ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 76

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
24 martie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 243/2009 al Comisiei din 23 martie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 )

17

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2009/288/PESC

 

*

Decizia ATALANTA/1/2009 a Comitetului politic și de securitate din 17 martie 2009 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

45

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 243/2009 AL COMISIEI

din 23 martie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

70,2

TN

134,4

TR

93,0

ZZ

88,8

0707 00 05

MA

69,5

TR

132,1

ZZ

100,8

0709 90 70

MA

63,8

TR

120,0

ZZ

91,9

0709 90 80

EG

66,1

ZZ

66,1

0805 10 20

EG

45,2

IL

60,1

MA

50,2

TN

50,3

TR

66,2

ZZ

54,4

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

AR

89,3

BR

65,3

CA

110,4

CL

76,9

CN

73,8

MK

21,2

US

112,9

UY

68,9

ZA

74,1

ZZ

77,0

0808 20 50

AR

76,0

CL

108,3

CN

66,7

ZA

90,9

ZZ

85,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 244/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2005/32/CE, Comisia stabilește cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie care reprezintă volume semnificative ale vânzărilor și schimburilor comerciale, care au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) prima liniuță din Directiva 2005/32/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2) și în urma consultării forumului consultativ privind proiectarea ecologică, Comisia va introduce, după caz, măsuri de implementare destinate produselor de iluminat casnic.

(3)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor care a analizat aspectele tehnice, de mediu și economice ale produselor de iluminat utilizate în mod curent în gospodării. Acest studiu a fost elaborat în colaborare cu părți implicate și cu părți interesate din Comunitate și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice pe site-ul web EUROPA al Comisiei.

(4)

Cerințele obligatorii privind proiectarea ecologică sunt aplicabile produselor introduse pe piața comunitară, oriunde sunt ele instalate sau utilizate și, ca atare, aceste cerințe nu pot fi condiționate de utilizarea concretă a produsului (cum ar fi iluminatul casnic).

(5)

Produsele care fac obiectul prezentului regulament sunt destinate în special iluminatului total sau parțial al unei încăperi dintr-o gospodărie, prin înlocuirea sau completarea luminii naturale cu lumină artificială, în vederea creșterii vizibilității în interiorul spațiului respectiv. Lămpile cu utilizare specială concepute în principal pentru alte tipuri de utilizări (cum ar fi semnalizarea rutieră, iluminatul terariilor sau aparatura electrocasnică) care sunt clar indicate ca atare în cadrul informațiilor despre produs, nu trebuie să facă obiectul cerințelor de proiectare ecologică prevăzute de prezentul regulament.

(6)

Noile tehnologii care apar pe piață, cum ar fi diodele electroluminiscente, trebuie să respecte dispozițiile prezentului regulament.

(7)

Aspectele de mediu ale produselor vizate, considerate ca fiind semnificative în sensul prezentului regulament, sunt energia în faza de utilizare, precum și conținutul de mercur și emisiile de mercur.

(8)

În Comunitate, consumul anual de energie electrică aferent produselor care fac obiectul prezentului regulament a fost estimat la 112 TWh în 2007, adică 45 Mt de emisii de CO2. Dacă nu se iau măsuri specifice, consumul va crește, conform estimărilor, ajungând la 135 TWh în 2020. Conform studiilor pregătitoare, consumul de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament poate fi redus în mod semnificativ.

(9)

Cantitatea de mercur emis în cursul diferitelor faze ale ciclului de viață al lămpilor, inclusiv cel generat în urma producerii de energie electrică în timpul fazei de utilizare și provenit de la cele 80 % din lămpile fluorescente compacte care conțin mercur și despre care se presupune că nu vor fi reciclate la sfârșitul duratei de viață, a fost estimată la 2,9 tone în 2007, pentru stocul de lămpi instalate. Dacă nu se iau măsuri specifice, emisiile de mercur ale stocului de lămpi instalate va crește, conform estimărilor, la 3,1 tone în 2020, fiind însă demonstrată posibilitatea reducerii sale semnificative.

Deși conținutul de mercur al lămpilor fluorescente compacte este considerat ca reprezentând un aspect important de mediu, este necesar ca acesta să fie reglementat în temeiul Directivei 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (2).

Stabilirea de cerințe privind eficiența energetică a lămpilor care fac obiectul prezentului regulament va duce la o scădere a emisiilor totale de mercur.

(10)

Dispozițiile articolului 10 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (3) trebuie puse integral în aplicare pentru a asigura reducerea la minimum a riscurilor potențiale asupra mediului și asupra sănătății umane în cazul spargerii accidentale a lămpilor fluorescente compacte sau la sfârșitul duratei lor de viață.

(11)

Îmbunătățirea consumului de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament trebuie realizată prin aplicarea unor tehnologii existente necostisitoare și nebrevetate, care să antreneze o reducere a cheltuielilor combinate pentru achiziționarea și exploatarea echipamentelor.

(12)

Cerințele privind proiectarea ecologică a produselor care fac obiectul prezentului regulament trebuie stabilite în vederea îmbunătățirii performanței de mediu a acestora, contribuind astfel la funcționarea pieței interne și la realizarea obiectivului comunitar de reducere a consumului de energie cu 20 % până în 2020, comparativ cu consumul de energie estimat pentru anul respectiv dacă nu se pune în aplicare nicio măsură în acest sens.

(13)

Prezentul regulament trebuie să îmbunătățească intrarea pe piață a produselor eficiente din punct de vedere energetic care fac obiectul prezentului regulament, generând, conform estimărilor, economii de energie de 39 TWh în 2020, comparativ cu consumul de energie estimat pentru anul respectiv dacă nu se pune în aplicare nicio măsură privind proiectarea ecologică.

(14)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului din perspectiva utilizatorului și nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța sau mediul. În special, beneficiile reducerii consumului de energie electrică în faza de utilizare trebuie cel puțin să compenseze eventualele efecte suplimentare asupra mediului în faza de producție a produselor care fac obiectul prezentului regulament.

(15)

O intrare în vigoare progresivă a cerințelor de proiectare ecologică ar trebui să le ofere producătorilor timp suficient pentru reproiectarea, după caz, a produselor care fac obiectul prezentului regulament. Calendarul fazelor trebuie stabilit astfel încât să se evite impactul negativ asupra funcționalității echipamentelor aflate pe piață, iar obiectivele prezentului regulament să fie atinse în timp util și ținând seama de impactul costurilor asupra utilizatorilor finali și producătorilor, în special asupra IMM-urilor.

(16)

Măsurarea parametrilor relevanți ai produselor trebuie efectuată luând în considerare metode de măsurare performante, recunoscute ca atare; producătorii pot aplica standardele armonizate stabilite în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2005/32/CE, de îndată ce acestea devin disponibile și sunt publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(17)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2005/32/CE, prezentul regulament trebuie să precizeze procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(18)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii trebuie să furnizeze informații în cadrul documentației tehnice menționate în anexele V și VI la Directiva 2005/32/CE, în măsura în care acestea sunt relevante pentru cerințele stabilite în prezentul regulament.

(19)

În afara dispozițiilor juridice cu caracter obligatoriu, identificarea valorilor de referință indicative aplicabile celor mai bune tehnologii disponibile pentru produsele care fac obiectul prezentului regulament trebuie să contribuie la asigurarea disponibilității pe scară largă a informațiilor și la facilitarea accesului la acestea. Acest fapt ar putea facilita, de asemenea, integrarea celor mai performante tehnologii disponibile, în vederea îmbunătățirii performanței de mediu pe parcursul ciclului de viață pentru produsele care fac obiectul prezentului regulament.

(20)

O reexaminare a acestei măsuri trebuie să țină cont, în special, de evoluția vânzărilor în cazul tipurilor de lămpi cu utilizare specială, pentru a garanta că acestea nu vor fi utilizate în scopul iluminatului general, de dezvoltarea de noi tehnologii, cum ar fi diodele electroluminiscente (LED-uri), și de fezabilitatea stabilirii de cerințe privind eficiența energetică la nivelul clasei „A”, astfel cum este definită în Directiva 98/11/CE a Comisiei din 27 ianuarie 1998 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului privind etichetarea energetică a lămpilor de uz casnic (4).

(21)

Cerințele prevăzute de această măsură permit ca lămpile cu halogen cu dulie de tip G9 și R7s să rămână pe piață pentru o perioadă limitată de timp, având în vedere necesitatea recunoscută de a întreține stocul existent de corpuri de iluminat, de a preveni apariția de costuri inutile pentru consumatori și de a acorda timpul necesar producătorilor pentru ca aceștia să creeze corpuri de iluminat destinate utilizării în cadrul unor tehnologii de iluminat mai eficiente.

(22)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2005/32/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică în vederea introducerii pe piață a lămpilor de uz casnic nondirecționale, inclusiv în cazul în care acestea sunt comercializate în alte scopuri decât cel de uz casnic sau atunci când sunt încorporate în alte produse. De asemenea, prezentul regulament stabilește cerințele privind informațiile referitoare la produs pentru lămpile cu utilizare specială.

Cerințele stabilite în prezentul regulament nu se aplică următoarelor lămpi de uz casnic și lămpi cu utilizare specială:

(a)

lămpi cu următoarele coordonate cromatice x și y:

x < 0,200 sau x > 0,600

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 sau

y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;

(b)

lămpi direcționale;

(c)

lămpi cu un flux luminos mai mic de 60 lumeni și mai mare de 12 000 lumeni;

(d)

lămpi care prezintă următoarele caracteristici:

cel puțin 6 % din radiația totală din gama 250-780 nm în gama 250-400 nm;

radiația maximă între 315-400 nm (UVA) sau 280-315 nm (UVB);

(e)

lămpi fluorescente fără balast încorporat;

(f)

lămpi cu descărcare de intensitate ridicată;

(g)

lămpi cu incandescență cu socluri de tip E14/E27/B22/B15, cu o tensiune mai mică sau egală cu 60 de volți și fără transformator integrat în etapele 1-5 în conformitate cu articolul 3.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile stabilite în Directiva 2005/32/CE. De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1.

„iluminatul unei încăperi dintr-o gospodărie” înseamnă iluminatul total sau parțial al unei încăperi dintr-o gospodărie, prin înlocuirea sau completarea luminii naturale cu lumină artificială, în vederea creșterii vizibilității în interiorul spațiului respectiv.

2.

„lampă” înseamnă o sursă construită în vederea producerii unei radiații optice, de obicei vizibile, inclusiv orice componente suplimentare necesare pornirii, alimentării cu energie sau funcționării în condiții de stabilitate a lămpii sau distribuirii, filtrării sau transformării radiației optice, în cazul în care respectivele componente nu pot fi înlăturate fără a distruge iremediabil unitatea;

3.

„lampă de uz casnic” înseamnă o lampă destinată iluminatului unei încăperi dintr-o gospodărie; acest tip de lampă nu include lămpile cu utilizare specială;

4.

„lampă cu utilizare specială” înseamnă o lampă care nu este destinată iluminatului unei încăperi dintr-o gospodărie, din cauza parametrilor săi tehnici sau deoarece informațiile aferente produsului indică faptul că aceasta nu este adecvată iluminatului unei încăperi dintr-o gospodărie;

5.

„lampă direcțională” înseamnă o lampă în cazul căreia cel puțin 80 % din fluxul luminos este emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vârf de 120°);

6.

„lampă nondirecțională” înseamnă o lampă care nu este direcțională;

7.

„lampă cu filament” înseamnă o lampă în care lumina este produsă cu ajutorul unui conductor filiform încălzit până la incandescență la trecerea unui curent electric. Această lampă poate sau nu să conțină gaze care să influențeze procesul de incandescență;

8.

„lampă cu incandescență” înseamnă o lampă cu filament în care filamentul funcționează într-un bec vid sau este înconjurat de un gaz inert;

9.

„lampă cu halogen-tunsgten” înseamnă o lampă al cărei filament este din tungsten și este înconjurat de un gaz care conține halogeni sau compuși halogenați. Lămpile cu halogen-tungsten sunt sau nu prevăzute cu alimentare integrată cu energie;

10.

„lampă cu descărcare” înseamnă o lampă în care lumina este produsă, direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice prin intermediul unui gaz, vapor de metal sau a unui amestec de mai multe gaze și vapori;

11.

