ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.145.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 145

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
10 iunie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (versiune codificată)

1

 

*

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (versiune codificată)

10

 

 

Regulamentul (CE) nr. 481/2009 al Comisiei din 9 iunie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

15

 

*

Regulamentul (CE) nr. 482/2009 al Comisiei din 8 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 483/2009 al Comisiei din 9 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 820/2008 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației ( 1 )

23

 

*

Regulamentul (CE) nr. 484/2009 al Comisiei din 9 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în ceea ce privește măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală

25

 

*

Regulamentul (CE) nr. 485/2009 al Comisiei din 9 iunie 2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește acidul tiludronic și fumaratul de fier ( 1 )

31

 

 

Regulamentul (CE) nr. 486/2009 al Comisiei din 9 iunie 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

34

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/55/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind scutirile de taxe aplicabile la introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru (versiune codificată)

36

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/435/CE

 

*

Decizia nr. 2/2009 a Comitetului ambasadorilor ACP-CE din 16 februarie 2009 de numire a directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

42

 

 

2009/436/CE

 

*

Decizia Consiliului din 5 mai 2009 de rectificare a Directivei 2008/73/CE de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic

43

 

 

Comisie

 

 

2009/437/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 iunie 2009 de modificare a Deciziei 2007/268/CE de punere în aplicare a unor programe de supraveghere a gripei aviare la păsările de crescătorie și la păsările sălbatice care urmează a fi aplicate în statele membre [notificată cu numărul C(2009) 4228]  ( 1 )

45

 

 

2009/438/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 iunie 2009 de recunoaștere, în principiu, a integralității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a uleiului de portocale în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 4232]  ( 1 )

47

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (JO L 62, 15.3.1993) (Ediția specială în limba română, capitolul 3, volumul 12, p. 152)

49

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 479/2009 AL CONSILIULUI

din 25 mai 2009

privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articol 104 alineatul (14) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Băncii Central Europene (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene (3) a fost modificat în mod substanțial și în repetate rânduri (4). Pentru motive de claritate și de raționalizare, ar trebui ca regulamentul respectiv să fie codificat.

(2)

Definițiile noțiunilor de „administrație”, „deficit” și „investiție” sunt prevăzute în Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive cu trimitere la Sistemul european al conturilor economice integrate (SEC), înlocuit prin Sistemul european al conturilor naționale și regionale din Comunitate [adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate și denumit în continuare SEC 95 (5)]. Sunt necesare definiții precise referitoare la codurile de clasificare ale SEC 95. Aceste definiții pot fi revizuite în contextul armonizării necesare a statisticilor naționale sau pentru alte motive. Consiliul va decide cu privire la orice revizuire a SEC, în conformitate cu normele de competență și procedura prevăzute în tratat.

(3)

În cadrul ESA 95 fluxurile de dobânzi din cadrul contractelor de swap și al contractelor de garanție a ratei dobânzii (FRA) sunt clasificate în contul financiar și necesită tratament specific în ceea ce privește datele transmise conform procedurii aplicabile deficitelor excesive.

(4)

Definiția „datoriei” prevăzută în Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive se impune să fie detaliată printr-o trimitere la codurile de clasificare din SEC 95.

(5)

În ceea ce privește produsele financiare derivate, definite în SEC 95, nu există o valoare nominală identică cu cea a altor titluri de creanță. Prin urmare, se impune neincluderea produselor financiare derivate în cadrul pasivelor la calcularea datoriei publice în sensul Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive. În cazul pasivelor care fac obiectul unor acorduri de stabilire a cursului de schimb, acest curs ar trebui luat în considerare la conversia în moneda națională.

(6)

ESA 95 prevede o definiție detaliată a produsului intern brut la prețurile curente ale pieței, ceea ce îl face adecvat pentru calcularea raportului dintre deficitul public și produsul intern brut și a celui dintre datoria publică și produsul intern brut menționat la articolul 104 din tratat.

(7)

Cheltuielile publice consolidate reprezentând dobânzile sunt un indicator important pentru monitorizarea situației bugetare din statele membre. Cheltuielile cu dobânzile sunt legate intrinsec de datoria publică. Pentru a putea fi raportată către Comisie de către statele membre, datoria publică trebuie consolidată la nivelul administrațiilor publice. Nivelul datoriei publice și cel al cheltuielilor cu dobânzile ar trebui să fie coerente între ele. Metodologia ESA 95 (punctul 1.58) recunoaște că, pentru anumite tipuri de analize, agregatele consolidate sunt mai semnificative decât cifrele globale brute.

(8)

În conformitate cu Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, Comisiei i se solicită să furnizeze data statistice spre a fi utilizate în această procedură.

(9)

În acest context, rolul Comisiei, ca autoritate statistică, este exercitat în mod expres de către Eurostat, în numele Comisiei. În calitate de serviciu al Comisiei răspunzător de îndeplinirea sarcinilor care îi revin Comisiei cu privire la producerea statisticilor comunitare, Eurostat trebuie să își exercite atribuțiile în conformitate cu principiile imparțialității, fiabilității, relevanței, eficienței costurilor, confidențialității statistice și transparenței, după cum se prevede în Decizia 97/281/CE a Comisiei din 21 aprilie 1997 privind rolul Eurostat cu privire la producerea statisticilor comunitare (6). Punerea în aplicare de către autoritățile statistice naționale și comunitare a recomandării Comisiei din 25 mai 2005 privind independența, integritatea și răspunderea autorităților statistice naționale și comunitare ar trebui să consolideze principiul independenței profesionale, adecvarea resurselor și calitatea datelor statistice.

(10)

Eurostat răspunde, în numele Comisiei, de evaluarea calității datelor și de furnizarea datelor destinate utilizării în contextul procedurii deficitului excesiv, în conformitate cu Decizia 97/281/CE a Comisiei.

(11)

Între Comisie și autoritățile statistice ale statelor membre ar trebui să se instituie un dialog permanent pentru asigurarea calității atât a datelor efective raportate de statele membre cât și a conturilor sectoarelor publice aferente elaborate în conformitate cu SEC 95.

(12)

Sunt necesare norme detaliate pentru a organiza raportarea promptă și periodică de către statele membre către Comisie (Eurostat) a deficitelor lor planificate și reale și a nivelului datoriei lor.

(13)

În conformitate cu articolul 104 c alineatele (2) și (3) din tratat, Comisia urmează să monitorizeze evoluția situației bugetare și totalul datoriei publice din statele membre și să examineze respectarea disciplinei bugetare pe baza unor criterii referitoare la datoria și deficitele publice. În cazul în care un stat membru nu îndeplinește condițiile în conformitate cu unul sau cu ambele criterii, Comisia trebuie să țină cont de toți factorii relevanți. Comisia trebuie să examineze dacă există un risc de deficit excesiv într-un stat membru,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

(1)   În sensul Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive și al prezentului regulament, noțiunile menționate la alineatele (2)-(6) se definesc în conformitate cu Sistemul european de conturi naționale și regionale în cadrul Comunității (numit în continuare „ESA 95”), adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96. Codurile care apar între paranteze se referă la ESA 95.

(2)   „Guvern” înseamnă sectorul administrației publice (S.13), adică administrația centrală (S.1311), administrația de stat (S.1312), administrația publică locală (S.1313) și fondurile de securitate socială (S. 1314), cu excepția operațiunilor comerciale, astfel cum sunt definite în ESA 95.

Excluderea operațiunilor comerciale înseamnă că sectorul administrației publice (S.13) cuprinde doar instituțiile care au drept principală activitate oferirea de servicii nelucrative.

(3)   „Deficit (excedent) public” înseamnă nevoia de finanțare (capacitatea de finanțare) (EDP B.9) a sectorului administrației publice (S.13), definit în ESA 95. Dobânzile cuprinse în deficitul public sunt dobânzile (EDP D.41) definite în ESA 95.

(4)   „Investiție publică” înseamnă formarea de capital brut fix (P.51) în sectorul administrației publice (S.13).

(5)   „Datorie publică” înseamnă totalitatea datoriilor brute scadentă la sfârșitul anului, la valoarea lor nominală, în sectorul administrației publice (S.13), cu excepția pasivelor ale căror active financiare sunt deținute de sectorul administrației publice (S.13).

Datoria publică se constituie din pasivele administrației centrale, având următoarele categorii: numerar și depozite (AF.2), titluri, altele decât acțiunile, cu excepția produselor financiare derivate (AF.33), și credite (AF.4), astfel cum sunt definite în ESA 95.

Valoarea nominală a unui pasiv scadent la sfârșitul anului este valoarea sa nominală inițială.

Valoarea nominală a unui pasiv indexat corespunde valorii sale nominale ajustate cu variația valorii principalului constatată la sfârșitul anului.

Pasivele exprimate în valută sau schimbate dintr-o valută în baza clauzelor contractuale în una sau mai multe alte valute, se convertesc în cealaltă monedă străină la cursul convenit prin contractele menționate și se convertesc în moneda națională pe baza cursului de schimb reprezentativ pe piață în ultima zi lucrătoare din fiecare an.

Pasivele exprimate în moneda națională și schimbate într-o valută în baza clauzelor contractuale se convertesc în valuta respectivă la cursul convenit prin contractele menționate și se convertesc în moneda națională pe baza cursului de schimb reprezentativ pe piață în ultima zi lucrătoare din fiecare an.

Pasivele exprimate într-o valută și schimbate în moneda națională în baza clauzelor contractuale se convertesc în moneda națională la cursul convenit prin contractele menționate.

(6)   „ Produsul intern” înseamnă produsul intern brut la prețurile curente ale pieței (PIB pp) (B.1*g), definit în ESA 95.

Articolul 2

(1)   „Cifrele nivelului planificat al deficitului public și al datoriei publice” înseamnă cifrele stabilite de statele membre pentru anul curent. Acestea reprezintă previziunile oficiale cele mai recente, luând în considerare deciziile bugetare cele mai recente, precum și evoluțiile și perspectivele economice. Acestea ar trebui să fie produse în cel mai scurt timp, înainte de termenul de raportare.

(2)   „Cifrele nivelului real al deficitului public și al datoriei publice” înseamnă rezultatele estimate, provizorii, semidefinitive sau definitive pentru anul precedent. Datele planificate împreună cu datele efective ar trebui să constituie o serie cronologică coerentă în ceea ce privește definițiile și conceptele.

CAPITOLUL II

NORME ȘI ARIA DE RAPORTARE

Articolul 3

(1)   Statele membre raportează Comisiei (Eurostat), de două ori pe an, prima dată înainte de 1 aprilie a anului curent (anul n) și a doua oară înainte de 1 octombrie a anului n, deficitele lor publice, precum și nivelurile datoriei publice planificate și efective.

Statele membre informează Comisia (Eurostat) care sunt autoritățile naționale răspunzătoare de raportarea procedurii aplicabile deficitelor excesive.

(2)   Înainte de data de 1 aprilie a anului n, statele membre:

(a)

raportează Comisiei (Eurostat) deficitul lor public planificat pentru anul n, o estimare actualizată a deficitului public real pentru anul n-1, precum și deficitele publice efective pentru anii n-2, n-3 și n-4;

(b)

furnizează simultan Comisiei (Eurostat) datele planificate pentru anul n și datele efective pentru anii n-1, n-2, n-3 și n-4 ale deficitelor bugetare ale conturilor publice corespunzătoare în conformitate cu definiția cea mai uzitată pe plan național și cu cifrele care explică tranziția între deficitul bugetar al conturilor publice și deficitul public pentru subsectorul S.1311;

(c)

furnizează simultan Comisiei (Eurostat) datele efective pentru anii n-1, n-2, n-3 și n-4 din fondurile lor de rulment corespunzătoare, precum și cifrele care explică tranziția între fondurile de rulment pentru fiecare subsector al administrației publice și deficitul public pentru subsectoarele S.1312, S.1313 și S.1314;

(d)

raportează Comisiei (Eurostat) nivelul planificat al datoriei lor publice la sfârșitul anului n și nivelurile datoriei lor publice efective la sfârșitul anilor n-1, n-2, n-3 și n-4;

(e)

furnizează simultan Comisiei (Eurostat), pentru anii n-1, n-2, n-3 și n-4, cifrele care explică contribuția deficitului lor public și a altor factori relevanți la variația nivelului datoriei lor publice pe subsectoare.

