ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 321

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
1 decembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului  ( 1 )

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului  ( 1 )

14

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

1.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1165/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2008

privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Directiva 93/23/CEE a Consiliului din 1 iunie 1993 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de porcine (2), Directiva 93/24/CEE a Consiliului din 1 iunie 1993 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de bovine (3) și Directiva 93/25/CEE a Consiliului din 1 iunie 1993 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de ovine și caprine (4) au fost modificate de mai multe ori. Întrucât în prezent sunt necesare noi modificări și simplificări, aceste acte ar trebui, din motive de claritate, să fie înlocuite cu un act unic.

(2)

În scopul asigurării gestionării corespunzătoare a politicii agricole comune, în special în ceea ce privește piețele cărnii de vită, de vițel, de porc, de oaie, de capră și de pasăre, Comisia solicită date periodice referitoare la tendințele privind efectivele de animale și la producția de carne.

(3)

Regulamentul (CEE) nr. 571/88 al Consiliului din 29 februarie 1988 privind organizarea anchetelor comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole (5) prevede un program de anchete comunitare destinate furnizării de statistici referitoare la structura exploatațiilor agricole până în anul 2007.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (6), toate statisticile statelor membre transmise Comisiei, care sunt defalcate pe unități teritoriale, folosesc nomenclatorul NUTS. Prin urmare, în vederea stabilirii unor statistici regionale comparabile, unitățile teritoriale ar trebui definite în conformitate cu nomenclatorul NUTS.

(5)

Pentru a limita sarcina statelor membre, cerințele privind datele regionale nu ar trebui să depășească cerințele stabilite prin legislația anterioară (exceptând cazul în care, între timp, au apărut noi niveluri regionale), iar datele regionale ar trebui să fie opționale în cazurile în care numărul efectivelor de animale la nivel regional este sub un anumit prag.

(6)

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, este necesară o strânsă cooperare între statele membre și Comisie, iar acest lucru poate fi obținut în special cu ajutorul Comitetului permanent pentru statistică agricolă, înființat prin Decizia 72/279/CEE a Consiliului (7).

(7)

Pentru a se asigura o tranziție ușoară de la regimul aplicabil în temeiul Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE, prezentul regulament ar trebui să permită acordarea unei derogări pentru o perioadă de cel mult un an, iar în cazul ovinelor și caprinelor, de cel mult doi ani, statelor membre în cazul cărora aplicarea prezentului regulament la sistemele statistice naționale ar necesita adaptări majore și este probabil să cauzeze probleme practice semnificative.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament pentru elaborarea de statistici sunt necesare pentru desfășurarea activităților Comunității. Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unui cadru juridic comun pentru elaborarea sistematică de statistici comunitare referitoare la efectivele de animale și la carne în statele membre, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre și, prin urmare, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat în același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(9)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (8), care constituie un cadru de referință pentru dispozițiile prezentului regulament, este necesar ca datele statistice să fie culese cu respectarea principiilor imparțialității, care implică, în special, obiectivitate și independență științifică, precum și transparență, fiabilitate, pertinență, rentabilitate și confidențialitate statistică.

(10)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (9).

(11)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice anexele I, II, IV și V. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, măsurile respective trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(12)

Directivele 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ar trebui, prin urmare, abrogate.

(13)

Comitetul permanent pentru statistică agricolă a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Scopul prezentului regulament este crearea unui cadru juridic comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare referitoare la efectivele de animale și producția de carne în statele membre, în special:

(a)

statistici referitoare la efectivele de bovine, de porcine, de ovine și de caprine;

(b)

statistici referitoare la sacrificările de bovine, de porcine, de ovine, de caprine și de păsări de curte; și

(c)

previziuni privind producția de carne de vită, de vițel, de porc, de oaie și de capră.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„exploatație agricolă” înseamnă o exploatație agricolă, astfel cum este definită la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele referitoare la structura exploatațiilor agricole și ancheta privind metodele de producție agricolă (10);

2.

„anchetă prin sondaj” înseamnă o anchetă prin sondaj astfel cum este definită la articolul 2 litera (c), din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008;

3.

„bovine” înseamnă animale domestice din speciile Bos taurus și Bubalus bubalis, precum și hibrizi ca Beefalo;

4.

„porcine” înseamnă animale domestice din specia Sus scrofa domesticus;

5.

„ovine” înseamnă animale domestice din specia Ovis aries;

6.

„caprine” înseamnă animale domestice din subspecia Capra aegagrus hircus;

7.

„păsări de curte” înseamnă păsări domestice din speciile Gallus gallus (pui), Meleagris spp. (curcani), Anas spp. și Cairina moschata (rațe) și Anser anser dom. (gâște). Această categorie include păsările domestice din speciile Coturnix spp. (prepelițe), Phasianus spp. (fazani), Numida meleadgris dom. (bibilică), Columbinae spp. (porumbei) și Struthio camelus (struți). Cu toate acestea, nu sunt incluse în această categorie păsările crescute în captivitate în scopuri cinegetice și care nu sunt destinate producției de carne;

8.

„abator” înseamnă o unitate înregistrată și aprobată în mod oficial, folosită pentru sacrificarea și prelucrarea animalelor a căror carne este destinată consumului uman.

În sensul prezentului regulament alte definiții sunt cele stabilite în anexa I.

SECȚIUNEA I

STATISTICILE REFERITOARE LA EFECTIVELE DE ANIMALE

Articolul 3

Sfera de cuprindere

(1)   Fiecare stat membru efectuează statistici referitoare la numărul de bovine, porcine, ovine și caprine deținute în exploatațiile agricole aflate pe teritoriul său.

(2)   Statele membre care efectuează anchete prin sondaj țin cont de un număr suficient de exploatații agricole reprezentând cel puțin 95 % din efectivele de animale, astfel cum au fost determinate de ultima anchetă privind structura exploatațiilor agricole.

Articolul 4

Frecvența și perioada de referință

(1)   Statisticile referitoare la efectivele de bovine sunt elaborate de două ori pe an, cu trimitere la o anumită zi din luna mai/iunie și o anumită zi din luna noiembrie/decembrie. Statele membre ale căror efective de bovine numără mai puțin de 1 500 000 de capete pot elabora aceste statistici doar o dată pe an, cu trimitere la o anumită zi din luna noiembrie/decembrie.

(2)   Statisticile referitoare la efectivele de porcine sunt elaborate de două ori pe an, cu trimitere la o anumită zi din luna mai/iunie și o anumită zi din luna noiembrie/decembrie. Statele membre ale căror efective de porcine numără mai puțin de 3 000 000 de capete pot elabora aceste statistici doar o dată pe an, cu trimitere la o anumită zi din luna noiembrie/decembrie.

(3)   Statisticile referitoare la efectivele de ovine sunt elaborate o dată pe an, cu trimitere la o anumită zi din luna noiembrie/decembrie, de acele state membre ale căror efective de ovine numără 500 000 de capete sau mai mult.

(4)   Statisticile referitoare la efectivele de caprine sunt elaborate o dată pe an, cu trimitere la o anumită zi din luna noiembrie/decembrie, de acele state membre ale căror efective de caprine numără 500 000 de capete sau mai mult.

Articolul 5

Categorii

Statisticile referitoare la efectivele de animale sunt elaborate pentru categoriile stabilite în anexa II.

Articolul 6

Precizie

(1)   Statele membre care efectuează anchete prin sondaj iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că rezultatele extrapolate ale anchetelor naționale respectă cerințele de precizie stabilite în anexa III.

(2)   Dacă un stat membru decide să utilizeze o sursă administrativă, acesta informează Comisia în prealabil și furnizează informații cu privire la metoda care urmează a fi folosită și la calitatea datelor provenite din această sursă administrativă.

(3)   Dacă un stat membru decide să utilizeze alte surse decât anchetele, acesta se asigură că informațiile obținute din asemenea surse sunt cel puțin de aceeași calitate ca cele obținute din anchete statistice.

Articolul 7

Termene de transmitere

(1)   Statele membre transmit Comisiei statisticile provizorii referitoare la efectivele de animale înainte de:

(a)

data de 15 septembrie a aceluiași an pentru statisticile din mai/iunie;

(b)

data de 15 februarie a anului următor pentru statisticile din noiembrie/decembrie.

(2)   Statele membre transmit Comisiei statisticile finale referitoare la efectivele de animale înainte de:

(a)

data de 15 octombrie a aceluiași an pentru statisticile din mai/iunie;

(b)

data de 15 mai a anului următor pentru statisticile din noiembrie/decembrie.

Articolul 8

Statistici regionale

Statisticile din noiembrie/decembrie sunt defalcate după unitățile teritoriale clasificate în nomenclatorul NUTS 1 și NUTS 2, definite în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003. Cu titlu de excepție, aceste statistici pot fi furnizate, în cazul Germaniei și al Regatului Unit, defalcate numai după unitățile teritoriale clasificate în nomenclatorul NUTS 1. Aceste statistici sunt facultative în cazul unităților teritoriale cu efective sub 75 000 de bovine, 150 000 de porcine, 100 000 de ovine și 25 000 de caprine, dacă aceste unități teritoriale împreună reprezintă 5 % sau mai puțin din efectivele naționale ale animalelor respective.

