ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 348

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
24 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1340/2008 al Consiliului din 8 decembrie 2008 privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitatea Europeană și Republica Kazahstan

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1341/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri

19

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004

20

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1343/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

34

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1344/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de publicare, pentru 2009, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export, introdusă de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

36

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1345/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea unor standarde comune de comercializare pentru conservele de sardine și a unor descrieri comerciale pentru conservele de sardine și conservele de produse de tipul sardine

76

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1346/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale

79

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1347/2008 al Comisiei din 23 decembrie 2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2009

81

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare și de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei 2000/60/CE

84

 

*

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală

98

 

 

DECIZII ADOPTATE ÎN COMUN DE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

 

*

Decizia nr. 1348/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea de 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și azotat de amoniu ( 1 )

108

 

*

Decizia nr. 1349/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 1719/2006/CE de instituire a programului Tineretul în acțiune pentru perioada 2007-2013 ( 1 )

113

 

*

Decizia nr. 1350/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Anul European al Creativității și Inovării (2009) ( 1 )

115

 

*

Decizia nr. 1351/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de stabilire a unui program comunitar multianual privind protecția copiilor care utilizează internetul și alte tehnologii de comunicare ( 1 )

118

 

*

Decizia nr. 1352/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Deciziei nr. 1855/2006/CE de instituire a programului Cultura (2007-2013) ( 1 )

128

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană

130

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1340/2008 AL CONSILIULUI

din 8 decembrie 2008

privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitatea Europeană și Republica Kazahstan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Articolul 17 alineatul (1) din Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora și Republica Kazahstan (1) prevede că schimburile comerciale cu anumite produse siderurgice trebuie să facă obiectul unui acord specific privind înțelegerile cantitative.

(2)

Acordul bilateral între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Kazahstan privind comerțul cu anumite produse siderurgice (2), care a fost încheiat la 19 iulie 2005, a expirat la 31 decembrie 2006. În 2007 și 2008, comerțul cu anumite produse siderurgice între Comunitatea Europeană și Kazahstan a fost reglementat de măsuri autonome stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1870/2006 al Consiliului (3) și, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 1531/2007 al Consiliului (4).

(3)

În așteptarea semnării și a intrării în vigoare a unui nou acord sau a aderării Kazahstanului la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), ar trebui stabilite limite cantitative începând cu anul 2009.

(4)

Deoarece condițiile care au dus la stabilirea limitelor cantitative pentru 2007 și 2008 au rămas, în mare parte, neschimbate, este oportun să se stabilească limitele cantitative pentru anul 2009 la același nivel ca și pentru anii 2007 și 2008.

(5)

Este necesară asigurarea mijloacelor de administrare a acestui regim în Comunitate de asemenea manieră încât să fie facilitată punerea în aplicare a noului acord prin prevederea, în măsura posibilităților, a unor dispoziții similare.

(6)

Este necesar să se garanteze verificarea originii produselor în cauză și stabilirea în acest scop a unor metode de cooperare administrativă adecvate.

(7)

Produsele plasate într-o zonă liberă sau importate în temeiul regimurilor antrepozitelor vamale, de admitere temporară sau perfecționare activă (sistem cu suspendare) nu ar trebui să se deducă din limitele cantitative stabilite pentru produsele în cauză.

(8)

În vederea aplicării eficace a prezentului regulament, este necesară impunerea unei licențe de import comunitare pentru punerea în liberă circulație în cadrul Comunității a produselor în cauză.

(9)

Pentru a garanta faptul că aceste limite cantitative nu sunt depășite, este necesară stabilirea unei proceduri de gestionare care să prevadă că autoritățile competente din statele membre nu eliberează licențe de import înainte de a fi obținut din partea Comisiei confirmarea potrivit căreia există în continuare cantități corespunzătoare disponibile în limita cantitativă respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament se aplică importurilor în Comunitate ale produselor siderurgice enumerate în anexa I, originare din Republica Kazahstan.

(2)   Produsele siderurgice respective sunt clasificate pe grupe de produse, astfel cum este prevăzut în anexa I.

(3)   Clasificarea produselor enumerate în anexa I se bazează pe Nomenclatura combinată (NC) instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (5).

(4)   Originea produselor menționate la alineatul (1) se stabilește în conformitate cu normele în vigoare în Comunitate.

Articolul 2

(1)   Importul în Comunitate al produselor siderurgice enumerate în anexa I, originare din Republica Kazahstan, face obiectul limitelor cantitative stabilite în anexa V. Punerea în liberă circulație în cadrul Comunității a produselor enumerate în anexa I, originare din Republica Kazahstan, se efectuează cu condiția prezentării certificatului de origine, al cărui model este prezentat în anexa II, și a unei licențe de import eliberate de autoritățile din statele membre în conformitate cu articolul 4.

(2)   Pentru a garanta că acele cantități pentru care se eliberează licențele de import nu depășesc, în niciun moment, limitele cantitative totale prevăzute pentru fiecare grupă de produse, autoritățile competente enumerate în anexa IV eliberează licențele de import numai după ce au obținut din partea Comisiei confirmarea potrivit căreia există în continuare cantități disponibile în limita cantitativă stabilită pentru grupa de produse siderurgice în cauză și pentru țara furnizoare, pentru care unul sau mai mulți importatori au înaintat o cerere autorităților menționate anterior.

(3)   Importurile autorizate se deduc din limita cantitativă corespunzătoare stabilită în anexa V. Se consideră că expedierea produselor are loc la data la care acestea sunt încărcate în mijlocul de transport utilizat pentru exportarea produselor respective.

Articolul 3

(1)   Limitele cantitative menționate în anexa V nu se aplică produselor plasate într-o zonă liberă sau antrepozit liber sau importate în temeiul regimurilor antrepozitelor vamale, de admitere temporară sau perfecționare activă (sistem cu suspendare).

(2)   În cazul în care produsele menționate la alineatul (1) sunt ulterior puse în liberă circulație, fie într-o stare nemodificată, fie după prelucrare sau transformare, se aplică articolul 2 alineatul (2), iar produsele puse astfel în liberă circulație se deduc din limita cantitativă corespunzătoare stabilită în anexa V.

Articolul 4

(1)   În scopul aplicării articolului 2 alineatul (2), înainte de a elibera licențele de import, autoritățile competente enumerate în anexa IV notifică Comisiei cantitățile corespunzătoare cererilor de licențe de import pe care le-au primit, însoțite de licențele de export, în original. Ca răspuns, Comisia informează dacă acea cantitate sau acele cantități solicitate sunt disponibile pentru import, în ordinea cronologică a primirii notificărilor din partea statelor membre (pe baza principiului „primul venit, primul servit”).

(2)   Pentru a fi valabile, cererile incluse în notificările adresate Comisiei trebuie să conțină, în fiecare caz, indicații precise cu privire la țara exportatoare, codul produsului vizat, cantitățile care urmează să fie importate, numărul licenței de export, anul contingentar și statul membru în care produsele urmează să fie puse în liberă circulație.

(3)   În măsura posibilului, Comisia confirmă autorităților cantitatea totală indicată în cererile transmise pentru fiecare grupă de produse.

(4)   Autoritățile competente înștiințează Comisia de îndată ce au fost informate cu privire la orice cantitate care nu este utilizată în timpul perioadei de valabilitate a licenței de import. Aceste cantități neutilizate sunt transferate automat în cantitățile rămase disponibile în cadrul limitei cantitative comunitare totale stabilite pentru fiecare grupă de produse.

(5)   Notificările menționate la alineatele (1)-(4) se efectuează electronic, prin intermediul rețelei integrate instituite în acest scop, cu excepția cazului în care, din motive tehnice imperative, se impune utilizarea temporară a altor mijloace de comunicare.

(6)   Licențele de import sau documentele echivalente se eliberează în conformitate cu articolele 12-16.

(7)   Autoritățile competente din statele membre informează Comisia cu privire la orice anulare de licență de import sau documente echivalente eliberate deja în momentul în care licențele de export corespunzătoare au fost retrase sau anulate de către autoritățile competente din Republica Kazahstan. Cu toate acestea, în cazul în care Comisia sau autoritățile competente dintr-un stat membru au fost informate de către autoritățile competente din Republica Kazahstan cu privire la retragerea sau anularea unei licențe de export după ce produsele respective au fost importate în Comunitate, cantitățile în cauză se deduc din limita cantitativă corespunzătoare, stabilită în anexa V.

Articolul 5

(1)   În cazul în care Comisia deține informații potrivit cărora produsele enumerate în anexa I și originare din Republica Kazahstan au fost transbordate, au suferit schimbări de rută sau au fost importate în alt mod în Comunitate prin eludarea limitelor cantitative menționate la articolul 2 și trebuie efectuate ajustările necesare, aceasta solicită deschiderea consultărilor pentru a se ajunge la un acord cu privire la ajustarea necesară a limitelor cantitative corespunzătoare.

(2)   În așteptarea rezultatelor consultărilor menționate la alineatul (1), Comisia poate invita Republica Kazahstan să adopte măsurile asiguratorii necesare pentru a garanta că ajustarea limitelor cantitative convenită în urma acestor consultări poate fi efectuată.

(3)   În cazul în care Comunitatea și Republica Kazahstan nu ajung la o soluție satisfăcătoare și în cazul în care Comisia constată că există dovezi certe de eludare, aceasta deduce din limitele cantitative o cantitate echivalentă de produse originare din Republica Kazahstan.

Articolul 6

(1)   O licență de export, care trebuie să fie eliberată de autoritățile competente din Republica Kazahstan, este solicitată pentru fiecare transport de produse siderurgice care fac obiectul limitelor cantitative stabilite în anexa V, fără a se depăși limitele cantitative menționate anterior.

(2)   În vederea eliberării licenței de import menționate la articolul 12, importatorul prezintă licența de export, în original.

Articolul 7

(1)   Licența de export pentru limite cantitative este conformă cu modelul stabilit în anexa II și certifică, printre altele, faptul că respectiva cantitate de produse a fost dedusă din limita cantitativă stabilită pentru grupa de produse în cauză.

(2)   Fiecare licență de export se eliberează doar pentru o singură grupă de produse din cele enumerate în anexa I.

Articolul 8

Exporturile se deduc din limitele cantitative corespunzătoare stabilite în anexa V și expediate în sensul articolului 2 alineatul (3).

Articolul 9

(1)   Licența de export menționată la articolul 6 poate include copii suplimentare desemnate ca atare, în mod corespunzător. Licența de export și copiile acesteia, împreună cu certificatul de origine și copiile acestuia, se redactează în limba engleză.

(2)   În cazul în care documentele menționate la alineatul (1) se completează de mână, acestea trebuie să fie completate cu cerneală și cu litere majuscule.

(3)   Formatul licențelor de export sau al documentelor este de 210 × 297 mm. Hârtia utilizată este hârtie de scris albă, tăiată, fără pastă mecanică și cu o greutate de cel puțin 25 g/m2. Fiecare parte are imprimat un fond ghioșat care să facă vizibilă orice falsificare prin metode mecanice sau chimice.

(4)   Autoritățile comunitare competente acceptă numai originalul ca document valabil în scopul importului, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)   Fiecare licență de export sau document echivalent poartă un număr de serie standard, tipărit sau nu, pe baza căruia să poată fi identificate.

(6)   Acest număr de serie este compus din următoarele elemente:

două litere care identifică țara exportatoare, după cum urmează:

KZ

=

Republica Kazahstan;

două litere care identifică statul membru de destinație, după cum urmează:

BE

=

Belgia

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Republica Cehă

DK

=

Danemarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

IE

=

Irlanda

GR

=

Grecia

ES

=

Spania

FR

=

Franța

IT

=

Italia

CY

=

Cipru

LV

=

Letonia

LT

=

Lituania

LU

=

Luxemburg

HU

=

Ungaria

MT

=

Malta

NL

=

Țările de Jos

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portugalia

RO

=

România

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacia

FI

=

Finlanda

SE

=

Suedia

GB

=

Regatul Unit;

un număr format dintr-o cifră care identifică anul contingentar și corespunde ultimei cifre a anului respectiv, de exemplu, „9” pentru 2009;

un număr format din două cifre care identifică biroul emitent din țara exportatoare;

un număr format din cinci cifre care evoluează consecutiv de la 00 001 la 99 999, atribuit statului membru de destinație respectiv.

Articolul 10

Licența de export poate fi eliberată după expedierea produselor la care se referă. În acest caz, licența are înscrisă mențiunea „eliberată retroactiv”.

Articolul 11

În caz de furt, pierdere sau distrugere a unei licențe de export, exportatorul poate solicita autorității competente care a eliberat documentul emiterea unui duplicat, întocmit pe baza documentelor de export care se află în posesia acestuia.

Licența emisă în acest fel are înscrisă mențiunea „duplicat”. Aceasta are înscrisă data de eliberare a licenței originale.

Articolul 12

(1)   În măsura în care, în temeiul articolului 4, Comisia a confirmat că respectiva cantitate solicitată este disponibilă în cadrul limitei cantitative în cauză, autoritățile competente din statele membre eliberează o licență de import în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la prezentarea originalului licenței de export aferente de către importator. Prezentarea originalului trebuie efectuată cel târziu până la data de 31 martie a anului următor celui în care au fost expediate mărfurile pentru care există licență. Licențele de import sunt eliberate de autoritățile competente ale oricărui stat membru, indiferent de statul membru înscris pe licența de export, în măsura în care, în temeiul articolului 4, Comisia a confirmat că respectiva cantitate solicitată este disponibilă în cadrul limitei cantitative în cauză.

(2)   Licențele de import sunt valabile timp de patru luni de la data eliberării acestora. Pe baza unei cereri temeinic motivate din partea unui importator, autoritățile competente ale unui stat membru pot să prelungească durata de valabilitate cu o perioadă suplimentară care să nu depășească patru luni.

(3)   Licențele de import se întocmesc conform modelului prezentat în anexa III și sunt valabile pe întreg teritoriul vamal comunitar.

(4)   Declarația sau cererea făcută de importator în vederea obținerii licenței de import include:

(a)

numele și adresa completă a exportatorului;

(b)

numele și adresa completă a importatorului;

(c)

descrierea exactă a mărfurilor și codul (codurile) TARIC;

(d)

țara de origine a mărfurilor;

(e)

țara expeditoare;

(f)

grupa de produse corespunzătoare și cantitatea de produse în cauză;

(g)

greutatea netă corespunzătoare poziției TARIC;

(h)

valoarea CIF a produselor la frontiera comunitară în funcție de poziția TARIC;

(i)

dacă produsele în cauză sunt de calitatea a doua sau declasate;

(j)

dacă este cazul, data plății și a livrării, precum și o copie a conosamentului și a contractului de cumpărare;

(k)

data și numărul licenței de export;

(l)

orice cod intern utilizat în scopuri administrative;

(m)

data și semnătura importatorului.

(5)   Importatorii nu au obligația de a importa într-un singur lot cantitatea totală înscrisă în licența de import.

Articolul 13

Valabilitatea licențelor de import emise de autoritățile statelor membre face obiectul valabilității licențelor de export și cantităților înscrise în licențele de export emise de autoritățile competente din Republica Kazahstan, pe baza cărora au fost emise licențele de import.

Articolul 14

Licențele de import sau documentele echivalente sunt emise de autoritățile competente din statele membre în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), fără discriminare față de niciun importator din Comunitate, indiferent de localizarea sediului acestuia în Comunitate, precum și fără a aduce atingere respectării altor condiții stipulate de normele în vigoare.

Articolul 15

(1)   În cazul în care Comisia descoperă că totalul cantităților înscrise în licențele de export emise de Republica Kazahstan pentru o anumită grupă de produse depășește limita cantitativă stabilită pentru respectiva grupă de produse, autoritățile competente ale statelor membre sunt informate în cel mai scurt termen pentru a suspenda emiterea în continuare de licențe de import. În această situație, Comisia inițiază de îndată consultări.

(2)   Autoritățile competente ale unui stat membru refuză emiterea de licențe de import pentru produsele originare din Republica Kazahstan care nu sunt reglementate de licențe de export emise în conformitate cu articolele 6-11.

Articolul 16

(1)   Formularele care trebuie utilizate de către autoritățile competente din statele membre pentru emiterea licențelor de import menționate la articolul 12 sunt în conformitate cu modelul pentru licențe de import prezentat în anexa III.

(2)   Formularele de licențe de import și extrasele acestora se întocmesc în două exemplare, o copie denumită „Exemplar pentru titular”, purtând numărul 1, care este eliberată solicitantului, și cealaltă copie denumită „Exemplar pentru autoritatea emitentă”, purtând numărul 2, care este păstrată de autoritatea care a emis licența. Autoritățile pot adăuga copii suplimentare la formularul 2 în scopuri administrative.

(3)   Formularele se tipăresc pe hârtie de culoare albă fără pastă mecanică, finisată pentru scris și cântărind între 55 și 65 g/m2. Dimensiunile sunt de 210 × 297 mm; spațiul dintre rânduri este de 4,24 mm (o șesime dintr-un inch); formatul formularelor se respectă cu strictețe. Ambele fețe ale copiei nr. 1, care este licența, trebuie să aibă imprimat în plus un fond ghioșat de culoare roșie pentru a face vizibilă orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.

(4)   Statele membre sunt responsabile de tipărirea formularelor. De asemenea, formularele pot fi tipărite și de tipografii autorizate de statul membru în care își au sediul. În cazul din urmă, pe fiecare formular trebuie să apară referința la autorizația acordată de statul membru respectiv. Fiecare formular conține numele și adresa tipografiei sau un marcaj prin care aceasta să poate fi identificată.