„lampă fluorescentă” înseamnă o lampă cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune, în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanțe luminiscente excitate de radiațiile ultraviolete cauzate de descărcare. Lămpile fluorescente sunt sau nu prevăzute cu balasturi încorporate;

12.

„balast” înseamnă un dispozitiv utilizat pentru a limita curentul lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, în cazul în care acesta este conectat între sursa de alimentare și una sau mai multe lămpi cu descărcare. Un balast poate include, de asemenea, un transformator pentru tensiunea de alimentare, ajustarea luminozității lămpii, corectarea factorului de putere și, singur sau în combinație cu un dispozitiv de pornire, crearea condițiilor necesare pentru pornirea lămpii (lămpilor). Balastul poate fi încorporat sau exterior lămpii;

13.

„alimentare cu energie” înseamnă un dispozitiv proiectat în vederea convertirii curentului alternativ (CA) provenit de la rețeaua de alimentare în curent continuu (CC) sau în alt curent alternativ;

14.

„lampă fluorescentă compactă” înseamnă o unitate care nu poate fi dezasamblată fără a o distruge iremediabil, prevăzută cu un soclu de lampă și încorporând o lampă fluorescentă și orice alte componente suplimentare necesare pornirii și funcționării lămpii în condiții de stabilitate;

15.

„lampă fluorescentă fără balast încorporat” înseamnă o lampă fluorescentă cu un singur soclu și lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete fără balast încorporat;

16.

„lampă cu descărcare de intensitate ridicată” înseamnă o lampă cu descărcare electrică în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereților tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereților tubului de descărcare mai mare de 3 wați per centimetru pătrat;

17.

„diodă electroluminiscentă” sau „LED” înseamnă un dispozitiv în stare solidă prevăzut cu o joncțiune p-n, care emite o radiație optică în cazul excitării cu un curent electric;

18.

„lampă cu LED” înseamnă o lampă care conține una sau mai multe diode electroluminiscente.

În sensul anexelor II-IV, se aplică, de asemenea, definițiile din anexa I.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

(1)   Lămpile de uz casnic nondirecționale îndeplinesc cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa II.

Fiecare cerință de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următoarele etape:

 

Etapa 1: 1 septembrie 2009

 

Etapa 2: 1 septembrie 2010

 

Etapa 3: 1 septembrie 2011

 

Etapa 4: 1 septembrie 2012

 

Etapa 5: 1 septembrie 2013

 

Etapa 6: 1 septembrie 2016

Sub rezerva existenței unei dispoziții contrare sau în cazul înlocuirii unei cerințe, această cerință continuă să se aplice coroborat cu celelalte cerințe introduse ulterior.

(2)   Începând cu 1 septembrie 2009:

În cazul lămpilor cu utilizare specială, informațiile următoare trebuie indicate în mod clar și vizibil pe ambalaj și în cadrul tuturor tipurilor de informații referitoare la produs care însoțesc lampa la introducerea acesteia pe piață:

(a)

utilizarea prevăzută a lămpii; precum și

(b)

faptul că lampa nu este destinată iluminatului unei încăperi dintr-o gospodărie.

Dosarul cu documentație tehnică întocmit în vederea evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2005/32/CE enumeră parametrii tehnici (dacă aceștia există) care conferă lămpii caracteristicile specifice corespunzătoare utilizării speciale indicate pe ambalaj.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2005/32/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la Directiva 2005/32/CE sau sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

(2)   În sensul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2005/32/CE, dosarul cu documentație tehnică conține o copie a informațiilor referitoare la produs furnizate în conformitate cu partea 3 din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, autoritățile statelor membre aplică procedura de verificare descrisă în anexa III la prezentul regulament pentru cerințele stabilite în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori de referință indicative

Valorile de referință indicative pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile pe piață la momentul adoptării prezentului regulament sunt identificate în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice nu mai târziu de cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia și prezintă forumului consultativ rezultatele acestei revizuiri.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(3)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(4)  JO L 71, 10.3.1998, p. 1.


ANEXA I

Parametrii tehnici vizați și definițiile în sensul anexelor II-IV

1.   PARAMETRI TEHNICI APLICABILI CERINțELOR DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

În sensul conformității și verificării conformității cu dispozițiile prezentului regulament, parametrii de mai jos sunt stabiliți prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, corecte și reproductibile, care iau în considerare metode de măsurare performante, general-recunoscute:

(a)

„eficacitatea lămpii” (ηlampă), care reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis (Ф) și puterea consumată de lampă (Plampă): ηlampă = Ф / Plampă(unitate: lm/W). Puterea disipată de echipamentele auxiliare neintegrate, cum ar fi balasturile, transformatoarele sau alimentările, nu este luată în calcul în cazul puterii consumate de lampă;

(b)

„factorul de conservare a fluxului luminos al lămpii” (Lamp Lumen Maintenance Factor – LLMF), care reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis de lampă la un moment dat din existența sa și fluxul luminos inițial (100 de ore);

(c)

„factorul de supraviețuire al lămpii” (Lamp Survival Factor – LSF), care reprezintă partea din numărul total de lămpi ce continuă să funcționeze la un moment dat în condiții și cu o frecvență de comutare definite;

(d)

„durata de viață a lămpii”, care reprezintă perioada de funcționare ulterior căreia partea din numărul total de lămpi care continuă să funcționeze corespunde factorului de supraviețuire al lămpii, în condiții și cu o frecvență de comutare definite;

(e)

„cromaticitatea”, care reprezintă proprietatea unui stimul de culoare definit prin coordonatele sale tricromatice, sau prin lungimea sa de undă dominantă sau complementară și puritate, luate împreună;

(f)

„fluxul luminos” (Φ), care reprezintă cantitatea derivată din fluxul radiant (putere radiantă) în urma evaluării radiației în conformitate cu sensibilitatea spectrală a ochiului uman, măsurată după 100 de ore de funcționare a lămpii;

(g)

„temperatura de culoare corelată” (Tc [K]), care reprezintă temperatura radiatorului planckian (corpul negru radiant), a cărui culoare percepută se apropie cel mai mult, în condiții de observare precizate, de cea a unui stimul având aceeași strălucire;

(h)

„redarea culorii” (Ra), care reprezintă efectul unei surse de lumină asupra aspectului cromatic al obiectelor comparat, în mod conștient sau nu, cu aspectul lor cromatic în prezența unei surse de lumină de referință;

(i)

„puterea radiantă UV efectivă specifică”, care reprezintă puterea efectivă a radiației UV a lămpii, ponderată în funcție de factorii de corecție spectrală și raportată la fluxul său luminos (unitate: mW/klm);

(j)

„timpul de amorsare al lămpii”, care reprezintă timpul necesar, după punerea sub tensiune de alimentare, pentru ca lampa să pornească și să rămână aprinsă;

(k)

„timpul de încălzire al lămpii”, care reprezintă timpul necesar pentru ca, ulterior pornirii, lampa să emită o proporție definită din fluxul său luminos stabilizat;

(l)

„factorul de putere”, care reprezintă raportul dintre valoarea absolută a puterii active și puterea aparentă în condiții periodice;

(m)

„luminanța”, care reprezintă cantitatea de lumină, per unitate de suprafață aparentă, care este emisă sau reflectată de o suprafață într-un unghi solid dat (unitate: cd/m2);

(n)

„conținutul de mercur al lămpii”, care reprezintă mercurul conținut de lampă și se măsoară în conformitate cu anexa la Decizia 2002/747/CE a Comisiei (1).

2.   DEFINIțII

(a)

o „valoare specificată” înseamnă o valoare cantitativă, utilizată în vederea specificării, stabilită pentru un set specific de condiții de funcționare a unui produs. Cu excepția unei prevederi contrare, toate cerințele se exprimă în valori specificate;

(b)

o „valoare nominală” înseamnă o valoare cantitativă utilizată pentru a desemna sau identifica un produs;

(c)

„a doua anvelopă a lămpii” înseamnă o a doua anvelopă exterioară a lămpii care nu este necesară producerii de lumină, asemănătoare unei mantale externe care previne împrăștierea de mercur și sticlă în mediul înconjurător în cazul spargerii lămpii, protejează împotriva radiațiilor ultraviolete sau contribuie la difuzarea luminii;

(d)

„lampă clară” înseamnă o lampă (cu excepția lămpilor fluorescente compacte) cu o luminanță mai mare de 25 000 cd/m2 pentru lămpile cu un flux luminos mai mic de 2 000 lm și mai mare de 100 000 cd/m2 pentru lămpi cu un flux luminos mai mare, prevăzută doar cu anvelope transparente prin care filamentul producător de lumină, dioda electroluminiscentă sau tubul de descărcare sunt vizibile în mod clar;

(e)

„lampă nonclară” înseamnă o lampă care nu respectă specificațiile de la litera (d), inclusiv lămpile fluorescente compacte;

(f)

„ciclu de comutare” înseamnă secvența de pornire sau stingere a lămpii la intervale definite;

(g)

„defectare prematură” înseamnă atingerea sfârșitului duratei de viață a lămpii, după o perioadă de funcționare mai mică decât durata de viață specificată din documentația tehnică;

(h)

„soclul lămpii” înseamnă acea parte a lămpii care asigură conectarea la alimentarea cu energie electrică prin intermediul unei dulii sau a unui conector al lămpii și, în majoritatea cazurilor, servește totodată la fixarea lămpii în dulie;

(i)

„fasungul lămpii” sau „dulie” înseamnă un dispozitiv pentru fixarea lămpii într-o anumită poziție, de obicei cu ajutorul unui soclu aflat în interiorul acestuia, caz în care acesta asigură totodată alimentarea cu energie electrică a lămpii.


(1)  JO L 242, 10.9.2002, p. 44.


ANEXA II

Cerințe de proiectare ecologică aplicabile lămpilor de uz casnic nondirecționale

1.   CERINȚE PRIVIND EFICACITATEA LĂMPILOR

Lămpile cu incandescență prevăzute cu socluri de tip S14, S15 sau S19 nu fac obiectul cerințelor de eficacitate specifice etapelor 1-4, astfel cum sunt definite la articolul 3 din prezentul regulament, dar fac obiectul cerințelor etapelor 5 și 6.

Puterea maximă specificată (Pmax) a unui flux luminos specificat dat (Φ) figurează în tabelul 1.

Excepțiile de la aceste cerințe sunt enumerate în tabelul 2, iar factorii de corecție aplicabili puterii maxime specificate figurează în tabelul 3.

Tabelul 1

Data aplicării

Putere maximă specificată (Pmax) pentru un flux luminos specificat dat (Φ) (W)

Lămpi clare

Lămpi nonclare

Etapele 1-5

0,8 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

0,24√Ф + 0,0103Ф

Etapa 6

0,6 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

0,24√Ф + 0,0103Ф


Tabelul 2

Excepții

Domeniul de aplicare a excepției

Putere maximă specificată (W)

Lămpi clare 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm în etapa 1

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Lămpi clare 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm în etapa 2

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Lămpi clare 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm în etapa 3

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Lămpi clare cu socluri de tip G9 sau R7s în etapa 6

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Factorii de corecție din tabelul 3 sunt, după caz, cumulativi, fiind totodată aplicabili produselor care fac obiectul excepțiilor din tabelul 2.

Tabelul 3

Factori de corecție

Domeniu de aplicare a corecției

Putere maximă specificată (W)

lampă cu filament care necesită alimentare de la sursă externă

Pmax/1,06

lampă cu descărcare cu soclu de tip GX53

Pmax/0,75

lampă nonclară cu indice de redare a culorii ≥ 90 și P ≤ 0,5 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Pmax/0,85

lampă cu descărcare cu indice de redare a culorii ≥ 90 și Tc ≥ 5 000 K

Pmax/0,76

lampă nonclară cu o a doua anvelopă și P ≤ 0,5 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Pmax/0,95

lampă cu LED care necesită alimentare de la sursă externă

Pmax/1,1

2.   CERINȚE PRIVIND FUNCȚIONALITATEA LĂMPILOR

Cerințele privind funcționalitatea lămpilor figurează în tabelul 4 pentru lămpile fluorescente compacte și în tabelul 5 pentru toate celelalte lămpi, cu excepția lămpilor fluorescente compacte și a lămpilor cu LED.

