ISSN 1830-3625

doi:10.3000/18303625.L_2009.095.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 95

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
9 aprilie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 291/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 292/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 27 martie-3 aprilie 2009 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 293/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

4

 

 

Regulamentul (CE) nr. 294/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 295/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 296/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 privind normele de aplicare a asistenței administrative pentru exportul anumitor brânzeturi supuse unui sistem de contingentare și putând beneficia de un tratament special la importul în Statele Unite ale Americii (Reformare)

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 297/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Comunitate și țările terțe cu precursori ai drogurilor

13

 

*

Regulamentul (CE) nr. 298/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității ( 1 )

16

 

*

Regulamentul (CE) nr. 299/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

37

 

 

Regulamentul (CE) nr. 300/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada cuprinsă între 27 martie și 3 aprilie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 955/2005 pentru orezul originar din Egipt

39

 

 

Regulamentul (CE) nr. 301/2009 al Comisiei din 8 aprilie 2009 de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a doua invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

40

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/320/CE

 

*

Decizia Consiliului din 30 martie 2009 de aprobare a Planului general european de management al traficului aerian al proiectului de cercetare privind ATM în contextul cerului unic european (SESAR)

41

 

 

Comisie

 

 

2009/321/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 aprilie 2009 de stabilire a unui nou termen-limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanțe care vor fi examinate în conformitate cu programul de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 2564]  ( 1 )

42

 

 

2009/322/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 aprilie 2009 privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive [notificată cu numărul C(2009) 2593]  ( 1 )

44

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/323/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de ajustare a salariilor de bază și a indemnizațiilor aplicabile personalului Europol

46

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 291/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

88,9

MA

58,0

SN

208,5

TN

129,8

TR

109,6

ZZ

119,0

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

125,0

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

220,7

MA

64,6

TR

104,7

ZZ

130,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

42,7

IL

60,9

MA

47,0

TN

57,2

TR

70,5

ZZ

53,0

0805 50 10

TR

48,3

ZZ

48,3

0808 10 80

AR

98,0

BR

78,3

CA

110,7

CL

85,8

CN

75,3

MK

24,7

NZ

118,5

US

130,5

UY

69,8

ZA

81,0

ZZ

87,3

0808 20 50

AR

80,5

CL

73,4

CN

59,2

UY

46,7

ZA

96,3

ZZ

71,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 292/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada 27 martie-3 aprilie 2009 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei (3) a deschis un contingent tarifar anual global de import pentru 2 989 240 de tone de grâu comun de altă calitate decât cea superioară. Acest contingent este divizat în trei subcontingente.

(2)

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 împarte subcontingentul III (număr de ordine 09.4125) în patru subperioade trimestriale și stabilește la 594 597 de tone cantitatea pentru subperioada nr. 2, pentru perioada 1 aprilie-30 iunie 2009.

(3)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 rezultă că cererile depuse de la 27 martie 2009, începând cu ora 13:00, până la 3 aprilie 2009 ora 13:00, ora Bruxelles-ului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din regulamentul menționat, vizează cantități superioare celor disponibile. Prin urmare, este necesar să se stabilească în ce măsură se pot elibera licențele de import, fixându-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(4)

De asemenea, este necesar să nu se mai elibereze licențe de import în cadrul subcontingentului III menționat în Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru subperioada contingentară în curs,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Fiecare cerere de licență de import din cadrul subcontingentului III menționat în Regulamentul (CE) nr. 1067/2008, depusă de la 27 martie 2009, începând cu ora 13:00, până la 3 aprilie 2009 ora 13:00, ora Bruxelles-ului, are ca rezultat eliberarea unei licențe pentru cantitățile solicitate cărora li se aplică un coeficient de atribuire de 18,527184 %.

(2)   Eliberarea de licențe de import pentru cantitățile solicitate începând cu 3 aprilie 2009 ora 13:00, ora Bruxelles-ului, în cadrul subcontingentului III menționat în Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 se suspendă pentru subperioada contingentară în curs.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 290, 31.10.2008, p. 3.


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 293/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 7 aprilie 2009.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 7 aprilie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANEXĂ

(EUR/100 kg)

Produs

Codul nomenclaturii pentru restituire la export

Valoarea maximă a restituirii la export pentru exporturile ale căror destinații sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 619/2008

Unt

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Ulei de unt

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 294/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 7 aprilie 2009.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 7 aprilie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsul și destinațiile menționate la articolul 1 litera (c) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este de 22,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 295/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Set destinat vânzării cu amănuntul, compus dintr-un aparat digital în carcasă destinat înregistrării și reproducerii de fenomene sub formă de sunete și imagini în diverse formate, care poate recepționa date din diverse surse (de exemplu, receptoare de televiziune prin satelit, mașini automate de prelucrare a datelor, camere video cu înregistrare) și din diverse elemente cum ar fi cabluri de conectare, un CD-ROM, un manual, șuruburi și o șurubelniță.

Aparatul are încorporat un circuit imprimat pe care se află plantate elemente de circuit active și pasive (necesare pentru înregistrarea și reproducerea de fenomene sub formă de sunete și imagini), precum și un microprocesor.

Aparatul este echipat cu următoarele interfețe:

un port USB,

un port VGA și

porturi audio și video.

De asemenea, aparatul are butoane de comandă și control (pornire/oprire, redare, pauză, volum) și un receptor de raze infraroșii de la o telecomandă externă.

Aparatul este conceput pentru a încorpora un hard disc.

8521 90 00

Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1, 2 litera (a), 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, cu nota complementară 1 la secțiunea XVI și cu textul codurilor NC 8521 și 8521 90 00.

Întrucât aparatul are toate componentele electronice necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de la poziția 8521, cu excepția hard discului, iar aceste componente, chiar și în absența hard discului, nu pot fi utilizate pentru alte funcții decât înregistrarea și reproducerea de fenomene sub formă de sunete și imagini, se consideră că acesta are, în virtutea regulii generale 2 litera (a), caracterul esențial al unui produs complet sau final încadrat la poziția 8521. Prin urmare, faptul că aparatul nu încorporează un hard disc nu împiedică clasificarea acestuia ca produs complet sau final.

Clasificarea la poziția 8522 ca parte destinată exclusiv sau în principal unui aparat de la poziția 8521 este așadar exclusă.

În concluzie, aparatul trebuie clasificat la poziția 8521 ca aparat pentru înregistrare sau reproducere videofonică.

Șurubelnița trebuie clasificată împreună cu aparatul, pentru asamblarea sau întreținerea acestuia, în temeiul notei complementare 1 la secțiunea XVI.


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 296/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

privind normele de aplicare a asistenței administrative pentru exportul anumitor brânzeturi supuse unui sistem de contingentare și putând beneficia de un tratament special la importul în Statele Unite ale Americii

(Reformare)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 172 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2248/85 al Comisiei din 25 iulie 1985 privind normele de aplicare a asistenței administrative pentru exportul anumitor brânzeturi supuse unui sistem de cote și putând beneficia de un tratament special la importul în Statele Unite ale Americii (2) a fost modificat substanțial de mai multe ori (3). Deoarece i se vor mai aduce și alte modificări, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.

(2)

Comunitatea și Statele Unite ale Americii au convenit în cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (GATT) să permită importul în Statele Unite ale Americii al brânzei originare din Comunitate supuse unui sistem de contingentare începând cu 1 ianuarie 1980. Această convenție a fost aprobată prin Decizia 80/272/CEE a Consiliului (4).

(3)

Statele Unite ale Americii se angajează să ia toate măsurile necesare pentru ca acest contingent să fie astfel gestionat încât să permită utilizarea sa deplină. În lumina experienței dobândite, apare oportună întărirea cooperării administrative cu Statele Unite ale Americii pentru a asigura deplina utilizare a contingentelor pentru anumite brânzeturi originare din Comunitate. În acest scop, brânzeturile respective vor trebui să fie însoțite de un certificat eliberat de autoritățile competente din cadrul Comunității.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru exportul către Statele Unite ale Americii (inclusiv Puerto Rico și insulele Hawaii) de brânzeturi „Swiss or Emmentaler cheese with eye formation” incluse la subpozițiile 0406.90.44-0406.90.48 din Harmonised Tariff Schedule of the United States și supuse unui sistem de contingentare, autoritatea competentă a statului membru de export eliberează, la solicitarea exportatorului, un certificat conform cu modelul care figurează în anexa I.

Articolul 2

(1)   Formularele certificatelor menționate la articolul 1 sunt tipărite pe hârtie albă în format de 210 × 296 milimetri și sunt redactate în limba engleză. Fiecare certificat este individualizat printr-un număr de ordine atribuit de către autoritatea care îl eliberează. Statele membre exportatoare pot cere ca certificatele eliberate pe teritoriul lor să fie redactate, pe lângă engleză, în limba oficială sau în una dintre limbile lor oficiale.

(2)   Certificatele sunt întocmite în original și în cel puțin două copii. Copiile au același număr de ordine ca și originalul. Originalul și copiile se completează fie prin dactilografiere, fie de mână; în ultimul caz, ele trebuie să fie completate cu cerneală și cu litere de tipar.

Articolul 3

(1)   Certificatele și copiile sunt eliberate de către autoritatea desemnată în acest scop de statul membru exportator.

(2)   Autoritatea emitentă păstrează o copie a certificatului. Originalul și cealaltă copie sunt prezentate biroului vamal din Comunitate unde se depune declarația de export.

(3)   Biroul vamal menționat la alineatul (2) completează rubrica prevăzută în acest scop în original și înmânează originalul exportatorului sau reprezentantului său. Copia este păstrată de biroul vamal.

Articolul 4

Certificatul nu este valabil decât după ce a fost vizat regulamentar de biroul vamal. El este valabil pentru cantitatea de brânză indicată și trebuie să fie prezentat autorităților vamale ale Statelor Unite ale Americii. Totuși, o cantitate care depășește cu maximum 5 % cantitatea indicată în certificat este considerată ca fiind acoperită de acesta.

Articolul 5

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru controlul originii, al tipului, al compoziției și al calității brânzeturilor pentru care se eliberează certificate.

Articolul 6

Regulamentul (CEE) nr. 2248/85 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 210, 7.8.1985, p. 9.

(3)  A se vedea anexa II.

(4)  JO L 71, 17.3.1980, p. 129.


ANEXA I

EUROPEAN COMMUNITY

Image


ANEXA II

Regulamentul abrogat, cu modificările sale ulterioare

Regulamentul (CEE) nr. 2248/85 al Comisiei

(JO L 210, 7.8.1985, p. 9)

 

Regulamentul (CEE) nr. 2651/85 al Comisiei

(JO L 251, 20.9.1985, p. 40)

 

Regulamentul (CEE) nr. 222/88 al Comisiei

(JO L 28, 1.2.1988, p. 1)

Numai articolul 29

Regulamentul (CE) nr. 3450/93 al Comisiei

(JO L 316, 17.12.1993, p. 4)

Numai articolul 2


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 2248/85

Prezentul regulament

Articolele 1-5

Articolele 1-5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Anexa I

Anexa II

Anexa I

Anexa II

Anexa III


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 297/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Comunitate și țările terțe cu precursori ai drogurilor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe (1), în special articolul 11 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei (2) identifică țările terțe de destinație care necesită măsuri specifice de control la exportul de precursori de droguri din Comunitate. În anexa IV la regulamentul menționat figurează, pentru fiecare substanță clasificată din categoriile 2 și 3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005, listele țărilor care solicită o notificare anterioară exportului. Listele includ țări terțe care solicită să primească notificări anterioare exportului în conformitate cu articolul 12 alineatul (10) din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1998.

