ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 81

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
27 martie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 255/2009 al Comisiei din 26 martie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 256/2009 al Comisiei din 23 martie 2009 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor azoxistrobin și fludioxonil din sau de pe anumite produse ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 257/2009 al Comisiei din 24 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în privința fișei de informații suplimentare pentru notificarea ajutoarelor pentru pescuit și acvacultură ( 1 )

15

 

*

Regulamentul (CE) nr. 258/2009 al Comisiei din 26 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

19

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/297/CE

 

*

Decizia Comisiei din 26 martie 2009 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia [notificată cu numărul C(2009) 1876]  ( 1 )

22

 

 

2009/298/CE

 

*

Decizia Comisiei din 26 martie 2009 de prelungire a validității Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie [notificată cu numărul C(2009) 2078]  ( 1 )

23

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI și 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii reciproce cu privire la deciziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces

24

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 255/2009 AL COMISIEI

din 26 martie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 27 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 256/2009 AL COMISIEI

din 23 martie 2009

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor azoxistrobin și fludioxonil din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Limitele maxime ale reziduurilor (LMR) aplicabile substanțelor azoxistrobin și fludioxonil au fost stabilite în anexele II și, respectiv, III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. În ceea ce privește substanța azoxistrobin, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (2), în contextul unei noi autorizații de utilizare a produsului de protecție a plantelor respectiv pentru napi s-a depus o cerere de modificare a LMR-urilor existente în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul respectiv. În ceea ce privește substanța fludioxonil, o cerere de toleranță la import în ceea ce privește LMR-urile, în conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, a fost depusă de către un solicitant dintr-o țară terță (Statele Unite) în care utilizarea autorizată a produsului de protecție a plantelor respectiv determină reziduuri care depășesc LMR-urile pentru rodii, stabilite în anexa III la regulamentul respectiv.

(2)

Ambele cereri au fost evaluate în conformitate cu articolul 8 din regulamentul respectiv, iar Portugalia și Danemarca au transmis Comisiei rapoarte de evaluare.

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „Autoritatea”, a evaluat siguranța LMR-urilor propuse ținând cont de informațiile din cereri și de rapoartele de evaluare și a emis avize motivate. Autoritatea a transmis avizele respective (în conformitate cu articolul 10 din regulament) Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului (3).

(4)

În avizele sale motivate, Autoritatea a concluzionat că toate cerințele privind informațiile au fost îndeplinite și că cele două modificări ale LMR-urilor cerute de solicitanți sunt admisibile în ceea ce privește siguranța consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor pentru 27 de grupuri specifice de consumatori din Europa. S-a ținut cont de cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanțelor. Nici expunerea la ambele substanțe pe toată durata vieții, prin consumul tuturor produselor alimentare care ar putea conține cele două substanțe, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum foarte ridicat de napi sau de rodii nu indică existența unui risc de depășire a dozei zilnice admise (DZA) sau a dozei acute de referință (DAR).

(5)

Pe baza avizului motivat al Autorității și ținând cont de factorii relevanți pentru domeniul în cauză, modificările solicitate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent privind lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(3)  Rapoartele științifice EFSA (2008) 199 și 200, http://efsa.europa.eu


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

(1)

Anexa II se modifică după cum urmează:

Rândurile privind substanța azoxistrobin se înlocuiesc cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică CMR (1)

Azoxistrobin

100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; NUCI

 

110000

(i)

Fructe citrice

1

110010

Grepfruturi

 

110020

Portocale

 

110030

Lămâi

 

110040

Lămâi verzi «lime»

 

110050

Mandarine

 

110990

Altele

 

120000

(ii)

Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

0,1 (2)

120010

Migdale

 

120020

Nuci de Brazilia

 

120030

Anacard

 

120040

Castane

 

120050

Nuci de cocos

 

120060

Alune

 

120070

Nuci macadamia

 

120080

Nuci de Pecan

 

120090

Semințe de pin

 

120100

Fistic

 

120110

Nuci comune

 

120990

Altele

 

130000

(iii)

Fructe sămânțoase

0,05 (2)

130010

Mere

 

130020

Pere

 

130030

Gutui

 

130040

Moșmoni

 (3)

130050

Moșmoni japonezi

 (3)

130990

Altele

 

140000

(iv)

Fructe sâmburoase

0,05 (2)

140010

Caise

 

140020

Cireșe

 

140030

Piersici

 

140040

Prune

 

140990

Altele

 

150000

(v)

Bace și fructe mici

 

151000

(a)

Struguri de masă și de vin

2

151010

Struguri de masă

 

151020

Struguri de vin

 

152000

(b)

Căpșuni

2

153000

(c)

Fructe de rug

 

153010

Mure

3

153020

Mure de câmp

0,05 (2)

153030

Zmeură

3

153990

Altele

0,05 (2)

154000

(d)

Alte bace și fructe mici

0,05 (2)

154010

Afine

 

154020

Merișoare

 

154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

 

154040

Agrișe

 

154050

Măceș

 (3)

154060

Dud

 (3)

154070

Păducel spaniol

 (3)

154080

Boabe de soc

 (3)

154990

Altele

 

160000

(vi)

Fructe diverse

 

161000

(a)

Cu coajă comestibilă

0,05 (2)

161010

Curmale

 

161020

Smochine

 

161030

Măsline de masă

 

161040

Kumquat

 

161050

Carambola

 (3)

161060

Kaki

 (3)

161070

Prună de Java

 (3)

161990

Altele

 

162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

0,05 (2)

162010

Kiwi

 

162020

Litchi

 

162030

Fructele pasiunii

 

162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 (3)

162050

Fructul Chrysophyllum cainito

 (3)

162060

Plaqueminier (kaki de Virginia)

 (3)

162990

Altele

 

163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

163010

Avocado

0,05 (2)

163020

Banane

2

163030

Mango

0,2

163040

Papaia

0,2

163050

Rodii

0,05 (2)

163060

Fructe de Annona cherimola

 (3)

163070

Guave

 (3)

163080

Ananas

0,05 (2)

163090

Fructul arborelui de pâine

 (3)

163100

Durian

 (3)

163110

Soursop

 (3)

163990

Altele

0,05 (2)

200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

211000

(a)

Cartofi

0,05 (2)

212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,05 (2)

212010

Manioc

 

212020

Batate

 

212030

Igname

 

212040

Arorut

 (3)

212990

Altele

 

213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

213010

Sfecle

0,05 (2)

213020

Morcovi

0,2

213030

Țeline de rădăcină

0,3

213040

Hrean

0,2

213050

Topinamburi

0,05 (2)

213060

Păstârnaci

0,2

213070

Pătrunjel rădăcină

0,2

213080

Ridichi

0,2

213090

Barba-caprei

0,2

213100

Gulie furajeră

0,05 (2)

213110

Napi

0,2

213990

Altele

0,05 (2)

220000

(ii)

Legume bulboase

 

220010

Usturoi

0,05 (2)

220020

Ceapă

0,05 (2)

220030

Ceapă eșalotă

0,05 (2)

220040

Ceapă verde

2

220990

Altele

0,05 (2)

230000

(iii)

Legume fructoase

 

231000

(a)

Solanacee

2

231010

Tomate

 

231020

Ardei

 

231030

Vinete

 

231040

Bame

 

231990

Altele

 

232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

1

232010

Castraveți

 

232020

Cornișoni

 

232030

Dovleci

 

232990

Altele

 

233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

0,5

233010

Pepeni galbeni

 

233020

Dovleci

 

233030

Pepeni verzi

 

233990

Altele

 

234000

(d)

Porumb zaharat

0,05 (2)

239000

(e)

Alte legume fructoase

0,05 (2)

240000

(iv)

Brasicacee

 

241000

(a)

Varză cu inflorescență

0,5

241010

Broccoli

 

241020

Conopidă

 

241990

Altele

 

242000

(b)

Varză cu căpățână

0,3

242010

Varză de Bruxelles

 

242020

Varză cu căpățână

 

242990

Altele

 

243000

(c)

Varză pentru frunze

5

243010

Varză chinezească

 

243020

Varză fără căpățână

 

243990

Altele

 

244000

(d)

Gulii

0,2

250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

 

251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

3

251010

Fetică

 

251020

Lăptucă

 

251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi)

 

251040

Creson

 

251050

Barbarea verna

 (3)

251060

Rucolă

 

251070

Muștar vânăt

 (3)

251080

Frunze și lăstari de Brassica, spp.

