ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.116.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 116

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
9 mai 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 377/2009 al Comisiei din 8 mai 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 378/2009 al Comisiei din 8 mai 2009 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi ca aditiv furajer pentru iepuroaice pentru reproducție (titularul autorizației: Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 379/2009 al Comisiei din 8 mai 2009 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășat, curcani pentru îngrășat, găini ouătoare, rațe pentru îngrășat, purcei (înțărcați), porci pentru îngrășat și scroafe [titularul autorizației: Danisco Animal Nutrition, entitate juridică: Danisco (UK) Limited] ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 380/2009 al Comisiei din 8 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiționalității, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, precum și de aplicare a ecocondiționalității prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 381/2009 al Comisiei din 8 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat uscată dezosată originară din Elveția

16

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

18

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/373/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2008 [notificată cu numărul C(2009) 3219]

21

 

 

2009/374/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 mai 2009 de modificare a anexei VII apendicele B la Actul de aderare a Bulgariei și a României în ceea ce privește anumite unități din sectoarele cărnii, cărnii de pasăre, peștelui și laptelui și produselor lactate din România [notificată cu numărul C(2009) 3390]  ( 1 )

49

 

 

2009/375/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 mai 2009 privind finanțarea unui program de lucru pentru 2009 referitor la instrumentele de formare profesională în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animalelor, bunăstării animalelor și sănătății plantelor

54

 

 

2009/376/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 mai 2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce privește anumite unități din sectorul cărnii și al laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2009) 3442]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 377/2009 AL COMISIEI

din 8 mai 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 378/2009 AL COMISIEI

din 8 mai 2009

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi ca aditiv furajer pentru iepuroaice pentru reproducție (titularul autorizației: Rubinum S.A.)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Respectiva cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea unei noi utilizări a preparatului de microorganisme Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 ca aditiv furajer pentru iepuroaice pentru reproducție, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului respectiv pe bază de microorganisme a fost autorizată permanent pentru purcei până la două luni și scroafe prin Regulamentul (CE) nr. 256/2002 al Comisiei (2), pentru purcei și porci pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei (3), pentru bovine pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 255/2005 al Comisiei (4), pentru iepuri pentru îngrășat și pui pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1200/2005 al Comisiei (5), pentru purcei (două luni) și scroafe prin Regulamentul (CE) nr. 1143/2007 al Comisiei (6) și pentru o perioadă de zece ani prin Regulamentul (CE) nr. 166/2008 al Comisiei (7) pentru curcani pentru îngrășare.

(5)

Au fost furnizate noi informații în sprijinul cererii de autorizare pentru iepuroaice pentru reproducție. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) a concluzionat în avizul său din 9 decembrie 2008 că preparatul pe bază de microorganisme Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nu are un efect nociv asupra sănătății animale, asupra sănătății umane sau asupra mediului (8). În conformitate cu avizul menționat anterior, utilizarea preparatului respectiv este sigură pentru această categorie suplimentară de animale și prezintă beneficii semnificative pentru productivitatea globală și pentru reducerea mortalității puilor de iepure în cursul alăptării. Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în furaje, prezentat de laboratorul comunitar de referință instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 41, 13.2.2002, p. 6.

(3)  JO L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 45, 16.2.2005, p. 3.

(5)  JO L 195, 27.7.2005, p. 6.

(6)  JO L 256, 2.10.2007, p. 23.

(7)  JO L 50, 23.2.2008, p. 11.

(8)  The EFSA Journal (2008) 913, 1-13.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale

4b1701

Rubinum S. A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Compoziția aditivului:

Preparat de Bacillus cereus var. toyoi care conține minim of 1 × 1010 CFU/g aditiv

 

Caracterizarea substanței active:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Metoda de analiză (1):

Numărare: metoda dispersiei pe placă cu triptonă soia agar cu tratament de preîncălzire a probelor de furaje și identificare: electroforeză în câmp pulsator (PFGE)

Iepuroaice pentru reproducție

0,2 × 109

1 × 109

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a premixului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru siguranță: în timpul manipulării se folosesc ochelari și mănuși.

3.

Poate fi utilizat în furaje combinate conținând următorul coccidiostatic autorizat: robenidină.

4.

Destinat iepuroaicelor pentru reproducție, de la inseminare până la sfârșitul perioadei de înțărcare.

29 mai 2019


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 379/2009 AL COMISIEI

din 8 mai 2009

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășat, curcani pentru îngrășat, găini ouătoare, rațe pentru îngrășat, purcei (înțărcați), porci pentru îngrășat și scroafe [titularul autorizației: Danisco Animal Nutrition, entitate juridică: Danisco (UK) Limited]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Respectiva cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea se referă la autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) ca aditiv furajer pentru pui pentru îngrășat, curcani pentru îngrășat, găini ouătoare, rațe pentru îngrășat, purcei (înțărcați), porci pentru îngrășat și scroafe, urmând a fi clasificat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) a fost autorizată fără limită de timp prin Regulamentul (CE) nr. 1743/2006 al Comisiei (2) pentru puii pentru îngrășat și pe o perioadă de zece ani prin Regulamentul (CE) nr. 785/2007 al Comisiei (3) pentru puii pentru îngrășat, curcanii pentru îngrășat, găinile ouătoare, rațele pentru îngrășat, purcei (înțărcați), porcii pentru îngrășat și scroafe.

