ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
6 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1210/2008 al Consiliului din 20 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1211/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1212/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1213/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 privind programul comunitar de control, multianual și coordonat pentru 2009, 2010 și 2011 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentelele de origine vegetală și animală și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide ( 1 )

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1214/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2008/2009

18

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1215/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar comunitar la importul de orz de bere provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (versiune codificată)

20

 

*

Regulament (CE) nr. 1216/2008 al Comisiei din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

26

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal ( 1 )

28

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/910/CE

 

*

Decizia Consiliului din 27 noiembrie 2008 de modificare a părților 1 și 2 ale Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice)

38

 

 

Comisie

 

 

2008/911/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2008 de stabilire a unei liste a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante [notificată cu numărul C(2008) 6933]  ( 1 )

42

 

 

2008/912/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2008 cu privire la contribuția financiară comunitară pentru anul 2009 acordată anumitor laboratoare comunitare de referință în materie de control al hranei pentru animale și al produselor alimentare [notificată cu numărul C(2008) 7283]

49

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

55

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1210/2008 AL CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 55/2008 al Consiliului (1) (denumit în continuare „regulamentul”) a intrat în vigoare la 31 ianuarie 2008 și se aplică de la 1 martie 2008. Regulamentul acordă tuturor produselor originare din Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”) acces liber pe piețele Comunității, cu excepția anumitor produse agricole enumerate în anexa I la regulament pentru care au fost acordate concesii limitate, fie sub forma scutirilor de taxe vamale în limita contingentelor tarifare, fie sub forma reducerilor de taxe vamale.

(2)

Formularea articolului 14 din regulament a dat naștere unei lacune între aplicarea sistemului generalizat de preferințe (denumit în continuare „SGP”) la care Moldova era parte până la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 și aplicarea preferințelor comerciale autonome (denumite în continuare „PCA”), în timp ce intenția inițială era aceea de a se asigura că preferințele SGP se vor aplica în continuare pentru toate exporturile eligibile până la introducerea PCA. În conformitate cu articolul 14, bunurile acoperite de SGP, care au fost exportate către Comunitate în intervalul cuprins între intrarea în vigoare a PCA și începutul aplicării regimului nu ar fi acoperite de niciunul dintre cele două regimuri în absența unui contract de cumpărare încheiat înainte de 31 ianuarie 2008 și dacă se poate demonstra că bunurile au părăsit Moldova cel târziu la 31 ianuarie 2008. Pentru a remedia această situație, formularea articolului 14 ar trebui modificată pentru a se referi la data aplicării regulamentului respectiv, și nu la data intrării sale în vigoare.

(3)

În cursul pregătirii aplicării Regulamentului (CE) nr. 55/2008 și a gestionării contingentelor enumerate în anexa I, au fost observate anumite incoerențe între denumirile contingentelor și codurile NC aplicabile. În vederea corectării acestor erori, ar trebui să se elimine cuvântul „domestic” din denumirea contingentului nr. 09.0504, de asemenea, ar trebui adăugat codul NC 1001 90 99 la contingentul nr. 09.0509 și eliminate cuvintele „cu titru alcoolic volumic existent de maximum 15 %” din denumirea contingentului nr. 09.0514. Corecțiile propuse nu contrazic și nu schimbă metodologia utilizată pentru a determina volumul contingentelor pentru fiecare grup de produse, care s-a bazat pe cele mai bune rezultate la export între anii 2004 și 2006, cu creșteri anuale care corespund creșterilor potențiale ale capacității de producție și export a Moldovei până în anul 2012.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 55/2008 ar trebui modificat în consecință.

(5)

În scopul de a garanta că măsurile prevăzute de prezentul regulament pot fi aplicate fără întârzieri nejustificate, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 55/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), în fraza introductivă, cuvintele „intrării în vigoare a” se înlocuiesc cu „datei aplicării”;

(b)

la alineatul (1) literele (a) și (b) și la alineatul (2) literele (a), (b), (c) și (d), cuvintele „data intrării în vigoare a” se înlocuiesc cu cuvintele „data aplicării”.

2.

Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. LAPORTE


(1)  JO L 20, 24.1.2008, p. 1.


ANEXA

„ANEXA I

PRODUSE SUPUSE LIMITELOR CANTITATIVE SAU PLAFOANELOR DE PREȚURI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, formularea denumirilor produselor este considerată ca având doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC. În cazurile în care în fața codului NC figurează un „ex”, regimul preferențial este determinat de domeniul de aplicare al codului NC și de cel al denumirii corespunzătoare, luate în considerare împreună.

1.   Produse care fac obiectul contingentelor tarifare anuale scutite de taxe vamale

Nr. de ordine

Codul NC

Denumirea mărfurilor

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201-0204

Carne proaspătă de animale din speciile bovine, porcine, ovine și caprine, refrigerată sau congelată

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105, altele decât ficatul gras din subpoziția 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Carne și organe comestibile din speciile porcine și bovine, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe, de animale domestice din speciile porcine și bovine

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401-0406

Produse lactate

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Ouă de păsări, în coajă

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Ouă de păsări, fără coajă și gălbenușuri de ou, altele decât cele improprii consumului alimentar

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Alt alac (decât alacul destinat însămânțării), grâu comun și meslin

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Orz

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Porumb

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 și 1601 00 99

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

de cocoși și găini, nefierte

de animale domestice din specia porcine

de animale din specia bovine, nefierte

09.0513

1701 99 10

Zahăr alb

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 și 2204 29

Vinuri din struguri proaspeți, altele decât vinurile spumoase

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Produse pentru care este scutită componenta ad valorem din taxa de import

Cod NC

Denumirea mărfurilor

0702

Roșii, proaspete sau refrigerate

0703 20

Usturoi, proaspăt sau refrigerat

0707

Castraveți și castraveciori, proaspeți sau refrigerați

0709 90 70

Dovlecei, proaspeți sau refrigerați

0709 90 80

Anghinare

0806

Struguri, proaspeți sau uscați

0808 10

Mere proaspete

0808 20

Pere și gutui

0809 10

Caise

0809 20

Cireșe

0809 30

Piersici, inclusiv nectarine

0809 40

Prune”


(1)  De la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepția anului 2008, începând cu prima zi a aplicării regulamentului până la 31 decembrie.

(2)  Tone (greutate netă).

(3)  Milioane de unități.

(4)  Hectolitri.


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1211/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 6 decembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1212/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2008/2009 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1209/2008 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 6 decembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 327, 5.12.2008, p. 5.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 6 decembrie 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 1213/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

privind programul comunitar de control, multianual și coordonat pentru 2009, 2010 și 2011 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentelele de origine vegetală și animală și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 29,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE, Comisia a adoptat recomandări cu privire la un program comunitar coordonat de monitorizare a reziduurilor de pesticide din și de pe cereale și alte câteva alimente de origine vegetală. La 1 septembrie 2008, directivele menționate au fost înlocuite cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005. În conformitate cu regulamentul menționat, programul comunitar de control al reziduurilor de pesticide include, pe lângă alimentele de origine vegetală, alimente de origine animală și urmează a lua forma unui act obligatoriu. Prin urmare, ar trebuit adoptat sub formă de regulament. Ar trebui să nu aducă atingere Directivei 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivei 85/358/CEE, Directivei 86/469/CEE, Deciziei 89/187/CEE și Deciziei 91/664/CEE (2).

(2)

Treizeci de produse alimentare reprezintă componente principale ale dietei din cadrul Comunității. Deoarece utilizarea de pesticide prezintă modificări semnificative pe parcursul unei perioade de trei ani, pesticidele din respectivele treizeci de produse alimentare ar trebui monitorizate pe parcursul unei serii de cicluri de câte trei ani, pentru a permite evaluarea expunerii consumatorului și aplicarea legislației comunitare.

(3)

Pe baza unei distribuții de probabilitate binomială, se poate calcula că analizarea a 642 de probe permite, cu o certitudine de peste 99 %, detectarea unei probe care conține reziduuri de pesticide peste limita de detecție (LD), cu condiția ca cel puțin 1 % dintre produse să conțină reziduuri peste limita respectivă. Prelevarea acestor probe ar trebui să se repartizeze între statele membre în funcție de numărul de locuitori, cu cel puțin 12 probe pe produs și pe an.

(4)

În cazul în care definiția unui reziduu al unui pesticid include alte substanțe active, metaboliți sau produși de degradare, metaboliții respectivi ar trebui raportați separat.

(5)

Orientarea privind „Metoda de validare și procedurile de control al calității pentru analiza reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale” este publicată pe site-ul web al Comisiei (3).

(6)

Pentru procedurile de prelevare de probe, se aplică Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (4) care cuprinde metodele și procedurile de prelevare de probe recomandate de Comisia Codex Alimentarius.

(7)

Este, de asemenea, necesară evaluarea respectării limitelor maxime de reziduuri privind mâncarea pentru sugari, stabilite la articolul 10 din Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind preparatele pentru sugari și preparatele de continuare (5) și la articolul 7 din Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (6).

(8)

Este necesară evaluarea posibilelor efecte globale, cumulate și sinergetice ale pesticidelor. Această evaluare ar trebui să înceapă cu câțiva organofosfați, carbonați, triazoli și piretroide, astfel cum sunt prevăzuți în anexa I.

(9)

Statele membre trebuie să înainteze, în fiecare an, până la 31 august, informațiile referitoare la anul calendaristic anterior.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULANENT:

Articolul 1

Pe parcursul anilor 2009, 2010 și 2011, statele membre vor preleva și analiza probele de combinații de produse și reziduuri de pesticide, prevăzute în anexa I.

Numărul de probe din fiecare produs este prevăzut în anexa II.

Articolul 2

(1)   Lotul din care se vor preleva probe se alege aleatoriu.

Procedura de prelevare de probe, inclusiv numărul de unități, se conformează Directivei 2002/63/CE.

(2)   Probele prelevate și analizate includ cel puțin:

(a)

zece probe de mâncare pentru bebeluși, în principal pe bază de legume, fructe sau cereale;

(b)

o probă, unde este posibil, provenită de la produse din agricultura ecologică care reflectă cota de piață a produselor ecologice din fiecare stat membru.

Articolul 3

(1)   Statele membre prezintă rezultatele analizelor asupra eșantioanelor testate în 2009, 2010 și 2011 până la 31 august 2010, 2011 și, respectiv, 2012.

Suplimentar față de aceste rezultate, statele membre oferă următoarele informații:

(a)

metodele analitice utilizate și nivelurile de raportare atinse, în conformitate cu orientările privind Metoda de validare și procedurile de control al calității pentru analiza reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale;

(b)

limita de detecție aplicată în programele de control naționale și internaționale;

(c)

detalii privind acreditarea laboratoarelor de analiză implicate în control;

(d)

în cazurile în care legislația națională permite acest lucru, se iau măsuri de punere în aplicare;

(e)

în cazul depășirii LMR, o declarație cuprinzând motivele posibile ale depășirii LMR, precum și orice observații adecvate cu privire la opțiunile de gestionare a riscului.

