ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.181.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 181

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
14 iulie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 613/2009 al Consiliului din 6 iulie 2009 privind stabilirea coeficienților corectori care se aplică de la 1 iulie 2008 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene detașați în țările terțe

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 614/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (versiune codificată)

8

 

 

Regulamentul (CE) nr. 615/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

14

 

*

Regulamentul (CE) nr. 616/2009 al Comisiei din 13 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/94/CE a Consiliului în ceea ce privește aprobarea compartimentelor de creștere a păsărilor de curte și a compartimentelor de creștere a altor păsări captive în privința gripei aviare, precum și a unor măsuri suplimentare de biosecuritate preventivă în aceste compartimente ( 1 )

16

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre

 

 

2009/541/CE, Euratom

 

*

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre din 8 iulie 2009 de numire a unui judecător în cadrul Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene

25

 

 

2009/542/CE, Euratom

 

*

Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre din 8 iulie 2009 de numire a unui judecător în cadrul Curții de Justiție a Comunităților Europene

26

 

 

Comisie

 

 

2009/543/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 august 2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de exterior [notificată cu numărul C(2008) 4452]  ( 1 )

27

 

 

2009/544/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 august 2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de interior [notificată cu numărul C(2008) 4453]  ( 1 )

39

 

 

2009/545/CE

 

*

Decizia Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a defalcării anule pe stat membru a sumei menționate la articolul 69 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei 2006/636/CE a Comisiei [notificată cu numărul C(2009) 5307]

49

 

 

2009/546/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 iulie 2009 de acordare a unei derogări pentru activitățile de explorare și de exploatare a petrolului și gazelor din Țările de Jos de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [notificată cu numărul C(2009) 5381]  ( 1 )

53

 

 

2009/547/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 iulie 2009 de modificare a Deciziei 2000/57/CE privind sistemul de alertă precoce și de reacție pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 5515]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 613/2009 AL CONSILIULUI

din 6 iulie 2009

privind stabilirea coeficienților corectori care se aplică de la 1 iulie 2008 remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene detașați în țările terțe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (1), în special articolul 13 primul paragraf din anexa X,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Este necesar să se țină seama de evoluția costului vieții în țările din afara Comunității și să se stabilească, în consecință, coeficienții corectori care se aplică de la 1 iulie 2008 remunerațiilor care se plătesc funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene detașați în țările terțe, în moneda țării de detașare.

(2)

Coeficienții corectori aplicați unor plăți în temeiul Regulamentului (CE) nr. 624/2008 al Consiliului (2) pot conduce la ajustări retroactive ale remunerațiilor, în sens pozitiv sau negativ.

(3)

Ar trebui să se prevadă plata unor restanțe în cazul unei majorări a remunerațiilor ca urmare a aplicării noilor coeficienți corectori.

(4)

Ar trebui să se prevadă recuperarea sumelor plătite în plus în cazul unei reduceri a remunerațiilor ca urmare a aplicării noilor coeficienți corectori pentru perioada dintre 1 iulie 2008 și data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5)

Este necesar să se prevadă ca o eventuală recuperare să se limiteze la o perioadă de cel mult șase luni precedentă datei intrării în vigoare a prezentului regulament, iar efectele acesteia să poată fi distribuite pe o perioadă de cel mult douăsprezece luni de la data menționată anterior, prin analogie cu prevederile privind coeficienții corectori aplicabili în cadrul Comunității remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 iulie 2008, coeficienții corectori aplicabili remunerațiilor funcționarilor, agenților temporari și agenților contractuali ai Comunităților Europene detașați în țările terțe, care se plătesc în valuta țării în care sunt detașați, sunt cei indicați în anexa la prezentul regulament.

Cursurile valutare utilizate pentru calcularea remunerațiilor respective se stabilesc în conformitate cu normele de punere în aplicare a Regulamentului financiar și corespund datei menționate la primul paragraf.

Articolul 2

(1)   Instituțiile efectuează plăți retroactive în caz de majorare a remunerațiilor ca urmare a aplicării coeficienților corectori prevăzuți în anexă.

(2)   Instituțiile efectuează ajustări retroactive negative ale remunerațiilor în cazul de reducere a remunerațiilor ca urmare a aplicării coeficienților corectori prevăzuți în anexă pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2008 și data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Ajustările retroactive care presupun recuperarea unor sume plătite în plus se referă la o perioadă de cel mult șase luni anterioară datei intrării în vigoare a prezentului regulament. Recuperarea se repartizează pe o perioadă de cel mult douăsprezece luni de la data respectivă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 172, 2.7.2008, p. 1.


ANEXĂ

 

LOCUL DE DETAȘARE

Coeficienți corectori

Iulie 2008

 (1)

Afganistan

0

 

Africa de Sud

46,9

 

Albania

78,5

 

Algeria

87,5

 

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

71,1

 

Angola

112,8

 

Arabia Saudită

79,1

 

Argentina

54,7

 

Armenia

71,1

 

Australia

108,5

 

Azerbaidjan

72,9

 

Bangladesh

45,4

 

Barbados

105,5

 

Belarus

62,7

 

Benin

92,9

 

Bolivia

49,5

 

Bosnia și Herțegovina (Sarajevo)

78,6

 

Bosnia și Herțegovina (Banja Luka)

62,7

 

Botswana

46

 

Brazilia

95,5

 

Burkina Faso

96,5

 (1)

Burundi

0

 

Cambodgia

62,7

 

Camerun

109,7

 

Canada

78,9

 

Capul Verde

74,4

 

Chile

57,7

 

China

74,6

 

Cisiordania – Fâșia Gaza

103,1

 

Columbia

79,2

 

Congo (Brazzaville)

129,1

 

Coreea de Sud

90,7

 

Costa Rica

68,7

 

Côte d’Ivoire

99,9

 

Croația

106,3

 

Cuba

73,5

 

Djibouti

85,4

 

Egipt

33,8

 

El Salvador

63,6

 

Ecuador

57,9

 

Eritreea

41,9

 

Statele Unite ale Americii (New York)

91,5

 

Statele Unite ale Americii (Washington)

85

 

Etiopia

77,8

 

Gabon

110,4

 

Gambia

70,3

 

Georgia

99,7

 

Ghana

54,3

 

Guatemala

70,7

 

Guineea (Conakry)

55,7

 

Guineea-Bissau

114,6

 

Guyana

53,5

 

Haiti

104,2

 

Honduras

60,3

 

Hong Kong

83,4

 

Fiji

72,2

 

Insulele Solomon

85,6

 

India

50,9

 

Indonezia (Banda Aceh)

49,5

 

Indonezia (Jakarta)

69,1

 (1)

Irak

0

 

Israel

118,9

 

Jamaica

86,1

 

Japonia (Tokyo)

105

 

Iordania

70

 

Kazahstan (Almaty)

75,6

 

Kazahstan (Astana)

71

 

Kenya

73,8

 

Kârgâzstan

86,7

 

Kosovo (Pristina)

57,5

 

Laos

77,6

 

Lesotho

47,3

 

Liban

80

 (1)

Liberia

0

 

Madagascar

84,2

 

Malaezia

65,8

 

Malawi

63,6

 

Mali

83,5

 

Maroc

86,9

 

Mauritius

72,6

 

Mauritania

61,2

 

Mexic

69,7

 

Moldova

67,1

 

Muntenegru

68,9

 

Mozambic

71,9

 

Namibia

57,5

 

Nepal

66

 

Nicaragua

46,2

 

Niger

85,7

 

Nigeria

93

 

Norvegia

131,2

 

Noua Caledonie

140,4

 

Noua Zeelandă

89,8

 

Uganda

69,9

 

Uzbekistan

45,4

 

Pakistan

43,9

 

Panama

52,2

 

Papua-Noua Guinee

73,5

 

Paraguay

83,6

 

Peru

67,4

 

Filipine

61

 

Republica Centrafricană

113,1

 

Republica Democratică Congo (Kinshasa)

112,3

 

Republica Dominicană

58,2

 

Rusia

121,8

 

Rwanda

82,7

 

Samoa

65,5

 

Senegal

88,1

 

Serbia (Belgrad)

73,9

 

Sierra Leone

68,9

 

Singapore

95,8

 

Sudan

50

 

Sri Lanka

58,1

 

Sudanul de Sud (Juba)

87,6

 

Elveția (Geneva)

112,2

 

Elveția (Berna)

108

 

Surinam

39,7

 

Swaziland

46,4

 

Siria

66,8

 

Tadjikistan

61,2

 

Taiwan

77,3

 

Tanzania

61,4

 

Ciad

129,3

 

Thailanda

52,4

 

Timorul de Est

56,6

 

Togo

87

 

Tonga

85

 

Trinidad și Tobago

61,6

 

Tunisia

68,7

 

Turcia

80,7

 

Ucraina

109,4

 

Uruguay

73,2

 

Vanuatu

105,6

 

Venezuela

61

 

Vietnam

40,2

 

Yemen

57

 

Zambia

63,2

 (1)

Zimbabwe

0


(1)  Nu este disponibil.


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 614/2009 AL CONSILIULUI

din 7 iulie 2009

privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 26, 87, 88, 89, 132, 133 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei (2) a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori (3). Din motive de claritate și de eficiență, ar trebui să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Ovalbumina, care nu este inclusă în anexa I la tratat, este exceptată de la aplicarea dispozițiilor privind agricultura din tratat, în timp ce gălbenușului de ou i se aplică respectivele dispoziții.

(3)

Prin urmare, rezultă o situație care poate compromite eficiența politicii agricole comune în sectorul ouălor.

(4)

Pentru a ajunge la o soluție echilibrată, ar trebui să se stabilească un regim comercial comun pentru ovalbumină, corespunzător celui stabilit pentru ouă. Este necesar să se extindă aplicarea acestui regim la lactalbumină, având în vedere că aceasta din urmă poate înlocui, în mare măsură, ovalbumina.

(5)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (4), s-a stabilit un regim de piață unică pentru ouă în cadrul Comunității.

(6)

Regimul comercial care se aplică albuminelor trebuie să urmeze regimul în vigoare pentru ouă, dată fiind dependența primelor produse de cele din urmă.

(7)

În cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, Comunitatea a negociat diferite acorduri. Mai multe dintre acordurile respective se referă la sectorul agricol, în special Acordul privind agricultura (5).

(8)

Acordul privind agricultura impune desființarea taxelor la import variabile și a altor măsuri și taxe la import. Nivelurile taxelor vamale aplicabile produselor agricole în conformitate cu Acordul privind agricultura urmează să se stabilească în Tariful vamal comun.

(9)

Prețurile la ovalbumină se formează, în mod normal, în funcție de prețurile ouălor, care sunt diferite în Comunitate și pe piața mondială. Prețul ouălor nu este singurul factor, în afara costurilor de transformare, care influențează prețul albuminei pe piața mondială. În scopul menținerii unui nivel minim de protecție împotriva efectelor nefavorabile asupra pieței ca urmare a fixării taxelor vamale, Acordul privind agricultura permite aplicarea taxelor vamale suplimentare în condiții foarte bine stabilite, dar numai pentru produsele supuse măsurilor tarifare.

(10)

Acordul privind agricultura prevede o serie de contingente tarifare în cadrul regimurilor de acces curent și de acces minim. Condițiile aplicabile acestor contingente sunt precizate în Acordul privind agricultura. Ținând cont de numărul mare de contingente și pentru a asigura aplicarea lor cât mai eficientă, Comisia ar trebui să fie responsabilă de introducerea și gestionarea lor utilizând procedura comitetului de gestionare.

(11)

Dată fiind strânsa relație economică existentă între diferitele produse pe bază de ouă, este necesar să se prevadă o eventuală adoptare, în cazul ovalbuminei și al lactalbuminei, a unor standarde comerciale care să corespundă pe cât posibil standardelor comerciale stabilite pentru produsele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(12)

În organizarea comună a pieței pentru ouă, excluderea de la recurgerea la regimul de perfecționare activă ține exclusiv de competența Consiliului. În condițiile economice ce rezultă din Acordul privind agricultura, se poate dovedi necesar să se reacționeze rapid la problemele pe care le ridică pe piață aplicarea regimului menționat anterior. În această privință, ar trebui să i se confere Comisiei competența de a adopta măsuri urgente care sunt limitate în timp,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Cu excepția situațiilor în care prezentul regulament dispune altfel, nivelurile taxelor prevăzute în Tariful vamal comun se aplică următoarelor produse:

Codul NC

Descrierea mărfurilor

3502

Albumine (inclusiv concentratele din două sau mai multe proteine din zer, care conțin în greutate mai mult de 80 % de proteine din zer, calculate pe materie uscată), albuminați și alți derivați ai albuminei:

– Albumină de ou:

ex 3502 11

– – Uscată:

3502 11 90

– – – Altele (decât cele improprii sau devenite improprii consumului uman)

ex 3502 19

– – Alta:

3502 19 90

– – – Altele (decât cele improprii sau devenite improprii consumului uman)

ex 3502 20

– Albumină de lapte, inclusiv concentratele din două sau mai multe proteine din zer:

– – Altele (decât cele improprii sau devenite improprii consumului uman)

3502 20 91

– – – Deshidratate (de exemplu, în foi, solzi, fulgi, pudră)

3502 20 99

– – – Alta

CAPITOLUL II

SCHIMBURILE COMERCIALE CU ȚĂRILE TERȚE

Articolul 2

(1)   Importurile în Comunitate de oricare dintre produsele prevăzute la articolul 1 pot fi condiționate de prezentarea unei licențe de import.

(2)   Licențele de import sunt eliberate de statele membre oricărui solicitant, indiferent de localizarea întreprinderii sale pe teritoriul Comunității și fără a aduce atingere măsurilor luate pentru aplicarea articolului 4.

(3)   Licențele de import sunt valabile pe întreg teritoriul Comunității. Aceste licențe se eliberează după constituirea unei garanții prin care se asigură că produsele se importă în termenul de valabilitate a licenței; cu excepția cazurilor de forță majoră, garanția se confiscă, integral sau parțial, dacă importul nu se realizează, sau se realizează doar parțial, în acest termen.

(4)   Termenul de valabilitate a licențelor de import și celelalte modalități de aplicare a alineatului (1) se adoptă în conformitate cu procedura menționată în articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 3

(1)   Pentru a evita sau a contracara efectele nefavorabile asupra pieței comunitare care pot rezulta din importurile de anumite produse prevăzute în articolul 1, pentru importurile de unul sau mai multe dintre aceste produse la nivelul taxei stabilit în Tariful vamal comun se plătește o taxă de import suplimentară, dacă se îndeplinesc condițiile stabilite în articolul 5 din Acordul privind agricultura, cu excepția cazurilor în care importurile riscă să perturbe piața comunitară sau în care efectele sunt disproporționate față de obiectivul prevăzut.

(2)   Prețurile de referință sub care se poate impune o taxă de import suplimentară sunt cele transmise de Comunitate Organizației Mondiale a Comerțului.

Cantitățile de referință care trebuie să fie depășite pentru impunerea unei taxe de import suplimentare se stabilesc, în special, pe baza importurilor în Comunitate efectuate în cei trei ani anteriori anului în care apar sau riscă să apară efectele nefavorabile menționate la alineatul (1).

(3)   Prețurile la import care trebuie luate în considerare la impunerea unei taxe de import suplimentare se stabilesc pe baza prețurilor de import CIF ale expedierii în cauză.

În acest scop, prețurile la import CIF se verifică pe baza prețurilor reprezentative pentru produs de pe piața mondială sau de pe piața de import comunitară pentru acest produs.

(4)   Comisia adoptă normele de aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Normele respective precizează în special:

(a)

produsele pentru care se aplică, potrivit articolului 5 din Acordul privind agricultura, taxe de import suplimentare;

(b)

celelalte criterii necesare pentru aplicarea alineatului (1) în conformitate cu articolul 5 din Acordul privind agricultura.

Articolul 4

(1)   Contingentele tarifare pentru produsele prevăzute la articolul 1, care rezultă din acordurile încheiate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, se introduc și se gestionează în conformitate cu normele adoptate potrivit procedurii menționate la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Contingentele se gestionează prin aplicarea uneia dintre următoarele metode sau a unei combinații a acestora:

(a)

metoda bazată pe ordinea cronologică de depunere a cererilor (potrivit principiului „primul venit, primul servit”);

(b)

metoda de repartizare în funcție de cantitățile solicitate la depunerea cererilor (utilizând metoda de „examinare simultană”);

(c)

metoda bazată pe caracteristicile fluxurilor comerciale tradiționale (utilizând metoda „sosiri tradiționale/noi”).

Se pot adopta alte metode adecvate.

Acestea trebuie să evite orice discriminare între operatorii în cauză.

(3)   Metoda de gestionare aplicată ține cont, după caz, de necesitățile de aprovizionare a pieței comunitare și de necesitatea de a păstra echilibrul acesteia, având cu toate acestea posibilitatea de a se inspira din metodele aplicate în trecut contingentelor corespunzătoare celor menționate la alineatul (1), fără a aduce atingere drepturilor care rezultă din acordurile încheiate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay.

(4)   Normele prevăzute la alineatul (1) dispun introducerea de contingente anuale, eșalonate corespunzător de-a lungul anului, și cuprind dacă este necesar, dispoziții referitoare la:

(a)

garanții privind natura, proveniența și originea produsului;

(b)

recunoașterea documentului utilizat pentru verificarea garanțiilor menționate la litera (a); și

(c)

condițiile de eliberare a licențelor de import și termenul lor de valabilitate.

Articolul 5

În cazul în care prețurile de pe piața comunitară cresc în mod semnificativ și în cazul în care această situație poate persista, perturbând sau riscând să perturbe astfel piața comunitară, se pot lua măsuri adecvate.

Consiliul, hotărând potrivit procedurii stabilite în articolul 37 alineatul (2) din tratat, adoptă, dacă este necesar, normele detaliate de aplicare a primului paragraf al prezentului articol.

Articolul 6

Pentru produsele enumerate la articolul 1, se pot adopta standarde comerciale care, sub rezerva necesității de a se lua în considerare caracteristicile respectivelor produse, trebuie să corespundă standardelor comerciale prevăzute la articolul 116 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru produsele prevăzute în anexa I partea XIX din regulamentul respectiv. Standardele se pot referi în special la clasificarea pe categorii de calitate, ambalare, stocare, transport, condiționare și marcare.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă standardele, domeniul de aplicare, precum și normele generale de aplicare a acestora.

Articolul 7

(1)   În măsura în care este necesar pentru funcționarea corespunzătoare a organizației comune a pieței ouălor și a prezentului regulament, Consiliul, hotărând potrivit procedurii de votare prevăzute în articolul 37 alineatul (2) din tratat, la propunerea Comisiei, poate interzice, în cazuri speciale, integral sau parțial, utilizarea regimului de perfecționare activă pentru produsele prevăzute în articolul 1 al acestui regulament destinate fabricării produselor enumerate în articolul respectiv.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), dacă situația prevăzută la alineatul (1) apare ca urgență excepțională și dacă piața comunitară este perturbată sau riscă să fie perturbată de regimul de perfecționare activă, Comisia adoptă, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, măsurile necesare. Măsurile respective se comunică Consiliului și statelor membre și sunt valabile o perioadă de cel mult șase luni și se aplică imediat. Dacă primește o cerere din partea unui stat membru, Comisia decide în termen de o săptămână de la primirea cererii.

