ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.167.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 167

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
29 iunie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 544/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice ( 1 )

12

 

*

Regulamentul (CE) nr. 545/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

24

 

*

Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

26

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

29.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 167/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 543/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

din 18 iunie 2009

privind statisticile referitoare la producția vegetală și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 837/90 al Consiliului din 26 martie 1990 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la producția de cereale (2) și Regulamentul (CEE) nr. 959/93 al Consiliului din 5 aprilie 1993 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la produsele vegetale, altele decât cerealele (3), au fost modificate de mai multe ori. Deoarece în prezent sunt necesare noi modificări și simplificări, aceste acte ar trebui înlocuite cu un act unic, din motive de claritate și în conformitate cu noua abordare privind simplificarea legislației comunitare și o mai bună legiferare (4).

(2)

Statisticile referitoare la producția vegetală sunt esențiale pentru gestionarea piețelor comunitare. De asemenea, se consideră esențial ca statisticile referitoare la legume și la culturile permanente să fie de asemenea reglementate, pe lângă statisticile referitoare la cereale și la celelalte culturi de pe terenuri arabile reglementate în prezent de legislația comunitară.

(3)

Pentru a asigura buna gestionare a politicii agricole comune, Comisia solicită furnizarea periodică a datelor privind suprafețele, randamentele și producția vegetală.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă (5) prevede un program de anchete comunitare pentru furnizarea de statistici referitoare la structura exploatațiilor agricole până în 2016.

(5)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (6), toate statisticile statelor membre transmise Comisiei, care sunt defalcate pe unități teritoriale, ar trebui să folosească nomenclatorul NUTS. Prin urmare, în vederea stabilirii unor statistici regionale comparabile, unitățile teritoriale ar trebui definite în conformitate cu nomenclatorul NUTS.

(6)

Pentru a limita sarcina impusă statelor membre, cerințele privind datele regionale nu ar trebui să depășească cerințele stabilite prin legislația precedentă, în afara cazului în care au apărut între timp noi niveluri regionale. Prin urmare, este oportun să se permită ca datele statistice regionale pentru Germania și Regatul Unit să fie furnizate exclusiv pentru unitățile teritoriale NUTS 1.

(7)

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, este necesară o strânsă cooperare între statele membre și Comisie, care să aibă loc în special cu sprijinul Comitetului permanent pentru statistică agricolă înființat prin Decizia 72/279/CEE a Consiliului (7).

(8)

Pentru a asigura o tranziție fără dificultăți de la regimul aplicabil în temeiul Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93, prezentul regulament ar trebui să permită acordarea unei derogări pentru o perioadă de până la doi ani unui stat membru în care aplicarea prezentului regulament la sistemul său statistic național ar necesita adaptări majore și ar putea cauza probleme practice importante.

(9)

Măsurile prevăzute în regulament pentru elaborarea statisticilor sunt necesare pentru desfășurarea activităților Comunității. Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unui cadru juridic comun pentru elaborarea sistematică de statistici comunitare cu privire la suprafețele cultivate, randamente și producția de cereale și de alte culturi decât cerealele, în statele membre, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (8) constituie cadrul de referință pentru dispozițiile prezentului regulament, în special în ceea ce privește conformitatea cu standardele de imparțialitate, fiabilitate, relevanță, rentabilitate, confidențialitate statistică și transparență și pentru transmiterea și protejarea datelor statistice cu caracter confidențial furnizate în temeiul prezentului regulament, pentru a se garanta că, cu ocazia elaborării și difuzării statisticilor comunitare, datele statistice nu sunt divulgate în mod ilegal și nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele statistice.

(11)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (9).

(12)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice tabelele de transmitere. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (10) prevede obligația de transmitere a informațiilor statistice relevante Comisiei, astfel cum sunt definite în contextul programului statistic comunitar. Întrucât se recunoaște necesitatea unei elaborări sistematice de statistici comunitare cu privire la producția și agricultura ecologică, se anticipează luarea unor măsuri corespunzătoare de către Comisie, care să includă prezentarea unei propuneri legislative în scopul asigurării unei abordări adecvate a acestei chestiuni.

(14)

Prezentul regulament nu aduce atingere furnizării în mod voluntar de către statele membre de statistici privind estimările timpurii pentru produsele vegetale (ETPV).

(15)

Comitetul permanent pentru statistică agricolă a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru elaborarea sistematică de statistici comunitare privind utilizarea terenurilor agricole și producția vegetală.

Articolul 2

Definiții și clarificări

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„anul recoltă” înseamnă anul calendaristic în care începe recoltarea;

(b)

„suprafață agricolă utilizată” înseamnă suprafața totală de terenuri arabile, de pășuni permanente, de culturi permanente și de grădini familiale utilizate de exploatații, indiferent de tipul titlului în baza căruia sunt deținute sau de eventuala utilizare ca teren comun;

(c)

„suprafață în cultură” înseamnă suprafața care corespunde suprafeței însămânțate, fiind excluse însă, după recoltare, suprafețele distruse (de exemplu, ca urmare a dezastrelor naturale);

(d)

„suprafață cultivată” înseamnă întreaga suprafață însămânțată în scopul producerii unei culturi specifice pe parcursul unui anumit an;

(e)

„suprafață recoltată” înseamnă partea din suprafața cultivată care este recoltată. Prin urmare, poate fi egală cu suprafața cultivată sau mai mică decât aceasta;

(f)

„suprafață productivă”, în ceea ce privește culturile permanente, înseamnă suprafața care potențial poate fi recoltată eventual în cursul anului recoltă. Sunt excluse toate suprafețele neproductive, cum ar fi noile plantații care nu au ajuns încă în faza de producție;

(g)

„producția recoltată” înseamnă producția obținută, inclusiv produsele deteriorate, pierderile din exploatație, cantitățile consumate direct în cadrul exploatației, precum și cantitățile comercializate, indicate în unități de greutate a produsului de bază;

(h)

„randament” înseamnă producția recoltată pe suprafața cultivată;

(i)

„culturi practicate în sere sau sub acoperișuri înalte (accesibile)” înseamnă culturi care, pe tot parcursul ciclului lor vegetativ sau în cea mai mare parte a acestuia, sunt practicate în sere sau sub acoperișuri înalte fixe sau mobile (sticlă sau plastic rigid sau flexibil). Sunt excluse foliile de material plastic întinse pe pământ, culturile sub clopot de sticlă, tunelurile inaccesibile pentru oameni sau ramele mobile acoperite cu geam. Suprafețele cu culturi cultivate temporar în seră și temporar în aer liber sunt înregistrate ca fiind cultivate exclusiv în seră, cu excepția cazului în care perioada de cultivare în seră este extrem de scurtă;

(j)

„suprafața principală” a unei parcele date înseamnă acea suprafață care a fost utilizată doar o singură dată pe durata unui anumit an agricol și care este definită fără echivoc de acea utilizare.

(2)   „Culturi succesive” înseamnă că o parcelă de teren arabil este utilizată de mai multe ori în cursul unui anumit an agricol, dar de pe care se obține de fiecare dată o singură cultură. Suprafața respectivă este considerată ca fiind suprafața cultivată pentru fiecare cultură. Noțiunile de suprafață principală și secundară nu sunt aplicabile în acest context.

„Culturi intercalate” înseamnă o combinație de culturi care ocupă o parcelă de teren agricol în același timp. Suprafața cultivată în acest caz este repartizată între diversele culturi proporțional cu suprafața de teren ocupată de acestea. Noțiunile de suprafață principală și secundară nu sunt aplicabile în acest context.

„Culturi cu dublă utilizare”, și anume culturi care au mai mult de o utilizare, sunt considerate prin convenție culturi pentru utilizarea lor principală și culturi secundare pentru utilizările lor suplimentare.

Articolul 3

Sfera de cuprindere

(1)   Fiecare stat membru elaborează statistici privind culturile enumerate în anexă, cultivate pe suprafața agricolă utilizată de pe teritoriul său.

(2)   Statisticile sunt reprezentative pentru cel puțin 95 % din următoarele suprafețe:

(a)

suprafața totală cultivată cu culturi de pe terenuri arabile (tabelul 1);

(b)

suprafața totală recoltată, pentru legume, pepeni și căpșuni (tabelul 2);

(c)

suprafața totală productivă pentru culturi permanente (tabelul 3);

(d)

suprafața agricolă utilizată (tabelul 4).

(3)   Variabilele cu o prevalență slabă sau inexistente într-un stat membru pot fi excluse din statistici, cu condiția ca statul membru în cauză să informeze Comisia cu privire la toate astfel de culturi și la pragul aplicabil pentru prevalența slabă a fiecărei astfel de culturi, până la sfârșitul anului calendaristic imediat precedent fiecăreia dintre perioadele de referință.

Articolul 4

Frecvența și perioada de referință

Statele membre furnizează anual Comisiei datele menționate în anexă. Perioada de referință este anul recoltă. Primul an de referință este anul 2010.

Articolul 5

Cerințe de precizie

(1)   Statele membre care efectuează anchete prin sondaj pentru a obține informații statistice iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele din tabelul 1 respectă următoarele cerințe de precizie: coeficientul de variație al datelor care trebuie furnizate până la data de 30 septembrie a anului n + 1 nu trebuie să depășească (la nivel național) 3 % pentru suprafața cultivată pentru fiecare dintre următoarele grupe de culturi principale: cereale pentru boabe (inclusiv sămânța), leguminoase uscate și plante proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv sămânța și amestecuri de cereale și leguminoase), rădăcinoase, plante industriale și plante recoltate verzi.

(2)   Un stat membru care se decide să utilizeze alte surse de informații statistice decât anchetele statistice, se asigură că informațiile obținute din respectivele surse sunt de o calitate cel puțin egală cu cea a informațiilor obținute prin intermediul anchetelor statistice.

(3)   Un stat membru care se decide să utilizeze o sursă administrativă, informează Comisia în prealabil și furnizează detalii cu privire la metodele folosite și la calitatea datelor provenite din respectiva sursă administrativă.

Articolul 6

Transmiterea către Comisie

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele prevăzute în anexă la termenele prevăzute pentru fiecare tabel.

(2)   Tabelele de transmitere prevăzute în anexă pot fi adaptate de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3).

Articolul 7

Statistici regionale

(1)   Datele privind culturile marcate cu „R” în anexă sunt furnizate pentru unitățile teritoriale NUTS 1 și NUTS 2, definite în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003. Cu titlu de excepție, aceste statistici pot fi furnizate pentru unitățile teritoriale NUTS 1 în cazul Germaniei și al Regatului Unit.

(2)   Variabilele cu o prevalență slabă sau inexistentă într-un stat membru pot fi excluse din statisticile regionale, cu condiția ca statul membru să informeze Comisia cu privire la toate culturile în cauză și la pragul aplicabil pentru prevalența slabă a fiecărei astfel de culturi, până la sfârșitul anului calendaristic imediat precedent fiecăreia dintre perioadele de referință.

Articolul 8

Evaluarea calității statisticilor și rapoartele de calitate

(1)   În sensul prezentului regulament, datele statistice transmise trebuie să respecte următoarele criterii de calitate:

(a)

„relevanța” se referă la măsura în care statisticile răspund nevoilor actuale și potențiale ale utilizatorilor;

(b)

„exactitatea” se referă la cât de apropiate sunt estimările de valori reale necunoscute;

(c)

„actualitatea” se referă la intervalul de timp dintre disponibilitatea informației și evenimentul sau fenomenul pe care aceasta îl descrie;

(d)

„punctualitatea” se referă la intervalul de timp dintre data furnizării datelor și data limită, la care datele ar fi trebuit să fie furnizate;

(e)

„accesibilitatea” și „claritatea” se referă la condițiile și la modalitățile prin care utilizatorii pot obține, folosi și interpreta datele;

(f)

„comparabilitatea” se referă la măsurarea impactului diferențelor în aplicarea conceptelor statistice, a instrumentelor și procedurilor de măsurare, atunci când se face o comparație între statistici pe diferite zone geografice, domenii sectoriale sau în timp;

(g)

„coerența” se referă la posibilitățile de combinare a datelor în moduri diferite și pentru utilizări diverse, păstrându-se fiabilitatea acestora.

