ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 46

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
17 februarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 133/2009 al Comisiei din 16 februarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 134/2009 al Comisiei din 16 februarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XI ( 1 )

3

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/127/CE

 

*

Decizia Consiliului din 18 decembrie 2008 privind încheierea Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, referitor la combaterea fraudei și a oricăror altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale acestora

6

Acord de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale acestora

8

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2009/128/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru regiunea Marilor Lacuri Africane

36

 

*

Acțiunea comună 2009/129/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

40

 

*

Acțiunea comună 2009/130/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

43

 

*

Acțiunea comună 2009/131/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

47

 

*

Acțiunea comună 2009/132/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Republica Moldova

50

 

*

Acțiunea comună 2009/133/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

53

 

*

Acțiunea comună 2009/134/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan

57

 

*

Acțiunea comună 2009/135/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

61

 

*

Acțiunea comună 2009/136/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

65

 

*

Acțiunea comună 2009/137/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo

69

 

*

Poziția comună 2009/138/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 privind măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2002/960/PESC

73

 

*

Poziția comună 2009/139/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

76

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 77/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 23, 27.1.2009)

79

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 133/2009 AL COMISIEI

din 16 februarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 17 februarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

129,4

JO

68,6

MA

43,2

TN

134,4

TR

87,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

164,1

ZZ

156,1

0709 90 70

MA

85,2

TR

128,4

ZZ

106,8

0709 90 80

EG

164,4

ZZ

164,4

0805 10 20

EG

49,2

IL

51,8

MA

64,3

TN

46,4

TR

71,0

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

144,4

MA

91,8

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

88,6

JM

85,4

MA

150,0

PK

47,6

TR

65,9

ZZ

87,5

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,8

TR

52,5

ZZ

51,1

0808 10 80

CN

71,6

MK

32,6

US

105,7

ZZ

70,0

0808 20 50

AR

113,7

CL

79,6

CN

84,1

US

107,3

ZA

115,2

ZZ

100,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 134/2009 AL COMISIEI

din 16 februarie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XI

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 stabilește, pentru producătorii sau importatorii comunitari de substanțe ca atare, în preparate sau în articole, obligații de înregistrare conform cărora solicitanții trebuie să includă în dosarul de înregistrare informațiile prevăzute în anexele de la VI la XI.

(2)

Anexa XI permite solicitanților înregistrării, în anumite condiții, să omită testările care trebuie efectuate în conformitate cu anexa VIII punctele 8.6 și 8.7 și cu anexele IX și X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(3)

Din motive de claritate, este necesar să se precizeze că, la punctul 3.1, trimiterea la punctele 8.6 și 8.7 se referă numai la anexa VIII.

(4)

Este necesar să se stabilească criteriile care definesc ce anume constituie o justificare adecvată pentru omiterea testărilor care trebuie efectuate în conformitate cu anexa VIII punctele 8.6 și 8.7 și cu anexele IX și X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(5)

Pe baza experienței dobândite ca urmare a elaborării unor ghiduri pentru evaluarea securității chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, au fost identificate trei criterii diferite de omitere în funcție de tipul expunerii. Conform primului criteriu, trebuie să se demonstreze, pe bază de documente, că, indiferent de scenariu, expunerea este inferioară unui DNEL sau unei PNEC derivate corespunzător, în condiții specifice. În conformitate cu cel de-al doilea criteriu, trebuie să se demonstreze, pe bază de documente, că se aplică condiții strict controlate pe parcursul întregului ciclu de viață. În conformitate cu cel de-al treilea criteriu, atunci când este încorporată într-un articol, substanța trebuie încorporată astfel încât nicio expunere să nu poată avea loc, iar substanța nu este eliberată pe parcursul ciclului de viață și este manevrată în condiții strict controlate pe parcursul tuturor stadiilor de fabricație și de producție. Prin urmare, este necesar ca aceste criterii de justificare a omisiunii testelor să fie introduse în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(6)

Prin urmare, se impune ca Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 să fie modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu opinia comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

Punctul 3 din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   TESTE REFERITOARE LA EXPUNERE ADAPTATE PENTRU O ANUMITĂ SUBSTANȚĂ

3.1.   Se pot omite testele care trebuie efectuate în conformitate cu anexa VIII punctele 8.6 și 8.7 și cu anexele IX și X, pe baza scenariului (scenariilor) de expunere elaborat(e) în raportul de securitate chimică.

3.2.   În toate cazurile, este necesar să se furnizeze o justificare și o documentație corespunzătoare. Respectiva justificare se bazează pe o evaluare completă și riguroasă a expunerii în conformitate cu anexa I punctul 5 și respectă oricare dintre următoarele criterii:

(a)

producătorul sau importatorul demonstrează, pe bază de documente, că sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(i)

rezultatele evaluării expunerii, care acoperă toate expunerile relevante din ciclul de viață al substanței, demonstrează că expunerea este absentă sau foarte redusă în toate scenariile de producție și în toate utilizările identificate, menționate în anexa VI punctul 3.5;

(ii)

DNEL sau PNEC pot fi derivate pe baza rezultatelor datelor disponibile ale testelor privind substanța în cauză, ținând pe deplin seama de incertitudinea crescută care rezultă din omisiunea informației solicitate și de faptul că DNEL sau PNEC sunt relevante și corespunzătoare atât în cazul informației solicitate, care urmează să fie omisă, cât și în scopurile evaluării riscului (1);

(iii)

comparația dintre DNEL sau PNEC derivate și rezultatele evaluării expunerii arată că expunerile sunt întotdeauna inferioare valorilor DNEL sau PNEC derivate;

(b)

atunci când substanța nu este încorporată într-un articol, producătorul sau importatorul demonstrează, pe bază de documente, pentru toate scenariile, că pe parcursul întregului ciclu de viață se aplică condițiile strict controlate prevăzute la articolul 18 alineatul (4) literele (a)-(f);

(c)

atunci când substanța este încorporată într-un articol în care este permanent integrată într-o matrice sau inclusă riguros prin mijloace tehnice, se demonstrează, pe bază de documente, că sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(i)

substanța nu este eliberată pe parcursul ciclului său de viață;

(ii)

este puțin probabil ca muncitorii sau publicul general sau mediul să fie expuși la substanța respectivă în condiții de utilizare normale sau care pot fi în mod rezonabil prevăzute; și

(iii)

substanța este manevrată în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 18 alineatul (4) literele (a)-(f) pe parcursul tuturor stadiilor de producție, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor provenite de la substanța respectivă pe parcursul acestor stadii.

3.3.   Condițiile specifice de utilizare trebuie comunicate prin intermediul lanțului de aprovizionare, în conformitate cu articolul 31 sau cu articolul 32, după caz.


(1)  În sensul punctului 3.2 litera (a) punctul (ii), fără a aduce atingere dispozițiilor anexelor IX și X punctul 8.7 coloana 2, un DNEL derivat pe baza unui test de depistare a toxicității pentru reproducere/asupra dezvoltării nu este considerat corespunzător pentru a omite un studiu privind toxicitatea în stadiul de dezvoltare prenatal sau un studiu privind toxicitatea pentru reproducere pe două generații. În sensul punctului 3.2 litera (a) punctul (ii), fără a aduce atingere dispozițiilor anexelor IX și X punctul 8.6 coloana 2, un DNEL derivat pe baza unui studiu al toxicității la doză repetată de 28 de zile nu este considerat corespunzător pentru a omite un studiu al toxicității cu doze repetate de 90 de zile.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/6


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

privind încheierea Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, referitor la combaterea fraudei și a oricăror altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale acestora

(2009/127/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 280 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 14 decembrie 2000, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze cu Confederația Elvețiană un acord referitor la combaterea fraudei și a oricăror altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunității și ale statelor membre ale acesteia, inclusiv în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată și accizele.

(2)

În conformitate cu Decizia Consiliului din 26 octombrie 2004 privind semnarea, în numele Comunității Europene, a Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, referitor la combaterea fraudei și a oricăror altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale acestora și sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, acordul a fost semnat, în numele Comunității Europene, la 26 octombrie 2004.

(3)

Acordul instituie un comitet mixt cu putere de decizie în anumite domenii și, prin urmare, se impune să se precizeze cine reprezintă Comunitatea în cadrul acestui comitet.

(4)

Acordul ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Comunității, Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, referitor la combaterea fraudei și a oricăror altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale acestora (denumit în continuare „acordul”), precum și actul final la acesta.

Textul acordului și al actului final se atașează la prezenta decizie (2).

Articolul 2

În ceea ce privește chestiunile care intră în competența sa exclusivă, Comunitatea este reprezentată de către Comisie în cadrul comitetul mixt instituit în temeiul articolului 39 din acord.

Poziția care urmează să fie adoptată de către Comunitate în privința deciziilor sau a recomandărilor comitetului mixt, în cadrul punerii în aplicare a acordului, se stabilește de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăște cu unanimitate în cazul în care poziția privește un domeniul pentru care unanimitatea este necesară pentru adoptarea de norme interne.

Articolul 3

Președintele Consiliului procedează, în numele Comunității Europene, la notificarea prevăzută la articolul 44 alineatul (2) din acord (3).

Președintele Consiliului notifică o declarație a Comunității Europene potrivit căreia, până la intrarea în vigoare a acordului, Comunitatea recunoaște dispozițiile acordului ca fiind obligatorii, în limitele competenței sale, în ceea ce privește relațiile cu oricare altă parte contractantă care a făcut o declarație similară, în temeiul articolului 44 alineatul (3) din acord (4).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO C 304 E, 1.12.2005, p. 106.

(2)  A se vedea pagina 8 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de Secretariatul General al Consiliului.

(4)  Data punerii în aplicare a acordului dintre Comunitate și Elveția, în temeiul articolului 44 alineatul (3) din acord, va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de Secretariatul General al Consiliului.


TRADUCERE

ACORD DE COOPERARE

între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale acestora

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG,

REPUBLICA UNGARĂ,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

pe de o parte,

și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile contractante”,

AVÂND ÎN VEDERE relațiile strânse dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte,

DORIND să combată în mod eficient frauda și oricare alte activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale părților contractante,

ȚINÂND SEAMA de necesitatea de a consolida asistența administrativă în aceste domenii,

CONVINSE că asistența judiciară reciprocă, inclusiv în ceea ce privește perchezițiile și punerile sub sechestru, trebuie acordată, inclusiv în toate cazurile de contrabandă și de evaziune în domeniul fiscalității indirecte, în special în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată, taxele vamale și accizele,

RECUNOSCÂND importanța combaterii spălării banilor,

DECID SĂ ÎNCHEIE PREZENTUL ACORD:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectivul

Obiectivul prezentului acord este de a extinde asistența administrativă și judiciară reciprocă în materie penală între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în scopul de a combate activitățile ilegale cărora li se aplică dispozițiile articolului 2.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul acord se aplică în următoarele cazuri:

(a)

prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea și represiunea pe cale administrativă și judiciară a fraudelor și a oricăror alte activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare respective ale părților contractante în ceea ce privește:

comerțul cu bunuri care contravine legislației vamale și agricole;

comerțul care contravine legislației fiscale aplicabile taxei pe valoarea adăugată, impozitelor speciale pe consum și accizelor;

perceperea sau reținerea fondurilor – inclusiv utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial acordate – din bugetul părților contractante sau din bugetele gestionate de acestea sau în numele acestora, precum granturile sau restituirile;

procedurile de atribuire a contractelor de către părțile contractante;

(b)

poprirea și recuperarea sumelor datorate sau primite în mod necuvenit ca rezultat al activităților ilegale menționate la litera (a).

(2)   Cooperarea în sensul titlurilor II (Asistența administrativă) și III (Asistența judiciară reciprocă) nu poate fi refuzată din unicul motiv că cererea se referă la o încălcare considerată ca una de natură fiscală de partea contractantă solicitată sau că legislația părții contractante solicitate nu prevede același tip de prelevări sau cheltuieli sau nu conține același tip de norme sau aceeași încadrare juridică a faptelor ca și legislația părții contractante solicitante.

(3)   Domeniul de aplicare al prezentului acord include spălarea produselor rezultate din activitățile acoperite de prezentul acord, cu condiția ca pentru activitățile care constituie actele preparatorii legislația ambelor părți contractante să prevadă o pedeapsă privativă de libertate sau o măsură de siguranță privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin șase luni.

(4)   Impozitele directe sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului acord.

Articolul 3

Cazurile de importanță minoră

(1)   Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care valoarea pretinsă a taxelor neachitate integral sau a căror plată a fost eludată nu depășește 25 000 EUR sau în cazul în care valoarea presupusă a mărfurilor exportate sau importate fără autorizație nu depășește 100 000 EUR, cu excepția cazului în care, ținând seama de circumstanțe sau de identitatea suspectului, cazul este considerat extrem de grav de partea contractantă solicitantă.

(2)   Autoritatea părții contractante solicitate informează fără întârziere autoritatea părții contractante solicitante cu privire la motivele refuzului cererii de cooperare.

Articolul 4

Ordinea publică

Cooperarea poate fi refuzată în cazul în care partea contractantă solicitată consideră că executarea cererii este de natură să aducă atingere suveranității, securității, ordinii publice sau altor interese esențiale ale părții contractante solicitate.

Articolul 5

Transmiterea de informații și de probe

(1)   Informațiile și probele transmise sau obținute în temeiul prezentului acord, indiferent de forma acestora, constituie secret de serviciu și beneficiază de protecția acordată informațiilor similare de legislația națională a părții contractante care le-a primit și de dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare.

În special, astfel de informații și probe nu pot fi divulgate altor persoane decât acelora care, în cadrul instituțiilor comunitare, al statelor membre și al Confederației Elvețiene, prin natura funcțiilor lor, au nevoie să le cunoască și acestea nu pot fi folosite în scopuri care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

(2)   Informațiile și probele obținute de partea contractantă solicitantă în temeiul prezentului acord pot fi transmise oricărei părți contractante, în cazul în care partea contractantă în cauză efectuează o anchetă care nu exclude cooperarea sau în cazul în care există indicii clare că partea contractantă în cauză ar putea efectua în mod util o astfel de anchetă. Această comunicare nu poate fi făcută în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul acord.

(3)   Transmiterea informațiilor și a probelor obținute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă unei sau mai multor părți contractante nu poate face obiectul unui recurs pe teritoriul părții contractante solicitate inițial.

(4)   Orice parte contractantă căreia i se transmit informații sau probe în conformitate cu alineatul (2) respectă aceste restricții de utilizare, astfel cum sunt impuse de către partea contractantă solicitată părții contractante solicitante din prima transmitere.

(5)   Transmiterea de informații și de probe obținute în temeiul prezentului acord de către o parte contractantă unei țări terțe este supusă autorizării de către partea contractantă de la care provin aceste informații și probe.

Articolul 6

Confidențialitatea

Partea contractantă solicitantă îi poate cere părții contractante solicitate să se asigure că cererea și conținutul acesteia rămân confidențiale, cu excepția cazului în care acest lucru este incompatibil cu executarea cererii. În cazul în care partea contractantă solicitată nu poate respecta cerințele de confidențialitate, aceasta informează în prealabil autoritatea părții contractante solicitante în legătură cu acest lucru.

