polietilen tereftalat originar din India, Indonezia, Republica Coreea, Thailanda și Taiwan. Măsurile inițiale au fost instituite în urma unei anchete (denumită în continuare „ancheta inițială”) prin Regulamentul (CE) nr. 2604/2000 (3).

B.   PROCEDURA ACTUALĂ

1.   Cerere de reexaminare

(2)

Ulterior, Comisia a fost sesizată printr-o cerere de deschidere a unei reexaminări în ceea ce privește un „nou exportator” a Regulamentului (CE) nr. 192/2007, prezentată de Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD (denumit în continuare „solicitantul”) în temeiul articolului 11 alineatul (4) din regulamentul de bază. Solicitantul a susținut că nu a exportat anumite tipuri de PET în Comunitate în cursul perioadei de anchetă pe care s-au bazat măsurile antidumping, cuprinsă între 1 octombrie 1998 și 30 septembrie 1999 (denumită în continuare „perioada de anchetă inițială”) și că nu este afiliat cu niciun producător-exportator al produsului care face obiectul măsurilor antidumping menționate. Solicitantul a afirmat, de asemenea, că a început să exporte anumite tipuri de PET în Comunitate după perioada de anchetă inițială.

2.   Deschiderea reexaminării în ceea ce privește un „nou exportator”

(3)

Comisia a analizat dovezile prima facie prezentate de către solicitant și le-a considerat suficiente pentru a justifica deschiderea unei reexaminări în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul de bază. După consultarea Comitetului consultativ și după ce industriei comunitare în cauză i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta observațiile, Comisia a deschis, prin Regulamentul (CE) nr. 1082/2008 (4), o reexaminare a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 în ceea ce privește solicitantul.

(4)

În temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1082/2008, taxa antidumping de 160,1 EUR/tonă instituită prin Regulamentul (CE) nr. 192/2007 a fost abrogată în ceea ce privește importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat produse și vândute la export în Comunitate de către solicitant. În paralel, în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, autoritățile vamale au fost invitate să ia măsurile necesare pentru înregistrarea importurilor respective.

3.   Produsul în cauză

(5)

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări este același cu cel din ancheta inițială, și anume PET cu un coeficient de vâscozitate de minimum 78 ml/g, în conformitate cu standardul ISO 1628-5, înregistrat sub codul NC 3907 60 20.

4.   Părțile interesate

(6)

Comisia a informat în mod oficial solicitantul, industria comunitară și reprezentanții țării exportatoare cu privire la inițierea reexaminării. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere în scris și de a fi audiate.

(7)

Comisia a trimis un chestionar solicitantului, din partea căruia a primit un răspuns în termenul prevăzut în acest sens. Aceasta a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru determinarea dumpingului și a întreprins o vizită de verificare la sediul solicitantului.

5.   Perioada anchetei de reexaminare

(8)

Perioada anchetei de reexaminare în ceea ce privește un „nou exportator” s-a derulat între 1 octombrie 2007 și 30 septembrie 2008.

C.   RETRAGEREA CERERII DE REEXAMINARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UN „NOU EXPORTATOR”

(9)

Printr-o scrisoare datată 22 aprilie 2009 și adresată Comisiei, solicitantul și-a retras în mod oficial cererea de reexaminare în ceea ce privește un „nou exportator”, fără să furnizeze nicio justificare anume.

(10)

În aceste condiții, Comisia nu a putut stabili marja de dumping individuală a solicitantului și nivelul taxei. Prin urmare, s-a concluzionat că importurile în Comunitate de PET cu un coeficient de vâscozitate de minimum 78 ml/g, în conformitate cu standardul ISO 1628-5, înregistrat sub codul NC 3907 60 20, originar din Malaysia, produs și vândut la export în Comunitate de Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD ar trebui să facă obiectul taxei naționale aplicabile „tuturor celorlalte societăți” în Malaysia (160,1 EUR/tonă) instituită prin Regulamentul (CE) nr. 192/2007 și că, prin urmare, acest nivel al taxei ar trebui să fie reinstituit.

D.   PERCEPEREA RETROACTIVĂ A TAXEI ANTIDUMPING

(11)

Având în vedere cele menționate anterior, taxa antidumping aplicabilă Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD se percepe retroactiv începând de la data deschiderii reexaminării în cazul importurilor produsului în cauză care au făcut obiectul înregistrării în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1082/2008.

E.   NOTIFICAREA ȘI DURATA APLICĂRII MĂSURILOR

(12)

Solicitantul și celelalte părți interesate au fost informați cu privire la faptele și considerentele esențiale în temeiul cărora s-a intenționat reinstituirea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de PET originar, printre altele, din Malaysia, produs și vândut la export în Comunitate de Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD și perceperea retroactivă a acestei taxe pentru importurile care au făcut obiectul înregistrării. Observațiile acestora au fost luate în considerare, după caz.

(13)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, prezenta reexaminare nu afectează data de expirare a măsurilor instituite prin Regulamentul (CE) nr. 192/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin prezentul regulament, reexaminarea în ceea ce privește un „nou exportator” inițiată prin Regulamentul (CE) nr. 1082/2008 se încheie, iar taxa antidumping aplicabilă în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 192/2007 „tuturor celorlalte societăți” din Malaysia se reinstituie asupra importurilor identificate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1082/2008.

(2)   Prin prezentul regulament, taxa antidumping aplicabilă în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 192/2007 „tuturor celorlalte societăți” din Malaysia se percepe începând cu data de 6 noiembrie 2008 asupra importurilor de anumite tipuri de polietilen tereftalat care au fost înregistrate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1082/2008.

(3)   Prin prezentul regulament, autorităților vamale li se indică să înceteze înregistrarea importurilor efectuate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1082/2008.

(4)   Cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică dispozițiile în vigoare în materie de taxe vamale.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 59, 27.2.2007, p. 1.

(3)  JO L 301, 30.11.2000, p. 21.

(4)  JO L 296, 5.11.2008, p. 5.


29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 682/2009 AL CONSILIULUI

din 27 iulie 2009

de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile în vigoare

(1)

În septembrie 2006, prin Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 al Consiliului (2) a fost instituită o taxă antidumping definitivă la importurile de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză. Regulamentul a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 189/2009 al Consiliului (3). Pentru opt societăți în cazul cărora s-au instituit taxe individuale, taxele în vigoare variază între 4,3 % și 12,8 %. Taxa este de 8,4 % pentru societățile care au cooperat și care nu fac obiectul unor taxe individuale, taxa reziduală fiind de 28,8 %.

2.   Cererea de reexaminare

(2)

La 25 martie 2008, Comisia a primit o cerere de reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază din partea unui producător-exportator de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză.

(3)

Cererea a fost înaintată de CeDo Shanghai Limited („CeDo Shanghai” sau „solicitantul”).

(4)

Solicitantul a afirmat, printre altele, că prețurile sale la exportul de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice către Comunitate au crescut semnificativ și considerabil mai mult decât valoarea normală construită, bazată pe costurile de producție ale solicitantului în Republica Populară Chineză și că acest fapt a determinat reducerea sau eliminarea dumpingului. În consecință, menținerea măsurilor la nivelurile actuale, determinate în funcție de nivelul de dumping stabilit anterior, nu mai era necesară pentru a contrabalansa dumpingul.

3.   Inițierea

(5)

În urma consultării comitetului consultativ și după ce a constatat că există suficiente elemente de probă care să justifice inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (4), inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, limitată la examinarea dumpingului în ceea ce privește CeDo Shanghai.

(6)

Ancheta privind practicile de dumping s-a referit la perioada cuprinsă între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008.

(7)

Comisia a informat în mod oficial solicitantul, precum și pe reprezentanții industriei comunitare și reprezentanții țării exportatoare cu privire la inițierea reexaminării. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea de a-și face cunoscut în scris punctul de vedere și de a solicita să fie audiate în termenul stabilit în avizul de deschidere.

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(8)

„Produsul în cauză” a fost identic cu cel prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1425/2006, astfel cum a fost modificat, și anume saci și pungi din materiale plastice, cu un conținut de polietilenă de cel puțin 20 % din greutate și care se prezintă sub formă de folii cu o grosime de cel mult 100 de micrometri (μm), originare din Republica Populară Chineză, încadrate la codurile NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 și ex 3923 29 90 (coduri TARIC 3923210020, 3923291020 și 3923299020).

C.   RETRAGEREA CERERII ȘI ÎNCHEIEREA PROCEDURII

(9)

Printr-o scrisoare trimisă Comisiei la 24 martie 2009, CeDo Shanghai și-a retras oficial cererea de reexaminare intermediară parțială a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză.

(10)

S-a analizat dacă ar fi justificată continuarea anchetei ex officio. Comisia a considerat că încheierea anchetei nu afecta măsura antidumping aflată deja în vigoare și că încheierea procedurii nu ar fi contrară interesului comunitar. În acest context, ancheta ar trebui încheiată.

(11)

Părțile interesate au fost informate cu privire la intenția de a încheia ancheta și au avut posibilitatea de a formula observații. Cu toate acestea, nu s-au primit niciun fel de observații care ar fi putut modifica această decizie.

(12)

Prin urmare, se concluzionează că reexaminarea importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză ar trebui încheiată fără modificarea măsurilor antidumping în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reexaminarea intermediară parțială a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci și pungi din materiale plastice originare, printre altele, din Republica Populară Chineză, deschisă în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96, se încheie fără modificarea măsurilor antidumping în vigoare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 270, 29.9.2006, p. 4.

(3)  JO L 67, 12.3.2009, p. 5.

(4)  JO C 176, 11.7.2008, p. 9.


29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 683/2009 AL COMISIEI

din 28 iulie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 29 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 684/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize trebuie să aibă loc pe baza unui document administrativ electronic menționat la articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE, pentru care trebuie utilizat sistemul informatizat instituit prin Decizia nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulației și a controlului produselor supuse accizelor (2).

(2)

Deoarece sistemul informatizat are menirea de a permite urmărirea și monitorizarea deplasărilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, este necesar să se stabilească structura și conținutul mesajelor electronice care trebuie utilizate în legătură cu aceste deplasări.

(3)

Mai exact, deoarece deplasările trebuie să aibă loc pe baza unui document administrativ electronic, ar trebui stabilite structura și conținutul mesajelor care constituie documentul respectiv. Este necesar, de asemenea, să se stabilească structura și conținutul mesajelor care constituie raportul de primire și raportul de export.

(4)

În temeiul Directivei 2008/118/CE, un document administrativ electronic poate fi anulat, destinația produselor poate fi schimbată, iar deplasarea produselor accizabile poate fi divizată. Prin urmare, este necesar să se stabilească structura și conținutul mesajelor referitoare la anularea documentului administrativ electronic, la schimbarea destinației și la divizarea unei deplasări și să se stabilească normele și procedurile care se aplică schimburilor de mesaje referitoare la astfel de anulări, schimbări de destinație și divizări.

(5)

Este necesar să se stabilească structura documentelor pe suport de hârtie menționate la articolele 26 și 27 din Directiva 2008/118/CE care trebuie utilizate atunci când nu este disponibil sistemul informatizat.

(6)

Deoarece normele stabilite prin prezentul regulament urmează să le înlocuiască pe cele stabilite prin Regulamentul (CEE) nr. 2719/92 al Comisiei din 11 septembrie 1992 privind documentele administrative de însoțire pentru circulația în regim de suspendare a produselor supuse accizelor (3), regulamentul menționat trebuie abrogat.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri cu privire la:

(a)

structura și conținutul mesajelor electronice schimbate prin intermediul sistemului informatizat menționat la articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE în sensul articolelor 21-25 din respectiva directivă;

(b)

normele și procedurile care trebuie urmate la efectuarea schimbului de mesaje menționat la litera (a);

(c)

structura documentelor pe suport de hârtie menționate la articolele 26 și 27 din Directiva 2008/118/CE.

Articolul 2

Obligații legate de mesajele schimbate prin intermediul sistemului informatizat

Structura și conținutul mesajelor schimbate în sensul articolelor 21-25 din Directiva 2008/118/CE sunt conforme cu anexa I la prezentul regulament. Atunci când sunt necesare coduri pentru completarea anumitor câmpuri de date din mesajele respective, se folosesc codurile enumerate în anexa II.

Articolul 3

Formalități necesare înaintea începerii deplasării produselor accizabile

(1)   Proiectul de document administrativ electronic prezentat în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE și documentul administrativ electronic căruia i-a fost atribuit un cod de referință administrativ în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) al treilea paragraf din directiva menționată respectă cerințele stabilite în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament.

(2)   Proiectul de document administrativ electronic este prezentat cu cel mult 7 zile înainte de data indicată în document ca dată a expediției produselor accizabile vizate.

Articolul 4

Anularea documentului administrativ electronic

(1)   Expeditorul care dorește să anuleze documentul administrativ electronic, astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul 7 din Directiva 2008/118/CE, completează câmpurile din proiectul de mesaj de anulare și transmite mesajul autorităților competente din statul membru de expediție. Proiectul de mesaj de anulare respectă cerințele stabilite în tabelul 2 din anexa I la prezentul regulament.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de expediție efectuează o verificare electronică a datelor din proiectul de mesaj de anulare.

În cazul în care datele respective sunt corecte, autoritățile respective adaugă la mesajul de anulare data și ora validării, comunică expeditorului aceste informații și transmit mesajul de anulare autorităților competente ale statului membru de destinație. În cazul în care datele respective nu sunt corecte, expeditorul este informat în acest sens fără întârziere.

(3)   Când primesc mesajul de anulare, autoritățile competente ale statului membru de destinație transmit mesajul de anulare destinatarului în cazul în care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat.

Articolul 5

Mesaje privind schimbarea destinației deplasării produselor accizabile

(1)   Expeditorul care dorește să schimbe destinația astfel cum se prevede la articolul 21 alineatul (8) din Directiva 2008/118/CE sau să completeze destinația astfel cum se prevede la articolul 22 alineatul (2) din directiva menționată completează câmpurile din proiectul de mesaj de schimbare a destinației și îl transmite autorităților competente ale statului membru de expediție. Proiectul de mesaj de schimbare a destinației respectă cerințele stabilite în tabelul 3 din anexa I la prezentul regulament.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de expediție efectuează o verificare electronică a datelor din proiectul de mesaj de schimbare a destinației.

În cazul în care datele respective sunt corecte, autoritățile competente ale statului membru de expediție:

(a)

adaugă data și ora validării și un număr secvențial la mesajul de schimbare a destinației și informează expeditorul în acest sens;

(b)

actualizează documentul administrativ electronic original în conformitate cu informația conținută în mesajul de schimbare a destinației.

În cazul în care actualizarea include schimbarea statului membru de destinație sau schimbarea destinatarului, documentului administrativ electronic actualizat i se aplică dispozițiile articolului 21 alineatele (4) și (5) din Directiva 2008/118/CE.

(3)   În cazul în care actualizarea menționată la alineatul (2) litera (b) include schimbarea statului membru de destinație, autoritățile competente ale statului membru de expediție transmit mesajul de schimbare a destinației autorităților competente ale statului membru de destinație menționat în documentul administrativ electronic original.

Acestea din urmă informează destinatarul menționat în documentul administrativ electronic original în legătură cu schimbarea destinației, utilizând „notificarea privind schimbarea destinației”, care respectă cerințele stabilite în tabelul 4 din anexa I.

(4)   În cazul în care actualizarea menționată la alineatul (2) litera (b) include schimbarea locului livrării menționat în grupul de date 7 din documentul administrativ electronic, dar nu schimbarea statului membru de destinație și nici schimbarea destinatarului, autoritățile competente ale statului membru de expediție transmit mesajul de schimbare a destinației autorităților competente ale statului membru de destinație menționat în documentul administrativ electronic original.