(2)

România figurează în lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1277/2005. Odată ce România a devenit stat membru, este necesară eliminarea ei de pe liste.

(3)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 nu include în liste toate țările care solicită să primească notificări anterioare exportului de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005. Din 2005, Canada, Maldive, Oman și Republica Coreea prezintă astfel de solicitări și, prin urmare, este necesară adăugarea acestora.

(4)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 să fie modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 111/2005,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.

(2)  JO L 202, 3.8.2005, p. 7.


ANEXĂ

„ANEXA IV

1.

Lista țărilor menționate la articolul 20, care solicită o notificare anterioară exportului în cazul exporturilor de substanțe clasificate din categoria 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005

Substanța

Destinația

Anhidridă acetică

Permanganat de potasiu

Orice țară terță

Acid antranilic

Antigua și Barbuda

Benin

Bolivia

Brazilia

Canada

Insulele Cayman

Chile

Columbia

Costa Rica

Republica Dominicană

Ecuador

Etiopia

Haiti

India

Indonezia

Iordania

Kazahstan

Liban

Madagascar

Malaysia

Maldive

Mexic

Nigeria

Oman

Paraguay

Peru

Filipine

Republica Moldova

Federația Rusă

Arabia Saudită

Africa de Sud

Tadjikistan

Turcia

Emiratele Arabe Unite

Republica Unită Tanzania

Venezuela

Acid fenilacetic

Piperidină

Antigua și Barbuda

Benin

Bolivia

Brazilia

Canada

Insulele Cayman

Chile

Columbia

Costa Rica

Republica Dominicană

Ecuador

Etiopia

Haiti

India

Indonezia

Iordania

Kazahstan

Liban

Madagascar

Malaysia

Maldive

Mexic

Nigeria

Oman

Paraguay

Peru

Filipine

Republica Moldova

Federația Rusă

Arabia Saudită

Tadjikistan

Turcia

Emiratele Arabe Unite

Republica Unită Tanzania

Statele Unite ale Americii

Venezuela

2.

Lista țărilor menționate la articolele 20 și 22, care solicită o notificare anterioară exportului și o autorizație de export în cazul exporturilor de substanțe clasificate din categoria 3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 111/2005

Substanța

Destinația

Metiletilcetonă (MEK)  (1)

Toluen  (1)

Acetonă  (1)

Eter etilic  (1)

Antigua și Barbuda

Argentina

Benin

Bolivia

Brazilia

Canada

Insulele Cayman

Chile

Columbia

Costa Rica

Republica Dominicană

Ecuador

Egipt

El Salvador

Etiopia

Guatemala

Haiti

Honduras

India

Iordania

Kazahstan

Liban

Madagascar

Malaysia

Maldive

Mexic

Nigeria

Oman

Pakistan

Paraguay

Peru

Filipine

Republica Moldova

Republica Coreea

Federația Rusă

Arabia Saudită

Tadjikistan

Turcia

Emiratele Arabe Unite

Republica Unită Tanzania

Uruguay

Venezuela

Acid clorhidric

Acid sulfuric

Bolivia

Chile

Columbia

Ecuador

Peru

Turcia

Venezuela


(1)  Inclusiv sărurile acestor substanțe, ori de câte ori există posibilitatea ca acestea să existe.”


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 298/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 a stabilit lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității, menționate în capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 (2).

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, unele state membre au comunicat Comisiei informații care sunt relevante în contextul actualizării listei comunitare. Informații pertinente au fost, de asemenea, comunicate de țări terțe. Pe această bază, este necesar ca lista comunitară să fie actualizată.

(3)

Comisia a informat toți transportatorii aerieni în cauză, fie direct, fie, în cazul în care acest lucru nu a fost posibil, prin intermediul autorităților responsabile cu supravegherea lor reglementară, indicând principalele aspecte și considerente care vor sta la baza unei decizii de a le impune o interdicție de exploatare pe teritoriul Comunității sau de a modifica condițiile unei interdicții de exploatare impuse unui transportator aerian inclus în lista comunitară.

(4)

Comisia a dat transportatorilor aerieni în cauză posibilitatea de a consulta documentele furnizate de către statele membre, de a prezenta comentarii scrise și de a susține o prezentare orală în fața Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare, precum și în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (3).

(5)

Comisia, precum și, în anumite cazuri, unele state membre au consultat autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară a transportatorilor aerieni în cauză.

(6)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 474/2006.

(7)

Pe baza informațiilor obținute în urma controalelor la sol SAFA, efectuate asupra aeronavelor anumitor transportatori aerieni comunitari, precum și în urma inspecțiilor și a auditurilor în arii specifice efectuate de autoritățile aeronautice naționale respective, unele state membre au impus anumite măsuri de executare. Acestea au informat Comisia și Comitetul pentru Siguranță Aeriană cu privire la măsurile respective: autoritățile de resort din Suedia au revocat certificatul de operator aerian (AOC) al transportatorului Nordic Regional și le-au suspendat pe cele ale transportatorilor Fly Excellent și Aero Syncro; autoritățile de resort din Spania au revocat AOC-ul transportatorului Bravo Airlines, precum și licența de operare a acestuia; autoritățile de resort din Portugalia au ridicat suspendarea AOC-ului transportatorului Luzair la 22 ianuarie 2009, după ce s-a verificat finalizarea cu succes a măsurilor corective de către transportator; autoritățile de resort din Grecia au ridicat suspendarea AOC-ului transportatorului Hellenic Imperial Airways la 18 decembrie 2008, după ce s-a verificat finalizarea cu succes a măsurilor corective de către transportator, și a suspendat, la 28 ianuarie 2009, AOC-ul transportatorului Euroair Ltd, în urma solicitării acestuia și a suspendării autorizației acordate organizației de management al continuității navigabilității a transportatorului.

(8)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Starline KZ, certificat în Kazahstan. Aceste deficiențe au fost identificate de Bulgaria, precum și de alte state ECAC, în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (4). Repetarea acestor neconformități demonstrează deficiențe sistemice de siguranță în domeniul exploatării și întreținerii.

(9)

Starline KZ nu a răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de autoritatea aeronautică civilă din Bulgaria referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns adecvat la corespondența inițiată de acest stat membru. Starline KZ a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță, care rămân nerezolvate.

(10)

Având în vedere deficiențele menționate mai sus, la 27 ianuarie 2009 Comisia a inițiat o consultare cu autoritățile de resort din Kazahstan, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța în exploatare a Starline KZ și solicitând, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, clarificări cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile de resort, precum și de transportator, în vederea soluționării acestor deficiențe.

(11)

Autoritățile în cauză nu au răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de Comisie referitor la supravegherea Starline KZ din punct de vedere al siguranței, întrucât Comisia nu a primit până la termenul stabilit informațiile solicitate, în special AOC-ul transportatorului împreună cu specificațiile, cerințele și restricțiile tehnice complete atașate acestuia.

(12)

Starline KZ a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 24 martie 2009. Cu toate acestea, audierea nu a oferit suficiente dovezi privind finalizarea în mod corespunzător a măsurilor corective. În cursul audierii, autoritățile de resort din Kazahstan au prezentat Comisiei decizia pe care au luat-o la 4 februarie 2009 de a restricționa operațiunile Starline KZ la spațiul aerian din afara celui european.

(13)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că Starline KZ nu îndeplinește standardele de siguranță pertinente și că, prin urmare, trebuie inclus în anexa A.

(14)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului East Wing, certificat în Kazahstan. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța și România în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (5). Recurența constatărilor acestor inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță.

(15)

East Wing nu a răspuns corespunzător unei întrebări adresate de autoritatea aeronautică civilă din Franța referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns adecvat la corespondența inițiată de acest stat membru. East Wing a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță, care rămân nerezolvate.

(16)

Având în vedere deficiențele menționate mai sus, Comisia a inițiat o consultare cu autoritățile de resort din Kazahstan, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța în exploatare a East Wing și solicitând clarificări cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile de resort, precum și de transportator, în vederea soluționării acestor deficiențe.

(17)

Există dovezi că East Wing a preluat operațiunile transportatorului aerian GST Aero, care a fost inclus în anexa A la 22 martie 2006 (6) și care a fost retras din anexă după ce autoritățile de resort din Kazahstan au informat Comisia că au retras AOC-ul acestuia în martie 2007 (7).

(18)

Autoritățile de resort din Kazahstan au comunicat că, la 4 ianuarie 2009, au restricționat operațiunile East Wing la spațiul aerian din afara celui european. Cu toate acestea, autoritățile în cauză nu au răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de Comisie referitor la supravegherea East Wing din punct de vedere al siguranței, întrucât nu au prezentat probe corespunzătoare privind AOC-ul transportatorului, împreună cu specificațiile, cerințele și restricțiile tehnice complete atașate acestuia.

(19)

East Wing a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 24 martie 2009. Cu toate acestea, audierea nu a oferit suficiente probe privind finalizarea în mod corespunzător a măsurilor corective și a relevat faptul că transportatorul nu este la curent cu limitarea operațiunilor sale în spațiul aerian european. Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că East Wing nu îndeplinește standardele de siguranță pertinente și că, prin urmare, trebuie inclus în anexa A.

(20)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului ATMA Airlines, certificat în Kazahstan. Aceste deficiențe au fost identificate de Germania, Norvegia și Turcia în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (8). Recurența constatărilor acestor inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță.

(21)

ATMA Airlines nu a răspuns corespunzător unei întrebări adresate de autoritatea aeronautică civilă din Germania și din Norvegia referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns adecvat la corespondența inițiată de aceste state. ATMA Airlines a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță, care rămân nerezolvate.

(22)

Având în vedere deficiențele menționate mai sus, Comisia a inițiat o consultare cu autoritățile de resort din Kazahstan, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța în exploatare a ATMA Airlines și solicitând clarificări cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile de resort, precum și de transportator, în vederea soluționării acestor deficiențe.

(23)

Autoritățile de resort din Kazahstan au comunicat că, la 4 ianuarie 2009, au restricționat operațiunile ATMA Airlines la spațiul aerian din afara celui european. Cu toate acestea, autoritățile în cauză nu au răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de Comisie referitor la supravegherea ATMA Airlines din punct de vedere al siguranței, întrucât nu au prezentat probe corespunzătoare privind AOC-ul transportatorului, împreună cu specificațiile, cerințele și restricțiile tehnice complete atașate acestuia.

(24)

ATMA Airlines a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 24 martie 2009. Cu toate acestea, audierea nu a oferit suficiente probe privind finalizarea în mod corespunzător a măsurilor corective.