În cazul în care durata de viață specificată a lămpii depășește 2 000 h, cerințele din etapa 1 pentru parametrii „durata de viață specificată a lămpii”, „factorul de supraviețuire a lămpii” și „conservarea fluxului luminos” din tabelele 4 și 5 sunt aplicabile doar începând cu etapa 2.

În scopul testării numărului de cicluri de comutare care au loc înainte ca lampa să înceteze să funcționeze, ciclul de comutare trebuie să fie alcătuit din perioade în care lampa este aprinsă timp de 1 minut, apoi stinsă timp de 3 minute, celelalte condiții de testare fiind definite în conformitate cu anexa III. În vederea testării duratei de viață a lămpii, a factorului de supraviețuire a lămpii, a conservării fluxului luminos și a defectării premature, trebuie utilizat ciclul standard de comutare în conformitate cu anexa III.

Tabelul 4

Cerințe privind funcționalitatea aplicabile lămpilor fluorescente compacte

Parametru de funcționalitate

Etapa 1

Etapa 5

Factor de supraviețuire al lămpii la 6 000 h

≥ 0,50

≥ 0,70

Conservarea fluxului luminos

La 2 000 h: ≥ 85 % (≥ 80 % pentru lămpi prevăzute cu a doua anvelopă)

La 2 000 h: ≥ 88 % (≥ 83 % pentru lămpi prevăzute cu a doua anvelopă)

La 6 000 h: ≥ 70 %

Numărul de cicluri de comutare înainte de defectare

≥ jumătate din ciclul de viață al lămpii, exprimat în ore

≥ 10 000, dacă timpul de amorsare al lămpii > 0,3 s

≥ jumătate din ciclul de viață al lămpii, exprimat în ore

≥ 30 000, dacă timpul de amorsare al lămpii > 0,3 s

Timpul de amorsare

< 2,0 s

< 1,5 s dacă P < 10 W

< 1,0 s dacă P ≥ 10 W

Timpul de încălzire al lămpii la 60 % Φ

< 60 s

sau < 120 s, pentru lămpi cu conținut de mercur sub formă de amalgam

< 40 s

sau < 100 s, pentru lămpi cu conținut de mercur sub formă de amalgam

Rata defectării premature

≤ 2,0 % la 200 h

≤ 2,0 % la 400 h

Radiații UVA+UVB

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

Radiații UVC

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Factorul de putere al lămpii

≥ 0,50 dacă P < 25 W

≥ 0,90 dacă P ≥ 25 W

≥ 0,55 dacă P < 25 W

≥ 0,90 dacă P ≥ 25 W

Redarea culorii (Ra)

≥ 80

≥ 80


Tabelul 5

Cerințe privind funcționalitatea aplicabile lămpilor fluorescente compacte și lămpilor cu LED

Parametru de funcționalitate

Etapa 1

Etapa 5

Durata de viață specificată a lămpii

≥ 1 000 h

≥ 2 000 h

Conservarea fluxului luminos

≥ 85 % la 75 % din durata medie de viață specificată

≥ 85 % la 75 % din durata medie de viață specificată

Numărul ciclurilor de comutare

≥ de patru ori durata de viață a lămpii, exprimată în ore

≥ de patru ori durata de viață a lămpii, exprimată în ore

Timpul de amorsare

< 0,2 s

< 0,2 s

Timpul de încălzire al lămpii la 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Rata defectării premature

≤ 5,0 % la 100 h

≤ 5,0 % la 200 h

Radiații UVA + UVB

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

Radiații UVC

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Factorul de putere al lămpii

≥ 0,95

≥ 0,95

3.   CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA PRODUS CARE TREBUIE SĂ FIGUREZE PE LĂMPI

În ceea ce privește lămpile de uz casnic nondirecționale, începând cu etapa 2, trebuie furnizate următoarele informații, sub rezerva existenței unor prevederi contrare.

3.1.   Informații care trebuie afișate în mod vizibil pe ambalaj și la care utilizatorii finali pot avea acces liber pe internet, înainte de achiziționare

Informațiile nu trebuie să respecte în mod obligatoriu ordinea exactă a cuvintelor din lista de mai jos. Acestea pot fi prezentate sub forma unor grafice, figuri sau simboluri, în loc de text.

Aceste cerințe privind informațiile nu sunt aplicabile în cazul lămpilor cu filament care nu îndeplinesc cerințele de eficacitate aferente etapei 4.

(a)

În cazul în care puterea nominală a lămpii este indicată în afara etichetei energetice, în conformitate cu Directiva 98/11/CE, fluxul luminos nominal al lămpii trebuie, de asemenea, indicat separat, cu caractere cel puțin de două ori mai mari decât cele utilizate la indicarea puterii nominale a lămpii în afara etichetei.

(b)

Durata de viață nominală a lămpii în ore (nu mai mare decât durata de viață specificată).

(c)

Numărul de cicluri de comutare înainte de defectarea prematură a lămpii.

(d)

Temperatura de culoare (exprimată, de asemenea, sub forma unei valori, în grade Kelvin).

(e)

Timpul de încălzire până la 60 % din fluxul luminos total (poate fi indicat ca „flux luminos instantaneu”, dacă durata este mai mică de o secundă).

(f)

Un avertisment, dacă lampa nu poate funcționa cu un variator de luminozitate sau numai cu anumite variatoare de luminozitate.

(g)

Dacă lampa este proiectată pentru utilizare în condiții care nu corespund standardelor (cum ar fi temperatura ambientală de Ta ≠ 25 °C), informații privind condițiile respective.

(h)

Dimensiunile lămpii, în milimetri (lungime și diametru).

(i)

Dacă pe ambalaj este indicată echivalența cu o lampă cu incandescență, puterea echivalentă indicată a lămpii cu incandescență (rotunjită la 1W) trebuie să fie cea care, în tabelul 6, corespunde fluxului luminos al lămpii din ambalaj.

Valorile intermediare ale fluxului luminos, precum și cele ale puterii echivalente indicate a lămpii cu incandescență (rotunjită la 1W) se calculează prin interpolare lineară între cele două valori adiacente.

Tabelul 6

Fluxul luminos specificat al lămpii

Φ [lm]

Puterea echivalentă indicată a lămpii cu incandescență

LFC (Lampă fluorescentă compactă)

Halogen

LED și alte lămpi

[W]

125

119

136

15

229

217

249

25

432

410

470

40

741

702

806

60

970

920

1 055

75

1 398

1 326

1 521

100

2 253

2 137

2 452

150

3 172

3 009

3 452

200

(j)

Termenul „lampă cu economisire de energie” sau orice altă declarație promoțională similară cu privire la eficacitatea lămpii poate fi utilizat numai în cazul în care lampa respectă cerințele referitoare la eficacitate aplicabile lămpilor nonclare în etapa 1 în conformitate cu tabelele 1, 2, și 3.

Dacă lampa conține mercur:

(k)

Conținutul de mercur al lămpii exprimat ca X,X mg;

(l)

Indicarea site-ului web care trebuie consultat în cazul spargerii accidentale a lămpii, în vederea obținerii instrucțiunilor referitoare la modul de curățare a resturilor de la lampă.

3.2.   Informații care trebuie făcute publice pe site-uri web cu acces liber

Informațiile următoare trebuie exprimate cel puțin sub formă de valori:

(a)

informațiile menționate la punctul 3.1;

(b)

puterea specificată (cu o precizie de 0,1W);

(c)

fluxul luminos specificat;

(d)

durata de viață specificată a lămpii;

(e)

factorul de putere al lămpii;

(f)

factorul de conservare a fluxului luminos la sfârșitul duratei de viață nominale;

(g)

timpul de amorsare (exprimat ca X,X secunde);

(h)

redarea culorii.

Dacă lampa conține mercur:

(i)

instrucțiuni referitoare la curățarea resturilor de la lampă în cazul spargerii accidentale a lămpii;

(j)

recomandări referitoare la modul de eliminare a lămpii la sfârșitul perioadei sale de funcționare.


ANEXA III

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Autoritățile din statele membre trebuie să testeze un lot de probă alcătuit din minimum douăzeci de lămpi din același model aparținând aceluiași producător, selecționat în mod aleatoriu.

Se consideră că lotul îndeplinește dispozițiile aplicabile prevăzute în anexa II din prezentul regulament dacă media rezultatelor referitoare la lot nu diferă cu mai mult de 10 % de limita, pragul sau valorile declarate.

În caz contrar, se consideră că modelul nu îndeplinește cerințele în vigoare.

În scopul verificării conformității cu cerințele, autoritățile din statele membre trebuie să utilizeze metode de măsurare performante, precise și fiabile, care să ofere rezultate reproductibile, inclusiv:

dacă sunt disponibile, standarde armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolele 9 și 10 din Directiva 2005/32/CE;

în celelalte cazuri, metodele prevăzute în documentele următoare:

Parametru măsurat

Organism (1)

Trimitere

Titlu

Conținutul de mercur al lămpilor

Comisia Europeană

Decizia 2002/747/CE (Anexă)

Decizia 2002/747/CE a Comisiei din 9 septembrie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru becuri electrice și de modificare a Deciziei 1999/568/CE

Eficacitatea luminoasă

Cenelec

EN 50285:1999

Metode de măsurare a eficienței energetice a lămpilor electrice de uz casnic

Socluri de lămpi

Cenelec

EN 60061:1993

Toate modificările până la A40:2008

Socluri pentru lămpi, dulii și calibre pentru controlul interschimbabilității și securității. Partea 1: Socluri de lămpi

Durata de viață a lămpii

Cenelec

EN 60064:1995

Modificări

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic și iluminat general similar – Prescripții de performanță

Cenelec

EN 60357:2003

Modificare

A1:2008

Lămpi halogen-tungsten (cu excepția celor pentru vehicule) – Cerințe de performanță

Cenelec

EN 60969:1993

Modificări

A1:1993

A2:2000

Lămpi cu balast integrat pentru iluminatul general – Cerințe de performanță

Timpul de amorsare/încălzire a lămpii

Cenelec

EN 60969:1993

Modificări

A1:1993

A2:2000

Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general – Prescripții de performanță

Factorul de putere

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curent armonic (curent absorbit de către aparat <= 16 A pe fază)

Putere radiantă UV efectivă specifică

Cenelec

EN 62471:2008

Siguranța fotobiologică a lămpilor și a sistemelor de lămpi

Redarea culorii

Comisia Internațională pentru Iluminat

CIE 13.3:1995

Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources (Metodă de măsurare și specificare a caracteristicilor de redare a culorii ale surselor luminoase)

Cromaticitate

Temperatura de culoare corelată (Tc [K])

Comisia Internațională pentru Iluminat

CIE 15:2004

Colorimetrie

Luminanță

Comisia Internațională pentru Iluminat

CIE 18.2:1983

The Basis of Physical Photometry (Bazele fotometriei fizice)

Fluxul luminos

Comisia Internațională pentru Iluminat

CIE 84:1989

The Measurement of Luminous Flux (Măsurarea fluxului luminos)

Factorul de conservare a fluxului luminos al lămpii (LLMF)

Comisia Internațională pentru Iluminat

CIE 97:2005

Maintenance of indoor electric lighting systems (Întreținerea sistemelor de iluminat electric pentru interior)

Factorul de supraviețuire al lămpii (LSF)


(1)  Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, tel.: (32-2) 5196871, fax (32-2) 5196919 (http://www.cenelec.org).

Comisia Internațională pentru Iluminat: CIE Central Bureau Kegelgasse 27 A-1030 Viena AUSTRIA tel.: (43-1) 71431870, fax: (43-1) 714318718 (http://www.cie.co.at/).


ANEXA IV

Valori de referință indicative aplicabile lămpilor de uz casnic nondirecționale

(pentru informare)

La momentul adoptării prezentului regulament, s-a considerat că cele mai performante tehnologii de pe piață aplicabile produselor în cauză sunt următoarele:

1.

EFICACITATEA LĂMPII

Cea mai mare eficacitate identificată a fost 69 lm/W.

2.