TITLUL II

ASISTENȚA ADMINISTRATIVĂ

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

Articolul 7

Raportul cu alte acorduri

Prezentul titlu nu aduce atingere dispozițiilor aplicabile asistenței judiciare reciproce în materie penală, nici obligațiilor mai extinse în domeniul asistenței administrative sau dispozițiilor mai favorabile ale acordurilor de cooperare bilaterale sau multilaterale între părțile contractante, în special Protocolul adițional privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal din 9 iunie 1997.

Articolul 8

Domeniul de aplicare

(1)   Părțile contractante își acordă asistență reciprocă în vederea combaterii activităților ilegale cărora li se aplică prezentul acord, în special prin prevenirea și descoperirea operațiunilor și a altor acțiuni și omisiuni contrare legislației relevante și prin efectuarea unor anchete în acest sens.

(2)   Asistența prevăzută în prezentul titlu se aplică tuturor autorităților administrative competente ale părților contractante care acționează în cadrul atribuțiilor lor de anchetă administrativă sau de urmărire penală, inclusiv în cazurile în care aceste autorități își exercită atribuțiile la cererea autorităților judiciare.

În cazul în care o anchetă penală se efectuează de către o autoritate judiciară sau sub conducerea acesteia, autoritatea respectivă stabilește dacă cererile de asistență reciprocă sau de cooperare aferente se depun în baza dispozițiilor aplicabile privind asistența judiciară reciprocă în materie penală sau în baza prezentului titlu.

Articolul 9

Competențe

(1)   Autoritățile părților contractante aplică dispozițiile prezentului titlu în limitele competențelor care le sunt conferite în temeiul legislației naționale. Nicio dispoziție a prezentului titlu nu poate fi interpretată ca aducând atingere competențelor conferite în temeiul legislației naționale autorităților părților contractante, în sensul prezentului titlu.

Acestea procedează ca și cum ar acționa în nume propriu sau la cererea unei alte autorități ale aceleiași părți contractante. Astfel, acestea se prevalează de toate competențele legale de care dispun în cadrul legislației lor naționale pentru a răspunde cererii.

(2)   Cererile adresate autorităților necompetente se trimit fără întârziere autorității competente.

Articolul 10

Proporționalitatea

Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care este evident că:

(a)

numărul și natura cererilor de informații înaintate de autoritatea solicitantă într-o anumită perioadă reprezintă pentru autoritatea solicitată respectivă o sarcină administrativă disproporționată;

(b)

autoritatea părții contractante solicitante nu a epuizat sursele obișnuite de informații la care ar fi putut să recurgă în circumstanțele respective pentru a obține informațiile solicitate, fără a risca să pună în pericol realizarea obiectivului urmărit.

Articolul 11

Unități centrale

(1)   Fiecare parte contractantă desemnează una sau mai multe unități centrale competente să prelucreze cererile de asistență administrativă în temeiul prezentului titlu.

Aceste unități fac apel la toate autoritățile administrative competente pentru asigurarea asistenței solicitate.

(2)   Unitățile centrale comunică în mod direct unele cu celelalte.

(3)   Activitățile unităților centrale nu exclud, în special în cazuri de urgență, cooperarea directă dintre celelalte autorități ale părților contractante care au competența de a acționa în domeniile de aplicare ale prezentului acord. Unitățile centrale sunt informate cu privire la orice acțiune care implică o astfel de cooperare directă.

(4)   Părțile contractante comunică, cu ocazia notificării prevăzute la articolul 44 alineatul (2), care sunt autoritățile considerate unități centrale, în sensul prezentului articol.

CAPITOLUL 2

Asistența la cerere

Articolul 12

Cereri de informații

(1)   La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate îi comunică acesteia, în limitele domeniului de aplicare al prezentului acord, toate informațiile cu ajutorul cărora aceasta sau alte autorități ale aceleiași părți contractante ar putea preveni, descoperi și urmări activitățile ilegale care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord sau care sunt necesare pentru recuperarea unei creanțe. Autoritatea părții contractante solicitate efectuează toate anchetele administrative necesare pentru a obține astfel de informații.

(2)   Informațiile comunicate trebuie să fie însoțite de rapoarte și de alte documente sau copii certificate sau extrase ale acestora pe care se întemeiază informațiile notificate și care se află în posesia autorităților părții contractante solicitate sau care au fost produse sau obținute pentru a se răspunde cererii de informații.

(3)   Prin acordul între autoritatea părții contractante solicitante și autoritatea părții contractante solicitate, funcționarii autorizați de autoritatea părții contractante solicitante pot avea acces, în birourile autorităților părții contractante solicitate și urmând instrucțiunile detaliate din partea autorității părții solicitate, la documente și informații, în temeiul alineatului (1), deținute de autoritățile părții contractante solicitate, care se referă la activități ilegale specifice care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord. Funcționarii respectivi sunt autorizați să facă copii ale documentației menționate.

Articolul 13

Cereri de supraveghere

La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate asigură, în măsura posibilităților, supravegherea asupra schimburilor comerciale cu mărfuri care încalcă normele legale menționate la articolul 2. O astfel de supraveghere poate viza o persoană suspectată, în mod întemeiat, de a fi participat sau de a participa la desfășurarea unor astfel de activități ilegale sau de a fi efectuat acte preparatorii în vederea desfășurării unor astfel de activități ilegale, precum și locurile, mijloacele de transport și mărfurile legate de aceste activități.

Articolul 14

Notificarea și transmiterea prin poștă

(1)   La cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate notifică destinatarul sau se asigură de notificarea acestuia, în conformitate cu normele naționale ale părții contractante solicitate, cu privire la toate instrumentele sau deciziile care emise de autoritățile competente ale părții contractante solicitante care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

(2)   Cererile de notificare, care menționează obiectul actului sau al deciziei care urmează să fie notificată, sunt însoțite de o traducere într-o limbă oficială a părții contractante solicitate sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

(3)   Părțile contractante pot trimite prin poștă acte de notificare sau cereri de informații și documente în mod direct operatorilor menționați la a treia și a patra liniuță de la articolul 2 alineatul (1) litera (a) care își au domiciliul pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Aceste persoane pot răspunde acestora și pot furniza documente sau informații relevante în forma prevăzută de normele și acordurile în temeiul cărora au fost acordate fondurile.

Articolul 15

Cereri de anchete

(1)   La cererea părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată efectuează sau dispune efectuarea unor anchete corespunzătoare privind operațiunile sau tipurile de comportament care constituie activități ilegale cărora li se aplică prezentul acord sau care determină autoritatea părții contractante solicitante să suspecteze, în mod întemeiat, desfășurarea unor astfel de activități ilegale.

(2)   Partea contractantă solicitată utilizează toate mijloacele de anchetă de care dispune în temeiul legislației naționale în aceleași condiții în care ar acționa pe cont propriu sau la cererea unei alte autorități interne, inclusiv intervenția sau autorizarea autorităților judiciare, după caz.

Prezenta dispoziție nu aduce atingere obligației operatorilor economici de a coopera, în temeiul articolului 17.

Autoritatea părții contractante solicitate comunică rezultatele acestor anchete autorității părții contractante solicitante. Articolul 12 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

(3)   Autoritatea părții contractante solicitate extinde asistența la toate circumstanțele, obiectele și persoanele care au o legătură aparentă cu obiectul cererii de asistență, fără a fi necesară o cerere suplimentară. În caz de incertitudine, autoritatea părții contractante contactează mai întâi autoritatea părții contractante solicitante.

Articolul 16

Prezența personalului autorizat de către autoritatea părții contractante solicitante

(1)   Prin acord între autoritatea părții contractante solicitante și autoritatea părții contractante solicitate, funcționarii desemnați de autoritatea părții contractante solicitante pot fi prezenți la anchetele menționate la articolul anterior. Prezența acestora nu este supusă consimțământului persoanei sau al operatorului economic cercetat.

(2)   Funcționarii autorității părții contractante solicitate efectuează anchete în orice moment. Funcționarii autorității părții contractante solicitante nu pot exercita, din proprie inițiativă, atribuțiile conferite funcționarilor autorității părții contractante solicitate.

Cu toate acestea, ei au acces la aceleași spații și documente ca și aceștia din urmă, prin intermediul acestora și în unicul scop al efectuării anchetei.

(3)   Autorizarea poate fi supusă unor condiții.

(4)   Informațiile aduse la cunoștința autorității părții contractante solicitante nu pot fi folosite ca probe înainte de autorizarea transmiterii documentelor referitoare la executare.

Articolul 17

Obligația de a coopera

Operatorii economici au obligația de a coopera la executarea cererii de asistență administrativă prin acordarea accesului la spațiile, la mijloacele de transport și la documentele lor și prin furnizarea tuturor informațiilor relevante.

Articolul 18

Forma și conținutul cererilor de asistență

(1)   Cererile de asistență sunt formulate în scris. Acestea sunt însoțite de documentele necesare pentru a se răspunde unor astfel de cereri.

În cazuri de urgență, se acceptă cereri prezentate verbal, dar acestea trebuie să fie confirmate în scris cât mai repede posibil.

(2)   Cererile sunt însoțite de următoarele informații:

(a)

autoritatea solicitantă;

(b)

măsura solicitată;

(c)

obiectul și motivele cererii;

(d)

legile, normele și alte dispoziții legale aplicabile;

(e)

indicații cât mai precise și complete privind persoanele fizice sau juridice care fac obiectul anchetelor;

(f)

un rezumat al elementelor de fapt relevante și al anchetelor deja efectuate, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 14.

(3)   Cererile sunt prezentate într-o limbă oficială a părții contractante solicitate sau într-o limbă acceptată de partea contractantă respectivă.

(4)   Cererile care conțin greșeli sau sunt incomplete pot fi corectate sau completate. Măsurile necesare executării cererii pot fi inițiate, între timp.

Articolul 19

Utilizarea informațiilor

(1)   Informațiile obținute se utilizează exclusiv în scopurile prevăzute de prezentul acord. În cazul în care o parte contractantă solicită să utilizeze aceste informații în alte scopuri, aceasta trebuie să solicite acordul scris prealabil al autorității care le-a furnizat. În acest caz, utilizarea informațiilor respective este supusă oricăror restricții stabilite de autoritatea în cauză.

(2)   Alineatul (1) nu împiedică utilizarea informațiilor în procedurile judiciare sau administrative inițiate pentru nerespectarea legislației vizate în cererea de asistență administrativă, în cazul în care aceleași forme de asistență ar fi disponibile pentru aceste proceduri. Autoritatea competentă a părții contractante care a furnizat aceste informații este înștiințată fără întârziere cu privire la această utilizare.

(3)   Părțile contractante pot folosi ca probă, în cadrul proceselor-verbale, rapoartelor și mărturiilor lor, precum și în cursul procedurilor și demersurilor în instanță, informațiile obținute și documentele consultate în conformitate cu prezentul acord.

CAPITOLUL 3

Asistența spontană

Articolul 20

Asistența spontană

(1)   Formele de cooperare stabilite la capitolul anterior pot avea loc fără cererea prealabilă a unei alte părți contractante.

(2)   Autoritatea părții contractante care transmite informațiile poate impune, în conformitate cu dreptul său intern, condiții de utilizare a acestor informații de către autoritatea părții contractante destinatare.

(3)   Toate autoritățile părților contractante au obligația să respecte aceste condiții.

CAPITOLUL 4

Forme de cooperare speciale

Articolul 21

Operațiuni comune

(1)   În cazul importurilor, exporturilor și al tranzitului de mărfuri, în cazul în care volumul schimburilor comerciale și riscurile aferente care rezultă cu privire la impozitele și subvențiile respective sunt susceptibile de a produce pierderi financiare considerabile bugetului părților contractante, acele părți pot conveni să efectueze operațiuni transfrontaliere comune pentru prevenirea și urmărirea penală a activităților ilegale care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord.

(2)   Coordonarea și planificarea unor astfel de operațiuni transfrontaliere sunt de competența unității centrale sau a unui oficiu desemnat de aceasta.

Articolul 22

Echipe comune de anchetă specială

(1)   De comun acord, autoritățile mai multor părți contractante pot constitui o echipă comună de anchetă specială în una dintre părțile contractante.

(2)   Echipa comună efectuează anchete dificile care necesită mobilizarea unor resurse substanțiale și coordonează acțiuni comune.

(3)   Calitatea de membru al echipei nu acordă reprezentanților autorităților părților contractante participante competența de intervenție pe teritoriul părții contractante în care se desfășoară anchetele.

Articolul 23

Ofițerii de legătură

(1)   Autoritățile competente ale părților contractante pot decide detașarea, pentru perioade determinate sau nedeterminate, a unor ofițeri de legătură ai unei părți contractante în cadrul serviciilor competente ale unei alte părți contractante, în vederea acordării sprijinului reciproc pentru executarea asistenței administrative.

(2)   Ofițerii de legătură au sarcina de a acorda consiliere și asistență. Aceștia nu au competența autonomă de a acționa pe teritoriul părții contractante gazdă. Cu acordul sau la cererea autorităților competente ale părților contractante, aceștia pot:

(a)

promova și accelera schimbul de informații;

(b)

acorda asistență în cadrul anchetelor;

(c)

acorda sprijin pentru prelucrarea cererilor de asistență;

(d)

consilia și asista partea contractantă gazdă în pregătirea și efectuarea operațiunilor transfrontaliere;

(e)

îndeplini orice alte sarcini asupra cărora părțile contractante pot conveni.

(3)   Autoritățile competente ale părților contractante stabilesc detaliile de comun acord.

(4)   Ofițerii de legătură pot reprezenta interesele uneia sau mai multor părți contractante.

CAPITOLUL 5

Recuperarea

Articolul 24

Recuperarea

(1)   La cererea părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată procedează la recuperarea creanțelor care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord, ca și cum ar fi creanțele sale.

(2)   Cererea de recuperare a unei creanțe trebuie să fie însoțită de o copie oficială sau de o copie certificată a actului care permite executarea, emis de partea contractantă solicitantă și, după caz, de originalul sau de o copie certificată a altor acte necesare în vederea recuperării.

(3)   Partea contractantă solicitată ia măsuri asigurătorii pentru a asigura recuperarea unei creanțe.

(4)   Autoritatea părții contractante solicitate transferă autorității părții contractante solicitante suma reprezentând cuantumul creanței recuperate. În acord cu partea contractantă solicitantă, aceasta poate deduce un procent corespunzător costurilor administrative suportate.

(5)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), creanțele care urmează să fie recuperate nu beneficiază în mod necesar de aceleași grad de prioritate ca și creanțele comparabile care au luat naștere în partea contractantă solicitată.

TITLUL III

ASISTENȚA JUDICIARĂ RECIPROCĂ

Articolul 25

Raportul cu alte acorduri

(1)   Dispozițiile prezentului titlu sunt destinate să completeze Convenția europeană privind asistența judiciară reciprocă în materie penală din 20 aprilie 1959 și Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii din 8 noiembrie 1990 și facilitarea punerii în aplicare a acestora între părțile contractante.

(2)   Nu se aduce atingere dispozițiilor mai favorabile ale acordurilor bilaterale sau multilaterale între părțile contractante.

Articolul 26

Proceduri în cadrul cărora se acordă, de asemenea, asistență judiciară reciprocă

(1)   Asistență judiciară reciprocă se acordă, de asemenea:

(a)

în cadrul procedurilor inițiate de autoritățile administrative cu privire la acte care sunt pasibile de sancțiuni conform legislației naționale ale uneia dintre cele două părți contractante, sau ale ambelor, datorită faptului că reprezintă încălcări ale normelor de drept, și în cazurile când decizia poate da naștere la o procedură în fața unei instanțe care are competență în special în materie penală;

(b)

în acțiuni civile alăturate acțiunilor penale, atât timp cât instanța penală nu a pronunțat încă o hotărâre definitivă cu privire la acțiunea penală;

(c)

pentru fapte sau încălcări ale legii pentru care se poate angaja răspunderea unei persoane juridice a părții contractante solicitante.