(5)   La momentul eliberării, licențele sau extrasele de import primesc un număr de înregistrare stabilit de autoritățile competente ale statului membru respectiv. Numărul licenței de import se notifică Comisiei prin mijloace electronice, prin intermediul rețelei integrate instituite în conformitate cu articolul 4.

(6)   Licențele și extrasele se completează în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale din statul membru emitent.

(7)   În căsuța 10, autoritățile competente indică grupa de produse siderurgice corespunzătoare.

(8)   Însemnele agențiilor emitente și ale autorităților de imputare se aplică cu ajutorul unei ștampile. Cu toate acestea, ștampila autorității emitente poate fi înlocuită cu un timbru sec cu litere sau cifre obținute prin perforare sau tipărire pe licență. Autoritățile emitente utilizează orice metodă împotriva falsificării pentru a înregistra cantitatea alocată, făcând imposibilă inserția de cifre sau de referințe.

(9)   Copia verso nr. 1 și copia verso nr. 2 dispun de o căsuță în care se pot introduce cantitățile, fie de către autoritățile vamale când se realizează formalitățile de import, fie de autoritățile administrative competente când se emite un extras. Dacă spațiul rezervat deducerilor pe o licență sau pe un extras din aceasta este insuficient, autoritățile competente pot anexa una sau mai multe pagini având căsuțe care se potrivesc cu cele de pe copia verso nr. 1 și copia verso nr. 2 a licenței sau a extrasului. Autoritățile de imputare aplică ștampila lor astfel încât o jumătate să fie pe licență sau pe extras și cealaltă jumătate pe pagina anexată. Dacă există mai mult de o pagină anexată, se aplică încă o ștampilă în mod similar pe fiecare pagină anexată și pe cea precedentă.

(10)   Licențele de import și extrasele emise, precum și mențiunile și vizele aplicate de autoritățile unui stat membru au în fiecare dintre celelalte state membre aceleași efecte juridice ca și documentele emise și mențiunile și vizele aplicate de autoritățile statelor membre respective.

(11)   Autoritățile competente din statele membre în cauză pot solicita, atunci când este absolut necesar, traducerea conținutului licențelor sau al extraselor în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale din statul membru respectiv.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 ianuarie 2009. În cazul aderării Kazahstanului la OMC, prezentul regulament expiră la data aderării (6).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 196, 28.7.1999, p. 3.

(2)  JO L 232, 8.9.2005, p. 64.

(3)  JO L 360, 19.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 337, 21.12.2007, p. 2.

(5)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(6)  Data expirării prezentului regulament se publică de către Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


ANEXA I

SA PRODUSE LAMINATE PLATE

SA1. Bandă

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Tablă groasă

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Alte produse laminate plate

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ANEXA II

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

Image

Image

Image

Image


ANEXA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ANEXA V

LIMITE CANTITATIVE

Produse

Tone per an

SA. Produse laminate plate

SA1. Bandă

87 125

SA2. Tablă groasă

0

SA3. Alte produse laminate plate

117 875


24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 1341/2008 AL CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite proiecte generatoare de venituri

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 161 paragraful al treilea,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1)

Cadrul de reglementare pentru perioada de programare 2007-2013 a fost pregătit și negociat cu scopul de a consolida simplificarea programării și a gestiunii fondurilor, eficacitatea intervenției și subsidiaritatea punerii în aplicare a acestora.

(2)

În derularea proiectelor generatoare de venituri aflate sub incidența articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (3), a fost pusă în aplicare o abordare mai precisă și mai exigentă, bazată pe calcularea cheltuielii eligibile maxime.

(3)

În ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor acestui articol, au fost evidențiate o serie de dificultăți, inclusiv existența unor obligații administrative disproporționate, în special pentru operațiunile cofinanțate de Fondul social european și pentru micile operațiuni finanțate de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) sau de Fondul de coeziune.

(4)

Dificultăți respective pot avea efecte adverse în ceea ce privește gestionarea operațiunilor, în special în cazul proiectelor din domenii corespunzătoare priorităților comunitare, precum mediul, incluziunea socială, cercetarea, inovarea sau energia, precum și în ceea ce privește obligațiile administrative. Prin urmare, articolul 55 ar trebui să fie simplificat.

(5)

Simplificarea respectivă ar trebui să se aplice tuturor proiectelor care beneficiază de asistență din fondurile structurale sau din Fondul de coeziune, în cursul perioadei de programare 2007-2013. În consecință, se impune să se aplice retroactiv.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Alineatele (1)-(4) ale prezentului articol se aplică numai operațiunilor cofinanțate de FEDER sau de Fondul de coeziune, al căror cost total este mai mare de 1 000 000 EUR.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 august 2006 tuturor operațiunilor care beneficiază de asistență din fondurile structurale sau din Fondul de coeziune în cursul perioadei de programare 2007-2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Avizul conform din 16 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 27 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.


24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 1342/2008 AL CONSILIULUI

din 18 decembrie 2008

de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Obiectivul Regulamentului (CE) nr. 423/2004 al Consiliului din 26 februarie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a rezervelor de cod (2) este să garanteze refacerea în siguranță a rezervelor de cod din Kattegat, Marea Nordului, inclusiv Skagerrak și partea de est a Canalului Mânecii, până în vestul Scoției și Marea Irlandei, la nivelurile de precauție recomandate de specialiști, într-un interval de timp de 5-10 ani.

(2)

Potrivit unui aviz științific recent din partea Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), reducerile înregistrate în ceea ce privește capturile de cod, determinate de efectul cumulat al capturilor totale admisibile (TAC-uri), al măsurilor tehnice și al măsurilor complementare de gestionare a efortului de pescuit, inclusiv măsurile de supraveghere și control destinate prevenirii capturării și debarcării codului ca urmare a activităților de pescuit ilegal, nereglementat și nedeclarat, nu au fost suficiente pentru a reduce mortalitatea provocată de pescuit la nivelurile necesare care să permită reconstituirea rezervelor de cod și niciuna dintre cele patru rezerve de cod care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 423/2004 nu prezintă semne clare de refacere, deși rezervele din Marea Nordului prezintă anumite semne de ameliorare.

(3)

Se pare că este necesară consolidarea regimului și introducerea unui plan pe termen lung, pentru a asigura exploatarea durabilă a rezervelor de cod pe baza randamentului durabil maxim.

(4)

Conform contribuțiilor științifice recente, în special privind tendințele pe termen lung ale ecosistemelor marine, nu se pot stabili, cu precizie, niveluri dezirabile pe termen lung ale biomasei. În consecință, obiectivul planului pe termen lung ar trebui să fie transformat dintr-unul bazat pe criterii de biomasă într-unul bazat pe criterii de mortalitate provocată de pescuit, care să se aplice, de asemenea, nivelurilor autorizate ale efortului de pescuit.

(5)

Rezervele de cod din Marea Nordului sunt utilizate împreună cu Norvegia și sunt gestionate în comun. Măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să țină cont în mod corespunzător de consultările cu Norvegia în temeiul Acordului privind pescuitul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei (3).

(6)

În cazul în care Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) nu este în măsură să avizeze o TAC datorită absenței unor informații precise și reprezentative, este necesar să se prevadă dispoziții pentru a garanta faptul că o TAC poate fi stabilită, într-un mod adecvat, chiar și în condițiile unor date insuficiente.

(7)

Pentru a se asigura atingerea obiectivelor legate de mortalitatea provocată de pescuit și a contribui la reducerea cantităților capturate și aruncate înapoi în mare, este necesar ca posibilitățile de pescuit, din punctul de vedere al efortului de pescuit, să fie fixate la niveluri adecvate în raport cu strategia de refacere a rezervelor. Pe cât posibil, astfel de oportunități de pescuit ar trebui definite pe tipuri de echipamente de pescuit, pe baza practicilor de pescuit actuale. Se consideră potrivit să se asigure o revizuire periodică a eficienței sistemului de gestionare și să se asigure în special că, atunci când stocurile de cod vor atinge niveluri care permit o exploatare care să dea randamentul durabil maxim, sistemul de reglementare a efortului de pescuit este revizuit.

(8)

Ar trebui introduse noi mecanisme pentru a încuraja pescarii să participe la programe de evitare a capturilor accidentale de cod. Aceste programe de evitare a capturilor accidentale de cod sau de reducere a numărului de capturi aruncate înapoi în mare au mai multe șanse de reușită dacă sunt elaborate în cooperare cu sectorul pescuitului. În consecință, programele de acest gen elaborate împreună cu statele membre trebuie considerate o modalitate eficientă de promovare a durabilității, fiind încurajată, prin urmare, elaborarea de astfel de programe. Mai mult, statele membre ar trebui să își exercite competențele de acordare a accesului la pescuitul din rezervele de cod, astfel încât să își încurajeze pescarii să utilizeze metode care ar duce la un pescuit mai selectiv și care sunt mai puțin dăunătoare mediului.

(9)

Stabilirea și alocarea limitelor de captură, fixarea nivelurilor minime și de precauție ale stocurilor și a nivelului ratelor mortalității provocate de pescuit, a efortului de pescuit maxim admisibil pentru fiecare grup de efort pentru fiecare stat membru, precum și excluderea anumitor grupe de nave din regimul de efort prevăzut în prezentul regulament sunt măsuri de maximă importanță în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. Consiliul ar trebui să își rezerve dreptul de a exercita direct aceste competențe de executare în aceste cazuri specifice.

(10)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale prezentului regulament, în special cele legate de adaptarea limitelor efortului de pescuit la nivelul efortului de pescuit maxim admisibil stabilit de Consiliu, ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind stabilirea normelor pentru exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(11)

Pentru a se asigura conformitatea cu măsurile stabilite de prezentul regulament, ar trebui introduse măsuri de control suplimentare față de cele stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (5).

(12)

Ar trebui instituite norme pentru a califica planul pe termen lung introdus de prezentul regulament, ținându-se seama de situația stocurilor relevante, drept plan de refacere în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (6) și în sensul articolului 21 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul european pentru pescuit (7) sau, alternativ, drept plan de gestionare în sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și în temeiul articolului 1 litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 423/2004 ar trebui abrogat și înlocuit cu prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un plan pentru patru rezerve de cod, care corespund următoarelor zone geografice:

(a)

Kattegat;

(b)

Marea Nordului, Skagerrak și partea de est a Canalului Mânecii;

(c)

vestul Scoției;

(d)

Marea Irlandei.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, în plus față de definițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, se aplică următoarele definiții:

(a)

„grup de efort de pescuit” înseamnă o unitate de gestionare a unui stat membru pentru care se stabilește un efort de pescuit maxim admisibil. Este definit printr-o categorie de echipamente, iar o zonă este definită în anexa I;

(b)

„grup de efort de pescuit cumulat” înseamnă cumularea tuturor grupurilor de efort de pescuit ale statelor membre care au aceeași categorie de echipamente și aceeași zonă;

(c)

„captură pe unitatea de efort de pescuit” (cpue) înseamnă cantitatea de cod capturat, exprimată în greutatea în viu pe unitate de efort de pescuit, măsurată în kW zile timp de un an;

(d)

„grupe de vârstă corespunzătoare” înseamnă vârstele 3, 4 și 5 pentru codul din Kattegat; vârstele 2, 3 și 4 pentru codul din Marea Irlandei, din Marea Nordului, Skagerrak și partea de est a Canalului Mânecii; vârstele 2, 3, 4 și 5 pentru codul din vestul Scoției; sau alte grupe de vârstă, astfel cum este indicat ca fiind corespunzătoare de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

Articolul 3

Definiții geografice

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții geografice ale zonelor geografice:

(a)

„Kattegat” înseamnă acea parte din diviziunea IIIa, delimitată de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES), mărginită la nord de o linie care se întinde de la farul Skagen la farul Tistlarna, prelungindu-se din acest punct până la cel mai apropiat punct de pe coasta suedeză, iar la sud de o linie care se întinde de la Hasenore la Gnibens Spids, de la Korshage la Spodsbjerg și de la Gilbjerg Hoved la Kullen;

(b)

„Marea Nordului” înseamnă subzona IV ICES și acea parte din diviziunea ICES IIIa care nu este cuprinsă în definiția Skagerrak și Kattegat, precum și acea parte din diviziunea ICES IIa care se situează în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre;

(c)

„Skagerrak” înseamnă acea parte din diviziunea ICES IIIa delimitată la vest de o linie care se întinde de la farul Hanstholm la farul Lindesnes, iar la sud de o linie care se întinde de la farul Skagen la farul Tistlarna, iar din acel punct la cel mai apropiat punct de pe coasta suedeză;

(d)

„partea de est a Canalului Mânecii” înseamnă diviziunea ICES VIId;

(e)

„Marea Irlandei” înseamnă diviziunea ICES VIIa;

(f)

„vestul Scoției” înseamnă diviziunea ICES VIa și partea din diviziunea ICES Vb situată în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre.

Articolul 4

Calcularea efortului de pescuit

În sensul prezentului regulament, efortul de pescuit depus de un grup de nave se calculează drept suma produselor valorilor de capacitate în kW pentru fiecare navă și numărul de zile în care fiecare navă a fost prezentă în una dintre zonele definite în anexa I. O zi de prezență într-o zonă reprezintă orice perioadă neîntreruptă de 24 de ore (sau o parte a acesteia) în care o navă este prezentă în zonă și absentă din port.

Articolul 5

Obiectivul planului

(1)   Planul menționat la articolul 1 asigură exploatarea durabilă a rezervelor de cod pe baza randamentului durabil maxim.

(2)   Obiectivul definit la alineatul (1) se atinge prin menținerea următoarelor valori de mortalitate la cod pe grupe de vârste corespunzătoare:

Rezerve

Mortalitate prin pescuit

Codul din Kattegat

0,4

Codul din vestul Scoției

0,4

Codul din Marea Irlandei

0,4

(3)   Pentru stocurile de cod din Marea Nordului, Skagerrak și estul Canalului Mânecii, obiectivul stabilit la alineatul (1) se atinge menținând în același timp rata mortalității pentru cod pe grupele de vârstă corespunzătoare menționate la articolul 8.

CAPITOLUL II

CAPTURILE TOTALE ADMISIBILE

Articolul 6

Niveluri minime și de precauție

Nivelul minim și nivelul de precauție de biomasă reproducătoare pentru fiecare dintre rezervele de cod este după cum urmează:

Rezerve

Niveluri minime de biomasă reproducătoare

în tone

Niveluri de precauție de biomasă reproducătoare

în tone

Codul din Kattegat

6 400

10 500

Codul din Marea Nordului, Skagerrak și partea de est a Canalului Mânecii

70 000

150 000

Codul din vestul Scoției

14 000

22 000

Codul din Marea Irlandei

6 000

10 000

Articolul 7

Procedura de stabilire a TAC pentru rezervele de cod din Kattegat, vestul Scoției și Marea Irlandei

(1)   În fiecare an, Consiliul decide cu privire la TAC pentru următorul an pentru fiecare dintre rezervele de cod din Kattegat, vestul Scoției și Marea Irlandei. TAC este calculată prin deducerea următoarelor cantități din totalul disparițiilor de cod care sunt prognozate de CSTEP ca fiind corespunzătoare ratelor mortalității provocate de pescuit menționate la alineatele (2) și (3):

(a)

o cantitate de pește echivalentă cu cantitățile de cod aruncate înapoi în mare din rezervele în cauză;

(b)

după caz, o cantitate care corespunde altor cauze de mortalitate a codului determinate prin pescuit și care urmează să fie fixată pe baza unei propuneri a Comisiei.

(2)   Pe baza avizului CSTEP, TAC-urile îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

dacă volumul rezervelor la data de 1 ianuarie a anului de aplicare a TAC este anticipată de CSTEP ca fiind inferior nivelului minim de biomasă reproducătoare stabilit la articolul 6, rata mortalității provocate de pescuit se reduce cu 25 % în anul de aplicare a TAC, în comparație cu rata mortalității provocate de pescuit din anul precedent;

(b)

dacă volumul rezervelor la data de 1 ianuarie a anului de aplicare a TAC este anticipată de CSTEP ca fiind inferior nivelului de precauție de biomasă reproducătoare stabilit la articolul 6 și superior sau egal cu nivelul minim de biomasă reproducătoare stabilit la articolul 6, rata mortalității provocate de pescuit se reduce cu 15 % în anul de aplicare a TAC, în comparație cu rata mortalității provocate de pescuit din anul precedent; și

(c)

dacă volumul rezervelor la data de 1 ianuarie a anului de aplicare a TAC este anticipată de CSTEP ca fiind superior sau egal cu nivelul de precauție de biomasă reproducătoare stabilit la articolul 6, rata mortalității provocate de pescuit se reduce cu 10 % în anul de aplicare a TAC, în comparație cu rata mortalității provocate de pescuit din anul precedent.

(3)   Dacă aplicarea alineatului (2) literele (b) și (c), pe baza avizului CSTEP, determină o rată a mortalității provocate de pescuit inferioară valorii indicate la articolul 5 alineatul (2), Consiliul stabilește TAC la un nivel care determină o rată a mortalității provocate de pescuit în conformitate cu valorile specificate la respectivul articol.

(4)   Atunci când își dă avizul conform alineatelor (2) și (3), CSTEP consideră că rezervele sunt pescuite, în anul anterior anului de aplicare a TAC, în condițiile unei ajustări a ratei mortalității provocate de pescuit egală cu reducerea efortului de pescuit maxim admisibil care se aplică în anul respectiv.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (2) literele (a), (b) și (c) și alineatului (3), Consiliul nu fixează TAC la un nivel care este inferior sau superior cu 20 % față de TAC stabilită în anul anterior.

