ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 40

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
11 februarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 122/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 123/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește condițiile pentru deplasările de animale în interiorul aceleiași zone cu acces reglementat și condițiile pentru derogările de la interdicția de ieșire a animalelor stabilită în Directiva 2000/75/CE a Consiliului ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate ( 1 )

7

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/7/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a anexelor I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

12

 

*

Directiva 2009/8/CE a Comisiei din 10 februarie 2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate ( 1 )

19

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/109/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 februarie 2009 privind organizarea unui experiment temporar privind aplicarea anumitor derogări în vederea comercializării amestecurilor de semințe destinate folosirii ca plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului, pentru a determina dacă anumite specii care nu sunt enumerate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE sau 2002/57/CE ale Consiliului îndeplinesc condițiile pentru a fi incluse în articolul 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE [notificată cu numărul C(2009) 724]  ( 1 )

26

 

 

2009/110/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 februarie 2009 privind o contribuție financiară comunitară la măsurile de urgență de combatere a bolii de Newcastle în Germania în 2008 [notificată cu numărul C(2009) 712]

31

 

 

2009/111/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 februarie 2009 privind publicarea referinței standardului EN 3-8:2006 Stingătoare de incendiu portative – partea 8: Cerințe suplimentare față de EN 3-7 pentru construcție, rezistență la presiune și încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar în conformitate cu Directiva 97/23/CE referitoare la echipamentele sub presiune [notificată cu numărul C(2009) 739]  ( 1 )

33

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Consiliu

 

 

2009/112/CE

 

*

Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al șaptelea FED) pentru exercițiul financiar 2007

35

 

 

2009/113/CE

 

*

Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exercițiul financiar 2007

36

 

 

2009/114/CE

 

*

Recomandarea Consiliului din 10 februarie 2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2007

37

 

 

ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

Comisie

 

 

2009/115/CE

 

*

Decizia nr. 1/2008 a Comitetului mixt pentru transportul aerian Comunitate/Elveția, instituit în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian din 16 decembrie 2008 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian

38

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2009/116/PESC a Consiliului din 10 februarie 2009 de extindere a duratei de aplicare și de modificare a Poziției comune 2004/133/PESC privind măsurile restrictive împotriva extremiștilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

56

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 3, 5.1.2008)

58

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 122/2009 AL COMISIEI

din 10 februarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 februarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

195,3

JO

68,6

MA

43,0

TN

134,4

TR

98,0

ZZ

107,9

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

169,4

ZZ

157,9

0709 90 70

MA

113,5

TR

148,2

ZZ

130,9

0709 90 80

EG

103,6

ZZ

103,6

0805 10 20

EG

50,9

IL

53,0

MA

64,2

TN

47,6

TR

63,1

ZA

44,9

ZZ

54,0

0805 20 10

IL

162,7

MA

100,1

TR

52,0

ZZ

104,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,2

IL

86,9

JM

101,6

MA

153,9

PK

50,9

TR

65,7

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

64,1

MA

67,1

TR

56,7

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

91,9

CA

90,4

CL

67,8

CN

89,1

MK

32,6

US

112,1

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

95,8

CL

57,1

CN

59,1

US

125,0

ZA

113,1

ZZ

90,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 123/2009 AL COMISIEI

din 10 februarie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește condițiile pentru deplasările de animale în interiorul aceleiași zone cu acces reglementat și condițiile pentru derogările de la interdicția de ieșire a animalelor stabilită în Directiva 2000/75/CE a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (c), articolele 11 și 12 și articolul 19 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/75/CE stabilește normele de control și măsurile de combatere și de eradicare a bolii limbii albastre, inclusiv norme privind instituirea zonelor de protecție și de supraveghere, punerea în aplicare a programelor de vaccinare, precum și interzicerea ieșirii animalelor din zonele respective.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 al Comisiei (2) stabilește norme pentru combaterea, monitorizarea, supravegherea și restricțiile privind deplasarea animalelor, în legătură cu boala limbii albastre, către și dinspre o zonă de protecție și supraveghere („zonă cu acces reglementat”).

(3)

De asemenea, anexa III la regulamentul respectiv stabilește condițiile de derogare de la interdicția de ieșire, aplicabilă deplasărilor de animale receptive, de material seminal, ovule și embrioni aparținând acestora, prevăzută în Directiva 2000/75/CE.

(4)

În conformitate cu avizul Comitetului științific pentru sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul EFSA privind vectorii și vaccinurile (3), adoptat la 27 aprilie 2007, vaccinarea constituie un instrument adecvat pentru controlul bolii limbii albastre și pentru evitarea focarelor confirmate clinic, limitând, prin urmare, pierderile suferite de fermieri.

(5)

Vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre constituie o modificare importantă a stării imunitare a populației receptive. Statele membre trebuie să furnizeze proba absenței circulației serotipului sau serotipurilor general(e) sau specific(e) de virus al bolii limbii albastre într-o parte a zonei cu acces reglementat prin intermediul rezultatelor programelor de monitorizare a bolii limbii albastre instituite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1266/2007. Aceste programe de monitorizare ar trebui să includă supravegherea clinică pasivă și supravegherea de laborator activă, cel puțin prin intermediul monitorizării cu ajutorul animalelor santinelă.

(6)

Supravegherea de laborator cu ajutorul animalelor santinelă nu ar trebui să se limiteze la testele serologice, ci poate fi, de asemenea, efectuată prin intermediul altor metode de diagnostic, și anume testele de identificare a agentului.

(7)

Nu trebuie descurajată vaccinarea în absența circulației virusului, iar vaccinarea preventivă în zonele cu acces reglementat în care virusul nu circulă nu trebuie împiedicată. Cu toate acestea, în conformitate cu Directiva 2000/75/CE, vaccinarea împotriva bolii limbii albastre este permisă numai în interiorul zonei de protecție. Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 prevede ca deplasarea animalelor în interiorul aceleiași zone cu acces reglementat unde circulă același serotip sau aceleași serotipuri de virus al bolii limbii albastre trebuie să fie permisă de către autoritatea competentă numai dacă animalele care urmează să fie mutate nu prezintă semne clinice de boală a limbii albastre în ziua transportării, presupunându-se că aceste animale nu prezintă un risc suplimentar pentru sănătatea animală.

(8)

Zonele în care s-a aplicat vaccinarea și în care circulația unuia sau a mai multor serotipuri specifice de viruși ai bolii limbii albastre este absentă prezintă un risc mai scăzut decât regiunile din zona cu acces reglementat în care virusul circulă. Prin urmare, este necesar ca statele membre să poată delimita, în interiorul zonelor de protecție, regiuni în care a fost aplicată vaccinarea și în care circulația unuia sau a mai multor serotipuri de virus al bolii limbii albastre este absentă. Intenția de a delimita aceste regiuni trebuie să fie notificată Comisiei, împreună cu toate informațiile care să demonstreze că această intenție este justificată. Celelalte state membre trebuie să fie, de asemenea, informate în legătură cu o astfel de delimitare.

(9)

Articolul 7 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior permite deplasarea animalelor dintr-o zonă de protecție într-o zonă de supraveghere, sub rezerva anumitor condiții. Deplasările de animale în interiorul aceleiași zone cu acces reglementat, dintr-o parte a zonei respective în care virusul circulă spre o parte în care s-a efectuat vaccinarea și unde virusul nu circulă, trebuie să fie permisă sub rezerva unor condiții similare cu cele impuse în cazul deplasărilor de animale dintr-o zonă de protecție spre o zonă de supraveghere din cadrul aceleiași zone cu acces reglementat, în scopul de a limita riscul de răspândire a virusului în acea parte a zonei cu acces reglementat în care a fost efectuată vaccinarea și în care virusul nu circulă. Prin urmare, este necesară modificarea normelor actuale privind deplasările de animale în interiorul aceleiași zone cu acces reglementat în care circulă unul sau mai multe serotipuri de virus al bolii limbii albastre.

(10)

Deplasările de animale dintr-o parte a unei zone cu acces reglementat în care a fost efectuată vaccinarea și în care virusul nu circulă spre o regiune din exteriorul zonei cu acces reglementat sunt permise în prezent sub rezerva unor condiții identice cu cele aplicate în cazul deplasărilor de animale dintr-o zonă cu acces reglementat în care virusul circulă spre o regiune din exteriorul zonei cu acces reglementat. Cu toate acestea, ținând cont de nivelul relativ scăzut de risc al deplasărilor de animale dintr-o parte a unei zone cu acces reglementat în care a fost efectuată vaccinarea și în care virusul nu circulă, este oportun ca aceste deplasări să fie permise sub rezerva unor condiții mai puțin stricte în ceea ce privește testul de identificare a virusului cerut pentru anumite categorii de animale vaccinate. Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 ar trebui modificată în consecință.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 ar trebui modificat în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

Se introduce următorul alineat (2a):

„(2a)   Statele membre pot, pe baza rezultatului unei evaluări a riscurilor care trebuie să ia în calcul o cantitate suficientă de date epidemiologice obținute în urma aplicării monitorizării cu ajutorul animalelor santinelă în conformitate cu punctul 1.1.2.1 din anexa I, să delimiteze o parte a unei zone de protecție ca «zonă cu acces reglementat în care a fost efectuată vaccinarea și în care nu circulă un serotip sau serotipuri specific(e) al(e) virusului bolii limbii albastre» («regiune cu risc mai scăzut»), sub rezerva următoarelor condiții:

(i)

în partea respectivă a zonei de protecție se aplică vaccinarea pentru un serotip sau serotipuri specific(e) al(e) virusului bolii limbii albastre;

(ii)

în partea respectivă a zonei de protecție nu circulă acel serotip sau acele serotipuri specific(e) al(e) virusului bolii limbii albastre.

Dacă un stat membru intenționează să delimiteze o parte a zonei de protecție ca «regiune cu risc mai scăzut», acesta notifică intenția sa Comisiei. Notificarea este însoțită de toate informațiile și datele necesare pentru a justifica delimitarea, ținând cont de situația epidemiologică a zonei în cauză, în special în ceea ce privește programul de monitorizare a bolii limbii albastre existent. De asemenea, el informează fără întârziere celelalte state membre cu privire la aceasta.

Deplasările de animale în interiorul aceleiași zone cu acces reglementat dintr-o regiune în care circulă același serotip sau aceleași serotipuri ale virusului bolii limbii albastre spre o parte a aceleiași zone cu acces reglementat delimitată ca «regiune cu risc mai scăzut» pot fi permise numai dacă:

(a)

animalele îndeplinesc condițiile prezentate în anexa III; sau

(b)

înainte de deplasarea animalelor respective, acestea îndeplinesc orice alte garanții adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului legat de măsurile destinate combaterii răspândirii virusului bolii limbii albastre, precum și protecției împotriva atacurilor vectorilor, solicitate de autoritatea competentă de la locul de origine și aprobate de autoritatea competentă de la locul de destinație; sau

(c)

animalele sunt destinate sacrificării imediate.”

(b)

Alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Statul membru de origine informează imediat Comisia și celelalte state membre referitor la garanțiile privind sănătatea animală menționate la alineatul (2) litera (b) sau la alineatul (2a) litera (b).

(4)   La certificatele de sănătate aferente prevăzute în Directivele 64/432/CEE, 91/68/CEE și 92/65/CEE sau menționate în Decizia 93/444/CEE se adaugă următorul text suplimentar pentru animalele menționate la alineatele (1), (2) și (2a) din prezentul articol:

«Animale conforme cu … [a se indica după caz, articolul 7 alineatul (1) sau articolul 7 alineatul (2) litera (a) sau articolul 7 alineatul (2) litera (b) sau articolul 7 alineatul (2) litera (c) sau articolul 7 alineatul (2a) litera (a) sau articolul 7 alineatul (2a) litera (b) sau articolul 7 alineatul (2a) litera (c)] din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007.»”

2.

În anexa I, punctul 1.1.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

1.1.2.1.   Monitorizarea cu ajutorul animalelor santinelă:

monitorizarea cu ajutorul animalelor santinelă constă într-un program anual activ de testare a animalelor santinelă cu scopul de a evalua circulația virusului bolii limbii albastre în zona cu acces reglementat. Dacă este posibil, animalele santinelă trebuie să fie bovine. Acestea trebuie să fie situate în regiuni ale zonei cu acces reglementat în care, în urma unei analize de risc privind evaluările entomologice și ecologice, s-a confirmat prezența vectorului sau existența de habitate adecvate reproducerii vectorului;

animalele santinelă trebuie testate cel puțin o dată pe lună pe parcursul perioadei de activitate a vectorului implicat, dacă acesta este cunoscut. În lipsa acestor informații, animalele santinelă trebuie testate cel puțin o dată pe lună în decursul anului;

numărul minim de animale santinelă pe unitate geografică de referință în vederea monitorizării și supravegherii bolii limbii albastre trebuie să fie reprezentativ și suficient pentru depistarea unei incidențe lunare (4) de 2 % cu o precizie de 95 % în fiecare unitate geografică de referință;

testarea în laborator este concepută astfel încât testele de depistare pozitive să fie urmate de teste serologice/virologice specifice de serotip, destinate serotipului sau serotipurilor de boală a limbii albastre corespunzătoare necesare pentru a stabili serotipul specific care circulă în fiecare regiune geografică relevantă din punct de vedere epidemiologic.

3.

În anexa III, secțiunea A se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 5 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

au fost vaccinate cu un vaccin inactivat înainte de numărul minim de zile necesare declanșării protecției imunitare menționate în specificațiile vaccinului aprobat în cadrul programului de vaccinare și au fost supuse unui test de identificare a agentului, în conformitate cu Manualul OIE privind animalele terestre, cu rezultate negative, testul fiind efectuat la cel puțin 14 zile după declanșarea protecției imunitare menționate în specificațiile vaccinului, aprobat în cadrul programului de vaccinare; cu toate acestea, testul de identificare a agentului nu este necesar în cazul deplasărilor de animale dintr-o parte a zonei cu acces reglementat delimitată ca «regiune cu risc mai scăzut» în conformitate cu articolul 7 alineatul (2a) din prezentul regulament.”

(b)

Al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru animalele gestante, trebuie să se îndeplinească cel puțin una dintre condițiile stabilite la punctele 5, 6 și 7 înainte de inseminare sau împerechere sau trebuie respectată condiția stabilită la punctul 3. Dacă se efectuează un test serologic, conform punctului 3, testul respectiv se efectuează nu mai devreme de șapte zile înainte de data deplasării.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283, 27.10.2007, p. 37.

(3)  Jurnalul EFSA (2007) 479, 1-29.

(4)  S-a estimat că rata anuală normală de seroconversie într-o zonă infectată este de 20 %. Cu toate acestea, în cadrul Comunității, circulația virusului are loc în special într-o perioadă de șase luni (sfârșitul primăverii/mijlocul toamnei). Prin urmare, 2 % reprezintă o estimare moderată a ratei lunare anticipate de seroconversie.”


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 124/2009 AL COMISIEI

din 10 februarie 2009

de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Coccidiostaticele și histomonostaticele sunt substanțe destinate distrugerii sau inhibării protozoarelor, care pot fi autorizate, inter alia, pentru utilizare ca aditivi pentru furaje în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (2). Autorizațiile coccidiostaticelor și histomonostaticelor ca aditivi pentru furaje stabilesc condiții specifice pentru utilizare, în funcție de speciile sau categoriile vizate de animale pentru care sunt destinați aditivii.

