ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 68

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
13 martie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 195/2009 al Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor ( 1 )

3

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/182/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 septembrie 2007 privind sistemul de ajutor C 12/06 (ex N 132/05) pe care Republica Cehă intenționează să îl aplice în favoarea transportului combinat [notificată cu numărul C(2007) 4134]  ( 1 )

8

 

 

2009/183/CE

 

*

Decizia nr. 2/2008 a Comitetului statistic al Comunității/Elveției din 21 noiembrie 2008 de modificare a anexei A la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statistic

14

 

 

2009/184/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 martie 2009 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din rapiță modificată genetic T45 (ACS-BNØØ8-2) rezultate din comercializarea acestui tip de rapiță în țări terțe până în 2005 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 1541]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

13.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 195/2009 AL COMISIEI

din 12 martie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 13 martie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

56,2

TN

134,4

TR

96,6

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

147,3

JO

158,4

MA

78,7

MK

139,3

TR

165,6

ZZ

137,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,2

TR

96,9

ZZ

134,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,5

IL

56,5

MA

45,2

TN

57,1

TR

61,6

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,9

ZZ

54,4

0808 10 80

AR

102,3

BR

82,7

CA

86,3

CL

79,2

CN

85,6

MK

22,7

US

117,7

UY

68,9

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

77,7

CL

163,9

CN

44,9

US

104,6

ZA

92,9

ZZ

96,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


DIRECTIVE

13.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/3


DIRECTIVA 2009/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2009

de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Consiliul a convenit, la 7 octombrie 2008, că restabilirea încrederii în sectorul financiar și a bunei funcționări a acestuia constituie o prioritate. De asemenea, s-a angajat să ia toate măsurile necesare pentru a proteja depozitele deponenților persoane fizice și a primit favorabil intenția Comisiei de a înainta urgent o propunere adecvată de promovare a convergenței sistemelor de garantare a depozitelor.

(2)

Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede deja o garantare de bază pentru deponenți. Cu toate acestea, în contextul actualei crize financiare este necesară îmbunătățirea garantării respective.

(3)

Nivelul minim de garantare actual prevăzut în Directiva 94/19/CE este de 20 000 EUR, statele membre având posibilitatea de a stabili niveluri mai ridicate. Cu toate acestea, nivelurile respective s-au dovedit a fi inadecvate în cazul unui mare număr de depozite din Comunitate. Pentru a păstra încrederea deponenților și pentru a ajunge la o mai mare stabilitate pe piețele financiare, nivelul minim de garantare ar trebui majorat, prin urmare, la 50 000 EUR. Până la 31 decembrie 2010, nivelul de garantare a depozitelor agregate ale fiecărui deponent ar trebui stabilit la valoarea de 100 000 EUR, cu excepția cazului în care, în urma unei evaluări de impact, realizată de Comisie și transmisă Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2009, se ajunge la concluzia că o astfel de majorare și o astfel de armonizare nu sunt adecvate și nu sunt viabile din punct de vedere financiar pentru toate statele membre, pentru a asigura protecția consumatorilor și stabilitatea financiară în Comunitate, precum și pentru a evita distorsiuni ale concurenței între statele membre. În cazul în care evaluarea de impact arată că o astfel de majorare și de armonizare nu sunt adecvate, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului propuneri corespunzătoare.

(4)

Același nivel de garantare ar trebui să se aplice tuturor deponenților, indiferent dacă moneda statului membru este euro sau nu. Cu toate acestea, statele membre care nu fac parte din zona euro ar trebui să aibă posibilitatea de a rotunji sumele rezultate din conversie fără a compromite protecția echivalentă a deponenților.

(5)

Raportul pe care Comisia ar urma să îl prezinte Parlamentului European și Consiliului ar trebui să cuprindă analiza tuturor aspectelor conexe, cum ar fi compensarea și creanțele care trebuie compensate, determinarea contribuțiilor la sistemele de garantare, sfera de produse și deponenți care beneficiază de garantare, eficacitatea cooperării transfrontaliere în ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor, precum și legătura dintre sistemele de garantare a depozitelor și mecanismele alternative de despăgubire a deponenților, cum ar fi mecanismele de plată în condiții de urgență. În scopul întocmirii raportului respectiv, statele membre ar trebui să culeagă datele relevante și să le prezinte, la cerere, Comisiei.

(6)

O serie de state membre au instituit, în temeiul Directivei 94/19/CE, sisteme de garantare a depozitelor care garantează integral anumite tipuri de depozite pe termen lung, cum ar fi creanțele referitoare la pensii. Este necesar să se respecte aceste drepturi și așteptări ale deponenților față de aceste sisteme.

(7)

O serie de state membre au instituit sau intenționează să instituie, în temeiul Directivei 94/19/CE, sisteme de garantare a depozitelor care garantează integral anumite solduri de cont majorate temporar. Comisia ar trebui să stabilească, până la 31 decembrie 2009, dacă este necesar ca garantarea integrală a anumitor solduri de cont majorate temporar să fie menținută sau introdusă.

(8)

Funcționarea sistemelor care protejează instituția de credit în sine și care îi asigură, în special, lichiditatea și solvabilitatea, garantând astfel deponenților o protecție cel puțin echivalentă cu cea oferită de un sistem de garantare a depozitelor, și cea a sistemelor voluntare de compensare a deponenților care nu sunt introduse sau recunoscute oficial de un stat membru nu ar trebui să fie afectate de prezenta directivă.

(9)

Statele membre ar trebui să încurajeze includerea sistemelor de garantare a depozitelor în acorduri sau îmbunătățirea acordurilor existente referitoare la obligațiile lor.

(10)

Perioada de plată a compensațiilor de trei luni prevăzută în prezent, care poate fi extinsă la nouă luni, este contrară nevoii de a păstra încrederea deponenților și nu corespunde necesităților lor. Prin urmare, termenul de plată a compensațiilor ar trebui redus la o perioadă de douăzeci de zile lucrătoare. Această perioadă nu ar trebui extinsă decât în circumstanțe excepționale și numai după aprobarea autorităților competente. După doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind eficacitatea procedurilor de plată a compensațiilor și întârzierile rezultate din aplicarea acestora, în care să se precizeze dacă ar fi necesară o reducere suplimentară a termenului la zece zile lucrătoare.

(11)

Mai mult, în cazurile în care plata compensațiilor este declanșată de o constatare a autorităților competente, perioada de decizie de 21 de zile prevăzută în prezent ar trebui redusă la cinci zile lucrătoare, pentru a nu împiedica efectuarea rapidă a plății compensațiilor. Cu toate acestea, autoritățile competente ar trebui, mai întâi, să constate că o instituție de credit nu a plătit depozitele datorate și exigibile. Această constatare ar trebui să fie supusă procedurilor judiciare sau administrative din statele membre.

(12)

Depozitele pot fi considerate indisponibile în cazul în care măsurile de intervenție timpurie sau de reorganizare nu au dat rezultate. Acest fapt nu ar trebui să împiedice autoritățile competente să depună în continuare eforturi în vederea restructurării în perioada în care se efectuează plata compensațiilor.

(13)

Statele membre ar trebui să vizeze asigurarea continuității serviciilor bancare și a accesului la lichiditățile băncilor, în special în perioade de criză financiară. În acest scop, statele membre sunt încurajate să instituie cât mai curând posibil proceduri de asigurare a plății de urgență a sumelor corespunzătoare la cererea deponentului afectat, în termen de maximum trei zile de la depunerea unei astfel de cereri. Deoarece reducerea termenului actual de trei luni de plată a compensațiilor va avea un impact pozitiv asupra încrederii deponenților și a bunei funcționări a piețelor financiare, statele membre și sistemele lor de garantare a depozitelor ar trebui să prevadă un termen de plată a compensațiilor cât mai scurt posibil.

(14)

Directiva 94/19/CE a prevăzut pentru statele membre posibilitatea de a limita garantarea până la un anumit procent. S-a dovedit că această opțiune a afectat negativ încrederea deponenților și, prin urmare, ar trebui eliminată.

(15)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 94/19/CE ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(16)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice plafonul de garantare, în funcție de inflația din Uniunea Europeană, pe baza modificărilor indicelui armonizat al prețurilor de consum publicat de Comisie. Deoarece măsura respectivă are un domeniu general de aplicare și este destinată să modifice elemente neesențiale ale Directivei 94/19/CE, aceasta trebuie să se adopte în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(17)

Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume armonizarea nivelurilor de garantare și a termenelor de plată a compensațiilor, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, întrucât există numeroase norme diferite în sistemele juridice ale diverselor state membre, și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(18)

Directiva 94/19/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în mod corespunzător.

(19)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (5), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile lor tabele care să ilustreze, în măsura în care este posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 94/19/CE

Directiva 94/19/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 punctul 3 subpunctul (i), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile competente fac această constatare cât mai curând posibil și în orice caz nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data la care au stabilit pentru prima oară că acea instituție de credit nu a plătit depozitele datorate și exigibile; sau”.

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În cazurile menționate la alineatele (1)-(4), statele membre se asigură de cooperarea dintre sistemele de garantare a depozitelor.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(6)   Comisia examinează, cel puțin o dată la doi ani, modul în care funcționează prezentul articol și, după caz, propune modificări ale acestuia.”

3.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că nivelul de garantare pentru depozitele agregate ale fiecărui deponent este de cel puțin 50 000 EUR în caz de indisponibilitate a depozitelor.

(1a)   Până la 31 decembrie 2010, statele membre se asigură că nivelul de garantare pentru depozitele agregate ale fiecărui deponent este stabilit la 100 000 EUR în caz de indisponibilitate a depozitelor.

În cazul în care, în raportul său menționat la articolul 12, Comisia ajunge la concluzia că o astfel de majorare și o astfel de armonizare nu sunt adecvate și nici viabile din punct de vedere financiar pentru toate statele membre în vederea garantării protecției consumatorilor și a stabilității financiare la nivelul Comunității și pentru a evita distorsiuni transfrontaliere între statele membre, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a primului paragraf.

(1b)   Statele membre care nu fac parte din zona euro și care convertesc în propria monedă națională sumele exprimate în euro menționate la alineatele (1) și (1a) se asigură că sumele exprimate în monede naționale plătite efectiv deponenților sunt echivalente cu sumele stabilite în prezenta directivă.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Alineatul (1a) nu împiedică menținerea unor dispoziții care, înainte de 1 ianuarie 2008, asigurau garantarea integrală a anumitor tipuri de depozite, în principal din motive de natură socială.”;

(c)

alineatul (4) se elimină;

(d)

se adaugă următorul alineat:

„(7)   Comisia poate ajusta sumele menționate la alineatele (1) și (1a) în funcție de inflația din Uniunea Europeană, pe baza modificărilor indicelui armonizat al prețurilor de consum publicat de Comisie.

Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7a alineatul (2).”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 7a

(1)   Comisia este asistată de Comitetul bancar european instituit prin Decizia 2004/10/CE a Comisiei (6).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

5.

Articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că instituțiile de credit pun la dispoziția deponenților existenți și potențiali informațiile necesare pentru identificarea sistemului de garantare a depozitelor la care participă instituția și sucursalele sale din interiorul Comunității, precum și a oricărui alt mecanism alternativ prevăzut la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf sau la articolul 3 alineatul (4). Deponenții sunt informați în legătură cu dispozițiile sistemului de garantare a depozitelor sau ale oricărui mecanism alternativ aplicabil, inclusiv în legătură cu suma și aria de acoperire oferite de sistemul de garantare a depozitelor. În cazul în care un depozit nu este garantat printr-un sistem de garantare a depozitelor în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), instituția de credit informează deponentul în acest sens. Toate informațiile sunt puse la dispoziție într-o formă ușor de înțeles.

Informațiile privind condițiile de compensare și formalitățile care trebuie îndeplinite pentru obținerea compensării se oferă la cerere.”

6.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Sistemele de garantare a depozitelor trebuie să poată plăti creanțele, verificate în mod corespunzător, ale deponenților, aferente depozitelor indisponibile în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la data la care autoritățile competente relevante efectuează o constatare în conformitate cu articolul 1 punctul 3 subpunctul (i) sau de la data la care o autoritate judecătorească a pronunțat o hotărâre în conformitate cu articolul 1 punctul 3 subpunctul (ii). Acest termen include colectarea și transmiterea datelor exacte referitoare la deponenți și depozite, care sunt necesare pentru verificarea creanțelor.

În circumstanțe absolut excepționale, sistemul de garantare a depozitelor poate solicita autorităților competente o prelungire a termenului. O astfel de prelungire nu poate depăși zece zile lucrătoare.

Până la 16 martie 2011, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind eficacitatea procedurilor de plată a compensațiilor și întârzierile rezultate din aplicarea acestora, în care evaluează posibilitatea reducerii ulterioare la zece zile lucrătoare a termenului de plată menționat la primul paragraf.

Statele membre se asigură că sistemele de garantare a depozitelor efectuează testări periodice ale propriilor sisteme și că, după caz, sunt informate în cazul în care autoritățile competente identifică, la nivelul unei instituții de credit, probleme care pot determina activarea sistemelor de garantare a depozitelor.”;

(b)

alineatul (2) se elimină.

7.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului până la 31 decembrie 2009 un raport privind:

(a)

armonizarea mecanismelor de finanțare a sistemelor de garantare a depozitelor care să abordeze, în special, efectele lipsei unei astfel de armonizări în cazul unei crize transfrontaliere, în ceea ce privește disponibilitatea fondurilor pentru plata compensațiilor pentru depozite și în ceea ce privește concurența loială, precum și costurile și beneficiile unei astfel de armonizări;

(b)

oportunitatea și modalitățile de asigurare a garantării integrale a anumitor majorări temporare ale soldurilor conturilor;

(c)

modele posibile pentru introducerea unor contribuții în funcție de risc;

(d)

avantajele și costurile unei posibile introduceri a unui sistem comunitar de garantare a depozitelor;

(e)

impactul diferențelor legislative în ceea ce privește compensarea, atunci când creanțele unui deponent sunt compensate cu datoriile sale, asupra eficienței sistemului și a posibilelor distorsiuni, ținând seama de lichidările transfrontaliere;

(f)

armonizarea sferei de produse și de deponenți care beneficiază de garantare, incluzând necesitățile specifice ale întreprinderilor mici și mijlocii și ale autorităților locale;

(g)

legătura dintre sistemele de garantare a depozitelor și mecanismele alternative de despăgubire a deponenților, cum ar fi mecanismele de plată în condiții de urgență.

Dacă este necesar, Comisia prezintă propuneri corespunzătoare pentru modificarea prezentei directive.

(2)   Statele membre informează Comisia și Comitetul bancar european asupra intenției de a modifica aria sau nivelul de garantare pentru depozite și asupra oricărei dificultăți întâmpinate în cooperarea cu alte state membre.”

8.

Anexa III se elimină.

Articolul 2

Transpunerea

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2009.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 punctul 3 subpunctul (i) paragraful al doilea, articolului 7 alineatul (1a) și alineatul (3) și articolului 10 alineatul (1) din Directiva 94/19/CE, astfel cum este modificată prin prezenta directivă, până la 31 decembrie 2010.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO C 314, 9.12.2008, p. 1.

(2)  Avizul Parlamentului European din 18 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Deciziile Consiliului din 26 februarie 2009 și din 5 martie 2009.

(3)  JO L 135, 31.5.1994, p. 5.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 3, 7.1.2004, p. 36.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

13.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/8


DECIZIA COMISIEI

din 12 septembrie 2007

privind sistemul de ajutor C 12/06 (ex N 132/05) pe care Republica Cehă intenționează să îl aplice în favoarea transportului combinat

[notificată cu numărul C(2007) 4134]

(Numai textul în limba cehă este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/182/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

după invitația adresată părților interesate de a prezenta observații în temeiul dispozițiilor respective (1),

întrucât:

1.   PROCEDURA

(1)

Prin scrisoarea din data de 16 martie 2005, Reprezentanța Permanentă a Republicii Cehe a notificat un sistem de ajutor în sprijinul transportului combinat. Acest sistem a fost înregistrat cu numărul N 132/05. Comisia a cerut informații suplimentare privind sistemul de ajutor printr-o scrisoare din 19 mai 2005, la care autoritățile cehe au răspuns prin scrisoarea înregistrată de DG TREN la 11 iulie 2005. La 14 iunie 2005 a avut loc o reuniune tehnică între autoritățile cehe și serviciile Comisiei. O a doua solicitare de informații a fost trimisă prin scrisoarea din data de 5 septembrie 2005. Răspunsul la această solicitare a fost trimis de către autoritățile cehe prin scrisoarea din data de 5 octombrie 2005. O a treia solicitare de informații a fost trimisă prin scrisoarea din data de 1 decembrie 2005. Răspunsul la această solicitare a fost trimis de către autoritățile cehe prin scrisoarea din data de 9 ianuarie 2006.

(2)

Prin scrisoarea din data de 4 aprilie 2006, Comisia a informat Republica Cehă cu privire la decizia sa de a iniția procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE în ceea ce privește o măsură specifică referitoare la ajutorul pentru achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat, precum și cu privire la decizia de a nu ridica obiecții în legătură cu celelalte măsuri de ajutor.

(3)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2). Comisia a invitat părțile interesate să prezinte observații.

(4)

Comisia nu a primit observații de la părțile interesate.

(5)

Prin scrisoarea din 9 mai 2006, autoritățile cehe au transmis Comisiei observații cu privire la decizia Comisiei din 4 aprilie 2006.

(6)

Prin scrisoarea din 1 februarie 2007, autoritățile cehe au informat Comisia cu privire la modificările aduse sistemului de ajutor notificat, în ceea ce privește achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat. Informații suplimentare au fost transmise Comisiei la 27 aprilie 2007. Prin scrisoarea din 28 iunie 2007, autoritățile cehe au informat Comisia cu privire la noi modificări aduse sistemului de ajutor, în ceea ce privește achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat.

2.   DESCRIEREA SISTEMULUI

2.1.   Obiectiv

(7)

Obiectivul sistemului este de a dezvolta transportul combinat în vederea realizării unei tranziții de la transportul rutier de mărfuri la alte moduri de transport. Sistemul este compus dintr-o serie de subprograme:

(a)

subprogramul 1: ajutor pentru construcția, extinderea și modernizarea terminalelor de transport combinat existente;

(b)

subprogramul 2: ajutor pentru achiziționarea de echipamente de transport combinat – ajutoare pentru investiții;

(c)

subprogramul 3: ajutor pentru faza inițială a noilor rute de transport combinat.

(8)

Sistemul ar trebui să aibă ca efect principal intensificarea utilizării transportului combinat neînsoțit, prin creșterea competitivității acestuia.

2.2.   Temeiul juridic

(9)

Sistemul va avea ca temei juridic Hotărârea Guvernului Republicii Cehe privind politica generală de dezvoltare și promovare a transportului combinat în perioada 2006-2010.

2.3.   Beneficiari

(10)

Beneficiarii vor fi operatorii de transport combinat, transportatorii feroviari și operatorii de terminale.

(11)

Toate societățile din Uniunea Europeană care au sediul social, agenții, sucursale sau filiale în Republica Cehă vor avea acces la ajutor.

2.4.   Tipul ajutorului

(12)

Ajutorul va avea forma unor subvenții nerambursabile.

Subprogramul 2 cuprinde un ajutor sub formă de subvenții pentru investiții pentru achiziționarea de echipamente de transport combinat, inclusiv achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat.

(13)

Măsurile de ajutor de stat incluse în subprogramele 1 și 3, precum și cele din cadrul subprogramului 2, cu excepția ajutorului pentru achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat, au făcut obiectul deciziei Comisiei adoptate la 4 aprilie 2006 prin care s-a inițiat prezenta procedură de investigație. În ceea ce privește toate celelalte măsuri, cu excepția achiziționării anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat, Comisia a decis să nu ridice obiecții. În consecință, prezenta decizie se referă exclusiv la ajutorul pentru achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat.

(14)

În notificarea trimisă, autoritățile cehe consideră că aceste vagoane speciale nu pot fi utilizate de către serviciile tradiționale de transport feroviar, ci exclusiv în transportul de unități de transport intermodal. Construcția specială a acestor vagoane, modificate exclusiv pentru transportul de unități de transport intermodal, face imposibilă utilizarea acestora pentru mărfuri transportate în vagoane tradiționale; astfel, aceste vagoane nu au planșeu, pereți laterali sau frontali, ci sunt dotate cu dispozitive de fixare (twistlocks). Subvenția va fi acordată numai pentru aceste vagoane speciale, iar solicitantul trebuie să furnizeze specificația exactă a acestora și să le utilizeze pe o linie nouă de transport combinat specificată. Obiectivul principal al ajutorului este asigurarea numărului necesar de vagoane pentru respectiva linie de transport combinat sau a vagoanelor necesare pentru „noile” sisteme de transport combinat (de exemplu, pregătirea remorcilor rutiere), care nu au fost exploatate în Republica Cehă până în prezent. Același principiu va fi aplicat și cu privire la vehiculele rutiere speciale pentru transportul combinat, iar ajutorul se va extinde și la unitățile de transport intermodal, cu excepția containerelor ISO.

2.5.   Intensitate, buget și durată

(15)

Intensitatea ajutorului este de 30 % din costurile eligibile.

(16)

Bugetul prevăzut pentru perioada 2006-2010 este de 1 580 milioane CZK (55 702 450 EUR) pentru întregul program.

2.6.   Procedură

(17)

Procedura de acordare a ajutorului, evaluarea proiectului, cumulul și măsurile de control sunt identice cu cele autorizate de Comisie în decizia din 4 aprilie 2006.

