ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.192.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 192

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
24 iulie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 645/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 646/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista din 2010 a variabilelor-țintă secundare referitoare la distribuția resurselor în gospodărie

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 647/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brněnské pivo sau Starobrněnské pivo (IGP)]

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 648/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a valorii finale a ajutorului pentru furaje uscate pentru perioada de comercializare 2008/2009

13

 

*

Regulamentul (CE) nr. 649/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de adaptare a anumitor cote de pescuit pentru 2009 în contextul gestionării interanuale a cotelor de pescuit

14

 

 

Regulamentul (CE) nr. 650/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

42

 

 

Regulamentul (CE) nr. 651/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

44

 

 

Regulamentul (CE) nr. 652/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

45

 

 

Regulamentul (CE) nr. 653/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

47

 

 

Regulamentul (CE) nr. 654/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

49

 

 

Regulamentul (CE) nr. 655/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

53

 

 

Regulamentul (CE) nr. 656/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

55

 

 

Regulamentul (CE) nr. 657/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

57

 

 

Regulamentul (CE) nr. 658/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a 9-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

59

 

 

Regulamentul (CE) nr. 659/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru a 7-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

60

 

*

Regulamentul (CE) nr. 660/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare albastru în apele comunitare și în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VI și VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

61

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/558/PESC a Consiliului din 16 martie 2009 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Israel privind procedurile de securitate pentru schimbul informațiilor clasificate

63

Acord între Uniunea Europeană și Israel privind procedurile de securitate pentru schimbul informațiilor clasificate

64

 

 

2009/559/PESC

 

*

Decizia ATALANTA/6/2009 a Comitetului politic și de securitate din 22 iulie 2009 privind numirea comandantului forței Uniunii Europene pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

68

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 645/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 646/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista din 2010 a variabilelor-țintă secundare referitoare la distribuția resurselor în gospodărie

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (1), în special articolul 15 alineatul (2) litera (f),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 a stabilit un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață, cuprinzând date transversale și longitudinale comparabile și actualizate referitoare la venit, precum și la nivelul și compoziția sărăciei și a excluderii sociale la nivel național și european.

(2)

În temeiul articolului 15 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1177/2003, sunt necesare măsuri de punere în aplicare pentru lista domeniilor și variabilelor-țintă secundare, care trebuie să fie incluse în fiecare an în componenta transversală a EU-SILC. Pentru anul 2010, ar trebui stabilită lista variabilelor-țintă secundare inclusă în modulul privind distribuția resurselor în gospodărie, precum și codurile și definițiile corespunzătoare ale variabilelor.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista variabilelor-țintă secundare, codurile variabilelor și definițiile pentru modulul 2010 privind distribuția resurselor în gospodărie, care urmează să fie incluse în componenta transversală a statisticilor comunitare privind venitul și condițiile de viață (EU-SILC), sunt cele stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 3.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANEXĂ

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele unități, modalități de colectare a datelor, perioade de referință și măsuri de transmitere a datelor.

1.   Unități

Informațiile cuprinse în cele șapte variabile obligatorii referitoare la regimul și la gestionarea finanțelor în gospodărie sunt solicitate la nivelul gospodăriei.

Informațiile cuprinse în toate celelalte variabile incluse în acest modul trebuie solicitate la nivel personal și au ca perioadă de referință situația actuală. Acestea se referă la două tipuri diferite de unități.

Variabilele referitoare la contribuția la bugetul comun al gospodăriei, la accesul la un cont bancar, la capacitatea de a lua decizii în ceea ce privește cheltuielile, la modul de utilizare a timpului și la cheltuieli se furnizează fiecărui membru actual al gospodăriei sau, dacă este cazul, tuturor respondenților selectați, cu vârsta de minimum 16 ani și care locuiesc în aceeași gospodărie alcătuită din cel puțin două persoane cu vârsta de minimum 16 ani.

Variabilele referitoare la luarea deciziilor (atât în privința unor aspecte specifice, cât și în general) și la durata coabitării partenerilor se furnizează fiecărui membru actual al gospodăriei sau, dacă este cazul, tuturor respondenților cu vârsta de cel puțin 16 ani care locuiesc împreună cu un partener.

