ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.144.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 144

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
9 iunie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 472/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 în ceea ce privește programele naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 473/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 474/2009 al Comisiei din 8 iunie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 475/2009 al Comisiei din 5 iunie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 476/2009 al Comisiei din 5 iunie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

13

 

*

Regulamentul (CE) nr. 477/2009 al Comisiei din 5 iunie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

15

 

*

Regulamentul (CE) nr. 478/2009 al Comisiei din 8 iunie 2009 de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește monepantelul ( 1 )

17

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/432/CE

 

*

Decizia Consiliului din 4 noiembrie 2008 privind semnarea, în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

20

Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

21

 

 

2009/433/CE

 

*

Decizia Consiliului din 5 mai 2009 privind aderarea Comunității Europene la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite cu privire la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

24

 

 

2009/434/CE

 

*

Decizia Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul convergență

25

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 472/2009 AL CONSILIULUI

din 25 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 în ceea ce privește programele naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere Actul de aderare din 1979, în special punctul 6 din Protocolul nr. 4 privind bumbacul (1) anexat la acesta,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 al Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului (2) cuprinde dispoziții privind programele de restructurare pe patru ani stabilite la nivel de stat membru pentru finanțarea, printre altele, a unor măsuri specifice de sprijin pentru sectorul de egrenare.

(2)

Ca urmare a ultimelor evoluții ale situației economice a sectorului bumbacului în Comunitate și, în consecință, a necesității lansării imediate a unor importante operațiuni de restructurare și a includerii tuturor întreprinderilor de egrenare vizate, se justifică introducerea unor programe de restructurare pe opt ani. Atunci când un stat membru introduce un astfel de program de restructurare pe opt ani, transferul către plafonul național, astfel cum este stabilit în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a normelor comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (3), ar trebui să se realizeze imediat.

(3)

Articolul 7 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 prevede că beneficiarii ajutorului acordat în temeiul capitolului IV din Regulamentul (CE) nr. 1051/2001 al Consiliului din 22 mai 2001 privind ajutorul pentru producția de bumbac (4) în anul de comercializare 2005/2006 sunt beneficiarii măsurilor menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008. Cu toate acestea, deși unele stații de egrenare nu au fost exploatate de proprietarii lor în cursul acelui an de comercializare de referință și respectivii proprietari nu au fost beneficiari în temeiul capitolului IV din Regulamentul (CE) nr. 1051/2001, acele stații de egrenare au fost excluse din procesul de restructurare. Pentru a asigura eficacitatea programelor naționale de restructurare, toate stațiile de egrenare care au funcționat în anul de comercializare de referință 2005/2006 și care erau eligibile pentru ajutor în temeiul capitolului IV din Regulamentul (CE) nr. 1051/2001 ar trebui să facă obiectul măsurilor adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008. Prin urmare, în ceea ce privește anul de comercializare menționat, este oportun ca proprietarul stației să fie eligibil ca beneficiar în cadrul programului de restructurare respectiv.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 637/2008 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 637/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot alege să înainteze Comisiei, până la 31 decembrie 2009, un proiect de program unic de restructurare modificat cu durata de opt ani.”

2.

La articolul 5 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru alege să înainteze un proiect de program de restructurare modificat cu durata de opt ani în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf, bugetul său anual menționat la alineatul (1) din prezentul articol este transferat către plafonul său național, astfel cum este stabilit în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în exercițiul financiar 2018 și se aplică plăților directe efectuate în respectivul exercițiu. Până la 1 ianuarie 2018, statul membru în cauză înaintează o comunicare cu privire la punerea în aplicare a programului de restructurare și la îndeplinirea obiectivelor acestuia.”

3.

La articolul 7 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

proprietarii instalațiilor de egrenare pentru care li s-a acordat ajutor în temeiul capitolului IV din Regulamentul (CE) nr. 1051/2001 al Consiliului (5) în anul de comercializare 2005/2006, pentru ajutorul din cadrul măsurilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din prezentul articol;

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  JO L 291, 19.11.1979, p. 174.

(2)  JO L 178, 5.7.2008, p. 1.

(3)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(4)  JO L 148, 1.6.2001, p. 3.

(5)  JO L 148, 1.6.2001, p. 3.”


