ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.098.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 98

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
17 aprilie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 311/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 313/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a drepturilor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele

24

 

*

Regulamentul (CE) nr. 314/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de adoptare a unei măsuri excepționale temporare de sprijinire a pieței cărnii de porc și de vită sub forma unui program de eliminare într-o parte a Regatului Unit

26

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/36/CE a Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic ( 1 )

31

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2009/326/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

38

 

 

Comisie

 

 

2009/327/CE

 

*

Decizia Comisiei din 16 aprilie 2009 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din Republica Populară Chineză, Republica Coreea și Taiwan

39

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

17.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 311/2009 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

93,2

MA

79,9

TN

139,0

TR

111,9

ZZ

106,0

0707 00 05

MA

51,1

TR

147,5

ZZ

99,3

0709 90 70

MA

47,9

TR

92,5

ZZ

70,2

0805 10 20

EG

44,4

IL

63,9

MA

44,9

TN

51,8

TR

55,3

ZZ

52,1

0805 50 10

TR

63,2

ZA

79,4

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

98,1

BR

77,1

CA

124,7

CL

83,4

CN

70,7

MK

22,1

NZ

118,7

US

131,0

UY

28,2

ZA

84,1

ZZ

83,8

0808 20 50

AR

79,5

CL

88,1

CN

64,3

ZA

89,4

ZZ

80,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


17.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 312/2009 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2009

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Anexa 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (2) prevede, în anumite cazuri, indicarea, în declarația vamală, a unui număr de identificare a persoanei interesate. Cu toate acestea, tipul de număr de identificare care urmează să fie folosit este stabilit de statele membre și statele membre impun persoanei interesate obligația de a se înregistra în sistemul național respectiv. În consecință, operatorii economici și alte persoane care intenționează să importe mărfuri, să transporte mărfuri în cadrul unui regim de tranzit, să exporte mărfuri sau să solicite o autorizație pentru a folosi simplificări vamale sau regimuri vamale în diferite state membre sunt obligate să se înregistreze și să obțină un număr de identificare diferit în fiecare dintre statele membre în cauză.

(2)

Măsurile de sporire a securității, introduse prin Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (3), prevăd analiza riscurilor și schimbul electronic de informații privind riscurile între autoritățile vamale și între aceste autorități și Comisie, într-un cadru comun de gestiune a riscurilor, pentru ca autoritățile vamale să primească informații anterior sosirii sau plecării pentru toate mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Comunității sau care părăsesc acest teritoriu, precum și pentru a acorda statutul de operator economic autorizat operatorilor economici fiabili care îndeplinesc anumite condiții. Pentru a spori eficacitatea acestor măsuri, ar trebui să fie posibilă identificarea persoanelor interesate în raport cu un număr comun unic pentru fiecare persoană în cauză.

(3)

În consecință, este necesar să se prevadă un număr de înregistrare și identificare a operatorilor economici (număr EORI), care trebuie atribuit fiecărui operator economic și, după caz, altor persoane, pentru a servi drept referință comună în relațiile acestora cu autoritățile vamale de pe întreg teritoriul Comunității, precum și pentru schimbul de informații între autoritățile vamale și între autoritățile vamale și alte autorități. Pentru a garanta unicitatea acestuia, trebuie folosit un singur număr pentru o anumită persoană.

(4)

Anumite dispoziții din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 pot impune ca persoanele care nu sunt operatori economici să furnizeze un număr EORI atunci când sunt în relații cu autoritățile vamale. Prin urmare, este necesar ca statelor membre să li se permită înregistrarea acestor persoane.

(5)

Pentru a limita necesitatea de a aduce schimbări substanțiale sistemelor naționale de înregistrare existente și dispozițiilor legale interne, și pentru a facilita integrarea sistemului central cu alte sisteme naționale, este oportun să se stabilească faptul că operatorii economici și, după caz, alte persoane, trebuie să solicite numărul EORI, iar statele membre trebuie să le atribuie acest număr.

(6)

Din cauza diversității autorităților implicate în înregistrarea operatorilor economici și a altor persoane în statele membre, fiecare stat membru trebuie să desemneze autoritatea sau autoritățile care vor atribui numerele EORI și vor înregistra operatorii și celelalte persoane interesate.

(7)

Pentru a diminua sarcinile administrative care le revin operatorilor economici și altor persoane, este necesar ca aceștia să poată obține un număr EORI care să fie valabil și în alte state membre, înregistrându-se doar într-unul din aceste state. Pentru a simplifica procesarea informațiilor și a facilita contactele cu autoritățile vamale, odată ce acest număr a fost atribuit, operatorilor economici și celorlalte persoane trebuie să li se impună obligația de a folosi acel număr unic în toate comunicările cu autoritățile vamale pentru care se cere un număr de identificare.

(8)

Pentru a simplifica procedurile administrative și pentru a le oferi autorităților vamale un acces simplu și fiabil la date, trebuie creat un sistem electronic central pentru stocarea și schimbul de date cu privire la înregistrarea operatorilor economici și a celorlalte persoane, precum și cu privire la numerele EORI.

(9)

Pentru a crea un sistem electronic central și a garanta fluiditatea și siguranța funcționării sale, statele membre și Comisia trebuie să coopereze îndeaproape.

(10)

Datele disponibile în sistemul central trebuie să fie folosite în schimbul de informații dintre autoritățile vamale și alte autorități naționale doar în măsura în care accesul acestora din urmă la asemenea date este necesar în scopul de a-și îndeplini obligațiile legale cu privire la circulația mărfurilor plasate sub un regim vamal.

(11)

Publicarea numerelor EORI și a unui număr restrâns de date de înregistrare privind operatorii economici și alte persoane este un instrument care le permite altor părți să verifice respectivele date. Prin urmare, numerele EORI și un număr restrâns de date de înregistrare trebuie publicate. Cu toate acestea, date fiind consecințele publicării, aceasta trebuie să aibă loc doar atunci când operatorul economic sau o altă persoană și-a dat acordul în scris, de bunăvoie și în cunoștință de cauză.

(12)

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre este reglementată de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (4), în timp ce protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

(13)

În temeiul articolului 28 din Directiva 95/46/CE, autoritățile naționale de supraveghere trebuie să monitorizeze legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către statele membre, iar în temeiul articolului 46 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor trebuie să monitorizeze activitatea instituțiilor și organelor comunitare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, ținând seama de rolul limitat al acestor instituții și organe comunitare în ceea ce privește datele propriu-zise, iar aceste autorități care acționează în cadrul competențelor lor respective trebuie să coopereze în mod activ și să asigure supravegherea coordonată a prelucrării realizate în conformitate cu acest regulament.

(14)

În lumina experienței dobândite de la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1875/2006 al Comisiei (6) de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93, este necesară adaptarea și precizarea anumitor detalii referitoare la declarațiile prealabile la sosire și la plecare, declarații care trebuie furnizate autorităților vamale pentru mărfurile care intră pe teritoriul Comunității sau care îl părăsesc.

(15)

Sunt necesare norme mai detaliate în special în ceea ce privește schimbul de informații între operatorul mijlocului de transport și biroul vamal de intrare, în cazurile în care un mijloc de transport ajunge într-un port sau într-un aeroport diferit de cel declarat în declarația sumară de intrare.

(16)

În plus, ar trebui specificat în care cazuri și sub ce formă operatorul mijlocului de transport trebuie să notifice biroului vamal de intrare sosirea mijlocului de transport.

(17)

Sunt necesare norme mai detaliate pentru definirea persoanei responsabile de furnizarea informațiilor referitoare la mărfurile necomunitare care la sosirea pe teritoriul vamal al Comunității sunt introduse în depozit temporar. Aceste informații trebuie să rezulte, pe cât posibil, din date aflate deja la dispoziția autorităților vamale.

(18)

Au fost identificate și alte cazuri în care nu este necesară declarația prealabilă la sosire sau la plecare, și anume pentru mărfurile destinate platformelor de foraj sau de exploatare sau care provin de pe astfel de platforme, precum și pentru arme și echipamente militare transportate de autoritățile militare ale unui stat membru sau în numele acestora. De asemenea, pentru a limita sarcina care le revine operatorilor economici, este oportun ca în anumite condiții expedierile de mărfuri a căror valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR să fie scutite de obligația prezentării unei declarații prealabile la sosire și la plecare. Atunci când se aplică astfel de scutiri, analiza de risc trebuie efectuată în momentul sosirii sau al plecării mărfurilor, pe baza declarației sumare de depozitare temporară sau a declarației vamale aferente mărfurilor respective.

(19)

Pe lângă aceasta, este necesar să se precizeze modul în care trebuie tratate declarațiile prealabile la plecare pentru care biroul vamal de ieșire nu a transmis biroului vamal de export o confirmare a ieșirii, și să se prevadă în acest sens o procedură de cercetare și informare între biroul vamal de export și cel de ieșire. Mai mult, biroul vamal de export trebuie să aibă posibilitatea de a închide operațiunile de export pentru care nu a fost primită o confirmare a ieșirii din partea biroului vamal de ieșire, fie pe baza dovezilor prezentate de exportator sau de declarant, fie după expirarea unui termen prescris.

(20)

Regulamentul (CE) nr. 1875/2006 a introdus în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 o serie de măsuri cu privire la datele care urmează să fie colectate pentru declarațiile sumare de intrare și ieșire. Anumite progrese tehnice în materie de tehnologie a informației, necesare pentru a asigura implementarea acestor măsuri au arătat că sunt necesare anumite modificări ale acestor date, enumerate în Anexa 30A la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(21)

Pentru a identifica mai bine cazurile în care seturi de date simplificate pot fi folosite pentru anumite categorii de declarații, este necesar ca „modul de transport” să fie o dată obligatorie.

(22)

Cea mai bună metodă care să permită o identificare fără echivoc a mijloacelor de transport este utilizarea numărului de identificare OMI (numărul european unic de identificare a navelor) al navelor și a numărului european de identificare a navelor (ENI) unic. Aceste date trebuie furnizate în locul denumirii navelor.

(23)

Deoarece transportatorul trebuie informat dacă declarația sumară de intrare este depusă de o altă persoană, este necesară notarea referinței numărului documentului de transport al transportatorului.

(24)

Posibilele fluctuații ale operațiunilor de transport internațional fac necesar să se ofere posibilitatea de a depune cereri de deviere de la rută. În acest scop ar trebui introdus un nou tabel pentru datele privind cererile de deviere de la rută.

(25)

Ca urmare a cerinței de a indica numărul EORI nu va mai fi necesară utilizarea numerelor de cod pentru identificarea părților, iar în ceea ce privește trimiterile poștale, referințele la declarațiile poștale ar trebui înlocuite cu referințe la furnizarea de date de către serviciile poștale.

(26)

Ca o consecință a ajustărilor efectuate cu privire la cerințele referitoare la date, notele explicative pentru datele respective ar trebui ajustate în consecință.

(27)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 trebuie modificat în consecință.

(28)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următoarele puncte 16 și 17:

„16.   Numărul EORI (numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici): un număr, unic în Comunitatea Europeană, pe care autoritatea vamală a unui stat membru sau autoritatea desemnată sau autoritățile desemnate îl atribuie operatorilor economici și altor persoane, în conformitate cu normele stabilite în capitolul 6.

17.   Declarația sumară de intrare: declarația sumară menționată la articolul 36a din cod, care trebuie depusă pentru mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității, sub rezerva dispozițiilor contrare din prezentul regulament.”

2.

La partea I, titlul I, se adaugă următorul capitol 6:

CAPITOLUL 6

Sistemul de înregistrare și identificare

Articolul 4k

(1)   Numărul EORI se folosește pentru identificarea operatorilor economici și a altor persoane, în relațiile acestora cu autoritățile vamale.

Structura numărului EORI îndeplinește criteriile prevăzute în anexa 38.

(2)   În cazul în care autoritatea responsabilă cu atribuirea numărului EORI nu este autoritatea vamală, fiecare stat membru desemnează autoritatea sau autoritățile responsabile cu înregistrarea operatorilor economici și a altor persoane, precum și cu atribuirea de numere EORI acestora.

Autoritățile vamale din statul membru transmit Comisiei detaliile privind numele și adresa autorității sau autorităților responsabile cu atribuirea de numere EORI. Comisia publică aceste informații pe internet.

(3)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (1), statele membre pot folosi drept număr EORI un număr deja atribuit de către autoritățile competente unui operator economic sau unei alte persoane, în scopuri fiscale, statistice sau de altă natură.

Articolul 4l

(1)   Un operator economic stabilit pe teritoriul vamal al Comunității este înregistrat de către autoritatea vamală sau de către autoritatea desemnată a statului membru în care este stabilit. Operatorii economici depun o cerere de înregistrare înainte de a-și începe activitățile menționate la articolul 1 punctul 12. Cu toate acestea, operatorii economici care nu au depus cerere de înregistrare pot să o facă în cursul primei lor operațiuni.