2.   Modalități de colectare a datelor

Pentru variabilele cerute la nivelul gospodăriei (secțiunea 1 din lista de mai jos), modalitatea de culegere a datelor este interviul personal cu respondentul gospodăriei.

Pentru variabilele cerute la nivel individual (secțiunile 2 și 3 din lista de mai jos), modalitatea de colectare a datelor este interviul personal cu toți membrii actuali ai gospodăriei cu vârsta de cel puțin 16 ani sau, dacă este cazul, cu respondentul selecționat din gospodăria respectivă.

Având în vedere caracteristicile informațiilor care trebuie să fie culese, sunt permise numai interviurile personale (interviurile indirecte sunt permise cu titlu de excepție pentru persoanele temporar absente sau aflate în incapacitatea de a răspunde).

3.   Perioada de referință

Toate variabilele-țintă se referă la situația actuală ca perioadă de referință.

4.   Transmiterea datelor către Eurostat

Variabilele-țintă secundare privind „distribuția resurselor în gospodărie” se transmit către Eurostat fie în fișierul de date referitoare la gospodărie (H), fie în fișierul de date personale (P) după variabilele-țintă primare.

DOMENIILE ȘI LISTA VARIABILELOR-ȚINTĂ

Modulul 2010

Distribuția resurselor în gospodărie

Denumirea variabilei

Codul

Variabila-țintă

1.    Informații solicitate la nivelul gospodăriei – obligatorii

HA010

 

Regimul finanțelor din gospodărie

1

Considerăm toate veniturile ca fiind resurse comune

2

Considerăm anumite venituri ca fiind resurse comune, iar restul ca fiind resurse private

3

Considerăm toate veniturile ca fiind resurse private ale persoanei care le primește

4

Nicio persoană din gospodărie nu are venit

HA010_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

HA020

 

Gestionarea finanțelor comune ale gospodăriei

1

Unul sau mai mulți membri ai gospodăriei

2

Cel puțin o persoană din gospodărie și cel puțin o persoană din afara gospodăriei participă la gestionarea finanțelor comune ale gospodăriei

3

La gestionarea finanțelor comune ale gospodăriei nu participă nicio persoană din gospodărie, dar participă cel puțin o persoană din afara gospodăriei

4

Nu există finanțe comune în gospodărie

HA020_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

HA030

 

Numărul de identificare al persoanei 1 care gestionează finanțele gospodăriei

Număr de identificare

Numărul personal de identificare al persoanei 1

HA030_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Numărul de identificare al persoanei 2 care gestionează finanțele gospodăriei

Număr de identificare

Numărul personal de identificare al persoanei 2

HA040_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

HA020≠1,2 sau mai puțin de 2 persoane din gospodărie participă la gestionarea finanțelor gospodăriei

HA050

 

Numărul de identificare al persoanei 3 care gestionează finanțele gospodăriei

Număr de identificare

Număr personal de identificare al persoanei 3

HA050_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

HA020≠1,2 sau mai puțin de 3 persoane din gospodărie participă la gestionarea finanțelor gospodăriei

HA060

 

Numărul de identificare al persoanei 4 care gestionează finanțele gospodăriei

Număr de identificare

Numărul personal de identificare al persoanei 4

HA060_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

HA020≠1,2 sau mai puțin de 4 persoane din gospodărie participă la gestionarea finanțelor gospodăriei

HA070

 

Numărul de identificare al persoanei 5 care gestionează finanțele gospodăriei

Număr de identificare

Numărul personal de identificare al persoanei 5

HA070_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

HA020≠1,2 sau mai puțin de 5 persoane din gospodărie participă la gestionarea finanțelor gospodăriei

2.    Informații solicitate la nivel individual – obligatorii

PA010

 

Proporția din venitul personal neinclusă în bugetul comun al gospodăriei

1

Întregul meu venit personal

2

Mai mult de jumătate din venitul meu personal

3

Aproximativ jumătate din venitul meu personal

4

Mai puțin de jumătate din venitul meu personal

5

Niciuna

6

Respondentul nu are venit personal

PA010_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA020

 

Accesul la un cont bancar

1

Da

2

Nu

PA020_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA030

 