(5)

Au fost furnizate noi date în sprijinul cererii de autorizare a unei noi formule a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26, produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), pentru puii pentru îngrășat, curcanii pentru îngrășat, găinile ouătoare, rațele pentru îngrășat, purcei (înțărcați), porcii pentru îngrășat și scroafe.

(6)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a afirmat în avizul său din 10 decembrie 2008 (4) că avizul său precedent, adoptat la 17 octombrie 2006 (5), se aplică în totalitate în ceea ce privește această nouă formulă a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26. Prin urmare, autoritatea a concluzionat că noua formulă a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26, produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), este eficientă pentru speciile-țintă și este sigură pentru sănătatea oamenilor, sănătatea animală sau pentru mediu. Autoritatea recomandă măsuri corespunzătoare pentru siguranța utilizatorilor. Autoritatea nu consideră că sunt necesare cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea declară, de asemenea, în avizul său, că a verificat raportul privind metoda de analiză a aditivului furajer în furaje, transmis de laboratorul comunitar de referință instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(7)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „promotori de digestibilitate”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 329, 25.11.2006, p. 16.

(3)  JO L 175, 5.7.2007, p. 5.

(4)  The EFSA Journal (2008) 915, 1-10.

(5)  The EFSA Journal (2006) 404, 1-20.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unitate de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate

4a1640

Danisco Animal Nutrition

[entitate juridică: Danisco (UK) Limited]

6-fitază

EC 3.1.3.26

 

Compoziția aditivului:

Preparat 6-fitază (EC 3.1.3.26)

produs de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

având o activitate minimă de:

 

formă solidă acoperită: 10 000 FTU (1)/g

 

formă lichidă: 10 000 FTU/ml

 

Caracterizarea substanței active:

6-fitază (EC 3.1.3.26)

produsă de Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Metodă de analiză  (2)

Metoda colorimetrică care măsoară fosfatul anorganic eliberat de enzimă din substratul de fitat.

Pui pentru îngrășat

250 FTU

1.

A se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a premixului.

2.

A se utiliza în hrana pentru animale conținând mai mult de 0,23 % fosfor fitinic.

3.

Pentru purcei (înțărcați) cu o greutate de până la 35 kg.

4.

Doze recomandate per kilogram de furaje complete:

pui pentru îngrășat: 500-750 FTU;

curcani pentru îngrășat: 250-1 000 FTU;

găini ouătoare: 150-900 FTU;

rațe pentru îngrășat: 250-1 000 FTU;

purcei (înțărcați): 500-1 000 FTU;

porci pentru îngrășat: 500-1 000 FTU;

scroafe: 500 FTU.

5.

Pentru siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să dispună de protecție respiratorie, ochelari și mănuși.

29 mai 2019

Curcani pentru îngrășat

250 FTU

Găini ouătoare

150 FTU

Rațe pentru îngrășat

250 FTU

Purcei (înțărcați)

250 FTU

Porci pentru îngrășat

250 FTU

Scroafe

500 FTU


(1)  FTU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut dintr-un substrat de fitat de sodiu, la pH 5,5 și 37 °C.

(2)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/9


REGULAMENTUL (CE) nr. 380/2009 AL COMISIEI

din 8 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiționalității, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, precum și de aplicare a ecocondiționalității prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (1), în special articolul 142 literele (b), (c), (d), (e), (k) și (n),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (2) a fost abrogat și înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Cu toate acestea, anumite dispoziții ale regulamentului abrogat se aplică în continuare și în 2009. Normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei (3) se aplică ambelor regulamente. În consecință, titlul Regulamentului (CE) nr. 796/2004 trebuie actualizat.

(2)

Trimiterile la diversele articole din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 înlocuite de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sunt cuprinse în tabelul de corespondență din anexa XVIII la regulamentul menționat. Totuși, din motive de claritate, anumite trimiteri din Regulamentul (CE) nr. 769/2004 la regulamentul abrogat trebuie actualizate. În plus, dispozițiile care au devenit caduce trebuie eliminate.

(3)

Cerințele privind retragerea terenurilor din circuitul agricol în cadrul schemei de plată unică au fost eliminate. În consecință, dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 trebuie eliminate.

(4)

Sistemul de identificare și înregistrare a drepturilor la plată specificat la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 trebuie să asigure o urmărire eficientă a drepturilor la plată, permițând efectuarea de controale încrucișate. Există cerințe specifice legate de drepturile alocate în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Prin urmare, trebuie incluse în sistem informațiile necesare pentru a se putea verifica îndeplinirea cerințelor specifice respective.

(5)

Articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede că verificarea condițiilor de eligibilitate trebuie încheiată înaintea efectuării plății. În consecință, dispoziția echivalentă din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 a devenit redundantă și trebuie eliminată.

