ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.110.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 110

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
1 mai 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 358/2009 al Comisiei din 30 aprilie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 359/2009 al Comisiei din 30 aprilie 2009 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 360/2009 al Comisiei din 30 aprilie 2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2009

27

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (versiune codificată) ( 1 )

30

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/357/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 aprilie 2009 de modificare a Deciziei 2007/134/CE de înființare a Consiliului European pentru Cercetare ( 1 )

37

 

 

2009/358/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2009 privind armonizarea și transmiterea periodică a informațiilor și chestionarul prevăzute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) și la articolul 18 din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive [notificată cu numărul C(2009) 3011]

39

 

 

2009/359/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a definiției deșeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive [notificată cu numărul C(2009) 3012]

46

 

 

2009/360/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive [notificată cu numărul C(2009) 3013]

48

 

 

2009/361/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2009 de autorizare a ajutoarelor acordate de Finlanda în sectorul semințelor și al semințelor de cereale pentru anul de recoltare 2009 [notificată cu numărul C(2009) 3078]

52

 

 

2009/362/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2009 de autorizare a introducerii pe piață a licopenului ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 3149]

54

 

 

2009/363/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2009 de modificare a Deciziei 2002/253/CE de stabilire a definițiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 3517]  ( 1 )

58

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2009/349/PESC Consiliului din 27 aprilie 2009 de punere în aplicare a Poziției comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (JO L 106, 28.4.2009)

60

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 358/2009 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,6

TN

139,0

TR

120,1

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,3

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,2

ZZ

156,5

0805 10 20

EG

45,0

IL

55,9

MA

49,7

TN

53,5

TR

54,0

US

51,9

ZZ

51,7

0805 50 10

TR

55,3

ZA

56,7

ZZ

56,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

73,4

CA

114,7

CL

86,5

CN

96,9

MK

33,9

NZ

117,2

US

127,7

UY

71,7

ZA

79,5

ZZ

88,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 359/2009 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (2),

după consultarea Grupului de analiză științifică,

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 prevede posibilitatea impunerii de restricții de către Comisie în privința introducerii în Comunitate a anumitor specii, în conformitate cu condițiile prevăzute la literele (a)-(d). De asemenea, măsuri de implementare a acestor restricții au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2).

(2)

O listă cu speciile pentru care introducerea în Comunitate este suspendată a fost stabilită în Regulamentul (CE) nr. 811/2008 al Comisiei din 13 august 2008 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii ale faunei și florei sălbatice (3).

(3)

Pe baza unor informații recente, Grupul de analiză științifică a ajuns la concluzia că starea de conservare a anumitor specii dintre cele enumerate în anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 va fi grav periclitată în cazul în care nu se suspendă introducerea acestora în Comunitate din anumite țări de origine. În consecință, ar trebui suspendată introducerea în Comunitate a următoarelor specii:

Psittacus erithacus din Guineea Ecuatorială;

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi și Furcifer nicosiai din Madagascar;

Chamaeleo camerunensis din Camerun;

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo și Phelsuma masohoala din Madagascar.

(4)

De asemenea, pe baza celor mai recente informații disponibile, Grupul de analiză științifică a ajuns la concluzia că nu se mai justifică suspendarea introducerii în Comunitate a următoarelor specii:

Lynx lynx din Republica Moldova și Ucraina;

Lama guanicoe (cunoscută acum ca Lama glama guanicoe) din Argentina;

Hippopotamus amphibius din Rwanda;

Aratinga erythrogenys din Peru;

Dendrobates auratus și Dendrobates pumilio din Nicaragua;

Dendrobates tinctorius din Surinam;

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida și Blastomussa wellsi din Fiji;

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (cu excepția Acanthastrea hemprichii) și Cynarina lacrymalis din Tonga.

(5)

Au fost consultate toate țările de origine ale speciilor care fac obiectul unor noi restricții privind introducerea în Comunitate în temeiul prezentului regulament.

(6)

Ar trebui corectate unele inconsecvențe între anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) și denumirile științifice din referințele de nomenclatură pentru animale, adoptate în cadrul celei de-a 14-a sesiuni a Conferinței părților la CITES.

(7)

În consecință, lista speciilor a căror introducere în Comunitate se suspendă ar trebui modificată, iar Regulamentul (CE) nr. 811/2008 ar trebui să fie înlocuit, din motive de claritate.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sub rezerva dispozițiilor articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile de faună și floră sălbatică enumerate în anexa la prezentul regulament se suspendă.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 811/2008 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 219, 14.8.2008, p. 17.


ANEXĂ

Exemplare din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 a căror introducere în Comunitate se suspendă

Specia

Surse

Exemplare

Țări de origine

Literă din articolul 4 alineatul (6):

FAUNĂ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Uzbekistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Kazahstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Belarus, Kârgâzstan, Turcia

a

Felidae

Lynx lynx

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Azerbaidjan

a

Ursidae

Ursus arctos

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Canada (Columbia Britanică)

a

Ursus thibetanus

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Rusia

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Sălbatice

Toate

Ecuador, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

Sălbatice

Toate

Armenia, Bahrain, Irak, Mauritania, Tadjikistan

a


Exemplare din speciile incluse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 a căror introducere în Comunitate se suspendă

Specia

Surse

Exemplare

Țări de origine

Literă din articolul 4 alineatul (6):

FAUNĂ

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Sălbatice

Toate

Uzbekistan

b

Saiga borealis

Sălbatice

Toate

Rusia

b

Saiga tatarica

Sălbatice

Toate

Kazahstan, Rusia

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Sălbatice

Toate

Uzbekistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonim – Choeropsis liberiensis)

Sălbatice

Toate

Côte d’Ivoire, Guineea, Guineea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Sălbatice

Toate

China

b

Moschus berezovskii

Sălbatice

Toate

China

b

Moschus chrysogaster

Sălbatice

Toate

China

b

Moschus fuscus

Sălbatice

Toate

China

b

Moschus moschiferus

Sălbatice

Toate

China, Rusia

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Sălbatice

Toate

Bolivia, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Eupleres goudotii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Fossa fossana

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Sălbatice

Toate

Chile

b

Leopardus pajeros

Sălbatice

Toate

Chile

b

Leptailurus serval

Sălbatice

Toate

Algeria

b

Panthera leo

Sălbatice

Toate

Etiopia

b

Prionailurus bengalensis

Sălbatice

Toate

China (Macao)

b

Profelis aurata

Sălbatice

Toate

Togo

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Sălbatice

Toate

Groenlanda

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Sălbatice

Toate

Brunei, China, Indonezia, Malaysia, Thailanda

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Sălbatice

Toate

Indonezia, Papua-Noua Guinee

b

Zaglossus bruijni

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Sălbatice

Toate

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Sălbatice

Toate

Belize, Uruguay

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Sălbatice

Toate

Toate

b

Alouatta macconnelli

Sălbatice

Toate

Trinidad și Tobago

b

Ateles belzebuth

Sălbatice

Toate

Toate

b

Ateles fusciceps

Sălbatice

Toate

Toate

b

Ateles geoffroyi

Sălbatice

Toate

Toate

b

Ateles hybridus

Sălbatice

Toate

Toate

b

Ateles paniscus

Sălbatice

Toate

Peru

b

Lagothrix cana

Sălbatice

Toate

Toate

b

Lagothrix lagotricha

Sălbatice

Toate

Toate

b

Lagothrix lugens

Sălbatice

Toate

Toate

b

Lagothrix poeppigii

Sălbatice

Toate

Toate

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sinonim – C. jacchus geoffroyi)

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Cebus capucinus

Sălbatice

Toate

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Sălbatice

Toate

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Sălbatice

Toate

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Sălbatice

Toate

Republica Centrafricană

b

Cercopithecus dryas (inclusiv C. salongo)

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Sălbatice

Toate

Toate

b

Cercopithecus erythrotis

Sălbatice

Toate

Toate

b

Cercopithecus hamlyni

Sălbatice

Toate

Toate

b

Cercopithecus mona

Sălbatice

Toate

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Sălbatice

Toate

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea Ecuatorială, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (sinonim – C. lhoesti preussi)

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea Ecuatorială, Nigeria

b

Colobus polykomos

Sălbatice

Toate

Côte d’Ivoire

b

Colobus vellerosus

Sălbatice

Toate

Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (sinonim – Cercocebus albigena)

Sălbatice

Toate

Nigeria

b

Macaca arctoides

Sălbatice

Toate

India, Malaysia, Thailanda

b

Macaca assamensis

Sălbatice

Toate

Nepal

b

Macaca cyclopis

Sălbatice

Toate

Toate

b

Macaca fascicularis

Sălbatice

Toate

Bangladesh, India

b

Macaca leonina

Sălbatice

Toate

China

b

Macaca maura

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Macaca nigra

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Macaca nigrescens

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Macaca ochreata

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Macaca pagensis

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Macaca sylvanus

Sălbatice

Toate

Algeria, Maroc

b

Papio anubis

Sălbatice

Toate

Libia

b

Papio papio

Sălbatice

Toate

Guineea-Bissau

b

Piliocolobus badius (sinonim – Colobus badius)

Sălbatice

Toate

Toate

b

Procolobus verus (sinonim – Colobus verus)

Sălbatice

Toate

Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (sinonim – Presbytis phayrei)

Sălbatice

Toate

Cambodgia, China, India

b

Trachypithecus vetulus (sinonim – Presbytis senex)

Sălbatice

Toate

Sri Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (sinonim – Galago elegantulus pallidus)

Sălbatice

Toate

Nigeria

b

Galago demidoff (sinonim – Galago demidovii)

Sălbatice

Toate

Burkina Faso, Republica Centrafricană

b

Galago granti

Sălbatice

Toate

Malawi

b

Galago matschiei (sinonim – G. inustus)

Sălbatice

Toate

Rwanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Sălbatice

Toate

Republica Centrafricană, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Sălbatice

Toate

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Sălbatice

Toate

Cambodgia, Laos

b

Perodicticus potto

Sălbatice

Toate

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Sălbatice

Toate

Brazilia, Guyana

b

Chiropotes israelita

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Chiropotes satanas

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Chiropotes utahickae

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Pithecia pithecia

Sălbatice

Toate

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Sălbatice

Toate

Singapore

b

Ratufa bicolor

Sălbatice

Toate

China

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Oxyura jamaicensis

Toate

Vii

Toate

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Sălbatice

Toate

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Sălbatice

Toate

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Sălbatice

Toate

Tanzania, Zambia

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Goura scheepmakeri

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Goura victoria

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Sălbatice

Toate

Thailanda

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Sălbatice

Toate

Mozambic

b

Tauraco fischeri

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Tauraco porphyreolopha

Sălbatice

Toate

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Sălbatice

Toate

Papua-Noua Guinee

b

Accipiter erythropus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Accipiter gundlachi

Sălbatice

Toate

Cuba

b

Accipiter imitator

Sălbatice

Toate

Papua-Noua Guinee, Insulele Solomon

b

Accipiter melanoleucus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Accipiter ovampensis

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Aquila rapax

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Aviceda cuculoides

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Buteo albonotatus

Sălbatice

Toate

Peru

b

Buteo galapagoensis

Sălbatice

Toate

Ecuador

b

Buteo platypterus

Sălbatice

Toate

Peru

b

Buteo ridgwayi

Sălbatice

Toate

Republica Dominicană, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Sălbatice

Toate

Australia

b

Gyps africanus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Gyps bengalensis

