ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 5

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 52
9 ianuarie 2009


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 13/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în școli

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 14/2009 al Comisiei din 8 ianuarie 2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2009/9/CE

 

*

Decizia Comisiei din 8 decembrie 2008 privind neincluderea nicotinei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2008) 7714]  ( 1 )

7

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 5/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 13/2009 AL CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în școli

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului (2), care stabilește norme specifice privind sectorul fructelor și legumelor, a prevăzut o reformă de amploare a respectivului sector pentru a promova competitivitatea și adaptarea acestuia la cerințele pieței și pentru a-l aduce mai aproape de celelalte sectoare reformate din cadrul politicii agricole comune (PAC). Unul dintre obiectivele-cheie ale reformei regimului aplicabil este de a inversa tendința de scădere a consumului de fructe și legume.

(2)

Este de dorit să se abordeze consumul scăzut de fructe și legume în rândul copiilor prin creșterea durabilă a proporției de fructe și legume în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare. Acordarea unui ajutor comunitar în cadrul unui program de încurajare a consumului de fructe în școli, prin care instituțiile de învățământ să fie aprovizionate cu produse din sectorul fructelor, legumelor și bananelor pentru copii, ar trebui să îi facă pe tinerii consumatori să aprecieze fructele și legumele și astfel să determine pe viitor o creștere a consumului acestor produse. Prin urmare, programul de încurajare a consumului de fructe în școli ar respecta obiectivele PAC, inclusiv promovarea veniturilor în agricultură, stabilizarea piețelor și disponibilitatea atât a stocurilor prezente, cât și a celor viitoare.

(3)

În conformitate cu articolul 35 litera (b) din tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii agricole comune, măsuri comune, precum un program de încurajare a consumului de fructe în școli, pentru a promova consumul anumitor produse.

(4)

În plus, articolul 152 alineatul (1) din tratat specifică faptul că „în definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor Comunității se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane”. Beneficiile evidente pentru sănătate aduse de un program de încurajare a consumului de fructe în școli indică faptul că acesta reprezintă un mecanism care ar trebui integrat în punerea în aplicare a PAC.

(5)

Prin urmare, ar trebui prevăzut un ajutor comunitar pentru cofinanțarea aprovizionării instituțiilor de învățământ cu anumite produse sănătoase din sectorul fructelor și legumelor, cu produse transformate din sectorul fructelor și legumelor și al bananelor destinate copiilor, precum și pentru cofinanțarea anumitor costuri legate de logistică, distribuție, echipamente, comunicare, monitorizare și evaluare.

(6)

Programul de încurajare a consumului de fructe în școli nu ar trebui să aducă atingere niciunui program național de încurajare a consumului de fructe în școli care respectă dreptul comunitar, în vederea menținerii beneficiilor unor asemenea programe. Acesta ar trebui să respecte diversitatea sistemelor de învățământ ale statelor membre. Prin urmare, printre instituțiile de învățământ care beneficiază de programul de încurajare a consumului de fructe în școli pot fi incluse creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii.

(7)

Statele membre care doresc să participe la programul de încurajare a consumului de fructe în școli ar trebui să poată acorda, suplimentar față de ajutorul comunitar, ajutor național pentru furnizarea produselor sănătoase și pentru anumite costuri aferente. Pentru a asigura eficacitatea programului vor fi necesare măsuri adiacente, pentru finanțarea cărora statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda un ajutor național. În lumina constrângerilor bugetare, statele membre ar trebui să fie în măsură să înlocuiască contribuția lor financiară la programul de încurajare a consumului de fructe în școli cu contribuții din sectorul privat.

(8)

Pentru a asigura punerea în aplicare riguroasă a programului de încurajare a consumului de fructe în școli, statele membre care doresc să beneficieze de un asemenea program ar trebui să elaboreze în prealabil o strategie la nivel național sau regional.

(9)

Programul nu ar trebui să acopere produse nesănătoase care conțin, de exemplu, un procent ridicat de grăsimi sau de adaos de zahăr. Comisia ar trebui, în consecință, să întocmească o listă cu produse sau ingrediente care ar trebui excluse din programul de încurajare a consumului de fructe în școli. Totuși nu ar trebui să se intervină nejustificat în ceea ce privește libertatea statelor membre de a alege produsele. Prin urmare, acestea ar trebui să aibă posibilitatea să-și bazeze selecția produselor eligibile pe criterii obiective, inclusiv caracterul sezonier, disponibilitatea produsului sau preocupări legate de mediu. În acest sens, statele membre ar trebui să poată acorda preferință produselor de origine comunitară. Pentru claritate, statele membre ar trebui să întocmească lista de produse eligibile în cadrul programului propriu în momentul elaborării strategiilor lor.