Luarea deciziilor în ceea ce privește cumpărăturile zilnice

1

Mai mult eu

2

Decizii luate în comun

3

Mai mult partenerul

PA030_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Respondentul nu face parte dintr-un cuplu care locuiește în gospodărie (RB240_F=-2)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA040

 

Luarea deciziilor în legătură cu cheltuielile importante privind copilul (copiii)

1

Mai mult eu

2

Decizii luate în comun

3

Mai mult partenerul

PA040_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Respondentul nu face parte dintr-un cuplu care locuiește în gospodărie (RB240_F=-2) sau cuplul nu este răspunzător de copii (bunici, părinte singur locuind cu un cuplu)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană, gospodărie care nu cuprinde copii cu vârsta mai mică de 16 ani sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA050

 

Luarea deciziilor în ceea ce privește achiziționarea de echipamente menajere și de mobilier costisitoare

1

Mai mult eu

2

Decizii luate în comun

3

Mai mult partenerul

4

Nu a fost niciodată cazul

PA050_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Respondentul nu face parte dintr-un cuplu care locuiește în gospodărie (RB240_F=-2)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA060

 

Luarea deciziilor privind creditele

1

Mai mult eu

2

Decizii luate în comun

3

Mai mult partenerul

4

Nu a fost niciodată cazul

PA060_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Respondentul nu face parte dintr-un cuplu care locuiește în gospodărie (RB240_F=-2)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA070

 

Luarea deciziilor în ceea ce privește modul de utilizare a economiilor

1

Mai mult eu

2

Decizii luate în comun

3

Mai mult partenerul

4

Nu avem economii (comune)

5

Nu a fost niciodată cazul

PA070_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Respondentul nu face parte dintr-un cuplu care locuiește în gospodărie (RB240_F=-2)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA080

 

Luarea deciziilor – în general

1

Mai mult eu

2

Decizii luate în comun

3

Mai mult partenerul

PA080_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Respondentul nu face parte dintr-un cuplu care locuiește în gospodărie (RB240_F=-2)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA090

 

Capacitatea de a lua decizii în ceea ce privește cheltuielile pentru consumul personal, pentru activitățile din timpul liber și pentru hobbyuri

1

Da, întotdeauna sau aproape întotdeauna

2

Da, uneori

3

Niciodată sau aproape niciodată

PA090_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA100

 

Capacitatea de a lua decizii în ceea ce privește cumpărăturile pentru satisfacerea necesităților copiilor (inclusiv banii de buzunar)

1

Da, întotdeauna sau aproape întotdeauna

2

Da, uneori

3

Niciodată sau aproape niciodată

PA100_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană, gospodărie care nu cuprinde copii cu vârsta mai mică de 16 ani sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

PA110

 

Durata coabitării partenerilor

0-99

Număr de ani

PA110_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Nedisponibilă (nu există partener sau partenerul nu este membru al gospodăriei)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

3.    Informații solicitate la nivel individual – opționale

PA120

 

Durata deplasărilor de acasă la locul de muncă și înapoi

0-99

Ore pe săptămână

PA120_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-2

Nedisponibilă (PL030≠1,2)

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

-5

Informație nesolicitată

PA130

 

Timp consacrat activităților din timpul liber

0-99

Ore pe săptămână

PA130_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

-5

Informație nesolicitată

PA140

 

Timp consacrat muncii din gospodărie, îngrijirii copilului și a altor persoane aflate în întreținere

0-99

Ore pe săptămână

PA140_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

-5

Informație nesolicitată

PA150

 

Sumă cheltuită lunar pentru uzul personal

0+

Monedă națională pe lună

PA150_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

-5

Informație nesolicitată

PA160

 

Suma cheltuielilor lunare consacrate copiilor de persoana intervievată

0+

Monedă națională pe lună

PA160_F

1

Variabila este completată

-1

Lipsă

-3

Respondent neselectat

-4

Gospodărie cu o singură persoană, gospodărie care nu cuprinde copii cu vârsta mai mică de 16 ani sau gospodărie cu mai puțin de două persoane cu vârsta de cel puțin 16 ani

-5

Informație nesolicitată


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 647/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Brněnské pivo sau Starobrněnské pivo (IGP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf și în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Brněnské pivo” sau „Starobrněnské pivo”, depusă de Republica Cehă, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 310, 5.12.2008, p. 25.