Articolul 8

Procedura de stabilire a TAC pentru rezervele de cod din marea Nordului, Skagerrak și Canalul Mânecii

(1)   În fiecare an, Consiliul decide cu privire la TAC pentru fiecare dintre rezervele de cod din Marea Nordului, Skagerrak și canalul Mânecii. TAC se calculează prin aplicarea normelor de reducere stabilite la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b).

(2)   TAC inițiale se calculează în conformitate cu alineatele (3) și (5). Din anul în care TAC rezultate din aplicarea alineatelor (3) și (5) vor fi mai mici decât cele rezultate în urma aplicării alineatelor (4) și (5), TAC se calculează în conformitate cu alineatele (4) și (5).

(3)   Inițial, TAC nu depășește nivelul corespunzător unei rate a mortalității provocate de pescuit care reprezintă o fracțiune a estimării pentru rata mortalității provocate de pescuit pe grupe de vârstă corespunzătoare în 2008, după cum urmează: 75 % pentru TAC în 2009, 65 % pentru TAC în 2010 și prin aplicarea reducerilor succesive de 10 % pentru anii următori.

(4)   Ulterior, dacă volumul rezervelor la data de 1 ianuarie a anului anterior anului de aplicare a TAC este:

(a)

superior nivelului de precauție de biomasă reproducătoare, TAC corespunde unei rate a mortalității provocate de pescuit de 0,4 pe grupe de vârstă corespunzătoare;

(b)

între nivelul minim de biomasă reproducătoare și nivelul de precauție de biomasă reproducătoare, TAC nu depășește un nivel care corespunde ratei de mortalitate provocată de pescuit pe grupe de vârstă corespunzătoare egală cu formula următoare:

0,4 – [0,2 * (nivelul de precauție de biomasă reproducătoare – biomasa reproducătoare)/(nivelul de precauție de biomasă reproducătoare – nivelul minim de biomasă reproducătoare)];

(c)

egal sau inferior nivelului limită de biomasă reproducătoare, TAC se stabilește astfel încât să corespundă unei rate a mortalității provocate de pescuit de 0,2 pe grupe de vârstă corespunzătoare.

(5)   Fără a aduce atingere alineatelor (3) și (4), Consiliul stabilește TAC pentru anul 2010 și pentru anii următori la un nivel care să nu fie mai mare sau mai mic de 20 % din TAC stabilite pentru anul anterior.

(6)   Atunci când rezervele de cod menționate la alineatul (1) au fost exploatate cu o rată a mortalității provocate de pescuit apropiată de 0,4 pe parcursul a trei ani succesivi, Comisia evaluează aplicarea prezentului articol și, atunci când este cazul, propune măsurile relevante pentru modificarea acestuia în vederea asigurării exploatării la un randament durabil maxim.

Articolul 9

Procedura de stabilire a TAC-urilor în condiții de date insuficiente

În măsura în care, din cauza absenței unor informații suficient de precise și reprezentative, CSTEP nu este în măsură să ofere un aviz care să-i permită Consiliului să stabilească TAC conform articolului 7 sau 8, Consiliul decide după cum urmează:

(a)

dacă CSTEP recomandă să se reducă capturile de cod la nivelul cel mai scăzut posibil, TAC este stabilită prin aplicarea unei reduceri de 25 % în comparație cu TAC din anul anterior;

(b)

în toate celelalte cazuri, TAC se stabilește având în vedere o reducere de 15 % comparativ cu TAC din anul anterior, cu excepția cazului în care CSTEP semnalează că acest lucru nu este necesar.

Articolul 10

Adaptarea măsurilor

(1)   În cazul în care rata de mortalitate provocată de pescuit stabilită la articolul 5 alineatul (2) a fost atinsă sau în cazul în care CSTEP semnalează faptul că această rată sau că nivelurile minim și de precauție de biomasă reproducătoare de la articolul 6 sau nivelurile ratelor mortalității provocate de pescuit stabilite la articolul 7 alineatul (2) nu mai corespund necesității de a menține un risc redus de epuizare a rezervelor și un randament durabil maxim, Consiliul decide cu privire la noile valori ale acestor niveluri.

(2)   În cazul în care CSTEP semnalează că oricare dintre rezervele de cod nu se reface în mod adecvat, Consiliul ia o decizie care:

(a)

stabilește TAC pentru rezerva respectiva la un nivel mai scăzut decât cel prevăzut la articolele 7, 8 și 9;

(b)

stabilește efortul de pescuit maxim admisibil la un nivel mai scăzut decât cel prevăzut la articolul 12;

(c)

instituie condițiile conexe, după caz.

CAPITOLUL III

LIMITAREA EFORTULUI DE PESCUIT

Articolul 11

Regimul efortului de pescuit

(1)   TAC-urile stabilite la articolele 7, 8 și 9 sunt completate printr-un regim al efortului de pescuit prin care posibilitățile de pescuit, din punctul de vedere al efortului de pescuit, sunt alocate statelor membre anual.

(2)   Acționând în temeiul unei propuneri a Comisiei și pe baza informațiilor furnizate de statele membre și pe baza opiniei CSTEP menționate la alineatul (3), Consiliul poate exclude anumite grupe de nave de la aplicarea regimului de efort cu condiția ca:

(a)

să existe date corespunzătoare cu privire la capturile și capturile aruncate înapoi în mare care să permită CSTEP să evalueze procentajul de capturi de cod efectuat de fiecare grup de nave vizat;

(b)

procentajul de capturi de cod evaluat de CSTEP să nu depășească 1,5 % din totalul capturilor pentru fiecare grup de nave vizat; și

(c)

includerea acestor grupe de nave în regimul de efort să nu constituie o sarcină administrativă disproporționată în raport cu impactul global al acestora asupra rezervelor de cod.

În cazul în care CSTEP nu este în măsură să evalueze îndeplinirea acestor condiții, Consiliul va include în regimul de efort fiecare grup de nave vizat.

(3)   Statele membre furnizează anual Comisiei și CSTEP informațiile corespunzătoare pentru a putea stabili dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus în conformitate cu normele de aplicare care urmează să fie adoptate de Comisie.

Articolul 12

Alocările efortului de pescuit

(1)   În fiecare an, Consiliul decide cu privire la efortul de pescuit maxim admisibil pentru fiecare grup de efort de pescuit dintr-un stat membru.

(2)   Efortul de pescuit maxim admisibil este calculat cu ajutorul unei valori de referință, după cum urmează:

(a)

pentru primul an de aplicare a prezentului regulament, valoarea de referință este stabilită pentru fiecare grup de efort ca fiind efortul de pescuit mediu în kW-zile, realizat în anii 2004-2006 sau 2005-2007, în funcție de preferința statului membru vizat, pe baza avizului CSTEP;

(b)

pentru anii următori de aplicare a prezentului regulament, valoarea de referință este egală cu efortul de pescuit maxim admisibil pentru anul anterior.

(3)   Grupurile de efort de pescuit pentru care se aplică o ajustare anuală a efortului de pescuit maxim admisibil se stabilesc după cum urmează:

(a)

capturile de cod efectuate de către nave în fiecare grup de efort de pescuit se evaluează pe baza datelor prezentate de statele membre în conformitate cu articolele 18, 19 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului (8);

(b)

se întocmește o listă pentru fiecare dintre zonele definite în anexa I la prezentul regulament cu privire la grupurile de efort de pescuit cumulat și capturile de cod corespunzătoare ale acestora, inclusiv capturile aruncate înapoi în mare. Lista poate fi organizată în ordinea crescătoare sau descrescătoare a capturilor de cod din fiecare grup de efort de pescuit;

(c)

totalul capturilor de cod de pe liste realizat în conformitate cu litera (b) se calculează după cum urmează: pentru fiecare grup de efort de pescuit cumulat, suma se calculează din captura de cod realizată de respectivul grup de efort de pescuit și capturile de cod realizate de toate grupurile de efort de pescuit cumulat de pe pozițiile precedente din listă;

(d)

capturile cumulate calculate în conformitate cu litera (c) se calculează ca procent din capturile totale de cod realizate de toate grupurile de efort de pescuit cumulat în aceeași zonă.

(4)   Pentru grupurile de efort de pescuit cumulat, în cazurile în care procentul de capturi totale calculat în conformitate cu alineatul (3) litera (b) este egal sau mai mare de 20 %, se aplică ajustări anuale grupurilor de efort de pescuit în cauză. Efortul de pescuit maxim admisibil al grupurilor în cauză se calculează după cum urmează:

(a)

în cazul în care se aplică articolul 7 sau 8, valorii de referință i se aplică același procentaj de ajustare care este stabilit la articolele respective pentru rata mortalității provocate de pescuit;

(b)

în cazul în care se aplică articolul 9, valorii de referință i se aplică același procentaj de reducere în ceea ce privește efortul de pescuit, ca și în cazul reducerii TAC.

(5)   Pentru grupurile de efort de pescuit altele decât cele menționate la alineatul (4), efortul de pescuit maxim admisibil este menținut la nivelul valorii de referință.

Articolul 13

Alocarea de efort de pescuit suplimentar pentru echipamentele foarte selective și campaniile de pescuit care evită capturile de cod

(1)   Statele membre pot majora efortul de pescuit maxim admisibil pentru grupurile de efort de pescuit al căror efort a fost ajustat în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) și sub rezerva condițiilor prevăzute în alineatele (2)-(7).

(2)   Efortul de pescuit maxim admisibil poate fi majorat în cadrul grupurilor de efort de pescuit în care activitatea de pescuit a uneia sau a mai multor nave:

(a)

se desfășoară având la bord un singur echipament reglementat ale cărui atribute tehnice duc, potrivit unui studiu științific evaluat de către CSTEP, la o captură cu conținut de cod mai mic de 1 % (echipament foarte selectiv);

(b)

are drept rezultat o structură a capturii mai mică de 5 % conținut de cod pe campanie de pescuit (campanii de pescuit care evită capturile de cod);

(c)

se desfășoară în conformitate cu un plan de evitare sau de reducere a capturilor accidentale de cod care reduce rata mortalității provocate de pescuit la cod în rândul vaselor participante cu cel puțin ajustarea de efort menționată la articolul 12 alineatul (4); sau

(d)

se desfășoară în zona din vestul Scoției la vest de o linie trasată prin loxodrome care unesc succesiv pozițiile stabilite la anexa IV măsurate pe baza sistemului de coordonate WGS84, cu condiția ca vasele participante să fie echipate cu sisteme de monitorizare a navelor (SMN) prin satelit.

(3)   Navele menționate la alineatul (2) vor face obiectul unei frecvențe sporite de monitorizare, în special în ceea ce privește următoarele:

(a)

utilizarea exclusivă a echipamentelor foarte selective în timpul campaniilor de pescuit vizate, în conformitate cu alineatul (2) litera (a);

(b)

cantitățile de cod aruncate înapoi în mare, în conformitate cu alineatul 2 litera (b);

(c)

reducerea ratei mortalității provocate de pescuit în conformitate cu alineatul (2) litera (c);

(d)

valoarea capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare care se efectuează la vest de linia menționată la alineatul (2) litera (d),

și sub rezerva dispozițiilor referitoare la furnizarea periodică de date statului membru cu privire la respectarea condițiilor speciale prevăzute la literele respective.

(4)   Majorarea efortului de pescuit în conformitate cu prezentul articol se calculează pentru fiecare navă din grupurile de efort de pescuit vizate care operează în condițiile speciale menționate la alienatul (2) literele (a), (b), (c) și (d) și nu trebuie să fie mai mare decât cantitatea necesară pentru compensarea ajustării de efort menționată la articolul 12 alineatul (4) pentru echipamentele implicate în acțiunile respective.

(5)   Orice majorare a efortului de pescuit alocat efectuată de statele membre se notifică Comisiei până la data de 30 aprilie a anului în care se efectuează compensarea pentru ajustarea de efort. Notificarea include informații referitoare la navele care își desfășoară activitatea în condițiile speciale menționate la alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (d), efortul de pescuit pe grup de efort de pescuit estimat de statul membru a fi realizat de navele respective în cursul acelui an, precum și condițiile de monitorizare a efortului realizat de nave, inclusiv modalitățile de control.

(6)   Statele membre raportează Comisiei, până cel târziu la data de 1 martie în fiecare an, volumul de efort de pescuit utilizat în cadrul acțiunilor din anul anterior.

(7)   Comisia solicită CSTEP să compare anual reducerea ratei mortalității codului care ar rezulta în urma aplicării alineatului (2) litera (c) cu reducerea care se estimează ca rezultat al ajustării efortului menționate la articolul 12 alineatul (4). Ținând seama de această evaluare, Comisia poate propune ajustări ale efortului care s-ar putea aplica categoriei de echipamente corespunzătoare în anul următor.

Articolul 14

Obligațiile statului membru

(1)   Fiecare stat membru stabilește metoda de alocare a efortului de pescuit maxim admisibil pentru navele sau pentru un grup de nave care arborează pavilionul său în funcție de anumite criterii care includ, de exemplu:

(a)

promovarea bunelor practici de pescuit, inclusiv îmbunătățirea colectării datelor, reducerea numărului de capturi aruncate înapoi în mare și minimizarea impactului asupra puietului de pește;

(b)

participarea la programe de cooperare pentru evitarea capturilor accidentale și inutile de cod;

(c)

impactul redus asupra mediului, inclusiv consumul de combustibil și emisiile de gaze cu efect de seră;

(d)

proporționalitatea în raport cu alocarea posibilităților de pescuit din punctul de vedere al cotelor de pescuit.

(2)   Pentru fiecare dintre domeniile prevăzute în anexa I la prezentul regulament, fiecare stat membru eliberează permise de pescuit speciale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului din 27 iunie 1994 de stabilire a dispozițiilor generale privind permisele speciale de pescuit (9) pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă folosind un echipament care aparține uneia dintre categoriile de echipamente prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

(3)   Pentru fiecare dintre domeniile stabilite în anexa I, capacitatea totală exprimată în kW a navelor care dețin permise speciale de pescuit eliberate conform alineatului (2) nu depășește capacitatea maximă a navelor care au fost în activitate în 2006 sau 2007 și care au utilizat echipamente reglementate și au pescuit în zona respectivă.

(4)   Fiecare stat membru întocmește și ține la zi o listă cu navele care dețin permisul special menționat la alineatul (2) și o pune la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre, pe site-ul său internet oficial.

Articolul 15

Reglementarea efortului de pescuit

Statele membre monitorizează capacitatea și activitatea flotei proprii pe grupuri de efort de pescuit și iau măsurile necesare în cazul în care efortul de pescuit maxim admisibil stabilit în conformitate cu articolul 12 este pe punctul de a fi atins, pentru a garanta faptul că efortul de pescuit nu va depăși limitele stabilite.

Articolul 16

Schimbul de efort de pescuit maxim admisibil între statele membre și reconstituirea efortului

(1)   Efortul de pescuit maxim admisibil stabilit conform articolului 11 poate fi adaptat de statele membre respective ținând seama de:

(a)

schimburile de cote efectuate în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002; și

(b)

realocările și/sau deducerile efectuate în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, precum și cu articolul 21 alineatul (4), articolul 23 alineatul (1) și articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

(2)   Efortul de pescuit maxim admisibil stabilit în conformitate cu articolul 12 poate fi adaptat de un stat membru care întrerupe schimbul de cote în oricare din zonele menționate la articolul 3, în măsura în care statul membru obișnuia să efectueze astfel de schimburi în cursul perioadei de referință în vederea stabilirii valorilor de referință specificate la articolul 12 alineatul (2) și are nevoie să depună un efort suplimentar în oricare dintre grupurile de efort de pescuit vizate în vederea utilizării cotelor recuperate. Această reconstituire a efortului este însoțită de o reducere a efortului admisibil total de către statul membru care a returnat cota statului membru care recuperează cota, reflectând măsura în care grupurile sale de efort de pescuit au mai puține cote disponibile pentru pescuit, cu excepția cazului în care statul membru care returnează cota nu a utilizat efortul corespunzător pentru stabilirea valorilor de referință menționate mai sus.

(3)   Fără a se aduce atingere articolului 17 alineatul (2), în 2009 statele membre își pot modifica alocările de efort prin transferarea efortului și capacității de pescuit între zonele geografice indicate la articolul 3, cu condiția ca respectivul transfer să implice activitățile de pescuit menționate la articolul 13 alineatul (2) literele (a) și (b). Comisia este notificată cu privire la aceste transferuri. Efortul maxim de pescuit admisibil menționat la articolul 12 alineatul (2) litera (a) se va modifica în consecință.

Articolul 17

Schimbul de efort de pescuit maxim admisibil între grupurile de efort de pescuit

(1)   Un stat membru poate își modifica cotele de efort alocate prin transferarea capacității de pescuit mai multor grupuri de efort de pescuit în condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5).

(2)   Transferul se permite între categorii de echipamente, dar nu între zone geografice, cu condiția ca statul membru în cauză să informeze Comisia cu privire la capturile pe unitate de efort (cpue) ale grupului donator și grupului receptor, ca medie pe ultimii trei ani.

(3)   În cazul în care cpue ale categoriei de echipamente donatoare este mai mare decât cpue al categoriei de echipamente receptoare, transferul se efectuează, în general pe baza unui kW-zi pentru fiecare kW-zi.