(2)   În cazurile menționate la articolul 4k alineatul (3), statele membre pot renunța la obligația unui operator economic sau a unei alte persoane de a solicita un număr EORI.

(3)   În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal comunitar nu are un număr EORI, acesta este înregistrat de către autoritatea vamală sau de către autoritatea desemnată a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activitățile următoare:

(a)

depune, pe teritoriul Comunității, o declarație sumară sau o declarație vamală, alta decât:

(i)

o declarație vamală făcută în conformitate cu articolele 225-238; sau

(ii)

o declarație vamală realizată în cadrul regimului de admitere temporară;

(b)

depune, pe teritoriul Comunității, o declarație sumară de ieșire sau de intrare;

(c)

administrează o magazie pentru depozitare temporară în temeiul articolului 185 alineatul (1);

(d)

depune o cerere de autorizare în temeiul articolelor 324a sau 372;

(e)

solicită un certificat de operator economic autorizat, în temeiul articolului 14a.

(4)   Persoanele altele decât operatorii economici nu sunt înregistrate, în afară de cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)

asemenea înregistrare este impusă de legislația unui stat membru;

(b)

persoanei nu i s-a atribuit anterior un număr EORI;

(c)

persoana efectuează operațiuni pentru care trebuie furnizat un număr EORI, în conformitate cu anexa 30A sau cu anexa 37, titlul I.

(5)   În cazurile menționate la alineatul (4):

(a)

o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Comunității, alta decât operatorii economici menționați la alineatul (1), este înregistrată de către autoritatea vamală sau de către autoritatea desemnată a statului membru în care este stabilită;

(b)

o persoană care nu este stabilită pe teritoriul vamal al Comunității, alta decât operatorii economici menționați la alineatul (3), este înregistrată de către autoritatea vamală sau de către autoritatea desemnată a statului membru în care aceasta efectuează activități reglementate de legislația vamală.

(6)   Operatorii economici și celelalte persoane interesate au un singur număr EORI.

(7)   În sensul prezentului capitol, articolul 4 alineatul (2) din cod se aplică mutatis mutandis pentru a determina dacă o persoană este stabilită într-un stat membru.

Articolul 4m

(1)   Datele privind înregistrarea și identificarea operatorilor economici sau, când este cazul, a altor persoane, prelucrate în sistemul menționat la articolul 4o, cuprinde informațiile enumerate în anexa 38d, cu respectarea condițiilor specifice stabilite la articolul 4o alineatele (4) și (5).

(2)   În momentul înregistrării operatorilor economici și a altor persoane pentru numărul EORI, statele membre le pot solicita acestora să prezinte date suplimentare față de cele enumerate în anexa 38d, în cazul în care aceste date sunt necesare în scopuri stabilite de legislațiile lor interne.

(3)   Statele membre pot solicita operatorilor economici sau, când este cazul, altor persoane, să furnizeze informațiile menționate la alineatele (1) și (2) prin mijloace electronice.

Articolul 4n

Numărul EORI se folosește, dacă este necesar, în toate comunicările dintre operatorii economici sau celelalte persoane și autoritățile vamale. El se folosește, de asemenea, pentru schimburile de informații dintre autoritățile vamale, precum și pentru schimburile de informații dintre acestea și alte autorități, în conformitate cu condițiile stabilite la articolele 4p și 4q.

Articolul 4o

(1)   Statele membre cooperează cu Comisia în vederea dezvoltării unui sistem electronic central de informații și comunicații care să conțină datele enumerate în anexa 38d, furnizate de toate statele membre.

(2)   Autoritățile vamale cooperează cu Comisia la prelucrarea și schimbul dintre autoritățile vamale, precum și dintre Comisie și autoritățile vamale, de date de înregistrare și de identificare ale operatorilor economici și ale celorlalte persoane, enumerate în anexa 38d, folosind sistemul menționat la alineatul (1).

Datele care nu sunt enumerate în anexa 38d nu se prelucrează în sistemul central.

(3)   Statele membre se asigură că sistemele lor naționale sunt actualizate permanent, sunt complete și exacte.

(4)   Statele membre încarcă în mod periodic în sistemul central datele enumerate în anexa 38d, punctele 1-4, privind operatorii economici și celelalte persoane, ori de câte ori se atribuie noi numere EORI sau când apar modificări ale datelor în cauză.

(5)   Statele membre încarcă, de asemenea, în mod periodic în sistemul central, atunci când sunt disponibile în sistemele naționale, datele enumerate în anexa 38d, punctele 5-12, privind operatorii economici și celelalte persoane, ori de câte ori se atribuie noi numere EORI sau când apar modificări ale datelor în cauză.

(6)   Numai numerele EORI atribuite în conformitate cu articolul 4l alineatele (1)-(5) se încarcă în sistemul central, împreună cu alte date menționate în anexa 38d.

(7)   În momentul în care se constată că un operator economic sau o altă persoană își încetează activitățile menționate la articolul 1 punctul 12, statele membre reflectă această situație în datele enumerate în anexa 38d, punctul 11.

Articolul 4p

În fiecare stat membru, autoritatea desemnată în conformitate cu articolul 4k alineatul (2) acordă autorităților vamale din statul membru în cauză acces direct la datele menționate în anexa 38d.

Articolul 4q

(1)   În fiecare stat membru, următoarele autorități, hotărând de la caz la caz, pot să-și acorde reciproc acces direct la datele menționate la punctele 1-4 din anexa 38d de care dispun:

(a)

autoritățile vamale;

(b)

autoritățile veterinare;

(c)

autoritățile sanitare;

(d)

autoritățile statistice;

(e)

autoritățile fiscale;

(f)

autoritățile care răspund de lupta împotriva fraudei;

(g)

autoritățile care răspund de politicile comerciale, inclusiv autoritățile din sectorul agricol, dacă este cazul;

(h)

autoritățile care răspund de securitatea frontierelor.

(2)   Autoritățile menționate la alineatul (1) pot stoca datele menționate la respectivul alineat sau pot face schimb reciproc de date numai dacă o astfel de prelucrare este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor lor legale cu privire la circulația mărfurilor plasate sub un regim vamal.

(3)   Autoritățile vamale din statele membre transmit Comisiei detaliile privind adresele autorităților menționate la alineatul (1). Comisia publică aceste informații pe internet.

Articolul 4r

Un număr EORI și datele enumerate în anexa 38d se prelucrează în sistemul central pentru perioada de timp prevăzută de legislația statelor membre care au încărcat datele menționate la articolul 4o alineatele (4) și (5).

Articolul 4s

(1)   Prezentul regulament lasă intact și nu aduce atingere în niciun fel nivelului de protecție a persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația comunitară și cea națională, și în special nu modifică nici obligațiile statelor membre cu privire la prelucrarea de către acestea a datelor personale, în temeiul Directivei 95/46/CE, nici obligațiile instituțiilor și organelor comunitare cu privire la prelucrarea de către acestea, în exercitarea competențelor lor, a datelor personale, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

(2)   Datele de identificare și de înregistrare ale operatorilor economici și ale celorlalte persoane, constituite de setul de date enumerate în anexa 38d, punctele 1, 2 și 3, pot fi publicate de Comisie pe internet numai dacă aceștia și-au dat acordul de bunăvoie, în scris și în cunoștință de cauză. Atunci când este dat, respectivul acord se comunică, în conformitate cu legislația internă a statelor membre, fie autorității sau autorităților statelor membre desemnate în conformitate cu articolul 4k alineatul (2), fie autorităților vamale.

(3)   Drepturile persoanelor cu privire la datele lor de înregistrare enumerate în anexa 38d și prelucrate în sistemele naționale se exercită în conformitate cu legislația statului membru care a stocat datele cu caracter personal respective, și în special, atunci când este cazul, cu dispozițiile de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Articolul 4t

Autoritățile naționale de supraveghere a protecției datelor și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, fiecare acționând în conformitate cu competențele lor respective, cooperează activ și asigură o supraveghere coordonată a sistemului menționat la articolul 4o alineatul (1).”

3.

Articolul 181b se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 181b

În înțelesul prezentului capitol și al anexei 30A:

Transportator: înseamnă persoana care introduce mărfurile sau își asumă responsabilitatea transportului acestora pe teritoriul vamal al Comunității, menționată la articolul 36b alineatul (3) din cod. Cu toate acestea,

în cazul unui transport combinat, menționat la articolul 183b, transportator înseamnă persoana care va opera mijlocul de transport care, după intrarea pe teritoriul vamal al Comunității, se va deplasa ca mijloc de transport activ autonom;

în cazul transportului maritim sau aerian efectuat în condițiile existenței unui acord de partajare a spațiului navei/aeronavei sau a altor aranjamente contractuale, menționate la articolul 183c, transportator înseamnă persoana care a încheiat un contract și care a emis un conosament maritim sau o scrisoare de transport aerian pentru transportul efectiv al mărfurilor spre teritoriul vamal al Comunității”.

4.

La articolul 181c, primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

mărfurile acoperite de o declarație vamală efectuată prin orice alt act, în conformitate cu articolele 230, 232 și 233, cu excepția paleților, a containerelor și a mijloacelor de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și fluvial transportate în cadrul unui contract de transport;”

(b)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

mărfurile pentru care este autorizată o declarație vamală verbală, în conformitate cu articolele 225, 227 și cu articolul 229 alineatul (1), cu excepția paleților, a containerelor și a mijloacelor de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și fluvial transportate în cadrul unui contract de transport;”

(c)

litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

mărfurile transportate la bordul navelor de linii maritime regulate, autorizate corespunzător, în conformitate cu articolul 313b și mărfurile de la bordul navelor sau al aeronavelor care sunt transportate între porturi sau aeroporturi comunitare fără escale în porturi sau aeroporturi situate în afara teritoriului vamal al Comunității;”

(d)

se adaugă următoarele litere (l)-(n):

„(l)

armele și echipamentele militare introduse pe teritoriul vamal al Comunității de către autoritățile responsabile de apărarea unui stat membru, în cadrul unui transport militar sau al unui transport efectuat în exclusivitate pentru autoritățile militare;

(m)

următoarele mărfuri introduse pe teritoriul vamal al Comunității direct de pe platforme de foraj sau de exploatare operate de o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Comunității:

(i)

mărfurile care au fost încorporate în astfel de platforme, în scopul construcției, al reparării, al întreținerii sau al transformării acestora;

(ii)

mărfurile care au fost destinate instalării pe platformele respective sau dotării acestora;

(iii)

mărfurile utilizate sau consumate pe platformele respective; și

(iv)

deșeurile nepericuloase provenind de pe aceste platforme;

(n)

mărfurile care fac parte dintr-un transport a cărui valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR, cu condiția ca autoritățile vamale să accepte, cu acordul operatorului economic, realizarea unei analize de risc utilizând informațiile conținute în sistemul utilizat de operatorul economic sau furnizate de acest sistem.”;

(e)

al doilea paragraf se elimină.

5.

Articolul 183 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile vamale nu acceptă depunerea unei declarații sumare de intrare întocmite pe suport de hârtie sau o altă procedură care să o înlocuiască, stabilită de comun acord între autoritățile vamale, decât în una dintre următoarele împrejurări:”;

(b)

se adaugă următoarele alineate (6)-(9):

„(6)   Autoritățile vamale notifică imediat persoanei care a depus declarația sumară de intrare înregistrarea acesteia. Atunci când declarația sumară de intrare este depusă de o persoană menționată la articolul 36b alineatul (4) din cod, autoritățile vamale îi notifică înregistrarea și transportatorului, cu condiția ca acesta să fie conectat la sistemul vamal.

(7)   Atunci când declarația sumară de intrare este depusă de o persoană menționată la articolul 36b alineatul (4) din cod, autoritățile vamale pot presupune, în lipsa unor dovezi contrare, că transportatorul și-a dat consimțământul în cadrul aranjamentelor contractuale și că avea cunoștință de depunerea declarației.

(8)   Autoritățile vamale notifică imediat persoanei care a depus modificări la declarația sumară de intrare înregistrarea acestora. Atunci când modificările la declarația sumară de intrare sunt depuse de o persoană menționată la articolul 36b alineatul (4) din cod, autoritățile vamale îi notifică înregistrarea și transportatorului, cu condiția ca acesta să fi solicitat autorităților vamale astfel de notificări și să fie conectat la sistemul vamal.

(9)   În cazul în care, după trecerea unui termen de 200 de zile de la data depunerii declarației sumare de intrare, sosirea mijlocului de transport nu a fost notificată autorităților vamale conform articolului 184g sau mărfurile nu au fost prezentate în vamă conform articolului 186, se consideră că declarația sumară de intrare nu a fost depusă.”

6.

