ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.125.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 125

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
21 mai 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 412/2009 al Consiliului din 18 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fibre discontinue de poliester originare din Republica Populară Chineză și din Arabia Saudită, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2852/2000 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fibre discontinue de poliester originare din Republica Coreea și de închidere a procedurii antidumping privind astfel de importuri originare din Taiwan

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 413/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 414/2009 al Comisiei din 30 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 415/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de modificare a Directivei 2007/68/CE de modificare a anexei IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite ingrediente alimentare ( 1 )

52

 

*

Regulamentul (CE) nr. 416/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 privind repartizarea între livrări și vânzări directe a cotelor naționale de lapte stabilite pentru 2008/2009 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

54

 

*

Regulamentul (CE) nr. 417/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mariánskolázeňské oplatky (IGP)]

56

 

*

Regulamentul (CE) nr. 418/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]

58

 

*

Regulamentul (CE) nr. 419/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kiwi de l'Adour (IGP)]

60

 

 

Regulamentul (CE) nr. 420/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

62

 

 

Regulamentul (CE) nr. 421/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

64

 

 

Regulamentul (CE) nr. 422/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

65

 

 

Regulamentul (CE) nr. 423/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada mai 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

67

 

 

Regulamentul (CE) nr. 424/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

69

 

 

Regulamentul (CE) nr. 425/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a 5-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

71

 

 

Regulamentul (CE) nr. 426/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru a 3-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

72

 

 

Regulamentul (CE) nr. 427/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

73

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) ( 1 )

75

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 412/2009 AL CONSILIULUI

din 18 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fibre discontinue de poliester originare din Republica Populară Chineză și din Arabia Saudită, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2852/2000 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de fibre discontinue de poliester originare din Republica Coreea și de închidere a procedurii antidumping privind astfel de importuri originare din Taiwan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 233,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

(1)

În octombrie 1999, Comisia a inițiat o anchetă (2) cu privire la importurile de fibre discontinue de poliester („PSF”) originare din Republica Coreea („ancheta inițială”). În iulie 2000 au fost instituite taxe antidumping provizorii prin Regulamentul (CE) nr. 1472/2000 al Comisiei (3), iar în decembrie 2000 au fost instituite taxe antidumping definitive prin Regulamentul (CE) nr. 2852/2000 al Consiliului (4).

(2)

În decembrie 2003, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, Comisia a inițiat (5) o reexaminare intermediară („ancheta de reexaminare”) a taxelor antidumping la importurile de fibre discontinue de poliester originare, printre altele, din Republica Coreea. Taxele instituite la importurile din Republica Coreea au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 428/2005 al Consiliului (6) („Regulamentul (CE) nr. 428/2005”).

(3)

La 10 iunie 2005, Huvis Corporation („Huvis”) a introdus înaintea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene („TPI”) o cerere (7) de anulare a articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 în ceea ce privește nivelul taxei antidumping aplicabil societății Huvis.

(4)

La 8 iulie 2008, TPI (8) a anulat articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 în ceea ce privește societatea Huvis.

(5)

TPI a constatat, printre altele, că instituțiile nu au justificat în mod suficient utilizarea metodologiilor diferite aplicate, pe de o parte, în cadrul anchetei inițiale, iar pe de altă parte, în cadrul anchetei de reexaminare, la calcularea nivelului individual al taxei aplicabile societății Huvis. Prin urmare, constatările instituțiilor în această privință au fost considerate incompatibile cu articolul 11 alineatul (9) din regulamentul de bază.

(6)

Prin urmare, articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 a fost anulat în ceea ce privește taxa antidumping instituită la exporturile către Comunitatea Europeană de bunuri produse și exportate de societatea Huvis care a depășit taxa care ar fi fost aplicabilă în cazul în care s-ar fi utilizat metoda aplicată în cadrul anchetei inițiale.

(7)

Instanțele recunosc (9) faptul că, în cazul în care o procedură cuprinde mai multe etape, anularea uneia dintre aceste etape nu atrage după sine anularea întregii proceduri. Procedura antidumping este un exemplu de procedură care cuprinde mai multe etape. Prin urmare, anularea unor părți din regulamentul de instituire a taxei antidumping definitive nu atrage după sine anularea întregii proceduri anterioare adoptării regulamentului în cauză. Pe de altă parte, în conformitate cu articolul 233 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, instituțiile comunitare sunt obligate să respecte hotărârile instanțelor Comunităților Europene. În consecință, în conformitate cu hotărârea respectivă, instituțiile comunitare au posibilitatea de a remedia aspectele regulamentului contestat care au dus la anularea acestuia și, în același timp, de a lăsa neschimbate părțile necontestate cărora hotărârea nu le aduce atingere (10).

(8)

Obiectivul prezentului regulament este de a corecta aspectele Regulamentului (CE) nr. 428/2005 care s-au dovedit a fi incompatibile cu regulamentul de bază și care, prin urmare, au atras după sine anularea unor părți din regulamentul respectiv. De asemenea, în ceea ce privește exportatorii din Republica Coreea care s-au arătat dispuși să coopereze în cadrul anchetei care a dus la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 428/2005, prezentul regulament respectă dispozițiile articolului 9 alineatul (6) din regulamentul de bază. Toate celelalte constatări menționate în Regulamentul (CE) nr. 428/2005, care nu au fost contestate în termenele stabilite și care, prin urmare, nu au fost luate în considerare de TPI și nu au dus la anularea regulamentului contestat, rămân valabile.

(9)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 233 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, nivelul taxei antidumping aplicabile societății Huvis a fost recalculat pe baza hotărârii TPI.

B.   NOUA EVALUARE A CONSTATĂRILOR PE BAZA HOTĂRÂRII TPI

(10)

Dintre aspectele menționate în hotărâre, prezentul regulament abordează aspectul privind calcularea marjei de dumping, mai precis calcularea ajustării valorii normale la diferențele dintre prețul de export și valoarea normală corespunzătoare impunerilor la import, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (b) din regulamentul de bază.

(11)

Astfel cum se specifică la considerentele 127 și 128 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005, s-au utilizat metodologii diferite pentru a calcula ajustarea valorii normale, pe de o parte, în ancheta inițială, iar pe de altă parte, în reexaminarea intermediară menționată anterior.

(12)

Fără a se pronunța în privința legalității metodelor aplicate în reexaminarea intermediară pentru a calcula ajustarea menționată anterior, TPI, în hotărârea sa, a considerat că instituțiile comunitare nu au demonstrat existența unei modificări a circumstanțelor care să poată justifica aplicarea unei metode diferite de cea aplicată în ancheta inițială, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (9) din regulamentul de bază. Prin urmare, TPI a anulat articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 în ceea ce privește taxa antidumping instituită la exporturile către Comunitate de bunuri produse și exportate de societatea Huvis care a depășit taxa care ar fi fost aplicabilă în cazul în care, pentru calcularea ajustării la valoarea normală corespunzătoare impunerilor la import, s-ar fi utilizat metoda aplicată în cadrul anchetei inițiale.

(13)

Prin urmare, ajustarea la valoarea normală pentru taxele la import a fost recalculată pe baza metodei aplicate în ancheta inițială.

(14)

Comparația dintre valoarea normală medie ponderată astfel calculată și prețul de export mediu ponderat, astfel cum a fost constatat în cadrul reexaminării intermediare pe tip de produs franco-fabrică, a demonstrat existența dumpingului. Marja de dumping stabilită, exprimată ca procent din prețul de import CIF frontieră comunitară, înainte de vămuire, este de 3,9 %.

(15)

Nivelul individual calculat pentru Huvis a fost unul dintre elementele care au stat la baza calculării mediei ponderate a taxei care ar trebui să se aplice exportatorilor cooperanți din Coreea neincluși în eșantion. Prin urmare, marja de dumping pentru societățile cooperante neincluse în eșantion a fost recalculată. Noua marjă de dumping pentru producătorii-exportatori cooperanți neincluși în eșantion, stabilită pe baza marjei de dumping medii ponderate, este de 4,4 %.

(16)

O societate, Woongjin Chemical Co., Ltd. (denumită anterior Saehan Industries Inc.), a contactat Comisia, susținând că taxa care i se aplică ar trebui, de asemenea, să facă obiectul unei adaptări. Cu toate acestea, întrucât societatea respectivă nu a solicitat TPI să anuleze taxa în cauză, aceasta din urmă a devenit definitivă.

C.   PREZENTAREA INFORMAȚIILOR

(17)

Tuturor părților interesate de punerea în aplicare a hotărârii li s-a adus la cunoștință propunerea de a reexamina nivelurile taxei antidumping aplicabile societății Huvis Corporation și societăților cooperante neincluse în eșantion. De asemenea, părților li s-a acordat un termen pentru a-și formula observațiile cu privire la informațiile prezentate, în conformitate cu dispozițiile regulamentului de bază. Observațiile au fost luate în considerare în măsura în care au fost suficient de întemeiate și justificate.

D.   CONCLUZIE

(18)

Pe baza celor prezentate anterior, nivelul taxei aplicabile societății Huvis și producătorilor-exportatori cooperanți neincluși în eșantion ar trebui să fie modificat în consecință. Nivelurile modificate ar trebui să se aplice retroactiv de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 428/2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 privind nivelurile taxelor antidumping definitive aplicabile la importurile de fibre sintetice discontinue de poliester, necardate, nepieptănate și nici altfel prelucrate pentru filare, încadrate la codul NC 5503 20 00, originare din Republica Coreea, se înlocuiește cu tabelul următor:

Societatea

Nivelul taxei (%)

Codul adițional TARIC

Huvis Corporation

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd.

(denumită anterior Saehan Industries Inc.)

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd.

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd.

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Toate celelalte societăți

10,6

A999

Articolul 2

Cuantumul taxelor achitate sau înscrise în evidența contabilă în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005 în versiunea inițială a acestuia și care depășește cuantumul stabilit în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 428/2005, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament, se rambursează sau se remite. Rambursarea sau remiterea se solicită autorităților vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă. În cazuri justificate în mod corespunzător, termenul de trei ani prevăzut la articolul 236 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (11) se prelungește cu doi ani.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 18 martie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KOHOUT


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 285, 7.10.1999, p. 3.

(3)  JO L 166, 6.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 332, 28.12.2000, p. 17.

(5)  JO C 309, 19.12.2003, p. 2.

(6)  JO L 71, 17.3.2005, p. 1.

(7)  JO C 193, 6.8.2005, p. 38.

(8)  JO C 209, 15.8.2008, p. 44.

(9)  IPS contra Consiliu [1998] ECR II-3939.

(10)  Cauza C-458/98 P IPS contra Consiliu [2000] ECR I-08147.

(11)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 413/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

73,9

MA

43,0

MK

66,2

TN

101,3

TR

82,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

127,4

JO

156,8

MA

32,7

TR

135,3

ZZ

113,1

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

38,8

IL

57,0

MA

46,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

49,6

ZA

48,5

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

75,0

CL

72,8

CN

96,7

NZ

96,3

US

123,6

UY

71,7

ZA

83,9

ZZ

88,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 414/2009 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a introdus în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 obligația de a depune declarații sumare de intrare și ieșire prin mijloace electronice. Cu începere de la 1 iulie 2009, depunerea de declarații vamale în scris este permisă numai în cazul în care sistemul informatic al autorităților vamale nu funcționează sau atunci când aplicația electronică a persoanei care depune declarația nu funcționează.

(2)

Pentru întărirea securității, trebuie elaborată o versiune alternativă a documentului de însoțire a tranzitului („document de însoțire tranzit/securitate”) și a listei de articole asociate pentru a include datele cerute în anexa 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 (3).

(3)

Trebuie, de asemenea, adaptat „documentul de însoțire de export” și lista de articole asociate prevăzute la articolul 796a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 pentru a include datele menționate în anexa 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(4)

Persoanelor care depun declarația trebuie să li se permită, în cazul în care nu pot furniza autorităților vamale datele din declarațiile sumare de export și de ieșire utilizând procedurile computerizate deoarece sistemul informatic al autorităților vamale sau aplicația electronică a persoanei care depune declarația nu funcționează, utilizarea unei proceduri alternative care să le permită comunicarea în scris a informațiilor necesare autorităților vamale. În acest sens, trebuie prevăzută utilizarea unui formular, „documentul administrativ unic de export/securitate”, care poate conține atât datele din declarația de export, cât și cele din declarația sumară de ieșire.

(5)

Pentru situațiile în care sistemul informatic al autorităților vamale sau aplicația electronică a persoanei care depune declarația nu funcționează este necesar să se prevadă un „document de securitate și siguranță” pe suport de hârtie care trebuie utilizat pentru declarația sumară de intrare și pentru declarația sumară de ieșire. Acesta trebuie să conțină datele stabilite în anexa 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 și trebuie să fie însoțit de o listă de articole în cazul în care transportul se compune din mărfuri constituite din mai mult de un articol.

(6)

Pentru a oferi operatorilor economici o gamă cât mai largă de opțiuni pentru a furniza datele cerute în cazul în care sistemele informatice ale autorităților vamale și cele private nu funcționează, este necesar să se permită autorităților vamale să îi autorizeze să comunice respectivele date prin documente comerciale, cu condiția ca documentele transmise autorităților vamale să conțină informațiile cerute în anexa 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 pentru declarațiile sumare de intrare sau ieșire.

