ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.137.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 137

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
3 iunie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 454/2009 al Comisiei din 2 iunie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 455/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului în ceea ce privește restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea diclormetanului ( 1 )

3

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/421/CE

 

*

Decizia nr. 3/2008 a Consiliului mixt UE-Mexic din 15 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 2/2001 a Consiliului mixt, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 4/2004

7

 

 

Comisie

 

 

2009/422/CE

 

*

Decizia Comisiei din 26 mai 2009 de modificare a Deciziei 2003/135/CE în ceea ce privește planurile de eradicare și vaccinare de urgență împotriva pestei porcine clasice la porcii sălbatici din anumite zone din Germania [notificată cu numărul C(2009) 3953]

42

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

3.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 454/2009 AL COMISIEI

din 2 iunie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iunie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

3.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/3


DECIZIA NR. 455/2009/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 mai 2009

de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului în ceea ce privește restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea diclormetanului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Riscurile pentru sănătatea umană prezentate de diclormetanul (DCM) din decapanții pentru vopsele au fost evaluate în mai multe studii (3) care au ajuns la concluzia că sunt necesare măsuri de reducere a riscurilor pe întreg teritoriul Comunității Europene, pentru a reduce riscurile pentru sănătatea umană prezentate de aplicarea DCM la nivel industrial, profesional și de către consumatori. Rezultatele acestor studii au fost evaluate de Comitetul științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu [CSTEE – denumit ulterior Comitetul științific privind riscurile de sănătate și de mediu (SCHER)] din cadrul Comisiei, care a confirmat faptul că expunerea la DCM eliberat din decapanții pentru vopsele este îngrijorătoare pentru sănătatea umană.

(2)

Pentru a atinge un nivel ridicat de protecție a sănătății pentru toate categoriile de utilizări (industriale, profesionale și de către publicul larg), comercializarea și utilizarea decapanților pentru vopsele care conțin DCM ar trebui restricționată.

(3)

Decapanții pentru vopsele care conțin DCM sunt utilizați de către publicul larg în casă, pentru îndepărtarea vopselelor, a smalțurilor și a lacurilor atât în interiorul, cât și în exteriorul clădirii. Utilizarea în siguranță a DCM de către publicul larg nu poate fi asigurată prin formare sau supraveghere. Prin urmare, singura măsură eficace de eliminare a riscurilor pentru publicul larg ce rezultă din utilizarea decapanților pentru vopsele care conțin DCM este interzicerea, pentru publicul larg, a comercializării, furnizării și utilizării de astfel de decapanți pentru vopsele.

(4)

Pentru a asigura o punere în aplicare proporționată a retragerii treptate, pe întregul lanț de furnizare cu decapanți pentru vopsele care conțin DCM, ar trebui stabilite date diferite pentru interzicerea primei introduceri pe piață și a ultimei furnizări către publicul larg și profesioniști.

(5)

Deoarece, în ciuda interdicției, publicul larg ar putea avea acces la decapanții pentru vopsele care conțin DCM prin lanțul de distribuție destinat utilizatorilor industriali și profesioniști, pe produs ar trebui să figureze un avertisment.

(6)

Accidentele mortale înregistrate în Europa în ultimii 18 ani ca urmare a utilizărilor industriale și profesionale au fost cauzate în principal de ventilația inadecvată, de echipamente individuale de protecție improprii, de utilizarea unor rezervoare inadecvate și de supraexpunerea la DCM. Prin urmare, ar trebui impuse restricții cu scopul de a controla și de a reduce riscurile legate de utilizările industriale și profesionale.

(7)

Profesioniștii se află, în general, sub incidența legislației în domeniul protecției lucrătorilor. Cu toate acestea, numeroase activități profesionale sunt deseori efectuate în spațiile clienților, care de multe ori nu dispun de condițiile adecvate pentru gestionarea, controlul și reducerea riscurilor pentru sănătate. Mai mult, lucrătorii independenți nu intră sub incidența legislației comunitare în domeniul protecției lucrătorilor, aceștia necesitând o formare adecvată pentru a putea desfășura activități de înlăturare a vopselelor cu ajutorul decapanților pentru vopsele care conțin DCM.

(8)

Introducerea pe piață și utilizarea decapanților pentru vopsele care conțin DCM de către profesioniști ar trebui interzise pentru a proteja sănătatea acestora și pentru a reduce numărul accidentelor mortale și al altor tipuri de accidente. Cu toate acestea, în cazul în care înlocuirea DCM este deosebit de dificilă sau inadecvată, statele membre ar trebui să poată permite utilizarea în continuare a DCM de către profesioniștii autorizați. Statele membre ar trebui să fie răspunzătoare de acordarea și monitorizarea acestei derogări, care ar trebui să fie bazată pe o formare obligatorie, cu respectarea unor cerințe specifice. Cu toate acestea, angajatorii și lucrătorii independenți ar trebui să evite de preferință utilizarea DCM prin înlocuirea acestuia cu o substanță sau un proces chimic ale cărui condiții de utilizare nu prezintă riscuri sau prezintă un risc mai redus pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor.

(9)

Numărul de accidente mortale și de alte tipuri de accidente înregistrate pe parcursul desfășurării activităților industriale reprezintă un indicator al nerespectării corespunzătoare a legislației muncii aplicabile lucrătorilor care utilizează DCM. Expunerea la DCM este în continuare la un nivel ridicat și ar trebui aplicate măsuri suplimentare pentru reducerea riscului la care sunt expuși lucrătorii din cadrul instalațiilor industriale. Ar trebui adoptate măsuri preventive pentru reducerea la minimum a expunerii și pentru respectarea, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, a limitelor de expunere relevante pentru utilizarea profesională, cum ar fi o ventilație eficientă a locului de muncă, măsuri de reducere la minimum a evaporării de DCM din rezervoarele de imersie, măsuri pentru manipularea în condiții de siguranță a DCM în rezervoarele de imersie, echipamente individuale de protecție corespunzătoare și informarea și formarea corespunzătoare.

(10)

Echipamentele individuale de protecție ar trebui să fie în conformitate cu cerințele Directivei 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (4).

(11)

Prin urmare, Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (5) ar trebui modificată în consecință.

(12)

Prezenta decizie nu aduce atingere legislației comunitare care stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor, cum ar fi Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (6), precum și directivele speciale care se întemeiază pe aceasta, în special Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (versiune codificată) (7) și Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (8),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 6 mai 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. KOHOUT


(1)  JO C 77, 31.3.2009, p. 29.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 aprilie 2009.

(3)  „Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU”, studiu TNO-STB finalizat în noiembrie 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; „Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane”, studiu al grupului de experți ETVAREAD al cărui raport final a fost publicat în aprilie 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; „Evaluarea consecințelor potențialelor restricții asupra distribuției și a utilizării diclormetanului în decapanții pentru vopsele ”, studiu RPA finalizat în aprilie 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  JO L 399, 30.12.1989, p. 18.

(5)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(6)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(7)  JO L 158, 30.4.2004, p. 50.

(8)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaugă următoarea rubrică:

„58.

Diclormetan

CAS Nr.: 75-09-2

EC Nr.: 200-838-9

1.

Decapanții pentru vopsele care conțin diclormetan în concentrație masică egală sau mai mare de 0,1 %:

(a)

nu se introduc pe piață pentru prima dată după 6 decembrie 2010 în scopul furnizării către publicul larg sau către profesioniști;

(b)

nu se introduc pe piață după 6 decembrie 2011 în scopul furnizării către publicul larg sau către profesioniști;

(c)

nu se utilizează de către profesioniști după 6 iunie 2012.

În sensul prezentului punct:

(i)

«profesionist» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, inclusiv lucrători și lucrători independenți care decapează vopseaua în cadrul activităților lor profesionale în afara unei instalații industriale;

(ii)

«instalație industrială» înseamnă o instalație utilizată pentru activități de decapare a vopselelor.

2.

Prin derogare de la punctul 1, statele membre pot permite pe teritoriul lor și pentru anumite activități utilizarea de către profesioniștii cu instruire specială a decapanților pentru vopsele care conțin diclormetan și pot permite introducerea pe piață a unor astfel de decapanți pentru aprovizionarea acestor profesioniști.

Statele membre care aplică această derogare stabilesc dispoziții corespunzătoare pentru protecția sănătății și siguranței profesioniștilor care utilizează decapanți pentru vopsea care conțin diclormetan și informează Comisia cu privire la aceasta.

Dispozițiile respective trebuie să includă cerința ca profesionistul să dețină un certificat acceptat de către statul membru în care își desfășoară activitatea sau să furnizeze alte documente doveditoare în acest sens sau să fie în alt mod autorizat de către statul membru respectiv, astfel încât să demonstreze că dispune de o formare și de competența corespunzătoare pentru a folosi în condiții de siguranță decapanții pentru vopsea care conțin diclormetan.

Comisia întocmește o listă a statelor membre care au recurs la derogarea de la prezentul punct pe care o pune la dispoziția publicului pe Internet.

3.

Un profesionist care beneficiază de derogarea menționată la punctul 2 își poate desfășura activitatea numai în statele membre care au recurs la o astfel de derogare.

Formarea profesională menționată la punctul 2 trebuie să cuprindă cel puțin:

(a)

conștientizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor pentru sănătate, inclusiv informații privind înlocuitori sau procese existente ale căror condiții de utilizare sunt mai puțin periculoase pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor;

(b)

utilizarea unei ventilații adecvate;

(c)

utilizarea unor echipamente individuale de protecție corespunzătoare care sunt în conformitate cu cerințele Directivei 89/686/CEE.

Angajatorii și lucrătorii independenți trebuie, de preferință, să înlocuiască DCM cu o substanță sau un proces chimic ale cărui condiții de utilizare nu prezintă riscuri sau prezintă un risc mai redus pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor.

Profesionistul aplică toate măsurile de siguranță relevante care se utilizează în practică, inclusiv utilizarea echipamentelor individuale de protecție.

4.

Fără a aduce atingere altor dispoziții legislative comunitare în domeniul protecției lucrătorilor, decapanții pentru vopsele care conțin diclormetan în concentrație masică egală sau mai mare de 0,1 % pot fi utilizați în instalații industriale numai dacă sunt îndeplinite cel puțin următoarele condiții:

(a)

există o ventilație eficientă în toate zonele de procesare, în special pentru procesarea umedă și uscarea articolelor decapate: la rezervoarele de imersie ventilația locală este suplimentată prin ventilare forțată în zonele respective pentru a reduce la minimum expunerea și a respecta, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, limitele de expunere relevante pentru utilizarea profesională;

(b)

s-au luat măsuri pentru a reduce la minimum evaporarea din rezervoarele de imersie, ca, de exemplu: capace pentru acoperirea rezervoarelor de imersie, mai puțin pe durata încărcării și descărcării; proceduri de încărcare/descărcare adecvate pentru rezervoarele de imersie; spălarea rezervoarelor cu apă sau apă sărată pentru a îndepărta solventul în exces după descărcare;

(c)

s-au luat măsuri pentru manipularea în condiții de siguranță a diclormetanului din rezervoarele de imersie, ca, de exemplu: pompe și conducte pentru a transfera decapantul pentru vopsele în și din rezervoarele de imersie; și dispozitive adecvate pentru curățarea în condiții de siguranță a rezervoarelor și îndepărtarea nămolului;

(d)

sunt disponibile echipamente individuale de protecție, care sunt în conformitate cu Directiva 89/686/CEE, ca, de exemplu: mănuși de protecție adecvate, ochelari și îmbrăcăminte de protecție; și echipament corespunzător de protecție a respirației în cazul în care respectarea limitelor de expunere relevante pentru utilizarea profesională nu se poate asigura în alt mod;

(e)

se asigură informarea, instruirea și formarea corespunzătoare a operatorilor privind utilizarea unor astfel de echipamente.

5.

Fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor, decapanții pentru vopsele care conțin diclormetan în concentrație masică egală sau mai mare de 0,1 % se marchează în mod vizibil, lizibil și de neșters până la 6 decembrie 2011 cu mențiunea:

«Numai pentru utilizatorii industriali și profesioniști autorizați în anumite state membre UE – a se verifica unde este permisă utilizarea.»”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

3.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/7


DECIZIA NR. 3/2008 A CONSILIULUI MIXT UE-MEXIC

din 15 decembrie 2008

de modificare a Deciziei nr. 2/2001 a Consiliului mixt, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 4/2004

(2009/421/CE)

CONSILIUL MIXT,

având în vedere Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), semnat la Bruxelles la 8 decembrie 1997 (1), în special articolul 6 coroborat cu articolul 47,

întrucât:

(1)

Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, a Republicii Bulgaria și a României (denumite în continuare „noile state membre”), un al doilea protocol adițional a fost semnat în Mexic la 29 noiembrie 2006 și a intrat în vigoare la 1 martie 2007 (2).

(2)

În acest context, este necesară adaptarea, începând de la data aderării noilor state membre la acord, a anexei I la Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt din 27 februarie 2001, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 4/2004 a Consiliului mixt din 18 mai 2005, pentru a include autoritățile responsabile pentru serviciile financiare din noile state membre, precum și măsurile neconforme cu articolele 12-16 din Decizia nr. 2/2001 pe care le mențin până la punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din decizia menționată anterior. Această adaptare oferă, de asemenea, o ocazie pentru actualizarea listei autorităților responsabile pentru serviciile financiare, cuprinsă în anexa II la Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt din 27 februarie 2001, modificată prin Decizia nr. 4/2004 a Consiliului mixt din 18 mai 2005,

DECIDE:

Articolul 1

Partea A a anexei I la Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt din 27 februarie 2001, astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 4/2004 a Consiliului mixt din 18 mai 2005, se înlocuiește cu textul care figurează în anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Părțile A și B ale anexei II la Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt se înlocuiesc cu textul care figurează în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. Aceasta se aplică de la data aderării noilor state membre la acord.

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2008.

Pentru Consiliul mixt

Președintele

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  JO L 276, 28.10.2000, p. 45.

