ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 14

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
20 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 37/2009 al Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 38/2009 al Comisiei din 19 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 39/2009 al Comisiei din 19 ianuarie 2009 privind eliberarea licențelor de import pentru conservele de ciuperci în 2009

5

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

7

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisie

 

 

2009/39/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 22 decembrie 2008 privind depozitarea în siguranță a mercurului metalic utilizat în industria cloralcanilor [notificată cu numărul C(2008) 8422]

10

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

20.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 37/2009 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

În vederea combaterii în mod eficient a fraudei privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), este indispensabil ca statele membre să colecteze și să schimbe informații privind tranzacțiile intracomunitare în termene cât se poate de scurte. Termenul de o lună este răspunsul cel mai adecvat la această nevoie, ținând cont de perioadele contabile și financiare ale întreprinderilor și de obiectivele de reducere a sarcinilor administrative ale întreprinderilor.

(2)

Ținând seama de modificările aduse perioadei de declarare a operațiunilor intracomunitare prin Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare (3), este necesară modificarea referințelor la perioada respectivă din Regulamentul (CE) nr. 1789/2003 al Consiliului (4).

(3)

Deoarece obiectivele acțiunii prevăzute de combatere a fraudei fiscale privind TVA nu pot fi atinse în mod satisfăcător de statele membre a căror acțiune în domeniu depinde de informațiile colectate de celelalte state membre și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar datorită angajamentului necesar din partea tuturor statelor membre, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(4)

Având în vedere că modificările prevăzute de prezentul regulament sunt necesare în vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 la măsurile prevăzute de Directiva 2008/117/CE, cu care statele membre trebuie să se conformeze începând cu 1 ianuarie 2010, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la aceeași dată.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 23, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Valorile menționate la punctul 2 primul paragraf sunt exprimate în moneda statului membru care furnizează informațiile și sunt aferente perioadelor de depunere a declarațiilor recapitulative proprii fiecărei persoane impozabile stabilite în conformitate cu articolul 263 din Directiva 2006/112/CE.”

2.

La articolul 24, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Valorile menționate la punctul 2 primul paragraf sunt exprimate în moneda statului membru care furnizează informațiile și sunt aferente perioadelor de depunere a declarațiilor recapitulative proprii fiecărei persoane impozabile stabilite în conformitate cu articolul 263 din Directiva 2006/112/CE.”

3.

La articolul 25, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru este obligată să permită accesul la informații în temeiul articolelor 23 și 24, ea face acest lucru în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult o lună de la sfârșitul perioadei la care se referă informațiile.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care se adaugă informații la o bază de date în condițiile prevăzute la articolul 22, accesul la aceste informații suplimentare se autorizează în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult o lună de la sfârșitul perioadei în cursul căreia au fost colectate informațiile.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avizul din 4 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 22 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  A se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 264, 15.10.2003, p. 1.


20.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 38/2009 AL COMISIEI

din 19 ianuarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

42,0

TN

134,4

TR

131,8

ZZ

106,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

158,0

ZZ

140,7

0709 90 70

MA

162,4

TR

170,8

ZZ

166,6

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,1

MA

62,3

TN

50,2

TR

61,6

ZZ

55,5

0805 20 10

MA

77,8

TR

58,0

ZZ

67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

EG

96,8

IL

65,6

JM

95,1

TR

88,6

ZZ

81,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

51,9

ZZ

59,5

0808 10 80

CN

64,7

MK

32,6

TR

67,5

US

109,6

ZZ

68,6

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

114,6

ZZ

108,0


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


20.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 39/2009 AL COMISIEI

din 19 ianuarie 2009

privind eliberarea licențelor de import pentru conservele de ciuperci în 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Cantitățile pentru care importatorii tradiționali și/sau noii importatori au depus cereri de licență, între 2 și 8 ianuarie 2009, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1979/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare pentru conserve de ciuperci importate din țări terțe (3), depășesc cantitățile disponibile pentru produsele originare din China și din alte țări.