(7)

Având în vedere că dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1875/2006 al Comisiei (4) privitoare la securitate și siguranță se aplică de la 1 iulie 2009, dispozițiile corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament trebuie să se aplice de la aceeași dată. Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei trebuie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 183 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazurile menționate la primul paragraf literele (a) și (b), declarația sumară de intrare pe suport de hârtie este întocmită utilizând formularul document de securitate și siguranță conform modelului din anexa 45i. În cazul în care transportul pentru care se întocmește o declarație sumară de intrare se compune din mărfuri constituite din mai mult de un articol, documentul de securitate și siguranță este completat de o listă de articole al cărei model figurează în anexa 45j. Lista de articole este parte integrantă din documentul de securitate și siguranță.”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„În cazurile menționate la primul paragraf literele (a) și (b), autoritățile vamale pot permite înlocuirea sau completarea documentului de securitate și siguranță cu documente comerciale, cu condiția ca documentele transmise autorităților vamale să conțină informațiile cerute în anexa 30a pentru declarațiile sumare de intrare.”

2.

La articolul 340b se adaugă următorul punct 6a:

„6a

«document de însoțire tranzit/securitate»: înseamnă documentul imprimat de sistemul informatic pentru a însoți mărfurile, bazat pe datele din declarația de tranzit și din declarația sumară de intrare sau ieșire.”

3.

Articolul 358 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În urma acordării liberului de vamă, documentul de însoțire a tranzitului sau documentul de însoțire tranzit/securitate însoțește mărfurile plasate sub regim de tranzit comunitar. Acesta corespunde modelului și conține informațiile documentului de însoțire a tranzitului din anexa 45a sau, în cazurile în care datele menționate în anexa 30a sunt furnizate în plus față de datele de tranzit, corespunde modelului și conține informațiile documentului de însoțire tranzit/securitate din anexa 45e și lista de articole tranzit/securitate din anexa 45f. Documentul este pus la dispoziția operatorului în unul din următoarele moduri:”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care declarația conține mai mult mărfuri constituite din mai mult de un articol, documentul de însoțire al tranzitului menționat la alineatul (2) este completat de o listă de articole care corespunde modelului prezentat în anexa 45b. Documentul de însoțire tranzit/securitate menționat la alineatul (2) este întotdeauna completat de lista de articole stabilită în anexa 45f. Lista de articole face parte integrantă din documentul de însoțire al tranzitului sau din documentul de însoțire al tranzitului/securității.”

4.

La articolul 787, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care sistemul informatic al autorităților vamale sau aplicația electronică a persoanei care depune o declarație de export nu funcționează, autoritățile vamale acceptă o declarație de export pe suport de hârtie, cu condiția ca aceasta să fie întocmită în unul din următoarele moduri:

(a)

utilizând un formular care corespunde modelului din anexele 31-34, la care se adaugă un document de siguranță și securitate care corespunde modelului din anexa 45i și o listă de articole – securitate și siguranță – care corespunde modelului din anexa 45j;

(b)

utilizând un document administrativ unic de export/securitate care corespunde modelului din anexa 45k și o listă de articole export/securitate care corespunde modelului din anexa 45l.

Formularul conține lista minimă de date stabilită în anexa 37 și în anexa 30a pentru procedura de export.”

5.

Articolul 796a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), textul „anexa 45c” se înlocuiește cu „anexa 45g”;

(b)

la alineatul (2), textul „anexa 45d” se înlocuiește cu „anexa 45h”.

6.

La articolul 796c al doilea paragraf, textul „anexa 45c” se înlocuiește cu „anexa 45g”.

7.

Articolul 842b alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazurile menționate la primul paragraf literele (a) și (b), declarația sumară de ieșire pe suport de hârtie este întocmită utilizând formularul document de securitate și siguranță conform modelului din anexa 45i. În cazul în care transportul pentru care se întocmește o declarație sumară de ieșire se compune din mărfuri constituite din mai mult de un articol, documentul de securitate și siguranță este completat de o listă de articole al cărei model figurează în anexa 45j. Lista de articole este parte integrantă din documentul de securitate și siguranță.”;

(b)

se adaugă paragraful al treilea după cum urmează:

„În cazurile menționate la primul paragraf literele (a) și (b), autoritățile vamale pot permite înlocuirea sau completarea documentului de securitate și siguranță cu documente comerciale, cu condiția ca documentele transmise autorităților vamale să conțină informațiile cerute în anexa 30a pentru declarațiile sumare de ieșire.”

8.

La articolul 183, articolul 359 alineatele (1) și (4), articolul 360 alineatele (1) și (2), articolul 361 alineatele (3) și (4), articolul 406 alineatele (1) și (2), articolul 408 alineatul (1) litera (d), articolul 454 alineatul (4), articolul 454b alineatele (2) și (4), articolul 455 alineatul (1) și articolul 457b alineatele (2) și (3) expresia „document de însoțire de tranzit” este înlocuită cu „document de însoțire tranzit – document de însoțire tranzit/securitate”.

9.

Anexa 37d se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 3.1 a treia liniuță, „document de însoțire a tranzitului (DAT)” se înlocuiește cu „document de însoțire tranzit (DAT) – document de însoțire tranzit/securitate (TSAD)”;

(b)

la punctele 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 și 30.1 „DAT” se înlocuiește cu „TAD/TSAD”;

(c)

la punctul 3.2, textul „anexele 37 și 45a” se înlocuiește cu „anexele 37, 45a și 45e”.

10.

Anexele 45c și 45d se elimină.

11.

Se inserează anexa 45e din anexa I la prezentul regulament.

12.

Se inserează anexa 45f din anexa II la prezentul regulament.

13.

Se inserează anexa 45g din anexa III la prezentul regulament.

14.

Se inserează anexa 45h din anexa IV la prezentul regulament.

15.

Se inserează anexa 45i din anexa V la prezentul regulament.

16.

Se inserează anexa 45j din anexa VI la prezentul regulament.

17.

Se inserează anexa 45k din anexa VII la prezentul regulament.

18.

Se inserează anexa 45l din anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 117, 4.5.2005, p. 13.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 360, 19.12.2006, p. 64.


ANEXA I

„ANEXA 45e

[menționată la articolul 358 alineatul (2)]

DOCUMENT DE ÎNSOȚIRE TRANZIT/SECURITATE (TSAD)

CAPITOLUL I

Model de document de însoțire tranzit/securitate

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru documentul de însoțire tranzit/securitate

Acronimul «PCO» («planul de continuare a operațiunilor») utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică procedura de rezervă definită la articolul 340b alineatul (7).

Documentul de însoțire tranzit/securitate conține informații valabile pentru întreaga declarație.

Informațiile din documentul de însoțire tranzit/securitate se bazează pe datele din declarația de tranzit. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către principalul obligat și/sau verificate de biroul de plecare.

Hârtia care se utilizează pentru documentul de însoțire tranzit/securitate poate fi de culoare verde.

În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a, 37 și 38 informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1.   MRN (numărul de referință al operațiunii)

MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul PCO, caz în care nu se alocă niciun MRN.

Informația este alfanumerică și conține 18 caractere, conform indicațiilor de mai jos:

Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a declarației de tranzit (AA)

Numeric 2

06

2

Codul de identificare al țării de plecare a transportului (codul de țară alfa 2)

Alfabetic 2

RO

3

Identificator unic pentru transportul de tranzit pe an și pe țară

Alfanumeric 13

9876AB8890123

4

Cifra de control

Alfanumeric 1

5

Câmpurile 1 și 2 se completează după cum este indicat mai sus.

Câmpul 3 se completează cu un cod de identificare a operațiunii de tranzit. Modul de completare a acestui câmp este de competența administrațiilor naționale, dar fiecare operațiune de tranzit tratată în cursul anului în țara respectivă trebuie identificată printr-un număr unic.

Administrațiile naționale care doresc să includă numărul de referință al autorităților vamale în MRN pot utiliza până la șase dintre primele caractere din cod.

Câmpul 4 se completează cu o valoare care servește drept cifră de control pentru MRN. Aceasta permite depistarea erorilor la introducerea numărului complet.

«MRN» este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul «codului 128» standard, prin utilizarea setului de caractere «B».

2.   CASETA DECL. SEC. (S00):

Indicați codul S în cazul în care documentul de însoțire tranzit/securitate conține și informații de securitate. În cazul în care acest document nu conține informații de securitate, caseta rămâne goală.

3.   CASETA FORMULARE (3):

Prima subdiviziune: numărul de serie al paginii imprimate;

A doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (inclusiv lista de articole).

4.   CASETA NUMERE DE REFERINȚĂ (7):

Indicați LRN și/sau UCR

LRN – numărul de referință local, definit în anexa 37a,

UCR – un număr de identificare unic pentru loturi menționat în anexa 37 titlul II caseta 7.

5.   ÎN SPAȚIUL DIN DREAPTA CASETEI DESTINATARULUI (8):

Numele și adresa biroului vamal căruia i se trimite exemplarul returnat al documentului de însoțire tranzit/securitate.

6.   CASETA ALT ICS (S32):

Indicați alt indicator de circumstanță specifică

7.   CASETA BIROUL DE PLECARE (C):

numărul de referință al biroului de plecare;

data de acceptare a declarației de tranzit,

numele și numărul autorizației expeditorului agreat (după caz).

8.   CASETA CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE (D):

rezultatele controlului;

sigiliile aplicate sau mențiunea «- -» identificând «Dispensa – 99201»;

mențiunea «Itinerar obligatoriu», după caz.

Documentul de însoțire tranzit/securitate nu face obiectul niciunei modificări, adăugări sau suprimări, în afară de cazul în care prezentul regulament conține o indicație contrară.

9.   FORMALITĂȚI ÎN CURSUL TRANSPORTULUI

Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe documentul de însoțire tranzit/securitate care însoțește mărfurile. Aceste mențiuni se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport în care sunt încărcate mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Informațiile pot fi adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.

Transportatorul nu poate efectua transbordarea decât după ce a obținut autorizația autorităților vamale ale țării în care trebuie să aibă loc transbordarea.

Atunci când respectivele autorități consideră că respectiva operațiune de tranzit comunitar poate continua în mod normal și după ce au luat, după caz, măsurile necesare, acestea vizează documentele de însoțire tranzit/securitate.

Autoritățile vamale de la biroul de tranzit sau de la biroul de destinație, după caz, au obligația de a introduce în sistem datele adăugate pe documentul de însoțire tranzit/securitate. Datele pot fi de asemenea introduse de către destinatarul agreat.

Aceste mențiuni se referă la următoarele casete:

10.   TRANSBORDARE: UTILIZAȚI CASETA 55

Caseta Transbordare (55)

Primele trei rânduri din această casetă trebuie completate de către transportator în cazul în care, în cursul operațiunii respective, mărfurile sunt transbordate dintr-un mijloc de transport în altul sau dintr-un container în altul.

Cu toate acestea, în cazul în care mărfurile sunt transportate în containere destinate transportării cu vehicule rutiere, autoritățile vamale pot autoriza principalul obligat să nu completeze caseta 18, dacă situația logistică la punctul de plecare poate să împiedice furnizarea identității și a naționalității mijlocului de transport în momentul întocmirii declarației de tranzit și dacă autoritățile vamale sunt în măsură să garanteze introducerea ulterioară în caseta 55 a informațiilor corespunzătoare privind mijloacele de transport.

11.   ALTE INCIDENTE: UTILIZAȚI CASETA 56

Caseta Alte incidente în cursul transportului (56)

Caseta se completează în conformitate cu obligațiile existente în materie de tranzit.

În plus, în cazul în care mărfurile au fost încărcate pe o semiremorcă și pe durata transportului se schimbă numai capul tractor (fără a avea loc manipularea sau transbordarea mărfurilor), introduceți în această casetă numărul de înmatriculare și naționalitatea noului cap tractor. În astfel de cazuri nu este necesară viza autorităților vamale.”


ANEXA II

„ANEXA 45f

[menționată la articolul 358 alineatul (3)]

LISTA DE ARTICOLE TRANZIT/SECURITATE (TSLoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole tranzit/securitate

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole tranzit/securitate

Acronimul «PCO» («planul de continuare a operațiunilor») utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică procedura de rezervă definită la articolul 340b alineatul (7).

Lista de articole tranzit/securitate conține informațiile specifice articolelor din declarație.

Casetele listei de articole pot fi mărite pe verticală. În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a și 37 informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează, utilizând coduri dacă este cazul:

1.

Caseta MRN – număr de referință al operațiunii, definit în anexa 45e. MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul PCO, caz în care nu se alocă niciun MRN.

2.

În diferitele casete din partea «articol de marfă» se imprimă următoarele informații:

(a)

Caseta Articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

(b)

Caseta cod mod. plt. ch. transp (S29) – indicați codul modalității de plată a cheltuielilor de transport;

(c)

UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase;

(d)

Caseta formulare (3):

Prima subdiviziune: numărul de serie al paginii imprimate;

A doua subdiviziune: numărul total de pagini imprimate (lista de articole tranzit/securitate).”