(4)   În cazul în care cpue ale categoriei de echipamente donatoare este mai mic decât cpue al categoriei de echipamente receptoare, statul membru aplică un factor de corecție cantității de efort din categoria de echipamente receptoare, astfel încât cpue mai mare ale acesteia din urmă să fie compensat.

(5)   Comisia solicită CSTEP să elaboreze factori de corecție standard care să poată fi utilizați pentru facilitarea transferului de efort între categorii de echipamente cu cpue diferite.

CAPITOLUL IV

MONITORIZARE, INSPECȚIE ȘI SUPRAVEGHERE

Articolul 18

Raportul cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93

Măsurile de control stabilite în prezentul capitol se aplică în completarea celor prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

Articolul 19

Verificările tabloului de bord

(1)   Pentru navele echipate cu SMN, statele membre verifică dacă informațiile primite de Centrul de monitorizare a pescuitului corespund activităților înregistrate în jurnalul de bord, folosind datele SMN. Astfel de verificări încrucișate sunt înregistrate pe suport electronic, pentru o perioadă de trei ani.

(2)   Fiecare stat membru păstrează și pune la dispoziție, pe site-ul său internet oficial, coordonatele la care trebuie transmise jurnalele de bord și declarațiile de debarcare.

Articolul 20

Cântărirea codului debarcat

(1)   Comandantul unei nave de pescuit se asigură că orice cantitate de cod capturat în zonele stabilite la articolul 3 și debarcat într-un port comunitar care depășește 300 de kg. este cântărită la bord sau în portul de debarcare înainte de vânzare sau înainte de a fi transportată în altă parte. Cântarele utilizate sunt aprobate de către autoritățile naționale competente. Cifrele obținute ca urmare a cântăririi sunt folosite pentru declarația menționată la articolul 8 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite cântărirea codului în cadrul unei burse de pește de pe teritoriul statului membru, cu condiția ca debarcarea să fi făcut obiectul unei inspecții fizice și ca peștele să fi fost sigilat înainte de a fi transportat direct la bursa de pește și să rămână sigilat până când are loc cântărirea. În documentul de transport se vor indica detaliile referitoare la inspecția efectuată la debarcare.

Articolul 21

Criteriile de inspecție

Fiecare stat membru ale cărui nave fac obiectul prezentului regulament stabilește criterii de inspecție specifice. Acestea sunt reexaminate periodic în urma realizării unei analize a rezultatelor obținute. Criteriile de inspecție evoluează progresiv până la atingerea criteriilor țintă prevăzute în anexa II.

Articolul 22

Interdicția de transbordare

Transbordarea codului pe mare este interzisă în zonele geografice stabilite la articolul 3.

Articolul 23

Programe naționale de control

(1)   Statele membre ale căror nave fac obiectul prezentului regulament elaborează un program național de control în conformitate cu anexa III.

(2)   În fiecare an, înainte de 31 ianuarie, statele membre ale căror nave fac obiectul prezentului regulament, pun la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre, pe site-ul lor internet oficial, programele naționale de control proprii, însoțite de un calendar de punere în aplicare.

(3)   Comisia convoacă, cel puțin o dată pe an, o întâlnire a Comitetului pentru pescuit și acvacultură pentru a evalua respectarea și rezultatele programelor naționale de control pentru rezervele de cod care fac obiectul prezentului regulament.

Articolul 24

Notificare prealabilă

(1)   Înainte de a intra într-un port sau un loc de debarcare dintr-un stat membru cu mai mult de o tonă de cod la bord, comandantul unei nave de pescuit comunitare sau reprezentantul său notifică autorităților competente ale statului membru respectiv, cu cel puțin patru ore înaintea intrării, următoarele:

(a)

numele portului sau al amplasamentului de debarcare;

(b)

momentul estimat al sosirii la portul sau la amplasamentul de debarcare respectiv;

(c)

cantitățile exprimate în kilograme de greutate în viu, pentru toate speciile al căror volum deținut la bord depășește 50 kg.

(2)   Autoritățile competente ale unui stat membru în care urmează să fie debarcată mai mult de o tonă de cod pot cere ca debarcarea capturilor deținute la bord să nu înceapă înainte de a fi autorizată de autoritățile menționate.

(3)   Comandantul unei nave de pescuit comunitare sau reprezentantul său, care dorește să transbordeze sau să deverseze în mare o cantitate deținută la bord sau să o debarce într-un port sau într-un loc de debarcare dintr-o țară terță, comunică autorităților competente din statul membru de pavilion informațiile menționate la alineatul (1), cu cel puțin 24 de ore înainte de transbordare sau deversarea în mare sau de debarcarea într-o țară terță.

Articolul 25

Porturile desemnate

(1)   În cazul în care urmează să fie debarcate în Comunitate mai mult de două tone de cod de pe o navă de pescuit comunitară, comandantul navei se asigură că debarcările se fac numai în porturile desemnate.

(2)   Fiecare stat membru desemnează porturile în care au loc debarcările cantităților de cod mai mari de două tone.

(3)   Fiecare stat membru pune la dispoziția publicului pe site-ul său internet public lista porturilor desemnate și procedurile asociate de inspecție și supraveghere pentru aceste porturi, inclusiv condițiile de înregistrare și de raportare a cantităților de cod debarcate în fiecare caz.

Comisia transmite aceste informații tuturor statelor membre.

Articolul 26

Marjă de toleranță în estimarea cantităților raportate în jurnalul de bord

Prin derogare de la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2807/83 al Comisiei din 22 septembrie 1983 de definire a procedurilor speciale de înregistrare a informațiilor privitoare la capturile de pește de către statele membre (10), marja de toleranță permisă la estimarea cantităților de pește, exprimate în kilograme deținute la bordul navelor, este fixată la 8 % din cantitatea înscrisă în jurnalul de bord.

Articolul 27

Arimarea separată a codului

Se interzice deținerea la bordul unei nave de pescuit comunitare, în orice fel de recipient, a unei cantități de cod amestecată cu alte specii de organisme marine. Recipientele cu cod sunt arimate în cală separat de alte recipiente.

Articolul 28

Transportul codului

(1)   Autoritățile competente ale unui stat membru pot cere ca orice cantitate de cod capturată în oricare dintre zonele geografice definite la articolul 3 și debarcată pentru prima dată în acest stat membru să fie cântărită în prezența controlorilor înainte de a fi transportată din portul de primă debarcare în altă parte. Pentru codul debarcat pentru prima dată într-un port desemnat în conformitate cu articolul 24, eșantioane reprezentative, corespunzând cel puțin unui procent de 20 % din numărul de debarcări, se cântăresc în prezența controlorilor autorizați de statele membre înainte de a fi puse pentru prima dată în vânzare și de a fi vândute. În acest scop, statele membre prezintă Comisiei, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, informații detaliate referitoare la regimul de eșantionare care urmează să fie folosit.

(2)   Prin derogare de la condițiile prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, toate cantitățile de cod care depășesc 50 kg și care sunt transportate într-un alt loc decât locul primei debarcări sau locul primului import sunt însoțite de o copie a uneia dintre declarațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat privind cantitățile de cod transportate. Excepția prevăzută la articolul 13 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 nu se aplică.

Articolul 29

Programe specifice de monitorizare

Prin derogare de la articolul 34c alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, programele de monitorizare specifice pentru rezervele de cod vizate pot dura mai mult de doi ani de la data intrării lor în vigoare.

CAPITOLUL V

LUAREA DECIZIILOR ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 30

Procedura de luare a deciziilor

În cazul în care prezentul regulament prevede că deciziile sunt luate de Consiliu, acesta hotărăște cu majoritate calificată, pe baza propunerii Comisiei.

Articolul 31

Modificări ale anexei I

Pe baza avizului CSTEP, Comisia poate modifica anexa I la prezentul regulament conform procedurii prevăzute la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și ținând seama de următoarele principii:

(a)

grupurile de efort de pescuit sunt stabilite ca fiind cât se poate de omogene din punctul de vedere al rezervelor biologice capturate, al dimensiunilor peștilor capturați în mod voit sau accidental și al efectelor asupra mediului ale activităților de pescuit corespunzătoare grupurilor de efort de pescuit;

(b)

numărul și dimensiunea grupurilor de efort de pescuit răspund criteriilor de eficiență în raport cu costurile prin prisma obligației de gestionare referitoare la necesitățile de conservare.

Articolul 32

Norme de aplicare

Normele de aplicare a articolului 11 alineatul (3), a articolelor 14, 16 și 17 din prezentul regulament se pot adopta în conformitate cu procedura menționată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Articolul 33

Asistența în cadrul Fondului european pentru pescuit

(1)   Pentru fiecare dintre cele patru rezerve de cod prevăzute la articolul 1, care corespund anilor în care rezervele se situează sub nivelul de precauție de biomasă reproducătoare stabilit la articolul 6, planul pe termen lung este considerat un plan de refacere în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și în conformitate cu articolul 21 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

(2)   Pentru fiecare dintre cele patru rezerve de cod prevăzute la articolul 1, care corespund anilor alții decât anii menționați la alineatul (1), planul pe termen lung este considerat un plan de gestionare în sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și în conformitate cu articolul 21 litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006.

Articolul 34

Reexaminare

Pe baza recomandărilor CSTEP și ale consiliului consultativ regional corespunzător, Comisia evaluează impactul măsurilor de gestionare privind rezervele de cod vizate și zonele piscicole ale respectivelor rezerve, cel mai târziu în cel de-al treilea an de aplicare a prezentului regulament și în continuare la fiecare al treilea an consecutiv de aplicare a prezentului regulament și, atunci când este cazul, propune măsurile corespunzătoare de modificare a acestuia.

Articolul 35

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 423/2004 se abrogă.

Articolul 36

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Avizul din 21 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 70, 9.3.2004, p. 8.

(3)  JO L 226, 29.8.1980, p. 48.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(6)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(7)  JO L 223, 15.8.2006, p. 1.

(8)  JO L 60, 5.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 171, 6.7.1994, p. 7.

(10)  JO L 276, 10.10.1983, p. 1.


ANEXA I

Grupurile de efort de pescuit sunt definite prin una dintre categoriile de echipamente prevăzute la punctul 1 și una dintre zonele geografice stabilite la punctul 2.

1.   Categorii de echipamente

(a)

traule de fund, plase pungă (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) cu ochiuri de plasă:

 

TR1 egale cu sau mai mari de 100 mm;

 

TR2 egale cu sau mai mari de 70 mm și mai mici de 100 mm;

 

TR3 egale cu sau mai mari de 16 mm și mai mici de 32 mm;

(b)

traule laterale (TBB), cu ochiuri de plasă:

 

BT1 egale cu sau mai mari de 120 mm;

 

BT2 egale cu sau mai mari de 80 mm și mai mici de 120 mm;

(c)

setci, plase de încurcare (GN);

(d)

setci cu sirec (GT);

(e)

paragate (LL).

2.   Categorii de zone geografice

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele categorii geografice:

(a)

Kattegat;

(b)

(i)

Skagerrak;

(ii)

acea parte din zona ICES IIIa neinclusă în Skagerrak și Kattegat;

zona ICES IV și apele CE din zona ICES IIa;

(iii)

zona ICES VIId;

(c)

zona ICES VIIa;

(d)

zona ICES VIa.


ANEXA II

CRITERII SPECIFICE DE INSPECȚIE

Obiectiv

1.

Fiecare stat membru stabilește criterii de inspecție specifice în conformitate cu prezenta anexă.

Strategie

2.

Inspecția și supravegherea activităților de pescuit se concentrează asupra navelor care sunt susceptibile de a captura cod. Inspecțiile aleatorii asupra transportului și a comercializării codului reprezintă un mecanism complementar de verificare încrucișată pentru a testa eficiența inspecției și a supravegherii.

Priorități

3.

Diferitele categorii de echipamente sunt supuse unor niveluri de prioritate diferite, în funcție de măsura în care flotele sunt afectate de limitele aplicate posibilităților lor de pescuit. Din acest motiv, fiecare stat membru stabilește priorități specifice.

Criterii țintă

4.

În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre pun în aplicare programele lor de inspecție, ținând seama de obiectivele stabilite mai jos.

Statele membre precizează și descriu strategia de sondaj pe care o vor aplica.

La cerere, Comisia poate avea acces la planul de sondaj folosit de statul membru respectiv.

(a)

Nivelul inspecției în porturi

Ca regulă generală, nivelul de precizie dorit trebuie să fie cel puțin echivalent cu cel obținut prin folosirea unei metode simple de sondaj aleatoriu, prin intermediul căreia inspecțiile acoperă 20 % ca număr din cantitățile totale de cod debarcate într-un stat membru.

(b)

Nivelul inspecției comercializării

Inspectarea a 5 % din cantitățile de cod oferite spre vânzare la licitație.

(c)

Nivelul inspecției maritime

Criteriu flexibil: se stabilește după o analiză detaliată a activității de pescuit din fiecare zonă. Criteriile maritime se referă la numărul de zile de patrulare pe mare în zonele de gestionare a codului, cu posibilitatea stabilirii unui criteriu separat pentru zilele de patrulare în zone specifice.

(d)

Nivelul supravegherii aeriene

Criteriu flexibil: se stabilește după o analiză detaliată a activității de pescuit din fiecare zonă și ținând seama de resursele disponibile ale statului membru.


ANEXA III

CONȚINUTUL PROGRAMELOR NAȚIONALE DE ACȚIUNI DE CONTROL

Programele naționale de acțiuni de control stabilesc, inter alia, următoarele aspecte:

1.   Mijloacele de control

Resurse umane

(a)

Numărul inspectorilor care își desfășoară activitatea pe uscat și pe mare, precum și perioadele și zonele în care vor fi mobilizați.

Resurse tehnice

(b)

Numărul navelor și al avioanelor de patrulare, precum și perioadele și zonele în care vor interveni.

Resurse financiare

(c)

Alocarea bugetară pentru mobilizarea resurselor umane, a navelor și a avioanelor de patrulare.

2.   Înregistrarea electronică și raportarea informațiilor privind activitățile de pescuit

Descrierea sistemelor aplicate pentru a asigura respectarea articolelor 19, 23, 24 și 25.

3.   Porturile desemnate

După caz, o listă a porturilor desemnate pentru debarcarea codului, în conformitate cu articolul 25.

4.   Notificarea prealabilă debarcării

Descrierea sistemelor puse în aplicare pentru a se asigura respectarea dispozițiilor articolului 24.

5.   Controlul debarcărilor

Descrierea tuturor mijloacelor și/sau a sistemelor puse în aplicare pentru a se asigura respectarea dispozițiilor articolelor 19, 20, 21 și 28.

6.   Procedurile de inspecție

Programele naționale de acțiuni de control specifică procedurile care vor fi urmate:

(a)

în cursul inspecțiilor maritime și terestre;

(b)

în cursul comunicării cu autoritățile competente desemnate de alte state membre ca fiind responsabile pentru programul național de acțiuni de control pentru cod;

(c)

pentru supravegherea comună și schimbul de inspectori, incluzând precizări privind prerogativele și autoritatea inspectorilor care își desfășoară activitatea în apele altor state membre.


ANEXA IV

Linia menționată la articolul 13 alineatul (2) litera (d)

Linia menționată la articolul 13 alineatul (2) litera (d) trasată prin loxodrome care unesc succesiv pozițiile următoare măsurate pe baza sistemului de coordonate WGS84:

 

54 o30′N, 10 o35′V

 

55 o20′N, 9 o50′V

 

55 o30′N, 9 o20′V

 

56 o40′N, 8 o55′V

 

57 o0′N, 9 o0′V

 

57 o20′N, 9 o20′V

 

57 o50′N, 9 o20′V

 

58 o10′N, 9 o0′V

 

58 o40′N, 7 o40′V

 

59 o0′N, 7 o30′V

 

59 o20′N, 6 o30′V

 

59 o40′N, 6 o5′V

 

59 o40′N, 5 o30′V

 

60 o0′N, 4 o50′V

 

60 o15′N, 4 o0′V.