(3)   Înainte de data de 1 octombrie a anului n, statele membre raportează Comisiei (Eurostat) următoarele:

(a)

deficitul public planificat actualizat pentru anul n și deficitele publice efective pentru anii n-1, n-2, n-3 și n-4, cu respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (2) literele (b) și (c);

(b)

nivelul planificat actualizat al datoriei publice la sfârșitul anului n și nivelurile datoriei publice efective la sfârșitul anilor n-1, n-2, n-3 și n-4, cu respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (2) litera (e).

(4)   Cifrele pentru deficitul public planificat raportate Comisiei (Eurostat) în conformitate cu alineatele (2) și (3) se exprimă în moneda națională și pe ani bugetari.

Cifrele pentru deficitul public real și nivelul datoriei publice reale raportate Comisiei (Eurostat) în conformitate cu alineatele (2) și (3) se exprimă în moneda națională și pe ani calendaristici, cu excepția estimărilor la zi pentru anul n-1, care se poate exprima în ani bugetari.

În cazul în care anul bugetar diferă de anul calendaristic, statele membre raportează Comisiei (Eurostat) și cifrele pentru deficitul public real și nivelul real al datoriei publice în anii bugetari pentru cei doi ani care preced anul bugetar curent.

Articolul 4

Statele membre pun la dispoziția Comisiei (Eurostat), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatele (1), (2) și (3), cifrele cheltuielilor lor publice de investiții și cheltuieli cu dobânzile (consolidate).

Articolul 5

Statele membre pun la dispoziția Comisiei (Eurostat) previziunea pentru produsul intern brut pentru anul n și suma reală a produsului intern brut pentru anii n–1, n–2, n–3 și n-4, în aceleași intervale de timp indicate la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 6

(1)   Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire la orice revizuire majoră a cifrelor efective și planificate deja raportate privind deficitul și datoria publică, de îndată ce aceasta devine disponibilă.

(2)   Revizuirile majore ale cifrelor efective ale deficitului și datoriei trebuie să fie documentate adecvat. În orice caz, revizuirile care au drept rezultat depășirea valorilor de referință specificate în Protocolul privind procedura aplicabilă deficitelor excesive sau revizuirile care indică faptul că datele unui stat membru nu mai depășesc valorile de referință se raportează și se documentează în mod corespunzător.

Articolul 7

Statele membre fac publice datele privind deficitul real și datoria, precum și alte date pe anii anteriori raportate Comisiei (Eurostat) în conformitate cu articolele 3-6.

CAPITOLUL III

CALITATEA DATELOR

Articolul 8

(1)   Comisia (Eurostat) evaluează periodic atât calitatea datelor efective raportate de statele membre, cât și pe cea a datelor care stau la baza conturilor sectoarelor publice, elaborate în conformitate cu SEC 95 (denumite în continuare conturi publice). Calitatea datelor efective înseamnă respectarea normelor contabile, date statistice complete, fiabile, prezentate la timp și coerente. Evaluarea se va axa pe domeniile specificate în inventarele statelor membre, cum ar fi delimitarea sectorului public, clasificarea tranzacțiilor și angajamentelor publice și data înregistrării.

(2)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat), cât mai rapid posibil, informațiile statistice relevante solicitate pentru evaluarea calității datelor, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică din Regulamentul (CE) nr. 322/77 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (7).

„Informațiile statistice” menționate la primul paragraf se limitează la informațiile strict necesare controlului respectării normelor SEC. În special, informațiile statistice reprezintă:

(a)

datele din conturile naționale;

(b)

inventarele;

(c)

tabelele de notificare a procedurii deficitului excesiv;

(d)

chestionarele suplimentare și clarificările privind notificările.

Formatul chestionarelor este stabilit de către Comisie (Eurostat), după consultarea Comitetului pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (denumit în continuare „CMFB”).

(3)   Comisia (Eurostat) raportează periodic Parlamentului European și Consiliului cu privire la calitatea datelor efective raportate de statele membre. Raportul include evaluarea globală a datelor efective raportate de statele membre în ceea ce privește respectarea normelor contabile, a completitudinii, fiabilității, actualității și coerenței datelor.

Articolul 9

(1)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) un inventar detaliat al metodelor, procedurilor și surselor utilizate pentru elaborarea datelor efective privind deficitul și datoria și a conturilor publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date.

(2)   Inventarele se întocmesc în conformitate cu orientările adoptate de Comisie (Eurostat) după consultarea CMFB.

(3)   Inventarele se actualizează în urma revizuirilor metodelor, procedurilor și surselor adoptate de statele membre pentru elaborarea datelor lor statistice.

(4)   Statele membre își fac publice inventarele.

(5)   Aspectele menționate la alineatele (1), (2) și (3) pot fi abordate în cadrul vizitelor menționate la articolul 11.

Articolul 10

(1)   În eventualitatea unor suspiciuni privind aplicarea corectă a normelor contabile SEC 95, statul membru respectiv solicită clarificări din partea Comisiei (Eurostat). Comisia (Eurostat) examinează problema cu promptitudine și comunică clarificările respective statului membru în cauză și, dacă este cazul, CMFB.

(2)   În ceea ce privește cazurile fie complexe, fie de interes general în concepția Comisiei sau a statului membru în cauză, Comisia (Eurostat) decide după consultarea CMFB. Comisia (Eurostat) aduce deciziile la cunoștința publicului, împreună cu avizul CMFB, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică din Regulamentul (CE) nr. 322/97.

Articolul 11

(1)   Comisia (Eurostat) asigură un dialog permanent cu autoritățile statistice ale statelor membre. În acest scop, Comisia (Eurostat) trebuie să efectueze vizite periodice în toate statele membre, precum și eventuale vizite metodologice.

(2)   Vizitele de dialog sunt destinate analizării datelor raportate, examinării aspectelor metodologice, discutării proceselor și surselor statistice descrise în inventare, precum și evaluării respectării normelor contabile. Vizitele de dialog trebuie să fie utilizate pentru identificarea riscurilor sau a unor probleme potențiale privind calitatea datelor raportate.

(3)   Vizitele metodologice nu trebuie să depășească domeniul pur statistic. Acest aspect trebuie să se reflecte în componența delegațiilor menționate la articolul 12.

Vizitele metodologice sunt destinate monitorizării proceselor și a conturilor publice care justifică datele efective raportate și stabilirii unor concluzii detaliate privind calitatea datelor raportate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

Vizitele metodologice trebuie să aibă loc numai în cazul identificării unor riscuri considerabile sau a unor probleme potențiale privind calitatea datelor, în special în ce privește metodele, conceptele și clasificările aplicate datelor, pe care statele membre au obligația de a le raporta.

(4)   Atunci când organizează vizite de dialog și metodologice, Comisia (Eurostat) transmite constatările sale provizorii statelor membre în cauză, care pot formula observații.

Articolul 12

(1)   Atunci când efectuează vizite metodologice în statele membre, Comisia (Eurostat) poate solicita asistența experților în conturi naționale, propuși de alte state membre pe bază de voluntariat, precum și a funcționarilor din alte servicii ale Comisiei.

Lista experților în conturi naționale a căror asistență poate fi solicitată de Comisie (Eurostat) se stabilește pe baza propunerilor trimise Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de raportarea deficitului excesiv.

(2)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a facilita desfășurarea vizitelor metodologice. Aceste vizite ar trebui să se limiteze la autoritățile naționale implicate în raportarea procedurii deficitului excesiv. Cu toate acestea, statele membre se asigură că serviciile lor, implicate direct sau indirect în producerea conturilor publice și a datelor privind datoria publică, precum și, după caz, autoritățile naționale răspunzătoare de controlul conturilor publice, furnizează funcționarilor Comisiei sau altor experți menționați la alineatul (1) asistența necesară îndeplinirii sarcinilor acestora, inclusiv punerea la dispoziție a documentelor disponibile pentru justificarea datelor efective raportate privind deficitul și datoria, precum și conturile publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date. Datele confidențiale ale sistemului statistic național pot fi transmise numai Comisiei (Eurostat).

Fără a aduce atingere obligației generale care revine statelor membre de a adopta toate măsurile necesare facilitării vizitelor metodologice, interlocutorii Comisiei (Eurostat) în cadrul vizitelor metodologice menționate la primul paragraf sunt, în fiecare stat membru, serviciile răspunzătoare de raportarea procedurii deficitului excesiv.

(3)   Comisia (Eurostat) se asigură că funcționarii și experții participanți la aceste vizite îndeplinesc toate garanțiile privind competența tehnică, independența profesională și respectarea confidențialității.

Articolul 13

Comisia (Eurostat) raportează Comitetului economic și financiar constatările vizitelor de dialog și metodologice, inclusiv eventualele observații formulate pe marginea acestor constatări de statul membru respectiv. Aceste rapoarte, împreună cu eventualele observații formulate de statul membru respectiv, sunt făcute publice, după transmiterea lor prealabilă către Comitetul economic și financiar, fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea statistică din Regulamentul (CE) nr. 322/97.

CAPITOLUL IV

FURNIZAREA DE DATE DE CĂTRE COMISIE

(EUROSTAT)

Articolul 14

(1)   Comisia (Eurostat) furnizează datele efective privind deficitul public și datoria publică pentru aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive în termen de trei săptămâni de la termenele de raportare menționate la articolul 3 alineatul (1) sau după revizuirile menționate la articolul 6 alineatul (1). Furnizarea datelor se efectuează prin publicare.

(2)   Atunci când un stat membru nu a raportat propriile date, Comisia (Eurostat) nu întârzie furnizarea datelor efective privind deficitul și datoria publică ale statelor membre.

Articolul 15

(1)   Comisia (Eurostat) își poate exprima rezerva cu privire la calitatea datelor efective raportate de statele membre. În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului economic și financiar, rezerva pe care intenționează să o exprime și să o facă publică. În cazul în care problema este rezolvată după publicarea datelor și a rezervei, retragerea la rezerva față de aceste date se face publică de îndată.

(2)   Comisia (Eurostat) poate modifica datele efective raportate de statele membre și furniza date modificate, precum și o justificare a modificării, atunci este evident că datele efective raportate de statele membre nu respectă cerințele articolului 8 alineatul (1). În cel mult trei zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru publicare, Comisia (Eurostat) comunică statului membru în cauză, precum și Președintelui Comitetului economic și financiar, datele modificate și justificarea modificării respective.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 16

(1)   Statele membre asigură faptul că datele efective raportate Comisiei (Eurostat) sunt furnizate în conformitate cu principiile stabilite la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 322/97. În această privință, revine autorităților statistice naționale răspunderea pentru asigurarea conformității datelor raportate cu articolul 1 din prezentul regulament, precum și cu normele contabile SEC 95 pe baza cărora sunt stabilite aceste date.

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că funcționarii răspunzători de raportarea datelor efective către Comisie (Eurostat) și a conturilor publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date acționează în conformitate cu principiile menționate la articolul 10 al Regulamentului (CE) nr. 322/97.