(6)

Articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime (4) prevede norme specifice privind reducerile și excluderile în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, norme care au fost eliminate prin Regulamentul (CE) nr. 316/2009 al Comisiei (5). În consecință, trimiterile din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 la articolul menționat trebuie eliminate. În plus, trebuie actualizate articolele din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 în care, datorită modificării menționate din Regulamentului (CE) nr. 73/2009, este necesar să se facă explicit trimitere la schema de plată unică pe suprafață.

(7)

Sunt necesare dispoziții speciale referitoare la administrarea și controlul privind sprijinul specific care se acordă în cazul aplicării opționale a articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(8)

Cererea de ajutor în favoarea producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr trebuie să cuprindă și o copie a contractului de livrare prevăzut la articolul 110r din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În unele cazuri, aceste contracte încă nu sunt încheiate la data limită cea mai îndepărtată pe care o poate stabili statul membru pentru depunerea cererii. Așadar, ar trebui ca această informație să poată fi prezentată la o dată ulterioară stabilită de statul membru.

(9)

Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 prevede norme speciale pentru cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică. Aceeași normă ar trebui aplicată și în cazul prezentării unei modificări a cererii unice în conformitate cu articolul 15 din regulamentul menționat.

(10)

Articolul 21a din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 stabilește norme privind depunerea cu întârziere a cererilor de participare la schema de plată unică. Dispozițiile care trebuie respectate în primul an al aplicării schemei de plată unică trebuie actualizate pentru a include trimiteri la implementarea schemei în noile state membre. Articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 prevede data limită cea mai îndepărtată pe care o poate stabili statul membru pentru depunerea cererilor de participare la schema de plată unică. În cazul în care noi sectoare sunt incluse în schema de plată unică, normele de la articolul 21a din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 privind depunerea cu întârziere a cererilor pentru schema de plată unică se aplică, de asemenea, cererilor depuse de agricultori pentru aceste noi sectoare. Depunerea la timp a cererilor de participare la schema de plată unică este de o importanță crucială pentru o administrare eficientă. Așadar, trebuie prevăzută data limită cea mai îndepărtată care poate fi stabilită de statele membre pentru depunerea cererilor de participare în cazul includerii unor noi sectoare în schema de plată unică.

(11)

Trimiterea de la articolul 31a din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 la baremul menționat la articolul 110e din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este caducă și trebuie eliminată.

(12)

O mare parte dintre plățile pe suprafață sunt acum decuplate de producție și se încadrează într-o singură grupă de culturi. Așadar, nu mai este necesară controlarea oricărei potențiale supradeclarări a suprafeței totale acoperite de cererea unică. Drept urmare, pot fi simplificate normele privind reducerile pentru supradeclararea suprafețelor în urma unui astfel de control.

(13)

Pentru a armoniza normele privind plățile pe suprafață, plățile pentru animale și plățile suplimentare în ceea ce privește reținerea reducerilor în limita celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, anularea soldului restant după trei ani ar trebui aplicată tuturor plăților. Mai mult decât atât, articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA si FEADR (6) prevede norme orizontale pentru reținerea din plățile viitoare a datoriilor neplătite. Așadar, referirea la tipurile de plăți din care pot fi reținute datoriile trebuie înlocuită cu o trimitere la dispoziția respectivă.

(14)

Informațiile privind rezultatele controalelor legate de ecocondiționalitate trebuie puse la dispoziția tuturor agențiilor de plăți responsabile de gestionarea diferitelor plăți supuse cerințelor de ecocondiționalitate, astfel încât să poată fi aplicate reducerile corespunzătoare atunci când constatările justifică acest lucru.

(15)

Au fost introduse noi norme privind modularea. Așadar, în acest context, dispozițiile referitoare la plățile suplimentare sunt caduce și trebuie eliminate. Mai mult decât atât, trebuie actualizate normele prin care se stabilesc ordinea de aplicare și baza de calcul a diferitelor reduceri și trebuie incluse reducerile care pot surveni în urma respectării plafoanelor nete conform dispozițiilor articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(16)

Regulamentul (CE) nr. 885/2006 stabilește norme privind reținerea sumelor datorate și posibilitatea de a decide nerecuperarea sumelor datorate care nu depășesc 100 EUR. În consecință, dispozițiile echivalente din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 sunt caduce și trebuie eliminate.

(17)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 796/2004 trebuie modificat în consecință.

(18)

Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se aplică de la 1 ianuarie 2009. Prin urmare, modificările prevăzute în prezentul regulament trebuie să se refere la cererile de ajutor pentru anii sau perioadele de referință pentru prime care încep de la 1 ianuarie 2009. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2009.

(19)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul regulamentului se înlocuiește cu următorul text:

2.