 

251990

Altele

 

252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

 

252010

Spanac

0,05 (2)

252020

Iarbă-grasă

 (3)

252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze

0,05 (2)

252990

Altele

0,05 (2)

253000

(c)

Frunze de viță-de-vie

 (3)

254000

(d)

Năsturel

0,05 (2)

255000

(e)

Cicoare witloof

0,2

256000

(f)

Plante aromatice

3

256010

Asmățui

 

256020

Arpagic

 

256030

Frunze de țelină

 

256040

Pătrunjel

 

256050

Salvie

 (3)

256060

Rozmarin

 (3)

256070

Cimbru

 (3)

256080

Busuioc

 (3)

256090

Frunze de dafin

 (3)

256100

Tarhon

 (3)

256990

Altele

 

260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

260010

Fasole (păstăi)

1

260020

Fasole (boabe)

0,2

260030

Mazăre (păstăi)

0,5

260040

Mazăre (boabe)

0,2

260050

Linte

0,05 (2)

260990

Altele

0,05 (2)

270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

 

270010

Sparanghel

0,05 (2)

270020

Cardon

0,05 (2)

270030

Țelină

5

270040

Fenicul

5

270050

Anghinare

1

270060

Praz

2

270070

Rubarbă

0,05 (2)

270080

Lăstari de bambus

 (3)

270090

Miez de palmier

 (3)

270990

Altele

0,05 (2)

280000

(viii)

Ciuperci

0,05 (2)

280010

Ciuperci de cultură

 

280020

Ciuperci sălbatice

 

280990

Altele

 (3)

290000

(ix)

Alge

 

300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,1

300010

Fasole

 

300020

Linte

 

300030

Mazăre

 

300040

Lupin

 

300990

Altele

 

400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

401010

Semințe de in

0,05 (2)

401020

Arahide

0,05 (2)

401030

Semințe de mac

0,05 (2)

401040

Semințe de susan

0,05 (2)

401050

Semințe de floarea-soarelui

0,05 (2)

401060

Semințe de rapiță

0,5

401070

Boabe de soia

0,5

401080

Semințe de muștar

0,05 (2)

401090

Semințe de bumbac

0,05 (2)

401100

Semințe de dovleac

0,05 (2)

401110

Șofrănel

 (3)

401120

Limba mielului

 (3)

401130

Camelină

 (3)

401140

Cânepă

0,05 (2)

401150

Ricin

 (3)

401990

Altele

0,05 (2)

402000

(ii)

Fructe oleaginoase

0,05 (2)

402010

Măsline pentru ulei

 

402020

Nuci de palmier

 (3)

402030

Fructe de palmier pentru ulei

 (3)

402040

Kapok

 (3)

402990

Altele

 

500000

5.

CEREALE

 

500010

Orz

0,3

500020

Hrișcă

0,05 (2)

500030

Porumb

0,05 (2)

500040

Mei

0,05 (2)

500050

Ovăz

0,3

500060

Orez

5

500070

Secară

0,3

500080

Sorg

0,05 (2)

500090

Grâu

0,3

500990

Altele

0,05 (2)

600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

 

610000

(i)

Ceai (Camellia sinensis frunze și codițe uscate, fermentat sau nu)

0,1 (2)

620000

(ii)

Boabe de cafea

 (3)

630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 (3)

631000

(a)

Flori

 (3)

631010

Flori de mușețel

 (3)

631020

Flori de hibiscus

 (3)

631030

Petale de trandafir

 (3)

631040

Flori de iasomie

 (3)

631050

Tei pucios

 (3)

631990

Altele

 (3)

632000

(b)

Frunze

 (3)

632010

Frunze de căpșun

 (3)

632020

Frunze de rooibos

 (3)

632030

Maté

 (3)

632990

Altele

 (3)

633000

(c)

Rădăcini

 (3)

633010

Rădăcină de valeriană

 (3)

633020

Rădăcină de ginseng

 (3)

633990

Altele

 (3)

639000

(d)

Alte infuzii

 (3)

640000

(iv)

Cacao (boabe fermentate)

 (3)

650000

(v)

Roșcove

 (3)

700000

7.

HAMEI (DESHIDRATAT), INCLUSIV GRANULELE DE HAMEI ȘI PUDRA NECONCENTRATĂ

20

800000

8.

CONDIMENTE

 (3)

810000

(i)

Semințe

 (3)

810010

Anason

 (3)

810020

Chimen negru

 (3)

810030

Semințe de țelină

 (3)

810040

Semințe de coriandru

 (3)

810050

Semințe de chimen

 (3)

810060

Semințe de mărar

 (3)

810070

Semințe de fenicul

 (3)

810080

Schinduf

 (3)

810090

Nucșoară

 (3)

810990

Altele

 (3)

820000

(ii)

Fructe și bace

 (3)

820010

Piper de Jamaica

 (3)

820020

Piper de anason (piper de Sichuan)

 (3)

820030

Chimen

 (3)

820040

Cardamom

 (3)

820050

Fructe de ienupăr

 (3)

820060

Piper, negru și alb

 (3)

820070

Păstăi de vanilie

 (3)

820080

Tamarin

 (3)

820990

Altele

 (3)

830000

(iii)

Scoarță

 (3)

830010

Scorțișoară

 (3)

830990

Altele

 (3)

840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 (3)

840010

Lemn-dulce

 (3)

840020

Ghimbir

 (3)

840030

Curcuma (șofran de India)

 (3)

840040

Hrean

 (3)

840990

Altele

 (3)

850000

(v)

Muguri

 (3)

850010

Cuișoare

 (3)

850020

Capere

 (3)

850990

Altele

 (3)

860000

(vi)

Stigmate de flori

 (3)

860010

Șofran

 (3)

860990

Altele

 (3)

870000

(vii)

Tegumente accesorii

 (3)

870010

Nucșoară

 (3)

870990

Altele

 (3)

900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 (3)

900010

Sfeclă de zahăr

 (3)

900020

Trestie de zahăr

 (3)

900030

Rădăcini de cicoare

 (3)

900990

Altele

 (3)

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

1010000

(i)

Carne, preparate din carne, organe comestibile, sânge, grăsimi animale; proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate sau transformate în făinuri; alte produse transformate având la bază aceste produse, precum cârnații și preparatele alimentare

0,05 (2)

1011000

(a)

Porcine

 

1011010

Carne

 

1011020

Carne fără grăsime sau macră

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile

 

1011990

Altele

 

1012000

(b)

Bovine

 

1012010

Carne

 

1012020

Grăsime

 

1012030

Ficat

 

1012040

Rinichi

 

1012050

Organe comestibile

 

1012990

Altele

 

1013000

(c)

Ovine

 

1013010

Carne

 

1013020

Grăsime

 

1013030

Ficat

 

1013040

Rinichi

 

1013050

Organe comestibile

 

1013990

Altele

 

1014000

(d)

Caprine

 

1014010

Carne

 

1014020

Grăsime

 

1014030

Ficat

 

1014040

Rinichi

 

1014050

Organe comestibile

 

1014990

Altele

 

1015000

(e)

Animale din specia cabaline, asini sau catâri

 (3)

1015010

Carne

 (3)

1015020

Grăsime

 (3)

1015030

Ficat

 (3)

1015040

Rinichi

 (3)

1015050

Organe comestibile

 (3)

1015990

Altele

 (3)

1016000

(f)

Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici, struți, porumbei

 

1016010

Carne

 

1016020

Grăsime

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile

 

1016990

Altele

 

1017000

(g)

Alte animale de crescătorie

 (3)

1017010

Carne

 (3)

1017020

Grăsime

 (3)

1017030

Ficat

 (3)

1017040

Rinichi

 (3)

1017050

Organe comestibile

 (3)

1017990

Altele

 (3)

1020000

(ii)

Lapte și smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau îndulcitori, unt și alte grăsimi derivate din lapte, brânză și caș

0,01 (2)

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele

 

1030000

(iii)

Ouă de pasăre, proaspete, conservate sau congelate; ouă fără coajă și gălbenușuri de ouă, proaspete, deshidratate, preparate în apă sau la abur, puse în forme, congelate sau altfel conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0,05 (2)

1030010

Pui

 (3)

1030020

Rață

 (3)

1030030

Gâscă

 (3)

1030040

Prepeliță

 (3)

1030990

Altele

 (3)

1040000

(iv)

Miere

 (3)

1050000

(v)

Amfibieni și reptile

 (3)

1060000

(vi)

Melci

 (3)

1070000

(vii)

Alte produse derivate din animale terestre

 (3)

(2)

Anexa III se modifică după cum urmează:

Rândurile privind substanța fludioxonil se înlocuiesc cu următorul text:

„Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică CMR (4)

Fludioxonil

100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; NUCI

 

110000

(i)

Fructe citrice

 

110010

Grepfruturi

10

110020

Portocale

7

110030

Lămâi

7

110040

Lămâi verzi «lime»

7

110050

Mandarine

7

110990

Altele

7

120000

(ii)

Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

0,05 (5)

120010

Migdale

 

120020

Nuci de Brazilia

 

120030

Anacard

 

120040

Castane

 

120050

Nuci de cocos

 

120060

Alune

 

120070

Nuci macadamia

 

120080

Nuci de Pecan

 

120090

Semințe de pin

 

120100

Fistic

 

120110

Nuci comune

 

120990

Altele

 

130000

(iii)

Fructe sămânțoase

5

130010

Mere

 

130020

Pere

 

130030

Gutui

 

130040

Moșmoni

 

130050

Moșmoni japonezi

 

130990

Altele

 

140000

(iv)

Fructe sâmburoase

 

140010

Caise

5

140020

Cireșe

5

140030

Piersici

5

140040

Prune

0,5

140990

Altele

0,05 (5)

150000

(v)

Bace și fructe mici

 

