ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.156.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 156

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
19 iunie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 522/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 523/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 524/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

7

 

 

Regulamentul (CE) nr. 525/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

9

 

 

Regulamentul (CE) nr. 526/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a 7-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

10

 

 

Regulamentul (CE) nr. 527/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru a 5-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

11

 

 

Regulamentul (CE) nr. 528/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

12

 

 

Regulamentul (CE) nr. 529/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

14

 

 

Regulamentul (CE) nr. 530/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

16

 

 

Regulamentul (CE) nr. 531/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

18

 

 

Regulamentul (CE) nr. 532/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre originară din Turcia

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 533/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui și produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

21

 

 

Regulamentul (CE) nr. 534/2009 al Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

24

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/472/CE

 

*

Decizia Consiliului din 6 aprilie 2009 privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Islamică Mauritania în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

26

 

 

2009/473/CE

 

*

Decizia Consiliului din 28 mai 2009 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea

31

Acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea

33

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Republica Guineea și Comunitatea Europeană

35

 

 

2009/474/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 9 iunie 2009 de numire a unui judecător al Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene

56

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2009/475/PESC a Consiliului din 11 iunie 2009 privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

57

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 522/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 523/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele de pe piața comunitară pentru produsele menționate în partea XVI din anexa I la respectivul regulament poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația actuală a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162, 163, 164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special dacă situația pieței mondiale, necesitățile specifice ale anumitor piețe sau obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat impun acest lucru.

(4)

Restituirile la exportul în Republica Dominicană au fost diferențiate pentru a se ține seama de taxele vamale reduse, aplicate la importurile efectuate în cadrul contingentului tarifar de import prevăzut de Memorandumul de înțelegere între Comunitatea Europeană și Republica Dominicană privind protecția la importul de lapte praf în Republica Dominicană (2), aprobat prin Decizia 98/486/CE a Consiliului (3). Contingentul nu mai este integral utilizat, ca urmare a modificării situației pieței din Republica Dominicană, caracterizată printr-o concurență mărită în ceea ce privește laptele praf. Pentru a crește la maximum utilizarea contingentului, ar trebui eliminată diferențierea restituirilor la exportul în Republica Dominicană.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt precizate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei (4).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 218, 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218, 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234, 29.8.2006, p. 4.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul laptelui și produselor lactate aplicabile începând cu 19 iunie 2009

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Destinațiile sunt definite astfel:

L20

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein și Statele Unite ale Americii;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(d)

destinațiile vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).

L04

:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (), Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

L40

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Statele Unite ale Americii, Croația, Turcia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Africa de Sud;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(d)

destinațiile vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).


(1)  Astfel cum este definit în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 524/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 16 iunie 2009.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 16 iunie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANEXĂ

(EUR/100 kg)

Produs

Codul nomenclaturii pentru restituire la export

Valoarea maximă a restituirii la export pentru exporturile ale căror destinații sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 619/2008

Unt

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Ulei de unt

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 525/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 16 iunie 2009.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 16 iunie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsul și destinațiile menționate la articolul 1 litera (c) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este de 25,80 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 526/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a 7-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 186/2009 al Comisiei (2) a deschis achiziția pentru unt printr-o procedură de licitație pentru perioada care expiră la 31 august 2009, în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața untului (3).

(2)

În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție sau să se decidă să nu se dea curs niciunei oferte, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 105/2008.

(3)

Având în vedere ofertele primite la a 7-a invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 7-a invitație separată de participare la licitație pentru achiziția untului în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 16 iunie 2009, prețul maxim de achiziție este de 220,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 64, 10.3.2009, p. 3.

(3)  JO L 32, 6.2.2008, p. 3.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 527/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a prețului maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru a 5-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 310/2009 al Comisiei (2) a deschis achiziția pentru lapte praf degresat printr-o procedură de licitație pentru perioada care expiră la 31 august 2009, în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 214/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața laptelui praf degresat (3).

(2)

În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție sau să se decidă să nu se dea curs niciunei oferte, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 214/2001.

(3)

Având în vedere ofertele primite la a 5-a invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 5-a invitație separată de participare la licitație pentru achiziția laptelui praf degresat în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 16 iunie 2009, prețul maxim de achiziție este de 167,90 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 97, 16.4.2009, p. 13.

(3)  JO L 37, 7.2.2001, p. 100.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 528/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 533/2007 al Comisiei din 14 mai 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 533/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009, pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2009, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 533/2007 pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2009, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 125, 15.5.2007, p. 9.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada 1.7.2009-30.9.2009

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 529/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 539/2007 al Comisiei din 15 mai 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare în sectorul ouălor și al ovalbuminelor (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 539/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009, pentru subperioada de la 1 iulie la 30 septembrie 2009, sunt, pentru anumite contingente, superioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2007 pentru subperioada de la 1 iulie la 30 septembrie 2009 se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 128, 16.5.2007, p. 19.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada de la 1.7.2009-30.9.2009

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 530/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie 2009 depășesc, pentru anumite contingente, cantitățile disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie 2009 sunt, pentru anumite contingente, inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru cererile de licență de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007, pentru subperioada cuprinsă între 1 iulie și 30 septembrie 2009, se aplică coeficienții de atribuire care figurează în anexa la prezentul regulament.

(2)   Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri și care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada cuprinsă între 1 octombrie și 31 decembrie 2009 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 47.


ANEXĂ

Nr. grupă

Număr de ordine

Coeficientul de atribuire pentru cererile de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada cuprinsă între 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada cuprinsă între 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de eliberare a unei licențe nu a fost transmisă Comisiei.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 531/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunității a produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel (3), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009, pentru subperioada de la 1 iulie la 30 septembrie 2009, sunt inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri și care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada de la 1 octombrie la 31 decembrie 2009 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309, 27.11.2007, p. 40.


ANEXĂ

Număr grupă

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru cererile de licențe de import depuse pentru subperioada de la 1.7.2009-30.9.2009

%

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada de la 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.

(2)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 532/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

privind eliberarea licențelor de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre originară din Turcia

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Cantitățile solicitate în cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii iunie 2009, pentru subperioada de la 1 iulie la 30 septembrie 2009, sunt inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1383/2007, cereri de licențe de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4103 și care urmează să fie adăugate subperioadei de la 1 octombrie la 31 decembrie 2009 sunt de 750 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 309, 27.11.2007, p. 34.


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 533/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui și produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (p) și enumerate în partea XVI din anexa I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri enumerate în partea IV din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată de restituire care se aplică în cazul în care aceste produse sunt exportate sub formă de mărfuri enumerate în partea IV din anexa XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) paragraful (a) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire pentru 100 de kilograme pentru fiecare dintre produsele de bază în cauză trebuie stabilită pentru o perioadă egală cu cea prevăzută pentru restituiri stabilite pentru produse exportate în stare naturală.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs conținut într-o marfă nu poate fi mai mare decât cea aplicabilă aceluiași produs exportat fără a fi prelucrat în prealabil.

(5)

Cu toate acestea, în cazul anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, există riscul ca, în cazul în care sunt stabilite în avans rate de restituire ridicate, angajamentele asumate în privința acestor restituiri să fie compromise. Prin urmare, pentru evitarea acestui risc, este necesar să se ia măsuri de prevenire corespunzătoare, fără a exclude însă posibilitatea încheierii de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii aferente acestor produse ar trebui să garanteze atingerea acestor două obiective.

(6)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede că, pentru fixarea ratelor de restituire, trebuie să se țină seama, după caz, de restituirile la fabricare, de ajutoarele sau celelalte măsuri cu efect echivalent care sunt aplicabile în toate statele membre, în conformitate cu regulamentul de organizare comună a pieței în sectorul agricol, în ceea ce privește produsele de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 sau produsele asimilate.

(7)

Articolul 100 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede ajutoare financiare pentru laptele degresat produs în Comunitate, transformat în cazeină, în cazul în care laptele respectiv și cazeina produsă din el îndeplinesc anumite condiții.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și a untului concentrat (3), stabilește că untul și smântâna cu preț redus trebuie puse la dispoziția industriilor care produc anumite mărfuri.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în partea XVI din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri enumerate în partea IV din anexa XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 19 iunie 2009 anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat  (1)

(EUR/100 kg)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

ex 0402 10 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 1,5 % din greutate (PG 2):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 3501

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 26 % din greutate (PG 3):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri ce încorporează, în forma produselor asimilate cu PG 3, unt sau smântână cu preț redus obținute conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005

37,48

37,48

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

35,00

35,00

ex 0405 10

Unt cu conținut de grăsimi de 82 % din greutate (PG 6):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri conținând unt sau smântână cu preț redus produse, conform condițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

65,00

65,00

(b)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 2106 90 98 cu conținut de grăsimi lactate de 40 % sau mai mult din greutate

66,52

66,52

(c)

Când sunt exportate alte mărfuri

65,00

65,00


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile exporturilor către:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Statul-Oraș Vatican), Liechtenstein, Statele Unite ale Americii și nici mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către Confederația Elvețiană;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt asumate de către un stat membru și care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar;

(d)

destinațiile vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 534/2009 AL COMISIEI

din 18 iunie 2009

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei, în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 18 iunie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

191,9

6

BR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite «curcan 80 %»

223,4

0

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

368,7

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

348,3

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

257,7

9

BR

3502 11 90

Ovalbumine uscate

555,5

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/26


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 aprilie 2009

privind finalizarea procedurii de consultare cu Republica Islamică Mauritania în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

(2009/472/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (denumit în continuare „acordul ACP-CE”), în special articolul 96,

având în vedere acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului privind măsurile ce trebuie luate și procedurile ce trebuie urmate pentru punerea în aplicare a Acordului de parteneriat ACP-CE (1), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Elementele esențiale ale acordului ACP-CE, menționate la articolul 9 din respectivul acord, au fost încălcate.

(2)

La 20 octombrie 2008, în conformitate cu articolul 96 din acordul ACP-CE, au fost inițiate consultări cu membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) și cu Republica Islamică Mauritania, cu ocazia cărora reprezentanții juntei militare la putere nu au prezentat propuneri și angajamente satisfăcătoare. În ciuda unui termen suplimentar de o lună, nu poate fi menționat niciun element nou,

DECIDE:

Articolul 1

Consultările cu Republica Islamică Mauritania, în conformitate cu articolul 96 din acordul ACP-CE, au fost finalizate.

Articolul 2

Măsurile specificate în scrisoarea care figurează în anexă se adoptă cu titlu de măsuri adecvate în sensul articolului 96 alineatul (2) litera (c) din acordul ACP-CE.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie expiră la 6 aprilie 2011. Aceasta este reexaminată în mod periodic, cel puțin o dată la 6 luni, prin intermediul unor misiuni de monitorizare comune ale Președinției Uniunii Europene și ale Comisiei.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 6 aprilie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. POSPÍŠIL


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 376.


ANEXĂ

Domnule general,

Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită elementelor esențiale enumerate în articolul 9 din acordul de parteneriat ACP-CE semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, denumit în continuare „acordul ACP-CE”, care privesc respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, elemente pe care se bazează parteneriatul ACP-CE.

În acest spirit, în urma loviturii de stat militare de la 6 august 2008, Uniunea Europeană a condamnat imediat lovitura de stat și a făcut apel, în numeroase rânduri, la respectarea democrației și a cadrului instituțional legal instituit începând cu 2007. În aplicarea articolului 96 din acordul ACP-CE și având în vedere că lovitura de stat constituie o încălcare gravă a elementelor esențiale enumerate în articolul 9 din respectivul acord, Uniunea Europeană s-a implicat într-un dialog politic cu regimul la putere, care a dus la inițierea de consultări în vederea examinării situației, precum și a soluțiilor consensuale posibile pentru o restabilire rapidă a ordinii constituționale.

Cu ocazia reuniunii de deschidere a acestor consultări, care a avut loc la Paris, la 20 octombrie 2008, Uniunea Europeană nu a putut constata existența unor propuneri satisfăcătoare ale părții mauritane. Într-un spirit de deschidere către dialog și cunoscând pe deplin complexitatea situației politice din Mauritania, Uniunea Europeană a propus inițial ca aceste consultări să rămână deschise timp de o lună, însă a precizat că prezentarea de către partea mauritană a unei soluții potențial satisfăcătoare ar permite organizarea unei noi reuniuni de consultare. De asemenea, Uniunea a informat statele ACP și partea mauritană că, în absența unor noi elemente, se va pune capăt consultărilor și vor fi adoptate măsuri adecvate.

Cu ocazia mai multor reuniuni prezidate de Uniunea Africană, Uniunea Europeană și cele cinci organizații internaționale care au format un grup de contact internațional pentru Mauritania au identificat în mod clar elementele esențiale pentru o soluție politică consensuală la criză.

Grupul de contact internațional s-a reunit din nou, la 28 ianuarie 2009, cu puțin timp înaintea punerii în aplicare efective a sancțiunilor individuale hotărâte de Uniunea Africană, precum și la 20 februarie 2009, pentru a constata existența mai multor propuneri de ieșire din criză, printre care cea a actualei puteri, care a fost considerată insuficientă. Grupul de contact internațional a invitat părțile mauritane la un dialog politic național incluziv, sub auspiciile președintelui Uniunii Africane, în scopul unei restabiliri consensuale a ordinii constituționale.

Măsuri adecvate de însoțire pentru restabilirea ordinii constituționale

Pe baza elementelor menționate anterior, Uniunea Europeană a hotărât să pună capăt perioadei de consultări și a hotărât, în temeiul articolului 96 alineatul (2) litera (c) din acordul ACP-CE, să ia măsurile adecvate prezentate în continuare. Luând în considerare situația actuală nesatisfăcătoare și înghețarea deja în curs a unei părți importante a relațiilor de cooperare, aceste măsuri adecvate urmăresc reluarea progresivă a cooperării în funcție de respectarea următoarelor etape pe drumul restabilirii consensuale a ordinii constituționale:

1.