La articolul 2, primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.   «terenuri arabile»: terenurile cultivate în scopul producției de culturi sau menținute în bune condiții agricole și de mediu, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (7), indiferent dacă terenurile menționate anterior sunt acoperite de sere sau de un mijloc de protecție fix sau mobil;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   «pășuni permanente»: terenurile consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (cultivate sau spontane) care nu fac parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație de cel puțin cinci ani, cu excepția terenurilor care intră sub incidența programelor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol în conformitate cu articolul 107 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, a terenurilor scoase din circuitul agricol în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului (8), a terenurilor scoase din circuitul agricol în conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului (9) și a terenurilor scoase din circuitul agricol în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (10);

3.

La articolul 7 alineatul (1), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

tipul de drept, în special drepturile la plată care fac obiectul unor condiții speciale în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și drepturile alocate în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009;”.

4.

La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o parcelă agricolă împădurită este considerată suprafață eligibilă în sensul schemelor de ajutor pe suprafață, cu condiția ca activitățile agricole sau, după caz, producția planificată să poată să se desfășoare la fel cum s-ar desfășura pe parcelele neîmpădurite situate în aceeași zonă.”

5.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Plata ajutoarelor în raport cu controalele privind ecocondiționalitatea”;

(b)

alineatul (1) se elimină.

6.

La articolul 11 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Un agricultor care nu depune nicio cerere de ajutor în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafață, dar depune o cerere în cadrul uneia dintre schemele menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau o cerere de ajutor în temeiul articolelor 11, 12 și 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 depune, în cazul în care dispune de suprafețele agricole definite la articolul 2 litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, un formular de cerere unică în care enumeră aceste suprafețe în conformitate cu articolul 14 din prezentul regulament.”

7.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

identificarea drepturilor la plată, în conformitate cu sistemul de identificare și înregistrare prevăzut la articolul 7 în scopul punerii în aplicare a schemei de plată unică;”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În scopul identificării drepturilor la plată menționate la alineatul (1) litera (c), formularele pretipărite distribuite agricultorilor în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 menționează identificarea drepturilor la plată în conformitate cu sistemul de identificare și înregistrare prevăzut la articolul 7.”;

(c)

la alineatul (3) primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următoarea teză:

„Pentru identificarea tuturor parcelelor agricole ale exploatației menționate la alineatul (1) litera (d), în formularele pretipărite distribuite agricultorilor în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se menționează suprafața maximă eligibilă per parcelă de referință, în scopul punerii în aplicare a schemei de plată unică sau a schemei de plată unică pe suprafață.”

8.

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul terenurilor retrase din circuitul agricol și utilizate conform articolului 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, cererea unică conține elementele doveditoare impuse de normele sectoriale aplicabile.”

9.

La articolul 14 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Utilizările terenurilor menționate la articolul 6 alineatul (2) și la articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și în anexa VI la regulamentul menționat, precum și terenurile utilizate pentru cultura de in destinată producției de fibre sau terenurile declarate pentru sprijinul specific prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în cazul în care terenurile respective nu trebuie declarate în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament, sunt declarate în formularul de cerere unică sub un titlu separat.”

10.

La articolul 15 alineatul (2), al doilea paragraf se elimină.

11.

Articolul 17a alineatul (2) se completează cu paragraful următor:

„Statele membre pot dispune ca copia contractului de livrare menționat la alineatul (1) al doilea paragraf să fie depusă separat, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 1 decembrie în anul în care are loc depunerea cererii.”

12.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Derogarea de la data limită pentru depunerea cererilor de ajutor, a documentelor justificative, a contractelor și a declarațiilor și de la data limită cea mai îndepărtată pentru modificarea cererii unice

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (11), în cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor sau a oricărui document justificativ, contract sau declarație în temeiul prezentului titlu sau în cazul în care data limită cea mai îndepărtată pentru modificarea cererii unice este o zi de sărbătoare oficială, o sâmbătă sau o duminică, termenul de depunere se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Primul paragraf se aplică, de asemenea, cererilor agricultorilor de participare la schema de plată unică în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

13.

Articolul 21a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere cazurilor de forță majoră și circumstanțelor excepționale menționate la articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și prin derogare de la articolul 21 din prezentul regulament, în decursul primului an de aplicare a schemei de plată unică în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în cazul în care, în statul membru în cauză, o cerere de drepturi la plată în conformitate cu articolul 56 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior și cererea unică pentru anul respectiv trebuie depuse împreună de către agricultor, dar agricultorul depune aceste cereri după data limită aplicabilă, se aplică o reducere de 4 % pe zi lucrătoare sumelor care trebuie vărsate agricultorului în respectivul an în temeiul drepturilor la plată care urmează să i se aloce.”;

(b)

la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În acest caz, fără a aduce atingere cazurilor de forță majoră și circumstanțelor excepționale menționate la articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, depunerea unei cereri de participare la schema de plată unică în conformitate cu articolul menționat anterior după termenul limită aplicabil atrage după sine o reducere de 3 % pe zi lucrătoare din sumele care trebuie vărsate agricultorului în decursul primului an de aplicare a schemei de plată unică în temeiul drepturilor la plată care urmează să i se aloce.”;

(c)

la alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

„Cererea de participare menționată la primul paragraf se depune până la data stabilită de statul membru, care însă nu poate depăși data de 15 mai a anului în cauză.”