Articolul 17

În eventualitatea unei revizuiri a SEC 95 sau a unei modificări a metodologiei acestuia, decise de Parlamentul European și de Consiliu sau de Comisie în conformitate cu normele de competență și procedura stabilite în tratat și prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96, Comisia introduce trimiteri noi la SEC 95, la articolele 1 și 3 din prezentul regulament.

Articolul 18

Regulamentul (CE) nr. 3605/93 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  Avizul din 21 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 88, 9.4.2008, p. 1.

(3)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7.

(4)  A se vedea anexa I.

(5)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. [Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(6)  JO L 112, 29.4.1997, p. 56.

(7)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.


ANEXA I

Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 3605/93

(JO L 332, 31.12.1993, p. 7).

Regulamentul (CE) nr. 475/2000

(JO L 58, 3.3.2000, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 351/2002

(JO L 55, 26.2.2002, p. 23).

Regulamentul (CE) nr. 2103/2005

(JO L 337, 22.12.2005, p. 1).


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 3605/93

Prezentul regulament

Secțiunea 1

Capitolul I

Articolul 1 alineatele (1)-(5)

Articolul 1 alineatele (1)-(5)

Articolul 2

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 3

Articolul 2

Secțiunea 2

Capitolul II

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) prima-a cincea liniuță

Articolul 3 alineatul (2) literele (a)-(e)

Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Secțiunea 2a

Capitolul III

Articolul 8a alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8a alineatul (2) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 8a alineatul (2) al doilea paragraf prima–a patra liniuță

Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf literele (a)-(d)

Articolul 8a alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 8 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 8a alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8b

Articolul 9

Articolul 8c

Articolul 10

Articolul 8d primul paragraf prima și a doua teză

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 8d primul paragraf a treia teză

Articolul 11 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 8d al doilea paragraf prima și a doua teză

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 8d al doilea paragraf a treia teză

Articolul 11 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 8d al doilea paragraf a patra și a cincea teză

Articolul 11 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 8d al treilea paragraf

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 8e

Articolul 12

Articolul 8f

Articolul 13

Secțiunea 2b

Capitolul IV

Articolul 8g

Articolul 14

Articolul 8h

Articolul 15

Secțiunea 2c

Capitolul V

Articolul 8i

Articolul 16

Articolul 8j

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Anexa I

Anexa II


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/10


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 480/2009 AL CONSILIULUI

din 25 mai 2009

privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 308,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 203,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2728/94 al Consiliului din 31 octombrie 1994 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe (2) a fost modificat în mod substanțial și în repetate rânduri (3). Pentru motive de claritate și de raționalizare, regulamentul respectiv ar trebui să fie codificat.

(2)

Bugetul general al Uniunii Europene este expus unui risc financiar crescut ca urmare a garanțiilor care acoperă împrumuturile acordate unor țări terțe.

(3)

Consiliul European din 11 și 12 decembrie 1992 a concluzionat că din considerente de gestionare, cu prudență, a bugetului precum și din considerente de disciplină financiară se impune constituirea unui nou mecanism financiar și că, în consecință, ar trebui să se constituie un fond de garantare care să asigure protecție împotriva riscurilor aferente împrumuturilor, precum și a garantării împrumuturilor acordate unor țări terțe sau pentru proiectele executate în țări terțe. Crearea unui fond de garantare, din care să se plătească direct creditorii din cadrul Comunităților, poate răspunde acestei necesități.

(4)

În conformitate cu Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară adoptat la 17 mai 2006 (4), finanțarea fondului de garantare este prevăzută ca o cheltuială obligatorie la bugetul general al Uniunii Europene, în perioada 2007-2013.

(5)

Există mecanisme pentru a onora garanțiile atunci când se face apel la ele, în special prin recurgerea temporară la disponibilitățile de numerar, potrivit dispozițiilor articolului 12 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2000/597/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunităților (5).

(6)

Fondul de garantare ar trebui să fie constituit prin vărsăminte treptate de resurse. Fondul ar urma să primească și dobânda aferentă plasamentelor făcute din disponibilitățile sale, precum și sumele recuperate de la debitorii care nu și-au achitat datoriile și pentru care fondul a onorat deja garanția.

(7)

Experiența funcționării Fondului de garantare indică faptul că un raport de 9 % între resursele fondului și obligațiile garantate, în special, la care se adaugă dobânda neplătită datorată, ar fi suficient.

(8)

Pentru atingerea sumei țintă estimate, apar ca suficiente vărsăminte reprezentând 9 % din valoarea fiecărei operațiuni către fondul de garantare. Ar trebui definite modalitățile de plată a acestor vărsăminte.

(9)

În cazul în care fondul de garantare depășește suma țintă, excedentul ar trebui să fie rambursat la bugetul general al Uniunii Europene.

(10)

Este util ca gestiunea financiară a fondului de garantare să fie încredințată Băncii Europene de Investiții (denumită în continuare „BEI”). Gestiunea financiară a fondului ar trebui să facă obiectul controlului Curții de Conturi, potrivit unor proceduri convenite de către Curtea de Conturi, Comisie și BEI.

(11)

Comunitățile au acordat și au garantat împrumuturi acordate țărilor în curs de aderare sau pentru proiecte executate în țările respective. Aceste împrumuturi și garanții sunt acoperite din fondul de garantare și vor rămâne în derulare sau în vigoare și după data aderării. De la acea dată, acestea vor înceta să constituie acțiuni externe ale Comunităților și, în consecință, ar trebui acoperite direct din bugetul general al Uniunii Europene și nu din fondul de garantare.

(12)

Fondul de garantare acoperă neîndeplinirea obligațiilor de plată de către beneficiarii împrumuturilor acordate de BEI, garantate de Comunități în cadrul mandatului extern al BEI. Mai mult, în conformitate cu mandatul extern al BEI menționat, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2007, fondul ar trebui să acopere și neîndeplinirea obligațiilor de plată de către beneficiarii garanțiilor pentru împrumuturile acordate de BEI pentru care Comunitățile furnizează o garanție.

(13)

Pentru adoptarea prezentului regulament, tratatele nu prevăd alte atribuții în afara celor care reies din articolul 308 din Tratatul CE și articolul 203 din Tratatul CEEA,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se constituie un fond de garantare (denumit în continuare „fondul”), ale cărui resurse se utilizează pentru rambursarea creditorilor Comunităților, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către beneficiarul unui împrumut acordat sau garantat de Comunități, ori al unei garanții pentru un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții (denumită în continuare „BEI”) pentru care Comunitățile furnizează o garanție.

Operațiunile de împrumut și garantare menționate la primul paragraf, denumite în cele ce urmează „operațiuni”, sunt cele realizate în beneficiul unui stat terț sau în scopul finanțării unor proiecte în state terțe.

Toate operațiunile întreprinse în favoarea unei țări terțe sau pentru finanțarea de proiecte într-o țară terță se exclud din domeniul de aplicare a prezentului regulament de la data aderării respectivei țări la Uniunea Europeană.

Articolul 2

Fondul este alimentat prin:

o plată anuală din bugetul general al Uniunii Europene, în temeiul articolelor 5 și 6;

dobânda aferentă plasamentelor financiare făcute din disponibilitățile fondului;

sumele recuperate de la debitorii ce nu și-au achitat datoria, pentru care fondul a onorat deja garanția.

Articolul 3

Fondul trebuie să ajungă la un nivel corespunzător (denumit în cele ce urmează „suma țintă”).

Suma țintă este de 9 % din totalul obligațiilor comunitare de capital datorate și neachitate care decurg din fiecare operațiune, majorată cu dobânda datorată și neachitată.

Pe baza diferenței n–1 de la sfârșitul anului dintre suma țintă și valoarea activelor nete ale fondului, calculată la începutul anului n, excedentul se rambursează printr-o singură operațiune într-o poziție specială din declarația de venituri din bugetul general al Uniunii Europene pe anul n+1.

Articolul 4

Ca urmare a aderării unui nou stat membru la Uniunea Europeană, suma indicativă se reduce cu o valoare calculată pe baza operațiunilor menționate la articolul 1 al treilea paragraf.

Pentru a calcula valoarea reducerii, rata procentuală menționată la articolul 3 al doilea paragraf, aplicabilă la data aderării, se aplică la suma acestor operațiuni aflate în derulare la data respectivă.

Excedentul se raportează într-o rubrică specială în contul de venit din bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 5

Pe baza diferenței n–1 de la sfârșitul anului dintre suma țintă și valoarea activelor nete ale fondului, calculată la începutul anului n, se aprovizionează fondul cu valoarea provizionului necesar printr-o singură operațiune efectuată în anul n+1, din bugetul general al Uniunii Europene.

Articolul 6

(1)   În cazul în care, ca urmare a neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații de plată, activarea garanțiilor pe parcursul anului n–1 depășește 100 de milioane de euro, suma care depășește pragul de 100 de milioane de euro se rambursează fondului în tranșe anuale începând cu anul n+1 și continuând în anii următori până la rambursarea totală (mecanismul de uniformizare). Mărimea tranșei anuale reprezintă cea mai mică dintre sumele următoare:

100 de milioane de euro; sau

suma de plată rămasă în conformitate cu mecanismul de uniformizare.

Orice sumă rezultată din activarea garanțiilor în anii precedenți anului n–1 care nu a fost încă total rambursată datorită mecanismului de uniformizare, se rambursează înainte de activarea mecanismului de uniformizare pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată intervenite în cursul anului n–1 sau în anii următori. Aceste sume de plată rămase se scad în continuare din suma maximă anuală de recuperat din bugetul general al Uniunii Europene prin aplicarea mecanismului de uniformizare, până la rambursarea totală a sumei datorate fondului.

(2)   Calculele bazate pe mecanismul de uniformizare sunt efectuate separat de calculele menționate la articolul 3 al treilea paragraf și la articolul 5. Cu toate acestea, acestea constituie împreună un singur transfer anual. Sumele de plată din bugetul general al Uniunii Europene conform mecanismului de uniformizare se consideră a fi active nete ale fondului pentru efectuarea calculelor în temeiul articolelor 3 și 5.

(3)   În cazul în care, din cauza activării garanțiilor ca urmare a unuia sau a mai multor evenimente majore de neîndeplinire a obligațiilor de plată, resursele fondului scad până la un nivel de sub 80 % din suma țintă, Comisia informează autoritatea bugetară în acest sens.

(4)   În cazul în care, din cauza activării garanțiilor ca urmare a unuia sau a mai multor evenimente majore de neîndeplinire a obligațiilor de plată, resursele fondului scad până la un nivel de sub 70 % din suma țintă, Comisia prezintă un raport privind măsurile excepționale care se impun pentru realimentarea fondului.

Articolul 7

Comisia încredințează BEI gestiunea financiară a fondului, în cadrul unui mandat în numele Comunităților.

Articolul 8

Până la data de 31 mai a următorului exercițiu financiar, Comisia înaintează Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi un raport anual privind situația fondului și gestionarea acestuia în anul precedent.

Articolul 9

Contul de venituri și cheltuieli și bilanțul fondului se anexează la contul de venituri și cheltuieli și la bilanțul Comunităților.

Articolul 10

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2728/94 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut în anexa II.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  Avizul din 18 noiembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 293, 12.11.1994, p. 1.

(3)  A se vedea anexa I.

(4)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 130, 31.5.2000, p. 1.


ANEXA I

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2728/94 al Consiliului

(JO L 293, 12.11.1994, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1149/1999 al Consiliului

(JO L 139, 2.6.1999, p. 1).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2273/2004 al Consiliului

(JO L 396, 31.12.2004, p. 28).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 89/2007 al Consiliului

(JO L 22, 31.1.2007, p. 1).