SECȚIUNEA II

STATISTICI REFERITOARE LA SACRIFICĂRI

Articolul 9

Sfera de cuprindere

Fiecare stat membru efectuează statistici referitoare la numărul și greutatea în carcasă a bovinelor, a porcinelor, a ovinelor, a caprinelor și a păsărilor de curte sacrificate în abatoarele de pe teritoriul său și a căror carne este considerată adecvată consumului uman. Statul membru respectiv furnizează, de asemenea, estimări privind sacrificările efectuate în afara abatoarelor, astfel încât statisticile să includă toate bovinele, porcinele, ovinele și caprinele sacrificate pe teritoriul său.

Articolul 10

Frecvența și perioada de referință

(1)   Statisticile referitoare la sacrificările în abatoare sunt elaborate lunar de fiecare stat membru. Perioada de referință este luna calendaristică.

(2)   Statisticile referitoare la sacrificările efectuate în afara abatoarelor sunt elaborate anual de fiecare stat membru. Perioada de referință este anul calendaristic.

Articolul 11

Categorii

Statisticile referitoare la sacrificări sunt elaborate pentru categoriile stabilite în anexa IV.

Articolul 12

Termene de transmitere

Statele membre transmit Comisiei statisticile referitoare la:

(a)

sacrificările în abatoare în termen de 60 de zile după perioada de referință;

(b)

sacrificările efectuate în afara abatoarelor înainte de 30 iunie a anului următor.

SECȚIUNEA III

PREVIZIUNI PRIVIND PRODUCȚIA DE CARNE

Articolul 13

Sfera de cuprindere

Statele membre folosesc statisticile menționate în secțiunile I și II, precum și alte informații disponibile pentru a elabora previziuni ale ofertei lor de bovine, porcine, ovine și caprine. Această ofertă este exprimată ca producție națională brută, care corespunde numărului de bovine, porcine, ovine și caprine sacrificate, plus soldul operațiunilor comerciale intracomunitare și externe cu aceste animale vii.

Articolul 14

Frecvența și perioada de referință

(1)   Previziunile pentru bovine sunt efectuate de două ori pe an de către fiecare stat membru. Statele membre ale căror efective de bovine numără mai puțin de 1 500 000 de capete pot efectua aceste previziuni statistice doar o dată pe an.

(2)   Previziunile pentru porcine sunt efectuate de două ori pe an de fiecare stat membru. Statele membre ale căror efective de porcine numără mai puțin de 3 000 000 de capete pot efectua aceste previziuni doar o dată pe an.

(3)   Previziunile pentru ovine sunt efectuate o dată pe an de acele state membre ale căror efective de ovine numără 500 000 de capete sau mai mult.

(4)   Previziunile pentru caprine sunt efectuate o dată pe an de acele state membre ale căror efective de caprine numără 500 000 de capete sau mai mult.

(5)   Previziunile acoperă:

(a)

trei semestre pentru bovine și patru trimestre pentru porcine, în cazul statelor membre care efectuează previziuni de două ori pe an;

(b)

patru semestre pentru bovine și șase trimestre pentru porcine, în cazul statelor membre care efectuează previziuni o dată pe an;

(c)

două semestre pentru ovine și caprine.

Articolul 15

Categorii

Previziunile sunt elaborate pentru categoriile stabilite în anexa V.

Articolul 16

Termene de transmitere

Statele membre transmit Comisiei previziunile pentru producția de carne:

(a)

înainte de 15 februarie pentru previziunile privind bovinele de la începutul primului semestru al anului curent și până la sfârșitul primului semestru al anului următor și înainte de 15 septembrie pentru previziunile de la începutul celui de-al doilea semestru al anului curent până la sfârșitul celui de-al doilea semestru al anului următor în cazul statelor membre care realizează previziuni de două ori pe an;

(b)

înainte de 15 februarie pentru previziunile privind bovinele de la începutul primului semestru al anului curent până la sfârșitul celui de-al doilea semestru al anului următor în cazul statelor membre care realizează previziuni o dată pe an;

(c)

înainte de 15 februarie pentru previziunile privind porcinele de la începutul primului semestru și până la sfârșitul celui de-al patrulea trimestru al anului curent și înainte de 15 septembrie pentru previziuni de la începutul celui de-al treilea trimestru al anului curent până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului următor în cazul statelor membre care realizează previziuni de două ori pe an;

(d)

înainte de 15 februarie pentru previziunile privind porcinele de la începutul primului trimestru al anului curent până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului următor pentru state membre care realizează previziuni o dată pe an;

(e)

înainte de 15 februarie pentru previziunile privind ovinele și caprinele de la începutul primului semestru al anului curent până la sfârșitul celui de-al doilea semestru al anului curent.

SECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 17

Evaluarea calității și rapoarte

(1)   În sensul prezentului regulament, următoarele criterii de evaluare a calității se aplică datelor care se comunică:

(a)

„pertinența” se referă la măsura în care statisticile răspund nevoilor actuale și potențiale ale utilizatorilor;

(b)

„exactitatea” se referă la cât de apropiate sunt estimările de valori reale necunoscute;

(c)

„promptitudinea” se referă la intervalul de timp dintre disponibilitatea informației și evenimentul sau fenomenul pe care aceasta îl descrie;

(d)

„punctualitatea” se referă la intervalul de timp dintre data publicării datelor și data la care acestea ar fi trebuit să fie furnizate;

(e)

„accesibilitatea” și „claritatea” se referă la condițiile și la modalitățile prin care utilizatorii pot obține, folosi și interpreta datele;

(f)

„comparabilitatea” se referă la măsurarea impactului diferențelor dintre conceptele statistice aplicate și instrumentele și procedurile de măsurare, atunci când se face o comparație între statistici pe diferite zone geografice, domenii sectoriale sau în timp; și

(g)

„coerența” se referă la posibilitatea de combinare a datelor în mod fiabil, în moduri diferite și în scopuri diverse.

(2)   La fiecare trei ani și prima dată până la 1 iulie 2011, statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor transmise.

(3)   Rapoartele de calitate descriu:

(a)

organizarea anchetelor care fac obiectul prezentului regulament și metodologia aplicată;

(b)

nivelul de precizie atins pentru anchetele prin sondaj prevăzute în prezentul regulament;

(c)

calitatea surselor utilizate, altele decât anchetele; și

(d)

calitatea previziunilor menționate în prezentul regulament.

(4)   Statele membre informează Comisia privind orice modificare metodologică sau de alt tip care ar influența în mod considerabil aceste statistici. Această informare are loc nu mai târziu de trei luni de la intrarea în vigoare a respectivei modificări.

(5)   Se ține cont de principiul conform căruia costurile și sarcinile suplimentare trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Articolul 18

Măsuri de punere în aplicare

(1)   Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, referitoare la modificările aduse anexelor I, II, IV și V, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (2)

(2)   Se ține cont de principiul conform căruia beneficiile modificărilor trebuie să fie superioare costurilor, precum și de principiul conform căruia costurile și sarcinile suplimentare trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Articolul 19

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistică agricolă.

(2)   Atunci când se face o trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 20

Derogare

(1)   În cazul în care aplicarea prezentului regulament la sistemul statistic național al unui stat membru necesită adaptări majore și este probabil să cauzeze probleme practice semnificative, Comisia poate acorda o derogare de la aplicarea sa până la 1 ianuarie 2010, iar în cazul statisticilor privind ovinele și caprinele, până la 1 ianuarie 2011.

(2)   Statul membru în cauză informează Comisia, în acest sens, până la 21 martie 2009.

Articolul 21

Abrogare

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (3) al acestui articol, Directivele 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE se abrogă.

(2)   Orice trimitere la directivele abrogate se consideră o trimitere la prezentul regulament.

(3)   Prin derogare de la al doilea paragraf al articolului 22, un stat membru căruia i s-a acordat o derogare în conformitate cu articolul 20 continuă să aplice dispozițiile Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE pe durata perioadei de derogare acordate.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 19 noiembrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P JOUYET


(1)  Avizul Parlamentului European din 20 mai 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 octombrie 2008.

(2)  JO L 149, 21.6.1993, p. 1.

(3)  JO L 149, 21.6.1993, p. 5.

(4)  JO L 149, 21.6.1993, p. 10.

(5)  JO L 56, 2.3.1988, p. 1.

(6)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(7)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.