(3)   Orice stat membru poate prezenta Consiliului decizia Comisiei în termen de o săptămână de la data notificării acesteia. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate confirma, modifica sau abroga decizia Comisiei. În cazul în care Consiliul nu ia o decizie în termen de trei luni, decizia Comisiei se consideră abrogată.

Articolul 8

(1)   Normele generale de interpretare a Nomenclaturii combinate și normele speciale de aplicare a acesteia se aplică clasificării tarifare a produselor avute în vedere de prezentul regulament. Nomenclatura tarifară care rezultă din aplicarea prezentului regulament se include în Tariful vamal comun.

(2)   Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute în prezentul regulament sau adoptate în temeiul prezentului regulament, se interzic în comerțul cu țările terțe:

(a)

perceperea oricărei taxe care are efectul echivalent al unei taxe vamale;

(b)

aplicarea oricărei restricții cantitative sau a oricărei măsuri cu efect echivalent.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 9

Nu se admit la libera circulație în interiorul Comunității mărfurile prevăzute la articolul 1, care sunt fabricate sau obținute din produse care nu intră sub incidența articolului 23 alineatul (2) și a articolului 24 din tratat.

Articolul 10

Statele membre și Comisia își comunică reciproc datele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament. Normele privind comunicarea și difuzarea acestor date se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 11

Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut în anexa II.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BORG


(1)  Avizul din 13 ianuarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 282, 1.11.1975, p. 104.

(3)  A se vedea anexa I.

(4)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXA I

REGULAMENT ABROGAT ȘI LISTA MODIFICĂRILOR ULTERIOARE

Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului

(JO L 282, 1.11.1975, p. 104).

 

Regulamentul (CEE) nr. 4001/87 al Comisiei

(JO L 377, 31.12.1987, p. 44).

 

Regulamentul (CE) nr. 3290/94 al Consiliului

(JO L 349, 31.12.1994, p. 105).

numai partea B din anexa XII

Regulamentul (CE) nr. 2916/95 al Comisiei

(JO L 305, 19.12.1995, p. 49).

numai punctul 6 din articolul 1


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 2783/75

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 4 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 4 alineatul (2) prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 4 alineatul (2) literele (a), (b) și (c)

Articolul 4 alineatele (3) și (4)

Articolul 4 alineatul (3) și (4)

Articolele 5-7

Articolele 5-7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 8 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 8 alineatul (2) prima și a doua liniuță

Articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (b)

Articolele 9 și 10

Articolele 9 și 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 12

Anexa

Anexa I

Anexa II


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 615/2009 AL COMISIEI

din 13 iulie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

35,0

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

102,6

ZZ

102,6

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

61,1

TR

53,0

ZA

66,7

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

80,2

BR

76,0

CL

83,0

CN

91,0

NZ

97,1

US

99,3

ZA

83,8

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

74,9

CL

85,2

NZ

87,2

ZA

104,7

ZZ

88,0

0809 10 00

HR

90,0

TR

200,7

XS

103,5

ZZ

131,4

0809 20 95

TR

276,4

ZZ

276,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 616/2009 AL COMISIEI

din 13 iulie 2009

de punere în aplicare a Directivei 2005/94/CE a Consiliului în ceea ce privește aprobarea compartimentelor de creștere a păsărilor de curte și a compartimentelor de creștere a altor păsări captive în privința gripei aviare, precum și a unor măsuri suplimentare de biosecuritate preventivă în aceste compartimente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (1), în special articolul 3, articolul 34 alineatul (4) și articolul 63 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În 2004, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (OIE) a introdus noțiunea de compartimentare în capitolul referitor la zonare și la regionalizare din Codul său sanitar pentru animalele terestre (2) (denumit în continuare „codul”).

(2)

Capitolul 4.3 al codului definește zonarea și compartimentarea ca fiind „proceduri puse în aplicare de o țară în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol, în vederea definirii subpopulațiilor cu statut sanitar distinct pe teritoriul său, în scopul combaterii bolilor și/sau al comerțului internațional”. Deși aspectele spațiale și buna gestionare joacă un rol important în aplicarea celor două noțiuni, zonarea se aplică unei subpopulații animale definite în principal pe criterii geografice (utilizând frontiere naturale, artificiale sau legale), în timp ce compartimentarea se aplică unei subpopulații animale definite în principal prin practici de gestionare și de creștere referitoare la biosecuritate.

(3)

În plus, capitolul 4.4 privind aplicarea compartimentării oferă un cadru structurat pentru aplicarea și recunoașterea compartimentelor în interiorul țărilor. Un compartiment poate fi compus din mai multe unități și poate fi aprobat pentru una sau mai multe boli animale specifice, pe baza unui plan de biosecuritate detaliat și documentat, elaborat și pus în aplicare pentru boala (bolile) în cauză. Este preferabil ca aprobarea inițială a unui compartiment să aibă loc într-o țară, un teritoriu sau o zonă indemnă de boală, înainte de apariția unui focar al bolii (bolilor) în cauză. Acest fapt este deosebit de important în cazul bolilor foarte contagioase, precum gripa aviară înalt patogenă. În cazul apariției unui focar, compartimentarea poate fi utilizată pentru a facilita schimburile comerciale.

(4)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) desfășurată sub deviza „Prevenirea este mai eficientă decât vindecarea” (3) (denumită în continuare „noua strategie în materie de sănătate animală”) stabilește direcția de urmat pentru dezvoltarea unei politici în materie de sănătate animală pentru perioada 2007-2013. Obiectivul noii strategii în materie de sănătate animală este de a acorda o mai mare atenție măsurilor de precauție, supravegherii bolilor, luptei împotriva acestora și cercetării, pentru a reduce incidența bolilor animale și, în cazul apariției unui focar, pentru a minimiza impactul acestuia.

(5)

Biosecuritatea joacă un rol important în cadrul noii strategii în materie de sănătate animală. În plus, compartimentarea ar încuraja fermierii din Comunitate să aplice măsuri de biosecuritate, întrucât aceasta ar facilita comerțul sigur și ar oferi astfel avantaje clare pentru crescători, prevenind în același timp bolile animale.

(6)

În acest sens, prezentul regulament ar trebui să stabilească regulile referitoare la aprobarea, suspendarea și retragerea aprobării compartimentelor în privința gripei aviare. Aceste reguli ar trebui să țină cont de cod pentru a asigura o abordare coerentă în lupta împotriva răspândirii gripei aviare, având în vedere totodată statutul sanitar distinct al compartimentelor aprobate.

(7)

Directiva 2005/94/CE stabilește anumite măsuri preventive referitoare la supravegherea și la depistarea precoce a gripei aviare și măsuri minime de control și restricții de mișcare care trebuie aplicate în cazul apariției unui focar de gripă aviară la păsările de curte sau la alte păsări captive. Unele dintre aceste măsuri trebuie să fie aplicate în compartimentele de creștere a păsărilor de curte sau a altor păsări captive, astfel cum prevede directiva respectivă.

(8)

Directiva 2005/94/CE oferă o definiție a compartimentelor de creștere a păsărilor de curte și a altor păsări captive și precizează, de asemenea, că anumite măsuri suplimentare de biosecuritate pot fi aplicate în aceste compartimente, pentru a preveni răspândirea gripei aviare.

(9)

Directiva 2005/94/CE precizează că statele membre trebuie să realizeze programe de supraveghere pentru a depista, la diferite specii de păsări de curte, prevalența de infecții cu subtipurile H5 și H7 ale virusului gripei aviare. În acest scop, programe de supraveghere obligatorii pentru gripa aviară sunt aprobate anual în statele membre. Prin urmare, aprobarea unor compartimente într-un stat membru ar trebui să aibă loc în funcție de aprobarea programului național de supraveghere al statului membru în cauză.

(10)

Decizia 2006/437/CE a Comisiei din 4 august 2006 de aprobare a unui manual de diagnostic pentru influența aviară în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (4) stabilește procedurile de diagnosticare, metodele de prelevare de eșantioane și criteriile de evaluare a rezultatelor testelor de laborator pentru confirmarea existenței unui focar de gripă aviară. Pentru ca legislația comunitară în acest domeniu să fie coerentă, aceste proceduri și metode ar trebui să fie aplicate în cadrul unui compartiment.

(11)

Pentru a facilita utilizarea unor proceduri informatizate între statele membre și pentru a asigura transparența și înțelegerea, este important ca informațiile referitoare la compartimentele aprobate și la orice acordare, suspendare sau retragere a unei aprobări să poată fi accesate în modul cel mai eficient pe întreg teritoriul Comunității. Prin urmare, statele membre ar trebui să creeze pagini de internet informative care să cuprindă astfel de informații, iar site-ul internet al Comisiei ar trebui să conțină linkuri către paginile respective.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește regulile pentru aprobarea de către statele membre a compartimentelor de creștere de păsări de curte și a compartimentelor de creștere de alte păsări captive în privința gripei aviare (denumite în continuare „compartimente”) și prevede măsuri suplimentare de biosecuritate preventivă care trebuie puse în aplicare în aceste compartimente, pentru a le acorda un statut sanitar distinct în privința gripei aviare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„plan de biosecuritate” înseamnă toate măsurile de biosecuritate puse în aplicare la nivelul exploatației;

2.

„sistem comun de gestionare a biosecurității” înseamnă:

(a)

normele comune care reglementează funcționarea unui compartiment; precum și

(b)

măsurile generale de biosecuritate puse în aplicare în toate exploatațiile compartimentului, în conformitate cu planurile lor de biosecuritate;

3.

„gestionarul compartimentului” înseamnă persoana responsabilă în mod oficial pentru compartiment, în special în sensul articolelor 3, 4 și 5, însărcinată cu:

(a)

supravegherea tuturor acțiunilor efectuate în compartiment în legătură cu sistemul comun de gestionare a biosecurității, în special în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea sistemului respectiv;

(b)

supravegherea punerii în aplicare a planurilor de biosecuritate ale exploatațiilor de către proprietarii sau deținătorii păsărilor de curte sau ai altor păsări captive; precum și

(c)

colaborarea cu autoritățile competente;

4.

„exploatație de ieșire” înseamnă o exploatație din care păsările de curte sau alte păsări captive, puii de o zi ai acestora, ouăle destinate incubației sau ouăle de masă (denumite în continuare „produse”) urmează a fi deplasate în afara compartimentului;

5.

„exploatație furnizoare” înseamnă o exploatație ale cărei produse sunt destinate unei exploatații de ieșire sau oricărei alte exploatații din interiorul unui compartiment;

6.

„toate părțile implicate” înseamnă gestionarii compartimentelor, operatorii economici, inclusiv operatorii din sectorul alimentar și operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale, astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatele (3) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (5), proprietarii și deținătorii de animale, producătorii farmaceutici sau alte industrii care livrează produse sau furnizează servicii pentru compartiment.

CAPITOLUL II

APROBAREA COMPARTIMENTELOR

Articolul 3

Cereri de aprobare a compartimentelor

(1)   Gestionarul compartimentului transmite autorității competente cererile voluntare de aprobare a compartimentelor (denumite în continuare „cereri”).

(2)   Cererea conține următoarele informații:

(a)

numele gestionarului compartimentului, calificările și statutul acestuia, datele sale de contact și adresa compartimentului;

(b)

o descriere detaliată a compartimentului, astfel cum se precizează în partea 1 a anexei;

(c)

o descriere a sistemului comun de gestionare a biosecurității și a planurilor de biosecuritate ale exploatațiilor compartimentului, astfel cum se precizează în partea 2 a anexei;

(d)

informații detaliate privind măsurile, criteriile și cerințele specifice pentru supravegherea bolii, în special protecția și supravegherea specifică pentru gripa aviară, astfel cum se precizează în partea 3 a anexei.

Articolul 4

Acordarea aprobării compartimentelor

(1)   Aprobarea inițială a unui compartiment este acordată doar de către autoritatea competentă pentru compartimentele situate pe teritoriul sau pe o parte din teritoriul unui stat membru, în care nu se aplică restricții în privința gripei aviare, în conformitate cu legislația comunitară.

Aprobarea inițială a unui compartiment este acordată doar într-un stat membru al cărui program național de supraveghere realizat în vederea depistării, la diferite specii de păsări de curte, a prevalenței de infecții cu subtipurile H5 și H7 ale virusului gripei aviare a fost aprobat.

(2)   Înainte de a acorda aprobarea pentru un compartiment, autoritatea competentă se asigură că, în compartimentul respectiv:

(a)

au fost aplicate măsuri specifice de protecție și de supraveghere pentru gripa aviară, pe o perioadă de cel puțin șase luni înainte de data cererii, astfel cum se prevede în partea 3 a anexei (incluzând cel puțin o procedură de testare, astfel cum se prevede la punctul 4 din partea 3 a anexei), iar prezența gripei aviare nu a fost depistată în niciuna dintre exploatațiile compartimentului pe parcursul perioadei respective;

(b)

sunt aplicate, după caz, planuri de vaccinare, în conformitate cu legislația comunitară;

(c)

informațiile transmise în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) sunt complete și exacte;

(d)

un sistem comun de gestionare a biosecurității, astfel cum se precizează la punctul 1 din partea 2 a anexei, a fost pus în aplicare și s-a dovedit a fi suficient pentru a asigura un statut sanitar distinct în privința gripei aviare pentru populația de păsări de curte sau de alte păsări captive a compartimentului;

(e)

a fost efectuat un control oficial la fața locului, cu rezultate favorabile în ceea ce privește literele (a)-(d).

(3)   Compartimentul poartă un singur nume și primește un singur număr de aprobare.

(4)   Autoritatea competentă se asigură că, în urma acordării unei aprobări pentru un compartiment, acesta din urmă este înscris imediat pe lista compartimentelor aprobate aflată pe pagina de internet informativă prevăzută la articolul 9 alineatul (1), împreună cu informații detaliate privind amplasarea exploatațiilor compartimentului și precizând dacă acestea sunt exploatații de ieșire sau furnizoare („lista compartimentelor aprobate”).

CAPITOLUL III

CONDIȚII PENTRU PĂSTRAREA APROBĂRII COMPARTIMENTELOR

Articolul 5

Responsabilitățile și obligațiile gestionarului compartimentului

În urma acordării unei aprobări pentru un compartiment, gestionarul acestuia:

1.

supraveghează și monitorizează compartimentul pentru a se asigura că acesta corespunde în continuare informațiilor transmise în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și criteriilor și cerințelor prevăzute în anexă; în special, aceste informații trebuie să fie actualizate și puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia;

2.

se asigură că activitățile de supraveghere a bolilor, în special a gripei aviare, se desfășoară în conformitate cu sistemul comun de gestionare a biosecurității și cu fiecare plan de biosecuritate al exploatațiilor compartimentului și că:

(a)

există un sistem de alertă rapidă pentru depistarea prezenței gripei aviare și se efectuează prelevări de eșantioane și teste de diagnostic, în conformitate cu Decizia 2006/437/CE și cu partea 3 a anexei la prezentul regulament;

(b)

planurile de supraveghere prevăzute la punctul 4 din partea 3 a anexei sunt actualizate în cazul identificării unui risc sporit de apariție a gripei aviare;

(c)

toate testele de diagnostic privind gripa aviară sunt efectuate în laboratoare aprobate oficial în acest scop de către autoritatea competentă; informațiile referitoare la supraveghere și la rezultate sunt puse la dispoziția autorității competente;

(d)

orice rezultate neconcludente sau pozitive ale operațiunilor de supraveghere desfășurate în compartiment sunt comunicate imediat autorității competente, astfel încât eșantioanele aferente să poată fi trimise pentru confirmare laboratorului național de referință sau laboratorului comunitar de referință pentru gripa aviară;

3.

se asigură că orice vaccinare se efectuează în conformitate cu sistemul comun de gestionare a biosecurității și cu fiecare plan de biosecuritate al exploatațiilor compartimentului și că planurile și procedurile de vaccinare sunt puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia;

4.

organizează periodic audituri interne sau externe pentru a garanta punerea efectivă în aplicare, în cadrul compartimentului, a tuturor măsurilor de biosecuritate, a activităților de supraveghere și a sistemului de trasabilitate și păstrează rezultatele acestor audituri, inclusiv ale celor realizate în cadrul unui sistem de asigurare a calității, pentru a le putea pune la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia;

5.

informează imediat autoritatea competentă dacă:

(a)

compartimentul nu mai corespunde informațiilor transmise în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) sau criteriilor și cerințelor prevăzute în anexă;

(b)

sistemul comun de gestionare a biosecurității sau un plan de biosecuritate a fost modificat sau adaptat situației epidemiologice, inclusiv atunci când se adaugă sau se retrage o exploatație din compartiment.

Articolul 6

Responsabilitățile și obligațiile autorității competente

(1)   Autoritatea competentă se asigură că, în cadrul compartimentelor, se efectuează controale oficiale la fața locului bazate pe riscuri, pentru a verifica dacă acestea corespund în continuare informațiilor transmise în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și criteriilor și cerințelor prevăzute în anexă („controalele”).

(2)   Controalele se efectuează la intervale bazate pe:

(a)

situația epidemiologică din interiorul și din exteriorul compartimentului, în special în privința gripei aviare;

(b)

informații privind orice modificări sau adaptări ale sistemului comun de gestionare a biosecurității sau ale planurilor de biosecuritate ale exploatațiilor compartimentului, astfel cum prevede articolul 5 alineatul (5) litera (b).

(3)   Autoritatea competentă este responsabilă de orice certificare care atestă faptul că produsele provin dintr-un compartiment aprobat.

CAPITOLUL IV

SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA APROBĂRII COMPARTIMENTELOR

Articolul 7

Suspendarea aprobării compartimentelor

(1)   Dacă un control sau informațiile epidemiologice referitoare la compartiment arată că acesta nu mai corespunde informațiilor transmise în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) sau criteriilor și cerințelor prevăzute în anexă, autoritatea competentă suspendă imediat aprobarea compartimentului în cauză, iar gestionarul compartimentului se asigură de luarea unor măsuri imediate pentru corectarea acestei neconformități.

(2)   După suspendarea aprobării unui compartiment, autoritatea competentă suspendă orice certificare care atestă faptul că produsele provin dintr-un compartiment aprobat.

(3)   În cazul în care aprobarea unui compartiment a fost suspendată, autoritatea competentă nu ridică suspendarea înainte de a verifica faptul că a fost lansată o acțiune corectivă în termen de 30 de zile de la data suspendării și că a fost efectuat un control ulterior cu rezultate favorabile.