Situația actuală și măsurile imediate

2.

O soluție consensuală de ieșire din criză în conformitate cu elementele esențiale propuse de comunitatea internațională, în special instituirea, printr-un dialog politic incluziv și deschis, a unui cadru electoral care să permită organizarea de alegeri prezidențiale libere, transparente și reprezentative, organizate de instituții credibile, sub egida unui guvern neutru

3.

Punerea în aplicare efectivă și ireversibilă a soluției de ieșire din criză menționate anterior

4.

Restabilirea deplină a ordinii constituționale în Mauritania. Se consideră că situația este restabilită atunci când la putere se va afla un șef de stat legitim și când constituția va fi în vigoare și va fi respectată.

1.   Situația actuală și măsurile imediate

Măsurile descrise mai jos sunt adoptate. Măsurile restrictive privind cooperarea nu vor afecta ajutorul umanitar și nici sprijinul direct pentru populația și societatea civilă mauritane.

Dialogul politic prevăzut în cadrul articolului 8 din acordul ACP-CE va fi menținut cu toate părțile mauritane, în paralel cu măsurile adecvate prevăzute la articolul 2 alineatul (5) din anexa VII la acordul ACP-CE. Acest dialog se va derula în cooperare cu grupul de contact internațional pentru Mauritania și s-ar putea intensifica de îndată ce ar fi acceptată o soluție consensuală pentru restabilirea ordinii constituționale.

A.

Punerea în aplicare a proiectelor în curs de derulare și a programului indicativ național al celui de-al zecelea FED, cu excepțiile și modificările menționate mai jos, rămâne suspendată până la o eventuală reluare treptată a cooperării pe baza condițiilor expuse.

B.

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a-și relua imediat funcțiile de ordonator de credite național pentru FED.

C.

În măsura în care monitorizarea evoluțiilor și a deciziilor în materie de politici sectoriale puse în aplicare de autoritățile la putere, în calitate de regim de facto și nu de drept, afectează cooperarea încă în curs de derulare și în speranța unei eventuale reluări a cooperării ca urmare a găsirii unei soluții acceptabile pentru comunitatea internațională pentru ieșirea din criză, serviciile Comisiei vor continua să participe la dialogul, purtat la nivel tehnic, asupra politicilor sectoriale în Mauritania, fără ca acest dialog să poată fi considerat ca o recunoaștere a legalității regimului instalat după lovitura de stat de la 6 august 2008.

D.

Plățile aferente contractelor deja în curs de derulare vor fi onorate în conformitate cu deciziile de finanțare respective. Acestea includ proiectele următoare:

drumurile Rosso–Boghé și Kaedi–Gouaraye, precum și asistența tehnică pentru Ministerul Transporturilor;

proiectul „Amenajarea oazei Adrar” (încheierea angajamentelor în curs);

facilitatea Apă: continuarea celor trei contracte în curs;

facilitatea Energie: continuarea contractelor în curs;

programul de sprijin pentru ordonatorul de credite național: măsuri necesare pentru încheierea programului;

programul regional solar: continuarea contractelor în curs de derulare în Mauritania;

programul de sprijin pentru societatea civilă: continuarea punerii în aplicare a activităților referitoare la guvernanță în cadrul cererilor de propuneri gestionate în mod direct de Comisia Europeană;

programul de sprijin pentru organismul național de întreținere a drumurilor (ENER): continuarea contractelor limitată la angajamentele contractuale în curs de derulare;

contractul de finanțare în cadrul pachetului B regional pentru reabilitarea zonelor inundate din zona fluviului Senegal;

sprijinul pentru autoritățile locale (în afara FED): proiectul de îmbunătățire a gestiunii comunale a apei în Nouakchott și parteneriatul pentru sprijinirea sistemului școlar în localitatea Boustilla;

proiectul Zazou de epurare a apelor (în afara FED, cofinanțarea ONG-urilor).

E.

Noi contracte vor putea fi semnate, cu condiția respectării acordurilor de finanțare, pentru programele următoare:

lansarea de cereri de propuneri la nivel local în domeniul „Actori nestatali, democrație și drepturile omului” (în afara FED). Cererile de propuneri în favoarea autorităților locale rămân însă suspendate;

punerea în aplicare a proiectului de sprijin pentru gestionarea fluxurilor de migrație în cadrul fondurilor regionale ACP 9 FED;

punerea în aplicare a proiectului „Sprijinirea întoarcerii refugiaților” coordonat și armonizat cu sprijinul Oficiului pentru Ajutor Umanitar al Comisiei Europene (ECHO) cu condiția ca, pe de o parte, situația din Mauritania să permită punerea în aplicare și, pe de altă parte, să fie respectate clauzele contractuale prevăzute.

F.

Noi proiecte vor putea fi pregătite în domeniile următoare:

în cadrul reacției la criza alimentară propuse prin intermediul mobilizării pachetului B regional al celui de-al zecelea FED, o intervenție direcționată în favoarea populației va putea fi programată pentru o sumă de 2 080 000 EUR, care să fie realizată de către o organizație internațională și/sau un ONG, fără ca activitatea să implice un sprijin direct pentru administrație, stat sau agențiile acestuia;

programarea pachetului alocat Mauritaniei în cadrul noii „Facilități alimentare” și a liniei tematice „Securitate alimentară”, prin intermediul unor proiecte de sprijin pentru agricultură care vor putea fi puse în aplicare de către organizații internaționale sau de către organizații neguvernamentale;

programul indicativ național al celui de-al zecelea FED prevedea o sumă indicativă de 40 milioane EUR pentru sprijin bugetar. Acest proiect nu va putea fi pregătit înainte de restabilirea deplină a ordinii constituționale, astfel cum este descrisă la punctul 4, sub rezerva respectării condițiilor generale de eligibilitate necesare pentru punerea în aplicare a acestui tip de program;

valoarea indicativă a acestui program a fost deja redusă la 25 milioane EUR. Din cele 15 milioane EUR eliberate, 10 milioane EUR vor fi păstrate ca rezervă pentru un eventual sprijin pentru alegeri în cadrul unei soluții constituționale la criză, în conformitate cu cerințele comunității internaționale. Cele 5 milioane EUR restante vor fi păstrate ca rezervă, între altele, pentru eventuale crize umanitare care ar putea decurge ca urmare a crizei provocate de lovitura de stat din 6 august 2008;

programul de sprijin pentru gestionarea fluxurilor de migrație, prevăzut în cadrul programului indicativ național, dispunând de 8 milioane EUR, va fi pregătit în mod excepțional înainte de o eventuală reluare a cooperării, pe baza unor obiective și priorități care urmează să fie definite.

2.   Soluția de consens acceptată

Această situație implică existența unui acord efectiv cu părțile mauritane, după cum se prevede în partea introductivă a punctului 2.

G.

Următoarele proiecte vor fi deblocate:

portul mineralier Nouadhibou: negocierea și semnarea contractului pentru modernizarea portului, cu condiția ca reglementările în vigoare și rezultatele procedurii de licitație să permită acest lucru. Având în vedere că data-limită de executare, fără posibilitate de prelungire, a acestui proiect este fixată la 31 decembrie 2011, există un risc real de pierdere a finanțării proiectului (45 milioane EUR). Comisia va studia toate posibilitățile pentru a minimiza acest risc care se accentuează pe măsura trecerii timpului;

reprogramarea unui proiect de ridicare a epavelor din portul Nouadhibou ca urmare a transferului către cel de al zecelea FED, începând cu 31 decembrie 2008, a fondurilor Stabex prevăzute în acest scop (23 milioane EUR). Dacă nu ar fi avut loc lovitura de stat, contractul pentru această acțiune ar fi trebuit să fie semnat înainte de sfârșitul anului 2008. Procedurile de reprogramare și de pregătire a noului proiect vor debuta imediat, pentru a se putea trece cât mai curând posibil la faza punerii în aplicare, de îndată ce situația politică va permite acest lucru (soluția consensuală acceptată);

lansarea cererilor de propuneri la nivel local în favoarea autorităților locale care fuseseră suspendate.

3.   Punerea în aplicare a soluției de ieșire din criză

Această situație implică punerea în aplicare ireversibilă a soluției consensuale de ieșire din criză, astfel cum se prevede în partea introductivă a punctului 3.

H.

Va avea loc o reluare complementară a cooperării. Aceasta va putea include:

sprijinul eventual și observarea eventuală a unor noi alegeri;

continuarea punerii în aplicare a programului de sprijinire a justiției;

punerea în aplicare a programului european de consolidare a instituțiilor colectivităților locale și a serviciilor acestora;

punerea în aplicare a tuturor programelor și proiectelor semnate sau prevăzute în cadrul celui de-al optulea și al nouălea FED, dar cu privire la care nu au fost încă încheiate contracte.

4.   Restabilirea deplină a ordinii constituționale

I.

Restabilirea deplină a ordinii constituționale în Mauritania va permite ridicarea tuturor restricțiilor enumerate anterior în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) litera (a) al patrulea paragraf din acordul ACP-CE. Acest lucru va permite în special punerea în aplicare a întregului program indicativ al celui de-al zecelea FED (156 milioane EUR), ținându-se însă seama de eventuala necesitate de revizuire a programului ca urmare a efectelor sociale, economice și politice negative provocate de lovitura de stat din 6 august 2008.

Monitorizarea măsurilor adecvate

Uniunea Europeană va continua să monitorizeze cu atenție evoluția situației în Mauritania și va putea sprijini, după caz, punerea în aplicare a unei soluții politice consensuale la criză, în măsura în care această soluție va fi bazată pe elementele esențiale menționate anterior, în conformitate cu cerințele comunității internaționale. În acest scop, vor fi organizate misiuni periodice de monitorizare.

Uniunea Europeană își rezervă dreptul de a examina și de a modifica măsurile menționate anterior luând în considerare eventuala evoluție a situației din Mauritania.

Cu deosebită considerație,

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Pentru Consiliu

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/31


DECIZIA CONSILIULUI

din 28 mai 2009

privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea

(2009/473/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comunitatea a negociat cu Republica Guineea un acord de parteneriat în domeniul pescuitului prin care se acordă navelor comunitare posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Republicii Guineea în ceea ce privește pescuitul.

(2)

Ca urmare a acestor negocieri, la 20 decembrie 2008 a fost parafat un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului.

(3)

Acordul privind pescuitul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Republicii Guineea, pe de altă parte, din 28 martie 1983, ar trebui să fie abrogat prin noul acord de parteneriat în domeniul pescuitului.

(4)

Pentru a garanta continuarea activităților de pescuit ale navelor comunitare, este esențial ca noul acord de parteneriat în sectorul pescuitului să fie aplicat în cel mai scurt timp. Prin urmare, cele două părți au parafat un acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a noului acord de parteneriat în domeniul pescuitului începând cu 1 ianuarie 2009.

(5)

Aprobarea acordului sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a noului acord de parteneriat în domeniul pescuitului este în interesul Comunității.

(6)

Este important să se definească metoda de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Comunității Acordul sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea privind pescuitul în largul coastei Guineei, pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2012, sub rezeva deciziei Consiliului privind încheierea acordului menționat.

Textul acordului sub forma unui schimb de scrisori se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Posibilitățile de pescuit prevăzute în protocol se repartizează între statele membre după cum urmează:

(a)

toniere cu plasă pungă:

Spania

15 nave

Franța

11 nave

Italia

2 nave

(b)

nave de pescuit cu platformă și paragate:

Spania

8 nave

Franța

4 nave

(2)   În cazul în care cererile de autorizație de pescuit din partea statelor membre menționate la alineatul (1) nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia poate lua în considerare cereri de autorizație de pescuit din partea oricărui alt stat membru.

Articolul 3

Statele membre ale căror nave pescuiesc în cadrul acordului menționat la articolul 1 informează Comisia cu privire la cantitățile capturate din fiecare stoc în zona de pescuit a Republicii Guineea, în conformitate cu modalitățile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de navele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în marea liberă (1), până la data intrării în vigoare a regulamentului de stabilire a normelor detaliate în sensul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (2) și, ulterior acestei date, în conformitate cu modalitățile prevăzute de respectivele norme detaliate.

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoanele împuternicite să semneze acordul sub forma unui schimb de scrisori prin care Comunitatea își asumă obligații.

Adoptată la Bruxelles, 28 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

V. TOŠOVSKÝ


(1)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, p. 33).


ACORD SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea

Stimate domn,

Mă bucură faptul că negociatorii Republicii Guineea și ai Comunității Europene au ajuns la un consens privind acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Republica Guineea și Comunitatea Europeană, precum și privind protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare și anexele la acesta.

Rezultatul acestei negocieri, evoluție pozitivă a acordului anterior, va consolida relațiile dintre noi în domeniul pescuitului și va institui un veritabil cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici de pescuit durabil și responsabil în apele guineene. În acest sens, vă propun demararea în paralel a procedurilor de aprobare și ratificare a textelor acordului, protocolului și anexei și apendicelor la acesta, în conformitate cu procedurile care sunt în vigoare în Republica Guineea și în Comunitatea Europeană și care sunt necesare pentru intrarea în vigoare a acestora.

Pentru a nu întrerupe activitățile de pescuit ale navelor comunitare în apele guineene și făcând referire la acordul și la protocolul parafate la 20 decembrie 2008, de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2012, am onoarea să vă informez că Guvernul Republicii Guineea este gata să aplice cu titlu provizoriu acest acord și acest protocol, începând de la 1 ianuarie 2009, în așteptarea intrării lor în vigoare în conformitate cu articolul 19 din acord, cu condiția unui demers similar din partea Comunității Europene.