(25)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că ATMA Airlines nu îndeplinește standardele de siguranță pertinente și că, prin urmare, trebuie inclus în anexa A.

(26)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Berkut Air, certificat în Kazahstan. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța și România în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (9). Recurența constatărilor acestor inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță.

(27)

Berkut Air nu a răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de autoritatea aeronautică civilă din România referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns adecvat la corespondența inițiată de acest stat membru. Berkut Air a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță, care rămân nerezolvate.

(28)

Având în vedere deficiențele menționate mai sus, Comisia a inițiat o consultare cu autoritățile de resort din Kazahstan, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța în exploatare a Berkut Air și solicitând clarificări cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile de resort în vederea soluționării acestor deficiențe.

(29)

Autoritățile de resort din Kazahstan au comunicat că au suspendat, în februarie 2009, AOC-ul BEK Air, denumit anterior Berkut Air. Cu toate acestea, autoritățile în cauză nu au răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de Comisie referitor la supravegherea Berkut Air din punct de vedere al siguranței, întrucât nu au prezentat documentația solicitată, fapt demonstrat de absența comunicării dovezilor documentare cu privire la măsurile de executare adoptate.

(30)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că Berkut Air nu îndeplinește standardele de siguranță pertinente și că, prin urmare, trebuie inclus în anexa A.

(31)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Air Company Kokshetau, certificat în Kazahstan. Aceste deficiențe au fost identificate de Italia în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (10). Aceste deficiențe privesc aeronavele de tipul IL-62 care nu sunt echipate cu TAWS (E-GPWS), nici cu dispozitive de legare, nici cu măști de oxigen care pot fi puse rapid pentru zborurile deasupra FL 250, și nici cu un sistem corespunzător de iluminare a culoarului de evacuare.

(32)

Air Company Kokshetau nu a răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de autoritatea aeronautică civilă din Italia referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns adecvat la corespondența inițiată de acest stat membru. Air Company Kokshetau a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță, care rămân nerezolvate.

(33)

Având în vedere deficiențele menționate mai sus, Comisia a inițiat o consultare cu autoritățile de resort din Kazahstan, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța în exploatare a Air Company Kokshetau și solicitând clarificări cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile de resort în vederea soluționării acestor deficiențe.

(34)

Autoritățile de resort din Kazahstan au informat Comisia că au deci, la 13 februarie 2008, să elimine din AOC-ul Air Company Kokshetau aeronavele de tipul IL-62M cu numerele de serie 1138234 și 1748445 și că intenționau, în continuare, să retragă AOC-ul acestui transportator, începând cu 24 martie, din cauza falimentului acestuia. Cu toate acestea, autoritățile în cauză nu au răspuns corespunzător unei întrebări adresate de Comisie referitor la comunicarea de dovezi documentare cu privire la revocarea AOC-ului.

(35)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că Air Company Kokshetau nu îndeplinește standardele de siguranță pertinente și că, prin urmare, trebuie inclus în anexa A.

(36)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Sayat Air, certificat în Kazahstan. Aceste deficiențe au fost identificate de un stat ECAC în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (11). Aceste deficiențe privesc aeronavele de tipul IL-62 care nu sunt echipate cu a) TAWS (E-GWPS), b) măști de oxigen care pot fi puse rapid pentru echipaj, c) dispozitive de plutire și d) un sistem corespunzător de iluminare a culoarului de evacuare. Pe lângă aceasta, aeronavele erau operate fără a avea la bord liste de verificare de urgență, cu o bază de date NAV neactualizată de peste 2 ani și fără a avea la bord un atestat de întreținere.

(37)

Sayat Air a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță, care rămân nerezolvate.

(38)

Autoritățile de resort din Kazahstan nu au răspuns corespunzător și la timp unei întrebări adresate de Comisie referitor la supravegherea Sayat Air din punct de vedere al siguranței, arătând lipsă de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns adecvat la corespondența inițiată de Comisie, în special în ceea ce privește comunicarea AOC-ului transportatorului, împreună cu specificațiile, cerințele și restricțiile tehnice complete atașate acestuia.

(39)

Autoritățile de resort din Kazahstan nu au demonstrat că exercită o supraveghere corespunzătoare a acestui transportator în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

(40)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că Sayat Air nu îndeplinește standardele de siguranță pertinente și că, prin urmare, trebuie inclus în anexa A.

(41)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Scat, certificat în Kazahstan. În special, aeronava de tip Yak-42 cu numărul de înmatriculare UP-Y4205 nu este echipată cu TAWS (E-GWPS), după cum impun prevederile OACI. Aceste deficiențe au fost identificate de un stat ECAC în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (12).

(42)

Având în vedere deficiențele menționate mai sus, Comisia a inițiat o consultare cu autoritățile de resort din Kazahstan, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța în exploatare a Scat și solicitând clarificări cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile de resort în vederea soluționării acestor deficiențe.

(43)

Autoritățile din Kazahstan au furnizat dovezi cu privire la faptul că au eliminat din registru aeronava de tipul Yak-42 cu numărul de înmatriculare UP-Y4205.

(44)

Scat a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană și, în cursul audierii din 24 martie 2009, a confirmat faptul că această aeronavă nu se mai află în exploatare.

(45)

Având în vedere acestea, Comisia consideră că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la acest transportator.

(46)

Comisia a atras atenția autorităților de resort din Kazahstan asupra faptului că monitorizarea performanței unei serii de alți transportatori aerieni autorizați în Kazahstan continuă să dea rezultate îngrijorătoare în cadrul inspecțiilor la sol. Autoritățile de resort din Kazahstan au fost invitate să prezinte lămuriri și să ia măsurile necesare, dacă este cazul.

(47)

Autoritățile de resort din Kazahstan au comunicat o serie de măsuri de executare luate cu privire la un număr de transportatori din Kazahstan. În special, autoritățile în cauză au comunicat faptul că, la 4 februarie 2009, au restricționat operațiunile Investavia, Skybus și Aytirau Aye Zholy la spațiul aerian din afara celui european. Comisia va lansa consultări în regim de urgență cu autoritățile din Kazahstan și va iniția procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 în privința acestor transportatori.

(48)

Comisia solicită cu fermitate ca autoritățile de resort din Kazahstan să își intensifice eforturile în direcția reformării sistemului aeronautic civil și consolidării supravegherii din punct de vedere al siguranței a tuturor transportatorilor certificați în această țară. Comisia va continua consultările cu autoritățile în cauză, în vederea evaluării situației transportatorilor din Kazahstan și este gata să analizeze, împreună cu statele membre, toate dovezile puse la dispoziție în timp util în acest sens.

(49)

Ca urmare a accidentului suferit de zborul OG 269 al companiei One Two Go în Phuket la 16 septembrie 2007, care a dus la distrugerea completă a aparatului, un MD-80, și la decesul a 90 de persoane, printre care mulți pasageri europeni, Comisia a demarat consultările cu autoritățile de resort din Thailanda responsabile de supravegherea acestui transportator din punct de vedere al siguranței.

(50)

La 5 martie 2009, Comisia a transmis o scrisoare acestor transportatori, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005.

(51)

Autoritățile de resort din Thailanda (Departamentul Aviației Civile din Thailanda – DAC Thailanda) au informat Comisia că investigațiile efectuate în urma accidentului au relevat că atât Orient Thai, cât și filiala acestuia, One Two Go, au violat legislația privind navigația aeriană, în special prin falsificarea testelor de verificare a competenței pentru 9 din piloții lor. În consecință, DAC Thailanda a suspendat operațiunile cu MD-80 ale One Two Go și Orient Thai și a solicitat ca acești doi transportatori să întreprindă o serie de măsuri corective.

(52)

De asemenea, DAC Thailanda a informat Comisia că a decis, la 25 noiembrie 2008, să reactiveze AOC-ul transportatorului One Two Go. Compania-mamă a acestuia, Orient Thai, fusese deja autorizată să își reînceapă operațiunile cu aeronave de tipul MD-80 de la 7 octombrie 2008.

(53)

O echipă de experți europeni a întreprins o misiune de anchetă în Regatul Thailandei, între 10 și 13 martie 2009, în domeniul operațiunilor de zbor și în cel al licențelor echipajelor de comandă, pentru a verifica implementarea de către transportatorii aerieni a măsurilor corective care trebuiau să soluționeze deficiențele de siguranță identificate anterior de DAC Thailanda. Echipa de experți a putut aprecia că One Two Go nu realizează nicio activitate de operare aeronave. One Two Go este responsabilă de vânzarea cu amănuntul a zborurilor care sunt de fapt operate de Orient Thai în baza unui contract de închiriere cu echipaj, în care One Two Go este cesionar, iar Orient Thai este locator. Orient Thai furnizează One Two Go aeronavele, echipajele complete, activitățile de întreținere și asigurarea. Tot personalul implicat în operațiunile pe care le desfășoară Orient Thai în numele One Two Go este angajat de Orient Thai.

(54)

Raportul misiunii de anchetă arată, de asemenea, că s-au luat deja măsuri corective de către transportatorul Orient Thai, precum și alte măsuri de către DAC Thailanda, în vederea soluționării deficiențelor de siguranță constatate anterior. Comisia va monitoriza îndeaproape situația siguranței la Orient Thai. În acest scop, DAC Thailanda trebuie să prezinte Comisiei, în termen de maximum două luni, toate informațiile necesare cu privire la eficacitatea măsurilor menționate.

(55)

La 19 martie 2009, DAC Thailanda a informat Comisia că One Two Go intenționează să desfășoare operațiuni aeriene proprii începând din iulie 2009. Cu toate acestea, raportul echipei UE arată că DAC Thailanda a acordat One Two Go un AOC, în ciuda faptului că nu era în măsură să evalueze cum se cuvine capacitatea companiei de a desfășura activități de operare aeronave în condiții de siguranță, întrucât acest transportator nu a prezentat niciodată documentele doveditoare detaliate solicitate în temeiul reglementărilor thailandeze de implementare a standardelor OACI. De asemenea, DAC Thailanda și-a anunțat intenția de a revoca AOC-ul companiei One Two Go la 29 martie 2009; cu toate acestea, transportatorul ar continua să afreteze zboruri regulate de la Orient Thai în baza licenței sale de operator aerian.

(56)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul One Two Go nu îndeplinește standardele de siguranță relevante. Acest transportator trebuie să facă obiectul unei interdicții de exploatare și, prin urmare, să fie inclus în anexa A.

(57)

Există dovezi certe privind incapacitatea autorităților responsabile cu supravegherea transportatorilor aerieni autorizați în Benin de a aborda problema deficiențelor de siguranță, după cum demonstrează rezultatul auditului realizat în Benin de OACI, în martie 2007, în cadrul programului universal de auditare a supravegherii siguranței (USOAP). Auditul a relevat un număr mare de deficiențe importante în ceea ce privește capacitatea autorităților aeronautice civile din Benin de a-și îndeplini responsabilitățile de supraveghere a siguranței aeriene. La momentul finalizării auditului OACI, 80,22 % din standardele OACI nu erau implementate. În cazul anumitor elemente esențiale, cum ar fi punerea la dispoziție de personal tehnic calificat, peste 98 % din standardele OACI nu erau efectiv implementate. În ceea ce privește soluționarea problemelor de siguranță, peste 93 % din standardele OACI nu erau efectiv implementate.