(2)   În cazurile în care definiția unui reziduu al unui pesticid include substanțele active, metaboliți și/sau produși de degradare sau de reacție, statele membre vor raporta rezultatele analizelor, în conformitate cu definiția juridică a reziduului. Dacă este cazul, rezultatele fiecărui izomer principal sau metabolit menționați în definiția reziduului vor fi înaintate în mod separat.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(3)  Documentul SANCO/3131/2007, 31 octombrie 2007

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  JO L 187, 16.7.2002, p. 30.

(5)  JO L 401, 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 339, 6.12.2006, p. 16.


ANEXA I

Combinații de produse și de pesticide care urmează să fie monitorizate

 

2009

2010

2011

2,4-D (Sumă de 2,4-D și esterii săi exprimați ca 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Metoxiclor

 (4)

 (5)

 (6)

Abamectin (sumă de avermectin B1a, avermectin B1b și delta-8,9 izomer de avermectin B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acefat

 (2)

 (3)

 (1)

Acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

Acrinatrin

 

 (3)

 (1)

Aldicarb (sumă de aldicarb, sulfoxidele sale și sulfonii săi, exprimată ca aldicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitraz (amitraz incluzând metaboliți conținând fracțiunea 2,4 -dimetilanilina exprimată în amitraz)

 

 (3)

 (1)

Amitrol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Azinfosetil (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Azinfosmetil

 (2)

 (3)

 (1)

Azoxistrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Benfuracarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifentrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanol

 

 (3)

 (1)

Boscalid

 (2)

 (3)

 (1)

Ion bromură

 

 (3)

 (1)

Brompropilat

 (2)

 (3)

 (1)

Bromuconazol (sumă de diastereoizomeri) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimat

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

Cadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Camfeclor (sumă de indicatori parlar nr. 26, 50 și 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Captan

 (2)

 (3)

 (1)

Carbaril

 (2)

 (3)

 (1)

Carbendazim (sumă de Benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbofuran (sumă de Carbofuran și 3-Hidroxicarbofuran exprimată în Carbofuran)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbosulfan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Clordan (sumă de cis- și trans-izomeri și oxiclordan exprimată în clordan)

 (4)

 (5)

 (6)

Clorfenapir

 

 (3)

 (1)

Clorfenvinfos

 (2)

 (3)

 (1)

Clormecuat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Clorobenzilat (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Clorotalonil

 (2)

 (3)

 (1)

Cloropropan (Cloropropan și 3-Cloranilină exprimat în Cloropropan)

 (2)

 (3)

 (1)

Clorpirifos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Clorpirifos-metil

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Clofentezin (suma tuturor compușilor conținând fracțiunea 2-Clorbenzoil exprimată în Clofentezin)

 (2)

 (3)

 (1)

Clotianidin (sumă de Tiametoxam și Clotianidin exprimată în Tiametoxam)

 

 (3)

 (1)

Ciflutrin [Ciflutrin inclusiv alte mixturi de izomeri constituenți (sumă de izomeri)]

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cipermetrin [Cipermetrin inclusiv alte mixturi de izomeri constituenți (sumă de izomeri)]

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Ciproconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Ciprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (sumă de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE și p,p′-DDD (TDE) exprimată în DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametrin (cis-deltametrin)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diazinon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diclofluanid

 (2)

 (3)

 (1)

Diclorvos

 (2)

 (3)

 (1)

Dicloran

 

 (3)

 (1)

Dicofol (suma de p, p′ și o,p′ izomeri)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrin (Aldrin și dieldrin combinat exprimat în dieldrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenoconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetoat (sumă de Dimetoat și Ometoat exprimată în dimetoat)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetomorf

 (2)

 (3)

 (1)

Dinocap (suma izomerilor dinocap și de fenoli corespunzători acestora exprimată în dinocap)

 

 (3)

 (1)

Difenilamină

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfan (suma izomerilor alpha- și beta- și Endosulfan-sulfat exprimată în Endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endrin

 (4)

 (5)

 (6)

Epoxiconazol

 

 (3)

 (1)

Etion

 (2)

 (3)

 (1)

Etoprofos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifos (sumă de fenamifos și sulfoxidele și sulfonii săi exprimată în fenamifos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazaquin

 

 (3)

 (1)

Fenbuconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenhexamid

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrotion

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoxicarb

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropatrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorf

 

 (3)

 (1)

Fention (sumă de fention și analogul său oxigen, sulfoxidele și sulfonii lor exprimată ca sursă)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvalerat/Esfenvalerat (sumă) (sumă de RS/SR și izomeri RR/SS)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronil (Sumă Fipronil + sulfon metabolit (MB46136) exprimată în Fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifop [Fluazifop-P-butil (acid fluazifop (liber și compus))]

 

 (3)

 (1)

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

Fluconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazol

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanat (sumă de Formetanat și sărurile sale exprimată în Formetanat hidroclorid)

 (2)

 (3)

 (1)

Fostiazat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glifozat (8)

 

 (3)

 (1)

Haloxifop incluzând haloxifop-R (Haloxifop-R ester metil, haloxifop-R și compușii de haloxifop-R exprimați în haloxifop-R) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptaclor (sumă de heptaclor și heptaclor epoxid exprimată în heptaclor)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaclorciclohexan (HCH), Izomer-alfa

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaclorciclohexan (HCH), Izomer-beta

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaclorociclohexan (HCH) (Izomer-gama) (Lindan)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Hexitiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Indoxacarb (Indoxacarb ca sumă de izomeri S și R)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodion

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalicarb

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoxim-metil

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda - cihalotrin [Lambda - cihalotrin, inclusiv alți constituenți izomeri amestecați (sumă de izomeri)]

 (2)

 (3)

 (1)

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuron

 

 (3)

 (1)

Malation (sumă de Malation și Malaoxon exprimată ca Malation)

 (2)

 (3)

 (1)

Grupa Maneb (sumă exprimată ca CS2: Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Tiram, Ziram)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipirim și metabolitul său (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimată ca mepanipirim)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepiquat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaxil [Metalaxil inclusiv amestecurile de izomeri constituenți inclusiv Metalaxil-M (suma izomerilor)]

 (2)

 (3)

 (1)

Metconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Metamidofos

 (2)

 (3)

 (1)

Metidation

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metiocarb (sumă de Metiocarb și Metiocarb-Sulfoxid și Sulfon, exprimată în Metiocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Metomil (sumă de Metomil și Tiodicarb exprimată în Metomil)

 (2)

 (3)

 (1)

Metoxifenozid

 

 (3)

 (1)

Monocrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

Miclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxadixil

 

 (3)

 (1)

Oxamil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxidemeton-metil (sumă de Oxidemeton-Metil și Demeton-S-Metilsulfon exprimată în Oxidemeton-Metil)

 (2)

 (3)

 (1)

Paclobutrazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Paration

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Paration-Metil (Sumă de Paration-Metil și Paraoxon-Metil exprimată ca Paration-Metil)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimetalin

 

 (3)

 (1)

Permetrin (sumă de cis- și trans-permetrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Fentoat

 

 (3)

 (1)

Fosalon

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmet (Fosmet și Fosmet oxon exprimată ca Fosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

Foxim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimicarb (Sumă de Pirimicarb și Desmetilpirimicarb exprimată ca Pirimicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimifos-metil

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Procloraz (sumă de Procloraz + metaboliții acestuia conținând fracțiunea 2,4,6-Triclorofenol exprimată în Procloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

Procimidon

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamocarb (sumă de Propamocarb și sărurile sale exprimată în Propamocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargit

 (2)

 (3)

 (1)

Propiconazol

 

 (3)

 (1)

Propyzamid

 

 (3)

 (1)

Protioconazol (Protioconazol-destio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirazofos

 (4)

 (5)

 (6)

Piretrin

 

 

 (1)

Piridaben

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimetanil

 (2)

 (3)

 (1)

Piriproxifen

 (2)

 (3)

 (1)

Quinoxifen

 (2)

 (3)

 (1)

Quintozen (sumă de Quintozen și Pentacloranilin, exprimată în Quintozen)

 

 (5)

 (6)

Resmetrin (suma izomerilor)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosad (sumă de Spinosin A și Spinosin D, exprimată în Spinosad)

 

 (3)

 (1)

Spiroxamin

 (2)

 (3)

 (1)

Tebuconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenozid

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpirad

 (2)

 (3)

 (1)

Tecnazen

 

 (5)

 (6)

Teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Teflutrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetraconazol

 

 (3)

 (1)

Tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Tiabendazol

 (2)

 (3)

 (1)

Tiacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Tiofanat-metil

 (2)

 (3)

 (1)

Tolcloflos-metil

 (2)

 (3)

 (1)

Tolilfluanid (sumă de Tolilfluanid și Dimetilaminosulfotoluidid exprimată în Tolilfluanid)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Triclorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloxistrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluralin

 

 (3)

 (1)

Triticonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinclozolin (sumă de Vinclozolin și toți metaboliții conținând fracțiunea 3,5-dicloraninilin, exprimată în Vinclozolin)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Fasole (proaspete sau congelate, fără păstaie), morcovi, castraveți, portocale sau mandarine, pere, cartofi, orez și spanac (proaspăt sau congelat).

(2)  Vinete, banane, conopidă, struguri de masă, suc de portocale [statele membre vor specifica sursa (concentrațiile de fructe proaspete)], mazăre (proaspătă/congelată, fără păstaie), ardei (dulce) și grâu.

(3)  Mere, căpățâni de varză, praz, lăptucă, roșii, piersică incluzând nectarine și hibride similare; secară sau ovăz și căpșuni.

(4)  Unt, ouă.

(5)  Lapte, carne de porc.

(6)  Carne de pui, ficat (bovine și alte rumegătoare, porc și pui).

(7)  Clormequat și mepiquat trebuie analizate în cereale (exclusiv orez), morcovi, legume și pere.

(8)  Numai cereale.

(9)  Pentru analiză pe baza voluntară în 2009.


ANEXA II

Numărul de probe din fiecare produs care urmează să fie prelevate și analizate de către fiecare stat membru.

Stat membru

Probe

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NUMĂRUL TOTAL MINIM DE PROBE: 642


(1)  Numărul minim de probe pentru fiecare metodă reziduală unică aplicată.

(2)  Numărul minim de probe pentru fiecare metodă multireziduală aplicată.


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 1214/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

de stabilire a coeficienților aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 162 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1670/2006 al Comisiei din 10 noiembrie 2006 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului în ceea ce privește stabilirea și acordarea de restituiri adaptate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, cantitățile de cereale pentru care se acordă restituirea sunt cantitățile de cereale puse sub control și distilate, cărora li se aplică un coeficient stabilit anual pentru fiecare stat membru în cauză. Acest coeficient exprimă raportul existent între cantitățile totale exportate și cantitățile totale comercializate din băutura spirtoasă respectivă, pe baza tendinței constatate în evoluția acestor cantități pe parcursul numărului de ani corespunzător perioadei medii de maturare a băuturii spirtoase în cauză.