Articolul 8

Retragerea aprobării compartimentelor

(1)   Autoritatea competentă retrage aprobarea unui compartiment în cazul în care, în urma suspendării compartimentului în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), controlul ulterior efectuat în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) demonstrează că:

(a)

compartimentul continuă să nu corespundă informațiilor transmise în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) sau criteriilor și cerințelor prevăzute în anexă; sau

(b)

un focar de gripă aviară a apărut în compartiment.

(2)   În urma retragerii unei aprobări pentru un compartiment, autoritatea competentă:

(a)

întrerupe eliberarea oricărei certificări care atestă faptul că produsele provin dintr-un compartiment aprobat;

(b)

elimină numele compartimentului de pe lista compartimentelor aprobate.

(3)   După eliminarea numelui unui compartiment de pe lista compartimentelor aprobate, acesta poate fi reintrodus doar în urma depunerii unei noi cereri în conformitate cu capitolul II.

CAPITOLUL V

PAGINA DE INTERNET INFORMATIVĂ ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 9

Pagina de internet informativă

(1)   Statele membre:

(a)

stabilesc o listă a compartimentelor aprobate cuprinzând informațiile cerute la articolul 4 alineatele (3) și (4);

(b)

creează o pagină de internet informativă pentru ca lista compartimentelor aprobate să poată fi accesată pe cale electronică;

(c)

transmit Comisiei adresa electronică a paginilor de internet informative;

(d)

actualizează pagina lor de internet informativă pentru a ține imediat cont de orice noi aprobări sau retrageri de aprobări ale compartimentelor.

(2)   Comisia ajută statele membre să pună aceste informații la dispoziția publicului, comunicând adresa electronică a site-ului său web, care conține linkuri naționale către paginile de internet informative.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (Codul sanitar pentru animalele terestre 2008).

(3)  COM 539(2007) final.

(4)  JO L 237, 31.8.2006, p. 1.

(5)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.


ANEXĂ

CRITERII ȘI CERINȚE PENTRU COMPARTIMENTE

PARTEA 1

Descrierea compartimentului în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (b)

Descrierea compartimentului în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (b) se bazează pe una sau mai multe hărți ale compartimentului care indică limitele acestuia, amplasarea precisă a tuturor componentelor sale, inclusiv exploatațiile și instalațiile acestora și toate unitățile funcționale aferente, cum ar fi unitățile de prelucrare sau de depozitare a alimentelor pentru animale și unitățile de depozitare a altor materiale.

Cererea trebuie să cuprindă informații suficiente pentru a oferi o descriere detaliată a compartimentului, în special:

1.

informații referitoare la factorii de infrastructură și la contribuția acestora la o separare epidemiologică între păsările de curte și alte păsări captive din compartiment și populațiile animale cu un statut sanitar distinct, inclusiv:

(a)

o descriere a tipului de activitate și a produselor provenind din compartiment, inclusiv a capacităților totale ale instalațiilor și a numărului de păsări de curte sau de alte păsări captive prezente;

(b)

o diagramă care descrie în mod clar toate activitățile desfășurate în compartiment și responsabilitățile, rolurile și interrelațiile tuturor părților implicate;

(c)

o descriere a interacțiunilor funcționale dintre exploatațiile compartimentului, inclusiv un plan al tuturor instalațiilor care arată legăturile dintre acestea;

(d)

o descriere a mijloacelor de transport al animalelor și al produselor de origine animală, a traseelor obișnuite ale acestora și a locurilor de curățare și de staționare;

2.

informații referitoare la situația epidemiologică în privința gripei aviare și la factorii de risc, incluzând următoarele elemente:

(a)

antecedentele epidemiologice ale exploatațiilor compartimentului, în special statutul lor sanitar și orice informație referitoare la gripa aviară;

(b)

deplasările înspre compartiment, dinspre acesta sau în interiorul său („intrări, ieșiri”), cum ar fi deplasările de persoane, produse, alte animale, produse de origine animală sau alte produse în contact cu animalele, vehicule de transport, echipamente, alimente pentru animale, apă de consum și ape uzate;

(c)

prezența altor exploatații de păsări de curte și de alte păsări captive în apropierea compartimentului, inclusiv densitatea (precum fermele pentru reproducere sau pentru îngrășare, gospodăriile, piețele, centrele de colectare, abatoarele, grădinile zoologice);

(d)

factorii de mediu prezentând riscuri, cum ar fi căile navigabile, locurile de repaos și de întâlnire a animalelor sălbatice (inclusiv rutele de migrare ale păsărilor sălbatice), prezența rozătoarelor, antecedentele de contaminare a mediului cu agentul gripei aviare;

(e)

factorii de risc și posibilele căi de intrare și de răspândire a gripei aviare în interiorul compartimentului, în conformitate cu legislația comunitară și/sau cu standardele și orientările Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE);

(f)

sistemul de alertă rapidă pus la punct pentru a informa autoritatea competentă în cazul depistării unui factor de risc sau a unei căi posibile menționate la litera (e).

PARTEA 2

Descrierea sistemului comun de gestionare a biosecurității și a planurilor de biosecuritate în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (c)

1.

Sistemul comun de gestionare a biosecurității cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(a)

bune practici în materie de igienă animală;

(b)

un sistem de trasabilitate pentru toate deplasările între exploatațiile compartimentului și pentru toate intrările și ieșirile; sistemul de trasabilitate trebuie să fie documentat continuu și pus la dispoziția autorității competente în orice moment;

(c)

un plan comun privind analiza riscurilor și punctele critice de control (plan HACCP);

(d)

planul (planurile) de biosecuritate al(e) exploatațiilor compartimentului și o evaluare a eficienței lor în conformitate cu un nivel definit de riscuri.

2.

Planurile de biosecuritate ale exploatațiilor din cadrul sistemului comun de gestionare a biosecurității cuprind cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(a)

un sistem documentat de punere în aplicare a unui plan de igienă a personalului, incluzând practici de igienă generale și specifice, o formare generală și specifică pentru personalul permanent și temporar și procedura de control a respectivului plan de igienă, cuprinzând, printre altele, o regulă conform căreia personalul (i) nu trebuie să dețină cu titlu personal păsări de curte sau alte păsări și (ii) nu trebuie să se apropie de păsări de curte sau de alte păsări, altele decât cele din compartiment, într-un interval de timp de cel puțin 72 de ore înainte de a intra în exploatație; acest interval de timp poate fi redus în caz de nevoie urgentă de personal specific, dar nu trebuie sub nicio formă să fie mai mic de 24 de ore, iar procedura de atenuare a riscului trebuie să fie descrisă în planul de biosecuritate;

(b)

fluxurile de produse și de personal, descrise în cadrul unei diagrame a tuturor instalațiilor exploatației, cu niveluri de biosecuritate codificate prin culori diferite; toate punctele de acces la instalații trebuie să dispună de o zonă tampon cu un vestiar și incluzând, după caz, dușuri, cu zone curate și zone murdare separate;

(c)

un plan care reglementează deplasările oricărei persoane care intră sau iese din exploatație, stabilind o distincție între persoanele sau vizitatorii autorizați și neautorizați și cuprinzând o descriere a barierelor fizice (cum ar fi gardurile vii, gardurile sau orice altă barieră care definește în mod clar perimetrele instalațiilor exploatației), a semnelor, a porților încuiate și a intrărilor clădirilor; vizitatorilor externi (inclusiv auditorilor sau inspectorilor) trebuie să li se ceară să nu se fi aflat în contact cu păsări de curte sau cu alte păsări într-un interval de timp de cel puțin 72 de ore înainte de a intra în exploatație; acest interval de timp poate fi prelungit în funcție de factorii de risc (de exemplu, în cazul vizitatorilor provenind dintr-o zonă de protecție sau de supraveghere); intervalul de timp poate fi redus pentru medicii veterinari oficiali sau în caz de nevoie urgentă de o intervenție externă specifică (precum cea a unui consultant sau a unui medic veterinar), dar nu trebuie sub nicio formă să fie mai mic de 24 de ore, iar procedura de atenuare a riscului trebuie să fie descrisă în planul de biosecuritate;

(d)

un plan de reglementare și de înregistrare a deplasărilor de vehicule înspre exploatații, dinspre sau între acestea, inclusiv a vehiculelor particulare sau de livrare (de exemplu, de alimente pentru animale, de animale sau de alte produse); trebuie păstrat un registru al tuturor deplasărilor de vehicule;

(e)

un sistem de trasabilitate a animalelor și a produselor, permițând urmărirea tuturor deplasărilor înspre exploatații, dinspre sau între acestea (intrări, ieșiri);

(f)

un protocol de prevenire a contaminărilor, inclusiv a contaminării prin aprovizionare, transport, depozitare, livrare și eliminare de:

(i)

ambalaje (de exemplu, utilizarea de ambalaje noi sau dezinfectate);

(ii)

materiale pentru așternut (de exemplu, o perioadă adecvată de carantină în depozit sau o dezinfectare a materialelor pentru așternut);

(iii)

alimente pentru animale (de exemplu, utilizarea unor sisteme proprii de alimentație);

(iv)

apă (de exemplu, un sistem intern de tratare a apei);

(v)

subproduse de origine animală, precum cadavrele, gunoiul de grajd, ouăle murdare/crăpate sau embrionii morți în ou;

(g)

un plan de curățare și de dezinfectare a exploatației, a echipamentelor acesteia și a materialelor utilizate; trebuie stabilit un protocol specific privind curățarea și dezinfectarea vehiculelor;

(h)

un plan de control al dăunătorilor, inclusiv al rozătoarelor și al altor animale sălbatice, asigurând bariere fizice și măsuri în cazul în care se constată semne ale activității acestora;

(i)

un plan HACCP pentru gripa aviară, elaborat conform celor șapte etape [respectiv analiza riscurilor, lista punctelor critice de control (PCC), limitele critice, procedurile de monitorizare, acțiunile corective, verificarea și registrele] și care cuprinde cel puțin următoarele elemente:

(i)

date referitoare la producția de păsări de curte sau de alte păsări captive și alte date cu privire la perioade precise (istoricul morbidității și al mortalității, informații privind medicamentele utilizate, puii ieșiți din ou, date referitoare la alimentele pentru animale și la consumul de apă);

(ii)

informații privind verificările clinice și planurile de prelevare de eșantioane pentru supravegherea activă și pasivă și analizele de depistare (frecvențe, metode, rezultate);

(iii)

un registru al vizitatorilor exploatației, suficient de detaliat pentru a putea regăsi și contacta orice vizitator;

(iv)

informații privind orice program de vaccinare aplicat, inclusiv privind tipul de vaccin utilizat și frecvența și datele de administrare;

(v)

registre informative detaliate privind măsurile corective luate și punctele critice de control aferente care nu au fost respectate.

Toate părțile implicate sunt pe deplin informate și respectă regulile planului HACCP, care constituie instrumentul de gestionare a compartimentului și garantează măsurile de biosecuritate și practicile de gestionare.

Planul HACCP ia în considerare lista riscurilor și a căilor de intrare care trebuie identificate în prealabil. Acesta este adaptat nivelului de risc și cuprinde acțiuni detaliate care trebuie realizate în cazul apariției unui risc sporit, precum frecvența prelevării de eșantioane.

3.

Măsuri corective și actualizări

Sistemul comun de gestionare a biosecurității și planurile de biosecuritate precizează dacă o anumită încălcare trebuie considerată ca fiind minoră sau majoră, precum și măsurile corective care trebuie luate.

Planurile de biosecuritate sunt actualizate în funcție de nivelul de risc, în special în cazul în care un focar de gripă aviară este suspectat sau confirmat în mod oficial în statul membru ori în regiunea sau zona în care este situat compartimentul (precum impunerea de restricții asupra deplasării vehiculelor, a materialelor, a animalelor și/sau a personalului sau punerea în aplicare a unor proceduri suplimentare de dezinfectare).

PARTEA 3

Protecția și supravegherea specifică pentru gripa aviară

1.

Un sistem fizic adecvat de protecție împotriva păsărilor este pus la punct pentru a evita contactul cu păsările sălbatice și pentru a împiedica orice contaminare a alimentelor pentru animale, a apei și a așternuturilor. Mediul înconjurător direct al exploatațiilor nu trebuie să atragă păsările sălbatice.

2.

Controlul intrărilor și al ieșirilor

(a)

Diagrama menționată la punctul 1 litera (a) din partea 1 precizează locația tuturor tipurilor de păsări de curte și de alte păsări captive, inclusiv a crescătorilor în linie pură, a străbunicilor, a bunicilor, a părinților și a animalelor de producție, precum efectivele, incubatoarele, locurile de creștere, de ouat, locurile unde se efectuează probe, locurile de stocare a ouălor și toate locațiile unde sunt păstrate ouăle sau păsările; ea arată fluxurile de produse între locațiile respective.

(b)

Un protocol detaliat reglementează deplasările de păsări de curte sau de alte păsări captive, de ouă ale acestora și de alte produse aferente; păsările de curte sau alte păsări captive, ouăle acestora și alte produse aferente care pătrund în orice exploatație a compartimentului trebuie să provină dintr-o exploatație având același statut sanitar în privința gripei aviare și/sau să fie verificate pentru a se garanta că acestea nu prezintă niciun risc de introducere a agentului gripei aviare.

(c)

Păsările de curte sau alte păsări captive și ouăle destinate incubației deplasate către un compartiment sau în interiorul acestuia sunt identificate într-un mod care să permită verificarea istoricului lor; efectivele și/sau ouăle sunt însoțite de documente adecvate de identificare.

(d)

În cazul unei locații cu păsări de diferite vârste, un protocol scris reglementează adăugarea și eliminarea de păsări de curte sau de alte păsări captive, inclusiv spălarea și dezinfectarea cotețelor de prindere.

3.

Același compartiment nu poate să conțină și exploatații de păsări de curte și exploatații de alte păsări captive. Aceeași exploatație nu poate să conțină diferite specii de păsări de curte, cu excepția incubatoarelor.

4.

Planul de supraveghere a compartimentului, aflat sub responsabilitatea gestionarului compartimentului, presupune o supraveghere activă continuă bazată pe prelevarea aleatorie a 20 de eșantioane de sânge de la păsările de curte sau de la alte păsări captive din aceeași unitate de producție, în vederea realizării testelor serologice pentru gripa aviară:

(a)

cel puțin o dată la șase luni în cursul perioadei de producție, în cazul în care niciun focar de gripă aviară înalt patogenă (HPAI – highly pathogenic avian influenza) nu a fost confirmat la păsările de curte sau la alte păsări captive în cursul celor șase luni anterioare pe teritoriul statului membru;

(b)

cel puțin o dată la trei luni, în cazul în care un focar de HPAI la păsările curte sau la alte păsări captive a fost confirmat în cursul celor șase luni anterioare pe teritoriul statului membru;

(c)

atunci când compartimentul este situat într-o zonă cu restricții de deplasare, din cauza existenței unui focar de gripă aviară în temeiul legislației comunitare, în termen de o săptămână de la data de depistare a focarului și cel puțin la fiecare 21 de zile; în plus, fără a aduce atingere oricăror dispoziții specifice ale legislației comunitare, planul de supraveghere este actualizat și prevede o supraveghere clinică sporită și o supraveghere virologică activă, efectuate în termen de o săptămână de la data de depistare a focarului și, ulterior, cel puțin la fiecare 21 de zile, pe:

(i)

un eșantion de 20 de recoltări traheale/orofaringeale și de 20 de recoltări cloacale prelevate în mod aleatoriu de la păsările de curte sau de la alte păsări captive din aceeași unitate de producție; precum și pe

(ii)

eșantioane prelevate de la cinci păsări bolnave sau moarte, dacă există.

5.

Sistemul de alertă rapidă prevăzut la articolul 5 alineatul (2) litera (a) trebuie să se bazeze pe un protocol scris care să specifice procedurile de notificare. El se adaptează, în mod special, diferitelor specii de păsări de curte și de alte păsări captive și sensibilității lor respective la gripa aviară și:

(a)

recomandă nivelurile de acțiune, precum o mortalitate mai mare sau egală cu un prag definit, scăderi semnificative ale consumului de alimente pentru animale și/sau de apă și/sau ale producției de ouă, schimbări comportamentale sau alți indicatori relevanți;

(b)

descrie măsurile care trebuie luate;

(c)

conține o listă a personalului responsabil care trebuie informat.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre

14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/25


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 8 iulie 2009

de numire a unui judecător în cadrul Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene

(2009/541/CE, Euratom)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 224,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 140,

întrucât, în temeiul articolelor 5 și 7, coroborate cu articolul 47 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție, și ca urmare a demisiei domnului Daniel ŠVÁBY, se impune numirea unui judecător în cadrul Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene pe durata restantă a mandatului domnului Daniel ŠVÁBY, și anume până la 31 august 2010,

DECID:

Articolul 1

Domnul Juraj SCHWARCZ este numit judecător în cadrul Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene pentru perioada 7 octombrie 2009-31 august 2010.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2009.

Președintele

C. DANIELSSON


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/26


DECIZIA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBRE

din 8 iulie 2009

de numire a unui judecător în cadrul Curții de Justiție a Comunităților Europene

(2009/542/CE, Euratom)

REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 223,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 139,

întrucât, în temeiul articolelor 5 și 7 din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție și ca urmare a demisiei domnului Peter JANN, se impune numirea unui judecător în cadrul Curții de Justiție a Comunităților Europene pe durata restantă a mandatului domnului Peter JANN, și anume până la 6 octombrie 2012,

DECID:

Articolul 1

Doamna Maria BERGER este numită judecător în cadrul Curții de Justiție a Comunităților Europene, pentru perioada 7 octombrie 2009-6 octombrie 2012.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2009.

Președintele

C. DANIELSSON


Comisie

14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/27


DECIZIA COMISIEI

din 13 august 2008

de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de exterior

[notificată cu numărul C(2008) 4452]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/543/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice pentru etichetele ecologice, pe categorii de produse.

(3)

Este necesar să se adopte o nouă decizie de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de exterior.

(4)

Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de trei ani.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie se bazează pe proiectele de criterii elaborate de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, instituit în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupul de produse „vopsele și lacuri de exterior” include vopsele și lacuri de exterior decorative și de protecție, baițuri și produse similare utilizate pentru clădiri și mobilă, podele și garduri de exterior, conform alineatului (2), destinate utilizatorilor amatori sau profesioniști, concepute, în primul rând, pentru uz exterior și comercializate ca atare.

Această categorie de produse include, inter alia, acoperiri și vopsele pentru podele; produse nuanțate de către distribuitori, la cererea decoratorilor amatori sau profesioniști; sisteme de nuanțare; vopsele decorative în formulă lichidă sau solidă care au fost precondiționate, nuanțate sau preparate de către producător pentru a răspunde nevoilor clienților, inclusiv vopsele pentru lemn, baițuri pentru lemn și pontoane, acoperiri pentru zidărie și acoperiri de finisare pentru suprafețe metalice (cu excepția acoperirilor de finisare și a grundurilor anticorosive), precum și grunduri (și substraturi) pentru aceste sisteme de produse.

