ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 308

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
19 noiembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1138/2008 al Consiliului din 13 octombrie 2008 privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXIV:6 și a articolului XXVIII din GATT 1994, de modificare și completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1140/2008 al Comisiei din 18 noiembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

7

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1141/2008 al Comisiei din 13 noiembrie 2008 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1142/2008 al Comisiei din 13 noiembrie 2008 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

11

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1143/2008 al Comisiei din 13 noiembrie 2008 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

13

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1144/2008 al Comisiei din 18 noiembrie 2008 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind Croația ( 1 )

15

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1145/2008 al Comisiei din 18 noiembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului

17

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1146/2008 al Comisiei din 18 noiembrie 2008 de interzicere a pescuitului de specii de baryx în apele comunitare și în apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

25

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/870/CE

 

*

Decizia Consiliului din 13 octombrie 2008 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba, în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994, privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

27

Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

29

 

 

2008/871/CE

 

*

Decizia Consiliului din 20 octombrie 2008 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier

33

Protocol privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier

35

 

 

2008/872/CE

 

*

Decizia Consiliului din 18 noiembrie 2008 de numire a doi supleanți germani în cadrul Comitetului Regiunilor

50

 

 

ACORDURI

 

 

Consiliu

 

*

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Cubei privind încheierea negocierilor în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT

51

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2008/873/PESC a Consiliului din 18 noiembrie 2008 de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire

52

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1138/2008 AL CONSILIULUI

din 13 octombrie 2008

privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXIV:6 și a articolului XXVIII din GATT 1994, de modificare și completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1) a instituit o nomenclatură a mărfurilor (denumită în continuare „Nomenclatura combinată”) și a stabilit nivelurile taxelor vamale convenționale din cadrul Tarifului Vamal Comun.

(2)

Prin Decizia sa 2008/870/CE (2) Consiliul a aprobat, în numele Comunității, Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba („acordul”) în vederea încheierii negocierilor inițiate în temeiul articolului XXIV:6 din GATT 1994.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 ar trebui modificat și completat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa 7 la acesta intitulată „Contingente tarifare OMC care urmează să fie deschise de către autoritățile comunitare competente”, din secțiunea a III-a a părții a treia din anexa I, se completează cu volumele specificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la data intrării în vigoare a acordului.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 13 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 27 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, se consideră că textul descrierii mărfurilor are doar valoare orientativă, concesiile fiind determinate, în cadrul acestei anexe, prin aplicarea codurilor NC, astfel cum sunt indicate la data adoptării prezentului regulament. În cazul în care, în fața codului NC, apare mențiunea „ex”, concesiile sunt determinate prin aplicarea codului NC și a descrierii corespunzătoare, luate împreună.

În Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa 7 la acesta intitulată „Contingente tarifare OMC care urmează să fie deschise de către autoritățile comunitare competente”, din secțiunea a III-a a părții a treia din anexa I, celelalte clauze și condiții sunt după cum urmează:

Cod NC

Descriere

Ale clauze și condiții

Poziția tarifară

1701 11 10

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării

A se adăuga o alocare de țară de 20 000 de tone pentru Cuba pentru anul comercial 2008/2009 în cadrul contingentelor tarifare comunitare, la o rată aplicabilă de 98 EUR/t.

A se adăuga o alocare de țară de 10 000 de tone pentru Cuba pentru anul comercial 2009/2010 în cadrul contingentelor tarifare comunitare, la o rată aplicabilă de 98 EUR/t.


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1139/2008 AL CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2008

de stabilire pentru anul 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 20,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (2), în special articolul 2,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Consiliul adoptă măsurile necesare pentru garantarea accesului la zonele de pescuit și la resursele halieutice și pentru desfășurarea în mod durabil a activităților de pescuit, ținând seama de opiniile științifice disponibile și, în special, de raportul elaborat de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit.

(2)

În conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Consiliul stabilește posibilitățile de pescuit pe zonă de pescuit sau grupe de zone de pescuit, precum și alocarea acestor posibilități statelor membre.

(3)

Pentru a se asigura gestionarea eficace a posibilităților de pescuit, este necesară stabilirea condițiilor specifice de desfășurare a operațiunilor de pescuit.

(4)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 stabilește definițiile pertinente pentru alocarea posibilităților de pescuit.

(5)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96, este necesară specificarea rezervelor halieutice care fac obiectul diferitelor măsuri menționate în respectivul regulament.

(6)

Pentru a contribui la conservarea resurselor halieutice, este necesară punerea în aplicare, în 2009, a anumitor măsuri suplimentare privind condițiile tehnice ale activităților de pescuit.

(7)

Reducerea capturii totale admisibile (TAC) de șprot nu afectează nivelurile TAC viitoare pentru această resursă halieutică care ar trebui să țină cont de activitățile de pescuit ale altor țări riverane la Marea Neagră.

(8)

Posibilitățile de pescuit ar trebui utilizate în conformitate cu legislația comunitară în domeniu, în special cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (3) și cu Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (4).

(9)

Ținând cont de faptul că în unul dintre statele membre vizate, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, se utilizau în mod tradițional plase de pescuit cu o dimensiune a ochiurilor mai mică de 400 mm pentru pescuitul de calcan, precum și în scopul adaptării corespunzătoare la măsurile tehnice introduse prin prezentul regulament, este oportună autorizarea acestui stat membru de a pescui calcan cu plase de pescuit având dimensiunea ochiurilor de cel puțin 360 mm.

(10)

În vederea asigurării unei aplicări corespunzătoare a prezentului regulament și a eficacității controalelor, este necesară măsurarea dimensiunii ochiurilor plaselor de pescuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (5).

(11)

Luând în considerare caracterul urgent al dosarului, este imperativă prevederea unei derogări de la termenul de șase săptămâni menționat la punctul I 3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la tratatele de instituire a Comunităților Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește posibilitățile de pescuit pentru anul 2009 pentru anumite resurse halieutice din Marea Neagră, precum și condițiile specifice privind utilizarea acestor posibilități de pescuit.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit comunitare (nave comunitare) care operează în Marea Neagră.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul cercetărilor științifice care se efectuează cu autorizarea și sub autoritatea statului membru vizat, Comisia și statul membru în apele căruia se desfășoară respectivele cercetări fiind informate în prealabil.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Pe lângă acestea se aplică următoarele definiții:

(a)

„CGPM” înseamnă Comisia generală pentru pescuit în Marea Mediterană;

(b)

„Marea Neagră” înseamnă subzona geografică CGPM, astfel cum este definită în Rezoluția CGPM/31/2007/2;

(c)

„captură totală admisibilă (TAC)” înseamnă cantitatea de pește dintr-o rezervă halieutică care poate fi pescuită anual;

(d)

„cotă” înseamnă o parte din TAC alocată Comunității, unui stat membru sau unei țări terțe.

CAPITOLUL II

POSIBILITĂȚILE DE PESCUIT ȘI CONDIȚIILE AFERENTE

Articolul 4

Limite de captură și alocări

Limitele de captură, alocarea acestor limite între statele membre și condițiile suplimentare aplicabile în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sunt prezentate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 5

Dispoziții speciale privind alocările

Alocarea limitelor de captură între statele membre, astfel cum este stabilită în anexa I, nu aduce atingere:

1.

schimburilor efectuate în temeiul articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

2.

realocărilor efectuate în temeiul articolului 21 alineatul (4), articolului 23 alineatul (1) și articolului 32 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, precum și în temeiul articolului 23 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

3.

debarcărilor suplimentare permise în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96;

4.

deducerilor efectuate în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 și al articolului 23 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Articolul 6

Condiții aplicabile capturilor și capturilor accidentale

(1)   Peștele provenind din rezerve pentru care s-au stabilit limite de captură se reține la bord sau se debarcă numai în cazul în care capturile au fost efectuate de nave de pescuit ale unui stat membru care dispune de o cotă și această cotă nu a fost epuizată.

(2)   Toate cantitățile debarcate se scad din cota corespunzătoare sau, în cazul în care TAC comunitară nu a fost alocată statelor membre sub formă de cote, din TAC comunitară.

Articolul 7

Măsuri tehnice tranzitorii

Măsurile tehnice tranzitorii sunt prevăzute în anexa II.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 8

Transmiterea datelor

Atunci când statele membre transmit Comisiei, în aplicarea articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, date privind debarcarea cantităților de pește capturat, acestea utilizează codurile corespunzătoare fiecărui tip de rezervă halieutică care figurează în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 125, 27.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 151, 11.6.2008, p. 5.


ANEXA I

Limitele de captură și condițiile aferente pentru gestionarea interanuală a limitelor de captură aplicabile navelor comunitare în zonele în care au fost stabilite limite de captură per specie și zonă

Tabelele următoare prezintă TAC și cotele pe rezervă halieutică (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel), alocarea între statele membre și condițiile aferente aplicabile pentru gestionarea interanuală a cotelor.

În cadrul fiecărei zone, rezervele halieutice sunt enumerate în ordinea alfabetică a denumirilor în limba latină ale speciilor. În cadrul tabelelor, codurile utilizate pentru diferitele specii sunt următoarele:

Denumire științifică

Codul Alpha-3

Denumire comună

Psetta maxima

TUR

Calcan

Sprattus sprattus

SPR

Șprot


Specia

:

Calcan

Psetta maxima

Zona

:

Marea Neagră

Bulgaria

50

TAC de precauție

Se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

România

50

CE

100 (1)

TAC

Nu se aplică.


Specia

:

Șprot

Sprattus sprattus

Zona

:

Marea Neagră

CE

12 750 (2)

TAC de precauție

Se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

TAC

Nu se aplică.


(1)  TAC preliminar. TAC definitiv va fi stabilit în funcție de noile opinii științifice în cursul primului semestru din 2009 și cât de curând posibil.

(2)  Pescuitul din această rezervă este permis numai navelor care arborează pavilionul Bulgariei sau al României.


ANEXA II

MĂSURI TEHNICE TRANZITORII

1.

În apele comunitare ale Mării Negre nu se permite desfășurarea niciunei activități de pescuit de calcan în perioada 15 aprilie-15 iunie.

2.

Dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul plaselor de fund utilizate la pescuitul de calcan este de 400 mm.

În statul membru în care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul plaselor de fund utilizate la pescuitul de calcan era mai mică de 400 mm, este permis pescuitul de calcan cu plase cu dimensiunea ochiurilor de cel puțin 360 mm. Totuși, statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru ca, la sfârșitul anului 2009, maximum 40 % din numărul total al navelor autorizate să pescuiască calcan cu plase de fund să utilizeze plase de pescuit cu dimensiunea ochiurilor mai mică de 400 mm.

3.

Dimensiunea ochiurilor de plasă se măsoară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei din 10 iunie 2008 de stabilire în special a normelor de determinare a dimensiunii ochiurilor de plasă.

4.

Dimensiunea minimă a calcanului debarcat este de 45 cm, măsurată în lungime în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 850/98.


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1140/2008 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 noiembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 1141/2008 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2008

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care se bazează integral sau în parte pe aceasta sau care îi adaugă acesteia orice subdiviziune suplimentară și care se stabilește prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării măsurilor tarifare și a altor măsuri referitoare la schimbul de mărfuri.

(3)

În temeiul respectivelor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului prezentat în anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, din motivele indicate în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este oportun să se prevadă posibilitatea ca informațiile tarifare obligatorii privind clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, furnizate de către autoritățile vamale ale statelor membre, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, să fie invocate în continuare de către titular, pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului prezentat în anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de către autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare, pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Sistem pentru mișcare liniară alcătuit dintr-un mecanism de culisare având două canale de ghidare și o casetă dreptunghiulară cu bile pentru rulmenți.