(2)   De asemenea, se acordă asistență în scopul anchetelor și procedurilor în vederea punerii sub sechestru și a confiscării instrumentelor și produselor acestor activități ilegale.

Articolul 27

Transmiterea cererilor

(1)   Cererile formulate în temeiul prezentului titlu sunt depuse de autoritatea părții contractante solicitante fie prin intermediul unei autorități centrale competente a părții contractante solicitate, fie direct la autoritatea părții contractante competente pentru executarea cererii părții contractante solicitante. Autoritatea părții contractante solicitante și, după caz, autoritatea părții contractante solicitate trimit o copie a cererii către autoritatea lor centrală pentru informare.

(2)   Toate documentele referitoare la cereri sau la executarea acestora pot fi trimise pe aceleași căi. Acestea, sau cel puțin o copie a acestora, trebuie să fie trimisă în mod direct autorității părții contractante solicitante.

(3)   În cazul în care autoritatea părții contractante care primește o cerere nu are competența de a acorda asistența, aceasta o transmite de îndată autorității competente.

(4)   Se dă curs cererilor care conțin greșeli sau sunt incomplete în cazul în care acestea conțin informațiile necesare pentru a fi executate, fără a aduce atingere regularizării ulterioare a acestora de către autoritatea părții contractante solicitante. Autoritatea părții contractante solicitate informează autoritatea părții contractante solicitante cu privire la aceste greșeli și acordă un termen acesteia pentru a le regulariza.

Autoritatea părții contractante solicitate trimite fără întârziere autorității părții contractante solicitante toate celelalte indicații care îi pot servi acesteia la completarea cererii sau la extinderea sferei acesteia pentru a include alte măsuri.

(5)   Părțile contractante, atunci când efectuează notificarea prevăzută la articolul 44 alineatul (2), anunță care sunt autoritățile centrale competente, în sensul prezentului articol.

Articolul 28

Transmiterea prin poștă

(1)   În cadrul procedurilor referitoare la activitățile ilegale care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord, ca regulă generală, părțile contractante trimit direct prin poștă actele de procedură destinate persoanelor aflate pe teritoriul celeilalte părți contractante.

(2)   În cazul în care autoritatea părții contractante care a emis actele are cunoștință sau are motive să creadă că destinatarul nu înțelege decât o altă limbă, actele sau cel puțin cele mai importante pasaje ale acestora trebuie să fie însoțite de o traducere în acea altă limbă.

(3)   Autoritatea părții contractante expeditoare îl informează pe destinatar că nicio măsură de constrângere sau de sancționare nu poate fi executată în mod direct de autoritatea respectivă pe teritoriul celeilalte părți contractante.

(4)   Toate actele de procedură sunt însoțite de un raport care indică faptul că destinatarul poate obține informații de la autoritatea identificată în raport în legătură cu drepturile și obligațiile sale privind actele.

Articolul 29

Măsuri asigurătorii

(1)   În limitele dreptului intern și ale competențelor sale și la cererea autorității părții contractante solicitante, autoritatea competentă a părții contractante solicitate dispune măsurile asigurătorii necesare în scopul menținerii situației existente, al protejării intereselor legale amenințate sau al conservării mijloacelor de probă, în cazul în care cererea de asistență reciprocă nu pare în mod evident inadmisibilă.

(2)   Poprirea și sechestrul instrumentelor și produselor încălcărilor se dispun preventiv în cazurile în care se solicită asistență. În cazul în care produsele unei încălcări nu mai există, în tot sau în parte, aceleași măsuri sunt dispuse în legătură cu bunurile care se găsesc pe teritoriul părții contractante solicitate care corespund valorii produselor în cauză.

Articolul 30

Prezența autorităților părții contractante solicitante

(1)   La cererea părții contractante solicitante, partea contractantă solicitată autorizează reprezentanții autorităților părții solicitante să ia parte la executarea cererii de asistență judiciară reciprocă. Prezența acestora nu necesită acordul persoanei vizate de măsura respectivă.

Autorizarea poate fi supusă unor condiții.

(2)   Persoanele prezente au acces la aceleași spații și documente ca și reprezentanții părții contractante solicitate, prin intermediul acestora și în unicul scop al executării cererii de asistență judiciară reciprocă. În special, acestea pot fi autorizate să adreseze sau să propună întrebări și să sugereze măsuri de anchetă.

(3)   Prezența acestora nu poate avea drept consecință divulgarea elementelor de fapt către alte persoane decât cele autorizate în temeiul alineatelor anterioare, prin nerespectarea confidențialității din cadrul procedurii judiciare sau a drepturilor persoanei în cauză. Informațiile aduse la cunoștința autorității părții contractante solicitante nu pot fi folosite ca probe până când decizia privind transmiterea documentelor referitoare la executare nu obține autoritatea de lucru judecat.

Articolul 31

Percheziții și puneri sub sechestru

(1)   Părțile contractante nu pot supune constituirea comisiilor rogatorii pentru percheziție sau sechestru altor condiții în afara celor de mai jos:

(a)

fapta care duce la constituirea comisiilor rogatorii este pasibilă, conform legislației ambelor părți contractante, de aplicarea unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin șase luni, sau, conform legislației uneia din cele două părți contractante, de aplicarea unei sancțiuni echivalente și conform legislației celeilalte părți contractante în temeiul faptului că reprezintă o încălcare a normelor de drept care este cercetată de autoritățile administrative, a căror decizie poate da naștere la o procedură în fața unei instanțe competente în special in materie penală;

(b)

constituirea comisiilor rogatorii este compatibilă cu legislația părții contractante solicitate.

(2)   Comisiile rogatorii constituite în scopul executării unei percheziții și punerii sub sechestru pentru infracțiuni de spălare de bani, care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord, sunt de asemenea admisibile, cu condiția ca activitățile care constituie actele preparatorii să fie, de asemenea, pasibile, conform legii celor două părți contractante, de aplicarea unei pedepse privative de libertate sau a unei măsuri de siguranță pentru o perioadă maximă de cel puțin șase luni.

Articolul 32

Cereri de informații financiare și bancare

(1)   În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 31, partea contractantă solicitată execută cererile de asistență pentru obținerea și transmiterea de informații financiare și bancare, inclusiv:

(a)

identificarea și informațiile privind conturile bancare deschise la bănci cu sediul pe teritoriul său, în cazul în care persoanele cercetate sunt titularii conturilor, persoane mandatate sau care dețin controlul efectiv;

(b)

identificarea și toate informațiile privind tranzacțiile și operațiunile bancare efectuate din, în sau prin intermediul unui sau mai multor conturi bancare sau de persoane determinate pe o perioadă specificată.

(2)   În măsura în care acest lucru este autorizat în temeiul dreptului procesual penal pentru cazurile interne similare, partea contractantă solicitată poate ordona supravegherea pe o perioadă determinată a operațiunilor bancare efectuate din, în sau prin intermediul unuia sau mai multor conturi bancare sau de anumite persoane și transmiterea rezultatelor către partea contractantă solicitantă. Decizia de a monitoriza tranzacțiile și de a transmite rezultatele este luată în fiecare caz în parte de către autoritățile competente ale părții contractante solicitate și este conformă cu legislația națională a părții contractante respective. Modalitățile practice de monitorizare se stabilesc prin acord între autoritățile competente ale părților contractante solicitante și, respectiv, solicitate.

(3)   Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, pe o perioadă limitată, necesară pentru a nu compromite rezultatele anchetei, instituțiile financiare nu divulgă clientului în cauză sau unor alți terți faptul că măsurile sunt executate la cererea părții contractante solicitante sau că există o anchetă în curs de desfășurare.

(4)   Autoritatea părții contractante care emite cererea:

(a)

indică motivele pentru care consideră că informațiile solicitate sunt considerate fundamentale în cadrul anchetei;

(b)

indică motivele pentru care presupune că băncile de pe teritoriul părții contractante solicitate dețin conturile respective și, în măsura posibilă, care bănci ar putea fi implicate;

(c)

comunică toate informațiile disponibile care pot facilita executarea cererii.

(5)   O parte contractantă nu poate invoca secretul bancar ca motiv pentru refuzarea oricărei cooperări cu privire la o cerere de asistență reciprocă din partea unei alte părți contractante.

Articolul 33

Transferuri supravegheate

(1)   Autoritatea competentă a părții contractante solicitate se angajează ca, la cererea autorității părții contractante solicitante, să poată fi efectuate transferuri supravegheate pe teritoriul său, în cadrul anchetelor penale pentru fapte care justifică extrădarea.

(2)   Decizia de a efectua transferuri supravegheate se ia pentru fiecare caz în parte de către autoritățile competente ale părții contractante solicitate, în conformitate cu dreptul său intern.

(3)   Transferurile supravegheate se efectuează în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația părții contractante solicitate. Dreptul de a acționa, precum și dreptul de a conduce și de a controla operațiuni revin autorităților competente ale părții contractante respective.

Articolul 34

Predarea în vederea confiscării sau restituirii

(1)   La cererea părții contractante solicitante, toate obiectele, documentele, fondurile și alte articole de valoare care au fost puse sub sechestru, ca măsură de precauție, pot fi predate în vederea confiscării sau a restituirii acestora propritarului de drept.

(2)   Partea contractantă solicitată nu poate refuza restituirea fondurilor, doar pe motivul că acestea corespund unei datorii fiscale sau vamale.

(3)   Drepturile pretinse cu bună-credință de un terț rămân sunt respectate.

Articolul 35

Accelerarea asistenței

(1)   Autoritatea părții contractante solicitate execută cererea de asistență judiciară reciprocă cât mai repede posibil, ținând seama pe deplin de termenele procedurale și de alte termene indicate de autoritatea părții contractante solicitante. Partea contractantă solicitantă explică motivele pentru termenul respectiv.

(2)   În cazul în care o cerere nu poate fi executată sau nu poate fi executată în totalitate, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea părții contractante solicitante, autoritatea părții contractante solicitate informează de îndată autoritatea părții contractante solicitante și indică condițiile în care cererea respectivă ar putea fi executată. Autoritățile părților contractante solicitante și solicitate pot conveni ulterior asupra măsurilor care urmează să fie luate în continuare cu privire la cererea respectivă, în cazul în care este necesar, prin supunerea acestor măsuri condițiilor respective.

În cazul în care se preconizează că termenul stabilit de autoritatea părții contractante solicitante pentru executarea cererii nu poate fi respectat și în cazul în care motivele menționate la a doua teză a alineatului (1) indică în mod explicit că orice întârziere va afecta în mod considerabil desfășurarea procedurii de către autoritatea respectivă, autoritatea părții contractante solicitate indică de îndată termenul considerat necesar pentru executarea cererii. Autoritatea părții contractante solicitante indică de îndată dacă cererea este, cu toate acestea, menținută. Autoritățile părții contractante solicitante și solicitate pot conveni ulterior cu privire la măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește cererea.

Articolul 36

Utilizarea informațiilor și a probelor

Informațiile și probele transmise în cursul procedurii de asistență pot fi utilizate în următoarele scopuri, în afară de scopurile procedurii pentru care asistența a fost acordată:

(a)

în cursul procedurilor judiciare penale pe teritoriul părții contractante solicitante împotriva altor persoane care au participat la comiterea încălcării cu privire la care s-a acordat asistența;

(b)

în cazul în care încălcările care sunt la baza cererii constituie o altă încălcare pentru care ar trebui, de asemenea, să se acorde asistență;

(c)

în procedurile pentru confiscarea instrumentelor și produselor încălcărilor pentru care ar fi trebuit să se acorde asistență și în procedurile pentru repararea prejudiciului derivat din încălcările pentru care s-a acordat asistență.

Articolul 37

Transmiterea spontană

(1)   În limitele legislației lor naționale și ale competențelor acestora, autoritățile judiciare ale unei părți contractante pot transmite, în mod spontan, informații sau probe autorităților judiciare ale unei alte părți contractante, atunci când acestea consideră că astfel de informații sau probe pot servi autorității părții contractante destinatare pentru inițierea sau efectuarea unor anchete sau proceduri sau pot duce la prezentarea unei cereri de asistență judiciară reciprocă de către autoritatea destinatară.

(2)   Autoritatea părții contractante care transmite informațiile poate, în conformitate cu legislația sa națională, să impună condiții cu privire la utilizarea unor astfel de informații de către autoritatea părții contractante destinatare.

(3)   Toate autoritățile părților contractante au obligația să respecte aceste condiții.

Articolul 38

Proceduri în partea contractantă solicitată

Cererea de asistență nu aduce atingere drepturilor de care ar putea beneficia partea contractantă solicitantă în temeiul statutului său de parte civilă în cadrul procedurilor judiciare penale naționale inițiate în fața autorităților părții contractante solicitate.

TITLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 39

Comitetul mixt

(1)   Se instituie un comitet mixt, format din reprezentanți ai părților contractante, responsabil pentru aplicarea corespunzătoare a prezentului acord. În acest scop, acesta formulează recomandări și ia decizii în cazurile prevăzute de prezentul acord. Comitetul hotărăște prin consens.

(2)   Comitetul mixt își adoptă regulamentul de procedură, care include dispoziții privind modalitățile de convocare a ședințelor, de desemnare a președintelui și de stabilire a mandatului acestuia.

(3)   Comitetul mixt se reunește ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an. Oricare dintre părțile contractante poate solicita convocarea unei reuniuni.

(4)   Comitetul mixt poate decide instituirea de grupuri de lucru sau de grupuri de experți care să îl sprijine în îndeplinirea sarcinilor sale.

Articolul 40

Soluționarea diferendelor

(1)   Fiecare parte contractantă poate sesiza comitetul mixt cu privire la un diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, în special în cazul în care consideră că o altă parte contractantă nu dă curs în mod repetat unor cereri de cooperare care i-au fost adresate.

(2)   Comitetul mixt depune toate eforturile pentru soluționarea cât mai rapidă a diferendului. Comitetului mixt îi sunt furnizate toate informațiile relevante pentru a i se permite o examinare detaliată a situației, în scopul identificării unei soluții satisfăcătoare. În acest scop, comitetul mixt examinează toate posibilitățile de menținere a bunei funcționări a prezentului acord.

Articolul 41

Reciprocitate

(1)   Autoritatea părții contractante solicitate poate refuza o cerere de cooperare, în cazul în care partea contractantă solicitantă nu dă curs în mod repetat unei cereri de cooperare în cazuri similare.

(2)   Înainte de refuzarea unei cereri de cooperare pe motive de reciprocitate, comitetul mixt este informat, pentru a i se acorda posibilitatea de a se pronunța în această chestiune.

Articolul 42

Revizuirea

În cazul în care o parte contractantă dorește ca prezentul acord să fie revizuit, aceasta prezintă o propunere în acest sens comitetului mixt, care formulează recomandări, în special pentru începerea negocierilor.

Articolul 43

Sfera de aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriului Confederației Elvețiene și, pe de altă parte, teritoriilor cărora li se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile stabilite de acest tratat.

Articolul 44

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2)   Acesta este ratificat și aprobat de părțile contractante, în conformitate cu propriile proceduri ale acestora. Acordul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni ulterioare ultimei notificări a instrumentelor de ratificare sau de aprobare.