(2)

Operatorii economici din domeniul furajelor pot fabrica într-o întreprindere o gamă largă de furaje, iar în cadrul aceleași linii de producție pot fi fabricate unul după altul diferite tipuri de produse. Este posibil ca reziduuri inevitabile ale unui produs să rămână în linia de producție și să ajungă la începutul producției unui alt furaj. Acest transfer de la un lot de producție la altul este denumit „transfer” sau „contaminare încrucișată” și poate apărea, de exemplu, atunci când coccidiostaticele sau histomonostaticele sunt utilizate ca aditivi autorizați pentru hrana animalelor. Acest lucru poate duce la contaminarea furajelor produse ulterior prin prezența inevitabilă din punct de vedere tehnic a reziduurilor acelor substanțe în „furajele nevizate”, adică în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor, cum ar fi furajele destinate speciilor sau categoriilor de animale care nu sunt prevăzute în autorizația pentru aditivii respectivi. Această contaminare încrucișată inevitabilă poate apărea în toate etapele producției și prelucrării furajelor, însă și în timpul depozitării și al transportului furajelor.

(3)

Pentru a împiedica adoptarea de către statele membre a unor reguli naționale privind transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate în furajele nevizate și prezența acestora în produsele alimentare derivate care ar obstrucționa funcționarea pieței interne, este necesară adoptarea unor norme comunitare armonizate în domeniu.

(4)

Transferul inevitabil al substanțelor active conținute în coccidiostaticele și histomonostaticele autorizate în furajele nevizate este considerat transfer de substanțe nedorite în furaje în sensul Directivei 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), iar prezența acestora nu trebuie să pună în pericol sănătatea animală, sănătatea umană sau mediul. Prin urmare, limitele maxime pentru aceste substanțe în hrana pentru animale sunt stabilite prin Directiva 2009/8/CE a Comisiei (4) de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE.

(5)

Transferul inevitabil de coccidiostatice și histomonostatice în furajele nevizate, chiar și sub limitele maxime stabilite în conformitate cu Directiva 2002/32/CE, poate avea ca rezultat prezența reziduurilor acestor substanțe în produsele alimentare de origine animală. Prin urmare, pentru a asigura protecția sănătății publice și în măsura în care nu s-a stabilit încă o limită maximă a reziduurilor (LMR) pentru alimentele specifice în cauză în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală (5) sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, trebuie stabilite toleranțele maxime pentru prezența substanțelor active conținute în coccidiostatice și histomonostatice în alimentele de origine animală provenind din furajele nevizate în cauză, în contextul Regulamentului (CEE) nr. 315/93 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente.

(6)

La solicitarea Comisiei, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („Autoritatea”) a adoptat mai multe avize (6) privind riscurile pentru sănătatea animalelor și sănătatea publică implicate de transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate ca aditivi pentru furaje în furajele nevizate. Pentru fiecare coccidiostatic sau histomonostatic autorizat ca aditiv pentru furaje, evaluarea efectuată de către Autoritate a luat în considerare ratele ipotetice de transfer de 2 %, 5 % și 10 % din furajele produse cu cea mai mare doză autorizată de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate produse ulterior.

(7)

Având în vedere concluziile avizelor științifice individuale, se poate afirma că, în general, Autoritatea a ajuns la concluzia că este improbabil ca prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor autorizate ca aditivi pentru furaje în furajele nevizate, la niveluri care rezultă dintr-un transfer inevitabil și ținând cont de toate măsurile de prevenire, să ducă la efecte adverse pentru sănătatea animalelor și că riscul pentru de sănătatea consumatorilor în urma ingerării reziduurilor din produse provenind de la animale expuse la furajele contaminate încrucișat este neglijabil.

(8)

Ținând cont de avizele Autorității și de diferitele abordări curente aplicate în statele membre pentru a soluționa contaminarea încrucișată inevitabilă, se propune stabilirea unor limite maxime pentru alimente în conformitate cu anexele la prezentul regulament, pentru a asigura o funcționare corespunzătoare a pieței interne și pentru a proteja sănătatea publică. Dispozițiile prevăzute în anexă trebuie să fie revizuite până cel târziu la 1 iulie 2011 pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

(9)

Limitele maxime stabilite în anexa la prezentul regulament trebuie să fie adaptate în mod continuu la modificările limitelor maxime de reziduuri (LMR) stabilite pentru alimentele specifice implicate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. Având în vedere apariția unui posibil decalaj între aceste modificări și adaptarea ulterioară la limitele maxime stabilite în anexa la prezentul regulament, adaptarea trebuie să fie avută în vedere fără a aduce atingere limitelor maxime de reziduuri de coccidiostatice sau histomonostatice stabilite în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 sau în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(10)

Datorită faptului că transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate poate avea drept rezultat prezența acestor substanțe drept contaminanți în alimentele derivate, este necesară o abordare cuprinzătoare și integrată pentru soluționarea situației prin adoptarea și aplicarea simultană a prezentului regulament și a Directivei 2009/8/CE de stabilire a limitelor maxime pentru transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animalelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele alimentare enumerate în anexa la prezentul regulament nu trebuie să fie introduse pe piață în cazul în care conțin un contaminant enumerat în prezenta anexă la un nivel care depășește limitele maxime prevăzute în anexă.

În cazul în care se constată o cantitate semnificativă de reziduuri sub nivelul maxim stabilit în anexă, se recomandă ca autoritatea competentă să efectueze investigații pentru a se confirma că reziduurile sunt prezente ca urmare a transferului inevitabil în alimente și nu ca urmare a administrării ilegale de coccidiostatice sau histomonostatice.

Produsele alimentare care sunt conforme cu limitele maxime stabilite în anexă nu trebuie să fie amestecate cu produsele alimentare care depășesc aceste limite maxime.

(2)   La aplicarea limitelor maxime stabilite în anexa la prezentul regulament pentru produsele alimentare uscate, diluate, prelucrate sau compuse din mai mult de un ingredient, se va ține cont de modificările concentrației contaminantului cauzate de uscare, diluare sau prelucrare, precum și de proporția relativă a ingredientelor în produs.

(3)   Limitele maxime stabilite în anexa la prezentul regulament nu aduc atingere prevederilor și LMR-urilor stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 și LMR-urilor stabilite de către Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(3)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.

(4)  A se vedea pagina 19 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(6)  Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu lasalocid autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2007) 553, 1-46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu narazin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2007) 552, 1-35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu maduramicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 594, 1-30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu semduramicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 593, 1-27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu salinomicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 591, 1-38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu monensin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 592, 1-40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu bromhidrat de halofuginonă autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 657, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu decochinat autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 656, 1-26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu robenidină autorizată pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 655, 1-29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu nicarbazin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 690, 1-34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu diclazuril autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 716, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


ANEXĂ

Limite maxime în produsele alimentare

Substanțe

Alimente

Conținut maxim în μg/kg (ppb), greutatea în stare umedă

1.

Lasalocid sodiu

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât păsările:

 

lapte

1

ficat și rinichi

50

alte alimente

5

2.

Narazin

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare:

 

ouă

2

lapte

1

ficat

50

alte alimente

5

3.

Salinomicin sodiu

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare și iepurii pentru îngrășare:

 

ouă

3

ficat

5

alte alimente

2

4.

Monensin sodiu

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare, curcanii și bovinele (inclusiv vacile de lapte):

 

ficat

8

alte alimente

2

5.

Semduramicin

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare

2

6.

Maduramicin

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare și curcanii

2

7.

Robenidină

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare, curcanii și iepurii pentru îngrășare și reproducere:

 

ouă

25

ficat, rinichi, piele și grăsime

50

alte alimente

5

8.

Decochinat

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare, bovinele și ovinele, cu excepția animalelor de lapte

20

9.

Halofuginonă

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare, curcanii și bovinele, cu excepția vacilor de lapte:

 

ouă

6

ficat și rinichi

30

lapte

1

alte alimente

3

10.

Nicarbazin

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare:

 

ouă

100

lapte

5

ficat și rinichi

100

alte alimente

25

11.

Diclazuril

Alimente de origine animală de la specii de animale altele decât puii pentru îngrășare, curcanii pentru îngrășare, iepurii pentru îngrășare și reproducere, rumegătoarele și porcinele:

 

ouă

2

ficat și rinichi

40

alte alimente

5


DIRECTIVE

11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/12


DIRECTIVA 2009/7/CE A COMISIEI

din 10 februarie 2009

de modificare a anexelor I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 14 al doilea paragraf literele (c) și (d),

după consultarea statelor membre în cauză,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/29/CE stabilește lista organismelor care dăunează plantelor sau produselor din plante și prevede anumite măsuri împotriva introducerii acestora în statele membre provenind din alte state membre sau țări terțe.

(2)

Pe baza informațiilor furnizate de către statele membre și a unei examinări de către experți a anexelor I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE, este necesară modificarea listelor privind organismele dăunătoare din anexele I și II în vederea creșterii protecției împotriva introducerii acestui tip de organisme în Comunitate. Toate modificările se bazează pe dovezi tehnice sau științifice.

(3)

Având în vedere creșterea comerțului internațional cu plante și produsele vegetale, este necesară o protecție fitosanitară a Comunității împotriva introducerii organismelor dăunătoare, enumerate în continuare, a căror apariție nu a fost semnalată deocamdată în Comunitate: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhynchophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire la plantele Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., prezența cărora a fost confirmată doar în Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Statele Unite; virusul Chrysanthemum stem necrosis pe plantele Dendranthema (DC.) Des Moul. și Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) pe tuberculii de Solanum tuberosum L. și Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow & Sydow pe plantele Ulmus L. și Zelkova L., destinate plantării, altele decât semințele. În plus, răspândirea continuă a Paysandisia archon (Burmeister), depistată în unele zone din Comunitate pe 11 genuri de Palmae și aflată sub control oficial, trebuie să fie limitată din aceleași motive.

(4)

Denumirile Saissetia nigra (Nietm.) și Diabrotica virgifera Le Conte ar trebui să fie modificate în conformitate cu denumirile științifice revizuite ale acestor organisme. Saissetia nigra (Nietm.) a devenit Parasaissetia nigra (Nietner). Diabrotica virgifera Le Conte a fost împărțită în două subspecii, și anume Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, prezentă în anumite regiuni ale Comunității, și Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, care nu este prezentă în Comunitate.

(5)

Lista acestor organisme din anexele I și II la Directiva 2000/29/CE trebuie modificată în consecință.

(6)

Prin urmare, cerințele relevante din anexele IV și V la Directiva 2000/29/CE privind importul sau circulația plantelor-gazdă pentru organismele dăunătoare prevăzute în anexa I și II trebuie modificate pentru a lua în considerare listele modificate din anexele I și II.

(7)

Codul NC pentru lemnul de Acer saccharum Marsh. trebuie să fie actualizat în anexa V partea B în vederea completării listei de coduri NC pentru lemnul supus controlului la import.

(8)

Anexele I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE ar trebui modificate în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE se modifică în conformitate cu textul anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 31 martie 2009 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte, precum și un tabel de corespondență între actele respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 aprilie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.


ANEXĂ

Anexele I, II, IV și V la Directiva 2000/29/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, partea A se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica (a) din secțiunea I:

(i)

următorul punct 10.0 se introduce după punctul 10:

„10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov”;

(ii)

punctul 10.4 se înlocuiește cu următorul text:

„10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith”;

(iii)

următorul punct 19.1 se introduce după punctul 19:

„19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)”;

(b)

la rubrica (a) din secțiunea II, următorul punct 0.1 se introduce înaintea punctului 1:

„0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”.

2.

În anexa II, partea A se modifică după cum urmează:

(a)

la rubrica (a) din secțiunea I:

(i)

următorul punct 1.1 se introduce după punctul 1:

„1.1.

Agrilus planipennis Fairmaire

Plante destinate plantării, cu excepția plantelor pentru culturile tisulare și a semințelor, a lemnului și a scoarței de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA.”

(ii)

punctul 24 se elimină;

(iii)

următorul punct 28.1 se introduce după punctul 28:

„28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tuberculii din specia Solanum tuberosum L.”

(b)

la rubrica (c) din secțiunea I, următorul punct 14.1 se introduce după punctul 14:

„14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Plantele Ulmus L. și Zelkova L., destinate plantării, altele decât semințele”

(c)

la rubrica (d) din secțiunea I, următorul punct 5.1 se introduce după punctul 5:

„5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Plantele Dendranthema (DC.) Des Moul. și Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate plantării, altele decât semințele”

(d)

la rubrica (a) din secțiunea II:

(i)

următorul punct 6.3 se introduce după punctul 6.2:

„6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Plantele de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii lor, altele decât fructul și semințele”

(ii)

următorul punct 10 se introduce după punctul 9:

„10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Plantele de Palmae destinate plantării având un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm, aparținând genurilor următoare: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”

3.

În anexa IV partea A, secțiunea I se modifică după cum urmează:

(a)

următoarele puncte 2.3, 2.4 și 2.5 se introduc după punctul 2.2:

„2.3.

Fie că figurează sau nu printre codurile NC enumerate în anexa V partea B, lemnul de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., cu excepția lemnului sub formă de:

așchii, obținut integral sau parțial de la acești copaci;

material de ambalaj din lemn sub formă de lăzi, cutii, coșuri, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, grilaje pentru paleți folosite pentru transportul obiectelor de orice tip;

lemn folosit pentru fixarea sau sprijinirea altor mărfuri decât cele din lemn,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală,

originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA

Constatare oficială care să certifice că lemnul:

(a)

provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de Agrilus planipennis Fairmaire în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor; sau

(b)

a fost tăiat astfel încât să se îndepărteze toată suprafața rotundă.

2.4.

Fie că figurează sau nu printre codurile NC enumerate în anexa V partea B, lemn sub formă de așchii rezultate integral sau parțial din Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originar din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA

Constatare oficială care să certifice că lemnul:

(a)

provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de Agrilus planipennis Fairmaire în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor; sau

(b)

a fost procesat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime.

2.5.

Scoarța izolată de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originară din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA

Constatarea oficială care să certifice că scoarța izolată:

(a)

provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de Agrilus planipennis Fairmaire în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor; sau

(b)

a fost procesat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime.”

(b)

următorul punct 11.4 se introduce după punctul 11.3:

„11.4.

Plantele Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., destinate plantării, altele decât semințele și plantele pentru culturile tisulare originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA

Constatare oficială care să certifice că plantele:

(a)

au fost crescute în permanență într-o zonă indemnă de Agrilus planipennis Fairmaire, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor; sau

(b)

au fost crescute, pentru o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export, într-un loc de producție în care în timpul a două inspecții oficiale pe an, efectuate la intervale de timp corespunzătoare, nu a fost observat niciun simptom de Agrilus planipennis Fairmaire, inclusiv imediat înainte de export.”

(c)

textul coloanei din dreapta de la punctul 14 se modifică după cum urmează: „Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile plantelor enumerate în anexa IV partea A secțiunea I punctul 11.4, constatarea oficială că nu au fost observate simptome de Elm phlöem necrosis mycoplasm la locul de producție sau în împrejurimile sale imediate de la începutul ultimei perioade complete de vegetație.”

(d)

următoarele puncte 25.4.1 și 25.4.2 se introduc după punctul 25.4:

„25.4.1.

Tuberculii de Solanum tuberosum L., alții decât cei destinați plantării

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile tuberculilor enumerați în anexa III partea A punctul 12 și în anexa IV partea A secțiunea I punctele 25.1, 25.2 și 25.3, constatarea oficială care să certifice că tuberculii provin din zone în care nu s-a semnalat apariția Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.4.2.

Tuberculii din specia Solanum tuberosum L.

