ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 33

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
3 februarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 95/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 96/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 93/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 februarie 2009

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 97/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește utilizarea modulului flexibil ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 98/2009 al Comisiei din 2 februarie 2009 de înregistrare a unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]

8

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb ( 1 )

10

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/85/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Estonia în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 150]

31

 

 

2009/86/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Belgia, Germania și Austria în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 420]

35

 

 

2009/87/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Estonia, Țările de Jos și Portugalia în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 414]

38

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2009/88/PESC a Consiliului din 22 decembrie 2008 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operației militare a Uniunii Europene Atalanta

41

Acord între Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operației militare a Uniunii Europene Atalanta

43

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 85/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară (JO L 25, 29.1.2009)

49

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 95/2009 AL COMISIEI

din 2 februarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 3 februarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 96/2009 AL COMISIEI

din 2 februarie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 93/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 februarie 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 privind normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește taxele la import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Taxele de import în sectorul cerealelor aplicabile începând cu 1 februarie 2009 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 93/2009 al Comisiei (3).

(2)

Având în vedere că media calculată a taxelor de import prezintă o diferență de 5 EUR/t față de taxa stabilită, trebuie să se efectueze ajustarea corespunzătoare a taxelor de import stabilite de Regulamentul (CE) nr. 93/2009.

(3)

Este necesară modificarea, în consecință, a Regulamentului (CE) nr. 93/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 93/2009 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 februarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 29, 31.1.2009, p. 38.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 3 februarie 2009

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

20,60

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

16,72

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

16,72

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

20,60


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

30.1.2009

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

198,21

116,02

Prețul FOB USA

240,07

230,07

210,07

128,75

Primă pentru Golf

58,31

17,18

Primă pentru Marile Lacuri

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

10,53 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

8,00 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 97/2009 AL COMISIEI

din 2 februarie 2009

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce privește utilizarea modulului flexibil

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (1), în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 295/2008 a stabilit un cadru comun pentru culegerea, elaborarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea și performanțele întreprinderilor din Comunitate.

(2)

Este necesar să se planifice în strânsă colaborare cu statele membre utilizarea modulului flexibil prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (j) din respectivul regulament și să se stabilească domeniul său de aplicare, lista de caracteristici, perioada de referință, activitățile care trebuie acoperite și cerințele privind calitatea.

(3)

Accesul la finanțare reprezintă o constrângere politică majoră în majoritatea statelor membre, în Comunitate de asemenea. Este evident că întreprinderile europene se confruntă cu un deficit de finanțare, în special dacă cresc rapid sau dacă sunt întreprinderi tinere. Prin urmare, sunt necesare statistici pentru a putea analiza situația acestor întreprinderi în raport cu situația întreprinderilor mici și mijlocii. Aceste date ar trebui extrase din surse existente, dacă este posibil.

(4)

Orice alt detaliu tehnic necesar va face obiectul orientărilor și al recomandărilor elaborate de Comisie (Eurostat) în strânsă cooperare cu statele membre.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modulul flexibil prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 295/2008 este utilizat pentru a elabora statistici privind accesul la finanțare al întreprinderilor. Domeniul de aplicare al culegerii de date se constituie din comunitatea întreprinderilor nefinanciare care aveau între 10 și 249 de angajați în 2005 și care erau încă active în 2008 și care aveau cel puțin 10 angajați în perioada de referință, astfel cum stabilește articolul 6, și ca și subpopulații întreprinderile cu creștere rapidă (rata de creștere medie a ocupării forței de muncă anuală mai mare de 20 % între 2005 și 2008) și „gazelele” (întreprinderile cu creștere rapidă cu o vechime de maximum 5 ani), înființate în 2003 sau 2004.

Articolul 2

Pentru a limita povara asupra întreprinderilor și costurile suportate de statele membre, se vor utiliza, în măsura în care este posibil, datele existente provenite de la surse administrative.

Articolul 3

Caracteristicile incluse în culegerea de date sunt următoarele:

(a)

relevanța situației privind proprietatea la înființarea întreprinderii și în momentul observării pentru a avea acces la finanțare;

(b)

nivelul și rata de reușită a tuturor încercărilor de a obține diverse tipuri de finanțare internă sau externă și motivele pentru care nu s-a obținut finanțarea respectivă;

(c)

nivelul garanțiilor pentru împrumuturile destinate întreprinderilor;

(d)

perceperea de către proprietar/director a costului și a poverii legate de obținerea de împrumuturi și de situația financiară a întreprinderii;

(e)

importanța alegerii instituției financiare (proximitatea geografică, în special în cazul situațiilor transfrontaliere, proprietar străin sau național, statutul anterior al clientului etc);

(f)

relația datorii/cifră de afaceri și alte corelații între caracteristicile financiare în contabilitatea întreprinderilor și importanța acestora pentru creșterea viitoare a întreprinderii;

(g)

perceperea necesității de finanțare viitoare, forma și motivele acestei necesități;

(h)

legătura percepută între opțiunile de finanțare și disponibilitatea acestora și perspectivele pentru creșterea ocupării forței de muncă;

(i)

perceperea poverii administrative generale a întreprinderilor;

(j)

efortul depus pentru a răspunde la un chestionar (dacă este cazul) privind accesul la finanțare.

Articolul 4

Activitățile care vor fi incluse corespund următoarelor agregate din Nomenclatorul statistic al activităților economice în Comunitatea Europeană, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2) (denumit în continuare NACE Rev. 2), în măsura în care acestea constituie activități comerciale:

(a)

B la E (industrie);

(b)

F (construcții);

(c)

G la N [servicii, agregate cu excepția J, K (servicii financiare) și M];

(d)

J (servicii de TIC);

(e)

M (servicii profesionale, științifice și tehnice).

Articolul 5

Autoritățile competente naționale din statele membre transmit Comisiei (Eurostat) rezultatele privind caracteristicile prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament, inclusiv datele cu caracter confidențial, în conformitate cu dispozițiile comunitare actuale privind transmiterea de date care fac obiectul confidențialității statistice, în special Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (3).

Respectivele dispoziții comunitare se aplică în cadrul prelucrării rezultatelor, în măsura în care acestea cuprind date cu caracter confidențial. Datele sunt transmise pe cale electronică. Formatul de transmitere a datelor este în conformitate cu standardele de schimb stabilite de Comisie (Eurostat). Datele se transmit sau se încarcă prin mijloace electronice la punctul unic de intrare a datelor gestionat de Comisie (Eurostat).

Articolul 6

Perioada de referință este perioada din 2010 în timpul căreia datele vor fi extrase de la sursele existente sau culese de la întreprinderi.

Articolul 7

Cerința privind calitatea constă în furnizarea seturilor de date care acoperă numărul următor de unități statistice pe stat membru participant:

Germania, Spania, Franța, Italia și Regatul Unit: 1 800 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Belgia, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Țările de Jos, Polonia, Slovacia și Suedia: 900 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Danemarca și Finlanda: 500 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Letonia și Lituania: 300 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente;

Cipru și Malta: 233 de întreprinderi respondente fiecare sau echivalentul în date existente.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2009.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 13.

(2)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.


3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 98/2009 AL COMISIEI

din 2 februarie 2009

de înregistrare a unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huîtres Marennes Oléron (IGP)]

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii „Aceite de La Alcarria” depusă de Spania, cererile de înregistrare a denumirilor „Radicchio di Verona” și „Zafferano di Sardegna” depuse de Italia și cererea de înregistrare a denumirii „Huîtres Marennes Oléron” depusă de Franța au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece nicio declarație de opoziție nu a fost notificată Comisiei în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, aceste denumiri trebuie, prin urmare, înregistrate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirile care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 112, 7.5.2008, p. 39 (Aceite de La Alcarria), JO C 114, 9.5.2008, p. 11 (Radicchio di Verona), JO C 117, 14.5.2008, p. 39 (Zafferano di Sardegna), JO C 118, 15.5.2008, p. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.5.   Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, uleiuri etc.)

SPANIA

Aceite de La Alcarria (DOP)

Clasa 1.6.   Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate

ITALIA

Radicchio di Verona (IGP)

Clasa 1.7.   Pești, moluște, crustacee proaspete și produse derivate

FRANȚA

Huîtres Marennes Oléron (IGP)

Clasa 1.8.   Alte produse din anexa I la tratat (condimente etc.)

ITALIA

Zafferano di Sardegna (DOP)


DIRECTIVE

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/10


DIRECTIVA 2008/122/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 ianuarie 2009

privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecția dobânditorilor în ceea ce privește anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe durată limitată a bunurilor imobile (3), dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată a evoluat, iar pe piață au apărut noi produse de vacanță similare acestuia. Noile produse de vacanță, precum și anumite tranzacții referitoare la dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, precum contractele de revânzare și contractele de schimb, nu intră sub incidența Directivei 94/47/CE. În plus, experiența dobândită din aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat că anumite aspecte care sunt deja reglementate necesită actualizare și clarificare pentru a preveni dezvoltarea unor produse concepute astfel încât să eludeze dispozițiile prezentei directive.

(2)

Lacunele existente în reglementare creează cazuri de denaturare substanțială a concurenței și cauzează probleme grave consumatorilor, împiedicând astfel funcționarea corespunzătoare a pieței interne. Prin urmare, Directiva 94/47/CE ar trebui să fie înlocuită cu o nouă directivă actualizată. Întrucât turismul joacă un rol din ce în ce mai important în economiile statelor membre, o dezvoltare și o productivitate mai ridicată în sectoarele bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată și a produselor de vacanță cu drept de folosință pe termen lung ar trebui încurajate, prin adoptarea anumitor norme comune.