(2)   O dată la trei ani și pentru prima dată până la 1 octombrie 2011, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise.

(3)   Raportul privind calitatea, în care sunt utilizate criteriile de calitate menționate la alineatul (1), descrie:

(a)

organizarea anchetelor care fac obiectul prezentului regulament și metodologia utilizată;

(b)

nivelul de precizie atins pentru anchetele prin sondaj menționate în prezentul regulament și

(c)

calitatea surselor utilizate, altele decât anchetele.

(4)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare metodologică sau cu privire la oricare altă modificare ce ar putea influența în mod considerabil aceste statistici. Informarea are loc în intervalul a cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a modificării în cauză.

(5)   Se ține seama de principiul conform căruia costurile și sarcinile suplimentare trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistică agricolă înființat prin articolul 1 din Decizia 72/279/CEE a Consiliului.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 10

Derogare

(1)   Dacă pentru aplicarea prezentului regulament la sistemul național de statistică al unui stat membru este nevoie de adaptări majore și este probabil ca acest lucru să cauzeze probleme practice importante, Comisia poate acorda o derogare de la aplicarea acestuia până la 31 decembrie 2010 sau până la 31 decembrie 2011, în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 9 alineatul (2).

(2)   În acest scop, un stat membru prezintă Comisiei o cerere motivată corespunzător, cel târziu până la 31 iulie 2009.

Articolul 11

Abrogare

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), Regulamentele (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 se abrogă de la 1 ianuarie 2010.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

(2)   Prin derogare de la articolul 12 al doilea paragraf, un stat membru căruia i s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 10 continuă să aplice dispozițiile Regulamentelor (CEE) nr. 837/90 și (CEE) nr. 959/93 pe durata derogării.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010. Totuși, articolul 10 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

Š. FÜLE


(1)  Avizul Parlamentului European din 19 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 iunie 2009.

(2)  JO L 88, 3.4.1990, p. 1.

(3)  JO L 98, 24.4.1993, p. 1.

(4)  Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (JO C 321, 31.12.2003, p. 1).

(5)  JO L 321, 1.12.2008, p. 14.

(6)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(7)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.

(8)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(9)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.


ANEXĂ

Tabelul 1

Culturi de pe terenuri arabile

(n.c.a. = neclasificate altundeva)

PARTEA A

 

Suprafața în cultură

(1 000 de hectare)

Producția recoltată

(1 000 de tone)

Randament

(100 kg/ha)

Termene de transmitere

31 ian.

30 iunie

31 aug.

30 sept.

31 ian.

30 sept.

30 sept.

31 oct.

31 ian.

30 sept.

31 aug.

anul n

anul n

anul n

anul n

anul n + 1

anul n + 1

anul n

anul n

anul n + 1

anul n + 1

anul n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

SM peste prag

SM peste prag

SM peste prag

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

SM peste prag

Cereale pentru boabe (inclusiv sămânța)  (1)

X

R

X

R

Cereale (exclusiv orez) (1)

X

X

X

X

Grâu comun și alac (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

din care: grâu comun de toamnă (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grâu dur (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Secară și meslin (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Orz (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

din care:orz de toamnă (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ovăz (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Amestecuri de boabe, altele decât meslin (1)

X

X

X

X

Amestec de porumb boabe și știuleți de porumb (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Sorg (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Triticale (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mei, hrișcă, semințe pentru canari (1)

X

X

X

X

Orez (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

din care:

indica

X

X

X

X

japonica

X

X

X

X


PARTEA B

 

Suprafața în cultură

(1 000 de hectare)

Producția recoltată

(1 000 de tone)

Randament

(100 kg/ha)

Termene de transmitere

31 ian.

30 iunie

31 aug

30 sept.

31 martie

30 sept

30 sept.

31 oct.

31 martie

30 sept.

31 aug.

anul n

anul n

anul n

anul n

anul n + 1

anul n + 1

anul n

anul n

anul n + 1

anul n + 1

anul n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

SM peste prag

SM peste prag

SM peste prag

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

Toate SM

SM peste prag

Leguminoase uscate și plante proteaginoase pentru boabe

(inclusiv sămânța și amestecuri de cereale și leguminoase)  (1)

X

R

X

X

Mazăre uscată (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bob și fasole boabe (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lupin dulce (1)

X

X

X

X

Alte leguminoase uscate n.c.a.

X

X

Rădăcinoase

X

X

X

X

Cartofi (inclusiv cartofii timpurii și cartofii de sămânță)

X

X

X

X

X

X

X

X

Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânța)

X

X

X

X

R

X

X

R

Alte rădăcinoase n.c.a.

X

X

Plante industriale

X

X

X

X

Rapiță și navetă (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

din care: rapiță de toamnă

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Semințe de floarea soarelui (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Semințe de in (in pentru ulei) (1)

X

R

X

X

Soia (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Semințe de bumbac (1)

X

X

Alte plante oleaginoase (1)

X

X

In pentru fibre

X

R

X

X

Cânepă

X

X

X

X

Bumbac pentru fibre

X

R

X

X

Hamei

X

X

X

X

Tutun

X

R

X

R

Plante aromatice, medicinale și culinare

X

X

Culturi energetice n.c.a.

X

X

X

X

Plante recoltate verzi

X

X

Plante anuale recoltate verzi

X

X

X

X

din care: porumb verde

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cereale recoltate verzi

X

X

X

X

Plante leguminoase

X

X

Fânețe și pășuni temporare

X

X

NB: Estimările pentru coloanele 1, 2, 3 și 11 sunt obligatorii pentru statele membre cu o producție națională medie anuală, în ultimii 3 ani, de peste:

3 000 000 de tone pentru grâul comun,

1 000 000 de tone pentru grâul dur,

900 000 de tone pentru orz,

100 000 de tone pentru secară și meslin,

1 500 000 de tone pentru porumbul boabe,

200 000 de tone pentru triticale,

150 000 de tone pentru ovăz,

150 000 de tone pentru sorg,

150 000 de tone pentru orez,

70 000 de tone pentru mazărea de câmp,

50 000 de tone pentru fasolea de câmp,

300 000 de tone pentru rapiță,

200 000 de tone pentru floarea soarelui,

60 000 de tone pentru soia,

700 000 de tone pentru cartofi,

2 500 000 de tone pentru sfecla de zahăr,

și 4 500 000 de tone pentru porumbul verde pe an.

Tabelul 2

Legume, pepeni și căpșuni

 

Suprafața recoltată

(1 000 de hectare)

Producția recoltată

(1 000 de tone)

Termene de transmitere

31 martie

anul n + 1

31 martie

anul n + 1

 

1

2

Legume, pepeni și căpșuni

X

 

Legume vărzoase

Conopidă și broccoli

X

X

Varză (albă)

X

X

Legume pentru frunze sau tulpină

Țelină

X

X

Praz

X

X

Lăptucă

X

X

din care: în seră sau sub acoperișuri înalte accesibile (2)

X

 

Cicoare de grădină pentru salată

X

X

Spanac

X

X

Sparanghel

X

X

Andive

X

X

Anghinare

X

X

Legume cultivate pentru fruct

Tomate

X

X

din care: tomate pentru consum în stare proaspătă

X

X

din care: în seră sau sub acoperișuri înalte accesibile (2)

X

 

Castraveți

X

X

din care: în seră sau sub acoperișuri înalte accesibile (2)

X

 

Cornișoni

X

X

Pepeni galbeni

X

X

Pepeni verzi

X

X

Vinete

X

X

Dovlecei

X

X

Ardei

X

X

din care: în seră sau sub acoperișuri înalte accesibile (2)

X

 

Legume rădăcinoase, bulbi și tuberculi

Morcovi

X

X

Usturoi

X

X

Ceapă

X

X

Ceapă franțuzească

X

X

Țelină pentru rădăcină

X

X

Ridichi

X

X

Legume păstăi

X

 

Mazăre verde

X

X

Fasole verde

X

X

Căpșuni

X

X

din care: în seră sau sub acoperișuri înalte accesibile (2)

X

 

Ciuperci de cultură

X

X


Tabelul 3

Culturi permanente

 

Suprafața productivă

(1 000 de hectare)

Producția recoltată

(1 000 de tone)

Termene de transmitere

31 martie

anul n + 1

31 martie

anul n + 1

30 sept.

anul n + 1

 

1

2

3

Culturi permanente

X

 

 

Fructe din zone cu climă temperată

Mere

X

X

 

din care: mere pentru consum în stare proaspătă

 

X

 

Pere

X

X

 

Piersici

X

X

 

Nectarine

X

X

 

Caise

X

X

 

Cireșe

X

X

 

din care:vișine

X

X

 

Prune

X

X

 

Fructe de la arbuști fructiferi

Coacăze negre

X

X

 

Zmeură

X

X

 

Fructe cu coajă  (3)

Nuci

X

X

 

Alune

X

X

 

Migdale

X

X

 

Castane

X

X

 

Fructe din zone cu climă subtropicală

Smochine

X

X

 

Kiwi

X

X

 

Avocado

X

X

 

Banane

X

X

 

Citrice  (3)

X

 

 

Pomelo și grepfrut

X

 

X

Lămâi, lămâi verzi

X

 

X

Portocale

X

 

X

Citrice mici

X

 

X

Satsumas

X

 

X

Clementine

X

 

X

Plantații de viță-de-vie  (3)

X

X

 

Plantații de viță-de-vie pentru vin

X

X

 

din care:

vinuri cu denumire de origine protejată

X

X

 

vinuri cu indicație geografică protejată

X

X

 

alte tipuri de vin

X

X

 

Plantații de viță-de-vie pentru struguri de masă

X

X

 

Plantații de viță-de-vie pentru stafide

X

X

 

Măslini  (3)

Măslini pentru măsline de masă

X

X

 

Măslini pentru ulei de măsline

X

X

 


Tabelul 4

Utilizarea terenului agricol

 

Suprafața principală

(1 000 de hectare)

Termen pentru transmitere

30 septembrie

anul n + 1

Suprafața agricolă utilizată

R

Teren arabil

R

Cereale pentru boabe (inclusiv sămânța)

X

Leguminoase uscate și plante proteaginoase pentru boabe

(inclusiv sămânța și amestecuri de cereale și leguminoase)

X

Cartofi (inclusiv cartofii timpurii și cartofii de sămânță)

X

Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânța)

X

Plante industriale

X

Legume proaspete, pepeni și căpșuni

X

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepiniere)

X

Plante recoltate verzi

X

Alte culturi din teren arabil

X

Terenuri arabile în repaus

R

Pășuni și fânețe permanente

R

Culturi permanente

X

din care:

plantații de pomi fructiferi și de arbuști fructiferi

R

plantații de măslini

R

plantații de viță-de-vie

R

Pepiniere

X


(1)  La furnizarea datelor privind producția acestor produse se precizează coeficientul mediu de umiditate care se comunică de către toate statele membre Comisiei în ianuarie/martie a anului n + 1 (coloana 9).

(2)  Estimări obligatorii pentru statele membre care au o suprafață recoltată de cel puțin 500 ha

(3)  Obligatoriu pentru statele membre cu o suprafață națională productivă de cel puțin 500 ha.