ANEXA II

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2728/94

Prezentul regulament

Articolele 1, 2 și 3

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 3a

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10 primul paragraf

Articolul 11

Articolul 10 al doilea paragraf

Anexa I

Anexa II


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 481/2009 AL COMISIEI

din 9 iunie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 482/2009 AL COMISIEI

din 8 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și a Regulamentului (CE) nr. 883/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (1), în special articolul 91,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special articolul 42,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care instituie cadrul juridic pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR în întreaga Comunitate, a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 473/2009 al Consiliului [de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și a Regulamentului 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune (Regulamentul Consiliului privind banda largă)] (3) pentru a ține seama de Planul european de redresare economică, aprobat de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 11 și 12 decembrie 2008.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei (4) trebuie completat cu norme de aplicare detaliate suplimentare.

(3)

Articolul 70 alineatul (4b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 permite statelor membre să aplice rate mai ridicate de cofinanțare prin FEADR pe parcursul anului 2009, sub rezerva respectării ratei globale a contribuției FEADR, astfel cum este prevăzută la articolul 70 alineatul (3) din regulamentul respectiv, pe durata întregii perioade de programare. Este necesar să se stabilească procedura prin care statele membre să poată utiliza această posibilitate, precum și mecanismul prin care să se asigure faptul că rata globală a contribuției FEADR va fi respectată pe durata întregii perioade de programare.

(4)

Pentru a facilita implementarea strategiilor de dezvoltare locală și, în special, funcționarea grupurilor de acțiune locală, astfel cum sunt definite la articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, trebuie prevăzută posibilitatea de a achita plăți în avans pentru costurile curente aferente acestora.

(5)

Ținând seama de beneficiul ecologic general care rezultă din transferul unei exploatații sau al unei părți a acesteia către o organizație care are drept obiectiv gestionarea resurselor naturale, trebuie să li se permită statelor membre să îl scutească pe beneficiar de rambursare în cazul în care organizația nu preia angajamentul luat de acesta ca o condiție de acordare a ajutorului.

(6)

Trebuie facilitată efectuarea operațiunilor legate de investiții aferente întreținerii, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului natural și dezvoltării spațiilor de mare valoare naturală, prevăzute la articolul 57 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Prin urmare, statelor membre trebuie să li se permită să stabilească nivelul ajutorului acordat pentru aceste operațiuni pe bază de costuri standard și de ipoteze standard privind pierderile de venituri, astfel cum se prevede deja pentru operațiuni similare la articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

(7)

Pentru a permite statelor membre să beneficieze de articolul 70 alineatul (4b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, trebuie adaptate regulile de calculare a contribuției Comunității în contextul conturilor FEADR, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 883/2006 (5).

(8)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1974/2006 și (CE) nr. 883/2006 trebuie modificate în consecință.

(9)

Prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu 1 ianuarie 2009, pentru a păstra coerența cu data de la care se aplică Regulamentul (CE) nr. 473/2009 [Regulamentul Consiliului privind banda largă], completat de dispozițiile prezentului regulament. Această aplicare retroactivă nu trebuie să încalce principiul certitudinii juridice a beneficiarilor interesați.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală și al Comitetului pentru fonduri agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

După litera (b) se inserează următoarea literă:

„(ba)

modificările planului de finanțare referitor la implementarea articolului 70 alineatul (4b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

alte modificări care nu sunt prevăzute la literele (a), (b) și (ba) de la prezentul alineat.”;

2.

După articolul 8 se inserează următorul articol:

„Articolul 8a

(1)   Statele membre care intenționează să efectueze modificări în ceea ce privește implementarea articolului 70 alineatul (4b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 transmit Comisiei un plan de finanțare modificat care conține ratele majorate ale contribuției FEADR ce urmează a fi aplicate în 2009.

Procedura prevăzută la articolul 9 din prezentul regulament se aplică modificărilor comunicate în conformitate cu primul paragraf.

(2)   După primirea ultimei declarații a cheltuielilor pentru anul 2009, care trebuie depusă până cel târziu la 31 ianuarie 2010, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei (6), Comisia calculează ratele maxime ale contribuției FEADR aplicabile pentru restul perioadei de programare, în vederea respectării ratelor globale maxime ale contribuției FEADR, astfel cum se prevede la articolul 70 alineatele (3) și (4) din Regulamentul 1698/2005. Detaliile și rezultatul calculului respectiv sunt comunicate statelor membre până la 15 februarie 2010.

(3)   Statele membre transmit Comisiei, până la 15 martie 2010, un nou plan de finanțare care conține noile rate ale contribuției FEADR pentru restul perioadei de programare, ținând seama de ratele maxime calculate de Comisie în conformitate cu alineatul (2).

În cazul în care un stat membru nu transmite noul plan de finanțare până la data menționată anterior sau în cazul în care planul de finanțare transmis nu respectă ratele maxime calculate de Comisie, acestea din urmă devin în mod automat aplicabile programului de dezvoltare rurală al statului respectiv, de la declararea cheltuielilor achitate de agenția de plată pe durata primului trimestru al anului 2010 și până la realizarea unui plan de finanțare revizuit, compatibil cu ratele de cofinanțare calculate de Comisie.

3.

Articolul 38 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 38

(1)   Costurile de funcționare ale grupurilor de acțiune locală, prevăzute la articolul 63 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sunt eligibile pentru sprijin comunitar în limita a 20 % din valoarea totală a cheltuielilor publice legate de strategia de dezvoltare locală.

(2)   Grupurile de acțiune locală pot solicita agențiilor de plăți competente achitarea unui avans în cazul în care se include în programul de dezvoltare rurală o astfel de posibilitate. Valoarea acestor avansuri nu trebuie să depășească 20 % din ajutorul public legat de costurile aferente funcționării, iar achitarea acestora este condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente care corespunde procentului de 110 % din valoarea avansului. Garanția se eliberează cel târziu la data încheierii strategiei de dezvoltare locală.

Articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 (7) nu se aplică plății menționate la primul paragraf.

4.

La articolul 44 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

„(c)

în cazul în care exploatația unui beneficiar este transferată, în întregime sau parțial, unei organizații care are drept obiectiv principal gestionarea resurselor naturale în vederea conservării mediului, cu condiția ca transferul să vizeze utilizarea permanentă a terenului în scopul conservării naturii și să fie asociat unui beneficiu ecologic semnificativ.”;

5.

La articolul 53, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   După caz, statele membre pot stabili nivelul ajutorului prevăzut la articolele 31, 37-41 și 43-49 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 pe bază de costuri standard și de ipoteze standard privind pierderile de venituri.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de fond și procedurale privind ajutoarele de stat, primul alineat se aplică, de asemenea, investițiilor asociate întreținerii, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului natural și dezvoltării spațiilor de mare valoare naturală, astfel cum se prevede la articolul 57 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.”;

6.

Anexele II și VII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

La articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 se adaugă paragraful al doilea, după cum urmează:

„Prin derogare de la primul paragraf, pentru cheltuielile achitate de statele membre în perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2009, contribuția Comunității se calculează pe baza planului de finanțare aflat în vigoare în ultima zi a perioadei de referință.”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 144, 9.6.2009, p. 3.

(4)  JO L 368, 23.12.2006, p. 15.

(5)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(6)  OJ L 171, 23.6.2006, p. 1”;

(7)  OJ L 368, 23.12.2006, p. 74.”;


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa II partea A, punctul 6.3 se înlocuiește cu următorul text:

„6.3.

Bugetul orientativ legat de operațiunile menționate la articolul 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013 [articolul 16a alineatul (3) litera (b) în limita cuantumurilor menționate la articolul 69 alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005].

Axa/Măsura

Contribuția FEADR pentru 2009-2013

Axa 1

Măsura 111

Măsura …

Total axa 1

Axa 2

Măsura 211

Măsura …

Total axa 2

Axa 3

Măsura 311

Măsura 321

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Măsura …

Total axa 3

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Axa 4

Măsura 411

Măsura 413

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Măsura …

Total axa 4

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Total program

 

Total axele 1, 2, 3 și 4 privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Total axele 3 și 4 privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005”

 

2.

Anexa VII partea A se modifică după cum urmează:

(a)

La punctul 2, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Fiecare stat membru care, în conformitate cu articolul 69 alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, primește resurse financiare suplimentare trebuie să includă pentru prima dată în raportul anual pe care urmează să îl depună în 2010, un capitol separat care să cuprindă cel puțin aceeași analiză cu cea menționată la primul paragraf, în ceea ce privește operațiunile legate de prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) din Regulamentul respectiv.”;

(b)

Punctul 3a se înlocuiește cu următorul text:

„3a.

Execuția financiară a programului în ceea ce privește operațiunile legate de noile provocări și de noua infrastructură de bandă largă, oferind, pentru fiecare măsură, o declarație a cheltuielilor achitate beneficiarilor după 1 ianuarie 2009 pentru tipurile de operațiuni menționate la articolul 16a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și în limita cuantumurilor menționate la articolul 69 alineatul (5a) din respectivul regulament.

Tabelul cu rezumatul execuției financiare a acestor tipuri de operațiuni conține cel puțin următoarele informații:

Axă/Măsură

Plata anuală – anul N

Plăți cumulate – din anul 2009 până în anul N

Măsura 111

Măsura …

 

 

Total axa 1

Măsura 211

Măsura …

 

 

Total axa 2

Măsura 311

Măsura 321

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

 

 

Măsura …

 

 

Total axa 3

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

 

Măsura 411

 

Măsura 413

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

 

 

Măsura …

 

 

Total axa 4

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Total program

Total axele 1, 2, 3 și 4 privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Total axele 3 și 4 privind prioritățile enumerate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

…”


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/23


REGULAMENTUL (CE) NR. 483/2009 AL COMISIEI

din 9 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 820/2008 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul siguranței aviației civile (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2320/2002, Comisia trebuie să adopte, dacă este necesar, măsuri de implementare a standardelor comune de bază în domeniul securității aviației pe întreg teritoriul Comunității. Aceste măsuri detaliate sunt enunțate de Regulamentul (CE) nr. 820/2008 al Comisiei (2).

(2)

Măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 820/2008 în ceea ce privește restricțiile referitoare la lichidele transportate de către pasagerii care sosesc din țări terțe și care fac escală în aeroporturi comunitare sunt supuse revizuirii pentru a ține seama de progresele tehnice, de implicațiile cu privire la funcționarea aeroporturilor și de impactul asupra pasagerilor.

(3)

Revizuirea a demonstrat că restricțiile referitoare la lichidele transportate de către pasagerii care sosesc din țări terțe și care fac escală în aeroporturi comunitare creează unele dificultăți operaționale în aceste aeroporturi și provoacă neplăceri pasagerilor implicați.

(4)

Comisia a verificat în principal anumite standarde de securitate aplicabile pe aeroporturile din anumite țări terțe și a ajuns la concluzia că acestea sunt satisfăcătoare, țările respective având o bună tradiție de cooperare cu Comunitatea și cu statele membre. Pe această bază, Comisia a decis să ia măsuri în vederea remedierii problemelor sus-menționate, în cazul pasagerilor care transportă lichide provenind de pe aeroporturile din respectivele țări.

(5)

Este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 820/2008.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Apendicele 1 la Regulamentul (CE) nr. 820/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 355, 30.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 221, 19.8.2008, p. 8.


ANEXĂ

La apendicele 1 se adaugă următorul text:

„—

Republica Coreea:

Aeroportul Seoul Incheon (ICN)

Aeroportul Pusan Gimhae (PUS)”.


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 484/2009 AL COMISIEI

din 9 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în ceea ce privește măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (1), în special articolul 51 alineatul (4), articolul 74 alineatul (4) și articolul 91,

întrucât:

(1)

În urma modificării Regulamentului (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiționalității, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului și de aplicare a ecocondiționalității în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (2), trimiterile la regulamentul respectiv conținute în Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 al Comisiei (3) ar trebui actualizate.

