ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 19

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
23 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 55/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 56/2009 al Comisiei din 21 ianuarie 2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 57/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 58/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

9

 

 

Regulamentul (CE) nr. 59/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

11

 

 

Regulamentul (CE) nr. 60/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

12

 

 

Regulamentul (CE) nr. 61/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

16

 

 

Regulamentul (CE) nr. 62/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

18

 

 

Regulamentul (CE) nr. 63/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 64/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

22

 

 

Regulamentul (CE) nr. 65/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

24

 

 

Regulamentul (CE) nr. 66/2009 al Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui și produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

26

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind denumirile textilelor (reformare) ( 1 )

29

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2009/45/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

49

 

 

Comisie

 

 

2009/46/CE

 

*

Decizia Comisiei din 19 decembrie 2008 privind scutirea anumitor servicii din sectorul poștal din Suedia de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [notificată cu numărul C(2008) 8409]  ( 1 )

50

 

 

2009/47/CE

 

*

Decizia Comisiei din 22 decembrie 2008 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transportului și a serviciilor poștale nu se aplică producției de energie electrică în Republica Cehă [notificată cu numărul C(2008) 8569]  ( 1 )

57

 

 

2009/48/CE

 

*

Decizia Comisiei din 22 ianuarie 2009 de scutire a anumitor părți de la extinderea la anumite piese pentru biciclete a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, și de ridicare a suspendării de la plata taxei antidumping extinse la anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei [notificată cu numărul C(2009) 157]

62

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 55/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

45,4

TN

139,0

TR

110,6

ZZ

102,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

116,0

TR

152,1

ZZ

141,2

0709 90 70

MA

163,7

TR

136,6

ZZ

150,2

0805 10 20

EG

49,7

IL

56,3

MA

64,4

TN

49,3

TR

55,7

ZZ

55,1

0805 20 10

MA

83,3

TR

54,0

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

EG

88,5

IL

72,4

JM

105,5

PK

46,6

TR

74,1

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

61,3

ZZ

60,3

0808 10 80

CN

84,7

MK

32,6

TR

67,5

US

103,4

ZZ

72,1

0808 20 50

CN

60,8

TR

97,0

US

111,8

ZZ

89,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 56/2009 AL COMISIEI

din 21 ianuarie 2009

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește normele generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Sacoșă realizată dintr-un material țesut din benzi de polipropilenă de cel mult 5 mm lățime, de formă paralelipipedică, măsurând aproximativ 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, cu două mânere solide realizate din același material, cusute pe cele două părți lungi ale sacoșei, ajungând până sub fundul sacoșei.

Sacoșa este acoperită în mod vizibil, pe ambele părți, cu material plastic, nu este compartimentată în interior și se poate închide cu un fermoar situat deasupra. Marginile sunt întărite cu o bandă aplicată.

(articol similar unei sacoșe pentru cumpărături)

(A se vedea fotografia nr. 649) (1)

4202 92 19

Clasificarea se stabilește în conformitate cu dispozițiile regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, cu nota 2(m) la capitolul 39, cu nota complementară 1 la capitolul 42 și cu textul codurilor NC 4202, 4202 92 și 4202 92 19.

Datorită formei sale paralelipipedice specifice sacoșelor pentru cumpărături și mânerelor întărite, situate în așa fel încât să poată fi purtate în mână de cumpărător, și ca urmare a faptului că învelișul de plastic, închiderea prin fermoar, marginile întărite și mânerele solide (care continuă de-a lungul părților laterale ale sacoșei pentru a-i mări rezistența) permit o folosință îndelungată, sacoșa deține caracteristicile obiective ale unui „articol similar unei sacoșe pentru cumpărături”.

Articolele similare unei sacoșe pentru cumpărături sunt cuprinse la poziția 4202 (a se vedea, de asemenea, nota explicativă la Sistemul armonizat aferent poziției 4202 primul paragraf, care menționează explicit că această poziție cuprinde numai articolele menționate în mod specific și articolele similare.)

Datorită caracteristicilor menționate mai sus, articolul în cauză nu este unul folosit în general pentru ambalarea sau transportul oricărui tip de produse; prin urmare, clasificarea sa la poziția 3923 este exclusă în temeiul notei 2(m) la capitolul 39 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 3923 primul paragraf litera (a) și al doilea paragraf].

Având în vedere că suprafața exterioară a articolului este acoperită în mod vizibil cu material plastic, el trebuie clasificat drept un articol cu suprafața exterioară din material plastic (a se vedea nota complementară 1 la capitolul 42).

În consecință, articolul se clasifică la codul NC 4202 92 19.

Image


(1)  Fotografia are un caracter strict informativ.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 57/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele de pe piața comunitară pentru produsele menționate în partea XVI din anexa I la respectivul regulament poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația actuală a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162, 163, 164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special dacă situația pieței mondiale, necesitățile specifice ale anumitor piețe sau obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat impun acest lucru.

(4)

În conformitate cu memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și Republica Dominicană privind protecția la importul de lapte praf în Republica Dominicană (2) aprobat prin Decizia 98/486/CE a Consiliului (3), o anumită cantitate de produse lactate comunitare exportate în Republica Dominicană poate beneficia de o reducere a taxelor vamale. Prin urmare, restituirile la export pentru produsele exportate în cadrul acestui regim trebuie reduse cu un anumit procent.

(5)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt precizate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei (4).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 218, 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218, 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234, 29.8.2006, p. 4.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul laptelui și produselor lactate aplicabile începând cu 23 ianuarie 2009

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

24,79

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

28,23

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

30,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

30,97

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

2,58

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,05

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

16,87

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

6,64

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

13,42

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

14,80

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

14,50

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

26,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

26,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

46,65

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

41,16

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

42,80

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

54,49

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

45,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Destinațiile sunt definite astfel:

L20

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein și Statele Unite ale Americii;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(d)

exporturilor vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).

L04

:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (), Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

L40

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Statele Unite ale Americii, Croația, Turcia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Africa de Sud;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(d)

exporturilor vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).


(1)  În ceea ce privește produsele relevante vizate pentru exportul în Republica Dominicană în cadrul contingentului 2008-2009 menționat în Decizia 98/486/CE și în conformitate cu condițiile prevăzute la Capitolul III, Secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006, ar trebui aplicate următoarele rate:

(a)

produse cuprinse în codurile NC 0402 10 11 9000 și 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg;

(b)

produse cuprinse în codurile NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 și 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg.

Destinațiile sunt definite astfel:

L20

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Liechtenstein și Statele Unite ale Americii;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(d)

exporturilor vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).

L04

:

Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (), Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

L40

:

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Statele Unite ale Americii, Croația, Turcia, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Africa de Sud;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt gestionate de un stat membru și care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(d)

exporturilor vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).

(2)  Astfel cum este definit în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 58/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 ianuarie 2009.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 ianuarie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 literele (a) și (b) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este stabilită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


ANEXĂ

(EUR/100 kg)

Produs

Codul nomenclaturii pentru restituire la export

Valoarea maximă a restituirii la export pentru exporturile ale căror destinații sunt menționate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 619/2008

Unt

ex ex 0405 10 19 9700

50,00

Ulei de unt

ex ex 0405 90 10 9000

58,00


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 59/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) deschide o invitație permanentă de participare la proceduri de ofertare.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să se stabilească o valoare maximă a restituirii la export pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 ianuarie 2009.

(3)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 20 ianuarie 2009, valoarea maximă a restituirii pentru produsul și destinațiile menționate la articolul 1 litera (c) și respectiv la articolul 2 din respectivul regulament este de 20,00 EUR/100 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 60/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața internațională la produsele vizate în partea XV din anexa I la regulamentul menționat și prețurile acelorași produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația care se înregistrează la ora actuală pe piața cărnii de vită și mânzat, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164 și 167-170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În temeiul articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special când această diferențiere se impune datorită situației pe piața internațională, necesităților specifice ale anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie să se acorde decât pentru produsele a căror liberă circulație în Comunitate este autorizată și care poartă marca de salubritate prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată (5) prevede o reducere a restituirii speciale în cazul în care cantitatea de carne dezosată care urmează a fi exportată reprezintă sub 95 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare, dar nu mai puțin de 85 % din aceasta.

(6)

În consecință, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1044/2008 al Comisiei (6) și înlocuirea acestuia printr-un nou regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament sub rezerva respectării condițiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

În cazul vizat la articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007, rata de restituire pentru produsele înregistrate sub codul 0201 30 00 9100 se reduce cu 7 EUR/100 kg.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1044/2008 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

(5)  JO L 304, 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 281, 24.10.2008, p. 10.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de vită și mânzat aplicabile începând cu 23 ianuarie 2009

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

61,0

B03

EUR/100 kg greutate netă

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

84,7

B03

EUR/100 kg greutate netă

49,8

EG

EUR/100 kg greutate netă

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

50,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

29,9

EG

EUR/100 kg greutate netă

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

Codurile destinațiilor sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

B00

:

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu alimente și destinații asimilate unor exporturi în afara Comunității).

B02

:

B04 și destinația EG.

B03

:

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (), Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, aprovizionare cu alimente și combustibil [destinații prevăzute la articolele 36 și 45 și, dacă este cazul, la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turcia, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârghâzstan, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Liban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania/Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine, China, Coreea de Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, São Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democratică Congo, Ruanda, Burundi, Sfânta Elena și teritoriile dependente, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles și teritoriile dependente, Teritoriul Britanic al Oceanului Indian, Mozambic, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Africa de Sud, Lesotho.


(1)  Astfel cum este definit în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(2)  Admiterea în această subpoziție este condiționată de prezentarea certificatului menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei (JO L 104, 21.4.2007, p. 3).

(3)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2007, p. 21) și, după caz, de Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (OJ L 329, 25.11.2006, p. 7).

(4)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 al Comisiei (JO L 308, 8.11.2006, p. 7).

(5)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei (JO L 274, 26.10.1996, p. 18).

(6)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei (JO L 325, 24.11.2006, p. 12).

(7)  Conținutul de carne de vită și mânzat macră, cu excepția grăsimii, se stabilește conform procedurii de analiză prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei (JO L 210, 1.8.1986, p. 39).

Expresia „conținut mediu” se referă la cantitatea eșantionului, astfel cum este acesta definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2002 al Comisiei (JO L 117, 4.5.2002, p. 6). Eșantionul se prelevează din porțiunea lotului în cauză care prezintă riscul cel mai mare.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 61/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate în partea XVII din anexa I la regulamentul respectiv și prețul acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piața cărnii de porc, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu dispozițiile articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special atunci când situația pieței mondiale, necesitățile specifice ale anumitor piețe sau obligațiile care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat impun acest lucru.

(4)

Restituirile pot fi acordate doar pentru produsele autorizate să circule libere în Comunitate și care poartă marca de salubritate prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). De asemenea, aceste produse trebuie să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute de articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și sumele acestor restituiri sunt menționate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării dispoziției prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 83.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de porc, aplicabile începând cu 23 ianuarie 2009

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 62/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața mondială ale produselor enumerate în anexa I partea XIX din regulamentul menționat și prețurile din Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața ouălor, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și cu anumite criterii prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că restituirea se poate diferenția în funcție de destinație, în special atunci când acest lucru este impus de situația pieței mondiale, de nevoile specifice ale anumitor piețe sau de obligațiile care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2) și ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3), precum și condițiile de marcare prevăzute la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condițiilor enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind marcarea stabilite în anexa II secțiunea I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, precum și pe cele definite la punctul A din anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul ouălor, aplicabile începând cu 23 ianuarie 2009

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 buc

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 buc

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

E09

Kuweit, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, RAS Hong Kong, Rusia, Turcia.

E10

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan, Filipine.

E19

Toate destinațiile, cu excepția Elveției și a grupurilor E09 și E10.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 63/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele din Comunitate ale produselor menționate în partea XX din anexa I la regulamentul respectiv poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația observată în prezent pe piața cărnii de pasăre, trebuie stabilite restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

Articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că aceste restituiri pot fi diferențiate în funcție de destinație, în special dacă se impun datorită situației pieței mondiale, necesităților specifice anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie acordate decât pentru produsele autorizate să circule liber în Comunitate și care poartă marca de identificare prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie, de asemenea, să respecte cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării condiției enunțate la alineatul (2) al prezentului articol.

2.   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să respecte cerințele Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 și, în special, să fie preparate într-o unitate agreată și să îndeplinească cerințele privind aplicarea mărcii de identificare prevăzute în secțiunea I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1. Versiune corectată în JO L 226, 25.6.2004, p. 3.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de pasăre aplicabile începând cu 23 ianuarie 2009

Codul produselor

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), modificat.

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

V03

A24, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Yemen, Liban, Irak, Iran.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 64/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei, în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 22 ianuarie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

124,2

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

125,0

0

BR

138,6

0

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

239,0

18

BR

268,4

10

AR

279,6

6

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

180,9

9

BR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

126,7

5

BR

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite «curcan 80 %»

213,5

0

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

311,9

0

BR

316,5

0

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

452,7

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

427,9

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

269,6

5

BR

3502 11 90

Ovalbumine uscate

604,0

0

AR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/24


REGULAMENTUL (CE) NR. 65/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 64 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (s) și enumerate în partea XIX anexei I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită prin restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în partea V din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului cu privire la sistemul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat și criteriile de stabilire a sumelor acestor restituiri (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata restituirilor, ce se va aplica pentru produsele exportate sub formă de mărfuri incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 al doilea paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata restituirii la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de bază respective va fi stabilită pentru o perioadă egală cu cea stabilită pentru restituirea aplicabilă acelorași produse exportate neprocesate.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs înglobat într-o anumită marfă nu poate fi mai mare decât restituirea aplicabilă acelui produs dacă este exportat fără prelucrare ulterioară.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri care sunt incluse în partea V a anexei XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 ianuarie 2009 ouălor și gălbenușurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

(EURO/100 kg)

Codul NC

Descriere

Destinația (1)

Rata de restituire

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau gătite:

 

 

– De pasăre:

 

 

0407 00 30

– – Altele

 

 

(a)

La exportul de ovalbumină având codurile NC 3502 11 90 și 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

(b)

La exportul altor mărfuri

01

0,00

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, frământate, congelate sau altfel conservate:

 

 

– Gălbenușuri de ou:

 

 

0408 11

– – Uscate:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

25,10

0408 19

– – Altele:

 

 

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

 

neîndulcite

01

12,60

ex 0408 19 89

– – – – Înghețate:

 

 

neîndulcite

01

12,60

– Altele:

 

 

0408 91

– – Uscate:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

15,90

0408 99

– – Altele:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Adecvate consumului uman:

 

 

neîndulcite

01

4,00


(1)  Destinațiile sunt după cum urmează:

01

Țări terțe. Pentru Elveția și Liechtenstein aceste rate nu se aplică mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972;

02

Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Yemen, Turcia, Hong Kong SAR și Rusia;

03

Coreea de Sud, Japonia, Malaezia, Thailanda, Taiwan și Filipine;

04

Toate destinațiile cu excepția Elveției și a celor de la pozițiile 02 și 03.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 66/2009 AL COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui și produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 162 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că diferența dintre prețurile din comerțul internațional pentru produsele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (p) și enumerate în partea XVI din anexa I la regulamentul menționat și prețurile din cadrul comunității poate fi acoperită printr-o restituire la export dacă aceste mărfuri sunt exportate sub formă de mărfuri enumerate în partea IV din anexa XX la regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (2) precizează produsele pentru care trebuie stabilită o rată de restituire care se aplică în cazul în care aceste produse sunt exportate sub formă de mărfuri enumerate în partea IV din anexa XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) paragraful (a) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de restituire pentru 100 de kilograme pentru fiecare dintre produsele de bază în cauză trebuie stabilită pentru o perioadă egală cu cea prevăzută pentru restituiri stabilite pentru produse exportate în stare naturală.

