ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.111.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 111

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
5 mai 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 361/2009 al Comisiei din 4 mai 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 362/2009 al Comisiei din 4 mai 2009 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 363/2009 al Comisiei din 4 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 364/2009 al Comisiei din 4 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 360/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 mai 2009

13

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) ( 1 )

16

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/364/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 octombrie 2008 privind măsura C 33/07 (ex N 339/06 și N 729/06) pe care Germania intenționează să o pună în aplicare prin IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH [notificată cu numărul C(2008) 5581]  ( 1 )

23

 

 

2009/365/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2009 de autorizare a introducerii pe piață a licopenului provenit din Blakeslea trispora ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 3039]

31

 

 

2009/366/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsuri de dezvoltare rurală finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2008 [notificată cu numărul C(2009) 3199]

35

 

 

2009/367/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru exercițiul financiar 2008 [notificată cu numărul C(2009) 3217]

44

 

 

2009/368/CE

 

*

Decizia Comisiei din 4 mai 2009 de stabilire, pentru anul de comercializare 2009/2010, a valorilor ajutorului de diversificare și ajutorului suplimentar de diversificare care se acordă în cadrul regimului temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitate [notificată cu numărul C(2009) 3158]

50

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2008/113/CE a Comisiei din 8 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor microorganisme ca substanțe active ( JO L 330, 9.12.2008 )

51

 

*

Rectificare la Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietăți ( JO L 162, 21.6.2008 )

51

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 361/2009 AL COMISIEI

din 4 mai 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 362/2009 AL COMISIEI

din 4 mai 2009

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2008/2009 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 348/2009 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 5 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 106, 28.4.2009, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 5 mai 2009

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 363/2009 AL COMISIEI

din 4 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (1), în special articolul 91,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care instituie cadrul juridic pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR în întreaga Comunitate, a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 74/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (2). Drept urmare, Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei (3) trebuie completat prin norme de aplicare suplimentare.

(2)

Expirarea sistemului de cote la produsele lactate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (4) necesită eforturi specifice din partea fermierilor producători de lactate. Așadar, este adecvată retragerea, cu efect de la începutul perioadei de programare, a limitării sprijinului pentru investiții acordat fermelor producătoare de lactate, limitare care consta în impunerea condiției ca investițiile să nu ducă la depășirea cotelor de producție alocate fiecărei ferme.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 74/2009 a introdus cerința de revizuire a planurilor de strategie națională. Este necesară definirea conținutului minim al acestei revizuiri.

(4)

Datorită importanței priorităților prevăzute la articolul 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, revizuirile programelor de dezvoltare rurală în urma primei aplicări a respectivului articol trebuie considerate ca revizuiri în sensul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și trebuie să facă obiectul unei decizii a Comisiei.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 74/2009 a identificat o listă a efectelor potențiale de obținut cu ajutorul acțiunilor legate de prioritățile la care se referă articolul 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Deoarece această listă nu este exhaustivă, statele membre pot propune efecte potențiale suplimentare de obținut cu ajutorul acțiunilor sus-menționate. Totuși, pentru a garanta coerența cu efectele potențiale deja identificate și cu scopul general de a consolida activitățile legate de noile provocări, opțiunea statelor membre de a propune astfel de efecte potențiale suplimentare trebuie să facă obiectul revizuirii de către Comisie și al avizului Comitetului pentru dezvoltare rurală. Așadar, modificările prin care se introduce un nou efect potențial trebuie să facă obiectul unei decizii a Comisiei.

(6)

Având în vedere numărul mare de cazuri în care revizuirile se referă la o excepție mai puțin importantă de la principiile de demarcare între organizările comune ale piețelor și dezvoltarea rurală și pentru a reduce povara administrativă, Comisia nu trebuie să mai adopte decizii privind revizuirile în cazul unor modificări legate de excepția menționată la articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. În consecință, această categorie de revizuire trebuie ștearsă din lista de la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

(7)

Trebuie specificate conținutul și criteriile planurilor de dezvoltare referitoare la sprijinul pentru exploatațiile aflate în curs de restructurare ca urmare a unei reforme a unei organizări comune a pieței.

(8)

În urma abolirii măsurii de retragere a terenurilor din producția agricolă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (5), trebuie adaptate dispozițiile referitoare la această măsură.

(9)

Pentru a facilita realizarea proiectelor de investiții în contextul crizei economice și financiare actuale, plafonul maxim pentru plățile în avans trebuie ridicat în 2009 și 2010.

(10)

Adaptarea dispozițiilor privind ajutoarele de stat pentru anumite măsuri cofinanțate din FEADR și pentru finanțările naționale suplimentare este oportună pentru a clarifica domeniul lor de aplicare și pentru a ține cont de noua măsură privind exploatațiile aflate în curs de restructurare ca urmare a unei reforme a unei organizări comune a pieței introduse de Regulamentul (CE) nr. 74/2009.

(11)

Este necesară definirea formulării „propunere importantă referitoare la modificări” de la articolul 78 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(12)

Pentru a permite monitorizarea acțiunilor legate de prioritățile stabilite la articolul 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, trebuie specificați, în funcție de tipul operațiunilor, indicatorii de realizare și obiectivele conexe, care fac parte din Cadrul comun de monitorizare și evaluare prevăzut la articolul 80 din respectivul regulament.

(13)

În programele lor revizuite, statele membre trebuie să furnizeze informații privind tipurile operațiunilor legate de prioritățile menționate la articolul 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, indicând care dintre aceste operațiuni se bazează pe măsuri noi, adică măsuri care nu au fost încă aprobate cu programul de dezvoltare rurală. În plus, trebuie indicată contribuția orientativă din FEADR pentru 2010-2013. În acest scop, trebuie modificate anexele la Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

(14)

Prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu 1 ianuarie 2009, pentru a păstra coerența cu data de la care se aplică Regulamentul (CE) nr. 74/2009, completat prin dispozițiile prezentului regulament. Această aplicare retroactivă nu trebuie să încalce principiul certitudinii juridice a beneficiarilor vizați.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 trebuie modificat în consecință.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Cu excepția sectorului produselor lactate, în cazul în care o organizare comună a pieței, care include scheme de sprijin direct finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA), impune restricții de producție sau limite ale sprijinului comunitar la nivelul agricultorilor individuali, al exploatațiilor sau al întreprinderilor de procesare, nicio investiție care ar putea duce la creșterea producției peste restricțiile sau limitele menționate nu poate beneficia de sprijin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.”;

2.

Se introduce următorul articol 3a:

„Articolul 3a

Revizuirea planurilor de strategie națională în conformitate cu articolul 12a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 include și o revizuire a elementelor relevante prevăzute la articolul 11 alineatul (3) din respectivul regulament care sunt legate de prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) din regulamentul menționat și, mai ales, o revizuire a principalelor obiective cuantificate.

Strategia națională identifică cuantumul aproximativ și orientativ al contribuției FEADR menționat la articolul 69 alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și alocat fiecăreia dintre prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) din regulament în statul membru respectiv și conține explicațiile corespunzătoare referitoare la alocare.”;

3.

La articolul 5 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Conținutul programelor de dezvoltare rurală, menționat la articolele 16 și 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, se stabilește în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.”;

4.

La articolul 7, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

revizuirea se referă la prima aplicare a articolului 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;”;

(b)

se adaugă următoarea literă:

„(e)

revizuirea introduce un efect potențial suplimentar, nemenționat în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, legat de prioritățile menționate la articolul 16a din același regulament.”;

5.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Modificările programelor de către statele membre, prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c), pot implica modificarea defalcării financiare pentru fiecare măsură în cadrul aceleiași axe, precum și modificări de altă natură decât financiară, cum ar fi introducerea de noi măsuri și tipuri de operațiuni, retragerea măsurilor și a tipurilor de operațiuni existente, modificări legate de excepția menționată la articolul 5 alineatul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau introducerea de descrieri și informații privind măsurile care fac parte deja din program.”;

6.

Se introduce următorul articol 24a:

„Articolul 24a

Planul de dezvoltare menționat la articolul 35a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005:

(a)

descrie principalele aspecte ale restructurării prevăzute, inclusiv diversificarea în afara activităților agricole;

(b)

identifică obiective specifice.”;

7.

La articolul 27 alineatul (6), primul paragraf se elimină.

8.

La articolul 46 se adaugă următorul paragraf:

„Prezentul articol se aplică și angajamentelor vizate de abolirea măsurii de retragere a terenurilor din producția agricolă în urma intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009. La cererea beneficiarului, pot fi permise și ajustări ale unor astfel de angajamente dacă nu este prevăzută nicio clauză de revizuire.”;

9.

La articolul 56 alineatul (2) primul paragraf se adaugă următoarea teză:

„În cazul investițiilor în legătură cu care decizia individuală de acordare a sprijinului este luată în 2009 sau în 2010, cuantumul avansurilor poate crește cu până la 50 % din ajutorul public legat de investiția respectivă.”;

10.

La articolul 57, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Programele de dezvoltare rurală pot acoperi plăți efectuate de statele membre pentru dezvoltare rurală, care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 36 din tratat, în favoarea unor măsuri în temeiul articolelor 25, 43-49 și 52 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și a unor operațiuni reglementate de măsurile prevăzute la articolele 21, 24, 28, 29, 30 și 35a din regulamentul menționat sau finanțări naționale suplimentare, care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 36 din tratat, în favoarea măsurilor în temeiul articolelor 25, 27, 43-49 și 52 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și a unor operațiuni reglementate de măsurile prevăzute la articolele 21, 24, 28, 29, 30 și 35a din regulamentul menționat doar dacă ajutoarele de stat sunt identificate în conformitate cu punctul 9.B din anexa II la prezentul regulament.”;

11.

În secțiunea 4 „Monitorizare și evaluare” se introduce următorul articol 59a:

„Articolul 59a

În sensul articolului 78 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, «propuneri importante referitoare la modificări» include modificările în cazul cărora este obligatorie o decizie a Comisiei și modificările menționate la articolul 9 alineatul (1) din regulament, dar nu cuprinde modificările legate de excepția menționată la articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și descrierile și informațiile privind măsurile care fac parte deja din program.”

12.

La articolul 62 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Pentru măsurile care conțin tipuri de operațiuni în conformitate cu dispozițiile articolului 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, indicatorii de realizare și obiectivele orientative pentru indicatorii de realizare se defalchează pe tipuri de operațiuni.”;

13.

La articolul 63 alineatul (8), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazuri de forță majoră sau de împrejurări excepționale și, în special, de funcționare defectuoasă a sistemului sau de probleme care afectează continuitatea conexiunii, statul membru poate transmite documentele Comisiei în formă imprimată sau prin alte mijloace electronice adecvate. În cazul transmiterii documentelor în formă imprimată sau prin alte mijloace electronice este obligatorie notificarea prealabilă a Comisiei.”;

14.

Anexele I, II, VII și VIII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009. Cu toate acestea, articolul 1 punctul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30, 31.1.2009, p. 100.

(3)  JO L 368, 23.12.2006, p. 15.