Fără a aduce atingere dispozițiilor aplicabile tuberculilor enumerați în anexa III partea A punctele 10, 11 și 12 și în anexa IV partea A secțiunea I punctele 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 și 25.4.1, o constatare oficială care să certifice că:

(a)

tuberculii provin dintr-o țară în care nu s-a semnalat apariția Scrobipalpopsis solanivora Povolny; sau

(b)

tuberculii provin dintr-o zonă indemnă de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu Standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor.”

(e)

punctul 25.8 se elimină;

(f)

următorul punct 28.1 se introduce după punctul 28:

„28.1.

Plantele Dendranthema (DC.) Des Moul. și Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate plantării, altele decât semințele

Fără a aduce atingere cerințelor care se aplică plantelor enumerate în anexa III partea A punctul 13, anexa IV partea A secțiunea I punctele 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 și 28, o constatare oficială care să certifice că:

(a)

plantele au fost crescute în permanență într-o țară indemnă de Chrysanthemum stem necrosis virus; sau

(b)

plantele au fost crescute în permanență într-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de Chrysanthemum stem necrosis virus, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor; sau

(c)

plantele au fost crescute în permanență într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de Chrysanthemum stem necrosis virus și verificat prin inspecții oficiale și, acolo unde este cazul, prin testare.”

(g)

următorul punct 37.1 se introduce după punctul 37:

„37.1.

Plantele de Palmae destinate plantării având un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm aparținând genurilor următoare: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Fără a aduce atingere interdicțiilor aplicabile plantelor enumerate în anexa III partea A punctul 17 și cerințelor enumerate în anexa IV partea A secțiunea I punctul 37, o constatare oficială care să certifice că plantele:

(a)

au fost crescute în permanență într-o țară în care nu s-a semnalat apariția Paysandisia archon (Burmeister); sau

(b)

au fost crescute în permanență într-o zonă indemnă de Paysandisia archon (Burmeister), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor; sau

(c)

pe o perioadă de cel puțin 2 ani înainte de exportare, au fost crescute într-un loc de producție:

care este înregistrat și monitorizat de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine; și

în care plantele sunt plasate într-un loc care asigură protecția fizică completă împotriva introducerii Paysandisia archon (Burmeister) sau în care se aplică tratamente preventive adecvate; și

în care, în timpul a 3 inspecții oficiale pe an efectuate la intervale de timp corespunzătoare, inclusiv imediat înainte de export, nu a fost observat niciun simptom de Paysandisia archon (Burmeister).”

4.

În anexa IV partea A secțiunea II, următorul punct 19.1 se introduce după punctul 19:

„19.1.

Plantele de Palmae destinate plantării având un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm aparținând genurilor următoare: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf

Constatare oficială care să certifice că plantele:

(a)

au fost crescute în permanență într-o zonă indemnă de Paysandisia archon (Burmeister), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor; sau

(b)

pe o perioadă de cel puțin 2 ani înainte de export, au fost crescute într-un loc de producție:

care este înregistrat și monitorizat de către organismul oficial responsabil din statul membru de origine; și

în care plantele sunt plasate într-un loc care asigură protecția fizică completă împotriva introducerii Paysandisia archon (Burmeister) sau în care se aplică tratamente preventive adecvate; și

în care, în timpul a 3 inspecții oficiale pe an, efectuate la intervale de timp corespunzătoare, nu a fost observat niciun simptom de Paysandisia archon (Burmeister).”

5.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

În secțiunea I partea A, următorul punct 2.3.1 se introduce după punctul 2.3:

„2.3.1.

Plantele de Palmae destinate plantării având un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm aparținând genurilor următoare: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”

(b)

Partea B secțiunea I se modifică după cum urmează:

(i)

următoarea a treia liniuță se adaugă la punctul 5:

„—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA.”;

(ii)

următoarea a șasea liniuță se adaugă la punctul 6 litera (a):

„—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și SUA.”;

(iii)

la punctul 6 litera (b), secțiunea

„ex 4407 99

Lemn, altul decât cel de conifere [cu excepția lemnului tropical specificat în nota de subpoziție 1 din capitolul 44 și alte tipuri de lemn tropical, lemn de stejar (Quercus spp.) sau lemn de fag (Fagus spp.)], tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm”

este eliminată și înlocuită prin:

„ex 4407 93

Lemnul de Acer saccharum Marsh, tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, negeluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm

4407 95

Lemnul de frasin (Fraxinus spp.), tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm

ex 4407 99

Lemn, altul decât cel de conifere [cu excepția lemnului tropical specificat în nota de subpoziție 1 din capitolul 44 și alte tipuri de lemn tropical, lemn de stejar (Quercus spp.), fag (Fagus spp.), arțar (Acer spp.), cireș (Prunus spp.) sau frasin (Fraxinus spp.)], tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, geluit sau nu, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care nu depășește 6 mm”.


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/19


DIRECTIVA 2009/8/CE A COMISIEI

din 10 februarie 2009

de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Coccidiostaticele și histomonostaticele sunt substanțe destinate distrugerii sau inhibării protozoarelor, care pot fi autorizate, inter alia, pentru utilizare ca aditivi pentru furaje în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (2). Autorizațiile pentru coccidiostatice și histomonostatice ca aditivi pentru furaje stabilesc condiții specifice de utilizare, în funcție de speciile sau categoriile de animale vizate pentru care sunt destinați aditivii.

(2)

Operatorii economici din domeniul furajer pot fabrica într-o întreprindere o gamă largă de furaje, iar în cadrul aceleași linii de producție pot fi fabricate unul după altul diferite tipuri de produse. Este posibil ca reziduuri inevitabile ale unui produs să rămână în linia de producție și să ajungă la începutul producției unui alt furaj. Acest transfer de la un lot de producție la altul este denumit „transfer” sau „contaminare încrucișată” și poate apărea, de exemplu, atunci când coccidiostaticele sau histomonostaticele sunt utilizate ca aditivi autorizați pentru hrana animalelor. Acest lucru poate determina contaminarea furajelor produse ulterior, prin prezența inevitabilă din punct de vedere tehnic a reziduurilor acelor substanțe în „furajele nevizate”, adică în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea coccidiostaticelor sau histomonostaticelor, cum ar fi furajele destinate speciilor sau categoriilor de animale care nu sunt prevăzute în autorizația pentru aditivii respectivi. Această contaminare încrucișată inevitabilă poate apărea în toate etapele producției și prelucrării furajelor, însă și în timpul depozitării și al transportului furajelor.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (3) prevede cerințe specifice pentru întreprinderile din sectorul furajelor care utilizează coccidiostatice și histomonostatice în producția de furaje. În special, operatorii în cauză trebuie să adopte toate măsurile necesare cu privire la instalații și echipamente, producție, depozitare și transport pentru a evita contaminarea încrucișată, iar acest lucru trebuie să fie efectuat în conformitate cu obligațiile prevăzute la articolele 4 și 5 din regulamentul sus-menționat. Stabilirea limitelor maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice și histomonostatice în furajele nevizate în conformitate cu Directiva 2002/32/CE nu trebuie să afecteze obligația primară a operatorilor de a aplica bune practici de producție, menite să evite această contaminare încrucișată. Prin urmare, este încă necesar un efort continuu din partea operatorilor în cauză pentru a evita prezența unor astfel de substanțe nedorite în furaje.

(4)

Luând în considerare aplicarea bunelor practici de producție, limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate trebuie să fie stabilite pe baza principiului ALARA (As Low as Reasonably Achievable – nivelul cel mai scăzut ce poate fi atins în mod rezonabil). Pentru a permite producătorului de furaje să gestioneze transferul inevitabil sus-menționat, pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate mai puțin sensibile trebuie să se ia în considerare o rată de transfer de aproximativ 3 % față de conținutul maxim autorizat, în timp ce pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate sensibile și pentru „furajele de retragere”, însemnând furajele utilizate în perioada premergătoare sacrificării, trebuie să se mențină o rată de transfer de aproximativ 1 % față de conținutul maxim autorizat. Rata de transfer de 1 % trebuie să fie luată în considerare, de asemenea, pentru contaminarea încrucișată a altor furaje pentru specii vizate în care nu sunt adăugate coccidiostatice sau histomonostatice și pentru furajele nevizate destinate „animalelor de la care se obțin în mod continuu produse alimentare”, precum vacile de lapte sau găinile ouătoare, în cazul în care există dovezi ale transferului de la furaj la alimentul de origine animală. În cazul în care materiile prime furajere se administrează direct animalelor sau în cazul în care se utilizează furaje complementare, utilizarea acestora în rația zilnică nu trebuie să determine expunerea animalelor la niveluri de coccidiostatice sau histomonostatice mai mari decât limitele maxime corespunzătore de expunere în cazul în care se utilizează doar furaje complete în rația zilnică.

(5)

Pentru a împiedica adoptarea de către statele membre a unor reguli naționale privind transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate în furaje nevizate și prezența acestora în produse alimentare derivate, care ar obstrucționa funcționarea pieței interne, este necesară adoptarea unor norme comunitare armonizate în domeniu.

(6)

Transferul inevitabil în furajele nevizate al substanțelor active conținute în coccidiostaticele și histomonostaticele autorizate trebuie să fie luat în considerare ca transfer de substanțe nedorite în furaje în sensul Directivei 2002/32/CE, iar prezența acestora nu trebuie să pună în pericol sănătatea animală, sănătatea umană sau mediul. Prin urmare, limitele maxime pentru aceste substanțe în furaje trebuie să fie stabilite în anexa I la directiva sus-menționată pentru a se preveni efectele nedorite și nocive.

(7)

În cazurile în care s-au stabilit limite maxime de reziduuri (LMR) în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală (4) sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, trebuie să se asigure respectarea acestor dispoziții în momentul stabilirii limitelor maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate.

(8)

Transferul inevitabil de coccidiostatice și histomonostatice în furajele nevizate, chiar și sub limitele maxime care trebuie să fie stabilite în conformitate cu Directiva 2002/32/CE, poate avea ca rezultat prezența reziduurilor acestor substanțe în produsele alimentare de origine animală. Prin urmare, în vederea protejării sănătății publice și în măsura în care nu s-a stabilit încă o limită maximă a reziduurilor (LMR) pentru alimentul specific vizat, au fost stabilite toleranțe maxime pentru prezența substanțelor active conținute în coccidiostatice și histomonostatice prin Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente rezultând în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate (5), în contextul Regulamentului (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (6).

(9)

La solicitarea Comisiei, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („Autoritatea”) a adoptat mai multe avize (7) privind riscurile pentru sănătatea animalelor și sănătatea publică implicate de transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate ca aditivi pentru furaje în furajele nevizate. Pentru fiecare coccidiostatic sau histomonostatic autorizat ca aditiv pentru furaje, evaluarea efectuată de către Autoritate a luat în considerare rate ipotetice de transfer de 2 %, 5 % și 10 % din furajele produse cu cea mai mare doză autorizată de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate produse ulterior.

(10)

Având în vedere concluziile avizelor științifice individuale, se poate afirma că, în general, Autoritatea a ajuns la concluzia că este improbabil ca prezența coccidiostaticelor sau histomonostaticelor autorizate ca aditivi pentru furaje în furajele nevizate, la niveluri care rezultă dintr-un transfer inevitabil și ținând cont de toate măsurile de prevenire, să ducă la efecte adverse pentru sănătatea animalelor și că riscul pentru sănătatea consumatorilor în urma ingerării reziduurilor din produse provenind de la animale expuse la furajele contaminate încrucișat este neglijabil.

(11)

Ținând seama de avizele Autorității și de diferitele abordări curente aplicate în statele membre pentru a soluționa contaminarea încrucișată inevitabilă, se propune stabilirea unor limite maxime pentru hrană în conformitate cu anexele la prezenta directivă, pentru a asigura o funcționare corespunzătoare a pieței interne și pentru a proteja sănătatea animalelor și sănătatea publică.

(12)

Stabilirea limitelor maxime de substanțe nedorite în furaje trebuie să aibă loc printr-o adaptare a anexei I la Directiva 2002/32/CE, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din această directivă. În momentul adaptării dispozițiilor tehnice din anexa I la Directiva 2002/32/CE, s-au luat în considerare evoluțiile științifice și tehnice prin analiza avizelor științifice ale Autorității și a dezvoltării metodelor analitice în domeniul furajelor. Dispozițiile prevăzute în anexă trebuie să fie revizuite până cel târziu la 1 iulie 2011 pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

(13)

Limitele maxime stabilite în anexa la prezenta directivă trebuie să fie adaptate în mod continuu la condițiile de utilizare stabilite în autorizațiile coccidiostaticelor și histomonostaticelor ca aditivi pentru furaje. Având în vedere apariția unei posibile perioade intermediare între autorizarea – sau modificarea, suspendarea sau revocarea autorizației – unui coccidiostatic sau histomonostatic ca aditiv pentru furaje și modificarea ulterioară a limitelor maxime stabilite în anexele la prezenta directivă, cea din urmă trebuie să fie avută în vedere fără a aduce atingere nivelurilor de coccidiostatice sau histomonostatice autorizate ca aditivi pentru furaje în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(14)

Având în vedere faptul că transferul inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate poate avea drept rezultat prezența acestor substanțe drept contaminanți în alimentele derivate, este necesară o abordare cuprinzătoare și integrată pentru soluționarea situației prin adoptarea și aplicarea simultană a prezentei directive de stabilire a limitelor maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în hrana nevizată și a Regulamentului Comisiei de stabilire a limitelor maxime pentru prezența acestor substanțe în alimente.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 2002/32/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iulie 2009. Statele membre comunică imediat Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă. Aceste dispoziții adoptate de către statele membre trebuie să cuprindă o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.

(2)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(3)  JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

(4)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(5)  A se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(7)  Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu lasalocid autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2007) 553, 1-46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu narazin autorizată pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2007) 552, 1-35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu maduramicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 594, 1-30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu semduramicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 593, 1-27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu salinomicin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 591, 1-38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu monensin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 592, 1-40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu bromhidrat de halofuginonă autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 657, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu decochinat autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 656, 1-26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu robenidină autorizată pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 655, 1-29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu nicarbazin autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 690, 1-34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Avizul Comitetului științific pentru contaminanții din lanțul alimentar la solicitarea Comisiei Europene privind contaminarea încrucișată a furajelor nevizate cu diclazuril autorizat pentru utilizare ca aditiv pentru furaje, Jurnalul EFSA (2008) 716, 1-31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 2002/32/CE se adaugă următoarele puncte:

„Substanțe nedorite

Produse destinate hranei animalelor (1)

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Lasalocid sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru

 

câini, viței, iepuri, ecvine, animale de lapte, păsări ouătoare, curcani (> 12 săptămâni) și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 12 săptămâni) pentru perioada înainte de sacrificare în care se interzice utilizarea de lasalocid sodiu (furaje de retragere);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizarea în cadrul hrănii pentru care nu este autorizată utilizarea de lasalocid sodiu.

 (2)

2.

Narazin

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru

 

curcani, iepuri, ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,7

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de narazin (furaj de retragere);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de narazin.

 (2)

3.

Salinomicin sodiu

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru

 

ecvine, curcani, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 12 săptămâni);

0,7

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 12 săptămâni) și iepuri pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de salinomicin sodiu (furaje de retragere);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de salinomicin sodiu.

 (2)

4.

Monensin sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru

 

ecvine, câini, rumegătoare mici (oi și capre), rațe, bovine, vaci de lapte, păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni) și curcani (> 16 săptămâni);

1,25

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de monensin sodiu (furaje de retragere);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de monensin sodiu.

 (2)

5.

Semduramicin sodiu

Materii prime furajere

0,25

Furaje combinate pentru

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (>16 săptămâni);

0,25

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de semduramicin sodiu (furaje de retragere);

0,25

alte specii de animale.