(2)  Pentru clarificarea acestui aspect, cel de al doilea Protocol adițional a fost semnat de către părți la Bruxelles la 21 februarie 2007, ca urmare a parafării oficiale a textului la Ciudad de Mexico la 29 noiembrie 2006. Acesta a fost aplicat de la 1 martie 2007 și a intrat în vigoare la 1 martie 2008 odată cu finalizarea de către părți a procedurilor interne necesare în acest sens.


ANEXA I

„ANEXA I

PARTEA A

COMUNITATEA ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA

1.

Aplicarea capitolului III în cadrul Comunității și al statelor sale membre are loc sub rezerva limitărilor privind accesul pe piață și tratamentul național prevăzute de Comunitățile Europene și statele lor membre în secțiunea referitoare la «toate sectoarele» din lista lor de angajamente specifice din cadrul GATS, precum și în secțiunile legate de subsectoarele enumerate mai jos.

2.

Pentru indicarea statelor membre, se folosesc următoarele abrevieri:

AT

Austria

BE

Belgia

BG

Bulgaria

CY

Cipru

CZ

Republica Cehă

DE

Germania

DK

Danemarca

ES

Spania

EE

Estonia

FI

Finlanda

FR

Franța

EL

Grecia

HU

Ungaria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Letonia

LT

Lituania

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Țările de Jos

PL

Polonia

PT

Portugalia

RO

România

SK

Republica Slovacă

SI

Slovenia

SE

Suedia

UK

Regatul Unit

3.

Angajamentele privind accesul pe piață privind tipurile de furnizare (1) și (2) se aplică doar:

tranzacțiilor indicate în paragrafele B.3 și, respectiv, B.4 ale secțiunii privind accesul pe piață din «Înțelegerea privind angajamentele referitoare la serviciile financiare» pentru toate statele membre;

tranzacțiilor specificate în continuare, în conformitate cu definițiile de la articolul 11, pentru fiecare stat membru interesat:

BG: subsectorul A.1.(a) (asigurare de viață) și partea care rămâne din subsectorul A.1.(b) (asigurare generală non-MAT – transport maritim, aerian și alte forme de transport) de tipurile (1) și (2);

CY: subsectorul A.1.(a) (asigurare de viață) și partea care rămâne din subsectorul A.1.(b) (asigurare generală non-MAT – transport maritim, aerian și alte forme de transport) de tipul (2), subsectorul B.6.(e) (tranzacții cu valori mobiliare transferabile) de tipul (1);

EE: subsectorul A.1.(a) (asigurare de viață), partea care rămâne din subsectorul A.1.(b) (asigurare generală non-MAT) și partea care rămâne din A.3. (intermedierea asigurării generale non-MAT) de tipurile (1) și (2), subsectoarele B.1.-B.10. (acceptarea depozitelor, a împrumuturilor de orice tip, leasing financiar, toate serviciile de plată și transfer monetar, garanții și angajamente, tranzacții cu valori mobiliare, participarea la emisiuni de orice tip de titluri de valori, brokeraj monetar, managementul activelor, servicii de regularizare și compensare a activelor financiare) de tipul (1);

LV: subsectorul A.1.(a) (asigurare de viață), partea care rămâne din subsectorul A.1.(b) (asigurare generală non-MAT) și partea care rămâne din subsectorul A.3. (intermedierea asigurării generale non-MAT) de tipul (2), subsectorul B.7. (participarea la emisiuni de orice tip de valori mobiliare) de tipul (1);

LT: subsectorul A.1.(a) (asigurare de viață), partea care rămâne din subsectorul A.1.(b) (asigurare generală non-MAT) și partea care rămâne din subsectorul A.3. (intermedierea asigurării generale non-MAT) de tipul (2), subsectoarele B.1.-B.10. (acceptarea depozitelor, a împrumuturilor de orice tip, leasing financiar, toate serviciile de plată și transfer monetar, garanții și angajamente, tranzacții cu valori mobiliare, participarea la emisiuni de orice tip de valori mobiliare, brokeraj monetar, managementul activelor, servicii de regularizare și compensare a activelor financiare) de tipul (1);

MT: subsectorul A.1.(a) (asigurare de viață) și partea care rămâne din subsectorul A.1.(b) (asigurare generală non-MAT) de tipul (2), subsectoarele B.1. și B.2. (acceptarea depozitelor și împrumuturi de orice tip) de tipul (1);

RO: subsectoarele B.1. (acceptarea depozitelor), B.2. (împrumuturi de orice tip), B.4. (toate serviciile de plată și transfer monetar), B.5. (garanții și angajamente) și B.8. (brokeraj monetar) de tipul (1);

SI: subsectoarele B.1.-B.10. (acceptarea depozitelor, împrumuturi de orice tip, leasing financiar, toate serviciile de plată și transfer monetar, garanții și angajamente, tranzacții cu valori mobiliare, brokeraj monetar, gestionarea activelor, servicii de regularizare și compensare a activelor financiare) de tipul (1).

4.

Spre deosebire de filialele străine, sucursalele stabilite direct într-un stat membru de către o instituție financiară mexicană nu se supun, cu anumite excepții limitate, reglementărilor prudențiale armonizate la nivel comunitar, ceea ce le dă mai multă libertate în ceea ce privește înființarea de noi instituții și a asigura servicii transfrontaliere pe tot teritoriul Comunității. Prin urmare, aceste sucursale sunt autorizate să funcționeze pe teritoriul unui stat membru în aceleași condiții ca cele care se aplică instituțiilor financiare naționale din statul membru respectiv și li se poate solicita să îndeplinească o serie de cerințe prudențiale specifice, cum ar fi, în cazul băncilor și al serviciilor de investiții în domeniul valorilor mobiliare, cerințe privind capitalizarea separată și solvabilitatea, precum și cerințe privind raportarea și publicarea conturilor sau, în cazul asigurărilor, cerințe specifice privind garanțiile și depozitele, capitalizare separată și localizarea în statul membru vizat a activelor reprezentând rezerve tehnice și cel puțin o treime din marja de solvabilitate. Statele membre pot aplica restricțiile recomandate în acest program doar în cazul stabilirii directe a prezenței comerciale a unei sucursale mexicane sau în cazul prestării de servicii transfrontaliere din Mexic. Prin urmare, un stat membru nu poate aplica aceste restricții, inclusiv cele privind stabilirea, unor filiale mexicane stabilite în alte state membre ale Comunității decât dacă aceste restricții pot fi aplicate și societăților sau resortisanților altor state membre în conformitate cu legislația comunitară.

5.

BG: Admiterea pe piață a unor servicii sau produse financiare noi se poate face sub rezerva existenței și respectării unui cadru de reglementare care vizează atingerea obiectivelor menționate la articolul 19 din Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt UE-Mexic.

6.

BG: Activitățile bancare sau de asigurare, precum și tranzacționarea de valori mobiliare și activitățile conexe trebuie efectuate separat de societăți autorizate să furnizeze astfel de servicii.

7.

BG: Ca o regulă generală și în mod nediscriminatoriu, instituțiile financiare care se constituie ca societăți în Republica Bulgaria trebuie să adopte forma juridică de societăți pe acțiuni.

8.

CY: Următoarele condiții și restricții generale sunt aplicabile chiar și în cazul în care nu sunt specificate limitări sau condiții în listă:

(i)

se va ține cont de obiectivele în materie de securitate națională și ordine publică;

(ii)

această listă nu se referă în nici un caz la serviciile prestate în exercitarea funcțiilor publice. De asemenea, aceasta nu se referă la măsurile vizând comerțul cu bunuri care pot constitui servicii pregătitoare pentru un serviciu de pe listă sau pentru alte servicii. În plus, continuă să se aplice limitările accesului pe piață sau ale tratamentului național în ceea ce privește serviciile care pot constitui servicii pregătitoare pentru un serviciu de pe listă sau care pot fi utilizate în vederea prestării unui asemenea serviciu.

9.

CY: Actele cu putere de lege menționate în această listă nu trebuie interpretate ca referințe exhaustive la toate actele cu putere de lege din sectorul financiar. De exemplu, este interzis transferul de informații cuprinzând date personale, secrete bancare sau orice alt secret de afaceri. Acest tip de transfer este supus legislației naționale privind protecția confidențialității datelor privind clienții băncilor. În plus, se remarcă faptul că nici o măsură calitativă nediscriminatorie privind standardele tehnice, sănătatea publică și considerațiile privind mediul, acordarea de licențe, considerațiile de ordin prudențial, calificările profesionale și normele privind competențele nu a fost menționată în listă în calitate de condiție sau limitare a accesului pe piață sau a tratamentului național.

10.

CY: Serviciile și produsele financiare nereglementate, precum și admiterea pe piață a serviciilor și produselor financiare noi pot fi subordonate existenței sau introducerii unui cadru de reglementare pentru atingerea obiectivelor menționate la articolul 19 din Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt UE-Mexic.

11.

CY: Datorită măsurilor de control al schimburilor valutare din Cipru:

rezidenților nu li se permite să achiziționeze servicii bancare care pot implica transferul de fonduri în străinătate în timp ce ei se află fizic în afara țării;

acordarea de împrumuturi nerezidenților/străinilor sau societăților controlate de nerezidenți necesită aprobarea Băncii Centrale;

achiziționarea de valori mobiliare de către nerezidenți necesită de asemenea aprobarea Băncii Centrale;

operațiunile în valută nu pot fi efectuate decât prin intermediul băncilor care au primit statutul de «agent autorizat» din partea Băncii Centrale.

12.

CZ: Admiterea pe piață a unor servicii și instrumente financiare noi se poate face sub rezerva existenței și respectării unui cadru de reglementare național care vizează atingerea obiectivelor menționate la articolul 19 din Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt UE-Mexic.

13.

CZ: Ca o regulă generală și în mod nediscriminatoriu, instituțiile financiare care se constituie ca societăți în Republica Cehă trebuie să adopte o anumită formă juridică.

14.

CZ: Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto sunt oferite de un furnizor unic. Când vor fi eliminate drepturile de monopol privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prestarea acestui serviciu va fi posibilă, pe bază nediscriminatorie, pentru toți prestatorii stabiliți în Republica Cehă. Asigurările de sănătate obligatorii sunt oferite doar de furnizori cehi autorizați.

15.

EE: Nu există un angajament privind serviciile obligatorii de securitate socială.

16.

HU: Admiterea pe piață a unor servicii și produse financiare noi se poate face sub rezerva existenței și respectării unui cadru de reglementare care vizează atingerea obiectivelor menționate la articolul 19 din Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt UE-Mexic.

17.

HU: Nu este autorizat transferul de informații cuprinzând date personale, date confidențiale în materie bancară și comercială sau din domeniul valorilor mobiliare.

18.

HU: Ca o regulă generală și în mod nediscriminatoriu, instituțiile financiare care se constituie ca societăți în Ungaria trebuie să adopte o anumită formă juridică.

19.

HU: Serviciile de asigurare, serviciile bancare și serviciile de gestionare a valorilor mobiliare și a investițiilor colective trebuie să fie furnizate de prestatori de servicii financiare constituiți ca entități separate din punct de vedere juridic și cu un capital social distinct.

20.

MT: Pentru angajamentele de tipul (3), în conformitate cu legislația controlului schimbului valutar, nerezidenții care doresc să presteze servicii prin înregistrarea unei societăți locale pot să o facă doar cu aprobarea prealabilă a Băncii Centrale a Maltei. Societățile în care persoanele juridice sau fizice nerezidente dețin o participare trebuie să aibă un capital social minim de 10 000 MTL (lire malteze), din care 50 % trebuie să fie vărsat. Procentul de capital social deținut de nerezidenți trebuie plătit cu fonduri provenite din străinătate. Societățile în care nerezidenții au o participare trebuie să depună o cerere de autorizare la Ministerul Finanțelor pentru a dobândi un sediu conform legislației aplicabile.

21.

MT: Pentru angajamentele de tipul (4), continuă să se aplice cerințele legale și de reglementare malteze privind intrarea, șederea, achiziționarea de bunuri imobile, munca și măsurile de securitate socială, inclusiv normele privind perioada de ședere, salariul minim, precum și contractele colective de muncă. Acordarea permiselor de intrare, de muncă și de ședere revine autorităților publice malteze.

22.

MT: Pentru angajamentele de tipul (1) și (2), legislația privind controlul schimburilor valutare permite unui rezident să transfere în străinătate până la 5 000 MTL anual pentru investiții de portofoliu. Pentru transferul unor sume mai mari de 5 000 MTL este necesară autorizația organismului de control al schimburilor valutare.

23.

MT: Rezidenții pot obține împrumuturi din străinătate fără aprobarea organismului de control al schimburilor valutare dacă împrumutul este pe o perioadă mai mare de trei ani. Astfel de împrumuturi trebuie totuși înregistrate la Banca Centrală.

24.

PL: În Polonia sunt în curs de elaborare norme prudențiale pentru sectorul financiar. Acestea pot necesita modificarea normelor aflate în prezent în vigoare, precum și elaborarea unei noi legislații.

25.

RO: Societățile de asigurare și reasigurare se pot înființa și își pot desfășura activitatea dacă primesc o autorizație de la organismul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare. Societățile bancare se pot înființa și își pot desfășura activitatea dacă primesc o autorizație de la Banca Națională a României. Entitățile (persoane fizice sau juridice, după caz) legate de piața valorilor mobiliare se pot înființa și își pot desfășura activitatea dacă primesc o autorizație de la Comisia națională a valorilor mobiliare din România (CNVM). După înființarea unei prezențe comerciale, instituțiile financiare efectuează tranzacții cu rezidenții numai în moneda națională a României.

26.

SK: Admiterea pe piață a unor servicii și instrumente financiare noi se poate face sub rezerva existenței și respectării unui cadru de reglementare național care vizează atingerea obiectivelor menționate la articolul 19 din Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt UE-Mexic.

27.

SK: Sunt furnizate de prestatori unici următoarele servicii de asigurare: asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, asigurarea obligatorie pentru transportul aerian, asigurarea de răspundere civilă a angajatorului pentru vătămări sau boli profesionale; aceste contracte de asigurare trebuie încheiate cu Societatea slovacă de asigurări. Asigurarea de sănătate de bază este rezervată societăților slovace de asigurări de sănătate, titulare ale unei licențe pentru furnizarea de servicii de asigurări de sănătate emise de Ministerul Sănătății din Slovacia în conformitate cu legea 273/1994. Sistemele de asigurări de sănătate și de pensii sunt rezervate Societății de asigurări sociale.