(4)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

Sisteme de sprijin prevăzute la articolul 2 alineatul (2)

Fructe și legume [partea II titlul I capitolul IV secțiunea IV-a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (1)

Vin [titlul II capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (2)

Tutun [partea II titlul I capitolul IV secțiunea V din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Ulei de măsline [partea II titlul I capitolul IV secțiunea IV din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Hamei [articolul 68a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Ovine și caprine [articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (3)

Apicultură [titlul I capitolul IV secțiunea VI din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]

Zahăr [Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului (4)

Măsuri specifice pentru agricultură în regiunile ultraperiferice [titlul III din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (5)] și în insulele mici din Marea Egee [capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (6)

Plăți directe [articolul 41 alineatul (3) și articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009]

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 5.2, a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Confirmarea faptului că, în ceea ce privește măsurile prevăzute la articolele 25, 43-49 și 52 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și operațiunile reglementate de măsurile prevăzute la articolele 21, 24, 28, 29, 30 și 35a din regulamentul menționat, care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 36 din tratat, se asigură respectarea procedurilor privind ajutoarele de stat și a criteriilor materiale de compatibilitate, în special plafoanele stabilite pentru ajutoarele publice totale în temeiul articolelor 87-89 din tratat.”;

(b)

punctul 5.3 se înlocuiește cu următorul text:

„5.3.   Informații necesare pentru axe și măsuri

Următoarele informații specifice, inclusiv informațiile privind tipurile specifice de operațiuni menționate la articolul 16a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, sunt necesare pentru măsurile:”;

(c)

punctul 5.3.1.4 se înlocuiește cu următorul text:

(d)

se introduce următorul punct 5.3.1.4.4:

„5.3.1.4.4.   Exploatații aflate în curs de restructurare ca urmare a unei reforme a unei organizări comune a pieței;

indicarea reformelor organizării pieței comune vizate;

rezumatul cerințelor planului de dezvoltare;

cuantumul și durata ajutorului.”;

(e)

se introduce următorul punct 5.3.6:

„5.3.6.    Lista tipurilor de operațiuni menționate la articolul 16a alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 care se încadrează în cuantumurile menționate la articolul 69 alineatul (5a) din respectivul regulament.

Axă/Măsură

Tipul de operațiune

Efecte potențiale

Tip de operațiune «existentă» sau «nouă»

Referire la descrierea tipului de operațiune în PDR

Indicator de realizare – obiectiv

Axa 1

Măsura 111

 

 

 

Măsura …

 

 

 

Axa 2

Măsura 211

 

 

 

Măsura …

 

 

 

Axa 3

Măsura 311

 

 

 

Măsura …

 

 

 

 

 

Axa 4

Măsura 411

 

 

 

Măsura …

 

 

 

 

 

NB: Coloana «Tip de operațiune existentă sau nouă» indică dacă tipul de operațiune legat de prioritățile menționate în articolul 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 a fost deja inclus în versiunea PDR aplicabilă la 31 decembrie 2008. În acest context, modificările tipurilor de operațiuni existente sunt considerate, de asemenea, a fi «noi tipuri de operațiuni». ”;

(f)

tabelul 6.1 se înlocuiește cu următorul text:

„6.1.   Contribuții anuale din FEADR (în EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Alte regiuni decât regiunile de convergență

 

 

 

 

 

 

 

Regiuni de convergență (7)

 

 

 

 

 

 

 

Regiuni ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee (8)

 

 

 

 

 

 

 

Modulare voluntară (9)

 

 

 

 

 

 

 

Contribuție suplimentară pentru Portugalia

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri suplimentare conform articolului 69 alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 – altă regiune decât regiunile de convergență

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri suplimentare conform articolului 69 alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 – regiune de convergență (10)

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

(g)

nota de subsol 1, la care se face trimitere la sfârșitul titlului tabelului 6.2, se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Tabelul 6.2 trebuie reluat pentru fiecare subtotal al contribuției din FEADR care apare într-o rubrică din tabelul 6.1.”;

(h)

se introduce următorul punct:

„6.3.   Bugetul orientativ legat de operațiunile menționate la articolul 16a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013 [articolul 16a alineatul (3) litera (b) în limita cuantumurilor menționate la articolul 69 alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]

Axă/Măsură

Contribuție din FEADR pentru 2010-2013

Axa 1

Măsura 111

Măsura …

Axa 2

Măsura 211

Măsura …

Axa 3

Măsura 311

Măsura …

 

Axa 4

Măsura 411

Măsura …

 

Axele 1, 2, 3 și 4, total

…”

(i)

la punctul 7 se adaugă următorul cod 144:

„(144)

Exploatații aflate în curs de restructurare ca urmare a unei reforme a unei organizări comune a pieței”;

(j)

la punctul 9.B, cuvintele introductive de la primul paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„În ceea ce privește măsurile prevăzute la articolele 25, 27 [pentru acesta din urmă, numai pentru finanțarea națională suplimentară prevăzută la articolul 89 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005], 43-49 și 52 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, precum și în privința operațiunilor reglementate de măsurile prevăzute la articolele 21, 24, 28, 29, 30 și 35a din regulamentul menționat care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 36 din tratat:”;

3.

Anexa VII se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2 se adaugă următoarele paragrafe:

„Fiecare stat membru care, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 74/2009 al Consiliului (11), primește resurse financiare suplimentare în urma modulării în temeiul regulamentului menționat împreună cu, începând cu 2011, cuantumurile fondurilor neutilizate trebuie să includă, începând cu 2011, un capitol separat care să cuprindă cel puțin aceeași analiză cu cea menționată la paragraful precedent, în ceea ce privește operațiunile legate de prioritățile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Pentru noile state membre, cu excepția Bulgariei și României, această obligație intră în vigoare începând cu anul 2014.

Statele membre care aplică noua măsură «144 Exploatații în curs de restructurare» trebuie să raporteze progresele realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor măsurii.

(b)

se introduce următorul punct 3a:

„3a.

Executarea financiară a programului în ceea ce privește operațiunile legate de noile provocări, oferind, pentru fiecare măsură, situația cheltuielilor achitate beneficiarilor după 1 ianuarie 2010 pentru tipurile de operațiuni menționate la articolul 16a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și cuantumurile menționate la articolul 69 alineatul (5a) din respectivul regulament.

Tabelul cu rezumatul execuției financiare a acestor tipuri de operațiuni conține cel puțin următoarele informații:

Axă/Măsură

Plata anuală – anul N

Plăți cumulate – din anul 2010 până în anul N

Măsura 111

Măsura …

 

 

Total axa 1

Măsura 211

Măsura …

 

 

Total axa 2

Măsura 311

Măsura …

 

 

Total axa 3

Măsura 411

Măsura …

 

 

Total axa 4

Program total

…”

4.

La anexa VIII, se introduce următorul rând sub punctul II. INDICATORI COMUNI DE REALIZARE la sfârșitul listei referitoare la axa 1:

Cod

Măsură

Indicatori de realizare (*)

„144

Exploatații în curs de restructurare ca urmare a unei reforme a unei organizări comune a pieței

Numărul exploatațiilor care au beneficiat de ajutor”


(1)  JO L 299, 2.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(4)  JO L 58, 28.2.2006, p. 42.

(5)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1.

(6)  JO L 265, 26.9.2006, p. 1.”;

(7)  Pentru statele membre cu regiuni de convergență.

(8)  Pentru statele membre care cuprind regiuni ultraperiferice sau insule mici în Marea Egee.

(9)  Pentru statele membre care aplică modularea facultativă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 378/2007.

(10)  Pentru statele membre cu regiuni de convergență care primesc fonduri suplimentare conform articolului 69 alineatul (5a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.”;

(11)  JO L 30, 31.1.2009, p. 100.”;


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 364/2009 AL COMISIEI

din 4 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 360/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 mai 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele la import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Taxele de import în sectorul cerealelor aplicabile începând cu 1 mai 2009 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 360/2009 al Comisiei (3).

(2)

Având în vedere că media calculată a taxelor de import prezintă o diferență de 5 EUR/t față de taxa stabilită, trebuie să se efectueze ajustarea corespunzătoare a taxelor de import stabilite de Regulamentul (CE) nr. 360/2009.

(3)

Este necesară modificarea, în consecință, a Regulamentului (CE) nr. 360/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 360/2009 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 5 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 110, 1.5.2009, p. 27.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 5 mai 2009

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

37,15

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

12,61

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

12,61

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

37,15


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

1.5.2009

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

197,12

122,70

Prețul FOB USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Primă pentru Golf

11,64

Primă pentru Marile Lacuri

12,66

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

15,07 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

16,57 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


DIRECTIVE

5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/16


DIRECTIVA 2009/24/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2009

privind protecția juridică a programelor pentru calculator

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Conținutul Directivei 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (3) a fost modificat (4). Este necesar, din motive de claritate și de coerență, să se codifice respectiva directivă.

(2)

Crearea de programe pentru calculator necesită utilizarea unor resurse umane, tehnice și financiare considerabile, în timp ce există posibilitatea de a le copia la un cost mult inferior celui pe care îl presupune o concepție autonomă.

(3)

Programele pentru calculator joacă un rol din ce în ce mai important în numeroase sectoare industriale, iar tehnologia informatică poate fi așadar considerată ca fiind de o importanță fundamentală pentru dezvoltarea industrială a Comunității.

(4)

Anumite diferențe care caracterizează protecția juridică a programelor pentru calculator acordată prin legislațiile statelor membre au efecte negative directe asupra funcționării pieței interne în ceea ce privește programele pentru calculator.

(5)

Neconcordanțele existente care au astfel de efecte trebuie eliminate și trebuie împiedicată apariția unora noi, în timp ce este permisă eliminarea sau împiedicarea apariției celor care nu aduc atingere în mod semnificativ funcționării pieței interne.

(6)

Cadrul juridic comunitar privind protecția programelor pentru calculator poate așadar, într-o primă etapă, să se limiteze la a stabili că statele membre trebuie să acorde protecție programelor pentru calculator în temeiul dreptului de autor, în calitate de opere literare, și, mai departe, să stabilească beneficiarii și obiectul protecției, drepturile exclusive pe care le pot invoca persoanele protejate pentru a autoriza sau a interzice anumite acte, precum și durata protecției.

(7)

În înțelesul prezentei directive, noțiunea „program pentru calculator” ar trebui să includă programe indiferent de forma acestora, inclusiv cele care sunt încorporate în hardware. Această noțiune include, de asemenea, lucrările de concepție pregătitoare care au drept scop dezvoltarea unui program, cu condiția ca acestea să fie de natură să permită realizarea unui program pentru calculator într-un stadiu ulterior.

(8)

Criteriile aplicate pentru a stabili dacă un program pentru calculator constituie sau nu o operă originală nu trebuie să cuprindă nicio evaluare a calității sau a valorii estetice a programului.

(9)

Comunitatea se angajează pe deplin să promoveze standardizarea internațională.

(10)

Funcția unui program pentru calculator are menirea de a comunica și a opera cu alte componente ale unui sistem informatic și cu utilizatorii. În acest scop, o legătură logică și, dacă este cazul, fizică de interconexiune și interacțiune este necesară pentru a permite deplina funcționare a tuturor elementelor software și hardware cu alte componente software și hardware, precum și cu utilizatorii. Părțile programului care asigură interconexiunea și interactivitatea între elementele software și hardware sunt cunoscute în general ca „interfețe”. Interconexiunea și interacțiunea funcțională sunt denumite în general „interoperabilitate”; această interoperabilitate poate fi definită ca fiind capacitatea de a schimba informații și de a utiliza reciproc informațiile schimbate.