(10)

În interesul unei bune administrări și al unei gestionări corecte a bugetului, statele membre participante la program ar trebui să solicite în fiecare an acordarea unui ajutor comunitar. În urma solicitărilor statelor membre, Comisia ar trebui să decidă asupra alocării definitive, în limita creditelor disponibile în buget.

(11)

Ajutorul comunitar ar trebui alocat fiecărui stat membru în temeiul unor criterii obiective care au la bază proporția lor de copii cu vârste între șase și zece ani din principalul grup-țintă. Acest grup de vârstă a fost ales din motive bugetare, dar și din cauză că obiceiurile alimentare se formează la o vârstă tânără. Cu toate acestea, mărimea demografică limitată a unui stat membru nu ar trebui să îl împiedice să pună în aplicare un program rentabil. Prin urmare, fiecare stat participant ar trebui să primească un ajutor comunitar cu un cuantum minim.

(12)

Pentru a fi asigurată o bună gestionare a bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix al ajutorului comunitar și al ratelor maxime de cofinanțare, iar contribuția financiară comunitară la program ar trebui adăugată pe lista măsurilor eligibile pentru finanțare FEGA prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (3).

(13)

Luând în considerare dificultățile de natură socială, structurală și economică, este adecvat să se prevadă un nivel mai ridicat de cofinanțare pentru regiunile eligibile în temeiul obiectivului de convergență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (4) și pentru regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat.

(14)

Pentru a nu diminua eficacitatea globală a programului de încurajare a consumului de fructe în școli, ajutorul comunitar nu ar trebui utilizat pentru a înlocui finanțarea oricăror programe naționale de încurajare a consumului de fructe în școli existente sau a altor programe de distribuire la nivelul școlilor care includ distribuirea fructelor. Totuși, rezultatele obținute de statele membre prin introducerea de programe naționale de încurajare a consumului de fructe ar trebui menținute. Prin urmare, ajutorul comunitar ar trebui să fie disponibil pentru statele membre care doresc să extindă sau să eficientizeze un program aflat deja în derulare care ar fi eligibil, cu condiția ca ratele maxime de cofinanțare să respecte raportul dintre ajutorul comunitar și cuantumul total al finanțării naționale. În acest caz, statul membru ar trebui să indice în strategia sa cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.

(15)

Pentru a acorda timpul necesar unei puneri în aplicare armonioase a programului, acesta ar trebui să se aplice începând cu anul școlar 2009-2010. După o perioadă de trei ani ar trebui prezentat un raport privind punerea sa în aplicare.

(16)

Pentru a spori gradul de eficiență al programului, Comunitatea ar trebui să poată finanța măsuri de informare, monitorizare și evaluare în scopul sensibilizării publicului cu privire la programul de încurajare a consumului de fructe în școli și la obiectivele acestuia, precum și măsurile conexe privind constituirea unei rețele. Aceasta nu ar trebui să aducă atingere competențelor de cofinanțare ale Comunității, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului (5), a măsurilor adiacente necesare de promovare a efectelor benefice pentru sănătate ale consumului de fructe și legume.

(17)

Comisia ar trebui să stabilească normele detaliate de aplicare a programului de încurajare a consumului de fructe în școli, inclusiv normele privind alocarea ajutorului între statele membre, gestionarea financiară și bugetară, strategiile naționale, costurile aferente, măsurile adiacente și măsurile de informare, monitorizarea și evaluarea și măsurile de constituire a unei rețele.

(18)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1182/2007 au fost incluse în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (6) cu efect de la 1 iulie 2008, prin Regulamentul (CE) nr. 361/2008 al Consiliului (7).

(19)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1290/2005

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se adaugă următoarea literă:

„(f)

contribuția financiară comunitară la programul de încurajare a consumului de fructe în școli menționat la articolul 103ga alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (8).