24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 1343/2008 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 decembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/36


REGULAMENTUL (CE) NR. 1344/2008 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2008

de publicare, pentru 2009, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export, introdusă de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei din 17 decembrie 1987 de stabilire a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export (2), în special articolul 3 al patrulea paragraf,

întrucât:

Este necesar să se publice versiunea completă a nomenclaturii de restituiri valabilă la 1 ianuarie 2009, astfel cum reiese din dispozițiile de reglementare a regimurilor de export pentru produsele agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA I

NOMENCLATURA DE PRODUSE AGRICOLE PENTRU RESTITUIRILE LA EXPORT

1.   Cereale, făină de grâu sau de secară, crupe, griș

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

1001

Grâu și meslin

 

1001 10 00

– Grâu dur:

 

– – Destinat însămânțării

1001 10 00 9200

– – Altele

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Altele:

 

– – Alt alac (Triticum spelta), grâu comun și meslin:

 

1001 90 91

– – – Grâu comun și meslin, destinate însămânțării

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Altele

1001 90 99 9000

1002 00 00

Secară

1002 00 00 9000

1003 00

Orz:

 

1003 00 10

– Destinat însămânțării

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Altele

1003 00 90 9000

1004 00 00

Ovăz:

 

– Destinat însămânțării

1004 00 00 9200

– Altele

1004 00 00 9400

1005

Porumb:

 

ex 1005 10

– Destinat însămânțării:

 

1005 10 90

– – Altele

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Altele

1005 90 00 9000

1007 00

Boabe de sorg:

 

1007 00 90

– Altele

1007 00 90 9000

ex 1008

Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului (Phalaris Canariensis); alte cereale:

 

1008 20 00

– Mei

1008 20 00 9000

1101 00

Făină de grâu sau de meslin:

 

– Făină de grâu:

 

1101 00 11

– – De grâu dur

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – De grâu comun și de alac

 

– – – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Cu un conținut de cenușă de la 601 mg până la 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Cu un conținut de cenușă de la 901 până la 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Cu un conținut de cenușă de la 1 101 până la 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Cu un conținut de cenușă de la 1 651 până la 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Cu un conținut de cenușă de peste 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Făină de meslin

1101 00 90 9000

ex 1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin:

 

1102 10 00

– Făină de secară:

 

– – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Cu un conținut de cenușă de peste 1 400 până la 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Cu un conținut de cenușă de peste 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

 

– Crupe și griș:

 

1103 11

– – Din grâu:

 

1103 11 10

– – – Din grâu dur:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Griș cu o rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 0,160 mm de mai puțin de 10 % din greutate

1103 11 10 9200

– – – – – Altele

1103 11 10 9400

– – – – Cu un conținut de cenușă de peste 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Grâu comun și grâu spelt:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă de la 0 până la 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Cu un conținut de cenușă de peste 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Orez și brizură de orez

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

1006

Orez:

 

1006 20

– Orez decorticat (orez brun):

 

– – Prefiert:

 

1006 20 11

– – – Cu bobul rotund

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Cu bobul mijlociu

1006 20 13 9000

– – – Cu bobul lung:

 

1006 20 15

– – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3

1006 20 17 9000

– – Altele:

 

1006 20 92

– – – Cu bobul rotund

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Cu bobul mijlociu

1006 20 94 9000

– – – Cu bobul lung:

 

1006 20 96

– – – – Care are raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Care are raportul lungime/lățime minimum 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:

 

– – Orez semialbit:

 

– – – Prefiert:

 

1006 30 21

– – – – Cu bobul rotund

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Cu bobul mijlociu

1006 30 23 9000

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 25

– – – – – Care are raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Care are raportul lungime/lățime minimum 3

1006 30 27 9000

– – – Altele:

 

1006 30 42

– – – – Cu bobul rotund

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Cu bobul mijlociu

1006 30 44 9000

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 46

– – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3

1006 30 48 9000

– – Orez albit:

 

– – – Uscat în etuvă:

 

1006 30 61

– – – – Prefiert:

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – Altele

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Cu bobul mijlociu:

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – Altele

1006 30 63 9900

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 65

– – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3:

 

– – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – Altele

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3:

 

– – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – Altele

1006 30 67 9900

– – – Altele:

 

1006 30 92

– – – – Cu bobul rotund:

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – Altele

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Cu bobul mijlociu:

 

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – Altele

1006 30 94 9900

– – – – Cu bobul lung:

 

1006 30 96

– – – – – Care au raportul lungime/lățime peste 2 dar sub 3:

 

– – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – Altele

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Care au raportul lungime/lățime minimum 3:

 

– – – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maxim 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – Altele

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Brizură de orez

1006 40 00 9000


3.   Produse transformate, pe bază de cereale și orez

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin:

 

ex 1102 20

– Făină de porumb:

 

ex 1102 20 10

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate:

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,3 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută de cel mult 0,8 % din greutate în raport cu substanța uscată (2)

1102 20 10 9200

– – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,3 % din greutate și cu un conținut dar maxim 1,5 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută de cel mult 1 % din greutate în raport cu substanța uscată (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Altele:

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,5 %, dar maximum 1,7 % din greutate și un conținut de celuloză brută de cel mult 1 % din greutate în raport cu substanța uscată (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Altele:

 

1102 90 10

– – Făină de orz:

 

– – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate

1102 90 10 9100

– – – Altele

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Făină de ovăz:

 

– – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 1,8 % din greutate, cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1102 90 30 9100

ex 1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

 

– Crupe și griș:

 

ex 1103 13

– – Din porumb:

 

ex 1103 13 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 1,5 % din greutate:

 

– – – – Cu un conținut de grăsime de maxim 0,9 % din greutate și un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată de maxim 0,6 % din greutate, cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 10 9100

– – – – Cu un conținut de grăsime între 1,3 și 1,5 % în greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 1,0 % din greutate și cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 10 9300

– – – – Cu un conținut de grăsime care depaseste 1,5 %, dar nu mai mare de 1,7 % în greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 1,0 % din greutate și cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsime care depaseste 1,5 %, dar nu mai mare de 1,7 % în greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 1,0 % din greutate și cu o rată de cernere de maxim 30 % printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 315 microni și sub 5 % rată de cernere printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 150 microni (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Din alte cereale:

 

1103 19 10

– – – Din secară

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Din orz:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată de maxim 1 % din greutate și cu un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Din ovăz:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0, 1 % și cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Aglomerate sub formă de pelete:

 

1103 20 20

– – Din orz

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Din grâu

1103 20 60 9000

ex 1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția tarifară 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau măcinați:

 

– Boabe presate sau sub formă de fulgi:

 

ex 1104 12

– – De ovăz:

 

ex 1104 12 90

– – – Sub formă de fulgi:

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0,1 % și cu un conținut de umiditate de maxim 12 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1104 12 90 9100

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument între 0,1 % și 1,5 %, cu un conținut de umiditate de maxim 12 % și a cărui peroxidază este practic inactivată

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – De alte cereale:

 

1104 19 10

– – – De grâu

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – De porumb:

 

– – – – Sub formă de fulgi:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,7 % din greutate (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, care depaseste 0,9 % dar nu mai mare de 1,3 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,8 % din greutate (3)

1104 19 50 9130

– – – De orz:

 

ex 1104 19 69

– – – – Sub formă de fulgi:

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate, și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate

1104 19 69 9100

– Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite, lustruite, tăiate sau zdrobite):

 

ex 1104 22

– – De ovăz:

 

ex 1104 22 20

– – – Decojite (decorticate):

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0,5 %, cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată, corespunzător definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Decojite, tăiate sau zdrobite (numite «Grütze» sau «Grutten»):

 

– – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 2,3 % din greutate, cu un conținut de tegument de maxim 0,1 % cu un conținut de umiditate de maxim 11 % și a cărui peroxidază este practic inactivată, corespunzător definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – De porumb:

 

ex 1104 23 10

– – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite:

 

– – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,6 % din greutate (numite «Grütze» sau «Grutten»), care corespund definiției prezentate în anexa Regulamentului (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Cu un conținut de grăsime, în raport cu substanța uscată, între 0,9 % și 1,3 % din greutate și un conținut de celuloză brută, în raport cu substanța uscată, de maxim 0,8 % din greutate (numite «Grütze» sau «Grutten») care corespund definiției prezentate în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – De alte cereale:

 

– – – De orz:

 

ex 1104 29 01

– – – – Decojite (decorticate):

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate, corespunzător definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite: (numite «Grütze» sau «Grutten»):

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate, și un conținut de celuloză brută în raport cu substanța uscată, de maxim 0,9 % din greutate, care corespunde definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Lustruite:

 

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate (fără talc):

 

– – – – – – Prima categorie, care corespunde definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Cu un conținut de cenușă, în raport cu substanța uscată, de maxim 1 % din greutate (fără talc):

 

– – – – – – A doua categorie, care corespunde definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 05 9300

– – – Altele:

 

– – – – Decojite (decorticate), fie ca sunt tăiate sau zdrobite, fie ca nu:

 

ex 1104 29 11

– – – – – De grâu, netăiate sau nezdrobite, care corespund definiției prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 821/68 al Comisiei (1)

1104 29 11 9000

– – – – Doar zdrobit:

 

1104 29 51

– – – – – De grâu

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – De secară

1104 29 55 9000

1104 30

– Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți:

 

1104 30 10

– – De grâu

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – De alte cereale

1104 30 90 9000

1107

Malț, chiar prăjit:

 

1107 10

– Neprăjit:

 

– – De grâu:

 

1107 10 11

– – – Prezentat sub formă de făină

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Altele

1107 10 19 9000

– – Altele:

 

1107 10 91

– – – Prezentat sub formă de făină

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Altele

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Prăjit

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidon și fecule; inulină:

 

– Amidon și fecule (4):

 

ex 1108 11 00

– – Amidon de grâu:

 

– – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 11 00 9200

– – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 84 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Fecule de cartofi:

 

– – – Cu un conținut de substanță uscată de cel puțin 80 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 12 00 9200

– – – Cu un conținut de substanță uscată între 77 % și 80 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Amidon de porumb:

 

– – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 13 00 9200

– – – Cu un conținut de substanță uscată între 84 % și 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Alte tipuri de amidon și fecule:

 

ex 1108 19 10

– – – Amidon de orez:

 

– – – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Cu un conținut de substanță uscată între 84 % și 87 % și o puritate a substanței uscate de cel puțin 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Gluten de grâu, chiar uscat:

 

– în stare uscată, cu un conținut de proteine, în raport cu substanța uscată de minim 82 % din greutate (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

 

ex 1702 30

– Glucoză și sirop de glucoză, care nu conține fructoză sau cu un conținut de fructoză sub 20 % din greutate, în stare uscată:

 

– – Altele:

 

1702 30 50

– – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

 

1702 40 90

– – Altele (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

 

1702 90 50

– – Maltodextrine și sirop de maltodextrine:

 

– – – Maltodextrine, sub formă solidă albă, aglomerată sau nu

1702 90 50 9100

– – – Altele (6)

1702 90 50 9900

– – Zaharuri și melase, caramelizate:

 

– – – Altele:

 

1702 90 75

– – – – Sub formă de pudră, aglomerată sau nu

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Altele

1702 90 79 9000

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

ex 2106 90

– Altele:

 

– – Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți:

 

– – – Altele:

 

2106 90 55

– – – – De glucoză sau de maltodextrine (6)

2106 90 55 9000


4.   Furaje combinate pe bază de cereale

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor (7):

 

ex 2309 10

– Alimente pentru câini sau pisici, oferite la vânzarea cu amănuntul:

 

– – Cu un conținut de amidon, de fecule, de glucoză sau de sirop de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine menționate și în codurile tarifare de la 1702 30 50 până la 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55, sau de produse lactate:

 

– – – Cu un conținut de amidon, de fecule, de glucoză, de maltodextrine, de sirop de glucoză sau sirop de maltodextrine:

 

– – – – Care nu conțin amidon sau fecule sau cu un conținut de amidon sau fecule de maximum 10 % din greutate (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate de maximum 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și de sub 50 % din greutate

2309 10 13 9000

– – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule de peste 10 % și de nu mai mult de 30 % din greutate (8):

 

2309 10 31

– – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 10 33 9000

– – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule mai mare de 30 % din greutate (8):

 

2309 10 51

– – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și de sub 50 % din greutate

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Altele:

 

– – Altele, inclusiv preamestecurile:

 

– – – Cu un conținut de amidon sau de fecule, de glucoză sau de sirop de glucoză, de maltodextrine sau de sirop de maltodextrine menționate și la subpozițiile de la 1702 30 50 până la 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau de produse lactate:

 

– – – – Cu un conținut de amidon, de fecule, de glucoză, de maltodextrine, de sirop de glucoză sau sirop de maltodextrine:

 

– – – – – Care nu conțin amidon sau fecule sau cu un conținut de amidon sau fecule de maximum 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 90 33 9000

– – – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule de peste 10 % și de maxim 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și sub 50 % din greutate

2309 90 43 9000

– – – – – Cu un conținut de amidon sau de fecule de minimum 30 % din greutate (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Care nu conțin produse lactate, sau cu un conținut de produse lactate sub 10 % din greutate

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Cu un conținut de produse lactate de minimum 10 % și de sub 50 % din greutate

2309 90 53 9000


5.   Carne de vită și mânzat

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0102

Animale vii din specia bovine:

 

ex 0102 10

– Reproducători de rasă pură:

 

ex 0102 10 10

– – Juninci (care nu au fătat niciodată):

 

– – – Cu o greutate a animalului viu de minim 250 kg:

 

– – – – până la vârsta de 30 luni

0102 10 10 9140

– – – – Altele

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Vaci:

 

– – – Cu o greutate a animalului viu de minim 250 kg:

 

– – – – până la vârsta de 30 luni

0102 10 30 9140

– – – – Altele

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Altele:

 

– – – Cu o greutate a animalului viu de minim 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Altele:

 

– – Din specii domestice:

 

– – – Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Destinate sacrificării:

 

– – – – – Cu o greutate peste 220 kg:

0102 90 41 9100

– – – Cu o greutate peste 300 kg:

 

– – – – Juninci (care nu au fătat niciodată):

 

0102 90 51

– – – – – Destinate sacrificării

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Altele

0102 90 59 9000

– – – – Vaci:

 

0102 90 61

– – – – – Destinate sacrificării

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Altele

0102 90 69 9000

– – – – Altele:

 

0102 90 71

– – – – – Destinate sacrificării

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Altele

0102 90 79 9000

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată:

 

0201 10 00

– În carcase și semicarcase:

 

– – Partea anterioară a carcasei sau a semicarcasei, ce cuprinde toate oasele, precum și greabănul și umerii, dar cu mai mult de zece coaste:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 10 00 9110

– – – Altele

0201 10 00 9120

– – Altele:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 10 00 9130

– – – Altele

0201 10 00 9140

0201 20

– Alte părți, nedezosate:

 

0201 20 20

– – Sferturi numite «compensate»:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 20 9110

– – – Altele

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate:

 

– – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 30 9110

– – – Altele

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate:

 

– – – Cu maxim opt coaste sau opt perechi de coaste:

 

– – – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 50 9110

– – – – Altele

0201 20 50 9120

– – – Cu maxim opt coaste sau opt perechi de coaste:

 

– – – – Provenind de la masculi adulți din specia bovină (10)

0201 20 50 9130

– – – – Altele

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Altele:

 

– – – Greutatea oaselor nu reprezintă mai mult de o treime din greutatea bucății

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Fără oase:

 

– – Bucăți dezosate exportate cu destinația Statele Unite ale Americii, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 (12) sau cu destinația Canada, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Bucăți dezosate, inclusiv carne tocată, cu un conținut mediu de carne macră (fără grăsime) de 78 % sau mai mult (15)

0201 30 00 9060

– – Altele, cu un conținut mediu de carne macră (fără grăsime) de 55 % sau mai mult, fiecare bucată fiind ambalată individual (15):

 

– – – Provenind din sferturi posterioare de la masculi adulți din specia bovină, cu maxim opt coaste sau perechi de coaste, bucata dreaptă sau tranșarea de tip pistola (11)

0201 30 00 9100

– – – Provenind din sferturi anterioare separate sau nu de la masculi adulți din specia bovină, coaste, bucata dreaptă sau tranșare de tip pistola (11)

0201 30 00 9120

– – Altele

0201 30 00 9140

ex 0202

Carne provenind de la animale din specia bovină, congelată:

 

0202 10 00

– În carcase sau semicarcase:

 

– – Partea anterioară a carcasei sau a semicarcasei, cuprinzând toate oasele și greabănul, ceafa și umărul, dar cu mai mult de 10 coaste

0202 10 00 9100

– – Altele

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Alte părți, nedezosate:

 

0202 20 10

– – Sferturi numite «compensate»

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Sferturi anterioare neseparate sau separate

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Sferturi posterioare neseparate sau separate:

 

– – – Cu maxim opt coaste sau opt perechi de coaste

0202 20 50 9100

– – – Cu mai mult de opt perechi de coaste

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Altele:

 

– – – Greutatea oaselor nu reprezintă mai mult de o treime din greutatea bucății

0202 20 90 9100

0202 30

– Dezosată:

 

0202 30 90

– – Altele:

 

– – – Bucăți dezosate exportate cu destinația Statele Unite ale Americii, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1643/2006 (12) sau cu destinația Canada, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Altele, inclusiv carne tocată, cu un conținut mediu de carne macră (fără grăsime) de 78 % sau mai mult (15)

0202 30 90 9200

– – – Altele

0202 30 90 9900

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate:

 

0206 10

– De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate:

 

– – Altele:

 

0206 10 95

– – – Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

0206 10 95 9000

– De animale din specia bovine, congelate:

 

0206 29

– – Altele:

 

– – – Altele:

 

0206 29 91

– – – – Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

0206 29 91 9000

ex 0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe:

 

ex 0210 20

– Carne din specia bovine:

 

ex 0210 20 90

– – Dezosată:

 

– – – Sărate sau uscate:

0210 20 90 9100

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

 

ex 1602 50

– De animale din specia bovină:

 

– – Altele:

 

ex 1602 50 31

– – – «Corned beef» în recipiente închise ermetic; care nu conține altă carne decât cea provenind de la animale din specia bovină:

 

– – – – Cu un raport colagen/proteine care nu depășește 0,35 % (16) și care conține în greutate următoarele procentaje de carne bovină (cu excepția organelor comestibile și a grăsimii):

 

– – – – – 90 % sau mai mult:

 

– – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % sau mai mult, dar sub 90 %:

 

– – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Altele, în recipiente închise ermetic:

 

– – – – Care nu conțin altă carne decât cea provenind de la animale din specia bovine:

 

– – – – – Cu un raport colagen/proteine care nu depășește 0,35 % (16) și care conține în greutate următoarele procentaje de carne bovină (cu excepția organelor comestibile și a grăsimii):

 

– – – – – – 90 % sau mai mult:

 

– – – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % sau mai mult, dar sub 90 %:

 

– – – – – – – Produse care corespund condițiilor definite de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Carne de porc

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0103

Animale vii din specia porcine:

 

– Altele:

