ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.150.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 150

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
13 iunie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 497/2009 al Comisiei din 12 iunie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 498/2009 al Comisiei din 12 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

3

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/56/CE a Comisiei din 12 iunie 2009 de rectificare a Directivei 2008/126/CE de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, cu privire la data transpunerii ( 1 )

5

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/458/CE

 

*

Decizia Consiliului din 6 mai 2009 de acordare de asistență reciprocă României

6

 

 

2009/459/CE

 

*

Decizia Consiliului din 6 mai 2009 de acordare de asistență financiară comunitară pe termen mediu României

8

 

 

Comisie

 

 

2009/460/CE

 

*

Decizia Comisiei din 5 iunie 2009 privind adoptarea unei metode de siguranță comune pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranță, prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 4246]  ( 1 )

11

 

 

2009/461/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 iunie 2009 de desemnare a unui reprezentant al Comisiei în cadrul consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente

20

 

 

2009/462/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 iunie 2009 de derogare de la punctul 1 litera (d) din anexa la Decizia 2006/133/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, cu privire la data aplicării, în legătură cu lemnul susceptibil provenind din afara zonelor delimitate [notificată cu numărul C(2009) 4515]

21

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 497/2009 AL COMISIEI

din 12 iunie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 13 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

41,3

ZA

28,0

ZZ

35,6

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

162,3

ZZ

118,7

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

54,7

TR

87,8

ZA

65,6

ZZ

69,4

0808 10 80

AR

82,8

BR

76,6

CL

79,2

CN

99,5

NZ

100,2

US

117,5

ZA

78,8

ZZ

90,7

0809 10 00

TN

146,2

TR

168,7

ZZ

157,5

0809 20 95

TR

505,0

ZZ

505,0

0809 30

TR

133,0

US

340,6

ZZ

236,8

0809 40 05

CL

118,9

ZZ

118,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 498/2009 AL COMISIEI

din 12 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 170 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 al Comisiei (2) se referă la respectarea legislației comunitare privind protecția animalelor în timpul transportului ca la o condiție pentru plata restituirilor la export.

(2)

În urma hotărârilor Curții de Justiție a Comunităților Europene din 17 ianuarie 2008 în cauzele conexate C-37/06 și C-58/06 și din 13 martie 2008 în cauza C-96/06, este necesară clarificarea legăturii dintre Regulamentul (CE) nr. 639/2003 și Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (3).

(3)

Ar trebui clar formulate normele privind bunăstarea animalelor conținute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005, care se adresează operatorilor și, în cazurile de încălcare, duc la pierderea restituirii legate de încălcarea respectivă. În acest context, articolele 2 și 3 și articolele 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și anexele menționate la aceste articole au scopul de a stabili dispoziții adresate operatorilor care sunt legate direct de obiectivul protecției animalelor, în timp ce alte dispoziții ale regulamentului respectiv privesc norme administrative.

(4)

Articolul 168 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și Regulamentul (CE) nr. 639/2003 prevăd că respectarea normelor privind bunăstarea animalelor este o condiție pentru plata restituirilor la export. Prin urmare, ar trebui specificat clar că, fără a aduce atingere cazurilor de forță majoră recunoscute de jurisprudența Curții de justiție, încălcarea acestor dispoziții privind bunăstarea animalelor nu duce la reducerea, ci la pierderea restituirii la export, corespunzător cu numărul animalelor în cazul cărora nu au fost respectate cerințele privind bunăstarea. Din aceste dispoziții, precum și din normele privind bunăstarea animalelor cuprinse în articolele 2 și 3 și articolele 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și în anexele menționate la aceste articole rezultă, de asemenea, că se pierde restituirea pentru animalele în cazul cărora nu au fost respectate aceste norme privind bunăstarea, indiferent de starea fizică efectivă a animalelor.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 639/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul articolului 168 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, plata restituirilor la exportul animalelor vii din specia bovină încadrate la codul NC 0102 (denumite în continuare «animalele») depinde de respectarea dispozițiilor articolelor 2 și 3 și a articolelor 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului (4) și a anexelor menționate la aceste articole, precum și a dispozițiilor prezentului regulament, în timpul transportului animalelor până la primul loc de descărcare în țara terță de destinație finală.

2.

La articolul 5 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Valoarea totală a restituirii la export per animal, calculată în conformitate cu al doilea paragraf, nu se plătește pentru:

(a)

animalele moarte în timpul transportului, cu excepția circumstanțelor prevăzute la alineatul (2);

(b)

animalele care au fătat sau au avortat în timpul transportului, înainte de prima descărcare în țara terță de destinație finală;

(c)

animale în cazul cărora, având în vedere documentele menționate la articolul 4 alineatul (2) și/sau orice alte elemente de care dispune cu privire la respectarea prezentului regulament, autoritatea competentă consideră că articolele 2 și 3 și articolele 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și anexele menționate la aceste articole nu au fost respectate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică declarațiilor de export acceptate după data intrării sale în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 93, 10.4.2003, p. 10.

(3)  JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 3, 5.1.2005, p. 1.”;


DIRECTIVE

13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/5


DIRECTIVA 2009/56/CE A COMISIEI

din 12 iunie 2009

de rectificare a Directivei 2008/126/CE de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, cu privire la data transpunerii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/126/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (2), statele membre trebuie să transpună Directiva 2008/126/CE începând cu 30 decembrie 2008.

(2)

Din motive tehnice, Directiva 2008/126/CE nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data respectivă. Prin urmare, Directiva 2008/126/CE trebuie rectificată cu privire la data transpunerii.

(3)

Pentru a se evita denaturarea concurenței, precum și diferențele dintre nivelurile de siguranță, modificările la Directiva 2006/87/CE trebuie puse în aplicare în cel mai scurt timp posibil. În urma publicării Directivei 2008/126/CE la 31 ianuarie 2009, trebuie stabilit un termen rezonabil pentru transpunerea acesteia.

(4)

Măsura prevăzută în prezenta directivă este conformă cu avizul comitetului prevăzut la articolul 7 din Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare (3),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 2 primul paragraf din Directiva 2008/126/CE, „30 decembrie 2008” se înlocuiește cu „30 iunie 2009”.