(3)

Pentru a consolida securitatea juridică, iar consumatorii și întreprinderile să beneficieze de toate avantajele pieței interne, este necesară apropierea în continuare a legislației în acest domeniu a statelor membre. Astfel, anumite aspecte ale comercializării, vânzării și revânzării bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată și a produselor de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și referitoare la schimbul drepturilor care decurg din contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată ar trebui să fie pe deplin armonizate. Statele membre nu ar trebui să aibă dreptul de a menține sau de a introduce în legislația națională dispoziții diferite de cele prevăzute în prezenta directivă. În cazul în care nu există astfel de dispoziții armonizate, statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a menține sau de a introduce dispoziții legislative naționale, în conformitate cu legislația comunitară. Astfel, statele membre ar trebui, de exemplu, să poată menține sau introduce dispoziții legislative cu privire la efectele exercitării dreptului de denunțare unilaterală în cadrul raporturilor juridice care nu intră sub incidența prezentei directive, sau dispoziții conform cărora nu poate fi încheiat niciun angajament între consumator și un furnizor de bunuri cu drept de folosință pe durată limitată sau de produse de vacanță cu drept de folosință pe termen lung și nu poate fi efectuată nicio plată între aceste persoane atât timp cât consumatorul nu a semnat contractul de credit pentru finanțarea achiziției acestor servicii.

(4)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere punerii în aplicare de către statele membre, în conformitate cu legislația comunitară, a dispozițiilor prezentei directive în domenii care nu intră sub incidența acesteia. Prin urmare, un stat membru ar putea să mențină sau să introducă dispoziții de drept intern care să corespundă celor din prezenta directivă sau o parte din dispozițiile sale privind tranzacțiile care nu intră sub incidența prezentei directive.

(5)

Diferitele contracte care intră sub incidența prezentei directive ar trebui să fie definite în mod expres, astfel încât să fie exclusă posibilitatea de a eluda dispozițiile acesteia.

(6)

În sensul prezentei directive, „contracte privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată” nu ar trebui interpretat ca incluzând rezervările multiple de unități de cazare, inclusiv de camere de hotel, în măsura în care rezervările multiple nu implică drepturi și obligații în afara celor care decurg din rezervările separate. De asemenea, „contracte privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată” nu ar trebui interpretat ca incluzând contractele obișnuite de închiriere, deoarece acestea din urmă se referă la o singură perioadă de ocupare neîntreruptă și nu la perioade de ocupare multiple.

(7)

În sensul prezentei directive, „contracte privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung” nu ar trebui interpretat ca incluzând programele de fidelitate obișnuite care oferă reduceri pentru sejururi viitoare într-un hotel dintr-un lanț hotelier, deoarece participarea la programul respectiv nu este dobândită cu titlu oneros sau suma plătită de consumator nu este destinată, în principal, obținerii de reduceri sau de alte avantaje privind cazarea.

(8)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dispozițiilor Directivei 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite (4).

(9)

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori („Directiva privind practicile comerciale neloiale”) (5) interzice practicile comerciale înșelătoare, agresive și neloiale ale întreprinderilor față de consumatori. Având în vedere natura produselor și practicile comerciale legate de bunurile cu drept de folosință pe durată limitată și de produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și de revânzare și schimb, se impune adoptarea unor dispoziții mai detaliate și mai specifice privind cerințele referitoare la informații și evenimentele comerciale. Scopul comercial al invitațiilor la evenimentele comerciale ar trebui precizat în mod clar consumatorilor. Dispozițiile privind informațiile precontractuale și privind contractul ar trebui clarificate și actualizate. Pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a se familiariza cu informațiile înainte de încheierea contractului, acestea ar trebui puse la dispoziția acestora prin mijloace care le sunt ușor accesibile la momentul respectiv.

(10)

Consumatorii ar trebui să dispună de dreptul, care nu ar trebui să poată fi refuzat de către comercianți, de a primi informațiile precontractuale și contractul într-o limbă pe care o cunosc, la alegerea lor. În plus, pentru a facilita executarea contractului și controlul respectării acestuia, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili punerea la dispoziția consumatorilor a unor versiuni lingvistice ulterioare ale contractului.

(11)

Pentru a putea oferi consumatorilor posibilitatea de a înțelege pe deplin care sunt obligațiile și drepturile contractuale care le revin, aceștia ar trebui să beneficieze de un termen în cursul căruia poate denunța unilateral contractul fără să fie necesar să motiveze denunțarea și fără costuri. În prezent, acest termen variază de la un stat membru la altul, iar experiența arată că durata prevăzută de Directiva 94/47/CE nu este suficientă. Termenul ar trebui, prin urmare, extins pentru a atinge un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și pentru a asigura o mai mare claritate atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți, iar durata acestuia, modalitățile de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului și efectele exercitării acestui drept ar trebui să fie armonizate.

(12)

Consumatorii ar trebui să dispună de căi de atac eficiente, în cazul în care comercianții nu respectă dispozițiile referitoare la informațiile precontractuale și la contract, în special dispozițiile care prevăd includerea tuturor informațiilor necesare în contract și primirea de către consumator a unei copii a contractului la momentul încheierii acestuia. Pe lângă căile de atac prevăzute de legislația națională, consumatorii ar trebui să beneficieze de un termen extins de denunțare unilaterală a contractului, în cazul în care comercianții nu au furnizat informațiile necesare. Pe durata termenului extins, exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului ar trebui să fie în continuare gratuită, indiferent de serviciile de care ar fi beneficiat consumatorul. Expirarea termenului de denunțare unilaterală a contractului nu împiedică consumatorul să recurgă la căile de atac disponibile în conformitate cu legislația națională în cazul nerespectării cerințelor referitoare la informații.

(13)

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (6) ar trebui să se aplice la calcularea termenelor stabilite în prezenta directivă.

(14)

Interzicerea plăților în avans către comerciant sau orice parte terță înainte de încheierea termenului de denunțare unilaterală a contractului ar trebui să fie clarificată pentru a ameliora protecția consumatorilor. În ceea ce privește contractele de revânzare, interzicerea plăților în avans ar trebui să se aplice până la efectuarea efectivă a vânzării sau până la încetarea contractului de revânzare, dar statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a reglementa posibilitatea și modalitățile de efectuare a plăților finale către intermediari, în cazul în care contractul de revânzare a încetat.

(15)

În cazul contractelor privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, prețul care trebuie plătit conform unui calendar fix de plăți ar putea ține seama de posibilitatea ajustării unor sume ulterioare după primul an pentru a asigura menținerea valorii reale a ratelor respective, de exemplu pentru a lua în considerare inflația.

(16)

În cazul denunțării unilaterale de către un consumator a unui contract în care prețul este acoperit în întregime sau parțial de un credit acordat consumatorului de către comerciant sau de un terț, pe baza unei înțelegeri încheiate între acel terț și comerciant, acordul de credit ar trebui să fie reziliat fără costuri pentru consumator. Același principiu ar trebui să se aplice contractelor privind alte servicii conexe furnizate de comerciant sau de un terț, pe baza unei înțelegeri încheiate între acel terț și comerciant.

(17)

Consumatorii nu ar trebui să fie privați de protecția acordată de prezenta directivă în cazul în care legea aplicabilă contractului este legea unui stat membru. Legea aplicabilă unui contract trebuie stabilită în conformitate cu normele comunitare privind dreptul internațional privat, în special cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (7). În temeiul respectivului regulament, legea unei țări terțe poate fi aplicabilă în special în cazul în care consumatorii sunt ținta comercianților în timp ce se află în vacanță într-o altă țară decât țara lor de reședință. Dat fiind faptul că astfel de practici comerciale sunt răspândite în domeniul reglementat de prezenta directivă, iar contractele au ca obiect sume importante de bani, ar trebui să fie prevăzute garanții suplimentare pentru a se asigura faptul că, în anumite situații specifice, în special în cazul în care jurisdicția asupra contractului revine instanțelor din oricare stat membru, consumatorul nu este privat de protecția conferită de prezenta directivă. Acest concept reflectă nevoile speciale existente în domeniul protecției consumatorului, care decurg din complexitatea contractelor, din perioada lungă de timp pe care acestea o implică și din relevanța financiară a contractelor care intră sub incidența prezentei directive.

(18)

Instanțele competente în proceduri legate de chestiuni care fac obiectul prezentei directive ar trebui să fie determinate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (8).

(19)

Pentru a garanta că protecția conferită consumatorilor de prezenta directivă este pe deplin aplicată, în special în ceea ce privește respectarea de către comercianți a cerințelor referitoare la informații, atât cele precontractuale, cât ci cele din contract, este necesar ca statele membre să definească sancțiunile efective, proporționale și cu efect de descurajare în cazul nerespectării prezentei directive.

(20)

Este necesar să se asigure că persoanele sau organizațiile care au, în virtutea dreptului național, un interes legitim în cauză dispun de căi de atac în cazul nerespectării prezentei directive.

(21)

Este necesară instituirea unor căi de atac adecvate și eficace în statele membre pentru a soluționa litigiile dintre consumatori și comercianți. În acest sens, statele membre ar trebui să încurajeze înființarea unor organisme publice sau private pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor.

(22)

Statele membre ar trebui să garanteze informarea efectivă a consumatorilor în ceea ce privește dispozițiile naționale care transpun prezenta directivă și să încurajeze comercianții și responsabilii de cod să facă cunoscute informațiile referitoare la codurile de conduită existente în acest domeniu. În vederea asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, organizațiile de consumatori ar putea fi informate și implicate în elaborarea codurilor de conduită.

(23)

Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a elimina obstacolele din calea funcționării corespunzătoare a pieței interne și pentru a atinge un nivel ridicat comun de protecție a consumatorilor.

(24)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(25)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (9), statele membre sunt încurajate să elaboreze, în interes propriu și în interesul Comunității, propriile lor tabele care vor ilustra, pe cât posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectivul și domeniul de aplicare

(1)   Obiectivul prezentei directive este acela de a contribui la funcționarea corespunzătoare a pieței interne și de a atinge un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește anumite aspecte ale comercializării, vânzării și revânzării bunurilor cu drept de folosință pe durată limitată și a produselor de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și în ceea ce privește contractele de schimb.

(2)   Prezenta directivă se aplică tranzacțiilor între comerciant și consumator.