(3)   Până la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare parte contractantă poate, atunci când procedează la notificarea prevăzută la alineatul (2) sau la orice altă dată ulterioară, să declare că prezentul acord i se aplică în relațiile sale cu orice altă parte contractantă care a făcut aceeași declarație. Aceste declarații produc efecte după nouăzeci de zile de la data primirii notificării.

Articolul 45

Denunțarea

Comunitatea Europeană sau Confederația Elvețiană pot denunța prezentul acord prin notificarea deciziei lor celeilalte părți contractante. Denunțarea produce efecte după șase luni de la data primirii notificării privind denunțarea.

Articolul 46

Aplicarea în timp

Dispozițiile prezentului acord se aplică cererilor privind activitățile ilegale comise ulterior primelor șase luni de la semnarea acestuia.

Articolul 47

Extinderea acordului la noile state membre ale Uniunii Europene

(1)   Orice stat care devine membru al Uniunii Europene poate, prin notificare scrisă adresată părților contractante, să devină parte contractantă la prezentul acord.

(2)   Textul acordului în limba noului stat membru aderent, astfel cum a fost stabilit de către Consiliul Uniunii Europene, se autentifică printr-un schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană. Acesta este considerat autentic, în sensul articolului 48.

(3)   Prezentul acord intră în vigoare, în ceea ce privește orice stat membru nou al Uniunii Europene care aderă la aceasta, în termen de nouăzeci de zile de la data notificării instrumentului său de aderare sau la data intrării în vigoare a prezentului acord, în cazul în care acesta nu era încă în vigoare la data expirării respectivei perioade de nouăzeci de zile.

(4)   În cazul în care prezentul acord nu a intrat încă în vigoare la data notificării de către noul stat aderent a instrumentului său de aderare, se aplică articolul 44 alineatul (3).

Articolul 48

Texte autentice

(1)   Prezentul acord se redactează în dublu exemplar în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate versiunile lingvistice fiind în aceeași măsură autentice.

(2)   Versiunea în limba malteză a prezentului acord se autentifică de către părțile contractante pe baza unui schimb de scrisori. Aceasta va fi de asemenea autentică, în egală măsură cu versiunile în limbile menționate la alineatul (1).

DREPT CARE, subsemnații plenipotențiari semnează prezentul acord.


ACT FINAL

Plenipotențiarii

REGATULUI BELGIEI,

REPUBLICII CEHE,

REGATULUI DANEMARCEI,

REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

REPUBLICII ESTONIA,

REPUBLICII ELENE,

REGATULUI SPANIEI,

REPUBLICII FRANCEZE,

IRLANDEI,

REPUBLICII ITALIENE,

REPUBLICII CIPRU,

REPUBLICII LETONIA,

REPUBLICII LITUANIA,

MARELUI DUCAT DE LUXEMBURG,

REPUBLICII UNGARE,

REPUBLICII MALTA,

REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICII AUSTRIA,

REPUBLICII POLONE,

REPUBLICII PORTUGHEZE,

REPUBLICII SLOVENIA,

REPUBLICII SLOVACE,

REPUBLICII FINLANDA,

REGATULUI SUEDIEI,

REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

COMUNITĂȚII EUROPENE,

pe de o parte, și ai

CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE,

pe de altă parte,

reuniți la 26 octombrie 2004 pentru semnarea Acordului de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricăror alte activități ilegale desfășurate în detrimentul intereselor financiare ale acestora, au adoptat declarațiile comune enumerate mai jos și anexate la prezentul act final:

1.

Declarație comună privind spălarea banilor;

2.

Declarație comună privind cooperarea Confederației Elvețiene cu Eurojust și, în cazul în care este posibil, cu Rețeaua Judiciară Europeană.

Plenipotențiarii Uniunii Europene și ai statelor membre ale acesteia și plenipotențiarii Confederației Elvețiene au adoptat, de asemenea, procesul-verbal convenit al negocierilor, anexat la prezentul act final. Procesul-verbal convenit are caracter obligatoriu.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND SPĂLAREA BANILOR

Părțile contractante convin ca articolul 2 alineatul (3) din Acordul de cooperare privind combaterea spălării banilor să includă în categoria actelor preparatorii pe cele care constituie fraudă fiscală sau contrabandă calificată în conformitate cu dreptul elvețian. Informațiile primite în urma unei cereri referitoare la spălarea banilor pot fi utilizate în cadrul procedurilor privind spălarea banilor, cu excepția procedurilor desfășurate împotriva elvețienilor, în cazul în care toate acțiunile relevante ale infracțiunii respective au fost comise doar în interiorul Elveției.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND COOPERAREA CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE CU EUROJUST ȘI, ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE POSIBIL, CU REȚEAU JUDICIARĂ EUROPEANĂ

Părțile contractante iau notă de dorința Confederației Elvețiene de a studia posibilitatea unei cooperări în cadrul activității Eurojust și, dacă este posibil, a Rețelei Judiciare Europene.

PROCES-VERBAL CONVENIT AL NEGOCIERILOR PRIVIND ACORDUL DE COOPERARE ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI STATELE SALE MEMBRE, PE DE O PARTE, ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ, PE DE ALTĂ PARTE, ÎN VEDEREA COMBATERII FRAUDEI ȘI A ORICĂREI ALTE ACTIVITĂȚI ILEGALE DESFĂȘURATE ÎN DETRIMENTUL INTERESELOR FINANCIARE ALE ACESTORA

Părțile contractante convin după cum urmează:

Referitor la articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Expresia „fraudă și orice altă activitate ilegală” include contrabanda, corupția și spălarea produselor rezultate din activitățile acoperite de prezentul acord, sub rezerva articolului 2 alineatul (3).

Expresia „comerțul cu bunuri care contravine legislației vamale și agricole” trebuie înțeleasă independent de trecerea (punct de plecare, destinație, tranzit) sau nu a bunurilor pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Expresia „comerțul care contravine legislației fiscale aplicabile taxei pe valoarea adăugată, impozitelor speciale pe consum și accizelor ” trebuie înțeleasă independent de trecerea (punct de plecare, destinație, tranzit) sau nu a bunurilor pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Referitor la articolul 15 alineatul (2)

Termenul „mijloacele de anchetă” include interogarea persoanelor, percheziționarea spațiilor și a mijloacelor de transport, copierea documentelor, solicitarea de informații și punerea sub sechestru a obiectelor, a documentelor și a articolelor de valoare.

Referitor la articolul 16 alineatul (2) paragraful al doilea

Din acest paragraf se înțelege, de asemenea, că cei prezenți pot fi autorizați, în special, să pună întrebări și să propună măsuri de anchetă.

Referitor la articolul 25 alineatul (2)

Noțiunea de acorduri multilaterale între părțile contractante include, în special, de la intrarea sa în vigoare, Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

Referitor la articolul 35 alineatul (1)

„Cererea de asistență judiciară reciprocă” se referă, de asemenea, la transmiterea de informații și probe către autoritatea părții contractante solicitante.

Referitor la articolul 43

Comisia Europeană trimite, până cel târziu la data semnării prezentului acord, o listă indicativă a teritoriilor în care se aplică prezentul acord.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/36


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/128/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru regiunea Marilor Lacuri Africane

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/112/PESC (1) de numire a domnului Roeland VAN DE GEER în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru regiunea Marilor Lacuri Africane.

(2)

La 12 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/108/PESC (2) de modificare și de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Pe baza unei reexaminări a Acțiunii comune 2008/108/PESC, mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o nouă perioadă de 12 luni.

(4)

RSUE își va pune în aplicare mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea afecta obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Roeland VAN DE GEER în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru regiunea Marilor Lacuri Africane se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii Europene (UE) privind continuarea stabilizării și consolidării situației postconflict în regiunea Marilor Lacuri Africane, luând în considerare în special dimensiunea regională a evenimentelor care au loc în țările din regiune. Aceste obiective, care promovează în special respectarea normelor de bază ale democrației și bunei guvernări, inclusiv respectarea drepturilor omului și a statului de drept, includ:

(a)

contribuția activă și eficientă la elaborarea unei politici consecvente, durabile și responsabile a UE în regiunea Marilor Lacuri Africane, promovând o abordare globală coerentă a UE în regiune. RSUE sprijină activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) în regiune;

(b)

asigurarea angajamentului continuu al UE în procesul de stabilizare și reconstrucție din regiune, printr-o prezență activă pe teren și în forurile internaționale relevante, păstrând legătura cu actorii-cheie și contribuind la gestionarea crizelor;

(c)

contribuția la etapa de posttranziție în Republica Democratică Congo (RDC), în special în ceea ce privește procesul politic de consolidare a noilor instituții și definire a unui cadru internațional mai extins pentru consultare și coordonare politică cu noul guvern;

(d)

contribuția, în strânsă cooperare cu Organizația Națiunilor Unite/MONUC, la eforturile de sprijin internațional, pentru continuarea unei reforme cuprinzătoare în sectorul securității în RDC, având în vedere în special rolul de coordonare pe care UE este gata să și-l asume în acest context;

(e)

contribuția la adoptarea măsurilor potrivite ulterioare Conferinței Internaționale privind Regiunea Marilor Lacuri, în special prin stabilirea unor contacte strânse cu Secretariatul pentru regiunea Marilor Lacuri și cu secretarul executiv al acestuia, precum și cu Troica responsabilă cu mecanismul de urmărire și, de asemenea, prin promovarea relațiilor de bună vecinătate în regiune;

(f)

examinarea problemei încă majore a grupurilor armate care operează în afara granițelor și care riscă să destabilizeze țările din regiune și să agraveze problemele interne cu care se confruntă acestea;

(g)

contribuția la stabilizarea postconflict în Burundi, Rwanda și Uganda, în special prin participarea la negocierile pentru pace cu grupuri armate precum FNL și LRA.

Articolul 3

Mandatul

În vederea realizării obiectivelor politicii UE, mandatul RSUE constă în:

(a)

stabilirea și menținerea unui contact strâns cu țările din regiunea Marilor Lacuri Africane, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Africană, țări africane importante și partenerii principali ai RDC și ai UE, precum și cu organizațiile africane regionale și subregionale, alte țări terțe relevante și alți lideri regionali cheie;

(b)

consiliere și raportare cu privire la posibilitățile UE de a sprijini procesul de stabilizare și consolidare, precum și cu privire la cea mai bună metodă de a continua inițiativele UE;

(c)

consiliere și sprijin pentru realizarea reformei în sectorul de securitate (RSS) în RDC;

(d)

contribuția la acțiunile ulterioare Conferinței Internaționale privind regiunea Marilor Lacuri, în special prin sprijinirea politicilor definite în regiune, care urmăresc obiectivele nonviolenței și apărării reciproce în rezolvarea conflictelor, precum și, în ceea ce privește cooperarea regională, prin promovarea drepturilor omului și a democratizării, a bunei guvernări, a cooperării judiciare și a luptei împotriva impunității și împotriva exploatării ilegale a resurselor naturale;

(e)

contribuția la o mai bună înțelegere a rolului UE de către liderii de opinie din regiune;

(f)

contribuția, la cerere, la negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de pace și de încetare a focului încheiate între părți și stabilirea de contacte cu acestea pe cale diplomatică, în eventualitatea nerespectării dispozițiilor din aceste acorduri; în contextul negocierilor în curs de desfășurare cu LRA, aceste activități ar trebui desfășurate în strânsă coordonare cu RSUE în Sudan;

(g)

contribuția la punerea în aplicare a politicii UE cu privire la drepturile omului și a liniilor directoare ale UE cu privire la drepturile omului, în special a liniilor directoare ale UE privind copiii și conflictele armate și a politicii UE privind Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, inclusiv prin monitorizarea și raportarea cu privire la progresele înregistrate în acest sens.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE în perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 1 425 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale în urma consultărilor cu Președinția, asistată de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează Secretarul General/Înaltul Reprezentant, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile UE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este suportat de statul membru în cauză sau de instituția UE, după caz. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul contractual internațional are naționalitatea unui stat membru al UE.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, a Consiliului și a Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare de mandat și a celor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coerența între actorii politicii externe și de securitate comune/politicii europene de securitate și apărare și coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politicii UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în punerea în aplicare a mandatului. RSUE stabilește, de asemenea, contacte strânse cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.

(3)   RSUE asigură coerența între activitățile misiunilor EUSEC RD Congo și EUPOL RD Congo și oferă orientare politică locală șefilor acestor misiuni. RSUE contribuie la coordonarea cu activitatea celorlalți actori internaționali angajați în reforma sectorului de securitate în RDC. RSUE și comandantul operațiilor civile se consultă reciproc, în funcție de necesități.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale UE în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind progresele înregistrate înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului, până la mijlocul lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte constituie elemente de bază ale evaluării prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru relevante și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de personal desfășurat, SG/ÎR face recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 46, 16.2.2007, p. 79.

(2)  JO L 38, 13.2.2008, p. 22.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/40


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/129/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 17 octombrie 2005, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2005/724/PESC (1) de numire a domnului Erwan FOUÉRÉ în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM).

(2)

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/129/PESC (2) de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Ca urmare a reexaminării Acțiunii comune 2008/129/PESC, mandatul RSUE ar trebui prelungit până la 30 septembrie 2009,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Erwan FOUÉRÉ în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) se prelungește până la 30 septembrie 2009.

Articolul 2

Obiectivul politicii

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivul politicii Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), respectiv acela de a contribui la consolidarea procesului politic pașnic și la deplina punere în aplicare a Acordului-cadru de la Ohrid, prin aceasta facilitând în continuare progresul în vederea integrării europene prin procesul de stabilizare și de asociere.

RSUE susține activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) în regiune.

Articolul 3

Mandatul

Pentru realizarea obiectivului politicii UE, mandatul RSUE constă în:

(a)

menținerea unor contacte strânse cu guvernul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM) și cu părțile implicate în procesul politic;

(b)

consiliere din partea Uniunii Europene și facilitarea procesului politic;

(c)

asigurarea coordonării eforturilor comunității internaționale în vederea susținerii punerii în aplicare și a perenității dispozițiilor Acordului-cadru din 13 august 2001, astfel cum este stabilit în acord și în anexele la acesta;

(d)

urmărirea îndeaproape și raportarea cu privire la chestiunile de securitate și la cele interetnice și menținerea contactelor cu toate organismelor responsabile în acest sens;

(e)

contribuția la dezvoltarea și consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), în conformitate cu politica Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului și cu liniile directoare ale Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE, pentru perioada 1 martie 2009-30 septembrie 2009, este de 305 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea, în urma consultărilor cu Președinția, a echipei sale, asistat fiind de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează Secretarul General/Înaltul Reprezentant, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este suportat de statul membru în cauză sau de instituția Uniunii Europene, după caz. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul contractual internațional are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, a Consiliului și a Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare de mandat și al celor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

Pe teren, menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a susține RSUE în executarea mandatului. RSUE stabilește, de asemenea, contacte strânse cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport cuprinzător privind executarea mandatului înainte de sfârșitul lunii iunie 2009. Acest raport constituie baza de evaluare a prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru relevante și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de personal desfășurat, SG/ÎR face recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 272, 18.10.2005, p. 26.

(2)  JO L 43, 19.2.2008, p. 19.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/43


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/130/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 5 octombrie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/670/PESC (1) de numire a dlui Pierre MOREL în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Asia Centrală.