ANEXA III

„ANEXA 45g

(menționată la articolul 796a)

DOCUMENTUL DE ÎNSOȚIRE DE EXPORT (EAD)

CAPITOLUL I

Model de document de însoțire de export

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru documentul de însoțire de export

Acronimul «PCO» («planul de continuare a operațiunilor») utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică procedura de rezervă definită la articolul 787 alineatul (2).

Documentul de însoțire de export conține informații valabile pentru întreaga declarație și pentru un articol.

Informațiile din documentul de însoțire de export se bazează pe datele din declarația de export. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către declarant/reprezentant și/sau verificate de biroul vamal de export.

În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a și 37, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1.

CASETA MRN (număr de referință al operațiunii)

MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul PCO, caz în care nu se alocă niciun MRN.

Informația este alfanumerică și conține 18 caractere, conform indicațiilor de mai jos:

Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a declarației de export (AA)

Numeric 2

06

2

Codul de identificare al țării exportatoare (cod alfa 2 prevăzut în anexa 38, caseta 2 din documentul administrativ unic)

Alfabetic 2

RO

3

Identificator unic pentru operațiunea de export pe an și pe țară

Alfanumeric 13

9876AB8890123

4

Cifra de control

Alfanumeric 1

5

Câmpurile 1 și 2 se completează după cum este indicat mai sus.

Câmpul 3 se completează cu codul care identifică operațiunea în scopul controlului exporturilor. Modul de completare a acestui câmp ține de competența administrațiilor naționale, dar fiecare operațiune de export efectuată în cursul anului în țara respectivă trebuie identificată cu un număr unic. Administrațiile naționale care doresc să includă numărul de referință al biroului vamal în MRN pot folosi până la șase dintre primele litere din cod.

Câmpul 4 se completează cu o valoare care servește drept cifră de control pentru MRN. Acesta permite depistarea erorilor la introducerea numărului complet.

«MRN» este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul «codului 128» standard, prin utilizarea setului de caractere «B».

2.

CASETA DECL. SEC. (S00)

Indicați codul S în cazul în care documentul de însoțire de export conține și informații de securitate. În cazul în care acest document nu conține informații de securitate, caseta trebuie să rămână goală.

3.

CASETA BIROUL VAMAL

Numărul de referință al biroului de export

4.

CASETA NUMĂR DE REFERINȚĂ (7)

Indicați LRN și/sau UCR.

LRN— numărul de referință local, definit în anexa 37a,

UCR— un număr de identificare unic pentru loturi menționat în anexa 37 titlul II caseta 7.

5.

CASETA ALT ICS (S32):

Indicați alt indicator de circumstanță specifică.

6.

ÎN DIFERITELE CASETE DIN PARTEA «ARTICOL DE MARFĂ», TREBUIE IMPRIMATE URMĂTOARELE INFORMAȚII:

(a)

Caseta articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

(b)

Caseta UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase.

Documentul de însoțire de export nu face obiectul niciunei modificări, adăugări sau eliminări, cu excepția unor indicații contrare în prezentele dispoziții.”


ANEXA IV

„ANEXA 45h

(menționată la articolul 796a)

LISTĂ DE ARTICOLE – EXPORT (ELoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole – export

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole – export

Lista de articole – export conține informațiile specifice articolelor din declarație.

Casetele din lista de articole pot fi mărite pe verticală.

În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a și 37 informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează, utilizând coduri dacă este cazul:

1.

Caseta MRN – număr de referință al operațiunii, definit în anexa 45g. MRN se imprimă pe prima pagină și pe toate listele de articole.

2.

În diferitele casete din partea «articol de marfă», se imprimă următoarele informații:

(a)

Caseta articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

(b)

Caseta UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase.”


ANEXA V

„ANEXA 45i

[menționată la articolul 183 alineatul (2), articolul 787 alineatul (2) litera (a) și articolul 842b alineatul (3)]

DOCUMENT DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ (SSD)

CAPITOLUL I

Model de document de securitate și siguranță

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru documentul de securitate și siguranță

Formularul conține informații la nivel generic și informații pentru un articol de marfă.

Informațiile din documentul de securitate și siguranță se bazează pe datele din declarația de sumară de intrare sau ieșire. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către persoana care depune declarația sumară și/sau verificate de biroul vamal de intrare sau ieșire.

Documentul de securitate și siguranță se completează de către persoana care depune declarația sumară.

În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a și 37, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1.

Caseta MRN – număr de referință al operațiunii/mișcării, definit în anexa 45e sau referințe ad hoc acordate de biroul vamal. MRN se imprimă pe prima pagină și pe toate listele de articole.

2.

Biroul vamal

numărul de referință al biroului de intrare/ieșire;

3.

Caseta Tipul declarației (1)

Codurile «IM» sau «EX» în funcție de conținutul documentului, informații din declarația sumară de intrare sau din declarația sumară de ieșire;

4.

Caseta Număr de referință (7):

Indicați LRN – numărul de referință local, definit în anexa 37a,

5.

Caseta Cod prm. loc sosire (S11):

Codul primului loc de sosire;

6.

Caseta Data/ora sos. 1 loc terit. vam. (S12):

Introduceți data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal;

7.

Caseta Cod md.plt.ch.transp. (S29):

Codul modalității de plată a cheltuielilor de transport;

8.

Caseta UNDG (S27) – cod ONU mărfuri periculoase;

9.

Caseta Alt ICS (S32):

Indicați alt indicator de circumstanță specifică.

Documentul de securitate și siguranță nu face obiectul niciunei modificări, adăugări sau suprimări, în afară de cazul în care prezentul regulament conține o indicație contrară.”


ANEXA VI

„ANEXA 45j

[menționată la articolul 183 alineatul (2), articolul 787 alineatul (2) litera (a) și articolul 842b alineatul (3)]

LISTA DE ARTICOLE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ (SSLoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole securitate și siguranță

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole securitate și siguranță

Căsuțele din lista de articole nu pot fi mărite pe verticală.

În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a și 37, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

 

Caseta Articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

 

Caseta Cod md.plt.ch.transp (S29) – codul modalității de plată a cheltuielilor de transport;

 

Caseta UNDG (S27) – cod ONU mărfuri periculoase.”


ANEXA VII

„ANEXA 45k

(menționată la articolul 787)

DAU EXPORT/SECURITATE (ESS)

CAPITOLUL I

Model de DAU export/securitate

Image

Image

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru DAU export/securitate

Acronimul «PCO» («planul de continuare a operațiunilor») utilizat în prezentul capitol se referă la situațiile în care se aplică procedura de rezervă definită la articolul 787 alineatul (2).

Formularul conține toate informațiile necesare pentru datele de export și ieșire atunci când datele de export și securitate sunt furnizate împreună. Formularul conține informații la nivel generic și informații pentru un articol de marfă. Este creat pentru a fi utilizat în contextul PCO.

Există trei exemplare ale DAU export/securitate:

 

Exemplarul 1, care este păstrat de către autoritățile statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de export (de expediere) sau de tranzit comunitar.

 

Exemplarul 2, care este folosit pentru statisticile statului membru care efectuează exportul.

 

Exemplarul 3, care este remis exportatorului după ce a fost vizat de serviciul vamal.

Documentul DAU export/securitate conține informații valabile pentru întreaga declarație.

Informațiile din DAU export/securitate se bazează pe datele din declarația de export și ieșire. După caz, respectivele informații vor fi modificate de către declarant/reprezentant și/sau verificate de biroul vamal de export.

În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a și 37, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1.

Caseta MRN (număr de referință al mișcării/operațiunii)

MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul PCO, caz în care nu se alocă niciun MRN.

Informația este alfanumerică și conține 18 caractere, conform indicațiilor de mai jos:

Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Ultimele două cifre ale anului de acceptare oficială a declarației de export (AA)

Numeric 2

06

2

Identificativul țării exportatoare (cod alfa 2 prevăzut în anexa 38, caseta 2 din documentul administrativ unic)

Alfabetic 2

RO

3

Identificator unic pentru operațiunea de export pe an și pe țară

Alfanumeric 13

9876AB8890123

4

Cifra de control

Alfanumeric 1

5

Câmpurile 1 și 2 se completează după cum este indicat mai sus.

Câmpul 3 se completează cu codul care identifică operațiunea în scopul controlului exporturilor. Modul de completare a acestui câmp ține de competența administrațiilor naționale, dar fiecare operațiune de export efectuată în cursul anului în țara respectivă trebuie identificată cu un număr unic. Administrațiile naționale care doresc să includă numărul de referință al biroului vamal în MRN pot folosi până la șase din litere din cod.

Câmpul 4 se completează cu o valoare care servește drept cifră de control pentru MRN. Aceasta permite depistarea erorilor la introducerea numărului complet.

«MRN» este, de asemenea, imprimat sub formă de cod de bare, cu ajutorul «codului 128» standard, prin utilizarea setului de caractere «B».

2.

Caseta 7 numere de referință:

Indicați LRN și/sau UCR.

LRN— numărul de referință local, definit în anexa 37a,

UCR— un număr de identificare unic pentru loturi menționat în anexa 37 titlul II caseta 7.

3.

Caseta Alt ICS (S32):

Indicați alt indicator de circumstanță specifică.

DAU export/securitate nu face obiectul niciunei modificări, adăugări sau eliminări, cu excepția unor indicații contrare în prezentul regulament.”


ANEXA VIII

„ANEXA 45l

(menționată la articolul 787)

LISTA DE ARTICOLE DAU EXPORT/SECURITATE (ESLoI)

CAPITOLUL I

Model de listă de articole DAU export/securitate

Image

CAPITOLUL II

Note explicative și informații (date) pentru lista de articole DAU export/securitate

DAU export/securitate conține informațiile specifice articolelor de marfă din declarație.

Casetele listei de articole pot fi mărite pe verticală.

În plus față de prevederile din notele explicative de la anexele 30a și 37, informațiile trebuie să fie imprimate după cum urmează:

1.

Caseta MRN – număr de referință al operațiunii/mișcării, definit în anexa 45k. MRN se imprimă pe prima pagină și pe toate listele de articole.

2.

În diferitele casete din partea «articol de marfă», se imprimă următoarele informații:

Caseta Articol nr. (32) – numărul de serie al articolului respectiv;

Caseta Documente prezentate/certificate (44/1): această casetă conține și numărul documentului de transport, după caz;

Caseta UNDG (44/4) – cod ONU mărfuri periculoase.”


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/52


REGULAMENTUL (CE) NR. 415/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de modificare a Directivei 2007/68/CE de modificare a anexei IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite ingrediente alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1), în special articolul 21,

întrucât:

(1)

Directiva 2007/68/CE a Comisiei (2) stabilește lista ingredientelor sau substanțelor alimentare excluse de la obligativitatea etichetării.

(2)

Având în vedere că modificările privind regulile de etichetare afectează industria, în principal întreprinderile mici și mijlocii care au nevoie de o perioadă de adaptare pentru a facilita tranziția către noi cerințe în materie de etichetare, Directiva 2007/68/CE prevede măsuri temporare pentru facilitarea aplicării noilor reguli, prin autorizarea comercializării produselor alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de 31 mai 2009, care sunt în conformitate cu Directiva 2005/26/CE a Comisiei (3), până la epuizarea stocurilor.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (4) reorganizează maniera de gestionare a pieței vitivinicole din UE. În conformitate cu articolul 129 alineatul (1) litera (e) din regulamentul menționat anterior, capitolele II, III, IV, V și VI din titlul III, articolele 108, 111 și 112, precum și dispozițiile aferente, în special din anexele relevante, se aplică de la 1 august 2009, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de regulamentul care urmează să fie adoptat în conformitate cu procedura menționată la articolul 113 alineatul (1). În prezent, sunt în curs de elaborare norme de aplicare a regulamentului menționat anterior care prevăd, printre altele, reguli specifice de etichetare aplicabile sectorului vitivinicol și, având în vedere aplicabilitatea lor de la 1 august 2009, se acordă o perioadă de tranziție pentru a facilita tranziția de la legislația anterioară privind sectorul vitivinicol, și anume Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (5), la Regulamentul (CE) nr. 479/2008, în scopul de a permite operatorilor economici să se conformeze noilor cerințe în materie de etichetare.

(4)

Având în vedere că operatorii din sectorul vitivinicol ar face obiectul a două serii de cerințe în materie de etichetare, și anume cele prevăzute în temeiul Directivei 2007/68/CE și cele ale normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008, și având în vedere că perioadele de tranziție nu coincid, întrucât Directiva 2007/68/CE autorizează comercializarea produselor alimentare introduse pe piață sau etichetate înainte de 31 mai 2009 care sunt în conformitate cu Directiva 2005/26/CE, până la epuizarea stocurilor, ar trebui stabilită o dată unică pentru aplicarea obligatorie în sectorul vitivinicol a Directivei 2007/68/CE și a normelor de aplicare adoptate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 479/2008, în scopul unei bune administrări și pentru a evita impunerea de sarcini inutile pentru autoritățile din statele membre, precum și pentru operatorii economici.

(5)

În ceea ce privește produsele vizate de Regulamentul (CE) nr. 479/2008, sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute în Directiva 2007/68/CE ar trebui, prin urmare, stabilit la 31 decembrie 2010.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 din Directiva 2007/68/CE se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la al doilea paragraf din prezentul articol, statele membre autorizează comercializarea vinurilor, astfel cum sunt definite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (6), introduse pe piață sau etichetate înainte de 31 decembrie 2010 și care sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2005/26/CE, până la epuizarea stocurilor.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 310, 28.11.2007, p. 11.