Prezenta directivă nu aduce atingere legislației naționale referitoare la:

(a)

căile de atac prevăzute în dreptul contractual general;

(b)

înregistrarea bunurilor imobile sau mobile și transferul bunurilor imobile;

(c)

condițiile de stabilire, regimul de autorizare sau cerințele de autorizare; precum și

(d)

determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta directivă.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentei directive se aplică următoarele definiții:

(a)

„contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată” înseamnă un contract cu durata mai mare de un an, prin care consumatorul dobândește, cu titlu oneros, dreptul de a utiliza una sau mai multe unități de cazare peste noapte, pentru mai mult de o perioadă de ocupare;

(b)

„contract privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung” înseamnă un contract cu durata mai mare de un an, în temeiul căruia consumatorul dobândește în principal, cu titlu oneros, dreptul de a beneficia de reduceri și de alte avantaje privind cazarea, cu sau fără excluderea transportului sau a altor servicii;

(c)

„contract de revânzare” înseamnă un contract în temeiul căruia un comerciant asistă, cu titlu oneros, un consumator să vândă sau să cumpere un bun cu drept de folosință pe durată limitată sau un produs de vacanță cu drept de folosință pe termen lung;

(d)

„contract de schimb” înseamnă un contract în temeiul căruia un consumator participă, cu titlu oneros, la un sistem de schimb care îi permite accesul la unități de cazare peste noapte sau la alte servicii, în schimbul acordării accesului temporar altor persoane la avantajele care decurg din contractul consumatorului respectiv privind dreptul de folosință al bunurilor pe durată limitată;

(e)

„comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, artizanală sau profesională și orice persoană care acționează în numele sau în folosul unui comerciant;

(f)

„consumator” înseamnă orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu sunt legate de activitățile sale comerciale, de afaceri, artizanale sau profesionale;

(g)

„contract accesoriu” înseamnă un contract în temeiul căruia consumatorul dobândește servicii legate de un contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată sau produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, aceste servicii fiind furnizate de un comerciant sau de un terț, pe baza unei înțelegeri între acel terț și comerciant;

(h)

„suport durabil” înseamnă orice instrument care permite consumatorului sau comerciantului să stocheze informațiile care îi sunt adresate personal într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare, pentru o perioadă de timp adecvată, în scopuri informative, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate;

(i)

„cod de conduită” înseamnă un acord sau un set de norme care nu sunt impuse de legislația, reglementările sau actele administrative ale unui stat membru și care definesc comportamentul comercianților care își asumă angajamentul respectării codului în legătură cu una sau mai multe practici comerciale speciale sau cu unul sau mai multe sectoare de activitate;

(j)

„responsabil de cod” înseamnă orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianți, responsabilă cu formularea și revizuirea unui cod de conduită și/sau cu monitorizarea respectării codului de către cei care și-au asumat această obligație.

(2)   Pentru a calcula durata contractului privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată sau a contractului privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, definite la alineatul (1) literele (a) și (b), se ține seama de orice dispoziție a contractului care permite reînnoirea tacită sau prelungirea.

Articolul 3

Publicitate

(1)   Statele membre se asigură că orice publicitate precizează posibilitatea de a obține informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) și indică unde se pot obține informațiile respective.

(2)   În cazul în care consumatorului îi este oferit personal un contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, un contract privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, un contract de revânzare sau un contract de schimb în cadrul unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial, comerciantul precizează în mod clar, pe invitație, scopul comercial și natura evenimentului.

(3)   Informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) sunt puse la dispoziția consumatorului în orice moment pe durata evenimentului.

(4)   Un bun cu drept de folosință pe durată limitată sau un produs de vacanță cu drept de folosință pe termen lung nu poate fi comercializat sau vândut drept o investiție.

Articolul 4

Informații precontractuale

(1)   Comerciantul furnizează consumatorului, în timp util și înainte ca acesta să încheie un contract sau să accepte o ofertă, într-un mod clar și inteligibil, informații exacte și suficiente:

(a)

în cazul unui contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată: prin intermediul unui formular standard de informații prevăzut în anexa I și informațiile enumerate în partea 3 a formularului respectiv;

(b)

în cazul unui contract privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung: prin intermediul unui formular standard de informații prevăzut în anexa II și informațiile enumerate în partea 3 a formularului respectiv;

(c)

în cazul unui contract de revânzare: prin intermediul unui formular standard de informații prevăzut în anexa III și informațiile enumerate în partea 3 a formularului respectiv;

(d)

în cazul unui contract de schimb: prin intermediul unui formular standard de informații prevăzut în anexa IV și informațiile enumerate în partea 3 a formularului respectiv.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția consumatorului de către comerciant, cu titlu gratuit, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil ușor accesibil consumatorului.

(3)   Statele membre se asigură că informațiile prevăzute la alineatul (1) sunt redactate, la alegerea consumatorului, în limba sau într-una din limbile statului membru în care consumatorul își are reședința sau al cărui resortisant este, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Comunității.

Articolul 5

Contractul privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, contractul privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, contractul de revânzare sau contractul de schimb

(1)   Statele membre garantează prezentarea în formă scrisă a contractului, pe suport de hârtie sau alt suport durabil, precum și că acesta este redactat, la alegerea consumatorului, în limba sau într-una din limbile statului membru în care consumatorul își are reședința sau al cărui resortisant este, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Comunității.

Cu toate acestea, statul membru în care consumatorul își are reședința poate solicita următoarele:

(a)

contractul pus la dispoziția consumatorului să fie redactat, în orice caz, în limba sau într-una din limbile statului membru respectiv, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Comunității;

(b)

în cazul unui contract privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată care are ca obiect un singur bun imobil specific, comerciantul pune la dispoziția consumatorului o traducere autorizată a contractului în limba sau într-una din limbile statului membru în care se află bunul imobil, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Comunității.

Statul membru în care comerciantul își desfășoară activitatea poate impune ca acesta să pună la dispoziția consumatorului contractul, în toate cazurile, în limba sau într-una din limbile statului membru respectiv, cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Comunității.

(2)   Informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) fac parte integrantă din contract și nu pot fi modificate decât în cazul în care părțile decid altfel în mod expres sau în cazul în care modificările decurg din anumite circumstanțe neobișnuite și neprevăzute, independente de voința comerciantului și ale căror consecințe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile necesare.

Aceste modificări sunt comunicate consumatorului, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil ușor accesibil acestuia, înaintea de încheierea contractului.

Contractul menționează în mod expres astfel de modificări.

(3)   În plus față de informațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1), contractul include:

(a)

identitatea, locul de reședință și semnătura fiecărei părți; precum și

(b)

data și locul încheierii contractului.

(4)   Înainte de încheierea contractului, comerciantul atrage atenția consumatorului într-o manieră explicită asupra existenței dreptului de denunțare unilaterală a contractului, a termenului de denunțare unilaterală a contractului prevăzut la articolul 6, precum și asupra interzicerii plăților în avans în termenul de denunțare unilaterală a contractului prevăzut la articolul 9.

Clauzele contractuale corespondente sunt semnate separat de către consumator.

Contractul include un formular standard separat de denunțare unilaterală, prevăzut în anexa V, care are drept scop facilitarea exercitării dreptului de denunțare unilaterală a contractului în conformitate cu articolul 6.

(5)   Consumatorul primește cel puțin un exemplar din contract la momentul încheierii acestuia.

Articolul 6

Dreptul de denunțare unilaterală a contractului

(1)   Pe lângă căile de atac puse la dispoziția consumatorului în conformitate cu dreptul intern în caz de încălcare a dispozițiilor prezentei directive, statele membre garantează că acesta dispune de un termen de paisprezece zile calendaristice pentru a-și exercita dreptul de denunțare unilaterală a contractului privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, a contractului privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, a contractului de revânzare sau a contractului de schimb, fără să ofere o justificare.

(2)   Termenul de denunțare unilaterală a contractului se calculează:

(a)

fie din ziua încheierii contractului ori a unui precontract cu caracter obligatoriu; sau

(b)

din ziua în care consumatorul intră în posesia contractului sau a precontractului obligatoriu, dacă aceasta este ulterioară datei menționate la litera (a).

(3)   Termenul de denunțare unilaterală a contractului expiră după:

(a)

un an și paisprezece zile calendaristice de la data menționată la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care comerciantul nu a completat și nu a pus la dispoziția consumatorului sub formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard separat de denunțare unilaterală a contractului, prevăzut la articolul 5 alineatul (4);

(b)

trei luni și paisprezece zile calendaristice de la data menționată la alineatul (2) din prezentul articol, în cazul în care informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1), inclusiv formularul standard prevăzut în anexele I-IV, nu au fost puse la dispoziția consumatorului sub formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil.

În plus, statele membre aplică sancțiuni corespunzătoare în conformitate cu articolul 15, în special în cazul în care, la expirarea termenului de denunțare unilaterală a contractului, comerciantul nu a respectat cerințele referitoare la informații prevăzute în prezenta directivă.

(4)   În cazul în care comerciantul a completat și a pus la dispoziția consumatorului sub formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, formularul standard separat de denunțare unilaterală a contractului, prevăzut la articolul 5 alineatul (4), în termen de un an de la data menționată la alineatul (2) din prezentul articol, termenul de denunțare unilaterală a contractului curge de la data la care consumatorul primește acest formular. În mod similar, în cazul în care informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1), inclusiv formularul standard prevăzut în anexele I-IV, au fost puse la dispoziția consumatorului sub formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil, în termen de trei luni de la data menționată la alineatul (2) din prezentul articol, termenul de denunțare unilaterală a contractului curge de la data la care consumatorul primește aceste informații.

(5)   În cazul în care contractul de schimb este oferit consumatorului împreună și în același timp cu contractul privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, se aplică un singur termen de denunțare unilaterală a contractului, în conformitate cu alineatul (1), pentru ambele contracte. Termenul de denunțare unilaterală a contractului pentru ambele contracte se calculează în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (2), astfel cum se aplică în cazul contractelor privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată.