Caseta se mișcă de-a lungul canalelor de ghidare din mecanismul de culisare cu ajutorul bilelor pentru rulmenți.

Sistemul pentru mișcare liniară este utilizat pentru diferite tipuri de mașini, de exemplu, pentru echipamente de manipulare a mărfurilor, pentru mașini-unelte sau pentru cititoare DVD.

8482 10 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a notei 2 (a) la secțiunea XVI, precum și pe baza textului codurilor NC 8482, 8482 10 și 8482 10 90.

Deoarece sistemul pentru mișcare liniară poate fi utilizat pentru diferite tipuri de mașini, acesta nu se poate considera a fi o parte destinată pentru utilizare în exclusivitate sau în principal cu o anumită mașină, în sensul notei 2(b) la secțiunea XVI. Clasificarea sistemului ca parte a unei mașini la poziții precum 8431, 8466 sau 8522 este, prin urmare, exclusă.

Sistemul pentru mișcare liniară este considerat a fi un mecanism de culisare cu bile pentru rulmenți de tip cursă liberă de la poziția 8482 (a se vedea, de asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat aferente poziției 8482, partea A, punctul 3).

Deoarece sistemul pentru mișcare liniară este un produs specificat la poziția 8482, acesta trebuie clasificat la poziția respectivă, în conformitate cu nota 2(a) la secțiunea XVI.


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 1142/2008 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2008

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește normele generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat anterior.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament (2).

(5)

Comitetul Codului Vamal nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un cablu, lung de aproximativ 250 cm, de tipul utilizat în mod exclusiv cu o consolă de jocuri video de la poziția 9504.

La unul dintre capetele sale cablul este prevăzut cu un conector cu un design special pentru consola de jocuri video, iar la celălalt capăt cu cinci conectori pentru conexiunea la un monitor sau un televizor.

De la consola de jocuri video informațiile pot fi transferate prin cablu pe monitor sau televizor și, în funcție de conținut, acestea pot fi vizualizate ca un joc video, o imagine statică sau video sau reproduse ca sunete.

8544 42 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8544, 8544 42 și 8544 42 90.

Clasificarea la poziția 9504 drept un accesoriu al unei console de jocuri video se exclude, având în vedere că poziția 8554 oferă descrierea cea mai adecvată referitoare la cabluri și alți conductori electrici.

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC 8544 42 90 drept un conductor electric prevăzut cu conectori.


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 1143/2008 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2008

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește normele generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste norme se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor norme generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului prezentat în anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a tabelului menționat.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului prezentat în anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a tabelului menționat.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii furnizate de către autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare, pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Ansamblu ambalat pentru vânzarea cu amănuntul, compus din:

un dispozitiv cu componente electronice în formă de țigară;

două cartușe;

două baterii reîncărcabile cu litiu; precum și

un încărcător de baterie.

Dispozitivul este compus dintr-un înveliș de oțel inoxidabil prevăzut cu un circuit microelectronic, un senzor ultrasensibil, un compartiment pentru baterii și un compartiment pentru fixarea cartușului.

Fiecare cartuș se compune dintr-un inhalator și o fiolă. Fiola conține nicotină, un compus care dă miros țigărilor și aditivilor alimentari obișnuiți. Atât inhalatorul, cât și fiola sunt de uz limitat.

În momentul în care este activat de inhalator, circuitul electronic declanșează pulverizarea diluantului nicotinei și producerea „fumului” care va fi inhalat de fumător.

8543 70 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8543, 8543 70 și 8543 70 90.

Elementul care conferă ansamblului caracterul esențial este dispozitivul electronic, deoarece circuitul electronic este acela care declanșează pulverizarea diluantului nicotinei și producerea „fumului” care va fi inhalat de fumător.

Clasificarea la poziția 8424 este exclusă, deoarece dispozitivul nu este un aparat mecanic pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide.

Dispozitivul electronic este considerat a fi un aparat electric, cu o funcție individuală, nefiind precizat sau inclus în altă parte în capitolul 85.

În conformitate cu regula generală 3 (b), ansamblul trebuie deci clasificat la poziția 8543 (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat aferente poziției 8543, al treilea paragraf).


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/15


REGULAMENTUL (CE) NR. 1144/2008 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2008

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind Croația

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (1), în special articolul 8 alineatul (3) litera (a) și articolul 19,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și normele aplicabile controalelor acestei circulații.

(2)

Cerințele diferă, în funcție de locurile între care se desfășoară circulația animalelor de companie, fie între statele membre, fie din țări terțe către statele membre. Pe lângă acestea, cerințele pentru circulația de acest tip dinspre țările terțe sunt, de asemenea, diferențiate în raport cu țările terțe enumerate în anexa II partea B punctul 2 din regulamentul menționat anterior și cu țările terțe enumerate în anexa respectivă în partea C.

(3)

Țările terțe care aplică, în cazul circulației necomerciale a animalelor de companie, norme cel puțin echivalente cu normele comunitare, astfel cum sunt prevăzute în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 998/2003, sunt enumerate în anexa II partea B punctul 2 din regulamentul menționat anterior. Normele în cauză prevăd posibilitatea, pentru țările terțe respective, de a utiliza pașaportul în conformitate cu modelul instituit prin Decizia 2003/803/CE (2) a Comisiei, în loc de certificat.

(4)

Circulația necomercială a animalelor de companie din țările terțe respective în Comunitate face obiectul acelorași norme ca cele aplicabile în cazul circulației animalelor de companie între statele membre, astfel cum se prevede la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 998/2003.

(5)

Lista din anexa II partea C din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 cuprinde țările terțe și teritoriile indemne de rabie și țările terțe și teritoriile, inclusiv Croația, pentru care s-a considerat că riscul introducerii rabiei în Comunitate, ca urmare a circulației dinspre aceste state terțe și teritorii, nu este mai ridicat decât riscul asociat circulației între statele membre.

(6)

Recent, Croația a solicitat să fie inclusă în anexa II partea B punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003, în vederea simplificării circulației animalelor de companie între Croația și UE.

(7)

Având în vedere informațiile furnizate de Croația cu privire la legislația sa internă, se constată că această țară aplică, în cazul circulației necomerciale a animalelor de companie, norme cel puțin echivalente cu normele comunitare prevăzute în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 998/2003.

(8)

Prin urmare, este necesar să se elimine Croația din lista din anexa II partea C din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 și să se includă în lista din anexa respectivă partea B punctul 2.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 se modifică după cum urmează:

1.

în partea B punctul 2, între intrarea corespunzătoare Elveției și cea corespunzătoare Islandei, se introduce următoarea intrare:

„HR Croația”;

2.

în partea C, se elimină următoarea intrare:

„HR Croația”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(2)  JO L 312, 27.11.2003, p. 1.


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 1145/2008 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 637/2008 al Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului (1), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 conține dispoziții privind programele de restructurare care trebuie elaborate la nivelul statelor membre pentru a finanța măsurile specifice de sprijin pentru sectorul bumbacului. Este necesar să se completeze cadrul respectiv cu norme de aplicare.

(2)

Este necesar să se stabilească ce elemente trebuie să conțină programele de restructurare prezentate de statele membre. De asemenea, ar trebui stabilite norme privind modificările aduse programelor de restructurare, astfel încât acestea să poată fi adaptate pentru a ține seama de orice noi condiții care nu fuseseră prevăzute în momentul prezentării lor inițiale.

(3)

Pentru a garanta monitorizarea și evaluarea corespunzătoare a programelor de restructurare, este necesar să se solicite prezentarea unor rapoarte de evaluare, care să conțină informații detaliate de natură operațională și financiară privind implementarea programului de restructurare.

(4)

De asemenea, ar trebui garantat accesul tuturor părților interesate la informațiile legate de programele de restructurare.

(5)

Ar trebui să existe cerințe minime pentru gestionarea acordării și a plății ajutorului. De asemenea, ar trebui să fie posibilă plata unuia sau a mai multor avansuri pentru măsurile care sunt susceptibile să implice cheltuieli considerabile.

(6)

Ar trebui prevăzute dispoziții referitoare la obligația statelor membre de a controla cheltuielile, în special în ceea ce privește calendarul și natura controalelor la fața locului vizând măsurile de dezafectare și de investiții. Pentru a proteja interesele financiare ale Comunității, sunt necesare, de asemenea, norme specifice pentru recuperarea plăților necuvenite și a penalităților. În acest scop, ar trebui să se aplice Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2) și Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (3).

(7)

În ceea ce privește dezafectarea totală și definitivă a instalațiilor de egrenare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, este necesară definirea detaliată a criteriilor care corespund unei dezafectări. Deși este de competența statelor membre să decidă valoarea ajutorului care urmează a fi acordat pentru dezafectare pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, trebuie stabilit un nivel maxim al acesteia pentru a se evita supracompensarea.

(8)

Este necesar să se definească exact sprijinul pentru îmbunătățirea procesului de prelucrare a bumbacului, prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 referitor la ajutorul pentru investiții în sectorul de egrenare, și să se stabilească cheltuielile eligibile. De asemenea, trebuie prevăzut un nivel maxim al contribuției comunitare pentru a asigura participarea financiară, precum și angajamentul beneficiarilor în investiție.

(9)

În ceea ce privește sprijinul acordat fermierilor care participă la sistemele de calitate pentru bumbac, prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, este necesar să se identifice sistemele comunitare de calitate corespunzătoare, să se stabilească criteriile pentru sistemele naționale de calitate, să se determine nivelul ajutorului și costurile eligibile.

(10)

Pentru a asigura complementaritatea între măsurile de promovare menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 și normele privind acțiunile de informare și de promovare stabilite de Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (4), este oportună stabilirea cerințelor aplicabile ajutorului acordat pentru promovarea produselor de calitate, în special în ceea ce privește beneficiarii și acțiunile eligibile.

(11)

În ceea ce privește ajutorul acordat întreprinderilor de utilaje subcontractante, prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, este necesar să se prevadă o definiție exactă a ajutorului. Statele membre ar trebui să decidă valoarea ajutorului care urmează a fi acordat pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Cu toate acestea, trebuie stabilit un nivel maxim al acesteia pentru a se evita supracompensarea.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament prevede norme de aplicare pentru programele naționale de restructurare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 637/2008, conținând cele cinci măsuri eligibile prevăzute la articolul 7 din regulamentul respectiv.

Articolul 2

Conținutul programelor de restructurare

Programele de restructurare prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 trebuie să includă următoarele elemente:

(a)

o descriere detaliată a măsurilor propuse, precum și obiectivele cuantificabile ale acestora;

(b)

rezultatele consultărilor organizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 637/2008;

(c)

o evaluare a consecințelor de ordin tehnic, economic, social și de mediu preconizate;

(d)

o descriere a instalațiilor de egrenare din statul membru în cauză și a utilizării capacității lor începând cu 2005, în cazul includerii în programul de restructurare a măsurilor menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008;

(e)

un calendar de punere în aplicare a măsurilor;

(f)

un tabel financiar general, conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament, indicând resursele care urmează a fi puse la dispoziție și repartizarea preconizată a resurselor între măsuri, în conformitate cu alocarea bugetară stabilită la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008;

(g)

criteriile și indicatorii cantitativi care urmează să fie utilizați pentru monitorizarea și evaluarea măsurii din cadrul programului de restructurare, precum și măsurile luate pentru a asigura implementarea corectă și eficientă a programelor;

(h)

desemnarea autorităților competente și a organismelor responsabile de implementarea programului.