(11)

Pentru evitarea oricărei ambiguități, se impune precizarea că doar expresia unui program pentru calculator este protejată și că ideile și principiile care se află la baza diferitelor elemente ale unui program, inclusiv cele care stau la baza interfețelor sale, nu sunt protejate de dreptul de autor în temeiul prezentei directive. În conformitate cu acest principiu al dreptului de autor, în măsura în care la baza logicii, algoritmelor și limbajelor de programare stau idei și principii, acestea din urmă nu sunt protejate în temeiul prezentei directive. În conformitate cu legislația și jurisprudența statelor membre, precum și cu convențiile internaționale privind dreptul de autor, exprimarea acestor idei și principii este protejată prin dreptul de autor.

(12)

În înțelesul prezentei directive, „închiriere” înseamnă punerea la dispoziție a unui program pentru calculator sau a unei copii a acestuia în vederea utilizării pe o perioadă limitată și în scopuri lucrative. Acest termen nu include împrumuturile publice, care rămân, în consecință, în afara domeniului de aplicare a prezentei directive.

(13)

Drepturile exclusive ale autorului de a împiedica reproducerea neautorizată a operei acestuia ar trebui supuse unei excepții limitate în cazul unui program pentru calculator, pentru a permite reproducerea necesară din punct de vedere tehnic utilizării programului de către dobânditorul său legal. Aceasta înseamnă că actele de încărcare și de rulare necesare utilizării unei copii a programului dobândit legal, precum și corectarea erorilor acestuia nu pot fi interzise prin contract. În absența clauzelor contractuale specifice, inclusiv în cazul vânzării unei copii a programului, orice alt act necesar utilizării copiei unui program poate fi întreprins, în conformitate cu scopul prevăzut, de către un dobânditor legal al acestei copii.

(14)

Persoana care se bucură de dreptul de a utiliza un program pentru calculator nu ar trebui împiedicată de la realizarea actelor necesare pentru analizarea, studierea sau testarea funcționării programului, cu condiția ca aceste acte să nu aducă atingere drepturilor de autor asupra programului.

(15)

Reproducerea, traducerea, adaptarea sau transformarea neautorizată a formei codului în care a fost furnizată copia unui program pentru calculator constituie o atingere a drepturilor exclusive ale autorului. În anumite circumstanțe, reproducerea codului unui program pentru calculator sau a unei traduceri a formei sale se pot dovedi indispensabile pentru obținerea informației necesare interoperabilității unui program creat în mod independent de alte programe. Trebuie avut în vedere că, numai în aceste împrejurări bine precizate, realizarea unor acte de reproducere și de traducere de către sau în numele unei persoane având dreptul de utilizare a copiei programului este legitimă și conformă bunelor practici și nu este, așadar, considerată necesară autorizarea titularului dreptului de autor. Unul dintre obiectivele acestei excepții este de a permite interconexiunea tuturor elementelor unui sistem informatic, inclusiv pe cele ale diferiților fabricanți, pentru ca acestea să poată funcționa împreună. O astfel de excepție de la drepturile exclusive ale autorului nu poate fi aplicată astfel încât să aducă atingere intereselor legitime ale titularului dreptului sau unei exploatări normale a programului.

(16)

Protecția programelor pentru calculator în temeiul legislației privind drepturile de autor nu ar trebui să aducă atingere, atunci când este cazul, aplicării altor forme de protecție. Cu toate acestea, orice clauză contractuală contrară dispozițiilor prezentei directive privind decompilarea sau excepțiilor prevăzute în prezenta directivă privind realizarea unei copii de rezervă sau privind analiza, studiul sau testarea funcționării unui program ar trebui să fie nulă și neavenită.

(17)

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere aplicării normelor privind concurența prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, dacă un furnizor care deține o poziție dominantă refuză să pună la dispoziție informațiile necesare pentru interoperabilitate, astfel cum este definită aceasta prin prezenta directivă.

(18)

Dispozițiile prezentei directive nu trebuie să aducă atingere cerințelor specifice ale dreptului comunitar deja adoptate în materie de publicare de interfețe în sectorul telecomunicațiilor sau deciziilor Consiliului privind standardizarea în domeniul tehnologiilor informației și telecomunicațiilor.

(19)

Prezenta directivă nu aduce atingere derogărilor prevăzute în legislațiile naționale, în aplicarea Convenției de la Berna, privind punctele care nu intră sub incidența prezentei directive.

(20)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul protecției

(1)   În conformitate cu dispozițiile prezentei directive, statele membre protejează programele pentru calculator, prin dreptul de autor, în calitate de opere literare în înțelesul Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice. În înțelesul prezentei directive, noțiunea „program pentru calculator” include materialul de concepție pregătitor.

(2)   Protecția în conformitate cu prezenta directivă se aplică oricărei forme de exprimare a unui program pentru calculator. Ideile și principiile care se află la baza unui element al oricărui program pentru calculator, inclusiv cele care se află la baza interfețelor sale, nu sunt protejate de dreptul de autor în temeiul prezentei directive.

(3)   Un program pentru calculator este protejat dacă este original, în sensul că reprezintă o creație intelectuală proprie autorului. Niciun alt criteriu nu se aplică pentru a stabili dacă acesta poate beneficia de protecție.

(4)   Dispozițiile prezentei directive se aplică în egală măsură programelor pentru calculator create înainte de 1 ianuarie 1993, fără a aduce atingere contractelor încheiate și drepturilor dobândite înainte de această dată.

Articolul 2

Calitatea de autor al programelor

(1)   Autorul unui program pentru calculator reprezintă persoana fizică sau grupul de persoane fizice care au creat programul sau, dacă legislația statului membru în cauză permite acest lucru, persoana juridică desemnată de legislația respectivă ca fiind titularul dreptului.

Atunci când operele colective sunt recunoscute de legislația unui stat membru, persoana care, conform legislației statului membru respectiv, a creat opera este considerată a fi autorul.

(2)   În cazul unui program pentru calculator creat în comun de un grup de persoane fizice, drepturile exclusive sunt deținute în comun de aceste persoane.

(3)   Dacă un program pentru calculator este creat de un angajat în exercițiul atribuțiilor de serviciu sau în conformitate cu instrucțiunile angajatorului său, numai angajatorul este abilitat să-și exercite toate drepturile patrimoniale aferente programului pentru calculator astfel creat, cu excepția unor clauze contractuale contrare.

Articolul 3

Beneficiarii protecției

Protecția este acordată tuturor persoanelor fizice sau juridice care pot beneficia de aceasta în temeiul legislației interne privind drepturile de autor care se aplică operelor literare.

Articolul 4

Acte restricționate

(1)   Sub rezerva articolelor 5 și 6, drepturile exclusive ale titularului în înțelesul articolului 2 cuprind dreptul de a efectua sau de a autoriza:

(a)

reproducerea permanentă sau provizorie a unui program pentru calculator, în totalitate sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă. În măsura în care încărcarea, prezentarea, rularea, transmiterea sau stocarea programului pentru calculator necesită o astfel de reproducere a programului, aceste acte de reproducere sunt supuse autorizării de către titularul dreptului;

(b)

traducerea, adaptarea, dispunerea și orice altă transformare a programului pentru calculator și reproducerea rezultatelor acestor acte, fără a aduce atingere drepturilor persoanei care transformă programul pentru calculator;

(c)

orice formă de distribuție publică, inclusiv închirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator.

(2)   Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator în cadrul Comunității de către titularul dreptului sau cu consimțământul acestuia epuizează dreptul de distribuție a acestei copii în Comunitate, cu excepția dreptului de a controla închirierile ulterioare ale programului pentru calculator sau ale unei copii a acestuia.

Articolul 5

Excepții de la actele restricționate

(1)   În absența unor clauze contractuale speciale, nu necesită autorizarea de către titular actele menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b), în cazul în care aceste acte sunt necesare pentru a permite dobânditorului legal să utilizeze programul pentru calculator conform destinației sale, inclusiv pentru a corecta erorile.

(2)   Realizarea unei copii de rezervă de către o persoană care are dreptul de utilizare a programului pentru calculator nu poate fi împiedicată prin contract, în măsura în care aceasta este necesară pentru utilizarea respectivă.

(3)   Persoana care are dreptul să utilizeze o copie a unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului, să analizeze, să studieze sau să testeze funcționarea programului în vederea identificării ideilor și principiilor care stau la baza oricărui element al programului, atunci când efectuează oricare dintre actele de încărcare, prezentare, rulare, transmitere sau stocare a programului pentru calculator pe care aceasta are dreptul să îl realizeze.

Articolul 6

Decompilarea

(1)   Autorizarea de către titular nu este necesară atunci când reproducerea codului și traducerea formei acestui cod în înțelesul articolului 4 alineatul (1) literele (a) și (b) este indispensabilă pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității unui program pentru calculator creat în mod independent de alte programe și sub rezerva ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

(a)

aceste acte sunt realizate de beneficiarul licenței sau de o altă persoană care are dreptul de utilizare a copiei unui program sau în numele acestora de către o persoană autorizată în acest scop;

(b)

informațiile necesare pentru realizarea interoperabilității nu au fost anterior puse, în mod simplu și rapid, la dispoziția persoanelor menționate la litera (a); și

(c)

aceste acte sunt limitate la părți din programul original, necesare pentru realizarea acestei interoperabilități.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) nu permit ca informațiile obținute în temeiul aplicării sale:

(a)

să fie utilizate în alte scopuri decât realizarea interoperabilității programului pentru calculator creat în mod independent;

(b)

să fie comunicate unor terți, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește necesar interoperabilității programului de calculator creat în mod independent; sau

(c)

să fie utilizate pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui program pentru calculator a cărui expresie este în mod fundamental similară sau pentru orice alt act care încalcă dreptul de autor.

(3)   În conformitate cu dispozițiile Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice, prezentul articol nu poate fi interpretat astfel încât să permită aplicarea sa într-un mod care aduce atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularului dreptului sau exploatării normale a programului pentru calculator.

Articolul 7

Măsuri speciale de protecție

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 4, 5 și 6, statele membre iau, în conformitate cu legislațiile lor interne, măsuri adecvate împotriva persoanelor care săvârșesc unul dintre următoarele acte:

(a)

punerea în circulație a copiei unui program pentru calculator cunoscând sau având motive întemeiate să cunoască că este contrafăcută;

(b)

deținerea în scopuri comerciale a copiei unui program pentru calculator cunoscând sau având motive întemeiate să cunoască că este contrafăcută;

(c)

punerea în circulație sau deținerea în scopuri comerciale a oricărui mijloc având drept unic scop facilitarea eliminării neautorizate sau neutralizarea oricărui dispozitiv tehnic care poate fi instalat pentru protejarea unui program pentru calculator.

(2)   Orice copie ilegală contrafăcută a unui program pentru calculator poate fi confiscată în conformitate cu legislația statului membru respectiv.

(3)   Statele membre pot să prevadă sechestrul oricăror mijloace menționate la alineatul (1) litera (c).

Articolul 8

Menținerea aplicării altor dispoziții legale

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere altor dispoziții legale, cum ar fi, mai ales, cele privind brevetele, mărcile, concurența neloială, secretul comercial, protecția semiconductoarelor sau dreptul care guvernează contractele.

Orice clauză contractuală contrară articolului 6 sau contrară excepțiilor prevăzute la articolul 5 alineatele (2) și (3) este nulă și neavenită.

Articolul 9

Comunicare

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 10

Abrogare

Directiva 91/250/CEE, astfel cum a fost modificată prin directiva menționată în anexa I partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 12

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 23 aprilie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

P. NEČAS


(1)  JO C 204, 9.8.2008, p. 24.

(2)  Avizul Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 martie 2009.

