ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 79

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
25 martie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (versiune codificată)

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 247/2009 al Comisiei din 24 martie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 248/2009 al Comisiei din 19 martie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea organizațiilor de producători, fixarea prețurilor și a intervențiilor în cadrul organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (reformare)

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 249/2009 al Comisiei din 23 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce privește ajustarea taxelor datorate Agenției Europene pentru Medicamente la rata inflației

34

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/289/CE

 

*

Decizia Consiliului din 20 ianuarie 2009 de acordare de asistență reciprocă Letoniei

37

 

 

2009/290/CE

 

*

Decizia Consiliului din 20 ianuarie 2009 de acordare a unei asistențe financiare comunitare pe termen mediu Letoniei

39

 

 

Comisie

 

 

2009/291/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 martie 2009 privind proiectul de reglementări din Irlanda referitoare la menționarea țării de origine pe etichetele pentru carnea de pasăre, de porc și de oaie [notificată cu numărul C(2009) 1931]  ( 1 )

42

 

 

2009/292/CE

 

*

Decizia Comisiei din 24 martie 2009 de stabilire a condițiilor derogatorii pentru lăzile din plastic și paleții din plastic de la nivelurile de concentrație în metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile din ambalaje [notificată cu numărul C(2009) 1959]  ( 1 )

44

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/293/PESC a Consiliului din 26 februarie 2009 privind un schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Guvernul Kenyei privind condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer

47

Schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Guvernul Kenyei privind condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer

49

 

*

Acțiunea comună 2009/294/PESC a Consiliului din 23 martie 2009 de modificare a Acțiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 246/2009 AL CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții)

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 83,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 479/92 al Consiliului din 25 februarie 1992 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din tratat, articolul 81 alineatul (1) din tratat poate fi declarat inaplicabil categoriilor de acorduri, decizii și practici concertate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3) din tratat.

(3)

Conform articolului 83 din tratat, dispozițiile pentru aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat ar trebui să fie adoptate prin regulament sau prin directivă. În conformitate cu articolul 83 alineatul (2) litera (b) din tratat, dispozițiile menționate ar trebui să stabilească norme de aplicare a articolului 81 alineatul (3) din tratat, ținând seama de necesitatea de a asigura o supraveghere eficientă, pe de o parte, și, pe de alta, de a realiza simplificarea controlului administrativ cât mai mult posibil. În conformitate cu articolul 83 alineatul (2) litera (d) din tratat, dispozițiile menționate ar trebui să definească atribuțiile specifice ale Comisiei și ale Curții de Justiție.

(4)

Marina comercială de linie reprezintă un sector consumator de capital. Containerizarea a sporit necesitatea cooperării și a raționalizării. Marina comercială a Comunității ar trebui să atingă economiile de scară necesare pentru a putea concura cu succes pe piața mondială a transportului maritim de linie.

(5)

Acordurile de servicii în comun între companiile maritime de linie, cu scopul raționalizării acțiunilor lor prin măsuri tehnice, operaționale și/sau comerciale (numite „consorții” în cercurile industriei maritime) pot ajuta la furnizarea mijloacelor necesare pentru îmbunătățirea productivității serviciilor de transport maritim de linie și la promovarea progresului tehnic și economic.

(6)

Transportul maritim este important pentru dezvoltarea comerțului Comunității, iar acordurile de consorții pot îndeplini un rol în acest sens, ținând cont de trăsăturile specifice transportului maritim internațional de linie. Legalizarea acestor acorduri constituie o măsură ce poate contribui în sens pozitiv la îmbunătățirea competitivității sectorului maritim al Comunității.

(7)

Utilizatorii serviciilor de transport maritim oferite de consorții pot obține o parte a beneficiilor rezultate din îmbunătățirea productivității și a serviciului, datorită, inter alia, caracterului regulat, reducerilor de costuri datorate unui grad mai înalt de utilizare a capacității și unei mai bune calități a serviciilor, rezultată din îmbunătățirea navelor și a echipamentelor.

(8)

Comisiei ar trebui să i se dea posibilitatea să declare prin regulament că dispozițiile articolului 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate între consorții, pentru a putea facilita cooperarea dintre întreprinderi prin modalități oportune în plan economic și fără efecte adverse din punct de vedere al politicii de concurență. Comisia, în strânsă și constantă legătură cu autoritățile competente ale statelor membre, ar trebui să poată defini cu precizie domeniul de aplicare al acestor exceptări și condițiile ce le însoțesc.

(9)

Consorțiile din transportul maritim de linie sunt un tip complex și specializat de societate în comun. Există o mare diversitate de acorduri de constituire a consorțiilor, care operează în condiții diferite. Părțile acordurilor de constituire a unui consorțiu se schimbă adesea, iar domeniul de aplicare, activitățile sau clauzele acestor acorduri sunt frecvent modificate. Comisiei ar trebui să i se acorde răspunderea de a stabili periodic consorțiile cărora să li se aplice exceptările pe categorii.

(10)

Pentru a garanta că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3) din tratat, exceptările pe categorii ar trebui să fie însoțite de condiții pentru a se asigura, în special, că o cotă corectă a beneficiilor va fi transferată expeditorilor și că nu se va elimina concurența,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Comisia poate declara, prin regulament și în conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din tratat, că dispozițiile articolului 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practici concertate care au drept scop promovarea sau stabilirea unei cooperări între companiile maritime de linie, pentru exploatarea în comun a serviciilor maritime de transport în scopul raționalizării operațiunilor acestor companii, prin măsuri tehnice, operaționale sau comerciale, cu excepția fixării prețurilor (consorții).

(2)   Regulamentul adoptat în aplicarea alineatului (1) din prezentul articol definește categoriile de acorduri, decizii și practici concertate cărora li se aplică și specifică condițiile în care acestea sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor articolului 81 alineatul (1) din tratat, în conformitate cu dispozițiile alineatului (3) al aceluiași articol.

Articolul 2

(1)   Regulamentul adoptat în aplicarea articolului 1 se aplică pe o perioadă de cinci ani, calculată de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2)   Regulamentul adoptat în aplicarea articolului 1 poate fi abrogat sau modificat în cazul în care s-a modificat oricare dintre elementele esențiale care au justificat adoptarea sa.

Articolul 3

Regulamentul adoptat în aplicarea articolului 1 poate cuprinde o dispoziție care să prevadă aplicarea cu efect retroactiv a acestuia pentru acordurile, deciziile și practicile concertate existente la data intrării sale în vigoare, dacă acestea se conformează condițiilor stabilite în regulamentul respectiv.

Articolul 4

Regulamentul adoptat în temeiul articolului 1 poate prevedea că interdicția menționată în articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică, pe perioada stabilită de respectivul regulament, acordurilor, deciziilor și practicilor concertate deja existente la 1 ianuarie 1995, cărora li se aplică dispozițiile articolului 81 alineatul (1) ca urmare a aderării Austriei, Finlandei și Suediei și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3). Cu toate acestea, prezentul articol nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate care, la 1 ianuarie 1995, intrau deja sub incidența articolului 53 alineatul (1) din Acordul SEE.

Articolul 5

Înaintea adoptării regulamentului prevăzut la articolul 1, Comisia publică proiectul acestuia pentru a permite tuturor persoanelor și organizațiilor interesate să îi comunice comentariile într-un termen rezonabil, stabilit de către Comisie, dar care nu poate fi mai scurt de o lună.

Articolul 6

Înainte de publicarea unui proiect de regulament și de adoptarea unui regulament în aplicarea articolului 1, Comisia consultă Comitetul consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (4).

Articolul 7

Regulamentul (CEE) nr. 479/92, astfel cum a fost modificat prin actele menționate în anexa I, se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

I. LANGER


(1)  Avizul Parlamentului European din 23 aprilie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 55, 29.2.1992, p. 3.

(3)  A se vedea anexa I.

(4)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.


ANEXA I

Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioare

(prevăzute la articolul 7)

Regulamentul (CEE) nr. 479/92 al Consiliului

(JO L 55, 29.2.1992, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului

(JO L 1, 4.1.2003, p. 1)

Numai articolul 42

Actul de aderare din 1994 articolul 29 și anexa I punctul III.A.4

(JO C 241, 29.8.1994, p. 56)

 


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 479/92

Prezentul regulament

Articolele 1, 2 și 3

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 3a

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Anexa I

Anexa II


25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 247/2009 AL COMISIEI

din 24 martie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 25 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 248/2009 AL COMISIEI

din 19 martie 2009

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea organizațiilor de producători, fixarea prețurilor și a intervențiilor în cadrul organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (reformare)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special dispozițiile articolului 34 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 80/2001 al Comisiei din 16 ianuarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea întreprinderilor producătoare, fixarea prețurilor și intervenția în cadrul obiectivelor organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (2) a fost modificat în mod substanțial de mai multe ori (3). Deoarece urmează să i se aducă și alte modificări în ceea ce privește adaptarea listei de regiuni ale statelor membre și a codurilor pentru monezi utilizate în sensul prezentului regulament, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.

(2)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, Comisia publică anual o listă cu organizațiile de producători recunoscute și asociațiile acestora. Statele membre au, așadar, obligația de a-i furniza informații adecvate.

(3)

Comisia trebuie să poată monitoriza activitățile de regularizare a prețurilor ale organizațiilor de producători și modul în care acestea aplică sistemele de compensare financiară și recompense pentru reportare.

(4)

Aranjamentele de intervenție ale Comunității în conformitate cu articolele 21-26 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 necesită furnizarea de informații privind prețurile înregistrate în regiuni clar definite și la intervale regulate.

(5)

În cadrul gestionării politicii comune în domeniul pescuitului s-a introdus un sistem electronic de transmitere de date între statele membre și Comisie (sistemul FIDES II). Acesta trebuie utilizat pentru colectarea datelor la care se face referire în prezentul regulament.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor pescărești,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Notificări cu privire la recunoașterea organizațiilor de producători și a asociațiilor acestora

Articolul 1

Statele membre transmit Comisiei informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (c) și articolul 13 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 în termen de maximum două luni de la data adoptării deciziei.

Aceste informații și formatul în care trebuie transmise sunt prezentate în anexa I la prezentul regulament.

CAPITOLUL II

Prețuri și intervenții

Articolul 2

Statele membre transmit Comisiei, la cel târziu două luni de la data începerii fiecărui sezon anual de pescuit, informațiile menționate la articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

Statele membre informează imediat Comisia asupra oricăror modificări privind detaliile menționate în primul paragraf.

Aceste informații și formatul în care trebuie transmise sunt prezentate în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Pentru speciile prezentate în anexele I și IV la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, statele membre informează Comisia cu privire la cantitățile debarcate, vândute, retrase și reportate pe teritoriul acestora, împreună cu valoarea cantităților vândute în fiecare trimestru în diferitele regiuni definite în tabelul 1 din anexa VIII la prezentul regulament, în termen de maximum șapte săptămâni de la expirarea trimestrului respectiv.