Acestea din urmă transmit destinatarului mesajul de schimbare a destinației.

(5)   În cazul în care datele din proiectul de mesaj de schimbare a destinației nu sunt corecte, expeditorul este informat în acest sens fără întârziere.

(6)   În cazul în care documentul administrativ electronic actualizat include un nou destinatar în același stat membru de destinație menționat în documentul administrativ electronic original, autoritățile competente ale statului membru respectiv informează destinatarul menționat în documentul administrativ electronic original în legătură cu schimbarea destinației, utilizând „notificarea de schimbare a destinației”, care respectă cerințele stabilite în tabelul 4 din anexa I.

Articolul 6

Mesaje privind divizarea deplasării produselor accizabile

(1)   Expeditorul care dorește să divizeze deplasarea produselor accizabile astfel cum se prevede la articolul 23 din Directiva 2008/118/CE completează câmpurile proiectului de mesaj privind operațiunea de divizare pentru fiecare destinație și transmite mesajul autorităților competente din statul membru de expediție. Proiectul de mesaj privind operațiunea de divizare respectă cerințele stabilite în tabelul 5 din anexa I la prezentul regulament.

(2)   Autoritățile competente ale statului membru de expediție efectuează o verificare electronică a datelor din proiectele de mesaj privind operațiunea de divizare.

În cazul în care datele respective sunt corecte, autoritățile competente ale statului membru de expediție:

(a)

creează un nou document administrativ electronic pentru fiecare destinație, care înlocuiește documentul administrativ electronic original;

(b)

generează, pentru documentul administrativ electronic original, o „notificare de divizare”, care respectă cerințele stabilite în tabelul 4 din anexa 1 la prezentul regulament;

(c)

trimit notificarea de divizare expeditorului și autorităților competente ale statului membru de destinație menționat în documentul administrativ electronic original.

Articolul 21 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 21 alineatele (4), (5) și (6) din Directiva 2008/118/CE se aplică fiecărui nou document administrativ electronic menționat la litera (a).

(3)   Autoritățile competente ale statului membru de destinație menționat în documentul administrativ electronic original transmit notificarea de divizare destinatarului menționat în documentul administrativ electronic original în cazul în care destinatarul este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat.

(4)   În cazul în care datele din proiectul de mesaj privind operațiunea de divizare nu sunt corecte, expeditorul este informat în acest sens fără întârziere.

Articolul 7

Formalități necesare la încheierea deplasării produselor accizabile

Raportul de primire prezentat în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2008/118/CE și raportul de export prezentat în conformitate cu articolul 25 din directiva menționată respectă cerințele stabilite în tabelul 6 din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 8

Proceduri de rezervă

(1)   Documentul pe suport de hârtie menționat la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/118/CE poartă titlul „Document de însoțire de rezervă pentru deplasări ale produselor accizabile în regim suspensiv de accize”. Datele necesare sunt prezentate sub forma unor elemente de date, exprimate la fel ca în documentul administrativ electronic. Toate elementele de date, precum și grupurile și subgrupurile de date cărora le aparțin, sunt identificate prin numere și litere în coloana A și în coloana B din tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament.

(2)   Informațiile menționate la articolul 26 alineatul (5) din Directiva 2008/118/CE, care trebuie comunicate de expeditor autorităților competente ale statului membru de expediție sunt prezentate sub forma unor elemente de date, exprimate la fel ca în mesajul de schimbare a destinației sau în mesajul privind operațiunea de divizare, după caz. Toate elementele de date, precum și grupurile și subgrupurile de date cărora le aparțin, sunt identificate prin numere și litere în coloana A și în coloana B din tabelul 3, sau, după caz, din tabelul 5 din anexa I la prezentul regulament.

(3)   Documentele pe suport de hârtie menționate la articolul 27 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/118/CE poartă titlul „Raport de primire de rezervă/Raport de export de rezervă pentru deplasări ale produselor accizabile în regim suspensiv de accize”. Datele necesare sunt prezentate sub forma unor elemente de date, exprimate la fel ca în raportul de primire sau în raportul de export, după caz. Toate elementele de date, precum și grupurile și subgrupurile de date cărora le aparțin, sunt identificate prin numere și litere în coloana A și în coloana B din tabelul 6 din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 9

Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 2719/92 se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2010. Cu toate acestea, regulamentul se aplică în continuare deplasărilor menționate la articolul 46 din Directiva 2008/118/CE.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2010, cu excepția articolului 6, care se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

(2)  JO L 162, 1.7.2003, p. 5.

(3)  JO L 276, 19.9.1992, p. 1.


ANEXA I

MESAJE ELECTRONICE UTILIZATE LA DEPLASAREA PRODUSELOR ACCIZABILE ÎN REGIM SUSPENSIV DE ACCIZE

NOTE EXPLICATIVE

1.

Elementele de date ale mesajelor electronice utilizate în sistemul informatizat menționat la articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE sunt structurate în grupuri de date și, după caz, în subgrupuri de date. Tabelele 1-6 prezintă detalii referitoare la date și utilizarea lor:

(a)

coloana A conține codul numeric (numărul) atribuit fiecărui grup și subgrup de date; fiecare subgrup preia numărul secvențial al (sub)grupului de date din care face parte (de exemplu: dacă numărul grupului de date este 1, un subgrup al acestui grup de date este 1.1, iar un subgrup de date al acestui subgrup este 1.1.1);

(b)

coloana B conține codul alfabetic (litera) atribuit fiecărui element de date dintr un (sub)grup de date;

(c)

coloana C identifică (sub)grupul de date sau elementul de date;

(d)

coloana D atribuie fiecărui (sub)grup de date sau element de date un cod care precizează dacă introducerea datelor corespunzătoare este:

„R” (necesară), respectiv datele trebuie furnizate. Când un (sub)grup de date este „O” (opțional) sau „C” (condițional), elementele de date din cadrul grupului pot fi, cu toate acestea, „R” (necesare) dacă autoritățile competente ale statului membru decid că datele din (sub)grupul respectiv trebuie completate sau dacă este aplicabilă condiția;

„O” (opțională), respectiv introducerea datelor este opțională pentru persoana care trimite mesajul (expeditorul sau destinatarul), cu excepția cazului în care un stat membru a decis că datele respective sunt necesare în conformitate cu opțiunea înscrisă în coloana E pentru unele dintre (sub)grupurile de date sau elementele de date opționale;

„C” (condițională), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de alte (sub)grupuri de date sau elemente de date din cadrul aceluiași mesaj;

„D” (dependentă), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de o condiție care nu poate fi verificată de sistemul informatizat, astfel cum reiese din coloanele E și F;

(e)

coloana E cuprinde condiția sau condițiile aplicabile datelor a căror introducere este condițională, specifică modul de utilizare, după caz, a datelor opționale și dependente și indică datele care trebuie furnizate de autoritățile competente;

(f)

coloana F cuprinde explicații privind completarea mesajului, dacă acestea sunt necesare;

(g)

coloana G conține:

pentru anumite (sub)grupuri de date, un număr urmat de caracterul „x” care indică de câte ori poate fi repetat în mesaj (sub)grupul de date (implicit = 1) și

pentru fiecare element de date, cu excepția elementelor de date care indică ora și/sau data, caracteristicile care identifică tipul de date și lungimea datelor. Codurile referitoare la tipul de date sunt următoarele:

a alfabetic

n numeric

an alfanumeric

Numărul care urmează după cod indică lungimea admisibilă a datelor pentru elementul de date în cauză. Cele două puncte opționale care preced indicația privind lungimea semnifică faptul că datele nu au lungime fixă, dar pot avea un număr de caractere care nu depășește numărul maxim de caractere specificat de indicația privind lungimea. O virgulă în câmpul alocat lungimii datelor semnifică faptul că datele pot conține zecimale; cifra care precede virgula indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale.

pentru elementele de date care indică ora și/sau data, mențiunea „data”, „ora” sau „dataOra”, ceea ce înseamnă că data, ora sau data și ora trebuie precizate utilizând standardul ISO 8601 pentru reprezentarea datelor și orelor.

2.

În tabelele 1-6 sunt utilizate următoarele abrevieri:

e-AD: document administrativ electronic

ARC: cod de referință administrativ

SEED: Sistemul de schimb de date privind accizele [baza de date electronică menționată la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2073/2004 al Consiliului (1)]

Cod NC: Codul din nomenclatura combinată

Tabelul 1

[menționat la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 8 alineatul (1)]

Proiect de document administrativ electronic și document administrativ electronic

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Tipul mesajului

R

 

Codurile posibile sunt:

1

=

prezentare standard (de utilizat în toate cazurile cu excepția celui în care prezentarea se referă la export cu vămuire la domiciliu)

2

=

prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu [se aplică articolul 283 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 (2)]

Tipul de mesaj nu trebuie să apară într-un e-AD căruia i-a fost atribuit un ARC și nici în documentul pe suport de hârtie menționat la articolul 8 alineatul (1) din prezentul regulament.

n1

1

Antetul e-AD

R

 

 

 

 

a

Codul tipului de destinație

R

 

Specificați destinația deplasării utilizând unul dintre următoarele coduri:

1

=

Antrepozit fiscal [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatar înregistrat [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatar înregistrat temporar [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE]

4

=

Livrare directă [articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE]

5

=

Destinatar scutit [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Directiva 2008/118/CE]

6

=

Export [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2008/118/CE]

8

=

Destinație necunoscută (destinatar necunoscut, articolul 22 din Directiva 2008/118/CE)

n1

 

b

Durata călătoriei

R

 

Ținând cont de mijlocul de transport și de distanță, precizați perioada de timp normală necesară călătoriei, exprimată în ore (H) sau zile (D) și un număr format din două cifre. (Exemple: H12, sau D04). Indicația pentru „H” ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 24. Indicația pentru „D” ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 92.

an3

 

c

Organizarea transportului

R

 

Identificați persoana responsabilă cu organizarea primului transport, utilizând unul dintre următoarele coduri:

1

=

Expeditor

2

=

Destinatar

3

=

Proprietarul produselor

4

=

Altul

n1

 

d

ARC

R

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării proiectului de e-AD

A se vedea anexa II, lista de coduri 2.

an21

 

e

Data și ora validării e-AD

R

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării proiectului de e-AD

Ora indicată este ora locală

dataOra

 

f

Număr secvențial

R

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării proiectului de e-AD și pentru fiecare schimbare a destinației

Stabilit la 1 în momentul validării inițiale, crește cu 1 în fiecare e-AD creat de autoritățile competente ale statului membru de expediție la fiecare schimbare a destinației

n..5

 

g

Data și ora validării actualizării

C

Data și ora validării mesajului de schimbare a destinației din tabelul 3, se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție în cazul schimbării destinației

Ora indicată este ora locală

dataOra

 

h

Indicator de prezentare amânată

D

„R” pentru prezentarea unui e-AD pentru o deplasare începută pe baza documentului pe suport de hârtie menționat la articolul 8 alineatul (1)

Coduri posibile:

0

=

fals

1

=

adevărat

Valoarea implicită este „fals”.

Acest element de date nu trebuie să apară într-un e-AD căruia i-a fost atribuit un ARC și nici în documentul pe suport de hârtie menționat la articolul 8 alineatul (1).

n1

2

OPERATOR Expeditor

R

 

 

 

 

a

Numărul de acciză al operatorului

R

 

Specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al expeditorului înregistrat

an13

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista de coduri 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

3

OPERATOR Locul expediției

C

„R” dacă în rubrica 9d codul tipului originii este „1”

 

 

 

a

Numărul de referință al antrepozitului fiscal

R

 

Specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de expediție

an13

 

b

Numele operatorului

O

 

 

an..182

 

c

Strada

O

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

an..11

 

e

Codul poștal

O

 

an..10

 

f

Orașul

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

4

BIROU de expediție – import

C

„R” dacă în rubrica 9d codul tipului originii este „2”

 

 

 

a

Numărul de referință al biroului

R

 

Specificați codul biroului vamal de import. A se vedea anexa II lista de coduri 5.

an8

5

OPERATOR Destinatar

C

„R”, cu excepția tipului de mesaj „2 – prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu” sau pentru codul tipului de destinație 8

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

 

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4

„O” pentru codul tipului de destinație 6

Acest element de date nu se aplică în cazul codului tipului de destinație 5

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

Pentru codul tipului de destinație:

1, 2, 3 și 4: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului înregistrat

6: specificați numărul de identificare TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la biroul de export

an..16

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista de coduri 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

6

DATE COMPLEMENTARE OPERATOR Destinatar

C

„R” pentru codul tipului de destinație 5

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

 

 

 

a

Codul statului membru

R

 

Specificați statul membru de destinație utilizând codul statului membru din anexa II lista de coduri 3

a2

 

b

Numărul de serie al certificatului de scutire

D

„R” dacă numărul de serie este menționat pe certificatul de scutire de accize stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 31/96 din 10 ianuarie 1996 privind certificatul de scutire de accize (3)

 

an..255

7

OPERATOR Locul livrării

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4

„O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

Specificați locul efectiv de livrare a produselor accizabile

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codul tipului de destinație 1

„O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

Pentru codul tipului de destinație:

1: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de destinație

2, 3 și 5: specificați numărul de identificare TVA sau orice alt identificator

an..16

 

b

Numele operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 5

„O” pentru codul tipului de destinație 4

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

 

an..182

 

c

Strada

C

Pentru rubricile 7c, 7e și 7f:

„R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3, 4 și 5

„O” pentru codul tipului de destinație 1

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

an..11

 

e

Codul poștal

C

 

an..10

 

f

Orașul

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

8

BIROU Locul livrării – Vamă

C

„R” în caz de export (codul tipului de destinație 6)

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 1a)

 

 

 

a

Numărul de referință al biroului

R

 

Specificați codul biroului de export la care va fi depusă declarația de export în conformitate cu articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (4). A se vedea anexa II lista de coduri 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Număr de referință local

R

 

Un număr de serie unic atribuit e-AD de către expeditor și care identifică lotul în evidența expeditorului

an..22

 

b

Numărul facturii

R

 

Specificați numărul facturii referitoare la produse. În cazul în care încă nu a fost eliberată factura, trebuie indicat numărul notei de livrare sau al oricărui alt document de transport.

an..35

 

c

Data facturii

O

Statul membru de expediție poate decide să marcheze aceste date cu „R”

Data documentului indicat la rubrica 9b

Data

 

d

Codul tipului de origine

R

 

Codurile posibile pentru originea deplasării sunt:

1

=

Origine – Antrepozit fiscal [în situațiile menționate la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/118/CE]

2

=

Origine – Import [în situația menționată la articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE]

n1

 

e

Data expediției

R

 

Data la care începe deplasarea, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE. Această dată nu poate depăși cu mai mult de 7 zile data depunerii proiectului de e-AD. Data expediției poate fi o dată din trecut în cazul menționat la articolul 26 din Directiva 2008/118/CE.

Data

 

f

Ora expediției

O

Statul membru de expediție poate decide să marcheze aceste date cu „R”

Ora la care începe deplasarea, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/118/CE. Ora indicată este ora locală

Ora

 

g

ARC în amonte

D

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării unor noi e-AD-uri în urma validării mesajului privind „operațiunea de divizare” (tabelul 5)

Codul ARC care trebuie specificat este cel al e-AD-ului înlocuit.

an21

9.1

DAU IMPORT

C

„R” dacă în rubrica 9d codul tipului originii este „2” (import)

 

9X

 

a

Număr DAU import

R

Numărul DAU este completat fie de către expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-AD, fie de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării proiectului de e-AD.