(3)  JO L 75, 22.3.2005, p. 33.

(4)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(5)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.”


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/54


REGULAMENTUL (CE) NR. 416/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

privind repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cotelor naționale de lapte stabilite pentru 2008/2009 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 69 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că producătorii pot dispune de una sau două cote individuale, pentru livrarea și, respectiv, vânzarea directă, iar conversiunea cantităților de la o cotă la alta poate fi realizată numai de către autoritatea competentă a statului membru, la solicitarea temeinic justificată a producătorului.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 415/2008 al Comisiei din 8 mai 2008 privind repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților de referință naționale stabilite pentru 2007/2008 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului (2) stabilește repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2007 și 31 martie 2008 pentru toate statele membre.

(3)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (3), statele membre au notificat cantitățile care au fost convertite definitiv la cererea producătorilor în cote individuale pentru livrări și pentru vânzări directe.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 248/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește cotele naționale pentru lapte (4), cotele naționale totale pentru toate statele membre au crescut începând de la 1 aprilie 2008. Statele membre, cu excepția Maltei care nu are vânzări directe din cota sa națională, au notificat Comisia cu privire la repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cotei suplimentare.

(5)

Prin urmare, este necesar să se stabilească repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților naționale valabile pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2008 și 31 martie 2009, stabilite în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților naționale valabile pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2008 și 31 martie 2009, stabilite în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 125, 9.5.2008, p. 22.

(3)  JO L 94, 31.3.2004, p. 22.

(4)  JO L 76, 19.3.2008, p. 6.


ANEXĂ

(tone)

Stat membru

Livrări

Vânzări directe

Belgia

3 371 559,558

55 729,182

Bulgaria

912 238,158

86 341,842

Republica Cehă

2 785 413,892

7 275,728

Danemarca

4 612 376,648

242,872

Germania

28 755 245,289

92 175,102

Estonia

650 386,770

8 908,590

Irlanda

5 501 532,799

2 146,481

Grecia

835 781,260

1 142,000

Spania

6 173 230,927

66 058,073

Franța

24 738 890,113

352 431,587

Italia

10 474 131,877

266 529,323

Cipru

146 970,338

1 133,662

Letonia

725 538,102

17 682,858

Lituania

1 674 056,192

64 879,588

Luxemburg

278 070,680

475,000

Ungaria

1 921 492,480

108 368,720

Malta

49 671,960

0,000

Țările de Jos

11 392 464,000

73 166,280

Austria

2 755 298,641

92 179,828

Polonia

9 403 080,692

164 665,168

Portugalia (1)

1 979 091,285

8 429,715

România

1 429 140,086

1 688 999,914

Slovenia

567 987,116

20 183,644

Slovacia

1 049 485,430

12 118,330

Finlanda

2 486 700,282

6 015,111

Suedia

3 415 795,900

3 800,000

Regatul Unit

14 988 515,859

136 653,081


(1)  Exceptând Madeira.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/56


REGULAMENTUL (CE) NR. 417/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mariánskolázeňské oplatky (IGP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din regulamentul respectiv, cererea depusă de Republica Cehă pentru înregistrarea denumirii „Mariánskolázeňské oplatky” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Germania a depus o declarație de opoziție la înregistrare în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) literele (a) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.

(3)

Printr-o scrisoare din 5 martie 2008, Comisia a invitat părțile interesate să procedeze la consultările reciproce corespunzătoare. Cu toate că nu s-a ajuns la niciun acord între Republica Cehă și Germania în termen de șase luni, Germania și-a retras declarația de opoziție la 12 martie 2009.

(4)

Prin urmare, denumirea respectivă trebuie înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 107, 11.5.2007, p. 28.


ANEXĂ

Produse alimentare enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 510/2006:

Clasa 2.4.   Produse de panificație, produse de patiserie, produse de cofetărie, biscuiți

REPUBLICA CEHĂ

Mariánskolázeňské oplatky (IGP)


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/58


REGULAMENTUL (CE) NR. 418/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea Franței de înregistrare a denumirii „Petit Épeautre de Haute Provence” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 261, 14.10.2008, p. 11.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale proaspete sau prelucrate

FRANȚA

Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/60


REGULAMENTUL (CE) NR. 419/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kiwi de l'Adour (IGP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 și în temeiul articolului 17 alineatul (2) din regulamentul menționat, cererea Franței de înregistrare a denumirii „Kiwi de l'Adour” a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 263, 16.10.2008, p. 5.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale proaspete sau prelucrate

FRANȚA

Kiwi de l'Adour (IGP)


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/62


REGULAMENTUL (CE) NR. 420/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 19 mai 2009.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 19 mai 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANEXĂ

(EUR/100 kg)

Produs

Codul nomenclaturii pentru restituire la export

Valoarea maximă a restituirii la export pentru exporturile ale căror destinații sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 619/2008

Unt

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Ulei de unt

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/64


REGULAMENTUL (CE) NR. 421/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 19 mai 2009.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 19 mai 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsul și destinațiile menționate la articolul 1 litera (c) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este de 22,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/65


REGULAMENTUL (CE) NR. 422/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor enumerate în anexa I partea XIX din regulamentul menționat și prețurile din Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața ouălor, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirea se poate diferenția în funcție de destinație, în special atunci când acest lucru este impus de situația pieței mondiale, de nevoile specifice ale anumitor piețe sau de obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), precum și condițiile de marcare prevăzute la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condițiilor enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și pe cele definite la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile începând cu 21 mai 2009

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 buc

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 buc

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

E09

Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, RAS Hong Kong, Rusia, Turcia.

E10

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan, Filipine.

E19

Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a grupurilor E09 și E10.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/67


REGULAMENTUL (CE) NR. 423/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada mai 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare pentru 2008 și 2009 a contingentelor de import pentru orezul originar din grupul statelor ACP care fac parte din regiunea CARIFORUM, precum și din țările și teritoriile de peste mări (TTPM) (2), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru anul 2009, Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 a deschis un contingent tarifar de import anual de 250 000 de tone de orez, exprimat în echivalent orez decorticat, originar din statele care fac parte din regiunea CARIFORUM (număr de ordine 09.4220), un contingent tarifar de import de 25 000 de tone de orez, exprimat în echivalent orez decorticat, originar din Antilele Olandeze și din Aruba (număr de ordine 09.4189) și un contingent tarifar de import de 10 000 de tone de orez, exprimat în echivalent orez decorticat, originar din TTPM cele mai puțin dezvoltate (număr de ordine 09.4190) și a stabilit modul de gestionare a acestora.

(2)

Subperioada lunii mai este a doua subperioadă pentru aceste contingente, prevăzute la articolul 1 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007.

(3)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 6 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 rezultă că, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4220, 09.4189 și 09.4190, cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii mai 2009, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din regulamentul menționat, vizează o cantitate exprimată în echivalent orez decorticat inferioară celei disponibile.

(4)

Prin urmare, pentru contingentele cu numerele de ordine 09.4220, 09.4189 și 09.4190, este necesară stabilirea cantităților totale disponibile pentru subperioada contingentară următoare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul contingentelor cu numerele de ordine 09.4220, 09.4189 și 09.4190 menționate în Regulamentul (CE) nr. 1529/2007, cantitățile totale disponibile pentru subperioada contingentară următoare sunt fixate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 348, 31.12.2007, p. 155.


ANEXĂ

Cantități de atribuit pentru subperioada mai 2009 și cantități disponibile pentru subperioada următoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

Origine/Produs

Număr de ordine

Coeficient de atribuire pentru subperioada mai 2009

Cantități totale disponibile pentru subperioada septembrie 2009 (în kg)

State care fac parte din regiunea CARIFORUM [articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007]

codurile NC 1006, cu excepția codului NC 1006 10 10

09.4220

 (2)

130 197 633

TTPM [articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1529/2007]

cod NC 1006

 

 

 

(a)

Antilele Olandeze și Aruba:

09.4189

 (2)

21 500 000

(b)

TTPM cele mai puțin dezvoltate:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Nu se aplică niciun coeficient de atribuire pentru această subperioadă: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Cererile vizează cantități inferioare sau egale celor disponibile: prin urmare, toate cererile sunt acceptabile.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/69


REGULAMENTUL (CE) NR. 424/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei, în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 20 mai 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

105,0

0

BR

96,5

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

105,4

4

BR

103,1

4

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

205,3

28

BR

207,1

28

AR

263,5

11

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

189,6

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

104,1

12

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite «curcan 80 %»

223,4

0

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

222,1

22

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

368,7

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

334,9

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

262,1

7

BR

3502 11 90

Ovalbumine uscate

601,4

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/71


REGULAMENTUL (CE) NR. 425/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a 5-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 186/2009 al Comisiei (2) a deschis achiziția pentru unt printr-o procedură de licitație pentru perioada care expiră la 31 august 2009, în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața untului (3).

(2)

În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție sau să se decidă să nu se dea curs niciunei oferte, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 105/2008.

(3)

Având în vedere ofertele primite la a 5-a invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 5-a invitație separată de participare la licitație pentru achiziția untului în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 19 mai 2009, prețul maxim de achiziție este de 220,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 64, 10.3.2009, p. 3.

(3)  JO L 32, 6.2.2008, p. 3.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/72


REGULAMENTUL (CE) NR. 426/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a prețului maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru a 3-a invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 310/2009 al Comisiei (2) a deschis achiziția pentru lapte praf degresat printr-o procedură de licitație pentru perioada care expiră la 31 august 2009, în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 214/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața laptelui praf degresat (3).

(2)

În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție sau să se decidă să nu se dea curs niciunei oferte, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 214/2001.

(3)

Având în vedere ofertele primite la a 3-a invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție.

(4)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a 3-a invitație separată de participare la licitație pentru achiziția laptelui praf degresat în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 19 mai 2009, prețul maxim de achiziție este de 167,90 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 97, 16.4.2009, p. 13.

(3)  JO L 37, 7.2.2001, p. 100.


21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/73


REGULAMENTUL (CE) NR. 427/2009 AL COMISIEI

din 20 mai 2009

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 64 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (s) și enumerate în partea XIX anexei I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită prin restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în partea V din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului cu privire la sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile de stabilire a sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata restituirilor, ce se va aplica pentru produsele exportate sub formă de mărfuri incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 al doilea paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirii la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective va fi stabilită pentru o perioadă egală cu cea stabilită pentru restituirea aplicabilă acelorași produse exportate neprocesate.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat într-o anumită marfă nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs dacă este exportat fără prelucrare ulterioară.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri care sunt incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 mai 2009.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 21 mai 2009 ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descriere

Destinația (1)

Rata de restituire

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau gătite:

 

 

– De pasăre:

 

 

0407 00 30

– – Altele

 

 

(a)

La exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

(b)

La exportul altor mărfuri

01

0,00

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, frământate, congelate sau altfel conservate:

 

 

– Gălbenușuri de ou:

 

 

0408 11

– – Uscate:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

56,48

0408 19

– – Altele:

 

 

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

 

neîndulcite

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Înghețate:

 

 

neîndulcite

01

28,35

– Altele:

 

 

0408 91

– – Uscate:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

35,78

0408 99

– – Altele:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

9,00


(1)  Destinațiile sunt după cum urmează:

01

Țări terțe. Pentru Elveția și Liechtenstein aceste rate nu se aplică mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Turcia, Hong Kong SAR și Rusia;

03

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan și Filipine;

04

Toate destinațiile cu excepția Elveției și a celor de la pozițiile 02 și 03.


DIRECTIVE

21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/75


DIRECTIVA 2009/41/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 mai 2009

privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (3) a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori (4). Deoarece sunt necesare modificări suplimentare, din motive de claritate prezenta directivă ar trebui reformată.

(2)

În temeiul tratatului, acțiunile întreprinse de Comunitate în domeniul mediului se bazează pe principiul acțiunii preventive și au ca obiectiv, printre altele, conservarea, protecția și îmbunătățirea mediului, precum și protecția sănătății umane.

(3)

Măsurile referitoare la evaluarea și utilizarea optimă a biotehnologiei în domeniul mediului constituie o arie prioritară asupra căreia ar trebui să se concentreze acțiunile Comunității.

(4)

Dezvoltarea biotehnologiei poate contribui la expansiunea economică a statelor membre. Acest lucru presupune utilizarea microorganismelor modificate genetic (MMG-uri) în activități de tipuri și amplitudini diferite.

(5)

Utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor ar trebui să se desfășoare astfel încât să se limiteze posibilele consecințe negative pe care acestea le pot avea asupra sănătății umane și asupra mediului, acordându-se o atenție corespunzătoare prevenirii accidentelor și controlului deșeurilor.

(6)

MMG-urile care sunt eliminate în absența unor dispoziții adecvate privind măsurile de izolare specifice pentru limitarea contactului acestora cu populația și cu mediul nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive. Alte acte comunitare li se pot aplica, cum ar fi Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (5).

(7)

Microorganismele, dacă sunt introduse în mediu într-un stat membru în cursul utilizării lor în condiții de izolare, se pot reproduce și răspândi în afara frontierelor naționale, afectând, în acest fel, și alte state membre.