Articolul 3

Modificarea programelor de restructurare

Modificările programelor de restructurare, menționate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, se depun cel mult o dată pe an.

Programele modificate indică clar și exact modificările propuse, motivele acestor modificări și consecințele lor financiare și includ, după caz, o versiune revizuită a tabelului financiar conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Cheltuielile pe care le implică modificarea programelor de restructurare sunt eligibile începând cu data la care programul revizuit este transmis Comisiei. Statele membre își asumă responsabilitatea pentru cheltuielile care intervin între data la care programul lor de restructurare modificat parvine Comisiei și data aplicabilității acestuia în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 637/2008.

Articolul 4

Rapoartele și evaluarea

(1)   Statele membre înaintează Comisiei un raport privind implementarea programului de restructurare cu ocazia prezentării fiecărui nou program de restructurare, cu excepția primului program de restructurare prezentat în 2009 în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008.

(2)   Raportul prezentat în temeiul prezentului articol alineatul (1) și cel prezentat împreună cu comunicarea prin care se solicită încheierea programului în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008:

(a)

enumeră și descrie măsurile pentru care a fost acordat sprijinul comunitar în cadrul programelor de restructurare, pentru fiecare an din perioada de programare vizată;

(b)

după caz, descrie eventualele modificări aduse planului de restructurare, motivele acestor modificări și consecințele lor pentru viitor;

(c)

descrie rezultatele obținute prin fiecare măsură, ținând seama de obiectivele cuantificabile stabilite în programul de restructurare;

(d)

conține o situație a cheltuielilor deja suportate în cursul perioadei de programare, defalcată pe exerciții financiare, care nu poate depăși în niciun caz limita sumei totale alocate statului membru în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008;

(e)

conține previziunile privind cheltuielile până la sfârșitul perioadei prevăzute de implementare a programului de restructurare, până la limita sumei totale alocate statului membru în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008;

(f)

după caz, conține o analiză a participării altor fonduri comunitare și a conformității acestora cu ajutoarele finanțate prin programul de restructurare.

(3)   Statele membre înregistrează datele tuturor programelor de restructurare, modificate sau nu, și ale tuturor măsurilor puse în practică în cadrul acestor programe.

Articolul 5

Accesul publicului la informațiile privind programele de restructurare

Statele membre pun la dispoziția publicului pe un site internet informații privind programul de restructurare, modificările aduse acestuia, raportul privind implementarea programului și orice dispoziții legislative naționale privind programul respectiv.

Articolul 6

Cerințele aplicabile cererilor și plăților

(1)   Pentru fiecare măsură inclusă în programul lor de restructurare și menționată la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, statele membre:

(a)

stabilesc elementele pe care trebuie să le conțină o cerere de ajutor;

(b)

stabilesc data de începere și data limită pentru depunerea cererilor;

(c)

aprobă cererile valabile și complete, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, ținând seama de resursele financiare disponibile în limita plafoanelor anuale prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008;

(d)

plătesc ajutoarele eligibile sau soldul ajutoarelor eligibile, în cazul în care s-a plătit un avans, după realizarea măsurii și desfășurarea unor controale în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament.

(2)   Pentru măsurile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b), (d) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, statele membre pot plăti beneficiarului unul sau mai multe avansuri. Suma totală a tuturor avansurilor nu depășește 75 % din cheltuielile eligibile.

Plata unui avans este condiționată de constituirea unei garanții având o valoare echivalentă cu 120 % din valoarea avansului în cauză.

Garanțiile se eliberează cu condiția ducerii la îndeplinire a măsurilor și a efectuării controalelor prevăzute la articolul 7.

(3)   Toate plățile menționate la alineatele (1) și (2) care vizează o anumită cerere se efectuează cel târziu până la data de 30 iunie din al patrulea an de la anul termenului de depunere a proiectelor de programe de restructurare, după cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008. Plățile pentru primul an al primei perioade de programare se efectuează cu începere de la 16 octombrie 2009.

(4)   Statele membre stabilesc norme specifice de aplicare a dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 7

Monitorizarea și controlul

(1)   Fără a aduce atingere obligațiilor în materie de control prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre asigură monitorizarea, controlul și verificarea implementării programului de restructurare aplicabil.

Pentru măsurile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, înainte de efectuarea unei plăți finale, statele membre efectuează controale la fabricile și locurile de producție care primesc ajutor în cadrul programului de restructurare, pentru a verifica dacă au fost îndeplinite toate condițiile necesare pentru obținerea ajutorului.

În ceea ce privește măsura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, se efectuează un control la toate fabricile și locurile de producție vizate, în termen de cel mult trei luni după expirarea perioadei de un an menționate la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, pentru a verifica dacă au fost îndeplinite cerințele alineatului respectiv.

(2)   Pentru fiecare control la fața locului este întocmit, în termen de o lună, un raport care conține o descriere completă a lucrărilor realizate, a principalelor constatări, precum și a tuturor acțiunilor de monitorizare recomandate. În mod special, rapoartele întocmite în urma controalelor:

(a)

conțin informații privind beneficiarul și locul de producție supus controlului, precum și persoanele prezente;

(b)

precizează dacă beneficiarul a fost anunțat în prealabil cu privire la vizită și, în caz afirmativ, cu cât timp înainte;

(c)

precizează cerințele și standardele care fac obiectul controlului;

(d)

descriu natura și amploarea controalelor efectuate;

(e)

expun constatările;

(f)

precizează elementele cu privire la care s-au constatat cazuri de neconformitate;

(g)

conțin o evaluare a importanței neconformității pentru fiecare element, bazată, printre altele, pe gravitatea, amploarea, gradul de permanență și istoricul acesteia.

Toate cazurile de neconformitate constatate se aduc la cunoștința beneficiarului.

Articolul 8

Recuperarea plăților necuvenite

Plățile necuvenite se recuperează, cu dobândă, de la beneficiarii în cauză. Normele stabilite la articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis.

Aplicarea de sancțiuni administrative și recuperarea sumelor necuvenite plătite se fac fără a aduce atingere comunicării neregulilor către Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei (5).

Articolul 9

Sancțiuni

(1)   În cazul în care un beneficiar nu respectă una sau mai multe dintre condițiile pentru obținerea ajutorului în temeiul măsurilor programului de restructurare, acesta trebuie să achite o sumă egală cu 10 % din suma de recuperat în conformitate cu articolul 8.

(2)   Sancțiunile impuse în conformitate cu alineatul (1) nu se aplică în cazul în care întreprinderea poate demonstra într-o măsură satisfăcătoare autorității competente că respectivul caz de neconformitate este un caz de forță majoră și dacă s-a indicat clar, în scris și în timp util, autorității competente cazul de neconformitate în cauză.

(3)   Sancțiunile menționate la alineatul (1) nu se aplică dacă plata a fost efectuată din cauza unei erori comise de autoritatea competentă a statului membru sau de o altă autoritate implicată și dacă eroarea nu putea fi detectată în mod rezonabil de către beneficiar, acesta acționând cu bună credință.

(4)   În cazul în care neconformitatea este intenționată sau rezultă dintr-o neglijență gravă, beneficiarul este obligat să plătească o sumă egală cu 30 % din suma de recuperat în conformitate cu articolul 8.

CAPITOLUL II

MĂSURILE ELIGIBILE

SECȚIUNEA 1

Dezafectarea instalațiilor de egrenare

Articolul 10

Domeniul de aplicare

(1)   Dezafectarea totală și definitivă a instalațiilor de egrenare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008, necesită:

(a)

încetarea definitivă și totală a activităților de egrenare a bumbacului în fabrica sau fabricile în cauză;

(b)

dezafectarea tuturor instalațiilor de egrenare și îndepărtarea lor din locul sau locurile de producție în termen de un an de la aprobarea cererii de către statul membru;

(c)

eliminarea definitivă a instalațiilor de egrenare din sectorul prelucrării bumbacului din Comunitate prin următoarele acțiuni:

(i)

deplasarea instalațiilor într-o țară terță;

(ii)

utilizarea garantată a instalațiilor într-un alt sector; sau

(iii)

distrugerea instalațiilor;

(d)

refacerea condițiilor de mediu pe amplasamentul sau amplasamentele fabricii și facilitarea redistribuirii forței de muncă; și

(e)

angajamentul scris de a nu utiliza locul sau locurile de producție în scopul egrenării bumbacului pe parcursul unei perioade de 10 ani.

Instalațiile de egrenare cuprind toate utilajele specifice utilizate pentru transformarea bumbacului neegrenat în bumbac egrenat și subprodusele acestuia, inclusiv alimentatoarele, uscătoarele, curățitoarele, bătătorile, mașinile de egrenat, cardele de pretort, mașinile de delintersat și presele de balotat.

(2)   Statele membre pot să impună cerințe suplimentare pentru dezafectare în conformitate cu alineatul (1).

(3)   Pentru ca o cerere să fie eligibilă, instalațiile de egrenare menționate la alineatul (1) trebuie să fie în bună stare de funcționare.

(4)   Clădirile și amplasamentele fabricilor pot fi utilizate în continuare pentru activități care nu au legătură cu producerea și prelucrarea bumbacului sau comerțul cu acesta.

Articolul 11

Contribuția comunitară

(1)   Statele membre decid, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, suma ajutorului care urmează a fi acordată în cadrul măsurilor menționate la articolul 10.

(2)   Ajutorul acordat fiecărei fabrici de egrenare este limitat la suma maximă de 100 EUR pe tona de bumbac neegrenat pentru cantitatea de bumbac prelucrată în fabrica respectivă, care a fost eligibilă pentru ajutorul prevăzut la capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 1051/2001 al Consiliului (6), în cursul anului de comercializare 2005/2006.

SECȚIUNEA 2

Investiții în industria de egrenare

Articolul 12

Domeniul de aplicare

Sprijinul pentru măsura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 se acordă pentru investițiile corporale sau necorporale care îmbunătățesc rezultatele globale ale întreprinderii și vizează:

(a)

prelucrarea și/sau comercializarea bumbacului; și/sau

(b)

dezvoltarea unor procese și tehnologii noi legate de bumbac.

Articolul 13

Cheltuielile eligibile

(1)   Investițiile care beneficiază de sprijin respectă standardele comunitare aplicabile investiției în cauză.

(2)   Sunt eligibile cheltuielile pentru:

(a)

renovarea bunurilor imobile;

(b)

cumpărarea sau cumpărarea în leasing a unor mașini și echipamente noi, inclusiv software, în limita valorii de piață a bunului și fără a lua în calcul alte costuri legate de contractul de închiriere, precum marja locatorului, costurile de refinanțare, cheltuielile generale și costurile de asigurare;

(c)

costurile generale legate de cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile arhitecților și remunerațiile inginerilor și ale consultaților, precum și costurile legate de studiile de fezabilitate, de obținerea brevetelor și a licențelor.

(3)   Costurile aferente dezvoltării de noi procese și tehnologii prevăzute la articolul 12 privesc operațiunile de pregătire, cum sunt proiectarea, elaborarea și testarea de procese sau tehnologii, precum și investițiile corporale și/sau necorporale aferente, înainte de utilizarea în scopuri comerciale a noilor procese și tehnologii.

(4)   Investițiile privind operațiunile de simplă înlocuire nu constituie cheltuieli eligibile.

Articolul 14

Contribuția comunitară

(1)   Contribuția comunitară pentru ajutorul menționat la articolul 12 este limitată la următoarele niveluri maxime ale ajutorului:

(a)

50 % în regiunile clasificate drept regiuni de convergență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (7);

(b)

40 % în alte regiuni decât cele de convergență.