(2)

Pe baza informațiilor furnizate de Irlanda și referitoare la perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007, respectiva perioadă medie de maturare era de cinci ani pentru Irish whiskey în 2007.

(3)

Prin urmare, este necesar să se stabilească coeficienții pentru perioada 1 octombrie 2008 -30 septembrie 2009.

(4)

Articolul 10 din Protocolul nr. 3 la Acordul privind Spațiul Economic European exclude acordarea restituirilor la exportul către Liechtenstein, Islanda și Norvegia. În plus, Comunitatea a încheiat acorduri cu anumite țări terțe care prevăd eliminarea restituirilor la export. Prin urmare, în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, este necesar să se țină seama de acestea la calculul coeficienților pentru perioada 2008/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la prezentul regulament, se stabilesc coeficienții prevăzuți la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1670/2006, aplicabili cerealelor folosite în Irlanda pentru fabricarea de Irish whiskey, pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 și 30 septembrie 2009.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312, 11.11.2006, p. 33.


ANEXĂ

Coeficienți aplicabili în Irlanda

Perioada de aplicare

Coeficient aplicabil

orzului utilizat la fabricarea de Irish whiskey, categoria B (1)

Cerealelor utilizate la fabricarea de Irish whiskey, categoria A

De la 1 octombrie 2008 la 30 septembrie 2009

0,086

0,150


(1)  Inclusiv orzul transformat în malț.


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 1215/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar comunitar la importul de orz de bere provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1), coroborat cu articolul 4,

având în vedere Decizia 2006/333/CE a Consiliului din 20 martie 2006 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor de pe listele cu angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Cipru, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovace, Republicii Slovenia și Republicii Ungare, în cadrul aderării lor la Uniunea Europeană (2), în special articolul 2,

având în vedere Decizia 2007/444/CE a Consiliului din 22 februarie 2007 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei cu privire la încheierea negocierilor în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT (3), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002 al Comisiei din 27 decembrie 2002 privind deschiderea și gestionarea unui contingent tarifar comunitar la importul de orz de bere provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului (4) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (5). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În urma unor negocieri comerciale, Comunitatea a modificat condițiile de import pentru grâul comun de calitate medie și inferioară și pentru orz prin crearea de contingente la import. În ceea ce privește orzul, Comunitatea a decis să înlocuiască sistemul de marjă de preferință cu două contingente tarifare: un contingent tarifar de orz de bere de 50 000 de tone și un contingent tarifar de orz de 300 000 de tone. Contingentul tarifar de orz de bere de 50 000 de tone face obiectul prezentului regulament.

(3)

În cadrul angajamentelor internaționale ale Comunității, orzul de bere de importat este necesar să fie destinat fabricării berii învechite în cuve conținând lemn de fag. În acest sens, se cuvine a adopta dispoziții similare cu cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1234/2001 al Comisiei din 22 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 822/2001 al Consiliului și de reglementare a rambursării parțiale a taxelor de import percepute în cadrul unui contingent de orz de bere (6), în ceea ce privește criteriile de calitate pentru orz și obligațiile de transformare.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (7) se aplică licențelor de import pentru perioadele contingentului tarifar care încep de la 1 ianuarie 2007.

(5)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 se aplică fără a aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor care ar putea fi prevăzute prin prezentul regulament.

(6)

Pentru a permite importul ordonat și nespeculativ de orz reglementat de acest contingent tarifar, se cuvine a prevedea condiționarea acestor importuri de eliberarea unei licențe de import.

(7)

Pentru a asigura o bună gestionare a acestui contingent, se cuvine a prevedea termene pentru depunerea cererilor de licență, precum și elementele care ar trebui să fie incluse în cereri și în licențe.

(8)

Pentru a ține seama de condițiile de livrare, trebuie prevăzută o derogare privind perioada de valabilitate a licențelor.

(9)

Ținând seama de obligația de a prevedea o garanție fixă la un nivel ridicat pentru a asigura o bună gestionare a contingentului și pentru a menține garanția respectivă pe toată durata transformării, se cuvine a exonera importatorii ale căror loturi de orz de bere sunt însoțite de un certificat de conformitate stabilit de comun acord cu Guvernul Statelor Unite ale Americii în conformitate cu procedura de cooperare administrativă prevăzută la articolele 63, 64 și 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (8).

(10)

Pentru a permite o bună gestionare a acestui contingent, este necesar ca garanția privind licențele de import să fie fixată la un nivel relativ ridicat, prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 a Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (9).

(11)

Este importantă asigurarea unei comunicări rapide și reciproce între Comisie și statele membre în ceea ce privește cantitățile solicitate și importate.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 135 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, taxa de import pentru orzul de bere inclus în codul NC 1003 00 este fixată în cadrul contingentului deschis de prezentul regulament.

Pentru produsele menționate de prezentul regulament importate peste cantitatea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament, se aplică articolul 135 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

(1)   De la data de 1 ianuarie a fiecărui an se deschide contingentul tarifar la importul de 50 000 de tone de orz de bere care intră sub incidența codului NC 1003 00, destinat fabricării berii învechite în butoaie din lemn de fag. Acesta are numărul de ordine 09.4061.

(2)   Taxa de import în cadrul contingentului tarifar este de 8 euro pe tonă.

(3)   Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (10) și Regulamentele (CE) nr. 1342/2003 și (CE) nr. 1301/2006 se aplică cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 3

În înțelesul prezentului regulament:

(a)

„boabe deteriorate” înseamnă boabe de orz, de alte cereale sau de ovăz sălbatic care prezintă deteriorări, inclusiv deteriorări datorate bolilor, înghețului, căldurii, insectelor sau ciupercilor, intemperiilor și orice alt tip de deteriorări fizice;

(b)

„boabe de orz de calitate bună, originală și comercială” înseamnă boabe de orz sau bucăți de boabe de orz care nu sunt deteriorate conform definiției de la litera (a), cu excepția celor deteriorate din cauza înghețului sau a ciupercilor.

Articolul 4

(1)   Beneficiul contingentului tarifar se acordă în cazul în care orzul importat îndeplinește următoarele criterii:

(a)

greutate specifică: minimum 60,5 kg/hl;

(b)

boabe deteriorate: cel mult 1 %;

(c)

conținut de umiditate: cel mult 13,5 %;

(d)

boabe de orz de calitate bună, originală și comercială: cel puțin 96 %.

(2)   Criteriile de calitate menționate la alineatul (1) sunt atestate prin intermediul unuia dintre următoarele documente:

(a)

un certificat de analiză efectuată, la cererea importatorului, de vamă de punere în liberă circulație; sau

(b)

un certificat de conformitate pentru orzul importat, eliberat de un organism guvernamental al țării de origine și recunoscut de Comisie.

Articolul 5

(1)   Beneficiul accesului la prezentul contingent se acordă în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

orzul importat trebuie să fie transformat în malț în termen de șase luni de la data punerii în liberă circulație; și

(b)

malțul astfel obținut trebuie să facă obiectul unei transformări în bere învechită în cuve conținând lemn de fag într-un termen de cel mult 150 de zile de la data transformării orzului în malț.

(2)   Cererea de licență de import în cadrul acestui contingent tarifar este acceptată doar în cazul în care este însoțită de:

(a)

dovada sau dovezile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006;

(b)

dovada că solicitantul a depus, la organismul competent al statului membru de punere în liberă circulație, o garanție în valoare de 85 EUR pe tonă. Atunci când transporturile de orz de bere sunt însoțite de un certificat de conformitate eliberat de Federal Grain Inspection Service (Serviciul federal de inspecție a cerealelor), denumit în continuare „FGIS”, menționat la articolul 7, garanția se reduce la 10 EUR pe tonă;

(c)

angajamentul scris al solicitantului că întreaga marfă de importat urmează a fi transformată, în termen de 6 luni de la data acceptării punerii în liberă circulație, în malț destinat fabricării de bere învechită în cuve conținând lemn de fag în termen de o sută cincizeci de zile de la sfârșitul termenului de transformare în malț. Acest angajament indică locul transformării, fie precizând numele unității de transformare și statul membru în cauză, fie enumerând maximum cinci unități de transformare. Înainte de livrarea mărfurilor în vederea transformării lor, se realizează o copie a documentului de control T5 de către biroul vamal în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Informația necesară conform primei teze de la prezenta literă (c), precum și numele și adresa uzinei de transformare figurează la rubrica 104 a documentului T5.

(3)   Transformarea orzului importat în malț este considerată realizată în cazul în care orzul de bere a trecut prin operațiunea de înmuiere. De asemenea, transformarea malțului în bere învechită în cuve conținând lemn de fag în termen de o sută cincizeci de zile se supune controlului autorității competente.

Articolul 6

(1)   Garanția menționată la articolul 5 alineatul (2) litera (b) este eliberată în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

calitatea orzului, stabilită pe baza certificatului de conformitate sau a analizei, este în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1);

(b)

solicitantul licenței furnizează dovada utilizării finale specifice menționate la articolul 5 alineatul (1), certificând că această utilizare a avut loc în termenul prevăzut în angajamentul scris menționat la articolul 5 alineatul (2) litera (c). Este necesar ca dovada, eventual sub forma unei copii a documentului de control T5, să demonstreze, spre satisfacția autorităților competente ale statului membru de import, că toate cantitățile importate au fost transformate în produsul prevăzut la articolul 5 alineatul (2) litera (c).

(2)   Atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de calitate și/sau condițiile de transformare menționate la articolele 4 și 5 din prezentul regulament, garanția referitoare la licența de import menționată la articolul 12 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 și garanția suplimentară menționată la articolul 5 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament rămân în vigoare.

Articolul 7

Un model în alb al certificatului eliberat de FGIS este reprodus în anexa I. Certificatele eliberate de FGIS pentru orzul de bere folosit la fabricarea de bere învechită în cuve conținând lemn de fag sunt recunoscute oficial de Comisie în temeiul procedurii de cooperare administrativă prevăzute la articolele 63, 64 și 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. În cazul în care parametrii analitici prezenți în certificatul de conformitate eliberat de FGIS sunt considerați în conformitate cu normele de calitate a orzului de bere stabilite la articolul 4 din prezentul regulament, trebuie prelevate eșantioane din cel puțin 3 % din încărcăturile care sosesc în fiecare port de intrare în timpul anului de comercializare respectiv. Reproducerea ștampilelor și semnăturilor autorizate de Guvernul Statelor Unite ale Americii este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Articolul 8

(1)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, solicitantul poate prezenta numai o singură cerere de licență pe lună. În cazul în care solicitantul depune mai multe cereri, nici una dintre cererile respective nu se admite, iar garanțiile depuse la înaintarea cererilor sunt preluate de statul membru în cauză.

