ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.194.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 194

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
25 iulie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 665/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 666/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 667/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Nocciola Romana (DOP)]

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 668/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la evaluarea și certificarea datelor privind calitatea și a datelor neclinice referitoare la produse medicinale pentru terapie avansată, dezvoltate de microîntreprinderi și de întreprinderile mici și mijlocii ( 1 )

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE ( 1 )

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 670/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică prin intermediul licitațiilor pentru achiziționarea grâului dur sau a orezului nedecorticat și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 și (CE) nr. 687/2008

22

 

*

Regulamentul (CE) nr. 671/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de deschidere a procedurii de atribuire a licențelor de export pentru brânzeturile care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2010 în cadrul anumitor contingente din GATT

47

 

 

Regulamentul (CE) nr. 672/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

53

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/560/CE

 

*

Decizia Comisiei din 22 iulie 2009 de aprobare a anumitor programe modificate pentru 2009 de eradicare și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor și de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la contribuția financiară a Comunității către unele state membre pentru programe aprobate prin decizia menționată anterior [notificată cu numărul C(2009) 5475]

56

 

 

2009/561/CE

 

*

Decizia Comisiei din 22 iulie 2009 de modificare a Deciziei 2006/679/CE în ceea ce privește implementarea specificației tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2009) 5607]  ( 1 )

60

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 665/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

49,5

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

53,0

0806 10 10

EG

151,8

MA

152,8

TR

115,0

US

141,6

ZA

127,3

ZZ

137,7

0808 10 80

AR

84,8

BR

69,0

CL

89,1

CN

103,8

NZ

85,6

US

91,3

ZA

86,4

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

95,7

CL

81,2

ZA

104,2

ZZ

93,7

0809 10 00

TR

159,1

ZZ

159,1

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,2

US

393,4

ZZ

334,9

0809 30

TR

157,2

ZZ

157,2

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 666/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2008/2009 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 630/2009 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 187, 18.7.2009, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 25 iulie 2009

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

32,59

8,94

1701 99 10 (2)

32,59

4,56

1701 99 90 (2)

32,59

4,56

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 667/2009 AL COMISIEI

din 22 iulie 2009

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Nocciola Romana (DOP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea Italiei de înregistrare a denumirii „Nocciola Romana” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 308, 3.12.2008, p. 19.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale proaspete sau prelucrate

ITALIA

Nocciola Romana (DOP)


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 668/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la evaluarea și certificarea datelor privind calitatea și a datelor neclinice referitoare la produse medicinale pentru terapie avansată, dezvoltate de microîntreprinderi și de întreprinderile mici și mijlocii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 (1), în special articolul 18,

întrucât:

(1)

În cadrul Regulamentului (CE) nr. 1394/2007, este necesar să se prevadă dispoziții pentru evaluarea și certificarea datelor privind calitatea și a datelor neclinice prezentate de întreprinderile mici și mijlocii Agenției Europene pentru Medicamente (denumită în continuare „agenția”) în vederea asigurării unui stimulent pentru aceste întreprinderi pentru a desfășura studii referitoare la calitate și studii neclinice privind produsele medicinale pentru terapie avansată.

(2)

Din motive de coerență și de transparență, ar trebui să se aplice definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzută în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2).

(3)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1394/2007, procedura de certificare ar trebui să fie independentă de orice cerere pentru autorizație de introducere pe piață. Cu toate acestea, procedura ar trebui, de asemenea, să faciliteze evaluarea oricărei cereri viitoare pentru teste clinice și pentru autorizații de introducere pe piață bazate pe aceleași date. Din acest motiv, evaluarea unei cereri de certificare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu aceleași cerințe științifice și tehnice ca acelea aplicabile unei cereri pentru o autorizație de introducere pe piață, astfel cum se prevede în anexa I la Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (3).

(4)

Solicitanții certificării ar trebui să dispună de posibilitatea de a furniza integral sau parțial datele privind calitatea și datele neclinice cerute de anexa I la Directiva 2001/83/CE. Cu toate acestea, pentru a asigura valoarea adăugată a certificărilor, este oportun să se prevadă o serie minimă de date necesare pentru certificare.

(5)

În cadrul agenției, Comitetul pentru terapii avansate deține expertiza adecvată pentru examinarea datelor privind calitatea și a datelor neclinice referitoare la produse medicinale pentru terapie avansată. Prin urmare, comitetul ar trebui să fie responsabil de evaluarea cererilor de certificare.

(6)

Dacă este necesar, Comitetul pentru terapii avansate ar trebui să dispună de posibilitatea de a-și finaliza evaluarea în urma unei vizite la locul unde se dezvoltă produsele medicinale pentru terapie avansată.

(7)

Cererile de certificare pot viza produse medicinale combinate pentru terapie avansată, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1394/2007. În acest caz, cerințele suplimentare ar trebui să se aplice cu privire la conformitatea dispozitivului medical sau a dispozitivului medical activ implantabil inclus în produsul combinat, cu cerințele de bază prevăzute în Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (4) și, respectiv, în Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (5).

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produsele medicamentoase de uz uman,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, în sensul Recomandării 2003/361/CE, care dezvoltă un produs medicinal pentru terapie avansată și care sunt stabilite în Comunitate.

Articolul 2

Procedura de evaluare și de certificare

(1)   Cererile pentru evaluarea științifică și certificarea datelor privind calitatea și a datelor neclinice referitoare la un produs medicinal pentru terapie avansată se depun la agenție și includ următoarele elemente:

(a)

toate informațiile necesare pentru a demonstra că solicitantul se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament, astfel cum se stabilește la articolul 1;

(b)

o mențiune care să indice dacă cererea se referă exclusiv la datele privind calitatea sau la datele privind calitatea și la datele neclinice;

(c)

o trimitere la orice noi cereri de certificare depuse anterior pentru același produs medicinal pentru terapie avansată, o mențiune care să indice dacă a fost eliberat sau nu un certificat, precum și o explicare a valorii adăugate a noii cereri, precum și a diferențelor dintre noua cerere și cererea depusă anterior;

(d)

taxa aferentă prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului (6);

(e)

datele menționate în anexa I partea I modulul 3 la Directiva 2001/83/CE, prezentate spre certificare în conformitate cu al doilea paragraf, luând în considerare cerințele specifice prevăzute în partea IV din anexa menționată anterior și orientările științifice menționate la articolul 5;

(f)

atunci când cererea se referă atât la date privind calitatea, cât și la date neclinice, datele menționate în anexa I partea I modulul 4 din Directiva 2001/83/CE, prezentate spre certificare în conformitate cu al treilea paragraf, luând în considerare cerințele specifice prevăzute în partea IV din anexa menționată anterior și orientările științifice menționate la articolul 5.

În sensul primului paragraf litera (e), cererea include cel puțin următoarele date:

(a)

informații generale și informații referitoare la materialele de bază și la materiile prime;

(b)

procesul de fabricare a substanței (substanțelor) active, cu excepția datelor privind validarea procesului;

(c)

caracterizarea substanței (substanțelor) active, în limita datelor necesare pentru a descrie în mod adecvat substanța (substanțele) activă (active);

(d)

controlul substanței (substanțelor) active, cu excepția datelor privind validarea testelor;

(e)

descrierea și compoziția produsului finit.

În sensul primului paragraf litera (f), cererea include cel puțin următoarele date:

(a)

date farmacodinamice primare în sprijinul fundamentării în favoarea utilizării terapeutice propuse;

(b)

date privind biodistribuția în cadrul farmacocineticii, dacă sunt pertinente pentru a confirma datele farmacodinamice primare;

(c)

cel puțin un studiu de toxicitate.

(2)   În cazul în care cererea îndeplinește cerințele menționate la alineatul (1), agenția confirmă primirea unei cereri valide.

(3)   Comitetul pentru terapii avansate evaluează cererea validă în termen de 90 de zile de la confirmarea primirii acesteia.

În sensul evaluării în cauză și, în special, în vederea evaluării ulterioare a oricărei cereri viitoare pentru teste clinice și pentru autorizații de introducere pe piață, Comitetul pentru terapii avansate stabilește dacă:

(a)

datele prezentate privind calitatea și metodologia de testare a calității folosită de solicitant sunt în conformitate cu cerințele științifice și tehnice prezentate în secțiunile 2.3 și 3 din partea I, în partea IV și, atunci când este relevant pentru datele privind calitatea, în introducerea și principiile generale din anexa I la Directiva 2001/83/CE;

(b)

atunci când este cazul, datele neclinice și metodologia de testare neclinică folosită de solicitant sunt în conformitate cu cerințele științifice și tehnice prezentate în secțiunile 2.4 și 4 din partea I, în partea IV și, atunci când este relevant pentru datele neclinice, în introducerea și principiile generale din anexa I la Directiva 2001/83/CE.

(4)   În termenul menționat la alineatul (3), Comitetul pentru terapii avansate poate cere solicitantului să prezinte informații suplimentare într-un interval stabilit.

În acest caz, perioada menționată la alineatul (3) se suspendă până când s-au prezentat informațiile suplimentare cerute.

(5)   Atunci când Comitetul pentru terapii avansate și-a finalizat evaluarea, agenția informează întocmai solicitantul și îi furnizează fără întârziere următoarele documente:

(a)

un raport de evaluare care prezintă în detaliu în special motivele pe care se bazează concluzia formulată de Comitetul pentru terapii avansate cu privire la cerere;

(b)

dacă este oportun, pe baza evaluării respective, un certificat de identificare a datelor privind calitatea și, dacă este cazul, a datelor neclinice prezentate și a metodologiilor de testare corespunzătoare folosite de solicitant, care îndeplinesc cerințele științifice și tehnice menționate la alineatul (3) paragraful al doilea;

(c)

dacă se consideră ca fiind necesară de către Comitetul pentru terapii avansate, o listă a aspectelor pe care solicitantul trebuie să le ia în considerare în viitor cu privire la conformitatea cu cerințele științifice și tehnice din anexa I la Directiva 2001/83/CE a datelor privind calitatea și, dacă este cazul, a datelor neclinice prezentate și a metodologiilor de testare corespunzătoare folosite de solicitant.

Articolul 3

Vizite la fața locului

Comitetul pentru terapii avansate poate notifica solicitantului că este necesară o vizită la locul unde se dezvoltă produsul medicinal pentru terapie avansată, în vederea finalizării evaluării în conformitate cu articolul 2. Comitetul informează solicitantul cu privire la obiectivele vizitei la fața locului. În cazul în care solicitantul acceptă desfășurarea unei vizite la fața locului, aceasta este realizată de inspectori din statele membre care dețin calificările corespunzătoare.

În această situație, termenul prevăzut la articolul 2 alineatul (3) se suspendă până în momentul în care raportul vizitei este pus la dispoziția Comitetului pentru terapii avansate și a solicitantului.

Articolul 4

Produse medicinale combinate pentru terapie avansată

(1)   În cazul în care o cerere de certificare se referă la produse medicinale combinate pentru terapie avansată, se aplică cerințele suplimentare prezentate la alineatele (2) și (3).

(2)   Cererea de certificare a datelor privind un produs medicinal combinat pentru terapie avansată poate include dovada de conformitate cu condițiile de bază menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007.

(3)   Cererea de certificare a datelor privind un produs medicinal combinat pentru terapie avansată include, în măsura disponibilității, rezultatele evaluării realizate de către un organism notificat în conformitate cu Directiva 93/42/CEE sau cu Directiva 90/385/CEE a dispozitivului medical sau a dispozitivului medical activ implantabil.

Agenția recunoaște rezultatele acestei evaluări în cadrul propriei evaluări a datelor privind produsul medicinal respectiv.

Agenția poate solicita organismului notificat în cauză să transmită orice fel de informații referitoare la rezultatele evaluării realizate de acesta. Organismul notificat transmite informațiile în termen de o lună. În acest caz, perioada menționată la articolul 2 alineatul (3) se suspendă până în momentul prezentării informațiilor cerute.

(4)   În cazul în care cererea nu include rezultatele evaluării, agenția poate:

(a)

să solicite avizul unui organism notificat, identificat împreună cu solicitantul, privind conformitatea dispozitivului medical cu dispozițiile din anexa I la Directiva 93/42/CEE sau din anexa 1 la Directiva 90/385/CEE, cu excepția cazului în care Comitetul pentru terapii avansate decide, pe baza consilierii acordate de experții săi în materie de dispozitive medicale, că nu este necesară implicarea unui organism notificat; sau

(b)

să excludă din evaluare verificarea conformității dispozitivului medical cu cerințele de bază menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1394/2007.

În cazul menționat la litera (a), perioada prevăzută la articolul 2 alineatul (3) se suspendă până în momentul prezentării avizului cerut.

În cazul menționat la litera (b), raportul de evaluare și orice certificat furnizat consemnează faptul că evaluarea exclude verificarea conformității dispozitivului medical cu cerințele de bază. Raportul de evaluare și orice certificat furnizat pot, de asemenea, să concluzioneze că interacțiunea și compatibilitatea dintre celule sau țesuturi și dispozitivul medical nu poate fi evaluată în absența rezultatelor evaluării realizate de către un organism notificat.

Articolul 5

Orientări științifice

Atunci când întocmesc dosarul pentru cererea de certificare, solicitanții iau în considerare orientările științifice publicate de agenție referitoare la datele privind calitatea minimă și la datele neclinice prevăzute la articolul 2 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf pentru certificarea produselor medicinale pentru terapie avansată.

Articolul 6

Raport

Agenția include în raportul său anual de activitate o secțiune cu privire la experiența dobândită ca urmare a aplicării prezentului regulament. Această secțiune cuprinde, în special, informații statistice referitoare la tipul și la numărul de cereri depuse în temeiul prezentului regulament.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 324, 10.12.2007, p. 121.

(2)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(3)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.

(4)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1.

(5)  JO L 189, 20.7.1990, p. 17.

(6)  JO L 35, 15.2.1995, p. 1.


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 669/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 15 alineatul (5) și articolul 63 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (2), în special articolul 53 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește un cadru armonizat de norme generale pentru organizarea de controale oficiale la nivel comunitar, inclusiv controale oficiale privind introducerea produselor alimentare și de hrană pentru animale provenind din țări terțe. Mai mult, acesta prevede întocmirea unei liste cu produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală pe baza unui risc cunoscut sau nou, iar aceste produse trebuie să fie supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare pe teritoriile menționate în anexa I la prezentul regulament („lista”). Aceste controale consolidate ar trebui să permită, pe de o parte, combaterea mai eficace a riscului cunoscut sau nou și, pe de altă parte, colectarea unor date de monitorizare precise privind apariția și prevalența rezultatelor nefavorabile din analizele de laborator.

(2)

În vederea întocmirii listei, ar trebui să se țină seama de anumite criterii, care ar permite identificarea unui risc cunoscut sau nou cu privire la un anumit produs de hrană a animalelor sau alimentar de origine neanimală.

(3)

Până la adoptarea unei metodologii standardizate și a criteriilor pentru întocmirea listei, pentru întocmirea și actualizarea acesteia ar trebui să se țină seama de datele rezultate din notificările primite prin sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale (RASFF), astfel cum a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002, de rapoartele Oficiului Alimentar și Veterinar, de rapoartele statelor terțe, de schimburile de informații între Comisie, statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și de evaluările științifice disponibile.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că statele membre vor desemna, în vederea organizării controalelor consolidate, puncte de intrare speciale care au acces la instalații de control corespunzătoare pentru diferitele tipuri de hrană pentru animale și produse alimentare. În consecință, este adecvat să se stabilească, prin prezentul regulament, cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate, pentru a asigura un grad de uniformitate al eficacității controalelor.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede că, în vederea organizării controalelor consolidate, statele membre le vor solicita operatorilor din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar responsabili pentru loturi să notifice în prealabil sosirea și natura acestora. Prin urmare, ar trebui să se stabilească un model de document comun de intrare (DCI) pentru importurile de produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală care fac obiectul prezentului regulament pentru a asigura o abordare uniformă la nivel comunitar. DCI ar trebui pus la dispoziția autorităților vamale atunci când loturile sunt declarate spre a fi puse în liberă circulație.

(6)

Mai mult, pentru a asigura un anumit nivel de uniformitate la nivel comunitar în ceea ce privește controalele oficiale consolidate, este oportun să se prevadă prin prezentul regulament că respectivele controale ar trebui să includă controale ale documentelor, controale ale identității și controale fizice.

(7)

Pentru organizarea controalelor consolidate, ar trebui să se pună la dispoziție resurse financiare adecvate. Prin urmare, statele membre ar trebui să perceapă comisioanele necesare pentru a acoperi costurile implicate de aceste controale. Calcularea acestor comisioane ar trebui să se facă în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(8)

Decizia 2005/402/CE a Comisiei din 23 mai 2005 privind măsurile de urgență pentru ardeiul iute, produsele pe bază de ardei iute, curcuma și uleiul de palmier (3) prevede că toate loturile de astfel de produse vor fi însoțite de un raport de analiză care să ateste că loturile nu conțin niciuna dintre următoarele substanțe: Sudan I (nr. CAS 842-07-9), Sudan II (nr. CAS 3118-97-6), Sudan III (nr. CAS 85-86-9) sau Sudan IV (nr. CAS 85-83-6). De la adoptarea respectivelor măsuri, frecvența notificărilor către RASFF a scăzut, ceea ce indică o ameliorare semnificativă a situației în ceea ce privește prezența coloranților Sudan în produse relevante. Prin urmare, este oportun să se elimine cerința de a se pune la dispoziție un raport de analiză pentru fiecare lot de produse importate prevăzut în Decizia 2005/402/CE și să se stabilească, în schimb, un nivel uniform de controale consolidate în ceea ce privește respectivele loturi la punctul de intrare în Comunitate. Prin urmare, Decizia 2005/402/CE ar trebui abrogată.

(9)

Decizia 2006/504/CE a Comisiei din 12 iulie 2006 privind condițiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine prevede o frecvență sporită a controalelor (50 % din toate loturile) având ca scop detectarea prezenței aflatoxinelor (4) în arahidele provenite din Brazilia. De la adoptarea acestor măsuri, frecvența notificărilor către RASFF referitoare la prezența aflatoxinelor în arahidele provenite din Brazilia a scăzut. Prin urmare, este oportun să se întrerupă aplicarea măsurilor prevăzute în Decizia 2006/504/CE cu privire la aceste produse, care ar trebui, în schimb, să facă obiectul unui nivel armonizat de controale consolidate la punctul de intrare în Comunitate. Decizia 2006/504/CE ar trebui modificată în consecință.

(10)

Aplicarea de cerințe minime pentru punctele de intrare desemnate poate prezenta dificultăți de ordin practic pentru statele membre. În consecință, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia respectivele cerințe să poată fi puse treptat în aplicare. Așadar, pe perioada de tranziție, ar trebui să li se permită autorităților competente din statele membre să desfășoare controalele identității și controalele fizice care se impun la punctele de control, altele decât punctul de intrare desemnat. În aceste cazuri, punctele de control respective ar trebui să respecte cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate prevăzute în prezentul regulament.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește norme în ceea ce privește controalele oficiale consolidate care se vor efectua în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 la punctele de intrare în teritoriile menționate în anexa I la acest regulament, privind produsele de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Actualizarea anexei I

Pentru a întocmi și pentru a modifica regulat lista din anexa I, se ține seama de cel puțin următoarele surse de informații:

(a)

datele rezultate din notificările primite prin RASFF;

(b)

rapoartele și informațiile rezultate din activitățile Oficiului Alimentar și Veterinar;

(c)

rapoartele și informațiile primite din partea statelor terțe;

(d)

informații schimbate între Comisie și statele membre și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară;

(e)

evaluări șiințifice, dacă este cazul.