Este de la sine înțeles că, în acest caz, plata primei tranșe a contribuției financiare stabilite la articolul 2 din protocol trebuie să se efectueze înainte de 30 noiembrie 2009.

V-aș fi recunoscător dacă ați avea amabilitatea să îmi confirmați acordul Comunității Europene cu privire la această aplicare provizorie.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

 

Stimate domn,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră în data de astăzi, având următorul conținut:

„Mă bucură faptul că negociatorii Republicii Guineea și ai Comunității Europene au ajuns la un consens privind acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Republica Guineea și Comunitatea Europeană, precum și privind protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare și anexele la acesta.

Rezultatul acestei negocieri, evoluție pozitivă a acordului anterior, va consolida relațiile dintre noi în domeniul pescuitului și va institui un veritabil cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici de pescuit durabil și responsabil în apele guineene. În acest sens, vă propun demararea în paralel a procedurilor de aprobare și ratificare a textelor acordului, protocolului și anexei și apendicelor la acesta, în conformitate cu procedurile care sunt în vigoare în Republica Guineea și în Comunitatea Europeană și care sunt necesare pentru intrarea în vigoare a acestora.

Pentru a nu întrerupe activitățile de pescuit ale navelor comunitare în apele guineene și făcând referire la acordul și la protocolul parafate la 20 decembrie 2008, de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2012, am onoarea să vă informez că Guvernul Republicii Guineea este gata să aplice cu titlu provizoriu acest acord și acest protocol, începând de la 1 ianuarie 2009, în așteptarea intrării lor în vigoare în conformitate cu articolul 19 din acord, cu condiția unui demers similar din partea Comunității Europene.

Este de la sine înțeles că, în acest caz, plata primei tranșe a contribuției financiare stabilite la articolul 2 din protocol trebuie să se efectueze înainte de 30 noiembrie 2009.

V-aș fi recunoscător dacă ați avea amabilitatea să îmi confirmați acordul Comunității Europene cu privire la această aplicare provizorie.”

Am onoarea de a vă confirma acordul Comunității Europene cu privire la această aplicare provizorie.

Vă rog să primiți, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

 


ACORD DE PARTENERIAT

în domeniul pescuitului între Republica Guineea și Comunitatea Europeană

REPUBLICA GUINEEA,

denumită în continuare „Guineea”,

și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile strânse de cooperare între Comunitate și Guineea, în special în cadrul Acordului de la Cotonou, precum și dorința comună a acestora de a intensifica aceste relații;

AVÂND ÎN VEDERE dorința celor două părți de a promova exploatarea responsabilă a resurselor halieutice prin intermediul cooperării;

ȚINÂND SEAMA de dispozițiile Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării;

HOTĂRÂTE să aplice deciziile și recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic, denumită în continuare „ICCAT”;

CONȘTIENTE de importanța principiilor consacrate prin Codul de conduită pentru pescuitul responsabil, adoptat în cadrul conferinței FAO din 1995;

HOTĂRÂTE să coopereze, în interes reciproc, în vederea instituirii unui pescuit responsabil pentru a garanta conservarea pe termen lung și exploatarea durabilă a resurselor biologice marine;

AVÂND CONVINGEREA că o astfel de cooperare trebuie să se bazeze pe complementaritatea inițiativelor și a acțiunilor întreprinse de către părți, atât împreună, cât și separat, asigurând, prin urmare, coerența politicilor și sinergia eforturilor depuse;

DETERMINATE, în acest scop, să pună bazele unui dialog pe tema politicii sectoriale în domeniul pescuitului adoptată de către Guvernul Guineei și să identifice mijloacele potrivite pentru a asigura punerea eficientă în aplicare a acestei politici, precum și implicarea în acest proces a operatorilor economici și a societății civile;

DORIND să stabilească modalitățile și condițiile de reglementare a activităților de pescuit desfășurate de navele comunitare în apele Guineei și cele privind sprijinul acordat de Comunitate pentru instituirea unui pescuit responsabil aceste ape;

DECISE să continue întărirea cooperării economice în domeniul industriei pescuitului și al activităților conexe, prin înființarea și dezvoltarea unor societăți mixte care să implice întreprinderi din ambele părți,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiect

Prezentul acord stabilește principiile, normele și procedurile care reglementează:

cooperarea economică, financiară, tehnică și științifică în domeniul pescuitului, în vederea promovării unui pescuit responsabil în zonele de pescuit ale Guineei, pentru a asigura conservarea și exploatarea durabilă a resurselor halieutice și în vederea dezvoltării sectorului pescuitului în Guineea;

condițiile de acces ale navelor de pescuit comunitare în zonele de pescuit ale Guineei;

cooperarea în domeniul procedurilor de control al pescuitului în zonele de pescuit ale Guineei, pentru a se asigura respectarea condițiilor menționate anterior, eficacitatea măsurilor de conservare și gestionare a resurselor halieutice, precum și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

parteneriatele între întreprinderi care au ca scop dezvoltarea unor activități economice în domeniul pescuitului și a unor activități conexe, în interesul comun al părților.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„autoritățile din Guineea” înseamnă ministerul însărcinat cu sectorul pescuitului;

(b)

„autoritățile comunitare” înseamnă Comisia Europeană;

(c)

„zona de pescuit a Guineei” înseamnă apele care se află sub jurisdicția Guineei în materie de pescuit. Activitatea de pescuit a navelor comunitare, astfel cum este prevăzută în prezentul acord, se desfășoară exclusiv în zonele în care pescuitul este autorizat de legislația Guineei;

(d)

„navă de pescuit” înseamnă orice navă echipată în vederea exploatării comerciale a resurselor acvatice vii;

(e)

„navă comunitară” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității și care este înregistrată în Comunitate;

(f)

„comisie mixtă” înseamnă o comisie constituită din reprezentanți ai Comunității și ai Guineei, astfel cum se prevede la articolul 10 din prezentul acord;

(g)

„transbordare” înseamnă transferul, în port și/sau în radă, al unei părți sau al totalității capturilor de pe o navă de pescuit pe o altă navă;

(h)

„circumstanțe neobișnuite” înseamnă alte circumstanțe decât fenomenele naturale, care scapă de sub controlul rezonabil al uneia dintre părți, de natură să împiedice exercitarea activității de pescuit în apele Guineei;

(i)

„marinar ACP” înseamnă orice marinar resortisant al unei țări neeuropene semnatare a Acordului de la Cotonou. În acest sens, un marinar din Guineea este un marinar ACP;

(j)

„supravegherea”: Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP);

(k)

„Delegația”: Delegația Comisiei Europene în Guineea;

(l)

„armator”: orice persoană responsabilă, din punct de vedere juridic, de nava de pescuit;

(m)

„autorizație de pescuit”: dreptul de a desfășura activități de pescuit pe o anumită perioadă, într-o anumită zonă sau într-o anumită zonă destinată pescuitului, conform dispozițiilor prezentului acord.

Articolul 3

Principii și obiective care stau la baza punerii în aplicare a prezentului acord

(1)   Părțile se angajează să promoveze un pescuit responsabil în zonele de pescuit guineene, pe baza principiilor de nediscriminare între diferitele flote prezente în aceste ape, fără a aduce atingere acordurilor încheiate între țările în curs de dezvoltare din aceeași regiune geografică, inclusiv acordurilor de reciprocitate în domeniul pescuitului.

(2)   Părțile se angajează să instituie principiile dialogului și consultărilor prealabile, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului, pe de o parte, și a politicilor și măsurilor comunitare care ar putea avea un impact asupra sectorului guineean al pescuitului, pe de altă parte.

(3)   Părțile cooperează, de asemenea, atât împreună, cât și separat, la realizarea unor evaluări ex ante, concomitente și ex post a măsurilor, programelor și acțiunilor puse în aplicare în baza dispozițiilor prezentului acord.

(4)   Părțile se angajează să asigure punerea în aplicare a prezentului acord conform principiilor bunei guvernanțe economice și sociale, cu preocuparea de a contribui la crearea de locuri de muncă în Guineea și respectând situația resurselor halieutice.

(5)   În special, încadrarea în muncă a marinarilor ACP la bordul navelor comunitare este reglementată de Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, care se aplică de drept contractelor corespunzătoare și condițiilor generale de muncă. Aceasta se referă mai ales la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

Articolul 4

Cooperarea în domeniul științific

(1)   Pe durata acordului, Comunitatea și Guineea vor depune eforturi pentru a monitoriza evoluția situației resurselor halieutice din zona de pescuit a Guineei.

(2)   Pe baza recomandărilor și rezoluțiilor adoptate în cadrul tuturor organizațiilor internaționale de resort din domeniul dezvoltării și gestionării sectorului piscicol și ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, cele două părți se consultă în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord, pentru a adopta, dacă este cazul în urma unei reuniuni științifice și de comun acord, măsuri care să vizeze gestionarea durabilă a resurselor halieutice care afectează activitățile navelor comunitare.

(3)   Părțile se angajează să se consulte, fie direct, inclusiv la nivelul subregiunii, fie în cadrul organizațiilor internaționale de resort, pentru a asigura gestionarea și conservarea resurselor biologice din Oceanul Atlantic și pentru a coopera în cadrul cercetărilor științifice aferente.

Articolul 5

Articolul 5 Accesul navelor comunitare la zonele destinate pescuitului din apele Guineei

(1)   Guineea se angajează să autorizeze navele comunitare să desfășoare activități de pescuit în zona sa de pescuit în conformitate cu prezentul acord, inclusiv protocolul și anexa la acesta.

(2)   Activitățile de pescuit care fac obiectul prezentului acord sunt supuse legilor și reglementărilor în vigoare în Guineea. Autoritățile guineene aduc la cunoștința Comunității orice modificare a legislației menționate. Fără a aduce atingere eventualelor dispoziții stabilite de comun acord de către părți, navele comunitare trebuie să aplice această modificare a legislației în termen de o lună de la data notificării sale.

(3)   Guineea se angajează să ia toate măsurile corespunzătoare pentru punerea efectivă în aplicare a dispozițiilor privind controlul activităților de pescuit prevăzute în protocol. Navele comunitare cooperează cu autoritățile guineene responsabile de efectuarea acestor controale.

(4)   Comunitatea se angajează să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura respectarea de către navele sale a dispozițiilor prezentului acord și a legislației care reglementează pescuitul în apele aflate sub jurisdicția Guineei, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

Articolul 6

Condiții de desfășurare a activităților de pescuit – clauză de exclusivitate

(1)   Navele comunitare pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit guineeană numai dacă dețin o autorizație de pescuit valabilă, eliberată de Guineea în cadrul prezentului acord și a protocolului anexat.

(2)   Pentru categoriile de pescuit neprevăzute în protocolul în vigoare, precum și pentru pescuitul experimental, ministerul poate acorda autorizații de pescuit navelor comunitare. Cu toate acestea, acordarea acestor autorizații de pescuit rămâne tributară avizului favorabil al celor două părți.

(3)   Procedura pentru obținerea unei autorizații de pescuit pentru o navă, taxele aplicabile și modul de efectuare a plății de către armator sunt stabilite în anexa la protocol.

Articolul 7

Contribuția financiară

(1)   Comunitatea plătește Guineei o contribuție financiară conform termenilor și condițiilor stabilite în protocol și în anexe. Această contribuție unică este definită ținând cont de două elemente componente, și anume:

(a)

accesul navelor comunitare la apele și la resursele halieutice ale Guineei; și

(b)

sprijinul financiar al Comunității acordat pentru instituirea politicii naționale în domeniul pescuitului bazată pe un pescuit responsabil și pe exploatarea durabilă a resurselor halieutice în apele guineene.

(2)   Componenta contribuției financiare menționate la alineatul (1) litera (b) de mai sus se stabilește în funcție de identificarea de către cele două părți, de comun acord și în conformitate cu dispozițiile protocolului, a obiectivelor de îndeplinit în cadrul politicii sectoriale în domeniul pescuitului definită de guvernul guineean și a unei programări anuale și multianuale aferente implementării acestei politici.

(3)   Contribuția financiară a Comunității se plătește anual, conform modalităților stabilite în protocol și sub rezerva dispozițiilor prezentului acord și ale protocolului privind eventuala modificare a valorii sale ca urmare a:

(a)

unor circumstanțe neobișnuite;

(b)

reducerii, de comun acord, a posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare, în aplicarea unor măsuri de gestionare a stocurilor vizate, considerate necesare pentru conservarea și exploatarea durabilă a resurselor pe baza celui mai bun aviz științific disponibil;

(c)

măririi, de comun acord, a posibilităților de pescuit acordate navelor comunitare, în cazul în care, pe baza celui mai bun aviz științific disponibil, situația resurselor permite acest lucru;

(d)

reevaluării în comun a condițiilor de acordare a sprijinului financiar pentru punerea în practică a politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Guineea, atunci când rezultatele programării anuale și multianuale constatate de către părți justifică acest lucru;

(e)

rezilierii prezentului acord în conformitate cu dispozițiile articolului 15 din acesta;

(f)

suspendării punerii în aplicare a prezentului acord, în conformitate cu dispozițiile articolului 14 din acesta.

Articolul 8

Promovarea cooperării la nivelul operatorilor economici și al societății civile

(1)   Părțile încurajează cooperarea economică, științifică și tehnică în sectorul pescuitului și în sectoarele conexe. Ele se consultă în vederea coordonării diferitelor acțiuni care s-ar putea lua în acest sens.

(2)   Părțile se angajează să promoveze schimbul de informații cu privire la tehnicile și echipamentele de pescuit, la metodele de conservare și la procedeele de prelucrare a produselor pescărești.