Articolul 183b se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 183b

În cazul transportului combinat, dacă mijlocul de transport activ care intră pe teritoriul vamal al Comunității servește doar transportului unui alt mijloc de transport care, după intrarea pe teritoriul vamal al Comunității, se va deplasa ca mijloc de transport activ autonom, obligația de a depune declarația sumară de intrare revine operatorului acestui alt mijloc de transport.

Termenul de depunere a declarației sumare de intrare corespunde termenului aplicabil mijlocului de transport activ care intră pe teritoriul vamal al Comunității, astfel cum este prevăzut la articolul 184a.”

7.

Articolul 183d se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 183d

(1)   Atunci când un mijloc de transport care intră pe teritoriul vamal al Comunității urmează să ajungă mai întâi la un birou vamal dintr-un stat membru care nu a fost declarat în declarația sumară de intrare, operatorul acestui mijloc de transport sau reprezentantul său trebuie să informeze biroul vamal de intrare declarat printr-un mesaj de „cerere de deviere de la rută”. Acest mesaj trebuie să includă datele prevăzute în anexa 30A și se completează în conformitate cu notele explicative din această anexă. Acest alineat nu se aplică în cazurile la care se face referire la articolul 183a.

(2)   Biroul vamal de intrare declarat notifică imediat biroului vamal de intrare real devierea de la rută și rezultatele analizei de risc pentru siguranță și securitate”.

8.

La articolul 184a alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

pentru încărcăturile în vrac/fracționate, cu excepția cazurilor în care se aplică literele (c) sau (d), cel puțin patru ore înainte de sosirea în primul port situat pe teritoriul vamal al Comunității.”

9.

Articolul 184d se modifică după cum urmează:

(a)

la al doilea paragraf al alineatului (2), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care analiza de risc dă autorităților vamale motive rezonabile să considere că introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității ar constitui o amenințare la adresa siguranței și securității comunitare suficient de gravă încât să necesite o intervenție imediată, aceste autorități informează persoana care a depus declarația sumară de intrare și, în cazul în care acesta este diferit, transportatorul, cu condiția ca acesta din urmă să fie conectat la sistemul vamal, că aceste mărfuri nu trebuie să fie încărcate.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care mărfuri neacoperite de o declarație sumară de intrare, în conformitate cu articolul 181c literele (c)-(i), (l)-(n), sunt introduse pe teritoriul vamal al Comunității, analiza de risc se efectuează în momentul prezentării acestora, pe baza declarației sumare de depozitare temporară sau a declarației vamale care le acoperă, atunci când acestea sunt disponibile.”

10.

La articolul 184e, paragrafele al doilea și al treilea se înlocuiesc cu următorul text:

„În cazul în care se identifică un risc, biroul vamal din primul port sau aeroport de intrare decide să ia măsuri de interzicere în cazul unor transporturi considerate ca reprezentând o amenințare de o asemenea gravitate, încât este necesară o intervenție imediată și, în orice caz, transmite rezultatele analizei de risc porturilor sau aeroporturilor următoare.

În porturile sau aeroporturile următoare, situate pe teritoriul vamal al Comunității, se aplică articolul 186 pentru mărfurile prezentate la birourile vamale din porturile sau aeroporturile respective.”

11.

Articolul 184f se elimină.

12.

În partea I titlul VI capitolul 1 se introduce următoarea secțiune 5:

Secțiunea 5

Notificarea sosirii

Articolul 184g

Operatorul mijlocului activ de transport care intră pe teritoriul Comunității sau reprezentantul acestuia notifică autorităților vamale de la primul birou vamal de intrare sosirea mijlocului de transport. Această notificare de sosire trebuie să conțină datele necesare pentru identificarea declarațiilor sumare de intrare depuse, aferente tuturor mărfurilor transportate cu respectivul mijloc de transport. În măsura posibilului, se utilizează metodele disponibile pentru notificarea sosirii.”

13.

Articolul 186 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 186

(1)   Mărfurile necomunitare prezentate în vamă trebuie să facă obiectul unei declarații sumare de depozitare temporară, conform indicațiilor autorităților vamale.

Declarația sumară de depozitare temporară se depune de către persoana care prezintă mărfurile sau în numele acesteia, cel mai târziu în momentul prezentării. Atunci când declarația sumară de depozitare temporară este depusă de o altă persoană decât administratorul magaziei pentru depozitare temporară, autoritățile vamale îl informează pe operator cu privire la declarație, cu condiția ca această persoană să fie indicată în declarația sumară de depozitare temporară și conectată la sistemul vamal.

(2)   Declarația sumară de depozitare temporară poate lua una dintre formele următoare, conform indicațiilor autorităților vamale:

(a)

o trimitere la orice declarație sumară de intrare pentru mărfurile în cauză, completată de detaliile specifice unei declarații sumare de depozitare temporară;

(b)

o declarație sumară de depozitare temporară care să includă o trimitere la o declarație sumară de intrare pentru mărfurile în cauză;

(c)

un manifest sau un alt document de transport, cu condiția ca acesta să conțină detaliile unei declarații sumare de depozitare temporară, inclusiv o trimitere la o declarație sumară de intrare pentru mărfurile în cauză.

(3)   Trimiterile la o declarație sumară de intrare nu sunt necesare atunci când mărfurile au fost deja plasate în depozit temporar sau când li s-a atribuit deja o destinație vamală și nu au părăsit teritoriul vamal al Comunității.

(4)   Pot fi utilizate sisteme de inventar comerciale, sisteme de inventar ale porturilor sau sisteme de inventar de transport, cu condiția ca acestea să fie aprobate de autoritățile vamale.

(5)   Declarația sumară de depozitare temporară poate include notificarea de sosire menționată la articolul 184g sau poate fi depusă împreună cu aceasta.

(6)   În sensul articolului 49 din cod, se consideră că declarația sumară de depozitare temporară a fost depusă la data prezentării mărfurilor.

(7)   Declarația sumară de depozitare temporară se păstrează de către autoritățile vamale pentru a verifica dacă mărfurilor la care se referă le-a fost atribuită o destinație vamală.

(8)   Nu sunt necesare declarații sumare de depozitare temporară atunci când, cel târziu la momentul prezentării în vamă:

(a)

mărfurile sunt declarate pentru un regim vamal sau li se atribuie în alt mod o destinație vamală; sau

(b)

există dovada statutului comunitar al mărfurilor, stabilită conform articolelor 314b-336.

(9)   Atunci când o declarație vamală a fost depusă la biroul vamal de intrare ca declarație sumară de intrare, în conformitate cu articolul 36c din cod, autoritățile vamale acceptă declarația din momentul prezentării mărfurilor și acestea sunt plasate direct sub regimul declarat, cu respectarea condițiilor aplicabile regimului respectiv.

(10)   În sensul alineatelor (1)-(9), în cazul în care mărfuri necomunitare care circulă de la biroul vamal de plecare sub un regim de tranzit sunt prezentate în vamă într-un birou de destinație situat pe teritoriul vamal al Comunității, se consideră că declarația de tranzit destinată autorităților vamale de la biroul de destinație este declarația sumară de depozitare temporară.”

14.

Articolul 189 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 189

Mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității pe cale maritimă sau pe calea aerului care rămân la bordul aceluiași mijloc de transport în vederea transportării, fără a fi transbordate, se prezintă în vamă, în conformitate cu articolul 40 din cod, numai în portul sau aeroportul comunitar unde sunt descărcate sau transbordate.”

15.

La articolul 251 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în cazul altor mărfuri, biroul vamal de export să fi fost informat în conformitate cu articolul 792a alineatul (1), sau să considere, în conformitate cu articolul 796e alineatul (2), că mărfurile declarate nu au părăsit teritoriul vamal al Comunității.”

16.

Articolul 592a se modifică după cum urmează:

(a)

litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

mărfurile acoperite de o declarație vamală efectuată prin orice altă acțiune, în conformitate cu articolul 231, articolul 232 alineatul (2) și articolul 233, cu excepția paleților, a containerelor și a mijloacelor de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și fluvial transportate în cadrul unui contract de transport;”

(b)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

mărfurile pentru care este autorizată o declarație verbală, în conformitate cu articolele 226, 227 și 229 alineatul (2), cu excepția paleților, a containerelor și a mijloacelor de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și fluvial transportate în cadrul unui contract de transport;”

(c)

litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

mărfurile transportate la bordul navelor de linii maritime regulate, autorizate corespunzător, în conformitate cu articolul 313b și mărfurile de la bordul navelor sau al aeronavelor care circulă între porturi sau aeroporturi comunitare fără escale în porturi sau aeroporturi situate în afara teritoriului vamal al Comunității;”

(d)

se adaugă următoarele litere (k)-(m):

„(k)

armele și echipamentele militare scoase de pe teritoriul vamal al Comunității de către autoritățile responsabile de apărarea unui stat membru, în cadrul unui transport militar sau al unui transport efectuat în exclusivitate pentru autoritățile militare;

(l)

următoarele mărfuri scoase de pe teritoriul vamal al Comunității direct pe platforme de foraj sau de exploatare operate de o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Comunității:

(i)

mărfurile care urmează să fie utilizate în scopul construcției, al reparării, al întreținerii sau al transformării acestor platforme;

(ii)

mărfurile care urmează să fie instalate pe platformele respective sau să fie folosite în vederea dotării acestora;

(iii)

mărfurile care urmează să fie utilizate sau consumate pe platformele respective;

(m)

mărfurile care fac parte dintr-un transport a cărui valoare intrinsecă nu depășește 22 EUR, cu condiția ca autoritățile vamale să accepte, cu acordul operatorului economic, realizarea unei analize de risc utilizând informațiile conținute în sistemul utilizat de operatorul economic, sau furnizate de acest sistem.”

17.

La articolul 592b alineatul (1) litera (a), punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

pentru încărcăturile în vrac/fracționate, cu excepția cazurilor în care se aplică punctele (iii) sau (iv), cel puțin patru ore înainte de plecarea din portul situat pe teritoriul vamal al Comunității;”

18.

Articolul 592g se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 592g

În cazul în care mărfurile scutite, în conformitate cu articolul 592a literele (c)-(m), de obligația de a prezenta o declarație vamală în termenele menționate la articolele 592b și 592c părăsesc teritoriul vamal al Comunității, analiza de risc se efectuează în momentul prezentării lor, pe baza declarației vamale care le reglementează, atunci când aceasta este disponibilă.”

19.

La articolul 792a alineatul (1), a treia teză se elimină.

20.

Articolul 792b se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 792b

Articolele 796da și 796e se aplică mutatis mutandis în cazurile în care a fost depusă o declarație de export pe suport de hârtie.”

21.

După articolul 796d se inserează următorul articol 796da:

„Articolul 796da

(1)   În cazul în care, după 90 de zile de la acordarea liberului de vamă pentru export, biroul vamal de export nu a primit mesajul „rezultatele ieșirii” menționat la articolul 796d alineatul (2), acesta poate solicita exportatorului sau declarantului, în cazul în care este necesar, să indice data la care mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Comunității, precum și biroul vamal prin care acestea au ieșit.

(2)   Din proprie inițiativă sau ca răspuns la o cerere formulată în conformitate cu alineatul (1), exportatorul sau declarantul poate informa biroul vamal de export că mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Comunității, indicând data la care mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Comunității și biroul vamal de ieșire a mărfurilor, și îi poate cere biroului vamal de export să certifice ieșirea mărfurilor. În acest caz, biroul vamal de export solicită mesajul „rezultatele ieșirii” de la biroul vamal de ieșire, care trebuie să răspundă în termen de 10 zile.

(3)   Atunci când, în cazurile menționate la alineatul (2), biroul vamal de ieșire nu confirmă ieșirea mărfurilor în termenul menționat la alineatul (2), biroul vamal de export informează exportatorul sau declarantul.

Exportatorul sau declarantul poate furniza biroului vamal de export dovada că mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Comunității.

(4)   Dovada menționată la alineatul (3) poate fi furnizată în special prin unul dintre mijloacele următoare sau o combinație a acestora:

(a)

o copie a bonului de livrare, semnată sau autentificată de destinatarul situat în afara teritoriului vamal al Comunității;

(b)

dovada plății sau factura sau bonul de livrare, semnate sau autentificate corespunzător de operatorul economic care a scos mărfurile de pe teritoriul vamal al Comunității;

(c)

o declarație semnată sau autentificată de societatea care a scos mărfurile de pe teritoriul vamal al Comunității;

(d)

un document certificat de autoritățile vamale ale unui stat membru sau ale unei țări aflate în afara teritoriului vamal al Comunității;

(e)

evidențele operatorilor economici pentru mărfurile livrate către platforme de foraj sau de exploatare a țițeiului sau a gazelor naturale.”

22.

Articolul 796e se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 796e

(1)   Biroul vamal de export îi certifică exportatorului sau declarantului ieșirea mărfurilor în următoarele cazuri:

(a)

dacă a primit mesajul „rezultatele ieșirii” de la biroul vamal de ieșire;

(b)

în cazurile menționate la articolul 796da alineatul (2), dacă nu a primit mesajul „rezultatele ieșirii” de la biroul vamal de ieșire în termen de 10 zile, dar consideră că dovada furnizată în conformitate cu articolul 796da alineatul (4) este suficientă.