14.

La articolul 24 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

efectuate între drepturile la plată și suprafața determinată, pentru a verifica dacă drepturile respective sunt însoțite de un număr egal de hectare eligibile în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009;”.

15.

Articolul 31a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31a

Controale la fața locului privind organizațiile interprofesionale autorizate

Controalele la fața locului privind organizațiile interprofesionale autorizate, în cadrul solicitărilor de ajutor în contextul plăților specifice culturii de bumbac, în conformitate cu titlul IV capitolul 1 secțiunea 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, verifică respectarea criteriilor de autorizare a acestor organizații și lista membrilor acestora.”

16.

La articolul 38, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„În ceea ce privește plata suplimentară care se acordă pentru anumite tipuri de agricultură și pentru producția de calitate în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau sprijinul specific prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, statele membre aplică, după caz, dispozițiile prezentului titlu.”

17.

La articolul 49 alineatul (2), al doilea paragraf se elimină.

18.

La articolul 50, se elimină alineatul (4).

19.

Articolul 51 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care, în privința unei grupe de culturi, suprafața declarată în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafață, cu excepția ajutoarelor pentru cartofii pentru amidon, semințe și tutun prevăzute la titlul IV capitolul 1 secțiunile 2 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și la titlul IV capitolul 10c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, este mai mare decât suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatele (3) și (5) din prezentul regulament, valoarea ajutorului se calculează pe baza suprafeței determinate, din care se scade dublul diferenței constatate, în cazul în care aceasta depășește 3 % sau două hectare, dar fără a depăși 20 % din suprafața determinată.

În cazul în care diferența constatată depășește 20 % din suprafața determinată, nu se acordă niciun ajutor pe suprafață pentru grupa de culturi în cauză.

În cazul în care diferența este mai mare de 50 %, agricultorul este încă o dată exclus de la ajutor până la nivelul unei sume egale cu suma corespunzătoare diferenței dintre suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatele (3) și (5) din prezentul regulament. Suma respectivă se reține în conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei (12). Dacă suma nu poate fi recuperată în totalitate în conformitate cu articolul menționat în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează.

(b)

alineatul (2) se elimină;

(c)

alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

„(2a)   În cazul în care un agricultor declară o suprafață mai mare decât drepturile la plată, iar suprafața declarată îndeplinește toate celelalte criterii de eligibilitate, reducerile sau excluderile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică.

În cazul în care un agricultor declară o suprafață mai mare decât drepturile la plată, iar suprafața declarată nu îndeplinește toate celelalte criterii de eligibilitate, diferența menționată la alineatul (1) este diferența dintre suprafața care îndeplinește toate celelalte criterii de eligibilitate și suma declarată a drepturilor la plată.”;

(d)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În sensul prezentului articol, în cazul în care un agricultor solicită un ajutor pentru culturi energetice în temeiul articolului 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau declară parcele ca fiind retrase din circuitul agricol în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din regulamentul menționat, dar nu furnizează cantitățile solicitate dintr-o anumită materie primă, se consideră că agricultorul nu și-a respectat obligațiile în ceea ce privește parcelele consacrate culturilor energetice sau, respectiv, cele retrase din circuitul agricol, pentru o suprafață calculată înmulțind suprafața de teren pe care o cultivă și care este consacrată producției de materii prime cu procentul din această materie primă care nu a fost livrat.”

20.

La articolul 52 alineatul (3) paragraful al doilea, tezele a doua și a treia se înlocuiesc cu următorul text:

„Suma respectivă se reține în conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Dacă suma nu poate fi recuperată în totalitate în conformitate cu articolul menționat în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează.”

21.

La articolul 53, primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„În cazul în care diferențele dintre suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatele (3) și (5) sunt rezultatul unor nereguli comise intenționat și dacă diferența este mai mare de 0,5 % din suprafața determinată sau mai mare de un hectar, agricultorului nu i se acordă ajutorul la care ar fi avut dreptul în temeiul articolului 50 alineatele (3) și (5) pentru anul calendaristic respectiv în cadrul schemei de ajutor în cauză.

Mai mult, în cazul în care diferența depășește 20 % din suprafața determinată, agricultorului i se refuză din nou ajutorul până la nivelul unei sume egale cu suma corespunzătoare diferenței dintre suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatele (3) și (5). Suma respectivă se reține în conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Dacă suma nu poate fi recuperată în totalitate în conformitate cu articolul menționat în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează.”;

22.

Articolul 59 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) paragraful al treilea, a doua și a treia teză se înlocuiesc cu următorul text:

„Suma respectivă se reține în conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Dacă suma nu poate fi recuperată în totalitate în conformitate cu articolul menționat în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează.”;

(b)

la alineatul (4) paragraful al doilea, tezele a doua și a treia se înlocuiesc cu următorul text:

„Suma respectivă se reține în conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Dacă suma nu poate fi recuperată în totalitate în conformitate cu articolul menționat în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează.”

23.

