ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 73

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
19 martie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 210/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 211/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru importul de cârnați și anumite produse din carne originare din Elveția

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 212/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 213/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1003/2005 în ceea ce privește controlul și testarea salmonelei în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus și de curcani ( 1 )

5

 

*

Regulamentul (CE) nr. 214/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1800/2004 în ceea ce privește condițiile de autorizare a aditivului furajer Cycostat 66G ( 1 )

12

 

*

Regulamentul (CE) nr. 215/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

17

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/246/CE

 

*

Decizia Consiliului din 16 februarie 2009 privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

19

 

 

Comisie

 

 

2009/247/CE

 

*

Decizia Comisiei din 16 martie 2009 de modificare a Deciziei 2003/322/CE în ceea ce privește hrănirea anumitor specii de păsări necrofage în Bulgaria cu anumite materiale de categoria 1 [notificată cu numărul C(2009) 1670]  ( 1 )

20

 

 

2009/248/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 martie 2009 de modificare a Deciziei 2008/185/CE cu privire la condițiile de sănătate animală pentru comerțul cu porci între statele membre sau regiunile acestora indemne de boala Aujeszky [notificată cu numărul C(2009) 1687]  ( 1 )

22

 

 

IV   Alte acte

 

 

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

 

 

Autoritatea de Supraveghere a AELS

 

*

Decizia nr. 154/07/COL a Autorității de supraveghere a AELS din 3 mai 2007 privind modificarea pentru a șaizeci și treia oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutorului de stat

23

 

 

Comitetul mixt al SEE

 

*

Decizia nr. 1/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

30

 

*

Decizia nr. 2/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

32

 

*

Decizia nr. 3/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

35

 

*

Decizia nr. 4/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

36

 

*

Decizia nr. 5/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

38

 

*

Decizia nr. 6/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

39

 

*

Decizia nr. 7/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

41

 

*

Decizia nr. 8/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

42

 

*

Decizia nr. 9/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

44

 

*

Decizia nr. 10/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

45

 

*

Decizia nr. 11/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

46

 

*

Decizia nr. 12/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

47

 

*

Decizia nr. 13/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

49

 

*

Decizia nr. 14/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

50

 

*

Decizia nr. 15/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

52

 

*

Decizia nr. 16/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XIX (Protecția consumatorilor) la Acordul SEE

53

 

*

Decizia nr. 17/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

55

 

*

Decizia nr. 18/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

57

 

*

Decizia nr. 19/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul SEE

58

 

*

Decizia nr. 20/2009 a Comitetului mixt al SEE din 5 februarie 2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul SEE

59

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 210/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

148,7

JO

80,4

MA

40,1

TN

134,4

TR

103,1

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

61,4

MK

118,9

TR

166,9

ZZ

129,0

0709 90 70

JO

249,0

MA

53,0

TR

92,1

ZZ

131,4

0709 90 80

EG

122,4

ZZ

122,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

51,4

MA

50,0

TN

59,0

TR

73,9

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

49,5

ZZ

49,5

0808 10 80

AR

99,0

BR

84,1

CA

95,8

CL

80,6

CN

70,9

MK

21,2

US

117,4

UY

63,2

ZA

82,7

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

80,4

CL

140,4

CN

35,6

US

104,6

ZA

89,6

ZZ

90,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 211/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru importul de cârnați și anumite produse din carne originare din Elveția

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru cârnați și anumite produse din carne provenite din Elveția (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1399/2007 a deschis un contingent tarifar pentru importul de cârnați și anumite produse din carne.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2009 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2009 este inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1399/2007, cereri de licență de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4180, cantități care urmează să fie adăugate subperioadei 1 iulie-30 septembrie 2009, sunt de 929 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 311, 29.11.2007, p. 7.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/4


REGULAMENTUL (CE) NR. 212/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al cărnii de porc (2), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 a deschis un contingent tarifar pentru importul de produse din sectorul cărnii de porc.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2009 pentru subperioada 1 aprilie-30 iunie 2009 este inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1382/2007, cereri de licențe de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4046, cantități care urmează să fie adăugate subperioadei 1 iulie-30 septembrie 2009, sunt de 3 094 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 309, 27.11.2007, p. 28.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1003/2005 în ceea ce privește controlul și testarea salmonelei în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus și de curcani

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (1), în special articolul 5 alineatul (6) și articolul 13,

întrucât:

(1)

Obiectivul Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 constă în garantarea unor măsuri adecvate și eficiente pentru depistarea și controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici în toate stadiile relevante ale producției, prelucrării și distribuției, în special la nivelul producției primare, astfel încât să se reducă prevalența acestora și riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, anumite cerințe specifice privind efectivele de reproducție din specia Gallus gallus se aplică în fiecare caz în care anumite analize de probe indică prezența Salmonella enteritidis sau a Salmonella typhimurium în rândul respectivelor efective. Scopul acestor cerințe este de a preveni răspândirea infecției în lanțul de producție a ouălor și cărnii de pui, și anume de la reproducători la descendenți. Cerințe similare ar trebui să se aplice producției de curcani pentru a preveni transmiterea infecției în lanțul de producție de carne de curcan. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 ar trebui să fie modificat în consecință.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 cu privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de salmonela în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus  (2) stabilește un obiectiv comunitar pentru reducerea prevalenței anumitor tipuri de Salmonella spp. în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus. Mai mult, anexa la regulamentul menționat stabilește programul de teste necesare pentru verificarea realizării obiectivului comunitar.

(4)

În temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1003/2005, Comisia ar trebui să revizuiască obiectivul comunitar ținând seama de rezultatele din primul an de punere în aplicare a programelor de control naționale aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003. Anul 2007 a fost primul an de punere în aplicare.

(5)

În conformitate cu Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici (3), statele membre au transmis Comisiei rezultatele monitorizării lor pentru anul 2007. În conformitate cu aceste rezultate, nu pare a fi necesară modificarea obiectivului comunitar.

(6)

În vederea alocării eficiente a resurselor, statelor membre care au realizat obiectivul comunitar ar trebui să li se permită reducerea numărului de controale oficiale. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 ar trebui să fie modificat în consecință.

(7)

O revizuire a programului de teste stabilit în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 a dezvăluit dificultăți în punerea în aplicare a instrucțiunilor relative la probe și se dispune de noi informații privind sensibilitatea programelor de teste. Prin urmare, programul de teste ar trebui modificat.

(8)

Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentele (CE) nr. 2160/2003 și (CE) nr. 1003/2005.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În partea C din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, titlul și punctul 1 se înlocuiesc cu următorul text:

„C.   Cerințe specifice privind efectivele de reproducție din specia Gallus gallus și curcanii de reproducție

1.

Măsurile prevăzute la punctele 3-5 trebuie luate atunci când analiza probelor prelevate în conformitate cu partea B sau în conformitate cu programele de teste stabilite în anexele la Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 al Comisiei (4) și la Regulamentul (CE) 584/2008 al Comisiei (5) indică prezența Salmonella enteritidis sau a Salmonella typhimurium într-un efectiv de reproducție din specia Gallus gallus sau de curcani de reproducție în circumstanțele prevăzute la punctul 2.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 2 se aplică de la 1 aprilie 2009, iar articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 170, 1.7.2005, p. 12.

(3)  JO L 325, 12.12.2003, p. 31.

(4)  JO L 170, 1.7.2005, p. 12.

(5)  JO L 162, 21.6.2008, p. 3.”


ANEXĂ

„ANEXĂ

Programul de teste necesar pentru verificarea realizării obiectivului comunitar de reducere a Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium și Salmonella Virchow în efectivele de animale de reproducție adulte din specia Gallus gallus

1.   BAZĂ DE PRELEVARE DE PROBE

Baza de prelevare de probe cuprinde toate efectivele de animale de reproducție adulte de păsări de curte (Gallus gallus), de cel puțin 250 de capete (denumite în continuare «efective de reproducție»).

2.   SUPRAVEGHEREA EFECTIVELOR DE REPRODUCȚIE

2.1.   Locul, frecvența și statutul prelevării de probe

Se prelevează probe de la efectivele de reproducție la inițiativa exploatanților și în cadrul controalelor oficiale.

2.1.1.   Prelevarea de probe la inițiativa exploatantului

Se prelevează probe o dată la două săptămâni, în locul ales de autoritatea competentă, utilizându-se una dintre următoarele două posibilități:

(a)

în eclozionator; sau

(b)

în exploatație.

Autoritatea competentă poate decide să aplice una dintre opțiunile menționate la literele (a) sau (b) întregului program de teste pentru toate efectivele de reproducție de pui de carne și una dintre aceste opțiuni pentru efectivele de reproducție de păsări ouătoare. Prelevarea de probe din cadrul exploatațiilor care exportă sau comercializează, în principal ouă pentru incubație în alte state membre, are loc la exploatație în orice împrejurări. Autoritatea competentă stabilește o procedură astfel încât depistarea serotipurilor de salmonela menționate la articolul 1 alineatul (1) (denumite în continuare «salmonela relevante»), în cadrul prelevării de probe la inițiativa exploatantului, să fie notificată de îndată autorității competente de către laboratorul care efectuează analizele. Notificarea la timp a detectării salmonelei, inclusiv a serotipului, rămâne responsabilitatea exploatantului și a laboratorului care efectuează analizele.

Prin derogare, dacă obiectivul comunitar a fost atins în cel puțin doi ani calendaristici consecutivi, prelevarea de probe în exploatație se poate prelungi pentru a avea loc la fiecare trei săptămâni, în funcție de decizia autorității competente. Autoritatea competentă poate decide să se reia intervalul de testare de două săptămâni, în cazul în care se detectează un efectiv pozitiv în exploatație și/sau în orice alt caz considerat adecvat de autoritatea competentă.