(8)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(9)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(10)  A se vedea pagina 14 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXA I

DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.   Categorii de bovine

 

Anexa II

Anexele IV și V

Viței

 

Bovine cu vârsta de 8 luni sau mai mică

Tineret bovin

 

Bovine cu vârsta mai mare de 8 luni dar cel mult de 12 luni

Viței și tineret bovin de sacrificiu

Viței și tineret bovin cu o vârstă de cel mult 12 luni pentru sacrificare

 

Tauri

 

Bovine mascule necastrate și care nu sunt incluse în categoria vițeilor sau a tineretului bovin

Boi

 

Bovine mascule castrate și care nu sunt incluse în categoria vițeilor sau a tineretului bovin

Juninci

Bovine femele care nu au fătat încă și care nu sunt incluse în categoria vițeilor și a tineretului bovin

Bovine femele care nu au fătat încă și care nu sunt incluse în categoria vițeilor și a tineretului bovin

Juninci de sacrificiu

Juninci crescute pentru producția de carne

 

Alte juninci

Juninci crescute pentru reproducere și destinate să înlocuiască vaci de lapte sau alt tip de vaci

 

Vaci

Bovine femele care au fătat (inclusiv cele în vârstă de până la doi ani)

Bovine femele care au fătat

Vaci de lapte

Vaci crescute exclusiv sau în principal pentru a produce lapte pentru consumul uman și/sau pentru procesare în produse lactate, inclusiv vaci reformate de sacrificiu (îngrășate sau nu în perioada dintre ultima lactație și sacrificiu).

 

Alte vaci

Alte vaci decât vacile de lapte, inclusiv, dacă e cazul, vaci de povară

 

2.   Categorii de ovine

Oi și mioare împerecheate: ovine femele care au fătat deja cel puțin o dată, precum și cele care au fost împerecheate pentru prima dată.

Oi de lapte: oi ținute exclusiv sau în principal pentru producția de lapte destinat consumului uman și/sau procesării sub formă de produse lactate, inclusiv oile de lapte reformate (îngrășate sau nu în perioada dintre ultima lactație și sacrificare).

Alte oi: alte oi decât oile de lapte.

Miei: ovine mascule sau femele de până la 12 luni.

3.   Termenul de „carcasă”

(a)

în cazul bovinelor, înseamnă corpul întreg al unui animal sacrificat, după sângerare, eviscerare și jupuire, prezentat fără cap (separat de carcasă la nivelul articulației atlantooccipitale) și fără picioare (separate la nivelul articulațiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene); fără organele din cavitățile toracică și abdominală, cu sau fără rinichi, grăsime renală și grăsime pelviană; și fără organele sexuale și mușchii aferenți și fără uger sau grăsimea mamară;

(b)

în cazul porcinelor, înseamnă corpul unui porc sacrificat, după sângerare și eviscerare, întreg sau tăiat în două pe linia mediană a coloanei vertebrale, fără limbă, păr, copite, organe sexuale, osânză, rinichi și diafragmă;

(c)

în cazul ovinelor și caprinelor, înseamnă corpul întreg al animalului sacrificat, după sângerare, eviscerare și jupuire, prezentat fără cap (separat la nivelul articulației atlantooccipitale); fără picioare (separate la nivelul articulațiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene); fără coadă (tăiată între cea de-a șasea și cea de-a șaptea vertebră caudală); fără organele din cavitățile toracică și abdominală (cu excepția rinichilor și a grăsimii renale) și fără uger și organele sexuale; rinichii și grăsimea renală fac parte din carcasă;

(d)

în cazul păsărilor de curte, înseamnă păsări deplumate și eviscerate, fără cap și gheare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, numite „pui 65 %”, sau prezentate sub altă formă;

4.

Termenul „greutatea în carcasă” reprezintă greutatea carcasei reci, care pentru porci, în special, se obține prin scăderea a 2 % din greutatea corpului cald, înregistrată cel mai târziu la 45 de minute după sângerarea porcului, iar pentru bovine se obține prin scăderea a 2 % din greutatea corpului cald, înregistrată cel mai târziu la 60 de minute după sângerarea animalului.


ANEXA II

STATISTICI REFERITOARE LA EFECTIVELE DE ANIMALE, PE CATEGORII

Bovine:

bovine cu vârsta de cel mult 1 an

viței și tineret bovin de sacrificiu

altele:

masculi

femele

bovine cu vârsta mai mare de 1 an dar mai mică de 2 ani (cu excepția femelelor care au fătat):

masculi

femele (juninci, animale care nu au fătat încă):

animale de sacrificiu

altele

bovine cu vârsta de 2 ani sau mai mare:

masculi

femele

juninci:

juninci de sacrificiu

altele

vaci (bovine care au fătat, inclusiv cele cu o vârstă mai mică de 2 ani):

vaci de lapte

altele

bivoli:

bivolițe pentru reproducere

alți bivoli

Porcine:

purcei cu o greutate vie sub 20 kg

purcei cu o greutate de 20 kg sau mai mult, dar sub 50 kg

porci pentru îngrășat, inclusiv scroafe și vieri reformați cu o greutate vie:

de 50 kg sau mai mult, dar sub 80 kg

de 80 kg sau mai mult, dar sub 110 kg

de 110 kg sau mai mult

porci pentru reproducere, cu o greutate vie de 50 kg și mai mult:

vieri

scroafe împerecheate, dintre care:

scroafe împerecheate pentru prima dată

alte scroafe, dintre care:

scroafe tinere care nu au fost încă împerecheate

Ovine:

oi și mioare împerecheate:

oi de lapte și mioare de lapte împerecheate

alte oi și mioare împerecheate

alte ovine

Caprine:

capre care au fătat deja o dată și capre care au fost împerecheate:

capre care au fătat deja o dată

capre împerecheate pentru prima dată

alte caprine.


ANEXA III

CERINȚE LEGATE DE PRECIZIE

În cazul anchetelor privind efectivele de animale, erorile de eșantionare pentru rezultatele din fiecare stat membru nu depășesc (cu un interval de încredere de 68 %):

(a)

1 % din numărul total de bovine (5 % în cazul în care efectivele de bovine numără sub 1 000 000 de capete);

(b)

1,5 % din numărul total de vaci (5 % în cazul în care efectivele de vaci numără sub 500 000 de capete);

(c)

2 % din numărul total de porcine (5 % în cazul în care efectivele de porcine numără sub 1 000 000 de capete);

(d)

2 % din numărul total de ovine și caprine (5 % în cazul în care efectivele de ovine și caprine numără sub 1 000 000 de capete).


ANEXA IV

STATISTICI REFERITOARE LA SACRIFICĂRI, PE CATEGORII

Bovine:

viței

tineret bovin

juninci

vaci

tauri

boi

Porcine:

fără defalcare

Ovine:

miei

altele

Caprine:

fără defalcare

Păsări de curte:

pui

curcani

rațe

altele.


ANEXA V

PREVIZIUNI PRIVIND PRODUCȚIA DE CARNE, PE CATEGORII

Bovine:

viței și tineret bovin

juninci

vaci

tauri și boi

Porcine:

fără defalcare

Ovine:

fără defalcare

Caprine:

fără defalcare


1.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 1166/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2008

privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 571/88 al Consiliului din 29 februarie 1988 privind organizarea de anchete comunitare asupra structurii exploatațiilor agricole (2) prevede un program de anchete comunitare pentru a furniza statistici referitoare la structura exploatațiilor agricole până în 2007.

(2)

Programul de anchete asupra structurii exploatațiilor agricole, realizat la nivel comunitar din 1966/1967, trebuie continuat pentru a analiza tendințele la nivel comunitar. Din motive de claritate, Regulamentul (CEE) nr. 571/88 ar trebui să fie înlocuit prin prezentul regulament.

(3)

În scopul actualizării registrelor de bază ale exploatațiilor agricole și a celorlalte informații cerute pentru stratificarea anchetelor prin sondaj, este necesar un recensământ al exploatațiilor agricole cel puțin o dată la zece ani. Ultimul recensământ, anterior adoptării prezentului regulament, a avut loc în 1999/2000.

(4)

Este necesar să fie colectate date referitoare la punerea în aplicare a măsurilor legate de dezvoltarea rurală, definite în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordată de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (3).

(5)

În concluziile sale din 19 decembrie 2006 privind indicatorii de agromediu, Consiliul a recunoscut nevoia de date comparabile privind activitățile agricole, la nivelul geografic corespunzător, și care să acopere întreaga Comunitate. Consiliul a solicitat Comisiei să întreprindă măsurile prevăzute în Comunicarea Comisiei din 15 septembrie 2006 (4), inclusiv să producă date statistice, în special în ceea ce privește practicile de gestionare a exploatațiilor agricole și folosirea mijloacelor agricole.

(6)

Există o lipsă de informații statistice privind diferitele metode de producție agricolă la nivelul exploatațiilor agricole individuale. Prin urmare, sunt necesare îmbunătățiri în ceea ce privește culegerea de informații privind metodele de producție agricolă, legate de informațiile structurale referitoare la exploatațiile agricole, în vederea obținerii de statistici suplimentare pentru dezvoltarea politicii de agromediu și pentru a îmbunătăți calitatea indicatorilor de agromediu.

(7)

Este important să existe statistici comparabile din partea tuturor statelor membre privind structura exploatațiilor agricole pentru orientarea politicii agricole în Comunitate. Prin urmare, trebuie folosite, în măsura posibilului, clasificări standard și definiții comune pentru caracteristicile anchetei.

