ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 86

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
31 martie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulament (CE) nr 250/2009 al Comisiei din 11 martie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere  ( 1 )

1

 

*

Regulament (CE) nr 251/2009 al Comisiei din 11 martie 2008 de punere în aplicare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprinderi și adaptările necesare în urma revizuirii clasificării statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA)  ( 1 )

170

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

31.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/1


REGULAMENT (CE) nr 250/2009 AL COMISIEI

din 11 martie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definițiile caracteristicilor, formatul tehnic pentru transmiterea datelor, cerințele de raportare dublă pentru NACE Rev.1.1 și NACE Rev.2 și derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere (1), în special articolul 11 alineatul (1) literele (a), (c), (d) și (e),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 (2) a stabilit un cadru comun pentru elaborarea de statistici comunitare privind structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Comunitate. Din motive de claritate și raționalizare, regulamentul respectiv a fost reformat, aducându-se modificări substanțiale anumitor dispoziții.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (3) și Regulamentul (CE) nr. 2702/98 privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere (4) trebuie modificat pentru a lua în considerare aceste modificări. Pentru o mai mare claritate, acestea ar trebui înlocuite de prezentul regulament.

(3)

În scopul producerii de date comparabile și armonizate între statele membre, este necesară definirea caracteristicilor pentru statisticile structurale de întreprindere.

(4)

De asemenea, este necesar să se precizeze formatul tehnic și procedura de transmitere a statisticilor structurale de întreprindere enumerate în anexele I-IX la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 pentru a produce date comparabile și armonizate între statele membre, pentru a reduce riscul apariției unor erori în transmiterea datelor și pentru a crește viteza cu care datele colectate sunt prelucrate și puse la dispoziția utilizatorilor.

(5)

Mai mult, este necesară specificarea cerințelor de raportare dublă a statisticilor structurale de întreprindere în conformitate cu NACE Rev.1.1 în plus față de statisticile cerute în conformitate cu NACE Rev.2 pentru anul de referință 2008.

(6)

Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 295/2008 prevede că derogările de la dispozițiile din anexele la regulamentul respectiv pot fi acceptate în timpul perioadelor de tranziție.

(7)

Unele state membre au solicitat, pentru perioadele de tranziție, derogări de la anumite dispoziții din anexele I, II, III, VIII și IX la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 pentru instituirea sistemelor necesare de culegere a datelor sau pentru adaptarea celor existente, astfel încât, până la sfârșitul perioadei de tranziție, dispozițiile regulamentului să fie îndeplinite.

(8)

Acordarea acestor derogări se consideră a fi justificată, întrucât solicitările statelor membre se bazează pe o necesitate legitimă de a continua adaptarea sistemelor de culegere a datelor.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Caracteristicile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 295/2008 sunt cele enumerate în anexa I la prezentul regulament.

Când aceste definiții fac trimitere la conturile societății, aceste trimiteri fac referire la rubricile prevăzute în articolul 9 (bilanț), articolul 23 (cont de profit și pierderi) sau articolul 43 (note privind conturile) din A Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale (5), precum și la rubricile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei (6).

Articolul 2

Formatul tehnic pentru transmiterea datelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 295/2008 este prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Datele și metadatele transmise în conformitate cu prezentul regulament sunt transmise în format electronic de către autoritățile naționale competente (institutele naționale de statistică și autoritățile care supraveghează anumite instituții financiare) către Comisie (Eurostat). Formatul de transmitere este în conformitate cu standardele de schimb adecvate, specificate de Comisie (Eurostat). Datele se transmit sau se încarcă prin mijloace electronice la punctul unic de intrare a datelor gestionat de Comisie (Eurostat).

Statele membre pun în aplicare standardele de schimb și orientările furnizate de Comisie (Eurostat) în conformitate cu cerințele prezentului regulament.

Articolul 4

Cerințele de raportare dublă prevăzute în secțiunea 9 punctul 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 295/2008 sunt în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 5

Derogările de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 295/2008 enumerate în anexa I secțiunea 11, anexa II secțiunea 10, anexa III secțiunea 9, anexa VIII secțiunea 8 și anexa IX secțiunea 13 la regulamentul respectiv se acordă conform prevederilor din anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 6

Regulamentele (CE) nr. 2700/98 și (CE) nr. 2702/98 se abrogă.

Totuși, acestea continuă să fie aplicate cu privire la colectarea, elaborarea și transmiterea datelor pentru anii de referință până în 2007 inclusiv.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 martie 2009.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 13-59.

(2)  JO L 14, 17.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 344, 18.12.1998, p. 49.

(4)  JO L 344, 18.12.1998, p. 102.

(5)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

(6)  JO L 261, 13.10.2003, p. 1.


ANEXA I

DEFINIŢIILE CARACTERISTICILOR

Cod

:

11 11 0

Denumire

:

Număr de întreprinderi

Anexa

:

I-VIII

Definiție:

Numărul de întreprinderi de piață, astfel cum sunt definite în Regulamentul nr. 696/93 al Consiliului (1) înregistrate la populația avută în vedere în registrul statistic al întreprinderilor, după corectarea prealabilă a erorilor, în special a erorilor de încadrare. Se includ numai unitățile active care au avut cifră de afaceri sau salariați în orice moment al perioadei de referință. Se exclud unitățile inactive temporar sau inactive. Această statistică ar trebui să includă toate unitățile care au fost active cel puțin pe durata unei părți din perioada de referință. Sunt incluse, de asemenea, unitățile locale (sucursale) care nu constituie personalități juridice separate și care sunt dependente de întreprinderi străine, cu excepția activităților enumerate în anexa V din Regulamentul nr. 295/2008. Pentru statisticile activităților definite în secțiunea 3 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, această caracteristică se limitează la numărul de întreprinderi înființate în conformitate cu legislația din țara raportoare și de sucursale ale întreprinderilor cu sediul social situat în țări din afara SEE. Pentru întreprinderile de reasigurare nu se înregistrează sucursalele al căror sediu social nu este stabilit într-un stat membru al SEE. Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, această caracteristică cuprinde și fondurile de pensii care nu au personal angajat. De asemenea, se includ fondurile de pensii care nu au personalitate juridică și care sunt gestionate de societăți de gestionare a fondurilor de pensii, societăți de asigurare sau alte instituții financiare (fără a fi însă cuprinse în conturile anuale ale acestor instituții). Cu toate acestea, această caracteristică nu include numărul fondurilor de pensii care nu sunt stabilite separat de întreprinderea sau grupul participant (adică fondurile de pensii neautonome sau sistemele de rezerve contabile gestionate în mod normal ca o activitate auxiliară de către angajator).

Cod

:

11 11 1

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliate în funcție de statutul juridic

Anexa

:

V și VI

Definiție:

Numărul de întreprinderi (a se vedea variabila 11 11 0) este detaliat în funcție de statutul juridic;

Legătura cu alte variabile

Numărul de întreprinderi detaliat în funcție de forma juridică reprezintă o detaliere suplimentară a numărului de întreprinderi (11 11 0).

Cod

:

11 11 2

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a primelor brute emise

Anexa

:

V

Definiție:

Numărul de întreprinderi (a se vedea variabila 11 11 0) detaliat pe clase de mărime a primelor brute emise.

Legătura cu alte variabile

Numărul de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a primelor brute emise reprezintă o detaliere suplimentară a numărului de întreprinderi (11 11 0).

Cod

:

11 11 3

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a provizioanelor tehnice brute

Anexa

:

V

Definiție:

Numărul de întreprinderi (a se vedea variabila 11 11 0) detaliat pe clase de mărime a provizioanelor tehnice brute.

Legătura cu alte variabile

Numărul de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a provizioanelor tehnice brute reprezintă o detaliere suplimentară a numărului de întreprinderi (11 11 0).

Cod

:

11 11 4

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat în funcție de reședința întreprinderii mamă

Anexa

:

VI

Definiție:

„Întreprindere-mamă” înseamnă orice întreprindere-mamă în sensul articolelor 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 (2), în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile consolidate, precum și orice întreprindere care, în opinia autorității de supraveghere relevante, exercită efectiv o influență dominantă asupra instituției de credit.

Se folosește următoarea detaliere geografică a întreprinderilor-mamă: întreprinderea-mamă situată în statul membru de origine (întreprinderea în cauză poate fi considerată ca fiind sub control național), întreprinderea-mamă situată în alte țări (întreprinderea în cauză poate fi considerată ca fiind sub control străin). Sucursalele instituțiilor de credit cu sediul social situat în altă țară decât țara raportoare nu au nicio întreprindere mamă. Aceste întreprinderi nu sunt luate în considerare. Unitatea instituțională care deține controlul ultim, astfel cum e definită în Regulamentul nr. 716/2007 (3) al Parlamentului European și al Consiliului, reprezintă conceptul preferat care trebuie aplicat pe cât posibil.

Legătura cu alte variabile

„Număr de întreprinderi detaliat în funcție de reședința întreprinderii-mamă” face parte din numărul de întreprinderi (11 11 0).

Cod

:

11 11 5

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat în funcție de țara în care se află sediul întreprinderii-mamă

Anexa

:

V

Definiție:

„Întreprindere-mamă” înseamnă orice întreprindere-mamă în sensul articolului 1 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile consolidate, precum și orice întreprindere care, în opinia autorității de supraveghere relevante, exercită efectiv o influență dominantă asupra întreprinderii de asigurare.

Se folosește următoarea detaliere geografică a întreprinderilor-mamă: întreprinderea-mamă situată în statul membru de origine (întreprinderea în cauză poate fi considerată ca fiind sub control național), întreprinderea-mamă situată în alte țări (întreprinderea în cauză poate fi considerată ca fiind sub control străin). Deoarece întreprinderile mutuale și sucursalele întreprinderilor de asigurare cu sediul social în țări din afara SEE nu au nicio întreprindere mamă, aceste întreprinderi nu sunt luate în considerare. Unitatea instituțională care deține controlul ultim, astfel cum e definită în Regulamentul nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, reprezintă conceptul preferat care trebuie aplicat pe cât posibil.

Legătura cu alte variabile

„Număr de întreprinderi detaliat în funcție de reședința întreprinderii-mamă” face parte din numărul de întreprinderi (11 11 0).

Cod

:

11 11 6

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a totalului bilanțului

Anexa

:

VI

Definiție:

Numărul de întreprinderi (a se vedea variabila 11 11 0) este detaliat pe clase de mărime a totalului bilanțului. Se ia în considerare totalul bilanțului la încheierea exercițiului contabil (a se vedea variabila 43 30 0).

Legătura cu alte variabile

„Număr de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a totalului bilanțului” este o detaliere suplimentară a numărului de întreprinderi (11 11 0).

Cod

:

11 11 7

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat pe categorii de instituții de credit

Anexa

:

VI

Definiție:

Numărul de întreprinderi (a se vedea variabila 11 11 0) este detaliat în funcție categoria instituțiilor de credit după cum urmează: bănci autorizate, instituții de credit specializate, alte instituții de credit.

Legătura cu alte variabile

„Număr de întreprinderi detaliat în funcție de categoria instituțiilor de credit” este o detaliere suplimentară a numărului de întreprinderi (11 11 0).

Cod

:

11 11 8

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat în funcție de volumul investițiilor

Anexa

:

VII

Definiție:

Numărul de întreprinderi, astfel cum este definit pentru variabila 11 11 0, detaliat pe clase de mărime a investițiilor, acestea fiind investițiile definite de variabilele 48 10 0 sau 48 10 4, și anume totalul investițiilor evaluate la valoarea pieței.

Legătura cu alte variabile

Variabila „Numărul de întreprinderi detaliat în funcție de volumul investițiilor” (11 11 8) este o detaliere suplimentară a variabilei „Număr de întreprinderi” (11 11 0).

Cod

:

11 11 9

Denumire

:

Număr de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a membrilor

Anexă

:

VII

Definiție:

Numărul de întreprinderi, astfel cum este definit pentru variabila 11 11 0, detaliat pe clase de mărime a membrilor, aceștia fiind membrii definiți de variabila Număr de membri (48 70 0).

Notă

:

Se ia în considerare numărul de membri la sfârșitul exercițiului contabil.

Legătura cu alte variabile

Variabila „Număr de întreprinderi detaliat pe clase de mărime a membrilor” (11 11 9) este o detaliere suplimentară a variabilei „Număr de întreprinderi” (11 11 0).

Cod

:

11 15 0

Denumire

:

Număr de întreprinderi cu fonduri de pensii neautonome

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde întreprinderile care constituie rezerve pentru a plăti pensii angajaților lor. Gestionarea fondului de pensii neautonom este o activitate auxiliară a acestor întreprinderi.

Cod

:

11 21 0

Denumire

:

Număr de unități locale

Anexa

:

I-IV și VI

Definiție:

Numărul de unități locale, astfel cum sunt definite în Regulamentul nr. 696/93 al Consiliului, înregistrate la populația avută în vedere în registrul statistic al întreprinderilor, după corectarea prealabilă a erorilor, în special a erorilor de încadrare. Unitățile locale trebuie incluse, chiar dacă nu au angajați plătiți. Această statistică ar trebui să includă toate unitățile care au fost active cel puțin pe durata unei părți din perioada de referință.

Cod

:

11 31 0

Denumire

:

Număr de unități de tip de activitate

Anexa

:

II și IV

Definiție:

Numărul de unități tip de activitate, astfel cum sunt definite în Regulamentul nr. 696/93 al Consiliului, înregistrate la populația avută în vedere în registrul statistic al întreprinderilor, după corectarea prealabilă a erorilor, în special a erorilor de încadrare, sau un număr estimativ, dacă acest tip de unitate nu este înregistrat. Această statistică ar trebui să includă toate unitățile care au fost active cel puțin pe durata unei părți din perioada de referință.

Cod

:

11 41 0

Denumire

:

Numărul total și localizarea sucursalelor din alte țări

Anexa

:

V

Definiție:

Sucursala, astfel cum e definită la articolul 1 din Directiva 92/49/CEE a Consiliului (a treia directivă privind asigurarea generală) (4) și articolul 1 din Directiva 92/96/CEE a Consiliului (a treia directivă privind asigurarea de viață) (5). Se folosește următoarea detaliere geografică a numărului de sucursale din afara țării de origine: alte state membre, individual, alte țări din SEE, Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, alte țări terțe (restul lumii).

Cod

:

11 41 1

Denumire

:

Număr total de sucursale detaliat în funcție de localizarea în țări din afara SEE

Anexa

:

VI

Definiție:

„Sucursala” este definită în articolul 1 din Directiva 89/646/CEE (6) a Consiliului și detaliată în comunicarea Comisiei privind libera circulație a serviciilor și interesul general din a doua directivă bancară (95/C 291/06).

Se folosește următoarea detaliere geografică a numărului de sucursale din afara țării de origine: Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, țări terțe (restul lumii).

Notă

:

Se iau în considerare toate sucursalele active din țările din afara SEE înregistrate în statul membru de origine a instituției de credit.

Cod

:

11 51 0

Denumire

:

Număr total de filiale financiare detaliat în funcție de localizarea în alte țări

Anexa

:

VI

Definiție:

„Filiala” înseamnă o filială în sensul articolelor 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile consolidate. Sunt incluse toate întreprinderile din domeniul întreprinderilor de servicii financiare (definite în capitolul 1.3 din manualul metodologic pentru statistici privind instituțiile de credit).

Notă

:

Se folosește următoarea detaliere geografică a filialelor: Alte state membre, individual, alte țări din SEE, Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, țări terțe (restul lumii). Se ia în considerare doar primul nivel al filialei.

Cod

:

11 61 0

Denumire

:

Număr de sisteme de pensii

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde numărul total de sisteme de pensii gestionate de fondurile de pensii. Un sistem de pensii se bazează pe un acord, în general între parteneri sociali, în care se stipulează ce indemnizații de pensionare se acordă și în ce condiții.

Cod

:

11 91 0

Denumire

:

Populația întreprinderilor active în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de piață are au avut cifră de afaceri sau salariați în orice moment al perioadei de referință.

Cod

:

11 92 0

Denumire

:

Număr de întreprinderi înființate în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de piață înființate în cadrul populației avute în vedere în registrul statistic al întreprinderilor, după corectarea prealabilă a erorilor. Înființarea unei întreprinderi reprezintă crearea unei combinații de factori de producție, cu restricția ca nicio altă întreprindere să nu fie implicată în proces. Înființările nu includ intrări în rândul populației ca rezultat al fuziunilor, dizolvărilor, sciziunilor sau restructurărilor survenite în cadrul unui ansamblu de întreprinderi. Ele nu includ nici intrările, rezultate exclusiv din schimbarea activității, în rândul unei sub-populații.

Cod

:

11 93 0

Denumire

:

Număr de întreprinderi desființate în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de întreprinderi de piață desființate din cadrul populației avute în vedere în registrul statistic al întreprinderilor, după corectarea prealabilă a erorilor. Desființarea de întreprinderi reprezintă dizolvarea unei combinații de factori de producție, cu restricția ca nicio altă întreprindere să nu fie implicată în proces. Desființările nu includ ieșiri din rândul populației ca rezultat al fuziunilor, preluărilor, sciziunilor sau restructurărilor unui ansamblu de întreprinderi. Ele nu includ nici ieșirile, rezultate exclusiv din schimbarea activității, din rândul unei sub-populații.

Cod

:

11 94 1

Denumire

:

Număr de întreprinderi nou înființate în t-1 care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

11 94 2

Denumire

:

Număr de întreprinderi nou înființate în t-2 care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

11 94 3

Denumire

:

Număr de întreprinderi nou înființate în t-3 care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

11 94 4

Denumire

:

Număr de întreprinderi nou înființate în t-4 care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

11 94 5

Denumire

:

Număr de întreprinderi nou înființate în t-5 care au supraviețuit dincolo de t

Anexa

:

IX

Definiție:

Supraviețuirea unei întreprinderi, menționată de aceste caracteristici, are loc dacă o întreprindere este activă în ceea ce privește salariații și/sau cifra de afaceri în anul înființării și în anul (anii) următor(i). Pot fi distinse două tipuri de supraviețuiri:

1)

Se consideră că o întreprindere înființată în anul t-1 a supraviețuit în anul t dacă aceasta este activă în ceea ce privește cifra de afaceri și/sau salariații în orice perioadă a anului t (= supraviețuire fără modificări).

2)

De asemenea, se consideră că aceasta a supraviețuit dacă unitatea (unitățile) juridică (juridice) aferentă (aferente) nu mai sunt active, însă activitatea acestora a fost preluată de către o unitate juridică nouă înființată în mod special pentru a prelua factorii de producție a întreprinderii respective (=supraviețuire prin preluare).

Cod

:

12 11 0

Denumire

:

Cifră de afaceri

Anexa

:

I-V, VII și VIII

Definiție:

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV și VIII din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția activităților clasificate în NACE Rev.2 secțiunea K, cifra de afaceri cuprinde sumele facturate de unitatea de observare pe parcursul perioadei de referință, corespunzătoare vânzărilor pe piață de bunuri sau servicii furnizate unor terțe părți. Vânzarea de mărfuri include atât mărfurile produse de întreprindere cât și mărfurile achiziționate de un detailist sau teren sau alte bunuri imobiliare deținute în scopul revânzării (în cazul în care terenul sau bunurile imobiliare au fost achiziționate inițial ca investiție, acestea nu se includ în cifra de afaceri). În mod normal, prestarea de servicii implică executarea de către întreprindere a unei sarcini prevăzute într-un contract pe parcursul unei anumite perioade de timp. Veniturile provenite din contracte pe termen lung (de exemplu contracte de construcții) ar trebui să fie recunoscute în funcție de stadiul de finalizare a contractului și nu în funcție de metoda contractului finalizat. Mărfurile produse în vederea consumului propriu sau pentru investiții ar trebui excluse din cifra de afaceri.

Cifra de afaceri include toate impozitele și taxele pe mărfurile sau serviciile facturate de unitate, cu excepția taxelor de tip TVA. TVA sunt colectate în etape de întreprindere și sunt suportate în totalitate de cumpărătorul final.

Cifra de afaceri include, de asemenea, toate celelalte cheltuieli (transport, ambalare, etc.) care cad în sarcina clientului, chiar dacă aceste cheltuieli figurează separat pe factură. Reducerile de prețuri, rabaturile și sconturile, precum și valoarea ambalajelor returnate trebuie să fie deduse.

Se exclud din cifra de afaceri veniturile clasificate ca alte venituri din exploatare, veniturile financiare și veniturile excepționale din conturile întreprinderii în conformitate cu a Patra Directivă Contabilă și veniturile rezultate din utilizarea de către terți a activelor întreprinderii generatoare de dobânzi, redevențe și dividende, precum și alte venituri în conformitate cu IAS/IFRS. Subvențiile de exploatare primite de la autoritățile publice sau de la instituțiile Uniunii Europene sunt, de asemenea, excluse.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, titlul corespunzător pentru această caracteristică este „Prime brute emise”. Această caracteristică este definită în articolul 35 din Directiva 91/674/CEE (7). Notă: Pentru structura contului de profit și pierderi (cont tehnic): articolul 34 punctul I. 1(a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. 1(a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, titlul corespunzător pentru această caracteristică este „Total contribuții de pensii”. Această caracteristică include totalitatea contribuțiilor de pensii datorate în cursul exercițiului financiar pe baza unor contracte de pensii, cum ar fi toate contribuțiile obligatorii, alte contribuții regulate, contribuții suplimentare voluntare, transferurile de intrare și alte contribuții.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV și VIII din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția activităților clasificate în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Cifra de afaceri, astfel cum este definită mai sus în scopuri statistice, cuprinde rubrica contabilă

Cifra de afaceri netă, inclusiv alte taxe pe produse aferente cifrei de afaceri dar care nu sunt deductibile.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului  (8) și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Cifra de afaceri, astfel cum este definită mai sus în scopuri statistice, cuprinde rubricile contabile:

venituri din vânzarea mărfurilor și din prestarea de servicii (IAS 18.35). Dacă veniturile provenite din dobânzi, dividende și redevențe sunt incluse în această rubrică, acestea se scad.

Legătura cu alte variabile

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV și VIII din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

Cifra de afaceri este folosită pentru calcularea Valorii de producție (12 12 0) și a altor agregate și solduri.

Cifra de afaceri poate fi detaliată pe activități: Cifră de afaceri din i) activitatea principală, ii) activități industriale, iii) activități comerciale de cumpărare și revânzare și activități de intermediere, iv) activități de intermediere (agenți), v) alte activități de servicii (18 11 0-18 16 0).

Cifra de afaceri poate fi detaliată pe tip de produs: Detalierea cifrei de afaceri pe tip de produs (18 21 0).

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, „Primele brute emise” (12 11 0) se calculează după cum urmează:

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1),

+

Prime brute emise în reasigurare acceptată (12 11 2).

Primele brute emise se folosesc la calcularea Primelor brute încasate (32 11 0) și a altor agregate și solduri.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, Cifra de afaceri (Total contribuții de pensii) se calculează după cum urmează:

Contribuții de pensii de primit de la membri (48 00 1),

+

Contribuții de pensii de primit de la angajatori (48 00 2),

+

Transferuri de intrare (48 00 3),

+

Alte contribuții de pensii (48 00 4)

sau:

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite (48 00 5),

+

Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite (48 00 6),

+

Contribuții de pensii în regimuri hibride (48 00 7).

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, „Cifra de afaceri” este detaliată mai departe în funcție de produse și în funcție de reședința clientului:

Cod

:

12 11 1

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. Sunt incluse numai primele brute emise în asigurare directă.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierderi (cont tehnic): articolul 34 punctul I. 1(a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. 1(a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

+

Prime brute emise în reasigurare acceptată (12 11 2)

=

Prime brute emise (12 11 0)

Cod

:

12 11 2

Denumire

:

Prime brute emise în reasigurare acceptată

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în reasigurare acceptată sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi. Sunt înregistrate numai primele emise acceptate.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierderi (cont tehnic): articolul 34 punctul I. 1(a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. 1(a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

+

Prime brute emise în reasigurare acceptată (12 11 2)

=

Prime brute emise (12 11 0)

Cod

:

12 11 3

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă, prime individuale

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în asigurare directă, prime individuale, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru detalierea primelor individuale: Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă, prime individuale (12 11 3)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte de grup (12 11 4)

=

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

Cod

:

12 11 4

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte de grup

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în asigurare directă, prime din contracte de grup, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru detalierea primelor din contractele de grup: Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă, prime individuale (12 11 3)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte de grup (12 11 4)

=

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

Cod

:

12 11 5

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă, prime periodice

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în asigurare directă, prime periodice, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru detalierea primelor periodice: Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă, prime periodice (12 11 5)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime unice (12 11 6)

=

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

Cod

:

12 11 6

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă, prime unice

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în asigurare directă, prime unice, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru detalierea primelor unice: Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă, prime periodice (12 11 5)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime unice (12 11 6)

=

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

Cod

:

12 11 7

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte fără participare la profit

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în asigurare directă, prime din contracte fără participare la profit, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru detalierea primelor din contracte fără participare la profit: Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte fără participare la profit (12 11 7)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte cu participare la profit (12 11 8)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte în care riscul de investiție este suportat de contractantul asigurării (12 11 9)

=

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

Cod

:

12 11 8

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte cu participare la profit

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în asigurare directă, prime din contracte cu participare la profit, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru detalierea primelor din contracte cu participare la profit: Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte fără participare la profit (12 11 7)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte cu participare la profit (12 11 8)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte în care riscul de investiție este suportat de contractantul asigurării (12 11 9)

=

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

Cod

:

12 11 9

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte în care riscul de investiție este suportat de contractantul asigurării

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – primele brute emise în asigurare directă, prime din contracte în care riscul de investiție este suportat de contractantul asigurării, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru detalierea primelor din contracte în care riscul de investiție este suportat de contractantul asigurării: Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte fără participare la profit (12 11 7)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte cu participare la profit (12 11 8)

+

Prime brute emise în asigurare directă, prime din contracte în care riscul de investiție este suportat de contractantul asigurării (12 11 9)

=

Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1)

Cod

:

12 12 0

Denumire

:

Valoarea producției

Anexa

:

I-IV, VI și VII

Definiție:

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

Valoarea producției măsoară cantitatea produsă efectiv de unitate pe baza vânzărilor, inclusiv variația stocurilor și revânzarea mărfurilor și serviciilor.

Valoarea producției este definită ca fiind cifra de afaceri sau veniturile din vânzarea mărfurilor și prestarea serviciilor, plus sau minus variația stocurilor de produse finite, producție neterminată, bunuri și servicii achiziționate în scopul revânzării, minus achiziționarea de mărfuri și servicii destinate revânzării (numai pentru mărfurile și serviciile vândute în perioada de raportare, exclusiv costurile de depozitare și transport pentru mărfurile achiziționate în scopul revânzării), plus producția capitalizată, plus alte venituri (din exploatare și excepționale) (exclusiv subvențiile). Veniturile și cheltuielile clasificate ca financiare sau ca venituri sub formă de dobânzi și dividende în conturile societății sunt excluse din valoarea producției. Achiziționarea de mărfuri și servicii destinate revânzării includ achiziționarea de servicii ce urmează a fi furnizate unor terți ca atare.

Notă

:

Producția capitalizată include producția pentru uz propriu a tuturor mărfurilor care sunt reținute de producătorii lor ca investiție. Această ultimă categorie include producția de active corporale fixe (clădiri etc.), precum și active necorporale (dezvoltarea de software, etc.). Producția capitalizată este producție nevândută și este evaluată la costul de producție. Este de reținut faptul că aceste mijloace fixe trebuie să fie incluse și in investiții.