Articolul 2

Prezenta directivă se adresează statelor membre care dețin căi navigabile interioare, conform prevederilor articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2006/87/CE.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 389, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 32, 31.1.2009, p. 1.

(3)  JO L 373, 31.12.1991, p. 29.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/6


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 mai 2009

de acordare de asistență reciprocă României

(2009/458/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 119,

având în vedere recomandarea Comisiei emisă în urma consultării Comitetului economic și financiar,

întrucât:

(1)

Piața financiară și cea de capital din România s-au confruntat de curând cu presiuni care reflectă declinul economic mondial, precum și cu intensificarea îngrijorărilor cu privire la economia românească, în contextul existenței unui important deficit extern și al creșterii rapide a deficitului public. Presiunile asupra cursului de schimb au crescut la rândul lor și au generat un risc pentru stabilitatea întregului sector bancar.

(2)

Drept răspuns, guvernul și Banca Națională a României (BNR) au elaborat o strategie globală de ancorare fermă a politicilor macroeconomice și de reducere a tensiunilor de pe piața financiară și au evidențiat această strategie într-o scrisoare de intenție primită de Comisie la 27 aprilie 2009. Un element principal al programului economic este reducerea deficitului fiscal de la 5,4 % din PIB în 2008 la 5,1 % din PIB în 2009 și sub 3 % din PIB până în 2011. Pentru sprijinirea realizării sustenabile a unor deficite bugetare mai reduse, vor fi luate măsuri de ameliorare a strategiei și procesului bugetare. Acest program economic și mai ales obiectivele sale fiscale se vor reflecta în bugetul public, precum și în programul de convergență.

(3)

Consiliul examinează cu regularitate politicile economice implementate de România, mai ales în contextul reexaminării anuale a actualizării de către România a programului de convergență și a implementării programului național de reformă, al evaluării progresului înregistrat de România în contextul raportului de convergență și al raportului anual de activitate.

(4)

Se preconizează că asupra finanțării externe se va exercita, în continuare, o presiune semnificativă, având în vedere că s-ar putea ca atât deficitul persistent, deși în scădere, de cont curent, cât și necesitatea de a reînnoi datoria de proporții pe termen scurt sau pe termen mai lung exprimată în valută să nu fie acoperite în totalitate de investițiile străine directe (ISD) și de alte afluxuri financiare și de capital în perioada 2009-2011. Nevoile totale de finanțare până în primul trimestru din 2011 sunt estimate la aproximativ 20 miliarde EUR. Se consideră că rata de reînnoire a expunerilor în România a băncilor străine va fi de 100 % imediat după acordarea asistenței mutuale, în conformitate cu angajamentul solicitat principalelor bănci străine de menținere a expunerii în România (astfel cum a fost confirmat în declarația comună a acestora din 26 martie 2009), în condițiile în care se presupune că rata de reînnoire a datoriei externe corporative față de instituțiile mamă și cea a datoriei externe a băncilor românești este de 50 % în 2009. Pentru 2010 și 2011, se estimează că toate pasivele externe care ajung la scadență vor fi reînnoite în proporție de 100 %, în paralel cu stabilizarea așteptată a pieței financiare și cu debutul prevăzut al relansării principalelor piețe românești de export. În afara țintei de rezerve valutare suficient de ridicate (de mai mult de 100 % din datoria externă pe termen scurt rămasă la scadență), ipotezele privind alte ieșiri de capital, precum retragerile din depozitele nerezidenților, scăderea creditelor comerciale și ieșirile de capitaluri investite în portofolii sunt precaute, permițând luarea în calcul a unor rezerve suplimentare.

(5)

Autoritățile române au solicitat asistență financiară substanțială din partea UE și a altor instituții financiare internaționale, pentru a sprijini sustenabilitatea balanței de plăți și a aduce rezervele valutare la un nivel prudențial.

(6)

Există o amenințare gravă la adresa balanței de plăți române, care justifică acordarea urgentă de asistență reciprocă de către Comunitate. În plus, având în vedere caracterul urgent al chestiunii, este imperativ să se acorde o excepție de la termenul de șase săptămâni menționat la partea I punctul 3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatele de instituire a Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comunitatea acordă asistență reciprocă României.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KOHOUT


13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/8


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 mai 2009

de acordare de asistență financiară comunitară pe termen mediu României

(2009/459/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (1), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei formulată după consultarea Comitetului economic și financiar (CEF),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2009/458/CE (2) Consiliul a decis să acorde asistență reciprocă României.

(2)

În ciuda îmbunătățirii preconizate a contului curent, nevoile financiare externe ale României până în primul trimestru din 2011 au fost estimate în martie 2009 de Comisie, de Fondul Monetar Internațional (FMI) și de autoritățile române la 20 de miliarde EUR; din cauza evoluțiilor recente de pe piața financiară, contul de capital și financiar s-ar putea deteriora în mod semnificativ.

(3)

Este oportun să se acorde României sprijin comunitar de până la 5 miliarde EUR în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Asistența respectivă ar trebui acordată împreună cu un împrumut din partea FMI, în valoare de 11,443 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde EUR) în cadrul unui acord stand-by care se preconizează că va fi aprobat la 6 mai 2009. Banca Mondială a acceptat, de asemenea, să acorde României un împrumut de 1 miliard EUR, în timp ce Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vor furniza un sprijin suplimentar total de 1 miliard EUR.

(4)

Asistența comunitară ar trebui să fie gestionată de către Comisie. Condițiile particulare privind politicile economice convenite cu autoritățile române după consultarea CEF ar trebui să fie consemnate într-un memorandum de înțelegere. Condițiile financiare detaliate ar trebui să fie stabilite de Comisie în acordul de împrumut.

(5)

Comisia ar trebui să verifice, la intervale regulate, prin intermediul misiunilor și al raportărilor regulate ale autorităților române, dacă sunt îndeplinite condițiile privind politicile economice aferente asistenței.

