ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 11

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
16 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 26/2009 al Comisiei din 15 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 27/2009 al Comisiei din 15 ianuarie 2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 ianuarie 2009

3

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2009/2/CE a Comisiei din 15 ianuarie 2009 de modificare, pentru a treizeci și una oară, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase ( 1 )

6

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2009/30/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind numirea șefului Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului acestuia

83

 

 

Comisie

 

 

2009/31/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 ianuarie 2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce privește anumite unități din sectorul cărnii și al laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2008) 8988]  ( 1 )

84

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

16.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 26/2009 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


16.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 27/2009 AL COMISIEI

din 15 ianuarie 2009

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 ianuarie 2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 16 ianuarie 2009, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 16 ianuarie 2009, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 16 ianuarie 2009

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00

de calitate medie

0,00

de calitate inferioară

0,00

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00

1002 00 00

SECARĂ

21,27

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

19,25

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (2)

19,25

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

21,27


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

2.1.2009-14.1.2009

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

192,81

116,44

Prețul FOB USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Primă pentru Golf

57,28

13,93

Primă pentru Marile Lacuri

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

9,55 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

6,91 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


DIRECTIVE

16.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/6


DIRECTIVA 2009/2/CE A COMISIEI

din 15 ianuarie 2009

de modificare, pentru a treizeci și una oară, în vederea adaptării la progresul tehnic, a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1), în special articolul 28,

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (3) din Directiva 67/548/CEE prevede criteriile și procedura de urmat pentru armonizarea clasificării și etichetării substanțelor. Paragrafele 4.1.3, 4.1.4 și 4.1.5 din anexa VI la Directiva 67/548/CEE prevăd obligația industriei de profil de a informa statele membre și obligația statelor membre de a prezenta propuneri pentru armonizarea clasificării și a etichetării în regim de urgență, când informațiile devenite disponibile confirmă că o substanță chimică îndeplinește criteriile pentru a fi considerată mutagenă, cancerigenă sau toxică pentru reproducere.

(2)

Anexa I la Directiva 67/548/CEE conține o listă a substanțelor periculoase, precum și detaliile clasificării și etichetării fiecărei substanțe. Este necesar ca această listă să fie actualizată în vederea includerii unor noi substanțe notificate și a altor substanțe existente, precum și în vederea adaptării anumitor rubrici la progresul tehnic. În plus, este necesar ca, în cadrul anexei menționate anterior, să se elimine rubricile care corespund anumitor substanțe.

(3)

Anexa I la Directiva 67/548/CEE conține deja numeroase rubrici corespunzătoare unor grupe de substanțe, în special compuși metalici, evaluați prin grupare și prin extrapolare, în funcție de analogiile dintre substanțe.

(4)

Anexa I la Directiva 67/548/CEE conține de asemenea anumite grupe de substanțe ale căror membri sunt identificați și a căror clasificare a fost obținută prin metoda grupării și a extrapolării, în special în cazul țițeiului și al gazelor de sondă.

(5)

Anexa VI la Directiva 67/548/CEE prevede că datele necesare pentru clasificare și etichetare pot fi obținute dintr-o serie de surse diferite, printre care se numără rezultatele relațiilor structură-activitate validate și aprecierea specialiștilor.

(6)

Clasificările compușilor nichelului menționați în prezenta directivă se bazează pe efectele ionului Ni(2+) și pe datele disponibile referitoare la compușii nichelului. Clasificările au fost obținute prin gruparea compușilor nichelului pe categorii în funcție de hidrosolubilitatea acestora (de exemplu, grupa compușilor insolubili ai nichelului, a celor puțin solubili și, respectiv, a celor solubili). Hidrosolubilitatea a fost utilizată ca un criteriu inițial de definire a acestor categorii, pe baza argumentului că derivații nichelului cu aceeași hidrosolubilitate vor indica un nivel similar de biodisponibilitate a ionului Ni(2+) și de toxicitate sistemică. Acest lucru justifică o extrapolare, în cadrul grupelor, de la substanțele pentru care datele disponibile corespunzătoare ale testelor demonstrează un efect sistemic specific, la cele pentru care nu există astfel de date. Pentru unele efecte se justifică extrapolarea între grupe, întrucât s-au observat efecte similare la toate nivelurile de pe scara hidrosolubilității. De exemplu, o serie de studii epidemiologice demonstrează că atât compușii solubili ai nichelului, cât și cei insolubili (aflați la extremități opuse pe scara solubilității) au efecte cancerigene locale asupra tractului respirator. Prin urmare, există un motiv întemeiat pentru a concluziona că și compușii puțin solubili (situați la mijlocul scării respective) au proprietăți cancerigene similare.

(7)

În cadrul evaluării tuturor informațiilor disponibile referitoare la compușii nichelului, hidrosolubilitatea poate fi utilizată ca o aproximare a biodisponibilității sistemice a ionului Ni(2+) în cazul multor efecte și substanțe.

(8)

Clasificarea și etichetarea substanțelor menționate în prezenta directivă ar trebui să fie revizuite în cazul în care devin disponibile noi cunoștințe științifice. În acest context, având în vedere, în special, faptul că sectorul nichelului a prezentat recent informații științifice preliminare, parțiale și nevalidate de comunitatea științifică, este necesar să se acorde o atenție specială rezultatului discuțiilor viitoare din cadrul Agenției Internaționale de Cercetare în Domeniul Cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății privind proprietățile cancerigene ale derivaților nichelului sau oricăror noi descoperiri sau interpretări științifice pertinente în legătură cu datele utilizate la realizarea clasificărilor compușilor nichelului incluse în prezenta directivă.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului cu substanțe și preparate periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 67/548/CEE se modifică după cum urmează. Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

Rubricile care corespund celor prevăzute în anexa 1A la prezenta directivă se înlocuiesc cu rubricile prevăzute în anexa respectivă;

(b)

Rubricile prevăzute în anexa 1B la prezenta directivă se adaugă în conformitate cu ordinea rubricilor stabilită în anexa I la Directiva 67/548/CEE;

(c)

Rubricile prevăzute în anexa 1C la prezenta directivă se elimină.

Articolul 2

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 1 iunie 2009. Statele membre comunicată de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.


ANEXĂ 1A

Nr. index

Denumire chimică

Note referitoare la substanțe

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de concentrație

Note referitoare la preparate

001-002-00-4

hidrură de litiu și aluminiu

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

hidrogenoborat de dibutilstaniu

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

sărurile acidului cianhidric, cu exceptia cianurilor complexe cum ar fi ferocianurile, fericianurile si oxicianura de mercur, si a celor specificate în altă parte în prezenta anexă

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diclorfenil)-1,1-dimetiluree

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

complex (polimeric) de etilenebi(ditiocarbamat) de mangan cu sare de zinc

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

etilenbi(ditiocarbamat) de mangan (polimeric)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

carbosulfan (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril [(dibutilamino)tio]metilcarbamat

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfuracarb (ISO);

N-[2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-iloxicarbonil(metil)aminotio]-N-izopropil- β-alaninat de etil

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

dioxid de azot; [1]

tetraoxid de diazot [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malation (ISO);

1,2-bi(etoxicarbonil)etil O,O-dimetil fosforoditioat;

[continând ≤ 0,03 % izomalation]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foxim (ISO);

α-(dietoxifosfinotioilimino) fenilacetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

fosfat de tri(2-cloretil)

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinat de amoniu (ISO);