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea IVa din partea II titlul I capitolul IV se modifică după cum urmează:

(a)

după articolul 103g se introduce următoarea subsecțiune:

„Subsecțiunea IIa

Programul de încurajare a consumului de fructe în școli

Articolul 103ga

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume și cu produse transformate din fructe, legume și banane destinate copiilor

(1)   În condițiile care urmează a fi determinate de către Comisie, începând cu anul școlar 2009-2010, se acordă un ajutor comunitar pentru:

(a)

aprovizionarea instituțiilor de învățământ, inclusiv creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii, cu produse din sectorul fructelor și legumelor, cu produse transformate din fructe, legume și banane destinate copiilor; și

(b)

anumite costuri legate de logistică, precum și distribuție, echipamente, comunicare, monitorizare și evaluare.

(2)   Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia, care conține în special bugetul programului lor, inclusiv contribuțiile comunitare și naționale, durata, grupul-țintă, produsele eligibile și modul de implicare al părților interesate relevante. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri adiacente necesare pentru a asigura eficacitatea programului.

(3)   Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc lista produselor din sectorul fructelor și legumelor, al produselor transformate din fructe, legume și banane care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse printr-o măsură adoptată de Comisie în temeiul articolului 103h litera (f). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include caracterul sezonier, disponibilitatea produsului și preocupări legate de mediu. În acest sens, statele membre pot acorda preferință produselor de origine comunitară.

(4)   Ajutorul comunitar menționat la alineatul (1):

(a)

nu depășește 90 milioane EUR pe an școlar;

(b)

nu depășește 50 % din costurile de aprovizionare și costurile asociate menționate la alineatul (1) sau 75 % din astfel de costuri în regiunile eligibile în cadrul obiectivului de convergență în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (9) și în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat; și

(c)

nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele asociate menționate la alineatul (1).

(5)   Ajutorul comunitar menționat la alineatul (1) este alocat fiecărui stat membru în funcție de criterii obiective care au la bază proporția de copii cu vârste între șase și zece ani. Cu toate acestea, fiecare stat membru care participă la program primește un ajutor comunitar de cel puțin 175 000 EUR. Statele membre participante la program solicită în fiecare an acordarea ajutorului comunitar pe baza strategiilor lor. Ca urmare a solicitărilor statelor membre, Comisia decide asupra alocării definitive, în limita creditelor disponibile în buget.

(6)   Ajutorul comunitar menționat la alineatul (1) nu este utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe sau altor programe de distribuție la nivelul școlilor care includ distribuirea fructelor. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor comunitar în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea acestuia sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul comunitar poate fi acordat în condițiile în care sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul comunitar și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.

(7)   Statele membre pot, pe lângă ajutorul comunitar, să acorde un ajutor național pentru aprovizionarea cu produse și pentru acoperirea costurilor asociate menționate la alineatul (1). Aceste costuri pot fi acoperite, de asemenea, prin contribuții din partea sectorului privat. Statele membre pot, de asemenea, să acorde un ajutor național pentru finanțarea măsurilor adiacente menționate la alineatul (2).

(8)   Programul comunitar de încurajare a consumului de fructe în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe în școli care este compatibil cu dreptul comunitar.

(9)   Comunitatea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe în școli, inclusiv cele de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și cele de constituire a unei rețele.

(b)

următorul titlu se introduce înaintea articolului 103h:

(c)

la articolul 103h se adaugă următoarea literă:

„(f)

dispozițiile referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe în școli menționat la articolul 103ga, inclusiv o listă de produse sau de ingrediente care ar trebui excluse din programul de încurajare a consumului de fructe în școli, repartizarea definitivă a ajutorului între statele membre, gestionarea financiară și bugetară și costurile asociate, strategiile statelor membre, măsurile adiacente și măsurile de informare, monitorizare și evaluare, precum și măsurile de constituire a unei rețele.”

2.

La articolul 180, „articolul 103ga și” se introduce înainte de „articolul 182”.

3.

La articolul 184 se adaugă următorul punct:

„5.

înainte de 31 august 2012, Parlamentului European și Consiliului, cu privire la aplicarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli, prevăzut la articolul 103ga, însoțit, dacă este cazul, de propunerile corespunzătoare. Raportul examinează, în special, măsura în care programul a promovat instituirea în statele membre a unor programe eficiente de încurajare a consumului de fructe în școli și impactul programului asupra îmbunătățirii obiceiurilor alimentare ale copiilor.”