Cererile de licențe de import se depun pe lângă autoritățile competente ale statelor membre cel târziu în a doua zi de vineri a fiecărei luni, la ora 13:00, ora Bruxelles-ului.

(2)   Fiecare cerere de licență precizează o cantitate exprimată în kilograme, fără zecimale.

(3)   Cel târziu în ziua de luni care urmează depunerii cererilor de licențe, autoritățile competente transmit Comisiei, pe cale electronică, cel mai târziu la ora 18:00, ora Bruxelles-ului, o comunicare prin care notifică fiecare cerere cu cantitatea solicitată, inclusiv comunicarea „nulă”.

(4)   Licențele se emit în a patra zi lucrătoare care urmează termenului-limită prevăzut în comunicarea menționată la alineatul (3).

În ziua emiterii licențelor de import, Comisiei i se comunică de către statele membre, pe cale electronică, informațiile privind licențele emise, prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, și cantitățile totale pentru care au fost emise licențele de import.

Articolul 9

Licențele de import sunt valabile pe o perioadă de șaizeci de zile de la data eliberării licenței. Perioada de valabilitate a licenței se calculează din ziua eliberării sale efective, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008.

Articolul 10

Rubrica 20 a cererii de licență de import și a licenței de import cuprinde numele produsului transformat care trebuie fabricat din cerealele în cauză.

Articolul 11

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 12

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 124, 11.5.2006, p. 13.

(3)  JO L 169, 29.6.2007, p. 53.

(4)  JO L 358, 31.12.2002, p. 95.

(5)  A se vedea anexa II.

(6)  JO L 168, 23.6.2001, p. 12.

(7)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(9)  JO L 189, 29.7.2003, p. 12.

(10)  JO L 114, 26.4.2008, p. 3.


ANEXA I

Model în alb de certificat de conformitate eliberat de Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru orzul de bere destinat utilizării la fabricarea de bere învechită în cuve conținând lemn de fag

Image


ANEXA II

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002 al Comisiei

(JO L 358, 31.12.2002, p. 95)

 

Regulamentul (CE) nr. 159/2003 al Comisiei

(JO L 25, 30.1.2003, p. 37)

 

Regulamentul (CE) nr. 626/2003 al Comisiei

(JO L 90, 8.4.2003, p. 32)

 

Regulamentul (CE) nr. 1112/2003 al Comisiei

(JO L 158, 27.6.2003, p. 23)

 

Regulamentul (CE) nr. 777/2004 al Comisiei

(JO L 123, 27.4.2004, p. 50)

Numai articolul 13

Regulamentul (CE) nr. 2022/2006 al Comisiei

(JO L 384, 29.12.2006, p. 70)

Numai articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1456/2007 al Comisiei

(JO L 325, 11.12.2007, p. 76)

Numai articolul 3


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2377/2002

Prezentul regulament

Articolele 1 și 2

Articolele 1 și 2

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 13

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 14 primul paragraf

Articolul 12

Articolul 14 al doilea paragraf

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/26


REGULAMENT (CE) NR. 1216/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei (1), în special articolul 11 litera (a),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 enumeră persoanele fizice și juridice, organismele și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

În data de 2 și 24 octombrie și 10 noiembrie 2008, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 162, 30.4.2004, p. 32.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului se modifică după cum urmează:

(1)

Se elimină numele următoarei persoane fizice și datele privind aceasta:

„Charles R. Bright. Data nașterii: 29.8.1948. Alte informații: fost ministru de finanțe.”

(2)

Mențiunea „Ali Kleilat. Data nașterii: 10.7.1970. Locul nașterii: Beirut. Cetățenie: libaneză” se înlocuiește cu următorul text:

„Ali Kleilat [alias (a) Ali Qoleilat, (b) Ali Koleilat Delbi]. Data nașterii: 10.7.1970. Locul nașterii: Beirut. Cetățenie: libaneză. Număr de pașaport: 0508734. Număr de înregistrare național: 2016, Mazraa. Alte informații: om de afaceri, implicat în furnizarea de arme către Charles Taylor în 2003. Continuă să fie în relații cu fostul președinte al Liberiei, Charles Taylor.”

(3)

Mențiunea „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data nașterii: 27.9.1965. Cetățenie: liberiană. Alte informații: fostă soție a fostului președinte Charles Taylor. Fost reprezentant permanent al Liberiei pe lângă Organizația Maritimă Internațională. Fost membru de rang înalt al guvernului Liberiei” se înlocuiește cu următorul text:

„Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data nașterii: 27.9.1965. Cetățenie: liberiană. Alte informații: (a) fostă soție a fostului președinte Charles Taylor, continuând să aibă legături cu acesta; (b) fost reprezentant permanent al Liberiei pe lângă Organizația Maritimă Internațională; fost membru de rang înalt al guvernului Liberiei. (c) în prezent, rezident în Regatul Unit.”

(4)

Mențiunea „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data nașterii: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Alte informații: fost președinte al Liberiei” se înlocuiește cu următorul text:

„Charles Ghankay Taylor [alias (a) Charles MacArthur Taylor, (b) Jean-Paul Some, (c) Jean-Paul Sone]. Data nașterii: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Alte informații: (a) fost președinte al Liberiei, (b) în prezent, Curtea de la Haga a deschis o acțiune penală împotriva acestuia.”

(5)

Mențiunea „Charles «Chuckie» Taylor (Junior). Alte informații: fiu al fostului președinte Charles Taylor” se înlocuiește cu următorul text:

„Charles Taylor (Junior) [alias (a) Chuckie Taylor (b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, (c) Junior Charles Taylor II]. Alte informații: (a) asociat, consilier și fiu al fostului președinte al Liberiei, Charles Taylor, continuând să aibă legături cu acesta, (b) în prezent, s-a deschis o acțiune penală împotriva acestuia în Statele Unite ale Americii.”


DIRECTIVE

6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/28


DIRECTIVA 2008/99/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2008

privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 174 alineatul (2) din tratat, politica comunitară privind mediul trebuie să urmărească asigurarea unui nivel ridicat de protecție.

(2)

Comunitatea este preocupată de creșterea numărului de infracțiuni împotriva mediului și de efectele acestora, care se extind din ce în ce mai mult în afara granițelor statelor în care acestea sunt comise. Astfel de infracțiuni reprezintă o amenințare la adresa mediului și necesită prin urmare un răspuns adecvat.

(3)

Experiența a demonstrat că actualele sisteme de sancționare nu au fost suficiente pentru a garanta respectarea în totalitate a legislației privind protecția mediului. O astfel de respectare poate și ar trebui să fie consolidată prin prevederea de sancțiuni penale, care demonstrează o dezaprobare socială de natură diferită din punct de vedere calitativ în comparație cu sancțiunile administrative sau cu un mecanism de compensare întemeiat pe dreptul civil.

(4)

Existența unor norme comune privind infracțiunile dau posibilitatea utilizării unor metode de investigație și de asistență eficiente pe teritoriul statelor membre și între acestea.

(5)

Pentru a realiza o protecție eficace a mediului, este deosebit de importantă introducerea unor sancțiuni cu un caracter descurajant mai ridicat pentru activitățile care dăunează mediului, care provoacă de obicei sau este probabil să provoace daune semnificative aerului, inclusiv stratosferei, solului, apei, animalelor sau plantelor, inclusiv în ceea ce privește conservarea speciilor.

(6)

Nerespectarea unei obligații legale de a acționa poate avea același efect ca un comportament activ și ar trebui, prin urmare, să facă la rândul său obiectul unor sancțiuni corespunzătoare.

(7)

În consecință, un astfel de comportament ar trebui considerat infracțiune pe întreg teritoriul Comunității în cazul în care se desfășoară cu intenție sau din culpă gravă.

(8)

Actele legislative enumerate în anexele la prezenta directivă conțin dispoziții ce ar trebui să facă obiectul unor măsuri de drept penal care să asigure eficacitatea deplină a normelor privind protecția mediului.

(9)

Obligațiile rezultate în temeiul prezentei directive se referă numai la dispozițiile din actele legislative enumerate în anexele la prezenta directivă care impun statelor membre obligația ca, atunci când pun în aplicare respectivele acte legislative, să prevadă măsuri restrictive.

(10)

Prezenta directivă obligă statele membre să prevadă în legislația lor națională sancțiuni penale pentru încălcări grave ale dispozițiilor din dreptul comunitar privind protecția mediului. Prezenta directivă nu creează obligații privind aplicarea de astfel de sancțiuni sau a oricărui alt sistem disponibil de aplicare a legii în cazuri individuale.

(11)

Prezenta directivă nu aduce atingere altor regimuri de răspundere prevăzute în dreptul comunitar sau în cel național pentru daune provocate mediului.

(12)

Având în vedere că prezenta directivă prevede standarde minime, statele membre pot adopta sau menține măsuri mai stricte de protecție eficientă a mediului prin intermediul dreptului penal. Măsurile respective trebuie să fie compatibile cu dispozițiile tratatului.

(13)

Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive pentru ca aceasta să poată evalua efectele prezentei directive.

(14)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume asigurarea unei protecții a mediului mai eficiente, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acestei directive, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(15)

În cadrul oricărui act legislativ adoptat ulterior privind chestiuni legate de mediu ar trebui să se precizeze, după caz, că prezenta directivă urmează să se aplice. Atunci când este necesar, articolul 3 ar trebui modificat.

(16)

Prezenta directivă respectă drepturile și principiile fundamentale recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă stabilește măsuri de natură penală pentru a asigura o protecție mai eficace a mediului.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a)

„contrare legii” înseamnă o încălcare:

(i)

a actelor legislative adoptate în temeiul Tratatului CE și enumerate în anexa A; sau

(ii)

în privința activităților care intră sub incidența Tratatului Euratom, o încălcare a actelor legislative adoptate în temeiul Tratatului Euratom și enumerate în anexa B; sau

(iii)

a unei legi, a unui act administrativ al unui stat membru sau a unei decizii adoptate de o autoritate competentă a unui stat membru, care pune în aplicare legislația comunitară menționată la punctul (i) sau (ii);

(b)

„speciile de floră și faună sălbatică protejate” înseamnă:

(i)

în sensul articolului 3 litera (f), acele specii menționate în:

anexa IV la Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (3);

anexa I la Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (4) și cele menționate la articolul 4 alineatul (2) din respectiva directivă;

(ii)

în sensul articolului 3 litera (g), acele specii menționate în anexa A sau B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică prin controlul comerțului cu acestea (5);

(c)

„habitat în cadrul unui sit protejat” înseamnă orice habitat al speciilor pentru care o arie este clasificată ca arie de protecție specială, în temeiul articolului 4 alineatul (1) sau alineatul (2) din Directiva 79/409/CEE, sau orice habitat natural sau habitat al speciilor pentru care un sit este desemnat ca arie specială de conservare, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE;

(d)

„persoană juridică” înseamnă orice entitate juridică care deține acest statut în temeiul legislației naționale aplicabile, cu excepția statelor sau a organismelor publice care exercită prerogative de putere publică și a organizațiilor internaționale publice.

