ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 16

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
21 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 40/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 privind compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten ( 1 )

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 42/2009 al Comisiei din 20 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol

6

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2009/40/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 ianuarie 2009 de numire a unui membru danez și a doi supleanți danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

11

 

 

2009/41/CE

 

*

Decizia Consiliului din 19 ianuarie 2009 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

12

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

21.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 40/2009 AL COMISIEI

din 20 ianuarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 21 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


21.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 41/2009 AL COMISIEI

din 20 ianuarie 2009

privind compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale (1), în special articolul 2 alineatul (3) și articolul 4a,

întrucât:

(1)

Directiva 89/398/CEE se referă la produsele alimentare destinate unei alimentații speciale care, datorită compoziției lor speciale sau procesului de fabricație, sunt destinate să satisfacă cerințele nutriționale speciale ale unor categorii specifice de populație. Persoanele diagnosticate cu boala celiacă reprezintă un astfel de grup specific de populație care suferă de o intoleranță permanentă la gluten.

(2)

Industria alimentară a dezvoltat o gamă de produse prezentate ca fiind „fără gluten” sau prin folosirea unor mențiuni asemănătoare echivalente. Diferențele dintre dispozițiile naționale privind condițiile pentru utilizarea unor astfel de descrieri ale produselor pot împiedica libera circulație a produselor în cauză și pot să nu asigure același nivel ridicat de protecție a consumatorilor. În vederea asigurării clarității și pentru a evita confuzia în rândul consumatorilor cauzată de diverse tipuri de descrieri ale produselor la nivel național, condițiile pentru utilizarea mențiunilor legate de absența glutenului ar trebui stabilite la nivel comunitar.

(3)

S-a stabilit științific că grâul (și anume toate speciile de Triticum, cum ar fi grâul dur, alacul și kamutul), secara și orzul sunt cereale care conțin gluten. Glutenul conținut în aceste cereale poate determina efecte adverse asupra sănătății la persoanele cu intoleranță la gluten, care ar trebui, prin urmare, să îl evite.

(4)

Eliminarea glutenului din cerealele care îl conțin prezintă dificultăți tehnice și constrângeri economice considerabile; de aceea, fabricarea alimentelor care nu conțin deloc gluten este dificilă. În consecință, numeroase produse alimentare care există pe piață pentru această alimentație specială pot conține cantități reziduale scăzute de gluten.

(5)

Majoritatea persoanelor cu intoleranță la gluten, însă nu toate, pot include ovăzul în alimentația lor fără efecte adverse asupra sănătății acestora. Comunitatea științifică desfășoară în prezent activități de studiu și de cercetare cu privire la acest aspect. Cu toate acestea, una dintre principalele preocupări este contaminarea ovăzului cu grâu, secară sau orz, care se poate produce în cursul recoltării, transportării, depozitării și prelucrării cerealelor. Prin urmare, riscul contaminării cu gluten a produselor care conțin ovăz ar trebui luat în considerare în ceea ce privește etichetarea acestor produse.

(6)

Unele persoane cu intoleranță la gluten pot tolera cantități mici variabile de gluten în cadrul unor limite definite. Pentru a permite acestor persoane să găsească pe piață o diversitate de produse alimentare adaptate nevoilor și nivelului lor de sensibilitate, ar trebui să fie disponibilă, în cadrul acestor limite, o gamă de produse care să prezinte diverse niveluri reduse de gluten. Cu toate acestea, este important ca diferitele produse să fie etichetate în mod corespunzător pentru a asigura utilizarea lor corectă de către persoanele cu intoleranță la gluten, cu sprijinul campaniilor de informare în statele membre.

(7)

Produsele alimentare cu destinație nutrițională specială care au fost formulate, prelucrate sau preparate special pentru a răspunde nevoilor nutriționale ale persoanelor cu intoleranță la gluten și care sunt comercializate ca atare ar trebui etichetate fie „cu conținut foarte scăzut de gluten”, fie „fără gluten”, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul regulament. Aceste dispoziții pot fi realizate prin utilizarea produselor alimentare care au fost special prelucrate pentru a reduce conținutul de gluten al unuia sau al mai multor ingrediente care conțin gluten și/sau al produselor alimentare ale căror ingrediente care conțin gluten au fost înlocuite cu alte ingrediente care sunt în mod natural fără gluten.