(8)

Realizarea anchetei privind structura exploatațiilor agricole în 2010 și a recensământului decenal al populației în 2011 ar reprezenta o sarcină grea pentru resursele statistice ale statelor membre, în cazul în care perioadele alocate lucrului pe teren în cadrul acestor două anchete majore s-ar suprapune. Prin urmare, ar trebui prevăzută o derogare care să permită statelor membre să realizeze ancheta structurală în agricultură în 2009.

(9)

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (5) constituie cadrul de referință pentru dispozițiile prezentului regulament în special în ceea ce privește conformitatea cu standardele de imparțialitate, fiabilitate, relevanță, rentabilitate, confidențialitate statistică și transparență. Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (6) constituie cadrul de referință pentru transmiterea și protejarea datelor statistice cu caracter confidențial furnizate în temeiul prezentului regulament, pentru a garanta că, în momentul producerii și difuzării statisticilor comunitare, datele respective nu sunt divulgate în mod ilegal și nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele statistice.

(10)

Folosirea amplasării exploatației agricole de către Comisie ar trebui să se limiteze la analizele statistice și să excludă extragerea de eșantioane și efectuarea de anchete. Ar trebui asigurată protecția necesară a confidențialității datelor, printre altele, prin limitarea preciziei parametrilor de localizare și printr-o agregare corespunzătoare în momentul publicării statisticilor.

(11)

Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului (7) a stabilit clasificarea statistică a activităților economice în Comunitate.

(12)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind elaborarea unei clasificări comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (8), unitățile teritoriale ar trebui să fie definite în conformitate cu clasificarea NUTS.

(13)

Pentru a reduce pe cât posibil sarcina pe care o prezintă culegerea datelor pentru respondenți și statele membre, trebuie prevăzută posibilitatea efectuării de anchete prin sondaj și utilizarea de surse administrative.

(14)

Pentru efectuarea anchetelor va fi nevoie de mijloace de finanțare considerabile atât din partea statelor membre, cât și din partea Comisiei, pe parcursul unui anumit număr de ani, din care o mare parte va fi folosită pentru a îndeplini cerințele Comunității.

(15)

Este recunoscut faptul că cerințele pentru recunoașterea și identificarea prin satelit a exploatațiilor agricole prezintă importante dificultăți metodologice și tehnice în numeroase state membre.

(16)

Prin urmare, ar trebui prevăzută o subvenție comunitară pentru susținerea prezentului program de anchete prin Fondul European de Garantare Agricolă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (9).

(17)

Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru toată durata programului, care constituie referința primară pentru autoritatea bugetară în timpul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina financiară și buna gestiune financiară (10).

(18)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv producerea sistematică de statistici comunitare privind structura exploatațiilor agricole și metodele de producție agricolă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele prezentului regulament, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolului 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivului obiectiv.

(19)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (11).

(20)

În special, Comisia ar trebui împuternicită să definească coeficienții pentru unitățile vită mare, să definească caracteristicile și să adapteze anexele la prezentul regulament. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(21)

A fost consultat Comitetul permanent pentru statistică agricolă instituit prin Decizia 72/279/CEE a Consiliului (12),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru producerea de statistici comunitare comparabile privind structura exploatațiilor agricole și pentru o anchetă privind metodele de producție agricolă.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

(a)

„exploatație agricolă” sau „exploatație” înseamnă o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu o gestiune unică și care desfășoară pe teritoriul economic al Uniunii Europene, activitățile agricole menționate în anexa I, fie ca activități primare, fie ca activități secundare;

(b)

„unitate vită mare” înseamnă o unitate de măsură standard care permite reunirea diferitelor categorii de animale pentru a permite compararea acestora. Unitățile vită mare sunt definite pe baza necesităților de hrană ale diferitelor categorii de animale, pentru care coeficienții se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2);

(c)

„anchete prin sondaj” înseamnă anchete statistice bazate pe o eșantionare randomizată stratificată care sunt destinate să pună la dispoziție statistici reprezentative privind exploatațiile agricole la nivel național și regional. Stratificarea include dimensiunea și tipul exploatației agricole pentru a asigura faptul că exploatațiile agricole de diferite dimensiuni și tipuri sunt reprezentate în mod adecvat;

(d)

„regiune” înseamnă unitatea teritorială NUTS 2 definită în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003;

(e)

„amplasarea exploatației” înseamnă coordonatele de latitudine și longitudine într-un arc de 5 minute, pentru a se evita identificarea directă a unei exploatații individuale. În cazul în care coordonatele de latitudine și longitudine includ o singură exploatație agricolă, această exploatație se atribuie unei amplasări învecinate care conține cel puțin o altă exploatație agricolă.

Articolul 3

Sfera de cuprindere

(1)   Anchetele menționate în prezentul regulament acoperă:

(a)

exploatațiile agricole în care suprafața agricolă utilizată este de cel puțin un hectar;

(b)

exploatațiile agricole în care suprafața agricolă utilizată este mai mică de un hectar, în cazul în care respectivele exploatații agricole produc un anumit procentaj pentru vânzare sau în cazul în care unitatea lor de producție depășește anumite praguri fizice.

(2)   Cu toate acestea, statele membre care folosesc un prag de anchetare de peste un hectar stabilesc acest prag la un nivel care să excludă doar cele mai mici exploatații agricole, care contribuie împreună cu cel mult 2 % la suprafața agricolă utilizată totală, în afară de terenul comun, și cu cel mult 2 % la numărul total de unități vită mare ale exploatației agricole.

(3)   În orice caz, toate exploatațiile agricole care ating unul din pragurile fizice menționate în anexa II sunt acoperite.

Articolul 4

Surse de informații

(1)   Statele membre folosesc informații furnizate de Sistemul Integrat de Administrare și Control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (13), de Sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1760/200 (14) și de registrele de agricultură ecologică instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 (15), cu condiția ca aceste informații să aibă cel puțin calitatea informațiilor obținute în urma sondajelor statistice. Statele membre pot folosi, de asemenea, surse administrative legate de culturile modificate genetic și măsurile specifice de dezvoltare rurală prevăzute în anexa III.

(2)   În cazul în care un stat membru decide să utilizeze alte surse administrative decât cele menționate la alineatul (1), statul membru informează Comisia în prealabil și furnizează detalii cu privire la metoda care urmează a fi folosită și la calitatea datelor provenite din această sursă administrativă.

Articolul 5

Cerințele de precizie

(1)   Statele membre care realizează anchete prin sondaj se asigură că rezultatele ponderate ale anchetelor sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru exploatațiile agricole din cadrul fiecărei regiuni și sunt destinate să îndeplinească cerințele de precizie prevăzute în anexa IV.

(2)   În cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia permite statelor membre să facă excepție de la cerințele de precizie menționate la alineatul (1) în cazul anumitor regiuni.

CAPITOLUL II

STATISTICI PRIVIND STRUCTURA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

Articolul 6

Anchete privind structura exploatațiilor agricole

(1)   Statele membre vor realiza în 2010, 2013 și 2016 anchete asupra structurii exploatațiilor agricole, denumite în continuare „anchete structurale în agricultură”.

(2)   Ancheta structurală în agricultură în 2010 va fi realizată sub formă de recensământ. Cu toate acestea, anchetele prin sondaj pot fi folosite pentru caracteristicile privind alte activități aducătoare de venituri desfășurate de forța de muncă, menționate în anexa III secțiunea V punctul (ii).

(3)   Anchetele structurale în agricultură în 2013 și 2016 se pot realiza sub formă de anchete prin sondaj.

Articolul 7

Caracteristici ale anchetelor

(1)   Statele membre furnizează informații referitoare la caracteristicile menționate în anexa III.

(2)   Comisia poate modifica lista caracteristicilor prevăzute în anexa III pentru anchetele structurale în agricultură pentru 2013 și 2016, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).

(3)   În cazul în care un stat membru consideră că o caracteristică are o prevalență scăzută sau egală cu zero, caracteristica respectivă poate fi exclusă din culegerea de date. Pe parcursul anului calendaristic imediat precedent anului anchetei, statul membru în cauză informează Comisia în legătură cu orice caracteristică exclusă din culegerea de date.

(4)   Definițiile caracteristicilor se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 8

Perioade de referință

Perioadele de referință pentru anchetele structurale în agricultură în anii 2010, 2013 și 2016 sunt definite după cum urmează:

(a)

pentru caracteristicile referitoare la terenuri menționate în anexa III: o perioadă de 12 luni, care să se termine într-o zi de referință între 1 martie și 31 octombrie a anului anchetei;

(b)

pentru caracteristicile referitoare la efectivele de animale menționate în anexa III, o zi de referință între 1 martie și 31 decembrie a anului anchetei;

(c)

pentru caracteristicile referitoare la forța de muncă menționate în anexa III, o perioadă de 12 luni, care să se termine într-o zi de referință între 1 martie și 31 octombrie a anului anchetei;

(d)

pentru măsurile de dezvoltare rurală menționate în anexa III, o perioadă de trei ani care să se termine în ziua de 31 decembrie a anului anchetei.

Articolul 9

Transmitere

(1)   Statele membre transmit Comisiei datele validate ale anchetei structurale în agricultură pentru 2010, până la 31 martie 2012.