Specificați numărul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizate pentru punerea în liberă circulație a produselor vizate.

an..21

10

BIROU Autoritatea competentă a locului expediției

R

 

 

 

 

a

Numărul de referință al biroului

R

 

Specificați codul biroului autorităților competente ale statului membru de expediție responsabile cu controlul accizelor la locul expediției. A se vedea anexa II lista de coduri 5.

an8

11

GARANȚIA DEPLASĂRII

R

 

 

 

 

a

Codul tipului garantului

R

 

Identificați persoana responsabilă/persoanele responsabile cu furnizarea garanției, utilizând codul tipului garantului din anexa II lista de coduri 6.

n..4

12

OPERATOR Garant

C

„R” dacă se aplică unul dintre următoarele coduri ale tipului garantului: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 sau 1234

(A se vedea codul tipului garantului în anexa II lista de coduri 6)

Identificați transportatorul și/sau proprietarul produselor dacă acesta/aceștia furnizează garanția.

2X

 

a

Numărul de acciză al operatorului

O

Statul membru de expediție poate decide să marcheze aceste date cu „R”

Specificați un număr de înregistrare SEED valabil sau un număr de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile.

an13

 

b

Numărul TVA

O

an..35

 

c

Numele operatorului

C

Pentru 12c, d, f și g: „O” dacă este specificat numărul de acciză al operatorului, „R” în caz contrar

 

an..182

 

d

Strada

C

 

an..65

 

e

Numărul

O

 

an..11

 

f

Codul poștal

C

 

an..10

 

g

Orașul

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

13

TRANSPORT

R

 

 

 

 

a

Codul modului de transport

R

 

Specificați modul de transport la momentul începerii deplasării, utilizând codurile din anexa II lista de coduri 7

n..2

14

OPERATOR Organizatorul transportului

C

„R” pentru a identifica persoana responsabilă cu organizarea primului transport dacă valoarea din rubrica 1c este „3” sau „4”

 

 

 

a

Numărul TVA

O

Statul membru de expediere poate decide să marcheze aceste date cu „R”

 

an..35

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

15

OPERATOR Primul transportator

O

Statul membru de expediție poate decide să marcheze aceste date cu „R”

Identificarea persoanei care efectuează primul transport

 

 

a

Numărul TVA

O

 

 

an..35

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic, a se vedea anexa II lista codurilor 1, pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

16

DETALII PRIVIND TRANSPORTUL

R

 

 

99X

 

a

Codul unității de transport

R

 

Specificați codul/codurile unității de transport legate de modul de transport indicat la rubrica 13a. A se vedea anexa II lista de coduri 8.

n..2

 

b

Identitatea unităților de transport

R

 

Introduceți numărul de înregistrare al unității/unităților de transport.

an..35

 

c

Identitatea sigiliului comercial

D

„R” dacă sunt utilizate sigilii comerciale

Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, dacă acestea sunt utilizate la sigilarea unității de transport

an..35

 

d

Informații privind sigiliul

O

 

Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat)

an..350

 

e

Informații privind sigiliul_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic, a se vedea anexa II lista codurilor 1, pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

f

Informații complementare

O

 

Specificați orice informații suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricărui transportator succesiv, informații referitoare la unități de transport succesive.

an..350

 

g

Informații complementare_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

17

Corpul e-AD

R

 

Trebuie utilizat un grup de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot.

999x

 

a

Numărul unic de referință al corpului de date

R

 

Specificați un număr secvențial unic care începe cu 1

n..3

 

b

Codul produselor accizabile

R

 

Specificați codul produselor accizabile aplicabil, a se vedea anexa II lista de coduri 11.

an4

 

c

Codul NC

R

 

Specificați codul NC aplicabil la data expediției.

n8

 

d

Cantitatea

R

 

Specificați cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului – a se vedea anexa II tabelele 11 și 12).

În cazul unei deplasări spre un destinatar înregistrat menționat la articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea pe care destinatarul este autorizat să o primească.

În cazul unei deplasări spre o organizație scutită menționată la articolul 12 din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize.

n..15,3

 

e

Greutatea brută

R

 

Specificați greutatea brută a lotului (produsele accizabile cu ambalaj)

n..15,2

 

f

Greutatea netă

R

 

Specificați greutatea produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool și băuturi alcoolice, produse energetice și pentru toate produsele din tutun cu excepția țigărilor).

n..15,2

 

g

Tăria alcoolică

C

„R” dacă este aplicabil produselor accizabile respective

Specificați tăria alcoolică (procent per volum la 20 °C dacă este aplicabil în conformitate cu anexa II lista de coduri 11

n..5,2

 

h

Gradul Plato

D

„R” dacă statul membru de expediție și/sau statul membru de destinație impun(e) accize pentru bere pe baza gradului Plato

În cazul berii, specificați gradul Plato dacă statul membru de expediție și/sau statul membru de destinație impun(e) accize pentru bere pe baza gradului Plato. A se vedea anexa II lista de coduri 11.

n..5,2

 

i

Marcajul fiscal

O

 

Specificați orice informații suplimentare referitoare la marcajele fiscale impuse de statul membru de destinație.

an..350

 

j

Marcajul fiscal_LNG

C

„R”dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

k

Indicatorul marcajului fiscal utilizat

D

„R” dacă sunt utilizate marcaje fiscale

Completați cu „1” dacă produsele poartă sau conțin marcaje fiscale sau „0” dacă produsele nu poartă sau nu conțin marcaje fiscale

n1

 

l

Denumirea de origine

O

 

Această rubrică poate fi utilizată pentru a da certificări:

1.

în cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată, în conformitate cu legislația comunitară relevantă

2.

în cazul anumitor băuturi spirtoase, cu privire la locul de producție, în conformitate cu legislația comunitară relevantă

3.

în cazul berii produse de o mică fabrică de bere independentă, conform definiției din Directiva 92/83/CEE a Consiliului (5), pentru care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinație. Certificarea ar trebui oferită în termenii următori: „Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost produs de o mică fabrică de bere independentă.”

4.

în cazul alcoolului etilic distilat de o distilerie mică, conform definiției din Directiva 92/83/CEE a Consiliului, pentru care există intenția de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinație. Certificarea ar trebui dată în termenii următori: „Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost produs de o distilerie mică.”

an..350

 

m

Denumirea de origine_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

n

Dimensiunea producătorului

O

 

În cazul berii sau al băuturilor spirtoase, pentru care se acordă certificare la rubrica 17l (Denumirea de origine), specificați producția anuală a anului precedent în hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur.

n..15

 

o

Densitatea

C

„R” dacă este aplicabil produselor accizabile respective

Specificați densitatea la 15 °C, dacă este aplicabil în conformitate cu tabelul din anexa II lista de coduri 11.

n..5,2

 

p

Descrierea comercială

O

Statul membru de expediție poate decide să impună obligativitatea introducerii acestor date.

„R” pentru transportul în vrac al vinurilor menționate la paragrafele 1-9, 15 și 16 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (6), pentru care descrierea produsului conține indicațiile facultative stabilite la articolul 60 din regulamentul menționat, cu condiția ca acestea să apară pe etichete sau să existe intenția de a le menționa pe etichete.

Introduceți descrierea comercială a produselor în scopul identificării produselor transportate.

an..350

 

q

Descrierea comercială_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic, a se vedea anexa II lista codurilor 1, pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

r

Marca comercială a produselor

D

„R”dacă produsele accizabile au o marcă comercială. Statul membru de expediție poate decide că nu este necesară specificarea mărcii comerciale a produselor transportate dacă aceasta este precizată pe factură sau în celalalt document comercial menționat la rubrica 9b.

Specificați marca comercială a produselor, dacă este cazul.

an..350

 

s

Marca comercială a produselor_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic, a se vedea anexa II lista codurilor 1, pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

17.1

AMBALAJ

R

 

 

99x

 

a

Codul tipului de ambalaje

R

 

Specificați tipul de ambalaj, utilizând unul dintre codurile de la anexa II lista de coduri 9.

a2

 

b

Numărul de ambalaje

C

„R” dacă se marchează cu „Numărabile”

Specificați numărul de ambalaje dacă ambalajele sunt numărabile în conformitate cu anexa II lista de coduri 9.

n..15

 

c

Identitatea sigiliului comercial

D

„R” dacă sunt utilizate sigilii comerciale

Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, dacă acestea sunt utilizate la sigilarea ambalajelor.

an..35

 

d

Informații privind sigiliul

O

 

Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat)

an..350

 

e

Informații privind sigiliul_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

17.2

VINURI

D

„R” pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (7)

 

 

 

a

Categoria de vin

R

 

Pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, specificați unul dintre următoarele coduri:

1

=

Vin fără DOP/IGP

2

=

Vin din soiuri fără DOP/IGP

3

=

Vin cu DOP sau IGP

4

=

Vin importat

5

=

Altul

n1

 

b

Codul zonei vitivinicole

D

„R” pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri)

Specificați zonele vitivinicole din care provine produsul transportat, în conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

n..2

 

c

Țara terță de origine

C

„R” în cazul în care categoria de vin de la rubrica 17.2a este „4” (vin importat)

Specificați un „cod de țară” menționat la anexa II lista de coduri 4.

a2

 

d

Alte informații

O

 

 

an..350

 

e

Alte informații_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

17.2.1

Codul OPERAȚIUNII CU VINURI

D

„R” pentru vinuri în vrac (volum nominal de peste 60 de litri)

 

99x

 

a

Codul operațiunii cu vinuri

R

 

Specificați unul sau mai multe coduri ale operațiunii cu vinuri, în conformitate cu lista 1.4 b) de la punctul B din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 436/2009 (8)

n..2

18

DOCUMENT Certificat

O

 

 

9x

 

a

Scurtă descriere a documentului

C

„R”, cu excepția cazului în care este utilizat câmpul de date 18c

Descrieți orice certificat referitor la produsele transportate, de exemplu certificate referitoare la denumirea de origine menționată la rubrica 171.

an..350

 

b

Scurtă descriere a documentului_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

c

Referința documentului

C

„R”, cu excepția cazului în care este utilizat câmpul de date 18a

Specificați referințe pentru orice certificat referitor la produsele transportate.

an..350

 

d

Referința documentului_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2


Tabelul 2

[menționat la articolul 4 alineatul (1)]

Anulare

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD PRIVIND DEPLASAREA PRODUSELOR ACCIZABILE

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Specificați codul ARC al e-AD a cărui anulare este solicitată.

an21

2

ANULARE

R

 

 

 

 

a

Motivul anulării

R

 

Specificați motivul anulării e-AD, utilizând codurile din anexa II lista de coduri 10.

n1

3

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Data și ora validării anulării

C

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării proiectului de mesaj de anulare

Ora indicată este ora locală

dataOra


Tabelul 3

[menționat la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 8 alineatul (2)]

Schimbarea destinației

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Data și ora validării schimbării destinației

C

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării proiectului de mesaj de schimbare a destinației.

Ora indicată este ora locală

dataOra

2

Actualizarea e-AD

R

 

 

 

 

a

Număr secvențial

C

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție la momentul validării proiectului de mesaj de schimbare a destinației.

Stabilit la 1 în momentul validării inițiale a e-AD, crește cu 1 la fiecare schimbare a destinației.

n..5

 

b

ARC

R

 

Specificați codul ARC al e-AD pentru care se solicită schimbarea destinației.

an21

 

c

Durata călătoriei

D

„R” când se schimbă durata călătoriei în urma schimbării destinației

Ținând cont de mijlocul de transport și de distanță, precizați perioada de timp normală necesară călătoriei, exprimată în ore (H) sau zile (D) și un număr format din două cifre. (Exemple: H12, sau D04). Indicația pentru „H” ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 24. Indicația pentru „D” ar trebui să fie un număr mai mic sau egal cu 92.

an3

 

d

Organizare de transport modificată

D

„R” când se schimbă persoana responsabilă cu organizarea transportului în urma schimbării destinației.

Identificați persoana responsabilă cu organizarea transportului, utilizând unul dintre următoarele coduri:

1

=

Expeditor

2

=

Destinatar

3

=

Proprietarul produselor

4

=

Altul

N1

 

e

Numărul facturii

D

„R” când se schimbă factura în urma schimbării destinației

Specificați numărul facturii referitoare la produse. Dacă nu a fost încă eliberată factura, trebuie indicat numărul notei de livrare sau al oricărui alt document de transport.

an..35

 

f

Data facturii

O

Statul membru de expediție poate decide să impună obligativitatea completării acestor date atunci când numărul facturii se schimbă în urma schimbării destinației.

Data documentului indicat la rubrica 2e

data

 

g

Codul modului de transport

D

„R” când se schimbă mijlocul de transport în urma schimbării destinației

Specificați modul de transport, utilizând codurile din anexa II lista de coduri 7.

n..2

3

Destinație SCHIMBATĂ

R

 

 

 

 

a

Codul tipului de destinație

R

 

Specificați noua destinație a deplasării utilizând unul dintre următoarele coduri:

1

=

Antrepozit fiscal [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatar înregistrat [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatar înregistrat temporar [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE]

4

=

Livrare directă [articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE]

6

=

Export [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2008/118/CE]

n1

4

OPERATOR Nou destinatar

D

„R” când se schimbă destinatarul în urma schimbării destinației

 

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4

„O” pentru codul tipului de destinație 6

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 3a)

Pentru codul tipului de destinație:

1, 2, 3 și 4: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului înregistrat

6: specificați numărul de identificare TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la biroul de export

an..16

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

5

OPERATOR Locul livrării

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4

„O” pentru codurile tipului de destinație 2 și 3.

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 3a)

Specificați locul efectiv de livrare a produselor accizabile

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codul tipului de destinație 1

„O” pentru codurile tipului de destinație 2 și 3.

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 3a)

Pentru codul tipului destinației:

1: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de destinație

2 și 3: specificați numărul de identificare TVA sau orice alt identificator

an..16

 

b

Numele operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2 și 3

„O” pentru codul tipului de destinație 4

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 3a)

 

an..182

 

c

Strada

C

Pentru rubricile 5c, 5e și 5f:

„R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 4

„O” pentru codul tipului de destinație 1

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 3a)

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

an..11

 

e

Codul poștal

C

 

an..10

 

f

Orașul

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

6

BIROU Locul livrării – Vamă

C

„R” în caz de export (codul tipului de destinație 6)

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 3a)

 

 

 

a

Numărul de referință al biroului

R

 

Specificați codul biroului de export la care va fi depusă declarația de export în conformitate cu articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. A se vedea anexa II lista de coduri 5.

an8

7

OPERATOR Noul organizator al transportului

C

„R” pentru a identifica persoana responsabilă cu organizarea transportului dacă valoarea din rubrica 2d este „3” sau „4”

 

 

 

a

Numărul TVA

O

Statul membru de expediție poate decide să marcheze aceste date cu „R”

 

an..35

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

8

OPERATOR Noul transportator

O

Statul membru de expediție poate decide să impună obligativitatea completării acestor date atunci când se schimbă transportatorul în urma schimbării destinației.