28.

SI: Admiterea pe piață a unor servicii sau produse financiare noi se poate face sub rezerva existenței și respectării unui cadru de reglementare care vizează atingerea obiectivelor menționate la articolul 19 din Decizia nr. 2/2001 a Consiliului mixt UE-Mexic.

29.

SI: Ca o regulă generală și în mod nediscriminatoriu, instituțiile financiare care se constituie ca societăți în Slovenia trebuie să adopte o anumită formă juridică.

30.

SI: Serviciile bancare și de asigurări trebuie prestate de prestatori de servicii financiare distincți din punct de vedere juridic.

31.

SI: Serviciile de investiții nu pot fi prestate decât de bănci și de societăți de investiții.

A.

Servicii de asigurare și servicii conexe

1.

Prestații transfrontaliere

AT: Se interzice activitatea promoțională și intermedierea în numele unei filiale nestabilite în Comunitate sau al unei sucursale nestabilite în Austria (cu excepția cazurilor de reasigurare și retrocesiune).

AT: Asigurarea obligatorie pentru transportul aerian poate fi oferită doar de o filială stabilită în Comunitate sau de o sucursală stabilită în Austria.

AT: Se plătește o suprataxă pentru contractele de asigurări (cu excepția contractelor de reasigurare sau retrocesiune) emise de o filială nestabilită în Comunitate sau de o sucursală nestabilită în Austria. Se poate acorda o derogare de la impunerea suprataxei.

BG: Subsectorul A.1. (asigurare directă). Fără restricții, cu excepția serviciilor furnizate de prestatori străini unor persoane străine pe teritoriul Republicii Bulgaria. Asigurarea de transport care acoperă bunuri, asigurarea vehiculelor ca atare și asigurarea de răspundere civilă pentru riscurile situate în Republica Bulgaria nu pot fi oferite direct de societăți de asigurare străine. O societate de asigurări străină poate încheia contracte de asigurări numai printr-o sucursală. Fără restricții pentru sistemele de asigurare a depozitelor și sistemele similare de indemnizații, precum și pentru regimurile de asigurări obligatorii. Fără restricții pentru tratamentul național.

BG: Subsectorul A.2. (reasigurare și retrocesiune). Fără restricții pentru serviciile de retrocesiune.

BG: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

CY: Orice reasigurator străin aprobat de inspectorul de asigurări (pe criterii prudențiale) poate oferi servicii de reasigurare și retrocesiune societăților de asigurări constituite și autorizate în Cipru.

CY: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

CZ: Nu sunt restricții, cu excepția:

Prestatorii străini de servicii financiare pot să înființeze o societate de asigurări cu sediul în Republica Cehă sub formă de societate comercială pe acțiuni sau își pot desfășura activitatea de asigurare prin sucursalele lor cu sediul social în Republica Cehă în condițiile stabilite de legea privind asigurările.

Pentru prestatorul de servicii de asigurare sunt necesare prezența comercială și autorizația:

pentru a presta servicii de asigurare și de reasigurare; și

pentru a încheia contracte de intermediere cu un intermediar în vederea încheierii unui contract de asigurare între prestatorul de servicii de asigurare și o terță parte.

Este necesar ca intermediarul să dețină o autorizație în cazul în care activitatea sa de intermediere se desfășoară pentru o sucursală cu sediul social în Republica Cehă.

DK: Asigurarea obligatorie pentru transportul aerian poate fi oferită numai de societăți stabilite în Comunitate.

DK: În Danemarca, numai societățile de asigurări autorizate de autoritățile competente și prin legislația daneză, fiind excluse oricare alte persoane sau societăți (inclusiv societăți de asigurări), pot oferi asigurări directe pentru persoanele rezidente în Danemarca, navele daneze sau bunurile aflate în Danemarca.

DE: Polițele de asigurări obligatorii pentru transportul aerian pot fi încheiate doar de către o filială stabilită în Comunitate sau de către o sucursală stabilită în Germania.

DE: Dacă o societate străină de asigurări și-a înființat o sucursală în Germania, aceasta poate încheia contracte de asigurări în Germania privind transportul internațional doar prin sucursala înființată în Germania.

FI: Doar societățile de asigurări care își au sediile în Spațiul Economic European sau o sucursală în Finlanda pot oferi serviciile de asigurare descrise în paragraful 3 litera (a) din înțelegere.

FI: Prestarea de servicii de brokeraj de asigurări este condiționată de deținerea unui sediu permanent în Spațiul Economic European.

FR: Asigurarea împotriva riscurilor privind transportul terestru poate fi încheiată doar de societăți de asigurări stabilite în Comunitate.

HU: Subsectorul A.1. (asigurare directă): Numai directorii societăților care desfășoară activități comerciale internaționale prevăzute în normele legale privind schimbul valutar sunt autorizați să achiziționeze servicii. Doar evenimentele petrecute în străinătate pot fi asigurate.

IT: Fără restricții pentru servicii de actuariat.

IT: Asigurările privind riscurile legate de exporturile CIF de către rezidenți ai Italiei pot fi oferite numai de societăți de asigurări stabilite în Comunitate.

IT: Asigurările de transport de mărfuri, asigurările vehiculelor ca atare și asigurările de răspundere civilă pentru riscurile din Italia pot fi încheiate doar de către societăți de asigurare stabilite în Comunitate. Această rezervă nu se aplică transporturilor internaționale de mărfuri importate în Italia.

LV: Fără restricții pentru paragraful B.3 litera (a) din înțelegere.

MT: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

PL: Fără restricții, cu excepția reasigurării, retrocesiunii și asigurării de bunuri în cadrul comerțului internațional.

RO: Fără restricții pentru paragrafele B.3 literele (a) și (c) din înțelegere. Pentru subsectorul A.2. (reasigurare și retrocesiune): cesiunea pentru reasigurarea pe piața internațională nu este permisă decât dacă riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piața internă.

PT: Asigurările de transport aerian și maritim pentru mărfuri, aeronave și nave, precum și cele de răspundere civilă pot fi încheiate doar de către societăți de asigurări stabilite în Comunitate. Numai persoanele sau societățile stabilite în Comunitate pot acționa ca intermediari pentru acest tip de activități de asigurare în Portugalia.

SK: Prezența comercială este obligatorie pentru furnizarea următoarelor servicii de asigurare:

asigurarea de viață pentru persoanele cu reședință permanentă în Republica Slovacă;

asigurarea unor bunuri aflate pe teritoriul Republicii Slovace;

asigurarea de răspundere civilă pentru pierderile sau prejudiciul provocat de activitatea unor persoane fizice sau juridice de pe teritoriul Republicii Slovace;

asigurarea pentru transportul aerian și maritim pentru mărfuri, aeronave, nave și răspundere civilă.

SI: Asigurarea de transport maritim, aerian și pentru alte tipuri de transport: Activitățile de asigurare prestate de societățile de asigurări reciproce sunt rezervate societăților stabilite în Republica Slovenia.

SI: Subsectoarele A.2., A.3. și A.4. (reasigurare și retrocesiune, intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

SE: Furnizarea de servicii de asigurări directe este permisă doar prin intermediul unui prestator de servicii de asigurări autorizat în Suedia, cu condiția ca furnizorul de servicii străin și societatea suedeză de asigurări să aparțină aceluiași grup de societăți sau să fi încheiat între ele un acord de cooperare.

2.

Consumul în străinătate

AT: Este interzisă activitatea promoțională și intermedierea în numele unei filiale nestabilite în Comunitate sau al unei sucursale nestabilite în Austria (cu excepția cazurilor de reasigurare și retrocesiune).

AT: Asigurarea obligatorie pentru transportul aerian poate fi oferită doar de o filială stabilită în Comunitate sau de o sucursală stabilită în Austria.

AT: Se plătește o suprataxă pentru contractele de asigurări (cu excepția contractelor de reasigurare sau retrocesiune) emise de o filială nestabilită în Comunitate sau de o sucursală nestabilită în Austria. Se poate acorda o derogare de la impunerea suprataxei.

BG: Subsectorul A.1. (asigurare directă): Persoanele fizice și juridice bulgare, precum și resortisanții străini care desfășoară activități comerciale pe teritoriul Bulgariei pot încheia contracte de asigurări numai în ceea ce privește activitatea lor în Bulgaria și numai cu prestatori autorizați să desfășoare activități de asigurare în Bulgaria. Indemnizațiile plătite de asigurători care rezultă din aceste contracte sunt plătite în Bulgaria. Fără restricții pentru sistemele de asigurare a depozitelor și sistemele similare de indemnizații, precum și pentru regimurile de asigurări obligatorii.

BG: Subsectoarele A.2., A.3. și A.4. (reasigurare și retrocesiune, intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

CY: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

CZ: Nu sunt restricții, în afară de:

Serviciile de asigurări descrise mai jos nu pot fi achiziționate în străinătate:

asigurări de viață ale persoanelor cu rezidență permanentă în Republica Cehă;

asigurarea proprietății aflate pe teritoriu Republicii Cehe;

asigurare de răspundere civilă pentru pierderea sau prejudiciul adus de activitatea persoanelor fizice sau juridice pe teritoriul Republicii Cehe.

DK: Asigurarea obligatorie pentru transportul aerian poate fi încheiată numai de societăți stabilite în Comunitate.

DK: În Danemarca, numai societățile de asigurări autorizate de autoritățile competente și prin legislația daneză, fiind excluse oricare alte persoane sau societăți (inclusiv societăți de asigurări), pot oferi asigurări directe pentru persoanele rezidente în Danemarca, navele daneze sau bunurile aflate în Danemarca.

DE: Polițele de asigurări obligatorii pentru transportul aerian pot fi încheiate doar de o filială stabilită în Comunitate sau de o sucursală stabilită în Germania.

DE: Dacă o societate străină de asigurări și-a înființat o sucursală în Germania, aceasta poate încheia contracte de asigurări în Germania privind transportul internațional doar prin sucursala înființată în Germania.

FR: Asigurarea împotriva riscurilor privind transportul terestru poate fi încheiată doar de firme de asigurare stabilite în Comunitate.

HU: Subsectorul A.1. (asigurare directă): Numai antreprenorii care desfășoară activități comerciale internaționale prevăzute în normele legale privind schimbul valutar au voie să achiziționeze servicii. Doar evenimentele petrecute în străinătate pot fi asigurate.

IT: Asigurările de risc privind exporturile CIF (cost, insurance and freight – cost, asigurare și navlu) de către rezidenți ai Italiei pot fi încheiate numai de societăți de asigurări stabilite în Comunitate.

IT: Asigurarea de transport privind bunurile, asigurarea vehiculelor ca atare și asigurarea de răspundere civilă privind riscurile din Italia pot fi încheiate doar de societăți de asigurare stabilite în Comunitate. Această rezervă nu se aplică transporturilor internaționale care implică importuri în Italia.

MT: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

PL: Fără restricții, cu excepția reasigurării, retrocesiunii și asigurării de bunuri în cadrul comerțului internațional.

PT: Asigurarea de transport aerian și maritim, acoperind bunuri, aeronavă, cocă și răspundere civilă, poate fi încheiată doar de societăți stabilite în CE; numai persoanele sau societățile stabilite în CE pot acționa ca intermediari pentru acest tip de activități de asigurare în Portugalia.

RO: Fără restricții pentru paragrafele B.3 literele (a) și (c) din înțelegere. Pentru subsectorul A.2. (reasigurare și retrocesiune): cesiunea pentru reasigurare pe piața internațională nu este permisă decât dacă riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piața internă.

SK: Serviciile de asigurare acoperite de tipul (1), cu excepția asigurărilor pentru transportul aerian și maritim, acoperind bunurile, aeronava, coca, precum și răspunderea civilă nu pot fi achiziționate în străinătate.

SI: Asigurare maritimă, aeriană și de transport: Activitățile de asigurare prestate de instituții de asigurări reciproce sunt rezervate societăților înființate în Republica Slovenia.

SI: Societățile de reasigurare din Republica Slovenia au prioritate în colectarea primelor de asigurări. În cazul în care aceste societăți nu pot uniformiza toate riscurile, acestea pot fi reasigurate și retrocedate în străinătate. (Nici una odată cu adoptarea noii legi privind societățile de asigurări.)

3.

Prezența comercială

AT: Nu se va acorda autorizație de funcționare sucursalelor societăților străine de asigurări, dacă în țara de origine nu au o formă juridică corespunzătoare sau comparabilă cu cea de societate comercială pe acțiuni sau de asociație de asigurări reciproce.

BE: Orice ofertă publică de achiziționare de valori mobiliare belgiene făcută de către sau în numele unei persoane, societăți sau instituții aflate în afara jurisdicției unuia dintre statele membre ale Comunității Europene trebuie supusă autorizării Ministerului Finanțelor.

BG: Subsectorul A.1. (asigurare directă):

Fără restricții pentru sistemele de asigurare a depozitelor și sistemele similare de indemnizații, precum și pentru regimurile de asigurări obligatorii.

Prestatorii de servicii de asigurări nu se pot constitui pentru a furniza atât servicii de asigurare de viață, cât și de asigurare generală. Persoanele străine pot furniza servicii de asigurări numai prin participarea în societăți de asigurări bulgare fără limitări în ceea ce privește participarea la capital, dar și direct, printr-o sucursală cu sediul social în Republica Bulgaria. Înființarea de sucursale ale societăților străine de asigurări se face sub rezerva primirii unei autorizații de la Comisia de supraveghere financiară. Pentru a înființa o sucursală în Bulgaria cu scopul de a oferi anumite clase de asigurări, un agent de asigurări străin trebuie să fie autorizat să opereze aceleași clase de asigurări în țara sa de origine de cel puțin 5 ani. Sucursalele societăților de asigurări străine trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: cerințe specifice de garanții și depozit, capitalizare separată și localizarea în Republica Bulgaria a activelor reprezentând rezerve tehnice.