2-amino-4-(hidroximetilfosfinil)butirat de amoniu

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

sulfură disodică;

sulfură de sodiu

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

perclorat de amoniu;

[conținând ≥ 80 % particule de 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

dicromat de sodiu

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

oxid de cobalt

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

sulfură de cobalt

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

monoxid de nichel; [1]

oxid de nichel; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

dioxid de nichel

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

trioxid de dinichel

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

sulfură de nichel (II); [1]

sulfură de nichel; [2]

millerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

disulfură de trinichel;

subsulfură de nichel; [1]

heazlewoodit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

dihidroxid de nichel; [1]

hidroxid de nichel [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

(2-(α-(3-(4-clor-6-(2-(2-(vinilsulfonil)etoxi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-oxido-5-sulfonatofenilazo)benzilidenhidrazino)-4-sulfonatobenzoato)cupru(II) de trisodiu

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

acid arsenic si sărurile acestuia, cu exceptia celor specificate în altă parte în prezenta anexă

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

compuși de seleniu, cu exceptia sulfoseleniurei de cadmiu si a celor specificati în altă parte în prezenta anexă

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

azotat de argint

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cihexatin (ISO);

hidroxitriciclohexilstanan;

Hidroxid de tri(ciclohexil)staniu

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

acetat de fentin (ISO);

acetat de trifenilstaniu

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

hidroxid de fentin (ISO);

hidroxid de trifenilstaniu

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

compusi de tributilstaniu, cu exceptia celor specificați în altă parte în prezenta anexă

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

compusi de trifenilstaniu, cu exceptia celor specificați în altă parte în prezenta anexă

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

metansulfonat de staniu(II)

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

iodoxibenzen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

iodoxibenzoat de calciu

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

mercur

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

diclorură de mercur;

clorură mercurică

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

compusi de uraniu, cu exceptia celor specificati în altă parte în prezenta anexă

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

Amestec de: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioxan-5,2′-norcaran);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioxan-5,2′-norcaran)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribrommetan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-diclorpropenă; [1]

(Z)-1,3-diclorpropenă [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-iodpropenă;

iodură de alil

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metilpropan-2-ol;

alcool terț-butilic

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

alcool furfurilic

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

oxid de etilenă;

oxiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bi(2-cloretil) eter

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrat de celuloză;

nitroceluloză

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bi(clormetil) eter;

oxibi(clormetan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoxi-2-propanol;

monopropilen glicol metil eter

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxi-4-epoxietilciclohexan;

4-vinilciclohexen diepoxid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxan;

paraldehidă

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclooctan;

metaldehidă

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirolidonă

1-metil-2-pirolidonă

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

sărurile acidului oxalic, cu exceptia celor specificate în altă parte în prezenta anexă

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

clorură de benzoil

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

acetat de 2-etoxietil;

acetat de etilglicol

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

acid 4-clor-o-toliloxiacetic

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

săruri și esteri de MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzoat de benzil

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

acid maleic

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

anhidridă succinică

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

cloroformiat de propil;

propilesterul acidului cloroformic;

cloroformiat de n-propil

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

acetat de 2-metoxi-1-metiletil

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

acid glutamic, produși de reacție cu N-(C12-14-alchil)propilendiamină

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

clopiralid (ISO);

acid 3,6-diclorpiridin-2-carboxilic

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

acrilat de terț-butil

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

Amestec de: salicilați de calciu (C10-14 cu catenă ramificată și C18-30 alchilați);

fenați de calciu (C10-14 cu catenă ramificată și C18-30 alchilați);

fenați de calciu sulfurați (C10-14 cu catenă ramificată și C18-30 alchilați)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oxalonitril;

cian

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-ciclohexiliden-2-fenilacetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamidă)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

6-amino-4-hidroxi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftalen-2,7-disulfonat de tetralitiu

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetilbenzidină

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

ciclohexilamină

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etildimetilamină

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilendiamină;

2,4-toluendiamină

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metenamină;

hexametilentetramină

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metil-fenilen diamină;

diaminotoluen;

[produs tehnic – amestec de 4-metil-m-fenilen diamină (Nr. CE 202-453-1) și 2-metil-m-fenilen diamină (Nr. CE 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hidrogenosulfat de

hidroxilamoniu; [1]

fosfat de hidroxilamină; [2]

dihidrogenofosfat de hidroxilamină; [3]

4-metilbenzensulfonat de hidroxilamină [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolylfluanid (ISO);

diclor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metansulfenamidă;

[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

izocianat de metil

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

sărurile acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

2-(izocianatosulfonil)benzoat de etil

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

sărurile alcaline și alcalino-pământoase ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

tiocianat de taliu

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

sărurile metalice ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

bi(trifluormetilsulfonil)imidă de litiu

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

Amestec de: 2,2′-bi(terț-pentilperoxi)-p-diizopropilbenzen;

2,2′-bi(terț-pentilperoxi)-m-diizopropilbenzen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

Lână minerală, cu excepția celei specificate în altă parte în prezenta anexă;

[Fibre de sticlă (de silicați) artificiale cu orientare aleatorie, cu un conținut de oxizi alcalini și oxizi alcalinopământoși (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) mai mare de 18 % procente de greutate]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

Fibre ceramice refractare, Fibre cu destinație specială, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă;

[Fibre de sticlă (de silicați) artificiale cu orientare aleatorie, cu un conținut de oxizi alcalini și oxizi alcalinopământoși (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) mai mic sau egal cu 18 % procente de greutate]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


ANEXĂ 1B

Nr. index

Denumire chimică

Note referitoare la substanțe

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de concentrație

Note referitoare la preparate

003-003-00-5

(2-metilpropil)litiu;

izobutillitiu

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietilmetoxiboran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

acid 4-formilfenilboronic

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

perborat de sodiu; [1]

acid perboric, sare sodică; [2]

acid perboric, sare sodică, monohidrat; [3]

peroxometaborat de sodiu; [4]

acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, monohidrat; [5]

peroxoborat de sodiu;

[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

perborat de sodiu; [1]

acid perboric, sare sodică; [2]

acid perboric, sare sodică, monohidrat; [3]

peroxometaborat de sodiu; [4]

acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, monohidrat; [5]

peroxoborat de sodiu;

[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

acid perboric (H3BO2(O2)), sare monosodică, trihidrat; [1]

acid perboric, sare sodică, tetrahidrat; [2]

acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, tetrahidrat; [3]

peroxoborat de sodiu hexahidrat;

[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

acid perboric (H3BO2(O2)), sare monosodică, trihidrat; [1]

acid perboric, sare sodică, tetrahidrat; [2]

acid perboric (HBO(O2)), sare sodică, tetrahidrat; [3]

peroxoborat de sodiu hexahidrat;

[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluensulfonil)uree

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terț-butil (1R,5S)-3-azabiciclo[3.1.0]hex-6-ilcarbamat

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluensulfoniloxi)fenil)uree;

3-({[(4-metilfenil)sulfonil]carbamoil}amino)fenil 4-metilbenzensulfonat

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

amestec de: N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bi[N′-feniluree];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)carbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N′-ciclohexiluree;

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bi[N′-ciclohexiluree]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-hexil-N-etoxicarboniltiocarbamat

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bi[N′-octil]uree

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

hidroxid de dietildimetilamoniu

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

carbonat-hidroxid-perclorat-hidrat de aluminiu-magneziu

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetilsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenilsililidin)trioximă