(2)   În cazul în care biroul vamal de export nu a primit, după expirarea unui termen de 150 de zile de la data acordării liberului de vamă pentru export, nici mesajul „rezultatele ieșirii” de la biroul vamal de ieșire, nici o dovadă satisfăcătoare în conformitate cu articolul 796da alineatul (4), lipsa acestora poate fi considerată de biroul vamal de export echivalentă cu informația că mărfurile nu au părăsit teritoriul vamal al Comunității.

(3)   Biroul vamal de export informează exportatorul sau declarantul, precum și biroul vamal de ieșire declarat, cu privire la invalidarea declarației de export.

Biroul vamal de export informează biroul vamal de ieșire declarat în cazul în care a acceptat dovada în conformitate cu alineatul (1) litera (b).”

23.

Articolul 842a se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cazurile enumerate la articolul 592a literele (a)-(m)”;

(b)

litera (b) se elimină.

24.

La articolul 842d alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile articolului 592b alineatele (2) și (3) și ale articolului 592c se aplică mutatis mutandis.”

25.

Se introduce următorul articol 842f:

„Articolul 842f

În cazul în care, la expirarea unui termen de 150 de zile de la data depunerii declarației, mărfurile care fac obiectul unei declarații sumare de ieșire nu au părăsit teritoriul vamal al Comunității, se consideră că declarația sumară de ieșire nu a fost depusă.”

26.

Anexa 30A se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

27.

Anexa 37 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

28.

Anexa 38 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

29.

Se introduce anexa 38d, astfel cum figurează în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 2009.

Cu toate acestea, până la 1 iulie 2010, articolul 1 alineatul (2), în măsura în care se referă la articolul 4o alineatul (4), precum și datele menționate în anexa 38d, punctul 4, se aplică numai în cazul în care datele în cauză sunt disponibile în sistemele naționale.

Articolul 1 alineatul (2), în măsura în care se referă la articolul 4o alineatul (1), se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Un stat membru poate aplica articolul 1 alineatul (2), în măsura în care se referă la articolul 4l, înainte de 1 iulie 2009. În acest caz, statul respectiv informează Comisia cu privire la data aplicării. Comisia publică informațiile respective.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 117, 4.5.2005, p. 13.

(4)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 360, 19.12.2006, p. 64.


ANEXA I

Anexa 30A se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la nota 1.1 se adaugă următoarea teză:

„Cererea de deviere de la rută care trebuie să fie făcută atunci când un mijloc de transport activ care intră pe teritoriul vamal al Comunității urmează să ajungă mai întâi la un oficiu vamal situat într-un stat membru care nu a fost declarat în declarația sumară de intrare conține informațiile detaliate în tabelul 6.”;

(b)

nota 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.

Tabelele 1-7 includ toate datele necesare procedurilor, declarațiilor și cererilor de deviere de la rută respective. Ele oferă o viziune globală a elementelor necesare pentru diferitele proceduri, declarații și cereri de deviere de la rută.”;

(c)

nota 1.6 se înlocuiește cu următorul text:

„1.6.

Descrierile și notele care figurează în secțiunea 4, privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire, procedurile simplificate și cererile de deviere de la rută se aplică la elementele menționate în tabelele 1-7.”;

(d)

la nota 2.1, al doilea paragraf, „Tabelul 6” se înlocuiește cu „Tabelul 7”;

(e)

la nota 2.2, al doilea paragraf, „Tabelul 6” se înlocuiește cu „Tabelul 7”;

(f)

la nota 3.1, al doilea paragraf, „Tabelul 6” se înlocuiește cu „Tabelul 7”;

(g)

la nota 3.2, al doilea paragraf, „Tabelul 6” se înlocuiește cu „Tabelul 7”;

(h)

nota 4.1 se înlocuiește cu următorul text:

„4.1.

Coloanele «Declarație sumară de ieșire – Trimiteri expres» și «Declarație sumară de intrare – Trimiteri expres» din tabelul 2 se referă la datele cerute care sunt comunicate prin mijloace electronice autorităților vamale în vederea unei analize de risc înainte de plecarea sau de sosirea trimiterilor expres. Serviciile poștale pot să decidă să comunice autorităților vamale prin mijloace electronice datele incluse în acele coloane din tabelul 2 în vederea unei analize de risc înainte de plecarea sau de sosirea trimiterilor poștale.”;

(i)

nota 4.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.2.

În sensul prezentei anexe, se înțelege prin trimitere expresă transportul unui articol individual printr-un serviciu integrat de colectare, transport, vămuire și livrare într-un mod accelerat și în termen precis, precum și cu localizarea și controlul acestui articol pe toată durata expedierii.”;

(j)

nota 4.3 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.

În sensul prezentei anexe, se înțelege prin trimitere poștală expedierea prin poștă a unui articol individual cu o greutate de maximum 50 kg, în conformitate cu regulile Convenției Uniunii Poștale Universale, atunci când mărfurile sunt transportate de către titularii de drepturi și obligații care decurg din aceste reguli sau în numele lor.”;

(k)

la nota 5.1, „Tabelul 6” se înlocuiește cu „Tabelul 7”.

2.

Secțiunea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

în tabelul 1 de la punctul 2.1 se introduce, între rândurile „Codul țării (țărilor) de pe itinerar” și „Biroul vamal de ieșire”, rândul următor:

„Modul de transport la frontieră

 

Z”

(b)

la punctul 2.2, tabelul 2 se modifică după cum urmează:

(i)

în a doua coloană, titlul „Declarație sumară de ieșire – Trimiteri poștale și expres (a se vedea notele 3.1 și 4.1-4.3)” se înlocuiește cu „Declarație sumară de ieșire – Trimiteri expres (a se vedea notele 3.1 și 4.1-4.3)”;

(ii)

în a patra coloană, titlul „Declarație sumară de intrare – Trimiteri poștale și expres (a se vedea notele 2.1 și 4.1-4.3)” se înlocuiește cu „Declarație sumară de intrare – Trimiteri expres (a se vedea notele 2.1 și 4.1-4.3)”;

(iii)

între rândul „Transportator” și rândul „Codul țării (țărilor) de pe itinerar” se introduc următoarele rânduri:

„Numărul de referință al transportului

 

 

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

 

 

Z”

(iv)

între rândurile „Codul țării (țărilor) de pe itinerar” și „Biroul vamal de ieșire” se introduce următorul rând:

„Modul de transport la frontieră

 

 

Z”

(c)

la punctul 2.3, în tabelul 3, între rândurile „Codul țărilor de pe itinerar” și „Locul de încărcare”, se introduce următorul rând:

„Modul de transport la frontieră

Z”

(d)

la punctul 2.4, în tabelul 4, între rândurile „Codul țărilor de pe itinerar” și „Locul de încărcare”, se introduce următorul rând:

„Modul de transport la frontieră

Z”

(e)

la punctul 2.5, tabelul 5 se modifică după cum urmează:

(i)

între rândurile „Codul țării (țărilor) de pe itinerar” și „Biroul vamal de ieșire” se introduce următorul rând:

„Modul de transport la frontieră

 

Z”

(ii)

între rândurile „Numărul de identificare al echipamentului, în cazul în care este containerizat” și „Codul mărfurilor” se introduce următorul rând:

„Numărul de articol

X

X”

(f)

se introduce următorul punct 2.6:

„2.6.   Date cerute pentru cererile de deviere de la rută – tabelul 6

Denumirea

 

Modul de transport la frontieră

Z

Identificarea mijlocului de transport care trece frontiera

Z

Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal

Z

Codul de țară al primului punct de intrare declarat

Z

Persoana care solicită devierea de la rută

Z

MRN

X

Numărul de articol

X

Codul primului loc de sosire

Z

Codul primului loc de sosire efectiv

Z”

3.

În secțiunea 3, în titlul „Date cerute pentru procedurile simplificate”, „Tabelul 6” se înlocuiește cu „Tabelul 7”.

4.

Secțiunea 4, „Note explicative privind datele”, se modifică după cum urmează:

(a)

înaintea notei explicative privind data „Declarație” se introduce următorul text:

MRN

Cerere de deviere de la rută: Numărul de referință al transportului reprezintă o alternativă pentru următoarele două date:

identificarea mijloacelor de transport care trec frontiera;

data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal.”;

(b)

în nota explicativă privind data „Numărul documentului de transport”, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Referire la documentul de transport care acoperă transportul mărfurilor pe teritoriul vamal sau în afara acestuia. Atunci când persoana care depune declarația sumară de intrare este alta decât transportatorul, se indică și numărul documentului de transport al transportatorului.”;

(c)

nota explicativă privind data „Expeditor” se modifică după cum urmează:

(i)

nota de subsol 2 se elimină;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Declarații sumare de ieșire: această informație trebuie furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de cea care depune declarația sumară; această informație apare sub forma numărului EORI al expeditorului, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de acest număr. În cazul în care elementele cerute pentru o declarație sumară de ieșire sunt incluse într-o declarație vamală în conformitate cu articolul 182b alineatul (3) din cod și cu articolul 216 din prezentul regulament, această informație corespunde elementului „Expeditor/Exportator” al declarației vamale respective.

Declarații sumare de intrare: această informație apare sub forma numărului EORI al expeditorului, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de acest număr.”;

(d)

nota explicativă privind data „Expeditor/exportator” se modifică după cum urmează:

(i)

nota de subsol 2 se elimină;

(ii)

după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Se completează cu numărul EORI menționat la articolul 1 alineatul (16). În cazul în care expeditorul/exportatorul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.”;

(e)

nota explicativă privind data „Persoana care depune declarația sumară” se modifică după cum urmează:

(i)

nota de subsol 1 se elimină;

(ii)

după expresia „Persoana care depune declarația sumară” se introduce următorul paragraf:

„Această informație apare sub forma persoanei care depune numărul EORI al declarației sumare.”;

(f)

între nota explicativă privind data „Persoana care depune declarația sumară” și nota explicativă privind data „Destinatar” se introduce următorul text:

Persoana care solicită devierea de la rută

Cerere de deviere de la rută: Persoana care face solicitarea de deviere de la rută la intrare. Această informație se referă la numărul EORI al persoanei care solicită devierea de la rută.”;

(g)

nota explicativă privind data „Destinatar” se modifică după cum urmează:

(i)

nota de subsol 1 se elimină;

(ii)

după tabel, se introduce următorul paragraf:

„Atunci când trebuie să fie furnizată, această informație apare sub forma numărului EORI al destinatarului, oricând acest număr este disponibil pentru persoana care depune declarația sumară.”;

(iii)

după paragraful care începe cu „Declarație sumară de ieșire” se introduce următorul paragraf:

„Informația apare sub forma numărului EORI al destinatarului, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de acest număr.”;

(h)

nota explicativă privind data „Declarant/reprezentant” se modifică după cum urmează:

(i)

nota de subsol 1 se elimină;

(ii)

după primul paragraf se adaugă următoarea teză:

„Această informație apare sub forma numărului EORI al declarantului/reprezentantului.”;

(i)

nota explicativă privind data „Transportator” se înlocuiește cu următorul text:

Transportator

Această informație este furnizată atunci când este vorba de o persoană diferită de cea care depune declarația sumară de intrare.

Această informație apare sub forma numărului EORI al transportatorului, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de acest număr. Cu toate acestea, în situații cuprinse în domeniul de aplicare al articolului 183 alineatele (6) și (8), se furnizează numărul EORI al transportatorului. Se furnizează, de asemenea, numărul EORI al transportatorului în situații cuprinse în domeniul de aplicare al articolului 184d alineatul (2).”;

(j)

nota explicativă privind data „Partea care trebuie notificată” se modifică după cum urmează:

(i)

nota de subsol 1 se elimină;

(ii)

după primul paragraf se adaugă următoarea teză:

„Această informație apare sub forma numărului EORI al părții care trebuie notificată, atunci când persoana care depune declarația sumară dispune de acest număr.”;

(k)

în nota explicativă privind data „Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera”, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera teritoriului vamal al Comunității. Se utilizează definițiile menționate în anexa 37 căsuța 18 din DAU pentru a indica identitatea. În cazul transportului pe mare sau pe căile navigabile interioare, se declară numărul de identificare IMO al navei sau numărul european de identificare a navelor (ENI) unic. În cazul transportului aerian, nu trebuie furnizată nicio informație.

Se utilizează codurile prevăzute în anexa 38 căsuța 21 din DAU pentru a indica naționalitatea, atunci când această informație nu este deja inclusă în identitate.”;

(l)

între nota explicativă privind data „Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera” și nota explicativă privind data „Numărul de referință al transportului” se introduce următorul text:

Identificarea mijlocului de transport care trece frontiera

Cerere de deviere de la rută: Această informație apare sub forma numărului de identificare IMO al navei, a codului ENI sau a numărului de zbor IATA pentru transportul pe mare, pe căile navigabile interioare, respectiv transportul aerian.

Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare de cod cu parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor acordului de partajare de cod.”;

(m)

în nota explicativă privind datele „Numărul de referință al transportului”, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul transportului, numărul zborului, numărul ieșirii, dacă este cazul.

Pentru transportul aerian, în situațiile în care operatorul avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare de cod cu parteneri, se utilizează numerele de zbor ale partenerilor de acord de partajare de cod.”;

(n)

în nota explicativă privind data „Codul primului loc de sosire” se adaugă următorul paragraf:

Cerere de deviere de la rută: trebuie furnizat codul biroului vamal al primului punct de intrare declarat.”;

(o)

între nota explicativă privind data „Codul primului loc de sosire” și nota explicativă privind data „Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal” se introduce următorul text:

Codul primului loc de sosire efectiv

Cerere de deviere de la rută: trebuie furnizat codul biroului vamal al primului punct de intrare efectiv.

Codul de țară al primului punct de intrare declarat

Cerere de deviere de la rută: se utilizează codurile prevăzute în anexa 38 căsuța 2 din DAU.”;

(p)

în nota explicativă privind data „Data și ora sosirii la primul loc de sosire pe teritoriul vamal” se adaugă următorul paragraf:

Cerere de deviere de la rută: Aceste informații sunt valabile până la data; se folosește codul n8 (SSAALLZZ).”;

(q)

în nota explicativă privind data „Codul țării (țărilor) de pe itinerar”, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu textul următor:

Declarații sumare de ieșire pentru trimiteri expres — trimiteri poștale: se indică numai țara de destinație finală a mărfurilor.

Declarații sumare de intrare pentru trimiteri expres — trimiteri poștale: se indică numai țara de plecare inițială a mărfurilor.”;

(r)

între nota explicativă privind data „Codul valutei” și nota explicativă privind data „Biroul vamal de ieșire” se introduce următorul text:

Modul de transport la frontieră

Declarație sumară de intrare: modul de transport corespunzător mijlocului de transport activ cu care mărfurile sunt așteptate să intre pe teritoriul vamal al Comunității. În cazul transportului combinat, se aplică normele stabilite în anexa 37 nota explicativă pentru căsuța 21;

În cazul în care mărfurile destinate transportului aerian sunt transportate altfel decât pe cale aeriană, se va declara celălalt mod de transport.

Sunt folosite codurile 1, 2, 3, 4, 7, 8 sau 9 stabilite în anexa 38 căsuța 25 din DAU.

[Ref.: căsuța 25 din DAU]”;

(s)

în nota explicativă privind data „Biroul vamal de ieșire”, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Declarații sumare de ieșire pentru trimiteri expres — trimiteri poștale: această informație nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate de operator.”;

(t)

în nota explicativă privind data „Locul de încărcare”, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Declarații sumare de intrare pentru trimiteri expres — trimiteri poștale: această informație nu este necesară în cazul în care poate fi dedusă automat și fără echivoc din alte informații furnizate de operator.”;

(u)

în nota explicativă privind data „Numărul de articol”, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Numărul articolului respectiv în raport cu numărul total de articole incluse în declarație, în declarația sumară sau în cererea de deviere de la rută.

Cerere de deviere de la rută: atunci când este furnizat MRN iar cererea de deviere de la rută nu se referă la toate articolele înscrise într-o declarație sumară de intrare, persoana care solicită devierea de la rută furnizează numerele de articol corespunzătoare, atribuite mărfurilor în declarația sumară de intrare inițială.”.


ANEXA II

Anexa 37 titlul II se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea A se modifică după cum urmează:

(a)

în caseta 2, Expeditor/Exportator, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se completează cu numărul EORI menționat la articolul 1 punctul 16. Când expeditorul/exportatorul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.”;

(b)

în caseta 8, Destinatar, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care se cere un număr de identificare, se completează cu numărul EORI menționat la articolul 1 punctul 16. Dacă un număr EORI nu a fost atribuit destinatarului se completează numărul cerut conform legislației din statul membru respectiv.”;

(c)

în caseta 14, Declarant/Reprezentant, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se completează cu numărul EORI menționat la articolul 1 punctul 16. Când declarantul/reprezentantul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.”;

(d)

în caseta 50, Principalul obligat, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Se indică numele complet (al persoanei sau al firmei) și adresa principalului obligat, împreună cu numărul EORI menționat la articolul 1 punctul 16. În cazul în care se furnizează numărul EORI, statele membre pot renunța la obligația de prezentare a numelui complet (al persoanei sau al firmei) și a adresei.”

2.

Secțiunea C se modifică după cum urmează:

(a)

în caseta 2, Expeditor/Exportator, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care se cere un număr de identificare, se completează cu numărul EORI menționat la articolul 1 punctul 16. Dacă un număr EORI nu a fost atribuit expeditorului/exportatorului se completează numărul cerut conform legislației din statul membru respectiv.”;

(b)

în caseta 8, Destinatar, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se completează cu numărul EORI menționat la articolul 1 punctul 16. Când destinatarul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.”;

(c)

în caseta 14, Declarant/Reprezentant, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se completează cu numărul EORI menționat la articolul 1 punctul 16. Când declarantul/reprezentantul nu dispune de un număr EORI, administrația vamală îi poate atribui un număr ad-hoc pentru declarația respectivă.”


ANEXA III

Anexa 38 titlul II se modifică după cum urmează:

1.

Textul din caseta 2, Expeditor/Exportator, se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI. Numărul este structurat după cum urmează:

Câmp

Cuprins

Tipul câmpului

Format

Exemple

1

Identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de țară ISO alfa 2)

Alfabetic 2

a2

PL

2

Identificator unic într-un stat membru

Alfanumeric 15

an..15

1234567890ABCDE

Exemplu: «PL1234567890ABCDE» pentru un exportator din Polonia (cod de țară: PL) al cărui număr unic național EORI este 1234567890ABCDE.

Codul de țară: codificarea comunitară alfabetică a țărilor și teritoriilor se bazează pe codurile ISO alfa 2 (a2) în vigoare, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și statele terțe, pe de altă parte (1). Comisia publică periodic regulamente de actualizare a listei codurilor de țară.

2.

Textul din caseta 8, Destinatar, se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI, structurat așa cum se specifică în descrierea casetei 2.”

3.

În caseta 14, Declarant/Reprezentant, litera (b) se modifică după cum urmează:

(a)

prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI, structurat așa cum se specifică în descrierea casetei 2.”;

(b)

a doua teză se elimină.

4.

După caseta 49, se introduce următoarea casetă 50:

Caseta 50: Principalul obligat

În cazul în care se cere un număr de identificare, se folosește numărul EORI, structurat așa cum se specifică în descrierea casetei 2.”


(1)  JO L 118, 25.5.1995, p. 10.”


ANEXA IV

„ANEXA 38d

(menționată la articolul 4o)

Datele prelucrate în sistemul central prevăzut la articolul 4o alineatul (1)

1.

Numărul EORI astfel cum se menționează la articolul 1 punctul 16.

2.

Numele complet al persoanei.

3.

Adresa de constituire/reședință: adresa completă a locului unde persoana este constituită/își are reședința, inclusiv identificatorul de țară sau de teritoriu (dacă este disponibil, codul de țară ISO alpha 2, astfel cum este definit în anexa 38 titlul II caseta 2).

4.

Numărul (numerele) de identificare TVA, atribuit(e), dacă este cazul, de către statele membre.

5.

Dacă este cazul, statutul juridic, astfel după cum se menționează în documentul de constituire.

6.

Data de constituire, sau, în cazul unei persoane fizice, data nașterii.

7.

Tipul de persoană [persoană fizică, persoană juridică, asociere de persoane – astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) din cod] în formă codificată. Se aplică următoarele coduri:

(1)

Persoană fizică

(2)

Persoană juridică

(3)

Asociere de persoane – astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) din cod

8.

Date de contact: numele persoanei de contact, adresa și oricare dintre următoarele informații: număr de telefon, număr de fax, adresă de poștă electronică.

9.

În cazul unei persoane care nu este stabilită pe teritoriul vamal al Comunității: numărul (numerele) de identificare, atribuit(e), dacă este cazul, persoanei interesate în scopuri vamale, de către autoritățile competente ale unei țări terțe cu care este în vigoare un acord de asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal. Acest număr (aceste numere) de identificare include (includ) codul de țară sau de teritoriu (dacă este disponibil, codul de țară ISO alpha 2, astfel cum este definit în anexa 38 titlul II caseta 2).

10.

Atunci când se consideră necesar, codul principalei activități economice, la nivelul a 4 cifre, conform clasificării statistice a activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE), menționat în registrul întreprinderilor din statul membru vizat.

11.

Data de expirare a numărului EORI, dacă este cazul.

12.

Acordul pentru divulgarea datelor cu caracter personal menționate la punctele 1, 2 și 3, în cazul în care acesta a fost dat.”


17.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 313/2009 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce privește nivelurile de declanșare a drepturilor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 143 litera (b), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2) prevede monitorizarea importurilor de produse enumerate în anexa XVII la regulamentul respectiv. Această monitorizare se efectuează în conformitate cu normele prevăzute la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (3).

(2)

În sensul aplicării articolului 5 alineatul (4) din Acordul privind agricultura (4) încheiat în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay și pe baza celor mai recente date disponibile pentru 2006, 2007 și 2008, nivelurile de declanșare a drepturilor suplimentare pentru castraveți și cireșe, altele decât vișinele, ar trebui adaptate.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336, 23.12.1994, p. 22.


ANEXĂ

„ANEXA XVII

DREPTURI DE IMPORT SUPLIMENTARE: TITLUL IV CAPITOLUL II SECȚIUNEA 2

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, denumirea mărfurilor se consideră ca având numai o valoare orientativă. Domeniul de aplicare a drepturilor suplimentare se determină, în cadrul prezentei anexe, prin domeniul de aplicare al codurilor NC, astfel cum sunt definite la data adoptării prezentului regulament.

Număr de ordine

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Perioada de aplicare

Nivelul de declanșare

(în tone)

78.0015

0702 00 00

Tomate

1 octombrie-31 mai

594 495

78.0020

1 iunie-30 septembrie

108 775

78.0065

0707 00 05

Castraveți

1 mai-31 octombrie

19 309

78.0075

1 noiembrie-30 aprilie

17 223

78.0085

0709 90 80

Anghinare

1 noiembrie-30 iunie

16 421

78.0100

0709 90 70

Dovlecei

1 ianuarie-31 decembrie

65 893

78.0110

0805 10 20

Portocale

1 decembrie-31 mai

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementine

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); wilkings și hibrizi similari de citrice

1 noiembrie-sfârșitul lunii februarie

95 620

78.0155

0805 50 10

Lămâi

1 iunie-31 decembrie

335 735

78.0160

1 ianuarie-31 mai

64 586

78.0170

0806 10 10

Struguri de masă

21 iulie-20 noiembrie

89 754

78.0175

0808 10 80

Mere

1 ianuarie-31 august

876 665

78.0180

1 septembrie-31 decembrie

106 465

78.0220

0808 20 50

Pere

1 ianuarie-30 aprilie

257 327

78.0235

1 iulie-31 decembrie

37 316

78.0250

0809 10 00

Caise

1 iunie-31 iulie

4 199

78.0265

0809 20 95

Cireșe, altele decât vișinele

21 mai-10 august

133 425

78.0270

0809 30

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

11 iunie-30 septembrie

39 144

78.0280

0809 40 05

Prune

11 iunie-30 septembrie

7 658”


17.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 314/2009 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2009

de adoptare a unei măsuri excepționale temporare de sprijinire a pieței cărnii de porc și de vită sub forma unui program de eliminare într-o parte a Regatului Unit

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 191 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Situația pieței cărnii de porc în Irlanda și Irlanda de Nord este deosebit de critică în urma nivelurilor ridicate de dioxine și bifenili policlorurați (PCB) recent constatate în carnea de porc originară din Irlanda. Autoritățile competente au luat diverse măsuri pentru a soluționa această situație.

(2)

Fermelor de porcine și de bovine din Irlanda li s-a furnizat hrană pentru animale contaminată. Hrana contaminată constituie o parte foarte mare din rația alimentară a porcinelor, ceea ce a dus la niveluri ridicate de dioxine în carnea provenită de la porcinele din fermele afectate. Ținând seama de dificultatea identificării fermelor de porcine care au furnizat carne contaminată și date fiind nivelurile ridicate de dioxine constatate în această carne, autoritățile irlandeze au decis, ca măsură de precauție, să retragă de pe piață toată carnea de porc și toate produsele din carne de porc.