Notă

:

Alte venituri (din exploatare și excepționale) reprezintă o rubrică contabilă a întreprinderii. Conținutul acestei rubrici poate să varieze în funcție de sector și de-a lungul timpului și, prin urmare, aceasta nu poate fi definită cu precizie în scopuri statistice.

Pentru statisticile referitoare la activitățile din NACE Rev.2 grupele 65.1 și 65.2, valoarea producției este definită ca primele brute încasate plus venitul din totalul investițiilor de portofoliu, plus alte servicii produse, minus valoarea brută a cererilor de despăgubire pretinse, excluzând cheltuielile de gestionare a cererilor de despăgubire, profiturile de capital și provizioanele.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea producției este definită ca dobânzile de primit și veniturile asimilate minus dobânzile de plătit și cheltuielile asimilate, plus comisioanele de primit, plus veniturile din acțiuni și alte titluri cu venit variabil, plus profitul net sau pierderile nete rezultate din operațiuni financiare, plus alte venituri din exploatare.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea producției este definită ca cifra de afaceri minus primele de asigurare de plătit, plus veniturile din investiții, plus alte venituri, plus indemnizațiile de asigurare de primit, minus cheltuielile totale cu pensiile, minus variația netă a provizioanelor tehnice.

Pentru întreprinderile care intră sub incidența NACE clasa 64.11 (bănci centrale), valoarea producției este definită ca dobânzile de primit și veniturile asimilate minus dobânzile de plătit și cheltuielile asimilate, plus comisioanele de primit, plus veniturile din acțiuni și alte titluri cu venit variabil, plus profitul net sau pierderile nete rezultate din operațiuni financiare, plus alte venituri din exploatare.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Componentele valorii producției sunt incluse în următoarele rubrici contabile;

Cuantumul net al cifrei de afaceri

parte din Alte venituri din exploatare - exclusiv subvențiile

parte din Venituri excepționale - exclusiv subvențiile

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

parte din Materii prime și consumabile aferente cumpărărilor și variației stocurilor de bunuri destinate revânzării

Activitatea realizată de întreprindere în scopuri proprii și capitalizată

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Componentele valorii producției sunt incluse în următoarele rubrici contabile (metoda clasificării cheltuielilor după funcție):

Veniturile din vânzarea mărfurilor și prestarea serviciilor, venituri din redevențe (exclusiv veniturile sub formă de dobânzi și dividende, dacă acestea sunt incluse la venituri)

Alte venituri – exclusiv subvențiile

+

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

parte din materiile prime și consumabilele aferente cumpărărilor și variația stocurilor de bunuri destinate revânzării

+

activități efectuate de întreprindere în scopuri proprii și capitalizate (incluse în alte venituri)

Componentele valorii producției sunt incluse în următoarele rubrici contabile (metoda naturii cheltuielilor):

Veniturile din vânzarea mărfurilor și prestarea serviciilor, venituri din redevențe (exclusiv veniturile sub formă de dobânzi și dividende, dacă acestea sunt incluse la venituri)

Alte venituri – exclusiv subvențiile

costul vânzărilor exclusiv costurile de depreciere și amortizare

+

activități efectuate de întreprindere în scopuri proprii și capitalizate (incluse în alte venituri)

Legătura cu alte variabile

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K, valoarea producției se bazează pe

Cifra de afaceri (12 11 0),

+/-

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată realizate de unitate (13 21 3)

+/-

Variația stocurilor de bunuri și servicii cumpărate pentru a fi revândute ca atare (13 21 1)

-

Cumpărările de bunuri și servicii cumpărate pentru a fi revândute ca atare (13 12 0)

+

Producția capitalizată

+

Alte venituri din exploatare (exclusiv subvențiile)

Valoarea producției este utilizată la calcularea Valorii adăugate la costul factorilor (12 15 0) și a altor agregate și solduri

Pentru statisticile referitoare la activitățile din NACE Rev.2 grupele 65.1 și 65.2, valoarea producției se calculează după cum urmează:

Pentru asigurarea de viață:

Prime brute emise (12 11 0),

+

Variația brută a provizioanelor pentru prime neîncasate (32 11 2)

+

Venituri din investiții (32 22 0)

-

Reajustări valorice asupra investițiilor (32 71 5)

-

Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6)

-

Venituri din participații (32 71 1)

+

[(Total provizioane tehnice brute (37 30 0) – Total provizioane tehnice nete (37 30 1))/Total provizioane tehnice nete (37 30 1)] × [Venituri din investiții (32 22 0) – Reajustări valorice asupra investițiilor (32 71 5) – Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6) – Venituri din participații (32 71 1)],

+

Alte venituri tehnice, în valoare netă (32 16 1)

+

Alte venituri (32 46 0)

-

Sume brute plătite pentru cererile de despăgubire (32 13 1)

-

Variația brută a provizionului pentru daune restante (32 13 4)

+

Cheltuieli externe și interne de gestionare a cererilor de despăgubire (32 61 5)

+

Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6)

+

Profituri nerealizate din investiții (32 23 0)

-

Pierderi din realizarea investițiilor (32 72 3)

-

Pierderi nerealizate din investiții (32 28 0)

-

Variația brută a provizionului de asigurare de viață (32 25 0)

-

Participări la beneficii și risturne, în valoare netă (32 16 3)

-

Variația fondului pentru donații viitoare (parte din 32 29 0)

-

Variații nete ale altor provizioane tehnice, neînregistrate la alte poziții (32 16 2).

Pentru asigurare generală și reasigurare:

Prime brute emise (12 11 0)

+

Variația brută a provizionului pentru prime neîncasate (32 11 2)

+

Venituri din investiții (32 42 0)

-

Reajustări valorice asupra investițiilor (32 71 5)

-

Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6)

-

Venituri din participații (32 71 1)

+

[(Total provizioane tehnice brute (37 30 0) – Total provizioane tehnice nete (37 30 1))/Total provizioane tehnice nete (37 30 1)] × [Venituri din investiții (32 42 0) – Reajustări valorice asupra investițiilor (32 71 5) – Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6) – Venituri din participații (32 71 1)]

+

Alte venituri tehnice, în valoare netă (32 16 1)

+

Alte venituri (32 46 0)

-

Sume brute plătite pentru cererile de despăgubire (32 13 1)

-

Variația brută a provizionului pentru daune restante (32 13 4)

+

Cheltuieli externe și interne de gestionare a cererilor de despăgubire (32 61 5)

+

Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6)

-

Pierderi din realizarea investițiilor (32 72 3)

-

Participări la beneficii și risturne, în valoare netă (32 16 3)

-

Variația provizionului de egalizare (32 15 0)

-

Variații nete ale altor provizioane tehnice, neînregistrate la alte poziții (32 16 2).

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea producției se calculează ca:

Dobânzi de primit și venituri asimilate (42 11 0)

-

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate (42 12 0)

+

Comisioane de primit (42 14 0)

+

Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil (42 13 1)

+

Profituri nete sau pierderi nete din operațiuni financiare (42 20 0)

+

Alte venituri din exploatare (42 31 0)

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea producției se calculează ca:

Cifra de afaceri (12 11 0),

-

Prime de asigurare de plătit (48 05 0)

+

Venituri din investiții (48 01 0)

+

Alte venituri (48 02 2),

+

Indemnizații de asigurare de primit (48 02 1)

-

Cheltuieli totale pentru pensii (48 03 0)

-

Variații nete ale provizioanelor tehnice (48 04 0)

Cod

:

12 13 0

Denumire

:

Marja brută pentru bunuri destinate revânzării

Anexa

:

II-IV

Definiție:

Aceasta corespunde sumelor încasate din activitatea de cumpărare și revânzare fără prelucrare suplimentară. Ea se calculează pe baza cifrei de afaceri, cumpărărilor și variației stocurilor de bunuri și servicii cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Cifra de afaceri, cumpărările și variația stocurilor de bunuri și servicii destinate revânzării includ vânzările, cumpărările și variația stocurilor de servicii achiziționate în scopul prestării lor ca atare către terțe părți.

Această caracteristică se mai numește și marjă comercială brută.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceste cifre nu pot să figureze separat în conturile societății. În conturile stabilite în conformitate cu A Patra Directivă Contabilă (78/660), acestea sunt incluse în cifra netă de afaceri și materii prime și consumabile.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceste cifre nu pot să figureze separat în conturile societății. După metoda naturii cheltuielilor, acestea sunt incluse în venituri și materii prime și consumabile utilizate. După metoda clasificării cheltuielilor după funcție, acestea sunt incluse în venituri și costul vânzărilor.

Legătura cu alte variabile

Marja brută la bunurile destinate revânzării se bazează pe

Cifra de afaceri din activități comerciale de cumpărare și revânzare (18 16 0)

-

Cumpărările de bunuri și servicii cumpărate pentru a fi revândute ca atare (13 12 0)

+/-

Variația stocurilor de bunuri și servicii cumpărate pentru a fi revândute ca atare (13 21 1)

Marja brută la bunurile destinate revânzării este inclusă în Valoarea producției (12 12 0)

Cod

:

12 15 0

Denumire

:

Valoarea adăugată la costul factorilor

Anexa

:

I-IV, VI și VII

Definiție:

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K, valoarea adăugată la costul factorilor este venitul brut din activități de exploatare, după ce au fost luate în calcul subvențiile de exploatare și impozitele indirecte.

Ea poate fi calculată din cifra de afaceri, plus producția capitalizată, plus alte venituri din exploatare (inclusiv subvențiile de exploatare), plus sau minus variația stocurilor, minus cumpărările de bunuri și servicii, minus alte taxe pe produse care sunt legate de cifra de afaceri, dar care nu sunt deductibile, minus impozitele și taxele legate de producție. Impozitele și taxele legate de producție sunt plăți obligatorii și fără contrapartidă, în numerar sau în natură, percepute de autoritățile publice sau de instituțiile Uniunii Europene, pentru producția sau importul de bunuri și servicii, ocuparea forței de muncă, dreptul de proprietate sau de utilizare asupra terenurilor, clădirilor sau altor active utilizate în producție, indiferent de cantitatea sau valoarea bunurilor sau serviciilor produse sau vândute. Ea mai poate fi calculată și prin adăugarea costurilor cu personalul la excedentul brut de exploatare.

Veniturile și cheltuielile clasificate ca financiare în conturile societății în conformitate cu A Patra Directivă Contabilă (78/660) sunt excluse din valoarea adăugată. Veniturile și cheltuielile clasificate ca venituri din dobânzi, venituri din dividende, profituri din diferențe de curs valutar rezultate din împrumuturi în valută aferente cheltuielilor cu dobânda, profituri provenite din răscumpărarea și stingerea datoriilor sau costurilor de finanțare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1725/2003 sunt excluse din valoarea adăugată.

Valoarea adăugată la costurile factorilor este calculată „brut” deoarece ajustările valorice (precum amortizarea și pierderile din depreciere) nu se scad.

Pentru statisticile referitoare la activitățile din NACE Rev.2 grupele 65.1 și 65.2, valoarea adăugată la costurile factorilor este definită ca valoarea producției minus valoarea brută a serviciilor de reasigurare primite minus comisioane minus alte cheltuieli externe pentru bunuri și servicii.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea adăugată la costul factorilor este definită ca valoarea producției minus totalul achizițiilor de bunuri și servicii.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea adăugată la costul factorilor este definită ca valoarea producției minus totalul achizițiilor de bunuri și servicii.

Pentru întreprinderile care intră sub incidența NACE Rev.2 clasa 64.11, valoarea adăugată la costul factorilor este definită ca valoarea producției minus totalul achizițiilor de bunuri și servicii.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Valoarea adăugată la costul factorilor poate fi calculată direct din următoarele rubrici contabile;

Cuantumul net al cifrei de afaceri

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

Activitatea realizată de întreprindere în scopuri proprii și capitalizată

Cheltuieli cu materii prime și consumabile

Alte cheltuieli externe

Alte cheltuieli de exploatare

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli excepționale

Venituri excepționale

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Valoarea adăugată la costul factorilor poate fi calculată direct din următoarele rubrici contabile după metoda naturii cheltuielilor:

Venituri (exclusiv veniturile sub formă de dobânzi și dividende, dacă acestea sunt incluse la venituri)

+/-

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

-

Materii prime și consumabile utilizate

-

Alte cheltuieli

+

Alte venituri

Valoarea adăugată la costul factorilor poate fi calculată direct din următoarele rubrici contabile după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Venituri (exclusiv veniturile sub formă de dobânzi și dividende, dacă acestea sunt incluse la venituri)

-

Costul vânzărilor (exclusiv costurile cu beneficiile datorate angajaților, costurile de depreciere și amortizare)

-

Costurile de distribuție (exclusiv costurile cu beneficiile datorate angajaților)

-

Cheltuieli administrative (exclusiv costurile cu beneficiile datorate angajaților)

-

Alte cheltuieli

+

Alte venituri

Legătura cu alte variabile

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K,

Valoarea adăugată la costul factorilor se obține din

Cifra de afaceri (12 11 0)

+/-

Variația stocurilor de bunuri și servicii (13 21 0)

+

Producția capitalizată

+

Alte venituri din exploatare

-

Cumpărările de bunuri și servicii (13 11 0)

-

Alte impozite pe produse care sunt legate de cifra de afaceri, dar nu sunt deductibile

-

Impozite și taxe legate de producție

Valoarea adăugată la costul factorilor este utilizată pentru calculul excedentului brut de exploatare (12 17 0) și al altor agregate și solduri.

Pentru statisticile referitoare la activitățile din NACE Rev.2 grupele 65.1 și 65.2, valoarea adăugată la costul factorilor se calculează după cum urmează:

Valoarea producției (12 12 0),

-

Total cumpărări de bunuri și servicii (13 11 0).

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea adăugată la costul factorilor se calculează după cum urmează:

Valoarea producției (12 12 0),

-

Total cumpărări de bunuri și servicii (13110).

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, valoarea adăugată la costul factorilor se calculează după cum urmează:

Valoarea producției (12 12 0),

-

Total cumpărări de bunuri și servicii (13 11 0).

Cod

:

12 17 0

Denumire

:

Excedent brut de exploatare

Anexa

:

I-IV

Definiție:

Excedentul brut de exploatare este excedentul generat de activitățile de exploatare după remunerarea forței de muncă. Acesta poate fi calculat scăzând costurile cu personalul din valoarea adăugată la costul factorilor. El reprezintă soldul de care dispune unitatea pentru ca să își achite furnizorii de fonduri proprii și locatorii, pentru ca să plătească taxele și, eventual, pentru ca să își finanțeze total sau parțial investițiile.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Excedentul brut de exploatare poate fi calculat din următoarele rubrici contabile;

Cuantumul net al cifrei de afaceri

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

Activitatea realizată de întreprindere în scopuri proprii și capitalizată

Cheltuieli cu materii prime și consumabile

Alte cheltuieli externe

Alte cheltuieli de exploatare

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli excepționale

Venituri excepționale

Costuri cu personalul

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Excedentul brut de exploatare poate fi calculat direct din următoarele rubrici contabile după metoda naturii cheltuielilor

Venituri (exclusiv veniturile sub formă de dobânzi și dividende, dacă acestea sunt incluse la venituri)

+/-

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

Materii prime și consumabile utilizate

Alte cheltuieli

+

Alte venituri

costuri cu beneficiile datorate angajaților

Excedentul brut de exploatare poate fi calculat direct din următoarele rubrici contabile după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Venituri (exclusiv veniturile sub formă de dobânzi și dividende, dacă acestea sunt incluse la venituri)

Costul vânzărilor (exclusiv costurile de depreciere și amortizare)

Costurile de distribuție (exclusiv costurile de depreciere și amortizare)

Costurile administrative (exclusiv costurile de depreciere și amortizare)

Alte cheltuieli (exclusiv costurile de depreciere și amortizare)

+

Alte venituri

Legătura cu alte variabile

Excedentul brut de exploatare se obține din

Valoarea adăugată la costul factorilor (12 15 0)

-

Costuri cu personalul (13 31 0)

Cod

:

13 11 0

Denumire

:

Total cumpărări de bunuri și servicii

Anexa

:

I-IV, VI și VII

Definiție:

Cumpărările de bunuri și servicii cuprind valoarea tuturor bunurilor și serviciilor cumpărate pe parcursul perioadei contabile pentru a fi revândute sau consumate în procesul de producție, cu excepția mijloacelor fixe al căror consum este înregistrat ca un consum de capital fix. Bunurile și serviciile respective pot fi revândute ca atare sau după ce au suferit transformări, pot fi utilizate în totalitate în procesul de producție, sau pot fi stocate.

În aceste cumpărări sunt incluse materialele care intră direct în componența bunurilor produse (materii prime, produse intermediare, componente), precum și uneltele și echipamentele necapitalizate de mică valoare. Sunt, de asemenea, incluse materialele auxiliare (lubrifianții, apa, ambalajele, materialele pentru întreținere și reparații, materialele de birou) precum și produsele energetice. Tot în cadrul acestei variabile sunt incluse și cumpărările de materiale efectuate de unitate pentru producția de mijloace fixe.

Sunt, de asemenea, incluse și serviciile plătite în perioada de referință, indiferent dacă sunt industriale sau neindustriale. Această cifră mai include plățile pentru toate activitățile desfășurate de terțe părți în numele unității, inclusiv lucrările curente de reparații și întreținere, lucrările de instalații și studiile tehnice. Sunt excluse sumele plătite pentru instalarea mijloacelor fixe și valoarea bunurilor capitalizate.

Sunt incluse, de asemenea, plățile pentru servicii neindustriale, cum ar fi cheltuielile juridice și de contabilitate, cheltuielile cu patentele și licențele (când acestea nu sunt capitalizate), primele de asigurare, cheltuielile pentru reuniunile acționarilor și ale organismelor de conducere, contribuțiile la asociații de afaceri și profesionale, serviciile poștale, de telefonie, comunicații electronice, telegraf și fax, serviciile de transport de bunuri și personal, cheltuieli pentru publicitate, comisioane (când acestea nu sunt incluse în remunerații), chirii, spezele bancare (cu excepția dobânzilor) și toate celelalte servicii de afaceri furnizate de terțe părți. Sunt incluse și serviciile care sunt transformate și capitalizate de unitate sub formă de producție capitalizată.

Cheltuielile clasificate drept cheltuieli financiare sau venituri sub formă de dobânzi și dividende se exclud din totalul cumpărărilor de bunuri și servicii.

Cumpărările de bunuri și servicii sunt evaluate la prețul de achiziție, adică prețul plătit efectiv de cumpărător pentru produse, inclusiv orice taxe mai puțin subvențiile pentru produsele cumpărate și exclusiv taxele de tip TVA.

Prin urmare, toate celelalte impozite și taxe pe produse nu se scad din evaluarea cumpărărilor de bunuri și servicii. Tratamentul taxelor pe producție nu este relevant în evaluarea acestor cumpărări.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K, cheltuielile clasificate drept cheltuieli financiare în conturile societății se exclud din totalul cumpărărilor de bunuri și servicii.

Pentru statisticile referitoare la activitățile din NACE Rev.2 grupele 65.1 și 65.2, totalul cumpărărilor de bunuri și servicii este definit ca valoarea brută a serviciilor de reasigurare primite plus totalul comisioanelor menționate la articolul 64 din Directiva 91/674 a Consiliului plus orice alte cheltuieli externe pentru bunuri și servicii (exclusiv costurile cu personalul).

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, totalul cumpărărilor de bunuri și servicii este definit ca și comisioanele de plătit plus alte cheltuieli administrative plus alte cheltuieli de exploatare.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Cumpărările de bunuri și servicii pot fi calculate din următoarele rubrici contabile

Materii prime și consumabile (înainte de a se lua în calcul variația stocurilor de bunuri și servicii)

Alte cheltuieli externe (înainte de a se lua în calcul variația stocurilor de bunuri și servicii)

parte din Alte cheltuieli de exploatare – partea inclusă aici privește plățile pentru bunuri și servicii care nu sunt incluse în cele două rubrici de mai sus (materii prime și consumabile și alte cheltuieli externe). Partea care nu este inclusă aici privește plata taxelor pe producție.

Cheltuieli excepționale

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Cumpărările de bunuri și servicii pot fi calculate din următoarele rubrici contabile după metoda naturii cheltuielilor

Materii prime și consumabile utilizate

Alte cheltuieli (înainte de a se lua în calcul variația stocurilor de bunuri și servicii)

Cumpărările de bunuri și servicii pot fi calculate din următoarele rubrici contabile după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Costul vânzărilor (înainte de a se lua în calcul variația stocurilor de bunuri și servicii și exclusiv costurile cu beneficiile datorate angajaților, costurile de depreciere și amortizare)

Costurile de distribuție (efectuate în perioada contabilă și exclusiv costurile cu beneficiile datorate angajaților, costurile de depreciere și amortizare)

Costurile administrative (efectuate în perioada contabilă și exclusiv costurile cu beneficiile datorate angajaților, costurile de depreciere și amortizare)

Alte cheltuieli

Legătura cu alte variabile

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I – IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K, totalul cumpărărilor de bunuri și servicii este utilizat la calculul Valorii adăugate la costul factorilor (12 15 0) și al altor agregate și solduri.

Numeroase rubrici incluse în Totalul cumpărărilor de bunuri și servicii sunt identificate separat

Cumpărările de bunuri și servicii cumpărate pentru a fi revândute ca atare (13 12 0)

Plăți pentru agențiile de plasare a forței de muncă (13 13 1)

Plăți pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri (13 41 1)

Cumpărările de produse energetice (20 11 0)

Pentru statisticile referitoare la activitățile din NACE Rev.2 grupele 65.1 și 65.2, Totalul cumpărărilor de bunuri și servicii se calculează după cum urmează:

Pentru asigurarea de viață:

Sold de reasigurare (32 18 0),

+

[(Total provizioane tehnice brute (37 30 0) – Total provizioane tehnice nete (37 30 1))/Total provizioane tehnice nete (37 30 1)] × [Venituri din investiții (32 22 0) – Reajustări valorice asupra investițiilor (32 71 5) – Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6) – Venituri din participații (32 71 1)],

+

Comisioane (32 61 1),

+

Cheltuieli externe pentru bunuri și servicii (32 61 4)

Pentru asigurare generală și reasigurare:

Sold de reasigurare (32 18 0),

+

[(Total provizioane tehnice brute (37 30 0) – Total provizioane tehnice nete (37 30 1))/Total provizioane tehnice nete (37 30 1)] × [Venituri din investiții (32 42 0) – Reajustări valorice asupra investițiilor (32 71 5) – Profituri din realizarea investițiilor (32 71 6) – Venituri din participații (32 71 1)],

+

Comisioane (32 61 1),

+

Cheltuieli externe pentru bunuri și servicii (32 61 4)

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, totalul cumpărărilor de bunuri și servicii se calculează ca:

Comisioane de plătit (42 15 0),

+

Alte cheltuieli administrative (42 32 2),

+

Alte cheltuieli de exploatare (42 33 0).

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, variabila Total cumpărări de bunuri și servicii (13 11 0) se folosește la calcularea variabilei Cheltuieli totale de exploatare (48 06 0).

Cod

:

13 12 0

Denumire

:

Cumpărări de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare

Anexa

:

I-IV

Definiție:

Cumpărările în scopul revânzării sunt cumpărările de bunuri în scopul de a fi revândute unor terțe părți fără prelucrare suplimentară. Acestea includ și cumpărările de servicii de la societăți de servicii care le refacturează ulterior, și anume întreprinderile a căror cifră de afaceri nu se compune doar din taxele de agenție percepute pentru efectuarea unor servicii (cum ar fi în cazul agenților imobiliari), ci și din sumele efective corespunzătoare serviciilor ca atare, ca de exemplu cumpărările de servicii de transport de către agențiile de voiaj. Valoarea bunurilor și serviciilor revândute unor terțe părți pe bază de comision se exclude, deoarece aceste bunuri nu sunt nici cumpărate, nici vândute de agentul care primește comisionul.

În ceea ce privește serviciile destinate revânzării, serviciile avute în vedere sunt rezultatul activităților de servicii, drepturile de utilizare a unor servicii prestabilite sau sprijinul fizic pentru servicii. Cumpărările de bunuri și servicii destinate revânzării ca atare sunt evaluate la prețul de achiziție, exclusiv TVA-ul deductibil și alte impozite deductibile legate direct de cifra de afaceri. Prin urmare, toate celelalte impozite și taxe pe produse nu se scad din evaluarea cumpărărilor de bunuri și servicii.

Tratamentul taxelor pe producție nu este relevant în evaluarea acestor cumpărări.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Cumpărările de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare nu pot să figureze separat în conturile societății. Ele sunt incluse în

Cheltuieli cu materii prime și consumabile

Alte cheltuieli externe

Alte cheltuieli de exploatare

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Cumpărările de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare nu pot să figureze separat în conturile societății. Acestea sunt incluse în următoarele rubrici contabile după metoda naturii cheltuielilor

Materii prime și consumabile utilizate (înainte de a se lua în calcul variația stocurilor de bunuri și servicii)

Alte cheltuieli

Cumpărările de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare nu pot să figureze separat în conturile societății. Acestea sunt incluse în următoarele rubrici contabile după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Costul vânzărilor (înainte de a se lua în calcul variația stocurilor de bunuri și servicii și exclusiv costurile cu beneficiile datorate angajaților, costurile de depreciere și amortizare)

Alte cheltuieli

Legătura cu alte variabile

Parte din Totalul cumpărărilor de bunuri și servicii (13 11 0)

Cumpărările de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare se utilizează la calculul Marjei brute pentru bunuri destinate revânzării (12 13 0), al Valorii producției (12 12 0) și al altor agregate și solduri.

Cod

:

13 13 1

Denumire

:

Plăți pentru agențiile de plasare a forței de muncă

Anexa

:

I-IV

Definiție:

Această cifră cuprinde plățile destinate agențiilor de plasare a forței de muncă în regim temporar și organizațiilor similare care furnizează societăților clienților personal pentru perioade de timp limitate în vederea suplimentării sau înlocuirii temporare a forței de muncă a clientului, persoanele plasate fiind angajați ai agențiilor de plasare a forței de muncă în regim temporar. Cu toate acestea, aceste agenții și organizații nu asigură supravegherea directă a angajaților la locurile de muncă ale clientului. Se includ aici doar plățile pentru furnizarea de personal fără legătură cu furnizarea de anumite servicii industriale sau neindustriale.

Legătura cu conturile societății

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexele I-IV din Regulamentul (CE) nr. 295/2008, cu excepția întreprinderilor cu o activitate clasificată în NACE Rev.2 secțiunea K

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Plățile pentru agențiile de plasare a forței de muncă nu pot să figureze separat în conturile societății. Ele sunt incluse în alte cheltuieli externe și alte cheltuieli de exploatare.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Plățile pentru agențiile de plasare a forței de muncă nu pot să figureze separat în conturile societății. Acestea sunt incluse în rubrica alte cheltuieli sau sunt incluse la materii prime și consumabile utilizate (în anumite cazuri când lucrătorii agențiilor sunt implicați în activitățile de producție) după metoda naturii cheltuielilor.

Plățile pentru agențiile de plasare a forței de muncă nu pot să figureze separat în conturile societății. Acestea sunt incluse la rubrica costul vânzărilor, costuri de distribuție, cheltuieli administrative și/sau alte cheltuieli după metoda clasificării cheltuielilor după funcție.