Sălbatice

Toate

Toate

b

Gyps coprotheres

Sălbatice

Toate

Mozambic, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Sălbatice

Toate

Toate

b

Gyps rueppellii

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Gyps tenuirostris

Sălbatice

Toate

Toate

b

Harpyopsis novaeguineae

Sălbatice

Toate

Indonezia, Papua-Noua Guinee

b

Hieraaetus ayresii

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Sălbatice

Toate

Guineea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Lophaetus occipitalis

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Lophoictinia isura

Sălbatice

Toate

Australia

b

Macheiramphus alcinus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Polemaetus bellicosus

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea, Togo

b

Spizaetus africanus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Spizaetus bartelsi

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Stephanoaetus coronatus

Sălbatice

Toate

Côte d’Ivoire, Guineea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Torgos tracheliotus

Sălbatice

Toate

Camerun, Sudan

b

Trigonoceps occipitalis

Sălbatice

Toate

Côte d’Ivoire, Guineea

b

Urotriorchis macrourus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Falconidae

Falco chicquera

Sălbatice

Toate

Guineea, Togo

b

Falco deiroleucus

Sălbatice

Toate

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Sălbatice

Toate

Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambic, Africa de Sud, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Sălbatice

Toate

Australia, Papua-Noua Guinee

b

Micrastur plumbeus

Sălbatice

Toate

Columbia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Sălbatice

Toate

Indonezia, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Sălbatice

Toate

Sudan

b

Balearica pavonina

Sălbatice

Toate

Guineea, Mali

b

Balearica regulorum

Sălbatice

Toate

Angola, Botswana, Burundi, Republica Democratică Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Rwanda, Africa de Sud, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

Sălbatice

Toate

Africa de Sud, Tanzania

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Sălbatice

Toate

Toate (cu excepția Vietnamului)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Sălbatice

Toate

Malaysia

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Sălbatice

Toate

Fiji

b

Charmosyna diadema

Sălbatice

Toate

Toate

b

Lorius domicella

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Trichoglossus johnstoniae

Sălbatice

Toate

Filipine

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

 

De crescătorie

Toate

Mozambic

b

Agapornis lilianae

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Sălbatice

Toate

Toate

b

Agapornis pullarius

Sălbatice

Toate

Angola, Republica Democratică Congo, Côte d’Ivoire, Guineea, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Amazona agilis

Sălbatice

Toate

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Sălbatice

Toate

Ecuador

b

Amazona collaria

Sălbatice

Toate

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Sălbatice

Toate

Venezuela

b

Amazona xanthops

Sălbatice

Toate

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloropterus

Sălbatice

Toate

Argentina, Panama

b

Ara severus

Sălbatice

Toate

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Sălbatice

Toate

Uruguay

b

Aratinga aurea

Sălbatice

Toate

Argentina

b

Aratinga auricapillus

Sălbatice

Toate

Toate

b

Aratinga euops

Sălbatice

Toate

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Sălbatice

Toate

Columbia

b

Coracopsis vasa

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Cyanoliseus patagonus

Sălbatice

Toate

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Sălbatice

Toate

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Forpus xanthops

Sălbatice

Toate

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Sălbatice

Toate

Toate

b

Hapalopsittaca fuertesi

Sălbatice

Toate

Columbia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Sălbatice

Toate

Toate

b

Leptosittaca branickii

Sălbatice

Toate

Toate

b

Nannopsittaca panychlora

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Pionus chalcopterus

Sălbatice

Toate

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Sălbatice

Toate

Camerun, Côte d’Ivoire, Congo, Guineea

b

Poicephalus meyeri

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Sălbatice

Toate

Botswana, Republica Democratică Congo, Côte d’Ivoire, Gambia, Guineea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Africa de Sud, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Sălbatice

Toate

Australia

b

Prioniturus luconensis

Sălbatice

Toate

Filipine

b

Psittacula alexandri

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Psittacula finschii

Sălbatice

Toate

Bangladesh, Cambodgia

b

Psittacula roseata

Sălbatice

Toate

China

b

Psittacus erithacus

Sălbatice

Toate

Benin, Burundi, Guineea Ecuatorială, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Sălbatice

Toate

Guineea, Guineea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Sălbatice

Toate

Toate

b

Pyrrhura albipectus

Sălbatice

Toate

Ecuador

b

Pyrrhura caeruleiceps

Sălbatice

Toate

Columbia

b

Pyrrhura calliptera

Sălbatice

Toate

Columbia

b

Pyrrhura leucotis

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Pyrrhura orcesi

Sălbatice

Toate

Ecuador

b

Pyrrhura pfrimeri

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Pyrrhura subandina

Sălbatice

Toate

Columbia

b

Pyrrhura viridicata

Sălbatice

Toate

Columbia

b

Tanygnathus gramineus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Touit melanonotus

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Touit surdus

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Triclaria malachitacea

Sălbatice

Toate

Argentina, Brazilia

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Bubo blakistoni

Sălbatice

Toate

China, Japonia, Rusia

b

Bubo lacteus

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Bubo philippensis

Sălbatice

Toate

Filipine

b

Bubo poensis

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Bubo vosseleri

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Glaucidium capense

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea

b

Ketupa ketupu

Sălbatice

Toate

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Sălbatice

Toate

Papua-Noua Guinee, Insulele Solomon

b

Ninox affinis

Sălbatice

Toate

India

b

Ninox rudolfi

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Otus angelinae

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Otus capnodes

Sălbatice

Toate

Comore

b

Otus fuliginosus

Sălbatice

Toate

Filipine

b

Otus insularis

Sălbatice

Toate

Seychelles

b

Otus longicornis

Sălbatice

Toate

Filipine

b

Otus mindorensis

Sălbatice

Toate

Filipine

b

Otus mirus

Sălbatice

Toate

Filipine

b

Otus pauliani

Sălbatice

Toate

Comore

b

Otus roboratus

Sălbatice

Toate

Peru

b

Pseudoscops clamator

Sălbatice

Toate

Peru

b

Ptilopsis leucotis

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Pulsatrix melanota

Sălbatice

Toate

Peru

b

Scotopelia bouvieri

Sălbatice

Toate

Camerun

b

Scotopelia peli

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Scotopelia ussheri

Sălbatice

Toate

Côte d’Ivoire, Ghana, Guineea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Sălbatice

Toate

China

b

Strix woodfordii

Sălbatice

Toate

Guineea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo

b

Tyto aurantia

Sălbatice

Toate

Papua-Noua Guinee

b

Tyto inexspectata

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Tyto manusi

Sălbatice

Toate

Papua-Noua Guinee

b

Tyto nigrobrunnea

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Tyto sororcula

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Sălbatice

Toate

El Salvador, Guatemala, Mexic

b

Palaeosuchus trigonatus

Sălbatice

Toate

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Sursa „F” (1)

Toate

Egipt

b

Uromastyx dispar

Sălbatice

Toate

Algeria, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Sălbatice

Toate

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma andringitraensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma boettgeri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma brevicornis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma capuroni

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma cucullata

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma fallax

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma furcifer

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma gallus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma gastrotaenia

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma glawi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma globifer

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma guibei

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma guillaumeti

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma hilleniusi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma linota

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma malthe

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma marojezensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma nasuta

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma oshaughnessyi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma parsonii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma peyrierasi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma tsaratananensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma vatosoa

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Calumma vencesi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Chamaeleo camerunensis

Sălbatice

Toate

Camerun

b

Chamaeleo deremensis

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Sălbatice

Toate

Camerun

b

Chamaeleo ellioti

Sălbatice

Toate

Burundi

b

Chamaeleo feae

Sălbatice

Toate

Guineea Ecuatorială

b

Chamaeleo fuelleborni

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Sălbatice

Toate

Benin

b

 

De crescătorie

Toate

Benin

b

 

De crescătorie

Cu o lungime a corpului mai mare de 8 cm, fără coadă

Togo

b

Chamaeleo montium

Sălbatice

Toate

Camerun

b

Chamaeleo pfefferi

Sălbatice

Toate

Camerun

b

Chamaeleo senegalensis

De crescătorie

Cu o lungime a corpului mai mare de 6 cm, fără coadă

Togo

b

Chamaeleo werneri

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Sălbatice

Toate

Camerun

b

Furcifer angeli

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer antimena

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer balteatus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer belalandaensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer bifidus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer campani

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer labordi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer minor

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer monoceras

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer nicosiai

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer petteri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer rhinoceratus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer tuzetae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Furcifer willsii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Sălbatice

Toate

Mozambic

b

Cordylus tropidosternum

Sălbatice

Toate

Mozambic

b

Cordylus vittifer

Sălbatice

Toate

Mozambic

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma antanosy

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma barbouri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma berghofi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma breviceps

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma comorensis

Sălbatice

Toate

Comore

b

Phelsuma dubia

Sălbatice

Toate

Comore, Madagascar

b

Phelsuma flavigularis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma guttata

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma hielscheri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma klemmeri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma laticauda

Sălbatice

Toate

Comore

b

Phelsuma malamakibo

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma masohoala

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma modesta

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma mutabilis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma pronki

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma pusilla

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma seippi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma serraticauda

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma standingi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Phelsuma v-nigra

Sălbatice

Toate

Comore

b

Uroplatus ebenaui

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus fimbriatus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus guentheri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus henkeli

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus lineatus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus malama

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus phantasticus

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus pietschmanni

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Uroplatus sikorae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Sălbatice

Toate

Guatemala, Mexic

b

Heloderma suspectum

Sălbatice

Toate

Mexic, Statele Unite ale Americii

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Sălbatice

Toate

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Sălbatice

Toate

Ecuador

b

Iguana iguana

Sălbatice

Toate

El Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

b

Varanidae

Varanus bogerti

Sălbatice

Toate

Papua-Noua Guinee

b

Varanus dumerilii

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Varanus exanthematicus

Sălbatice

Toate

Benin, Togo

b

 

De crescătorie

Toate

Benin

b

 

De crescătorie

Cu o lungime de peste 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (sinonim – V. karlschmidti)

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Varanus keithhornei

Sălbatice

Toate

Australia

b

Varanus niloticus

Sălbatice

Toate

Benin, Burundi, Mozambic, Togo

b

 

De crescătorie

Toate

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

Sălbatice

Toate

Togo

b

 

De crescătorie

Toate

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Varanus salvadorii

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Varanus salvator

Sălbatice

Toate

China, India, Singapore

b

Varanus telenesetes

Sălbatice

Toate

Papua-Noua Guinee

b

Varanus yemenensis

Sălbatice

Toate

Toate

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Sălbatice

Toate

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Sălbatice

Toate

Togo

b

 

De crescătorie

Toate

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Sălbatice

Toate

Brazilia

b

Eunectes murinus

Sălbatice

Toate

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Sălbatice

Toate

Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Sălbatice

Toate

Laos

b

Naja kaouthia

Sălbatice

Toate

Laos

b

Naja siamensis

Sălbatice

Toate

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Morelia boeleni

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Python molurus

Sălbatice

Toate

China

b

Python regius

Sălbatice

Toate

Benin, Guineea

b

Python reticulatus

Sălbatice

Toate

India, Malaysia (peninsulară), Singapore

b

Python sebae

Sălbatice

Toate

Mauritania, Mozambic

b

 

De crescătorie

Toate

Mozambic

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Toate

Vii

Toate

d

Trachemys scripta elegans

Toate

Vii

Toate

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Sălbatice

Toate

Toate

b

Cuora amboinensis

Sălbatice

Toate

Indonezia, Malaysia

b

Cuora galbinifrons

Sălbatice

Toate

China

b

Heosemys spinosa

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Leucocephalon yuwonoi

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Malayemys subtrijuga

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Notochelys platynota

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Siebenrockiella crassicollis