(3)   Părțile depun eforturi pentru crearea unor condiții propice promovării relațiilor dintre întreprinderile lor în domeniul tehnic, economic și comercial, în direcția instituirii unui mediu favorabil dezvoltării afacerilor și investițiilor.

(4)   Părțile încurajează în mod deosebit înființarea de societăți mixte care să vizeze un interes reciproc, cu respectarea sistematică a legislației guineene și a legislației comunitare în vigoare.

Articolul 9

Cooperarea administrativă

Părțile contractante, dorind să asigure eficiența măsurilor de dezvoltare și conservare a resurselor halieutice:

dezvoltă cooperarea administrativă pentru a se asigura că navele lor respectă dispozițiile prezentului acord și legislația Guineei privind pescuitul maritim, fiecare în propria privință;

cooperează în scopul prevenirii și combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, în special prin schimbul de informații și printr-o strânsă cooperare administrativă.

Articolul 10

Comisia mixtă

(1)   Se înființează o comisie mixtă însărcinată cu monitorizarea și controlul aplicării prezentului acord. Comisia mixtă exercită următoarele funcții:

(a)

supervizează executarea, interpretarea și buna funcționare a aplicării prezentului acord, precum și soluționarea disputelor;

(b)

asigură monitorizarea și evaluarea utilizării contribuției acordului de parteneriat la implementarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Guineea;

(c)

asigură legătura necesară privind aspectele de interes comun în materie de pescuit;

(d)

joacă rolul de forum pentru soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii generate de interpretarea sau aplicarea acordului;

(e)

reevaluează, dacă este cazul, nivelul posibilităților de pescuit și, prin urmare, al contribuției financiare;

(f)

definește condițiile de pescuit în conformitate cu dispozițiile protocolului;

(g)

stabilește modalitățile practice de cooperare administrativă prevăzute la articolul 9 din prezentul acord;

(h)

orice altă funcție pe care părțile hotărăsc, de comun acord, să i-o atribuie, inclusiv în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat și cooperarea administrativă.

(2)   Comisia mixtă se reunește cel puțin o dată pe an, alternativ în Guineea și în Comunitate, sub președinția părții care găzduiește reuniunea. Comisia se reunește în sesiune extraordinară la solicitarea uneia dintre părți.

Articolul 11

Zona geografică de aplicare

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene, în condițiile prevăzute de tratatul menționat, și, pe de altă parte, teritoriului Guineei și apelor aflate sub jurisdicție guineeană.

Articolul 12

Durata

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de patru ani de la data intrării sale în vigoare; acesta se reînnoiește în mod tacit și pentru perioade identice, cu excepția cazului în care este reziliat în conformitate cu articolul 15.

Articolul 13

Soluționarea diferendelor

Părțile contractante se consultă cu privire la orice dispută privind interpretarea și/sau aplicarea prezentului acord.

Articolul 14

Suspendarea

(1)   Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți în cazul unui dezacord grav referitor la aplicarea dispozițiilor acestuia. Această suspendare este condiționată de notificarea în scris de către partea interesată a intenției sale, cu cel puțin trei luni înainte de data la care suspendarea ar urma să intre în vigoare. Imediat după primirea acestei notificări, părțile se consultă în vederea soluționării disputei pe cale amiabilă.

(2)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 7 se reduce, pe perioada de suspendare, proporțional și pro rata temporis.

Articolul 15

Denunțarea

(1)   Prezentul acord poate fi denunțat de către oricare dintre părți în cazul unor evenimente neobișnuite privind, între altele, degradarea stocurilor vizate, constatarea unui nivel redus al posibilităților de pescuit acordate de Guineea navelor comunitare sau nerespectarea angajamentelor asumate de către părți cu privire la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

(2)   Partea interesată notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a denunța acordul cu cel puțin șase luni înainte de data expirării duratei inițiale sau a fiecărei perioade suplimentare.

(3)   Transmiterea notificării menționate la alineatul (2) conduce la inițierea consultărilor între părți.

(4)   Plata contribuției financiare menționate la articolul 7 pentru anul în cursul căruia intră în vigoare denunțarea se reduce proporțional și pro rata temporis.

Articolul 16

Protocolul și anexa

Protocolul și anexa fac parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 17

Dispoziții naționale aplicabile

Activitățile pe care navele de pescuit comunitare le desfășoară în apele guineene sunt reglementate de legislația aplicabilă în Guineea, cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute de acord și de prezentul protocol, inclusiv anexa și apendicele la acesta.

Articolul 18

Abrogare

La data intrării în vigoare, prezentul acord abrogă și înlocuiește acordul privind pescuitul din 28 martie 1983 dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Guineea privind pescuitul în largul coastei guineene.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul acord, redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic, intră în vigoare la data la care părțile își notifică în scris îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens.

PROTOCOL

de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Guineea privind pescuitul în largul coastei Guineei, pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2012

Articolul 1

Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

(1)   Pentru o perioadă de patru ani începând cu 1 ianuarie 2009, posibilitățile de pescuit acordate în temeiul articolului 5 din acord sunt stabilite, pentru peștii mari migratori (specii enumerate în anexa 1 la Convenția Națiunilor Unite din 1982), după cum urmează:

toniere frigorifice cu plasă-pungă: 28 de nave;

nave de pescuit cu platformă și paragate: 12 nave.

(2)   Începând cu cel de-al doilea an de aplicare a prezentului protocol și în urma unei evaluări în comun a situației stocurilor de creveți și a gestionării zonelor guineene destinate pescuitului pentru această categorie, se pot acorda anual posibilități de pescuit pentru traulerele pentru pescuit creveți, în capacitate de 800 tone registru brut (TRB) pe trimestru, în următoarele condiții:

punerea în aplicare a unei gestionări transparente a accesului la zona de pescuit creveți și în special a efortului de pescuit depus de flotele naționale și străine în legătură cu această specie. În acest sens, Guineea va transmite anual, înainte de data de 31 octombrie a fiecărui an, un tabel recapitulativ privind efortul de pescuit pentru această specie în apele Guineei;

punerea în aplicare a unui plan de supraveghere, monitorizare și control în apele guineene;

analiza științifică a situației resurselor și rezultatele campaniilor științifice, care vor fi comunicate anual, în același timp cu informațiile privind efortul de pescuit.

Condițiile de pescuit pentru această categorie vor fi definite de comun acord în fiecare an, înainte de eliberarea autorizațiilor de pescuit și, în orice caz, înainte de plata contribuției financiare anuale suplimentare, care va fi proporțională cu mărirea posibilităților de pescuit prevăzută la articolul 2 din prezentul protocol.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4 și 5 din prezentul protocol.

(4)   Navele care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității Europene pot desfășura activități de pescuit în zona de pescuit a Guineei numai în cazul în care dețin o autorizație de pescuit valabilă eliberată de Guineea în temeiul prezentului protocol și în conformitate cu modalitățile descrise în anexa la prezentul protocol.

Articolul 2

Contribuția financiară – Modalități de plată

(1)   Contribuția financiară menționată la articolul 7 din acord este compusă, pe de o parte, pentru perioada prevăzută la articolul 1 alineatul (1), din suma de 325 000 EUR pe an, echivalentul unui tonaj de referință de 5 000 de tone pe an și, pe de altă parte, din suma specifică de 125 000 EUR pe an destinată susținerii și implementării politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Guineei. Această sumă specifică face parte integrantă din contribuția financiară unică (1) definită la articolul 7 din acord.

În cazul în care se acordă posibilitățile de pescuit suplimentare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (2), contribuția financiară menționată la articolul 7 din acord cuprinde, de asemenea, pentru perioada menționată la articolul 1 alineatul (2), o sumă de 300 000 EUR pe an, proporțional cu mărirea posibilităților de pescuit.

La sumele menționate mai sus se adaugă o contribuție specifică a Comunității în valoare de 600 000 EUR în primul an, de 400 000 EUR în al doilea an și de 300 000 EUR în anii următori, pentru a susține consolidarea sistemului de monitorizare, control și supraveghere în zonele de pescuit guineene, precum și pentru a permite Guineei să se doteze cu un sistem de supraveghere prin satelit până cel târziu la 30 iunie 2010. Această contribuție este gestionată potrivit dispozițiilor articolului 7 din prezentul protocol.

(2)   Alineatul (1) de mai sus se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 4, 5, 6 și 7 din prezentul protocol.

(3)   Suma totală stabilită la alineatul (1) (respectiv 1 050 000 EUR pentru primul an și, după caz, 1 150 000 EUR pentru al doilea an și 1 050 000 EUR pentru anii următori) se plătește anual de Comunitate pe durata de aplicare a prezentului protocol (2). Aceste sume nu aduc atingere eventualelor modificări ale posibilităților de pescuit sau eventualei includeri a unor noi posibilități de pescuit stabilite în conformitate cu dispozițiile articolelor 4 și 5 din prezentul protocol.

(4)   În cazul în care cantitatea totală a capturilor realizate de către navele comunitare în zonele de pescuit guineene depășește tonajul de referință, suma contribuției financiare anuale va fi majorată cu 65 EUR pentru fiecare tonă suplimentară capturată. Cu toate acestea, suma totală plătită anual de Comunitate nu poate depăși dublul sumei indicate la alineatul (3) (respectiv 1 050 000 EUR pentru primul an și, după caz, 1 150 000 EUR pentru al doilea an și 1 050 000 EUR pentru anii următori). Atunci când cantitățile capturate de navele comunitare depășesc cantitățile echivalente cu dublul sumei anuale totale, suma datorată pentru cantitatea care depășește această limită se plătește în anul următor.

(5)   Plata contribuției financiare stabilite la alineatul (1) se face până cel târziu la 30 noiembrie 2009 pentru primul an și până cel târziu la 1 februarie pentru anii următori.

(6)   Sub rezerva dispozițiilor de la articolul 6, alocarea acestor fonduri, cu excepția contribuției specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul protocol, este decisă în cadrul Legii finanțelor din Guineea și, drept urmare, ține de competența exclusivă a autorităților din Guineea.

(7)   Plățile prevăzute în prezentul articol se efectuează într-un cont unic al Trezoreriei publice deschis la banca centrală a Guineei, datele referitoare la acesta fiind comunicate anual de minister, cu excepția cazului în care este vorba de contribuția specifică prevăzută la articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf, care va fi transferată direct într-un cont al Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches, în primul an de la adoptarea de către cele două părți a programării acestor fonduri.

Articolul 3

Cooperarea pentru un pescuit responsabil – Cooperarea științifică

(1)   Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în apele guineene pe baza principiilor de nediscriminare între diferitele flote prezente în aceste ape.

(2)   Pe întreaga durată de aplicare a prezentului protocol, Comunitatea și autoritățile guineene depun eforturi pentru a monitoriza evoluția situației resurselor din zona de pescuit guineeană.

(3)   Cele două părți se angajează să promoveze cooperarea la nivelul subregiunii în ceea ce privește pescuitul responsabil, în special în cadrul Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și al oricărei alte organizații subregionale sau internaționale de resort.

(4)   În conformitate cu articolul 4 din acord și ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, părțile se consultă în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord, pentru a adopta, dacă este cazul în urma unei reuniuni științifice, organizate eventual la nivel subregional, și de comun acord, măsuri care să vizeze gestionarea durabilă a resurselor halieutice care afectează activitățile navelor comunitare. Aceste măsuri vor ține seama de recomandările și de rezoluțiile adoptate în cadrul Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT).

Articolul 4

Revizuirea de comun acord a posibilităților de pescuit

(1)   Posibilitățile de pescuit menționate la articolul 1 pot fi mărite de comun acord în măsura în care, în urma concluziilor reuniunii științifice menționate la articolul 3 alineatul (4) din prezentul protocol, această mărire nu aduce atingere gestionării durabile a resurselor Guineei. În acest caz, contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (1) este majorată proporțional și pro rata temporis.

(2)   În cazul în care, dimpotrivă, părțile convin să adopte o reducere a posibilităților de pescuit menționate la articolul 1, contribuția financiară se reduce proporțional și pro rata temporis.

(3)   Repartizarea posibilităților de pescuit între diferite categorii de nave poate fi, de asemenea, revizuită în urma consultărilor și de comun acord între părți, cu respectarea eventualelor recomandări făcute în cadrul reuniunii științifice menționate la articolul 3 alineatul (4) din prezentul protocol cu privire la gestionarea stocurilor care ar putea fi afectate de această redistribuire. Părțile convin asupra ajustării corespunzătoare a contribuției financiare în cazul în care redistribuirea posibilităților de pescuit justifică acest lucru.

Articolul 5

Alte posibilități de pescuit

(1)   În cazul în care navele de pescuit comunitare ar fi interesate de activități de pescuit care nu sunt prevăzute la articolul 1, Comunitatea va consulta Guineea în vederea obținerii unei posibile autorizări cu privire la aceste noi activități. Dacă este cazul, părțile convin asupra condițiilor aplicabile acestor noi posibilități de pescuit și aduc eventualele modificări necesare prezentului protocol și anexei la acesta.

(2)   Părțile pot desfășura împreună campanii de pescuit experimental în zonele de pescuit guineene, cu avizul prealabil al reuniunii științifice prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din prezentul protocol. În acest scop, părțile se consultă la cererea uneia dintre ele și stabilesc, pentru fiecare caz în parte, noi resurse, noi condiții și alți parametri pertinenți.

(3)   Cele două părți desfășoară activitățile de pescuit experimental conform parametrilor științifici, administrativi și financiari adoptați de comun acord. Autorizațiile de pescuit experimental se acordă în vederea realizării de teste, pentru maximum două campanii de șase luni, începând cu data decisă de comun acord de către cele două părți.