(8)

În vederea dezvoltării în siguranță a biotehnologiei în întreaga Comunitate, este necesară stabilirea de măsuri comune pentru evaluarea și reducerea riscurilor potențiale survenite pe parcursul tuturor operațiunilor care implică utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor, precum și stabilirea condițiilor corespunzătoare de utilizare.

(9)

Natura și gradul exact al riscurilor legate de utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor nu sunt încă pe deplin cunoscute, iar riscurile implicate trebuie să fie evaluate de la caz la caz. În vederea evaluării riscurilor la adresa sănătății umane și a mediului, este necesară stabilirea cerințelor impuse pentru această evaluare.

(10)

Utilizările în condiții de izolare ale MMG-urilor ar trebui clasificate în funcție de riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu. Această clasificare ar trebui să se alinieze la practicile internaționale și să se bazeze pe o evaluare a riscurilor.

(11)

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție, măsurile de izolare și celelalte măsuri de protecție aplicate pentru utilizarea în condiții de izolare trebuie să respecte clasificarea utilizărilor în condiții de izolare. În caz de incertitudine, ar trebui aplicate măsurile de izolare și alte măsuri de protecție adecvate care figurează pe o poziție superioară în clasificare, până când se vor justifica măsuri mai puțin stricte, pe baza unor date relevante.

(12)

Pentru toate activitățile care implică MMG-uri ar trebui aplicate principiile bunelor practici microbiologice și principiile de siguranță și igienă a muncii în conformitate cu legislația comunitară relevantă.

(13)

Pe parcursul diferitelor faze ale unei operațiuni ar trebui aplicate măsuri corespunzătoare de izolare, pentru ținerea sub control a emisiilor și a eliminării materialelor rezultate din utilizările în condiții de izolare ale MMG-urilor și pentru prevenirea accidentelor.

(14)

Orice persoană, înainte de a utiliza pentru prima dată în condiții de izolare un MMG într-o anumită instalație, ar trebui să transmită o notificare autorității competente pentru ca aceasta să se poată asigura că instalația propusă este corespunzătoare pentru desfășurarea activității respective și funcționează într-un mod care nu prezintă vreun pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu.

(15)

Este necesară, de asemenea, stabilirea unor proceduri corespunzătoare pentru notificarea, de la caz la caz, a operațiunilor specifice care presupun utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor, luând în considerare gradul de risc implicat.

(16)

În cazul operațiunilor care prezintă un grad ridicat de risc, este necesar acordul autorității competente.

(17)

Măsurile de izolare și alte măsuri de protecție aplicate utilizărilor în condiții de izolare ar trebui revizuite periodic.

(18)

Se poate considera ca fiind adecvată consultarea publicului cu privire la utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor.

(19)

Persoanele care lucrează în domeniul utilizărilor în condiții de izolare ar trebui consultate în conformitate cu cerințele din legislația comunitară relevantă, în special din Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (6).

(20)

Ar trebui să se ia măsuri corespunzătoare pentru informarea tuturor persoanelor pasibile de a fi victimele unui accident, cu privire la toate aspectele legate de siguranță.

(21)

Ar trebui stabilite planuri de urgență în vederea asigurării unei intervenții eficace în caz de accidente.

(22)

În cazul unui accident, utilizatorul ar trebui să informeze de îndată autoritatea competentă și să comunice informațiile necesare pentru evaluarea impactului accidentului respectiv și pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

(23)

Este oportun ca, în consultare cu statele membre, Comisia să stabilească o procedură în vederea schimbului de informații referitoare la accidente și să creeze un registru pentru consemnarea acestor accidente.

(24)

Utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor ar trebui să fie monitorizată în întreaga Comunitate și, în acest scop, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei anumite informații.

(25)

Pentru a fi considerate sigure pentru sănătatea umană și pentru mediu, MMG-urile ar trebui să îndeplinească seria de criterii definite în anexa II partea B. Pentru a ține seama de ritmul în care avansează biotehnologia, de natura criteriilor care urmează să fie elaborate și de domeniul limitat de aplicare a acestei serii de criterii, este oportun ca respectivele criterii să fie revizuite de către Consiliu și, acolo unde este cazul, să fie completate cu note explicative pentru a facilita aplicarea acestora.

(26)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7).

(27)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte modificările necesare în vederea adaptării anexelor II, III, IV și V la progresul tehnic și în vederea adaptării anexei II partea C. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, acestea trebuie să se adopte în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(28)

Noile elemente introduse în prezenta directivă se referă numai la procedura comitetului. Prin urmare, nu este necesar ca acestea să fie transpuse de către statele membre.

(29)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VI partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă stabilește măsuri comune pentru utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic, în vederea protecției sănătății umane și a mediului.

Articolul 2

În sensul prezentei directive:

(a)

„microorganism” înseamnă orice entitate microbiologică, celulară sau acelulară, capabilă să se reproducă sau să transfere material genetic, inclusiv virusuri, viroizi, celule animale și vegetale în culturi;

(b)

„microorganism modificat genetic” (MMG) înseamnă un microorganism al cărui material genetic a fost modificat într-un mod diferit de cel natural, care nu se produce prin împerechere și/sau recombinare naturală; în sensul prezentei definiții:

(i)

modificarea genetică se produce cel puțin prin utilizarea tehnicilor enumerate în anexa I partea A;

(ii)

se consideră că tehnicile enumerate în anexa I partea B nu produc modificări genetice;

(c)

„utilizarea în condiții de izolare” înseamnă orice activitate în cadrul căreia microorganismele sunt modificate genetic sau în cadrul căreia aceste MMG-uri sunt cultivate, depozitate, transportate, distruse, eliminate sau utilizate în orice alt mod și pentru care se folosesc măsuri specifice de izolare pentru a limita contactul acestora cu populația și cu mediul și pentru a asigura un nivel înalt de protecție a populației și a mediului;

(d)

„accident” înseamnă orice incident care implică o introducere neintenționată și considerabilă de MMG-uri în timpul utilizării lor în condiții de izolare care ar putea reprezenta un pericol imediat sau cu efect întârziat pentru sănătatea umană sau pentru mediu;

(e)

„utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă de utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor;

(f)

„notificare” înseamnă prezentarea informațiilor solicitate autorităților competente ale unui stat membru.

Articolul 3

(1)   Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (1), prezenta directivă nu se aplică:

(a)

în cazurile în care modificările genetice sunt obținute prin utilizarea tehnicilor/metodelor din anexa II partea A; sau

(b)

în cazul utilizărilor în condiții de izolare care implică numai tipuri de MMG-uri care îndeplinesc criteriile enumerate în anexa II partea B și care atestă siguranța acestora pentru sănătatea umană și pentru mediu. Aceste tipuri de MMG-uri sunt enumerate în anexa II partea C.

(2)   Articolul 4 alineatele (3) și (6) și articolele 5-11 nu se aplică transportului rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare, maritime sau aeriene a MMG-urilor.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică depozitării, transportului, distrugerii, eliminării, utilizării sau culturilor de MMG-uri care au fost introduse pe piață în conformitate cu Directiva 2001/18/CE sau în temeiul altor acte normative comunitare, care prevăd o evaluare specifică a riscurilor pentru mediu similară cu cea prevăzută de directiva respectivă, cu condiția ca utilizarea în condiții de izolare să respecte condițiile autorizației pentru introducerea pe piață, în cazul în care există astfel de condiții.

Articolul 4

(1)   Statele membre asigură adoptarea tuturor măsurilor adecvate pentru a se evita efectele nocive asupra sănătății umane și asupra mediului care ar putea rezulta din utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor.

(2)   În acest scop, utilizatorul realizează o evaluare a utilizărilor în condiții de izolare în ceea ce privește riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu pe care le-ar putea implica aceste utilizări în condiții de izolare, folosind cel puțin elementele de evaluare și procedura prevăzute în anexa III secțiunile A și B.

(3)   Evaluarea menționată la alineatul (2) are ca rezultat clasificarea finală a utilizărilor în condiții de izolare în patru clase pe baza aplicării procedurii stabilite în anexa III, în funcție de care se stabilesc nivelele de izolare, în conformitate cu articolul 5:

Clasa 1

:

activități care nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri neglijabile, și anume activități pentru care este indicat nivelul 1 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

Clasa 2

:

activități care prezintă riscuri reduse, și anume activități pentru care este indicat nivelul 2 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

Clasa 3

:

activități care prezintă riscuri moderate, și anume activități pentru care este indicat nivelul 3 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

Clasa 4

:

activități care prezintă riscuri ridicate, și anume activități pentru care este indicat nivelul 4 de izolare pentru protecția sănătății umane, precum și a mediului.

(4)   În cazurile în care există îndoieli în privința clasei adecvate pentru utilizarea în condiții de izolare propusă, se aplică măsuri de protecție mai stricte, cu excepția cazurilor în care se stabilește, de comun acord cu autoritatea competentă, că există suficiente dovezi care să justifice măsuri mai puțin stricte.

(5)   Evaluarea menționată la alineatul (2) ia în considerare în mod special problema eliminării deșeurilor și efluenților. După caz, se pun în aplicare măsurile de siguranță necesare pentru protecția sănătății umane și a mediului.

(6)   Utilizatorul ține evidența evaluării menționate la alineatul (2) și o pune la dispoziția autorității competente într-o formă adecvată ca parte a notificării în conformitate cu articolele 6, 8 și 9 sau la cerere.

Articolul 5

(1)   Cu excepția cazurilor și în măsura în care dispozițiile din anexa IV punctul 2 permit aplicarea altor măsuri, utilizatorul aplică principiile generale și măsurile de izolare și alte măsuri de protecție adecvate prevăzute în anexa IV, corespunzătore clasei de utilizare în condiții de izolare, astfel încât expunerea lucrătorilor la locul de muncă și a mediului la orice MMG-uri să fie menținută, în mod rezonabil, la cel mai redus nivel posibil și astfel încât să se asigure un nivel ridicat de siguranță.

(2)   Evaluarea menționată la articolul 4 alineatul (2), măsurile de izolare și alte măsuri de protecție aplicate se revizuiesc periodic și de îndată în cazul în care:

(a)

măsurile de izolare aplicate nu mai sunt adecvate sau clasa în care au fost încadrate utilizările în condiții de izolare nu mai este corectă sau

(b)

există o îndoială în sensul că evaluarea nu mai este adecvată, avându-se în vedere noile cunoștințe științifice sau tehnice.

Articolul 6

Atunci când se folosesc pentru prima oară anumite incinte pentru utilizări în condiții de izolare, utilizatorului i se cere să prezinte autorităților competente, înainte de inițierea acestor utilizări, o notificare conținând cel puțin informațiile enumerate în anexa V partea A.

Articolul 7

După notificarea menționată la articolul 6, se poate începe utilizarea în condiții de izolare încadrată în clasa 1, fără alte notificări. Utilizatorii de MMG-uri din clasa 1 de utilizare în condiții de izolare trebuie să țină evidența tuturor evaluărilor menționate la articolul 4 alineatul (6), pe care o pun la dispoziția autorității competente, la cerere.

Articolul 8

(1)   Pentru prima utilizare în condiții de izolare și pentru utilizările în condiții de izolare ulterioare din clasa 2 care urmează să se desfășoare în incinte notificate în conformitate cu articolul 6, se prezintă o notificare conținând informațiile enumerate în anexa V partea B.

(2)   În cazul în care incinta a făcut obiectul unei notificări prealabile în vederea utilizărilor în condiții de izolare din clasa 2 sau din clase superioare și au fost îndeplinite toate cerințele legate de autorizare, se poate iniția utilizarea în condiții de izolare din clasa 2, imediat după noua notificare.

Cu toate acestea, solicitantul însuși poate cere autorității competente o decizie privind acordarea unei autorizări oficiale. Decizia trebuie luată în termen de cel mult 45 de zile de la data notificării.

(3)   În cazul în care incinta nu a făcut obiectul unei notificări anterioare pentru utilizări în condiții de izolare din clasa 2 sau din clase superioare, utilizarea în condiții de izolare din clasa 2 poate începe, în cazul în care nu există niciun indiciu care să sugereze o decizie contrarie din partea autorității competente, după 45 de zile de la depunerea notificării menționate la alineatul (1) sau mai devreme, cu acordul autorității competente.

Articolul 9

(1)   Pentru prima utilizare în condiții de izolare și pentru cele ulterioare din clasa 3 sau din clasa 4 care urmează să se desfășoare în incinte notificate în conformitate cu articolul 6, se prezintă o notificare conținând informațiile enumerate în anexa V partea C.

(2)   O utilizare în condiții de izolare din clasa 3 sau dintr-o clasă superioară nu poate fi inițiată fără acordul prealabil al autorității competente care comunică decizia sa în scris:

(a)

după cel mult 45 de zile de la depunerea noii notificări, în cazul în care incinta care a făcut obiectul unei notificări anterioare în vederea utilizărilor în condiții de izolare din clasa 3 sau dintr-o clasă superioară și în care toate cerințele legate de autorizare au fost îndeplinite pentru aceeași clasă sau pentru o clasă superioară de utilizare în condiții de izolare cu care se intenționează să se înceapă;

(b)

după cel mult 90 de zile de la depunerea notificării în celelalte cazuri.