(2)

În plus, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (4) se aplică de la 1 ianuarie 2009. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 ar trebui adaptat pentru a se lua în considerare trimiteri la Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(3)

Experiența a arătat că în Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 există lacune care ar trebui remediate și dispoziții caduce care ar trebui eliminate pentru a asigura înțelegerea corectă și coerența textului.

(4)

Anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 796/2004, precum cele de la articolul 23a care permit anunțarea controalelor la fața locului, cele de la articolul 68 care definesc excepțiile de la aplicarea reducerilor și a excluderilor și cele de la articolul 71 alineatul (2) ar trebui să fie general aplicabile în sensul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

(5)

Din motive de claritate, la aplicarea normelor de control cu privire la sprijinul pentru dezvoltare rurală în ceea ce privește anumite măsuri din cadrul axei 2 și al axei 4, prevăzut în partea II titlul I din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006, ar trebui să se facă referire la definiția și principiile parcelelor agricole, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(6)

În ceea ce privește controalele la fața locului referitoare la măsura prevăzută la articolul 36 litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ar trebui să se clarifice faptul că cerința minimă de 5 % trebuie îndeplinită la nivelul măsurii.

(7)

Experiența a arătat că este necesar să fie clarificate anumite dispoziții, în special în ceea ce privește reducerile, în caz de supradeclarare, ale anumitor măsuri pe suprafață sau pe număr de animale, precum și în ceea ce privește acumularea reducerilor.

(8)

Din motive de claritate, anumite mențiuni referitoare la anul FEADR (Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală) ar trebui înlocuite cu mențiuni referitoare la anul calendaristic.

(9)

Dispoziția din Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 cu privire la selectarea eșantionului de control pentru verificarea ecocondiționalității ar trebui reformulată pentru a se ține seama de modificarea articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și ar trebui adăugat un nou mecanism pentru a crește eficacitatea sistemului de control.

(10)

Pentru a asigura aplicarea coerentă a reducerilor în cazuri de neglijență sau de neconformitate intenționată, este necesar să se specifice domeniul de ecocondiționalitate în care trebuie încadrate cerințele minime referitoare la utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor menționate la articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(11)

Ordinea reducerilor care trebuie aplicate în cazurile de acumulare a reducerilor în contextul verificării ecocondiționalității ar trebui modificată pentru a asigura o succesiune mai coerentă.

(12)

Pentru a include măsurile nelegate de suprafață sau de animale, ar trebui introdusă cerința de a întocmi un raport de control referitor la controalele la fața locului cu privire la sprijinul în cadrul axei 1 și al axei 3 și cu privire la anumite măsuri din cadrul axei 2 și al axei 4.

(13)

Experiența a arătat că este necesar să se clarifice cerințele de notificare anuală.

(14)

Informațiile cu privire la rezultatele controalelor de orice tip ar trebui puse la dispoziția tuturor agențiilor de plată responsabile cu gestionarea diferitelor scheme de sprijin, astfel încât acestea să poată aplica în același timp reducerile în materie de ecocondiționalitate și eligibilitate în cazul în care constatările justifică acest lucru.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 ar trebui modificat în consecință.

(16)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2010 pentru ca statele membre să dispună de suficient timp pentru a-și ajusta procedurile de control și pentru a evita problemele de raportare care ar putea apărea în cazul în care aplicarea ar începe la mijlocul anului. Cu toate acestea, în vederea păstrării certitudinii juridice, derogarea privind reducerile în temeiul articolului 138 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime (5), aplicabilă beneficiarilor din statele membre care aplică schema de plată unică pe suprafață, ar trebui menținută pentru cererile de ajutor referitoare la anul calendaristic 2009.

(17)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 796/2004

Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice ale prezentului regulament, articolele 5, 22, 23, 23a alineatul (1), 68, 69, 71 alineatul (2) și 73 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis.”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 796/2004

Articolul 2 alineatele (10), (22) și (23), articolul 9, articolul 14 alineatul (1a) și articolele 18 și 21 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis în sensul prezentului titlu.

Articolul 2 punctul 1a, articolul 6 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică, de asemenea, mutatis mutandis. Cu toate acestea, în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 36 litera (b) punctele (iii), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot institui sisteme alternative adecvate pentru a permite identificarea unică a terenurilor care urmează să beneficieze de ajutor.”

3.

La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Articolul 11 alineatul (3) și articolele 12, 15 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis cererilor de plată care intră sub incidența prezentului titlu. În afara informațiilor menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menționat anterior, cererea de plată mai include informațiile prevăzute de dispoziția respectivă cu privire la terenurile neagricole care fac obiectul unei cereri de ajutor.”

4.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Numărul total al controalelor la fața locului cu privire la cererile de plată depuse în cursul fiecărui an calendaristic acoperă cel puțin 5 % din totalul beneficiarilor care și-au asumat un angajament în cadrul uneia sau al mai multor măsuri care intră în sfera de aplicare a prezentului titlu. Cu toate acestea, în cazul măsurii prevăzute la articolul 36 litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, această cerință minimă trebuie îndeplinită la nivelul măsurii.

Solicitanții considerați neeligibili pentru primirea ajutoarelor în urma controalelor administrative nu se includ în numărul total de beneficiari menționați la primul paragraf.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Eșantionul de control menționat la alineatul (1) primul paragraf se selectează în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.”

5.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Baza de calcul a ajutoarelor în ceea ce privește măsurile pe suprafață se stabilește în conformitate cu articolul 50 alineatele (1), (3) și (7) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

În sensul aplicării prezentului articol, se consideră că suprafețele declarate de un beneficiar, pentru care acesta primește același cuantum de ajutor în cadrul unei anumite măsuri pe suprafață, constituie o grupă de culturi. Cu toate acestea, în cazul în care valorile ajutorului sunt descrescătoare, se ia în considerare media acestor valori în raport cu suprafețele declarate respective.

În cazul în care s-a stabilit o limită maximă sau un plafon pentru suprafața eligibilă pentru ajutor, numărul de hectare înscris în cererea de ajutor se reduce până la limita sau plafonul respectiv.

(2)   În cazul în care suprafața declarată pentru plată pentru grupa de culturi în cauză depășește suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, ajutorul se calculează pe baza suprafeței determinate din care se scade dublul diferenței, în cazul în care această diferență depășește fie 3 %, fie două hectare, dar este mai mică de 20 % din suprafața determinată.

În cazul în care diferența este mai mare de 20 % din suprafața determinată, nu se acordă niciun ajutor pentru grupa de culturi în cauză.

În cazul în care diferența este mai mare de 50 %, beneficiarul este exclus încă o dată de la primirea ajutorului, până la o valoare egală cu diferența dintre suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.”;

(b)

alineatul (3) se elimină;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prin derogare de la alineatul (2) și de la alineatul (3) primul paragraf, pentru beneficiarii din statele membre care aplică schema de plată unică pe suprafață în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (6) și în cazul în care diferența dintre suprafața declarată și suprafața determinată depășește 3 %, dar este mai mică de 30 % din suprafața determinată, suma care urmează să se acorde se reduce, în ceea ce privește cererile de ajutor pentru anul calendaristic 2009, cu dublul diferenței constatate.

În cazul în care diferența este mai mare de 30 % din suprafața determinată, nu se acordă niciun ajutor pentru anul calendaristic 2009.

(d)

alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   În cazul în care diferențele dintre suprafața declarată și cea determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 sunt rezultatul neregulilor comise intenționat, beneficiarul este exclus de la ajutorul la care ar fi avut dreptul în conformitate cu articolul menționat pentru anul calendaristic în cauză și pentru măsura pe suprafață respectivă, în cazul în care diferența în cauză depășește 0,5 % din suprafața determinată sau un hectar.

În plus, în cazul în care diferența respectivă depășește 20 % din suprafața determinată, beneficiarul este exclus încă o dată de la primirea ajutorului, până la o valoare egală cu diferența dintre suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(6)   Suma rezultată din excluderile prevăzute la alineatul (2) al treilea paragraf și la alineatul (5) din prezentul articol se reține din plățile care urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 sau al Regulamentului (CE) nr. 73/2009, la care beneficiarul în cauză are dreptul pe baza cererilor de ajutor depuse pe parcursul celor trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic în care s-a făcut constatarea. În cazul în care suma nu poate fi reținută integral din plățile respective, soldul rămas se anulează.”

6.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Baza de calcul pentru ajutoarele din cadrul măsurilor pe număr de animale se stabilește în conformitate cu articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la articolul 59 alineatul (2) al treilea paragraf și de la articolul 59 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, suma care rezultă din excludere se reține din plățile care urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 sau al Regulamentului (CE) nr. 73/2009, la care beneficiarul în cauză are dreptul pe baza cererilor de ajutor depuse pe parcursul celor trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic în care s-a făcut constatarea. În cazul în care suma nu poate fi reținută integral din plățile respective, soldul rămas se anulează.”

7.

Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care nerespectarea rezultă din nereguli comise intenționat, beneficiarul este exclus de la măsura respectivă atât pe durata anului calendaristic în cauză, cât și pe durata anului calendaristic următor.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

8.

La articolul 19, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Articolul 4 alineatul (2) și articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum și articolul 2 punctele 2, 2a și 31-36 și articolele 41, 42, 43, 46, 47 și 48 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică controalelor privind ecocondiționalitatea.”

9.

Articolele 20 și 21 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 20

Controale la fața locului

(1)   Cu privire la cerințele și normele care intră în responsabilitatea sa, autoritatea de control competentă efectuează controale la fața locului asupra a cel puțin 1 % din totalul beneficiarilor care depun cereri de plată în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(2)   Se aplică articolul 44 alineatul (1) paragrafele al doilea și al treilea și articolul 44 alineatele (1a) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Articolul 21

Selectarea eșantionului de control

(1)   La selectarea eșantionului de control în vederea efectuării controalelor la fața locului menționate la articolul 20 din prezentul regulament, se aplică articolului 45 alineatele (1), (1a) și (1b) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(2)   Eșantioanele de beneficiari care urmează să fie controlate în conformitate cu articolul 20 se selectează dintre eșantioanele de beneficiari care au fost deja selectate în temeiul articolului 12 și cărora li se aplică cerințele sau normele relevante.

(3)   Cu toate acestea, eșantioanele de beneficiari care urmează să fie controlate în conformitate cu articolul 20 din prezentul regulament pot fi selectate din rândul populației de beneficiari care depun cereri de plată în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și care au obligația de a respecta cerințele și normele respective.

(4)   Se poate lua decizia de a combina procedurile stabilite la alineatele (2) și (3), în cazul în care o asemenea combinare mărește eficacitatea sistemului de control.”

10.

La articolul 22, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum și articolul 2 punctele 2, 2a și 31-36, articolul 41 și articolul 65 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică reducerilor sau excluderilor care se aplică în cazurile de neconformitate constatate.”

11.

Articolele 23 și 24 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 23

Calcularea reducerilor și a excluderilor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, atunci când se constată un caz de neconformitate, se aplică o reducere la suma totală a ajutorului acordat sau care trebuie acordat beneficiarului în cauză în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din regulamentul menționat, pe baza cererilor de plată pe care acesta le-a depus sau le va depune în cursul anului calendaristic în care s-a făcut constatarea.

În cazul în care neconformitatea se datorează neglijenței beneficiarului, reducerea se calculează în conformitate cu normele stabilite la articolul 66 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

În cazul în care neconformitatea are caracter intenționat, reducerea se calculează în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(2)   În scopul calculării reducerii menționate la alineatul (1), cerințele minime referitoare la utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, definite la articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, se consideră ca aparținând domeniului «mediu» și, respectiv, domeniului «sănătate publică, sănătatea animalelor și a plantelor», definite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Fiecare dintre ele este echivalată cu un «act» în sensul articolului 2 punctul 32 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Articolul 24

Acumularea reducerilor

În cazul în care se acumulează mai multe reduceri, acestea se aplică mai întâi în conformitate cu articolele 16 sau 17 din prezentul regulament, apoi în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament, apoi pentru depunerea cu întârziere în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, apoi în conformitate cu articolul 14 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și, în cele din urmă, în conformitate cu articolele 22 și 23 din prezentul regulament.”