FUNCȚIONALITATEA LĂMPII

Tabelul 7

Parametru de funcționalitate

Lămpi fluorescente compacte

Durata de viață specificată a lămpii

20 000 h

Conservarea fluxului luminos

90 % la durata de viață specificată a lămpii

Numărul ciclurilor de comutare

1 000 000

Timpul de amorsare

< 0,1 s

Timpul de încălzire al lămpii la 80 % Φ

15 s sau 4 s pentru lămpi speciale mixte LFC/halogen

Factorul de putere al lămpii

0,95

3.

CONȚINUTUL DE MERCUR AL LĂMPILOR

Lămpile fluorescente compacte cu economisire de energie cu cel mai mic conținut de mercur nu conțin mai mult de 1,23 mg de mercur.


24.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 245/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2005/32/CE, Comisia stabilește cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie care reprezintă volume semnificative ale vânzărilor și schimburilor comerciale, care au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) a doua liniuță din Directiva 2005/32/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2) și în urma consultării forumului consultativ privind proiectarea ecologică, Comisia va introduce, după caz, măsuri de implementare destinate produselor de iluminat din sectorul terțiar.

(3)

Comisia a elaborat două studii pregătitoare care au analizat aspectele tehnice, de mediu și economice ale produselor de iluminat care sunt utilizate în mod curent în sectorul terțiar (iluminatul birourilor și iluminatul public stradal). Aceste studii au fost elaborate în colaborare cu părți interesate din Comunitate și din țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice pe pagina de internet, EUROPA, a Comisiei Europene.

(4)

Cerințele obligatorii privind proiectarea ecologică sunt aplicabile produselor introduse pe piață, oriunde sunt ele instalate, și ca atare astfel de cerințe nu pot fi condiționate de modul de utilizare a produsului (cum ar fi iluminatul birourilor și iluminatul public stradal). Prin urmare, acest regulament trebuie să vizeze produse specifice, cum ar fi lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu aceste lămpi. Criteriile indicative de referință pot contribui la orientarea utilizatorilor către tehnologiile optime disponibile pentru aplicații specifice (cum ar fi iluminatul birourilor sau iluminatul public stradal).

(5)

Produsele care fac obiectul prezentului regulament sunt destinate, în principal, iluminatului general, ceea ce înseamnă că acestea contribuie la furnizarea de lumină artificială ca înlocuitor al luminii naturale pentru vederea umană normală. Lămpile cu utilizare specială (cum ar fi lămpile utilizate pentru ecranele computerelor, fotocopiatoare, aparate de bronzat, sere și alte aplicații similare) nu fac obiectul prezentului regulament.

(6)

Aspectele de mediu legate de produsele consumatoare de energie vizate care sunt considerate de o importanță semnificativă în scopul prezentului regulament sunt următoarele:

(a)

Energia în faza de utilizare;

(b)

Conținutul de mercur al lămpilor.

(7)

Consumul anual de energie electrică aferent produselor care fac obiectul prezentului regulament în Comunitate a fost estimat la 200 TWh în 2005, adică 80 Mt de emisii de CO2. Dacă nu se iau măsuri specifice, consumul va crește, conform estimărilor, la 260 TWh în 2020. Conform studiilor pregătitoare, consumul de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament poate fi redus în mod semnificativ.

(8)

Conținutul de mercur al stocului de lămpi instalate a fost estimat la 12,6 tone în 2005. Dacă nu se iau măsuri specifice, conținutul de mercur al stocului de lămpi instalate va crește, conform estimărilor, la 18,6 tone în 2020, însă a fost demonstrată posibilitatea reducerii sale semnificative.

(9)

În absența unor metode științifice convenite la nivel internațional de măsurare a impactului asupra mediului a așa-numitei „poluări luminoase”, amploarea acesteia nu a putut fi evaluată. Cu toate acestea, se admite faptul că măsurile elaborate pentru creșterea eficacității de iluminare a echipamentelor de iluminat din sectorul terțiar pot avea un impact pozitiv asupra „poluării luminoase”.

(10)

Îmbunătățirea consumului de energie electrică al produselor care fac obiectul prezentului regulament ar trebui realizată prin aplicarea unor tehnologii existente necostisitoare și care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate, care să antreneze o reducere a cheltuielilor combinate pentru achiziționarea și funcționarea echipamentelor.

(11)

Cerințele privind proiectarea ecologică a produselor care fac obiectul prezentului regulament trebuie stabilite în vederea îmbunătățirii performanței de mediu a acestora, contribuind astfel la funcționarea pieței interne și la realizarea obiectivului comunitar de reducere a consumului de energie cu 20 % până în 2020.

(12)

Prezentul regulament ar trebui să favorizeze intrarea pe piață a tehnologiilor care permit îmbunătățirea eficienței energetice a produselor care fac obiectul prezentului regulament, conducând la economisirea unui volum de energie estimat la 38 TWh în 2020, în comparație cu situația existentă.

(13)

Stabilirea cerințelor privind eficiența energetică a lămpilor care fac obiectul prezentului regulament va duce la o reducere a conținutului total de mercur al acestora.

(14)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului și nu trebuie să afecteze sănătatea, siguranța sau mediul. În special, beneficiile reducerii consumului de energie electrică în faza de utilizare trebuie cel puțin să compenseze eventualele efecte suplimentare asupra mediului în faza de producție a produselor care fac obiectul prezentului regulament.

(15)

O intrare în vigoare progresivă a cerințelor de proiectare ecologică ar trebui să le ofere producătorilor timp suficient pentru reproiectarea, după caz, a produselor care fac obiectul prezentului regulament. Calendarul fazelor trebuie stabilit astfel încât să se evite impactul negativ asupra funcționalității echipamentelor aflate pe piață, iar obiectivele prezentului regulament să fie atinse în timp util și ținând seama de impactul costurilor asupra utilizatorilor finali și a producătorilor, în special asupra IMM-urilor. Revizuirea desfășurată în conformitate cu articolul 8 trebuie să stabilească, inter alia, dacă cerințele de performanță ale balasturilor pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată din anexa III secțiunea 2.1.C vor putea fi îndeplinite la opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(16)

Scoaterea de pe piață a lămpilor de înlocuire trebuie planificată luându-se în considerare efectele asupra utilizatorilor finali. Statele membre pot impune cerințe mai stricte privind instalațiile de iluminat.

(17)

Măsurarea parametrilor relevanți ai produselor trebuie efectuată luând în considerare metode de măsurare performante, recunoscute ca atare; producătorii pot aplica standarde armonizate stabilite în conformitate cu dispozițiile articolului 10 din Directiva 2005/32/CE.

(18)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2005/32/CE, prezentul regulament trebuie să menționeze că procedurile de evaluare a conformității aplicabile sunt controlul intern al proiectării stabilit în anexa IV la Directiva 2005/32/CE și sistemul de management pentru evaluarea conformității stabilit în anexa V la Directiva 2005/32/CE.

(19)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii trebuie să furnizeze informații în cadrul documentației tehnice menționate în anexele V și VI la Directiva 2005/32/CE, în măsura în care acestea sunt relevante pentru cerințele stabilite în prezentul regulament.

(20)

În afara dispozițiilor juridice cu caracter obligatoriu, identificarea valorilor de referință aferente celor mai bune tehnologii disponibile pentru produsele care fac obiectul prezentului regulament trebuie să contribuie la asigurarea disponibilității pe scară largă a informațiilor și la facilitarea accesului la acestea. Acest lucru este deosebit de util pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru companiile foarte mici, deoarece sporește facilitarea integrării celor mai bune tehnologii de proiectare în scopul îmbunătățirii, pentru produsele care fac obiectul prezentului regulament, a performanței de mediu pe tot parcursul ciclului de viață.

(21)

Deși conținutul de mercur al lămpilor fluorescente și al lămpilor cu descărcare la intensitate ridicată este considerat ca reprezentând un aspect de mediu semnificativ, se cuvine reglementarea acestuia în temeiul Directivei 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), care se aplică, de asemenea, și tipurilor de lămpi care nu fac obiectul prezentului regulament.

(22)

Directiva 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 de stabilire a cerințelor de randament energetic aplicabile balasturilor pentru iluminatul fluorescent (3) reprezintă o măsură de implementare a Directivei 2005/32/CE, iar efectul său asupra stocului de balasturi instalate se face încă simțit, datorită duratei lungi de viață a corpurilor de iluminat și a balastului magnetic. Cu toate acestea, există în continuare posibilitatea unor îmbunătățiri, astfel încât ar fi adecvat să se stabilească unele cerințe minime mai stricte în ceea ce privește eficiența energetică, comparativ cu Directiva 2000/55/CE. Prin urmare, Directiva 2000/55/CE ar trebui înlocuită cu prezentul regulament.

(23)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2005/32/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a lămpilor fluorescente fără balast încorporat, a lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată și a balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu astfel de lămpi în conformitate cu definiția de la articolul 2, chiar și atunci când acestea sunt încorporate în alte produse consumatoare de energie.

Prezentul regulament prevede, de asemenea, valori de referință indicative aplicabile produselor destinate utilizării pentru iluminatul birourilor și iluminatul public stradal.

Produsele enumerate în anexa I sunt excluse din domeniul de aplicare al cerințelor stabilite în prezentul regulament.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute de Directiva 2005/32/CE. De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1.

„iluminat general” înseamnă iluminatul esențial uniform al unei zone fără a ține cont de cerințele locale specifice;

2.

„iluminatul birourilor” înseamnă o instalație fixă de iluminat pentru activitatea de birou, destinată să le permită oamenilor executarea, în mod eficient și cu acuratețe, a unor sarcini vizuale;

3.

„iluminat public stradal” înseamnă o instalație fixă de iluminat destinată să asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice exterioare de trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului, precum și siguranța publică;

4.

„lampă cu descărcare” înseamnă o lampă în care lumina este produsă direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice printr-un gaz, vapori de metal sau prin amestecul mai multor gaze și vapori;

5.

„balast” înseamnă un dispozitiv utilizat în principal pentru a limita curentul lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, în cazul în care acesta este conectat între sursa de alimentare și una sau mai multe lămpi cu descărcare. Un balast poate include, de asemenea, mijloace pentru transformarea tensiunii de alimentare, ajustarea luminozității lămpii, corectarea factorului de putere și, singur sau în combinație cu un dispozitiv de pornire, de creare a condițiilor necesare pentru pornirea lămpii (lămpilor);

6.

„corp de iluminat” înseamnă un aparat care distribuie, filtrează sau transformă lumina provenită de la una sau mai multe surse de lumină și care include, cu excepția surselor de lumină propriu-zise, toate componentele necesare pentru sprijinirea, fixarea și protejarea surselor de lumină și, după caz, circuitele auxiliare și dispozitivele de conectare la sursa de alimentare;

7.

„lămpi fluorescente” înseamnă lămpi cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanțe luminiscente excitate de radiațiile ultraviolete produse de descărcare;

8.

„lămpi fluorescente fără balast încorporat” înseamnă lămpi fluorescente cu un singur soclu și lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete fără balast încorporat;

9.

„lămpi cu descărcare de intensitate ridicată” înseamnă lămpi cu descărcare electrică în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereților tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereților tubului de descărcare mai mare de 3 wați per centimetru pătrat.

În sensul anexelor I și III-VII, sunt aplicabile, de asemenea, definițiile din anexa II.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu astfel de lămpi sunt prevăzute în anexa III.

Articolul 4

Evaluarea conformității

Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2005/32/CE este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa IV la Directiva 2005/32/CE sau sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

În sensul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2005/32/CE, dosarul cu documentație tehnică conține o copie a informațiilor referitoare la produs furnizate în conformitate cu anexa III părțile 1.3, 2.2 și 3.2.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare prevăzută în anexa IV.

Articolul 6

Valori de referință indicative

Criteriile indicative de referință pentru cele mai performante produse și tehnologii disponibile în prezent pe piață sunt prevăzute:

(a)

în anexa V pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi;

(b)

în anexele VI și VII pentru produsele destinate utilizării pentru iluminatul birourilor sau iluminatul public stradal.

Articolul 7

Abrogare

Directiva 2000/55/CE se abrogă la un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 8

Revizuire

La cel târziu 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia îl revizuiește din perspectiva progreselor tehnologice.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cerințele prevăzute în anexa III se aplică în conformitate cu calendarul care figurează în această anexă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(3)  JO L 279, 1.11.2000, p. 33.


