ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 82

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
28 martie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 259/2009 al Comisiei din 27 martie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/300/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare [notificată cu numărul C(2009) 1830]  ( 1 )

3

 

 

2009/301/CE

 

*

Decizia Comisiei din 25 martie 2009 de instituire a unui Grup de experți la nivel înalt pentru bibliotecile digitale

9

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

28.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 82/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 259/2009 AL COMISIEI

din 27 martie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 28 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

52,9

TN

109,4

TR

84,4

ZZ

79,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,1

TR

143,3

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

46,1

TR

90,8

ZZ

68,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

40,9

IL

59,3

MA

45,4

TN

48,8

TR

69,1

ZZ

52,7

0805 50 10

TR

54,6

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,5

BR

79,3

CA

78,6

CL

81,1

CN

71,1

MK

23,7

US

108,1

UY

68,3

ZA

81,1

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

88,1

CL

122,0

CN

48,8

US

194,4

ZA

91,7

ZZ

109,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

28.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 82/3


DECIZIA COMISIEI

din 12 martie 2009

de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare

[notificată cu numărul C(2009) 1830]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/300/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare ecologică,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică.

(3)

Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor asociate de evaluare și verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice și a cerințelor asociate de evaluare și verificare prevăzute de Decizia 2002/255/CE a Comisiei din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare (2).

(5)

Având în vedere această revizuire, pentru a reflecta progresele științifice și evoluția pieței, este necesară stabilirea unor noi criterii ecologice.

(6)

Mai mult, este necesară modificarea definiției categoriei de produse stabilite în respectiva decizie, pentru a ține seama de noile tehnologii.

(7)

Din motive de claritate, Decizia 2002/255/CE trebuie înlocuită în consecință. Deoarece perioada de valabilitate a criteriilor ecologice stabilite în decizia respectivă a fost prelungită până la 31 octombrie 2009, decizia trebuie înlocuită începând cu 1 noiembrie 2009.

(8)

Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, sunt valabile până la 31 octombrie 2013.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Categoria de produse „televizoare” cuprinde:

„Echipamentele electronice alimentate de la rețea, care au ca funcție și scop de bază recepționarea, decodarea și afișarea semnalelor de transmisie TV.”

Articolul 2

Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, un televizor trebuie să facă parte din categoria de produse „televizoare” și să respecte criteriile ecologice prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru categoria de produse „televizoare”, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, rămân valabile până la 31 octombrie 2013.

Articolul 4

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit televizoarelor este „022”.

Articolul 5

Decizia 2002/255/CE se abrogă.

Articolul 6

Prezenta decizie se aplică de la 1 noiembrie 2009.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 87, 4.4.2002, p. 53.


ANEXĂ

CADRU

Scopurile criteriilor

Pentru a obține eticheta ecologică, produsul trebuie să respecte criteriile descrise în prezenta anexă, menite să promoveze:

reducerea impactului negativ asupra mediului și a riscurilor ecologice legate de consumul de energie (încălzirea globală, acidificarea, epuizarea resurselor neregenerabile) prin limitarea consumului de energie;

reducerea impactului negativ asupra mediului care decurge din utilizarea resurselor naturale;

reducerea impactului negativ asupra mediului care decurge din utilizarea substanțelor periculoase prin reducerea utilizării acestor substanțe.

În plus, criteriile încurajează aplicarea celor mai bune practici (utilizarea optimă a mediului) și sensibilizează consumatorii față de protecția mediului.

Se recomandă organismelor competente să ia în considerare implementarea sistemelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS sau EN ISO 14001, la evaluarea solicitărilor și la monitorizarea respectării criteriilor din prezenta anexă. (Notă: nu este necesară implementarea unor astfel de sisteme de management de mediu).

Condiții de evaluare și verificare

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

Atunci când este posibil, testările ar trebui efectuate de laboratoare acreditate corespunzător sau de laboratoare care îndeplinesc cerințele din standardul EN ISO 17025 și care au competența de a efectua încercările relevante.

În cazul în care este necesar, organismele competente pot să ceară documentația justificativă și să efectueze verificări independente.

Se recomandă organelor competente să ia în considerare implementarea sistemelor recunoscute de management de mediu, precum EMAS sau ISO 14001, la evaluarea solicitărilor și la monitorizarea respectării criteriilor din prezenta anexă. (Notă: nu este necesară implementarea unor astfel de sisteme de management de mediu).