În cazul în care, pentru una sau mai multe din speciile prezentate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 se înregistrează o situație de criză, statele membre informează Comisia cu privire la cantitățile debarcate, vândute, retrase și reportate pe teritoriul acestora, împreună cu valoarea cantităților vândute, într-un interval de 14 zile în diferitele regiuni definite în tabelul 1 din anexa VIII la prezentul regulament, în termen de maximum două săptămâni de la expirarea respectivei perioade de 14 zile.

Aceste informații și formatul în care trebuie transmise sunt prezentate în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 4

Pentru fiecare produs prezentat pe lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 care a fost retras, statele membre informează trimestrial Comisia cu privire la valoarea și cantitățile disponibilizate, defalcat pe opțiunile de disponibilizare stabilite la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2493/2001 al Comisiei (4) în termen de maximum opt săptămâni de la expirarea trimestrului respectiv.

Aceste informații și formatul în care trebuie transmise sunt prezentate în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Pentru fiecare produs prezentat pe lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, statele membre informează trimestrial Comisia cu privire la cantitățile debarcate, vândute și depozitate, împreună cu valoarea cantităților vândute, în diferitele regiuni definite în tabelul 1 din anexa VIII la prezentul regulament, în termen de maximum șase săptămâni de la expirarea trimestrului respectiv.

Aceste informații și formatul în care trebuie transmise sunt prezentate în anexa V la prezentul regulament.

Articolul 6

Pentru fiecare produs prezentat pe lista din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 104/2000, statele membre informează lunar Comisia cu privire la cantitățile debarcate, vândute și livrate industriei de prelucrare de organizațiile de producători, împreună cu valoarea cantităților livrate industriei de prelucrare, în diferitele regiuni definite în tabelul 1 din anexa VIII la prezentul regulament, în termen de maximum șase săptămâni de la expirarea lunii respective.

Aceste informații și formatul în care trebuie transmise sunt prezentate în anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 7

Statele membre transmit anual Comisiei, în termen de trei luni de la sfârșitul anului respectiv, informații care să permită stabilirea costurilor tehnice aferente operațiilor de stabilizare și depozitare necesare prevăzute la articolele 23 și 25 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

Aceste informații și formatul în care trebuie transmise sunt prezentate în anexa VII la prezentul regulament.

CAPITOLUL III

Prevederi generale și finale

Articolul 8

Statele membre transmit Comisiei informațiile prin mijloace electronice, folosind sistemele de transmitere utilizate în mod curent pentru schimbul de date în cadrul gestionării politicii comune în domeniul pescuitului (sistemul FIDES II).

Articolul 9

Regulamentul (CE) nr. 80/2001 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2009.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 13, 17.1.2001, p. 3.

(3)  A se vedea anexa IX.

(4)  JO L 337, 20.12.2001, p. 20.


ANEXA I

Informații cu privire la organizațiile de producători și asociațiile acestora

Nr. înregistrare

Denumire domeniu

Tip

Format

Dimensiune

Cod

1

Identificare mesaj

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO

2

Stat membru

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tabel 1

3

Data trimiterii

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Tip mesaj

<TYP>

Text

3

INS = nou

MOD = modificat

DEL = retragere recunoaștere

5

Număr OP și asociație de OP

<NOP>

Text

7

Numai pentru mesaje de tip „MOD” sau „DEL”

6

Denumire

<NOM>

Text

 

 

7

Prescurtare oficială

<ABB>

 

 

Dacă este cazul

8

Cod național

<NID>

 

 

Dacă este cazul

9

Aria de competență

<ARE>

Text

 

 

10

Activitate

<ACT>

Text

6

Tabel 10

11

Data înființării

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Data întocmirii statutului

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Data acordării recunoașterii

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Data retragerii recunoașterii

<DRA>

YYYYMMDD

 

Numai pentru mesaje de tip „DEL”

15

Adresa 1

<ADR1>

Text

 

 

16

Adresa 2

<ADR2>

Text

 

 

17

Adresa 3

<ADR3>

 

 

 

18

Cod poștal

<CPO>

Text

 

 

19

Localitate

<LOC>

Text

 

 

20

Număr telefon 1

<TEL1>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Număr telefon 2

<TEL2>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Număr fax

<FAX>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

Text

 

 

24

Adresă web

<WEB>

Text

 

 

25 și următoarele

Număr OP membre

<ADH>

Text

 

Pentru asociațiile de OP se trec OP membre


ANEXA II

Prețuri de retragere aplicate de organizațiile de producători

Se trimite la două luni după începutul sezonului anual de pescuit


Nr. înregistrare

Informații avute în vedere

Identificarea tipului de date

Format

Dimensiune

Cod

1

Identificare mesaj

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO-WP

2

Stat membru

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tabel 1

3

Număr serie

<LOT>

Numeric

4

Număr serie alocat de statul membru

4

Tip mesaj

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data trimiterii

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip perioadă

<PTYP>

Y

1

Y = anual

7

Identificare perioadă

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = succesiune

YYYY = an

8

Monedă utilizată

<MON>

Text

3

Tabel 6

9 și următoarele

Cod identificare OP

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Cod specie

 

Text

3

Tabel 7

 

Cod conservare

 

Text

3

Tabel 4

 

Cod prezentare

 

Text

2

Tabel 3

 

Cod prospețime

 

Text

2

Tabel 5

 

Cod dimensiune

 

Text

3

Tabel 2

 

Preț de retragere

 

Număr întreg

 

În conformitate cu moneda indicată la nr. înregistrare 8, per 1 000 kg

 

Regiunea unde prețul de retragere este ajustat cu un coeficient regional

 

Text

 

Tabel 8


ANEXA III

Produse din anexele I și IV la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Notificare trimestrială


Nr. înregistrare

Informații avute în vedere

Identificarea tipului de date

Format

Dimensiune

Cod

1

Identificare mesaj

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FRESH

2

Stat membru

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tabel 1

3

Număr serie

<LOT>

Numeric

4

Număr serie alocat de statul membru

4

Tip mesaj

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data trimiterii

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip perioadă

<PTYP>

Q sau C

1

Q = trimestru

C = criză

7

Identificare perioadă

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = succesiune

1–4 pentru trimestru

1–24 pentru 14 zile

YYYY = an

8

Monedă utilizată

<MON>

Text

3

Tabel 6

9 și următoarele

Regiune debarcare (Cod NUTS)

<DAT>

Text

7

Tabel 1

 

Cod specie

 

Text

3

Tabel 7

 

Cod conservare

 

Text

3

Tabel 4

 

Cod prezentare

 

Text

2

Tabel 3

 

Cod prospețime

 

Text

2

Tabel 5

 

Cod dimensiune

 

Text

3

Tabel 2

 

Valoare cantități vândute

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8.

 

Cantități vândute

 

Număr întreg

 

kg

 

Cantități retrase la preț comunitar

 

Număr întreg

 

kg

 

Cantități retrase la preț independent

 

Număr întreg

 

kg

 

Cantități reportate

 

Număr întreg

 

kg


ANEXA IV

Produse din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Utilizarea produselor retrase de pe piață

Notificare trimestrială


Nr. înregistrare

Informații avute în vedere

Identificarea tipului de date

Format

Dimensiune

Cod

1

Identificare mesaj

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-STD-VAL

2

Stat membru

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tabel 1

3

Număr serie

<LOT>

Numeric

4

Număr serie alocat de statul membru

4

Tip mesaj

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data trimiterii

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip perioadă

<PTYP>

Q

1

Q = trimestru

7

Identificare perioadă

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = succesiune

1-4

YYYY = an

8

Monedă utilizată

<MON>

Text

3

Tabel 6

9 și următoarele

Cod specie

<DAT>

Text

3

Tabel 7

 

Cod destinație

 

Text

6

Tabel 9

 

Valoare cantități vândute sau transferate

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8.

„0” este permis pentru cantități transferate

 

Cantități vândute sau transferate

 

Număr întreg

 

kg


ANEXA V

Produse din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 (Notificare trimestrială)

Nr. înregistrare

Informații avute în vedere

Identificarea tipului de date

Format

Dimensiune

Cod

1

Identificare mesaj

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FROZEN

2

Stat membru

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tabel 1

3

Număr serie

<LOT>

Numeric

4

Număr serie alocat de statul membru

4

Tip mesaj

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data trimiterii

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip perioadă

<PTYP>

Q

1

Q = trimestru

7

Identificare perioadă

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = succesiune 1–4

YYYY = an

8

Monedă utilizată

<MON>

Text

3

Tabel 6

9 și următoarele

Regiune debarcare (Cod NUTS)

<DAT>

Text

7

Tabel 1

 

Cod specie

<DAT>

Text

3

Tabel 7

 

Cod conservare

 

Text

3

Tabel 4

 

Cod prezentare

 

Text

2

Tabel 3

 

Cod prospețime

 

Text

2

Tabel 5

 

Cod dimensiune

 

Text

3

Tabel 2

 

Valoare cantități vândute

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8

 

Cantități vândute înainte de depozitare

 

Număr întreg

 

kg

 

Cantități depozitate

 

Număr întreg

 

kg

 

Cantități scoase din depozit

 

Număr întreg

 

kg


ANEXA VI

Produse din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Frecvență: lunar


Nr. înregistrare

Informații avute în vedere

Identificarea tipului de date

Format

Dimensiune

Cod

1

Identificare mesaj

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TUNA

2

Stat membru

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tabel 1

3

Număr serie

<LOT>

Numeric

4

Număr serie alocat de statul membru

4

Tip mesaj

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data trimiterii

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip perioadă

<PTYP>

M

1

M = lunar

7

Identificare perioadă

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = succesiune 1–12

YYYY = an

8

Monedă utilizată

<MON>

Text

3

Tabel 6

9 și următoarele

Organizație de producători

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Cod specie

 

Text

3

Tabel 7

 

Cod conservare

 

Text

3

Tabel 4

 

Cod prezentare

 

Text

2

Tabel 3

 

Cod dimensiune

 

Text

3

Tabel 2

 

Valoare cantități vândute și livrate industriei

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8

 

Cantități vândute și livrate industriei

 

Număr întreg

 

kg


ANEXA VII

Produse din anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Frecvență: anual


Nr. înregistrare

Informații avute în vedere

Identificarea tipului de date

Format

Dimensiune

Cod

1

Identificare mesaj

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TECH

2

Stat membru

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tabel 1

3

Număr serie

<LOT>

Numeric

4

Număr serie alocat de statul membru

4

Tip mesaj

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data trimiterii

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Tip perioadă

<PTYP>

Y

1

Y = anual

7

Identificare perioadă

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = an

8

Monedă utilizată

<MON>

Text

3

Tabel 6

9 și următoarele

Cod produs

<DAT>

Text

3

1AB = produs din anexa I, AB

1C = produs din anexa I, C

2 = Produs din anexa II

 

Cod costuri tehnice

 

Text

2

Tabel 11

 

Costuri mână de lucru

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8

 

Cheltuieli cu energia

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8

 

Costuri transport

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8

 

Alte costuri (ambalare, marinare, împachetare directă etc.)