2.1.2.   Prelevarea de probe în cadrul controalelor oficiale

Fără a aduce atingere anexei II partea C punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2160/2003, prelevarea de probe oficială se efectuează după cum urmează:

2.1.2.1.

În cazul în care probele prelevate la inițiativa exploatantului provin din eclozionator:

(a)

se efectuează o prelevare de probe de rutină în eclozionator o dată la șaisprezece săptămâni; și

(b)

se efectuează o prelevare de probe de rutină în exploatație, de două ori pe durata ciclului de producție, și anume prima dată în termen de patru săptămâni de la începutul perioadei de depunere a ouălor sau de la trecerea în unitatea de depunere a ouălor și a doua oară spre sfârșitul perioadei de depunere a ouălor, cel mai devreme cu opt săptămâni înainte de terminarea ciclului de producție;

(c)

se efectuează o prelevare de probe de confirmare în exploatație, în cazul depistării salmonelei relevante în probele prelevate din eclozionator.

2.1.2.2.

În cazul în care prelevarea probelor are loc în exploatație la inițiativa exploatantului, se efectuează o prelevare de probe de rutină de trei ori în cursul ciclului de producție:

(a)

în termen de patru săptămâni de la începutul perioadei de depunere a ouălor sau de la trecerea în unitatea de depunere a ouălor;

(b)

spre sfârșitul perioadei de depunere a ouălor, cel mai devreme cu opt săptămâni înainte de terminarea ciclului de producție;

(c)

în cursul producției, într-un moment suficient de îndepărtat de prelevările menționate la literele (a) și (b).

2.1.2.3.

Prin derogare de la dispozițiile punctelor 2.1.2.1 și 2.1.2.2, în cazul în care obiectivul comunitar a fost atins în cel puțin doi ani calendaristici consecutivi, autoritatea competentă poate înlocui prelevările de probe de rutină cu prelevări de probe:

(a)

la exploatație o dată, în orice moment al ciclului de producție, și o dată pe an la eclozionator; sau

(b)

la exploatație de două ori, în orice moment, la o distanță suficientă în timp în decursul ciclului de producție.

Prelevarea de probe efectuată de autoritatea competentă poate înlocui o prelevare de probe la inițiativa operatorului din sectorul alimentar.

2.2.   Protocolul de eșantionare

2.2.1.   Prelevarea de probe din eclozionator

Cel puțin o probă este prelevată pe efectiv de reproducție la fiecare prelevare de probe. Prelevarea de probe ar trebui să se programeze într-o zi de ecloziune, atunci când probele de la toate efectivele de reproducție sunt disponibile și toate materialele din toate eclozionatoarele din care sunt luați pui eclozați în ziua prelevării de probe ar trebui să contribuie la setul de probe în mod proporționat. Dacă sunt peste 50 000 de ouă de la un efectiv în eclozionatoare, se prelevează o a doua probă de la efectivul respectiv.

Această probă conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

o probă compozită de garnituri de coșuri pentru ecloziune murdărite în mod vizibil, prelevate aleatoriu din cinci coșuri pentru ecloziune distincte sau din cinci locuri diferite ale eclozionatorului, pentru atingerea unei suprafețe totale de cel puțin 1 m2; totuși, în cazul în care ouăle destinate incubației dintr-un efectiv de reproducție ocupă mai mult de un eclozionator, se prelevează o astfel de probă compozită din fiecare până la un număr de cinci eclozionatoare; sau

(b)

o probă prelevată cu unul sau mai multe tampoane umede de material textil, formând în total o suprafață de cel puțin 900 cm2, prelevată imediat după mutarea puilor de pe întreaga suprafață de la fundul a cel puțin cinci coșuri pentru ecloziune în total sau din puful din cinci locuri, inclusiv de pe podea, în toate dintre cele până la cinci eclozionatoare cu ouă eclozate din efectiv, garantând că se prelevează cel puțin o probă pentru fiecare efectiv de la care provin ouăle; sau

(c)

10 g de coji de ouă sparte se prelevează dintr-un total de 25 de coșuri pentru ecloziune diferite (și anume, 250 g pentru proba inițială) în până la cinci eclozionatoare cu ouă eclozate din efectiv, care sunt zdrobite, amestecate și se prelevează o subprobă de 25 g pentru testări.

Procedura prevăzută la punctele (a), (b) și (c) se aplică prelevării de probe realizate la inițiativa exploatantului, cât și prelevării de probe oficiale. Nu este obligatoriu să se includă un eclozionator cu ouă provenind de la efective diferite, dacă cel puțin 80 % din ouă se află în alte eclozionatoare care au fost supuse prelevării de probe.

2.2.2.   Prelevarea de eșantioane din exploatație:

2.2.2.1.   Prelevarea de probe de rutină la inițiativa exploatantului

Prelevarea constă în principal din eșantioane de materii fecale, iar scopul său este depistarea unei prevalențe de 1 % în cadrul efectivului, cu o limită de încredere de 95 %. În acest scop, probele au una dintre următoarele forme:

(a)

Probe compozite de materii fecale, fiecare constând în probe distincte de materii fecale proaspete, cântărind fiecare cel puțin 1 g, prelevate aleatoriu din mai multe puncte ale cotețului în care este ținut efectivul sau, în cazul în care efectivul are acces liber la mai multe cotețe dintr-o anumită exploatație, din fiecare grup de cotețe ale exploatației în care este ținut efectivul. Materiile fecale trebuie regrupate în minimum două eșantioane compozite, în scopul efectuării analizei.

Tabelul de mai jos indică numărul de puncte în care urmează să se efectueze prelevări distincte de materii fecale, în scopul constituirii unei probe compozite:

Numărul de păsări din efectiv

Numărul de probe de materii fecale care trebuie prelevate din efectiv

250-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1 000 sau mai mult

300

(b)

Probe de încălțăminte de protecție și/sau de praf:

Perechile de încălțăminte de unică folosință utilizate trebuie să fie suficient de absorbante pentru a absorbi umiditatea. De asemenea, se pot utiliza «șosete» de tipul «tubegauze».

Suprafața încălțămintei de protecție de unică folosință este umectată cu ajutorul unui diluant corespunzător (de exemplu, 0,8 % clorură de sodiu și 0,1 % peptonă în apă deionizată sterilă sau cu apă sterilă sau cu oricare alt diluant acceptat de autoritatea competentă).

Probele sunt prelevate în timp ce se merge prin coteț utilizând un traseu care va produce probe reprezentative pentru toate părțile cotețului sau ale sectorului respectiv. Această metodă include zonele acoperite cu litieră și zonele cu grilaj de șipci, în cazul în care nu este periculos să se meargă pe șipci. Prelevarea de probe acoperă toate planșetele din fiecare coteț. După terminarea prelevării de probe în sectorul ales, perechile de încălțăminte de protecție de unică folosință se scot cu grijă, astfel încât materiile aderente să nu se desprindă.

Probele se compun din:

(i)

cinci perechi de încălțăminte de protecție de unică folosință, fiecare reprezentând aproximativ 20 % din zona cotețului; în scopul analizei, perechile de încălțăminte de protecție de unică folosință pot fi grupate în minimum două probe compozite; sau

(ii)

cel puțin o pereche de încălțăminte de protecție de unică folosință reprezentând întreaga suprafață a cotețului și o probă suplimentară de praf colectată din mai multe locuri din tot cotețul de pe suprafețe pe care praful este așezat în mod vizibil. Pentru a colecta această probă de praf se va folosi unul sau mai multe tampoane umede de material textil, formând, în total, o suprafață de cel puțin 900 cm2.

(c)

În cazul în care efectivele de reproducție sunt ținute în cuști, se pot preleva probe de materii fecale amestecate, în mod natural, de pe benzile cu dejecții, de pe raclete sau din fose, în funcție de tipul cotețului. Se colectează probe de cel puțin 150 g, pentru a fi supuse unor teste separate:

(i)

benzile cu dejecții situate sub fiecare nivel al cuștilor, care sunt puse în funcțiune în mod periodic și se descarcă într-un transportor elicoidal sau într-un conveier;

(ii)

sistem de fosă pentru dejecții în care deflectoarele situate sub cuști sunt răzuite într-o fosă situată sub coteț;

(iii)

sistem de fosă pentru dejecții dintr-un coteț în care cuștile sunt dispuse în trepte și unde materiile fecale cad direct în fosă.

De obicei, într-un coteț există mai multe rânduri de cuști. Proba compozită globală conține materii fecale amestecate provenite din fiecare rând. Din fiecare efectiv se prelevează două probe compozite, în conformitate cu prezentarea făcută în continuare, de la al treilea până la al șaselea paragraf:

Sistemele care conțin benzi sau raclete trebuie puse în funcțiune în ziua prelevării de probe, înainte de efectuarea acesteia.

În cazul sistemelor prevăzute cu deflectoare sub cuști și cu raclete, trebuie să se colecteze materiile fecale amestecate depuse pe racletă, după punerea în funcțiune a acestora.

În cazul sistemelor dispuse în trepte, care nu sunt prevăzute nici cu benzi, nici raclete, este necesară colectarea materiilor fecale amestecate din fosă.

Sisteme de benzi cu dejecții: se vor colecta materiile fecale grupate de la capetele de evacuare ale benzilor.

2.2.2.2.   Prelevarea de probe oficială

(a)

Prelevarea de probe de rutină se efectuează în conformitate cu descrierea de la punctul 2.2.2.1.

(b)

Prelevarea de probe de confirmare care urmează după depistarea salmonelei relevante în probele prelevate din eclozionator se realizează în conformitate cu punctul 2.2.2.1. Se pot colecta probe suplimentare pentru o posibilă testare a inhibitorilor antimicrobieni sau ai proliferării bacteriene, după cum urmează: se pot alege aleatoriu păsări din fiecare coteț al exploatației, de obicei, această operațiune se limitează la un număr de cel mult cinci păsări din fiecare coteț, cu excepția cazului în care autoritatea consideră necesară prelevarea unui număr mai mare. Dacă nu se confirmă sursa infecției, se realizează testele de rezistență antimicrobiană sau noi teste bacteriologice pentru detectarea salmonelei asupra efectivului sau asupra descendenților acestora înainte de a se ridica restricțiile comerciale. În cazul în care se detectează inhibitori antimicrobieni sau ai proliferării bacteriene, infecția cu salmonela se consideră ca fiind confirmată.