29.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 167/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 544/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și a Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 (3) a impus, în mod excepțional și temporar, operatorilor de telefonie mobilă plafoane tarifare, atât la nivelul prețurilor de gros, cât și al celor cu amănuntul, pentru furnizarea serviciilor de roaming internațional pentru apelurile vocale inițiate și terminate pe teritoriul Comunității. Regulamentul a stabilit, de asemenea, norme care urmăresc creșterea transparenței prețurilor și o mai bună furnizare a informațiilor cu privire la tarife către utilizatorii serviciilor de roaming comunitar.

(2)

Comisia a efectuat o evaluare, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 717/2007, care prevede obligația acesteia de a evalua în ce măsură au fost atinse obiectivele regulamentului, de a examina evoluțiile înregistrate la nivelul tarifelor de gros și cu amănuntul pentru furnizarea serviciilor de voce și de comunicații de date clienților serviciului de roaming, inclusiv SMS și MMS, precum și, dacă este cazul, de a include recomandări cu privire la necesitatea de a reglementa aceste servicii. În raportul său către Parlamentul European și către Consiliu, inclus în Comunicarea sa din 23 septembrie 2008 privind rezultatele evaluării funcționării Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității și de modificare a Directivei 2002/21/CE, Comisia a ajuns la concluzia că se impune prelungirea termenului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 după data de 30 iunie 2010.

(3)

Mai mult, Comisia a ajuns la concluzia că este necesar ca domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 să fie extins, astfel încât să includă și furnizarea de servicii de comunicații de date și de SMS în roaming pe teritoriul Comunității. Caracteristicile speciale pe care le prezintă piețele internaționale de roaming, care au justificat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 și impunerea de obligații operatorilor de telefonie mobilă în ceea ce privește furnizarea apelurilor vocale în roaming pe teritoriul Comunității, se aplică în egală măsură și în ceea ce privește furnizarea serviciilor de comunicații de date și de SMS în roaming pe teritoriul Comunității. Ca și serviciile de voce în roaming, serviciile de comunicații de date și de SMS în roaming nu sunt achiziționate independent la nivel național, ci constituie doar o parte a unui pachet mai larg de servicii cu amănuntul, achiziționate de clienți de la furnizorul național, fapt care limitează concurența. În același mod, dată fiind natura transfrontalieră a serviciilor în cauză, autoritățile naționale de reglementare responsabile cu protejarea și promovarea intereselor clienților serviciilor de comunicații mobile care își au reședința pe teritoriul lor nu sunt în măsură să controleze modul în care acționează operatorii rețelei vizitate, situați în alte state membre.

(4)

Soluționarea problemelor structurale legate de serviciile de roaming ar trebui să se realizeze mai ușor într-o adevărată piață unică a serviciilor de comunicații mobile, care nu este instituită pe deplin în prezent, dar care ar trebui să fie obiectivul suprem al oricărui cadru de reglementare.

(5)

Din acest motiv, autoritățile naționale de reglementare, care acționează în cadrul Grupului entităților europene de reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (ERG) instituit prin Decizia 2002/627/CE a Comisiei (4), ca răspuns la consultarea publică privind revizuirea Regulamentului (CE) nr. 717/2007, au făcut încă o dată apel la Comisie pentru ca aceasta să acționeze la nivel comunitar, atât în ceea ce privește prelungirea termenului de aplicare a regulamentului, cât și cu privire la reglementarea serviciilor de comunicații de date și de SMS în roaming.

(6)

Datele privind evoluția prețurilor pentru serviciile de voce în roaming la nivelul Comunității de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007, în special cele culese de autoritățile naționale de reglementare și raportate trimestrial prin intermediul ERG, nu oferă suficiente dovezi care să indice probabilitatea ca, la nivelul prețurilor de gros și cu amănuntul, să existe o concurență sustenabilă după iunie 2010, în absența unor măsuri de reglementare. Aceste date arată că tarifele de gros și cu amănuntul se grupează în apropierea plafoanelor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, sub aceste limite concurența fiind limitată.

(7)

Prin urmare, expirarea, în iunie 2010, a garanțiilor reglementare care se aplică în cazul serviciilor de voce în roaming pe teritoriul Comunității, la nivelul tarifelor de gros și cu amănuntul, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 717/2007, ar genera riscul semnificativ ca absența presiunilor concurențiale pe piața serviciilor de voce în roaming și tentația operatorilor de a obține venituri cât mai mari din serviciile de roaming să determine tarife de gros și cu amănuntul pentru serviciile de roaming în interiorul Comunității care nu reflectă în mod rezonabil costurile subiacente aferente furnizării serviciului, punând astfel în pericol atingerea obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 717/2007. Astfel, se impune ca aplicarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 să se prelungească după data de 30 iunie 2010, cu o perioadă de doi ani, pentru a se asigura funcționarea fără probleme a pieței interne, prin asigurarea faptului că utilizatorii beneficiază în continuare de garanția că nu vor trebui să plătească un preț excesiv în comparație cu prețurile naționale competitive atunci când efectuează sau primesc un apel în roaming reglementat, asigurându-se totodată o perioadă de timp suficientă pentru dezvoltarea concurenței.

(8)

Obligațiile prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să denatureze condițiile concurențiale dintre operatorii de servicii de comunicații mobile în cadrul Comunității și nu ar trebui să aducă niciun fel de avantaj concurențial, în special pe baza dimensiunii, a tipului de trafic în roaming sau a pieței de origine a furnizorului de servicii în roaming.

(9)

Este necesar ca plafoanele medii ale tarifelor de gros pentru apelurile în roaming reglementate, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, să scadă în continuare pe durata perioadei de prelungire a aplicării regulamentului, astfel încât să reflecte costurile în scădere, inclusiv reducerea tarifelor pentru terminarea apelurilor mobile reglementate din statele membre, pentru a se garanta buna funcționare a pieței interne și pentru a se îndeplini în continuare obiectivul eliminării prețurilor excesive și pe cel al încurajării inovării și concurenței între operatori.

(10)

Pentru a stimula și consolida durabil concurența în sectorul diferitelor servicii de roaming, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să monitorizeze dacă există discriminare între furnizorii mari și cei mai mici, în special în ceea ce privește calcularea tarifelor de gros.

(11)

Pentru anul 2009, data prevăzută pentru scăderea limitelor maxime ale tarifelor de gros și cu amănuntul pentru apelurile în roaming reglementate ar trebui modificată, din 30 august în 1 iulie, în scopul corelării acestei măsuri cu introducerea obligațiilor referitoare la tarifarea mesajelor SMS reglementate, prevăzute în prezentul regulament. În acest fel, atât utilizatorii serviciilor de voce în roaming, cât și utilizatorii serviciilor de SMS în roaming ar putea beneficia de noile tarife în perioada în care există o cerere maximă pentru aceste servicii.

(12)

Atunci când plafoanele tarifare nu sunt exprimate în euro, plafoanele tarifare aplicabile pentru limitele prevăzute inițial și valorile revizuite ale limitelor respective ar trebui stabilite în moneda relevantă prin aplicarea cursurilor de schimb de referință publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la datele specificate în prezentul regulament. Atunci când acestea nu sunt publicate la datele specificate, cursurile de schimb de referință aplicabile ar trebui să fie cele menționate în primul Jurnal Oficial al Uniunii Europene, publicat după data respectivă, care conține astfel de cursuri de schimb de referință.

(13)

Deoarece respectarea limitei tarifare pentru prețurile de gros, stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007, se măsoară în raport cu prețul mediu de gros aplicat între oricare doi operatori pe o perioadă de 12 luni, este necesar să se clarifice faptul că această perioadă poate fi mai scurtă, de exemplu în cazul în care data unei scăderi programate a plafonului tarifelor medii de gros intervine înainte de sfârșitul perioadei de 12 luni.

(14)

Practica anumitor operatori de a factura furnizarea de gros a apelurilor în roaming pe baza unor perioade minime de tarifare de până la 60 de secunde, și nu la secundă, astfel cum se procedează în mod normal în cazul altor tarife de interconectare la nivel de gros, conduce la o denaturare a concurenței dintre acești operatori și operatorii care aplică metode diferite de facturare, compromițând în același timp aplicarea coerentă a plafoanelor tarifare de gros introduse prin Regulamentul (CE) nr. 717/2007. Mai mult, acest lucru reprezintă un cost suplimentar care, prin creșterea costurilor de gros, are consecințe negative în ceea ce privește tarifarea cu amănuntul a serviciilor de voce în roaming. Prin urmare, ar trebui ca operatorii să aibă obligația de a factura la secundă furnizarea la nivel de gros a apelurilor în roaming reglementate.

(15)

Nivelurile maxime ale eurotarifului, atât pentru apelurile efectuate, cât și pentru cele primite, ar trebui să continue să scadă anual pe durata perioadei de prelungire a aplicării Regulamentului (CE) nr. 717/2007, de o manieră coerentă cu scăderile impuse în perioada inițială de aplicare a regulamentului, pentru a reflecta scăderile continue ale prețurilor naționale, în general, și scăderile continue ale costurilor subiacente aferente furnizării apelurilor în roaming reglementate. În acest mod se menține continuitatea efectelor regulamentului respectiv.

(16)

Diferențele mai mari dintre tarifele maxime la nivel de gros și cele cu amănuntul prevăzute de prezentul Regulament ar trebui să le ofere operatorilor condiții mai bune de a concura la nivelul tarifelor cu amănuntul, ceea ce ar crea șanse maxime pentru dezvoltarea unei piețe cu adevărat concurențiale.

(17)

Unii operatori se confruntă cu costuri de gros mai ridicate decât alții, din cauza unor circumstanțe geografice sau de altă natură, precum dificultăți topografice, regiuni cu densitate redusă a populației și afluxuri mare de turiști în perioade scurte de timp.

(18)

ERG a estimat că practica operatorilor de a utiliza intervale de tarifare mai mari de o secundă la facturarea serviciilor de roaming cu amănuntul adaugă la valoarea unei facturi tipice cu eurotarif, 24 % pentru apelurile efectuate și 19 % pentru cele primite. ERG a mai afirmat că aceste creșteri reprezintă o formă de tarifare ascunsă, întrucât aceste practici nu sunt cunoscute de cei mai mulți clienți. Din acest motiv, ERG a recomandat luarea de măsuri urgente pentru a aborda practicile diferite de facturare cu amănuntul aplicate eurotarifului.

(19)

Deși prin introducerea eurotarifului în interiorul Comunității, Regulamentul (CE) nr. 717/2007 a stabilit o abordare comună menită să garanteze că utilizatorii serviciului de roaming nu sunt facturați în mod excesiv pentru apelurile în roaming reglementate, practicile diferite de facturare la unitate, utilizate de operatori, pun în pericol aplicarea coerentă a acestui sistem. Aceasta înseamnă și că, în ciuda caracterului comunitar, transfrontalier al serviciilor de roaming în interiorul Comunității, există abordări divergente în ceea ce privește facturarea apelurilor în roaming reglementate, care denaturează condițiile concurențiale de pe piața unică.

(20)

Prin urmare, la nivelul serviciilor cu amănuntul, ar trebui introdus un set comun de norme privind facturarea pe bază de unități în cazul facturilor care aplică eurotariful, în vederea consolidării în continuare a pieței unice și a asigurării în întreaga Comunitate a unui nivel comun de protecție a utilizatorilor serviciilor de roaming comunitar.