Identificarea noii persoane care efectuează transportul

 

 

a

Numărul TVA

O

 

 

an..35

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

9

DETALII PRIVIND TRANSPORTUL

D

„R” când se schimbă detaliile privind transportul în urma schimbării destinației

 

99x

 

a

Codul unității de transport

R

 

Specificați codul/codurile unității de transport legate de modul de transport indicat la rubrica 2g, a se vedea anexa II lista de coduri 8.

n..2

 

b

Identitatea unităților de transport

R

 

Introduceți numărul de înregistrare al unității/unităților de transport.

an..35

 

c

Identitatea sigiliului comercial

D

„R” dacă sunt utilizate sigilii comerciale

Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, dacă acestea sunt utilizate la sigilarea unității de transport

an..35

 

d

Informații privind sigiliul

O

 

Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat)

an..350

 

e

Informații privind sigiliul_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic, a se vedea anexa II lista de coduri 1

a2

 

f

Informații complementare

O

 

Specificați orice informații suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricărui transportator succesiv, informații referitoare la unități de transport succesive.

an..350

 

g

Informații complementare_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2


Tabelul 4

[menționat la articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 5 alineatul (6) și la articolul 6 alineatul (2) litera (b)]

Notificarea de schimbare a destinației/Notificarea de divizare

A

B

C

D

E

F

G

1

 

NOTIFICAREA ACCIZELOR

R

 

 

 

 

a

Tipul notificării

R

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de destinație (în cazul notificării de schimbare a destinației) sau de către cele ale statului membru de expediție (în cazul notificării de divizare)

Specificați motivul notificării utilizând unul dintre următoarele coduri:

1

=

Schimbarea destinației

2

=

Divizare

n1

 

b

Data și ora notificării

R

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de destinație (în cazul notificării de schimbare a destinației) sau de către cele ale statului membru de expediție (în cazul notificării de divizare)

Ora indicată este ora locală

dataOra

 

c

ARC

R

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de destinație (în cazul notificării de schimbare a destinației) sau de către cele ale statului membru de expediție (în cazul notificării de divizare)

Specificați codul ARC al e-AD la care se referă notificarea.

an21

2

 

ARC ÎN AVAL

C

„R” dacă la rubrica 1a tipul de notificare este 2.

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție.

 

9x

 

a

ARC

R

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de expediție.

 

an21


Tabelul 5

[menționat la articolul 6 alineatul (1) și la articolul 8 alineatul (2)]

Operațiunea de divizare

A

B

C

D

E

F

G

1

Divizarea e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC în amonte

R

 

Specificați codul ARC al e-AD-ului care se divizează.

A se vedea anexa II lista de coduri 2.

an21

2

Destinație SCHIMBATĂ

R

 

 

 

 

a

Codul tipului destinației

R

 

Specificați destinația deplasării utilizând unul dintre următoarele coduri:

1

=

Antrepozit fiscal [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 2008/118/CE]

2

=

Destinatar înregistrat [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Directiva 2008/118/CE]

3

=

Destinatar înregistrat temporar [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE]

4

=

Livrare directă [articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE]

6

=

Export [articolul 17 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2008/118/CE]

8

=

Destinație necunoscută (destinatar necunoscut, articolul 22 din Directiva 2008/118/CE)

n1

3

Detalii privind divizarea e-AD

R

 

 

9x

 

a

Număr de referință local

R

 

Un număr de serie unic atribuit e-AD de către expeditor și care identifică lotul în evidența expeditorului

an..22

 

b

Durata călătoriei

D

„R” când se schimbă durata călătoriei în urma operațiunii de divizare

Ținând cont de mijlocul de transport și de distanța implicate, precizați perioada de timp normală necesară călătoriei, exprimată în ore (H) sau zile (D) și un număr format din două cifre. (Exemple: H12, sau D04). Indicația pentru „H” ar trebui să fie un număr mai mic decât sau egal cu 24. Indicația pentru „D” ar trebui să fie un număr mai mic decât sau egal cu 92.

an3

 

c

Organizare de transport schimbată

D

„R” când se schimbă persoana responsabilă cu organizarea transportului în urma operațiunii de divizare.

Identificați persoana responsabilă cu organizarea primului transport, utilizând una dintre următoarele cifre:

1

=

Expeditor

2

=

Destinatar

3

=

Proprietarul produselor

4

=

Altul

n1

4

OPERATOR Nou destinatar

D

„R” când se schimbă destinatarul în urma operațiunii de divizare

 

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4

„O” pentru codul tipului de destinație 6

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 2a)

Pentru codul tipului destinației:

1, 2, 3 și 4: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului înregistrat

6: specificați numărul de identificare TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la biroul de export

an..16

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

5

OPERATOR Locul livrării

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4

„O” pentru codurile tipului de destinație 2 și 3.

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 2a)

 

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codul tipului de destinație 1

„O” pentru codurile tipului de destinație 2 și 3.

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 2a)

Pentru codul tipului destinației:

1: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal de destinație

2 și 3: specificați numărul de identificare TVA sau orice alt identificator

an..16

 

b

Numele operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2 și 3

„O” pentru codul tipului de destinație 4

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 2a)

 

an..182

 

c

Strada

C

Pentru rubricile 5c, 5e și 5f:

„R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 4

„O” pentru codul tipului de destinație 1

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 2a)

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

an..11

 

e

Codul poștal

C

 

an..10

 

f

Orașul

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

6

BIROU Locul livrării – Vamă

C

„R” în caz de export (codul tipului de destinație schimbată 6)

(A se vedea codurile tipului de destinație în rubrica 2a)

 

 

 

a

Numărul de referință al biroului

R

 

Specificați codul biroului de export la care va fi depusă declarația de export în conformitate cu articolul 161 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

A se vedea anexa II lista de coduri 5.

an8

7

OPERATOR Noul organizator al transportului

C

„R” pentru a identifica persoana responsabilă cu organizarea transportului dacă valoarea din rubrica 3c este „3” sau „4”

 

 

 

a

Numărul TVA

O

Statul membru de expediție poate decide să marcheze aceste date cu „R”

 

an..35

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

8

OPERATOR Noul transportator

O

Statul membru de expediție poate decide să impună obligativitatea completării acestor date atunci când se schimbă transportatorul în urma operațiunii de divizare.

Identificarea persoanei care efectuează noul transport

 

 

a

Numărul TVA

O

 

 

an..35

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

9

DETALII PRIVIND TRANSPORTUL

D

„R” când se schimbă detaliile privind transportul în urma operațiunii de divizare

 

99X

 

a

Codul unității de transport

R

 

Specificați codul/codurile unității de transport. A se vedea anexa II lista de coduri 8.

n..2

 

b

Identitatea unităților de transport

R

 

Introduceți numărul de înregistrare al unității/unităților de transport.

an..35

 

c

Identitatea sigiliului comercial

D

„R” dacă sunt utilizate sigilii comerciale

Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, dacă acestea sunt utilizate la sigilarea unității de transport

an..35

 

d

Informații privind sigiliul

O

 

Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat)

an..350

 

e

Informații privind sigiliul_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

f

Informații complementare

O

 

Specificați orice informații suplimentare referitoare la transport, de exemplu identitatea oricărui transportator succesiv, informații referitoare la unități de transport succesive.

an..350

 

g

Informații complementare_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

10

Corpul e-AD

R

 

Trebuie utilizat un grup de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot.

999x

 

a

Numărul unic de referință al corpului de date

R

 

Specificați un număr secvențial unic care începe cu 1

n..3

 

b

Codul produselor accizabile

R

 

Specificați codul produselor accizabile aplicabil, a se vedea anexa II lista de coduri 11.

an..4

 

c

Codul NC

R

 

Specificați codul NC aplicabil la data introducerii operațiunii de divizare.

n8

 

d

Cantitatea

R

 

Specificați cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului – a se vedea anexa II tabelele 11 și 12).

În cazul unei deplasări spre un destinatar înregistrat menționat la articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea pe care destinatarul este autorizat să o primească.

În cazul unei deplasări spre o organizație scutită menționată la articolul 12 din Directiva 2008/118/CE, cantitatea nu trebuie să o depășească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize.

n..15,3

 

e

Greutatea brută

R

 

Specificați greutatea brută a lotului (produsele accizabile cu ambalaj)

n..15,2

 

f

Greutatea netă

R

 

Specificați greutatea produselor accizabile fără ambalaj.

n..15,2

 

i

Marcajul fiscal

O

 

Specificați orice informații suplimentare referitoare la marcajele fiscale impuse de statul membru de destinație.

an..350

 

j

Marcajul fiscal_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

k

Indicatorul marcajului fiscal utilizat

D

„R” dacă sunt utilizate marcaje fiscale

Completați cu „1” dacă produsele conțin sau poartă marcaje fiscale sau „0” dacă produsele nu conțin sau nu poartă marcaje fiscale.

n1

 

o

Densitatea

C

„R” dacă este aplicabil produselor accizabile respective

Specificați densitatea la 15 °C, dacă este aplicabil în conformitate cu tabelul din anexa II lista de coduri 11.

n..5,2

 

p

Descrierea comercială

O

Statul membru de expediție poate decide să impună obligativitatea introducerii acestor date.

Introduceți descrierea comercială a produselor în scopul identificării produselor transportate.

an..350

 

q

Descrierea comercială_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

 

r

Marca comercială a produselor

D

„R” dacă produsele accizabile au o marcă comercială

Specificați marca comercială a produselor, dacă este cazul.

an..350

 

s

Marca comercială a produselor_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

11

AMBALAJ

 

 

 

99x

 

a

Codul tipului de ambalaje

R

 

Specificați tipul de ambalaj, utilizând unul dintre codurile de la anexa II lista de coduri 9.

a2

 

b

Numărul de ambalaje

C

„R” dacă se marchează cu „Numărabile”

Specificați numărul de ambalaje dacă ambalajele sunt numărabile în conformitate cu anexa II lista de coduri 9.

n..15

 

c

Identitatea sigiliului comercial

D

„R” dacă sunt utilizate sigilii comerciale

Specificați datele de identificare a sigiliilor comerciale, dacă acestea sunt utilizate la sigilarea ambalajelor.

an..35

 

d

Informații privind sigiliul

O

 

Specificați orice informații suplimentare privind aceste sigilii comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat)

an..350

 

e

Informații privind sigiliul_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2


Tabelul 6

[menționat la articolul 7 și la articolul (8) alineatul (3)]

Raport de primire/Raport de export

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Data și ora validării raportului de primire/export

C

Se completează de către autoritățile competente ale statului membru de destinație/export la momentul validării raportului de primire/raportului de export.

Ora indicată este ora locală

dataOra

2

e-AD privind DEPLASAREA PRODUSELOR ACCIZABILE

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Specificați codul ARC al e-AD.

A se vedea anexa II lista de coduri 2.

an21

 

b

Număr secvențial

R

 

Specificați numărul secvențial al e-AD.

n..5

3

OPERATOR Destinatar

R

 

 

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 4

„O” pentru codul tipului de destinație 6

Nu se aplică codului tipului de destinație 5

(A se vedea codurile tipului de destinație în tabelul 1 rubrica 1a)

Pentru codul tipului destinației:

1, 2, 3 și 4: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al destinatarului înregistrat

6: specificați numărul de identificare TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la biroul de export

an..16

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Orașul

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

4

OPERATOR Locul livrării

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1 și 4

„O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5

(a se vedea codurile tipului de destinație în tabelul 1 rubrica 1a)

Specificați locul efectiv de livrare a produselor accizabile

 

 

a

Identificarea operatorului

C

„R” pentru codul tipului de destinație 1

„O” pentru codurile tipului de destinație 2, 3 și 5

(a se vedea codurile tipului de destinație în tabelul 1 rubrica 1a)

Pentru codul tipului destinației:

1: specificați un număr de înregistrare SEED valabil al antrepozitarului fiscal de destinație

2, 3 și 5: specificați numărul de identificare TVA sau orice alt identificator

an..16

 

b

Numele operatorului

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3 și 5

„O” pentru codul tipului de destinație 4

(a se vedea codurile tipului de destinație în tabelul 1 rubrica 1a)

 

an..182

 

c

Strada

C

Pentru rubricile 4c, 4e și 4f.

„R” pentru codurile tipului de destinație 2, 3, 4 și 5

„O” pentru codul tipului de destinație 1

(a se vedea codurile tipului de destinație în tabelul 1 rubrica 1a)

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

an..11

 

e

Codul poștal

C

 

an..10

 

f

Orașul

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

5

BIROUL de destinație

C

„R” pentru codurile tipului de destinație 1, 2, 3, 4, 5 și 8

(a se vedea codurile tipului de destinație în tabelul 1 rubrica 1a)

 

 

 

a

Numărul de referință al biroului

R

 

Specificați codul biroului autorităților competente ale statului membru de destinație responsabile cu controlul accizelor la locul de destinație. A se vedea anexa II, lista de coduri 5.

an8

6

RAPORT de primire/export

R

 

 

 

 

a

Data sosirii produselor accizabile

R

 

Data la care se încheie deplasarea, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE.

Data

 

b

Concluzia generală a primirii

R

 

Codurile posibile sunt:

1

=

Primire acceptată și satisfăcătoare

2

=

Primire acceptată deși nesatisfăcătoare

3

=

Primire refuzată

4

=

Primire refuzată parțial

21

=

Ieșire acceptată și satisfăcătoare

22

=

Ieșire acceptată deși nesatisfăcătoare

23

=

Ieșire refuzată

n..2

 

c

Informații complementare

O

 

Specificați orice informații suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile

an..350

 

d

Informații complementare_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2

7

CORPUL RAPORTULUI de primire/export

C

„R” dacă codul concluziei generale de primire nu este 1 sau 21 (a se vedea rubrica 6b)

 

999X

 

a

Numărul unic de referință al corpului de date

R

 

Specificați numărul unic de referință al corpului de date al e-AD asociat (rubrica 17a din tabelul 1) privind produsele accizabile cărora li se aplică unul dintre codurile diferite de 1 și 21.

n..3

 

b

Indicator de lipsă sau exces

D

„R” când se constată o lipsă sau un exces în cazul corpului de date respectiv

Codurile posibile sunt:

S

=

Lipsă

E

=

Exces

a1

 

c

Lipsa sau excesul constatate

C

„R” dacă este specificat indicatorul din rubrica 7b

Specificați cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului – a se vedea anexa II tabelele 11 și 12).

n..15,3

 

d

Codul produselor accizabile

R

 

Specificați codul produselor accizabile aplicabil, a se vedea anexa II lista de coduri 11.

an4

 

e

Cantitatea refuzată

C

„R”dacă pentru concluzia generală de primire codul este 4 (a se vedea rubrica 6b)

Specificați cantitatea pentru fiecare corp de date pentru care sunt refuzate produse accizabile (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului – a se vedea anexa II tabelele 11 și 12).

n..15,3

7.1

MOTIVUL INSATISFACȚIEI

D

„R” pentru fiecare corp de date căruia îi este aplicat codul concluziei generale de primire 2, 3, 4, 22 sau 23 (a se vedea rubrica 6b)

 

9X

 

a

Motivul insatisfacției

R

 

Codurile posibile sunt:

0

=

Altul

1

=

Exces

2

=

Lipsă

3

=

Produse deteriorate

4

=

Sigiliu rupt

5

=

Raportat de ECS (sistemul de control al exporturilor)

6

=

Unul sau mai multe corpuri de date cu coduri incorecte

n1

 

b

Informații complementare

C

„R” în cazul în care codul motivului insatisfacției este 0

„O” în cazul în care codul motivului insatisfacției este 3, 4 sau 5

(a se vedea rubrica 7.1a)

Specificați orice informații suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile

an..350

 

c

Informații complementare_LNG

C

„R” dacă este folosit câmpul pentru text corespunzător

Specificați codul lingvistic prezentat în anexa II lista codurilor 1 pentru a indica limba utilizată în acest grup de date.

a2


(1)  JO L 359, 4.12.2004, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 8, 11.1.1996, p. 11.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(5)  OJ L 316, 31.10.1992, p. 21.

(6)  OJ L 148, 6.6.2008, p. 1.

(7)  OJ L 299, 16.11.2007, p. 1.

(8)  OJ L 128, 27.5.2009, p. 15.