Pentru statisticile referitoare la activitățile din NACE Rev.2 grupele 65.1 și 65.2

Plățile pentru agențiile de plasare a forței de muncă nu pot să figureze separat în conturile societății, în conformitate cu articolul 34 punctul III subpunctul 16 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului

Pentru statisticile referitoare la activitățile instituțiilor de credit din NACE Rev.2 grupele 64.19 și 64.92

Plățile pentru agențiile de plasare a forței de muncă nu pot să figureze separat în Alte cheltuieli administrative, în conformitate cu articolul 27 punctul 8 litera b și cu articolul 28 secțiunea A punctul 4 litera b din Directiva 86/635/CEE

Legătura cu alte variabile

Parte din Totalul cumpărărilor de bunuri și servicii (13 11 0)

Cod

:

13 21 0

Denumire

:

Variații ale stocurilor de bunuri și servicii

Anexa

:

III

Definiție:

Variația stocurilor (pozitivă sau negativă) reprezintă diferența dintre valoarea stocurilor la sfârșitul și la începutul perioadei de referință. Variațiile stocurilor pot fi măsurate scăzând din valoarea intrărilor în stocuri valoarea ieșirilor și valoarea oricăror pierderi repetate de bunuri deținute în stocuri. Stocurile sunt înregistrate la prețurile de achiziție fără TVA, dacă sunt achiziționate de la o altă unitate, iar în celelalte cazuri la prețul de producție.

Stocurile (și variațiile stocurilor) pot fi detaliate după cum urmează:

stocuri de produse finite

stocuri de producție neterminată

stocuri de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare,

stocuri de materii prime și consumabile.

Sunt incluse aici stocurile de produse finite sau aflate în procesul de fabricație, care au fost produse de unitate și care nu au fost încă vândute. Aceste produse includ producția neterminată care aparține unității, chiar dacă produsele în cauză sunt deținute de terțe părți. În mod similar, produsele deținute de unitate care aparțin unei terțe părți sunt excluse.

Sunt incluse stocurile de bunuri și servicii cumpărate cu unicul scop de a fi revândute ca atare. Sunt excluse stocurile de bunuri și servicii furnizate unor terțe părți pe bază de comision. Produsele cumpărate în scopul revânzării și stocate de întreprinderile furnizoare de servicii pot include bunuri (echipamente industriale în cazul contractelor de construcții civile „la cheie”, sau clădiri în cazul dezvoltării proprietăților imobiliare, etc.), precum și servicii (drepturi de utilizare a spațiului publicitar, transport, cazare etc.).

În ceea ce privește serviciile stocate, serviciile avute în vedere sunt rezultatul activităților de servicii, drepturile de utilizare a unor servicii prestabilite sau sprijinul fizic pentru servicii.

Sunt incluse, de asemenea, stocurile de materii prime și auxiliare, produse intermediare, componente, energie, unelte de mică valoare și servicii necapitalizate care aparțin unității.

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Variația stocurilor de bunuri și servicii poate fi calculată pe baza următoarelor rubrici;

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată

Parte din materii prime și consumabile

Parte din alte cheltuieli externe

Parte din alte cheltuieli de exploatare

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Variația stocurilor de bunuri și servicii poate fi calculată din următoarele rubrici din contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată;

Parte din materii prime și consumabile utilizate

Parte din alte cheltuieli

Variația stocurilor de bunuri și servicii poate fi calculată din următoarele rubrici din contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Parte din costul vânzărilor;

Parte din costurile de distribuție

Parte din cheltuielile administrative

Parte din alte cheltuieli

Legătura cu alte variabile

Variația stocurilor de bunuri și servicii este folosită la calcularea Valorii adăugate la costul factorilor (12 15 0) și a altor agregate și solduri.

Variația stocurilor de bunuri și servicii poate fi detaliată în funcție de tipul stocurilor: i) Variația stocurilor de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare (13 21 1), ii) variația stocurilor de produse finite și producție neterminată realizate de unitate (13 21 3) și iii) variația stocurilor de materii prime și consumabile.

Cod

:

13 21 1

Denumire

:

Variația stocurilor de bunuri și servicii cumpărate în scopul revânzării ca atare

Anexa

:

III

Definiție:

Această variabilă este definită ca reprezentând variația stocurilor la prețurile de achiziție fără TVA, între sfârșitul și începutul perioadei de referință. Variația stocurilor poate fi măsurată scăzând valoarea ieșirilor și valoarea oricăror pierderi repetate de bunuri deținute în stocuri din valoarea intrărilor în stocuri de produse destinate revânzării.

Sunt incluse în aceste stocuri bunurile și serviciile cumpărate cu unicul scop de a fi revândute ca atare. Sunt excluse stocurile de bunuri și servicii furnizate unor terțe părți pe bază de comision.

Produsele cumpărate în scopul revânzării și stocate de întreprinderile furnizoare de servicii pot include bunuri (echipamente industriale în cazul contractelor de construcții civile „la cheie”, sau clădiri în cazul dezvoltării proprietăților imobiliare, etc.), precum și servicii (drepturi de utilizare a spațiului publicitar, transport, cazare etc.).

În ceea ce privește serviciile stocate, serviciile avute în vedere sunt rezultatul activităților de servicii, drepturile de utilizare a unor servicii prestabilite sau sprijinul fizic pentru servicii.

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Variația stocurilor de bunuri cumpărate în scopul revânzării ca atare nu poate să figureze separat în conturile societății. Aceasta face parte din Materii prime și consumabile, alte cheltuieli externe și alte cheltuieli de exploatare

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Variația stocurilor de bunuri cumpărate în scopul revânzării ca atare nu poate să figureze separat în conturile societății. Aceasta face parte din materii prime și consumabile utilizate și alte cheltuieli din contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Variația stocurilor de bunuri cumpărate în scopul revânzării ca atare nu poate să figureze separat în conturile societății. Aceasta face parte din costul vânzărilor și alte cheltuieli din contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Legătura cu alte variabile

Variația stocurilor de bunuri cumpărate în scopul revânzării ca atare este utilizată la calculul marjei brute la bunurile destinate revânzării (12 13 0), al Valorii producției (12 12 0) și al altor agregate și solduri.

Parte din Variația stocurilor de bunuri și servicii (13 21 0)

Cod

:

13 21 3

Denumire

:

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată realizate de unitate

Anexa

:

II și IV

Definiție:

Această variabilă este definită ca fiind variația valorii stocurilor de produse finite sau în curs de a fi fabricate care au fost produse de unitate și care nu au fost încă vândute, în intervalul dintre prima și ultima zi a perioadei de referință.

Aceste produse includ producția neterminată care aparține unității, chiar dacă produsele în cauză sunt deținute de terțe părți. În mod similar, produsele deținute de unitate care aparțin unei terțe părți sunt excluse.

Stocurile sunt evaluate la costul de producție și înainte de ajustările valorice (cum ar fi amortizarea).

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată este înregistrată în conturile societății în rubrica Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată este înregistrată în contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor, sub rubrica Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată;

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată este parte din rubrica costul vânzărilor din contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Legătura cu alte variabile

Variația stocurilor de produse finite și producție neterminată realizate de unitate este utilizată la calculul Valorii producției (12 12 0) și al altor agregate și solduri.

Parte din Variația stocurilor de bunuri și servicii (13 21 0)

Cod

:

13 31 0

Denumire

:

Costuri cu personalul

Anexa

:

I-VII

Definiție:

Costurile cu personalul sunt definite ca fiind totalul remunerațiilor, în numerar sau în natură, plătibile de angajator unui angajat (angajați permanenți și temporari, precum și lucrătorii la domiciliu) în schimbul muncii depuse de acesta din urmă pe parcursul perioadei de referință. Costurile cu personalul mai includ și impozitele și contribuțiile la asigurări sociale ale salariaților reținute de unitate, precum și contribuțiile sociale obligatorii și voluntare ale angajatorului.

Costurile cu personalul sunt alcătuite din:

cheltuieli cu remunerațiile

costuri ale angajatorilor aferente asigurărilor sociale

Este inclus totalul remunerațiilor plătite pe parcursul perioadei de referință, indiferent dacă sunt plătite pe bază de timp de muncă, producție sau la bucată, sau dacă sunt plătite regulat sau nu. Sunt incluse și toate bacșișurile, sporurile pentru condiții deosebite de muncă și primele pentru rezultate deosebite, gratificațiile, al treisprezecelea salariu (și primele fixe similare), plățile compensatorii pentru concedieri, locuință, transport, alocațiile pentru compensarea costului vieții și cele familiale, comisioanele, indemnizațiile pentru prezență, ore suplimentare, lucru de noapte, etc. precum și impozitele, contribuțiile la asigurări sociale și alte sume datorate de salariați și reținute la sursă de angajatori.

De asemenea, sunt incluse și costurile angajatorului aferente asigurărilor sociale. Acestea cuprind contribuțiile angajatorului la asigurările sociale, și anume cotizații la planurile de pensii pentru limită de vârstă, boală, maternitate, invaliditate, șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, alocații familiale precum și alte planuri. Aceste costuri sunt incluse indiferent dacă decurg din obligațiile statutare, dacă sunt prevăzute în contractele colective sau în contract sau dacă sunt voluntare.

Plățile pentru agențiile de plasare a forței de muncă nu sunt incluse în costurile cu personalul.

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Costurile cu personalul pot fi calculate direct din următoarele rubrici contabile;

Costurile cu personalul, care reprezintă suma dintre rubricile Cheltuieli cu remunerațiile și Costuri cu asigurările sociale.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Costurile cu personalul pot fi calculate direct din rubrica contabilă Costurile cu beneficiile datorate angajaților din contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Costurile cu beneficiile datorate angajaților sunt prezentate în plus față de contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile cu personalul se obțin din

Cheltuieli cu remunerațiile (13 32 0)

+

Costuri cu asigurările sociale (13 33 0)

Cheltuielile cu personalul sunt utilizate la calculul Excedentului brut de exploatare (12 17 0) și al altor agregate și solduri.

Cod

:

13 32 0

Denumire

:

Cheltuieli cu remunerațiile

Anexa

:

I-IV

Definiție:

Cheltuielile cu remunerațiile sunt definite ca „totalul remunerațiilor, în bani sau în natură, plătibile tuturor persoanelor înregistrate în statul de plată (inclusiv lucrătorii la domiciliu) în schimbul muncii prestate pe parcursul perioadei contabile”, indiferent dacă acestea sunt plătite pe bază de timp de muncă, producție sau la bucată, sau dacă sunt plătite regulat sau nu.

Cheltuielile cu remunerațiile includ valorile contribuțiilor sociale, ale impozitelor pe venit etc. plătibile de angajat, chiar dacă reținerea se face de către angajator și plata se face direct către programele de asigurări sociale, autoritățile fiscale etc. în numele angajatului. Cheltuielile cu remunerațiile nu includ contribuțiile sociale plătibile de către angajator.

Cheltuielile cu remunerațiile includ: toate bacșișurile, primele, gratificațiile, al treisprezecelea salariu, plățile compensatorii pentru concedieri, locuință, transport, alocațiile pentru compensarea costului vieții și cele familiale, comisioanele, indemnizațiile pentru prezență, etc. primite de salariați, precum și impozitele, contribuțiile de asigurări sociale și alte sume plătibile de salariați și reținute la sursă de angajator. Remunerațiile pe care angajatorul continuă să le plătească în caz de boală, accident de muncă, concediu de maternitate sau program redus de lucru pot fi înregistrate la această rubrică sau în cadrul costurilor cu asigurările sociale, în funcție de practicile contabile ale unității.

Plățile pentru agențiile de plasare a forței de muncă nu se includ la cheltuielile cu remunerațiile.

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Cheltuielile cu remunerațiile sunt înregistrate în conturile societății sub rubrica Cheltuieli cu remunerațiile.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Cheltuielile cu remunerațiile sunt parte din rubrica Costuri cu beneficiile datorate angajaților din contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Cheltuielile cu remunerațiile sunt parte din rubrica Costuri cu beneficiile datorate angajaților prezentate în plus față de contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile cu remunerațiile sunt utilizate la calculul Costurilor cu personalul (13 31 0)

Cod

:

13 33 0

Denumire

:

Costuri cu asigurările sociale

Anexa

:

I-IV

Definiție:

Costurile cu asigurările sociale ale angajatorilor corespund unei sume egale cu valoarea contribuțiilor la asigurările sociale suportate de angajatori pentru a asigura salariaților lor dreptul la prestații sociale.

Costurile cu asigurările sociale ale angajatorului cuprind contribuțiile de asigurări sociale ale angajatorului la planurile de pensii pentru limită de vârstă, boală, maternitate, invaliditate, șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, alocații familiale precum și alte sisteme.

Sunt incluse costurile pentru toți salariații, inclusiv lucrătorii la domiciliu și ucenicii.

Sunt incluse cheltuielile pentru toate fondurile, indiferent dacă decurg din obligațiile statutare, dacă sunt prevăzute în contractele colective sau în contract sau dacă sunt voluntare. Remunerațiile pe care angajatorul continuă să le plătească în caz de boală, accident de muncă, concediu de maternitate sau program redus de lucru pot fi înregistrate la această rubrică sau la rubrica cheltuieli cu remunerațiile, în funcție de practicile contabile ale unității.

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Costurile cu asigurările sociale sunt înregistrate în conturile societății la rubrica Costuri cu asigurările sociale.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Costurile cu asigurările sociale sunt parte din rubrica Costuri cu beneficiile datorate angajaților din contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Costurile cu asigurările sociale sunt parte din rubrica Costuri cu beneficiile datorate angajaților prezentate în plus față de contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Legătura cu alte variabile

Costurile cu asigurările sociale sunt utilizate la calculul Costurilor cu personalul (13 31 0)

Cod

:

13 41 1

Denumire

:

Plăți pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri

Anexa

:

II și IV

Definiție:

Plățile pentru chirii pe termen lung includ toate cheltuielile aferente închirierii de bunuri corporale pentru o perioadă mai lungă de un an.

Leasing-ul operațional înseamnă acele operațiuni de leasing care nu transferă locatarului în mod substanțial toate riscurile și beneficiile conferite de calitatea de proprietar legal. În cadrul leasing-ului operațional, locatarul dobândește dreptul de a utiliza un bun de folosință îndelungată pentru o anumită perioadă de timp care poate fi lungă sau scurtă, fără a fi neapărat necesar ca aceasta să fie stabilită în prealabil. Atunci când perioada de leasing expiră, locatorul urmează să primească înapoi bunul său într-o stare mai mult sau mai puțin identică cu cea în care era atunci când l-a închiriat, cu excepția unui grad normal de uzură. Astfel, perioada de leasing nu acoperă întreaga sau cea mai mare parte din durata economică de viață a unui bun. Plățile pentru leasing-ul operațional de bunuri se referă la costul utilizării bunurilor corporale puse la dispoziția unității prin intermediul acestor contracte.

Dacă toate riscurile și beneficiile ce decurg din calitatea de proprietar sunt transferate de facto, dar nu de jure, de la locator la locatar, atunci leasing-ul este unul financiar. În cadrul leasing-ului financiar, perioada de leasing cuprinde toată, sau cea mai mare parte, a vieții economice a bunului de folosință îndelungată. La sfârșitul perioadei de leasing, locatarul dispune adesea de posibilitatea de a cumpăra bunul la prețul nominal. Locatorul nu trebuie să dispună de experiență în legătură cu bunul în cauză. Acesta nu oferă locatarului servicii de reparații, întreținere sau înlocuire. În mod normal bunul este ales de locatar și este livrat de producător sau vânzător direct locatarului. Prin urmare, rolul locatorului este pur financiar. Toate plățile referitoare la leasing-ul financiar se exclud din variabila 13 41 1. Prețul de achiziție a bunului în cauză se înregistrează la investiții brute în momentul achiziționării bunului.

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Plățile pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri nu pot să figureze separat în conturile societății. Acestea sunt parte din alte cheltuieli externe și alte cheltuieli de exploatare.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Plățile pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri nu pot să figureze separat în conturile societății. Acestea sunt parte din alte cheltuieli din contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Plățile pentru chirii pe termen lung și pentru leasing operațional de bunuri nu pot să figureze separat în conturile societății. Acestea sunt parte din alte cheltuieli din contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Legătura cu alte variabile

Parte din Total cumpărări de bunuri și servicii (13 11 0)

Cod

:

15 11 0

Denumire

:

Investiții brute în bunuri corporale

Anexa

:

I-IV, VI și VII

Definiție:

Investițiile în toate bunurile corporale pe parcursul perioadei de referință. Sunt incluse mijloacele fixe corporale noi și cele existente, indiferent dacă sunt cumpărate de la terțe părți, dobândite în urma unui contract de leasing financiar (adică dreptul de a utiliza un bun de folosință îndelungată în schimbul plății unei chirii pe parcursul unei perioade prestabilite și relativ extinse) sau sunt produse pentru uzul propriu (respectiv producția capitalizată de mijloace fixe corporale), care au o durată de utilizare mai mare de un an, inclusiv bunuri corporale care nu se produc, cum ar fi terenurile. Pragul duratei de utilizare a unui bun care poate fi capitalizat poate fi mărit conform practicilor contabile ale societății, acolo unde aceste practici impun o durată de utilizare mai mare decât pragul de un an indicat mai sus.

Toate investițiile sunt evaluate anterior (brut) ajustărilor valorice și înainte de deducerea venitului din cesionări. Bunurile cumpărate sunt evaluate la prețul de achiziție, adică inclusiv costurile de transport și instalare, diverse taxe și alte costuri de transfer de proprietate. Valoarea bunurilor dobândite prin leasing financiar corespunde valorii pe piață a bunului numai dacă acesta a fost cumpărat în anul în care a fost dobândit. Această valoare este în principiu cunoscută în contract sau poate fi estimată însumând partea din rate care acoperă rambursarea de capital. Partea din rate ce corespunde vărsămintelor de dobânzi trebuie exclusă. Bunurile corporale de producție proprie sunt evaluate la costul de producție. Se exclud bunurile dobândite prin restructurări (cum ar fi fuziunile, preluările, dizolvările, sciziunile). Achizițiile de echipamentele necapitalizate de mică valoare se includ la cheltuieli curente.

De asemenea, se includ toate completările, modificările, îmbunătățirile și renovările care prelungesc durata de utilizare sau măresc capacitatea de producție a mijloacelor fixe.

Se exclud costurile de întreținere curentă, precum valoarea și cheltuielile curente ale mijloacelor fixe utilizate în cadrul unor contracte de închiriere și de leasing operațional. Se exclud de aici vărsămintele anuale pentru activele utilizate pe bază de leasing financiar. De asemenea, se exclud investițiile în active necorporale și financiare.

Leasing-ul financiar se caracterizează, printre altele, prin faptul că riscurile și beneficiile ce decurg din calitatea de proprietar sunt transferate de facto, dar nu de jure, de la locator la locatar. Perioada de leasing cuprinde toată, sau cea mai mare parte, a vieții economice a bunului de folosință îndelungată. La sfârșitul perioadei de leasing, locatarul dispune adesea de posibilitatea de a cumpăra bunul la prețul nominal. Rolul locatorului este pur financiar.

În ceea ce privește înregistrarea investițiilor în cazul în care facturarea, livrarea, plata și prima utilizare a bunului pot avea loc în perioade de referință diferite, următoarea metodă este propusă ca obiectiv:

Investițiile sunt înregistrate atunci când proprietatea asupra lor se transferă unității care intenționează să le folosească. Pentru bunurile dobândite prin leasing financiar, valoarea trebuie înregistrată în momentul când bunul este livrat locatarului. Producția capitalizată este înregistrată atunci când este produsă. În ceea ce privește înregistrarea investițiilor efectuate în etape distincte și identificabile, fiecare parte de investiție trebuie înregistrată în perioada de referință în care a fost făcută.

În practică acest lucru s-ar putea să nu fie posibil, caz în care, în funcție de convențiile contabile ale întreprinderii, trebuie să se utilizeze următoarele aproximări la această metodă:

i)

investițiile sunt înregistrate în perioada de referință în care sunt livrate,

ii)

investițiile sunt înregistrate în perioada de referință în care intră în procesul de producție,

iii)

investițiile sunt înregistrate în perioada de referință în care sunt facturate,

iv)

investițiile sunt înregistrate în perioada de referință în care sunt plătite.

Legătura cu conturile societății

Aceste investiții nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adăugările, cesionările și transferurile tuturor activelor fixe, precum și ajustările valorice a acestor active fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Bunurile corporale sunt înregistrate în conturile societății la Active fixe – active corporale. În a Patra Directivă Contabilă nu se face referire la valoarea bunurilor corporale dobândite prin leasing financiar. Cu toate acestea, unele standarde naționale de contabilitate permit ca aceste bunuri să fie capitalizate în bilanț.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Bunurile corporale sunt înregistrate în conturile societății la Imobilizări corporale. Informațiile referitoare la leasing-urile financiare trebuie să figureze separat în conturile societății.

Legătura cu alte variabile

Investițiile brute în bunuri corporale se obțin din

Investițiile brute în terenuri (15 12 0)

+

Investițiile brute în clădiri și structuri existente (15 13 0)

+

Investițiile brute în construcția și modificarea de clădiri (15 14 0)

+

Investițiile brute în utilaje și echipamente (15 15 0)

Investițiile brute în bunuri corporale pot depăși suma 15 12 0+15 13 0+15 14 0+15 15 0 deoarece anumite tipuri de active cum ar fi obiectele de artă, pădurile, livezile, animalele… nu pot fi încadrate la nicio categorie de bunuri corporale.

Cod

:

15 12 0

Denumire

:

Investiții brute în terenuri

Anexa

:

II-IV

Definiție:

În această variabilă, pe lângă terenuri, sunt incluse și zăcămintele subterane, pădurile și cursurile de apă interne. Dacă terenul este achiziționat cu clădiri deja existente, iar valorile celor două componente nu pot fi separate, se înregistrează totalul în această rubrică dacă se estimează că valoarea terenului depășește valoarea clădirilor existente. Dacă se estimează că valoarea clădirilor existente este mai mare decât valoarea terenului, totalul se înregistrează la rubrica investiții brute în clădiri și structuri existente (15 13 0). Sunt incluse și terenurile care au fost ameliorate doar prin nivelare, prin amplasarea de conducte sau prin asigurarea de alei și drumuri. Sunt excluse terenurile dobândite prin restructurări (cum ar fi fuziunile, preluările, dizolvările, sciziunile).

Legătura cu conturile societății

Aceste investiții nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adăugările, cesionările și transferurile tuturor activelor fixe, precum și ajustările valorice a acestor active fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Terenurile nu figurează separat pe lista de active corporale cuprinsă în conturile societății la Active fixe – active corporale – terenuri și clădiri. Partea legată de clădiri trebuie exclusă. Parte din Plăți în conturi și active corporale în curs de construcție trebuie inclusă în măsura în care acestea se referă la terenuri.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Investițiile brute în terenuri nu figurează separat în conturile societății, acestea sunt incluse la rubrica Imobilizări corporale

Legătura cu alte variabile

Parte din Investiții brute în bunuri corporale (15 11 0)

Cod

:

15 13 0

Denumire

:

Investiții brute în clădiri și structuri existente

Anexa

:

II-IV

Definiție:

Aceste investiții cuprind costul clădirilor existente (car au mai fost utilizate) și al structurilor existente care au fost dobândite pe parcursul perioadei de referință. Dacă terenul este achiziționat cu clădiri deja existente, iar valorile celor două componente nu pot fi separate, se înregistrează totalul în această rubrică dacă se estimează că valoarea clădirilor existente depășește valoarea terenului. Dacă se estimează că valoarea terenului este mai mare decât valoarea clădirilor existente, totalul este înregistrat la investiții brute în terenuri (15 12 0). Sunt excluse cumpărările de clădiri noi care nu au fost niciodată folosite. Sunt excluse, de asemenea, clădirile și structurile existente ce au fost dobândite prin restructurări (cum ar fi fuziunile, preluările, dizolvările, sciziunile).

Legătura cu conturile societății

Aceste investiții nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adăugările, cesionările și transferurile tuturor activelor fixe, precum și ajustările valorice a acestor active fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Investițiile brute în clădiri și structuri existente nu figurează separat pe lista de active corporale cuprinsă în conturile societății la Active fixe – active corporale – Terenuri și clădiri. Părțile referitoare la terenuri, construcții și modificări de clădiri trebuie excluse din această rubrică. Parte din plăți în conturi și active corporale în curs de construcție trebuie inclusă în măsura în care acestea se referă la clădiri și structuri existente.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Investițiile brute în clădiri și structuri existente nu figurează separat în conturile societății, acestea sunt incluse la rubrica Imobilizări corporale

Legătura cu alte variabile

Parte din Investiții brute în bunuri corporale (15 11 0)

Cod

:

15 14 0

Denumire

:

Investiții brute în construcția și modificarea clădirilor

Anexa

:

II-IV

Definiție:

Această variabilă cuprinde cheltuielile pe parcursul perioadei de referință pentru construcția sau transformarea clădirilor. Sunt incluse aici cumpărările de clădiri noi care nu au fost niciodată utilizate. De asemenea, sunt incluse toate adaosurile, modificările, îmbunătățirile și renovările care prelungesc durata de utilizare sau sporesc capacitatea productivă a clădirilor.

Sunt incluse și instalațiile permanente, cum ar fi cele de apă, încălzire centrală, aer condiționat, iluminat etc., precum și cheltuielile privind puțuri de petrol (foraje), exploatări miniere, oleoducte, linii de înaltă tensiune, gazoducte, căi ferate, instalații portuare, drumuri, poduri, viaducte, lucrări de asanare și alte lucrări de amenajare a terenurilor. Sunt excluse cheltuielile curente de întreținere.

Legătura cu conturile societății

Aceste investiții nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adăugările, cesionările și transferurile tuturor activelor fixe, precum și ajustările valorice a acestor active fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Investițiile brute în construcția și modificarea clădirilor nu figurează separat pe lista de active corporale cuprinsă în conturile societății la Active fixe – active corporale – Terenuri și clădiri. Părțile referitoare la terenuri, clădiri și structuri existente trebuie excluse din această rubrică. Parte din plăți în conturi și active corporale în curs de construcție trebuie inclusă în măsura în care acestea se referă la construcția și modificarea clădirilor.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Investițiile brute în construcția și modificarea clădirilor nu figurează separat în conturile societății, acestea sunt incluse la rubrica Imobilizări corporale

Legătura cu alte variabile

Parte din Investiții brute în bunuri corporale (15 11 0)

Cod

:

15 15 0

Denumire

:

Investiții brute în utilaje și echipamente

Anexa

:

II-IV

Definiție:

Această variabilă cuprinde echipamente (echipamente de birou etc.), vehicule speciale folosite în incinta unității, alte utilaje și echipamente, toate vehiculele și ambarcațiunile utilizate în afara incintei, cum ar fi automobile, vehicule comerciale și camioane, precum și vehicule speciale de toate tipurile, ambarcațiuni, vagoane de cale ferată etc., achiziționate noi sau la mâna a doua pe parcursul perioadei de referință. Sunt excluse utilajele și echipamentele dobândite prin restructurări (cum ar fi fuziunile, preluările, dizolvările, sciziunile). Sunt incluse toate adaosurile, modificările, îmbunătățirile și renovările care prelungesc durata de funcționare sau sporesc capacitatea productivă a acestor mijloace fixe. Sunt excluse cheltuielile curente de întreținere.