(2)

La 12 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/107/PESC (2) de modificare și de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Ca urmare a reexaminării Acțiunii comune 2008/107/PESC, mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o nouă perioadă de 12 luni.

(4)

RSUE își va pune în aplicare mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea afecta obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul dlui Pierre MOREL în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Asia Centrală se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii în Asia Centrală. Aceste obiective includ:

(a)

promovarea unor relații bune și apropiate între țările Asiei Centrale și Uniunea Europeană pe baza valorilor și intereselor comune enunțate în acordurile relevante;

(b)

contribuția la consolidarea stabilității și cooperării între țările din regiune;

(c)

contribuția la consolidarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernări și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Asia Centrală;

(d)

abordarea amenințărilor majore, în special a problemelor specifice cu implicații directe pentru Europa;

(e)

sporirea eficienței și vizibilității Uniunii Europene în regiune, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă cu alți parteneri și organizații internaționale competente, precum OSCE.

Articolul 3

Mandatul

(1)   În vederea realizării obiectivelor politicii Uniunii, mandatul RSUE constă în:

(a)

promovarea coordonării politicii globale a Uniunii Europene în Asia Centrală și asigurarea coerenței acțiunilor externe ale Uniunii Europene în regiune, fără a aduce atingere competenței comunitare;

(b)

monitorizarea, în numele Înaltului Reprezentant și în conformitate cu mandatul acestuia, împreună cu Comisia și cu Președinția și fără a aduce atingere competenței comunitare, procesului de punere în aplicare a strategiei UE în vederea încheierii unui nou parteneriat cu Asia Centrală, înaintarea de recomandări și de rapoarte periodice către organismele competente ale Consiliului;

(c)

sprijinirea Consiliului în vederea dezvoltării în continuare a unei politici globale privind Asia Centrală;

(d)

urmărirea îndeaproape a evoluțiilor politice din Asia Centrală prin dezvoltarea și menținerea unor contacte strânse cu guvernele, parlamentele, sistemele juridice, societatea civilă și mass-media;

(e)

încurajarea Kazahstanului, a Republicii Kârghâze, a Tadjikistanului, a Turkmenistanului și a Uzbekistanului să coopereze în chestiuni regionale de interes comun;

(f)

dezvoltarea contactelor și a cooperării adecvate cu principalii actori interesați din regiune și cu toate organizațiile regionale și internaționale relevante, inclusiv cu Organizația pentru cooperare de la Shanghai (OCS), Comunitatea Economică Eurasiatică (EURASEC), Conferința privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia (CICA), Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), Programul regional de cooperare economică în Asia Centrală (CAREC) și Centrul regional de informare și coordonare pentru Asia Centrală (CARICC);

(g)

contribuția la aplicarea politicii Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului și a liniilor directoare ale Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului, în special în ceea ce privește copiii și femeile din zonele de conflict, în principal prin monitorizarea și adaptarea la evoluțiile din acest domeniu;

(h)

contribuția, în strânsă cooperare cu OSCE, la prevenirea și rezolvarea conflictelor prin dezvoltarea de contacte cu autoritățile și alți actori locali (ONG-uri, partide politice, minorități, grupuri religioase și liderii acestora);

(i)

furnizarea de informații pentru formularea aspectelor de securitate energetică, de luptă împotriva drogurilor și de gestiune a resurselor de apă din cadrul PESC, în ceea ce privește Asia Centrală.

(2)   RSUE sprijină activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) și menține o privire de ansamblu asupra tuturor activităților Uniunii Europene din regiune.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul Politic și de Securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 998 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea, în urma consultărilor cu Președinția, a echipei sale, asistat fiind de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează Secretarul General/Înaltul Reprezentant, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este suportat de statul membru în cauză sau de instituția Uniunii Europene, după caz. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul contractual internațional are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și la asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, Consiliului și Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare de mandat și al celor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

Pe teren, menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE stabilește, de asemenea, contacte strânse cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind progresele înregistrate înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a mandatului, până la mijlocul lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte constituie elemente de bază ale evaluării prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru relevante și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de personal desfășurat SG/ÎR face recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 275, 6.10.2006, p. 65.

(2)  JO L 38, 13.2.2008, p. 19.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/47


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/131/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 25 septembrie 2008 Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/760/PESC (1) de numire a domnului Pierre MOREL în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru criza din Georgia până la 28 februarie 2009.

(2)

Pe baza unei reexaminări a Acțiunii comune 2008/760/PESC, mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o perioadă de șase luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații susceptibile de a se deteriora și de a aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comune menționate la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Pierre MOREL în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru criza din Georgia este extins prin prezenta Acțiune comună până la 31 august 2009.

Articolul 2

Obiective

Mandatul RSUE se întemeiază pe obiectivele definite în concluziile Președinției Consiliului European, reunit în sesiune extraordinară la Bruxelles la 1 septembrie 2008, și în concluziile Consiliului privind Georgia adoptate la 15 septembrie 2008.

RSUE trebuie să consolideze eficacitatea și vizibilitatea UE în cadrul participării acesteia la soluționarea conflictului din Georgia.

Articolul 3

Mandatul

Mandatul RSUE cuprinde:

(a)

pe de o parte, contribuția la pregătirea dezbaterilor internaționale prevăzute la punctul 6 din acordul din 12 august 2008, care se vor referi în special la:

măsurile de securitate și stabilitate în regiune;

problema persoanelor refugiate și strămutate la nivel intern, pe baza principiilor recunoscute la nivel internațional;

orice alt subiect care întrunește acordul comun al părților,

și, pe de altă parte, contribuția la definirea poziției UE și reprezentarea acesteia, la nivelul corespunzător, în cadrul dezbaterilor menționate anterior;

(b)

facilitarea punerii în aplicare a acordului încheiat la 8 septembrie 2008 la Moscova și la Tbilisi, precum și a acordului din 12 august 2008, în strânsă coordonare cu Organizația Națiunilor Unite și cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE);

în cadrul activităților menționate mai sus, contribuția la punerea în aplicare a politicii UE în domeniul drepturilor omului și a orientărilor Uniunii în acest domeniu și, în special, a celor referitoare la copii și femei.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului său, acționând sub autoritatea și conducerea operațională a Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR).

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și reprezintă principalul punct de contact cu Consiliul. COPS oferă RSUE îndrumare strategică și politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Suma de referință pentru acoperirea cheltuielilor aferente mandatului RSUE pentru perioada cuprinsă între 1 martie 2009 și 31 august 2009 este de 445 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) sunt eligibile începând cu data de 1 martie 2009. Gestionarea cheltuielilor se efectuează cu respectarea procedurilor și a normelor aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale, în urma consultărilor cu Președinția, asistată de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa dispune de competențele necesare în ceea ce privește anumite chestiuni politice specifice, în funcție de necesitățile mandatului. RSUE informează SG/ÎR, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile UE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este asigurată de statul membru în cauză sau de instituția UE respectivă. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul internațional recrutat trebuie să aibă cetățenia unui stat membru al UE.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției UE care i-a detașat și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea-gazdă sau părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a Regulamentului de securitate al Consiliului (2), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și sprijinul logistic

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului se asigură că RSUE are acces la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, asigură un sprijin logistic în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului detașat în afara UE în cadrul unei unități operaționale, în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile care pot fi aplicate în mod rezonabil, conform mandatului său și în funcție de condițiile de securitate din teritoriul aflat în sfera sa de competență, pentru a asigura securitatea tuturor membrilor personalului aflați sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborează, după caz, un plan de securitate specific misiunii, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, incluzând măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii, de gestiune a deplasărilor personalului în condiții de siguranță către zona de misiune și în interiorul acesteia, precum și de gestiune a incidentelor legate de securitate, incluzând și un plan pentru cazuri de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigură faptul că întregul personal desfășurat în afara UE beneficiază de asigurări care acoperă un grad înalt de risc, luându-se în considerare condițiile existente în zona în care se află misiunea;

(c)

se asigură că toți membrii echipei sale detașați în afara UE, inclusiv personalul recrutat la nivel local, au urmat cursuri adecvate de instruire în materie de securitate înainte sau la sosirea în zona în care se află misiunea, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru zona în care se află misiunea de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

se asigură că toate recomandările adoptate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice de securitate sunt puse în aplicare și pune la dispoziția SG/ÎR, a Consiliului și a Comisiei rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestor recomandări și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului intermediar și al celui de executare a mandatului.

Articolul 11

Prezentarea rapoartelor

RSUE prezintă în mod regulat rapoarte Secretarului General/Înaltului Reprezentant și COPS, verbal și în scris. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau a COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la asigurarea unei utilizări coerente a tuturor instrumentelor UE în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, în special cu cele ale RSUE pentru Caucazul de Sud, cu respectarea obiectivelor specifice ale mandatului acestuia din urmă. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Comisiei.

(2)   Se menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre, care depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului său. RSUE își desfășoară activitatea în colaborare și cu alți actori internaționali și regionali.

Articolul 13

Revizuirea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte inițiative ale Uniunii Europene fac obiectul unei reexaminări periodice. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport complet privind executarea mandatului înainte de sfârșitul lunii mai 2009. Evaluarea prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru competente și de către COPS se întemeiază pe respectivul raport. În contextul priorităților globale de desfășurare, SG/ÎR face recomandări către COPS privind decizia Consiliului de prelungire, modificare sau încheiere a mandatului.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 259, 27.9.2008, p. 16.

(2)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/50


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/132/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Republica Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 15 februarie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/107/PESC (1) de numire a domnului Kálmán MIZSEI în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Republica Moldova.

(2)

La 12 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/106/PESC (2) de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Ca urmare a reexaminării Acțiunii comune 2008/106/PESC, mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o nouă perioadă de 12 luni.

(4)

RSUE își va pune în aplicare mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea afecta obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Kálmán MIZSEI în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Republica Moldova se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

(1)   Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii Europene (UE) în Republica Moldova. Aceste obiective includ:

(a)

contribuția la o soluționare pașnică a conflictului din Transnistria și la punerea în aplicarea a acesteia pe baza unei soluții viabile, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în interiorul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional;

(b)

contribuția la consolidarea democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale cetățenilor din Republica Moldova;

(c)

promovarea unor relații bune și apropiate între Republica Moldova și UE, pe baza valorilor și intereselor comune menționate în planul de acțiune privind politica europeană de vecinătate (PEV);

(d)

susținerea combaterii traficului cu ființe umane, cu arme și cu alte mărfuri, cu punct de pornire în Republica Moldova sau prin tranzitarea acesteia;

(e)

să contribuie la consolidarea stabilității și a cooperării în regiune;

(f)

să sporească eficiența și vizibilitatea UE în Republica Moldova și în regiune;

(g)

să sporească eficacitatea controalelor la frontiere și a controalelor vamale, precum și a activităților de supraveghere a frontierei în Republica Moldova și Ucraina de-a lungul frontierei comune, o atenție deosebită acordându-se porțiunii transnistrene, în special prin intermediul unei misiuni a UE la frontieră.

(2)   RSUE susține activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) în Republica Moldova și în regiune.

Articolul 3

Mandatul

(1)   În vederea realizării obiectivelor politicii UE, mandatul RSUE constă în:

(a)

consolidarea contribuției UE la soluționarea conflictului din Transnistria, în conformitate cu obiectivele politice ale UE și în strânsă coordonare cu OSCE, reprezentând UE prin canale adecvate și în forurile alese de comun acord, precum și stabilind și menținând contacte strânse cu toți factorii implicați;

(b)

acordarea de asistență, în măsura necesară, la pregătirea contribuțiilor UE la concretizarea unei soluționări a conflictului;

(c)

urmărirea îndeaproape a evoluției situației politice din Republica Moldova, inclusiv din regiunea Transnistria, stabilind și menținând contacte strânse cu Guvernul Republicii Moldova și cu alți factori naționali și oferind, în măsura necesară, consiliere și activități de facilitare din partea UE;

(d)

acordarea de asistență în vederea dezvoltării în continuare a politicii UE față de Republica Moldova și față de regiune, în special în materie de prevenire și soluționare a conflictelor;

(e)

prin intermediul unei echipe de sprijin conduse de un consilier politic principal al RSUE:

(i)

asigurarea unei viziuni politice de ansamblu asupra evoluției și activităților legate de frontiera de stat moldo-ucraineană;

(ii)

analiza angajamentul politic al Republicii Moldova și al Ucrainei de a îmbunătăți gestiunea frontierelor;

(iii)

promovarea cooperării pe probleme de frontieră între Republica Moldova și Ucraina, în vederea stabilirii condițiilor prealabile pentru soluționarea conflictului transnistrean.

(f)

contribuția la aplicarea politicii UE privind drepturile omului și a orientărilor UE privind drepturile omului, în special în ceea ce privește copiii și femeile din zonele de conflict, mai ales prin monitorizarea și adaptarea la evoluțiile din acest domeniu.

(2)   În vederea îndeplinirii mandatului său, RSUE menține o imagine de ansamblu a tuturor activităților UE, în special a aspectelor relevante din Planul de acțiune privind PEV.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul Politic și de Securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și orientare politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile legate de mandatul RSUE, pentru perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 1 280 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea, în urma consultărilor cu Președinția, a echipei sale, asistat fiind de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează SG/ÎR, Președinția și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile UE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este acoperit de statul membru în cauză sau de instituția UE, după caz. Este posibil ca experților detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului să li se atribuie un post pe lângă RSUE. Personalul internațional recrutat are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției UE care i-a detașat, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia sunt convenite de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, Consiliului și Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare de mandat și a celor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

Pe teren, se menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE stabilește, de asemenea, contacte strânse cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale UE în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport de activitate, înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului, până la jumătatea lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte reprezintă elementele de bază ale evaluării acțiunii comune de către grupurile de lucru competente și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de desfășurare a personalului, Secretarul General/Înaltul Reprezentant adresează recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 46, 16.2.2007, p. 59.

(2)  JO L 38, 13.2.2008, p. 15.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/53


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/133/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 20 februarie 2006, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2006/121/PESC (1) de numire a domnului Peter SEMNEBY în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Caucazul de Sud.

(2)

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/132/PESC (2) de modificare și de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Ca urmare a reexaminării Acțiunii comune 2008/132/PESC, mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o nouă perioadă de 12 luni.

(4)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea afecta atingerea obiectivelor politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Peter SEMNEBY în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

(1)   Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud. Aceste obiective includ următoarele:

(a)

asistarea Armeniei, a Azerbaidjanului și a Georgiei în realizarea reformelor politice și economice, în special în domeniul statului de drept, democratizării, drepturilor omului, bunei guvernări, dezvoltării și reducerii sărăciei;

(b)

prevenirea conflictelor din regiune în conformitate cu mecanismele existente, contribuția la soluționarea pașnică a conflictelor, inclusiv prin încurajarea întoarcerii refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării;

(c)

conlucrarea în mod constructiv cu principalii actori interesați în ceea ce privește regiunea;

(d)

încurajarea și sprijinirea cooperării în continuare între statele din regiune, în special între statele Caucazului de Sud, inclusiv în chestiuni referitoare la economie, energie și transport;

(e)

sporirea eficacității și a vizibilității Uniunii Europene în regiune.

(2)   RSUE sprijină activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) în regiune.