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Peltocephalus dumerilianus

Sălbatice

Toate

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

Sălbatice

Toate

Columbia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Sălbatice

Toate

Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad-Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Sălbatice

Toate

Toate

b

Podocnemis sextuberculata

Sălbatice

Toate

Peru

b

Podocnemis unifilis

Sălbatice

Toate

Surinam

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Sălbatice

Toate

Seychelles

b

Chelonoidis denticulata

Sălbatice

Toate

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Sălbatice

Toate

Pakistan

b

Geochelone platynota

Sălbatice

Toate

Myanmar

b

Geochelone sulcata

De crescătorie

Toate

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

Sălbatice

Toate

Toate

b

Gopherus berlandieri

Sălbatice

Toate

Toate

b

Gopherus polyphemus

Sălbatice

Toate

Statele Unite ale Americii

b

Indotestudo elongata

Sălbatice

Toate

Bangladesh, China, India

b

Indotestudo forstenii

Sălbatice

Toate

Toate

b

Indotestudo travancorica

Sălbatice

Toate

Toate

b

Kinixys belliana

Sălbatice

Toate

Mozambic

b

 

De crescătorie

Toate

Benin

b

Kinixys homeana

Sălbatice

Toate

Benin, Togo

b

 

De crescătorie

Toate

Benin

b

Kinixys spekii

Sălbatice

Toate

Mozambic

b

Manouria emys

Sălbatice

Toate

Bangladesh, India, Indonezia, Myanmar, Thailanda

b

Manouria impressa

Sălbatice

Toate

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo, Mozambic, Uganda, Tanzania

b

 

De crescătorie

Toate

Mozambic, Zambia

b

 

Sursa „F” (1)

Toate

Zambia

b

Testudo horsfieldii

Sălbatice

Toate

China, Kazahstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Chitra chitra

Sălbatice

Toate

Malaysia

b

Pelochelys cantorii

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Sălbatice

Toate

Peru

b

Dendrobates variabilis

Sălbatice

Toate

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

Sălbatice

Toate

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella baroni (sinonim – Phrynomantis maculatus)

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella aff. baroni

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella bernhardi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella cowanii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella crocea

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella expectata

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella haraldmeieri (sinonim – M. madagascariensis haraldmeieri)

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella laevigata

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella madagascariensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella manery

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella milotympanum (sinonim – M. aurantiaca milotympanum)

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella nigricans (sinonim – M. cowani nigricans)

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella pulchra

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Mantella viridis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Ranidae

Conraua goliath

Sălbatice

Toate

Camerun

b

Rana catesbeiana

Toate

Vii

Toate

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Hippocampus comes

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Hippocampus histrix

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Hippocampus kelloggi

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Hippocampus kuda

Sălbatice

Toate

Indonezia, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Sălbatice

Toate

Nicaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

De crescătorie

Toate

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Ornithoptera tithonus

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Ornithoptera urvillianus

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

b

 

De crescătorie

Toate

Insulele Solomon

b

Ornithoptera victoriae

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

b

 

De crescătorie

Toate

Insulele Solomon

b

Troides andromache

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

 

De crescătorie

Toate

Indonezia

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Sălbatice

Toate

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Sălbatice

Toate

Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Sălbatice

Toate

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Sălbatice

Toate

Fiji, Noua Caledonie, Filipine, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Sălbatice

Toate

Fiji, Indonezia, Insulele Marshall, Micronezia, Palau, Papua-Noua Guinee, Insulele Solomon, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Sălbatice

Toate

Micronezia, Fiji, Insulele Marshall, Mozambic, Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

Sălbatice

Toate

Mozambic

b

Tridacna squamosa

Sălbatice

Toate

Fiji, Mozambic, Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Sălbatice

Toate

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Sălbatice

Toate

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Sălbatice

Toate

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Catalaphyllia jardinei

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

b

Euphyllia cristata

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Euphyllia divisa

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Euphyllia fimbriata

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Plerogyra spp.

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Faviidae

Favites halicora

Sălbatice

Toate

Tonga

b

Platygyra sinensis

Sălbatice

Toate

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Sălbatice

Toate

Tonga

b

Blastomussa spp.

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Cynarina lacrymalis

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Scolymia vitiensis

Sălbatice

Toate

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Sălbatice

Toate

Indonezia

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Sălbatice

Toate

Fiji

b

Trachyphyllia geoffroyi

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

b

FLORĂ

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Sălbatice

Toate

Bosnia și Herțegovina, Elveția, Ucraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Pachypodium rosulatum

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Sălbatice

Toate

Madagascar, Mozambic, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia banae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia berorohae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia bongolavensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia bulbispina

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia duranii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia fiananantsoae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia guillauminiana

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia iharanae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia kondoi

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia labatii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia lophogona

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia millotii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia neohumbertii

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia pachypodoides

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia razafindratsirae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Euphorbia waringiae

Sălbatice

Toate

Madagascar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Sălbatice

Toate

Elveția, Turcia

b

Barlia robertiana

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Cephalanthera rubra

Sălbatice

Toate

Norvegia

b

Cypripedium japonicum

Sălbatice

Toate

China, Coreea de Nord, Japonia, Coreea de Sud

b

Cypripedium macranthos

Sălbatice

Toate

Coreea de Sud, Rusia

b

Cypripedium margaritaceum

Sălbatice

Toate

China

b

Cypripedium micranthum

Sălbatice

Toate

China

b

Dactylorhiza latifolia

Sălbatice

Toate

Norvegia

b

Dactylorhiza romana

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Dactylorhiza russowii

Sălbatice

Toate

Norvegia

b

Dactylorhiza traunsteineri

Sălbatice

Toate

Liechtenstein

b

Dendrobium bellatulum

Sălbatice

Toate

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

Sălbatice

Toate

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

Sălbatice

Toate

Elveția

b

Nigritella nigra

Sălbatice

Toate

Norvegia

b

Ophrys holoserica

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Ophrys insectifera

Sălbatice

Toate

Liechtenstein, Norvegia

b

Ophrys pallida

Sălbatice

Toate

Algeria

b

Ophrys sphegodes

Sălbatice

Toate

Elveția

b

Ophrys tenthredinifera

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Ophrys umbilicata

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Orchis coriophora

Sălbatice

Toate

Rusia, Elveția

b

Orchis italica

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Orchis laxiflora

Sălbatice

Toate

Elveția

b

Orchis mascula

Sălbatice/De crescătorie

Toate

Albania

b

Orchis morio

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Orchis pallens

Sălbatice

Toate

Rusia

b

Orchis provincialis

Sălbatice

Toate

Elveția

b

Orchis punctulata

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Orchis purpurea

Sălbatice

Toate

Elveția, Turcia

b

Orchis simia

Sălbatice

Toate

Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Elveția, Turcia

b

Orchis tridentata

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Orchis ustulata

Sălbatice

Toate

Rusia

b

Phalaenopsis parishii

Sălbatice

Toate

Vietnam

b

Serapias cordigera

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Serapias parviflora

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Serapias vomeracea

Sălbatice

Toate

Elveția, Turcia

b

Spiranthes spiralis

Sălbatice

Toate

Liechtenstein, Elveția

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Cyclamen mirabile

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Cyclamen pseudibericum

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Cyclamen trochopteranthum

Sălbatice

Toate

Turcia

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Sălbatice

Toate

Madagascar, Mozambic, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Sălbatice

Toate

Madagascar, Mozambic, Vietnam

b


(1)  Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile specificate în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și derivate din acestea.


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/27


REGULAMENTUL (CE) NR. 360/2009 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 mai 2009, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 mai 2009, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 mai 2009

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

37,15

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

18,95

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

18,95

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

37,15


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

16.4.2009-29.4.2009

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

197,12

113,72

Prețul FOB USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Primă pentru Golf

14,13

Primă pentru Marile Lacuri

12,66

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

15,22 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

15,98 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


DIRECTIVE

1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/30


DIRECTIVA 2009/22/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2009

privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 98/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de coerență, să se codifice directiva menționată.

(2)

Anumite directive, incluse în lista din anexa I la prezenta directivă, stabilesc norme privind protecția intereselor consumatorilor.

(3)

Mecanismele actuale, disponibile atât la nivel național, cât și comunitar, având drept scop să asigure respectarea directivelor menționate, nu permit întotdeauna să se pună capăt, în timp util, încălcărilor care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor. Prin interese colective se înțelege acele interese care nu reprezintă doar cumularea intereselor persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii prin încălcarea legii. Aceasta nu aduce atingere acțiunilor în justiție individuale, introduse de persoane care au fost prejudiciate de încălcarea legii.

(4)

În ceea ce privește obiectivul de a determina încetarea practicilor care sunt ilegale, în temeiul dispozițiilor de drept intern aplicabile, eficacitatea măsurilor de drept intern care transpun directivele menționate, inclusiv a măsurilor de protecție care depășesc nivelul cerut de directivele menționate, cu condiția să fie compatibile cu tratatul și să fie permise de respectivele directive, poate fi redusă, în cazul în care respectivele practici produc efecte într-un alt stat membru decât acela în care își au originea.

(5)

Aceste dificultăți pot afecta buna funcționare a pieței interne, acestea având drept consecință faptul că este suficientă mutarea locului de origine al unei practici ilegale într-o altă țară pentru a evita orice formă de aplicare a legii. Acest lucru constituie o denaturare a concurenței.

(6)

Respectivele dificultăți pot diminua încrederea consumatorului în piața internă și pot limita raza de acțiune a organizațiilor reprezentând interesele colective ale consumatorilor sau ale organismelor publice independente, responsabile de protecția intereselor colective ale consumatorilor, prejudiciate de practicile care încalcă dreptul comunitar.

(7)

Practicile respective se extind adesea dincolo de frontierele dintre statele membre. Este nevoie urgentă de un grad de armonizare a dispozițiilor de drept intern menite să impună încetarea practicilor ilegale menționate anterior, indiferent de statul membru în care acestea și-au produs efectele. În ce privește jurisdicția, acest lucru nu aduce atingere normelor de drept internațional privat și convențiilor în vigoare între statele membre, respectând în același timp obligațiile generale ale statelor membre care decurg din tratat, în special cele privind buna funcționare a pieței interne.

(8)

Obiectivul acțiunii propuse poate fi atins numai de către Comunitate. Este, prin urmare, de datoria Comunității să acționeze în acest sens.

(9)

Articolul 5 alineatul (3) din tratat obligă Comunitatea să nu facă mai mult decât este necesar pentru a îndeplini obiectivele tratatului. În conformitate cu articolul menționat, particularitățile ordinilor juridice interne trebuie luate în considerare în măsura posibilului, lăsând statelor membre libertatea de a alege între diferite opțiuni cu efect echivalent. Instanțele judecătorești sau autoritățile administrative competente să decidă cu privire la procedurile menționate în prezenta directivă au dreptul să examineze efectele deciziilor anterioare.

(10)

Una dintre opțiuni ar trebui să fie aceea de a solicita unuia sau mai multor organisme publice independente, responsabile în special de protecția intereselor colective ale consumatorilor, să-și exercite dreptul de a introduce o acțiune în justiție, prevăzut de prezenta directivă. Altă opțiune ar trebui să asigure exercitarea respectivului drept de către organizațiile al căror scop este protejarea intereselor colective ale consumatorilor, în conformitate cu criteriile stabilite de legislația internă.