Legătura cu conturile societății

Aceste investiții nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adăugările, cesionările și transferurile tuturor activelor fixe, precum și ajustările valorice a acestor active fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Investițiile brute în utilaje și echipamente sunt cuprinse în lista de active corporale inclusă în conturile societății la Active fixe – active corporale – Instalații și utilaje, alte instalații, unelte și echipamente. Parte din plăți în conturi și active corporale în curs de construcție trebuie inclusă în măsura în care acestea se referă la utilaje și echipamente.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Investițiile brute în utilaje și echipamente nu figurează separat în conturile societății, acestea sunt incluse la rubrica Imobilizări corporale. Parte din plăți în conturi și active corporale în curs de construcție trebuie inclusă în măsura în care acestea se referă la utilaje și echipamente

Legătura cu alte variabile

Parte din Investiții brute în bunuri corporale (15 11 0)

Cod

:

15 21 0

Denumire

:

Vânzări de imobilizări corporale

Anexa

:

II-IV

Definiție:

Vânzările de bunuri corporale reprezintă valoarea mijloacelor fixe corporale existente, vândute unor terțe părți. Vânzările de mijloace fixe corporale sunt evaluate la prețul primit efectiv (fără TVA) și nu la valoarea contabilă, după scăderea costurilor aferente transferului de proprietate suportate de vânzător. Ajustările valorice și cesiunile, altele decât prin vânzare, sunt excluse

Legătura cu conturile societății

Vânzările de bunuri de capital nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adaosurile, vânzările și transferurile tuturor activelor fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Imobilizările corporale se referă la activele trecute în conturile societății la Active fixe – active corporale.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Imobilizările corporale se referă la activele înregistrate în conturile societății la Imobilizări corporale.

Cod

:

15 42 0

Denumire

:

Investiți brute în concesionări, brevete, licențe, mărci de comerț și drepturi similare

Anexa

:

II

Definiție:

Investițiile în concesionări, brevete, licențe, mărci de comerț și drepturi similare sunt recunoscute ca active necorporale numai dacă este probabil ca viitoarele beneficii economice atribuite acestor active să revină întreprinderii și dacă costul acestor active poate fi evaluat cu precizie. Această cerință se aplică indiferent dacă activele necorporale sunt achiziționate din exterior sau dacă acestea sunt generate intern.

O concesionare reprezintă o întreprindere care își desfășoară activitatea pe baza unui contract sau licență asociată cu un anumit grad de exclusivitate de exploatare a activității într-o anumită zonă geografică. De exemplu complexele sportive și parcurile publice pot avea standuri concesionate, iar serviciile publice cum ar fi aprovizionarea cu apă pot fi exploatate ca și concesionări. Proprietarul concesionării – concesionarul – operează ca o societate independentă și plătește fie o taxă fixă, un procentaj din venituri sau profit, sau ambele, entității care deține dreptul de a acorda drepturi exclusive pentru o zonă sau unitate. O concesionare poate implica transferul către concesionar a dreptului de a utiliza anumite infrastructuri existente necesare pentru desfășurarea unei activități (cum ar fi sistemul de aprovizionare cu apă al localității).

Un brevet reprezintă un titlu juridic de proprietate industrială care conferă proprietarului dreptul exclusiv de a exploata o invenție în scopuri comerciale într-o anumită zonă delimitată și pe o anumită perioadă de timp. Brevetul conferă proprietarului dreptul de a împiedica, printre altele, producerea, utilizarea sau comercializarea fără autorizație de către terți a unor astfel de invenții. În schimbul dreptului exclusiv de exploatare, detaliile tehnice ale invenției sunt publicate. Pentru a putea fi brevetată, invenția trebuie să prezinte noutate, inventivitate și aplicare industrială.

Un licențiator poate acorda o licență conform „proprietății intelectuale” pentru desfășurarea unei activități (cum ar fi copierea de software sau utilizarea unei invenții brevetate) fără a exista pericolul invocării încălcării drepturilor de proprietate intelectuală de către licențiator. O licență conformă proprietății intelectuale are în mod obișnuit mai multe părți componente, inclusiv în ceea ce privește durata, teritoriul, prelungirea, precum și alte limitări considerate vitale pentru licențiator.

O marcă comercială este un semn distinctiv care poate fi reprezentat grafic. Acest instrument competitiv reprezintă pentru industrie și pentru alte întreprinderi un mijloc de atragere și menținere a clienților prin distingerea bunurilor și serviciilor lor de cele ale competitorilor.

O marcă este utilizată pentru diferențierea unui produs sau serviciu. Mărcile comerciale pot fi bidimensionale sau tridimensionale și pot fi reprezentate de cuvinte, poze, culori și/sau sunete etc.

Legătura cu conturile societății

Aceste investiții nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adăugările, cesionările și transferurile tuturor activelor fixe, precum și ajustările valorice a acestor active fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Concesionările, brevetele, licențele, mărcile comerciale și drepturile similare se referă la active trecute în conturile societății la Active fixe – active necorporale.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Concesionările, brevetele, licențele, mărcile comerciale și drepturile similare se referă la active trecute în conturile societății la active necorporale.

Cod

:

15 44 1

Denumire

:

Investiții în software achiziționat

Anexa

:

II, IV

Definiție:

Investițiile în software achiziționat sunt recunoscute ca active necorporale numai dacă este probabil ca viitoarele beneficii economice atribuite acestor active să revină întreprinderii și dacă costul acestor active poate fi evaluat cu precizie. Dacă achiziționarea de software nu întrunește aceste condiții, aceasta este recunoscută ca și cheltuială în cazul în care este efectuată și inclusă în valoarea variabilei 13 11 0 Total cumpărări de bunuri și servicii.

Investiția în software achiziționat cuprinde prețul său de achiziție, inclusiv orice taxe de import și taxe nerambursabile de achiziție, precum și orice cheltuieli care pot fi atribuite direct pregătirii software-ului pentru utilizarea prevăzută. Cheltuielile direct atribuibile includ, de exemplu, onorariile plătite pentru instalare. Orice reduceri și rabaturi comerciale sunt deduse pentru calcularea costului.

Legătura cu conturile societății

Aceste investiții nu sunt înregistrate în bilanț. Cu toate acestea, adăugările, cesionările și transferurile tuturor activelor fixe, precum și ajustările valorice a acestor active fixe sunt evidențiate în bilanț sau în anexa la situația financiară anuală.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Investițiile în software sunt înregistrate în conturile societății la Active fixe – active necorporale.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Investițiile în software se referă la active înregistrate în conturile societății la active necorporale.

Cod

:

16 11 0

Denumire

:

Numărul de persoane ocupate

Anexa

:

I-VII

Definiție:

Numărul de persoane ocupate este definit ca numărul total de persoane care lucrează în unitatea de observare (inclusiv proprietarii lucrători, partenerii care lucrează regulat în unitate și lucrătorii familiali neremunerați care lucrează regulat în unitate), precum și persoanele care lucrează în afara unității, aparțin de ea și sunt remunerați de aceasta (de exemplu, distribuitorii, personalul de livrare, echipele de reparații și întreținere). Se includ persoanele absente pentru o perioadă scurtă (de exemplu, concediu de boală, concediu plătit sau concediu special) și cele aflate în grevă, dar nu și persoanele absente pe o perioadă nedeterminată. Sunt incluse și persoanele care lucrează cu fracțiune de normă, reglementate ca atare de legislația națională și prezente pe statele de plată, precum și lucrătorii sezonieri, ucenicii și lucrătorii la domiciliu prezenți pe statele de plată.

Din categoria persoanelor ocupate se exclude forța de muncă furnizată unității de alte întreprinderi, persoanele care efectuează activități de întreținere și de reparații în unitatea în cauză, dar pentru alte întreprinderi, precum și persoanele încadrate în serviciul militar obligatoriu.

Lucrătorii familiali neremunerați sunt acele persoane care locuiesc împreună cu proprietarul unității și lucrează în mod regulat pentru unitate, dar care nu dispun de un contract de muncă și nu primesc o sumă fixă pentru activitatea exercitată. Această categorie se limitează la persoanele neincluse pe statul de plată al unei alte unități pentru activitatea lor principală.

Notă

:

pentru a verifica comparabilitatea datelor, este necesar să se specifice dacă lucrătorii voluntari sunt incluși în această categorie sau nu.

Numărul de persoane ocupate este un număr de angajați și se măsoară ca o medie anuală utilizând cel puțin datele pentru fiecare trimestru al anului, cu excepția statisticilor pentru activitățile definite în secțiunea 3 din anexele V, VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, pentru care calculul se poate efectua pe baza unor date cu o frecvență mai redusă.

Legătura cu conturile societății

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Numărul de persoane ocupate este înregistrat în notele explicative la conturile societății [articolul 43 alineatul (9)].

Legătura cu alte variabile

Numărul de persoane ocupate poate fi detaliat în număr de salariați (16 13 0) și număr de persoane ocupate neremunerate (16 12 0).

Cod

:

16 11 1

Denumire

:

Număr de persoane ocupate detaliat pe categorii de instituții de credit

Anexa

:

VI

Definiție:

Numărul de persoane ocupate (a se vedea variabila 16 11 0) este detaliat pe categorii de instituții de credit după cum urmează: Bănci autorizate, Instituții de credit specializate, Alte instituții de credit. Această detaliere permite repartizarea diferitelor categorii de instituții de credit în clasele relevante ale NACE rev.2.

Legătura cu alte variabile

Numărul de persoane ocupate detaliat pe categorii de instituții de credit este o detaliere suplimentară a numărului de persoane ocupate (16 11 0).

Cod

:

16 11 2

Denumire

:

Număr de femei ocupate

Anexa

:

VI

Definiție:

Numărul de persoane ocupate (a se vedea variabila 16 11 0) de sex feminin.

Legătura cu alte variabile

Numărul de femei ocupate este parte din numărul de persoane ocupate (16 11 0).

Cod

:

16 12 0

Denumire

:

Numărul de persoane ocupate neremunerate

Anexa

:

I-IV și VI

Definiție:

Numărul de persoane ocupate neremunerate este definit ca numărul de persoane care lucrează în mod regulat în unitatea de observare și care nu primesc compensații sub formă de remunerații, salarii, onorarii, gratificații, plată la bucată sau remunerație în natură (lucrători familiali neremunerați, proprietarii lucrători care nu primesc compensații sub formă de remunerații, salarii, …).

Legătura cu alte variabile

Numărul de persoane ocupate neremunerate (16 12 0) se calculează ca diferența dintre numărul de persoane ocupate (16 11 0) și numărul de salariați (16 13 0).

Cod

:

16 13 0

Denumire

:

Numărul de salariați

Anexa

:

I-IV și VI

Definiție:

Numărul de salariați este definit ca persoanele care lucrează pentru un angajator, au un contract de muncă și primesc o remunerație sub formă de plăți, salarii, onorarii, gratificații, plată la bucată sau remunerație în natură. (Se includ toate persoanele pentru care plățile sunt contabilizate la rubrica costuri cu personalul în conturile de profit și pierdere ale societății, chiar dacă în anumite cazuri nu există un contract de muncă).

Relația angajator-salariat există în cazul unui contract, care poate fi oficial sau informal, între o întreprindere și o persoană, de obicei inițiat prin voința ambelor părți, prin care persoana respectivă lucrează pentru întreprindere în schimbul unei remunerații în bani sau în natură.

Se consideră că un lucrător este salariatul unei unități în cazul în care acesta primește o plată sau un salariu de la unitatea respectivă, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea (în interiorul sau în afara unității de producție). Un lucrător al unei agenții de plasare temporară a forței de muncă este considerat ca angajat al agenției de plasare temporară a forței de muncă și nu al unității (clientului) la care lucrează.

În special, sunt considerați salariați următorii:

proprietarii lucrători remunerați;

studenții care au încheiat un angajament oficial prin care contribuie la procesul de producție al unității, în schimbul unei remunerații și/sau al unor servicii de învățământ;

lucrătorii angajați printr-un contract conceput special pentru a încuraja recrutarea de persoane aflate în șomaj;

lucrătorii la domiciliu, dacă există un acord explicit prin care lucrătorii la domiciliu sunt remunerați în funcție de munca prestată și aceștia sunt incluși pe statul de plată.

Numărul de salariați include lucrătorii cu fracțiune de normă, lucrătorii sezonieri, persoanele aflate în grevă sau în concediu pe termen scurt, dar nu și persoanele aflate în concediu pe termen lung.

Numărul de angajați nu include lucrătorii voluntari.

Numărul de salariați se calculează în același mod ca și Numărul de persoane ocupate, adică reprezintă un număr de angajați, și se măsoară ca o medie anuală utilizând cel puțin datele pentru fiecare trimestru al anului, cu excepția statisticilor pentru activitățile definite în secțiunea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 295/2008, pentru care calculul se poate efectua pe baza unor date cu o frecvență mai redusă.

Legătura cu alte variabile

Parte din Numărul de persoane ocupate (16 11 0)

Cod

:

16 13 6

Denumire

:

Numărul de salariați femei

Anexa

:

VI

Definiție:

Numărul de salariați (a se vedea variabila 16 13 0) de sex feminin.

Legătura cu alte variabile

Numărul de salariați femei este parte din numărul de salariați (16 13 0).

Cod

:

16 14 0

Denumire

:

Număr de salariați în echivalent timp complet

Anexa

:

I-IV și VI

Definiție:

Numărul de salariați convertit în echivalent timp complet (FTE).

Cifrele pentru numărul de persoane care lucrează mai puțin decât timpul standard de muncă al unui lucrător în timp complet într-un an întreg trebuie convertite în echivalent timp complet, pe baza timpului de muncă al unui lucrător în timp complet într-un an întreg în cadrul unității. Acesta reprezintă totalul orelor lucrate împărțite la media anuală de ore lucrate la locurile de muncă în timp complet de pe teritoriul economic respectiv. Deoarece timpul de lucru al unui loc de muncă în timp complet s-a modificat de-a lungul timpului și diferă de la o industrie la alta, trebuie utilizate metode care stabilesc proporția medie și numărul mediu de ore ale locurilor de muncă în timp parțial pentru fiecare grupă de ocupații. In primul rând trebuie evaluată o săptămână normală în timp întreg pentru fiecare grupă de ocupații. Dacă este posibil, o grupă de ocupații poate fi definită, în cadrul unei ramuri de activitate, în funcție de sex și/sau tip de muncă efectuat. Numărul de ore convenit contractual poate constitui, pentru locurile de muncă salariate, criteriile adecvate pentru stabilirea acestor cifre. Echivalentul timp complet se calculează separat pentru fiecare grupă de ocupații, iar apoi este totalizat.

În această categorie sunt incluse persoanele care muncesc mai puțin decât o zi standard de muncă, mai puțin decât numărul standard de zile de muncă pe săptămână, sau mai puțin decât numărul standard de săptămâni/luni pe an. Conversia trebuie efectuată pe baza numărului de ore, zile, săptămâni sau luni lucrate.

Legătura cu alte variabile

Numărul de om/ore lucrate pe salariat (16 15 0) poate fi utilizat la convertirea Numărului de salariați (16 13 0) în Număr de salariați în echivalent timp complet (16 14 0).

Cod

:

16 15 0

Denumire

:

Număr de om/ore lucrate pe salariat

Anexa

:

II și IV

Definiție:

Numărul total de om/ore lucrate pe salariat reprezintă numărul agregat de ore efectiv lucrate pentru producția unității de observare pe durata perioadei de referință.

Din această variabilă sunt excluse orele plătite dar nelucrate efectiv, cum ar fi pentru concediul anual, sărbători și concedii de boală. De asemenea, exclude pauzele de masă și naveta de la domiciliu la locul de muncă.

Se includ orele efectiv lucrate pe durata programului de lucru normal; orele lucrate suplimentar; timpul petrecut la locul de muncă pentru sarcini cum sunt pregătirea locului de muncă și timpul corespunzător unor scurte perioade de odihnă la locul de muncă.

Dacă nu se cunoaște numărul exact al orelor efectiv lucrate, acesta poate fi estimat în funcție de numărului teoretic al orelor lucrate și rata medie a absențelor (boală, maternitate, etc.).

Legătura cu alte variabile

Numărul de om/ore lucrate pe salariat poate fi utilizat la convertirea Numărului de salariați (16 13 0) în Număr de salariați în echivalent timp complet (16 14 0).

Cod

:

16 91 0

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor active în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de persoane ocupate este definit ca numărul total de persoane care lucrează în unitatea de observare (inclusiv proprietarii lucrători, partenerii care lucrează în mod regulat în unitate și lucrătorii familiali neremunerați), precum și persoanele care lucrează în afara unității, aparțin de ea și sunt remunerați de aceasta (de exemplu, distribuitorii, personalul de livrare, echipele de reparații și întreținere). Se includ persoanele absente pentru o perioadă scurtă (de exemplu, concediu de boală, concediu plătit sau concediu special) și cele aflate în grevă, dar nu și persoanele absente pe o perioadă nedeterminată. Sunt incluse și persoanele care lucrează cu fracțiune de normă, reglementate ca atare de legislația națională și prezente pe statele de plată, precum și lucrătorii sezonieri, ucenicii și lucrătorii la domiciliu prezenți pe statele de plată.

Din categoria persoanelor ocupate se exclude forța de muncă furnizată unității de alte întreprinderi, persoanele care efectuează activități de întreținere și de reparații în unitatea în cauză, dar pentru alte întreprinderi, precum și persoanele încadrate în serviciul militar obligatoriu.

Lucrătorii familiali neremunerați sunt acele persoane care locuiesc împreună cu proprietarul unității și lucrează în mod regulat pentru unitate, dar care nu dispun de un contract de muncă și nu primesc o sumă fixă pentru activitatea exercitată. Această categorie se limitează la persoanele neincluse pe statul de plată al unei alte unități pentru activitatea lor principală.

Notă

:

pentru a verifica comparabilitatea datelor, este necesar să se specifice dacă lucrătorii voluntari sunt incluși în această categorie sau nu.

Cod

:

16 91 1

Denumire

:

Număr de salariați din populația întreprinderilor active în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de salariați este definit ca persoanele care lucrează pentru un angajator, au un contract de muncă și primesc o remunerație sub formă de plăți, salarii, onorarii, gratificații, plată la bucată sau remunerație în natură.

Relația angajator-salariat există în cazul unui contract, care poate fi oficial sau informal, între o întreprindere și o persoană, de obicei inițiat prin voința ambelor părți, prin care persoana respectivă lucrează pentru întreprindere în schimbul unei remunerații în bani sau în natură.

Se consideră că un lucrător este salariatul unei unități în cazul în care acesta primește o plată sau un salariu de la unitatea respectivă, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea (în interiorul sau în afara unității de producție). Un lucrător al unei agenții de plasare temporară a forței de muncă este considerat ca angajat al agenției de plasare temporară a forței de muncă și nu al unității (clientului) la care lucrează.

În special, sunt considerați salariați următorii:

proprietarii lucrători remunerați;

studenții care au încheiat un angajament oficial prin care contribuie la procesul de producție al unității, în schimbul unei remunerații și/sau al unor servicii de învățământ;

lucrătorii angajați printr-un contract conceput special pentru a încuraja recrutarea de persoane aflate în șomaj;

lucrătorii la domiciliu, dacă există un acord explicit prin care lucrătorii la domiciliu sunt remunerați în funcție de munca prestată și aceștia sunt incluși pe statul de plată.

Numărul de salariați include lucrătorii cu fracțiune de normă, lucrătorii sezonieri, persoanele aflate în grevă sau în concediu pe termen scurt, dar nu și persoanele aflate în concediu pe termen lung.

Numărul de angajați nu include lucrătorii voluntari.

Numărul de salariați se calculează la fel ca și numărul de persoane ocupate, în sensul că acesta corespunde numărului de locuri de muncă și se măsoară ca o medie anuală.

Cod

:

16 92 0

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor înființate în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de persoane ocupate este definit la caracteristica 16 91 0. Populația întreprinderilor înființate este definită la caracteristica 11 92 0.

Cod

:

16 92 1

Denumire

:

Număr de salariați din populația întreprinderilor înființate în t

Definiție:

Numărul de salariați este definit la caracteristica 16 91 1. Populația întreprinderilor înființate este definită la caracteristica 11 92 0.

Cod

:

16 93 0

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor desființate în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de persoane ocupate este definit la caracteristica 16 91 0. Populația întreprinderilor desființate este definită la caracteristica 11 93 0.

Cod

:

16 93 1

Denumire

:

Număr de salariați din populația întreprinderilor desființate în t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de salariați este definit la caracteristica 16 91 1. Populația întreprinderilor desființate este definită la caracteristica 11 93 0.

Cod

:

16 94 1

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor nou-înființate în t-1 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 94 2

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor nou-înființate în t-2 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 94 3

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor nou-înființate în t-3 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 94 4

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor nou-înființate în t-4 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 94 5

Denumire

:

Număr de persoane ocupate din populația întreprinderilor nou-înființate în t-5 și care au supraviețuit dincolo de t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de persoane ocupate este definit la caracteristica 16 91 0. Populația întreprinderilor înființate este definită la caracteristica 11 92 0. Supraviețuirea este definită la caracteristicile 11 94 1-11 94 5.

Cod

:

16 95 1

Denumire

:

Număr de persoane ocupate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-1 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 95 2

Denumire

:

Număr de persoane ocupate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-2 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 95 3

Denumire

:

Număr de persoane ocupate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-3 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 95 4

Denumire

:

Număr de persoane ocupate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-4 și care au supraviețuit dincolo de t

Cod

:

16 95 5

Denumire

:

Număr de persoane ocupate în anul înființării din populația întreprinderilor nou-înființate în t-5 și care au supraviețuit dincolo de t

Anexa

:

IX

Definiție:

Numărul de persoane ocupate este definit la caracteristica 16 91 0. Populația întreprinderilor înființate este definită la caracteristica 11 92 0. Supraviețuirea este definită la caracteristicile 11 94 1-11 94 5.

Cod

:

17 32 0

Denumire

:

Numărul de magazine de comerț cu amănuntul

Anexa

:

III

Definiție:

Acesta reprezintă numărul total de magazine de comerț cu amănuntul exploatate de întreprindere, deținute în proprietate sau închiriate. Magazinele sunt definite ca incinte fixe de vânzare în care clienții intră pentru a face cumpărături. Magazinele de comerț cu amănuntul sunt clasificate în grupele 47.1-47.7 ale NACE Rev.2.

Legătura cu alte variabile

Parte din Numărul de unități locale (11 21 0)

Cod

:

17 33 1

Denumire

:

Spații pentru vânzare

Anexa

:

III

Definiție:

Spațiile pentru vânzare reprezintă suprafața estimată (în m2) ale zonei din incinta întreprinderii care este destinată vânzării și expunerii, și anume:

spațiul total în care au acces clienții, inclusiv cabinele de probă;

spațiul ocupat de tejghele și spațiul de expunere;

spațiul din spatele tejghelelor folosit de vânzători.

Spațiul pentru vânzare nu include birourile, camerele de depozitare și de preparare, atelierele, casa scărilor, garderobele și alte încăperi de acest gen.

Cod

:

18 10 0

Denumire

:

Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale

Anexa

:

III

Definiție:

Partea din cifra de afaceri corespunzătoare activităților clasificate în secțiunile A-F ale NACE Rev.2.

Se exclude cifra de afaceri obținută din revânzarea bunurilor și serviciilor cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale nu poate să figureze separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Cod

:

18 11 0

Denumire

:

Cifra de afaceri din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE Rev.2.

Anexa

:

II și IV

Definiție:

Partea din cifra de afaceri obținută din activitatea principală a unității. Activitatea principală a unei unități se determină în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice.

Se include și cifra de afaceri obținută din vânzarea bunurilor și serviciilor pe bază de subcontractare. Se exclude cifra de afaceri obținută din revânzarea bunurilor și serviciilor cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din activitatea principală la nivel de trei cifre NACE Rev.2 nu poate figura separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Cod

:

18 12 0

Denumire

:

Cifra de afaceri din activități industriale

Anexa

:

II

Definiție:

Partea din cifra de afaceri corespunzătoare activităților clasificate în secțiunile B-F ale NACE Rev.2.

Se include și cifra de afaceri obținută din vânzarea bunurilor și serviciilor pe bază de subcontractare. Se exclude cifra de afaceri obținută din revânzarea bunurilor și serviciilor cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din activități industriale nu poate figura separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Parte din Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale (18 10 0)

Cod

:

18 12 1

Denumire

:

Cifra de afaceri din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor

Anexa

:

IV

Definiție:

Partea din cifra de afaceri corespunzătoare activităților clasificate în secțiunile B-E ale NACE Rev.2.

Se include și cifra de afaceri obținută din vânzarea bunurilor și serviciilor pe bază de subcontractare. Se exclude cifra de afaceri obținută din revânzarea bunurilor și serviciilor cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din activități industriale, cu excepția sectorului construcțiilor, nu poate figura separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Parte din Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale (18 10 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități industriale (18 12 0)

Cod

:

18 12 2

Denumire

:

Cifra de afaceri din activități în sectorul construcțiilor

Anexa

:

IV

Definiție:

Partea din cifra de afaceri obținută din activitățile clasificate în secțiunea F a NACE Rev.2.

Se include și cifra de afaceri obținută din vânzarea bunurilor și serviciilor pe bază de subcontractare. Se exclude cifra de afaceri obținută din revânzarea bunurilor și serviciilor cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din activități în sectorul construcțiilor nu poate figura separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Parte din Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale (18 10 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități industriale (18 12 0)

Cod

:

18 15 0

Denumire

:

Cifra de afaceri din activități de servicii

Anexa

:

II-IV

Definiție:

Veniturile din toate serviciile prestate (servicii bancare și de asigurări, servicii pentru întreprinderi sau persoane).

Această variabilă cuprinde cifra de afaceri obținută din activități de servicii rezultate dintr-o activitate principală sau secundară; unele activități de servicii pot fi prestate de unități industriale. Aceste activități sunt clasificate în secțiunile H-N și P-S, dar și în grupele de întreținere și reparații 45.2 și 45.4 din secțiunea G din NACE Rev.2.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din activități de servicii nu poate să figureze separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Cod

:

18 16 0

Denumire

:

Cifra de afaceri din activități comerciale de cumpărare și revânzare și din activități de intermediere

Anexa

:

II-IV

Definiție:

Partea din cifra de afaceri obținută din activitățile comerciale de cumpărare și revânzare ale unității, precum și din activitățile de intermediere ale unității. Acestea corespund vânzărilor de bunuri cumpărate de unitate în nume propriu și în cont propriu și revândute ca atare, sau după efectuarea unor operațiuni ca etichetarea, ambalarea și împachetarea practicate în mod uzual de întreprinderile de comerț distributiv precum și orice comisioane pentru cumpărări și vânzări în numele și în beneficiul unor terțe părți, și alte activități similare.

Revânzările pot fi detaliate în:

revânzări către alți comercianți, utilizatori profesionali, etc. (vânzări cu ridicata);

revânzări către gospodării particulare sau mici utilizatori (vânzări cu amănuntul).

Aceste activități sunt clasificate în secțiunea G a NACE Rev.2 (cu excepția grupelor de întreținere și reparații 45.2 și 45.4).

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din activități comerciale și de intermediere nu poate să figureze separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Cod

:

18 21 0

Denumire

:

Detalierea cifrei de afaceri în funcție de produs (conform secțiunii G din CPA)

Anexa

:

III

Definiție:

Partea din cifra de afaceri care se detaliază este cifra de afaceri din activități comerciale de cumpărare și revânzare ale unității, precum și din activități de intermediere ale unității (astfel cum sunt definite la variabila 18 16 0).

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri detaliată în funcție de produs nu poate să figureze separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Suma cifrelor de afaceri pentru toate produsele trebuie să fie egală cu Cifra de afaceri din activități comerciale și de intermediere (18 16 0)

Cod

:

18 31 0

Denumire

:

Cifra de afaceri din construcția de clădiri

Anexa

:

IV

Definiție:

Partea din cifra de afaceri obținută din activitățile clasificate în secțiunea F a NACE Rev.2 referitoare la construcțiile clasificate drept clădiri în clasificarea tipurilor de construcții (CC).