(3)  JO L 122, 17.5.1991, p. 42.

(4)  A se vedea anexa I partea A.


ANEXA I

PARTEA A

Directiva abrogată și modificările ulterioare

(menționate la articolul 10)

Directiva 91/250/CEE a Consiliului

(JO L 122, 17.5.1991, p. 42)

 

Directiva 93/98/CEE a Consiliului

(JO L 290, 24.11.1993, p. 9)

Numai articolul 11 alineatul (1)

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 10)

Directiva

Termen de transpunere

91/250/CEE

31 decembrie 1992

93/98/CEE

30 iunie 1995


ANEXA II

Tabel de corespondență

Directiva 91/250/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 1 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 2 alineatul (1) prima teză

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (1) a doua teză

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatele (2) și (3)

Articolul 2 alineatele (2) și (3)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 cuvinte introductive

Articolul 4 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 4 litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 litera (b)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 litera (c) prima teză

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 litera (c) a doua teză

Articolul 4 alineatul (2)

Articolele 5, 6 și 7

Articolele 5, 6 și 7

Articolul 9 alineatul (1) prima teză

Articolul 8 primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1) a doua teză

Articolul 8 al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Anexa I

Anexa II


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/23


DECIZIA COMISIEI

din 8 octombrie 2008

privind măsura C 33/07 (ex N 339/06 și N 729/06) pe care Germania intenționează să o pună în aplicare prin IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

[notificată cu numărul C(2008) 5581]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/364/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

invitând părțile interesate să-și prezinte observațiile în temeiul acestor dispoziții (1),

având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

Prin scrisoarea din data de 30 mai 2006, primită de Comisie în aceeași zi, autoritățile germane au notificat Comisiei, în temeiul articolului 88 alineatul (3) din Tratatul CE, prima parte a măsurii pe care Comisia a înregistrat-o drept cazul privind ajutorul de stat N 339/06.

(2)

Prin scrisoarea din data de 22 iunie 2006, Comisia a solicitat informații suplimentare. Autoritățile germane au răspuns prin scrisoarea din data de 13 iulie 2006. Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisoarea din data de 31 august 2006, iar autoritățile germane au răspuns prin scrisoarea din data de 22 septembrie 2006. Comisia a solicitat informații suplimentare la data de 11 octombrie 2006, iar autoritățile germane au răspuns prin scrisoarea din data de 6 noiembrie 2006.

(3)

Prin scrisoarea din data de 9 noiembrie 2006, primită de Comisie în aceeași zi, autoritățile germane au notificat cea de-a doua parte a măsurii, pe care Comisia a înregistrat-o drept cazul privind ajutorul de stat N 729/06. Datorită suprapunerii dintre cele două notificări (N 339/06 și N 729/06), într-o scrisoare din data de 6 decembrie 2006, Comisia a propus fuzionarea cazurilor și tratarea întregii corespondențe ca având legătură cu ambele, solicitând, de asemenea, informații suplimentare referitoare la ambele cauze. Autoritățile germane au răspuns prin scrisoarea din data de 23 ianuarie 2007.

(4)

Comisia a solicitat informații suplimentare la data de 28 februarie 2007. În urma unei prelungiri a termenului limită, autoritățile germane au răspuns prin scrisoarea din data de 11 aprilie 2007. Comisia a solicitat informații suplimentare la data de 4 mai 2007. În urma unei prelungiri a termenului limită, autoritățile germane au răspuns prin scrisoarea din data de 29 iunie 2007.

(5)

Prin scrisoarea din data de 30 august 2007, Comisia a informat Germania că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE cu privire la ajutoare (în continuare, „decizia de deschidere”). Decizia de deschidere a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2). Comisia a invitat autoritățile germane și părțile interesate să-și prezinte observațiile.

(6)

Autoritățile germane au prezentat observații privind decizia de deschidere prin scrisoarea din data de 19 octombrie 2007. În urma unei prelungiri a termenului limită, Comisia a primit observații de la o parte interesată, respectiv IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (în continuare, „Fondul IBG”), prin scrisoarea din data de 10 decembrie 2007. Prin scrisoarea din data de 21 ianuarie 2008, Comisia a transmis aceste observații autorităților germane. Drept reacție la observații, autoritățile germane au răspuns prin scrisoarea din data de 14 februarie 2008.

(7)

Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisoarea din data de 18 aprilie 2008 și prin mesajele electronice din data de 28 aprilie 2008 și din 11 iunie 2008. Autoritățile germane au transmis informații suplimentare prin scrisoarea din data de 5 iunie 2008 și mesajul electronic din data de 13 iunie 2008.

2.   DESCRIEREA MĂSURII

(8)

Fondul IBG este un fond public de capital de risc, constituit și finanțat de Landul Saxonia-Anhalt. Obiectivul Fondului IBG este de furniza capital de risc IMM-urilor inovatoare în materie de tehnologie din Saxonia-Anhalt, în fazele preliminare și de creștere ale dezvoltării acestora. Saxonia-Anhalt este o regiune eligibilă pentru asistență în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE (3).

(9)

Începând cu 1 iulie 2007, Fondul IBG este administrat de compania de administrare GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (în continuare, „administratorul Fondului”), selectată în cadrul unei proceduri de licitație publică nediscriminatorie și deschisă. Volumul total al finanțării publice este de aproximativ 130 milioane EUR. Măsura este aplicabilă până la data de 31 decembrie 2013.

(10)

Fondul IBG oferă următoarele investiții:

(a)

participații prin acțiuni ordinare de până la 1,5 milioane EUR per IMM pentru fiecare perioadă de douăsprezece luni, cel puțin 30 % din fonduri fiind asigurat de investitori independenți privați, în aceleași condiții ca și Fondul IBG;

(b)

participații prin acțiuni ordinare (offene Beteiligungen) de până la 10 milioane EUR per IMM, inclusiv opțiuni de conversie, cum ar fi obligațiuni convertibile (Wandelanleihen) și obligațiuni cu bonuri de subscriere (warrant) (Optionsanleihen), efectuate cu investitori privați în sume egale, în aceleași condiții și cu aceleași riscuri („pari passu”);

(c)

participații tacite (stille Beteiligungen) (în continuare, „participații tacite ale Fondului IBG”) de până la 5 milioane EUR per întreprindere, efectuate de Fondul IBG în regim propriu, independent de investitorii privați, și deținute timp de până la 10 ani;

(d)

conversia participațiilor tacite ale Fondului IBG existente în participații prin acțiuni ordinare efectuate pari passu cu investitori privați.

(11)

Cu privire la participațiile prin acțiuni ordinare și la măsurile de conversie, Comisia a concluzionat în decizia de deschidere că nu există ajutor de stat în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE nici pentru investitori (4) și nici pentru administrația Fondului IBG (5). Ar putea exista ajutor de stat în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE pentru Fondul IBG (6) sau pentru întreprinderile țintă. Totuși, Comisia a constatat că măsura este în acord cu orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru promovarea investițiilor cu capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii (7) (în continuare, „orientările”) și compatibilă cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.

(12)

În decizia de deschidere, participațiile tacite ale Fondului IBG au fost evaluate separat, deoarece autoritățile germane le-au considerat titluri de creanță în acord cu condițiile pieței, neconstituind astfel ajutor de stat în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, deși Comisia avea îndoieli cu privire la faptul dacă, în termeni economici, acestea ar trebui clasificate drept titluri de creanță sau instrumente de capitaluri proprii.

3.   MOTIVE PENTRU INIȚIEREA PROCEDURII FORMALE DE INVESTIGAȚIE

(13)

Comisia a inițiat procedura formală de investigație privind problema clasificării participațiile tacite ale Fondului IBG, în termeni economici, drept titluri de creanță, după cum au susținut autoritățile germane, sau drept instrumente de capitaluri proprii. Dacă participațiile tacite ale Fondului IBG s-ar clasifica într-adevăr ca titluri de creanță, ar trebui să se aplice Comunicarea Comisiei privind metoda de stabilire a ratelor de referință și de scont (8) (în continuare, „Comunicarea din 1997”), care va fi utilizată ca indicator al ratei pieței, pentru a determina dacă acestea au însemnat ajutor de stat pentru întreprinderile țintă, în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE (9).

(14)

În decizia sa de deschidere, Comisia a considerat că, dacă participațiile tacite ale Fondului IBG ar fi clasificabile drept titluri de creanță, acestea nu ar constitui un avantaj pentru companiile beneficiare în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, deoarece ar fi în acord cu condițiile pieței, conform Comunicării din 1997. Pe de altă parte, dacă participațiile tacite ale Fondului IBG ar fi clasificabile drept capital, nu ar putea fi exclus ajutorul de stat pentru întreprinderile țintă, deoarece măsura ar putea compensa un eșec pe piața de capital de risc.

(15)

Pentru a stabili dacă participațiile tacite ale Fondului IBG ar trebui clasificate drept titluri de creanță sau instrumente de capitaluri proprii, decizia de deschidere a examinat fondul economic al instrumentelor în conformitate cu punctul 4.3.3 din orientări, ținând cont de gradul de risc și de potențialele pierderi suportate de investitor, de preponderența remunerării în funcție de profit sau a remunerării fixe, de nivelul de subordonare în caz de faliment și de tratamentul aplicabil instrumentului de investiție în baza normelor interne, juridice, de reglementare, financiare și contabile în vigoare.

(16)

În urma examinării naturii economice a participațiile tacite ale Fondului IBG, Comisia a identificat următoarele diferențe posibile între titlurile de creanță standard și participațiile tacite ale Fondului IBG:

(a)   Subordonare: în cazul falimentului unei întreprinderi țintă, participațiile tacite ale Fondului IBG sunt superioare capitalului, dar subordonate împrumuturilor și altor datorii.

(b)   Garantare: participațiile tacite ale Fondului IBG sunt parțial garantate (minimum 10 %), deși această garantare este departe de nivelul care ar fi necesar pentru finanțarea creanțelor.

(c)   Rambursare: participațiile tacite ale Fondului IBG se rambursează de două ori pe an, în timp ce, la titlurile de creanță standard, plata principală și dobânda se rambursează, în mod normal, lunar.

(d)   Drepturi de informare și control: par să existe diferențe între participațiile tacite ale Fondului IBG și titlurile de creanță standard în materie de drepturi de informare și control, deși clauze de proprietate și de transfer al controlului sunt uneori incluse în contractele de credit standard.

(e)   Încetarea contractului: par să existe diferențe între participațiile tacite ale Fondului IBG și titlurile de creanță standard în ceea ce privește încetarea contractelor.

(f)   Remunerare: având în vedere componenta remunerare unică în funcție de profitul realizat (Exitvergütung), nu s-a putut stabili cu certitudine în proporție de 100 % că remunerarea fixă reprezintă componenta de remunerare preponderentă.

(17)

Prin urmare, Comisia are îndoieli cu privire la clasificarea participațiile tacite ale Fondului IBG drept titluri de creanță și a solicitat părților interesate să furnizeze observații referitoare la aceste puncte.

4.   OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR INTERESATE

(18)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (10) și ca răspuns la comunicarea publicată în Jurnalul Oficial (11), Comisia a primit observații de la o parte interesată, respectiv Fondul IBG, care a furnizat argumente detaliate pentru a demonstra că participațiile tacite ale Fondului IBG ar trebui clasificate drept titluri de creanță.