(2)   Sprijinul nu se acordă întreprinderilor aflate în dificultate în conformitate cu secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (8).

(3)   Articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (9) se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la articolul 12.

SECȚIUNEA 3

Participarea fermierilor la sistemele de calitate a bumbacului

Articolul 15

Domeniul de aplicare

Sprijinul pentru măsura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008:

(a)

se acordă pentru sistemele comunitare de calitate pentru bumbac instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (10) sau al Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (11) sau pentru sistemele de calitate recunoscute de statele membre;

(b)

se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la sistemele care beneficiază de ajutor, în cursul unei perioade de maximum patru ani.

Sistemele având drept unic obiectiv asigurarea unui control mai riguros al respectării standardelor obligatorii în temeiul legislației comunitare sau naționale nu sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentei secțiuni.

Articolul 16

Criterii de eligibilitate

(1)   Pentru a fi eligibile pentru sprijin, sistemele de calitate recunoscute de statele membre, menționate la articolul 15 primul paragraf litera (a), îndeplinesc următoarele criterii:

(a)

specificitatea produsului finit care intră sub incidența sistemelor respective rezultă dintr-un caiet de sarcini detaliat care definește metodele de exploatare și de prelucrare care garantează:

(i)

caracteristicile specifice, inclusiv în ceea ce privește procesul de producție; sau

(ii)

obținerea unui produs finit a cărui calitate depășește semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea plantelor sau protecția mediului;

(b)

produsele care intră sub incidența sistemelor menționate respectă un caiet de sarcini obligatoriu, iar acest lucru este verificat de un organism de control independent;

(c)

sistemele sunt deschise tuturor producătorilor;

(d)

sistemele sunt transparente și asigură o trasabilitate completă a produselor;

(e)

sistemele răspund oportunităților comerciale actuale sau previzibile.

(2)   Sprijinul poate fi acordat fermierilor care participă la un sistem de calitate numai dacă produsul de calitate a fost recunoscut oficial în temeiul regulamentelor și al dispozițiilor sistemelor comunitare sau ale sistemelor de calitate recunoscute de un stat membru, în conformitate cu articolul 15 primul paragraf litera (a).

În ceea ce privește sistemele de calitate instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006, sprijinul poate fi acordat numai pentru denumirile înregistrate în registrul comunitar.

(3)   În cazul în care sprijinul pentru participarea la un sistem de calitate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 este prevăzut într-un program de restructurare, nu se ține seama de costurile fixe care rezultă din participarea la sistemul de calitate respectiv la calcularea sumei ajutorului în cadrul unei măsuri agroecologice pentru sprijinirea agriculturii ecologice.

(4)   În sensul articolului 15 primul paragraf litera (b), prin „costuri fixe” se înțeleg cheltuielile suportate pentru a adera la un sistem de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la un asemenea sistem, inclusiv, după caz, cheltuielile aferente controalelor privind respectarea caietului de sarcini al sistemului.

Articolul 17

Contribuția comunitară

Sprijinul pentru măsura menționată la articolul 15 se limitează la suma maximă de 3 000 EUR pe exploatație pe an.

SECȚIUNEA 4

Informare și promovare

Articolul 18

Domeniul de aplicare

(1)   Sprijinul acordat pentru măsura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 vizează bumbacul care intră sub incidența sistemelor de calitate menționate la articolul 15 și produsele fabricate în principal din acest bumbac.

(2)   Activitățile de informare și de promovare sprijinite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 nu sunt eligibile pentru sprijin.

Articolul 19

Activitățile eligibile

(1)   Activitățile de informare și de promovare eligibile pentru sprijin sunt activitățile care vizează să convingă consumatorul să cumpere bumbac care intră sub incidența sistemelor de calitate incluse la articolul 15 sau produse fabricate în principal din acest bumbac.

Aceste activități vizează evidențierea caracteristicilor specifice sau a avantajelor produselor în cauză, în special calitatea, metodele de producție specifice și respectarea mediului, asociate sistemului de calitate în cauză și pot cuprinde popularizarea cunoștințelor științifice și tehnice despre produsele respective. Activitățile respective includ, în special, organizarea de târguri și expoziții și/sau participarea la acestea, acțiuni similare de relații publice, precum și publicitatea prin intermediul diferitor mijloace de comunicare sau la punctele de vânzare.

(2)   Sunt eligibile pentru sprijin numai activitățile de informare, de promovare și de publicitate desfășurate pe piața internă.

Aceste activități nu îndeamnă consumatorul să cumpere un produs pentru originea sa anume, cu excepția cazului în care produsele intră sub incidența sistemului de calitate instituit de Regulamentul (CE) nr. 510/2006. Cu toate acestea, se poate indica originea produsului, cu condiția ca mențiunea privind originea să fie secundară față de mesajul principal.

Activitățile legate de promovarea mărcilor comerciale nu sunt eligibile pentru ajutor.

(3)   În cazul în care activitățile menționate la alineatul (1) vizează un produs inclus în sistemul comunitar de calitate instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sau al Regulamentului (CE) nr. 510/2006, pe materialele de informare, de promovare și/sau de publicitate figurează sigla comunitară prevăzută pentru sistemele respective.

(4)   Statele membre garantează că orice proiect de materiale de informare, de promovare sau de publicitate elaborat în cadrul unei activități care beneficiază de sprijin este conform cu legislația comunitară. În acest scop, beneficiarii transmit respectivele proiecte de materiale autorității competente a statului membru.

Articolul 20

Contribuția comunitară

Sprijinul pentru măsura menționată la articolul 18 se limitează la 70 % din costul activității.

SECȚIUNEA 5

Ajutorul pentru întreprinderile de utilaje subcontractante

Articolul 21

Domeniul de aplicare

Ajutorul pentru măsura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008 se acordă pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii pentru pierderile suferite, inclusiv pentru deprecierea utilajelor de recoltat specializate care nu pot fi utilizate în alte scopuri.

Articolul 22

Contribuția comunitară

(1)   Statele membre stabilesc nivelul ajutorului care urmează a fi acordat în cadrul măsurii menționate la articolul 21. Valoarea ajutorului nu depășește suma pierderilor suferite și se limitează la o sumă maximă de 10 EUR pe tonă pentru cantitatea de bumbac neegrenat recoltată pe bază de contract în anul de comercializare 2005/2006, care a fost livrată unei fabrici de egrenare supuse dezafectării în conformitate cu articolul 10.

(2)   Statele membre asigură respectarea de către beneficiarii ajutorului a criteriilor enumerate la articolul 7 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 637/2008.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Intrarea în vigoare și punerea în aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 178, 5.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 3, 5.1.2008, p. 1.

(5)  JO L 355, 15.12.2006, p. 56.

(6)  JO L 148, 1.6.2001, p. 3. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1) cu efect de la 31 decembrie 2005.

(7)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(8)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(9)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(10)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(11)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


ANEXĂ

Tabelul financiar general pentru programul de restructurare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 637/2008

(mii EUR)

Stat membru:

Data comunicării:

Tabel modificat: Da/Nu

Dacă da, numărul:

 

Exercițiul financiar

Măsuri

Regulamentul (CE) nr. 637/2008

Anul 1 (2010)

Anul 2 (2011)

Anul 3 (2012)

Anul 4 (2013)

Total

Dezafectare

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

 

 

 

 

 

Investiții

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

 

 

 

 

 

Sisteme de calitate

Articolul 7 alineatul (1) litera (c)

 

 

 

 

 

Informare și promovare

Articolul 7 alineatul (1) litera (d)

 

 

 

 

 

Întreprinderile de utilaje subcontractante

Articolul 7 alineatul (1) litera (e)

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 1146/2008 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2008

de interzicere a pescuitului de specii de baryx în apele comunitare și în apele aflate în afara suveranității sau jurisdicției unor țări terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire, pentru 2007 și 2008, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite rezerve de pești de adâncime (3) stabilește cotele pentru 2007 și 2008.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat sau care sunt înregistrate în statul membru respectiv au epuizat cota alocată pentru anul 2008.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din stocul respectiv, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării de pește din acesta,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2008, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră ca fiind epuizată de la data stabilită în anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în statul membru respectiv se interzice începând cu data stabilită în anexă. După această dată se interzice, de asemenea, păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea de către navele respective a peștelui din stocul menționat.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 384, 29.12.2006, p. 28.


ANEXĂ

Nr.

08/DSS

Stat membru

PRT

Stoc

ALF/3X14-

Specie

Specii de baryx (Beryx spp.)

Zonă

Ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau jurisdicției țărilor terțe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

Dată

30.9.2008


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/27


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 octombrie 2008

privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba, în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994, privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

(2008/870/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 29 ianuarie 2007, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu anumite state membre ale OMC în temeiul articolului XXIV:6 din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994, în cadrul procesului de aderare la Comunitatea Europeană a Republicii Bulgaria și a României.

(2)

Comisia a purtat negocieri, consultându-se cu comitetul instituit prin articolul 133 din tratat și în conformitate cu orientările privind negocierea adoptate de Consiliu.

(3)

Comisia a finalizat negocierile pentru încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba. Acordul ar trebui aprobat.

(4)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (1),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În numele Comunității, se aprobă acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba, în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994, privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană.

Textul acordului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Normele detaliate de punere în aplicare a acordului se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (2).

Articolul 3

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul sub forma unui schimb de scrisori menționat la articolul 1, care angajează Comunitatea (3).

Adoptată la Luxemburg, 13 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(3)  Data intrării în vigoare a acordului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


ACORD

sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Cuba în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

Geneva, 24 octombrie 2008

Stimate domn,

În urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) din 1994 privind modificarea listelor de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Republica Cuba au convenit după cum urmează:

Comunitatea Europeană va include pe lista sa de angajamente, pentru teritoriul vamal al CE-27, următoarea modificare:

 

Adăugarea unui contingent de țară (pentru Cuba) de 10 000 de tone la volumul actual de 106 925 de tone în cadrul contingentului tarifar comunitar pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării (cod NC 1701 11 10), cu menținerea, în cadrul contingentului, a ratei aplicabile de 98 EUR/t/net.

 

Pentru anul comercial 2008/2009, contingentul de țară pentru Cuba va fi de 20 000 de tone. Pentru anul comercial 2009/2010, contingentul de țară pentru Cuba va fi de 10 000 de tone.

Republica Cuba acceptă abordarea Comunității Europene privind compensarea contingentelor tarifare ca o modalitate de ajustare a obligațiilor în cadrul GATT ale CE-25 și ale Republicii Bulgaria și României, ca urmare a recentei extinderi a Comunității Europene.

Prezentul acord va intra în vigoare la două luni de la data semnării scrisorii de către Republica Cuba.

În numele Comunității Europene

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Geneva, 24 octombrie 2008

Stimate domn,

Referitor la scrisoarea dumneavoastră cu următorul conținut:

„În urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXIV:6 și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994 privind modificarea listelor de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Republica Cuba au convenit după cum urmează:

Comunitatea Europeană va include pe lista sa de angajamente, pentru teritoriul vamal al CE-27, următoarea modificare:

 

Adăugarea unui contingent de țară (pentru Cuba) de 10 000 de tone la volumul actual de 106 925 de tone în cadrul contingentului tarifar comunitar pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării (cod NC 1701 11 10), cu menținerea, în cadrul contingentului, a ratei aplicabile de 98 EUR/t/net.

 

Pentru anul comercial 2008/2009, contingentul de țară pentru Cuba va fi de 20 000 de tone. Pentru anul comercial 2009/2010, contingentul de țară pentru Cuba va fi de 10 000 de tone.