La articolul 60 alineatul (6) paragraful al doilea, teza a doua se înlocuiește cu următoarele teze a doua și a treia:

„Suma respectivă se reține în conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Dacă suma nu poate fi recuperată în totalitate în conformitate cu articolul menționat în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează.”

24.

Articolul 63 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 63

Constatări privind plata suplimentară

În ceea ce privește plata suplimentară care se acordă pentru anumite tipuri de agricultură și pentru producția de calitate în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau sprijinul specific prevăzut la articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, statele membre prevăd reduceri și excluderi echivalente, în substanță, cu cele prevăzute la prezentul titlu. În cazul în care se acordă plăți pe suprafețe sau pe animale, se aplică mutatis mutandis dispozițiile din prezenta parte.”

25.

La articolul 64 al doilea paragraf, a treia teză se înlocuiește cu următoarele teze a treia și a patra:

„În conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006, se reține o sumă echivalentă cu suma acoperită de cererea respinsă. Dacă suma nu poate fi recuperată în totalitate în conformitate cu articolul menționat în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului constatării, soldul se anulează.”

26.

La articolul 65, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care mai multe agenții de plăți sunt responsabile de gestionarea diferitelor scheme de plăți directe în sensul definiției de la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și a plăților menționate la articolele 11, 12 și 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre iau măsurile adecvate pentru a garanta aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului capitol, mai ales aplicarea unei rate de reducere unice pentru toate plățile directe și toate sumele stabilite în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) al treilea paragraf și cu articolul 67 alineatul (1) al treilea paragraf.

În cazul în care, pentru un agricultor, mai multe agenții de plăți sunt responsabile de gestionarea diferitelor plăți în sensul articolului 36 litera (a) punctele (i)-(v) și litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și în conformitate cu prevederile articolelor 11, 12 și 98 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, statele membre se asigură că nerespectările constatate și, după caz, reducerile și excluderile corespunzătoare sunt semnalate tuturor agențiilor implicate în plățile respective.”

27.

La articolul 71 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

reducerile și excluderile prevăzute la titlul IV capitolul II se aplică valorii totale a plăților care se acordă în cadrul schemei de plată unică, al schemei de plată unică pe suprafață și al tuturor schemelor de sprijin care nu fac obiectul unor reduceri sau excluderi prevăzute la litera (a).”

28.

Articolul 71a se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 71a

Aplicarea reducerilor în cazul fiecărei scheme de sprijin”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

reducerile sau excluderile prevăzute la titlul IV capitolul I se aplică în cazul neregulilor;”;

(ii)

literele (e) și (f) se elimină.

29.

După articolul 71a, se inserează următorul articol 71b:

„Articolul 71b

Baza de calcul pentru reducerile datorate modulării, disciplinei financiare și ecocondiționalității

(1)   Reducerile datorate modulării prevăzute la articolele 7 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și, după caz, la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului (13), precum și reducerea datorată disciplinei financiare prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și reducerea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat se aplică sumei plăților din diferitele scheme de sprijin enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 la care are dreptul fiecare agricultor, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 71a din prezentul regulament.

(2)   Cuantumul plății rezultat din aplicarea alineatului (1) servește ca bază de calcul pentru reducerile aplicabile în cazul nerespectării ecocondiționalității în conformitate cu titlul IV capitolul II din prezentul regulament.

30.

La articolul 73, alineatele (2) și (8) se elimină.

31.

La articolul 78, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cheia de repartizare a sumelor corespunzătoare celor 4 puncte procentuale prevăzute la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se calculează pe baza importanței relative a statelor membre în ceea ce privește suprafața agricolă și ocuparea forței de muncă în agricultură, ponderate cu 65 % și, respectiv, cu 35 %.”

32.

Articolul 79 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică cererilor de ajutoare depuse pentru anii sau perioadele de prime care încep de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 345, 20.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 100, 18.4.2009, p. 3.

(6)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.

(7)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.”

(8)  JO L 215, 30.7.1992, p. 85.

(9)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

(10)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.”

(11)  JO L 124, 8.6.1971, p. 1.”

(12)  JO L 171, 23.6.2006, p. 9.”;

(13)  JO L 95, 5.4.2007, p. 1.”


9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 381/2009 AL COMISIEI

din 8 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat uscată dezosată originară din Elveția

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei (2), înainte de a importa anumite produse este necesar să se elibereze certificate de autenticitate care să ateste că produsele sunt originare din Elveția. Numele organismului care emite aceste certificate este specificat în anexa III la regulamentul menționat. Articolul 4 alineatul (2) din regulament menționează faptul că anexa III poate fi revizuită în cazul numirii unui nou organism emitent.

(2)

Elveția a notificat Comisiei faptul că a numit un nou organism care va fi autorizat să emită certificate de autenticitate.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 362, 9.12.2004, p. 4.


ANEXĂ

„ANEXA III

Lista organismelor din țările exportatoare autorizate să emită certificate de autenticitate

ELVEȚIA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


DIRECTIVE

9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/18


DIRECTIVA 2009/47/CE A CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (3) autorizează statele membre să aplice una sau două cote reduse care nu pot fi mai mici de 5 % și care se aplică numai unei liste restrictive de livrări de bunuri și prestări de servicii.