ANEXA I

Exceptări generale

1.

Următoarele lămpi sunt exceptate de la dispozițiile prezentului regulament:

(a)

lămpile care nu reprezintă surse de lumină albă conform definiției din anexa II; această exceptare nu se aplică lămpilor cu sodiu de înaltă presiune;

(b)

lămpile care reprezintă surse de lumină direcțională conform definiției din anexa II;

(c)

lămpi destinate utilizării în cadrul altor aplicații decât iluminatul general și lămpi încorporate în alte produse care nu asigură o funcție de iluminat general;

(d)

lămpi care au:

cel puțin 6 % din radiația totală în domeniul 250-780 nm, concentrată în domeniul 250-400 nm;

cel puțin 11 % din radiația totală în domeniul 250-780 nm, concentrată în domeniul 630-780 nm;

cel puțin 5 % din radiația totală în domeniul 250-780 nm, concentrată în domeniul 640-700 nm; și

maximul radiației între 315-400 nm (UVA) sau 280-315 nm (UVB);

(e)

lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care prezintă următoarele caracteristici:

un diametru de cel mult 7 mm (T2);

un diametru de 16 mm (T5) și o putere a lămpii de P ≤ 13W sau P > 80W;

un diametru de 38 mm (T12), soclu G-13 Medium BiPin, valoarea-limită a filtrului compensator de culoare (cc): +/– 5 m (+ magenta, – verde); coordonatele CIE: x=0,330 y=0,335 și x=0,415 y=0,377; și

un diametru de 38 mm (T12) și echipat cu un dispozitiv de aprindere externă;

(f)

lămpi fluorescente cu un singur soclu care prezintă un diametru de 16 mm (T5) 2G11 cu bază formată din 4 pini, Tc = 3 200K cu coordonatele tricromatice x=0,415 y=0,377 și Tc = 5 500K cu coordonatele cromatice x=0,330 y=0,335;

(g)

lămpi cu descărcare de intensitate ridicată cu Tc > 7 000K;

(h)

lămpi cu descărcare de intensitate ridicată cu un randament specific efectiv al UV > 2mW/klm; și

(i)

lămpi cu descărcare de intensitate ridicată fără soclu de tip E27, E40, PGZ12.

2.

Următoarele corpuri de iluminat sunt exceptate:

(a)

Corpuri de iluminat pentru iluminatul de urgență și corpuri de iluminat pentru indicatoare de urgență în sensul Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

(b)

Corpuri de iluminat care fac obiectul dispozițiilor Directivei 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), Directivei 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), Directivei 93/42/CEE a Consiliului (5), Directivei 88/378/CEE a Consiliului (6) și corpurile de iluminat încorporate în echipamente vizate de aceste dispoziții.


(1)  Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (versiune codificată) (JO L 374, 27.12.2006, p. 10).

(2)  Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 100, 19.4.1994, p. 1).

(3)  Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (JO L 23, 28.1.2000, p. 57).

(4)  Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) (JO L 157, 9.6.2006, p. 24).

(5)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(6)  Directiva 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la siguranța jucăriilor (JO L 187, 16.7.1988, p. 1).


ANEXA II

Parametrii tehnici vizați și definițiile în sensul anexelor I și III-VII

1.   Parametri tehnici pentru cerințele de proiectare ecologică

În sensul conformității și verificării conformității cu dispozițiile prezentului regulament, parametrii de mai jos sunt stabiliți prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, corecte și reproductibile, care iau în considerare metode de măsurare performante, general-recunoscute.

(a)

„Eficacitatea luminoasă a unei surse”, „eficacitatea sursei de lumină” sau „eficacitatea lămpii” (ηsursă), care reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis (Ф) și puterea consumată de sursă (Psursă). ηsursă = Ф / Psursă. Unitatea de măsură: lm/W. Puterea disipată de echipamentele auxiliare, precum balasturile, nu este inclusă în calculul puterii consumate de sursă.

(b)

„Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii” (LLMF), care reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis de lampă la un moment dat și fluxul luminos inițial.

(c)

„Factorul de supraviețuire a lămpii” (LSF), care reprezintă partea din numărul total de lămpi care continuă să funcționeze la un moment dat în condiții și cu o frecvență de comutare definite.

(d)

„Eficiența balastului” (ηbalast), care reprezintă raportul dintre puterea lămpii (ieșirea balastului) și puterea de intrare a circuitului lampă-balast, în condițiile în care eventualii senzori, conexiuni în rețea sau alte sarcini suplimentare sunt deconectate.

(e)

„Cromaticitate”, care reprezintă proprietatea unui stimul de culoare definit prin coordonatele sale tricromatice sau prin lungimea sa de undă dominantă sau complementară și puritate, luate împreună.

(f)

„Flux luminos”, care reprezintă cantitatea derivată din fluxul radiant (putere radiantă) în urma evaluării radiației în conformitate cu sensibilitatea spectrală a ochiului uman.

(g)

„Temperatura de culoare corelată” (Tc [K]), care reprezintă temperatura radiatorului planckian (corpul negru radiant), a cărui culoare percepută se apropie cel mai mult, în condiții de observare precizate, de cea a unui stimul având aceeași strălucire.

(h)

„Redarea culorii” (Ra), care reprezintă efectul unei surse de lumină asupra aspectului cromatic al obiectelor comparat, în mod conștient sau nu, cu aspectul lor cromatic în prezența unei surse de lumină de referință.

(i)

„Putere radiantă UV efectivă specifică”, care reprezintă puterea efectivă a radiației UV a lămpii raportată la fluxul său luminos (unitatea de măsură: mW/klm).

(j)

„Indice de protecție împotriva factorilor externi”, care reprezintă un sistem de codificare elaborat pentru a indica gradul de protecție oferit de o incintă împotriva pătrunderii prafului, a obiectelor solide și a umezelii și pentru a oferi informații suplimentare în legătură cu o astfel de protecție.

2.   Parametri tehnici pentru criteriile indicative de referință

(a)

„Conținutul de mercur al lămpii”, care reprezintă cantitatea de mercur prezentă în lampă.

(b)

„Factor de menținere a corpului de iluminat” (LMF), care reprezintă raportul dintre fluxul luminos al unui corp de iluminat la un moment dat și fluxul luminos inițial.

(c)

„Factor de utilizare” (UF) al unei instalații pentru o suprafață de referință, care reprezintă raportul dintre fluxul luminos primit de suprafața de referință și suma fluxurilor totale individuale ale lămpilor aferente instalației.

3.   Definiții

(a)

„Sursă de lumină direcțională” (DLS) înseamnă surse de lumină pentru care cel puțin 80 % din fluxul luminos se emit într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vârf de 120°).

(b)

„Sursă de lumină albă” înseamnă o sursă de lumină cu coordonate tricromatice ce satisfac următoarele cerințe:

0,270 < x < 0,530

–2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595

(c)

O valoare „specificată” înseamnă o valoare cantitativă pentru o caracteristică a produsului în condițiile de funcționare prevăzute de prezentul regulament sau de standardele aplicabile. Sub rezerva existenței unor dispoziții contrare, toate limitele aplicabile parametrilor produselor se exprimă în valori specificate.

(d)

O valoare „nominală” înseamnă o valoare cantitativă aproximativă utilizată pentru a desemna sau identifica un produs.

(e)

„Poluare luminoasă” înseamnă suma tuturor efectelor adverse ale luminii artificiale asupra mediului, inclusiv efectul luminii deranjante.

(f)

„Lumină deranjantă” înseamnă parte a luminii provenind de la o instalație de iluminat care nu servește scopului pentru care a fost proiectată instalația respectivă. Cuprinde următoarele cazuri:

lumină care cade în mod necorespunzător în afara ariei care trebuie iluminată;

lumină difuză emisă în vecinătatea instalației de iluminat;

strălucirea cerului, reprezentând iluminarea cerului nocturn care rezultă din reflexia directă și indirectă a radiației (vizibilă și invizibilă), împrăștiată de elementele componente ale atmosferei (molecule de gaz, aerosoli și particule) în direcția de observare.

(g)

„Eficiența implicită a balastului” (EBb) înseamnă raportul dintre puterea specificată a lămpii (Plampă) și eficiența balastului.

Pentru balasturile lămpilor fluorescente cu un singur soclu și al lămpilor fluorescente cu socluri la ambele capete, EBbFL se calculează după cum urmează:

 

Dacă Plampă ≤ 5 W : EBbFL = 0,71

 

Dacă 5 W < Plampă < 100 W : EBbFL = Plampă/(2*sqrt(Plampă/36)+38/36*Plampă +1)

 

Dacă Plampă ≤ 100 W : EBbFL = 0,91

(h)

„A doua anvelopă a lămpii” înseamnă o a doua anvelopă exterioară a lămpii care nu este necesară producerii de lumină, asemănătoare unei mantale externe cu ajutorul căreia se previne împrăștierea de mercur și sticlă în mediu în cazul spargerii lămpii. Tuburile cu arc ale lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată nu sunt considerate anvelope ale lămpii în sensul stabilirii prezenței unei a doua anvelope.

(i)

„Dispozitiv de comandă a sursei de lumină” înseamnă una sau mai multe componente situate între alimentare și una sau mai multe surse de lumină care pot servi la transformarea tensiunii de alimentare, la limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, la furnizarea tensiunii de pornire și a curentului de preîncălzire, la prevenirea pornirii la rece, la corectarea factorului de putere sau la reducerea interferențelor radio. Balasturile, convertoarele și transformatoarele halogene și driverele de diodă electroluminiscentă (LED-uri) reprezintă exemple de dispozitive de comandă a sursei de lumină.

(j)

„Lampă cu (vapori de) mercur de înaltă presiune” înseamnă o lampă cu descărcare de intensitate ridicată în care cea mai mare parte a luminii este produsă, direct sau indirect, de radiații de mercur a cărui presiune parțială în timpul funcționării depășește 100 kilopascali.

(k)

„Lampă cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune” înseamnă o lampă cu descărcare de intensitate ridicată în care lumina este produsă în principal de radiații de vapori de sodiu a căror presiune parțială în timpul funcționării este de ordinul a 10 kilopascali.

(l)

„Lampă cu halogenuri metalice” înseamnă o lampă cu descărcare de intensitate ridicată în care lumina este produsă de radiațiile provenite de la un amestec de vapori metalici, halogenuri metalice și produse de disociere ale halogenurilor metalice.

(m)

„Balast electronic sau de înaltă frecvență” înseamnă un invertor care transformă curentul continuu în curent alternativ cu alimentare de la rețea, care include elemente stabilizatoare pentru pornirea și funcționarea uneia sau mai multor lămpi fluorescente tubulare, în general la înaltă frecvență.

(n)

„Lampă clară” înseamnă o lampă cu descărcare de intensitate ridicată cu o anvelopă externă transparentă sau un tub exterior în interiorul căruia tubul cu arc care produce lumina este vizibil în mod clar (de exemplu, lampă din sticlă clară).


ANEXA III

Cerințe de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi

În continuare se precizează, pentru fiecare cerință de proiectare ecologică, momentul de la care aceasta este aplicabilă. Sub rezerva existenței unei dispoziții contrare sau în cazul înlocuirii unei cerințe, această cerință continuă să se aplice coroborat cu cerințele introduse ulterior.

1.   CERINȚE APLICABILE LĂMPILOR FLUORESCENTE FĂRĂ BALAST ÎNCORPORAT ȘI LĂMPILOR CU DESCĂRCARE DE INTENSITATE RIDICATĂ

1.1.   Cerințe privind eficacitatea lămpilor

A.   Cerințe aplicabile primei etape

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Lămpile fluorescente cu socluri la ambele capete cu diametru de 16 mm și 26 mm (lămpi T5 și T8) trebuie să prezinte la 25 °C cel puțin valorile eficacității luminoase specificate menționate în tabelul 1.

În cazul în care puterile nominale diferă de cele enumerate în tabelul 1, lămpile trebuie să atingă eficacitatea luminoasă a celui mai apropiat echivalent în ceea ce privește puterea, cu excepția lămpilor T8 cu o putere mai mare de 50W, care trebuie să atingă o eficacitate luminoasă de 83 lm/W. Dacă puterea nominală a lămpii se află la distanță egală între cele mai apropiate două puteri din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea luminoasă cea mai ridicată. Dacă puterea nominală este mai mare decât cea mai mare putere din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea celei mai mari puteri.