(21)

În aceste condiții, ar trebui să li se impună furnizorilor cu amănuntul de apeluri în roaming reglementate să-și factureze clienții la secundă pentru apelurile cărora li se aplică eurotariful, având doar posibilitatea de a aplica o perioadă inițială minimă de tarifare de maxim 30 de secunde pentru apelurile efectuate. Acest lucru le va permite operatorilor să acopere orice costuri rezonabile de inițiere a apelurilor și să concureze mai flexibil, oferind perioade mai scurte pentru tarifarea minimă. Cu toate acestea, în cazul apelurilor cu eurotarif primite, nu se justifică nicio perioadă inițială minimă de tarifare, deoarece costul de gros subiacent se aplică la secundă, iar costurile specifice de inițiere a apelurilor sunt deja acoperite de tarifele aplicate pentru terminarea apelurilor.

(22)

Clienții nu ar trebui să plătească pentru primirea mesajelor vocale într-o rețea vizitată, deoarece nu pot controla durata acestor mesaje. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere altor tarife aplicabile pentru mesajele vocale, de exemplu tarifelor pentru ascultarea mesajelor respective.

(23)

În ceea ce privește serviciile de SMS în roaming, datele referitoare la piață colectate de ERG și de Comisie de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007 au arătat că pe întreg teritoriul Comunității tarifele de gros pentru aceste servicii au rămas în linii mari stabile, neavând un raport semnificativ cu costurile subiacente. Ca și în cazul serviciilor de voce în roaming, se pare că nu există suficiente presiuni concurențiale asupra operatorilor, astfel încât să se reducă prețurile de gros. Prețurile cu amănuntul pentru serviciile de SMS în roaming au rămas, de asemenea, stabile în general, cu marje ridicate și prețuri care depășesc cu mult prețurile naționale pentru servicii SMS, fără a exista însă o justificare clară.

(24)

Ca și în cazul apelurilor vocale în roaming, există riscul ca impunerea de obligații numai în privința prețurilor de gros să nu determine scăderea automată a tarifelor pentru clienții cu amănuntul. Pe de altă parte, există posibilitatea ca orice măsură menită să reducă nivelul prețurilor cu amănuntul fără a influența nivelul costurilor de gros legate de furnizarea acestor servicii să afecteze poziția anumitor operatori, mai ales a operatorilor mai mici, prin creșterea riscului de scădere a marjelor.

(25)

Mai mult, dată fiind structura specială a pieții de roaming și natura sa transfrontalieră, cadrul de reglementare 2002 nu a oferit autorităților naționale de reglementare instrumente potrivite pentru a aborda în mod eficient problemele concurențiale subiacente nivelului ridicat al tarifelor de gros și cu amănuntul pentru serviciile de SMS în roaming reglementate. Acest lucru nu garantează funcționarea fără probleme a pieței interne și ar trebui remediat.

(26)

În răspunsul său în cadrul consultării publice lansate de Comisie cu privire la evaluarea funcționării Regulamentului (CE) nr. 717/2007, ERG a mai afirmat că, în opinia sa, este necesară reglementarea serviciilor de SMS în roaming, atât la nivelul tarifelor de gros, cât și al celor cu amănuntul, astfel încât prețurile să se poată alinia cu costurile și cu prețurile naționale. ERG a considerat că ar fi potrivite măsuri similare celor luate în cazul serviciilor de voce în roaming. Mai exact, ERG a recomandat introducerea unui plafon în cazul tarifelor medii de gros pentru serviciile de SMS solicitate de orice operator unui alt operator și modificarea obligației privind eurotariful pentru a include o ofertă de servicii SMS în roaming la un tarif care să nu depășească un anumit plafon.

(27)

Prin urmare, este necesar să se impună obligații cu privire la serviciile de SMS în roaming reglementate, atât la nivelul serviciilor de gros, pentru a se stabili un raport mai rezonabil între tarifele de gros și costurile subiacente de furnizare, precum și la nivelul serviciilor cu amănuntul, pentru a proteja interesele clienților serviciului de roaming.

(28)

Aceste obligații de reglementare ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil, lăsând totodată operatorilor în cauză o perioadă de timp rezonabilă pentru a-și adapta prețurile și ofertele de servicii în vederea asigurării conformității.

(29)

Abordarea cea mai eficace și proporționată pentru reglementarea nivelului prețurilor aplicabile serviciilor de SMS în roaming reglementate la nivel de gros constă în fixarea la nivel comunitar a unui plafon tarifar mediu pentru fiecare SMS trimis dintr-o rețea vizitată. Tariful mediu de gros ar trebui să se aplice oricărei perechi de operatori de servicii de comunicații mobile din Comunitate, pe o perioadă specificată.

(30)

Limita prețurilor de gros pentru serviciile de SMS în roaming reglementate ar trebui să includă toate costurile suportate de furnizorul serviciului de gros, inclusiv, printre altele, costul inițierii, tranzitului, precum și costul nerecuperat al terminării mesajului SMS în roaming în rețeaua vizitată. Prin urmare, ar trebui să li se interzică furnizorilor de gros de servicii de SMS în roaming reglementate să introducă un tarif separat pentru terminarea mesajelor SMS în propria rețea, pentru a se asigura aplicarea coerentă a normelor prevăzute de prezentul regulament.

(31)

Cea mai eficace și proporționată abordare în privința reglementării prețurilor pentru SMS în roaming pe teritoriul Comunității la nivelul serviciilor cu amănuntul este introducerea obligației operatorilor de servicii de comunicații mobile de a le oferi clienților serviciilor de roaming un eurotarif SMS care să nu depășească un anumit plafon tarifar specificat. Eurotariful SMS ar trebui stabilit la un nivel care să garanteze operatorilor o marjă suficientă, reflectând în același timp în mod mai rezonabil costurile subiacente cu amănuntul.

(32)

Această abordare normativă ar trebui să garanteze că tarifele cu amănuntul pentru mesajele SMS în roaming reglementate reflectă, într-un mod mai fidel decât până în prezent, costurile subiacente aferente furnizării serviciului. Eurotariful SMS maxim care poate fi oferit clienților serviciilor de roaming ar trebui, prin urmare, să reflecte o marjă rezonabilă peste costurile de gros aferente furnizării serviciului de SMS în roaming reglementat, lăsând totodată operatorilor libertatea de a concura prin oferte diferențiate și prin adaptarea structurilor tarifare la condițiile pieței și la preferințele consumatorilor. Această abordare normativă nu ar trebui aplicată serviciilor de SMS cu valoare adăugată.

(33)

Clienții serviciului de roaming nu ar trebui să aibă obligația de a plăti tarife suplimentare pentru primirea mesajelor SMS sau vocale reglementate atunci când utilizează serviciul de roaming într-o rețea vizitată, deoarece aceste costuri de terminare sunt deja compensate de tariful cu amănuntul perceput pentru trimiterea mesajelor SMS sau vocale în roaming.

(34)

Eurotariful SMS ar trebui să se aplice automat oricărui client, nou sau existent, al serviciului de roaming, care nu a ales sau nu alege în mod deliberat un tarif special pentru SMS în roaming sau un pachet de servicii de roaming care include servicii de SMS în roaming reglementate.

(35)

În vederea asigurării unei legături cap la cap și a interoperabilității serviciilor pentru clienții serviciilor de mesaje SMS în roaming reglementate, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să intervină cu promptitudine în cazul în care un operator al unei rețele terestre mobile stabilit într-un stat membru sesizează autoritatea națională de reglementare în legătură cu faptul că clienții săi nu pot trimite sau primi mesaje SMS în roaming reglementate către sau de la utilizatorii unei rețele terestre mobile situate în alt stat membru, ca urmare a faptului că cei doi operatori în cauză nu au reușit să încheie un acord. O asemenea intervenție ar trebui să fie în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (directiva privind accesul) (5) și în conformitate cu dispozițiile articolului 8 alineatul(1) din Regulamentul (CE) nr. 717/2007 și ale articolului 21 din Directiva 2002/21/CE (6).

(36)

Un mesaj SMS este un mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte și care este în mod clar diferit de alte mesaje, cum ar fi MMS sau mesajele e-mail. Pentru a garanta eficacitatea regulamentului precum și atingerea integrală a obiectivelor propuse, ar trebui să se interzică orice modificări ale parametrilor tehnici ai unui mesaj SMS în roaming care l-ar diferenția de un mesaj SMS național.

(37)

Datele culese de autoritățile naționale de reglementare arată că tarifele de gros medii pentru serviciile de comunicații de date în roaming aplicate de operatorii rețelei vizitate furnizorilor naționali ai abonaților serviciilor de roaming par să urmeze o tendință de scădere, deși continuă să existe tarife ridicate pentru serviciile de comunicații de date în roaming la nivel de gros.

(38)

Nivelul ridicat al tarifelor cu amănuntul pentru serviciile de comunicații de date în roaming rămâne un motiv de îngrijorare și indică faptul că în domeniul acestor servicii nu există încă un grad suficient de concurență. Cu toate acestea, spre deosebire de serviciile de voce și de SMS în roaming, există constrângeri concurențiale la nivelul serviciilor cu amănuntul, deoarece clienții serviciului de roaming dispun de mijloace alternative de accesare a serviciilor de comunicații de date atunci când se află în străinătate, cum ar fi accesul pe suport radio (wireless) la Internet, însă fără constrângerile aferente legate de numerotație. Prin urmare, în această etapă reglementarea tarifelor cu amănuntul ar fi prematură. În plus, orice conectare la o rețea de roaming ar trebui să se facă cu acordul clientului. Prin urmare, descărcarea de date în roaming, inclusiv actualizarea de software și recuperarea mesajelor de e-mail, nu ar trebui să aibă loc fără existența în prealabil a unui acord sau a unei cereri din partea utilizatorului, cu excepția situației în care utilizatorul a indicat că nu dorește să beneficieze de această protecție.

(39)

Furnizorii din țara de origine ar trebui să nu perceapă taxe clienților pentru niciun serviciu de comunicații de date în roaming reglementat, cu excepția cazului și cu condiția ca clientul serviciului de roaming să accepte furnizarea serviciului respectiv.

(40)

Cu toate acestea, ar trebui să se ia măsuri pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming, în special pentru a elimina problema „șocului facturii”, care constituie un obstacol pentru buna funcționare a pieței interne și pentru a pune la dispoziția clienților serviciilor de roaming instrumentele de care au nevoie pentru a-și monitoriza și controla cheltuielile aferente serviciilor de comunicații de date în roaming. În același timp, ar trebui să nu existe obstacole în calea apariției unor aplicații sau tehnologii care pot să substituie serviciile de roaming sau să reprezinte o alternativă pentru acestea, cum ar fi serviciile WiFi, Voice-over Internet Protocol (VoIP) și serviciile de mesagerie instantanee. Aceste informații ar trebui prezentate consumatorilor, permițându-le, astfel, să facă o alegere informată.

(41)

În special, operatorii de servicii de comunicații mobile ar trebui să pună la dispoziția clienților serviciilor lor de roaming informații personalizate privind tarifele aplicabile clienților respectivi pentru serviciile de comunicații de date în roaming de fiecare dată când aceștia inițiază un serviciu de comunicații de date în roaming la intrarea într-un alt stat membru. Aceste informații ar trebui furnizate pe telefoanele mobile ale acestora sau pe alte dispozitive mobile în cel mai adecvat mod, astfel încât să fie primite și înțelese cu ușurință.

(42)

Pentru a facilita înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale folosirii serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate și pentru a permite clienților să-și monitorizeze și să-și controleze cheltuielile, furnizorul din țara de origine ar trebui să dea exemple de aplicații pentru serviciile respective, cum ar fi e-mail, imagini, navigare Internet, prin indicarea volumului lor aproximativ exprimat în trafic de date.