Articolul 3

Mandatul

Pentru realizarea obiectivelor politicii UE, mandatul RSUE constă în următoarele:

(a)

dezvoltarea unor contacte cu guvernele, parlamentele, sistemul judiciar și societatea civilă din regiune;

(b)

încurajarea Armeniei, a Azerbaidjanului și a Georgiei să coopereze în privința subiectelor regionale de interes comun, cum sunt amenințările împotriva securității comune, lupta împotriva terorismului, a traficului și a crimei organizate;

(c)

contribuția la prevenirea conflictelor și asistența pentru crearea condițiilor necesare progresului în materie de soluționare a conflictelor, inclusiv prin recomandări de acțiune referitoare la societatea civilă și la reabilitarea teritoriilor, fără a aduce atingere responsabilităților Comisiei care decurg din Tratatul CE;

(d)

contribuția la soluționarea conflictelor și facilitarea concretizării acestor soluționări în strânsă coordonare cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite și cu Reprezentantul său Special pentru Georgia, Grupul de prieteni al Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite pentru Georgia, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, inclusiv Grupul de la Minsk, precum și cu mecanismul de rezolvare a conflictelor pentru Osetia de Sud;

(e)

acordarea de orientare politică locală șefului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia);

(f)

intensificarea dialogului Uniunii Europene cu principalii actori interesați în ceea ce privește regiunea;

(g)

sprijinirea Consiliului în dezvoltarea în continuare a unei politici globale privind Caucazul de Sud;

(h)

prin intermediul unei echipe de sprijin:

furnizarea către Uniunea Europeană a unor rapoarte și evaluări permanente ale situației de la frontieră;

facilitarea instaurării unui climat de încredere între Georgia și Federația Rusă, asigurând astfel o cooperare și o legătură eficiente cu toți actorii implicați;

stabilirea contactelor necesare în zonele de conflict, dând astfel echipei de sprijin posibilitatea de a contribui la instaurarea unui climat de încredere și de a evalua chestiunile frontaliere din zonele respective, în urma convenirii unui mandat specific cu guvernul georgian și a consultărilor cu toate părțile implicate (nu și referitor la activitățile operaționale de pe teren din Abhazia și Osetia de Sud);

sprijinirea Gardei georgiene de frontieră și a altor instituții guvernamentale competente de la Tbilisi la punerea în aplicare a strategiei integrate globale de gestionare a frontierelor;

conlucrarea cu autoritățile georgiene în sensul dezvoltării comunicării dintre Tbilisi și frontieră, inclusiv prin consiliere. Aceasta se realizează în legătură și strânsă colaborare cu toate nivelurile lanțului de comandă dintre Tbilisi și graniță (nu și în cazul activităților operaționale de pe teren din Abhazia și din Osetia de Sud);

(i)

contribuția la punerea în aplicare a politicii UE privind drepturile omului și a orientărilor UE privind drepturile omului, în special în ceea ce privește copiii și femeile din zone de conflict, în special prin monitorizarea și adaptarea la evoluțiile din acest domeniu.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință estimată pentru acoperirea cheltuielilor aferente mandatului RSUE în perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 2 510 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea, în urma consultărilor cu Președinția, a echipei sale, asistat fiind de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează SG/ÎR, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este suportat de statul membru în cauză sau de instituția Uniunii Europene, după caz. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul contractual internațional are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și ale membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a Regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, Consiliului și Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare și a celor de executare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, în special cu RSUE pentru criza din Georgia, având totodată în vedere obiectivele specifice ale mandatului acestuia. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE acordă șefului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) orientare politică locală. RSUE și Comandantul operațiilor civile se vor consulta în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind progresele înregistrate înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului, până la mijlocul lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte constituie elemente de bază ale evaluării prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru relevante și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de personal desfășurat, SG/ÎR face recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 49, 21.2.2006, p. 14.

(2)  JO L 43, 19.2.2008, p. 30.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/57


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/134/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Decizia 2007/238/PESC (1) de numire a domnului Torben BRYLLE în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Sudan.

(2)

La 12 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/110/PESC (2) de modificare și de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Ca urmare a reexaminării Acțiunii comune 2008/110/PESC, mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit cu o perioadă suplimentară de 12 luni.

(4)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea afecta obiectivele politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Torben BRYLLE în calitate de de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Sudan se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politice

(1)   Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politice ale Uniunii Europene (UE) în Sudan, în special în ceea ce privește eforturile, ca parte a comunității internaționale și în vederea sprijinirii Uniunii Africane (UA) și a Organizației Națiunilor Unite (ONU), de a acorda asistență părților sudaneze, UA și ONU pentru a ajunge la o soluție politică pentru conflictul din Darfur, inclusiv prin punerea în aplicare a Acordului de pace pentru Darfur (APD), de a facilita punerea în aplicare a Acordului global de pace (AGP) și de a promova dialogul sud-sud, precum și de a facilita punerea în aplicare a Acordului de pace pentru Sudanul de est (APSE), acordând importanța cuvenită implicațiilor regionale ale acestor chestiuni și principiului autodeterminării Africii.

(2)   Mandatul RSUE se bazează, în plus, pe obiectivele politice ale Uniunii Europene în raport cu Acțiunea comună 2007/677/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2007 privind operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (3) (EUFOR Tchad/RCA).

Articolul 3

Mandatul

(1)   În vederea realizării obiectivelor politice, mandatul RSUE constă în:

(a)

stabilirea unor contacte strânse cu UA, cu guvernul Sudanului, cu guvernul Sudanului de sud, cu mișcările armate din Darfur și cu alte părți sudaneze, precum și cu societatea civilă și cu organizațiile neguvernamentale din Darfur, și menținerea unei strânse colaborări cu ONU și cu alți actori internaționali relevanți, în scopul de a urmări obiectivele politice ale Uniunii Europene;

(b)

reprezentarea Uniunii Europene în cadrul dialogului Darfur-Darfur, al reuniunilor la nivel înalt ale comisiei mixte, precum și al altor reuniuni relevante la care UE este invitată să participe;

(c)

reprezentarea Uniunii Europene, în măsura posibilului, în cadrul comisiilor de examinare și evaluare ale AGP și APD;

(d)

urmărirea evoluțiilor privind punerea în aplicare a APSE;

(e)

asigurarea coerenței între contribuția Uniunii Europene la gestionarea situației de criză din Darfur și relația politică de ansamblu a Uniunii Europene cu Sudanul;

(f)

în ceea ce privește drepturile omului, inclusiv drepturile copiilor și ale femeilor, precum și lupta împotriva impunității în Sudan, monitorizarea situației și menținerea contactului permanent cu autoritățile sudaneze, UA și ONU, în special cu Biroul Înaltului Comisar pentru drepturile omului, cu observatorii pentru drepturile omului activi în regiune și cu Biroul Procurorului Curții Penale Internaționale;

(g)

asigurarea legăturii cu Președinția, cu Secretarul General/Înaltul Reprezentant (SG/ÎR), cu comandantul operației UE și cu comandantul forței UE pentru operația EUFOR Tchad/RCA, în vederea asigurării unei strânse coordonări între activitățile acestora în raport cu punerea în aplicare a Acțiunii comune 2007/677/PESC; de asemenea, asigurarea unei coordonări strânse cu delegațiile locale ale Comisiei;

(h)

în ceea ce privește punerea în aplicare a Acțiunii comune 2007/677/PESC, asistarea SG/ÎR în chestiunea relațiilor acestuia cu Organizația Națiunilor Unite, cu autoritățile din Ciad, cu autoritățile din Republica Centrafricană și cu cele din țările vecine, precum și cu alți actori relevanți;

(i)

fără a aduce atingere lanțului de comandă militar, oferirea de îndrumare politică comandantului forței UE pentru operația EUFOR Tchad/RCA, în special cu privire la chestiunile cu o componentă de politică regională;

(j)

în ceea ce privește atribuțiile sale referitoare la operația EUFOR Tchad/RCA, consultarea cu comandantul forței UE în chestiunile politice cu o componentă de securitate.

(2)   În vederea îndeplinirii mandatului său, printre altele, RSUE:

(a)

menține o viziune de ansamblu asupra tuturor activităților Uniunii Europene;

(b)

asigură coerența și coordonarea strânsă a activităților Uniunii Europene privitoare la operația EUFOR Tchad/RCA;

(c)

susține procesele și activitățile politice legate de punerea în aplicare a AGP, APD și APSE; și

(d)

urmărește și întocmește rapoarte cu privire la respectarea de către părțile sudaneze a rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) și 1778 (2007).

Articolul 4

Punerea în aplicare a mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR).

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS oferă RSUE îndrumare strategică și orientare politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE în perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 1 800 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma stabilită la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale, în urma consultării cu Președinția, cu asistență din partea SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în domenii de politică specifice, conform cerințelor mandatului. RSUE informează Secretarul General/Înaltul Reprezentant, Președinția și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este acoperit, după caz, de respectivul stat membru sau de instituția UE în cauză. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul internațional recrutat are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

(4)   Se mențin birourile RSUE la Khartoum și la Juba, având în componență un consilier politic și personalul de sprijin logistic și administrativ necesar. În conformitate cu mandatul RSUE descris la articolul 3, poate fi instituit, de asemenea, un birou secundar în Darfur, în cazul în care birourile existente din Khartoum și Juba nu pot furniza întreaga asistență necesară personalului RSUE desfășurat în regiunea Darfur.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE și a membrilor personalului acestuia sunt convenite de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei sale respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (4), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

prin elaborarea, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, a unui plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei misiunii, prin gestionarea incidentelor legate de securitate și stabilirea unui plan în caz de urgență și a unui plan de evacuare a misiunii;

(b)

prin asigurarea faptului că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

prin asigurarea faptului că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul angajat la nivel local, participă, înainte sau la sosirea în regiunea misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

prin asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, Consiliului și Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare de mandat și a celor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

(1)   RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului de Afaceri Generale și Relații Externe.

(2)   RSUE prezintă în mod periodic COPS rapoarte cu privire la situația din Darfur și la situația din Sudan în ansamblu, precum și cu privire la situația din Republica Ciad și din Republica Centrafricană în legătură cu EUFOR Tchad/RCA.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE din teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și, după caz, cu cele ale altor RSUE activi în regiune. RSUE furnizează periodic scurte informări misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu Președinția, cu Comisia și cu șefii misiunilor statelor membre, care depun toate eforturile pentru a asista RSUE în executarea mandatului. RSUE asigură, de asemenea, legătura cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune fac obiectul unei reexaminări periodice. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei, înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, un raport privind progresele înregistrate, iar până la mijlocul lunii noiembrie 2009, un raport cuprinzător privind executarea mandatului. Aceste rapoarte constituie o bază de evaluare a prezentei acțiuni comune în cadrul grupurilor de lucru competente și de către COPS. În funcție de prioritățile generale în materie de desfășurare de personal, SG/ÎR adresează COPS recomandări cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 103, 20.4.2007, p. 52.

(2)  JO L 38, 13.2.2008, p. 28.

(3)  JO L 279, 23.10.2007, p. 21.

(4)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/61


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/135/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 24 iulie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/612/PESC (1) de numire a dlui Ettore F. SEQUI în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Afganistan până la 28 februarie 2009.

(2)

Pe baza unei reexaminări a Acțiunii comune 2008/612/PESC, mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o perioadă de 12 luni.

(3)

RSUE își va exercita mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comună enunțate la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul dlui Ettore F. SEQUI în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Afganistan este prelungit prin prezenta acțiune comună până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii Europene în Afganistan. În mod special, RSUE:

(a)

contribuie la punerea în aplicare a Declarației comune UE-Afganistan și a planului „Afghanistan Compact”, precum și a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și a altor rezoluții ONU relevante;

(b)

încurajează contribuțiile pozitive ale actorilor regionali din Afganistan și ale țărilor învecinate la procesul de pace din Afganistan, contribuind astfel la consolidarea statului afgan;

(c)

sprijină rolul central jucat de ONU, în mod special de Reprezentantul special al Secretarului General; și

(d)

sprijină activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) în regiune.

Articolul 3

Mandatul

Pentru realizarea obiectivelor politicii Uniunii Europene, mandatul RSUE constă în:

(a)

a transmite perspectiva Uniunii Europene asupra procesului politic, plecând de la principiile de bază convenite de Afganistan și de comunitatea internațională, în special Declarația Comună UE-Afganistan și planul „Afghanistan Compact”;

(b)

a stabili și menține contacte strânse cu instituțiile reprezentative afgane, în special cu guvernul și cu parlamentul, și a oferi sprijin acestora. Ar trebui, de asemenea, să fie menținut contactul cu alte personalități politice afgane și cu alți actori relevanți atât din interiorul, cât și din afara țării;

(c)

a menține un contact strâns cu organizațiile internaționale și regionale relevante, în special cu reprezentanții locali ai ONU;

(d)

a rămâne în strânsă legătură cu țările învecinate și cu alte țări interesate din regiune, astfel încât perspectivele acestora asupra situației din Afganistan și dezvoltarea cooperării dintre aceste țări și Afganistan să fie luate în considerare în politica Uniunii Europene;

(e)

a oferi informații cu privire la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite prin Declarația comună UE-Afganistan și prin planul „Afghanistan Compact”, în special în următoarele domenii:

buna guvernare și crearea instituțiilor statului de drept;

reforma sectorului securității, inclusiv prin crearea instituțiilor judiciare, a unei forțe de poliție și a unei armate naționale;

respectarea drepturilor omului ale tuturor afganilor, indiferent de sex, apartenență etnică sau religie;

respectarea principiilor democratice, a statului de drept, a drepturilor persoanelor aparținând minorităților, a drepturilor femeilor și copiilor, precum și a principiilor de drept internațional;

promovarea participării femeilor în administrația publică și în societatea civilă;

respectarea obligațiilor internaționale ce revin Afganistanului, inclusiv cooperarea în cadrul eforturilor internaționale de combatere a terorismului, a traficului ilicit de stupefiante și a traficului de ființe umane;

facilitarea furnizării asistenței umanitare și întoarcerea în mod organizat a refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării;

(f)

în coordonare cu reprezentanții statelor membre și ai Comisiei, a contribui la reflectarea abordării politice a Uniunii Europene în acțiunea desfășurată de aceasta în scopul dezvoltării Afganistanului;

(g)

a participa activ, alături de Comisie, la lucrările Consiliului mixt de coordonare și monitorizare instituit în cadrul planului „Afghanistan Compact”;

(h)

a oferi consiliere cu privire la participarea și pozițiile Uniunii Europene în cadrul conferințelor internaționale privind Afganistanul.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului său și acționează sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și reprezintă principalul punct de contact cu Consiliul. COPS asigură îndrumare strategică și politică pentru RSUE în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente mandatului RSUE în perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 2 830 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile se gestionează în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare corespunzătoare puse la dispoziție, RSUE este responsabil de constituirea echipei sale, în urma consultării cu președinția, asistată de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa trebuie să dispună de competențele necesare în ceea ce privește anumite chestiuni politice specifice, conform cerințelor mandatului. RSUE comunică SG/ÎR, Președinției și Comisiei componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerația personalului detașat pe lângă RSUE de un stat membru sau de o instituție UE este suportată de statul membru în cauză sau de instituția UE respectivă. Experții detașați de statele membre pe lângă Secretariatul General al Consiliului pot fi de asemenea afectați pe lângă RSUE. Personalul contractual internațional trebuie să aibă cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau instituției UE care i-a detașat și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea-gazdă sau cu părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a Regulamentului de securitate al Consiliului (2), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborarea, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, a unui plan de securitate specific misiunii, care să includă măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de deplină siguranță către și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan pentru situațiile de criză și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurarea faptului că tot personalul desfășurat în afara UE beneficiază de o asigurare specifică unui „grad ridicat de risc”, ținând cont de situația existentă în zona de desfășurare a misiunii;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei sale desfășurați în afara UE, inclusiv personalul recrutat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea în zona misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificării de risc stabilite pentru zona misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurarea faptului că toate recomandările adoptate ca urmare a evaluărilor periodice de securitate sunt puse în aplicare și punerea la dispoziția SG/ÎR, a Consiliului și a Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestor recomandări ca și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul raportului de exercitare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă în mod periodic rapoarte orale și scrise SG/ÎR și COPS. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Se difuzează rapoarte scrise periodice prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului „Afaceri generale și relații externe” (CAGRE).