(4)

Articolul 11 din Acordul privind agricultura încheiat în Runda Uruguay stabilește că restituirea la export pentru un produs conținut într-o marfă nu poate fi mai mare decât cea aplicabilă aceluiași produs exportat fără a fi prelucrat în prealabil.

(5)

Cu toate acestea, în cazul anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, există riscul ca, în cazul în care sunt stabilite în avans rate de restituire ridicate, angajamentele asumate în privința acestor restituiri să fie compromise. Prin urmare, pentru evitarea acestui risc, este necesar să se ia măsuri de prevenire corespunzătoare, fără a exclude însă posibilitatea încheierii de contracte pe termen lung. Stabilirea unor rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a restituirii aferente acestor produse ar trebui să garanteze atingerea acestor două obiective.

(6)

Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 prevede că, pentru fixarea ratelor de restituire, trebuie să se țină seama, după caz, de restituirile la fabricare, de ajutoarele sau celelalte măsuri cu efect echivalent care sunt aplicabile în toate statele membre, în conformitate cu regulamentul de organizare comună a pieței în sectorul agricol, în ceea ce privește produsele de bază enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 sau produsele asimilate.

(7)

Articolul 100 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede ajutoare financiare pentru laptele degresat produs în Comunitate, transformat în cazeină, în cazul în care laptele respectiv și cazeina produsă din el îndeplinesc anumite condiții.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și a untului concentrat (3), stabilește că untul și smântâna cu preț redus trebuie puse la dispoziția industriilor care produc anumite mărfuri.

(9)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire aplicabile produselor de bază incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în partea XVI din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și exportate sub formă de mărfuri enumerate în partea IV din anexa XX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se stabilesc după cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172, 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308, 25.11.2005, p. 1.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 23 ianuarie 2009 anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

(EUR/100 kg)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

ex 0402 10 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 1,5 % din greutate (PG 2):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 3501

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

17,00

17,00

ex 0402 21 19

Lapte praf, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu conținut de grăsimi, fără să depășească 26 % din greutate (PG 3):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri ce încorporează, în forma produselor asimilate cu PG 3, unt sau smântână cu preț redus obținute conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005

26,85

26,85

(b)

Când sunt exportate alte mărfuri

26,00

26,00

ex 0405 10

Unt cu conținut de grăsimi de 82 % din greutate (PG 6):

 

 

(a)

Când sunt exportate mărfuri conținând unt sau smântână cu preț redus produse, conform condițiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

45,00

45,00

(b)

Când sunt exportate mărfuri având codul NC 2106 90 98 cu conținut de grăsimi lactate de 40 % sau mai mult din greutate

46,05

46,05

(c)

Când sunt exportate alte mărfuri

45,00

45,00


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile exporturilor către:

(a)

țări terțe: Andorra, Sfântul Scaun (Statul-Oraș Vatican), Liechtenstein, Statele Unite ale Americii și nici mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către Confederația Elvețiană;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d'Italia, Heligoland, Groenlanda, Insulele Feroe și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene ale căror relații externe sunt asumate de către un stat membru și care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(d)

exporturilor vizate la articolul 36 alineatul (1), la articolul 44 alineatul (1) și la articolul 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).


DIRECTIVE

23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/29


DIRECTIVA 2008/121/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 ianuarie 2009

privind denumirile textilelor (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind denumirile textilelor (3) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial (4). Din motive de claritate și deoarece sunt necesare noi modificări, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menționate.

(2)

În cazul în care dispozițiile statelor membre referitoare la denumirile, compoziția și etichetarea produselor textile variază de la un stat membru la altul, aceasta creează un obstacol pentru funcționarea pieței interne.

(3)

Aceste obstacole pot fi eliminate dacă introducerea pe piață, la nivel comunitar, a produselor textile este supusă unor norme uniforme. Prin urmare este necesară armonizarea denumirilor fibrelor textile, precum și a mențiunilor care figurează pe etichete, marcaje sau documente care însoțesc produsele textile pe parcursul diferitelor etape de producție, transformare și de distribuție a acestora.

(4)

Ar trebui luate în considerare, de asemenea, anumite produse care nu sunt compuse exclusiv din materiale textile, dar a căror parte textilă constituie un element esențial al produsului sau este pusă în valoare printr-o specificație a celui care produce, transformă sau comercializează produsul.

(5)

Abaterea, deja prevăzută pentru produsele pure, ar trebui să fie aplicată, de asemenea, produselor cu fibre în amestec, în ceea ce privește „alte fibre”.

(6)

Pentru a îndeplini obiectivul care stă la baza dispozițiilor de drept intern în materie, etichetarea ar trebui să fie obligatorie.

(7)

În cazurile în care este dificil din punct de vedere tehnic să se specifice compoziția unui produs în momentul fabricării, fibrele cunoscute în acea etapă pot fi indicate pe etichetă, cu condiția ca acestea să reprezinte un anumit procentaj din produsul finit.

(8)

Este oportun, în scopul evitării diferențelor de aplicare în cadrul Comunității, să se determine cu precizie metodele de etichetare a anumitor produse textile având două sau mai multe componente, precum și componentele produselor textile de care nu trebuie să se țină cont cu ocazia etichetării și a analizei.

(9)

Prezentarea spre vânzare a produselor textile supuse doar obligației de etichetare globală și a celor vândute la metru sau la sul ar trebui să fie efectuată astfel încât consumatorul să ia la cunoștință pe deplin indicațiile de pe ambalajul global sau de pe rolă. Statele membre urmează să stabilească măsurile de luat în acest scop.

(10)

Folosirea descrierilor sau denumirilor care beneficiază de o reputație deosebită printre utilizatori și consumatori ar trebui supusă anumitor condiții.

(11)

Este necesar să se prevadă metode de eșantionare și de analiză a textilelor pentru a elimina toate posibilitățile de contestare a metodelor aplicate. Totuși, menținerea provizorie a metodelor naționale în prezent în vigoare nu împiedică aplicarea unor norme unitare.

(12)

Anexa V, care prevede reprizele convenționale care se aplică masei anhidre a fiecărei fibre cu ocazia determinării prin analiză a compoziției fibroase a produselor textile, menționează la pozițiile nr. 1, 2 și 3, două reprize convenționale diferite pentru calculul compoziției fibrelor cardate sau pieptănate conținând lână și/sau păr de animal. Laboratoarele nu pot întotdeauna să constate dacă un produs a trecut prin procesul de cardare sau de pieptănare și în acest caz pot să reiasă rezultate contradictorii din aplicarea acestei dispoziții cu ocazia verificărilor conformității produselor textile, efectuate în Comunitate. Prin urmare, laboratoarele ar trebui să fie autorizate să aplice în cazurile în care există dubii, o repriză convențională unică.

(13)

Nu este recomandabilă armonizarea, printr-o directivă individuală privind produsele textile, a ansamblului dispozițiilor aplicabile acestor produse.

(14)

Anexele III și IV, datorită caracterului excepțional al produselor menționate în acestea, ar trebui să conțină și alte produse exceptate de la etichetare, mai ales produsele de unică folosință sau cele pentru care se justifică doar o etichetare globală.

(15)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(16)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze anexele I și V la progresul tehnic și să adopte noi metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare și ternare de fibre textile. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, printre altele, prin completarea acesteia, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(17)

Noile elemente introduse în prezenta directivă se referă numai la procedura comitetului. Prin urmare, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre.

(18)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VI partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Produsele textile pot fi comercializate în Comunitate, fie înaintea oricărei transformări, fie în cursul ciclului industrial, fie în orice etapă de distribuție, numai în cazul în care sunt conforme cu prezenta directivă.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică produselor textile care:

(a)

sunt destinate exportului către state terțe;

(b)

sunt introduse în scop de tranzit, sub control vamal, în statele membre;

(c)

sunt importate din state terțe în scopul perfecționării active;

(d)

sunt încredințate spre fabricare unor persoane care își desfășoară activitatea la domiciliu sau unor întreprinderi independente care prelucrează materialele furnizate fără să le fie transferate drepturile de proprietate asupra lor.

Articolul 2

(1)   În înțelesul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„produse textile” înseamnă toate acele materii prime, produse semifabricate, fabricate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau finite, care sunt constituite exclusiv din fibre textile, oricare ar fi procedeul de amestec sau de asamblare;

(b)

„fibră textilă” înseamnă:

(i)

un element al produsului textil caracterizat prin flexibilitate, finețe și raport mare al lungimii față de dimensiunea transversală maximală, care îl fac adecvat pentru prelucrări în domeniul textil;

(ii)

benzi suple sau tuburi a căror lățime vizibilă nu depășește 5 mm, inclusiv benzi obținute prin tăiere din benzi mai late sau pelicule, realizate din substanțe ce se utilizează la fabricarea fibrelor menționate la pozițiile nr. 19-47 din anexa I și care sunt adecvate pentru prelucrări în domeniul textil; lățimea vizibilă este lățimea unei benzi sau a unui tub când este îndoit, aplatizat, comprimat sau răsucit sau lățimea medie atunci când lățimea este neuniformă.

(2)   Următoarelor produse li se aplică același tratament ca și produselor textile și sunt reglementate prin prezenta directivă:

(a)

produsele în care fibrele textile reprezintă minimum 80 % din greutatea acestora;

(b)

stofă de mobilă, umbrele și umbrele de plajă, conținând fibre textile de minimum 80 % din greutatea lor; componente textile ale acoperitoarelor de sol textile multistrat, ale saltelelor și articolelor de camping, căptușelilor de iarnă pentru încălțăminte, mănuși și mănuși de sport, dacă aceste componente sau căptușeli constituie minimum 80 % din greutatea totală a produsului;

(c)

textilele încorporate în alte produse și care fac parte integrantă din acestea, în cazul specificării compoziției lor.

Articolul 3

(1)   Denumirile și descrierile fibrelor menționate la articolul 2 sunt cuprinse în anexa I.

(2)   Utilizarea denumirilor care figurează în anexa I este rezervată pentru fibrele a căror natură este precizată la aceeași poziție a tabelului.

(3)   Denumirile respective nu pot fi utilizate pentru a desemna alte fibre, nici în întregime, nici sub formă de rădăcină lingvistică și nici ca adjectiv, oricare ar fi limba utilizată.

(4)   Denumirea „mătase” nu poate fi utilizată pentru a indica forma sau prezentarea particulară a firului conținut de fibrele textile.

Articolul 4

(1)   Nici un produs textil nu poate fi descris ca fiind „100 %”, „pur” sau „în totalitate” decât dacă produsul este compus în totalitate din aceeași fibră; nicio altă expresie echivalentă nu poate fi utilizată.

(2)   Un produs textil poate conține alte fibre, în proporție de maximum 2 % din greutate, dacă prezența acestora este justificată de motive tehnice și nu rezultă dintr-o adăugare sistematică. Această abatere poate să crească până la 5 % în cazul produselor textile care au suferit un proces de cardare.

Articolul 5

(1)   Pentru un produs din lână poate fi utilizată una dintre denumirile menționate la anexa II cu condiția să fie compus exclusiv dintr-o fibră care nu a fost încorporată anterior într-un produs finit și care nu a fost supusă unor procese de filare și/sau piuare, altele decât cele necesare pentru fabricarea produsului și care nu s-a degradat în timpul tratamentului și prelucrării.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), denumirile menționate în anexa II pot fi utilizate pentru a descrie lâna conținută într-un amestec de fibre, în cazul în care:

(a)

întreaga lână din amestec corespunde cerințelor prevăzute la alineatul (1);

(b)

cantitatea de lână reprezintă minimum 25 % din greutatea totală a amestecului;

(c)

în cazul unui amestec de destrămătură, lâna se amestecă numai cu o singură altă fibră.

În cazul menționat în prezentul alineat, trebuie să se prezinte compoziția procentuală completă.

(3)   Toleranța justificată din motive tehnice inerente fabricării este limitată la 0,3 % impurități fibroase pentru produsele menționate la alineatele (1) și (2), inclusiv pentru produsele din lână supuse unui proces de cardare.

Articolul 6

(1)   Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, din care una reprezintă minimum 85 % din greutatea totală, poate fi desemnat în oricare din următoarele moduri:

(a)

prin denumirea fibrei respective urmată de procentul său din greutatea totală;

(b)

prin denumirea fibrei respective urmată de indicația „minimum 85 %”; sau

(c)

prin indicarea compoziției procentuale complete a produsului.

(2)   Un produs textil compus din două sau mai multe fibre, din care niciuna nu atinge 85 % din greutatea totală, se marchează cu ajutorul denumirilor și procentelor în greutatea cel puțin a celor două fibre principale, urmate de enumerarea denumirilor celorlalte fibre care compun produsul, în ordinea descrescătoare a greutății, cu indicarea sau nu a greutății lor în procente. Cu toate acestea:

(a)

fibrele care reprezintă separat mai puțin de 10 % din greutatea unui produs pot fi desemnate prin expresia „alte fibre” urmată de procentul total din greutate;

(b)

în cazul în care este specificată denumirea unei fibre care reprezintă mai puțin de 10 % din greutatea unui produs, se menționează compoziția procentuală completă a produsului.

(3)   Produsele care au urzeala din bumbac pur și bătătură din in pur, la care procentul de in reprezintă minimum 40 % din greutatea totală a țesăturii crude, se pot denumi „amestec bumbac-in”, denumirea fiind însoțită de specificarea compoziției: „urzeală bumbac pur – bătătură in pur”.

(4)   Expresiile „fibre amestecate” sau „compoziție nespecificată de textile” pot fi utilizate pentru orice produs pentru care este dificil de precizat compoziția la momentul fabricării.

(5)   Pentru produsele textile destinate consumatorului final, în compozițiile procentuale prevăzute la alineatele (1)-(4):

(a)

o cantitate de fibre străine este tolerată dacă reprezintă maximum 2 % din greutatea totală a produsului textil, în cazul în care cantitatea de fibre străine este justificată de motive tehnice și nu rezultă dintr-o adăugare sistematică; această toleranță poate atinge 5 % la produsele supuse unui proces de cardare și nu aduce atingere nivelului de abatere menționat la articolul 5 alineatul (3);

(b)

se admite o abatere de 3 % între procentele declarate de fibre și procentele obținute din analiză față de greutatea totală a fibrelor prezentate pe etichetă. Această abatere este de asemenea admisă și pentru fibrele care, în conformitate cu alineatul (2), se înscriu în ordinea descrescătoare a greutății, fără indicarea procentului lor. Această abatere se aplică de asemenea în ceea ce privește articolul 5 alineatul (2) litera (b).

La analiză abaterile se calculează separat. Greutatea totală luată în considerare la calculul abaterii menționate la litera (b) este cea a fibrelor din produsul finit din care se scade greutatea fibrelor străine identificate atunci când se aplică abaterea prevăzută la litera (a).

Însumarea abaterilor menționate la literele (a) și (b) se admite numai dacă oricare dintre fibrele străine identificate la analiză, atunci când se aplică abaterea prevăzută la litera (a), se dovedesc a fi de aceeași natură chimică ca și una sau mai multe fibre prezentate pe etichetă.

În cazul anumitor produse a căror tehnică de fabricare necesită abateri superioare celor indicate la literele (a) și (b) pot fi admise toleranțe mai ridicate, cu ocazia controalelor de conformitate a produselor prevăzute la articolul 13 alineatul (1), numai cu titlu excepțional și în baza unei justificări adecvate furnizate de fabricant. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 7

Fără a aduce atingere abaterilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (5), fibrele vizibile și izolabile, destinate să producă un efect pur decorativ și care nu depășesc 7 % din greutatea produsului finit, pot să nu fie menționate în compozițiile procentuale prevăzute la articolele 4 și 6. Același lucru se aplică în cazul fibrelor metalice încorporate cu scopul de a obține un efect antistatic și care nu depășesc 2 % din greutatea produsului finit. În cazul produselor menționate la articolul 6 alineatul (3), aceste procente nu se calculează în funcție de greutatea produsului, ci separat, în funcție de greutatea urzelii și, respectiv, a bătăturii.