(43)

În plus, pentru a evita „șocul facturii”, operatorii ar trebui să definească unul sau mai multe plafoane financiare și/sau de volum de trafic maxime pentru tarifele restante pentru serviciile de comunicații de date în roaming, exprimate în moneda de facturare a clientului, pe care să le ofere gratuit tuturor clienților serviciilor de roaming, trimițându-le o notificare atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite, clientul ar trebui să nu mai primească serviciile respective și să nu mai fie taxat pentru acestea, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod expres furnizarea în continuare a serviciilor respective în conformitate cu temenii și condițiile menționate în notificare. Clienților serviciului de roaming ar trebui să li se dea posibilitatea de a opta pentru oricare dintre aceste plafoane financiare sau de volum de trafic maxime într-o perioadă de timp rezonabilă sau de a alege să nu se aplice vreo limită. Cu excepția cazului în care clienții decid altfel, aceștia ar trebui să fie trecuți automat pe un sistem de limitare implicit.

(44)

Aceste măsuri de asigurare a transparenței ar trebui privite ca garanții minime pentru clienții serviciilor de roaming și nu ar trebui să-i oprească pe operatori să le ofere clienților alte facilități care să-i ajute să anticipeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor de comunicații de date în roaming. De exemplu, mulți operatori propun noi oferte de tarife cu amănuntul fixe pentru roaming, care permit roaming-ul de date la un anumit preț într-o anumită perioadă de timp, în limita unei „utilizări rezonabile”. De asemenea, operatorii dezvoltă sisteme care să le permită clienților serviciilor de roaming să fie informați în timp real în legătură cu sumele acumulate pe care trebuie să le plătească pentru serviciile de comunicații de date în roaming. Pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, aceste evoluții înregistrate pe piețele naționale ar trebui să se reflecte la nivelul normelor armonizate.

(45)

Pe lângă aceasta, existența în continuare a unor tarife de gros ridicate pentru serviciile de comunicații de date în roaming poate fi pusă în primul rând pe seama prețurilor de gros percepute de operatorii altor rețele decât cele preferate. Aceste tarife sunt determinate de constrângerile legate de orientarea traficului care nu îi stimulează pe operatori să reducă unilateral prețurile standard de gros, deoarece traficul este asigurat indiferent de prețul aplicat. Această situație are ca rezultat o mare variație a costurilor de gros. În anumite cazuri, prețurile pentru serviciile de comunicații de date în roaming aplicabile altor rețele decât cele preferate sunt de treizeci de ori mai mari decât cele aplicate rețelei preferate. Aceste tarife de gros excesiv de mari pentru serviciile de comunicații de date în roaming determină denaturări considerabile ale condițiilor concurențiale pentru operatori în interiorul Comunității, fapt care subminează buna funcționare a pieței interne. De asemenea, acestea afectează capacitatea furnizorilor naționali de a anticipa costurile de gros și, prin urmare, de a pune la dispoziția clienților pachete tarifare cu amănuntul transparente și competitive. Având în vedere capacitatea limitată a autorităților naționale de reglementare de a soluționa eficient aceste probleme la nivel național, se impune aplicarea unei limite a tarifelor de gros pentru serviciile de comunicații de date în roaming. Limita tarifelor de gros ar trebui stabilită la un nivel de garantare, cu mult deasupra celor mai mici prețuri de gros disponibile pe piață, pentru a îmbunătăți condițiile concurențiale și pentru a permite dezvoltarea unei tendințe concurențiale pe piață, asigurând în același timp buna funcționare a pieței interne, în beneficiul consumatorilor. Prin eliminarea tarifelor de gros excesive aplicabile serviciilor de comunicații de date în roaming care persistă în anumite cazuri pe piață, acest nivel de garantare ar trebui să împiedice, pe întreaga perioadă de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 717/2007, eventuala denaturare sau limitare a concurenței între operatorii de servicii de comunicații mobile.

(46)

Pentru a ține cont de evoluțiile pieței și de cadrul de reglementare aplicabil în cazul comunicațiilor electronice, este necesară utilizarea termenului de „rețele publice de comunicații” în locul termenului de „rețele publice de telefonie”. Din motive de coerență, se impune ca articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2002/21/CE să se modifice în consecință.

(47)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume modificarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 și a Directivei 2002/21/CE, în vederea menținerii și dezvoltării unui set comun de norme care să garanteze că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Comunității nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar (indiferent dacă este vorba despre apeluri vocale, mesaje SMS sau transmitere de date), contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, și garantând concurența dintre operatorii de servicii de comunicații mobile, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre într-o manieră sigură, armonizată și promptă și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(48)

Această abordare comună ar trebui, totuși, menținută o perioadă limitată de timp, dar ar putea fi extinsă sau modificată în urma unei evaluări care urmează să fie efectuată de Comisie, sau ar putea fi înlocuită cu opțiuni alternative în materie de reglementare, pe baza unor recomandări adecvate din partea Comisiei.

(49)

Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea Regulamentului (CE) nr. 717/2007, astfel cum este modificat de prezentul regulament, în lumina obiectivelor sale și a contribuției pe care o aduce la punerea în aplicare a cadrului de reglementare și la funcționarea armonioasă a pieței interne. În acest context, Comisia ar trebui să țină seama de impactul asupra poziției concurențiale a furnizorilor de servicii de comunicații mobile de diverse mărimi și din diverse părți ale Comunității, de noutățile, tendințele și transparența privind tarifele de gros și cu amănuntul, de raportul acestora cu costurile efective, de măsura în care previziunile făcute în evaluarea de impact care a însoțit prezentul regulament au fost confirmate, de costurile suportate de operatori pentru a se conforma regulamentului, precum și de impactul asupra investițiilor. De asemenea, Comisia ar trebui, ținând seama de evoluțiile în domeniul tehnologiei, să analizeze disponibilitatea și calitatea serviciilor care reprezintă o alternativă la serviciile de roaming (cum ar fi VoIP).

(50)

Înainte de evaluarea menționată anterior și pentru a asigura monitorizarea continuă a serviciilor de roaming în Comunitate, Comisia ar trebui să pregătească un raport intermediar, destinat Parlamentului European și Consiliului, care să includă un rezumat general al celor mai recente tendințe referitoare la serviciile de roaming și o evaluare intermediară referitoare la progresele înregistrate în sensul îndeplinirii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 717/2007 și la posibilele opțiuni alternative pentru atingerea acestor obiective.

(51)

Înainte de a face recomandările care se impun, Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze dacă reglementarea serviciilor de roaming ar putea fi inclusă în mod adecvat în cadrul de reglementare al comunicațiilor electronice. Comisia ar trebui să analizeze cu atenție metodele alternative de atingere a obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 717/2007, cum ar fi:

abordarea problemelor la nivelul de gros, prin introducerea unei obligații de a asigura un acces rezonabil și echitabil, nediscriminatoriu și/sau în condiții reciproc echitabile;

adoptarea unei abordări bazate pe obținerea unor prețuri și condiții aplicabile clienților de roaming care să fie similare cu prețurile și condițiile competitive de pe piața rețelei vizitate, incluzând posibilitatea pentru client de a obține prețuri diferite de la operatorii diferiți de pe piața rețelei vizitate;

abordarea problemelor în cadrul dreptului comunitar în materie de concurență.

Comisia ar trebui, în special, să analizeze și să evalueze, în consultare cu un organism al autorităților de reglementare europene în domeniul comunicațiilor electronice, structura concurențială a pieței de comunicații mobile care determină tarife necompetitive de roaming și ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului concluziile și propunerile sale de soluționare a problemelor structurale de pe piețele de comunicații mobile, în special în ceea ce privește barierele la intrarea pe aceste piețe și cele de extindere.

(52)

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 și Decizia 2002/21/CE, ar trebui, prin urmare, să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 717/2007

Regulamentul (CE) nr. 717/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

2.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament introduce o abordare comună, pentru a garanta că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Comunității nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming comunitar, comparativ cu prețurile naționale competitive, atunci când efectuează și când primesc apeluri, când trimit și primesc mesaje SMS și când utilizează servicii de comunicații de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la funcționarea armonioasă a pieței interne, totodată asigurându-se un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, încurajând concurența și transparența de pe piață și oferind atât măsuri de stimulare a inovării, cât și posibilitatea consumatorilor de a alege.

Acesta prevede norme privind tarifele care pot fi percepute de către operatorii de servicii de comunicații mobile în vederea furnizării de servicii de roaming comunitar pentru apelurile vocale și mesajele SMS inițiate și terminate în interiorul Comunității, precum și pentru serviciile de comunicații de date cu comutare de pachete de date utilizate de clienții serviciului de roaming atunci când folosesc acest serviciu într-o rețea de comunicații mobile din alt stat membru. Acesta se aplică atât în cazul tarifelor la nivel de gros percepute între operatorii de rețele, cât și, dacă este cazul, pentru tarifele la nivel cu amănuntul percepute de către furnizorii din țara de origine.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Plafoanele tarifare prevăzute în prezentul regulament se exprimă în euro. În cazul în care tarifele reglementate de articolele 3, 4, 4a, 4b și de articolul 6a alineatele (3) și (4) sunt exprimate în alte monede, plafoanele inițiale în temeiul articolelor respective se stabilesc în monedele respective, în cazul articolelor 3 și 4 prin aplicarea cursurilor de schimb de referință valabile la 30 iunie 2007, iar în cazul articolelor 4a, 4b și al articolului 6a alineatele (3) și (4) prin aplicarea cursurilor de schimb de referință publicate la 6 mai 2009 de Banca Centrală Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În scopul unor reduceri ulterioare ale limitelor, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2), la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 6a alineatul (4), valorile revizuite sunt determinate prin aplicarea cursurilor de schimb de referință publicate cu o lună înaintea datei de la care se aplică valorile revizuite. Aceleași cursuri de schimb de referință se aplică și pentru revizuirea anuală a valorii tarifelor reglementate de articolele 4a, 4b, și de articolul 6a alineatul (3), atunci când tarifele respective sunt exprimate în alte monede decât euro.”

3.

La articolul 2, alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

literele (b)-(g) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

«furnizorul din țara de origine» înseamnă o întreprindere care furnizează unui client al serviciului de roaming servicii de comunicații mobile terestre destinate publicului, fie prin intermediul propriei rețele, fie ca operator sau revânzător al unei rețele virtuale mobile;

(c)

«rețeaua din țara de origine» înseamnă o rețea publică terestră de comunicații mobile, situată într-un stat membru și utilizată de către un furnizor din țara de origine pentru a asigura unui client al serviciului de roaming servicii de comunicații mobile terestre destinate publicului;

(d)

«roaming comunitar» înseamnă utilizarea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv de către clientul serviciului de roaming în scopul efectuării sau primirii de apeluri în interiorul Comunității, trimiterii sau primirii de mesaje SMS sau utilizării de comunicații de date cu comutare de pachete, atunci când acesta se află în alt stat membru decât cel în care este situată rețeaua din țara de origine a clientului respectiv, în baza unor acorduri stabilite între operatorul rețelei din țara de origine și operatorul rețelei vizitate;

(e)

«apel în roaming reglementat» înseamnă apelul vocal de telefonie mobilă efectuat de către un client al serviciului de roaming, inițiat într-o rețea vizitată și terminat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Comunității, sau primit de către un client al serviciului de roaming, inițiat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Comunității și terminat într-o rețea vizitată;

(f)

«client al serviciului de roaming» înseamnă clientul unui furnizor de servicii de comunicații mobile terestre destinate publicului, prin intermediul unei rețele publice terestre de comunicații mobile situate în interiorul Comunității, al cărui contract sau acord cu furnizorul din țara de origine permite utilizarea unui telefon mobil sau a altui dispozitiv în scopul efectuării sau primirii de apeluri, trimiterii sau primirii de mesaje SMS sau utilizării de comunicații de date cu comutare de pachete într-o rețea vizitată, prin intermediul unor acorduri stabilite între operatorul rețelei din țara de origine și operatorul rețelei vizitate;

(g)