Lista din anexa I se revizuiește regulat și cel puțin trimestrial.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„document comun de intrare (DCI)” înseamnă un document care se completează de operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau de reprezentantul acestuia, astfel cum se prevede la articolul 6, al cărui model este prevăzut în anexa II și de autoritatea competentă care confirmă finalizarea controalelor oficiale;

(b)

„punct de intrare desemnat (PID)” înseamnă punctul de intrare, astfel cum este prevăzut la prima liniuță de la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, pe unul dintre teritoriile menționate în anexa I la regulamentul menționat; în cazurile loturilor sosite pe cale maritimă, care sunt descărcate pentru a fi încărcate pe un alt vas pentru a fi transportate în continuare către un port dintr-un alt stat membru, punctul de intrare desemnat este acesta din urmă;

(c)

„lot” înseamnă o cantitate din oricare dintre produsele de hrană a animalelor sau alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I la prezentul regulament, care aparțin aceleiași clase sau au aceeași descriere, făcând obiectul aceluiași (acelorași) document(e), expediate cu același mijloc de transport și provenind din aceeași țară terță sau din aceeași parte a unei astfel de țări.

Articolul 4

Cerințele minime pentru punctele de intrare desemnate

Fără a aduce atingere articolului 19, punctele de intrare desemnate vor pune la dispoziție cel puțin următoarele:

(a)

personal suficient cu calificarea și experiența necesare pentru a efectua controalele prevăzute ale loturilor;

(b)

instalații adecvate unde autoritatea competentă să poată realiza controalele necesare;

(c)

instrucțiuni detaliate cu privire la prelevarea de probe pentru analiză și trimiterea acestora pentru analiză la un laborator desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 (denumit în continuare „laborator desemnat”);

(d)

instalații pentru stocarea loturilor (și a loturilor în containere) în condiții adecvate pe durata perioadei de reținere, dacă este cazul, în vederea așteptării rezultatelor analizei menționate la litera (c) și un număr suficient de camere de depozitare, inclusiv spații frigorifice, în cazul în care se cere o temperatură controlată din cauza naturii lotului;

(e)

echipamente de descărcare și echipamente adecvate pentru prelevarea de probe;

(f)

posibilitatea de a efectua descărcarea și prelevarea de probe într-un spațiu adăpostit, dacă este cazul;

(g)

un laborator desemnat care poate efectua analiza menționată la litera (c), situat într-un loc până la care eșantioanele pot fi transportate rapid.

Articolul 5

Lista punctelor de intrare desemnate

Statele membre păstrează și fac publică pe internet o listă actualizată a punctelor de intrare desemnate pentru fiecare dintre produsele enumerate în anexa I. Statele membre aduc la cunoștința Comisiei adresa de internet la care se găsesc aceste liste.

Comisia, în scop informativ, publică pe site-ul său web adresele naționale de internet la care pot fi găsite aceste liste.

Articolul 6

Notificarea prealabilă a loturilor

Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții acestora notifică în prealabil, în mod adecvat, data și ora estimate pentru sosirea lotului la punctul de intrare desemnat, precum și natura lotului.

În acest sens, operatorii menționați mai sus completează partea I din documentul comun de intrare și transmit acest document autorității competente de la punctul de intrare desemnat, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de sosirea lotului.

Articolul 7

Limba utilizată în documentele comune de intrare

Documentele comune de intrare se întocmesc în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru unde se află punctul de intrare desemnat.

Totuși, un stat membru poate consimți ca întocmirea documentelor comune de intrare să se facă într-o altă limbă oficială din Comunitate.

Articolul 8

Controale oficiale consolidate la punctele de intrare desemnate

(1)   Autoritatea competentă de la punctul de intrare desemnat efectuează fără întârzieri nejustificate:

(a)

controale ale documentelor asupra tuturor loturilor în termen de 2 zile lucrătoare de la sosirea acestora la PID, cu excepția cazurilor în care apar împrejurări excepționale și care nu pot fi evitate;

(b)

controale ale identității și controale fizice, inclusiv analize de laborator, cu frecvența stabilită în anexa I și astfel încât să nu fie posibil ca operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții acestora să poată determina dacă un anumit lot va fi supus unor astfel de controale; rezultatele controalelor fizice trebuie să fie disponibile de îndată ce este posibil din punct de vedere tehnic.

(2)   După finalizarea controalelor prevăzute la alineatul (1), autoritatea competentă:

(a)

completează partea relevantă din partea II din documentul comun de intrare; iar funcționarul responsabil din autoritatea competentă ștampilează și semnează documentul respectiv în original;

(b)

întocmește și păstrează o copie a documentului comun de intrare semnat și ștampilat.

Documentul comun de intrare original însoțește lotul în continuare, pe durata transportului acestuia, până când ajunge la destinația sa, astfel cum este indicată în DCI.

Autoritatea competentă de la PID poate autoriza continuarea transportului lotului, în așteptarea rezultatelor controalelor fizice. În cazul în care se acordă autorizația, autoritatea competentă de la PID notifică autoritatea competentă de la punctul de destinație și se realizează aranjamentele necesare pentru a garanta că lotul rămâne sub controlul continuu al autorităților competente și că nu pot fi modificate în niciun fel în așteptarea rezultatelor controalelor fizice.

În cazurile în care lotul este transportat în așteptarea rezultatelor controalelor fizice, o copie autentificată a DCI original este emisă în acest scop.

Articolul 9

Circumstanțe speciale

(1)   La cererea statului membru în cauză, Comisia poate autoriza autoritățile competente de la anumite puncte de intrare desemnate, care funcționează pe baza unor constrângeri geografice specifice, să realizeze controale fizice în incintele unui operator economic din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

(a)

eficiența controalelor efectuate la PID nu este afectată negativ;

(b)

incintele îndeplinesc cerințele relevante menționate la articolul 4 și sunt aprobate în acest scop de statul membru;

(c)

s-au realizat aranjamentele necesare pentru a garanta că lotul rămâne sub controlul continuu al autorităților competente de la PID începând din momentul în care ajunge la PID și că nu poate fi modificat în niciun fel pe întreaga durată a controalelor.

(2)   Prin derogare de la articolul 8 alineatul (1), în împrejurări excepționale, decizia de a include un nou produs în lista cuprinsă în anexa I poate prevedea că controalele identității și cele fizice asupra loturilor ce conțin produsul în cauză pot fi realizate de autoritatea competentă de la locul de destinație, astfel cum este indicat în DCI, dacă este cazul, în incintele operatorului economic din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar, în cazul în care condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt îndeplinite, și cu respectarea următoarelor condiții:

(a)

caracterul foarte perisabil al produsului sau caracteristicile specifice ale ambalajului sunt de așa natură încât realizarea operațiilor de prelevare de probe la PID ar duce în mod inevitabil la un risc grav pentru siguranța alimentară sau la dăunarea produsului la un nivel inacceptabil;

(b)

s-au realizat aranjamentele de cooperare necesare de către autoritățile competente de la PID și de autoritățile competente care efectuează controalele fizice pentru a garanta că:

(i)

lotul nu poate fi modificat în niciun fel pe întreaga durată a tuturor controalelor;

(ii)

cerințele de raportare prevăzute la articolul 15 sunt îndeplinite în totalitate.

Articolul 10

Punerea în liberă circulație a mărfurilor

Punerea în liberă circulație a loturilor se face pe baza prezentării către autoritățile vamale, de către operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau de către reprezentantul acestuia, a unui document comun de intrare sau a echivalentului electronic al acestuia completat corespunzător de către autoritatea competentă, odată ce toate controalele cerute în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) au fost efectuate și se cunosc rezultatele favorabile de la controalele fizice, în cazul în care acestea sunt cerute.

Articolul 11

Obligațiile care le revin operatorilor din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar

În cazurile justificate de caracteristicile speciale ale lotului, operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar și/sau reprezentantul acestuia pun la dispoziția autorității competente:

(a)

suficiente resurse umane și logistice de descărcare a lotului pentru realizarea controalelor oficiale;

(b)

echipamentul adecvat pentru prelevarea de probe pentru analize în ceea ce privește modalitățile speciale de transport și/sau unele forme specifice de ambalaj, în cazul în care echipamentul clasic de prelevare de probe nu permite prelevarea unui astfel de eșantion reprezentativ.

Articolul 12

Fracționarea loturilor

Loturile nu sunt fracționate până la finalizarea controalelor oficiale consolidate și până la completarea documentului comun de intrare de către autoritatea competentă, astfel cum se prevede la articolul 8.

În cazul fracționării ulterioare a lotului, o copie autentificată a documentului comun de intrare însoțește fiecare parte a lotului, până la punerea în liberă circulație.

Articolul 13

Nerespectarea legislației

În cazul în care controalele oficiale stabilesc că nu s-a respectat legislația, funcționarul responsabil din cadrul autorității competente completează partea III din documentul comun de intrare și se acționează în conformitate cu articolele 19, 20 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Articolul 14

Comisioane

(1)   Statele membre garantează colectarea comisioanelor ocazionate de controalele oficiale consolidate prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și cu criteriile prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(2)   Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar responsabili de lot sau reprezentanții acestora plătesc comisioanele menționate la alineatul (1).

Articolul 15

Raportarea către Comisie

(1)   Statele membre prezintă Comisiei un raport privind loturile în scopul evaluării continue a produselor de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală enumerate în anexa I.

Raportul respectiv se prezintă trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare fiecărui trimestru.

(2)   Raportul conține următoarele informații:

(a)

detaliile fiecărui lot, inclusiv:

(i)

dimensiunea din punct de vedere al greutății nete a lotului;

(ii)

țara de origine a fiecărui lot;

(b)

numărul de loturi supuse prelevării de probe pentru analiză;

(c)

rezultatele controalelor prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

(3)   Comisia îndosariază rapoartele primite în conformitate cu alineatul (2) și le pune la dispoziția statelor membre.

Articolul 16

Modificare la Decizia 2006/504/CE

Decizia 2006/504/CE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 litera (a), se elimină punctele (iii), (iv) și (v);

2.

la articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

fiecare lot de produse alimentare provenit din Brazilia”;

3.

la articolul 7, se elimină alineatul (3).

Articolul 17

Abrogarea Deciziei 2005/402/CE

Decizia 2005/402/CE a Comisiei se abrogă.

Articolul 18

Aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 25 ianuarie 2010.

Articolul 19

Măsuri tranzitorii

(1)   Timp de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care un punct de intrare desemnat nu este echipat cu instalațiile necesare pentru efectuarea controalelor fizice, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) litera (b), controalele respective se pot efectua la un alt punct de control din același stat membru, care este autorizat în acest sens de către autoritatea competentă, înainte ca produsele să fie declarate pentru punerea în liberă circulație, cu condiția ca punctul de control în cauză să respecte cerințele minime stabilite la articolul 4.

(2)   Statele membre pun la dispoziție, prin publicarea electronică pe site-ul lor web, o listă a punctelor lor de control autorizate în conformitate cu primul alineat.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 135, 28.5.2005, p. 34.

(4)  JO L 199, 21.7.2006, p. 21.


ANEXA I

A.   Produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală supuse unor controale oficiale consolidate la punctul de intrare desemnat

Hrană pentru animale și produse alimentare

(utilizarea prevăzută)

Cod NC

Țara de origine

Risc

Frecvența controalelor fizice și ale identității (2)

(%)

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoxine

10

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazilia

Aflatoxine

50

Oligoelemente (hrană pentru animale și produse alimentare) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

China

Cadmiu și plumb

50

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare), în special unt de arahide (produse alimentare)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoxine

50

Condimente (produse alimentare):

Capsicum spp (fructe uscate derivate, întregi sau măcinate, inclusiv ardei iute, pudră de ardei iute, ardei Cayenne și boia de ardei)

Myristica fragrans (nucșoară)

Zingiber officinale (ghimbir)

Curcuma longa (șofran de India)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

India

Aflatoxine

50

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

India

Aflatoxine

10

Semințe de pepene galben (egusi) și produse derivate (5) (produse alimentare)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoxine

50

Stafide (produse alimentare)

0806 20

Uzbekistan

Ochratoxina A

50

Ardei iute, produse pe bază de ardei iute, curcuma și ulei de palmier (produse alimentare)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Toate țările terțe

Coloranți Sudan

20

Arahide și produse derivate (hrană pentru animale și produse alimentare)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoxine

10

Orez Basmati destinat consumului uman direct (produse alimentare)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxine

50

Orez Basmati destinat consumului uman direct (produse alimentare)

ex 1006 30

India

Aflatoxine

10

Mango, fasole verde lungă (Vigna sesquipedalis), pepene amar (Momordica charantia), tigvă, (Lagenaria siceraria), ardei și pătlăgele vinete (produse alimentare)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Republica Dominicană

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduu bazate pe GC-MS și LC-MS (1)

50

Banane

0803 00 11

Republica Dominicană

Reziduuri de pesticide analizate prin metode multireziduu bazate pe GC-MS și LC-MS (1)

10

Legume proaspete, refrigerate sau congelate (ardei, pătlăgele vinete și pătlăgele roșii)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turcia

Pesticide: metomil și oxamil

10

Pere

0808 20 10

Turcia

Pesticid: amitraz

10

Legume proaspete, refrigerate sau congelate (produse alimentare)

fasole verde lungă (Vigna sesquipedalis)

pătlăgele vinete

legume Brasicacee

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thailanda

Reziduuri de pesticide organofosforice

50

B.   Definiții

În sensul prezentei anexe, următoarele noțiuni sunt definite după cum urmează:

(a)

„ardei iute” înseamnă fructe din genul Capsicum uscate și pisate sau măcinate, care se încadrează la codul NC 0904 20 90, sub orice formă, destinate consumului uman;

(b)

„produse pe bază de ardei iute” înseamnă pudra de curry, care se încadrează la codul NC 0910 99 60, sub orice formă, destinată consumului uman;

(c)

„curcuma” înseamnă curcuma uscată și pisată sau măcinată, care se încadrează la codul NC 0910 30 00, sub orice formă, destinată consumului uman;

(d)

„ulei de palmier” înseamnă uleiul de palmier, care se încadrează la codul NC 1511 10 90, destinat consumului uman direct;

(e)

„Coloranți Sudan” se referă la următoarele substanțe chimice:

(i)

Sudan I (nr. CAS 842-07-9);

(ii)

Sudan II (nr. CAS 3118-97-6);

(iii)

Sudan III (nr. CAS 85-86-9);

(iv)

Scarlet Red; sau Sudan IV (nr. CAS 85-83-6).


(1)  În special, reziduuri din: amitraz, acefat, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbamați), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoat, endosulfan, fenamidonă, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoat, oxamil, profenofos, propiconazol, tiabendazol, tiacloprid.

(2)  În cazul în care numai anumite produse de la orice cod trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în nomenclatura mărfurilor, codul este marcat prin „ex” (de exemplu, ex 2007 99 97: ar trebui incluse numai produsele care conțin arahide).

(3)  Oligoelementele menționate la această rubrică sunt oligoelemente care aparțin grupei funcționale a compușilor de oligoelemente menționați în anexa I punctul 3 litera (b) la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(4)  Nivelurile maxime stabilite pentru plumb și camdiu în aditivii care aparțin grupului funcțional al compușilor de oligoelemente menționați în anexa I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 140, 30.5.2002, p. 10) reprezintă valorile de referință. În cazul în care oligoelementele sunt etichetate ca suplimente alimentare, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (JO L 183, 12.7.2002, p. 51), se aplică nivelurile maxime stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1881/2006.

(5)  Nivelurile maxime stabilite pentru aflatoxine în arahide și în produsele derivate cuprinse în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 (JO L 364, 20.12.2006, p. 5) reprezintă valorile de referință.


ANEXA II

DOCUMENT COMUN DE INTRARE (DCI)

Image

Image

Note orientative pentru DCI

General

:

Completați documentul în majuscule. Notele sunt prezentate cu trimitere la numărul casetei corespunzătoare.

Partea I

Prezenta secțiune se completează de operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar sau de reprezentantul acestuia, cu excepția cazului în care se prevede în alt fel.

Caseta I.1.

Expeditor: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) care expediază lotul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.2.

Această casetă se completează de autoritățile de la punctul de intrare desemnat (PID), astfel cum este definit la articolul 2.

Caseta I.3.

Destinatar: numele și adresa completă a persoanei fizice sau juridice (operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar) căreia îi este destinat lotul. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.4.

Persoana responsabilă cu lotul (inclusiv agentul, declarantul sau operatorul din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar): persoana care este responsabilă pentru lot când se prezintă la PID și care face declarațiile necesare în fața autorităților competente în numele importatorului. A se indica numele și adresa completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.5.

Țara de origine: această rubrică se referă la țara de unde provin mărfurile, unde au fost crescute, cultivate sau produse.

Caseta I.6.

Țara de expediere: această rubrică se referă la țara în care lotul a fost plasat la bordul mijlocului de transport final pentru călătoria către Comunitate.

Caseta I.7.

Importator: nume și adresă completă. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.8.

Locul de destinație: adresa de livrare în Comunitate. Se recomandă includerea informațiilor privind numerele de telefon și fax sau adresa de e-mail.

Caseta I.9.

Sosirea la PID: indicați data estimativă la care se prevede că lotul va ajunge la PID.

Caseta I.10.

Documente: indicați data emiterii și numărul de documente oficiale care însoțesc lotul, după caz.

Caseta I.11.

Prezentați informațiile complete privind mijlocul de transport la sosire: pe cale aeriană, numărul de zbor, pe cale maritimă, numele navei, pe cale rutieră, placa cu numărul de înmatriculare și numărul remorcii, dacă este cazul, iar pe cale feroviară, numărul trenului și al vagonului. Referințe documentare: numărul scrisorii de transport aerian, al conosamentului sau numărul comercial feroviar sau rutier.

Caseta I.12.

Descrierea mărfurilor: vă rugăm să faceți o descriere detaliată a mărfurilor (inclusiv tipul, pentru hrana pentru animale).

Caseta I.13.

Codul mărfurilor sau codul SA din Sistemul armonizat al Consiliului pentru Cooperare Vamală.

Caseta I.14.

Greutatea brută: greutatea totală exprimată în kg. Aceasta este definită ca masa totală a produselor și a containerelor imediate, precum și a întregului lor ambalaj, însă fără containerele de transport și alte echipamente de transport.

Greutatea netă: greutatea produsului exprimată în kg, fără ambalaj. Aceasta este definită ca masa produselor în sine fără containerele imediate sau orice ambalaj.

Caseta I.15.

Numărul de colete.

Caseta I.16.

Temperatura: bifați temperatura adecvată de transport/depozitare.

Caseta I.17.

Tipul ambalajului: identificați tipul de ambalaj al produselor.

Caseta I.18.

Utilizarea mărfurilor: bifați caseta adecvată în funcție de caz: „pentru consum uman” dacă mărfurile sunt destinate consumului uman fără o sortare sau un tratament fizic în prealabil, „procesare ulterioară” dacă mărfurile sunt destinate consumului uman în urma unui astfel de tratament; sau „alimente pentru animale”dacă sunt destinate utilizării ca alimente pentru animale.

Caseta I.19.

Indicați toate numerele de identificare ale sigiliului și ale containerului, dacă este cazul.

Caseta I.20.

Transfer către un punct de control: pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, PID bifează această casetă pentru a permite continuarea transportului către un alt punct de control.