(11)

Statele membre ar trebui să poată alege una dintre aceste două opțiuni sau să le cumuleze prin desemnarea, la nivel național, a organismelor și/sau a organizațiilor calificate în sensul prezentei directive.

(12)

În scopul combaterii încălcărilor intracomunitare, acestor organisme și/sau organizații ar trebui să li se aplice principiul recunoașterii reciproce. Statele membre ar trebui ca, la cererea entităților lor naționale, să comunice Comisiei denumirea și obiectul de activitate al entităților lor naționale calificate să introducă o acțiune în justiție în țara lor, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

(13)

Este datoria Comisiei să asigure publicarea listei acestor entități calificate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Până la publicarea unei declarații contrare, se presupune că o entitate calificată are capacitate procesuală în cazul în care denumirea sa este inclusă pe lista respectivă.

(14)

Statele membre ar trebui să poată solicita o consultare prealabilă la inițiativa părții care intenționează să introducă o acțiune în încetare pentru a se acorda pârâtului posibilitatea de a înceta încălcarea adusă în discuție. Statele membre ar trebui să poată cere ca această consultare prealabilă să aibă loc împreună cu un organism public independent, desemnat de respectivele state membre.

(15)

În cazul în care statele membre au stabilit că ar trebui să existe o consultare prealabilă, ar trebui să fie prevăzut un termen de două săptămâni de la primirea cererii pentru consultare, după expirarea căruia, în cazul în care nu se produce încetarea încălcării, solicitantul să poată sesiza de îndată instanța competentă sau autoritatea administrativă competentă.

(16)

Este necesar să se întocmească un raport de către Comisie privind aplicarea prezentei directive, în special cu privire la domeniul său de aplicare și la modul de desfășurare al consultării prealabile.

(17)

Aplicarea prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor comunitare în domeniul concurenței.

(18)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Scopul prezentei directive este de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la acțiunile în încetare menționate la articolul 2, vizând protejarea intereselor colective ale consumatorilor incluse în directivele enumerate în anexa I, în vederea asigurării unei bune funcționări a pieței interne.

(2)   În sensul prezentei directive, o încălcare reprezintă orice act contrar directivelor enumerate în anexa I, astfel cum au fost transpuse în legislația internă a statelor membre, care prejudiciază interesele colective menționate la alineatul (1).

Articolul 2

Acțiuni în încetare

(1)   Statele membre desemnează instanțele judecătorești sau autoritățile administrative competente să decidă asupra acțiunilor introduse de entitățile calificate în sensul articolului 3, vizând:

(a)

încetarea sau interzicerea oricărei încălcări, cu toată diligența necesară și, după caz, în cadrul unei proceduri de urgență;

(b)

după caz, măsuri precum publicarea integrală sau parțială a deciziei, într-o formă adecvată, și/sau publicarea unei declarații de rectificare, în vederea eliminării efectelor persistente ale încălcării;

(c)

în măsura în care sistemul juridic al statului membru în cauză permite acest lucru, condamnarea pârâtului găsit vinovat, în cazul neexecutării deciziei în termenul stabilit de instanțele judecătorești sau autoritățile administrative, la plata către stat sau către orice beneficiar desemnat a unei sume fixe pentru fiecare zi de întârziere sau a unei alte sume prevăzute de legislația internă, cu scopul de a se asigura executarea deciziilor.

(2)   Prezenta directivă nu aduce atingere normelor de drept internațional privat privind dreptul aplicabil, care este, în mod normal, fie cel al statului membru unde încălcarea își are originea, fie al statului membru în care încălcarea își produce efectele.

Articolul 3

Entități calificate pentru a introduce o acțiune în justiție

În sensul prezentei directive, „entitate calificată” reprezintă orice organism sau organizație care, fiind constituită în mod adecvat, în conformitate cu legislația unui stat membru, are un interes legitim în a asigura respectarea dispozițiilor articolului 1 și, în special:

(a)

unul sau mai multe organisme publice independente, însărcinate în special cu protejarea intereselor menționate la articolul 1, în statele membre în care există asemenea organisme; și/sau

(b)

organizațiile al căror scop este protejarea intereselor menționate la articolul 1, în conformitate cu criteriile prevăzute de legislația internă a acestora.

Articolul 4

Încălcări intracomunitare

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că, în eventualitatea unei încălcări care își are originea în respectivul stat membru, orice entitate calificată dintr-un alt stat membru în care interesele protejate de acea entitate calificată sunt prejudiciate de încălcare poate sesiza instanța judecătorească sau autoritatea administrativă menționată la articolul 2, la prezentarea listei prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. Instanțele judecătorești sau autoritățile administrative acceptă această listă ca dovadă a capacității procesuale a entității calificate, fără a aduce atingere dreptului lor de a examina dacă scopul entității calificate justifică introducerea unei acțiuni în justiție într-un anumit caz.

(2)   În sensul încălcărilor intracomunitare și fără a aduce atingere drepturilor acordate altor entități în temeiul legislației interne, statele membre comunică Comisiei, la cererea entităților calificate, faptul că respectivele entități sunt calificate să introducă o acțiune în justiție în temeiul articolului 2. Statele membre informează Comisia cu privire la denumirea și scopul acestor entități calificate.

(3)   Comisia întocmește o listă a entităților calificate, menționate la alineatul (2), cu specificarea scopului acestora. Lista este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; modificările aduse listei se publică fără întârziere, iar lista actualizată este publicată la intervale de 6 luni.

Articolul 5

Consultarea prealabilă

(1)   Statele membre pot introduce sau menține în vigoare dispoziții în conformitate cu care partea care intenționează să introducă o acțiune în încetare poate începe această procedură numai după ce a încercat să determine încetarea încălcării prin consultare fie cu pârâtul, fie atât cu pârâtul, cât și cu o entitate calificată, în sensul articolului 3 litera (a), a statului membru în care este introdusă acțiunea. Statul membru decide dacă partea care intenționează să introducă o acțiune în încetare trebuie să consulte o entitate calificată. În cazul în care încetarea încălcării nu se produce în termen de două săptămâni de la primirea cererii de consultare, partea interesată poate introduce de îndată o acțiune în încetare.

(2)   Normele care reglementează consultarea prealabilă, adoptate de statele membre, sunt notificate Comisiei și sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Rapoarte

(1)   La interval de trei ani și pentru prima dată la 2 iulie 2003, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive.

(2)   În primul raport Comisia examinează în special:

(a)

domeniul de aplicare a prezentei directive în raport cu protejarea intereselor colective ale persoanelor care au o activitate comercială, industrială, artizanală sau o profesie liberală;

(b)

domeniul de aplicare a prezentei directive, determinat în funcție de directivele enumerate în anexa I;

(c)

dacă consultarea prealabilă prevăzută la articolul 5 a contribuit la protejarea eficace a consumatorilor.

După caz, acest raport este însoțit de propuneri în vederea modificării prezentei directive.

Articolul 7

Dispoziții privind o capacitate de acțiune mai extinsă

Prezenta directivă nu împiedică statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții menite să acorde unor entități calificate și oricăror alte persoane interesate o capacitate de acțiune mai extinsă la nivel național.

Articolul 8

Punerea în aplicare

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 9

Abrogarea

Directiva 98/27/CE, astfel cum a fost modificată prin directiva menționată în anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare la 29 decembrie 2009.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 23 aprilie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

P. NEČAS


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 39.

(2)  Avizul Parlamentului European din 19 iunie 2007 (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 73) și Decizia Consiliului din 23 martie 2009.

(3)  JO L 166, 11.6.1998, p. 51.

(4)  A se vedea anexa II partea A.


ANEXA I

LISTA DIRECTIVELOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1  (1)

1.

Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate în afara spațiilor comerciale (JO L 372, 31.12.1985, p. 31).

2.

Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum (JO L 42, 12.2.1987, p. 48) (2).

3.

Directiva 89/552/CEE a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege și acte administrative ale statelor membre cu privire la desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune: articolele 10-21 (JO L 298, 17.10.1989, p. 23).

4.

Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (JO L 158, 23.6.1990, p. 59).

5.

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, p. 29).

6.

Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în cazul contractelor la distanță (JO L 144, 4.6.1997, p. 19).

7.

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (JO L 171, 7.7.1999, p. 12).

8.

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

9.

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman: articolele 86-100 (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).

10.

Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE (JO L 271, 9.10.2002, p. 16).

11.

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori (JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

12.

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe piața internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

13.

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb (JO L 33, 3.2.2009, p. 10).


(1)  Directivele vizate la punctele 5, 7, 10 și 12 conțin dispoziții speciale cu privire la acțiunile în încetare.

(2)  Respectiva directivă este abrogată și înlocuită, de la data de 12 mai 2010, cu Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 9)

Directiva 98/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 166, 11.6.1998, p. 51).

 

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 171, 7.7.1999, p. 12).

Numai în ceea ce privește articolul 10

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Numai în ceea ce privește articolul 18 alineatul (2)

Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 271, 9.10.2002, p. 16).

Numai în ceea ce privește articolul 19

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 149, 11.6.2005, p. 22).

Numai în ceea ce privește articolul 16 alineatul (1)

Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

Numai în ceea ce privește articolul 42

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul național și de aplicare

(menționate la articolul 9)

Directiva

Data-limită de transpunere

Data de aplicare

98/27/CE

1 ianuarie 2001

1999/44/CE

1 ianuarie 2002

2000/31/CE

16 ianuarie 2002

2002/65/CE

9 octombrie 2004

2005/29/CE

12 iunie 2007

12 decembrie 2007

2006/123/CE

28 decembrie 2009


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 98/27/CE

Prezenta directivă

Articolele 1-5

Articolele 1-5

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf prima liniuță

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf a treia liniuță

Articolul 6 alineatul (2) primul paragraf litera (c)

Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Anexa

Anexa I

Anexa II

Anexa III


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/37


DECIZIA COMISIEI

din 27 aprilie 2009

de modificare a Deciziei 2007/134/CE de înființare a Consiliului European pentru Cercetare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/357/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (1), în special articolele 2 și 3,

având în vedere Decizia 2006/972/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Idei” de punere în aplicare a celui de al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (2), în special articolul 4 alineatele (2) și (3),

întrucât:

(1)

În cel de al șaptelea program-cadru, programul specific „Idei” are obiectivul de a sprijini cercetarea de frontieră întreprinsă la inițiativa cercetătorilor și desfășurată în toate domeniile academice, ale științei și ingineriei, de cercetători pe teme alese de aceștia.

(2)

Prin Decizia 2007/134/CE (3), Comisia a înființat Consiliul European pentru Cercetare (denumit în continuare „ERC”), care este instrumentul de implementare a programului specific „Idei”.

(3)

În conformitate cu articolul 1 din Decizia 2007/134/CE, ERC este constituit dintr-un Consiliu științific independent sprijinit de o structură destinată implementării.

(4)

Consiliul științific este format din oameni de știință, ingineri și savanți de cel mai înalt renume, numiți de Comisie și acționând în nume propriu, independent de orice influență externă. Consiliul științific acționează conform mandatului stabilit la articolul 3 din Decizia 2007/134/CE.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2007/134/CE, Consiliul științific cuprinde până la 22 de membri.

(6)

Trei membri ai Consiliului științific au demisionat din motive personale: Prof. Manuel CASTELLS, Universitatea Deschisă din Catalonia; Prof. Paul J. CRUTZEN, Institutul Max Planck pentru Chimie, Mainz; Prof. Lord MAY, Universitatea din Oxford.