Articolul 7

Modalitățile de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului

În cazul în care are intenția de a-și exercita dreptul de denunțare unilaterală a contractului, consumatorul notifică comerciantului acest lucru pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, înainte de expirarea termenului de denunțare unilaterală a contractului. Consumatorul poate utiliza formularul standard de denunțare unilaterală a contractului prevăzut în anexa V și pus la dispoziție de comerciant în conformitate cu articolul 5 alineatul (4). Termenul este respectat dacă notificarea este transmisă înainte de expirarea termenului de denunțare unilaterală a contractului.

Articolul 8

Efectele exercitării dreptului de denunțare unilaterală a contractului

(1)   Exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului de către consumator duce la încetarea obligației părților de a executa contractul.

(2)   În cazul în care își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului, consumatorul nu suportă niciun cost și nici nu este răspunzător pentru plata vreunei sume aferente eventualelor servicii prestate înainte de denunțarea unilaterală a contractului.

Articolul 9

Plăți în avans

(1)   Statele membre se asigură că, în ceea ce privește contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung și contractele de schimb, sunt interzise orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea de bani prin intermediul conturilor, recunoașterea explicită a datoriilor, precum și orice alte plăți efectuate de consumator către comerciant sau către orice alt terț înainte de sfârșitul termenului de denunțare unilaterală a contractului în conformitate cu articolul 6.

(2)   Statele membre se asigură că în cazul contractelor de revânzare, sunt interzise orice plăți în avans, acordarea de garanții, rezervarea de bani prin intermediul conturilor, recunoașterea explicită a datoriilor sau orice alte plăți efectuate de consumator către comerciant sau orice alt terț, înainte de efectuarea efectivă a vânzării respective sau de încetarea contractului pe alte căi.

Articolul 10

Dispoziții specifice contractelor privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung

(1)   În cazul contractelor privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, plata se efectuează conform unui calendar fix de plăți. Sunt interzise orice plăți ale prețului specificat în contract care nu sunt efectuate conform calendarului fix de plăți. Plățile, inclusiv plata cotizației de membru, sunt eșalonate în rate anuale, fiecare dintre acestea având aceeași valoare. Comerciantul trimite o solicitare scrisă de plată, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, cu cel puțin paisprezece zile calendaristice înainte de data scadenței.

(2)   Consumatorul poate rezilia contractul începând de la plata celei de-a doua rate, fără a fi pasibil de vreo sancțiune, notificând acest lucru comerciantului în termen de paisprezece zile calendaristice de la primirea solicitării de plată aferentă fiecărei rate. Acest drept nu afectează dreptul de a rezilia contractul în temeiul legislației naționale în vigoare.

Articolul 11

Rezilierea contractelor accesorii

(1)   Statele membre se asigură că, în cazul în care consumatorul își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată sau a contractului privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, orice contract de schimb care depinde de acesta sau orice alt contract accesoriu este reziliat în mod automat, fără costuri pentru consumator.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 15 din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori (10), în cazul în care prețul este acoperit în întregime sau parțial de un credit acordat consumatorului de către comerciant sau de un terț, pe baza unei înțelegeri încheiate între acel terț și comerciant, contractul de credit este reziliat fără costuri pentru consumator, în cazul în care acesta își exercită dreptul de denunțare unilaterală a contractului privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, a contractului privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, a contractului de revânzare sau a celui de schimb.

(3)   Statele membre stabilesc norme detaliate privind rezilierea unor astfel de contracte.

Articolul 12

Caracterul imperativ al prezentei directive și aplicarea în cazurile internaționale

(1)   În cazul în care legislația aplicabilă contractului este legislația unui stat membru, statele membre se asigură că consumatorul nu poate renunța la drepturile sale care îi sunt conferite de prezenta directivă.

(2)   În cazul în care se aplică legislația unei țări terțe, consumatorul nu poate fi privat de protecția conferită de prezenta directivă, astfel cum a fost transpusă în statul membru al instanței competente:

dacă oricare din bunurile imobile în cauză este situat pe teritoriul unui stat membru; sau

dacă, în cazul unui contract care nu este legat în mod direct de bunuri imobile, comerciantul își desfășoară activitățile comerciale sau profesionale într-un stat membru sau, prin orice mijloace, își direcționează aceste activități către un stat membru, iar contractul face parte din sfera de aplicare a acestor activități.

Articolul 13

Căi de atac judiciare sau administrative

(1)   Statele membre se asigură că există, în interesul consumatorilor, mijloace adecvate și eficiente pentru a garanta respectarea de către comercianți a prezentei directive.

(2)   Mijloacele menționate la alineatul (1) includ dispoziții prin care unul sau mai multe dintre următoarele organisme, stabilite de legislația internă, sunt abilitate să inițieze acțiuni, în temeiul dreptului intern, în fața instanțelor sau organismelor administrative competente pentru a se asigura că dispozițiile de drept intern privind punerea în aplicare a prezentei directive sunt aplicate:

(a)

organismele și autoritățile publice sau reprezentanții lor;

(b)

organizațiile de consumatori care au un interes legitim în protejarea consumatorilor;

(c)

organizațiile profesionale care au un interes legitim în a iniția astfel de acțiuni.

Articolul 14

Informarea consumatorilor și soluționarea extrajudiciară a litigiilor

(1)   Statele membre iau măsurile adecvate pentru informarea consumatorului cu privire la legislația națională care transpune prezenta directivă și încurajează, după caz, comercianții și responsabilii de cod să informeze consumatorii cu privire la propriile coduri de conduită.

Comisia încurajează redactarea la nivel comunitar, în special de către organismele, organizațiile și asociațiile profesionale, a unor coduri de conduită vizând facilitarea punerii în aplicare a prezentei directive, în conformitate cu legislația comunitară. Aceasta încurajează de asemenea comercianții și organizațiile de sector să informeze consumatorii cu privire la oricare dintre aceste coduri, după caz, prin marcaje specifice.

(2)   Statele membre încurajează stabilirea și dezvoltarea de proceduri de reclamație și căi de atac extrajudiciare adecvate și eficiente pentru soluționarea litigiilor în materie de protecție a consumatorilor care intră sub incidența prezentei directive și încurajează, după caz, comercianții și organizațiile de sector să informeze consumatorii cu privire la disponibilitatea acestor proceduri.

Articolul 15

Sancțiuni

(1)   Statele membre stabilesc sancțiuni adecvate în cazul nerespectării de către comercianți a dispozițiilor naționale adoptate în conformitate cu prezenta directivă.

(2)   Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 16

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 23 februarie 2011, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 23 februarie 2011.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 17

Revizuirea

Comisia revizuiește prezenta directivă și înaintează un raport Parlamentului European și Consiliului până la 23 februarie 2014.

După caz, Comisia face propuneri ulterioare pentru a adapta prezenta directivă evoluției din domeniul în cauză.

Comisia poate solicita informații statelor membre și autorităților naționale de reglementare.

Articolul 18

Abrogare

Directiva 94/47/CE se abrogă.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 20

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 14 ianuarie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO C 44, 16.2.2008, p. 27.

(2)  Avizul Parlamentului European din 22 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 decembrie 2008.

(3)  JO L 280, 29.10.1994, p. 83.

(4)  JO L 158, 23.6.1990, p. 59.

(5)  JO L 149, 11.6.2005, p. 22.

(6)  JO L 124, 8.6.1971, p. 1.

(7)  JO L 177, 4.7.2008, p. 6.

(8)  JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(9)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 133, 22.5.2008, p. 66.


ANEXA I

FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE PRIVIND DREPTUL DE FOLOSINȚĂ A UNOR BUNURI PE DURATĂ LIMITATĂ

Image

Image

Image


ANEXA II

FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE PRIVIND PRODUSELE DE VACANȚĂ CU DREPT DE FOLOSINȚĂ PE TERMEN LUNG

Image

Image


ANEXA III

FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE DE REVÂNZARE

Image

Image


ANEXA IV

FORMULAR STANDARD DE INFORMAȚII PENTRU CONTRACTELE DE SCHIMB

Image

Image


ANEXA V

FORMULAR STANDARD SEPARAT DE DENUNȚARE UNILATERALĂ PENTRU FACILITAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

Image


ANEXA VI

TABEL DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE DISPOZIȚIILE PREZENTEI DIRECTIVE ȘI DIRECTIVA 94/47/CE

Directiva 94/47/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1) și articolul 1 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 1 al doilea paragraf

Articolul 1 al treilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 2 prima liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) (nou)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) (nou)

Articolul 2 alineatul (1) litera (d) (nou)

Articolul 2 a doua liniuță

Articolul 2 a treia liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (e)

Articolul 2 a patra liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (f)

Articolul 2 alineatul (1) litera (g) (nou)

Articolul 2 alineatul (1) litera (h) (nou)

Articolul 2 alineatul (1) litera (i) (nou)

Articolul 2 alineatul (1) litera (j) (nou)

Articolul 2 alineatul (2) (nou)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2) (nou)

Articolul 3 alineatul (3) (nou)

Articolul 3 alineatul (4) (nou)

Articolul 4 prima liniuță

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf și articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 4 a doua liniuță

Articolul 4 alineatul (3) și articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2) (nou)

Articolul 5 alineatul (4) (nou)

Articolul 5 alineatul (5) (nou)

Articolul 5 alineatul (1) frază introductivă

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 6 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 6 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (5) (nou)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 7

Articolul 8 alineatul (1) (nou)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2) (nou)

Articolul 10 alineatul (1) (nou)

Articolul 10 alineatul (2) (nou)

Articolul 11 alineatul (1) (nou)

Articolul 7 primul alineat

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 7 al doilea alineat

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 9

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 10

Articolele 13 și 15

Articolul 11

Articolul 14 alineatul (1) (nou)

Articolul 14 alineatul (2) (nou)

Articolul 12

Articolul 16

Articolul 17 (nou)

Articolul 18 (nou)

Articolul 19 (nou)