Caseta I.21.

Nu se aplică.

Caseta I.22.

Pentru import: se bifează această casetă în cazul în care lotul este destinat importului (articolul 8).

Caseta I.23.

Nu se aplică.

Caseta I.24.

Bifați mijlocul de transport adecvat.

Partea II

Această secțiune se completează de autoritatea competentă.

Caseta II.1.

A se utiliza același număr de referință ca în caseta I.2.

Caseta II.2.

A se utiliza de serviciile vamale, dacă este cazul.

Caseta II.3.

Controlul documentelor: a se completa pentru toate loturile.

Caseta II.4

Autoritatea de la PID menționează dacă lotul este selectalat pentru controale fizice, care pot fi realizate la un alt punct de control pe timpul perioadei de tranziție menționate a articolul 17.

Caseta II.5.

Autoritatea de la PID menționează, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, ca urmare a unui control al documentelor/al identității, la care punct de control se poate transporta lotul pentru un control fizic.

Caseta II.6.

A se indica clar acțiunea care se va efectua în cazul respingerii lotului cauzate de rezultatul nesatisfăcător al controalelor documentelor sau identității. Adresa unității de destinație în cazul „reexpedierii”, „distrugerii”, „transformării” sau „utilizării în alte scopuri” ar trebui menționată în caseta II.7.

Caseta II.7.

A se indica, după caz, numărul de aprovare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior, de exemplu, pentru caseta II.6, „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” sau utilizare în alte scopuri„Use for other purpose”.

Caseta II.8.

Aplicați aici ștampila oficială a autorității competente de la PID.

Caseta II.9.

Semnătura funcționarului responsabil din autoritatea competentă de la PID.

Caseta II.10.

Nu se aplică.

Caseta II.11.

Autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor identității.

Caseta II.12.

Autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele controalelor fizice.

Caseta II.13.

Autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici rezultatele testului de laborator. Completați această casetă cu categoria substanței sau a agentului patogen pentru care se efectuează un test de laborator.

Caseta II.14.

Această casetă se va utiliza pentru toate loturile care se vor pune în liberă circulație în interiorul Comunității.

Caseta II.15.

Nu se aplică.

Caseta II.16.

A se indica clar acțiunea care se va efectua în cazul respingerii lotului cauzate de rezultatul nesatisfăcător al controalelor fizice. Adresa unității de destinație în cazul „reexpedierii”, „distrugerii”, „transformării” sau „utilizării în alte scopuri” trebuie menționată în caseta II.18.

Caseta II.17.

Motivele refuzului: a se utiliza adecvat pentru a adăuga informații relevante. Bifați caseta corespunzătoare.

Caseta II.18.

A se indica, după caz, numărul de aprobare și adresa (sau numele navei și portul) pentru toate destinațiile cu privire la care se cere un control ulterior, de exemplu, pentru caseta II.16, „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”.

Caseta II.19.

A se utiliza această casetă în cazul în care sigiliul original înregistrat pe un lot este distrus la deschiderea containerului. Trebuie să se țină o listă consolidată a tuturor sigiliilor care au fost folosite în acest sens.

Caseta II.20.

Aplicați aici ștampila oficială a autorității de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, al autorității competente de la punctul de control.

Caseta II.21.

Semnătura funcționarului responsabil de la autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, de la autoritatea competentă de la punctul de control.

Partea III

Această secțiune se completează de autoritatea competentă.

Caseta III.1.

Detalii privind reexpedierea: autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, autoritatea competentă de la punctul de control indică aici mijlocul de transport utilizat, numărul de identificare al acestuia, țara de destinație și data reexpedierii, de îndată ce aceste informații sunt cunoscute.

Caseta III.2.

Monitorizarea: a se indica unitatea autorității competente la nivel local responsabilă, după caz, cu supravegherea în caz de „reexpediere”, „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”. Această autoritate competentă raportează aici rezultatul sosirii lotului și a corespondenței.

Caseta III.3.

Semnătura funcționarului responsabil de la autoritatea de la PID sau, pe timpul perioadei de tranziție menționate la articolul 17, de la punctul de control în caz de „reexpediere”. Semnătura funcționarului responsabil din autoritatea competentă la nivel local în caz de „distrugere”, „transformare” sau „utilizare în alte scopuri”.


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 670/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică prin intermediul licitațiilor pentru achiziționarea grâului dur sau a orezului nedecorticat și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 și (CE) nr. 687/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 literele (a) (c) și (k), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 13 alineatul (3) și al articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, astfel cum au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al Consiliului (2), Comisia poate să ia decizia efectuării unei intervenții publice, începând cu 1 iulie 2009 pentru grâul dur și cu 1 septembrie 2009 pentru orezul nedecorticat, dacă situația pieței și în special evoluția prețurilor pieței justifică acest lucru. În cazul în care Comisia decide că o astfel de intervenție este necesară, ar trebui să fie prevăzute condițiile în care pot avea loc intervențiile publice și să se menționeze care sunt autoritățile competente în acest domeniu în statul membru, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare publică de către agențiile de plăți ale statelor membre (3), precizând faptul că aceste autorități intervin, în sensul prezentului regulament, sub denumirea de „agenții intervenție”, inclusiv atunci când agențiile de plăți acționează direct.

(2)

Pentru a permite funcționarea cât mai simplă și mai eficientă a regimului intervenției publice, este necesară stabilirea normelor privind autorizarea centrelor de intervenție de către agențiile de intervenție ale statelor membre și adoptarea dispozițiilor referitoare la această autorizare. În acest sens, ar trebui să se precizeze condițiile necesare pentru autorizarea spațiilor de depozitare ale unui centru de intervenție.

(3)

Condițiile de admisibilitate a ofertelor de grâu dur și de orez nedecorticat care se depun la agențiile de intervenție și condițiile de preluare a produselor de către acestea din urmă trebuie, de asemenea, să fie cât mai uniforme cu putință pe întregul teritoriu al Comunității. Pentru a garanta tratamentul egal al tuturor operatorilor, este necesară să se stabilească procedurile aplicabile achizițiilor și, în special, cele referitoare la admisibilitatea ofertelor, la preluări și la controalele aferente.

(4)

Atunci când spațiile de depozitare ale unui centru de intervenție autorizat, situate într-un stat membru altul decât cel în care se desfășoară activitatea principală a operatorului, oferă operatorilor posibilitatea de a-și livra produsele cu costuri mai mici, este necesar să se acorde operatorilor respectivi posibilitatea de a-și depune ofertele în statul membru în cauză. În acest sens, pentru a evita impunerea unor sarcini administrative suplimentare acestor operatori, este oportun ca aceștia să fie autorizați să efectueze formalitățile legate de oferte utilizând numărul lor de înregistrare pentru TVA în statul membru în care își desfășoară activitatea principală și să depună, în sprijinul ofertei, o garanție obținută în statul membru respectiv.

(5)

Pentru a asigura o gestionare simplificată și satisfăcătoare a intervenției, este necesar să se prevadă condiția ca fiecare lot prezentat să fie omogen și, în cazul orezului, să conțină același soi de orez. De asemenea, este necesar să se stabilească o cantitate minimă sub care agenția de intervenție nu are obligația de a accepta oferta, luând totuși în considerare faptul că poate fi nevoie de un tonaj minim mai mare pentru a ține seama de condițiile și practicile comerțului cu ridicata sau de normele de protecție a mediului în vigoare într-un stat membru. Pentru a furniza operatorilor informații cu privire la cantitățile minime aplicabile, ar trebui să se prevadă obligația agențiilor de intervenție de a preciza aceste cantități minime în fiecare invitație de participare la licitație pe care o publică și, dacă este necesar, de a fixa aceste cantități la un nivel superior celui stabilit prin prezentul regulament.

(6)

Grâul dur și orezul nedecorticat a căror calitate nu permite utilizarea ulterioară și depozitarea în condiții adecvate nu trebuie acceptate la intervenție. În acest sens, ar trebui să se definească metodele necesare pentru determinarea calității grâului dur și a orezului nedecorticat.

(7)

Grâul dur este o cereală pentru care s-au fixat criterii de calitate minimă în vederea consumului uman și care trebuie să îndeplinească standardele sanitare stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (4). Ar trebui să se prevadă că aceste standarde se aplică la preluarea produsului respectiv în cadrul prezentului regim de intervenție.

(8)

Riscurile inerente depășirii pragurilor maxime admisibile de contaminanți pot fi identificate de către agențiile de plăți sau de către agențiile de intervenție pe baza informațiilor primite de la ofertanți și a criteriilor de analiză proprii. În vederea limitării costurilor financiare, se justifică, în consecință, să nu se ceară analize, sub responsabilitatea agențiilor, înaintea preluării produselor, decât pe baza unei analize a riscurilor care să permită garantarea calității produselor la intrarea acestora în regimul de intervenție. O decizie inadecvată luată de un stat membru la achiziția produsului în ceea ce privește analiza riscului cerută în conformitate cu prezentul regulament ar trebui totuși să angajeze răspunderea directă a statului membru, dacă se dovedește ulterior că produsul nu respectă standardele minime prevăzute. Într-adevăr, o asemenea decizie nu ar fi permis garantarea calității produsului și, în consecință, buna conservare a acestuia. De aceea, ar trebui să se precizeze condițiile în care trebuie angajată răspunderea statului membru în acest sens.

(9)

Pentru stabilirea calității minime a orezului nedecorticat, trebuie luate în considerare, în special, condițiile climatice din regiunile producătoare ale Comunității.

(10)

Este necesară stabilirea cu precizie a controalelor care vor fi efectuate pentru a verifica prezența efectivă a produselor care fac obiectul unei oferte în spațiile de depozitare desemnate de ofertant și îndeplinirea cerințelor stabilite în ceea ce privește atât cantitatea, cât și calitatea produselor oferite. Este necesar să se diferențieze, pe de o parte, acceptarea produselor oferite după verificarea cantității și a îndeplinirii cerințelor de calitate minimă și, pe de altă parte, stabilirea prețului care trebuie plătit ofertantului după efectuarea analizelor necesare pentru determinarea caracteristicilor precise ale fiecărui lot pe baza unor eșantioane reprezentative.

(11)

Pentru gestionarea eficace a acestei măsuri de intervenție, ar trebui să se prevadă că ofertele de grâu dur și de orez sunt ferme și definitive. Prin urmare, acestea nu pot fi modificate sau retrase și este necesar să se condiționeze depunerea ofertelor de depunerea unei garanții și să se precizeze normele de eliberare a acestei garanții și posibilitatea ca aceasta să fie vărsată la bugetul comunitar în cazul nerespectării anumitor condiții de admisibilitate a ofertelor respective.

(12)

La articolul 18 alineatul (2) și alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se prevede că prețul de intervenție pentru grâul dur este stabilit de Comisie în cadrul licitațiilor, fără a aduce atingere majorărilor și reducerilor de preț din motive de calitate. Este necesar ca aceste variații de preț să fie precizate în raport cu principalele criterii de calitate a grâului dur.

(13)

La articolul 18 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se prevede că, la orezul nedecorticat, prețul de intervenție se stabilește pentru o calitate tip determinată, definită la punctul A al anexei IV la regulament și că, în cazul în care calitatea orezului oferit pentru intervenție diferă de această calitate tip, prețul se ajustează prin aplicarea unei majorări sau a unei reduceri. Aplicarea majorărilor și a reducerilor de preț trebuie să permită reflectarea la intervenție a diferențelor de preț în funcție de calitate, constatate pe piața orezului nedecorticat. În acest scop, ar trebui să fie luate în considerare caracteristicile esențiale ale orezului nedecorticat, astfel încât să se poată efectua o apreciere obiectivă a calității. Aprecierea procentului de umiditate, a randamentului la prelucrare și a defectelor boabelor, care se poate efectua prin metode simple și eficace, răspunde satisfăcător acestei cerințe de calitate.

(14)

În scopul armonizării, controalele stocurilor de intervenție trebuie efectuate în condițiile specificate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 884/2006.

(15)

În vederea gestionării eficiente a sistemului, trebuie să se prevadă ca transmiterea informațiilor solicitate de către Comisie să fie efectuată pe cale electronică și ca informațiile solicitate de către Comisie să fie comunicate prin metodele puse la dispoziția statelor membre de către Comisie.

(16)

Dispozițiile referitoare la sectorul orezului, prevăzute în prezentul regulament, înlocuiesc dispozițiile în vigoare ale Regulamentului (CE) nr. 489/2005 al Comisiei din 29 martie 2005 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea centrelor de intervenție și preluarea orezului nedecorticat de către agențiile de intervenție (5). Totuși, în scopul armonizării normelor aplicabile orezului și grâului dur, este oportun să nu fie reluate unele dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 489/2005.

(17)

Dispozițiile referitoare la grâul dur, prevăzute în prezentul regulament, înlocuiesc dispozițiile în vigoare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 428/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 de stabilire a centrelor de intervenție (6). În consecință, este necesar să se prevadă că acestea nu se mai aplică pentru grâul dur începând cu 1 iulie 2009.

(18)

Dispozițiile referitoare la grâul dur, prevăzute în prezentul regulament, înlocuiesc dispozițiile în vigoare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 687/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de stabilire a procedurilor de preluare a cerealelor de către agențiile de intervenție și a metodelor de analiză pentru determinarea calității (7). În consecință, ar trebui să se prevadă că acestea nu se mai aplică pentru grâul dur începând cu 1 iulie 2009.

(19)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 și (CE) nr. 687/2008 și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 489/2005.

(20)

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 72/2009, noile dispoziții privind intervenția publică, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se aplică începând cu 1 iulie 2009 pentru grâul dur și începând cu 1 septembrie 2009 pentru orez. În consecință, este necesar ca, începând cu aceleași date, să se aplice și normele de aplicare a acestor dispoziții.

(21)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND AUTORIZAREA CENTRELOR DE INTERVENȚIE, A ACHIZIȚIILOR ȘI A OFERTELOR

SECȚIUNEA 1

NORME GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare și definiții

(1)   Prezentul regulament stabilește, în sectorul grâului dur și al orezului nedecorticat, normele de aplicare privind achizițiile prin intervenție publică prevăzute la articolul 13 alineatul (3) și la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Achizițiile prevăzute la alineatul (1) sunt efectuate de către agențiile de plăți sau de către organismele mandatate de agențiile de plăți, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 884/2006, denumite în continuare „agenții de intervenție”.

Articolul 2

Desemnarea și autorizarea centrelor de intervenție

(1)   Centrele de intervenție care urmează să fie desemnate de Comisie conform articolului 41 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt autorizate în prealabil de către agențiile de intervenție, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și normele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 884/2006, în special în materie de responsabilitate și control, în conformitate cu articolul 2 din regulamentul respectiv.

(2)   Pentru autorizarea unui centru de intervenție, agențiile de intervenție se asigură că spațiile de depozitare ale centrului în cauză îndeplinesc cel puțin următoarele condiții:

(a)

existența unor capacități minime de depozitare, pentru ansamblul spațiilor de depozitare ale centrului în cauză, de 20 000 de tone de grâu dur sau de 10 000 de tone de orez;

(b)

o capacitate minimă de scoatere din stoc care să permită, pentru fiecare spațiu de depozitare, desfacerea a cel puțin 5 % din cantitatea stocată sau a unei cantități minime de 1 000 de tone de grâu dur și 500 de tone de orez pe zi lucrătoare.

(3)   Informațiile referitoare la lista centrelor de intervenție și a spațiilor de depozitare ale acestora, desemnate de Comisie conform articolului 41 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, sunt modificate și puse la dispoziția statelor membre și a publicului în conformitate cu articolele 23 și 24 din prezentul regulament.

SECȚIUNEA 2

PROCEDURA APLICABILĂ ACHIZIȚIONĂRII GRÂULUI DUR SAU A OREZULUI PRIN LICITAȚIE

Articolul 3

Achiziții

(1)   Agențiile de intervenție efectuează achiziții de grâu dur sau de orez nedecorticat prin intermediul invitațiilor de participare la licitație, după deschiderea procedurii de licitație printr-un regulament adoptat de Comisie, denumit în continuare „regulamentul de deschidere a procedurii de licitație”, conform procedurii prevăzute la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Regulamentul de deschidere a procedurii de licitație indică în mod special următoarele:

(a)

denumirea produsului și codul NC aferent;

(b)

datele licitațiilor;

(c)

data și ora limită de prezentare a ofertelor;

(d)

data închiderii licitației;

(e)

statul (statele) membru (membre) sau regiunea (regiunile), în cazul în care se aplică articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)   Pentru orezul nedecorticat, licitația poate fi limitată la unul sau mai multe tipuri de orez, astfel cum sunt definite în partea I punctul I.2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 („orez cu bob rotund”, „orez cu bob mediu”, „orez cu bob lung de categoria A” sau „orez cu bob lung de categoria B”).

(4)   Între data intrării în vigoare a regulamentului de deschidere a procedurii de licitație și data prevăzută pentru ultima zi a primului termen de prezentare a ofertelor trebuie să se respecte un interval de cel puțin șase zile.

(5)   Invitația de participare la licitație publicată de agenția de intervenție precizează în mod special cantitățile minime pentru care trebuie înaintate ofertele. Aceste cantități sunt de cel puțin 10 tone de grâu dur și, respectiv, 20 de tone de orez.

Totuși, în cazul în care condițiile și practicile comerțului cu ridicata sau normele în materie de protecția mediului în vigoare într-un stat membru justifică stabilirea unor cantități minime mai mari față de cele prevăzute la primul paragraf, agenția de intervenție competentă fixează aceste cantități în invitația de participare la licitație.

(6)   Obligațiile care decurg din procedura de licitație nu sunt transmisibile.

Articolul 4

Condiții de depunere și de admisibilitate a ofertelor

(1)   Achizițiile prevăzute la articolul 3 sunt efectuate pe baza ofertelor prezentate de operatori la agențiile de intervenție din statele membre, prin depunerea ofertei scrise sau prin mijloace electronice cu confirmare de primire.

(2)   Ca să fie admisibilă pentru agenția de intervenție, oferta trebuie să conțină următoarele elemente:

(a)

un formular pus la dispoziție de statele membre, pe baza unui model armonizat, stabilit de Comisie în condițiile descrise la articolul 24, care să specifice, cel puțin, următoarele informații:

(i)

numele ofertantului, adresa și numărul de înregistrare pentru TVA în statul membru în care își desfășoară activitatea principală sau, în lipsa acestuia, numărul din registrul agricol;

(ii)

produsul oferit, indicându-se, în cazul orezului, tipul și soiul;

(iii)

locul de depozitare a produsului în momentul depunerii ofertei;

(iv)

spațiile de depozitare ale centrului de intervenție pentru care oferta se face la costurile cele mai mici;

(v)

cantitatea oferită, anul recoltării produsului oferit, indicarea originii sale comunitare și a zonei de producție din Comunitate;

(vi)

prețul exprimat în euro, cu cel mult două zecimale, propus pe tonă pentru marfa care îndeplinește condițiile minime de calitate în cazul grâului dur sau care corespunde calității tip în cazul orezului, livrată la spațiile de depozitare ale centrului de intervenție desemnat, nedescărcată. Acest preț este cel mult egal cu prețul de referință prevăzut la articolul 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru grâul dur sau cu prețul de referință prevăzut la articolul 8 litera (b) din regulamentul respectiv, în cazul orezului nedecorticat;

(vii)

pentru orez, tratamentele fitosanitare efectuate după recoltare, cu precizarea dozelor utilizate;

(viii)

caracteristicile principale ale produsului oferit;

(b)

următoarele documente în anexă:

(i)

dovada constituirii de către ofertant, înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, a unei garanții de 30 EUR pe tonă pentru grâul dur sau de 50 EUR pe tonă pentru orezul nedecorticat; această garanție poate fi constituită în statul membru în care ofertantul își desfășoară activitatea principală atunci când acesta își depune oferta într-un alt stat membru;

(ii)

o declarație a ofertantului prin care confirmă existența efectivă a cantităților oferite în spațiul de depozitare desemnat la litera (a) punctul (iii) din prezentul alineat;

(iii)

o declarație a ofertantului atestând că oferta cuprinde un lot omogen, că, în cazul orezului, lotul conține orez nedecorticat din același soi și că sunt respectate cantitățile minime specificate în invitația de participare la licitație publicată de agenția de intervenție.