CRITERII

1.   Economii de energie

(a)   Modul standby pasiv

(i)

Consumul televizorului în modul standby pasiv este ≤ 0,30 W, cu excepția situației în care este îndeplinită condiția de la punctul (ii).

(ii)

În cazul televizoarelor cu un comutator de deconectare ușor vizibil, care au un consum de energie < 0,01 W la comutarea în poziția off (oprit), consumul în modul pasiv standby este ≤ 0,50 W.

(b)   Consumul maxim de energie

Televizoarele trebuie să aibă un consum de energie în modul on (pornit) ≤ 200 W.

(c)   Eficiența energetică

Până la 31 decembrie 2010, televizoarele purtând eticheta ecologică introduse pe piață trebuie să aibă un consum de putere în modul on (pornit) mai mic sau egal cu 0,64 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

De la 1 ianuarie 2011 și până la 31 decembrie 2012, televizoarele purtând eticheta ecologică introduse pe piață trebuie să aibă un consum de putere în modul on (pornit) mai mic sau egal cu 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

De la 1 ianuarie 2013, televizoarele purtând eticheta ecologică introduse pe piață trebuie să aibă un consum de putere în modul on (pornit) mai mic sau egal cu 0,41 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

Unde A este suprafața vizibilă a ecranului (1), exprimată în dm2.

Evaluare și verificare, literele (a)-(c): televizorul trebuie testat cu privire la consumul de putere în modul on (pornit), în starea în care acesta este livrat clientului, conform standardului revizuit IEC62087, utilizându-se semnalul video de difuzare dinamică (a se vedea „Metode de măsurare a consumului de putere al echipamentelor audio, video și similare”). Dacă televizorul afișează automat un meniu la pornire, setarea implicită va fi cea recomandată de producător pentru o utilizare normală la domiciliu. Solicitantul transmite un raport de testare autorității competente de acordare a etichetei ecologice, în care se demonstrează că televizorul întrunește cerințele prevăzute la literele (a)-(c).

În ceea ce privește întrunirea condițiilor de la litera (a) punctul (ii), solicitantul declară că televizorul respectă cerința și prezintă o reprezentare fotografică din care să reiasă prezența comutatorului de deconectare.

În ceea ce privește întrunirea condițiilor de la litera (c), solicitantul demonstrează că, la prima introducere pe piață după datele specificate în criteriu, oricare din televizoarele sale purtând eticheta ecologică îndeplinește criteriul corespunzător de eficiență energetică. Dacă acest lucru nu poate fi demonstrat, autoritatea competentă emite autorizația pentru eticheta ecologică numai pentru perioada pentru care poate fi demonstrată conformitatea.

2.   Conținutul de mercur al lămpilor fluorescente

Cantitatea totală de mercur (Hg) din toate lămpile nu poate depăși, per ecran, 75 mg în cazul ecranelor cu o diagonală a ecranului vizibil mai mică sau egală cu 40 de țoli (101 cm).

Cantitatea totală de mercur (Hg) din toate lămpile nu poate depăși, per ecran, 99 mg în cazul ecranelor cu o diagonală a ecranului vizibil mai mare de 40 de țoli (101 cm).

Evaluare și verificare: solicitantul furnizează o declarație semnată, conform căreia televizorul respectă aceste cerințe. Declarația cuprinde și documentația din care să reiasă numărul de lămpi folosite și conținutul total de mercur al lămpilor, obținută de la furnizori.

3.   Prelungirea duratei de viață

Producătorul oferă o garanție comercială care să asigure că televizorul va funcționa cel puțin doi ani. Această garanție este valabilă de la data livrării către client.

Se garantează că vor exista piese de schimb electronice compatibile timp de șapte ani, din momentul încetării producției.

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe.

4.   Proiectarea în vederea facilitării demontării

Producătorul demonstrează că televizorul poate fi ușor demontat de către operatori de reciclare cu pregătire profesională în domeniu, care folosesc uneltele pe care le au la dispoziție în mod normal, în scopul:

efectuării de reparații și înlocuiri de piese uzate;

înlocuirii de piese învechite sau depășite; și

separarea pieselor și materialelor, în vederea reciclării.

Pentru facilitarea demontării:

Îmbinările din interiorul televizorului trebuie să permită demontarea acestuia de exemplu șuruburi, dispozitive de fixare, în special în cazul pieselor care conțin substanțe periculoase.

Piesele de plastic trebuie să fie fabricate dintr-un singur polimer sau din polimeri compatibili pentru reciclare și să aibă marcajul corespunzător ISO 11469, dacă au o greutate mai mare de 25 g.