(a)   Subordonare

(19)

Fondul IBG a explicat statutul de subordonare al participațiile tacite. Acesta a afirmat că subordonarea este convenită în mod voluntar și nu este impusă prin lege. Nu este neobișnuită încadrarea titlurilor de creanță în diferite ranguri. În domeniul finanțării achizițiilor, de exemplu, se întâmplă ca, aproape mereu, creanțele să fie grupate în creanțe principale și creanțe subordonate. În observațiile sale, Fondul IBG a subliniat că, deși participațiile tacite pot fi subordonate altor împrumuturi și datorii, acestea sunt întotdeauna superioare capitalului și nu participă niciodată la pierderile întreprinderilor țintă.

(b)   Garantare

(20)

Fondul IBG a explicat că 10 % până la 30 % din valoarea participațiilor tacite este garantată prin garanții acordate de acționarii întreprinderilor țintă. Suma exactă a garanției depinde de fiecare caz în parte și, în special, de activele transferate în prealabil de către acționari întreprinderii, de exemplu, sub formă de capital sau drepturi de proprietate intelectuală. În opinia Fondului IBG, titlurile de creanță pot lua diferite forme, în funcție de fiecare caz în parte. În practică, există chiar o garanție de 0 %, iar împrumutul este negarantat; și acest lucru nu transformă automat un titlu de creanță într-un instrument de capitaluri proprii.

(c)   Rambursare

(21)

În opinia Fondului IBG, procedurile de rambursare pentru participațiile sale tacite sunt similare celor pentru titlurile de creanță. În cazul împrumuturilor standard, în funcție de poziția societății din punct de vedere al lichidităților, plata principală și dobânda nu sunt neapărat achitate lunar. Rambursările semestriale sau trimestriale sunt la fel de obișnuite ca și plățile lunare. Codul Civil german prevede o plată a dobânzii la sfârșitul fiecărui an, dar se pot stabili și alte aranjamente.

(22)

În ceea ce privește achitarea plății principale, Fondul IBG atrage atenția asupra dispoziției Codului Civil german potrivit căreia plata principală devine scadentă la încetarea contractului de împrumut cu excepția cazului în care contractul prevede altfel. În opinia Fondului IBG, participațiile sale tacite sunt compatibile cu dispozițiile Codului Civil german fără a fi necesară vreo dispoziție contractuală care să se abată de la regula generală.

(d)   Drepturi de informare și control

(23)

Fondul IBG prezintă argumente suplimentare pentru a demonstra similarități între clauzele de informare și de proprietate și de transfer al controlului pentru participațiile tacite ale Fondului IBG și cele pentru titlurile de creanță. În opinia Fondului IBG, este un lucru obișnuit să se convină asupra unor clauze de proprietate și de transfer al controlului pentru titluri de creanță. Creditorii insistă asupra acestora, în special în cazul împrumuturilor comerciale și al finanțării proiectelor și achizițiilor. Aceste tipuri de credit au în comun cu participațiile tacite ale Fondului IBG faptul că reprezintă adesea împrumuturi pe termen lung care devin rambursabile doar la încetarea acestora. În schimb, creditorii solicită angajamente extinse care să le confere dreptul de a înceta prematur contractul de credit în cazul încălcării angajamentului de către debitor.

(24)

În ceea ce privește împrumuturile comerciale, organizația umbrelă a băncilor private germane, Bundesverband Deutscher Banken, a conceput un model de contract special care conține o clauză extinsă de proprietate și de transfer al controlului. Cu privire la finanțarea proiectelor și achizițiilor, Fondul IBG menționează numeroase comentarii germane relevante care pun în discuție și confirmă clauzele de control extinse în beneficiul creditorului.

(e)   Încetarea contractului

(25)

Fondul IBG aduce argumente suplimentare pentru a demonstra similarități între participațiile sale tacite și împrumuturi cu privire la condițiile de încetare a contractului. În cazul încălcării contractului, al nerespectării condițiilor convenite, al unor informații incorecte sau al transferului controlului, atât întreprinderea țintă, cât și Fondul IBG au dreptul de a înceta contractul. În situațiile în care terminologia specifică a încetării contractului pentru participațiile tacite ale Fondului IBG este diferită de cea pentru împrumuturile standard, aceasta reflectă doar natura specifică a instrumentului față de cea a unui împrumut standard.

(f)   Remunerare

(26)

Fondul IBG explică structura remunerării pentru participațiile sale tacite, pentru a demonstra că remunerarea fixă este componenta dominantă a remunerării anuale totale de 13 %. Remunerarea totală este formată din componenta de rată fixă a dobânzii, determinată pe baza ratingului de risc de credit al fiecărei întreprinderi țintă și plătibilă indiferent de profitabilitatea investiției, precum și componenta în funcție de profitul realizat, plătibilă dacă sunt depășite anumite repere de profitabilitate. În opinia Fondului IBG, componenta în funcție de profitul realizat este întotdeauna cu cel puțin 250 de puncte de bază inferioară ratei fixe a dobânzii. O remunerare unică în funcție de profitul realizat fixă este achitată în afara remunerării anuale totale de 13 %. Aceasta se calculează ca procent din valoarea nominală a participațiilor tacite și nu depinde de profitabilitatea investiției.

(g)   Tratamentul contabil și fiscal

(27)

Fondul IBG furnizează informații detaliate pentru a demonstra că, în baza legii germane (dreptul civil, dreptul contabil și dreptul fiscal) și a regulilor contabile internaționale (IFRS și IAS), participațiilor sale tacite sunt considerate participații tacite tipice și, prin urmare, titluri de creanță.

5.   OBSERVAȚII DIN PARTEA GERMANIEI

5.1.   Observații privind decizia de deschidere

(28)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 și ca răspuns la comunicarea publicată în Jurnalul Oficial (12), Comisia a primit observații din partea autorităților germane. Autoritățile germane au argumentat că participațiile tacite ale Fondului IBG sunt participații tacite tipice și, prin urmare, ar trebui clasificate drept titluri de creanță, din următoarele motive:

(a)

în temeiul dreptului civil, al dreptului contabil și al dreptului fiscal, aceste instrumente de investiții sunt considerate capital împrumutat (Fremdkapital);

(b)

drepturile de informare și control, precum și dispozițiile referitoare la încetarea investițiilor sunt similare celor pentru titlurile de creanță;

(c)

ca și în cazul titlurilor de creanță, rambursarea integrală a plății principale și a dobânzii este obligatorie la sfârșitul participației;

(d)

componenta de dobândă fixă este componenta preponderentă a remunerării, ceea ce indică faptul că participațiile tacite ale Fondului IBG ar trebui tratate ca titluri de creanță;

(e)

subordonarea participațiilor tacite ale Fondului IBG față de alte împrumuturi și datorii este necesară pentru a evita insolvabilitatea contabilă imediată din cauza poziției de credit slăbite a debitorului;

(f)

băncile și instituțiile de credit consideră, în general, capitalul de tip mezanin un titlu de creanță, chiar dacă este negarantat.

5.2.   Comentarii la observațiile părții interesate

(29)

În comentariile lor la observațiile părții interesate, autoritățile germane și-au exprimat acordul și au reiterat concluziile prezentate în propriile observații inițiale privind decizia de deschidere. De asemenea, autoritățile germane au subliniat că participațiile tacite ale Fondului IBG sunt acordate în termenii pieței și nu înseamnă ajutor de stat deoarece respectă Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (13) (în continuare, „Comunicarea din 2008”).

(30)

În continuarea corespondenței cu Comisia, autoritățile germane au explicat sistemul de rating de credite al Fondului IBG, care a fost examinat de Price Waterhouse Coopers și care clasifică întreprinderile țintă în „foarte bune” (AAA) până la „necorespunzătoare/dificultăți financiare” (CCC); companiile cu rating CCC sunt excluse de la primirea finanțării. Garanțiile slabe și rangul participațiilor tacite ale Fondului IBG sunt luate în considerare la evaluarea riscului de credit al întreprinderilor țintă.

(31)

Sistemul de rating asigură baza de stabilire a unor rate de dobânzi ajustate în funcție de risc. Participațiile tacite sunt întotdeauna remunerate la o rată fixă a dobânzii compusă din IBOR plus o marjă corespunzătoare. Aceasta din urmă poate varia între 100 și 650 de puncte de bază, în funcție de rating-ul întreprinderii. În cazul unor întreprinderi țintă care nu pot fi clasificate cu ajutorul sistemului de rating al Fondului IBG, se aplică o marjă de cel puțin 400 de puncte de bază, care nu poate fi niciodată mai mică decât marja ce ar fi aplicabilă societății-mamă.

6.   EVALUAREA

6.1.   Legalitatea

(32)

Autoritățile germane și-au îndeplinit obligația în temeiul articolului 88 alineatul (3) din Tratatul CE prin comunicarea măsurii înainte de punerea în aplicare a acesteia. Intrarea în vigoare a măsurii face obiectul aprobării Comisiei.

6.2.   Baza juridică pentru evaluare

6.2.1.   Clasificarea economică a participațiilor tacite ale Fondului IBG

(33)

Pentru a clasifica participațiilor tacite ale Fondului IBG ca titluri de creanță sau instrumente de capitaluri proprii în termeni economici, a trebuit ca acestea să fie evaluate în baza orientărilor. Punctul 2.2 al orientărilor oferă următoarele definiții ale instrumentelor de investiții de tip cvasicapital și instrumente de investiție de tip credit:

„instrumentele de investiții de tip cvasicapital” desemnează instrumentele al căror randament pentru deținător (investitor/creditor) se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile societății țintă în cauză și care sunt negarantate în caz de neplată. Această definiție se bazează pe o abordare de tipul „fondul precedă forma”;

„instrumentele de investiții de tip credit” desemnează împrumuturile și alte instrumente de finanțare care oferă creditorului/investitorului o componentă preponderentă de remunerare minimă fixă și sunt, cel puțin parțial, garantate. Această definiție se bazează pe o abordare de tipul „fondul precedă forma”.

(34)

La punctul 4.3.3 al orientărilor, se prevăd următoarele: „Comisia va ține seama mai degrabă de fondul economic al instrumentului, și nu de denumirea acestuia și de calificarea atribuită acestuia de către investitori [luând] în considerare gradul de risc din afacerile societății țintă suportat de investitor, potențialele pierderi suportate de investitor, preponderența remunerării în funcție de profit față de remunerarea fixă și nivelul de subordonare al investitorului în caz de faliment al societății [și] tratamentul aplicabil instrumentului de investiții în temeiul normelor juridice, de reglementare, financiare și contabile interne în vigoare, dacă acestea sunt aplicabile și relevante pentru calificare”.

(35)

În urma examinării argumentelor aduse de autoritățile germane și a informațiilor primite de la partea interesată (Fondul IBG) ca răspuns la decizia de deschidere, s-a ajuns la următoarele concluzii:

(a)   Riscul pentru investitor

(36)

În acord cu orientările, Comisia a evaluat gradul de risc și potențialele pierderi suportate de Fondul IBG. S-a ținut cont de faptul că participațiile tacite ale Fondului IBG, similar titlurilor de creanță, nu poartă întregul risc de ieșire ca și investitorii de capital (14). Participațiile tacite ale Fondului IBG nu participă niciodată la pierderile întreprinderilor țintă, așa cum se întâmplă cu investițiile de capital; acest criteriu de deosebire între capital și creanță este menționat în mod explicit la punctul 4.3.3 din orientări. Similar titlurilor de creanță, termenii contractuali ai participațiilor tacite ale Fondului IBG prevăd achitarea plății principale și dobânzii, incluzând componenta în funcție de profitul realizat, din fluxul de trezorerie al societății. În ceea ce privește gradul de risc și potențialele pierderi suportate de investitor, participațiilor tacite ale Fondului IBG pot fi, așadar, clasificate drept instrumente de investiții de tip credit.