ANEXA II

(menționată la articolul 2)

Liste de coduri

1.   CODURILE LINGVISTICE

Aceste coduri sunt extrase din standardul ISO 639.1 (codurile Alfa-2); în plus, au fost adăugate două coduri nestandardizate care trebuie utilizate împreună cu o versiune cu caractere latine a limbilor care nu folosesc setul de caractere latine, respectiv:

bt – bulgară (caractere latine)

gr – greacă (caractere latine)

Cod

Descriere

bg

bulgară

bt

bulgară (caractere latine)

cs

cehă

da

daneză

nl

olandeză

en

engleză

et

estonă

fi

finlandeză

fr

franceză

ga

irlandeză

gr

greacă (caractere latine)

de

germană

el

greacă

hu

maghiară

it

italiană

lv

letonă

lt

lituaniană

mt

malteză

pl

polonă

pt

portugheză

ro

română

sk

slovacă

sl

slovenă

es

spaniolă

sv

suedeză

2.   CODUL DE REFERINȚĂ ADMINISTRATIV

Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Anul

Numeric 2

05

2

Identificatorul statului membru în care a fost prezentat inițial e-AD

Alfabetic 2

ES

3

Cod unic, atribuit la nivel național

Alfanumeric 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Cifra de control

Numeric 1

9

Câmpul 1 conține ultimele două cifre ale anului acceptării formale a deplasării.

Câmpul 3 trebuie completat cu un identificator unic pentru fiecare deplasare EMCS. Modul în care este utilizat acest câmp intră în responsabilitatea statelor membre, dar fiecare deplasare EMCS trebuie să aibă un număr unic.

Câmpul 4 indică cifra de control pentru întregul ARC, cifră care va ajuta la detectarea unei erori în momentul introducerii ARC.

3.   STATELE MEMBRE

Trebuie să fie identice cu codurile din standardul ISO cod alfa 2 (1) (ISO 3166), limitat la statele membre, cu următoarele excepții:

pentru Grecia, trebuie să se folosească EL, în loc de GR;

pentru Regatul Unit, trebuie să se folosească GB, în loc de UK.

4.   CODURILE DE ȚARĂ

Utilizați codurile din standardul ISO cod alfa 2 (ISO 3166).

5.   NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL BIROULUI VAMAL (COR)

COR este alcătuit dintr-un identificator al statului membru (a se vedea lista de coduri 3) urmat de un număr național alfanumeric format din 6 caractere, de exemplu IT0830AB.

6.   CODUL TIPULUI GARANTULUI

Cod

Descriere

1

Expeditor

2

Transportator

3

Proprietarul produselor accizabile

4

Destinatar

12

Garanție comună a expeditorului și a transportatorului

13

Garanție comună a expeditorului și a proprietarului produselor accizabile

14

Garanție comună a expeditorului și a destinatarului

23

Garanție comună a transportatorului și a proprietarului produselor accizabile

24

Garanție comună a transportatorului și a destinatarului

34

Garanție comună a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului

123

Garanție comună a expeditorului, a transportatorului și a proprietarului produselor accizabile

124

Garanție comună a expeditorului, a transportatorului și a destinatarului

134

Garanție comună a expeditorului, a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului

234

Garanție comună a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului

1234

Garanție comună a expeditorului, a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile și a destinatarului

7.   CODUL MODULUI DE TRANSPORT

Cod

Descriere

0

Altul

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Trimitere poștală

7

Instalații fixe de transport

8

Transport pe căi navigabile interioare

8.   CODUL UNITĂȚII DE TRANSPORT

Cod

Descriere

1

Container

2

Vehicul

3

Remorcă

4

Cap tractor

9.   CODURILE AMBALAJELOR

Utilizați codurile din rubrica 31 din anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

10.   CODUL MOTIVULUI ANULĂRII

Cod

Descriere

0

Altul

1

Eroare de redactare

2

Tranzacție comercială întreruptă

3

E-AD duplicat

4

Deplasarea nu a început la data expediției

11.   PRODUSELE ACCIZABILE

EPC

CAT

UNIT

Descriere

A

P

D

T200

T

4

Țigări, definite la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 95/59/CE a Consiliului (2)

N

N

N

T300

T

4

Trabucuri sau țigarete, definite la articolul 3 și la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 95/59/CE a Consiliului

N

N

N

T400

T

1

Tutun tăiat fin pentru rularea țigărilor, definit la articolul 6 din Directiva 95/59/CE

N

N

N

T500

T

1

Alte tutunuri de fumat, definite în conformitate cu articolele 5 și 7 alineatul (2) din Directiva 95/59/CE a Consiliului

N

N

N

B000

B

3

Bere, definită la articolul 2 din Directiva 92/83/CEE

Y

Y

N

W200

W

3

Vin necarbonatat și băuturi necarbonatate fermentate, altele decât vinul și berea, definite la articolul 8 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (1) din Directiva 92/83/CEE

Y

N

N

W300

W

3

Vin spumos și băuturi spumoase fermentate, altele decât vinul și berea, definite la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2) din Directiva 92/83/CEE

Y

N

N

I000

I

3

Produse intermediare, definite la articolul 17 din Directiva 92/83/CEE

Y

N

N

S200

S

3

Băuturi spirtoase, definite la articolul 20 prima, a doua și a treia liniuță din Directiva 92/83/CEE

Y

N

N

S300

S

3

Alcool etilic, definit la articolul 20 prima liniuță din Directiva 92/83/CEE, încadrat la codurile NC 2207 și 2208, altul decât băuturile spirtoase (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Alcool parțial denaturat, în sensul articolului 20 din Directiva 92/83/CEE, adică alcool care a fost denaturat dar care încă nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de scutirea prevăzută la articolul 27 alineatul (1) litera (a) sau litera (b) din directiva menționată, altul decât băuturile spirtoase (S200)

Y

N

N

S500

S

3

Produse care conțin alcool etilic, definite la articolul 20 prima liniuță din Directiva 92/83/CEE, încadrate la coduri altele decât NC 2207 și 2208

Y

N

N

E200

E

2

Uleiuri vegetale și animale – Produse încadrate la codurile NC 1507 și 1518, dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant [articolul 20 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului (3)]

N

N

Y

E300

E

2

Uleiuri minerale (produse energetice) – Produse încadrate la codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 și 2707 50 [articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E410

E

2

Benzină cu plumb încadrată la codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 și 2710 11 59 [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E420

E

2

Benzină fără plumb încadrată la codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 și 2710 11 49 [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E430

E

2

Motorină, nemarcată, încadrată la codurile NC 2710 19 41-2710 19 49 [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E440

E

2

Motorină, marcată, încadrată la codurile NC 2710 19 41-2710 19 49 [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E450

E

2

Kerosen, nemarcat, încadrat la codurile NC 2710 19 21 și 2710 19 25 [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E460

E

2

Kerosen, marcat, încadrat la codurile NC 2710 19 21 și 2710 19 25 [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E470

E

1

Păcură, încadrată la codurile NC 2710 19 61-2710 19 69 [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

N

E480

E

2

Produse încadrate la codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 și 2710 19 29 în deplasări comerciale în vrac [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E490

E

2

Produse încadrate la codurile NC 2710 11-2710 19 69, nespecificate mai sus, cu excepția produselor încadrate la codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, în afara deplasărilor comerciale în vrac [articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E500

E

1

Gaze petroliere lichefiate și alte hidrocarburi gazoase (GPL) încadrate la codurile NC 2711 12 11-2711 19 00 [articolul 20 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

N

E600

E

1

Hidrocarburi aciclice saturate, încadrate la codul NC 2901 10 [articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

N

E700

E

2

Hidrocarburi ciclice, încadrate la codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 și 2902 44 [articolul 20 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E800

E

2

Produse încadrate la codul NC 2905 11 00 [metanol (alcool metilic)], care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant [articolul 20 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E910

E

2

Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conținut de esteri de minimum 96,5 % din volum, încadrați la codul CN 3824 90 99 [articolul 20 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

E920

E

2

Produse încadrate la codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburant – altele decât esterii monoalchilici de acid gras, cu un conținut de esteri de minimum 96,5 % din volum [articolul 20 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2003/96/CE]

N

N

Y

Notă:

Codurile NC utilizate în tabel pentru produsele energetice sunt cele din Regulamentul (CE) nr. 2031/2001 al Comisiei (JO L 279, 23.10.2001).

Legenda coloanelor:

EPC Codul produselor accizabile

CAT Categoria produselor accizabile

UNIT Unitatea de măsură (din lista 12)

A: Trebuie indicată tăria alcoolică (Da/Nu)

P: Poate fi indicat gradul Plato (Da/Nu)

D: Trebuie indicată densitatea la 15 °C (Da/Nu)

12.   UNITĂȚILE DE MĂSURĂ

Codul unității de măsură

Descriere

1

Kg

2

Litru (temperatură de 15 °C)

3

Litru (temperatură de 20 °C)

4

1 000 de bucăți


(1)  Recomandarea nr. 3 a CEE-ONU privind facilitarea comerțului, a treia ediție, adoptată de Grupul de lucru pentru facilitarea procedurilor de comerț internațional, Geneva, ianuarie 1996, ECE/TRADE/201.

(2)  JO L 291, 6.12.1995, p. 40.

(3)  JO L 283, 31.10.2003, p. 51.


29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/65


REGULAMENTUL (CE) NR. 685/2009 AL COMISIEI

din 28 iulie 2009

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2008/2009 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 666/2009 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 29 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 194, 25.7.2009, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 29 iulie 2009

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/67


DIRECTIVA 2009/84/CE A COMISIEI

din 28 iulie 2009

de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește includerea fluorurii de sulfuril ca substanță activă în anexa I la directivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Lista respectivă include fluorura de sulfuril.

(2)

Directiva 2006/140/CE a Comisiei (3) a inclus fluorura de sulfuril ca substanță activă în anexa I la Directiva 98/8/CE în vederea utilizării pentru tipul de produs 8, produse de conservare a lemnului, astfel cum este definit în anexa V la Directiva 98/8/CE.

(3)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, fluorura de sulfuril a fost evaluată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării pentru tipul de produs 18, insecticide, astfel cum este definit în anexa V la această directivă.

(4)

Suedia a fost desemnată stat membru raportor și a prezentat Comisiei, la 19 iunie 2007, raportul autorității competente, însoțit de o recomandare, în conformitate cu articolul 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(5)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, concluziile acestei examinări au fost încorporate într-un raport de evaluare al Comitetului permanent pentru produse biocide din 20 februarie 2009.

(6)

Din analizele efectuate reiese că ar fi posibil ca produsele biocide folosite ca insecticide și care conțin fluorură de sulfuril să satisfacă cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE. Prin urmare, este necesar să se includă fluorura de sulfuril în anexa I, pentru a garanta că autorizațiile emise de statele membre pentru produsele biocide folosite ca produse pentru conservarea lemnului și care conțin fluorură de sulfuril pot fi acordate, modificate sau anulate în toate statele membre în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE.

(7)

În baza constatărilor din raportul de evaluare, este necesar să se solicite ca produsele care conțin fluorură de sulfuril și sunt folosite ca insecticide să fie autorizate numai pentru utilizări profesioniste calificate, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 10 alineatul (2) punctul (i) litera (e) din Directiva 98/8/CE, iar măsurile specifice de atenuare a riscurilor să fie aplicate la nivelul autorizării unor astfel de produse, pentru a garanta siguranța operatorilor și martorilor.

(8)

Pe lângă aceasta, este de dorit să se solicite monitorizarea continuă a fluorurii de sulfuril în aerul troposferic îndepărtat și să se solicite comunicarea periodică a rezultatelor acestei monitorizări către Comisie.

(9)

Este important ca dispozițiile prezentei directive să fie aplicate simultan în toate statele membre în vederea asigurării unui tratament egal pe piață al produselor biocide care conțin substanța activă fluorură de sulfuril, precum și în vederea facilitării funcționării corespunzătoare a pieței produselor biocide în general.

(10)

Este necesar să se prevadă un interval de timp rezonabil înainte de includerea unei substanțe active în anexa I, pentru a permite statelor membre și părților interesate să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe și pentru a permite solicitanților care au întocmit un dosar să beneficieze în întregime de perioada de 10 ani de protecție a datelor, care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Directiva 98/8/CE, începe de la data includerii.

(11)

După includere, este necesar să se acorde statelor membre un interval de timp rezonabil pentru a pune în aplicare articolul 16 alineatul (3) din Directiva 98/8/CE și, în special, pentru a acorda, modifica sau anula autorizațiile pentru produsele biocide incluse la tipul de produs 18, care conțin fluorură de sulfuril, pentru a se asigura că acestea respectă dispozițiile Directivei 98/8/CE.

(12)

Prin urmare, Directiva 98/8/CE ar trebui modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2010 cel târziu, actele cu putere de lege, regulamentele și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 iulie 2011.

Atunci când statele membre adoptă actele menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 iulie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(3)  JO L 414, 30.12.2006, p. 78.


ANEXĂ

La intrarea „Nr. 1” din anexa I la Directiva 98/8/CE se introduc următoarele:

Nr.

Denumire comună

Denumire IUPAC

Numere de identificare

Puritatea minimă a substanței active din produsul biocid introdus pe piață

Data includerii

Termen limită pentru punerea în conformitate cu articolul 16 alineatul (3)

[exceptând produsele care conțin mai mult de o substanță activă, pentru care termenul limită de punere în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) este cel prevăzut de ultima decizie de includere cu privire la substanțele active ale acestor produse]

Data expirării includerii

Tip de produs

Dispoziții specifice (1)

 

 

 

„994 g/kg

1 iulie 2011

30 iunie 2013

30 iunie 2021

18

Statele membre garantează că autorizările respectă următoarele condiții:

1.

Produsele vor fi comercializate și folosite numai de către profesioniști calificați în acest sens.

2.

Trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru a-i proteja pe fumigatori și pe martori în timpul fumizării sau ventilării clădirilor tratate sau a altor spații închise.

3.

Etichetele sau fișele tehnice ale produselor trebuie să indice, înainte de fumizarea oricărui spațiu închis, faptul că toate alimentele trebuie să fie îndepărtate.

4.

Concentrațiile fluorurii de sulfuril în aerul troposferic îndepărtat trebuie să fie monitorizate.

5.

Statele membre trebuie să asigure și că rapoartele de monitorizare menționate la punctul 4 sunt prezentate Comisiei direct de către deținătorii autorizațiilor la fiecare cinci ani, începând, cel mai târziu, la cinci ani de la autorizare. Limita de detecție pentru analize trebuie să fie cel puțin 0,5 ppt (echivalentul a 2,1 ng fluorură de sulfuril/m3 de aer troposferic).”


(1)  Pentru punerea în aplicare a principiilor comune din anexa VI, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/70


DECIZIA COMISIEI

din 9 iulie 2009

de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produse textile

[notificată cu numărul C(2009) 4595]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/567/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare ecologică,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică.

(3)

Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor asociate de evaluare și verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru grupul de produse în cauză.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc revizuirea în timp util a criteriilor ecologice, precum și a cerințelor de evaluare și verificare stabilite prin Decizia 1999/178/CE a Comisiei din 17 februarie 1999 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produsele textile (2), modificată prin Decizia 2002/371/CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produsele textile (3). Aceste criterii ecologice și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile până cel târziu la 31 decembrie 2009.

(5)

Având în vedere această revizuire, pentru a reflecta progresele științifice și evoluția pieței, este necesar să se modifice definiția grupului de produse și să se stabilească noi criterii ecologice.

(6)

Este necesar ca criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, să fie valabile pe o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7)

Prin urmare, este necesar să se înlocuiască Decizia 1999/178/CE.