Se include și cifra de afaceri obținută din vânzarea bunurilor și serviciilor pe bază de subcontractare. Se exclude cifra de afaceri obținută din revânzarea bunurilor și serviciilor cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din construcția de clădiri nu poate să figureze separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Parte din Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale (18 10 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități industriale (18 12 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități în sectorul construcțiilor (18 12 2)

Cod

:

18 32 0

Denumire

:

Cifra de afaceri din construcții civile

Anexa

:

IV

Definiție:

Partea din cifra de afaceri obținută din activitățile clasificate în secțiunea F a NACE Rev.2 referitoare la construcțiile clasificate drept lucrări de construcții civile în clasificarea tipurilor de construcții (CC).

Se include și cifra de afaceri obținută din vânzarea bunurilor și serviciilor pe bază de subcontractare. Se exclude cifra de afaceri obținută din revânzarea bunurilor și serviciilor cumpărate pentru a fi revândute ca atare.

Legătura cu conturile societății

Cifra de afaceri din construcțiile civile nu poate să figureze separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Aceasta este parte din cifra de afaceri netă.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Aceasta este parte din venituri.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Parte din Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale (18 10 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități industriale (18 12 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități în sectorul construcțiilor (18 12 2)

Cod

:

20 11 0

Denumire

:

Cumpărări de produse energetice (valoric)

Anexa

:

II și IV

Definiție:

Cumpărările tuturor produselor energetice pe parcursul perioadei de referință trebuie incluse în această variabilă doar dacă acestea sunt cumpărate pentru a fi utilizate drept combustibil. Se exclud produsele energetice cumpărate ca materii prime sau pentru a fi revândute ca atare. Cifra trebuie prezentată numai valoric.

Legătura cu conturile societății

Cumpărările de produse energetice nu pot figura separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Ele fac parte din Materii prime și consumabile.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Parte din Materii prime și consumabile utilizate, după metoda naturii cheltuielilor.

Parte din costul vânzărilor, costuri de distribuție și cheltuieli administrative după metoda clasificării cheltuielilor după funcție.

Legătura cu alte variabile

Parte din Totalul cumpărărilor de bunuri și servicii (13 11 0)

Cod

:

21 11 0

Denumire

:

Investiții în echipamente și instalații pentru controlul poluării și accesorii speciale anti-poluare (în principal echipamente „end-of-pipe”)

Anexa

:

II

Definiție:

Cheltuieli de capital consacrate unor metode, tehnologii, procese sau echipamente concepute pentru a colecta și îndepărta poluarea și poluanții (de exemplu, emisii atmosferice, efluenți sau deșeuri solide) după crearea acestora, pentru a preveni poluarea și pentru a măsura nivelul de poluare și pentru a trata și a elimina poluanții generați de activitatea curentă a societății.

Acestea reprezintă totalul cheltuielilor efectuate în următoarele domenii pentru protecția mediului: Protecția calității aerului și a climei, Gestionarea apelor reziduale, Gestionarea deșeurilor și Alte activități pentru protecția mediului. Alte activități pentru protecția mediului includ Protecția și refacerea solurilor, a apelor subterane și a apelor de suprafață, Reducerea nivelului zgomotului și al vibrațiilor, Protecția biodiversității și a peisajului, Protecția împotriva radiațiilor, Cercetare și dezvoltare, Conducerea și administrarea generală a mediului, Educație, formare și informare, Activități care generează cheltuieli indivizibile și Activități neclasificate în altă parte.

Sunt incluse:

Investițiile în componente distincte, identificabile care completează echipamentul existent și care sunt implementate la sfârșitul liniei de producție sau complet în afara acesteia (echipament „end-of-pipe”).

Investițiile în echipamente (de exemplu filtre sau faze separate de curățare) care atenuează sau extrag poluanții din cadrul liniei de producție, atunci când eliminarea acestor facilități suplimentare nu ar afecta funcționarea generală a liniei de producție.

Principala finalitate sau funcție a acestor cheltuieli de capital este protecția mediului și se raportează valoarea totală a acestora.

Cheltuielile se raportează fără deducerea compensațiilor costurilor care rezultă din generarea și vânzarea unor subproduse care pot fi comercializate, a economiilor realizate sau a subvențiilor primite.

Bunurile cumpărate sunt evaluate la prețul de achiziție fără TVA deductibil și fără alte impozite deductibile legate direct de cifra de afaceri.

Sunt excluse:

Acțiunile și activitățile benefice pentru mediu care ar fi fost întreprinse indiferent de considerentele de protecție a mediului, inclusiv măsuri care vizează în principal sănătatea și siguranța la locul de muncă și securitatea producției.

Măsurile care au ca scop reducerea poluării în cazul în care produsele sunt utilizate sau rebutate (adaptare ecologică a produselor), în afară de cazul în care politica de mediu și reglementările din acest domeniu extind răspunderea juridică a producătorului și la poluarea cauzată de utilizarea produselor sau la tratarea produselor după ce acestea devin deșeuri.

Activitățile legate de utilizarea și economisirea resurselor (de exemplu alimentarea cu apă sau economisirea energiei sau a materiilor prime), cu excepția cazului în care scopul principal este protecția mediului: de exemplu, în cazul în care aceste activități vizează aplicarea politicii de mediu naționale sau internaționale și nu realizarea unor economii de costuri.

Legătura cu conturile societății

Definiția se bazează pe standardele contabile aplicate de societate în contabilitatea sa, în conformitate cu standardele contabile ale UE: și anume, acestea sunt cheltuieli care se pot recunoaște ca active.

Imobilizările corporale pot fi achiziționate din motive de siguranță sau din motive legate de mediu. Achiziționarea unor astfel de imobilizări corporale, chiar dacă nu majorează direct beneficiile economice viitoare ale unui anumit element de imobilizări corporale, poate fi necesară pentru ca întreprinderea să obțină beneficii economice viitoare din celelalte active ale sale. În asemenea cazuri, astfel de achiziții de imobilizări corporale îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, pentru că acestea permit întreprinderii să obțină din activele aferente beneficii economice viitoare superioare celor care ar putea fi obținute în absența achizițiilor în cauză. Cu toate acestea, activele respective sunt recunoscute numai în măsura în care valoarea contabilă a unui astfel de activ și a activelor aferente nu depășește valoarea totală recuperabilă a activului în cauză și a activelor aferente. De exemplu, un producător de produse chimice ar putea fi nevoit să introducă un nou proces de tratare a produselor chimice pentru a îndeplini cerințele de protecție a mediului pentru producția și depozitarea de produse chimice periculoase; noile îmbunătățiri aduse instalațiilor de producție sunt recunoscute ca activ în măsura în care acestea sunt recuperabile deoarece, în absența lor, întreprinderea nu poate produce și vinde produse chimice.

Legătura cu alte variabile

Total investiții pentru protecția mediului reprezintă suma variabilelor 21 11 0 și 21 12 0. Total cheltuieli pentru protecția mediului reprezintă suma variabilelor 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0.

Parte din:

15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale

Cod

:

21 12 0

Denumire

:

Investiții în echipamente și instalații pentru tehnologii ecologice („tehnologie integrată”)

Anexa

:

II

Definiție:

Cheltuieli de capital aferente aplicării unor noi metode, tehnologii, procese, instalații (sau elemente ale acestora) sau adaptării celor existente, care sunt concepute pentru a preveni sau a reduce poluarea creată la sursă (de exemplu, emisii atmosferice, efluenți sau deșeuri solide), astfel încât să se limiteze efectele exercitate asupra mediului de emisia de poluanți și/sau de activitățile poluante.

Acestea reprezintă totalul cheltuielilor efectuate în următoarele domenii pentru protecția mediului: Protecția calității aerului și a climei, Gestionarea apelor reziduale, Gestionarea deșeurilor și Alte activități pentru protecția mediului. Alte activități pentru protecția mediului includ Protecția și refacerea solurilor, a apelor subterane și a apelor de suprafață, Reducerea nivelului zgomotului și al vibrațiilor, Protecția biodiversității și a peisajului, Protecția împotriva radiațiilor, Cercetare și dezvoltare, Conducerea și administrarea generală a mediului, Educație, formare și informare, Activități care generează cheltuieli indivizibile și Activități neclasificate în altă parte.

Sunt incluse:

Cheltuielile de capital pentru metode, procese, tehnologii și instalații (sau elemente ecologice ale acestora) distincte și identificabile în mod separat. Principala lor finalitate sau funcție este, prin definiție, protecția mediului și se raportează cheltuielile totale consacrate metodelor, proceselor, tehnologiilor și instalațiilor (sau elementelor ecologice ale acestora).

Cheltuielile de capital pentru metode, procese, tehnologii și instalații care sunt integrate în activitatea generală (proces de producție/instalație), astfel încât este dificil să se identifice separat elementul de prevenire a poluării. În aceste situații („măsuri integrate”), se raportează numai fracția din totalul investițiilor consacrată protecției mediului.

Această fracție corespunde investiției suplimentare față de cheltuielile de capital care ar fi fost efectuate dacă investiția nu ar fi avut considerente de protecție a mediului. Prin urmare, ar trebui făcută comparația cu soluția cea mai puțin costisitoare pe care o are la dispoziție întreprinderea și care are funcții și caracteristici similare, cu excepția celor legate de protecția mediului.

În cazul în care opțiunea reținută este o tehnologie standard și întreprinderea nu are la dispoziție o soluție mai puțin costisitoare și mai puțin ecologică, măsura este, prin definiție, exclusă din cadrul activităților de protecție a mediului și nu se raportează nicio cheltuială.

Cheltuielile se raportează fără deducerea compensațiilor costurilor care rezultă din generarea și vânzarea unor subproduse care pot fi comercializate, a economiilor realizate sau a subvențiilor primite.

Bunurile cumpărate sunt evaluate la prețul de achiziție fără TVA deductibil și fără alte impozite deductibile legate direct de cifra de afaceri.

Sunt excluse:

Acțiunile și activitățile benefice pentru mediu care ar fi fost întreprinse indiferent de considerentele de protecție a mediului, inclusiv măsuri care vizează în principal sănătatea și siguranța la locul de muncă și securitatea producției.

Măsurile care au ca scop reducerea poluării în cazul în care produsele sunt utilizate sau rebutate (adaptare ecologică a produselor), în afară de cazul în care politica de mediu și reglementările din acest domeniu extind răspunderea juridică a producătorului și la poluarea cauzată de utilizarea produselor sau la tratarea produselor după ce acestea devin deșeuri.

Activitățile legate de utilizarea și economisirea resurselor (de exemplu alimentarea cu apă sau economisirea energiei sau a materiilor prime), cu excepția cazului în care scopul principal este protecția mediului: de exemplu, în cazul în care aceste activități vizează aplicarea politicii de mediu naționale sau internaționale și nu realizarea unor economii de costuri.

Legătura cu conturile societății

Definiția se bazează pe standardele contabile aplicate de societate în contabilitatea sa, în conformitate cu standardele contabile ale UE: și anume, acestea sunt cheltuieli care se pot recunoaște ca active.

Imobilizările corporale pot fi achiziționate din motive de siguranță sau din motive legate de mediu. Achiziționarea unor astfel de imobilizări corporale, chiar dacă nu majorează direct beneficiile economice viitoare ale unui anumit element de imobilizări corporale, poate fi necesară pentru ca întreprinderea să obțină beneficii economice viitoare din celelalte active ale sale. În asemenea cazuri, astfel de achiziții de imobilizări corporale îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active, pentru că acestea permit întreprinderii să obțină din activele aferente beneficii economice viitoare superioare celor care ar putea fi obținute în absența achizițiilor în cauză. Cu toate acestea, activele respective sunt recunoscute numai în măsura în care valoarea contabilă a unui astfel de activ și a activelor aferente nu depășește valoarea totală recuperabilă a activului în cauză și a activelor aferente. De exemplu, un producător de produse chimice ar putea fi nevoit să introducă un nou proces de tratare a produselor chimice pentru a îndeplini cerințele de protecție a mediului pentru producția și depozitarea de produse chimice periculoase; noile îmbunătățiri aduse instalațiilor de producție sunt recunoscute ca activ în măsura în care acestea sunt recuperabile deoarece, în absența lor, întreprinderea nu poate produce și vinde produse chimice.

Legătura cu alte variabile

Total investiții pentru protecția mediului reprezintă suma variabilelor 21 11 0 și 21 12 0. Total cheltuieli pentru protecția mediului reprezintă suma variabilelor 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0.

Parte din:

15 11 0 Investiții brute în bunuri corporale

Cod

:

21 14 0

Denumire

:

Total cheltuieli curente pentru protecția mediului

Anexa

:

II

Definiție:

Totalul cheltuielilor curente pentru protecția mediului reprezintă cheltuielile de exploatare și de întreținere ale unei activități, unei tehnologii, unui proces, unei instalații (sau ale unor elemente ale acestora) concepute pentru a preveni, a reduce, a trata sau a elimina poluanții și poluarea (de exemplu, emisii atmosferice, efluenți sau deșeuri solide) sau orice altă degradare a mediului care rezultă din activitatea curentă a întreprinderii.

Acestea reprezintă totalul cheltuielilor efectuate în următoarele domenii pentru protecția mediului: Protecția calității aerului și a climei, Gestionarea apelor reziduale, Gestionarea deșeurilor și Alte activități pentru protecția mediului. Alte activități pentru protecția mediului includ Protecția și refacerea solurilor, a apelor subterane și a apelor de suprafață, Reducerea nivelului zgomotului și al vibrațiilor, Protecția biodiversității și a peisajului, Protecția împotriva radiațiilor, Cercetare și dezvoltare, Conducerea și administrarea generală a mediului, Educație, formare și informare, Activități care generează cheltuieli indivizibile și Activități neclasificate în altă parte.

Totalul cheltuielilor curente pentru protecția mediului se raportează fără deducerea compensațiilor costurilor care rezultă din vânzarea unor subproduse care pot fi comercializate, a economiilor realizate sau a subvențiilor primite.

Cheltuielile curente reprezintă suma „cheltuielilor interne” și a „achizițiilor de servicii de protecție a mediului”

Cheltuielile interne cuprind toate cheltuielile curente pentru protecția mediului, cu excepția achizițiilor de servicii de protecție a mediului de la alte unități. Acestea reprezintă suma costurilor cu forța de muncă, a costurilor aferente utilizării materiilor prime și a consumabilelor și a plăților efectuate pe baza unui contract de leasing operațional. De exemplu, cheltuieli legate de: exploatarea și întreținerea instalațiilor de protecție a mediului, de măsurarea și monitorizarea nivelului poluării, de gestionarea mediului, de informare și educație, de cercetare și dezvoltare în domeniul mediului.

Achizițiile de servicii de protecție a mediului cuprind toate taxele, redevențele și sumele asimilate plătite altor organisme (din exteriorul unității care raportează), publice sau private, în schimbul unor servicii de protecție a mediului legate de impactul activității curente a societății asupra mediului. Este vorba, de exemplu, despre plățile aferente colectării și tratării deșeurilor și a apelor reziduale, despre plățile aferente decontaminării solului, taxele de reglementare, plățile pentru serviciile de consultanță privind mediul legate, de exemplu, de informarea în materie de mediu sau de activități de certificare sau de punere în funcțiune a instalațiilor de protecție a mediului.

Bunurile și serviciile cumpărate sunt evaluate la prețul de achiziție fără TVA deductibil și fără alte impozite deductibile legate direct de cifra de afaceri. Cheltuielile cu forța de muncă cuprind salariile brute, inclusiv cheltuielile cu asigurările sociale ale angajatorului, excluzând cheltuielile generale.

Sunt excluse:

Acțiunile și activitățile benefice pentru mediu care ar fi fost întreprinse indiferent de considerentele de protecție a mediului, inclusiv măsuri care vizează în principal sănătatea și siguranța la locul de muncă și securitatea producției.

Măsurile care au ca scop reducerea poluării în cazul în care produsele sunt utilizate sau rebutate (adaptare ecologică a produselor), în afară de cazul în care politica de mediu și reglementările din acest domeniu extind răspunderea juridică a producătorului și la poluarea cauzată de utilizarea produselor sau la tratarea produselor după ce acestea devin deșeuri.

Activitățile legate de utilizarea și economisirea resurselor (de exemplu alimentarea cu apă sau economisirea energiei sau a materiilor prime), cu excepția cazului în care scopul principal este protecția mediului: de exemplu, în cazul în care aceste activități vizează aplicarea politicii de mediu naționale sau internaționale și nu realizarea unor economii de costuri.

Plata, de către unitatea care raportează, a unor taxe, redevențe sau cheltuieli care nu se referă la achiziția unui serviciu de protecție a mediului legat de impactul activității curente a societății asupra mediului, chiar dacă autoritățile guvernamentale au stabilit că venitul în cauză este destinat finanțării altor activități de protecție a mediului (de exemplu, taxe pe poluare).

Elemente de costuri calculate, precum amortizarea instalației de protecție a mediului, pierderea de capital datorată înlocuirii forțate sau cheltuielile generale.

Pierderile de venit, taxele compensatorii, amenzile, penalitățile și cheltuielile asimilate care nu se referă la o activitate de protecție a mediului.

Legătura cu conturile societății

Definiția cheltuielilor curente se bazează pe standardele contabile aplicate de societate în contabilitatea sa, în conformitate cu standardele contabile ale UE: și anume, cheltuielile curente includ toate cheltuielile care nu sunt capitalizate, ci sunt înscrise în contul de profit și pierdere.

Acestea reprezintă suma achizițiilor de materii prime și consumabile, a costurilor cu forța de muncă, a redevențelor și taxelor publice, a cheltuielilor aferente serviciilor externe și a cheltuielilor de chirie și de leasing pentru activitățile de protecție a mediului.

Legătura cu alte variabile

Total investiții pentru protecția mediului reprezintă suma variabilelor 21 11 0 și 21 12 0. Total cheltuieli pentru protecția mediului reprezintă suma variabilelor 21 11 0, 21 12 0 și 21 14 0.

Parte din:

13 11 0 Total cumpărări de bunuri și servicii

13 31 0 Costuri cu personalul

Cod

:

23 11 0

Denumire

:

Plăți efectuate subcontractanților

Anexa

:

II și IV

Definiție:

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa II, plățile efectuate subcontractanților sunt plățile efectuate de unitate unor terțe părți în schimbul unor bunuri și servicii industriale furnizate ca parte a unei relații de subcontractare care se definește după cum urmează:

Două întreprinderi sunt legate printr-o relație de subcontractare atunci când se reunesc condițiile A și B:

A.

întreprinderea client, numită și contractor principal, participă la conceperea produsului furnizând, chiar și parțial, specificații tehnice întreprinderii furnizoare, numită și subcontractant, și/sau o aprovizionează pe aceasta cu materialele care urmează a fi prelucrate;

B.

întreprinderea client vinde produsul subcontractat, fie ca atare sau ca parte a unui produs mai complex și preia responsabilitatea post-vânzare a produsului.

Notă

:

Simpla mențiune a culorii, mărimii sau numărului de catalog nu constituie o specificație tehnică. Fabricarea unui produs la comandă nu implică în mod necesar o relație de subcontractare.

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa IV, plățile efectuate subcontractanților sunt plățile efectuate de unitate unor terțe părți în schimbul unor lucrări de construcții furnizate ca parte a unei relații de subcontractare.

Două întreprinderi sunt legate printr-o relație de subcontractare atunci când sunt satisfăcute simultan condițiile A, B, C și D:

A.

Întreprinderea client încheie un contract cu întreprinderea furnizoare, denumită în continuare „subcontractant”, pentru executarea de lucrări sau servicii care fac parte integrantă din procesul de construcție;

B.

Întreprinderea client este responsabilă cu produsul final al procesului de construcție, răspunderea acoperind și partea executată de subcontractanți; în anumite situații, subcontractantului poate să îi revină o anumită răspundere.

C.

Întreprinderea client furnizează specificații subcontractantului, de exemplu lucrări sau servicii care trebuie executate de subcontractant la comandă în vederea unui proiect specific și care, prin urmare, nu pot fi lucrări sau servicii standard sau comandate din catalog.

D.

Contractul reciproc nu face obiectul unui acord de tip asociativ, cum ar fi un răspuns comun la o procedură de ofertare, un consorțiu sau o asociere în participație etc.

Legături cu conturile societății

Plățile efectuate subcontractanților nu trebuie neapărat să figureze separat în conturile societății.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Acestea pot fi incluse în Alte cheltuieli externe și Alte costuri de exploatare.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Acestea pot fi incluse în alte cheltuieli din contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Acestea pot fi incluse în alte cheltuieli din contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție

Legături cu alte variabile

Parte din Totalul cumpărărilor de bunuri și servicii (13 11 0).

Cod

:

23 12 0

Denumire

:

Venituri din subcontractare

Anexa

:

IV

Definiție:

Pentru statisticile referitoare la activitățile definite în secțiunea 3 din anexa IV, Veniturile din subcontractare reprezintă cifra de afaceri generată de către lucrările de construcții efectuate de unitate și furnizate către terțe părți în cadrul unei relații de subcontractare.

Două întreprinderi sunt legate printr-o relație de subcontractare atunci când sunt satisfăcute simultan condițiile A, B, C și D:

A.

Întreprinderea client încheie un contract cu întreprinderea furnizoare, denumită în continuare „subcontractant”, pentru executarea de lucrări sau servicii care fac parte integrantă din procesul de construcție;

B.

Întreprinderea client este responsabilă cu produsul final al procesului de construcție, răspunderea acoperind și partea executată de subcontractanți; în anumite situații, subcontractantului poate să îi revină o anumită răspundere.

C.

Întreprinderea client furnizează specificații subcontractantului, de exemplu lucrări sau servicii care trebuie executate de subcontractant la comandă în vederea unui proiect specific și care, prin urmare, nu pot fi lucrări sau servicii standard sau comandate din catalog.

D.

Contractul reciproc nu face obiectul unui acord de tip asociativ, cum ar fi un răspuns comun la o procedură de ofertare, un consorțiu sau o asociere în participație etc.

Legături cu conturile societății

Veniturile din subcontractare nu trebuie neapărat să figureze separat în conturile societăți.

A Patra Directivă Contabilă: Directiva 78/660/CEE a Consiliului

Acestea sunt incluse în Cifra netă de afaceri.

Regulamentele IAS: Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Acestea sunt incluse în venituri în contul de profit și pierdere, după metoda naturii cheltuielilor

Acestea sunt incluse în venituri în contul de profit și pierdere, după metoda clasificării cheltuielilor după funcție.

Legătura cu alte variabile

Parte din Cifra de afaceri (12 11 0)

Parte din Cifra de afaceri din agricultură, silvicultură, pescuit și activități industriale (18 10 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități industriale (18 12 0)

Parte din Cifra de afaceri din activități în sectorul construcțiilor (18 12 2)

Parte din Cifra de afaceri din construcția de clădiri (18 31 0) sau din Cifra de afaceri din construcții civile (18 32 0)

Cod

:

32 11 2

Denumire

:

Variația brută a provizionului pentru prime neîncasate (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolele 25 și 37 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – variația brută a provizionului pentru prime neîncasate este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 1 litera (c) din Directiva 91/674/CEE în ceea ce privește asigurările generale și articolul 34 punctul II. subpunctul 1 litera (c) din Directiva 91/674/CEE în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Variația brută a provizionului pentru prime neîncasate se utilizează la calcularea primelor brute încasate precum și în calcularea soldului brut a contului tehnic (32 17 0) și a altor agregate și balanțe.

Cod

:

32 11 4

Denumire

:

Prime brute emise detaliate în funcție de statutul juridic al întreprinderii

Anexa

:

V

Definiție:

Primele brute emise (a se vedea variabila 12 11 0) sunt detaliate după forma juridică a întreprinderii după cum urmează: societăți pe acțiuni, societăți mutuale, sucursale ale întreprinderilor de asigurare al căror sediu social nu este stabilit în state membre ale SEE, altele.

Notă:

Pentru întreprinderile de reasigurare nu se înregistrează sucursalele întreprinderilor al căror sediu social nu este stabilit într-un stat membru al SEE.

Legătura cu alte variabile

Primele brute emise detaliate în funcție de statutul juridic al întreprinderii reprezintă o detaliere suplimentară a primelor brute emise (12 11 0).

Cod

:

32 11 5

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă detaliate în funcție țara de reședință a întreprinderii mamă.

Anexa

:

V

Definiție:

În conformitate cu detalierea variabilei 11 11 5, primele brute emise în asigurare directă sunt detaliate în părți ce se referă la întreprinderile aflate sub control național și părți ce se referă la întreprinderile aflate sub control străin.

Cod

:

32 11 6

Denumire

:

Prime brute emise în reasigurare acceptată detaliate în funcție de țara de reședință a întreprinderii mamă

Anexa

:

V

Definiție:

În conformitate cu detalierea variabilei 11 11 5, primele brute emise în reasigurare acceptată sunt detaliate în părți ce se referă la întreprinderile aflate sub control național și părți ce se referă la întreprinderile aflate sub control străin.

Cod

:

32 12 0

Denumire

:

Venituri din investiții alocate, transferate din contul netehnic

Anexa

:

V

Definiție:

Articolele 42 și 43 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – veniturile din investiții alocate, transferate din contul netehnic este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul I. subpunctul 2 din Directiva 91/674/CEE. Aceste date vor fi colectate, în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții, în contul tehnic și în contul netehnic. Pentru țările care utilizează posibilitățile permise de articolul 42 alineatul (4) din Directiva 91/674/CEE această poziție poate fi înlocuită cu alte poziții pe baza variantelor create de acest articol.

Legătura cu alte variabile

Veniturile din investiții alocate, transferate din contul netehnic se utilizează în calcularea soldului brut al contului tehnic (32 17 0) și a altor agregate și balanțe.

Cod

:

32 13 1

Denumire

:

Sume brute plătite pentru daune

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 38 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – sumele brute plătite pentru daune sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 4 litera (a) subpunctul (aa) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 5 litera (a) subpunctul (aa) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață. Sunt acoperite toate sumele brute plătite ca daune de-a lungul anului financiar.

Legătura cu alte variabile

Sumele brute plătite pentru daune se utilizează la calcularea Primelor brute pentru daune precum și la calcularea soldului brut al contului tehnic (32 17 0) și a altor agregate și balanțe.

Cod

:

32 13 2

Denumire

:

Sume brute plătite pentru daune survenite în timpul exercițiului financiar în curs

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 38 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – sumele brute plătite pentru daune survenite în timpul exercițiului financiar în curs sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Sunt acoperite toate sumele brute plătite în timpul exercițiului financiar pentru daune survenite în timpul exercițiului financiar în curs.

Legătura cu alte variabile

Sume brute plătite pentru daune survenite în timpul exercițiului financiar în curs sunt parte din variabila Sume brute plătite pentru daune (32 13 1).

Cod

:

32 13 4

Denumire

:

Variația brută a provizionului pentru daune restante (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 38 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – variația brută a provizionului pentru daune restante este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 4 litera (b) subpunctul (aa) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 5 litera (b) subpunctul (aa) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Variația brută a provizionului pentru daune restante se utilizează la calcularea Primelor brute pentru daune precum și în calcularea soldului brut al contului tehnic (32 17 0) și a altor agregate și balanțe.

Cod

:

32 14 0

Denumire

:

Cheltuieli brute de exploatare

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă este egală cu suma cheltuielilor de achiziție, a variației cheltuielilor de achiziție reportate și a cheltuielilor administrative.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 7 literele (a), (b) și (c) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 8 literele (a), (b) și (c) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile brute de exploatare se utilizează la calcularea soldului brut al contului tehnic (32 17 0) și a altor agregate și balanțe.

Cod

:

32 15 0

Denumire

:

Variația provizionului pentru egalizare (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 30 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – variația provizionului pentru egalizare este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 9 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale.

Legătura cu alte variabile

Variația provizionului pentru egalizare se utilizează la calcularea soldului brut al contului tehnic (32 17 0) și a altor agregate și balanțe.