(7)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Decizia 2007/134/CE, în cazul în care unul dintre membri demisionează sau în cazul expirării unui mandat ce nu mai poate fi reînnoit, Comisia numește un nou membru.

(8)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Decizia 2007/134/CE, membrii sunt numiți pentru un mandat de patru ani, reînnoibil o singură dată pe baza unui sistem de rotație, asigurând astfel continuitatea activității Consiliului științific.

(9)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Decizia 2007/134/CE, viitorii membri sunt numiți de Comisie pe baza factorilor și criteriilor stipulate în anexa I, în urma unei proceduri de identificare independente și transparente, stabilite de comun acord cu Consiliul științific, incluzând consultarea comunității științifice și un raport către Parlament și Consiliu. Această procedură a fost aplicată prin intermediul unui Comitet de identificare independent, al cărui raport a fost trimis Parlamentului și Consiliului. Acest comitet a prezentat recomandări pentru cei trei noi membri, care au fost acceptați.

(10)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Decizia 2007/134/CE, numirea viitorilor membri se publică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

DECIDE:

Articolul 1

Persoanele enumerate în anexa la prezenta decizie sunt numite membri ai Consiliului științific al Consiliului European pentru Cercetare pentru un mandat de patru ani.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 27 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 400, 30.12.2006, p. 243.

(3)  JO L 57, 24.2.2007, p. 14.

(4)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANEXĂ

NOI MEMBRI AI CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL ERC

Prof. Sierd A.P.L. CLOETINGH, Universitatea Liberă din Amsterdam

Prof. Carlos M. DUARTE, Consiliul pentru Cercetare Științifică al Spaniei, Majorca

Prof. Henrietta L. MOORE, Universitatea din Cambridge


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/39


DECIZIA COMISIEI

din 29 aprilie 2009

privind armonizarea și transmiterea periodică a informațiilor și chestionarul prevăzute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) și la articolul 18 din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive

[notificată cu numărul C(2009) 3011]

(2009/358/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE (1), în special articolul 22 alineatul (1) litera (a) și articolul 18,

întrucât:

(1)

Obiectivul prezentei decizii constă în stabilirea cerințelor minime de asigurare a unei culegeri armonizate, în timp util și adecvate a informațiilor și, dacă se cere, transmiterea informațiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (5), articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6) din Directiva 2006/21/CE și în stabilirea bazei pentru chestionarul prevăzut la articolul 18 alineatul (1) din directiva menționată.

(2)

Transmiterea anuală a informațiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (5), articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6) din Directiva 2006/21/CE ar trebui să acopere perioada cuprinsă între 1 mai și data de 30 aprilie a anului următor.

(3)

Raportul prevăzut la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2006/21/CE ar trebui să acopere, pentru prima dată, perioada cuprinsă între 1 mai 2008 și 30 aprilie 2011 și ar trebui transmis Comisiei până la data de 1 februarie 2012.

(4)

Pentru limitarea sarcinii administrative aferente punerii în aplicare a prezentei decizii, lista cu informațiile cerute ar trebui limitată la datele utile, în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a directivei. În mod similar, transmiterea informațiilor anuale privind evenimentele menționate la articolul 11 alineatul (3) și la articolul 12 alineatul (6) din Directiva 2006/21/CE ar trebui să fie limitată doar la statele membre în care s-a petrecut un asemenea eveniment pe durata perioadei de timp luate în considerare.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Directiva 2006/21/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Informațiile conținute în autorizațiile eliberate în temeiul articolului 7 din Directiva 2006/21/CE, care urmează a fi comunicate autorităților comunitare care se ocupă de statistică, atunci când acestea solicită acest lucru în scopuri statistice, sunt prezentate detaliat în anexa I.

Articolul 2

În cazul în care unul sau mai multe evenimente menționate la articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6) din Directiva 2006/21/CE se petrec într-un stat membru, statul membru respectiv transmite anual Comisiei informațiile detaliate în anexa II, pentru fiecare eveniment. Aceste informații se referă la perioada de timp cuprinsă între 1 mai și data de 30 aprilie a anului următor și sunt transmise Comisiei până la data de 1 iulie a anului respectiv.

Articolul 3

Chestionarul din anexa III se folosește de statele membre pentru raportarea privind punerea în aplicare a directivei, prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2006/21/CE.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15.


ANEXA I

Informații care trebuie incluse în lista de autorizații eliberate în temeiul Directivei 2006/21/CE

1.

Denumirea și adresa instalației, autoritatea competentă care a eliberat autorizația și autoritatea competentă de inspecție.

2.

Informații de bază privind autorizația eliberată, cuprinzând data eliberării, perioada de valabilitate, categoria instalației de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 9 din directivă, descrierea etapei de exploatare a instalației (în exploatare, etapa de închidere sau etapa de după închiderea instalației).

3.

După caz, informații privind tipul de deșeuri și o scurtă descriere a instalațiilor și a procedurilor de monitorizare și de control.


ANEXA II

Informații care trebuie transmise Comisiei cu privire la evenimentele menționate la articolul 11 alineatul (3) și articolul 12 alineatul (6) în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Directiva 2006/21/CE

Pentru fiecare eveniment, se colectează și se transmite lista cu informații de mai jos:

1.

Denumirea și adresa instalației, autoritatea competentă pentru eliberarea autorizației și autoritatea competentă de inspecție.

2.

Informații privind autorizația eliberată, cuprinzând data eliberării, perioada de valabilitate, categoria instalației de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu articolul 9 din directivă, tipul de deșeuri și o scurtă descriere a instalațiilor și a procedurilor de monitorizare și de control; descrierea etapei de exploatare a instalației (în exploatare, etapa de închidere sau etapa de după închiderea instalației).

3.

Descrierea evenimentului, inclusiv:

(a)

natura și descrierea incidentului, descrierea modului în care s-a produs evenimentul, locația și reperele temporale ale evenimentului;

(b)

descrierea informațiilor transmise de către operator autorităților competente și a informațiilor puse la dispoziția publicului și, după caz, a celorlalte state membre posibil interesate în cazul unui potențial impact transfrontalier, precum și momentul transmiterii acestor informații;

(c)

evaluarea posibilelor impacturi asupra mediului și sănătății publice și a posibilelor consecințe asupra stabilității instalației de gestionare a deșeurilor;

(d)

analizarea cauzelor posibile ale evenimentului.

4.

Descrierea măsurilor corective adoptate pentru remedierea evenimentului, în special:

(a)

dacă este cazul, descrierea modului în care a fost implementat planul de urgență;

(b)

tipul de instrucțiuni date de autoritățile competente;

(c)

alte măsuri, care urmează a fi precizate.

5.

Descrierea măsurilor adoptate pentru prevenirea altui incident de aceeași natură, în special:

(a)

condițiile noi incluse în autorizație;

(b)

adaptarea sistemelor de monitorizare și de control;

(c)

îmbunătățirea transmiterii informațiilor;

(d)

alte măsuri, care urmează a fi precizate.

6.

Informații suplimentare care ar putea fi folositoare altor state membre și Comisiei în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a directivei.


ANEXA III

„Chestionar de raportare de către statele membre a punerii în aplicare a Directivei 2006/21/CE

PARTEA A.   ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ SE RĂSPUNDĂ O SINGURĂ DATĂ PENTRU PRIMA PERIOADĂ DE RAPORTARE

1.   Măsuri administrative și informații generale

Vă rugăm să precizați autoritatea competentă (autoritățile competente) responsabile cu:

(a)

verificarea și aprobarea planurilor de gestionare a deșeurilor propuse de către operatori;

(b)

stabilirea planurilor de urgență externe pentru instalațiile din categoria «A»;

(c)

eliberarea și actualizarea autorizațiilor, stabilirea și actualizarea garanțiilor financiare; și

(d)

inspectarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor.

2.   Planurile de gestionare a deșeurilor, prevenirea accidentelor majore și informarea

(a)

Vă rugăm să descrieți pe scurt: procedurile stabilite pentru aprobarea planurilor de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 5 alineatul (6) din directivă.

(b)

Pentru instalațiile din categoria «A» care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (1), vă rugăm să descrieți măsurile adoptate pentru a:

identifica riscurile de accidente majore;

încorpora caracteristicile necesare în proiectarea, exploatarea și închiderea instalației; și

limita consecințele nefaste pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu.

3.   Autorizația și garanția financiară

(a)

Vă rugăm să precizați măsurile adoptate pentru a asigura că toate instalațiile în exploatare fac obiectul unei autorizații în conformitate cu directiva, înainte de 1 mai 2012.

(b)

Vă rugăm să descrieți pe scurt acțiunile întreprinse în vederea difuzării celor mai bune tehnici disponibile cunoscute către autoritățile responsabile cu stabilirea și controlul autorizațiilor.

(c)

Vă rugăm să specificați dacă s-a folosit posibilitatea menționată la articolul 2 alineatul (3) din directivă de reducere sau de renunțare la anumite cerințe privind depozitarea deșeurilor nepericuloase – inerte sau neinerte, sol nepoluat sau turbă.

(d)

Vă rugăm să explicați măsurile adoptate pentru a asigura că autorizațiile sunt actualizate periodic, conform celor prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din directivă.

(e)

Vă rugăm să prezentați în detaliu procedura menționată la articolul 14 alineatul (1) din directivă și prevăzută pentru stabilirea garanției financiare și ajustarea periodică a acesteia. Câte instalații sunt deja acoperite de o garanție în conformitate cu prevederile directivei? Care este modalitatea de asigurare că toate instalațiile vor fi acoperite de o garanție înainte de 1 mai 2014?

4.   Participarea publicului, efecte transfrontaliere

(a)

Vă rugăm să explicați modul în care sunt analizate și luate în considerare opinia publică și comentariile înainte de luarea unei decizii privind autorizațiile și pentru întocmirea planurilor de urgență externe.

(b)

Pentru instalațiile care au un potențial impact transfrontalier, cum se asigură că informațiile necesare sunt puse la dispoziția celuilalt stat membru și a publicului interesat pe o perioadă corespunzătoare de timp?

(c)

Pentru instalațiile din categoria «A» și în cazul unui accident major, care sunt măsurile practice adoptate pentru a se asigura că:

informațiile necesare sunt transmise imediat de operator autorității competente?

informațiile privind măsurile de securitate și acțiunile necesare sunt puse la dispoziția publicului? și

informațiile furnizate de operator sunt înaintate celuilalt stat membru în cazul unei instalații cu un potențial efect transfrontalier?

5.   Construirea și administrarea instalațiilor de deșeuri

(a)

Vă rugăm să detaliați măsurile adoptate în vederea asigurării că administrarea instalațiilor de deșeuri se realizează de către „persoane competente”, conform precizării de la articolul 11 alineatul (1) din directivă și că personalul este instruit în mod adecvat.

(b)

Vă rugăm să descrieți pe scurt procedura stabilită pentru notificarea autorității în termen de 48 de ore cu privire la orice eveniment care poate să afecteze stabilitatea instalației, precum și cu privire la orice efecte importante asupra mediului, constatate în urma monitorizării.

(c)

Vă rugăm să descrieți modul în care, în conformitate cu articolul 11, autoritatea competentă verifică faptul că rapoartele periodice privind rezultatele monitorizării:

sunt transmise de operator autorității;

demonstrează respectarea condițiilor de autorizare.

6.   Procedurile de închidere și post-închidere, inventar

(a)

Vă rugăm să explicați pe scurt procedura stabilită pentru a asigura că, după închiderea instalațiilor și în momentul în care autoritatea consideră necesar, se efectuează controale periodice ale stabilității, precum și adoptarea de măsuri pentru reducerea efectelor asupra mediului.