(8)

Este necesar să se acorde o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru produse textile pe baza criteriilor prevăzute de Decizia 1999/178/CE, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. Producătorilor trebuie să li se permită să prezinte cereri pe baza criteriilor prevăzute de Decizia 1999/178/CE sau de prezenta decizie până la încheierea perioadei de valabilitate a deciziei menționate.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de produse „produse textile” cuprinde:

(a)

îmbrăcăminte și accesorii din material textil: îmbrăcăminte și accesorii (precum batiste, eșarfe, poșete, sacoșe, rucsacuri, centuri etc.) cu un conținut de fibre textile de cel puțin 90 % din greutate;

(b)

textile de interior: produse textile utilizate în interiorul locuințelor, cu un conținut de fibre textile de cel puțin 90 % din greutate. Se includ preșurile și covoarele. Se exclud mochetele și tapetele;

(c)

fibre, fire și materiale (inclusiv cele durabile nețesute) care intră în compoziția textilelor și accesoriilor de îmbrăcăminte sau a textilelor de interior.

Acest grup de produse nu va include textile tratate cu produse biocide, cu excepția cazurilor în care respectivele produse biocide sunt incluse în anexa IA la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), situație în care substanța respectivă conferă textilelor proprietăți adiționale cu scopul nemijlocit de a proteja sănătatea umană (de exemplu produse biocide adăugate plaselor și obiectelor textile de îmbrăcăminte care protejează împotriva țânțarilor și puricilor, moliilor sau alergenilor, iar substanța activă în cauză este autorizată pentru utilizarea respectivă în conformitate cu anexa V la Directiva 98/8/CE.

Pentru „îmbrăcăminte și accesorii textile”, precum și pentru „textile de interior”: puful, penele, membranele și husele nu se iau în considerare la calculul procentajului de fibre textile.

Articolul 2

Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară pentru produse incluse în grupul de produse „produse textile” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, un produs textil trebuie să îndeplinească criteriile stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse „produse textile”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente acestora sunt valabile pe o perioadă de patru ani de la adoptarea prezentei decizii.

Articolul 4

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit grupului de produse numite „produse textile” este „016”.

Articolul 5

Decizia 1999/178/CE se abrogă.

Articolul 6

(1)   Cererile privind acordarea etichetei ecologice pentru produse incluse în grupul de produse „produse textile” depuse înainte de data adoptării prezentei decizii se evaluează în conformitate cu condițiile prevăzute de Decizia 1999/178/CE.

(2)   Cererile de acordare a etichetei ecologice pentru produse incluse în grupul de produse „produse textile” depuse după data adoptării prezentei decizii, dar până cel târziu la 31 decembrie 2009, pot fi evaluate fie în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia 1999/178/CE, fie în conformitate cu criteriile stabilite în prezenta decizie.

Respectivele cereri sunt evaluate în funcție de criteriile în baza cărora au fost depuse.

(3)   În cazul în care eticheta ecologică se acordă în baza unei cereri fundamentate pe criteriile stabilite în Decizia 1999/178/CE, eticheta ecologică respectivă poate fi utilizată pe o perioadă de douăsprezece luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 57, 5.3.1999, p. 21.

(3)  JO L 133, 18.5.2002, p. 29.

(4)  JO L 123, 4.4.1998, p. 1.


ANEXĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Aceste criterii au ca scop în special reducerea poluării apei legată de procesele cheie din lanțul de fabricație a textilelor, cuprinzând producția fibrelor, filarea, țesutul, împletitul, înălbirea, vopsirea și finisarea.

Criteriile sunt stabilite la niveluri care promovează etichetarea produselor textile cu un impact scăzut asupra mediului.

Condiții de evaluare și verificare

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

Atunci când solicitantului i se cere să prezinte declarații, documentație, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste îndeplinirea acestor criterii, se înțelege că acestea pot proveni, după caz, de la solicitant și/sau de la furnizorul (furnizorii) său (săi) sau de la furnizorul (furnizorii) acestuia (acestora) etc.

Dacă este cazul, se pot utiliza metode de încercare diferite de cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care organismul competent care examinează cererea le acceptă ca fiind echivalente.

Unitatea funcțională, în funcție de care se definesc intrările și ieșirile, este de 1 kg de produse textile în condiții normale (65 % RH ± 4 % și 20 °C ± 2 °C; aceste condiții referitoare la norme sunt specificate în ISO 139 Textile – atmosfere standard pentru condiționare și încercare).

După caz, organismele competente pot solicita documente justificative sau pot efectua verificări independente.

Organismelor competente li se recomandă să ia în considerare, în procesul de evaluare a cererilor și de monitorizare a respectării criteriilor, aplicarea mecanismelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS sau ISO 14001 (notă: nu se impune implementarea unor astfel de sisteme de management de mediu).

CRITERII ECOLOGICE

Criteriile sunt împărțite în trei categorii principale, referitoare la fibre textile, procese și substanțe chimice, respectiv eligibilitate pentru utilizare.

CRITERII PRIVIND FIBRELE TEXTILE

Criteriile privind fibrele specificate în această secțiune se aplică fibrelor acrilice, de bumbac și altor fibre naturale celulozice din semințe, elastanului, inului și altor fibre liberiene, lânii nespălate și altor fibre cheratinice, fibrelor celulozice artificiale, poliamidei, poliesterului și polipropilenei.

Sunt permise și alte fibre pentru care nu există criterii specifice, cu excepția fibrelor minerale, de sticlă, metalice, de carbon și a altor fibre anorganice.

Criteriile specificate în această secțiune pentru un anumit tip de fibră nu sunt obligatorii atunci când fibra respectivă contribuie cu mai puțin de 5 % la greutatea totală a fibrelor textile din produs. De asemenea, ele nu sunt obligatorii atunci când fibrele sunt reciclate. În acest context, fibrele reciclate sunt definite drept fibre provenind numai din deșeuri de la producătorii de textile și îmbrăcăminte sau din deșeuri provenite de la consumatorii finali (textile sau de altă natură). Cu toate acestea, cel puțin 85 % din greutatea tuturor fibrelor din produs trebuie să respecte fie criteriile specifice fibrei, în cazul în care acestea există, fie cele specifice produselor reciclate.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze informații detaliate privind compoziția produsului textil.

1.   Acrilic

1.1.

Conținutul rezidual de nitril acrilic din fibra brută în momentul părăsirii instalației de producție a fibrelor trebuie să fie sub 1,5 mg/kg.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze un raport de încercare folosind următoarea metodă de încercare: extragerea cu apă clocotită și analiza cantitativă prin cromatografie capilară în fază lichidă-gazoasă.

1.2.

Emisia de nitril acrilic în aer (din momentul polimerizării până la obținerea soluției de filare), exprimată ca medie anuală, trebuie să fie sub 1 g/kg de fibră produsă.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentația detaliată și/sau rapoarte de încercare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

2.   Bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe (inclusiv capoc)

Bumbacul și alte fibre celulozice naturale din semințe (numite în continuare „bumbac”) nu trebuie să conțină peste 0,05 ppm (în funcție de cât permite sensibilitatea metodei de încercare) din fiecare dintre următoarele substanțe: aldrin, captafol, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan (izomeri totali), 2,4,5-T clordimeform, clorbenzilat, dinoseb și sărurile acestuia, monocrotofos, pentaclorfenol, toxafen, metamidofos, metilparation, paration, fosfamidon. Încercarea trebuie efectuată pe bumbac brut, înainte de a i se aplica orice alt tratament, pentru fiecare lot de bumbac sau de două ori pe an, în cazul în care se primesc mai mult de două loturi de bumbac pe an.

Această cerință nu se aplică în cazurile în care peste 50 % din conținutul de bumbac provine din cultură biologică sau cultură de tranziție, respectiv atestat de o organizație independentă ca fiind produs în conformitate cu cerințele de producție și inspectare specificate în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 (1).

Această cerință nu se aplică în cazul în care se pot prezenta dovezi justificative care stabilesc identitatea agricultorilor producători a cel puțin 75 % din bumbacul utilizat în produsul finit, împreună cu o declarație din partea acestora prin care se specifică faptul că substanțele enumerate anterior nu au fost folosite pe plantațiile de bumbac sau în fabricile de prelucrare a bumbacului respectiv sau pentru bumbacul în sine.

În cazul în care cel puțin 95 % din bumbacul dintr-un produs provine din cultură biologică, respectiv este certificat de o organizație independentă ca fiind produs în conformitate cu cerințele de producție și inspectare specificate în Regulamentul (CE) nr. 834/2007, solicitantul poate aplica mențiunea „bumbac ecologic” alături de eticheta ecologică. În cazul în care proporția de bumbac ecologic dintr-un produs se situează între 70 % și 95 %, atunci produsul poate fi etichetat „produs cu xy % bumbac ecologic”.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă fie certificatul de producție biologică a bumbacului, fie documentația care să ateste neutilizarea substanțelor de către agricultori, fie un raport de încercare, utilizând una dintre următoarele metode de încercare: după caz, US EPA 8081 A [pesticide organoclorate, cu extracție ultrasonică sau extracție Soxhlet și solvenți apolari (izooctan sau hexan)], 8151 A (erbicide clorate cu utilizare de metanol), 8141 A (compuși organofosforici) sau 8270 C (compuși organici semivolatili).

Pe bază anuală trebuie să se utilizeze bumbac ecologic în proporție de minimum 3 %, atestat de o organizație independentă ca fiind produs în conformitate cu cerințele de producție și inspectare specificate în Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

Solicitantul trebuie să furnizeze:

informații cu privire la organismul de certificare;

o declarație în care să precizeze proporția de bumbac ecologic atestat utilizat pe bază anuală în producția totală de textile cu eticheta ecologică.

Organismul competent poate solicita prezentarea de documentație suplimentară care să îi permită să stabilească dacă au fost îndeplinite cerințele în materie de standarde și de sistem de certificare.

3.   Elastan

3.1.

Nu se folosesc compuși organostanici.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

3.2.

Emisiile de diizocianați aromatici în aer, la polimerizarea și la producerea fibrelor, măsurate în etapele corespunzătoare ale procesului, inclusiv emisiile fugitive, exprimate ca medie anuală, trebuie să fie mai mici de 5 mg/kg de fibre produse.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentație detaliată și/sau rapoarte de încercare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

4.   In și alte fibre liberiene (inclusiv cânepă, iută și ramie)

Inul și alte fibre liberiene nu se obțin prin topire industrială în apă, cu excepția cazului în care apa reziduală rezultată în urma topirii este tratată pentru a reduce CCO sau COT cu cel puțin 75 % în cazul fibrelor de cânepă și cu cel puțin 95 % la in și la alte fibre liberiene.

Evaluare și verificare: În cazul în care se folosește topirea industrială în apă, solicitantul furnizează un raport de încercare, folosind următoarea metodă de încercare: ISO 6060 (CCO).

5.   Lână nespălată și alte fibre cheratinice (inclusiv lâna de oaie, cămilă, alpaca, capră)

5.1.

Conținutul total al următoarelor substanțe nu trebuie să depășească 0,5 ppm: γ-hexaclorciclohexan (lindan), α-hexaclorciclohexan, β-hexaclorciclohexan, δ-hexaclorciclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p′-DDT, p,p′-DDD.

5.2.

Conținutul total al următoarelor substanțe nu trebuie să depășească 2 ppm: diazinon, propetamfos, clorfenvinfos, diclorfention, clorpirifos, fenclorfos, etion, pirimifos metil.

5.3.

Conținutul total al următoarelor substanțe nu trebuie să depășească 0,5 ppm: cipermetrină, deltametrină, fenvalerat, cihalotrin, flumetrin.

5.4.

Conținutul total al următoarelor substanțe nu trebuie să depășească 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron, diciclanil.

Încercarea trebuie efectuată pe lână brută, înainte de a i se aplica orice alt tratament, pentru fiecare lot de lână sau de două ori pe an, în cazul în care se primesc mai mult de două loturi de lână pe an.

Aceste cerințe detaliate la punctele 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4 și luate separat nu se aplică în cazul în care pot fi prezentate documente justificative care atestă identitatea agricultorilor producători a cel puțin 75 % din fibrele de lână sau cheratinice în cauză, împreună cu o declarație din partea acestora care să specifice faptul că substanțele enumerate anterior nu au fost aplicate culturilor sau animalelor respective.

Evaluare și verificare pentru punctele 5.1, 5.2, 5.3 și 5.4: Solicitantul trebuie să furnizeze fie documentația indicată anterior, fie un raport de încercare, utilizând următoarea metodă de încercare: IWTO Draft Test Method 59.

5.5.

În cazul efluentului de spălare deversat în sistemul de canalizare, CCO din deversare nu trebuie să depășească 60 g/kg de lână nespălată, iar efluentul va fi tratat în afara fabricii, astfel încât să determine o reducere cu cel puțin 75 % a conținutului de CCO, exprimat ca medie anuală.

Pentru efluentul de spălare tratat în fabrică și deversat în apele de suprafață, CCO deversat în apele de suprafață nu trebuie să depășească 45 g/kg de lână nespălată. pH-ul efluentului deversat în apele de suprafață trebuie să fie între 6 și 9 (cu excepția cazului în care pH-ul apelor receptoare nu se înscrie în acest interval), iar temperatura trebuie să fie sub 40 °C (cu excepția cazului în care temperatura apei receptoare depășește această valoare). Uzina de spălare a lânii trebuie să descrie, în ansamblu, tratamentul aplicat efluentului de spălare și să monitorizeze în mod continuu nivelurile de CCO.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze date pertinente și rapoarte de încercare privind acest criteriu folosind următoarea metodă de încercare: ISO 6060.

6.   Fibre celulozice artificiale (inclusiv viscoză, liocel, acetat, cupru, triacetat)

6.1.

Nivelul AOX din fibre nu trebuie să depășească 250 ppm.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze un raport de încercare folosind următoarea metodă de încercare ISO 11480.97 (combustie controlată și microculometrie).

6.2.

Pentru fibrele de viscoză, conținutul de sulf al emisiilor de compuși ai sulfului în aer rezultate în urma prelucrării din timpul producției fibrelor, exprimat ca medie anuală, nu trebuie să depășească 120 g/kg de fibră filamentoasă produsă și 30 g/kg de fibră scurtă produsă. Atunci când ambele tipuri de fibre sunt produse în cadrul acestei fabrici, emisiile totale nu trebuie să depășească media ponderată corespunzătoare.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentație detaliată și/sau rapoarte de încercare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

6.3.

Pentru fibrele de viscoză, emisia în apă de zinc rezultat la situl de producție, exprimată sub formă de medie anuală, nu trebuie să depășească 0,3 g/kg.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentație detaliată și/sau rapoarte de încercare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

6.4.

Pentru fibrele de cupru, conținutul de cupru din efluentul evacuat din fabrica de producție, exprimat ca medie anuală, nu trebuie să depășească 0,1 ppm.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentație detaliată și/sau rapoarte de încercare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

7.   Poliamidă

Emisiile în aer ale N2O, în timpul producției de monomeri, exprimată ca medie anuală, nu trebuie să depășească 10 g/kg poliamidă 6 produsă și 50 g/kg poliamidă 6,6 produsă.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentație detaliată și/sau rapoarte de încercare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

8.   Poliester

8.1.

Cantitatea de antimoniu din fibrele de poliester nu trebuie să depășească 260 ppm. În cazul în care nu se folosește antimoniu, solicitantul poate menționa „Nu conține antimoniu” (sau un text echivalent) alături de eticheta ecologică.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație de neutilizare sau un raport de încercare folosind următoarea metodă de încercare: determinare directă prin spectrometrie atomică de absorbție. Încercarea se efectuează asupra fibrei brute înainte de orice prelucrare umedă.

8.2.