(2)

Prin urmare, ar trebui să se stabilească măsura în care pot fi aprobate cererile de licență care au fost trimise Comisiei cel târziu până la data de 15 ianuarie 2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cererile pentru licențe de import, depuse în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1979/2006 între 2 și 8 ianuarie 2009 și trimise Comisiei cel mai târziu până la data de 15 ianuarie 2009, sunt aprobate în limita procentelor din cantitățile solicitate care figurează în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 368, 23.12.2006, p. 91.


ANEXĂ

Originea produselor

Cote procentuale

China

Țări terțe, altele decât China

Importatori tradiționali

[articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1979/2006]

57,547896 %

Noi importatori

[articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1979/2006]

5,656152 %

100 %

„—“

:

Nicio cerere de licență nu a fost trimisă Comisiei.


DIRECTIVE

20.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/7


DIRECTIVA 2008/117/CE A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2008

de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operațiunile intracomunitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Frauda în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată (TVA) are un efect semnificativ asupra veniturilor fiscale ale statelor membre și perturbă activitatea economică în cadrul pieței interne prin crearea unor fluxuri nejustificate de bunuri și prin introducerea pe piață a unor bunuri la prețuri anormal de mici.

(2)

Deficiențele sistemului intracomunitar al TVA și, în special, deficiențele sistemului de schimb de informații cu privire la livrările de bunuri în cadrul Comunității, stabilit prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3), reprezintă una dintre cauzele acestei fraude. În special, timpul care se scurge între derularea unei operațiuni și schimbul corespunzător de informații în cadrul sistemului de schimb de informații privind TVA reprezintă un obstacol în calea utilizării eficace a respectivei informații pentru combaterea fraudei fiscale.

(3)

Pentru a combate în mod eficace acest tip de fraudă fiscală, este necesar ca administrația statului membru în care TVA este exigibil să dispună de informații cu privire la livrările intracomunitare de bunuri, într-un termen care să nu depășească o lună.

(4)

Pentru ca verificarea încrucișată a informațiilor să fie utilă în combaterea fraudei fiscale, ar trebui garantat că operațiunile intracomunitare sunt declarate pentru aceeași perioadă fiscală atât de către furnizor, cât și de către cumpărător sau beneficiar.

(5)

Având în vedere evoluția mediului de afaceri și a instrumentelor de lucru ale agenților economici, ar trebui să se asigure posibilitatea efectuării acestor declarații prin proceduri electronice simple, pentru a reduce la minimum povara administrativă.

(6)

Pentru a se păstra echilibrul între obiectivele Comunității în materie de combatere a fraudei fiscale și de reducere a sarcinii administrative a operatorilor economici, este oportun să se prevadă posibilitatea ca statele membre să autorizeze operatorii să depună trimestrial declarațiile recapitulative privind livrările intracomunitare de bunuri atunci când valoarea acestora nu este semnificativă. Statele membre care doresc să organizeze o punere în aplicare progresivă a acestei posibilități ar trebui să poată fixa suma, cu titlu tranzitoriu, la un nivel mai ridicat. În mod similar, ar trebui să se prevadă posibilitatea ca statele membre să autorizeze operatorii să depună trimestrial informațiile privind prestările intracomunitare de servicii.

(7)

Impactul accelerării schimburilor de informații asupra capacității statelor membre de combatere a fraudei privind TVA, precum și opțiunile ar trebui să facă obiectul unei evaluări a Comisiei după un an de la aplicarea noilor dispoziții, în special pentru a stabili dacă opțiunile respective trebuie menținute.

(8)

Deoarece obiectivele acțiunii prevăzute în combaterea evaziunii fiscale legate de TVA nu pot fi atinse în mod satisfăcător de statele membre, a căror acțiune în domeniu depinde de informațiile colectate de celelalte state membre, și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate.