(6)

Pe tot parcursul punerii în aplicare a programului, Comisia va furniza avize suplimentare privind politicile, precum și asistență tehnică în domenii specifice.

(7)

Fără a aduce atingere articolului 27 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Curtea de Conturi Europeană are dreptul de a efectua controalele sau auditurile financiare pe care le consideră necesare în cadrul gestionării asistenței în cauză. Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă, are dreptul de a trimite propriii funcționari sau reprezentanți legali autorizați pentru a efectua controalele sau auditurile tehnice sau financiare pe care le consideră necesare în cadrul gestionării asistenței financiare comunitare pe termen mediu.

(8)

Independent de durata și de cadrul programului de asistență, Comisia va continua, aplicând procedurile relevante existente, inclusiv mecanismul de cooperare și verificare, să monitorizeze progresele în domeniile care contribuie la transparența și eficiența cheltuielilor publice, in special în domeniul justiției și al punerii în aplicare a fondurilor structurale, pentru a facilita consolidarea de către România a impactului asistenței comunitare.

(9)

Este necesar să se acorde asistență în vederea sprijinirii sustenabilității balanței de plăți în România, sprijinul contribuind astfel la punerea în aplicare cu succes a programului guvernamental de politici economice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Comunitatea pune la dispoziția României un împrumut pe termen mediu în valoare de maximum 5 miliarde EUR, cu o scadență medie de maximum șapte ani.

(2)   Asistența financiară comunitară se pune la dispoziție timp de trei ani începând cu ziua următoare datei la care prezenta decizie produce efecte.

Articolul 2

(1)   Asistența este gestionată de Comisie într-un mod compatibil cu angajamentele asumate de România și cu recomandările Consiliului, în special recomandările specifice de țară în contextul punerii în aplicare a programului național de reformă și a programului de convergență.

(2)   Comisia convine, împreună cu autoritățile române, după consultarea CEF, asupra condițiilor specifice în materie de politici economice care însoțesc asistența financiară, după cum se prevede la articolul 3 alineatul (5). Aceste condiții se stabilesc într-un memorandum de înțelegere în coerență cu angajamentele și recomandările menționate la alineatul (1). Condițiile financiare detaliate se stabilesc de Comisie în acordul de împrumut.

(3)   Comisia verifică la intervale regulate, în colaborare cu CEF, dacă condițiile în materie de politici economice aferente asistenței sunt îndeplinite. În acest scop autoritățile române pun la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare și cooperează pe deplin cu aceasta. CEF este înștiințat de către Comisie cu privire la refinanțări posibile ale împrumuturilor sau la modificarea condițiilor financiare.

(4)   România este dispusă să adopte și să pună în aplicare măsuri suplimentare de consolidare pentru asigurarea stabilității macrofinanciare, în cazul în care astfel de măsuri devin necesare în cursul programului de asistență. Autoritățile române consultă Comisia înaintea adoptării oricăror astfel de măsuri suplimentare.

Articolul 3

(1)   Asistența financiară comunitară este pusă la dispoziția României de către Comisie în maximum cinci tranșe, a căror valoare urmează să se stabilească în memorandumul de înțelegere.

(2)   Prima tranșă se plătește în urma intrării în vigoare a acordului de împrumut și a memorandumului de înțelegere.

(3)   Dacă acest lucru este necesar în vederea finanțării împrumutului, este permisă utilizarea prudentă a swap-urilor pe rata dobânzii cu contrapărți cu cea mai înaltă calitate de credit.

(4)   Comisia decide cu privire la plata următoarelor tranșe după obținerea avizului CEF.

(5)   Plata fiecărei tranșe ulterioare se efectuează pe baza unei puneri în aplicare satisfăcătoare a noului program economic al Guvernului României, care urmează să fie inclus în programul de convergență al României, în programul național de reformă și, în special, în condițiile specifice în materie de politici economice stabilite în memorandumul de înțelegere. Acestea includ, printre altele:

(a)

adoptarea unui program fiscal bine definit pe termen mediu pentru reducerea deficitului administrației publice, până în 2011, la un nivel care să nu depășească nivelul de referință din tratat, de 3 % din PIB;

(b)

adoptarea și executarea unui buget modificat pe 2009 (până în al doilea trimestru din 2009), care vizează un deficit public de cel mult 5,1 % din PIB în termeni SEC 95;

(c)

diminuarea cheltuielilor cu salariile din sectorul public în termeni nominali față de rezultatele din 2008, prin anularea creșterilor salariale din acest sector (totalizând 5 % în termeni nominali) programată pentru 2009 (sau prin reduceri suplimentare de personal producând un efect echivalent) și prin reducerea locurilor de muncă din sectorul public, inclusiv prin înlocuirea numai a unui angajat din șapte care părăsește sectorul public;

(d)

reducerea suplimentară a cheltuielilor cu bunurile și serviciile și a subvențiilor pentru întreprinderile publice;

(e)

ameliorarea gestiunii bugetare prin adoptarea și punerea în aplicare a unui cadru fiscal obligatoriu pe termen mediu, instituirea unor limite privind rectificările bugetare care pot fi efectuate în timpul anului, inclusiv reguli fiscale și înființarea unui consiliu fiscal care să furnizeze analize independente și de specialitate;

(f)

restructurarea salarizării în sistemul bugetar, inclusiv prin unificarea și simplificarea grilelor de salarizare și revizuirea sistemului de sporuri;

(g)

schimbarea unor parametri principali ai sistemului de pensii prin evoluția spre indexarea pensiilor în funcție de prețurile de consum mai degrabă decât în funcție de nivelul salariilor, împreună cu continuarea creșterii graduale a vârstei de pensionare peste cea prevăzută în planurile aprobate în prezent, în special pentru femei, și introducerea treptată a contribuțiilor la fondul de pensii pentru grupurile de angajați publici care sunt în prezent excluși de la acestea;