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoxisilil)propil)octantioat

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoxisilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bi(trimetilsilil)aminopropilmetildietoxisilan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

amestec de: O,O′,O′′,O′′′-silantetrail tetrakis(4-metil-2-pentanon oximă) (3 stereoizomeri)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

produs de reacție a: silice amorfă (50-85 %), butil (1-metilpropil) magneziu (3-15 %), ortosilicat de tetraetil (5-15 %) și tetraclorură de titan (5-20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoxi-3′-metoxifenil) propil]trimetoxisilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

silicat de fluorură de magneziu-sodiu

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

difosfit de bi(2,4-dicumilfenil) neopentil;

3,9-bi[2,4-bi(1-metil-1-feniletil)fenoxi]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecildifenil fosfat

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen bifosfat

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)fosfoniu 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-metil-1-butansulfonamidă (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutil-fosfoniu nonafluor-butan-1-sulfonat

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

amestec de: o-toluenfosfonat de potasiu;

m-toluenfosfonat de potasiu;

p-toluenfosfonat de potasiu

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

amestec de: (2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de dimetil;

(2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de dietil;

(2-(hidroximetilcarbamoil)etil)fosfonat de metil etil

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

acid bi(2,4,4-trimetilpentil)ditiofosfonic

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

acid (4-fenilbutil)fosfinic

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

sulf

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

hidroclorură de 1-amino-2-metil-2-propantiol

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

perclorat de amoniu;

[conținând < 80 % particule de 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

oxid de potasiu-titan (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ciclopentadien-1-il]silanaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadien]-titan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

pudră de nichel;

[diametrul particulelor < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

mată de nichel

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

sedimente și nămoluri, de la rafinarea electrolitică a cuprului, decuprate, cu sulfat de nichel

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

sedimente și nămoluri, de la rafinarea electrolitică a cuprului, decuprate

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

diperclorat de nichel;

acid percloric, sare de nichel(II)

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

bi(sulfat) de dipotasiu-nichel; [1]

bi(sulfat) de diamoniu-nichel [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

bi(sulfamidat) de nichel;

sulfamat de nichel

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

bi(tetrafluorborat) de nichel

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

diformat de nichel; 1]

acid formic, sare de nichel; [2]

acid formic, sare de nichel-cupru [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

diacetat de nichel; [1]

acetat de nichel [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

dibenzoat de nichel

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

bi(4-ciclohexilbutirat) de nichel

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

stearat de nichel(II);

octadecanoat de nichel(II)

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

dilactat de nichel

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

octanoat de nichel(II)

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

difluorură de nichel; [1]

dibromură de nichel; [2]

diiodură de nichel; [3]

fluorură de potasiu-nichel [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

hexafluorosilicat de nichel

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

selenat de nichel

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

hidrogenofosfat de nichel; [1]

bi(dihidrogenofosfat) de nichel; [2]

bi(ortofosfat) de trinichel; [3]

difosfat de dinichel; [4]

bi(fosfinat) de nichel; [5]

fosfinat de nichel; [6]

acid fosforic, sare de calciu-nichel; [7]

acid difosforic, sare de nichel(II) [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

hexacianoferat de diamoniu nichel

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

dicianură de nichel

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

cromat de nichel

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

silicat de nichel(II); [1]

ortosilicat de dinichel; [2]

silicat de nichel (3:4); [3]

acid silicic, sare de nichel; [4]

hidroxibi[ortosilicato(4-)]trinichelat(3-) de trihidrogen [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

hexacianoferat de dinichel

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

bi(arsenat) de trinichel;

arsenat de nichel(II)

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

oxalat de nichel; [1]

acid oxalic, sare de nichel [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

telură de nichel

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

tetrasulfură de trinichel

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

bi(arsenit) de trinichel

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

periclaz gri de cobalt nichel;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

dioxid de cobalt-nichel; [2]

oxid de cobalt-nichel [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

trioxid de nichel-staniu;

stanat de nichel

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

decaoxid de nichel-triuraniu

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

ditiocianat de nichel

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

dicromat de nichel

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

selenit de nichel(II)

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

seleniură de nichel

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

acid silicic, sare de plumb-nichel

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

diarseniură de nichel; [1]

arseniură de nichel [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

priderit galben nichel bariu titan;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

diclorat de nichel; [1]

dibromat de nichel; [2]

hidrogenosulfat de etil, sare de nichel(II) [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

trifluoracetat de nichel(II); [1]

propionat de nichel(II); [2]

bi(benzensulfonat) de nichel; [3]

hidrogenocitrat de nichel (II); [4]

acid citric, sare de amoniu-nichel; [5]

acid citric, sare de nichel; [6]

bi(2-etilhexanoat) de nichel; [7]

acid 2-etilhexanoic, sare de nichel; [8]

acid dimetilhexanoic, sare de nichel; [9]

izooctanoat de nichel(II); [10]

izooctanoat de nichel; [11]

bi(izononanoat) de nichel; [12]

neononanoat de nichel (II); [13]

izodecanoat de nichel(II); [14]

neodecanoat de nichel(II); 15]

acid neodecanoic, sare de nichel; [16]

neoundecanoat de nichel(II); [17]

bi(D-gluconato-O 1,O 2)nichel; [18]

3,5-bi(terț-butil)-4-hidroxibenzoat de nichel (1:2); [19]

palmitat de nichel (II); [20]

(2-etilhexanoato-O)(izononanoato-O)nichel; [21]

(izononanoato-O)(izooctanoato-O)nichel; [22]

(izooctanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [23]

(2-etilhexanoato-O)(izodecanoato-O)nichel; [24]

(2-etilhexanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [25]

(izodecanoato-O)(izooctanoato-O)nichel; [26]

(izodecanoato-O)(izononanoato-O)nichel; [27]

(izononanoato-O)(neodecanoato-O)nichel; [28]

acizi grași, cu catenă C6-19, săruri de nichel; [29]

acizi grași, C8-18 și C18-nesaturați, săruri de nichel; [30]

acid 2,7-naftalendisulfonic, sare de nichel(II); [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

sulfit de nichel (II); [1]

trioxid de nichel-telur; [2]

tetraoxid de nichel-telur; [3]

hidroxid oxid fosfat de molibden-nichel [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

borură de nichel (NiB); [1]

borură de dinichel; [2]

borură de trinichel; [3]

borură de nichel [4]

siliciură de dinichel; [5]

disiliciură de nichel; [6]

fosfură de dinichel; [7]

fosfură de nichel-bor [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

tetraoxid de dialuminiu-nichel; [1]

trioxid de nichel-titan; [2]

oxid de nichel-titan; [3]

hexaoxid de nichel-divanadiu; [4]

octaoxid de cobalt-dimolibden-nichel; [5]

trioxid de nichel-zirconiu; [6]

tetraoxid de molibden-nichel; [7]

tetraoxid de nichel-wolfram; [8]

olivină, nichel verde; [9]

dioxid de litiu-nichel; [10]

oxid de molibden-nichel; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

oxid de cobalt-litiu-nichel

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

amestec de: complex de 2,2′-[[cis-1,2-ciclohexandiilbi(nitrilometiliden)]bi[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-cupru;

complex de 2,2′-[[trans-1,2-ciclohexandiilbi(nitrilometilidin)]bi[fenolat]](2-)N,N′,O,O′-cupru

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

carbonat-hidroxid de aluminiu-magneziu-zinc

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

(2+)bi(hexacianocobalt(3+))diacetat de tetrazinc

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

amestec de: mono-și digliceride din ulei de rapiță;

amida acidă a uleiului de rapiță 1,3-propandiamină,N-[3-(trideciloxi)-propil] ramificată;

amida acidă a uleiului de rapiță complex de N,N-diorgano ditiocarbamat de molibden