(b)

Vă rugăm să prezentați în detaliu măsura adoptată pentru a asigura realizarea inventarului instalațiilor închise, conform celor prevăzute la articolul 20 din directivă, până la 1 mai 2012.

7.   Inspecții

(a)

Vă rugăm să explicați pe scurt dacă și, dacă da, cum sunt luate în considerare criteriile minime pentru inspecția de mediu (2) în vederea efectuării controlului instalațiilor care intră sub incidența directivei.

(b)

Vă rugăm să descrieți pe scurt modul în care sunt planificate activitățile de inspecție. Sunt identificate instalațiile prioritare pentru inspecție și în conformitate cu ce criteriu? Sunt frecvența și tipul de inspecție adaptate riscurilor asociate cu instalația și mediul aferent?

(c)

Vă rugăm să explicați ce măsuri de inspecție sunt efectuate, cum ar fi vizită la fața locului, de rutină sau nu, prelevarea de probe, controlul datelor de automonitorizare, controlul registrelor «la zi» privind operațiunile de gestionare a deșeurilor.

(d)

Vă rugăm să explicați acțiunile adoptate pentru a asigura că planurile aprobate de gestionare a deșeurilor sunt actualizate și monitorizate periodic.

(e)

Care sunt normele privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a prevederilor naționale, în conformitate cu articolul 19 din directivă?

PARTEA B:   ÎNTREBĂRI LA CARE TREBUIE SĂ SE RĂSPUNDĂ CU PRIVIRE LA TOATE PERIOADELE DE RAPORTARE

1.   Măsuri administrative și informații generale

(a)

Vă rugăm să specificați organismul administrativ (denumirea, adresa, persoana de contact, e-mail) responsabil cu coordonarea răspunsurilor la prezentul chestionar.

(b)

Dacă este posibil, cu ajutorul tabelului din anexă, vă rugăm să faceți o estimare a numărului instalațiilor de gestionare a deșeurilor extractive de pe teritoriul statului membru.

(c)

Vă rugăm să precizați numărul de cazuri de instalații de gestionare a deșeurilor din categoria «A» aflate în exploatare pe teritoriul statului dvs. care au un potențial impact asupra mediului sau a sănătății umane din alt stat membru.

2.   Planurile de gestionare a deșeurilor, prevenirea accidentelor majore și informarea

(a)

Vă rugăm să descrieți pe scurt:

numărul planurilor de gestionare a deșeurilor aprobate sau respinse temporar sau definitiv pe durata perioadei de raportare și

dacă este relevant și dacă este posibil, motivele principale pentru care un plan de gestionare a deșeurilor a fost respins definitiv.

(b)

Vă rugăm să prezentați o listă a planurilor de urgență externe menționate la articolul 6 alineatul (3) din directivă. În cazul în care toate instalațiile din categoria «A» nu fac încă obiectul unui plan de urgență, vă rugăm să specificați numărul planurilor lipsă și planificarea pentru stabilirea acestor planuri.

(c)

În cazul în care în țara dumneavoastră a fost stabilită lista deșeurilor inerte prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Decizia 2009/359/CE a Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a definiției deșeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (3), vă rugăm să furnizați un exemplar al listei respective, incluzând o scurtă descriere a informațiilor și datelor folosite pentru a stabili dacă deșeurile enumerate pot fi definite ca inerte.

3.   Autorizația și garanția financiară

Dacă este posibil cu ajutorul tabelului din anexă, vă rugăm să specificați numărul de instalații pentru care s-a acordat o autorizație în conformitate cu prevederile directivei.

4.   Proceduri de închidere și post-închidere, inventar

(a)

Vă rugăm să specificați câte proceduri de închidere, conform celor detaliate la articolul 12 din directivă, au fost realizate și/sau aprobate pe durata perioadei de raportare.

(b)

Câte instalații sunt închise și monitorizate cu regularitate în țara dvs.?

5.   Inspecții

(a)

Vă rugăm să precizați numărul de inspecții realizate pe durata perioadei de raportare, dacă este posibil precizând separat inspecțiile realizate la:

instalațiile din categoria «A» și alte instalații;

instalații de gestionare a deșeurilor inerte; și

instalații de gestionare a deșeurilor neinerte, nepericuloase.

În cazul în care la nivelul geografic adecvat (național/regional/local) s-a constituit un program de inspecție, vă rugăm să prezentați un exemplar al acestui program (ale acestor programe) în anexa la raport.

(b)

Câte cazuri de nerespectare a prevederilor directivei au fost identificate? Vă rugăm să specificați motivele principale de nerespectare și acțiunile întreprinse în vederea asigurării respectării prevederilor directivei.

6.   Alte informații relevante

(a)

Vă rugăm să prezentați pe scurt principalele dificultăți apărute în punerea în aplicare a directivei. Cum au fost depășite aceste posibile probleme?

(b)

Vă rugăm să includeți orice comentarii, sugestii sau informații suplimentare cu privire la punerea în aplicare a directivei.

ANEXĂ (4)

 

În exploatare

În exploatare cu autorizație (5)

În tranziție (6)

În etapa de închidere (7)

Închise sau abandonate (8)

Categoria A (9)

 

 

 

 

 

Dintre care instalații «Seveso» (10)

 

 

 

 

 

În afara categoriei A

 

 

 

 

 

Deșeuri inerte (11)

 

 

 

 

 

Deșeuri nepericuloase neinerte

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


(1)  JO L 10, 14.1.1997, p. 13.

(2)  Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de stabilire a unor criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre (JO L 118, 27.4.2001, p. 41).

(3)  JO L 110, 1.5.2009, p. 46.

(4)  Dacă este posibil, prezentați o împărțire pe sector pentru mineralele de construcții, mineralele metalice, mineralele industriale, mineralele folosite în industria energetică și celelalte sectoare.

(5)  Numărul de instalații cu autorizație care îndeplinesc deja cerințele directivei.

(6)  Numărul de instalații care vor fi închise înainte de 2010 și care fac obiectul articolului 24 alineatul (4).

(7)  Numărul de instalații la care procedura de închidere este încă în desfășurare (articolul 12).

(8)  Dacă este posibil, vă rugăm să prezentați o estimare a numărului de instalații abandonate și închise care sunt potențial periculoase și care fac obiectul articolului 20 din directivă.

(9)  Instalații clasificate ca fiind din categoria «A» în conformitate cu articolul 9 din directivă.

(10)  Instalații care intră sub incidența Directivei 96/82/CE.

(11)  Instalații care tratează exclusiv deșeuri inerte conform definiției din directivă.”


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/46


DECIZIA COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de completare a definiției deșeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive

[notificată cu numărul C(2009) 3012]

(2009/359/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE (1), în special articolul 22 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2006/21/CE prevede o definiție a deșeurilor inerte.

(2)

Scopul completării definiției deșeurilor inerte constă în stabilirea unor criterii și condiții precise în temeiul cărora deșeurile din industriile extractive pot fi considerate deșeuri inerte.

(3)

Pentru reducerea sarcinii administrative legate de punerea în aplicare a prezentei decizii, este adecvat din punct de vedere tehnic să se excepteze de la testarea specifică deșeurile pentru care sunt disponibile informații pertinente și să se permită statelor membre să stabilească liste cu deșeurile care ar putea fi considerate inerte în conformitate cu criteriile stabilite în prezenta decizie.

(4)

În vederea asigurării calității și reprezentativității informațiilor utilizate, prezenta decizie ar trebui aplicată în cadrul caracterizării deșeurilor, efectuată în conformitate cu Decizia 2009/360/CE a Comisiei (2), și ar trebui să se bazeze pe aceleași surse de informații.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Deșeurile sunt considerate deșeuri inerte, în înțelesul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2006/21/CE, în cazurile în care sunt îndeplinite toate criteriile de mai jos, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung:

(a)

deșeurile nu vor suferi nicio dezintegrare sau disoluție semnificativă sau orice altă modificare semnificativă care poate cauza un efect negativ asupra mediului sau poate dăuna sănătății umane;

(b)

deșeurile au un conținut maxim de sulf sub formă de sulfură de 0,1 % sau deșeurile au un conținut maxim de sulf sub formă de sulfură de 1 % și raportul potențialului de neutralizare, definit ca raportul dintre potențialul de neutralizare și potențialul acid și stabilit în baza unei încercări statice prEN 15875, este mai mare de 3;

(c)

deșeurile nu prezintă niciun risc de autoaprindere și nu sunt inflamabile;

(d)

conținutul substanțelor potențial periculoase pentru mediu sau pentru sănătatea umană din deșeuri și, mai ales As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V și Zn, inclusiv din orice particule fine separate de deșeuri, este suficient de redus pentru a reprezenta un risc nesemnificativ pentru oameni și mediu atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Pentru a fi considerat ca având un nivel suficient de scăzut pentru a reprezenta un risc nesemnificativ pentru oameni și mediu, conținutul acestor substanțe nu trebuie să depășească valorile-limită la nivel național pentru locațiile identificate ca necontaminate sau nivelurile de fond naturale pe plan național pertinente;

(e)

deșeurile nu conțin niciun fel de produse utilizate în extracție și procesare care ar putea dăuna mediului sau sănătății umane.

(2)   Deșeurile pot fi considerate deșeuri inerte fără a fi supuse unor teste specifice dacă se poate demonstra, într-o măsură satisfăcătoare pentru autoritatea competentă, că criteriile stabilite la alineatul (1) au fost luate în considerare în mod adecvat și sunt îndeplinite în baza informațiilor existente sau a procedurilor sau schemelor valabile.

(3)   Statele membre pot întocmi liste ale deșeurilor considerate inerte în conformitate cu criteriile definite la alineatele (1) și (2).

Articolul 2

Evaluarea caracterului inert al deșeurilor în conformitate cu prezenta decizie se finalizează în cadrul caracterizării deșeurilor prevăzute în Decizia 2009/360/CE și se bazează pe aceleași surse de informații.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

(2)  A se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/48


DECIZIA COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de completare a cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive

[notificată cu numărul C(2009) 3013]

(2009/360/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE (1), în special articolul 22 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/21/CE prevede caracterizarea deșeurilor ca parte a planului de gestionare a deșeurilor care trebuie redactat de operatorul din industria extractivă și aprobat de autoritatea competentă. Anexa II la directiva menționată conține o listă a anumitor aspecte care trebuie incluse în caracterizarea deșeurilor.

(2)

Scopul caracterizării deșeurilor extractive constă în obținerea informațiilor relevante privind deșeurile care urmează a fi gestionate pentru a putea evalua și monitoriza proprietățile, comportamentul și caracteristicile acestora și, prin urmare, pentru a putea asigura gestionarea acestora în condiții de siguranță de mediu pe termen lung. De asemenea, caracterizarea deșeurilor extractive ar trebui să faciliteze stabilirea opțiunilor de gestionare a unor asemenea deșeuri și a măsurilor conexe de atenuare pentru protejarea sănătății umane și a mediului.

(3)

Informațiile și datele necesare pentru caracterizarea deșeurilor extractive ar trebui colectate în baza informațiilor relevante și adecvate existente sau, dacă este necesar, prin eșantionare și testare. Trebuie să se asigure faptul că informațiile și datele privind caracterizarea deșeurilor sunt corespunzătoare, de calitate adecvată și reprezentative pentru deșeurile respective. Aceste informații ar trebui justificate în mod corespunzător în planul de gestionare a deșeurilor, într-o măsură complet satisfăcătoare pentru autoritatea competentă.