Articolul 8

(1)   Produsele textile, în înțelesul prezentei directive, se etichetează sau sunt însoțite de marcaje cu ocazia introducerii pe piață în scopul producției sau al comercializării. Această etichetare sau marcare poate fi înlocuită sau completată cu documente comerciale de însoțire, în cazul în care aceste produse nu sunt oferite spre vânzare consumatorului final sau în care sunt livrate în vederea executării unei comenzi de stat sau a unei alte persoane juridice de drept public sau, în statele membre care nu cunosc această noțiune, a unei entități echivalente.

(2)   Denumirile, descrierile și informațiile privind fibrele textile menționate la articolele 3-6 și în anexele I și II trebuie indicate clar în documentele comerciale. Această cerință exclude mai ales utilizarea de abrevieri în contractele de vânzare, pe facturi sau borderouri. Recurgerea la un cod mecanografic este totuși admisă, cu condiția ca semnificația codurilor să figureze în același document.

(3)   Cu ocazia ofertei spre vânzare și a vânzării către consumatori, și mai ales în cataloage, prospecte, pe ambalaje, etichete și marcaje, denumirile, descrierile și informațiile privind fibrele textile menționate la articolele 3-6 și în anexele I și II trebuie să fie indicate cu caractere clare, ușor lizibile și uniforme.

Indicațiile și informațiile, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă, trebuie să fie separate. Această dispoziție nu se aplică în ceea ce privește mărcile sau denumirea întreprinderii, care pot fi menționate imediat înainte sau după informațiile prevăzute de prezenta directivă.

Cu toate acestea, în cazul în care, cu ocazia ofertei spre vânzare sau a vânzării către consumatori, astfel cum se menționează în primul paragraf, este indicată o marcă sau denumirea întreprinderii conținând una dintre denumirile menționate în anexa I, fie în întregime, fie ca adjectiv sau rădăcină lingvistică, sau o denumire care ar putea crea confuzii, trebuie să se menționeze înainte sau după indicarea mărcii sau a denumirii întreprinderii, cu caractere clare, ușor lizibile și uniforme, denumirile, descrierile și informațiile privind conținuturile de fibre textile menționate la articolele 3-6 și în anexele I și II.

(4)   Statele membre pot prevedea ca, atunci când produsele textile sunt oferite spre vânzare sau vândute către consumatorii finali pe teritoriul lor, la etichetarea sau marcarea produselor, prevăzută în prezentul articol, să fie utilizate de asemenea, limbile lor naționale.

În cazul bobinelor, fuselor, sculurilor, jurubițelor, ghemelor sau al oricărei alte cantități mici de fire pentru cusut, remaiat sau brodat, opțiunea prevăzută la primul paragraf nu poate fi făcută de statele membre decât pentru etichetarea ambalajelor colective. Fără a aduce atingere cazurilor menționate în anexa IV poziția nr. 18, elementele individuale pot fi etichetate în oricare limbă a Comunității.

(5)   Statele membre nu pot interzice utilizarea descrierilor sau a informațiilor referitoare la caracteristicile produselor, altele decât cele menționate la articolele 3-5, în cazul în care aceste descrieri sau informații sunt conforme cu practicile lor comerciale loiale.

Articolul 9

(1)   Orice produs textil, constituit din două sau mai multe componente care au compoziții fibroase diferite, este însoțit de o etichetă care indică conținutul fibros al fiecărei componente. Această etichetare nu este obligatorie pentru componentele care reprezintă mai puțin de 30 % din greutatea totală a produsului, cu excepția căptușelilor principale.

(2)   În cazul în care două sau mai multe produse textile au același conținut fibros și formează, în mod normal, o singură unitate, acestea pot avea o singură etichetă.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 12:

(a)

compoziția fibroasă a următoarelor articole de corsetărie este indicată prin menționarea compoziției întregului produs sau a componentelor enumerate mai jos, fie global, fie separat:

(i)

pentru bustiere: țesătura exterioară și interioară a cupelor și părții din spate;

(ii)

pentru corsete: părțile întărite din față, din spate și lateral;

(iii)

pentru ghene: țesătura din exteriorul și din interiorul cupelor, părțile întărite din față și din spate și părțile laterale.

Compoziția fibroasă a articolelor de corsetărie, altele decât cele enumerate în primul paragraf, este indicată prin menționarea compoziției de ansamblu a produsului sau, fie global, fie separat, a compoziției diferitelor componente ale acestor articole; o astfel de etichetare nu este obligatorie pentru componentele care reprezintă mai puțin de 10 % din greutatea totală a produsului.

Etichetarea separată a diverselor componente ale articolelor de corsetărie menționate mai sus este efectuată astfel încât consumatorul final să poată cu ușurință să înțeleagă la care componente ale produsului se referă informațiile ce figurează pe etichetă;

(b)

compoziția fibroasă a materialelor textile imprimate prin corodare se prezintă pentru produsul complet și se indică prin menționarea separată a compoziției țesăturii de bază și cea a părților corodate. Aceste componente trebuie să fie indicate nominal.

(c)

compoziția fibroasă a produselor textile brodate este indicată pentru întreg produsul și poate fi indicată prin menționarea separată a compoziției țesăturii de bază și a firelor de brodat; aceste componente trebuie să fie indicate nominal; în cazul în care părțile brodate reprezintă mai puțin de 10 % din suprafața produsului, este suficient să se indice compoziția țesăturii de bază;

(d)

compoziția fibroasă a firelor constând dintr-un miez și o acoperire de alte fibre diferite, care sunt oferite spre vânzare ca atare consumatorilor, este indicată pentru întreg produsul și poate fi indicată prin menționarea separată a compoziției miezului și a acoperirii; aceste componente trebuie să fie indicate nominal;

(e)

compoziția fibroasă a produselor textile din catifea și pluș sau a celor care sunt asemănătoare cu acestea este indicată pentru întreg produsul și, în cazul în care aceste produse sunt compuse dintr-un suport distinct și o suprafață de întrebuințare din fibre diferite, compoziția fibroasă poate fi menționată separat pentru aceste două componente, care trebuie indicate nominal;

(f)

compoziția acoperitoarelor de sol și a covoarelor ale căror suport și suprafață de întrebuințare sunt compuse din fire diferite este suficient să se indice compoziția suprafeței de întrebuințare, care trebuie indicată nominal.

Articolul 10

(1)   Prin derogare de la articolele 8 și 9:

(a)

statele membre nu pot cere, pentru produsele textile enumerate în anexa III care se află într-unul din stadiile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), o etichetare sau un marcaj care să indice denumirea sau compoziția. Cu toate acestea, dacă aceste produse au o etichetă sau un marcaj indicând denumirea, compoziția sau marca ori denumirea unei întreprinderi, care cuprinde fie în întregime, fie ca adjectiv sau rădăcină lingvistică, una dintre denumirile enumerate în anexa I sau o denumire care ar putea fi confundată cu acestea, se aplică dispozițiile articolelor 8 și 9;

(b)

în cazul în care produsele textile enumerate în anexa IV sunt de același tip sau au aceeași compoziție, acestea pot fi prezentate spre vânzare împreună sub o etichetă globală care să cuprindă informațiile privind compoziția prevăzute de prezenta directivă;

(c)

în ceea ce privește compoziția produselor textile care se vând la metru, este suficientă marcarea acesteia pe lizieră sau rola oferită spre vânzare.

(2)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare astfel încât prezentarea spre vânzare a produselor menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) să fie efectuată într-un mod prin care să se asigure că consumatorul final poate în mod efectiv să ia cunoștință de compoziția produselor respective.

Articolul 11

Statele membre adoptă toate măsurile necesare astfel încât orice informație furnizată cu ocazia introducerii pe piață a produselor textile să nu dea naștere la confuzie în ceea ce privește denumirile și informațiile prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 12

În aplicarea articolului 8 alineatul (1) și a altor dispoziții ale prezentei directive referitoare la etichetarea produselor textile, procentajele de fibre menționate la articolele 4-6 se determină fără a se ține cont de elementele următoare:

(a)

pentru toate produsele textile: componentele netextile, marginile, etichetele și emblemele, franjurii și garniturile, care nu constituie parte integrantă a produsului, nasturii și cataramele îmbrăcate în materiale textile, accesoriile, ornamentele, panglicile neelastice, benzile și firele elastice adăugate în locuri specifice și limitate ale produsului și, în condițiile specificate la articolul 7, fibrele vizibile, izolabile, care sunt pur decorative, precum și fibrele antistatice;

(b)

pentru acoperitoare de sol și covoare: toate componentele în afară de suprafața de întrebuințare;

(c)

pentru stofe de mobilă: urzelile și bătăturile de legare și de umplere care nu fac parte din suprafața de întrebuințare;

(d)

pentru draperii și perdele: urzelile și bătăturile de legare și de umplere care nu formează fața țesăturii;

(e)

pentru alte produse textile: țesăturile suport sau de căptușeală, întăriturile și ranforsările, interlinings și suporturile de canava, firele de brodat sau de asamblat, dacă nu înlocuiesc bătătura și/sau urzeala țesăturii, umpluturile care nu au rol de izolare și, conform articolului 9 alineatul (1), căptușelile.

În înțelesul prezentului punct:

(i)

materialul suport sau de dedesubt al produselor textile, care servește ca dos pentru suprafața de întrebuințare în special la pături și țesături duble, și dosurile pentru catifele, plușuri și alte produse asemănătoare nu se consideră dosuri care se pot îndepărta;

(ii)

„întăriturile și ranforsările” semnifică fire sau materiale adăugate în locuri specifice și limitate ale produselor textile pentru a le întări sau a le conferi rigiditate sau grosime;

(f)

substanțele grase, lianții, îngroșătorii, substanțele de încleiere și de finisare, produsele de impregnare, produsele auxiliare de vopsire și de imprimare, alte produse de prelucrare textilă. În absența dispozițiilor comunitare, statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste elemente nu sunt prezente în cantități de natură să inducă în eroare consumatorul.

Articolul 13

(1)   Verificările privind conformitatea compoziției produselor textile cu informațiile furnizate conform prezentei directive se efectuează după metodele de analiză prevăzute în directivele menționate la alineatul (2).

În acest scop, procentele de fibre prevăzute la articolele 4, 5 și 6 se determină prin aplicarea la masa anhidră a fiecărei fibre a reprizelor convenționale corespunzătoare prevăzute în anexa V, după excluderea elementelor menționate la articolul 12.

(2)   Metodele de eșantionare și de analiză pe care le pot utiliza statele membre pentru determinarea compoziției fibroase a produselor care fac obiectul prezentei directive se specifică prin directive individuale.

Articolul 14

(1)   Statele membre nu pot, din motive legate de specificarea denumirilor sau compozițiilor, să interzică sau să îngrădească introducerea pe piață a produselor textile care respectă dispozițiile prezentei directive.

(2)   Dispozițiile prezentei directive nu împiedică aplicarea dispozițiilor în vigoare în fiecare stat membru referitoare la protecția proprietății intelectuale și comerciale, la indicațiile geografice, denumirile de origine și la eliminarea concurenței neloiale.

Articolul 15

(1)   Comisia adoptă elementele de completare ale anexei I, precum și elementele de completare și modificările anexei V, care sunt necesare pentru a adapta aceste anexe la progresul tehnic.

(2)   Comisia stabilește noile metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare și ternare, altele decât cele menționate în Directiva 96/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile (6) și Directiva 73/44/CEE a Consiliului din 26 februarie 1973 privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul analizei cantitative a amestecurilor ternare de fibre (7).

(3)   Măsurile menționate la alineatele (1) și (2), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

Articolul 16

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru directive privind denumirile și etichetarea produselor textile înființat prin Directiva 96/73/CE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 17

Comisiei i se comunică de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 18

Directiva 96/74/CE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa VI partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VI partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 19

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 20

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 14 ianuarie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO C 162, 25.6.2008, p. 40.

(2)  Avizul Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 decembrie 2008.

(3)  JO L 32, 3.2.1997, p. 38.

(4)  A se vedea anexa VI partea A.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 32, 3.2.1997, p. 1.

(7)  JO L 83, 30.3.1973, p. 1.


ANEXA I

TABEL PRIVIND FIBRELE TEXTILE

(menționat la articolul 3)

Nr.

Denumire

Descrierea fibrelor

1

Lână (1)

Fibră din lână de oaie (Ovis aries)

2

Alpaca, lamă, cămilă, cașmir, mohair, angora, vigonie, iac, guanaco, cașgora, castor, vidră, precedat sau nu de denumirea „lână” sau „blană” (1)

Blana animalelor menționate după cum urmează: alpaca, lamă, cămilă, capră, capră angora, iepure angora, vigonie, iac, guanaco, capră de cașgora (o încrucișare între capră și capra angora), castor, vidră

3

Blană sau păr de cal cu sau fără indicarea speciei animale (de exemplu blana de bovine, de capră, părul de cal)

Blănurile diferitelor animale, altele decât cele menționate la pozițiile nr. 1 și 2

4

Mătase

Fibre provenind exclusiv de la insectele serigene

5

Bumbac

Fibre provenind de la bobul de bumbac (Gossypium)

6

Capoc

Fibre provenind din interiorul fructului de capoc (Ceiba pentandra)

7

In

Fibre provenind din liberul de in (Linum usitatissimum)

8

Cânepă

Fibre provenind din liberul de cânepă (Cannabis sativa)

9

Iută

Fibre provenind din liberul de Corchorus olitorius și din Corchorus capsularis. În sensul prezentei directive, sunt asimilate iutei fibrele liberiene provenind de la: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

Abacă

Fibre provenind de la frunza de Musa textilis

11

Alfa

Fibre provenind de la frunza de Stipa tenacissima

12

Cocos

Fibre provenind de la fructul Cocos nucifera

13

Drobiță

Fibre provenind din liberul de Cytisus scoparius și/sau de Spartium junceum

14

Ramie

Fibre provenind din liberul de Boehmeria nivea și de la Boehmeria tenacissima

15

Sisal

Fibre provenind de la frunza de Agave sisalana

16

Sunn

Fibre provenind din liberul de Crotalaria juncea

17

Henequen

Fibre provenind din liberul de Agave fourcroydes

18

Maguey

Fibre provenind din liberul de Agave cantala

19

Acetat

Fibră de acetat de celuloză unde mai puțin de 92 %, dar cel puțin 72 % din grupele hidroxile sunt acetilate

20

Alginat

Fibră obținută plecând de la sărurile metalice ale acidului alginic

21

Cupro

Fibră de celuloză regenerată obținută prin procedeul cupro-amoniacal

22

Modal

Fibră de celuloză regenerată obținută prin intermediul unui procedeu de viscoză modificat, având o forță la rupere ridicată și un modul în stare umedă ridicat. Forța la rupere (BC) după condiționare și forța (BM) necesară pentru producerea unei alungiri de 5 % în stare umedă sunt după cum urmează:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

în care T este densitatea medie pe unitate de lungime în decitex

23

Proteic

Fibre obținute plecând de la substanțele proteice naturale regenerate și stabilizate sub acțiunea agenților chimici

24

Triacetat

Fibră de acetat de celuloză unde cel puțin 92 % din grupele hidroxile sunt acetilate

25

Viscoză

Fibră de celuloză regenerată obținută prin procedeul viscozei pentru filament și pentru fibra discontinuă

26

Acrilic

Fibră formată din macromolecule lineare prezentând în țesătură cel puțin 85 % de motiv acrilonitrilic