12.

Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cheltuielile supuse controlului reprezintă cel puțin 4 % din cheltuielile publice eligibile care au fost declarate Comisiei în fiecare an calendaristic și cel puțin 5 % din cheltuielile publice eligibile declarate Comisiei pe parcursul întregii perioade de programare.”;

(b)

alineatul (5) se elimină.

13.

La articolul 28 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

dacă cererile de plată depuse de beneficiari pot fi justificate prin documentele contabile sau prin alte documente deținute de organismele sau întreprinderile care pun în aplicare operațiunile subvenționate;”.

14.

Se introduce următorul articol 28a:

„Articolul 28a

Raportul de control

Controalele la fața locului efectuate în temeiul prezentei secțiuni fac obiectul unui raport de control. Articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis.”

15.

La articolul 30, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Controalele ex post acoperă în fiecare an calendaristic cel puțin 1 % din cheltuielile publice eligibile corespunzătoare operațiunilor menționate la alineatul (1), pentru care plata finală s-a efectuat din FEADR. Aceste controale se efectuează în termen de douăsprezece luni de la încheierea anului calendaristic respectiv.”

16.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, nu se aplică nicio reducere dacă beneficiarul poate demonstra că nu se află în culpă pentru includerea sumei neeligibile.

Reducerile se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate în conformitate cu articolele 27 și 30.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care se stabilește că un beneficiar a făcut în mod deliberat o declarație falsă, operațiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului din FEADR, iar orice sume deja plătite pentru operațiunea respectivă se recuperează. În afară de aceasta, beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în cadrul aceleiași măsuri pe durata anului calendaristic în cauză și a anului calendaristic următor.”;

(c)

alineatul (3) se elimină.

17.

Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 34

Notificări

Statele membre trimit Comisiei în fiecare an, până la 15 iulie, un raport care cuprinde:

(a)

rezultatele controalelor cu privire la cererile de plată depuse în temeiul titlului I în cursul anului calendaristic precedent, cu referire, în special, la următoarele elemente:

(i)

numărul cererilor de plată pentru fiecare măsură, suma totală supusă controlului pentru aceste cereri, precum și suprafața totală și numărul total de animale care au făcut obiectul controalelor la fața locului în temeiul articolelor 12 și 20;

(ii)

în cazul ajutoarelor pe suprafață, suprafața totală defalcată pe fiecare schemă de ajutor;

(iii)

în cazul măsurilor pe număr de animale, numărul total de animale defalcat pe fiecare schemă de ajutor;

(iv)

rezultatele controalelor efectuate, cu precizarea reducerilor și a excluderilor aplicate în conformitate cu articolele 16, 17, 18 și 23;

(b)

rezultatele controalelor administrative cu privire la măsurile în temeiul titlului II, efectuate în cursul anului calendaristic precedent în conformitate cu articolul 26, precum și reducerile și excluderile aplicate în conformitate cu articolul 31;

(c)

rezultatele controalelor la fața locului cu privire la măsurile în temeiul titlului II, reprezentând cel puțin 4 % din cheltuielile publice care au fost declarate Comisiei în cursul anului calendaristic precedent în conformitate cu articolul 27, precum și reducerile și excluderile aplicate în conformitate cu articolul 31;

(d)

rezultatele controalelor ex post efectuate în cursul anului calendaristic precedent în conformitate cu articolul 30, cu precizarea numărului de controale realizate, a sumei cheltuielilor supuse controlului, precum și a reducerilor și excluderilor aplicate în conformitate cu articolul 31.”

18.

Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 36

Raportarea către agențiile de plată a controalelor efectuate

(1)   În cazul în care, pentru un beneficiar, mai multe agenții de plată sunt responsabile cu gestionarea diferitelor plăți prevăzute la articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și la articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și la articolele 11, 12 și 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (7), statele membre se asigură că neconformitățile constatate și, după caz, reducerile și excluderile corespunzătoare sunt aduse la cunoștința tuturor agențiilor de plată implicate în gestionarea plăților respective.

(2)   În cazul în care controalele nu se efectuează de către agenția de plată, statul membru se asigură că aceasta primește suficiente informații privind controalele realizate. Definirea propriilor necesități de informare îi revine agenției de plată.

Informațiile menționate la primul paragraf pot fi un raport privind fiecare control efectuat sau, după caz, se pot constitui într-un raport de sinteză.

(3)   Se păstrează o pistă de audit suficientă. O descriere cu titlu indicativ a cerințelor unei piste de audit satisfăcătoare figurează în anexă.

(4)   Agenția de plată are dreptul să verifice calitatea controalelor efectuate de alte organisme și să primească orice alte informații de care are nevoie pentru a-și exercita funcțiile.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010, cu excepția articolului 1 punctul 5 litera (c), care se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

(3)  JO L 368, 23.12.2006, p. 74.

(4)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(5)  JO L 345, 20.11.2004, p. 1.

(6)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.”

(7)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.”


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 485/2009 AL COMISIEI

din 9 iunie 2009

de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește acidul tiludronic și fumaratul de fier

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală (1), în special articolul 3,

având în vedere avizele Agenției Europene pentru Medicamente elaborate de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Toate substanțele farmacologic active utilizate în Comunitate în medicamentele de uz veterinar destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare ar trebui evaluate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(2)

În prezent, substanța acid tiludronic sub formă de sare disodică este inclusă în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 doar pentru uz intravenos la specia Equidae.

(3)

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (denumit în continuare „CMV”) a primit o solicitare de extindere a rubricii actuale rezervate acidului tiludronic sub formă de sare disodică pentru a include și păsările de crescătorie. În urma examinării datelor disponibile privind studiile privind reziduurile în cazul păsărilor de crescătorie, CMV a concluzionat că nu este necesară stabilirea unor limite maxime de reziduuri (denumite în continuare „LMR”) pentru acidul tiludronic sub formă de sare disodică destinat păsărilor de curte.

(4)

Cu toate acestea, ținând seama de faptul că studiile privind reziduurile au fost efectuate doar după administrarea subcutanată și având în vedere că la 12-24 de ore de la administrare cantitatea de reziduuri din țesuturi, inclusiv din zona injecției, ar reprezenta 88 % din doza zilnică admisă estimată, CMV a concluzionat că extinderea era posibilă numai în cazul administrării pe cale parenterală și numai în cazul păsărilor ouătoare și de reproducție. Prin urmare, actuala rubrică din anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 pentru acidul tiludronic sub formă de sare disodică ar trebui modificată, astfel încât această substanță să poată fi utilizată pentru administrarea pe cale parenterală în cazul speciilor de păsări de crescătorie (păsări ouătoare și de reproducție).

(5)

În prezent, substanța fumarat de fier nu este inclusă în anexele la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(6)

CMV a primit o solicitare de a examina dacă este adecvat ca fumaratul de fier să facă obiectul evaluărilor efectuate în cazul altor săruri de fier incluse în rubricile din anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, utilizate la toate speciile producătoare de alimente.

(7)

În urma examinării evaluărilor efectuate și ținând cont că acidul fumaric este un aditiv alimentar acceptat în conformitate cu Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), CMV a concluzionat că evaluările efectuate pentru substanțele incluse în rubricile din anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 ar trebui să se aplice și fumaratului de fier. CMV consideră că nu este necesară o evaluare suplimentară pentru fumaratul de fier și că nu este cazul să se stabilească o LMR pentru fumaratul de fier. Comitetul a recomandat includerea în anexa II a substanței menționate, pentru toate speciile producătoare de alimente. Prin urmare, această substanță ar trebui inclusă în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 pentru toate speciile producătoare de alimente.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Ar trebui prevăzut un termen suficient înainte de punerea în aplicare a prezentului regulament pentru a permite statelor membre să efectueze modificări, care se pot dovedi necesare ca urmare a prezentului regulament, ale autorizațiilor de introducere pe piață a respectivelor medicamente de uz veterinar, care au fost acordate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (3).

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 9 august 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 61, 18.3.1995, p. 1.

(3)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică după cum urmează:

(a)

La punctul 2, textul din rubrica „Acid tiludronic, sare disodică” se înlocuiește cu următorul text:

2.   Compuși organici

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Specii de animale

Alte dispoziții

„Acid tiludronic, sare disodică

Equidae

Numai pentru uz intravenos

Păsări de crescătorie

Numai pentru uz parenteral și numai pentru păsări ouătoare și de reproducție”

(b)

La punctul 3, noua rubrică corespunzătoare substanței „Fumarat de fier” se inserează după rubrica corespunzătoare dextranului feric, după cum urmează:

3.   Substanțe recunoscute în general ca inofensive

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Specii de animale

Alte dispoziții

„Fumarat de fier

Toate speciile producătoare de alimente”

 


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 486/2009 AL COMISIEI

din 9 iunie 2009

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2008/2009 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 464/2009 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 139, 5.6.2009, p. 22.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 10 iunie 2009

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/36


DIRECTIVA 2009/55/CE A CONSILIULUI

din 25 mai 2009

privind scutirile de taxe aplicabile la introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Directiva 83/183/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale persoanelor fizice dintr-un stat membru (3) a fost modificată în mod substanțial și în repetate rânduri (4). Pentru motive motive de claritate și de raționalizare, respectiva directivă ar trebui să fie codificată.

(2)

Pentru a conștientiza populația statelor membre cu privire la activitățile Comunității, ar trebui să fie menținute măsurile deja adoptate în beneficiul persoanelor fizice, pentru a asigura în cadrul Comunității condițiile pieței interne.

(3)

Obstacolele fiscale în calea introducerii într-un stat membru de către persoanele fizice a unor bunuri personale care se găsesc într-un alt stat membru sunt de natură să împiedice, în special, libera circulație a persoanelor în cadrul Comunității. Prin urmare, se impune eliminarea acestor obstacole cât mai rapid prin introducerea unor scutiri de taxe.

(4)

Respectivele scutiri de taxe se pot aplica numai la introducerea de bunuri care nu prezintă nici un caracter comercial sau speculativ și, prin urmare, ar trebui să fie stabilite limitele și condițiile pentru aplicarea acestor scutiri.

(5)

Ca urmare a adoptării unor dispoziții de armonizare în domeniul accizelor și al taxei pe valoarea adăugată, normele referitoare la scutirile de taxe și francize la import au devenit, în aceste domenii, caduce.

(6)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național a directivelor menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Statele membre acordă, în condițiile și în cazurile prevăzute în continuare, scutire de impozitul pe consum care se aplică în mod obișnuit la introducerea definitivă de către o persoană fizică a bunurilor personale provenind dintr-un alt stat membru.

(2)   Nu sunt reglementate de prezenta directivă:

(a)

taxa pe valoarea adăugată;

(b)

accizele;

(c)

taxele specifice și/sau periodice legate de folosirea bunurilor menționate la alineatul (1) în interiorul țării, precum, de exemplu, taxele de înmatriculare a vehiculelor, taxele de drum și redevențele TV.

Articolul 2

Condiții privind bunurile

(1)   În înțelesul prezentei directive, „bunuri personale” înseamnă bunurile destinate uzului personal al persoanei în cauză sau nevoilor gospodăriei acesteia. Respectivele bunuri nu trebuie să prezinte, prin natura sau cantitatea lor, un interes comercial și nu trebuie să fie destinate unei activități economice în înțelesul articolului 9 alineatul (1) și al articolelor 10-13 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (5). Cu toate acestea, reprezintă, de asemenea, bunuri personale uneltele sau instrumentele necesare persoanei în cauză pentru exercitarea profesiei sau activității sale.