(2)   Pentru anchetele structurale în agricultură efectuate în anii 2013 și 2016, statele membre transmit Comisiei datele validate ale anchetei, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului anchetei.

(3)   Datele referitoare la măsurile de dezvoltare rurală prevăzute în anexa III și bazate pe registrele administrative pot fi transmise Comisiei separat în termen de 18 luni de la sfârșitul anului anchetei.

(4)   Datele anchetei structurale în agricultură sunt transmise Comisiei în format electronic și la nivel de exploatații agricole individuale.

(5)   Comisia stabilește formatul pentru transmiterea datelor anchetei.

(6)   Comisia nu utilizează datele anchetei structurale în agricultură în scopul extragerii de eșantioane sau al efectuării de anchete.

Articolul 10

Bază de sondaj

În scopul actualizării bazei de sondaj pentru anchetele structurale în agricultură în 2013 și 2016, statele membre acordă autorităților naționale responsabile cu anchetele structurale în agricultură acces la informațiile privind exploatațiile agricole, conținute în dosarele administrative întocmite pe teritoriul lor național.

CAPITOLUL III

STATISTICI PRIVIND METODELE DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ

Articolul 11

Anchetă privind metodele de producție agricolă

(1)   Statele membre efectuează o anchetă privind metodele de producție agricolă folosite de exploatațiile agricole. Această anchetă poate fi realizată sub forma unei anchete prin sondaj.

(2)   În cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia poate permite statelor membre să realizeze ancheta prin sondaj folosind sub-eșantioane separate.

(3)   Statele membre furnizează informații privind caracteristicile metodelor de producție agricolă menționate în anexa V.

(4)   Pentru fiecare exploatație anchetată, statele membre furnizează, de asemenea, o estimare a volumului de apă folosită pentru irigațiile din exploatație (în metri cubi). Estimarea poate fi realizată cu ajutorul unui model.

(5)   Comisia acordă statelor membre sprijin metodologic sau alt tip de sprijin în vederea realizării modelului menționat la alineatul (4). În plus, Comisia încurajează cooperarea și schimburile de experiență între statele membre, necesare pentru a se obține rezultate comparabile.

(6)   În cazul în care un stat membru stabilește că o caracteristică are o prevalență scăzută sau egală cu zero, caracteristica respectivă poate fi exclusă din culegerea de date. Pe parcursul anului calendaristic imediat precedent anului anchetei, statul membru în cauză informează Comisia în legătură cu orice caracteristică exclusă din culegerea de date.

(7)   Definițiile caracteristicilor se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).

(8)   Perioada de referință coincide cu perioadele de referință folosite pentru caracteristicile anchetei structurale în agricultură în 2010.

(9)   Rezultatele acestei anchete sunt legate de datele obținute din ancheta structurală în agricultură în 2010 la nivel de exploatații agricole individuale. Setul de date validate combinate se transmite Comisiei în format electronic până la 31 decembrie 2012.

(10)   Comisia stabilește formatul pentru transmiterea datelor anchetei.

(11)   Comisia nu utilizează datele anchetei privind metodele de producție agricolă în scopul extragerii de eșantioane sau al realizării de anchete.

CAPITOLUL IV

RAPOARTE, FINANȚARE ȘI MĂSURI DE APLICARE

Articolul 12

Rapoarte

(1)   Statele membre prezintă rapoarte metodologice naționale pentru anchetele reglementate de prezentul regulament, în care precizează:

(a)

organizarea și metodologia aplicată;

(b)

nivelurile de precizie atinse pentru anchetele prin sondaj prevăzute în prezentul regulament;

(c)

informații privind calitatea oricăror surse administrative de informații folosite; și

(d)

criteriile de includere și excludere aplicate pentru a îndeplini cerințele de acoperire menționate la articolul 3.

(2)   Rapoartele metodologice naționale sunt prezentate Comisiei însoțite de rezultatele validate ale anchetei, în conformitate cu termenele stabilite la articolul 9 alineatele (1) și (2).

(3)   În plus față de rapoartele metodologice naționale solicitate la sfârșitul fiecărei anchete, statele membre furnizează Comisiei orice alte informații suplimentare care pot fi solicitate în legătură cu organizarea și metodologia anchetei.

Articolul 13

Contribuția comunitară

(1)   Statele membre primesc o contribuție financiară maximă din partea Comunității în valoare de 75 % din costul realizării anchetelor definite în prezentul regulament, în limita sumelor maxime prevăzute la alineatele (3) și (4).

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia acordă asistența tehnică și consultanța necesară pentru recunoașterea prin satelit a exploatațiilor agricole statelor membre care prezintă cereri în acest sens.

(3)   Pentru costurile agregate ale anchetei structurale în agricultură 2010 și ale anchetei privind metodele de producție agricolă, contribuția comunitară se limitează la sumele maxime prevăzute după cum urmează:

câte 50 000 EUR pentru Luxemburg și Malta;

câte 1 000 000 EUR pentru Austria, Irlanda și Lituania;

câte 2 000 000 EUR pentru Bulgaria, Germania, Ungaria, Portugalia și Regatul Unit;

câte 3 000 000 EUR pentru Grecia, Spania și Franța;

câte 4 000 000 EUR pentru Italia, Polonia și România; și

câte 300 000 EUR pentru toate celelalte state membre.

(4)   Pentru anchetele structurale în agricultură în 2013 și 2016, sumele maxime menționate la alineatul (3) se reduc cu 50 %.

(5)   Contribuția financiară a Comunității este finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 14

Cadrul financiar

(1)   Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a prezentului program de anchete, inclusiv creditele necesare pentru gestionarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor de bază de date utilizate în cadrul Comisiei pentru prelucrarea datelor furnizate de statele membre în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, se ridică la 58 850 000 EUR pentru perioada 2008-2013.

(2)   Suma aferentă perioadei 2014-2018 este stabilită de autoritatea bugetară și legislativă la propunerea Comisiei, pe baza noului cadru financiar pentru perioada care începe în 2014.

(3)   Creditele anuale sunt autorizate de autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Articolul 15

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistică agricolă instituit prin Decizia 72/279/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 16

Derogări

(1)   Prin derogare de la articolul 6 alineatele (1) și (2), articolul 8, articolul 9 alineatul (1), articolul 11 alineatele (8) și (9), articolul 13 alineatul (3), precum și de la anexa III și anexa IV, trimiterile la anul 2010 se înlocuiesc cu trimiteri la anul 2009 pentru Grecia, Spania și Portugalia.

(2)   Prin derogare de la articolul 9 alineatul (1), trimiterea la 31 martie 2012 se înlocuiește cu o trimitere la:

(a)

31 martie 2011 pentru Grecia și Portugalia;

(b)

30 iunie 2011 pentru Spania;

(c)

30 iunie 2012 pentru Italia și România.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (9), trimiterea la 31 decembrie 2012 se înlocuiește cu o trimitere la 31 decembrie 2011 pentru Grecia, Spania și Portugalia.

Articolul 17

Abrogare

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 571/88 se abrogă.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 19 noiembrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P JOUYET


(1)  Avizul Parlamentului European din 21 mai 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 octombrie 2008.

(2)  JO L 56, 2.3.1988, p. 1.

(3)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(4)  Intitulată „Dezvoltarea indicatorilor agro-ecologici pentru monitorizarea integrării preocupărilor de mediu în politica agricolă comună”.

(5)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(6)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

(7)  JO L 293, 24.10.1990, p. 1.

(8)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(9)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(10)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (JO L 270, 21.10.2003, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 843/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).


ANEXA I

Lista activităților agricole prevăzute în definiția unei exploatații agricole

Următoarele activități (care pot fi atât activități primare cât și activități secundare) se bazează pe Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (NACE Rev. 2) pentru producție vegetală și animală, vânătoare și activități privind servicii conexe și sunt folosite pentru a defini o exploatație agricolă:

Descrierea activității

Codul NACE Rev. 2

Note suplimentare privind activitățile incluse sau excluse în momentul definirii activităților agricole

Creșterea culturilor nepermanente

01.1

 

Creșterea culturilor permanente

01.2

Exploatațiile agricole care produc vin sau ulei de măsline din struguri sau din măsline cultivate în aceleași exploatații sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

Înmulțirea plantelor

01.3

 

Producția animală

01.4

Toate activitățile care intră sub incidența codului 01.49 al NACE Rev. 2 (Creșterea altor animale) sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament, cu excepția:

(i)

creșterea și reproducerea struților africani, a emu și a iepurilor;

(ii)

apicultura și producerea de miere și de ceară de albine.

Cultivarea plantelor combinată cu creșterea animalelor

01.5

 

Activități de sprijin pentru agricultură și activități de pregătire a produsului recoltei

01.6

În general, toate exploatațiile care desfășoară activități care intră sub incidența codului 01.6 din NACE Rev. 2 sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament, în cazul în care sunt efectuate în mod exclusiv.

Cu toate acestea, exploatațiile care mențin exclusiv teren agricol în condiții agricole și ecologice bune (cod 01.61 din NACE Rev. 2) sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament.