Asigurarea de transport care acoperă bunuri, asigurarea vehiculelor ca atare și asigurarea de răspundere civilă pentru riscurile situate în Republica Bulgaria nu pot fi încheiate direct de societăți de asigurare străine. O societate de asigurări străină poate încheia contracte de asigurări doar printr-o sucursală.

Fondurile de asigurări provenite din contracte de asigurare, precum și din propriul capital, trebuie investite în Republica Bulgaria și pot fi transferate în străinătate doar cu permisiunea Comisiei de supraveghere financiară.

Prestatorii străini nu pot încheia contracte de asigurare cu persoane fizice sau juridice locale prin intermediul brokerilor.

BG: Subsectorul A.2. (reasigurare și retrocesiune):

Nu se pot înființa prestatori de servicii de reasigurare care să furnizeze atât servicii de reasigurare de viață, cât și servicii de reasigurare generală.

Persoanele străine pot furniza servicii de asigurări numai prin participarea în societăți de asigurări bulgare fără limitări în ceea ce privește participarea la capitalul social. Societățile de asigurări străine pot furniza servicii de reasigurări direct, printr-o sucursală care are sediul social în Republica Bulgaria. Înființarea de sucursale ale societăților străine de asigurări se face sub rezerva primirii unei autorizații de la Comisia de supraveghere financiară.

Fondurile de asigurări provenite din contracte de reasigurare, precum și din propriul capital trebuie investite în Republica Bulgaria și pot fi transferate în străinătate doar cu permisiunea Comisiei de supraveghere financiară.

Prestatorii străini nu pot încheia contracte de reasigurări cu persoanele fizice și juridice locale prin intermediul brokerilor.

Fără restricții pentru serviciile de retrocesiune.

BG: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări):

Numai societățile comerciale înregistrate în Republica Bulgaria în conformitate cu legea comerțului și autorizate de către Comisia de supraveghere financiară pot efectua activități de intermediere.

Serviciile auxiliare de asigurări trebuie să aibă legătură cu asigurările.

Fără restricții pentru serviciile de actuar.

CY: Subsectorul A.1. (asigurare directă):

Un furnizor de asigurări poate opera în sau din interiorul Republicii Cipru doar dacă este autorizat de către Inspectorul de asigurări conform legislației privind societățile de asigurări.

Societățile străine de asigurări pot funcționa în Republica Cipru numai prin înființarea unei sucursale sau a unei agenții. Agentul străin de asigurări trebuie să fie autorizat să funcționeze în țara de origine înainte de a fi autorizat să înființeze o sucursală sau o agenție.

Participarea persoanelor nerezidente în societățile de asigurări constituite în Republica Cipru necesită aprobarea Băncii Centrale în prealabil. Nivelul de participare străină se determină de la caz la caz în funcție de necesitățile economice.

CY: Subsectorul A.2. (reasigurare și retrocesiune):

Nici o societate nu poate funcționa ca societate de reasigurare în Republica Cipru, cu excepția cazului în care este autorizată în acest sens de către inspectorul general de asigurări.

Investițiile persoanelor nerezidente în societățile de reasigurare necesită aprobarea Băncii Centrale în prealabil. Cota participării străine la capitalul societăților locale de reasigurare este stabilită de la caz la caz. În prezent nu există societăți de reasigurare locale.

CY: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

CZ: Nu sunt restricții, în afară de:

Prestatorii străini de servicii financiare pot să stabilească o societate de asigurări cu sediul în Republica Cehă sub formă de societate comercială pe acțiuni sau își pot desfășura activitatea de asigurare prin sucursalele lor cu sediul social în Republica Cehă în condițiile stabilite de legea privind domeniul asigurărilor.

Pentru un prestator de servicii de asigurare sunt necesare prezența comercială și autorizația:

pentru a presta astfel de servicii, inclusiv servicii de reasigurare; și

pentru a încheia contracte de intermediere cu un intermediar în vederea încheierii unui contract de asigurare între prestatorul de servicii de asigurări și o terță parte.

Este necesar ca intermediarul să dețină o autorizație în cazul în care activitatea sa de intermediere se desfășoară pentru o sucursală cu sediul social în Republica Cehă.

ES: Pentru a înființa o sucursală în Spania cu scopul de a oferi anumite clase de asigurări, un agent de asigurări străin trebuie să fie autorizat să funcționeze în aceleași clase de asigurări în țara sa de origine de cel puțin 5 ani.

ES, EL: Dreptul de a se stabili nu include crearea de sedii reprezentative sau alte prezențe permanente ale societăților de asigurări, decât acolo unde astfel de sedii se înființează ca agenții, sucursale sau sedii centrale.

EE: Subsectorul A.1. (asigurare directă): Nici una, cu excepția faptului că organismul de administrare al unei societăți comerciale de asigurări pe acțiuni cu participare de capital străin poate include cetățeni ai unei țări străine în raport cu participarea străină, dar nu mai mult de jumătate din numărul membrilor grupului de administrare; directorul unei sucursale sau al unei societăți independente trebuie să aibă reședința permanentă în Estonia.

FI: Directorul administrativ, cel puțin un auditor și cel puțin jumătate dintre promotori și membri ai comitetului de conducere și ai celui de control al unei societăți de asigurări trebuie să aibă reședința în Spațiul Economic European, cu excepția cazului în care Ministerul Afacerilor Sociale și al Sănătății a permis să se facă o excepție.

FI: Asigurătorii străini nu pot obține în Finlanda autorizație în calitate de sucursală care să ofere asigurări sociale obligatorii (asigurare de pensie obligatorie, asigurare de accident obligatorie).

FI: Agentul general al societății străine de asigurări trebuie să aibă reședința în Finlanda, cu excepția cazului în care societatea are sediul central în Spațiul Economic European.

FR: Stabilirea unei sucursale se face sub rezerva acordării unei autorizații speciale reprezentantului sucursalei.

HU: Se intenționează crearea unei rețele de sucursale directe odată cu adoptarea GATS și în condițiile specificate în acesta.

HU: Consiliul de administrație al unei instituții financiare ar trebui să includă cel puțin doi membri care sunt cetățeni maghiari, rezidenți în sensul reglementărilor relevante privind schimbul valutar, și să aibă reședința permanentă în Ungaria timp de cel puțin un an.

IE: Dreptul de stabilire nu include crearea de sedii reprezentative.

IT: Accesul la profesia de actuar se face numai de către persoane fizice. Sunt permise asocierile profesionale (fără a fi constituite) între persoane fizice.

IT: Autorizarea înființării de sucursale se face sub rezerva evaluării de către autoritățile de control.

LV: Subsectoarele A.1. și A.2. (asigurare directă, reasigurare și retrocesiune): Ca o regulă generală și în mod nediscriminatoriu, instituțiile străine de asigurări trebuie să adopte o anumită formă juridică.

LV: Subsectorul A.3. (intermedierea asigurărilor): Intermediarul poate fi doar o persoană fizică (nici o cerință de naționalitate) și poate furniza servicii în numele unei societăți de asigurări autorizate de către Autoritatea de control a asigurărilor din Letonia.

LT: Societăților de asigurare nu li se permite să furnizeze atât asigurare de viață, cât și asigurare generală. Pentru cele două tipuri (a) și (b) este necesară o constituire separată.

MT: Se poate supune unui test de necesități economice.

PL: Subsectoarele A.1.-A.3. (asigurare directă, reasigurare și retrocesiune, precum și intermedierea asigurărilor):

Înființarea doar ca societate comercială pe acțiuni sau sucursală după obținerea autorizației. Cel mult 5 % din fondurile de asigurare pot fi investite în străinătate. O persoană care prestează activități de intermediere în domeniul asigurărilor trebuie să dețină o autorizație. Este necesară constituirea locală pentru intermediarii de asigurări.

PL: Subsectorul A.4. (servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

PT: Societățile străine pot efectua intermedieri de asigurări în Portugalia doar prin intermediul unei societăți înființate conform legii unui stat membru al Comunității.

PT: Pentru a înființa o sucursală în Portugalia, societățile străine trebuie să demonstreze o experiență operațională de cel puțin cinci ani.

RO: Este permisă stabilirea societăților și a agențiilor de intermediere cu participare străină numai în parteneriat cu persoane juridice sau fizice din România. Reprezentanții societăților străine de asigurări și ai asociațiilor de asigurători străini au dreptul de a încheia numai următoarele tipuri de contracte de asigurare: 1. contracte de asigurare și reasigurare cu persoane străine juridice sau fizice sau pentru bunurile lor; 2. contracte de reasigurare cu societăți de asigurare sau de reasigurare române. Agențiile de intermediere nu au dreptul de a încheia contracte de asigurare pentru societăți de asigurare străine cu persoane fizice sau juridice române sau pentru bunurile lor.

SK: Majoritatea membrilor consiliului de administrație al unei societăți de asigurări trebuie să fie domiciliați în Republica Slovacă.

Este necesară o autorizație pentru prestarea de servicii de asigurări. Cetățenii străini pot înființa o societate de asigurări cu sediul în Republica Slovacă sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni și pot efectua operațiuni de asigurare prin filialele lor cu sediile sociale în Republica Slovacă în condițiile generale stabilite de legea asigurărilor. Operațiunile de asigurare cuprind activitatea de asigurare, inclusiv activitatea de brokeraj și de reasigurare.

Activitatea de intermediere care are drept scop încheierea unui contract de asigurare între o terță parte și societatea de asigurări poate fi prestată de către persoane fizice sau juridice cu domiciliul în Republica Slovacă pentru o societate de asigurare autorizată de Autoritatea de control al asigurărilor.

Contractul de intermediere care are ca scop încheierea unui contract de asigurare între o terță parte și societatea de asigurări poate fi încheiat de o societate de asigurări națională sau din străinătate numai după ce a fost autorizată de Autoritatea de control al asigurărilor.

Resursele financiare constituite din fonduri de asigurări specifice ale operatorilor de asigurări autorizați încasate din asigurarea și reasigurarea posesorilor de polițe cu rezidența sau sediul social în Republica Slovacă trebuie depozitate într-o bancă din Republica Slovacă și nu pot fi transferate în străinătate.

SI: Subsectorul A.1. (asigurare directă):

Înființarea se face sub rezerva unei autorizații eliberate de Ministerul Finanțelor. Persoanele străine pot înființa o societate de asigurări numai ca asociație în participațiune cu o persoană locală, în care participarea persoanelor străine este limitată la 99 %.

Limita care se aplică participării străine maxime se abrogă odată cu adoptarea noii legi privind societățile de asigurare.

O persoană străină poate să achiziționeze sau să-și mărească numărul de acțiuni deținute într-o societate națională de asigurări sub rezerva aprobării Ministerului Finanțelor în prealabil.

Ministerul Finanțelor, atunci când eliberează o autorizație sau o aprobare pentru achiziționarea de acțiuni într-o societate de asigurări locală, ia în considerare următoarele criterii:

dispersarea proprietății acțiunilor și existența acționarilor din țări diferite;

furnizarea de noi produse de asigurare și transferul de cunoștințe specifice conexe, atunci când investitorul străin este o societate de asigurări.

Fără restricții în ceea ce privește participarea străină în cazul societăților de asigurări în curs de privatizare.

Calitatea de membru al instituției de asigurări reciproce este limitată la societățile stabilite în Republica Slovenia și la persoanele fizice locale.

SI: Subsectorul A.2. (reasigurare și retrocesiune): Participația străină în societatea de reasigurare nu trebuie să depășească cota de capital care permite controlul. (Nici una, cu excepția sucursalelor, odată cu adoptarea noii legi privind societățile de asigurări.)

SI: Subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări):

Pentru a presta servicii de consultanță și de plată a cererilor de despăgubire, este necesară constituirea ca entitate juridică prin consimțământul Biroului de asigurări.

Pentru activitatea de actuariat și de evaluare a riscului, prestarea de servicii se face numai prin intermediul unei entități profesionale.

Funcționarea se limitează la asigurarea directă și la reasigurare.

Pentru proprietari unici este necesară reședința în Republica Slovenia.

SE: Întreprinderile de brokeraj al asigurărilor neconstituite în Suedia își pot stabili o prezență comercială aici doar printr-o sucursală.

SE: Întreprinderile de asigurări generale neconstituite în Suedia, dar care își desfășoară activitatea în Suedia, sunt supuse – în loc să plătească impozit conform rezultatelor nete – impozitării pe baza venitului din prime provenit din operațiuni de asigurare directe.

SE: Fondatorul unei societăți de asigurări trebuie să fie o persoană fizică rezidentă în Spațiul Economic European sau o entitate juridică constituită în Spațiul Economic European.

4.

Prezența persoanelor fizice

CY: Fără restricții.

PL: Subsectoarele A.1.-A.3. (asigurare directă, reasigurare și retrocesiune, precum și intermedierea asigurărilor): Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală și sub rezerva următoarei limitări: Cerința de reședință pentru intermediarii în domeniul asigurărilor.

Subsectorul A.4. (servicii auxiliare de asigurări): Fără restricții.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală și sub rezerva următoarelor limitări specifice

AT: Administrarea unei sucursale se face de către două persoane fizice cu reședința în Austria.

BG: Fără restricții pentru sistemele de asigurare a depozitelor și sistemele similare de indemnizații, precum și pentru regimurile de asigurări obligatorii. Fără restricții pentru serviciile de retrocesiune. Fără restricții pentru subsectoarele A.3. și A.4. (intermediere de asigurări și servicii auxiliare de asigurări).

DK: Agentul general al unei sucursale de asigurări trebuie să fi locuit în Danemarca pe parcursul ultimilor doi ani, cu excepția cazului în care este resortisant al unui stat membru al Comunității. Ministrul comerțului și industriei poate acorda o derogare.

DK: Reședința obligatorie a gestionarilor și a membrilor consiliului de administrație al unei societăți. Cu toate acestea, ministrul comerțului și industriei poate acorda o derogare de la această cerință. Derogarea se acordă în mod nediscriminatoriu

ES, IT: Reședință obligatorie pentru profesia de actuar.

