ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 307

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
18 noiembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1135/2008 al Comisiei din 17 noiembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1136/2008 al Comisiei din 17 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

3

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/864/CE

 

*

Decizia a Comisiei din 30 iulie 2008 referitoare la un proiect de decret al Republici Cehe de stabilire a cerințelor privind suplimentele alimentare și îmbogățirea produselor alimentare [notificată cu numărul C(2008) 3963]  ( 1 )

4

 

 

2008/865/CE

 

*

Decizia Comisiei din 10 noiembrie 2008 privind neincluderea cloratului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2008) 6587]  ( 1 )

7

 

 

2008/866/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 noiembrie 2008 privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2008) 6732]  ( 1 )

9

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

Comisie

 

 

2008/867/CE

 

*

Recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii [notificată cu numărul C(2008) 5737]

11

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2008/868/PESC a Consiliului din 13 octombrie 2008 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la participarea Federației Ruse la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (Operația EUFOR Tchad/RCA)

15

Acord între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la participarea Federației Ruse la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 807/2001 al Comisiei din 25 aprilie 2001 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (JO L 118, 27.4.2001) (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3, vol. 37, p. 93)

21

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor și legumelor și de modificare a Directivelor 2001/112/CE și 2001/113/CE și a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 318/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96 (JO L 273, 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1135/2008 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 18 noiembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1136/2008 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită și mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată și pentru carnea de bivol congelată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1095/96 al Consiliului din 18 iunie 1996 privind punerea în aplicare a concesiunilor stabilite în lista CXL întocmită ca urmare a încheierii negocierilor prevăzute în articolul XXIV.6 din GATT (1), în special articolul 1 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 810/2008 al Comisiei (2), certificatele de autenticitate trebuie emise înainte de importul cărnii de vită și mânzat în Comunitate. Lista autorităților din țările exportatoare împuternicite să emită astfel de certificate este anexată la respectivul regulament.

(2)

Paraguay a modificat denumirea autorității care emite certificate de autenticitate. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 810/2008, lista prevăzută în anexa II la respectivul regulament ar trebui modificată în consecință.

(3)

Pentru a evita neconcordanța dintre denumirea autorității menționate pe certificatele de autenticitate emise recent și denumirea autorității care figurează pe lista din Regulamentul (CE) nr. 810/2008, modificarea acestuia din urmă ar trebui să se aplice începând cu 1 iulie 2008, data la care a început anul de contingent în curs. Pentru anul de contingent anterior, care s-a încheiat la 30 iunie 2008, Comisia nu a primit nicio informație cu privire la certificatele de autenticitate emise de autoritățile competente din Paraguay.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 810/2008, rubrica privind autoritatea emitentă din Paraguay se înlocuiește cu următorul text:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 146, 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 219, 14.2.2008, p. 3.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/4


DECIZIA A COMISIEI

din 30 iulie 2008

referitoare la un proiect de decret al Republici Cehe de stabilire a cerințelor privind suplimentele alimentare și îmbogățirea produselor alimentare

[notificată cu numărul C(2008) 3963]

(Numai textul în limba cehă este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/864/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (1), în special articolul 11 alineatul (2) litera (b) și articolul 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare prevede, în absența dispozițiilor comunitare, notificarea și evaluarea noilor prevederi naționale cu privire la, inter alia, interzicerea sau restricționarea utilizării anumitor substanțe la fabricarea de produse alimentare specifice.

(2)

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12, coroborat cu articolul 11 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, autoritățile cehe au notificat Comisia la 30 noiembrie 2007 cu privire la un proiect de decret de stabilire a cerințelor privind suplimentele alimentare și îmbogățirea produselor alimentare, în special articolul 2 alineatul (3) și articolul 4, precum și anexele 4 și 5 la acesta.

(3)

Articolul 2 alineatul (3) din proiectul de decret stabilește, prin anexa 4, o listă cu alte substanțe în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, precum și condițiile aferente în care aceste substanțe pot fi utilizate la fabricarea de suplimente alimentare.

(4)

Articolul 2 alineatul (3) și articolul 4 din proiectul de decret stabilesc, în anexa 5, o listă de plante și alte substanțe care sunt interzise în cazul fabricării suplimentelor alimentare și al produselor alimentare în general.