(4)   Atunci când părțile concluzionează că respectivele campanii experimentale au avut rezultate pozitive, fără a pune în pericol protejarea ecosistemelor și conservarea resurselor maritime biologice, navelor comunitare le pot fi acordate noi posibilități de pescuit în urma procedurii de consultare prevăzute la articolul 4 din prezentul protocol și până la expirarea protocolului, în funcție de efortul admisibil. Contribuția financiară va fi majorată în mod corespunzător.

Articolul 6

Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiare în cazul unor circumstanțe neobișnuite

(1)   În caz de circumstanțe neobișnuite, cu excepția fenomenelor naturale, care împiedică desfășurarea activităților de pescuit în zona economică exclusivă (ZEE) a Guineei, plata contribuției financiare prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol poate fi suspendată de către Comunitatea Europeană.

(2)   În cazurile prevăzute la alineatul (1) de mai sus, decizia de suspendare se ia în urma consultărilor între cele două părți, în termen de două luni de la solicitarea uneia dintre părți și cu condiția achitării de către Comunitatea Europeană a tuturor sumelor datorate în momentul suspendării.

(3)   Plata contribuției financiare se reia de îndată ce părțile constată de comun acord, în urma consultărilor, că circumstanțele care au provocat întreruperea activităților de pescuit au încetat și/sau că situația face posibilă reluarea acestor activități.

(4)   Valabilitatea autorizațiilor de pescuit acordate navelor comunitare, suspendate concomitent cu plata contribuției financiare, se prelungește cu o perioadă egală cu perioada de suspendare a activităților de pescuit.

Articolul 7

Promovarea pescuitului responsabil în apele Guineei

(1)   Totalitatea contribuției financiare, precum și contribuția specifică, stabilite la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol, contribuie anual la sprijinirea și punerea în aplicare a inițiativelor adoptate în cadrul politicii sectoriale în domeniul pescuitului definită de Guvernul Guineei și agreate de cele două părți pe baza modalităților prezentate mai jos.

Gestionarea de către Guineea a sumei corespunzătoare se face pe baza identificării de către cele două părți, de comun acord și conform priorităților actuale ale politicii Guineei în domeniul pescuitului, în vederea asigurării unei gestionări durabile și responsabile a sectorului, a obiectivelor care trebuie îndeplinite și a programării anuale și multianuale aferente, în conformitate cu alineatul (2) de mai jos, în special în ceea ce privește controlul și supravegherea, gestionarea resurselor și îmbunătățirea condițiilor sanitare ale producției de produse halieutice, precum și consolidarea capacității de control a autorităților de resort.

(2)   La propunerea Guineei și în scopul punerii în aplicare a alineatului precedent, Comunitatea și Guineea convin, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord, începând cu data intrării în vigoare a protocolului și în termen de maximum trei luni de la această dată, asupra unui program sectorial multianual și asupra modalităților de aplicare a acestuia, printre care, în special:

(a)

orientările anuale și multianuale pentru utilizarea procentului din contribuția financiară menționată la alineatul (1) de mai sus și a sumelor specifice pentru inițiativele care se vor derula anual;

(b)

obiectivele care trebuie atinse anual și multianual pentru a putea realiza în timp util promovarea unui pescuit durabil și responsabil, ținând seama de prioritățile exprimate de Guineea în cadrul politicii naționale în domeniul pescuitului sau al altor politici care au legătură sau impact asupra promovării unui pescuit responsabil și durabil;

(c)

criteriile și procedurile care trebuie aplicate pentru a permite evaluarea anuală a rezultatelor obținute.

(3)   Cu toate acestea, cele două părți convin să pună un accent deosebit asupra ansamblului acțiunilor de sprijin pentru monitorizarea, controlul și supravegherea pescuitului, inclusiv supravegherea apelor Guineei pe cale maritimă și aeriană, punerea în funcțiune a unui sistem de monitorizare prin satelit (VMS) a navelor de pescuit, îmbunătățirea cadrului juridic, precum și aplicarea acestuia în cazul unor infracțiuni.

(4)   Orice propunere de modificare a programului sectorial multianual sau a utilizării sumelor specifice destinate inițiativelor care trebuie dezvoltate anual trebuie să fie aprobată de către cele două părți în cadrul comisiei mixte.

(5)   În fiecare an, Guineea alocă valoarea aferentă sumelor menționate la alineatul (1) în scopul implementării programului multianual. În ceea ce privește primul an de aplicare a protocolului, această alocare trebuie comunicată Comunității cât de curând posibil și în orice caz înaintea aprobării programului sectorial multianual în cadrul comisiei mixte. Pentru fiecare an succesiv, această alocare este comunicată Comunității de către Guineea până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului precedent.

(6)   În cazul în care evaluarea anuală comună a rezultatelor implementării programului sectorial multianual justifică acest lucru, Comunitatea Europeană va putea efectua o ajustare a sumei destinate sprijinirii și implementării politicii sectoriale a Guineei în domeniul pescuitului, care face parte din contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (1) din prezentul protocol, în vederea adaptării valorii efective a fondurilor alocate pentru implementarea programului la aceste rezultate.

(7)   Comunitatea își rezervă dreptul de a suspenda plata contribuției specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf din prezentul protocol atunci când rezultatele obținute începând cu primul an de aplicare a protocolului nu sunt conforme cu programarea stabilită în urma evaluării efectuate în cadrul comisiei mixte, cu excepția cazului în care există circumstanțe excepționale și justificate corespunzător.

Articolul 8

Dispute – suspendarea aplicării protocolului

(1)   Orice dispută între părți cu privire la interpretarea dispozițiilor prezentului protocol și la aplicarea acestora trebuie să facă obiectul unei consultări între părți în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord, convocate, dacă este cazul, în ședință extraordinară.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 9, aplicarea protocolului poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți atunci când se consideră că disputa dintre ele este gravă, iar consultările purtate în cadrul comisiei mixte în conformitate cu alineatul (1) nu au permis soluționarea acesteia pe cale amiabilă.

(3)   Suspendarea aplicării protocolului se face în urma unei notificări scrise în acest sens, efectuate de către partea interesată cu cel puțin trei luni înainte de data la care respectiva suspendare ar intra în vigoare.

(4)   În caz de suspendare, părțile continuă consultările în vederea unei soluționări pe cale amiabilă a disputei dintre ele. După soluționarea disputei pe cale amiabilă, aplicarea protocolului se reia și valoarea contribuției financiare se reduce proporțional și pro rata temporis în funcție de durata perioadei în care aplicarea protocolului a fost suspendată.

Articolul 9

Suspendarea aplicării protocolului pentru neplată

Sub rezerva dispozițiilor articolului 6, în cazul în care Comunitatea nu efectuează plățile prevăzute la articolul 2, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată în următoarele condiții:

(a)

Autoritățile de resort din Guineea adresează Comisiei Europene o notificare privind neplata. Aceasta întreprinde verificările de rigoare și, dacă este cazul, efectuează plata în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(b)

În caz de neplată sau în lipsa unei justificări adecvate a neefectuării plății în termenul prevăzut la articolul 2 alineatul (5) din prezentul protocol, autoritățile de resort din Guineea au dreptul de a suspenda aplicarea protocolului. Acestea informează imediat Comisia Europeană cu privire la această acțiune.

(c)

Aplicarea protocolului se reia de îndată ce plata în cauză a fost efectuată.

Articolul 10

Dispoziții naționale aplicabile

Activitățile pe care navele de pescuit comunitare le desfășoară în apele guineene sunt reglementate de legislația aplicabilă în Guineea, cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute de acord și de prezentul protocol, inclusiv anexa și apendicele la acesta.

Articolul 11

Clauza de revizuire

(1)   În cazul unor schimbări semnificative la nivelul orientărilor politice care au condus la încheierea prezentului protocol, una dintre părți poate solicita revizuirea dispozițiilor acestuia în vederea unei eventuale modificări.

(2)   Partea interesată notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a demara revizuirea dispozițiilor prezentului protocol.

(3)   În termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la notificare, cele două părți inițiază consultări în acest sens. În cazul lipsei unui consens în privința revizuirii dispozițiilor, partea interesată poate rezilia protocolul în conformitate cu articolul 14 din acesta.

Articolul 12

Abrogare

Prezentul protocol și anexele sale abrogă și înlocuiesc protocolul în vigoare în domeniul pescuitului, precum și acordul-cadru dintre Comunitatea Economică Europeană și Guineea privind pescuitul în largul coastei guineene.

Articolul 13

Durată

Prezentul protocol și anexele la acesta se aplică pe o perioadă de patru ani începând de la 1 ianuarie 2009, cu excepția rezilierii în conformitate cu articolul 14.

Articolul 14

Denunțarea

În caz de denunțare a protocolului, partea interesată notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a denunța protocolul cu cel puțin șase luni înainte de data intrării în vigoare a acestei denunțări. Transmiterea notificării menționate la alineatul anterior conduce la inițierea de consultări între părți.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol și anexa la acesta intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest sens.

(2)   Se aplică începând de la 1 ianuarie 2009.


(1)  La valoarea contribuției financiare menționate la articolul 1 alineatul (1) se adaugă valoarea contribuțiilor prevăzute în capitolul II din prezenta anexă, percepute direct de Guineea, care este estimată la 118 000 EUR pe an, fără taxele legate de contribuția la activitățile de supraveghere și cercetare.

(2)  La aceste sume se adaugă valoarea contribuțiilor prevăzute în capitolul II din prezenta anexă, percepute direct de Guineea, care este estimată la 118 000 EUR pe an, fără taxele legate de contribuția la activitățile de supraveghere și cercetare.

ANEXĂ

Condiții de desfășurare a activităților de pescuit ton de către navele comunitare în zona de pescuit a Guineei

CAPITOLUL I

FORMALITĂȚI AFERENTE CERERII ȘI ELIBERĂRII DE AUTORIZAȚII DE PESCUIT

SECȚIUNEA 1

Eliberarea autorizațiilor de pescuit

1.

Numai navele eligibile pot obține o autorizație de pescuit în zona de pescuit a Guineei.

2.

Pentru ca o navă să fie eligibilă, armatorul, comandantul și nava în sine nu trebuie să aibă interdicție de a pescui în Guineea. Aceștia trebuie să aibă o situație legală în raport cu administrația guineeană, în sensul că trebuie să fi îndeplinit toate obligațiile anterioare aferente activităților lor de pescuit desfășurate în Guineea în cadrul acordurilor de pescuit încheiate cu Comunitatea, în special în ceea ce privește îmbarcarea marinarilor.

3.

Autoritățile comunitare de resort înaintează pe cale electronică ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din Guineea câte o cerere pentru fiecare navă care intenționează să pescuiască în temeiul acordului, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data începerii perioadei de valabilitate solicitate.

4.

Cererile se înaintează ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului conform formularelor al căror model figurează în apendicele I. Autoritățile guineene iau toate măsurile necesare pentru ca datele primite în cadrul cererii de autorizație de pescuit să fie tratate în mod confidențial. Aceste date sunt utilizate exclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordului de pescuit.

5.

Fiecare cerere de autorizație de pescuit este însoțită de următoarele documente:

dovada plății avansului forfetar pentru perioada sa de valabilitate;

orice alt document sau certificat necesar în temeiul dispozițiilor speciale aplicabile în funcție de tipul de navă în temeiul prezentului protocol.

6.

Plata taxei se efectuează în contul indicat de autoritățile guineene în conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din protocol.

7.

Taxele includ toate taxele naționale și locale, cu excepția taxei aferente contribuției la activitățile de supraveghere a pescuitului, a taxei aferente contribuției la activitățile de cercetare în domeniul piscicol și a cheltuielilor pentru prestările de servicii. În ceea ce privește taxele pentru activitățile de supraveghere și cercetare, acestea din urmă sunt aplicabile proporțional cu prezența efectivă în zona de pescuit a Guineei și vor fi plătite de operatori la momentul decontării finale a taxelor conform dispozițiilor secțiunii 2 din prezenta anexă.

La cererea părții guineene și în așteptarea semnării unui protocol privind VMS cu Comunitatea, aceasta din urmă va pune la dispoziția Guineei datele obținute prin satelit cu privire la perioadele de prezență în zona de pescuit guineeană, în vederea efectuării calculului taxelor de plătit de către armatori drept contribuție la activitățile de supraveghere.

8.

Pentru toate navele, autorizațiile de pescuit se eliberează armatorilor sau reprezentanților acestora prin intermediul Delegației Comisiei Europene în Guineea, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentației prevăzute la punctul 5 de mai sus, de către ministerul însărcinat cu sectorul pescuitului din Guineea.

9.

Autorizația de pescuit se emite pentru o anumită navă și nu este transferabilă.

10.

Cu toate acestea, la solicitarea Comunității Europene și în caz de forță majoră dovedită, autorizația de pescuit a unei nave se înlocuiește cu o autorizație de pescuit nouă, eliberată pe numele unei alte nave din aceeași categorie cu prima navă, conform dispozițiilor articolului 1 din protocol, fără a fi necesară plata unei noi taxe. În acest caz, la calcularea nivelului capturilor efectuate, pentru stabilirea unei eventuale plăți suplimentare, se ia în considerare suma capturilor totale ale celor două nave.

11.

Armatorul primei nave sau reprezentantul acestuia returnează autorizația de pescuit anulată ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din Guineea prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

12.

Noua autorizație de pescuit intră în vigoare la data la care armatorul returnează autorizația de pescuit anulată ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din Guineea. Delegația Comisiei Europene în Guineea este informată în legătură cu transferul autorizației de pescuit.

13.