(2)   „Vopsea” înseamnă un material pigmentat de acoperire, sub formă lichidă, de pastă sau pulbere, care, aplicat pe un suport, formează o peliculă opacă cu rol protector, decorativ sau cu proprietăți tehnice specifice.

„Lac” înseamnă un material de acoperire transparent care, aplicat pe un suport, formează o peliculă solidă, transparentă, cu rol protector, decorativ sau cu proprietăți tehnice specifice.

După aplicare, vopseaua sau lacul se usucă și formează un strat solid, aderent și protector.

Vopselele și lacurile decorative sunt vopselele și lacurile care se folosesc pentru clădiri, amenajări și instalații, precum și pentru mobilă, podele și garduri, în scop decorativ și de protecție. Acestea se aplică in situ. Rolul acestora este unul decorativ, însoțit de un rol protector.

Baițurile (lazurile) sunt acoperiri care formează un strat transparent sau semitransparent pentru decorarea și protejarea lemnului de intemperii, permițând o întreținere ușoară.

Lacurile pentru suprafețe de zidărie sunt materiale care formează un strat decorativ sau protector și care se utilizează pentru suprafețe din beton, cărămizi (care permit vopsirea), panouri, tencuieli, silicat de calciu sau fibrociment. Acestea sunt destinate, în principal, utilizării pentru exterior, dar pot fi utilizate pentru interior sau pentru scafe și plafoanele balcoanelor.

„Sistemele de nuanțare” reprezintă o metodă de preparare a vopselelor colorate prin amestecarea unei „baze” cu nuanțe colorate.

(3)   Următoarele produse nu sunt incluse în această categorie:

(a)

acoperirile anticorosive;

(b)

acoperirile antivegetative;

(c)

produsele de protejare a lemnului;

(d)

acoperirile pentru anumite scopuri industriale și profesionale, inclusiv acoperirile de mare rezistență;

(e)

orice produs conceput, în primul rând, pentru uz interior și comercializat ca atare.

Articolul 2

(1)   Pentru acordarea etichetei ecologice comunitare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 și cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol, vopselele și lacurile trebuie să se încadreze în categoria de produse „vopsele și lacuri de exterior”, în conformitate cu articolul 1, și să respecte criteriile ecologice stabilite în anexa la prezenta decizie.

(2)   Acoperirile performante bicomponente destinate unor scopuri specifice trebuie să respecte următoarele condiții:

(a)

ambele componente ale acestora trebuie să îndeplinească criteriile ecologice stabilite în anexă [cu excepția criteriului pentru compușii organici volatili (COV)];

(b)

trebuie să fie însoțite de informații prin care să se explice că aceste componente individuale nu trebuie utilizate separat sau și nu trebuie amestecate cu alte produse;

(c)

produsul final gata de utilizare trebuie să îndeplinească criteriile ecologice, inclusiv criteriul pentru COV.

(3)   Acoperirile comercializate atât pentru uz interior, cât și exterior trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în prezenta decizie pentru vopselele și lacurile de exterior, precum și criteriile prevăzute în Decizia 2009/544/CE a Comisiei (2) pentru vopselele și lacurile de interior.

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse „vopsele și lacuri de exterior”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente acestora sunt valabile 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 4

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „vopsele și lacuri de exterior” este „33”.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 august 2008.

Pentru Comisie

Olli REHN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 39 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

A.   CADRU

Scopurile criteriilor

Aceste criterii au ca scop, în special:

utilizarea eficientă a produsului și minimizarea deșeurilor;

reducerea riscurilor de mediu și a altor riscuri (de exemplu, acumularea de ozon în troposferă) prin reducerea emisiilor de solvenți;

reducerea deversării de substanțe toxice sau poluante în ape. Criteriile se stabilesc la niveluri care promovează etichetarea vopselelor și lacurilor de exterior cu un impact scăzut asupra mediului.

Cerințele de evaluare și verificare

În cadrul fiecărui criteriu sunt indicate cerințele specifice de evaluare și verificare.

Atunci când solicitantului i se cere să prezinte declarații, documentație, analize, rapoarte de testare sau alte dovezi care să ateste îndeplinirea criteriilor, se înțelege că aceste documente pot proveni de la solicitant și/sau furnizorul (furnizorii) acestuia și/sau de la furnizorul (furnizorii) celui (celor) din urmă etc., după caz.

Dacă este cazul, se pot utiliza metode de testare diferite de cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care organismul competent care examinează cererea le consideră a fi echivalente.

Dacă este cazul, organismele competente pot solicita documente doveditoare și pot efectua verificări independente.

Se recomandă organismelor competente să ia în considerare punerea în aplicare a sistemelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS sau EN ISO14001, la evaluarea cererilor și verificarea îndeplinirii criteriilor (Notă: nu este necesară punerea în aplicare a unor astfel de sisteme de management de mediu).

În cazul în care criteriile fac referire la ingrediente, acestea includ substanțe și preparate. Definițiile „substanțelor” și „preparatelor” sunt prevăzute în Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1)].

Trebuie furnizată organismului competent formula exactă a produsului pentru toate substanțele din componența acestuia utilizate de solicitant. Orice substanță, inclusiv impuritățile, prezentă în concentrații mai mari de 0,01 % (m/m) trebuie raportată, cu excepția cazului în care criteriile specifică o concentrație mai mică.

B.   CRITERII ECOLOGICE

Toate criteriile, cu excepția criteriului 3 referitor la limitele de COV, se aplică pentru vopsea sau lac în ambalajul său. Conform Directivei 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), limitele de COV se referă la produsul gata de utilizare și, prin urmare, conținutul maxim de COV trebuie calculat pe baza oricăror adaosuri recomandate, de exemplu coloranți și/sau diluanți. Pentru efectuarea acestui calcul, sunt necesare datele oferite de furnizorii de materii prime privind conținutul de substanță solidă, conținutul de COV și densitatea produsului.

Criteriile 1 și 2 se aplică numai în cazul vopselelor de culoare albă și de culori deschise (inclusiv acoperiri de finisare, grunduri, substraturi și/sau produse intermediare).

În cazul sistemelor de nuanțare, criteriile 1 și 2 se aplică numai pentru alb (baza conținând cea mai mare parte a TiO2). În cazul în care baza de culoare albă nu îndeplinește cerința de cel puțin 6 m2 pe litru la o putere de acoperire de 98 % conform criteriului 7(a), criteriile trebuie îndeplinite după nuanțarea necesară pentru a produce culoarea standard RAL 9010.

Criteriile 1 și 2 nu se aplică acoperirilor transparente.

1.   Pigmenții albi

Conținutul de pigment alb (pigmenți albi anorganici cu un indice de refracție de peste 1,8): Vopselele au un conținut de pigment alb mai mic sau egal cu 38 g pe m2 de peliculă uscată, cu o opacitate de 98 %. Această cerință nu se aplică pentru lacuri și baițuri.

Evaluare și verificare: Solicitantul fie prezintă o declarație de neutilizare, fie precizează conținutul de pigmenți albi și rata de dispersare, alături de calculul detaliat indicând respectarea acestui criteriu.

2.   Dioxid de titan

Dioxidul de titan: Emisiile și deversările de deșeuri rezultate în urma producerii oricărui pigment utilizat pe bază de dioxid de titan nu depășesc următoarele valori [derivate din Documentul de referință privind cele mai bune tehnologii disponibile pentru fabricarea de substanțe chimice anorganice în volume mari (BREF) (August 2007)]:

emisii de SOx (exprimate ca SO2): 266 mg pe m2 de peliculă uscată (cu o opacitate de 98 %);

deșeuri pe bază de sulfați: 19 g pe m2 de peliculă uscată (cu o opacitate de 98 %);

deșeuri pe bază de cloruri: 3,9, 6,8 și, respectiv, 12,5 g pe m2 de peliculă uscată (cu o opacitate de 98 %), pentru rutilul natural, rutilul sintetic și scorie.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă fie o declarație de neutilizare, fie documentație justificativă indicând nivelurile respective de emisii și deversări de deșeuri pentru acești parametri, conținutul de dioxid de titan al produsului, puterea de dispersare, precum și calcule detaliate indicând respectarea acestui criteriu.

3.   Compuși organici volatili (COV)

Conținutul de COV nu depășește:

Clasificarea produsului (Directiva 2004/42/CE)

Limite de COV (g/l inclusiv apă)

Acoperiri pentru pereții exteriori cu substrat mineral

40

Vopsele pentru decorațiuni exterioare și acoperire de protecție pentru lemn și metal, inclusiv substraturile

90

Lacuri pentru decorațiuni exterioare și baițuri, inclusiv baițurile opace

90

Baițuri de exterior cu strat de grosime minimă

75

Grunduri (pentru exterior)

15

Grunduri pentru mărirea aderenței (pentru exterior)

15

Acoperiri performante monocomponente

100

Acoperiri performante bicomponente pentru utilizări finale specifice, de exemplu pentru podele

100

În acest context, compuși organici volatili (COV) înseamnă orice compuși organici care au un punct de fierbere inițial mai mic sau egal cu 250 °C, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa, conform definiției din Directiva 2004/42/CE. Subcategoriile de vopsele și lacuri din directivă sunt utilizate pentru a defini limitele de COV. Numai categoriile semnificative în ceea ce privește acoperirile pentru exterior sunt prezentate aici.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu. Solicitatul indică conținutul de COV pentru toate produsele.

4.   Hidrocarburile aromatice volatile (HAV)

Nu se adaugă hidrocarburi aromatice volatile în mod direct înainte sau în timpul nuanțării produsului (dacă este cazul); totuși, se pot adăuga ingrediente care conțin HAV până la o limită la care conținutul de HAV să nu depășească 0,1 % (m/m) din conținutul produsului final.

În acest context, hidrocarbură aromatică volatilă (HAV) înseamnă orice compus organic conform definiției din Directiva 2004/42/CE care are un punct de fierbere inițial mai mic sau egal cu 250 °C, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa și care conține cel puțin un nucleu aromatic în formula sa structurală desfășurată.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, prin care declară că nu au fost adăugate alte HAV decât cele conținute în ingredientele prefabricate și, dacă este cazul, declarații de la furnizorii ingredientelor pentru confirmarea conținutului de HAV al acestora.

5.   Metale grele

Nu se folosesc ca ingrediente sau substanțe de nuanțare a produsului următoarele metale grele sau compușii acestora (după caz) (fie ca substanță, fie ca parte a unui preparat folosit): cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsenic, bariu (cu excepția sulfatului de bariu), seleniu, antimoniu.

Nu se adaugă cobalt ca ingredient, cu excepția sărurilor de cobalt folosite ca sicativ în vopselele alchide. Aceste săruri pot fi utilizate într-o concentrație care să nu depășească 0,05 % (m/m) din produsul final, măsurată ca cobalt metal. Cobaltul conținut în pigmenți face excepție, de asemenea, de la această cerință.

Se acceptă ca ingredientele să conțină urme din aceste metale până la 0,01 % (m/m) provenite din impuritățile materiilor prime.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, precum și declarații de la furnizorii ingredientelor (dacă este cazul).

6.   Substanțe periculoase

(a)

Produsul: Produsul nu se clasează în categoria celor foarte toxice, toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene, toxice pentru reproducție, dăunătoare, corosive, mutagene sau iritante (numai în cazul în care acest lucru este cauzat de prezența ingredientelor etichetate cu R43) în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), înainte sau după nuanțare (dacă este cazul).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, însoțită de o fișă tehnică de siguranță a produsului care să respecte cerințele din anexa II la Regulamentul REACH.

(b)

Ingrediente (foarte toxice, toxice, cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducție): Nu se folosește niciun ingredient, inclusiv cele pentru nuanțare (dacă este cazul), căruia i se atribuie sau i se poate atribui, la momentul depunerii solicitării, una dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

R23 (toxic la inhalare);

R24 (toxic în contact cu pielea);

R25 (toxic în caz de ingerare);

R26 (foarte toxic la inhalare);

R27 (foarte toxic în contact cu pielea);

R28 (foarte toxic în caz de ingerare);

R33 (pericol de efecte cumulate);

R39 (pericol de efecte ireversibile foarte grave);

R40 (probe reduse de efect cancerigen);

R42 (poate provoca sensibilizare prin inhalare);

R45 (poate cauza cancer);

R46 (poate cauza afectare genetică ereditară);

R48 (pericol de afecțiuni grave cauzate de expunere prelungită);

R49 (poate provoca cancer prin inhalare);

R60 (poate afecta fertilitatea);

R61 (poate dăuna fătului în timpul sarcinii);

R62 (risc posibil de afectare a fertilității);

R63 (risc posibil de efecte nocive pentru făt);

R68 (risc posibil de efecte ireversibile),

în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (4) și modificările sale ulterioare sau cu Directiva 1999/45/CE și modificările sale ulterioare. Ingredientele active cărora li se atribuie sau li se poate atribui una dintre frazele de risc R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 sau R48 (sau combinații ale acestora) pot fi totuși utilizate ca conservanți, până la limita maximă de 0,1 % (m/m) din compoziția totală a vopselei.

În mod alternativ, poate fi avut în vedere sistemul global armonizat de clasificare [Globally Harmonised System (GHS)] (5). În acest caz, nu se folosesc ingredientele, inclusiv cele pentru nuanțare (dacă este cazul), clasificate conform următoarelor categorii (sau combinații ale acestora):

toxicitate acută (orală) – categoriile I, II, III;

toxicitate acută (dermică) – categoriile I, II, III;

toxicitate acută (inhalare) – categoriile I, II, III;

sensibilizare respiratorie – categoria I;

substanțe mutagene – categoriile I, II;

substanțe cancerigene – categoriile I, II;

substanțe toxice pentru reproducere – categoriile I, II;

toxicitate sistemică pentru organe țintă specifice (expunere unică) – categoriile I, II;

toxicitate sistemică pentru organe țintă specifice (expunere repetată) – categoriile I, II,

conform ST/SG/AC.10/30 (6), modificat prin ST/SG/AC.10/34/Add.3 cu privire la sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice. Ingredientele active utilizate în formulă ca conservanți, cărora li se atribuie următoarele categorii GHS, pot fi, totuși, utilizate până la o limită de 0,1 % (m/m) din conținutul total al vopselei:

toxicitate acută (orală, dermică, inhalare) – I, II, III (numai orală sau dermică);

toxicitate sistemică pentru organe-țintă specifice (expunere unică și/sau repetată) – I, II (sau o combinație a acestora); și

cancerigenitate categoria II.

În vopselele alchide se poate utiliza metil-etil-chetoxim până la o limită de 0,3 % (m/m).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, însoțită de o fișă tehnică de siguranță a produsului care să respecte cerințele din anexa II la Regulamentul REACH.

(c)

Ingrediente (periculoase pentru mediul înconjurător): Niciun ingredient, inclusiv cele pentru nuanțare (dacă este cazul), căruia i se atribuie sau i se poate atribui, la momentul depunerii solicitării, una dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora), nu trebuie să depășească 2 % (m/m):

N R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);

N R50/53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);

N R51/53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);

N R52/53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);

R51 (toxic pentru organismele acvatice);

R52 (dăunător pentru organismele acvatice);

R53 (poate avea efecte negative de durată asupra mediului acvatic),

conform Directivei 67/548/CEE sau Directivei 1999/45/CE.

În mod alternativ, poate fi avut în vedere sistemul global armonizat de clasificare [Globally Harmonised System (GHS)] (7). În acest caz, niciun ingredient, inclusiv cele pentru nuanțare (dacă este cazul), căruia i se atribuie sau i se poate atribui, la momentul depunerii solicitării, una dintre următoarele clasificări, nu trebuie să depășească 2 % (m/m):

Categorii de toxicitate acvatică (și combinații ale acestora):

acută I, II, III;

cronică I, II, III, IV,

stabilite în ST/SG/AC.10/30 și modificate în ST/SG/AC.10/34/Add.3 privind sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice.

În orice caz, suma totală a ingredientelor cărora li se atribuie sau li se poate atribui, la momentul solicitării, una dintre aceste fraze de risc (sau combinații ale acestora) sau clasificări GHS nu trebuie să depășească 4 % (m/m).

Această cerință nu se aplică pentru amoniac sau alchil amoniac.

Această cerință nu înlătură obligația de respectare a cerinței prevăzute la criteriul 6(a) de mai sus.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, însoțită de o listă a ingredientelor și de câte o fișă tehnică de siguranță a produsului pentru fiecare ingredient, care să respecte cerințele din anexa II la Regulamentul REACH.

(d)

Alchilfenoletoxilați (AFEO): AFEO nu se utilizează în compoziția produsului, nici înainte, nici în timpul nuanțării (dacă este cazul).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

(e)

Compuși ai izotiazolinonei: Conținutul de compuși ai izotiazolinonei al produsului nu depășește 0,05 % (m/m), înainte sau după nuanțare (dacă este cazul). În cazul acoperirilor pentru lemn, compușii izotiazolinonei nu depășesc 0,2 % (m/m). De asemenea, conținutul amestecului de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă (CE nr. 247-500-7) și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (CE nr. 220-239-6) (3:1) nu depășește 0,0015 % (m/m).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, indicând cantitățile (în cazul în care s-au folosit aceste substanțe).

(f)

Alchilsulfonații perfluorați (ASPF), acizii carboxilici perfluorați (ACPF), inclusiv acidul perfluorooctanoic (APFO) și substanțele înrudite enumerate în „Listele preliminare ale OCDE de PFOS, ASPF, APFO, ACPF, compuși înrudiți și substanțe chimice care se pot descompune în ACPF (astfel cum au fost modificate în 2007)” nu se permit în acest produs. Lista OCDE este inclusă în anexa la acest document de prezentare a criteriilor.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

(g)

Formaldehidă: Nu se adaugă formaldehide libere. Substanțele care eliberează formaldehide se pot adăuga numai în cantități care să asigure, după nuanțare (dacă este cazul), un conținut total de formaldehide libere de cel mult 0,001 % (m/m).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu. În plus, solicitantul prezintă rezultatele testelor efectuate de furnizorii de materii prime utilizând metoda de testare VdL-RL 03 (linia directoare VdL 03) „Concentrația de formaldehide din cutiile metalice stabilită prin metoda acetil-acetonă” și calcule de relaționare a datelor din aceste teste cu produsul final, pentru a demonstra că concentrația finală maximă posibilă de formaldehide eliberate de substanțele care eliberează formaldehide nu depășește 0,001 % (m/m). În mod alternativ, formaldehidele provenite din substanțele care eliberează formaldehide pot fi măsurate în produsul final pe baza cromatografiei lichide de înaltă performanță, utilizând un standard național sau o metodă validată, conform descrierii din standardul ISO/IEC 17025.