3.   MOTIVE PENTRU INIȚIEREA PROCEDURII DE INVESTIGAȚIE FORMALĂ: ÎNDOIELILE COMISIEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMPATIBILITATEA CU TRATATUL A AJUTOARELOR PENTRU VAGOANELE SPECIALE DESTINATE TRANSPORTULUI COMBINAT

(18)

În ceea ce privește partea ajutorului referitoare la vagoanele speciale destinate transportului combinat, Comisia a avut îndoieli că aceasta poate fi declarată compatibilă cu Tratatul CE.

(19)

Având în vedere politica Comisiei de încurajare a transportului combinat, măsura în cauză ar putea fi considerată compatibilă în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE dacă s-ar garanta, în special, faptul că vagoanele pentru a căror achiziționare se acordă ajutorul pot fi utilizate exclusiv pentru operațiuni de transport combinat. În faza de inițiere a procedurii, Comisia nu a dispus de informații suficiente pentru a stabili definitiv că aceste vagoane pot fi utilizate numai în cadrul serviciilor de transport combinat.

(20)

În schimb, ajutorul acordat pentru achiziționarea materialului rulant care nu este destinat exclusiv transportului combinat ar putea fi declarat compatibil dacă beneficiarii ajutorului ar fi numai întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoare de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (3) permite acordarea de ajutoare pentru investiții în vagoane de cale ferată pentru IMM-uri. Mai concret, intensitatea ajutorului stabilită la articolul 4 alineatul (2) este de 15 % pentru întreprinderi mici și de 7,5 % pentru întreprinderi mijlocii. Pentru a aplica aceste dispoziții, Comisia a solicitat confirmarea faptului că măsura avută în vedere ar fi numai în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii, în limitele menționate.

4.   OBSERVAȚIILE REPUBLICII CEHE

A.   Observații privind decizia de inițiere a procedurii de investigație formală

(21)

În scrisoarea din 9 mai 2006, autoritățile Republicii Cehe au prezentat următoarele observații.

(22)

Ajutorul propus acoperă achiziționarea unor vagoane speciale destinate exclusiv transportului combinat, care nu pot fi utilizate pentru alte tipuri de transport feroviar din cauza structurii lor specifice.

(23)

Conform sistemului de marcaj internațional UIC, aceste vagoane se încadrează la categoria S, eventual la categoria L. Vagoanele din categoria „S” sunt vagoane platformă cu boghiuri, de tip special, iar cele din categoria „L” sunt vagoane platformă pe două osii, de tip special. Vagoanele din aceste categorii au o structură specială (o construcție specifică), adaptată exclusiv la transportul de unități de transport intermodal, ceea ce face imposibilă utilizarea lor pentru un transport de mărfuri identic cu cel efectuat de alte vagoane de cale ferată. Zona de încărcare a vagoanelor din aceste categorii cuprinde o structură de tip cadru cu cârlige de fixare sau alte componente sau dispozitive speciale, esențiale pentru prinderea sau manipularea unităților de transport intermodal. Astfel, aceste vagoane nu au planșeu, pereți laterali sau țepușe sau pereți frontali, astfel încât nu este posibilă atașarea altor tipuri de încărcături decât unitățile de transport intermodal. În Europa există aproximativ 100 de tipuri de vagoane din aceste categorii.

(24)

Obiectivul ajutorului pentru achiziționarea vagoanelor în cauză este de a contribui la asigurarea vagoanelor speciale pentru noile linii de transport combinat, sau a vagoanelor necesare pentru „noile” sisteme de transport combinat, care nu au fost exploatate în Republica Cehă până în prezent (de exemplu, transportul semiremorcilor rutiere) sau au fost exploatate într-o mică măsură (de exemplu, transportul cutiilor mobile).

(25)

Vagoanele speciale a căror achiziționare ar urma să fie finanțată din resurse publice ar putea fi utilizate numai în contextul unei noi linii de transport combinat și în condițiile prevăzute în avans în hotărârea de guvern menționată la considerentul 9. Finanțarea poate reprezenta maximum 30 % din costurile totale de achiziție. Comitetul de evaluare va examina numărul de vagoane achiziționate, cuantumul finanțării, îndeplinirea condițiilor din Program și calitatea planului de afaceri.

(26)

În decursul unei perioade determinate, la intervale regulate de trei luni, beneficiarul va transmite Ministerului Transporturilor, printre altele, informații privind exploatarea noii linii și utilizarea vagoanelor de cale ferată achiziționate cu ajutorul finanțării. Pe lângă aceasta, Ministerul Transporturilor va asigura monitorizarea evidențelor contabile și de inventar ale beneficiarului și va efectua controale fizice aleatorii ale vagoanelor în cauză.

(27)

Transformarea acestor vagoane este dificilă din punct de vedere tehnic și foarte costisitoare. Pe lângă aceasta, ea ar implica modificarea marcajului vagoanelor, ceea ce necesită, în mod natural, aprobarea Administrației căilor ferate, un organism public al Republicii Cehe. Transformarea vagoanelor s-ar reflecta, de asemenea, și în evidențele de inventar, care vor fi supuse controlului de către Ministerul Transporturilor.

(28)

Republica Cehă este de opinie că ajutorul pentru achiziționarea vagoanelor din seriile S sau L este compatibil cu Tratatul de instituire a Comunității Europene, întrucât structura acestor vagoane face imposibilă utilizarea lor pentru transportul feroviar ordinar, iar transformarea lor ar fi dificilă din punct de vedere tehnic și foarte costisitoare. Monitorizarea utilizării resurselor financiare se va baza, în primul rând, pe informațiile pe care beneficiarul are obligația de a le transmite Ministerului Transporturilor, referitoare, printre altele, la exploatarea unei noi linii și utilizarea vagoanelor de cale ferată achiziționate cu ajutorul finanțării și, în al doilea rând, pe verificarea evidențelor contabile și de inventar ale beneficiarului, inclusiv prin controale fizice aleatorii ale acestor vagoane.

B.   Modificarea sistemului de ajutor

(29)

În scrisoarea din 1 februarie 2007, autoritățile cehe au informat Comisia cu privire la o modificare a sistemului de ajutor în ceea ce privește intensitatea ajutorului pentru achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat, în vederea adaptării acesteia la cerințele Regulamentului (CE) nr. 70/2001. Cu toate acestea, prin scrisoarea din 28 iunie 2007, autoritățile cehe au informat Comisia cu privire la noi modificări aduse sistemului de ajutor în ceea ce privește achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat, în vederea menținerii dispozițiilor notificării inițiale.

5.   EVALUAREA MĂSURII

(30)

În conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE, cu excepția derogărilor prevăzute de tratat, sunt incompatibile cu piața comună ajutoarele acordate de statele membre sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producție, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

(31)

În ceea ce privește condiția referitoare la utilizarea resurselor de stat, măsura avută în vedere prevede că beneficiarii selecționați vor primi o contribuție din partea statului. Statul este responsabil de acordarea unor astfel de contribuții financiare. Comisia concluzionează că măsura implică utilizarea unor resurse de stat.

(32)

În ceea ce privește condiția referitoare la avantajul economic selectiv, măsura de ajutor se aplică exclusiv societăților de cale ferată care desfășoară activități de transport combinat în Republica Cehă. Prin urmare, măsura favorizează anumite întreprinderi sau sectoare de producție.

(33)

În ceea ce privește condiția referitoare la denaturarea concurenței și afectarea schimburilor comerciale dintre statele membre, atunci când un ajutor acordat de un stat membru consolidează poziția unei întreprinderi în raport cu alte întreprinderi concurente în cadrul comerțului intracomunitar, acestea din urmă trebuie considerate ca fiind afectate de respectivul ajutor (4).

(34)

Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre (5) a liberalizat operațiunile de transport combinat menționate la articolul 1 din directivă de orice sisteme de cote și de autorizare, începând cu data de 1 iulie 1993. De la acea dată, întreprinderile au devenit din ce în ce mai active în mai multe state membre, iar schimburile comerciale intracomunitare au început să se dezvolte. Astfel, concurența între entitățile economice cu activități de transport combinat de mărfuri se dezvoltă dincolo de frontierele diverselor state membre. Poziția geografică a Republicii Cehe face ca dezvoltarea concurenței între operatorii de transport combinat la nivel național și internațional să fie mai puternică decât în alte părți ale Comunității. Măsura propusă va sprijini operatorii de transport combinat care își desfășoară activitatea în Republica Cehă, aflați în concurență cu alți operatori care își desfășoară activitatea în statele membre vecine. Ca atare, măsura este de natură să denatureze concurența și să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre.

(35)

În lumina acestor elemente, Comisia este de opinie că sistemul de ajutor notificat constituie un ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE și, prin urmare, este în principiu interzis în temeiul articolului respectiv, cu excepția cazului în care poate fi considerat compatibil cu piața comună în baza uneia dintre derogările prevăzute de tratat sau de legislația secundară.

6.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII SISTEMULUI DE AJUTOR

(36)

În absența unor dispoziții mai specifice, sistemul notificat poate fi evaluat numai pe baza articolului 87 alineatul (3) litera (c) din tratat.

(37)

Articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat prevede că pot fi considerate ca fiind compatibile cu piața comună ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu aduc modificări condițiilor schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun.

6.1.   Obiectivul de interes comun

(38)

Comunitatea aplică de mai mult timp o politică având ca obiectiv realizarea unui sistem de transport intermodal echilibrat, iar promovarea competitivității transportului combinat față de transportul rutier face parte integrantă din această politică. Obiectivul politicii comunitare în materie de transport combinat este de a realiza un transfer modal de la transportul rutier către alte moduri de transport.

(39)

Instrumente juridice comunitare precum Directiva 92/106/CEE vizează în mod explicit promovarea dezvoltării transportului combinat, așa cum se precizează la al patrulea considerent al directivei respective. Cartea albă privind politica în domeniul transporturilor (6) încurajează utilizarea transportului feroviar și a altor moduri de transport care protejează mediul, pentru ca acestea să devină alternative competitive pentru transportul rutier.

(40)

Politica transportului intermodal este o inițiativă în vederea diminuării presiunii din sectorul transportului rutier de mărfuri și este în concordanță cu concluziile Consiliului European de la Göteborg din iunie 2001, care a declarat că măsurile în favoarea transferului modal de la transportul rutier la moduri de transport mai ecologice se află în centrul politicii pentru un transport sustenabil (7).

(41)

Pe lângă aceasta, în prezent, industria europeană menține sau sporește competitivitatea producției sale realizate în Europa în mare parte datorită unei logistici avansate, optimizării producției și distribuției și creării de valoare în cursul procesului. Aceste lanțuri de aprovizionare perfecționate sunt din ce în ce mai vulnerabile la fiabilitatea în scădere și la costurile în creștere ale transportului rutier. Astfel, logistica intermodală va trebui să devină o prioritate pentru industria productivă europeană, care să permită menținerea activelor și proceselor productive în Europa.