(3)

Date fiind circumstanțele excepționale și dificultățile de ordin practic cu care se confruntă piața cărnii de porc în Irlanda și Irlanda de Nord, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1278/2008 din 17 decembrie 2008 de adoptare a unor măsuri de urgență pentru sprijinirea pieței cărnii de porc sub forma unui ajutor pentru depozitare privată în Irlanda (2) și Regulamentul (CE) nr. 1329/2008 din 22 decembrie 2008 de adoptare a unor măsuri de urgență pentru sprijinirea pieței cărnii de porc sub forma unui ajutor pentru depozitare privată într-o parte a Regatului Unit (3).

(4)

În plus, Consiliul European din 11 și 12 decembrie 2008 a invitat Comisia să sprijine fermierii și abatoarele din Irlanda prin cofinanțarea unor măsuri de retragere de pe piață a animalelor și a produselor respective.

(5)

În acest context, Regulamentul (CE) nr. 94/2009 al Comisiei din 30 ianuarie 2009 privind adoptarea unei măsuri excepționale tranzitorii de sprijinire a pieței cărnii de porc și a cărnii de vită sub forma unui program de eliminare în Irlanda (4) prevede un program de eliminare a anumitor porcine și bovine provenind din ferme care au folosit hrană contaminată, precum și a produselor din carne de porc care sunt blocate în abatoarele irlandeze sau se află sub responsabilitatea acestora.

(6)

În plus, Comisia a decis, la 23 decembrie 2008, să nu prezinte obiecții față de un sistem de ajutoare de stat privind măsuri speciale referitoare la produsele din carne de origine animală provenite de la porcine, în urma unei contaminări cu dioxine în Irlanda (5) (denumit în continuare „sistemul de ajutoare de stat N 643/08”). Sistemul respectiv prevede, în anumite condiții, compensații pentru carnea de porc retrasă din alte state membre.

(7)

O parte considerabilă din porcinele sacrificate în Irlanda de Nord provine din Irlanda. În această privință, contaminarea hranei pentru animale în Irlanda are în mod clar repercusiuni și asupra pieței cărnii de porc din Irlanda de Nord. Cu toate acestea, numai carnea de porc provenită de la porcine sacrificate în Irlanda este eligibilă pentru compensații în cadrul sistemului de ajutoare de stat N 643/08, ceea ce exclude de la compensații cadrul sistemului respectiv carnea obținută de la porcine sacrificate în Irlanda de Nord.

(8)

Sectorul cărnii de vită din Irlanda de Nord a fost, de asemenea, afectat de contaminarea hranei pentru animale care a avut loc în Irlanda. În special, conform autorităților britanice, este stabilit faptul că hrana pentru animale contaminată a fost livrată unor ferme de bovine din Irlanda de Nord. Ca urmare, unele bovine rămân blocate în ferme din Irlanda de Nord în care testele efectuate pe eșantioane prelevate de la alte bovine au dat rezultate pozitive, indicând niveluri ridicate de dioxine și de bifenili policlorurați (PCB). În plus, o anumită cantitate de carne de vită obținută de la animale sacrificate în Irlanda de Nord până la 6 decembrie 2008 cel târziu, depozitată în Regatul Unit, provenea de la șepteluri în care testele efectuate pe eșantioane provenite de la alte bovine din șeptelurile respective au dat rezultate pozitive, indicând niveluri ridicate de dioxine și de bifenili policlorurați (PCB).

(9)

În Irlanda de Nord, la nivel de fermă, contaminarea hranei pentru animale și efectuarea controalelor în vederea interzicerii intrării în lanțul alimentar a bovinelor respective cu scopul de a reduce potențialele riscuri pentru sănătatea publică au creat o situație în care continuarea activității lor economice este serios amenințată. În plus, problemele legate de bunăstarea animalelor persistă, întrucât bovinele respective au atins o greutate excesivă. Mai mult, unii dintre fermierii în cauză au mari dificultăți financiare în a-și menține creditul destinat hranei pentru animale.

(10)

Prin urmare, Regatul Unit a solicitat Comisiei să prevadă măsuri de urgență suplimentare pentru sprijinirea pieței cărnii de porc și de vită din Irlanda de Nord.

(11)

Partea II capitolul II secțiunea I din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede măsuri excepționale de sprijin. În special articolul 44 prevede că, în cazul unor boli ale animalelor, Comisia poate adopta măsuri excepționale de sprijinire a pieței, iar articolul 45 prevede că, în privința sectoarelor cărnii de pasăre și ouălor, Comisia poate adopta măsuri excepționale de sprijinire a pieței pentru a ține cont de perturbările grave ale pieței legate direct de o pierdere de încredere a consumatorilor ca urmare a existenței riscurilor pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor. Pentru a soluționa problemele de ordin practic care decurg din situația actuală a pieței cărnii de porc și de vită din Irlanda de Nord, este necesar să se ia o măsură excepțională temporară de sprijinire a pieței respective, similară celor prevăzute în secțiunea I din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și celor adoptate pentru Irlanda prin Regulamentul (CE) nr. 94/2009.

(12)

Măsura excepțională de sprijinire a pieței trebuie să ia forma unui program de eliminare a anumitor bovine care sunt blocate în ferme din Irlanda de Nord în care testele efectuate pe eșantioane prelevate de la alte bovine au dat rezultate pozitive, indicând niveluri ridicate de dioxine și de bifenili policlorurați (PCB). În afară de aceasta, este necesar să se prevadă un program de eliminare a produselor din carne de vită și de porc care sunt blocate în abatoarele din Regatul Unit sau se află sub responsabilitatea și controlul acestora și despre care nu se știe cu certitudine în ce măsură au fost obținute de la bovine sau de la porcine provenind din ferme care au utilizat hrană pentru animale contaminată.

(13)

Măsura excepțională respectivă de sprijinire a pieței trebuie, prin urmare, să vizeze riscurile în creștere pentru sănătatea și bunăstarea animalelor și, în același timp, să elimine posibilitatea ca produsele animale care pot prezenta niveluri ridicate de contaminare să intre în lanțul alimentar sau furajer. În plus, prin măsura respectivă trebuie să se evite ca piața cărnii de vită și de porc din Irlanda de Nord să se afle într-o poziție concurențială net dezavantajoasă în comparație cu cea din Irlanda, date fiind condițiile de eligibilitate pentru programul de eliminare prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 94/2009 și pentru cele prevăzute de sistemul de ajutoare de stat N 643/08.

(14)

Respectiva măsură excepțională de sprijinire a pieței trebuie să fie finanțată parțial de Comunitate. Contribuția Comunității la compensație trebuie să se exprime ca o sumă medie maximă per animal sau per tonă de carne de vită sau de porc, pentru o cantitate limitată din produsele în cauză, și trebuie ca autoritățile competente să stabilească valoarea compensației și, prin urmare, valoarea finanțării parțiale, pe baza valorii de piață a animalelor și a produselor compensate, în limite determinate.

(15)

Autoritățile competente trebuie să efectueze toate controalele și să adopte toate măsurile de supraveghere necesare aplicării adecvate a măsurii excepționale prevăzute de prezentul regulament, informând Comisia în acest sens.

(16)

Ținând seama că, din motive de bunăstare a animalelor, de sănătate publică și de aprovizionare a pieței, autoritățile competente au trebuit să înceapă eliminarea animalelor și a produselor în cauză de la 14 februarie 2009, data cererii prezentate de Regatul Unit, este necesar să se prevadă ca prezentul regulament să se aplice de la data respectivă.

(17)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Se introduce o măsură excepțională de sprijinire a pieței pentru o parte a Regatului Unit sub forma unui program de eliminare:

(a)

a bovinelor rămase din 6 decembrie 2008 în ferme din Irlanda de Nord în care testele efectuate pe eșantioane prelevate de la alte bovine au dat rezultate pozitive, indicând niveluri ridicate de dioxine și de bifenili policlorurați (PCB);

(b)

a cărnii de vită proaspete, refrigerate sau congelate provenite de la animale sacrificate în Irlanda de Nord până la 6 decembrie 2008 cel târziu, depozitată în Irlanda de Nord și provenită de la șepteluri în care testele efectuate pe eșantioane prelevate de la alte bovine din șeptelurile respective au dat rezultate pozitive, indicând niveluri ridicate de dioxine și de bifenili policlorurați (PCB);

(c)

a cărnii de porc proaspete, refrigerate sau congelate provenite de la animale originare din Irlanda, sacrificate în Irlanda de Nord până la 6 decembrie 2008 cel târziu. Carnea de porc respectivă este depozitată în Regatul Unit:

(i)

în abator; sau

(ii)

în afara abatorului, sub responsabilitatea și controlul acestuia, cu condiția ca abatorul să demonstreze că îndeplinește cerințele autorităților competente.

Articolul 2

Eliminarea animalelor și a cărnii

(1)   Autoritățile competente din Regatul Unit sunt autorizate să subvenționeze eliminarea animalelor și a cărnii menționate la articolul 1 pentru ca sacrificarea și distrugerea completă a acestor animale și a produselor secundare provenite din acestea, precum și distrugerea cărnii să se realizeze în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul veterinar.

Pentru a fi distruse, animalele vii sunt livrate unui abator, iar după contabilizare și cântărire toate carcasele sunt transportate la un centru de ecarisaj, unde toate materialele se distrug.

Atunci când animalele nu sunt apte pentru a fi transportate la un abator, acestea pot fi sacrificate în cadrul fermei.

Distrugerea cărnii se va realiza după ce aceasta este cântărită și transportată la un centru de ecarisaj, unde toate materialele se distrug.

Aceste operațiuni se realizează sub controlul permanent al autorităților competente, care utilizează liste de control standard cuprinzând fișe referitoare la cântărire și contabilizare.

(2)   Compensația care urmează să fie plătită de autoritățile competente pentru eliminarea animalelor menționate la articolul 1 litera (a) și a produselor menționate la același articol literele (b) și (c) nu depășește valoarea de piață a respectivelor animale și produse înregistrată înainte de decizia autorităților irlandeze de a retrage de pe piață, ca măsură de precauție, toată carnea de porc și toate produsele din carne de porc.

Pentru evitarea oricăror supracompensări, compensația plătită de autoritățile competente ține seama de orice alt tip de compensație la care ar putea fi îndreptățiți crescătorii de animale sau abatoarele.

(3)   Compensația pentru produsele care urmează să fie eliminate în temeiul prezentului regulament este plătită de autoritățile competente după primirea produselor de către centrul de ecarisaj și după efectuarea controalelor în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c). Compensația plătită în temeiul prezentului regulament de către autoritățile competente este eligibilă pentru finanțare comunitară parțială după ce distrugerea completă a produselor în cauză a fost constatată pe baza tuturor controalelor documentare și fizice necesare.

Articolul 5 alineatul (1) al treilea paragraf litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei (6) se aplică mutatis mutandis.

Numai cheltuielile declarate până în luna iulie 2009 cel târziu sunt eligibile pentru finanțare comunitară parțială.

Articolul 3

Finanțare

(1)   Pentru fiecare animal și pentru fiecare cantitate de carne distruse complet, Comunitatea asigură o finanțare parțială echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate în temeiul articolului 2 alineatul (1). Finanțarea parțială nu depășește o sumă medie maximă de:

(a)

468,62 EUR/cap de animal pentru un număr de cel mult 5 196 de bovine;

(b)

3 150,00 EUR/tonă de carne de vită, pentru o cantitate de cel mult 40 de tone de carne de vită;

(c)

1 133,50 EUR/tonă de carne de porc, pentru o cantitate de cel mult 1 034 de tone de carne de porc.

(2)   Autoritățile competente stabilesc valoarea finanțării parțiale per animal și per produs din carne compensat pe baza valorii de piață menționate la articolul 2 alineatul (2), respectând sumele medii maxime stabilite la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   Cel târziu la 31 august 2009, Regatul Unit comunică Comisiei valoarea totală a cheltuielilor cu compensațiile, indicând numărul și categoriile de bovine, precum și cantitățile și tipurile de carne de vită și de porc eliminate în temeiul prezentului regulament.

(4)   În cazul în care se stabilește că beneficiarul sumei plătite în temeiul articolului 2 alineatul (3) a primit și o compensație în cadrul unei polițe de asigurare sau de la un terț, Regatul Unit recuperează respectiva sumă și o creditează în proporție de 50 % la Fondul European de Garantare Agricolă, ca deducere a cheltuielilor corespunzătoare. În cazul în care suma plătită în temeiul articolului 2 alineatul (3) este mai mare decât compensația primită, Regatul Unit recuperează o sumă egală cu valoarea respectivei compensații.