ANEXA II

Praguri pentru anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă

Caracteristici

Prag

Suprafață agricolă utilizată

Teren arabil, grădini familiale, pajiști permanente, culturi permanente

5 ha

Culturi permanente în aer liber

Fructe, bace, plantații de citrice și de măslini, plantații viticole și pepiniere

1 ha

Alte producții intensive

Legume proaspete, pepeni și căpșuni în aer liber sau sub acoperiș protector jos (inaccesibil)

0,5 ha

Tutun

0,5 ha

Hamei

0,5 ha

Bumbac

0,5 ha

Culturi în seră sau alt acoperiș protector (accesibil)

Legume proaspete, pepeni și căpșuni

0,1 ha

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele)

0,1 ha

Bovine

Toate

10 capete

Porcine

Toate

50 capete

Scroafe de reproducție

10 capete

Ovine

Toate

20 capete

Caprine

Toate

20 capete

Păsări de curte

Toate

1 000 capete


ANEXA III

Lista caracteristicilor anchetei structurale în agricultură

CARACTERISTICI

UNITĂȚI/CATEGORII

I.   

Caracteristici generale

Amplasarea exploatației

 

– –

Latitudine (într-un arc de 5 minute sau mai puțin)

Grade: Minute

– –

Longitudine (într-un arc de 5 minute sau mai puțin)

Grade: Minute

Statutul juridic al exploatației

 

– –

Responsabilitatea juridică și economică a exploatației este asumată de:

 

– – –

o persoană fizică care este capul exploatației agricole individuale, în cazul în care exploatația este independentă?

Da/Nu

– – – –

În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este „da”, persoana (capului exploatației) este, de asemenea, și șeful exploatației?

Da/Nu

– – – – –

În cazul în care persoana respectivă nu este șeful exploatației, șeful exploatației este un membru al familiei capului exploatației?

Da/Nu

– – – – –

În cazul în care șeful exploatației este un membru al familiei capului exploatației, șeful exploatației este soțul/soția capului exploatației? (1)

Da/Nu

– – –

una sau mai multe persoane fizice care este/sunt partener(i), în cazul în care exploatația este un grup de exploatații?

Da/Nu

– – –

o persoană juridică?

Da/Nu

Modul de deținere (raportat la capul exploatației) și împărțirea exploatației

 

– –

Suprafața agricolă utilizată:

 

– – –

În proprietate

ha

– – –

În arendă

ha

– – –

În parte sau alte moduri

ha

– –

Agricultură ecologică

 

– – –

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației pe care sunt aplicate metode de producție ale agriculturii ecologice certificate în conformitate cu normele naționale sau comunitare

ha

– – –

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației aflate în curs de transformare pentru a respecta metodele de producție ale agriculturii ecologice care urmează a fi certificate în conformitate cu normele naționale sau comunitare

ha

– – –

Suprafața exploatației pe care metodele de producție ale agriculturii ecologice în conformitate cu normele naționale sau comunitare sunt fie aplicate și certificate, fie în curs de transformare pentru a fi certificate:

 

– – – –

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

ha

– – – –

Legume uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și legume uscate)

ha

– – – –

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și pentru sămânță)

ha

– – – –

Sfeclă de zahăr (fără semințe)

ha

– – – –

Plante oleaginoase

ha

– – – –

Legume proaspete, pepeni și căpșuni

ha

– – – –

Pășuni și fânețe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

ha

– – – –

Plantații de pomi și arbuști fructiferi

ha

– – – –

Plantații de citrice

ha

– – – –

Plantații de măslini

ha

– – – –

Plantații viticole

ha

– – – –

Alte culturi (plante pentru fibre etc.)

ha

– – –

Metodele de producție ale agriculturii ecologice aplicate producției animale și certificate în conformitate cu normele naționale sau comunitare:

 

– – – –

Bovine

Capete

– – – –

Porcine

Capete

– – – –

Ovine și caprine

Capete

– – – –

Păsări de curte

Capete

– – – –

Alte animale

Da/Nu

– –

Destinația producției exploatației:

 

– – –

Gospodăria consumă mai mult de 50 % din valoarea producției finale a exploatației

Da/Nu

– – –

Vânzarea directă către consumatorii finali reprezintă mai mult de 50 % din vânzările totale ale exploatației (1)

Da/Nu

II.   

Teren

Teren arabil

 

– –

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe):

 

– – –

Grâu comun și grâu spelt

ha

– – –

Grâu dur

ha

– – –

Secară

ha

– – –

Orz

ha

– – –

Ovăz

ha

– – –

Porumb boabe

ha

– – –

Orez

ha

– – –

Alte cereale pentru producția de boabe

ha

– –

Legume uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și legume uscate)

ha

– – –

Dintre care mazăre, fasole boabe și lupin dulce

ha

– –

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și pentru sămânță)

ha

– –

Sfecla de zahăr (fără semințe)

ha

– –

Rădăcinoase furajere și brasicaceae (fără semințe)

ha

– –

Culturi industriale:

 

– – –

Tutun

ha

– – –

Hamei

ha

– – –

Bumbac

ha

– – –

Rapiță și rapiță navetă

ha

– – –

Floarea-soarelui

ha

– – –

Soia

ha

– – –

Semințe de in

ha

– – –

Alte plante oleaginoase

ha

– – –

In

ha

– – –

Cânepă

ha

– – –

Alte plante pentru fibre

ha

– – –

Plante aromatice, medicinale și culinare

ha

– – –

Alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte

ha

– –

Legume proaspete, pepeni și căpșuni, din care:

 

– – –

În aer liber sau sub acoperiș protector jos (inaccesibil)

ha

– – – –

În câmp deschis

ha

– – – –

În grădini

ha

– – –

În seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)

ha

– –

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele):

 

– – –

În aer liber sau sub acoperiș protector jos (inaccesibil)

ha

– – –

În seră sau sub alt acoperiș protector (accesibil)

ha

– –

Plante recoltate verzi:

 

– – –

Pășuni temporare

ha

– – –

Alte plante recoltate verzi:

 

– – – –

Porumb verde

ha

– – – –

Plante leguminoase

ha

– – – –

Alte plante recoltate verzi care nu sunt menționate în altă parte

ha

– –

Semințe și răsaduri în teren arabil

ha

– –

Alte culturi în teren arabil

ha

– –

Teren scos temporar din circuitul agricol fără subvenție

ha

– –

Teren scos temporar din circuitul agricol, aflat în regim de ajutor fără exploatație economică

ha

Grădini familiale

ha

Pajiști permanente

ha

– –

Pășuni și fânețe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

ha

– –

Pășuni și fânețe pe terenuri accidentate

ha

– –

Pajiști permanente care nu mai sunt folosite pentru producție și care pot beneficia de subvenții

ha

Culturi permanente

 

– –

Plantații de pomi și arbuști fructiferi

ha

– – –

Specii de fructe, dintre care:

ha

– – – –

Fructe din zone cu climat temperat

ha

– – – –

Fructe din zone cu climat subtropical

ha

– – –

Specii de bace

ha

– – –

Fructe cu coajă lemnoasă

ha

– –

Plantații de citrice

ha

– –

Plantații de măslini

ha

– – –

Care produc în mod curent măsline de masă

ha

– – –

Care produc în mod curent măsline pentru producția de ulei de măsline

ha

– –

Plantații viticole, care produc în mod curent:

ha

– – –

Vin de calitate

ha

– – –

Alte vinuri

ha

– – –

Struguri de masă

ha

– – –

Stafide

ha

– –

Pepiniere

ha

– –

Alte culturi permanente

ha

– – –

Din care pomi de Crăciun (1)

ha

– –

Culturi permanente în seră

ha

Alte terenuri

 

– –

Suprafață agricolă neutilizată

ha

– –

Suprafețe împădurite

ha

– – –

Din care crânguri cu rotație rapidă

ha

– –

Alte terenuri (terenuri ocupate de clădiri, ogrăzi, drumuri, iazuri, cariere, teren nefertil, teren pietros etc.)

ha

Ciuperci, suprafețe irigate, culturi energetice și culturi modificate genetic

 

– –

Ciuperci

ha

– –

Suprafața irigată

 

– – –

Suprafața irigabilă totală

ha

– – –

Suprafața totală cultivată irigată cel puțin o dată pe parcursul ultimelor 12 luni

ha

– –

Culturi energetice (pentru producerea de biocombustibili sau alte surse de energie regenerabile)

ha

– – –

din care terenuri scoase temporar din circuitul agricol

ha

– –

Culturi modificate genetic

ha

III.   