(c)

Cazuri suspecte

În cazuri excepționale, atunci când autoritatea competentă are motive de a suspecta certitudinea rezultatului obținut (rezultate pozitive sau negative false), aceasta poate decide să repete testarea în conformitate cu litera (b).

3.   EXAMINAREA PROBELOR

3.1.   Pregătirea probelor

3.1.1.   Garniturile coșurilor pentru ecloziune:

(a)

Se pun într-un litru de apă peptonată tamponată (BPW), preîncălzită la temperatura mediului ambiant și se amestecă ușor.

(b)

Se continuă cultura probei prin utilizarea metodei de depistare descrise la punctul 3.2.

3.1.2.   Probe de încălțăminte de protecție și de praf:

(a)

Perechea (perechile) de încălțăminte/șosete de protecție și proba de praf (tampon de material textil) se despachetează cu grijă, pentru a evita desprinderea materiilor fecale aderente sau a prafului liber, și se pune în 225 ml de BPW, preîncălzită la temperatura mediului ambiant. Încălțămintea/șosetele și tamponul de material textil sunt scufundate complet în BPW pentru a adăuga suficient lichid liber în jurul probei pentru migrarea salmonelei din probă și, prin urmare, poate fi adăugată mai multă BPW dacă este necesar. Se vor face pregătiri separate pentru încălțămintea de protecție și tamponul de material textil.

(b)

În cazul în care cinci perechi de încălțăminte de protecție/șosete sunt luate ca două probe compozite, se introduce fiecare probă compozită în 225 ml de BPW sau mai mult, dacă este necesar, pentru a le scufunda complet și pentru a adăuga suficient lichid liber în jurul probei pentru migrarea salmonelei din probă.

(c)

Se învârtesc pentru saturarea completă a probei și se continuă cultura prin utilizarea metodei de depistare menționate la punctul 3.2.

3.1.3.   Alte probe de materii fecale:

(a)

Probele de materii fecale sunt adunate și amestecate cu grijă, iar o subprobă de 25 g se prelevează în vederea culturii.

(b)

Subproba de 25 g este imersată în 225 ml de soluție tamponată de apă cu peptonă încălzită în prealabil la temperatura mediului ambiant.

(c)

Se continuă cultura probei prin utilizarea metodei de depistare menționate la punctul 3.2.

În cazul în care standardele ISO pentru prepararea probelor relevante în vederea detectării salmonelei sunt aprobate, acestea se aplică și înlocuiesc dispozițiile menționate anterior privind prepararea probelor.

3.2.   Metoda de detectare

Detectarea Salmonella spp. se efectuează în conformitate cu amendamentul 1 al standardului EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. «Microbiologia alimentelor și a hranei pentru animale – Metoda orizontală de detectare a Salmonella spp. – Amendamentul 1: Anexa D: Detectarea Salmonella spp. în fecale de animale și în probele de mediu din etapa de producție primară.»

În ceea ce privește probele de încălțăminte de protecție de unică folosință, probele de praf și celelalte probe de materii fecale menționate la punctul 3.1, este posibilă gruparea bulioanelor îmbogățite în BPW incubate pentru continuarea culturii. În acest scop, se incubează cele două probe în BPW în conformitate cu procedura obișnuită. Se prelevează 1 ml de bulion incubat din fiecare probă și se agită bine. Apoi se prelevează 0,1 ml din amestec și se inoculează cutiile de agar MSRV după metoda obișnuită.

A nu se scutura, învârti sau agita în alt fel probele în BPW după incubare, deoarece aceste acțiuni eliberează particule inhibatoare și reduc izolarea ulterioară în MSRV.

3.3.   Serotipizarea

Cel puțin un izolat din fiecare probă care indică o reacție pozitivă trebuie tipizat, în conformitate cu clasificarea Kaufmann-White.

4.   REZULTATE ȘI RAPORTARE

Un efectiv de reproducție este considerat infectat în sensul verificării realizării obiectivului comunitar, în cazul în care se depistează prezența salmonelei relevante (cu excepția sușelor vaccinale) într-una sau mai multe probe prelevate din exploatație (sau, în cazul unei a doua prelevări de probe oficiale de confirmare în statul membru, în probele de materii fecale sau de organe de păsări respective), chiar și în cazul în care salmonela este detectată numai în proba de praf. Acest lucru nu se aplică în cazurile excepționale de efective de reproducție suspecte în care depistarea de salmonelă, cu ocazia prelevării de probe efectuate în fermă la inițiativa exploatantului, nu este confirmată de prelevarea de probe oficială.

Din motive statistice, un efectiv infectat se numără o singură dată, indiferent de cât de des s-a detectat salmonela în respectivul efectiv pe durata perioadei de producție.

Raportarea include:

(a)

o descriere detaliată a posibilităților alese pentru programul de prelevare de probe și a tipului de probe prelevate, după caz;

(b)

numărul de efective de reproducție existente și numărul efectivelor testate;

(c)

rezultatele testelor;

(d)

explicații privind rezultatele, în special în cazurile excepționale.”


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 214/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1800/2004 în ceea ce privește condițiile de autorizare a aditivului furajer Cycostat 66G

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Aditivul clorhidrat de robenidină 66 g/kg (Cycostat 66G), denumit în continuare Cycostat 66G, asociat cu titularul autorizației, Alpharma (Belgia) BVBA, aparținând grupei coccidiostaticelor și altor substanțe medicamentoase, a fost autorizat sub rezerva anumitor condiții în conformitate cu Directiva 70/524/CEE a Consiliului (2). Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (3) a autorizat folosirea pe o perioadă de zece ani a aditivului menționat anterior pentru puii la îngrășat, pentru curcani și pentru iepurii la îngrășat. Aditivul respectiv a fost notificat ca un produs existent în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Dat fiind că au fost comunicate toate informațiile solicitate în temeiul dispoziției menționate anterior, aditivul a fost inclus în Registrul comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede posibilitatea de modificare a autorizației unui aditiv ca urmare a unei cereri din partea titularului autorizației și a unui aviz al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Alpharma (Belgia) BVBA, titular al autorizației pentru Cycostat 66G, a prezentat o cerere de schimbare a condițiilor de autorizare pentru puii la îngrășat și curcani, în sensul modificării denumirii comerciale din Cycostat 66G în Robenz 66G, lăsând neschimbat numele Cycostat 66G pentru iepurii la îngrășat.

(3)

Schimbarea propusă a condițiilor autorizației este de natură pur administrativă și nu implică necesitatea unei noi evaluări a aditivilor în cauză. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a fost informată cu privire la cerere.

(4)

Pentru a permite solicitantului să-și exercite drepturile de comercializare sub noua denumire comercială „Robenz 66G”, este necesară schimbarea condițiilor autorizației pentru puii la îngrășat și curcani.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Ar trebui prevăzută o perioadă de tranziție pe parcursul căreia să se poată epuiza stocurile existente.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Stocurile existente, care sunt în conformitate cu dispozițiile aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pot continua să fie introduse pe piață și pot fi utilizate până la 30 iunie 2010.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270, 14.12.1970, p. 1.

(3)  JO L 317, 16.10.2004, p. 37.


ANEXĂ

Număr de înregistrare al aditivului

Nume și număr de înregistrare ale responsabilului cu punerea în circulație a aditivilor

Aditiv

(Denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere

Specia sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Limitele maxime de reziduuri (LMR) în produsele alimentare de origine animală relevante

mg de substanță activă/kg de furaj complet

Coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase

„E 758

Alpharma (Belgia) BVBA

Clorhidrat de robenidină 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Compoziția aditivului:

 

Clorhidrat de robenidină: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Sulfat dihidrat de calciu: 894 g/kg

 

Substanță activă:

 

Clorhidrat de robenidină, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-clorbenziliden)amino]-guanidină clorhidrică,

 

Număr CAS: 25875-50-7,

 

Impurități asociate:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-benziliden)amino]guanidină: ≤ 0,5 %

 

bis-[4-Cl-benziliden]hidrazin: ≤ 0,5 %

Pui la îngrășat

30

36

Utilizare interzisă cu cel puțin cinci zile înainte de sacrificare.

29.10.2014

800 μg clorhidrat de robenidină/kg de ficat proaspăt.

350 μg clorhidrat de robenidină/kg de rinichi proaspăt.

200 μg clorhidrat de robenidină/kg de mușchi proaspăt.

1 300 μg clorhidrat de robenidină/kg de piele/grăsime proaspătă.

Clorhidrat de robenidină 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Compoziția aditivului:

 

Clorhidrat de robenidină: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Sulfat dihidrat de calciu: 894 g/kg

 

Substanță activă:

 

Clorhidrat de robenidină, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-clorbenziliden)amino]-guanidină clorhidrică,

 

Număr CAS: 25875-50-7,

 

Impurități asociate:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-benziliden)amino]guanidină: ≤ 0,5 %

 

bis-[4-Cl-benziliden]hidrazin: ≤ 0,5 %

Curcani

30

36

Utilizare interzisă cu cel puțin cinci zile înainte de sacrificare.

29.10.2014

400 μg clorhidrat de robenidină/kg de piele/grăsime proaspătă.

400 μg clorhidrat de robenidină/kg de ficat proaspăt.

200 μg clorhidrat de robenidină/kg de rinichi proaspăt.

200 μg clorhidrat de robenidină/kg de mușchi proaspăt.