 

Număr întreg

 

Conform cu moneda indicată la nr. de înregistrare 8


ANEXA VIII

Tabelul 1

Coduri NUTS „ISO-A3”

ȚARA

Denumire NUTS

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabelul 2

Coduri dimensiuni

Cod

Denumire

1

Dimensiunea 1

2

Dimensiunea 2

3

Dimensiunea 3

4

Dimensiunea 4

5

Dimensiunea 5

6

Dimensiunea 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Nu este cazul

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabelul 3

Coduri prezentare

Cod

Forma de prezentare

1

Întreg

12

Fără cap

3

Eviscerat, cu cap

31

Eviscerat, cu branhiile scoase

32

Eviscerat, fără cap

61

Curățat de solzi

25

Secționat longitudinal în două

2

File

62

Bucăți cilindrice

63

Rulat

21

File normal, cu oase

22

File fără oase

23

File, cu piele

24

File, fără piele

51

Pachete din carne tocată de pește

5

Tranșat și alte porțiuni de carne

11

Cu sau fără cap

9

Alte forme de prezentare acceptate, altele decât întreg sau eviscerat cu branhii

26

File sub formă de pachete de carne tocată de pește sub 4 kg

70

Curățat de solzi, cu cap sau întreg

71

Toate formele de prezentare acceptate pentru această specie

72

Toate formele de prezentare acceptate, altele decât file, tranșat și alte porțiuni de carne

6

Curățat, bucăți cilindrice, rulat

7

Alte forme de prezentare

SO

Nu este cazul


Tabelul 4

Coduri conservare

Cod

Forma de conservare

SO

Nu este cazul

V

Viu

C

Congelat

CU

Preparat în apă

S

Sărat

FC

Proaspăt sau congelat

FR

Proaspăt sau refrigerat

PRE

Preparat

CSR

Conservă de pește

F

Proaspăt

R

Refrigerat


Tabelul 5

Coduri prospețime

Cod

Prospețime

E

Extra

A

A

B

B

V

Viu

SO

Nu este cazul


Tabelul 6

Coduri monedă

Cod

Monedă

EUR

euro

BGN

leva bulgară

CZK

coroana cehă

DKK

coroană daneză

EEK

coroana estoniană

GBP

lira sterlină

HUF

forintul maghiar

LTL

litasul lituanian

LVL

latsul leton

PLN

zlotul polonez

RON

leul nou românesc

SEK

coroana suedeză


Tabelul 7

Cod

Specie

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. și Euthynnus spp., cu excepția Thunnus thunnus și T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabelul 8

Regiunile în care prețul de retragere este ajustat cu un coeficient regional

Cod

Regiune

Descrierea regiunii

MADER

Azore și Madeira

Insulele Azore și Madeira

BALNOR

Nordul Mării Baltice

Marea Baltică, la nord de 59°30′

CANA

Insulele Canare

Insulele Canare

CORN

Cornwall

Regiunile de coastă și insulele comitatelor Cornwall și Devon din Regatul Unit

ECOS

Scoția

Regiunile de coastă din nord-estul Scoției, de la Wick până la Aberdeen

ECOIRL

Scoția și Irlanda de Nord

Regiunile de coastă de la Portpatrick în sud-vestul Scoției până la Wick în nord-estul Scoției și insulele din vestul și nordul acestor regiuni. Zonele de coastă și insulele Irlandei de Nord

ESTECO

Scoția (est)

Regiunile de coastă ale Scoției, de la Portpatrick până la Eyemouth, și insulele din vestul și nordul acestor zone

ESPATL

Spania (Atlantic)

Regiunile Spaniei de pe coasta oceanului Atlantic (cu excepția Insulelor Canare)

ESTANG

Anglia de Est

Regiunile de coastă din estul Angliei, de la Berwick până la Dover. Regiunile de coastă ale Scoției, de la Portpatrick până la Eyemouth, și insulele din vestul și nordul acestor zone. Regiunile de coastă ale Comitatului Down

FRAATL

Franța (Atlantic, Canalul Mânecii, Marea Nordului)

Regiunile franceze de pe coasta Atlanticului, a Canalului Mânecii și a Mării Nordului

IRL

Irlanda

Regiunile de coastă și insulele irlandeze

NIRL

Irlanda de Nord

Regiunile de coastă ale Comitatului Down (Irlanda de Nord)

PRT

Portugalia

Regiunile portugheze de pe coasta oceanului Atlantic

UER

Restul țărilor Uniunii Europene

Uniunea Europeană, cu excepția regiunilor în care se aplică un coeficient regional

EU

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană în ansamblu

WECO

Scoția (vest)

Regiunile de coastă de la Troon (sud-vestul Scoției) până la Wick (nord-estul Scoției) și insulele din nordul și vestul acestor regiuni

BALSUD

Marea Baltică

Marea Baltică, la nord de 59°30′


Tabelul 9

Utilizarea produselor retrase

Cod

Utilizarea produselor retrase

FMEAL

Utilizare după prelucrarea în făină (hrană pentru animale)

OTHER

Utilizare în stare proaspătă sau conservată (hrană pentru animale)

NOALIM

Utilizare în alte scopuri decât ca hrană

DIST

Distribuție liberă

BAIT

Momeală


Tabelul 10

Tip de activitate de pescuit

Cod

Tip de activitate de pescuit

D

Pescuit marin de adâncime

H

Pescuit marin în larg

C

Pescuit costier

L

Pescuit local, la scară redusă

O

Alte tipuri de activități de pescuit

A

Acvacultură


Tabelul 11

Tip de costuri tehnice

Cod

Tip de costuri tehnice

CO

Congelare

ST

Depozitare

FL

Tăiere file

SL

Sărare – uscare

MA

Marinare

CU

Preparare – pasteurizare

VV

Depozitare în rezervoare fixe


ANEXA IX

Regulamentul abrogat, cu lista modificărilor sale ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 80/2001 al Comisiei (JO L 13, 17.1.2001, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 2494/2001 al Comisiei (JO L 337, 20.12.2001, p. 22)

Actul de aderare din 2003 (anexa II punctul 7.4, p. 445)

 

Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei (JO L 362, 20.12.2006, p. 1)

Numai în ceea ce privește trimiterea de la articolul 1 alineatul (1) a patra liniuță la Regulamentul (CE) nr. 80/2002 și numai în ceea ce privește punctul 5.1 din anexă.


ANEXA X

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 80/2001

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V

Anexa V

Anexa VI

Anexa VI

Anexa VII

Anexa VII

Anexa VIII

Anexa VIII

Anexa IX

Anexa X


25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 249/2009 AL COMISIEI

din 23 martie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce privește ajustarea taxelor datorate Agenției Europene pentru Medicamente la rata inflației

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului din 10 februarie 1995 privind taxele datorate Agenției Europene pentru Evaluarea Medicamentelor (1), în special articolul 12,

întrucât:

(1)

Articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (2) prevede că veniturile Agenției Europene pentru Medicamente (denumită în continuare „agenția”) sunt alcătuite din contribuția Comunității și din taxele plătite de întreprinderi agenției. Regulamentul (CE) nr. 297/95 al Consiliului stabilește categoriile și nivelurile acestor taxe.

(2)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 297/95 prevede revizuirea de către Comisie a taxelor datorate agenției în raport cu rata inflației și actualizarea acestora, cu aplicare de la data de 1 aprilie a fiecărui an.

(3)

Prin urmare, aceste taxe ar trebui actualizate în raport cu rata inflației din 2008. Rata inflației din Comunitate, astfel cum a fost publicată de Biroul Statistic al Comunităților Europene (Eurostat), a fost de 3,7 % în 2008.

(4)

Din motive de simplitate, nivelurile de ajustare a taxelor ar trebui să fie rotunjite la cel mai apropiat multiplu de 100 EUR.

(5)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 297/95.

(6)

Din motive de certitudine juridică, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice cererilor valabile care sunt în curs de examinare la 1 aprilie 2009.

(7)

În temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 297/95, actualizarea trebuie să devină aplicabilă de la 1 aprilie 2009. Prin urmare, este indicat ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență și să se aplice de la data menționată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 297/95 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „242 600 EUR” se înlocuiește cu „251 600 EUR”;

la al doilea paragraf, „24 300 EUR” se înlocuiește cu „25 200 EUR”;

la al treilea paragraf, „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(ii)

litera (b) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „94 100 EUR” se înlocuiește cu „97 600 EUR”;

la al doilea paragraf, „156 800 EUR” se înlocuiește cu „162 600 EUR”;

la al treilea paragraf, „9 400 EUR” se înlocuiește cu „9 700 EUR”;

la al patrulea paragraf, „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(iii)

litera (c) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „72 800 EUR” se înlocuiește cu „75 500 EUR”;

la al doilea paragraf, „18 200 EUR-54 600 EUR” se înlocuiește cu „18 900 EUR-56 600 EUR”;

la al treilea paragraf, „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

primul paragraf de la litera (a) se modifică după cum urmează:

„2 600 EUR” se înlocuiește cu „2 700 EUR”;

„6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(ii)

litera (b) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „72 800 EUR” se înlocuiește cu „75 500 EUR”;

la al doilea paragraf, „18 200 EUR-54 600 EUR” se înlocuiește cu „18 900 EUR-56 600 EUR”;

(c)

la alineatul (3), „12 100 EUR” se înlocuiește cu „12 500 EUR”;

(d)

la alineatul (4), „18 200 EUR” se înlocuiește cu „18 900 EUR”;

(e)

la alineatul (5), „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(f)

alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf, „87 000 EUR” se înlocuiește cu „90 200 EUR”;

(ii)

la al doilea paragraf, „21 700 EUR-65 200 EUR” se înlocuiește cu „22 500 EUR-67 600 EUR”.

2.

La articolul 4, „60 600 EUR” se înlocuiește cu „62 800 EUR”.