(b)   Subordonare

(37)

În conformitate cu orientările, trebuie avut în vedere nivelul de subordonare în caz de faliment. Participațiile tacite ale Fondului IBG sunt subordonate împrumuturilor și altor datorii, dar sunt superioare capitalului și nu participă niciodată la pierderile întreprinderilor țintă; aceasta este o particularitate tipică a titlurilor de creanță. Subordonarea creanței negarantate sau parțial garantate față de creanțele creditorilor principali reprezintă o practică standard. În timp ce participațiile tacite ale Fondului IBG subordonate sunt, într-adevăr, mai riscante decât creanța nesubordonată, acest lucru se reflectă în rata dobânzii ajustată în funcție de risc. Din aceste considerente, subordonarea față de alți creditori nu conduce în sine la clasificarea participațiilor tacite ale Fondului IBG drept instrumente de cvasicapital.

(c)   Garantare

(38)

Orientările prevăd obligativitatea ca un titlu de creanță, pentru a fi clasificat ca atare, să fie, cel puțin parțial, garantat. Trebuie avut în vedere faptul că 10 % până la 30 % din valoarea participațiilor tacite ale Fondului IBG este garantat prin garanții acordate de acționarii întreprinderii țintă. Necesarul scăzut de garantare este explicat în mare măsură prin faptul că IMM-urile cu dezvoltare rapidă din domeniul tehnologiei nu dispun de garanții de mare valoare suficiente. În plus, garantarea parțială ar părea adecvată, având în vedere rangul inferior al participațiilor tacite ale Fondului IBG. Caracterul subordonat și parțial garantat al participațiilor tacite ale Fondului IBG este reflectat în mod corespunzător în nivelul de remunerare. Prin urmare, se poate concluziona că participațiile tacite ale Fondului IBG sunt parțial garantate, conform cerințelor orientărilor.

(d)   Remunerare

(39)

Orientările prevăd obligativitatea ca un titlu de creanță, pentru a fi clasificat ca atare, să aibă o componentă preponderentă de remunerare fixă. Componenta de remunerare în funcție de profitul realizat a participațiilor tacite ale Fondului IBG este întotdeauna cu cel puțin 250 de puncte de bază mai mică decât componenta de rată fixă a dobânzii. În plus, faptul că o remunerare unică în funcție de profitul realizat, fixă, suplimentară poate fi adăugată la remunerarea totală de 13 % sporește preponderența remunerării fixe în cadrul remunerării totale. Componenta de rată fixă a dobânzii a participațiilor tacite ale Fondului IBG este astfel componenta de remunerare preponderentă, conform cerințelor orientărilor.

(e)   Clauze de proprietate și de transfer al controlului

(40)

După evaluarea informațiilor detaliate furnizate de partea interesată, Comisia a ajuns la concluzia potrivit căreia clauzele de informare și de proprietate și transfer al controlului pentru participațiile tacite ale Fondului IBG par să fie similare cu cele pentru titlurile de creanță subordonate negarantate sau parțial garantate, care necesită de obicei monitorizare intensivă și informare detaliată și promptă privind progresele economice ale societăților și definesc indicatori financiari specifici sau angajamente pe care societatea trebuie să le respecte. În ceea ce privește clauzele de informare și de proprietate și transfer al controlului pentru participațiile tacite ale Fondului IBG, aceste instrumente pot fi, prin urmare, clasificate drept titluri de creanță.

(f)   Încetarea contractului

(41)

În decizia de deschidere, Comisia a recunoscut că Fondul IBG pare să dispună de condiții de încetare a unui contract de participație tacită similare cu cele pentru titlurile de creanță, prin aceea că investițiile pot fi încetate în cazul încălcării contractului, al nerespectării condițiilor convenite, al unor informații incorecte și al transferului controlului. Comisia a ținut cont de faptul că diferențele de terminologie reflectă exclusiv natura specifică a participațiilor tacite ale Fondului IBG față de titlurile de creanță standard. În consecință, pe lângă diferențele de terminologie, dispozițiile de încetare pentru participațiile tacite ale Fondului IBG sunt, în principiu, similare cu cele pentru titlurile de creanță standard.

(g)   Tratamentul juridic, contabil și fiscal

(42)

Comisia constată că autoritățile germane și Fondul IBG au demonstrat că participațiile tacite ale Fondului IBG sunt participații tacite tipice și sunt, prin urmare, considerate titluri de creanță în baza legislației germane în domeniu (dreptul civil, dreptul contabil și dreptul fiscal) și în baza Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS).

(h)   Concluzie

(43)

În urma examinării naturii economice a participațiilor tacite ale Fondului IBG și ținând cont de tratamentul juridic, contabil și fiscal al acestor instrumente, Comisia constată că, în termeni economici, participațiile tacite ale Fondului IBG pot fi clasificate drept titluri de creanță.

6.2.2.   Statutul de ajutor de stat al participațiilor tacite ale Fondului IBG

(44)

Comisia a examinat participațiile tacite ale Fondului IBG în lumina articolului 87 din Tratatul CE. Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE prevede că „orice ajutor acordat de către un stat membru sau din resurse de stat în orice formă care denaturează sau amenință să denatureze concurența favorizând anumite întreprinderi sau producerea anumitor bunuri este, în măsura în care este afectat comerțul între statele membre, incompatibil cu piața comună”. Pentru ca o măsură să se încadreze în sfera de aplicabilitate a articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE, trebuie îndeplinite patru criterii:

(a)

măsura trebuie să presupună utilizarea de resurse de stat;

(b)

măsura trebuie să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența prin conferirea unui avantaj beneficiarului;

(c)

avantajul trebuie să fie selectiv prin aceea că este limitat la anumite întreprinderi sau sectoare;

(d)

măsura trebuie să afecteze comerțul dintre statele membre.

(45)

În decizia sa de deschidere, Comisia a ajuns la concluzia potrivit căreia, cu condiția ca participațiile tacite ale Fondului IBG să poată fi clasificate drept titluri de creanță, acestea ar fi considerate titluri de creanță în acord cu condițiile pieței în temeiul Comunicării din 1997. Instrumentul este, de asemenea, în acord cu condițiile pieței în temeiul Comunicării din 2008, întrucât Fondul IBG evaluează riscurile de credit ale fiecărei întreprinderi, inclusiv nivelul de subordonare și garantare, și aplică rate de dobânzi ajustate în funcție de risc.

(46)

Se poate, prin urmare, concluziona că participațiile tacite ale Fondului IBG nu constituie ajutor de stat pentru întreprinderile țintă în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Măsura pe care Germania intenționează să o pună în aplicare prin IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH nu constituie, în ceea ce privește participațiile tacite, ajutor în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 8 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO C 246, 20.10.2007, p. 20.

(2)  A se vedea nota de subsol 1.

(3)  N 459/06 – Germania, harta națională a ajutoarelor de stat regionale 1.1.2007-31.12.2013 (JO C 295, 5.12.2006, p. 6).

(4)  Comisia a explicat că acest lucru se datorează faptului că Fondul IBG și investitorii privați împart aceleași condiții avantajoase și dezavantajoase, riscuri și recompense și dețin același nivel de subordonare; în cazul unei conversii în acțiuni ordinare, participațiile de capital ale IBG ar fi evaluate în mod corect prin convertirea remunerării totale (valoarea nominală, dobânda fixă și variabilă datorată și remunerația de ieșire) în participații prin acțiuni ordinare.

(5)  Comisia a explicat că acest lucru se datorează faptului că s-a selectat o societate de administrare separată printr-o procedură de licitație deschisă.

(6)  Comisia a considerat că Fondul IBG este o întreprindere de stat, care probabil poate obține capital în condiții care nu ar fi disponibile pe piața privată.

(7)  JO C 194, 18.8.2006, p. 2.

(8)  JO C 273, 9.9.1997, p. 3.

(9)  Acest raționament a fost, de asemenea, aplicat în decizii anterioare ale Comisiei: Ajutor de stat N 344/06 – Germania (JO C 157, 10.7.2007, p. 8); Ajutor de stat N 104/05 – Germania: Regio MIT Fondul de capital de risc Hessen (JO C 295, 26.11.2005, p. 8); Ajutor de stat N 212/04 – Germania: FEDR Fondul de capital de risc Berlin (JO C 95, 20.4.2005, p. 8); Ajutor de stat N 213/04 – Germania: FEDR Fondul de capital de risc Schleswig-Holstein (JO C 72, 24.3.2006, p. 2); Ajutor de stat N 266/04 – Germania: FEDR Fondul de capital de risc Turingia (JO C 95, 20.4.2005, p. 9); Ajutor de stat N 310/04 – Germania: FEDR Fondul de capital de risc Brandenburg (JO C 79, 1.4.2006, p. 25).

(10)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

(11)  A se vedea nota de subsol 1.

(12)  A se vedea nota de subsol 1.

(13)  JO C 14, 19.1.2008, p. 6.

(14)  Furnizorii de capital pun, de obicei, capitalul la dispoziție pe termen lung, fără niciun drept de rambursare și fără garanții. În schimb, aceștia primesc o cotă din capital și își obțin profitul prin ieșirea din investiție la sfârșitul perioadei de investiție.


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/31


DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 2009

de autorizare a introducerii pe piață a licopenului provenit din Blakeslea trispora ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 3039]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2009/365/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La data de 30 august 2007, societatea comercială Vitatene a înaintat autorităților competente din Regatul Unit o cerere de introducere pe piață a licopenului provenit din Blakeslea trispora ca ingredient alimentar nou. La 17 octombrie 2007, organismul competent de evaluare a produselor alimentare din Regatul Unit a emis raportul său de evaluare inițială. În raportul respectiv s-a ajuns la concluzia că, având în vedere alte solicitări în curs de evaluare privind licopenul, este necesară o evaluare suplimentară pentru a se asigura că autorizarea utilizării ca ingredient alimentar nou a diferitelor formule de licopen se acordă în aceleași condiții.

(2)

Comisia Europeană a transmis raportul de evaluare inițială tuturor statelor membre la data de 11 februarie 2008.

(3)

În 2008 a fost consultată Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care a emis un aviz la 4 decembrie 2008.

(4)

În avizul său EFSA a concluzionat că, deoarece licopenul poate suferi modificări oxidative, e necesar ca să fie formulat ca suspensii în uleiuri comestibile, ca pudre direct comprimabile sau ca pudre dispersabile în apă. Trebuie asigurată protecția antioxidativă suficientă.

(5)

EFSA a concluzionat, de asemenea, că ingestia de licopen de către consumatorul obișnuit se va situa sub doza zilnică acceptabilă (DZA), dar că unii consumatori de licopen pot depăși DZA. Prin urmare, este de asemenea oportună colectarea de date privind ingestia pentru câțiva ani succesivi autorizării, pentru a revizui această autorizare în lumina oricăror informații suplimentare privind siguranța licopenului și a consumului său. O atenție deosebită ar trebui acordată colectării datelor privind conținutul de licopen din cerealele pentru micul dejun. Totuși, această cerință, valabilă în temeiul prezentei decizii, se aplică utilizării licopenului ca ingredient alimentar nou, și nu utilizării ca și colorant alimentar, situație care intră sub incidența Directivei 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman (2).