0,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de semduramicin sodiu.

 (2)

6.

Maduramicin amoniu alfa

Materii prime pentru furaje

0,05

Furaje combinate pentru

 

ecvine, iepuri, curcani (> 16 săptămâni), păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,05

pui pentru îngrășare și curcani (<16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea maduramicin amoniu alfa (furaje de retragere);

0,05

alte specii de animale.

0,15

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de maduramicin amoniu alfa.

 (2)

7.

Clorhidrat de robenidină

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (>16 săptămâni);

0,7

pui pentru îngrășare, iepuri pentru îngrășare și reproducere și curcani pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea clorhidratului de robenidină (furaje de retragere);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea clorhidratului de robenidină.

 (2)

8.

Decochinat

Materii prime furajere

0,4

Furaje combinate pentru

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (>16 săptămâni);

0,4

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea decochinatului (furaje de retragere);

0,4

alte specii de animale.

1,2

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea decochinatului.

 (2)

9.

Bromhidrat de halofuginonă

Materii prime pentru furaje

0,03

Furaje combinate pentru

 

păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (>16 săptămâni) și curcani (>12 săptămâni);

0,03

pui pentru îngrășare și curcani ( <12 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea bromhidratului de halofuginonă (furaje de retragere);

0,03

alte specii de animale, altele decât puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni).

0,09

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea bromhidratului de halofuginonă.

 (2)

10.

Nicarbazin

Materii prime furajere

0,5

Furaje combinate pentru

 

ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,5

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de nicarbazin (în combinație cu narazin) (furaje de retragere);

0,5

alte specii de animale.

1,5

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de nicarbazin (în combinație cu narazin).

 (2)

11.

Diclazuril

Materii prime furajere

0,01

Furaje combinate pentru

 

păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (>16 săptămâni) și curcani pentru îngrășare (>12 săptămâni);

0,01

iepuri pentru îngrășare și reproducere pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea diclazurilului (furaje de retragere);

0,01

alte specii de animale, altele decât puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni), pui pentru îngrășare și curcani pentru îngrășare (< 12 săptămâni).

0,03

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea diclazurilului.

 (2)


(1)  Fără a aduce atingere nivelurilor autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor.

(2)  Limita maximă a substanței în premix este concentrația care nu determină un nivel de substanță mai mare de 50 % față de limitele maxime stabilite în furaje atunci când sunt respectate instrucțiunile pentru utilizarea premixului.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/26


DECIZIA COMISIEI

din 9 februarie 2009

privind organizarea unui experiment temporar privind aplicarea anumitor derogări în vederea comercializării amestecurilor de semințe destinate folosirii ca plante furajere în conformitate cu Directiva 66/401/CEE a Consiliului, pentru a determina dacă anumite specii care nu sunt enumerate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE sau 2002/57/CE ale Consiliului îndeplinesc condițiile pentru a fi incluse în articolul 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE

[notificată cu numărul C(2009) 724]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/109/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (1), în special articolul 13a,

întrucât:

(1)

Conform cunoștințelor tradiționale ale agricultorilor, confirmate de rezultatele cercetărilor recente, anumite specii de Leguminosae și Plantago lanceolata care nu sunt enumerate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE (2), 2002/55/CE (3) sau 2002/57/CE (4) ale Consiliului (denumite în continuare „legislația existentă”), în special când sunt folosite în amestec cu specii care fac obiectul legislației existente, prezintă interes pentru producția de plante furajere care să permită o alimentație echilibrată a animalelor de-a lungul anului, contribuind totodată la reabilitarea terenurilor necultivabile sau a terenurilor agricole marginale. Este cazul următoarelor specii: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum și Vicia benghalensis (denumite în continuare „speciile menționate în considerentul 1”).

(2)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 66/401/CEE, doar semințele speciilor vegetale enumerate de legislația existentă, cu excepția soiurilor menționate la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2002/53/CE a Consiliului (5), pot fi comercializate în Comunitate sub forma amestecurilor de semințe destinate folosirii ca plante furajere. În absența posibilității de a comercializa amestecurile care conțin semințe ale speciilor menționate în considerentul 1, agricultorii care doresc să folosească aceste specii trebuie să le transporte și să le semene ca specii individuale sau, în anumite cazuri, să-și prepare singuri amestecurile în cadrul propriilor exploatații agricole, ceea ce implică eforturi și costuri suplimentare. În plus, există riscul crescut ca diferitele specii conținute de amestec să fie distribuite în mod neunitar pe câmp, întrucât acestea nu sunt pregătite de profesioniști.

(3)

Pentru a permite comercializarea speciilor menționate în considerentul 1 în asemenea amestecuri, este necesară modificarea articolului 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE prin includerea respectivelor specii în cadrul prevederii precizate.

(4)

Pentru a decide asupra unei asemenea modificări a articolului 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE, este necesară colectarea de informații privind comercializarea amestecurilor care conțin speciile menționate în considerentul 1. În special, este necesară verificarea posibilității ca, în momentul folosirii acelor specii în amestecuri, să fie realizat un control oficial a posteriori care să confirme că procentajul de semințe din fiecare componentă indicată pe eticheta ambalajului corespunde compoziției amestecului, precum și dacă amestecurile din același lot sunt omogene în toate pachetele comercializate. În absența acestor informații, ar fi imposibilă oferirea unei garanții utilizatorilor că amestecurile de semințe care conțin speciile menționate în considerentul 1 vor produce rezultate ridicate din punct de vedere calitativ.

(5)

Prin urmare, este necesară organizarea unui experiment temporar pentru a verifica dacă speciile menționate în considerentul 1 îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi incluse la articolul 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE.

(6)

Statele membre care vor participa la experiment ar trebui exonerate de obligațiile stabilite la articolul 13 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 66/401/CEE în ceea ce privește speciile menționate în considerentul 1. Acestea ar trebui să permită introducerea pe piață în anumite condiții a amestecurilor care conțin speciile respective.

(7)

Este necesară prevederea unor cerințe specifice pentru certificarea speciilor menționate în considerentul 1 pentru a garanta că semințele acestor specii îndeplinesc cerințe unitare în toate statele membre participante. Aceste cerințe trebuie să se bazeze pe condițiile stabilite în sistemele OCDE de certificare a soiurilor sau de control al semințelor destinate comerțului internațional (denumite în continuare „sistemele OCDE”) sau în standardele naționale ale statelor membre în care sunt produse semințele.

(8)

În plus față de condițiile generale prevăzute în Decizia 2004/371/CE a Comisiei din 20 aprilie 2004 privind condițiile de introducere pe piață a amestecurilor de semințe destinate utilizării ca plante furajere (6), trebuie stabilite condiții specifice pentru comercializarea amestecurilor folosite în cadrul experimentului. Aceste condiții ar trebui să garanteze colectarea informațiilor suficiente pentru evaluarea experimentului. Prin urmare, este necesară prevederea de norme privind etichetarea, monitorizarea și raportarea.

(9)

Având în vedere natura experimentală a măsurii prevăzute de prezenta decizie, trebuie stabilită o cantitate maximă de amestecuri de semințe care poate fi comercializată, luând în considerare necesitatea de a testa diferite amestecuri prin folosirea instalațiilor existente.

(10)

Pentru a permite statelor membre să verifice depășirea cantității maxime permise, întreprinderile care intenționează să producă asemenea amestecuri de semințe trebuie să comunice statelor membre vizate cantitățile pe care intenționează să le producă. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a interzice comercializarea amestecurilor de semințe atunci când consideră acest lucru necesar, având în vedere necesitatea de a testa diferitele amestecuri fără depășirea cantității maxime.

(11)

Pentru a permite furnizorilor să producă și să comercializeze o cantitate suficientă de semințe și pentru a permite autorităților competente să inspecteze acest material și să colecteze informații comparabile suficiente în vederea elaborării raportului, experimentul ar trebui să se desfășoare pe durata a cel puțin cinci campanii de comercializare.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material de înmulțire agricol, horticol și forestier,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Se organizează un experiment temporar la nivelul Comunității pentru a evalua dacă speciile enumerate mai jos (denumite în continuare „speciile menționate la articolul 1”) pot fi comercializate sub forma amestecurilor de semințe sau în amestecurile de semințe, pentru a determina dacă anumite sau toate aceste specii trebuie incluse în lista plantelor furajere menționate la articolul 2 alineatul (1) punctul A din Directiva 66/401/CEE: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum și Vicia benghalensis.

Articolul 2

Participarea statelor membre

Orice stat membru poate participa la experiment.

Statele membre care decid să participe la experiment (denumite în continuare „statele membre participante”) informează Comisia în mod corespunzător.

Acestea pot renunța la participare în orice moment, informând Comisia cu privire la acest aspect.

Articolul 3

Exonerare

(1)   Având în vedere scopurile experimentului, amestecurile de semințe care conțin speciile menționate la articolul 1 și care conțin sau nu semințele din speciile enumerate în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE sau 2002/57/CE pot fi introduse pe piață în condițiile prevăzute la articolele 4 și 5.

(2)   Statele membre participante sunt exonerate de obligațiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 66/401/CEE.

Articolul 4

Condiții aplicabile semințelor din speciile menționate la articolul 1

Semințele din speciile menționate la articolul 1 îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

aparțin unui soi enumerat într-un catalog național al unui stat membru sau într-o listă OCDE a soiurilor admise în vederea certificării semințelor;

(b)

sunt certificate în conformitate cu anexa I;

(c)

îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 1 din anexa II.

Articolul 5

Condiții aplicabile amestecurilor din cadrul experimentului

În plus față de condițiile prevăzute în Decizia 2004/371/CE, amestecurile din cadrul experimentului îndeplinesc condițiile stabilite la punctul 2 din anexa II.

Articolul 6

Restricții cantitative

(1)   Statele membre participante se asigură că întreaga cantitate de semințe folosită pentru amestecurile din cadrul experimentului nu depășește anual 1 000 de tone.

(2)   Statele membre participante se asigură că întreprinderile notifică autoritatea menționată la punctul A (I)(c)(2) din anexa IV la Directiva 66/401/CEE cu privire la cantitatea de amestecuri de semințe pe care intenționează să o producă.

Un stat membru poate interzice introducerea pe piață a unui amestec de semințe dacă acesta consideră că, având în vedere scopurile experimentului, nu este oportună introducerea pe piață a unor cantități suplimentare din amestecul de semințe vizat. Acesta va informa de îndată întreprinderea (întreprinderile) vizate.

Articolul 7

Monitorizare

Experimentul va fi monitorizat de autoritatea statelor membre participante menționată la punctul A (I)(c)(2) din anexa IV la Directiva 66/401/CEE.

Articolul 8

Obligații privind raportarea

(1)   Statele membre participante prezintă Comisiei și celorlalte state membre, anual, până la data de 31 martie a anului următor, un raport care conține o listă a speciilor folosite în amestecurile care fac obiectul experimentului, precum și cantitatea comercializată pentru fiecare dintre aceste amestecuri. Statele membre pot decide să includă în raport orice alte informații relevante.

(2)   La încheierea experimentului și, în orice caz, după încheierea participării acestora, statele membre participante prezintă Comisiei și celorlalte state membre, până la data de 31 martie a anului următor, un raport care include informațiile menționate la punctul 3 din anexa II. Raportul poate include și alte informații pe care statele membre le consideră relevante pentru atingerea obiectivelor experimentului.

Articolul 9

Durata experimentului

Experimentul va demara la data de 1 iunie 2009 și va fi finalizat la data de 31 mai 2014.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

(4)  JO L 193, 20.7.2002, p. 74.

(5)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 116, 22.4.2004, p. 39.


ANEXA I

SPECII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 ȘI CONDIȚII NECESARE PENTRU CERTIFICAREA ACESTORA

Specia

Facultate germinativă minimă

[% de semințe pure (1)]

Puritatea specifică minimă

(% din greutate)

Conținut maxim de semințe din alte specii de plante

(% din greutate)

Conținut maxim de semințe din alte specii de plante într-un eșantion cu greutatea specificată în coloana 7

Greutatea maximă a unui lot

(tone)

Greutatea minimă a unui eșantion de prelevat dintr-un lot

(grame)

1

2

3

4

5

6

7

Biserrula pelecinus

70 (inclusiv semințe dure)

98

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Lotus uliginosus

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

25

Lotus glaber

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Medicago murex

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

50

Medicago polymorpha

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago rugosa

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

180

Medicago scutellata

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

400

Medicago italica

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Medicago littoralis

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago truncatula

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Ornithopus compressus

75 (inclusiv semințe dure)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

120

Ornithopus sativus

75 (inclusiv semințe dure)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

90

Plantago lanceolata

75

85

1,5

 (3)  (4)  (5)

5

20

Trifolium fragiferum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

40

Trifolium glanduliferum

70 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

20

Trifolium hirtum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Trifolium michelianum

75 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

25

Trifolium squarrosum

75 (20)

97

1,5

 (3)  (4)  (5)

10

150

Trifolium subterraneum

80 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

250

Trifolium vesiculosum

70 (inclusiv semințe dure)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Vicia benghalensis

80 (20)

97 (2)

1,0

 (3)  (4)  (5)

20

1 000


(1)  Până să ajungă la conținutul maxim indicat, semințele dure sunt considerate semințe care pot germina.

(2)  Un conținut maxim total de 6 % din greutate de semințe de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de specii cultivate înrudite într-o altă specie corespunzătoare nu este considerată impuritate.

(3)  Semințele de Avena fatua și Avena sterilis nu sunt prezente într-un eșantion cu o greutate prescrisă.

(4)  Prezența unei semințe de Cuscuta spp. într-un eșantion care are de două ori greutatea prescrisă nu este considerată o impuritate dacă un al doilea eșantion de o greutate de două ori mai mare decât greutatea prescrisă nu conține semințe de Cuscuta spp.

(5)  Prezența semințelor de Rumex spp., altele decât Rumex acetosella și Rumex maritimus, nu trebuie să depășească 10 într-un eșantion cu greutate prescrisă.


ANEXA II

CONDIȚIILE EXPERIMENTULUI

1.   Condiții aplicabile semințelor din speciile menționate la articolul 1

(a)

Inspecțiile pe teren se efectuează în conformitate cu sistemele OCDE, în cazul în care ele se aplică în cazul acestor specii sau, dacă nu este cazul, în conformitate cu standardele naționale ale statelor membre în care sunt produse semințele.

(b)

Statele membre se asigură că, înainte de amestecarea acestora, toate loturile de semințe sunt supuse unei inspecții pe teren, unui eșantionaj și unei analize a semințelor, oficiale sau sub control oficial, în conformitate cu Directiva 66/401/CEE.

2.   Condiții aplicabile amestecurilor din cadrul experimentului

(a)

Eșantioanele de semințe sunt prelevate în mod aleatoriu din loturile de amestecuri de semințe din cadrul experimentului de către specialiștii oficiali în eșantionarea semințelor. Aceste eșantioane for fi folosite ca eșantioane de control pentru verificarea compoziției amestecurilor din cadrul experimentului în conformitate cu articolul 4 din Decizia 2004/371/CE.

Nivelul și intensitatea procesului de eșantionare și a inspecțiilor efectuate în conformitate cu articolul 4 din Decizia 2004/371/CE corespund scopurilor experimentului.

(b)

În plus față de informațile necesare în conformitate cu Directiva 66/401/CEE și Decizia 2004/371/CE, eticheta oficială va include următoarele informații:

(i)

denumirile botanice ale tuturor speciilor menționate la articolul 1 (inclusiv soiurile, după caz) incluse în amestecul din cadrul experimentului;

(ii)

compoziția procentuală din greutate a diverselor componente prezentate în funcție de speciile menționate la articolul 1 și, după caz, pe soiuri;

(iii)

o trimitere la prezenta decizie.