 

ex 0103 91

– – Cu o greutate sub 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Animale din specia porcine domestice

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Cu o greutate de minimum 50 kg:

 

– – – Animale din specia porcine domestice:

 

0103 92 19

– – – – Altele

0103 92 19 9000

ex 0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

– proaspătă, refrigerată:

 

ex 0203 11

– – În carcase sau semicarcase:

 

0203 11 10

– – – De animale din specia porcine domestice (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 12 11

– – – – Jamboane și părți din acestea:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Spete și părți din acestea (29):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Altele:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 19 11

– – – – Părți anterioare și părți din acestea (30):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Spinări sipărți din acestea, nedezosate:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Piept (împănat) și părți de piept:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0203 19 15 9100

– – – – Altele:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Dezosate:

 

– – – – – – Jambon, părți anterioare, spete și bucăți din acestea (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Piept și bucăți de piept, cu un conținut total de cartilaje de mai puțin de 15 % din greutate (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Congelate:

 

ex 0203 21

– – În carcase sau semicarcase:

 

0203 21 10

– – – De animale din specia porcine domestice (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Jambon, spete și bucăți din acestea, nedezosate:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 22 11

– – – – Jambon și bucăți de jambon:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Spete și bucăți de spete (29):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Altele:

 

– – – De animale din specia porcine domestice:

 

ex 0203 29 11

– – – – Părți anterioare și părți din acestea (30):

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Spinări și părți din acestea, nedezosate:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Piept (împănat) și părți de piept:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje de mai puțin de 15 %

0203 29 15 9100

– – – – Altele:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Dezosate:

 

– – – – – – Jambon, părți anterioare, spete și bucăți din acestea (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe:

 

– Carne din specia porcine:

 

ex 0210 11

– – Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

– – – – Sărate sau în saramură:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Jamboane și părți din acestea:

 

– – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 11 11 9100

– – – – Uscate sau afumate

 

ex 0210 11 31

– – – – – Jamboane și părți din acestea:

 

– – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele» (18):

 

– – – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – – Altele:

 

– – – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Piept (împănat) și părți din acesta:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

ex 0210 12 11

– – – – Sărat sau în saramură:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Uscat sau afumat:

 

– – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Altele:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

– – – – Sărat sau în saramură:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Spinări și bucăți din acestea:

 

– – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Dezosată:

 

– – – – – – – Jamboane, părți anterioare, spete sau spinări și bucățile acestora (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Piept și bucăți din acestea, fără șorici (17):

 

– – – – – – – – Cu un conținut total în greutate de oase și cartilaje sub 15 %

0210 19 50 9310

– – – – Uscate sau afumate:

 

– – – – – Altele:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Dezosate:

 

– – – – – – – «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San Daniele» și bucăți din acestea (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Jamboane, părți anterioare, spete sau spinări și bucățile acestora (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse:

 

– Altele (24):

 

1601 00 91

– – Cârnați și cârnăciori, uscați sau pentru tartine, nefierți (20)  (22):

 

– – – care nu conțin carne sau organe comestibile din păsări

1601 00 91 9120

– – – Altele

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Altele (19)  (22):

 

– – – Care nu conțin carne sau organe comestibile de pui

1601 00 99 9110

– – – Altele

1601 00 99 9190

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

 

– Din specia porcine:

 

ex 1602 41

– – Jamboane și părți din acestea:

 

ex 1602 41 10

– – – Din specia porcine domestice (23):

 

– – – – Pregatite, cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne și grăsimi (24)  (25):

 

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de 1 kg sau mai mult (33)

1602 41 10 9110

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net sub 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Spete și părți din acestea:

 

ex 1602 42 10

– – – Din specia porcine domestice (23):

 

– – – – Pregatite, cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne și grăsime (24)  (25):

 

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net de 1 kg sau mai mult (34)

1602 42 10 9110

– – – – – În ambalaje directe, cu un conținut net sub 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Altele, inclusiv amestecurile:

 

– – – Din specia porcine domestice:

 

– – – – Cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne sau in organe comestibile, din toate speciile, inclusiv slănină și grăsimile de orice natură sau origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Altele (23)  (26):

 

– – – – – – Pregatite, cu un conținut de 80 % din greutate sau mai mult in carne și grăsime (24)  (25):

 

– – – – – – – Care nu conțin nici carne, nici organe comestibile din păsări:

 

– – – – – – – – Care conțin un produs compus din bucăți de țesut muscular care pot fi recunoscute in mod clar și care, din cauza dimensiunii nu pot fi identificate ca fiind obținute din jamboane, spete, spinări sau cefe, împreună cu mici particule de grăsime vizibile și cu mici cantități de depozite de gelatină

1602 49 19 9130


7.   Carne de pasăre

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

 

– Cu o greutate de maximum 185 g:

 

0105 11

– – Cocoși și găini:

 

– – – Pui, femele, bunici și părinți

 

0105 11 11

– – – – De rase ouătoare

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Altele

0105 11 19 9000

– – – Altele:

 

0105 11 91

– – – – De rase ouătoare

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Altele

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Curcani și curci

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Altele:

 

0105 19 20

– – – Gâște

0105 19 20 9000

ex 0207

Carne și organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate de păsări de la poziția tarifară 0105:

 

– De cocoși și de găini:

 

ex 0207 12

– – Netăiate în bucăți, proaspete sau refrigerate:

 

ex 0207 12 10

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite «pui 70 %»:

 

– – – – cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – Altele

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat și pipotă, denumite «pui 65 %», sau altfel prezentate:

 

– – – – «pui 65 %»:

 

– – – – – cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – Altele

0207 12 90 9190

– – – – Cocoși și găini fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, în proporție neregulată:

 

– – – – – Cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – Altele

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Bucăți și organe, congelate:

 

– – – Bucăți:

 

– – – – Nedezosate:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Jumătăți sau sferturi:

 

– – – – – – Cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – Altele

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe:

 

– – – – – – De cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – Altele

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Jumătăți sau sferturi fără vrabioară posterior

 

– – – – – – – De cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – – Altele

0207 14 70 9190

– – – – – – Părți constând dintr-o pulpă întreagă sau o bucată de pulpă și o bucată de spate care nu depășesc 25 % din greutatea totală:

 

– – – – – – – De cocoși și găini cu vârful sternului, femurul și tibia complet osificate

 

– – – – – – – Altele

0207 14 70 9290

– De curcani și de curci:

 

0207 25

– – Netăiate în bucăți, congelate:

 

0207 25 10

– – – Fără pene, eviscerați, fără cap, picioare, gât, ficat, inimă și pipotă, denumiți «curcani 80 %»

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Fără pene, eviscerați, fără cap, picioare, gât, inimă și pipotă, denumiți «curcani 73 %», sau altfel prezentați

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Bucăți și organe, congelate:

 

– – – Bucăți:

 

ex 0207 27 10

– – – – Dezosate:

 

– – – – – Carne omogenizată, inclusiv carne separată mecanic

 

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Altele decât vrăbioară posterior

0207 27 10 9990

– – – – Nedezosate:

 

– – – – – Pulpe și bucăți de pulpe:

 

0207 27 60

– – – – – – Copane și bucăți de copane

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Altele

0207 27 70 9000


8.   Ouă

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produselor

ex 0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

– De păsări de curte:

 

– – destinate incubației (35):

 

0407 00 11

– – – De curci și de gâște

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Altele

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Altele

0407 00 30 9000

0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar dacă sunt cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

– Gălbenușuri de ou:

 

ex 0408 11

– – Uscate:

 

ex 0408 11 80

– – – Altele:

 

– – – – Proprii consumului uman

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Altele:

 

– – – Altele:

 

ex 0408 19 81

– – – – Lichide:

 

– – – – – Proprii consumului uman

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Altele, inclusiv congelate:

 

– – – – – Proprii consumului uman

0408 19 89 9100

– Altele:

 

ex 0408 91

– – Uscate:

 

ex 0408 91 80

– – – Altele:

 

– – – – Proprii consumului uman

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Altele:

 

ex 0408 99 80

– – – Altele:

 

– – – – Proprii consumului uman

0408 99 80 9100

9.   Lapte și produse lactate

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produsului

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (50):

 

0401 10

– Cu un conținut de grăsimi de maximum 1 % din greutate:

 

0401 10 10

– – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Altele

0401 10 90 9000

0401 20

– Cu un conținut de grăsimi peste 1 %, dar de maximum 6 % din greutate:

 

– – De maximum 3 %:

 

0401 20 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate:

0401 20 11 9100

– – – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,5 % din greutate

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate

0401 20 19 9100

– – – – Cu un conținut de grăsimi de minimum 1,5 % din greutate

0401 20 19 9500

– – Peste 3 %:

 

0401 20 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Altele

0401 20 99 9000

0401 30

– Cu un conținut de grăsimi de peste 6 % din greutate:

 

– – De maximum 21 %:

 

0401 30 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – Peste 10 %, dar maximum 17 % din greutate

0401 30 11 9400

– – – – – Peste 17 % din greutate

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi peste 17 % din greutate

0401 30 19 9700

– – Peste 21 %, dar maximum 45 % din greutate:

 

0401 30 31

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 35 % din greutate

0401 30 31 9100

– – – – – Peste 35 %, dar maximum 39 % din greutate

0401 30 31 9400

– – – – – Peste 39 % din greutate

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 35 % din greutate

0401 30 39 9100

– – – – – Peste 35 %, dar maximum 39 % din greutate

0401 30 39 9400

– – – – – Peste 39 % din greutate

0401 30 39 9700

– – Peste 45 %:

 

0401 30 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 68 % din greutate

0401 30 91 9100

– – – – – Peste 68 %:

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Altele:

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 68 % din greutate

0401 30 99 9100

– – – – – Peste 68 %

0401 30 99 9500

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori (43):

 

ex 0402 10

– Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate (46):

 

– – Fără adaos zahăr sau alți îndulcitori (48):

 

0402 10 11

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Altele

0402 10 19 9000

– – Altele (49):

 

0402 10 91

– – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Altele

0402 10 99 9000

– Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate (46):

 

ex 0402 21

– – Fără adaos zahăr sau alți îndulcitori (48):

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate:

 

0402 21 11

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 11 % din greutate

0402 21 11 9200

– – – – – – De peste 11 %, dar maximum 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – Peste 25 %

0402 21 11 9900

– – – – Altele:

 

0402 21 17

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maximum 11 % din greutate

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – Cu un conținut peste 11 %, dar maximum 27 % în greutate:

 

– – – – – – De maximum 17 % din greutate

0402 21 19 9300

– – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – Peste 25 %

0402 21 19 9900

– – – Cu un conținut peste 11 %, dar maximum 27 % în greutate:

 

0402 21 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 28 % din greutate

0402 21 91 9100

– – – – – – De peste 28 %, dar maximum 29 % din greutate

0402 21 91 9200

– – – – – – De peste 29 %, dar maximum 45 % din greutate

0402 21 91 9350

– – – – – – De peste 45 % din greutate

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 28 % din greutate

0402 21 99 9100

– – – – – – De peste 28 %, dar maximum 29 % din greutate

0402 21 99 9200

– – – – – – De peste 29 %, dar maximum 41 % din greutate

0402 21 99 9300

– – – – – – De peste 41 %, dar maximum 45 % din greutate

0402 21 99 9400

– – – – – – De peste 45 %, dar maximum 59 % din greutate

0402 21 99 9500

– – – – – – De peste 59 %, dar maximum 69 % din greutate

0402 21 99 9600

– – – – – – De peste 69 %, dar maximum 79 % din greutate

0402 21 99 9700

– – – – – – De peste 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Altele (49):

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % în greutate:

 

– – – – Altele:

 

0402 29 15

– – – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – – De maxim 11 % din greutate

0402 29 15 9200

– – – – – – – De peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0402 29 15 9300

– – – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0402 29 15 9500

– – – – – – – Peste 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Altele:

 

– – – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – – De peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0402 29 19 9300

– – – – – – – De peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0402 29 19 9500

– – – – – – – De peste 25 %

0402 29 19 9900

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % în greutate:

 

0402 29 91

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maxim 41 % din greutate

0402 29 99 9100

– – – – – – De peste 41 %

0402 29 99 9500

– Altele:

 

0402 91

– – Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (48):

 

0402 91 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 8 % în greutate:

 

– – – – Cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate și un conținut de grăsimi de peste 7,4 % în greutate

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 8 % în greutate, dar maxim 10 %:

 

– – – – Cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate

0402 91 30 9300

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % în greutate:

 

0402 91 99

– – – – Altele

0402 91 99 9000

0402 99

– – Altele (49):

 

0402 99 10

– – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 9,5 % în greutate:

 

– – – – Cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate, cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi de peste 6,9 % în greutate

0402 99 10 9350

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 9,5 % în greutate, dar maxim 45 %:

 

0402 99 31

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 21 % în greutate:

 

– – – – – – Cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate, cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate

0402 99 31 9150

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de peste 21 % în greutate, dar maxim 39 %:

0402 99 31 9300

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 39 % în greutate:

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 21 % din greutate, cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate și cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate

0402 99 39 9150

ex 0403

Zară, lapte și smăntână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acidifiate, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao:

 

ex 0403 90

– Altele:

 

– – Nearomatizat, fără adaos de fructe sau cacao:

 

– – – Pudră, granule, sau alte forme solide (43)  (47):

 

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi (36):

 

0403 90 11

– – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate:

 

– – – – – – De maximum 11 % din greutate

0403 90 13 9200

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate:

0403 90 13 9300

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate:

0403 90 13 9500

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Peste 27 % din greutate

0403 90 19 9000

– – – – Altele, cu un conținut de grăsimi (39):

 

0403 90 33

– – – – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate:

 

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 25 % din greutate

0403 90 33 9400

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0403 90 33 9900

– – – Altele:

 

– – – – La care nu s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi (36):

 

0403 90 51

– – – – – De maximum 3 % din greutate:

 

– – – – – – De maximum 1,5 % din greutate

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Peste 6 % din greutate:

 

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 21 % din greutate

0403 90 59 9170

– – – – – – Peste 21 %, dar maximum 35 % din greutate

0403 90 59 9310

– – – – – – Peste 35 %, dar maximum39 % din greutate

0403 90 59 9340

– – – – – – Peste 39 %, dar maximum 45 % din greutate

0403 90 59 9370

– – – – – – Peste 45 % din greutate

0403 90 59 9510

ex 0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

0404 90

– Altele:

 

– – La care nu s-a adăugat zahăr sau alți îndulcitori, cu un conținut de grăsimi (36):

 

ex 0404 90 21

– – – De maximum 1,5 % din greutate:

 

– – – – Pudră, granule și cu un conținut de apă de maximum 0,5 % din greutate și cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă:

 

– – – – – Peste 29 %, dar maximum 34 % din greutate

0404 90 21 9120

– – – – – De minimum 34 % din greutate

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate (43):

 

– – – – Pudră sau granule:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maxim 11 % din greutate

0404 90 23 9120

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0404 90 23 9130

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0404 90 23 9140

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Peste 27 % din greutate (43):

 

– – – – Pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – De maxim 28 % din greutate

0404 90 29 9110

– – – – – Peste 28 %, dar maximum 29 % din greutate

0404 90 29 9115

– – – – – Peste 29 %, dar maximum 45 % din greutate

0404 90 29 9125

– – – – – Peste 45 % din greutate

0404 90 29 9140

– – Altele, cu un conținut de grăsimi (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – De maximum 1,5 % din greutate:

 

– – – – Pudră sau granule

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate:

 

– – – – Pudră sau granule:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De maximum 11 % din greutate

0404 90 83 9110

– – – – – – Peste 11 %, dar maximum 17 % din greutate

0404 90 83 9130

– – – – – – Peste 17 %, dar maximum 25 % din greutate

0404 90 83 9150

– – – – – – Peste 25 % din greutate

0404 90 83 9170

– – – – Sub altă formă decât pudră sau granule:

 

– – – – – Cu un conținut de zaharoză de minim 40 % din greutate, cu un conținut de substanță uscată lactică negrasă egală sau peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi de peste 6,9 % în greutate

0404 90 83 9936

ex 0405

Unt și alte grăsimi provenind din lapte; pastă din lapte pentru tartine:

 

0405 10

– Unt:

 

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 85 % din greutate:

 

– – – Unt natural:

 

0405 10 11

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsim:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 11 9500

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 19 9500

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Unt recombinat:

 

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 30 9100

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 30 9300

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Unt din zer:

 

– – – – În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 50 9300

– – – – Altele:

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – – – De minimum 80 %, dar maximum 82 % din greutate

0405 10 50 9500

– – – – – – De minimum 82 % din greutate

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Altele

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Pastă din lapte pentru tartine:

 

0405 20 90

– – Cu un conținut de grăsimi de peste 75 %, dar maximum 80 % din greutate:

 

– – – Cu un conținut de grăsimi:

 

– – – – De peste 75 %, dar maximum 78 % din greutate

0405 20 90 9500

– – – – De minimum 78 % din greutate

0405 20 90 9700

0405 90

– Altele:

 

0405 90 10

– – Cu un conținut de grăsimi de minimum 99,3 % din greutate și cu un conținut de apă de maximum 0,5 % din greutate

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Altele

0405 90 90 9000


Cod NC

Denumirea produselor

Cerințe suplimentare pentru utilizarea codului produselor

Codul produsului

Conținut maxim de apă din greutatea produsului

(%)

Conținut minim de grăsimi din greutatea substanței uscate

(%)

ex 0406

Brânză și caș (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Brânză proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, și caș:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate:

 

 