(6)

În baza evaluării științifice, se consideră că licopenul provenit din Blakeslea trispora respectă criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(7)

Societatea comercială Vitatene a fost de acord ca Decizia 2006/721/CE a Comisiei (3) să fie abrogată.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Licopenul provenit din Blakeslea trispora, denumit în continuare produsul, ale cărui specificații sunt menționate în anexa I, se poate introduce pe piață în Comunitate ca ingredient alimentar nou destinat utilizării în alimentele enumerate în anexa II.

Articolul 2

Denumirea ingredientului alimentar nou, autorizat prin prezenta decizie, pe eticheta produsului alimentar care îl conține este „licopen”.

Articolul 3

Societatea comercială Vitatene instituie un program de monitorizare pe parcursul comercializării produsului. Acest program cuprinde informații despre cantitățile de licopen din alimente, astfel cum se specifică în anexa III.

Datele colectate se pun la dispoziția Comisiei și a statelor membre ale UE. Utilizarea licopenului ca ingredient alimentar se revizuiește cel mai târziu până în 2014, ținându-se cont de eventualele noi informații și de un raport din partea EFSA.

Articolul 4

Prin prezenta, Decizia 2006/721/CE se abrogă.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează societății comerciale Vitatene S.A.U. Avda. Antibióticos 59-61, E-24009 León, Spania.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27.

(3)  JO L 296, 26.10.2006, p. 13.


ANEXA I

Specificațiile licopenului provenit din Blakeslea trispora

DESCRIERE

Licopenul purificat provenit din Blakeslea trispora conține ≥ 95 % licopen și ≤ 5 % alți carotenoizi. Se prezintă fie ca pudră într-o matrice corespunzătoare, fie ca dispersie uleioasă. Culoarea este roșu-închis sau roșu-violet. Protecția antioxidativă trebuie asigurată.

SPECIFICAȚII

Denumire chimică

:

Licopen

Număr C.A.S.

:

502-65-8 (licopen all trans)

Formula chimică

:

C40H56

Structura chimică

:

Image

Masa moleculară

:

536,85


ANEXA II

Lista alimentelor în care se poate adăuga licopen provenit din Blakeslea trispora

Categoria de alimente

Conținutul maxim de licopen

Băuturi pe bază de sucuri de fructe/legume (inclusiv concentratele)

2,5 mg/100 g

Băuturi destinate compensării consumului energetic din cursul efortului muscular intens, în special la sportivi

2,5 mg/100 g

Alimentele destinate utilizării în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate

8 mg/înlocuitor de porție servită

Cereale pentru micul dejun

5 mg/100 g

Grăsimi și sosuri

10 mg/100 g

Supe, altele decât supa de tomate

1 mg/100 g

Pâine (inclusiv produse de panificație crocante)

3 mg/100 g

Alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale

În funcție de cerințele speciale de nutriție

Suplimente alimentare

Doză zilnică de 15 mg, conform recomandării fabricantului


ANEXA III

Monitorizarea după punerea pe piață a licopenului provenit din Blakeslea trispora

INFORMAȚII DE COLECTAT

Cantitățile de licopen provenit din Blakeslea trispora puse la dispoziție de Vitatene clienților săi în vederea fabricării produselor alimentare finite care se vor introduce pe piața Uniunii Europene.

Rezultate provenite din bazele de date privind punerea pe piață de produse alimentare conținând licopen adăugat provenit din Blakeslea trispora, incluzând gradele de fortificare și mărimea porțiilor pentru fiecare aliment comercializat într-un stat membru.

RAPORTAREA INFORMAȚIILOR

Informațiile de mai sus se raportează Comisiei Europene o dată pe an, în perioada 2009-2012. Prima dată, la 31 octombrie 2010, pentru perioada de raportare 1 iulie 2009-30 iunie 2010; ulterior, pentru următorii doi ani, se ia în considerare aceeași perioadă anuală de raportare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Atunci când este cazul și dacă Vitatene dispune de date, se raportează și informațiile privind consumul de licopen ca și colorant alimentar.

În cazul în care dispune de date, Vitatene furnizează informații științifice noi în vederea reevaluării cantităților maxime de licopen care poate fi ingerat în condiții de siguranță.

EVALUAREA APORTULUI DE LICOPEN

Pe baza informațiilor colectate și raportate în modul descris mai înainte, Vitatene realizează o evaluare actualizată a aportului de licopen.

REVIZUIRE

Comisia consultă EFSA în anul 2013 în vederea revizuirii informațiilor furnizate de industria de profil.


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/35


DECIZIA COMISIEI

din 29 aprilie 2009

privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsuri de dezvoltare rurală finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2008

[notificată cu numărul C(2009) 3199]

(Numai textele în limbile cehă, engleză, estonă, greacă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, slovacă și slovenă sunt autentice)

(2009/366/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 39,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Pe baza conturilor anuale prezentate de Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsurile de dezvoltare rurală, însoțite de informațiile solicitate, conturile agențiilor de plată menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 vor fi închise. Decizia de închidere se referă la integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor comunicate, ținându-se seama de rapoartele întocmite de organismele de certificare.

(2)

Au expirat termenele acordate Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități, precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (2), pentru a prezenta Comisiei documentele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Comisiei și la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006.

(3)

Comisia a verificat informațiile prezentate și a comunicat Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, înainte de 31 martie 2009, rezultatele verificărilor sale, însoțite de modificările necesare.

(4)

În ceea ce privește cheltuielile legate de dezvoltarea rurală care fac obiectul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2004 al Comisiei din 5 ianuarie 2004 de stabilire a normelor tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului în ceea ce privește finanțarea de către FEGA, secțiunea Garantare, a măsurilor de dezvoltare rurală pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (3), rezultatul deciziei de închidere a conturilor va fi scăzut din plățile ulterioare efectuate de Comisie sau adăugat la acestea.

(5)

Pe baza verificărilor efectuate, conturile anuale și documentele însoțitoare permit Comisiei să ia, pentru anumite agenții de plată, o decizie privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor prezentate. Detaliile privind aceste sume au fost descrise în raportul de sinteză înaintat Comitetului Fondului simultan cu prezenta decizie.

(6)

Ținând seama de verificările efectuate, informațiile prezentate de către alte agenții de plată necesită investigații suplimentare, conturile acestora neputând fi închise prin prezenta decizie.

(7)

În ceea ce privește cheltuielile legate de dezvoltarea rurală care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 27/2004, sumele care trebuie recuperate sau plătite în conformitate cu decizia de închidere a conturilor vor fi scăzute din plățile ulterioare sau adunate la acestea.

(8)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fără a aduce atingere articolului 2, prin prezenta decizie se închid conturile agențiilor de plată ale statelor membre referitoare la cheltuielile legate de măsuri de dezvoltare rurală finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) aferente exercițiului financiar 2008.

În anexele I și II sunt stabilite sumele de recuperat de la fiecare stat membru sau de plătit acestuia, în temeiul prezentei decizii, în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia.

Articolul 2

Pentru exercițiul financiar 2008, conturile agențiilor de plată din statele membre din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia, prezentate în anexa III, sunt disociate de prezenta decizie și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere a conturilor.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe, Republicii Estone, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.

(3)  JO L 5, 9.1.2004, p. 36.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008 – CHELTUIELILE FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE

Suma de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia

SM

 

2008 – Cheltuielile pentru agențiile de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri

Total

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Suma care trebuie recuperată de la (–) sau plătită către (+) statul membru (1)

închise

disociate

= cheltuieli cuprinse în declarația anuală

= totalul plăților intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


SM

Avansurile care au fost plătite dar nu au fost încă închise în vederea punerii în aplicare a programului [articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999].

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Deoarece plățile se ridică la 95 % din planul financiar pentru toate statele membre, soldurile vor fi achitate la încheierea programului.

Notă: În ceea ce privește Republica Cehă, suma verificată pentru EF2008 adăugată la sumele verificate în anii anteriori depășește contribuția maximă FEOGA prevăzută în Decizia Comisiei de aprobare a programului. Soldul final FEOGA care va fi plătit pentru program va fi calculat în conformitate cu contribuția totală FEOGA.


ANEXA II

CHELTUIELI ÎNCHISE PER MĂSURĂ FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU EXERCIȚIUL FIANCIAR 2008 ÎN NOILE STATE MEMBRE

Diferențe între conturile anuale și declarațiile de cheltuieli

REPUBLICA CEHĂ

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

Anexa I coloana „a”

Reduceri

Anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

Anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Pensionarea anticipată

486 177,10

 

486 177,10

2

Zone defavorizate

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Agromediu

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Silvicultură

768 151,81

 

768 151,81

5

Grupuri de producători

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Asistență tehnică

0,00

 

0,00

7

Sapard

0,00

 

0,00

700

Investiții în exploatațiile agricole, Regulamentul (CE) nr. 1268/99

0,00

 

0,00

701

Prelucrare și comercializare Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Daune produse de inundații 1

0,00

 

0,00

703

Îmbunătățirea structurilor de calitate

0,00

 

0,00

704

Ameliorarea terenurilor și reparcelare

0,00

 

0,00

705

Reabilitarea și dezvoltarea satelor

0,00

 

0,00

706

Daune produse de inundații 2

0,00

 

0,00

707

Dezvoltarea infrastructurii rurale

0,00

 

0,00

708

Dezvoltarea și diversificarea activităților

0,00

 

0,00

709

Protejarea metodelor de producție în agricultură

0,00

 

0,00

710

Îmbunătățirea formării profesionale

0,00

 

0,00

711

Asistență tehnică SAPARD

0,00

 

0,00

 

Total

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTONIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Zone defavorizate

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Agromediu

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Împădurirea terenurilor agricole

125 877,94

 

125 877,94

4

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Îndeplinirea standardelor

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Suplimentări ale plăților directe

4 570,72

 

4 570,72

7

Asistență tehnică

155 007,67

 

155 007,67

8

Sapard

0,00

 

0,00

9

Sprijin pentru zone cu restricții de mediu

3 517,30

 

3 517,30

 

Total

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


CIPRU

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Sprijinirea investițiilor pentru gestionarea deșeurilor animale

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Încurajarea îmbunătățirii și dezvoltării

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Încurajarea înființării grupurilor de producători

391 894,08

 

391 894,08

4

Promovarea formării profesionale a agricultorilor

0,00

 

0,00

5

Asistență tehnică și consiliere pentru agricultori

58 475,17

 

58 475,17

6

Pensionarea anticipată

500 463,80

 

500 463,80

7

Sprijinirea instalării tinerilor agricultori

710 000,00

 

710 000,00

8

Îndeplinirea standardelor UE

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Adoptarea măsurilor de agromediu

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Măsuri de agromediu pentru protejarea valorii naturale

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Împădurire

40 915,05

 

40 915,05

12

Îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea creșterii animalelor

490 532,61

 

490 532,61

13

Zone defavorizate

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Sprijin pentru sistemele de calitate

673 718,97

 

673 718,97

15

Sprijin pentru prelucrarea tradițională la scară redusă

584 241,84

 

584 241,84

16

Protejarea peisajelor agricole și tradiționale

282 638,86

 

282 638,86

17

Prevenirea incendiilor forestiere și a altor dezastre naturale

123 163,39

 

123 163,39

18

Împădurirea terenurilor neagricole

396 079,52

 

396 079,52

19

Îmbunătățirea procesului de recoltare

0,00

 

0,00

20

Asistență tehnică pentru punerea în aplicare și monitorizare

70 039,46

 