Atunci când informațiile menționate la punctele (i) și (ii) nu sunt lizibile pe eticheta oficială, amestecul care face obiectul experimentului poate fi introdus pe piață sub denumirea amestecului, cu condiția ca informațiile menționate la punctele (i) și (ii) să fi fost notificate în scris cumpărătorului și înregistrate în mod oficial.

3.   Informații care trebuie înregistrate

(a)

Denumirea speciilor (inclusiv a soiurilor, după caz) folosite în amestecurile din cadrul experimentului;

(b)

cantitatea fiecărui amestec de semințe din cadrul experimentului introdus pe piață în timpul duratei de autorizare și statul membru de destinație a amestecului de semințe;

(c)

compoziția amestecurilor comercializate din cadrul experimentului;

(d)

procedurile (standardele) aplicate pentru certificarea speciilor menționate la articolul 1 (sistemele OCDE sau standardele naționale);

(e)

rezultatele inspecțiilor pe teren sau ale testelor de laborator privind certificarea speciilor menționate la articolul 1, atunci când acestea sunt efectuate în statele membre;

(f)

informații privind importurile efectuate în conformitate cu sistemele OCDE, în special în ceea ce privește cantitatea, compoziția amestecurilor de semințe din cadrul experimentului, țara de origine și etichetarea;

(g)

rezultatele testelor efectuate în conformitate cu punctul 2 literele (a) și (b) privind eșantioanele de control;

(h)

o analiză costuri-beneficii care urmează a fi folosită pentru a sprijini sau nu obiectivul experimentului.


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/31


DECIZIA COMISIEI

din 10 februarie 2009

privind o contribuție financiară comunitară la măsurile de urgență de combatere a bolii de Newcastle în Germania în 2008

[notificată cu numărul C(2009) 712]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(2009/110/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Boala de Newcastle este o boală infecțioasă virală care provoacă o rată a mortalității ridicată la păsările de curte.

(2)

În cazul unui focar de boală de Newcastle, există riscul ca agentul patogen să se răspândească la alte exploatații avicole din statul membru respectiv, dar și în alte state membre și țări terțe, prin intermediul comerțului cu păsări de curte vii sau cu produse ale acestora.

(3)

Prin urmare, un focar al bolii menționate poate atinge rapid proporții de epidemie care riscă să reducă semnificativ rentabilitatea aviculturii.

(4)

Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (2) stabilește măsuri care trebuie puse imediat în aplicare de către statele membre, în regim de urgență, în cazul unui focar, în scopul de a preveni răspândirea ulterioară a virusului.

(5)

Decizia 90/424/CEE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Comunității pentru măsuri veterinare specifice, inclusiv măsuri de urgență. În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din decizia respectivă, statele membre obțin o contribuție financiară pentru costurile anumitor măsuri de eradicare a bolii de Newcastle.

(6)

Articolul 3 alineatul (5) și articolul 4 alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE stabilesc normele privind procentajul costurilor suportate de statul membru care ar putea fi acoperit de contribuția financiară comunitară.

(7)

Plata unei contribuții financiare comunitare pentru măsurile de urgență de eradicare a bolii de Newcastle face obiectul normelor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (3).

(8)

În anul 2008, s-au înregistrat focare de boală de Newcastle în Germania. În conformitate cu Directiva 92/66/CEE și cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE, Germania a luat măsuri pentru combaterea acestor focare.

(9)

Germania și-a respectat în întregime obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Decizia 90/424/CEE și cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(10)

La 18 iunie 2008 și la 17 iulie 2008, Germania a prezentat o estimare a costurilor suportate pentru aplicarea măsurilor de eradicare a bolii de Newcastle.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Comunității către Germania

Germania poate beneficia de o contribuție financiară comunitară pentru costurile suportate de acest stat membru pentru aplicarea măsurilor de combatere a bolii de Newcastle în 2008, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia 90/424/CEE.

Articolul 2

Destinatar

Prezenta decizie se adresează Republicii Federale Germania.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 260, 5.9.1992, p. 1.

(3)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/33


DECIZIA COMISIEI

din 10 februarie 2009

privind publicarea referinței standardului EN 3-8:2006 „Stingătoare de incendiu portative – partea 8: Cerințe suplimentare față de EN 3-7 pentru construcție, rezistență la presiune și încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar” în conformitate cu Directiva 97/23/CE referitoare la echipamentele sub presiune

[notificată cu numărul C(2009) 739]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/111/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune (1), în special articolul 6,

având în vedere avizul comitetului permanent înființat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (2),

întrucât:

(1)

Directiva 97/23/CE prevede că echipamentele sub presiune și ansamblurile pot fi introduse pe piață și date în folosință numai dacă nu aduc atingere sănătății și siguranței persoanelor și, dacă este cazul, a animalelor domestice și a bunurilor, atunci când sunt instalate, întreținute corespunzător și utilizate în conformitate cu destinația lor.

(2)

Se presupune că echipamentele și ansamblurile sub presiune sunt conforme cu cerințele esențiale menționate la articolul 3 din Directiva 97/23/CE, în cazul în care sunt conforme cu acele standarde naționale care transpun standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)

În conformitate cu articolul 6 din Directiva 97/23/CE, Suedia a înaintat o obiecție oficială împotriva standardului EN 3-8:2006 adoptat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) la 2 noiembrie 2006, al cărui număr de referință a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)

În obiecția sa oficială, Suedia remarcă faptul că secțiunea 5 din standardul EN 3-8:2006 nu specifică tipurile de materiale care trebuie folosite și, în consecință, nu respectă cerințele esențiale de la punctul 4 din anexa I la Directiva 97/23/CE.

(5)

Având în vedere că secțiunea 5 din standardul EN 3-8:2006 prevede o evaluare a materialelor de la caz la caz de către organismul notificat (metoda de evaluare specială a materialelor), nu este necesară specificarea tipurilor de materiale care trebuie folosite. Mai mult, în lipsa specificațiilor tehnice concrete, secțiunea 5 din standardul EN 3-8:2006 nu poate conferi prezumția de conformitate cerințelor de la punctul 4 din anexa I la Directiva 97/23/CE.

(6)

Mai mult, Suedia consideră că în secțiunea 6 din standardul EN 3-8:2006 lipsesc informații importante care sunt necesare pentru a respecta cerințele de la punctul 2.2.4 din anexa I la Directiva 97/23/CE, din cauza nespecificării materialelor în secțiunea 5 din standardul menționat.

(7)

În secțiunea 2.2 din anexa I, Directiva 97/23/CE descrie metodele pentru a garanta rezistența adecvată a echipamentelor sub presiune, inclusiv o metodă de calcul sau o metodă experimentală de proiectare fără calcul. Metoda experimentală de proiectare se bazează pe un program de încercări, astfel cum este definit la punctul 2.2.4 literele (a) și (b), care include o încercare de rezistență la presiune.

(8)

Secțiunea 6 din standardul EN 3-8:2006 prevede o metodă experimentală de proiectare fără calcul. În conformitate cu cerințele de la punctul 2.2.4 din anexa I la Directiva 97/23/CE, se prevede un program de încercări cu mai multe încercări. Directiva 97/23/CE nu exclude metoda de evaluare specială a materialelor, ca metodă pentru a dovedi conformitatea materialelor folosite cu specificațiile referitoare la materiale de la punctul 4 din anexa I, în cazul în care producătorul aplică metoda experimentală de proiectare. Având în vedere că secțiunea 5 din standardul EN 3-8:2006 nu conține cerințe specifice privind materialele, producătorul de echipamente trebuie să garanteze că materialele folosite respectă cerințele de la punctul 4 din anexa I la directivă. Pe baza acesteia, caracteristicile materialelor ar trebui folosite ca parametru în încercarea la presiune în cadrul programului de încercări pe baza metodei experimentale de proiectare, sub controlul organismului notificat responsabil cu evaluarea conformității echipamentelor.

(9)

Suedia remarcă, în continuare, că secțiunea 7.2.2 privind procedura de sudură din standardul EN 3-8:2006 nu respectă dispozițiile de la punctul 3.1.2 din anexa I la Directiva 97/23/CE, deoarece, pe lângă standardele enumerate, conține o trimitere deschisă la alte standarde EN recunoscute privind sudura.

(10)

Directiva 97/23/CE, la punctul 3.1.2 din anexa I, prevede cerințele referitoare la asamblarea nedemontabilă. Trimiterea din secțiunea 7.2.2 din standardul EN 3-8:2006, potrivit căreia alte standarde sunt acceptabile, nu reprezintă o formulare adecvată și suficient de concretă pentru un standard care are ca scop de a conferi prezumția de conformitate cerințelor Directivei 97/23/CE. Un standard armonizat care conferă prezumția de conformitate cerințelor directivei trebuie să furnizeze specificații tehnice concrete privind proiectul, fabricarea și testarea, pentru a ajuta producătorii și pentru a permite ca echipamentele sub presiune să fie considerate ca fiind conforme cu cerințele esențiale aplicabile. Totuși, secțiunea 7.2.2 din standardul EN 3-8:2006 conține o serie de trimiteri concrete la standarde care conțin specificații privind sudura. Prin urmare, deși ar trebui să se aducă îmbunătățiri secțiunii 7.2.2, nu ar fi adecvat să nu se publice referințele standardului din acest motiv.

(11)

În final, Suedia consideră că secțiunea 7.3.1 din standardul EN 3-8:2006 privind trasabilitatea materialelor folosite la diverse părți ale echipamentelor sub presiune este inexactă, nu oferă soluții tehnice specifice și, prin urmare, nu poate conferi prezumția de conformitate cu cerințele punctului 3.1.5 din anexa I la Directiva 97/23/CE.

(12)

La punctul 3.1.5 din anexa I (trasabilitate), Directiva 97/23/CE cere aplicarea unor proceduri adecvate pentru identificarea, prin mijloace corespunzătoare, a materialelor din care sunt fabricate părțile echipamentului care contribuie la rezistența la presiune, de la omologare și fabricație și până la încercarea finală a echipamentul sub presiune produs. Obiectivul acestei cerințe este de a evita orice dubii cu privire la specificațiile referitoare la materialele folosite pentru echipamente. Producătorii pot aplica diferite proceduri, în conformitate cu caracteristicile și metodele de producție. Organismul notificat care efectuează procedura de evaluare a conformității echipamentelor trebuie să evalueze, de la caz la caz, dacă aceste proceduri îndeplinesc cerințele de la punctul 3.1.5 din anexa I la directivă. Totuși, deși ar trebui să se aducă îmbunătățiri secțiunii 7.3.1, nu ar fi adecvat să nu se publice referințele standardului din acest motiv.

(13)

În acest sens, Comisia va solicita CEN să prezinte, în termen de trei ani, o versiune revizuită a standardului EN 3-8:2006 pentru a reflecta mai bine respectarea cerințelor esențiale prevăzute de Directiva 97/23/CE. La expirarea acestui mandat și în funcție de rezultatele acestuia, ar putea fi adoptate noi decizii privind versiunea actuală a standardului.

(14)

În consecință, referințele standardului EN 3-8:2006 ar trebui să se publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referința standardului EN 3-8:2006 „Stingătoare de incendiu portative – partea 8: Cerințe suplimentare față de EN 3-7 pentru construcție, rezistență la presiune și încercări mecanice pentru stingătoarele care au presiunea maximă admisă egală sau mai mică de 30 bar” se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 181, 9.7.1997, p. 1.

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.


RECOMANDĂRI

Consiliu

11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/35


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 10 februarie 2009

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al șaptelea FED) pentru exercițiul financiar 2007

(2009/112/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere cea de a patra Convenție ACP-CEE, semnată la Lomé la 15 decembrie 1989 (1), modificată prin acordul semnat la Mauritius la 4 noiembrie 1995 (2),

având în vedere Acordul intern 91/401/CEE privind finanțarea și administrarea asistenței comunitare în temeiul celei de a patra Convenții ACP-CEE (3), denumit în continuare „Acordul intern”, care instituie, printre altele, cel de al șaptelea Fond european de dezvoltare (al șaptelea FED), în special articolul 32 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul financiar 91/491/CEE din 29 iulie 1991 aplicabil cooperării pentru finanțarea dezvoltării în temeiul celei de a patra Convenții ACP-CEE (4), în special articolele 69-77,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului aferente operațiunilor celui de al șaptelea FED astfel cum se prezintă la data de 31 decembrie 2007, precum și a raportului Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2007 însoțit de răspunsurile Comisiei (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din Acordul intern, descărcarea de gestiune pentru gestionarea financiară a celui de al șaptelea FED urmează să fie acordată Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului.

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de al șaptelea FED în decursul exercițiului financiar 2007 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ PRIN PREZENTA ca Parlamentul European să acorde Comisiei descărcarea de gestiune referitor la executarea operațiunilor celui de al șaptelea FED pentru exercițiul financiar 2007.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  JO L 229, 17.8.1991, p. 3.

(2)  JO L 156, 29.5.1998, p. 3.

(3)  JO L 229, 17.8.1991, p. 288.

(4)  JO L 266, 21.9.1991, p. 1.

(5)  JO C 286, 10.11.2008, p. 273.


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/36


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 10 februarie 2009

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exercițiul financiar 2007

(2009/113/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere cea de a patra Convenție ACP-CEE, semnată la Lomé la 15 decembrie 1989 (1), modificată prin acordul semnat la Mauritius la 4 noiembrie 1995 (2),

având în vedere Acordul intern între reprezentanții guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, cu privire la finanțarea și administrarea asistenței comunitare în temeiul celui de al doilea Protocol financiar la cea de a patra Convenție ACP-CEE (3), denumit în continuare „Acordul intern”, care instituie, printre altele, cel de al optulea Fond european de dezvoltare (al optulea FED), în special articolul 33 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul financiar 98/430/CE din 16 iunie 1998 aplicabil cooperării pentru finanțarea dezvoltării în temeiul celei de a patra Convenții ACP-CE (4), în special articolele 66-74,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului referitoare la operațiunile celui de al optulea FED astfel cum se prezintă la data de 31 decembrie 2007, precum și a raportului Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2007 însoțit de răspunsurile Comisiei (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 33 alineatul (3) din Acordul intern, descărcarea de gestiune pentru gestionarea financiară a celui de al optulea FED urmează să fie acordată Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului.

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de al optulea FED în decursul exercițiului financiar 2007 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ PRIN PREZENTA ca Parlamentul European să acorde Comisiei descărcarea de gestiune cu privire la executarea operațiunilor celui de al optulea FED pentru exercițiul financiar 2007.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  JO L 229, 17.8.1991, p. 3.

(2)  JO L 156, 29.5.1998, p. 3.

(3)  JO L 156, 29.5.1998, p. 108.

(4)  JO L 191, 7.7.1998, p. 53.

(5)  JO C 286, 10.11.2008, p. 273.


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/37


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 10 februarie 2009

privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operațiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exercițiul financiar 2007

(2009/114/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1) și modificat prin acordul semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 (2),

având în vedere Acordul intern privind finanțarea și administrarea asistenței comunitare în temeiul Protocolului financiar la Acordul de parteneriat ACP-CE (3), denumit în continuare „Acordul intern”, care instituie, printre altele, cel de al nouălea Fond european de dezvoltare (al nouălea FED), în special articolul 32 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul financiar din 27 martie 2003 aplicabil celui de al nouălea Fond european de dezvoltare (4), în special articolele 96-103,

după consultarea contului de venituri și cheltuieli și a bilanțului referitoare la operațiunile celui de al nouălea FED astfel cum se prezintă la data de 31 decembrie 2007, precum și a raportului Curții de Conturi privind exercițiul financiar 2007 însoțit de răspunsurile Comisiei (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din Acordul intern, descărcarea de gestiune pentru gestionarea financiară a celui de al nouălea FED urmează să fie acordată Comisiei de către Parlamentul European la recomandarea Consiliului.