(h)

modificarea legislației privind procedurile de lichidare și a legislației bancare pentru ca acestea să poată răspunde în timp util și în mod eficace în cazul în care băncile ar trece printr-o situație dificilă. Unul dintre scopurile principale ale modificărilor va fi consolidarea puterilor administratorilor băncilor aflate sub administrare specială. În plus de soluționarea problemelor bancare, este necesară consolidarea competențelor de remediere ale Băncii naționale a României (BNR), inclusiv autorizarea acesteia de a solicita acționarilor principali creșterea capitalului social deținut și sprijinirea financiară a băncii. Supravegherea financiară va fi consolidată, în conformitate cu legislația comunitară relevantă. În plus, vor fi stabilite cerințe de raportare mai detaliată cu privire la lichidități. De asemenea, procedurile privind activarea garantării depozitului trebuie să fie modificate în scopul simplificării și accelerării plăților. În cadrul legislației modificate, garantarea depozitelor va fi activată în urma deciziei BNR, în termen de 20 de zile. În fine, pentru a garanta furnizarea suficientă de lichidități, BNR s-a angajat să extindă gama de active care pot fi acceptate drept garanție. Având în vedere circumstanțele specifice, nivelul minim de reglementare al ratei de adecvare a capitalului ar trebui să crească de la 8 % la 10 % la momentul potrivit;

(i)

măsuri de reformă structurală în domeniile acoperite de recomandările specifice de țară emise în contextul Strategiei de la Lisabona. Acestea vor include măsuri pentru ameliorarea eficienței și eficacității administrației publice, sporirea calității cheltuielilor publice, utilizarea sănătoasă și absorbția ridicată a fondurilor UE, conducând la reducerea sarcinilor administrative, fiscale și juridice la care sunt supuse întreprinderile și la combaterea muncii nedeclarate, având ca efect lărgirea bazei de impozitare.

(6)   Pentru a asigura punerea în aplicare armonioasă a condiționalității programului și pentru a contribui la reducerea dezechilibrelor într-un mod sustenabil, Comisia va continua să furnizeze îndrumări și consiliere cu privire la reformele fiscale, structurale și ale pieței financiare.

(7)   România deschide un cont special la BNR în vederea gestionării asistenței financiare comunitare pe termen mediu.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează României.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KOHOUT


(1)  JO L 53, 23.2.2002, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 6 din prezentul Jurnal Oficial.


Comisie

13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/11


DECIZIA COMISIEI

din 5 iunie 2009

privind adoptarea unei metode de siguranță comune pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranță, prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 4246]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/460/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară) (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere recomandarea Agenției Europene a Căilor Ferate prezentată Comisiei la 29 aprilie 2008, privind metodele de siguranță comune pentru calculare, evaluare și aplicare care trebuie utilizate în cadrul primului set de obiective de siguranță comune,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2004/49/CE, obiectivele de siguranță comune („OSC”) și metodele de siguranță comune („MSC”) ar trebui introduse treptat pentru a asigura menținerea unui nivel ridicat de siguranță și, atunci când și unde este necesar și rezonabil din punct de vedere practic, îmbunătățirea acestuia.

(2)

Conform articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE, Comisia Europeană ar trebui să adopte MSC. Acestea trebuie să descrie, printre altele, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE, modul în care sunt evaluate nivelul de siguranță și atingerea OSC.

(3)

Pentru a garanta că performanțele de siguranță actuale ale sistemului feroviar nu sunt reduse în niciun stat membru, ar trebui să fie introdus primul set de OSC. Acesta trebuie să se bazeze pe o examinare a obiectivelor și a performanțelor de siguranță actuale ale sistemelor feroviare din statele membre.

(4)

Mai mult, pentru a menține performanțele de siguranță actuale ale sistemului feroviar este necesară o armonizare, în privința criteriilor de acceptare a riscurilor, a nivelurilor de siguranță pentru totalitatea sistemelor feroviare naționale. În diferitele state membre ar trebui să se monitorizeze conformitatea cu nivelurile de siguranță.

(5)

Pentru a stabili primul set de OSC în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE, este necesar să se facă o evaluare cantitativă a performanțelor de siguranță actuale ale sistemelor feroviare din statele membre prin intermediul valorilor naționale de referință („VNR”), care vor fi calculate și utilizate de Agenția Europeană a Căilor Ferate („agenția”) și de Comisie. Aceste VNR ar trebui calculate doar în 2009, în vederea elaborării primului set de OSC, și respectiv în 2011, în vederea elaborării celui de-al doilea set de OSC.

(6)

Pentru a asigura omogenitatea VNR și pentru a evita sarcinile inutile, prezenta decizie ar trebui să nu se aplice sistemelor feroviare ușoare, rețelelor separate din punct de vedere funcțional, infrastructurilor feroviare private utilizate în exclusivitate de proprietarul acestora și căilor ferate de epocă, muzeale și turistice.

(7)

Din cauza lipsei datelor concordante și fiabile în legătură cu performanțele de siguranță ale părților sistemului feroviar menționate la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE, s-a stabilit că elaborarea primului set de OSC, formulate în termeni de criterii de acceptare a riscului pentru anumite categorii de persoane și pentru societate în ansamblu, este în prezent posibilă doar pentru întregul sistem feroviar, nu și pentru părțile acestuia.

(8)

Ca urmare a armonizării progresive a datelor statistice naționale privind accidentele și consecințele acestora, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (2) și cu Directiva 2004/49/CE, elaborarea unor metode comune de supraveghere și de orientare a performanțelor de siguranță ale sistemelor feroviare din statele membre ar trebui să țină cont de incertitudinile statistice și de necesitatea unui element de analiză atunci când se determină dacă performanțele de siguranță ale unui stat membru sunt menținute.