(h)

Solvenți organici halogenați: Fără a aduce atingere criteriilor 6a, 6b și 6c, se pot utiliza în produs, înainte și după nuanțare (dacă este cazul), numai compușii halogenați care, în momentul depunerii solicitării, au fost evaluați în ceea ce privește riscul și nu au fost clasificați cu frazele de risc (sau combinații ale acestora): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 și R59, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și Directiva 1999/45/CE.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

(i)

Ftalați: Fără a aduce atingere criteriilor 6a, 6b și 6c, se pot utiliza în produs, înainte și după nuanțare (dacă este cazul), numai ftalații care, în momentul depunerii solicitării, au fost evaluați în ceea ce privește riscul și nu au fost clasificați cu frazele de risc (sau combinații ale acestora): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și cu modificările acesteia. În plus, DNOF (di-n-octil-ftalat), DINF (di-isononil ftalat), DIDF (di-isodecil ftalat) nu sunt permise în produs.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

7.   Adecvarea pentru utilizare

(a)

Putere de dispersare: Vopsele albe și vopsele de culoare deschisă (inclusiv acoperirile de finisare, grundurile, substraturile și/sau produsele intermediare) au o putere de dispersare de cel puțin 6 m2 pe litrul de produs (la o putere de acoperire de 98 %).

În cazul sistemelor de nuanțare, criteriul se aplică numai pentru baza de culoare albă (baza conținând cea mai mare parte a TiO2). În cazul în care baza de culoare albă nu îndeplinește cerința de cel puțin 6 m2 pe litru la o putere de acoperire de 98 %, criteriul trebuie îndeplinit după nuanțarea necesară a bazei de culoare albă pentru a produce culoarea standard RAL 9010. Pentru toate celelalte baze utilizate pentru a obține produse nuanțate – acestea fiind baze care, de regulă, conțin mai puțin TiO2 și care nu pot îndeplini criteriul de cel puțin 6 m2 pe litru la o putere de acoperire de 98 % – criteriul nu se aplică. Pentru vopselele care fac parte dintr-un sistem de nuanțare, solicitantul trebuie să informeze utilizatorul final pe eticheta produsului și/sau la punctul de vânzare ce nuanță sau grund/substrat (care poartă, dacă este posibil, etichetă ecologică europeană) trebuie utilizate ca strat de bază înainte de aplicarea nuanței mai închise.

Grundurile cu proprietăți specifice de blocare/etanșare, penetrare/mărire a aderenței și grundurile cu proprietăți adezive specifice pentru suprafețele din aluminiu și pentru cele galvanizate au o putere de dispersie (la o putere de acoperire de 98 %) de cel puțin 6 m2 pe litru de produs.

Vopselele elastomerice au o putere de dispersare (la o putere de acoperire de 98 %) de cel puțin 4 m2 pe litru de produs.

Această cerință nu se aplică pentru lacuri, baițuri, acoperiri și vopsele pentru podele, substraturi, alte grunduri de aderență sau orice alte acoperiri transparente.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare utilizând metoda ISO6504/1 (Vopsele și lacuri – stabilirea puterii de acoperire – Partea 1: Metoda Kubelka-Munk pentru vopsele albe și deschise la culoare) sau 6504/3 [Partea 3: stabilirea ratei de contrast (opacității) pentru vopselele deschise la culoare la o putere fixă de dispersare] sau (pentru vopselele special concepute pentru un efect decorativ tridimensional și caracterizate printr-un strat foarte gros), metoda NF T 30 073 (sau echivalent). În cazul bazelor utilizate pentru a obține produse nuanțate care nu sunt evaluate conform cerințelor menționate anterior, solicitantul prezintă dovezi conform cărora utilizatorul final este informat că trebuie să utilizeze un grund și/sau o nuanță de gri (sau o altă nuanță relevantă) ca substrat înainte de aplicarea produsului.

(b)

Rezistența la apă: Lacurile, acoperirile și vopselele pentru podele au o rezistență la apă în conformitate cu standardul ISO 2812-3, astfel încât, după o expunere de 24 de ore și o perioadă de recuperare de 16 ore, să nu existe nici o modificare de luciu sau culoare.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare utilizând metoda ISO 2812-3 (Vopsele și lacuri – stabilirea rezistenței la lichide – Partea 3: Metoda de utilizare a unui mediu absorbant).

(c)

Aderență: Vopselele pentru zidărie (cu excepția grundurilor transparente) trebuie să obțină un punctaj de trecere la testul EN 24624 (ISO 4624) de stabilire a aderenței prin încercarea la tracțiune, iar acoperirile și vopselele pentru podele, substraturile pentru beton, acoperirile pentru lemn și metal, trebuie să obțină un punctaj de trecere de cel puțin 2 la testul EN 2409 de stabilire a aderenței prin metoda tăieturilor încrucișate. La efectuarea testului EN 24624, se obține un punctaj de trecere în cazul în care forța de coeziune a substratului este mai mică decât forța de adeziune a vopselei; în alte circumstanțe, aderența vopselei trebuie să depășească o valoare de trecere de 1,5 Mpa.

Solicitantul evaluează grundul și/sau acoperirea de finisare separat sau împreună, ca parte a unui sistem [la testare, sistemul trebuie să conțină, dacă este posibil, produse care poartă eticheta ecologică europeană (cu excepția sistemelor destinate suprafețelor metalice)]. La testarea separată a acoperirii de finisare, acesta trebuie să fie considerat cel mai nefavorabil scenariu în ceea ce privește aderența.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare utilizând metoda EN ISO 2409 sau EN 24624 (ISO 4624), după caz.

(d)

Abraziune: Acoperirile pentru podele și vopselele pentru podele au o rezistență la abraziune care nu depășește o pierdere în greutate de 70 mg după 1 000 de cicluri de testare cu o sarcină de 1 000 g și un abraziv tip CS10, conform standardului EN ISO 7784-2:2006.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, utilizând metoda EN ISO 7784-2:2006.

(e)

Rezistența la intemperii: Vopselele de finisare pentru zidărie, precum și acoperirile de finisare pentru lemn și metal, inclusiv lacurile, sunt expuse la intemperii artificiale în aparatul de testare a rezistenței la intemperii, inclusiv lămpi fluorescente și condensare sau sprayuri cu apă, conform 11507:2007. Vopselele pentru zidărie sunt expuse la condiții de testare timp de 1 000 de ore, iar acoperirile de finisare (inclusiv lacurile) sunt expuse la condiții de testare timp de 500 de ore. Condițiile de testare sunt: UVA 4h/60 °C + umiditate 4h/50 °C.

În mod alternativ, acoperirile de finisare pentru lemn și lacurile pentru lemn pot fi expuse la intemperii timp de 500 de ore în aparatul QUV de testare accelerată a rezistenței la intemperii cu o expunere ciclică la radiații UV(A) și pulverizare, în conformitate cu EN 927-6.

Modificările de culoare ale mostrelor expuse la intemperii nu sunt mai mari de ΔΕ * = 4, iar diminuarea luciului lacurilor nu este mai mare de 30 % din valoarea inițială. Luciul se măsoară conform standardului ISO 2813. Criteriul pentru modificarea culorii nu se aplică în cazul lacurilor transparente și al bazelor.

Cretarea se testează folosind metoda EN ISO 4628-6:2007 pentru acoperirile de finisare pentru zidărie și acoperirile de finisare pentru lemn și metal (dacă este cazul), după ce mostrele au fost expuse la intemperii. Acoperirile trebuie să obțină un scor de 1,5 sau superior (0,5 sau 1,0) la acest test. Standardul conține exemple de referință ilustrate.

Pentru straturile de acoperire de finisare pentru zidărie și acoperirile de finisare pentru lemn sau metal, următorii parametri se evaluează, de asemenea, după ce mostrele au fost expuse intemperiilor:

decojire, conform standardului ISO 4628-5:2003; densitatea stratului decojit 2 sau mai puțin, mărimea stratului decojit 2 sau mai puțin;

crăpare, conform standardului ISO 4628-4:2003; cantitatea de crăpături 2 sau mai puțin, mărimea crăpăturii 3 sau mai puțin;

umflare, conform standardului ISO 4628-2:2003; densitatea stratului umflat 3 sau mai puțin; mărimea stratului umflat 3 sau mai puțin.

Datorită numărului mare de nuanțe posibile, aceste teste se vor limita la vopseaua de bază utilizată.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare folosind fie metoda ISO11507:2007, în conformitate cu parametrii specificați, fie metoda EN 927-6, sau ambele (dacă este cazul). Pe lângă aceasta, solicitantul prezintă rapoarte de testare utilizând EN ISO 4628-2, 4, 5, 6, dacă este cazul. Solicitantul prezintă, de asemenea, o declarație prin care să ateste (dacă este cazul) că modificarea culorii acoperirii se încadrează în parametrii stabiliți prin prezentul document.

(f)

Permeabilitatea la vaporii de apă: În cazul în care vopselele de exterior pentru zidărie și beton sunt declarate ca fiind permeabile, vopseaua se clasifică în clasa II (permeabilitate medie la vaporii de apă) sau într-o clasă superioară, conform metodei de testare EN ISO 7783-2. Datorită numărului mare de nuanțe posibile, acest criteriu se va limita la testarea vopselei de bază utilizate; această cerință nu se aplică în cazul grundurilor transparente.

Evaluare și verificare: Solicitantul furnizează un raport de testare folosind metodologia EN ISO 7783-2.

(g)

Permeabilitatea la apă în stare lichidă: În cazul în care vopselele de exterior pentru zidărie și beton sunt declarate ca fiind impermeabile la apă sau elastomerice, acoperirea se clasifică în clasa III (permeabilitate scăzută la lichide), conform metodei DIN EN 1062-3:1999. Datorită numărului mare de nuanțe posibile, acest criteriu se va limita la testarea vopselei de bază utilizate. Toate celelalte vopsele pentru zidărie se clasifică în clasa II (permeabilitate medie la lichide) sau într-o clasă superioară, conform metodei de testare DIN EN 1062-3:1999.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare folosind metodologia DIN EN 1062-3:1999.

(h)

Rezistența la acțiunea fungilor: În cazul în care acoperirile de finisare pentru zidărie sunt declarate ca având proprietăți antifungice, acoperirea are scorul 2 sau un scor superior (mai puțin de 10 % acoperire fungică), conform metodei BS 3900:G6. Datorită numărului mare de nuanțe posibile, acest criteriu se va limita la testarea vopselei de bază utilizate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare folosind metodologia BS 3900:G6.

(i)

Acoperirea fisurilor: În cazul în care vopseaua pentru zidărie (sau beton) este declarată ca având proprietăți elastomerice, aceasta se clasifică cel puțin ca A1 la 23 °C, conform DIN EN 1062-7:2004. Datorită numărului mare de nuanțe posibile, acest criteriu se va limita la testarea vopselei de bază utilizate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare folosind metodologia DIN EN 1062-7:2004.

(j)

Rezistența la acțiunea substanțelor alcaline: Vopselele pentru zidărie și grundurile nu prezintă defecte evidente atunci când acoperirea este pătată timp de 24 de ore cu o soluție de NAOH în concentrație de 10 %, conform metodei ISO 2812-4:2007. Evaluarea se efectuează după o perioadă de uscare-recuperare de 24 de ore.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare folosind metodologia ISO EN 2812-4:2007.

8.   Informații pentru consumatori

Următoarele informații figurează pe ambalaj sau sunt atașate ambalajului:

utilizarea, suportul și condițiile de utilizare pentru care este destinat produsul. Acestea includ recomandări privind lucrările pregătitoare etc., cum ar fi pregătirea corectă a suportului, recomandări pentru utilizarea sa în exterior (după caz) sau temperatura;

recomandări de curățare a sculelor și de gestionare adecvată a deșeurilor (pentru a limita poluarea apelor). Aceste recomandări se adaptează tipului de produs și domeniului de aplicare în cauză și pot fi însoțite de pictograme, după caz;

recomandări privind condițiile de depozitare a produsului după deschidere (pentru limitarea deșeurilor solide), inclusiv măsurile de siguranță, după caz;

în cazul acoperirilor de culoare mai închisă, pentru care nu se aplică criteriul 7(a), se includ instrucțiuni privind utilizarea grundului sau a vopselei de bază adecvate (care poartă, dacă este posibil, eticheta ecologică europeană);

un text care să specifice faptul că vopseaua neutilizată necesită manipulare de specialitate pentru o eliminare ecologică, în condiții de siguranță, și că, prin urmare, aceasta nu trebuie aruncată împreună cu resturile menajere sau deversată. Este necesar să se apeleze la autoritățile locale pentru recomandări privind eliminarea și colectarea;

recomandări cu privire la măsurile de protecție pentru vopsitor. Următorul text (sau un text echivalent) apare pe ambalaj sau este atașat ambalajului.

Pentru mai multe informații privind motivul pentru care acestui produs i s-a acordat eticheta ecologică Floarea, vă rugăm să vizitați site-ul web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Evaluare și verificare: La depunerea solicitării, se prezintă o mostră de ambalaj al produsului, împreună cu o declarație corespunzătoare de îndeplinire a acestor criterii, dacă este cazul.

9.   Informații care figurează pe eticheta ecologică

Rubrica 2 de pe eticheta ecologică conține următorul text:

rezultate bune pentru uz exterior;

restricții privind substanțele periculoase;

conținut scăzut de solvenți.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o mostră a ambalajului produsului, pe care figurează eticheta, însoțită de o declarație de îndeplinire a acestui criteriu.


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 143, 30.4.2004, p. 87.

(3)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(5)  La 27 iunie 2007, Comisia Europeană a adoptat „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006” [COM(2007) 355 final]. Pentru informații suplimentare cu privire la suprapunerea dintre sistemul existent și GHS, consultați anexa VII din volumul III al propunerii adoptate. http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Comitetul de experți în domeniul transportului de mărfuri periculoase și al sistemului global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice din cadrul Organizației Națiunilor Unite: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  A se vedea nota de subsol 5.


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/39


DECIZIA COMISIEI

din 13 august 2008

de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de interior

[notificată cu numărul C(2008) 4453]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/544/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte ecologice esențiale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(3)

Regulamentul prevede, de asemenea, că reevaluarea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor asociate de evaluare și verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o reevaluare a criteriilor ecologice prevăzute în Decizia 2002/739/CE a Comisiei din 3 septembrie 2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru vopsele și lacuri de interior și de modificare a Deciziei 1999/10/CE (2). Aceste criterii ecologice și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile până la 28 februarie 2009.

(5)

Având în vedere această reevaluare, pentru a reflecta progresele științifice și evoluția pieței, ar trebui modificată definiția grupului de produse și stabilite noi criterii ecologice.

(6)

Prin urmare, Decizia 2002/739/CE ar trebui înlocuită.

(7)

Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente ar trebui să fie valabile până la patru ani de la data notificării prezentei deciziei.

(8)

Ar trebui acordată o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru vopsele și lacuri de interior înainte de 18 august 2008 sau care au solicitat acordarea etichetei înainte de 18 august 2008, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. Pentru asigurarea certitudinii juridice, până la 28 februarie 2009 producători pot depune solicitări conform criteriilor prevăzute în Decizia 2002/739/CE sau conform criteriilor stabilite prin prezenta decizie. După această dată, ar trebui aplicate numai criteriile prevăzute în prezenta decizie.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Categoria de produse „vopsele și lacuri de interior” cuprinde vopsele și lacurile decorative, baițuri și produse similare, conform definiției de la alineatul (2), destinate utilizatorilor profesioniști și amatori, concepute în primul rând pentru interior și comercializate ca atare.

Această categorie de produse include, inter alia, acoperirile și vopselele pentru podele; produse nuanțate de către distribuitori, la cererea decoratorilor amatori sau profesioniști; sisteme de nuanțare; vopsele decorative lichide sau sub formă de pastă eventual precondiționate, nuanțate sau preparate de către fabricant pentru a satisface nevoile consumatorilor, inclusiv grundurile și substraturile pentru aceste sisteme de produse.

(2)   „Vopsea” înseamnă un material pigmentat de acoperire, sub formă lichidă, de pastă sau pulbere, care, aplicat pe un suport, formează o peliculă opacă cu rol protector, decorativ sau cu proprietăți tehnice specifice.

„Lac” înseamnă un material de acoperire transparent care, aplicat pe un suport, formează o peliculă solidă, transparentă, cu rol protector, decorativ sau cu proprietăți tehnice specifice.

„Vopsele și lacuri decorative” înseamnă vopsele și lacuri care se folosesc pentru clădiri, amenajări și instalații, în scop decorativ și de protecție. Acestea se aplică in situ. Aceste au un rol decorativ prin natura lor, dar și un rol protector.

„Baițuri” (lazuri) înseamnă acoperiri care formează un strat transparent sau semitransparent pentru decorarea și protejarea lemnului de intemperii, permițând o întreținere ușoară.

„Sistemele de nuanțare” reprezintă o metodă de preparare a vopselelor colorate prin amestecarea unei „baze” cu nuanțe colorate.

(3)   Categoria de produse nu cuprinde:

(a)

acoperiri anticorosive;

(b)

acoperiri antivegetative;

(c)

produse de protejare a lemnului;

(d)

acoperiri pentru anumite scopuri industriale și profesionale, inclusiv acoperiri de mare rezistență;

(e)

acoperiri pentru fațade;

(f)

orice produs destinat, în primul rând, pentru uz exterior și comercializat ca atare.

Articolul 2

(1)   Pentru acordarea etichetei ecologice comunitare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 și cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol, vopselele și lacurile trebuie să se încadreze în categoria de produse „vopsele și lacuri de interior”, conform definiției de la articolul 1, și să respecte criteriile ecologice stabilite în anexa la prezenta decizie.

(2)   Acoperirile performante bicomponente destinate unor utilizări specifice trebuie să respecte următoarele condiții:

(a)

ambele componente ale acestora trebuie să îndeplinească criteriile ecologice stabilite în anexă (cu excepția criteriului pentru compușii organici volatili);

(b)

trebuie să fie însoțite de informații prin care să se explice că aceste componente individuale nu trebuie utilizate separat sau amestecate cu alte produse;

(c)

produsul final gata de utilizare trebuie să îndeplinească criteriile ecologice, inclusiv criteriul pentru COV.

(3)   Acoperirile comercializate atât pentru uz interior, cât și exterior trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în prezenta decizie pentru vopselele și lacurile de interior, precum și criteriile prevăzute în Decizia 2009/543/CE a Comisiei (3) pentru vopselele și lacurile de exterior.

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse „vopsele și lacuri de interior”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente acestora sunt valabile 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 4

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „vopsele și lacuri de interior” este „07”.

Articolul 5

Decizia 2002/739/CE se abrogă.

Articolul 6

(1)   Etichetele ecologice acordate înainte de 18 august 2008 pentru produsele care se încadrează în grupul de produse „vopsele și lacuri de interior” pot fi utilizate până la 28 februarie 2009.