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „121 300 EUR” se înlocuiește cu „125 800 EUR”;

la al doilea paragraf, „12 100 EUR” se înlocuiește cu „12 500 EUR”;

la al treilea paragraf, „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

al patrulea paragraf se modifică după cum urmează:

„60 600 EUR” se înlocuiește cu „62 800 EUR”;

„6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(ii)

litera (b) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „60 600 EUR” se înlocuiește cu „62 800 EUR”;

la al doilea paragraf, „102 500 EUR” se înlocuiește cu „106 300 EUR”;

la al treilea paragraf, „12 100 EUR” se înlocuiește cu „12 500 EUR”;

la al patrulea paragraf, „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

al cincilea paragraf se modifică după cum urmează:

„30 300 EUR” se înlocuiește cu „31 400 EUR”;

„6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(iii)

litera (c) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „30 300 EUR” se înlocuiește cu „31 400 EUR”;

la al doilea paragraf, „7 500 EUR-22 700 EUR” se înlocuiește cu „7 800 EUR-23 500 EUR”;

la al treilea paragraf, „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a) „6 200 EUR” se înlocuiește cu „2 700 EUR”, iar „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(ii)

litera (b) se modifică după cum urmează:

la primul paragraf, „36 400 EUR” se înlocuiește cu „37 700 EUR”;

la al doilea paragraf, „9 100 EUR-27 300 EUR” se înlocuiește cu „9 400 EUR-28 300 EUR”;

la al treilea paragraf, „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(c)

la alineatul (3), „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(d)

la alineatul (4), „18 200 EUR” se înlocuiește cu „18 900 EUR”;

(e)

la alineatul (5), „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”;

(f)

alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf, „29 000 EUR” se înlocuiește cu „30 100 EUR”;

(ii)

la al doilea paragraf, „7 200 EUR-21 700 EUR” se înlocuiește cu „7 500 EUR-22 500 EUR”.

4.

La articolul 6, „36 400 EUR” se înlocuiește cu „37 700 EUR”.

5.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, „60 600 EUR” se înlocuiește cu „62 800 EUR”;

(b)

la al doilea paragraf, „18 200 EUR” se înlocuiește cu „18 900 EUR”.

6.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la al doilea paragraf, „72 800 EUR” se înlocuiește cu „75 500 EUR”;

(ii)

la al treilea paragraf, „36 400 EUR” se înlocuiește cu „37 700 EUR”;

(iii)

la al patrulea paragraf, „18 200 EUR-54 600 EUR” se înlocuiește cu „18 900 EUR-56 600 EUR”;

(iv)

la al cincilea paragraf, „9 100 EUR-27 300 EUR” se înlocuiește cu „9 400 EUR-28 300 EUR”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

la al doilea paragraf, „242 600 EUR” se înlocuiește cu „251 600 EUR”;

(ii)

la al treilea paragraf, „121 300 EUR” se înlocuiește cu „125 800 EUR”;

(iii)

la al cincilea paragraf, „2 600 EUR-209 100 EUR” se înlocuiește cu „2 700 EUR-216 800 EUR”;

(iv)

la al șaselea paragraf, „104 600 EUR” se înlocuiește cu „108 500 EUR”;

(c)

la alineatul (3), „6 100 EUR” se înlocuiește cu „6 300 EUR”.

Articolul 2

Prezentul regulament nu se aplică cererilor valabile în curs de examinare la 1 aprilie 2009.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 35, 15.2.1995, p. 1.

(2)  JO L 136, 30.4.2004, p. 1.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/37


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 ianuarie 2009

de acordare de asistență reciprocă Letoniei

(2009/289/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 119,

având în vedere recomandarea Comisiei emisă în urma consultării Comitetului economic și financiar (CEF),

întrucât:

(1)

În contextul unei nevoi acute de finanțare externă, piața letonă de capital, precum și cea financiară au fost, recent, supuse presiunii, reflectând astfel deteriorarea generală a percepției pieței, precum și preocupările sporite cu privire la sănătatea economiei letone în contextul dezechilibrelor majore ale acesteia în ceea ce privește deficitul extern semnificativ și datoria externă foarte ridicată, finanțele publice din ce în ce mai slabe și ratele ridicate ale inflației costurilor și prețurilor. Sectorul bancar leton a avut probleme grave legate de lichidități și de încredere. Nivelul rezervelor valutare a scăzut pe măsură ce banca centrală a intervenit pentru menținerea ancorării monedei.

(2)

Consiliul examinează în mod regulat politicile economice implementate de Letonia, în special în cadrul programului de convergență și al programului național de reformă al Letoniei, precum și în cadrul rapoartelor de convergență.

(3)

Nevoile totale de finanțare externă ale Letoniei până în primul trimestru 2011 sunt estimate la 7,5 miliarde EUR.

(4)

Autoritățile letone au solicitat asistență financiară substanțială din partea UE și a altor instituții financiare internaționale și țări, pentru a sprijini sustenabilitatea balanței de plăți.

(5)

Există o amenințare gravă la adresa balanței de plăți letone, care justifică acordarea urgentă de asistență reciprocă de către Comunitate, în cooperare cu FMI și cu alte părți. În plus, având în vedere urgența situației, este imperativ să se acorde o excepție de la perioada de șase săptămâni prevăzută în partea I punctul 3 din Protocolul cu privire la rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat Tratatului privind Uniunea Europeană și Tratatelor de instituire a Comunităților Europene.

(6)

Pachetul de asistență financiară va fi acordat numai cu condiția unui angajament ferm al autorităților letone de a implementa un program ambițios de reformare fiscală, financiară și structurală, pentru a facilita ajustările interne și externe necesare, a stabiliza economia și a restaura credibilitatea politicii economice. Comisia va verifica regulat și cu atenție, în colaborare cu CEF, dacă condițiile privind politica economică de care depinde asistența sunt îndeplinite în totalitate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comunitatea acordă asistență reciprocă Letoniei.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 ianuarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/39


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 ianuarie 2009

de acordare a unei asistențe financiare comunitare pe termen mediu Letoniei

(2009/290/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (1), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei emisă în urma consultării Comitetului economic și financiar (CEF),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2009/289/CE (2), Consiliul a decis să acorde asistență reciprocă Letoniei.

(2)

În contextul unei nevoi acute de finanțare externă, piața letonă de capital, precum și cea financiară au fost, recent, supuse presiunii, reflectând astfel deteriorarea generală a percepției pieței, precum și preocupările sporite cu privire la sănătatea economiei letone în contextul dezechilibrelor majore ale acesteia în ceea ce privește deficitul extern ridicat, finanțele publice din ce în ce mai slabe și ratele ridicate ale inflației costurilor și prețurilor. Sectorul bancar leton a avut probleme grave legate de lichidități și de încredere. Nivelul rezervelor valutare a scăzut pe măsură ce banca centrală a intervenit pentru menținerea ancorării monedei.

(3)

Nevoile totale de finanțare externă ale Letoniei până în primul trimestru 2011 sunt estimate la 7,5 miliarde EUR.

(4)

Este oportun să se acorde Letoniei sprijin comunitar de până la 3,1 miliarde EUR în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre, înființat prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Asistența respectivă trebuie acordată împreună cu un împrumut din partea Fondului Monetar Internațional (FMI), în valoare de 1,5 miliarde DST (1 200 % din cota FMI a Letoniei, aproximativ 1,7 miliarde EUR) în cadrul acordului stand-by cu FMI aprobat la 23 decembrie 2008. Contribuția totală a țărilor nordice (Suedia, Danemarca, Finlanda, Estonia și Norvegia) este prevăzută la 1,9 miliarde EUR, cea a Băncii Mondiale, la 0,4 miliarde EUR, în timp ce contribuția totală a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Republicii Cehe și a Poloniei este prevăzută la 0,4 miliarde EUR, suma totală ajungând astfel la 7,5 miliarde EUR pentru intervalul de timp care se încheie cu primul trimestru 2011.

(5)

Asistența comunitară trebuie gestionată de către Comisie. Condițiile particulare privind politica economică asupra cărora s-a ajuns la un acord cu autoritățile letone după consultarea CEF trebuie consemnate într-un memorandum de înțelegere. Acestea trebuie să conțină, printre altele, măsuri menite să reducă presiunile imediate ale lichidităților, să reinstaureze stabilitatea pe termen lung prin consolidarea sistemului bancar, să corecteze dezechilibrele bugetare și să sprijine adoptarea unor politici naționale care să amelioreze competitivitatea. Măsurile trebuie să includă o consolidare fiscală imediată și susținută, o strategie globală de soluționare a problemelor bancare, o capacitate mai puternică de gestionare a crizei din partea autorităților de reglementare, reforme structurale globale, precum și alte măsuri importante. Prevederile financiare detaliate trebuie stabilite de Comisie în acordul de împrumut.

(6)

Asistența trebuie acordată pentru a reduce presiunile imediate ale lichidităților și, în funcție de politici, pentru a reinstaura stabilitatea pe termen lung prin consolidarea sistemului bancar, corectarea dezechilibrelor bugetare și adoptarea unor politici naționale care să amelioreze competitivitatea, menținând, în același timp, cursul de schimb într-o bandă îngustă de fluctuație față de paritatea centrală actuală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Comunitatea acordă Letoniei un împrumut pe termen mediu de maximum 3,1 miliarde EUR, cu o scadență medie de maximum șapte ani.

(2)   Asistența financiară comunitară se acordă pe o perioadă de trei ani începând cu ziua următoare datei intrării în vigoare a prezentei decizii.

Articolul 2

(1)   Asistența va fi administrată de Comisie într-un mod compatibil cu angajamentele luate de Letonia și cu recomandările Consiliului. Aceste condiții sunt stabilite într-un memorandum de înțelegere. Prevederile financiare detaliate se stabilesc de Comisie în acordul de împrumut.

(2)   În colaborare cu CEF, Comisia verifică la intervale regulate dacă condițiile privind politica economică sunt îndeplinite. Comisia va informa CEF cu privire la refinanțările eventuale ale împrumuturilor sau la modificarea condițiilor financiare.

(3)   Letonia este dispusă să adopte și să implementeze măsuri suplimentare de consolidare pentru stabilizarea economiei, în cazul în care astfel de măsuri devin necesare în cursul programului de asistență. Autoritățile letone consultă Comisia înaintea adoptării unor astfel de măsuri suplimentare.

Articolul 3

(1)   Sprijinul financiar comunitar este pus la dispoziția Letoniei de către Comisie în maximum șase tranșe, a căror valoare va fi stabilită în memorandumul de înțelegere.

(2)   Prima tranșă se plătește în urma intrării în vigoare a acordului de împrumut și a memorandumului de înțelegere.

(3)   Dacă acest lucru este necesar în vederea finanțării împrumutului, este permisă utilizarea prudentă a swapurilor pe rata dobânzii cu contrapărți cu cea mai înaltă calitate de credit.

(4)   Comisia decide cu privire la plata următoarelor tranșe după obținerea avizului CEF.