(9)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificată în consecință.

(10)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (4), statele membre sunt încurajate să stabilească, pentru ele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze în măsura posibilului corespondența între prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 64, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prestările de servicii pentru care taxa este datorată de către beneficiarul serviciilor în conformitate cu articolul 196, care sunt prestate în mod continuu pe o perioadă mai mare de un an și care nu determină decontări sau plăți în cursul acestei perioade se consideră efectuate la expirarea fiecărui an calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a încetat.

Statele membre pot prevedea că, în anumite cazuri, altele decât cele prevăzute la alineatul (1), livrarea continuă de bunuri sau prestarea continuă de servicii pe o anumită perioadă de timp se consideră efectuată cel puțin la expirarea unui termen de un an.”

2.

La articolul 66 se adaugă următorul paragraf:

„Cu toate acestea, derogarea prevăzută la primul paragraf nu se aplică prestărilor de servicii pentru care taxa este datorată de către beneficiarul serviciilor în conformitate cu articolul 196.”

3.

Articolul 263 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 263

(1)   Declarația recapitulativă se întocmește pentru fiecare lună calendaristică într-un termen care nu depășește o lună și în conformitate cu procedurile care urmează a fi stabilite de statele membre.

(1a)   Cu toate acestea, statele membre pot autoriza persoanele impozabile, în condițiile și limitele pe care le pot stabili, să opteze pentru depunerea declarațiilor recapitulative pentru fiecare trimestru calendaristic, într-un termen care nu depășește o lună de la sfârșitul trimestrului, atunci când valoarea totală trimestrială, fără TVA, a livrărilor de bunuri menționate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) și la articolul 265 alineatul (1) litera (c) nu depășește nici pentru trimestrul calendaristic respectiv, nici pentru vreunul dintre cele patru trimestre precedente suma de 50 000 EUR sau contravaloarea acestei sume în moneda națională.

Posibilitatea prevăzută la primul paragraf încetează a fi aplicabilă odată cu sfârșitul lunii în care valoarea totală, fără TVA, a livrărilor de bunuri menționate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) și la articolul 256 alineatul (1) litera (c) depășește, pentru trimestrul în curs, suma de 50 000 EUR sau contravaloarea acesteia în moneda națională. În acest caz, se întocmește declarația recapitulativă pentru luna sau lunile scurse de la începutul trimestrului, într-un termen care nu depășește o lună.

(1b)   Până la 31 decembrie 2011, statele membre pot fixa suma prevăzută la alineatul (1a) la 100 000 EUR sau la contravaloarea acesteia în moneda națională.

(1c)   Statele membre pot, în condițiile și limitele pe care le pot stabili, să autorizeze persoanele impozabile, în cazul prestărilor de servicii menționate la articolul 264 alineatul (1) litera (d), să depună declarația recapitulativă pentru fiecare trimestru calendaristic într-un termen care nu depășește o lună de la sfârșitul trimestrului.

Statele membre pot, în special, solicita persoanelor impozabile care efectuează livrările de bunuri sau prestările de servicii menționate la articolul 264 alineatul (1) litera (d) să depună declarația recapitulativă în termenul care rezultă din aplicarea alineatelor (1) și (1b).

(2)   Statele membre autorizează și pot solicita ca declarația recapitulativă menționată la alineatul (1) să fie depusă prin transferul electronic al fișierului, în condițiile stabilite de acestea.”

4.

La articolul 264, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Valoarea menționată la alineatul (1) litera (c) se declară pentru perioada de depunere stabilită în conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1c), în cursul căreia TVA a devenit eligibil.

Valoarea menționată la alineatul (1) litera (f) se declară pentru perioada de depunere stabilită în conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1c), în cursul căreia regularizarea a fost comunicată clientului.”

5.

La articolul 265, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Valoarea menționată la alineatul (1) litera (c) se declară pentru perioada de depunere stabilită în conformitate cu articolul 263 alineatele (1)-(1b), în cursul căreia TVA a devenit eligibil.”