Articolul 13

Articolul 20

Anexă

Anexa I

Anexă litera (a)

Articolul 5 alineatul (3) litera (a) și anexa I partea 1 prima rubrică

Anexă litera (b)

Anexa I partea 1 a treia rubrică și anexa I partea 3 punctul 1 prima liniuță

Anexă litera (c)

Anexa I partea 1 a doua rubrică și anexa I partea 3 punctul 1 prima liniuță

Anexă litera (d) punctul 1

Anexa I partea 3 punctul 3 prima liniuță

Anexă litera (d) punctul 2

Anexa I partea 1 a patra rubrică și anexa I partea 3 punctul 3 a doua liniuță

Anexă litera (d) punctul 3

Anexa I partea 3 punctul 3 a treia liniuță

Anexă litera (d) punctul 4

Anexa I partea 3 punctul 3 prima liniuță

Anexă litera (d) punctul 5

Anexa I partea 3 punctul 3 a patra liniuță

Anexă litera (e)

Anexa I partea 1 a șasea rubrică și anexa I partea 3 punctul 2 a doua liniuță

Anexă litera (f)

Anexa I partea 1 a șasea rubrică și anexa I partea 3 punctul 2 a treia liniuță

Anexă litera (g)

Anexa I partea 3 punctul 6 prima liniuță

Anexă litera (h)

Anexa I partea 1 a patra rubrică

Anexă litera (i)

Anexa I partea 1 rubricile cinci și șase și anexa I partea 3 punctul 4 prima liniuță

Anexă litera (j)

Anexa I partea 2 a treia liniuță

Anexă litera (k)

Anexa I partea 2 a șaptea rubrică și anexa I partea 3 punctul 6 a doua liniuță

Anexă litera (l)

Anexa I partea 2 prima și a treia liniuță, anexa I partea 3 punctul 5 prima liniuță și anexa V (nou)

Anexă litera (m)

Articolul 5 alineatul (3) litera (b)

Anexa I partea 1 a opta rubrică (nou)

Anexa I partea 2 a doua liniuță (nou)

Anexa I partea 2 a patra liniuță (nou)

Anexa I partea 3 punctul 1 a doua liniuță (nou)

Anexa I partea 3 punctul 4 a doua liniuță (nou)

Anexa I partea 3 punctul 5 a doua liniuță (nou)

Anexa I partea 3 punctul 6 a treia liniuță (nou)

Anexa I partea 3 punctul 6 a patra liniuță (nou)

Anexele II-V (nou)


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/31


DECIZIA COMISIEI

din 27 ianuarie 2009

privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Estonia în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007

[notificată cu numărul C(2009) 150]

(Numai textul în limba estonă este autentic)

(2009/85/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 39,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2008/395/CE a Comisiei (2) au fost închise conturile tuturor agențiilor de plată pentru exercițiul financiar 2007, cu excepția agenției de plată estoniene „PRIA” și a agenției de plată malteze „MRAE”.

(2)

Ca urmare a transmiterii de noi informații și în urma efectuării unor verificări suplimentare, Comisia poate lua acum o decizie, în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală, asupra integralității, a acurateței și a veridicității conturilor prezentate de către agenția de plată estoniană „PRIA”.

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor adoptate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor neefectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid conturile agenției estoniene de plată „PRIA” în ceea ce privește cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite fiecăruia dintre acestea în temeiul prezentei decizii în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Estonia sunt stabilite în anexele I și II.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Estonia.

Adoptată la Bruxelles, 27 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139, 29.5.2008, p. 25.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2007 – CHELTUIELILE FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE

SUMA DE RECUPERAT DE LA STATUL MEMBRU SAU DE PLĂTIT ACESTUIA

SM

 

2007 – Cheltuieli pentru agențiile de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri

Total

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Sumă de recuperat de la statul membru (–) sau de plătit acestuia (+) (1)

închise

disociate

= cheltuieli declarate în declarația anuală

= totalul plăților intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Deoarece plățile au atins 95 % din planul financiar, soldul pentru EE va fi achitat la închiderea programului.


ANEXA II

CHELTUIELI ÎNCHISE ÎN FUNCȚIE DE MĂSURILE DE DEZVOLTARE RURALĂ ALE FEGA PENTRU EXERCIȚIUL 2007 ÎN NOILE STATE MEMBRE

DIFERENȚE ÎNTRE CONTURILE ANUALE ȘI DECLARAȚIILE DE CHELTUIELI

SM

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2007

Anexa I coloana „a”

Reduceri

Anexa I coloana „d”

Suma închisă 2006

Anexa I coloana „e”

EE

Nr.

Măsuri

i

ii

iii = i + ii

 

1

Ajutor pentru investiții pentru gestionarea deșeurilor animale

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Încurajarea ameliorării și a dezvoltării

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Încurajarea înființării de grupuri de producători

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Promovarea formării profesionale a fermierilor

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Servicii tehnice și de consiliere pentru fermieri

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Pensionare anticipată

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Ajutor pentru instalarea tinerilor fermieri

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Aliniere la standardele UE

0,00

0,00

0,00

 

9

Adoptarea de măsuri de agromediu

0,00

0,00

0,00

 

10

Acțiuni de agromediu pentru protejarea valorilor naturale

0,00

0,00

0,00

 

11

Împădurire

0,00

0,00

0,00

 

12

Îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea creșterii animalelor

0,00

0,00

0,00

 

13

Zone defavorizate

0,00

0,00

0,00

 

14

Ajutor pentru sisteme de calitate

0,00

0,00

0,00

 

15

Ajutor pentru prelucrarea tradițională la scară redusă

0,00

0,00

0,00

 

16

Protejarea peisajelor agricole și tradiționale

0,00

0,00

0,00

 

17

Prevenirea incendiilor forestiere și a altor dezastre naturale

0,00

0,00

0,00

 

18

Împădurirea terenurilor neagricole

0,00

0,00

0,00

 

19

Îmbunătățirea procesului de recoltare

0,00

0,00

0,00

 

20

Asistență tehnică pentru implementare și monitorizare

0,00

0,00

0,00

 

21

Asistență tehnică pentru inițiative colective la nivel local

0,00

0,00

0,00

Total

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/35


DECIZIA COMISIEI

din 28 ianuarie 2009

privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Belgia, Germania și Austria în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2007

[notificată cu numărul C(2009) 420]

(Numai textele în limbile franceză, germană și olandeză sunt autentice)

(2009/86/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 33,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2008/397/CE (2), Comisia a închis, pentru exercițiul financiar 2007, conturile tuturor agențiilor de plată, cu excepția agenției de plată austriece „AMA”, a agențiilor de plată belgiene „ALV” și „Région wallonne”, a agențiilor de plată germane „Baden-Württemberg” și „Bayern”, a agenției de plată grecești „OPEKEPE”, a agenției de plată finlandeze „MAVI” și a agenției de plată portugheze „IFAP”.

(2)

În urma prezentării de noi informații și a verificărilor suplimentare efectuate, Comisia poate, în prezent, să ia o decizie privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor prezentate de agenția de plată austriacă „AMA”, de agențiile de plată belgiene „ALV” și „Région wallonne” și de agențiile de plată germane „Baden-Württemberg” și „Bayern” în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

(3)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor adoptate ulterior de către Comisie prin care se exclud de la finanțarea comunitară cheltuielile neefectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid conturile agenției de plată austriece „AMA”, ale agențiilor de plată belgiene „ALV” și „Région wallonne” și ale agențiilor de plată germane „Baden-Württemberg” și „Bayern” în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2007.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau plătite fiecăruia dintre acestea în cadrul fiecărui program de dezvoltare rurală în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv cele care rezultă din aplicarea articolului 33 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, figurează în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania și Republicii Federale Austria.

Adoptată la Bruxelles, 28 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139, 29.5.2008, p. 40.


ANEXĂ

ÎNCHIDEREA CHELTUIELOR FEADR DISOCIATE ÎN FUNCȚIE DE PROGRAM ȘI MĂSURĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2007

SUMA DE RECUPERAT DE LA STATUL MEMBRU SAU DE PLĂTIT ACESTUIA PENTRU FIECARE PROGRAM

(în EUR)

CCI: programul/măsura

Cheltuieli 2007

Corecții

Total

Sume care nu pot fi reutilizate

Sume acceptate închise pentru exercițiul financiar 2007

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Sumă de recuperat de la statul membru (-) sau de plătit acestuia (+) în următoarea declarație

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Total

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Total

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Total

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Total

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Total

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/38


DECIZIA COMISIEI

din 29 ianuarie 2009

privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Estonia, Țările de Jos și Portugalia în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007

[notificată cu numărul C(2009) 414]

(Numai textele în limbile estonă, olandeză și portugheză sunt autentice)

(2009/87/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 32,

după consultarea Comitetului pentru Fonduri Agricole,

întrucât:

(1)

Decizia 2008/396/CE a Comisiei (2) a închis, pentru exercițiul financiar 2007, conturile tuturor agențiilor de plată cu excepția agențiilor de plată „PRIA” din Estonia, „OPEKEPE” din Grecia, „MAVI” din Finlanda, „ARBEA” din Italia, „MRAE” din Malta, „Dienst Regelingen” din Țările de Jos și „IFADAP”, „INGA” și „IFAP” din Portugalia.

(2)

În urma transmiterii unor noi informații și după efectuarea unor verificări suplimentare, Comisia poate în prezent să ia o decizie privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor prezentate de agențiile de plată „PRIA” din Estonia, „Dienst Regelingen” din Țările de Jos și „INGA” din Portugalia.

(3)

Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (3) stabilește că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau care trebuie să fie plătite acestuia, în conformitate cu decizia de închidere a conturilor menționată la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea avansurilor plătite în cursul exercițiului financiar în cauză, și anume 2007, din cheltuielile recunoscute pentru exercițiul financiar respectiv în conformitate cu alineatul (1). Aceste sume se scad din sau se adaugă la avansurile corespunzătoare cheltuielilor efectuate în a doua lună care urmează lunii în care s-a luat decizia de închidere a conturilor.