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 473/2009 AL CONSILIULUI

din 25 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Consiliul European a aprobat, în cadrul reuniunii din 11 și 12 decembrie 2008, un Plan european de redresare economică (PERE), care prevede lansarea unei acțiuni prioritare destinate să permită adaptarea mai rapidă a economiilor statelor membre la provocările actuale. PERE are la bază un efort echivalent unei valori totale de aproximativ 1,5 % din PIB-ul Uniunii Europene, însumând aproximativ 200 miliarde EUR.

(2)

Din suma menționată anterior, 1 020 milioane EUR ar trebui puse la dispoziția tuturor statelor membre prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în vederea extinderii internetului în bandă largă în zonele rurale și a consolidării operațiunilor legate de prioritățile stabilite la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 (2) (denumite în continuare „noile provocări”).

(3)

Pentru a institui cadrul juridic care să permită statelor membre să utilizeze suma de 1 020 milioane EUR, sunt necesare mai multe modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, ca o continuare a modificărilor introduse prin Regulamentul (CE) nr. 74/2009 (3), care permite statelor membre să utilizeze sumele rezultate din majorări ale modulării obligatorii și fondurile neutilizate generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (4) pentru operațiuni legate de noile provocări.

(4)

Având în vedere importanța deosebită în cadrul bugetului general al Comunităților Europene a resurselor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (5), este adecvat să se prevadă în continuare, în mod excepțional, adoptarea de către Consiliu, cu majoritate calificată, pe baza unei propuneri a Comisiei, a deciziei necesare privind valoarea sprijinului comunitar pentru dezvoltare rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, defalcarea anuală și suma minimă care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul „convergență”.

(5)

Ținând seama de resursele suplimentare care urmează să fie puse la dispoziție ca sprijin comunitar pentru dezvoltare rurală în cadrul PERE, este necesar ca statele membre să își revizuiască planul strategic național (PSN). Întrucât toate statele membre vor primi fonduri suplimentare începând cu 2009, toate statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și revizui PSN până la 15 iulie 2009.

(6)

Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2008 iau notă de sprijinul acordat de Consiliul European pentru PERE, în special pentru extinderea internetului în bandă largă, inclusiv în zonele slab deservite. Întrucât zonele rurale suferă deseori din cauza accesului insuficient la Internet, sprijinul pentru extinderea infrastructurilor de Internet în bandă largă în zonele rurale ar trebui consolidat cu sprijinul FEADR. Dată fiind importanța acestei priorități, ar trebui ca statele membre să prevadă în programele lor, în funcție de necesitățile proprii, operațiuni legate de această prioritate până la sfârșitul anului 2009. Ar trebui elaborată o listă a tipurilor de operațiuni legate de infrastructurile de bandă largă, pentru a permite statelor membre să identifice operațiunile relevante în contextul cadrului juridic pentru dezvoltare rurală.

(7)

Deoarece fondurile suplimentare în cadrul PERE vor fi puse la dispoziția tuturor statelor membre în 2009 și în 2010, ar trebui ca toate statele membre să prevadă, încă din 2009, în programele lor de dezvoltare rurală, tipurile de operațiuni legate de noile provocări.

(8)

Prin urmare, obligația de a depune programe revizuite de dezvoltare rurală până la 15 iulie 2009 ar trebui să se aplice tuturor statelor membre.

(9)

Dată fiind utilizarea suplimentară, specifică și obligatorie a resurselor financiare care rezultă în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009 a sumelor generate în temeiul articolului 136 din regulamentul menționat și a sumelor care urmează să fie puse la dispoziție ca ajutor comunitar pentru dezvoltare rurală în cadrul PERE, echilibrul stabilit între obiectivele ajutorului pentru dezvoltare rurală nu ar trebui să fie afectat de respectivele resurse financiare.

(10)

În zonele rurale există deseori un deficit de infrastructuri de bandă largă, atât la scară mică, cât și la scară mare. Infrastructura la scară mare poate fi esențială pentru deservirea zonelor rurale mai puțin accesibile. Pentru a asigura utilizarea cea mai eficace a resurselor disponibile și pentru a permite extinderea considerabilă a internetului în bandă largă în zonele rurale, operațiunile pertinente ar trebui considerate ca fiind eligibile fără a limita dimensiunea infrastructurilor aferente. Prin urmare, limitarea actuală a dimensiunii infrastructurilor în serviciile de bază pentru economie și pentru populația rurală nu ar trebui să se aplice operațiunilor legate de infrastructurile de bandă largă.