70 039,46

21

Asistență tehnică pentru inițiative colective la nivel local

32 463,43

 

32 463,43

 

Total

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LETONIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Pensionare anticipată

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Grupuri de producători

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Îndeplinirea standardelor

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Agromediu

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Zone defavorizate

34 948,53

 

34 948,53

7

Asistență tehnică

258 913,87

 

258 913,87

8

Obligații transferate din perioada de programare precedentă

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Alocări de resurse pentru schema de plată unică pe suprafață

0,00

 

0,00

 

Total

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LITUANIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agromediu

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Zone defavorizate și zone cu restricții de mediu

48 234,08

 

48 234,08

3

Îndeplinirea standardelor

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Împădurirea terenurilor agricole

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Pensionare anticipată

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență în curs de restructurare

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Alte măsuri

447 848,76

 

447 848,76

8

Asistență tehnică

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Plăți directe naționale complementare

10 739,70

 

10 739,70

 

Total

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


UNGARIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agromediu

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Îndeplinirea standardelor

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Împădurire

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

322 737,06

 

322 737,06

5

Grupuri de producători

– 233,15

 

– 233,15

6

Pensionare anticipată

0,00

 

0,00

7

Zone defavorizate

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Asistență tehnică

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Proiecte aprobate în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

10

Plăți directe naționale complementare

0,00

 

0,00

 

Total

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POLONIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Pensionare anticipată

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Zone defavorizate

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Măsuri de agromediu și pentru bunăstarea animalelor

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Împădurire

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Îndeplinirea standardelor UE

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Grupuri de producători

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Asistență tehnică

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Suplimentări ale plăților directe

140 155,01

 

140 155,01

10

Proiecte aprobate în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Total

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVENIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Zone defavorizate

78 615,04

 

78 615,04

2

Agromediu

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Pensionare anticipată

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Îndeplinirea standardelor

199 761,17

 

199 761,17

5

Asistență tehnică

101 777,75

 

101 777,75

6

Programul SAPARD

34 856,75

 

34 856,75

7

Suplimentări ale plăților directe

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Total

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVACIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investiții în exploatațiile agricole

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Formare

0,00

 

0,00

3

Zone defavorizate și zone cu restricții de mediu

317 367,06

 

317 367,06

4

Îndeplinirea standardelor

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Sprijin pentru agromediu

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Îmbunătățirea prelucrării și comercializării produselor agricole

942 660,39

 

942 660,39

7

Gestionarea pădurilor

4 564,40

 

4 564,40

8

Împădurirea terenurilor agricole

106 689,23

 

106 689,23

9

Consolidarea terenurilor

465 593,60

 

465 593,60

10

Diversificarea activităților agricole

34 451,27

 

34 451,27

11

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

414 691,29

 

414 691,29

12

Grupuri de producători

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Asistență tehnică, inclusiv evaluare

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Suplimentări ale plăților directe

– 234,40

 

– 234,40

901

Investiții în ferme agricole, Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

905

Sprijin pentru agromediu – proiecte aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

907

Gestionarea pădurilor – proiecte aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

912

Grupuri de producători – proiecte aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

 

Total

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


ANEXA III

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLĂȚI

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008 – CHELTUIELI FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE

Lista agențiilor de plăți ale căror conturi au fost disociate și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere de conturi

Statul membru

Agenția de plată

Malta

MRRA


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/44


DECIZIA COMISIEI

din 29 aprilie 2009

privind închiderea conturilor agențiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru exercițiul financiar 2008

[notificată cu numărul C(2009) 3217]

(2009/367/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 32,

după consultarea Comitetului pentru Fonduri Agricole,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de către statele membre, însoțite de informațiile necesare pentru închiderea conturilor și de un certificat privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor și pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, închide conturile agențiilor de plată menționate la articolul 6 din regulamentul menționat.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR (2) se ține seama, pentru exercițiul financiar 2008, de cheltuielile efectuate de statele membre între 16 octombrie 2007 și 15 octombrie 2008.

(3)

Comisia a verificat informațiile prezentate de statele membre și le-a comunicat acestora, înainte de 31 martie 2009, rezultatele verificărilor sale, însoțite de modificările necesare.

(4)

Conturile anuale și documentele însoțitoare permit Comisiei să ia, pentru anumite agenții de plată, o decizie privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor anuale prezentate. În anexa I sunt enumerate conturile închise per stat membru și sumele de recuperat de la statele membre sau de plătit acestora.

(5)

Informațiile prezentate de către alte agenții de plată necesită investigații suplimentare, conturile acestora neputând fi închise prin prezenta decizie. În anexa II sunt enumerate agențiile de plată în cauză.

(6)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006, orice depășiri ale termenelor-limită intervenite în cursul lunilor august, septembrie și octombrie sunt luate în considerare în decizia de închidere a conturilor. Unele dintre cheltuielile declarate de anumite state membre în perioada acestor trei luni din 2008 au fost efectuate după termenele-limită aplicabile. Prezenta decizie ar trebui, așadar, să stabilească reducerile corespunzătoare.

(7)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006, Comisia a redus sau a suspendat deja un număr de plăți lunare din înscrierea în conturile de cheltuieli pentru exercițiul financiar 2008. Pentru a evita orice rambursare prematură sau temporară a sumelor în cauză, acestea nu ar trebui recunoscute prin prezenta decizie și ar trebui examinate în continuare în conformitate cu procedura de verificare a conformității în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

În temeiul articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor cheltuite în urma unor nereguli vor fi suportate de statul membru în cauză în cazul în care recuperarea nu se produce în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani în cazul în care acțiunea de recuperare este preluată de instanțele naționale. Articolul 32 alineatul (3) din regulamentul menționat obligă statele membre să înainteze Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză asupra procedurilor de recuperare inițiate ca urmare a neregulilor. Normele de aplicare privind obligația statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (3). Anexa III la regulamentul menționat conține tabelul pe care statele membre au trebuit să îl furnizeze în 2009. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia ar trebui să decidă cu privire la consecințele financiare ale nerecuperării sumelor cheltuite în urma unor nereguli mai vechi de patru sau, respectiv, de opt ani. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, în temeiul articolului 32 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(9)

În temeiul articolului 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre pot decide să nu procedeze la recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate a fi suportate depășesc valoarea care trebuie recuperată sau în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrate și recunoscute în temeiul legislației naționale, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru neregulă. În cazul în care această decizie este luată în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani, în cazul în care acțiunea de recuperare este preluată de instanțele naționale, consecințele financiare ale nerecuperării ar trebui să fie suportate în proporție de 100 % din bugetul comunitar. În raportul de sinteză menționat la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt indicate sumele pentru care statul membru a decis să nu procedeze la recuperare și motivele luării deciziei respective. Aceste sume nu sunt imputate statelor membre în cauză și, în consecință, sunt suportate din bugetul comunitar. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, în temeiul articolului 32 alineatul (8) din regulamentul menționat anterior.

(10)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cu excepția agențiilor de plată menționate la articolul 2, prin prezenta decizie se închid conturile agențiilor de plată ale statelor membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), aferente exercițiului financiar 2008.

În anexa I sunt stabilite sumele de recuperat de la fiecare stat membru sau de plătit acestuia, în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv cele care rezultă din aplicarea articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 2

Pentru exercițiul financiar 2008, conturile agențiilor de plată din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de FEGA, stabilite în anexa II, sunt disociate de prezenta decizie și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere de conturi.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008

Suma de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia

SM

 

2008 – Cheltuieli/Venituri alocate agențiilor de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri și suspendări pentru întregul exercițiu financiar (1)

Reduceri în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005

Total cuprinzând reducerile și suspendările

Plăți efectuate către statul membru pentru exercițiul financiar

Sumă de recuperat de la statul membru (–) sau de plătit acestuia (+) (2)

închise

disociate

= cheltuieli/venituri alocate declarate în declarația anuală

= totalul cheltuielilor/veniturilor alocate în declarațiile lunare

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


SM

 

Cheltuieli (3)

Venituri alocate (3)

Fondul pentru zahăr

Articolul 32 (= e)

Total (= h)

Cheltuieli (4)

Venituri alocate (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Reducerile și suspendările sunt cele luate în considerare în sistemul de plată, la care se adaugă, în special, corecțiile pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite pentru august, septembrie și octombrie 2008.

(2)  Pentru calcularea sumei de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia, suma luată în calcul este totalul declarației anuale pentru cheltuielile închise (coloana a) sau totalul declarațiilor lunare pentru cheltuielile disociate (coloana b).

Cursul de schimb aplicabil: Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

(3)  Dacă partea veniturilor alocate este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 07 01 06.

(4)  Dacă partea veniturilor alocate din Fondul pentru zahăr este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 02 16 02.

Notă: Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


ANEXA II

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008 – FEGA

Agenții de plată ale căror conturi sunt disociate și vor face obiectul unei decizii de închidere ulterioare

Stat membru

Agenție de plată

Belgia

ALV

Germania

Baden-Württemberg

Grecia

OPEKEPE

Italia

ARBEA

Malta

MRRA

Portugalia

IFAP

România

PIAA


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/50


DECIZIA COMISIEI

din 4 mai 2009

de stabilire, pentru anul de comercializare 2009/2010, a valorilor ajutorului de diversificare și ajutorului suplimentar de diversificare care se acordă în cadrul regimului temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitate

[notificată cu numărul C(2009) 3158]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2009/368/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 968/2006 al Comisiei din 27 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană (2), în special articolul 13 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să stabilească sumele atribuite fiecărui stat membru în cauză pentru ajutorul de diversificare prevăzut la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 și pentru ajutorul suplimentar de diversificare prevăzut la articolul 7 din regulamentul menționat anterior.

(2)

Valorile ajutorului de diversificare și ale ajutorului suplimentar de diversificare se calculează pe baza numărului de tone din cota de zahăr la care se renunță în statul membru în cauză în cursul anului de comercializare 2009/2010, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 968/2006,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Valorile, per stat membru în cauză, ale ajutorului de diversificare și ale ajutorului suplimentar de diversificare, prevăzute la articolele 6 și, respectiv, 7 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006, fixate în funcție de cotele la care se renunță în cursul anului de comercializare 2009/2010, sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 4 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 42.

(2)  JO L 176, 30.6.2006, p. 32.


ANEXĂ

Valorile, per stat membru, ale ajutorului de diversificare și ale ajutorului suplimentar de diversificare, pentru anul de comercializare 2009/2010

(EUR)

Stat membru

Ajutor de diversificare

Ajutor suplimentar de diversificare

Spania

10 304 268,00

23 197 020,93


Rectificări

5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/51


Rectificare la Directiva 2008/113/CE a Comisiei din 8 decembrie 2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii mai multor microorganisme ca substanțe active

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 330 din 9 decembrie 2008 )

La pagina 14, în anexă, rândul 213, în coloana „Denumire comună, numere de identificare”:

în loc de:

„T11”,

se va citi:

„T25”.

La pagina 14, în anexă, rândul 213, în coloana „Dispoziții specifice”:

în loc de:

„T11”,

se va citi:

„T25”.


5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/51


Rectificare la Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietăți

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162 din 21 iunie 2008 )

La pagina 13, în titlu:

în loc de:

„Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea generică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietăți”,

se va citi:

„Directiva 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale și a varietăților agricole adaptate natural la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziunea genetică și pentru comercializarea semințelor și cartofilor de sămânță ale acestor soiuri locale și varietăți”.