(58)

Există probe cu privire la insuficiența capacității autorităților de resort din Benin de a remedia în mod eficace neconformitățile constatate de OACI, după cum demonstrează faptul că OACI consideră, în raportul său final din decembrie 2007, că o parte substanțială a măsurilor corective propuse sau implementate de aceste autorități nu tratează de fapt deficiențele observate. În special în domeniul exploatării aeronavelor, 50 % dintre măsurile propuse de Benin nu erau considerate pe deplin acceptabile de OACI.

(59)

Având în vedere raportul final al OACI, Comisia a inițiat o consultare cu autoritățile de resort din Benin, exprimând îngrijorări serioase cu privire la siguranța în exploatare a transportatorilor aerieni autorizați în această țară și solicitând clarificări cu privire la măsurile întreprinse de autoritățile de resort din Benin ca urmare a constatărilor și observațiilor OACI cu privire la acceptabilitatea măsurilor corective.

(60)

În cursul audierii de către Comitetul pentru Siguranță Aeriană la 25 martie 2009, autoritățile de resort din Benin au arătat că implementarea măsurilor corective, care erau preconizate a se finaliza în 2008, a fost de fapt amânată pentru august/decembrie 2009.

(61)

Documentația prezentată de autoritățile de resort din Benin dovedește faptul că AOC-ul eliberat transportatorilor certificați în Benin nu respectă standardele OACI pentru zborurile internaționale, ceea ce confirmă că nu s-au soluționat încă în mod eficace constatările făcute de OACI. O analiză a situației AOC-urilor și specificațiilor tehnice atașate deținute de transportatorii aerieni Aero Benin, Africa Airways, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair, Royal Air și Trans Air Benin dezvăluie motive serioase de îngrijorare. AOC-ul Africa Airways nu a fost pus la dispoziție. Celelalte AOC-uri nu menționează reglementările aplicabile care stau la baza certificării, iar aria de operare permite operațiuni în întreaga lume, deși autoritățile de resort din Benin afirmă că acestea sunt limitate la Benin și/sau subregiunea respectivă. Mai mult, operațiunile Aero Benin, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair și Trans Air Benin par să fie limitate la reguli de zbor la vedere (VFR), care ar fi inadecvate pentru o operare în condiții de siguranță în Europa, și nu includ autorizațiile specifice RVSM, RNAV și RNP, necesare pentru navigarea în spațiul aerian european. Autoritățile de resort din Benin au indicat faptul că au limitat valabilitatea AOC-ului la 6 luni și că intenționează să clarifice rapid situația. Comisia consideră că, până când acești transportatori sunt recertificați cu respectarea deplină a standardelor OACI, pe baza criteriilor comune, aceștia trebuie să facă obiectul unei interdicții de exploatare și, prin urmare, să fie incluși în anexa A.

(62)

Transportatorul Alafia Jet a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană; i s-a oferit posibilitatea de a susține o prezentare orală în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană la 24 martie 2009 și a transmis documente scrise privind operațiunile sale. În cursul prezentării sale, transportatorul a afirmat că zborurile pe care le operează în Uniunea Europeană se limitează la servicii medicale de urgență la cerere și a furnizat informații cu privire la o serie de măsuri pe care le-a luat pentru a soluționa deficiențele constatate de Franța în cursul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (13). Cu toate acestea, constatarea repetată a unor deficiențe de siguranță importante în cursul inspecțiilor la sol asupra aeronavelor exploatate în Comunitate indică faptul că există deficiențe sistemice de siguranță care afectează operațiunile acestui transportator. Măsurile luate de companie până în prezent nu au putut remedia aceste deficiențe.

(63)

Având în vedere deficiențele de siguranță numeroase și repetate constatate în cursul inspecțiilor la sol asupra aeronavelor exploatate de Alafia Jet, precum și insuficiența capacității autorităților din Benin de a exercita o supraveghere corespunzătoare a transportatorilor certificați în Benin, Comisia consideră că transportatorului Alafia Jet nu trebuie să i se permită continuarea operațiunilor în Comunitate. Pe baza criteriilor comune, se apreciază prin urmare că Alafia Jet trebuie inclus în anexa A.

(64)

Comisia sprijină pe deplin eforturile realizate de autoritățile de resort din Benin în vederea ameliorării supravegherii transportatorilor săi din punct de vedere al siguranței și consideră că donația substanțială anunțată de Banca Mondială pentru Republica Benin va face posibile progrese semnificative în direcția conformării cu standardele OACI.

(65)

Începând din iulie 2008, Gabon Airlines poate opera în UE numai cu aeronava de tip Boeing 767-200 cu numărul de înmatriculare TR-LHP în condițiile prezentate în considerentul 15 din Regulamentul (CE) nr. 715/2008 (14).

(66)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Gabon Airlines, certificat în Gabon. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (15).

(67)

Gabon Airlines a răspuns corespunzător și în timp util întrebărilor adresate de autoritatea aeronautică civilă din Franța referitor la siguranța sa în exploatare.

(68)

Gabon Airlines a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 25 martie 2009. Comisia a luat notă de faptul că Gabon Airlines a făcut obiectul unui audit de recertificare realizat de autoritățile de resort din Gabon în februarie 2009, în urma căruia s-au constatat anumite neconformități a căror soluționare nu fusese încă demonstrată în mod satisfăcător la momentul audierii. Autoritățile de resort din Gabon au indicat că aeronava este în prezent reținută la sol pentru operațiuni de întreținere de bază și că intenționează să verifice dacă neconformitățile constatate au fost soluționate în mod corespunzător înainte ca aeronava cu numărul de înmatriculare TR-LHP să fie reintrodusă în exploatare.

(69)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că Gabon Airlines trebuie să rămână inclus în anexa B și că anexa respectivă trebuie modificată pentru a reflecta situația aeronavei cu numărul de înmatriculare TR-LHP și a asigura menținerea nivelului actual al operațiunilor în Comunitate.

(70)

Începând din iulie 2008, Afrijet, certificat în Gabon, poate opera în Comunitate doar unele aeronave de tip Falcon 50, cu numerele de înmatriculare TR-LGV și TR-LGY, precum și aeronava de tip Falcon 900 cu numărul de înmatriculare TR-AFJ, în condițiile prezentate în considerentul 15 din Regulamentul (CE) nr. 715/2008 (16).

(71)

Între timp au apărut dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale Afrijet. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (17).

(72)

Afrijet a răspuns corespunzător și în timp util întrebărilor adresate de autoritatea aeronautică civilă din Franța referitor la siguranța sa în exploatare.

(73)

Comisia a luat notă de faptul că Afrijet a făcut obiectul unui audit de recertificare realizat de autoritățile de resort din Gabon în ianuarie 2009. După verificarea faptului că toate problemele constatate în urma auditului au fost soluționate, transportatorului i s-a eliberat un nou AOC în februarie 2009, care include o nouă aeronavă de tip Falcon 900 cu numărul de înmatriculare TR-AFR.

(74)

Având în vedere cele de mai sus și pe baza criteriilor comune, se apreciază că Afrijet trebuie să rămână inclus în anexa B și că anexa respectivă trebuie modificată pentru a reflecta schimbarea AOC-ului și a asigura menținerea nivelului actual al operațiunilor în Comunitate.

(75)

SN2AG a solicitat să fie audiat de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 25 martie 2009. Comisia a luat notă de faptul că transportatorul respectiv a luat în continuare măsuri de reorganizare și a inițiat o serie de măsuri corective pentru a face progrese în direcția respectării standardelor internaționale. Comisia a luat notă de faptul că SN2AG a făcut obiectul unui audit de recertificare realizat de autoritățile de resort din Gabon în februarie 2009. După verificarea faptului că toate problemele constatate în urma auditului au fost soluționate, transportatorului i s-a eliberat un nou AOC în februarie 2009.

(76)

Există dovezi certe referitoare la faptul că anumite cerințe de siguranță ale OACI nu sunt încă respectate. De exemplu, la momentul audierii, transportatorul nu implementase încă efectiv programul cerut de monitorizare a datelor de zbor pentru aeronava de tip Fokker 28-0100 (Fokker 100).

(77)

Există dovezi certe referitoare la lipsa transparenței și a comunicării în timp util din partea SN2AG în contextul întrebărilor adresate de Comisie. SN2AG a afirmat că nu a făcut obiectul niciunui raport care să arate că s-au identificat deficiențe grave în cursul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului de evaluare a siguranței la aeronavele din terțe țări (SAFA), însă, în fapt, inspecțiile la sol efectuate de Franța în cadrul acestui program au identificat o serie de deficiențe (18).

(78)

În consecință, pe baza criteriilor comune, se apreciază că SN2AG trebuie să rămână inclus în anexa A.

(79)

Cu toate acestea, Comisia este gata să reexamineze situația acestui transportator în lumina unor eventuale evoluții, cu condiția să existe suficiente dovezi cu privire la soluționarea deficiențelor de siguranță.

(80)

Comisia ia notă de faptul că noua autoritate de resort din Gabon (Agence Nationale de l’Aviation Civile, denumită în continuare ANAC), înființată de Republica Gaboneză în iulie 2008, și-a început efectiv activitatea la 23 ianuarie 2009. ANAC se află într-o etapă incipientă de dezvoltare, fiind în prezent în faza de asigurare de suficiente resurse financiare și de angajare de suficient personal tehnic calificat pentru a își putea îndeplini în mod eficace obligațiile către OACI.

(81)

Comisia a atras atenția autorităților de resort din Gabon asupra faptului că, în ciuda intensificării activităților de supraveghere ale acestor autorități, monitorizarea performanței transportatorilor aerieni autorizați în Gabon continuă să dea rezultate îngrijorătoare în cadrul inspecțiilor la sol. Autoritățile de resort din Gabon au fost invitate să prezinte lămuriri și să ia măsurile necesare, acolo unde este cazul.

(82)

Comisia încurajează eforturile autorităților de resort din Gabon în direcția reformării sistemului aeronautic civil și în special recertificarea în curs a tuturor companiilor aeriene în vederea asigurării conformității depline cu standardele de siguranță ale OACI. Comisia este pregătită să analizeze oportunitatea unei vizite de lucru la fața locului în timp util pentru a verifica progresele efectiv realizate.

(83)

Există dovezi certe referitoare la deficiențe de siguranță grave ale transportatorului Motor Sich, certificat în Ucraina. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța și de un stat ECAC (Turcia) în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA (19). Recurența constatărilor acestor inspecții demonstrează deficiențe sistemice de siguranță.

(84)

Autoritățile de resort din Turcia au decis să impună acestui transportator o interdicție de exploatare cu efect imediat, la 27 noiembrie 2008.

(85)

Motor Sich a răspuns la întrebările adresate de autoritatea aeronautică civilă din Turcia indicând decizia sa de a stopa operarea aeronavelor de tip AN-24 către acest stat, ceea ce a și făcut.