Republica Cuba acceptă abordarea Comunității Europene privind compensarea contingentelor tarifare ca o modalitate de ajustare a obligațiilor în cadrul GATT ale CE-25 și ale Republicii Bulgaria și României, ca urmare a recentei extinderi a Comunității Europene.

Prezentul acord va intra în vigoare la două luni de la data semnării scrisorii de către Republica Cuba.”.

Am onoarea de a exprima prin prezenta scrisoare acordul guvernului meu.

În numele Republicii Cuba

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/33


DECIZIA CONSILIULUI

din 20 octombrie 2008

privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier

(2008/871/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, precum și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 21 mai 2003, cu ocazia celei de-a cincea Conferințe ministeriale, intitulată „Mediu pentru Europa”, care s-a desfășurat la Kiev, Ucraina, la 21-23 mai 2003, Comisia, în numele Comunității, a semnat Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier („protocolul SEA”).

(2)

Protocolul SEA contribuie la protecția mediului prin instituirea unui cadru pentru evaluarea efectelor potențial semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, ale planurilor și programelor și prin demersul în sensul de a garanta luarea în considerare și înglobarea, după caz, a preocupărilor legate de mediu, inclusiv cele legate de sănătate, în elaborarea de propuneri privind politici și legislație.

(3)

Comunitatea și statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a asigura depunerea, simultan în măsura posibilului, a instrumentelor de ratificare, aprobare sau acceptare.

(4)

Protocolul SEA ar trebui să fie aprobat de către Comunitate,

DECIDE:

Articolul 1

(1)   Se aprobă în numele Comunității Europene Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Protocolul SEA).

(2)   Textul Protocolului SEA se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să depună instrumentul de aprobare a Protocolului SEA pe lângă Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, în calitate de depozitar, în conformitate cu articolul 22 din respectivul protocol.

(2)   În același timp, persoana desemnată (persoanele desemnate) depune (depun) declarația de competență care figurează în anexa la prezenta decizie, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (5) din protocolul SEA.

Adoptată la Luxemburg, 20 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-L. BORLOO


(1)  Avizul din 8 iulie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


ANEXĂ

Declarația Comunității Europene în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) din Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenția CEE/ONU de la Espoo din 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier

Comunitatea Europeană declară că, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1), are competența necesară pentru a încheia acorduri internaționale și pentru a pune în aplicare obligațiile care îi revin în baza acestor acorduri, care contribuie la realizarea următoarelor obiective:

conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

protecția sănătății populației;

utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

promovarea unor măsuri la nivel internațional care să abordeze problemele de mediu regionale sau globale.

De asemenea, Comunitatea Europeană declară că a adoptat deja unele instrumente juridice, obligatorii pentru statele membre, inclusiv Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, instrumente care se referă la aspecte reglementate de prezentul protocol, și că va prezenta depozitarului și va actualiza în mod corespunzător o listă cu respectivele instrumente juridice în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) din protocol.

Comunitatea Europeană răspunde de îndeplinirea acelor obligații care decurg din protocol și care intră sub incidența dreptului comunitar.

Exercitarea competenței Comunității este supusă, prin natura sa, unei evoluții continue.


PROTOCOL

privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier

PĂRȚILE LA PREZENTUL PROTOCOL,

RECUNOSCÂND importanța integrării considerațiilor privind mediul, inclusiv a celor legate de sănătate, în pregătirea și adoptarea de planuri și programe și, după caz, politici și legislație,

ANGAJÂNDU-SE să promoveze dezvoltarea durabilă și, prin urmare, bazându-se pe concluziile Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru mediu și dezvoltare (Rio de Janeiro, Brazilia, 1992), în special pe principiile 4 și 10 ale Declarației de la Rio privind mediul și dezvoltarea și ale Agendei 21, precum și pe rezultatele celei de-a treia Conferințe ministeriale privind mediul și sănătatea (Londra, 1999) și ale Forumului Mondial pentru Dezvoltare Durabilă (Johannesburg, Africa de Sud, 2002),

AVÂND ÎN VEDERE Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, încheiată în Finlanda, la Espoo, la 25 februarie 1991, precum și hotărârea II/9 a părților la această convenție, adoptată la Sofia la 26 și 27 februarie 2001, cu privire la elaborarea unui protocol obligatoriu din punct de vedere juridic privind evaluarea strategică de mediu,

RECUNOSCÂND că evaluarea strategică de mediu ar trebui să joace un rol important în pregătirea și adoptarea de planuri, programe și, după caz, politici și legislație, precum și faptul că o aplicare mai largă a principiilor acestei evaluări a impactului asupra mediului la planuri, programe, politici și legislație va consolida și mai mult analiza sistematică a efectelor semnificative pe care acestea le au asupra mediului,

LUÂND ACT de Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, încheiată la Aarhus, Danemarca, la 25 iunie 1998, și luând în considerare paragrafele relevante ale Declarației de la Lucca, adoptată la prima reuniune a părților,

CONȘTIENTE, prin urmare, de importanța asigurării participării publice la evaluarea strategică de mediu,

RECUNOSCÂND efectele asupra sănătății și bunăstării generațiilor prezente și viitoare, obținute dacă nevoia de a proteja și îmbunătăți sănătatea umană este luată în considerare ca parte integrantă a evaluării strategice de mediu, și recunoscând lucrările desfășurate în acest sens de către Organizația Mondială a Sănătății,

CONȘTIENTE DE necesitatea și importanța consolidării cooperării internaționale în evaluarea efectelor asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, ale planurilor și programelor propuse și, după caz, ale politicilor și legislației,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului protocol este asigurarea unui grad ridicat de protecție a mediului, inclusiv a sănătății:

(a)

asigurându-se că, în procesul de pregătire a politicilor și legislației, se ține cont în întregime de considerentele de mediu, inclusiv cele legate de sănătate;

(b)

contribuind la luarea în considerare a preocupărilor legate de mediu și sănătate în elaborarea planurilor și programelor;

(c)

stabilind proceduri clare, transparente și eficace pentru evaluarea strategică de mediu;

(d)

stabilind proceduri clare, transparente și eficace pentru evaluarea strategică de mediu;

(e)

integrând, astfel, preocupările legate de mediu, inclusiv cele legate de sănătate, în măsuri și instrumente create pentru promovarea dezvoltării durabile.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului protocol:

1.

„Convenție” înseamnă Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.

2.

„Parte” înseamnă o parte contractantă la prezentul protocol, dacă textul nu prevede altfel.

3.

„Parte de origine” înseamnă partea sau părțile la prezentul protocol sub jurisdicția căreia/cărora se preconizează elaborarea unui plan sau a unui program.

4.

„Parte afectată” înseamnă partea sau părțile la prezentul protocol susceptibile de a fi afectate de efectele transfrontaliere pe care un program sau un plan le pot avea asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

5.

„Planuri și programe” înseamnă planuri și programe și orice modificări aduse acestora, care:

(a)

sunt impuse prin acte cu putere de lege și acte administrative; și

(b)

fac obiectul elaborării și/sau adoptării de către o autoritate sau sunt elaborate de către o autoritate în vederea adoptării, în cadrul unei proceduri oficiale, de către un parlament sau un guvern.

6.

„Evaluare strategică de mediu” înseamnă evaluarea posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, care implică determinarea domeniului de aplicare a unui raport de mediu și pregătirea lui, asigurarea participării și consultării publicului, precum și luarea în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor participării și consultării publicului în cadrul unui plan sau program.

7.

„Efectele asupra mediu, inclusiv asupra sănătății” înseamnă orice efect asupra mediului, inclusiv asupra sănătății umane, precum și asupra faunei, florei, biodiversității, solului, apei, aerului, peisajului, siturilor naturale, factorilor climatici, bunurilor materiale, patrimoniului cultural, și interacțiunea dintre acești factori.

8.

„Public” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice și, în conformitate cu practica sau legislația națională, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de aceste persoane.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)   Fiecare parte stabilește măsurile juridice, administrative sau de altă natură necesare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului protocol într-un cadru precis și transparent.

(2)   Fiecare parte se străduie să garanteze că funcționarii și autoritățile ajută publicul și îl îndrumă în chestiuni legate de prezentul protocol.

(3)   Fiecare parte acordă recunoașterea și ajutorul necesar asociațiilor, organizațiilor și grupurilor care promovează protecția mediului, inclusiv a sănătății, în contextul prezentului protocol.

(4)   Dispozițiile prezentului protocol nu afectează dreptul unei părți de a menține sau a introduce măsuri suplimentare privind anumite probleme reglementate de prezentul protocol.

(5)   Fiecare parte promovează obiectivele prezentului protocol în procesele relevante de luare a deciziilor la nivel internațional și în cadrul organizațiilor internaționale competente.

(6)   Fiecare parte se asigură că persoanele care își exercită drepturile în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol nu sunt penalizate, persecutate sau hărțuite în nici un fel pentru implicarea lor. Această dispoziție nu afectează puterea tribunalelor naționale de a impune costuri rezonabile în procedurile judiciare.

(7)   În limitele dispozițiilor relevante ale prezentului protocol, publicul trebuie să aibă posibilitatea de a-și exercita fără discriminare drepturile privind cetățenia, naționalitatea sau domiciliul și, în cazul unei persoane juridice, posibilitatea de a-și exercita fără discriminare drepturile cu privire la locul unde se află sediul său principal sau centrul real de activitate.

Articolul 4

Domeniul de aplicare cu privire la planuri și programe

(1)   Fiecare parte se asigură că se efectuează o evaluare strategică de mediu pentru planurile și programele la care se face referire în alineatele (2), (3) și (4) susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

(2)   Se efectuează o evaluare strategică de mediu pentru planurile și programele elaborate pentru agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, inclusiv mineritul, transport, dezvoltare regională, gestionarea deșeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicații, turism, urbanism și amenajarea teritoriului sau exploatarea terenurilor și programe și planuri care stabilesc cadrul în care se autorizează pe viitor realizarea proiectelor enumerate în anexa I și a altor proiecte enumerate în anexa II, care necesită o evaluare a impactului asupra mediului conform legislației naționale.

(3)   Pentru planurile și programele, altele decât cele de la alineatul (2), care stabilesc cadrul în care realizarea proiectelor va fi autorizată pe viitor, se efectuează o evaluare strategică de mediu dacă una dintre părți decide astfel conform articolului 5 alineatul (1).

(4)   Pentru planurile și programele menționate la alineatul (2) care determină utilizarea zonelor mici la nivel local, precum și pentru modificările minore ale programelor și planurilor menționate la alineatul (2), se efectuează o evaluare strategică de mediu doar în cazul în care una dintre părți decide astfel conform articolului 5 alineatul (1).

(5)   Următoarele planuri și programe nu fac obiectul prezentului protocol:

(a)

planurile și programele al căror unic scop este apărarea națională sau protecția civilă în situații de urgență;

(b)

planuri și programe financiare sau bugetare.

Articolul 5

Examinare preliminară

(1)   Fiecare parte stabilește dacă planurile sau programele menționate la articolul 4 alineatele (3) și (4) pot avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, fie printr-o examinare a fiecărui caz, fie prin specificarea tipurilor de planuri și programe, fie combinând cele două abordări. În acest scop, fiecare parte ia în considerare, în oricare dintre aceste cazuri, criteriile enumerate în anexa III.

(2)   Fiecare parte se asigură că autoritățile sanitare și de mediu menționate la articolul 9 alineatul (1) sunt consultate în momentul aplicării procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   După caz, fiecare parte se străduie să asigure publicului interesat posibilitatea de a participa la examinarea preliminară a planurilor și programelor conform prezentului articol.