(11)

Pentru a atinge obiectivele specifice ale politicii de consolidare a operațiunilor legate de noile provocări și de extinderea infrastructurilor de Internet în bandă largă, este necesar să se prevadă obligația ca resursele financiare care urmează să fie puse la dispoziție ca sprijin comunitar pentru dezvoltare rurală în cadrul PERE să fie utilizate pentru anumite obiective specifice, iar această obligație să fie combinată cu obligația existentă pentru sumele care rezultă din modularea obligatorie și pentru sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(12)

Dată fiind importanța operațiunilor în materie de bandă largă la nivel comunitar, majorarea contribuției FEADR prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 74/2009 ar trebui să se aplice și acestor tipuri de operațiuni, pentru a facilita punerea în aplicare a acestora.

(13)

Pentru a ajuta statele membre care sunt afectate în mod deosebit de criza economică și care întâmpină dificultăți în asigurarea resurselor financiare naționale să utilizeze fondurile FEADR disponibile, în 2009 ar trebui autorizate, cu titlu excepțional, rate de cofinanțare mai mari.

(14)

Ținând seama de faptul că măsurile prevăzute prin modificările propuse nu aduc atingere așteptărilor legitime ale operatorilor economici și ar trebui să acopere anul 2009, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2009.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui modificat în consecință.

(16)

Pentru a se asigura că se ține seama de PERE pentru disciplina bugetară, este necesar să se adapteze prevederile privind plafonul bugetar de cheltuieli finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), menționat la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 (6), luându-se în considerare, de asemenea, sumele stabilite la rubrica 2 pentru dezvoltare rurală din cadrul pachetului de redresare, în conformitate cu Decizia 2009/434/CE a Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul „convergență” (7), și suma alocată proiectelor din domeniul energiei care pot fi stabilite conform procedurilor din Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind finanțarea proiectelor în domeniul energiei și al internetului în bandă largă, precum și bilanțul de sănătate al PAC în cadrul Planului european de redresare economică (8). Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12a

Revizuirea

(1)   Statele membre își reexaminează, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (1), planul de strategie națională, după reexaminarea orientărilor strategice comunitare prevăzute la articolul 10.

(2)   Planul de strategie națională revizuit, menționat la alineatul (1), se transmite Comisei până la 15 iulie 2009.”

2.

Articolul 16a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16a

Operațiuni specifice referitoare la anumite priorități

(1)   Până la 31 decembrie 2009, statele membre includ în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, în funcție de nevoile lor specifice, tipuri de operațiuni având următoarele priorități descrise în orientările strategice comunitare și menționate și în planurile strategice naționale:

(a)

schimbările climatice;

(b)

energiile regenerabile;

(c)

gestionarea apelor;

(d)

biodiversitatea;

(e)

măsurile care însoțesc restructurarea sectorului produselor lactate;

(f)

inovarea legată de prioritățile menționate la literele (a)-(d);

(g)

infrastructura de Internet în bandă largă în zonele rurale.

Tipurile de operațiuni care urmează să fie raportate la prioritățile menționate la literele (a)-(f) de la primul paragraf urmăresc să producă efecte precum efectele potențiale menționate în anexa II. O listă orientativă a unor astfel de tipuri de operațiuni și a efectelor lor posibile figurează în anexa II. O listă a tipurilor de operațiuni legate de prioritatea menționată la primul paragraf litera (g) figurează în anexa III.

Programele revizuite de dezvoltare rurală legate de operațiunile menționate în prezentul alineat se prezintă Comisiei până la 15 iulie 2009 cel târziu.

(2)   De la 1 ianuarie 2009, pentru tipurile de operațiuni menționate la alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul articol, rata intensității ajutoarelor stabilită în anexa I poate fi majorată cu 10 puncte procentuale.

(3)   Până la 31 decembrie 2009, fiecare program de dezvoltare rurală include, de asemenea:

(a)

lista tipurilor de operațiuni și informațiile prevăzute la articolul 16 litera (c) privind tipurile specifice de operațiuni menționate la alineatul (1) din prezentul articol;

(b)

un tabel în care sunt stabilite, pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013, defalcată pe măsuri, contribuția comunitară totală pentru tipurile de operațiuni prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(f) și, defalcată pe măsuri, contribuția comunitară pentru tipurile de operațiuni prevăzute la alineatul (1) litera (g).”;

3.