(2)

Executarea în ansamblu de către Comisie a operațiunilor celui de al nouălea FED în decursul exercițiului financiar 2007 a fost satisfăcătoare,

RECOMANDĂ PRIN PREZENTA ca Parlamentul European să acorde Comisiei descărcarea de gestiune cu privire la executarea operațiunilor celui de al nouălea FED pentru exercițiul financiar 2007.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287, 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 355.

(4)  JO L 83, 1.4.2003, p. 1.

(5)  JO C 286, 10.11.2008, p. 273.


ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

Comisie

11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/38


DECIZIA NR. 1/2008 A COMITETULUI MIXT PENTRU TRANSPORTUL AERIAN COMUNITATE/ELVEȚIA, INSTITUIT ÎN TEMEIUL ACORDULUI DINTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ PRIVIND TRANSPORTUL AERIAN

din 16 decembrie 2008

de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian

(2009/115/CE)

COMITETUL PENTRU TRANSPORTUL AERIAN COMUNITATE/ELVEȚIA,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 23 alineatul (4),

DECIDE:

Articol unic

Anexa la prezenta decizie înlocuiește anexa la acord.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2008.

Pentru Comitetul mixt

Șeful delegației Comunității

Daniel CALLEJA

Șeful delegației elvețiene

Matthias SUHR


ANEXĂ

În sensul prezentului acord:

în toate cazurile în care actele la care se face trimitere în prezenta anexă menționează statele membre ale Comunității Europene sau necesitatea unei legături cu acestea, trimiterile, în sensul prezentului acord, trebuie interpretate și ca trimiteri la Elveția sau la necesitatea unei legături cu aceasta;

fără a aduce atingere articolului 15 din prezentul acord, termenul „transportator (operator de transport) aerian comunitar” la care se face trimitere în următoarele directive și regulamente comunitare se aplică de asemenea unui transportator aerian care deține o licență de operare și care își desfășoară principala activitate și, după caz, care are sediul social în Elveția, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului;

Acordul Comunitate-Elveția încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian este extins la teritoriul Bulgariei și la teritoriul României.

1.   Cel de-al treilea pachet de liberalizare în domeniul aviației și alte reguli aplicabile aviației civile

Nr. 2407/92

Regulamentul Consiliului din 23 iulie 1992 privind licențele operatorilor de transport aerieni

(articolele 1-18)

În ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 13 alineatul (3), trimiterea la articolul 226 din Tratatul CE se interpretează ca o trimitere la procedurile aplicabile prevăzute de prezentul acord.

Nr. 2408/92

Regulamentul Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare

(articolele 1-10, 12-15)

(Anexele se modifică în scopul includerii aeroporturilor elvețiene.)

[Se aplică modificările la anexa I, care decurg din anexa II, capitolul 8 (Politica transporturilor), secțiunea G (Transportul aerian), punctul 1 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene.]

Nr. 2409/92

Regulamentul Consiliului din 23 iulie 1992 privind tarifele serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri și de marfă

(articolele 1-11)

Nr. 2000/79

Directiva Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului european privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA)

Nr. 93/104

Directiva Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, astfel cum a fost modificată prin:

Directiva (CE) nr. 2000/34 din 22 iunie 2000.

Nr. 437/2003

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă

Nr. 1358/2003

Regulamentul Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta

Nr. 785/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave

Nr. 91/670

Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 privind acceptarea reciprocă a licențelor personalului pentru exercitarea funcțiilor în aviația civilă

(articolele 1-8)

Nr. 95/93

Regulamentul Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (articolele 1-12), modificat prin:

Regulamentul nr. 793/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 (articolele 1 și 2).

Nr. 96/67

Directiva Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității

(articolele 1-9, 11-23 și 25)

Nr. 2027/97

Regulamentul Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (articolele 1-8), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 (articolele 1 și 2).

2.   Norme privind concurența

În următoarele texte, toate trimiterile la articolele 81 și 82 din tratat se interpretează ca trimiteri la articolele 8 și 9 din prezentul acord.

Nr. 1/2003

Regulamentul (CE) al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (articolele 1-13 și 15-45)

(În măsura în care acest regulament are relevanță pentru punerea în aplicare a prezentului acord. Conform prezentului acord, introducerea acestui regulament nu afectează repartizarea sarcinilor).

Nr. 17/62

Regulamentul Consiliului din 6 februarie 1962 de punere în aplicare a articolelor 81 și 82 din tratat [(articolul 8 alineatul (3)] modificat prin:

Regulamentul nr. 59/62;

Regulamentul nr. 118/63;

Regulamentul nr. 2822/71;

Regulamentul nr. 1216/99;

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002 (articolele 1-13, 15-45).

Nr. 2988/74

Regulamentul Consiliului din 26 noiembrie 1974 privind termenele de prescripție a acțiunilor și a aplicării sancțiunilor conform normelor Comunității Economice Europene privind transporturile și concurența (articolele 1-7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002 (articolele 1-13, 15-45).

Nr. 3975/87

Regulamentul Consiliului din 14 decembrie 1987 de stabilire a procedurii de aplicare a regulilor concurenței întreprinderilor din sectorul transportului aerian [articolele 1-7, articolul 8 alineatele (1) și (2), articolele 9-11, articolul 12 alineatele (1), (2), (4) și (5), articolul 13 alineatele (1) și (2) și articolele 14-19] modificat prin:

Regulamentul (CEE) nr. 1284/91 al Consiliului din 14 mai 1991 (articolul 1);

Regulamentul (CEE) nr. 2410/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 (articolul 1);

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 (articolele 1-13, 15-45).

Nr. 3976/87

Regulamentul Consiliului din 14 decembrie 1987 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de înțelegeri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene (articolele 1-5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CEE) nr. 2344/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 (articolul 1);

Regulamentul (CEE) nr. 2411/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 (articolul 1);

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002 (articolele 1-13, 15-45).

Nr. 1617/93

Regulamentul Comisiei din 25 iunie 1993 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate privind planificările și coordonarea în comun a orarelor, operările în comun, consultările pentru tarifele de transport de pasageri și mărfuri pentru serviciile aeriene regulate și alocarea sloturilor în aeroporturi (articolele 1-7), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1523/96 al Comisiei din 24 iulie 1996 (articolele 1 și 2);

Regulamentul (CE) nr. 1083/1999 al Comisiei din 26 mai 1999;

Regulamentul (CE) nr. 1324/2001 al Comisiei din 29 iunie 2001.

Nr. 4261/88

Regulamentul Comisiei din 16 decembrie 1988 privind plângerile, cererile și audierile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3975/87 al Consiliului

(articolele 1-14)

Nr. 80/723

Directiva Comisiei din 25 iunie 1980 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice (articolele 1-9), astfel cum a fost modificată ultima dată prin:

Directiva 85/413/CEE a Comisiei din 24 iulie 1985 (articolele 1-3).

Nr. 773/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE

Nr. 139/2004

Regulamentul Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice)

[articolele 1-18, articolul 19 alineatele (1)-(2) și articolele 20-23]

În ceea ce privește articolul 4 alineatul (5) din regulamentul privind concentrările economice, între Comunitatea Europeană și Elveția se aplică următoarele dispoziții:

1.

În ceea ce privește o concentrare, astfel cum este definită la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, care nu are dimensiune comunitară în sensul articolului 1 din respectivul regulament și care poate fi examinată în conformitate cu legislațiile naționale privind concurența a cel puțin trei state membre ale CE și a Elveției, persoanele sau întreprinderile menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior pot informa Comisia, înainte de orice notificare adresată autorităților competente, prin intermediul unei cereri motivate, că respectiva concentrare trebuie examinată de către Comisie.

2.

Comisia CE transmite de îndată Confederației Elvețiene toate cererile primite în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 și în temeiul alineatului anterior.

3.

În situația în care Confederația Elvețiană își exprimă dezacordul în ceea ce privește cererea de trimitere a cazului, autoritățile elvețiene competente în domeniul concurenței își mențin competența, iar cazul nu va fi trimis de Confederația Elvețiană în temeiul prezentului alineat.

În ceea ce privește termenele menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), la articolul 9 alineatele (2) și (6) și la articolul 22 alineatul (2) din regulamentul privind concentrările economice:

1.

Comisia CE transmite de îndată autorităților elvețiene competente în domeniul concurenței toate documentele relevante în temeiul articolului 4 alineatele (4) și (5), articolului 9 alineatele (2) și (6) și articolului 22 alineatul (2).

2.

Pentru Confederația Elvețiană, calcularea termenelor menționate la articolul 4 alineatele (4) și (5), la articolul 9 alineatele (2) și (6) și la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 începe la data primirii documentelor relevante de către autoritățile elvețiene competente în domeniul concurenței.

Nr. 802/2004

Regulamentul Comisiei din 7 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi

(articolele 1-24)

3.   Siguranța aeriană

Nr. 3922/91

Regulamentul Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile [articolele 1-3, articolul 4 alineatul (2), articolele 5-11 și articolul 13], astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1899/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 8/2008 al Comisiei din 11 decembrie 2007.

Nr. 94/56/CE

Directiva Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă

(articolele 1-13)

Nr. 2004/36

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare (articolele 1-9 și 11-14)

Nr. 768/2006

Regulamentul Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la colectarea și la schimbul de informații referitoare la siguranța aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare și la gestionarea sistemului informațional

Nr. 2003/42

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă

(articolele 1-12)

Nr. 1592/2002

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții europene de siguranță a aviației (denumit în continuare „regulament”), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1643/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003;

Regulamentul (CE) nr. 1701/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003;

Regulamentul (CE) nr. 334/2007 al Comisiei din 28 martie 2007;

Regulamentul (CE) nr. 103/2007 al Comisiei din 2 februarie 2007 privind prelungirea perioadei de tranziție menționate la articolul 53 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului.

Agenția beneficiază și în Elveția de competențele pe care i le conferă dispozițiile regulamentului.

Comisia beneficiază și în Elveția de competențele care îi sunt conferite pentru deciziile adoptate în temeiul articolului 10 alineatele (2), (4) și (6), al articolului 16 alineatul (4), al articolului 29 alineatul (3) litera (i), al articolului 31 alineatul (3), al articolului 32 alineatul (5) și al articolului 53 alineatul (4).

Fără a aduce atingere adaptării orizontale prevăzute la prima liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” din articolul 54 al regulamentului sau din dispozițiile Directivei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

Nicio dispoziție din prezentul regulament nu trebuie interpretată ca fiind de natură să îi confere EASA competența de a acționa în numele Elveției în cadrul acordurilor internaționale în alt scop decât de a facilita îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul respectivelor acorduri.

În scopul punerii în aplicare a acordului, textul regulamentului trebuie adaptat astfel:

(a)

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(i)

la alineatul (1), după cuvântul „Comunitate” se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(ii)

la alineatul (2) litera (a), după cuvântul „Comunitate” se inserează cuvintele „sau Elveția”;

(iii)

la alineatul (2), se elimină literele (b) și (c);

(iv)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Ori de câte ori negociază cu o țară terță în vederea încheierii unui acord conform căruia un stat membru sau agenția pot elibera certificate pe baza certificatelor emise de către autoritățile aeronautice ale respectivei țări terțe, Comunitatea depune toate eforturile necesare pentru a obține din partea Elveției propunerea unui acord similar cu țara terță în cauză.

La rândul său, Elveția va depune toate eforturile pentru a încheia cu țările terțe acorduri corespunzătoare celor ale Comunității.”

(b)

La articolul 20 se adaugă următorul alineat:

„(4)   Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, cetățenii elvețieni care se bucură de deplinătatea drepturilor cetățenești pot fi angajați prin contract de către directorul executiv al agenției.”

(c)

La articolul 21 se adaugă următorul alineat:

„Elveția aplică agenției Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, prevăzut în anexa A la prezenta anexă, în conformitate cu apendicele la anexa A.”

(d)

La articolul 28 se adaugă următorul alineat:

„Elveția participă cu drepturi depline în consiliul de administrație și are aceleași drepturi și obligații ca statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția dreptului de vot.”

(e)

La articolul 48 se adaugă următorul alineat:

„(8)   Elveția participă la contribuția financiară menționată la alineatul (1) litera (a) după următoarea formulă:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

unde:

S

=

partea din bugetul agenției care nu este acoperită de taxele și onorariile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c)

a

=

numărul de state asociate

b

=

numărul de state membre ale UE

c

=

contribuția Elveției la bugetul OACI

C

=

contribuția totală a statelor membre ale UE și a statelor asociate la bugetul OACI.”

(f)

La articolul 50 se adaugă următorul alineat:

„Dispozițiile privind controlul financiar exercitat de Comunitate în Elveția în ceea ce privește participanții la activitățile agenției sunt menționate în anexa B la prezenta anexă.”

(g)

Sfera de aplicare a anexei II la regulament se extinde pentru a include următoarele aeronave ca produse ce intră sub incidența articolului 2 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție (1):

 

A/c – [HB IDJ] – tip CL600-2B19

 

A/c – [HB-IGM] – tip Gulfstream G-V-SP

 

A/c – [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – tip Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – tip Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – tip MD 900

Nr. 736/2006

Regulamentul Comisiei din 16 mai 2006 privind metodele de lucru ale Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană pentru efectuarea de inspecții de standardizare

Nr. 1702/2003

Regulamentul Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 381/2005 al Comisiei din 7 martie 2005;

Regulamentul (CE) nr. 706/2006 al Comisiei din 8 mai 2006;

Regulamentul (CE) nr. 335/2007 al Comisiei din 28 martie 2007;

Regulamentul (CE) nr. 375/2007 al Comisiei din 30 martie 2007.

În scopul punerii în aplicare a acordului, dispozițiile Regulamentului nr. 1702/2003 trebuie adaptate astfel:

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

La alineatele (3), (4), (6), (8), (10), (11), (13) și (14), data „28 septembrie 2003” se înlocuiește cu „data de intrare în vigoare a deciziei Comitetului pentru transportul aerian Comunitate/Elveția care include Regulamentul 1592/2002 în anexa la regulament.”

Nr. 2042/2003

Regulamentul Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 707/2006 al Comisiei din 8 mai 2006;

Regulamentul (CE) nr. 376/2007 al Comisiei din 30 martie 2007.

Nr. 104/2004

Regulamentul Comisiei din 22 ianuarie 2004 de stabilire a normelor privind organizarea și componența camerei de recurs a Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană

Nr. 2111/2005

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE

Nr. 473/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului

Nr. 474/2006

Regulamentul Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin:

Regulamentul (CE) nr. 715/2008 al Comisiei din 24 iulie 2008.

Regulamentul menționat se aplică în Elveția atâta timp cât este în vigoare în UE.

Nr. 593/2007

Regulamentul Comisiei din 31 mai 2007 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației

4.   Securitatea aeriană

Nr. 2320/2002

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul siguranței aviației civile (articolele 1-8 și 10-13), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 849/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004.