151000

(a)

Struguri de masă și de vin

2

151010

Struguri de masă

2

151020

Struguri de vin

2

152000

(b)

Căpșuni

3

153000

(c)

Fructe de rug

 

153010

Mure

5

153020

Mure de câmp

0,05 (5)

153030

Zmeură

5

153990

Altele

0,05 (5)

154000

(d)

Alte bace și fructe mici

 

154010

Afine

3

154020

Merișoare

1

154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

3

154040

Agrișe

3

154050

Măceș

1

154060

Dud

1

154070

Păducel spaniol

1

154080

Boabe de soc

2

154990

Altele

1

160000

(vi)

Fructe diverse

 

161000

(a)

Cu coajă comestibilă

0,05 (5)

161010

Curmale

 

161020

Smochine

 

161030

Măsline de masă

 

161040

Kumquat

 

161050

Carambola

 

161060

Kaki

 

161070

Prună de Java

 

161990

Altele

 

162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

 

162010

Kiwi

20

162020

Litchi

0,05 (5)

162030

Fructele pasiunii

0,05 (5)

162040

Smochine indiene (limba soacrei)

0,05 (5)

162050

Fructul Chrysophyllum cainito

0,05 (5)

162060

Plaqueminier (kaki de Virginia)

0,05 (5)

162990

Altele

0,05 (5)

163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

163010

Avocado

0,05 (5)

163020

Banane

0,05 (5)

163030

Mango

0,05 (5)

163040

Papaia

0,05 (5)

163050

Rodii

3

163060

Fructe de Annona cherimola

0,05 (5)

163070

Guave

0,05 (5)

163080

Ananas

0,05 (5)

163090

Fructul arborelui de pâine

0,05 (5)

163100

Durian

0,05 (5)

163110

Soursop

0,05 (5)

163990

Altele

0,05 (5)

200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

211000

(a)

Cartofi

1

212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,05 (5)

212010

Manioc

 

212020

Batate

 

212030

Igname

 

212040

Arorut

 

212990

Altele

 

213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

0,05 (5)

213010

Sfecle

 

213020

Morcovi

 

213030

Țeline de rădăcină

 

213040

Hrean

 

213050

Topinamburi

 

213060

Păstârnaci

 

213070

Pătrunjel rădăcină

 

213080

Ridichi

 

213090

Barba-caprei

 

213100

Gulie furajeră

 

213110

Napi

 

213990

Altele

 

220000

(ii)

Legume bulboase

 

220010

Usturoi

0,05 (5)

220020

Ceapă

0,1

220030

Ceapă eșalotă

0,05 (5)

220040

Ceapă verde

0,3

220990

Altele

0,05 (5)

230000

(iii)

Legume fructoase

 

231000

(a)

Solanacee

 

231010

Tomate

1

231020

Ardei

2

231030

Vinete

1

231040

Bame

0,5

231990

Altele

0,5

232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

 

232010

Castraveți

1

232020

Cornișoni

0,5

232030

Dovleci

1

232990

Altele

0,5

233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

0,05 (5)

233010

Pepeni galbeni

 

233020

Dovleci

 

233030

Pepeni verzi

 

233990

Altele

 

234000

(d)

Porumb zaharat

0,05 (5)

239000

(e)

Alte legume fructoase

0,05 (5)

240000

(iv)

Brasicacee

0,05 (5)

241000

(a)

Varză cu inflorescență

0,05 (5)

241010

Broccoli

 

241020

Conopidă

 

241990

Altele

 

242000

(b)

Varză cu căpățână

0,05 (5)

242010

Varză de Bruxelles

 

242020

Varză cu căpățână

 

242990

Altele

 

243000

(c)

Varză pentru frunze

0,05 (5)

243010

Varză chinezească

 

243020

Varză fără căpățână

 

243990

Altele

 

244000

(d)

Gulii

0,05 (5)

250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

 

251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

10

251010

Fetică

 

251020

Lăptucă

 

251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi)

 

251040

Creson

 

251050

Barbarea verna

 

251060

Rucolă

 

251070

Muștar vânăt

 

251080

Frunze și lăstari de Brassica, spp.

 

251990

Altele

 

252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

 

252010

Spanac

0,05 (5)

252020

Iarbă-grasă

10

252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze

0,05 (5)

252990

Altele

0,05 (5)

253000

(c)

Frunze de viță-de-vie

0,05 (5)

254000

(d)

Năsturel

0,05 (5)

255000

(e)

Cicoare witloof

0,05 (5)

256000

(f)

Plante aromatice

1

256010

Asmățui

 

256020

Arpagic

 

256030

Frunze de țelină

 

256040

Pătrunjel

 

256050

Salvie

 

256060

Rozmarin

 

256070

Cimbru

 

256080

Busuioc

 

256090

Frunze de dafin

 

256100

Tarhon

 

256990

Altele

 

260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

260010

Fasole (păstăi)

1

260020

Fasole (boabe)

0,2

260030

Mazăre (păstăi)

0,2

260040

Mazăre (boabe)

0,05 (5)

260050

Linte

0,05 (5)

260990

Altele

0,05 (5)

270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

 

270010

Sparanghel

0,05 (5)

270020

Cardon

0,05 (5)

270030

Țelină

0,05 (5)

270040

Fenicul

0,1

270050

Anghinare

0,05 (5)

270060

Praz

0,05 (5)

270070

Rubarbă

0,05 (5)

270080

Lăstari de bambus

0,05 (5)

270090

Miez de palmier

0,05 (5)

270990

Altele

0,05 (5)

280000

(viii)

Ciuperci

0,05 (5)

280010

Ciuperci de cultură

 

280020

Ciuperci sălbatice

 

280990

Altele

 

290000

(ix)

Alge

0,05 (5)

300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,05 (5)

300010

Fasole

 

300020

Linte

 

300030

Mazăre

 

300040

Lupin

 

300990

Altele

 

400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,05 (5)

401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

401010

Semințe de in

 

401020

Arahide

 

401030

Semințe de mac

 

401040

Semințe de susan

 

401050

Semințe de floarea-soarelui

 

401060

Semințe de rapiță

 

401070

Boabe de soia

 

401080

Semințe de muștar

 

401090

Semințe de bumbac

 

401100

Semințe de dovleac

 

401110

Șofrănel

 

401120

Limba mielului

 

401130

Camelină

 

401140

Cânepă

 

401150

Ricin

 

401990

Altele

 

402000

(ii)

Fructe oleaginoase

 

402010

Măsline pentru ulei

 

402020

Nuci de palmier

 

402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

402040

Kapok

 

402990

Altele

 

500000

5.

CEREALE

 

500010

Orz

0,05 (5)

500020

Hrișcă

0,05 (5)

500030

Porumb

0,1

500040

Mei

0,05 (5)

500050

Ovăz

0,05 (5)

500060

Orez

0,05 (5)

500070

Secară

0,05 (5)

500080

Sorg

0,05 (5)

500090

Grâu

0,2

500990

Altele

0,05 (5)

600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

0,05 (5)

610000

(i)

Ceai (Camellia sinensis frunze și codițe uscate, fermentat sau nu)

 

620000

(ii)

Boabe de cafea

 

630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 

631000

(a)

Flori

 

631010

Flori de mușețel

 

631020

Flori de hibiscus

 

631030

Petale de trandafir

 

631040

Flori de iasomie

 

631050

Tei pucios

 

631990

Altele

 

632000

(b)

Frunze

 

632010

Frunze de căpșun

 

632020

Frunze de rooibos

 

632030

Maté

 

632990

Altele

 

633000

(c)

Rădăcini

 

633010

Rădăcină de valeriană

 

633020

Rădăcină de ginseng

 

633990

Altele

 

639000

(d)

Alte infuzii

 

640000

(iv)

Cacao (boabe fermentate)

 

650000

(v)

Roșcove

 

700000

7.

HAMEI (DESHIDRATAT), INCLUSIV GRANULELE DE HAMEI ȘI PUDRA NECONCENTRATĂ

0,05 (5)

800000

8.