La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Sumele egale cu cele care rezultă din aplicarea modulării obligatorii în temeiul articolului 69 alineatul (5a) și, începând cu anul 2011, sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (9) și sumele menționate la articolul 69 alineatul (2a) din prezentul regulament nu sunt luate în considerare în contribuția totală a FEADR pe baza căreia se calculează contribuția financiară comunitară minimă per axă, în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

4.

La articolul 56 se adaugă următoarea teză:

„Limitarea dimensiunii infrastructurii nu se aplică operațiunilor prevăzute la articolul 16a alineatul (1) litera (g).”

5.

Articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Partea din suma menționată la alineatul (1) care rezultă din creșterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului din 19 iunie 2006 de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență» (10), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/434/CE (11), este alocată tipurilor de operațiuni legate de prioritățile stabilite la articolul 16a alineatul (1) din prezentul regulament.

(b)

alineatele (5a) și (5b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5a)   O sumă egală cu sumele rezultate în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, alături de, începând cu 2011, sumele generate în temeiul articolului 136 din regulamentul menționat, este utilizată de statele membre în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2015 exclusiv ca ajutor comunitar în cadrul programelor de dezvoltare rurală actuale pentru activitățile de tipul celor menționate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul regulament.

Pentru noile state membre, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, perioada menționată la primul paragraf din prezentul articol este 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2015.

Primele două paragrafe nu se aplică Bulgariei și României.

Partea statelor membre din suma menționată la alineatul (2a) este cheltuită de statele membre, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2015, exclusiv ca sprijin comunitar în cadrul programelor actuale de dezvoltare rurală pentru operațiunile de tipul celor menționate la articolul 16a alineatul (1) din prezentul regulament.

(5b)   În cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuției comunitare cheltuite efectiv pentru operațiunile menționate la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât totalul sumelor prevăzute la alineatul (5a) din prezentul articol, statul membru rambursează diferența la bugetul general al Comunităților Europene, până la suma cu care s-a depășit totalul alocărilor disponibile pentru alte operațiuni decât cele menționate la articolul 16a alineatul (1).

În plus, în cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuției comunitare cheltuite efectiv pentru operațiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) este mai mică decât suma prevăzută la alineatul (5a) primul paragraf din prezentul articol, statul membru rambursează diferența la bugetul general al Comunităților Europene, până la suma cu care contribuția comunitară cheltuită pentru operațiunile menționate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) a depășit alocările disponibile în temeiul alineatului (5a) al patrulea paragraf din prezentul articol. Cu toate acestea, în cazul în care valoarea contribuției comunitare cheltuite efectiv pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât alocările disponibile pentru respectivele tipuri de operațiuni, din suma care trebuie rambursată se scade respectiva diferență.”

6.

Articolul 70 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere plafoanelor stabilite la alineatul (3), contribuția FEADR poate fi majorată la 90 % pentru regiunile de convergență și până la 75 % pentru alte regiuni pentru operațiunile de tipul celor menționate la articolul 16a alineatul (1), până la suma rezultată în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, până la suma prevăzută la articolul 69 alineatul (2a) din prezentul regulament și, începând cu anul 2011, până la sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(4b)   Prin derogare de la plafoanele stabilite la alineatele (3) și (4), rata contribuției FEADR poate fi majorată cu maximum 10 puncte procentuale suplimentare în ceea ce privește cheltuielile care trebuie plătite de statele membre în cursul anului 2009. Cu toate acestea, plafoanele stabilite la alineatele (3) și (4) pentru cheltuielile publice totale efectuate în decursul perioadei de programare sunt respectate.”

7.

În anexa II, titlul se înlocuiește cu următorul text:

8.

Se adaugă o anexă, al cărei text figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se modifică după cum urmează:

La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Plafonul anual pentru cheltuielile prin FEGA se constituie din sumele maxime stabilite pentru acestea în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituțional, mai puțin sumele menționate la alineatul (2) și:

(a)

mai puțin suma adăugată pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Decizia 2009/434/CE a Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență» (12), care nu este acoperită de marja de la rubrica 2 din cadrul financiar prevăzut de acordul interinstituțional existent în afara subplafonului pentru cheltuielile prin FEGA;

(b)

mai puțin orice posibilă reducere a plafonului de la rubrica 2 privind finanțarea proiectelor în domeniul energiei, care ar putea fi stabilită în conformitate cu procedura prevăzută în Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisei privind finanțarea proiectelor în domeniul energiei și al internetului în bandă largă, precum și bilanțul de sănătate al PAC în cadrul Planului european de redresare economică (13).