27

Clorofibră

Fibră formată din macromolecule lineare prezentând în țesătură mai mult de 50 % masa unui motiv monomer vinil clorat sau vinilidenă clorată

28

Fluorofibră

Fibră formată din macromolecule lineare obținute plecând de la monomeri alifatici fluorocarbonați

29

Modacrilic

Fibră formată din macromolecule lineare prezentând în țesătură mai mult de 50 % și cel puțin 85 % de motiv acrilonitrilic

30

Poliamidă sau nailon

Fibră formată din macromolecule liniare de sinteză conținând în lanț grupări amide care se repetă, dintre care cel puțin 85 % se leagă la unități alifatice sau cicloalifatice

31

Aramidă

Fibră constituită din macromolecule liniare de sinteză formate din grupe aromatice legate între ele prin legături amidă sau imidă, din care cel puțin 85 % se leagă direct la două nuclee aromatice, numărul de legături imidice, în cazul în care acestea sunt prezente, neputând să depășească numărul de legături amidice

32

Poliimidă

Fibră formată din macromolecule liniare de sinteză conținând în lanț unități imidice care se repetă

33

Lyocell (2)

Fibră de celuloză regenerată obținută prin dizolvare și printr-un proces de filare cu solvent organic, fără formare de derivați

34

Polilactidă

Fibră formată din macromolecule liniare care prezintă în lanțul lor cel puțin 85 % (din masă) unități de esteri ai acidului lactic obținuți din zaharuri naturale și care are o temperatură de topire de cel puțin 135 °C

35

Poliester

Fibră formată din macromolecule lineare prezentând în țesătură cel puțin 85 % ester de diol și de acid tereftalic

36

Polietilenă

Fibră formată din macromolecule lineare saturate de hidrocarburi alifatice nesubstituite

37

Polipropilenă

Fibră formată din macromolecule lineare saturate de hidrocarburi alifatice, unde un element carbon din doi are o ramificație metil, dispusă izotatic, și fără substituiri ulterioare

38

Policarbamidă

Fibră formată din macromolecule lineare prezentând în țesătura lor repetarea grupului funcțional urilenă (NH-CO-NH)

39

Poliuretan

Fibră formată din macromolecule lineare prezentând în țesătura lor repetarea grupului funcțional uretan

40

Vinil

Fibră formată din macromolecule lineare a căror țesătură este constituită din alcool polivinilic la procente de acetalizare

41

Trivinil

Fibră formată din terpolimer de acrilonitril, dintr-un monomer vinilic clorat și dintr-un al treilea monomer vinilic, dar niciunul să nu reprezinte 50 % din masa totală

42

Elastodin

Elastofibră constituită fie dintr-un poliester natural sau sintetic, fie dintr-una sau mai multe diene polimerizate cu sau fără unul sau mai mulți manomeri vinilici, care, alungiți sub o forță de tracțiune care atinge până la de 3 ori lungimea inițială, reia rapid și în mod substanțial această lungime, de îndată ce forța de tracțiune încetează să mai fie aplicată

43

Elastan

Elastofibră a cărei masă este constituită pentru cel puțin 85 % din poliuretan segmentar, care, alungit sub o forță de tracțiune astfel încât să atingă de 3 ori lungimea sa inițială, reia rapid și în mod substanțial această lungime, imediat ce forța de tracțiune încetează a mai fi aplicată.

44

Sticlă textilă

Fibră constituită din sticlă

45

Denumire corespunzând materiei a cărei fibre sunt compuse, de exemplu din: metal (metalic, metalizat), azbest, hârtie (din hârtie), precedată sau nu de cuvântul „fir” sau „fibră”

Fibre obținute din materii diferite sau materii noi, neprevăzute în altă parte în prezenta anexă

46

Elastomultiester

Fibră obținută prin interacțiunea a două sau mai multe macromolecule liniare distincte din punct de vedere chimic în cadrul a două sau mai multe faze distincte (dintre care nici una nu depășește 85 % în masă), care conțin grupuri de esteri ca unitate funcțională dominantă (cel puțin 85 %) și care, după un tratament corespunzător, când sunt întinse până ating o dată și jumătate lungimea inițială, își reiau rapid și în mod substanțial lungimea inițială de îndată ce acțiunea de întindere încetează

47

Elastolefină

Fibră compusă din cel puțin 95 % (din masă) macromolecule spațial reticulate, formate din etilenă și cel puțin o dată olefină, și care, alungită sub o forță de tracțiune până când atinge o dată și jumătate lungimea inițială, revine rapid și în mod substanțial la lungimea inițială, de îndată ce forța de tracțiune încetează să mai fie aplicată.


(1)  Denumirea „lână” figurând la poziția nr. 1 poate, de asemenea, să fie utilizată pentru a indica un amestec de fibre provenind de la blana de oaie și firele indicate la poziția nr. 2, coloana a treia.

Această dispoziție se aplică produselor textile prevăzute la articolele 4 și 5, precum și celor precizate la articolul 6, în măsura în care acestea din urmă sunt parțial compuse din fibrele indicate la pozițiile nr. 1 și 2.

(2)  Prin „solvent organic” se înțelege în esență un amestec de produse chimice organice și apă.


ANEXA II

Denumiri menționate la articolul 5 alineatul (1)

:

în limba bulgară

:

„необработена вълна”,

:

în limba spaniolă

:

„lana virgen” sau „lana de esquilado”,

:

în limba cehă

:

„střižní vlna”,

:

în limba daneză

:

„ren, ny uld”,

:

în limba germană

:

„Schurwolle”,

:

în limba estoniană

:

„uus vill”,

:

în limba greacă

:

„παρθένο μαλλί”,

:

în limba engleză

:

„virgin wool” sau „fleece wool”,

:

în limba franceză

:

„laine vierge” sau „laine de tonte”,

:

în limba italiană

:

„lana vergine” sau „lana di tosa”,

:

în limba letonă

:

„pirmlietojuma vilna” sau „jaunvilna”,

:

în limba lituaniană

:

„natūralioji vilna”,

:

în limba maghiară

:

„élőgyapjú”,

:

în limba malteză

:

„suf verġni”,

:

în limba olandeză

:

„scheerwol”,

:

în limba polonă

:

„żywa wełna”,

:

în limba portugheză

:

„lã virgem”,

:

în limba română

:

„lână virgină”,

:

în limba slovacă

:

„strižná vlna”,

:

în limba slovenă

:

„runska volna”,

:

în limba finlandeză

:

„uusi villa”,

:

în limba suedeză

:

„ren ull”.


ANEXA III

Produse care nu pot fi supuse unei obligații de etichetare sau de marcaj

[menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (a)]

1.

Manșete de cămăși

2.

Brățări de ceas din material textil

3.

Etichete și ecusoane

4.

Mânere din materiale textile

5.

Materiale pentru aparate de cafea

6.

Materiale pentru aparate de ceai

7.

Mânere protectoare

8.

Manșoane, altele decât din pluș

9.

Flori artificiale

10.

Pernițe de ace

11.

Pânze pictate

12.

Produse textile pentru întărituri și suporturi

13.

Produse din fetru

14.

Produse textile confecționate uzual, în măsura în care sunt explicit declarate ca atare

15.

Jambiere

16.

Ambalaje, altele decât cele noi și vândute ca atare

17.

Pălării din fetru

18.

Articole de marochinărie și de călărie din materiale textile

19.

Articole de călătorie din materiale textile

20.

Tapiserii brodate de mână, finisate sau nefinisate, și materiale pentru fabricarea lor, inclusiv firele pentru brodat, vândute separat de canava și special condiționate pentru a fi utilizate pentru astfel de tapiserii

21.

Închizători la glisiere

22.

Nasturi și catarame acoperite de materiale textile

23.

Coperte de carte din material textil

24.

Jucării

25.

Părțile textile ale încălțămintei, cu excepția căptușelilor de iarnă

26.

Fețe de mese compuse din mai multe elemente și a căror suprafață este mai mică de 500 cm2

27.

Țesături și mănuși pentru scoaterea platourilor din cuptor

28.

Acoperăminte

29.

Truse de machiaj

30.

Pungi pentru tutun

31.

Cutii din materiale textile pentru ochelari, trabucuri, țigări, brichete, piepteni

32.

Articole de protecție pentru sport, cu excepția mănușilor

33.

Neseseruri pentru toaletă

34.

Neseseruri pentru încălțăminte

35.

Articole funerare

36.

Produsele de unică folosință, cu excepția vatei

În sensul prezentei directive sunt considerate produse de unică folosință articolele textile care se folosesc o singură dată sau pe o perioadă de timp limitată și a căror utilizare normală exclude orice repunere în starea de folosință sau o folosință similară ulterioară.

37.

Articole textile supuse regulilor farmacopeei europene și care au o mențiune care se referă la aceasta, bandaje de folosință medicală și ortopedică și articole textile de ortopedie în general

38.

Articole textile, inclusiv sfori, funii și benzi (sub rezerva poziției nr. 12 din anexa IV), destinate în mod normal:

(a)

să fie utilizate în mod instrumental în activități de producție și de transformare a bunurilor;

(b)

să fie încorporate în mașini, instalații (de încălzire, climatizare, luminare), aparate menajere și altele, vehicule și alte mijloace de transport, la întreținerea și echiparea acestora, cu excepția prelatelor și a accesoriilor pentru autoturisme, vândute separat de vehicule.

39.

Articole textile de protecție și de securitate, cum ar fi centuri de securitate, parașute, veste de salvare, scări de securitate, dispozitive împotriva incendiilor, veste antiproiectile, îmbrăcăminte de protecție speciale (de exemplu, articole de protecție împotriva focului, a agenților chimici sau împotriva altor riscuri)

40.

Structuri gonflabile cu presiune pneumatică (holuri pentru sporturi, standuri de expoziție, de stocare etc.), cu condiția ca indicațiile privind performanțele și specificațiile tehnice ale acestor articole să fie furnizate

41.

Voaluri

42.

Articole textile pentru animale

43.

Drapele și baniere


ANEXA IV

Produse pentru care etichetarea sau marcajul global este obligatoriu

[menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (b)]

1.

Pânzeturi

2.

Cârpe pentru șters

3.

Margini și garnituri

4.

Pasmanterie

5.

Curele, cordoane

6.

Bretele

7.

Genunchiere și jartiere

8.

Șireturi

9.

Panglici

10.

Elastice

11.

Ambalaje noi și vândute ca atare

12.

Sfori pentru ambalare și pentru agricultură; sfori, frânghii și funii, altele decât cele precizate la poziția nr. 38 din anexa III (1)

13.

Fețe de mese

14.

Batiste

15.

Plase și fileuri pentru păr

16.

Cravate și papioane pentru copii

17.

Bărbițe pentru copii: mănuși și cârpe de toaletă

18.

Fire pentru cusut, țesut, brodat, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, în unități mici și a căror masă nu depășește un gram

19.

Benzi pentru draperii și jaluzele


(1)  Pentru produsele care figurează la acest număr, vândute în role, etichetarea globală este cea de pe suluri. Printre frânghiile și funiile prevăzute la acest număr, figurează în special cele de alpinism sau pentru sporturi nautice.


ANEXA V

Procentele convenționale utilizate pentru calculul masei fibrelor conținute într-un produs textil

(menționate la articolul 13)

Nr.

Fibre

Procentaje

1-2

Lână și păr de animal:

 

fibre pieptănate

18,25

fibre cardate

17,00 (1)

3

Păr de animal:

 

fibre pieptănate

18,25

fibre cardate

17,00 (1)

Păr de cal:

 

fibre pieptănate

16,00

fibre cardate

15,00

4

Mătase

11,00

5

Bumbac:

 

fibre pieptănate

8,50

fibre cardate

10,50

6

Capoc

10,90

7

In

12,00

8

Cânepă

12,00

9

Iută

17,00

10

Abacă

14,00

11

Alfa

14,00

12

Cocos

13,00

13

Drobiță

14,00

14

Ramie (fibră înălbită)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Acetat

9,00

20

Alginat

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Proteic

17,00

24

Triacetat

7,00

25

Viscoză

13,00

26

Acrilic

2,00

27

Clorofibră

2,00

28

Fluorofibră

0,00

29

Modacrilic

2,00

30

Poliamidă sau nailon:

 

fibră discontinuă

6,25

filament

5,75

31

Aramidă

8,00

32

Poliimidă

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polilactidă

1,50

35

Poliester:

 

fibră discontinuă

1,50

filament

1,50

36

Polietilenă

1,50

37

Polipropilenă

2,00

38

Policarbamidă

2,00

39

Poliuretan:

 

fibră discontinuă

3,50

filament

3,00

40

Vinil

5,00

41

Trivinil

3,00

42

Elastodin

1,00

43

Elastan

1,50

44

Sticlă textilă:

 

de un diametru mediu mai mare de 5 ųm

2,00

de un diametru egal sau mai mic de 5 ųm

3,00

45

Fibră metalică

2,00

Fibră metalizată

2,00

Azbest

2,00

Fir din hârtie

13,75

46

Elastomultiester

1,50

47

Elastolefină

1,50


(1)  Procentul convențional de 17 % este aplicat în cazurile în care nu este posibil să se asigure dacă produsul textil conținând lână și blană aparține ciclului de pieptănat sau cardat.


ANEXA VI

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare ale acesteia

(menționată la articolul 18)

Directiva 96/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 32, 3.2.1997, p. 38)

 

Directiva 97/37/CE a Comisiei

(JO L 169, 27.6.1997, p. 74)

 

Actul de aderare din 2003 anexa II punctul 1.F.2

(JO L 236, 23.9.2003, p. 66)

 

Directiva 2004/34/CE a Comisiei

(JO L 89, 26.3.2004, p. 35)

 

Directiva 2006/3/CE a Comisiei

(JO L 5, 10.1.2006, p. 14)

 

Directiva 2006/96/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 81)

Anexa, numai punctul D 2

Directiva 2007/3/CE a Comisiei

(JO L 28, 3.2.2007, p. 12)

 


PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 18)

Directiva

Termen de transpunere

96/74/CE

97/37/CE

1 iunie 1998

2004/34/CE

1 martie 2005

2006/3/CE

9 ianuarie 2007

2006/96/CE

1 ianuarie 2007

2007/3/CE

2 februarie 2008


ANEXA VII

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 96/74/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) cuvinte introductive

Articolul 2 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

Articolul 2 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)

Articolul 2 alineatul (3) cuvinte introductive

Articolul 2 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 2 alineatul (3) prima liniuță

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (3) a doua liniuță

Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (3) a treia liniuță

Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1) întregul text cu excepția liniuțelor

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) liniuțe

Anexa II

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 6 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 6 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

Articolul 6 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

Articolul 6 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 6 alineatul (1) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2) litera (b)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2) litera (c)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (2) litera (d)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3) cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (3) cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf prima liniuță

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf punctul (i)

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf punctul (ii)

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) primul paragraf punctul (iii)

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) paragraful al doilea

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) paragraful al doilea

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) paragraful al treilea

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) paragraful al treilea

Articolul 9 alineatul (3) literele(b)-(f)

Articolul 9 alineatul (3) literele (b)-(f)

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12 cuvinte introductive

Articolul 12 cuvinte introductive

Articolul 12 punctul 1

Articolul 12 litera (a)

Articolul 12 punctul 2 litera (a)

Articolul 12 litera (b)

Articolul 12 punctul 2 litera (b) primul paragraf

Articolul 12 litera (c)

Articolul 12 punctul 2 litera (b) paragraful al doilea

Articolul 12 litera (d)

Articolul 12 punctul 2 litera (c) primul paragraf

Articolul 12 litera (e) primul paragraf

Articolul 12 punctul 2 litera (c) paragraful al doilea cuvinte introductive

Articolul 12 litera (e) paragraful al doilea cuvinte introductive

Articolul 12 punctul 2 litera (c) paragraful al doilea prima liniuță

Articolul 12 litera (e) paragraful al doilea punctul (i)