«rețea vizitată» înseamnă rețeaua publică terestră de comunicații mobile situată în alt stat membru decât cel în care se află rețeaua din țara de origine și care permite clientului serviciului de roaming să efectueze sau să primească apeluri, să trimită sau să primească mesaje SMS sau să utilizeze comunicațiile de date cu comutare de pachete, pe baza unor acorduri cu operatorul rețelei din țara de origine;”;

(b)

se adaugă următoarele litere:

„(h)

«eurotarif SMS» înseamnă orice tarif care nu depășește tariful maxim prevăzut la articolul 4b, pe care un furnizor din țara de origine îl poate percepe pentru trimiterea de mesaje SMS în roaming reglementate, în conformitate cu respectivul articol;

(i)

«mesaj SMS» înseamnă un mesaj text transmis prin serviciul de mesaje scurte, compus în principal din caractere alfabetice și/sau numerice, care poate fi trimis între numere de telefon mobil și/sau fix alocate în conformitate cu planurile naționale de numerotație;

(j)

«mesaj SMS în roaming reglementat» înseamnă un mesaj SMS trimis de către un client al serviciului de roaming, care este inițiat într-o rețea vizitată și terminat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Comunității, sau primit de către un client al serviciului de roaming, care este inițiat într-o rețea publică de comunicații din interiorul Comunității și terminat într-o rețea vizitată;

(k)

«serviciu de comunicații date în roaming reglementat» înseamnă un serviciu de roaming care permite unui client al serviciului de roaming utilizarea de comunicații de date cu comutare de pachete prin intermediul telefonului mobil sau al altui dispozitiv mobil în timpul conectării la o rețea vizitată. Un serviciu de comunicații de date în roaming reglementat nu include transmiterea sau primirea apelurilor sau mesajelor SMS în roaming reglementate, dar include transmiterea și primirea de mesaje MMS.”

4.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Tariful mediu de gros menționat la alineatul (1) se aplică între orice pereche de operatori și se calculează pentru o perioadă de douăsprezece luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne înainte de sfârșitul perioadei de aplicare a unui plafon maxim al tarifului de gros mediu, conform dispozițiilor prezentului alineat, sau înainte de încetarea aplicării prezentului regulament. Plafonul maxim al tarifului de gros mediu se reduce până la 0,28 EUR, respectiv 0,26 EUR la 30 august 2008, respectiv 1 iulie 2009, și ulterior până la 0,22 EUR, respectiv 0,18 EUR la 1 iulie 2010 și respectiv la 1 iulie 2011”;

(b)

la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, începând cu 1 iulie 2009, tariful de gros mediu menționat la alineatul (1) se calculează împărțind veniturile totale încasate din servicii de roaming de gros la numărul total de minute de roaming de gros efectiv utilizate de operatorul respectiv pentru furnizarea de apeluri în roaming de gros în cadrul Comunități, în perioada relevantă, exprimate într-o anumită sumă pe secundă ajustată pentru a ține seama de posibilitatea ca operatorul rețelei vizitate să aplice o perioadă inițială minimă de tarifare de maximum 30 de secunde.”

5.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Tariful cu amănuntul (fără TVA) al eurotarifului pe care un furnizor din țara de origine îl poate percepe clientului serviciului de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat poate varia pentru orice apeluri în roaming însă nu poate depăși 0,49 EUR pe minut pentru orice apel efectuat sau 0,24 EUR pe minut pentru orice apel primit. Plafoanele tarifare pentru apelurile efectuate se reduc la 0,46 EUR și 0,43 EUR, iar pentru apelurile primite la 0,22 EUR și 0,19 EUR, la 30 august 2008 și respectiv la 1 iulie 2009. Plafoanele tarifare pentru apeluri se reduc în continuare pentru apelurile efectuate la 0,39 EUR și 0,35 EUR, iar pentru apelurile primite la 0,15 EUR și 0,11 EUR, la 1 iulie 2010 și respectiv la 1 iulie 2011.

Începând cu 1 iulie 2010 furnizorii din țara de origine nu percep niciun tarif clienților serviciului de roaming pentru primirea de către aceștia a unui mesaj vocal în roaming. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere altor tarife aplicabile, cum ar fi tarifele pentru ascultarea mesajelor respective.

Începând cu 1 iulie 2009, orice furnizor din țara de origine va factura la secundă clienții serviciului de roaming pentru furnizarea apelurilor în roaming reglementate, primite sau efectuate, cărora li se aplică un eurotarif.

Prin derogare de la dispozițiile celui de-al treilea paragraf, furnizorul din țara de origine poate aplica o perioadă inițială minimă de tarifare, care să nu depășească 30 de secunde, în cazul apelurilor cărora li se aplică un eurotarif.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Orice client al serviciului de roaming poate solicita, în orice moment după ce procesul prevăzut la alineatul (3) s-a încheiat, să li se aplice eurotariful sau să renunțe la acesta. Orice astfel de modificare trebuie să se realizeze în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să fie gratuită și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului, cu excepția situației în care un client al serviciului de roaming care are abonament pentru un pachet special incluzând mai multe servicii de roaming (respectiv, voce, SMS și/sau date) dorește să i se aplice eurotariful, situație în care furnizorul din țara de origine îi poate cere clientului respectiv să renunțe la avantajele oferite de celelalte elemente ale pachetului. Furnizorul din țara de origine poate întârzia această trecere până la expirarea unei perioade minime de timp specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioadă care nu poate depăși trei luni.”

6.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 4a

Tarife de gros pentru mesajele SMS în roaming reglementate

(1)   Începând cu 1 iulie 2009, tariful de gros mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate percepe de la operatorul unei rețele din țara de origine a unui client al serviciului de roaming pentru furnizarea unui mesaj SMS reglementat inițiat în rețeaua vizitată nu trebuie să depășească 0,04 EUR per mesaj SMS.

(2)   Tariful mediu de gros menționat la alineatul (1)se aplică între orice pereche de operatori și se calculează pentru o perioadă de douăsprezece luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la încetarea aplicării prezentului regulament.

(3)   Tariful mediu de gros menționat la alineatul (1) se calculează împărțind veniturile totale de gros încasate de operatorul rețelei vizitate de la fiecare operator al unei rețele din țara de origine pentru inițierea și transmiterea mesajelor SMS reglementate în interiorul Comunității în perioada relevantă la numărul total de astfel de mesaje SMS inițiate și transmise în numele operatorului relevant al unei rețele din țara de origine în perioada respectivă.

(4)   Operatorul unei rețele vizitate nu percepe de la operatorul rețelei din țara de origine a unui client de roaming niciun alt tarif decât cel menționat la alineatul (1) pentru terminarea unui mesaj SMS reglementat trimis unui client al serviciului de roaming care utilizează acest serviciu în rețeaua vizitată respectivă.

Articolul 4b

Tarife cu amănuntul pentru mesajele SMS în roaming reglementate

(1)   Furnizorii din țara de origine pun la dispoziție și oferă tuturor clienților lor de roaming, într-o manieră clară și transparentă, un eurotarif SMS în conformitate cu alineatul (2). Eurotariful SMS nu implică niciun abonament asociat sau alte tarife fixe sau periodice și poate fi combinat cu orice tarif cu amănuntul, sub rezerva celorlalte dispoziții ale prezentului articol.

(2)   Începând cu 1 iulie 2009, prețul cu amănuntul (fără TVA) al unui eurotarif SMS pe care un furnizor din țara de origine îl poate percepe de la un client al serviciului de roaming pentru un mesaj SMS reglementat trimis de clientul respectiv poate varia în funcție de fiecare mesaj SMS în roaming, dar nu poate depăși 0,11 EUR.

(3)   Furnizorii din țara de origine nu percep niciun tarif de la clienții serviciului de roaming pentru primirea de către aceștia a unui mesaj SMS reglementat.

(4)   Începând cu 1 iulie 2009, furnizorii din țara de origine aplică automat un eurotarif SMS tuturor clienților serviciului de roaming existenți, cu excepția clienților care au ales deja un anume tarif sau pachet de roaming prin care beneficiază de alte tarife pentru mesajele SMS în roaming reglementate decât cele de care ar fi beneficiat în absența unei astfel de alegeri.

(5)   Începând cu 1 iulie 2009, furnizorii din țara de origine aplică un eurotarif SMS pentru toți clienții noi ai serviciului de roaming care nu aleg în mod deliberat un tarif SMS în roaming diferit sau un pachet tarifar pentru serviciile de roaming care să includă un tarif diferit pentru serviciile de SMS în roaming reglementate.

(6)   Orice client al serviciului de roaming poate în orice moment solicita să i se aplice un eurotarif SMS sau să renunțe la acesta. Orice astfel de modificare trebuie să se realizeze în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii, să fie gratuită și să nu impună condiții sau restricții legate de elemente ale abonamentului altele decât cele de roaming. Furnizorul din țara de origine poate întârzia această trecere până la expirarea unei perioade minime de timp specificate pentru aplicarea tarifului de roaming anterior, perioadă care nu poate depăși trei luni. Un eurotarif SMS poate fi întotdeauna combinat cu un eurotarif.

(7)   Cel târziu la 30 iunie 2009, furnizorii din țara de origine își informează individual toți clienții serviciului de roaming despre eurotariful SMS și despre aplicarea acestuia începând cu 1 iulie 2009 cel târziu pentru toți clienții serviciului de roaming care nu au ales în mod deliberat un tarif special sau un pachet aplicabil mesajelor SMS reglementate, precum și despre dreptul de a li se aplica un eurotarif SMS sau de a renunța la acesta în conformitate cu alineatul (6).

Articolul 4c

Caracteristicile tehnice ale mesajelor SMS în roaming reglementate

Niciun furnizor din țara de origine sau operator al unei rețele vizitate nu modifică parametrii tehnici ai mesajelor SMS în roaming reglementate astfel încât aceștia să difere de parametrii tehnici ai mesajelor SMS furnizate pe piața națională respectivă.”

7.

Articolul 5 se elimină.

8.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Transparența tarifelor cu amănuntul ale apelurilor și mesajelor SMS în roaming reglementate

(1)   Pentru a atenționa un client al serviciului de roaming în legătură cu faptul că i se vor aplica tarife de roaming atunci când efectuează sau primește un apel sau când trimite un mesaj SMS, cu excepția cazului în care clientul și-a anunțat furnizorul din țara sa de origine că nu solicită acest serviciu, fiecare furnizor din țara de origine oferă clientului, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, în mod automat, fără întârzieri nejustificate și gratuit când intră într-un stat membru altul decât cel al rețelei din țara sa de origine, informații tarifare de bază personalizate cu privire la tarifele de roaming (incluzând TVA) care se aplică în cazul în care clientul respectiv efectuează și primește apeluri și trimite mesaje SMS în statul membru vizitat.

Aceste informații tarifare de bază personalizate includ tarifele maxime care ar putea fi aplicate clientului în conformitate cu schema sa tarifare pentru:

(a)

efectuarea de apeluri în interiorul țării vizitate și către statul membru al rețelei din țara sa de origine, precum și pentru apelurile primite; precum și

(b)

trimiterea de mesaje SMS în roaming reglementate pe durata șederii în statul membru vizitat.

Se include, de asemenea, numărul de telefon cu acces gratuit menționat la alineatul (2), pentru obținerea de informații mai detaliate și de informații cu privire la posibilitatea accesării serviciilor de urgență prin apelarea gratuită a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112.

Un client care a notificat că nu solicită serviciul de mesagerie automat are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului din țara de origine să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

La cerere, furnizorii din țara de origine transmit clienților nevăzători sau cu deficiențe de vedere în mod automat, gratuit și prin apel vocal aceste informații tarifare de bază personalizate.