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

amestec de: bi[(2-etil-1-oxohexil)oxi]dioctil stanan;

bi[((2-etil-1-oxohexil)oxi)dioctilstanil]oxid;

bi(1-fenil-1,3-decandionil)dioctil stanan;

((2-etil-1-oxohexil)oxi)-(1-fenil-1,3-decandionil)dioctil stanan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

amestec de: hidroxid de tri-p-tolilstaniu;

hexa-p-tolil-distanoxan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadoliniu(III)sulfit trihidrat

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

acid hidroxidisulfito platină(II)

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

soluție de azotat de platină(IV)/acid azotic

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bariu calciu cesiu plumb samariu stronțiu bromură clorură fluorură iodură europiu, dopate

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

amestec de: sec-butilfenil(fenil)metan, amestec de izomeri;

1-(sec-butilfenil(fenil)-2-feniletan, amestec de izomeri;

1-(sec-butilfenil-1-feniletan, amestec de izomeri

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

ciclohexadeca-1,9-dienă

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

amestec de: endo-2-metil-exo-3-metil-exo-2-[(exo-3-metilbiciclo[2.2.1]hept-exo-2-il)metil]biciclo[2.2.1]heptan;

exo-2-metil-exo-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiciclo[2.2.1]hept-exo-2-il)metil]biciclo[2.2.1]heptan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexil-biciclo[2.2.1]hept-2-enă

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

amestec de: 5-endo-butil-biciclo[2.2.1]hept-2-enă;

5-exo-butil-biciclo[2.2.1]hept-2-enă (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butansulfinat de sodiu

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-brom-4,6-difluoranilină

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluor-4-iod-1-butenă

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorfenil)metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

clorură de 2,3-epoxipropiltrimetilamoniu ... %;

clorură de glicidil trimetilamoniu ... %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]piran;

galaxolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoxi-2-metilbutan;

terț-amil metil eter

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoxiciclohexan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hidroxi-4-fluor-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octan bi(tetrafluorborat)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihidro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terț-butilfenil 2-butil-2-etil-1,3-propandiolfosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzil[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino}-3-(9H-carbazol-4-iloxi)propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-clorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiol, hidroclorură;

[conținând < 0.1 % 4-cloranilină (Nr. CE 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-clorfenil)-2,2,2-trifluor-1,1-etandiol, hidroclorură;

[conținând ≥ 0.1 % 4-cloranilină (Nr. CE 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilamino-3-hidroxi-6-metiltetrahidropiran-2-il)oxi]-2-etil-3,4,12-trihidroxi-9-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-6,14-oxo-1-oxaciclotetradecan

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-ciclopentiliden ciclopentanol;

1,1′-bi(ciclopentiliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormetil)-hexan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

eritromicină A9-oximă (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didezoxi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-hexopiranosil)oxi)-14-etil-7,12,13-trihidroxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-6-((3,4,6-tridezoxi-3-dimetilamino-β-D-xilohexapiranosil)oxi)oxaciclotetradecan-2-onă-10-oximă (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoxifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bibenzen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hidro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)dioxi]carbonil]oxi]-poli[oxi(metil-1,2-etandiil)] eter cu 2,2-bi(hidroximetil)-1,3-propandiol (4:1);

produs de reacție a: α-hidro-ω-((clorocarbonil)oxi)-poli(oxi(metil-1,2-etandiil)) eter cu 2,2-bi(hidroximetil)-1,3-propandiol cu 1,1-dimetiletilperoxalat de potasiu

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihidro-2-oxiranil-2H-1-benzopiran;

6-fluor-2-(2-oxiranil) croman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

(Z)-3-clor-3-(4-clorfenil)-1-hidroxi-2-propen-1-sulfonat de sodiu

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexametildecahidro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propandiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexametil-9-[1-(4-oxiranilmetoxi-fenil)-etoxi]-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undecan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

amestec de: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)-3-metilbutan-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoinden-5-iliden)pentan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoxi-2,2,7,7-tetrametiltriciclo(6.2.1.0(1,6))undec-5-enă

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabrombifenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-izopropilidendifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol;

4-terț-octilfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftaleină

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-il-4-metil-6-(2-metilalil)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilen-bi(1-metiletiliden))bi-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluor-3-trifluormetilfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bi(4-hidroxifenil)-1-feniletan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-clor-6-fluor-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonilbifenol, polimer cu clorură de amoniu(NH4Cl), pentaclorfosforan și fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoxi-2,3-difluorbenzen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

amestec de: 1,2-naftochinondiazid-5-sulfonilclorură (sau acid sulfonic)monoester cu 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroxifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bifenol;

1,2-naftochinondiazid-5-sulfonilclorură (sau acid sulfonic)diester cu 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroxifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bifenol;

1,2-naftochinondiazid-5-sulfonilclorură (sau acid sulfonic)triester cu 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroxifenil)-1-metiletil)fenil)etiliden)bifenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-terț-butiltiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-clor-2-chinolinil)vinil]benzaldehidă;

3-[(E)-2-(7-clor-2-chinolinil)vinil]benzaldehidă

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentan-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihidroxi-5-nitrobenzaldehidă

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ciclopropil-3-(2-metiltio-4-trifluormetilfenil)-1,3-propandionă

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzilimidazolidin-2,4-dionă

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bi(2,3-dihidroxipropilamino)antrachinonă

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilen)bi[5-clor-1H-izoindol]-1,3(2H)-dionă

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metilfenil)amino]-1,6-difenil-4Z-hexen-3-onă;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzilamino)-1,6-difenilhex-4-en-3-onă

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-8-il)-ciclohexanonă

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

3-(1,2-etandiilacetal)-estra-5(10),9(11)-dien-3,17-dionă ciclică

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoxiandrost-4-en-3,17-dionă

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dionă

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

ciclohexadecanonă

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetraizobutil-4,10,12,16,22,24-hexametil-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazaciclo-tetracosan-2,5,8,11,14,17,20,23-octaonă

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiaziniliden]-3,3′-dionă

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitrobenzofuran-3-il)[4-(3-dibutilaminopropoxi)fenil]metanonă

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-diclorfenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-onă

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hidroxi-1-(4-(4-(2-hidroxi-2-metilpropionil)benzil)fenil)-2-metilpropan-1-onă

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

3-(metoxicarbonil)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahidro-2-piridinolat de sodiu

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

amestec de: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 și 10-etiliden-3-oxatriciclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-onă;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etiliden-3-oxatriciclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-onă;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etiliden-3-oxatriciclo[6.2.1.0(2,7)]undecan-4-onă

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

7-clor-1-(2,4-difluorfenil)-6-fluor-1,4-dihidro-4-oxo-1,8-naftiridin-3-carboxilat de etil

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

bisulfit sodic de menadionă;

acid 1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioxo-2-naftalensulfonic, sare sodică

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

bisulfit de menadionă-nicotinamidă;

acid 1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioxonaftalen-2-sulfonic, compus cu nicotin-3-amidă (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

nitrilotriacetat de trisodiu

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemectin (ISO);

[amestec de milbemicin A3 (Nr. CAS 51596-10-2) și milbemicin A4 (Nr. CAS 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etilhexil-2-etilhexanoat