Tabelul 1

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile T8 și T5

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Eficacitate ridicată

T5 (16 mm Ø)

Putere ridicată

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Lămpile fluorescente cu un singur soclu trebuie să prezinte următoarele valori ale eficacității luminoase specificate la 25 °C.

În cazul în care puterile nominale sau forma lămpilor diferă de cele enumerate în tabelele 2-5: lămpile trebuie să atingă eficacitatea luminoasă a celui mai apropiat echivalent în ceea ce privește puterea și forma. Dacă puterea nominală a lămpii se află la distanță egală între două puteri din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea cea mai ridicată. Dacă puterea nominală este mai mare decât cea mai mare putere din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea celei mai mari puteri.

Tabelul 2

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu alimentate de balasturi electromagnetice și electronice

Un singur tub mic paralel, soclu lampă G23 (2 pin) sau 2G7 (4 pin)

Image Image

Două tuburi paralele, soclu lampă G24d (2 pin) sau G24q (4 pin)

Image Image

Trei tuburi paralele, soclu lampă GX24d (2 pin) sau GX24q (4 pin)

Image Image

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


Tabelul 3

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu alimentate doar de balasturi electronice

Patru tuburi paralele, soclu lampă GX24q (4 pin)

Image

Tub individual mare, soclu lampă 2G11 (4 pin)

Image Image

4 tuburi coplanare, soclu lampă 2G10 (4 pin)

Image

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


Tabelul 4

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu de formă pătrată sau randament (foarte) ridicat

Tub individual plat, soclu lampă GR8 (2 pin), GR10q (4 pin) sau GRY10q3 (4 pin)

Image

Patru sau trei tuburi T5 paralele, soclu lampă 2G8 (4 pin)

Image

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


Tabelul 5

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile circulare T9 și T5

T9 circular, tub cu diametru de 29 mm cu soclu G10q

Image

T5 circular, tub cu diametru de 16 mm cu soclu 2GX13

Image

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală (W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Corecții aplicabile atât lămpilor fluorescente cu un singur soclu, cât și lămpilor fluorescente cu socluri la ambele capete

În următoarele cazuri, eficacitatea luminoasă necesară la 25 °C poate fi inferioară valorii necesare prezentate în tabelele de mai sus:

Tabelul 6

Procentaje de deducere pentru valorile minime ale eficacității specificate pentru lămpile fluorescente cu temperatură de culoare ridicată, cu indice ridicat de redare a culorii și/sau care prezintă o a doua anvelopă

Parametrii lămpii

Deducere a eficacității luminoase la 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 > Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

A doua anvelopă a lămpii

–10 %

Reducerile indicate sunt cumulative.

Lămpile fluorescente cu un singur soclu și lămpile fluorescente cu socluri la ambele capete a căror temperatură optimă nu este 25 °C trebuie totuși să respecte, la temperatura lor optimă, cerințele privind eficacitatea luminoasă conform celor indicate în tabelele de mai sus.

B.   Cerințe aplicabile celei de a doua etape

La trei ani de la data de intrare în vigoare a prezentului regulament, se aplică următoarele cerințe privind eficacitatea lămpilor fluorescente fără balast încorporat și lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată.

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete

Cerințele aplicabile în prima etapă lămpilor fluorescente cu socluri la ambele capete care au un diametru de 26 mm (T8) se aplică tuturor lămpilor fluorescente cu socluri la ambele capete cu diametre diferite față de cele avute în vedere în prima etapă.

Aceste lămpi trebuie să se conformeze eficacității minime a lămpii T8 care corespunde celei mai apropiate valori de putere. Dacă puterea nominală este mai mare decât cea mai mare putere din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea celei mai mari puteri.

Corecțiile definite pentru prima etapă (tabelul 6) continuă să se aplice.

Lămpi cu descărcare de intensitate ridicată

Lămpile cu Tc ≥ 5 000 K sau care prezintă o a doua anvelopă trebuie să îndeplinească cel puțin 90 % din cerințele aplicabile privind eficacitatea lămpii menționate în tabelele 7, 8 și 9.

Lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu Ra ≤ 60 trebuie să prezinte cel puțin valorile eficacității luminoase specificate din tabelul 7:

Tabelul 7

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile cu sodiu de înaltă presiune

Putere nominală [W]

Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi clare

Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi neclare

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Cerințele din tabelul 7 sunt aplicabile lămpilor „retrofit” cu sodiu de înaltă presiune proiectate pentru a funcționa cu ajutorul dispozitivelor de comandă pentru lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune numai după 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Lămpile cu halogenuri metalice cu Ra ≤ 80 și lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu Ra > 60 trebuie să prezinte cel puțin valorile eficacității luminoase specificate din tabelul 8:

Tabelul 8

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile cu halogenuri metalice

Putere nominală [W]

Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi clare

Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi neclare

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

La șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, alte lămpi cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să prezinte cel puțin valorile eficacității luminoase specificate din tabelul 9:

Tabelul 9

Valori minime ale eficacității specificate pentru alte lămpi cu descărcare de intensitate ridicată

Putere nominală [W]

Eficacitate specificată [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Cerințe aplicabile celei de a treia etape

La opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie proiectate pentru a funcționa cu balasturi a căror clasă de eficiență energetică este de cel puțin A2 în conformitate cu anexa III.2.2.

Lămpile cu halogenuri metalice trebuie să prezinte cel puțin valorile eficacității luminoase specificate din tabelul 10:

Tabelul 10

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile cu halogenuri metalice (a treia etapă)

Putere nominală (W)

Eficacitate specificată (lm/W) – Lămpi clare

Eficacitate specificată (lm/W) – Lămpi neclare

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Lămpile cu Tc ≥ 5 000 K sau care prezintă o a doua anvelopă trebuie să îndeplinească cel puțin 90 % din cerințele aplicabile privind eficacitatea lămpii.

1.2.   Cerințe privind performanța lămpilor

A.   Cerințe aplicabile primei etape

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Lămpile fluorescente fără balast încorporat care fac obiectul cerințelor din anexa III.1.1.A trebuie să aibă un indice de redare a culorii (Ra) de cel puțin 80.

B.   Cerințe aplicabile celei de a doua etape

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să aibă un indice de redare a culorii (Ra) de cel puțin 80. Acestea trebuie să prezinte cel puțin factorii de menținere a fluxului luminos din tabelul 11:

Tabelul 11

Factori de menținere a fluxului luminos pentru lămpi fluorescente cu un singur soclu și pentru lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete – Etapa 2

Factor de menținere a fluxului luminos

Ore de funcționare

Tipuri de lămpi

2 000

4 000

8 000

16 000

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă

0,95

0,92

0,90

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă și cu pornire la cald

0,97

0,95

0,92

0,90

Lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă

0,95

0,90

0,80

Lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă și cu pornire la cald

0,97

0,90

0,80

Lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să prezinte cel puțin factorii de supraviețuire a lămpii din tabelul 12:

Tabelul 12

Factori de supraviețuire a fluxului luminos pentru lămpi fluorescente cu un singur soclu și pentru lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete – Etapa 2

Factor de supraviețuire a lămpii

Ore de funcționare

Tipuri de lămpi

2 000

4 000

8 000

16 000

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi altele decât cele cu frecvență înaltă

0,99

0,97

0,90

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă cu pornire la cald

0,99

0,97

0,92

0,90

Lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi altele decât cele cu frecvență înaltă

0,95

0,92

0,50

Lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă și cu pornire la cald

0,95

0,90

0,87

Lămpile cu sodiu de înaltă presiune trebuie să prezinte cel puțin factorii de menținere a fluxului luminos și de supraviețuire a lămpii din tabelul 13:

Tabelul 13

Factori de menținere a fluxului luminos și factori de supraviețuire a fluxului luminos pentru lămpi cu sodiu de înaltă presiune – Etapa 2

Ore de funcționare

Factor de menținere a fluxului luminos

Factor de supraviețuire a lămpii

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

C.   Cerințe aplicabile celei de a treia etape

La opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Lămpile cu halogenuri metalice trebuie să prezinte cel puțin factorii de menținere a fluxului luminos și de supraviețuire a lămpii din tabelul 14:

Tabelul 14

Factori de menținere a fluxului luminos și factori de supraviețuire a fluxului luminos pentru lămpi cu halogenuri metalice – Etapa 3

Ore de funcționare

Factor de menținere a fluxului luminos

Factor de supraviețuire a lămpii

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Cerințe privind informațiile referitoare la produs aplicabile lămpilor

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, producătorii trebuie să furnizeze, pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care aceștia le consideră adecvate, cel puțin informațiile următoare referitoare la fiecare dintre lămpile fluorescente fără balast încorporat și fiecare dintre lămpile cu descărcare de intensitate ridicată pe care le produc. De asemenea, informațiile respective trebuie să se regăsească în dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2005/32/CE.

(a)

Puterea nominală și specificată a lămpii.

(b)

Fluxul luminos nominal și specificat al lămpii.

(c)

Eficacitatea specificată a lămpii la 100 h în condiții standard (25 °C, 35 °C pentru lămpi T5). Pentru lămpi fluorescente care funcționează la 50 Hz (frecvența rețelei) (după caz) și la frecvență înaltă (> 50 Hz) (după caz) pentru același flux luminos specificat în toate cazurile, indicând, în cazul funcționării la frecvență înaltă, curentul de calibrare în condițiile de testare și/sau tensiunea specificată a generatorului de înaltă frecvență cu rezistența. Trebuie să se precizeze, în mod vizibil, că puterea disipată de echipamente auxiliare precum balasturile nu este luată în considerare la calculul puterii consumate de sursă.

(d)

Factorul specificat de menținere a fluxului luminos la 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h și 20 000 h (până la 8 000 h numai pentru lămpile noi de pe piață în cazul cărora nu există încă date disponibile), indicând modul de funcționare al lămpii utilizat pentru test, în cazul în care sunt posibile atât funcționarea la 50 Hz, cât și funcționarea la frecvență înaltă.

(e)

Factorul de supraviețuire specificat la 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h și 20 000 h (până la 8 000 h numai pentru lămpile noi de pe piață în cazul cărora nu există încă date disponibile), indicând regimul de funcționare al lămpii utilizat pentru test, în cazul în care sunt posibile atât funcționarea la 50 Hz, cât și funcționarea la frecvență înaltă.

(f)

Conținutul de mercur al lămpii exprimat ca X,X mg.

(g)

Indicele de redare a culorii (Ra) al lămpii.

(h)

Temperatura de culoare a lămpii.

(i)

Temperatura ambientală la care lampa a fost proiectată să își maximizeze fluxul luminos. Dacă lampa nu îndeplinește cel puțin 90 % din cerințele respective privind eficacitatea luminoasă din anexa III.1.1 la o temperatură ambientală de 25 °C (100 % pentru lămpile T5), trebuie să se precizeze faptul că lampa nu este adecvată utilizării în spații interioare la temperaturi normale.

2.   CERINȚE APLICABILE BALASTURILOR PENTRU LĂMPILE FLUORESCENTE FĂRĂ BALAST ÎNCORPORAT ȘI LĂMPILOR CU DESCĂRCARE DE INTENSITATE RIDICATĂ

2.1.   Cerințe privind performanța energetică a balasturilor

Balasturile multiwattage trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în funcție de fiecare putere la care funcționează.

A.   Cerințe aplicabile primei etape

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

 

Clasa de eficiență energetică minimă trebuie să fie B2 pentru balasturile menționate în tabelul 17 din anexa III.2.2, A3 pentru balasturile menționate în tabelul 18 și A1 pentru balasturile reglabile menționate în tabelul 19.

 

În poziția de reglaj corespunzătoare reducerii la 25 % a fluxului luminos al lămpii în stare de funcționare, puterea de intrare (Pin) a circuitului lampă-balast nu trebuie să depășească:

Pin < 50 % * PLspecificatbalast

Unde PLspecificat reprezintă puterea specificată a lămpii și ηbalast reprezintă limita minimă a eficienței energetice a clasei EEI respective.