EL: Majoritatea membrilor consiliului de administrație al unei societăți stabilite în Grecia trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru al Comunității.

SI: Pentru a deveni actuar și evaluator de riscuri este necesară reședința, pe lângă un examen de calificare, apartenența la Asociația actuarilor din Republica Slovenia și competența în limba slovenă.

B.

Operațiuni bancare și alte servicii financiare (exclusiv asigurări)

1.

Prestații transfrontaliere

BE: Este necesară stabilirea în Belgia pentru a presta servicii de consultanță pentru investiții.

BG: Subsectoarele B.11. și B.12. (prestarea și transferul de informații financiare și servicii de consultanță): Obligația de utilizare a rețelei publice de telecomunicații sau a rețelei unui alt operator autorizat, în cazul furnizării transfrontaliere de astfel de servicii. Fără restricții în cazul intermedierii sau al altor servicii financiare auxiliare.

CY: Fără restricții.

CZ: Servicii de emisiune monetară de către o altă bancă decât cea centrală, tranzacționarea de produse derivate, de valori mobiliare și alte instrumente și active financiare negociabile, participarea la emisiunea tuturor tipurilor de valori mobiliare, brokeraj monetar, gestionarea activelor, servicii de compensare și decontare a activelor financiare, consultanță, intermediere și alte servicii financiare auxiliare: Fără restricții.

CZ: Nu sunt restricții, în afară de:

Numai băncile stabilite în Republica Cehă și sucursalele băncilor străine având o autorizație corespunzătoare pot:

să presteze servicii de depozit;

să facă tranzacții cu active valutare;

să efectueze plăți transfrontaliere altele decât în numerar.

Permisul de schimb valutar eliberat de Banca Națională cehă sau Ministerul Finanțelor este necesar, în cazul rezidenților cehi nebancari, pentru:

(a)deschiderea și finanțarea unui cont în străinătate de către rezidenți cehi;(b)plăți de capital în străinătate (cu excepția FDI);(c)acordarea de credite financiare și garanții;(d)operațiuni cu derivate financiare;(e)achiziționarea de valori mobiliare străine, cu excepția cazurilor descrise în Actul de schimb valutar;(f)emisiunea de valori mobiliare străine pentru tranzacții publice și private în Republica Cehă sau introducerea acestora pe piața internă.

EE: Subsectorul B.1. (acceptarea depozitelor): Este necesară o autorizație din partea Eesti Pank și înregistrarea conform legislației estone sub formă de societate comercială pe acțiuni, filială sau sucursală.

EE, LT: Este necesară înființarea unei societăți de gestiune specializate pentru a efectua activități de gestionare a trusturilor unitare și a societăților de investiții și doar firmele cu sedii înregistrate în Comunitate pot activa ca depozitari ai activelor din fondurile de investiții.

HU: Fără restricții.

IE: Prestarea de servicii de investiții sau consultanță în investiții necesită fie 1. autorizație valabilă în Irlanda, care în mod normal necesită fie ca entitatea să fie constituită sau să aibă formă de parteneriat sau agent unic, în fiecare dintre aceste cazuri având un sediu central/social în Irlanda (autorizația poate să nu fie necesară în anumite cazuri, ca de exemplu atunci când un prestator de servicii dintr-o țară terță nu are o prezență comercială în Irlanda, iar serviciile nu sunt furnizate persoanelor fizice), fie 2. o autorizație valabilă în alt stat membru conform Directivei CE privind serviciile de investiții.

IT: Fără restricții pentru «promotori di servizi finanziari» (agenți financiari).

LT: Gestiunea fondurilor de pensii: Este necesară prezența comercială.

MT: Subsectoarele B.1. și B.2. (acceptarea depozitelor și împrumuturi de orice tip): Nici una.

Subsectorul B.11. (prestarea și transferul de informații financiare): Fără restricții, cu excepția prestării de informații financiare de către prestatori internaționali.

Subsectorul B.12. (servicii de consultanță și alte servicii financiare auxiliare): Fără restricții.

PL: Subsectorul B.11. (prestarea și transferul de informații financiare): Obligația de utilizare a rețelei publice de telecomunicații sau a rețelei unui alt operator autorizat, în cazul prestării transfrontaliere de astfel de servicii.

Subsectorul B.12. (servicii de consultanță și alte servicii financiare auxiliare): Fără restricții.

RO: Subsectorul B.4. (toate serviciile de plată și transferuri monetare): Permis numai prin intermediul unei bănci rezidente.

SK: Tranzacții cu produse derivate, valori mobiliare transferabile și alte instrumente și active financiare negociabile, participarea la emisiuni de orice tip de valori mobiliare, brokeraj monetar, gestionarea activelor, servicii de compensare și decontare a activelor financiare: Fără restricții.

SK:

(i)

Serviciile de depozit sunt limitate la băncile naționale și la sucursalele băncilor străine din Republica Slovacă.

(ii)

Numai băncile naționale autorizate, sucursalele băncilor străine din Republica Slovacă și persoanele autorizate să efectueze schimb valutar pot efectua tranzacții cu active valutare. Numai membrii bursei de valori pot face tranzacții la Bursa de Valori din Bratislava. Rezidenții pot tranzacționa fără limitări la RM-System Slovacia, iar nerezidenții doar prin agenții de valori mobiliare.

(iii)

Plățile transfrontaliere altfel decât în numerar se pot efectua numai de către bănci naționale autorizate și sucursale ale băncilor străine din Republica Slovacă.

(iv)

Este necesară o autorizație de schimb valutar emisă de Banca Națională a Slovaciei pentru:

(a)

deschiderea unui cont în străinătate de către un rezident slovac altul decât banca, cu excepția persoanelor fizice, pe parcursul șederii în străinătate;

(b)

plăți de capital în străinătate;

(c)

obținerea de credite financiare de la un nerezident cu activități de schimb valutar; cu excepția creditelor din străinătate acceptate de rezidenți cu o perioadă de rambursare de peste trei ani și a împrumuturilor acordate între persoane fizice pentru activități necomerciale.

(v)

Exportul și importul monedei slovace și schimbul valutar în numerar cu o valoare de peste 150 000 SKK și lingouri se face sub rezerva cerinței de raportare.

(vi)

Este necesară permisiunea sau autorizarea de a efectua schimb valutar acordată de autoritățile de schimb valutar pentru un depozit de active financiare efectuat de către rezidenți aflați în străinătate.

(vii)

Numai entitățile de schimb valutar stabilite în Republica Slovacă pot acorda și obține garanții și pasive conform limitelor și prevederilor determinate de Banca Națională a Slovaciei.

SI: Participarea la emisiunea de obligațiuni de stat, gestionarea fondului de pensii și consultanță conexă și alte servicii financiare auxiliare: Fără restricții.

Subsectoarele B.11. și B.12. (prestarea și transferul de informații financiare, consultanță și alte servicii financiare auxiliare, cu excepția celor legate de participarea la emisiunea de obligațiuni de stat și de gestionarea fondului de pensii): Nici una.

Toate celelalte subsectoare:

Fără restricții, cu excepția acceptării creditelor (împrumuturilor de orice tip) și a acceptării garanțiilor și angajamentelor de la instituții străine de credit de către entități juridice naționale și proprietari unici. (Observație: creditele de consum se vor acorda fără restricții după adoptarea noii legi privind tranzacțiile valutare.)

Toate aranjamentele privind creditele menționate mai sus trebuie înregistrate la Banca Sloveniei. (Observație: această prevedere este abolită odată cu adoptarea noii Legi bancare.)

Persoanele străine pot oferi valori mobiliare străine numai prin intermediul unor bănci naționale și al unor societăți de brokeraj. Membrii Bursei de Valori slovene trebuie să fie constituiți în Republica Slovenia.

2.

Consum în străinătate

BG: Subsectoarele B.1.-B.10. (acceptarea depozitelor, împrumuturi de orice tip, leasing financiar, toate serviciile de plată și transfer monetar, garanții și angajamente, tranzacții cu valori mobiliare, participarea la emisiunea tuturor tipurilor de valori mobiliare, brokeraj monetar, gestionarea activelor și servicii de compensare și decontare a activelor financiare): Fără restricții.

Subsectoarele B.11. și B.12. (prestarea și transferul de informații financiare și servicii de consultanță): Cerința de a utiliza rețeaua publică de telecomunicații sau rețeaua unui alt operator autorizat în cazul consumului transfrontalier de astfel de servicii. Fără restricții în cazul intermedierii sau al altor servicii financiare auxiliare.

CY: Fără restricții, cu excepția subsectorului B.6. litera (e) (tranzacții cu valori mobiliare transferabile): Nici una.

CZ: Servicii de emisiune de valută de către o altă bancă decât cea centrală, tranzacții cu produse derivate și lingouri, brokeraj monetar, gestionarea activelor, servicii de compensare și decontare a produselor derivate, consultanță, intermediere și alte servicii financiare auxiliare conexe: Fără restricții.

CZ: Nu sunt restricții, în afară de:

Numai băncile stabilite în Republica Cehă și sucursalele băncilor străine având o autorizație corespunzătoare pot:

să presteze servicii de depozit;

să facă tranzacții cu active valutare;

să efectueze plăți transfrontaliere altele decât în numerar.

Permisul de schimb valutar eliberat de Banca Națională cehă sau de Ministerul Finanțelor este necesar în cazul rezidenților cehi, alții decât băncile, pentru:

(a)deschiderea și finanțarea unui cont în străinătate de către rezidenți cehi;(b)plăți de capital în străinătate (cu excepția FDI);(c)acordarea de credite financiare și garanții;(d)operațiuni cu derivate financiare;(e)achiziționarea de valori mobiliare străine, cu excepția cazurilor descrise în Actul de schimb valutar;(f)emisiunea de valori mobiliare străine pentru tranzacții publice și private în Republica Cehă sau introducerea acestora pe piața internă.

DE: Emisiunea de valori mobiliare denominate în mărci germane poate fi gestionată doar de o instituție de credit, filială sau sucursală, stabilită în Germania.

FI: Plățile efectuate de entități publice (costuri) se transferă prin sistemul poștal finlandez de cecuri «Giro» administrat de Postipankki Ltd. Ministerul Finanțelor poate acorda o derogare de la această cerință în baza unui motiv special.

EL: Este necesară stabilirea unui sediu pentru prestarea de servicii de custodie sau depozit care implică administrarea de dobânzi și plăți principale cuvenite valorilor mobiliare emise în Grecia.

HU: Fără restricții.

MT: Subsectoarele B.1. și B.2. (acceptarea depozitelor și împrumuturi de orice tip): Nici una.

Subsectorul B.11. (prestarea și transferul de informații financiare): Fără restricții, cu excepția prestării de informații financiare de către prestatori internaționali.

Subsectoarele B.3.-B.10. și B.12.: Fără restricții.

PL: Subsectorul B.11. (prestarea și transferul de informații financiare): Obligația de a utiliza rețeaua publică de telecomunicații sau rețeaua unui alt operator autorizat în cazul consumului transfrontalier de astfel de servicii.

Subsectoarele B.1.-B.10. și B.12.: Fără restricții.

RO: Deschiderea de conturi și utilizarea resurselor în valută în străinătate de către persoane fizice și juridice române este permisă numai cu acordul prealabil al Băncii Naționale a României. Fără restricții pentru subsectoarele B.3. (leasing financiar), B.7. (participarea la emisiuni de orice tip de valori mobiliare), B.9. (gestionarea activelor) și B.10. (servicii de compensare și decontare a activelor financiare).

SK: Tranzacții cu produse derivate și lingouri, brokeraj monetar, gestionarea activelor și intermediere: Fără restricții.

SK:

(i)

Serviciile de depozit sunt limitate la băncile naționale și la sucursalele băncilor străine din Republica Slovacă.

(ii)

Numai băncile naționale autorizate, sucursalele băncilor străine din Republica Slovacă și persoanele autorizate să efectueze schimb valutar pot efectua tranzacții cu active valutare. Numai membrii bursei de valori pot face tranzacții la Bursa de Valori din Bratislava. Rezidenții pot tranzacționa fără limitări la RM-System Slovacia, iar nerezidenții doar prin agenții de valori mobiliare.

(iii)

Plățile transfrontaliere altfel decât în numerar se pot efectua numai de către bănci naționale autorizate și sucursale ale băncilor străine din Republica Slovacă.

(iv)

Este necesară o autorizație de schimb valutar emisă de Banca Națională a Slovaciei pentru:

(a)

deschiderea unui cont în străinătate de către un rezident slovac altul decât banca, cu excepția persoanelor fizice, pe parcursul șederii în străinătate;

(b)

plăți de capital în străinătate;

(c)

obținerea de credite financiare de la un nerezident cu activități de schimb valutar; cu excepția creditelor din străinătate acceptate de rezidenți cu o perioadă de rambursare de peste trei ani și a împrumuturilor acordate între persoane fizice pentru activități necomerciale.

(v)

Exportul și importul monedei slovace și schimbul valutar în numerar cu o valoare de peste 150 000 SKK și lingouri se face sub rezerva cerinței de raportare.

(vi)

Este necesară permisiunea sau autorizarea de a efectua schimb valutar acordată de autoritățile de schimb valutar pentru un depozit de active financiare efectuat de către rezidenți aflați în străinătate.

(vii)

Numai entitățile de schimb valutar stabilite în Republica Slovacă pot acorda și obține garanții și pasive conform limitelor și prevederilor determinate de Banca Națională a Slovaciei.

SI: Participarea la emisiunea de obligațiuni de stat, gestionarea fondului de pensii și consultanță conexă și alte servicii financiare auxiliare: Fără restricții.

Subsectoarele B.11. și B.12. (prestarea și transferul de informații financiare, consultanță și alte servicii financiare auxiliare, cu excepția celor legate de participarea la emisiunea de obligațiuni de stat și de gestionarea fondului de pensii): Nici una.