Articolul 3

Infracțiuni

Statele membre se asigură că următoarele fapte constituie infracțiuni, în cazul în care sunt contrare legii și sunt săvârșite cu intenție sau cel puțin din culpă gravă:

(a)

deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii sau de radiații ionizante în aer, sol sau apă, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;

(b)

colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșeuri, inclusiv controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare și inclusiv acțiunile întreprinse de comercianți sau intermediari (gestionarea deșeurilor), care provocă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;

(c)

transportul de deșeuri, în cazul în care respectiva activitate intră în domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (35) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (6) și se efectuează într-o cantitate care nu poate fi neglijată, fie că se realizează printr-un singur transport, fie prin mai multe transporturi aparent legate între ele;

(d)

exploatarea unei uzine în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizate substanțe sau preparate periculoase și care, în exteriorul uzinei, provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;

(e)

producția, procesarea, manipularea, folosirea, deținerea, depozitarea, transportul, importul, exportul sau eliminarea de materiale nucleare sau de alte substanțe radioactive periculoase, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor;

(f)

uciderea, distrugerea, posesia sau obținerea de specimene din speciile de faună sau floră sălbatică protejate, cu excepția cazurilor în care fapta afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor;

(g)

comerțul cu specimene din speciile de faună sau floră sălbatică protejate sau cu părți ori derivate ale acestora, cu excepția cazurilor în care actul afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor;

(h)

orice act care provoacă deteriorarea semnificativă a unui habitat din cadrul unui sit protejat;

(i)

producția, importul, exportul, introducerea pe piață sau folosirea de substanțe care epuizează stratul de ozon.

Articolul 4

Instigarea și complicitatea

Statele membre se asigură că instigarea și complicitatea la actele săvârșite cu intenție menționate la articolul 3 sunt sancționabile ca infracțiuni.

Articolul 5

Sancțiuni

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura aplicabilitatea unor sancțiuni penale eficace, proporționale și cu efect de descurajare pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4.

Articolul 6

Răspunderea persoanelor juridice

(1)   Statele membre se asigură că persoanele juridice pot fi considerate răspunzătoare pentru infracțiunile menționate la articolele 3 și 4, în cazul în care aceste infracțiuni au fost comise în beneficiul lor de orice persoană care deține o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice și care a acționat fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, pe baza:

(a)

unei împuterniciri din partea persoanei juridice;

(b)

unei prerogative de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau

(c)

a unei prerogative de control în cadrul persoanei juridice.

(2)   Statele membre se asigură, de asemenea, că o persoană juridică poate fi considerată răspunzătoare în cazul în care lipsa supravegherii sau a controlului din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă comiterea unei infracțiuni menționate la articolele 3 și 4, în beneficiul persoanei juridice respective, de către o persoană sub autoritatea acesteia.

(3)   Răspunderea unei persoane juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) nu exclude procedurile penale împotriva persoanelor fizice care sunt implicate în infracțiunile menționate la articolele 3 și 4 în calitate de autori, instigatori sau complici.

Articolul 7

Sancțiuni aplicate persoanelor juridice

Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura aplicabilitatea unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare persoanelor juridice considerate răspunzătoare pentru o infracțiune în temeiul articolului 6.

Articolul 8

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative, necesare pentru a se conforma prezentei directive, înainte de 26 decembrie 2010.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, precum și un tabel ce indică corespondența dintre prezenta directivă și dispozițiile naționale adoptate.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 19 noiembrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 10, 15.1.2008, p. 47.

(2)  Avizul Parlamentului European din 21 mai 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 24 octombrie 2008.

(3)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

(4)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1.

(5)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(6)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.


ANEXA A

Lista actelor legislative comunitare adoptate în temeiul Tratatului CE a căror încălcare constituie o faptă contrară legii în conformitate cu articolul 2 litera (a) punctul (i) din prezenta directivă

Directiva 70/220/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisii poluante provenind de la motoarele autovehiculelor (1);

Directiva 72/306/CEE a Consiliului din 2 august 1972 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile preconizate împotriva emisiilor de poluanți provenind de la motoarele diesel destinate propulsiei vehiculelor (2);

Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate (3);

Directiva 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat (4);

Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (5);

Directiva 77/537/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanți de la motoarele diesel cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roți (6);

Directiva 78/176/CEE a Consiliului din 20 februarie 1978 privind deșeurile din industria dioxidului de titan (7);

Directiva 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 privind interzicerea introducerii pe piață și a folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active (8);

Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (9);

Directiva 82/176/CEE a Consiliului din 22 martie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din sectorul electrolizei cloralcanilor (10);

Directiva 83/513/CEE a Consiliului din 26 septembrie 1983 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu (11);

Directiva 84/156/CEE a Consiliului din 8 martie 1984 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare industriale decât cel al electrolizei cloralcanilor (12);

Directiva 84/360/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale (13);

Directiva 84/491/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1984 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorciclohexan (14);

Directiva 85/203/CEE a Consiliului din 7 martie 1985 privind normele de calitate a aerului în privința dioxidului de azot (15);

Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (16);

Directiva 86/280/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (17);

Directiva 87/217/CEE a Consiliului din 19 martie 1987 privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu azbest (18);

Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (19);

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (20);

Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (21);

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (22);

Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (23);

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (24);

Directiva 92/112/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1992 privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deșeurile din industria dioxidului de titan (25);

Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement: dispozițiile modificate prin Directiva 2003/44/CE (26);

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (27);

Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților (28);

Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase (29);

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) (30);

Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător (31);

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (32);

Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (33);

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (34);

Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (35);

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei (36);

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (37);

Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (38);

Directiva 1999/30/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind valorile limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător (39);

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (40);

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (41);

Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (42);

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (43);

Directiva 2000/69/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2000 privind valorile limită pentru benzen și monoxidul de carbon din aerul înconjurător (44);

Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (45);

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (46);

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (47);

Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații de ardere de mari dimensiuni (48);

Directiva 2002/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 februarie 2002 privind ozonul din aerul înconjurător (49);

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (50);

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (51);

Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător (52);

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (53);

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți (54);

Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule (55);

Directiva 2005/78/CE a Comisiei din 14 noiembrie 2005 de aplicare a Directivei 2005/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoare cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule și de modificare a anexelor I, II, III, IV și VI la aceasta (56);

Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat (57);

Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (58);

Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (59);

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (60);

Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (61);

Directiva 2006/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole (62);

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori (63);

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (64);

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (65);

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (66);

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (67);

Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (68);

Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (69).


(1)  JO L 76, 6.4.1970, p. 1.

(2)  JO L 190, 20.8.1972, p. 1.

(3)  JO L 194, 25.7.1975, p. 23.

(4)  JO L 31, 5.2.1976, p. 1.

(5)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(6)  JO L 220, 29.8.1977, p. 38.

(7)  JO L 54, 25.2.1978, p. 19.

(8)  JO L 33, 8.2.1979, p. 36.

(9)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1.

(10)  JO L 81, 27.3.1982, p. 29.

(11)  JO L 291, 24.10.1983, p. 1.

(12)  JO L 74, 17.3.1984, p. 49.

(13)  JO L 188, 16.7.1984, p. 20.

(14)  JO L 274, 17.10.1984, p. 11.

(15)  JO L 87, 27.3.1985, p. 1.

(16)  JO L 181, 4.7.1986, p. 6.

(17)  JO L 181, 4.7.1986, p. 16.

(18)  JO L 85, 28.3.1987, p. 40.

(19)  JO L 117, 8.5.1990, p. 1.

(20)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

(21)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(22)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(23)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

(24)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

(25)  JO L 409, 31.12.1992, p. 11.

(26)  JO L 214, 26.8.2003, p. 18.

(27)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(28)  JO L 365, 31.12.1994, p. 24.

(29)  JO L 235, 17.9.1996, p. 25.

(30)  JO L 243, 24.9.1996, p. 31.

(31)  JO L 296, 21.11.1996, p. 55.

(32)  JO L 10, 14.1.1997, p. 13.

(33)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1.

(34)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(35)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(36)  JO L 350, 28.12.1998, p. 58.

(37)  JO L 330, 5.12.1998, p. 32.

(38)  JO L 85, 29.3.1999, p. 1.

(39)  JO L 163, 29.6.1999, p. 41.

(40)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(41)  JO L 121, 11.5.1999, p. 13.

(42)  JO L 269, 21.10.2000, p. 34.

(43)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

(44)  JO L 313, 13.12.2000, p. 12.

(45)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(46)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1.

(47)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(48)  JO L 309, 27.11.2001, p. 1.

(49)  JO L 67, 9.3.2002, p. 14.

(50)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(51)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(52)  JO L 23, 26.1.2005, p. 3.

(53)  JO L 104, 8.4.2004, p. 1.

(54)  JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

(55)  JO L 275, 20.10.2005, p. 1.

(56)  JO L 313, 29.11.2005, p. 1.

(57)  JO L 64, 4.3.2006, p. 37.

(58)  JO L 64, 4.3.2006, p. 52.

(59)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(60)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

(61)  JO L 161, 14.6.2006, p. 12.

(62)  JO L 264, 25.9.2006, p. 20.

(63)  JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(64)  JO L 372, 27.12.2006, p. 19.

(65)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(66)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(67)  JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

(68)  JO L 316, 4.12.2007, p. 6.

(69)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.


ANEXA B

Lista actelor legislative comunitare adoptate în temeiul Tratatului Euratom a căror încălcare constituie o faptă contrară legii în conformitate cu articolul 2 litera (a) punctul (ii) din prezenta directivă

Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (1);

Directiva 2003/122/Euratom a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind controlul surselor radioactive închise de mare activitate și a surselor orfane (2);

Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat (3).


(1)  JO L 159, 29.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 346, 31.12.2003, p. 57.

(3)  JO L 337, 5.12.2006, p. 21.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/38


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 noiembrie 2008

de modificare a părților 1 și 2 ale Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice)

(2008/910/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viză (1), în special articolul 1 alineatul (2),

având în vedere inițiativa Republicii Slovenia,

întrucât:

(1)

Rețeaua Vision a fost înființată pentru a permite consultarea între autoritățile centrale ale statelor partenere privind cererile de viză ale resortisanților țărilor sensibile.

(2)

Pentru a se realiza o abordare pragmatică și pentru a evita supraîncărcarea Rețelei de consultări Schengen prin trimiterea unui număr mare de mesaje de eroare în cazul în care agentul de transfer al mesajelor (MTA) al unui stat membru pare să fie temporar indisponibil, procedura de retrimitere ar trebui modificată.

(3)

Pentru a se evita utilizarea neconformă a diferitelor tipuri de coduri de vize, fapt care ar putea duce la interpretări eronate în cadrul procedurii de consultare Schengen, este necesar să existe o abordare comună în cazurile în care vizele D + C fac obiectul unei proceduri de consultare.