ANEXĂ

Produse alimentare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 510/2006:

Clasa 2.1.   Bere

REPUBLICA CEHĂ

Brněnské pivo sau Starobrněnské pivo (IGP)


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 648/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a valorii finale a ajutorului pentru furaje uscate pentru perioada de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 90 litera (c) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabilește, la articolul 88 alineatul (1), valoarea ajutorului acordat întreprinderilor de prelucrare pentru furaje uscate în limita cantității maxime garantate, menționată la articolul 89 din acest regulament.

(2)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 382/2005 al Comisiei din 7 martie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului privind organizarea comună a pieței furajelor uscate (2), statele membre au comunicat Comisiei cantitățile de furaje uscate pentru care dreptul de a beneficia de ajutor a fost recunoscut în cursul perioadei de comercializare 2008/2009. Conform acestor comunicări, cantitatea maximă garantată pentru furaje uscate nu a fost depășită.

(3)

Valoarea ajutorului pentru furajele uscate se ridică la 33 EUR pe tonă în conformitate cu articolul 88 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru perioada de comercializare 2008/2009, valoarea finală a ajutorului pentru furajele uscate este fixată la 33 EUR pe tonă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 61, 8.3.2005, p. 4.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 649/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de adaptare a anumitor cote de pescuit pentru 2009 în contextul gestionării interanuale a cotelor de pescuit

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 23 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (2), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, atunci când Comisia a stabilit că un stat membru a depășit posibilitățile de pescuit ce i-au fost alocate, Comisia operează deduceri din viitoarele posibilități de pescuit ale statului membru respectiv.

(2)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 stabilește criteriile și condițiile conform cărora Comisia poate opera aceste deduceri.

(3)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, statele membre pot solicita Comisiei, înainte de 31 octombrie a anului de aplicare a cotei, să rețină un procentaj maxim de 10 % din cotă în vederea transferării pe anul viitor. Comisia adaugă cantitatea reținută la cota relevantă.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007 și 2008, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite rezerve de pești de adâncime (3), Regulamentul (CE) nr. 1404/2007 al Consiliului din 26 noiembrie 2007 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice, aplicabile în Marea Baltică pentru 2008 (4), Regulamentul (CE) nr. 1579/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru 2008 în Marea Neagră pentru anumite resurse halieutice și grupuri de resurse halieutice (5) și Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (6) stabilesc cote pentru anumite stocuri pentru 2008 și menționează ce stocuri pot face obiectul măsurilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 847/96.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră (7), Regulamentul (CE) nr. 1359/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire, pentru 2009 și 2010, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (8), Regulamentul (CE) nr. 1322/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2009 (9) și Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor (10) stabilesc cote pentru anumite stocuri pentru 2009.

(6)

Pentru Regatul Unit, Irlanda și Polonia, unele dintre aceste cote pentru 2009 au fost adaptate prin Regulamentul (CE) nr. 147/2007 al Comisiei din 15 februarie 2007 de modificare a anumitor cote de pescuit pentru perioada 2007-2012 în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (11) și prin Regulamentul (CE) nr. 635/2008 al Comisiei din 3 iulie 2008 de adaptare a cotelor de pescuit de cod care urmează să fie alocate Poloniei în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE) în perioada 2008-2011 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 338/2008 al Consiliului (12).

(7)

Anumite state membre au solicitat, înainte de 31 octombrie 2008, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, ca o parte din cotele lor pentru 2008 să fie reținute și transferate pe anul următor. În limitele specificate în respectivul regulament, cantitățile reținute trebuie adăugate la cota pentru 2009.

(8)

În temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, trebuie făcute deduceri din cotele naționale pentru 2009 la un nivel echivalent cu cantitatea pescuită în exces. În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, trebuie aplicate deduceri ponderate din cotele naționale pentru 2009 în cazul depășirii debarcărilor permise în 2008 pentru anumite stocuri specificate în Regulamentele (CE) nr. 2015/2006, (CE) nr. 1404/2007, (CE) nr. 1579/2007 și (CE) nr. 40/2008.