CONDIMENTE

0,05 (5)

810000

(i)

Semințe

 

810010

Anason

 

810020

Chimen negru

 

810030

Semințe de țelină

 

810040

Semințe de coriandru

 

810050

Semințe de chimen

 

810060

Semințe de mărar

 

810070

Semințe de fenicul

 

810080

Schinduf

 

810090

Nucșoară

 

810990

Altele

 

820000

(ii)

Fructe și bace

 

820010

Piper de Jamaica

 

820020

Piper de anason (piper de Sichuan)

 

820030

Chimen

 

820040

Cardamom

 

820050

Fructe de ienupăr

 

820060

Piper, negru și alb

 

820070

Păstăi de vanilie

 

820080

Tamarin

 

820990

Altele

 

830000

(iii)

Scoarță

 

830010

Scorțișoară

 

830990

Altele

 

840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 

840010

Lemn-dulce

 

840020

Ghimbir

 

840030

Curcuma (șofran de India)

 

840040

Hrean

 

840990

Altele

 

850000

(v)

Muguri

 

850010

Cuișoare

 

850020

Capere

 

850990

Altele

 

860000

(vi)

Stigmate de flori

 

860010

Șofran

 

860990

Altele

 

870000

(vii)

Tegumente accesorii

 

870010

Nucșoară

 

870990

Altele

 

900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,05 (5)

900010

Sfeclă de zahăr

 

900020

Trestie de zahăr

 

900030

Rădăcini de cicoare

 

900990

Altele

 

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

0,05 (5)

1010000

(i)

Carne, preparate din carne, organe comestibile, sânge, grăsimi animale; proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate sau transformate în făinuri; alte produse transformate având la bază aceste produse, precum cârnații și preparatele alimentare

 

1011000

(a)

Porcine

 

1011010

Carne

 

1011020

Carne fără grăsime sau macră

 

1011030

Ficat

 

1011040

Rinichi

 

1011050

Organe comestibile

 

1011990

Altele

 

1012000

(b)

Bovine

 

1012010

Carne

 

1012020

Grăsime

 

1012030

Ficat

 

1012040

Rinichi

 

1012050

Organe comestibile

 

1012990

Altele

 

1013000

(c)

Ovine

 

1013010

Carne

 

1013020

Grăsime

 

1013030

Ficat

 

1013040

Rinichi

 

1013050

Organe comestibile

 

1013990

Altele

 

1014000

(d)

Caprine

 

1014010

Carne

 

1014020

Grăsime

 

1014030

Ficat

 

1014040

Rinichi

 

1014050

Organe comestibile

 

1014990

Altele

 

1015000

(e)

Animale din specia cabaline, asini sau catâri

 

1015010

Carne

 

1015020

Grăsime

 

1015030

Ficat

 

1015040

Rinichi

 

1015050

Organe comestibile

 

1015990

Altele

 

1016000

(f)

Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici, struți, porumbei

 

1016010

Carne

 

1016020

Grăsime

 

1016030

Ficat

 

1016040

Rinichi

 

1016050

Organe comestibile

 

1016990

Altele

 

1017000

(g)

Alte animale de crescătorie

 

1017010

Carne

 

1017020

Grăsime

 

1017030

Ficat

 

1017040

Rinichi

 

1017050

Organe comestibile

 

1017990

Altele

 

1020000

(ii)

Lapte și smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau îndulcitori, unt și alte grăsimi derivate din lapte, brânză și caș

 

1020010

Bovine

 

1020020

Ovine

 

1020030

Caprine

 

1020040

Cai

 

1020990

Altele

 

1030000

(iii)

Ouă de pasăre, proaspete, conservate sau congelate; ouă fără coajă și gălbenușuri de ouă, proaspete, deshidratate, preparate în apă sau la abur, puse în forme, congelate sau altfel conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

1030010

Pui

 

1030020

Rață

 

1030030

Gâscă

 

1030040

Prepeliță

 

1030990

Altele

 

1040000

(iv)

Miere

 

1050000

(v)

Amfibieni și reptile

 

1060000

(vi)

Melci

 

1070000

(vii)

Alte produse derivate din animale terestre

 


(1)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică CMR, vă rugăm să consultați anexa I.

(2)  Indică limita inferioară de determinare analitică.

(3)  Combinația pesticid-cod pentru care se aplică CMR stabilite în annexa III partea B.”

(4)  Pentru lista completă cu produse de origine vegetală și animală cărora li se aplică CMR, vă rugăm să consultați anexa I.

(5)  Indică limita inferioară de determinare analitică.”


27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 257/2009 AL COMISIEI

din 24 martie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 în privința fișei de informații suplimentare pentru notificarea ajutoarelor pentru pescuit și acvacultură

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (1), în special articolul 27,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

Ca urmare a adoptării de către Comisie a noilor orientări comunitare pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit și acvacultură (2), fișa de informații suplimentare din anexa I partea III.14 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (3) trebuie înlocuită cu o nouă fișă de informații suplimentare conformă cu cadrul în vigoare.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 794/2004 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea III.14 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO C 84, 3.4.2008, p. 10.

(3)  JO L 140, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

„PARTEA III.14

FIȘĂ DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU AJUTOARELE PENTRU PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Prezenta fișă de informații suplimentare trebuie utilizată pentru notificarea schemelor de ajutoare sau a ajutoarelor individuale care intră sub incidența orientărilor comunitare pentru examinarea ajutoarelor de stat pentru pescuit și acvacultură («orientările»).

OBIECTIVELE SCHEMEI DE AJUTOARE sau ALE AJUTORULUI (bifați căsuța corespunzătoare și introduceți informațiile necesare):

Prezenta secțiune urmează ordinea paragrafelor de la punctul 4 din orientări: «Ajutoare care pot fi declarate compatibile».

   Punctul 4.1 din orientări: ajutoare pentru categoriile de măsuri vizate de un regulament de exceptare pe categorii

Observații generale privind acest tip de ajutoare

Sunt în vigoare două regulamente de exceptare pe categorii: Regulamentul (CE) nr. 736/2008 al Comisiei (1) care se aplică sectoarelor pescuitului și acvaculturii și Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei (2), regulamentul general de exceptare care se aplică tuturor sectoarelor.

Prin urmare, asemenea ajutoare în principiu nu ar trebui notificate.

Însă, conform considerentului 6 din Regulamentul (CE) nr. 736/2008 și considerentului 7 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008, aceste regulamente nu trebuie să aducă atingere posibilității statelor membre de a notifica ajutoarele de stat ale căror scopuri corespund cu scopurile acoperite de respectivele regulamente.

În plus, următoarele tipuri de ajutoare nu pot beneficia de exceptările prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 736/2008 și Regulamentul (CE) nr. 800/2008: ajutoarele care depășesc anumite plafoane determinate, menționate la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 736/2008 sau la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 sau care au anumite caracteristici, în special ajutoarele acordate întreprinderilor altele decât IMM-urile, ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate, ajutoarele netransparente, ajutoarele acordate unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii a Comisiei prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună.

Caracteristicile ajutoarelor notificate

ajutoare de aceleași tip ca cele acoperite de Regulamentul (CE) nr. 736/2008;

ajutoare de aceleași tip ca cele acoperite de Regulamentul (CE) nr. 800/2008;

ajutoare care depășesc plafonul determinat;

ajutoare acordate întreprinderilor altele decât IMM-urile;

ajutoare netransparente;

ajutoare acordate unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare;

alte caracteristici: specificați.

Compatibilitatea cu piața comună

Statul membru este invitat să prezinte în detaliu motivele pentru care ajutorul poate fi considerat compatibil cu piața comună.

   Punctul 4.2 din orientări: ajutoarele care intră sub incidența anumitor orientări orizontale

Statul membru este invitat să menționeze referința la orientările pertinente care sunt considerate aplicabile ajutorului în cauză, precum și motivele pentru care ajutorul este considerat compatibil cu respectivele orientări.

Statul membru este invitat să completeze și celelalte fișe de informații suplimentare pertinente din anexa la prezentul regulament:

ajutor pentru formare – fișa din partea III.2;

ajutor pentru ocuparea forței de muncă – fișa din partea III.3;

ajutor pentru cercetare și dezvoltare – fișa din partea III.6.A sau III.6.B, după caz;

ajutor pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate – fișa din partea III.7 sau III.8, după caz;

ajutor pentru protecția mediului – fișa III.10.

   Punctul 4.3 din orientări: ajutoare pentru investiții la bordul navelor de pescuit

Statul membru este invitat să furnizeze informații care să demonstreze compatibilitatea ajutorului cu condițiile stabilite la articolul 25 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul european pentru pescuit (3).

Acesta este, de asemenea, invitat să prezinte motivele pentru care acest ajutor nu face parte din programul operațional cofinanțat de acest fond.

   Punctul 4.4 din orientări: ajutoare destinate reparării pagubelor provocate de calamități naturale, evenimente extraordinare ori de fenomene meteorologice nefavorabile

Statul membru este invitat să prezinte următoarele informații care să demonstreze compatibilitatea ajutoarelor:

informații detaliate privind existența unui dezastru natural sau a unui eveniment extraordinar, inclusiv rapoarte tehnice și/sau științifice;

dovada unei legături de cauzalitate între eveniment și daune;

metoda de calculare a daunelor;

alte modalități de justificare.

   Punctul 4.5 din orientări: facilități fiscale și costuri salariale aferente navelor comunitare de pescuit care își desfășoară activitatea în afara apelor comunitare

Statul membru este invitat să prezinte informații care să demonstreze compatibilitatea ajutoarelor cu condițiile de la punctul 4.5 din orientări.

Aceste informații trebuie să conțină în special amănunte care să demonstreze riscul de radiere a navelor care beneficiază de schema de ajutoare din registrul flotei de pescuit.

   Punctul 4.6 din orientări: ajutoare finanțate prin taxe parafiscale

Statul membru este invitat:

să specifice cum vor fi folosite fondurile obținute din taxe parafiscale; și

să demonstreze în ce fel și pe ce bază utilizarea acestora este compatibilă cu normele privind ajutoarele de stat.

În plus, acesta trebuie să arate în ce fel va fi schema benefică atât produselor naționale, cât și celor importate.