6.2.   Necesitatea și proporționalitatea ajutorului

(42)

Transportul intermodal este o opțiune complexă, care implică diverși actori având modele comerciale proprii, într-un mediu fragmentat și de mici dimensiuni, adesea separați de culturi de transport diferite și de frontierele naționale. Comisia recunoaște faptul că sarcina de a îmbunătăți transportul intermodal de pe piețe, unde accesul este liber și prevalează regulile liberei concurențe, ale cererii și ofertei, le revine în primul rând operatorilor de pe piață. Cu toate acestea, pentru a exploata întregul potențial al transportului intermodal, trebuie stimulată disponibilitatea operatorilor de a-și asuma riscurile inerente tranziției de la transportul rutier la alte moduri de transport.

(43)

În prezent, o serie de societăți de transport își desfășoară activitatea pe piețe aflate în plină restructurare. Marjele lor sunt reduse, planificarea este dificilă, iar viitorul, nesigur. Prin urmare, este necesar să se elaboreze programe de sprijin practice și orientate către piață, care să ajute sectorul transportului intermodal să își asume riscuri și să răspundă provocării de a realiza un transfer modal susținut și de proporții, în concordanță cu obiectivele stabilite în Cartea albă a Comisiei din 2001.

(44)

Ajutorul propus este destinat achiziționării unor vagoane speciale destinate exclusiv transportului combinat, care nu pot fi utilizate pentru alte tipuri de transport feroviar din cauza structurii lor specifice.

(45)

Comisia consideră că explicațiile furnizate de autoritățile cehe în scrisoarea din 9 mai 2006, menționată la considerentele 20-27 din prezenta decizie, indică în mod clar faptul că vagoanele speciale sunt destinate exclusiv operațiunilor de transport combinat, datorită structurii lor speciale (construcție specifică), adaptate exclusiv la transportul de unități de transport intermodal, ceea ce face dificilă utilizarea lor pentru un transport de mărfuri identic cu cel efectuat de alte vagoane de cale ferată.

(46)

În practica sa, Comisia a considerat că ajutoarele de stat acordate pentru achiziționarea de echipamente destinate exclusiv transportului combinat (8), în special vagoane care îndeplinesc astfel de condiții specifice (9), sunt compatibile cu dispozițiile tratatului. Pe lângă aceasta, Comisia consideră (10) că este necesar să se modernizeze sau să se reînnoiască materialul rulant din sectorul transportului feroviar, pentru a se evita o nouă scădere a cotei de piață a acestuia în raport cu alte moduri de transport mai puțin durabile și mai dăunătoare pentru mediu.

6.3.   Condițiile schimburilor comerciale nu sunt modificate într-o măsură care contravine interesului comun

(47)

Comisia consideră, în concordanță cu practica consacrată (11), că, prin limitarea intensității ajutorului prevăzut la 30 %, condițiile schimburilor comerciale nu vor fi modificate într-o măsură care contravine interesului comun.

6.4.   Concluzie: compatibilitatea ajutorului în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE

(48)

Comisia consideră că ajutorul pentru achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat, care face obiectul prezentei decizii, poate fi considerat compatibil cu Tratatul CE, în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c), în măsura în care acesta nu denaturează schimburile comerciale într-o măsură care contravine interesului comun,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Ajutorul de stat pe care Republica Cehă intenționează să-l implementeze în ceea ce privește achiziționarea anumitor tipuri de vagoane destinate transportului combinat este compatibil cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.

Implementarea ajutorului este, prin urmare, autorizată.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe.

Adoptată la Bruxelles, 12 septembrie 2007.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO C 150, 28.6.2006, p. 35.

(2)  A se vedea nota de subsol nr. 1.

(3)  JO L 10, 13.1.2001, p. 33.

(4)  A se vedea în special cauza 730/79, Philip Morris/Comisia, Rec. 1980, p. 2671, punctul 11; cauza C-53/00 Ferring, Rec. 2001, p. I-9067, punctul 21; și cauza C-372/97, Italia/Comisia, Rec. 2004, p. I-3679, punctul 44.

(5)  JO L 368, 17.12.1992, p. 38.

(6)  Cartea albă „Politica europeană în sectorul transporturilor pentru anul 2010: timpul deciziilor”, COM(2001) 370.

(7)  Document disponibil la: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf (punctul 29).

(8)  Decizia din 22 decembrie 2006, ajutor N 575/06 – Italia (JO C 139, 23.6.2007, p. 11); decizia din 6 aprilie 2006, ajutor N 132/05 – Republica Cehă (JO C 150, 28.6.2006, p. 35); decizia din 8 septembrie 2004, ajutor N 140/04 – Austria (JO C 126, 25.5.2005, p. 10); decizia din 19 februarie 2002, ajutor N 566/02 – Belgia (JO C 248, 16.10.2003, p. 3); decizia din 11 noiembrie 2003, ajutor N 134/01 – Italia (JO C 311, 20.12.2003, p. 18); decizia din 24 iulie 2002, ajutor N 833/01 – Italia (JO C 242, 8.10.2002, p. 8); decizia din 22 octombrie 1997, ajutor N 79/97 – Țările de Jos (JO C 377, 12.12.1997, p. 3); decizia din 4 mai 1999, C 21/98 – Italia (JO L 227, 28.8.1999, p. 12); decizia din 21 decembrie 2000, N 508/99 – Italia (JO C 71, 3.3.2001, p. 21) și decizia din 8 iulie 1999, ajutor N 121/99 – Austria (JO C 245, 28.8.1999, p. 2).

(9)  Decizia din 27 februarie 2002, ajutor C 644/2001 – Austria (JO C 88, 12.4.2002, p. 16); a se vedea și decizia din 12 septembrie 2007, ajutor N 76/07 – Austria (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(10)  Decizia din 20 decembrie 2006, ajutor C 46/2004 (ex NN 65/04) – Franța, considerentele 176 și 177 (JO L 112, 30.4.2007, p. 41).

(11)  A se vedea decizia Comisiei din 22 decembrie 2006, ajutor N 575/06 – Italia – Regiunea Friuli-Venezia Giulia – prelungirea sistemului de ajutor autorizat existent N 134/01 – Italia – Regiunea Friuli-Venezia Giulia – Proiect de lege nr. 06/1-A – Ajutor pentru crearea infrastructurii și a serviciilor în sectorul transporturilor de mărfuri, pentru restructurarea transportului rutier și dezvoltarea transportului combinat (nepublicată încă); decizia Comisiei din 13 septembrie 2006, ajutor N 196/06 – Austria – Orientări privind ajutoarele pentru sistemele de transbordare în transportul intermodal (JO C 280, 18.11.2006); decizia din 6 aprilie 2006, ajutor de stat N 132/05 – Republica Cehă (JO C 150, 28.6.2006, p. 35); decizia Comisiei din 25 ianuarie 2006, ajutor N 247/04 – Belgia – Ajutor pentru transportul combinat din regiunea valonă (JO C 136, 3.6.2005, p. 43); decizia Comisiei din 25 ianuarie 2006, N 160/05 – Polonia – Sistem de ajutor pentru dezvoltarea sistemelor intermodale (JO C 272, 9.11.2006, p. 10); decizia Comisiei din 16 martie 2005, ajutor N 238/04 – Germania – Sistem de ajutor pentru finanțarea noilor servicii de transport combinat (JO C 136, 3.6.2005, p. 43); decizia Comisiei din 19 februarie 2002, N 566/02 – Belgia – Decizia guvernului flamand privind ajutorul pentru transportul combinat în contextul legislației privind expansiunea economică (JO C 248, 16.10.2003); decizia Comisiei din 9 decembrie 1998, ajutor N 598/98 – Țările de Jos (JO C 29, 4.2.1999, p. 13); decizia Comisiei din 8 iulie 1999, ajutor N 121/99 – Austria (JO C 245, 28.8.1999, p. 2); decizia Comisiei din 4 mai 1999, ajutor N 508/99 – Italia – Regiunea Bolzano-Alto Adige – Legea nr. 4/97 (JO C 71, 3.3.2001, p. 21); decizia Comisiei din 15 noiembrie 2000, ajutor N 755/99 – Italia – Regiunea Bolzano-Alto Adige – Legea nr. 8/98 (JO C 71, 3.3.2001, p. 19).


13.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/14


DECIZIA NR. 2/2008 A COMITETULUI STATISTIC AL COMUNITĂȚII/ELVEȚIEI

din 21 noiembrie 2008

de modificare a anexei A la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statistic

(2009/183/CE)

COMITETUL STATISTIC AL COMUNITĂȚII/ELVEȚIEI,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statistic (1), în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007 și conține anexa A privind actele juridice în domeniul statistic.

(2)

Au fost adoptate acte juridice noi în domeniul statistic și ar trebui adăugate la anexa A. Prin urmare, anexa A ar trebui revizuită în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Anexa A la acord se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 21 noiembrie 2008.

Pentru Comitetul mixt

Șeful delegației CE

Walter RADERMACHER

Șeful delegației elvețiene

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ


(1)  JO L 90, 28.3.2006, p. 2.


ANEXĂ

„ANEXA A

ACTE JURIDICE ÎN DOMENIUL STATISTIC MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

ADAPTARE SECTORIALĂ

1.

Între statele vizate în actele comunitare relevante, termenii «stat membru» sau «state membre» care figurează în actele menționate în prezenta anexă includ și Elveția.

2.

Dispozițiile referitoare la asumarea costurilor anchetelor și a costurilor similare nu se aplică în sensul prezentului acord.

ACTE LA CARE SE FACE REFERIRE

STATISTICI PRIVIND ÎNTREPRINDERILE

397 R 0058: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere (JO L 14, 17.1.1997, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

398 R 0410: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 410/98 al Consiliului din 16 februarie 1998 (JO L 52, 21.2.1998, p. 1);

32002 R 2056: Regulamentul (CE) nr. 2056/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 (JO L 317, 21.11.2002, p. 1);

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

Elveția nu este obligată să efectueze defalcarea pe regiuni a datelor, astfel cum o cere prezentul regulament;

(b)

Elveția este scutită de obligația de a furniza date la nivelul de patru cifre al NACE REV 1;

(c)

Elveția este scutită de obligația de a furniza date cerute de acest regulament pentru unitățile de tip de activitate.

398 R 2700: Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind definițiile caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (JO L 344, 18.12.1998, p. 49), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1670: Regulamentul (CE) nr. 1670/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 74).

398 R 2701: Regulamentul (CE) nr. 2701/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere (JO L 344, 18.12.1998, p. 81), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1669: Regulamentul (CE) nr. 1669/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 57).

398 R 2702: Regulamentul (CE) nr. 2702/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere (JO L 344, 18.12.1998, p. 102), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1614: Regulamentul (CE) nr. 1614/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 (JO L 244, 12.9.2002, p. 7);

32003 R 1668: Regulamentul (CE) nr. 1668/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 (JO L 244, 29.9.2003, p. 32);

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

399 R 1618: Regulamentul (CE) nr. 1618/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 privind criteriile de evaluare a calității statisticilor structurale de întreprindere (JO L 192, 24.7.1999, p. 11).

399 R 1225: Regulamentul (CE) nr. 1225/1999 al Comisiei din 27 mai 1999 privind definițiile caracteristicilor statisticii serviciilor de asigurare (JO L 154, 19.6.1999, p. 1).