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  Avizul din 6.5.2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 30, 31.1.2009, p. 100.

(4)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(5)  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(6)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(7)  A se vedea pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial.

(8)  JO C 108, 12.5.2009, p. 1.

(9)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.”

(10)  JO L 195, 15.7.2006, p. 22.

(11)  JO L 144, 9.6.2009, p. 25.”;

(12)  JO L 144, 9.6.2009, p. 25.

(13)  JO C 108, 12.5.2009, p. 1.”


ANEXĂ

„ANEXA III

Lista tipurilor de operațiuni legate de prioritatea menționată la articolul 16a alineatul (1) litera (g)

Prioritate: Infrastructura de bandă largă în zonele rurale

Tipuri de operațiuni

Articole și măsuri

Crearea și facilitarea accesului la o infrastructură de bandă largă, inclusiv la instalații de interconectare și la echipamente la sol (de exemplu tehnologii de transmisie fixe, terestre radio, prin satelit sau o combinație de tehnologii)

Articolul 56: servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală

Modernizarea infrastructurii de bandă largă existente

Articolul 56: servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală

Construirea unei infrastructuri pasive de bandă largă (de exemplu lucrări genistice civile, cum ar fi traseele de cabluri și alte elemente de rețea, printre care fibrele negre etc.), de asemenea, în sinergie cu alte infrastructuri (energie, transport, apă, canalizare etc.).

Articolul 56: servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală”


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 474/2009 AL COMISIEI

din 8 iunie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

57,4

ZZ

44,7

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

103,6

ZZ

96,9

0709 90 70

TR

114,5

ZZ

114,5

0805 50 10

AR

61,9

TR

60,0

ZA

62,7

ZZ

61,5

0808 10 80

AR

103,0

BR

81,3

CA

69,7

CL

72,2

CN

92,2

NA

101,9

NZ

98,4

US

121,5

ZA

73,8

ZZ

90,4

0809 10 00

TN

169,2

TR

199,3

ZZ

184,3

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 475/2009 AL COMISIEI

din 5 iunie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește normele generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamalm,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Articol confecționat din material plastic (numit „element de etanșare pentru cablu”) (1) cu dimensiuni de gabarit de aproximativ 1 cm (diametru) × 0,8 cm (lungime).

Articolul are o gaură centrală, iar suprafața sa exterioară este prevăzută cu nervuri.

Este conceput pentru a fi utilizat împreună cu conectorii electrici din autovehicule pentru a proteja conexiunea electrică împotriva prafului, a umezelii, a uleiului sau a altor elemente care se află în mod normal în spațiul unui autoturism.

3926 90 97

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97.

Articolul nu este considerat ca făcând parte dintr-un aparat electric în sensul notei 2 litera (b) de la secțiunea XVI, deoarece prezența sa nu este necesară pentru funcționarea conectorului, ci doar îmbunătățește modul de funcționare a acestuia. Clasificarea la poziția 8538 ca parte destinată exclusiv sau în principal aparatului de la poziția 8536 este așadar exclusă.

Produsul nu se consideră ca fiind o piesă izolantă pentru aparate electrice de la poziția 8547, deoarece nu este special conceput pentru scopuri de izolare, ci pentru protecția conexiunilor electrice.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC 3926 90 97, alte articole din plastic.

Image


(1)  Imaginea este pur informativă.


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 476/2009 AL COMISIEI

din 5 iunie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Comitetul Codului Vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un echipament alcătuit din următoarele componente:

o cameră de televiziune de înaltă rezoluție montată pe un vehicul submersibil [cunoscut sub numele de „dispozitiv comandat de la distanță” – Remote Operated Vehicle (ROV)];

un dispozitiv de comandă, care include un dispozitiv de afișare, pentru controlul la distanță al vehiculului și al camerei, de exemplu cu ajutorul unei manșe și pentru vizualizarea imaginilor capturate de cameră,

un cablu electric.

Prima componentă cântărește aproximativ 3,6 kg. Greutatea totală a echipamentului este de aproximativ 32 kg.

Echipamentul este utilizat pentru operațiunile desfășurate sub apă și care includ capturarea de imagini și transferul acestora prin cablu dispozitivului de afișare sau dispozitivului de control. El este operațional până la o adâncime de aproximativ 90 m.