(2)   În completarea alineatului (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află în Comunitate, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale, serviciilor SMS, MMS și altor servicii de comunicații de date, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul din țara de origine.

(3)   Furnizorii din țara de origine oferă tuturor utilizatorilor informații complete cu privire la tarifele de roaming aplicabile, în special cu privire la eurotarif și la eurotariful SMS, în momentul contractării abonamentului. De asemenea, furnizorii din țara de origine oferă clienților serviciilor lor de roaming informații actualizate cu privire la tarifele de roaming aplicabile, fără întârzieri nejustificate, de fiecare dată când se modifică tariful.

Furnizorii din țara de origine iau măsurile necesare pentru a se asigura că toți clienții serviciilor lor de roaming sunt informați cu privire la disponibilitatea eurotarifului și a eurotarifului SMS. În special, aceștia comunică, în mod clar și corect, tuturor clienților serviciilor lor de roaming, până la 30 iulie 2007, condițiile privind eurotariful, iar până la 30 iunie 2009, condițiile privind eurotariful SMS. Aceștia trimit un memento, la intervale de timp rezonabile, tuturor clienților care au optat pentru un alt tarif.”

9.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

Transparență și mecanisme de garantare pentru serviciile de comunicații de date în roaming reglementate

(1)   Furnizorii din țara de origine se asigură că abonații serviciilor lor de roaming sunt informați în mod corespunzător, atât înainte de cât și după încheierea unui contract, cu privire la tarifele aplicate pentru utilizarea serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate, în moduri care să faciliteze înțelegerea de către clienți a consecințelor financiare ale unei astfel de utilizări și care să le permită să monitorizeze și să controleze cheltuielile aferente serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate în conformitate cu alineatele (2) și (3).

Dacă este cazul, furnizorii din țara de origine își informează clienții, înainte de încheierea unui contract și periodic după încheierea acestuia, cu privire la riscurile conectării și descărcării automate și necontrolate de date în roaming. În plus, furnizorii din țara de origine explică clienților lor, de o manieră clară și inteligibilă, cum să oprească aceste conexiuni automate de date în roaming pentru a evita folosirea necontrolată a serviciilor de comunicații de date în roaming.

(2)   Începând cel târziu de la 1 iulie 2009, clienții serviciilor de roaming primesc de la furnizorul din țara de origine un mesaj automat prin care vor fi anunțați că utilizează serviciul de roaming și vor primi informații tarifare personalizate de bază privind tarifele aplicabile pentru furnizarea serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate în statul membru respectiv, cu excepția cazului în care clientul a anunțat furnizorul din țara de origine că nu dorește să primească astfel de informații.

Aceste informații tarifare de bază personalizate se trimit pe telefonul mobil al clientului serviciului de roaming sau pe alt dispozitiv, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul calculatorului, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel de origine al rețelei sale și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming reglementat în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu de comunicații de date în roaming reglementat, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Un client care a anunțat furnizorul din țara de origine că nu solicită informațiile tarifare automate are dreptul, în orice moment și în mod gratuit, să solicite furnizorului din țara de origine să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

(3)   Până la 1 martie 2010, fiecare furnizor din țara de origine acordă clienților serviciului de roaming posibilitatea de a opta din proprie inițiativă și gratuit pentru un serviciu prin care se furnizează informații privind consumul acumulat exprimat în volum sau în moneda în care clientul este facturat pentru serviciile de comunicații de date în roaming reglementate și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile de comunicații de date în roaming reglementate pe o perioadă de utilizare specificată nu depășesc un plafon financiar specificat.

În acest scop, furnizorul din țara de origine pune la dispoziție unul sau mai multe plafoane financiare maxime pentru perioade de utilizare specificate, cu condiția ca clientul să fie informat în avans cu privire la volumul de date corespunzător. Unul dintre aceste plafoane (plafonul financiar implicit) se situează aproape de valoarea de 50 EUR, fără a o depăși, pentru cheltuielile de acoperit într-o lună de facturare (fără TVA).

Ca alternativă, furnizorul din țara de origine poate să stabilească plafoane exprimate în volum, cu condiția ca clientul să fie informat în prealabil cu privire la sumele corespunzătoare. Unul dintre aceste plafoane (plafonul de volum implicit) corespunde unei sume care nu depășește valoarea de 50 EUR pentru cheltuielile de acoperit într-o lună de facturare (fără TVA).

În plus, furnizorul din țara de origine poate oferi alte plafoane clienților serviciilor sale de roaming cu limite financiare lunare maxime diferite, acestea putând fi mai ridicate sau mai scăzute.

Până la 1 iulie 2010, plafonul implicit prevăzut la al doilea și la al treilea paragraf se aplică tuturor clienților care nu au optat pentru un alt plafon.

Fiecare furnizor din țara de origine se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată, pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Clienții au dreptul să solicite operatorilor lor să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și au dreptul să solicite furnizorului din țara de origine, în orice moment și cu titlu gratuit, să-i furnizeze din nou serviciul respectiv.

Atunci când acest plafon financiar sau de volum ar urma să fie depășit, se trimite o notificare pe telefonul mobil sau către alt dispozitiv al clientului serviciului de roaming. Notificarea indică procedura care trebuie urmată în cazul în care clientul dorește să solicite continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei unități suplimentare care urmează să fie consumată. Dacă clientul serviciului de roaming nu răspunde în mod adecvat la notificarea primită, furnizorul din țara de origine sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate, cu excepția cazului în care sau până când clientul serviciului de roaming solicită continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

Începând cu 1 noiembrie 2010, ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită să opteze pentru un serviciu de tipul «plafon financiar sau de volum» sau pentru eliminarea acestuia, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

(4)   Cu aplicare de la 1 iulie 2009:

(a)

tariful mediu de gros pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate percepe de la operatorul unei rețele din țara de origine a unui client al serviciului de roaming pentru furnizarea serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate prin intermediul rețelei vizitate respective nu trebuie să depășească o limită de garantare de 1,00 EUR la 1 iulie 2009, 0,80 EUR la 1 iulie 2010 și 0,50 EUR la 1 iulie 2011 per megabyte de date transmise. Aplicarea acestui plafon de garantare nu trebuie să ducă la denaturarea sau restricționarea concurenței pe piața de gros a serviciilor de comunicații de date în roaming, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) din directiva-cadru;

(b)

acest tarif mediu de gros se aplică între orice pereche de operatori și se calculează pentru o perioadă de douăsprezece luni sau pentru orice altă perioadă mai scurtă care rămâne până la încetarea aplicării prezentului regulament;

(c)

tariful mediu de gros menționat la litera (a) se calculează împărțind veniturile totale de gros încasate de operatorul rețelei vizitate de la fiecare operator al unei rețele de origine pentru furnizarea serviciilor de comunicații de date în roaming reglementate în perioada relevantă la numărul total de megabytes de date consumați în realitate pentru furnizarea serviciilor respective în perioada relevantă, exprimat într-o anumită sumă pe kilobyte.”

10.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritățile naționale de reglementare pun la dispoziția publicului informații actualizate privind aplicarea prezentului regulament, în special a articolelor 3, 4, 4a, 4b și 6a, într-un mod care să asigure accesul ușor al părților interesate la acestea.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Autoritățile naționale de reglementare pot interveni din proprie inițiativă pentru a asigura respectarea prezentului regulament. În special, atunci când este cazul, acestea recurg la competențele prevăzute la articolul 5 din directiva privind accesul pentru a asigura accesul și interconectarea în mod adecvat, în scopul asigurării unei legături cap la cap și a interoperabilității serviciilor de roaming, de exemplu în situația în care abonații nu pot trimite mesaje SMS în roaming reglementate abonaților unei rețele terestre de comunicații mobile din alt stat membru ca urmare a absenței unui acord care să permită transmiterea acestor mesaje.”

11.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei, cel târziu până la 30 martie 2008 sau, în cazul cerințelor suplimentare introduse prin articolul 3 alineatele (2) și (3), articolul 4 alineatele (2) și (4) și articolele 4a, 4b, 4c, 6, 6a și 7 din Regulamentul (CE) nr. 544/2009 (7) cel târziu până la 30 martie 2010 și înștiințează Comisia în cel mai scurt timp cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

12.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Evaluarea

(1)   Comisia reexaminează modul de funcționare al prezentului regulament și, după efectuarea unei consultări publice, prezintă un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului cel mai târziu la 30 iunie 2011. Comisia evaluează, în special, dacă obiectivele regulamentului au fost atinse. În acest demers, Comisia evaluează, inter alia:

evoluția tarifelor de gros și cu amănuntul pentru furnizarea către clienții serviciului de roaming a serviciilor de comunicații de voce, de SMS și de comunicații de date, precum și evoluția corespunzătoare a serviciilor de comunicații mobile la nivel național în statele membre, separat pentru clienții cu abonament și pentru cei care utilizează cartele preplătite; Comisia evaluează și evoluția calității și vitezei serviciilor respective;

disponibilitatea și calitatea serviciilor, inclusiv a celor care reprezintă o alternativă la serviciile de roaming (cum ar fi serviciile de voce, SMS și de comunicații de date), ținând seama în special de evoluțiile tehnologice;

măsura în care consumatorii au beneficiat, prin reducerea reală a tarifelor aferente serviciilor în roaming sau prin alte metode, de reduceri ale costurilor furnizării serviciilor în roaming și de varietatea tarifelor și produselor aflate la dispoziția consumatorilor care au obiceiuri de comunicare diferite;

gradul de concurență de pe piețele de gros și cu amănuntul, în special situația în materie de concurență a operatorilor mai mici, independenți sau care și-au început recent activitatea, inclusiv efectele pe care le au asupra concurenței atât acordurile comerciale, cât și gradul de interconectare a operatorilor.

De asemenea, Comisia evaluează alte metode decât reglementarea prețurilor, care ar putea fi folosite pentru crearea unei piețe interne concurențiale pentru serviciile de roaming, ținând seama în acest demers de o analiză efectuată independent de un organism al autorităților de reglementare europene din domeniul comunicațiilor electronice. Pe baza evaluării respective, Comisia face recomandările care se impun.

(2)   În plus, până la 30 iunie 2010 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport intermediar care conține un rezumat al monitorizării efectuate asupra furnizării de servicii în roaming în Comunitate, precum și o evaluare a progreselor înregistrate în sensul atingerii obiectivelor prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește aspectele menționate la alineatul (1).”

13.

La articolul 12, textul „cel mai târziu la 30 august 2007” se elimină.

14.

La articolul 13, „2010” se înlocuiește cu „2012”.

Articolul 2

Modificarea Directivei 2002/21/CE

Articolul 1 alineatul (5) din Directiva 2002/21/CE se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Prezenta directivă și directivele speciale nu aduc atingere niciunei măsuri specifice adoptate în vederea reglementării roamingului internațional în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Comunității.”

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

Š. FÜLE


(1)  Avizul din 15 ianuarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 22 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 iunie 2009.

(3)  JO L 171, 29.6.2007, p. 32.

(4)  JO L 200, 30.7.2002, p. 38.

(5)  JO L 108, 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

(7)  JO L 167, 29 iunie 2009, p. 12.”;


29.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 167/24


REGULAMENTUL (CE) nr. 545/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Criza economică și financiară mondială afectează deja serios activitatea transportatorilor aerieni. O consecință o reprezintă scăderea considerabilă a traficului aerian în cursul perioadei de planificare orară din iarna 2008/2009. Perioada de planificare orară din vara 2009 va fi, de asemenea, afectată de criza economică.

(2)

Pentru ca neutilizarea sloturilor alocate pentru perioada de planificare orară din vara 2009 să nu aibă ca rezultat pierderea dreptului transportatorilor aerieni la sloturile respective, este necesar să se prevadă clar și fără ambiguități că această perioadă de planificare orară este afectată de criza economică.