(4)   Fiecare parte ia măsurile necesare pentru ca concluziile la care ajunge conform alineatului (1), inclusiv motivele pentru care nu se cere o evaluare strategică de mediu, să fie puse la dispoziția publicului la timp, fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi mijloacele de comunicare electronice.

Articolul 6

Delimitarea domeniului de evaluare

(1)   Fiecare parte adoptă dispozițiile necesare în vederea determinării informațiilor pertinente care să fie incluse în raportul de mediu în conformitate cu articolul 7 alineatul (2).

(2)   Fiecare parte se asigură că autoritățile sanitare și de mediu menționate la articolul 9 alineatul (1) sunt consultate în momentul determinării informațiilor pertinente care să fie incluse în raportul de mediu.

(3)   După caz, fiecare parte se străduie să asigure publicului interesat posibilitatea de a participa la determinarea informațiilor pertinente care să fie incluse în raportul de mediu.

Articolul 7

Raportul de mediu

(1)   Pentru planurile și programele care fac obiectul unei evaluări strategice de mediu, fiecare parte se asigură că este elaborat un raport de mediu.

(2)   Raportul de mediu identifică, descrie și evaluează, în conformitate cu delimitarea de la articolul 6, posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, ale implementării planului sau programului și a alternativelor sale acceptabile. Raportul conține informațiile specificate în anexa IV, care pot fi cerute în mod rezonabil, ținând cont de:

(a)

cunoștințele și metodele de evaluare existente;

(b)

conținutul și nivelul de detaliere a planului sau a programului și faza în care acesta se află în cadrul procesului decizional;

(c)

interesul publicului; și

(d)

cerințele organului de decizie privind informațiile.

(3)   Fiecare parte se asigură că rapoartele de mediu sunt de o calitate corespunzătoare pentru a răspunde cerințelor acestui protocol.

Articolul 8

Participarea publicului

(1)   Fiecare parte se asigură că publicului i se oferă posibilitatea de a participa cât mai repede, în timp util și într-o manieră efectivă, din momentul în care toate opțiunile sunt încă în discuție, la evaluarea strategică de mediu a planurilor și a programelor.

(2)   Fiecare parte se asigură că proiectul de plan sau program și raportul de mediu sunt puse la dispoziția publicului la timp, prin mijloace de comunicare electronice sau alte mijloace adecvate.

(3)   Fiecare parte se asigură că publicul interesat, inclusiv organizațiile neguvernamentale relevante, sunt identificate în sensul dispozițiilor de la alineatele (1) și (4).

(4)   Fiecare parte se asigură că publicul la care se face referire la alineatul (3) are posibilitatea de a-și exprima părerea cu privire la proiectul de plan sau program, precum și cu privire la raportul de mediu într-un termen rezonabil.

(5)   Fiecare parte se asigură că măsurile detaliate necesare în vederea informării și consultării publicului interesat sunt stabilite și sunt făcute publice. În acest scop, fiecare parte ia în considerare, în măsura în care este necesar, elementele enumerate în anexa V.

Articolul 9

Consultarea autorităților de mediu și a autorităților sanitare

(1)   Fiecare parte desemnează autoritățile care trebuie consultate și care, date fiind responsabilitățile lor specifice în domeniul mediului sau al sănătății, pot fi interesate de efectele implementării planului sau programului asupra mediului și asupra sănătății.

(2)   Proiectul de plan sau program și raportul de mediu sunt puse la dispoziția autorităților menționate la alineatul (1).

(3)   Fiecare parte se asigură că autoritățile menționate la alineatul (1) au posibilitatea de a-și exprima opiniile, cât mai repede, în timp util și într-o manieră efectivă, cu privire la proiectul de plan sau program și cu privire la raportul de mediu.

(4)   Fiecare parte stabilește dispozițiile detaliate necesare în vederea informării și consultării autorităților de mediu și sanitare menționate la alineatul (1).

Articolul 10

Consultări transfrontaliere

(1)   În cazul în care o parte de origine consideră că implementarea unui plan sau program poate avea efecte transfrontaliere importante asupra mediului și sănătății sau în cazul în care o parte susceptibilă de a fi afectată într-o manieră semnificativă o cere, partea de origine adresează părții afectate o notificare de îndată ce este posibil, înainte de adoptarea planului sau a programului.

(2)   Această notificare cuprinde, inter alia:

(a)

proiectul de plan sau program și raportul de mediu, inclusiv informații privind posibilele efecte transfrontaliere asupra mediului și sănătății; și

(b)

informații cu privire la procedura de luare a deciziilor, inclusiv indicarea unui termen rezonabil pentru transmiterea observațiilor.

(3)   Partea afectată indică părții de origine, în termenul fixat în notificare, dacă dorește să înceapă consultări înainte de adoptarea planului sau a programului și, în acest caz, părțile interesate/implicate încep consultările cu privire la posibilele efecte transfrontaliere asupra mediului, inclusiv a sănătății, ale implementării planului sau programului, precum și cu privire la măsurile prevăzute în vederea prevenirii, reducerii sau atenuării efectelor negative.

(4)   În cazul în care au loc asemenea consultări, părțile implicate cad de acord cu privire la măsurile detaliate necesare pentru a se asigura că publicul interesat și autoritățile părții afectate, menționate la articolul 9 alineatul (1) sunt informate și au posibilitatea de a-și prezenta părerea asupra proiectului de plan sau program, precum și asupra raportului de mediu, într-un termen rezonabil.

Articolul 11

Decizia

(1)   Fiecare parte se asigură că, în cazul în care un plan sau program este adoptat, se ține cont în mod corespunzător de:

(a)

concluziile raportului de mediu;

(b)

măsurile de prevenire, reducere sau atenuare a afectelor negative specificate în raportul de mediu; și

(c)

observațiile primite în conformitate cu articolele 8-10.

(2)   Fiecare parte se asigură că, în cazul în care un plan sau program este adoptat, publicul, autoritățile menționate la articolul 9 alineatul (1) și părțile consultate în conformitate cu articolul 10 sunt informate și că planul sau programul este disponibil împreună cu o declarație rezumând cum au fost integrate în acesta considerentele asupra mediului, inclusiv cele cu privire la sănătate, cum au fost luate în considerare observațiile primite conform articolelor 8-10 și motivele alegerii acestuia în lumina alternativelor acceptabile luate în considerare.

Articolul 12

Monitorizarea

(1)   Fiecare parte monitorizează efectele importante asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, ale implementării planurilor și programelor adoptate în temeiul articolului 11, în scopul identificării, inter alia, într-un stadiu incipient, a efectelor negative neprevăzute, precum și pentru a putea lua măsurile de remediere pe care le consideră necesare.

(2)   Rezultatele monitorizării efectuate sunt puse la dispoziția autorităților menționate la articolul 9 alineatul (1), precum și a publicului, în conformitate cu legislația națională.

Articolul 13

Politici și legislație

(1)   Fiecare parte se străduiește să asigure luarea în considerare și integrarea, în măsura în care este necesar, a preocupărilor legate de mediu, inclusiv a celor legate de sănătate, în procesul de elaborare de politici și legislație susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

(2)   În aplicarea dispozițiilor de la alineatul (1) fiecare parte ia în considerare elementele și principiile adecvate din prezentul protocol.

(3)   Fiecare parte determină, acolo unde este cazul, modalitățile practice de luare în considerare și integrare a preocupărilor privind mediul, inclusiv a celor privind sănătatea, conform alineatului (1), ținând cont de necesitatea de a asigura transparența procesului decizional.

(4)   Fiecare parte raportează în cadrul reuniunii părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la acest protocol cu privire la măsurile luate în vederea aplicării dispozițiilor prezentului articol.

Articolul 14

Reuniunea părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la protocol

(1)   Reuniunea părților la convenție funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol. Prima reuniune a părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol va avea loc cel mai târziu la un an de la data intrării în vigoare a prezentului protocol și cu ocazia unei reuniuni a părților la convenție, dacă o astfel de reuniune este programată în acest interval. Reuniunile următoare ale părților la convenție care funcționează ca reuniuni ale părților la prezentul protocol sunt organizate cu ocazia reuniunii părților la convenție, dacă nu se decide altfel de către reuniunea părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol.

(2)   Părțile la convenție care nu sunt părți la prezentul protocol pot participa ca observatori la lucrările oricărei sesiuni a reuniunii părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol. Atunci când reuniunea părților la convenție funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, deciziile adoptate în temeiul prezentului protocol sunt adoptate doar de părțile la prezentul protocol.

(3)   Când reuniunea părților la convenție funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, orice membru al Biroului reuniunii părților care reprezintă o parte la convenție, dar care, în acel moment, nu este parte la prezentul protocol, este înlocuit de un nou membru ales de părțile la prezentul protocol și din rândul acestora.

(4)   Reuniunea părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol examinează în mod regulat implementarea acestuia și, în acest scop:

(a)

examinează politicile privind evaluarea strategică de mediu și abordările metodologice ale acesteia, în scopul îmbunătățirii în continuare a procedurilor prevăzute în prezentul protocol;

(b)

face schimb de informații privind experiența câștigată în evaluarea strategică de mediu, precum și în implementarea prezentului protocol;

(c)

solicită, acolo unde este cazul, serviciile și colaborarea organismelor competente care au expertiza adecvată pentru realizarea obiectivelor prezentului protocol;

(d)

înființează organismele subsidiare pe care le consideră necesare pentru implementarea prezentului protocol;

(e)

dacă este necesar, examinează și adoptă propuneri de modificare a prezentului protocol; și

(f)

ia în considerare și întreprinde orice acțiune suplimentară, inclusiv acțiuni realizate în comun în temeiul acestui protocol și al convenției, care pot fi necesare în vederea realizării obiectivelor prezentului protocol.

(5)   Regulamentul de procedură al reuniunii părților la convenție se aplică mutatis mutandis în temeiul prezentului protocol, în cazul în care nu se decide altfel prin consens de către reuniunea părților care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol.

(6)   La prima reuniune, reuniunea părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol examinează și adoptă modalitățile de aplicare în cazul prezentului protocol a procedurii de evaluare a gradului în care sunt respectate dispozițiile convenției.

(7)   Fiecare parte, la intervale care urmează să fie determinate de către reuniunea părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol, informează reuniunea părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol cu privire la măsurile pe care le-a luat în vederea implementării protocolului.

Articolul 15

Raportarea la alte acorduri internaționale

Dispozițiile relevante ale prezentului protocol se aplică fără a aduce atingere Convenției Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și Convenției CEE-ONU privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu.

Articolul 16

Dreptul de vot

(1)   Cu excepția dispozițiilor alineatului (2) din prezentul articol, fiecare parte la prezentul protocol dispune de câte un vot.

(2)   Organizațiile regionale de integrare economică, în domeniile care intră în competența lor, dispun, în exercitarea dreptului de vot, de un număr de voturi egal cu numărul statelor lor membre care sunt părți la prezentul protocol. Aceste organizații nu își exercită dreptul de vot dacă statele lor membre îl exercită pe al lor și invers.

Articolul 17

Secretariatul

Secretariatul instituit prin articolul 13 al convenției asigură secretariatul prezentului protocol, iar articolul 13 alineatele (a)-(c) din convenție privind funcțiile secretariatului se aplică mutatis mutandis prezentului protocol.

Articolul 18

Anexe

Anexele la prezentul protocol fac parte integrantă din acesta.

Articolul 19

Modificări ale protocolului

(1)   Orice parte poate propune modificări ale prezentului protocol.