Articolul 4

Controale și comunicare

(1)   Regatul Unit adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura o aplicare adecvată a prezentului regulament, în special:

(a)

garantând, prin efectuarea unor inspecții adecvate la fața locului, prin utilizarea unor agenți de denaturare, dacă este cazul, și prin sigilarea transporturilor, că niciunul dintre produsele compensate în temeiul articolului 2 nu intră în lanțul alimentar sau furajer;

(b)

efectuând, cel puțin o dată pe lună calendaristică, controale administrative și contabile în fiecare centru de ecarisaj participant, pentru a se asigura că s-au distrus toată carnea de vită și de porc și toate carcasele livrate de la începutul programului sau de la ultimul control efectuat;

(c)

în ceea ce privește carnea de vită și de porc proaspătă, refrigerată sau congelată depozitată în alte locuri decât în abatoare, în conformitate cu articolul 1 litera (c) punctul (ii), efectuând un control al inventarului la fața locului pentru a stabili cantitatea de carne de vită și de porc care provine de la animale sacrificate până la 6 decembrie 2008 cel târziu, asigurându-se că respectiva carne de vită și de porc este în siguranță, ușor de identificat și păstrată separat fizic de alte stocuri și că operațiunile de eliminare fac obiectul controalelor necesare în materie de identificare și cântărire;

(d)

asigurând efectuarea unor controale la fața locului și întocmirea unor rapoarte detaliate asupra controalelor respective, care să indice, în special:

(i)

categoria de vârstă, clasificarea și numărul total de animale transportate de la fermă, data și ora transportului către abator, precum și data și ora sosirii la abator;

(ii)

cantitățile de carcase transportate sub sigiliu de la abator și primite la centrul de ecarisaj, permisul de transport al animalelor și numerele sigiliilor;

(iii)

în cazul în care sacrificarea se face în cadrul fermei, după cum prevede articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf, numărul de animale sacrificate în cadrul fermei, numărul de carcase transportate sub sigiliu de la fermă și cantitatea primită la centrul de ecarisaj, permisul de transport al animalelor și numerele sigiliilor;

(iv)

pentru fiecare produs din carne de vită și de porc, data sacrificării animalului de la care provine produsul și un raport referitor la greutatea respectivului produs; pentru carnea de vită și de porc proaspătă, refrigerată sau congelată, depozitată în alte locuri decât în abatoare, locul și măsurile luate pentru a garanta siguranța produsului respectiv în timpul depozitării și al transportului;

(v)

cantitățile și clasificarea produselor din carne de vită și de porc transportate sub sigiliu de la punctul de colectare și primite la centrul de ecarisaj, permisul de transport și numerele sigiliilor;

(vi)

elementele, registrele și documentele verificate în cadrul controalelor prevăzute la litera (b) de mai sus, precum și cel puțin un rezumat zilnic referitor la cantitățile de carcase, de carne de vită și de porc care intră în centrul de ecarisaj, datele corespunzătoare distrugerii și cantitățile distruse.

(2)   Regatul Unit transmite Comisiei:

(a)

în cel mai scurt timp după intrarea în vigoare a prezentului regulament, o descriere a dispozițiilor adoptate în materie de control și raportare pentru toate operațiunile realizate;

(b)

cel târziu la 30 aprilie 2009, un raport detaliat privind controalele efectuate în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

Măsură de intervenție

Măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament sunt considerate măsuri de intervenție destinate să regleze piețele agricole în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului (7).

Articolul 6

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 februarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 339, 18.12.2008, p. 78.

(3)  JO L 345, 23.12.2008, p. 56.

(4)  JO L 29, 31.1.2009, p. 41.

(5)  JO C 36, 13.2.2009, p. 2.

(6)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


DIRECTIVE

17.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/31


DIRECTIVA 2009/36/CE A COMISIEI

din 16 aprilie 2009

de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse destinate consumatorilor,

întrucât:

(1)

În urma publicării în 2001 a unui studiu științific intitulat „Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk” (utilizarea vopselelor de păr permanente și riscul de cancer al vezicii), Comitetul științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor, înlocuit în prezent cu Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (denumit în continuare „CSPC”) (2), a ajuns la concluzia că riscurile posibile constituie o sursă de îngrijorare. Comitetul a recomandat Comisiei să ia noi măsuri pentru a controla utilizarea substanțelor pentru colorarea părului.

(2)

CSPC a recomandat, în continuare, o strategie generală de evaluare a siguranței substanțelor colorante pentru păr, care să cuprindă cerințele pentru testarea posibilei genotoxicități/mutagenicități a produselor colorante pentru păr.

(3)

În urma avizelor emise de CSPC, Comisia, împreună cu statele membre și părțile interesate, au convenit asupra unei strategii generale de reglementare a produselor colorante pentru păr, conform căreia industria producătoare a fost invitată să prezinte dosare conținând date științifice privind substanțele colorante pentru păr spre a fi evaluate de CSPC.

(4)

Substanțele pentru care au fost prezentate dosare actualizate privind siguranța sunt în prezent în curs de evaluare de către CSPC. 17 substanțe colorante pentru păr au primit deja avize definitive din partea CSPC. În consecință, pe baza unor astfel de evaluări, se poate elabora o reglementare definitivă a acestor substanțe colorante pentru păr.

(5)

Prin urmare, Directiva 76/768/CEE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu la 15 noiembrie 2009, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor dispoziții.

Acestea aplică dispozițiile stabilite în anexa la prezenta directivă de la 15 mai 2010.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

(2)  Numele comitetului a fost modificat prin Decizia 2004/210/CE a Comisiei (JO L 66, 4.3.2004, p. 45).


ANEXĂ

Directiva 76/768/CEE se modifică după cum urmează:

1.

În partea 1 a anexei III, se adaugă următoarele numere de referință 189-205:

Număr curent

Substanță

Restricții

Condiții de utilizare și avertismente care trebuie tipărite pe etichetă

Domeniu de aplicare și/sau utilizare

Concentrație maximă autorizată în produsul cosmetic finit

Alte limitări și cerințe

a

b

c

d

e

f

„189

5-hidroxi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol-3-carboxilat de trisodiu și Aluminum lake (1)

Acid Yellow 23

CAS 1934-21-0

EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5 %

 

 

190

N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-sulfofenil)-metil]-amino]-fenil] [2-sulfofenil) metilen]-2,5-ciclohexadien-1-iliden]-3-sulfo benzenemetanaminiu, sare internă, sare disodică și sărurile sale de amoniu și de aluminiu (1)

Acid Blue 9

CAS 3844-45-9

EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

CAS 2650-18-2

EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake

CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5 %

 

 

191

6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-sulfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sulfonat de disodiu (1)

Curry Red

CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,4 %

 

 

192

1-(1-naftilazo)-2-hidroxinaftalen-4′,6,8-trisulfonat de trisodiu și Aluminum lake (1)

Acid Red 18

CAS 2611-82-7

EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5 %

 

 

193

Sarea de sodiu a hidrogeno-3,6-bis (dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil)xantiliului (1)

Acid Red 52

CAS 3520-42-1

EINECS 222-529-8

CI 45100

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

0,6 %

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 %.

(a)

Proporția amestecului trebuie să fie tipărită pe etichetă.

194

5-amino-4-hidroxi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de disodiu (1)

Acid Red 33

CAS 3567-66-6

EINECS 222-656-9

CI 17200

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5 %

 

 

195

1-amino-4-(ciclohexilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioxoantracen-2-sulfonat de sodiu (1)

Acid Blue 62

CAS 4368-56-3

EINECS 224-460-9

CI 62045

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,5 %

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

 

196

1-[(2′-metoxietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hidroxietil)amino]benzen (1)

HC Blue No 11

CAS 23920-15-2

EINECS 459-980-7

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,0 %

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

 

197

1,5-Di-(ß-hidroxietilamino)-2-nitro-4-clorbenzen (1)

HC Yellow No 10

CAS 109023-83-8

EINECS 416-940-3

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,1 %

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

 

198

3-Metilamino-4-nitrofenoxietanol (1)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

CAS 59820-63-2

EINECS 261-940-7

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

0,15 %

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

 

199

N1,N4,N4-Tris -[(2-hidroxietil)-1,4-diamino-2-nitrobenzen (1)

HC Blue No 2

CAS 33229-34-4

EINECS 251-410-3

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,8 %

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

Poate produce reacție alergică

200

1-Propanol, 3-[[4-[bi(2-hidroxietil)amino]-2-nitrofenil]amino] (1)

HC Violet No 2

CAS 104226-19-9

EINECS 410-910-3

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,0 %

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

Poate produce reacție alergică

201

2-clor-6-(etilamino)-4-nitro- fenol (1)

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

CAS 131657-78-8

EINECS 411-440-1

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

3,0 %

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

Poate produce reacție alergică

202

4,4′-[1,3-propandiilbis(oxi)]bis- 1,3-benzendiamină și sarea sa tetraclorhidrat (1)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

CAS 81892-72-0

EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

CAS 74918-21-1

EINECS 278-022-7

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

1,2 % ca bază liberă (1,8 % ca sare tetraclorhidrat)

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,2 % calculat ca bază liberă (1,8 % ca sare tetraclorhidrat).

(a)

Proporția amestecului trebuie să fie tipărită pe etichetă.

Pentru (a) și (b):

Poate produce reacție alergică

203

Clorhidrat de 6-metoxi-N2-metil-2,3-piridindiamină și sarea sa diclorhidrat (1)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

CAS 90817-34-8 (HCl)

CAS 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

0,68 % ca bază liberă (1,0 % ca dihidroclorură)

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,68 % calculat ca bază liberă (1,0 % ca dihidroclorură).

Pentru (a) și (b):

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

(a)

Proporția amestecului trebuie să fie tipărită pe etichetă.

Pentru (a) și (b):

Poate produce reacție alergică

204

2,3-Dihidro-1H-indol-5,6-diol și sarea sa bromhidrat (1)

Dihydroxyindoline

CAS 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

2,0 %

 

Poate produce reacție alergică

205

4-Hidroxipropilamino-3-nitrofenol (1)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

CAS 92952-81-3

EINECS 406-305-9

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

2,6 %

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,6 % calculat ca bază liberă.

Pentru (a) și (b):

A nu se folosi cu sisteme de nitrozare

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitrit

(a)

Proporția amestecului trebuie să fie tipărită pe etichetă.

2.

În coloanele „c” și „d” ale rubricii 55 din partea 2 a anexei III, secțiunea b se suprimă.

3.

În partea 2 a anexei III, numerele curente 7, 9, 14, 24, 28, 47 și 58 se suprimă.


(1)  Baza liberă și sărurile acestui ingredient de colorare a părului sunt autorizate spre utilizare, cu excepția cazului în care sunt interzise în temeiul anexei II.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Parlamentul European și Consiliu

17.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/38


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2009

privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2009/326/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (2), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană a creat un Fond de Solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de dezastre naturale.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard EUR.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea Fondului.

(4)

România a depus o cerere pentru mobilizarea Fondului, referitoare la o catastrofă naturală cauzată de inundații. Comisia consideră că cererea îndeplinește condițiile stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 și, prin urmare, propune autorizarea creditelor corespunzătoare,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, se mobilizează Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru suma de 11 785 377 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.


Comisie

17.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/39


DECIZIA COMISIEI

din 16 aprilie 2009

de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din Republica Populară Chineză, Republica Coreea și Taiwan

(2009/327/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 9,

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

1.1.   Inițierea procedurii

(1)

La 1 februarie 2008, în conformitate cu articolul 5 din regulamentul de bază, Comisia a anunțat, printr-un aviz (denumit în continuare „aviz de inițiere”) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2), inițierea unei proceduri antidumping privind importurile în Comunitate de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”), Republica Coreea și Taiwan (denumite în continuare „țările în cauză”).

(2)

Procedura a fost inițiată în urma unei plângeri depuse la 21 decembrie 2007 de EUROFER (denumit în continuare „reclamantul”) în numele unor producători care reprezintă o proporție majoră, în acest caz peste 25 %, din producția comunitară totală de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece. Plângerea cuprindea elemente de probă prima facie privind existența dumpingului de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece originare din țările în cauză și a unui prejudiciu important care rezulta din acesta, elemente considerate ca fiind suficiente pentru a justifica inițierea unei proceduri.

1.2.   Părțile interesate și vizitele de verificare

(3)

Comisia a informat în mod oficial reclamantul, toți producătorii, importatorii/comercianții și utilizatorii din Comunitate cunoscuți ca fiind interesați și asociațiile acestora, precum și producătorii-exportatori și autoritățile țărilor în cauză cu privire la inițierea procedurii. Părților interesate li s-a acordat posibilitatea de a-și face cunoscute în scris punctele de vedere și de a solicita o audiere până la termenul fixat în avizul de inițiere. Au fost audiate toate părțile interesate care au solicitat acest lucru și care au arătat că există motive speciale care să justifice audierea.