Articolul 10

(1)   Statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile competente să pună în aplicare măsurile adoptate în vederea aplicării prezentei directive și să primească și să ia act de notificările menționate la articolele 6, 8 și 9.

(2)   Autoritățile competente examinează conformitatea notificărilor cu cerințele prezentei directive, acuratețea și integralitatea informațiilor oferite, corectitudinea evaluării menționate la articolul 4 alineatul (2) și clasa de utilizări în condiții de izolare, și, după caz, adecvarea măsurilor de izolare și a altor măsuri de protecție, a măsurilor de gestionare a deșeurilor și a măsurilor de reacție în caz de urgență.

(3)   În cazul în care este necesar, autoritatea competentă poate:

(a)

să solicite utilizatorului să furnizeze informații suplimentare sau să modifice condițiile utilizării în condiții de izolare propuse sau să încadreze utilizările în condiții de izolare într-o altă clasă. În acest caz, autoritatea competentă poate solicita ca utilizarea în condiții de izolare, în cazul în care se propune acest lucru, să nu fie inițiată, sau, dacă aceasta este în desfășurare, să fie suspendată sau să înceteze până la acordarea autorizației de către autoritatea competentă pe baza informațiilor suplimentare obținute sau pe baza condițiilor modificate de utilizare în condiții de izolare;

(b)

să limiteze perioada pentru care este permisă utilizarea în condiții de izolare sau să o supună anumitor condiții.

(4)   În scopul calculării termenelor menționate la articolele 8 și 9, nu se ia în considerare niciun termen pe parcursul căruia autoritatea competentă:

(a)

așteaptă informații suplimentare pe care le-a solicitat de la notificator în conformitate cu alineatul 3 litera (a); sau

(b)

realizează o anchetă sau o consultare publică în conformitate cu articolul 12.

Articolul 11

(1)   În cazul în care utilizatorul ia cunoștință despre existența oricăror informații relevante noi sau dacă modifică utilizarea în condiții de izolare într-un mod care ar putea avea consecințe semnificative asupra riscurilor acesteia, autoritatea competentă este informată cât mai curând posibil, iar notificarea prevăzută la articolele 6, 8 și 9 este modificată.

(2)   În cazul în care, ulterior, autoritatea competentă obține informații care ar putea avea consecințe importante sub aspectul riscurilor utilizării în condiții de izolare, aceasta poate solicita utilizatorului să modifice condițiile, să suspende sau să înceteze utilizarea în condiții de izolare.

Articolul 12

În cazul în care un stat membru consideră că este adecvat, acesta poate prevedea consultarea publicului în privința aspectelor utilizării în condiții de izolare propuse, fără a aduce atingere articolului 18.

Articolul 13

(1)   Autoritățile competente se asigură că înainte de inițierea unei utilizări în condiții de izolare:

(a)

s-a elaborat un plan de urgență pentru utilizările în condiții de izolare pentru cazurile în care eșecul măsurilor de izolare poate duce la apariția unui pericol grav, imediat sau ulterior, pentru persoanele din exteriorul incintei respective și/sau pentru mediu, cu excepția cazurilor în care un asemenea plan de urgență a fost elaborat în conformitate cu alte acte normative comunitare;

(b)

informații asupra acestor planuri de urgență, inclusiv măsurile relevante de siguranță care trebuie aplicate, au fost furnizate într-un mod adecvat, și fără să fi fost solicitate, organismelor și autorităților care ar putea fi afectate de accident. Informațiile se actualizează la intervale de timp adecvate. De asemenea, acestea se pun la dispoziția publicului.

(2)   În același timp, statele membre respective pun la dispoziția celorlalte state membre în cauză, ca bază pentru toate consultările necesare în cadrul relațiilor lor bilaterale, aceleași informații pe care le difuzează pe plan național.

Articolul 14

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în caz de accident, utilizatorului i se solicită să informeze imediat autoritatea competentă prevăzută la articolul 10 și să furnizeze următoarele informații:

(a)

circumstanțele accidentului;

(b)

identitatea și cantitățile de MMG-uri în cauză;

(c)

orice informații necesare pentru a evalua efectele accidentului asupra sănătății populației și asupra mediului;

(d)

măsurile adoptate.

(2)   În cazul în care informațiile sunt furnizate în temeiul articolului 1, statelor membre li se solicită:

(a)

să se asigure că sunt adoptate toate măsurile necesare și să alerteze imediat orice stat membru care ar putea fi afectat de accident;

(b)

să adune, pe cât posibil, informațiile necesare pentru o analiză completă a accidentului și, după caz, să formuleze recomandări pentru evitarea unor accidente similare în viitor și pentru limitarea efectelor acestora.

Articolul 15

(1)   Statelor membre li se solicită:

(a)

să se consulte asupra propunerilor de punere în aplicare a planurilor de urgență cu celelalte state membre care ar putea fi afectate în cazul producerii unui accident;

(b)

să informeze Comisia cât mai curând posibil, asupra oricărui accident care se încadrează în sfera de aplicare a prezentei directive, furnizând informații asupra circumstanțelor accidentului, asupra identității și cantităților de MMG-uri în cauză, asupra măsurilor de reacție pe care le-au adoptat și a eficacității acestora și asupra unei analize a accidentului, inclusiv recomandări pentru limitarea efectelor acestuia și pentru evitarea altor accidente similare în viitor.

(2)   Prin consultare cu statele membre, Comisia instituie o procedură pentru schimbul de informații în temeiul alineatului (1). De asemenea, creează și pune la dispoziția statelor membre o evidență a accidentelor care se încadrează în sfera de aplicare a prezentei directive, incluzând o analiză a cauzelor accidentelor, experiența acumulată și măsurile adoptate pentru evitarea producerii unor accidente similare în viitor.

Articolul 16

Statele membre se asigură că autoritatea competentă organizează inspecții și alte măsuri de control pentru asigurarea respectării, de către utilizatori, a prezentei directive.

Articolul 17

(1)   Statele membre transmit Comisiei, la sfârșitul fiecărui an, un raport de sinteză asupra utilizărilor în condiții de izolare din clasele 3 și 4 notificate pe parcursul anului respectiv în temeiul articolului 9, inclusiv descrierea, scopul și riscurile utilizărilor în condiții de izolare.

(2)   La fiecare trei ani și pentru prima dată la 5 iunie 2003, statele membre transmit Comisiei un raport de sinteză asupra experienței lor legate de aplicarea prezentei directive.

(3)   La fiecare trei ani și pentru prima dată la 5 iunie 2004, Comisia publică un document de sinteză pe baza rapoartelor menționate la alineatul (2).

(4)   Comisia poate publica informații statistice generale privind punerea în aplicare a prezentei directive și aspectele conexe, în măsura în care acestea nu conțin informații care ar putea dăuna poziției concurențiale a unui utilizator.

Articolul 18

(1)   În cazul în care informațiile din notificări aduc atingere unuia sau mai multor elemente menționate la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (8), notificatorul poate indica acele informații prezentate în temeiul prezentei directive care trebuie tratate ca fiind confidențiale. În asemenea cazuri trebuie furnizate elemente justificative care pot fi verificate.

Autoritatea competentă decide, după consultarea cu notificatorul, care dintre informații vor fi considerate confidențiale și informează notificatorul cu privire la decizia sa.

(2)   Atunci când sunt înaintate în temeiul articolelor 6, 8 sau 9, următoarele informații nu pot în niciun caz să rămână confidențiale:

(a)

caracteristicile generale ale MMG-urilor, numele și adresa notificatorului și incinta utilizării;

(b)

clasa utilizării în condiții de izolare și măsurile de izolare;

(c)

evaluarea efectelor care pot fi anticipate, în special evaluarea oricăror efecte nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu.

(3)   Comisia și autoritățile competente nu divulgă terților nicio informație considerată confidențială în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf și care a fost notificată sau furnizată în alt mod în temeiul prezentei directive și protejează drepturile de proprietate intelectuală legate de datele primite.

(4)   În cazul în care, din orice motive, notificatorul își retrage notificarea, autoritatea competentă trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor furnizate.

Articolul 19

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive privind adaptarea anexelor II, III, IV și V la progresul tehnic și adaptarea anexei II partea C, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (2).

Articolul 20

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 21

Directiva 90/219/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa VI partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VI partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 22

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 23

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 6 mai 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. KOHOUT


(1)  JO C 162, 25.6.2008, p. 85.

(2)  Avizul Parlamentului European din 21 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 martie 2009.

(3)  JO L 117, 8.5.1990, p. 1.

(4)  A se vedea anexa VI partea A.

(5)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(6)  JO L 262, 17.10.2000, p. 21.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.


ANEXA I

PARTEA A

Tehnicile de modificare genetică menționate la articolul 2 litera (b) punctul (i) sunt, inter alia:

1.

Tehnicile de recombinare a acidului nucleic care implică formarea de noi combinații de material genetic prin inserția moleculelor de acid nucleic produse prin orice mijloace în afara unui organism, în orice virus, plasmidă bacteriană sau alt sistem de vectori și încorporarea acestora într-un organism gazdă în care nu apar în mod natural, dar în care se pot propaga continuu.

2.

Tehnici care implică introducerea directă într-un microorganism a unui material ereditar preparat în exteriorul microorganismului, inclusiv microinjectarea, macroinjectarea și microîncapsularea.

3.

Fuziune celulară sau tehnici de hibridizare în cadrul cărora celulele vii cu combinații noi de material genetic care poate fi ereditar se formează prin fuziunea a două sau mai multe celule prin intermediul unor metode care nu au loc în mod natural.

PARTEA B

Tehnicile menționate la articolul 2 litera (b) punctul (ii) care se consideră că nu produc modificări genetice, cu condiția să nu implice utilizarea de molecule de acid nucleic recombinant sau de MMG-uri create prin tehnici/metode, altele decât cele excluse din partea A a anexei II:

1.

fertilizarea in vitro;

2.

procesele naturale cum sunt: conjugarea, transducția, transformarea;

3.

inducerea poliploidiei.


ANEXA II

PARTEA A

Tehnicile sau metodele de modificare genetică din care rezultă microorganisme care urmează a fi excluse din prezenta directivă, cu condiția să nu implice utilizarea de molecule de acid nucleic recombinant sau MMG-uri, altele decât cele produse prin una sau mai multe dintre tehnicile/metodele enumerate mai jos:

1.

Mutageneză.

2.

Fuziune celulară (inclusiv fuziunea protoplaștilor) a speciilor procariote la care schimbul de material genetic se produce prin procese fiziologice cunoscute.

3.

Fuziune celulară (inclusiv fuziunea protoplaștilor) a celulelor oricărei specii eucariote, inclusiv obținerea hibridoamelor și fuzionarea celulelor plantelor.

4.

Autoclonare constând în îndepărtarea secvențelor de acid nucleic dintr-o celulă a unui organism, care poate să fie urmată sau nu, de reinserția în întregime sau a unei părți din acel acid nucleic (sau din echivalentul său sintetic), cu sau fără etape anterioare de natură enzimatică sau mecanică, în celule ale acelorași specii, sau în celulele speciilor apropiat înrudite filogenetic, care pot face schimb de material genetic prin procese fiziologice naturale, în care microorganismul rezultat este puțin probabil să provoace boli la om, animale sau plante.

Autoclonarea poate include utilizarea de vectori recombinați cu un istoric îndelungat de utilizare în condiții de siguranță în microorganismele respective.

PARTEA B

Criterii de stabilire a siguranței MMG-urilor pentru sănătatea umană și mediu

Prezenta anexă descrie în termeni generali criteriile care trebuie îndeplinite la stabilirea siguranței tipurilor de MMG-uri pentru sănătatea umană și pentru mediu, precum și a caracterului lor adecvat pentru a fi incluse în partea C. Pentru a facilita punerea în aplicare și explicarea prezentei anexe, se pot elabora note tehnice explicative, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 20 alineatul (3).

1.   Introducere

Tipurile de MMG-uri care sunt incluse în partea C în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (2) nu intră în domeniul de aplicare a prezentei directive. MMG-urile vor fi incluse pe listă de la caz la caz, iar excluderea se va face doar pentru fiecare MMG clar identificat. Această excludere se aplică doar dacă MMG-ul este utilizat în condițiile de izolare definite la articolul 2 litera (c). Excluderea nu se aplică în cazul introducerii deliberate a MMG-urilor. Pentru ca un MMG să fie inclus în partea C, trebuie să se demonstreze că îndeplinește criteriile de mai jos.

2.   Criterii generale

2.1.   Verificarea/autentificarea sușei

Trebuie stabilită exact identitatea sușei. Modificarea trebuie să fie cunoscută și verificată.

2.2.   Dovezi documentate și temeinice a siguranței

Trebuie furnizate dovezi documentate de siguranță a organismului.

2.3.   Stabilitate genetică

Atunci când orice instabilitate ar putea avea efecte negative asupra siguranței, trebuie dovedită stabilitatea.

3.   Criterii speciale

3.1.   Nepatogen

MMG-ul nu ar trebui să fie capabil să afecteze sănătatea umană, a plantelor sau a animalelor. Deoarece patogenitatea include atât toxicitatea, cât și alergenicitatea, MMG-ul ar trebui să fie:

3.1.1.   Netoxic

MMG-ul nu ar trebui să producă o toxicitate crescută ca urmare a modificării genetice și nici să prezinte caracteristici toxice recunoscute.