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

ftalat de diizobutil

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

acid perfluoroctan sulfonic;

acid heptadecafluoroctan-1-sulfonic; 1]

perfluoroctan sulfonat de potasiu;

heptadecafluoroctan-1-sulfonat de potasiu; [2]

perfluoroctan sulfonat de dietanolamină; [3]

perfluoroctan sulfonat de amoniu;

heptadecafluoroctansulfonat de amoniu; [4]

perfluoroctan sulfonat de litiu;

heptadecafluoroctansulfonat de litiu [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

clodinafop-propargil (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

1-(2,4-diclorfenil)-5-(triclormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-carboxilat de etil

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzil-2-oxo-5-oxazolidinil]metil 4-nitrobenzensulfonat

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

aduct de acid 4-oxo-4-(p-tolil)butiric cu 4-etilmorfolină

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

acid [[2-metil-1-(1-oxopropoxi)propoxi](4-fenilbutil)fosfinil] acetic

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

acid acrilic, 3-(trimetoxisilil)propil ester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

amestec de: 2-(2-((oxo(fenil)acetil)oxi)etoxi)etil oxo(fenil)acetat;

(2-(2-hidroxietoxi)etil) oxo(fenil)acetat

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)fenoxi)-propil]-1-hidroxi-5-(2-metilpropil-oxicarbonilamino)-naftamidă

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

5-{[4-clor-6-(1-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino}-4-hidroxi-3-[(E)-(4-metoxi-2-sulfonatofenil)diazenil]-2,7-naftalendisulfonat de trisodiu

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

clorură de (S)-(-)-2-acetoxipropionil;

acetat de (1S)-2-clor-1-metil-2-oxoetil

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

N-(3-propionato)-L-aspartat de trisodiu

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

propionat de 1-brom-2-metilpropil

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

8-amino-5-{4-[2-(sulfonatoetoxi)sulfonil]fenilazo}naftalen-2-sulfonat de disodiu

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

acid 2-hidroxibenzoic 2-butiloctil ester

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

acetat de 2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-dihidro-1-benzofuran-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

acid 2-(formilamino)-3-tiofencarboxilic;

acid 2-formamido-3-tiofencarboxilic

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundecametilen-1,11-dimetacrilat

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-hidroxisuccinat

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

2,2-dimetil-6-metilenciclohexancarboxilat de metil

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

2-(4-fluor-6-(metil-(2-(sulfatoetilsulfonil)etil)amino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-5-hidroxi-6-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-1,7-disulfonat de tetrasodiu

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

acid D-eritro-hexanoic 2,4-dideoxi-3,5-O-(1-metiletiliden)-1,1-dimetiletilester;

acetat de terț-butil 2-[(4R,6S)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoxi-2-(R,S)butiriloximetil-1,3-oxatiolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

acetat de [3-(clorcarbonil)-2-metilfenil]

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentandiamin-1,3-benzendicarboxilat

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

2-(nonanoiloxi)benzensulfonat de sodiu

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

N 2-dodecanoil-L-argininat de etil hidroclorură

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bi(2-hidroxietil)metilamoniu) 3-(4-(7-acetilamino-1-hidroxi-3-sulfonatonaftalen-2-ilazo)-5-metoxi-2-sulfonatofenilazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenilamino)-4-hidroxinaftalen-2-sulfonat

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hidroxi-γ-butirolactonă

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

6,8-dicloroctanoat de etil

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

sare de sodiu a acidului 4-amino-3,6-bi[[5-[[4-clor-6-[(2-metil-4-sulfofenil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfofenil]azo]-5-hidroxi-2,7-naftalendisulfonic

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonil)fenilamino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftalen-1,3,6-trisulfonat de pentasodiu

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

acid 3,10-diamino-6,13-diclor-2-((6-(((4-(1,1-dimetiletil)fenil)sulfonil)amino)-2-naftalenil)sulfonil)-4,11-trifenodioxazindisulfonic, sare de litiu potasiu sodiu

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

acid N-[5-[[4-[[3-[(aminocarbonil)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-il)azo]fenil]amino]-6-clor-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oxisulfonato)etil] sulfonil]fenil]azo]fenil]-3-aminopropanoic, sare de pentasodiu

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluor-6-(2-(2-vinilsulfoniletoxi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenilazo]fenilazo}naftalen-4,6,8-trisulfonat, sare de trisodiu

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(brommetil)bifenil-2-carboxilat

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

2-(acetilamino)-3-clorpropionat de metil

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bi(2-etilhexil) naftalen-2,6-dicarboxilat

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

2-clorosulfonil-4-(metansulfonilaminometil) benzoat de metil

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metil-2-etil-but-2-enoat

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

acid (2S)-5-(benziloxi)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)-5-oxopentanoic

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

carbonat de clor-1-etilciclohexil

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-izopropil-5-carboxi-1,3-dioxan

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

(9-acetoxi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-il)octadecanoat de metil

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

oxalat de dibutil-3-(4-(5-amonio-2-butil)benzofuran-3-il)carbonil)fenoxi)propil amoniu;

(5-amino-2-butilbenzofuran-3-il) [4-(3-dibutilaminopropoxi)fenil]metanonă, dioxalat

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

1,4-ciclohexandicarboxilat de dietil

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

amestec de: (2-benzoil)benzoat de 2-hidroxi-3-(metacriloiloxi)propil;

(2-benzoil)benzoat de 1-hidroximetil-2-(metacriloiloxi)etil;

(2-benzoil)benzoat de x-hidroxi-y-(metacriloiloxi)propil(sau -etil)

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

tosilat de 1-etil-5,6,7,8-tetrahidrochinoliniu

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

amestec de: acid cis-9-octadecendioic;

acid cis-9-cis-12-octadecadiendioic;

acid hexadecandioic;

acid octadecandioic

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

amestec de: acid 2-metilnonandioic;

acid 2,4-dimetil-4-metoxicarbonilundecandioic;

acid 2,4,6-trimetil-4,6-dimetoxicarboniltridecandioic;

acid 8,9-dimetil-8,9-dimetoxicarbonilhexadecandioic

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxopirolidin-1-il N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tiazolil]metil]amino]carbonil}-L-valinat

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

amestec de: (2R,3R)-3-izopropilbiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxilat de etil;

(2S,3S)-3-izopropilbiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxilat de etil

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

amestec de: di(acetat) de 3-{5-[3-(4-{1,6-dihidro-2-hidroxi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-oxo-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(metil)amoniu;

di(acetat) de 3-{5-[4-(3-{1,6-dihidro-2-hidroxi-4-metil-1-[3-(metilamonio)propil]-6-oxo-3-piridilazo}benzamido]fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(dimetil)amoniu;

di(acetat) de 3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetilamonio)propil]-1,6-dihidro-2-hidroxi-4-metil-6-oxo-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(dimetil)amoniu

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terț-butil(6-{2-[4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]dioxan-4-il)acetat

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

amestec de: acid 9-nonil-10-octil-19-carboniloxihexadecilnonadecanoic;

acid 9-nonil-10-octil-19-carboniloxioctadecilnonadecanoic;

dihexadecil 9-nonil-10-octilnonadecandioat;

1-octadecil,19-hexadecil 9-nonil-10-octilnonadecandioat;

dioctadecil 9-nonil-10-octilnonadecandioat

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

amestec complex de rășină de colofoniu de China după reacția acesteia cu acidul acrilic

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

amestec de: metil 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat;

metil 3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alchene, C12-14, produși de hidroformilare, reziduuri de distilare, C-(hidrogen sulfobutandioați), săruri de disodiu