(4)

În temeiul articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor depistate vor fi suportate de statul membru în cauză și 50 % de bugetul comunitar în cazul în care recuperarea respectivelor sume nu s-a produs în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională. Articolul 32 alineatul (3) din regulamentul menționat obligă statele membre să înainteze Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză al procedurilor de recuperare întreprinse în urma depistării neregulilor. Normele privind executarea obligației statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Anexa III la regulamentul menționat prevede modelele de tabel 1 și 2, pe care statele membre trebuie să le prezinte în 2008. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia ar trebui să decidă cu privire la consecințele financiare ale nerecuperărilor mai vechi de patru, respectiv opt ani, ale sumelor corespunzătoare neregulilor depistate. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare adoptate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(5)

În temeiul articolului 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre pot decide să nu inițieze procedurile de recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate depășesc valoarea care trebuie recuperată sau în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută prin legislația internă, a debitorului sau a persoanelor juridic responsabile pentru nereguli. În cazul în care această decizie se ia în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională, 100 % din consecințele financiare ale nerecuperării ar trebui să fie suportate de bugetul comunitar. În raportul de sinteză menționat la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sunt indicate sumele pentru care statele membre au decis să nu inițieze procedurile de recuperare și motivele luării deciziei respective. Aceste sume nu sunt imputate statelor membre în cauză și, în consecință, sunt suportate de bugetul comunitar. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare adoptate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din regulamentul menționat.

(6)

La închiderea conturilor agențiilor de plată în cauză, Comisia trebuie să țină seama de sumele deja reținute de la statele membre respective în baza Deciziei 2008/396/CE.

(7)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid conturile agențiilor de plată „PRIA” din Estonia, „Dienst Regelingen” din Țările de Jos și „INGA” din Portugalia în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru în cauză sau care trebuie plătite acestuia în temeiul prezentei decizii, inclusiv sumele rezultate din aplicarea articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Estonia, Regatului Țărilor de Jos și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139, 29.5.2008, p. 33.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXĂ

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2007

SUMA CARE TREBUIE RECUPERATĂ DE LA STATUL MEMBRU SAU TREBUIE PLĂTITĂ ACESTUIA

Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2007 – Cheltuieli/Venituri alocate pentru agențiile de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri și suspendări pentru întregul exercițiu financiar (1)

Reduceri în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005

Total incluzând reducerile și suspendările

Plăți efectuate către statul membru pentru exercițiul financiar (2)

Suma care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau care trebuie plătită (+) acestuia

Suma recuperată de la statul membru (–) sau plătită (+) acestuia în conformitate cu Decizia 2008/396/CE

Suma care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau care trebuie plătită (+) acestuia în conformitate cu prezenta decizie (3)

închise

disociate

= cheltuieli/venituri alocate declarate în declarația anuală

= totalul cheltuielilor/veniturilor alocate în declarațiile lunare

 

 

a = xxxxx – A (col.i)

b = xxxxx – A (col.h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (col. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


SM

 

Cheltuieli (4)

Venituri alocate (4)

Fondul pentru zahăr

Articolul 32 (= e)

Total (= j)

Cheltuieli (5)

Venituri alocate (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  În ceea ce privește NL, reducerile efectuate ca „alte reduceri” (–1 338,54 EUR) au fost deja contabilizate de statul membru. Reducerile și suspendările sunt cele luate în considerare în sistemul de plată, la care se adaugă în special corecțiile pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite în august, septembrie și octombrie 2007.

(2)  Plățile efectuate în EUR sunt defalcate în funcție de moneda utilizată în declarații. În cazul EE, cheltuielile totale au fost divizate în părți exprimate în EUR și, respectiv, în moneda națională [articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei].

(3)  Pentru calcularea sumei care trebuie recuperată de la statul membru sau care trebuie plătită acestuia, suma luată în considerare este totalul declarației anuale pentru cheltuielile închise (coloana a), sau totalul declarațiilor lunare pentru cheltuielile disociate (coloana b). Cursul de schimb aplicabil: articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

(4)  Dacă partea corespunzătoare veniturilor alocate este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 07 01 06.

(5)  Dacă partea corespunzătoare veniturilor alocate a fondului pentru zahăr este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 02 16 02.

Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/41


DECIZIA 2009/88/PESC A CONSILIULUI

din 22 decembrie 2008

privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operației militare a Uniunii Europene Atalanta

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 24,

având în vedere recomandarea Președinției,

întrucât:

(1)

La 15 mai 2008, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 1814 (2008), solicitând statelor și celorlalte organizații regionale să adopte măsuri de protejare a navelor care participă la transportul și acordarea ajutoarelor umanitare destinate Somaliei și activităților autorizate de Organizația Națiunilor Unite.

(2)

La 2 iunie 2008, CSONU a adoptat Rezoluția 1816 (2008) care autorizează statele care cooperează și guvernul federal de tranziție, pentru o perioadă de șase luni din momentul adoptării respectivei rezoluții, să intre în apele teritoriale ale Somaliei și să utilizeze, într-un mod compatibil cu dreptul internațional aplicabil, toate mijloacele necesare pentru a reprima actele de piraterie și tâlhărie comise pe mare. Aceste dispoziții au fost prelungite pentru o nouă perioadă de douăsprezece luni prin Rezoluția 1846 (2008) a Consiliului de Securitate, adoptată la 2 decembrie 2008.

(3)

La 10 noiembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/851/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (1) (operația Atalanta).

(4)

Articolul 11 din respectiva acțiune comună prevede că statutul forțelor aflate sub comanda UE și al personalului acestora, aflate pe teritoriul terestru al statelor terțe sau care acționează în apele teritoriale ale statelor terțe sau în apele interne ale acestora, este adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 din tratat. Prin scrisoarea din 1 decembrie 2008, adresată Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR), guvernul Republicii Djibouti și-a comunicat acordul privind desfășurarea unei forțe europene pe teritoriul său și intenția de a încheia în acest sens un acord privind statutul respectivelor forțe.

(5)

Ca urmare a autorizației acordate de Consiliu la 18 septembrie 2007, în conformitate cu articolul 24 din tratat, Președinția, asistată de SG/ÎR, a negociat un acord între Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti.

(6)

Acordul ar trebui să fie aprobat,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operației militare a Uniunii Europene Atalanta se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul prin care Uniunea Europeană își asumă obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 301, 12.11.2008, p. 33.


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Republica Djibouti privind statutul forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operației militare a Uniunii Europene Atalanta

UNIUNEA EUROPEANĂ (UE),

pe de o parte, și

REPUBLICA DJIBOUTI, denumită în continuare „statul-gazdă”,

pe de altă parte,

împreună denumite în continuare „părțile”,

Îngrijorate în legătură cu recrudescența actelor de piraterie și tâlhărie împotriva navelor care transportă ajutor umanitar și a navelor care navighează în largul coastelor Somaliei,

AVÂND ÎN VEDERE:

Rezoluțiile 1814 (2008), 1838 (2008) și 1846 (2008) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

scrisoarea Republicii Djibouti din data de 1 decembrie 2008 prin care acceptă în special prezența unor elemente ale forțelor navale ale UE pe teritoriul său;

Acțiunea comună 2008/851/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 10 noiembrie 2008 privind operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operația „Atalanta”);

faptul că prezentul acord nu afectează drepturile și obligațiile părților care decurg din acorduri și alte instrumente internaționale de instituire a unor curți și tribunale internaționale, inclusiv statutul Curții Penale Internaționale,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare și definiții

(1)   Dispozițiile prezentului acord se aplică forțelor aflate sub comanda Uniunii Europene și personalului acestora.

(2)   Dispozițiile prezentului acord nu se aplică decât pe teritoriul statului-gazdă, inclusiv apele sale interioare, marea sa teritorială și spațiul său aerian.

(3)   În sensul prezentului acord:

(a)

„forțe aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR)” înseamnă cartierul general militar al UE și contingentele naționale care contribuie la operație, navele, aeronavele, echipamentele și mijloacele de transport ale acestora;

(b)

„operație” înseamnă pregătirea, stabilirea, executarea și susținerea misiunii militare în baza mandatului încredințat prin Rezoluțiile 1814 (2008) și 1816 (2008), precum și prin toate rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite adoptate ulterior și prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, semnată la 10 decembrie 1982;

(c)

„comandantul operației” înseamnă comandantul operației;

(d)

„comandantul forței UE” înseamnă comandantul în teatrul de operațiuni;

(e)

„cartierul general militar al UE” înseamnă cartierul general militar și elementele acestuia, indiferent unde sunt situate, aflate sub autoritatea comandanților militari UE care exercită comanda sau controlul militar al operației;

(f)

„contingente naționale” înseamnă unitățile, navele, aeronavele și elementele, în special detașamentele de protecție și elementele militare îmbarcate la bordul navelor comerciale, care aparțin statelor membre ale Uniunii Europene și altor state care participă la operație;

(g)

„personalul EUNAVFOR” înseamnă membrii personalului civil și militar afectat EUNAVFOR, personalul detașat în vederea pregătirii operației și a personalului aflat în misiune, precum și personalul polițienesc care însoțește persoanele reținute de EUNAVFOR, pentru un stat participant sau o instituție UE în cadrul operației, prezent, cu excepția unor dispoziții contrare ale prezentului acord, pe teritoriul statului-gazdă, cu excepția personalului angajat pe plan local și a personalului angajat de contractanții comerciali internaționali;

(h)

„personal angajat pe plan local” înseamnă membrii personalului care sunt resortisanți sau rezidenți permanenți ai statului-gazdă;

(i)

„facilități” înseamnă toate clădirile, spațiile de cazare și terenurile necesare EUNAVFOR și personalului său;

(j)

„stat participant” înseamnă statul care pune la dispoziția EUNAVFOR un contingent național;

(k)

„ape” înseamnă apele interne și marea teritorială a statului-gazdă, precum și spațiul aerian situat deasupra acestora;

(l)

„corespondență oficială” înseamnă toată corespondența referitoare la operație și la funcțiile sale.