Toate celelalte subsectoare:

Fără restricții, cu excepția acceptării creditelor (împrumuturilor de orice tip) și a acceptării garanțiilor și a angajamentelor de la instituții străine de credit de către entități juridice naționale și proprietari unici. (Observație: creditele de consum se vor acorda fără restricții după adoptarea noii legi privind tranzacțiile valutare.)

Toate aranjamentele privind creditele menționate mai sus trebuie înregistrate la Banca Sloveniei. (Observație: această prevedere este abolită odată cu adoptarea noii Legi bancare.)

Persoanele juridice stabilite în Republica Slovenia pot fi depozitare de active ale fondurilor de investiții.

UK: Emisiunea de lire sterline, inclusiv emisiunile private, pot fi gestionate doar de o firmă stabilită în Spațiul Economic European.

3.

Prezența comercială

Toate statele membre::

Stabilirea unei societăți de gestionare specializate este necesară pentru prestarea activităților de gestionare a trusturilor unitare și a societăților de investiții (articolele 6 și 13 din Directiva OPCVM, 85/611/CEE).

Doar societățile cu sedii sociale în Comunitate pot activa ca depozitari ai activelor din fondurile de investiții (articolele 8.1 și 15.1 din Directiva OPCVM, 85/611/CEE).

AT: Numai membrii Bursei de valori austriece pot participa la tranzacții cu valori mobiliare la Bursa de valori.

AT: Este necesară o autorizație din partea Băncii Naționale a Austriei pentru tranzacțiile de schimb valutar și în valută.

AT: Se pot emite obligațiuni ipotecare și municipale de către băncile specializate și autorizate să desfășoare această activitate.

AT: Pentru a efectua servicii de gestionare a fondului de pensii, este necesară o societate specializată numai în acest tip de activitate și constituită ca societate comercială pe acțiuni în Austria.

BE: Orice ofertă publică de achiziționare de valori mobiliare belgiene făcută de către sau în numele unei persoane, societăți sau instituții aflate în afara jurisdicției unuia dintre statele membre ale Comunității Europene trebuie supusă autorizării Ministerului Finanțelor.

BG: Subsectoarele B.1.-B.5. (acceptarea depozitelor, împrumuturi de orice tip, leasing financiar, toate serviciile de plată și transfer de bani, garanții și angajamente)

Băncile străine care urmează să se stabilească în Republica Bulgaria trebuie să fie autorizate conform legislației lor naționale și nu trebuie să se afle sub interdicția de prestare a activităților bancare în țara lor de origine și în țările în care funcționează. Fără restricții în cazul «caisses populaires» (caselor populare).

Achiziționarea directă sau indirectă a unui număr de acțiuni reprezentând 5 % sau mai mult din drepturile de vot ale unei bănci stabilite se face sub rezerva unei autorizații din partea Băncii Naționale a Bulgariei. Criteriile de autorizare sunt prudențiale și în conformitate cu obligațiile din articolele XVI și XVII din GATS.

Achiziționarea directă sau indirectă de către o bancă a participării într-o societate nebancară de peste 10 % din capitalul acestei întreprinderi se face sub rezerva autorizării de către Banca Națională a Bulgariei.

Se poate acorda statutul de prestatori exclusivi de servicii privind serviciile de depozit și transfer monetar furnizate instituțiilor publice finanțate de la buget.

Condiție de reședință permanentă în privința directorilor executivi ai unui organism administrativ care acționează în numele și pentru contul unei bănci.

Fără restricții pentru garanții ale Trezoreriei statului.

Subsectoarele B.6., B.7. și B.9. (tranzacții cu valori mobiliare, participarea la emisiunea oricărui tip de valori mobiliare, gestionarea activelor):

Restricționat pentru intermediarii de investiții, societățile de investiții și bursele de valori înființate ca societăți comerciale pe acțiuni autorizate de Comisia de supraveghere financiară (CSF). Acordarea autorizației corespunzătoare este condiționată de îndeplinirea cerințelor de gestionare și tehnice, precum și a cerințelor legate de protecția investitorilor.

Bursa de valori JSC: Condiții privind minimum de capital (100 000 BGN); nu mai puțin de 2/3 din capitalul distribuit între instituțiile financiare (societăți de asigurări, case financiare, intermediari de investiții); un plafon de 5 % din capitalul Bursei de valori pentru participare directă sau indirectă de către un deținător de acțiuni.

Intermediari de investiții: Nici una pentru intermedieri de investiții efectuate pe teritoriul Republicii Bulgaria, cu excepția celor permise de CSF.

Condiții pentru apartenența la bursa de valori în scopul tranzacțiilor cu valori mobiliare la bursa de valori. Apartenența unui intermediar este limitată la o singură bursă de valori în Bulgaria.

Societăți de investiții: activitățile unei bănci, societăți de asigurări, sau ale unui intermediar de investiții nu trebuie să fie efectuate de o societate de investiții.

Fără restricții pentru tranzacțiile în contul propriu sau al unui client cu instrumente negociabile sau active financiare altele decât valori mobiliare transferabile. Fără restricții pentru participația la emisiunea de obligațiuni de stat. Fără restricții pentru gestionarea fondului de pensii.

Subsectoarele B.8. și B.10. (brokeraj monetar, servicii de compensare și decontare a activelor financiare): Fără restricții.

Subsectoarele B.11. și B.12. (prestarea și transferul de informații financiare și servicii de consultanță): Cerința de a utiliza rețeaua publică de telecomunicații sau rețeaua unui alt operator autorizat. Fără restricții în cazul intermedierii sau al altor servicii financiare auxiliare.

CY: Este o cerință obligatorie și care se aplică nediscriminatoriu ca băncile care oferă servicii în Republica Cipru să fie entități juridice. Entitățile juridice includ sucursale ale băncilor/instituțiilor financiare străine înregistrate în Cipru.

CY: Participația directă sau indirectă sau drepturile de vot în cadrul unei bănci ale unei persoane și ai asociaților acesteia din urmă nu pot depăși 10 % decât cu aprobare prealabilă în scris din partea Băncii Centrale.

CY: În completarea celor de mai sus, în cazul celor trei bănci locale cotate la bursa de valori, participația directă sau indirectă sau achiziționarea de acțiuni din capital de către persoane străine este limitată la 0,5 % de persoană sau organizație și la 6,0 % colectiv.

CY: Subsectoarele B.1.-B.5. și B.6. litera (b) (acceptarea de depozite, împrumuturi de orice tip, leasing financiar, toate serviciile de plată și transfer monetar, garanții și angajamente și tranzacții de schimb valutar):

Următoarele cerințe se aplică băncilor noi:

(a)este necesară autorizarea de către Banca Centrală pentru efectuarea de activități bancare. Banca Centrală poate efectua un test de necesități economice înainte de a acorda autorizația;(b)sucursalele băncilor străine trebuie înregistrate în Cipru conform legii societăților și autorizate conform legii bancare.

Subsectorul B.6. litera (e) (tranzacții cu valori mobiliare transferabile):

Numai membrii (brokerii) Bursei de valori cipriote pot efectua activități legate de brokerajul valorilor mobiliare în Cipru. Societățile care acționează ca brokeri trebuie să angajeze numai persoane care pot avea funcția de brokeri, cu condiția să dețină autorizația adecvată. Băncile și societățile de asigurări nu pot efectua aceste operațiuni.

O societate de brokeraj poate deveni membră a Bursei de valori cipriote numai dacă a fost înființată și înregistrată conform legislației privind societățile din Cipru.

Subsectorul B.6. literele (a), (c), (d) și (f) și subsectoarele B.7.-B.12.: Fără restricții.

CZ: Servicii de emisiune de valută de către o altă bancă decât cea centrală, tranzacții cu produse derivate și lingouri, brokeraj monetar, servicii de compensare și decontare a produselor derivate, consultanță, intermediere și alte servicii financiare auxiliare conexe: Fără restricții.

CZ: Nu sunt restricții, în afară de:

Serviciile bancare pot fi prestate doar de bănci stabilite în Republica Cehă sau de sucursale ale unor bănci străine autorizate de Banca Națională a Cehiei de comun acord cu Ministerul Finanțelor.

Acordarea unei autorizații se face pe baza criteriilor care se aplică în conformitate cu GATS. Serviciile de împrumut ipotecar pot fi prestate numai de băncile stabilite în Republica Cehă.

Băncile pot fi înființate doar ca societăți comerciale pe acțiuni. Achiziționarea de acțiuni ale băncilor existente este supusă aprobării prealabile a Băncii Naționale a Cehiei.

Valorile mobiliare pot fi tranzacționate public numai în cazul în care s-a acordat autorizația relevantă și a fost aprobat prospectul privind valoarea mobiliară.

Autorizația nu se va acorda dacă tranzacționarea publică a valorilor mobiliare vine în conflict cu interesele investitorilor, nu este în concordanță cu politicile financiare ale guvernului sau dacă nu este conformă cerințelor pieței financiare (1).

Înființarea și activitățile agenților de valori mobiliare, a agenților de bursă, a bursei de valori sau a organizatorilor unei piețe extrabursiere, a societăților de investiții și a fondurilor de investiții se fac sub rezerva unei autorizații a cărei eliberări este legată de calificări, integritate personală, gestionare și necesități materiale.

Serviciile de decontare și compensare pentru toate tipurile de plăți sunt monitorizate și examinate de Banca Națională a Cehiei pentru a se asigura funcționarea corectă și rentabilă a acestora.

DK: Instituțiile financiare se pot angaja în tranzacționări cu valori mobiliare la Bursa de valori din Copenhaga doar prin filiale constituite în Danemarca.

FI: Cel puțin jumătate dintre fondatori, membrii consiliului director, comisia de supraveghere și delegații, directorul administrativ, deținătorul procurii și persoana împuternicită să semneze în numele instituției de credit trebuie să aibă reședința în Spațiul Economic European, cu excepția cazului în care Ministerul Finanțelor acordă o derogare. Cel puțin unul dintre auditori are reședința în Spațiul Economic European.

FI: Brokerul (persoană fizică) care tranzacționează instrumente derivate trebuie să aibă reședința în Spațiul Economic European. De la această cerință se pot acorda derogări în condițiile stabilite de Ministerul Finanțelor.

FI: Plățile efectuate de entități publice (costuri) se transferă prin sistemul poștal finlandez de cecuri «giro» administrat de Postipankki Ltd. Ministerul Finanțelor poate acorda o derogare de la această cerință în baza unui motiv special.

FR: Pe lângă instituțiile de credit franceze, emisiunile în franci francezi pot fi gestionate numai de sucursale franceze (conform legislației franceze) ale băncilor de altă origine, autorizate, pe baza unor mijloace și angajamente suficiente, în Paris, ale sucursalei franceze candidate a unei bănci de altă origine. Aceste condiții se aplică băncilor importante care operează registrele. O bancă de altă origine decât franceză poate, fără restricții sau cerințe de stabilire, să administreze în comun sau să coadministreze o emisiune de obligațiuni în eurofranci.

EL: Instituțiile financiare se pot angaja în tranzacționarea valorilor mobiliare cotate la Bursa de valori din Atena numai prin societăți ale bursei de valori constituite în Grecia.

EL: Pentru înființarea și funcționarea sucursalelor trebuie importată o sumă minimă de valută convertită în drahme și păstrată în Grecia pe toată perioada în care banca străină continuă să opereze în Grecia:

până la patru sucursale această sumă minimă este în prezent egală cu jumătate din capitalul social minim necesar pentru ca o instituție de credit să fie constituită în Grecia;

pentru operarea unui număr suplimentar de sucursale, suma minimă a capitalului trebuie să fie egală cu capitalul social minim necesar pentru ca o instituție de credit să fie constituită în Grecia.

HU: Se intenționează crearea unei rețele de sucursale directe odată cu adoptarea GATS și în condițiile specificate în acesta.

HU: Participația directă sau indirectă sau drepturile de vot în cadrul unei instituții de credit ale unui singur deținător de acțiuni, altul decât instituția de credit, societatea de asigurări sau societatea de investiții nu poate depăși 15 %.

HU: Consiliul de administrație al unei instituții financiare trebuie să includă cel puțin doi membri care sunt cetățeni maghiari, rezidenți în sensul reglementărilor relevante privind schimbul valutar, și să aibă rezidență permanentă în Ungaria timp de cel puțin un an.

HU: Participația pe termen lung a statului va fi menținută la un minimum de 25 % + 1 voturi în Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

IE: În cazul schemelor de investiții colective constituite ca trusturi unitare și societăți cu capital variabil (altele decât organisme de plasament colectiv în valori mobiliare transferabile, OPCVM), mandatarul/depozitarul și societatea de gestiune trebuie să fie constituiți în Irlanda sau în alt stat membru al Comunității. În cazul unei societăți în comandită simplă pentru investiții, cel puțin un partener general trebuie să fie constituit în Irlanda.

IE: Pentru a deveni membru al bursei de valori în Irlanda, o entitate trebuie fie 1. să fie autorizată în Irlanda, ceea ce necesită constituirea acesteia sau participarea într-un parteneriat cu sediul central/înregistrat în Irlanda, fie 2. să fie autorizată în alt stat membru conform Directivei CE privind serviciile de investiții.

IE: Prestarea de servicii de investiții sau consultanță privind investițiile necesită fie 1. autorizație valabilă în Irlanda, care în mod normal cere fie ca entitatea să fie constituită sau să aibă formă de parteneriat sau agent unic, în fiecare dintre aceste cazuri având un sediu central/înregistrat în Irlanda (autoritatea de control poate autoriza și sucursale ale unor entități din țări terțe), sau 2. autorizație valabilă în alt stat membru conform Directivei CE privind serviciile de investiții.

IT: Oferta publică de valori mobiliare (așa cum este prevăzut la articolul 18 din Legea 216/74), altele decât acțiuni, titluri de creanță (inclusiv titluri de creanță convertibile), se poate face numai de către societăți pe acțiuni italiene, societăți străine autorizate corespunzător, organisme publice sau societăți care aparțin autorităților locale al căror capital atribuit nu este mai mic de 2 miliarde de ITL.

IT: Serviciile centralizate de depozit, custodie și administrare pot fi prestate numai de Banca Italiei, în cazul valorilor mobiliare guvernamentale, sau de către Monte Titoli SpA, în cazul acțiunilor, al valorilor mobiliare de natură participativă și al altor obligațiuni tranzacționate pe piața reglementată.