(2)   În cazul în care au fost depuse solicitări înainte de 18 august 2008 pentru acordarea etichetei ecologice în cazul produselor din categoria de produse „vopsele și lacuri de interior”, aceste produse pot primi eticheta ecologică în condițiile prevăzute de Decizia 2002/739/CE. În aceste cazuri, eticheta ecologică poate fi folosită până la 28 februarie 2009.

(3)   Solicitările depuse după 18 august 2008, dar înainte de 1 martie 2009, pentru acordarea etichetei ecologice în cazul produselor din categoria de produse „vopsele și lacuri de interior”, se pot baza pe criteriile prevăzute în Decizia 2002/739/CE sau pe criteriile prevăzute de prezenta decizie.

În cazul solicitărilor bazate pe criteriile prevăzute în Decizia 2002/739/CE, eticheta ecologică poate fi utilizată până la 28 februarie 2009.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 august 2008.

Pentru Comisie

Olli REHN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 236, 4.9.2002, p. 4.

(3)  A se vedea pagina 27 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

A.   CADRU

Scopurile criteriilor

Aceste criterii au ca scop, în special:

utilizarea eficientă a produsului și minimizarea deșeurilor;

reducerea riscurilor de mediu și a altor riscuri (de exemplu, acumularea de ozon în troposferă) prin reducerea emisiilor de solvenți;

reducerea deversării de substanțe toxice sau poluante în ape. Criteriile se stabilesc la niveluri care promovează etichetarea vopselelor și lacurilor de interior cu un impact scăzut asupra mediului.

Cerințele de evaluare și verificare

În cadrul fiecărui criteriu sunt indicate cerințele specifice de evaluare și verificare.

Atunci când solicitantului i se cere să prezinte declarații, documentație, analize, rapoarte de testare sau alte dovezi care să ateste îndeplinirea acestor criterii, se înțelege că acestea pot proveni de la solicitant și/sau de la furnizorul (furnizorii) său (săi) sau de la furnizorul (furnizorii) celui (celor) din urmă etc., după caz.

Dacă este cazul, se pot utiliza metode de testare diferite de cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care organismul competent care examinează cererea le consideră a fi echivalente.

Dacă este cazul, organismele competente pot solicita documente doveditoare și pot efectua verificări independente.

Se recomandă organismelor competente să ia în considerare punerea în aplicare a sistemelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS sau EN ISO14001, la evaluarea cererilor și verificarea îndeplinirii criteriilor (Notă: nu este necesară punerea în aplicare a unor astfel de sisteme de management).

În cazul în care criteriile fac referire la ingrediente, acestea includ substanțe și preparate. Definițiile „substanțelor” și „preparatelor” sunt prevăzute în Regulamentul REACH [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1)].

Trebuie furnizată organismului competent formula exactă a produsului pentru toate substanțele din componența sa utilizate de solicitant. Orice substanță, inclusiv impuritățile, prezentă în concentrații mai mari de 0,01 % (m/m) trebuie raportată, cu excepția cazului în care criteriile indică o concentrație mai mică.

B.   CRITERII ECOLOGICE

Toate criteriile, cu excepția criteriului 3 referitor la limitele de COV, se aplică pentru vopsea sau lac în ambalajul său. Conform Directivei 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), limitele de COV se referă la produsul gata de utilizare și, prin urmare, conținutul maxim de COV trebuie calculat pe baza oricăror adaosuri recomandate, de exemplu coloranți și/sau diluanți. Pentru efectuarea acestui calcul, sunt necesare datele oferite de furnizorii de materii prime privind conținutul de substanță solidă, conținutul de COV și densitatea produsului.

Criteriile 1 și 2 se aplică numai în cazul vopselelor de culoare albă și de culori deschise, (inclusiv acoperiri de finisare, grunduri, substraturi și/sau produse intermediare).

În cazul sistemelor de nuanțare, criteriile 1 și 2 se aplică numai pentru baza de culoare albă (baza conținând cea mai mare parte a TiO2). În cazul în care baza de culoare albă nu îndeplinește cerința de cel puțin 8 m2 pe litru la o putere de acoperire de 98 % conform criteriului 7(a), criteriile trebuie îndeplinite după nuanțarea necesară pentru a produce culoarea standard RAL 9010.

Criteriile 1 și 2 nu se aplică acoperirilor transparente.

1.   Pigmenții albi

Conținutul de pigment alb (pigmenți albi anorganici cu un indice de refracție de peste 1,8): Vopselele au un conținut de pigment alb mai mic sau egal cu 36 g pe m2 de peliculă uscată, cu o opacitate de 98 %. Această cerință nu se aplică pentru lacuri și baițuri.

Evaluare și verificare: Solicitantul fie prezintă o declarație de neutilizare, fie furnizează documentație care să precizeze conținutul de pigmenți albi și rata de dispersare, alături de calculul detaliat indicând respectarea acestui criteriu.

2.   Dioxid de titan

Dioxidul de titan: Emisiile și deversările de deșeuri rezultate în urma producerii oricărui pigment utilizat pe bază de dioxid de titan nu depășesc următoarele valori [derivate din Documentul de referință privind cele mai bune tehnologii disponibile pentru fabricarea de substanțe chimice anorganice în volume mari (BREF) (August 2007)]:

emisii de SOx (exprimate ca SO2): 252 mg pe m2 de peliculă uscată (cu o opacitate de 98 %);

deșeuri pe bază de sulfați: 18 g pe m2 de peliculă uscată (cu o opacitate de 98 %);

deșeuri pe bază de cloruri: 3,7, 6,4 și respectiv 11,9 g pe m2 de peliculă uscată (cu o opacitate de 98 %), pentru rutilul natural, rutilul sintetic și scorie.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă fie o declarație de neutilizare, fie documentație justificativă indicând nivelurile respective de emisii și deversări de deșeuri pentru acești parametri, conținutul de dioxid de titan al produsului, puterea de dispersare, precum și calcule detaliate indicând respectarea acestui criteriu.

3.   Compuși organici volatili (COV)

Conținutul de COV nu depășește:

Clasificarea produsului (Directiva 2004/42/CE)

Limite de COV (g/l inclusiv apă)

Interior mat (pereți/tavan) (luciu < 25@60 °)

15

Interior lucios (pereți/tavan) (luciu > 25@60 °)

60

Vopsele pentru decorațiuni interioare și acoperire de protecție pentru lemn și metal, inclusiv substraturile

90

Lacuri pentru decorațiuni interioare și baițuri, inclusiv baițurile opace

75

Baițuri de interior cu strat de grosime minimă

75

Grunduri

15

Grunduri pentru mărirea aderenței

15

Acoperiri performante monocomponente

100

Acoperiri performante bicomponente pentru utilizări finale specifice, de exemplu pentru podele

100

Acoperiri cu efect decorativ

90

În acest context, compuși organici volatili (COV) înseamnă orice compuși organici care au un punct de fierbere inițial mai mic sau egal cu 250 °C, măsurat la o presiune standard de 101,3k Pa, conform definiției din Directiva 2004/42/CE. Subcategoriile de vopsele și lacuri din directivă sunt utilizate pentru a defini limitele de COV. Numai categoriile semnificative în ceea ce privește acoperirile pentru interior sunt prezentate aici.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu. Solicitatul precizează conținutul de COV pentru toate produsele.

4.   Hidrocarburile aromatice volatile (HAV)

Nu se adaugă hidrocarburi aromatice volatile în mod direct înainte sau în timpul nuanțării produsului (dacă este cazul); totuși, se pot adăuga ingrediente care conțin HAV până la o limită la care conținutul de HAV să nu depășească 0,1 % (m/m) din conținutul produsului final.

În acest context, hidrocarbură aromatică volatilă (HAV) înseamnă orice compus organic conform definiției din Directiva 2004/42/CE care are un punct de fierbere inițial mai mic sau egal cu 250 °C, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa și care conține cel puțin un nucleu aromatic în formula sa structurală desfășurată.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, prin care declară că nu au fost adăugate alte HAV decât cele conținute în ingredientele prefabricate și, dacă este cazul, declarații de la furnizorii ingredientelor pentru confirmarea conținutului de HAV al acestora.

5.   Metale grele

Nu se folosesc ca ingrediente sau substanțe de nuanțare a produsului următoarele metale grele sau compușii acestora (dacă este cazul) (fie ca substanță, fie ca parte a unui preparat folosit): cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsenic, bariu (cu excepția sulfatului de bariu), seleniu, antimoniu.

Nu se adaugă cobalt ca ingredient, cu excepția sărurilor de cobalt folosite ca sicativ în vopselele alchide. Aceste săruri pot fi utilizate într-o concentrație care să nu depășească 0,05 % (m/m) din produsul final, măsurată ca cobalt metal. Cobaltul conținut în pigmenți face excepție, de asemenea, de la această cerință.

Se acceptă ca ingredientele să conțină urme din aceste metale până la 0,01 % (m/m) provenite din impuritățile materiilor prime.

Evaluare și verificare: Solicitantul furnizează o declarație privind respectarea acestui criteriu, precum și declarații de la furnizorii ingredientelor (dacă este cazul).

6.   Substanțe periculoase

(a)

Produsul: Produsul nu se clasează în categoria celor foarte toxice, toxice, dăunătoare pentru mediu, cancerigene, toxice pentru reproducție, dăunătoare, corozive, mutagene sau iritante (numai în cazul în care acest lucru este cauzat de prezența ingredientelor etichetate cu R43) în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) înainte sau după nuanțare (dacă este cazul).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, însoțită de o fișă tehnică de siguranță a produsului care să respecte cerințele din anexa II la Regulamentul REACH.

(b)

Ingrediente (foarte toxice, toxice, cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducție): Nu se folosește niciun ingredient, inclusiv cele pentru nuanțare (dacă este cazul), care, la momentul depunerii solicitării, îndeplinește criteriile de clasificare ale oricăreia dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

R23 (toxic la inhalare);

R24 (toxic în contact cu pielea);

R25 (toxic în caz de ingerare);

R26 (foarte toxic la inhalare);

R27 (foarte toxic în contact cu pielea);

R28 (foarte toxic în caz de ingerare);

R33 (pericol de efecte cumulate);

R39 (pericol de efecte ireversibile foarte grave);

R40 (probe reduse de efect cancerigen);

R42 (poate provoca sensibilizare prin inhalare);

R45 (poate cauza cancer);

R46 (poate cauza afectare genetică ereditară);

R48 (pericol de afecțiuni grave cauzate de o expunere prelungită);

R49 (poate provoca cancer prin inhalare);

R60 (poate afecta fertilitatea);

R61 (poate dăuna fătului în timpul sarcinii);

R62 (risc posibil de afectare a fertilității);

R63 (risc posibil de efecte nocive pentru făt);

R68 (risc posibil de efecte ireversibile),

prevăzute în Directiva 67/548/CEE a Consiliului (4) sau în Directiva 1999/45/CE. Ingredientele active cărora li se atribuie sau li se poate atribui una dintre frazele de risc R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 sau R48 (sau combinații ale acestora) pot fi totuși utilizate ca conservanți, până la limita maximă de 0,1 % (m/m) din compoziția totală a vopselei.

În mod alternativ, poate fi avut în vedere sistemul global armonizat de clasificare [Globally Harmonised System (GHS)]  (5). În acest caz, nu se folosesc ingredientele, inclusiv cele pentru nuanțare (dacă este cazul), clasificate conform următoarelor categorii (sau combinații ale acestora):

toxicitate acută (orală) – categoria I, II, III;

toxicitate acută (dermică) – categoria I, II, III;

toxicitate acută (inhalare) – categoria I, II, III;

sensibilizare respiratorie – categoria I;

substanțe mutagene – categoria I, II;

substanțe cancerigene – categoria I, II;

substanțe toxice pentru reproducere – categoria I, II;

toxicitate sistemică pentru organe țintă specifice (expunere unică) – categoria I, II;

toxicitate sistemică pentru organe țintă specifice (expunere repetată) – categoria I, II,

conform ST/SG/AC.10/30 (6), modificat prin ST/SG/AC.10/34/Add.3 cu privire la sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice. Ingredientele active utilizate în formulă ca conservanți, cărora li se atribuie următoarele categorii GHS, pot fi, totuși, utilizate până la o limită de 0,1 % (m/m) din conținutul total al vopselei:

toxicitate acută (orală, dermică, la inhalare) – I, II, III (numai orală sau dermică);

toxicitate sistemică pentru organe țintă specifice (expunere unică și/sau repetată) – I, II (sau o combinație a acestora); și

cancerigenitate categoria II.

În vopselele alchide se poate utiliza metil-etil-chetoxim până la o limită de 0,3 % (m/m).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, însoțită de o fișă tehnică de siguranță a produsului care să respecte cerințele din anexa II la Regulamentul REACH.

(c)

Ingrediente (periculoase pentru mediul înconjurător): Niciun ingredient, inclusiv cele pentru nuanțare (dacă este cazul), care, la momentul depunerii solicitării, îndeplinește criteriile de clasificare ale oricăreia dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora) nu trebuie să depășească 2 % (m/m):

N R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);

N R50/53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);

N R51/53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);

N R52/53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic);

R51 (toxic pentru organismele acvatice);

R52 (dăunător pentru organismele acvatice);

R53 (poate avea efecte negative de durată asupra mediului acvatic),

conform Directivei 67/548/CEE sau Directivei 1999/45/CE.

În mod alternativ, poate fi avut în vedere sistemul global armonizat de clasificare [Globally Harmonised System (GHS)]  (7). În acest caz, niciun ingredient, inclusiv cele utilizate pentru nuanțare (dacă este cazul), căruia i se atribuie sau i se poate atribui, la momentul depunerii solicitării, una dintre următoarele clasificări, nu trebuie să depășească 2 % (m/m):

Categorii de toxicitate acvatică (și combinații ale acestora):

acută I, II, III;

cronică I, II, III, IV,

stabilite în ST/SG/AC.10/30 și revizuite în ST/SG/AC.10/34/Add.3 privind sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice.

În orice caz, suma totală a ingredientelor cărora li se atribuie sau li se poate atribui, la momentul solicitării, una dintre aceste fraze de risc (sau combinații ale acestora) sau clasificări GHS nu trebuie să depășească 4 % (m/m).

Această cerință nu se aplică pentru amoniac sau alchil amoniac.

Această cerință nu înlătură obligația de respectare a cerinței prevăzute la criteriul 6(a) de mai sus.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, însoțită de o listă a ingredientelor și de câte o fișă tehnică de siguranță a produsului pentru fiecare ingredient care să respecte cerințele din anexa II la Regulamentul REACH.

(d)

Alchilfenoletoxilați (AFEO): AFEO nu se utilizează în compoziția produsului, nici înainte, nici în timpul nuanțării (dacă este cazul).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

(e)

Compuși ai izotiazolinonei: Conținutul de compuși ai izotiazolinonei al produsului nu depășește 0,05 % (m/m), înainte sau după nuanțare (dacă este cazul). În același mod, conținutul amestecului de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă (CE nr. 247-500-7) și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (CE nr. 220-239-6) (3:1) nu depășește 0,0015 % (m/m).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu, indicând cantitățile (în cazul în care s-au folosit aceste substanțe).

(f)

Alchilsulfonații perfluorați (ASPF), acizii carboxilici perfluorați (ACPF), inclusiv acidul perfluorooctanoic (APFO) și substanțele înrudite enumerate în „Listele preliminare ale OCDE de PFOS, ASPF, APFO, ACPF, compuși înrudiți și substanțe chimice care se pot descompune în ACPF (astfel cum au fost modificate în 2007)” nu se permit în acest produs. Lista OCDE este inclusă în anexa la acest document de prezentare a criteriilor.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

(g)

Formaldehidă: Nu se adaugă formaldehide libere. Substanțele care eliberează formaldehide se pot adăuga numai în cantități care să asigure, după nuanțare (dacă este cazul), un conținut total de formaldehide libere de cel mult 0,001 % (m/m).

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu. În plus, solicitantul prezintă rezultatele testelor efectuate de furnizorii de materii prime utilizând metoda de testare VdL-RL 03 (linia directoare VdL 03) „Concentrația de formaldehide din cutiile metalice stabilită prin metoda acetil-acetonă” și calculele de relaționare a datelor acestor teste cu produsul final, pentru a demonstra că concentrația finală maximă posibilă de formaldehide eliberate de substanțele care eliberează formaldehide nu depășește 0,001 % (m/m). În mod alternativ, formaldehidele provenite din substanțele care eliberează formaldehide pot fi măsurate în produsul final, utilizând un standard pe baza cromatografiei lichide de înaltă performanță.

(h)

Solvenți organici halogenați: Fără a aduce atingere criteriilor 6a, 6b și 6c, se pot utiliza în produs, înainte și după nuanțare (dacă este cazul), numai compușii halogenați care, în momentul depunerii solicitării, au fost evaluați în ceea ce privește riscul și nu au fost clasificați cu frazele de risc (sau combinații ale acestora): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 și R59, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și Directiva 1999/45/CE.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

(i)

Ftalați: Fără a aduce atingere criteriilor 6a, 6b și 6c, se pot utiliza în produs, înainte și după nuanțare (dacă este cazul), numai ftalații care, în momentul depunerii solicitării, au fost evaluați în ceea ce privește riscul și nu au fost clasificați cu frazele de risc (sau combinații ale acestora): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și cu modificările acesteia. În plus, DNOF (di-n-octil-ftalat), DINF (di-isononil ftalat), DIDF (di-isodecil ftalat) nu sunt permise în produs.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o declarație privind respectarea acestui criteriu.

7.   Adecvarea pentru utilizare

(a)

Putere de dispersare: Vopsele albe și vopsele de culoare deschisă (inclusiv acoperirile de finisare, grundurile, substraturile și/sau produsele intermediare) au o putere de dispersare de cel puțin 8 m2 pe litru de produs (la o putere de acoperire de 98 %).

În cazul sistemelor de nuanțare, criteriul se aplică numai pentru baza de culoare albă (baza conținând cea mai mare parte a TiO2). În cazul în care baza de culoare albă nu îndeplinește cerința de cel puțin 8 m2 pe litru la o putere de acoperire de 98 %, criteriul trebuie îndeplinit după nuanțarea necesară a bazei de culoare albă pentru a produce culoarea standard RAL 9010. Pentru toate celelalte baze utilizate pentru a obține produse nuanțate – acestea fiind baze care, de regulă, conțin mai puțin TiO2 și care nu pot îndeplini criteriul de cel puțin 8 m2 pe litru la o putere de acoperire de 98 % – criteriul nu se aplică. Pentru vopselele care fac parte dintr-un sistem de nuanțare, solicitantul trebuie să informeze utilizatorul final, prin intermediul etichetei produsului și/sau la punctul de vânzare, referitor la nuanța sau grundul/substratul (care poartă, dacă este posibil, etichetă ecologică comunitară) care trebuie utilizate ca strat de bază înainte de aplicarea nuanței mai închise.