Clorhidrat de robenidină 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Compoziția aditivului:

 

Clorhidrat de robenidină: 66 g/kg

 

Lignosulfonat: 40 g/kg

 

Sulfat dihidrat de calciu: 894 g/kg

 

Substanță activă:

 

Clorhidrat de robenidină, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-clorbenziliden)amino]-guanidină clorhidrică,

 

Număr CAS: 25875-50-7,

 

Impurități asociate:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-benziliden)amino]guanidină: ≤ 0,5 %

 

bis-[4-Cl-benziliden]hidrazin: ≤ 0,5 %

Iepuri la îngrășat

50

66

Utilizare interzisă cu cel puțin cinci zile înainte de sacrificare.

29.10.2014

—”


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 215/2009 AL COMISIEI

din 18 martie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește normele generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un „tuner radio” conceput pentru a fi integrat în receptoarele radio de tipul celor utilizate în automobile, alături de alte componente, cum ar fi o unitate de alimentare cu energie electrică, procesoare de semnal, amplificatoare de sunet și circuite de memorare a canalelor radio.

Modulul este format dintr-un etaj de frecvență radio, dintr-un etaj de frecvență intermediară și din circuite de demodulare AM/FM.

Modulul izolează frecvența radio și demodulează semnalul audio fără nicio procesare suplimentară.

8527 29 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 2 litera (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8527 și 8527 29 00.

Întrucât modulul are toate componentele necesare (etaj de frecvență radio, etaj de frecvență intermediară și circuite de demodulare AM/FM) pentru a recepționa și procesa transmisiile radio, se consideră că, în temeiul regulii generale 2 litera (a), acesta are caracteristicile esențiale ale unui produs complet sau finit de la poziția 8527. Prin urmare, modulul trebuie clasificat la această poziție.

În consecință, se exclude clasificarea la poziția 8529 ca parte care poate fi recunoscută ca fiind destinată exclusiv sau în principal aparatelor de la poziția 8527.

Prin urmare, modulul trebuie clasificat la poziția 8527 ca aparat de recepție pentru radiodifuziune, care nu poate funcționa fără o sursă externă de energie electrică, de tipul celor utilizate în automobile.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/19


DECIZIA CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2009/246/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză și cu articolul 300 alineatul (3) paragraful al doilea,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Protocolul la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare „protocolul”), a fost semnat în numele Comunității Europene și al statelor sale membre la Luxemburg, la 13 octombrie 2008, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia 2008/881/CE a Consiliului (2).

(2)

Acest protocol ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Protocolul la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, se aprobă în numele Comunității Europene și al statelor sale membre.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie (3).

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității și al statelor sale membre, la depunerea actelor prevăzută la articolul 8 din protocol.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  Avizul conform din 16 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 324, 3.12.2008, p. 1.

(3)  A se vedea JO L 324, 3.12.2008, p. 3.


Comisie

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/20


DECIZIA COMISIEI

din 16 martie 2009

de modificare a Deciziei 2003/322/CE în ceea ce privește hrănirea anumitor specii de păsări necrofage în Bulgaria cu anumite materiale de categoria 1

[notificată cu numărul C(2009) 1670]

(Numai textele în limbile bulgară, franceză, greacă, italiană, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/247/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (1), în special articolul 23 alineatul (2) litera (d),

întrucât:

(1)

Decizia 2003/322/CE a Comisiei din 12 mai 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește hrănirea anumitor specii de păsări necrofage cu anumite materiale de categoria 1 (2) stabilește condițiile pentru autorizarea hrăniri de către anumite state membre a anumitor specii de păsări necrofage pe cale de dispariție sau protejate.

(2)

Decizia menționată enumeră statele membre autorizate să utilizeze această posibilitate, speciile de păsări necrofage care pot fi hrănite cu materiale de categoria 1 și normele de punere în aplicare pe baza cărora se poate efectua hrănirea.

(3)

Bulgaria a depus o cerere pentru autorizarea hrănirii anumitor specii de păsări necrofage cu anumite materiale de categoria 1 și a depus informații satisfăcătoare privind existența respectivelor păsări pe teritoriul său și privind măsurile de siguranță care se vor aplica la hrănirea acestor păsări cu subproduse de origine animală din categoria 1.

(4)

Prin urmare, Decizia 2003/322/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2003/322/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Norme de aplicare privind hrănirea păsărilor necrofage cu materiale de categoria 1

În temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru și Portugalia pot autoriza folosirea cadavrelor întregi de animale care pot conține materiale cu riscuri specificate, menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din respectivul regulament, pentru hrănirea speciilor de păsări necrofage pe cale de dispariție sau protejate, astfel cum se prevede în partea A din anexa la prezenta decizie.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Respectarea legislației de către statele membre în cauză

Statele membre în cauză iau de îndată măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și publică măsurile respective. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.”

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru și Republicii Portugheze.”

4.

În partea A din anexă, se adaugă litera (g) după cum urmează:

„(g)

În cazul Bulgariei: vulturul pleșuv (Aegypius monachus), vulturul bărbos (Gypaetus barbatus), vulturul sur (Gyps fulvus), vulturul egiptean (Neophron percnopterus), vulturul auriu (Aquila chrysaetos), acvila imperială (Aquila heliaca), codalbul (Haliaeetus albicilla), gaia neagră (Milvus migrans) și gaia roșie (Milvus milvus).”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 16 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 117, 13.5.2003, p. 32.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/22


DECIZIA COMISIEI

din 18 martie 2009

de modificare a Deciziei 2008/185/CE cu privire la condițiile de sănătate animală pentru comerțul cu porci între statele membre sau regiunile acestora indemne de boala Aujeszky

[notificată cu numărul C(2009) 1687]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/248/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 64/432/CEE prevede criterii pentru aprobarea unui stat membru sau a unei regiuni din acesta ca fiind indemn(ă) de anumite boli contagioase, inclusiv de boala Aujeszky. Directiva menționată anterior prevede, de asemenea, că garanțiile suplimentare, generale sau specifice care pot fi cerute în cadrul schimburilor comerciale intracomunitare în relație cu statele membre și regiunile respective trebuie stabilite în conformitate cu procedura prezentată în aceasta.

(2)

În anexa I la Decizia 2008/185/CE a Comisiei din 21 februarie 2008 privind garanțiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci și criteriile de furnizare a informațiilor despre această boală (2) se enumeră statele membre sau regiuni din acestea indemne de boala Aujeszky și în care vaccinarea este interzisă.

(3)

În egală măsură, Decizia 2008/185/CE prevede garanțiile suplimentare în legătură cu boala menționată anterior pentru circulația porcilor între statele membre. Garanțiile suplimentare sunt în raport cu situația sanitar-veterinară din statele membre sau regiunile acestora.

(4)

Experiența acumulată în punerea în aplicare a garanțiilor respective arată că este necesar să se clarifice faptul că circulația porcilor între statele membre sau regiuni ale acestora indemne de boala Aujeszky, în care vaccinarea este interzisă și care sunt enumerate în anexa I la Decizia 2008/185/CE, nu impune niciun fel de garanții suplimentare.

(5)

Prin urmare, Decizia 2008/185/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/185/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Porcii pentru reproducere și producție, expediați către statele membre sau către regiuni ale acestora indemne de boala Aujeszky, enumerate în anexa I, trebuie să provină dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a acestuia enumerat(ă) în anexa menționată anterior sau trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare:”.

2.

La articolul 2, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Porcii pentru sacrificare, expediați către statele membre sau către regiuni ale acestora indemne de boala Aujeszky, enumerate în anexa I, trebuie să provină dintr-un stat membru sau dintr-o regiune a acestuia enumerat(ă) în anexa menționată anterior sau trebuie să îndeplinească următoarele condiții suplimentare:”.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 59, 4.3.2008, p. 19.


IV Alte acte

SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Autoritatea de Supraveghere a AELS

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/23


DECIZIA NR. 154/07/COL A AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE A AELS

din 3 mai 2007

privind modificarea pentru a șaizeci și treia oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutorului de stat

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A AELS (1),

AVÂND ÎN VEDERE Acordul privind Spațiul Economic European (2), în special articolele 61-63 și Protocolul 26 la acesta,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție (3), în special articolul 24 și articolul 5 alineatul (2) litera (b),

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 24 din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, Autoritatea pune în aplicare dispozițiile Acordului SEE privind ajutorul de stat,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, Autoritatea emite comunicări sau orientări privind chestiunile tratate în Acordul SEE, în cazul în care respectivul acord sau Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție prevăd în mod expres acest lucru sau în cazul în care Autoritatea îl consideră necesar,

REAMINTIND normele procedurale și de fond în domeniul ajutorului de stat adoptate de către Autoritate la 19 ianuarie 1994 (4),

ÎNTRUCÂT capitolul 9 din Orientările privind ajutorul de stat, Publicarea deciziilor, a devenit depășit datorită unei modificări a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție (5),

ÎNTRUCÂT, datorită adoptării Deciziei nr. 195/04/COL a Autorității (6), următoarele orientări procedurale privind ajutorul de stat au devenit caduce pentru evaluarea ajutoarelor existente și a planurilor de acordare de noi ajutoare:

capitolul 11 din Orientările privind ajutorul de stat, Criterii de aplicare a procedurii de autorizare accelerată;

capitolul 13 din Orientările privind ajutorul de stat, Norme aplicabile cazurilor de cumul de ajutoare în diferite scopuri;

anexa I la Orientările privind ajutorul de stat, Lista informațiilor care trebuie furnizate în notificările ajutoarelor de stat către Autoritatea de Supraveghere a AELS (7);

anexa II la Orientările privind ajutorul de stat, Notificare de utilizare a procedurii de autorizare accelerată;

anexa III la Orientările privind ajutorul de stat, Structura raportului anual detaliat;

anexa IV la Orientările privind ajutorul de stat, Structura raportului anual simplificat;

anexa XIII la Orientările privind ajutorul de stat, Formular de notificare standard în temeiul cadrului multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții (8);

anexa XIV la Orientările privind ajutorul de stat, Formular de notificare pentru acordări individuale de ajutoare pentru restructurare;

anexa XV la Orientările privind ajutorul de stat, Formular de notificare pentru ajutoare pentru salvare;

anexa XVI la Orientările privind ajutorul de stat, Informații suplimentare care trebuie furnizate în mod obișnuit în momentul notificării ajutoarelor de stat în scopuri legate de mediu, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Protocolul 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție,