(2)   Sub rezerva alineatului (3), procedura pentru propunerea, adoptarea și intrarea în vigoare a modificărilor la convenție, stabilită la articolul 14 alineatele (2)-(5) din convenție, se aplică mutatis mutandis modificărilor prezentului protocol.

(3)   În sensul prezentului protocol, proporția de trei pătrimi din părțile la protocol necesară în vederea intrării în vigoare a unei modificări cu privire la părțile care l-au ratificat, aprobat sau acceptat se calculează pe baza numărului de părți la protocol în momentul adoptării modificării.

Articolul 20

Soluționarea litigiilor

Dispozițiile articolului 15 din convenție privind soluționarea litigiilor se aplică mutatis mutandis prezentului protocol.

Articolul 21

Semnarea

Prezentul protocol este deschis spre semnare la Kiev (Ucraina) din 21 până în 23 mai 2003 și, în continuare, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York până la 31 decembrie 2003 pentru statele membre ale Comisiei Economice pentru Europa, precum și pentru statele care au statut consultativ în cadrul Comisiei Economice pentru Europa, în temeiul alineatelor (8) și (11) din rezoluția 36 (IV) a Consiliului Economic și Social din 28 martie 1947, precum și pentru organizațiile regionale de integrare economică, constituite de state suverane membre ale Comisiei Economice pentru Europa, cărora statele lor membre le-au transferat competențe în domenii reglementate de prezentul protocol, inclusiv competența de a încheia tratate în aceste domenii.

Articolul 22

Depozitar

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite își asumă funcția de depozitar al prezentului protocol.

Articolul 23

Ratificare, acceptare, aprobare și aderare

(1)   Prezentul protocol se supune spre ratificare, acceptare sau aprobare statelor semnatare și organizațiilor de integrare economică regională menționate la articolul 21.

(2)   Prezentul protocol este deschis spre aderare începând cu data de 1 ianuarie 2004 statelor și organizațiilor regionale de integrare economică menționate la articolul 21.

(3)   Orice alt stat care nu este menționat la alineatul (2) al prezentului articol și care este membru al Organizației Națiunilor Unite poate adera la protocol dacă acest lucru este aprobat în cadrul reuniunii părților la convenție care funcționează ca reuniune a părților la prezentul protocol.

(4)   Orice organizație regională de integrare economică menționată la articolul 21 care devine parte la prezentul protocol, în condițiile în care niciun stat membru al său nu este parte la prezentul protocol, este supusă tuturor obligațiilor care decurg din prezentul protocol. În cazul în care unul sau mai multe state membre ale unei astfel de organizații sunt părți la prezentul protocol, organizația și statele sale membre convin asupra responsabilităților ce le revin pentru îndeplinirea obligațiilor cuprinse în prezentul protocol. În astfel de cazuri, organizația și statele sale membre nu sunt îndreptățite să își exercite concomitent drepturile ce le revin în temeiul prezentului protocol.

(5)   În cadrul instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, organizațiile regionale de integrare economică menționate la articolul 21 stabilesc limitele competenței lor în domeniile reglementate de prezentul protocol. Aceste organizații informează, de asemenea, depozitarul asupra oricăror modificări relevante privind limitele competenței lor.

Articolul 24

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul protocol intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data depozitării celui de-al șaisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(2)   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, orice instrument depus de o organizație regională de integrare economică menționată la articolul 21 nu este considerat instrument suplimentar față de cele depuse de statele membre ale unei astfel de organizații.

(3)   Pentru fiecare stat sau organizație de integrare economică regională menționată la articolul 21 care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol sau care aderă la acesta după depunerea celui de-al șaisprezecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, protocolul intră în vigoare în cea de-a nouăzecea zi de la data depunerii de către statul sau organizația în cauză a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

(4)   Prezentul protocol se aplică planurilor, programelor, politicilor și legislației pentru care primul act pregătitor oficial este ulterior datei la care prezentul protocol intră în vigoare. În cazul în care unei părți sub a cărei jurisdicție se preconizează pregătirea unui plan, program, a unei politici sau legislații i se aplică dispozițiile alineatului (3), prezentul protocol se aplică planurilor, programelor, politicilor și legislației pentru care primul act pregătitor oficial este ulterior datei la care prezentul protocol intră în vigoare pentru respectiva parte.

Articolul 25

Retragerea

În orice moment după expirarea unei perioade de patru ani de la data la care prezentul protocol a intrat în vigoare pentru o parte, partea respectivă se poate retrage din protocol prin notificarea în scris a depozitarului. Orice astfel de retragere intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data primirii acesteia de către depozitar. Orice astfel de retragere nu afectează aplicarea articolelor 5-9, 11 și 13 cu privire la o evaluare strategică de mediu care a fost deja lansată în temeiul prezentului protocol sau aplicarea articolului 10 cu privire la o notificare sau cerere care a fost deja adresată, înaintea intrării în vigoare a retragerii.

Articolul 26

Texte autentice

Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză și rusă sunt în egală măsură autentice, se depune la Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

DREPT PENTRU CARE subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul protocol.

ÎNCHEIAT la Kiev, Ucraina, la douăzeci și unu mai, două mii trei.

ANEXA I

Lista proiectelor menționate la articolul 4 alineatul (2)

1.

Rafinării de petrol brut (cu excepția întreprinderilor care fabrică doar lubrifianți din petrol brut) și instalații de gazeificare și lichefiere a minimum 500 de tone metrice de cărbune sau șist bituminos pe zi.

2.

Centrale termoelectrice și alte instalații de combustie cu o putere termică de minimum 300 megawați, centrale nucleare și alte reactoare nucleare (cu excepția instalațiilor de cercetare pentru producerea și transformarea materialelor fisionabile și fertile, a căror putere maximă nu depășește 1 kilowat sarcină termică continuă).

3.

Instalații destinate în exclusivitate producerii sau îmbogățirii combustibililor nucleari, reprocesării combustibililor nucleari iradiați sau depozitării, eliminării și prelucrării deșeurilor radioactive.

4.

Instalații de mari dimensiuni pentru producerea primară a fontei și a oțelului și pentru producerea metalelor neferoase.

5.

Instalații pentru extragerea azbestului și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a produselor care conțin azbest: pentru produse din azbociment, cu o producție anuală de peste 20 000 de tone de produse finite; pentru materiale de fricțiune, cu o producție anuală de peste 50 de tone de produse finite; și pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantități utilizate de peste 200 de tone metrice pe an.

6.

Instalații chimice integrate.

7.

Construirea de autostrăzi, drumuri expres (1) și linii pentru traficul feroviar de lungă distanță și aeroporturi (2) cu o lungime minimă a pistei de 2 100 de metri.

8.

Conducte cu secțiune mare pentru transportul gazelor și al petrolului.

9.

Porturi comerciale și, de asemenea, căi navigabile interioare și porturi pentru traficul naval interior care să permită accesul vapoarelor de peste 1 350 de tone metrice.

10.

Instalații de eliminare a deșeurilor toxice și periculoase prin incinerare, tratare chimică sau îngropare.

11.

Baraje și rezervoare de mari dimensiuni.

12.

Lucrări de captare a apei subterane, în cazul în care volumul anual de apă captată atinge sau depășește 10 milioane de metri cubi.

13.

Fabricarea pastei de hârtie și a hârtiei cu o capacitate de producție de cel puțin 200 de tone metrice uscate la aer pe zi.

14.

Exploatări miniere la scară mare, extragerea și prelucrarea minereurilor metalice sau a cărbunelui.

15.

Producția de hidrocarburi pe platforma continentală.

16.

Instalații mari de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice și chimice.

17.

Despădurirea unor suprafețe mari.


(1)  În sensul prezentului protocol:

„Autostradă” înseamnă o șosea proiectată și construită special pentru traficul autovehiculelor, care nu deservește proprietățile de pe margine și care:

(a)

este prevăzută, cu excepția punctelor speciale sau temporar, cu părți carosabile separate pentru cele două sensuri de trafic, separate între ele printr-o bandă despărțitoare care nu este destinată traficului sau, în mod excepțional, prin alte mijloace;

(b)

nu intersectează la același nivel nicio șosea, cale ferată sau linie de tramvai, sau o cale pietonală; și

(c)

este indicată ca fiind autostradă printr-un semn special.

„Drum expres” înseamnă un drum rezervat traficului autovehiculelor, accesibil numai din noduri rutiere sau intersecții controlate, pe care în special oprirea și parcarea sunt interzise pe partea carosabilă.

(2)  În sensul prezentului protocol, „aeroport” înseamnă un aeroport care corespunde definiției formulate în Convenția de la Chicago din 1944 privind înființarea Organizației Aviației Civile Internaționale (anexa 14).

ANEXA II

Alte proiecte menționate la articolul 4 alineatul (2)

1.

Proiecte pentru restructurarea gospodăriilor rurale.

2.

Proiecte pentru utilizarea pământului necultivat sau a suprafețelor seminaturale în scopuri agricole intensive.

3.

Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare și de drenare a solului.

4.

Instalații de creștere intensivă a animalelor de fermă (inclusiv exploatațiile avicole).

5.

Împăduriri inițiale și defrișări în vederea reconversiei solului.

6.

Piscicultură intensivă.

7.

Centrale nucleare și alte reactoare nucleare (1), inclusiv dezmembrarea sau dezafectarea acestor centrale sau reactoare (cu excepția instalațiilor de cercetare pentru producerea și transformarea materialelor fisionabile și fertile, a căror putere maximă nu depășește 1 kilowat de sarcină termică continuă), altele decât cele menționate în anexa I.

8.

Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kilovolți și o lungime de minimum 15 kilometri sau alte proiecte privind transmiterea energiei electrice prin cabluri suspendate.

9.

Instalații industriale pentru producerea electricității, a aburului și a apei calde.

10.

Instalații industriale pentru transportul gazului, al aburului și al apei calde.

11.

Depozitarea la suprafață a combustibililor fosili și a gazelor naturale.

12.

Depozitarea subterană a gazelor combustibile.

13.

Brichetarea industrială a huilei și a lignitului.

14.

Instalații pentru producerea energiei hidroelectrice.

15.

Instalații destinate exploatării energiei eoliene în scopul producerii energiei (parcuri eoliene).

16.

Instalații, altele decât cele menționate în anexa I, destinate:

producerii sau îmbogățirii combustibililor nucleari;

tratării combustibililor nucleari iradiați;

depozitării finale a combustibililor nucleari iradiați;

în exclusivitate depozitării finale a deșeurilor radioactive;

în exclusivitate depozitării (pe o perioadă mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiați într-un loc diferit de cel de producție; sau

tratării și depozitării deșeurilor radioactive.

17.

Cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei (altele decât cele menționate în anexa I).

18.

Exploatări miniere subterane, altele decât cele menționate în anexa I.

19.

Extracția mineralelor prin dragare marină sau fluvială.

20.

Foraje de mare adâncime (în special foraje geotermale, foraje pentru depozitarea deșeurilor nucleare, foraje pentru alimentarea cu apă), cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului.

21.

Instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, a petrolului, a gazelor naturale și a minereurilor, precum și a șisturilor bituminoase.

22.

Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei și a oțelului, altele decât cele incluse în anexa I.

23.

Instalații pentru producerea fontei sau a oțelului (topire primară sau secundară), inclusiv instalații pentru turnare continuă.

24.

Instalații pentru transformarea metalelor feroase (laminoare la cald, forjerii cu ciocane, acoperiri metalice de protecție prin topire).

25.

Turnătorii de metale feroase.

26.