(9)

În cazul anumitor state membre, deducerile care trebuie aplicate sunt mai mari decât cotele acestora pentru 2009. Având în vedere regulile stabilite la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, în vederea aplicării unui tratament egal statelor membre și pentru a contribui la conservarea resurselor într-un mod eficient prin compensarea, pe cât posibil, a pescuitului în exces deja realizat, este necesar să se garanteze că, și în astfel de cazuri, este dedusă cantitatea integrală. În consecință, nu trebuie să se permită navelor statelor membre respective să pescuiască speciile în cauză în zonele în discuție în 2009, iar cantitățile rămase care urmează a fi deduse trebuie deduse în anii următori. Comisia trebuie, prin urmare, să deducă din cota relevantă pe 2010 și, dacă este cazul, pe anii următori cantitatea rămasă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(10)

Cu toate acestea, trebuie să li se permită statelor membre să compenseze cantitățile rămase care urmează a fi deduse prin obținerea, pe durata anului 2009, a unor posibilități suplimentare de pescuit pentru stocul în cauză prin intermediul unui schimb de cote realizat pe baza articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, evitând, astfel, deducerea cantităților respective din posibilitățile lor de pescuit pe 2010 sau pe anii următori.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cotele de pește stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 1139/2008, (CE) nr. 1322/2008, (CE) nr. 1359/2008 și (CE) nr. 43/2009 se majorează în conformitate cu anexa I sau se reduc în conformitate cu anexa II.

(2)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere reducerilor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 147/2007 și (CE) nr. 635/2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 384, 29.12.2006, p. 28.

(4)  JO L 312, 30.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 346, 29.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1.

(7)  JO L 308, 19.11.2008, p. 3.

(8)  JO L 352, 31.12.2008, p. 1.

(9)  JO L 345, 23.12.2008, p. 1.

(10)  JO L 22, 26.1.2009, p. 1.

(11)  JO L 46, 16.2.2007, p. 10.

(12)  JO L 176, 4.7.2008, p. 8.


ANEXA I

TRANSFERURI CĂTRE COTELE PE 2009

Stat membru

Codul stocului

Specii

Zonă

Cotă finală 2008

Capturi 2008

Capturi CS 2008

% cota finală

Cantitate transferată

Cota inițială 2008

Cota revizuită 2009

Noul cod pentru 2009

BEL

ANF/07.

Pește undițar

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

Pește undițar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

Cod

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k; VIII, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

Eglefin

VIb, XII și XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

Merluciu

VI, VII; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

Ierosme

Ape comunitare din zona III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

Cod

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

Mihalț-de-mare

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zona V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII și VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele II, IV și V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

Hering

Subdiviziunile 22-24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

Cod

Subdiviziunile 22-24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

Pește undițar

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

Cod

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V-VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

Eglefin

Apele comunitare și cele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

Specii de stavrizi

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe și Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

Mihalț-de-mare

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zona V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II și XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

Ierosme

Ape comunitare din zona III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I-VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII, XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

Merlan

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

Hering

Subdiviziunile 22-24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

Cod

Subdiviziunile 22-24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

Hamsie

IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

Pește undițar

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

Pește undițar

VIIIa,VIIIb, VIIId și VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

Pește undițar

VIIIc, IX, X, apele comunitare din zona CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

Merluciu

VI, VII; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

Specii de stavrizi

VIIIc și IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

Specii de cardină

VI; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX, X, apele comunitare din zona CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

Langustină

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

Langustină

IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX, X, apele comunitare din zona CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

Specii de baryx

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VIII, IX și X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII și IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VI, VII și VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

Pește undițar

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

Pește undițar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

Pește undițar

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

Cod

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k; VIII, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

Eglefin

Apele comunitare și cele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din XII și XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

Specii de stavrizi

VIIIc și IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

Specii de cardină

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

Langustină

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

Cambulă de Baltica

VIIb și VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

Limbă-de-mare comună

VIIb și VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

Ierosme

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

Merlan

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

Merlan

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

Specii de baryx

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele II, IV și V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VI și VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII și XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VIII, IX și X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI și VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII și IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X și XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII și XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, IV și Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V b, VI și VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VIII, IX, XII și XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VI, VII și VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

Hering

Golful Botnic (subdiviziunile 30-31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

Cod

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

Pește undițar

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

Cod

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k, VIII, IX, X, apele comunitare din CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb și VIb și VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