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

2-cocoiloxietansulfonat de amoniu

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bi(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-dioxo)[metilen-bi(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftilsulfoniloxi)-6-metil-2-fenilen]di(naftalen-1-sulfonat)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

amestec de: 2-{3,6-bi-[(2-etilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bi-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bi-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3,6-bi-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2-etilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetilfenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetilfenil)-metilamino]-xantiliu-9-il}-benzensulfonat (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

clorură de (R)-1-ciclohexa-1,4-dienil-1-metoxicarbonil-metilamoniu

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

amestec de: 1,4-dimetilciclohexancarboxilat de metil („para-izomer” care include izomeri cis-și trans-);

1,3-dimetilciclohexancarboxilat de metil („meta-izomer” care include izomeri cis-și.it.trans.it-)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoxi-2,2′-[N,N′-bi(trifluoracetil)-S,S′-bi(L-homocisteinil) diimino]dihexanoat

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

săruri de magneziu, acizi grași, C16-18 și C18 nesaturați, cu catenă ramificată și liniari

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

săruri de zinc, acizi grași, C16-18 și C18 nesaturați, cu catenă ramificată și liniari

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

2-(1-(dietilaminohidroxifenil)metanoil)benzoat de hexil

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

5,5-difenil-2-isoxazolin-3-carboxilat de etil

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenil-2-(3-pirolidinil)acetonitril bromhidrat

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-diclor-4-(trifluormetil)fenil)-1H-pirazol-3-carbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofencarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluor-4-hidroxibenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hidroxi-3-fenox-benzenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

cianometiltrimetilamoniuetilsulfat

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

cetonă de mosc;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terț-butilacetofenonă;

4′-terț-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenonă

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

5-benzamido-4-hidroxi-3-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de trisodiu

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxibi(benzensulfonilazidă)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

4-[4-[7-(4-carboxilatoanilino)-1-hidroxi-3-sulfonato-2-naftilazo]-2,5-dimetoxifenilazo]benzoat de triamoniu

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

acid benzensulfonic, 3,3′-(metilenbi((dihidroxifenilen)azo))bi-, sare de potasiu sodiu;

3-[(E)-(6-{3,4-dihidroxi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenil)diazenil]benzil}-2,3-dihidroxifenil)diazenil]benzensulfonat de potasiu sodiu

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

amestec de reacție de: 2,3,4,2′,3′,4′-hexahidroxi-5,5′-diacetil-difenilmetan și 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftalensulfonilclorură și 3-diazo-3,4-dihidro-6-metoxi-4-oxo-1-naftalensulfonilclorură

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroxi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalen-2,7-disulfonat de disodiu

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

amestec de: 1,1,1-tri(fenil-4′-(3′′-diazo-3′′,4′′-dihidro-4′′-oxo-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

1,1,1-tri(fenil-4′-(6′′-diazo-5′′,6′′-dihidro-5′′-oxo-naftalen-1′′-sulfonato)etan;

produs de reacție a 1,1,1-tri(p-hidroxifenil)etan cu 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftilsulfonilclorură și 3-diazo-3,4-dihidro-4-oxo-1-naftilsulfonilclorură (2:1);

produs de reacție a 1,1,1-tri(p-hidroxifenil)etan cu 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftilsulfonilclorură și 3-diazo-3,4-dihidro-4-oxo-1-naftilsulfonilclorură (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

[1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftalen)azo)-(4′-nitrobenzen)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenilcarbamoilprop-1′-enil)azo)-5-sulfamoilbenzen)diolato-O,O,N]cromat(III) de trisodiu

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bi(((2-(dimetilamonio)etiloxi)carbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diolbi(metansulfonat)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

sulfat de 2,4-bi(((2-(dimetilamonio)etiloxi)carbonil)fen-2-ilazo)benzen-1,3-diol

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

amestec de: 2,2′-dimetil-2,2′-azobutannitril;

2-metilpentannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitril);

2,2′-dimetil-2,2′-azoheptannitril;

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilpropannitril);

2-metilheptannitril-2-azo-2′-(2′-metilbutannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

amestec de: 4-amino-6-(5-(2,6-difluorpirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-3-(4-(sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de tetrasodiu;

4-amino-6-(5-(4,6-difluorpirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-3-(4-(2-sulfatoetilsulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de tetrasodiu

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

amestec de: 4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonat de pentasodiu;

4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de tetrasodiu;

4-amino-5-hidroxi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de tetrasodiu

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

bi[tri(2-hidroxietil)amoniu][6-anilino-4′-(4,8-disulfonato-2-naftilazo)-5′-metil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cuprat(II) de sodiu

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

amestec de: acid 3-[[4-clor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroxi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-5-[[4-clor-6-[[8-hidroxi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenil)azo]-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzoic;

acid 3,5-bi[[4-clor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroxi-3,6-disulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzoic

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

5-(2-carboxifenilazo)-6-hidroxinaftalen-2-sulfonat de sodiu

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

amestec de: 2-((1-(2-hidroxi-κ-O-5-(2-sulfonatoetansulfonil)fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat(5-)-κ-O)cuprat(II) de trisodiu;

2-((1-(5-etensulfonil-2-hidroxi-κ-O-fenilazo-κ-N 2)-1-fenilmetil)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoat-κ-O-(5-))cuprat(II) de disodiu

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

amestec de: 3-(5-(2,6-difluorpirimidin-4-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluor-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-2,7-naftalendisulfonat de trisodiu;

3-(5-(4,6-difluorpirimidin-2-ilamino)-2-sulfonatofenilazo)-5-(4-fluor-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-2,7-naftalendisulfonat de trisodiu

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

amestec de: 6-amino-3-((2,5-dietoxi-4-(3-fosfonofenil)azo)fenil)azo-4-hidroxi-2-naftalensulfonat de triamoniu;

3-((4-((7-amino-1-hidroxi-3-sulfo-naftalen-2-il)azo)-2,5-dietoxifenil)azo)benzoat de diamoniu

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

amestec de: acid 3-[3-carbamoil-5-(5-{4-clor-6-[4-(2-sulfonatooxietilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil]propanoic, sare de trisodiu;

acid 3-[3-carbamoil-5-(5-{4-clor-6-[4-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil]propanoic, sare de disodiu

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

amestec de: acid 3-[5-(4-etensulfonilbutirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-clor-[6-(4-(3-amino-5-hidroxi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic, sare de sodiu;

acid 3-[5-(4-(2-cloretansulfonil)butirilamino)-2-sulfofenilazo]-5-{4-clor-[6-(4-(3-amino-5-hidroxi-2,7-disulfonaftalen-4-ilazo)-3-sulfofenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic, sare de sodiu

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

amestec de: 5-{4-clor-6-[N-etil-(3-(2-sulfonatooxi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-3-[4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de trisodiu;

5-{4-clor-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-3-[4-(2-(sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de trisodiu;

5-{4-clor-6-[N-etil-3-(vinilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-3-[(4-vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de disodiu;

5-{4-clor-6-[N-etil-3-(2-(sulfonatooxi)etilsulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxi)etilsulfonil)fenilazo]-4-hidroxinaftalen-2,7-disulfonat de tetrasodiu

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bi(2,3,4-trihidroxibenzil)-p-crezol ester cu 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftalensulfonat

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

amestec de: bi[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cobaltat(III) de pentasodiu;

[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cobaltat(III) de tetrasodiu;

bi[6-anilino-5′-sulfamoil-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]cobaltat(III) de trisodiu

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

amestec de: 4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}naftalen-2,7-disulfonat de pentasodiu;