(4)

Nivelul de detalii al informațiilor care urmează a fi colectate și nevoile legate de prelevarea de probe sau testarea aferente ar trebui adaptate în funcție de tipul de deșeuri, riscurile potențiale de mediu și instalația de gestionare a deșeurilor avută în vedere. Din punct de vedere tehnic, ar trebui să se facă posibilă adoptarea unei abordări iterative pentru asigurarea unei caracterizări adecvate a deșeurilor.

(5)

Din punct de vedere tehnic, este adecvat să se excepteze de la o parte a testelor geochimice deșeurile definite drept inerte în conformitate cu criteriile prevăzute de Decizia 2009/359/CE a Comisiei (2).

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Caracterizarea deșeurilor

(1)   Statele membre asigură că operatorii din industriile extractive realizează caracterizarea deșeurilor în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

(2)   Caracterizarea deșeurilor acoperă următoarele categorii de informații, conform celor specificate în anexă:

(a)

informații privind contextul;

(b)

informații de natură geologică privind depozitul care urmează a fi exploatat;

(c)

natura deșeurilor și manipularea preconizată;

(d)

comportamentul geotehnic al deșeurilor;

(e)

caracteristicile și comportamentul geochimic al deșeurilor.

(3)   Criteriile pentru definirea deșeurilor inerte prevăzute în Decizia 2009/359/CE se iau în considerare în scopul evaluării comportamentului geochimic al deșeurilor. În situațiile în care, în baza criteriilor respective, deșeurile sunt considerate „inerte”, acestea se supun doar părții relevante din testarea geochimică menționată la punctul 5 din anexă.

Articolul 2

Colectarea și evaluarea informațiilor

(1)   Informațiile și datele necesare pentru caracterizarea deșeurilor se colectează în ordinea stabilită la alineatele (2)-(5).

(2)   Se folosesc investigațiile și studiile existente, inclusiv autorizațiile existente, studiile geologice, locațiile similare, listele de deșeuri inerte, schemele adecvate de certificare, standardele europene sau naționale pentru materiale similare, care satisfac cerințele tehnice stabilite în anexă.

(3)   Se evaluează calitatea și reprezentativitatea tuturor informațiilor și se identifică posibilele informații lipsă.

(4)   În cazurile în care informațiile necesare pentru caracterizarea deșeurilor lipsesc, se întocmește un plan de eșantionare în conformitate cu standardul EN 14899 și se prelevează eșantioane în conformitate cu planul de eșantionare respectiv. Planurile de eșantionare se bazează pe informațiile identificate ca necesare, incluzând:

(a)

scopul colectării datelor;

(b)

programul de testare și cerințele privind prelevarea de probe;

(c)

situații de prelevare de probe, incluzând prelevarea de probe din carote de foraj, din frontul de excavare, din banda transportoare, din haldă, iaz, sau alte situații relevante;

(d)

procedurile și recomandările privind numărul, dimensiunea, masa, descrierea și manipularea probelor.

Fiabilitatea și calitatea rezultatelor prelevărilor de probe se evaluează.

(5)   Rezultatele procesului de caracterizare se evaluează. În cazurile în care este necesar, se colectează informații suplimentare, cu respectarea aceleiași metodologii. Rezultatul final se folosește la planul de gestionare a deșeurilor.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

(2)  A se vedea pagina 46 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.


ANEXĂ

CERINȚE TEHNICE PENTRU CARACTERIZAREA DEȘEURILOR

1.   Informații privind contextul

Analizarea și înțelegerea contextului general și a obiectivelor generale ale operațiunilor extractive.

Colectarea de informații generale privind:

activitatea de prospectare, de extracție sau de procesare;

tipul și descrierea metodei de extracție și procesul aplicat;

natura produsului vizat.

2.   Informații de natură geologică privind depozitul care urmează a fi exploatat

Identificarea unităților de deșeuri care urmează a fi expuse prin extracție și procesare, prin furnizarea de informații relevante privind:

natura rocilor din jur, caracteristicile chimice și mineralogice ale acestora, inclusiv alterarea hidrotermală a rocilor mineralizate și a rocilor sterile;

natura depozitului, inclusiv rocile mineralizate sau mineralizarea de filoane;

tipologia de mineralizare, caracteristicile sale chimice și mineralogice, inclusiv proprietăți fizice precum densitatea, porozitatea, distribuția granulometrică, conținutul de apă, referitoare la mineralele exploatate, mineralele de gangă, mineralele hidrotermale nou formate;

mărimea și geometria depozitului;

meteorizare și alterare supergenă din punct de vedere chimic și mineralogic.

3.   Natura deșeurilor și manipularea preconizată

Descrierea naturii tuturor deșeurilor care se produc la fiecare operațiune de prospectare, de extracție și de procesare, inclusiv materialul de descopertă, deșeuri de steril și reziduurile de procesare, prin furnizarea de informații privind următoarele elemente:

originea deșeurilor din locația de extracție și procesul care generează deșeurile respective, precum prospectarea, extracția, sfărâmarea, concentrarea;

cantitatea de deșeuri;

descrierea sistemului de transport al deșeurilor;

descrierea substanțelor chimice folosite pe durata tratării;

clasificarea deșeurilor în conformitate cu Decizia 2000/532/CE a Comisiei (1), incluzând proprietățile de periculozitate;

tipul de instalație de gestionare a deșeurilor vizată, forma finală de expunere și metoda de depozitare a deșeurilor în instalație.

4.   Comportamentul geotehnic al deșeurilor

Identificarea parametrilor potriviți pentru evaluarea caracteristicilor fizice intrinsece ale deșeurilor, ținând cont de tipul instalației de gestionare a deșeurilor.

Parametrii relevanți de luat în considerare sunt: granulometria, plasticitatea, densitatea și conținutul de apă, gradul de compactare, rezistența la forfecare și unghiul de frecare, permeabilitatea și gradul de porozitate, compresibilitatea și consolidarea.

5.   Caracteristicile și comportamentul geochimic al deșeurilor

Specificarea caracteristicilor chimice și mineralogice ale deșeurilor și oricăror aditivi sau reziduuri care rămân în deșeuri.

Previzionarea în timp a compoziției chimice a scurgerilor pentru fiecare tip de deșeuri, ținându-se cont de manipularea preconizată, mai ales:

evaluarea levigabilității în timp a metalelor, a oxianionilor și a sărurilor prin testul de levigare pe bază de pH și/sau testul de percolare și/sau eliberarea în funcție de timp și/sau alte teste adecvate;

în ceea ce privește deșeurile cu conținut de sulfură, se execută teste statice sau kinetice pentru a determina scurgerile din roci acide și levigarea metalului în timp.


(1)  JO L 226, 6.9.2000, p. 3.


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/52


DECIZIA COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de autorizare a ajutoarelor acordate de Finlanda în sectorul semințelor și al semințelor de cereale pentru anul de recoltare 2009

[notificată cu numărul C(2009) 3078]

(Numai textele în limbile finlandeză și suedeză sunt autentice)

(2009/361/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 182 alineatul (2) primul paragraf, coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea datată 10 decembrie 2008, guvernul finlandez a solicitat, pentru anii 2009-2010, autorizarea de a acorda ajutoare agricultorilor pentru anumite cantități de soiuri de semințe și de semințe de cereale produse numai în Finlanda, datorită condițiilor climatice specifice.

(2)

În conformitate cu articolul 182 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, Finlanda a transmis Comisiei un raport satisfăcător privind rezultatele ajutoarelor autorizate. În consecință, se poate acorda un ajutor național pentru semințele cultivate în 2009.

(3)

Finlanda solicită autorizare pentru a acorda ajutoare la hectar pentru anumite suprafețe cultivate cu semințe din speciile Gramineae (erbacee) și Leguminosae (leguminoase), enumerate în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (2), cu excepția speciei Phleum pratense L. (timoftică), precum și pentru anumite suprafețe cultivate cu semințe de cereale.

(4)

Ajutoarele propuse trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 182 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Ajutoarele privesc soiuri de semințe și de semințe de cereale destinate cultivării în Finlanda, care sunt adaptate condițiilor climatice din această țară și care nu se cultivă în alte state membre. Autorizarea Comisiei ar trebui să se limiteze la soiurile incluse în lista soiurilor finlandeze care se produc numai în Finlanda.

(5)

Este necesar să se prevadă informarea Comisiei cu privire la măsurile luate de Finlanda în scopul respectării limitelor prevăzute de prezenta decizie.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Finlanda este autorizată, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009, să acorde ajutoare cultivatorilor stabiliți pe teritoriul său care produc semințele certificate și semințele de cereale certificate menționate în anexă, în limitele specificate în respectiva anexă.

Autorizarea privește exclusiv soiurile incluse în catalogul național finlandez și cultivate numai în Finlanda.

Articolul 2

Finlanda asigură, prin intermediul unui sistem de inspecție adecvat, acordarea ajutoarelor numai pentru soiurile menționate în anexă.

Articolul 3

Finlanda îi transmite Comisiei o listă cu soiurile certificate vizate, precum și orice modificare a respectivei liste, și informează Comisia cu privire la suprafețele și cantitățile de semințe și de semințe de cereale pentru care se acordă ajutoarele.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Republicii Finlanda.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.


ANEXĂ

Semințe

Suprafețe eligibile

:

suprafețe cultivate cu semințe certificate de Gramineae (erbacee) și Leguminosae (leguminoase) din speciile enumerate în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu excepția speciei Phleum pratense L. (timoftică).

Ajutor maxim per hectar

:

220 EUR

Buget maxim

:

442 000 EUR

Semințe de cereale

Suprafețe eligibile

:

suprafețe cultivate cu semințe certificate de grâu, ovăz, orz și secară.

Ajutor maxim per hectar

:

73 EUR

Buget maxim

:

2 190 000 EUR


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/54


DECIZIA COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de autorizare a introducerii pe piață a licopenului ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 3149]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2009/362/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi (1), în special articolul 7,

întrucât:

(1)

La data de 18 iulie 2008, societatea „DSM Nutritional Products Ltd” a înaintat autorităților competente din Irlanda o cerere de introducere pe piață a licopenului sintetic ca ingredient alimentar nou. La data de 6 octombrie 2008, organismul competent de evaluare a alimentelor din Irlanda a emis raportul său de evaluare inițială. În raportul respectiv s-a ajuns la concluzia că, ținând cont de alte solicitări în curs de evaluare referitoare la licopen, pentru licopenul sintetic este necesară o evaluare suplimentară pentru a se asigura că autorizarea diferitelor utilizări ale licopenului ca ingredient alimentar nou se face în condiții similare.

(2)

Comisia Europeană a transmis raportul de evaluare inițială tuturor statelor membre la data de 22 octombrie 2008.

(3)

La data de 4 decembrie 2008, EFSA a adoptat „Avizul științific al Grupului științific pentru produse dietetice, nutriție și alergii privind o cerere din partea Comisiei Europene referitoare la siguranța produselor dispersabile în apă rece conținând licopen provenite din Blakeslea trispora”. În respectivul aviz s-a concluzionat că preparatele conținând licopen destinate utilizării în alimente și în suplimentele alimentare se formulează ca suspensii în uleiuri comestibile, ca pudre direct comprimabile sau ca pudre dispersabile în apă. Deoarece în aceste formulări licopenul poate suferi modificări oxidative, este necesară asigurarea unei protecții antioxidative suficiente.