Grundurile cu proprietăți specifice de blocare/etanșare, penetrare/mărire a aderenței și grundurile cu proprietăți adezive specifice pentru suprafețele din aluminiu și pentru cele galvanizate au o putere de dispersie (la o putere de acoperire de 98 %) de cel puțin 6 m2 pe litru de produs.

Acoperirile decorative cu o consistență mare (vopsele concepute în special pentru un efect decorativ tridimensional, caracterizate deci printr-un strat foarte gros) au o putere de dispersie de 1 m2 pe kg de produs.

Această cerință nu se aplică pentru lacuri, baițuri, acoperiri și vopsele pentru podele, substraturi, grunduri de aderență sau orice alte acoperiri transparente.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare utilizând metoda ISO 6504/1 (Vopsele și lacuri – stabilirea puterii de acoperire – Partea 1: Metoda Kubelka-Munk pentru vopsele albe și deschise la culoare) sau 6504/3 [Partea 3: stabilirea ratei de contrast (opacității) pentru vopselele deschise la culoare la o putere fixă de dispersare] sau (pentru vopselele special concepute pentru un efect decorativ tridimensional și caracterizate printr-un strat foarte gros), metoda NF T 30073 (sau echivalent). În cazul bazelor utilizate pentru a obține produse nuanțate care nu sunt evaluate conform cerințelor menționate anterior, solicitantul prezintă dovezi despre modul în care utilizatorul final este informat în legătură cu faptul că trebuie să utilizeze un grund și/sau o nuanță de gri (sau o altă nuanță relevantă) ca substrat înainte de aplicarea produsului.

(b)

Rezistență la frecarea umedă: vopselele pentru pereți (conform EN 13300) declarate ca fiind lavabile, ușor de curățat sau de periat (fie direct pe produs, fie în materialele de promovare a acestuia) au o rezistență la frecarea umedă, măsurată în conformitate cu EN 13300 și EN ISO 11998 de cel puțin clasa 2 (și de cel mult 20 de microni după 200 de cicluri).

Datorită numărului mare de nuanțe posibile, acest criteriu se va limita la testarea vopselei de bază utilizate.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare conform EN 13300 folosind metoda EN ISO 11998 (Test de curățare și rezistență la frecare) și dovezi (direct pe ambalajul produsului sau prin materiale de promovare asociate) care să ateste că utilizatorul final este informat cu privire la faptul că produsul nu a fost testat pentru rezistența la frecare umedă în cazul vopselelor pentru tavan.

(c)

Rezistență la apă: Lacurile, acoperirile și vopselele pentru podele au o rezistență la apă în conformitate cu standardul ISO 2812-3, astfel încât, după o expunere de 24 de ore și o perioadă de recuperare de 16 ore, să nu existe nici o modificare de luciu sau culoare.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare utilizând metoda ISO 2812-3 (Vopsele și lacuri – stabilirea rezistenței la lichide – Partea 3: Metoda de utilizare a unui mediu absorbant).

(d)

Aderență: Acoperirile pentru podele, vopselele pentru podele, substraturile pentru podele și substraturile pentru metal și lemn au un punctaj de cel puțin 2 la testul EN 2409 pentru aderență. Grundurile pigmentate pentru zidărie au un punctaj de trecere la testul EN 24624 (ISO 4624) de stabilire a aderenței prin încercarea la tracțiune în cazul în care forța de coeziune a substratului este mai mică decât forța de adeziune a vopselei; în alte circumstanțe, aderența vopselei trebuie să depășească o valoare de trecere de 1,5 Mpa.

Grundurile transparente fac excepție de la această cerință.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare utilizând metoda EN ISO 2409 sau EN 24624 (ISO 4624), după caz.

(e)

Abraziune: Acoperirile pentru podele și vopselele pentru podele au o rezistență la abraziune care nu depășește o pierdere în greutate de 70 mg după 1 000 de cicluri de testare cu o sarcină de 1 000 g și un abraziv tip CS10, conform standardului EN ISO 7784-2:2006.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă un raport de testare care să demonstreze îndeplinirea acestui criteriu, utilizând metoda EN ISO 7784-2:2006.

8.   Informații pentru consumatori

Următoarele informații figurează pe ambalaj sau sunt atașate ambalajului:

utilizarea, suportul și condițiile de utilizare pentru care este destinat produsul. Acestea includ recomandări privind lucrările pregătitoare etc., cum ar fi pregătirea corectă a suportului, recomandări pentru utilizarea sa în interior (după caz) sau temperatura;

recomandări de curățare a sculelor și de gestionare adecvată a deșeurilor (pentru a limita poluarea apelor). Aceste recomandări se adaptează tipului de produs și domeniului de aplicare în cauză și pot fi însoțite de pictograme, după caz;

recomandări privind condițiile de depozitare a produsului după deschidere (pentru limitarea deșeurilor solide), inclusiv măsurile de siguranță, după caz;

în cazul acoperirilor de culoare mai închisă pentru care nu se aplică criteriul 7(a), se includ instrucțiuni privind utilizarea grundului sau a vopselei de bază adecvate (care poartă, dacă este posibil, eticheta ecologică comunitară);

pentru acoperirile decorative cu o consistență mare, un text care să specifice că vopselele sunt special concepute pentru obținerea unui efect decorativ tridimensional;

un text care să specifice că vopseaua neutilizată necesită manipulare de specialitate pentru o eliminare ecologică, în condiții de siguranță, și că, prin urmare, aceasta nu trebuie aruncată împreună cu resturile menajere. Trebuie cerut sfatul autorităților locale în ceea ce privește eliminarea și colectarea;

recomandări cu privire la măsurile de protecție pentru vopsitor. Textul următor (sau un text echivalent) figurează pe ambalaj sau este atașat ambalajului:

Pentru mai multe informații privind motivul pentru care acestui produs i s-a acordat eticheta ecologică Floarea, vă rugăm să vizitați site-ul web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Evaluare și verificare: La depunerea solicitării, se prezintă o mostră de ambalaj al produsului, împreună cu o declarație corespunzătoare de îndeplinire a acestui criteriu, după caz.

9.   Informații care figurează pe eticheta ecologică

Rubrica 2 de pe eticheta ecologică conține următorul text:

rezultate bune pentru uz interior;

restricții privind substanțele periculoase;

conținut scăzut de solvenți.

Evaluare și verificare: Solicitantul prezintă o mostră a ambalajului produsului, pe care figurează eticheta, însoțită de o declarație de îndeplinire a acestui criteriu.


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 143, 30.4.2004, p. 87.

(3)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(5)  La 27 iunie 2007 Comisia Europeană a adoptat „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor și de modificare a Directivei 67/548/CEE și a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006” [COM(2007) 355 final]. Pentru informații suplimentare cu privire la suprapunerea dintre sistemul existent și GHS, consultați anexa VII din volumul III al propunerii adoptate. http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6)  Comitetul de experți în domeniul transportului de mărfuri periculoase și al sistemului global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice din cadrul Organizației Națiunilor Unite: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  A se vedea nota de subsol 5.


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/49


DECIZIA COMISIEI

din 7 iulie 2009

de stabilire a defalcării anule pe stat membru a sumei menționate la articolul 69 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei 2006/636/CE a Comisiei

[notificată cu numărul C(2009) 5307]

(2009/545/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (1), în special articolul 69 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Ca urmare a introducerii unor noi norme privind modularea, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru schemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (2), Decizia 2006/410/CE a Comisiei (3) a fost înlocuită cu Decizia 2009/379/CE a Comisiei din 11 mai 2009 de stabilire a sumelor care, în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 378/2007, (CE) nr. 479/2008 și (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului, sunt puse la dispoziția FEADR și a sumelor disponibile pentru cheltuielile FEGA (4).

(2)

Ca urmare a creșterii sumelor totale ale creditelor de angajament cu 600 de milioane EUR și cu 420 de milioane EUR pentru anii 2009 și, respectiv, 2010, stabilite în cadrul acordului privind Planul european de redresare economică (PERE), Decizia 2006/493/CE a Consiliului (5) a fost modificată prin Decizia 2009/434/CE a Consiliului (6). În vederea asigurării coerenței, astfel de sume trebuie stabilite de către statele membre pe baza criteriilor actuale de repartizare.

(3)

Ca urmare a adoptării Deciziei 2009/379/CE și a Deciziei 2009/434/CE, sumele care sunt puse la dispoziția FEADR trebuie adaptate și adăugate la defalcările anuale ale sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală.

(4)

Decizia 2006/636/CE a Comisiei din 12 septembrie 2006 de stabilire, pe stat membru, a defalcării anuale a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 (7) trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suma menționată la articolul 69 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se stabilește pe ani și pe stat membru în anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Anexa la Decizia 2006/636/CE se înlocuiește cu textul din anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică începând cu exercițiul financiar 2009.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 163, 15.6.2006, p. 10.

(4)  JO L 117, 12.5.2009, p. 10.

(5)  JO L 195, 15.7.2006, p. 22.

(6)  JO L 144, 9.6.2009, p. 25.

(7)  JO L 261, 22.9.2006, p. 32.


ANEXA I

Defalcarea pe stat membru a sumelor menționate la articolul 69 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005:

(prețuri curente, în EUR)

 

2009

2010

Belgia

2 220 000

1 554 000

Bulgaria

19 500 000

13 650 000

Republica Cehă

21 000 000

14 700 000

Danemarca

1 740 000

1 218 000

Germania

50 340 000

35 238 000

Estonia

5 340 000

3 738 000

Irlanda

15 780 000

11 046 000

Grecia

24 720 000

17 304 000

Spania

44 880 000

31 416 000

Franța

35 520 000

24 864 000

Italia

56 520 000

39 564 000

Cipru

1 200 000

840 000

Letonia

7 800 000

5 460 000

Lituania

13 020 000

9 114 000

Luxemburg

600 000

420 000

Ungaria

28 440 000

19 908 000

Malta

600 000

420 000

Țările de Jos

2 280 000

1 596 000

Austria

27 180 000

19 026 000

Polonia

98 700 000

69 090 000

Portugalia

26 940 000

18 858 000

România

59 820 000

41 874 000

Slovenia

6 780 000

4 746 000

Slovacia

14 700 000

10 290 000

Finlanda

14 580 000

10 206 000

Suedia

12 420 000

8 694 000

Regatul Unit

7 380 000

5 166 000

Total

600 000 000

420 000 000


ANEXA II

„ANEXĂ

Defalcarea pe stat membru a sprijinului comunitar pentru dezvoltare rurală (2007-2013)

(prețuri curente, în EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total 2007-2013

din care suma minimă pentru regiunile care pot beneficia de obiectivul «convergență» (Total)

Belgia

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

Bulgaria (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

Republica Cehă

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Danemarca

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Germania

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 322 959 200

1 355 761 509

1 387 114 950

8 951 895 055

3 174 037 771

Estonia

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Irlanda

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Grecia

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Spania

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

Franța

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Italia

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Cipru

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Letonia

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Lituania

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Luxemburg

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Ungaria

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Țările de Jos

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Austria

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Polonia

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Portugalia

560 524 173

562 491 944

584 180 154

625 419 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 166 823 028

2 180 735 857

România (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Slovenia

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Slovacia

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Finlanda

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Suedia

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

269 775 513

268 860 755

266 759 282

1 926 061 954

0

Regatul Unit

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

Total

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 368 336 182

14 385 611 311

14 562 523 242

14 758 320 797

96 197 174 687

31 232 644 963


(1)  Pentru anii 2007, 2008 și 2009, creditele provenind din secțiunea Garantare a FEOGA se ridică la 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR și, respectiv, 337 004 104 EUR.

(2)  Pentru anii 2007, 2008 și 2009, creditele provenind din secțiunea Garantare a FEOGA se ridică la 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR și, respectiv, 1 058 369 098 EUR.”


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/53


DECIZIA COMISIEI

din 8 iulie 2009

de acordare a unei derogări pentru activitățile de explorare și de exploatare a petrolului și gazelor din Țările de Jos de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

[notificată cu numărul C(2009) 5381]

(Numai textul în limba olandeză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/546/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1), în special articolul 30 alineatele (5) și (6),

având în vederea cererea prezentată prin e-mail de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (denumită în continuare „NAM”) la 26 februarie 2009,

după consultarea Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

întrucât:

I.   INFORMAȚII CONCRETE

(1)

În temeiul Deciziei 93/676/CEE a Comisiei (2), entitățile contractante care se ocupă cu explorarea sau extracția de petrol și gaze în Țările de Jos erau autorizate să aplice un sistem alternativ în locul normelor obișnuite prevăzute de directiva în vigoare la momentul respectiv. Sistemul alternativ implica anumite obligații statistice, precum și obligația de a respecta principiile de nediscriminare și concurențiale pentru atribuirea de contracte de livrare de bunuri, lucrări sau servicii, în special în ceea ce privește informațiile pe care entitatea contractantă le pune la dispoziție operatorilor economici cu privire la intențiile sale de atribuire a contractelor. Efectele deciziei menționate au fost menținute fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 30 din Directiva 2004/17/CE în cadrul articolului 27 în momentul în care aceasta a înlocuit directiva precedentă.

(2)

La 26 februarie 2009, NAM a transmis Comisiei, prin e-mail, o solicitare în temeiul articolului 30 alineatul (5) din Directiva 2004/17/CE. În conformitate cu articolul 30 alineatul (5) primul paragraf, Comisia a informat autoritățile din Țările de Jos printr-o scrisoare datată 5 martie 2009 la care acestea au răspuns prin e-mail la 26 martie 2009. Printr-un e-mail datat 9 martie 2009, Comisia a solicitat, de asemenea, informații suplimentare din partea NAM, informații care au fost transmise de aceasta prin e-mail la 23 martie 2009.

(3)

Solicitarea depusă de NAM are ca obiect activitățile de explorare și de exploatare a petrolului și gazelor în Țările de Jos. În conformitate cu deciziile precedente ale Comisiei privind fuziunile (3), în cadrul solicitării au fost descrise trei activități distincte la care participă NAM, și anume:

(a)

activități de explorare a petrolului și gazelor naturale;

(b)

producția de petrol; și

(c)

producția de gaze naturale.

În conformitate cu deciziile sus-menționate ale Comisiei, în sensul prezentei decizii prin „producție” se înțelege, de asemenea, „dezvoltare”, și anume instalarea infrastructurii adecvate pentru producția viitoare (platforme petroliere, conducte, terminale etc.).

II.   CADRUL LEGAL

(4)

Articolul 30 din Directiva 2004/17/CE prevede că nu fac obiectul respectivei directive contractele destinate să permită desfășurarea unei activități care intră sub incidența Directivei 2004/17/CE în cazul în care, în statul membru în care se desfășoară, activitatea este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat. Expunerea directă la concurență este evaluată pe baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile specifice ale sectorului în cauză. Accesul la piață se consideră nerestricționat în cazul în care statul membru a implementat și a aplicat dispozițiile legislației comunitare în domeniu care deschide un anumit sector sau o parte a acestuia.

(5)

Din moment ce Țările de Jos au implementat și au aplicat Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (4), accesul la piață ar trebui considerat nerestricționat în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2004/17/CE. Expunerea directă la concurență pe o anumită piață trebuie evaluată pe baza unor criterii diverse, niciunul dintre acestea nefiind, în sine, decisiv.

(6)

În ceea ce privește piețele vizate de prezenta decizie, cota principalilor actori pe o anumită piață este un criteriu care trebuie luat în considerare. Un alt criteriu este gradul de concentrare de pe aceste piețe. Deoarece condițiile variază în funcție de diferitele activități care fac obiectul prezentei decizii, examinarea situației concurenței trebuie să ia în considerare situațiile variate de pe diferitele piețe.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării normelor în materie de concurență.

III.   EVALUARE

(8)

În deciziile anterioare ale Comisiei menționate în considerentul 3 de mai sus, fiecare dintre cele trei activități care fac obiectul prezentei solicitări (activitățile de explorare a petrolului și gazelor naturale, producția de petrol și producția de gaze naturale) au fost considerate piețe de produse separate. Prin urmare, acestea trebuie examinate separat.

(9)

Conform practicii consacrate a Comisiei (5), activitățile de explorare a petrolului și gazelor naturale constituie o piață de produse relevantă, deoarece nu este posibil să se determine de la început dacă activitățile de explorare vor duce la descoperirea de zăcăminte de petrol și gaze naturale. În plus, pe baza aceleiași practici consacrate a Comisiei, s-a stabilit că domeniul geografic al pieței respective este unul mondial.

(10)

Se pot distinge trei modalități de măsurare a cotei de piață a operatorilor care desfășoară activități de explorare: cheltuielile de capital, rezervele demonstrate și producția estimată. S-a avut în vedere utilizarea cheltuielilor de capital ca parametru pentru evaluarea cotelor de piață ale operatorilor de pe piața activităților de explorare (6). Totuși, acest parametru s-a dovedit a fi inadecvat, din cauza diferențelor foarte mari dintre nivelurile de investiții necesare în diferite zone geografice. Astfel, sunt necesare investiții mai mari pentru activitățile de explorare a petrolului și gazelor în Marea Nordului decât, de exemplu, în cazul activităților de explorare din Orientul Mijlociu. Prin urmare, s-au aplicat alți doi parametri pentru evaluarea cotelor de piață ale operatorilor economici din sector, și anume cota acestora de rezerve demonstrate și cota deținută din producția estimată (7).

(11)

Începând cu data de 31 decembrie 2007, rezervele demonstrate combinate de petrol și gaze au atins un total de 378,6 miliarde de normal metri cubi echivalent petrol (în continuare Nm3 e.p.) în întreaga lume, conform informațiilor disponibile (8). La 1 ianuarie 2008, rezervele demonstrate combinate de petrol și gaze din Țările de Jos se ridicau la puțin peste 1,426 miliarde Nm3 e.p. (9), ceea ce înseamnă puțin peste 3,7 ‰. Cota deținută de NAM din aceste rezerve este mai mică. Conform informațiilor disponibile, cota de piață deținută de NAM ar trebui considerată drept neglijabilă dacă s-ar utiliza drept etalon producția estimată. Astfel, deși se estimează că producția de petrol a NAM va crește de la 0,04 milioane de barili de petrol pe zi în prezent la 0,06 milioane de barili de petrol pe zi prin relocarea completă a câmpului petrolifer Schoonebeek în partea de est a Țărilor de Jos, acest lucru trebuie totuși privit în contextul unei producții mondiale zilnice de petrol de 81,533 milioane de barili de petrol, din care producția NAM ar fi echivalentă cu o cotă de aproximativ 0,7 ‰. De asemenea, având în vedere gradul de concentrare al pieței activităților de explorare, care, în afară de societățile de stat, este caracterizat prin prezența a trei operatori privați internaționali integrați pe verticală, denumiți „super majors” (megacompaniile BP, ExxonMobil și Shell), precum și printr-un anumit număr de alte mari companii („majors”), acești factori trebuie considerați drept indicatori ai expunerii directe la concurență.