(5)

În conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, Comisia a consultat celelalte state membre prin intermediul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

(6)

Proiectul de decret, în forma sa actuală, nu precizează de ce substanțele menționate în anexa 4 trebuie să se încadreze în limitele din anexa respectivă, din motive de sănătate publică.

(7)

În absența unei legislații comunitare armonizate, statele membre își mențin competența de a reglementa producția și comercializarea produselor pe teritoriul lor, fără a aduce atingere articolelor 28 și 30 din Tratatul CE.

(8)

În special, articolul 2 alineatul (3) din proiectul de decret, coroborat cu anexa 4 la acesta, pare să sugereze că substanțele, altele decât cele enumerate, nu sunt autorizate pentru a fi utilizate la fabricarea suplimentelor alimentare.

(9)

Chiar dacă s-ar demonstra faptul că anexa 4 este justificată din motive de sănătate publică, proiectul de decret nu prevede cum vor fi tratate produsele fabricate și/sau comercializate, conform dispozițiilor legale, în alte state membre și care nu sunt conforme cu cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (3) și articolul 4 din acesta.

(10)

Proiectul de decret nu conține nicio prevedere care să asigure circulația liberă a suplimentelor alimentare produse și/sau comercializate conform dispozițiilor legale în alte state membre și care conțin substanțe enumerate în anexa 4 a proiectului de decret, dar neconforme cu condițiile prevăzute de acesta, sau care conțin substanțe, altele decât cele incluse în anexa 4, fie sub forma unei clauze de recunoaștere reciprocă, fie sub forma unei proceduri de autorizare care să permită operatorilor economici includerea unor astfel de substanțe în lista națională de substanțe autorizate.

(11)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) și articolul 4 din decretul notificat, coroborate cu anexa 5 la decretul menționat, suplimentele alimentare și produsele alimentare în general nu conțin substanțe narcotice sau psihotrope, nici precursori din categoria 1, nici alte substanțe dovedite ca având efecte toxice, genotoxice, teratogene, halucinogene, narcotice sau alte efecte nefavorabile asupra corpului uman și nici vreuna dintre substanțele enumerate în anexa 5. Interzicerea anumitor alte substanțe la fabricarea suplimentelor alimentare și a produselor alimentare în general poate fi justificată prin scopul de a proteja sănătatea și viața oamenilor, în sensul articolului 30 din Tratatul CE.

(12)

Având în vedere faptul că articolul 30 din tratat prevede o excepție, cu interpretare strictă, la principiul liberei circulații a mărfurilor în Comunitate, este responsabilitatea autorităților naționale care invocă această excepție să dovedească, în fiecare caz și ținând seama de obiceiurile alimentare naționale și rezultatele cercetării la nivel internațional, că reglementările lor sunt necesare pentru a proteja interesele precizate în dispoziția respectivă și că, în special, comercializarea produselor în cauză reprezintă un risc real pentru sănătatea publică.

(13)

Autoritățile cehe nu au furnizat nicio dovadă care să justifice stabilirea unei liste care să includă substanțele a căror utilizare la fabricarea suplimentelor alimentare și a produselor alimentare în general este interzisă.

(14)

Chiar și în cazul furnizării unor asemenea dovezi, proiectul de decret nu conține prevederi care să asigure libera circulație a suplimentelor alimentare și a produselor alimentare în general, fabricate și/sau comercializate în alte state membre în conformitate cu dispozițiile legale și care conțin substanțe care nu sunt permise de acesta.

(15)

Prin urmare, proiectul de decret nu prevede garanții adecvate cu privire la protejarea drepturilor operatorilor economici în conformitate cu articolele 28 și 30 din Tratatul CE.

(16)

În lumina acestor observații, Comisia a exprimat un aviz negativ, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

(17)

În consecință, autorităților din Cehia ar trebui să li se solicite să nu adopte proiectul de decret în cauză și să îl modifice conform articolelor 28 și 30 din Tratatul CE, luând în considerare observațiile Comisiei din avizul negativ exprimat de aceasta.

(18)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Republica Cehă este solicitată să se abțină de la adoptarea proiectului de decret de stabilire a cerințelor privind suplimentele alimentare și îmbogățirea produselor alimentare, cu excepția cazului în care acesta este modificat în conformitate cu alineatul (2).