8525 80 19

Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale 1, a regulii generale 3 litera (b) și a regulii generale 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 4 la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8525, 8525 80 și 8525 80 19.

Caracterul esențial al componentei, care este o cameră de televiziune (de la codul NC 8525 80 19) montată pe un vehicul submersibil, este furnizat de cameră și nu de vehicul, care doar transportă camera pe o distanță limitată.

În consecință, această componentă trebuie clasificată, atunci când se prezintă separat, la codul NC 8525 80 19.

Deoarece componentele individuale sunt interconectate, iar echipamentul este format dintr-o serie de componente individuale destinate să asigure împreună o funcție bine determinată cuprinsă într-una din pozițiile de la capitolul 84 sau 85, este aplicabilă nota 4 la secțiunea XVI.

Funcția echipamentului este aceea de a captura imagini fără a le stoca. În consecință, ansamblul echipamentului trebuie clasificat la codul NC 8525 80 19, drept cameră de televiziune.


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 477/2009 AL COMISIEI

din 5 iunie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Produsul constă dintr-o placă dreptunghiulară din sticlă semicălită pe care sunt lipite mai multe straturi de material plastic antireflectorizant și absorbant.

Produsul nu este înrămat.

Produsul se folosește la fabricarea monitoarelor cu plasmă.

9001 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9001 și 9001 90 00.

Straturile din material plastic conferă produsului caracteristicile unui element optic. Clasificarea la poziția 7007 ca sticlă securit, constând din sticlă călită sau laminată, este exclusă.

Elementele optice, nemontate, din material plastic se clasifică la poziția 9001, indiferent dacă sunt sau nu prelucrate optic [a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat pentru poziția 9001, (D)].

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9001 90 00, care cuprinde alte elemente optice.

2.

Produsul constă dintr-o placă dreptunghiulară din sticlă semicălită pe care sunt lipite mai multe straturi din material plastic antireflectorizant și absorbant.

Produsul este montat pe un cadru metalic.

Produsul se folosește la fabricarea monitoarelor cu plasmă.

9002 20 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 9002 și 9002 20 00.

Straturile din material plastic conferă produsului caracteristicile unui element optic/filtru optic. Clasificarea la poziția 7007 ca sticlă securit, constând din sticlă călită sau laminată, este așadar exclusă.

Elementele optice montate din material plastic se clasifică la poziția 9002, indiferent dacă sunt sau nu prelucrate optic [a se vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat pentru pozițiile 9001, (D) și 9002].

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 9002 20 00, ca filtru optic.


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 478/2009 AL COMISIEI

din 8 iunie 2009

de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește monepantelul

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală (1), în special articolul 2 și articolul 4 al treilea paragraf,

având în vedere avizul Agenției Europene pentru Medicamente formulat de Comitetul pentru medicamente de uz veterinar,

întrucât:

(1)

Toate substanțele farmacologic active, utilizate în Comunitate în medicamentele de uz veterinar destinate animalelor de la care se obțin produse alimentare, ar trebui evaluate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(2)

Agenției Europene pentru Medicamente i-a fost înaintată o cerere pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri pentru monepantel, un agent care acționează asupra endoparaziților. Pe baza recomandării Comitetului pentru medicamente de uz veterinar, substanța respectivă ar trebui adăugată în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, pentru mușchii, grăsimea, ficatul și rinichii de ovine, cu excepția animalelor al căror lapte este destinat consumului uman.

(3)

Aceeași substanță ar trebui adăugată în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 pentru mușchii, grăsimea, ficatul și rinichii de caprine, cu excepția animalelor al căror lapte este destinat consumului uman. Limitele maxime provizorii ale reziduurilor, prevăzute în anexa respectivă pentru această substanță, ar trebui să expire la 1 ianuarie 2011.