IT: În cazul sistemelor colective de plasament altele decât OPCVM armonizate conform Directivei 85/611/CEE, mandatarul/depozitarul trebuie să fie constituit în Italia sau în alt stat membru al Comunității Europene și stabilit printr-o sucursală în Italia. Numai băncile, societățile de asigurări, societățile de investiții în valori mobiliare cu sediul social în Comunitate pot desfășura activități de gestionare a fondurilor de pensii. Societățile de gestiune (fonduri cu capital fix și fonduri de investiții imobiliare) trebuie, de asemenea, să fie constituite în Italia.

IT: La prestarea activității de vânzare la domiciliu, intermediarii trebuie să recurgă la agenți de vânzări de servicii financiare autorizați rezidenți pe teritoriul unui stat membru al Comunității.

IT: Compensarea și regularizarea titlurilor se poate efectua numai prin sistemul oficial de compensare. Această activitate poate fi încredințată unei societăți autorizate de Banca Italiei, de comun acord cu Consob.

IT: Reprezentanțele intermediarilor străini nu pot efectua activități de promovare a serviciilor de investiții.

LV: Subsectorul B.7. (participarea la emisiunea oricărui tip de valori mobiliare): Banca Letoniei (Banca Centrală) este agent financiar al guvernului pe piața titlurilor de stat pe termen lung.

Subsectorul B.9. (gestionarea activelor): Gestionarea fondului de pensii se efectuează ca monopol de stat

LT: Subsectoarele B.1.-B.12.: Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie cetățean lituanian.

Subsectorul B.3. (leasing financiar): Leasingul financiar poate fi rezervat pentru instituții financiare speciale (cum ar fi băncile sau societățile de asigurări). Nici una începând cu 1 ianuarie 2001, cu excepția celor indicate în partea orizontală a secțiunii «Servicii bancare și alte servicii financiare».

Subsectorul B.9. (gestionarea activelor): Înființarea numai ca Societăți publice pe acțiuni (AB) și Societăți închise (UAB) care trebuie fondate în mod închis (când toate acțiunile emise inițial sunt achiziționate de cei care constituie societatea). Pentru gestionarea activelor, este necesară înființarea unei societăți de gestiune specializate. Numai societățile care au sediul social în Lituania pot acționa ca depozitari ai activelor.

MT: Subsectoarele B.1. și B.2. (acceptarea depozitelor și împrumuturi de orice tip): Instituțiile de credit și alte instituții financiare deținute de străini pot funcționa doar sub forma unei filiale sau sucursale locale. Autorizarea poate depinde de administrarea unui test de necesități economice.

Subsectoarele B.3. -B.12.: Fără restricții.

PL: Subsectoarele B.1., B.2., B.4. și B.5. (exclusiv garanțiile și angajamentele trezoreriei statului): înființarea unei bănci doar ca societate comercială pe acțiuni sau sucursală autorizată. Sistemul de acordare de permise în comparație cu înființarea altor bănci se bazează pe rațiuni prudențiale. Cerință de naționalitate pentru unii – cel puțin unul – dintre directorii executivi ai băncii.

Subsectoarele B.6. litera (e), B.7. (exclusiv participarea la emisiunile de obligațiuni de stat), B. 9. (numai servicii de gestionare a portofoliului) și B.12. (consultanță și alte servicii financiare auxiliare doar legate de activitățile efectuate în Polonia): Înființarea după obținerea autorizației doar ca societate comercială pe acțiuni sau ca sucursală a unei entități juridice străine care prestează servicii legate de valorile mobiliare.

Subsectorul B.11.: Cerința de a utiliza rețeaua publică de telecomunicații sau rețeaua unui alt operator autorizat, în cazul prestării și/sau al consumului transfrontalier de astfel de servicii.

Toate celelalte subsectoare: Fără restricții.

PT: Înființarea băncilor non-UE se face sub rezerva unei autorizații emise, de la caz la caz, de Ministerul Finanțelor. Înființarea trebuie să contribuie la creșterea eficacității sistemului bancar național sau trebuie să producă efecte semnificative asupra internaționalizării economiei portugheze.

PT: Serviciile de capital de risc nu pot fi furnizate de sucursale ale societăților cu capital de risc având sediile centrale într-o țară care nu este membră UE. Serviciile de brokeraj și tranzacționare la Bursa de valori din Lisabona pot fi prestate de societăți de brokeraj și tranzacționare constituite în Portugalia sau de către sucursale ale societăților de investiții autorizate într-o altă țară din CE și autorizate să presteze aceste servicii în țara lor de origine. Serviciile de brokeraj și tranzacționare la Bursa de derivate din Oporto și pe piața OTC nu pot fi prestate de sucursale ale societăților de brokeraj/trazacționare din afara CE.

Gestionarea fondurilor de pensii poate fi realizată numai de societăți constituite în Portugalia și de societăți de asigurări stabilite în Portugalia și autorizate să presteze servicii de asigurare de viață.

RO: Societățile de valori mobiliare (brokeraj) trebuie să fie entități juridice române constituite ca societăți comerciale pe acțiuni conform legislației românești și să aibă drept obiectiv comercial unic intermedierea valorilor mobiliare. Orice ofertă publică de valori mobiliare necesită, înainte de publicarea prospectului de emisiune, autorizarea Comisiei naționale a valorilor mobiliare din România. Societățile care desfășoară activități de gestionare a activelor trebuie să fie constituite ca societăți comerciale pe acțiuni conform legislației românești; fondurile colective de investiții trebuie înființate conform legislației românești. Fără restricții în cazul leasingului financiar. Fără restricții pentru tranzacții în contul propriu sau al unui client cu instrumente negociabile sau alte active financiare decât valori mobiliare transferabile.

SK: Tranzacționarea de produse derivate și lingouri, brokeraj monetar și intermediere: Fără restricții.

SK: Serviciile bancare pot fi prestate doar de bănci naționale sau de sucursalele unor bănci străine autorizate de Banca Națională a Slovaciei de comun acord cu Ministerul Finanțelor. Autorizația se acordă pe baza criteriilor privind, în special, dotarea cu capital (puterea financiară), calificările profesionale, integritatea și competența gestionării activităților bancare proiectate. Băncile sunt entități juridice constituite în Republica Slovacia, înființate sub formă de societăți comerciale pe acțiuni sau instituții financiare publice (de stat).

Achiziționarea de acțiuni prin care se exprimă un interes față de capitalul social al băncii comerciale existente de la limita stabilită necesită aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Slovaciei. Serviciile de investiții în Republica Slovacă pot fi prestate doar de bănci, societăți de investiții, fonduri de investiții, agenți de tranzacționări care au forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital social conform legislației. Societățile străine de investiții trebuie să obțină autorizarea Ministerului Finanțelor pentru a vinde valori mobiliare sau certificate de investiții pe teritoriul Republicii Slovace conform legislației. Pentru emisiunea de titluri de creanță este necesară permisiunea Ministerului Finanțelor fie că emisiunea are loc în țară sau în străinătate.

Valorile mobiliare pot fi emise și tranzacționate doar după ce se obține o permisiune din partea Ministerului Finanțelor pentru tranzacționare publică în conformitate cu Actul valorilor mobiliare. Activitățile de tranzacționare a valorilor mobiliare și a acțiunilor sau de organizare a unei piețe extrabursiere au loc sub rezerva autorizării de către Ministerului Finanțelor. Serviciile de compensare și regularizare pentru toate tipurile de plăți sunt reglementate de Banca Națională a Slovaciei.

Serviciile de compensare și regularizare legate de schimbarea proprietății fizice a valorilor mobiliare sunt înregistrate la Centrul de valori mobiliare (Casa de compensare și regularizare a valorilor mobiliare). Centrul Valorilor Mobiliare poate asigura numai transferuri pe conturile de proprietate ale proprietarilor de valori mobiliare. Compensarea și regularizarea numerarului se face prin Casa de compensare și regularizare bancară (al cărei acționar majoritar este Banca Națională a Slovaciei) pentru Bursa de valori din Bratislava, printr-o societate comercială pe acțiuni sau prin contul Jumbo al RM-System Slovacia.

SI: Participarea la emisiunile de obligațiuni de stat, gestionarea fondului de pensii și consultanță conexă și alte servicii financiare auxiliare: Fără restricții.

Subsectoarele B.11. și B.12. (prestarea și transferul de informații financiare, consultanță și alte servicii financiare auxiliare, cu excepția celor legate de participarea la emisiuni de obligațiuni de stat și de gestionare a fondului de pensii) Nici una.

Toate celelalte subsectoare:

Înființarea tuturor tipurilor de bănci este condiționată de obținerea unei autorizații din partea Băncii Sloveniei.

Persoanele străine pot deveni acționari în bănci sau să achiziționeze acțiuni suplimentare în bănci doar pe baza unei aprobări prealabile din partea Băncii Sloveniei.

(Observație: această prevedere va fi abrogată odată cu adoptarea noii legi bancare.)

Cu aprobarea Băncii Sloveniei, băncilor, filialelor și sucursalelor băncilor străine li se poate permite prestarea tuturor serviciilor bancare sau a unui număr limitat de servicii bancare în funcție de capitalul lor.

Pentru eliberarea unei autorizații pentru înființarea unei bănci aparținând în totalitate sau în majoritate unor investitori străini sau o aprobare pentru achiziționarea de acțiuni suplimentare, Banca Sloveniei ia în considerare următoarele orientări (2):

prezența investitorilor din diferite țări;

avizul instituției străine responsabile de controlul operațiunilor bancare.

(Observație: această prevedere va fi anulată odată cu adoptarea noii legi bancare.)

Fără restricții în ceea ce privește participația străină în bănci în curs de privatizare.

Sucursalele băncilor străine trebuie să fie constituite ca societăți în Republica Slovenia.

(Observație: această prevedere va fi eliminată odată cu adoptarea noii legii bancare.) Fără restricții în privința băncilor de credit ipotecar, a caselor de economii și a instituțiilor de creditare de orice tip.

Fără restricții în privința înființării de fonduri private de pensii (fonduri de pensii neobligatorii).

Societățile de gestionare sunt societăți comerciale înființate cu scopul unic de a gestiona fonduri de investiții.

Resortisanții străini pot achiziționa direct sau indirect cel mult 20 % din acțiunile sau drepturile de vot ale acestor societăți de gestiune; pentru dobândirea unui procent mai mare este necesară aprobarea Agenției pentru valori mobiliare.

O societate autorizată de investiții (de privatizare) este o societate de investiții înființată cu scopul unic de a strânge certificate de proprietate (volete) și de a achiziționa acțiuni emise conform reglementărilor privind transferul dreptului de proprietate. O societate autorizată de gestiune se înființează cu scopul unic de a gestiona societățile autorizate de investiții.

Resortisanții străini pot achiziționa direct sau indirect cel mult 10 % din acțiunile sau drepturile de vot ale societăților autorizate de gestiune (de privatizare); pentru dobândirea unui procent mai mare este necesară aprobarea Agenției pentru valori mobiliare și a Ministerului pentru Relații Economice și Dezvoltare.

Investițiile fondurilor de investiții în valori mobiliare emise în străinătate sunt limitate la 10 % din investițiile lor. Aceste valori mobiliare trebuie să fie cotate la bursele de valori determinate în prealabil de Agenția pentru valori mobiliare.

Resortisanții străini pot deveni acționari sau asociați în cadrul unei societăți de brokeraj și să dețină cel mult 24 % din capitalul societății cu aprobarea prealabilă a Agenției pentru valori mobiliare. (Observație: această prevedere va fi eliminată odată cu adoptarea noii legi privind piața valorilor mobiliare.)

Valorile mobiliare emise în străinătate care nu au fost încă oferite pe teritoriul Republicii Slovenia nu pot fi oferite decât de o societate de brokeraj sau de o bancă autorizată să efectueze astfel de tranzacții. Înaintea lansării ofertei, societatea de brokeraj sau banca trebuie să obțină aprobarea Agenției pentru valori mobiliare.

Cererea de autorizare pentru a oferi valori mobiliare emise de un emitent din străinătate în Republica Slovenia trebuie însoțită de un proiect de prospect care să dovedească faptul că garantul emisiunii valorilor mobiliare emise de un emitent din străinătate este o bancă sau o societate de brokeraj, cu excepția cazului unei emisiuni de acțiuni emise ale unui emitent din străinătate.

SE: Întreprinderile care nu sunt constituite în Suedia pot stabili o prezență comercială numai prin intermediul unei filiale, iar în cazul băncilor, și prin intermediul unei reprezentanțe.

SE: Fondatorul unei societăți bancare trebuie să fie o persoană fizică rezidentă în Spațiul Economic European sau o bancă străină. Fondatorul unei bănci de economii trebuie să fie o persoană fizică rezidentă în Spațiul Economic European.

UK: Brokerii intermediari, o categorie de instituții financiare care se ocupă de datoria publică, trebuie să fie stabiliți în Spațiul Economic European și să aibă capital separat.

4.

Prezența persoanelor fizice

CY: Subsectorul B.6., litera (e) (tranzacționarea valorilor mobiliare transferabile): Persoanele care fie că activează ca brokeri pe cont propriu sau sunt angajați ca brokeri ai unei societăți de brokeraj trebuie să îndeplinească criteriile de autorizare în acest scop.

Subsectoarele B.1.-B.6. și B.12.: Fără restricții.

CZ: Servicii de emisiune de valută de către o altă bancă decât cea centrală, tranzacționarea de produse derivate și lingouri, brokeraj monetar, servicii de compensare și decontare a produselor derivate, consultanță, intermediere și alte servicii financiare auxiliare legate de aceste activități: Fără restricții.

Toate celelalte subsectoare: Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală.

MT: Subsectorul B.1., B.2. și B.11. (acceptarea depozitelor, împrumuturi de orice tip, prestarea și transferul de informații financiare): Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală.

Subsectoarele B.3.-B.10. și B.12.: Fără restricții.