(2)

În comunicarea privind cotele de TVA altele decât cotele standard de TVA, pe care Comisia a prezentat-o Parlamentului European și Consiliului în 2007, s-a ajuns la concluzia că aplicarea unor cote reduse de TVA serviciilor furnizate pe plan local nu ridică reale probleme pentru buna funcționare a pieței interne și poate avea, în anumite condiții, efecte pozitive în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și lupta împotriva economiei informale. Prin urmare, este oportun să se ofere statelor membre posibilitatea de a aplica cote reduse de TVA serviciilor cu utilizare intensivă a forței de muncă, care fac obiectul unor dispoziții temporare aplicabile până la sfârșitul anului 2010, precum și serviciilor de restaurant și de catering.

(3)

În ceea ce privește furnizarea băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice în cadrul serviciilor de restaurant și de catering, poate fi justificată aplicarea unui tratament diferit respectivelor băuturi în raport cu tratamentul aplicat în cadrul furnizării produselor alimentare; se impune precizarea expresă a faptului că un stat membru poate să includă sau să excludă furnizarea băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice atunci când aplică o cotă redusă furnizării de servicii de restaurant și de catering menționate în anexa III la Directiva 2006/112/CE.

(4)

De asemenea, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie modificată pentru a permite aplicarea cotelor reduse, respectiv a unei scutiri, într-un număr limitat de situații specifice, din motive sociale sau de sănătate, precum și pentru a clarifica și actualiza, în funcție de progresele tehnice, trimiterea la cărți din anexa III la aceasta.

(5)

Conținutul anumitor dispoziții din Directiva 2006/112/CE referitoare la derogările existente și, prin urmare, lista de la anexa IV va fi acoperit de lista livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii cărora li se poate aplica o cotă redusă în temeiul prezentei directive. Din rațiuni de claritate, respectivele dispoziții și anexa IV la Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie eliminate.

(6)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (4), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele de corespondență care să ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(7)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 104a

Ciprul poate aplica una dintre cele două cote reduse, prevăzute la articolul 98, furnizării de gaz petrolier lichefiat (GPL) în rezervoare cilindrice.”

2.

Articolul 105 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 105

(1)   Portugalia poate aplica una dintre cele două cote reduse, prevăzute la articolul 98, taxelor pentru utilizarea podurilor din zona Lisabonei.

(2)   Portugalia poate aplica, în cazul operațiunilor efectuate în regiunile autonome Azore și Madeira și al importurilor directe în aceste regiuni, cote mai mici decât cele aplicate pe continent.”

3.

În titlul VIII, capitolul 3 se elimină.

4.

La articolul 111, se adaugă următoarea literă, cu începere de la 1 ianuarie 2011:

„(c)

de către Malta pentru livrarea de produse alimentare destinate consumului uman și de produse farmaceutice.”

5.

La articolul 114 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre menționate la primul paragraf pot aplica, de asemenea, această cotă pentru îmbrăcămintea și încălțămintea pentru copii și pentru locuințe.”

6.

Articolul 115 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 115

Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cotă redusă pentru îmbrăcămintea sau încălțămintea pentru copii sau pentru locuințe pot continua să aplice această cotă pentru livrarea acestor bunuri sau pentru prestarea acestor servicii.”

7.

Articolul 116 se elimină.

8.

La articolul 117, alineatul (1) se elimină.

9.

La articolul 125, alineatul (2) se elimină.

10.

Articolul 127 se elimină, cu începere de la 1 ianuarie 2011.

11.

La articolul 128, alineatul (2) se elimină.

12.

La articolul 129, alineatul (1) se elimină.

13.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

14.

Anexa IV se elimină.

Articolul 2

Statele membre comunică de îndată Comisiei textele actelor cu putere de lege și ale actelor administrative pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  Avizul din 19 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANEXĂ

Anexa III la Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

livrarea, inclusiv împrumutul de către librării, a cărților pe toate tipurile de suport fizic (inclusiv broșuri, pliante și imprimate similare, albume, cărți de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau în manuscris, hărți și hărți hidrografice sau similare), ziare și periodice, altele decât materialele destinate în totalitate sau în mod predominant publicității;”.

2.

Se introduc următoarele puncte:

„10a.

renovarea și repararea locuințelor private, cu excepția materialelor care reprezintă o parte semnificativă a valorii serviciului prestat;

10b.

curățarea geamurilor și curățarea locuințelor private;”.

3.

Se introduce următorul punct:

„12a.

serviciile de restaurant și de catering, cu posibilitatea de a exclude furnizarea de băuturi (alcoolice și/sau nealcoolice);”.

4.