(2)   Scutirea prevăzută la articolul 1 se acordă bunurilor personale:

(a)

care au fost achiziționate conform condițiilor generale de impozitare în vigoare pe piața internă a unuia dintre statele membre și care nu beneficiază, datorită ieșirii din statul membru de proveniență, de niciun fel de scutiri sau rambursări de impozit pe consum. În sensul prezentei directive, sunt considerate ca îndeplinind această condiție bunurile achiziționate în condițiile prevăzute la articolul 151 din Directiva 2006/112/CE, cu excepția alineatului (1) primul paragraf litera (e);

(b)

care au fost utilizate de persoana în cauză anterior transferului reședinței sau stabilirii unei reședințe secundare. În cazul autovehiculelor (inclusiv remorcile acestora), rulotelor, locuințelor mobile, ambarcațiunilor de agrement și aeronavelor private, statele membre pot solicita ca persoana în cauză să le fi utilizat pentru o perioadă de cel puțin șase luni anterior transferului reședinței.

Pentru bunurile menționate la litera (a) teza a doua, statele membre pot solicita:

(i)

în cazul autovehiculelor (inclusiv remorcile acestora), rulotelor, locuințelor mobile, ambarcațiunilor de agrement și aeronavelor private, ca persoana în cauză să le fi utilizat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni anterior transferului reședinței;

(ii)

în cazul altor bunuri, ca persoana în cauză să le fi utilizat pentru o perioadă de cel puțin șase luni anterior transferului reședinței.

(3)   Autoritățile competente solicită dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (2) în cazul autovehiculelor (inclusiv remorcile acestora), caravanelor, caselor mobile, bărcilor pentru agrement sau avioanelor personale. În cazul altor bunuri, acestea solicită dovezi numai în cazul în care există suspiciuni serioase de fraudă.

Articolul 3

Condiții de introducere

Introducerea de bunuri se poate efectua o dată sau în mai multe rânduri în termenele prevăzute la articolele 7-10.

Articolul 4

Obligații ulterioare introducerii

Autovehiculele (inclusiv remorcile acestora), rulotele, locuințele mobile, ambarcațiunile de agrement și avioanele personale introduse nu pot fi cesionate, închiriate sau împrumutate în perioada de 12 luni următoare introducerii lor cu scutire de obligații fiscale, cu excepția cazurilor justificate corespunzător autorităților competente ale statului membru de destinație.

Articolul 5

Condiții speciale pentru anumite categorii de bunuri

La introducerea de cai de călărie, de autovehicule (inclusiv remorcile acestora), de rulote, de locuințe mobile, de ambarcațiuni de agrement sau de avioane personale scutirea se acordă numai dacă persoana fizică își transferă reședința obișnuită în statul membru de destinație.

Articolul 6

Reguli generale de stabilire a reședinței

(1)   În sensul prezentei directive, „reședința obișnuită” înseamnă locul unde o persoană locuiește în mod obișnuit, adică cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic, în virtutea relațiilor sale personale și profesionale, sau în cazul persoanelor care nu au relații profesionale, în virtutea unor legături strânse între respectiva persoană și locul în care locuiește.

Cu toate acestea, reședința obișnuită a unei persoane ale cărei relații profesionale se află într-un alt loc decât cel al relațiilor sale personale și care, prin urmare, locuiește alternativ în mai multe locuri situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde acea persoană are relații personale, cu condiția ca acea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiție nu trebuie îndeplinită dacă persoana trăiește într-un stat membru pentru a îndeplini o însărcinare pe o perioadă limitată. Frecventarea unei universități sau a unei școli nu implică transferul reședinței obișnuite.

(2)   Persoanele fizice fac dovada reședinței obișnuite prin orice mijloace de probă, în special cu cartea de identitate sau orice alt document valabil.

(3)   În cazul în care autoritățile competente ale statului membru de destinație au îndoieli privind valabilitatea unei declarații privind reședința obișnuită, efectuată în conformitate cu alineatul (2), sau în scopul unor controale specifice, acestea pot solicita informații sau probe suplimentare.

CAPITOLUL II

INTRODUCEREA BUNURILOR PERSONALE CU OCAZIA TRANSFERULUI REȘEDINȚEI OBIȘNUITE

Articolul 7

(1)   Scutirea prevăzută la articolul 1 se acordă, în condițiile menționate la articolele 2-5, la introducerea de către o persoană fizică a bunurilor personale cu ocazia transferului reședinței sale obișnuite.

Scutirea se acordă, fără a aduce atingere vreunei proceduri comunitare de tranzit aplicabile, sub rezerva întocmirii unui inventar al bunurilor, pe hârtie simplă, însoțit, în cazul în care statul prevede astfel, de o declarație ale cărei model și conținut se definesc în conformitate cu procedura menționată la articolul 248a alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a codului vamal comunitar (6). În inventar nu poate fi solicitată nicio mențiune a valorii bunurilor.

(2)   Ultima operațiune de introducere de bunuri trebuie efectuată în termen de 12 luni de la transferul reședinței obișnuite. În cazul în care, în conformitate cu articolul 3, bunurile sunt introduse în cadrul mai multor operațiuni, în perioada menționată, statele membre pot solicita prezentarea unui inventar complet la care alte birouri vamale pot face trimitere, în cazul unor noi mutări, doar la prima introducere. Inventarul în cauză poate fi completat cu acordul autorităților competente din statul membru de destinație.

CAPITOLUL III

INTRODUCEREA BUNURILOR PERSONALE CU OCAZIA MOBILĂRII UNEI REȘEDINȚE SECUNDARE SAU A RENUNȚĂRII LA O ASTFEL DE REȘEDINȚĂ

Articolul 8

(1)   Scutirea prevăzută la articolul 1 se acordă, în condițiile menționate la articolele 2-5, la introducerea de către o persoană fizică a bunurilor personale destinate mobilării unei reședințe secundare.

Această scutire se acordă numai dacă:

(a)

persoana în cauză este proprietara reședinței secundare sau a închiriat-o pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;

(b)

bunurile introduse corespund mobilierului obișnuit pentru reședința secundară.

(2)   De asemenea, scutirea se acordă, în condițiile menționate la alineatul (1), în cazul introducerii de bunuri pentru reședința obișnuită sau pentru o altă reședință secundară ca urmare a renunțării la reședința secundară, cu condiția ca bunurile respective să fi fost efectiv în posesia persoanei în cauză și aceasta să le fi folosit anterior stabilirii reședinței secundare.

Ultima operațiune de introducere de bunuri trebuie efectuată în termen de 12 luni de la renunțarea la rezidența secundară.

CAPITOLUL IV

INTRODUCEREA DE BUNURI CU OCAZIA CĂSĂTORIEI

Articolul 9

(1)   Fără a aduce atingere articolelor 2-5, orice persoană are dreptul, cu ocazia căsătoriei, la scutirea de taxele menționate la articolul 1 alineatul (1) la introducerea în statul membru în care intenționează să își transfere reședința obișnuită a bunurilor personale dobândite sau utilizate, în următoarele condiții:

(a)

introducerea să aibă loc într-o perioada care începe cu două luni înainte de data stabilită a căsătoriei și se încheie la patru luni după data căsătoriei;

(b)

persoana în cauză face dovada că formalitățile preliminare necesare pentru căsătorie au fost începute sau că s-a celebrat căsătoria.

(2)   Scutirea se acordă, de asemenea, pentru cadourile oferite în mod obișnuit cu ocazia căsătoriei, primite de o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) de la persoane având reședința obișnuită într-un alt stat membru decât statul membru de destinație. Scutirea se aplică cadourilor a căror valoare unitară este de maximum 350 EUR. Cu toate acestea, statele membre pot să acorde scutiri cu valori mai mari de 350 EUR cu condiția ca valoarea fiecărui cadou scutit să nu depășească 1 400 EUR.

(3)   Statele membre pot condiționa acordarea unei asemenea scutiri de depunerea unei garanții adecvate, dacă bunul este introdus înainte de data căsătoriei.

(4)   Dacă o persoană fizică nu poate face dovada căsătoriei în termen de 4 luni de la data indicată pentru respectiva căsătorie, taxele sunt scadente la data introducerii.

CAPITOLUL V

INTRODUCEREA BUNURILOR PERSONALE ALE UNEI PERSOANE DECEDATE, DOBÂNDITE PRIN MOȘTENIRE

Articolul 10

Prin derogare de la articolul 2 alineatele (2) și (3), articolul 4 și articolul 5 alineatul (2), dar fără a aduce atingere celorlalte prevederi din articolele 2, 3 și 5, orice persoană fizică care obține prin moștenire (mortis causa) proprietatea sau uzufructul asupra bunurilor unei persoane decedate, care sunt situate într-un stat membru, poate introduce aceste bunuri într-un alt stat membru în care deține o reședință, cu scutire de taxe menționate la articolul 1 alineatul (1), în următoarele condiții:

(a)

persoana fizică să furnizeze autorităților competente ale statului membru de destinație o declarație eliberată de un notariat sau o altă autoritate competentă a statului membru de proveniență, care dovedește că bunurile pe care le introduce au fost obținute prin moștenire.

(b)

introducerea se efectuează în termen de 2 ani de la data la care persoana fizică a intrat în posesia lor.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11

(1)   Statele membre încearcă să reducă cât mai mult posibil formalitățile privind introducerile făcute de persoane fizice în limitele și condițiile prevăzute în prezenta directivă și să evite formalitățile de introducere care presupun controale care necesită descărcarea sau reîncărcarea la intrarea în statul membru de destinație.

(2)   Statele membre pot menține și/sau introduce condiții de acordare a scutirilor de taxă mai puțin stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă, cu excepția celor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (a).

(3)   Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (2), statele membre nu pot aplica în interiorul Comunității, în temeiul prezentei directive, scutiri de taxe mai puțin favorabile decât cele pe care le acordă importurilor de bunuri personale din țări terțe de către persoane fizice.

Articolul 12

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, în special dispozițiile care rezultă în urma punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 11 alineatele (2) și (3). Comisia aduce la cunoștința celorlalte state membre aceste dispoziții.

(2)   La fiecare doi ani, după consultarea statelor membre, Comisia trimite Consiliului și Parlamentului European un raport cu privire la stadiul punerii în aplicare a prezentei directive în statele membre.

Articolul 13

Directiva 83/183/CEE astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în anexa I partea A se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor prevăzute în anexa I partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 14

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  Avizul din 16 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 17 septembrie 2008 (JO C 77, 31.3.2009, p. 148).

(3)  JO L 105, 23.4.1983, p. 64.

(4)  A se vedea anexa I partea A.

(5)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXA I

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 13)

Directiva 83/183/CEE a Consiliului

(JO L 105, 23.4.1983, p. 64).

 

Directiva 89/604/CEE a Consiliului

(JO L 348, 29.11.1989, p. 28).

 

Directiva 91/680/CEE a Consiliului

(JO L 376, 31.12.1991, p. 1).

Numai în ceea ce privește articolul 2 alineatul (2) a treia liniuță

Directiva 92/12/CEE a Consiliului

(JO L 76, 23.3.1992, p. 1).

Numai în ceea ce privește articolul 23 alineatul (3) a doua liniuță

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 13)

Directiva

Data limită de transpunere

83/183/CEE

1 ianuarie 1984

89/604/CEE

1 iulie 1990

91/680/CEE

1 ianuarie 1993 (1)

92/12/CEE

1 ianuarie 1993 (2)


(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru ca sistemele lor astfel adaptate la articolul 1 punctele (1)-(20) și punctele (22), (23) și (24) și articolul 2 din Directiva 91/680/CEE să intre în vigoare la 1 ianuarie 1993.