Autorizația de pescuit trebuie păstrată în permanență la bordul navei. Comunitatea Europeană ține la zi un proiect de listă a navelor pentru care s-a solicitat o autorizație de pescuit în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol. Acest proiect este notificat autorităților din Guineea imediat după întocmirea sa și, ulterior, la fiecare actualizare. Imediat după primirea acestui proiect de listă, precum și a notificării plății avansului, transmise de către Comisia Europeană autorităților țării de coastă, nava este înscrisă de autoritatea de resort din Guineea pe o listă a navelor autorizate să pescuiască, care este notificată autorităților însărcinate cu controlul pescuitului. În acest caz, armatorului i se transmite o copie conformă a acestei liste, care se păstrează la bordul navei în locul autorizației de pescuit până la eliberarea acesteia.

14.

Cele două părți cooperează în vederea promovării instituirii unui sistem de autorizații de pescuit bazat exclusiv pe schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor detaliate mai sus. Cele două părți cooperează în vederea promovării rapide a înlocuirii autorizației de pescuit pe suport de hârtie cu un echivalent în format electronic, asemenea listei navelor autorizate să pescuiască în zona de pescuit a Guineei.

15.

Părțile se angajează, în cadrul comisiei mixte, să înlocuiască în prezentul protocol orice referință în TRB cu referințe în GT și să adapteze în consecință toate dispozițiile astfel afectate. Această înlocuire va fi precedată de o serie de consultări tehnice corespunzătoare între părți.

SECȚIUNEA 2

Condiții de autorizare a pescuitului – taxe și plăți în avans

1.

Autorizațiile de pescuit au o perioadă de valabilitate de un an. Ele pot fi reînnoite.

2.

Taxa este stabilită la 35 EUR pe tonă pescuită în zona de pescuit a Guineei pentru tonierele cu plasă pungă și la 25 EUR pentru navele de pescuit cu platformă și paragate.

3.

Autorizațiile de pescuit se eliberează după plata către autoritățile naționale de resort a următoarelor sume forfetare:

4 025 EUR per tonier cu plasă pungă, reprezentând taxele datorate pentru 115 tone pe an;

500 EUR per navă de pescuit cu platformă și paragate, reprezentând taxele datorate pentru 20 de tone pe an.

4.

Statele membre comunică Comisiei Europene, cel târziu până la data de 15 iunie a fiecărui an, tonajele capturilor efectuate în anul precedent, astfel cum au fost confirmate de către institutele științifice menționate la punctul 5 de mai jos.

5.

Decontul final al taxelor datorate aferente anului n este stabilit de către Comisia Europeană cel târziu până la data de 31 iulie a anului n + 1, pe baza declarațiilor privind capturile întocmite de fiecare armator și confirmate de către institutele științifice din statele membre abilitate să verifice datele privind capturile, precum IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) și Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB). Acesta se transmite prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

6.

Acest decont este comunicat simultan ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din Guineea și armatorilor.

7.

Fiecare eventuală plată suplimentară pentru cantitățile capturate care depășesc 115 t pentru tonierele cu plasă pungă și 20 t pentru navele de pescuit cu platformă și paragate se efectuează de către armatori în favoarea autorităților naționale de resort din Guineea cel târziu până la data de 31 august a anului n + 1, în contul menționat în secțiunea I punctul 6 din prezentul capitol, pornind de la o bază de calcul de 35 EUR pe tonă pentru tonierele cu plasă pungă și de 25 EUR pe tonă pentru navele de pescuit cu platformă și paragate.

8.

Cu toate acestea, în cazul în care suma din decontul final este mai mică decât valoarea avansului menționat la punctul 3 din prezenta secțiune, diferența nu poate fi recuperată de către armator.

CAPITOLUL II

ZONELE DE PESCUIT

Navele comunitare sunt autorizate să desfășoare activități de pescuit în apele situate la o distanță de peste 12 mile marine de liniile de bază sau, după caz, dincolo de izobata de 20 m pentru tonierele cu plasă-pungă și navele de pescuit cu platformă și paragate.

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE DECLARARE A CAPTURILOR

1.

În sensul prezentei anexe, durata ieșirii în larg a unei nave comunitare în zona de pescuit a Guineei este definită după cum urmează:

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea și ieșirea din zona de pescuit a Guineei;

fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în zona de pescuit a Guineei și o transbordare și/sau debarcare în Guineea.

2.

Toate navele autorizate să pescuiască în apele guineene în cadrul acordului trebuie să comunice capturile ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din Guineea, pentru ca acesta să poată controla cantitățile capturate, care sunt validate de institutele științifice abilitate conform procedurii menționate în capitolul I secțiunea 2 punctul 5 din prezenta anexă. Modalitățile de comunicare a capturilor sunt următoarele:

2.1.

În cursul perioadei anuale de valabilitate a autorizației de pescuit în sensul capitolului I secțiunea 2 din prezenta anexă, declarațiile cuprind capturile efectuate de navă pe durata fiecărei ieșiri în larg. Declarațiile în original, pe suport fizic, sunt transmise ministerului însărcinat cu sectorul pescuitului din Guineea în termen de 45 de zile de la ultima ieșire în larg efectuată în perioada respectivă. De asemenea, aceste informații se comunică prin fax (+ 224 30 41 36 60) sau prin e-mail (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Navele își declară capturile utilizând formularul corespunzător jurnalului de bord, conform modelului care figurează în apendicele 3. Pentru perioadele în care nava nu se află în zona de pescuit a Guineei, există obligativitatea de a completa jurnalul de bord cu mențiunea „În afara zonei de pescuit a Guineei”.

2.3.

Formularele se completează lizibil și se semnează de către comandantul navei sau de către reprezentantul legal al acestuia.

2.4.

Declarațiile privind capturile trebuie să fie fiabile, pentru a contribui la monitorizarea evoluției stocurilor.

3.

În caz de nerespectare a dispozițiilor prezentului capitol, guvernul guineean își rezervă dreptul de a suspenda autorizația de pescuit a navei contraveniente, până la finalizarea formalităților necesare, și de a-i aplica armatorului navei sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare în Guineea. Comisia Europeană și statul membru de pavilion sunt informate cu privire la această situație.

4.

Cele două părți cooperează pentru promovarea unui sistem de declarare a capturilor bazat exclusiv pe schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor descrise mai sus. Cele două părți cooperează pentru promovarea rapidă a înlocuirii declarației scrise (logbook) cu un echivalent în format de fișier electronic.

CAPITOLUL IV

TRANSBORDARE ȘI DEBARCĂRI

Cele două părți cooperează în vederea ameliorării posibilităților de transbordare și debarcare în porturile Republicii Guineea.

1.

Debarcări

Tonierele comunitare care debarcă voluntar într-un port al Republicii Guineea beneficiază de o reducere a taxei de 5 EUR pe tonă pescuită în zona de pescuit a Republicii Guineea, aplicată valorii indicate în capitolul I secțiunea 2 punctul 2 din anexă.

Se acordă o reducere suplimentară de 5 EUR în cazul unei vânzări de produse pescărești într-o fabrică de prelucrare din Republica Guineea.

Acest mecanism se va aplica, pentru orice navă comunitară, până la nivelul a maximum 50 % din decontul final al capturilor efectuate (astfel cum este definit în capitolul III din anexă) încă din primul an de aplicare a prezentului protocol.

2.

Modalitățile de aplicare privind controlul tonajelor debarcate sau transbordate vor fi definite în cadrul primei reuniuni a comisiei mixte.

3.

Evaluare

Nivelul stimulentelor financiare, precum și procentul maxim din decontul final al capturilor se vor ajusta în cadrul comisiei mixte, în funcție de impactul socioeconomic generat de debarcările efectuate în cursul anului în cauză.

CAPITOLUL V

ÎMBARCAREA MARINARILOR

1.

Armatorii se angajează ca, pe durata sezonului de pescuit ton în zona de pescuit a Guineei, cel puțin 20 % dintre marinarii încadrați să provină din țări ACP, cu prioritate marinari guineeni. În cazul nerespectării acestor dispoziții, armatorii în cauză vor putea fi considerați neeligibili pentru acordarea unei autorizații de pescuit de către Guineea, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1 din prezenta anexă.

2.

Armatorii vor face toate eforturile pentru a lua la bord mai mulți marinari guineeni.

3.

Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor îmbarcați pe navele comunitare. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

4.

Contractele de muncă ale marinarilor ACP, din care o copie se înmânează semnatarilor, se încheie între reprezentantul sau reprezentanții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Aceste contracte garantează marinarilor faptul că vor beneficia de sistemul de asigurări sociale care li se aplică, inclusiv asigurarea de viață, de sănătate și în caz de accident.

5.

Salariile marinarilor din țările ACP sunt în sarcina armatorilor. Acestea se stabilesc de comun acord între armatori sau reprezentanții lor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora. Cu toate acestea, condițiile de remunerare a marinarilor ACP nu pot fi inferioare celor aplicabile echipajelor din țările lor respective și în niciun caz inferioare standardelor OIM. Salariul brut garantat al marinarilor necomunitari îmbarcați la bordul tonierelor frigorifice cu plasă pungă care pescuiesc în cadrul unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului între CE și o țară terță va fi egal cu salariul minim de bază fixat prin rezoluția OIM aplicabilă marinei comerciale în temeiul Convenției privind munca maritimă. Acest salariu garantat va fi înscris în contractele de muncă. Cu toate acestea, în eventualitatea în care Convenția privind sectorul pescuitului ar prevedea dispoziții mai favorabile în materie de salariu minim sau de drepturi sociale decât Convenția privind munca maritimă, atunci ar trebui să se aplice prima dintre acestea.

6.

Toți marinarii angajați la bordul navelor comunitare trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data propusă pentru îmbarcare. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora prevăzute pentru îmbarcare, armatorul este exonerat în mod automat de obligația de a-l lua la bord pe marinarul respectiv.

CAPITOLUL VI

MĂSURI TEHNICE

Navele respectă măsurile și recomandările adoptate de către ICCAT pentru regiunea respectivă în ceea ce privește uneltele de pescuit, specificațiile tehnice ale acestora și orice alte măsuri tehnice aplicabile activităților lor de pescuit.

CAPITOLUL VII

OBSERVATORI

1.

Navele autorizate să pescuiască în apele guineene în cadrul acordului îmbarcă observatori desemnați de organizația regională a pescuitului (ORP) abilitată, în condițiile stabilite în continuare:

1.1.

La solicitarea autorității de resort, navele comunitare iau la bord un observator desemnat de către aceasta, care are misiunea de a verifica capturile efectuate în apele Guineei.

1.2.

Autoritatea de resort întocmește o listă a navelor desemnate pentru a lua la bord un observator, precum și o listă a observatorilor desemnați pentru îmbarcare. Aceste liste sunt ținute la zi. Ele se înaintează Comisiei Europene imediat după redactare și apoi la fiecare trei luni, cu eventuala actualizare.

1.3.

Autoritatea de resort comunică armatorilor în cauză sau reprezentanților acestora numele observatorului desemnat pentru a fi luat la bordul navei în momentul eliberării autorizației de pescuit sau cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru îmbarcarea observatorului.

2.

Observatorul este prezent la bord pe durata unei ieșiri în larg. Cu toate acestea, la cererea expresă a autorităților de resort din Guineea, această îmbarcare poate fi extinsă la mai multe ieșiri în larg, în funcție de durata medie a ieșirilor în larg prevăzute pentru o anumită navă. Această cerere este formulată de către autoritatea de resort în momentul comunicării numelui observatorului desemnat pentru a se îmbarca pe nava în cauză.

3.

Condițiile de îmbarcare a observatorului sunt stabilite de comun acord între armator sau reprezentantul acestuia și autoritatea de resort.

4.

Îmbarcarea observatorului se efectuează în portul ales de către armator și are loc la începutul primei ieșiri în larg în apele de pescuit ale Guineei în urma notificării listei navelor desemnate.

5.

În termen de două săptămâni și cu un preaviz de zece zile, armatorii în cauză comunică datele și porturile din subregiune prevăzute pentru îmbarcarea observatorilor.

6.

În cazul în care observatorul este îmbarcat într-o țară din afara subregiunii, costurile aferente călătoriei acestuia sunt suportate de armator. Dacă o navă care are la bord un observator regional părăsește zona de pescuit regională, se iau toate măsurile pentru a asigura repatrierea observatorului cât mai repede posibil, pe cheltuiala armatorului.

7.

În cazul în care observatorul nu se prezintă la momentul și locul convenite sau în decurs de douăsprezece ore de la momentul respectiv, armatorul este în mod automat exonerat de obligația de a-l lua la bord pe respectivul observator.

8.

Pe durata prezenței sale la bord, observatorul este tratat ca ofițer. Atâta timp cât nava operează în apele Guineei, acesta îndeplinește următoarele sarcini:

8.1.

observă activitățile de pescuit ale navelor;

8.2.

verifică poziția navelor angajate în operațiuni de pescuit;

8.3.

desfășoară operațiuni de eșantionare biologică în cadrul unor programe științifice;

8.4.

consemnează uneltele de pescuit utilizate;

8.5.

verifică datele capturilor efectuate în apele de pescuit guineene înregistrate în jurnalul de bord;

8.6.

verifică procentajele de capturi secundare și estimează cantitatea capturilor de specii de pește comercializabil aruncate înapoi în mare;

8.7.

comunică autorității de resort, prin orice mijloace adecvate, datele referitoare la pescuit, inclusiv cantitățile de capturi principale și secundare aflate la bordul navei.

9.

Comandantul ia toate măsurile care țin de competența sa pentru a garanta siguranța fizică și morală a observatorului aflat în exercițiul funcțiunii.

10.

Observatorul dispune de toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Comandantul îi acordă acces la mijloacele de comunicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, la documente legate direct de activitățile de pescuit ale navei, inclusiv la jurnalul de bord și jurnalul de navigație, precum și la părțile navei necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor acestuia.

11.

Pe durata șederii la bordul navei, observatorul:

11.1.

ia toate măsurile adecvate pentru ca nici condițiile îmbarcării sale și nici prezența sa la bordul navei să nu întrerupă și să nu împiedice operațiunile de pescuit;

11.2.

respectă bunurile și echipamentele care se găsesc la bordul navei, precum și confidențialitatea oricăror documente care aparțin navei respective.