Nu se folosesc inserții metalice care nu pot fi separate.

Datele cu privire la tipul și cantitatea substanțelor periculoase din televizor se colectează în conformitate cu Directiva 2006/121/CE a Consiliului (2) și cu Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Chimicalelor (GHS).

Evaluare și verificare: Odată cu cererea se depune un raport de testare, în care se detaliază modalitatea de demontare a televizorului. Acesta trebuie să cuprindă o diagramă descompusă a televizorului, care să identifice componentele principale și substanțele periculoase din componente. Raportul poate fi în format scris sau audio-vizual. Informațiile cu privire la substanțele periculoase trebuie furnizate autorității competente de acordare a etichetei ecologice, sub forma unei liste de materiale în care să se identifice tipul, cantitatea materialelor și locul unde sunt amplasate acestea.

5.   Metalele grele și substanțele ignifuge

(a)

Substanțele ignifuge care conțin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați (BPB) sau eteri de difenil polibromurați (DEPB), astfel cum sunt enumerate la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), nu pot fi folosite la televizoare decât dacă aplicațiile respectivelor substanțe sunt prevăzute în anexa la directiva susmenționată ca nefăcând obiectul cerințelor de la articolul 4 alineatul (1) din directivă sau dacă valoarea maximă a concentrației este mai mică sau egală cu pragul specificat în aceeași anexă. În ceea ce privește anexa, valoarea maximă a concentrației de BPB și DEPB este < 0,1 %.

(b)

Componentele din plastic nu trebuie să conțină substanțe ignifuge sau preparate ce conțin substanțe care, la momentul depunerii cererii, sunt încadrate sau pot fi încadrate în oricare dintre următoarele fraze de risc (sau combinații ale acestora):

R40 (risc posibil de cancer);

R45 (poate cauza cancer);

R46 (poate cauza modificări genetice ereditare);

R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);

R51 (toxic pentru organismele acvatice);

R52 (periculos pentru organismele acvatice);

R53 (poate produce efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic);

R60 (poate afecta fertilitatea);

R61 (poate dăuna fătului în timpul sarcinii);

R62 (posibil risc de afectare a fertilității);

R63 (posibil risc de afectare a fătului în timpul sarcinii).

astfel cum au fost definite prin Directiva 2006/121/CE. Această cerință nu se aplică substanțelor ignifuge reactive, adică substanțele care își schimbă proprietățile în momentul utilizării (respectiv, substanțele care nu sunt prezente în produsul final într-o concentrație > 0,1 %), astfel încât frazele de risc menționate anterior nu se mai aplică.

Evaluare și verificare: Un certificat semnat de producătorul televizorului, prin care se declară conformitatea cu aceste cerințe, se transmite autorității competente responsabilă cu acordarea etichetei ecologice. De asemenea, autorității competente responsabilă cu acordarea etichetei ecologice i se transmite o declarație de conformitate semnată de furnizorii de material plastic și substanțe ignifuge, precum și copii ale fișelor tehnice de securitate ale materialelor și substanțelor. Toate substanțele ignifuge utilizate trebuie indicate cu claritate.

6.   Instrucțiuni de utilizare

Televizorul se comercializează însoțit de instrucțiunile de utilizare corespunzătoare, care cuprind și sfaturi privind o utilizare ecologică a acestuia. Aceste informații trebuie prezentate într-un singur loc, ușor de găsit în manualul de utilizare și pe site-ul web al producătorului. Informațiile trebuie să includă în special:

(a)

Consumul de putere al televizorului în diverse moduri: on (pornit), off (oprit), standby pasiv (veghe), inclusiv informații privind economiile de energie ce pot fi realizate în aceste moduri.

(b)

Consumul mediu anual de energie al televizorului, exprimat în kWh, calculat pe baza modului on (pornit), în stare de funcționare timp de 4 ore pe zi și 365 de zile pe an.

(c)

Informații referitoare la faptul că, prin eficiența energetică, se reduce consumul de energie și, prin urmare, se realizează economii pe plan financiar, deoarece facturile de electricitate sunt mai mici.

(d)

Următoarele indicații cu privire la modul în care se poate reduce consumul de putere atunci când nimeni nu se uită la televizor:

deconectarea televizorului de la rețeaua electrică sau scoaterea din priză reduce la zero consumul de energie al tuturor televizoarelor. Această metodă se recomandă în cazul neutilizării aparatului o perioadă mai mare de timp, cum ar fi pe durata concediilor;

utilizarea comutatorului de deconectare aduce consumul de energie aproape de zero (dacă televizorul este prevăzut cu un astfel de comutator);

punerea televizorului în modul standby reduce consumul de energie, însă acesta va absorbi o anumită putere;

reducerea luminozității ecranului duce la reducerea consumului de energie.