4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de tetrasodiu;

4-amino-5-hidroxi-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etilsulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de tetrasodiu;

4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de trisodiu;

4-amino-5-hidroxi-3-[(2-hidroxietilsulfonil)-fenilazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de trisodiu;

4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-(vinilsulfonil)fenilazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hidroxietilsulfonil)fenilazo]naftalen-2,7-disulfonat de trisodiu

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

amestec de: 2-[[8-[[4-clor-6-[[4-(2-sulfonato etilsulfonil)]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino-1-hidroxi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonat de pentasodiu;

2-[[8-[[4-clor-6-[[4-[[2-etenil]sulfonil]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-hidroxi-3,6-disulfonato-2-naftalenil]azo]naftalen-1,5-disulfonat

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

fier, complexe cu 4-aminobenzensulfonamidă diazotată, acid 3-aminobenzensulfonic diazotat, 3-amino-4-hidroxibenzensulfonamidă diazotată, 3-amino-4-hidroxi-N-fenilbenzensulfonamidă diazotată, acid 5-amino-2-(fenilamino)benzensulfonic diazotat și rezorcinol, săruri de sodiu

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

clorură de (3-clor-2-hidroxipropil) trimetilamoniu...%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetrailtetraamină;

diaminobenzidină

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanil (ISO);

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilină

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazină clorhidrat; [1]

piperazină diclorhidrat; [2]

piperazină fosfat [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ciprodinil (ISO);

4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amină

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

2-hidroxi-2-fenilacetat de (1S-cis)-4-(3,4-diclorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalenamină

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol clorhidrat

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etilfenilhidrazină clorhidrat

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

clorură de (2-cloretil)(3-hidroxipropil)amoniu

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N′-hidroxi-4-nitrobenzencarboximidamidă

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

produs de reacție: difenilamină, fenotiazină și alchene, cu catenă ramificată (C8-10, bogate în C9)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-clorfenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiamină diclorhidrat

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

clorură de clor-N,N-dimetilformiminiu

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

clorură de cis-1-(3-cloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidacloprid (ISO);

1-(6-clorpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamină

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-chinazolin-4-onă;

[conținând < 0,5 % formamidă (Nr. CE 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-chinazolin-4-onă;

[conținând ≥ 0,5 % formamidă (Nr. CE 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

produși de reacție diizopropanolamină cu formaldehidă (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoxipropil)-4-piperidinamină

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzil(S)-2-[(2′-cianobifenil-4-ilmetil)pentanoilamino]-3-metilbutirat

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

dihidrogenfosfat de tripropilamoniu

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetoxisilil-2-metil-propanamină

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-diclor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxi)anilină

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

acetat de bi(2-hidroxietil)-(2-hidroxipropil)amoniu

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-clor-4-(3-fluorbenziloxi)anilină

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bi(C16-18-alchil din seu hidrogenat)hidroxilamină

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

amestec de: 1-[di(4-octilfenil)aminometil]-5-metil-1H-benzotriazol;

1-[di(4-octilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benzotriazol;

amestec de: N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilină;

N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilină

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

acid (S)-azetidin-2-carboxilic 4-cianobenzilamidă clorhidrat

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

amestec de: 2-((4-(5,6-diclorbenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat de etil;

2-((4-(6,7-diclorbenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat de etil

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

η-6-2-(2-(1,2-dicarboxilatoetilamino)etilamino)butan-1,4-dioato(4-))fier(3+) monohidrat de amoniu

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

fluorură de alchil(ulei de rapiță), bi(2-hidroxietil)amoniu

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

acetat de (R,S)-1-[2-amino-1(4-metoxifenil)etil]ciclohexanol

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

acizi grași, C18-nesaturați, dimeri, produși de reacție cu 1-piperazinetanamină și ulei de tal

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

acid 1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-dioxo-2-antracensulfonic, sare de disodiu, produși de reacție cu hidrogenosulfat de 2-[[3-[(4,6-diclor-1,3,5-triazin-2-il)etilamino]fenil]sulfonil]etil, săruri de sodiu

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

amestec de: 4-amino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-6-(5-{4-clor-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de potasiu/sodiu;

4-amino-5-hidroxi-6-(5-{4-clor-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de potasiu/sodiu

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

bromură de etidiu;

bromură de 3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridiniu

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetilbutan amidă

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etil carbazol;

9-etilcarbazol-3-ilamină

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolilfluanid (ISO);

diclor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metansulfenamidă;

[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-onă;

dimetil propilenuree

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

chinolină

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

triticonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

cetoconazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diclorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanonă

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metconazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-clorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hidroxibenzotriazol, anhidru; [1]

1-hidroxibenzotriazol, monohidrat [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat de potasiu;

[conținând < 0,5 % N,N-dimetilformamidă (Nr. CE 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat de potasiu;

[conținând ≥ 0,5 % N,N-dimetilformamidă (Nr. CE 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-iod-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

clorură de 1,3-bi(dimetilcarbamoil)-imidazoliu

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-clor-2-fluor-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluormetil)-1H-pirazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hidroxi-7-(2-aminoetil)-1,3-benzotiazol-2(3H)-onă clorhidrat

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-onă

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tri(2-metil-2,3-epoxipropil)-perhidro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazină

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

acid 2-(4-terț-butilfenil)-6-ciano-5-[bi(etoxicarbonilmetil)carbamoiloxi]-1H-pirolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-carboxilic 2,6-di-terț-butil-4-metilciclohexilester

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

acid 2-hexildecanoic [4-(6-terț-butil-7-clor-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilcarbamoil]metilester

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-clor-6,11-dihidro-5,5-dioxo-6-metil-dibenzo[c,f][1,2]tiazepină clorhidrat

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-dihidro-3-metilcarbamoil-5-oxopirazol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilcarbamoil-5-oxidopirazol-1-il)benzen-1,4-disulfonat de pentapotasiu

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromfenil)-2-terț-butil-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

dilactat de bi-(6-hidroxi-4-metil-5-(3-metilimidazoliu-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-onă)etilen

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

componentă principală 1 (izomer 1): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu;

componentă principală 1 (izomer 2): 2-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu;

componentă principală 2: 2,3-bi-{6-fluor-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu;

componentă principală 3: 2,3-bi-{6-fluor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-il-octadecan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metoxi-5-(2-metil-butoxicarbonil)fenilcarbamoil]-[2-octadecil-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]metil} imidazol-4,5-dicarboxilat

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

2-(5-carbamoil-1-etil-2-hidroxi-4-metil-6-oxo-1,6-dihidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluor-6-(4-(2-sulfoniloxi-etilsulfonil)-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzen sulfonat de disodiu

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)ethoxi)piridină

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

bromură de 5,6-dihidroxi-2,3-dihidro-1H-indoliu

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hidroxi-4-octiloxifenil)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

carbonat de (2,5-dioxopirolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetil

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

clotianidin (ISO);

3-[(2-clor-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitroguanidină

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metiltiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperazină

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenil)-3-(3,4-metilendioxi-fenoximetil)-N-benzilpiperidină clorhidrat

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenil-guanidină

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzenmetanol monoclorhidrat

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dionă

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-deciloxazolidin-2-onă;

4-decil-1,3-oxazolidin-2-onă

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

4-[5-[3-carboxilato-4,5-dihidro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-iliden]-3-(piperidinocarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-3-carboxilat de tetrapotasiu

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilpropan tri(3-aziridinilpropanoat);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-clorfenilizocianat