(9)

Pentru a permite compararea într-un mod echitabil și transparent a performanțelor de siguranță feroviară din statele membre, fiecare stat membru ar trebui să-și facă propriile evaluări pe baza unei proceduri comune care să identifice obiectivele de siguranță din sistemul feroviar și să demonstreze respectarea acestora.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește o metodă de siguranță comună care să fie folosită de Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare „agenția”) pentru calcularea și evaluarea atingerii obiectivelor de siguranță comune (OSC), ca urmare a aplicării articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2004/49/CE.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie se aplică totalității sistemului feroviar din fiecare dintre statele membre. Totuși, decizia nu se aplică următoarelor:

(a)

metrourilor, tramvaielor și altor sisteme feroviare ușoare;

(b)

rețelelor care sunt separate din punct de vedere funcțional de restul sistemului feroviar și sunt destinate exclusiv exploatării de către serviciile locale, urbane sau suburbane de transport de călători, precum și întreprinderilor feroviare care operează exclusiv pe aceste rețele;

(c)

infrastructurii feroviare private care este utilizată numai de proprietarul infrastructurii pentru propriile sale operațiuni de transport de marfă;

(d)

vehiculelor de epocă care circulă pe rețelele naționale, cu condiția ca acestea să respecte normele și reglementările naționale în materie de siguranță pentru a se asigura circulația în siguranță a acestor vehicule;

(e)

căilor ferate de epocă, muzeale și turistice care operează pe propria rețea, inclusiv atelierele, vehiculele și personalul.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei decizii se aplică definițiile prevăzute în Directiva 2004/49/CE și în Regulamentul (CE) nr. 91/2003.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

(a)

„valoare națională de referință (VNR)” înseamnă o măsură de referință care indică, pentru statul membru în cauză, nivelul maxim acceptabil pentru o categorie de risc feroviar;

(b)

„categorie de risc” înseamnă una dintre categoriile de risc feroviar menționate la articolul 7 alineatul (4) literele (a) și (b) din Directiva 2004/49/CE;

(c)

„plan de ameliorare a siguranței” înseamnă o planificare a implementării structurii organizaționale, a responsabilităților, a procedurilor, a activităților, a capacităților și a resurselor necesare pentru reducerea riscului pentru una sau mai multe categorii de risc;

(d)

„pierderi de vieți omenești și pondere de persoane rănite grav” („fatalities and weighted serious injuries”, FWSI) înseamnă măsurarea consecințelor accidentelor importante prin luarea în calcul atât a pierderilor de vieți omenești, cât și a persoanelor rănite grav, astfel încât o persoană rănită grav este considerată a fi echivalentă din punct de vedere statistic cu 0,1 decese;

(e)

„utilizatori ai trecerilor la nivel” înseamnă orice persoană care folosește o trecere la nivel pentru a traversa o linie de cale ferată, fie folosind mijloace de transport, fie pe jos;

(f)

„personal” sau „angajați, inclusiv personalul contractanților” înseamnă orice persoană al cărei loc de muncă este legat de căile ferate și care este în exercițiul funcțiunii în momentul accidentului; aceasta include personalul trenurilor și persoanele care manipulează materialul rulant și instalațiile de infrastructură;

(g)

„persoane neautorizate în incinta instalațiilor feroviare” înseamnă orice persoană prezentă în incinta instalațiilor feroviare atunci când prezența acesteia este interzisă, cu excepția utilizatorilor trecerilor la nivel;

(h)

„altele (terți)” înseamnă toate persoanele care nu intră în categoriile „călători”, „angajați, inclusiv personalul contractanților”, „utilizatori ai trecerilor la nivel” sau „persoane neautorizate în incinta instalațiilor feroviare”;

(i)

„riscuri pentru societate în ansamblu” înseamnă riscurile colective pentru toate categoriile de persoane enumerate la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2004/49/CE;

(j)

„tren-km (călători)” înseamnă unitatea de măsură corespunzătoare deplasării unui tren de călători pe o distanță de un kilometru; este luată în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

(k)

„km-linie desfășurată” înseamnă lungimea rețelei feroviare din statele membre, măsurată în kilometri prin luarea în calcul a fiecărui fir de cale în cazul liniilor de cale ferată cu mai multe fire.

Articolul 4

Metodologiile de calculare ale VNR și OSC și de evaluare a atingerii acestora

(1)   Metodologia descrisă în anexă se aplică pentru calcularea și evaluarea atingerii VNR și OSC.

(2)   Agenția propune Comisiei VNR calculate în conformitate cu secțiunea 2.1 din anexă și OSC obținute din VNR, în conformitate cu metodologia stabilită în secțiunea 2.2 din anexă. După adoptarea de către Comisie a VNR și a OSC, agenția evaluează atingerea acestora de către statele membre în conformitate cu capitolul 3 din anexă.

(3)   Evaluarea costurilor și beneficiilor estimate menționate la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE se limitează la statele membre ale căror VNR, pentru oricare dintre categoriile de risc, se dovedesc mai mari decât OSC corespunzătoare.

Articolul 5

Acțiuni întreprinse în vederea aplicării legislației

În conformitate cu rezultatele finale ale evaluării atingerii, menționate la punctul 3.1.5 din anexă, se întreprind următoarele acțiuni în vederea aplicării legislației:

(a)

în cazul unei „degradări eventuale a performanțelor de siguranță”: statul (statele) membru (membre) trimite (trimit) Comisiei un raport în care explică cauzele probabile ale rezultatelor obținute;

(b)

în cazul unei „degradări probabile a performanțelor de siguranță”: statul (statele) membru (membre) trimite (trimit) Comisiei un raport în care explică cauzele probabile ale rezultatelor obținute și prezintă, dacă este cazul, un plan de ameliorare a siguranței.

Pentru a evalua informațiile și probele furnizate de statele membre în conformitate cu procedurile menționate la literele (a) și (b), Comisia poate solicita avize tehnice din partea agenției.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 iunie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

(2)  JO L 14, 21.1.2003, p. 1.


ANEXĂ

1.   Surse statistice și parametri de măsurare pentru calcularea VNR și OSC

1.1.   Surse statistice

1.1.1.

VNR și OSC se calculează pe baza datelor privitoare la accidentele feroviare și consecințele acestora, raportate în conformitate cu anexa H la Regulamentul (CE) nr. 91/2003 și în conformitate cu prevederile articolelor 5 și 18 din Directiva 2004/49/CE și ale anexei I la aceasta.

1.1.2.

În cadrul stabilirii primului set de OSC, dacă apar neconcordanțe între datele care au ca proveniență cele două surse menționate la punctul 1.1.1, datele raportate în conformitate cu anexa H la Regulamentul (CE) nr. 91/2003 au prioritate.