(4)

Pentru a permite producătorilor-exportatori din RPC să depună, dacă doreau, o cerere de acordare a tratamentului de societate care funcționează în condițiile unei economii de piață sau a tratamentului individual, Comisia a trimis formulare de cerere producătorilor-exportatori cunoscuți ca fiind interesați, precum și autorităților din RPC. Patru grupuri de societăți din RPC au solicitat tratament de societate care funcționează în condițiile economiei de piață, în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (b) din regulamentul de bază, sau tratament individual, în cazul în care ancheta ar stabili că nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea tratamentului de societate care funcționează în condițiile economiei de piață.

(5)

Ținând seama de numărul aparent mare de producători-exportatori din RPC, Republica Coreea și Taiwan, de importatori ai produsului în cauză în Comunitate și de producători comunitari, s-a intenționat, în avizul de inițiere, să se recurgă la eșantionare, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.

(6)

Cu toate acestea, în ceea ce privește RPC și Republica Coreea, întrucât anchetarea tuturor societăților sau grupurilor de societăți cooperante a fost considerată fezabilă în termenele stabilite și nu exagerat de complicată, s-a decis că eșantionarea nu va fi necesară. În ceea ce privește Taiwanul, dintre cele zece societăți sau grupuri de societăți (un grup era format din două societăți) care au răspuns la întrebările de eșantionare, a fost selectat un eșantion de patru societăți sau grupuri de societăți. Cu toate acestea, una dintre acestea a încetat ulterior să mai coopereze; prin urmare, eșantionul final este format din trei societăți sau grupuri de societăți. În sfârșit, o societate din Taiwan neinclusă în eșantion a solicitat o examinare individuală în temeiul articolului 17 alineatul (3) din regulamentul de bază. Cu toate acestea, întrucât nu a prezentat informații suficiente, s-a considerat că această societate nu a cooperat.

(7)

În ceea ce privește importatorii de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece, Comisia a solicitat tuturor importatorilor cunoscuți să furnizeze informații referitoare la importurile și vânzările produsului în cauză. S-a oferit să coopereze un număr mare de importatori. Au fost incluși în eșantion primii cinci mari importatori, selectați în funcție de volumul importurilor. Acești importatori reprezintă aproximativ 16 % din totalul importurilor în Comunitate din țările în cauză. Părțile interesate au fost consultate, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, și nu au ridicat nicio obiecție. Cu toate acestea, trei dintre importatorii selectați nu au răspuns în cele din urmă la chestionar și au decis să își înceteze cooperarea în cadrul anchetei. Cei doi importatori rămași reprezentau 2-4 % din totalul importurilor comunitare din țările în cauză pe parcursul perioadei de anchetă. Întrucât includerea unora dintre importatorii care s-au oferit să coopereze ar afecta doar foarte puțin reprezentativitatea eșantionului, s-a hotărât ca cei trei importatori eșantionați care și-au încetat cooperarea în cadrul anchetei să nu fie înlocuiți.

(8)

În ceea ce privește producătorii comunitari, în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază, Comisia a ales un eșantion pe baza celui mai mare volum reprezentativ al producției și al vânzărilor în Comunitate de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece, astfel încât ancheta să poată fi efectuată în mod rezonabil, ținând cont de timpul disponibil. Pe baza informațiilor primite de la producătorii comunitari, Comisia a selectat patru societăți (două grupuri de societăți afiliate) care dețineau cel mai mare volum al producției și vânzărilor în Comunitate. În ceea ce privește producția comunitară, societățile eșantionate au reprezentat 62 % din producția totală estimată în Comunitate de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece și 99 % din volumul vânzărilor în Comunitate ale producătorilor care s-au oferit să coopereze. Părțile interesate au fost consultate, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din regulamentul de bază, și nu au ridicat nicio obiecție. În plus, ceilalți producători comunitari au fost invitați să furnizeze anumite date generale pentru analiza prejudiciului.

(9)

Comisia a trimis chestionare producătorilor-exportatori, producătorilor și importatorilor comunitari eșantionați, precum și tuturor utilizatorilor și asociațiilor de utilizatori cunoscute. Au fost primite răspunsuri complete la chestionare de la patru producători comunitari, 25 de societăți aparținând unui număr de patru grupuri de societăți din RPC, opt societăți aparținând unui număr de trei grupuri de societăți din Republica Coreea, trei producători-exportatori eșantionați din Taiwan, o societate din Taiwan care a solicitat examinare individuală, doi importatori și cinci utilizatori din Comunitate. În plus, alți șase producători comunitari au furnizat datele generale solicitate.

(10)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare în vederea examinării cererilor de tratament de societate care funcționează în condițiile economiei de piață/tratament individual în cazul RPC și pentru determinarea dumpingului, a prejudiciului rezultat și a interesului Comunității pentru țările în cauză. S-au efectuat vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:

(a)

Producători comunitari

ArcelorMittal, Genk, Belgia;

ArcelorMittal, Paris, Franța;

ThyssenKrupp Nirosta, Krefeld, Germania;

ThyssenKrupp Terni, Terni, Italia.

(b)

Producători-exportatori din Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei;

Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd, Yung Kang City;

Yeun Chyang Industrial Co., Ltd, Shijou Shiang, Chang-Hwa;

YUSCO Group (Yieh United Steel Corporation și societățile afiliate), Kaohsiung.

(c)

Producători-exportatori din Republica Coreea

Daiyang Metal Co., Ltd; Seoul;

Grupul BNG Steel Co., Ltd și Hyundai Steel Company; Changwon și Seoul;

Grupul POSCO și Daimyung TMS CO., Ltd; Seoul.

(d)

Producători-exportatori din RPC

Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou;

Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd Ningbo;

POSCO China Group, (grup de 8 societăți); Zhangjiagang, Qingdao și RAS Hong Kong;

STSS Group (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd și 14 societăți afiliate); Taiyuan, Tianjin, Wuxi, Foshan, RAS Hong Kong și Willich, Germania.

(e)

Importatori comunitari neafiliați

Minmetals Germany GmbH, Düsseldorf, Germania;

Nord Est Metalli Srl, San Vito al Tagliamento, Italia.

(f)

Utilizatori din Comunitate

BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, München, Germania;

Eberspächer GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Germania;

Lowara Srl, Montecchio Maggiore, Italia.

(11)

Având în vedere necesitatea stabilirii unei valori normale pentru producătorii-exportatori din RPC cărora s-ar putea să nu li se acorde tratament de societate care funcționează în condițiile economiei de piață, s-a efectuat o vizită de verificare în țara analogă aleasă în mod provizoriu (SUA) la sediul următorilor producători:

AK Steel; West Chester, OH, Coshocton, OH și Butler, PA;

Theis Precision Metal; Bristol, CT.

1.3.   Perioada de anchetă

(12)

Ancheta de dumping și prejudiciu s-a efectuat în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2007 (denumită în continuare „perioada de anchetă” sau „PA”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea prejudiciului a avut loc în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2004 și sfârșitul perioadei de anchetă (denumită în continuare „perioada luată în considerare”).

1.4.   Produsul în cauză

(13)

Produsul despre care se pretinde că face obiectul unui dumping constă în produse plate din oțeluri inoxidabile simplu laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză, Republica Coreea și Taiwan (denumit în continuare „produsul în cauză”), acest produs fiind înregistrat, în mod normal, la codurile NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 și 7220 20 89.

(14)

Produsele plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece sunt utilizate într-o gamă largă de industrii de consum și de aplicații finale. De exemplu:

construcția de automobile: sisteme de evacuare, componente decorative, de siguranță și structurale;

echipamente pentru industria substanțelor chimice, a substanțelor petrochimice, a fabricării hârtiei, a produselor agroalimentare și a produselor farmaceutice;

aparate de uz casnic, ustensile de bucătărie, veselă și tacâmuri;

fabricarea unor echipamente medicale;

echipamente pentru iluminatul public și pentru mobilier stradal;

fabricarea de țevi pentru transportul fluidelor, decorații, aplicații structurale și schimbători de căldură;

construcții navale;

uzine de desalinizare;

fabricarea vagoanelor de marfă și de pasageri, a autocisternelor, a containerelor frigorifice;

decorațiuni și aplicații structurale în industria construcțiilor.

1.5.   Raportul interimar și procedura ulterioară

(15)

La 4 noiembrie 2008, Comisia a comunicat părților interesate un raport interimar în care prezenta concluziile sale provizorii cu privire la prezenta procedură, respectiv faptul că ancheta a stabilit în mod provizoriu existența dumpingului, dar nu s-a ajuns la concluzia că ar exista o legătură efectivă între importurile care fac obiectul acestui dumping și vreun prejudiciu suferit de industria comunitară, și sublinia necesitatea continuării anchetei privind posibila amenințare de prejudiciu. Pe baza concluziilor provizorii, s-a considerat oportun să nu se impună nicio măsură provizorie, ci să se continue ancheta. Tuturor părților li s-a oferit posibilitatea să prezinte elemente de probă relevante și observații cu privire la concluziile provizorii. De asemenea, părților care au solicitat acest lucru li s-a oferit posibilitatea de a fi audiate. Comisia a continuat să caute și să verifice toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru concluziile sale finale.

2.   RETRAGEREA PLÂNGERII ȘI ÎNCHEIEREA PROCEDURII

(16)

Printr-o scrisoare adresată Comisiei la data de 4 martie 2009, reclamantul și-a retras în mod oficial plângerea. Potrivit reclamantului, această retragere a fost determinată de faptul că situația actuală a pieței industriei comunitare este semnificativ diferită de situația pieței din momentul în care a fost depusă plângerea, dat fiind că cererea reală și cea aparentă din UE s-au prăbușit recent, ceea ce a dus, de asemenea, la o scădere a importurilor. Având în vedere aceste turbulențe ale pieței, reclamantul nu dorește să continue procedura, care se bazase pe o analiză a unor date istorice care nu mai reflectă pe deplin condițiile de piață actuale. Potrivit reclamantului, este preferabil ca, în această situație, să se reacționeze la orice practici comerciale prejudiciabile și incorecte prin deschiderea unei noi cauze – în cazul în care o situație viitoare va face necesară o astfel de acțiune – care să abordeze pe deplin toate aspectele problemei.

(17)

De asemenea, reclamantul a declarat că, în cazul în care volumul importurilor va crește din nou, aceste importuri ar putea, în situația de față, să pună la îndoială viabilitatea industriei comunitare.

(18)

Ar trebui remarcat că situația actuală în ceea ce privește produsul în cauză, atât în UE, cât și în țările în cauză, se caracterizează printr-o schimbare fără precedent a parametrilor economici fundamentali. În timp ce, în aceste circumstanțe, este dificil să se facă presupuneri justificate cu privire la dezvoltarea pieței pe termen scurt și mediu, se pare, de asemenea, că situația economică este instabilă și că apariția dumpingului prejudiciabil nu ar putea fi exclusă cu desăvârșire. Întrucât, cel puțin pe parcursul unei părți a perioadei de anchetă, s-a constatat o creștere considerabilă a importurilor din țările în cauză într-o perioadă relativ scurtă de timp și având în vedere subcotarea stabilită a prețurilor, se consideră oportună monitorizarea importurilor de produse în cauză în UE. Informațiile obținute în cadrul acestei monitorizări ar permite Comisiei să reacționeze rapid dacă este necesar. De exemplu, aceste informații ar putea fi utilizate în scopul inițierii unei noi proceduri, cu condiția să se îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 5 din regulamentul de bază, și anume să existe suficiente elemente de probă prima facie cu privire la existența unui dumping prejudiciabil.

(19)

De asemenea, Comisia remarcă faptul că, în cazul în care circumstanțele ar justifica inițierea unei noi proceduri privind acest produs, ar putea fi oportună o anchetă promptă. Articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de bază prevede într-adevăr o astfel de posibilitate, întrucât permite impunerea relativ promptă de măsuri provizorii după inițiere.

(20)

Perioada de monitorizare ar trebui să se aplice timp de maximum 24 de luni de la publicarea încheierii prezentei proceduri.

(21)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din regulamentul de bază, procedura poate fi încheiată în cazul în care plângerea este retrasă, cu excepția cazului în care încheierea procedurii nu este în interesul Comunității.

(22)

Comisia a considerat că prezenta procedură ar trebui încheiată, întrucât ancheta nu a evidențiat niciun argument care să arate că o asemenea încheiere ar afecta interesul Comunității. Părțile interesate au fost informate în consecință și li s-a acordat posibilitatea de a prezenta observații. Cu toate acestea, nu s-au primit niciun fel de observații care ar fi putut modifica prezenta decizie.

(23)

Prin urmare, Comisia concluzionează că procedura antidumping privind importurile în comunitate de produse plate din oțeluri inoxidabile laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză, Republica Coreea și Taiwan, ar trebui încheiată fără impunerea de măsuri antidumping,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se încheie procedura antidumping privind importurile de produse plate din oțeluri inoxidabile simplu laminate la rece, originare din Republica Populară Chineză, Republica Coreea și Taiwan, produse încadrate, în mod normal, la codurile NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 și 7220 20 89.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Catherine ASHTON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 29, 1.2.2008, p. 13.