(3)   Agenția de intervenție înregistrează ofertele admisibile, data primirii și cantitățile în cauză.

(4)   Ofertele sunt ferme și definitive.

Articolul 5

Verificarea ofertelor de către agenția de intervenție

(1)   Agențiile de intervenție verifică admisibilitatea ofertelor pe baza elementelor solicitate, conform dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (2).

În cazul în care o ofertă nu este admisibilă, operatorul în cauză este informat imediat de către agenția de intervenție.

(2)   Verificarea conformității documentelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctele (ii) și (iii) poate fi efectuată după constatarea admisibilității ofertelor de către agenția de intervenție, cu sprijinul, dacă este cazul, al agenției de intervenție competente pentru spațiul de depozitare desemnat de ofertant în conformitate cu articolul 22 alineatul (3).

În cazul neconformității unuia sau altuia dintre documentele prevăzute la primul paragraf, oferta se anulează și se aplică dispozițiile articolului 9 alineatul (2).

Articolul 6

Comunicarea ofertelor către Comisie

(1)   Cel târziu până la ora 14:00 (ora Bruxelles-ului) din ziua următoare datei-limită de prezentare a ofertelor, agenția de intervenție comunică ofertele admisibile Comisiei, în condițiile stabilite la articolul 24. Identitatea ofertanților trebuie să rămână secretă.

În cazul în care nu a fost prezentată nicio ofertă admisibilă, statul membru informează Comisia cu privire la acest lucru în același termen.

(2)   Ofertele admisibile care nu au fost comunicate Comisiei sunt excluse de la licitație.

Articolul 7

Decizia adoptată pe baza ofertelor

Pe baza ofertelor comunicate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament, Comisia decide să nu dea curs ofertelor primite sau stabilește prețul maxim de achiziție la intervenție, conform procedurii descrise la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 8

Decizii privind ofertele

(1)   În cazul în care Comisia stabilește un preț maxim de achiziție la intervenție în conformitate cu articolul 7, agențiile de intervenție acceptă ofertele admisibile cu prețuri egale sau mai mici decât prețul maxim. Toate celelalte oferte sunt respinse.

(2)   Dacă nu a fost fixat niciun preț maxim de achiziție la intervenție, toate ofertele se resping.

(3)   După publicarea regulamentului sau după notificarea deciziei prin care se stabilește prețul maxim de achiziție la intervenție prevăzut la articolul 7 sau se precizează că nu se dă curs ofertelor, agențiile de intervenție iau deciziile prevăzute la alineatele (1) și (2).

(4)   Fiecare ofertant este informat de către agenția competentă cu privire la rezultatul participării sale la licitație cel târziu în prima zi lucrătoare următoare publicării sau notificării prevăzute la alineatul (3).

Articolul 9

Eliberarea și reținerea garanțiilor

(1)   Prezența efectivă a produselor la locul de depozitare specificat de ofertant în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (iii), prezentarea unui lot omogen, menținerea ofertei comunicate Comisiei și preluarea produsului de către agenția competentă constituie principalele cerințe în sensul articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei (8).

(2)   În cazul neîndeplinirii cerințelor principale menționate la alineatul (1), garanția este reținută, cu excepția cazurilor de forță majoră, și contabilizată ca venit alocat, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei (9).

(3)   Pentru aplicarea dispozițiilor prezentului articol, agențiile de intervenție efectuează verificarea cantităților prezente la locurile de depozitare, aplicând mutatis mutandis regulile și condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 884/2006 în ceea ce privește controlul existenței produselor depozitate în cadrul operațiunilor de depozitare publică, în special cele prevăzute la punctul B.III din anexa I la regulamentul respectiv. Aceste controale se efectuează pe cel puțin 5 % din oferte și 5 % din cantitățile oferite, pe baza unei analize a riscurilor.

(4)   În cazul în care oferta este respinsă, garanția se eliberează imediat după publicarea deciziei prevăzute la articolul 8 alineatul (3).

(5)   Pentru ofertele acceptate, garanția este eliberată în termen de cinci zile lucrătoare de la data întocmirii buletinului de preluare prevăzut la articolul 18 alineatul (1) al treilea paragraf.

SECȚIUNEA 3

PROCEDURA DE PREDARE A PRODUSELOR

Articolul 10

Livrarea

(1)   Data sau datele de livrare la spațiul de depozitare al centrului de intervenție autorizat desemnat de ofertant sunt stabilite de către agenția de intervenție și comunicate ofertantului în timp util.

În cazul în care livrarea produselor nu se poate efectua la spațiile de depozitare ale centrului de intervenție desemnat de ofertant, agenția de intervenție desemnează alte spații de depozitare ale aceluiași centru de intervenție sau ale altui centru autorizat la care să se efectueze livrarea, în condiții de costuri minime, și stabilește data sau datele de livrare.

(2)   Produsele trebuie să fie livrate în totalitate la spațiul de depozitare al centrului de intervenție autorizat cel târziu până la sfârșitul celei de-a treia luni după luna în care a fost primită oferta, fără a depăși, totuși, data de 30 iunie în cazul grâului dur și, respectiv, 31 august, în cazul orezului nedecorticat.

(3)   Recepția livrării este efectuată de către reprezentantul agenției de intervenție în prezența ofertantului sau a reprezentantului legal al acestuia.

(4)   Cantitatea livrată trebuie să fie constatată prin cântărire în prezența ofertantului sau a reprezentantului legal al acestuia, precum și a unui reprezentant al agenției de intervenție, care trebuie să fie o persoană independentă în raport cu ofertantul.

Reprezentantul agenției de intervenție poate însă să fie și administratorul depozitului. În acest caz:

(a)

agenția de intervenție efectuează ea însăși, în termen de treizeci de zile de la preluare, un control care include cel puțin o verificare volumetrică; eventuala diferență dintre cantitatea cântărită și cantitatea estimată conform metodei volumetrice nu trebuie să fie mai mare de 5 %;

(b)

în cazul în care toleranța nu este depășită, administratorul depozitului suportă toate costurile legate de eventualele cantități lipsă constatate la o cântărire ulterioară în raport cu greutatea înregistrată în contabilitate în momentul preluării;

(c)

dacă se depășește toleranța de 5 %, se va proceda fără întârziere la operațiunea de cântărire. Costurile aferente acestei operațiuni sunt suportate de către administratorul depozitului în cazul în care cantitatea cântărită este mai mică decât cea înregistrată sau de către statul membru, în caz contrar.

Articolul 11

Cheltuielile de transport

(1)   Costul transportului mărfurilor până la spațiul de depozitare al centrului de intervenție desemnat de ofertant ca implicând cele mai mici costuri, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (iv), este suportat de către ofertant, atunci când distanța este de până în 100 km, inclusiv. Pentru distanțele de peste 100 km, cheltuielile de transport sunt suportate de agenția de intervenție.

(2)   În cazul în care agenția de intervenție schimbă spațiul de depozitare al centrului de intervenție desemnat de ofertant, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf, costurile suplimentare de transport, minus primii 20 km, sunt suportate de agenția de intervenție. Cheltuielile de transport pe distanțe mai mari de 100 km sunt, în totalitate, suportate de agenția de intervenție.

(3)   Cheltuielile suportate de agenția de intervenție, prevăzute la alineatele (1) și (2), sunt rambursate de Comisie ca sume neforfetare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 884/2006.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE REFERITOARE LA GRÂUL DUR

Articolul 12

Calitatea grâului dur oferit

(1)   Pentru a putea fi acceptat la intervenție, grâul dur trebuie să fie de calitate sănătoasă, corectă și comercială.

(2)   Pentru a îndeplini condiția de calitate sănătoasă, corectă și comercială, grâul dur trebuie să fie considerat ireproșabil. În acest sens, grâul respectă criteriile de calitate analizate în funcție de caracteristicile descrise în anexa I partea A, precum și criteriile de calitate minimă a grâului dur, specificate în anexa I partea B.

Articolul 13

Eșantionarea și analizarea ofertelor de grâu dur

(1)   Caracteristicile calitative se stabilesc pe baza unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de grâu dur oferit. Un eșantion reprezentativ înseamnă minimum un eșantion per livrare, compus din probe prelevate cel puțin o dată la fiecare șaizeci de tone.

(2)   Agenția de intervenție dispune, sub responsabilitatea sa, analizarea caracteristicilor eșantioanelor prelevate, în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la constituirea eșantionului reprezentativ.

(3)   Metodele standard utilizate pentru determinarea calității grâului dur oferit la intervenție sunt specificate în anexa II, după cum urmează:

Partea A: Metoda standard pentru determinarea elementelor care nu sunt cereale de bază de calitate ireproșabilă;

Partea B: Metoda standard pentru determinarea conținutului de umiditate al grâului dur;

Partea C: Metoda standard pentru determinarea ratei de pierdere a sticlozității grâului dur;

Partea D: Alte metode aplicabile pentru determinarea calității grâului dur.

(4)   Statele membre verifică nivelurile de contaminanți, inclusiv nivelul de radioactivitate, pe baza unei analize a riscurilor, ținând seama, în special, de informațiile furnizate de ofertant și de angajamentele acestuia în privința respectării standardelor impuse, în special din punct de vedere al rezultatelor obținute în urma analizelor efectuate. Dacă este necesar, frecvența și domeniul de aplicare ale măsurilor de control se stabilesc în conformitate cu procedura descrisă la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în special în cazul în care situația pieței poate fi grav perturbată de contaminanți.

(5)   Ofertantul suportă costurile legate de:

(a)

determinarea nivelurilor de contaminanți;

(b)

testul de activitate amilazică (Hagberg);

(c)

determinarea conținutului de proteine;

(d)

retragerea produselor, în cazul în care analizele demonstrează că grâul dur oferit nu corespunde calității minime impuse pentru intervenție.

(6)   Rezultatele analizelor sunt comunicate ofertantului prin intermediul buletinului de preluare prevăzut la articolul 18.

(7)   În cazul unui litigiu, agenția de intervenție supune încă o dată produsele în cauză verificărilor necesare, iar costurile aferente acestora sunt suportate de partea perdantă.

(8)   Atunci când, în urma analizelor și controalelor, se constată că grâul dur oferit nu poate fi acceptat la intervenție, ofertantul poate proceda la înlocuirea lotului în cauză, în cel mult douăzeci de zile lucrătoare de la constatare, fără ca data limită de livrare prevăzută la articolul 10 alineatul (2) să fie afectată. Prin derogare de la articolul 11, cheltuielile de transport inerente acestei înlocuiri sunt suportate exclusiv de către ofertant.

Articolul 14

Preluarea ofertelor de grâu dur

(1)   Agenția de intervenție preia grâul dur oferit în cazul în care reprezentantul său constată, în conformitate cu dispozițiile articolului 13, pentru întregul lot de marfă livrat la centrul de intervenție, prezența cantității corespunzătoare și îndeplinirea standardelor prevăzute la articolul 12.

(2)   Preluarea trebuie să aibă loc în termen de cel mult șaizeci de zile de la ultima livrare, prevăzută la articolul 10 alineatul (2), dar nu mai târziu de 31 iulie.

Totuși, în cazul aplicării dispozițiilor de la articolul 13 alineatul (8), preluarea trebuie să aibă loc cel târziu la data de 31 august.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII SPECIFICE REFERITOARE LA OREZ

Articolul 15

Calitatea orezului nedecorticat oferit

(1)   Pentru a putea fi acceptat la intervenție, orezul nedecorticat trebuie să fie de calitate sănătoasă, corectă și comercială.

(2)   Se consideră că orezul nedecorticat este de calitate sănătoasă, corectă și comercială dacă:

(a)

îndeplinește criteriile stabilite în anexa III partea A, în ceea ce privește randamentul de bază al orezului la prelucrare, precum și criteriile stabilite în anexa III partea B, în ceea ce privește procentajul maxim admisibil de defecte ale orezului;

(b)

conținutul de umiditate nu depășește 14,5 %;

(c)

nu prezintă mirosuri și insecte vii;

(d)

nivelul de radioactivitate nu depășește nivelul maxim admisibil stabilit de reglementările comunitare.

Articolul 16

Eșantionarea și analizarea ofertelor de orez nedecorticat

(1)   Pentru verificarea respectării standardelor de calitate prevăzute la articolul 15 pentru acceptarea produsului la intervenție, agenția de intervenție efectuează prelevări de eșantioane în prezența ofertantului sau a reprezentantului autorizat al acestuia.

Se constituie trei eșantioane reprezentative cu masa unitară de minimum un kilogram. Acestea sunt destinate respectiv:

(a)

ofertantului;

(b)

depozitului la care are loc preluarea;

(c)

agenției de intervenție.

Pentru constituirea eșantioanelor reprezentative pentru lotul oferit, se prelevă probe o dată la zece tone. De fiecare dată se prelevă aceeași cantitate. Eșantioanele reprezentative se obțin împărțind suma eșantioanelor prelevate la trei.

Verificarea respectării cerințelor de calitate impuse se efectuează pe eșantionul reprezentativ destinat depozitului la care are loc preluarea orezului.

(2)   Se constituie eșantioane reprezentative în condițiile stabilite la alineatul (1) pentru fiecare livrare parțială (camion, barjă, vagon).

Analiza fiecărei livrări parțiale înaintea intrării în depozitul de intervenție se poate limita la verificarea conținutului de umiditate, a conținutului de impurități și a lipsei de insecte vii. Totuși, dacă ulterior rezultatul final al verificării duce la constatarea că o livrare parțială nu corespunde cerințelor minime de calitate, preluarea lotului va fi refuzată. Întregul lot trebuie să fie retras, iar costurile acestei operațiuni sunt suportate de către ofertant.

În cazul în care agenția de intervenție a unui stat membru are posibilitatea să verifice îndeplinirea tuturor cerințelor minime de calitate la fiecare livrare parțială înaintea intrării în depozit, agenția trebuie să refuze preluarea livrărilor parțiale care nu corespund acestor cerințe.

(3)   Controlul nivelului de contaminare radioactivă a orezului nu se efectuează decât dacă situația impune acest control și pe perioada de timp necesară. Dacă este nevoie, durata și domeniul de aplicare a măsurilor de control sunt determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(4)   Rezultatele analizelor sunt comunicate ofertantului prin intermediul buletinului de preluare prevăzut la articolul 18.

(5)   În cazul unui litigiu, agenția de intervenție supune încă o dată produsele în cauză verificărilor necesare, iar costurile aferente acestora sunt suportate de partea perdantă.

Noua analiză este efectuată de un laborator autorizat de agenția de intervenție, pe baza unui nou eșantion reprezentativ constituit, în părți egale, din eșantioanele reprezentative conservate de ofertant și de agenția de intervenție. În cazul în care lotul oferit a fost livrat prin livrări parțiale, rezultatul se obține prin calcularea mediei ponderate a rezultatelor analizelor efectuate pe noile eșantioane reprezentative, prelevate din fiecare din aceste livrări parțiale.

(6)   În cazul în care, în urma analizelor, se constată că orezul nedecorticat oferit nu poate fi acceptat la intervenție, ofertantul poate proceda la înlocuirea lotului în cauză, în cel mult douăzeci de zile lucrătoare de la constatare, fără ca data limită de livrare prevăzută la articolul 10 alineatul (2) să fie afectată. Prin derogare de la articolul 11, cheltuielile de transport inerente acestei înlocuiri sunt suportate exclusiv de către ofertant.

Articolul 17

Preluarea ofertelor de orez nedecorticat

(1)   Agenția de intervenție preia orezul oferit, livrat la centrul de intervenție în conformitate cu dispozițiile articolului 16, în cazul în care reprezentantul său constată că sunt respectate cantitatea și cerințele minime de calitate, prevăzute la articolele 3 și 15.

(2)   Preluarea trebuie să aibă loc în termen de cel mult șaizeci de zile de la ultima livrare prevăzută la articolul 10 alineatul (2), fără a se depăși data de 30 septembrie.

În cazul aplicării dispozițiilor articolului 16 alineatul (6), preluarea trebuie să aibă loc cel târziu în data de 31 octombrie.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII COMUNE REFERITOARE LA PRELUARE, CONTROALE ȘI COMUNICĂRI

Articolul 18

Buletinul de preluare

(1)   Pentru fiecare ofertă se întocmește un buletin de preluare de către agenția de intervenție care răspunde de aprobarea spațiilor de depozitare pentru care oferta indică costul cel mai mic. Ofertantul sau reprezentantul acestuia poate asista la întocmirea buletinului de preluare.

Buletinul de preluare specifică cel puțin:

(a)

numărul de probe prelevate pentru constituirea eșantionului reprezentativ;

(b)

datele la care au avut loc verificările privind cantitatea și caracteristicile lotului;

(c)

greutatea livrată și, în cazul orezului, soiul;

(d)

caracteristicile lotului, astfel cum rezultă în urma analizelor;

(e)

organismul care răspunde de efectuarea analizelor.

Acest buletin de preluare este datat și semnat de agenția de intervenție și de administratorul depozitului.

(2)   Buletinul de preluare poate fi întocmit în momentul în care cantitatea oferită este preluată în procent de 95 %.

Articolul 19

Stabilirea prețului care trebuie plătit ofertantului și plata

(1)   Prețul care trebuie plătit ofertantului este prețul oferit, prevăzut la articolul 4 alineatul (2) litera (a) punctul (vi) din prezentul regulament, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 11 și eventualelor majorări sau reduceri prevăzute în anexa IV în ceea ce privește grâul dur și, respectiv, în anexa V în ceea ce privește orezul nedecorticat, sau stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Plata se efectuează în termen de cel mult treizeci și cinci de zile de la preluare, astfel cum se specifică, după caz, la articolele 14 și 17.

În cazul aplicării articolului 13 alineatul (7) în ceea ce privește grâul dur sau articolului 16 alineatul (5) în ceea ce privește orezul nedecorticat, plata se efectuează în cel mai scurt timp de la comunicarea către ofertant a rezultatului ultimei analize.

În cazul în care plata este condiționată de prezentarea unei facturi de către ofertant și dacă această factură nu este prezentată în termenul prevăzut la primul alineat, plata se efectuează în termen de cinci zile lucrătoare de la prezentarea efectivă a facturii.

Articolul 20

Măsuri de control

(1)   Fără a aduce atingere controalelor impuse prin prezentul regulament pentru preluarea produselor, controalele stocurilor de intervenție se efectuează în condițiile descrise la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 884/2006.

(2)   Atunci când controalele trebuie efectuate pe baza analizei riscurilor, prevăzută la articolul 13 alineatul (4) din prezentul regulament, statul membru este responsabil pentru consecințele financiare care rezultă din nerespectarea nivelurilor maxime admisibile de contaminanți, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 884/2006.