(3)

Comisia ar trebui să analizeze în continuare impactul crizei economice asupra sectorului aerian. În cazul în care situația economică continuă să se deterioreze înainte de începerea perioadei de planificare orară din iarna 2009/2010, Comisia ar putea propune reînnoirea regimului prevăzut de prezentul regulament pentru perioada de planificare orară din iarna 2010/2011. O astfel de propunere ar trebui precedată de un studiu de impact complet care să evalueze eventualele efecte ale acesteia asupra concurenței și a consumatorilor și ar trebui făcută numai dacă este inclusă într-o propunere de revizuire generală a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (3) pentru a rezolva deficiențele de alocare a sloturilor orare din prezent și pentru a asigura utilizarea în mod optim a capacității reduse a aeroporturilor supraaglomerate.

(4)

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 ar trebui, prin urmare, modificat în consecință și această modificare reprezintă o chestiune urgentă. Această modificare nu aduce în niciun caz atingere competențelor Comisiei în ceea ce privește aplicarea articolelor 81 și 82 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10a

În sensul articolului 10 alineatul (2), coordonatorii acceptă ca, pe perioada de planificare orară din vara anului 2010, transportatorii aerieni să aibă dreptul la seriile de sloturi care le-au fost alocate pentru perioada de planificare orară din vara anului 2009 în conformitate cu prezentul regulament.”;

2.

Articolul 10b se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

Š. FÜLE


(1)  Avizul din 24 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 7 mai 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 iunie 2009.

(3)  JO L 14, 22.1.1993, p. 1.


29.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 167/26


REGULAMENTUL (CE) nr. 546/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 159 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și a Consiliului (4) a creat Fondul european de ajustare la globalizare („FEG”) pentru a permite Comunității să asigure sprijin și să arate solidaritate față de lucrătorii concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, datorită globalizării.

(2)

În Comunicarea sa din 2 iulie 2008, Comisia a prezentat, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, primul său raport anual către Parlamentul European și Consiliu. Comisia a ajuns la concluzia că ar fi necesar să se consolideze impactul FEG asupra creării de locuri de muncă și asupra posibilităților de formare profesională pentru lucrătorii din Europa.

(3)

Atât „principiile comune ale flexisecurității”, validate de Consiliul European la 14 decembrie 2007, cât și Comunicarea Comisiei intitulată „Noi competențe pentru noi locuri de muncă: să anticipăm și să răspundem cerințelor pieței forței de muncă în materie de competențe” subliniază importanța obiectivelor de promovare a adaptabilității și a capacității de integrare profesională a lucrătorilor prin oportunități de învățare ameliorate la toate nivelurile și prin strategii de dezvoltare a competențelor care să răspundă nevoilor economiei, inclusiv, de exemplu, dezvoltarea competențelor necesare tranziției spre o economie cu emisii scăzute de carbon și bazată pe cunoaștere.

(4)

La 26 noiembrie 2008, Comisia a emis o Comunicare privind un Plan european de redresare economică, bazat pe principiile fundamentale ale solidarității și justiției sociale. Ca parte din răspunsul la criză, normele privind FEG ar trebui revizuite pentru a prevedea o derogare în scopul de a lărgi temporar domeniul de aplicare a FEG și pentru a-i permite să reacționeze mai eficace. Statele membre care solicită o contribuție din partea FEG în temeiul acestei derogări ar trebui să stabilească o legătură directă și care poate fi demonstrată între concedieri și criza financiară și economică.

(5)

Pentru a se asigura aplicarea în mod transparent a criteriilor de intervenție, ar trebui să fie introdusă o definiție a evenimentelor care constituie concedieri. Pragul de concediere ar trebui să fie redus, cu scopul de a acorda o flexibilitate mai mare statelor membre în prezentarea de cereri și pentru a răspunde mai bine obiectivului de solidaritate.

(6)

În conformitate cu obiectivul de a asigura un tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru toți lucrătorii a căror concediere poate fi clar legată de același eveniment de concediere, aceștia ar trebui să aibă dreptul de a beneficia de pachetul de servicii personalizate prezentat pentru o contribuție FEG.

(7)

Pentru a facilita aplicarea FEG, ar trebui utilizată asistența tehnică furnizată la inițiativa Comisiei.

(8)

În scopul acordării unui sprijin suplimentar prin FEG în timpul crizei financiare și economice, ar trebui mărită temporar rata de cofinanțare.

(9)

În scopul îmbunătățirii calității acțiunilor și pentru a acorda timp suficient pentru ca măsurile să fie eficiente în ceea ce privește reintegrarea în sfera profesională a celor mai vulnerabili lucrători, ar trebui extinsă și clarificată perioada în care trebuie efectuate acțiunile eligibile.

(10)

Este necesar să se revizuiască modul de funcționare a FEG, inclusiv derogarea temporară acordată pentru sprijinirea lucrătorilor care au fost concediați ca urmare a crizei financiare și economice mondiale.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se introduce următorul alineat:

„(1a)   Prin derogare de la alineatul (1), FEG acordă, de asemenea, sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei economice și financiare mondiale, cu condiția ca cererile să îndeplinească criteriile prevăzute la articolul 2 literele (a), (b) sau (c). Statele membre care solicită o contribuție din partea FEG în temeiul acestei derogări stabilesc o legătură directă și care poate fi demonstrată între concedieri și criza financiară și economică.

Prezenta derogare se aplică tuturor cererilor depuse înainte de 31 decembrie 2011.”

2.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Criterii de intervenție

O contribuție financiară din partea FEG va fi acordată în cazul în care schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale produc o dezorganizare economică gravă, în special o creștere importantă a importurilor în Uniunea Europeană sau un declin rapid al cotei de piață a UE într-un anumit sector sau o delocalizare către țări terțe, care au ca rezultat:

(a)

concedierea într-o perioadă de patru luni a cel puțin 500 de salariați ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii concediați în cadrul furnizorilor sau producătorilor din aval ai întreprinderii menționate anterior, sau

(b)

concedierea într-o perioadă de nouă luni a cel puțin 500 de salariați, în special în întreprinderi mici și mijlocii dintr-o diviziune NACE 2 dintr-o regiune sau două regiuni învecinate de la nivel NUTS II.

(c)

Pentru piețele mici de forță de muncă sau în împrejurări excepționale, justificate în mod corespunzător de către statul membru în cauză, o cerere de contribuție din partea FEG poate fi considerată admisibilă chiar dacă nu sunt îndeplinite în totalitate criteriile de intervenție prevăzute la literele (a) sau (b), atunci când concedierile au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale. Statul membru precizează că cererea sa nu satisface în întregime criteriile de intervenție stabilite la literele (a) sau (b). Suma totală a contribuțiilor pentru împrejurări excepționale nu poate depăși 15 % din cuantumul maxim anual al FEG.

Pentru calcularea numărului de concedieri prevăzut la literele (a), (b) și (c) de mai sus, o concediere se numără începând cu:

data notificării individuale de concediere sau de încetare a contractului de muncă al lucrătorului,

data încetării de facto a contractului de muncă înaintea termenului de expirare, sau

data la care, în conformitate cu dispozițiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (5), angajatorul notifică în scris autorității publice competente concedierile colective preconizate; în acest caz, statele membre solicitante furnizează Comisiei informații suplimentare cu privire la numărul efectiv de concedieri realizate, în conformitate cu literele (a), (b) sau (c) de mai sus, și la costurile estimate ale pachetului coordonat de servicii personalizate înainte de finalizarea evaluării prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament.

Statele membre precizează în cerere modul de numărare a concedierilor pentru fiecare întreprindere în cauză.

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

Persoane eligibile

Statele membre pot furniza servicii personalizate cofinanțate de FEG lucrătorilor afectați, care pot include:

(a)

lucrătorii concediați în perioada prevăzută la articolul 2 literele (a), (b) sau (c) și

(b)

lucrătorii concediați înainte sau după perioada menționată la articolul 2 litera (a) sau litera (c) în cazul în care o cerere depusă în conformitate cu acesta din urmă face derogare de la criteriile prevăzute la articolul 2 litera (a), cu condiția ca aceste concedieri să fi avut loc după anunțarea generală a concedierilor preconizate și să se poată stabili o legătură cauzală clară cu evenimentul declanșator al concedierilor în cursul perioadei de referință.”

4.

La articolul 5 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

o analiză motivată a legăturii dintre concedierile preconizate și schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale sau criza economică și financiară, o dovadă a numărului de concedieri și o explicație a naturii neprevăzute a acestor concedieri.”

5.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

(1)

La inițiativa Comisiei și în limita unui plafon de 0,35 % din valoarea anuală maximă a FEG, FEG poate fi utilizat pentru finanțarea activităților de pregătire, monitorizare, informare și de creare a unei baze de cunoștințe relevante cu privire la punerea în aplicare a FEG. Acesta poate fi utilizat, de asemenea, pentru a finanța sprijinul administrativ și tehnic, precum și activitățile de audit, control și evaluare necesare punerii în aplicare a prezentului regulament.

(2)

În limita plafonului stabilit la alineatul (1), autoritatea bugetară, pe baza unei propuneri a Comisiei, pune la dispoziție o sumă pentru asistență tehnică la începutul fiecărui an.

(3)

Sarcinile stabilite la alineatul (1) sunt îndeplinite în conformitate cu regulamentul financiar, precum și cu normele de aplicare specifice acestui mod de execuție bugetară.

(4)

Asistența tehnică oferită de Comisiei include furnizarea de informații și orientări pentru statele membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. De asemenea, Comisia poate furniza informații privind utilizarea FEG și partenerilor sociali naționali și europeni.”

6.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și luând în considerare, în special, numărul de lucrători care urmează să beneficieze de sprijin, acțiunile propuse și costurile estimate, Comisia evaluează și propune în cel mai scurt timp cuantumul contribuției financiare care se poate acorda, după caz, în limita resurselor disponibile. Cuantumul nu poate depăși 50 % din totalul costurilor estimate menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (d). În cazul cererilor prezentate înainte de data menționată la articolul 1 alineatul (1a), cuantumul nu poate depăși 65 %.”

7.

La articolul 11 se adaugă următorul paragraf:

„În cazul subvențiilor, costurile indirecte, declarate pe baza unei sume forfetare, reprezintă cheltuieli eligibile pentru o contribuție din partea FEG până la un plafon de 20 % din costurile directe ale unei operațiuni, cu condiția ca cele indirecte să fie conforme cu normele naționale, inclusiv cu normele contabile.”

8.

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statul (statele) membru (membre) efectuează toate acțiunile eligibile incluse în pachetul coordonat de servicii personalizate cât mai curând posibil și în orice caz în termen de 24 de luni de la data cererii în temeiul articolului 5 sau de la data începerii acestor acțiuni, cu condiția ca data din urmă să nu depășească un termen de trei luni de la data cererii.”

9.

La articolul 20, se introduce următorul paragraf după primul paragraf:

„Parlamentul European și Consiliul pot revizui prezentul regulament, inclusiv derogarea temporară prevăzută la articolul 1 alineatul (1a), pe baza unei propuneri a Comisiei.”

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii

Prezentul regulament se aplică tuturor cererilor de asistență din partea FEG primite începând cu 1 mai 2009. În ceea ce privește cererile primite înainte de această dată, normele în vigoare la data depunerii cererii se aplică pe toată durata asistenței din partea FEG.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

Š. FÜLE


(1)  Avizul din 24 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 22 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul Parlamentului European din 6 mai 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 iunie 2009.

(4)  JO L 48, 22.2.2008, p. 82.

(5)  JO L 225, 12.8.1998, p. 16.”