(5)   Plata fiecărei tranșe următoare se efectuează pe baza unei aplicări satisfăcătoare a noului program economic (Programul de stabilizare economică și de relansare a creșterii) al guvernului leton inclus în programul de convergență și, în special, pe baza condițiilor specifice privind politica economică menționate în memorandumul de înțelegere. Acestea includ, printre altele:

(a)

adoptarea unui program fiscal bine definit pe termen mediu pentru reducerea deficitului public general, până în 2011, la un nivel care să nu depășească nivelul de referință din tratat, de 3 % din PIB;

(b)

executarea bugetului pentru 2009 astfel cum a fost modificat de bugetul suplimentar adoptat la 12 decembrie 2008 (și astfel cum va fi prezentat în detaliu până la sfârșitul lui martie 2009), care vizează un deficit public general care să nu depășească 5 % din PIB sau 5,3 în termenii ESA 95;

(c)

reducerea în termeni nominali a remunerației medii din sectorul public în 2009 cu cel puțin 15 % în comparație cu bugetul inițial din 14 noiembrie 2008 și o nouă reducere de 2 % în 2010-2011;

(d)

continuarea măsurilor începute în 2008 de reducere a personalului în cadrul guvernului central, asigurându-se o reducere de cel puțin 5 % până la sfârșitul lui 2008 și o reducere totală de 10 % până la 30 iunie 2009;

(e)

consolidarea proiectării și implementării procedurilor bugetare prin adoptarea unui cadru fiscal și a unei reforme bugetare pe calea modificării legii curente de administrare bugetară și financiară;

(f)

instituirea unui sistem clar și transparent de plată a salariilor pentru angajații direcți ai administrației publice și a unui sistem unic de planificare și management al resurselor umane pentru instituțiile administrației publice;

(g)

mecanisme care să asigure o mai mare stabilitate a sistemului bancar pe termen mediu și lung, inclusiv o serie vastă de măsuri de supraveghere, prudențiale și de politică monetară. Acestea ar trebui să limiteze creșterea creditului la un nivel sustenabil și să evite dependența prea ridicată de o finanțare străină negarantată. Examinări specifice vor fi efectuate în sectorul bancar pentru a asigura faptul că toate băncile sunt solvabile și dispun de capitaluri suficiente;

(h)

măsuri adecvate privind restructurarea datoriei sectorului privat. Va fi consolidată baza legală adecvată pentru restructurarea scadenței datoriei existente și valutei în care aceasta este exprimată. Facilitarea procedurilor de insolvabilitate și implementarea rapidă a planurilor de reabilitare vor deveni, de asemenea, prioritare;

(i)

asigurarea, printr-o naționalizare completă a băncii Parex, a faptului că acționarii minoritari ai băncii Parex care au mai rămas nu profită de măsurile de soluționare a problemelor băncii și de ameliorarea stabilității financiare;

(j)

măsuri de reformă structurală prevăzute în cadrul Strategiei de la Lisabona și implementate în cadrul programului național de reformă al Letoniei, cuprinzând politici active privind piața muncii și politici privind învățarea continuă, o mai mare implicare a actorilor sectorului privat în activitățile de cercetare și dezvoltare, precum și în cele de inovare, măsuri de promovare a exportului și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi;

(k)

implementarea proiectelor finanțate de UE la nivelurile planificate, pentru a sprijini majorarea contribuției sectorului bunurilor comercializabile la creșterea economică;

(l)

măsuri pentru ameliorarea accesului la finanțare a companiilor și a întreprinzătorilor ale căror cereri pentru obținerea de fonduri structurale au fost acceptate sau care prevăd eventual să depună cereri pentru fonduri structurale.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Letonia.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 20 ianuarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  JO L 53, 23.2.2002, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial.


Comisie

25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/42


DECIZIA COMISIEI

din 20 martie 2009

privind proiectul de reglementări din Irlanda referitoare la menționarea țării de origine pe etichetele pentru carnea de pasăre, de porc și de oaie

[notificată cu numărul C(2009) 1931]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/291/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (1), modificată ultima dată prin Directiva 2003/89/CE (2), în special articolele 19 și 20,

întrucât:

(1)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 al doilea paragraf din Directiva 2000/13/CE, la 25 iunie 2008 autoritățile irlandeze au notificat Comisiei un proiect de reglementări în materie de sănătate referitoare la menționarea țării de origine pe etichetele pentru carnea de pasăre, de porc și de oaie.

(2)

Proiectul de reglementări impune ca toate tipurile de carne de pasăre, de porc și de oaie și toate produsele alimentare care conțin aceste tipuri de carne în proporție de cel puțin 70 % din greutate să fie etichetate pentru a indica țara lor de origine cu caractere clare și lizibile, în limba irlandeză și/sau engleză. Prin „origine” se înțelege țara în care animalul a fost crescut cea mai mare parte din viața sa și, dacă diferă, țara în care a fost sacrificat.

(3)

Directiva 2000/13/CE armonizează normele care reglementează etichetarea produselor alimentare, prevăzând, pe de o parte, armonizarea unor dispoziții naționale și, pe de altă parte, măsuri pentru dispozițiile naționale nearmonizate. Domeniul de aplicare a armonizării este definit la articolul 3 alineatul (1), care enumeră toate mențiunile care trebuie să figureze în mod obligatoriu pe eticheta produselor alimentare „în condițiile și sub rezerva derogărilor prevăzute la articolele 4-17”. În plus, articolul 4 alineatul (2) prevede că, în cazul anumitor produse alimentare, dispozițiile comunitare sau, în absența acestora, dispozițiile naționale pot solicita includerea altor mențiuni pe lângă cele enumerate la articolul 3 alineatul (1).

(4)

Articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2000/13/CE permite adoptarea de dispoziții naționale nearmonizate în cazul în care sunt justificate de unul dintre motivele enumerate la articolul menționat anterior, inclusiv, inter alia, prevenirea fraudei și protecția sănătății publice, și cu condiția să nu fie de o asemenea natură încât să împiedice aplicarea definițiilor și a normelor prevăzute în Directiva 2000/13/CE. Prin urmare, atunci când într-un stat membru au fost propuse proiecte de dispoziții naționale în materie de etichetare, este necesar să se analizeze compatibilitatea acestora cu cerințele menționate anterior și cu dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene.

(5)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2000/13/CE, este obligatoriu să se indice locul de origine sau de proveniență „în cazurile în care omiterea acestei mențiuni ar putea induce consumatorul în eroare cu privire la originea sau proveniența reală a produsului alimentar”. Prin impunerea unei obligații de indicare a originii sau a provenienței unui produs alimentar atunci când alte mențiuni de pe eticheta unui anumit produs ar putea sugera că respectivul produs are o origine diferită, prezenta dispoziție asigură un mecanism corespunzător de contracarare a riscului de inducere în eroare a consumatorilor.

(6)

În cazul cărnii de pasăre, de porc și de oaie, motivele expuse de autoritățile irlandeze nu permit să se concluzioneze că, în general, consumatorii irlandezi ar putea să considere în mod eronat că produsele în cauză provin dintr-un anumit loc.

(7)

Irlanda nu a furnizat nicio dovadă în sensul că proiectul de reglementări este necesar pentru a atinge unul dintre obiectivele prezentate la articolul 18 menționat anterior sau că obstacolul astfel creat este proporționat. Aceasta menționează exclusiv obiectivul de informare a consumatorilor cu privire la originea produselor în cauză. Doar acest motiv nu este suficient pentru a justifica proiectul de reglementări.

(8)

Pe baza acestor observații, Comisia a exprimat un aviz negativ, în conformitate cu articolul 19 al treilea paragraf din Directiva 2000/13/CE.

(9)

În consecință, ar trebui să se solicite autorităților irlandeze să nu adopte proiectul de reglementări în cauză.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articol unic

Irlanda nu adoptă proiectul de reglementări în materie de sănătate (țara de origine a cărnii de pasăre, de porc și de oaie).

Prezenta decizie se adresează Irlandei.

Adoptată la Bruxelles, 20 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 308, 25.11.2003, p. 15.


25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/44


DECIZIA COMISIEI

din 24 martie 2009

de stabilire a condițiilor derogatorii pentru lăzile din plastic și paleții din plastic de la nivelurile de concentrație în metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile din ambalaje

[notificată cu numărul C(2009) 1959]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/292/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (1), în special articolul 11 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 1999/177/CE a Comisiei din 8 februarie 1999 de stabilire a condițiilor derogatorii pentru lăzile din plastic și paleții din plastic de la nivelurile de concentrație în metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje (2) a expirat la 9 februarie 2009.

(2)

La expirarea Deciziei 1999/177/CE, o cantitate considerabilă de lăzi din plastic și de paleți din plastic care conțin metale grele ale căror concentrații depășesc nivelurile stabilite de Directiva 94/62/CE se găseau în continuare pe piață. Dat fiind că industria se găsește în incapacitatea de a înlocui toate aceste lăzi și paleți din plastic, există un risc crescut ca acestea să fie eliminate prin depozitarea ca deșeuri sau prin incinerare. Amândouă soluțiile ar avea efecte nefavorabile asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător.

(3)

Directiva 94/62/CE urmărește limitarea prezenței metalelor grele în ambalaje, precum și asigurarea unui grad ridicat de protecție a mediului, inclusiv prin refolosire și reciclare.

(4)

Pentru a acorda industriei timpul necesar înlocuirii acestor lăzi și paleți din plastic prin folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, este necesară adoptarea unor condiții derogatorii pentru lăzile și paleții din plastic utilizați în cadrul unor circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat. Rapoartele științifice transmise Comisiei recomandă acordarea acestei derogări.

(5)

Deoarece Comisia intenționează să reexamineze după cinci ani modul de funcționare a sistemului prevăzut în prezenta decizie și progresele făcute pentru eliminarea treptată a lăzilor și paleților din plastic care conțin metale grele, statele membre trebuie să transmită informațiile pertinente. Pentru a nu spori sarcinile administrative actuale prin impunerea statelor membre a unei obligații de raportare speciale, este suficient ca aceste informații să fie incluse în rapoartele prezentate Comisiei conform articolului 17 din Directiva 94/62/CE.

(6)

Pentru motive de siguranță juridică, această decizie ar trebui să se aplice începând cu data următoare celei a expirării Deciziei 1999/177/CE, în scopul evitării oricăror efecte negative posibile ce ar putea rezulta din acea expirare.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 94/62/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„metale grele” înseamnă plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent;

2.

„introducere intenționată de metale grele” înseamnă utilizarea intenționată a unei substanțe care conține metale grele în formula unui ambalaj sau a unui element din ambalaj, atunci când se dorește prezența sa permanentă în ambalajul final sau în elementul ambalajului, cu scopul de a-i conferi o caracteristică, un aspect sau o calitate specifică;

3.

„prezență accidentală de metale grele” înseamnă prezența fortuită de metale grele într-un ambalaj sau într-un element al ambalajului.

Articolul 2

Totalul nivelurilor concentrației de metale grele prezente în lăzile din plastic și în paleții din plastic poate depăși valorile-limită prevăzute la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE, cu condiția ca aceste lăzi și paleți să fie introduse și menținute în circuite de produse aflate într-un lanț închis și controlat în condițiile prevăzute la articolele 3, 4 și 5.