   Punctul 4.7 din orientări: ajutoare pentru comercializarea produselor piscicole din regiunile ultraperiferice

Statul membru este invitat să furnizeze informații care să demonstreze compatibilitatea ajutorului cu condițiile menționate la acest punct și cu condițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului din 21 mai 2007 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din regiunile ultraperiferice Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion (4).

   Punctul 4.8 din orientări: ajutoare privind flota de pescuit din regiunile ultraperiferice

Statul membru este invitat să furnizeze informații care să demonstreze compatibilitatea ajutorului cu condițiile menționate la acest punct și cu condițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 639/2004 al Consiliului din 30 martie 2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunității (5) și din Regulamentul (CE) nr. 2792/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 de definire a modalităților și condițiilor pentru acțiunile structurale ale Comunității în sectorul pescuitului (6).

   Punctul 4.9 din orientări: ajutoare pentru alte măsuri

Statul membru este invitat să descrie în mod foarte precis tipul de ajutor și obiectivul acestuia.

În plus, acesta este invitat să explice în detaliu motivele pentru care ajutorul este considerat compatibil cu condițiile de la punctul 3 din orientări și să demonstreze în ce mod acest ajutor răspunde obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului.

PRINCIPII GENERALE

Statul membru este invitat să declare că nu va fi acordat niciun ajutor pentru operațiunile pe care beneficiarul a început deja să le implementeze și nici pentru activitățile pe care beneficiarul le-ar întreprinde în condiții normale de piață.

Statul membru este invitat să declare că niciun ajutor nu va fi acordat în situațiile în care dreptul comunitar, în special normele politicii comune în domeniul pescuitului, nu sunt respectate.

În acest sens, statul membru este invitat să declare că măsurile de ajutor prevăd în mod explicit că, în perioada în care se acordă ajutorul, beneficiarii ajutorului respectă normele politicii comune în domeniul pescuitului și că, în cazul în care se descoperă, în perioada în cauză, că beneficiarul nu respectă aceste norme, ajutorul trebuie returnat proporțional cu gravitatea nerespectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Statul membru este invitat să declare că ajutorul este limitat la maximum zece ani sau, în caz contrar, să notifice din nou ajutorul cu cel puțin două luni înainte de împlinirea a zece ani de la intrarea sa în vigoare.

ALTE CERINȚE

Statul membru este invitat să prezinte o listă cu toate documentele justificative care însoțesc notificarea, precum și un rezumat al respectivelor documente (de exemplu informații socioeconomice privind regiunile care beneficiază de ajutoare, justificări științifice și economice).

Statul membru este invitat să precizeze că acest ajutor nu este cumulat cu alt ajutor pentru aceleași cheltuieli eligibile sau pentru aceeași compensare.

În caz de cumul, statul membru este invitat să indice referința ajutorului (a schemei de ajutoare sau a ajutorului individual) cu care există cumul și să demonstreze că întregul ajutor acordat rămâne compatibil cu normele pertinente. În acest sens, statul membru trebuie să ia în considerare toate tipurile de ajutoare de stat, inclusiv ajutoarele de minimis.


(1)  JO L 201, 30.7.2008, p. 16.

(2)  JO L 214, 9.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 223, 15.8.2006, p. 1.

(4)  JO L 176, 6.7.2007, p. 1.

(5)  JO L 102, 7.4.2004, p. 9.

(6)  JO L 337, 30.12.1999, p. 10.”


27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 258/2009 AL COMISIEI

din 26 martie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 69 alineatul (2), articolul 80 alineatul (1) și articolul 85, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei (2) prevede modul în care trebuie luat în considerare procentul de grăsimi al laptelui la efectuarea decontului final al cantităților livrate.

(2)

Coeficienții de ajustare aplicați livrărilor de lapte în cazul în care procentul de grăsimi al laptelui este mai mare sau mai mic decât nivelul de referință au rămas aceiași din 1989. Având în vedere numeroasele schimbări intervenite de atunci în natura regimului de sprijin pentru sectorul laptelui, este necesar să se reducă gradul de ajustare aplicat laptelui livrat cu un procent de grăsimi mai mare decât procentul de grăsimi de referință. Coeficientul care va fi aplicat în cazul în care procentul real de grăsimi al laptelui livrat este mai mic decât procentul de grăsimi de referință trebuie să rămână neschimbat.

(3)

Având în vedere ratele de ajustare diferențiale, este necesară, de asemenea, modificarea informațiilor furnizate Comisiei de statele membre în chestionarul anual, astfel încât acestea să indice detaliile referitoare atât la ajustările pozitive, cât și la cele negative.

(4)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 595/2004, în fiecare an, Comisia trebuie să repartizeze cota națională a fiecărui stat membru între livrările și vânzările directe, pe baza comunicărilor primite din partea statelor membre. Comunicările respective se referă la cererile de conversie depuse de producători. Cotele suplimentare alocate statelor membre sunt alocate, în primă instanță, rezervei naționale și sunt apoi repartizate de către statele membre între livrările și vânzările directe, în funcție de necesitățile previzibile. Cu toate acestea, nu există nicio dispoziție oficială conform căreia Comisia trebuie să fie informată în legătură cu această repartizare. Este, prin urmare, necesar să se solicite Comisiei să țină cont de această repartizare în adaptarea anuală și să furnizeze statelor membre mecanismul prin care acestea să informeze Comisia despre repartizarea cotelor respective.

(5)

În anumite state membre, timp de câțiva ani, livrările au fost în mod semnificativ mai reduse decât partea din cota națională rezervată livrărilor. Posibilitatea depășirii cotei se va reduce și mai mult pe măsură ce cotele naționale cresc. Experiența arată că, dacă riscul de a datora o taxă este redus, se diminuează și riscul ca operatorii să subdeclare sau să disimuleze cantitățile livrate. Este necesar, prin urmare, să se reducă în mod corespunzător intensitatea controalelor care urmează să aibă loc în statele membre respective, cu scopul de a optimiza utilizarea resurselor destinate controlului.

(6)

În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 595/2004, statele membre trebuie să termine toate rapoartele de control referitoare la o perioadă de 12 luni în termen de 18 luni de la încheierea perioadei respective. În cazul în care statele membre recurg la posibilitatea care le este oferită de a aplica o rată redusă a intensității controalelor în anumite situații, este necesară reducerea timpului maxim acordat pentru terminarea tuturor rapoartelor.

(7)

Pentru a le permite statelor membre să beneficieze de o situație mai puțin împovărătoare ca urmare a adaptării intensității controalelor și luând în considerare faptul că, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 595/2004, controalele sunt efectuate în parte în timpul perioadei de 12 luni în cauză și în parte după această perioadă de 12 luni, este necesar să se aplice intensitatea adaptată a controalelor începând cu perioada de 12 luni 2008/2009, adică perioada care începe la 1 aprilie 2008 și se încheie la 31 martie 2009.

(8)

Pentru a sprijini supravegherea de către Comisie a aplicării sistemului cotelor și, în special, în contextul rapoartelor pe care Comisia trebuie să le transmită Consiliului înainte de sfârșitul anilor 2010 și 2012, este necesar să se furnizeze informații mai detaliate privind măsura în care se utilizează cotele, repartizarea cotelor nefolosite către producători și, dacă este cazul, colectarea prelevării datorate de la producători.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 595/2004 trebuie modificat în consecință.

(10)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 595/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 primul paragraf, textul „articolul 21” se înlocuiește cu textul „articolul 25”.

2.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă se constată o diferență pozitivă, cantitatea de lapte livrată se mărește cu 0,09 % la 0,1 grame de grăsimi suplimentare la un kilogram de lapte.”;

(ii)

paragraful al cincilea se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când cantitatea de lapte livrată este exprimată în litri, ajustarea se înmulțește cu coeficientul de 0,971.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre efectuează adaptarea livrărilor la nivel național în conformitate cu articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3).

3.

La articolul 19 alineatul (3) paragraful al doilea, se adaugă următoarea teză:

„Cu toate acestea, rapoartele de control sunt terminate în cel mult 12 luni de la încheierea perioadei respective în statele membre cărora li se aplică articolul 22 alineatul (1) literele (aa) și (ba).”

4.

La articolul 22 alineatul (1), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

2 % dintre producători pentru fiecare perioadă de 12 luni sau

(aa)

1 % dintre producători în statele membre în care livrările totale adaptate s-au situat sub 95 % din partea din cota națională rezervată livrărilor în fiecare dintre cele trei perioade anterioare de câte 12 luni; precum și

(b)

40 % din cantitatea de lapte declarată după ajustarea pentru perioada în cauză sau

(ba)

20 % din cantitatea de lapte declarată după ajustare în statele membre în care livrările totale ajustate s-au situat sub 95 % din partea din cota națională rezervată livrărilor în fiecare dintre cele trei perioade anterioare de câte 12 luni; precum și”.

5.

La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu articolul 69 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, statele membre notifică Comisiei înaintea datei de 1 februarie a fiecărui an:

(a)

cantitățile definitiv convertite, la solicitarea producătorilor, între cantitățile individuale de referință pentru livrările și vânzările directe;

(b)

repartizarea între livrările și vânzările directe a cotei afectate rezervei naționale în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 cu începere de la data de 1 aprilie a perioadei de 12 luni în cauză.”