Cod

:

32 16 0

Denumire

:

Alte poziții ale contului tehnic, sume brute (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă reprezintă soldul pentru alte produse tehnice, sume brute, variații brute a altor provizioane tehnice încă neînregistrate la alte poziții, participări la beneficii și risturne, sume brute, și alte cheltuieli tehnice, sume brute.

Dacă diferența dintre suma brută și suma netă a acestei poziții nu este importantă, această poziție poate fi înlocuită prin „alte poziții ale contului tehnic, sume nete”. În acest caz, această variabilă reprezintă soldul pentru alte venituri tehnice, sume nete (32 16 1), variațiile nete ale altor provizioane tehnice, neînregistrate la alte rubrici (32 16 2), participări la beneficii și risturne, sume nete (32 16 3) și alte cheltuieli tehnice, sume nete (32 16 4). Dacă statele membre folosesc sume nete, acest lucru trebuie indicat.

Legătura cu alte variabile

Alte poziții ale contului tehnic, sume brute, se utilizează la calcularea soldului brut a contului tehnic (32 17 0) și a altor agregate și balanțe.

Cod

:

32 16 1

Denumire

:

Alte venituri tehnice, sume nete

Anexa

:

V

Definiție:

Venituri tehnice nete, neînregistrate la alte rubrici.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 3 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale și articolul 34 punctul II. subpunctul 4 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Alte venituri tehnice, sume nete, sunt utilizate la calcularea Altor poziții ale contului tehnic, sume brute (32 16 0).

Cod

:

32 16 2

Denumire

:

Variații nete ale altor provizioane tehnice, neînregistrate la alte poziții (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 26 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – Variațiile nete ale altor provizioane tehnice, neînregistrate la alte poziții sunt incluse în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 5 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 6 litera (b) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Variațiile nete ale altor provizioane tehnice, neînregistrate la alte poziții sunt utilizate la calcularea Altor poziții ale contului tehnic, sume brute (32 16 0).

Cod

:

32 16 3

Denumire

:

Participări la beneficii și risturne, sume nete

Anexa

:

V

Definiție:

Articolele 29 și 39 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – participările la beneficii și risturne, sume nete, sunt incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 6 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 7 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Participări la beneficii și risturne, sume nete, sunt utilizate la calcularea Altor poziții ale contului tehnic, sume brute (32 16 0).

Cod

:

32 16 4

Denumire

:

Alte cheltuieli tehnice, sume nete

Anexa

:

V

Definiție:

Cheltuieli tehnice nete neînregistrate la alte rubrici.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 8 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 11 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Alte cheltuieli tehnice, sume nete, sunt utilizate la calcularea Altor poziții ale contului tehnic, sume brute (32 16 0).

Cod

:

32 17 0

Denumire

:

Sub-total I (= soldul brut al contului tehnic) (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Soldul brut al contului tehnic din contul de profit și pierdere.

Notă:

Suma brută corespunzătoare sub-totalului, astfel cum este menționată la articolul 34 punctul I. subpunctul 10 din Directiva 91/674/CEE (conturi tehnice), în ceea ce privește asigurările generale, și la articolul 34 punctul II subpunctul 13 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Pentru asigurările generale, Sub-totalul I se calculează după cum urmează:

Prime brute încasate [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Venituri din investiții alocate, transferate din contul netehnic (32 12 0)

-

Prime brute pentru daune [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

-

Cheltuielile brute de exploatare (32 14 0)

+

Variația provizionului de egalizare (32 15 0) (+/-)

+

Alte poziții ale contului tehnic, sume brute (32 16 0) (+/-).

Dacă „alte poziții ale contului tehnic” (32 16 0) sunt înregistrate numai pe baza sumelor nete, această sumă netă este luată în considerare la calcularea sub-totalului I: soldul brut al contului tehnic.

Pentru asigurările de viață, Sub-totalul I se calculează după cum urmează:

Prime brute încasate [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Venituri din investiții (32 22 0)

+

Profituri nerealizate din investiții (32 23 0)

-

Prime brute pentru daune [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+

Variația brută a provizionului de asigurare de viață (32 25 0) (+/-)

-

Cheltuielile brute de exploatare (32 14 0)

-

Cheltuieli cu investițiile (32 27 0)

-

Pierderi nerealizate din investiții (32 28 0)

-

Venituri din investiții alocate, transferate în contul netehnic (32 29 0)

+

Alte poziții ale contului tehnic, sume brute (32 16 0) (+/-).

Dacă „alte poziții ale contului tehnic” (32 16 0) sunt înregistrate numai pe baza sumelor nete, această sumă netă este luată în considerare la calcularea sub-totalului I: soldul brut al contului tehnic.

Sub-totalul I (= soldul brut al contului tehnic) se utilizează la calcularea sub-totalului II (= soldul net al contului tehnic) (32 19 0).

Cod

:

32 18 0

Denumire

:

Sold de reasigurare (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Soldul de reasigurare al contului tehnic al contului de profit și pierdere.

Notă:

Articolul 63 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Variabila se calculează după cum urmează:

Partea reasigurătorilor în primele brute emise (32 18 1)

+

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru prime neîncasate (32 18 3) (+/-)

-

Partea reasigurătorilor în primele brute pentru daune [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

-

Comisioane primite de la reasigurători și participări la beneficii (32 18 7)

+

Partea reasigurătorilor în valoarea brută a altor poziții din contul tehnic (32 18 8) (+/-)

+

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru asigurări de viață (32 33 4) (+/-)

Soldul de reasigurare se utilizează la calcularea sub-totalului II (= soldul net al contului tehnic) (32 19 0) (+/-).

Cod

:

32 18 1

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în primele brute emise

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 36 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – partea reasigurătorilor în primele brute emise este inclusă în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 1 litera (b) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 1 litera (b) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Partea reasigurătorilor în primele brute emise este parte din Soldul de reasigurare (32 18 0)

Cod

:

32 18 2

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în primele brute emise detaliată după țara de reședință a întreprinderii mamă

Anexa

:

V

Definiție:

În conformitate cu detalierea variabilei 11 11 5, partea reasigurătorilor în primele brute emise este detaliată în părți ce se referă la întreprinderile aflate sub control național și părți ce se referă la întreprinderile aflate sub control străin.

Cod

:

32 18 3

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru prime neîncasate (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolele 25 și 37 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru prime neîncasate este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 1 litera (d) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 1 litera (c) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață. Se înregistrează suma brută a părții reasigurătorilor.

Legătura cu alte variabile

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru prime neîncasate este parte din Soldul de reasigurare (32 18 0).

Cod

:

32 18 5

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în sumele brute plătite pentru daune

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 38 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – partea reasigurătorilor în sumele brute plătite pentru daune este inclusă în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 4 litera (a) subpunctul (bb) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 5 litera (a) subpunctul (bb) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Partea reasigurătorilor în sumele brute plătite pentru daune este parte din Soldul de reasigurare (32 18 0).

Cod

:

32 18 6

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru daune restante (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 38 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – variația brută a provizionului pentru daune restante este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 4 litera (b) subpunctul (bb) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 5 litera (b) subpunctul (bb) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru daune restante este parte din Soldul reasigurărilor (32 18 0).

Cod

:

32 18 7

Denumire

:

Comisioane primite de reasigurători și participări la profit

Anexa

:

V

Definiție:

Comisioane primite de reasigurători și participări la profit care decurg din cedarea operațiunilor.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 7 litera (d) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 8 litera (d) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Comisioanele primite de reasigurători și participări la profit este parte din Soldul de reasigurare (32 18 0).

Cod

:

32 18 8

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în valoarea brută a altor poziții din contul tehnic (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă reprezintă partea reasigurătorilor corespunzătoare variabilei 32 16 0 (care cuprinde următoarele componente: alte venituri tehnice; variații ale altor provizioane tehnice, neînregistrate la alte poziții; participări la beneficii și risturne; alte cheltuieli tehnice).

Notă:

Dacă „alte poziții ale contului tehnic” (32 16 0) sunt înregistrate numai pe bază de sume nete, această variabilă nu trebuie să fie raportată.

Legătura cu alte variabile

Partea reasigurătorilor în valoarea brută a altor poziții din contul tehnic este parte din Soldul de reasigurare (32 18 0).

Cod

:

32 19 0

Denumire

:

Sub-total II (= soldul net al contului tehnic) (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Soldul net al contului tehnic din contul de profit și pierdere – fără reasigurare – .

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul I. subpunctul 10 din Directiva 91/674/CEE (conturi tehnice), în ceea ce privește asigurările generale, articolul 34 punctul II. subpunctul 13 din Directiva 91/674/CEE (conturi tehnice), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctele 1 și 2 din Directiva 91/674/CEE (conturi netehnice).

Legătura cu alte variabile

Variabila se calculează după cum urmează:

Soldul brut al contului tehnic (32 17 0) (+/-)

-

Sold de reasigurare (32 18 0) (+/-).

Cod

:

32 22 0

Denumire

:

Venituri din investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din investiții incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul II. subpunctul 2 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață. Această variabilă va fi colectată în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții în contul tehnic și contul netehnic.

Legătura cu alte variabile

Veniturile din investiții se utilizează la calcularea sub-totalului I (= soldul brut al contului tehnic) (32 17 0).

Cod

:

32 23 0

Denumire

:

Profituri nerealizate din investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 44 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre profiturile nerealizate din investiții incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul II. subpunctul 3 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Profiturile nerealizate din investiții se utilizează la calcularea sub-totalului I (= soldul brut al contului tehnic) (32 17 0).

Cod

:

32 25 0

Denumire

:

Variația brută a provizionului pentru asigurări de viață (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 27 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – variația brută a provizionului pentru asigurări de viață este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul II. subpunctul 6 litera (a) subpunctul (aa) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață

Legătura cu alte variabile

Variația brută a provizionului pentru asigurări de viață se utilizează la calcularea sub-totalului I (= soldul brut al contului tehnic) (32 17 0).

Cod

:

32 27 0

Denumire

:

Cheltuieli cu investițiile

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre cheltuielile cu investițiile incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul II. subpunctul 9 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață. Aceste date vor fi colectate, în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții, în contul tehnic și în contul netehnic.

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile cu investițiile se utilizează la calcularea sub-totalului I (= soldul brut al contului tehnic) (32 17 0).

Cod

:

32 28 0

Denumire

:

Pierderi nerealizate din investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 44 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre pierderile nerealizate din investiții incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul II. subpunctul 10 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Pierderile nerealizate din investiții se utilizează la calcularea sub-totalului I (= soldul brut al contului tehnic) (32 17 0).

Cod

:

32 29 0

Denumire

:

Venituri din investiții alocate, transferate în contul netehnic

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 43 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – veniturile din investiții alocate, transferate în contul netehnic este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 12 din Directiva 91/674/CEE. Aceste date vor fi colectate, în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții, în contul tehnic și în contul netehnic.

Legătura cu alte variabile

Veniturile din investiții alocate, transferate în contul netehnic se utilizează la calcularea sub-totalului I (= soldul brut al contului tehnic) (32 17 0).

Cod

:

32 33 4

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru asigurări de viață (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 27 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru asigurări de viață este inclusă în partea tehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 6 litera (a) subpunctul (bb) din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Partea reasigurătorilor în variația brută a provizionului pentru asigurări de viață este parte din Soldul de reasigurare (32 18 0).

Cod

:

32 42 0

Denumire

:

Venituri din investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din investiții incluse în partea netehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 3 din Directiva 91/674/CEE. Această variabilă va fi colectată în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții în contul tehnic și contul netehnic.

Cod

:

32 43 0

Denumire

:

Venituri din investiții alocate, transferate din contul tehnic de asigurări de viață

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 43 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din investiții alocate, transferate din contul tehnic de asigurări de viață inclusă în partea netehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 4 din Directiva 91/674/CEE. Aceste date vor fi colectate, în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții, în contul tehnic și în contul netehnic.

Cod

:

32 44 0

Denumire

:

Cheltuieli cu investițiile

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre cheltuielile cu investițiile incluse în partea netehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 5 din Directiva 91/674/CEE. Aceste date vor fi colectate, în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții, în contul tehnic și în contul netehnic.

Cod

:

32 45 0

Denumire

:

Venituri din investiții alocate, transferate în contul tehnic de asigurări generale

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din investiții alocate, transferate în contul tehnic de asigurări generale inclusă în partea netehnică a conturilor de profit și pierdere.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 6 din Directiva 91/674/CEE. Aceste date vor fi colectate, în conformitate cu diferitele metode de alocare a veniturilor din investiții, în contul tehnic și în contul netehnic.

Cod

:

32 46 0

Denumire

:

Alte venituri

Anexa

:

V

Definiție:

Alte venituri, neînregistrate la alte rubrici.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 7 din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Cod

:

32 47 0

Denumire

:

Alte cheltuieli, inclusiv ajustările valorice

Anexa

:

V

Definiție:

Alte cheltuieli, neînregistrate la alte rubrici (inclusiv ajustările valorice).

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 8 din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

32 48 0

Denumire

:

Profit sau pierdere din activități curente (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Anumite informații figurează la articolul 22 și la articolele următoare din Directiva 78/660/CEE. IAS/IFRS nu permite prezentarea separată a rezultatelor excepționale în conturile societății. Pentru statele unde IAS/IFRS se aplică la conturile individuale ale societăților de asigurare, această variabilă nu mai trebuie transmisă.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctele 9 și 10 din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

32 49 0

Denumire

:

Profit sau pierdere excepționale (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Anumite informații figurează la articolul 22 și la articolele următoare din Directiva 78/660/CEE. IAS/IFRS nu permite prezentarea separată a rezultatelor excepționale în conturile societății. Pentru statele unde IAS/IFRS se aplică la conturile individuale ale societăților de asigurare, această variabilă nu mai trebuie transmisă.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 13 din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

32 50 0

Denumire

:

Toate impozitele (impozite pe profit sau pierdere din activități curente, impozite pe profit sau pierdere excepționale, alte impozite)

Anexa

:

V

Definiție:

Anumite informații figurează la articolul 22 și la articolele următoare din Directiva 78/660/CEE.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctele 9, 14 și 15 din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

32 51 0

Denumire

:

Profit sau pierdere pentru anul financiar (+/-)

Anexa

:

V

Definiție:

Anumite informații figurează la articolul 22 și la articolele următoare din Directiva 78/660/CEE.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul III. subpunctul 16 din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

32 61 0

Denumire

:

Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă este suma Comisioanelor aferente totalului activității de asigurări (32 61 1), Cheltuieli externe pentru bunuri și servicii (32 61 4) și Costuri cu personalul (13 31 0).

Cod

:

32 61 1

Denumire

:

Comisioane aferente totalului activității de asigurări

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă reprezintă suma comisioanelor aferente asigurărilor directe (32 61 2) și a reasigurărilor acceptate (a se vedea, de asemenea, articolul 64 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului)

Legătura cu alte variabile

Comisioanele aferente totalului activității de asigurări sunt utilizate la calcularea variabilei Cheltuieli externe pentru bunuri și servicii (32 61 4).

Cod

:

32 61 2

Denumire

:

Comisioane aferente asigurărilor directe

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 64 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. Această variabilă include suma totală a comisioanelor aferente asigurărilor directe.

Legătura cu alte variabile

Comisioanele aferente asigurărilor directe sunt parte din variabila Comisioane aferente totalului activității de asigurări (32 61 1).

Cod

:

32 61 3

Denumire

:

Comisioane aferente reasigurărilor acceptate

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă include suma totală a comisioanelor aferente reasigurărilor acceptate. Variabila se calculează după cum urmează: Comisioane aferente totalului activității de asigurări (32 61 1) – Comisioane aferente asigurărilor directe (32 61 2) (a se vedea, de asemenea, articolul 64 din Directiva 91/674/EEC a Consiliului).

Cod

:

32 61 4

Denumire

:

Cheltuieli externe pentru bunuri și servicii

Anexa

:

V

Definiție:

Totalul cumpărărilor de bunuri și servicii (variabila 13 11 0) minus comisioanele aferente totalului activității de asigurări (variabila 32 61 1) minus soldul de reasigurare (variabila 32 18 0) și venitul din investițiile de portofoliu al reasigurătorilor pe partea deținută de aceștia din provizioanele tehnice brute ale întreprinderii.

Notă:

În cazul grupurilor de întreprinderi, alocarea la nivel de întreprindere va fi făcută pe baza unei chei de distribuție.

Cod

:

32 61 5

Denumire

:

Cheltuieli externe și interne pentru gestionarea daunelor

Anexa

:

V

Definiție:

Cheltuieli externe și interne pentru gestionarea daunelor.

Notă:

Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) face obiectul unei alocări după funcție. Prin urmare, acesta trebuie să fie detaliat în variabilele 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 și 32 61 9 (a se vedea, de asemenea, articolul 38 din Directiva 91/674/CEE).

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile externe și interne pentru gestionarea daunelor sunt parte a variabilei Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 0).

Cod

:

32 61 6

Denumire

:

Cheltuieli de achiziție

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 40 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre cheltuielile de achiziție incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) face obiectul unei alocări după funcție și, prin urmare, trebuie detaliat în variabilele 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 și 32 61 9.

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 7 litera (a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 8 litera (a) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile de achiziție sunt parte din variabila Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 0).

Cod

:

32 61 7

Denumire

:

Cheltuieli administrative

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 41 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre cheltuielile administrative incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) face obiectul unei alocări după funcție și, prin urmare, trebuie detaliat în variabilele 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 și 32 61 9.

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 7 litera (c) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 8 litera (c) din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile de achiziție sunt parte din variabila Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 0).

Cod

:

32 61 8

Denumire

:

Alte cheltuieli tehnice brute

Anexa

:

V

Definiție:

Alte cheltuieli tehnice brute.

Notă:

Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) face obiectul unei alocări după funcție și, prin urmare, trebuie detaliat în variabilele 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 și 32 61 9.

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul I. subpunctul 8 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările generale, și articolul 34 punctul II. subpunctul 11 din Directiva 91/674/CEE, în ceea ce privește asigurările de viață.

Legătura cu alte variabile

Alte cheltuieli tehnice brute sunt parte din variabila Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 0).

Cod

:

32 61 9

Denumire

:

Cheltuieli de gestionare a investițiilor

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre cheltuielile de gestionare a investițiilor incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi.

Notă:

Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) face obiectul unei alocări după funcție și, prin urmare, trebuie detaliat în variabilele 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 și 32 61 9.

Pentru structura contului de profit și pierdere (cont tehnic): Articolul 34 punctul II. subpunctul 9 litera (a) în ceea ce privește asigurările de viață (cont tehnic) și articolul 34 punctul III. subpunctul 5 litera (a) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Cheltuieli de gestionare a investițiilor sunt parte din variabila Total comisioane, cheltuieli externe pentru bunuri și servicii și costuri cu personalul (32 61 0).

Cod

:

32 71 0

Denumire

:

Venituri din investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din investiții incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Această variabilă este suma Veniturilor din participații (32 71 1), Veniturilor din terenuri, clădiri și alte investiții (32 71 2), Reajustărilor valorice asupra investițiilor (32 71 5) și Profiturilor din realizarea investițiilor (32 71 6).

Cod

:

32 71 1

Denumire

:

Venituri din participații

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din participații incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 2 litera (a) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 3 litera (a) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Veniturile din participații se utilizează la calcularea variabilei Venituri din investiții (32 71 0).

Cod

:

32 71 2

Denumire

:

Venituri din terenuri, clădiri și alte investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din alte investiții incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Această variabilă este suma Veniturilor din terenuri și clădiri (32 71 3) și a Veniturilor din alte investiții (32 71 4).

Legătura cu alte variabile

Veniturile din terenuri, clădiri și alte investiții se utilizează la calcularea variabilei Venituri din investiții (32 71 0).

Cod

:

32 71 3

Denumire

:

Venituri din terenuri și clădiri

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din terenuri și clădiri incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 2 litera (b) subpunctul (aa) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 3 litera (b) subpunctul (aa) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Veniturile din terenuri și clădiri se utilizează la calcularea variabilelor Venituri din investiții (32 71 0) și Venituri din terenuri, clădiri și alte investiții (32 71 2).

Cod

:

32 71 4

Denumire

:

Venituri din alte investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre veniturile din alte investiții incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 2 litera (b) subpunctul (bb) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 3 litera (b) subpunctul (bb) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Veniturile din alte investiții se utilizează la calcularea variabilelor Venituri din investiții (32 71 0) și Venituri din terenuri, clădiri și alte investiții (32 71 2).

Cod

:

32 71 5

Denumire

:

Reajustări valorice asupra investițiilor

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre Reajustări valorice asupra investițiilor incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 2 litera (c) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 3 litera (c) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Reajustările valorice asupra investițiilor se utilizează la calcularea variabilei Venituri din investiții (32 71 0).

Cod

:

32 71 6

Denumire

:

Profituri din realizarea investițiilor

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre Profiturile din realizarea investițiilor incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 2 litera (d) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 3 litera (d) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Profiturile din realizarea investițiilor se utilizează la calcularea variabilei Venituri din investiții (32 71 0).

Cod

:

32 72 0

Denumire

:

Cheltuieli cu investițiile

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre cheltuielile cu investițiile incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale. Această variabilă este suma Cheltuielilor de administrare a investițiilor, inclusiv cheltuielile cu dobânda (32 72 1), Ajustărilor valorice asupra investițiilor (32 72 2) și Pierderilor din realizarea investițiilor (32 72 3).

Cod

:

32 72 1

Denumire

:

Cheltuieli de administrare a investițiilor, inclusiv cheltuielile cu dobânda

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre cheltuielile de administrare a investițiilor, inclusiv cheltuielile cu dobânda incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 9 litera (a) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 5 litera (a) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile de administrare a investițiilor, inclusiv cheltuielile cu dobânda se utilizează în calcularea variabilei Venituri din investiții (32 72 0).

Cod

:

32 72 2

Denumire

:

Ajustări valorice asupra investițiilor

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre ajustările valorice asupra investițiilor incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 9 litera (b) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 5 litera (b) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Ajustările valorice asupra investițiilor se utilizează la calcularea variabilei Venituri din investiții (32 72 0).

Cod

:

32 72 3

Denumire

:

Pierderi din realizarea investițiilor

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 42 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului – este vorba despre Pierderile din realizarea investițiilor incluse în partea tehnică a contului de profit și pierderi, pentru asigurările de viață, și în partea netehnică, pentru asigurările generale.

Notă:

Pentru structura contului de profit și pierdere: Articolul 34 punctul II. subpunctul 9 litera (c) din Directiva 91/674/CEE (cont tehnic), în ceea ce privește asigurările de viață, și articolul 34 punctul III. subpunctul 5 litera (c) din Directiva 91/674/CEE (cont netehnic).

Legătura cu alte variabile

Pierderile din realizarea investițiilor se utilizează la calcularea variabilei Venituri din investiții (32 72 0).

Cod

:

33 11 1

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului și clasificarea produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensie.

Notă:

Pentru detalierea pe produse, a se vedea articolul 63 punctul I din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1).

Cod

:

33 12 1

Denumire

:

Partea reasigurătorilor în primele brute emise în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului și clasificarea produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensie.

Notă:

Pentru detalierea pe produse, a se vedea articolul 63 punctul I din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Partea reasigurătorilor în primele brute emise în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Partea reasigurătorilor în primele brute emise (32 18 1).

Cod

:

33 13 1

Denumire

:

Sume brute plătite pentru daune în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 38 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului și clasificarea produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensie.

Notă:

Pentru detalierea pe produse, a se vedea articolul 63 punctul I din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Sumele brute plătite pentru daune în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Sume brute plătite pentru daune în asigurare directă (32 13 0).

Cod

:

33 14 1

Denumire

:

Cheltuieli brute de exploatare în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA)

Anexa

:

V

Definiție:

Articolele 40 și 41 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului și clasificarea produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensie.

Notă:

Pentru detalierea pe produse, a se vedea articolul 63 punctul I din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Cheltuielile brute de exploatare în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Cheltuieli brute de exploatare (32 14 0).

Cod

:

33 15 1

Denumire

:

Soldul de reasigurare în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA)

Anexa

:

V

Definiție:

A se vedea variabila 32 18 0 și clasificarea produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensie.

Notă:

Pentru detalierea pe produse, a se vedea articolul 63 punctul I din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Soldul de reasigurare în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Sold de reasigurare (32 18 0).

Cod

:

34 11 0

Denumire

:

Detaliere geografică – în general – a primelor brute emise în asigurare directă

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. Din perspectiva statului membru de origine, primele brute emise în asigurare directă sunt detaliate după cum urmează: statul membru în care se află sediul social, alte state membre, alte țări membre SEE, Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, alte terțe țări (restul lumii).

Notă:

Pentru detalierea geografică, a se vedea articolul 63 punctul IV din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Detalierea geografică – în general – a primelor brute emise în asigurare directă reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Prime brute emise în asigurare directă (12 11 1).

Cod

:

34 12 0

Denumire

:

Detaliere geografică – în general – a primelor brute emise în reasigurare acceptată

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. Din perspectiva statului membru de origine, primele brute emise în reasigurare acceptată sunt detaliate după cum urmează: statul membru în care se află sediul social, alte state membre, alte țări membre SEE, Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, alte terțe țări (restul lumii).

Notă:

Detalierea are în vedere alocarea geografică a asigurătorului cedent.

Legătura cu alte variabile

Detalierea geografică – în general – a primelor brute emise în reasigurare acceptată reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Prime brute emise în reasigurare acceptată (12 11 2)

Cod

:

34 13 0

Denumire

:

Detaliere geografică – în general – a părții reasigurătorilor în primele brute emise

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 36 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. Din perspectiva statului membru de origine, partea reasigurătorilor în primele brute emise este detaliată după cum urmează: statul membru în care se află sediul social, alte state membre, alte țări membre SEE, Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, alte terțe țări (restul lumii).

Notă:

Detalierea are în vedere alocarea geografică a întreprinderii de asigurare sau reasigurare cesionară.

Legătura cu alte variabile

Detalierea geografică – în general – a părții reasigurătorilor în primele brute emise reprezintă o detaliere suplimentară a variabilei Partea reasigurătorilor în primele brute emise (32 18 1).

Cod

:

34 31 1

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) și de state membre, detaliere geografică a operațiunilor realizate în temeiul dreptului de stabilire.

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. Din perspectiva statului membru de origine (= statul membru în care se află sediul social), primele brute emise de sucursalele din alte state membre sunt detaliate pe fiecare dintre celelalte state membre SEE și pe clasificarea produselor în funcție de activitățile serviciilor de asigurare și a fondurilor de pensii.

Notă:

A se vedea articolul 43 din a treia directivă privind asigurările de viață și articolul 44 din a treia directivă privind asigurările generale. Matricea creată din combinația categoriilor CPA și statele membre în străinătate permite redefinirea limitelor fiecărei piețe naționale de asigurări pentru asigurările directe.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) și de state membre, detalierea geografică a activităților realizate în temeiul dreptului de stabilire este parte a variabilei prime brute emise în asigurare directă (12 11 1).

Cod

:

34 32 1

Denumire

:

Prime brute emise în asigurare directă în funcție de produs (pe baza CPA) și de state membre, detalierea geografică a activităților realizate în temeiul dreptului de liberă prestație a serviciilor

Anexa

:

V

Definiție:

Articolul 35 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. Din perspectiva statului membru de origine (stat membru în care se află sediul social), primele brute emise în temeiul dreptului de liberă prestație a serviciilor în alte state membre sunt detaliate pe fiecare dintre celelalte state membre SEE și după clasificarea produselor asociate activităților serviciilor de asigurare și a fondurilor de pensii.