(e)

Poziția comutatorului de deconectare (dacă televizorul este prevăzut cu un astfel de comutator).

(f)

Informații privind atelierele de reparații, denumirea acestora și personalul calificat, inclusiv detalii de contact, după caz.

(g)

Instrucțiuni privind finalul ciclului de viață pentru eliminarea adecvată a televizorului, respectiv aducerea acestuia la un centru specializat de reciclare sau la un magazin de electrocasnice, în sistem „take back”, în conformitate cu Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(h)

Informația conform căreia produsul a obținut eticheta „floarea” (etichetă ecologică a UE), însoțită de o explicație succintă a acestei etichete și de mențiunea că mai multe informații privind eticheta ecologică sunt disponibile pe pagina web http://www.ecolabel.eu.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare că produsul este în conformitate cu aceste cerințe și să pună la dispoziția organismului competent care evaluează solicitarea un exemplar din manualul de utilizare.

7.   Informații care figurează pe eticheta ecologică

Caseta 2 de pe eticheta ecologică include următorul text:

Eficiență energetică ridicată;

Emisii reduse de CO2;

Proiectat să faciliteze repararea și reciclarea.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să declare că produsul este în conformitate cu această cerință și să pună la dispoziția organismului competent o copie a etichetei ecologice, astfel cum apare aceasta pe ambalaj și/sau pe produs și/sau în documentația însoțitoare.


(1)  Dimensiunea ecranului: Este suprafața ecranului în dm2. Este egală cu [dimensiunea ecranului × dimensiunea ecranului × 0,480] pentru un ecran standard (format al imaginii 4:3) și cu [dimensiunea ecranului × dimensiunea ecranului × 0,427] pentru un ecran lat (format al imaginii 16:9).

(2)  JO L 396, 30.12.2006, p. 850.

(3)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24.


28.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 82/9


DECIZIA COMISIEI

din 25 martie 2009

de instituire a unui Grup de experți la nivel înalt pentru bibliotecile digitale

(2009/301/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 157 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a încredințat Comunității și statelor membre sarcina de a garanta existența condițiilor necesare pentru competitivitate în domeniul industriei comunitare. În conformitate cu articolul 151, Comunitatea contribuie la înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională și punând în același timp în evidență moștenirea culturală comună.

(2)

Comunicarea Comisiei „i2010 – O societate informațională europeană pentru creștere și ocuparea forței de muncă” (1) a anunțat o inițiativă-pilot privind bibliotecile digitale.

(3)

Comunicarea Comisiei „i2010: biblioteci digitale” (2) a anunțat constituirea unui Grup de experți la nivel înalt pentru bibliotecile digitale, care va consilia Comisia cu privire la modul cel mai potrivit de abordare a provocărilor organizaționale, juridice și tehnice la nivel european.

(4)

Respectivul grup de experți a fost instituit prin Decizia 2006/178/CE a Comisiei (3), care a expirat la 31 decembrie 2008. Date fiind unele nevoi suplimentare, este necesar ca prezenta decizie să-i permită grupului să își continue activitatea în 2009.

(5)

Grupul trebuie să contribuie la realizarea unei viziuni strategice comune pentru bibliotecile digitale europene.

(6)

Grupul trebuie să fie alcătuit din experți cu o calificare superioară și competențe în domeniul bibliotecilor digitale, numiți cu titlu personal.

(7)

În 2009, grupul trebuie să abordeze chestiuni legate de drepturi de autor și de conservarea datelor, aferente bibliotecilor digitale, precum și accesul la informațiile științifice. Aceste chestiuni cuprind, în speță, excepții și limitări, acorduri voluntare pentru a stimula accesibilitatea online a conținutului acoperit de drepturi de autor, conținutul generat de utilizatori, accesul deschis la informații științifice și accesul la datele de cercetare și conservarea acestora.

(8)

Grupul trebuie, de asemenea, să monitorizeze adoptarea soluțiilor prezentate în rapoartele adoptate anterior, mai ales în domeniul operelor „orfane” și al edițiilor epuizate.

(9)

Este necesară definirea unor norme privind divulgarea informațiilor de către membrii grupului, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, astfel cum sunt prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (4).