6.

La articolul 27 se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Înaintea datei de 1 octombrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport referitor la utilizarea cotelor și la colectarea prelevărilor pentru perioada de 12 luni care se încheie la 31 martie a aceluiași an calendaristic. Raportul include informații privind realocarea cotelor neutilizate, inclusiv numărul de producători beneficiari și motivul acestor alocări. Dacă este cazul, raportul indică numărul de producători care contribuie la plata taxei pe excedent și numărul de cazuri, dacă există, în care taxa pe excedent s-a dovedit imposibil de colectat din cauza incapacității definitive de plată sau a falimentului producătorului. Statele membre transmit Comisiei o actualizare a raportului înainte de 1 decembrie pentru a include noi informații pertinente disponibile. Fiecare raport ulterior actualizează situația privind colectarea oricărei taxe pe excedent raportate, anterior, ca restantă.”

7.

În anexa I, punctul 1.8 se înlocuiește cu următorul text:

„1.8.

Adaptarea livrărilor pe baza procentului de grăsimi:

(a)

cantități ale livrărilor ajustate pozitiv (în kilograme)

(b)

total ajustări pozitive (în kilograme)

(c)

cantități ale livrărilor ajustate negativ (în kilograme)

(d)

total ajustări negative (în kilograme)”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2009, cu excepția articolului 1 punctele 3 și 4, care se aplică de la 1 aprilie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 martie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94, 31.3.2004, p. 22.

(3)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/22


DECIZIA COMISIEI

din 26 martie 2009

de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

[notificată cu numărul C(2009) 1876]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/297/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (i),

întrucât:

(1)

Decizia 2008/866/CE a Comisiei din 12 noiembrie 2008 privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman (2) a fost adoptată ca urmare a contaminării cu virusul hepatitei A (HAV) a anumitor moluște bivalve importate din Peru care au fost identificate ca fiind la originea unui focar de hepatita A la om. Decizia menționată se aplică până la 31 martie 2009.

(2)

Autoritățile peruane au furnizat anumite informații privind măsurile corective luate pentru un mai bun control al producției de moluște bivalve destinate exportului către Comunitate.

(3)

Cu toate acestea, informațiile menționate mai sus sunt insuficiente, prin urmare, se va efectua o inspecție a Comisiei în Peru.

(4)

Până la prezentarea tuturor informațiilor relevante de către autoritățile peruane și până la obținerea rezultatelor inspecției menționate, este oportun să se prelungească perioada de aplicare a Deciziei 2008/866/CE până la 30 noiembrie 2009.

(5)

Prin urmare, Decizia 2008/866/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 5 din Decizia 2008/866/CE, data de „31 martie 2009” se înlocuiește cu „30 noiembrie 2009”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 307, 18.11.2008, p. 9.


27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/23


DECIZIA COMISIEI

din 26 martie 2009

de prelungire a validității Deciziei 2006/502/CE prin care se solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii sunt introduse pe piață și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie

[notificată cu numărul C(2009) 2078]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/298/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

Decizia 2006/502/CE a Comisiei (2) solicită statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu sunt introduse pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie.

(2)

Decizia 2006/502/CE a fost adoptată în conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Directiva 2001/95/CE, care limitează validitatea deciziei la o perioadă de până la un an, permițând însă confirmarea acesteia pentru perioade suplimentare, niciuna dintre acestea nefiind mai mare de un an.

(3)

Decizia 2006/502/CE a fost modificată de două ori, mai întâi prin Decizia 2007/231/CE (3), care a prelungit validitatea deciziei până la 11 mai 2008, și apoi prin Decizia 2008/322/CE (4), care a prelungit validitatea deciziei cu încă un an, până la 11 mai 2009.

(4)

În absența altor măsuri satisfăcătoare privind caracteristicile de siguranță pentru copii ale brichetelor, este necesar să se prelungească validitatea Deciziei 2006/502/CE pentru o perioadă suplimentară de 12 luni și să se modifice decizia respectivă în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului stabilit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2006/502/CE se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 11 mai 2010.”

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii, cel târziu până la 11 mai 2009 și publică aceste măsuri. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 martie 2009.

Pentru Comisie

Meglena KUNEVA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 198, 20.7.2006, p. 41.

(3)  JO L 99, 14.4.2007, p. 16.

(4)  JO L 109, 19.4.2008, p. 40.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/24


DECIZIA-CADRU 2009/299/JAI A CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

de modificare a Deciziilor-cadru 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI și 2008/947/JAI, de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor și de încurajare a aplicării principiului recunoașterii reciproce cu privire la deciziile pronunțate în absența persoanei în cauză de la proces

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (1) litera (a) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Republicii Slovenia, a Republicii Franceze, a Republicii Cehe, a Regatului Suediei, a Republicii Slovace, a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a Republicii Federale Germania (1),

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Dreptul persoanei acuzate de a fi prezentă în persoană la proces este inclus în dreptul la un proces echitabil prevăzut la articolul 6 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a declarat, de asemenea, că dreptul persoanei acuzate de a fi prezentă în persoană la proces nu este absolut și că, în anumite condiții, persoana acuzată poate renunța, de bună voie și nesilită de nimeni, în mod expres sau tacit, dar fără echivoc, la respectivul drept.

(2)

Diversele decizii-cadru de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești definitive nu abordează în mod integrat chestiunea hotărârilor care au fost emise în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă în persoană. Această diversitate ar putea complica activitatea practicienilor și ar putea reprezenta un obstacol în calea cooperării judiciare.

(3)

Soluțiile prevăzute în aceste decizii-cadru nu sunt satisfăcătoare în ceea ce privește cazurile în care persoana respectivă nu a putut fi informată în legătură cu procedurile. Deciziile-cadru 2005/214/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare (2), 2006/783/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare (3), 2008/909/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (4) și 2008/947/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative (5) permit autorității de executare să refuze executarea unor astfel de hotărâri judecătorești. Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (6) permite autorității de executare să solicite autorității emitente să dea asigurări considerate suficiente pentru a garanta persoanei care face obiectul mandatului european de arestare că va avea posibilitatea să solicite rejudecarea cauzei în statul membru emitent și să fie prezentă când se pronunță hotărârea. Caracterul suficient al unei astfel de asigurări este lăsat la aprecierea autorității de executare și de aceea este dificil de știut exact când poate fi refuzată executarea.

(4)

Prin urmare, este necesar să se prevadă temeiuri clare și comune pentru nerecunoașterea deciziilor care au fost pronunțate în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă în persoană. Prezenta decizie-cadru este destinată precizării definiției acestor temeiuri comune care să permită autorității de executare să execute decizia în pofida absenței persoanei în cauză de la proces, respectându-se pe deplin dreptul persoanei la apărare. Prezenta decizie-cadru nu este destinată reglementării formelor și metodelor, inclusiv a cerințelor procedurale care sunt folosite pentru obținerea rezultatelor menționate în prezenta decizie-cadru, aceasta fiind o chestiune de legislație națională a statelor membre.

(5)

Astfel de modificări necesită modificarea deciziilor-cadru existente de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare definitive. Noile dispoziții ar trebui să constituie și o bază pentru viitoarele instrumente din domeniu.

(6)

Dispozițiile prezentei decizii-cadru de modificare a altor decizii-cadru stabilesc condițiile în care nu ar trebui refuzată recunoașterea și executarea unei decizii pronunțate în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă în persoană. Acestea sunt condiții alternative; atunci când una dintre condiții este îndeplinită, autoritatea emitentă, prin completarea secțiunii corespunzătoare a mandatului european de arestare sau a certificatului relevant din celelalte decizii-cadru, dă asigurări că cerințele au fost sau vor fi îndeplinite, ceea ce ar trebui să fie suficient în scopul executării deciziei pe baza principiului recunoașterii reciproce.

(7)

Recunoașterea și executarea unei decizii care a fost pronunțată în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă în persoană nu ar trebui refuzate în cazul în care aceasta din urmă a fost citată personal și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia sau în cazul în care persoana în cauză a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru respectivul proces, în așa fel încât s-a determinat fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit. În acest context, se înțelege că persoana ar fi trebuit să primească informațiile respective „în timp util”, aceasta însemnând cu suficient de mult timp înainte pentru a-i permite persoanei să participe la proces și să își exercite efectiv dreptul la apărare.

(8)

Dreptul la un proces echitabil al persoanei acuzate este garantat de Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, astfel cum a fost interpretată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acest drept include dreptul persoanei în cauză de a fi prezentă în persoană la proces. Pentru a-și exercita acest drept, persoana în cauză trebuie să aibă cunoștință de procesul stabilit. În conformitate cu prezenta decizie-cadru, informarea persoanei cu privire la proces ar trebui să fie asigurată de fiecare stat membru în conformitate cu legislația națională proprie, prin aceasta înțelegându-se că statul membru respectiv trebuie să respecte cerințele convenției respective. În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, atunci când se analizează dacă modul în care au fost furnizate informațiile este suficient pentru a asigura informarea persoanei cu privire la proces, o atenție deosebită ar putea fi acordată, acolo unde este cazul, și eforturilor depuse de către persoana în cauză pentru a primi informațiile ce i-au fost adresate.