(2)  În ceea ce privește articolul 9 alineatul (3), Regatul Danemarcei este autorizat să introducă actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a acestor dispoziții până la 1 ianuarie 1993.


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENțĂ

Directiva 83/183/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf punctul (i)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf teza finală

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf cuvinte introductive

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf cuvinte introductive

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf punctele (i) și (ii)

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a) și (b)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolele 9, 10 și 11

Articolele 9, 10 și 11

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 15

Anexa I

Anexa II


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/42


DECIZIA NR. 2/2009 A COMITETULUI AMBASADORILOR ACP-CE

din 16 februarie 2009

de numire a directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

(2009/435/CE)

COMITETUL AMBASADORILOR ACP-CE,

având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1), revizuit prin acordul de modificare semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 (2), în special articolul 2 alineatul (7) din anexa III,

întrucât:

(1)

Fostul director al CDI, numit la 1 martie 2005 pentru un mandat care se încheie la 28 februarie 2010, și-a prezentat demisia la 23 august 2007.

(2)

Comitetul paritar de selecție înființat de cele două părți a propus, la încheierea lucrărilor sale, numirea domnului Mabousso THIAM (Senegal) în calitate de director al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii pentru durata rămasă a mandatului,

DECIDE:

Articol unic

Fără a aduce atingere deciziilor ulterioare pe care comitetul le poate adopta în exercitarea prerogativelor sale, domnul Mabousso THIAM se numește director al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii, începând cu 1 martie 2009, pentru mandatul care se încheie la 28 februarie 2010.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Comitetul ambasadorilor ACP-CE

Președintele

M. VICENOVÁ


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 27.


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/43


DECIZIA CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de rectificare a Directivei 2008/73/CE de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic

(2009/436/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2008/73/CE (2) a modificat 23 de acte ale Consiliului în scopul de a asigura, printre altele, proceduri simplificate de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic.

(2)

Directiva 2008/73/CE a intrat în vigoare la 3 septembrie 2008. Statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei menționate anterior până la 1 ianuarie 2010. Cu toate acestea, directiva respectivă nu a prevăzut obligația ca statele membre să aplice dispozițiile respective începând cu data menționată anterior.

(3)

Pentru a asigura securitatea juridică, Directiva 2008/73/CE ar trebui rectificată astfel încât modificările aduse diferitelor acte ale Consiliului de către directiva respectivă, în scopul asigurării procedurilor simplificate în cauză, să fie aplicate în mod uniform de statele membre începând cu 1 ianuarie 2010. Prin urmare, Directiva 2008/73/CE ar trebui rectificată astfel încât să se aplice, de asemenea, începând cu data menționată anterior. În consecință, directiva respectivă ar trebui să fie, de asemenea, rectificată pentru a prevedea aplicarea de către statele membre a dispozițiilor în cauză începând cu data menționată anterior.

(4)

Cu toate acestea, anumite alte modificări aduse de Directiva 2008/73/CE Directivelor 64/432/CEE (3) și 90/426/CEE (4) nu se referă la procedurile simplificate și, prin urmare, nu necesită amânarea datei de aplicare de către statele membre, și anume a datei de 1 ianuarie 2010. Modificările în cauză privesc adoptarea de măsuri specifice în domeniul sănătății animale în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5) și, respectiv, rectificarea unei referințe desuete.

(5)

Pentru a asigura o tranziție fără dificultăți spre noile proceduri simplificate de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic, ar trebui să se prevadă posibilitatea adoptării de dispoziții tranzitorii în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia 1999/468/CE.

(6)

Pentru a asigura securitatea și continuitatea juridică, prezenta decizie ar trebui să se aplice începând cu 3 septembrie 2008, data intrării în vigoare a Directivei 2008/73/CE.

(7)

Prin urmare, Directiva 2008/73/CE ar trebui rectificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 2008/73/CE se rectifică după cum urmează:

1.

La articolul 20, alineatul (2) se elimină.

2.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 23a

Dispoziții tranzitorii

Pot fi adoptate dispoziții tranzitorii în conformitate cu procedura menționată la articolul 23b alineatul (2).

Articolul 23b

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală înființat prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (6).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

3.

La articolul 24, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2010. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.

Statele membre aplică respectivele dispoziții începând cu 1 ianuarie 2010.

Atunci când statele membre adoptă respectivele dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.”

4.

Articolul 25 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 25

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 1 ianuarie 2010, cu excepția articolului 1 alineatele (1) și (5) și a articolelor 7, 23a și 23b.”

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 3 septembrie 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  Avizul din 2 aprilie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 219, 14.8.2008, p. 40.

(3)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(4)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).”


Comisie

10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/45


DECIZIA COMISIEI

din 8 iunie 2009

de modificare a Deciziei 2007/268/CE de punere în aplicare a unor programe de supraveghere a gripei aviare la păsările de crescătorie și la păsările sălbatice care urmează a fi aplicate în statele membre

[notificată cu numărul C(2009) 4228]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/437/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 24 alineatul (2) paragraful al patrulea și articolul 24 alineatul (10),

având în vedere Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (2), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/268/CE a Comisiei (3) stabilește orientări privind performanța programelor de supraveghere a gripei aviare la păsările de crescătorie și la păsările sălbatice care urmează a fi aplicate de către statele membre. Orientările respective includ prevederi referitoare la transmiterea rezultatelor de laborator către laboratorul comunitar de referință pentru gripa aviară.

(2)

De la adoptarea Deciziei 2007/268/CE, Comisia a introdus un sistem online de raportare a rezultatelor de laborator obținute în cursul supravegherii păsărilor de crescătorie și a păsărilor sălbatice. Este adecvat ca sistemul online să fie utilizat pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare prevăzute în Decizia 2007/268/CE.

(3)

În plus, Decizia 2007/268/CE stipulează că este necesar ca toate rezultatele serologice pozitive să fie confirmate de laboratoarele naționale pentru gripa aviară prin intermediul unui test de inhibare a hemaglutinării, folosind tulpini desemnate, furnizate de laboratorul comunitar de referință pentru gripa aviară. Este adecvat ca tulpinile utilizate pentru confirmarea subtipului H5 de gripă aviară să fie înlocuite cu alte tulpini, care pot oferi aceeași valoare diagnostică, mai rapid și mai rentabil.

(4)

Prin urmare, Decizia 2007/268/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/268/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

În partea A secțiunea A.2, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Autoritatea competentă se asigură că toate rezultatele pozitive și negative ale testelor de laborator serologice și virologice obținute în cursul supravegherii sunt raportate Comisiei prin sistemul online al acesteia. Aceste rezultate trebuie raportate la fiecare trei luni și introduse în sistemul online în termen de patru săptămâni de la sfârșitul perioadei de trei luni.”;

(b)

În partea B, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

LCR pune la dispoziție protocoale specifice de trimitere către LCR a eșantioanelor și a materialului de diagnosticat. Trebuie asigurat un sistem eficient de schimb de informații între LCR și LN. LCR va asigura asistență tehnică și va păstra un stoc mare de reactivi de diagnosticare.”

(c)

În partea D, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Toate testele serologice pozitive se confirmă de LN prin intermediul unui test de inhibare a hemaglutinării, folosind tulpini desemnate, furnizate de LCR:

(a)

pentru subtipul H5 :

(i)

testare inițială folosind rață-mică/Anglia/7894/06 (H5N3);

(ii)

testarea tuturor eșantioanelor pozitive cu pui-de-găină/Scoția/59(H5N1) pentru a elimina anticorpii cu reactivitate încrucișată față de N3;

(b)

pentru subtipul H7 :

(i)

testare inițială folosind curcan/Anglia/647/77 (H7N7);

(ii)

testarea tuturor eșantioanelor pozitive cu graur-african/983/79(H7N1) pentru a elimina anticorpii cu reactivitate încrucișată față de N7.”

2.

În anexa II partea A secțiunea A2, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Autoritatea competentă se asigură că toate rezultatele pozitive și negative ale testelor de laborator serologice și virologice obținute în cursul supravegherii sunt raportate Comisiei prin sistemul online al acesteia. Aceste rezultate trebuie raportate la fiecare trei luni și introduse în sistemul online în termen de patru săptămâni de la sfârșitul perioadei de trei luni.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(3)  JO L 115, 3.5.2007, p. 3.


10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/47


DECIZIA COMISIEI

din 8 iunie 2009

de recunoaștere, în principiu, a integralității dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a uleiului de portocale în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 4232]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/438/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede elaborarea unei liste comunitare cu substanțe active a căror includere în produsele de protecție a plantelor este autorizată.

(2)

VIVAGRO Sarl a prezentat autorităților franceze, la 22 februarie 2008, un dosar privind substanța activă ulei de portocale, care include o cerere pentru obținerea includerii acesteia în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Autoritățile franceze au informat Comisia că, în urma unei examinări preliminare, rezultă că dosarul privind substanța activă în cauză pare să îndeplinească cerințele în materie de date și de informații prevăzute în anexa II la Directiva 91/414/CEE. De asemenea, dosarul transmis îndeplinește cerințele referitoare la date și informații prevăzute în anexa III la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește un produs de protecție a plantelor care conține substanța activă în cauză. În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, dosarul a fost transmis ulterior de către solicitantul în cauză Comisiei și celorlalte state membre și a fost înaintat Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(4)

Prin prezenta decizie, se confirmă în mod oficial la nivel comunitar că dosarul este considerat ca îndeplinind, în principiu, cerințele referitoare la date și informații menționate în anexa II și, cel puțin în cazul unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă în cauză, cerințele prevăzute în anexa III la Directiva 91/414/CEE.

(5)

Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului Comisiei de a cere solicitantului să prezinte date sau informații suplimentare în scopul clarificării anumitor aspecte din dosar.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (4) din Directiva 91/414/CEE, dosarul privind substanța activă care figurează în anexa la prezenta decizie și care a fost transmis Comisiei și statelor membre în vederea includerii acestei substanțe în anexa I la directiva menționată anterior îndeplinește, în principiu, cerințele referitoare la date și informații prevăzute în anexa II la directiva respectivă.

De asemenea, dosarul îndeplinește cerințele referitoare la date și informații prevăzute în anexa III la directiva menționată anterior, în ceea ce privește un produs de protecție a plantelor care conține substanța activă respectivă, ținând cont de utilizările propuse.

Articolul 2

Statul membru raportor continuă examinarea detaliată a dosarului menționat la articolul 1 și comunică Comisiei concluziile examinării, însoțite de o recomandare privind includerea sau neincluderea substanței active menționate la articolul 1 în anexa I la Directiva 91/414/CEE, precum și orice condiții privind respectiva includere, în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de un an de la data publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 iunie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANEXĂ

SUBSTANȚA ACTIVĂ CARE FACE OBIECTUL PREZENTEI DECIZII

Denumire comună, număr de identificare CIPAC

Solicitant

Data cererii

Statul membru raportor

Ulei de portocale Nr. CIPAC: nu se aplică

VIVAGRO Sarl

22 februarie 2008

FR


Rectificări

10.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/49


Rectificare la Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului

( Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 62 din 15 martie 1993 )

(Ediția specială în limba română, capitolul 3, volumul 12, p. 152)

La pagina 152, articolul (2) punctul 3:

în loc de:

„3.   vector: orice animal sălbatic vertebrat sau nevertebrat care, pe căi mecanice sau biologice, ar putea transmite și răspândi agentul bolii respective;”,

se va citi:

„3.   vector: orice animal vertebrat sau nevertebrat care, pe căi mecanice sau biologice, ar putea transmite și răspândi agentul bolii respective;”.