(8)

Articolul 2 alineatul (3) din Directiva 89/398/CEE prevede posibilitatea ca, în cazul produselor alimentare destinate consumului normal care sunt adecvate pentru o alimentație cu destinație nutrițională specială, să se indice această proprietate. Prin urmare, ar trebui să se permită ca un aliment normal care este adecvat în cadrul unui regim fără gluten deoarece nu conține ingrediente derivate din cereale sau din ovăz conținând gluten să poarte o mențiune care să indice absența glutenului. Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (2) solicită ca o astfel de mențiune să nu inducă în eroare consumatorul sugerând că produsul alimentar posedă caracteristici speciale, atunci când, de fapt, toate produsele alimentare similare posedă astfel de caracteristici.

(9)

Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari, respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE (3) interzice utilizarea ingredientelor care conțin gluten la fabricarea alimentelor de acest fel. Prin urmare, utilizarea mențiunilor „conținut foarte scăzut de gluten” sau „fără gluten” pe eticheta produselor de acest tip ar trebui interzisă, având în vedere că, în temeiul prezentului regulament, această etichetare este folosită pentru a indica un conținut de gluten care nu depășește 100 mg/kg, respectiv 20 mg/kg.

(10)

Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (4) solicită indicarea prezenței sau a absenței glutenului atunci când produsul este destinat sugarilor cu vârsta sub șase luni. Absența glutenului în cazul acestor produse ar trebui indicată în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul regulament.

(11)

Standardul Codex pentru alimentele destinate unei alimentații speciale pentru persoanele cu intoleranță la gluten a fost adoptat în cadrul celei de-a treizeci și una sesiuni a Comisiei Codex Alimentarius în iulie 2008 (5), pentru a le permite acestor persoane să găsească pe piață o varietate de alimente care corespund necesităților și nivelului lor de sensibilitate la gluten. Acest standard ar trebui luat în considerare în mod adecvat în sensul prezentului regulament.

(12)

Pentru a permite operatorilor economici să își adapteze procesul de producție, data aplicării prezentului regulament ar trebui să permită perioada de tranziție necesară. Cu toate acestea, produsele care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, respectă deja dispozițiile acestuia pot fi comercializate în Comunitate începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică produselor alimentare, altele decât preparatele pentru sugari și preparatele de continuare reglementate de Directiva 2006/141/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„produse alimentare pentru persoane cu intoleranță la gluten” înseamnă produse alimentare destinate unei alimentații speciale care sunt produse, preparate și/sau prelucrate special pentru a răspunde nevoilor nutriționale speciale ale persoanelor cu intoleranță la gluten;

(b)

„gluten” înseamnă o fracțiune proteică din grâu, secară, orz, ovăz sau din varietățile încrucișate și derivatele lor, la care unele persoane prezintă intoleranță și care este insolubilă în apă și în soluția de clorură de sodiu de concentrație 0,5 M;

(c)

„grâu” înseamnă orice specie de Triticum.

Articolul 3

Compoziția și etichetarea produselor alimentare pentru persoanele cu intoleranță la gluten

(1)   Produsele alimentare pentru persoanele cu intoleranță la gluten, care constau în sau conțin unul sau mai multe ingrediente obținute din grâu, secară, orz, ovăz sau din varietățile lor încrucișate care au fost prelucrate special pentru a reduce conținutul de gluten, nu conțin un nivel de gluten de peste 100 mg/kg în alimentul vândut consumatorului final.

(2)   Etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor prevăzute la alineatul (1) conțin mențiunea „conținut foarte scăzut de gluten”. Acestea pot conține mențiunea „fără gluten” dacă conținutul de gluten nu depășește 20 mg/kg în alimentul vândut consumatorului final.

(3)   Ovăzul conținut în produsele alimentare destinate persoanelor cu intoleranță la gluten trebuie să fi fost produs, preparat și/sau prelucrat în mod special, astfel încât să se evite contaminarea cu grâu, secară, orz sau varietățile lor încrucișate, iar conținutul de gluten al ovăzului de acest tip trebuie să nu depășească 20 mg/kg.