(4)

Din motive de claritate, în anexele I și III este necesar să se adauge o nouă subdiviziune intitulată „Altele”, întrucât monepantelul face parte dintr-o nouă clasă de compuși care nu corespunde niciuneia dintre subdiviziunile existente. În cadrul subcategoriei „Agenți care acționează asupra endoparaziților”, subdiviziunile existente se bazează pe proprietățile chimice ale compușilor, iar o serie dintre aceste subdiviziuni chimice conțin numai substanțe simple. Este de preferat să se creeze o singură subdiviziune intitulată „Altele”, în loc să se creeze mereu noi subdiviziuni chimice pentru fiecare nouă clasă de substanțe, întrucât aceasta ar duce la creșterea numărului de subdiviziuni conținând substanțe simple. În cazul monepantelului, nu este clar care parte a moleculei este decisivă pentru efectul farmacologic și, prin urmare, nu este clar care ar putea fi denumirea adecvată a unei noi subdiviziuni chimice care să includă monepantelul.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Înainte ca modificările prevăzute de prezentul regulament să devină aplicabile, ar trebui prevăzută o perioadă adecvată pentru a permite statelor membre să efectueze toate ajustările necesare, în conformitate cu prezentul regulament, în ceea ce privește autorizațiile de introducere pe piață a respectivelor medicamente de uz veterinar, care au fost acordate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (2), pentru a ține seama de dispozițiile prezentului regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 august 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.


ANEXĂ

1.

Un nou punct 2.1.8 intitulat „Altele”, care cuprinde noua substanță „Monepantel”, se adaugă în anexa I (Lista substanțelor farmacologic active pentru care s-au stabilit limitele maxime ale reziduurilor) după cum urmează:

2.   Agenți antiparazitari

2.1.   Agenți care acționează asupra endoparaziților

„2.1.8.   Altele

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Reziduu marcator

Specii animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

Monepantel

Monepantel sulfonat

Ovine

700 μg/kg

Mușchi

A nu se utiliza la animalele al căror lapte este destinat consumului uman.”

7 000 μg/kg

Grăsime

5 000 μg/kg

Ficat

2 000 μg/kg

Rinichi

2.

Un nou punct 2.1.8 intitulat „Altele”, care cuprinde noua substanță „Monepantel” se adaugă în anexa III (Lista substanțelor farmacologic active utilizate în medicamentele de uz veterinar pentru care s-au stabilit limitele maxime provizorii ale reziduurilor) după cum urmează:

2.   Agenți antiparazitari

2.1.   Medicamente care acționează asupra endoparaziților

„2.1.8.   Altele

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Reziduu marcator

Specii animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

Monepantel

Monepantel sulfonat

Caprine

700 μg/kg

Mușchi

A nu se utiliza la animalele al căror lapte este destinat consumului uman.

Limita maximă provizorie a reziduurilor expiră la 1 ianuarie 2011.”

7 000 μg/kg

Grăsime

5 000 μg/kg

Ficat

2 000 μg/kg

Rinichi


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/20


DECIZIA CONSILIULUI

din 4 noiembrie 2008

privind semnarea, în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

(2009/432/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Acordul de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte (1), denumit în continuare „acordul”, a fost semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2002 și a intrat în vigoare la 1 martie 2008.

(2)

La 23 octombrie 2006, Comisia a fost autorizată de către Consiliu să negocieze cu China un protocol de modificare a acordului pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(3)

Protocolul a fost parafat de ambele părți la 28 februarie 2008.

(4)

Prin urmare, protocolul ar trebui să fie semnat, sub rezerva încheierii acestuia după finalizarea procedurilor constituționale și instituționale necesare,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia Protocolul de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, sub rezerva deciziei Consiliului privind încheierea protocolului menționat.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul, în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia, sub rezerva încheierii acestuia.

Adoptată la Bruxelles, 4 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

C. LAGARDE


(1)  JO L 46, 21.2.2008, p. 25.


PROTOCOL

de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”, reprezentată de Consiliul Uniunii Europene,

pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII POPULARE CHINEZE,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană și, prin urmare, la Comunitate la data de 1 ianuarie 2007,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România sunt părți la Acordul de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Populară Chineză, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2002 și intrat în vigoare la 1 martie 2008 (denumit în continuare „acordul”).

Articolul 2

Textele acordului în limbile bulgară și română, care sunt atașate la prezentul protocol, devin autentice în aceleași condiții ca și celelalte versiuni lingvistice redactate în conformitate cu articolul 14 din acord.

Articolul 3

Părțile contractante se notifică reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol. Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise.

Articolul 4

Prezentul protocol este redactat la Bruxelles, la treizeci și unu martie două mii nouă, în două exemplare, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și chineză, toate textele fiind egal autentice.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/24


DECIZIA CONSILIULUI

din 5 mai 2009

privind aderarea Comunității Europene la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite cu privire la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

(2009/433/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) (1), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (2) a doua liniuță,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Cerințele armonizate ale Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite cu privire la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei („Regulamentul nr. 61”) vizează înlăturarea barierelor tehnice existente în cadrul schimburilor comerciale cu autovehicule între părțile contractante și asigurarea faptului că astfel de vehicule prezintă un nivel ridicat de securitate și protecție.