ÎNTRUCÂT, în urma adoptării de noi orientări pentru ajutoarele regionale prin Decizia nr. 85/06/COL a Autorității (9), următoarele capitole din Orientările privind ajutorul de stat au devenit caduce pentru evaluarea noilor planuri de acordare de ajutoare de stat:

capitolul 25 din Orientările privind ajutorul de stat, Ajutoare regionale naționale;

capitolul 25A din Orientările privind ajutorul de stat, Revizuirea orientărilor privind ajutoarele regionale naționale pentru perioada de după 1 ianuarie 2007;

capitolul 26A din Orientările privind ajutorul de stat, Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții, încorporate în prezent în noile Orientări regionale;

anexa X la Orientările privind ajutorul de stat, Echivalentul net al ajutorului pentru investiții;

anexa XI la Orientările privind ajutorul de stat, Ajutoare de compensare a costurilor de transport suplimentare în regiuni autorizate pentru scutire în conformitate cu articolul 61 alineatul (3) litera (c), în baza testului densității populației;

anexa XII la Orientările privind ajutorul de stat, Metoda de determinare a plafoanelor de populație prevăzută prin derogarea de la articolul 61 alineatul (3) litera (c),

ÎNTRUCÂT următoarele dispoziții de fond privind ajutoarele de stat necesită revizuire (10):

capitolul 10A, Ajutoare de stat și capital de risc, a fost înlocuit cu capitolul 10B, Ajutoare de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii, în urma adoptării Deciziei nr. 313/06/COL a Autorității (11);

capitolul 24 din Orientările privind ajutorul de stat, Ajutoare pentru sectoarele siderurgice din afara CECO, a devenit depășit odată cu adoptarea Deciziei nr. 263/02/COL a Autorității (12) care introduce capitolul 26A, Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții;

capitolul 29 din Orientările privind ajutorul de stat, Sisteme de ajutor pentru investiții generale (13), a fost relevant doar în contextul adoptării Acordului SEE;

anexa V la Orientările privind ajutorul de stat, Interval autorizabil de ajutoare pentru IMM-uri, în funcție de mărimea societății comerciale și localizare, este depășită și nu mai este aplicabilă,

ÎNTRUCÂT este de dorit, în cursul acestui proces de revizuire a orientărilor privind ajutorul de stat, să se încorporeze avizul emis de Comisia Comunităților Europene privind determinarea normelor aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal (14), deși Autoritatea a făcut referire la acesta, cu anumite ocazii,

ÎNTRUCÂT prezentul aviz este relevant și pentru Spațiul Economic European,

ÎNTRUCÂT punerea în aplicare uniformă a normelor SEE privind ajutoarele de stat trebuie să fie asigurată pe întreg teritoriul Spațiului Economic European,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu punctul II de la titlul „GENERALITĂȚI” de la sfârșitul anexei XV la Acordul SEE, Autoritatea, după consultarea prealabilă a Comisiei, trebuie să adopte acte corespunzătoare celor adoptate de Comisia Europeană,

după consultarea Comisiei Europene,

REAMINTIND faptul că Autoritatea a consultat statele AELS Islanda, Liechtenstein și Norvegia la 29 martie 2007 în privința acestui subiect,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Orientările privind ajutorul de stat se modifică prin anularea capitolelor 9, 10A, 11, 13, 24, 25, 25A, 26A și 29, precum și a anexelor I (cu excepția secțiunii III privind plângerile)-V și X-XVI.

Secțiunea III din anexa I și anexele VIII și IX se încorporează la sfârșitul textului capitolului privind plângerile – formular de prezentare a plângerilor privind presupuse ajutoare de stat ilegale, respectiv la sfârșitul capitolului privind ajutoarele pentru transportul maritim și al capitolului privind asigurarea de credit la export pe termen scurt din Orientările privind ajutorul de stat.

Anexa I la prezenta decizie enumeră toate capitolele și anexele eliminate.

Articolul 2

Orientările privind ajutorul de stat se modifică și prin introducerea unui nou capitol privind Normele aplicabile pentru evaluarea ajutoarelor de stat ilegale. Noul capitol este cuprins în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Capitolele din Orientările privind ajutorul de stat nu se numerotează. Noua structură a orientărilor este prezentată în scopuri de informare în anexa III la prezenta decizie.

Textul Orientărilor privind ajutorul de stat este actualizat în consecință. Nu se face nicio trimitere la numărul capitolului, ci la titlul orientărilor, ținându-se cont de trimiterile la capitolele încă existente. În ceea ce privește trimiterile la capitolele eliminate, se menține numărul capitolului anterior (15).

Articolul 4

Statele AELS sunt informate prin intermediul unei scrisori care conține o copie a prezentei decizii și a anexelor.

Articolul 5

Comisia Europeană este informată, în conformitate cu litera (d) din Protocolul 27 la Acordul SEE, prin intermediul unei copii a prezentei decizii și a anexelor.

Articolul 6

Prezenta decizie, inclusiv anexele I-III, se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Numai versiunea în limba engleză este autentică.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2007.

Pentru Autoritatea de Supraveghere a AELS,

Bjørn T. GRYDELAND

Președinte

Kurt JAEGER

Membru al Colegiului


(1)  Denumită în continuare „Autoritatea”.

(2)  Denumit în continuare „Acordul SEE”.

(3)  Denumit în continuare „Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție”.

(4)  Orientări privind aplicarea și interpretarea articolelor 61 și 62 din Acordul SEE și a articolului 1 din Protocolul nr. 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, adoptate și emise de Autoritatea de Supraveghere a AELS la 19 ianuarie 1994, publicate în JO L 231, 3.9.1994, p. 1, suplimentele SEE din 3.9.1994 nr. 32. Orientările au fost ultima dată modificate la 7 februarie 2007 prin Decizia nr. 14/07/COL, încă nepublicată. Denumite în continuare „Orientări privind ajutorul de stat”. Orientările privind ajutorul de stat sunt disponibile pe website-ul Autorității.

(5)  Acordul dintre statele AELS de modificare a Protocolului 3, semnat la 10 decembrie 2001 (data intrării în vigoare: 28 august 2003).

(6)  Decizia nr. 195/04/COL din 14 iulie 2004 privind dispozițiile de punere în aplicare la care se face referire în temeiul articolului 27 din partea II a Protocolului 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție (JO L 139, 25.5.2006, p. 37).

(7)  Cu excepția secțiunii III, care conține formularul de plângere.

(8)  Noi formulare de notificare pentru ajutoarele regionale au fost adoptate prin Decizia nr. 387/06/COL a Autorității la 13 decembrie 2006, de modificare a Deciziei nr. 195/04/COL a Colegiului privind dispozițiile de punere în aplicare la care se face referire în temeiul articolului 27 din partea II a Protocolului 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, privitor la formularele standard de notificare a ajutoarelor, încă nepublicată în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

(9)  Decizia Autorității de Supraveghere a AELS din 6 aprilie 2006 privind modificarea pentru a cincizeci și șasea oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol, 25.B: Ajutorul regional național 2007-2013, încă nepublicată. Disponibilă pe website-ul Autorității.

(10)  Aceste norme nu se mai aplică pentru evaluarea de noi planuri pentru acordarea ajutoarelor de stat.

(11)  Decizia nr. 313/06/COL a Autorității de Supraveghere a AELS privind modificarea pentru a cincizeci și noua oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol, 10.B: Ajutoare de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii, încă nepublicată. Disponibilă pe website-ul Autorității.

(12)  Decizia nr. 263/02/COL a Autorității de Supraveghere a AELS din 18 decembrie 2002 privind modificarea pentru a treizeci și șasea oară a normelor procedurale și de fond în domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol, 26A: Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții (JO L 139, 25.5.2006, p. 8).

(13)  Datează din 1994 și afirmă că sistemele de ajutoare pentru investiții generale nu sunt compatibile cu funcționarea Acordului SEE. Cu toate că statele AELS ar fi trebuit să le alinieze la Acordul SEE conform obligației lor generale de a întreprinde toate măsurile adecvate pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din Acordul SEE (articolul 3), unele state AELS ar putea aplica încă astfel de sisteme. În consecință, acesta expune regulile care generează o notificare a cazurilor individuale de punere în aplicare a unor astfel de sisteme. Acesta se referă parțial la o scrisoare din partea Comisiei către statele membre SG(79) D/10478 din 14 septembrie 1979, care a fost încorporată drept punctul 32 în anexa XV la Acordul SEE.

(14)  JO C 119, 22.5.2002, p. 22.

(15)  Versiunea consolidată a Orientărilor privind ajutorul de stat este disponibilă pe website-ul Autorității: http://www.eftasurv.int/


ANEXA I

SECțIUNEA A –   CAPITOLE ANULATE DIN ORIENTĂRILE PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Titlu

Număr capitol

Publicarea deciziilor

9

Ajutoare de stat și capital de risc

10A (1)

Criterii de aplicare a procedurii de autorizare accelerată

11

Norme aplicabile cazurilor de cumul de ajutoare în diferite scopuri

13

Ajutoare pentru sectoarele siderurgice din afara CECO

24

Ajutoare regionale naționale

25 (1)

Revizuirea Orientărilor privind ajutoarele regionale naționale pentru perioada de după 1 ianuarie 2007

25A (1)

Cadru multisectorial privind ajutoarele de stat regionale pentru mari proiecte de investiții

26A (1)

Sisteme de ajutor pentru investiții generale

29

SECȚIUNEA B –   ANEXE ELIMINATE DIN ORIENTĂRILE PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Anexele I (exceptând secțiunea III privind plângerile)-V și X-XVI au fost eliminate.