(4)

Ținând seama de contribuțiile statelor membre și în vederea simplificării procedurii de consultare Schengen, ar trebui folosit un singur cod pentru fiecare tip de viză.

(5)

Este necesar să se actualizeze specificațiile tehnice ale Rețelei de consultare Schengen pentru a se asigura că respectivele specificații reflectă aceste schimbări.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că prezenta decizie se întemeiază pe acquis-ul Schengen în temeiul dispozițiilor părții a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca urmează să decidă, în conformitate cu articolul 5 din respectivul protocol, în termen de șase luni de la data adoptării prezentei decizii, dacă o va transpune în legislația sa națională.

(7)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (2), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (3) privind anumite modalități de aplicare a acordului menționat.

(8)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (4), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (5) privind încheierea, în numele Comunității Europene, a acordului menționat.

(9)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului (6) privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale protocolului menționat.

(10)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (7); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(11)

Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen, la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (8); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale.

(12)

În ceea ce privește Cipru, prezenta decizie reprezintă un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta, în sensul articolului 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003.

(13)

Prezenta decizie reprezintă un act întemeiat pe acquis-ul Schengen sau care se raportează la acesta în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Partea 1 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică în conformitate cu anexa I.

Articolul 2

Partea 2 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică în conformitate cu anexa II.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 1 februarie 2009.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 116, 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(5)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(6)  JO L 83, 26.3.2008, p. 3.

(7)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.


ANEXA I

Partea 1 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle VISION is designed as a system running 24h a day, 7 days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.”

2.

Punctul 1.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of 2 hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of 2 days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between «retransmitting» and «resending as a new message». The term «re-send» in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

«retransmitting» means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes, …). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

«resending as a new message» means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.”


ANEXA II

Partea 2 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 2.1.4, rubrica nr. 026 se înlocuiește cu următorul text:

„Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

«B»

transit visas

«C»

short -stay visas

«DC»

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas”.

2.

La punctele 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C) și 2.1.7 (Form F), conținutul rândului 026 în a cincea coloană a tabelului („Examples/Comments”) se înlocuiește cu următorul text:

„C {′B|′C′|′DC′}”.


Comisie

6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/42


DECIZIA COMISIEI

din 21 noiembrie 2008

de stabilire a unei liste a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante

[notificată cu numărul C(2008) 6933]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/911/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (1), în special articolul 16f,

având în vedere avizele Agenției Europene pentru Medicamente, formulate la 7 septembrie 2007 de către Comitetul pentru medicamente din plante,

întrucât:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare și Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung îndeplinesc cerințele prevăzute în Directiva 2001/83/CE. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare și Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung pot fi considerate drept substanțe vegetale, preparate vegetale și/sau combinații ale acestora.

(2)

Prin urmare, este adecvat să se stabilească o listă a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante, prin înscrierea Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare și, respectiv, a Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz uman,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa I se stabilește o listă a substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante, prin înscrierea Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare și a Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

Articolul 2

În anexa II la prezenta decizie sunt prevăzute indicațiile, concentrația și posologia specificate, calea de administrare și celelalte informațiile necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță ca medicament tradițional relevante pentru Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare și Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67.


ANEXA I

Lista substanțelor și preparatelor vegetale și a combinațiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiționale din plante, stabilită în conformitate cu articolul 16f din Directiva 2001/83/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/24/CE

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (fenicul amar, fruct)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fenicul dulce, fruct)


ANEXA II

A.   ÎNSCRIERE PE LISTA COMUNITARĂ A FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Denumirea științifică a plantei

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Familia de plante

Apiaceae

Substanța vegetală

Fenicul, amar

Denumirea comună a substanței vegetale în toate limbile oficiale ale UE

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Preparat(e) vegetal(e)

Fruct de fenicul amar, uscat, mărunțit (1).

Referință monografică din Farmacopeea europeană

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Indicație (indicații)

(a)

Medicament tradițional din plante utilizat pentru tratamentul simptomatic al tulburărilor gastro-intestinale ușoare, spastice, inclusiv meteorismul și flatulența.

(b)

Medicament tradițional din plante utilizat pentru tratamentul simptomatic al spasmelor ușoare asociate perioadelor menstruale.

(c)

Medicament tradițional din plante utilizat ca expectorant în cazul tusei asociate răcelii.

Produsul este un medicament tradițional din plante administrat în indicațiile specificate, exclusiv pe baza utilizării de lungă durată.

Tipul de tradiție

Europeană, chinezească

Concentrația specificată

A se vedea „Posologia specificată”.

Posologia specificată

Adulți

Doză unică

1,5-2,5 g de fructe de fenicul [proaspăt (2)] mărunțite, în 0,25 l de apă fierbinte (infuzare timp de 15 minute) de trei ori pe zi, sub formă de ceai din plante.

Adolescenți cu vârsta peste 12 ani, indicația (a)

Doza pentru adulți

Copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, indicația (a)

Doza zilnică medie

3-5 g de fructe (proaspăt) mărunțite sub formă de ceai din plante, administrat în trei doze separate. A se administra în tratament de scurtă durată, doar pentru simptomele tranzitorii ușoare (pe o perioadă mai scurtă de o săptămână).

Medicamentul nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani (a se vedea punctul „Avertismente și precauții speciale de utilizare”).

Calea de administrare

Administrare orală.

Durata de utilizare sau orice restricție privind durata de utilizare

Adulți

Adolescenți cu vârsta peste 12 ani, indicația (a)

A nu se administra mai mult de 2 săptămâni.

Copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, indicația (a)

A se administra în tratament de scurtă durată, doar pentru simptomele tranzitorii ușoare (pe o perioadă mai scurtă de o săptămână).

Dacă simptomele persistă în timpul administrării medicamentului, pacientul trebuie să se adreseze medicului sau unei persoane calificate în domeniul medical.

Alte informații necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la Apiaceae (Umbelliferae) (sămânță de anason, chimen, țelină, coriandru și mărar) sau la anetol.

Avertismente și precauții speciale de utilizare

Nu se recomandă administrarea la copiii cu vârsta sub 4 ani din cauza lipsei informațiilor adecvate, fiind necesar sfatul medicului pediatru.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au raportat.

Sarcina și alăptarea

Nu există date privind utilizarea fructelor de fenicul la femeile gravide.

Nu se cunoaște dacă în laptele matern la om se excretează compușii din fenicul.

În absența datelor suficiente, nu se recomandă administrarea în timpul sarcinii și alăptării.

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Reacții adverse

Este posibil să apară reacții alergice la fenicul, care afectează tegumentul sau aparatul respirator. Nu se cunoaște frecvența apariției acestor reacții alergice.

În cazul apariției altor reacții adverse decât a celor menționate mai sus, pacientul trebuie să se adreseze medicului sau unei persoane calificate în domeniul medical.

Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

Proprietăți farmaceutice [dacă este cazul]

Nu este cazul.

Efecte farmacologice sau eficacitate plauzibile pe baza unei utilizări și a unei experiențe îndelungate [dacă este necesar, pentru utilizarea medicamentului în condiții de siguranță]

Nu este cazul.

B.   ÎNSCRIERE PE LISTA COMUNITARĂ A FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Denumirea științifică a plantei

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Familia de plante

Apiaceae

Substanța vegetală

Fenicul, dulce

Denumirea comună a substanței vegetale în toate limbile oficiale ale UE

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Preparat(e) vegetal(e)

Fruct de fenicul dulce, uscat, mărunțit (3) sau sub formă de pulbere

Referință monografică din Farmacopeea europeană

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Indicație (indicații)

(a)

Medicament tradițional din plante utilizat pentru tratamentul simptomatic al tulburărilor gastro-intestinale ușoare, spastice, inclusiv meteorismul și flatulența.

(b)

Medicament tradițional din plante utilizat pentru tratamentul simptomatic al spasmelor ușoare asociate perioadelor menstruale.

(c)

Medicament tradițional din plante utilizat ca expectorant în cazul tusei asociate răcelii.

Produsul este un medicament tradițional din plante administrat în indicațiile specificate, exclusiv pe baza utilizării de lungă durată.

Tipul de tradiție

Europeană, chinezească

Concentrația specificată

A se vedea „Posologia specificată”.

Posologia specificată

Adulți

Doză unică

1,5-2,5 g de fructe de fenicul [proaspăt (4)] mărunțite, în 0,25 l de apă fierbinte (infuzare timp de 15 minute) de trei ori pe zi, sub formă de ceai din plante.

Pulbere de fenicul: 400 mg de 3 ori pe zi (până la maximum 2 g zilnic)

Adolescenți cu vârsta peste 12 ani, indicația (a)

Doza pentru adulți

Copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, indicația (a)

Doza zilnică medie

3-5 g de fructe (proaspăt) mărunțite sub formă de ceai de plante, administrat în trei doze separate. A se administra în tratament de scurtă durată, doar pentru simptomele tranzitorii ușoare (pe o perioadă mai scurtă de o săptămână).

Medicamentul nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 4 ani (a se vedea punctul „Avertismente și precauții speciale de utilizare”).

Calea de administrare

Administrare orală.

Durata de utilizare sau orice restricție privind durata de utilizare

Adulți

Adolescenți cu vârsta peste 12 ani, indicația (a)

A nu se administra mai mult de 2 săptămâni.

Copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, indicația (a)

A se administra în tratament de scurtă durată, doar pentru simptomele tranzitorii ușoare (pe o perioadă mai scurtă de o săptămână).

Dacă simptomele persistă în timpul administrării medicamentului, pacientul trebuie să se adreseze medicului sau unei persoane calificate în domeniul medical.

Alte informații necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la Apiaceae (Umbelliferae) (sămânță de anason, chimen, țelină, coriandru și mărar) sau la anetol.

Avertismente și precauții speciale de utilizare

Nu se recomandă administrarea la copiii cu vârsta sub 4 ani din cauza lipsei informațiilor adecvate, fiind necesar sfatul medicului pediatru.

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au raportat.

Sarcina și alăptarea

Nu există date privind utilizarea fructelor de fenicul la femeile gravide.

Nu se cunoaște dacă în laptele matern la om se excretează compușii din fenicul.

În absența datelor suficiente, nu se recomandă administrarea în timpul sarcinii și alăptării.

Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Reacții adverse

Este posibil să apară reacții alergice la fenicul, care afectează tegumentul sau aparatul respirator. Nu se cunoaște frecvența apariției acestor reacții alergice.

În cazul apariției altor reacții adverse decât a celor menționate mai sus, pacientul trebuie să se adreseze medicului sau unei persoane calificate în domeniul medical.

Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

Proprietăți farmaceutice [dacă este cazul]

Nu este cazul.

Efecte farmacologice sau eficacitate plauzibile pe baza unei utilizări și a unei experiențe îndelungate [dacă este necesar, pentru utilizarea medicamentului în condiții de siguranță]

Nu este cazul.