 

– – – Brânză din zer, cu excepția sortimentului ricotta sărată

 

 

0406 10 20 9100

– – – Altele:

 

 

 

– – – – Cu un conținut de apă din substanța negrasă de peste 47 %, dar maxim 72 % din greutate:

 

 

 

– – – – – Ricotta sărată:

 

 

 

– – – – – – Fabricată exclusiv din lapte de oaie

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Altele

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Altele:

 

 

 

– – – – – – Cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De minim 5 % din greutate

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – De minim 5 %, dar maxim 19 % din greutate

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – De minim 19 %, dar maxim 39 % din greutate

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Altele, cu un conținut de apă în substanța negrasă:

 

 

 

– – – – – – – – Peste 47 %, dar maxim 52 % din greutate

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Peste 52 %, dar maxim 62 % din greutate

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Peste 62 % din greutate

 

 

0406 10 20 9660

– – – – Cu un conținut de apă în substanța negrasă de peste 72 %:

 

 

 

– – – – – Brânză din smântână proaspătă, cu un conținut de apă în substanța negrasă de peste 77 %, dar maxim 83 % din greutate și un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – De minim 60 %, dar maxim 69 % din greutate

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – De minim 69 % din greutate

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Altele

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Altele

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Brânză rasă sau pudră, de orice tip:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Altele:

 

 

 

– – – Brânză fabricată din zer

 

 

0406 20 90 9100

– – – Altele:

 

 

 

– – – – Cu un conținut de grăsimi de peste 20 %, un conținut în lactoză de maxim 5 % din greutate și un conținut de substanță uscată:

 

 

 

– – – – – De minim 60 %, dar maxim 80 % din greutate

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – De minim 80 %, dar maxim 85 % din greutate

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – De minim 85 %, dar maxim 95 % din greutate

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – De minim 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Altele

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Brânză topită, alta decât cea rasă sau pudră:

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

– – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 36 %, și un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – De maximum 48 % din greutate:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de substanță uscată:

 

 

 

– – – – – – De minim 40 %, dar maxim 43 % din greutate, din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De maxim 20 % din greutate

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – De minim 20 % din greutate

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – De minim 43 % și cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De maxim 20 % din greutate

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – De minim 20 %, dar maxim 40 % din greutate

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – De minim 40 % din greutate

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – De peste 48 %:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de substanță uscată:

 

 

 

– – – – – – De minim 40 %, dar maxim 43 % din greutate

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – De minim 43 %, dar maxim 46 % din greutate

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – De minim 46 % din greutate și cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – De minim 55 % din greutate

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – De maxim 55 % din greutate

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – Cu un conținut de grăsimi de peste 36 % din greutate

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Brânză cu mucegai și alte brânzeturi ce prezintă striații, produsă cu ajutorul Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Altele

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Alte brânzeturi:

 

 

 

– – Altele:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyere, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Brânză Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Brânză Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Brânză Edam

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Brânză Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Fabricate exclusiv din lapte de oaie, sau de oaie și de capră:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de apă în substanța negrasă de peste 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – Fabricate exclusiv din lapte de oaie și/sau de capră

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Altele

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Altele:

 

 

 

– – – – Altele:

 

 

 

– – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 40 % și un conținut de apă din substanța negrasă:

 

 

 

– – – – – – De maxim 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Fabricate exclusiv din lapte de oaie

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Altele

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Altele:

 

 

 

– – – – – – – – Brânzeturi fabricate exclusiv din zer

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Altele

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Peste 47 %, dar maxim 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso:

 

 

 

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de minim 45 %, dar maxim 55 % din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 50 % dar maxim 56 % din greutate

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Cu un conținut de substanță uscată de minim 56 % din greutate

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de minim 55 % din greutate

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de maxim 48 % din substanța uscată

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi de minim 48 %, dar maxim 55 % din substanța uscată

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Altele:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – Cu un conținut de apă de maxim 40 % din greutate

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – Cu un conținut de apă de minim 40 %, dar maxim 45 % din greutate

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Altele

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Alte brânzeturi, cu un conținut de apă din substanța negrasă:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – De minim 47 %, dar maxim 52 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – Brânzeturi fabricate din zer

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Altele, cu un conținut de grăsimi din substanța uscate:

 

 

 

– – – – – – – – – – De maxim 5 % din greutate

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – De minim 5 %, dar maxim 19 % din greutate

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – De minim 19 %, dar maxim 39 % din greutate

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – De minim 39 % din greutate

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – De minim 52 %, dar maxim 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Brânzeturi fabricate din zer, cu excepția Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Altele, cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – – – – De maxim 5 % din greutate

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – De minim 5 %, dar maxim 19 % din greutate

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – De minim 19 %, dar maxim 40 % din greutate

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – De minim 40 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego și Roncal, fabricate exclusiv din lapte de oaie

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Altele

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Peste 62 %, dar maxim 72 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – Brânzeturi fabricate din zer

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Altele:

 

 

 

– – – – – – – – – – Cu un conținut de grăsimi din substanța uscată:

 

 

 

– – – – – – – – – – – De minim 10 %, dar maxim 19 % din greutate

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – De minim 40 % din greutate:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Zahăr alb și zahăr brut fără prelucrare ulterioară

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produsului

ex 1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă:

 

– Zahăr brut la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți:

 

ex 1701 11

– – Din trestie:

 

ex 1701 11 90

– – – Altele:

 

– – – – Zahăr candel

1701 11 90 9100

– – – – Alt zahăr brut:

 

– – – – – În ambalaje directe, care nu depășesc 5 kg net de produs

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Din sfeclă:

 

ex 1701 12 90

– – – Altele:

 

– – – – Zahăr candel

1701 12 90 9100

– – – – Alt zahăr brut:

 

– – – – – În ambalaje directe, care nu depășesc 5 kg net de produs:

1701 12 90 9910

– Altele:

 

1701 91 00

– – La care s-au adăugat arome sau coloranți

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Altele:

 

1701 99 10

– – – Zahăr alb:

 

– – – – Zahăr candel

1701 99 10 9100

– – – – Altele:

 

– – – – – de o cantitate totală care nu depășește 10 tone

1701 99 10 9910

– – – – – Altele

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Altele:

 

– – – – Care conțin adaos de substanțe, altele decât substanțe aromatizante sau colorante

1701 99 90 9100


11.   Siropuri și alte produse din zahăr

Cod NC

Denumirea produselor

Codul produsului

ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat substanțe aromatizante sau colorante; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase, caramelizate:

 

ex 1702 40

– Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

 

ex 1702 40 10

– – Izoglucoză:

 

– – – Cu un conținut de fructoză de minimum 41 %, în stare uscată

1702 40 10 9100

1702 60

– Alte fructoze și siropuri de fructoză cu un conținut de fructoză peste 50 % în greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

 

1702 60 10

– – Izoglucoză

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Altele

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

 

1702 90 30

– – Izoglucoză

1702 90 30 9000

– – Zaharuri și melase, caramelizate:

 

1702 90 71

– – – Care conțin în stare uscată minimum 50 % din greutate zaharoză

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Altele:

 

– – – Miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală

1702 90 95 9100

– – – Altele, cu excepția sorbozei

1702 90 95 9900

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

ex 2106 90

– Altele:

 

– – Siropuri de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți:

 

2106 90 30

– – – De izoglucoză

2106 90 30 9000

– – – Altele:

 

2106 90 59

– – – – Altele

2106 90 59 9000”


(1)  JO L 149, 29.6.1968, p. 46.

(2)  Metoda analitică utilizată pentru calcularea conținutului de grăsime este cea prezentată în anexa I (metoda A) la Directiva 84/4/CEE a Comisiei (JO L 15, 18.1.1984, p. 28).

(3)  Procedura care trebuie urmată pentru a calcula conținutul în grăsime este următoarea:

eșantionul trebuie să fie măcinat în așa fel încât 90 % sau mai mult să poată trece printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 500 microni și 100 % să poată trece printr-o sită cu deschidere a ochiurilor de 1 000 microni,

metoda analitică ce se utilizează apoi este cea prezentată în anexa I (metoda A) la Directiva 84/4/CEE.

(4)  Conținutul în substanță uscată al amidonului se calculează prin metoda indicată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 687/2008 al Comisiei (JO L 192, 19.7.2008, p. 20). Gradul de puritate al amidonului se calculează prin metoda polarimetrică Ewers modificată, așa cum este publicată în anexa I la a treia Directivă 72/199/CEE a Comisiei (JO L 123, 29.5.1972, p. 6).

(5)  Restituirea la export de plată pentru amidon va face obiectul unei ajustări calculate pe baza următoarei formule:

1.

Fecule de cartofi: [(procentaj efectiv al substanței uscate)/80) × restituirea la export

2.

Alte tipuri de amidon: [(procentaj efectiv al substanței uscate)/87) × restituirea la export

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică, în declarația stabilită special în acest scop, conținutul de substanță uscată a produsului.

(6)  Restituirea la export se plătește pentru produsele care au un conținut de substanță uscată de cel putin 78 %. Restituirea la export pentru produsele care au un continut de substanță uscată de mai putin de 78 % va fi ajustată după următoarea formulă:

[(conținutul efectiv de substanță uscată)/78] × restituirea la export

Conținutul de substanță uscată se calculează în conformitate cu metoda 2 prevăzută în anexa II la Directiva 79/796/CEE a Comisiei (JO L 239, 22.9.1979, p. 24) sau prin orice altă metodă potrivită de analiză ce oferă cel puțin aceleași garanții.

(7)  Care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1517/95 al Comisiei (JO L 147, 30.6.1995, p. 51).

(8)  În scopul restituirii, se ține seama numai de amidonul provenit din produsele cerealiere. Sunt considerate ca fiind produse cerealiere produsele de la subpozițiile tarifare 0709 90 60 și 0712 90 19, din capitolul 10, de la pozițiile tarifare 1101, 1102, 1103 și 1104 (neprelucrate și care nu au fost reconstituite), cu excepția subpoziției tarifare 1104 30 și conținutul de cereale al produselor care intră sub incidența subpozițiilor tarifare 1904 10 10 și 1904 10 90 din Nomenclatura Combinată. Conținutul de cereale al produselor de la subpozițiile tarifare 1904 10 10 și 1904 10 90 din Nomenclatura Combinată se consideră a fi egal cu greutatea acestor produse finite. Nu se acordă nicio restituire pentru cerealele în cazul cărora originea amidonului nu poate fi clar stabilită prin analize.

(9)  Restituirea se acordă numai pentru produsele care conțin minim 5 % amidon.

(10)  Admiterea în această subpoziție tarifară este condiționată de prezentarea certificatului prezentat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei (JO L 104, 21.4.2007, p. 3).

(11)  Acordarea acestei subpoziții tarifare este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2007, p. 21).

(12)  JO L 308, 8.11.2006, p. 7.

(13)  JO L 281, 24.10.2008, p. 3.

(14)  JO L 325, 24.11.2006, p. 12.

(15)  Conținutul de carne de vită macră fără grăsime se calculează în conformitate cu procedura de analiză prezentată în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei. (JO L 210, 1.8.1986, p. 39). Termenul «conținut mediu» se referă la cantitatea eșantion, astfel cum a fost definită la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2002 (JO L 117, 4.5.2002, p. 6). Eșantionul este luat din partea lotului care prezintă cel mai mare risc.

(16)  Calcularea conținutului de colagen:

Se consideră ca fiind conținut de colagen conținutul de hidroxiprolină înmulțit cu factorul 8. Conținutul de hidroxiprolină se calculează după metoda ISO 3496-1978.

(17)  Produse și bucăți din acestea pot fi clasificate la această subpoziție tarifară numai dacă dimensiunile și caracteristicile țesutului muscular coerent permit identificarea provenienței bucăților primare menționate. Expresia «bucăți din acestea» se aplică produselor cu o greutate netă per unitate de cel puțin 100 g sau produselor tăiate în felii uniforme, care pot fi identificate clar ca provenind din bucăți primare menționate și care sunt ambalate împreună, cu o greutate netă totală de minim 100 g.

(18)  Beneficiază de această restituire numai produsele a căror denumire este certificată de către autoritățile competente ale statului membru producător.

(19)  Restituirea aplicabilă cârnaților prezentați în recipiente care conțin și un lichid de conservare se acordă la greutatea netă, după scăderea greutății acestui lichid.

(20)  Greutatea unui strat de parafină, în conformitate cu cutuma comercială, se consideră ca făcând parte din greutatea netă a cârnaților.

(21)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 2333/97 al Comisiei (JO L 323, 26.11.1997, p. 25).

(22)  În cazul în care preparatele alimentare compuse (inclusiv feluri de mâncare preparate) care conțin cârnați sunt clasate, după compoziție, sub poziția tarifară 1601, restituirea se acordă doar pentru greutatea netă a cârnaților, a cărnii sau a organelor comestibile, inclusiv slănina și grăsimile de orice natură sau origine, conținute de aceste preparate.

(23)  Restituirea aplicabilă produselor care conțin oase se acordă la greutatea netă, după scăderea greutății oaselor.

(24)  Beneficiază de această restituire numai produsele care îndeplinesc condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 903/2008 al Comisiei (JO L 249, 18.9.2008, p. 3). La momentul încheierii formalităților de export, exportatorul declară în scris că produsele în cauză corespund acestor condiții.

(25)  Carnea și conținutul de grăsime se calculează în conformitate cu procedura de analiză prezentată în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2004/2002 al Comisiei (JO L 308, 9.11.2002, p. 22).

(26)  Conținutul de carne sau de organe comestibile, din toate speciile, inclusiv grăsimea de orice natură sau origine se calculează în conformitate cu procedura de analiză prezentată în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 226/89 al Comisiei (JO L 29, 31.1.1989, p. 11).

(27)  Congelarea produselor în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 800/1999, nu se admite.

(28)  Carcasele sau semicarcasele pot fi prezentate cu sau fără gușă.

(29)  Spetele pot fi prezentate cu sau fără gușă.

(30)  Părțile anterioare pot fi prezentate cu sau fără gușă.

(31)  Fălcile, gușele, sau gușele și fălcile împreună, prezentate separat, nu beneficiază de această restituire.

(32)  Cefele dezosate, prezentate singure, nu beneficiază de această restituire.

(33)  În cazul în care clasificarea produselor ca jambon sau bucăți de jambon de la poziția tarifară 1602 41 10 9110 nu este justificată în conformitate cu dispozițiile notei complementare 2 din capitolul 16 din Nomenclatura Combinată, restituirea pentru codul NC al produselor 1602 42 10 9110 sau, după caz, pentru codul NC al produselor 1602 49 19 9130, se poate acorda, fără a aduce atingere aplicării articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).

(34)  În cazul în care clasificarea produselor ca spată sau bucăți de spată de la poziția tarifară 1602 42 10 9110 nu este justificată în conformitate cu dispozițiile notei complementare 2 din capitolul 16 din Nomenclatura Combinată, restituirea pentru codul NC al produselor 1602 49 19 9130, sau, după caz, pentru codul NC al produselor 1602 49 19 9130 se poate acorda, fără a aduce atingere aplicării articolului 51 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999.

(35)  Se aplică doar ouălor de păsări de curte care îndeplinesc condițiile stabilite de către autoritățile competente ale Comunităților Europene și pe care sunt ștampilate numărul de identificare al unității producătoare și/sau alte indicații prevăzute la articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisei (JO L 168, 28.6.2008, p. 5).

(36)  În cazul în care un produs care intră sub incidența acestei subpoziții tarifare conține zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, partea reprezentând zerul și/sau lactoza și/sau cazeina și/sau cazeinatul și/sau permeatul și/sau produsele care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, nu se ia în considerare pentru calculul sumei care trebuie restituită.

În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii.

În cazul în care produsul care intră sub incidența acestei subpoziții conține permeat, nu se acordă nicio restituire.

După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsul conține permeat și dacă substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer au fost adăugate, și în cazul în care răspunsul este afirmativ:

conținutul maxim în greutate de substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer adăugate la 100 kg de produs finit, și în special;

conținutul de lactoză al zerului adăugat.

(37)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 2287/2000 al Comisiei (JO L 260, 14.10.2000, p. 22).

(38)  În cazul în care produsul conține caseină și/sau caseinată adăugate înainte sau în timpul fabricării, nu se acordă nicio restituire. După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate caseină și/sau caseinată.

(39)  Suma restituirii pentru 100 de kg de produs care intră sub incidența acestei subpoziții tarifare este egală cu suma elementelor următoare:

(a)

suma indicată per 100 kg, înmulțită cu procentul de materie lactică existentă în 100 kg de produs. În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii.

În cazul în care unui produs i s-a adăugat deja zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, suma per kg indicată se înmulțește cu greutatea părții lactice, alta decât zerul și/sau lactoza și/sau cazeina și/sau cazeinatul și/sau permeatul și/sau produsele care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau a produselor derivate din lactoserum adăugate, conținută în 100 kg de produs;

(b)

un element calculat în conformitate cu dispozițiile articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei (JO L 234, 29.8.2006, p. 4).

După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsul conține permeat și dacă substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer au fost adăugate, și în cazul în care răspunsul este afirmativ:

conținutul maxim în greutate de zaharoză și/sau de substanțe care nu provin din lapte și/sau zer și/sau lactoză și/sau cazeină și/sau cazeinat și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 și/sau produse derivate din zer adăugate la 100 kg de produs finit, și în special, conținutul de lactoză al zerului adăugat.

În cazul în care partea lactică din produs conține permeat, nu se acordă nicio restituire.