Articolul 12 punctul 2 litera (c) paragraful al doilea a doua liniuță

Articolul 12 litera (e) paragraful al doilea punctul (ii)

Articolul 12 punctul 3

Articolul 12 litera (f)

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15 cuvintele introductive

Articolul 1 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 15 punctul 1

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 15 punctul 2

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 15 punctul 3

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 15 punctul 4

Articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Articolul 16

Articolele 15 și 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19 primul paragraf

Articolul 20

Articolul 19 paragraful al doilea

Articolul 19

Anexa I pozițiile nr. 1-33

Anexa I pozițiile nr. 1-33

Anexa I poziția nr. 33a

Anexa I poziția nr. 34

Anexa I poziția nr. 34

Anexa I poziția nr. 35

Anexa I poziția nr. 35

Anexa I poziția nr. 36

Anexa I poziția nr. 36

Anexa I poziția nr. 37

Anexa I poziția nr. 37

Anexa I poziția nr. 38

Anexa I poziția nr. 38

Anexa I poziția nr. 39

Anexa I poziția nr. 39

Anexa I poziția nr. 40

Anexa I poziția nr. 40

Anexa I poziția nr. 41

Anexa I poziția nr. 41

Anexa I poziția nr. 42

Anexa I poziția nr. 42

Anexa I poziția nr. 43

Anexa I poziția nr. 43

Anexa I poziția nr. 44

Anexa I poziția nr. 44

Anexa I poziția nr. 45

Anexa I poziția nr. 45

Anexa I poziția nr. 46

Anexa I poziția nr. 46

Anexa I poziția nr. 47

Anexa II pozițiile nr. 1-33

Anexa V pozițiile nr. 1-33

Anexa II poziția nr. 33a

Anexa V poziția nr. 34

Anexa II poziția nr. 34

Anexa V poziția nr. 35

Anexa II poziția nr. 35

Anexa V poziția nr. 36

Anexa II poziția nr. 36

Anexa V poziția nr. 37

Anexa II poziția nr. 37

Anexa V poziția nr. 38

Anexa II poziția nr. 38

Anexa V poziția nr. 39

Anexa II poziția nr. 39

Anexa V poziția nr. 40

Anexa II poziția nr. 40

Anexa V poziția nr. 41

Anexa II poziția nr. 41

Anexa V poziția nr. 42

Anexa II poziția nr. 42

Anexa V poziția nr. 43

Anexa II poziția nr. 43

Anexa V poziția nr. 44

Anexa II poziția nr. 44

Anexa V poziția nr. 45

Anexa II poziția nr. 45

Anexa V poziția nr. 46

Anexa II poziția nr. 46

Anexa V poziția nr. 47

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa VI

Anexa VII


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Parlamentul European și Consiliu

23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/49


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2009/45/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 27,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât la reuniunea de concertare din 21 noiembrie 2008 cele două componente ale autorității bugetare au convenit să mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a completa finanțarea în bugetul 2009, peste plafoanele de la rubrica 4, cu 420 de milioane EUR pentru finanțarea mecanismului de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, se utilizează instrumentul de flexibilitate pentru a asigura suma de 420 milioane EUR în credite de angajament.

Suma respectivă va fi utilizată pentru a completa finanțarea mecanismului de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare la rubrica 4.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 18 decembrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

E. WOERTH


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Comisie

23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/50


DECIZIA COMISIEI

din 19 decembrie 2008

privind scutirea anumitor servicii din sectorul poștal din Suedia de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

[notificată cu numărul C(2008) 8409]

(Numai textul în limba suedeză este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/46/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1), în special articolul 30 alineatele (4) și (6),

având în vederea cererea prezentată prin e-mail de Posten AB Sweden (denumită în continuare „poșta suedeză”) la 19 iunie 2008,

după consultarea Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

întrucât:

I.   FAPTE

(1)

La 19 iunie 2008, poșta suedeză a transmis Comisiei, prin e-mail, o solicitare în temeiul articolului 30 alineatul (5) din Directiva 2004/17/CE. În conformitate cu articolul 30 alineatul (5) primul paragraf, Comisia a informat autoritățile suedeze printr-o scrisoare datată 25 iunie 2008 la care autoritățile suedeze, în urma unei cereri de prelungire a termenului limită, au răspuns prin e-mail la 2 septembrie 2008. Printr-un e-mail datat 30 iulie 2008, Comisia a solicitat, de asemenea, informații suplimentare poștei suedeze, informații care au fost transmise prin e-mail la 15 august 2008.

(2)

Cererea prezentată de poșta suedeză se referă la anumite servicii poștale, precum și la anumite servicii, altele decât cele poștale, în Suedia. Serviciile descrise în cerere sunt următoarele:

(a)

serviciile de expediere a corespondenței adresate de primă categorie [de la particular la particular (P-P), de la particular la întreprindere (P-Î), de la întreprindere la întreprindere (Î-Î) și de la întreprindere la particular (Î-P)], atât interne, cât și internaționale; în această categorie se includ și distribuirea prioritară a ziarelor și serviciile expres;

(b)

serviciile de expediere a scrisorilor neprioritare, inclusiv așa-numitele servicii „e-brev”, distribuția ziarelor neprioritare și a trimiterilor publicitare adresate. E-brev este un serviciu prin care clientul trimite documente pe suport electronic, după care acestea sunt transformate în scrisori fizice printr-un serviciu de imprimare și punere în plic, trimise apoi printr-un serviciu de expediere; în cadrul acestei categorii se fac diferențieri suplimentare în funcție de modul de procesare și de tarife. Prin urmare, există o diferență fundamentală între trimiterile individuale și trimiterile mari triate (numite și expedieri masive pre-triate). În cazul acestei ultime categorii se mai face o diferențiere în funcție de zona geografică în care este oferit acest serviciu, adică între expedierile masive triate în zonele metropolitane (2) și expedierile masive triate în restul Suediei. O consecință deosebit de importantă a acestei diferențieri este faptul că tarifele diferă în funcție de locul unde sunt prestate serviciile, iar aceste diferențe de tarif sunt substanțiale (3). Prin urmare, în sensul prezentei decizii, vor fi examinate trei servicii diferite, și anume:

serviciile de expediere a corespondenței neprioritare în general, adică toate serviciile de expediere a corespondenței neprioritare descrise anterior, cu excepția:

trimiterilor mari triate neprioritare din zonele metropolitane și a

trimiterilor mari triate neprioritare din restul Suediei;

(c)

serviciile de trimiteri publicitare neadresate;

(d)

serviciile interne de coletărie de la întreprindere la întreprindere;

(e)

serviciile interne de coletărie de la întreprindere la particular;

(f)

serviciile interne de coletărie standard pentru particulari (P-P și P-Î);

(g)

serviciile interne de coletărie expres și prin curier;

(h)

serviciile internaționale de coletărie (Î-Î, Î-P, P-Î, P-P), adică servicii legate de coletele provenind din afara Suediei și de coletele care trebuie livrate în afara Suediei;

(i)

serviciile interne de transport al paletelor (denumite și servicii pentru bunuri ușoare, mai bine zis servicii relative la bunuri care cântăresc până la aproximativ 1 000 kg);

(j)

serviciile filatelice;

(k)

serviciile 3PL (3th party logistics) și 4PL (4th party logistics), care includ importul, depozitarea și distribuirea, precum și gestionarea, controlul și dezvoltarea fluxurilor de mărfuri ale clienților;

(l)

externalizarea serviciilor interne de birou. Aceasta este descrisă în felul următor în cerere: „Postservice implică faptul că procedurile interne de gestionare a corespondenței unei societăți sunt gestionate de o entitate din exterior pentru a elibera resursele interne și a mări eficiența societății. Postservice face parte din piața de externalizare a serviciilor interne de birou, care include o serie de alte servicii. Pe această piață activează numeroase societăți, iar oferta lor este diversificată. Serviciile sunt grupate în mod diferit și uneori includ majoritatea serviciilor care pot fi considerate servicii poștale, în timp ce, în alte cazuri, doar câteva servicii sunt incluse iar accentul este pus, de exemplu, pe serviciile de curățenie”.

(3)

În cerere se menționează și un serviciu care constă în furnizarea de căsuțe poștale, dar se concluzionează, în mod corect, că acesta este un serviciu auxiliar care trebuie considerat ca făcând parte din acordarea accesului la infrastructura poștală. Prin urmare, acesta nu poate face obiectul unei decizii autonome în conformitate cu articolul 30.

(4)

Cererea este însoțită de concluziile autorității naționale independente Konkurrensverket (4) (autoritatea suedeză în domeniul concurenței) ale cărei principale observații și concluzii sunt următoarele: „Konkurrensverket nu are nicio obiecție majoră față de modul în care [Poșta suedeză] a delimitat piețele în cauză (…) Descrierea unei concurențe existente, în creștere, între [poșta suedeză] și noi societăți din sectorul poștal este corectă și se aplică în special zonelor mai dens populate. (…) Suedia este însă o țară cu o densitate mică a populației, cu zone geografice mari în care, în momentul de față și probabil și în viitorul apropiat, noile societăți nu vor fi interesate să se stabilească [adică să furnizeze servicii poștale]. Acest lucru înseamnă că [poșta suedeză] va fi și în viitor singurul actor de pe piață sau, cel puțin, va avea o poziție foarte puternică pe anumite segmente ale pieței serviciilor poștale suedeze. (…) În concluzie, Konkurrensverket consideră că cererea [poștei suedeze] în conformitate cu articolul 30 din Directiva 2004/17/CE privind utilitățile publice îndeplinește condițiile pentru acordarea unei derogări pentru piețele menționate [în respectiva cerere]. (…)”

II.   CADRUL JURIDIC

(5)

Articolul 30 din Directiva 2004/17/CE prevede că nu fac obiectul respectivei directive contractele destinate să permită desfășurarea unei activități care intră sub incidența Directivei 2004/17/CE în cazul în care, în statul membru în care se desfășoară, activitatea este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat. Expunerea directă la concurență este evaluată pe baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile specifice ale sectorului în cauză. Accesul este considerat nerestricționat în cazul în care statul membru a implementat și a aplicat legislația comunitară relevantă privind deschiderea parțială sau totală a unui anumit sector.

(6)

Din moment ce Suedia a implementat și a aplicat Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (5), fără a utiliza posibilitatea de a rezerva anumite servicii poștale în conformitate cu articolul 7, accesul la piață trebuie considerat nerestricționat în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2004/17/CE. Expunerea directă la concurență pe o anumită piață trebuie evaluată pe baza mai multor criterii, niciunul dintre acestea nefiind, în sine, hotărâtor.

(7)

În ceea ce privește piețele vizate de prezenta decizie, cota principalilor actori pe o anumită piață este un criteriu care trebuie luat în considerare. Un alt criteriu este gradul de concentrare de pe aceste piețe. Deoarece condițiile variază în funcție de diferitele activități care fac obiectul prezentei decizii, examinarea situației concurenței trebuie să ia în considerare diferitele situații de pe diferitele piețe.

(8)

Cu toate că, în anumite cazuri, s-ar putea avea în vedere definiții mai limitative ale pieței, definiția precisă a pieței în acest caz poate fi lăsată deschisă pentru prezenta decizie, în ceea ce privește mai multe servicii enumerate în cererea prezentată de poșta suedeză, în măsura în care rezultatul analizei rămâne același, indiferent dacă e bazat pe o definiție limitativă sau mai largă.

(9)

Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării regulilor în materie de concurență.

III.   EVALUARE

(10)

În privința serviciilor de expediere a corespondenței adresate de primă categorie, poșta suedeză are o cotă de piață, care a rămas stabilă între 2005 și 2007, stabilindu-se la un nivel care depășește ușor [… %] (6), indiferent dacă cota este măsurată în funcție de valoare sau de volum (7). Conform poștei suedeze, acest nivel al cotei de piață nu ar fi foarte diferit chiar dacă s-ar examina separat fiecare segment posibil (P-P, P-Î, Î-P, Î-Î, intern și internațional, scrisori și ziare de primă categorie, expedieri individuale și grupate, expedieri triate și netriate, trimiteri mici și mari, zona metropolitană și restul Suediei …) (8). Prin urmare, în cazul de față, întrebarea în ce măsură aceste segmente fac parte din aceeași piață de produse poate fi lăsată deschisă. Însă, conform poștei suedeze, piața relevantă în raport cu care ar trebui evaluată cota sa de piață ar fi o piață mai mare „a mesajelor”, care, pe lângă scrisorile adresate din toate categoriile și de toate tipurile, ziare și periodice prioritare și neprioritare, precum și trimiterile publicitare adresate, ar include și „toate alternativele electronice la distribuția fizică a expedierilor poștale. (…) Printre exemple se numără e-mail-ul, schimbul electronic de date (EDI), comunicarea prin intermediul site-urilor web (cu transmitere de informații, executare de tranzacții etc.), sistemele pentru întreprinderi (care generează aplicații de comunicare și servicii, cum ar fi facturarea electronică) și serviciile telefonice (sub formă de SMS și MMS).” Pe o piață astfel definită, poșta suedeză ar avea „o cotă limitată de piață”. Conform poștei suedeze, ar exista, de fapt, o presiune concurențială datorată posibilității de a înlocui serviciile legate de scrisorile tradiționale, pe hârtie, cu mijloace electronice de comunicare (precum e-mail-ul sau SMS-ul). În ceea ce privește înlocuirea scrisorilor tradiționale, trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu regulile comunitare de concurență, acest aspect trebuie analizat, inter alia, pe baza caracteristicilor și prețurilor produselor, precum și a obstacolelor asociate cu trecerea la produse potențiale de substituție. Caracteristicile corespondenței pe hârtie se pare că diferă în mod semnificativ de cele ale comunicațiilor electronice în privința formei de comunicare, a consumului de timp și a preferințelor clienților. Există, de asemenea, obstacole importante în calea trecerii de la corespondența pe hârtie la corespondența electronică (9). Acest lucru atestă faptul că comunicațiile electronice fac parte dintr-o piață diferită de produse și, prin urmare, nu pot exercita o concurență directă asupra serviciilor poștei suedeze de expediere a corespondenței de primă categorie. În plus, principalul efect al creșterii utilizării corespondenței electronice ar fi mai degrabă reducerea considerabilă a dimensiunii globale a pieței corespondenței pe hârtie și nu deschiderea acesteia pentru concurență (10). Prin urmare, măsura în care există o expunere directă la concurență nu poate fi evaluată folosind drept referință „piața mesajelor”. În lipsa acesteia, poșta suedeză susține că piața relevantă ar fi o „piață pentru mesajele fizice adresate”, adică o piață unică acoperind toate formele și categoriile de scrisori (prioritare și neprioritare, expres și „normale”), trimiterile publicitare adresate, ziarele și periodicele. Pe piața astfel definită, cota de piață a poștei suedeze este estimată a fi, în 2007, de [… %] în valoare și de [… %] în volum. În afară de faptul că condițiile de tarifare sunt foarte diferite pentru diferitele tipuri de servicii în cauză, această cotă mare de piață înglobează pentru poșta suedeză cote de piață care variază între [… %] și [… %] în valoare și între [… %] și [… %] în volum, lucru incompatibil cu o piață unică. Prin urmare, piața serviciilor de expediere a corespondenței de primă categorie trebuie evaluată separat iar cotele poștei suedeze pe această piață sunt de așa natură încât, în absența unor indicații contrare, trebuie trasă concluzia că serviciile examinate în acest considerent, legate de expedierea corespondenței de primă categorie, nu sunt expuse în mod direct concurenței în Suedia. Prin urmare, articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor destinate să permită desfășurarea respectivelor activități în Suedia.