Nr. 622/2003

Regulamentul Comisiei din 4 aprilie 2003 de stabilire a măsurilor de aplicare a standardelor comune de bază privind siguranța aeriană, astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 68/2004 al Comisiei din 15 ianuarie 2004;

Regulamentul (CE) nr. 781/2005 al Comisiei din 24 mai 2005;

Regulamentul (CE) nr. 857/2005 al Comisiei din 6 iunie 2005;

Regulamentul (CE) nr. 65/2006 al Comisiei din 13 ianuarie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 240/2006 al Comisiei din 10 februarie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 831/2006 al Comisiei din 2 iunie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 1448/2006 al Comisiei din 29 septembrie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 1546/2006 al Comisiei din 4 octombrie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 1862/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006;

Regulamentul (CE) nr. 437/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007;

Regulamentul (CE) nr. 358/2008 al Comisiei din 22 aprilie 2008.

Nr. 1217/2003

Regulamentul Comisiei din 4 iulie 2003 de stabilire a specificațiilor comune pentru programele naționale de control al calității în domeniul siguranței aviației civile

Nr. 1486/2003

Regulamentul Comisiei din 22 august 2003 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul siguranței aviației civile

(articolele 1-13 și 15-18)

Nr. 1138/2004

Regulamentul Comisiei din 21 iunie 2004 de stabilire a unei definiții comune a părților critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat din aeroporturi

5.   Gestionarea traficului aerian

Nr. 549/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru)

În Elveția, Comisia exercită competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 6, al articolului 8 alineatul (1) și al articolelor 10, 11 și 12.

Fără a aduce atingere adaptării orizontale prevăzute la prima liniuță din anexa la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul aerian, se consideră că trimiterile la „statele membre” care figurează la articolul 5 din Regulamentul 549/2004 sau printre dispozițiile Deciziei 1999/468/CE menționate în dispoziția respectivă nu se aplică Elveției.

Nr. 550/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii)

În ceea ce privește Elveția, Comisia exercită competențele care îi sunt conferite în temeiul articolului 16, astfel cum este modificat în cele ce urmează.

În scopul punerii în aplicare a acordului, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

La alineatul (2), cuvintele „și Elveției” se adaugă după termenul „Comunității”, iar cuvintele „și în Elveția” se adaugă după termenul „Comunitate”.

(b)

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1), cuvintele „și în Elveția” se adaugă după termenul „Comunității”, iar la alineatul (6) cuvintele „și al Elveției” se adaugă după termenul „Comunității”.

(c)

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1), cuvintele „și în Elveția” se adaugă după termenul „Comunitate”.

(d)

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

La alineatul (1), cuvintele „și în Elveția” se adaugă după termenul „Comunitate”.

(e)

La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia notifică decizia statelor membre și informează prestatorul de servicii cu privire la aceasta, în măsura în care prestatorul este implicat legal.”

Nr. 551/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (regulament privind spațiul aerian)

In Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolului 2, al articolului 3 alineatul (5) și al articolului 10.

Nr. 552/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea)

In Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolelor 4 și 7 și al articolului 10 alineatul (3).

În scopul punerii în aplicare a acordului, dispozițiile regulamentului se modifică după cum urmează:

(a)

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

La alineatul (2), cuvintele „sau în Elveția” se adaugă după termenul „Comunitate”.

(b)

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

La alineatul (4), cuvintele „sau în Elveția” se adaugă după termenul „Comunitate”.

(c)

Anexa III se modifică după cum urmează:

La secțiunea 3 a doua și ultima liniuță, cuvintele „sau în Elveția” se adaugă după termenul „Comunitate”.

Nr. 2096/2005

Regulamentul Comisiei din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană

In Elveția, Comisia beneficiază de competențele care îi sunt conferite în temeiul articolului 9.

Nr. 2150/2005

Regulamentul Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian

Nr. 1033/2006

Regulamentul Comisiei din 4 iulie 2006 de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic european

Nr. 1032/2006

Regulamentul Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian

Nr. 2006/23

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind licența comunitară de controlor de trafic aerian

Nr. 730/2006

Regulamentul Comisiei din 11 mai 2006 privind clasificarea spațiului aerian și accesul zborurilor efectuate în conformitate cu regulile de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor 195

Nr. 219/2007

Regulamentul Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

Nr. 633/2007

Regulamentul Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian

6.   Mediu și zgomot

Nr. 2002/30

Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea normelor și procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare (articolele 1-12 și 14-18)

[Se aplică modificările la anexa I, care decurg din anexa II, capitolul 8 (Politica transporturilor), secțiunea G (Transportul aerian), punctul 2 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene.]

Nr. 80/51

Directiva Consiliului din 20 decembrie 1979 privind limitarea emisiilor sonore produse de aeronavele subsonice (articolele 1-9), astfel cum a fost modificată prin:

Directiva 83/206/CEE.

Nr. 89/629

Directiva Consiliului din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor sonore produse de avioanele civile subsonice cu reacție

(articolele 1-8)

Nr. 92/14

Directiva Consiliului din 2 martie 1992 privind limitarea exploatării avioanelor care intră sub incidența anexei 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, partea II, capitolul 2, volumul 1, ediția a doua (1988)

(articolele 1-11)

7.   Protecția consumatorilor

Nr. 90/314

Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite

(articolele 1-10)

Nr. 93/13

Directiva Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

(articolele 1-11)

Nr. 2299/89

Regulamentul Consiliului din 24 iulie 1989 de stabilire a unui cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare (articolele 1-22), astfel cum a fost modificat prin:

Regulamentul nr. 3089/93 al Consiliului;

Regulamentul nr. 323/1999 al Consiliului din 8 februarie 1999.

Nr. 261/2004

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91

(articolele 1-18)

8.   Diverse

Nr. 2003/96

Directiva Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității

[articolul 14 alineatul (1) litera (b) și articolul 14 alineatul (2)]

9.   Anexe:

A:

Protocol privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene

B:

Dispoziții privind controlul financiar pe care îl exercită Comunitatea în privința participanților la activitățile EASA


(1)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.

ANEXA A

PROTOCOL PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE COMUNITĂȚILOR EUROPENE

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu dispozițiile articolului 28 din Tratatul de instituire a unui Consiliu unic și a unei Comisii unice ale Comunităților Europene, aceste Comunități și Banca Europeană de Investiții beneficiază pe teritoriul statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea misiunii lor,

AU CONVENIT asupra următoarelor dispoziții anexate acestui tratat.

CAPITOLUL I

PROPRIETĂȚI, FONDURI, ACTIVE ȘI OPERAȚIUNI ALE COMUNITĂȚILOR EUROPENE

Articolul 1

Spațiile și clădirile Comunităților sunt inviolabile. Acestea sunt exceptate de la percheziție, rechiziție, confiscare sau expropriere.

Proprietățile și activele Comunității nu pot face obiectul niciunei măsuri administrative sau judiciare de constrângere fără autorizația Curții de Justiție.

Articolul 2

Arhivele Comunităților sunt inviolabile.

Articolul 3

Comunitățile, activele acestora, veniturile și alte bunuri sunt scutite de orice impozit direct.

Guvernele statelor membre iau, ori de câte ori este posibil, măsurile corespunzătoare în vederea anulării sau rambursării sumei reprezentând impozitele indirecte și taxele pe vânzări care intră în prețul bunurilor fixe și mobile atunci când Comunitățile, pentru uz oficial, fac achiziții importante al căror preț cuprinde taxe de această natură. Cu toate acestea, aplicarea acestor măsuri nu trebuie să aibă drept efect denaturarea concurenței în cadrul Comunităților.

Nu se acordă nicio scutire cu privire la impozitele și impunerile care nu constituie decât simpla remunerare a serviciilor de utilitate publică.

Articolul 4

Comunitățile sunt scutite de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul articolelor destinate uzului lor oficial; articolele astfel importate nu sunt cedate, cu titlu oneros sau gratuit, pe teritoriul țării în care sunt introduse, decât în condiții permise de guvernul respectivei țări.

Comunitățile sunt, de asemenea, scutite de orice taxe vamale, interdicții și restricții la importul și exportul publicațiilor lor.

Articolul 5

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului poate deține orice fel de valută și poate avea conturi în orice monedă.

CAPITOLUL II

COMUNICAREA ȘI PERMISELE DE LIBERĂ TRECERE

Articolul 6

Pentru comunicările oficiale și transmiterea tuturor documentelor aferente, instituțiile Comunităților beneficiază, pe teritoriul fiecărui stat membru, de regimul acordat de către statul respectiv misiunilor diplomatice.

Corespondența, precum și celelalte comunicări oficiale ale instituțiilor Comunităților nu pot fi cenzurate.

Articolul 7

(1)   Președinții instituțiilor Comunităților pot emite, pentru membrii și agenții acestor instituții, permise de liberă trecere a căror formă este stabilită de către Consiliu și care sunt recunoscute cu titlu valabil de liberă circulație de către autoritățile statelor membre. Aceste permise de liberă trecere se eliberează funcționarilor și altor agenți, în condițiile prevăzute de Statutul funcționarilor și de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților.

Comisia poate încheia acorduri în vederea recunoașterii acestor permise de liberă trecere cu titlu valabil de liberă circulație pe teritoriul țărilor terțe.

(2)   Cu toate acestea, dispozițiile articolului 6 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului continuă să se aplice membrilor și agenților instituțiilor, care, la intrarea în vigoare a prezentului tratat, sunt în posesia permisului prevăzut la articolul menționat anterior, până la aplicarea dispozițiilor alineatului (1) de mai sus.

CAPITOLUL III

MEMBRII PARLAMENTULUI EUROPEAN

Articolul 8

Nu se impune nicio restricție administrativă sau de altă natură liberei circulații a membrilor Parlamentului European care se deplasează înspre sau dinspre locul de desfășurare a ședințelor Parlamentului European.

Membrilor Parlamentului European li se acordă, în materie de control vamal și de schimb valutar:

(a)

de către propriul guvern, aceleași facilități ca acelea recunoscute înalților funcționari care se deplasează în străinătate în cadrul unor misiuni oficiale temporare;

(b)

de către guvernele celorlalte state membre, aceleași facilități ca acelea recunoscute reprezentanților guvernelor străine care se află în misiuni oficiale temporare.

Articolul 9

Membrii Parlamentului European nu pot fi supuși niciunui tip de anchetă, detenție sau proceduri judiciare datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor.

Articolul 10

Pe durata sesiunilor Parlamentului European, membrii acestuia beneficiază:

(a)

pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

(b)

pe teritoriul oricărui alt stat membru, de imunitate privind orice măsură de detenție sau urmărire penală.

Imunitatea este valabilă inclusiv pe perioada deplasării înspre sau dinspre locul de desfășurare a ședințelor Parlamentului European.

Imunitatea nu poate fi invocată în cazul în care un membru este surprins în flagrant delict și nu poate împiedica Parlamentul European să își exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii săi.

CAPITOLUL IV

REPREZENTANȚII STATELOR MEMBRE CARE PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE INSTITUȚIILOR COMUNITĂȚILOR EUROPENE

Articolul 11

Reprezentanții statelor membre care participă la lucrările instituțiilor Comunităților, consilierii acestora și experții tehnici beneficiază, pe perioada exercitării funcțiilor lor, a călătoriei spre locul de desfășurare a reuniunii și retur, de privilegiile, imunitățile sau facilitățile obișnuite.

Prezentul articol se aplică, de asemenea, membrilor organelor consultative ale Comunităților.

CAPITOLUL V

FUNCȚIONARII ȘI CEILALȚI AGENȚI AI COMUNITĂȚILOR EUROPENE

Articolul 12

Pe teritoriul fiecăruia dintre statele membre și indiferent de cetățenia lor, funcționarii și ceilalți agenți ai Comunităților:

(a)

nu pot fi urmăriți în justiție pentru faptele comise în calitate oficială, inclusiv pentru declarațiile orale sau scrise, sub rezerva dispozițiilor tratatelor cu privire, pe de o parte, la normele privind răspunderea funcționarilor și a altor agenți față de Comunități, și, pe de altă parte, la competența Curții de Justiție de a se pronunța în litigiile dintre Comunități și funcționarii lor, respectiv dintre Comunități și alți agenți ai acestora; aceștia beneficiază de imunitate și după încetarea funcțiilor lor;

(b)

nu sunt supuși, nici ei și nici soții/soțiile sau membrii de familie aflați în întreținerea lor, dispozițiilor privind limitarea imigrației sau formalităților de înregistrare pentru străini;

(c)

beneficiază, în ceea ce privește reglementările monetare sau de schimb, de facilitățile recunoscute în mod obișnuit funcționarilor organizațiilor internaționale;

(d)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale cu ocazia numirii în funcție în țara respectivă și de dreptul de a-și reexporta, fără taxe vamale, mobilierul și bunurile personale la încheierea misiunii în țara de destinație, sub rezerva, fie într-un caz, fie în celălalt, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernele țărilor respective;

(e)

beneficiază de dreptul de a importa, fără taxe vamale, automobilele personale, achiziționate din țara unde au avut ultima reședință sau din țara lor de origine în condițiile pieței interne din țara de destinație și de a le reexporta, fără taxe vamale, sub rezerva, fie într-un caz, fie în celălalt, a condițiilor considerate ca fiind necesare de guvernele țărilor respective.

Articolul 13

În condițiile și respectând procedura stabilită de Consiliu, hotărând la propunerea Comisiei, toate indemnizațiile, salariile și retribuțiile plătite de Comunitate funcționarilor și altor agenți ai acesteia sunt impozitate de aceasta.

Sunt scutite de impozite naționale indemnizațiile, salariile și retribuțiile plătite de Comunități propriilor funcționari și agenți.

Articolul 14

În vederea aplicării impozitelor pe venituri, pe avere și pe moștenire, precum și a convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între statele membre ale Comunității, funcționarii și alți agenți ai Comunităților care, din motive exclusiv legate de exercitarea funcțiilor lor în serviciul Comunităților, își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul în care au domiciliul fiscal la data intrării în serviciul Comunităților, sunt considerați atât în statul de reședință, cât și în cel de domiciliu fiscal ca și cum și-ar fi păstrat domiciliul în acesta din urmă, cu condiția ca acesta să fie membru al Comunităților. Această dispoziție se aplică de asemenea soțului/soției, în măsura în care acesta/aceasta nu desfășoară activități profesionale proprii, precum și copiilor aflați în întreținerea și în grija persoanelor menționate la prezentul articol.

Bunurile mobile aparținând persoanelor prevăzute la paragraful anterior și care se află pe teritoriul statului de ședere sunt scutite de impozit pe moștenire în respectivul stat; pentru stabilirea acestui impozit, bunurile mobile se consideră ca aflându-se în statul de domiciliu fiscal, sub rezerva drepturilor statelor terțe și a aplicării eventuale a dispozițiilor și convențiilor internaționale referitoare la dubla impunere.

Domiciliile dobândite numai în scopul exercitării de funcții în serviciul altor organizații internaționale nu sunt avute în vedere în aplicarea dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 15

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, stabilește regimul de asigurări sociale aplicabile funcționarilor și altor agenți ai Comunităților.

Articolul 16

Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei și după consultarea celorlalte instituții interesate, stabilește categoriile de funcționari și alți agenți ai Comunităților cărora li se aplică, total sau parțial, dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 paragraful al doilea și ale articolului 14.

Numele, pozițiile și adresele funcționarilor și ale altor agenți care fac parte din aceste categorii sunt comunicate periodic guvernelor statelor membre.

CAPITOLUL VI

PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE MISIUNILOR STATELOR TERȚE ACREDITATE DE PE LÂNGĂ COMUNITĂȚILE EUROPENE

Articolul 17

Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul Comunităților acordă misiunilor statelor terțe acreditate pe lângă Comunități imunitățile diplomatice obișnuite.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 18

Privilegiile, imunitățile și facilitățile sunt acordate funcționarilor și altor agenți ai Comunităților exclusiv în interesul Comunităților.