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilen bi(3-clor-2,6-di-etilfenilizocianat)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamidă

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxistrobin (ISO);

(E)-2-(metoxiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzil-2-(α,α,α,4-tetrafluor-m-tolioxi)butiramidă

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ciazofamid (ISO);

4-clor-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamidă

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tioxo-1H-tetrazol-1-il)acetamidă

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetilcarbamoil-4-(2-sulfonatoetil)piridiniu

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetil-propanamido)]fenilazo-3-(2-clor-5-(2-(3-pentadecilfenoxi)butilamido)anilino)-1-(2,4,6-triclorfenil)-2-pirazolin-5-onă

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenilacetamidă

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-clorfenil)glicinamidă

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetrametil-1-oxilpiperidin-4-il)acetamidă;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oxidanil

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onă clorhidrat

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-hexildeciloxi)benzamidă

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bi(metoxietil)aminoacetanilidă

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-amino)-feniltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triclorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-clorfenil)tetradecanamidă;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]amino}fenil)tio]-5-oxo-1-(2,4,6-triclorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-clorfenil]tetradecanamidă

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bi(2-metoxietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamidă

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-clor-N-(4-metilfenil)acetamidă

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilamino)tioacetamidă clorhidrat

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metildodecan-1-sulfonanilidă

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetilbutiliden)-3-hidroxi-2-naftohidrazidă

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecil-4-metoxibenzamidă

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioxonaft[2,3-c]acridin-6-il)benzamidă

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-clor-1,4-fenilen)bi(3-oxobutanamidă)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

amida acidului 2-(5,5-dimetil-2,4-dioxooxazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-oxo-N-(2-metoxi-5-octadecanoilaminofenil)pentanoic

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bi-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(6-brom-2-metil-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenil]acetamidă

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decil-4-nitrobenzamidă

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanamidă

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxipropil)-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]-5′-terț-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-il)-2′-[(2-etilhexil)tio]acetanilidă

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]acetamidă

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoxi-N,N-dimetilacetamidă

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

1-hidroxi-4-(β-(4-(1-hidroxi-3,6-disulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoxi)etoxi)-N-dodecil-2-naftamidă, sare de disodiu

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

amestec de: N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan sulfonamidat de potasiu;

N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan sulfonamidă

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bi[12-hidroxi-octadecamid-N-metilen]-benzen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

amestec de: N,N′-etan-1,2-diilbi(hexanamidă);

12-hidroxi-N-[2-[(1-oxihexil)amino]etil]octadecanamidă;

N,N′-etan-1,2-diilbi(12-hidroxioctadecanamidă)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

acid 12-hidroxioctadecanoic, produși de reacție cu 1,3-benzendimetanamină și hexametilendiamină

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

amestec de: 2,2′-[(3,3′-diclor[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bi(azo)]bi[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-oxo-butanamidă;

2-[[3,3′-diclor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-oxo-butanamidă;

2-[[3,3′-diclor-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-carboxilfenil)-3-oxo-butanamidă

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

amestec de: N-[5-[bi-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)-fenil]-acetamidă;

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]-acetamidă

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metilendi-4,1-fenilen)bi[N′-octiluree]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

amestec de: dihidroperoxid de 1,2-dimetilpropiliden;

1,2-benzendicarboxilat de dimetil

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lacază

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


ANEXA 1C

Se elimină intrările din anexa I care corespund următoarelor numere:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Parlamentul European și Consiliu

16.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/83


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 ianuarie 2009

privind numirea șefului Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului acestuia

(2009/30/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (1), în special articolul 42 alineatul (1),

având în vedere propunerea unei liste de candidați alcătuită de Comisie la 21 octombrie 2008, în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în urma unei cereri publice de candidaturi, în vederea numirii șefului Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului acestuia,

considerând că este necesară numirea, de comun acord între Parlamentul European și Consiliu, a șefului Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a adjunctului acestuia, pentru un mandat de cinci ani, începând cu 17 ianuarie 2009,

DECID:

Articolul 1

Sunt numiți pentru perioada cuprinsă între 17 ianuarie 2009 și 16 ianuarie 2014:

șeful Autorității Europene pentru Protecția Datelor: dl Peter HUSTINX;

adjunctul șefului Autorității Europene pentru Protecția Datelor: dl Giovanni BUTTARELLI.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 ianuarie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Comisie

16.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/84


DECIZIA COMISIEI

din 12 ianuarie 2009

de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce privește anumite unități din sectorul cărnii și al laptelui din Bulgaria

[notificată cu numărul C(2008) 8988]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/31/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 42,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/716/CE a Comisiei (2) stabilește măsuri tranzitorii în ceea ce privește cerințele structurale pentru anumite unități din sectorul cărnii și al laptelui din Bulgaria prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 852/2004 (3) și (CE) nr. 853/2004 (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului. Atât timp cât aceste unități sunt în tranziție, produsele provenind de la acestea ar trebui introduse numai pe piața internă sau utilizate pentru prelucrare ulterioară în unitățile din Bulgaria aflate în tranziție.

(2)

Decizia 2007/716/CE a fost modificată prin Deciziile 2008/290/CE (5), 2008/330/CE (6), 2008/552/CE (7), 2008/678/CE (8) și 2008/828/CE (9) ale Comisiei.

(3)

În conformitate cu o declarație oficială din partea autorității competente bulgare, anumite unități din sectorul cărnii și al laptelui și-au încetat activitățile sau au finalizat procesul de modernizare și, în prezent, respectă în totalitate legislația comunitară. În consecință, unitățile respective ar trebui eliminate de pe lista unităților aflate în tranziție.

(4)

Prin urmare, anexa la Decizia 2007/716/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2007/716/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 289, 7.11.2007, p. 14.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 96, 9.4.2008, p. 35.

(6)  JO L 114, 26.4.2008, p. 94.

(7)  JO L 178, 5.7.2008, p. 43.

(8)  JO L 221, 19.8.2008, p. 32.

(9)  JO L 294, 1.11.2008, p. 11.


ANEXĂ

Anexa la Decizia 2007/716/CE se modifică după cum urmează:

1.

Se elimină următoarele rubrici referitoare la unități de prelucrare a cărnii:

Nr.

Nr. veterinar

Denumirea unității

Orașul/strada sau satul/regiunea

„1.

BG 0101001

«Melnichen kombinat Rila STH» AD

gr. Blagoevgrad

ul. «V. Levski» 56

19.

BG 0401012

«Polikomers-SG» EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

«Z i K» OOD

gr. Vratsa

ul. «Vasil Kanchov» 25

126.

BG 2202025

ET «Takt-Asia Milanova»

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. «Obelsko shose» 11

260.

BG 1204008

ET «Petar Parvanov – Demetra»

gr. Lom

ul. «Belogradchishko shose» 1

283.

BG 1604014

«Elko» OOD

gr. Plovdiv

ul. «Brezovsko shose» 170

355.

BG 2504001

ET «Stezis»

gr. Omurtag

Promishlena zona”

2.

Se elimină următoarele rubrici referitoare la unități de prelucrare a laptelui:

Nr.

Nr. veterinar

Denumirea unității

Orașul/strada sau satul/regiunea

„16.

BG 1512033

ET «Voynov-Ventsislav Hristakiev»

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET «Rosen Deyanski-DEYA»

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET «Bor – Chvor»

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

«Balgarski yogurt» OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

«Polidey – 2» OOD

s. Domlyan

171.

2412019

«Dekada» OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

«El-Em-Impeks» EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania”


16.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.