(1)  Expresia „fruct mărunțit” include și noțiunea de „fruct zdrobit”.

(2)  Pentru preparatele comerciale din fructe de fenicul mărunțite, solicitantul trebuie să efectueze testele corespunzătoare de stabilitate pentru verificarea conținutului de uleiuri volatile.

(3)  Expresia „fruct mărunțit” include și noțiunea de „fruct zdrobit”.

(4)  Pentru preparatele comerciale din fructe de fenicul mărunțite sau sub formă de pulbere, solicitantul trebuie să efectueze testele corespunzătoare de stabilitate pentru verificarea conținutului de uleiuri volatile.


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/49


DECIZIA COMISIEI

din 28 noiembrie 2008

cu privire la contribuția financiară comunitară pentru anul 2009 acordată anumitor laboratoare comunitare de referință în materie de control al hranei pentru animale și al produselor alimentare

[notificată cu numărul C(2008) 7283]

(Numai textele în limbile daneză, engleză, franceză, germană, italiană, olandeză, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2008/912/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 32 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Laboratoarelor comunitare de referință în materie de control al hranei pentru animale și al produselor alimentare li se poate acorda o contribuție financiară comunitară în conformitate cu articolul 28 din Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (3) prevede că asistența financiară din partea Comunității se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii comunică informațiile necesare în anumite termene limită.

(3)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, colaborarea dintre Comisie și fiecare dintre laboratoarele comunitare de referință este stabilită în cadrul unui acord de parteneriat bazat pe un program multianual de lucru.

(4)

Comisia a evaluat programele de lucru și estimările bugetare corespunzătoare pentru anul 2009 înaintate de laboratoarele comunitare de referință.

(5)

În consecință, este necesară acordarea unei asistențe financiare din partea Comunității laboratoarelor comunitare de referință desemnate pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în vederea cofinanțării activităților acestora. Contribuția financiară comunitară ar trebui să reprezinte 100 % din costurile eligibile definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 stabilește norme de eligibilitate pentru seminariile organizate de laboratoarele comunitare de referință. De asemenea, regulamentul limitează asistența financiară la un număr maxim de 32 de participanți pe seminar. În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, este oportună prevederea unor derogări de la această limită în cazul în care un laborator comunitar de referință trebuie să reunească mai mult de 32 de participanți în scopul valorizării maxime a seminariilor sale.

(7)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4), eradicarea bolilor la animale și programele de control (măsuri veterinare) se finanțează din Fondul european de garantare agricolă. În plus, articolul 13 al doilea paragraf din regulamentul menționat prevede că, în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, pentru măsuri și programe reglementate de Decizia 90/424/CEE, cheltuielile referitoare la costurile administrative și de personal suportate de statele membre și de beneficiarii de ajutor din partea FEGA se finanțează din acest fond. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea laptelui și a produselor lactate.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 223 031 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 23 000 EUR.

Articolul 2

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Țările de Jos, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea zoonozelor (salmonela).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 337 509 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 31 072 EUR.

Articolul 3

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Spania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește controlul biotoxinelor marine.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 325 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 42 560 EUR.

Articolul 4

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului din cadrul Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Regatul Unit, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește controlul contaminărilor bacteriologice și virale ale moluștelor bivalve.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 304 772 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 36 505 EUR.

Articolul 5

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea referitoare la Listeria monocytogenes.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 277 377 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 23 000 EUR.

Articolul 6

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea stafilococilor coagulazo-pozitivi, inclusiv Staphylococcus aureus.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 245 406 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 23 000 EUR.

Articolul 7

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea referitoare la Escherichia coli, inclusiv E. coli verotoxinogenă (VTEC).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 235 891 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 32 000 EUR.

Articolul 8

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Suedia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește monitorizarea Campylobacter.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 278 570 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 40 000 EUR.

Articolul 9

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, Italia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea paraziților (în special Trichinella, Echinococcus și Anisakis).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 299 584 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 32 000 EUR.

Articolul 10

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhaga, Danemarca, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește monitorizarea rezistenței antimicrobiene.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 436 345 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 24 000 EUR.

Articolul 11

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea proteinelor animale în hrana pentru animale.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 566 999 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 12

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), Bilthoven, Țările de Jos, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE a Consiliului (5).

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 447 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 13

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants din cadrul L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments, Fougères, Franța, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 447 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 14

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 447 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 30 000 EUR.

Articolul 15

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește reziduurile anumitor substanțe enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 260 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 26 000 EUR.

Articolul 16

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regatul Unit, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute în capitolul B din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6), în special controlul encefalopatiilor spongiforme transmisibile.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 605 608 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 68 995 EUR.

(3)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, laboratorul menționat la alineatul (1) are dreptul să solicite asistență financiară pentru un număr maxim de 50 de participanți la unul dintre seminariile sale menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 17

Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din produsele alimentare de origine animală și din produsele cu un conținut ridicat de substanță grasă.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 198 900 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 18

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhaga, Danemarca, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din cereale și hrana pentru animale.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 198 900 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 110 000 EUR.

(3)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, laboratorul menționat la alineatul (1) are dreptul să solicite asistență financiară pentru un număr maxim de 110 participanți la seminariile sale menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 19

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Spania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din fructe și legume, inclusiv din produsele cu un conținut ridicat de apă și acid.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 440 840 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 10 000 EUR.

Articolul 20

Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 332 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

Articolul 21

(1)   Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Germania, pentru a exercita funcțiile și a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, în special în ceea ce privește analiza și testarea dioxinelor și a PCB din hrana pentru animale și din alimente.

Ajutorul financiar respectiv nu depășește 432 000 EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2009.

(2)   În plus față de suma maximă prevăzută la alineatul (1), Comunitatea acordă ajutor financiar laboratorului menționat la alineatul (1) pentru organizarea de seminarii. Ajutorul respectiv nu depășește 55 410 EUR.

Articolul 22

Contribuția financiară comunitară prevăzută la articolele 1-21 reprezintă 100 % din costurile eligibile definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

Articolul 23

Prezenta decizie se adresează:

în ceea ce privește laptele și produsele lactate: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Franța;

în ceea ce privește analiza și testarea zoonozelor (salmonela): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Țările de Jos;

în ceea ce privește controlul biotoxinelor marine: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spania;

în ceea ce privește controlul contaminărilor bacteriologice și virale ale moluștelor bivalve: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Regatul Unit;

în ceea ce privește Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Franța;

în ceea ce privește stafilococii coagulazo-pozitivi, inclusiv Staphylococcus aureus: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) din cadrul Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Franța;

în ceea ce privește Escherichia coli, inclusiv E. coli verotoxinogenă (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

în ceea ce privește Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B,751 89 Uppsala, Suedia;

în ceea ce privește paraziții (în special Trichinella, Echinococcus și Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

în ceea ce privește rezistența antimicrobiană: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Danemarca;

în ceea ce privește proteinele în hrana pentru animale: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgia;

în ceea ce privește reziduurile: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Țările de Jos;

în ceea ce privește reziduurile: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Franța;

în ceea ce privește reziduurile: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Germania;

în ceea ce privește reziduurile: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia;

în ceea ce privește encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regatul Unit;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din produsele alimentare de origine animală: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germania;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din cereale: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danemarca;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide din fructe și legume: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spania;

în ceea ce privește analiza și testarea reziduurilor de pesticide prin metode monoreziduale: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Germania;

în ceea ce privește analiza și testarea dioxinelor și a PCB din hrana pentru animale și din alimente: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germania.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(3)  JO L 331, 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(6)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/55


DECIZIA-CADRU 2008/913/JAI A CONSILIULUI

din 28 noiembrie 2008

privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Rasismul și xenofobia sunt încălcări directe ale principiilor libertății, democrației, ale respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale și ale statului de drept, principii pe care se întemeiază Uniunea Europeană și care sunt comune statelor membre.

(2)

Planul de acțiune al Consiliului și al Comisiei pentru o punere în aplicare optimă a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam privind spațiul de libertate, securitate și justiție (2), concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, Rezoluția Parlamentului European din 20 septembrie 2000 privind poziția Uniunii Europene în cadrul Conferinței Mondiale împotriva Rasismului și privind situația actuala în cadrul Uniunii (3) și Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind actualizarea bianuală a tabelei de punctaj pentru evaluarea progreselor în vederea creării unui spațiu de „libertate, securitate și justiție” în Uniunea Europeană (a doua jumătate a anului 2000) solicită luarea de măsuri în acest domeniu. În Programul de la Haga din 4 și 5 noiembrie 2004, Consiliul reamintește angajamentul său ferm de a se opune oricărei forme de rasism, antisemitism și xenofobie, astfel cum a fost deja declarat de către Consiliul European în decembrie 2003.

(3)

Acțiunea comună 96/443/JAI a Consiliului din 15 iulie 1996 privind măsurile pentru combaterea rasismului și a xenofobiei (4) ar trebui să fie urmată de măsuri legislative suplimentare care să răspundă necesității unei apropieri sporite a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și necesității de a depăși obstacolele din calea cooperării judiciare eficiente, care sunt în principal generate de divergența abordărilor juridice în statele membre.

(4)

Conform evaluării Acțiunii comune 96/443/JAI și activităților întreprinse în alte foruri internaționale, cum ar fi Consiliul Europei, cooperarea judiciară întâmpină încă dificultăți și, prin urmare, este necesară o apropiere sporită a legislațiilor penale din statele membre pentru a se asigura punerea în aplicare eficace a unor dispoziții legale clare și cuprinzătoare în vederea combaterii rasismului și xenofobiei.

(5)

Rasismul și xenofobia reprezintă o amenințare împotriva grupurilor de persoane care sunt ținta unui astfel de comportament. Este necesar să se definească o abordare comună în materie de drept penal în Uniunea Europeană cu privire la acest fenomen pentru a se garanta că aceleași fapte constituie o infracțiune în toate statele membre și să se prevadă sancțiuni efective, propoționale și cu efect de descurajare pentru persoanele fizice sau juridice care au comis sau sunt răspunzătoare pentru astfel de infracțiuni.

(6)

Statele membre recunosc faptul că acțiunile de combatere a rasismului și a xenofobiei presupun diferite tipuri de măsuri aplicate într-un cadru global și nu pot fi limitate doar la aspecte de drept penal. Prezenta decizie-cadru se limitează la combaterea formelor deosebit de grave de rasism și xenofobie prin intermediul dreptului penal. Deoarece tradițiile culturale și juridice ale statelor membre diferă într-o anumită măsură, în special în acest domeniu, în prezent nu este posibilă o armonizare deplină a legislației penale.

(7)

În prezenta decizie-cadru, termenul de „descendență” ar trebui să fie interpretat ca referindu-se în principal la persoanele sau grupurile de persoane care sunt descendenți ai unor persoane ce ar putea fi identificate prin anumite caracteristici (cum ar fi rasa sau culoarea), fără a fi necesar ca toate aceste caracteristici să mai existe încă. Cu toate acestea, datorită descendenței lor, astfel de persoane sau grupuri de persoane pot face obiectul urii sau al violenței.