(9)

Din motive practice, data stabilită pentru proces poate fi exprimată inițial sub forma mai multor date posibile într-un interval redus de timp.

(10)

Recunoașterea și executarea unei decizii care a fost pronunțată în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă în persoană nu ar trebui refuzate în cazul în care persoana în cauză, având cunoștință de procesul stabilit, a fost apărată la proces de un avocat pe care l-a mandatat să facă acest lucru, acesta asigurându-se că asistența juridică este concretă și activă. În acest context, nu ar trebui să conteze dacă avocatul a fost ales, numit și plătit de către persoana în cauză sau dacă avocatul respectiv a fost numit și plătit de către stat, înțelegându-se că persoana în cauză ar fi trebuit să aleagă în mod deliberat să fie reprezentată de către un avocat în loc să se prezinte în persoană la proces. Modul de numire a avocatului și chestiunile conexe țin de legislația națională.

(11)

Soluțiile comune privind motivele de nerecunoaștere din deciziile-cadru relevante existente ar trebui să țină seama de diversitatea situațiilor în ceea ce privește dreptul persoanei în cauză la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac. Această rejudecare a cauzei, sau această cale de atac, are rolul de a garanta dreptul la apărare și este caracterizată de următoarele elemente: persoana în cauză are dreptul de a fi prezentă, situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, este reexaminată, iar procedurile pot conduce la desființarea deciziei inițiale.

(12)

Dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac ar trebui să fie garantat atunci când decizia a fost deja înmânată, ca și atunci când, în cazul mandatului european de arestare, decizia nu a fost încă înmânată, însă va fi înmânată fără întârziere după predare. Ultimul caz se referă la situația în care autoritățile au eșuat în tentativa lor de a contacta persoana în cauză, în special pentru că aceasta a încercat să se sustragă justiției.

(13)

În cazul în care un mandat european de arestare este emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, iar persoana în cauză fie nu a primit o informare oficială cu privire procedurile penale împotriva sa, fie nu i s-a înmânat hotărârea judecătorească, această persoană ar trebui, în urma unei cereri adresate în statul membru de executare, să primească o copie a hotărârii judecătorești numai în scop informativ. Autoritatea judiciară emitentă și autoritatea judiciară de executare ar trebui, după caz, să se consulte cu privire la necesitatea și la posibilitățile existente de a furniza persoanei în cauză o traducere a hotărârii judecătorești sau a părților esențiale ale acesteia într-o limbă pe care persoana o înțelege. Această comunicare a hotărârii judecătorești nu ar trebui să întârzie procedura de predare sau decizia de a executa un mandat european de arestare.

(14)

Prezenta decizie-cadru se limitează la precizarea definiției motivelor de nerecunoaștere în cadrul instrumentelor de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce. Prin urmare, dispoziții precum cele referitoare la dreptul la rejudecarea cauzei au un domeniu de aplicare care se limitează la definirea acestor motive de nerecunoaștere. Acestea nu sunt menite să armonizeze legislațiile naționale. Prezenta decizie-cadru nu aduce atingere instrumentelor viitoare ale Uniunii Europene destinate armonizării legislației statelor membre în materie de drept penal.

(15)

Motivele de nerecunoaștere sunt opționale. Cu toate acestea, marja de apreciere a statelor membre pentru transpunerea acestor motive în legislația națională este guvernată în special de dreptul la un proces echitabil, ținându-se seama de obiectivul general al prezentei decizii-cadru de a îmbunătăți drepturile procedurale ale persoanelor și de a facilita cooperarea judiciară în materie penală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

Articolul 1

Obiectivele și domeniul de aplicare

(1)   Obiectivele prezentei decizii-cadru sunt de a consolida drepturile procedurale ale persoanelor care fac obiectul unor proceduri penale, de a facilita cooperarea judiciară în materie penală și, în special, de a îmbunătăți recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare între statele membre.

(2)   Prezenta decizie-cadru nu are drept efect modificarea obligației de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor juridice fundamentale, astfel cum au fost consacrate în articolul 6 din tratat, inclusiv dreptul la apărare al persoanelor care fac obiectul unor proceduri penale, și nu aduce atingere obligațiilor care revin autorităților judiciare în acest sens.

(3)   Prezenta decizie-cadru stabilește norme comune pentru recunoașterea și/sau executarea într-un stat membru (statul membru de executare) a deciziilor judiciare pronunțate într-un alt stat membru (statul membru emitent) în urma unor proceduri la care nu a fost prezentă persoana în cauză, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, ale articolului 7 alineatul (2) litera (g) din Decizia-cadru 2005/214/JAI, ale articolului 8 alineatul (2) litera (e) din Decizia-cadru 2006/783/JAI, ale articolului 9 alineatul (1) litera (i) din Decizia-cadru 2008/909/JAI și ale articolului 11 alineatul (1) litera (h) din Decizia-cadru 2008/947/JAI.

Articolul 2

Modificări ale Deciziei-cadru 2002/584/JAI

Decizia-cadru 2002/584/JAI se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Decizii pronunțate în urma unui proces la care persoana nu a fost prezentă în persoană

(1)   Autoritatea judiciară de executare poate refuza, de asemenea, executarea mandatului european de arestare emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate, în cazul în care persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, cu excepția cazului în care mandatul european de arestare precizează că persoana, în conformitate cu alte cerințe procedurale definite în legislația națională a statului membru emitent:

(a)

în timp util

(i)

fie a fost citată personal și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, fie a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru respectivul proces, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit;

și

(ii)

a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

sau

(b)

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

sau

(c)

după ce i s-a înmânat decizia și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia persoana are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale:

(i)

a indicat în mod expres că nu contestă decizia;

sau

(ii)

nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător;

sau

(d)

nu i s-a înmânat personal decizia, însă:

(i)

i se va înmâna decizia personal și fără întârziere după predare și va fi informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale;

și

(ii)

va fi informată cu privire la intervalul de timp în care trebuie să solicite rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac, astfel cum se menționează în mandatul de arestare european relevant.

(2)   În cazul în care un mandat european de arestare este emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate, în condițiile menționate la alineatul (1) litera (d), iar persoana în cauză nu a primit în prealabil nicio informare oficială cu privire procedurile penale împotriva sa, această persoană ar putea solicita, atunci când este informată cu privire la conținutul mandatului european de arestare, o copie a hotărârii judecătorești, înaintea începerii procedurii de predare. Imediat după primirea informațiilor privind cererea, autoritatea emitentă va furniza persoanei căutate o copie a hotărârii judecătorești, prin intermediul autorității de executare. Cererea persoanei căutate nu trebuie să întârzie procedura de predare sau decizia de a executa un mandat european de arestare. Hotărârea judecătorească îi este furnizată persoanei în cauză numai în scop informativ; aceasta nu va fi considerată o notificare formală a hotărârii judecătorești și nici nu va declanșa curgerea termenelor aplicabile pentru solicitarea unei noi proceduri de judecată sau a unui apel.

(3)   În cazul în care persoana predată în condițiile menționate la alineatul (1) litera (d) a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac, detenția persoanei respective care așteaptă rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac este revizuită în conformitate cu legislația statului membru emitent, până la finalizarea procedurilor, fie în mod regulat, fie la solicitarea persoanei în cauză. O astfel de revizuire va prevedea, în special, posibilitatea de a suspenda sau întrerupe detenția. Rejudecarea cauzei sau promovarea căii de atac vor începe în timp util, după predare.”

2.

La articolul 5, alineatul (1) se elimină.

3.

În anexă („MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE”), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Specificați dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia:

1.

Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

2.

Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

3.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

3.1a.

persoana a fost citată personal la …(ziua/luna/anul) și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia și a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.1b.

persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.2.

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat, pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

SAU

3.3.

persoanei i s-a înmânat personal decizia la … (ziua/luna/anul) și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale; și

persoana a indicat în mod expres că nu contestă această decizie;

SAU

persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător;

SAU

3.4.

persoanei nu i s-a înmânat personal decizia, dar

decizia îi va fi înmânată personal fără întârziere după predare; și

în momentul în care i se înmânează decizia, persoana va fi informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale; și

persoana va fi informată cu privire la intervalul de timp în care trebuie să solicite rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac, care este de … zile.