(86)

Motor Sich a răspuns în timp util unei întrebări adresate de autoritatea aeronautică civilă din Franța, prin precizarea măsurilor corective care fuseseră luate de companie în urma inspecției la sol efectuate la 12 martie 2008 în Franța. Acest răspuns nu a fost însă corespunzător, deoarece transportatorul nu a prezentat materiale doveditoare care să îi susțină afirmațiile.

(87)

Comisia a fost informată de autoritățile de resort din Turcia că, în urma unei inspecții inopinate asupra operatorului, autoritățile de resort din Ucraina au decis revocarea AOC-ului acestui operator. Ulterior, autoritățile respective au decis să autorizeze continuarea operațiunilor Motor Sich către această țară, cu unele limitări în privința operării aeronavelor de tip AN-24.

(88)

La 16 martie 2009, autoritățile de resort din Ucraina au răspuns unei întrebări adresate de Comisie referitor la supravegherea Motor Sich din punct de vedere al siguranței, afirmând că AOC-ul transportatorului a fost revocat la 22 ianuarie și că, în urma finalizării măsurilor corective de către transportator, Administrația Aeronautică de Stat a autorizat continuarea operațiunilor cu excepția operării aeronavelor de tip AN-24 din flota acestuia. Nu s-au prezentat nicio dată referitoare la această eliberare a unui AOC însoțit de restricții, precum și nicio dovadă a inspectării companiei în vederea asigurării faptului că se respectă standardele de siguranță pertinente pentru orice parte a flotei. În fine, conform corespondenței menționate anterior a Administrației Aeronautice de Stat, autoritățile în cauză au reînnoit AOC-ul care permitea transportatorului să opereze aeronave de tip AN-24, după efectuarea unor inspecții cu rezultate pozitive care demonstrau faptul că transportatorul eliminase problemele constatate la aceste aparate.

(89)

Se consideră că informațiile furnizate în această corespondență nu reprezintă un răspuns adecvat, deoarece nu corespund informațiilor transmise de autoritățile de resort din Ucraina la 2 februarie 2009, conform cărora AOC-ul Motor Sich Airlines a fost eliberat la 8 noiembrie 2008, cu valabilitate până pe 8 noiembrie 2010, iar specificațiile tehnice au fost emise la 23 decembrie 2008, cu valabilitate până la 8 noiembrie 2010.

(90)

Motor Sich a solicitat să fie audiat de Comisie și de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 24 martie 2009. În cursul prezentării în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană, Motor Sich a demonstrat că nu este capabil să soluționeze deficiențele de siguranță constatate, prin lipsa transparenței și a unei comunicări adecvate în ceea ce privește operațiunile sale în Comunitate.

(91)

Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că autoritățile de resort din Ucraina au demonstrat o insuficientă capacitate de supraveghere a operațiunilor transportatorului aerian în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

(92)

Pe baza criteriilor comune, se apreciază că Motor Sich Airlines nu a dovedit că are capacitatea de a lua toate măsurile necesare pentru a respecta standardele de siguranță pertinente și, prin urmare, trebuie să rămână inclus în anexa A.

(93)

Transportatorul Ukraine Cargo Airways (UCA) a solicitat să fie audiat de Comisie și de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 24 martie 2009.

(94)

Pe baza documentelor prezentate de companie Comisiei la 16 martie 2009, există dovezi că transportatorul a întreprins măsuri de remediere a unor deficiențe constatate anterior la aeronavele pe care le exploatează în Comunitate. Conform informațiilor prezentate de companie, UCA a fost auditat de Administrația Aeronautică de Stat din Ucraina în noiembrie 2008. În urma acestui audit, AOC-ul său a fost reînnoit pe o perioadă de doi ani, până în noiembrie 2010. Cu toate acestea, Comisia nu a primit de la autoritățile de resort din Ucraina nicio informație cu privire la auditul pe care l-au desfășurat înainte de reînnoirea AOC-ului transportatorului și la rezultatele acestui audit.

(95)

Mai mult, transportatorul a afirmat, în prezentarea susținută în fața Comisiei și a Comitetului pentru Siguranță Aeriană, că a primit o confirmare în scris din partea mai multor state membre că deficiențele de siguranță constatate de autoritățile de inspecție din aceste state membre au fost soluționate în mod corespunzător de UCA. Cu toate acestea, cu excepția unui singur stat membru, în ceea ce privește operarea unei aeronave de tip AN-12 care a fost eliminată din AOC, afirmațiile UCA nu au fost confirmate de celelalte state membre în cauză.

(96)

Comisia consideră că, pentru a putea evalua pe deplin capacitatea transportatorului de a institui un plan corespunzător de măsuri corective și de a-l implementa în mod eficace, este necesară efectuarea unei vizite de lucru la fața locului. Din păcate, această vizită nu a putut avea loc înainte de reunirea Comitetului pentru Siguranță Aeriană la 24 martie 2009, din cauza lipsei de cooperare din partea autorităților de resort din Ucraina. În cursul reuniunii Comitetului pentru Siguranță Aeriană de la 24 martie 2009, Administrația Aeronautică de Stat din Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a primi această vizită de lucru din partea Comisiei și a statelor membre. Comisia va decide cu privire la o eventuală modificare a interdicției de exploatare impuse pe baza dovezilor colectate pe parcursul acestei viitoare vizite de lucru.

(97)

Pe baza criteriilor comune, se apreciază că, în acest stadiu, transportatorul respectiv nu poate fi retras din anexa A.

(98)

Transportatorul Ukrainian Mediterranean Airlines (UMAir) a solicitat să fie audiat de Comisie și de Comitetul pentru Siguranță Aeriană, audierea având loc la 24 martie 2009.

(99)

Pe baza documentelor prezentate de companie Comisiei la 16 octombrie 2008, există dovezi că transportatorul a întreprins măsuri de remediere a unor deficiențe constatate anterior la aeronavele pe care le exploatează în Comunitate.

(100)

Autoritățile de resort din Ucraina au transmis Comisiei, la 5 noiembrie 2008, o scrisoare în care comunicau că valabilitatea AOC-ului transportatorului în cauză fusese prelungită până la 15 decembrie 2008, în așteptarea finalizării procedurii vizând reînnoirea acestuia pe o perioadă de doi ani de la acea dată, respectiv până la 15 decembrie 2010. Odată cu scrisoarea, acestea au transmis și un document conținând actul de certificare a UMAir în urma unui audit desfășurat la 31 octombrie 2008. Cu toate acestea, nici compania, nici autoritățile de resort din Ucraina nu au prezentat raportul de audit care a stat la baza eliberării AOC-ului transportatorului.

(101)

Mai mult, transportatorul a afirmat, în prezentarea susținută în fața Comisiei și a Comitetului pentru Siguranță Aeriană, că a implementat măsurile necesare pentru soluționarea tuturor deficiențelor de siguranță care au dus la impunerea interdicției de exploatare în septembrie 2007.

(102)

Comisia consideră că, pentru a putea evalua pe deplin capacitatea transportatorului de a institui un plan corespunzător de măsuri corective și de a-l implementa în mod eficace, este necesară efectuarea unei vizite de lucru la fața locului. Din păcate, această vizită nu a putut avea loc înainte de reunirea Comitetului pentru Siguranță Aeriană la 24 martie 2009, din cauza lipsei de cooperare din partea autorităților de resort din Ucraina. În cursul reuniunii Comitetului pentru Siguranță Aeriană de la 24 martie 2009, Administrația Aeronautică de Stat din Ucraina și-a exprimat disponibilitatea de a primi această vizită de lucru din partea Comisiei și a statelor membre. Comisia va decide cu privire la o eventuală modificare a interdicției de exploatare impuse pe baza dovezilor colectate pe parcursul acestei vizite de lucru.

(103)

Pe baza criteriilor comune, se apreciază că, în acest stadiu, transportatorul respectiv nu poate fi retras din anexa A.

(104)

Comisia a atras atenția autorităților de resort din Ucraina asupra faptului că, în ciuda intensificării activităților de supraveghere ale acestor autorități, monitorizarea performanței transportatorilor aerieni autorizați în Ucraina continuă să dea rezultate îngrijorătoare în cadrul inspecțiilor la sol. În cursul reuniunii Comitetului pentru Siguranță Aeriană din noiembrie 2008, autoritățile de resort din Ucraina au fost invitate să prezinte lămuriri și să ia măsurile necesare; de asemenea, autoritățile respective au căzut de acord să facă obiectul unei evaluări din perspectiva siguranței, care urma să fie organizată de Comisie, în asociere cu statele membre. Cu toate acestea, Administrația Aeronautică de Stat din Ucraina nu a prezentat Comisiei raportul privind progresul înregistrat în implementarea planului de măsuri corective instituit pentru a îmbunătăți și consolida exercitarea supravegherii siguranței în Ucraina, care trebuie prezentat la fiecare 3 luni, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2008 (20).

(105)

De asemenea, autoritățile de resort au arătat o lipsă de cooperare în privința pregătirii vizitei de lucru, după cum o demonstrează faptul că nu au prezentat documentele necesare privind navigabilitatea, precum și refuzul programului de vizită propus de Comisie. În consecință, Comisia a trebuit să anuleze vizita de lucru pentru evaluarea siguranței, prevăzută pentru perioada 9-13 februarie 2009.

(106)

Comisia ia notă de declarațiile autorităților de resort din Ucraina, conform cărora acestea sunt de acord să primească vizita unei echipe comune a Comisiei, statelor membre și EASA și își reafirmă disponibilitatea de a coopera pentru organizarea reușită a acestei evaluări a siguranței, pentru a-și demonstra capacitatea de a realiza supravegherea tuturor transportatorilor aerieni autorizați în Ucraina în deplină conformitate cu cerințele aplicabile ale OACI.

(107)

O echipă de experți europeni a întreprins o misiune de anchetă în Regatul Thailandei în perioada 10-13 martie 2009, în vederea obținerii de informații faptice cu privire la nivelul actual de siguranță al standardelor de operare ale transportatorului Bangkok Airways, precum și la activitățile de supraveghere efectuate de Departamentul Aviației Civile din Thailanda (DAC Thailanda) în privința acestui transportator aerian. În principal, scopul misiunii a fost să se stabilească dacă există vreo aeronavă a acestui transportator care este operată de transportatorul Siem Reap Airways International, autorizat de autoritățile de resort din Regatul Cambodgia și inclus în anexa A a listei comunitare prin Regulamentul (CE) nr. 1131/2008 al Comisiei din 14 noiembrie 2008 (21).

(108)

Raportul arată că, în prezent, transportatorul aerian deține controlul deplin al operațiunilor sale și că întreg personalul este autorizat în mod corespunzător de autoritățile de resort din Thailanda. Pe lângă aceasta, se arată că DAC Thailanda efectuează activități adecvate de supraveghere în privința acestui transportator. Prin urmare, Comisia consideră că, pe baza criteriilor comune, nu mai sunt necesare alte măsuri în acest stadiu.

(109)

Autoritățile de resort din Cambodgia au informat Comisia că înregistrează progrese în privința implementării planului de măsuri vizând soluționarea deficiențelor identificate de OACI în ultimul său raport USOAP, concentrându-se în special asupra celor care țin de operațiunile aeriene, pentru a se asigura că supravegherea siguranței la transportatorii aerieni din Cambodgia respectă standardele OACI.