(4)

EFSA a concluzionat, de asemenea, că ingestia de licopen de către consumatorul obișnuit se va situa sub doza zilnică acceptabilă (DZA), dar că unii consumatori de licopen pot depăși DZA. Prin urmare, pare oportună colectarea de date privind ingestia pentru câțiva ani succesivi autorizării, pentru a revizui această autorizare în lumina oricăror informații suplimentare privind siguranța licopenului și consumul său. O atenție deosebită ar trebui acordată colectării datelor privind conținutul de licopen din cerealele pentru micul dejun. Totuși, această cerință, valabilă în temeiul prezentei decizii, se aplică utilizării licopenului ca ingredient alimentar nou și nu utilizării ca și colorant alimentar, situație care intră sub incidența Directivei 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman (2).

(5)

În baza evaluării științifice, se consideră că licopenul sintetic respectă criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 258/97.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Licopenul sintetic, denumit în continuare produsul, ale cărui specificații sunt menționate în anexa I, se poate introduce pe piață în Comunitate ca ingredient alimentar nou destinat utilizării în alimentele enumerate în anexa II.

Articolul 2

Denumirea ingredientului alimentar nou, autorizat prin prezenta decizie, pe eticheta produsului alimentar care îl conține este „licopen”.

Articolul 3

Societatea comercială DSM Nutritional Products Ltd instituie un program de monitorizare pe parcursul comercializării produsului. Acest program cuprinde informații despre cantitățile de licopen din alimente, astfel cum se specifică în anexa III.

Datele colectate se pun la dispoziția Comisiei și a statelor membre ale UE. Utilizarea licopenului ca ingredient alimentar se revizuiește cel mai târziu până în 2014, ținându-se cont de eventualele noi informații și de un raport din partea EFSA.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează societății comerciale DSM Nutritional Products Ltd, Wurmis 576, CH – 4363 Kaiseraugst, Elveția.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27.


ANEXA I

Specificațiile licopenului sintetic

DESCRIERE

Licopenul sintetic este produs prin condensarea Wittig a intermediarilor sintetici utilizați frecvent în producția altor carotenoizi utilizați în alimente. Licopenul sintetic conține ≥ 96 % licopen și cantități minore de alți compuși de tip carotenoid înrudiți. Licopenul se prezintă fie ca pudră într-o matrice corespunzătoare, fie ca dispersie uleioasă. Culoarea este roșu-închis sau roșu-violet. Protecția antioxidativă trebuie asigurată.

SPECIFICAȚII

Denumire chimică

:

Licopen

Număr C.A.S.

:

502-65-8 (licopen all trans)

Formula chimică

:

C40H56

Structura chimică

:

Image

Masa moleculară

:

536,85


ANEXA II

Lista alimentelor în care se poate adăuga licopen sintetic

Categoria de alimente

Conținutul maxim de licopen

Băuturi pe bază de sucuri de fructe/legume (inclusiv concentratele)

2,5 mg/100 g

Băuturi destinate compensării consumului energetic din cursul efortului muscular intens, în special la sportivi

2,5 mg/100 g

Alimentele destinate utilizării în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate

8 mg/înlocuitor de porție servită

Cereale pentru micul dejun

5 mg/100 g

Grăsimi și sosuri

10 mg/100 g

Supe, altele decât supa de tomate

1 mg/100 g

Pâine (inclusiv produse de panificație crocante)

3 mg/100 g

Alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale

În funcție de cerințele speciale de nutriție

Suplimente alimentare

Doză zilnică de 15 mg, conform recomandării fabricantului


ANEXA III

Monitorizarea după punerea pe piață a licopenului sintetic

INFORMAȚII DE COLECTAT

Cantitățile de licopen sintetic puse la dispoziție de DSM Nutritional Products Ltd clienților săi în vederea fabricării produselor alimentare finite care se vor introduce pe piața Uniunii Europene.

Rezultate provenite din bazele de date privind punerea pe piață de produse alimentare conținând licopen adăugat, incluzând nivelurile de fortificare și mărimea porțiilor pentru fiecare aliment comercializat într-un stat membru.

RAPORTAREA INFORMAȚIILOR

Informațiile de mai sus se raportează Comisiei Europene o dată pe an, în perioada 2009-2012. Prima dată, la 31 octombrie 2010, pentru perioada de raportare 1 iulie 2009-30 iunie 2010; ulterior, pentru următorii doi ani, se ia în considerare aceeași perioadă anuală de raportare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Atunci când este cazul și dacă DSM Nutritional Products Ltd dispune de date, se raportează și informațiile privind consumul de licopen ca și colorant alimentar.

În cazul în care dispune de date, DSM Nutritional Products Ltd furnizează informații științifice noi în vederea reevaluării cantităților maxime de licopen care poate fi ingerat în condiții de siguranță.

EVALUAREA APORTULUI DE LICOPEN

Pe baza informațiilor colectate și raportate în modul descris mai înainte, DSM Nutritional Products Ltd realizează o evaluare actualizată a aportului de licopen.

REVIZUIRE

Comisia consultă EFSA în anul 2013 în vederea revizuirii informațiilor furnizate de industria de profil.


1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/58


DECIZIA COMISIEI

din 30 aprilie 2009

de modificare a Deciziei 2002/253/CE de stabilire a definițiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare în conformitate cu Decizia 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 3517]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/363/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a unei rețele de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate (1), în special articolul 3 litera (c),

întrucât:

(1)

În conformitate cu punctul 2.1 din anexa I la Decizia 2000/96/CE a Comisiei din 22 decembrie 1999 privind bolile transmisibile care vor fi incluse în mod progresiv în rețeaua Comunității în conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), „bolile care pot fi prevenite prin vaccinare”, printre care se numără și „gripa”, fac obiectul supravegherii epidemiologice în rețeaua comunitară în temeiul Deciziei nr. 2119/98/CE.

(2)

În conformitate cu articolul 2 din Decizia 2002/253/CE a Comisiei din 19 martie 2002 de stabilire a definițiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile rețelei comunitare în conformitate cu Decizia nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), definițiile de caz stabilite în anexa la respectiva decizie trebuie adaptate în măsura necesară pe baza celor mai recente date științifice.

(3)

Au fost raportate mai multe cazuri ale unui nou virus gripal în America de Nord și, mai recent, în câteva state membre. Acest virus este una dintre formele multiple pe care le poate lua boala denumită „gripă”, menționată în anexa I la Decizia 2000/96/CE. Totuși, dat fiind faptul că acest nou virus prezintă riscul declanșării unei pandemii de gripă și necesită o coordonare imediată între Comunitate și autoritățile naționale competente, este necesar să se stabilească o definiție specifică de caz, care să diferențieze această boală de o definiție mai generală a gripei, fapt care va permite autorităților naționale competente să comunice rețelei comunitare informațiile relevante, în temeiul articolului 4 din Decizia nr. 2119/98/CE.

(4)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor (4) (ECDC), ECDC a prezentat, la solicitarea Comisiei, un document tehnic privind definițiile de caz pentru această boală transmisibilă, sprijinind Comisia și statele membre în procesul de elaborare a strategiilor de intervenție în domeniul supravegherii și răspunsului. Definițiile de caz prezentate în anexa la Decizia 2002/253/CE trebuie actualizate pe baza acestei contribuții.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 7 din Decizia nr. 2119/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2002/253/CE se completează cu definiția de caz suplimentară din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 3.10.1998, p. 1.

(2)  JO L 28, 3.2.2000, p. 50.

(3)  JO L 86, 3.4.2002, p. 44.

(4)  JO L 142, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

În anexa la Decizia 2002/253/CE se inserează următorul text:

„NOUL VIRUS GRIPAL A(H1N1) [DENUMIT VIRUSUL A(H1N1) AL GRIPEI PORCINE ȘI VIRUSUL GRIPEI MEXICANE] (1)

Criterii clinice

Orice persoană care prezintă una dintre următoarele trei caracteristici:

febră > 38 °C semne și simptome ale unei infecții respiratorii acute;

pneumonie (boală respiratorie gravă);

deces în urma unei boli respiratorii acute neexplicate.

Criterii de laborator

Cel puțin unul dintre următoarele teste:

RT-PCR (reacția în lanț a polimerazei în timp real);

cultură virală (necesită facilități BSL 3);

o cvadruplare a anticorpilor neutralizanți specifici pentru noul virus gripal A(H1N1) (presupune utilizarea serurilor pereche, în faza acută a bolii și apoi în faza de convalescență, la o diferență de minimum 10-14 zile).

Criterii epidemiologice

Cel puțin una dintre următoarele trei caracteristici în cele șapte zile care au precedat declanșarea bolii:

o persoană care a fost un contact apropiat al unui caz confirmat de infecție cu noul virus gripal A(H1N1) în timp ce cazul era bolnav;

o persoană care a călătorit într-o zonă în care a fost înregistrată transmiterea susținută de la om la om a noii gripe A(H1N1);

o persoană care lucrează într-un laborator în care se testează probe pentru detectarea noului virus gripal A(H1N1).

Clasificarea cazurilor

A.   Caz în anchetă

Orice persoană care întrunește criteriile clinice și epidemiologice.

B.   Caz probabil

Orice persoană care întrunește criteriile clinice ȘI epidemiologice ȘI cu rezultate de laborator pozitive de infecție cu gripa A de tip nesubtipizabil.

C.   Caz confirmat

Orice persoană care întrunește criteriile de laborator pentru confirmare.


(1)  Denumirea va fi modificată conform definiției furnizate de Organizația Mondială a Sănătății.”.


Rectificări

1.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/60


Rectificare la Decizia 2009/349/PESC Consiliului din 27 aprilie 2009 de punere în aplicare a Poziției comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 106 din 28 aprilie 2009 )

La pagina 69, la sfârșitul tabelului, continuând pe pagina 70, se adaugă următorul text:

 

Denumire

Alias

Adresă

(nr., strada, codul poștal, localitatea, țara)

Locul înregistrării

(localitatea, țara)

Data înregistrării

Nr. de înregistrare

Locul principal de desfășurare a activității

Data desemnării

Alte informații

24.

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Societate exportatoare de aur din Kampala (Administratori: dl Rajendra Kumar Vaya și dl Hirendra M. Vaya). MACHANGA cumpăra aur prin relații comerciale cu comercianți din RDC aflați în strânsă legătură cu milițiile. Aceasta constituie «acordare de asistență» unor grupări armate ilegale, încălcându-se astfel embargoul privind armamentul impus prin Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005).

25.

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Kivu de Nord

 

 

 

 

1.11.2005

Implicată în încălcări ale embargoului privind armamentul, prin acordarea de asistență grupării RCD-G, în special prin livrarea de camioane pentru transportul de armament și de trupe și, de asemenea, prin transportarea armelor ce urmau să fie distribuite unor părți ale populației din Masisi și Rutshuru, Kivu de Nord, la începutul anului 2005. În decembrie 2008, TPD funcționa încă și avea sedii în mai multe orașe din teritoriile Masisi și Rutshuru, dar activitățile sale încetaseră aproape în totalitate.

26.

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street, Kisemente Kampala, Uganda (Tel: +256 41 533 578/9); adresă alternativă: PO Box 22709, Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Societate exportatoare de aur din Kampala. (Administratori: dl Kunal LODHIA și dl J. V. LODHIA). UCI cumpăra aur prin relații comerciale regulate cu comercianți din RDC aflați în strânsă legătură cu milițiile. Aceasta constituie «acordare de asistență» unor grupări armate ilegale, încălcându-se astfel embargoul privind armamentul impus de Rezoluțiile 1493 (2003) și 1596 (2005).