(8)

Termenul de „religie” ar trebui să fie înțeles ca referindu-se în sens larg la persoane definite prin referire la convingerile sau credințele lor religioase.

(9)

Termenul de „ură” ar trebui să fie înțeles ca referindu-se la ura pe motiv de rasă, de culoare, de religie, de descendență sau de origine națională sau etnică.

(10)

Prezenta decizie-cadru nu împiedică statele membre să adopte dispoziții în legislația națională prin care să extindă dispozițiile articolului 1 alineatul (1) literele (c) și (d) la infracțiuni împotriva unui grup de persoane definit prin referire la alte criterii decât rasa, culoarea, religia, descendența sau originea națională sau etnică, cum ar fi statutul social sau convingerile politice.

(11)

Ar trebui să se asigure că cercetările și urmăririle în cazul infracțiunilor de natură rasistă și xenofobă nu depind de formularea de declarații sau plângeri de către victime, care sunt adesea deosebit de vulnerabile și au rețineri în ce privește introducerea unei acțiuni în justiție.

(12)

Apropierea legislației penale ar trebui să conducă la combaterea mai eficace a infracțiunilor de natură rasistă și xenofobă, prin promovarea unei cooperări judiciare depline și efective între statele membre. Consiliul ar trebui să aibă în vedere dificultățile care pot exista în acest domeniu la reexaminarea prezentei decizii-cadru pentru a lua în considerare necesitatea unor noi măsuri în această materie.

(13)

Deoarece obiectivul prezentei decizii-cadru, și anume de a asigura că în toate statele membre infracțiunile de natură rasistă și xenofobă se pedepsesc prin cel puțin un nivel minim de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive nu poate fi îndeplinit într-o măsură suficientă de statele membre la nivel individual, deoarece normele trebuie să fie comune și compatibile și întrucât acest obiectiv poate, prin urmare, să fie realizat mai bine la nivelul Uniunii Europene, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității menționat la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și prevăzut de articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut de acest ultim articol, prezenta decizie-cadru nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(14)

Prezenta decizie-cadru respectă drepturile fundamentale și este în acord cu principiile recunoscute de articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în principal articolele 10 și 11 ale acesteia și reflectate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în capitolele II și VI ale acesteia.

(15)

Aspectele legate de libertatea de asociere și libertatea de exprimare, în special libertatea presei și libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă, au condus în multe state membre la garanții procedurale și la norme speciale în legislația națională privind stabilirea sau limitarea răspunderii.

(16)

Acțiunea comună 96/443/JAI ar trebui abrogată, aceasta devenind perimată odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, a Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (5) și a prezentei decizii-cadru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

Articolul 1

Infracțiuni de natură rasistă și xenofobă

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate în continuare, săvârșite cu intenție, sunt pedepsibile:

(a)

instigarea publică la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică;

(b)

săvârșirea unui act menționat la litera (a) prin difuzarea publică sau distribuirea de înscrisuri, imagini sau alte materiale;

(c)

apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității crimelor de genocid, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, astfel cum sunt definite la articolele 6, 7 și 8 din Statutul Curții Penale Internaționale săvârșite împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine etnică sau națională, atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup;

(d)

apologia publică, negarea în mod public sau minimizarea vădită în mod public a gravității crimelor definite la articolul 6 al Cartei Tribunalului Militar Internațional anexate la Acordul de la Londra din 8 august 1945, săvârșite împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică, atunci când comportamentul respectiv este de natură să incite la violență sau ură împotriva unui astfel de grup sau membru al unui astfel de grup.

(2)   În sensul alineatului (1), statele membre pot alege să pedepsească numai faptele care fie sunt de natură să tulbure ordinea publică, fie prezintă amenințări, injurii sau insulte.

(3)   În sensul alineatului (1), referirea la religie este destinată să acopere cel puțin faptele care constituie un pretext pentru a săvârși fapte împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pe criterii de rasă, culoare, descendență sau origine națională sau etnică.

(4)   Orice stat membru poate, la adoptarea de către Consiliu a prezentei decizii-cadru sau ulterior, să facă o declarație potrivit căreia acțiunea de negare sau minimizare vădită a gravității infracțiunilor menționate la alineatul (1) litera (c) și/sau (d) se pedepsește doar în cazul în care infracțiunile menționate la alineatele respective au fost stabilite printr-o hotărâre definitivă dată de o instanță națională a statului membru respectiv și/sau de o instanță internațională sau doar printr-o hotărâre definitivă dată de o instanță internațională.

Articolul 2

Instigarea, complicitatea și tăinuirea

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că instigarea la faptele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c) și (d) este pedepsibilă.

(2)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul faptelor menționate la articolul 1, complicitatea la săvârșirea acestora este pedepsibilă.

Articolul 3

Sancțiuni penale

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la articolele 1 și 2 sunt pedepsibile cu sancțiuni penale efective, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că faptele menționate la articolul 1 sunt pedepsibile cu sancțiuni penale, maximul pedepsei fiind cel puțin închisoarea de la unu până la trei ani.

Articolul 4

Motivația rasistă și xenofobă

Pentru alte infracțiuni decât cele menționate la articolele 1 și 2, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că motivația rasistă și xenofobă este considerată o circumstanță agravantă sau, dacă este cazul, pentru a se asigura că instanțele judecătorești pot ține seama de această motivație în stabilirea pedepselor.

Articolul 5

Răspunderea persoanelor juridice

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere pentru faptele menționate la articolele 1 și 2, săvârșite în folosul său de orice persoană, acționând fie individual, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice, care deține o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice, bazată pe:

(a)

împuternicirea de reprezentare din partea persoanei juridice;

(b)

puterea de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau

(c)

puterea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

(2)   În afară de cazurile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică poate fi trasă la răspundere în cazul în care lipsa de supraveghere sau control din partea unei persoane menționate la alineatul (1) din prezentul articol a făcut posibilă săvârșirea faptelor menționate la articolele 1 și 2 în folosul persoanei juridice de către o persoană aflată sub autoritatea acesteia.

(3)   Răspunderea persoanei juridice în temeiul alineatelor (1) și (2) din prezentul articol nu exclude urmărirea penală împotriva persoanelor fizice care sunt autori sau complici la faptele menționate la articolele 1 și 2.

(4)   Prin „persoană juridică” se înțelege orice entitate care deține acest statut în temeiul dreptului național aplicabil, cu excepția statelor sau a altor organisme publice aflate în exercițiul autorității statului, precum și a organizațiilor publice internaționale.

Articolul 6

Sancțiuni pentru persoane juridice

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoana juridică trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (1) este pasibilă de sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare, care includ amenzi penale și nonpenale și care pot cuprinde alte sancțiuni, precum:

(a)

măsuri de suspendare a dreptului de a beneficia de prestații sau ajutoare publice;

(b)

măsuri de interzicere temporară sau permanentă a dreptului de exercita activități comerciale;

(c)

punerea sub supraveghere judiciară;

(d)

hotărâre judecătorească de dizolvare.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoana juridică trasă la răspundere în temeiul articolului 5 alineatul (2) este pasibilă de sancțiuni sau măsuri efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 7

Norme constituționale și principii fundamentale

(1)   Prezenta decizie-cadru nu are efectul de a modifica obligația de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare și de asociere, astfel cum este consacrată la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2)   Prezenta decizie-cadru nu are efectul de a impune statelor membre să ia măsuri în contradicție cu principiile fundamentale privind libertatea de asociere și libertatea de exprimare, în special libertatea presei și libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă, astfel cum rezultă din tradițiile constituționale sau din normele care reglementează drepturile, responsabilitățile și garanțiile procedurale ale presei și ale celorlalte mijloace de informare atunci când aceste norme se referă la stabilirea sau limitarea răspunderii.

Articolul 8

Începerea cercetării sau a urmăririi penale

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că cercetarea și urmărirea faptelor menționate la articolele 1 și 2 nu depind de declarații sau plângeri ale victimelor acestor fapte, cel puțin în cazurile foarte grave în care faptele au fost săvârșite pe teritoriul său.

Articolul 9

Competența

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența în ceea ce privește faptele menționate la articolele 1 și 2 atunci când faptele au fost săvârșite:

(a)

în tot sau în parte pe teritoriul său;

(b)

de unul dintre resortisanții săi; sau

(c)

în folosul unei persoane juridice cu sediul principal pe teritoriul statului membru în cauză.

(2)   La stabilirea competenței în conformitate cu alineatul (1) litera (a), fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că aceasta se extinde la cazurile în care faptele au fost săvârșite prin intermediul sistemelor informatice și:

(a)

infractorul era prezent fizic pe teritoriul său la momentul săvârșirii faptei, indiferent dacă fapta a presupus sau nu folosirea unor date dintr-un sistem informatic de pe teritoriul său;

(b)

fapta a presupus folosirea unor date dintr-un sistem informatic de pe teritoriul său, indiferent dacă infractorul a fost prezent fizic sau nu pe teritoriul său la momentul săvârșirii faptei.

(3)   Un stat membru poate decide să nu aplice normele referitoare la competență prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) sau să le aplice doar în anumite cazuri sau circumstanțe.

Articolul 10

Punerea în aplicare și reexaminarea

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru până la 28 noiembrie 2010.

(2)   Până la aceeași dată, statele membre comunică Secretariatului General al Consiliului și Comisiei textul dispozițiilor care transpun în legislația lor națională obligațiile care le sunt impuse prin prezenta decizie-cadru. Pe baza unui raport întocmit de către Consiliu pe baza acestor informații și a unui raport scris din partea Comisiei, Consiliul evaluează, până la 28 noiembrie 2013, măsura în care statele membre s-au conformat dispozițiilor prezentei decizii-cadru.

(3)   Înainte de 28 noiembrie 2013, Consiliul reexaminează prezenta decizie-cadru. În vederea pregătirii acestei reexaminări, Consiliul consultă statele membre pentru a afla dacă au întâmpinat sau nu dificultăți în cooperarea judiciară în ceea ce privește faptele menționate la articolul 1 alineatul (1). De asemenea, Consiliul poate solicita Eurojust să prezinte un raport cu privire la eventualele problemele de cooperare judiciară care au putut apărea între statele membre în acest domeniu ca urmare a diferențelor dintre legislațiile naționale.

Articolul 11

Abrogarea Acțiunii comune 96/443/JAI

Acțiunea comună 96/443/JAI se abrogă.

Articolul 12

Teritorialitatea

Prezenta decizie-cadru se aplică Gibraltarului.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Aviz din 29 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 19, 23.1.1999, p. 1.

(3)  JO C 146, 17.5.2001, p. 110.

(4)  JO L 185, 24.7.1996, p. 5.

(5)  JO L 180, 19.7.2000, p. 22.


6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.