(4)   Produsele alimentare pentru persoanele cu intoleranță la gluten, care constau în sau conțin unul sau mai multe ingrediente care înlocuiesc grâul, secara, orzul, ovăzul sau varietățile lor încrucișate, nu conțin un nivel de gluten de peste 20 mg/kg în alimentul vândut consumatorului final. Etichetarea, prezentarea și publicitatea acestor produse conțin mențiunea „fără gluten”.

(5)   În cazul în care produsele alimentare pentru persoanele cu intoleranță la gluten conțin atât ingrediente care înlocuiesc grâul, secara, orzul, ovăzul sau varietățile lor încrucișate, cât și ingrediente obținute din grâu, secară, orz, ovăz sau varietățile lor încrucișate care au fost prelucrate special pentru a reduce conținutul de gluten, alineatele (1), (2) și (3) se aplică, iar alineatul (4) nu se aplică.

(6)   Mențiunile „conținut foarte scăzut de gluten” sau „fără gluten”, prevăzute la alineatele (2) și (4), apar în apropierea denumirii sub care este vândut produsul alimentar.

Articolul 4

Compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate persoanelor cu intoleranță la gluten

(1)   Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2000/13/CE, etichetarea, publicitatea și prezentarea următoarelor produse alimentare pot conține mențiunea „fără gluten”, cu condiția ca conținutul de gluten să nu depășească 20 mg/kg în alimentul vândut consumatorului final:

(a)

produse alimentare destinate consumului normal;

(b)

produse alimentare destinate unei alimentații speciale care au rețetă, prelucrare sau preparare specială pentru a răspunde unor nevoi nutriționale speciale, altele decât cele ale persoanelor cu intoleranță la gluten, dar care sunt totuși adecvate, datorită compoziției lor, pentru a răspunde nevoilor nutriționale speciale ale persoanelor cu intoleranță la gluten.

(2)   Etichetarea, publicitatea și prezentarea produselor prevăzute la alineatul (1) nu conțin mențiunea „conținut foarte scăzut de gluten”.

Articolul 5

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Cu toate acestea, produsele alimentare care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, respectă deja dispozițiile acestuia pot fi puse pe piață în Comunitate.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 186, 30.6.1989, p. 27.

(2)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(3)  JO L 401, 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 339, 6.12.2006, p. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 42/2009 AL COMISIEI

din 20 ianuarie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (1), în special articolele 22, 84 și 107,

întrucât:

(1)

Pentru utilizarea optimă a fondurilor potențial disponibile cu scopul de a crește competitivitatea în sectorul vitivinicol, este necesar să se permită pe cât posibil statelor membre să utilizeze posibilitățile existente atât în cadrul programelor de sprijin din sectorul vitinicol, în special în cadrul măsurilor de restructurare și reconversie prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și al investițiilor prevăzute la articolul 15 din regulamentul respectiv, cât și în cadrul fondurilor pentru dezvoltare rurală. Pentru a garanta excluderea dublei finanțări a aceleiași măsuri din aceste două fonduri, după cum se prevede la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, ar trebui stabilită o linie clară de demarcație la nivelul operațiunilor.

(2)

În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) al doilea paragraf a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool conținut în subprodusele care urmează a fi distilate care depășesc 10 % în raport cu volumul de alcool conținut în vinul produs. Ar trebui precizat că statele membre pot prevedea respectarea acestei limite prin intermediul unor controale la nivelul producătorilor individuali sau, alternativ, la nivel național.

(3)

Articolul 41 litera (c) punctul (vi) din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (2) prevede obligația producătorilor de a include în buletinul de analiză informații privind prezența soiurilor de viță-de-vie obținute din încrucișări interspecifice (hibrizi direct producători sau alte soiuri care nu aparțin speciei Vitis vinifera). Cu toate acestea, din considerente tehnice, aceste informații nu ar trebui solicitate și ar trebui, prin urmare, eliminate din dispoziția respectivă.