Notă:

Vezi articolul 44 din a treia directivă privind asigurările generale și articolul 43 din a treia directivă privind asigurările de viață. Matricea creată din combinația categoriilor CPA și statele membre în străinătate permite redefinirea limitelor fiecărei piețe naționale de asigurări pentru asigurările directe.

Legătura cu alte variabile

Prime brute emise în asigurare directă pe produs (bazat pe CPA) și pe stat membru, detalierea geografică a activităților realizate în temeiul dreptului de liberă prestație a serviciilor este parte a variabilei prime brute încasate în asigurare directă (12 11 1).

Cod

:

36 10 0

Denumire

:

Totalul investițiilor

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă reprezintă suma variabilelor Terenuri și clădiri (36 11 0), Investiții în întreprinderile afiliate și participații (36 12 0), Alte investiții financiare (36 13 0) și Depozite la întreprinderile cedente (36 14 0).

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.I din Directiva 91/674/CEE. În conformitate cu regulile de evaluare definite în Directiva 91/674/CEE, evaluarea investițiilor poate fi efectuată fie pe baza prețului de achiziție, fie pe baza valorii lor actuale. Fiecare stat membru trebuie să indice regula de evaluare aplicată.

Legătura cu alte variabile

Totalul investițiilor (36 10 0) rezultă din ecuația următoare:

Terenuri și clădiri (36 11 0)

+

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (36 12 0)

+

Alte investiții financiare (36 13 0)

+

Depozite la întreprinderile cedente (36 14 0)

Cod

:

36 11 0

Denumire

:

Terenuri și clădiri

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat.

Legătura cu alte variabile

Variabila Terenuri și clădiri este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 11 1

Denumire

:

Terenuri și clădiri utilizate de întreprinderea de asigurări pentru desfășurarea activității proprii

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă este parte a variabilei 36 11 0. Se includ aici numai terenurile și clădirile ocupate de o întreprindere de asigurări pentru desfășurarea propriei activități.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.I din Directiva 91/674/CEE. În conformitate cu regulile de evaluare definite în Directiva 91/674/CEE, evaluarea investițiilor poate fi efectuată fie pe baza prețului de achiziție, fie pe baza valorii lor actuale. Fiecare stat membru trebuie să indice regula de evaluare aplicată

Legătura cu alte variabile

Terenuri și clădiri ocupate de întreprinderea de asigurări pentru activități proprii este parte a variabilei Terenuri și clădiri (36 11 0).

Cod

:

36 11 2

Denumire

:

Terenuri și clădiri (valoare actuală)

Anexa

:

V

Definiție:

Vezi articolul 45 și următoarele din Directiva 91/674/CEE a Consiliului (conform acestor articole investițiile pot fi evaluate pe baza valorii lor de achiziție și a valorii lor actuale).

Notă:

Aceste date trebuie să fie furnizate numai dacă variabila 36 11 0 indică terenurile și clădirile în funcție de valoarea lor contabilă.

Cod

:

36 12 0

Denumire

:

Investiții în întreprinderile afiliate și participații

Anexa

:

V

Definiție:

Anumite informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului. Această variabilă reprezintă suma variabilelor 36 12 1 și 36 12 2.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.II din Directiva 91/674/CEE. În conformitate cu regulile de evaluare definite în Directiva 91/674/CEE, evaluarea investițiilor poate fi efectuată fie pe baza prețului de achiziție, fie pe baza valorii lor actuale. Fiecare stat membru trebuie să indice regula de evaluare aplicată

Legătura cu alte variabile

Investiții în întreprinderile afiliate și participații este utilizată la calcularea variabilei Total investițiilor (36 10 0).

Cod

:

36 12 1

Denumire

:

Titluri de participare la întreprinderile afiliate și participații

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE.

Notă:

Trimitere la articolul 6 (active) punctele C.II.1 ȘI C.II.3 din Directiva 91/674/CEE. În conformitate cu regulile de evaluare definite în Directiva 91/674/CEE, evaluarea investițiilor poate fi efectuată fie pe baza prețului de achiziție, fie pe baza valorii lor actuale. Fiecare stat membru trebuie să indice regula de evaluare aplicată

Legătura cu alte variabile

Titluri de participare la întreprinderile afiliate și participații este utilizată la calcularea variabilei Investiții în întreprinderi afiliate și participații (36 12 0).

Cod

:

36 12 2

Denumire

:

Titluri de valoare emise de, precum și împrumuturi acordate către întreprinderile afiliate și întreprinderile cu care o societate de asigurări este legată în temeiul unui interes de participare

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctele C.II.2 și C.II.3 din Directiva 91/674/CEE. În conformitate cu regulile de evaluare definite în Directiva 91/674/CEE, evaluarea investițiilor poate fi efectuată fie pe baza prețului de achiziție, fie pe baza valorii lor actuale. Fiecare stat membru trebuie să indice regula de evaluare aplicată

Legătura cu alte variabile

Titluri de valoare emise de, precum și împrumuturi acordate către întreprinderile afiliate și întreprinderile cu care o societate de asigurări este legată în temeiul unui interes de participare este utilizată la calcularea variabilei Investiții în întreprinderi afiliate și participații (36 12 0).

Cod

:

36 12 3

Denumire

:

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (valoare actuală)

Anexa

:

V

Definiție:

Vezi articolul 45 și următoarele din Directiva 91/674/CEE a Consiliului (conform acestor articole investițiile pot fi evaluate pe baza valorii lor de achiziție și a valorii lor actuale).

Notă:

Aceste date trebuie să fie furnizate numai dacă variabila 36 12 0 indică investiții în întreprinderi afiliate și participații funcție de valoarea lor contabilă.

Cod

:

36 13 0

Denumire

:

Alte investiții financiare

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă reprezintă suma variabilelor 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5, 36 13 6. În conformitate cu regulile de evaluare definite în Directiva 91/674/CEE a Consiliului, evaluarea investițiilor poate fi efectuată fie pe baza prețului de achiziție, fie pe baza valorii lor actuale. Fiecare stat membru trebuie să indice regula de evaluare aplicată.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C III din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Alte investiții financiare este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 13 1

Denumire

:

Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și părți în fonduri comune de investiții

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C III 1 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și părți în fonduri comune de investiții este parte a variabilei Alte investiții financiare (36 13 0).

Acțiuni, alte titluri cu venit variabil și părți în fonduri comune de investiții este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 13 2

Denumire

:

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 9 din Directiva 91/674/CEE.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.III.2 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix este parte a variabilei Alte investiții financiare (36 13 0)

Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 13 3

Denumire

:

Participări la fonduri comune de investiții

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 10 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.III.3 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Participări la fonduri comune de investiții este parte a variabilei Alte investiții financiare (36 13 0).

Participări la fonduri comune de investiții este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 13 4

Denumire

:

Împrumuturi ipotecare

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 11 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.III.4 din Directiva 91/674/CEE

Legătura cu alte variabile

Împrumuturi ipotecare este parte a variabilei Alte investiții financiare (36 13 0).

Împrumuturi ipotecare este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 13 5

Denumire

:

Alte împrumuturi

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 11 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului și articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.III.5 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Alte împrumuturi este parte a variabilei Alte investiții financiare (36 13 0).

Alte împrumuturi este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 13 6

Denumire

:

Altele (inclusiv depozite la instituții de credit)

Anexa

:

V

Definiție:

Vezi articolele 12 și 13 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctele C.III.6 și C.III.7 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Altele (inclusiv depozite la instituții de credit) este parte a variabilei Alte investiții financiare (36 13 0)

Altele (inclusiv depozite la instituții de credit) este utilizată la calcularea variabilei „Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 13 8

Denumire

:

Alte investiții financiare (valoare actuală)

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 45 și următoarele din Directiva 91/674/CEE a Consiliului (conform acestor articole investițiile pot fi evaluate pe baza valorii lor de achiziție și a valorii lor actuale).

Notă:

Aceste date trebuie să fie furnizate numai dacă variabila 36 13 0 indică alte investiții financiare în funcție de valoarea lor contabilă.

Cod

:

36 14 0

Denumire

:

Depozite la întreprinderile cedente

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 14 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul C.IV din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Depozite la întreprinderile cedente este utilizată la calcularea variabilei Total investiții (36 10 0).

Cod

:

36 20 0

Denumire

:

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 15 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (active) punctul D din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

36 21 0

Denumire

:

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție – terenuri și clădiri

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului. Această variabilă face parte din variabila 36 20 0.

Notă:

Aici trebuie evidențiată suma corespunzătoare variabilei 36 11 0.

Legătura cu alte variabile

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție, Terenuri și clădiri sunt parte a variabilei Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție (36 20 0).

Cod

:

36 22 0

Denumire

:

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție – alte investiții financiare

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă face parte din variabila 36 20 0.

Notă:

Aici trebuie evidențiată suma corespunzătoare variabilei 36 13 0.

Legătura cu alte variabile

Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție, Alte investiții financiare sunt parte a variabilei Investiții în beneficiul deținătorilor de polițe de asigurare de viață care suportă riscul de investiție (36 20 0).

Cod

:

36 30 0

Denumire

:

Totalul bilanțului

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă constă în suma pozițiilor A, B, C, D, E, F, G și H din activul bilanțului sau în suma pozițiilor A, B, C, D, E, F, G, H și I din pasivul bilanțului menționat la articolul 6 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului. În orice situație, trebuie indicat dacă pierderele din anul financiar se regăsesc în activul sau în pasivul bilanțului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

37 10 0

Denumire

:

Total capital și rezerve

Anexa

:

V

Definiție:

Capital și rezerve este suma tuturor elementelor de capital și de rezerve (poziția A din pasivul bilanțului vizat de articolul 6 din Directiva 91/674/CEE) a Consiliului. Pierderea pentru exercițiul financiar trebuie inclusă (dacă nu este cazul, acest lucru trebuie indicat).

Cod

:

37 10 1

Denumire

:

Total capital și rezerve, detaliat în funcție de statutul juridic al întreprinderii

Anexa

:

V

Definiție:

Total capital și rezerve (vezi variabila 37 10 0) este detaliată în funcție de statutul juridic după cum urmează: societăți pe acțiuni, societăți mutuale, sucursalele întreprinderilor de asigurare al căror sediu central nu este stabilit într-un stat membru SEE, altele.

Legătura cu alte variabile

Total capital și rezerve detaliat în funcție de statutul juridic al întreprinderii reprezintă o detaliere suplimentară a Total capital și rezerve (37 10 0).

Cod

:

37 11 0

Denumire

:

Capital subscris sau fonduri echivalente

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 19 din Directiva 91/674/CEE.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul A.I din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Capital subscris sau fonduri echivalente este parte a variabilei Total capital și rezerve (37 10 0).

Cod

:

37 12 0

Denumire

:

Prime de capital, rezerve de reevaluare, rezerve

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctele A.II, A.III, A.IV din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Prime de capital, rezerve de reevaluare, rezerve este parte a variabilei Total capital și rezerve (37 10 0).

Cod

:

37 20 0

Denumire

:

Pasive subordonate

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 21 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul B din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

37 30 0

Denumire

:

Total provizioane tehnice brute

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă reprezinta suma variabilelor Provizioane brute pentru prime neîncasate (37 31 0), Provizioane brute pentru asigurările de viață (37 32 0), Provizioane brute pentru daune restante (37 33 0), Provizioane brute pentru participarea la beneficii și risturne (37 34 0), Provizioane pentru egalizare (37 35 0), Alte provizioane tehnice brute (37 36 0) și Provizioane tehnice brute aferente polițelor de asigurare de viață pentru care riscul de investiție este suportat de deținătorii polițelor (37 37 0).

Cod

:

37 30 1

Denumire

:

Total provizioane tehnice nete

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă reprezintă suma variabilelor 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 +37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0 pe baze de sume nete (după scăderea părții de reasigurări).

Notă:

Această variabilă este necesară pentru calcularea în detaliu a variabilelor macro-economice din cadrul contului de producție.

Cod

:

37 31 0

Denumire

:

Provizioane brute pentru prime neîncasate

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 25 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.1 (a) din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Provizioane brute pentru prime neîncasate este utilizată la calcularea variabilei Total provizioane tehnice brute (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 +37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0).

Cod

:

37 32 0

Denumire

:

Provizioane brute pentru asigurările de viață

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 27 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.2 litera (a) din Directiva 91/674/CEE .

Legătura cu alte variabile

Provizioane brute pentru asigurările de viață este utilizată la calcularea variabilei Total provizioane tehnice brute (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 +37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0).

Cod

:

37 33 0

Denumire

:

Provizioane brute pentru daune restante

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 28 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.3 litera (a) din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Provizioane brute pentru daune restante este utilizată la calcularea variabilei Total provizioane tehnice brute (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 +37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0).

Cod

:

37 33 1

Denumire

:

Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de asigurare directă

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă este parte a variabilei 37 33 0 (vezi, de asemenea, articolul 28 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului).

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.3 litera (a) din Directiva 91/674/CEE .

Legătura cu alte variabile

Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de asigurare directă este parte a variabilei Provizioane brute pentru daune restante (37 33 0).

Cod

:

37 33 2

Denumire

:

Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de reasigurare acceptată

Anexa

:

V

Definiție:

Această variabilă este parte a variabilei Provizioane brute pentru daune restante (37 33 0) (vezi, de asemenea, articolul 28 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului).

Cod

:

37 33 3

Denumire

:

Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de asigurare directă, pe produs (pe baza CPA)

Anexa

:

V

Definiție:

Aceasta este o detaliere suplimentară a variabilei 37 33 1 (vezi și articolul 28 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului). Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de asigurare directă, este defalacată pe tip de produs pe baza CPA.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.3 litera (a) din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de asigurare directă, pe produs (pe baza CPA) este o detaliere suplimentară a variabilei Provizioane brute pentru daune restante, cu titlu de asigurare directă (37 33 1).

Cod

:

37 34 0

Denumire

:

Provizioane brute pentru participarea la beneficii și rabaturi

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 29 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.4 litera (a) din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Provizioane brute pentru participarea la beneficii și rabaturi este utilizată la calcularea variabilei Total provizioane tehnice brute (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 +37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0).

Cod

:

37 35 0

Denumire

:

Provizioane pentru egalizare

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 30 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.5 din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Provizioane pentru egalizare este utilizată la calcularea variabilei Total provizioane tehnice brute (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 +37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0).

Cod

:

37 36 0

Denumire

:

Alte provizioane tehnice brute

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 26 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul C.6 litera (a) din Directiva 91/674/CEE. Trebuie indicată o detaliere mai detaliată a acestei variabile.

Legătura cu alte variabile

Alte provizioane tehnice brute este utilizată la calcularea variabilei Total provizioane tehnice brute (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 +37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0).

Cod

:

37 37 0

Denumire

:

Provizioane tehnice brute aferente polițelor de asigurare de viață pentru care riscul de investiție este suportat de deținătorii polițelor

Anexa

:

V

Definiție:

articolul 31 din Directiva 91/674/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul D.(a) din Directiva 91/674/CEE.

Legătura cu alte variabile

Provizioane tehnice brute aferente polițelor de asigurare de viață pentru care riscul de investiție este suportat de deținătorii polițelor este utilizată la calcularea variabilei Total provizioane tehnice brute (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 +37 33 0 + 37 34 0 +37 35 0 +37 36 0 +37 37 0).

Cod

:

37 41 0

Denumire

:

Împrumuturi obligatare

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul G.III din Directiva 91/674/CEE. Această variabilă include împrumuturile convertibile.

Cod

:

37 42 0

Denumire

:

Sume datorate instituțiilor de credit

Anexa

:

V

Definiție:

Unele informații figurează la articolul 8 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului.

Notă:

Pentru structura bilanțului: articolul 6 (pasiv) punctul G.IV din Directiva 91/674/CEE.

Cod

:

39 10 0

Denumire

:

Numărul contractelor restante la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe pentru toate contractele de asigurare de viață individuale și pentru următoarele produse: servicii de asigurare de viață nelegate de fondul de investiții și CPA 65.12.1, 65.12.4 și 65.12.5.

Anexa

:

V

Definiție:

Numărul contractelor restante la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe este inclus pentru toate contractele de asigurare de viață individuale și pentru următoarele produse: servicii de asigurare de viață nelegate de fondul de investiții și CPA 65.12.1, 65.12.4 și 65.12.5.

Notă:

Sunt luate în considerare numai contractele în vigoare la sfârșitul exercițiului contabil. În ceea ce privește contractele de asigurare de viață individuale, cifrele indicate trebuie să corespundă celor de la variabila 12 11 3.

Cod

:

39 20 0

Denumire

:

Numărul persoanelor asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe pentru toate contractele de asigurare de viață de grup și pentru următorul produs: CPA 65.12.1.

Anexa

:

V

Definiție:

Numărul persoanelor asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurare directă este inclus aici pentru toate contractele de asigurare de viață de grup și pentru contactele de aisgurare de grup în următoarea sub-categorie a clasificării produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensii: 65.12.1.

Notă:

Sunt luate în considerare numai persoanele a căror contracte sunt în vigoare la sfârșitul exercițiului contabil. În ceea ce privește contractele de asigurare de viață de grup, cifrele indicate trebuie să corespundă celor de la variabila 12 11 4.

Cod

:

39 30 0

Denumire

:

Numărul de vehicule asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe, pentru următorul produs CPA: 65.12.2.

Anexa

:

V

Definiție:

Numărul vehiculelor asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurare directă este inclus aici pentru următoarea sub-categorie a clasificării produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensii: 65.12.2.

Notă:

Sunt luate în considerare numai vehiculele pentru care există contracte în vigoare la sfârșitul exercițiului contabil. Toate vehiculele individuale trebuie numărate, chiar și cele asigurate prin contracte de grup.

Cod

:

39 40 0

Denumire

:

Suma brută asigurată la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe, pentru următoarele produse: Servicii de asigurare de viață nelegate de fondul de investiții și servicii de asigurare a operațiunilor de capitalizare.

Anexa

:

V

Definiție:

Totalul sumei brute asigurate la sfârșitul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe, este inclus aici pentru următoarele produse: Servicii de asigurare de viață nelegate de fondul de investiții și servicii de asigurare a operațiunilor de capitalizare.

Notă:

Sunt luate în considerare numai sumele pentru care există contracte în vigoare la sfârșitul exercițiului contabil. Pentru contractele de rentă viageră se aplică echivalentul național al sumei asigurate.

Cod

:

39 50 0

Denumire

:

Numărul de daune survenite în cursul exercițiului contabil, cu titlu de asigurări directe, pentru următorul produs: CPA 65.12.2.

Anexa

:

V

Definiție:

Numărul total de daune survenite în cursul exercițiului contabil, cu titlu de asigurare directă este indicat aici pentru următoarea sub-categorie a clasificării produselor în funcție de activitățile pentru servicii de asigurare și fonduri de pensii: 65.12.2.

Notă:

Vezi articolul 44 din Directiva 92/49/CEE a Consiliului. Sunt luate în considerare numărul total de incidente care au avut loc și au fost raportate în cursul exercițiului contabil și care dau dreptul la solicitarea de daune (valoarea estimată a daunelor survenite, dar neraportate, trebuie exclusă).

Cod

:

42 11 0

Denumire

:

Dobânzi de primit și venituri asimilate

Anexa

:

VI

Definiție:

Aceast variabilă include:

(1)

toate veniturile din Numerar și solduri la banca centrală, Bonuri de tezaur și alte efecte eligibile pentru refinanțare la băncile centrale, Credite și avansuri acordate instituțiilor de credit, Credite și avansuri acordate clienților, Titluri de valoare inclusiv titluri cu venit fix, indiferent de modul în care sunt calculate. Aceste venituri includ, de asemenea, veniturile rezultate din detalierea în timp a scontului pe activele achiziționate la o valoare inferioară și pe obligațiile contractate la o valoare superioară sumei de plătit la scadență;

(2)

veniturile și cheltuielile rezultate din derivate, detaliate pe perioada efectivă a contractului și asimilate dobânzilor;

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 1 și la articolul 28 litera B punctul 1 din Directiva 86/635/CEE (9). Trimitere la alineatul 35 din IAS 18 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei (venituri din dobânzi și venituri asimilate) și la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comsiei (10).

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Valorii producției (variabila 12 12 0).

Cod

:

42 11 1

Denumire

:

Dobânzi de primit și venituri asimilate generate de titluri cu venit fix

Anexa

:

VI

Definiție:

Aceast variabilă include:

(1)

toate veniturile din titlurile cu venit fix. Aceste venituri includ, de asemenea, veniturile rezultate din detalierea în timp a scontului pe activele achiziționate la o valoare inferioară și pe obligațiile contractate la o valoare superioară sumei de plătit la scadență;

(2)

veniturile și cheltuielile rezultate din derivate, detaliate pe perioada efectivă a contractului și asimilate dobânzilor;

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 1 și la articolul 28 litera B punctul 1 din Directiva 86/635/CEE. Această poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IAS 18 incluse în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei și în alineatul (20) din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă face parte din variabila 42 11 0.

Cod

:

42 12 0

Denumire

:

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate

Anexa

:

VI

Definiție:

Aceast variabilă include:

(1)

toate taxele care rezultă din sumele datorate instituțiilor de credit, sumele datorate clienților, Datorii evidențiate de certificate și Pasive subordonate, indiferent de modul în care sunt calculate. Aceste cheltuieli includ, de asemenea, cheltuielile generate de detalierea în timp a primei pe activele achiziționate la o valoare superioară și pe angajamentele contractate la o valoare inferioară sumei de plătit la scadență;

(2)

veniturile și cheltuielile rezultate din derivate, detaliate pe perioada efectivă a contractului și asimilate dobânzilor;

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 1 și la articolul 28 litera B punctul 1 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 35 din IAS 18 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei și la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Valorii producției (variabila 12 12 0).

Cod

:

42 12 1

Denumire

:

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate legate de titluri de creanță în circulație

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă include

(1)

toate taxele care rezultă din titlurile de creanță în circulație, indiferent de modul în care sunt calculate. Aceste cheltuieli includ, de asemenea, cheltuielile generate de detalierea în timp a primei pe activele achiziționate la o valoare superioară și pe angajamentele contractate la o valoare inferioară sumei de plătit la scadență. Titlurile de creanță cuprind titluri de creanță negociabile inclusiv titluri cu venit fix emise de către instituțiile de credit, valori mobiliare purtătoare de dobândă variabilă în funcție de factori specifici, de exemplu rata dobânzii pe piața interbancară sau pe piața europeană, sunt asimilate titlurilor de creanță.

(2)

veniturile și cheltuielile rezultate din derivate, detaliate pe perioada efectivă a contractului și asimilate dobânzilor;

Notă

:

Trimitere la articolul 4 punctul 3 litera (a) (Pasive) din Directiva 86/635/CEE. Această poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IAS 18 incluse în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei și în alineatul (20) din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă face parte din variabila 42 12 0.

Cod

:

42 13 0

Denumire

:

Venituri din valori mobiliare

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă include toate dividendele și alte venituri din titluri cu randament variabil, din participații și din acțiuni la întreprinderi afiliate. Veniturile din acțiuni la societăți de investiții sunt, de asemenea, incluse la această poziție. În cazul instituțiilor de credit care utilizează contul de profit și pierdere al IFRS 7, variabila poate fi limitată doar la veniturile din dividende. Eurostat va fi informat în această situație.

Notă

:

Trimitere la articolul 27, agregatele punctelor 3 (a), 3 (b) și 3 (c) și articolul 28, agregatele pozițiilor B 2 (a), 2 (b) și 2 (c) din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 35 din IAS 18 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei și la alineatul 20 litera (a) din IFRS 7, astfel cum este inclus în Regulamentul nr. 108/2006 al Comisiei.

Cod

:

42 13 1

Denumire

:

Venituri din acțiuni si alte titluri financiare cu venit variabil

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate dividendele și alte venituri din acțiuni și alte titluri financiare cu venit variabil cu excepția veniturilor din participații și acțiuni la întreprinderi afiliate. În cazul instituțiilor de credit care utilizează contul de profit și pierdere al IAS 30, variabila poate fi limitată doar la veniturile din dividende. Eurostat va fi informat în această situație.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 3 subpunctul (a) și la articolul 28 litera B punctul 2 subpunctul (a) din Directiva 86/635/CEE. Această poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IFRS 7 inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este parte a variabilei 42 13 0 și este utilizată la calcularea Valorii producției (variabila 12 12 0).

Cod

:

42 14 0

Denumire

:

Comisioane de încasat

Anexa

:

VI

Definiție:

Comisioane de încasat includ veniturile din toate serviciile furnizate terților, în special:

comisioane pentru garanții, administrarea împrumuturilor în numele altor împrumutători și operațiuni cu titluri mobiliare în numele unor terți,

comisioane și alte cheltuieli și venituri din operațiuni de plăți, cheltuieli de administrare a contului și comisioane pentru păstrarea în depozit și administrarea valorilor mobiliare,

comisioane pentru operațiuni cu devize și pentru vânzarea și cumpărarea de monede și metale prețioase în numele unor terți,

comisioane percepute pentru servicii de curtaj pentru contracte de economii și de asigurare și împrumuturi.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 4 și la articolul 28 litera B punctul 3 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Valorii producției (variabila 12 12 0).

Cod

:

42 15 0

Denumire

:

Comisioane de plătit

Anexa

:

VI

Definiție:

Comisioane de plătit include taxele pentru serviciile prestate de către terți, în special:

comisioane pentru garanții, administrarea împrumuturilor în numele altor împrumutători și operațiuni cu titluri mobiliare în numele unor terți,

comisioane și alte cheltuieli și venituri din operațiuni de plăți, cheltuieli de administrare a contului și comisioane pentru păstrarea în depozit și administrarea valorilor mobiliare,

comisioane pentru operațiuni cu devize și pentru vânzarea și cumpărarea de monede și metale prețioase în numele unor terți,

comisioane percepute pentru servicii de curtaj pentru contracte de economii și de asigurare și împrumuturi.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 5 și la articolul 28 litera A punctul 2 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Totalului achizițiilor de bunuri și servicii (variabila 13 11 0).

Cod

:

42 20 0

Denumire

:

Profit net sau pierdere netă din operațiuni financiare

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă cuprinde:

1.

profitul net sau pierderile nete din operațiuni cu titluri care nu sunt deținute ca imobilizări financiare, împreună cu ajustările și reajustările valorice pentru aceste titluri, ținând cont, în cazul în care s-a aplicat articolul 36 alineatul (2) din Directiva 86/635, de diferența rezultată din aplicarea articolului în cauză; cu toate acestea, în statele membre care utilizează opțiunea prevăzută la articolul 37 din Directiva 86/635, aceste profituri sau pierderi nete și ajustări și reajustări valorice se includ în măsura în care se referă la titlurile incluse într-un portofoliu comercial. Ajustările și reajustările valorice care rezultă din aplicarea IAS 32 și IAS 39 astfel cum sunt incluse în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei trebuie incluse, de asemenea;

2.

profitul net sau pierderea netă din activitățile de schimb, cu excepția veniturilor și taxelor rezultate din contractele la termen acoperite, detaliate pe perioada efectivă a contractului și asimilate dobânzilor;

3.

profiturile și pierderile nete din alte operațiuni de cumpărare și vânzare de instrumente financiare, inclusiv metale prețioase.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 6 și la articolul 28 litera A punctul 3 sau litera B punctul 4 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 20 litera (a) din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Valorii producției (variabila 12 12 0).

Cod

:

42 31 0

Denumire

:

Alte venituri din exploatare

Anexa

:

VI

Definiție:

Venituri din exploatare care nu sunt prevăzute în alte rubrici. Toate veniturile excepționale se exclud din această poziție.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 7 și la articolul 28 litera B punctul 7 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 86 din IAS 1 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei (alte venituri).