Totuși, în cazul ocratoxinei A și al aflatoxinei, dacă statul membru în cauză poate dovedi, într-o măsură satisfăcătoare pentru Comisie, că au fost respectate standardele la intrare, condițiile normale de depozitare, precum și celelalte obligații ale administratorului depozitului, răspunderea financiară revine bugetului comunitar.

(3)   Atunci când locul de depozitare indicat în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (2) litera (a) punctul (iii) este situat într-un stat membru, altul decât cel în care este depusă oferta, iar agenția de intervenție care a primit oferta decide să verifice prezența efectivă a produselor în locul respectiv, aceasta din urmă adresează o cerere de control, însoțită de o copie a ofertei, agenției de intervenție competente pentru locul de stocare respectiv. Controlul la fața locului este efectuat în termenul stabilit de agenția de intervenție care a primit oferta.

Articolul 21

Norme naționale

Agențiile de intervenție adoptă, atunci când este cazul, proceduri și condiții de preluare suplimentare, compatibile cu dispozițiile prezentului regulament, pentru a ține seama de condițiile speciale existente în statul membru în cauză.

Articolul 22

Comunicarea preluărilor către Comisie și agențiile de intervenție

(1)   În condițiile stabilite la articolul 24 și nu mai târziu de fiecare miercuri la ora 14:00 (ora Bruxelles-ului) pentru săptămâna precedentă, fiecare stat membru comunică următoarele informații, pe produse și, dacă este cazul, pe tipuri de produse:

(a)

cantitățile totale corespunzătoare ofertelor acceptate în conformitate cu articolul 8;

(b)

cantitățile totale corespunzătoare ofertelor anulate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf;

(c)

cantitățile totale acceptate și nelivrate în termenele stabilite la articolul 10;

(d)

cantitățile totale care nu prezintă caracteristicile minime impuse pentru preluare;

(e)

cantitățile totale preluate.

(2)   În condițiile stabilite la articolul 24, cel târziu la sfârșitul primei luni care urmează termenului de preluare prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru fiecare regiune menționată în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 837/90 al Consiliului din 26 martie 1990 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la producția de cereale (10), fiecare stat membru comunică rezultatele medii privind greutatea specifică, conținutul de umiditate, conținutul de boabe sparte și de proteine constatate la loturile de grâu dur preluate.

(3)   Schimbul de informații între agențiile de intervenție, referitor la controlul prevăzut la articolul 20 alineatul (3), are loc prin mijloace electronice, în condițiile stabilite la articolul 24.

Articolul 23

Comunicările agențiilor de intervenție și ale centrelor de intervenție autorizate către Comisie

(1)   Statele membre furnizează Comisiei, în condițiile stabilite la articolul 24, informațiile referitoare la:

(a)

agențiile de intervenție autorizate menționate la articolul 1; și

(b)

centrele de intervenție autorizate, menționate la articolul 2, și spațiile de stocare ale acestora.

(2)   Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) lista agențiilor de intervenție menționate la articolul 1 alineatul (2).

(3)   Modificările intervenite în lista centrelor de intervenție și a spațiilor de stocare ale acestora, menționate la articolul 2 alineatul (3), precum și în lista agențiilor de intervenție menționate la alineatul (2) din prezentul articol, sunt puse la dispoziția statelor membre și a publicului prin mijloace tehnice adecvate, prin intermediul sistemelor de informare instituite de Comisie, inclusiv prin publicarea pe internet.

Articolul 24

Metoda aplicabilă comunicărilor

(1)   Comunicările și schimburile de informații care au loc între statele membre și Comisie, prevăzute în prezentul regulament, se efectuează pe cale electronică, prin sistemele de informare puse la dispoziția autorităților competente de către Comisie sau statele membre.

(2)   Documentele în cauză sunt întocmite și transmise în conformitate cu procedurile stabilite în cadrul acestor sisteme de informare.

(3)   Forma și conținutul documentelor sunt definite pe baza modelelor sau metodelor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul sistemelor de informare. Aceste modele și metode sunt adaptate și actualizate după informarea prealabilă a comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole.

(4)   Datele privitoare la comunicări sunt introduse și actualizate în sistemele de informare sub responsabilitatea autorității competente a statului membru, în conformitate cu drepturile de acces acordate de aceste autorități.

CAPITOLUL V

MODIFICĂRI, ABROGĂRI ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 25

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 428/2008

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2008, se elimină coloana (4) referitoare la grâul dur.

Articolul 26

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 687/2008

Regulamentul (CE) nr. 687/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În perioadele menționate la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, orice posesor al unor loturi omogene de cel puțin 80 de tone de grâu comun, orz, porumb sau sorg, recoltate de pe teritoriul Comunității, este autorizat să prezinte aceste cereale agenției de plăți sau agenției de intervenție, ambele denumite în continuare «agenție de intervenție».”

2.

La articolul 4 alineatul (2) primul paragraf, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

pentru grâul comun, cele stabilite în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 315/93, inclusiv cerințele privind nivelul toxinelor Fusarium pentru grâul comun stabilite la punctele 2.4-2.7 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (11);

3.

La articolul 5 se elimină litera (h).

4.

La articolul 7 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

determinării conținutului de proteine din grâul comun;”.

5.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

atunci când procentul de boabe sparte este mai mare de 3 % pentru grâul comun și orz și de 4 % pentru porumb și sorg, se aplică o reducere de 0,05 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %;

(d)

atunci când procentul de impurități al boabelor este mai mare de 4 % pentru porumb și sorg și de 5 % pentru grâul comun și orz, se aplică o reducere de 0,05 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %;”

(b)

litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

atunci când procentul de impurități diverse (Schwarzbesatz) este mai mare de 1 % pentru grâul comun, orz, porumb și sorg, se aplică o reducere de 0,1 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %;”

(c)

litera (g) se elimină.

6.

În anexa I, se elimină coloana „Grâu dur”.

7.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1.2 se modifică astfel:

(i)

la litera (a), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Sunt considerate boabe șiștave boabele care, după eliminarea din eșantion a tuturor celorlalte elemente menționate de prezenta anexă, trec prin site cu orificii de dimensiunile următoare: grâu comun 2,0 mm, orz 2,2 mm.”;

(ii)

la litera (d), se elimină al doilea paragraf;

(b)

punctul 1.3 se înlocuiește cu următorul text:

„1.3.   Boabe încolțite

Boabele încolțite sunt cele a căror radiculă sau plumulă este vizibilă în mod clar, cu ochiul liber. Totuși, trebuie să se țină seama de aspectul general al eșantionului atunci când se evaluează conținutul de boabe încolțite al acestuia. La unele tipuri de cereale germenul este protuberant, iar tegumentul germenului se sparge atunci când se scutură lotul de cereale. Aceste boabe seamănă cu boabele încolțite, dar nu trebuie incluse în această grupă. Boabele încolțite sunt doar cele al căror germen a suferit modificări clar vizibile care fac posibilă diferențierea cu ușurință între boabele încolțite și cele normale.”;

(c)

punctul 2.1 se elimină.

8.

La anexa III, punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„La grâul comun și la orz, un eșantion mediu de 250 g se trece prin două site, una cu ochiuri de 3,5 mm și cealaltă cu ochiuri de 1,0 mm, timp de o jumătate de minut în fiecare caz.”;

(b)

al șaptelea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Eșantionul parțial se cerne timp de o jumătate de minut printr-o sită cu ochiuri de 2,0 mm pentru grâul comun și de 2,2 mm pentru orz. Componentele care trec prin această sită sunt considerate boabe șiștave. Boabele deteriorate de îngheț și boabele verzi care nu sunt complet coapte aparțin grupei «boabe șiștave».”

9.

Anexa VI se elimină.

Articolul 27

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 489/2005 se abrogă de la 1 septembrie 2009.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 28

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2009 pentru grâul dur și de la 1 septembrie 2009 pentru orez.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30, 31.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 35.

(4)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(5)  JO L 81, 30.3.2005, p. 26.

(6)  JO L 129, 17.5.2008, p. 8.

(7)  JO L 192, 19.7.2008, p. 20.

(8)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5.

(9)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 88, 3.4.1990, p. 1.

(11)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5.”


ANEXA I

[Articolul 12 alineatul (2)]

PARTEA A

1.   DEFINIREA CARACTERISTICILOR CARE TREBUIE ANALIZATE PENTRU CALIFICAREA UNEI CEREALE DE BAZĂ CA FIIND DE CALITATE IREPROȘABILĂ

1.1.   Boabe sparte

Toate boabele a căror endospermă este parțial descoperită sunt considerate boabe sparte. Boabele deteriorate în urma treieratului și boabele din care a fost îndepărtat germenul fac parte, de asemenea, din această grupă.

1.2.   Impurități constând din boabe

(a)

boabe șiștave:

Sunt considerate boabe șiștave boabele care, după eliminarea din eșantion a tuturor celorlalte elemente menționate în prezenta anexă, trec prin site cu ochiuri de dimensiunile următoare: grâu dur 1,9 mm.

Boabele care, după eliminarea tuturor celorlalte elemente prevăzute de prezenta anexă, trec prin site cu ochiuri de 2,0 mm.

În plus, boabele deteriorate de ger și toate boabele necoapte (verzi) fac parte din grupa boabelor șiștave;

(b)

alte cereale:

„Alte cereale” înseamnă toate boabele care nu aparțin tipului de boabe reprezentate de eșantion;

(c)

boabe atacate de dăunători:

Boabele atacate de dăunători sunt boabele care au fost roase de animale. Boabele atacate de insecte aparțin și ele acestei grupe;

(d)

boabe al căror germen este colorat, boabe pestrițe și boabe afectate de fuzarioză:

Boabele care prezintă colorații ale germenului sunt acelea al căror tegument este colorat de la maroniu până la maro-negru și al căror germen este normal și nu este încolțit.

La grâul dur sunt considerate:

boabe pestrițe boabele care prezintă colorații maronii sau maro-negru în altă parte decât pe germen;

boabe afectate de fuzarioză boabele al căror pericarp este contaminat cu miceliu de Fusarium; aceste boabe arată puțin șiștave, sunt cutate și prezintă pete difuze roz sau albe, cu contur nedefinit;

(e)

boabele încinse în timpul uscării sunt acelea care prezintă semne exterioare de ardere, dar care nu sunt deteriorate.

1.3.   Boabe încolțite

Boabele încolțite sunt boabele la care radicula sau plumula este vizibilă în mod clar cu ochiul liber. Totuși, atunci când se evaluează conținutul de boabe încolțite al eșantionului, trebuie să se țină seama de aspectul general al acestuia. La unele tipuri de cereale, de exemplu la grâul dur, germenul este protuberant, iar tegumentul germenului se sparge atunci când se scutură lotul de cereale. Aceste boabe seamănă cu boabele încolțite, dar nu trebuie incluse în această grupă. Boabele încolțite sunt doar acele boabe al căror germen a suferit modificări clar vizibile care fac posibilă diferențierea cu ușurință a boabelor încolțite de cele normale.

1.4.   Impurități diverse (Schwarzbesatz)

Boabele unei cereale de bază care sunt deteriorate, afectate de cornul de secară sau cariate, sunt clasificate ca „impurități diverse”, chiar atunci când prezintă defecte ce țin de alte categorii.

(a)

semințe străine:

Semințele străine sunt semințele altor plante, cultivate sau nu, în afara cerealelor. Acestea includ semințe care nu au o valoare suficientă pentru a fi recuperate, semințe care pot fi folosite pentru vite și semințe nocive.

Sunt considerate semințe nocive acele semințe care sunt toxice pentru om și animale, semințele care împiedică sau complică operațiunile de curățare sau măcinare a cerealelor și semințele care afectează calitatea produselor rezultate din prelucrarea cerealelor;

(b)

boabe deteriorate:

Boabele deteriorate sunt acelea care au devenit necorespunzătoare pentru consumul uman și, în ceea ce privește cerealele furajere, necorespunzătoare pentru consumul animalelor, din cauza putrefacției, mucegaiului, bacteriilor sau din alte cauze.

Boabele deteriorate includ și boabe deteriorate în urma încălzirii spontane sau a încingerii în timpul uscării; aceste boabe încălzite sau încinse sunt boabe complet dezvoltate al căror tegument prezintă o culoare de la maro-cenușiu până la negru, în timp ce, în secțiune transversală, boabele prezintă o colorație de la galben-cenușiu până la maro-negru.

Boabele atacate de musculițele grâului nu sunt considerate boabe deteriorate decât atunci când peste jumătate din suprafața bobului are o culoare cenușiu spre negru, ca urmare a atacului criptogamelor secundare. În cazul în care colorația acoperă mai puțin de jumătate din suprafața bobului, acesta este inclus în categoria boabelor atacate de dăunători;

(c)

impurități propriu-zise:

Toate elementele dintr-un eșantion de cereale care sunt reținute de o sită cu ochiuri de 3,5 mm (cu excepția boabelor provenind de la alte cereale și a boabelor deosebit de mari ale cerealelor de bază) și cele care trec printr-o sită cu ochiuri de 1,0 mm sunt considerate impurități propriu-zise. În această categorie intră și pietrele, nisipul, fragmentele de paie și celelalte impurități din eșantioane care trec printr-o sită cu ochiuri de 3,5 mm și sunt reținute într-o sită cu ochiuri de 1,0 mm;

(d)

păstăi;

(e)

cornul secarei;

(f)

boabe cariate;

(g)

insecte moarte și fragmente de insecte.

1.5.   Dăunători vii

1.6.   Boabe care și-au pierdut sticlozitatea

Boabele de grâu dur care și-au pierdut sticlozitatea sunt boabele al căror miez nu poate fi considerat în întregime sticlos.

1.7.   Culoarea cerealei

Culoarea cerealei este caracteristică cerealei respective, fără mirosuri și fără dăunători vii (inclusiv acarieni) în toate stadiile de dezvoltare.

1.8.   Contaminanți

Nivelurile maxime admisibile de contaminanți, inclusiv nivelul de radioactivitate, aplicabile prin reglementări comunitare, nu depășesc nivelurile stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 315/93, inclusiv cerințele prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (1).

2.   ELEMENTE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU DEFINIREA IMPURITĂȚILOR GRÂULUI DUR

„Impurități din boabe” înseamnă boabele șiștave, boabele altor cereale, boabele atacate de dăunători, boabele al căror germen prezintă colorații, boabele pestrițe sau afectate de fuzarioză și boabele încinse în timpul uscării.

Impuritățile diverse constau din boabele străine, boabele deteriorate, impuritățile propriu-zise, păstăile, cornul de secară, boabele cariate, insectele moarte și fragmentele de insecte.

PARTEA B

CRITERIILE DE CALITATE MINIMĂ A GRÂULUI DUR

A.

Conținutul maxim de umiditate

14,5 %

B.

Procentul maxim de elemente care nu sunt cereale de bază de calitate ireproșabilă, din care cel mult:

12 %

1.

Boabe sparte

6 %

2.

Impurități din boabe (altele decât cele menționate la punctul 3)

5 %

din care:

 

(a)

boabe șiștave

 

(b)

alte cereale

3 %

(c)

boabe atacate de dăunători

 

(d)

boabe al căror germen este colorat

 

(e)

boabe încinse la uscare

0,50 %

3.

Boabe pestrițe și/sau afectate de fuzarioză,

5 %

din care:

 

— boabe afectate de fuzarioză

1,5 %

4.

Boabe încolțite

4 %

5.

Impurități diverse (Schwarzbesatz),

3 %

din care:

 

(a)

boabe străine:

 

— nocive

0,10 %

— altele

 

(b)

boabe deteriorate:

 

— boabe deteriorate prin încălzire spontană și uscare extremă

0,05 %

— altele

 

(c)

impurități propriu-zise

 

(d)

păstăi

 

(e)

corn de secară

0,05 %

(f)

boabe cariate

 

(g)

insecte moarte și fragmente de insecte

 

C.

Procentul maxim de boabe care și-au pierdut, integral sau parțial, sticlozitatea

27 %

D.

Conținutul maxim de tanin (2)

E.

Greutate specifică minimă (kg/hl)

78

F.

Conținutul minim de proteine (2)

11,5 %

G.

Indicele de cădere Hagberg (secunde)

220

H.

Indicele Zélény minim (ml)

:

nu se aplică.


(1)  JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(2)  În procente de substanță uscată.


ANEXA II

[Articolul 13 alineatul (3)]

PARTEA A

1.   METODA STANDARD DE DETERMINARE A ELEMENTELOR CARE NU SUNT CEREALE DE BAZĂ DE CALITATE IREPROȘABILĂ

Metoda standard de determinare a elementelor care nu sunt cereale de bază de calitate ireproșabilă este următoarea:

1.1.   La grâul dur, se trece un eșantion mediu de 250 g prin două site, una cu ochiuri de 3,5 mm și cealaltă cu ochiuri de 1,0 mm, timp de o jumătate de minut în fiecare caz.

Pentru a asigura o cernere constantă, se recomandă folosirea unei site mecanice, montată, de exemplu, pe o masă vibratoare.

Elementele reținute de sita cu ochiuri de 3,5 mm și cele care trec prin sita cu perforații de 1,0 mm trebuie cântărite împreună și considerate impurități propriu-zise. Dacă materia reținută de sita cu perforații de 3,5 mm cuprinde fragmente din grupa „alte cereale” sau boabe de cereale de bază cu dimensiuni deosebit de mari, aceste fragmente se pun înapoi în eșantionul cernut. În timpul cernerii prin sita cu ochiuri de 1,0 mm, trebuie să se verifice prezența dăunătorilor vii.

Din eșantionul cernut, se ia un alt eșantion de 50 până la 100 g cu ajutorul unui separator. Acest eșantion parțial trebuie cântărit.

Eșantionul parțial trebuie apoi întins pe o masă și, cu ajutorul unei pensete sau al unei spatule de corn, trebuie extrase boabele sparte, boabele de alte cereale, boabele încolțite, boabele atacate de dăunători, boabele deteriorate de îngheț, boabele al căror germen este colorat, boabele pestrițe, boabele străine, cornul secarei, boabele deteriorate, boabele cariate, păstăile, dăunătorii vii și insectele moarte.

În cazul în care eșantionul parțial cuprinde boabe care se află încă în păstăi, acestea vor fi decojite manual, păstăile obținute fiind considerate bucăți de păstăi. Pietrele, nisipul și fragmentele de paie sunt considerate impurități propriu-zise.

Eșantionul parțial se cerne timp de o jumătate de minut printr-o sită cu ochiuri de 1,9 mm pentru grâul dur. Elementele care trec prin această sită sunt considerate boabe șiștave. Boabele deteriorate de îngheț și boabele verzi, care nu sunt complet coapte, aparțin grupei „boabe șiștave”.

1.2.   Grupele de elemente care nu sunt cereale de bază de calitate ireproșabilă, determinate în conformitate cu metoda descrisă la punctul 1, trebuie cântărite foarte atent, cu o precizie de aproximativ 0,01 g și distribuite conform procentului din eșantionul mediu. Caracteristicile înregistrate în raportul de analiză au un nivel de aproximație de 0,1 %. Se verifică prezența dăunătorilor vii.

Ca regulă generală, sunt necesare două analize pentru fiecare eșantion. Diferențele dintre cele două analize nu trebuie să depășească 10 % la niciunul din elementele sus-menționate.

1.3.   Echipamentul necesar pentru operațiunile descrise la punctele 1 și 2:

(a)

separator de eșantioane, de exemplu un aparat conic sau canelat;

(b)

balanță de precizie sau analitică;

(c)

site cu ochiuri de 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm și 3,5 mm și site cu ochiuri rotunde de 1,8 mm și de 4,5 mm diametru. Sitele pot fi fixate pe o masă vibratoare.