(110)

Autoritățile de resort din Cambodgia au informat Comisia că au suspendat AOC-urile următorilor transportatori aerieni: Siem Reap Airways International, în decembrie 2008, și Cambodia Angkor Airways, în februarie 2009. De asemenea, au confirmat că toate AOC-urile eliberate sunt în prezent fie revocate, fie suspendate, cu excepția celor deținute de Helicopter Cambodia și Sokha Airlines.

(111)

Siem Reap Airways International a solicitat ridicarea suspendării AOC-ului. Însă, întrucât autoritățile de resort din Cambodgia au declarat că nu au finalizat încă evaluarea conformității cu cerințele aplicabile, acest transportator aerian trebuie să rămână inclus în anexa A.

(112)

Prin scrisoarea din data de 4 martie 2009, Directorul General pentru Aviație Civilă din Republica Democratică Congo a informat Comisia că unele companii aeriene incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 1131/2008 al Comisiei nu mai sunt în activitate și că următorii transportatori au primit un AOC: Air Katanga, Busy Bee Congo, Entreprise World Airways (EWA), Gilembe Air Soutenance (Gisair), Kin Avia, Swala Aviation. Acești transportatori, care operează încă servicii aeriene, vor fi supuși unei evaluări în scopul reînnoirii AOC-urilor pe care le dețin.

(113)

Având în vedere cele de mai sus, anexa A a listei comunitare trebuie actualizată în consecință pentru a include transportatorii aerieni cărora autoritățile de resort din Republica Democratică Congo le-au acordat un AOC. Cu toate acestea, în absența unor dovezi care să demonstreze revocarea, anularea sau predarea AOC-urilor deținute de transportatorii aerieni care și-au încetat activitatea, niciunul dintre aceștia nu poate fi eliminat din lista comunitară.

(114)

Mai mult, în această scrisoare, Directorul General pentru Aviație Civilă din Republica Democratică Congo solicita, de asemenea, Comisiei să mute transportatorul Hewa Bora din anexa A în anexa B, pentru a-i permite acestuia să își reia operațiunile pe ruta Kinshasa-Bruxelles cu o aeronavă de tip Boeing 767 cu numărul de înmatriculare 9Q-CJD. Întrucât nu s-a prezentat nicio dovadă a respectării standardelor de siguranță pertinente de către acest operator și de autoritatea responsabilă de supravegherea reglementară și de siguranță, nu se poate lua nicio decizie în acest stadiu și, prin urmare, Hewa Bora Airways trebuie să rămână inclusă în anexa A.

(115)

Autoritățile de resort din Angola au solicitat să prezinte în fața Comisiei și a Comitetului pentru Siguranță Aeriană un raport privind progresul înregistrat în implementarea planului de măsuri corective pe care l-au elaborat în vederea soluționării deficiențelor de siguranță constatate de OACI în cadrul programului său universal de auditare a supravegherii siguranței (USOAP). În prezentarea din 26 martie 2009, autoritățile de resort din Angola au menționat în special aspecte legate de modificările aduse în ceea ce privește legislația primară și legislația privind aviația civilă, organizarea, structura și personalul autorității, emiterea de standarde pentru autorizarea și formarea personalului, operarea aeronavelor și navigabilitatea. În acest sens, acestea au lansat deja procesul de recertificare a tuturor transportatorilor stabiliți în Angola. Mai mult, autoritățile de resort au informat cu privire la modificările aduse legislației naționale în domeniul investigării accidentelor și incidentelor.

(116)

Autoritățile de resort din Angola au afirmat, de asemenea, că transportatorul TAAG continuă să facă obiectul unor schimbări substanțiale la diverse niveluri: operațional, managerial, al calității și al raționalizării costurilor.

(117)

Comisia ia notă de raportul prezentat de autoritățile de resort din Angola și vor examina situația transportatorilor aerieni autorizați în Angola în cadrul unei reuniuni ulterioare a Comitetului pentru Siguranță Aeriană.

(118)

În urma adoptării unei noi legi a aviației la 12 ianuarie 2009, autoritățile de resort din Indonezia au transmis Comisiei reglementările aplicabile privind siguranța în domeniul aviației civile (Civil Aviation Safety Regulations – CASR-uri) și materialele de îndrumare, precum și o actualizare detaliată cu privire la progresul implementării planului de măsuri corective care vizează soluționarea constatărilor făcute de OACI în cadrul programului său universal de auditare a supravegherii siguranței (USOAP).

(119)

La solicitarea Direcției Generale pentru Aviație Civilă a Indoneziei (DGAC), o echipă de experți europeni a întreprins o misiune de anchetă în Indonezia, în perioada 23-27 februarie 2009. În cadrul acestei misiuni s-au făcut vizite de lucru și la patru transportatori aerieni (Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Airfast Indonesia, și Ekspres Transportasi Antarbenua), pentru a controla capacitatea DGAC Indonezia de a asigura supravegherea acestora din punct de vedere al siguranței, în conformitate cu standardele pertinente.

(120)

Raportul misiunii arată că s-au realizat ameliorări considerabile în ceea ce privește structura și personalul DGAC, care par să ofere DGAC capacitatea de a-și îndeplini în mod satisfăcător sarcinile de reglementare și supraveghere. Cu toate acestea, raportul arată totodată că, în ciuda acestor ameliorări, în acest stadiu activitățile de supraveghere nu se desfășoară integral. Sistemul folosit în prezent pentru desfășurarea activităților de supraveghere nu permite luarea măsurilor adecvate în urma constatărilor DGAC cu privire la transportatorii indonezieni. În special, se pare că DGAC nu este în prezent în măsură să urmărească termenul de soluționare a unei probleme constatate, data efectivă a soluționării și dacă s-a acordat vreo prelungire a termenului de soluționare. În consecință, se consideră că, în acest stadiu, nivelul actual de eficacitate al supravegherii efectuate de DGAC cu privire la transportatorii indonezieni este nesatisfăcător și necesită ameliorări.

(121)

Comisia ia notă de fondul diferențelor față de anexa 6 la Convenția de la Chicago, pe care Indonezia le-a notificat la OACI la 20 februarie 2009. Aceste diferențe cuprind lipsa implementării unui număr de cerințe OACI referitoare la anexa 6 care, în anumite cazuri, au un impact direct asupra siguranței în exploatare a transportatorilor indonezieni. Cu toate acestea, Comisia ia notă și de faptul că transportatorii la care echipa de experți europeni a făcut vizite de lucru (cu câteva excepții care privesc anumite aeronave) sunt echipați în conformitate cu cerințele OACI, pe bază voluntară.

(122)

Pe baza criteriilor comune, se apreciază că nivelul actual de eficacitate al activităților de supraveghere efectuate de DGAC nu permite o aplicare adecvată a standardelor de siguranță pertinente și respectarea acestora în mod corespunzător de către transportatorii certificați în Indonezia. În consecință, niciunul dintre transportatorii indonezieni nu poate fi, în acest stadiu, retras de pe lista comunitară. Comisia va păstra o legătură strânsă cu autoritățile de resort din Indonezia în vederea reevaluării eficacității activităților de supraveghere în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului pentru Siguranță Aeriană.

(123)

Autoritățile de resort din Indonezia au furnizat Comisiei și o listă actualizată a transportatorilor aerieni care dețin un AOC. În prezent, transportatorii aerieni certificați în Indonezia sunt: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service, Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Airlines, Ekspress Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Cardig Air, Travel Ekspress Aviation Service, Republic Expres Airlines, KAL Star, Airfast Indonesia, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Nusantara Buana Air, Nyaman Air, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Delta Satya, Pura Wisata Baruna, Penerbangan Angkasa Semesta, ASI Pudjiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air, Balai Kalibrasi Penerbangan, Sampoerna Air Nusantara, Mimika Air, Alfa Trans Dirgantara, și Eastindo. Lista comunitară trebuie actualizată în consecință, iar acești transportatori trebuie incluși în anexa A.

(124)

Până în prezent, în ciuda solicitărilor specifice formulate de Comisie, acesteia nu i s-a comunicat nicio dovadă privind implementarea integrală a măsurilor corective adecvate nici de către ceilalți transportatori incluși în lista comunitară actualizată la 14 noiembrie 2008, nici de către autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară a transportatorilor aerieni respectivi. Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că respectivii transportatori aerieni trebuie să facă în continuare obiectul unei interdicții de exploatare (anexa A) sau, după caz, al unor restricții de exploatare (anexa B).

(125)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Siguranță Aeriană,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa A se înlocuiește cu anexa A la prezentul regulament.

2.

Anexa B se înlocuiește cu anexa B la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84, 23.3.2006, p. 14.

(3)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

(4)  DGCATR-2007-357, DGCATR-2007-359, DGCATR-2008-166, BUL-2008-8, BUL-2008-9.

(5)  DGAC/F-2007-2509, RCAARO-2008-36, RCAARO-2008-54.

(6)  Considerentele 38-43 din Regulamentul (CE) nr. 474/2006 din 22 martie 2006, JO L 84, 23.3.2006, p. 14.

(7)  Considerentul 17 din Regulamentul (CE) nr. 235/2007, JO L 66, 6.3.2007, p. 3.

(8)  LBA/D-2008-13, CAA-N-2007-137, DGCATR-2008-25.

(9)  RCAARO-2008-35, RCAARO-2008-37, RCAARO-2008-75.

(10)  ENAC-IT-2007-785.

(11)  SDAT-2007-36.

(12)  GDCA-2008-10.

(13)  DGAC/F-2008-2143, DGAC/F-2009-368, DGAC/F-2009-434, DGAC/F-2009-582.

(14)  Regulamentul (CE) nr. 715/2008 din 24 iulie 2008, JO L 197, 25.7.2008, p. 36.

(15)  DGAC/F-2008-1757, DGAC/F-2008-2126, DGAC/F-2008-2127, DGAC/F-2008-2451, DGAC/F-2009-140, DGAC/F-2009-161.

(16)  Regulamentul (CE) nr. 715/2008 din 24 iulie 2008, JO L 197, 25.7.2008, p. 36.

(17)  DGAC/F-2008-564, DGATR-2008-572.

(18)  DGAC/F-2007-1325, DGAC/F-2008-174.

(19)  DGAC/F-2008-564, DGCATR-2008-512.

(20)  JO L 197, 25.7.2008, p. 36.

(21)  JO L 306, 15.11.2008, p. 47.