399 R 1227: Regulamentul (CE) nr. 1227/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 privind formatul tehnic de transmitere a statisticilor serviciilor de asigurare (JO L 154, 19.6.1999, p. 75), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

399 R 1228: Regulamentul (CE) nr. 1228/1999 al Comisiei din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de asigurare (JO L 154, 19.6.1999, p. 91), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1668: Regulamentul (CE) nr. 1668/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2702/98 al Comisiei privind formatul tehnic pentru transmiterea statisticilor structurale de întreprindere (JO L 244, 29.9.2003, p. 32), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

32003 R 1669: Regulamentul (CE) nr. 1669/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2701/98 al Comisiei privind seriile de date care trebuie produse pentru statisticile structurale de întreprindere (JO L 244, 29.9.2003, p. 57).

32003 R 1670: Regulamentul (CE) nr. 1670/2003 al Comisiei din 1 septembrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce privește definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2700/98 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere (JO L 244, 29.9.2003, p. 74).

398 R 1165: Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt (JO L 162, 5.6.1998, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 1158: Regulamentul (CE) nr. 1158/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 (JO L 191, 22.7.2005, p. 1);

32006 R 1503: Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 (JO L 281, 12.10.2006, p. 15).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția este scutită de obligația de a furniza date la nivelul de patru cifre al NACE REV 1.

32001 R 0586: Regulamentul (CE) nr. 586/2001 al Comisiei din 26 martie 2001 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind definirea principalelor sectoare industriale (PSI), în cadrul statisticilor pe termen scurt (JO L 86, 27.3.2001, p. 11), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1503: Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Comisiei din 28 septembrie 2006 (JO L 281, 12.10.2006, p. 15);

32007 R 0656: Regulamentul (CE) nr. 656/2007 al Comisiei din 14 iunie 2007 (JO L 155, 15.6.2007, p. 3).

393 R 2186: Regulamentul (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 privind coordonarea la nivel comunitar a elaborării registrelor de uz statistic ale întreprinderilor (JO L 196, 5.8.1993, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Punctul 1 litera (k) din anexa II la regulament nu se aplică Elveției.

STATISTICILE PRIVIND TRANSPORTUL ȘI TURISMUL

398 R 1172: Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 163, 6.6.1998, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

399 R 2691: Regulamentul (CE) nr. 2691/1999 al Comisiei din 17 decembrie 1999 (JO L 326, 18.12.1999, p. 39);

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

32001 R 2163: Regulamentul (CE) nr. 2163/2001 al Comisiei din 7 noiembrie 2001 privind modalitățile tehnice de transmitere a datelor, în vederea stabilirii statisticilor de transport rutier de mărfuri (JO L 291, 8.11.2001, p. 13).

32004 R 0642: Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 642/2004 din 6 aprilie 2004 privind cerințe de precizie pentru datele colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 102, 7.4.2004, p. 26).

32007 R 0833: Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 833/2007 din 16 iulie 2007 de încheiere a perioadei de tranziție prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 185, 17.7.2007, p. 9).

32003 R 0006: Regulamentul (CE) nr. 6/2003 al Comisiei din 30 decembrie 2002 privind difuzarea statisticilor referitoare la transportul rutier de mărfuri (JO L 1, 4.1.2003, p. 45).

393 D 0704: Decizia 93/704/CE a Consiliului din 30 noiembrie 1993 privind realizarea unei bănci de date comunitare privind accidentele rutiere (JO L 329, 30.12.1993, p. 63).

32003 R 0091: Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (JO L 14, 21.1.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32003 R 1192: Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 al Comisiei din 3 iulie 2003 (JO L 167, 4.7.2003, p. 13).

32007 R 0332: Regulamentul (CE) nr. 332/2007 al Comisiei din 27 martie 2007 privind modalitățile tehnice de transmitere a statisticilor cu privire la transportul feroviar (JO L 88, 29.3.2007, p. 16).

32007 R 1304: Regulamentul (CE) nr. 1304/2007 al Comisiei din 7 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 95/64/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1172/98 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 91/2003 și nr. 1365/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește stabilirea NST 2007 ca și clasificare unică pentru mărfurile transportate prin anumite moduri de transport (JO L 290, 8.11.2007, p. 14).

32003 R 0437: Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă (JO L 66, 11.3.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32003 R 1358: Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 (JO L 194, 1.8.2003, p. 9);

32005 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2005 al Comisiei din 8 aprilie 2005 (JO L 91, 9.4.2005, p. 5).

32003 R 1358: Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta (JO L 194, 1.8.2003, p. 9), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2005 al Comisiei din 8 aprilie 2005 (JO L 91, 9.4.2005, p. 5);

32007 R 0158: Regulamentul (CE) nr. 158/2007 al Comisiei din 16 februarie 2007 (JO L 49, 17.2.2007, p. 9);

32006 R 1792: Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 al Comisiei din 23 octombrie 2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).

380 L 1119: Directiva 80/1119/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1980 privind rapoartele statistice cu privire la transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare (JO L 339, 15.12.1980, p. 30).

395 L 0064: Directiva 95/64/CE a Consiliului din 8 decembrie 1995 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (JO L 320, 30.12.1995, p. 25), astfel cum a fost modificată prin:

398 D 0385: Decizia 98/385/CE a Comisiei din 13 mai 1998 (JO L 174, 18.6.1998, p. 1);

32000 D 0363: Decizia 2000/363/CE a Comisiei din 28 aprilie 2000 (JO L 132, 5.6.2000, p. 1).

32001 D 0423: Decizia 2001/423/CE a Comisiei din 22 mai 2001 privind modalitățile de publicare sau diseminare a datelor statistice culese în temeiul Directivei 95/64/CE a Consiliului privind raportările statistice asupra transportului maritim de călători și de mărfuri (JO L 151, 7.6.2001, p. 41).

32005 D 0366: Decizia 2005/366/CE a Comisiei din 4 martie 2005 de punere în aplicare a Directivei 95/64/CE a Consiliului privind datele statistice referitoare la transportul maritim de mărfuri și pasageri și de modificare a anexelor la aceasta (JO L 123, 17.5.2005, p. 1).

395 L 0057: Directiva 95/57/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului (JO L 291, 6.12.1995, p. 32).

399 D 0035: Decizia 1999/35/CE a Comisiei din 9 decembrie 1998 privind procedurile de punere în aplicare a Directivei 95/57/CE a Consiliului privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului (JO L 9, 15.1.1999, p. 23).

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 de modificare a anumitor regulamente CE privind domeniile statistice specifice de punere în aplicare a nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Revizia 2 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

STATISTICI PRIVIND COMERȚUL EXTERIOR

395 R 1172: Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și statele terțe, pe de altă parte (JO L 118, 25.5.1995, p. 10), astfel cum a fost modificat prin:

397 R 0476: Regulamentul (CE) nr. 476/97 al Consiliului din 13 martie 1997 (JO L 75, 15.3.1997, p. 1);

398 R 0374: Regulamentul (CE) nr. 374/98 al Consiliului din 12 februarie 1998 (JO L 48, 19.2.1998, p. 6).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

în cazul Elveției, teritoriul statistic cuprinde teritoriul vamal;

(b)

Elveția nu e obligată să compileze statistici privind comerțul între Elveția și Liechtenstein;

(c)

clasificarea menționată la articolul 8 alineatul (2) se aplică cel puțin până la primele șase cifre;

(d)

articolul 10 alineatul (1) literele (h) și (j) nu se aplică;

(e)

articolul 10 alineatul (1) litera (i): naționalitatea mijlocului de transport care trece frontiera se aplică doar pentru transportul rutier.

32000 R 1917: Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului privind statistica de comerț exterior (JO L 229, 9.9.2000, p. 14), astfel cum a fost modificat prin:

32001 R 1669: Regulamentul (CE) nr. 1669/2001 al Comisiei din 20 august 2001 (JO L 224, 21.8.2001, p. 3);

32005 R 0179: Regulamentul (CE) nr. 179/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005 (JO L 30, 3.2.2005, p. 6).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

trimiterea la Regulamentul (CE) nr. 2454/96 de la articolul 6 alineatul (1) nu se aplică;

(b)

la articolul 7 alineatul (1) litera (a) se adaugă următorul paragraf nou:

«În cazul Elveției, „țară de origine” se interpretează ca țara din care sunt originare mărfurile, în sensul normelor naționale de origine»;

(c)

la articolul 9 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf nou:

«În cazul Elveției, „valoarea în vamă” se stabilește în conformitate cu regulile naționale respective.»;

(d)

articolul 11 alineatul (2) nu se aplică;

(e)

secțiunea 2 (articolele 16-19) nu se aplică.

32002 R 1779: Regulamentul (CE) nr. 1779/2002 al Comisiei din 4 octombrie 2002 privind Nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele membre (JO L 269, 5.10.2002, p. 6).

32006 R 1833: Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei din 13 decembrie 2006 privind Nomenclatura țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului exterior al Comunității și ale comerțului între statele membre (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

PRINCIPII STATISTICE ȘI CONFIDENȚIALITATE

390 R 1588: Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (JO L 151, 15.6.1990, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

la articolul 2 se adaugă următorul punct nou:

«11.

Personal al Biroului Consilierului Statistic al AELS: personal al secretariatului AELS care lucrează în locațiile OSCE.»;

(b)

în cea de a doua teză a articolului 5 alineatul (1), termenul «OSCE» se înlocuiește prin «OSCE și Biroul Consilierului Statistic al AELS»;

(c)

la articolul 5 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf nou:

«Datele statistice confidențiale transmise OSCE prin Biroul Consilierului Statistic al AELS sunt accesibile, de asemenea, personalului respectivului birou.»;

(d)

la articolul 6, termenul «OSCE» include, în acest sens, Biroul Consilierului Statistic al AELS.

397 R 0322: Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (JO L 52, 22.2.1997, p. 1).

32002 R 0831: Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice (JO L 133, 18.5.2002, p. 7), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 1104: Regulamentul (CE) nr. 1104/2006 al Comisiei din 18 iulie 2006 (JO L 197, 19.7.2006, p. 3).

32008 D 0234: Decizia nr. 234/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de instituire a Comitetului consultativ european pentru statistică și de abrogare a Deciziei 91/116/CEE a Consiliului (JO L 73, 15.3.2008, p. 13).

32008 D 0235: Decizia nr. 235/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de instituire a Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică (JO L 73, 15.3.2008, p. 17).

ACTE DE CARE PĂRȚILE CONTRACTANTE IAU CUNOȘTINȚĂ

Părțile contractante iau cunoștință de conținutul următorului act:

52005 PC 0217: Recomandarea COM(2005) 217 a Comisiei din 25 mai 2005 privind independența, integritatea și responsabilitatea autorităților statistice naționale și comunitare (JO C 172, 12.7.2005, p. 22).