Fosta secțiune III din anexa I, anexele VIII și IX au fost încorporate la sfârșitul textului capitolului relevant (capitolul privind plângerile – formular de înaintare a plângerilor privind presupuse ajutoare de stat ilegale, capitolul privind ajutorul pentru transportul maritim, respectiv capitolul privind asigurarea de credit la export pe termen scurt din Orientările privind ajutorul de stat).


(1)  Aceste capitole ar putea fi încă relevante pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal și sunt, în consecință, încă disponibile pe website-ul Autorității (lista capitolelor eliminate).


ANEXA II

NOU CAPITOL AL ORIENTĂRILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

NORME APLICABILE PENTRU EVALUAREA AJUTORULUI DE STAT ILEGAL

Un număr de instrumente aprobate de Autoritatea de Supraveghere a AELS (denumită în continuare „Autoritatea”) de-a lungul anilor conțin o dispoziție care prevede că ajutoarele de stat ilegale, adică ajutoarele intrate în vigoare cu încălcarea articolului 1 alineatul (3) din partea I a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție (1), trebuie să fie evaluate în conformitate cu textele aflate în vigoare în momentul acordării ajutorului. Acesta este, de exemplu, cazul capitolului din Orientările Autorității care vizează ajutoarele de stat privind protecția mediului.

În scopul transparenței și al siguranței juridice, Autoritatea informează statele AELS și părțile terțe că s-a hotărât continuarea punerii în aplicare pentru toate instrumentele a aceleiași norme care indică modul discreționar în care Autoritatea va acționa în scopul evaluării compatibilității ajutoarelor de stat cu funcționarea Acordului AELS. În consecință, Autoritatea trebuie să evalueze întotdeauna compatibilitatea ajutoarelor de stat ilegale cu funcționarea Acordului SEE în conformitate cu criteriile de fond expuse în orice instrument aflat în vigoare în momentul acordării ajutoarelor.

Aceasta nu aduce atingere normelor mai specifice conținute în capitolul din Orientările Autorității privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

Aceasta nu aduce atingere interpretării actelor din domeniul ajutoarelor de stat încorporate în Acordul SEE.


(1)  Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție, denumit „Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție”.


ANEXA III

NOUA STRUCTURĂ A ORIENTĂRILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT

Titlu

Capitol anterior

Modificări

Cuprins

Partea I:   

Prefață

Introducere

1

Temei juridic și dispoziții generale

2

Partea II:   

Norme procedurale

Norme aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal

 

Cooperarea dintre instanțele naționale și Autoritatea de Supraveghere a AELS în domeniul ajutoarelor de stat

9A

Plângere – formular de prezentare a plângerilor privind presupuse ajutoare de stat ilegale

9B

Confidențialitatea profesională în deciziile privind ajutoarele de stat

9C

Partea III:   

Norme pentru ajutoare orizontale

Ajutoare pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)

10

Ajutoare regionale naționale 2007-2013

25B

Ajutoare de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii

10B

Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovație

14

Ajutoare pentru protecția mediului

15

Ajutoare pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate

16

Partea IV:   

Norme sectoriale specifice

Metodologie de analizare a ajutoarelor de stat asociate costurilor irecuperabile

21

Ajutoare pentru salvare și restructurare și ajutoare de închidere pentru sectorul siderurgic

22

Ajutoare pentru transportul maritim

24A

Ajutoare de stat pentru construcții navale

24B

Punerea în aplicare a normelor privind ajutoarele de stat pentru serviciul public de radiodifuziune

24C

Ajutoare pentru sectorul aviatic

30

Finanțarea aeroporturilor și ajutoare de inaugurare pentru linii ariene care pleacă de pe aeroporturi regionale

30A

Ajutoare pentru construcții navale acordate ca asistență pentru dezvoltare unei țări în curs de dezvoltare

31

Partea V:   

Instrumente de ajutor specifice

Garanții de stat

17

Asigurarea de credit la export pe termen scurt

17A

Punerea în aplicare a normelor privind ajutorul de stat pentru măsurile asociate fiscalității întreprinderilor

17B

Elemente de ajutor de stat în vânzările de terenuri și clădiri de către autoritățile publice

18B

Partea VI:   

Norme privind deținerea întreprinderilor de către stat, ajutoare pentru întreprinderile publice și serviciile de interes general

Ajutoare de stat sub formă de compensații de serviciu public

18C

Proprietăți ale autorităților publice

19

Punerea în aplicare a dispozițiilor privind ajutoarele de stat pentru întreprinderile publice în sectorul manufacturier

20

Partea VII:   

Altele

Conversie între valutele naționale și moneda euro

33

Rate de referință și de actualizare și rate ale dobânzii care trebuie aplicate pentru recuperarea ajutoarelor ilegale

34


Comitetul mixt al SEE

19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/30


DECIZIA NR. 1/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 43/2008 a Comitetului mixt al SEE din 25 aprilie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1500/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ca aditiv pentru hrana animalelor (2) trebuie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1501/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a endo-1,4-beta-xylanazei EC 3.2.1.8 (Safizym X) ca aditiv pentru hrana animalelor (3) trebuie încorporat în acord.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1519/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2430/1999, (CE) nr. 418/2001 și (CE) nr. 162/2003 privind condițiile de autorizare a anumitor aditivi pentru hrana animalelor aparținând grupei coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase (4) trebuie încorporat în acord.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (5) trebuie încorporat în acord.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1521/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru furaje (6) trebuie încorporat în acord.

(7)

Prezenta decizie nu se aplică statului Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul II din anexa I la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1k [Regulamentul (CE) nr. 2430/1999 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32007 R 1519: Regulamentul (CE) nr. 1519/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 (JO L 335, 20.12.2007, p. 15).”

2.

La punctele 1t [Regulamentul (CE) nr. 418/2001 al Comisiei] și 37 [Regulamentul (CE) nr. 162/2003 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„ , astfel cum a fost modificat prin:

32007 R 1519: Regulamentul (CE) nr. 1519/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 (JO L 335, 20.12.2007, p. 15).”

3.

După punctul 1zzzze [Regulamentul (CE) nr. 1380/2007 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„1zzzzf.

32007 R 1500: Regulamentul (CE) nr. 1500/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 6-fitază EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 333, 19.12.2007, p. 54).

1zzzzg.

32007 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a endo-1,4-beta-xilanazei EC 3.2.1.8 (Safizym X) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 333, 19.12.2007, p. 57).

1zzzzh.

32007 R 1520: Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor (JO L 335, 20.12.2007, p. 17).

1zzzzi.

32007 R 1521: Regulamentul (CE) nr. 1521/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru furaje (JO L 335, 20.12.2007, p. 24).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (CE) nr. 1500/2007, (CE) nr. 1501/2007, (CE) nr. 1519/2007, (CE) nr. 1520/2007 și (CE) nr. 1521/2007 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (7).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 223, 21.8.2008, p. 36.

(2)  JO L 333, 19.12.2007, p. 54.

(3)  JO L 333, 19.12.2007, p. 57.

(4)  JO L 335, 20.12.2007, p. 15.

(5)  JO L 335, 20.12.2007, p. 17.

(6)  JO L 335, 20.12.2007, p. 24.

(7)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/32


DECIZIA NR. 2/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 43/2008 a Comitetului mixt al SEE din 25 aprilie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 156/2008 al Comisiei din 21 februarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 109/2007 privind conținutul minim de aditiv pentru hrana animalelor monensin sodic (Coxidin) (2) trebuie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 163/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor (3), astfel cum a fost rectificat în JO L 92, 3.4.2008, p. 40, trebuie încorporat în acord.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 164/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1444/2006 privind conținutul minim de aditiv pentru hrana animalelor Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (4) trebuie încorporat în acord.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 165/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor (5) trebuie încorporat în acord.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 166/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ca aditiv în hrana animalelor (6) trebuie încorporat în acord.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind o nouă autorizare pe o perioadă de zece ani a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor (7) trebuie încorporat în acord.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 209/2008 al Comisiei din 6 martie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ca aditiv pentru hrana animalelor (8) trebuie încorporat în acord.

(9)

Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale (versiune codificată) (9) trebuie să fie încorporată în acord.

(10)

Directiva 2008/38/CE abrogă, începând cu 31 iulie 2008, Directiva 94/39/CE a Comisiei (10), care este încorporată în acord și care, prin urmare, trebuie eliminată din acord.

(11)

Prezenta decizie nu se aplică statului Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul II din anexa I la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 1zzz [Regulamentul (CE) nr. 1444/2006 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„ , astfel cum a fost modificat prin:

32008 R 0164: Regulamentul (CE) nr. 164/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 (JO L 50, 23.2.2008, p. 6).”

2.

La punctul 1zzzg [Regulamentul (CE) nr. 109/2007 al Comisiei] se adaugă următorul text:

„ , astfel cum a fost modificat prin:

32008 R 0156: Regulamentul (CE) nr. 156/2008 al Comisiei din 21 februarie 2008 (JO L 48, 22.2.2008, p. 14).”

3.

După punctul 1zzzzi [Regulamentul (CE) nr. 1521/2007 al Comisiei] se introduc următoarele puncte:

„1zzzzj.

32008 R 0163: Regulamentul (CE) nr. 163/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea preparatului carbonat de lantan octahidrat (Lantharenol) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 50, 23.2.2008, p. 3), astfel cum a fost rectificat în JO L 92, 3.4.2008, p. 40.