PARTEA B

2.   METODA STANDARD DE DETERMINARE A CONȚINUTULUI DE UMIDITATE AL GRÂULUI DUR

Metoda standard de determinare a conținutului de umiditate al grâului dur este descrisă mai jos. Totuși, statele membre pot utiliza și alte metode bazate pe același principiu sau metoda ISO 712:1998 sau o metodă bazată pe tehnologia cu raze infraroșii. În cazul unui litigiu, singura metodă care poate fi luată în considerare ca probă este cea descrisă în anexa II partea B.

2.1.   Principiu

Produsul este uscat la o temperatură între 130 și 133 °C, în condiții de presiune atmosferică normală, pe o perioadă stabilită în funcție de dimensiunea particulelor.

2.2.   Domeniu de aplicare

Această metodă de deshidratare se aplică cerealelor zdrobite în particule din care cel puțin 50 % trec printr-o sită cu ochiuri de 0,5 mm și nu lasă mai mult de 10 % reziduuri în sita cu orificii rotunde de 1,0 mm. Metoda se aplică și pentru făină.

2.3.   Echipament

Balanță de precizie.

Concasor fabricat dintr-un material care nu absoarbe umezeala, ușor de curățat, permițând o concasare rapidă și uniformă, fără supraîncălzire, limitând la minimum contactul cu aerul exterior și îndeplinind cerințele menționate la punctul 2 (de exemplu, o moară cu valțuri demontabilă).

Vas din metal necorodabil sau din sticlă, prevăzut cu un capac suficient de etanș; suprafața de lucru trebuie să permită distribuirea unei probe de testat de 0,3 g/cm2.

Etuvă izotermă încălzită electric, fixată la o temperatură de 130-133 °C (1), prevăzută cu un sistem de ventilație adecvat (2).

Exsicator cu tavă de metal sau de porțelan groasă, perforată, conținând un produs de deshidratare eficient.

2.4.   Procedura

Deshidratarea

Se cântărește, cu o precizie de aproximativ 1 mg, o cantitate de circa 5 g de cereale cu boabe mărunte zdrobite sau de circa 8 g de porumb zdrobit în vasul cântărit în prealabil. Se introduce vasul într-o etuvă la o temperatură de 130-133 °C, procedând cât mai rapid posibil, astfel încât să se prevină o scădere prea mare a temperaturii camerei. Se lasă cerealele cu boabe mărunte la uscat timp de două ore, iar porumbul timp de patru ore după ce etuva ajunge din nou la temperatura de 130-133 °C. Se scoate vasul din etuvă, se pune repede capacul, se lasă să se răcească timp de 30-45 de minute într-un exsicator și se cântărește (cu o precizie de aproximativ 1 mg).

2.5.   Mod de calcul și formule

E

=

masa inițială a probei de testat, în grame

M

=

masa probei de testat după preparare, în grame

M′

=

masa probei de testat după zdrobire, în grame

m

=

masa probei de testat uscate, în grame

Conținutul de umiditate, ca procent din produsul ca atare, este egal cu:

fără preparare prealabilă: (E – m) × 100/E;

cu preparare prealabilă: [(M′ – m)M/M′ + E – M] × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′).

Testele se efectuează de cel puțin două ori.

2.6.   Repetarea

Diferența între valorile obținute din două determinări efectuate de același laborant, simultan sau la un interval scurt, nu trebuie să depășească 0,15 g de umiditate la un eșantion de 100 g. Dacă se depășește această valoare, determinările trebuie repetate.

PARTEA C

3.   METODA STANDARD DE DETER MINARE A RATEI DE PIERDERE A STICLOZITĂȚII LA GRÂUL DUR

Metoda standard de determinare a ratei de pierdere a sticlozității la grâul dur este următoarea:

3.1.   Principiu

Numai o parte din eșantion este folosită pentru a determina procentul de boabe care și-au pierdut, în totalitate sau parțial, sticlozitatea. Boabele se taie folosind un tăietor de semințe Pohl sau un instrument echivalent.

3.2.   Echipament

tăietor de semințe Pohl sau un instrument echivalent;

pensetă, scalpel;

tavă sau farfurie.

3.3.   Procedură

(a)

Determinarea se efectuează pe un eșantion de 100 g după separarea elementelor care nu sunt cereale de bază de calitate ireproșabilă;

(b)

Se întinde eșantionul de boabe într-o tavă și se omogenizează bine;

(c)

Se introduce o farfurie în tăietorul de semințe și se întinde o mână de semințe pe grătar. Se bate cu palma, astfel încât în fiecare orificiu să fie așezat câte un singur bob. Se coboară partea mobilă pentru a ține semințele în poziție și se taie;

(d)

Se pregătește un număr suficient de farfurii pentru a se asigura tăierea a cel puțin 600 de boabe;

(e)

Se numără boabele care și-au pierdut, integral sau parțial, sticlozitatea;

(f)

Se calculează procentul de boabe care și-au pierdut, integral sau parțial, sticlozitatea.

3.4.   Exprimarea rezultatelor

I

=

masa elementelor care nu sunt cereale de bază de calitate ireproșabilă, în grame

M

=

procentul de boabe curățate examinate care și-au pierdut, total sau parțial, sticlozitatea

3.5.   Rezultatul

Pentru eșantionul testat, procentul de boabe care și-au pierdut, integral sau parțial, sticlozitatea este:

[M × (100 – I)]/100 = …

PARTEA D

4.   ALTE METODE APLICABILE PENTRU DETERMINAREA CALITĂȚII GRÂULUI DUR

4.1.   Metoda standard de determinare a indicelui de cădere Hagberg (testul de activitate amilazică) se stabilește în conformitate cu metoda ISO 3093:2004.

4.2.   Metoda standard de determinare a greutății specifice este metoda ISO 7971/2:1995.

4.3.   Metodele de prelevare a eșantioanelor pentru testare și metodele standard de analiză pentru determinarea conținutului de micotoxine sunt menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 și stabilite în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei (3).


(1)  Temperatura aerului în interiorul camerei de ardere.

(2)  Camera de ardere trebuie să aibă capacitatea calorică necesară astfel încât, presetată la o temperatură de 130-133 °C, să poată atinge din nou acest nivel de temperatură în cel puțin 45 de minute după introducerea numărului maxim de mostre de testat pentru uscare simultană. Camera trebuie să fie prevăzută cu un sistem de ventilație atât de eficient încât, încărcând camera cu atâtea probe de cereale sau de porumb câte încap și uscând timp de 2 ore cerealele cu boabe mărunte (grâu comun, grâu dur, orz și sorg) și 4 ore porumbul, rezultatele să difere cu mai puțin de 0,15 % față de rezultatele obținute la un timp de uscare de 3 ore pentru cerealele cu boabe mărunte și de 5 ore pentru porumb.

(3)  JO L 70, 9.3.2006, p. 12.


ANEXA III

[Articolul 15 alineatul (2) litera (a)]

PARTEA A

RANDAMENTUL DE BAZĂ AL OREZULUI LA PRELUCRARE

Pentru a fi de calitate sănătoasă, corectă și comercială, orezul trebuie să aibă un randament la prelucrare care să nu coboare cu mai mult de cinci puncte procentuale sub randamentele de bază specificate în tabelul următor:

Denumirea soiului

Randament în boabe întregi

(%)

Randament global

(%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle „E”, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Soiuri nedenumite

64

72

PARTEA B

PROCENTUL MAXIM DE DEFECTE LA OREZ

Pentru ca orezul să fie de calitate sănătoasă, corectă și comercială, procentul de impurități diverse, procentul de boabe de orez din alte soiuri și procentul de boabe care nu sunt de calitate ireproșabilă în conformitate cu definiția din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu trebuie să depășească procentele maxime indicate mai jos pe soiuri.

Toate materiile străine, altele decât orezul, constituie „impurități diverse”.

Defecte ale boabelor

Orez cu bob rotund

Codul NC 1006 10 92

Orez cu bob mediu și lung de categoria A

Codurile NC 1006 10 94 și 1006 10 96

Orez cu bob lung de categoria B

Codul NC 1006 10 98

Boabe cretoase

6

4

4

Boabe striate cu roșu

10

5

5

Boabe cu pete mari și mici

4

2,75

2,75

Boabe de culoarea chihlimbarului

1

0,50

0,50

Boabe galbene

0,175

0,175

0,175

Impurități diverse

1

1

1

Boabe de orez din alte soiuri

5

5

5


ANEXA IV

[Articolul 19 alineatul (1)]

MAJORĂRI ȘI REDUCERI DE PREȚ LA GRÂUL DUR

Majorările și reducerile de preț la grâul dur se aplică, de la caz la caz, conform sumelor de mai jos.

(a)

atunci când conținutul de umiditate al grâului dur oferit pentru intervenție este mai mic de 14 %, se aplică majorările prevăzute în tabelul 1 de mai jos:

Tabelul 1

Majorări pentru conținutul de umiditate al grâului dur

Conținutul de umiditate

(%)

Majorări

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

(b)

atunci când conținutul de umiditate este mai mare de 14 %, se aplică reducerile de preț prevăzute în tabelul 2 de mai jos:

Tabelul 2

Reduceri de preț pentru conținutul de umiditate al grâului dur

Conținutul de umiditate

(%)

Reducere de preț

(EUR/t)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

(c)

atunci când grâul dur conține un procent de boabe sparte mai mare de 3 %, se aplică o reducere de preț de 0,05 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %;

(d)

atunci când grâul dur conține un procent de impurități constând din alte tipuri de boabe mai mare de 2 %, se aplică o reducere de preț de 0,05 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %;

(e)

atunci când grâul dur conține un procent de boabe încolțite mai mare de 2,5 %, se aplică o reducere de preț de 0,05 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %;

(f)

atunci când grâul dur conține un procent de impurități diverse (Schwarzbesatz) mai mare de 0,5 %, se aplică o reducere de preț de 0,1 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %;

(g)

atunci când grâul dur conține un procent de boabe care și-au pierdut sticlozitatea de peste 20 %, se aplică o reducere de preț de 0,2 EUR pentru fiecare diferență suplimentară de 1 % sau pentru fiecare fracțiune de 1 %.


ANEXA V

[Articolul 19 alineatul (1)]

MAJORĂRI ȘI REDUCERI DE PREȚ LA OREZ

1.

Majorările și reducerile de preț la orez se aplică la prețul de intervenție al orezului nedecorticat oferit la intervenție, înmulțind acest preț cu suma procentelor de reducere și de majorare determinate după cum urmează:

(a)

atunci când randamentul la prelucrare al orezului diferă de randamentul de bază la prelucrare pentru soiul în cauză prevăzut în anexa III partea A la prezentul regulament, majorările și reducerile de preț se aplică în conformitate cu tabelul 1 de mai jos, pe soiuri de orez;

Tabelul 1

Majorări și reduceri de preț pentru randamentul la prelucrare al orezului

Randamentul orezului nedecorticat în boabe întregi de orez albit

Majorări și reduceri pe punct de randament

Superior randamentului de bază

Majorare de 0,75 %

Inferior randamentului de bază

Reducere de 1 %


Randamentul global al orezului nedecorticat în orez albit

Majorări și reduceri pe punct de randament

Superior randamentului de bază

Majorare de 0,60 %

Inferior randamentului de bază

Reducere de 0,80 %

(b)

atunci când defectele boabelor de orez nedecorticat depășesc toleranțele admise pentru calitatea standard a orezului nedecorticat, procentul de reducere a prețului de intervenție care se aplică se stabilește în conformitate cu tabelul 2 de mai jos, pe tipuri de orez;

Tabelul 2

Reduceri de preț pentru boabele de orez cu defecte

Defecte ale boabelor

Procentul de boabe cu defecte care determină o reducere a prețului de intervenție

Procentul de reducere (1) aplicabil diferenței suplimentare față de limita inferioară

Orez cu bob rotund

Codul NC 1006 10 92

Orez cu bob mediu și lung de categoria A

Codurile NC 1006 10 94 și 1006 10 96

Orez cu bob lung de categoria B

Codul NC 1006 10 98

Boabe cretoase

între 2 și 6 %

între 2 și 4 %

între 1,5 și 4 %

1 % pentru fiecare diferență suplimentară de 0,5 %

Boabe striate cu roșu

între 1 și 10 %

între 1 și 5 %

între 1 și 5 %

1 % pentru fiecare diferență suplimentară de 1 %

Boabe cu pete mari și mici

între 0,50 și 4 %

între 0,50 și 2,75 %

între 0,50 și 2,75 %

0,8 % pentru fiecare diferență suplimentară de 0,25 %

Boabe de culoarea chihlimbarului

între 0,05 și 1 %

între 0,05 și 0,50 %

între 0,05 și 0,50 %

1,25 % pentru fiecare diferență suplimentară de 0,25 %

Boabe galbene

între 0,02 și 0,175 %

între 0,02 și 0,175 %

între 0,02 și 0,175 %

6 % pentru fiecare diferență suplimentară de 0,125 %

(c)

atunci când conținutul de umiditate al orezului nedecorticat depășește 13 %, procentul de reducere a prețului de intervenție este egal cu diferența dintre procentul de umiditate al orezului nedecorticat oferit la intervenție, măsurat cu precizie de o zecimală, și 13 %;

(d)

atunci când procentul de impurități diverse conținute în orezul nedecorticat depășește 0,1 %, acesta este achiziționat la intervenție cu o reducere a prețului de intervenție de 0,02 % pentru fiecare diferență suplimentară de 0,01 %;

(e)

atunci când un lot de orez nedecorticat este oferit la intervenție pentru un soi anume și conține un procent de boabe de orez din alte soiuri mai mare de 3 %, acest lot este achiziționat la un preț de intervenție redus cu 0,1 % pentru fiecare diferență suplimentară de 0,1 %.

2.

Majorările și reducerile prevăzute la punctul 1 sunt stabilite pe baza mediei ponderate a rezultatelor analizelor efectuate pe eșantioanele reprezentative specificate la articolul 16.


(1)  Fiecare interval de diferență se socotește de la a doua zecimală a procentului de boabe cu defecte.


ANEXA VI

(Articolul 27 al doilea paragraf)

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 489/2005

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Anexa III partea B

Articolul 4

Anexa V

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatele (2) și (3)

Articolul 4 alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 7

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 11

Articolul 12 alineatele (1) și (2)

Articolul 16 alineatele (1) și (2)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 14

Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (5)

Articolul 14

Articolul 18

Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 15 alineatul (2) primul și al doilea paragraf

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 19 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 18

Articolul 21

Anexa I

Anexa II partea A

Anexa III partea A

Anexa II partea B

Anexa V

Anexa III

Anexa III partea B

Anexa IV

Anexa V

Anexa V

Anexa VI


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 671/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

de deschidere a procedurii de atribuire a licențelor de export pentru brânzeturile care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2010 în cadrul anumitor contingente din GATT

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 171 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Capitolul III secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei din 17 august 2006 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește certificatele de export și restituirile la export în sectorul laptelui și produselor lactate (2) prevede că licențele de export pentru brânzeturile exportate în Statele Unite ale Americii în cadrul contingentelor care decurg din acordurile încheiate în cursul negocierilor comerciale multilaterale pot fi atribuite în conformitate cu o procedură specială, prin care pot fi desemnați importatori preferați din Statele Unite ale Americii.

(2)

Ar trebui să se deschidă această procedură pentru exporturile din cursul anului 2010 și să se stabilească normele suplimentare aferente.

(3)

La gestionarea importurilor, autoritățile competente din SUA fac distincție între contingentul suplimentar acordat Comunității Europene în cadrul Rundei Uruguay și contingentele care decurg din Runda Tokyo. Licențele de export ar trebui să fie atribuite ținând seama de eligibilitatea produselor respective pentru contingentul SUA în cauză, astfel cum se indică în Harmonised Tariff Schedule of the United States of America (Nomenclatura tarifară armonizată a Statelor Unite ale Americii).

(4)

În vederea exportării cantității maxime în cadrul contingentelor pentru care există un interes moderat, ar trebui să fie permise cererile care privesc cantitatea totală a unui contingent.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Licențele de export pentru produsele încadrate la codul NC 0406 și enumerate în anexa I la prezentul regulament, care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2010 în cadrul contingentelor menționate la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006, se eliberează în conformitate cu capitolul III secțiunea 2 din regulamentul respectiv și cu dispozițiile prezentului regulament.

Articolul 2

(1)   Cererile de licențe menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 (denumite în continuare „cereri”) se depun la autoritățile competente între 1 și 10 septembrie 2009 cel târziu.

(2)   Cererile sunt admisibile numai dacă includ toate informațiile menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 și sunt însoțite de documentele menționate la articolul respectiv.

În cazul în care, pentru aceeași grupă de produse menționată în coloana 2 din anexa I la prezentul regulament, cantitatea disponibilă este repartizată între contingentul Rundei Uruguay și contingentul Rundei Tokyo, cererile de licențe pot viza numai unul dintre aceste contingente și precizează contingentul respectiv, specificând identificarea grupei și a contingentului, menționate în coloana 3 din anexa respectivă.

Informațiile menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 sunt prezentate în conformitate cu modelul care figurează în anexa II la prezentul regulament.

(3)   În ceea ce privește contingentele identificate în coloana 3 din anexa I prin codurile „22-Tokyo”, „22-Uruguay”, „25-Tokyo” și „25-Uruguay”, cererile acoperă cel puțin 10 tone, fără a depăși însă cantitatea disponibilă în cadrul contingentului respectiv, indicată în coloana 4 din anexa menționată.

În ceea ce privește celelalte contingente indicate în coloana 3 din anexa I, cererile acoperă cel puțin 10 tone, fără a depăși însă 40 % din cantitatea disponibilă în cadrul contingentului respectiv, indicată în coloana 4 din anexa menționată.

(4)   Cererile sunt admisibile numai dacă solicitanții declară în scris că nu au depus alte cereri pentru aceeași grupă de produse și același contingent și se angajează să nu întreprindă acest lucru.

În cazul în care un solicitant depune mai multe cereri pentru aceeași grupă de produse și același contingent în unul sau mai multe state membre, toate cererile sale se consideră inadmisibile.

Articolul 3

(1)   Statele membre notifică Comisiei, în termen de cinci zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere, cererile depuse pentru fiecare dintre grupele de produse și, după caz, pentru fiecare dintre contingentele indicate în anexa I.

Toate notificările, inclusiv comunicările „niciunul”, se efectuează prin fax sau e-mail, utilizând modelul de formular care figurează în anexa III.

(2)   Notificările conțin pentru fiecare grupă și, după caz, pentru fiecare contingent:

(a)

o listă a solicitanților;

(b)

cantitățile solicitate de către fiecare dintre aceștia, defalcate în funcție de codul de produs din Nomenclatura combinată și de codul corespunzător din Harmonised Tariff Schedule of the United States of America (2009) [Nomenclatura tarifară armonizată a Statelor Unite ale Americii (2009)];

(c)

numele și adresa importatorului desemnat de solicitant.

Articolul 4

Comisia decide atribuirea licențelor, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006, fără întârziere și informează statele membre în acest sens până la 31 octombrie 2009 cel târziu.

În termen de cinci zile lucrătoare de la publicarea coeficienților de atribuire, statele membre notifică Comisiei, pentru fiecare grupă și, după caz, pentru fiecare contingent, cantitățile atribuite per solicitant, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006.

Notificarea respectivă se efectuează prin fax sau e-mail, utilizând modelul de formular care figurează în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Înaintea eliberării licențelor și până la 15 decembrie 2009 cel târziu, statele membre verifică informațiile notificate în temeiul articolului 3 din prezentul regulament și al articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006.