4.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 3.1b, 3.2 sau 3.3 de mai sus, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

…”

Articolul 3

Modificări ale Deciziei-cadru 2005/214/JAI

Decizia-cadru 2005/214/JAI se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

în conformitate cu certificatul prevăzut la articolul 4, în cazul unei proceduri scrise, persoana în cauză nu a fost informată personal sau prin intermediul unui reprezentant autorizat în conformitate cu legislația națională a statului emitent cu privire la dreptul său de contestare și la termenele pentru calea de atac respectivă.”;

(b)

se adaugă următoarele litere:

„(i)

în conformitate cu certificatul prevăzut la articolul 4, persoana nu a fost prezentă personal la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, cu excepția cazului în care certificatul menționează că, în conformitate cu alte cerințe procedurale definite în legislația națională a statului emitent, persoana:

(i)

în timp util

fie a fost citată personal și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, fie a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru respectivul proces, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit;

și

a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care persoana nu se prezintă la proces;

sau

(ii)

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

sau

(iii)

după ce i s-a înmânat decizia și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale:

a indicat în mod expres că nu contestă decizia;

sau

nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător;

(j)

în conformitate cu certificatul prevăzut la articolul 4, persoana nu s-a prezentat în persoană, cu excepția cazului în care certificatul declară că persoana, după ce a fost informată în mod expres cu privire la proceduri și la posibilitatea de a se prezenta în persoană la proces, a declarat în mod expres că renunță la dreptul la o audiere și a indicat în mod expres că nu contestă cauza.”

2.

Articolul 7 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazurile prevăzute la alineatul (1) și alineatul (2) literele (c), (g) (i) și (j), înainte de a decide nerecunoașterea și neexecutarea unei decizii, în întregime sau parțial, autoritatea competentă din statul de executare consultă autoritatea competentă din statul emitent, prin orice mijloace adecvate și, dacă este cazul, îi cere să furnizeze fără întârziere orice informație necesară.”

3.

La litera (h) din anexă („CERTIFICAT”), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Specificați dacă persoana în cauză a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia:

1.

Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

2.

Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

3.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

3.1a.

persoana a fost citată personal la … (ziua/luna/anul) și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia și a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.1b.

persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.2.

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat, pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

SAU

3.3.

persoanei i s-a înmânat personal decizia la … (ziua/luna/anul) și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale; și

persoana a indicat în mod expres că nu contestă această decizie;

SAU

persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător;

SAU

3.4.

persoana, după ce a fost informată în mod expres cu privire la proceduri și la posibilitatea de a se prezenta în persoană la proces, a declarat în mod expres că renunță la dreptul la o audiere și a indicat în mod expres că nu contestă cauza.

4.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 3.1b, 3.2, 3.3 sau 3.4 de mai sus, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

…”

Articolul 4

Modificări ale Deciziei-cadru 2006/783/JAI

Decizia-cadru 2006/783/JAI se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8 alineatul (2), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

în conformitate cu certificatul prevăzut la articolul 4 alineatul (2), persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emisă hotărârea de confiscare, cu excepția cazului în care certificatul menționează că, în conformitate cu alte cerințe procedurale definite în legislația națională ale statului emitent, persoana:

(i)

în timp util

fie a fost citată personal și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia de confiscare, fie a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru respectivul proces, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit;

și

a fost informată că o decizie de confiscare poate fi emisă în cazul în care nu se prezintă la proces;

sau

(ii)

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

sau

(iii)

după ce i s-a înmânat hotărârea de confiscare și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale:

a declarat în mod expres că nu contestă hotărârea de confiscare;

sau

nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător.”

2.

În anexă („CERTIFICAT”), litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

Proceduri care au condus la decizia de confiscare

1.

Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emisă decizia de confiscare.

2.

Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emisă decizia de confiscare.

3.

Dacă ați bifat căsuța de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

3.1a.

persoana a fost citată personal la … (ziua/luna/anul) și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia de confiscare și a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.1b.

persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia de confiscare, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.2.

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat, pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

SAU

3.3.

persoanei i s-a înmânat personal hotărârea de confiscare la … (ziua/luna/anul) și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale; și

persoana a declarat în mod expres că nu contestă decizia;

SAU

persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător.

4.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 3.1b, 3.2 sau 3.3 de mai sus, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

…”

Articolul 5

Modificări ale Deciziei-cadru 2008/909/JAI

Decizia-cadru 2008/909/JAI se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9 alineatul (1), litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

în conformitate cu certificatul prevăzut la articolul 4, persoana nu a fost prezentă personal la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, cu excepția cazului în care certificatul menționează că, în conformitate cu alte cerințe procedurale definite în legislația națională a statului emitent, persoana:

(i)

în timp util

fie a fost citată personal și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, fie a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru respectivul proces, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit;

și

a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

sau

(ii)

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

sau

(iii)

după ce i s-a înmânat decizia și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale:

a declarat în mod expres că nu contestă decizia;

sau

nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător.”

2.

La litera (i) din anexa I („certificat”), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Specificați dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia:

1.

Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

2.

Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

3.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

3.1a.

persoana a fost citată personal la … (ziua/luna/anul) și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia și a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.1b.

persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.2.

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat, pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

SAU

3.3.

persoanei i s-a înmânat personal decizia la … (ziua/luna/anul) și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale; și

persoana a declarat în mod expres că nu contestă această decizie;

SAU

persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător.

4.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 3.1b, 3.2 sau 3.3 de mai sus, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

…”

Articolul 6

Modificări ale Deciziei-cadru 2008/947/JAI

Decizia-cadru 2008/947/JAI se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11 alineatul (1), litera (h) se modifică după cum urmează:

„(h)

în conformitate cu certificatul prevăzut la articolul 6, persoana nu a fost prezentă personal la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, cu excepția cazului în care certificatul menționează că, în conformitate cu alte cerințe procedurale definite în legislația națională a statului emitent, persoana:

(i)

în timp util

fie a fost citată personal și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, fie a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru respectivul proces, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit;

și

a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

sau

(ii)

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

sau

(iii)

după ce i s-a înmânat decizia și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și care poate conduce la desființarea deciziei inițiale:

a declarat în mod expres că nu contestă decizia;

sau

nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător.”

2.

În anexa I („certificat”), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

Specificați dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia:

1.

Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

2.

Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia.

3.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:

3.1a.

persoana a fost citată personal la … (ziua/luna/anul) și, prin urmare, informată cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia și a fost informată că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.1b.

persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data și locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunțată decizia, în așa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunțată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces;

SAU

3.2.

având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat, pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;

SAU

3.3.

persoanei i s-a înmânat personal decizia la … (ziua/luna/anul) și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă și care permite ca situația de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată și

persoana a declarat în mod expres că nu contestă această decizie;

SAU

persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător.

4.

Dacă ați bifat caseta de la punctul 3.1b, 3.2 sau 3.3 de mai sus, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă:

…”

Articolul 7

Domeniul de aplicare teritorială

Prezenta decizie-cadru se aplică Gibraltarului.

Articolul 8

Punerea în aplicare și dispoziții tranzitorii

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru până la 28 martie 2011.

(2)   Prezenta decizie-cadru se aplică recunoașterii și executării deciziilor pronunțate în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă în persoană, de la data menționată la alineatul (1).

(3)   În cazul în care un stat membru a declarat, la momentul adoptării prezentei decizii-cadru, că are motive serioase pentru a considera că nu se va putea conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru până la data menționată la alineatul (1), prezenta decizie-cadru se aplică cel mai târziu cu începere de la 1 ianuarie 2014 recunoașterii și executării deciziilor pronunțate în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă, emise de autoritățile competente ale respectivului stat membru. Orice alt stat membru poate solicita ca statul membru care a înaintat o astfel de declarație să aplice dispozițiile relevante ale deciziilor-cadru menționate la articolele 2, 3, 4, 5 și 6, în versiunile în care acestea au fost adoptate inițial, recunoașterii și executării deciziilor pronunțate în urma unui proces la care persoana în cauză nu a fost prezentă, emise de acel alt stat membru.

(4)   Până la datele menționate la alineatele (1) și (3), dispozițiile relevante din deciziile-cadru menționate la articolele 2, 3, 4, 5 și 6 continuă să se aplice în versiunile în care au fost adoptate inițial.

(5)   O declarație emisă în temeiul alineatului (3) se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Declarația poate fi retrasă oricând.

(6)   Statele membre transmit Secretariatului General al Consiliului și Comisiei textul dispozițiilor care transpun în dreptul național obligațiile care le revin și care decurg din prezenta decizie-cadru.

Articolul 9

Reexaminare

(1)   Până la 28 martie 2014, Comisia elaborează un raport pe baza informațiilor primite de la statele membre în temeiul articolului 8 alineatul (6).

(2)   Pe baza raportului menționat la alineatul (1), Consiliul evaluează:

(a)

măsura în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru; și

(b)

aplicarea prezentei decizii-cadru.

(3)   Raportul menționat la alineatul (1) este însoțit, după caz, de propuneri legislative.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezenta decizie-cadru intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

I. LANGER


(1)  JO C 52, 26.2.2008, p. 1.

(2)  Decizia-cadru din 24 februarie 2005 (JO L 76, 22.3.2005, p. 16).

(3)  Decizia-cadru din 6 octombrie 2006 (JO L 328, 24.11.2006, p. 59).

(4)  Decizia-cadru din 27 noiembrie 2008 (JO L 327, 5.12.2008, p. 27).

(5)  Decizia-cadru din 27 noiembrie 2008 (JO L 337, 16.12.2008, p. 102).

(6)  Decizia-cadru din 13 iunie 2002 (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).