PL: Subsectoarele B.1., B.2., B.4. și B.5. (exclusiv garanțiile și angajamentele trezoreriei statului): Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală și sub rezerva următoarei limitări: cerință de naționalitate pentru unii – cel puțin unul – dintre directorii executivi ai băncii.

Subsectoarele B.6. litera (e), B.7. (exclusiv participarea la emisiunile de obligațiuni de stat), B.9. (numai servicii de gestionare a portofoliului), B.11. și B.12. (consultanță și alte servicii financiare auxiliare doar legate de activitățile efectuate în Polonia): Fără restricții, cu excepția celor indicate în secțiunea orizontală

Toate celelalte subsectoare: Fără restricții.

SK: Tranzacționarea de produse derivate și lingouri, brokeraj monetar și intermediere: Fără restricții.

Toate celelalte subsectoare: Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală.

SI: Participarea la emisiunile de obligațiuni de stat, gestionarea fondului de pensii și consultanță conexă și alte servicii financiare auxiliare: Fără restricții.

Toate celelalte subsectoare: Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK:: Fără restricții, exceptând indicațiile din secțiunea orizontală și sub rezerva următoarelor limitări specifice

BG: Fără restricții pentru garanții ale trezoreriei statului. Fără restricții pentru tranzacții în contul propriu sau al unui client cu instrumente negociabile sau alte active financiare decât valori mobiliare transferabile. Fără restricții pentru participația la emisiunea de obligațiuni de stat. Fără restricții pentru brokeraj monetar. Fără restricții pentru gestionarea fondurilor de pensii. Fără restricții pentru servicii de compensare și decontare a activelor financiare. Fără restricții pentru intermediere și alte servicii financiare auxiliare.

FR: Societățile de investiții cu capital fix: condiție de naționalitate pentru președintele Consiliului de administrație, directorii generali și cel puțin două treimi dintre administratori; dacă societatea are un Consiliu de supraveghere, membrii acestuia sau directorul său general și cel puțin două treimi dintre membrii acestuia trebuie să respecte condiția de naționalitate.

EL: Instituțiile de credit trebuie să numească cel puțin două persoane responsabile pentru funcționarea instituției. Aceste persoane trebuie să își aibă reședința în Grecia.

IT: Condiția de reședință pe teritoriul unui stat membru al Comunităților Europene pentru «promotori di servizi finanziari» (agenți de vânzare de servicii financiare).

LV: Directorul unei filiale sau al unei sucursale ale unei bănci străine trebuie să fie impozabil în Letonia (rezident).

RO: Fără restricții în cazul leasingului financiar. Fără restricții pentru tranzacții în contul propriu sau al unui client cu instrumente negociabile sau cu alte active financiare decât valori mobiliare transferabile.”


(1)  CZ: În prezent se discută în Parlament legislația referitoare la anularea criteriului cerințelor pieței financiare.

(2)  Pentru eliberarea unei autorizații bancare limitate sau fără restricție Banca Sloveniei va lua în considerare, în afara sumei capitalului, următoarele orientări (atât pentru candidații naționali, cât și pentru cei străini):

preferința național-economică pentru anumite activități bancare;

acoperirea regională existentă a băncilor din Republica Slovenia;

executarea reală a activităților de către bancă în comparație cu cele stipulate de autorizația existentă.

(Observație: această prevedere va fi anulată odată cu adoptarea noii Legi bancare.)


ANEXA II

„ANEXA II

AUTORITĂȚI RESPONSABILE ÎN MATERIE DE SERVICII FINANCIARE

PARTEA A

Pentru Comunitate și statele sale membre

Comunităților Europene

Direcția Generală Comerț

Direcția Generală Piața Internă

B-1049 Bruxelles

Austria

Ministerul Finanțelor

Direcția de politică economică și piețe financiare

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

A-1015 Wien

Belgia

Ministerul Economiei

Rue de Bréderode 7

B-1000 Bruxelles

Ministerul Finanțelor

Rue de la Loi 12

B-1000 Bruxelles

Bulgaria

Ministerul Economiei și Energiei

Slavyanska str. 8

Sofia 1052

Ministerul Finanțelor

G.S. Rakovski str.102

Sofia 1000

Banca Națională a Bulgariei

Al. Batenberg sq.1

Sofia 1000

Comisia de Supraveghere Financiară

33, Shar Planina Street

Sofia 1303

Cipru

Ministerul Finanțelor

CY-1439 Nicosia

Republica Cehă

Ministerul Finanțelor

Letenská 15

CZ-118 10 Prague

Danemarca

Ministerul Economiei

Ved Stranden 8

DK-1061 Copenhagen K

Estonia

Ministerul Finanțelor

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finlanda

Ministerul Finanțelor

PO Box 28

FIN-00023 Helsinki

Franța

Ministerul Economiei, Finanțelor și Industriei

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Germania

Ministerul Finanțelor

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grecia

Banca Greciei

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Athens

Ungaria

Ministerul Finanțelor

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Irlanda

Autoritatea Irlandeză de Reglementare a Serviciilor Financiare

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Italia

Ministerul Trezoreriei

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Letonia

Comisia pieței financiare și de capital

Kungu Street 1

LV-1050 Riga

Lituania

Ministerul Finanțelor

Vaizganto 8a/2

LT-01512 Vilnius

Luxemburg

Ministerul Finanțelor

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxemburg

Malta

Autoritatea serviciilor financiare

Notabile Road

MT-Attard

Țările de Jos

Ministerul Finanțelor

Direcția de politici privind piețele financiare

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Polonia

Ministerul Finanțelor

12 Świętokrzyska Street

PL-00-916 Warsaw

Portugalia

Ministerul Finanțelor

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisboa

România

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod poștal 030031

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare din România

Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, Sector 1, București cod poștal 011954

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Splaiul Unirii nr. 74, sector 4, București, cod poștal 030128

Republica Slovacă

Ministerul Finanțelor

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovenia

Ministerul Economiei

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Spania

Trezoreria

Directora General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado 6-6a Planta

E-28071 Madrid

Suedia

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Banca Centrală a Suediei

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stockholm

Administrația suedeză pentru protecția consumatorului

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Regatul Unit

H. M. Treasury

1 Horse Guards Road

UK-London SW1A 2HQ


PARTEA B

Pentru Mexic, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Mexic

Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4. piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06000

México, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitución, Delegación Cuauhthémoc, C.P.06000

México, D.F.”


Comisie

3.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/42


DECIZIA COMISIEI

din 26 mai 2009

de modificare a Deciziei 2003/135/CE în ceea ce privește planurile de eradicare și vaccinare de urgență împotriva pestei porcine clasice la porcii sălbatici din anumite zone din Germania

[notificată cu numărul C(2009) 3953]

(Numai textele în limbile franceză și germană sunt autentice)

(2009/422/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (1), în special articolul 16 alineatul (1) și articolul 20 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2003/135/CE a Comisiei din 27 februarie 2003 privind aprobarea planurilor de eradicare a pestei porcine clasice și vaccinare de urgență a porcilor sălbatici împotriva pestei porcine clasice în Germania, în landurile Saxonia Inferioară, Renania de Nord-Westfalia, Renania-Palatinat și Saar (2), a fost adoptată ca una dintre cele câteva măsuri instituite pentru combaterea pestei porcine clasice.

(2)

Germania a informat Comisia cu privire la evoluția recentă a acestei boli la porcii sălbatici în anumite zone din landul Renania-Palatinat.

(3)

S-au raportat noi cazuri de pestă porcină clasică la porci sălbatici în sudul Renaniei-Palatinat. În consecință, planurile de eradicare și vaccinare de urgență a porcilor sălbatici împotriva pestei porcine clasice trebuie aplicate în zona respectivă.

(4)

Prin urmare, Decizia 2003/135/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2003/135/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania și Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 316, 1.12.2001, p. 5.

(2)  JO L 53, 28.2.2003, p. 47.


ANEXĂ

„ANEXĂ

1.   ZONE UNDE SE APLICĂ PLANURI DE ERADICARE

A.   În landul Renania-Palatinat

(a)

în districtul Ahrweiler: municipalitățile Adenau și Altenahr;

(b)

în districtul Vulkaneifel: în municipalitatea Obere Kyll localitățile Birgel, Esch, Feusdorf și Jünkerath, în municipalitatea Hillesheim localitățile Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf și Wiesbaum, în municipalitatea Daun localitatea Dreis-Brück, în municipalitatea Kelberg localitățile Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath și Welcherath;

(c)

districtele Altenkirchen și Neuwied;

(d)

în districtul Westerwald: municipalitățile Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod și Westerburg, municipalitatea Höhr-Grenzhausen la nord de autostrada A48, municipalitatea Montabaur la nord de autostrada A3 și municipalitatea Wirges la nord de autostrăzile A48 și A3;

(e)

în districtul Südwestpfalz: în municipalitatea Pirmasens-Land localitățile Kröppen la sud-est de L 483, Vinningen la sud-est de L 478 și L 484, Schweix, Hilst, Trulben și Eppenbrunn, în municipalitatea Dahner Felsenland localitățile Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach și Schönau (Pfalz);

(f)

în districtul Südwestpfalz municipalitățile Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben și Wallhalben;

(g)

în districtul Kaiserslautern municipalitățile Bruchmühlbach-Miesau la sud de autostrada A6, Kaiserslautern-Süd și Landstuhl;

(h)

orașul Kaiserslautern la sud de autostrada A6.

B.   În landul Renania de Nord-Westfalia

(a)

în districtul Euskirchen: orașul Bad Münstereifel, în orașul Mechernich localitățile Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf și Weiler am Berge, în orașul Euskirchen localitățile Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim și Stotzheim, în municipalitatea Nettersheim localitățile Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf și Roderath, în municipalitatea Dahlem localitatea Dahlem și municipalitatea Blankenheim, cu excepția localității Blankenheimer Wald;

(b)

în districtul Rhein-Sieg-Kreis: în orașul Meckenheim localitățile Ersdorf și Altendorf, în orașul Rheinbach localitățile Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen și Kurtenberg, în municipalitatea Swisttal localitățile Miel și Odendorf, orașele Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg și Lohmar și municipalitățile Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck și Much;

(c)

în districtul Siegen-Wittgenstein în municipalitatea Kreuztal localitățile Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees și Mittelhees, în orașul Siegen localitățile Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern și Eiserfeld, municipalitățile Freudenberg, Neunkirchen și Burbach, în municipalitatea Wilnsdorf localitățile Rinsdorf și Wilden;

(d)

în districtul Olpe în orașul Drolshagen localitățile Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth și Buchhagen, în orașul Olpe localitățile Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen și Rüblinghausen, municipalitatea Wenden;

(e)

în districtul Märkische orașele Halver, Kierspe și Meinerzhagen;

(f)

în orașul Remscheid localitățile Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld și Bergisch Born;

(g)

în orașele Köln și Bonn municipalitățile de pe malul drept al fluviului Rin;

(h)

orașul Leverkusen;

(i)

districtul Rheinisch-Bergische;

(j)

districtul Oberbergische.

2.   ZONE UNDE SE APLICĂ VACCINAREA DE URGENȚĂ

A.   În landul Renania-Palatinat

(a)

în districtul Ahrweiler: municipalitățile Adenau și Altenahr;

(b)

în districtul Vulkaneifel: în municipalitatea Obere Kyll localitățile Birgel, Esch, Feusdorf și Jünkerath, în municipalitatea Hillesheim localitățile Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf și Wiesbaum, în municipalitatea Daun localitatea Dreis-Brück, în municipalitatea Kelberg localitățile Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath și Welcherath;

(c)

districtele Altenkirchen și Neuwied;

(d)

în districtul Westerwald: municipalitățile Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod și Westerburg, municipalitatea Höhr-Grenzhausen la nord de autostrada A48, municipalitatea Montabaur la nord de autostrada A3 și municipalitatea Wirges la nord de autostrăzile A48 și A3;

(e)

în districtul Südwestpfalz: în municipalitatea Pirmasens-Land localitățile Kröppen la sud-est de L 483, Vinningen la sud-est de L 478 și L 484, Schweix, Hilst, Trulben și Eppenbrunn, în municipalitatea Dahner Felsenland localitățile Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach și Schönau (Pfalz);

(f)

în districtul Südwestpfalz municipalitățile Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben și Wallhalben;

(g)

în districtul Kaiserslautern municipalitățile Bruchmühlbach-Miesau la sud de autostrada A6, Kaiserslautern-Süd și Landstuhl;

(h)

orașul Kaiserslautern la sud de autostrada A6.

B.   În landul Renania de Nord-Westfalia

(a)

în districtul Euskirchen: orașul Bad Münstereifel, în orașul Mechernich localitățile Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf și Weiler am Berge, în orașul Euskirchen localitățile Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim și Stotzheim, în municipalitatea Nettersheim localitățile Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf și Roderath, în municipalitatea Dahlem localitatea Dahlem și municipalitatea Blankenheim, cu excepția localității Blankenheimer Wald;

(b)

în districtul Rhein-Sieg-Kreis: în orașul Meckenheim localitățile Ersdorf și Altendorf, în orașul Rheinbach localitățile Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen și Kurtenberg, în municipalitatea Swisttal localitățile Miel și Odendorf, orașele Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg și Lohmar și municipalitățile Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck și Much;

(c)

în districtul Siegen-Wittgenstein în municipalitatea Kreuztal localitățile Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees și Mittelhees, în orașul Siegen localitățile Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern și Eiserfeld, municipalitățile Freudenberg, Neunkirchen și Burbach, în municipalitatea Wilnsdorf localitățile Rinsdorf și Wilden;

(d)

în districtul Olpe în orașul Drolshagen localitățile Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth și Buchhagen, în orașul Olpe localitățile Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen și Rüblinghausen, municipalitatea Wenden;

(e)

în districtul Märkische orașele Halver, Kierspe și Meinerzhagen;

(f)

în orașul Remscheid localitățile Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld și Bergisch Born;

(g)

în orașele Köln și Bonn municipalitățile de pe malul drept al fluviului Rin;

(h)

orașul Leverkusen;

(i)

districtul Rheinisch-Bergische;

(j)

districtul Oberbergische.”