STATISTICI DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE

2007 R 0862: Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).

398 R 0577: Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (JO L 77, 14.3.1998, p. 3), astfel cum a fost modificat prin:

32002 R 1991: Regulamentul (CE) nr. 1991/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 octombrie 2002 (JO L 308, 9.11.2002, p. 1);

32002 R 2104: Regulamentul (CE) nr. 2104/2002 al Comisiei din 28 noiembrie 2002 (JO L 324, 29.11.2002, p. 14).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

În cazul Elveției, independent de dispozițiile articolului 2 alineatul (4), unitatea de eșantionare este un individ și informațiile referitoare la alți membri ai gospodăriei pot include cel puțin caracteristicile enumerate la articolul 4 alineatul (1).

32000 R 1575: Regulamentul (CE) nr. 1575/2000 al Comisiei din 19 iulie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate cu privire la codificarea care urmează a fi folosită pentru transmiterea datelor începând cu anul 2001 (JO L 181, 20.7.2000, p. 16).

32000 R 1897: Regulamentul (CE) nr. 1897/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate cu privire la definiția operațională a șomajului (JO L 228, 8.9.2000, p. 18).

32002 R 2104: Regulamentul (CE) nr. 2104/2002 al Comisiei din 28 noiembrie 2002 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate și a Regulamentului (CE) nr. 1575/2000 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului cu privire la lista variabilelor privind educația și formarea și codificarea care urmează a fi folosită pentru transmiterea datelor începând cu anul 2003 (JO L 324, 29.11.2002, p. 14), astfel cum a fost pus în aplicare prin:

32003 R 0246: Regulamentul (CE) nr. 246/2003 al Comisiei din 10 februarie 2003 de adoptare a programului de module ad hoc, pentru perioada 2004-2006, la ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (JO L 34, 11.2.2003, p. 3).

399 R 0530: Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă (JO L 63, 12.3.1999, p. 6), astfel cum a fost modificat prin:

399 R 1726: Regulamentul (CE) nr. 1726/1999 al Comisiei din 27 iulie 1999 (JO L 203, 3.8.1999, p. 28);

32005 R 1737: Regulamentul (CE) nr. 1737/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 (JO L 279, 22.10.2005, p. 11).

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32000 R 1916: Regulamentul (CE) nr. 1916/2000 al Comisiei din 8 septembrie 2000 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului privind statisticile structurale referitoare la câștigurile salariale și costul forței de muncă, în ceea ce privește definirea și transmiterea informațiilor despre structura câștigurilor salariale (JO L 229, 9.9.2000, p. 3), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 1738: Regulamentul (CE) nr. 1738/2005 al Comisiei din 21 octombrie 2005 (JO L 279, 22.10.2005, p. 32);

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32006 R 0698: Regulamentul (CE) nr. 698/2006 al Comisiei din 5 mai 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului în ceea ce privește evaluarea calității statisticilor structurale ale costului forței de muncă și ale câștigurilor salariale (JO L 121, 6.5.2006, p. 30).

32003 R 0450: Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă (JO L 69, 13.3.2003, p. 1), astfel cum a fost pus în aplicare prin:

32003 R 1216: Regulamentul (CE) nr. 1216/2003 al Comisiei din 7 iulie 2003 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicele costului forței de muncă (JO L 169, 8.7.2003, p. 37).

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 de modificare a anumitor regulamente CE privind domeniile statistice specifice de punere în aplicare a nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Revizia 2 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32003 R 1177: Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) (JO L 165, 3.7.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 1553: Regulamentul (CE) nr. 1553/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 septembrie 2005 (JO L 255, 30.9.2005, p. 6).

32003 R 1980: Regulamentul (CE) nr. 1980/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), privind definițiile și definițiile actualizate (JO L 298, 17.11.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32006 R 0676: Regulamentul (CE) nr. 676/2006 al Comisiei din 2 mai 2006 (JO L 118, 3.5.2006, p. 3).

32003 R 1981: Regulamentul (CE) nr. 1981/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește aspectele anchetei pe teren și procedurile de imputare (JO L 298, 17.11.2003, p. 23).

32003 R 1982: Regulamentul (CE) nr. 1982/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește regulile de eșantionare și urmărire (JO L 298, 17.11.2003, p. 29).

32003 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2003 al Comisiei din 21 octombrie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC), în ceea ce privește lista variabilelor primare țintă (JO L 298, 17.11.2003, p. 34), astfel cum a fost modificat prin:

32007 R 0973: Regulamentul (CE) nr. 973/2007 al Comisiei din 20 august 2007 (JO L 216, 21.8.2007, p. 10).

32004 R 0028: Regulamentul (CE) nr. 28/2004 al Comisiei din 5 ianuarie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește descrierea detaliată a conținutului rapoartelor intermediare și finale cu privire la calitate (JO L 5, 9.1.2004, p. 42).

32006 R 0315: Regulamentul (CE) nr. 315/2006 al Comisiei din 22 februarie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC) în ceea ce privește lista variabilelor-țintă secundare referitoare la condițiile de locuit (JO L 52, 23.2.2006, p. 16).

STATISTICI ECONOMICE

395 R 2494: Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 257, 27.10.1995, p. 1).

În cazul Elveției, regulamentul se aplică armonizării indicilor prețurilor de consum pentru comparații internaționale.

Regulamentul nu este relevant în ceea ce privește scopurile explicite ale calculării indicilor armonizați ai prețurilor de consum, în contextul uniunii economice și monetare.

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

articolul 2c, precum și trimiterile la IPCUM de la articolul 8 alineatul (1) și articolul 11 nu se aplică;

(b)

articolul 5 alineatul (1) litera (a) nu se aplică;

(c)

articolul 5 alineatul (2) nu se aplică;

(d)

consultarea IME, prevăzută la articolul 5 alineatul (3), nu se aplică.

396 R 1749: Regulamentul (CE) nr. 1749/96 al Comisiei din 9 septembrie 1996 privind măsurile inițiale de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 229, 10.9.1996, p. 3), astfel cum a fost modificat prin:

398 R 1687: Regulamentul (CE) nr. 1687/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 (JO L 214, 31.7.1998, p. 12);

398 R 1688: Regulamentul (CE) nr. 1688/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 (JO L 214, 31.7.1998, p. 23);

32007 R 1334: Regulamentul (CE) nr. 1334/2007 al Comisiei din 14 noiembrie 2007 (JO L 296, 15.11.2007, p. 22).

396 R 2214: Regulamentul (CE) nr. 2214/96 al Comisiei din 20 noiembrie 1996 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum: transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC (JO L 296, 21.11.1996, p. 8), astfel cum a fost modificat prin:

399 R 1617: Regulamentul (CE) nr. 1617/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 (JO L 192, 24.7.1999, p. 9);

399 R 1749: Regulamentul (CE) nr. 1749/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 (JO L 214, 13.8.1999, p. 1), astfel cum a fost corectat în JO L 267, 15.10.1999, p. 59;

32001 R 1920: Regulamentul (CE) nr. 1920/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 (JO L 261, 29.9.2001, p. 46), astfel cum a fost corectat în JO L 295, 13.11.2001, p. 34;

32005 R 1708: Regulamentul (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei din 19 octombrie 2005 (JO L 274, 20.10.2005, p. 9).

397 R 2454: Regulamentul (CE) nr. 2454/97 al Comisiei din 10 decembrie 1997 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de calitate ale ponderărilor IAPC (JO L 340, 11.12.1997, p. 24).

398 R 2646: Regulamentul (CE) nr. 2646/98 al Comisiei din 9 decembrie 1998 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru prelucrarea tarifelor în indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 335, 10.12.1998, p. 30).

399 R 1617: Regulamentul (CE) nr. 1617/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime pentru modul de tratare a asigurărilor în Indicele armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 al Comisiei (JO L 192, 24.7.1999, p. 9).

399 R 2166: Regulamentul (CE) nr. 2166/1999 al Consiliului din 8 octombrie 1999 de stabilire a unor norme detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2494/95 în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea în Indicele armonizat al prețurilor de consum a produselor din sectoarele de sănătate, învățământ și protecție socială (JO L 266, 14.10.1999, p. 1).

32000 R 2601: Regulamentul (CE) nr. 2601/2000 al Comisiei din 17 noiembrie 2000 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește momentul introducerii prețurilor de achiziție în indicii armonizați ai prețurilor de consum (JO L 300, 29.11.2000, p. 14).

32000 R 2602: Regulamentul (CE) nr. 2602/2000 al Comisiei din 17 noiembrie 2000 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime pentru tratarea reducerilor de prețuri în cadrul indicilor armonizați ai prețurilor de consum (JO L 300, 29.11.2000, p. 16), astfel cum a fost modificat prin:

32001 R 1921: Regulamentul (CE) nr. 1921/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 (JO L 261, 29.9.2001, p. 49), astfel cum a fost corectat în JO L 295, 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1920: Regulamentul (CE) nr. 1920/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea comisioanelor pentru servicii proporționale cu valorile tranzacțiilor în cadrul indicelui armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 (JO L 261, 29.9.2001, p. 46), astfel cum a fost corectat în JO L 295, 13.11.2001, p. 34.

32001 R 1921: Regulamentul (CE) nr. 1921/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de revizuire a indicelui armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2602/2000 (JO L 261, 29.9.2001, p. 49), astfel cum a fost corectat de JO L 295, 13.11.2001, p. 34.

32005 R 1708: Regulamentul (CE) nr. 1708/2005 al Comisiei din 19 octombrie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului cu privire la perioada de referință comună a indicelui pentru indicele armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 (JO L 274, 20.10.2005, p. 9).

32006 R 0701: Regulamentul (CE) nr. 701/2006 al Consiliului din 25 aprilie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 în ceea ce privește acoperirea temporală a colectării prețurilor în indicele armonizat al prețurilor de consum (JO L 122, 9.5.2006, p. 3).

32007 R 1445: Regulamentul (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2007 de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și diseminarea acestora (JO L 336, 20.12.2007, p. 1).

396 R 2223: Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

398 R 0448: Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului din 16 februarie 1998 (JO L 58, 27.2.1998, p. 1);

32000 R 1500: Regulamentul (CE) nr. 1500/2000 al Comisiei din 10 iulie 2000 (JO L 172, 12.7.2000, p. 3);

32000 R 2516: Regulamentul (CE) nr. 2516/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 noiembrie 2000 (JO L 290, 17.11.2000, p. 1);

32001 R 0995: Regulamentul (CE) nr. 995/2001 al Comisiei din 22 mai 2001 (JO L 139, 23.5.2001, p. 3);

32001 R 2558: Regulamentul (CE) nr. 2558/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 decembrie 2001 (JO L 344, 28.12.2001, p. 1);

32002 R 0113: Regulamentul (CE) nr. 113/2002 al Comisiei din 23 ianuarie 2002 (JO L 21, 24.1.2002, p. 3);

32002 R 1889: Regulamentul (CE) nr. 1889/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002 (JO L 286, 24.10.2002, p. 1);

32003 R 1267: Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

se permite Elveției să compileze datele pe unități instituționale în situația în care dispozițiile prezentului regulament se referă la industrie;

(b)

Elveția nu este obligată să efectueze defalcarea pe regiuni a datelor, astfel cum o cere prezentul regulament;

(c)

Elveția nu este obligată să efectueze defalcarea pe UE/țări terțe a exporturilor și importurilor de servicii, astfel cum o cere prezentul regulament;

(d)

în anexa B, Derogări privind tabelele care trebuie să fie transmise în cadrul chestionarului «SEC-95» pe țări, după punctul 15 (Islanda) se adaugă următorul text:

«16.   ELVEȚIA

16.1   Derogări privind tabelele

Tabelul nr.