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică generală a UE. RSUE contribuie la asigurarea unei aplicări coerente a tuturor instrumentelor UE din teren în vederea realizării obiectivelor politice ale Uniunii Europene. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale RSUE pentru Asia Centrală. RSUE furnizează informări periodice către misiunile statelor membre și către delegațiile Comisiei.

(2)   Pe teren, se menține un contact strâns cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a îl susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE oferă, la fața locului, consiliere politică pentru șeful Misiunii de poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL Afghanistan). RSUE și comandantul operației civile se vor consulta reciproc, în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, legături strânse cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte inițiative ale Uniunii Europene în regiune sunt evaluate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport cu privire la progresul realizat înainte de sfârșitul lunii iunie 2009 și un raport complet privind exercitarea mandatului la jumătatea lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte constituie o bază pentru evaluarea mandatului de către grupurile de lucru competente și de către COPS. În cadrul priorităților globale legate de desfășurarea personalului, SG/ÎR adresează recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 197, 25.7.2008, p. 60.

(2)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/65


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/136/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 21 iulie 2003, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2003/537/PESC (1) de numire a domnului Marc OTTE în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu.

(2)

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/133/PESC (2) de modificare și prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

În temeiul reexaminării Acțiunii comune 2008/133/PESC, mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit cu o nouă perioadă de 12 luni.

(4)

RSUE își va pune în aplicare mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea prejudicia obiectivele politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Marc OTTE, în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

(1)   Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii Europene privind procesul de pace din Orientul Mijlociu.

(2)   Aceste obiective includ:

(a)

o soluție bazată pe două state, Israelul și un Stat Palestinian democratic, viabil, pașnic și suveran, coexistând în interiorul unor granițe sigure și recunoscute, beneficiind de relații normale cu vecinii lor, în conformitate cu Rezoluțiile 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) și 1402 (2002) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și cu principiile conferinței de la Madrid;

(b)

o soluție în capitolele israeliano-sirian și israeliano-libanez;

(c)

o soluție corectă la aspectele complexe ale Ierusalimului și o soluție justă, viabilă și întrunind un comun acord la problema refugiaților palestinieni;

(d)

continuarea procesului de la Annapolis până la încheierea unui acord final privind statutul și crearea unui stat Palestinian, care include consolidarea rolului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu în calitate de gardian al foii de parcurs, în special în vederea monitorizării executării obligațiilor care revin ambelor părți în cadrul foii de parcurs și în acord cu eforturile internaționale pentru o pace globală arabo-israeliană;

(e)

instituirea unor dispozitive de poliție durabile și eficace deținute de partea palestiniană, în conformitate cu cele mai bune standarde internaționale, în cooperare cu programele de construcție instituțională ale Comunității Europene, precum și cu alte eforturi internaționale în contextul mai larg al domeniului securității, inclusiv reforma justiției penale;

(f)

redeschiderea punctelor de trecere în Gaza, inclusiv a punctului de trecere Rafah, nu în ultimul rând pentru a răspunde nevoilor umanitare grave ale populației, și asigurarea prezenței unei terțe părți, cu acordul ambelor părți, în cooperare cu eforturile de construcție instituțională ale Comunității.

(3)   Aceste obiective se bazează pe angajamentul Uniunii Europene de:

(a)

a conlucra cu părțile și partenerii din comunitatea internațională, în special în cadrul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, pentru a valorifica toate posibilitățile de a instaura pacea și pentru un viitor demn pentru toate populațiile din regiune;

(b)

a continua să acorde asistență reformelor politice și administrative palestiniene, procesului electoral și reformelor securității;

(c)

a contribui pe deplin la instaurarea păcii, precum și la redresarea economiei palestiniene ca parte integrantă a dezvoltării regionale.

(4)   RSUE sprijină activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) în regiune, inclusiv în cadrul Cvartetului pentru Orientul Mijlociu.

Articolul 3

Mandatul

În scopul de a atinge obiectivele politice, mandatul RSUE este acela de:

(a)

a contribui, în mod activ și eficace, din partea Uniunii Europene, la acțiuni și inițiative care să conducă la o soluționare finală a conflictului israeliano-palestinian și a conflictelor israeliano-sirian și israeliano-libanez;

(b)

a facilita și a menține legături strânse cu toate părțile la procesul de pace din Orientul Mijlociu, cu alte țări din regiune, cu membrii Cvartetului pentru Orientul Mijlociu și alte țări relevante, precum și cu ONU și alte organizații internaționale relevante, în scopul de a conlucra cu acestea la consolidarea procesului de pace;

(c)

a asigura o prezență continuă a Uniunii Europene pe teren și în forurile internaționale competente și a contribui la gestionarea și prevenirea crizelor;

(d)

a observa și a sprijini negocierile de pace dintre părți, a oferi consiliere și bune oficii din partea Uniunii Europene, după caz;

(e)

a contribui, dacă este necesar, la punerea în aplicare a acordurilor internaționale încheiate între părți și a se angaja în relații diplomatice cu acestea în eventualitatea nerespectării termenilor acestor acorduri;

(f)

a acorda o atenție deosebită factorilor care au implicații asupra dimensiunii regionale a procesului de pace din Orientul Mijlociu;

(g)

a stabili contacte constructive cu semnatarii acordurilor din cadrul procesului de pace cu scopul de a promova respectarea normelor de bază ale democrației, inclusiv respectarea drepturilor omului și a suveranității legii;

(h)

a contribui la punerea în aplicare a politicii Uniunii Europene privind drepturile omului și a orientărilor Uniunii Europene privind drepturile omului, în special în ceea ce privește copiii și femeile din regiunile afectate de conflicte, în principal prin monitorizarea și soluționarea evoluțiilor în acest sens;

(i)

a raporta cu privire la posibilitățile de intervenție ale Uniunii Europene în procesul de pace și cu privire la cea mai bună modalitate de continuare a inițiativelor Uniunii Europene și a eforturilor în curs ale Uniunii Europene legate de procesul de pace din Orientul Mijlociu, cum ar fi contribuția Uniunii Europene la reformele palestiniene și includerea aspectelor politice ale proiectelor de dezvoltare relevante ale Uniunii Europene;

(j)

a monitoriza acțiunile ambelor părți privind punerea în aplicare a foii de parcurs și privind problemele care ar putea aduce atingere rezultatului negocierilor privind statutul permanent, pentru a da posibilitatea Cvartetului pentru Orientul Mijlociu de a evalua mai bine conformarea părților;

(k)

a se angaja într-o colaborare mai largă în sectorul reformei în domeniul securității în cooperare cu Comisia Europeană și cu Coordonatorul pe probleme de securitate din partea SUA și de a facilita cooperarea în materie de securitate cu toți participanții interesați;

(l)

a contribui la o mai bună înțelegere a rolului Uniunii Europene de către liderii de opinie din regiune.

Articolul 4

Punerea în aplicare mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru punerea în aplicare a mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și orientare politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE în perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 1 190 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei de toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea, în urma consultărilor cu Președinția, a echipei sale, asistat fiind de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează Secretarul General/Înaltul Reprezentant, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de agenți care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este suportat de statul membru respectiv sau de instituția respectivă a Uniunii Europene, după caz. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie detașați pe lângă RSUE. Personalul internațional contractat are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă susținerea necesară în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, Consiliului și Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare de mandat și a celor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE contribuie la coordonarea politică generală a acțiunilor UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează periodic scurte informări misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE oferă îndrumare politică locală șefului Misiunii de poliție a Uniunii Europene în teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) și șefului Misiunii Uniunii Europene de asistență la frontieră pentru punctul de trecere de la Rafah (EU BAM Rafah). RSUE și comandantul operațiilor civile se consultă reciproc, în funcție de necesități. RSUE lucrează îndeaproape și cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și consecvența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune sunt reexaminate periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind progresele înregistrate până la sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului, până la mijlocul lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte constituie baza evaluării prezentei acțiuni comune în cadrul grupurilor de lucru relevante și de către COPS. În cadrul priorităților globale în materie de desfășurare de personal în afara UE, SG/ÎR face recomandări COPS referitor la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 184, 23.7.2003, p. 45.

(2)  JO L 43, 19.2.2008, p. 34.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/69


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/137/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 10 iunie 1999, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1244.

(2)

La 15 septembrie 2006, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2006/623/PESC (1) privind crearea unei echipe însărcinate cu pregătirea instalării unei eventuale misiuni civile internaționale în Kosovo care include un reprezentant special al Uniunii Europene (echipa de pregătire a MCI/RSUE).

(3)

La 13-14 decembrie 2007, Consiliul European a subliniat faptul că Uniunea Europeană (UE) este pregătită să joace un rol central în consolidarea stabilității din regiune și în punerea în practică a unei înțelegeri care să definească statutul viitor al Kosovo. Consiliul European a afirmat disponibilitatea UE de a sprijini Kosovo pe calea unei stabilități durabile, inclusiv printr-o misiune în cadrul Politicii europene de securitate și de apărare (PESA) și printr-o contribuție la o misiune civilă internațională, ca parte a prezențelor internaționale.

(4)

La 4 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/124/PESC cu privire la Misiunea Uniunii Europene privind supremația legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (2) și Acțiunea comună 2008/123/PESC (3) de numire a domnului Pieter FEITH în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo până la 28 februarie 2009.

(5)

Pe baza unei reexaminări a Acțiunii comune 2008/123/PESC, mandatul RSUE ar trebui prelungit pentru o perioadă de 12 luni.

(6)

Procesul de stabilizare și de asociere constituie cadrul strategic al politicii Uniunii Europene cu privire la regiunea Balcanilor de Vest, iar instrumentele acestuia sunt aplicabile Kosovo, inclusiv parteneriatul european, dialogul politic și tehnic în cadrul mecanismului de urmărire al PSA, precum și programele de asistență comunitară în materie.

(7)

Pentru asigurarea coerenței cu alte activități relevante din sfera de competență a Comunității, mandatul RSUE ar trebui să fie pus în aplicare în coordonare cu Comisia.

(8)

Consiliul preconizează învestirea aceleiași persoane atât cu atribuțiile și competențele RSUE, cât și cu cele care revin Reprezentantului Civil Internațional.

(9)

RSUE urmează să își pună în aplicare mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea afecta obiectivele politicii externe și de securitate comune astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Pieter FEITH în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) în Kosovo se prelungește prin prezenta acțiune comună până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii Europene (UE) în Kosovo. Acestea includ obiectivul de a juca un rol central în consolidarea stabilității din regiune și în punerea în practică a unei înțelegeri care să definească statutul viitor al Kosovo, în perspectiva unui Kosovo stabil, viabil, pașnic, democratic și multi-etnic, care să contribuie la cooperarea și stabilitatea regională, pe baza unor relații de bună vecinătate; un Kosovo care se angajează să respecte statul de drept, protecția minorităților și a patrimoniului cultural și religios.

Articolul 3

Mandatul

Pentru îndeplinirea obiectivelor politicii UE în Kosovo, mandatul RSUE constă în:

(a)

oferirea asistenței și sprijinului UE în procesul politic;

(b)

promovarea coordonării politice globale a UE în Kosovo;

(c)

acordarea de orientare politică locală șefului Misiunii Uniunii Europene privind supremația legii în Kosovo (EULEX KOSOVO), inclusiv privind aspectele politice ale chestiunilor legate de responsabilitățile executive;

(d)

asigurarea consecvenței și a coerenței acțiunii UE față de public. Purtătorul de cuvânt al RSUE este principala persoană de contact a UE pentru mass-media din Kosovo în ceea ce privește chestiunile legate de politica externă și de securitate comună/politica europeană de securitate și de apărare (PESC/PESA). Toate activitățile de presă și de relații publice se vor desfășura în strânsă și continuă coordonare cu purtătorul de cuvânt al Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR)/Oficiul de presă al Secretariatului Consiliului;

(e)

contribuirea la dezvoltarea și consolidarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Kosovo, inclusiv în ceea ce privește femeile și copiii, în conformitate cu politica UE privind drepturile omului și cu orientările UE privind drepturile omului.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului, acționând sub autoritatea și conducerea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul Politic și de Securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS oferă RSUE îndrumare strategică și orientare politică în cadrul mandatului.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea de referință financiară estimată pentru acoperirea cheltuielilor aferente mandatului RSUE în perioada cuprinsă între 1 martie 2009 și 28 februarie 2010 este de 645 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma indicată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile se gestionează în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene. Resortisanții țărilor din regiunea Balcanilor de Vest pot participa la proceduri de ofertare pentru contracte.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   Un personal specializat UE este desemnat pentru a-l asista pe RSUE la punerea în aplicare a mandatului său și pentru a contribui la coerența, vizibilitatea și eficacitatea acțiunii globale a UE în Kosovo. În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare corespunzătoare care îi sunt puse la dispoziție, RSUE este responsabil pentru constituirea echipei sale, în consultare cu Președinția, asistat de SG/ÎR și în deplină asociere cu Comisia. Echipa include experți în chestiuni politice specifice, în conformitate cu necesitățile care decurg din mandat. RSUE informează SG/ÎR, Președinția și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerația personalului care este detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a Uniunii Europene este suportată de statul membru sau instituția Uniunii Europene în cauză, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Membrii personalului internațional angajat pe bază de contract trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru UE.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE și a membrilor personalului acestuia se convin în mod corespunzător. Statele membre și Comisia acordă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate

(1)   RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a Regulamentului de securitate al Consiliului (4), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

(2)   SG/ÎR este autorizat să comunice NATO/KFOR informații și documente clasificate UE până la nivelul „CONFIDENTIEL UE” întocmite în scopurile acțiunii, în conformitate cu Regulamentul de securitate al Consiliului.

(3)   SG/ÎR este autorizat să comunice Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în conformitate cu necesitățile operaționale ale RSUE, informații și documente clasificate UE până la nivelul „RESTREINT UE” care sunt întocmite în scopurile acțiunii, în conformitate cu Regulamentul de securitate al Consiliului. Se adoptă mecanisme în acest scop la nivel local.

(4)   SG/ÎR este autorizat să comunice terților asociați la prezenta acțiune comună documente neclasificate UE legate de deliberările Consiliului referitoare la acțiune și care fac obiectul obligației de secret profesional în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din regulamentul de procedură al Consiliului (5).