Emisiile de COV pe parcursul polimerizării și producției de fibre de poliester, măsurate în etapele procesului în care aceste emisii se produc, inclusiv emisiile fugitive, exprimate ca medie anuală, nu trebuie să depășească 1,2 g/kg de rășină de poliester produs. (COV sunt orice compuși organici cu o presiune a vaporilor la 293,15 K de 0,01 kPa sau superioară sau cu o volatilitate corespunzătoare în anumite condiții de utilizare).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentație detaliată și/sau rapoarte de încercare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

9.   Polipropilenă

Este interzisă utilizarea pigmenților pe bază de plumb.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

CRITERII PRIVIND PROCESELE ȘI SUBSTANȚELE CHIMICE

Criteriile din această secțiune se aplică, după caz, tuturor etapelor de producție ale unui produs, inclusiv producției de fibre. Se admite că fibrele reciclate pot conține anumiți coloranți sau alte substanțe excluse de aceste criterii, însă numai în cazul în care acestea au fost aplicate în ciclul de viață anterior al fibrelor respective.

10.   Produse auxiliare și agenți de finisare pentru fibre și fire textile

10.1.

Filare: Cel puțin 95 % (greutate uscată) din substanțele componente ale oricărui preparat de filare aplicat firelor textile trebuie să fie suficient de biodegradabil, iar, în caz contrar, se reciclează.

Se ia în considerare suma tuturor componenților.

Evaluare și verificare: În acest context, o substanță este considerată ca fiind „suficient de biodegradabilă”:

în cazul în care, atunci când este încercată printr-una din metodele OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B sau ISO 9888, prezintă o degradare procentuală de cel puțin 70 % în 28 zile; sau

în cazul în care, atunci când este încercată printr-una din metodele OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 sau ISO 14593, prezintă o degradare procentuală de cel puțin 60 % în 28 zile; sau

în cazul în care, atunci când este încercată printr-una din metodele OCDE 303 sau ISO 11733, prezintă o degradare procentuală de cel puțin 80 % în 28 zile; sau

pentru substanțele în cazul cărora aceste metode de încercare nu sunt aplicabile, în cazul în care se prezintă dovada unui nivel echivalent de biodegradare.

Solicitantul trebuie să furnizeze documentația adecvată, fișe de date privind siguranța, rapoarte de încercare și/sau declarații, indicând metodele de încercare și rezultatele obținute, în conformitate cu cele de mai sus, și demonstrând îndeplinirea acestui criteriu pentru toate preparatele de filare folosite.

10.2.

Aditivi pentru soluții de filare, aditivi de filare și agenți de preparare pentru filare primară (inclusiv uleiuri pentru cardare, finisaje pentru filare și lubrifianți): Cel puțin 90 % (greutate uscată) din substanțele componente este suficient de biodegradabilă sau eliminabilă în stațiile de epurare a apelor reziduale.

Această cerință nu se aplică agenților de preparare pentru filarea secundară (lubrifianți de filare, agenți de condiționare), uleiuri pentru bobinare, uleiuri pentru filare și răsucire, ceară, uleiuri pentru împletire, uleiuri de silicon și substanțe anorganice. Se ia în considerare suma tuturor componenților.

Evaluare și verificare: În acest context, o substanță se consideră ca fiind „suficient de biodegradabilă sau eliminabilă în stațiile de epurare a apelor reziduale”:

în cazul în care, atunci când este încercată printr-una din metodele OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B sau ISO 9888, prezintă o degradare procentuală de cel puțin 70 % în 28 zile; sau

în cazul în care, atunci când este încercată printr-una din metodele OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 sau ISO 14593, prezintă o degradare procentuală de cel puțin 60 % în 28 zile; sau

în cazul în care, atunci când este încercată printr-una din metodele OCDE 303 sau ISO 11733, prezintă o degradare procentuală de cel puțin 80 % în 28 zile; sau

pentru substanțele în cazul cărora aceste metode de încercare nu sunt aplicabile, în cazul în care se prezintă dovada unui nivel echivalent de biodegradare sau eliminare.

Solicitantul trebuie să prezinte documentația adecvată, fișe de date privind siguranța, rapoarte de încercare și/sau declarații, indicând metoda de încercare și rezultatele obținute, în conformitate cu cele de mai sus, și demonstrând îndeplinirea acestui criteriu pentru aditivii sau agenții de preparare utilizați.

10.3.

Conținutul de hidrocarburi policiclice aromatice (HPA) din proporția de uleiuri minerale ale unui produs trebuie să fie sub 3 % din greutatea acestuia.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze documentația adecvată, fișe de date privind siguranța, fișe cu informații despre produs sau declarații, indicând fie conținutul de hidrocarburi policiclice aromatice, fie neutilizarea produselor care conțin uleiuri minerale.

11.   Produse biocide sau biostatice

Clorfenolii (sărurile și esterii acestora), PCB și compușii organostanici nu trebuie utilizați în timpul transportului sau depozitării produselor și semi-fabricatelor.

Evaluare și verificare: Solicitantul furnizează o declarație de neutilizare a acestor substanțe sau compuși în firele textile, țesăturile și produsele finite. În cazul în care declarația sa este supusă verificării, se folosește următoarea metodă de încercare și următorul prag: o metodă adecvată de extracție, atunci când este posibil, derivare cu anhidridă acetică, determinare prin cromatografie capilară în fază lichidă-gazoasă cu detectare prin captură de electroni, valoare limită 0,05 ppm.

12.   Decolorare sau depigmentare

Nu se utilizează sărurile metalelor grele (cu excepția fierului) sau formaldehida pentru decolorare sau depigmentare.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

13.   Cântărire

Nu se folosesc compuși ai ceriului pentru cântărirea firelor textile sau a țesăturilor.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

14.   Toate produsele chimice și preparatele chimice

Nu se folosesc în preparate și nici nu intră în formule alchilfenoletoxilații (APEO), sulfonații liniari ai alchilbenzenului (LAS), clorura de bis(alchilstearină hidrogenată) dimetilamoniu (DTDMAC), clorura de dimetil distearil amoniu (DSDMAC), clorură de di(stearină solidificată) dimetilamoniu, acidul etilendiaminotetraacetic (EDTA) și acidul dietilentriaminopentaacetic (DTPA).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

15.   Detergenți, emolienți pentru materiale și agenți de chelatizare

La toate siturile de procesare umedă, cel puțin 95 % (calculat ca greutate) din emolienții de materiale, agenții de chelatizare și din detergenți trebuie să fie suficient de degradabili sau eliminabili în stațiile de epurare a apelor reziduale.

Fac excepție surfactanții din detergenți și din emolienții de materiale de la toate siturile de procesare umedă, care trebuie să prezinte biodegradabilitate finală aerobă.

Evaluare și verificare: Termenul de „suficient de biodegradabil și eliminabil” este cel definit anterior pentru criteriul privind produsele auxiliare și agenții de finisare pentru fibre și fire textile. Solicitantul trebuie să furnizeze documentația adecvată, fișe de date privind siguranța, rapoarte de încercare și/sau declarații, indicând metodele de încercare și rezultatele acestora în conformitate cu valorile de mai sus și demonstrând îndeplinirea acestui criteriu pentru toți detergenții, emolienții și agenții de chelatizare utilizați.

„Biodegrabilitate aerobă finală” trebuie interpretată în sensul stabilit în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Solicitantul trebuie să furnizeze documentația adecvată, fișe de date privind siguranța, rapoarte de încercare și/sau declarații, indicând metodele de încercare și rezultatele acestora în conformitate cu valorile de mai sus și demonstrând îndeplinirea acestui criteriu pentru toți surfactanții din detergenții și emolienții de materiale utilizați.

16.   Agenți de înălbire: excluderea agenților clorurați de la înălbirea firelor, materialelor și produselor finale

Această cerință nu se aplică producției de fibre celulozice artificiale. (A se vedea criteriul 6.1).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație de neutilizare a agenților clorurați de înălbire.

17.   Impurități în coloranți: Materiale colorante cu afinitate față de fibra textilă (solubile sau insolubile)

Nivelul impurităților ionice din coloranții utilizați nu trebuie să depășească următoarele valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Orice metal care face parte integrantă din molecula de colorant (de exemplu, coloranți pe bază de compuși metalici, anumiți coloranți reactivi etc.) nu se iau în considerare la evaluarea respectării acestor valori, care se referă exclusiv la impurități.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate.

18.   Impurități în pigmenți: material colorant fără afinitate față de fibra textilă

Nivelul impurităților ionice din pigmenții utilizați nu trebuie să depășească: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate.

19.   Vopsire prin mordansare cu coloranți de crom

Se interzice folosirea mordansării cu coloranți de crom.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

20.   Coloranți pe bază de complecși metalici:

În cazul în care se folosesc coloranți cu conținut de compuși metalici pe bază de cupru, crom sau nichel:

20.1.

În cazul colorării celulozei, unde coloranții pe bază de compuși metalici fac parte din rețeta colorantului, sub 20 % din fiecare dintre coloranții pe bază de compuși metalici aplicați (calculați din cantitatea intrată în proces) sunt deversați în stații de epurare a apelor reziduale (în interiorul sau în afara fabricii).

În cazul tuturor celorlalte procese de colorare, unde coloranții pe bază de compuși metalici fac parte din rețeta colorantului, sub 7 % din fiecare dintre coloranții pe bază de compuși metalici (cantitatea intrată în proces) sunt deversați în stații de epurare a apelor reziduale (în interiorul sau în afara fabricii).

Solicitantul trebuie să prezinte fie o declarație de neutilizare, fie documentația sau rapoarte de încercare folosind următoarele metode de încercare: ISO 8288 pentru Cu, Ni; EN 1233 pentru Cr.

20.2.

Emisiile în apă după tratare nu trebuie să depășească: Cu 75 mg/kg (fibră, fir textil sau țesătură); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte fie o declarație de neutilizare, fie documentația sau rapoarte de încercare folosind următoarele metode de încercare: ISO 8288 pentru Cu, Ni; EN 1233 pentru Cr.

21.   Coloranți azoici

Nu se folosește nici un colorant azoic care poate produce prin scindare una dintre aminele aromatice următoare:

4-aminodiphenyl

(92-67-1)

Benzidine

(92-87-5)

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

2-naphtylamine

(91-59-8)

o-amino-azotoluene

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

p-chloroaniline

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodiphenylmethane

(101-77-9)

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

3,3′-dimethoxybenzidine

(119-90-4)

3,3′-dimethylbenzidine

(119-93-7)

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane

(838-88-0)

p-cresidine

(120-71-8)

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

o-toluidine

(95-53-4)

2,4-diaminotoluene

(95-80-7)

2,4,5-trimethylaniline

(137-17-7)

4-aminoazobenzene

(60-09-3)

o-anisidine

(90-04-0)

2,4-Xylidine

 

2,6-Xylidine

 

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte declarația de neutilizare a acestor coloranți. În cazul în care declarația face obiectul unei verificări, se utilizează următorul standard = EN 14 362-1 și 2. (Notă: Sunt posibile rezultate fals pozitive în ceea ce privește prezența 4-aminoazobenzenului, astfel că se recomandă confirmarea acestora.)

22.   Coloranți carcinogeni, mutageni sau toxici pentru reproducere

22.1.

Nu se folosesc următorii coloranți:

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

C. I. Direct Black 38

C. I. Direct Blue 6

C. I. Direct Red 28

C. I. Disperse Yellow 3

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare a acestor coloranți.

22.2.

Nu se permite utilizarea substanțelor colorante sau a formulelor de colorant care conțin peste 0,1 % din greutate substanțe cărora li s-au aplicat sau sunt susceptibile a li se aplica la momentul utilizării oricare dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

R40 (probe limitate de efect carcinogen);

R45 (poate provoca cancer);

R46 (poate provoca modificări genetice ereditare);

R49 (poate cauza cancer prin inhalare);

R60 (poate afecta fertilitatea);

R61 (poate dăuna fătului);

R62 (posibil risc de afectare a fertilității);

R63 (posibil risc de a dăuna fătului);

R68 (posibil risc de efecte ireversibile),

în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (3).

Totodată, este posibil să se aibă în vedere clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În acest caz, nu se pot adăuga materiilor prime niciun fel de substanțe sau preparate cărora li s-au aplicat sau li se pot aplica la momentul utilizării următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare a acestor coloranți.

23.   Coloranți cu potențial iritant

Nu se folosesc următorii coloranți:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(denumit anterior Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte declarația de neutilizare a acestor coloranți.

24.   Solvenți halogenați pentru poliester

Nu se folosesc solvenți halogenați pentru poliester.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare.

25.   Tipărire

25.1.

Pastele de imprimerie utilizate nu trebuie să conțină peste 5 % compuși organici volatili (COV: orice compus organic care la 293,15 K are o presiune a vaporilor de 0,01 kPa sau superioară sau are o volatilitate corespunzătoare în anumite condiții de utilizare).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte fie o declarație prin care specifică faptul că nu s-au efectuat imprimări, fie documentația adecvată care demonstrează respectarea dispozițiilor și o declarație de conformitate.

25.2.

Nu este admisă imprimarea pe bază de plastisol.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte fie o declarație prin care se specifică faptul că nu s-au efectuat imprimări, fie documentația adecvată care demonstrează respectarea dispozițiilor și o declarație de conformitate.

26.   Formaldehidă

Cantitatea de formaldehidă liberă și parțial hidrolizabilă în produsul final nu trebuie să depășească 20 ppm în produsele pentru sugari și copii sub vârsta de 3 ani, 30 ppm pentru produse care vin în contact direct cu pielea și 75 ppm pentru toate celelalte produse.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte fie o declarație prin care specifică faptul că nu au fost aplicate produse care conțin formaldehidă, fie un raport de încercare utilizând metoda de încercare EN ISO 14184-1.

27.   Efluenți rezultați din prelucrarea umedă

27.1.

Conținutul CCO al apei reziduale provenite din stațiile de prelucrare umedă (cu excepția celor de spălare a lânii și de topire a inului), în momentul deversării în apele reziduale după tratament (în interiorul sau în afara stației), trebuie să fie sub 20 g/kg, exprimat ca medie anuală.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte documentația detaliată și rapoarte de încercare, utilizând metoda de încercare ISO 6060, prin care se demonstrează îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

27.2.

În cazul în care efluentul este tratat în interiorul stației și deversat direct în apă, acesta trebuie să aibă un pH între 6 și 9 (cu excepția cazului în care pH-ul apelor receptoare nu se înscrie în acest interval) și o temperatură sub 40 °C (cu excepția cazului în care temperatura apelor receptoare depășește această valoare).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte documentația detaliată și rapoarte de încercare, demonstrând respectarea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

28.   Substanțe ignifuge

În produs se pot folosi numai substanțe ignifuge care sunt chimic legate de fibra polimerică sau la suprafața fibrei (substanțe ignifuge reactive). În cazul în care substanțelor ignifuge utilizate li s-a aplicat vreuna din frazele R (de risc) enumerate în continuare, respectivele substanțe ignifuge trebuie, la utilizare, să își schimbe natura chimică astfel încât niciuna din frazele R enumerate mai sus nu mai este justificată. (Sub 0,1 % din substanțele ignifuge de pe fire sau materiale pot rămâne în forma anterioară aplicării.)

R40 (probe limitate de efect carcinogen);

R45 (poate provoca cancer);

R46 (poate provoca modificări genetice ereditare);

R49 (poate cauza cancer prin inhalare);

R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);

R51 (toxic pentru organismele acvatice);

R52 (dăunător pentru organismele acvatice);

R53 (poate avea efecte negative de durată asupra mediului acvatic);

R60 (poate afecta fertilitatea);

R61 (poate dăuna fătului);

R62 (posibil risc de afectare a fertilității);

R63 (posibil risc de a dăuna fătului);

R68 (posibil risc de efecte ireversibile),

stabilite în Directiva 67/548/CEE.

Se exclud substanțele ignifuge care sunt amestecate numai din punct de vedere fizic în fibra polimerică sau într-o husă textilă (substanțe ignifuge aditive).