Tabel

Derogare

Până la

1

Agregate principale, anual și trimestrial

Transmitere pentru 1990 și după

 

2

Agregate principale pentru guvern în general

Termenul transmiterii: t + 8 luni

Nelimitat

Periodicitate: anual

Nelimitat

Transmitere pentru 1990 și după

 

3

Tabele pe industrii

Transmitere pentru 1990 și după

 

4

Exporturi și importuri pe UE/țări terțe

Transmitere pentru 1998 și după

 

5

Cheltuieli de consum finale ale gospodăriilor, pe destinații

Transmitere pentru 1990 și după

 

6

Date financiare pe sectoare instituționale

Transmitere pentru 1998 și după

2006

7

Bilanțuri pentru active și pasive financiare

Transmitere pentru 1998 și după

2006

8

Date nonfinanciare pe sectoare instituționale

Termenul transmiterii: t + 18 luni

Transmitere pentru 1990 și după

Nelimitat

9

Venituri detaliate din taxe și contribuții sociale pe sectoare

Termenul transmiterii: t + 18 luni

Transmitere pentru 1998 și după

Nelimitat

10

Tabele pe industrii și regiuni, NUTS II, A17

Fără defalcare pe regiuni

 

11

Cheltuielile publice generale pe destinații

Transmitere pentru 2005 și după

Fără calcule retroactive

2007

12

Tabele pe industrii și regiuni, NUTS III, A3

Fără defalcare pe regiuni

 

13

Date despre gospodării pe regiuni, NUTS II

Fără defalcare pe regiuni

 

14-22

În conformitate cu derogarea (a) din prezentul regulament, Elveția este exceptată de la transmiterea datelor pentru tabelele de la 14 la 22.»

 

397 D 0178: Decizia 97/178/CE, Euratom a Comisiei din 10 februarie 1997 de definire a unei metodologii pentru tranziția între Sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate (SEC 95) și Sistemul european de conturi economice integrate (SEC, a doua ediție) (JO L 75, 15.3.1997, p. 44).

398 D 0715: Decizia 98/715/CE a Comisiei din 30 noiembrie 1998 de clarificare a anexei A la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului privind sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate referitor la principiile de măsurare a prețurilor și volumelor (JO L 340, 16.12.1998, p. 33).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Articolul 3 (clasificarea metodelor pe produs) nu se aplică Elveției.

32002 R 1889: Regulamentul (CE) nr. 1889/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 448/98 al Consiliului de completare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) în cadrul Sistemului european de conturi naționale și regionale (SEC) (JO L 286, 24.10.2002, p. 11).

32003 R 1287: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

32005 R 0116: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 116/2005 al Comisiei din 26 ianuarie 2005 privind tratamentul aplicat restituirilor de TVA persoanelor neplătitoare de TVA și persoanelor plătitoare de TVA pentru activitățile lor exonerate, în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 24, 27.1.2005, p. 6).

32005 R 1722: Regulamentul (CE) nr. 1722/2005 al Comisiei din 20 octombrie 2005 privind principiile de estimare a serviciilor locative în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (JO L 276, 21.10.2005, p. 5).

399 D 0622: Decizia 1999/622/CE, Euratom a Comisiei din 8 septembrie 1999 privind tratarea rambursărilor de TVA unităților neplătitoare de TVA și unităților plătitoare pentru activitățile scutite, în vederea aplicării Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (JO L 245, 17.9.1999, p. 51).

32006 R 0601: Regulamentul (CE) nr. 601/2006 al Comisiei din 18 aprilie 2006 de punere în aplicare al Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul și procedura de transmitere de date (JO L 106, 19.4.2006, p. 7).

NOMENCLATURI

390 R 3037: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

393 R 0761: Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al Comisiei din 24 martie 1993 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1);

32002 R 0029: Regulamentul (CE) nr. 29/2002 al Comisiei din 19 decembrie 2001 (JO L 6, 10.1.2002, p. 3).

393 R 0696: Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (JO L 76, 30.3.1993, p. 1).

393 R 3696: Regulamentul (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului din 29 octombrie 1993 privind clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate în Comunitatea Economică Europeană (JO L 342, 31.12.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

398 R 1232: Regulamentul (CE) nr. 1232/98 al Comisiei din 17 iunie 1998 (JO L 177, 22.6.1998, p. 1);

32002 R 0204: Regulamentul (CE) nr. 204/2002 al Comisiei din 19 decembrie 2001 (JO L 36, 6.2.2002, p. 1).

32003 R 1059: Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

STATISTICI AGRICOLE

396 L 0016: Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate (JO L 78, 28.3.1996, p. 27), astfel cum a fost modificată prin:

32003 L 0107: Directiva 2003/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 decembrie 2003 (JO L 7, 13.1.2004, p. 40).

În sensul prezentului acord, dispozițiile directivei se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

Elveția nu este obligată să efectueze defalcarea pe regiuni a datelor, astfel cum o cere prezenta directivă.

397 D 0080: Decizia 97/80/CE a Comisiei din 18 decembrie 1996 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Directivei 96/16/CE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și produselor lactate (JO L 24, 25.1.1997, p. 26), astfel cum a fost modificată prin:

398 D 0582: Decizia 98/582/CE a Consiliului din 6 octombrie 1998 (JO L 281, 17.10.1998, p. 36).

388 R 0571: Regulamentul (CEE) nr. 571/88 al Consiliului din 29 februarie 1988 privind organizarea de anchete comunitare privind structura exploatațiilor agricole între 1988 și 1997 (JO L 56, 2.3.1988, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

396 R 2467: Regulamentul (CE) nr. 2467/96 al Consiliului din 17 decembrie 1996 (JO L 335, 24.12.1996, p. 3);

398 D 0377: Decizia 98/377/CE a Comisiei din 18 mai 1998 (JO L 168, 13.6.1998, p. 29);

32002 R 143: Regulamentul (CE) nr. 143/2002 al Comisiei din 24 ianuarie 2002 (JO L 24, 26.1.2002, p. 16);

32004 R 2139: Regulamentul (CE) nr. 2139/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 (JO L 369, 16.12.2004, p. 26);

32006 R 0204: Regulamentul (CE) nr. 204/2006 al Comisiei din 6 februarie 2006 (JO L 34, 7.2.2006, p. 3).

În sensul prezentului acord, dispozițiile regulamentului se interpretează ținând cont de următoarele adaptări:

(a)

la articolul 4, textul care începe cu «și în măsura în care ele sunt importante pe plan local…» până la «… orientările tehnico-economice speciale, în sensul aceleiași decizii» nu se aplică;

(b)

la articolul 6 alineatul (2), textul «marja brută standard (MBS), în temeiul Deciziei 85/377/CEE» se înlocuiește cu:

«marja brută standard (MBS), în temeiul Deciziei 85/377/CEE, sau la valoarea producției agricole totale»;

(c)

articolele 10, 12 și 13, precum și anexa nu se aplică;

(d)

Elveția nu este obligată să se conformeze tipologiei la care se face referire la articolele 6, 7, 8, 9, precum și în anexa I la prezentul regulament. Totuși, Elveția transmite informațiile suplimentare necesare care permit reclasificarea în funcție de tipologia respectivă;

(e)

indiferent de dispozițiile regulamentului, Elveției i se permite să efectueze studiul în luna mai și să transmită datele după 18 luni, cel mai târziu.

32000 D 0115: Decizia 2000/115/CE a Comisiei din 24 noiembrie 1999 privind definițiile caracteristicilor, lista produselor agricole, excepțiile de la definiții, precum și regiunile și districtele care au legătură cu anchetele privind structura exploatațiilor agricole (JO L 38, 12.2.2000, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

32002 R 1444: Regulamentul (CE) nr. 1444/2002 al Comisiei din 24 iulie 2002 (JO L 216, 12.8.2002, p. 1);

32004 R 2139: Regulamentul (CE) nr. 2139/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2004 (JO L 369, 16.12.2004, p. 26);

32006 R 0204: Regulamentul (CE) nr. 204/2006 al Comisiei din 6 februarie 2006 (JO L 34, 7.2.2006, p. 3).

390 R 0837: Regulamentul (CEE) nr. 837/90 al Consiliului din 26 martie 1990 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la producția de cereale (JO L 88, 3.4.1990, p. 1).

393 R 0959: Regulamentul (CEE) nr. 959/93 al Consiliului din 5 aprilie 1993 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la produsele vegetale, altele decât cerealele (JO L 98, 24.4.1993, p. 1).

32004 R 0138: Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității (JO L 33, 5.2.2004, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32005 R 0306: Regulamentul (CE) nr. 306/2005 al Comisiei din 24 februarie 2005 (JO L 52, 25.2.2005, p. 9);

32006 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2006 al Comisiei din 20 iunie 2006 (JO L 168, 21.6.2006, p. 14);

32008 R 0212: Regulamentul (CE) nr. 212/2008 al Comisiei din 7 martie 2008 (JO L 65, 8.3.2008, p. 5).

STATISTICI PRIVIND PESCUITUL

391 R 1382: Regulamentul (CEE) nr. 1382/91 al Consiliului din 21 mai 1991 privind trimiterea de date referitoare la debarcările de produse pescărești în țările membre (JO L 133, 28.5.1991, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

393 R 2104: Regulamentul (CE) nr. 2104/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 (JO L 191, 31.7.1993, p. 1).

391 R 3880: Regulamentul (CEE) nr. 3880/91 al Consiliului din 17 decembrie 1991 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale ale statelor membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 365, 31.12.1991, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32001 R 1637: Regulamentul (CE) nr. 1637/2001 al Comisiei din 23 iulie 2001 (JO L 222, 17.8.2001, p. 20).

393 R 2018: Regulamentul (CEE) nr. 2018/93 al Consiliului din 30 iunie 1993 privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de pește și la activitatea piscicolă a statelor membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest (JO L 186, 28.7.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32001 R 1636: Regulamentul (CE) nr. 1636/2001 al Comisiei din 23 iulie 2001 (JO L 222, 17.8.2001, p. 1).

395 R 2597: Regulamentul (CE) nr. 2597/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile nominale (JO L 270, 13.11.1995, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:

32001 R 1638: Regulamentul (CE) nr. 1638/2001 al Comisiei din 24 iulie 2001 (JO L 222, 17.8.2001, p. 29).

396 R 0788: Regulamentul (CE) nr. 788/96 al Consiliului din 22 aprilie 1996 privind furnizarea de către statele membre a statisticilor asupra producției acvaculturii (JO L 108, 1.5.1996, p. 1).