(11)

În ceea ce privește serviciile de expediere a corespondenței neprioritare în general, așa cum sunt ele definite mai sus în considerentul 2 litera (b) prima liniuță, poșta suedeză are o cotă de piață estimată, în 2007 (11), la [… %] în valoare, cel mai mare concurent deținând cota rămasă de [… %]. În acest context trebuie reamintită o jurisprudență constantă (12), în virtutea căreia „cotele foarte mari de piață constituie în sine, cu excepția unor circumstanțe excepționale, dovada existenței unei poziții dominante. Așa se întâmplă în cazul unei cote de piață de 50 %”. Având în vedere concentrarea mare ([… %]) de pe această piață și în absența unor indicatori contrari, trebuie concluzionat că în Suedia serviciile de expediere a corespondenței neprioritare în general nu sunt expuse în mod direct concurenței. Prin urmare, articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor destinate să permită desfășurarea respectivei activități în Suedia.

(12)

În ceea ce privește trimiterile mari triate neprioritare în restul Suediei, așa cum sunt ele definite mai sus în considerentul 2 litera (b) a treia liniuță, în informațiile furnizate de poșta suedeză se precizează că „cotele de piață ale actorilor care oferă trimiteri mari în afara zonelor metropolitane nu sunt măsurate separat, ci doar ca parte a tuturor celorlalte tipuri de corespondență destinată acestor zone. Aceasta înseamnă că cotele de piață ale acestor actori sunt aproximativ egale cu cotele de piață ale actorilor care oferă expedieri de primă clasă, însemnând că cota de piață [a poștei suedeze] [este] de aproximativ [… %].” Având în vedere concentrarea mare de pe această piață și în absența unor indicatori contrari, trebuie concluzionat că în Suedia trimiterile mari triate neprioritare în restul țării nu sunt expuse în mod direct concurenței (13). Prin urmare, articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor destinate să permită desfășurarea respectivei activități în Suedia.

(13)

În ceea ce privește trimiterile publicitare neadresate care, în sensul prezentei decizii, înseamnă expedieri neadresate efectuate în scopuri publicitare, poșta suedeză deține o cotă de piață estimată la [… %] în valoare, în timp ce cel mai mare concurent al său deține [… %], de asemenea în valoare. Însă, conform poștei suedeze, piața relevantă pentru evaluarea poziției sale pe piață ar fi o piață mai mare „a distribuției publicitare” care, pe lângă trimiterile publicitare neadresate, ar cuprinde „și alte canale de distribuție a publicității, cum ar fi publicitatea din ziare, publicitatea la televizor și radio, publicitatea exterioară, publicitatea pe internet, sponsorizările etc.” Pe o piață astfel definită, cota de piață a poștei suedeze ar fi de aproximativ [… %] (14). Existența unei singure piețe vaste care să cuprindă publicitatea din diferitele medii a fost însă deja examinată și respinsă într-o decizie anterioară a Comisiei (15). Prin urmare, măsura în care există o expunere directă la concurență nu poate fi evaluată folosind drept referință „piața distribuției publicitare”. Piața trimiterilor publicitare neadresate trebuie, așadar, examinată separat. Având în vedere concentrarea mare de pe această piață și ținând, de asemenea, cont de jurisprudența constantă menționată mai sus, la considerentul 11, și în absența unor indicatori contrari, trebuie concluzionat că în Suedia trimiterile publicitare neadresate nu sunt expuse în mod direct concurenței. Prin urmare, articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor destinate să permită desfășurarea respectivei activități în Suedia.

(14)

Poșta suedeză estimează ca ar exista o singură piață numită „piața trimiterilor generale procesate de birourile de triere” pentru „distribuirea standardizată a coletelor, expedierea acestora și a paletelor în rețele naționale, regionale sau globale”, deoarece toate aceste activități ar avea ca numitor comun faptul că „birourile de triere pentru procesarea unor volume mari de mărfuri sunt o caracteristică principală a acestor rețele.” Pe o piață astfel definită, poșta suedeză ar avea o cotă de piață cuprinsă între [… %] și [… %]. Această cotă acoperă însă cote de piață foarte diferite, care variază de la [… %] în valoare pentru serviciile interne de coletărie expres la [… %] în valoare pentru serviciile interne de coletărie standard pentru particulari. Asemenea diferențe nu sunt compatibile cu o piață unică. Serviciile interne de coletărie standard pentru particulari trebuie, prin urmare, examinate separat, având în vedere că ele răspund unor nevoi diferite (servicii poștale universale) legate de coletele comerciale, caz în care mijloacele tehnice utilizate pentru furnizarea acestui serviciu diferă de obicei în mod semnificativ. În ceea ce privește aceste servicii, poziția poștei suedeze este destul de puternică cu o cotă de piață care a rămas stabilă la [… %] în valoare (16), în perioada 2005-2007. Deși lucrurile pot evolua în următorii ani ca urmare a intrării pe piață a doi concurenți noi la sfârșitul anului 2007, trebuie concluzionat că categoria de servicii examinate nu este expusă în mod direct concurenței în Suedia. Prin urmare, articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor destinate să permită desfășurarea respectivelor activități în Suedia.

(15)

Conform informațiilor transmise de poșta suedeză, ar exista o singură piață pentru externalizarea serviciilor interne de birou. Conform explicațiilor de la considerentul 2 litera (l), această piață ar acoperi diferitele tipuri de servicii legate de expedierile poștale, de exemplu de la serviciile de gestionare a corespondenței („mailroom management services”) până la serviciile de curățenie. Combinația specifică de servicii depinde de cererile clienților. În afara oricăror considerente legate de lipsa de substituibilitate între servicii atât de diferite precum serviciile de curățenie și de gestionare a corespondenței, atât pe partea ofertei, cât și a cererii, nu poate fi evaluat în mod anticipat care servicii ar putea fi grupate împreună în cazul în care unul sau mai mulți clienți decid să le solicite. Prin urmare, o decizie cu privire la regimul juridic aplicabil externalizării serviciilor interne de birou ar atrage după sine o incertitudine juridică de proporții. În această situație, externalizarea serviciilor interne de birou, așa cum este ea definită în notificarea poștei suedeze, nu poate face obiectul unei decizii în conformitate cu articolul 30 din Directiva 2004/17/CE, în calitate de categorie unică de servicii.

(16)

Conform celor menționate mai sus la considerentul 2 litera (b), în Suedia există o piață separată pentru trimiterile mari triate neprioritare din zonele metropolitane. Cota deținută pe această piață de poșta suedeză se ridica, în 2007, la [… %] în valoare. Ținându-se seama de gradul de concentrare pe această piață, în care cel mai mare concurent a obținut în 2007 o cotă estimată la aproximativ [… %] în valoare, acești factori trebuie să fie considerați indicatori ai unei expuneri directe la concurență.

(17)

În ceea ce privește serviciile interne de coletărie standard Î-Î, cota de piață deținută de poșta suedeză se ridica, în 2007, la [… %] în valoare. Având în vedere faptul că, pentru serviciile interne, cotele de piață agregate estimate ale celor mai mari doi concurenți se ridică la [… %] și că cota agregată a celor mai mari trei concurenți se situează între [… %] și [… %] în valoare, există, prin urmare, o cotă de piață importantă a celor mai mari trei concurenți și se concluzionează că activitatea este expusă în mod direct concurenței.

(18)

Cota de piață a poștei suedeze pentru serviciile interne se ridica, în 2007, la aproximativ [… %] în valoare. Însă, cu o cotă cuprinsă în 2007 între [… %] și [… %] în valoare, cota de piață estimată a celui mai mare concurent se ridică la aproximativ jumătate din cota poștei suedeze, nivel la care se poate considera că concurentul ar putea exercita o presiune concurențială importantă asupra poștei suedeze. Acești factori trebuie să fie considerați indicatori ai unei expuneri directe la concurență.

(19)

În 2007, poșta suedeză deținea pe această piață o cotă cuprinsă între [… %] și [… %], în timp ce cota de piață agregată a celor mai mari doi concurenți era cuprinsă între [… %] și [… %]. Prin urmare, acești factori trebuie considerați ca indicatori ai expunerii directe la concurență a serviciilor interne de coletărie expres și prin curier.

(20)

Pe piața serviciilor internaționale de coletărie, așa cum sunt ele definite mai sus, la considerentul 2 litera (h), poșta suedeză avea, în 2007, o cotă de piață cuprinsă între [… %] și [… %], în timp ce cota de piață a celui mai mare concurent al său era la un nivel comparabil, cuprins între [… %] și [… %], iar cota agregată a celor mai mari doi concurenți era aproape dublă față de cea a poștei suedeze, între [… %] și [… %]. Prin urmare, acești factori trebuie considerați ca indicatori ai expunerii directe la concurență.

(21)

Pe piața serviciilor interne de palete, așa cum sunt ele definite mai sus, la considerentul 2 litera (i), poșta suedeză are o cotă de piață estimată la [… %]. Conform informațiilor furnizate de poșta suedeză „… piața este dominată de DHL, Schenker, DSV și [poșta suedeză], [poșta suedeză] și DSV concurând pentru locul trei. În plus, există atât firme de transport local, cât și național care oferă serviciul de transport al paletelor. În sectorul transportului, în Suedia, există aproximativ 14 000 de societăți și nu se poate spune câte dintre ele au în gama lor de produse un serviciu de transport al paletelor”. Prin urmare, acești factori trebuie considerați ca fiind indicatori ai expunerii directe la concurență.

(22)

Pe piața serviciilor 3PL și 4PL, așa cum sunt ele definite mai sus, la considerentul 2 litera (k), cota de piață a poștei suedeze este aproape neglijabilă, mai puțin de [… %], cu „un mare număr de actori suedezi și internaționali operând pe piața suedeză, cum ar fi DHL, Schenker, DSV și Green Cargo. În plus, există societăți care au activat la început în sectorul transportului și al expedierii, cu propriile lor rețele globale, cum ar fi Maersk and Tradimus”, conform informațiilor furnizate de poșta suedeză. Prin urmare, acești factori trebuie considerați ca fiind indicatori ai expunerii directe la concurență.

(23)

În sensul prezentei decizii, serviciile filatelice sunt definite drept „vânzarea de timbre și produse legate de timbre în principal colecționarilor și, într-o măsură limitată, cumpărătorilor de cadouri și suveniruri”. Conform informațiilor furnizate, poșta suedeză este cea mai mare societate care emite în mod continuu timbre noi în Suedia. Alți actori care oferă timbre nou-emise pe piața filatelică suedeză sunt operatori poștali locali și operatori poștali străini, în principal nordici. Piața filatelică nu se limitează însă la timbrele oferite de operatorii poștali, ci include și vânzarea de timbre la licitații, de către comercianții specializați în vânzarea de timbre, și pe internet, pe diverse site-uri de vânzare și licitație. Cota de piață estimată a poștei suedeze pe piața generală a serviciilor filatelice în Suedia, indiferent dacă aceste servicii sunt furnizate de comercianți sau de case de licitații, este estimată la [… %], casele de licitație dețin o cotă comună de piață de [… %], comercianții de timbre dețin împreună [… %], vânzările pe internet împreună [… %], iar alți operatori poștali, tot împreună, [… %]. Cota de piață agregată estimată a celor mai mari trei case de licitație ([… %]) este un pic mai mare decât cea a poștei suedeze. Prin urmare, acești factori trebuie considerați ca fiind indicatori ai expunerii directe la concurență a serviciilor filatelice, indiferent de modul în care se ia considerare piața, global, ca piață unică sau separat, ca piață de vânzare de timbre și piață de licitații filatelice.

IV.   CONCLUZII

(24)

Având în vedere factorii examinați la considerentele 2-23, condițiile expunerii directe la concurență prevăzute la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE trebuie considerate ca fiind întrunite în Suedia pentru următoarele servicii:

(a)

trimiterile mari triate neprioritare din zonele metropolitane;

(b)

serviciile interne de coletărie standard de la întreprindere la întreprindere;

(c)

serviciile interne de coletărie standard de la întreprindere la particular;

(d)

serviciile interne de coletărie expres și prin curier;

(e)

serviciile interne de transport palete (denumite și servicii pentru bunuri ușoare);

(f)

serviciile 3PL (3th party logistics) și 4 PL (4th party logistics);

(g)

serviciile filatelice; și

(h)

serviciile internaționale de coletărie.

(25)

Din moment ce condiția accesului nerestricționat pe piață este considerată îndeplinită, Directiva 2004/17/CE nu trebuie să se aplice atunci când entitățile contractante acordă contracte destinate să permită furnizarea, în Suedia, a serviciilor enumerate în considerentul 24 literele (a)-(h), și nici atunci când se organizează concursuri în vederea exercitării unei astfel de activități în Suedia.

(26)

Prezenta decizie se bazează pe situația de drept și de fapt constatată din iunie până în septembrie 2008, astfel cum rezultă din informațiile transmise de poșta suedeză și Regatul Suediei. Prezenta decizie poate fi revizuită în cazul în care, în urma unor schimbări semnificative ale situației de drept și de fapt, condițiile de aplicabilitate a articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu mai sunt îndeplinite,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor acordate de entitățile contractante în scopul furnizării următoarelor servicii în Suedia:

(a)

trimiterile mari triate neprioritare din zonele metropolitane;

(b)

serviciile interne de coletărie standard de la întreprindere la întreprindere;

(c)

serviciile interne de coletărie standard de la întreprindere la particular;

(d)

serviciile interne de coletărie expres și prin curier;

(e)

serviciile interne de transport palete (denumite și servicii pentru bunuri ușoare);

(f)

serviciile 3PL (3th party logistics) și 4PL (4th party logistics);

(g)

serviciile filatelice; și

(h)

serviciile internaționale de coletărie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  Este vorba despre zonele care corespund anumitor coduri poștale și care aparțin de marile orașe și de împrejurimile lor, cum ar fi Stockholm, Göteborg, Malmö și Västerås.

(3)  În medie 0,40 SEK – în comparație, tariful unei scrisori neprioritare de până la 20 g (expediere individuală) este de 4,0 SEK, iar tariful scrisorilor prioritare în trimiteri mari triate în afara zonelor metropolitane este de 2,84 SEK. Prețul în zonele metropolitane este, în medie, cu 16,39 % mai mic pentru scrisorile neprioritare din trimiterile mari triate.

(4)  Nota din 28.2.2008, Dnr 656/2007.

(5)  JO L 15, 21.1.1998, p. 14.

(6)  Informații confidențiale.

(7)  Măsurate în funcție de valoare cotele de piață au fost [… %] și, respectiv, [… %] pentru anii 2005, 2006 și 2007, în timp ce cotele de piață pentru aceiași ani măsurate în funcție de volum au fost de [… %].

(8)  A se vedea cererea, punctul 3.1, C, p. 25-26.

(9)  De exemplu, aproximativ o pătrime din gospodăriile suedeze nu sunt conectate la internet. Mai mult, „un pic mai mult de jumătate” din populația suedeză își plătește facturile pe internet, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din populație nu face acest lucru.

(10)  A se vedea, de asemenea, concluziile în același sens expuse în considerentul 10 din Decizia 2007/564/CE a Comisiei din 6 august 2007 privind scutirea anumitor servicii din sectorul poștal din Finlanda, excluzând Insulele Åland, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 215, 18.8.2007, p. 21).

(11)  2005: [… %], 2006: [… %].

(12)  A se vedea punctul 328 din hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a treia) din 28 februarie 2002. Atlantic Container Line AB și alții/Comisia Comunităților Europene. Cauza T-395/94. Rapoartele Curții Europene 2002, II-00875.

(13)  Densitatea populației nu a fost considerată un factor important în luarea Deciziei 2007/564/CE privind Finlanda, unde densitatea populației – 17,4 locuitori/km2 la 1.1.2007 – este mai mică decât în Suedia, 22,2 locuitori/km2 la 1.1.2007.