1.1.3.

Seriile cronologice de date utilizate pentru determinarea VNR și OSC includ ultimii patru ani de raportare. Cel mai târziu la 31 ianuarie 2011, agenția propune Comisiei adoptarea valorilor actualizate pentru VNR și OSC, care sunt calculate folosind datele din ultimii șase ani de raportare.

1.2.   Parametri de măsurare pentru VNR

1.2.1.

Parametrii de măsurare pentru VNR se exprimă în conformitate cu definiția matematică a riscului. Consecințele accidentelor luate în considerare pentru fiecare dintre categoriile de risc sunt FWSI.

1.2.2.

Parametrii de măsurare folosiți pentru a calcula VNR pentru fiecare dintre categoriile de risc sunt stabiliți în apendicele 1 și rezultă din aplicarea principiilor și definițiilor menționate la punctul 1.2.1 și, dacă este cazul, la punctul 1.2.3. Parametrii de măsurare includ bazele de etalonare enumerate în apendicele 1, pentru normalizarea VNR.

1.2.3.

Pentru fiecare dintre categoriile de risc „călători” și „utilizatori ai trecerilor la nivel” se stabilesc două VNR diferite, exprimate cu ajutorul celor doi parametri de măsurare menționați în apendicele 1. În sensul evaluării atingerii menționate în capitolul 3, se va considera suficientă respectarea a cel puțin unei VNR dintre acestea.

1.3.   Parametri de măsurare pentru OSC

1.3.1.

Parametrii de măsurare folosiți pentru a calcula OSC pentru fiecare dintre categoriile de risc sunt aceiași cu cei descriși pentru VNR în secțiunea 1.2.

2.   Metodologia pentru calcularea VNR și obținerea OSC

2.1.   Metodologia pentru calcularea VNR

2.1.1.

Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare dintre categoriile de risc, VNR se calculează prin aplicarea în ordine secvențială a procedurii următoare:

(a)

calcularea valorilor pentru parametrii de măsurare corespunzători enumerați în apendicele 1, luând în considerare datele și prevederile menționate în secțiunea 1.1;

(b)

analiza rezultatelor procedurii descrise la litera (a) pentru a verifica prezența și recurența valorilor nule pentru FWSI în ceea ce privește performanțele de siguranță pentru anii în cauză;

(c)

dacă valorile nule menționate la litera (b) sunt maximum două, se calculează media ponderată a valorilor menționate la litera (a), așa cum se descrie în secțiunea 2.3, iar valoarea rezultată corespunde VNR.

(d)

dacă valorile nule menționate la litera (b) sunt mai mult de două, agenția atribuie VNR o valoare discreționară identificată în urma consultării cu statul membru în cauză.

2.2.   Metodologia pentru obținerea OSC

2.2.1.

Pentru fiecare dintre categoriile de risc, după calcularea VNR pentru fiecare stat membru în conformitate cu procedura stabilită în secțiunea 2.1, OSC corespunzătoare vor primi o valoare egală cu cea mai mică dintre următoarele:

(a)

valoarea cea mai mare a VNR dintre toate statele membre;

(b)

valoarea echivalentă cu de zece ori valoarea europeană medie a riscului pentru care este calculată VNR în cauză.

2.2.2.

Media europeană menționată la punctul 2.2.1 litera (b) se calculează prin adunarea datelor pertinente pentru toate statele membre și prin folosirea atât a parametrilor de măsurare corespunzători enumerați în apendicele 1, cât și a mediei ponderate descrise în secțiunea 2.3.

2.3.   Stabilirea mediei ponderate pentru calculul VNR

2.3.1.

Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare dintre categoriile de risc la care se poate aplica media ponderată în conformitate cu punctul 2.1.1 litera (c), pentru durata anului Y (unde Y = 2009 și 2011) VNRY se calculează după următorii pași:

(a)

calcularea observațiilor anuale OBSi (unde i este anul de observare în cauză) pentru parametrii de măsurare enumerați în apendicele 1, pe baza datelor corespunzătoare ultimilor n ani de raportare, așa cum se menționează la punctul 2.1.1 litera (a) [inițial n = 4; cu începere din 2011, n = 6];

(b)

calcularea mediei aritmetice pentru n ani (AV) a observațiilor anuale OBSi ;

(c)

calcularea valorii absolute a diferenței ABSDIFFi dintre fiecare observație anuală OBSi și AV. Dacă ABSDIFFi < 0,01 * AV, ABSDIFFi primește o valoare constantă egală cu 0,01 * AV;

(d)

calcularea ponderii (Wi ) pentru fiecare an i în parte, luând inversul ABSDIFFi ;

(e)

calcularea VNRY sub forma unei medii ponderate, după formula:

Formula;

în care i este un număr natural și

dacă Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2

dacă Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2

3.   Model cadru pentru evaluarea atingerii VRN și OSC

3.1.   Metodologia de evaluare a atingerii VNR și OSC

3.1.1.

Pentru evaluarea atingerii VNR și OSC se aplică următoarele principii:

(a)

pentru fiecare stat membru și pentru fiecare dintre categoriile de risc a căror VNR este egală cu sau mai mică decât OSC corespunzătoare, atingerea VNR implică în mod automat atingerea OSC. Evaluarea atingerii VNR se face în conformitate cu procedura descrisă în secțiunea 3.2, această valoare reprezentând nivelul maxim acceptabil pentru riscul la care se referă, fără a aduce atingere prevederilor de la punctul 3.2.3 privind limita de toleranță;

(b)

pentru fiecare stat membru și pentru fiecare dintre categoriile de risc a căror VNR este mai mare decât OSC corespunzătoare, OSC reprezintă nivelul maxim acceptabil pentru riscul la care se referă. Evaluarea atingerii OSC se face în conformitate cu prevederile care decurg din evaluarea impactului și, după caz, cu calendarul de punere treptată în aplicare a OSC, conform articolului 7 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE.

3.1.2.

Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare dintre categoriile de risc, evaluarea atingerii VNR și OSC se face anual de către agenție, luând în considerare ultimii patru ani de raportare.

3.1.3.