Efective de animale

Ecvidee

Capete

Bovine:

 

– –

Bovine, sub un an, masculi și femele

Capete

– –

Bovine, între unu și doi ani, masculi

Capete

– –

Bovine, între unu și doi ani, femele

Capete

– –

Bovine, masculi, de doi ani și peste

Capete

– –

Juninci de doi ani și peste

Capete

– –

Vaci pentru lapte

Capete

– –

Alte vaci

Capete

Ovine și caprine:

 

– –

Ovine (toate vârstele)

Capete

– – –

Femele de reproducție

Capete

– – –

Alte ovine

Capete

– –

Caprine (toate vârstele)

Capete

– – –

Femele de reproducție

Capete

– – –

Alte caprine

Capete

Porcine:

 

– –

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 kilograme

Capete

– –

Scroafe de reproducție de 50 de kilograme și peste

Capete

– –

Alte porcine

Capete

Păsări de curte:

 

– –

Pui de carne

Capete

– –

Găini ouătoare

Capete

– –

Alte păsări de curte:

Capete

– – –

Curcani (1)

Capete

– – –

Rațe (1)

Capete

– – –

Gâște (1)

Capete

– – –

Struți (1)

Capete

– – –

Alte păsări de curte care nu sunt menționate în altă parte (1)

Capete

Iepuri, femele de reproducție

Capete

Albine

Capete

Animale care nu sunt menționate în altă parte

Da/Nu

IV.   

Mașini și echipamente

IV. (i)

Mașini  (1)

Aparținând exclusiv exploatației

 

– –

Tractoare cu patru roți, tractoare cu șenile, transportatoare de unelte

Număr

– –

Cultivatoare, prășitoare, prășitoare rotative și secerători

Număr

– –

Mașini de recoltat combinate

Număr

– –

Alte mașini de recoltat mecanizate integral

Număr

Mașini utilizate de mai multe exploatații

– –

Tractoare cu patru roți, tractoare cu șenile, transportatoare de unelte

Da/Nu

– –

Cultivatoare, prășitoare, prășitoare rotative și secerători

Da/Nu

– –

Mașini de recoltat combinate

Da/Nu

– –

Alte mașini de recoltat mecanizate integral

Da/Nu

IV. (ii)   

Echipamente

Echipamente folosite pentru producția de energie regenerabilă în funcție de tipul de sursă de energie:

 

– –

Vânt

Da/Nu

– –

Biomasă

Da/Nu

– – –

din care biometan

Da/Nu

– –

Solară

Da/Nu

– –

Energie hidraulică

Da/Nu

– –

Alte tipuri de surse de energie regenerabilă

Da/Nu

V.   

Forța de muncă

V. (i)   

Activități agricole în cadrul exploatației

Capul exploatației

 

– –

Sex

Masculin/Feminin

– –

Vârstă

Intervale de vârstă (2)

– –

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

Intervalul % UAM (3)

Șeful exploatației

 

– –

Sex

Masculin/Feminin

– –

Vârstă

Intervale de vârstă

– –

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

Intervalul % UAM 2 (4)

Nivelul de instruire al șefului exploatației

 

– –

Pregătirea agricolă a șefului exploatației

Coduri de formare (5)

– –

Pregătirea profesională a șefului exploatației în ultimele 12 luni (6)

Da/Nu

Membri ai familiei capului exploatației agricole individuale care desfășoară activități agricole pentru exploatație: bărbați

 

– –

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

Intervalul % UAM 2

Membri ai familiei capului exploatației agricole individuale – care desfășoară activități agricole pentru exploatație: femei:

 

– –

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

Intervalul % UAM 2

Angajați permanenți nemembri ai familiei: bărbați

 

– –

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

Intervalul % UAM 2

Angajați permanenți nemembri ai familiei: femei

 

– –

Activități agricole în cadrul exploatației (în afară de activitățile de gospodărie)

Intervalul % UAM 2

Angajați fără contract nemembri ai familiei: bărbați și femei (zilieri)

Zile lucrătoare cu normă întreagă

Numărul total de zile lucrătoare cu normă întreagă de muncă agricolă în cele 12 luni precedente datei anchetei, neincluse în categoriile anterioare, efectuate în cadrul exploatației de către persoane neangajate direct în cadrul exploatației (de exemplu persoane angajate de contractori)

Zile lucrătoare cu normă întreagă

V. (ii)   

Alte activități aducătoare de venituri (alte activități decât cele agricole, în cadrul exploatației, și activități în afara exploatației)

Alte activități aducătoare de venituri ale capului exploatației care este, de asemenea, șeful exploatației:

 

– –

Activitatea sa principală

Da/Nu

– –

Activitatea sa secundară

Da/Nu

– –

Dacă se desfășoară în paralel alte activități aducătoare de venituri

 

– – –

Activități direct legate de exploatație

Da/Nu

– – –

Activități care nu sunt direct legate de exploatație

Da/Nu

Alte activități aducătoare de venituri ale soțului/soției capului exploatației agricole individuale:

 

– –

Activitatea sa principală

Da/Nu

– –

Activitatea sa secundară

Da/Nu

– –

Dacă se desfășoară alte activități aducătoare de venituri

 

– – –

Activități direct legate de exploatație

Da/Nu

– – –

Activități care nu sunt direct legate de exploatație

Da/Nu

Alte activități aducătoare de venituri ale celorlalți membri ai familiei capului exploatației agricole individuale:

 

– –

Activitatea lor principală

Da/Nu

– –

Activitatea lor secundară

Da/Nu

– –

Dacă se desfășoară alte activități aducătoare de venituri

 

– – –

Activități direct legate de exploatație

Da/Nu

– – –

Activități care nu sunt direct legate de exploatație

Da/Nu

Angajați nemembri ai familiei, angajați direct în mod permanent și implicați în alte activități aducătoare de venituri care sunt direct legate de exploatație

 

– –

Activitatea lor principală

Da/Nu

– –

Activitatea lor secundară

Da/Nu

VI.   

Alte activități aducătoare de venituri ale exploatației (direct legate de exploatație)

VI. (i)   

Lista celorlalte activități aducătoare de venituri

Turism, cazare și alte activități de agrement

Da/Nu

Artizanat

Da/Nu

Prelucrarea produselor agricole

Da/Nu

Producerea de energie regenerabilă

Da/Nu

Prelucrarea lemnului (de exemplu, tăierea)

Da/Nu

Acvacultură

Da/Nu

Lucrări contractuale (folosind mijloacele de producție ale exploatației)

 

– –

Agricole (pentru alte exploatații)

Da/Nu

– –

Neagricole

Da/Nu

Silvicultură

Da/Nu

Altele

Da/Nu

VI. (ii)   

Importanța celorlalte activități aducătoare de venituri, direct legate de exploatație

Procentajul producției finale a exploatației

Intervale procentuale (7)

VII.   

Sprijin pentru dezvoltarea rurală

Exploatația a beneficiat de una din următoarele măsuri de dezvoltare rurală în timpul ultimilor 3 ani

 

– –

Utilizarea serviciilor de consultanță

Da/Nu

– –

Modernizarea exploatațiilor agricole

Da/Nu

– –

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

Da/Nu

– –

Respectarea standardelor bazate pe legislația comunitară

Da/Nu

– –

Participarea producătorilor agricoli în programele privind calitatea alimentelor

Da/Nu

– –

Plățile Natura 2000 pentru suprafețele agricole

Da/Nu

– –

Plățile legate de directiva-cadru privind apa (8)

Da/Nu

– –

Plăți de agromediu

Da/Nu

– – –

din care în cadrul agriculturii ecologice

Da/Nu

– –

Plăți pentru bunăstarea efectivelor de animale

Da/Nu

– –

Diversificarea spre activități neagricole

Da/Nu

– –

Promovarea activităților turistice

Da/Nu


(1)  În 2010, nu se include.

(2)  Intervale de vârstă: (De la absolvirea școlii obligatorii până la vârsta de 24 de ani), (25-34), (35-44), (45-54), (55-64), (65 și peste).

(3)  Intervalul procentual 1 de unități anuale de muncă (UAM): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(4)  Intervalul procentual 2 de unități anuale de muncă (UAM): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(5)  Coduri de formare: (doar experiența practică în agricultură), (formarea de bază în agricultură), (formarea completă în agricultură).

(6)  În 2013, nu se include.

(7)  Intervale procentuale (≥ 0-≤ 10).(> 10-≤ 50).(> 50-< 100).

(8)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).


ANEXA IV

CERINȚE DE PRECIZIE

Anchetele prin sondaj menționate în prezentul regulament trebuie să fie reprezentative din punct de vedere statistic la nivelul regiunilor NUTS 2 și pentru agregările naționale ale zonelor mai puțin favorizate (1) în ceea ce privește tipul și dimensiunea exploatațiilor agricole, în conformitate cu Decizia 85/377/CEE a Comisiei din 7 iunie 1985 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatațiile agricole (2). În plus, niveluri specificate de precizie sunt cerute pentru caracteristicile culturilor și ale efectivelor de animale din exploatațiile agricole.

Aceste niveluri de precizie sunt prevăzute în tabelele de precizie de mai jos și se aplică tuturor regiunilor NUTS 2 care au cel puțin 10 000 de exploatații. În cazul unei regiuni NUTS 2 cu mai puțin de 10 000 de exploatații, aceste niveluri de precizie se aplică regiunii NUTS 1 asociate, cu condiția ca respectiva regiune NUTS 1 să cuprindă cel puțin 1 000 de exploatații. Pentru ancheta privind metodele de producție agricolă, caracteristicile relevante ale culturilor și ale efectivelor de animale vor fi disponibile din rezultatele anchetei structurale în agricultură din 2010.