(14)  Incluzând trimiterile sale publicitare adresate, care, în cererea Suediei, sunt oricum considerate ca făcând parte din piața mesajelor fizice adresate, „luând în considerare, inter alia, diviziunea serviciilor poștale din directiva privind utilitățile publice.”

(15)  A se vedea punctul 11 din Decizia Comisiei din 8 aprilie 2005 (cazul nr. IV/M. 3648 – GRUNER + JAHR / MPS). Era vorba despre publicitatea în periodice, la televiziune, radio și pe internet. A se vedea în același sens punctul 15 din Decizia Comisiei din 24 ianuarie 2005 (cazul nr. IV/M.3579 – WPP/GREY), în care se indică, printre altele „…it rather appears that different media types are complementary rather than interchangeable, since different media can address different audiences in different ways”.

(16)  Conform unui studiu furnizat de poșta suedeză și care însoțea cererea sa, „de fapt, poșta suedeză, nu face nicio deosebire între cele două tipuri de servicii. Indiferent dacă coletul este P-P sau P-Î, serviciul este furnizat sub același nume («Postpaket»). Din cauza acestei posibilități de substituire pe partea ofertei, este oportun ca aceste servicii să fie tratate drept un serviciu P-X.” Acest punct de vedere corespunde celui adoptat în cazul Finlandei în Decizia 2007/564/CE.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/57


DECIZIA COMISIEI

din 22 decembrie 2008

de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transportului și a serviciilor poștale nu se aplică producției de energie electrică în Republica Cehă

[notificată cu numărul C(2008) 8569]

(Numai textul în limba cehă este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/47/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transportului și serviciilor poștale (1), în special articolul 30 alineatele (4) și (6),

având în vedere cererea depusă de Republica Cehă prin e-mail, la 3 iulie 2008,

după consultarea Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

întrucât:

I.   CIRCUMSTANȚELE

(1)

La 3 iulie 2008, Comisia a primit din partea Cehiei o solicitare în temeiul articolului 30 alineatul (4) din Directiva 2004/17/CE, transmisă Comisiei prin e-mail. La data de 26 septembrie 2008, Comisia a solicitat prin e-mail informații suplimentare, pe care autoritățile cehe le-au transmis, de asemenea prin e-mail, la 9 octombrie 2008.

(2)

Cererea depusă de Republica Cehă privește producția de energie electrică.

(3)

Cererea este însoțită de o scrisoare din partea unei autorități naționale independente, (Energetický regulační úřad, autoritatea cehă de reglementare în domeniul energiei) și de o scrisoare din partea unei alte autorități independente (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Oficiul ceh pentru protecția concurenței). Ambele autorități menționate analizează condițiile de acces la piața relevantă, considerând că acesta nu este restricționat, însă niciuna dintre ele nu consideră că este îndeplinită condiția suplimentară privind expunerea directă la concurență în ceea ce privește producția de energie electrică în Republica Cehă.

II.   CADRUL LEGAL

(4)

Articolul 30 din Directiva 2004/17/CE prevede că acele contracte destinate să permită desfășurarea unei activități din domeniul de aplicare a directivei nu fac obiectul directivei în cazul în care, în statul membru în care se desfășoară, activitatea respectivă este expusă direct concurenței pe piețe la care accesul nu este restricționat. Expunerea directă la concurență este evaluată pe baza unor criterii obiective, ținând seama de caracteristicile specifice ale sectorului în cauză. Accesul este considerat nerestricționat în cazul în care statul membru a implementat și a aplicat legislația comunitară relevantă privind deschiderea parțială sau totală a unui anumit sector. Această legislație este enumerată în anexa XI la Directiva 2004/17/CE. În cazul sectorului energiei electrice, aceasta este reprezentată de Directiva 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică (2). Directiva 96/92/CE a fost înlocuită de Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE (3), care presupune un grad mai ridicat de deschidere a pieței.

(5)

Republica Cehă a implementat și a aplicat atât Directiva 96/92/CE, cât și Directiva 2003/54/CE, optând pentru separarea juridică și organizatorică a rețelelor de transport și distribuție, cu excepția celor mai mici întreprinderi de distribuție, care, deși continuă să facă obiectul separării contabile, sunt exceptate de la obligația separării juridice și organizatorice, având mai puțin de 100 000 de clienți sau deservind, în 1996, sisteme electrice cu un consum mai mic de 3 TWh. În plus, operatorul sistemului de transport, CEPS, și-a separat structurile de proprietate. În consecință, în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) primul paragraf, este oportun ca accesul la piață să fie considerat nerestricționat.

(6)

Expunerea directă la concurență trebuie evaluată pe baza mai multor indicatori, dintre care niciunul nu este, în sine, decisiv. În ceea ce privește piețele vizate de prezenta decizie, cota principalilor actori pe o anumită piață constituie un criteriu care trebuie luat în considerare. Un alt criteriu este gradul de concentrare de pe aceste piețe. Ținând cont de caracteristicile piețelor în cauză, este necesară luarea în considerare a unor criterii suplimentare, cum ar fi funcționarea mecanismului de echilibrare, concurența la nivelul prețurilor și proporția clienților care își schimbă furnizorul.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere aplicării normelor în materie de concurență.

III.   EVALUAREA

(8)

Cererea depusă de Republica Cehă privește producția de energie electrică în Republica Cehă.

(9)

În cererea depusă, Republica Cehă consideră că piața geografică relevantă s-ar extinde dincolo de teritoriul național, încorporând Republica Cehă, Polonia, Slovacia, Austria și Germania. Argumentul principal pentru această definiție a pieței este reprezentat de cota înaltă din capacitatea de interconectare (cu mai multe state membre), în comparație cu producția și cererea la nivel național. Conform informațiilor furnizate de autoritățile cehe în răspunsul lor din 9 octombrie 2008, în 2007 s-au exportat 25,6 T Wh și s-au importat 9,5 TWh în același an. Prin urmare, Republica Cehă este un exportator net de energie electrică, cu exporturi nete ridicându-se la 16,1 TWh, echivalente cu aproximativ 20 % (4) din producția netă totală de energie electrică (81,4 TWh). Evoluția către convergența prețurilor de pe piața națională din Republica Cehă și cea din Germania, precum și rolul în continuă creștere al Bursei de Energie PXE din Praga, au fost menționate ca argumente suplimentare privind existența unei piețe geografice mai largi.

(10)

Cu toate acestea, capacitatea relativ crescută de interconectare și convergența prețurilor nu sunt suficiente pentru a defini o piață relevantă. Normele pieței locale, și în special indispensabilitatea și poziția dominantă a oricărui actor de pe piață (în cazul Republicii Cehe acesta fiind operatorul CEZ) pot, de asemenea, conduce la definirea unei piețe mai restrânse. În acest context, trebuie menționat faptul că, conform răspunsului autorităților cehe din 9 octombrie 2008, o parte foarte mare din volumul în creștere al PXE își are originea în tranzacții care implică CEZ. Pe lângă aceasta, Comisia a analizat în cadrul Anchetei privind sectorul energetic  (5), în ceea ce privește eventualele definiții ale piețelor geografice care depășesc nivelul național, dacă anumite țări din Europa Centrală ar putea face parte din posibile perechi de piețe relevante. Pentru perechea de țări Austria-Germania, dimensiunea operatorului principal din Austria, conjugată cu congestia internă a rețelei austriece, a împiedicat Comisia să concluzioneze că ar putea exista o piață relevantă care să depășească nivelul național. În mod similar, în cazul perechii Republica Cehă-Slovacia, dimensiunile respective ale operatorilor dominanți și indispensabilitatea acestora pentru satisfacerea cererii conduc la concluzia că chiar și cele două perechi de țări nu fac parte din una și aceeași piață geografică relevantă. În plus, Comisia a examinat recent piețele de producție din Austria și Polonia și a stabilit că, din punct de vedere geografic, acestea sunt naționale (6). În final, în recenta sa decizie antitrust C(2008) 7367 din 26 noiembrie 2008 împotriva E.ON privind piața en gros din Germania (7), Comisia a considerat că aceasta din urmă este o piață națională, fără ca țările vecine (nici de la vest, nici de la est) să facă parte dintr-o piață geografică mai largă.

(11)

În consecință, existența unei piețe regionale ar trebui respinsă. Acest lucru este, de asemenea, consecvent cu afirmația Oficiului ceh pentru protecția concurenței conform căreia „la evaluarea [aplicării în temeiul articolului 30], Biroul, luând în considerare investigația sa existentă, a pornit de la premisa că piața relevantă pentru producția de energie electrică ar trebui definită, din punct de vedere geografic, ca fiind teritoriul Republicii Cehe”. Având în vedere faptele menționate în considerentele 9 și 10 de mai sus, teritoriul Republicii Cehe trebuie considerat, prin urmare, drept piața relevantă pentru evaluarea condițiilor specificate la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE.

(12)

Așa cum rezultă din practica curentă (8), în ceea ce privește deciziile Comisiei în temeiul articolului 30, Comisia a considerat că, referitor la producția de energie electrică, „unul dintre indicatorii nivelului de concurență pe piețele naționale este cota totală de piață a celor mai mari trei producători”. În conformitate cu Tabelul 6: „Situația pieței en-gros”, p. 12 și următoarele din „Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: document de însoțire a Raportului privind stadiul de creare a pieței interne a gazelor și energiei electrice” (9), cotele deținute de primii trei mari producători s-au ridicat la 69,4 % din producția de energie electrică în 2006 și au crescut la 73,9 % în 2007. Conform informațiilor oferite de autoritățile cehe în răspunsul lor din 9 octombrie 2008, societatea dominantă a deținut aproximativ 70 % din capacitatea totală instalată, iar a doua și a treia dintre cele mai mari societăți producătoare au deținut 3,5 % și respectiv 3 %. Aceste niveluri de concentrare, cuprinzând cota totală de piață a celor mai mari trei producători, sunt mai ridicate decât procentajul corespunzător, și anume 39 %, la care fac referire Deciziile 2006/211/CE (10) și 2007/141/CE (11) ale Comisiei în cazul Regatului Unit. Acestea sunt, de asemenea, semnificativ mai mari decât nivelul (52,2 %) menționat în Decizia 2008/585/CE a Comisiei (12) privind Austria, precum și decât nivelul (58 % din producția brută) menționat în Decizia 2008/741/CE a Comisiei (13) în cazul Poloniei.

(13)

Nivelurile de concentrare ale celor mai mari trei operatori din Republica Cehă sunt similare sau mai scăzute decât nivelurile corespunzătoare menționate în Deciziile 2006/422/CE (14) și 2007/706/CE (15) ale Comisiei privind Finlanda (73,6 %) și respectiv Suedia (86,7 %). Cu toate acestea, există o diferență importantă în cazul Republicii Cehe pe de o parte, față de Suedia și Finlanda pe de altă parte. Trebuie menționat că în Republica Cehă există un singur operator dominant, ceilalți doi mai producători având cote de piață care sunt de douăzeci de ori mai reduse (3 % fiind cea mai mică cotă și aproximativ 70 % fiind cea mai mare). În Finlanda cifrele corespunzătoare indică faptul că un operator cu o cotă de piață de 18,3 % s-a situat pe ultima poziție din primii trei, iar un operator cu o cotă de piață de 33,7 % s-a situat pe prima poziție. În mod similar, în Suedia există un interval între 17,4 % (cea mai redusă cotă) și 47,1 % (cea mai mare cotă).

(14)

În acest context trebuie invocată jurisprudența constantă (16), în virtutea căreia „cotele foarte mari de piață constituie în sine, cu excepția unor circumstanțe excepționale, dovada existenței unei poziții dominante. Așa se întâmplă în cazul unei cote de piață de 50 %”.

(15)

Nivelul importurilor de energie electrică în Republica Cehă se situează ușor peste 11 % din cererea totală (17), care, deși mai mare decât cota importurilor de energie electrică în Polonia, atinge mai puțin de jumătate din cota importurilor în cazul Austriei (18)  (19). În cazul Suediei și Finlandei de asemenea, nivelurile înalte de concentrare ale celor mai mari trei producători sunt „compensate” de „presiunea concurențială asupra […] pieței care își are originea în posibilitatea de a importa electricitate din afara teritoriului […]” (20). Prin urmare, este dificil să se demonstreze că ar exista o presiune concurențială în urma importurilor de energie electrică în Republica Cehă, iar faptul că ar exista o capacitate de transport pentru creșterea substanțială a nivelului importurilor este numai teoretic, dat fiind că Republica Cehă este un net exportator de energie electrică cel puțin din 2003 și situația va continua pe termen mediu. Prin urmare, acest nivel de concentrare nu poate fi considerat drept indicator al expunerii directe la concurență pe piața de producție a energiei electrice.

(16)

În răspunsul lor din 9 octombrie 2008, autoritățile cehe indică faptul că CEZ este societatea care deține majoritatea proiectelor de producție viitoare pe scară largă la nivelul rețelei de transport, în principal prin construcția unei noi centrale nucleare, prin extinderea duratei de viață a centralei nucleare existente de la Dukovany, precum și prin proiecte de centrale electrice pe bază de cărbune și gaze. Pe lângă proiectele CEZ, există și alte proiecte, mai ales în domeniul surselor de energie regenerabile, care sunt planificate de alți operatori, parțial la nivelul rețelei de transport și în principal la nivelul rețelei de distribuție.

(17)

În plus, deși reprezintă o mică parte din volumul total de energie electrică produsă și/sau consumată într-un stat membru, funcționarea mecanismelor de echilibrare trebuie, de asemenea, privită ca un indicator suplimentar. Conform informațiilor disponibile, funcționarea mecanismelor de echilibrare – în special stabilirea prețului în funcție de piață și piața intra-day bine dezvoltată cu termene de închidere (gate closures) de o oră și jumătate, adică posibilitatea pe care o au utilizatorii rețelei de a-și ajusta poziția la intervale de o oră și jumătate – este de așa natură încât nu constituie un obstacol în calea expunerii directe la concurență a sectorului producției de energie electrică.

(18)

Având în vedere caracteristicile produsului în cauză (energie electrică) și insuficiența sau lipsa produselor sau serviciile de substituție adecvate, concurența la nivelul prețului și stabilirea tarifelor capătă o importanță sporită la evaluarea nivelului concurenței de pe piețele energiei electrice. În ceea ce privește utilizatorii (finali) industriali de mari dimensiuni, numărul clienților care migrează către un alt furnizor poate servi drept indicator al concurenței la nivelul prețului și, indirect, „drept indicator natural” al eficienței concurenței. Acolo unde foarte puțini clienți aleg să își schimbe furnizorul, este probabil să existe o problemă de funcționare a pieței, chiar dacă avantajele obținute din posibilitatea de renegociere cu furnizorul istoric nu ar trebui ignorate (21). În plus, „existența unor prețuri reglementate pentru utilizatorii finali este în mod clar un factor hotărâtor pentru comportamentul clienților […]. Deși menținerea unor controale poate fi justificată într-o perioadă de tranziție, acestea vor provoca din ce în ce mai multe distorsiuni pe măsură ce va crește nevoia de investiții” (22).

(19)

Conform celor mai recente informații disponibile, în Republica Cehă rata de migrare către alți furnizori s-a situat „la un nivel ridicat” (23) și, conform celor mai recente informații furnizate de autoritățile cehe în răspunsul lor din 9 octombrie, „de la deschiderea pieței energiei electrice, aproape oricare al doilea client din segmentul marilor consumatori și-a schimbat furnizorul de energie electrică”. Acest lucru trebuie privit pe fundalul situației descrise în deciziile precedente privind sectorul energiei electrice, în care rata de migrare a consumatorilor industriali mari și foarte mari se situa la peste 75 % (Decizia 2006/422/CE referitoare la Finlanda) și la 41,5 % (Decizia 2008/585/CE referitoare la Austria). În plus, în practica decizională anterioară a Comisiei, piețele de aprovizionare (pentru locuințe, consumatori industriali etc.) au fost definite ca piețe de produse separate, și, datorită influenței unor societăți puternice și bine situate pe piață, pot să aibă un tablou concurențial diferit față de piața de vânzare en gros sau de producție. Prin urmare, nivelul ridicat de migrare nu poate fi considerat drept indicator univoc al expunerii directe la concurență.