(40)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 707/98 al Comisiei (JO L 98, 31.3.1998, p. 11).

(41)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 823/96 al Comisiei (JO L 111, 4.5.1996, p. 9).

(42)  

(a)

Restituirea aplicabilă brânzeturilor prezentate în ambalaje directe care conțin și lichid de conservare, în special saramură, se acordă la greutatea netă, făcând scăderea din greutatea acestui lichid.

(b)

Pelicula de plastic, parafina, cenușa și ceara utilizate ca ambalaje nu sunt considerate ca făcând parte din greutatea netă a produselor pentru calculul restituirii.

(c)

În cazul în care brânza este prezentată într-o peliculă de plastic și greutatea netă declarată cuprinde greutatea peliculei de plastic, suma restituirii se reduce cu 5 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică dacă brânza este ambalată într-o peliculă de plastic și dacă greutatea netă declarată cuprinde greutatea peliculei de plastic.

(d)

În cazul în care brânza este prezentată în parafină sau în ceară, iar greutatea parafinei sau a cerii, suma restituirii se reduce cu 2 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică dacă brânza este ambalată în parafină sau în ceară și dacă greutatea netă declarată cuprinde greutatea cerii sau a parafinei.

(e)

În cazul în care brânza este prezentată în ceară, după îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică greutatea netă a brânzei, care nu cuprinde și greutatea cerii.

(43)  În cazul în care conținutul de proteine lactice (conținut de azot × 6,38) în substanța uscată lactică negrasă a unui produs care intră sub incidența acestei poziții este sub 34 %, nu se acordă nicio restituire. În cazul în care, pentru produsele sub formă de praf care intră sub incidența acestei poziții tarifare, conținutul în apă din greutatea produsului este de peste 5 %, nu se acordă nicio restituire.

După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop conținutul minim de proteine lactice în substanța uscată negrasă, și, în cazul în produselor sub formă de praf, conținutul maxim de apă.

(44)  Eliminat prin Regulamentul (CE) nr. 2287/2000 al Comisiei (JO L 260, 14.10.2000, p. 22)

(45)  

(a)

În cazul în care un produs conține ingrediente care nu provin din lapte, altele decât mirodenii sau ierburi, precum, în special jambon, nuci, creveți, somon, măsline, struguri, suma restituirii se reduce cu 10 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate ingrediente care nu provin din lapte.

(b)

În cazul în care un produs conține ingrediente care nu provin din lapte, altele decât mirodenii sau ierburi, precum, în special muștar, busuioc, usturoi sau oregano, suma restituirii se reduce cu 1 %.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate mirodenii sau ierburi.

(c)

În cazul în care un produs conține caseină și/sau cazeinat și/sau zer și/sau produse derivate din zer și/sau lactoză și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504, caseina și/sau cazeinatul adăugate și/sau zerul și/sau produsele derivate din zer (cu excepția untului din zer care intră sub incidența codului NC 0405 10 50) și/sau lactoză și/sau permeat și/sau produsele care intră sub incidența codului NC 3504 nu se iau în considerare pentru calculul sumei restituirii.

După îndeplinirea formalităților vamale, solicitantul indică în declarația prevăzută în acest scop dacă au fost adăugate caseină și/sau cazeinat și/sau zer și/sau produse derivate din zer și/sau lactoză și/sau permeat și/sau produse care intră sub incidența codului NC 3504 , și, dacă răspunsul este afirmativ, conținutul maxim în greutate de caseină și/sau cazeinat și/sau zer și/sau produse derivate din zer (indicând, dacă este cazul, conținutul de unt în zer) și/sau de lactoză și/sau de permeat și/sau de produse care intră sub incidența codului NC 3504 adăugate la 100 kg de produs finit.

(d)

În ceea ce privește adaosul de mici cantități de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor, precum sare, cheag sau mucegai.

(46)  Suma restituirii, în cazul laptelui condensat congelat, este aceeași cu cea aplicabilă subpozițiilor tarifare 0402 91 și 0402 99.

(47)  Ratele de rambursare pentru produsele în stare congelată care intră sub incidența codurilor NC de la 0403 90 11 la 0403 90 39 sunt aceleași ca acelea aplicabile respectiv codurilor NC de la 0403 90 51 la 0403 90 69.

(48)  În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, aceasta se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii. După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsele au fost tratate cu aditivi, și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, conținutul maxim în greutate al substanțelor care nu provin din lapte adăugate la 100 kg de produs finit.

(49)  Suma restituirii pentru 100 de kg de produs care intră sub incidența acestei subpoziții tarifare este egală cu suma elementelor următoare:

(a)

suma indicată per 100 kg, înmulțită cu procentul de materie lactică existentă în 100 kg de produs. În ceea ce privește aditivii de substanțe care nu provin din lapte, produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, aceasta se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii.

(b)

un element calculat în conformitate cu dispozițiile articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 al Comisiei (JO L 234, 29.8.2006, p. 4).

Atunci când îndeplinește formalitățile vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop conținutul maxim de zaharoză în greutate și dacă au fost adăugate substanțe care nu provin din lapte și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, conținutul maxim în greutate al substanțelor care nu provin din lapte adăugate la 100 kg de produs finit.

(50)  Produsele avute în vedere pot conține mici cantități de aditivi, necesari la fabricarea sau conservarea produselor. În cazul în care cantitatea acestor aditivi nu depășește 0,5 % din greutatea produsului întreg, aceasta se ia în considerare pentru calculul restituirii. Cu toate acestea, în cazul în care totalul acestor aditivi depășește 0,5 % în greutate din produsul întreg, totalul aditivilor nu se ia în considerare pentru calculul restituirii. După îndeplinirea formalităților vamale, partea interesată are obligația de a indica în declarația prevăzută în acest scop dacă produsele au fost tratate cu aditivi, și, în cazul în care răspunsul este afirmativ, conținutul maxim al acelor aditivi.


ANEXA II

„ANEXA II

CODURI DE DESTINAȚIE PENTRU RESTITUIRI LA EXPORT

A00

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu produse alimentare și destinații asimilate exportului din afara Comunității).

A01

Alte destinații.

A02

Toate destinațiile, cu excepția Statelor Unite ale Americii.

A03

Toate destinațiile, cu excepția Elveției.

A04

Toate țările terțe.

A05

Alte țări terțe.

A10

Țările AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb)

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția.

A11

Țările ACP (țările din Africa, Caraibe și Pacific, semnatare ale Convenției de la Lomé

Angola, Antigua și Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Comore (cu excepția Mayotte), Congo, Republica Democrată Congo, Coasta de Fildeș, Djibouti, Dominica, Etiopia, Insulele Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guineea, Guineea-Bissau, Guineea Ecuatorială, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritania, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua - Noua Guinee, Republica Dominicană, Ruanda, Sfântul Kitts și Nevis, Sfântul Vincențiu și Grenadine, Sfânta Lucia, Insulele Solomon, Samoa, Săo Tomé și Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Chiad, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Țările sau teritoriile din bazinul mediteranean

Ceuta și Melilla, Gibraltar, Turcia, Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, precum și Kosovo, în sensul Rezoluției 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Liban, Siria, Israel, Fâșia Gaza, Iordania.

A13

Țările OPEC (Organizația țărilor Exportatoare de Petrol)

Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudită, Kuwait, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Indonezia.

A14

Țările ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est)

Myanmar, Thailanda, Laos, Vietnam, Indonezia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filipine.

A15

Țările din America Latină

Mexic, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Republica Dominicană, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazilia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Țările SAARC (Asociația din Sudul Asiei pentru Cooperare Regională)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Țările din SEE (Spațiul Economic European), altele decât Uniunea Europeană

Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

A18

Țările sau teritoriile TECE (Țările sau teritoriile din Europa Centrală și de Est)

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Montenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

A19

Țările NAFTA (Acordul Nord American de Comerț Liber)

Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic.

A20

Țările Mercosur (Piața comună a Sudului)

Brazilia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Noile zone industrializate din Asia

Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong.

A22

Țările EDA (economii dinamice ale Asiei)

Thailanda, Malaysia, Singapore, Coreea de Sud, Taiwan, Hong-Kong SAR.

A23

Țările CEAP (cooperare economică în Asia-Pacific)

Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Chile, Thailanda, Indonezia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filipine, China, Coreea de Sud, Japonia, Taiwan, Hong Kong, Australia, Papua Noua Guinee, Noua Zeelandă.

A24

Țările CSI (Comunitatea Statelor Independente)

Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan.

A25

Țările OECD din afara UE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)

Islanda, Norvegia, Elveția, Turcia, Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Oceania australiană, Noua Zeelandă, Oceania neo-zeelandeză.

A26

Țările sau teritoriile europene din afara Uniunii Europene

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția, Insulele Feroe, Andorra, Gibraltar, Vatican, Turcia, Albania, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Croația, Bosnia și Herzegovina, Serbia, Montenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

A27

Africa (A28) (A29)

Țări sau teritorii din Africa de Nord, alte țări din Africa.

A28

Țări sau teritorii din Africa de Nord

Ceuta și Melilla, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt.

A29

Alte țări din Africa

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Costa de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, Săo Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democrată Congo, Rwanda, Burundi, Sfânta Elena și Dependințele, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Kena, Uganda, Tanzania, Seychelles și Dependințele, Teritoriile Britanice din Oceanul Indian, Mozambic, Madagascar, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Africa de Sud, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

America (A31) (A32) (A33)

America de Nord, America Centrală și Antilele, America de Sud.

A31

America de Nord

Statele Unite ale Americii, Canada, Groenlanda, Sfântul Pierre și Miquelon.

A32

America Centrală și Antilele

Mexic, Bermude, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Sfântul Kitts și Nevis, Haiti, Bahamas, Insulele Turks și Caicos, Republica Dominicană, Insulele Virgine Americane, Antigua și Barbuda, Dominica, Insulele Cayman, Jamaica, Sfânta Lucia, Sfântul Vincențiu, Insulele Virgine Britanice, Barbados, Montserrat, Trinidad și Tobago, Grenada, Aruba, Antilele Olandeze.

A33

America de Sud

Columbia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peru, Brazilia, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Insulele Falkland.

A34

Asia (A35) (A36)

Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu, alte țări din Asia.

A35

Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu

Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Leban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania și Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Kârgâzstan.

A36

Alte țări din Asia

Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailanda, Laos, Vietnam, Cambodgia, Indonezia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filipine, Mongolia, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Japonia, Taiwan, Hong Kong, Macao.

A37

Oceania și regiunile polare (A38) (A39)

Australia și Noua Zeelandă, alte țări din Oceania și regiunile polare.

A38

Australia și Noua Zeelandă

Australia, Oceania australiană, Noua Zeelandă, Oceania neo-zeelandeză.

A39

Alte țări din Oceania și regiunile polare

Papua Noua Guinee, Nauru, Insulele Solomon, Tuvalu, Noua Caledonie și Dependințele, Oceania americană, Wallis și Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fiji, Vanuatu, Tonga, Samoa, Insulele Mariane de Nord, Polynesia Franceză, Statele Federale ale Microneziei (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Insulele Marshall, Palau, Regiunile Polare.

A40

Țări și teritorii de peste mări (TTPM)

Polynesia Franceză, Noua Caledonie și Dependințele, Wallis și Futuna, Teritoriile australe și antarctice franceze (TAAF), Sfântul Pierre și Miquelon, Mayotte, Antilele Olandeze, Aruba, Groenlanda, Anguilla, Insulele Cayman, Insulele Falkland, Insulele Sandwich de Sud și Dependințele, Insulele Turks și Caicos, Insulele Virgine Britanice, Montserrat, Pitcairn, Sfânta Elena și Dependințele, Teritoriul Antarctice Britanice, Teritoriul Britanic din Oceanul Indian.

A96

Comunele Livigno și Campione d’Italia, Heligoland.

A97

Aprovizionare cu produse alimentare și destinații asimilate exportului din afara Comunității

Destinațiile prevăzute la articolele 36, 44 și 45 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 (JO L 102, 17.4.1999, p. 11).”


24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/76


REGULAMENTUL (CE) NR. 1345/2008 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului privind stabilirea unor standarde comune de comercializare pentru conservele de sardine și a unor descrieri comerciale pentru conservele de sardine și conservele de produse de tipul sardine

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 prevede posibilitatea adoptării de standarde comune de comercializare pentru produsele pescărești în Comunitate, în special pentru a facilita comerțul bazat pe concurența loială. Aceste standarde pot conține, între altele, dispoziții referitoare la etichetare.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului (2) stabilește standarde comune de comercializare pentru conservele de sardine și descrieri comerciale pentru conservele de sardine și conservele de produse de tipul sardine în Comunitate.

(3)

Ca urmare a varietății din ce în ce mai mari a ofertei de conserve de produse, comercializate și prezentate în același mod precum conservele de sardine în Comunitate, este necesară informarea suficientă a consumatorilor cu privire la identitatea și caracteristicile principale ale acestor produse. Prin urmare, este necesar să se modifice normele în vigoare privind descrierile comerciale pentru conservele de produse, comercializate și prezentate în același mod precum conservele de sardine în Comunitate.

(4)

În acest scop, trebuie să se țină seama de standardul Codex STAN94 din Codex Alimentarius, revizuit în 2007, precum și de condițiile specifice care prevalează pe piața comunitară.

(5)

În interesul transparenței pieței, al concurenței loiale și al varietății ofertei, este necesar să se adauge specia Strangomera bentincki la speciile autorizate pentru prepararea conservelor de produse de tipul sardine.

(6)

Pentru o mai bună identificare a fiecărui produs de tipul sardină, trebuie utilizați ca termeni calificativi denumirea științifică a speciei și zona geografică în care aceasta a fost capturată.

(7)

Cerințele stabilite de prezentul regulament trebuie aplicate fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora (3).

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 trebuie modificat în consecință.

(9)

Pentru a permite operatorilor să se adapteze la noile cerințe, trebuie prevăzută o perioadă de tranziție în ceea ce privește introducerea pe piață a produselor conforme cu versiunea în vigoare a Regulamentului (CEE) nr. 2136/89.

(10)

Comitetul de gestionare a produselor pescărești nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1a alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

„(k)

Strangomera bentincki”.

2.

Articolul 7a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7a

(1)   Fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE, conservele de produse de tipul sardine pot fi comercializate în Comunitate sub o descriere comercială care constă în cuvântul «sardine» adăugat la denumirea științifică a speciei și la zona geografică în care aceasta a fost capturată.

(2)   În cazul în care descrierea comercială menționată la alineatul (1) este marcată pe recipientul unei conserve de produs de tip sardină, aceasta trebuie să fie indicată într-un mod clar și distinct.

(3)   Denumirea științifică include, în toate cazurile, numele generic și denumirea latină specifică.

(4)   Zona geografică se indică prin una dintre denumirile enumerate în prima coloană din anexă, ținându-se seama de identificarea corespunzătoare, menționată în coloana a doua din anexă.

(5)   O singură specie se comercializează sub o singură descriere comercială.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, produsele conforme cu Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 înainte de a fi modificat prin prezentul regulament pot fi introduse pe piață până la 1 noiembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 212, 22.7.1989, p. 79.

(3)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.


ANEXĂ

Denumirile și identificarea zonelor geografice

Denumirea zonei geografice menționate la articolul 7a alineatul (1)

Identificarea zonei (1)

Atlanticul de Nord-Vest

Zona FAO 21

Atlanticul de Nord-Est (2)

Zona FAO 27

Marea Baltică

Zona FAO 27.IIId

Atlanticul Vest-Central

Zona FAO 31

Atlanticul Est-Central

Zona FAO 34

Atlanticul de Sud-Vest

Zona FAO 41

Atlanticul de Sud-Est

Zona FAO 47

Marea Mediterană

Zonele FAO 37.1, 37.2 și 37.3

Marea Neagră

Zona FAO 37.4

Oceanul Indian

Zonele FAO 51 și 57

Oceanul Pacific

Zonele FAO 61, 67, 71, 77, 81, 87

Antarctica

Zonele FAO 48, 58 și 88

Marea Arctică

Zona FAO 18


(1)  Anuarul FAO. Statistici în domeniul pescuitului. Capturi. Vol. 86/1. 2000.

(2)  Cu excepția Mării Baltice.


24.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/79


REGULAMENTUL (CE) NR. 1346/2008 AL COMISIEI

din 23 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, privind importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare și acorduri preferențiale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 148 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (2), aprobat prin Decizia 2008/870/CE a Consiliului (3), Comunitatea s-a angajat să adauge, pentru anul de comercializare 2008/2009, un contingent de țară pentru Cuba de 20 000 de tone de zahăr brut din trestie de zahăr destinat rafinării, la o taxă de 98 EUR per tonă.

(2)

Acest contingent ar trebui deschis și gestionat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei (4), ca „zahăr concesii CXL”.

(3)

Pentru a se evita speculațiile cu licențe de import pentru contingentele de import alocate unei țări, ar trebui adoptate dispoziții care să limiteze cererile de licențe de import la operatorii care pot prezenta o licență de export eliberată de o autoritate competentă din țara exportatoare.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 950/2006 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 950/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 24, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Pentru anul de comercializare 2008/2009, se deschid contingente tarifare pentru un total de 126 925 tone de zahăr brut din trestie de zahăr destinat rafinării de la codul NC 1701 11 10, ca zahăr concesii CXL cu o taxă de 98 EUR per tonă.

(2)   Cantitățile menționate la alineatul (1) se repartizează după țara de origine, după cum urmează:

Cuba

78 969 tone;

Brazilia

34 054 tone;

Australia

9 925 tone;

alte țări terțe

3 977 tone.”