(4)

Articolul 103 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 prevede că tabelul 10 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 al Comisiei (3) se aplică în continuare în afara cazului în care se prevede altfel într-un regulament de punere în aplicare privind etichetarea și prezentarea vinurilor care urmează să fie adoptat în baza articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008. În realitate, ar trebui să se facă trimitere la tabelul numărul 9 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1227/2000.

(5)

Articolul 5 alineatul (8), articolul 16 al treilea paragraf și articolul 20 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 prevăd că, în cazul în care statele membre acordă ajutoare naționale, acestea ar trebui să le indice în partea corespunzătoare a formularului prevăzut în anexa VII la regulamentul menționat. Prin urmare, anexa VII ar trebui modificată astfel încât să includă aceste informații.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 555/2008 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 555/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În sensul titlului II, «operațiune» înseamnă un proiect, un contract ori un acord sau o altă acțiune inclusă într-un program de sprijin dat, care corespunde oricăreia dintre activitățile din cadrul măsurilor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și este pusă în aplicare de unul sau mai mulți beneficiari.”

2.

În titlul II capitolul II secțiunea 2, după articolul 10, se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Compatibilitate și coerență

(1)   Sprijinul pentru costurile de restructurare și reconversie prevăzut la articolul 11 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 nu acoperă cheltuielile de achiziționare a vehiculelor agricole.

(2)   Nicio operațiune nu beneficiază de sprijin în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 în cadrul unui program național de sprijin în conformitate cu titlul II din regulamentul respectiv, pentru un anumit stat membru sau pentru o anumită regiune, dacă operațiunea respectivă este prevăzută pentru sprijin în programul de dezvoltare rurală al statului membru sau al regiunii în cauză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

(3)   Statele membre prezintă operațiunile pe care le includ în programele lor de sprijin pentru măsura de restructurare și reconversie în partea corespunzătoare din anexa I cu suficiente detalii încât să permită verificarea faptului că operațiunea respectivă nu este prevăzută pentru sprijin în programele lor de dezvoltare rurală.”

3.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Compatibilitate și coerență

(1)   Nu se acordă sprijin pentru operațiunile de marketing care au beneficiat de sprijin în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

În cazul în care statele membre acordă ajutoare naționale pentru investiții, acestea le indică în partea corespunzătoare a formularelor prevăzute în anexele I, V și VII la prezentul regulament.

(2)   Nicio operațiune nu beneficiază de sprijin în temeiul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 în cadrul unui program național de sprijin în conformitate cu titlul II din regulamentul respectiv, pentru un anumit stat membru sau pentru o anumită regiune, dacă operațiunea respectivă este prevăzută pentru sprijin în programul de dezvoltare rurală al statului membru sau al regiunii în cauză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

(3)   Statele membre prezintă operațiunile pe care le includ în programele lor de sprijin pentru măsurile de investiții în partea corespunzătoare din anexa I cu suficiente detalii încât să permită verificarea faptului că operațiunea respectivă nu este prevăzută pentru sprijin în programul lor de dezvoltare rurală.”

4.

În titlul II capitolul II secțiunea 7, după articolul 25, se introduce următorul articol 25a:

„Articolul 25a

Verificarea îndeplinirii condițiilor

Autoritățile competente ale statelor membre iau toate măsurile necesare pentru a verifica îndeplinirea condițiilor și respectarea limitei prevăzute la articolul 24 alineatul (1) din prezentul regulament, coroborat cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008. Statele membre pot verifica respectarea acestei limite la nivelul fiecărui producător sau la nivel național. Statele membre care optează pentru verificarea la nivel național nu includ în bilanțul alcoolului cantitățile care nu sunt destinate distilării (retragere supravegheată), nici pe cele destinate dezvoltării unor produse altele decât alcoolul pentru uz industrial.”

5.

La articolul 41 litera (c), punctul (vi) se elimină.

6.

La articolul 103 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

tabelul 9 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1227/2000 se aplică în continuare în afara cazului în care se prevede altfel într-un regulament de punere în aplicare privind etichetarea și prezentarea vinurilor care urmează să fie adoptat în baza articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;”.

7.

Anexa VII se înlocuiește cu textul anexei I la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 170, 30.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 143, 16.6.2000, p. 1.