(20)

În ceea ce privește producția de energie electrică în Republica Cehă, situația poate fi rezumată după cum urmează: cotele de piață agregate ale celor mai mari trei producători sunt ridicate, însă și mai important este faptul că cel mai mare producător deține unilateral o cotă de piață de aproape 70 %, fără ca acest lucru să fie contracarat de importurile de energie electrică, deoarece Republica Cehă, în mod contrar, a exportat net și constant cantități substanțiale de energie electrică în ultimii 5 ani. Așa cum se menționează în considerentul 17, funcționarea mecanismului de echilibrare nu constituie pentru piața de producție a energiei electrice un obstacol în calea expunerii directe la concurență și există un grad ridicat de migrare a clienților către alt furnizor. Cu toate acestea, buna funcționare a mecanismului de echilibrare și nivelul ridicat de migrare a clienților nu pot contrabalansa nivelul destul de mare de concentrare și, în special, cota de piață ridicată a celui mai mare producător, având în vedere, de asemenea, jurisprudența menționată la considerentul 14 de mai sus.

IV.   CONCLUZII

(21)

Având în vedere factorii examinați la considerentele 9-20, trebuie concluzionat că producția de energie electrică nu este, în prezent, direct expusă concurenței în Republica Cehă. Prin urmare, articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu se aplică contractelor destinate să permită desfășurarea respectivelor activități în Republica Cehă. În consecință, Directiva 2004/17/CE continuă să se aplice la atribuirea de către entitățile contractante a contractelor destinate să permită producerea de energie electrică în Republica Cehă sau la organizarea de către acestea a unor concursuri de proiecte în vederea desfășurării unor astfel de activități în Republica Cehă.

(22)

Prezenta decizie are la bază situația de drept și de fapt din perioada iulie-octombrie 2008, așa cum se prezintă ea din informațiile furnizate de Republica Cehă, din Comunicarea din 2007 și din documentul de lucru din 2007, din Raportul final, din Raportul 2007 privind stadiul de creare a pieței interne a gazelor și energiei electrice și din anexa la acesta din urmă. Aceasta poate fi revizuită în cazul în care, în urma unor modificări semnificative ale situației de drept sau de fapt, sunt întrunite condițiile de aplicabilitate a articolului 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE nu se aplică producerii de energie electrică în Republica Cehă. În consecință, Directiva 2004/17/CE continuă să se aplice contractelor atribuite de către entitățile contractante în scopul desfășurării acestor activități în Republica Cehă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 27, 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176, 15.7.2003, p. 37.

(4)  19,78 %. Exporturile totale (brute) se ridicau la 31,45 % din totalul producției nete, în timp ce importurile totale se ridicau la 11,67 % din totalul producției nete. Analizate în corelație cu consumul net intern de energie electrică în 2007 (aproximativ 59,7 TWh, conform autorităților cehe), exporturile totale se ridicau la 42,88 %, iar exporturile nete la 26,97 %, în timp ce importurile totale se ridicau la 15,91 % din consumul net intern de energie electrică.

(5)  A se vedea COM(2006) 851 final din 10.1.2007: Comunicarea Comisiei: Anchetă efectuată în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în sectoarele europene ale gazului și energiei electrice, denumită în continuare „Raportul final”, anexa B punctul A.2.7 p. 339.

(6)  A se vedea Decizia 2008/585/CE a Comisiei din 7 iulie 2008 de acordare a unei derogări producției de energie electrică din Austria de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, JO L 188, 16.7.2008, p. 28 și Decizia 2008/741/CE a Comisiei din 11 septembrie 2008 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale nu se aplică producției și vânzării en gros de energie electrică în Polonia, JO L 251, 19.9.2008, p. 35.

(7)  Nepublicat în Jurnalul Oficial. A se vedea Comunicatul de presă IP/08/1774 din 26.11.2008.

(8)  Cel mai recent în Deciziile 2008/585/CE și 2008/741/CE menționate mai sus.

(9)  COM(2008) 192 final din 15.4.2008, denumit în continuare „Anexa la Raportul 2007 privind stadiul de creare a pieței interne a gazelor și energiei electrice”. Raportul însuși, SEC(2008) 460, va fi denumit „Raportul 2007 privind stadiul de creare a pieței interne a gazelor și energiei electrice”.

(10)  Decizia Comisiei din 8 martie 2006 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale se aplică producerii de energie electrică în Anglia, Scoția și Țara Galilor, JO L 76, 15.3.2006, p. 6.

(11)  Decizia Comisiei din 26 februarie 2007 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale se aplică furnizării de energie electrică și gaze naturale în Anglia, Scoția și Țara Galilor, JO L 62, 1.3.2007, p. 23.

(12)  Decizia Comisiei din 7 iulie 2008 de acordare a unei derogări producției de energie electrică din Austria de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, JO L 188, 16.7.2008, p. 28.

(13)  Decizia 2008/741/CE a Comisiei din 11 septembrie 2008 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale nu se aplică producției și vânzării en gros de energie electrică în Polonia, JO L 251, 19.9.2008, p. 35.

(14)  Decizia Comisiei din 19 iunie 2006 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale se aplică producției și vânzării de energie electrică în Finlanda, cu excepția insulelor Åland, JO L 168, 21.6.2006, p. 33.

(15)  Decizia Comisiei din 29 octombrie 2007 de derogare, în ceea ce privește activitățile de producție și vânzare de energie electrică din Suedia, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, JO L 287, 1.11.2007, p. 18.

(16)  A se vedea punctul 328 din hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a treia) din 28 februarie 2002. Atlantic Container Line AB și alții/Comisia Comunităților Europene. Cauza T-395/94. Rapoartele Curții Europene 2002, pagina II-00875.

(17)  Cantitatea de energie electrică necesară pentru consumul intern și export.

(18)  23,5 % în conformitate cu informațiile furnizate de autoritățile austriece.

(19)  A se vedea considerentul 10 din Decizia 2008/585/CE. „[…] energia electrică importată reprezintă aproximativ o pătrime din nevoile sale totale, în special pentru sarcina de bază.”

(20)  A se vedea de exemplu considerentul 12 din Decizia 2007/706/CE. Într-adevăr, în cazul Suediei și al Finlandei, existența pieței regionale a rămas o chestiune deschisă, care, luată drept referință, a redus nivelul concentrării la 40 %.

(21)  Raportul din 2005, p. 9.

(22)  Anexa tehnică, p. 17.

(23)  A se vedea Raportul 2007 privind stadiul de creare a pieței interne a gazelor și energiei electrice, p. 8, punctul 7.


23.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 19/62


DECIZIA COMISIEI

din 22 ianuarie 2009

de scutire a anumitor părți de la extinderea la anumite piese pentru biciclete a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză, menținut și modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, și de ridicare a suspendării de la plata taxei antidumping extinse la anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

[notificată cu numărul C(2009) 157]

(2009/48/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului din 10 ianuarie 1997 de extindere a taxei antidumping definitive, instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză, la importurile de anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză și de percepere a taxei extinse aplicate importurilor respective înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 703/96 (2) (denumit în continuare „regulamentul de extindere”),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei din 20 ianuarie 1997 privind autorizarea scutirii importurilor de anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză în ceea ce privește extinderea, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului (3) (denumit în continuare „regulamentul de scutire”), în special articolul 7,

după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

(1)

După intrarea în vigoare a regulamentului de scutire, un anumit număr de asamblatori de biciclete au introdus cereri în temeiul articolului 3 din acest regulament, solicitând scutirea de taxa antidumping extinsă la importurile de anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 (denumită în continuare „taxa antidumping extinsă”). Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene liste succesive de asamblatori de biciclete (4) pentru care plata taxei antidumping extinse în ceea ce privește importurile lor de piese esențiale pentru biciclete declarate de liberă circulație a fost suspendată, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din regulamentul de scutire.

(2)

Ca urmare a publicării unei liste a părților în curs de examinare (5), s-a fixat o perioadă de examinare. Această perioadă a fost definită ca fiind cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 30 iunie 2008. S-a trimis un chestionar tuturor părților în curs de examinare, solicitând informații cu privire la operațiile de asamblare efectuate în timpul perioadei de examinare corespunzătoare.

A.   CERERI DE SCUTIRE CARE AU BENEFICIAT DE SUSPENDĂRI ANTERIOARE

1.   Cereri de scutire admisibile

(3)

Comisia a primit din partea părților enumerate în tabelul 1 toate informațiile necesare pentru stabilirea admisibilității cererilor lor. Aceste părți au beneficiat de suspendare după această dată. Informațiile primite au fost examinate și, după caz, verificate la sediile părților în cauză. Pe baza acestor informații, Comisia a considerat că cererile prezentate de către părțile enumerate în tabelul 1 sunt admisibile, în temeiul articolului 4 alineatul (1) din regulamentul de scutire.

Tabelul 1

Denumirea

Adresa

Țara

Codul adițional TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straβe 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

A849

KOVL spol. s.r.o.

Choceradská 3042/20, 14100 Prague

CZ

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

Faptele stabilite în final de către Comisie arată că, pentru operațiunile de asamblare a bicicletelor efectuate de toți solicitanții, valoarea pieselor originare din Republica Populară Chineză folosite în cadrul operațiunilor lor de asamblare era mai mică de 60 % din valoarea totală a pieselor utilizate pentru aceste operațiuni. În consecință, aceștia din urmă nu intră sub incidența articolului 13 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(5)

Din acest motiv și în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din regulamentul de scutire, părțile enumerate în tabelul de mai sus ar trebui să fie scutite de taxa antidumping extinsă.

(6)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din regulamentul de scutire, părțile enumerate în tabelul 1 ar trebui să fie scutite de taxa antidumping extinsă de la data primirii cererilor lor. În plus, datoria lor vamală care decurge din taxa antidumping extinsă trebuie considerată drept nulă de la data primirii cererii de scutire.

2.   Cereri de scutire inacceptabile și retrageri

(7)

Partea menționată în tabelul 2 de mai jos a depus, de asemenea, cereri de scutire de taxa antidumping extinsă.

Tabelul 2

Denumirea

Adresa

Țara

Codul adițional TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

Partea respectivă nu a transmis un răspuns la chestionar.

(9)

Dat fiind că partea menționată în tabelul 2 nu îndeplinește criteriile de acordare a scutirii stabilite la articolul 6 alineatul (2) din regulamentul de scutire, Comisia i-a respins cererile de scutire în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din regulament. Prin urmare, suspendarea plății taxei antidumping extinse menționate la articolul 5 din regulamentul de scutire trebuie ridicată și respectiva taxă trebuie percepută de la data primirii cererii prezentate de partea în cauză.

B.   CERERI DE SCUTIRE CARE NU AU BENEFICIAT DE SUSPENDĂRI ANTERIOARE

1.   Cereri de scutire admisibile, care ar trebui să beneficieze de suspendare

(10)

Părțile interesate sunt informate cu privire la primirea unei alte cereri de scutire introduse, în conformitate cu articolul 3 din regulamentul de scutire, de către o parte menționată în tabelul 3. Suspendarea plății taxei antidumping extinse, ca urmare a acestei cereri, ar trebui să fie aplicată la data prevăzută în coloana intitulată „Data aplicării”:

Tabelul 3

Denumirea

Adresa

Țara

Scutire în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straβe 6, 97526 Sennfeld

DE

Articolul 5

27.11.2008

A894

2.   Cereri de scutire neadmisibile

(11)

Părțile enumerate în tabelul 4 au prezentat, de asemenea, cereri de scutire de la plata taxei antidumping extinse:

Tabelul 4

Denumirea

Adresa

Țara

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

Cu privire la aceste părți, ar trebui să se noteze că cererile lor nu au îndeplinit criteriile de admisibilitate prevăzute în articolul 4 alineatul (1) din regulamentul de scutire, dat fiind faptul că toți acești solicitanți utilizează piese esențiale pentru biciclete în vederea producției sau asamblării de biciclete în cantități mai mici de 300 de unități din același tip pe lună.

(13)

Aceste părți au fost informate în consecință și li s-a acordat oportunitatea de a formula observații. Acestor părți nu li s-a acordat nicio suspendare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Părțile enumerate în tabelul 1 de mai jos sunt scutite de extinderea, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97, a taxei antidumping definitive, instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului (6) asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză, la importurile de anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză.

Scutirea este aplicată, pentru fiecare parte, de la data indicată în coloana intitulată „Data aplicării”.

Tabelul 1

Lista părților scutite

Denumirea

Adresa

Țara

Scutire în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

Articolul 7

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straβe 236, 56073 Koblenz

DE

Articolul 7

4.12.2007

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

Articolul 7

6.8.2007

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 14100 Prague

CZ

Articolul 7

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw

PL

Articolul 7

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

Articolul 7

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

Articolul 7

25.6.2007

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

Articolul 7

22.1.2008

A533

Articolul 2

Cererea de scutire de taxa antidumping extinsă, prezentată în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 88/97 de către partea menționată în tabelul 2 de mai jos, se respinge.

Suspendarea plății taxei antidumping extinse, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 88/97, este ridicată pentru partea în cauză de la data indicată în coloana intitulată „Data aplicării”.

Tabelul 2

Lista părților pentru care trebuie ridicată suspendarea

Denumirea

Adresa

Țara

Suspendare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

Articolul 5

7.1.2008

A857

Articolul 3

Partea menționată în tabelul 3 de mai jos constituie lista actualizată a părților în curs de examinare, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 88/97. Suspendarea plății taxei antidumping extinse, ca urmare a acestor cereri, a fost aplicată de la data prevăzută în coloana intitulată „Data aplicării” din tabelul 3.

Tabelul 3

Denumirea

Adresa

Țara

Suspendare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 88/97

Data aplicării

Codul adițional TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straβe 6, 97526 Sennfeld

DE

Articolul 5

27.11.2008

A894

Articolul 4

Cererile de scutire de taxa antidumping extinsă, formulate de părțile enumerate în tabelul 4 de mai jos, se resping.

Tabelul 4

Lista părților pentru care cererea de scutire se respinge

Denumirea

Adresa

Țara

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre și părților enumerate la articolele 1, 2, 3 și 4.

Adoptată la Bruxelles, 22 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Catherine ASHTON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 16, 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 17, 21.1.1997, p. 17.

(4)  JO C 45, 13.2.1997, p. 3; JO C 112, 10.4.1997, p. 9; JO C 220, 19.7.1997, p. 6; JO C 378, 13.12.1997, p. 2; JO C 217, 11.7.1998, p. 9; JO C 37, 11.2.1999, p. 3; JO C 186, 2.7.1999, p. 6; JO C 216, 28.7.2000, p. 8; JO C 170, 14.6.2001, p. 5; JO C 103, 30.4.2002, p. 2; JO C 35, 14.2.2003, p. 3; JO C 43, 22.2.2003, p. 5; JO C 54, 2.3.2004, p. 2; JO C 299, 4.12.2004, p. 4; JO L 17, 21.1.2006, p. 16 și JO L 313, 14.11.2006, p. 5; JO L 81, 20.3.2008, p. 73; JO C 310, 5.12.2008, p. 19.

(5)  JO L 81, 20.3.2008, p. 73.

(6)  JO L 228, 9.9.1993, p. 1. Regulament menținut prin Regulamentul (CE) nr. 1524/2000 (JO L 175, 14.7.2000, p. 39) și modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005 (JO L 183, 14.7.2005, p. 1).