Articolul 3

(1)   Lăzile din plastic și paleții din plastic care conțin o cantitate excesivă de metale grele, așa cum se menționează la articolul 2, trebuie să fie fabricați sau reparați după un procedeu de reciclare controlat, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Materialele utilizate pentru reciclare trebuie să provină numai din alte lăzi din plastic sau paleți din plastic.

Introducerea altor materiale se limitează la nivelul minim realizabil din punct de vedere tehnic, care nu trebuie să reprezinte în niciun caz mai mult de 20 % din greutate.

(3)   Spre deosebire de prezența accidentală de metale grele, introducerea intenționată de metale grele în procesul de reciclare nu este autorizată.

Folosirea materialelor reciclate ca materii prime pentru repararea materialelor utilizate la ambalare, în cazul în care anumite părți ale materialelor reciclate pot conține metale grele, nu se consideră introducere intenționată de metale grele.

(4)   Totalul nivelurilor concentrației de metale grele prezente în lăzile din plastic și în paleții din plastic poate depăși valorile-limită prevăzute la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE numai ca urmare a utilizării în procesul de reciclare a materialelor conținând metale grele.

Articolul 4

(1)   Lăzile din plastic și paleții din plastic care conțin o cantitate excesivă de metale grele, așa cum se menționează la articolul 2, sunt identificați într-o manieră permanentă și vizibilă.

(2)   Statele membre se asigură că, pe parcursul duratei de viață a lăzilor din plastic și a paleților din plastic în cauză, cel puțin 90 % din lăzile din plastic și paleții din plastic expediați care conțin o cantitate excesivă de metale grele, așa cum se menționează la articolul 2, sunt returnați fabricantului, centrului de ambalare sau umplere sau unui reprezentant autorizat.

(3)   Fără a aduce atingere măsurilor adoptate în temeiul articolului 6, toate lăzile din plastic și paleții din plastic returnați în temeiul acestui articol, care nu mai pot fi reutilizați sau pentru care nu se mai dorește reutilizarea, sunt fie eliminați conform unei proceduri aprobate în mod expres de către autoritățile competente din statul membru în cauză, fie reciclați printr-un procedeu de reciclare controlat, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4) ale articolului 3.

Articolul 5

(1)   Statele membre instituie un sistem de inventariere și arhivare și o metodă de contabilizare a obligațiilor de reglementare și financiare, care să permită atestarea documentară a conformității cu condițiile prevăzute de prezenta decizie.

Acest sistem justifică punerea în folosință și scoaterea din uz a tuturor lăzilor din plastic și paleților din plastic care conțin o cantitate excesivă de metale grele, așa cum se menționează la articolul 2.

(2)   Cu excepția existenței în cadrul unui acord voluntar a unor dispoziții contrare, statele membre se asigură că fabricantul sau reprezentantul său autorizat redactează în fiecare an o declarație scrisă de conformitate și un raport anual care să prezinte maniera în care au fost respectate cerințele prevăzute de prezenta decizie. Raportul include propuneri de modificări care ar putea fi aduse sistemului și reprezentanților autorizați.

(3)   Statele membre se asigură că fabricantul sau reprezentantul său autorizat păstrează documentația tehnică pertinentă la dispoziția autorităților competente pentru o perioadă minimă de patru ani, în scopul inspecției.

În cazul în care nici fabricantul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliți în Comunitate, obligația de a păstra la dispoziție documentația tehnică pertinentă revine persoanei care introduce produsul pe piața comunitară.

Articolul 6

Statele membre iau măsurile necesare pentru a încuraja fabricanții să caute metode prin care să se ajungă progresiv la limita aplicabilă de metale grele conținute de lăzile din plastic și paleții de plastic, prevăzută la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE, inclusiv cele mai bune tehnologii disponibile de extragere a metalelor grele.

Articolul 7

Statele membre includ în rapoartele prezentate Comisiei conform articolului 17 din Directiva 94/62/CE un raport detaliat privind funcționarea sistemului prevăzut în prezenta decizie și privind progresele făcute pentru eliminarea treptată a lăzilor din plastic și a paleților din plastic care nu sunt în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE.

Articolul 8

Prezenta decizie se aplică începând cu 10 februarie 2009.

Articolul 9

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 martie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(2)  JO L 56, 4.3.1999, p. 47.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/47


DECIZIA 2009/293/PESC A CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

privind un schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Guvernul Kenyei privind condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 24,

având în vedere recomandarea Președinției,

întrucât:

(1)

La 2 iunie 2008, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 1816 (2008) prin care solicită tuturor statelor să coopereze în vederea stabilirii jurisdicției aplicabile, precum și a urmăririi și pedepsirii persoanelor cărora le revine răspunderea pentru săvârșirea unor acte de piraterie și de tâlhărie în largul coastelor Somaliei. Prevederile acesteia au fost reafirmate prin Rezoluția 1846 (2008) a CSONU, adoptată la 2 decembrie 2008.

(2)

La 10 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1) (operația „Atalanta”).

(3)

Acțiunea comună 2008/851/PESC prevede că persoanele care au săvârșit sau sunt suspectate de a fi săvârșit acte de piraterie sau de tâlhărie în apele teritoriale ale Somaliei, capturate și reținute în vederea urmăririi penale, precum și bunurile care au servit la săvârșirea acestor acte pot fi transferate unui stat terț care dorește să își exercite competențele jurisdicționale asupra persoanelor sau bunurilor menționate, cu condiția să fi fost stabilite cu respectivul stat terț condițiile acestui transfer într-un mod conform cu dreptul internațional aplicabil, în special cu dreptul internațional al drepturilor omului, în vederea garantării în special a faptului că nicio persoană nu va fi supusă pedepsei cu moartea, torturii sau oricărui alt tratament inuman, degradant sau care denotă cruzime.

(4)

În conformitate cu articolul 24 din tratat, Președinția, asistată de Secretarul General/Înaltul Reprezentant (SG/ÎR), a negociat un schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Guvernul Kenyei privind condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer.

(5)

Schimbul de scrisori ar trebui să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Uniunii Europene, schimbul de scrisori între Uniunea Europeană și Guvernul Kenyei privind condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer.

Textul schimbului de scrisori se atașează prezentei decizii.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze scrisoarea prin care Uniunea Europeană își asumă obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

I. LANGER


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.


TRADUCERE

Schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Guvernul Kenyei privind condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer

Nairobi, 6 martie 2009, ora 10:15 a.m.

Stimate domn,

Referitor la scrisoarea mea din 14 noiembrie 2008 și la scrisoarea dumneavoastră din 5 decembrie 2008, avem onoarea să vă confirmăm intenția Uniunii Europene de a încheia cu Guvernul Kenyei un schimb de scrisori în vederea definirii condițiilor transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer.

Prezentul schimb de scrisori este încheiat în cadrul Acțiunii comune 2008/851/PESC a Consiliului UE din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene, în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația „Atalanta”).

Mai mult, prezentul schimb de scrisori nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor participanților care decurg din acorduri internaționale, din alte instrumente de instituire a unor curți și tribunale internaționale și din legislația internă și se încheie cu respectarea deplină a:

Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) și a RCSONU ulterioare;

Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982 (UNCLOS), în special articolele 100-107;

dreptului internațional al drepturilor omului, inclusiv Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966 și Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante din 1984.

În consecință, avem onoarea să vă propunem, astfel cum figurează în anexa la prezenta scrisoare, dispozițiile care definesc condițiile privind transferul persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de EUNAVFOR, și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer.

Vă rugăm să binevoiți a confirma, în numele Guvernului Kenyei, acceptarea acestor dispoziții.

Prezentul instrument se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale și intră în vigoare la data la care fiecare participant a îndeplinit procedurile sale interne. Prezentul instrument va continua să producă efecte șase luni de la data la care oricare dintre participanți a transmis celuilalt semnatar o notificare scrisă cu privire la decizia de încetare a efectelor instrumentului. Prezentul instrument poate fi modificat de comun acord de către semnatari. Încetarea efectelor prezentului instrument nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care rezultă din aplicarea prezentului instrument înainte de încetare, inclusiv drepturile oricărei persoane transferate, pe perioada detenției sau a urmăririi penale de către Kenya.

După încetarea operației, definită în anexa la prezenta scrisoare, toate drepturile EUNAVFOR, astfel cum sunt definite în anexa respectivă, în temeiul prezentului instrument, pot fi exercitate de către orice persoană sau entitate desemnată de statul care exercită Președinția Consiliului UE. Persoana sau entitatea desemnată pot fi, între altele, un agent diplomatic sau un funcționar consular al respectivului stat acreditat în Kenya. După încetarea operației, toate notificările care ar fi fost transmise EUNAVFOR în temeiul prezentului instrument vor fi transmise statului care exercită Președinția Consiliului UE.

Cu deosebită considerație,

Pentru Uniunea Europeană

ANEXĂ

DISPOZIȚII PRIVIND CONDIȚIILE TRANSFERULUI PERSOANELOR SUSPECTATE DE PIRATERIE ȘI AL BUNURILOR CONFISCATE, DE LA FORȚELE NAVALE AFLATE SU COMANDA UE CĂTRE REPUBLICA KENYA

1.   Definiții

În sensul prezentului schimb de scrisori:

(a)

„forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR)” înseamnă cartierul general militar al UE și contingentele naționale care contribuie la operația „Atalanta” a UE, navele, aeronavele și bunurile acestora;

(b)

„operație” înseamnă pregătirea, stabilirea, executarea și susținerea misiunii militare instituite prin Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului UE și/sau instrumentelor ulterioare acesteia;

(c)

„comandantul operației UE” înseamnă comandantul operației;

(d)

„comandantul forței UE” înseamnă comandantul UE în teatrul de operații, definit la articolul 1 alineatul (2) din Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului UE;

(e)

„contingente naționale” înseamnă unitățile și navele care aparțin statelor membre ale Uniunii Europene și altor state participante la operație;

(f)

„stat participant” înseamnă un stat care pune la dispoziția EUNAVFOR un contingent național;

(g)

„piraterie” înseamnă pirateria astfel cum este definită la articolul 101 din UNCLOS;

(h)

„persoană transferată” înseamnă orice persoană suspectată de intenția de a săvârși, de săvârșirea sau de a fi săvârșit acte de piraterie, transferată de EUNAVFOR către Kenya în temeiul prezentului schimb de scrisori.

2   Principii generale

(a)

Kenya acceptă, la cererea EUNAVFOR, transferul persoanelor reținute de EUNAVFOR în legătură cu acte de piraterie și al bunurilor asociate acestor acte confiscate de EUNAVFOR și încredințează aceste persoane și bunuri autorităților competente în scopul cercetării și urmăririi penale.

(b)

Atunci când acționează în temeiul prezentului schimb de scrisori, EUNAVFOR transferă persoane sau bunuri numai autorităților kenyene competente de aplicare a legii.