(10)

Datele cu caracter personal referitoare la membrii grupului trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

(11)

Este necesar să se stabilească o perioadă de aplicare a prezentei decizii,

DECIDE:

Articolul 1

Grupul de experți la nivel înalt pentru bibliotecile digitale

Se înființează „Grupul de experți la nivel înalt pentru bibliotecile digitale”, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Misiune

Misiunea grupului este:

(a)

să recomande Comisiei modul cel mai potrivit de abordare a provocărilor organizaționale, juridice și tehnice la nivel european;

(b)

să contribuie la realizarea unei viziuni strategice comune pentru bibliotecile digitale europene.

Articolul 3

Consultare

Comisia poate consulta grupul cu privire la orice chestiune referitoare la implementarea inițiativei privind bibliotecile digitale.

Articolul 4

Componența – Numirea membrilor

(1)   Grupul este compus din cel mult 20 de membri.

(2)   Directorul general al DG Societatea Informațională și Media numește membrii grupului de experți dintre specialiștii cu competențe în domeniile la care se face referire la articolele 2 și 3.

(3)   Membrii sunt numiți cu titlu personal în calitate de experți la nivel înalt în domeniul bibliotecilor digitale și fac recomandări Comisiei independent de orice influențe externe.

(4)   Membrii sunt numiți astfel încât să se garanteze, în limita posibilului, un echilibru adecvat în ceea ce privește competențele, originea geografică și sexul.

(5)   Grupul include experți din următoarele categorii:

instituții în care se stochează informații (biblioteci, arhive, muzee);

autori, editori și furnizori de conținut informațional;

sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (de exemplu, motoare de căutare, furnizori de tehnologie);

organizații științifice și de cercetare, sfera academică.

(6)   Membrii nu pot desemna un supleant care să îi înlocuiască.

(7)   Membrii sunt numiți pentru un mandat care se încheie la 31 decembrie 2009.

(8)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod eficient la deliberările grupului, care demisionează sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol sau la articolul 287 din tratat pot fi înlocuiți pe perioada rămasă din mandatul lor.

(9)   Membrii grupului semnează un document prin care se angajează să acționeze în interes public, precum și o declarație care atestă absența sau existența oricărui interes care le poate compromite obiectivitatea.

(10)   Numele membrilor se colectează, se prelucrează și se publică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Numele membrilor se publică pe site-ul web al bibliotecilor digitale i2010.

Articolul 5

Mod de funcționare

(1)   Grupul este prezidat de Comisie.

(2)   În acord cu Comisia, se pot înființa subgrupuri care să examineze aspecte specifice, pe baza unui mandat stabilit de grup. Aceste subgrupuri se dizolvă odată cu îndeplinirea mandatului lor.

(3)   În cazul în care acest lucru este util și/sau necesar, reprezentantul Comisiei poate invita observatori sau experți, în special cei cu competențe speciale privind un anumit subiect de pe ordinea de zi, să participe la deliberările grupului sau ale subgrupurilor.

(4)   Informațiile obținute cu ocazia participării la deliberările grupului sau ale unui subgrup nu sunt divulgate în cazul în care, în opinia Comisiei, aceste informații se referă la aspecte confidențiale.

(5)   Grupul și subgrupurile acestuia se reunesc în mod normal la sediul Comisiei în conformitate cu procedurile și programul stabilite de aceasta. Serviciile de secretariat sunt asigurate de Comisie. La reuniunile grupului și ale subgrupurilor acestuia pot participa și alți funcționari ai Comisiei interesați de lucrări.

(6)   Grupul își stabilește regulamentul de procedură pe baza regulamentului standard de procedură adoptat de Comisie.

(7)   Comisia poate publica orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului în versiunea lingvistică originală a documentului în cauză.

Articolul 6

Cheltuieli aferente reuniunilor

Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, după caz, cheltuielile de ședere ale membrilor, experților și observatorilor efectuate în cadrul activităților grupului, în conformitate cu normele Comisiei privind rambursarea cheltuielilor experților externi.

Membrii, experții și observatorii nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

Cheltuielile aferente reuniunilor se rambursează în limita bugetului anual alocat grupului de către serviciile competente ale Comisiei.

Articolul 7

Expirare

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2009.

Adoptată la Bruxelles, 25 martie 2009.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  COM(2005) 229 final.

(2)  COM(2005) 465 final.

(3)  JO L 63, 4.3.2006, p. 25.

(4)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.