Hering

VIaS, VIIb și VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

Pește undițar

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

Cod

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k, VIII, IX, X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

Eglefin

VIb, XII și XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb și VIb și VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

Hering

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

Hering

VIaS, VIIb și VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

Merluciu

VI, VII; apele comunitare din zona Vb, apele internaționale din zonele XII și XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII și VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

Specii de cardină

VI; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

Langustină

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

Cambulă de Baltica

VIIb și VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

Limbă-de-mare comună

VIIb și VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

Câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

Merlan

VI: apele comunitare din zona Vb apele internaționale din zonele XII și XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

Merlan

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII și XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și X

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI și VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII și XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele Vb, VI și VII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

Hering

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

Cod

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

Hering

Apele comunitare din subdiviziunile 22-24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

Hering

Subdiviziunile 30-31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

Șprot

Apele comunitare din subdiviziunile 22-32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

Ierosme

Ape comunitare din zona III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

Cod

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

Grenadier de piatră

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

Specii de baryx

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele III, IV,,VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

Pește undițar

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele II, IV și V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele VI și VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

Sabie neagră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII și XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

Cod

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

Cod

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

Cod

VIIb-k, VIII, IX și X; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, V, VI, VII, VIII, XII și XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

Rechin de Marea Neagră/câine-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

Rechini de adâncime

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI, VII, VIII și IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X și XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele I, II, III și IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zonele V, VI și VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele comunitare din zonele Vb și VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

Eglefin

Apele comunitare și apele internaționale din zonele ICES VIb, XII și XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

Hering

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

Hering

Apele comunitare și apele internaționale din zonele Vb și VIb și VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele comunitare din zonele IIa și IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din XII și XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

Specii de stavrizi

VI, VII și VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele comunitare din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

Cardină albă

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

Cardină albă

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

Mihalț-de-mare

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I și II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

Langustină

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele comunitare din zonele IIa și IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele comunitare din zona Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

Pește pion portocaliu

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele Vb, VI și VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII, IX, X,XI și XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe, din zona X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

Doradă roșie

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VI, VII și VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

Limbă-de-mare comună

Apele comunitare din zonele II și IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

Calcan mare și calcan-neted

Apele comunitare din zonele IIa și IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

Ierosme

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

Ierosme

Apele comunitare din zona IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

Merlan

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

Merlan

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


ANEXA II

DEDUCERI DIN COTELE PE 2009

Stat membru

Codul speciei

Codul zonei 2008

Denumirea speciei

Numele zonei

Sancțiuni articolul 5 alineatul (2) Regulamentul (CE) nr. 847/96

Cotă finală 2008

Marjă

Cant. adaptată totală 2008

Capturi CS 2008

Capturi 2008

Capturi totale 2008

%

Deduceri

Cantitate inițială 2009

Cantitate revizuită 2009

Cantitate rămasă

BEL

SRX

2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

Calcan-mare

Marea Neagră

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

Mihalț-de-mare

Apele norvegiene din zona IV

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

Merluciu

IIIa, apele comunitare din zonele IIIb, IIIc și IIId

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

Cod

I și IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

Cod

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

Eglefin

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

Ierosme

Apele comunitare și ape internaționale din zonele V, VI și VII

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

Cod

Apele comunitare din subdiviziunile 25-32

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

Crevete nordic

NAFO 3L

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

Halibut negru

NAFO 3LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

Specii de vulpi-de-mare

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

Șprot

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

Cod

VI; apele comunitare din zona Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

Mihalț-de-mare

Apele comunitare din zona IV

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

Cod

VI; apele comunitare din Vb; apele comunitare și apele internaționale din zonele XII și XIV

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea și jurisdicția unor țări terțe, din zonele V, VI și VII și XII

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

Doradă roșie

VI, VII, VIII (Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe)

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

Cambulă de Baltica

IV; apele comunitare din zona IIa; partea din zona IIIa neacoperită de Skagerak și de Kattegat

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele comunitare din zonele IIa și IV

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

Cod

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

Halibut negru

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

Sebastă

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

Eglefin

IV; apele comunitare din zona IIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

Putasu

Apele comunitare și apele internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

Macrou

IIIa și IV; apele comunitare din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