12.

La sfârșitul perioadei de observație și înainte de a părăsi nava, observatorul întocmește un raport de activitate care este transmis autorităților de resort, o copie a acestuia fiind transmisă Comisiei Europene. Observatorul îl semnează în prezența comandantului, care poate adăuga sau poate dispune adăugarea tuturor observațiilor pe care le consideră utile, urmate de semnătura sa. La debarcarea observatorului științific, o copie a raportului se înmânează comandantului.

13.

Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în condițiile prevăzute pentru ofițeri, în limitele posibilităților practice ale navei.

14.

Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de ministerul însărcinat cu sectorul pescuitului. Armatorul plătește către Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches suma de 15 EUR pentru fiecare zi petrecută de un observator la bordul fiecărei nave.

15.

Cele două părți se consultă cât mai curând posibil cu țările terțe interesate cu privire la stabilirea unui sistem de observatori regionali și la alegerea organizației regionale de pescuit de resort. În așteptarea implementării unui sistem de observatori regionali, navele autorizate să pescuiască în zona de pescuit a Guineei în cadrul acordului vor îmbarca, în locul observatorilor regionali, observatori desemnați de către autoritățile de resort guineene în conformitate cu regulile formulate mai sus.

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL

1.

În conformitate cu secțiunea 1 punctul 13 din prezenta anexă, Comunitatea Europeană ține la zi un proiect de listă a navelor pentru care s-a eliberat o autorizație de pescuit în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol. Această listă este notificată autorităților guineene responsabile de controlul activităților de pescuit imediat după întocmire și, ulterior, la fiecare actualizare.

2.

La primirea acestui proiect de listă, precum și a notificării plății avansului prevăzute în capitolul I secțiunea 2 punctul 3 din prezenta anexă, transmise de către Comisia Europeană autorităților țării de coastă, nava este înscrisă de către autoritatea de resort guineeană pe o listă a navelor autorizate să pescuiască, aceasta fiind comunicată autorităților responsabile de controlul activităților de pescuit. În acest caz, armatorul poate obține o copie certificată a acestei liste, pe care o păstrează la bordul navei în locul autorizației de pescuit, până la eliberarea acesteia.

3.

Intrarea și ieșirea din zonă

3.1.

Cu cel puțin trei ore în avans, navele comunitare notifică autoritățile de resort din Guineea responsabile de controlul activităților de pescuit cu privire la intenția lor de a intra sau de a ieși din zona de pescuit a Guineei și declară, de asemenea, cantitățile totale și speciile aflate la bord.

3.2.

În momentul în care notifică părăsirea zonei, fiecare navă comunică, de asemenea, poziția sa. Aceste informații se transmit cu prioritate prin fax (+ 224 30 41 36 60) sau prin e-mail (cnspkaly@yahoo.fr) sau, în absența acestor mijloace, prin radio (codul de apel al Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches).

3.3.

Se consideră că o navă care este surprinsă desfășurând activități de pescuit fără să fi informat autoritatea de resort din Guineea a încălcat legislația.

3.4.

Numerele de fax și de telefon și adresa de e-mail sunt, de asemenea, comunicate în momentul eliberării autorizației de pescuit.

4.

Proceduri de control

4.1.

Comandanții navelor comunitare implicate în activități de pescuit în apele de pescuit ale Guineei autorizează și facilitează urcarea la bord și îndeplinirea misiunilor oricărui funcționar guineean responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit.

4.2.

Prezența la bord a acestor funcționari nu depășește timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

4.3.

La încheierea fiecărei inspecții și a fiecărui control, comandantului navei i se eliberează un certificat.

5.

Controlul prin satelit

Toate navele comunitare care pescuiesc în cadrul prezentului acord fac obiectul unei monitorizări prin satelit conform dispozițiilor prevăzute în apendicele 2. Aceste dispoziții intră în vigoare în cea de-a zecea zi de la data notificării transmise de către guvernul guineean către Delegația Comunității Europene în Guineea cu privire la începerea activității Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP) din Guineea.

6.

Inspectarea navelor

6.1.

Autoritățile guineene de resort informează statul de pavilion și Comisia Europeană, în decurs de cel mult 36 de ore, cu privire la orice inspectare sau sancțiune aplicată unei nave comunitare, survenită în apele de pescuit ale Guineei.

6.2.

Statul de pavilion și Comisia Europeană primesc în același timp un raport sumar cu privire la împrejurările și motivele care au condus la respectiva inspectare.

7.

Procesul-verbal de inspectare

7.1.

Comandantul navei este obligat să semneze procesul-verbal de constatare întocmit de către autoritatea de resort guineeană.

7.2.

Această semnătură nu aduce atingere drepturilor și mijloacelor de apărare la care poate recurge comandantul pentru a răspunde acuzațiilor formulate. În cazul în care comandantul refuză să semneze documentul, acesta trebuie să precizeze motivele în scris, iar inspectorul adaugă mențiunea „refuză semnarea”.

7.3.

Comandantul trebuie să ducă nava în portul indicat de autoritățile din Guineea. În cazul unor infracțiuni minore, autoritatea guineeană de resort poate autoriza continuarea activităților de pescuit de către nava inspectată.

8.

Reuniunea de consultare în caz de inspectare

8.1.

Înainte de a se prevedea luarea unor eventuale măsuri în privința comandantului sau a echipajului navei sau orice acțiuni în legătură cu încărcătura și echipamentul navei, cu excepția celor destinate conservării dovezilor privind presupusa infracțiune, se organizează, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii informațiilor menționate anterior, o reuniune de consultare între Comisia Europeană și autoritățile de resort din Guineea, eventual cu participarea unui reprezentant al statului membru în cauză.

8.2.

În cursul acestei consultări, părțile schimbă între ele orice documente sau informații utile care pot ajuta la clarificarea împrejurărilor în care s-au petrecut faptele constatate. Armatorul sau reprezentantul acestuia este informat în legătură cu rezultatul acestei consultări, precum și cu toate măsurile luate în urma inspectării.

9.

Soluționarea inspectării navei

9.1.

Înainte de inițierea oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea presupusei infracțiuni prin procedură amiabilă. Această procedură se încheie în cel mult trei zile lucrătoare de la inspectare.

9.2.

În cazul unei soluționări amiabile, contravaloarea amenzii aplicate se stabilește în conformitate cu legislația din Guineea.

9.3.

În eventualitatea în care cazul nu a putut fi soluționat amiabil și a fost trimis în fața unei instanțe judiciare competente, armatorul depune la o bancă desemnată de autoritățile de resort din Guineea o cauțiune bancară stabilită în funcție de costurile ocazionate de inspectare și de valoarea amenzilor și a despăgubirilor de care sunt pasibili contravenienții.

9.4.

Cauțiunea bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare. Aceasta este deblocată de îndată în cazul în care procedura se încheie fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări care conduce la o amendă mai mică decât cauțiunea depusă, suma rămasă este deblocată de autoritățile de resort din Guineea.

9.5.

Nava este eliberată, iar echipajul acesteia este autorizat să părăsească portul:

fie după îndeplinirea obligațiilor rezultate din procedura amiabilă;

fie după depunerea cauțiunii bancare menționate la punctul 9.3 de mai sus și acceptarea acesteia de către autoritățile de resort din Guineea, în așteptarea finalizării procedurii judiciare.

10.

Transbordarea

10.1.

Orice navă comunitară care intenționează să efectueze o transbordare a capturilor în apele guineene efectuează această operațiune în porturile sau/și rada porturilor din Guineea.

10.2.

Armatorii acestor nave trebuie să notifice autorităților de resort din Guineea următoarele informații, cu cel puțin 24 de ore înainte:

numele navelor de pescuit care trebuie să efectueze transbordarea;

numele, numărul OMI și pavilionul navelor cargo;

tonajul de transbordat, pe specii;

data și locul transbordării.

10.3.

Transbordarea este considerată drept ieșire din zona de pescuit a Guineei. Comandanții navelor trebuie să înainteze autorităților guineene de resort declarațiile privind capturile și să își notifice fie intenția de a continua pescuitul, fie cea de a ieși din zona de pescuit a Guineei.

10.4.

În zona de pescuit a Guineei este interzisă orice operațiune de transbordare a capturilor care nu este menționată la punctele anterioare. Cei care contravin acestei dispoziții sunt pasibili de sancțiuni conform legislației în vigoare în Guineea.

11.

Comandanții navelor comunitare implicate în operațiuni de debarcare sau de transbordare într-un port guineean permit și facilitează controlul acestor operațiuni de către inspectorii guineeni. După fiecare inspecție și control realizate în port, comandantului navei i se eliberează un certificat.

Apendice

1.

Formular de cerere de autorizație de pescuit.

2.

Dispoziții aplicabile sistemului de monitorizare a navelor prin satelit (VMS) și coordonatele zonei de pescuit a Guineei.

3.

Jurnal de bord ICCAT.

Apendicele 1

Image

Image

Apendicele 2

Cele două părți se vor consulta ulterior în cadrul comisiei mixte pentru a stabili dispozițiile aplicabile sistemului de monitorizare a navelor prin satelit (VMS) și coordonatele zonei de pescuit a Guineei.

Apendicele 3

Image


19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/56


DECIZIA CONSILIULUI

din 9 iunie 2009

de numire a unui judecător al Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene

(2009/474/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 225a,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 140b,

întrucât:

(1)

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene (denumit în continuare „Tribunalul Funcției Publice”) a fost instituit prin Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului (1). În acest scop, prin respectiva decizie a fost adăugată o anexă la Protocolul privind Statutul Curții de Justiție (denumită în continuare „anexa I la Statutul Curții de Justiție”).

(2)

Prin Decizia 2005/150/CE, Euratom (2), Consiliul a stabilit condițiile și modalitățile care reglementează depunerea și prelucrarea candidaturilor în vederea numirii judecătorilor Tribunalului Funcției Publice, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din anexa I la Statutul Curții de Justiție.

(3)

Prin Decizia 2005/49/CE, Euratom (3), Consiliul a stabilit normele de funcționare a comitetului prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din anexa I la Protocolul privind Statutul Curții de Justiție (denumit în continuare „comitetul”).

(4)

Ca urmare a demisiei unuia dintre judecătorii Tribunalului Funcției Publice, la 6 martie 2009 a fost publicat un apel public pentru candidaturi (4) în vederea numirii unui judecător al Tribunalului Funcției Publice pentru perioada 1 septembrie 2009-31 august 2015.

(5)

Comitetul s-a întrunit la datele de 26 martie, 7 mai, 25 și 26 mai 2009. La încheierea lucrărilor, comitetul a finalizat avizul său și lista prevăzute la articolul 3 alineatul (4) din anexa I la Statutul Curții de Justiție.

(6)

În temeiul articolului 225a al patrulea paragraf din Tratatul CE și în temeiul articolului 140b al patrulea paragraf din Tratatul CEEA, judecătorii Tribunalului Funcției Publice sunt numiți de către Consiliu.

(7)

Prin urmare, ar trebui să fie numită una dintre persoanele din lista prevăzută la articolul 3 alineatul (4) din anexa I la Statutul Curții de Justiție, astfel încât să se asigure o componență cât mai echilibrată a tribunalului pe criteriul geografic cât mai extins posibil dintre resortisanții statelor membre și în ceea ce privește sistemele juridice naționale reprezentate, conform dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) din anexa I la Statutul Curții de Justiție,

DECIDE:

Articolul 1

María Isabel ROFES i PUJOL se numește judecător al Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene pentru o perioadă de șase ani, începând cu 1 septembrie 2009 și până la 31 august 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 9 iunie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

E. JANOTA


(1)  JO L 333, 9.11.2004, p. 7.

(2)  JO L 50, 23.2.2005, p. 7.

(3)  JO L 21, 25.1.2005, p. 13.

(4)  JO C 53, 6.3.2009, p. 15.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

19.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 156/57


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/475/PESC A CONSILIULUI

din 11 iunie 2009

privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 7 martie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX (1). Respectiva acțiune comună, astfel cum a fost ulterior modificată și extinsă, expiră la 30 iunie 2009.

(2)

La 24 martie 2009, Comitetul Politic și de Securitate a convenit ca mandatul EUJUST LEX să fie prelungit pentru o nouă perioadă de 12 luni, până la 30 iunie 2010. În timpul acestei perioade, EUJUST LEX ar trebui să desfășoare, în plus față de activitatea sa de bază, o fază pilot care să includă activitățile din Irak.

(3)

Valoarea de referință financiară de 10 milioane EUR stabilită prin Acțiunea comună 2005/190/PESC a fost suplimentată cu 11,2 milioane EUR prin Acțiunea comună 2006/708/PESC a Consiliului (2) și cu 7,2 milioane EUR prin Acțiunea comună 2008/304/PESC a Consiliului (3), pentru a acoperi cheltuielile aferente misiunii EUJUST LEX până la 30 iunie 2009. Ar trebui să fie stabilită o altă valoare de referință pentru acoperirea cheltuielilor aferente noii misiuni pentru perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010.

(4)

Mandatul misiunii este pus în aplicare într-un context de securitate care se poate deteriora și care este susceptibil să dăuneze obiectivelor politicii externe și de securitate comune (PESC), astfel cum sunt definite la articolul 11 din tratat.

(5)

Structura de comandă și control a misiunii ar trebui să nu aducă atingere răspunderii contractuale a șefului misiunii față de Comisie în ceea ce privește execuția bugetului misiunii,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Misiune

(1)   Uniunea Europeană instituie misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX.

(2)   EUJUST LEX acționează în conformitate cu obiectivele și cu alte dispoziții conținute în declarația misiunii, menționată la articolul 2.