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Avizul din 18 noiembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 273, 17.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(4)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1).

(6)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 121, 7.5.2008, p. 1.

(8)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”

(9)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.”;


9.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 5/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 14/2009 AL COMISIEI

din 8 ianuarie 2009

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

56,1

TR

138,0

ZZ

97,1

0707 00 05

JO

167,2

MA

93,8

TR

154,1

ZZ

138,4

0709 90 70

MA

85,9

TR

157,0

ZZ

121,5

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

49,8

IL

51,0

MA

58,1

TR

72,2

ZA

44,1

ZZ

52,0

0805 20 10

MA

64,4

ZZ

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,4

IL

66,7

TR

79,4

ZZ

65,2

0805 50 10

EG

47,1

MA

59,6

TR

60,5

ZZ

55,7

0808 10 80

CN

82,1

MK

39,4

US

110,7

ZZ

77,4

0808 20 50

CN

88,0

US

115,7

ZZ

101,9


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

9.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 5/7


DECIZIA COMISIEI

din 8 decembrie 2008

privind neincluderea nicotinei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2008) 7714]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/9/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, de-a lungul unei perioade de 12 ani de la data notificării directivei menționate anterior, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active care nu sunt incluse în anexa I la directiva menționată anterior și care se află deja pe piață la doi ani de la data notificării, timp în care se efectuează o examinare progresivă a acestor substanțe în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 1112/2002 (2) și (CE) nr. 2229/2004 (3) ale Comisiei stabilesc normele de punere în aplicare a etapei a patra din programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și stabilesc o listă de substanțe active care urmează să fie evaluate, în vederea eventualei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Lista respectivă include nicotina.

(3)

Efectele nicotinei asupra sănătății umane și asupra mediului, în domeniile de utilizare propuse de notificator, au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 1112/2002 și (CE) nr. 2229/2004. În plus, regulamentele menționate anterior desemnează statele membre raportoare care trebuie să înainteze Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) rapoartele de evaluare și recomandările relevante, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004. Pentru nicotină, statul membru raportor a fost Regatul Unit și toate informațiile relevante au fost prezentate în ianuarie 2008.

(4)

Comisia a examinat nicotina în conformitate cu articolul 24a din Regulamentul (CE) nr. 2229/2004. Un proiect de raport de reexaminare pentru substanța respectivă a fost analizat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 26 septembrie 2008, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei.

(5)

În cursul examinării acestei substanțe active de către comitet, luând în considerare observațiile primite din partea statelor membre, s-a ajuns la concluzia că informațiile existente sunt insuficiente pentru a demonstra utilizarea în siguranță de către operatori, lucrători, alte persoane prezente și consumatori. În plus, raportul de reexaminare referitor la substanța respectivă menționează alte aspecte problematice identificate de statul membru raportor în raportul său de evaluare.

(6)

Comisia l-a invitat pe notificator să-și prezinte observațiile cu privire la rezultatele evaluării inter pares și la intenția sa de a susține sau nu în continuare includerea acestei substanțe în anexă. Notificatorul și-a prezentat observațiile care au fost examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor invocate de notificator, aspectele problematice identificate nu au putut fi înlăturate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise nu au demonstrat că, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin nicotină ar îndeplini în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, nicotina nu ar trebui inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate produselor de protecție a plantelor care conțin nicotină sunt retrase într-o perioadă stabilită și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin nicotină nu ar trebui să depășească douăsprezece luni, pentru a limita utilizarea stocurilor existente pentru o perioadă suplimentară de vegetație, ceea ce garantează faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin nicotină rămân la dispoziția agricultorilor timp de 18 luni de la adoptarea prezentei decizii.

(10)

Prezenta decizie nu exclude prezentarea unei cereri pentru nicotină în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și cu Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (4), în vederea unei eventuale includeri a nicotinei în anexa I la această directivă.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nicotina nu se include în calitate de substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin nicotină sunt retrase până la 8 iunie 2009;

(b)

de la data publicării prezentei decizii, nu se acordă și nu se reînnoiește nicio autorizație pentru produsele de protecție a plantelor care conțin nicotină.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și trebuie să expire cel târziu la 8 iunie 2010.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 168, 27.6.2002, p. 14.

(3)  JO L 379, 24.12.2004, p. 13.

(4)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.


9.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 5/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.