3.1.2.   Nealergenic

MMG-ul nu ar trebui să prezinte o alergenicitate crescută ca urmare a modificării genetice, nici să fie recunoscut ca alergen, având, de exemplu o alergenicitate comparabilă în special cu cea a microorganismelor menționate în Directiva 2000/54/CE.

3.2.   Absența agenților patogeni accidentali

MMG-ul nu ar trebui să includă agenți patogeni accidentali cunoscuți, ca de exemplu alte microorganisme, activi sau latenți, prezenți în apropierea sau în interiorul MMG-ului, care ar putea dăuna sănătății umane sau mediului.

3.3.   Transfer de material genetic

Materialul modificat genetic nu trebuie să fie dăunător în caz de transfer; nu trebuie să fie auto-transmisibil sau transferabil cu o frecvență mai mare decât alte gene ale receptorului sau ale organismului parental.

3.4.   Siguranța pentru mediu în cazul unei introduceri semnificative involuntare

MMG-urile nu trebuie să producă efecte negative asupra mediului, imediate sau ulterioare, în cazul unei introduceri accidentale semnificative involuntare.

MMG-urile care nu îndeplinesc aceste criterii nu pot fi incluse în partea C.

PARTEA C

Tipurile de MMG-uri care îndeplinesc criteriile enumerate în partea B:

… [a se completa în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (2)]


ANEXA III

Principiile de respectat în evaluarea menționată la articolul 4 alineatul (2)

Prezenta anexă descrie în termeni generali elementele care trebuie avute în vedere și procedura de urmat pentru realizarea evaluării menționate la articolul 4 alineatul (2). Pentru a facilita punerea în aplicare și explicarea prezentei anexe, în special în ceea ce privește secțiunea B, se pot elabora note tehnice explicative (1), în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 20 alineatul (3).

A.   Elementele evaluării

1.

Următoarele trebuie considerate efecte potențial nocive:

boli la oameni, inclusiv efectele alergene sau toxice;

boli la animale sau la plante;

efecte dăunătoare cauzate de imposibilitatea tratării unei boli sau a asigurării unei profilaxii adecvate;

efecte dăunătoare cauzate de stabilirea sau introducerea în mediu;

efecte dăunătoare cauzate de transferul natural de material genetic inserat în alte organisme.

2.

Evaluarea menționată la articolul 4 alineatul (2) ar trebui să se bazeze pe următoarele:

(a)

identificarea oricăror potențiale efecte nocive, inclusiv a celor asociate cu:

(i)

microorganismul receptor;

(ii)

materialul genetic inserat (provenind de la organismul donor);

(iii)

vectorul;

(iv)

microorganismul donator (dacă microorganismul donor este folosit în cadrul acestei operațiuni);

(v)

MMG-ul rezultat;

(b)

caracteristicile activității;

(c)

gravitatea efectelor potențial nocive;

(d)

probabilitatea producerii efectelor potențial nocive.

B.   Procedură

3.

Prima etapă a procesului de evaluare constă în identificarea proprietăților nocive ale receptorului și, după caz, ale microorganismului donor, precum și a oricăror proprietăți nocive asociate vectorului sau materialului inserat, inclusiv orice modificări ale proprietăților existente ale receptorului.

4.

În general, numai MMG-urile care prezintă următoarele caracteristici sunt considerate corespunzătoare pentru a fi incluse în clasa 1 definită la articolul 4 alineatul (3):

(i)

microorganismul receptor sau parental este improbabil să provoace boli la oameni, animale sau plante (2);

(ii)

natura vectorului și a insertului este în așa fel încât nu înzestrează MMG-ul cu un fenotip care ar putea să provoace boli la oameni, animale sau plante (2) sau care ar putea provoca efecte dăunătoare asupra mediului;

(iii)

este improbabil ca MMG-ul să provoace boli la oameni, animale sau plante (2) sau să producă efecte nocive asupra mediului.

5.

Pentru a obține informațiile necesare pentru punerea în aplicare a acestui proces, utilizatorul poate mai întâi să țină seama de legislația comunitară relevantă (în special de Directiva 2000/54/CE). Se vor lua în considerare și sistemele internaționale sau naționale de clasificare (de exemplu ale Organizației Mondiale a Sănătății, ale Institutelor Naționale de Sănătate) și versiunile revizuite ale acestora pe baza noilor cunoștințe științifice și a progresului tehnic.

Aceste sisteme se referă la microorganismele naturale și se bazează de obicei pe abilitatea unui microorganism de a provoca boli la om, animale sau plante și pe gravitatea și transmisibilitatea bolilor care ar putea fi provocate. Directiva 2000/54/CE clasifică microorganismele, ca agenți biologici, în patru clase de risc pe baza potențialelor efecte asupra unui om adult sănătos. Clasele de risc pot fi folosite orientativ pentru clasificarea pe categorii a activităților de utilizare în condiții de izolare în cele patru clase de risc menționate la articolul 4 alineatul (3). Utilizatorul poate să aibă, de asemenea, în vedere sistemele de clasificare referitoare la agenții patogeni pentru plante și animale (sisteme stabilite de obicei la nivel național). Sistemele de clasificare menționate anterior oferă numai indicații provizorii asupra claselor de risc ale activității și setului corespunzător de măsuri de izolare și control.

6.

Procesul de identificare a pericolelor realizat în conformitate cu punctele 3-5 trebuie să conducă la identificarea nivelului de risc asociat MMG-ului.

7.

Selectarea măsurilor de izolare și a celorlalte măsuri de protecție trebuie să se realizeze pe baza nivelului de risc asociat MMG-ului privind:

(i)

caracteristicile mediului care ar putea fi expus (de exemplu, dacă în mediul care ar putea fi expus la MMG-uri există organisme cunoscute care ar putea fi afectate în mod negativ de microorganismele folosite în activitățile de utilizare în condiții de izolare);

(ii)

caracteristicile activității (de exemplu amploarea și/sau natura);

(iii)

orice operațiuni care nu sunt standard (de exemplu inocularea animalelor cu MMG-uri, utilizarea echipamentelor care ar putea genera aerosoli).

Luarea în considerare a elementelor de la punctele (i)-(iii) în cazul unei anumite activități poate mări, reduce sau lăsa neschimbat nivelul de risc asociat MMG-ului identificat în conformitate cu punctul 6.

8.

Analiza realizată în conformitate cu cele de mai sus va conduce în final la încadrarea activității în una dintre clasele descrise la articolul 4 alineatul (3).

9.

Clasificarea finală a utilizării în condiții de izolare ar trebui confirmată prin revizuirea evaluării complete menționate la articolul 4 alineatul (2).


(1)  A se vedea Decizia 2000/608/CE a Comisiei din 27 septembrie 2000 privind notele explicative referitoare la evaluarea riscurilor prevăzute în anexa III la Directiva 90/219/CEE privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (JO L 258, 12.10.2000, p. 43).

(2)  Este valabil numai pentru plantele și animalele din mediul care ar putea fi expus.


ANEXA IV

MĂSURI DE IZOLARE ȘI ALTE MĂSURI DE PROTECȚIE

Principii generale

1.

În aceste tabele sunt prezentate cerințele și măsurile normale minime necesare pentru fiecare nivel de izolare.

Izolarea se realizează și prin utilizarea bunelor practici în activitate, a instruirii, prin echipamentul de izolare și prin planurile speciale ale instalațiilor. Pentru toate activitățile care implică MMG-uri, se aplică principiile bunelor practici microbiologice și următoarele principii de bună siguranță și igienă a muncii:

(i)

menținerea expunerii locului de muncă și a mediului față de orice MMG la cel mai redus nivel posibil;

(ii)

exercitarea măsurilor tehnice de control la sursă și suplimentarea acestora cu îmbrăcăminte și cu echipamente personale de protecție corespunzătoare, dacă este necesar;

(iii)

testarea gradului de adecvare și menținerea măsurilor de control și a echipamentelor;

(iv)

testarea, dacă este necesar, a prezenței organismelor viabile rezultate din proces în afara izolării fizice primare;

(v)

asigurarea instruirii corespunzătoare a personalului;

(vi)

instituirea unor comitete sau subcomitete de siguranță biologică, după caz;

(vii)

elaborarea și punerea în aplicare a codurilor locale de practică pentru siguranța personalului, după caz;

(viii)

afișarea semnalizărilor de pericol biologic, după caz;

(ix)

punerea la dispoziția personalului a facilităților pentru spălare și decontaminare;

(x)

ținerea evidențelor corespunzătoare;

(xi)

interzicerea consumului de alimente, lichide, a fumatului, a aplicării de produse cosmetice sau a depozitării de alimente pentru consum uman în zona de lucru;

(xii)

interzicerea pipetării cu gura;

(xiii)

asigurarea de proceduri standard de operare în scris, după caz, pentru asigurarea siguranței;

(xiv)

existența unor dezinfectanți eficienți și a unor proceduri specifice de dezinfectare disponibile în cazul răspândirii accidentale de MMG-uri;

(xv)

asigurarea depozitării în siguranță a echipamentului și a materialelor de laborator contaminate, după caz.

2.

Titlurile din tabel sunt orientative:

 

Tabelul I A conține cerințele minime pentru activitățile de laborator.

 

Tabelul I B conține completările și modificările la tabelul I A pentru activitățile din sere/camere de creștere care implică MMG-uri.

 

Tabelul I C conține completările și modificările la tabelul I A pentru activitățile cu animale care implică MMG-uri.

 

Tabelul II conține cerințele minime pentru alte activități decât cele de laborator.

În unele cazuri particulare, poate fi necesar să se aplice o combinație de măsuri din tabelul I A și din tabelul II de la același nivel.

În unele cazuri, utilizatorii pot, cu acordul autorității competente, să nu aplice o specificație pentru un anumit nivel de izolare sau să combine specificații din două nivele diferite.

În aceste tabele „opțional” înseamnă că utilizatorul poate aplica aceste măsuri de la caz la caz în conformitate cu evaluarea prevăzută la articolul 4 alineatul (2).

3.

Statele membre pot, la punerea în aplicare a prezentei anexe, să insereze în plus în următoarele tabele, principiile generale prevăzute la punctele 1 și 2, pentru a clarifica cerințele.

Tabelul I A

Măsurile de izolare și alte măsuri de protecție pentru activitățile de laborator

Specificații

Nivele de izolare

1

2

3

4

1

Echiparea laboratorului: izolare (1)

Nu este necesar

Nu este necesar

Necesar

Necesar

2

Laboratorul: etanșarea pentru fumigare

Nu este necesar

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Echipament

3

Suprafețe rezistente la apă, acizi, substanțe alcaline, solvenți, dezinfectanți și agenți de decontaminare și ușor de curățat

Necesar (banc de lucru)

Necesar (banc de lucru)

Necesar (banc de lucru, pardoseală)

Necesar (banc de lucru, pardoseală, plafon, pereți)

4

Intrarea în laborator (2) printr-o cameră filtru cu aer sub presiune negativă

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

5

Presiune negativă față de presiunea mediului înconjurător

Nu este necesar

Nu este necesar

Necesar cu excepția (3)

Necesar

6

Aerul introdus în și extras din laborator trebuie să treacă prin filtru HEPA (4)

Nu este necesar

Nu este necesar

Necesar [HEPA – aer extras cu excepția (3)]

Necesar [HEPA – aer introdus și extras (5)]

7

Afișaje de siguranță microbiologică

Nu este necesar

Opțional

Necesar

Necesar

8

Autoclavă

Pe amplasament

În clădire

În anfiladă (6)

În laborator = cu două intrări

Sistemul de lucru

9

Acces restricționat

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Necesar

10

Semnalizare de pericol biologic pe ușă

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Necesar

11

Măsuri specifice pentru controlul diseminării aerosolilor

Nu este necesar

Necesară reducerea la minimum

Necesară prevenirea

Necesară prevenirea

13

Duș

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

14

Îmbrăcăminte de protecție

Îmbrăcă-minte de protecție adecvată

Îmbrăcăminte de protecție adecvată

Îmbrăcăminte de protecție adecvată și (opțional) încălțăminte adecvată

Schimbare completă a îmbrăcămintei și încălțămintei înainte de a intra și de a ieși

15

Mănuși

Nu este necesar

Opționale

Necesar

Necesar

18

Control eficient al vectorilor (de exemplu pentru rozătoare și insecte)

Opțional

Necesar

Necesar

Necesar

Deșeuri

19

Inactivarea MMG-urilor din efluenții provenind din chiuvetele pentru spălarea mâinilor, din canalizare, de la dușuri și din efluenții similari

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

20

Inactivarea MMG-urilor din materialele și deșeurile contaminate

Opțional

Necesar

Necesar

Necesar

Alte măsuri

21

Laboratorul deține echipament propriu

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

23

Existența unei ferestre de observare sau a unei alte alternative pentru ca personalul să poată fi văzut

Opțional

Opțional

Opțional

Necesar


Tabelul I B

Măsurile de izolare și alte măsuri de protecție pentru sere și camere de creștere

Termenii „seră” și „camere de creștere” se referă la o structură cu pereți, acoperiș și pardoseală proiectată și utilizată în principal pentru cultivarea plantelor într-un mediu controlat și protejat.