(12)

Conform practicii consacrate a Comisiei (10), dezvoltarea și producția de petrol (țiței) este o piață de produse separată al cărei domeniu geografic este unul mondial. Conform informațiilor disponibile (11), producția mondială zilnică de petrol se ridica la 81,533 milioane de barili în 2007. În același an, NAM a produs în total 0,04 milioane de barili pe zi, ceea ce îi conferă o cotă de piață de 0,49 ‰. De asemenea, având în vedere gradul de concentrare al pieței pentru producția de țiței, care, în afară de societățile de stat, este caracterizat prin prezența a trei operatori privați internaționali integrați pe verticală, denumiți „super majors” (megacompaniile BP, ExxonMobil și Shell, ale căror cote de producție se situau în 2007 la 3,08 %, 2,32 % și, respectiv, 2,96 %, conform informațiilor disponibile), precum și printr-un anumit număr de alte mari companii („majors”) (12), acești factori trebuie considerați drept indicatori ai expunerii directe la concurență.

(13)

O decizie anterioară a Comisiei (13) privind furnizarea de gaze în aval consumatorilor finali operează o distincție între gaze cu putere calorifică redusă și gaze cu putere calorifică superioară. De asemenea, Comisia a analizat necesitatea operării unei distincții între furnizarea de gaze naturale lichefiate (GNL) și furnizarea de gaze naturale prin conducte (14). Totuși, o decizie ulterioară a Comisiei (15) privind, printre altele, dezvoltarea și producția de gaze naturale, a lăsat deschisă întrebarea dacă, în aplicarea deciziei menționate, existau piețe separate pentru gazele cu putere calorifică redusă, gazele cu putere calorifică superioară și gazele naturale lichefiate (GNL), „deoarece evaluarea finală nu este afectată, indiferent de definiția adoptată”. În sensul prezentei decizii, întrebarea poate rămâne deschisă, de asemenea, din următoarele motive:

NAM nu produce GNL;

NAM operează numai în Țările de Jos, unde piața la vedere a gazelor, așa-numitul mecanism Title Transfer Facility (TTF), nu mai face distincție între gaze cu putere calorifică redusă și gaze cu putere calorifică superioară de la 1 iulie 2008. În plus, începând de la data menționată, Gas Transport Services (manager al rețelei naționale de gaze din Țările de Jos) deține integral controlul asupra conversiei calității. Prin urmare, nu este necesar ca transportatorii să rezerve capacitate de conversie.

(14)

Prin urmare, în sensul prezentei decizii, piața de produse relevantă poate rămâne deschisă, reprezentând producția de gaze în general, fără a opera nicio distincție între gaze cu putere calorifică redusă, gaze cu putere calorifică superioară și gaze naturale lichefiate. În ceea ce privește piața geografică, deciziile anterioare ale Comisiei (16) au considerat că aceasta include Spațiul Economic European (SEE) și, eventual, Rusia și Algeria.

(15)

Conform informațiilor disponibile (17), producția totală de gaze în UE s-a ridicat la 191,9 miliarde Nm3 în 2007, iar cea a SEE s-a ridicat la 281,6 miliarde Nm3 pentru același an. Producția NAM s-a situat în 2007 la 50 de miliarde Nm3, conferindu-i acesteia o cotă de piață de 17,76 %. În 2007, producția în Rusia și Algeria se situa la 607,4 și respectiv 83,0 miliarde Nm3. Prin urmare, producția totală din SEE, Rusia și Algeria s-a situat la 972 miliarde Nm3 din care cota deținută de NAM a fost de 5,14 %. Având în vedere, de asemenea, gradul de concentrare de pe piața producției de gaze naturale, caracterizată de prezența a trei megacompanii (BP, ExxonMobil și Shell), precum și a altor actori majori precum compania rusească Gazprom, acești factori trebuie considerați drept o dovadă a expunerii directe la concurență.

IV.   CONCLUZII

(16)

Având în vedere factorii examinați la considerentele (3)-(15), condițiile expunerii directe la concurență prevăzute la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE trebuie considerate ca fiind întrunite în Țările de Jos pentru următoarele servicii:

(a)

activități de explorare a petrolului și gazelor naturale;

(b)

producția de petrol; și

(c)

producția de gaze naturale.

(17)

Din moment ce condiția accesului nerestricționat pe piață este considerată îndeplinită, Directiva 2004/17/CE nu trebuie să se aplice atunci când entitățile contractante acordă contracte destinate să permită furnizarea, în Țările de Jos, a serviciilor enumerate în considerentul (16) literele (a)-(c), și nici atunci când se organizează concursuri de proiecte în vederea exercitării unei astfel de activități în Țările de Jos.

(18)

Prezenta decizie se bazează pe situația de drept și de fapt constatată din februarie până în martie 2009, așa cum rezultă din informațiile transmise de NAM și Regatul Țărilor de Jos. Prezenta decizie poate fi revizuită în cazul în care, în urma unor schimbări semnificative ale situației de drept și de fapt, condițiile de aplicabilitate a articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu mai sunt îndeplinite.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor acordate de entitățile contractante în scopul furnizării următoarelor servicii în Țările de Jos:

(a)

activități de explorare a petrolului și gazelor naturale;

(b)

producția de petrol; și

(c)

producția de gaze naturale.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Țărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2009.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Decizia 93/676/CE a Comisiei din 10 decembrie 1993 de stabilire a faptului că exploatarea zonelor geografice în scopul explorării și extracției de petrol sau gaze nu constituie în Țările de Jos o activitate definită la articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 90/531/CEE a Consiliului și că nu trebuie să se considere că entitățile care desfășoară o astfel de activitate în Țările de Jos funcționează având drepturi speciale sau exclusive în sensul articolului 2 alineatul (3) litera (b) din directiva menționată (JO L 316, 17.12.1993, p. 41).

(3)  A se vedea, în special, Decizia 2004/284/CE a Comisiei din 29 septembrie 1999 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună și cu Acordul SEE (Cazul IV/M.1383 – Exxon/Mobil) și deciziile ulterioare, inter alia, Decizia Comisiei din 3 mai 2007 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piața comună (Cazul COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 139/2004 al Consiliului.

(4)  JO L 79, 29.3.1996, p. 30.

(5)  A se vedea, în special, Decizia Exxon/Mobil sus-menționată și, mai recent, Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2007 de declarare a compatibilității cu piața comună a unei concentrări economice (Cazul COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 139/2004 al Consiliului.

(6)  A se vedea, în special, Decizia Exxon/Mobil sus-menționată (punctele 23 și 24).

(7)  A se vedea, în special, Decizia Exxon/Mobil sus-menționată (punctele 25 și 27).

(8)  A se vedea punctul 5.2.1 al cererii și sursele citate, în special BP Statistical Review of World Energy, iunie 2008, anexat.

(9)  Ceea ce înseamnă 1 390 miliarde Nm3 gaze, echivalent cu 1 390 milioane Nm3 e.p. și 36,6 milioane Nm3 petrol, constituind un total de 1 426 600 000 Nm3.

(10)  A se vedea, în special, Decizia Exxon/Mobil sus-menționată și, mai recent, Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2007 de declarare a compatibilității cu piața comună a unei concentrări economice (Cazul COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 139/2004 al Consiliului.

(11)  A se vedea p. 8 din documentul BP Statistical Review of World Energy, June 2008 anexat cererii, la care se va face trimitere în continuare sub denumirea de „Statisticile BP”.

(12)  Ale căror cote de piață sunt mai mici decât cele ale megacompaniilor („super majors”).

(13)  Decizia 2007/194/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2006 de declarare a unei operațiuni de concentrare ca fiind compatibilă cu piața comună și cu funcționarea Acordului SEE (Cazul COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (JO L 88, 29.3.2007, p. 47).

(14)  A se vedea, în special, Decizia Gaz de France/Suez sus-menționată.

(15)  Cauza M4545 sus-menționată, punctul 12.

(16)  A se vedea, de exemplu, cele menționate la considerentul 3 de mai sus.

(17)  A se vedea, în special, Statisticile BP, p. 24.


14.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 181/57


DECIZIA COMISIEI

din 10 iulie 2009

de modificare a Deciziei 2000/57/CE privind sistemul de alertă precoce și de reacție pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 5515]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/547/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei rețele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (5),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Decizia 2000/57/CE a Comisiei din 22 decembrie 1999 privind sistemul de alertă precoce și de reacție pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) definește evenimentele legate de bolile transmisibile care trebuie să fie comunicate de autoritățile competente din domeniul sănătății publice ale statelor membre către sistemul de alertă precoce și de reacție al rețelei comunitare și stabilește procedurile generale pentru schimbul de informații privind aceste evenimente, pentru consultare și pentru coordonarea măsurilor între statele membre în legătură cu Comisia.

(2)

De asemenea, Decizia 2000/57/CE solicită autorităților competente din domeniul sănătății publice din fiecare stat membru să colecteze și să schimbe toate informațiile necesare cu privire la evenimentele referitoare la bolile transmisibile, folosind, de exemplu, sistemul național de control, componenta epidemiologică a rețelei comunitare sau orice alt sistem comunitar de colectare.

(3)

Prevenirea și controlul bolilor transmisibile este definită în Decizia nr. 2119/98/CE ca un ansamblu de măsuri, inclusiv investigațiile epidemiologice, luate de autoritățile competente din domeniul sănătății publice din statele membre pentru prevenirea și oprirea răspândirii bolilor transmisibile. Aceste măsuri se referă la activitățile de identificare a contactelor și, împreună cu orice informații relevante cu privire la un eveniment legat de bolile transmisibile, care sunt în posesia autorității naționale competente din domeniul sănătății publice, sunt transmise fără întârziere tuturor celorlalte state membre și Comisiei. În plus, în principiu, un stat membru care intenționează să ia măsuri informează în prealabil rețeaua comunitară cu privire la natura și domeniul de aplicare al acelor măsuri, consultă celelalte state membre și coordonează acele acțiuni cu ele, în legătură cu Comisia.

(4)

Decizia 2000/57/CE ar trebui să reflecte în mod clar dispozițiile Deciziei nr. 2119/98/CE privind măsurile luate sau prevăzute a fi adoptate pentru a preveni și opri răspândirea bolilor transmisibile.

(5)

În plus, intrarea în vigoare a Regulamentului sanitar internațional (2005) solicită comunității internaționale să furnizeze un răspuns în domeniul sănătății publice la răspândirea internațională a bolilor prin modalități care sunt proporționale cu riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea publică și limitate la acestea și care evită interferențele inutile cu traficul și comerțul internaționale.

(6)

În cazul în care are loc un eveniment legat de bolile transmisibile cu o dimensiune potențial comunitară și care face necesare măsuri de identificare a contactelor, statele membre colaborează între ele, în legătură cu Comisia, prin intermediul sistemului de alertă precoce și de reacție, în scopul de a identifica persoanele infectate și care pot fi în pericol. O astfel de colaborare poate implica un schimb de date sensibile cu caracter personal, între statele membre vizate de procedura de identificare a contactelor, a cazurilor umane confirmate sau suspectate.

(7)

Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de sănătate este, în principiu, interzisă prin dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (4). În plus, articolul 11 din Decizia nr. 2119/98/CE prevede, între altele, că dispozițiile sale se aplică fără să aducă atingere Directivei 95/46/CE.

(8)

Din motive de sănătate publică, prelucrarea acestor date este reglementată de derogarea acordată prin articolul 8 alineatul (3) din Directiva 95/46/CE și prin articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în măsura în care este necesară în scopuri legate de medicina preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente sau de gestionare a serviciilor de asistență medicală și atunci când aceste date sunt prelucrate de un cadru medical supus secretului profesional, în conformitate cu dreptul intern sau cu normele stabilite de organismele naționale competente sau de altă persoană supusă, de asemenea, unei obligații echivalente în ceea ce privește secretul. Mai mult, articolul 23 alineatul (1) din Regulamentului sanitar internațional (2005), care a intrat în vigoare la 15 iunie 2007, prevede că statele care fac parte din Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pot solicita, din motive de sănătate publică, inclusiv din motive de identificare a contactelor, la sosire sau la plecare, anumite date privind călătorii.

(9)

În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul identificării contactelor ar trebui să fie considerată legală în măsura în care este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate, în conformitate cu articolul 7 litera (d) din Directiva 95/46/CE și cu articolul 5 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, cât și pentru executarea unei sarcini de interes public, în conformitate cu articolul 7 litera (e) din directiva respectivă și cu articolul 5 litera (a) din regulamentul respectiv.

(10)

Comisia, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și statele membre ar trebui să stabilească garanții corespunzătoare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul identificării contactelor, în special referitor la utilizarea derogării de la dispozițiile Directivei 95/46/CE și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001, asigurând că acestea prelucrează datele cu caracter personal în cadrul sistemului de alertă precoce și de reacție în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și, respectiv, Directiva 95/46/CE.

(11)

În special atunci când comunică date cu caracter personal în cadrul sistemului de alertă precoce și de reacție pentru a preveni și opri răspândirea bolilor transmisibile, autoritățile competente din domeniul sănătății publice din statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că aceste date sunt adecvate și relevante, că nu sunt excesive în raport cu scopul respectiv, că nu sunt prelucrate în alte scopuri, că sunt exacte, actualizate când este necesar și păstrate doar atât cât este necesar pentru scopul respectiv; ele ar trebui, de asemenea, să se asigure că persoanele care fac obiectul identificării contactelor sunt informate în mod corespunzător cu privire la natura prelucrării, a datelor prelucrate, a drepturilor de acces și că rectifică datele care îi vizează, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat, și că sunt puse în aplicare nivelurile corespunzătoare de confidențialitate și securitate în cadrul sistemul de alertă precoce și de reacție pentru a proteja prelucrarea acestor date.

(12)

În raportul său din 2007 (5) privind funcționarea sistemului de alertă precoce și de reacție, Comisia a scos în evidență necesitatea introducerii în cadrul sistemului de alertă precoce și de reacție a unei funcționalități de mesagerie selectivă pentru a garanta un canal de comunicare exclusivă doar între statele membre vizate de evenimentele specifice legate, între altele, de activitățile de identificare a contactelor. Utilizarea acestei funcționalități selective oferă garanții corespunzătoare de fiecare dată când datele cu caracter personal sunt comunicate prin intermediul sistemului de alertă precoce și de reacție și ar trebui să asigure că, pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, doar datele cu caracter personal adecvate, relevante și care nu sunt excesive circulă în cadrul sistemului de alertă precoce și de reacție, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 95/46/CE. Din aceste motive, utilizarea funcționalității de mesagerie selectivă ar trebui să se limiteze la notificările care implică comunicarea datelor cu caracter personal relevante, în scopul de a fi compatibile cu obligațiile statelor membre, în conformitate cu articolele 4, 5 și 6 din Decizia nr. 2119/98/CE.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit în conformitate cu articolul 7 din Decizia nr. 2119/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2000/57/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), expresia „informațiile cu privire la evenimente” se înlocuiește cu expresia „informațiile cu privire la evenimente și măsurile prevăzute sau adoptate ca răspuns la acele evenimente sau indicații pentru astfel de evenimente”.

2.

Se introduce articolul 2a de mai jos:

„Articolul 2a

(1)   Prezentul articol se aplică măsurilor puse în aplicare pentru a identifica persoanele care au fost expuse unei surse de agenți infecțioși și care prezintă riscul de a fi afectate de o boală transmisibilă sau care au fost afectate de o boală transmisibilă de relevanță comunitară, în conformitate cu criteriile stabilite în anexa I (denumită în continuare «identificare a contactelor»).

(2)   Atunci când comunică, prin intermediul sistemului de alertă precoce și de reacție, date cu caracter personal relevante în sensul identificării contactelor, cu condiția că aceste date sunt necesare și disponibile, autoritățile competente din domeniul sănătății publice dintr-un stat membru utilizează funcționalitatea de mesagerie selectivă care oferă garanții corespunzătoare de protecție a datelor. Acest canal de comunicare se limitează la statele membre vizate de identificarea contactelor.

(3)   Atunci când transmit aceste informații prin intermediul funcționalității de mesagerie selectivă, autoritățile competente din domeniul sănătății publice din statul membru respectiv fac trimitere la evenimentul sau la măsura comunicate anterior rețelei comunitare.

(4)   În sensul alineatului (2), în anexa III se găsește o listă indicativă a datelor cu caracter personal.

(5)   Atunci când comunică și transmit date cu caracter personal prin intermediul funcționalității de mesagerie selectivă, autoritățile competente din domeniul sănătății publice din statele membre și Comisia se conformează dispozițiilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

3.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   În fiecare an, până la 31 martie, autoritățile competente ale statelor membre prezintă Comisiei un raport analitic cu privire la evenimentele, măsurile prevăzute sau adoptate în legătură cu acele evenimente și procedurile aplicate în cadrul sistemului de alertă precoce și de reacție. De asemenea, autoritățile competente din statele membre pot prezenta periodic rapoarte cu privire la evenimente specifice de importanță deosebită.”

4.

Textul din anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexa III.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 iulie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 3.10.1998, p. 1.

(2)  JO L 21, 26.1.2000, p. 32.

(3)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(4)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(5)  Raportul Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind punerea în aplicare a sistemului de alertă precoce și de reacție (EWRS) al rețelei comunitare de supraveghere epidemiologică și de control al bolilor transmisibile în cursul anilor 2004 și 2005 (Decizia 2000/57/CE) din 20 martie 2007, [COM(2007) 121 final].

(6)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 8, 12.1.2002, p. 1.”


ANEXĂ

Următoarea anexă III se adaugă la Decizia 2000/57/CE:

„ANEXA III

Listă indicativă a datelor cu caracter personal în sensul identificării contactelor

1.

INFORMAȚII PERSONALE

Nume și prenume;

Naționalitatea, data nașterii, sexul;

Tipul și numărul actului de identitate, precum și autoritatea emitentă;

Domiciliul actual (numele și numărul străzii, orașul, țara, codul poștal);

Numere de telefon (mobil, privat, profesional);

Adresă electronică (privată, profesională).

2.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA CĂLĂTORIE

Date privind mijloacele de transport (de exemplu, numărul și data zborului, numele navei, numărul plăcii de înmatriculare);

Numărul (numerele) locului;

Numărul (numerele) cabinei.

3.

DATE DE CONTACT

Numele persoanelor vizitate/locurile de cazare;

Datele șederii, adresele locurilor de cazare (numele și numărul străzii, orașul, țara, codul poștal);

Numere de telefon (mobil, privat, profesional);

Adresă electronică (privată, profesională).

4.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PERSOANELE ÎNSOȚITOARE

Nume și prenume;

Naționalitatea;

Informațiile personale menționate la punctul 1, liniuțele 3-6.

5.

DATELE PERSOANEI DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Numele persoanei care urmează să fie contactată;

Adresa (numele și numărul străzii, orașul, țara, codul poștal);

Numere de telefon (mobil, privat, profesional);

Adresă electronică (privată, profesională).”.