(2)

Regulamentul nr. 61 a fost notificat părților contractante și a intrat în vigoare în raport cu toate părțile contractante care nu și-au notificat dezacordul până la data sau datele specificate în cadrul acestuia sub forma unui regulament anexat Acordului revizuit din 1958.

(3)

Regulamentul nr. 61 ar trebui să fie integrat în sistemul de omologare a autovehiculelor și adăugat astfel legislației în vigoare în cadrul Comunității,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Comunitatea Europeană aderă la Regulamentul nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite cu privire la dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor utilitare în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei.

(2)   Textul regulamentului se atașează la prezenta decizie (2).

Articolul 2

În conformitate du dispozițiile articolelor 35 și 36 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (3), se recunoaște echivalența cerințelor Regulamentului nr. 61 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite cu cele din Directiva 92/114/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 privind proeminențele exterioare existente în partea din față a peretelui posterior al cabinei de pe autovehiculele din categoria N (4).

Adoptată la Bruxelles, 5 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

(2)  Acest regulament se va publica într-un număr viitor al Jurnalului Oficial.

(3)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(4)  JO L 409, 31.12.1992, p. 17.


9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/25


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 mai 2009

de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul „convergență”

(2009/434/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (1), în special articolul 69 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Decizia 2006/493/CE (2) stabilește valoarea sprijinului comunitar pentru dezvoltare rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, defalcarea anuală a acestuia, precum și suma minimă care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul „convergență”.

(2)

Consiliul European, în cadrul reuniunii sale din 11 și 12 decembrie 2008, a aprobat un Plan european de redresare economică (PERE), care prevede lansarea unei acțiuni prioritare destinate să permită adaptarea mai rapidă a economiilor statelor membre la provocările actuale.

(3)

PERE are la bază un efort echivalent în total de aproximativ 1,5 % din PIB-ul Uniunii Europene, însumând aproximativ 200 miliarde EUR. Din suma menționată anterior, 1 020 milioane EUR ar trebui puse la dispoziția tuturor statelor membre prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, în vederea extinderii internetului de bandă largă în zonele rurale și a consolidării operațiunilor legate de prioritățile stabilite la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind finanțarea proiectelor în domeniul energiei și al internetului în bandă largă, precum și a bilanțului de sănătate al PAC în cadrul Planului european de redresare economică (3), 600 milioane EUR ar trebui să fie disponibili în 2009, iar 420 milioane EUR ar trebui să fie obținuți printr-un mecanism de compensare la concilierea procedurii bugetare a Comunității din 2010 și ar trebui să fie disponibili în 2010.

(4)

Prin urmare, Decizia 2006/493/CE ar trebui modificată în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2006/493/CE se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 195, 15.7.2006, p. 22.

(3)  JO C 108, 12.5.2009, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Valoarea totală a creditelor de angajament pentru 2007-2013 (prețuri constante din 2004), defalcarea anuală și suma minimă care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență» (1)

Prețuri 2004 în EUR (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Valoarea totală pentru UE 25, plus Bulgaria și România

9 325 497 783

10 788 767 263

11 058 446 242

10 651 531 634

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

70 593 542 384

Suma minimă alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență»

27 676 975 284


Valoarea totală a creditelor de angajament pentru 2007-2013 (prețuri actuale), defalcarea anuală și suma minimă care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență» (3)

Prețuri actuale în EUR (4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Valoarea totală pentru UE 25, plus Bulgaria și România

9 896 292 851

11 678 108 653

12 209 418 209

11 995 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

79 480 526 005

Suma minimă alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență»

31 232 644 963


(1)  Înainte de modulare și de alte transferuri de cheltuieli legate de piață și de plăți directe ale politicii agricole comune pentru dezvoltare rurală.

(2)  Valorile sunt rotunjite la cel mai apropiat euro.

(3)  Înainte de modulare și de alte transferuri de cheltuieli legate de piață și de plăți directe ale politicii agricole comune pentru dezvoltare rurală.

(4)  Valorile sunt rotunjite la cel mai apropiat euro.”