(c)

Semnatarii confirmă că vor trata persoanele transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori, atât înainte, cât și după transfer, în mod uman și în conformitate cu obligațiile în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului, inclusiv cele privind interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane, degradante sau care denotă cruzime, interzicerea reținerii arbitrare și în conformitate cu cerințele desfășurării unui proces echitabil.

3.   Tratamentul, urmărirea penală și judecarea persoanelor transferate

(a)

Orice persoană transferată va fi tratată în mod uman și nu va fi supusă torturii sau unui tratament sau pedeapsă inumană, degradantă sau care denotă cruzime, i se vor asigura cazare și hrană adecvate, accesul la tratament medical și va avea libertatea de a practica cultul religios.

(b)

Orice persoană transferată va fi adusă cu celeritate în fața judecătorului sau a unui alt funcționar autorizat prin lege să exercite puterea judecătorească, care se va pronunța fără întârziere asupra legalității reținerii sale și va ordona eliberarea acestei persoane în cazul în care reținerea este ilegală.

(c)

Orice persoană transferată are dreptul să fie judecată într-un termen rezonabil sau să fie eliberată.

(d)

În stabilirea oricărei acuzații penale împotriva sa, orice persoană transferată are dreptul la un proces echitabil și public în fața unei instanțe competente, independente și imparțiale instituite prin lege.

(e)

Orice persoană transferată acuzată de o infracțiune este presupusă nevinovată până în momentul când i se stabilește, în conformitate cu legea, vinovăția.

(f)

În stabilirea oricărei acuzații penale împotriva sa, fiecare persoană transferată are dreptul la următoarele garanții minime, în deplină egalitate:

1.

să fie informată cu promptitudine și în detaliu într-o limbă pe care o înțelege cu privire la caracterul și cauza acuzațiilor care îi sunt aduse;

2.

să aibă suficient timp și mijloace pentru pregătirea apărării și pentru a comunica cu avocatul pe care l-a ales;

3.

să fie judecată fără întârzieri inutile;

4.

să fie judecată în prezența sa și să se apere singură sau prin asistența juridică pe care o alege; să fie informată, dacă nu are asistență juridică, de acest drept; și să i se acorde din oficiu asistență juridică, în cazul în care interesele justiției o cer, în mod gratuit, în orice cauză, în cazul în care nu dispune de mijloace suficiente pentru a o plăti;

5.

să examineze sau să obțină examinarea tuturor probelor împotriva sa, inclusiv declarațiile în scris depuse sub jurământ ale martorilor care au dus la arestare și să obțină participarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării;

6.

să fie asistată în mod gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită de instanță;

7.

să nu fie obligată să depună mărturie împotriva sa sau să își recunoască vinovăția.

(g)

Orice persoană transferată condamnată pentru o infracțiune va putea ataca hotărârea de condamnare la o instanță superioară în conformitate cu legislația din Kenya.

(h)

Kenya nu va transfera nicio persoană transferată către un alt stat în scopul cercetării sau urmăririi penale fără acordul prealabil al EUNAVFOR.

4.   Pedeapsa cu moartea

Nicio persoană transferată nu poate fi condamnată la pedeapsa cu moartea. Kenya ia măsuri, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a asigura că pedeapsa cu moartea este înlocuită cu pedeapsa cu închisoarea.

5.   Dosare și notificări

(a)

Orice transfer va face obiectul unui document adecvat semnat de un reprezentant al EUNAVFOR și de un reprezentant al autorităților kenyene competente de aplicare a legii.

(b)

EUNAVFOR furnizează dosarele de reținere Kenyei referitoare la orice persoană transferată. Aceste dosare includ, în măsura posibilului, condiția fizică a persoanei transferate în cursul reținerii, momentul transferului către autoritățile kenyene, motivul reținerii, momentul și locul începerii reținerii și orice decizie luată referitoare la reținerea sa.

(c)

Kenya răspunde de asigurarea unor evidențe exacte ale tuturor persoanelor transferate, inclusiv, dar fără a se limita la consemnări cu privire la orice bun confiscat, condiția fizică a persoanei, situarea locurilor de reținere, orice acuzație împotriva persoanei și orice decizie semnificativă luată în cursul urmăririi penale și al procesului.

(d)

Aceste consemnări sunt disponibile reprezentanților UE și EUNAVFOR la cererea în scris adresată Ministerului Afacerilor Externe din Kenya.

(e)

În plus, Kenya notifică EUNAVFOR cu privire la locul reținerii oricărei persoane transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori, orice deteriorare a condiției fizice a acesteia și la orice acuzație de tratament presupus necorespunzător. Reprezentanții UE și EUNAVFOR au acces la orice persoană transferată în temeiul prezentului schimb de scrisori atâta timp cât aceste persoane sunt reținute și le pot audia.

(f)

La cerere, agențiile umanitare naționale și internaționale pot vizita persoanele transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori.

(g)

În scopul asigurării faptului că EUNAVFOR poate oferi rapid asistență Kenyei prin participarea martorilor din partea EUNAVFOR și prin oferirea de dovezi pertinente, Kenya notifică EUNAVFOR intenția sa de a iniția proceduri judiciare penale împotriva oricărei persoane transferate și programul administrării probelor și al prezentării probelor.

6.   Asistența EUNAVFOR

(a)

În limitele mijloacelor și capacităților sale, EUNAVFOR oferă asistență Kenyei în vederea cercetării și urmăririi penale a persoanelor transferate.

(b)

În special, EUNAVFOR:

1.

transmite dosarele de reținere redactate în temeiul punctului 5 litera (b) din prezentul schimb de scrisori;

2.

prelucrează orice probe în conformitate cu cerințele autorităților kenyene competente, astfel cum a fost convenit în cadrul acordurilor de punere în aplicare descrise la punctul 9;

3.

se străduiește să furnizeze declarații ale martorilor sau declarații în scris depuse sub jurământ ale personalului EUNAVFOR implicat în orice incident legat de persoanele transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori;

4.

transmite toate bunurile relevante confiscate aflate în posesia EUNAVFOR.

7.   Legătura cu alte drepturi ale persoanelor transferate

Niciuna dintre dispozițiile prezentului schimb de scrisori nu urmărește să deroge de la drepturile pe care o persoană transferată le poate avea în temeiul dreptului intern sau internațional aplicabil.

8.   Cooperarea și litigiile

(a)

Toate chestiunile privind aplicarea prezentelor dispoziții sunt examinate în comun de autoritățile competente ale Kenyei și ale UE.

(b)

În lipsa unei soluționări prealabile, litigiile privind interpretarea sau aplicarea prezentelor dispoziții se soluționează exclusiv pe cale diplomatică între reprezentanți ai Kenyei și ai UE.

9.   Modalități de punere în aplicare

(a)

În sensul aplicării prezentelor dispoziții, chestiunile de ordin operațional, administrativ și tehnic pot face obiectul unor acorduri de punere în aplicare care urmează să fie aprobate, pe de o parte, de autoritățile kenyene competente și, pe de altă parte, de autoritățile UE competente, precum și de autoritățile competente ale statului care transferă.

(b)

Modalitățile de punere în aplicare pot reglementa, printre altele:

1.

identificarea autorităților de aplicare a legii competente din Kenya cărora EUNAVFOR le poate transfera persoane;

2.

centrele de detenție în care vor fi reținute persoanele transferate;

3.

tratarea documentelor, inclusiv cele legate de obținerea probelor, care sunt transmise autorităților competente de aplicare a legii din Kenya la transferul unei persoane;

4.

punctele de contact pentru notificări;

5.

formularele folosite pentru transferuri;

6.

oferirea de sprijin, expertize, formare și altă asistență tehnică la cererea Kenyei în scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului schimb de scrisori.

Nairobi, 6 martie 2009, ora 10:15 a.m.

Stimate domn,

Avem onoarea de a vă confirma primirea scrisorii dumneavoastră din data de 6 martie 2009, precum și anexa acesteia privind condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer, cu textul următor:

„Referitor la scrisoarea mea din 14 noiembrie 2008 și la scrisoarea dumneavoastră din 5 decembrie 2008, avem onoarea să vă confirmăm intenția Uniunii Europene de a încheia cu Guvernul Kenyei un schimb de scrisori în vederea definirii condițiilor transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer.

Prezentul schimb de scrisori este încheiat în cadrul Acțiunii comune 2008/851/PESC a Consiliului UE din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene, în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația «Atalanta»).

Mai mult, prezentul schimb de scrisori nu este de natură să aducă atingere drepturilor și obligațiilor participanților care decurg din acorduri internaționale, din alte instrumente de instituire a unor curți și tribunale internaționale și din legislația internă și se încheie cu respectarea deplină a:

Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) și a RSCONU ulterioare;

Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982 (UNCLOS), în special articolele 100-107;

dreptului internațional al drepturilor omului, inclusiv Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966 și Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante din 1984.

În consecință, avem onoarea să vă propunem, astfel cum figurează în anexa la prezenta scrisoare, dispozițiile care definesc condițiile transferului persoanelor suspectate de săvârșirea unor acte de piraterie și reținute de EUNAVFOR, și al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum și privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer.

Vă rugăm să binevoiți a confirma, în numele Guvernului Kenyei, acceptarea acestor dispoziții.

Prezentul instrument se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării și intră în vigoare la data la care fiecare participant a îndeplinit procedurile sale interne. Prezentul instrument va continua să producă efecte șase luni de la data la care oricare dintre participanți a transmis celuilalt semnatar o notificare scrisă cu privire la decizia de încetare a efectelor instrumentului. Prezentul instrument poate fi modificat de comun acord de către semnatari. Încetarea efectelor prezentului instrument nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care rezultă din aplicarea prezentului instrument înainte de încetare, inclusiv drepturile oricărei persoane transferate, pe perioada detenției sau a urmăririi penale de către Kenya.

După încetarea operației, definită în anexa la prezenta scrisoare, toate drepturile EUNAVFOR, astfel cum sunt definite în anexa respectivă, în temeiul prezentului instrument, pot fi exercitate de către orice persoană sau entitate desemnată de statul care exercită Președinția Consiliului UE. Persoana sau entitatea desemnată pot fi, între altele, un agent diplomatic sau un funcționar consular al respectivului stat acreditat în Kenya. După încetarea operației, toate notificările care ar fi fost transmise EUNAVFOR în temeiul prezentului instrument vor fi transmise statului care exercită Președinția Consiliului UE.