Specii de baryx

Ape comunitare și ape care nu se află sub suveranitatea și jurisdicția țărilor terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din zonele VIII și IX

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

Cod

I și IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

Specii de vulpi-de-mare

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefin

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

Cod negru

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene, din zonele I și II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

Sebastă

Apele comunitare și apele internaționale din zona V; apele internaționale din zonele XII și XIV

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

Pește undițar

VIIIc, IX și X; apele comunitare din CECAF 34.1.1

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

Ton obez

Oceanul Atlantic

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/42


REGULAMENTUL (CE) NR. 650/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 21 iulie 2009.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 21 iulie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANEXĂ

(EUR/100 kg)

Produs

Codul nomenclaturii pentru restituire la export

Valoarea maximă a restituirii la export pentru exporturile ale căror destinații sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 619/2008

Unt

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Ulei de unt

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/44


REGULAMENTUL (CE) NR. 651/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 21 iulie 2009.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 21 iulie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsul și destinațiile menționate la articolul 1 litera (c) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este de 25,80 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/45


REGULAMENTUL (CE) NR. 652/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor enumerate în anexa I partea XIX din regulamentul menționat și prețurile din Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața ouălor, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirea se poate diferenția în funcție de destinație, în special atunci când acest lucru este impus de situația pieței mondiale, de nevoile specifice ale anumitor piețe sau de obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), precum și condițiile de marcare prevăzute la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condițiilor enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și pe cele definite la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile începând cu 24 iulie 2009

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 buc

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 buc

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

E09

Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, RAS Hong Kong, Rusia, Turcia.

E10

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan, Filipine.

E19

Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a grupurilor E09 și E10.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 653/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele din Comunitate ale produselor menționate în partea XX din anexa I la regulamentul respectiv poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața cărnii de pasăre, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că aceste restituiri pot fi diferențiate în funcție de destinație, în special dacă se impun datorită situației pieței mondiale, necesităților specifice anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care poartă marca de identificare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie, de asemenea, să respecte cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condiției enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

2.   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind aplicarea mărcii de identificare prevăzute în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1. Versiune corectată în JO L 226, 25.6.2004, p. 3.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de pasăre aplicabile începând cu 24 iulie 2009

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

V03

A24, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Yemen, Liban, Irak, Iran.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/49


REGULAMENTUL (CE) NR. 654/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața internațională la produsele vizate în partea XV din anexa I la regulamentul menționat și prețurile acelorași produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația care se înregistrează la ora actuală pe piața cărnii de vită și mânzat, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164 și 167-170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În temeiul articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special când această diferențiere se impune datorită situației pe piața internațională, necesităților specifice ale anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie să se acorde decât pentru produsele a căror liberă circulație în Comunitate este autorizată și care poartă marca de salubritate prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată (5) prevede o reducere a restituirii speciale în cazul în care cantitatea de carne dezosată care urmează a fi exportată reprezintă sub 95 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare, dar nu mai puțin de 85 % din aceasta.

(6)

În consecință, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 333/2009 al Comisiei (6) și înlocuirea acestuia printr-un nou regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament sub rezerva respectării condițiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

În cazul vizat la articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007, rata de restituire pentru produsele înregistrate sub codul 0201 30 00 9100 se reduce cu 7 EUR/100 kg.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 333/2009 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

(5)  JO L 304, 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 104, 24.4.2009, p. 4.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de vită și mânzat aplicabile începând cu 24 iulie 2009

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

61,0

B03

EUR/100 kg greutate netă

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

84,7

B03

EUR/100 kg greutate netă

49,8

EG

EUR/100 kg greutate netă

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

50,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

29,9

EG

EUR/100 kg greutate netă

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

Codurile destinațiilor sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

B00

:

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu alimente și destinații asimilate unor exporturi în afara Comunității).

B02

:

B04 și destinația EG.

B03

:

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (), Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, aprovizionare cu alimente și combustibil [destinații prevăzute la articolele 36 și 45 și, dacă este cazul, la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turcia, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârghâzstan, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Liban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania/Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine, China, Coreea de Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, São Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democratică Congo, Ruanda, Burundi, Sfânta Elena și teritoriile dependente, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles și teritoriile dependente, Teritoriul Britanic al Oceanului Indian, Mozambic, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Africa de Sud, Lesotho.