Totodată, este posibil să se ia în considerare clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În acest caz, nu se pot adăuga materiilor prime niciun fel de substanțe sau preparate cărora li s-au aplicat sau li se pot aplica la momentul utilizării următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Evaluare și verificare: Solicitantul furnizează o declarație care specifică faptul că nu s-au utilizat substanțe ignifuge aditive și indică substanțele ignifuge utilizate, dacă este cazul, și furnizează documentație (precum fișele de date privind siguranța) și/sau declarații care demonstrează că substanțele ignifuge în cauză îndeplinesc acest criteriu.

29.   Finisaje anti-fetru

Substanțele sau preparatele halogenate se aplică pe benzile de lână cardată și pe lâna tunsă.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare (cu excepția utilizării pe benzi de lână cardată și pe lână tunsă).

30.   Finisaje pentru materiale

Cuvântul „finisaje” include toate tratamentele fizice și chimice care dau materialelor textile proprietăți specifice cum ar fi suplețe, rezistență la apă, facilitate de întreținere.

Nu se permite utilizarea substanțelor de finisare sau a formulelor de finisare care conțin peste 0,1 % din greutate substanțe cărora li s-au aplicat sau li se pot aplica la momentul utilizării oricare dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

R40 (posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente);

R45 (poate cauza cancer);

R46 (poate provoca anomalii genetice ereditare);

R49 (poate cauza cancer prin inhalare);

R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);

R51 (toxic pentru organismele acvatice);

R52 (nociv pentru organismele acvatice);

R53 (poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);

R60 [poate altera funcția de reproducere (fertilitatea)];

R61 (poate provoca efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii);

R62 [posibil risc de alterare a funcției de reproducere (fertilității)];

R63 (posibil risc de efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii);

R68 (posibil risc de efecte ireversibile),

în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.

Totodată, este posibil să se ia în considerare clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În acest caz, nu se pot adăuga materiilor prime niciun fel de substanțe sau preparate cărora li s-au aplicat sau li se pot aplica la momentul utilizării următoarele fraze de pericol (sau combinații ale acestora): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte fie o declarație care specifică faptul că nu s-au utilizat preparate de finisare, fie să indice preparatele utilizate și să prezinte documentația (precum fișele de date privind siguranța) și/sau declarații care demonstrează îndeplinirea acestui criteriu.

31.   Materiale de umplere

31.1.

Materialele de umplere realizate din fibre textile trebuie să respecte criteriile privind fibrele textile (1-9), după caz.

31.2.

Materialele de umplere trebuie să îndeplinească criteriul 11, „Produse biocide sau biostatice”, și criteriul 26, „Formaldehidă”.

31.3.

Detergenții și alte substanțe chimice utilizate pentru spălarea materialelor de umplere (puf, pene, fibre naturale sau sintetice) trebuie să îndeplinească criteriul 14, „Substanțe chimice auxiliare” și criteriul 15 „Detergenți, emolienți și agenți de chelatizare”.

Evaluare și verificare: În conformitate cu indicațiile de la criteriile menționate.

32.   Huse, laminate și membrane

32.1.

Produsele fabricate din poliuretan trebuie să îndeplinească criteriul stabilit la punctul 3.1 privind compușii organostatici și criteriul stabilit la punctul 3.2 privind emisiile în aer de diizocianați aromatici.

Evaluare și verificare: În conformitate cu indicațiile de la criteriile menționate.

32.2.

Produsele fabricate din poliester trebuie să îndeplinească criteriul stabilit la punctul 8.1 privind cantitatea de antimoniu și criteriul stabilit la punctul 8.2 privind emisiile de COV pe durata polimerizării.

Evaluare și verificare: În conformitate cu indicațiile de la criteriile menționate.

32.3.

Husele, laminatele și membranele nu se pot produce utilizându-se plastifianți sau solvenți cărora le-au fost atribuite sau li s-ar putea atribui la momentul aplicării oricare din următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

R40 (probe limitate de efect carcinogen);

R45 (poate provoca cancer);

R46 (poate provoca modificări genetice ereditare);

R49 (poate cauza cancer prin inhalare);

R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);

R51 (toxic pentru organismele acvatice);

R52 (dăunător pentru organismele acvatice);

R53 (poate avea efecte negative de durată asupra mediului acvatic);

R60 (poate afecta fertilitatea);

R61 (poate dăuna fătului);

R62 (posibil risc de afectare a fertilității);

R63 (posibil risc de a dăuna fătului);

R68 (posibil risc de efecte ireversibile),

în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.

Totodată, este posibil să se ia în considerare clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. În acest caz, nu se pot adăuga materiilor prime niciun fel de substanțe sau preparate cărora li s-au atribuit sau li se pot atribui la momentul aplicării următoarele fraze de pericol (sau combinații ale acestora): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de neutilizare a acestor plastifianți sau solvenți.

32.4.

Emisiile de COV în aer nu trebuie să depășească 10 g C/kg.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte documentația detaliată și rapoarte de încercare, demonstrând îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

33.   Utilizarea energiei și a apei

Solicitantul trebuie să furnizeze date privind utilizarea apei și energiei la siturile de producție implicate în procesarea umedă.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte informațiile menționate anterior.

CRITERII DE ADECVARE PENTRU UTILIZARE

Următoarele criterii se aplică fie firelor textile colorate și materialelor finale, fie produsului finit, asupra căruia s-au efectuat încercările necesare.

34.   Modificări de dimensiune în timpul spălării și uscării

Modificarea dimensiunilor după spălare și uscare nu trebuie să depășească:

plus sau minus 2 % pentru perdele și pentru țesături pentru mobilier detașabile și care pot fi spălate;

peste minus 8 % sau plus 4 % pentru alte produse țesute și produse rezistente nețesute, alte produse împletite sau pentru țesături din bumbac de tip prosop.

Acest criteriu nu se aplică:

fibrelor sau firelor textile;

produselor etichetate în mod vizibil „exclusiv curățare chimică uscată” sau cu un text echivalent (în conformitate cu practica obișnuită de etichetare a acestor produse);

țesăturilor pentru mobilier care sunt detașabile și pot fi spălate.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze rapoarte de încercare folosind standardele EN ISO 63 30, ISO 5077, după cum urmează: 3 spălări la temperaturile indicate pe produs, cu uscare în uscător cu tambur după fiecare ciclu de spălare, cu excepția cazului în care pe produs sunt indicate alte metode de uscare.

35.   Rezistența culorii la spălare

Rezistența culorii la spălare trebuie să se situeze cel puțin între nivelurile 3-4 pentru modificarea culorii și cel puțin între nivelurile 3-4 pentru pete.

Criteriul nu se aplică produselor etichetate „exclusiv curățare chimică uscată” sau cu un text echivalent (în conformitate cu practica obișnuită de etichetare a acestor produse), produselor albe sau celor neimprimate și necolorate sau țesăturilor pentru mobilier care nu pot fi spălate.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind metoda de încercare EN: ISO 105 C06 (o singură spălare, la temperatura marcată pe produs, cu pulbere de perborat).

36.   Rezistența culorii la transpirație (acidă, alcalină)

Rezistența culorii la transpirație (acidă și alcalină) trebuie să se situeze cel puțin între nivelurile 3-4 (pentru modificarea culorii și pete).

Cu toate acestea, nivelul 3 este admis în cazul materialelor de culoare închisă (intensitatea culorii > 1/1) din lână regenerată sau cu peste 20 % mătase.

Criteriul nu se aplică produselor albe sau celor neimprimate și necolorate sau țesăturilor pentru mobilier, perdelelor sau textilelor similare destinate decorațiunilor interioare.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind metoda de încercare EN: ISO 105 E04 (acidă și alcalină, comparație cu țesăturile multifibră).

37.   Rezistența culorii la frecare umedă

Rezistența culorii la frecare umedă trebuie să se situeze cel puțin între nivelurile 2-3. Cu toate acestea nivelul 2 este admis pentru denim colorat în indigo.

Criteriul nu se aplică produselor albe sau celor neimprimate și necolorate.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind metoda de încercare EN: ISO 105 X12.

38.   Rezistența culorii la frecare uscată

Rezistența culorii la frecare uscată trebuie să se situeze cel puțin la nivelul 4.

Cu toate acestea un nivel 3-4 este admis pentru denim colorat în indigo.

Criteriul nu se aplică produselor albe sau celor neimprimate și necolorate, perdelelor sau textilelor similare folosite în decorațiuni interioare.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind metoda de încercare EN: ISO 105 X12.

39.   Rezistența culorii la lumină

Pentru țesăturile pentru mobilier, perdele și draperii, rezistența culorii la lumină trebuie să atingă cel puțin nivelul 5. Pentru toate celelalte produse, rezistența culorii la lumină trebuie să atingă cel puțin nivelul 4.

Cu toate acestea, nivelul 4 este permis pentru materialele pentru mobilier, perdele și draperii de culoare deschisă (intensitatea culorii < 1/12) realizate în proporție de peste 20 % din lână sau alte fibre cheratinice, sau în proporție de peste 20 % din mătase, sau peste 20 % din in și alte fibre liberiene.

Această cerință nu se aplică pânzei pentru saltele, huselor de protecție pentru saltele și lenjeriei.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind metoda de încercare EN: ISO 105 B02.

40.   Informații care figurează pe eticheta ecologică

Caseta 2 de pe eticheta ecologică trebuie să conțină următorul text:

Încurajează utilizarea de fibre rezistente.

Durabil și de înaltă calitate.

Utilizare limitată de substanțe periculoase.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o mostră a ambalajului produsului, pe care să figureze eticheta, însoțită de o declarație de îndeplinire a acestui criteriu.


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 104, 8.4.2004, p. 1.

(3)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(4)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.


29.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/87


DECIZIA COMISIEI

din 9 iulie 2009

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă

[notificată cu numărul C(2009) 4596]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/568/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare ecologică,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică.

(3)

Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor asociate de evaluare și verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice și a cerințelor aferente privind evaluarea și verificarea prevăzute de Decizia 2001/405/CE a Comisiei din 4 mai 2001 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă (2). Aceste criterii ecologice și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile până la 4 ianuarie 2010.

(5)

Având în vedere această revizuire și pentru a reflecta progresele științifice și evoluțiile pieței, este oportun să se modifice definiția categoriei de produse și să se stabilească noi criterii ecologice.

(6)

Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile timp de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7)

Mai mult, pentru a preciza că produsele reglementate de Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (3) trebuie excluse din categoria de produse în cauză, este necesar să se modifice definiția acestei categorii de produse, prevăzută în Decizia 2001/405/CE.

(8)

Prin urmare, Decizia 2001/405/CE ar trebui înlocuită.

(9)

Producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru hârtie absorbantă pe baza criteriilor prevăzute de Decizia 2001/405/CE ar trebui să li se acorde o perioadă de tranziție pentru ca aceștia să beneficieze de suficient timp pentru a-și adapta produsele astfel încât acestea să fie conforme cu criteriile și cerințele revizuite. Producătorii ar trebui, de asemenea, să poată depune cereri în temeiul criteriilor prevăzute de Decizia 2001/405/CE sau de prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse „hârtie absorbantă” cuprinde coli sau suluri de hârtie absorbantă destinate igienei personale, absorbției lichidelor și/sau curățării suprafețelor murdare. Produsele din această categorie sunt formate din unul sau mai multe straturi de hârtie creponată sau gofrată. Conținutul de fibre al produsului este de minimum 90 %.

Respectiva categorie de produse nu cuprinde:

(a)

șervețele umede și produse sanitare;

(b)

produse din hârtie absorbantă laminate cu alte materiale decât hârtie absorbantă;

(c)

produsele prevăzute de Directiva 76/768/CEE.

Articolul 2

Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară pentru produsele care intră în categoria de produse din hârtie absorbantă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, hârtia absorbantă trebuie să respecte criteriile prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse „hârtie absorbantă”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente acestora sunt valabile timp de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 4

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „hârtie absorbantă” este „004”.

Articolul 5

Decizia 2001/405/CE se abrogă.

Articolul 6

(1)   Cererile de acordare a etichetei ecologice pentru produsele care fac parte din categoria de produse „hârtie absorbantă” depuse înainte de data adoptării prezentei decizii se evaluează în conformitate cu condițiile prevăzute de Decizia 2001/405/CE.

(2)   Cererile de acordare a etichetei ecologice pentru produsele care fac parte din categoria de produse „hârtie absorbantă” depuse începând cu data adoptării prezentei decizii, dar nu mai târziu de 4 ianuarie 2010, se pot baza fie pe criteriile prevăzute de Decizia 2001/405/CE, fie pe criteriile prevăzute de prezenta decizie.

Aceste cereri se evaluează în conformitate cu criteriile pe care se bazează.

(3)   În cazul în care eticheta ecologică se acordă pe baza unei cereri evaluate în conformitate cu criteriile prevăzute de Decizia 2001/405/CE, respectiva etichetă ecologică poate fi utilizată timp de douăsprezece luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 142, 29.5.2001, p. 10.

(3)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.


ANEXĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Aceste criterii au ca scop, în special:

reducerea deversării de substanțe toxice sau eutrofice în ape;

reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea energiei (încălzirea globală, acidifierea, diminuarea stratului de ozon, diminuarea resurselor neregenerabile) prin reducerea consumului de energie și a emisiilor astfel degajate în aer;

reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea unor substanțe chimice periculoase;

încurajarea utilizării de fibre durabile;

aplicarea unor principii solide de management pentru salvgardarea pădurilor.

Criteriile sunt stabilite la niveluri care promovează etichetarea produselor din hârtie absorbantă cu un impact scăzut asupra mediului.

Cerințele de evaluare și verificare

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentație, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau furnizorul/furnizorii săi și/sau furnizorul/furnizorii acestora etc., după caz.

Dacă este cazul, se pot utiliza metode de încercare diferite de cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care organismul competent care examinează cererea le consideră ca fiind echivalente.

În limita posibilităților, testele ar trebui efectuate de laboratoare acreditate corespunzător, care respectă cerințele generale exprimate în standardul EN ISO 17025.

Dacă este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative sau pot efectua verificări independente.

Se recomandă organismelor competente să ia în considerare implementarea sistemelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS sau ISO14001, la evaluarea solicitărilor și la monitorizarea conformării cu criteriile (Notă: nu este obligatorie implementarea unor astfel de sisteme de management).

CRITERII ECOLOGICE

Criteriile ecologice vizează producția de pastă de hârtie inclusiv toate subprocesele constitutive, începând cu etapa în care fibra utilizată ca materie primă/hârtia reciclată intră în fabrică, până în etapa în care pasta de hârtie părăsește fabrica. În ceea ce privește procesele de producție a hârtiei, criteriile ecologice vizează toate subprocesele, începând cu baterea pastei de hârtie (dezintegrarea hârtiei reciclate) până la înfășurarea hârtiei pe suluri.

Nu sunt incluse transportul, conversia și ambalarea pastei de hârtie, a hârtiei sau a materiilor prime.

Fibra reciclată se definește ca fibra obținută prin reciclarea hârtiei și a cartonului uzate, rezultate în urma etapelor de imprimare sau de consum. Această definiție nu include deșeurile de hârtie achiziționate și proprii, generate de producția de fibră virgină.

1.   Emisiile în apă și aer

(a)   Cererea chimică de oxigen (CCO), fosfor (P), sulf (S), oxizi de azot (NOx)

Pentru fiecare dintre acești parametri, emisiile în aer și/sau în apă generate de producția de hârtie și pastă de hârtie se exprimă în puncte (PCCO, PP, PS, PNOx), în conformitate cu explicațiile de mai jos.

Niciunul dintre punctele individua