Articolul 2

Dispoziții generale

(1)   EUNAVFOR și personalul său respectă actele cu putere de lege și actele administrative ale statului-gazdă și se abțin de la orice acțiune sau activitate incompatibilă cu obiectivele operației.

(2)   EUNAVFOR comunică în prealabil și periodic guvernului statului-gazdă numărul de membri ai personalului său care tranzitează teritoriul statului-gazdă sau se află pe teritoriul respectiv, precum și identitatea navelor, a aeronavelor și a unităților care operează în apele statului-gazdă sau care fac escală în porturile sale.

Articolul 3

Identificarea

(1)   Membrii personalului EUNAVFOR prezenți pe teritoriul terestru al statului-gazdă poartă în permanență asupra lor pașaportul sau cartea de identitate militară.

(2)   Vehiculele, aeronavele, navele și alte mijloace de transport ale EUNAVFOR poartă marcaje de identificare și/sau plăci de înmatriculare distinctive ale EUNAVFOR, care se notifică în prealabil autorităților competente ale statului-gazdă.

(3)   EUNAVFOR are dreptul de a arbora drapelul Uniunii Europene și semne distinctive, precum însemne militare, titluri și simboluri oficiale, pe facilitățile, vehiculele și alte mijloace de transport ale acestora. Uniformele personalului EUNAVFOR poartă o emblemă distinctivă a EUNAVFOR. Drapelele sau însemnele naționale ale contingentelor naționale participante la operație pot fi arborate pe facilități, vehicule și alte mijloace de transport și uniforme ale EUNAVFOR, în conformitate cu decizia comandantului forței UE.

Articolul 4

Trecerea frontierei și deplasarea pe teritoriul statului-gazdă

(1)   Membrii personalului EUNAVFOR nu pot intra pe teritoriul statului-gazdă decât după prezentarea unui pașaport valabil și, în cazul primei intrări, cu excepția echipajelor navelor și aeronavelor EUNAVFOR, a unui ordin de misiune individual sau colectiv emis de EUNAVFOR. Ulterior, atunci când intră, părăsesc sau sunt prezenți pe teritoriul statului-gazdă, sunt scutiți de inspecțiile efectuate în cadrul formalităților de imigrare și de control vamal. Echipajele navelor și aeronavelor EUNAVFOR sunt scutite de aplicarea dispozițiilor referitoare la vize.

(2)   Membrii personalului EUNAVFOR sunt scutiți de aplicarea dispozițiilor statului-gazdă referitoare la înregistrarea și controlul străinilor, dar nu dobândesc dreptul de ședere sau de domiciliu permanent pe teritoriul statului-gazdă.

(3)   O listă generală a resurselor EUNAVFOR care intră pe teritoriul statului-gazdă este furnizată acestuia cu titlu informativ. Respectivele resurse poartă un marcaj de identificare EUNAVFOR. EUNAVFOR este scutită de prezentarea oricărui alt document vamal și de orice inspecții.

(4)   Membrii personalului EUNAVFOR pot să conducă vehicule motorizate și să piloteze nave sau aeronave pe teritoriul statului-gazdă cu condiția să fie titularii, după caz, al unui permis de conducere, al unui brevet de căpitan sau a unei licențe de pilot național, internațional sau militar valabile, eliberate de unul din statele participante.

(5)   Pentru nevoile operației, statul-gazdă acordă EUNAVFOR și personalului acestuia libertate de mișcare și de circulație pe teritoriul său, inclusiv în apele sale și în spațiul său aerian. Libertatea de mișcare în marea teritorială a statului-gazdă include în special staționarea și acostarea.

(6)   Pentru nevoile operației, EUNAVFOR poate desfășura, în apele statului-gazdă, lansarea, debarcarea sau îmbarcarea aeronavelor sau a dispozitivelor sale militare.

(7)   Pentru nevoile operației, EUNAVFOR și mijloacele de transport pe care le navlosește pot utiliza șoselele, podurile, feriboturile, aeroporturile și porturile fără obligația achitării de taxe sau drepturi similare. EUNAVFOR nu este scutită de contribuții financiare de compensare a serviciilor de care beneficiază la cerere.

Articolul 5

Privilegii și imunități acordate EUNAVFOR de către statul-gazdă

(1)   Facilitățile EUNAVFOR și navele și aeronavele sale sunt inviolabile. Cu toate acestea, agenții statului-gazdă pot avea acces la acestea cu aprobarea comandantului forței UE.

(2)   EUNAVFOR, împreună cu bunurile și resursele de care dispune, indiferent de amplasarea acestora și de proprietatea asupra lor, beneficiază de imunitate de jurisdicție.

(3)   Facilitățile EUNAVFOR, mobilierul și alte bunuri auxiliare, precum și mijloacele sale de transport nu pot face obiectul percheziției, rechiziționării, sechestrului sau executării.

(4)   Arhivele și documentele EUNAVFOR sunt inviolabile în orice moment și indiferent de locul de depozitare a acestora.

(5)   Corespondența oficială a EUNAVFOR este inviolabilă.

(6)   Statul-gazdă autorizează intrarea articolelor destinate operației și le scutește de orice taxe vamale, taxe sau alte drepturi similare, altele decât cheltuielile de depozitare, transport și alte servicii prestate.

(7)   EUNAVFOR este scutită de toate impozitele, taxele și alte drepturi similare naționale, regionale sau comunale pe bunurile achiziționate sau importate, serviciile prestate și facilitățile utilizate pentru nevoile operației. EUNAVFOR nu este scutită de redevențe sau alte drepturi percepute pentru remunerarea serviciilor prestate.

Articolul 6

Privilegii și imunități acordate personalului EUNAVFOR de către statul-gazdă

(1)   Personalul EUNAVFOR nu poate fi supus niciunei forme de arest sau detenție. În cazul unui flagrant delict constatat pe drumul public de o autoritate polițienească a statului-gazdă, aceasta este autorizată, în momentul în care autorul infracțiunii a vătămat integritatea fizică a unui resortisant al statului-gazdă, să îl rețină pentru a asigura protecția acestuia până la sosirea autorităților competente ale EUNAVFOR.

(2)   Documentele, corespondența și bunurile personalului EUNAVFOR beneficiază de inviolabilitate, sub rezerva măsurilor de executare autorizate în temeiul alineatului (6).

(3)   Personalul EUNAVFOR beneficiază de imunitate de jurisdicție penală față de statul-gazdă.

Statul participant sau instituția în cauză a UE, după caz, poate renunța la imunitatea de jurisdicție penală a personalului EUNAVFOR. Este necesar ca renunțarea să fie întotdeauna făcută în scris.

(4)   Personalul EUNAVFOR beneficiază de imunitate în raport cu jurisdicțiile civilă și administrativă ale statului-gazdă în ceea ce privește cuvintele pronunțate și scrise, precum și toate actele întreprinse în exercitarea funcțiilor oficiale.

Atunci când se inițiază o procedură civilă împotriva personalului EUNAVFOR pe lângă o instanță judecătorească a statului-gazdă, comandantul forței UE și autoritatea competentă a statului participant sau instituția UE în cauză sunt informate de îndată. Înainte de inițierea procedurii pe lângă instanța judecătorească competentă, comandantul forței UE și autoritatea competentă a statului participant sau instituția UE în cauză au obligația să ateste dacă actul respectiv a fost sau nu comis de personalul EUNAVFOR în exercitarea funcțiilor sale oficiale.

În cazul în care actul respectiv a fost comis în exercitarea funcțiilor oficiale, nu se inițiază o procedură și se aplică dispozițiile articolului 15. În cazul în care actul respectiv nu a fost comis în exercitarea funcțiilor oficiale, procedura poate continua. Statul-gazdă se asigură că jurisdicția competentă recunoaște atestarea de către comandantul forței UE și autoritatea competentă a statului participant sau instituția implicată a UE.

În cazul în care personalul EUNAVFOR inițiază o procedură civilă, acesta nu mai poate invoca imunitatea de jurisdicție în ceea ce privește orice cerere reconvențională direct legată de cererea principală.

(5)   Personalul EUNAVFOR nu este obligat să depună mărturie.

(6)   Împotriva personalului EUNAVFOR nu poate fi luată nicio măsură de executare, cu excepția unei proceduri civile nelegate de funcțiile sale oficiale. Bunurile personalului EUNAVFOR, certificate de către comandantul forței UE ca fiind necesare exercitării funcțiilor acestuia, nu pot fi supuse sechestrului ca urmare a unei hotărâri judecătorești. În cadrul procedurii civile, personalul EUNAVFOR nu este supus niciunei restrângeri a libertății personale sau altor măsuri de constrângere.

(7)   Imunitatea de jurisdicție a personalului EUNAVFOR față de statul-gazdă nu conferă imunitate în raport cu jurisdicția statelor participante respective.

(8)   Personalul EUNAVFOR este scutit de orice formă de impozitare în statul-gazdă, în ceea ce privește remunerația și alte drepturi bănești care îi sunt plătite de EUNAVFOR sau de statele participante, precum și în ceea ce privește veniturile încasate în afara statului-gazdă.

(9)   În conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative pe care le poate adopta, statul-gazdă acordă intrarea și scutirea de taxe vamale, impozite și alte redevențe conexe, altele decât cheltuielile de depozitare, de transport și pentru servicii similare, pe obiectele destinate uzului personal al personalului EUNAVFOR.

Personalul EUNAVFOR este scutit de inspectarea bagajului personal, afară de cazul în care există motive serioase de a se crede că acesta conține obiecte care nu sunt destinate uzului său personal sau obiecte al căror import sau export este interzis de legislație, sau care sunt supuse regulamentelor de carantină ale statului-gazdă. Într-un astfel de caz, inspecția se efectuează numai în prezența personalului EUNAVFOR în cauză sau a unui reprezentant autorizat al EUNAVFOR.