ANEXA A

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNEI INTERDICȚII DE EXPLOATARE GENERALE PE TERITORIUL COMUNITĂȚII  (1)

Denumirea persoanei juridice a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe AOC-ul acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC) sau numărul licenței de operare

Codul OACI al companiei aeriene

Statul operatorului

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republica Kazahstan

Air Koryo

Necunoscut

KOR

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Republica Sudan

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Republica Islamică Afganistan

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republica Kazahstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT

Republica Kazahstan

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republica Kazahstan

MOTOR SICH

025

MSI

Ucraina

ONE TWO GO AIRLINES COMPANY LIMITED

15/2549

OTG

Regatul Thailandei

SAYAT AIR

AK-0351-08

SYM

Republica Kazahstan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Regatul Cambodgia

Silverback Cargo Freighters

Necunoscut

VRB

Republica Rwanda

STARLINE KZ

AK-0373-08

LMZ

Republica Kazahstan

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ucraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ucraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ucraina

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Angola, incluzând

 

 

Republica Angola

AEROJET

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

AIR26

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

AIR GEMINI

02/2008

Necunoscut

Republica Angola

Air Gicango

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

AIR JET

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

AIR NAVE

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

ALADA

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

ANGOLA AIR SERVICES

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

Diexim

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

GIRA GLOBO

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

HELIANG

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

HELIMALONGO

11/2008

Necunoscut

Republica Angola

MAVEWA

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

RUI & CONCEICAO

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

SAL

Necunoscut

Necunoscut

Republica Angola

SONAIR

14/2008

Necunoscut

Republica Angola

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republica Angola

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Benin, incluzând

 

 

Republica Benin

AERO BENIN

PEA Nr. 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Necunoscut

Republica Benin

AFRICA AIRWAYS

Necunoscut

Necunoscut

Republica Benin

ALAFIA JET

PEA Nr. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

IGA

Republica Benin

BENIN GOLF AIR

PEA Nr. 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Necunoscut

Republica Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA Nr. 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BLA

Republica Benin

COTAIR

PEA Nr. 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Necunoscut

Republica Benin

ROYAL AIR

PEA Nr. 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

Necunoscut

Republica Benin

TRANS AIR BENIN

PEA Nr. 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republica Benin

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Democratică Congo (RDC), incluzând

 

 

Republica Democratică Congo (RDC)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Republica Democratică Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Republica Democratică Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Republica Democratică Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Republica Democratică Congo (RDC)

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Semnătură ministerială (ordonanța nr. 78/205)

LCG

Republica Democratică Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Republica Democratică Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Thom’s airways

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Republica Democratică Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială, incluzând

 

 

Guineea Ecuatorială

Cronos AIRLINES

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

CEIBA INTERCONTINENTAL

Necunoscut

CEL

Guineea Ecuatorială

EGAMS

Necunoscut

EGM

Guineea Ecuatorială

EUROGUINEANA DE AVIACION y transportes

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guineea Ecuatorială

General work aviacion

002/ANAC

indisponibil

Guineea Ecuatorială

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

739

GET

Guineea Ecuatorială

GUINEA AIRWAYS

738

indisponibil

Guineea Ecuatorială

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

737

UTG

Guineea Ecuatorială

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Indonezia, incluzând

 

 

Republica Indonezia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Necunoscut

Republica Indonezia

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Republica Indonezia

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Necunoscut

Republica Indonezia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Necunoscut

Republica Indonezia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Necunoscut

Republica Indonezia

ATLAS DELTA SATYA

135-023

Necunoscut

Republica Indonezia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Necunoscut

Republica Indonezia

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Necunoscut

Republica Indonezia

CARDIG AIR

121-013

Necunoscut

Republica Indonezia

DABI AIR

135-030

Necunoscut

Republica Indonezia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republica Indonezia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Necunoscut

Republica Indonezia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republica Indonezia

EASTINDO

135-038

Necunoscut

Republica Indonezia

EKSPRESS

TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Necunoscut

Republica Indonezia

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Republica Indonezia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republica Indonezia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Republica Indonezia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Republica Indonezia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Necunoscut

Republica Indonezia

KAL STAR

121-037

Necunoscut

Republica Indonezia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republica Indonezia

KURA-KURA AVIATION

135-016

Necunoscut

Republica Indonezia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Republica Indonezia

LINUS AIRWAYS

121-029

Necunoscut

Republica Indonezia

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Republica Indonezia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Necunoscut

Republica Indonezia

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Necunoscut

Republica Indonezia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republica Indonezia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Republica Indonezia

MIMIKA AIR

135-007

Necunoscut

Republica Indonezia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Necunoscut

Republica Indonezia

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Necunoscut

Republica Indonezia

NYAMAN AIR

135-042

Necunoscut

Republica Indonezia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republica Indonezia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Necunoscut

Republica Indonezia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Necunoscut

Republica Indonezia

REPUBLIC EKSPRESS

121-040

RPH

Republica Indonezia

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Republica Indonezia

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

Necunoscut

Republica Indonezia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Necunoscut

Republica Indonezia

SMAC

135-015

SMC

Republica Indonezia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republica Indonezia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Necunoscut

Republica Indonezia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Necunoscut

Republica Indonezia

TRAVEL EKSPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republica Indonezia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Necunoscut

Republica Indonezia

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Republica Indonezia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republica Indonezia

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Republica Indonezia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Kârgâzstan, incluzând

 

 

Republica Kârgâzstan

AIR MANAS

17

MBB

Republica Kârgâzstan

Avia Traffic Company

23

AVJ

Republica Kârgâzstan

AEROSTAN (EX Bistair-FEZ Bishkek)

08

BSC

Republica Kârgâzstan

Click Airways

11

CGK

Republica Kârgâzstan

DAMES

20

DAM

Republica Kârgâzstan

EASTOK AVIA

15

Necunoscut

Republica Kârgâzstan

Golden Rule Airlines

22

GRS

Republica Kârgâzstan

ITEK Air

04

IKA

Republica Kârgâzstan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republica Kârgâzstan

Kyrgyzstan

03

LYN

Republica Kârgâzstan

MAX Avia

33

MAI

Republica Kârgâzstan

S GROUP AVIATION

6

Necunoscut

Republica Kârgâzstan

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Republica Kârgâzstan

Sky Way air

21

SAB

Republica Kârgâzstan

Tenir Airlines

26

TEB

Republica Kârgâzstan

Trast Aero

05

TSJ

Republica Kârgâzstan

VALOR AIR

07

Necunoscut

Republica Kârgâzstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Liberia

 

 

Liberia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Gaboneză, cu excepția Gabon Airlines și Afrijet, incluzând

 

 

Republica Gaboneză

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Necunoscut

Republica Gaboneză

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Republica Gaboneză

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

NRT

Republica Gaboneză

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republica Gaboneză

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Necunoscut

Republica Gaboneză

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Republica Gaboneză

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Necunoscut

Republica Gaboneză

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sierra Leone, incluzând

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Necunoscut

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Necunoscut

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Necunoscut

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Necunoscut

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Necunoscut

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Swaziland, incluzând:

 

 

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Necunoscut

RFC

Swaziland

Jet Africa Swaziland

Necunoscut

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Necunoscut

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Necunoscut

Necunoscut

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Necunoscut

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Necunoscut

SZL

Swaziland


(1)  Transportatorilor aerieni enumerați în anexa A li se poate permite să își exercite drepturile de trafic dacă folosesc aeronave închiriate în sistem wet lease aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță pertinente.


ANEXA B

LISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNOR RESTRICȚII DE EXPLOATARE ÎN CADRUL COMUNITĂȚII  (1)

Denumirea persoanei juridice a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe AOC-ul acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC)

Codul OACI al companiei aeriene

Statul operatorului

Tipul aeronavei

Numărul (numerele) de înmatriculare și, dacă este disponibilă, seria motorului

Statul de înmatriculare

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Republica Gaboneză

Întreaga flotă, exceptând: 2 aeronave de tip Falcon 50; 1 aeronavă de tip Falcon 900

Întreaga flotă, exceptând: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Republica Gaboneză

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

Întreaga flotă, exceptând: LET 410 UVP

Întreaga flotă, exceptând: D6-CAM (851336)

Comore

GABON AIRLINES (3)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Republica Gaboneză

Întreaga flotă, exceptând: 1 aeronavă de tip Boeing B-767-200

Întreaga flotă, exceptând: TR-LHP

Republica Gaboneză


(1)  Transportatorilor aerieni enumerați în anexa B li se poate permite să își exercite drepturile de trafic dacă folosesc aeronave închiriate în sistem wet lease aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță pertinente.

(2)  Afrijet este autorizat să folosească numai aeronavele menționate pentru operațiunile sale actuale în cadrul Comunității Europene.

(3)  Gabon Airlines este autorizat să folosească numai aeronavele menționate pentru operațiunile sale actuale în cadrul Comunității Europene.


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/37


REGULAMENTUL (CE) NR. 299/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un set oferit spre vânzare cu amănuntul, ambalat în cutie de carton și constând din:

diverse mărgele și piese din plastic pentru bijuterii false, de înșirat,

o rolă de fir sintetic,

cuburi magnetice,

instrucțiuni și

un săculeț din material textil, cu șnur.

Setul este destinat copiilor pentru a confecționa imitații de bijuterii care pot fi modificate folosind cuburile magnetice.

Săculețul poate fi utilizat pentru a păstra atât diversele piese, cât și imitațiile de bijuterii după ce acestea au fost asamblate.

9503 00 70

Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și cu textul codurilor NC 9503 00 și 9503 00 70.

Forma de prezentare a produsului și valoarea componentelor sale individuale indică în mod clar faptul că setul este destinat utilizării ca jucărie (a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 9503 penultimul paragraf).

Clasificarea ca imitații de bijuterii la poziția 7117 se exclude, deoarece după asamblare produsul are aspectul și caracteristicile unei jucării.

Prin urmare, setul se va clasifica la poziția Alte jucării, prezentate în seturi sau serii complete, codul NC 9503 00 70.


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/39


REGULAMENTUL (CE) NR. 300/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licențe de import depuse în perioada cuprinsă între 27 martie și 3 aprilie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 955/2005 pentru orezul originar din Egipt

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 955/2005 al Comisiei (3) a deschis un contingent tarifar anual pentru importul a 5 605 tone de orez având codul NC 1006, originar din Egipt (număr de ordine 09.4097).

(2)

Din comunicarea efectuată în conformitate cu articolul 5 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 955/2005 rezultă că cererile depuse de la 27 martie, ora 13, până la 3 aprilie 2009, ora 13, ora Bruxelles-ului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din respectivul regulament, vizează cantități superioare celor disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine în ce măsură se pot elibera licențele de import, stabilindu-se coeficientul de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților solicitate.

(3)

Este necesar, de asemenea, să se suspende depunerea de noi cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 955/2005 până la sfârșitul perioadei contingentare în curs, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din respectivul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Ca urmare a cererilor de licențe de import de orez originar din Egipt din cadrul contingentului deschis prin Regulamentul (CE) nr. 955/2005, depuse de la 27 martie începând cu ora 13 până la 3 aprilie 2009, ora 13, ora Bruxelles-ului, se eliberează licențe pentru cantitățile solicitate, la care se aplică un coeficient de atribuire de 23,68421 %.

(2)   Depunerea de noi cereri de licențe de import se suspendă începând de vineri 3 aprilie 2009, ora 13, ora Bruxelles-ului, până la sfârșitul perioadei contingentare în curs.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 164, 24.6.2005, p. 5.


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/40


REGULAMENTUL (CE) NR. 301/2009 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de stabilire a prețului maxim de achiziție a untului pentru a doua invitație separată de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 186/2009 al Comisiei (2) a deschis achiziția pentru unt printr-o procedură de licitație pentru perioada care expiră la 31 august 2009, în conformitate cu condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața untului (3).