 

Puterea consumată a balasturilor lămpilor fluorescente nu trebuie să depășească 1,0 W atunci când lămpile pe care le alimentează nu emit nicio lumină în condiții normale de funcționare și dacă alte componente care pot fi conectate (conexiuni la rețea, senzori etc.) sunt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată și dedusă din rezultat.

B.   Cerințe aplicabile celei de a doua etape

La trei ani de la intrarea în vigoare a măsurii de implementare:

Eficiența balasturilor pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să prezinte valorile indicate în tabelul 15:

Tabelul 15

Eficiență minimă a balasturilor pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată – Etapa

Putere nominală (P)

W

Eficiență minimă a balastului (ηbalast)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Puterea consumată a balasturilor utilizate pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat nu trebuie să depășească 0,5 W atunci când lămpile pe care le alimentează nu emit nicio lumină în condiții normale de funcționare. Această cerință este aplicabilă balasturilor în cazul în care alte componente care pot fi conectate (conexiuni la rețea, senzori etc.) sunt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată și dedusă din rezultat.

C.   Cerințe aplicabile celei de a treia etape

La opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

 

Eficiența balasturilor pentru lămpile fără balast încorporat trebuie să prezinte următoarea valoare:

ηballast ≥ EBbFL

unde EBbFL este definit în anexa II.3.g

 

Eficiența balasturilor pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să prezinte valorile indicate în tabelul 16:

Tabelul 16

Eficiență minimă a balasturilor pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată – Etapa 3

Putere nominală (P)

W

Eficiență minimă a balastului (ηbalast)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Cerințe privind informațiile referitoare la produs aplicabile balasturilor

Producătorii de balasturi trebuie să furnizeze, pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care aceștia le consideră adecvate, cel puțin următoarele informații referitoare la fiecare dintre modelele de balasturi pe care le produc. Aceste informații trebuie indicate, de asemenea, într-un mod lizibil și durabil, pe balasturi. Totodată, informațiile respective trebuie să se regăsească în dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2005/32/CE.

A.   Cerințe aplicabile primei etape

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

În cazul balasturilor pentru lămpile fluorescente, trebuie furnizat un indice de eficiență energetică (EEI) conform definiției de mai jos.

„Indice de eficiență energetică” (EEI) înseamnă un sistem de clasificare a balasturilor pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat în funcție de valorile-limită de eficiență. Clasele specifice balasturilor nereglabile sunt (în ordinea descrescătoare a eficienței) A2 BAT, A2, A3, B1, B2, iar pentru balasturile reglabile, A1 BAT și A1.

Tabelul 17 conține clasele EEI pentru balasturi proiectate să alimenteze lămpile menționate în tabel sau alte lămpi proiectate să fie alimentate de balasturi identice cu cele ale lămpilor din tabel (ceea ce înseamnă că datele balasturilor de referință sunt aceleași).

Tabelul 17

Cerințe privind indicele de eficiență energetică al balasturilor nereglabile pentru lămpi fluorescente

DATE REFERITOARE LA LAMPĂ

EFICIENȚA BALASTULUI (Plampă/Pinput)

Nereglabile

Tip de lampă

Putere nominală

COD ILCOS

Putere specificată/tipică

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

Mai mult, balasturile nereglabile care nu sunt incluse în tabelul 17 primesc un EEI în funcție de eficiența lor, conform celor indicate în tabelul 18:

Tabelul 18

Cerințe privind indicele de eficiență energetică al balasturilor nereglabile pentru lămpi fluorescente care nu sunt incluse în tabelul 17

ηbalast

Indice de eficiență energetică

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

Unde EBbFL este definit în anexa II.3.g.

Mai mult, balasturile reglabile pentru lămpile fluorescente primesc clasificarea EEI în funcție de clasa în care s-ar încadra balastul atunci când funcționează la 100 % din fluxul luminos, conform celor indicate în tabelul 19:

Tabelul 19

Cerințe privind indicele de eficiență energetică al balasturilor reglabile pentru lămpi fluorescente

Clasă la 100 % din fluxul luminos

Indicele de eficiență energetică al lămpilor reglabile

A3

A1

A2

A1 BAT

Balasturile multiwattage trebuie fie clasificate în funcție de eficiența lor cea mai slabă, fie trebuie indicată o clasă relevantă pentru fiecare lampă alimentată.

B.   Cerințe aplicabile celei de a doua etape

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

În cazul balasturilor pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată, trebuie indicată eficiența balastului conform definiției din anexa II.1.d.

3.   CERINȚE APLICABILE CORPURILOR DE ILUMINAT PENTRU LĂMPILE FLUORESCENTE FĂRĂ BALAST ÎNCORPORAT ȘI CORPURILOR DE ILUMINAT PENTRU LĂMPILE CU DESCĂRCARE DE INTENSITATE RIDICATĂ

3.1.   Cerințe privind performanța energetică a corpurilor de iluminat

A.   Cerințe aplicabile primei etape

La un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Puterea consumată a corpurilor de iluminat pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat nu trebuie să depășească suma puterilor consumate ale balasturilor încorporate atunci când lămpile pe care acestea le alimentează în mod curent nu emit nicio lumină, iar eventualele elemente componente (conexiuni la rețea, senzori etc.) sunt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată și dedusă din rezultat.

B.   Cerințe aplicabile celei de a doua etape

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

 

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat și pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să fie compatibile cu balasturile care îndeplinesc cerințele aplicabile celei de a treia etape, cu excepția corpurilor de iluminat cu un grad de protecție împotriva factorilor externi de cel puțin IP4X.

 

Puterea consumată a corpurilor de iluminat pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată nu trebuie să depășească suma puterilor consumate ale balasturilor încorporate atunci când lămpile pe care acestea le alimentează în mod curent nu emit nicio lumină, iar eventualele elemente componente (conexiuni la rețea, senzori etc.) sunt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată și dedusă din rezultat.

C.   Cerințe aplicabile celei de a treia etape

La opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat și pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să fie compatibile cu balasturile care îndeplinesc cerințele aplicabile celei de a treia etape.

3.2.   Cerințe privind informațiile referitoare la produs aplicabile corpurilor de iluminat

A.   Cerințe aplicabile primei etape

La 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Producătorii de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente fără balast încorporat cu un flux luminos total de peste 2 000 de lumeni trebuie să furnizeze pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care aceștia le consideră adecvate, cel puțin informațiile următoare referitoare la fiecare dintre modelele de corpuri de iluminat pe care le produc. De asemenea, informațiile respective trebuie să se regăsească în dosarul cu documentația tehnică elaborat în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2005/32/CE.

(a)

În cazul în care corpul de iluminat este introdus pe piață împreună cu balastul, informații referitoare la eficiența balastului conform anexei III.2.2, pe baza datelor furnizate de producătorul balastului.

(b)

În cazul în care corpul de iluminat este introdus pe piață împreună cu lampa, eficacitatea lămpii (lm/W), pe baza datelor furnizate de producătorul lămpii.

(c)

În cazul în care balastul sau lampa nu sunt introduse pe piață împreună cu corpul de iluminat, trebuie furnizate referințele utilizate în cataloagele producătorilor cu privire la tipurile de lămpi sau balasturi compatibile cu respectivul corp de iluminat (de ex. codul ILCOS pentru lămpi).

(d)

Instrucțiuni de întreținere pentru a garanta păstrarea, în măsura posibilului, a calității originale a corpului de iluminat pe parcursul duratei sale de viață.

(e)

Instrucțiuni privind dezasamblarea.

B.   Cerințe aplicabile celei de a doua etape

La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

Cerințele privind furnizarea de informații aplicabile primei etape sunt aplicabile și în cazul corpurilor de iluminat pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată cu un flux luminos total de peste 2 000 de lumeni. Mai mult, toate corpurile de iluminat pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să indice dacă sunt proiectate pentru lămpi clare și/sau mate în sensul anexei II.


ANEXA IV

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare în ceea ce privește cerințele prevăzute în anexa III.

Pentru lămpi:

Autoritățile din statele membre trebuie să testeze un lot de probă alcătuit din minimum douăzeci de lămpi din același model aparținând aceluiași producător, selecționate în mod aleatoriu.

Se consideră că lotul îndeplinește dispozițiile aplicabile prevăzute în anexa III partea 1 din prezentul regulament dacă media rezultatelor referitoare la lot nu diferă cu mai mult de 10 % de limita, pragul sau valorile declarate.

În caz contrar, se consideră că modelul nu îndeplinește cerințele în vigoare.

Pentru balasturi și corpuri de iluminat:

Autoritățile statelor membre testează o singură unitate.

Se consideră că modelul îndeplinește dispozițiile prevăzute în anexa III părțile 2 și 3, după caz, din prezentul regulament dacă rezultatele nu depășesc valorile-limită.

În caz contrar, se testează alte trei unități. Se consideră că modelul îndeplinește dispozițiile prezentului regulament dacă media rezultatelor ultimelor trei teste nu depășește valorile-limită.

În caz contrar, se consideră că modelul nu îndeplinește cerințele în vigoare.


ANEXA V

Valori de referință indicative aplicabile produselor fluorescente și celor cu descărcare de intensitate ridicată

(pentru informare)

La momentul adoptării prezentului regulament, s-a considerat că cele mai performante tehnologii de pe piață aplicabile produselor în cauză sunt identificate după cum urmează:

1.   Eficacitatea și durata de viață a lămpilor

Pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu și lămpile fluorescente cu socluri la ambele capete, valorile de referință sunt cele mai bune valori incluse în tabelele din anexa III părțile 1.1 și 1.2.

Pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată:

Lămpi cu halogenuri metalice (clare sau mate):

Tabelul 20

Valori indicative ale eficacității specificate și valori privind performanța pentru lămpi cu halogenuri metalice (nivel de referință)

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Putere nominală a lămpii [W]

Eficacitate specificată a lămpii[lm/W]

Eficacitate specificată a lămpii [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Ore de funcționare

Factor de menținere a fluxului luminos

Factor de supraviețuire a lămpii

12 000

> 0,80

> 0,80

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune (clare sau mate):

Tabelul 21

Valori indicative ale eficacității specificate și valori privind performanța pentru lămpi cu sodiu de înaltă presiune (nivel de referință)

Putere nominală [W]

Eficacitate specificată [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Ore de funcționare

Factor de menținere a fluxului luminos

Factor de supraviețuire a lămpii

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Conținutul de mercur al lămpilor

Lămpile fluorescente eficiente din punct de vedere energetic cu cea mai redusă cantitate de mercur nu conțin mai mult de 1,4 mg de mercur, iar lămpile cu descărcare de intensitate ridicată eficiente din punct de vedere energetic cu cea mai redusă cantitate de mercur nu conțin mai mult de 12 mg de mercur.

3.   Performanța balastului

În cazul aplicațiilor pentru care capacitatea de reglaj este utilă, valorile de referință sunt următoarele:

Balasturi pentru lămpi fluorescente cu un indice de eficiență energetică A1 BAT care prezintă un dispozitiv de reglaj continuu până la 10 % din fluxul luminos.

Balasturile pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată reglabile care pot fi reglate până la 40 % din fluxul luminos cu o eficiență a balastului de 0,9 (cel mai bun rezultat disponibil, posibilitățile reale de reglaj pot depinde de tipul de lampă cu descărcare de intensitate ridicată utilizat cu balastul).

4.   Informații referitoare la produs privind corpurile de iluminat

În afara dispozițiilor anexei III.3.2, următoarele informații referitoare la produs se regăsesc pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru corpurile de iluminat de referință:

Codul de flux CEN al corpului de iluminat sau dosarul fotometric complet.


ANEXA VI

Valori de referință indicative aplicabile produselor pentru iluminatul birourilor

(pentru informare)

La momentul adoptării prezentului regulament, s-a considerat că cele mai performante tehnologii de pe piață aplicabile produselor în cauză sunt identificate după cum urmează:

1.   VALORI DE REFERINȚĂ PRIVIND LĂMPILE

1.1.   Performanța lămpii

Lămpile prezintă o eficacitate conformă cu anexa V.

Aceste lămpi prezintă factorii de menținere a fluxului luminos (LLMF) și de supraviețuire a lămpii (LSF) din tabelul 22:

Tabelul 22

LLMF și LSF indicative pentru lămpi destinate să servească la iluminatul birourilor (nivel de referință)

Ore de funcționare

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Mai mult, aceste lămpi sunt reglabile până la cel puțin 10 % din fluxul lor luminos.