STATISTICI PRIVIND ENERGIA

390 L 0377: Directiva 90/377/CEE a Consiliului din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (JO L 185, 17.7.1990, p. 16).”


13.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/28


DECIZIA COMISIEI

din 10 martie 2009

de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din rapiță modificată genetic T45 (ACS-BNØØ8-2) rezultate din comercializarea acestui tip de rapiță în țări terțe până în 2005 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2009) 1541]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/184/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (1), în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 28 octombrie 2005, Bayer CropScience AG a prezentat autorității competente din Regatul Unit, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, o cerere pentru introducerea pe piață a produselor și ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin sau sunt compuse din rapiță T45.

(2)

Cererea se referă, de asemenea, la introducerea pe piață a altor produse care conțin rapiță T45, având aceeași utilizare ca orice alt soi de rapiță, cu excepția cultivării. Prin urmare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) și articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cererea include datele și informațiile cerute în anexele III și IV la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (2), precum și informații și concluzii cu privire la evaluarea riscului efectuată în conformitate cu principiile stabilite în anexa II la Directiva 2001/18/CE.

(3)

La 17 aprilie 2007, Bayer CropScience AG a prezentat Comisiei o cerere, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) și articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru autorizarea produselor existente produse din rapiță T45 (aditivi alimentari și materii prime furajere produse din rapiță T45).

(4)

Solicitantul a menționat în cererile sale și în comunicările adresate Comisiei că comercializarea semințelor de rapiță T45 a fost oprită după sezonul de plantare 2005.

(5)

Prin urmare, singurul scop al acestor cereri este de a include prezența rapiței T45 rezultate din culturile sale anterioare în țări terțe.

(6)

La data de 5 martie 2008, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („EFSA”) a dat un aviz favorabil unic și cuprinzător pentru ambele cereri, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și a concluzionat că este puțin probabil ca introducerea pe piață a produselor care conțin sau sunt fabricate din rapiță T45 conform descrierii din cerere („produsele”) să producă efecte negative asupra sănătății umane sau animale sau asupra mediului, în contextul utilizărilor prevăzute (3). În avizul său, EFSA a luat în considerare toate întrebările și problemele specifice semnalate de către statele membre în cadrul consultării autorităților naționale competente, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (4) și articolul 18 alineatul (4) din regulamentul respectiv.

(7)

Ca mențiune specială, EFSA a ajuns la concluzia că, deoarece nu au fost identificate indicii de modificări compoziționale și agronomice relevante din punct de vedere biologic în ceea ce privește semințele provenite de la rapița T45, cu excepția proteinei PAT, nu este necesară efectuarea altor studii de siguranță a animalelor cu alimente/furaje integrale (de exemplu, un studiu de toxicitate de 90 de zile, efectuat pe șobolani).

(8)

În avizul său, EFSA a concluzionat, de asemenea, că planul de monitorizare a mediului, constând într-un plan general de supraveghere prezentat de solicitant, este în conformitate cu utilizarea prevăzută pentru produse. Totuși, având în vedere caracteristicile fizice ale semințelor de rapiță și metodele de transport, EFSA a recomandat stabilirea unor sisteme de administrare adecvate pentru a limita la minimum pierderea sau împrăștierea accidentală a rapiței modificate genetic pe durata transportului, a depozitării, a manipulării și a procesării. Planul de monitorizare înaintat de solicitant a fost modificat pentru a ține seama de această recomandare a EFSA.

(9)

În scopul monitorizării eliminării progresive a rapiței T45, prezența acesteia în produsele de import ar trebui să fie raportată cu regularitate.

(10)

Ținând seama de aceste considerente, se consideră adecvată acordarea unei autorizații pentru a include prezența rapiței T45 rezultate din comercializarea semințelor de rapiță T45 în țări terțe până în 2005.

(11)

Trebuie alocat un identificator unic fiecărui organism modificat genetic, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare și alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic (4).

(12)

Pe baza avizului emis de către EFSA, pentru produsele și ingredientele alimentare și furajele care conțin, sunt compuse sau produse din rapiță T45, nu este nevoie de alte cerințe specifice de etichetare decât cele prevăzute la articolul 13 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Cu toate acestea, pentru a asigura folosirea produselor în limitele autorizației acordate prin prezenta decizie, etichetarea furajelor conținând OMG-uri, precum și a altor produse decât cele alimentare sau furajere conținând OMG-uri pentru care este necesară o autorizație trebuie completată cu o indicație clară care să specifice că produsele în cauză nu pot fi folosite pentru cultivare.

(13)

În mod similar, avizul EFSA nu justifică impunerea unor condiții sau restricții specifice pentru introducerea pe piață și/sau a unor condiții sau restricții specifice pentru folosire și manipulare, inclusiv a unor cerințe de monitorizare după introducerea pe piață sau a unor condiții specifice pentru protejarea anumitor ecosisteme/a mediului și/sau a anumitor zone geografice, astfel cum este prevăzut la articolul 6 alineatul (5) litera (e) și articolul 18 alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

(14)

Toate informațiile relevante privind autorizarea produselor trebuie introduse în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

(15)

Articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic și de modificare a Directivei 2001/18/CE (5) stabilește cerințele de etichetare a produselor care conțin sau sunt compuse din OMG-uri.

(16)

Prezenta decizie se notifică prin Centrul de informare pentru prevenirea riscurilor biotehnologice părților semnatare ale Protocolului de la Cartagena privind biosiguranța referitor la Convenția privind diversitatea biologică, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) și articolul 15 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic (6).

(17)

Solicitantul a fost consultat cu privire la măsurile stipulate în prezenta decizie.

(18)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte; prin urmare, Comisia a prezentat Consiliului o propunere la 30 octombrie 2008 în conformitate cu articolul 5 din Decizia 1999/468/CE (7) a Consiliului, acesta trebuind să adopte o hotărâre în termen de trei luni.

(19)

Cu toate acestea, Consiliul nu a adoptat o hotărâre în termenul solicitat; în momentul de față, Comisia ar trebui să adopte o decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Organism modificat genetic și identificator unic

Identificatorul unic ACS-BNØØ8-2 este alocat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004, rapiței (Brassica napus L.) modificate genetic T45, astfel cum este specificat la litera (b) din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Autorizare

(1)   Scopul prezentei decizii este acordarea unei autorizații care să includă, în ceea ce privește produsele menționate la alineatul (2), prezența rapiței ACS-BNØØ8-2 rezultate direct sau indirect din comercializarea, până în 2005, a semințelor de rapiță ACS-BNØØ8-2 în țări terțe.

(2)   Următoarele produse sunt autorizate în sensul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a)

produse alimentare și ingrediente alimentare conținând sau produse din rapiță ACS-BNØØ8-2;

(b)

furaje conținând sau produse din rapiță ACS-BNØØ8-2;

(c)

produse, altele decât cele alimentare și furajele, conținând rapiță ACS-BNØØ8-2, având aceeași utilizare ca orice alt soi de rapiță, cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetare

(1)   În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „rapiță”.

(2)   Cuvintele „nu este destinat cultivării” apar pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor conținând rapiță ACS-BNØØ8-2, menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (b) și (c).

Articolul 4

Monitorizarea efectelor asupra mediului

(1)   Titularul autorizației se asigură că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului este instituit și pus în aplicare, astfel cum este stabilit la litera (h) din anexă.

(2)   Titularul autorizației transmite Comisiei rapoarte anuale cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților stabilite în planul de monitorizare.

Articolul 5

Monitorizarea eliminării progresive

(1)   Titularul autorizației se asigură că transporturile de rapiță importată în Uniunea Europeană dintr-o țară terță în care semințele de rapiță ACS-BNØØ8-2 au fost comercializate până în 2005 sunt supuse prelevării de probe și testării pentru indicarea prezenței rapiței ACS-BNØØ8-2.

(2)   Metoda utilizată pentru prelevarea de probe de rapiță va fi recunoscută internațional. Testarea se face într-un laborator acreditat legal și în conformitate cu metoda validată de detectare, în temeiul dispozițiilor din anexa la prezenta decizie.

(3)   Titularul autorizației va furniza Comisiei, alături de rapoartele menționate la articolul 4 alineatul (2), rapoarte anuale privind activitățile de monitorizare a prezenței rapiței ACS-BNØØ8-2.

Articolul 6

Registrul comunitar

Informațiile prezente în anexa la prezenta decizie se introduc în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, în conformitate cu dispozițiile articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Titularul autorizației

Titularul autorizației este Bayer CropScience AG.

Articolul 8

Valabilitate

Prezenta decizie se aplică pentru o perioadă de 10 ani de la data notificării sale.

Articolul 9

Destinatar

Prezenta decizie se adresează companiei Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Germania.

Adoptată la Bruxelles, 10 martie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-278

(4)  JO L 10, 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268, 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 287, 5.11.2003, p. 1.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXĂ

(a)   Solicitantul și titularul autorizației:

Nume

:

Bayer CropScience AG

Adresă

:

Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, Germania

(b)   Denumirea și caracteristicile produselor:

1.

produse alimentare și ingrediente alimentare conținând sau produse din rapiță ACS-BNØØ8-2;

2.

furaje conținând sau produse din rapiță ACS-BNØØ8-2;

3.

produse, altele decât cele alimentare și furajele, conținând rapiță ACS-BNØØ8-2, având aceeași utilizare ca orice alt soi de rapiță, cu excepția cultivării.

Rapița modificată genetic ACS-BNØØ8-2, conform descrierii din cerere, exprimă proteina PAT care conferă toleranță la erbicidul glusofinat de amoniu.

(c)   Etichetare:

1.

În sensul cerințelor specifice de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „rapiță”.

2.

Cuvintele „nu este destinat cultivării” apar pe eticheta și în documentele însoțitoare ale produselor conținând rapiță ACS-BNØØ8-2, menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (b) și (c) din prezenta decizie.

(d)   Metodă de detecție:

Metoda de cuantificare a plantelor de rapiță ACS-BNØØ8-2 bazată pe reacția de polimerizare în lanț (PCR) în timp real și specifică de eveniment.

Validată pe semințe de laboratorul comunitar de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și publicată la adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Materiale de referință: AOCS 0208-A disponibil prin intermediul American Oil Chemists Society la adresa http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_canola.cfm

(e)   Identificator unic:

ACS-BNØØ8-2

(f)   Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

Centrul de informare pentru prevenirea riscurilor biotehnologice, număr de înregistrare: a se vedea (a se completa după notificare)

(g)   Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, folosirea sau manipularea produselor:

Nu sunt necesare.

(h)   Plan de monitorizare

Plan de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE

(Link: plan publicat pe internet)

(i)   Cerințe de monitorizare după introducerea pe piață pentru utilizarea ca aliment destinat consumului uman

Nu sunt necesare.

Notă: E posibil ca linkurile către documentele relevante să necesite a fi modificate pe parcurs. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția publicului cu ocazia actualizării registrului comunitar al produselor alimentare și furajere modificate genetic.