Cel mai târziu la data de 31 martie a fiecărui an, agenția raportează Comisiei rezultatele globale ale evaluării atingerii VNR și OSC.

3.1.4.

Ținând cont de prevederile punctului 1.1.3, începând cu anul 2012 evaluarea atingerii VNR și OSC se face anual de către agenție, luând în considerare ultimii cinci ani de raportare.

3.1.5.

Rezultatele evaluării atingerii VNR și OSC menționate la punctul 3.1.1 se clasifică după cum urmează:

(a)

performanță de siguranță acceptabilă;

(b)

degradare eventuală a performanței de siguranță;

(c)

degradare probabilă a performanței de siguranță.

3.2.   Descrierea pas cu pas a procedurii prevăzute la punctul 3.1.1 litera (a)

3.2.1.

Procedura de evaluare a atingerii VNR este formată din patru pași diferiți, care sunt descriși la punctele următoare. Apendicele 2 prezintă diagrama decizională globală a procedurii, în care săgețile decizionale afirmative și negative corespund unui rezultat pozitiv, respectiv unuia negativ ca urmare a diferiților pași de evaluare.

3.2.2.

Primul pas de evaluare verifică dacă performanța de siguranță observată respectă sau nu VNR. Performanța de siguranță observată se măsoară folosind parametrii de măsurare enumerați în apendicele 1 și datele menționate în secțiunea 1.1, cu serii cronologice care includ cei mai recenți ani de observare, după cum se precizează în secțiunea 3.1. Performanța de siguranță observată se exprimă ca:

(a)

performanță de siguranță observată în anul de raportare cel mai recent;

(b)

media mobilă ponderată (MWA), după cum se precizează în secțiunea 3.3.

Valorile rezultate din aplicarea literelor (a) și (b) se compară cu VNR, iar dacă una din aceste valori nu depășește VNR, se consideră că performanța de siguranță este acceptabilă. În caz contrar, procedura continuă cu cel de-al doilea pas de evaluare.

3.2.3.

În cadrul celui de-al doilea pas de evaluare, se consideră că performanța de siguranță este acceptabilă dacă MWA nu depășește VNR plus o limită de toleranță de 20 %. Dacă această condiție nu este îndeplinită, agenția solicită autorității de siguranță din statul membru în cauză să comunice detaliile accidentului cel mai grav (folosind FWSI) din cei mai recenți ani de observare, după cum se menționează în secțiunea 3.1, excluzând anii folosiți la stabilirea VNR.

Dacă accidentul acesta este mai grav, din punctul de vedere al consecințelor, decât cel mai grav accident inclus în datele folosite la stabilirea VNR, atunci se exclude din statistici. Apoi se recalculează MWA pentru a vedea dacă se încadrează în limita de toleranță menționată mai sus. Dacă răspunsul este afirmativ, se consideră că performanța de siguranță este acceptabilă. În caz contrar, procedura continuă cu cel de-al treilea pas de evaluare.

3.2.4.

În cadrul celui de-al treilea pas de evaluare, se verifică dacă cel de-al doilea pas de evaluare a avut un rezultat negativ pentru prima oară în ultimii 3 ani. Dacă răspunsul este afirmativ, rezultatul celui de-al treilea pas de evaluare se consideră pozitiv. Indiferent de rezultatul celui de-al treilea pas, procedura continuă cu cel de-al patrulea pas.

3.2.5.

În cadrul celui de-al patrulea pas de evaluare, se verifică dacă numărul de accidente importante per tren-km din anii precedenți a rămas același (sau a scăzut). Criteriile luate în calcul arată dacă, din punct de vedere statistic, a existat o creștere semnificativă a numărului per tren-km de accidente importante care prezintă relevanță. Această creștere se determină folosind limita de toleranță superioară conform legii lui Poisson, care stabilește variabilitatea acceptabilă pe baza numărului de accidente care au avut loc în diferitele state membre.

Dacă numărul de accidente importante per tren-km nu depășește limita de toleranță menționată, se presupune că nu a existat o creștere statistică semnificativă, iar rezultatul acestui pas de evaluare se consideră pozitiv.

În funcție de categoria de risc la care se referă diferitele VNR în curs de evaluare, accidentele importante care sunt luate în considerare pentru realizarea acestui pas de evaluare sunt următoarele:

(a)

riscuri pentru călători: toate accidentele importante cu relevanță;

(b)

riscuri pentru personal sau angajați, inclusiv personalul contractanților: toate accidentele importante cu relevanță;

(c)

riscuri pentru utilizatorii trecerilor la nivel: toate accidentele importante cu relevanță incluse în categoria „accidente la treceri la nivel”;

(d)

riscuri pentru persoane neautorizate în incinta instalațiilor feroviare: toate accidentele importante cu relevanță incluse în categoria „accidentări ale persoanelor produse de material rulant în mișcare”;

(e)

riscuri pentru terți: toate accidentele importante cu relevanță;

(f)

riscuri pentru societate în ansamblu: toate accidentele importante.

3.3.   Procesul de stabilire a mediei mobile ponderate pentru evaluarea anuală a atingerii VNR

3.3.1.

Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare dintre categoriile de risc la care se aplică media mobilă ponderată (MWA) pentru executarea, în fiecare an Y (cu începere de la Y = 2010), a pașilor de evaluare descriși în secțiunea 3.2, MWAY se calculează în modul următor:

(a)

calcularea observațiilor anuale OBSi rezultate din indicatorii corespunzători enumerați în apendicele 1, pe baza datelor disponibile din sursele menționate în secțiunea 1.1 pentru anii cu relevanță (unde indicele i ia valorile definite în formula de mai jos);

(b)

calcularea mediei aritmetice pentru n ani (AV) a observațiilor anuale OBSi [la început n = 4; cu începere din 2012, n = 5];

(c)

calcularea valorii absolute a diferenței ABSDIFFi dintre fiecare observație anuală OBSi și AV. Dacă ABSDIFFi < 0,01 * AV, ABSDIFFi primește o valoare constantă egală cu 0,01 * AV;

(d)

calcularea ponderii Wi , luând inversul ABSDIFFi ;

(e)

calcularea MWAY după formula:

Formula;

în care i este un număr natural și

dacă Y = 2010 sau 2011: x = Y – 5; N = Y – 2

dacă Y ≥ 2012: x = Y – 6; N = Y – 2

APENDICELE 1

Parametri de măsurare pentru VNR și OSC

Categorii de risc

Parametri de măsurare

Baze de etalonare

1.