Articolul 7

Personal angajat pe plan local

Personalul angajat pe plan local nu beneficiază de privilegii sau imunitate. Cu toate acestea, statul-gazdă are obligația să-și exercite jurisdicția asupra acestui personal și să nu intervină în mod nejustificat în îndeplinirea funcțiilor operației.

Articolul 8

Jurisdicția penală

Autoritățile competente ale unui stat participant pot exercita pe teritoriul statului-gazdă, în cooperare cu autoritățile competente ale acestuia, toate atribuțiile de jurisdicție penală și disciplinară care le sunt conferite de legislația statului participant cu privire la toți membrii personalului EUNAVFOR supuși acestei legislații.

Articolul 9

Uniforma și armamentul

(1)   Portul uniformei face obiectul unor norme stabilite de comandantul forței UE.

(2)   Pentru nevoile operației, membrii personalului militar al EUNAVFOR, precum și personalul polițienesc care însoțește persoanele reținute de EUNAVFOR, pot purta sau transporta arme și muniții, cu condiția de a fi autorizați în acest sens prin ordinele EUNAVFOR.

Articolul 10

Susținerea acordată de statul-gazdă și încheierea de contracte

(1)   Statul-gazdă acceptă, în cazul în care este solicitat, să asiste EUNAVFOR să găsească facilități corespunzătoare.

(2)   În limita mijloacelor și capacităților sale, statul-gazdă contribuie la pregătirea, stabilirea, executarea și susținerea operației.

(3)   Legislația aplicabilă contractelor încheiate de EUNAVFOR în statul-gazdă se menționează în contractele respective.

(4)   Contractul poate stipula că procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 15 alineatele (3) și (4) se aplică litigiilor apărute ca urmare a aplicării contractului.

(5)   Statul-gazdă facilitează punerea în aplicare a contractelor încheiate de EUNAVFOR cu entitățile comerciale pentru nevoile operației.

Articolul 11

Modificarea facilităților

EUNAVFOR este autorizată să construiască sau să modifice facilitățile în funcție de nevoile sale operaționale, cu acordul prealabil al statului gazdă.

Articolul 12

Membrii decedați ai personalului EUNAVFOR

(1)   Comandantul forței UE are dreptul de a se ocupa de repatrierea oricărui membru decedat al personalului EUNAVFOR, precum și a bunurilor personale ale acestuia și de a adopta măsuri corespunzătoare în acest sens.

(2)   Nu se poate practica o autopsie pe corpul unui membru decedat al personalului EUNAVFOR fără acordul statului în cauză și fără prezența unui reprezentant al EUNAVFOR și/sau al statului respectiv.

(3)   Statul-gazdă și EUNAVFOR cooperează în cea mai largă măsură pentru asigurarea repatrierii cât mai rapide a oricărui membru decedat al personalului EUNAVFOR.

Articolul 13

Securitatea EUNAVFOR și poliția militară

(1)   Statul-gazdă ia toate măsurile adecvate pentru a asigura securitatea EUNAVFOR și a personalului său, în afara facilităților sale.

(2)   EUNAVFOR este autorizată să ia, pe teritoriul terestru al statului-gazdă, precum și în apele sale, măsurile necesare asigurării protecției facilităților, navelor și aeronavelor sale, precum și a navelor pe care le protejează, împotriva oricărui atac sau intruziuni din afară, în cooperare cu autoritățile competente din statul-gazdă.

(3)   Comandantul forței UE poate crea o unitate de poliție militară în vederea menținerii ordinii în cadrul facilităților EUNAVFOR.

(4)   De asemenea, unitatea de poliție militară, după consultarea și în colaborare cu poliția militară sau poliția statului-gazdă, poate interveni în exteriorul facilităților menționate pentru a asigura menținerea ordinii și disciplinei în rândul personalului EUNAVFOR.

(5)   Personalul EUNAVFOR care tranzitează teritoriul Djibouti pentru a însoți persoanele reținute de EUNAVFOR poate utiliza măsurile de constrângere corporală necesare împotriva respectivelor persoane.

Articolul 14

Comunicațiile

(1)   EUNAVFOR poate instala și utiliza radioemițătoare și radioreceptoare, precum și sisteme prin satelit. EUNAVFOR cooperează cu autoritățile competente ale statului-gazdă pentru evitarea conflictelor legate de utilizarea frecvențelor adecvate. Accesul la gama de frecvențe se acordă de către statul-gazdă în conformitate cu legislația sa în vigoare.

(2)   EUNAVFOR are dreptul de a comunica fără restricții prin radio (inclusiv prin satelit, telefon mobil sau aparat radio portabil), prin telefon, prin telegraf, prin fax și prin alte mijloace, precum și dreptul de a instala echipamentele necesare asigurării comunicațiilor dorite în cadrul facilităților EUNAVFOR și între aceste instalații, inclusiv dreptul de a instala cabluri și linii terestre pentru nevoile operației.

(3)   EUNAVFOR poate lua, la nivelul facilităților proprii, măsurile necesare asigurării transmiterii corespondenței adresate EUNAVFOR sau personalului său sau care provine de la EUNAVFOR sau personalul său.

(4)   Modalitățile de aplicare a prezentului articol vor face obiectul unor acorduri cu autoritățile competente ale statului-gazdă.

Articolul 15

Cereri de despăgubiri pentru deces, rănire, prejudicii sau pierderi

(1)   Cererile de despăgubiri în caz de deteriorare sau pierdere a bunurilor civile sau publice, precum și cererile de despăgubiri în caz de deces sau rănire a unei persoane și de deteriorare sau pierdere a unor bunuri care aparțin EUNAVFOR, se soluționează pe cale amiabilă.

(2)   Aceste cereri se transmit EUNAVFOR fie prin intermediul autorităților competente ale statului-gazdă, în ceea ce privește cererile prezentate de persoane juridice sau fizice ale statului-gazdă, fie autorităților competente ale statului-gazdă, în ceea ce privește cererile prezentate de EUNAVFOR.

(3)   Atunci când nu se poate realiza o înțelegere amiabilă, cererea de despăgubiri se transmite unei comisii de despăgubire constituită în mod egal din reprezentanți ai EUNAVFOR și ai statului-gazdă. Soluționarea cererilor se face de comun acord.

(4)   Atunci când nu se poate ajunge la o soluție în cadrul comisiei de despăgubire, se procedează după cum urmează:

(a)

cererile pentru o sumă mai mică sau egală cu 80 000 de euro se soluționează pe cale diplomatică între statul-gazdă și reprezentanți ai UE;

(b)

cererile pentru o sumă mai mare decât cea menționată la litera (a) se supun unei instanțe de arbitraj, a cărei hotărâre este obligatorie.

(5)   Instanța de arbitraj este constituită din trei arbitri, primul arbitru fiind desemnat de statul-gazdă, al doilea de către EUNAVFOR și al treilea de comun acord de către statul-gazdă și EUNAVFOR. În cazul în care una din părți omite să desemneze un arbitru în termen de două luni sau în lipsa unui acord între statul-gazdă și EUNAVFOR privind desemnarea celui de al treilea arbitru, acesta este numit din oficiu de Președintele Curții Supreme a Republicii Djibouti.

(6)   EUNAVFOR și autoritățile administrative ale statului-gazdă convin asupra dispozițiilor administrative necesare stabilirii mandatului comisiei de despăgubire sau al instanței de arbitraj, a procedurilor aplicabile în cadrul acestor organe și a condițiilor de reglementare a depunerii cererilor de despăgubiri.

Articolul 16

Cooperarea și diferendele

(1)   Toate chestiunile privind aplicarea prezentului acord sunt examinate împreună de reprezentanții EUNAVFOR și de autoritățile competente ale statului-gazdă.

(2)   În lipsa unei soluționări prealabile, diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează exclusiv pe cale diplomatică între statul-gazdă și reprezentanți ai UE.

Articolul 17

Alte dispoziții

(1)   Atunci când în prezentul acord se face trimitere la privilegiile, imunitățile și drepturile EUNAVFOR și a personalului său, guvernul statului-gazdă răspunde de punerea lor în aplicare și de respectarea acestora de către autoritățile competente locale ale statului-gazdă.

(2)   Nicio dispoziție din prezentul acord nu vizează să deroge de la drepturi care pot fi eventual recunoscute, în temeiul altor acorduri, pentru un stat membru al UE sau un alt stat participant la EUNAVFOR și nu poate fi interpretată ca o derogare de la acestea.

Articolul 18

Modalități de punere în aplicare

În sensul aplicării prezentului acord, chestiunile de ordin operațional, administrativ, financiar și tehnic pot face obiectul unor acorduri separate încheiate între comandantul forței UE și autoritățile administrative ale statului-gazdă.

Articolul 19

Intrarea în vigoare și rezilierea

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale și rămâne în vigoare pentru o perioadă de douăsprezece luni. Acesta se reînnoiește prin reconducțiune tacită pentru perioade succesive de trei luni. Fiecare parte notifică celeilalte părți cu cel puțin o lună în avans intenția sa de a nu mai reînnoi prezentul acord.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (1), dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (7), la articolul 5 alineatele (1)-(3), (6) și (7), la articolul 6 alineatele (1), (3), (4), (6), (8) și (9), la articolul 11 și la articolul 15 sunt considerate ca fiind aplicabile începând cu data desfășurării primului membru al personalului EUNAVFOR, în cazul în care această dată este anterioară datei intrării în vigoare a prezentului acord.

(3)   Prezentul acord poate fi modificat pe baza unui acord încheiat în scris între părți.

(4)   Rezilierea prezentului acord nu afectează drepturile sau obligațiile care rezultă din executarea sa înainte de respectiva reziliere.

Încheiat la Djibouti, la cinci ianuarie două mii nouă, în două exemplare originale în limba franceză.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru statul-gazdă


Rectificări

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/49


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 85/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 25 din 29 ianuarie 2009 )

Textul Regulamentului (CE) nr. 85/2009 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 25 din 29 ianuarie 2009, pagina 1, trebuie considerat nul și neavenit.


3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.