1.2.   Informații referitoare la produs privind lămpile

Următoarele informații se regăsesc pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru lămpi:

Informațiile prevăzute în anexa III.1.3, după caz.

2.   VALORI DE REFERINȚĂ APLICABILE DISPOZITIVELOR DE COMANDĂ A SURSEI DE LUMINĂ

2.1.   Performanța dispozitivelor de comandă a sursei de lumină

Balasturile lămpilor fluorescente prezintă un indice de eficiență energetică de cel puțin A1 (BAT) în conformitate cu anexa III.2.2 și sunt reglabile.

Balasturile lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată prezintă o eficiență de 88 % (pentru o putere ≤ 100 W) și de 90 % în celelalte cazuri și sunt reglabile dacă puterea cumulată a lămpilor care funcționează cu același balast este mai mare de 50 W.

Orice alt tip de dispozitiv de comandă a sursei de lumină prezintă o eficiență de 88 % (pentru o putere de intrare ≤ 100 W) și de 90 % în celelalte cazuri, atunci când măsurătoarea se face în conformitate cu standardele de măsurare aplicabile, și este reglabil pentru lămpile cu o putere totală de intrare mai mare de 55 W.

2.2.   Informații referitoare la produs privind dispozitivele de comandă a sursei de lumină

Următoarele informații se regăsesc pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru dispozitivele de comandă a sursei de lumină:

Informații privind eficiența balastului sau tipul de dispozitiv de comandă a sursei de lumină aplicabil.

3.   VALORI DE REFERINȚĂ APLICABILE CORPURILOR DE ILUMINAT

3.1.   Performanța corpului de iluminat

Corpurile de iluminat prezintă un factor de menținere LMF > 0,95 în condiții de poluare normale specifice birourilor, cu un ciclu de curățare de 4 ani.

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente sau lămpile cu descărcare de intensitate ridicată sunt compatibile cu cel puțin un tip de lampă care îndeplinește valorile de referință din anexa V.

Mai mult, aceste corpuri de iluminat sunt compatibile cu sisteme de control al iluminatului care dispun de următoarele caracteristici:

detectare de prezență;

reglaj al fluxului luminos în funcție de lumină (pentru variații ale luminii diurne și/sau ale gradului de reflexie al încăperii);

reglaj al fluxului luminos în funcție de modificarea necesităților de iluminare (în timpul zilei de lucru, în decursul unei perioade îndelungate sau ca urmare a unor modificări ale funcționalității);

reglaj al fluxului luminos pentru a compensa: poluarea datorată corpului de iluminat, modificări ale fluxului luminos al lămpii în timpul duratei sale de viață și modificări ale eficacității lămpii datorită înlocuirii acesteia.

De asemenea, compatibilitatea poate fi asigurată prin încorporarea componentelor adecvate în corpurile de iluminat.

Gradul de compatibilitate sau caracteristicile oferite de componentele încorporate figurează în documentația corpului de iluminat.

3.2.   Informații referitoare la produs privind corpurile de iluminat

Următoarele informații se regăsesc pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru fiecare dintre modelele de corpuri de iluminat:

Informațiile prevăzute în anexa III.1.3 și în anexa V, după caz.

Mai mult, pentru toate corpurile de iluminat, cu excepția celor cu lămpi neprotejate și fără dispozitive optice, valorile privind factorul de menținere a corpului de iluminat (LMF) aplicabil sunt furnizate împreună cu instrucțiunile de curățare, timp de până la patru ani, dacă este necesar, sub forma unui tabel similar celui prezentat în continuare:

Tabelul 23

Valori indicative ale factorului de menținere a corpului de iluminat (nivel de referință)

Valori LMF

Mediu

Intervale de curățare, exprimate în ani

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Foarte curat

 

 

 

 

 

 

 

Curat

 

 

 

 

 

 

 

Normal (opțional)

 

 

 

 

 

 

 

Murdar (opțional)

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul este însoțit de o declarație de declinare a responsabilității precizând că acesta conține doar valori indicative care ar putea să nu corespundă valorilor de menținere care pot fi obținute într-o anumită instalație.

În cazul corpurilor de iluminat aplicabile surselor de lumină direcțională, cum ar fi lămpile cu reflector sau LED-urile, sunt furnizate numai informațiile pertinente, de exemplu LLMF × LMF, și nu doar LMF.


ANEXA VII

Valori de referință indicative aplicabile produselor pentru iluminatul public stradal

(pentru informare)

La momentul adoptării prezentului regulament, s-a considerat că cele mai performante tehnologii de pe piață aplicabile produselor în cauză sunt identificate după cum urmează:

1.   VALORI DE REFERINȚĂ PRIVIND LĂMPILE

1.1.   Performanța lămpii

Lămpile prezintă o eficacitate conformă cu anexa V.

Aceste lămpi prezintă factorii de menținere a fluxului luminos (LLMF) și de supraviețuire a lămpii (LSF) din tabelul 24:

Tabelul 24

LLMF și LSF indicative pentru lămpi destinate să servească la iluminatul public stradal (nivel de referință)

Ore de funcționare

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Mai mult, aceste lămpi sunt reglabile până la cel puțin 50 % din fluxul lor luminos, în cazul în care fluxul luminos specificat al lămpii este mai mare de 9 000 de lumeni.

1.2.   Informații referitoare la produs privind lămpile

Următoarele informații se regăsesc pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru lămpi:

Informațiile prevăzute în anexa III.1.3, după caz.

2.   VALORI DE REFERINȚĂ APLICABILE DISPOZITIVELOR DE COMANDĂ A SURSEI DE LUMINĂ

2.1.   Performanța dispozitivelor de comandă a sursei de lumină

Balasturile lămpilor fluorescente prezintă un indice de eficiență energetică de cel puțin A1 BAT în conformitate cu anexa III.2.2 și sunt reglabile.

Balasturile lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată prezintă o eficiență de 87 % (pentru o putere ≤ 100 W) și de peste 89 % în celelalte cazuri, măsurată în conformitate cu anexa II, și sunt reglabile dacă puterea cumulată a lămpilor care funcționează cu același balast este mai mare sau egală cu 55 W.

Orice alt tip de dispozitiv de comandă a sursei de lumină prezintă o eficiență de 87 % (pentru o putere de intrare ≤ 100 W) și de peste 89 % în celelalte cazuri, atunci când măsurătoarea se face în conformitate cu standardele de măsurare aplicabile, și este reglabil pentru lămpile cu o putere totală de intrare mai mare sau egală cu 55 W.

2.2.   Informații referitoare la produs privind dispozitivele de comandă a sursei de lumină

Următoarele informații se regăsesc pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru dispozitivele de comandă a sursei de lumină:

Informații privind eficiența balastului sau tipul de dispozitiv de comandă a sursei de lumină aplicabil.

3.   VALORI DE REFERINȚĂ APLICABILE CORPURILOR DE ILUMINAT

3.1.   Performanța corpului de iluminat

Corpurile de iluminat prezintă un sistem optic al cărui grad de protecție împotriva factorilor externi este următorul:

IP65 pentru tipurile de drumuri ME1-ME6 și MEW1-MEW6

IP5x pentru clasele de drumuri CE0-CE5, S1-S6, ES, EV și A.

Cantitatea de lumină emisă deasupra liniei orizontului de un corp de iluminat instalat în condiții optime trebuie să fie limitată la:

Tabelul 25

Valori indicative maxime ale fluxului luminos proiectat în sus („Upward Light Output Ratio – ULOR”) în funcție de tipul de drum pentru corpurile de iluminat destinate iluminatului stradal (la nivel de referință)

Tipurile de drumuri ME1-ME6 și MEW1-MEW6, toate fluxurile luminoase

3 %

Tipurile de drumuri CE0-CE5, S1-S6, ES, EV și A:

 

12 000 lm ≤ sursă de lumină

5 %

8 500 lm ≤ sursă de lumină < 12 000 lm

10 %

3 300 lm ≤ sursă de lumină < 8 500 lm

15 %

sursă de lumină < 3 300 lm

20 %

În zonele în care poluarea luminoasă reprezintă un motiv de preocupare, cantitatea maximă de lumină emisă deasupra liniei orizontului nu depășește 1 % pentru toate tipurile de drumuri și toate fluxurile luminoase.

Corpurile de iluminat sunt proiectate astfel încât să se evite la maximum emisia de lumină deranjantă. Cu toate acestea, orice îmbunătățire a corpului de iluminat care vizează reducerea emisiei de lumină deranjantă nu afectează eficiența energetică totală a instalației pentru care a fost proiectată.

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente sau lămpile cu descărcare de intensitate ridicată sunt compatibile cu cel puțin un tip de lampă care îndeplinește valorile de referință din anexa V.

Corpurile de iluminat sunt compatibile cu instalațiile dotate cu sisteme adecvate de reglaj și control care țin cont de disponibilitatea luminii diurne, de trafic și de condițiile meteorologice și care, de asemenea, compensează variația în timp a reflexiei suprafețelor și dimensionarea inițială a instalației datorită factorului de menținere a fluxului luminos.

3.2.   Informații referitoare la produs privind corpurile de iluminat

Următoarele informații se regăsesc pe pagini de internet cu acces liber, precum și sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru modelele în cauză:

(a)

Informațiile prevăzute în anexa III.3.2 și în anexa V, după caz.

(b)

Valorile factorului de utilizare pentru condiții normale de drum, sub formă de tabel, pentru tipul de drum definit. Tabelul conține valorile factorului de utilizare cu cea mai mare eficiență energetică pentru drumuri de lățimi diferite, stâlpi de înălțimi diferite, distanțe maxime între stâlpi, gradul de proeminență și de înclinare al corpului de iluminat, în funcție de tipul de drum și de proiectarea corpului de iluminat.

(c)

Instrucțiuni de instalare pentru optimizarea factorului de utilizare.

(d)

Recomandări suplimentare privind instalarea pentru a reduce la minimum lumina deranjantă (în cazul în care nu afectează optimizarea factorului de utilizare și siguranța).

(e)

Pentru toate corpurile de iluminat cu excepția celor neprotejate și fără dispozitive optice, valorile privind factorul de menținere a corpului de iluminat (LMF) aplicabil sunt furnizate sub forma unui tabel similar celui de mai jos:

Tabelul 26

Valori indicative ale factorului de menținere a corpului de iluminat (nivel de referință)

Valori LMF

Categoria de poluare

Timp de expunere, exprimat în ani

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Ridicată

 

 

 

 

 

 

 

Medie

 

 

 

 

 

 

 

Scăzută

 

 

 

 

 

 

 

În cazul corpurilor de iluminat aplicabile surselor de lumină direcțională, cum ar fi lămpile cu reflector sau LED-urile, sunt furnizate numai informațiile pertinente, de exemplu LLMF × LMF, și nu doar LMF.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

24.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/45


DECIZIA ATALANTA/1/2009 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 17 martie 2009

privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

(2009/288/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 25 paragraful al treilea,

având în vedere Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1) (Atalanta), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 alineatul (1) din Acțiunea comună 2008/851/PESC, Consiliul a autorizat Comitetul politic și de securitate (COPS) să adopte decizii privind numirea comandantului forței UE.

(2)

La 18 noiembrie 2008, COPS a adoptat Decizia Atalanta/1/2008 (2) de numire a contraamiralului de flotilă (commodore) Antonios PAPAIOANNOU în calitate de comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei.

(3)

Comandantul operației UE a recomandat numirea căpitanului (forțe navale) Juan GARAT CARAMÉ în calitate de nou comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei.

(4)

Comitetul militar al UE a sprijinit această recomandare.

(5)

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și la punerea în aplicare a deciziilor și a acțiunilor Uniunii Europene care au implicații în domeniul apărării,

DECIDE:

Articolul 1

Căpitanul (forțe navale) Juan GARAT CARAMÉ este numit prin prezenta decizie în calitate de comandant al forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la 7 aprilie 2009.

Adoptată la Bruxelles, 17 martie 2009.

Pentru Comitetul politic și de securitate

Președintele

I. ŠRÁMEK


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.

(2)  JO L 317, 27.11.2008, p. 24.