Se adaugă următoarele puncte:

„19.

serviciile minore de reparare a bicicletelor, a încălțămintei și articolelor din piele, a îmbrăcămintei și țesăturilor folosite în gospodării (inclusiv lucrări de reparare și modificare);

20.

serviciile de îngrijire la domiciliu, precum asistența la domiciliu și îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a bolnavilor sau a persoanelor cu handicap;

21.

coafură.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/21


DECIZIA COMISIEI

din 29 aprilie 2009

privind închiderea conturilor agențiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2008

[notificată cu numărul C(2009) 3219]

(2009/373/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 33,

după consultarea Comitetului fondului,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de către statele membre, însoțite de informațiile necesare pentru închiderea conturilor și de un certificat privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor și pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, închide conturile agențiilor de plată menționate la articolul 6 din regulamentul menționat.

(2)

În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR (2), se ține seama, pentru exercițiul financiar 2008, de cheltuielile efectuate de statele membre între 16 octombrie 2007 și 15 octombrie 2008.

(3)

Comisia a verificat informațiile prezentate de statele membre și le-a comunicat acestora, înainte de 31 martie 2009, rezultatele verificărilor sale, însoțite de modificările necesare.

(4)

Conturile anuale și documentele însoțitoare permit Comisiei să ia, pentru anumite agenții de plată, o decizie privind caracterul complet, exact și veridic al conturilor anuale prezentate. În anexa I sunt enumerate conturile închise per stat membru și sumele de recuperat de la statele membre sau de plătit acestora.

(5)

Informațiile prezentate de către alte agenții de plată necesită investigații suplimentare, conturile acestora neputând fi închise prin prezenta decizie. În anexa II sunt enumerate agențiile de plată în cauză.

(6)

În temeiul articolului 33 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor cheltuite în urma unor nereguli vor fi suportate de statul membru în cauză, în cazul în care recuperarea nu a fost făcută înainte de încheierea programului de dezvoltare rurală, în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani, în cazul în care acțiunea de recuperare este preluată de instanțele naționale, sau la încheierea programului, în cazul în care aceste termene expiră înainte de data încheierii. Articolul 33 alineatul (4) din regulamentul menționat obligă statele membre să înainteze Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză asupra procedurilor de recuperare inițiate ca urmare a neregulilor. Normele de aplicare privind obligația statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei (3). Anexa III la regulamentul menționat conține tabelul pe care statele membre au trebuit să îl furnizeze în 2009. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia ar trebui să decidă cu privire la consecințele financiare ale nerecuperării sumelor cheltuite în urma unor nereguli mai vechi de patru sau, respectiv, de opt ani. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, în temeiul articolului 33 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(7)

În temeiul articolului 33 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, după încheierea programului de dezvoltare rurală, statele membre pot decide să nu procedeze la recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate a fi suportate depășesc valoarea care trebuie recuperată sau în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrate și recunoscute în temeiul legislației naționale, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru neregulă. În cazul în care această decizie este luată în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani, în cazul în care acțiunea de recuperare este preluată de instanțele naționale, consecințele financiare ale nerecuperării ar trebui să fie suportate în proporție de 100 % din bugetul comunitar. În raportul de sinteză menționat la articolul 33 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sunt indicate sumele pentru care statele membre au decis să nu procedeze la recuperare și motivele luării deciziei respective. Aceste sume nu sunt imputate statelor membre în cauză și, în consecință, urmează a fi suportate din bugetul comunitar. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, în temeiul articolului 33 alineatul (5) din regulamentul menționat anterior.

(8)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cu excepția agențiilor de plată menționate la articolul 2, prin prezenta decizie se închid conturile agențiilor de plată ale statelor membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), aferente exercițiului financiar 2008.

În anexa I sunt stabilite sumele de recuperat de la fiecare stat membru sau de plătit acestuia, în cadrul fiecărui program de dezvoltare rurală în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv cele care rezultă din aplicarea articolului 33 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 2

Pentru exercițiul financiar 2008, conturile agențiilor de plată din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de FEADR pentru fiecare program de dezvoltare rurală, stabilite în anexa II, sunt disociate de prezenta decizie și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere de conturi.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXA I

CHELTUIELI ALE FEADR ÎNCHISE, PER PROGRAM ȘI MĂSURĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ, ÎN EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008

Suma de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia, per program

A.   Programe aprobate cu cheltuieli declarate în sarcina FEADR

în EUR

CCI

Cheltuieli 2008

Corecții

Total

Sume care nu sunt reutilizabile

Suma acceptată și închisă pentru exercițiul financiar 2008

Plăți intermediare rambursate statelor membre pentru exercițiul financiar

Sumă de recuperat de la statul membru (–) sau de plătit acestuia (+) în următoarea declarație

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Total

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Total

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Total

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Total

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Total

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Total

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Total

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Total

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Total

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Total

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Total

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Total

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Total

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Total

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Total

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Total

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Total

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Total

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Total

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Total

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Total

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Total

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Total

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Total

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Total

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Total

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Total

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Total

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Total

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Total

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Total

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Total

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Total

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Total

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Total

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Total

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Total

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Total

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Total

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Total

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Total

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Total

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Total

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Total

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Total

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Total

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Total

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Total

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Total

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

Total

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

Total

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00

55 607,75

55 607,75

0,00

Total

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

15 050 366,84

–0,08

IT: 2007IT06RPO011

i

ii