Călători

1.1.

Numărul de FWSI în cazul călătorilor rezultat din accidente importante/Numărul de tren-km (călători) per an

Tren-km (călători) per an

1.2.

Numărul de FWSI în cazul călătorilor rezultat din accidente importante/Numărul de călător-km per an

Călător-km per an

2.

Angajați

Numărul de FWSI în cazul angajaților rezultat din accidente importante/Numărul de tren-km per an

Tren-km per an

3.

Utilizatori ai trecerilor la nivel

3.1.

Numărul de FWSI în cazul utilizatorilor trecerilor la nivel rezultat din accidente importante/Numărul de tren-km per an

Tren-km per an

3.2.

Numărul de FWSI în cazul utilizatorilor trecerilor la nivel rezultat din accidente importante/[(Numărul de tren-km per an * Numărul de treceri la nivel)/km-linie desfășurată]

(Numărul de tren-km per an * Numărul de treceri la nivel)/km-linie desfășurată

4.

Altele

Numărul anual de FWSI în cazul persoanelor care aparțin categoriei „altele” rezultat din accidente importante/Numărul de tren-km per an

Tren-km per an

5.

Persoane neautorizate în incinta instalațiilor feroviare

Numărul de FWSI în cazul persoanelor neautorizate în incinta instalațiilor feroviare rezultat din accidente importante/Numărul de tren-km per an

Tren-km per an

6.

Societatea în ansamblu

Numărul total de FWSI per an rezultat din accidente importante/Numărul de tren-km per an

Tren-km per an

APENDICELE 2

Diagrama decizională a procedurii prevăzute la punctul 3.1.1 litera (a) din anexă

Image


13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/20


DECIZIA COMISIEI

din 12 iunie 2009

de desemnare a unui reprezentant al Comisiei în cadrul consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente

(2009/461/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (1), în special articolul 65,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004, consiliul de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente (denumită în continuare „agenția”) trebuie să includă doi reprezentanți ai Comisiei.

(2)

Datorită expirării, la data de 2 iunie 2009, a mandatului actual al reprezentantului Comisiei și al supleantului din partea Direcției Generale Întreprinderi și Industrie, este necesară numirea unui nou membru al consiliului de administrație al agenției din partea Direcției Generale Întreprinderi și Industrie și a unui supleant care va înlocui membrul respectiv în caz de absență a acesteia/acestuia și va vota în numele ei/lui,

DECIDE:

Articolul 1

Reprezentantul Comisiei în cadrul consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Medicamente este persoana care ocupă următoarea poziție și exercită următoarele funcții:

(a)

Directorul general al Direcției Generale Întreprinderi și Industrie.

Reprezentantul supleant este persoana care ocupă următoarea poziție și exercită următoarele funcții:

(b)

Directorul care conduce direcția care este responsabilă cu autorizarea medicamentelor pe baza programului de lucru al Direcției Generale Întreprinderi și Industrie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică persoanelor care ocupă, inclusiv în mod temporar, pozițiile menționate la articolul 1 la data adoptării prezentei decizii sau oricărui succesor al acestor persoane în pozițiile respective.

Articolul 3

Directorul general al Direcției Generale Întreprinderi și Industrie comunică directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente numele persoanelor care ocupă pozițiile menționate la articolul 1, precum și orice modificări cu privire la aceste persoane.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 136, 30.4.2004, p. 1.


13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/21


DECIZIA COMISIEI

din 12 iunie 2009

de derogare de la punctul 1 litera (d) din anexa la Decizia 2006/133/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, cu privire la data aplicării, în legătură cu lemnul susceptibil provenind din afara zonelor delimitate

[notificată cu numărul C(2009) 4515]

(2009/462/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

La 28 mai 2009, Comisia a adoptat Decizia 2009/420/CE de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligația statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absența sa (2). Respectiva decizie a introdus în Decizia 2006/133/CE a Comisiei (3), cu începere de la 16 iunie 2009, obligația ca ambalajele din lemn susceptibile de a nu proveni din zonele delimitate să fie supuse unor tratamente autorizate specificate în anexa I la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO și să fie marcate conform anexei II la standardul menționat înainte de a fi deplasate din zonele delimitate către alte zone din statele membre sau din țări terțe, precum și din părți ale zonei delimitate în care se știe că poate fi întâlnit nematodul lemnului de pin către părți ale zonei delimitate desemnate ca fiind zonă tampon.

(2)

Ambalajele din lemn sunt necesare pentru transportul multor bunuri de toate tipurile. Cu toate acestea, până în prezent, producerea și utilizarea ambalajelor din lemn susceptibil, tratat și marcat în conformitate cu anexele I și II la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO, nu au fost încă generalizate în Comunitate. Se pare, îndeosebi, că nu se pot furniza în mod rapid suficiente ambalaje conforme cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO pentru a satisface nevoile operatorilor economici care comercializează mărfuri din Portugalia către alte state membre sau țări terțe.

(3)

Pentru a evita riscul unor perturbări comerciale disproporționate, este necesar să se prevadă o derogare cu privire la data aplicării dispozițiilor prevăzute în Decizia 2006/133/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, care se referă la obligația de a trata și marca în conformitate cu anexele I și II la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO ambalajele din lemn susceptibil care nu provin din zonele delimitate înainte de le deplasa din zonele delimitate din Portugalia către alte zone.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Punctul 1 litera (d) din anexa la Decizia 2006/113/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/420/CE, nu se aplică la lemnul susceptibil provenind din afara zonelor delimitate.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 16 iunie 2009 până la 31 decembrie 2009.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 135, 30.5.2009, p. 29.

(3)  JO L 52, 23.2.2006, p. 34.