1zzzzk.

32008 R 0165: Regulamentul (CE) nr. 165/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 50, 23.2.2008, p. 8).

1zzzzl.

32008 R 0166: Regulamentul (CE) nr. 166/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ca aditiv în hrana animalelor (JO L 50, 23.2.2008, p. 11).

1zzzzm.

32008 R 0167: Regulamentul (CE) nr. 167/2008 al Comisiei din 22 februarie 2008 privind o nouă autorizare pe o perioadă de zece ani a unui coccidiostatic ca aditiv în hrana animalelor (JO L 50, 23.2.2008, p. 14).

1zzzzn.

32008 R 0209: Regulamentul (CE) nr. 209/2008 al Comisiei din 6 martie 2008 privind autorizarea unei noi utilizări a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) ca aditiv pentru hrana animalelor (JO L 63, 7.3.2008, p. 3).”

4.

Textul de la punctul 9 (Directiva 94/39/CE a Comisiei) se elimină.

5.

După punctul 14b (Decizia 2004/217/CE a Comisiei) se inserează următorul punct:

„14c.

32008 L 0038: Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale (JO L 62, 6.3.2008, p. 9)”.

Articolul 2

Textele Regulamentelor (CE) nr. 156/2008, (CE) nr. 163/2008, astfel cum au fost rectificate în JO L 92, 3.4.2008, p. 40, (CE) nr. 164/2008, (CE) nr. 165/2008, (CE) nr. 166/2008, (CE) nr. 167/2008 și (CE) nr. 209/2008 și Directivei 2008/38/CE, în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (11).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 223, 21.8.2008, p. 36.

(2)  JO L 48, 22.2.2008, p. 14.

(3)  JO L 50, 23.2.2008, p. 3.

(4)  JO L 50, 23.2.2008, p. 6.

(5)  JO L 50, 23.2.2008, p. 8.

(6)  JO L 50, 23.2.2008, p. 11.

(7)  JO L 50, 23.2.2008, p. 14.

(8)  JO L 63, 7.3.2008, p. 3.

(9)  JO L 62, 6.3.2008, p. 9.

(10)  JO L 207, 10.8.1994, p. 20.

(11)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/35


DECIZIA NR. 3/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 96/2008 a Comitetului mixt al SEE din 26 septembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2007/15/CE a Comisiei din 14 martie 2007 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a anexei I la Directiva 74/483/CEE a Consiliului referitoare la proeminențele exterioare ale autovehiculelor (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La capitolul I punctul 17 (Directiva 74/483/CEE a Consiliului) din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

32007 L 0015: Directiva 2007/15/CE a Comisiei din 14 martie 2007 (JO L 75, 15.3.2007, p. 21).”

Articolul 2

Textele Directivei 2007/15/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 309, 20.11.2008, p. 15.

(2)  JO L 75, 15.3.2007, p. 21.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/36


DECIZIA NR. 4/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 98/2008 a Comitetului mixt al SEE din 26 septembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2008/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (versiune codificată) (2) trebuie încorporată în acord.

(3)

Decizia 2007/802/CE a Comisiei din 4 decembrie 2007 de modificare a Deciziei 2002/840/CE în ceea ce privește lista de unități autorizate din țări terțe pentru iradierea produselor alimentare (3) trebuie încorporată în acord.

(4)

Recomandarea 2007/196/CE a Comisiei din 28 martie 2007 privind monitorizarea prezenței furanului în produsele alimentare (4) trebuie încorporată în acord.

(5)

Directiva 2008/5/CE abrogă Directiva 94/54/CE a Comisiei (5), care este încorporată în acord și care trebuie, în consecință, eliminată din cadrul acordului.

(6)

Prezenta decizie nu se aplică statului Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

Capitolul XII din anexa II la acord se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la punctul 54zc (Directiva 94/54/CE a Comisiei) se elimină.

2.

La punctul 54zze (Decizia 2002/840/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32007 D 0802: Decizia 2007/802/CE a Comisiei din 4 decembrie 2007 (JO L 323, 8.12.2007, p. 40).”

3.

După punctul 54zzzv (Directiva 2006/141/CE a Comisiei) se inserează următorul punct:

„54zzzw.

32008 L 0005: Directiva 2008/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 privind indicarea pe etichetele anumitor produse alimentare a altor mențiuni obligatorii decât cele prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (versiune codificată) (JO L 27, 31.1.2008, p. 12)”.

4.

După punctul 63 (Recomandarea 2007/331/CE a Comisiei) se inserează următorul punct:

„64.

32007 H 0196: Recomandarea 2007/196/CE a Comisiei din 28 martie 2007 privind monitorizarea prezenței furanului în produsele alimentare (JO L 88, 29.3.2007, p. 56).”

Articolul 2

Textele Directivei 2008/5/CE, Deciziei 2007/802/CE și Recomandării 2007/196/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (6).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 309, 20.11.2008, p. 19.

(2)  JO L 27, 31.1.2008, p. 12.

(3)  JO L 323, 8.12.2007, p. 40.

(4)  JO L 88, 29.3.2007, p. 56.

(5)  JO L 300, 23.11.1994, p. 14.

(6)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/38


DECIZIA NR. 5/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 98/2008 a Comitetului mixt al SEE din 26 septembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2008/39/CE a Comisiei din 6 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/72/CE referitoare la materialele și obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (2) trebuie să fie încorporată în acord,

(3)

Prezenta decizie nu se aplică statului Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

La capitolul XII punctul 54zzb (Directiva 2002/72/CE a Comisiei) din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 L 0039: Directiva 2008/39/CE a Comisiei din 6 martie 2008 (JO L 63, 7.3.2008, p. 6).”

Articolul 2

Textele Directivei 2008/39/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 309, 20.11.2008, p. 19.

(2)  JO L 63, 7.3.2008, p. 6.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/39


DECIZIA NR. 6/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 99/2008 a Comitetului mixt al SEE din 26 septembrie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 203/2008 al Comisiei din 4 martie 2008 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce privește gamitromicina (2) trebuie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 542/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, cu privire la ciflutrin și lectină extrasă din fasole roșie (Phaseolus vulgaris) (3) trebuie încorporat în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa II la acord capitolul XIII punctul 14 [Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului] se adaugă următoarele liniuțe:

„—

32008 R 0203: Regulamentul (CE) nr. 203/2008 al Comisiei din 4 martie 2008 (JO L 60, 5.3.2008, p. 18);

32008 R 0542: Regulamentul (CE) nr. 542/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 (JO L 157, 17.6.2008, p. 43).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (CE) nr. 203/2008 și (CE) nr. 542/2008 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (4).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 309, 20.11.2008, p. 21.

(2)  JO L 60, 5.3.2008, p. 18.

(3)  JO L 157, 17.6.2008, p. 43.

(4)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/41


DECIZIA NR. 7/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 49/2008 a Comitetului mixt al SEE din 25 aprilie 2008 (1).

(2)

Directiva 2007/67/CE a Comisiei din 22 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III la progresul tehnic (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

Se adaugă următoarea liniuță la punctul 1 (Directiva 76/768/CEE a Consiliului) din capitolul XVI din anexa II la acord:

„—

32007 L 0067: Directiva 2007/67/CE a Comisiei din 22 noiembrie 2007 (JO L 305, 23.11.2007, p. 22).”

Articolul 2

Textele Directivei 2007/67/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 223, 21.8.2008, p. 45.

(2)  JO L 305, 23.11.2007, p. 22.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/42


DECIZIA NR. 8/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 112/2008 a Comitetului mixt al SEE din 7 noiembrie 2008 (1).

(2)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 129/2008 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2008 (2).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (3), Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (4), Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (5) și Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (6) au fost încorporate în acord prin Decizia nr. 67/2006 a Comitetului mixt al SEE (7) din 2 iunie 2006, cu unele adaptări specifice fiecărei țări.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a unui sistem de asigurare a siguranței software care urmează să fie pus în aplicare de către furnizorii de servicii de navigație aeriană și de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 (8) trebuie încorporat în acord.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții europene de siguranță a aviației (9), care a fost încorporat în acord prin Decizia nr. 179/2004 a Comitetului mixt al SEE (10) din 9 decembrie 2004, Directiva 80/51/CEE (11), abrogată, și anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 (12), care sunt încorporate în acord și care, prin urmare, trebuie abrogate în conformitate cu acordul,

DECIDE:

Articolul 1

Textul de la capitolul XVII punctul 2 (Directiva 80/51/CEE a Consiliului) din anexa II la acord se elimină.

Articolul 2

Anexa XIII la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 66a [Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32002 R 1592: Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 (JO L 240, 7.9.2002, p. 1).”

2.

După punctul 66we [Regulamentul (CE) nr. 1265/2007 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„66wf.

32008 R 0482: Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a unui sistem de asigurare a siguranței software care urmează să fie pus în aplicare de către furnizorii de servicii de navigație aeriană și de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 (JO L 141, 31.5.2008, p. 5).”

3.

La punctul 66x [Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 R 0482: Regulamentul (CE) nr. 482/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 (JO L 141, 31.5.2008, p. 5).”

Articolul 3

Textele Regulamentului (CE) nr. 482/2008 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (13).

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 339, 18.12.2008, p. 100.

(2)  JO L 25, 29.1.2009, p. 36.

(3)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(5)  JO L 96, 31.3.2004, p. 20.

(6)  JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

(7)  JO L 245, 7.9.2006, p. 18.

(8)  JO L 141, 31.5.2008, p. 5.

(9)  JO L 240, 7.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 133, 26.5.2005, p. 37.

(11)  JO L 18, 24.1.1980, p. 26.

(12)  JO L 373, 31.12.1991, p. 4.