În cazul în care se constată că un operator căruia i-a fost eliberată o licență a furnizat informații incorecte, licența respectivă se anulează, iar garanția se confiscă. Statele membre informează fără întârziere Comisia în acest sens.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 234, 29.8.2006, p. 4.


ANEXA I

Brânzeturi care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2010 în cadrul anumitor contingente din GATT

Capitolul III secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 și Regulamentul (CE) nr. 671/2009

Identificarea grupei în conformitate cu notele complementare care figurează în capitolul 4 din Nomenclatura tarifară armonizată a Statelor Unite ale Americii

Identificarea grupei și a contigentului

Cantitatea disponibilă pentru 2010

Notă

Grupă

 

Tone

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

16-Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

22-Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

25-Uruguay

2 420,000


ANEXA II

Prezentarea informațiilor solicitate în temeiul articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006

Identificarea grupei și a contingentului menționate în coloana 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 671/2009:

 

Denumirea grupei indicate în coloana 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 671/2009: …

Originea contingentului:

Runda Uruguay: 

Runda Tokyo: 


Numele și adresa solicitantului

Codul produsului din Nomenclatura combinată

Cantitatea solicitată în tone

Codul din Nomenclatura tarifară

armonizată a Statelor Unite ale Americii

Numele și adresa importatorului desemnat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 


ANEXA III

Prezentarea informațiilor solicitate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 671/2009

A se trimite la + 32 2 295 3310 sau la AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Identificarea grupei și a contingentului menționate în coloana 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 671/2009:

 

Denumirea grupei indicate în coloana 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 671/2009: …

Originea contingentului:

Runda Uruguay: 

Runda Tokyo: 


Nr.

Numele și adresa solicitantului

Codul produsului din Nomenclatura combinată

Cantitatea solicitată în tone

Codul din Nomenclatura tarifară armonizată a Statelor Unite ale Americii

Numele și adresa importatorului desemnat

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 


ANEXA IV

Prezentarea licențelor acordate în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006

A se trimite la + 32 2 295 3310 sau la AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Identificarea grupei și a contingentului menționate în coloana 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 671/2009

Originea contingentului

Numele și adresa solicitantului

Codul produsului din Nomenclatura combinată

Cantitatea solicitată

în tone

Numele și adresa importatorului desemnat

Cantitatea atribuită (1)

în tone

 

Runda Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Runda Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 

 

Runda Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Runda Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 

 

Runda Uruguay

 

 

 

 

 

 

 

 

Runda Tokyo

 

 

 

Total:

 

Total:

 


(1)  Cantitățile atribuite prin tragere la sorți se distribuie între codurile individuale NC proporțional cu cantitățile de produse solicitate per cod NC.


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/53


REGULAMENTUL (CE) NR. 672/2009 AL COMISIEI

din 24 iulie 2009

privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 327/98 al Comisiei din 10 februarie 1998 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez (3), în special articolul 5 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 327/98 a deschis și a stabilit modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez, repartizate în funcție de țara de origine și eșalonate pe subperioade, în conformitate cu anexa IX la regulamentul menționat.

(2)

Subperioada lunii iulie este a treia subperioadă pentru contingentul prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 327/98 și a doua subperioadă pentru contingentele prevăzute la literele (b), (c) și (d) ale alineatului menționat.

(3)

Din comunicarea prezentată în conformitate cu articolul 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 327/98 rezultă că, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4154 – 09.4166, cererile depuse în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2009, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, au ca obiect o cantitate superioară celei disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate pentru contingentele vizate.

(4)

De asemenea, din comunicarea menționată anterior rezultă că, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, cererile depuse în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2009, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 327/98, au ca obiect o cantitate inferioară celei disponibile.

(5)

Prin urmare, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 este necesară stabilirea cantităților totale disponibile pentru subperioada contingentară următoare, în conformitate cu articolul 5 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 327/98,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licență de import de orez care țin de contingentele cu numerele de ordine 09.4154 – 09.4166 menționate în Regulamentul (CE) nr. 327/98, depuse în cursul primelor zece zile lucrătoare ale lunii iulie 2009, se eliberează licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică coeficientul sau coeficienții de atribuire stabiliți în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile totale disponibile în cadrul contingentelor cu numerele de ordine 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 menționate în Regulamentul (CE) nr. 327/98, pentru subperioada contingentară următoare, sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 37, 11.2.1998, p. 5.


ANEXĂ

Cantități care urmează să se atribuie pentru subperioada lunii iulie 2009 și cantitățile disponibile pentru subperioada următoare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 327/98

(a)   Contingent de orez albit sau semialbit având codul NC 1006 30, indicat la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2009

Cantități totale disponibile pentru subperioada lunii septembrie 2009

(în kg)

Statele Unite ale Americii

09.4127

 (1)

13 879 202

Thailanda

09.4128

 (1)

1 315 205

Australia

09.4129

 (1)

385 000

Alte origini

09.4130

 (2)

0


(b)   Contingent de orez decorticat încadrat la codul NC 1006 20, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2009

Cantități totale disponibile pentru subperioada lunii octombrie 2009

(în kg)

Toate țările

09.4148

 (2)

66 289


(c)   Contingent de brizură de orez încadrat la codul NC 1006 40, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2009

Thailanda

09.4149

 (1)

Australia

09.4150

 (3)

Guyana

09.4152

 (3)

Statele Unite ale Americii

09.4153

 (1)

Alte origini

09.4154

1,561628 %


(d)   Contingent de orez albit sau semialbit încadrat la codul NC 1006 30, prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 327/98:

Origine

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada iulie 2009

Cantități totale disponibile pentru subperioada lunii septembrie 2009

(în kg)

Thailanda

09.4112

 (2)

0

Statele Unite ale Americii

09.4116

 (2)

0

India

09.4117

 (2)

40 445

Pakistan

09.4118

 (2)

0

Alte origini

09.4119

 (2)

0

Toate țările

09.4166

1,04385 %

0


(1)  Cererile sunt întocmite pentru cantități inferioare sau egale celor disponibile: prin urmare, toate cererile sunt acceptabile.

(2)  Nu mai există cantități disponibile pentru această subperioadă.

(3)  Nu se aplică niciun coeficient de atribuire pentru această subperioadă: nicio cerere de licență de import nu a fost transmisă Comisiei.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/56


DECIZIA COMISIEI

din 22 iulie 2009

de aprobare a anumitor programe modificate pentru 2009 de eradicare și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor și de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la contribuția financiară a Comunității către unele state membre pentru programe aprobate prin decizia menționată anterior

[notificată cu numărul C(2009) 5475]

(2009/560/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 24 alineatele (5) și (6) și articolul 25 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară comunitară la programele de eradicare, de combatere și de monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor.

(2)

Decizia 2008/897/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2008 de aprobare a programelor anuale și multianuale de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2009 și următorii ani, precum și a contribuției financiare a Comunității la aceste programe (2) aprobă anumite programe naționale și stabilește nivelul și plafonul maxim al contribuției financiare comunitare pentru fiecare program prezentat de statele membre.

(3)

Belgia, Danemarca, Irlanda, Spania, Franța, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Portugalia și Finlanda au prezentat programe modificate de eradicare și de monitorizare pentru boala limbii albastre.

(4)

Comisia a evaluat programele modificate respective atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programele respective sunt conforme cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE a Comisiei din 25 aprilie 2008 de stabilire a criteriilor comunitare pentru programele naționale de eradicare, combatere și monitorizare a unor boli animale și a zoonozelor (3). Prin urmare, aceste programe modificate ar trebui aprobate.

(5)

Danemarca, Spania, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Finlanda și Regatul Unit au prezentat programe modificate de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST).

(6)

Comisia a evaluat programele modificate respective atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programele respective sunt conforme cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, aceste programe modificate ar trebui aprobate.

(7)

Un program multianual de eradicare a rabiei a fost aprobat pentru Slovenia prin Decizia 2007/782/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2007 de aprobare a programelor naționale anuale și plurianuale de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2008 și următorii ani, precum și a contribuției financiare a Comunității la aceste programe (4). Al doilea an al programului respectiv a fost aprobat prin Decizia 2008/897/CE.

(8)

Slovenia a prezentat o versiune modificată a programului pentru cel de-al doilea an al programului său multianual de eradicare a rabiei. Comisia a evaluat programul modificat respectiv atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programul respectiv este conform cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, acest program modificat ar trebui aprobat.

(9)

Programele naționale de eradicare și de monitorizare pentru boala limbii albastre aprobate prin Decizia 2008/897/CE au inclus campaniile de vaccinare împotriva acestei boli în 2009. Cu toate acestea, costurile administrării vaccinului nu au fost incluse în costurile eligibile pentru o contribuție financiară a Comunității.

(10)

Ținând seama de situația epidemiologică din statele membre în cauză, este necesar să se includă costurile administrării vaccinului în costurile eligibile pentru o contribuție financiară a Comunității. Prin urmare, este necesar să se aloce fonduri suplimentare pentru finanțarea programelor de eradicare și de monitorizare pentru boala limbii albastre în statele membre respective aprobate prin Decizia 2008/897/CE.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (5), astfel cum a fost modificat recent prin Regulamentul (CE) nr. 103/2009 al Comisiei (6), prevede respectarea unor cerințe mai stricte în cazul efectivelor de animale producătoare de lapte infectate cu scrapie clasică.

(12)

La 18 martie 2009 Cipru a prezentat un program nou, multianual de monitorizare și de eradicare a scrapiei, adaptat la modificarea recentă a Regulamentului (CE) nr. 999/2001. Acest program urmează să înlocuiască programul național pentru 2009 de eradicare a scrapiei din statul membru respectiv, aprobat prin Decizia 2008/897/CE.

(13)

Ținând seama de această situație excepțională, Cipru a solicitat în cadrul programului obținerea unei contribuții financiare de peste 50 % din costurile suportate pentru sacrificarea animalelor infectate cu scrapie. Comisia a evaluat programul în cauză atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar. S-a constatat că programul respectiv este conform cu legislația comunitară relevantă în domeniul veterinar și în special cu criteriile prevăzute în Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, acest program ar trebui aprobat.

(14)

Datorită faptului că un procent foarte ridicat de efective de ovine și caprine din Cipru sunt afectate de scrapie, Cipru este obligat să sacrifice un număr excepțional de ridicat de animale într-o perioadă scurtă de timp, în vederea respectării cerințelor legislației comunitare relevante.

(15)

Ținând seama de această situație excepțională, este necesar să se prevadă un nivel mai ridicat al contribuției comunitare la programul de monitorizare și de eradicare a scrapiei în statul membru în cauză. În plus, costul cu personalul angajat în mod special pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul programului și costul distrugerii carcaselor ar trebui incluse în costurile eligibile pentru o contribuție financiară a Comunității în cadrul acestui program.

(16)

Aprobarea programelor modificate prin prezenta decizie are impact asupra sumelor necesare pentru realizarea programelor, astfel cum au fost aprobate în conformitate cu Directiva 2008/897/CE. Valoarea maximă a contribuției financiare a Comunității pentru anumite programe ar trebui ajustată în mod corespunzător.

(17)

Prin urmare, Decizia 2008/897/CE ar trebui modificată în consecință.

(18)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Programele modificate de monitorizare și de eradicare pentru boala limbii albastre, prezentate de Belgia la 29 ianuarie 2009, de Danemarca la 20 aprilie 2009, de Irlanda la 16 februarie 2009, de Spania la 6 martie 2009, de Franța la 2 februarie 2009, de Letonia la 20 februarie 2009, de Lituania la 20 februarie 2009, de Țările de Jos la 8 decembrie 2008, de Portugalia la 20 februarie 2009 și de Finlanda la 7 ianuarie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 2

Programele modificate de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile prezentate de Danemarca la 18 martie 2009, de Spania la 7 aprilie 2009, de Italia la 29 ianuarie 2009, de Luxemburg la 16 martie 2009, de Țările de Jos la 20 februarie 2009, de Portugalia la 4 martie 2009, de Finlanda la 27 februarie 2009 și de Regatul Unit la 26 ianuarie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 3

Al doilea an al programului multianual de eradicare a rabiei, astfel cum a fost modificat, prezentat de Slovenia la 23 aprilie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 4

Decizia 2008/897/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Contribuția financiară din partea Comunității este stabilită la 50 % din costurile suportate de fiecare dintre statele membre menționate la alineatul (1) pentru efectuarea vaccinării, pentru analizele de laborator efectuate în scopul supravegherii virologice, serologice și entomologice și pentru achiziționarea capcanelor și a vaccinurilor, fără să depășească:

(a)

4 450 000 EUR pentru Belgia;

(b)

5 000 EUR pentru Bulgaria;

(c)

2 350 000 EUR pentru Republica Cehă;

(d)

50 000 EUR pentru Danemarca;

(e)

15 700 000 EUR pentru Germania;

(f)

180 000 EUR pentru Estonia;

(g)

800 000 EUR pentru Irlanda;

(h)

50 000 EUR pentru Grecia;

(i)

21 000 000 EUR pentru Spania;

(j)

57 000 000 EUR pentru Franța;

(k)

3 000 000 EUR pentru Italia;

(l)

460 000 EUR pentru Letonia;

(m)

0 EUR pentru Lituania;

(n)

510 000 EUR pentru Luxemburg;

(o)

1 400 000 EUR pentru Ungaria;

(p)

5 000 EUR pentru Malta;

(q)

50 000 EUR pentru Țările de Jos;

(r)

3 350 000 EUR pentru Austria;

(s)

500 000 EUR pentru Polonia;

(t)

5 300 000 EUR pentru Portugalia;

(u)

250 000 EUR pentru România;

(v)

910 000 EUR pentru Slovenia;

(w)

820 000 EUR pentru Finlanda;

(x)

1 550 000 EUR pentru Suedia.

(3)   Valoarea maximă a costurilor rambursabilă statelor membre pentru programele menționate la alineatul (1) nu depășește în medie:

(a)

pentru testele ELISA: 2,5 EUR pe test;

(b)

pentru testele PCR: 10 EUR pe test;

(c)

pentru achiziționarea vaccinurilor monovalente: 0,3 EUR pe doză;

(d)

pentru achiziționarea vaccinurilor bivalente: 0,45 EUR pe doză;

(e)

pentru administrarea vaccinurilor la bovine: 1,50 EUR pentru fiecare bovină vaccinată, indiferent de numărul și tipul dozelor utilizate;

(f)

pentru administrarea vaccinurilor la ovine și caprine: 0,75 EUR pentru fiecare ovină sau caprină vaccinată, indiferent de numărul și tipul dozelor utilizate.”

2.

La articolul 9 alineatul (2) litera (l), valoarea de „1 800 000 EUR” se înlocuiește cu „50 000 EUR”.

3.

La articolul 13 alineatul (2) litera (e), valoarea de „370 000 EUR” se înlocuiește cu „530 000 EUR”.

4.

Se inserează următorul articol 15a:

„Articolul 15a

Scrapie

(1)   Programul multianual de monitorizare și de eradicare a scrapiei prezentat de Cipru la 18 martie 2009 se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010.

(2)   Contribuția financiară a Comunității este stabilită la:

(a)

100 % din costurile suportate de Cipru pentru efectuarea testelor rapide și a testelor moleculare primare;

(b)

75 % din costurile suportate de Cipru pentru despăgubirea proprietarilor animalelor sacrificate și distruse în cadrul programului său de eradicare a scrapiei;

(c)

50 % din costurile legate de:

(i)

analizele genotipice ale eșantioanelor;

(ii)

achiziționarea preparatelor utilizate la eutanasierea animalelor;

(iii)

personalul angajat în mod special pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul programului;

(iv)

distrugerea carcaselor.

(3)   Valoarea maximă a costurilor rambursabilă Ciprului pentru programul menționat la alineatul (1) nu depășește în medie:

(a)

pentru testele efectuate la ovinele și caprinele menționate în anexa III capitolul A partea II la Regulamentul (CE) nr. 999/2001: 30 EUR pe test;

(b)

pentru testele moleculare inițiale de discriminare efectuate în conformitate cu capitolul C punctul 3.2 litera (c) punctul (i) din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001: 175 EUR pe test;

(c)

pentru analizele genotipice: 10 EUR pe test;

(d)

pentru animalele din specia ovină sau caprină sacrificate: 100 EUR pe animal.

(4)   Suma care urmează a fi angajată în 2009 se ridică la 5 400 000 EUR.

(5)   Suma care urmează a fi angajată pentru 2010 se stabilește ținând seama de punerea în aplicare a programului în 2009.”

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 322, 2.12.2008, p. 39.

(3)  JO L 115, 29.4.2008, p. 44.

(4)  JO L 314, 1.12.2007, p. 29.

(5)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.

(6)  JO L 34, 4.2.2009, p. 11.


25.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/60


DECIZIA COMISIEI

din 22 iulie 2009

de modificare a Deciziei 2006/679/CE în ceea ce privește implementarea specificației tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional

[notificată cu numărul C(2009) 5607]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/561/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere recomandarea Agenției Europene a Căilor Ferate privind Planul european de desfășurare (SEC-REC-02-2009-ERTMS) din 23 februarie 2009,

întrucât:

(1)

Fiecare specificație tehnică de interoperabilitate (STI) trebuie să indice strategia de implementare a STI și etapele ce trebuie parcurse în vederea realizării unei tranziții treptate de la situația existentă la situația finală în care respectarea STI este generalizată.

(2)

Decizia 2006/679/CE a Comisiei din 28 martie 2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional (2) a stabilit specificația tehnică de interoperabilitate („STI”) referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional.

(3)

În conformitate cu articolul 3 din Decizia 2006/679/CE, statele membre au formulat un plan național de implementare a STI referitor la subsistemul control-comandă și semnalizare și au notificat Comisiei acest plan de implementare.

(4)

În baza acestor planuri naționale trebuie elaborat planul director al UE, conform principiilor stabilite în capitolul 7 din anexa la Decizia 2006/679/CE.

(5)

Capitolul 7 din anexa la Decizia 2006/679/CE prevede că planul director al UE se va anexa la STI printr-o procedură de revizuire și va căpăta denumirea „Planul european de desfășurare”.

(6)

Directiva 2008/57/CE indică faptul că STI-urile pot stabili cadrul necesar pentru a se decide dacă este necesară reautorizarea subsistemului existent, precum și termenele aferente.

(7)

Strategia de implementare a STI referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare n-ar trebui să se bazeze numai pe conformitatea cu STI a subsistemelor la momentul punerii lor în funcțiune, actualizării sau reînnoirii lor, ci și pe o implementare coordonată de-a lungul coridoarelor paneuropene care leagă între ele principalele zone europene de transport de mărfuri. Deoarece interoperabilitatea poate fi realizată numai în cazul în care coridoarele sunt complet echipate, în cadrul planului european de desfășurare trebuie stabilite termene corespunzătoare pentru reînnoirea sau actualizarea subsistemelor.

(8)

Statele membre trebuie să depună toate eforturile pentru a pune la dispoziție un modul specific de transmisie pentru sistemele lor de clasă B existente, enumerate în anexa B la STI.

(9)

Proiectele pentru Sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS), în general, și liniile incluse în planul european de desfășurare, în special, pot beneficia de sprijin comunitar din programul TEN-T sau din alte programe de asistență financiară comunitară.

(10)

Un sprijin financiar corespunzător este esențial pentru a asigura desfășurarea ERTMS în conformitate cu domeniul de aplicare și cu termenele stabilite în planul european de desfășurare. Prin urmare, planul poate fi modificat pentru a se ține seama de finanțările disponibile.