Categoriile de precizie pentru anchetele structurale în agricultură 2013 Și 2016

Caracteristicile culturilor:

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe), inclusiv grâu comun, grâu spelt, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, orez și alte cereale pentru producția de grăunțe;

Legume uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și legume uscate);

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și de sămânță);

Sfeclă de zahăr (fără semințe);

Culturi oleaginoase, inclusiv rapița, rapiță navetă, floarea soarelui, soia, inul (in pentru ulei) și alte culturi oleaginoase;

Legume proaspete, pepeni și căpșuni (exclusiv pepinierele);

Flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele);

Plante recoltate verzi;

Pășuni și fânețe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate;

Plantații de pomi și arbuști fructiferi;

Plantații de citrice;

Plantații de măslini;

Plantații viticole.

Caracteristicile efectivelor de animale:

Vaci pentru lapte;

Alte vaci;

Alte bovine;

Scroafe de reproducție;

Alte porcine;

Ovine;

Caprine;

Păsări de curte

Categoriile de precizie pentru anchetele prin sondaj realizate ca parte din ancheta structurală în agricultură 2010 și ancheta privind metodele de producție agricolă

Caracteristicile culturilor:

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe), inclusiv grâu comun și grâu spelt, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, orez și alte cereale pentru producția de boabe;

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi de sămânță) și sfecla de zahăr (fără semințe);

Culturi oleaginoase, inclusiv rapița, naveta, floarea soarelui, soia, inul (in pentru ulei) și alte culturi oleaginoase;

Culturi de grădină permanente, inclusiv fructe, bace, plantații de citrice și de măslini, plantații viticole, pepiniere și alte culturi de grădină permanente;

Legume proaspete, pepeni, căpșuni, flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele);

Pășuni și pajiști permanente.

Caracteristicile efectivelor de animale:

Bovine (toate vârstele);

Ovine și caprine (toate vârstele);

Porcine;

Păsări de curte.

Tabel De Precizie Pentru Regiunile Nuts 2 Cu Cel Puțin 10 000 De Exploatații Agricole

Precizie

Anchete structurale în agricultură 2013 și 2016

Ancheta privind metodele de producție agricolă

Prevalența caracteristicii în regiunea NUTS 2

Eroare standard relativă

Prevalența caracteristicii în regiunea NUTS 2

Eroare standard relativă

Caracteristicile culturilor produse de exploatațiile agricole

7,5 % sau mai mult din suprafața agricolă utilizată

< 5 %

10 % sau mai mult din suprafața agricolă utilizată

< 10 %

Caracteristicile efectivelor de animale ale exploatației agricole

7,5 % sau mai mult din unitățile vită mare și peste 5 % din cota națională a fiecărei categorii

< 5 %

10 % sau mai mult din unitățile vită mare și peste 5 % din cota națională a fiecărei categorii

< 10 %

Tabel De Precizie Pentru Regiunile Nuts 2 Cu Mai PuȚIn De 10 000 De Exploatații Agricole

Precizie

Anchete structurale în agricultură 2013 și 2016

Ancheta privind metodele de producție agricolă

Prevalența caracteristicilor în regiunea NUTS 1 asociată având cel puțin 1 000 de exploatații

Eroare standard relativă

Prevalența caracteristicilor în regiunea NUTS 1 asociată având cel puțin 1 000 de exploatații

Eroare standard relativă

Caracteristicile culturilor produse de exploatațiile agricole

7,5 % sau mai mult din suprafața agricolă utilizată

< 5 %

10 % sau mai mult din suprafața agricolă utilizată

< 10 %

Caracteristicile efectivelor de animale ale exploatației agricole

7,5 % sau mai mult din unitățile vită mare și peste 5 % din cota națională a fiecărei categorii

< 5 %

10 % sau mai mult din unitățile vită mare și peste 5 % din cota națională a fiecărei categorii

< 10 %


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1257 al Consiliului din 17 mai 1999 privind asistența pentru dezvoltare rurală acordată din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

(2)  JO L 220, 17.8.1985, p. 1.


ANEXA V

Lista caracteristicilor pentru ancheta privind metodele de producție agricolă

Caracteristică

Unități/categorii

Metode de cultivare a solului

Cultivare convențională (car cu plug sau plug simplu)

ha

Cultivare de conservare (cultivare redusă)

ha

Cultivare zero (însămânțare directă)

ha

Conservarea solului

Acoperirea solului iarna:

Cultură normală de iarnă

ha

Cultură acoperită sau cultură intermediară

ha

Reziduuri de plante

ha

Sol sterp

ha

Rotația culturilor:

Cota de suprafețe arabile în afara asolamentului planificat

Intervalul % SA (1)

Caracteristici ale peisajului

Elemente liniare menținute de producătorii agricoli în timpul ultimilor 3 ani, din care:

Împrejmuiri

Da/Nu

Rânduri de copaci

Da/Nu

Ziduri de piatră

Da/Nu

Elemente liniare stabilite în timpul ultimilor 3 ani, din care:

Împrejmuiri

Da/Nu

Rânduri de copaci

Da/Nu

Ziduri de piatră

Da/Nu

Pășunat

Pășunat pe exploatație

Suprafețe păscute în timpul ultimului an

ha

Timpul pe care animalele îl petrec în aer liber pe pășuni

Luni pe an

Pășunat pe terenuri comune:

Numărul total al animalelor care pasc pe terenuri comune

Capete

Timpul pe care animalele îl petrec în aer liber pe pășuni

Luni pe an

Adăposturi pentru animale

Bovine:

Staule susținute de stâlpi – cu bălegar solid și gunoi de grajd lichid

Locuri

Staule susținute de stâlpi – cu tulbureală

Locuri

Stabulație liberă – cu bălegar solid și gunoi de grajd lichid

Locuri

Stabulație liberă cu tulbureală

Locuri

Altele

Locuri

Porcine:

Pe podele acoperite parțial cu grătare de lemn

Locuri

Pe podele acoperite integral cu grătare de lemn

Locuri

Pe așternuturi de paie (litieră profundă-stabulație liberă)

Locuri

Altele

Locuri

Găini ouătoare:

Pe așternuturi de paie (litieră profundă-stabulație liberă)

Locuri

Baterii (toate tipurile)

Locuri

 

Baterii cu centură pentru găinaț

Locuri

 

Baterii cu găuri adânci

Locuri

 

Baterii înălțate

Locuri

Altele

Locuri

Aplicarea gunoiului de grajd

Suprafața agricolă utilizată pe care se aplică gunoi de grajd/solid

Total

Intervalul % SAU (2)

Cu absorbție imediată

Intervalul % SAU (2)

Suprafața agricolă utilizată pe care se aplică tulbureală

Total

Intervalul % SAU (2)

Cu absorbție imediată

Intervalul % SAU (2)

Procentajul de gunoi de grajd produs și exportat de pe exploatație

Intervalul procentual (3)

Stocarea gunoiului de grajd și prelucrarea acestuia

Unități de stocare pentru:

Bălegar solid

Da/Nu

Gunoi de grajd lichid

Da/Nu

Tulbureală

Rezervor de tulbureală

Da/Nu

Bazin

 

Sunt unitățile de stocare acoperite?

Bălegar solid

Da/Nu

Gunoi de grajd lichid

Da/Nu

Tulbureală

Da/Nu

Irigații

Suprafața irigată

Suprafața irigată medie în ultimii trei ani

ha

Suprafața totală cultivată irigată cel puțin o dată în ultimele 12 luni

Total

ha

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe) (în afară de porumb și orez)

ha

Porumb (boabe și verde)

ha

Orez

ha

Legume uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și legume uscate)

ha

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi de sămânță)

ha

Sfecla de zahăr (exclusiv semințe)

ha

Rapiță și navetă

ha

Floarea soarelui

ha

Plante de fibre (in, cânepă, alte plante de fibre)

ha

Legume proaspete, pepeni și căpșuni – în câmp

ha

Pășuni și fânețe, exclusiv cele aflate pe terenuri accidentate

ha

Alte culturi în terenuri arabile

ha

Plantații de pomi și arbuști fructiferi

ha

Plantații de citrice

ha

Plantații de măslini

ha

Plantații viticole

ha

Metodele de irigare folosite:

Irigare de suprafață (prin inundare, șanțuri)

Da/Nu

Irigare prin aspersiune

Da/Nu

Irigare prin picurare

Da/Nu

Sursa apei de irigare folosită de către exploatație:

Apele subterane ale exploatației

Da/Nu

Apele de suprafață ale exploatației (iazuri, îndiguiri)

Da/Nu

Apele de suprafață din afara exploatației, din lacuri, râuri sau cursuri de apă

Da/Nu

Apa din afara exploatației din rețelele comune de aprovizionare cu apă

Da/Nu

Alte surse

Da/Nu


(1)  Intervalul procentual de suprafață agricolă (SA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(2)  Intervalul procentual de suprafață agricolă utilizată (SAU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).

(3)  Intervale procentuale: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75).


1.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/s3


AVIZ CITITORILORInstituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.