(1)  Astfel cum este definit în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(2)  Admiterea în această subpoziție este condiționată de prezentarea certificatului menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei (JO L 104, 21.4.2007, p. 3).

(3)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2007, p. 21) și, după caz, de Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (OJ L 329, 25.11.2006, p. 7).

(4)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 al Comisiei (JO L 308, 8.11.2006, p. 7).

(5)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1041/2008 al Comisiei (JO L 281, 24.10.2008, p. 3).

(6)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei (JO L 325, 24.11.2006, p. 12).

(7)  Conținutul de carne de vită și mânzat macră, cu excepția grăsimii, se stabilește conform procedurii de analiză prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei (JO L 210, 1.8.1986, p. 39).

Expresia „conținut mediu” se referă la cantitatea eșantionului, astfel cum este acesta definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2002 al Comisiei (JO L 117, 4.5.2002, p. 6). Eșantionul se prelevează din porțiunea lotului în cauză care prezintă riscul cel mai mare.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/53


REGULAMENTUL (CE) NR. 655/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate în partea XVII din anexa I la regulamentul respectiv și prețul acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piața cărnii de porc, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu dispozițiile articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special atunci când situația pieței mondiale, necesitățile specifice ale anumitor piețe sau obligațiile care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat impun acest lucru.

(4)

Restituirile pot fi acordate doar pentru produsele autorizate să circule libere în Comunitate și care poartă marca de salubritate prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). De asemenea, aceste produse trebuie să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute de articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și sumele acestor restituiri sunt menționate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării dispoziției prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 83.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de porc, aplicabile începând cu 24 iulie 2009

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/55


REGULAMENTUL (CE) NR. 656/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei, în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 23 iulie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

194,9

5

BR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

317,6

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

344,6

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

228,9

17

BR

3502 11 90

Ovalbumine uscate

555,5

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/57


REGULAMENTUL (CE) NR. 657/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 64 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (s) și enumerate în partea XIX anexei I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită prin restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în partea V din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului cu privire la sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile de stabilire a sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata restituirilor, ce se va aplica pentru produsele exportate sub formă de mărfuri incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 al doilea paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirii la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective va fi stabilită pentru o perioadă egală cu cea stabilită pentru restituirea aplicabilă acelorași produse exportate neprocesate.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat într-o anumită marfă nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs dacă este exportat fără prelucrare ulterioară.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri care sunt incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 24 iulie 2009 ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descriere

Destinația (1)

Rata de restituire

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau gătite:

 

 

– De pasăre:

 

 

0407 00 30

– – Altele

 

 

(a)

La exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

(b)

La exportul altor mărfuri

01

0,00

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, frământate, congelate sau altfel conservate:

 

 

– Gălbenușuri de ou:

 

 

0408 11

– – Uscate:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

56,48

0408 19

– – Altele:

 

 

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

 

neîndulcite

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Înghețate:

 

 

neîndulcite

01

28,35

– Altele:

 

 

0408 91

– – Uscate:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

35,78

0408 99

– – Altele:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

9,00


(1)  Destinațiile sunt după cum urmează:

01

Țări terțe. Pentru Elveția și Liechtenstein aceste rate nu se aplică mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Turcia, Hong Kong SAR și Rusia;

03

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan și Filipine;

04

Toate destinațiile cu excepția Elveției și a celor de la pozițiile 02 și 03.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/59


REGULAMENTUL (CE) NR. 658/2009 AL COMISIEI

din 23 iulie 2009

de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a 9-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 186/2009 al Comisiei (2) a deschis achiziția pentru unt printr-o procedură de licitație pentru perioada care expiră la 31 august 2009, în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața untului (3).

(2)

În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție sau să se decidă să nu se dea curs niciunei oferte, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 105/2008.

(3)

Având în vedere ofertele primite la a 9-a invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 9-a invitație separată de participare la licitație pentru achiziția untului în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 21 iulie 2009, prețul maxim de achiziție este de 220,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 64, 10.3.2009, p. 3.

(3)  JO L 32, 6.2.2008, p. 3.


24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/60


REGULAMENTUL (CE) NR. 659/2009 AL COMISIEI