ANEXA

„ANEXA VII

Date tehnice privind programele naționale de sprijin în conformitate cu articolul 6 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

(sumă în mii de euro)

Stat membru (1):

Data comunicării (2):

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel modificat:

 

Exercițiul financiar

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Măsuri

Regulamentul (CE) nr. 479/2008

 

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Previziuni

Executare

Executare

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Sistemul de plăți unice

Articolul 9

Suprafața vizată

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Promovarea pe piețele țărilor terțe

Articolul 10

Numărul de proiecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajutor de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

3a.

Restructurarea și reconversia podgoriilor

Articolul 11

Suprafața vizată

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Planuri în curs

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999

Suprafața vizată

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Recoltarea în stare verde

Articolul 12

Suprafața vizată

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fonduri mutuale

Articolul 13

Numărul de fonduri noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Asigurarea recoltei

Articolul 14

Numărul de producători

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajutor de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investiții în întreprinderi

Articolul 15

Numărul de beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

Suma medie a sprijinului comunitar (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajutor de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.1.

Investiții în întreprinderi în regiunile de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (a)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.2.

Investiții în întreprinderi în alte regiuni decât cele de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (b)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.3.

Investiții în întreprinderi în regiunile ultraperiferice

Articolul 15 alineatul (4) litera (c)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.4.

Investiții în întreprinderi în regiunile insulelor mici din Marea Egee

Articolul 15 alineatul (4) litera (d)

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.5.

Investiții în întreprinderi în regiunile de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (a)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.6.

Investiții în întreprinderi în alte regiuni decât cele de convergență

Articolul 15 alineatul (4) litera (b)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.7.

Investiții în întreprinderi în regiunile ultraperiferice

Articolul 15 alineatul (4) litera (c)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

7.8.

Investiții în întreprinderi în regiunile insulelor mici din Marea Egee

Articolul 15 alineatul (4) litera (d)

Contribuția comunitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(suma cumulată)

8.

Distilarea subproduselor

Articolul 16

Nivelul maxim al ajutorului

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului comunitar (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Distilarea alcoolului alimentar – sprijin pe suprafață

Articolul 17

Nivelul ajutorului

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafața (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Distilarea de criză

Articolul 18

Nivelul ajutorului

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prețul minim plătit producătorilor

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului comunitar (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Folosirea mustului de struguri concentrat pentru îmbogățire

Articolul 19

Nivelul ajutorului

(EUR/% vol./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milioane hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma medie a sprijinului comunitar (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  A se utiliza acronimele OPOCE.

(2)  Termenul limită al comunicării: în ceea ce privește previziunile, 30 iunie 2008 pentru prima comunicare, apoi datele de 1 martie și 30 iunie ale fiecărui an; în ceea ce privește executarea, data de 1 martie a fiecărui an (anul 2010 pentru prima comunicare).

(3)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la suprafața indicată în prezenta anexă.

(4)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de proiecte indicat în prezenta anexă.

(5)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de fonduri indicat în prezenta anexă.

(6)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de producători indicat în prezenta anexă.

(7)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de beneficiari indicat în prezenta anexă.

(8)  A se indica detalii în anexele I și V.

(9)  Valoare obținută împărțind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) și în anexa VI (pentru executare) la numărul de hectolitri indicat în prezenta anexă.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

21.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/11


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 ianuarie 2009

de numire a unui membru danez și a doi supleanți danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

(2009/40/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea guvernului danez,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Eva NEJSTGAARD. Două posturi de supleanți în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a demisiei domnului Bjørn DAHL și a încheierii mandatului doamnei Anna Margrethe KAALUND,

DECIDE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

(a)

în calitate de membru:

domnul Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

(b)

în calitate de supleanți:

doamna Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (schimbare de mandat);

domnul Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 ianuarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


21.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/12


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 ianuarie 2009

de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

(2009/41/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea guvernului austriac,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2006 și 25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a decesului domnului Jörg HAIDER,

DECIDE:

Articolul 1

Se numește în calitate de membru al Comitetului Regiunilor pentru perioada rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

Domnul Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 ianuarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GANDALOVIČ


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


21.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.