(13)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/44


DECIZIA NR. 9/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa VI la acord a fost modificată prin Decizia nr. 113/2008 a Comitetului mixt al SEE din 7 noiembrie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, persoanele care desfășoară activități independente și membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității (2) trebuie încorporat în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa VI la acord punctul 1 [Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 R 0592: Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 (JO L 177, 4.7.2008, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 592/2008 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 339, 18.12.2008, p. 102.

(2)  JO L 177, 4.7.2008, p. 1.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/45


DECIZIA NR. 10/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei VI (Securitate socială) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa VI la acord a fost modificată prin Decizia nr. 113/2008 a Comitetului mixt al SEE din 7 noiembrie 2008 (1).

(2)

Decizia nr. 208 a Comisiei administrative a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți din 11 martie 2008 privind instituirea unui cadru comun pentru colectarea datelor cu privire la soluționarea solicitărilor de pensie (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa VI la acord, după punctul 3.82 (Decizia nr. 207) se adaugă următorul punct:

„3.83.

32008 D 0683: Decizia nr. 208 a Comisiei administrative a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți din 11 martie 2008 privind instituirea unui cadru comun pentru colectarea datelor cu privire la soluționarea solicitărilor de pensie (JO L 223, 21.8.2008, p. 25).”

Articolul 2

Textele Deciziei nr. 208 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 339, 18.12.2008, p. 102.

(2)  JO L 223, 21.8.2008, p. 25.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/46


DECIZIA NR. 11/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 129/2008 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2008 (1).

(2)

Decizia 2008/386/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa XIII la acord, la punctele 37i (Decizia 2006/679/CE a Comisiei) și 37j (Decizia 2006/860/CE a Comisiei) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 D 0386: Decizia 2008/386/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 (JO L 136, 24.5.2008, p. 11).”

Articolul 2

Textele Deciziei 2008/386/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  JO L 136, 24.5.2008, p. 11.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/47


DECIZIA NR. 12/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 129/2008 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa XIII la acord, după punctul 42f [Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului] se introduce următorul punct:

„42g.

32007 L 0059: Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (JO L 315, 3.12.2007, p. 51).

În sensul prezentului acord, dispozițiile directivei se citesc cu următoarele adaptări:

(a)

articolul 22 alineatul (6) nu se aplică;

(b)

textul de la punctul 2 litera (c) din anexa I se înlocuiește cu următorul text:

«semnul distinctiv al statelor AELS care emit permisul, tipărit cu negru, înconjurat de o elipsă neagră. Semnele distinctive sunt următoarele

IS

:

Islanda

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norvegia»;

(c)

la punctul 2 litera (e) din anexa I, cuvintele «modelul Comunităților Europene» se înlocuiesc cu «modelul SEE».”

Articolul 2

Textele Directivei 2007/59/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  JO L 315, 3.12.2007, p. 51.

(3)  Au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/49


DECIZIA NR. 13/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 129/2008 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2008/87/CE a Comisiei din 22 septembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa XIII la acord, la punctul 47a (Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 L 0087: Directiva 2008/87/CE a Comisiei din 22 septembrie 2008 (JO L 255, 23.9.2008, p. 5).”

Articolul 2

Textele Directivei 2008/87/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  JO L 255, 23.9.2008, p. 5.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/50


DECIZIA NR. 14/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 129/2008 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare (2) a fost încorporată în acord prin Decizia nr. 152/2005 a Comitetului mixt al SEE (3) din 2 decembrie 2005, cu unele adaptări specifice fiecărei țări.

(3)

Directiva 2008/49/CE a Comisiei din 16 aprilie 2008 de modificare a anexei II la Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind criteriile de efectuare a inspecțiilor la sol pe aeronavele care folosesc aeroporturile comunitare (4) trebuie încorporată în acord.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 351/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la stabilirea priorității pentru inspecția la sol a aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare (5) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa XIII la acord se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 66r (Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 L 0049: Directiva 2008/49/CE a Comisiei din 16 aprilie 2008 (JO L 109, 19.4.2008, p. 17).”

2.

După punctul 66ra [Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„66rb.

32008 R 0351: Regulamentul (CE) nr. 351/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la stabilirea priorității pentru inspecția la sol a aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare (JO L 109, 19.4.2008, p. 7).”

Articolul 2

Textele Directivei 2008/49/CE și Regulamentului (CE) nr. 351/2008 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (6).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  JO L 143, 30.4.2004, p. 76.

(3)  JO L 53, 23.2.2006, p. 53.

(4)  JO L 109, 19.4.2008, p. 17.

(5)  JO L 109, 19.4.2008, p. 7.

(6)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/52


DECIZIA NR. 15/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 129/2008 a Comitetului mixt al SEE din 5 decembrie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1131/2008 al Comisiei din 14 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității (2) trebuie încorporat în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa XIII la acord, la punctul 66zab [Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 R 1131: Regulamentul (CE) nr. 1131/2008 al Comisiei din 14 noiembrie 2008 (JO L 306, 15.11.2008, p. 47).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 1131/2008 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 25, 29.1.2009, p. 36.

(2)  JO L 306, 15.11.2008, p. 47.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/53


DECIZIA NR. 16/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XIX (Protecția consumatorilor) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XIX la acord a fost modificată prin Decizia nr. 114/2008 a Comitetului mixt al SEE din 7 noiembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (2) trebuie încorporată în acord.

(3)

Directiva 2008/48/CE abrogă, începând cu 12 mai 2010, Directiva 87/102/CEE a Consiliului (3), care este încorporată în acord și care, prin urmare, trebuie abrogată în conformitate cu acordul, începând cu 12 mai 2010,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa XIX la acord se modifică după cum urmează:

1.

După punctul 7g (Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se introduce următorul punct:

„7h

32008 L 0048: Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).”

2.

Textul de la punctul 4 (Directiva 87/102/CEE a Consiliului) se elimină începând cu 12 mai 2010.

Articolul 2

Textele Directivei 2008/48/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (4).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 339, 18.12.2008, p. 103.

(2)  JO L 133, 22.5.2008, p. 66.

(3)  JO L 42, 12.2.1987, p. 48.

(4)  Au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/55


DECIZIA NR. 17/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XX la acord a fost modificată prin Decizia nr. 122/2008 a Comitetului mixt al SEE din 7 noiembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (2) trebuie încorporată în acord.

(3)

Directiva 2004/35/CE se interpretează conform domeniului de aplicare al acordului, avându-se în vedere în mod special faptul că protecția naturii este în afara domeniului de aplicare al acordului,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa XX la acord, după punctul 1h [Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului] se introduce următorul punct:

„1i.

32004 L 0035: Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (JO L 143, 30.4.2004, p. 56).

În sensul prezentului acord, dispozițiile directivei se citesc cu următoarele adaptări:

(a)

Fără a aduce atingere evoluției ulterioare a Comitetului mixt al SEE, este necesar să se observe că următoarele acte comunitare nu sunt încorporate în Acordul SEE:

(i)

Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva privind păsările);

(ii)

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele).

Prin urmare, toate trimiterile la aceste acte nu se aplică statelor AELS.

(b)

Articolul 2 alineatul (3) nu se aplică statelor AELS.

(c)

În cazul statelor AELS, «specii protejate și habitate naturale» înseamnă:

Acolo unde un stat AELS stabilește astfel, orice habitat sau specie sau tipuri de habitate sau specii pe care statul AELS le desemnează în scopuri echivalente celor stabilite în cele două directive menționate la articolul 2 alineatul (3).”

Articolul 2

Textele Directivei 2004/35/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 339, 18.12.2008, p. 114.

(2)  JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

(3)  Au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/57


DECIZIA NR. 18/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XX la acord a fost modificată prin Decizia nr. 122/2008 a Comitetului mixt al SEE din 7 noiembrie 2008 (1).

(2)

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa XX la acord se modifică după cum urmează:

1.

După punctul 32fd (Decizia 2006/329/CE a Comisiei) se introduce următorul punct:

„32fe.

32006 L 0021: Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE (JO L 102, 11.4.2006, p. 15).”

2.

La punctul 1i (Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se adaugă următoarea liniuță:

„ , astfel cum a fost modificat prin:

32006 L 0021: Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 (JO L 102, 11.4.2006, p. 15).”

Articolul 2

Textele Directivei 2006/21/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 339, 18.12.2008, p. 114.

(2)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

(3)  Au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/58


DECIZIA NR. 19/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XXII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 59/2008 a Comitetului mixt al SEE din 25 aprilie 2008 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1004/2008 al Comisiei din 15 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 39 și Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 7 (2) trebuie încorporat în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa XXII la acord punctul 10ba [Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 al Comisiei] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32008 R 1004: Regulamentul (CE) nr. 1004/2008 al Comisiei din 15 octombrie 2008 (JO L 275, 16.10.2008, p. 37).”

Articolul 2

Textele Regulamentului (CE) nr. 1004/2008 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 223, 21.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 275, 16.10.2008, p. 37.

(3)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


19.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/59


DECIZIA NR. 20/2009 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 5 februarie 2009

de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa XXII la acord a fost modificată prin Decizia nr. 59/2008 a Comitetului mixt al SEE din 25 aprilie 2008 (1).

(2)

Decizia 2008/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 privind o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe (2) trebuie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

În anexa XXII la acord, după punctul 10f (Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului) se introduce următorul punct:

„10fa.

32008 D 0627: Decizia 2008/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 privind o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe (JO L 202, 31.7.2008, p. 70).”

Articolul 2

Textele Deciziei 2008/627/CE în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 februarie 2009, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (3).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2009.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  JO L 223, 21.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 202, 31.7.2008, p. 70.

(3)  Au fost semnalate obligații constituționale.


Declarația comună a părților contractante privind Decizia nr. 20/2009 de încorporare a Deciziei 2008/627/CE a Comisiei în acord

„Decizia 2008/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2008 privind o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe se referă în mai multe articole la deciziile preliminare de echivalență pentru țările terțe. Încorporarea acestei decizii nu aduce atingere domeniului de aplicare al Acordului SEE.”