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Valorii producției (variabila 12 12 0).

Cod

:

42 32 0

Denumire

:

Cheltuieli administrative generale

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă reprezintă suma Costuri cu personalul (variabila 13 31 0) și a Alte cheltuieli administrative (variabila 42 32 2).

Notă

:

Trimitere la articolul 27 agregatele punctelor (A)(4)(b) și (4)(b)și la articolul 28 agregatele punctelor (A)(4)(a) și (4)9b) din Directiva 86/635/CEE. Nu se face trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei

Cod

:

42 32 2

Denumire

:

Alte cheltuieli administrative

Anexa

:

VI

Definiție:

Alte cheltuieli administrative care nu sunt incluse în variabila 13 31 0.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul (8) subpunctul (b) și la articolul 28 litera A punctul 4 subpunctul (b) din Directiva 86/635/CEE. Nu se face trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Totalul achizițiilor de bunuri și servicii (variabila 13 11 0) și a Cheltuielilor administrative generale (variabila 42 32 0).

Cod

:

42 33 0

Denumire

:

Alte cheltuieli de exploatare

Anexa

:

VI

Definiție:

Cheltuieli de exploatare care nu sunt prevăzute în alte rubrici. Toate taxele și veniturile excepționale se exclud din această poziție.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 10 și la articolul 28 litera A punctul 6 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 91 din IAS 1 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Această variabilă este utilizată la calcularea Totalului achizițiilor de bunuri și servicii (variabila 13 11 0).

Cod

:

42 35 0

Denumire

:

Ajustările valorice și reajustările valorice privind creditele, avansurile și provizioanele pentru pasive contingente și angajamente

Anexa

:

VI

Definiție:

1.

Această variabilă include, pe de o parte, cheltuielile cu ajustările valorice aduse creanțelor și provizioanelor pentru datoriile contingente și angajamentele incluse în afara bilanțului, și, pe de altă parte, creditele din recuperarea creanțelor amortizate și a valorilor recalculate în urma unor ajustări valorice și provizioane anterioare.

2.

În statele membre care utilizează opțiunea prevăzută la articolul 37 din Directiva 86/635, această poziție include, de asemenea, profitul net sau pierderile nete din operațiuni cu titlurile mobiliare incluse în titluri de creanță și acțiuni care nu sunt deținute ca imobilizări financiare și nici nu sunt incluse într-un portofoliu comercial, precum și ajustările și reajustările valorice ale titlurilor mobiliare în cauză, ținând seama, în cazul în care s-a aplicat articolul 36 alineatul (2) din Directiva 86/635, de diferența care rezultă din aplicarea articolului în cauză.

3.

Cheltuielile și veniturile de la aceste poziții se pot compensa reciproc, astfel încât să apară numai o poziție cu valoarea netă (venituri sau cheltuieli).

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctele 11 și 12 și articolul 28 litera A punctul 7 și litera B punctul 5 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 84 din IAS 37 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei (provizioane pentru pasive contingente și angajamente).

Cod

:

42 36 0

Denumire

:

Alte ajustări și reajustări valorice

Anexa

:

VI

Definiție:

1.

Aceste variabile includ, pe de o parte, cheltuieli cu ajustări valorice aduse titlurilor de valoare inclusiv titlurilor cu venit fix și acțiunilor, și, pe de altă parte, toate sumele recalculate în urma unei ajustări valorice anterioare, în măsura în care cheltuielile și veniturile se referă la valori mobiliare transferabile deținute ca imobilizări financiare, participații și acțiuni la întreprinderi afiliate.

2.

Cheltuielile și veniturile de la aceste poziții se pot compensa reciproc, astfel încât să apară numai o poziție cu valoarea netă (venituri sau cheltuieli).

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctele 9, 13 și 14 și la articolul 28 litera A punctul 5, litera A punctul 8 și litera B punctul 6 din Directiva 86/635/CEE. Acceastă poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IAS 30 inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei

Cod

:

42 40 0

Denumire

:

Profit sau pierdere din activități curente

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă este definită în articolul 22 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale. IAS/IFRS nu permit prezentarea rezultatelor excepționale în mod separat în conturile întreprinderilor. Pentru statele unde IAS/IFRS se aplică la conturile individuale ale instituțiilor de credit, această variabilă nu mai trebuie transmisă.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctele 15 și 16 și la articolul 28 litera A punctul 9, litera A punctul 10 și litera B punctul 8 din Directiva 86/635/CEE. Această poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IFRS 7 incluse în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Cod

:

42 50 0

Denumire

:

Profit sau pierdere excepționale

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă este definită în articolul 22 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți. IAS/IFRS nu permit prezentarea rezultatelor excepționale în mod separat în conturile întreprinderilor. În cazul țărilor în care se aplică IAS/IFRS conturilor individuale ale instituțiilor de credit, această variabilă nu mai trebuie transmisă.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 19 și la articolul 28 litera A punctul 13 și litera B punctul 10 din Directiva 86/635/CEE. Această poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IFRS 7 inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Cod

:

42 51 0

Denumire

:

Toate impozitele (impozite pe profit sau pierdere din activități curente, impozite pe profit sau pierdere excepționale, alte impozite)

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă este definită în articolul 22 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctele 15, 20 și 22 și la articolul 28 litera A punctul 9, litera A punctul 12 și litera A punctul 14 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 81 litera (e) din IAS 1 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei.

Cod

:

42 60 0

Denumire

:

Profit sau pierdere pentru exercițiul financiar

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă este definită în articolul 22 și următoarele din Directiva 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 23 și la articolul 28 litera A punctul 15 și litera B punctul 11 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 81 litera (f) din IAS 1 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei.

Cod

:

43 11 0

Denumire

:

Credite și avansuri acordate clienților

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate tipurile de active sub formă de creanțe asupra clienților naționali și străini, alții decât instituții de credit, indiferent de denumirea lor efectivă.

Singura excepție o constituie creditele și avansurile reprezentate de titlurile de creanță sau orice alte titluri.

Notă

:

Trimitere la articolul 4 punctul 4 (active) și la articolul 16 (poziția 4 din active) din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 8 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Cod

:

43 21 0

Denumire

:

Sume datorate clienților

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă include toate sumele datorate creditorilor care nu sunt instituții de credit, indiferent de denumirea lor efectivă.

Singura excepție o constituie pasivele reprezentate de titlurile de creanță sau orice alte titluri.

Notă

:

Trimitere la articolul 4 agregatele punctelor 2 (a) și 2 (b) (pasive) și la articolul 19 (pasive: poziția 2) din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 8 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Cod

:

43 29 0

Denumire

:

Total capital și rezerve

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă cuprinde Capital subscris și rezerve. Capital subscris include toate sumele, indiferent de denumirea lor efectivă, care, în funcție de forma juridică a instituției în cauză, se consideră, în conformitate cu dispozițiile de drept intern, capital propriu subscris de acționari sau de alți proprietari. Rezerve include toate tipurile de rezerve prevăzute la articolul 9 din Directiva 78/660/CEE la poziția A.IV din pasiv și definite în directiva în cauză. Statele membre pot prevedea, de asemenea, alte tipuri de rezerve, în cazul în care acestea sunt necesare pentru instituțiile de credit a căror formă juridică nu intră sub incidența Directivei 78/660/CEE.

Notă

:

Trimitere la articolul 4 agregatele punctelor 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Pasive) și 16 (Active) din Directiva 86/635/CEE. Această poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul nr. 108/2006 al Comisiei

Cod

:

43 30 0

Denumire

:

Totalul bilanțului

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă constă în suma pozițiilor 1-15 ale activului bilanțului sau suma pozițiilor 1-14 ale pasivului bilanțului astfel cum este inclus în articolul 4 din Directiva 86/635. În general, totalul bilanțului este echivalentul sumei tuturor pozițiilor activului bilanțului sau al sumei tuturor pozițiilor pasivului bilanțului.

Notă

:

Trimitere la articolul 4 din Directiva 86/635/CEE. Această poziție nu este menționată separat în cerințele de divulgare din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul nr. 108/2006 al Comisiei.

Cod

:

43 31 0

Denumire

:

Totalul bilanțului detaliat în funcție de reședința întreprinderii mamă

Anexa

:

VI

Definiție:

Totalul bilanțului (a se vedea variabila 43 30 0) este detaliat în funcție de reședința întreprinderii mamă.

În conformitate cu detalierea variabilei 11 11 4, totalul bilanțului se divizează în două părți, una privind instituțiile de credit aflate sub control național și alta referitoare la instituțiile de credit aflate sub control străin. Întreprinderea-mamă este înregistrată în funcție de unitatea instituțională care deține controlul ultim conform definiției din Regulamentul nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului.

Legătura cu alte variabile:

Totalul bilanț detaliat după reședința întreprinderii mamă este o detaliere suplimentară a totalului bilanțului (43 30 0).

Cod

:

43 32 0

Denumire

:

Totalul bilanțului detaliat in funcție de statutul juridic

Anexa

:

VI

Definiție:

Totalul bilanțului (a se vedea variabila 43 30 0) este detaliat în funcție de statutul juridic după cum urmează: Societăți pe acțiuni, Cooperative, Întreprinderi de drept public, Sucursale ale întreprinderilor cu sediul în țări din afara SEE, Altele.

Legătura cu alte variabile:

Totalul bilanțului detaliat în funcție de statutul juridic este o detaliere suplimentară a totalului bilanțului (43 30 0).

Cod

:

44 11 0

Denumire

:

Dobânzi de primit și venituri asimilate detaliate pe (sub)categorii ale CPA

Anexa

:

VI

Definiție:

Dobânzi de primit și venituri asimilate sunt definite ca:

(1)

toate veniturile din titlurile cu venit fix, indiferent de modul în care sunt calculate. Aceste venituri includ, de asemenea, veniturile rezultate din detalierea în timp a scontului pe activele achiziționate la o valoare inferioară și pe obligațiile contractate la o valoare superioară sumei de plătit la scadență;

(2)

veniturile și cheltuielile rezultate din derivate, detaliate pe perioada efectivă a contractului și asimilate dobânzilor;

Detalierea pe produse se bazează pe clasificarea produselor în funcție de activitățile din cadrul serviciilor de intermediere financiară și al serviciilor auxiliare intermedierii financiare. Variabila se defalchează pe (sub)categorii ale CPA la nivelul corespunzător.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 1 și la articolul 28 litera B punctul 1 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Dobânzi de primit și venituri asimilate detaliate pe (sub)categorii ale CPA este o detaliere suplimentară a variabilei Dobânzi de primit și venituri asimilate (42 11 0).

Cod

:

44 12 0

Denumire

:

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate detaliate pe (sub)categorii ale CPA

Anexa

:

VI

Definiție:

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate sunt definite ca:

(1)

toate cheltuielile care rezultă din sumele datorate instituțiilor de credit, sumele datorate clienților, Datorii evidențiate de certificate și Pasive subordonate, indiferent de modul în care sunt calculate. Aceste cheltuieli includ, de asemenea, cheltuielile generate de detalierea în timp a primei pe activele achiziționate la o valoare superioară și pe angajamentele contractate la o valoare inferioară sumei de plătit la scadență;

(2)

veniturile și cheltuielile rezultate din derivate, detaliate pe perioada efectivă a contractului și asimilate dobânzilor;

Detalierea pe produse se bazează pe clasificarea produselor în funcție de activitățile din cadrul serviciilor de intermediere financiară și al serviciilor auxiliare intermedierii financiare. Variabila se defalchează pe (sub)categorii ale CPA la nivelul corespunzător.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 2 și la articolul 28 litera A punctul 1 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate detaliate pe (sub)categorii ale CPA este o detaliere suplimentară a variabilei Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate (42 12 0).

Cod

:

44 13 0

Denumire

:

Comisioane de primit detaliate pe (sub)categorii ale CPA

Anexa

:

VI

Definiție:

Comisioane de primit includ veniturile din toate serviciile furnizate terților. Detalierea pe produse se bazează pe clasificarea produselor în funcție de activitățile din cadrul serviciilor de intermediere financiară și al serviciilor auxiliare intermedierii financiare. Variabila se defalchează pe (sub)categorii ale CPA la nivelul corespunzător.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 4 și la articolul 28 litera B punctul 3 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Comisioane de primit detaliate pe (sub)categorii ale CPA este o detaliere suplimentară a variabilei Comisioane de primit (42 14 0).

Cod

:

44 14 0

Denumire

:

Comisioane de plătit detaliate pe (sub)categorii ale CPA

Anexa

:

VI

Definiție:

Comisioanele de plătit sunt definite în articolul 31 din Directiva 86/635/CEE. Detalierea pe produse se bazează pe clasificarea produselor în funcție de activitățile din cadrul serviciilor de intermediere financiară și al serviciilor auxiliare intermedierii financiare. Variabila se defalchează pe (sub)categorii ale CPA la nivelul corespunzător.

Notă

:

Trimitere la articolul 27 punctul 5 și la articolul 28 litera A punctul 2 din Directiva 86/635/CEE. Trimitere la alineatul 20 din IFRS 7 astfel cum este inclus în Regulamentul (CE) nr. 108/2006 al Comisiei.

Legătura cu alte variabile:

Comisioane de plătit detaliate pe (sub)categorii ale CPA este o detaliere suplimentară a variabilei Comisioane de plătit (42 15 0).

Cod

:

45 11 0

Denumire

:

Detaliere geografică a numărului total de sucursale din SEE

Anexa

:

VI

Definiție:

„Sucursala” este definită în articolul 1 din Directiva 89/646/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1989 și detaliată în comunicarea Comisiei privind libera circulație a serviciilor și interesul general din a doua directivă bancară (95/C 291/06).

Notă

:

Din perspectiva statului membru de origine, numărul total al sucursalelor din SEE se defalchează pe toate celelalte țări din SEE în mod individual.

Cod

:

45 21 0

Denumire

:

Detaliere geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate

Anexa

:

VI

Definiție:

Dobânzile de primit și veniturile asimilate (a se vedea variabila 42 11 0) generate în țara de origine a sucursalelor cu sediul în fiecare altă țară din SEE.

Cod

:

45 22 0

Denumire

:

Detaliere geografică a totalului bilanțului

Anexa

:

VI

Definiție:

Totalul bilanțului (a se vedea variabila 43 30 0) sucursalelor instalate în țara de origine, având sediul în fiecare altă țară din SEE.

Cod

:

45 31 0

Denumire

:

Detaliere geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate generate de operațiuni efectuate pe baza dreptului la liberă prestație a serviciilor (în alte țări din SEE)

Anexa

:

VI

Definiție:

Dobânzi de primit și venituri asimilate (a se vedea variabila 42 11 0) generate, pe baza dreptului la libera prestație a serviciilor, de instituțiile de credit autorizate în statul membru de origine, în fiecare altă țară din SEE.

Cod

:

45 41 0

Denumire

:

Detaliere geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate generate de operațiunile sucursalelor (în țări din afara SEE)

Anexa

:

VI

Definiție:

Dobânzile de primit și veniturile asimilate (a se vedea variabila 42 11 0) generate de sucursalele unor instituții de credit, autorizate în statul membru de origine, în țări din afara SEE.

Se folosește următoarea detaliere: Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, țări terțe (restul lumii).

Cod

:

45 42 0

Denumire

:

Detaliere geografică a dobânzilor de primit și a veniturilor asimilate generate de operațiunile efectuate pe baza dreptului la libera prestație a serviciilor (în țări din afara SEE)

Anexa

:

VI

Definiție:

Dobânzile de primit și veniturile asimilate (a se vedea variabila 42 11 0) generate, pe baza dreptului la libera prestație a serviciilor, de sucursalele unor instituții de credit autorizate în statul membru de origine, în țări din afara SEE.

Se folosește următoarea detaliere: Elveția, Statele Unite ale Americii, Japonia, țări terțe (restul lumii).

Cod

:

47 11 0

Denumire

:

Număr de conturi detaliate pe (sub)categorii ale CPA

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă corespunde numărului de conturi deținute de instituțiile de credit la încheierea exercițiului contabil. Detalierea pe produse se bazează pe clasificarea produselor în funcție de activitățile din cadrul serviciilor de intermediere financiară și al serviciilor auxiliare intermedierii financiare. Numărul de conturi este legat de (sub)categoriile CPA de la nivelul corespunzător.

Cod

:

47 12 0

Denumire

:

Număr de creanțe asupra clienților detaliat pe (sub)categorii ale CPA

Anexa

:

VI

Definiție:

Această variabilă corespunde numărului de creanțe asupra clienților la încheierea exercițiului contabil. Detalierea pe produse se bazează pe clasificarea produselor în funcție de activitățile din cadrul serviciilor de intermediere financiară și al serviciilor auxiliare intermedierii financiare. Numărul de creanțe asupra clienților este legat de (sub)categoriile CPA de la nivelul corespunzător.

Cod

:

47 13 0

Denumire

:

Număr de automate de distribuire de numerar (ATM) deținute de instituțiile de credit

Anexa

:

VI

Definiție:

Termenul „automat de distribuire de numerar” (ATM) include diferite tipuri de sisteme care permit efectuarea unor operațiuni bancare pe cale electronică, de exemplu, aparate pentru retragerea unor depozite (bancomate), pentru efectuarea unor plăți, pentru informarea asupra unor tranzacții, pentru schimbul de devize, pentru încărcarea cardurilor multifuncționale etc.

Cod

:

48 00 1

Denumire

:

Contribuții de pensii de primit de la membri

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate contribuțiile de pensii de primit de la membri, scadente în cursul exercițiului financiar pe baza contractelor de pensie, inclusiv toate contribuțiile obligatorii, alte contribuții regulate și contribuții suplimentare voluntare.

Legătura cu alte variabile

Variabila Contribuții de pensii de primit de la membri (48 00 1) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0).

Cod

:

48 00 2

Denumire

:

Contribuții de pensii de primit de la angajatori

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate contribuțiile de pensii de primit de la angajatori, scadente în cursul exercițiului financiar pe baza contractelor de pensie, inclusiv toate contribuțiile obligatorii, alte contribuții regulate și contribuții suplimentare voluntare.

Legătura cu alte variabile

Variabila Contribuții de pensii de primit de la angajatori (48 00 2) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0).

Cod

:

48 00 3

Denumire

:

Transferuri de intrare

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate transferurile de intrare. Aceste transferuri sunt în general efectuate de alte fonduri de pensii sau societăți de asigurare. Când un angajat își schimbă angajatorul, el are, în principiu, posibilitatea de a alege să transfere drepturile de pensie constituite la fondul de pensii sau în sistemul de asigurare al fostului angajator în fondul de pensii al noului angajator.

Legătura cu alte variabile

Variabila Transferuri de intrare (48 00 3) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0).

Cod

:

48 00 4

Denumire

:

Alte contribuții de pensii

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate celelalte contribuții de pensii, scadente în cursul exercițiului financiar pe baza contractelor de pensie (de exemplu, contribuții de la administrațiile publice centrale sau locale, de la persoane fizice și asociații).

Legătura cu alte variabile

Variabila Alte contribuții de pensii (48 00 4) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0).

Cod

:

48 00 5

Denumire

:

Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate contribuțiile de pensii de primit, plătite unor regimuri de presări definite și scadente în cursul exercițiului financiar pe baza contractelor de pensie, inclusiv toate contribuțiile regulate, voluntare și altele.

Legătura cu alte variabile

Variabila Contribuții de pensii în regimuri de prestări definite (48 00 5) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0).

Cod

:

48 00 6

Denumire

:

Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate contribuțiile de pensii de primit, plătite unor regimuri de contribuții definite și scadente în cursul exercițiului financiar pe baza contractelor de pensie, inclusiv toate contribuțiile regulate, voluntare și altele.

Legătura cu alte variabile

Variabila Contribuții de pensii în regimuri de contribuții definite (48 00 6) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0).

Cod

:

48 00 7

Denumire

:

Contribuții de pensii în regimuri hibride

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate contribuțiile de pensii de primit, plătite unor regimuri hibride și scadente în cursul exercițiului financiar pe baza contractelor de pensie, inclusiv toate contribuțiile regulate, voluntare și altele.

Notă

:

Regimurile hibride prezintă atât elemente din regimurile de prestări definite, cât și elemente din regimurile de contribuții definite.

Legătura cu alte variabile

Variabila Contribuții de pensii în regimuri hibride (48 00 7) este utilizată la calcularea variabilei Cifra de afaceri (12 11 0).

Cod

:

48 01 0

Denumire

:

Venituri din investiții (PF)

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde veniturile din investiții, reajustările valorice asupra investițiilor și veniturile din profiturile și pierderile de capital realizate și nerealizate. Cuprinde chiriile de primit, veniturile din dobânzi, dividendele și profiturile și pierderile de capital realizate și nerealizate.

Legătura cu alte variabile

Variabila Venituri din investiții (FP) (48 01 0) include variabila Profituri și pierderi de capital (48 01 1).

Cod

:

48 01 1

Denumire

:

Profituri și pierderi de capital

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde veniturile obținute din profiturile și pierderile de capital realizate și nerealizate care figurează în contul de profit și pierderi. Profiturile și pierderile de capital provin din variația între evaluarea investițiilor la începutul exercițiului contabil (sau la cumpărarea lor, dacă aceasta intervine mai târziu) și evaluarea lor la sfârșitul exercițiului contabil (sau la vânzarea lor, dacă aceasta intervine mai devreme).

Legătura cu alte variabile

Variabila Profituri și pierdere de capital (48 01 1) este utilizată la calcularea variabilei Venituri din investiții (PF) (48 01 0).

Cod

:

48 02 1

Denumire

:

Indemnizații de asigurare de primit

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde indemnizațiile de primit de la societățile de asigurare și de reasigurare legate de riscurile cedate.

Cod

:

48 02 2

Denumire

:

Alte venituri (PF)

Anexa

:

VII

Definiție:

Alte venituri cuprinde toate celelalte venituri din fondurile de pensii, excluzând contribuțiile de pensii și veniturile din investițiile fondurilor de pensii, cum ar fi veniturile încasate sub formă de comisioane și alte venituri.

Cod

:

48 03 0

Denumire

:

Cheltuieli totale pentru pensii

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate plățile efectuate către membrii care contribuie la planul de pensii și persoanele aflate în întreținerea lor, transferurile de ieșire etc. Variabila cuprinde de asemenea cheltuielile care constituie venituri legate de riscurile cedate societăților de asigurare.

Legătura cu alte variabile

Cheltuieli totale pentru pensii (48 03 0) se calculează după cum urmează:

Plăți de pensii regulate (48 03 1)

+

Plăți de pensii forfetare (48 03 2)

+

Transferuri de ieșire (48 03 3).

Cod

:

48 03 1

Denumire

:

Plăți de pensii regulate

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate plățile de pensii care se efectuează în mod regulat (de exemplu, rente).

Legătura cu alte variabile

Variabila Plăți de pensii regulate (48 03 1) este utilizată la calcularea variabilei Cheltuieli totale pentru pensii (48 03 0).

Cod

:

48 03 2

Denumire

:

Plăți de pensii forfetare

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate plățile de pensii care se efectuează sub formă de sume forfetare.

Legătura cu alte variabile

Variabila Plăți de pensii forfetare (48 03 2) este utilizată la calcularea variabilei Cheltuieli totale pentru pensii (48 03 0).

Cod

:

48 03 3

Denumire

:

Transferuri de ieșire

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate transferurile de ieșire (în general drepturile de pensie transferate altor fonduri de pensii sau societăți de asigurare în cazul în care un angajat își schimbă angajatorul și contribuie la fondul de pensii sau la sistemul de asigurare al noului angajator).

Legătura cu alte variabile

Variabila Transferuri de ieșire (48 03 3) este utilizată la calcularea variabilei Cheltuieli totale pentru pensii (48 03 0).

Cod

:

48 04 0

Denumire

:

Variația netă a provizioanelor (rezervelor) tehnice

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde ansamblul variațiilor provizioanelor tehnice nete de reasigurare. Variabila cuprinde transferurile de intrare și de ieșire pentru provizioanele tehnice între fondurile de pensii.

Cod

:

48 05 0

Denumire

:

Prime de asigurare de plătit

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde totalul primelor de asigurare de plătit pentru toate tipurile de riscuri cedate societăților de asigurare sau reasigurare.

Cod

:

48 06 0

Denumire

:

Cheltuieli totale de exploatare

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate costurile rezultate din colectarea contribuțiilor pentru pensie, gestionarea portofoliului, gestionarea plăților de pensii, comisioanele, alte cheltuieli externe pentru achiziții de bunuri și servicii și costurile cu personalul.

Legătura cu alte variabile

Cheltuieli totale de exploatare (48 06 0) se calculează după cum urmează:

Costuri cu personalul (13 31 0),

+

Total achiziții de bunuri și servicii (13 11 0).

Cod

:

48 07 0

Denumire

:

Total impozite

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate impozitele directe de plătit (de exemplu, pe veniturile din investiții etc.) de către fondul de pensii și care nu sunt incluse în cheltuielile externe pentru achiziții de bunuri și servicii sau în costurile cu personalul.

Cod

:

48 08 0

Denumire

:

Cifra de afaceri a fondurilor de pensii neautonome

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate contribuțiile pentru pensie constituite în rezerve, pe baza unor contracte de pensie, în cursul exercițiului financiar.

Cod

:

48 10 0

Denumire

:

Total investiții în fonduri de pensii

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă este suma următoarelor variabile: Terenuri și clădiri (FP) (48 11 0) + Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP) (48 12 0) + Acțiuni și alte titluri financiare cu randament variabil (48 13 0) + Unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (48 14 0) + Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix (48 15 0) + Părți în fonduri de investiții comune (FP) (48 16 0) + Împrumuturi garantate cu ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte (48 17 0) + Alte investiții (48 18 0).

Cod

:

48 10 1

Denumire

:

Total investiții în „întreprinderea sponsor”

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate investițiile în întreprinderile sponsor, precum acțiunile întreprinderilor afiliate, titlurile de creanță emise de întreprinderile afiliate și creanțele asupra acestor întreprinderi etc. Întreprinderile sponsor sunt angajatorii care plătesc contribuții la fondurile de pensii pentru angajații lor.

Legătura cu alte variabile

Variabila Total investiții în „întreprinderea sponsor” face parte din variabila Total investiții în fonduri de pensii (48 10 0).

Cod

:

48 10 4

Denumire

:

Total investiții la valoarea pieței

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde Total investiții [= suma variabilelor Terenuri și clădiri (FP) (48 11 0) + Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP) (48 12 0) + Acțiuni și alte titluri financiare cu randament variabil (48 13 0) + Unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (48 14 0) + Titluri de creanță și alte titluri cu venit fix (48 15 0) + Părți în fonduri de investiții comune (FP) (48 16 0) + Împrumuturi garantate cu ipotecă și alte împrumuturi neclasificate în altă parte (48 17 0) + Alte investiții (48 18 0)] la valoarea pieței.

Notă

:

Variabila Total investiții la valoarea pieței (48 10 4) este indicată doar dacă variabila Total investiții în fonduri de pensii (48 10 0) nu este evaluată la valoarea pieței.

Cod

:

48 11 0

Denumire

:

Terenuri și clădiri (FP)

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde toate terenurile și clădirile care aparțin fondului de pensii.

Legătura cu alte variabile

Variabila Terenuri și clădiri (FP) (48 11 0) este utilizată la calcularea variabilei Total investiții în fonduri de pensii (48 10 0).

Cod

:

48 12 0

Denumire

:

Investiții în întreprinderi afiliate și participații (FP)

Anexa

:

VII

Definiție:

Această variabilă cuprinde acțiunile în întreprinderi afiliate, titlur