Toate dispozițiile din tabelul I A se aplică cu următoarele completări/modificări:


Specificații

Nivele de izolare

1

2

3

4

Construcție

1

Sera: structură permanentă (7)

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Necesar

Echipament

3

Intrare printr-o încăpere separată cu două uși cu blocare automată

Nu este necesar

Opțional

Opțional

Necesar

4

Controlul scurgerilor de apă contaminată

Opțional

Reducerea (8) la minimum a scurgerilor

Prevenirea scurgerilor de apă

Prevenirea scurgerilor de apă

Sistemul de lucru

6

Măsuri pentru controlul speciilor nedorite, cum ar fi insectele, rozătoarele, artropodele

Necesar

Necesar

Necesar

Necesar

7

Procedurile pentru transferul materialului viu între seră/camera de creștere, structura de protecție și laborator trebuie să controleze diseminarea MMG-urilor

Reducerea diseminării la minimum

Reducerea diseminării la minimum

Prevenirea diseminării

Prevenirea diseminării


Tabelul I C

Măsurile de izolare și alte măsuri de protecție pentru activitățile din unitățile pentru animale

Toate dispozițiile din tabelul I A se aplică cu următoarele completări/modificări:


Specificații

Nivele de control

1

2

3

4

Amenajări

1

Izolarea unității pentru animale (9)

Opțional

Necesar

Necesar

Necesar

2

Amenajări pentru animale (10) separate prin uși care pot fi blocate

Opțional

Necesar

Necesar

Necesar

3

Amenajări pentru animale, proiectate pentru a facilita decontaminarea [materiale impermeabile și ușor de spălat (cuști etc.)]

Opțional

Opțional

Necesar

Necesar

4

Pardoseală și/sau pereți ușor de spălat

Opțional

Necesar (pardoseală)

Necesar (pardoseală și pereți)

Necesar (pardoseală și pereți)

5

Animale ținute în amenajări izolate corespunzătoare pentru păstrarea animalelor, cum ar fi cuștile, țarcurile sau bazinele

Opțional

Opțional

Opțional

Opțional

6

Filtre pe izolatoare sau la încăperile izolate (11)

Nu este necesar

Opțional

Necesar

Necesar


Tabelul II

Măsuri de izolare și alte măsuri de protecție pentru alte activități

Specificații

Nivele de control

1

2

3

4

Aspecte generale

1

Microorganismele viabile trebuie păstrate într-un sistem care separă procesul de utilizare de mediul înconjurător (sistem închis)

Opțional

Necesar

Necesar

Necesar

2

Controlul gazelor evacuate din sistemul închis

Nu este necesar

Necesar, cu reducerea diseminării la minimum

Necesar, cu prevenirea diseminării

Necesar, cu prevenirea diseminării

3

Controlul aerosolilor în timpul prelevării probelor, adăugării de material în sistemul închis sau transferului de material spre alt sistem închis

Opțional

Necesar, cu reducerea diseminării la minimum

Necesar, cu prevenirea diseminării

Necesar, cu prevenirea diseminării

4

Inactivarea culturilor lichide înaintea eliminării dintr-un sistem închis

Opțional

Necesar, cu realizarea prin mijloace autorizate

Necesar, cu realizarea prin mijloace autorizate

Necesar, cu realizarea prin mijloace autorizate

5

Etanșeizările trebuie proiectate pentru a reduce la minimum sau pentru a preveni diseminarea

Nu există cerințe specifice

Reducerea diseminării la minimum

Prevenirea diseminării

Prevenirea diseminării

6

Zona controlată trebuie proiectată pentru a reține scurgerea întregului conținut al sistemului închis

Opțional

Opțional

Necesar

Necesar

7

Zona controlată trebuie să poată fi etanșată pentru a permite fumigații

Nu este necesar

Opțional

Opțional

Necesar

Echipament

8

Intrare prin camera-filtru cu presiune negativă

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

9

Suprafețe rezistente la apă, acizi, substanțe alcaline, solvenți, dezinfectanți, agenți de decontaminare și ușor de curățat

Necesar (la bancul de lucru, dacă există)

Necesar (la bancul de lucru, dacă există)

Necesar (la bancul de lucru, dacă există, podea)

Necesar (banc de lucru, podea, plafoane, pereți)

10

Măsuri specifice pentru ventilarea adecvată a zonei controlate pentru a reduce la minimum contaminarea aerului

Opțional

Opțional

Opțional

Necesar

11

În zona controlată trebuie menținută o presiune negativă față de presiunea mediului înconjurător

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

12

Aerul introdus în și extras din zona controlată trebuie să treacă prin filtru HEPA

Nu este necesar

Nu este necesar

Necesar (pentru aerul extras, opțional pentru aerul introdus)

Necesar (pentru aerul introdus și extras)

Sistemul de lucru

13

Sistemele închise trebuie să se afle într-o zonă controlată

Nu este necesar

Opțional

Necesar

Necesar

14

Accesul trebuie limitat și permis numai personalului numit în acest sens

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Necesar

15

Trebuie aplicate semnale de pericol biologic

Nu este necesar

Necesar

Necesar

Necesar

17

Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona controlată

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

18

Personalul trebuie să poarte echipament de protecție

Necesar (echipament de muncă)

Necesar (echipament de muncă)

Necesar

Schimbare completă înainte de a intra sau de a ieși

Deșeuri

22

Inactivarea MMG-urilor din efluenții proveniți de la chiuvetele pentru spălarea mâinilor, de la dușuri sau din efluenți similari

Nu este necesar

Nu este necesar

Opțional

Necesar

23

Inactivarea MMG-urilor din materialul contaminat și deșeuri, inclusiv a celor din efluenții rezultați din proces înainte de evacuarea finală

Opțional

Necesar, cu efectuare prin mijloace validate

Necesar, cu efectuare prin mijloace validate

Necesar, cu efectuare prin mijloace validate


(1)  

Izolare= laboratorul este separat de celelalte zone din aceeași clădire sau se află într-o clădire separată.

(2)  

Filtru cu aer cu presiune negativă= intrarea trebuie să se facă printr-o cameră filtru cu presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată.

(3)  Activități în care transmiterea nu se produce prin aeropurtare.

(4)  

HEPA= particule din aer filtrate cu eficiență ridicată.

(5)  În cazurile în care se folosesc virusuri care nu sunt reținute de filtrele HEPA, vor fi necesare cerințe suplimentare pentru aerul extras.

(6)  Cu proceduri de lucru autorizate, care permit transferul materialului în condiții de siguranță într-o autoclavă din exteriorul laboratorului și care asigură un nivel echivalent de protecție.

(7)  Sera este formată dintr-o structură permanentă cu un acoperiș impermeabil continuu și este amplasată într-un loc amenajat în vederea prevenirii scurgerii apelor de suprafață, având uși cu autoînchidere care pot fi blocate.

(8)  Unde transmiterea se poate produce prin pământ.

(9)  

Unitate de lucru cu animale: o clădire sau o zonă separată în cadrul unei clădiri care conține spații speciale și alte zone cum ar fi vestiare, dușuri, autoclave, zone de depozitare a alimentelor etc.

(10)  

Amenajări pentru animale: o amenajare utilizată în mod normal drept clădire pentru adăpostirea, creșterea sau utilizarea în experimente a animalelor sau care este utilizată pentru efectuarea de proceduri chirurgicale simple.

(11)  

Izolatoare: boxe transparente folosite pentru păstrarea animalelor mici în interiorul sau în exteriorul unei cuști; pentru animale mai mari sunt mai adecvate încăperile izolate.


ANEXA V

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată la articolele 6, 8 și 9

PARTEA A

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată la articolul 6:

numele utilizatorului (utilizatorilor), inclusiv al persoanelor responsabile pentru supraveghere și siguranță;

informații asupra instruirii și calificărilor persoanelor care răspund de supraveghere și siguranță;

informații asupra oricăror comitete și subcomitete biologice;

adresa și descrierea generală a incintei;

o descriere a naturii muncii care urmează să fie efectuată;

clasa utilizărilor în condiții de izolare;

numai pentru utilizările în condiții de izolare din clasa 1, o sinteză a evaluării prevăzute la articolul 4 alineatul (2) și informații asupra gestionării deșeurilor.

PARTEA B

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată la articolul 8:

data la care s-a înaintat notificarea prevăzută la articolul 6;

numele persoanelor care răspund de supraveghere, siguranță și informații asupra instruirii și calificărilor;

receptorul, donorul și/sau microorganismul/microorganismele parental(e) utilizate și, după caz, sistemele gazdă-vector folosite;

sursele și funcția/funcțiile preconizată/preconizate ale materialului/materialelor genetic(e) implicat(e) în modificare/modificări;

identitatea și caracteristicile MMG-ului;

scopul utilizării în condiții de izolare, inclusiv rezultatele anticipate;

volumele aproximative de cultură care vor fi folosite;

descrierea măsurilor de izolare și a celorlalte măsuri de protecție care vor fi aplicate, inclusiv informațiile asupra gestionării deșeurilor care vor fi generate, tratarea acestora, forma lor finală și destinația;

o analiză a evaluării prevăzute la articolul 4 alineatul (2);

informațiile necesare autorității competente pentru a evalua orice plan de acțiune în caz de urgență, dacă acesta este solicitat în temeiul articolului 13 alineatul (1).

PARTEA C

Informațiile solicitate pentru notificarea menționată la articolul 9:

(a)

data la care s-a înaintat notificarea prevăzută la articolul 6;

numele persoanelor care răspund de supraveghere, siguranță și informații asupra instruirii și calificărilor;

(b)

microorganismul/microorganismele receptoare parentale ce urmează a fi folosit(e);

sistemul/sistemele gazdă-vector ce urmează a fi folosit(e) (după caz);

sursa/sursele și funcția/funcțiile preconizată/preconizate ale materialului/materialelor genetic(e) implicat(e) în modificare/modificări;

identitatea și caracteristicile MMG-ului;

volumele de cultură ce urmează a fi folosite;

(c)

descrierea izolării și a celorlalte măsuri de protecție care vor fi aplicate, inclusiv informațiile asupra gestionării deșeurilor care vor fi generate, tratarea acestora, forma lor finală și destinația;

scopul utilizării în condiții de izolare, inclusiv rezultatele anticipate;

descrierea părților instalației;

(d)

informații cu privire la planurile de prevenire a accidentelor și de răspuns în caz de urgență, dacă există;

orice pericole specifice provenind din zona instalației;

măsurile de prevenire aplicate, cum ar fi echipamentele de siguranță, sistemele de alarmă și metodele de izolare;

procedurile și planurile pentru verificarea eficienței permanente a măsurilor de izolare;

o descriere a informațiilor oferite lucrătorilor;

informațiile necesare autorității competente pentru a evalua orice plan de reacție în caz de urgență, în cazul în care acesta este solicitat în temeiul articolului 13 alineatul (1);

(e)

un exemplar al evaluării prevăzute la articolul 4 alineatul (2).


ANEXA VI

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 21)

Directiva 90/219/CEE a Consiliului

(JO L 117, 8.5.1990, p. 1)

 

Directiva 94/51/CE a Comisiei

(JO L 297, 18.11.1994, p. 29)

 

Directiva 98/81/CE a Consiliului

(JO L 330, 5.12.1998, p. 13)

 

Decizia 2001/204/CE a Consiliului

(JO L 73, 15.3.2001, p. 32)

 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 284, 31.10.2003, p. 1)

Numai anexa III punctul 19

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 21)

Directiva

Termen de transpunere

90/219/CEE

23 octombrie 1991

94/51/CE

30 aprilie 1995

98/81/CE

5 iunie 2000


ANEXA VII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 90/219/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 3 prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 primul paragraf

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 10 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 11 alineatul (4) teza introductivă

Articolul 10 alineatul (4) teza introductivă

Articolul 11 alineatul (4) prima liniuță

Articolul 10 alineatul (4) litera (a)

Articolul 11 alineatul (4) a doua liniuță

Articolul 10 alineatul (4) litera (b)

Articolul 12 primul paragraf

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 12 al doilea paragraf

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 14 primul paragraf

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 14 al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 14 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 15 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 14 alineatul (1) litera (a)

Articolul 15 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 14 alineatul (1) litera (b)

Articolul 15 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 14 alineatul (1) litera (c)

Articolul 15 alineatul (1) a patra liniuță

Articolul 14 alineatul (1) litera (d)

Articolul 15 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 14 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 15 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 14 alineatul (2) litera (a)

Articolul 15 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 14 alineatul (2) litera (b)

Articolul 16

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18

Articolul 17

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 19 alineatul (3) teza introductivă

Articolul 18 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 19 alineatul (3) prima liniuță

Articolul 18 alineatul (2) litera (a)

Articolul 19 alineatul (3) a doua liniuță

Articolul 18 alineatul (2) litera (b)

Articolul 19 alineatul (3) a treia liniuță

Articolul 18 alineatul (2) litera (c)

Articolul 19 alineatul (4)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (5)

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 20

Articolul 19

Articolul 20a

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 20 alineatul (2) și alineatul (3) primul paragraf

Articolul 21 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 20 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 22

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 23

Anexele I-V

Anexele I-V

Anexa VI

Anexa VII