(2)

În lumina ofertelor primite pentru fiecare invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție sau să se decidă să nu se dea curs niciunei oferte, în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 105/2008.

(3)

Având în vedere ofertele primite la a doua invitație separată de participare la licitație, este necesar să se stabilească un preț maxim de achiziție.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru a doua invitație separată de participare la licitație pentru achiziția untului în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009, pentru care termenul de depunere a ofertelor a expirat la 7 aprilie 2009, prețul maxim de achiziție este de 220,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 64, 10.3.2009, p. 3.

(3)  JO L 32, 6.2.2008, p. 3.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/41


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 martie 2009

de aprobare a Planului general european de management al traficului aerian al proiectului de cercetare privind ATM în contextul cerului unic european (SESAR)

(2009/320/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere Rezoluția Consiliului din 30 martie 2009 privind aprobarea Planului general european de management al traficului aerian al proiectului de cercetare privind ATM în contextul cerului unic european (SESAR),

întrucât versiunea inițială a Planului general european de management al traficului aerian, rezultat din faza de concepție a proiectului SESAR, cu contribuții importante din partea factorilor implicați din sectorul privat, constituie baza pentru stabilirea programului de lucru al întreprinderii comune SESAR și a fazei de dezvoltare a proiectului SESAR, sub rezerva încheierii unui număr suficient de acorduri de aderare,

DECIDE:

Articol unic

Se aprobă prin prezenta decizie Planul general european de management al traficului aerian al proiectului de cercetare privind ATM în contextul cerului unic european (SESAR).

Adoptată la Bruxelles, 30 martie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

P. BENDL


(1)  JO L 64, 2.3.2007, p. 1.


Comisie

9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/42


DECIZIA COMISIEI

din 8 aprilie 2009

de stabilire a unui nou termen-limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanțe care vor fi examinate în conformitate cu programul de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 2564]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/321/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Pentru o serie de substanțe/combinații de tipuri de produse incluse în lista respectivă, fie s-au retras toți participanții, fie statul membru raportor desemnat pentru evaluare nu a primit nici un dosar până la termenele-limită prevăzute la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(3)

În consecință, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, Comisia a informat statele membre cu privire la acest fapt. Aceste informații au fost făcute publice, la rândul lor, prin mijloace electronice la data de 18 ianuarie 2008.

(4)

În termen de trei luni de la publicarea electronică a respectivelor informații, mai multe entități și-au manifestat interesul pentru asumarea rolului de participant în ceea ce privește unele substanțe și tipuri de produse vizate, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(5)

Prin urmare, trebuie stabilit un nou termen-limită pentru depunerea dosarelor pentru aceste substanțe și tipuri de produse, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf din respectivul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cazul substanțelor și tipurilor de produse stabilite în anexă, noul termen-limită pentru depunerea dosarelor este 31 mai 2010.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

SUBSTANȚE ȘI TIPURI DE PRODUSE PENTRU CARE NOUL TERMEN-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR ESTE 31 MAI 2010

Denumire

Număr CE

Număr CAS

Tip de produs

RMS

Margosa, extract

283-644-7

84696-25-3

19

DE

Produse de reacție a adipatului de dimetil, glutaratului de dimetil și succinatului de dimetil cu apa oxigenată/Perestan

432-790-1

4

HU


9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/44


DECIZIA COMISIEI

din 8 aprilie 2009

privind neincluderea anumitor substanțe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

[notificată cu numărul C(2009) 2593]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/322/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Pentru o serie de substanțe/combinații de tipuri de produse incluse în lista respectivă, fie s-au retras toți participanții, fie statul membru raportor desemnat pentru evaluare nu a primit niciun dosar până la termenele-limită prevăzute la articolul 9 și la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007.

(3)

În consecință, în temeiul articolului 11 alineatul (2), al articolului 12 alineatul (1) și al articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, Comisia a informat statele membre cu privire la acest fapt. Aceste informații au fost făcute publice, la rândul lor, prin mijloace electronice la data de 18 ianuarie 2008.

(4)

În termenul de trei luni de la publicarea electronică a respectivelor informații, mai multe entități și-au manifestat interesul pentru asumarea rolului de participant în ceea ce privește unele substanțe și tipuri de produse vizate.

(5)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, substanțele și tipurile de produse în cauză nu ar trebui, prin urmare, să fie incluse în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Substanțele și tipurile de produse specificate în anexa la prezenta decizie nu se includ în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

Articolul 2

În sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, prezenta decizie se aplică începând cu 1 martie 2009.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

Substanțe și tipuri de produse care nu se includ în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE

Denumire

Număr CE

Număr CAS

Tip de produs

RMS

Etanol

200-578-6

64-17-5

3

EL

N-(triclorometiltio)ftalimidă/Folpet

205-088-6

133-07-3

6

IT

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

6

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

13

EL

Lignină

232-682-2

9005-53-2

1

EL

Lignină

232-682-2

9005-53-2

2

EL

Lignină

232-682-2

9005-53-2

3

EL

Lignină

232-682-2

9005-53-2

4

EL

Lignină

232-682-2

9005-53-2

6

EL

Lignină

232-682-2

9005-53-2

13

EL

Produse de reacție a adipatului de dimetil, glutaratului de dimetil, succinatului de dimetil cu apa oxigenată/Perestan

432-790-1

-

3

HU

Borat de N-didecil-N-dipolietoxiamoniu/Borat de didecilpolioxietilamoniu

Polimer

214710-34-6

2

EL

Borat de N-didecil-N-dipolietoxiamoniu/Borat de didecilpolioxietilamoniu

Polimer

214710-34-6

6

EL

Borat de N-didecil-N-dipolietoxiamoniu/Borat de didecilpolioxietilamoniu

Polimer

214710-34-6

13

EL

Polivinilpirolidonă iodată

Polimer

25655-41-8

2

SE

Polivinilpirolidonă iodată

Polimer

25655-41-8

4

SE

Polivinilpirolidonă iodată

Polimer

25655-41-8

5

SE

Polivinilpirolidonă iodată

Polimer

25655-41-8

6

SE


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

9.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/46


DECIZIA 2009/323/JAI A CONSILIULUI

din 6 aprilie 2009

de ajustare a salariilor de bază și a indemnizațiilor aplicabile personalului Europol

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul Consiliului din 3 decembrie 1998 de adoptare a Statutului personalului Europol (1) (denumit în continuare „statutul personalului”), în special articolul 44,

având în vedere inițiativa Republicii Franceze,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere reexaminarea de către Consiliul de administrație al Europol a remunerării funcționarilor Europol,

întrucât:

(1)

În cadrul reexaminării remunerării funcționarilor Europol, Consiliul de administrație a ținut seama de modificările costului vieții în Țările de Jos, precum și de modificările salariilor funcționarilor publici din statele membre.

(2)

Perioada în cursul căreia s-a efectuat reexaminarea, de la 1 iulie 2006 la 30 iunie 2007, justifică o majorare cu 1,7 % a remunerației pentru perioada de la 1 iulie 2007 la 30 iunie 2008.

(3)

Consiliul, hotărând în unanimitate, are competența de a ajusta salariile și indemnizațiile de bază ale funcționarilor Europol, în temeiul reexaminării,

DECIDE:

Articolul 1

Statutul personalului se modifică după cum urmează:

Cu efect de la 1 iulie 2007:

(a)

la articolul 45, tabelul salariilor lunare de bază se înlocuiește cu următorul tabel:

 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 394,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 823,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 487,89

9 732,93

9 977,99

10 241,90

10 505,80

10 782,24

11 057,44

11 347,77

11 639,94

11 947,84

12 252,56

4

8 262,62

8 482,54

8 699,33

8 928,67

9 158,01

9 399,91

9 638,68

9 893,17

10 147,63

10 414,69

10 681,73

5

6 808,03

6 987,10

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7 741,11

7 939,03

8 149,53

8 356,88

8 576,79

8 796,72

6

5 834,13

5 988,03

6 142,00

6 305,37

6 465,58

6 635,24

6 804,89

6 983,97

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7

4 863,32

4 992,14

5 117,80

5 252,90

5 387,97

5 529,37

5 670,73

5 821,54

5 969,20

6 126,29

6 283,37

8

4 134,46

4 244,42

4 351,22

4 467,48

4 580,56

4 699,96

4 819,34

4 948,16

5 073,82

5 208,91

5 340,85

9

3 644,36

3 741,74

3 839,15

3 939,65

4 040,21

4 147,02

4 253,84

4 366,94

4 476,94

4 596,29

4 712,53

10

3 160,54

3 245,38

3 327,04

3 414,99

3 499,84

3 594,09

3 688,33

3 785,72

3 879,97

3 983,66

4 084,19

11

3 063,15

3 144,84

3 223,36

3 308,20

3 393,01

3 484,12

3 572,10

3 666,35

3 760,60

3 861,15

3 958,50

12

2 431,69

2 497,62

2 560,45

2 626,45

2 692,43

2 764,67

2 836,94

2 912,34

2 984,59

3 063,15

3 141,69

13

2 089,21

2 145,77

2 199,18

2 258,88

2 315,43

2 378,25

2 437,95

2 503,92

2 566,78

2 635,88

2 701,84”

(b)

la articolul 59 alineatul (3), suma „1 019,43 EUR” se înlocuiește cu „1 036,76 EUR”;

(c)

la articolul 59 alineatul (3), suma „2 038,85 EUR” se înlocuiește cu „2 073,51 EUR”;

(d)

la articolul 60 alineatul (1), suma „271,86 EUR” se înlocuiește cu „276,48 EUR”;

(e)

la articolul 2 alineatul (1) din apendicele 5, suma „284,20 EUR” se înlocuiește cu „289,03 EUR”;

(f)

la articolul 3 alineatul (1) din apendicele 5, suma „12 356,67 EUR” se înlocuiește cu „12 566,73 EUR”;

(g)

la articolul 3 alineatul (1) din apendicele 5, suma „2 780,26 EUR” se înlocuiește cu „2 827,52 EUR”;

(h)

la articolul 3 alineatul (2) din apendicele 5, suma „16 681,50 EUR” se înlocuiește cu „16 965,09 EUR”;

(i)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „1 235,67 EUR” se înlocuiește cu „1 256,68 EUR”;

(j)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „926,77 EUR” se înlocuiește cu „942,53 EUR”;

(k)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „617,83 EUR” se înlocuiește cu „628,33 EUR”;

(l)

la articolul 4 alineatul (1) din apendicele 5, suma „494,26 EUR” se înlocuiește cu „502,66 EUR”;

(m)

la articolul 5 alineatul (3) din apendicele 5, suma „1 743,78 EUR” se înlocuiește cu „1 773,42 EUR”;

(n)

la articolul 5 alineatul (3) din apendicele 5, suma „2 325,04 EUR” se înlocuiește cu „2 364,57 EUR”;

(o)

la articolul 5 alineatul (3) din apendicele 5, suma „2 906,29 EUR” se înlocuiește cu „2 955,70 EUR”.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte din ziua următoare datei adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 6 aprilie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. POSPÍŠIL


(1)  JO C 26, 30.1.1999, p. 23.