ANEXĂ

DISPOZIȚII PRIVIND CONDIȚIILE TRANSFERULUI PERSOANELOR SUSPECTATE DE PIRATERIE ȘI AL BUNURILOR CONFISCATE, DE LA FORȚELE NAVALE AFLATE SUB COMANDA UE CĂTRE REPUBLICA KENYA

1.   Definiții

În sensul prezentului schimb de scrisori:

(a)

«forțele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR)» înseamnă cartierul general militar al UE și contingentele naționale care contribuie la operația «Atalanta» a UE, navele, aeronavele și bunurile acestora;

(b)

«operație» înseamnă pregătirea, stabilirea, executarea și susținerea misiunii militare instituite prin Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului UE și/sau instrumentelor ulterioare acesteia;

(c)

«comandantul operației UE» înseamnă comandantul operației;

(d)

«comandantul forței UE» înseamnă comandantul UE în teatrul de operații, definit la articolul 1 alineatul (2) din Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului UE;

(e)

«contingente naționale» înseamnă unitățile și navele care aparțin statelor membre ale Uniunii Europene și altor state participante la operație;

(f)

«stat participant» înseamnă un stat care pune la dispoziția EUNAVFOR un contingent național;

(g)

«piraterie» înseamnă pirateria astfel cum este definită la articolul 101 din UNCLOS;

(h)

«persoană transferată» înseamnă orice persoană suspectată de intenția de a săvârși, de săvârșirea sau de a fi săvârșit acte de piraterie, transferată de EUNAVFOR către Kenya în temeiul prezentului schimb de scrisori.

2   Principii generale

(a)

Kenya acceptă, la cererea EUNAVFOR, transferul persoanelor reținute de EUNAVFOR în legătură cu acte de piraterie și al bunurilor asociate acestor acte confiscate de EUNAVFOR și încredințează aceste persoane și bunuri autorităților competente în scopul cercetării și urmăririi penale.

(b)

Atunci când acționează în temeiul prezentului schimb de scrisori, EUNAVFOR transferă persoane sau bunuri numai autorităților kenyene competente de aplicare a legii.

(c)

Semnatarii confirmă că vor trata persoanele transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori, atât înainte, cât și după transfer, în mod uman și în conformitate cu obligațiile în temeiul dreptului internațional al drepturilor omului, inclusiv cele privind interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane, degradante sau care denotă cruzime, interzicerea reținerii arbitrare și în conformitate cu cerințele desfășurării unui proces echitabil.

3.   Tratamentul, urmărirea penală și judecarea persoanelor transferate

(a)

Orice persoană transferată va fi tratată în mod uman și nu va fi supusă torturii sau unui tratament sau pedeapsă inumană, degradantă sau care denotă cruzime, i se vor asigura cazare și hrană adecvate, accesul la tratament medical și va avea libertatea de a practica cultul religios.

(b)

Orice persoană transferată va fi adusă cu celeritate în fața judecătorului sau a unui alt funcționar autorizat prin lege să exercite puterea judecătorească, care se va pronunța fără întârziere asupra legalității reținerii sale și va ordona eliberarea acestei persoane în cazul în care reținerea este ilegală.

(c)

Orice persoană transferată are dreptul să fie judecată într-un termen rezonabil sau să fie eliberată.

(d)

În stabilirea oricărei acuzații penale împotriva sa, orice persoană transferată are dreptul la un proces echitabil și public în fața unei instanțe competente, independente și imparțiale instituite prin lege.

(e)

Orice persoană transferată acuzată de o infracțiune este presupusă nevinovată până în momentul când i se stabilește, în conformitate cu legea, vinovăția.

(f)

În stabilirea oricărei acuzații penale împotriva sa, fiecare persoană transferată are dreptul la următoarele garanții minime, în deplină egalitate:

1.

să fie informată cu promptitudine și în detaliu într-o limbă pe care o înțelege cu privire la caracterul și cauza acuzațiilor care îi sunt aduse;

2.

să aibă suficient timp și mijloace pentru pregătirea apărării și pentru a comunica cu avocatul pe care l-a ales;

3.

să fie judecată fără întârzieri inutile;

4.

să fie judecată în prezența sa și să se apere singură sau prin asistența juridică pe care o alege; să fie informată, dacă nu are asistență juridică, de acest drept; și să i se acorde din oficiu asistență juridică, în cazul în care interesele justiției o cer, în mod gratuit, în orice cauză, în cazul în care nu dispune de mijloace suficiente pentru a o plăti;

5.

să examineze sau să obțină examinarea tuturor probelor împotriva sa, inclusiv declarațiile în scris depuse sub jurământ ale martorilor care au dus la arestare și să obțină participarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării;

6.

să fie asistată în mod gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită de instanță;

7.

să nu fie obligată să depună mărturie împotriva sa sau să își recunoască vinovăția.

(g)

Orice persoană transferată condamnată pentru o infracțiune va putea ataca hotărârea de condamnare la o instanță superioară în conformitate cu legislația din Kenya.

(h)

Kenya nu va transfera nicio persoană transferată către un alt stat în scopul cercetării sau urmăririi penale fără acordul prealabil al EUNAVFOR.

4.   Pedeapsa cu moartea

Nicio persoană transferată nu poate fi condamnată la pedeapsa cu moartea. Kenya ia măsuri, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a asigura că pedeapsa cu moartea este înlocuită cu pedeapsa cu închisoarea.

5.   Dosare și notificări

(a)

Orice transfer va face obiectul unui document adecvat semnat de un reprezentant al EUNAVFOR și de un reprezentant al autorităților kenyene competente de aplicare a legii.

(b)

EUNAVFOR furnizează dosarele de reținere Kenyei referitoare la orice persoană transferată. Aceste dosare includ, în măsura posibilului, condiția fizică a persoanei transferate în cursul reținerii, momentul transferului către autoritățile kenyene, motivul reținerii, momentul și locul începerii reținerii și orice decizie luată referitoare la reținerea sa.

(c)

Kenya răspunde de asigurarea unor evidențe exacte ale tuturor persoanelor transferate, inclusiv, dar fără a se limita la consemnări cu privire la orice bun confiscat, condiția fizică a persoanei, situarea locurilor de reținere, orice acuzație împotriva persoanei și orice decizie semnificativă luată în cursul urmăririi penale și al procesului.

(d)

Aceste consemnări sunt disponibile reprezentanților UE și EUNAVFOR la cererea în scris adresată Ministerului Afacerilor Externe din Kenya.

(e)

În plus, Kenya notifică EUNAVFOR cu privire la locul reținerii oricărei persoane transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori, orice deteriorare a condiției fizice a acesteia și la orice acuzație de tratament presupus necorespunzător. Reprezentanții UE și EUNAVFOR au acces la orice persoană transferată în temeiul prezentului schimb de scrisori atâta timp cât aceste persoane sunt reținute și le pot audia.

(f)

La cerere, agențiile umanitare naționale și internaționale pot vizita persoanele transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori.

(g)

În scopul asigurării faptului că EUNAVFOR poate oferi rapid asistență Kenyei prin participarea martorilor din partea EUNAVFOR și prin oferirea de dovezi pertinente, Kenya notifică EUNAVFOR intenția sa de a iniția proceduri judiciare penale împotriva oricărei persoane transferate și programul administrării probelor și al prezentării probelor.

6.   Asistența EUNAVFOR

(a)

În limitele mijloacelor și capacităților sale, EUNAVFOR oferă asistență Kenyei în vederea cercetării și urmăririi penale a persoanelor transferate.

(b)

În special, EUNAVFOR:

1.

transmite dosarele de reținere redactate în temeiul punctului 5 litera (b) din prezentul schimb de scrisori;

2.

prelucrează orice probe în conformitate cu cerințele autorităților kenyene competente, astfel cum a fost convenit în cadrul acordurilor de punere în aplicare descrise la punctul 9;

3.

se străduiește să furnizeze declarații ale martorilor sau declarații în scris depuse sub jurământ ale personalului EUNAVFOR implicat în orice incident legat de persoanele transferate în temeiul prezentului schimb de scrisori;

4.

transmite toate bunurile relevante confiscate aflate în posesia EUNAVFOR.

7.   Legătura cu alte drepturi ale persoanelor transferate

Niciuna dintre dispozițiile prezentului schimb de scrisori nu urmărește să deroge de la drepturile pe care o persoană transferată le poate avea în temeiul dreptului intern sau internațional aplicabil.

8.   Cooperarea și litigiile

(a)

Toate chestiunile privind aplicarea prezentelor dispoziții sunt examinate în comun de autoritățile competente ale Kenyei și ale UE.

(b)

În lipsa unei soluționări prealabile, litigiile privind interpretarea sau aplicarea prezentelor dispoziții se soluționează exclusiv pe cale diplomatică între reprezentanți ai Kenyei și ai UE.

9.   Modalități de punere în aplicare

(a)

În sensul aplicării prezentelor dispoziții, chestiunile de ordin operațional, administrativ și tehnic pot face obiectul unor acorduri de punere în aplicare care urmează să fie aprobate, pe de o parte, de autoritățile kenyene competente și, pe de altă parte, de autoritățile UE competente, precum și de autoritățile competente ale statului care transferă.

(b)

Modalitățile de punere în aplicare pot reglementa, printre altele:

1.

identificarea autorităților de aplicare a legii competente din Kenya cărora EUNAVFOR le poate transfera persoane;

2.

centrele de detenție în care vor fi reținute persoanele transferate;

3.

tratarea documentelor, inclusiv cele legate de obținerea probelor, care sunt transmise autorităților competente de aplicare a legii din Kenya la transferul unei persoane;

4.

punctele de contact pentru notificări;

5.

formularele folosite pentru transferuri;

6.

oferirea de sprijin, expertize, formare și altă asistență tehnică la cererea Kenyei în scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului schimb de scrisori.

Avem onoarea de a vă confirma, în numele Guvernului Republicii Kenya, acceptarea de către Guvernul Republicii Kenya a textului scrisorii dumneavoastră și a anexei la aceasta. După cum prevede scrisoarea dumneavoastră, prezentul instrument va intra în vigoare, în mod provizoriu, de la data semnării prezentei scrisori și va intra în vigoare la data încheierii de către fiecare parte semnatară a propriilor sale proceduri interne.

Cu deosebită considerație,

Pentru Guvernul Republicii Kenya


25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/60


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/294/PESC A CONSILIULUI

din 23 martie 2009

de modificare a Acțiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14,

întrucât:

(1)

La 15 septembrie 2008 Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) (1), având o valoare de referință financiară de 31 000 000 EUR.

(2)

La 25 septembrie 2008 Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/759/PESC de modificare a Acțiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia (2), în vederea majorării valorii de referință financiară la 35 000 000 EUR.

(3)

Valoarea de referință financiară pentru EUMM Georgia ar trebui să fie din nou majorată pentru a lua în considerare necesitățile operaționale suplimentare ale misiunii,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Articolul 14 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/736/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor legate de misiune este de 37 100 000 EUR.”

Articolul 2

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării sale.

Prezenta acțiune comună se aplică de la 1 februarie 2009.

Articolul 3

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 martie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 248, 17.9.2008, p. 26.

(2)  JO L 259, 27.9.2008, p. 15.