Instalații destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate sau materii prime secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice, altele decât cele menționate în anexa I.

27.

Instalații pentru topirea, inclusiv alierea, metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, inclusiv pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare în forme etc.), altele decât cele menționate în anexa I.

28.

Instalații pentru tratarea suprafețelor metalice și a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice.

29.

Fabricarea și asamblarea de autovehicule și fabricarea motoarelor pentru autovehicule.

30.

Șantiere navale.

31.

Instalații pentru construcția și repararea aeronavelor.

32.

Fabricarea echipamentelor feroviare.

33.

Forjare la cald prin explozie.

34.

Instalații pentru coacerea și sinterizarea minereurilor metalice.

35.

Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui).

36.

Instalații pentru fabricarea cimentului.

37.

Instalații pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă.

38.

Instalații pentru topirea substanțelor minerale, inclusiv producția fibrelor minerale.

39.

Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglelor, a cărămizilor, a cărămizilor refractare, a plăcilor, a gresiilor ceramice sau a porțelanului.

40.

Instalații pentru producerea substanțelor chimice sau tratarea produselor intermediare, altele decât cele incluse în anexa I.

41.

Producerea pesticidelor, a produselor farmaceutice, a vopselelor și a lacurilor, a elastomerilor și a peroxizilor.

42.

Instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele decât cele incluse în anexa I.

43.

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale.

44.

Ambalarea și conservarea produselor animale și vegetale.

45.

Fabricarea produselor lactate.

46.

Fabricarea malțului și a berii.

47.

Fabricarea dulciurilor și a siropurilor.

48.

Abatoare.

49.

Instalații industriale pentru fabricarea amidonului.

50.

Fabrici de făină și ulei de pește.

51.

Fabrici de zahăr.

52.

Instalații industriale pentru fabricarea hârtiei și a cartonului, altele decât cele incluse în anexa I.

53.

Instalații pentru pretratarea sau vopsirea fibrelor ori a textilelor.

54.

Instalații pentru tăbăcirea pieilor brute și prelucrate.

55.

Instalații pentru prelucrarea și producerea celulozei.

56.

Fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri.

57.

Instalații pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale.

58.

Instalații pentru recuperarea sau distrugerea substanțelor explozibile.

59.

Instalații pentru producerea azbestului și pentru prelucrarea produselor care conțin azbest, altele decât cele incluse în anexa I.

60.

Centre de ecarisaj.

61.

Bancuri de probă pentru motoare, turbine sau reactoare.

62.

Piste permanente de curse și testare a vehiculelor cu motor.

63.

Conducte pentru gaze și petrol, altele decât cele incluse în anexa I.

64.

Conducte pentru transportul produselor chimice, cu un diametru mai mare de 800 mm și cu o lungime de peste 40 km.

65.

Construcția căilor ferate, a instalațiilor de transbordare intermodală și a terminalelor intermodale, altele decât cele incluse în anexa I.

66.

Construcția liniilor de tramvai, a căilor ferate de suprafață și subterane, a liniilor suspendate sau a liniilor similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane.

67.

Construirea drumurilor noi, inclusiv realinierea și/sau lărgirea unui drum existent, altele decât cele incluse în anexa I.

68.

Construirea de porturi și instalații portuare, inclusiv porturi pentru pescuit, altele decât cele incluse în anexa I.

69.

Construirea de căi navigabile interioare și porturi pentru traficul fluvial interior, altele decât cele incluse în anexa I.

70.

Porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare și descărcare legate de uscat și porturi exterioare, altele decât cele incluse în anexa I.

71.

Lucrări de canalizare și lucrări de intervenție împotriva inundațiilor.

72.

Construirea de aeroporturi (2) și aerodromuri, altele decât cele incluse în anexa I.

73.

Instalații pentru eliminarea deșeurilor (inclusiv depozitarea), altele decât cele incluse în anexa I.

74.

Instalații pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase prin incinerare sau tratare chimică.

75.

Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor uzate.

76.

Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la stațiile de epurare.

77.

Instalații de extracție a apei subterane și de reîncărcare artificială a rezervelor de apă subterană, altele decât cele incluse în anexa I.

78.

Lucrări pentru transferul resurselor de apă între bazine hidrografice.

79.

Stații pentru epurarea apelor uzate.

80.

Baraje și alte instalații proiectate pentru reținerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele incluse în anexa I.

81.

Lucrări costiere pentru combaterea eroziunii și lucrări maritime care pot modifica profilul costier prin construcția, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marină, cu excepția întreținerii și reconstruirii unor astfel de lucrări.

82.

Instalații de apeducte de lungime mare.

83.

Pârtii de schi, teleschiuri și telecabine și lucrări de amenajare aferente.

84.

Porturi de agrement.

85.

Sate de vacanță și complexuri hoteliere din afara zonelor urbane și lucrări de amenajare aferente.

86.

Campinguri permanente și amplasamente pentru caravane.

87.

Parcuri de distracții.

88.

Proiecte de amenajare a zonelor industriale.

89.

Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale și parcări publice.

90.

Recuperarea terenurilor din mare.


(1)  În sensul prezentului protocol, centralele nucleare și alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear și alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalației.

(2)  În sensul prezentului protocol, „aeroport” înseamnă un aeroport care corespunde definiției formulate în Convenția de la Chicago din 1944 privind înființarea Organizației Aviației Civile Internaționale (anexa 14).

ANEXA III

Criterii pentru determinarea posibilelor efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, menționate la articolul 5 alineatul (1)

1.

Relevanța planului sau a programului pentru integrarea considerațiilor privind mediul și sănătatea, în special în scopul promovării unei dezvoltări durabile.

2.

Măsura în care planul sau programul stabilește un cadru pentru proiecte și alte activități, fie cu privire la localizarea, natura, dimensiunea și condițiile de funcționare, fie prin alocarea resurselor.

3.

Măsura în care planul sau programul influențează alte planuri sau programe, inclusiv cele dintr-un ansamblu ordonat ierarhic.

4.

Problemele relevante de mediu, inclusiv cele privind sănătatea, legate de plan sau de program.

5.

Natura efectelor asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, cum ar fi probabilitatea, durata, frecvența, reversibilitatea, amploarea și întinderea (cum ar fi zona geografică sau mărimea populației care ar putea fi afectată).

6.

Riscurile pentru mediu, inclusiv pentru sănătate.

7.

Natura transfrontalieră a efectelor.

8.

Măsura în care planul sau programul va afecta zonele valoroase sau cele vulnerabile, inclusiv peisajele cu un statut de protecție recunoscut la nivel național sau internațional.

ANEXA IV

Informații menționate la articolul 7 alineatul (2)

1.

Conținutul sau obiectivele principale ale planului sau programului și legătura sa cu alte planuri sau programe.

2.

Aspectele relevante ale stării actuale a mediului, inclusiv a sănătății, și evoluția lor probabilă în cazul în care programul sau planul nu sunt implementate.

3.

Caracteristicile de mediu, inclusiv caracteristicile sănătății, în zonele susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ.

4.

Problemele relevante de mediu, inclusiv cele de sănătate, legate de plan sau de program.

5.

Obiectivele de protecție a mediului, inclusiv cele de protecție a sănătății, stabilite la nivel internațional, național sau la alt nivel, care sunt relevante pentru plan sau program și modul în care aceste obiective și orice alte considerații de mediu, inclusiv de sănătate, au fost luate în considerare în timpul elaborării acestuia.

6.

Posibilele efecte (1) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății, cum au fost definite în articolul 2 alineatul (7).

7.

Măsurile prevăzute în vederea prevenirii, reducerii sau atenuării oricăror efecte negative semnificative pe care implementarea planului sau programului le-ar putea avea asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

8.

O prezentare generală a motivelor pentru care au fost selecționate alternativele respective și o descriere a modului în care a fost făcută evaluarea, inclusiv a dificultăților întâlnite în furnizarea informațiilor care să fie incluse în evaluare, cum ar fi deficiențele tehnice sau lipsa de cunoștințe.

9.

Măsurile prevăzute în vederea monitorizării efectelor implementării planului sau programului asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

10.

Posibilele efecte transfrontaliere semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătății.

11.

Un rezumat în termeni nontehnici al informațiilor furnizate.


(1)  Aceste efecte ar trebui să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative.

ANEXA V

Informații menționate la articolul 8 alineatul (5)

1.

Proiectul sau planul propus și natura acestuia.

2.

Autoritatea responsabilă de adoptarea acestuia.

3.

Procedura avută în vedere, inclusiv:

(a)

data începerii procedurii;

(b)

posibilitatea publicului de a participa;

(c)

data și locul audierilor publice prevăzute;

(d)

autoritatea de la care se pot obține informațiile relevante și locul unde au fost depuse informațiile relevante pentru ca publicul să le poată consulta;

(e)

autoritatea căreia îi pot fi adresate observații sau întrebări și termenele fixate pentru transmiterea acestora; și

(f)

informațiile privitoare la mediu, inclusiv la sănătate, referitoare la plan sau program disponibile.

4.

Probabilitatea ca planul sau programul să facă obiectul unei proceduri de evaluare transfrontalieră.


19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/50


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 noiembrie 2008

de numire a doi supleanți germani în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/872/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea guvernului german,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2006 și 25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Două posturi de supleanți în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a expirării mandatelor domnului Stefan KRAXNER și doamnei Ulrike KUHLO,

DECIDE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor, în calitate de supleanți, pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

domnul Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft;

domnul Roland RIESE, Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


ACORDURI

Consiliu

19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/51


Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Cubei privind încheierea negocierilor în temeiul articolului XXIV alineatul (6) din GATT

Acordul sus-menționat dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Cubei (JO L 308, 19.11.2008) va intra în vigoare la 24 decembrie 2008.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

19.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/52


POZIȚIA COMUNĂ 2008/873/PESC A CONSILIULUI

din 18 noiembrie 2008

de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 13 decembrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/852/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Côte d’Ivoire (1) pentru a pune în aplicare măsurile instituite împotriva Côte d’Ivoire prin Rezoluția 1572 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)

La 23 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/30/PESC (2) de înnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire prin Poziția comună 2004/852/PESC pentru o perioadă suplimentară de douăsprezece luni, precum și de completare a acestora cu măsurile restrictive instituite prin punctul 6 din Rezoluția 1643 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. La 12 februarie 2007, Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/92/PESC (3) de prelungire a respectivelor măsuri restrictive până la 31 octombrie 2007.

(3)

La 22 noiembrie 2007 Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/761/PESC (4) de prelungire a măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire până la 31 octombrie 2008.

(4)

În urma reexaminării măsurilor instituite prin Rezoluțiile 1572 (2004) și 1643 (2005), Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat la 29 octombrie 2008 Rezoluția 1842 (2008) de prelungire a măsurilor restrictive instituite împotriva Côte d’Ivoire până la 31 octombrie 2009.

(5)

Prin urmare, este oportună prelungirea începând cu 1 noiembrie 2008 a măsurilor instituite prin Poziția comună 2004/852/PESC și prin Poziția comună 2006/30/PESC, pentru a pune în aplicare Rezoluția 1842 (2008) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Aplicarea măsurilor instituite prin Poziția comună 2004/852/PESC și prin Poziția comună 2006/30/PESC se prelungește începând cu 1 noiembrie 2008.

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării. Aceasta se modifică sau este abrogată, dacă este cazul, în special în funcție de deciziile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO L 368, 15.12.2004, p. 50.

(2)  JO L 19, 24.1.2006, p. 36.

(3)  JO L 41, 13.2.2007, p. 16.

(4)  JO L 305, 23.11.2007, p. 61.