Articolul 2

Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia prezintă, cel târziu la 30 iunie 2011, un raport de evaluare a impactului articolului 263 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE asupra capacității statelor membre de a combate frauda privind TVA legat de livrările de bunuri și prestările de servicii intracomunitare, precum și de evaluarea utilității opțiunilor prevăzute la articolul menționat alineatele (1a)-(1c), însoțit, în funcție de concluziile raportului, de propuneri adecvate.

Articolul 3

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cu efect de la 1 ianuarie 2010. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile în cauză, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Avizul din 4 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 22 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

RECOMANDĂRI

Comisie

20.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/10


RECOMANDAREA COMISIEI

din 22 decembrie 2008

privind depozitarea în siguranță a mercurului metalic utilizat în industria cloralcanilor

[notificată cu numărul C(2008) 8422]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2009/39/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211 a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Comisia a adoptat Strategia comunitară privind mercurul (1).

(2)

Acțiunea 9 din strategie prevede depozitarea mercurului provenit din industria cloralcanilor și angajează Comisia să studieze posibilitatea încheierii unui acord cu respectiva industrie.

(3)

La 24 iunie 2005, Consiliul a adoptat Concluziile pozitive privind strategia, invitând Comisia să procedeze la depozitarea în siguranță sau la eliminarea mercurului, printre altele, și din industria cloralcanilor într-un interval de timp coerent cu perioada vizată de încetare progresivă a exporturilor de mercur.

(4)

La 14 martie 2006, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care saluta strategia, solicitând Comisiei să ia măsuri prin care să garanteze că tot mercurul provenind din industria cloralcanilor este depozitat în siguranță.

(5)

La 22 octombrie 2008, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 (2) privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic.

(6)

Euro Chlor, asociația industriei cloralcanilor din Europa, cu sprijinul societăților sale membre, a adoptat un angajament cu privire la depozitarea în siguranță a mercurului care nu mai este necesar în procesul de producție a cloralcanilor (mercur declasat). Toate societățile din industria cloralcanilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunității pot adera la acest angajament în condiții obiective și nediscriminatorii.

(7)

Comisia este mulțumită de asigurările date de Euro Chlor în angajamentul său, care vin în completarea dispozițiilor prezentului regulament.

(8)

Angajamentul îndeplinește criteriile stabilite în Comunicarea Comisiei privind acordurile de mediu la nivel comunitar din cadrul Planului de acțiune pentru simplificarea și ameliorarea mediului de reglementare (3),

RECOMANDĂ:

1.   Membrii Euro Chlor, precum și alte societăți comerciale din industria cloralcanilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunității care vor adera la Acordul voluntar al Euro Chlor privind depozitarea în siguranță a mercurului declasat ar trebui să selecteze cu deosebită atenție instalațiile de depozitare a mercurului declasat (și anume mercurul care nu mai este necesar în viitor pentru instalațiile care funcționează pe baza procedeului de catod cu mercur) și să se angajeze să încheie contracte cu operatorii unor astfel de instalații de depozitare care sunt clasificați și autorizați pentru eliminarea deșeurilor periculoase. Aceste contracte ar trebui să se bazeze pe cerințe obiective și nediscriminatorii.

2.   Membrii Euro Chlor ar trebui să se angajeze să respecte un standard ridicat de cerințe tehnice în legătură cu păstrarea mercurului, cu operațiunile de pregătire și umplere, precum și în legătură cu încărcarea și descărcarea containerelor.

3.   Euro Chlor ar trebui să ofere anual date relevante privind mercurul declasat.

Prezenta recomandare se adresează Euro Chlor.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  COM(2005) 20 final, 28.1.2005.

(2)  JO L 304, 14.11.2008, p. 75.

(3)  COM(2002) 412 final, 17.7.2002.


20.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.