(11)

Furnizorii de echipamente de bord ERTMS au confirmat că vor fi în măsură să livreze echipamente de bord conforme cu noul standard (cunoscut denumirea de „referința 3”) cel târziu până în 2015; prin urmare, locomotivele internaționale livrate până la respectiva dată ar trebui, ca normă generală, să fie prevăzute cu ERTMS.

(12)

Prin urmare, Decizia 2006/679/CE ar trebui modificată în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru interoperabilitatea și siguranța căilor ferate instituit în conformitate cu articolul 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/679/CE se modifică după cum urmează:

1.

Punctele 7.1, 7.2 și 7.3 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie.

2.

La punctul 7.4.2.3, trimiterea la punctul 7.2.2.5 se înlocuiește cu o trimitere la punctul 7.2.

Articolul 2

Până la 31 decembrie 2015, Comisia evaluează implementarea planului european de desfășurare și determină, în urma analizei progreselor înregistrate în procesul de implementare până în 2015, disponibilitatea echipamentelor conforme cu noul standard (referința 3) și a surselor și nivelului de finanțare disponibile în sprijinul desfășurării ERTMS. Comisia determină, de asemenea, dacă sunt necesare modificări ale deciziei, în special în ceea ce privește liniile care urmează a fi echipate până în 2020. Statele membre contribuie la această analiză.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 septembrie 2009.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 284, 16.10.2006, p. 1.


ANEXĂ

Punctele 7.1, 7.2 și 7.3 din anexa la Decizia 2006/679/CE se înlocuiesc cu următorul text:

"7.   IMPLEMENTAREA STI CONTROL-COMANDĂ

Prezentul capitol descrie strategia de implementare (planul european de desfășurare ERTMS) a STI și precizează etapele care trebuie parcurse în vederea realizării unei tranziții treptate de la situația existentă la situația finală în care respectarea STI este generalizată.

Planul european de desfășurare ERTMS nu se aplică liniilor aflate pe teritoriul unui stat membru în cazul în care rețeaua feroviară a acestuia este separată sau izolată din cauza mării sau separată, ca urmare a unor condiții geografice speciale, de rețeaua feroviară din restul Comunității. Această strategie nu se aplică locomotivelor care circulă exclusiv pe aceste linii.

7.1.    Implementarea ERTMS la sol

Obiectivul planului european de desfășurare ERTMS este de a asigura că, treptat, locomotivele, automotoarele și alte vehicule feroviare prevăzute cu ERTMS pot avea acces la un număr mai mare de linii, porturi, terminale și stații de triaj fără a fi necesare echipamente naționale suplimentare pe lângă ERTMS.

În acest scop, planul de desfășurare nu prevede eliminarea sistemelor de clasă B existente pe liniile incluse în plan. Cu toate acestea, până la data specificată în planul de implementare, echiparea cu un sistem de clasă B nu reprezintă o condiție de acces pe cale ferată la liniile incluse în planul de desfășurare pentru locomotive, automotoare și alte vehicule feroviare prevăzute cu ERTMS.

În cazul în care zonele terminale, cum ar fi porturile sau liniile speciale dintr-un port, nu sunt prevăzute cu niciun sistem de clasă B, cerințele privind «conectarea» la aceste zone terminale nu presupun neapărat că aceste terminale sau linii trebuie echipate cu ERTMS, atât timp cât echiparea cu un sistem de clasă B nu reprezintă o condiție de acces pe calea ferată.

În cazul liniilor cu două sau mai multe fire de cale, linia este considerată echipată odată ce au fost echipate două fire. Atunci când pe un tronson de coridor există mai mult de o linie, cel puțin o linie pe tronson trebuie să fie echipată; întregul coridor este considerat echipat odată ce cel puțin o linie este echipată pe toată lungimea coridorului.

7.1.1.   Coridoare

Cele șase coridoare prezentate în apendicele I trebuie echipate cu ERTMS conform calendarului indicat în respectivul apendice (1).

7.1.2.   Conectarea la principalele porturi, stații de triaj, terminale de marfă și zone de transport marfă europene

Porturile, stațiile de triaj, terminalele de marfă și zonele de transport marfă enumerate în apendicele II trebuie conectate la cel puțin unul dintre cele șase coridoare specificate în apendicele I la data și în condițiile prevăzute în apendicele II.

7.1.3.   Proiecte cu finanțare comunitară

Fără a aduce atingere punctelor 7.1.1 și 7.1.2, echiparea cu ERTMS/ETCS este obligatorie în caz de:

nouă instalare a unității de control al vitezei trenului dintr-un ansamblu de SCC; sau

modernizare a unității de control al vitezei trenului dintr-un ansamblu SCC aflat deja în exploatare, care modifică funcțiile sau performanțele subsistemului,

în cazul proiectelor de infrastructură feroviară care primesc sprijin financiar din partea fondurilor europene de dezvoltare regională și/sau a fondurilor de coeziune [Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (2)] și/sau a fondurilor TEN-T [Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3)].

Totuși, dacă sistemul de semnalizare se reînnoiește pe tronsoane scurte (mai mici de 150 km) și discontinue ale unei linii, Comisia poate acorda o derogare de la această regulă, cu condiția ca ERTMS să fie instalat înaintea datei celei mai apropiate dintre cele două date de mai jos:

5 ani de la data încheierii proiectului;

data până la care tronsonul de linie este conectat la o altă linie prevăzută cu ERTMS.

La prezentul punct, cea mai apropiată dintre aceste două date se numește «termen limită de echipare».

Statul membru în cauză transmite Comisiei un dosar. Acest dosar trebuie să conțină o analiză economică care să demonstreze că punerea în funcțiune a ERTMS la termenul limită de echipare, și nu în decursul proiectului finanțat de UE, aduce un avantaj economic și/sau tehnic substanțial.

Această clauză poate fi invocată de un stat membru numai atunci când licitația pentru reînnoirea sau actualizarea sistemului de control al vitezei trenului conține o opțiune clară pentru echiparea liniei cu ERTMS, fie în decursul proiectului, fie la termenul limită de echipare.

Comisia analizează dosarul primit și măsurile propuse de statul membru și informează comitetul prevăzut la articolul 29 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) cu privire la rezultatul analizei efectuate. Dacă se acordă o derogare, statul membru respectiv se asigură că ERTMS este instalat înainte de termenul limită de echipare.

7.1.4.   Condiții în care sunt necesare funcții opționale

În funcție de caracteristicile ansamblului de control-comandă de cale și ale interfețelor sale cu alte subsisteme, poate fi necesar ca anumite funcționalități de cale neclasificate drept obligatorii să fie implementate în anumite aplicații pentru a respecta cerințele esențiale.

Implementarea în echipamentele de cale a funcțiilor naționale sau opționale nu trebuie să împiedice accesul la această infrastructură al unui tren care respectă numai cerințele obligatorii ale sistemului de bord de clasă A, cu excepția cerințelor pentru următoarele funcții opționale la bord:

o aplicație de cale ETCS de nivel 3 necesită o monitorizare la bord a integrității trenului;

un ansamblu de cale ETCS de nivel 1 cu funcție de redeschidere necesită o funcționalitate corespunzătoare de redeschidere la bord în cazul în care viteza de execuție este stabilită la zero din motive de siguranță (de exemplu, protejarea punctelor periculoase);

atunci când ETCS necesită transmisia datelor prin radio, serviciile de transmisie a datelor ale GSM-R trebuie să îndeplinească cerințele de transmisie a datelor ETCS;

un ansamblu de bord care încorporează un STM KER poate necesita implementarea interfeței K.

7.1.5.   Sistemele preexistente

Statele membre se asigură că funcționalitatea sistemelor preexistente menționate în anexa B la STI, precum și a interfețelor acestora este păstrată astfel cum este definită în prezent, cu excepția modificărilor care ar putea fi considerate necesare pentru atenuarea deficiențelor acestor sisteme în materie de securitate. Statele membre pun la dispoziție informațiile necesare cu privire la sistemele lor preexistente, necesare pentru dezvoltarea și certificarea aparatelor care permit interoperabilitatea echipamentelor de clasă A cu echipamentele lor de clasă B preexistente.

7.1.6.   Notificare

Pentru fiecare tronson de coridor descris în apendicele I, statele membre fie transmit Comisiei un calendar detaliat al echipării cu ERTMS a tronsonului de coridor, fie confirmă că tronsonul de coridor este deja echipat. Informațiile se transmit Comisiei cel târziu cu trei ani înainte de termenul limită de echipare pentru tronsonul de coridor specificat în apendicele I.

Pentru fiecare port, stație de triaj, terminal de marfă sau zonă de transport marfă specificată în apendicele II, statele membre notifică liniile specifice care urmează a fi utilizate pentru a asigura conectarea cu unul dintre coridoarele enumerate în apendicele I. Aceste informații se transmit Comisiei cel târziu cu trei ani înainte de data precizată în apendicele II și indică termenul limită de echipare pentru portul, stația de triaj, terminalul de marfă sau zona de transport marfă respectivă. După caz, Comisia Europeană poate solicita ajustări, în special pentru a asigura coerența între liniile echipate de la frontiere. Statele membre fie transmit Comisiei un calendar detaliat al echipării cu ERTMS a acestor linii specifice, fie confirmă că ele sunt deja echipate cu ERTMS. Aceste informații se transmit Comisiei cel târziu cu trei ani înainte de data precizată în apendicele II și indică termenul limită de echipare pentru portul, stația de triaj, terminalul de marfă sau zona de transport marfă respectivă.

Calendarele detaliate indică în special data la care se încheie licitația pentru echiparea liniei, procedurile instituite în vederea asigurării interoperabilității cu țările învecinate de-a lungul coridorului, precum și principalele etape de execuție a proiectului. Statele membre informează Comisia, o dată pe an, cu privire la progresele înregistrate în implementarea acestor linii, transmițând un calendar actualizat.

7.1.7.   Termene

Dacă se așteaptă la întârzieri rezonabile față de termenele stabilite în prezenta decizie, statul membru respectiv informează de îndată Comisia în acest sens. Acesta transmite Comisiei un dosar care conține descrierea tehnică a proiectului și o planificare actualizată. Dosarul trebuie să justifice motivele întârzierii și să indice măsurile corective instituite de statul membru.

Prelungirea maximă care se poate acorda unui stat membru este de trei ani, în cazul în care întârzierea este provocată de cauze care nu pot fi controlate de statul membru, cum ar fi neîndeplinirea obligațiilor de către furnizori sau probleme referitoare la procesul de omologare și aprobare, generate de lipsa vehiculelor de testare corespunzătoare. Această clauză poate fi invocată de un stat membru în cazul îndeplinirii condițiilor de mai jos:

notificările menționate la punctul 7.1.6 au fost primite în timp util și sunt amănunțite;

dosarul menționat la punctul 7.1.7 primul paragraf conține dovezi clare că motivele întârzierii nu au putut fi controlate de statul membru respectiv;

o autoritate competentă este responsabilă de coordonarea furnizorilor de produse de bord și de cale, precum și de integrarea și testarea produselor;

laboratoarele existente au fost utilizate corespunzător;

se prezintă dovezi că au fost implementate măsuri corespunzătoare în vederea reducerii la minimum a întârzierii suplimentare.

Comisia analizează dosarul primit și măsurile propuse de statul membru și informează comitetul prevăzut la articolul 29 din Directiva 2008/57/CE cu privire la rezultatul analizei efectuate.

7.2.    Implementarea la bord a ETCS

Locomotivele, automotoarele și alte vehicule feroviare noi care pot circula fără tracțiune, echipate cu un post de conducere, comandate după 1 ianuarie 2012 sau puse în funcțiune după 1 ianuarie 2015, trebuie să fie prevăzute cu ERTMS.

Această cerință nu se aplică locomotivelor de manevră noi, altor locomotive noi, automotoarelor noi și altor vehicule feroviare noi prevăzute cu post de conducere, dacă acestea sunt proiectate exclusiv pentru exploatare pe plan intern sau pentru exploatare transfrontalieră în cadrul regiunii. Totuși, statele membre pot introduce cerințe suplimentare la nivel național, în special pentru a:

restricționa accesul locomotivelor echipate cu ERTMS la linii prevăzute cu ERTMS, pentru ca sistemele naționale existente să poată fi dezafectate;

solicita echiparea cu ERTMS a locomotivelor de manevră noi și/sau altor vehicule feroviare noi prevăzute cu post de conducere, chiar dacă acestea sunt proiectate exclusiv pentru exploatare pe plan intern sau transfrontalieră în cadrul regiunii.

7.3.    Norme specifice de implementare a GSM-R

Aceste norme se aplică pe lângă cele stabilite la punctele 7.1 și 7.2.

7.3.1.   Instalații de cale

Echiparea cu GSM-R este obligatorie în caz de:

nouă instalare a părții radio dintr-un ansamblu SCC;

modernizare a părții radio dintr-un ansamblu SCC aflat deja în exploatare, care modifică funcțiile sau performanțele subsistemului.

7.3.2.   Instalații la bord

Instalarea GSM-R pe materialul rulant destinat utilizării pe o linie care include cel puțin un tronson echipat cu interfețe de clasă A (chiar dacă sunt suprapuse peste un sistem de clasă B) este obligatorie în caz de:

nouă instalare a părții radio dintr-un ansamblu SCC;

modernizare a părții radio dintr-un ansamblu SCC aflat deja în exploatare, care modifică funcțiile sau performanțele subsistemului.

7.3.3.   Sistemele preexistente

Statele membre se asigură că funcționalitatea sistemelor preexistente menționate în anexa B la STI, precum și a interfețelor acestora, este păstrată astfel cum este definită în prezent, cu excepția modificărilor care ar putea fi considerate necesare pentru atenuarea deficiențelor acestor sisteme în materie de securitate. Statele membre pun la dispoziție informațiile necesare cu privire la sistemele lor existente, necesare pentru dezvoltarea și certificarea aparatelor care permit interoperabilitatea echipamentelor de clasă A cu echipamentele lor de clasă B existente.


(1)  Apendicele I indică termenele limită pentru echipare, în vederea construirii treptate a unei rețele ERTMS coerente. În anumite cazuri există acorduri voluntare cu privire la devansarea termenului de echipare.

(2)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(3)  JO L 228, 9.9.1996, p. 1.

(4)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

Apendicele I

Linii specifice din care sunt formate coridoarele

Coridorul A – urmează a fi echipat până în 2015

Image

Coridorul B (1)

Image

Coridorul C (2)

Image

Coridorul D (3)

Image

Coridorul E

Image

Coridorul F

Image


(1)  Fără a aduce atingere legislației aplicabile rețelei transeuropene de mare viteză, se pot asigura legături prin sectoare de linii de mare viteză, cu condiția să fie alocate trase pentru trenurile de marfă. Cel puțin o legătură prevăzută cu ERTMS va fi asigurată până în 2020 între Danemarca și Germania (Flensburg-Hamburg sau Rødby-Puttgarden), însă nu neapărat două. Tunelul de la baza masivului Brenner va fi echipat cu ERTMS la terminarea lucrărilor de infrastructură (data estimată de realizare: 2020).

(2)  Până în 2020 va fi creată o legătură între Nancy și Reding.

(3)  Două ramificații suplimentare vor fi echipate până în 2020: Montmélian-Grenoble-Valence și Lyon-Valence-Arles-Miramas (malul stâng al Ronului).

Apendicele II

Principalele porturi, stații de triaj, terminale de marfă și zone de transport marfă europene  (1)

Țara

Zonă transport marfă

Data

Observații

Belgia

Anvers

31.12.2015

Până în 2020 va fi creată o legătură către Rotterdam.

Gent

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Bulgaria

Burgas

31.12.2020

Conectarea la coridorul E presupune echiparea tronsoanelor Burgas-Sofia, Sofia-Vidin-Calafat și Calafat-Curtici (din România) – PP22.

Republica Cehă

Praga

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Danemarca

Taulov

31.12.2020

Conectarea acestui terminal presupune alegerea liniei Flensburg-Padborg pentru a fi echipată cu ERTMS – a se vedea nota 1 din apendicele I.

Germania

Dresda (2)

31.12.2020

Până în 2020 va fi asigurată o legătură directă între coridorul E și coridorul F (între Dresa și Hanovra).

Lübeck

31.12.2020

 

Duisburg

31.12.2015

 

Hamburg (3)

31.12.2020

 

Köln

31.12.2015

 

München

31.12.2015

 

Hanovra

31.12.2015

 

Rostock

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Nürnberg

31.12.2020

 

Grecia

Pireu

31.12.2020

Conectarea la Coridorul E presupune echiparea tronsonului Kulata-Sofia din Bulgaria.

Spania

Algeciras

31.12.2020

 

Madrid

31.12.2020

 

Pamplona

31.12.2020

Sunt necesare trei conexiuni. O conexiune către Paris via Hendaye, o conexiune dinspre Pamplona spre Madrid și o conexiune dinspre Pamplona spre coridorul D via Zaragoza.

Zaragoza

31.12.2020

 

Tarragona

31.12.2020

 

Barcelona

31.12.2015

 

Valencia

31.12.2020

 

Franța

Marsilia

31.12.2020

 

Perpignan

31.12.2015

 

Avignon

31.12.2015

 

Lyon

31.12.2015

 

Le Havre

31.12.2020

 

Lille

31.12.2020

 

Dunkerque

31.12.2020

 

Paris

31.12.2020

Până în 2020 se vor asigura următoarele conexiuni: (i) Hendaye; (ii) Tunelul Canalului Mânecii; (iii) Dijon; (iv) Metz via Epernay și Châlons-en-Champagne.

Italia

La Spezia

31.12.2020

 

Genova

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Verona

31.12.2015

 

Milano

31.12.2015

 

Taranto

31.12.2020

 

Bari

31.12.2020

 

Padova

31.12.2015

 

Trieste

31.12.2015

 

Novara

31.12.2015

 

Bologna

31.12.2020

 

Roma

31.12.2020

 

Luxemburg

Bettembourg

31.12.2015

 

Ungaria

Budapesta

31.12.2015

 

Țările de Jos

Amsterdam

31.12.2020

 

Rotterdam

31.12.2015

Până în 2020 va fi asigurată o legătură către Anvers.

Austria

Graz

31.12.2020

 

Viena

31.12.2020

 

Polonia

Gdynia

31.12.2015

 

Katowice

31.12.2020

 

Wrocław

31.12.2015

Până în 2020, linia Wroclaw-Legnica va fi echipată pentru a asigura o legătură directă cu frontiera germană (Gorlitz).

Gliwice

31.12.2015

 

Poznań

31.12.2015

 

Varșovia

31.12.2015

 

Portugalia

Sines

31.12.2020

 

Lisabona

31.12.2020

 

România

Constanța

31.12.2015

 

Slovenia

Koper

31.12.2015

 

Ljubljana

31.12.2015

 

Slovacia

Bratislava

31.12.2015

 

UK

Bristol

Acest terminal va fi conectat pe măsură ce coridorul C se extinde către Tunelul Canalului Mânecii.


(1)  Lista nodurilor feroviare incluse în prezentul apendice poate fi revizuită atâta vreme cât prin revizuiri nu se reduce traficul de marfă sau nu sunt afectate semnificativ proiecte din alte state membre."

(2)  Germania va face tot posibilul pentru a devansa data echipării tronsonului Dresda-granița cu Republica Cehă din cadrul coridorului E.

(3)  Germania va asigura echiparea unei legături feroviare spre Hamburg, dar este posibil ca zona portuară să fie doar parțial echipată până în 2020.