Fiecare instituție a Comunităților trebuie să ridice imunitatea acordată unui funcționar sau unui alt agent în toate cazurile în care apreciază că ridicarea acestei imunității nu contravine intereselor Comunităților.

Articolul 19

În aplicarea prezentului protocol, instituțiile Comunităților acționează de comun acord cu autoritățile responsabile ale statelor membre interesate.

Articolul 20

Articolele 12-15 și articolul 18 se aplică membrilor Comisiei.

Articolul 21

Articolele 12-15 și articolul 18 se aplică judecătorilor, avocaților generali, grefierului și raportorilor adjuncți ai Curții de Justiție, fără să aducă atingere dispozițiilor articolului 3 din protocoalele privind Statutul Curții de Justiție referitoare la imunitatea de jurisdicție a judecătorilor și avocaților generali.

Articolul 22

Prezentul protocol se aplică și Băncii Europene de Investiții, membrilor organelor acesteia, personalului său și reprezentanților statelor membre care participă la lucrările acesteia, fără a aduce atingere dispozițiilor protocolului privind statutul băncii.

Totodată, Banca Europeană de Investiții este scutită de orice taxare fiscală și parafiscală cu ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le comportă aceste operațiuni în statul în care își are sediul. De asemenea, eventuala ei dizolvare sau lichidare nu atrage după sine niciun fel de impunere. În afară de aceasta, în măsura în care se desfășoară în condiții statutare, activitatea băncii și a organelor acesteia nu este supusă impozitelor pe cifra de afaceri.

Articolul 23

Prezentul protocol se aplică și Băncii Centrale Europene, membrilor organelor acesteia și personalului său, fără a aduce atingere dispozițiilor protocolului privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Totodată, Banca Europeană de Investiții este scutită de orice impozitare fiscală și de altă natură cu ocazia majorărilor capitalului său, precum și de diversele formalități pe care le comportă aceste operațiuni în statul în care își are sediul. În măsura în care se desfășoară în condițiile prevăzute de statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, activitatea Băncii și a organelor acesteia nu este supusă impozitelor pe cifra de afaceri.

Dispozițiile de mai sus se aplică și Institutului Monetar European. De asemenea, eventuala sa dizolvare sau lichidare nu atrage după sine niciun fel de impunere.

DREPT PENTRU CARE, subsemnații plenipotențiari au semnat prezentul protocol.

Adoptat la Bruxelles, la data de opt aprilie, anul o mie nouă sute șaizeci și cinci.

Apendice la ANEXA A

MODALITĂȚI DE APLICARE ÎN ELVEȚIA A PROTOCOLULUI PRIVIND PRIVILEGIILE ȘI IMUNITĂȚILE COMUNITĂȚILOR EUROPENE

1.   Extinderea aplicării la Elveția

Toate referirile la statele membre făcute în Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene (denumit în continuare „protocolul”), trebuie înțelese ca incluzând și Elveția, cu excepția cazurilor în care dispozițiile care urmează dispun altfel.

2.   Scutirea agenției de la aplicarea impozitării indirecte (inclusiv TVA)

Bunurile și serviciile exportate din Elveția nu sunt supuse taxei elvețiene pe valoarea adăugată (TVA). În cazul bunurilor și serviciilor furnizate agenției în Elveția pentru uz oficial, scutirea de TVA se efectuează prin rambursare, în conformitate cu articolul 3 al doilea paragraf din protocol. Se acordă scutirea de TVA în cazul în care prețul efectiv de cumpărare al bunurilor și serviciilor prestate menționat în factură sau în documentul echivalent se ridică la cel puțin 100 franci elvețieni (inclusiv taxele).

Rambursarea TVA se acordă cu condiția depunerii formularelor elvețiene furnizate în acest scop la Direcția Principală pentru TVA a Administrației Financiare Federale. În general, cererile de rambursare trebuie procesate în termen de trei luni de la data la care au fost depuse, însoțite de documentele justificative necesare.

3.   Modalități de aplicare a normelor cu privire la personalul agenției

În ceea ce privește articolul 13 paragraful al doilea din protocol, Elveția scutește, conform principiilor legislației sale interne, funcționarii și alți agenți ai agenției, în sensul articolului 2 din Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 (1), de plata impozitelor federale, cantonale și comunale pe indemnizațiile, salariile și retribuțiile plătite de Comunitate și supuse unui impozit intern în favoarea acesteia.

Pentru aplicarea articolului 14 din protocol, Elveția nu este considerată stat membru în sensul punctului 1 din prezentul apendice.

Funcționarii și ceilalți agenți ai agenției, precum și membrii familiilor lor care beneficiază de sistemul de asigurări sociale aplicabil funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunității, nu sunt în mod obligatoriu înscriși în sistemul de asigurări sociale elvețian.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene are competență exclusivă pentru toate problemele privind relațiile dintre agenție sau Comisie și personalul său în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (2) și a altor dispoziții de drept comunitar privind condițiile de muncă.


(1)  Regulamentul (Euratom, CECO, CEE) nr. 549/69 al Consiliului din 25 martie 1969 de stabilire a categoriilor de funcționari și agenți ai Comunităților Europene cărora li se aplică dispozițiile articolului 12, ale articolului 13 al doilea paragraf și ale articolului 14 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților (JO L 74, 27.3.1969, p. 1).

(2)  Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și de instituire de măsuri speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei (regim aplicabil altor categorii de angajați) (JO L 56, 4.3.1968, p. 1).

ANEXA B

CONTROL FINANCIAR REFERITOR LA PARTICIPANȚII ELVEȚIENI LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI EUROPENE PENTRU SIGURANȚA AERIANĂ

Articolul 1

Comunicare directă

Agenția și Comisia comunică în mod direct cu toate persoanele sau entitățile stabilite în Elveția care participă la activitățile agenției în calitate de autoritate contractantă, de participant la unul dintre programele agenției, de persoană care a primit o plată efectuată din bugetul agenției sau al Comunității sau de subcontractant. Aceste persoane pot transmite direct Comisiei și agenției toate informațiile și documentația relevante pe care trebuie să le înainteze pe baza instrumentelor menționate de prezenta decizie și în temeiul contractelor sau convențiilor încheiate, precum și pe baza deciziilor luate în temeiul acestora.

Articolul 2

Controale

(1)   În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1) și cu regulamentul financiar adoptat de Consiliul de administrație al agenției la 26 martie 2003, cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), precum și cu celelalte instrumente menționate de prezenta decizie, contractele sau acordurile încheiate și deciziile luate împreună cu beneficiarii stabiliți în Elveția pot prevedea audituri științifice, financiare, tehnologice sau de altă natură care să poată fi realizate în orice moment la sediul beneficiarilor și al subcontractanților lor de către funcționari ai agenției sau ai Comisiei sau de către alte persoane mandatate în acest scop de către agenție sau Comisie.

(2)   Pentru a realiza astfel de audituri, funcționarii agenției sau ai Comisiei, precum și celelalte persoane mandatate în acest scop de agenție și de Comisie, au acces corespunzător la localuri, lucrări și documente, precum și la toate informațiile necesare, inclusiv la cele în format electronic. Acest drept de acces se prevede în mod explicit în contractele sau acordurile încheiate în vederea punerii în aplicare a instrumentelor la care se face referire în prezenta decizie.

(3)   Curtea de Conturi a Comunităților Europene beneficiază de aceleași drepturi ca și Comisia.

(4)   Auditurile pot avea loc până la cel mult cinci ani de la expirarea prezentei decizii sau conform condițiilor prevăzute de contractele sau acordurile încheiate, precum și de deciziile luate.

(5)   Biroul federal elvețian de audit este informat în prealabil cu privire la auditurile efectuate pe teritoriul elvețian. Această informație nu reprezintă o condiție legală pentru executarea acestor audituri.

Articolul 3

Controale la fața locului

(1)   În cadrul prezentului acord, Comisia (OLAF) este autorizată să efectueze controalele și verificările la fața locului pe teritoriul elvețian prevăzute de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (3).

(2)   Controalele și verificările la fața locului sunt pregătite și întreprinse de Comisie în colaborare strânsă cu Biroul federal elvețian de audit sau cu alte autorități elvețiene competente desemnate de acesta, care sunt informate în timp util cu privire la obiectul, scopul și temeiul juridic al controalelor și verificărilor, pentru a putea furniza asistența solicitată. În acest scop, funcționarii autorităților competente elvețiene pot participa la controalele și la verificările la fața locului.

(3)   În cazul în care autoritățile elvețiene competente interesate doresc acest lucru, controalele și verificările la fața locului pot fi realizate în comun de către acestea și Comisie.

(4)   În cazul în care participanții la program se împotrivesc unui control sau unei verificări la fața locului, autoritățile elvețiene, acționând în conformitate cu legislația națională, acordă inspectorilor Comisiei toată asistența necesară pentru îndeplinirea misiunii de control și verificare la fața locului.

(5)   Comisia comunică Biroului Federal Elvețian de Audit, în cel mai scurt termen, orice fapt sau orice suspiciune cu privire la o neregulă despre care a luat cunoștință în cadrul efectuării controlului sau verificării la fața locului. În orice situație, Comisia trebuie să informeze autoritatea menționată cu privire la rezultatul acestor controale și verificări.

Articolul 4

Informare și consultare

(1)   În scopul punerii în aplicare corecte a prezentei anexe, autoritățile competente elvețiene și comunitare fac un schimb periodic de informații și, la cererea uneia dintre părți, inițiază consultări.

(2)   Autoritățile elvețiene competente informează fără întârziere agenția și Comisia cu privire la orice fapt sau suspiciune care le-au fost aduse la cunoștință în ceea ce privește o eventuală neregulă privind încheierea și executarea contractelor sau a acordurilor încheiate pentru punerea în aplicare a instrumentelor la care se referă prezenta decizie.

Articolul 5

Confidențialitate

Informațiile de orice tip, comunicate sau obținute în temeiul prezentei anexe, sunt protejate de secretul profesional și beneficiază de aceeași protecție ca cea acordată informațiilor similare de către legislația națională elvețiană și de către dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare. Aceste informații nu pot fi comunicate altor persoane decât cele din cadrul instituțiilor comunitare, din statele membre și din Elveția, ale căror funcții solicită cunoașterea acestor informații, și nici nu pot fi utilizate în alte scopuri decât acelea care asigură o protecție eficace a intereselor financiare ale părților contractante.

Articolul 6

Măsuri și sancțiuni administrative

Fără a aduce atingere aplicării dreptului penal elvețian, agenția sau Comisia pot impune măsuri și sancțiuni administrative în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002, precum și cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (4).

Articolul 7

Recuperare și execuție

Deciziile agenției sau ale Comisiei, luate în temeiul domeniului de aplicare al prezentei decizii, care impun o obligație pecuniară asupra altor persoane decât statele, au caracter executoriu în Elveția.

Titlul executoriu este emis, fără vreun alt control în afara celui de verificare a autenticității titlului, de către autoritatea desemnată de guvernul elvețian, care trebuie să informeze agenția sau Comisia în legătură cu aceasta. Executarea silită se efectuează cu respectarea normelor de procedură elvețiene. Legalitatea deciziei care formează titlu executoriu este supusă controlului Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Hotărârile Curții de Justiție a Comunităților Europene pronunțate în temeiul unei clauze compromisorii sunt executorii în aceleași condiții.


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(3)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(4)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/56


POZIȚIA COMUNĂ 2009/116/PESC A CONSILIULUI

din 10 februarie 2009

de extindere a duratei de aplicare și de modificare a Poziției comune 2004/133/PESC privind măsurile restrictive împotriva extremiștilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 10 februarie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/133/PESC privind măsurile restrictive împotriva extremiștilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) (1).

(2)

Durata de aplicare a Poziției comune 2004/133/PESC a fost prelungită până la 10 februarie 2009 prin Poziția comună 2008/104/PESC (2).

(3)

În urma reexaminării Poziției comune 2004/133/PESC, se consideră oportună extinderea duratei sale de aplicare pentru o perioadă suplimentară de cinci luni, precum și eliminarea anumitor persoane de pe lista din anexa la aceasta,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Prin prezenta, se extinde durata de aplicare a Poziției comune 2004/133/PESC până la 10 iulie 2009.

Articolul 2

Anexa la Poziția comună 2004/133/PESC se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta poziție comună.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se aplică de la 10 februarie 2009.

Articolul 4

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  JO L 39, 11.2.2004, p. 19.

(2)  JO L 36, 9.2.2008, p. 16.


ANEXĂ

„Lista persoanelor menționată la articolul 1

Nume:

ADILI, Gafur

Alias:

Valdet Vardari

Data nașterii:

5.1.1959

Locul nașterii/origine:

Harandjell (Kičevo), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

AHMET, Hebib

Alias:

 

Data nașterii:

9.11.1981

Locul nașterii/origine:

Brodec, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

HALILI, Zaim

Alias:

 

Data nașterii:

18.9.1979

Locul nașterii/origine:

Vaksinice, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

HYSENI, Xhemail

Alias:

Xhimi Shea

Data nașterii:

15.8.1958

Locul nașterii/origine:

Lojane (Lipkovo), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

JAKUPI, Avdil

Alias:

Cakalla

Data nașterii:

20.4.1974

Locul nașterii/origine:

Tanuševci, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

KRASNIQI, Agim

Alias:

 

Data nașterii:

15.9.1979

Locul nașterii/origine:

Kondovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

LIMANI, Fatmir

Alias:

 

Data nașterii:

14.1.1973

Locul nașterii/origine:

Kičevo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

MISIMI, Naser

Alias:

 

Data nașterii:

8.1.1959

Locul nașterii/origine:

Mala Rečica (Tetovo), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

REXHEPI, Daut

Alias:

Leka

Data nașterii:

6.1.1966

Locul nașterii/origine:

Poroj, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Nume:

RUSHITI, Sait

Alias:

 

Data nașterii:

7.7.1966

Locul nașterii/origine:

Tetovo, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”


Rectificări

11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/58


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3 din 5 ianuarie 2008 )

La paginile 8 și 9, anexa „Tabelele de corespondență menționate la articolul 19”, tabelele de corespondență se înlocuiesc cu următoarele tabele:

„ANEXĂ

TABELELE DE CORESPONDENȚĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 19

1.   Regulamentul (CE) nr. 2702/1999

Regulamentul (CE) nr. 2702/1999

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 4 ultimul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf și alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatele (4) și (6)

Articolul 8

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 7a

Articolul 10

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 11 alineatele (1) și (3)

Articolul 8 alineatele (3) și (4)

Articolul 12

Articolul 9 alineatele (1)-(4)

Articolul 13 alineatele (1)-(4)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (6)

Articolul 10

Articolul 14

Articolul 11

Articolul 15

Articolul 12

Articolul 16

Articolul 12a

Articolul 17

Articolul 13

Articolul 18

Articolul 14

Articolul 19

Articolul 15

Articolul 20


2.   Regulamentul (CE) nr. 2826/2000

Regulamentul (CE) nr. 2826/2000

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4

Articolul 4 primul paragraf

Articolul 5

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1) paragraful al doilea și alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 6 alineatele (4) și (6)

Articolul 8

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 7a

Articolul 10

Articolul 8

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 9

Articolul 13

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 10 alineatele (2) și (3)

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 14

Articolul 12

Articolul 15

Articolul 13

Articolul 16

Articolul 13a

Articolul 17

Articolul 14

Articolul 18

Articolul 15

Articolul 19

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 20”


11.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 40/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.