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului detașat în afara UE cu atribuții operaționale, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, în conformitate cu mandatul său și cu situația de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea tuturor membrilor personalului aflat sub directa sa autoritate, în special prin:

(a)

stabilirea unui plan de securitate specific misiunii, bazat pe orientări din partea Secretariatului General al Consiliului, care include măsuri de securitate fizice, organizaționale și procedurale specifice misiunii, gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionarea incidentelor legate de securitate, precum și un plan în caz de urgență și evacuare a misiunii;

(b)

garantarea faptului că tot personalul detașat în afara UE beneficiază de asigurări pentru un grad înalt de risc, după cum se impune în conformitate cu condițiile specifice regiunii în care se desfășoară misiunea;

(c)

garantarea faptului că toți membrii echipei sale care urmează să fie detașati în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, au urmat, în prealabil sau la sosirea în zona în care se desfășoară misiunea, cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

garantarea faptului că toate recomandările convenite ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea sunt puse în aplicare și punerea la dispoziția SG/ÎR, a Consiliului și a Comisiei de rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte de securitate, în cadrul rapoartelor intermediare și al rapoartelor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă în mod periodic SG/ÎR și COPS rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte, după caz, grupurilor de lucru. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau a COPS, RSUE poate prezenta rapoarte în fața Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la asigurarea unei utilizări coerente a tuturor instrumentelor UE la fața locului în vederea realizării obiectivelor politice ale Uniunii Europene. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

(2)   Se menține o strânsă legătură la fața locului cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în punerea în aplicare a mandatului. RSUE oferă orientare politică locală șefului Misiunii Uniunii Europene privind supremația legii în Kosovo (EULEX KOSOVO), inclusiv pentru aspectele politice ale chestiunilor legate de responsabilitățile executive. RSUE și comandantul operației civile se vor consulta reciproc, în funcție de necesități.

(3)   RSUE asigură, de asemenea, legătura cu organismele locale relevante și cu alți actori internaționali și regionali prezenți la fața locului.

(4)   RSUE, împreună cu alți actori UE prezenți la fața locului, asigură difuzarea informațiilor și schimbul de informații între actorii UE din teatrul de operații, în vederea atingerii unui grad înalt de conștientizare și evaluare comună a situației.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind progresele înregistrate înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului, până la mijlocul lunii noiembrie 2009. Pe baza acestor rapoarte se realizează o evaluare a prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru relevante și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de personal detașat, SG/ÎR adresează recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 253, 16.9.2006, p. 29.

(2)  JO L 42, 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 42, 16.2.2008, p. 88.

(4)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.

(5)  Decizia 2006/683/CE, Euratom a Consiliului din 15 septembrie 2006 de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului (JO L 285, 16.10.2006, p. 47).


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/73


POZIȚIA COMUNĂ 2009/138/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

privind măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2002/960/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 10 decembrie 2002, Consiliul a adoptat Poziția comună 2002/960/PESC (1), în urma Rezoluțiilor (RCSONU) 733 (1992), 1356 (2001) și 1425 (2002) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, referitoare la un embargo asupra armelor împotriva Somaliei.

(2)

La 20 noiembrie 2008, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat RCSONU 1844 (2008), care introduce măsuri restrictive suplimentare împotriva persoanelor care încearcă să împiedice sau să blocheze un proces politic pașnic sau împotriva celor care amenință instituțiile federale de tranziție (IFT) ale Somaliei sau ale Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM) prin forță sau care întreprind acțiuni care subminează stabilitatea din Somalia sau din regiune.

(3)

Din rațiuni de claritate, măsurile impuse prin Poziția comună 2002/960/PESC și cele care urmează să fie impuse în temeiul RCSONU 1844 (2008) ar trebui să fie integrate într-un instrument juridic unic.

(4)

Prin urmare, Poziția comună 2002/960/PESC ar trebui să fie abrogată.

(5)

Este necesară o acțiune din partea Comunității pentru a pune în aplicare anumite măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

(1)   Se interzic furnizarea și vânzarea către Somalia de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb ale acestora, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriile lor.

(2)   Se interzice furnizarea directă sau indirectă către Somalia de consultanță tehnică, ajutor financiar și de alt tip și de formare în domeniul activităților militare, inclusiv, în special, formarea și asistența tehnică în legătură cu livrarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea articolelor menționate la alineatul (1), de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul următoarelor:

(a)

furnizarea sau vânzarea de armament și materiale conexe de orice tip și furnizarea directă sau indirectă de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de formare în domeniul activităților miliare, destinate exclusiv sprijinirii misiunii AMISOM sau utilizării în cadrul acesteia, după cum se prevede la alineatul (4) din RCSONU 1744 (2007), sau destinate exclusiv folosinței statelor și organizațiilor regionale care întreprind măsuri în conformitate cu alineatul (6) din RCSONU 1851 (2008) și alineatul (10) din RCSONU 1846 (2008);

(b)

furnizarea sau vânzarea de armament și materiale conexe de orice tip și furnizarea directă sau indirectă de asistență tehnică cu scopul exclusiv de a ajuta la dezvoltarea instituțiilor din domeniul securității, în conformitate cu procesul politic prevăzut în alineatele (1), (2) și (3) din RCSONU 1744 (2007) și în absența unei decizii negative din partea Comitetului instituit prin alineatul (11) din RCSONU 751 (1992) (denumit în continuare „Comitetul pentru sancțiuni”) într-un interval de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării relevante;

(c)

furnizarea de material militar necauzator de moarte destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție sau de materiale destinate unor programe ale Uniunii, Comunității sau statelor membre privind crearea de instituții, inclusiv în domeniul securității, desfășurate în cadrul procesului de pace și reconciliere, aprobate în prealabil de Comitetul pentru sancțiuni, precum și pentru îmbrăcămintea de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Somalia de către personalul Organizației Națiunilor Unite, reprezentanții presei, personalul umanitar, personalul de asistență pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

Articolul 2

Se impun măsuri restrictive, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3, articolul 4 alineatul (1) și articolul 5 alineatele (1) și (2), împotriva următoarelor persoane și entități desemnate de Comitetul pentru sancțiuni:

ca fiind implicate în sau ca sprijinind acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Somalia, inclusiv acte care amenință Acordul de la Djibouti din 18 august 2008 sau procesul politic, sau amenință IFT sau AMISOM prin forță;

ca acționând în direcția încălcării embargoului privind armamentul și a măsurilor aferente, menționate la articolul 1;

ca împiedicând furnizarea de asistență umanitară în Somalia sau accesul la asistență umanitară în Somalia sau distribuirea acesteia.

Lista persoanelor și a entităților relevante figurează în anexă.

Articolul 3

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul de armament și echipament militar și furnizarea directă sau indirectă de asistență tehnică sau formare, asistență financiară și de altă natură, inclusiv în materie de investiții, brokeraj și alte servicii financiare, legate de activitățile militare sau de furnizarea, vânzarea, transferul, producția, întreținerea sau utilizarea armamentului și echipamentului militar, persoanelor sau entităților menționate la articolul 2.

Articolul 4

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a preveni intrarea sau tranzitul pe teritoriile lor al persoanelor menționate la articolul 2.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) nu obligă un stat membru să refuze propriilor resortisanți intrarea pe teritoriul său.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni:

(a)

stabilește, în fiecare caz în parte, că intrarea sau tranzitul se justifică din motive umanitare, inclusiv o obligație religioasă;

(b)

stabilește, în fiecare caz în parte, că o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor de pace și reconciliere națională în Somalia și de stabilitate în regiune.

(4)   În cazul în care, în temeiul alineatului (3), un stat membru autorizează persoanele desemnate de Comitetul pentru sancțiuni să intre sau să tranziteze pe teritoriul său, această autorizație se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 5

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care se află, în mod direct sau indirect, în proprietatea sau sub controlul persoanelor sau entităților menționate la articolul 2 sau care sunt deținute de entități aflate, în mod direct sau indirect, în proprietatea sau sub controlul acestora sau al oricăror persoane sau entități care acționează în numele sau la ordinele acestora, astfel cum sunt desemnate de către Comitetul pentru sancțiuni. Persoanele și entitățile în cauză sunt enumerate în anexă.

(2)   Nu se pun la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, și nici nu se utilizează în beneficiul acestora.

(3)   Statele membre pot permite derogări de la măsurile menționate la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește fondurile și resursele economice, care:

(a)

sunt necesare pentru cheltuielile de bază, inclusiv pentru plata alimentelor, a chiriilor sau a ipotecilor, a medicamentelor și a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a facturilor la serviciile de utilități publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății onorariilor cu o valoare rezonabilă și rambursării cheltuielilor ocazionate în legătură cu furnizarea de servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane, în conformitate cu legislația națională, de păstrare sau administrare curentă a fondurilor înghețate sau a resurselor economice;

(d)

sunt necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare, după notificare de către statul membru interesat a Comitetului pentru sancțiuni și după acordul acestuia din urmă;

(e)

fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot să fie utilizate în scopul precizat de hotărârea sau privilegiul respectiv, cu condiția ca hotărârea sau privilegiul să fie anterioare desemnării persoanei sau entității în cauză de Comitetul pentru sancțiuni și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități menționate la articolul 2, după notificare de către statul membru interesat a Comitetului pentru sancțiuni.

(4)   Derogările menționate la alineatul (3) literele (a), (b) și (c) pot să fie acordate după notificarea Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru în cauză cu privire la intenția sa de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri și resurse economice și în lipsa unei decizii negative din partea Comitetului pentru sancțiuni în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea respectivă.

(5)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare la conturi înghețate, sub formă de:

(a)

dobânzi sau alte remunerări ale acestor conturi; sau

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au luat naștere înaintea datei la care aceste conturi au devenit supuse unor măsuri restrictive,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, remunerări și plăți să fie supuse în continuare alineatului (1).

Articolul 6

Consiliul întocmește lista cuprinsă în anexă și o modifică în conformitate cu constatările Comitetului pentru sancțiuni.

Articolul 7

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 8

Prezenta poziție comună este reexaminată, modificată sau abrogată, după caz, în conformitate cu deciziile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 9

Poziția comună 2002/960/PESC se abrogă.

Articolul 10

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 334, 11.12.2002, p. 1.


ANEXĂ

Lista persoanelor și a entităților menționate la articolele 2, 3, 4 și 5


17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/76


POZIȚIA COMUNĂ 2009/139/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 25 februarie 2008, Consiliul a adoptat Poziția comună 2008/160/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova (1). Respectiva poziție comună se aplică până la 27 februarie 2009.

(2)

Pe baza reexaminării Poziției comune 2008/160/PESC, ar trebui reînnoită aplicarea măsurilor restrictive pentru o perioadă de încă 12 luni.

(3)

Anexele I și II la Poziția comună 2008/160/PESC ar trebui modificate în urma schimbării de funcție a unora dintre persoanele cărora li se aplică măsurile restrictive,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2008/160/PESC se prelungește până la 27 februarie 2010.

Articolul 2

Anexele I și II la Poziția comună 2008/160/PESC se înlocuiesc cu textul din anexele I și II la prezenta poziție comună.

Articolul 3

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 51, 26.2.2008, p. 23.


ANEXA I

„ANEXA I

Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1) punctul (i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolaevici, «președinte», născut la 23 octombrie 1941 la Habarovsk, Federația Rusă, pașaport rusesc nr. 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevici, fiul persoanei de la poziția nr. 1 și «președinte al Comitetului Național al Vămilor», născut la 3 aprilie 1961 la Kupiansk, Harkovskaia oblast sau Novaia Kahovka, Hersonskaia oblast, Ucraina, pașaport rusesc nr. 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevici, fiul persoanei de la poziția nr. 1 și «consilier la Comitetul Național al Vămilor», «membru al Sovietului Suprem», născut la 8 august 1967 la Novaia Kahovka, Hersonskaia oblast, Ucraina, pașaport rusesc nr. 60No1907537.

4.

MARAKUȚA, Grigori Stepanovici, «membru al Sovietului Suprem», «reprezentant special al Sovietului Suprem pentru Relații Interparlamentare», născut la 15 octombrie 1942 la Teia, raionul Grigoriopolski, Republica Moldova, pașaport sovietic vechi nr. 8BM724835.

5.

LIȚKAI, Valeri Anatolievici, fost «ministru al afacerilor externe», născut la 13 februarie 1949 la Tver, Federația Rusă, pașaport rusesc nr. 51No0076099, eliberat la 9 august 2000.

6.

HAJEEV, Stanislav Galimovici, «ministru al apărării», născut la 28 decembrie 1941 la Celiabinsk, Federația Rusă.

7.

ANTIUFEEV, Vladimir Iurievici, alias ȘEVȚOV, Vadim, «ministru pentru siguranța statului», născut în 1951 la Novosibirsk, Federația Rusă, pașaport rusesc.

8.

KOROLIOV, Alexandr Ivanovici, «vicepreședinte», născut la 24 octombrie 1958 la Wroclaw, Polonia, pașaport rusesc.

9.

BALALA, Viktor Alexeevici, fost «ministru al justiției», născut în 1961 la Vinița, Ucraina.

10.

ZAHAROV, Viktor Pavlovici, fost «procuror al Transnistriei», născut în 1948 la Kamenka, Republica Moldova.

11.

GUDIMO, Oleg Andreevici, «membru al Sovietului Suprem», «președinte al Comitetului de Siguranță, Apărare și Menținere a Păcii al Sovietului Suprem», fost «ministru adjunct al securității», născut la 11 septembrie 1944 la Alma-Ata, Kazahstan, pașaport rusesc nr. 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKI, Vadim Nicolaevici, «ministru al afacerilor interne», născut la 14 aprilie 1970 la Dauriia, raionul Zabaikalski, Citinskaia oblast, Federația Rusă.

13.

ATAMANIUC, Vladimir, «ministru adjunct al apărării».”


ANEXA II

„ANEXA II

Lista persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (1) punctul (ii)

1.

URSKAIA, Galina Vasilievna, fost «ministru al justiției», născută la 10 decembrie 1957 în satul Piatiletka, raionul Brianski, Brianskaia oblast, Federația Rusă.

2.

MAZUR, Igor Leonidovici, «șeful Administrației de Stat din Raionul Duboșari», născut la 29 ianuarie 1967 la Duboșari, Republica Moldova.

3.

PLATONOV, Iuri Mihailovici, cunoscut sub numele de Iuri PLATONOV, «șeful Administrației de Stat în raionul Râbnița și în orașul Râbnița», născut la 16 ianuarie 1948 la Klimkovo, raionul Poddorski, Novgorodskaia oblast, pașaport rusesc nr. 51 No0527002, eliberat de ambasada rusă din Chișinău la 4 mai 2001.

4.

CERBULENKO, Alla Viktorovna, «șef adjunct al Administrației de Stat a orașului Râbnița», responsabil cu probleme de educație.

5.

KOGUT, Veceslav Vasilevici, «șeful Administrației de Stat din Bender», născut la 16 februarie 1950 la Taraclia, raionul Chadir-Lunga, Republica Moldova.

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovici, «șeful Administrației de Stat din Tiraspol», născut la 24 mai 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovski krai, Federația Rusă.”


Rectificări

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/79


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 77/2009 al Comisiei din 26 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23 din 27 ianuarie 2009 )

La pagina 8, anexă, punctul 24:

în loc de:

„Data desemnării menționată la articolul 7 alineatul (2): 16.6.2005”,

se va citi:

„Data desemnării menționată la articolul 7 alineatul (2): 27.1.2009”.

La pagina 15, anexă, punctul 122:

în loc de:

„Funcție/Motivele menționării; Date de identificare: Viceinspector al Armatei Naționale din Zimbabwe.”,

se va citi:

„Funcție/Motivele menționării; Date de identificare: Viceinspector al Poliției republicane din Zimbabwe.”