Articolul 2

Declarația misiunii

(1)   EUJUST LEX răspunde nevoilor urgente ale sistemului irakian de justiție penală, asigurând formarea funcționarilor de nivel înalt și de nivel mediu în domeniul managementului superior și al cercetărilor penale. Această formare are ca scop îmbunătățirea mijloacelor de acțiune, coordonării și colaborării diferitelor componente ale sistemului irakian de justiție penală.

(2)   EUJUST LEX promovează o colaborare mai strânsă între diverșii actori din sistemul irakian de justiție penală și consolidează capacitatea de gestionare a înalților funcționari și a funcționarilor cu înalt potențial, în special din poliție, din sistemul judiciar și din cel penitenciar și îmbunătățește competențele și procedurile în materie de cercetări penale, respectându-se pe deplin statul de drept și drepturile omului.

(3)   Activitățile de formare au loc în UE și în Irak sau în regiune, iar EUJUST LEX deține un birou de legătură la Bagdad. În perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010, EUJUST LEX demarează o fază pilot a activităților din Irak, care include furnizarea de consultanță strategică, îndrumarea pentru activitățile de monitorizare și de formare, în situațiile și în locațiile în care condițiile de securitate și resursele permit acest lucru.

Luând în considerare viitoarea evoluție a condițiilor de securitate din Irak și disponibilitatea unei infrastructuri adecvate, Consiliul examinează rezultatele fazei pilot și decide cu privire la viitorul misiunii după 30 iunie 2010.

(4)   Pe durata misiunii se dezvoltă un parteneriat strategic și tehnic eficient cu partea irakiană, în special în ceea ce privește elaborarea programei de formare în timpul fazei de planificare. De asemenea, va fi nevoie de coordonarea acțiunilor întreprinse pentru selectarea, controlul, evaluarea, urmărirea și coordonarea personalului care participă la formare, în vederea preluării conducerii de către irakieni într-un timp cât mai scurt. De asemenea, pe durata fazei de planificare și a celei operaționale va fi nevoie de o strânsă coordonare între EUJUST LEX și statele membre care asigură formarea. Aceasta va include implicarea misiunilor diplomatice ale respectivelor statelor membre din Irak, precum și stabilirea de legături cu acele state membre care, în prezent, au experiență în asigurarea unei formări corespunzătoare misiunii.

(5)   EUJUST LEX este o misiune sigură, independentă și distinctă, dar este complementară și aduce valoare adăugată eforturilor guvernului irakian și ale comunității internaționale, în special cele ale Organizației Națiunilor Unite și cele ale Statelor Unite ale Americii, creând sinergii cu acțiunile relevante ale Comunității și ale statelor membre. În acest context, EUJUST LEX stabilește contacte cu autoritățile irakiene relevante și cu statele membre care desfășoară în prezent proiecte de formare.

Articolul 3

Structură

EUJUST LEX este structurată, în principiu, după cum urmează:

(a)

șeful misiunii;

(b)

un birou de coordonare la Bruxelles;

(c)

un birou de legătură la Bagdad;

(d)

unități de formare, formatori și experți puși la dispoziție de către statele membre și coordonați de EUJUST LEX.

Aceste elemente se detaliază în conceptul de operațiuni (CONOPS) și în planul de operații (OPLAN).

Articolul 4

Comandantul operației civile

(1)   Directorul Capacității civile de planificare și conducere este comandantul operației civile pentru EUJUST LEX.

(2)   Comandantul operației civile exercită comanda și controlul asupra misiunii EUJUST LEX la nivel strategic, sub controlul politic și conducerea strategică a Comitetului Politic și de Securitate (COPS) și a autorității generale a Secretarului General/Înaltului Reprezentant.

(3)   Comandantul operațiunii civile asigură punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a deciziilor Consiliului, precum și a deciziilor COPS, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni la nivel strategic, după caz, adresate șefului misiunii.

(4)   Toți membrii personalului detașat rămân în totalitate sub comanda autorităților naționale ale statului sau ale instituției UE care i-a detașat. Autoritățile naționale transferă comandantului operației civile controlul operațional asupra personalului, echipelor și unităților acestora.

(5)   Comandantului operației civile îi revine responsabilitatea generală de a asigura îndeplinirea în mod corespunzător a obligației de diligență și prudență care revine UE.

Articolul 5

Șeful misiunii

(1)   Șeful misiunii își asumă responsabilitatea și exercită comanda și controlul asupra misiunii în teatrul de operații.

(2)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra personalului, echipelor și unităților din statele participante, astfel cum au fost desemnate de către comandantul operației civile, și deține responsabilitatea administrativă și logistică, inclusiv cu privire la bunurile, resursele și informațiile puse la dispoziția misiunii.

(3)   Șeful misiunii emite instrucțiuni pentru întreg personalul misiunii, inclusiv pentru Biroul de coordonare de la Bruxelles și pentru Biroul de legătură de la Bagdad, în vederea desfășurării eficiente a misiunii EUJUST LEX, și asigură coordonarea și gestionarea curentă a acesteia, urmând instrucțiunile la nivel strategic ale comandantului operației civile.

(4)   Șeful misiunii răspunde de execuția bugetului misiunii. În acest scop, șeful misiunii încheie un contract cu Comisia.

(5)   Șeful misiunii răspunde de controlul disciplinar asupra personalului. În cazul personalului detașat, măsurile disciplinare sunt adoptate de către autoritatea națională sau europeană corespunzătoare.

(6)   Șeful misiunii este reprezentantul EUJUST LEX și asigură o vizibilitate adecvată a misiunii.

Articolul 6

Personalul

(1)   Efectivul și atribuțiile personalului EUJUST LEX sunt conforme cu mandatul misiunii prevăzut la articolul 2 și cu structura definită la articolul 3.

(2)   Personalul EUJUST LEX este detașat de statele membre sau de instituțiile UE. Fiecare stat membru suportă cheltuielile aferente personalului EUJUST LEX pe care îl detașează, inclusiv salariile, asigurarea medicală, indemnizațiile, altele decât diurnele și cheltuielile de călătorie, astfel cum sunt definite în declarația financiară.

(3)   Personalul internațional și local poate fi recrutat, de asemenea, pe bază contractuală, în funcție de necesități.

(4)   Toți membrii personalului își îndeplinesc sarcinile și acționează în interesul misiunii. Toți membrii personalului respectă principiile de securitate și standardele minime instituite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (4).

Articolul 7

Statutul personalului

(1)   Statutul personalului EUJUST LEX, inclusiv, după caz, privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei funcționări a EUJUST LEX, se hotărăsc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 din tratat. SG/ÎR, care asistă Președinția, poate negocia modalitățile respective în numele acesteia.

(2)   Statul membru al UE sau instituția UE care a detașat un membru al personalului are responsabilitatea de a răspunde oricărei reclamații legate de această detașare, din partea respectivului membru al personalului sau referitoare la acesta. Statul membru al UE sau instituția UE respectivă are competența de a intenta orice acțiune împotriva agentului detașat.

Articolul 8

Lanțul de comandă

(1)   EUJUST LEX are un lanț de comandă unificat, specific operațiilor de gestionare a crizelor.

(2)   COPS exercită controlul politic și conducerea strategică asupra misiunii EUJUST LEX sub autoritatea Consiliului.

(3)   Comandantul operației civile, sub controlul politic și conducerea strategică a COPS și a autorității generale a SG/ÎR, este comandantul misiunii EUJUST LEX la nivel strategic și, în această calitate, emite instrucțiuni pentru șeful misiunii și îi oferă acestuia consultanță și asistență tehnică.

(4)   Comandantul operației civile raportează Consiliului prin intermediul SG/ÎR.

(5)   Șeful misiunii exercită comanda și controlul asupra misiunii EUJUST LEX în teatrul de operații și este direct responsabil față de comandantul operației civile.

Articolul 9

Controlul politic și conducerea strategică

(1)   Sub autoritatea Consiliului, COPS exercită controlul politic și conducerea strategică a misiunii. Consiliul autorizează COPS să adopte decizii pertinente în acest sens, în conformitate cu articolul 25 din tratat.

(2)   Autorizarea în cauză se referă, printre altele, la împuternicirea în vederea modificării CONOPS și OPLAN. Autorizația privește, de asemenea, competențele necesare pentru adoptarea deciziilor privind numirea șefului misiunii. Competențele decizionale cu privire la obiectivele misiunii și la încheierea acesteia revin în continuare Consiliului.

(3)   COPS raportează periodic Consiliului.

(4)   COPS primește periodic și în funcție de necesități rapoarte din partea comandantului operației civile și a șefului misiunii, cu privire la chestiuni care țin de domeniile lor de competență.

Articolul 10

Securitatea

(1)   În colaborare cu Oficiul de securitate al Consiliului, comandantul operației civile oferă șefului misiunii îndrumări cu privire la planificarea măsurilor de securitate și asigură aplicarea corespunzătoare și eficientă a acestora pentru EUJUST LEX, în conformitate cu articolele 4 și 8.

(2)   Șeful misiunii răspunde de securitatea operației și asigură respectarea cerințelor minime de securitate aplicabile operației în cauză, în conformitate cu politica Uniunii Europene privind securitatea personalului detașat în afara UE cu atribuții operaționale în conformitate cu titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu actele anexate la acesta.

(3)   În ceea ce privește elementele misiunii care sunt puse în aplicare în statele membre, statul membru gazdă ia toate măsurile necesare și adecvate pentru a asigura securitatea participanților și a formatorilor pe teritoriul său.

(4)   În ceea ce privește Biroul de coordonare de la Bruxelles, măsurile necesare și adecvate sunt luate de Oficiul de securitate al SGC în colaborare cu autoritățile statului membru gazdă.

(5)   În cazul în care formarea are loc într-un stat terț, UE, cu concursul statelor membre implicate, solicită autorităților statului terț să ia măsurile necesare în vederea asigurării securității participanților și a formatorilor sau a experților pe teritoriul său.

(6)   EUJUST LEX dispune de un ofițer de securitate al misiunii care raportează șefului misiunii.

(7)   Șeful misiunii se consultă cu COPS cu privire la problemele de securitate care afectează desfășurarea misiunii, în conformitate cu instrucțiunile date de SG/ÎR.

(8)   Membrii personalului EUJUST LEX, formatorii și experții urmează cursuri de formare obligatorii privind securitatea, organizate de Oficiul de securitate al SGC și, după caz, se supun unui control medical înainte de orice detașare sau plecare în Irak.

(9)   Statele membre depun eforturi pentru a pune la dispoziția misiunii EUJUST LEX, în special Biroului de legătură, personal, formatori și experți care să se deplaseze în Irak și pe teritoriul acestuia, locuri de cazare sigure, veste antiglonț și, după caz, alte elemente de securitate, în Irak. În acest scop, șeful misiunii poate încheia acorduri corespunzătoare cu statele membre sau cu autoritățile locale, după caz.

Articolul 11

Acorduri financiare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010 este de 10,8 milioane EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, cu excepția faptului că nicio prefinanțare nu rămâne în proprietatea Comunității. În cazul în care o parte din cursurile de formare se desfășoară în state terțe, resortisanții statelor terțe pot participa la licitații de contracte. În acest caz, bunurile și serviciile achiziționate pentru EUJUST LEX pot fi, de asemenea, originare din state terțe.

(3)   Ținând seama de condițiile de securitate specifice care predomină în Irak, furnizarea de servicii pentru Bagdad și pentru alte părți ale țării intervine, după caz, în cadrul contractelor încheiate de Regatul Unit, de alte state membre, dacă este cazul, sau în cadrul acordurilor încheiate de autoritățile irakiene cu societățile care furnizează și facturează aceste servicii. Bugetul EUJUST LEX acoperă aceste cheltuieli. Regatul Unit sau alte state membre implicate, în consultare cu șeful misiunii, transmit Consiliului un raport referitor la respectivele cheltuieli, cu toate informațiile necesare.

(4)   Șeful misiunii prezintă rapoarte Comisiei și este supravegheat de către aceasta în activitățile întreprinse în cadrul contractului său.

(5)   Dispozițiile financiare respectă necesitățile operaționale ale EUJUST LEX, inclusiv compatibilitatea echipamentelor.

(6)   Cheltuielile sunt eligibile de la data intrării în vigoare a prezentei acțiuni comune.

(7)   Echipamentele și furniturile destinate Biroului de coordonare din Bruxelles se cumpără sau se închiriază în numele Uniunii Europene.

Articolul 12

Coordonare

(1)   Fără a aduce atingere lanțului de comandă, șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu delegația Comisiei pentru a asigura coerența acțiunii UE în sprijinul Irakului.

(2)   Șeful misiunii acționează în strânsă coordonare cu reprezentanții locali ai Președinției UE și cu alți șefi de misiune ai UE.

(3)   Șeful misiunii acționează în cooperare cu alți actori internaționali prezenți în țară, în special cu ONU.

Articolul 13

Comunicarea de informații clasificate

SG/ÎR este autorizat să comunice statului gazdă și Organizației Națiunilor Unite, după caz și în conformitate cu nevoile operaționale ale misiunii, informații și documente clasificate ale UE până la nivelul „RESTREINT UE”, produse în scopul operației, în conformitate cu regulamentul de securitate al Consiliului. În acest scop, se elaborează mecanisme la nivel local.

Articolul 14

Supraveghere

Se activează celula de supraveghere pentru misiunea EUJUST LEX.

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la 1 iulie 2009.

Aceasta expiră la 30 iunie 2010.

Articolul 16

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 11 iunie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

G. SLAMEČKA


(1)  JO L 62, 9.3.2005, p. 37.

(2)  JO L 291, 21.10.2006, p. 43.

(3)  JO L 105, 15.4.2008, p. 10.

(4)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.