(2)   Republica Cehă este solicitată să modifice proiectul de decret în cauză pentru a include o indicație clară cu privire la tratamentul produselor care nu îndeplinesc cerințele proiectului de decret menționat, dar sunt fabricate și/sau comercializate conform dispozițiilor legale în alte state membre ale UE, Turcia sau statele SEE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.


18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/7


DECIZIA COMISIEI

din 10 noiembrie 2008

privind neincluderea cloratului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2008) 6587]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/865/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, de-a lungul unei perioade de 12 ani de la data notificării respectivei directive, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active care nu sunt menționate în anexa I la directiva respectivă și care se află deja pe piață la doi ani de la data notificării, timp în care se efectuează o examinare progresivă a acestor substanțe în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 1490/2002 (3) ale Comisiei stabilesc normele de punere în aplicare a etapei a treia a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și stabilesc o listă cu substanțe active care urmează să fie evaluate în vederea posibilei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Lista respectivă include cloratul.

(3)

Efectele cloratului asupra sănătății umane și asupra mediului pentru utilizările propuse de notificator au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 1490/2002. În plus, regulamentele menționate anterior desemnează statele membre raportoare care trebuie să înainteze Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) rapoartele de evaluare și recomandările aferente, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru clorat, statul membru raportor a fost Franța și toate informațiile pertinente au fost prezentate la 26 iulie 2007.

(4)

Comisia a examinat cloratul în conformitate cu articolul 11a din Regulamentul (CE) nr. 1490/2002. Un proiect de raport de examinare pentru această substanță a fost revizuit de către statele membre și Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 11 iulie 2008 sub forma raportului de examinare al Comisiei.

(5)

În timpul examinării acestei substanțe active de către comitet, luând în considerare observațiile primite din partea statelor membre, s-a ajuns la concluzia că există indicații clare că substanța ar putea avea efecte dăunătoare asupra sănătății oamenilor, în special având în vedere nivelul inacceptabil de expunere a operatorilor, inclus în propunerea provizorie NAEO (nivelul acceptabil de expunere a operatorului). În plus, informațiile au fost insuficiente pentru a stabili un NAEO definitiv și pentru a evalua percolarea metabolitului relevant în apele freatice. De asemenea, raportul de examinare pentru substanța respectivă cuprinde alte aspecte problematice identificate de statul membru raportor în raportul său de evaluare.

(6)

Comisia a invitat notificatorul să-și prezinte observațiile privind rezultatele examinării cloratului și intenția sa de a susține sau nu în continuare includerea acestei substanțe în anexă. Notificatorul a prezentat observațiile sale, care au fost examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor invocate de notificator, aspectele problematice identificate nu au putut fi înlăturate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise nu au demonstrat că, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin clorat ar putea îndeplini în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

În consecință, cloratul nu ar trebui inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui luate măsuri pentru a se asigura faptul că autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin clorat sunt retrase într-o perioadă determinată și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru produse de acest tip.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin clorat nu ar trebui să depășească 12 luni, pentru a limita utilizarea stocurilor existente la o singură perioadă de vegetație suplimentară, ceea ce garantează faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin clorat rămân disponibile pentru o perioadă de 18 luni de la adoptarea prezentei decizii.

(10)

Prezenta decizie nu exclude prezentarea unei cereri pentru clorat în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și cu Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (4), în vederea unei posibile includeri a cloratului în anexa I la această directivă.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nu se include cloratul în calitate de substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin clorat sunt retrase până la 10 mai 2009;

(b)

de la data publicării prezentei decizii, nu se acordă și nu se reînnoiește nicio autorizație pentru produsele de protecție a plantelor care conțin clorat.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de către statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să expire cel târziu la 10 mai 2010.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.


18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/9


DECIZIA COMISIEI

din 12 noiembrie 2008

privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor din Peru de anumite moluște bivalve destinate consumului uman

[notificată cu numărul C(2008) 6732]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/866/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (i),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește principiile generale care reglementează produsele alimentare și hrana pentru animale, în general, și siguranța acestora, în special, la nivel comunitar și național. Acesta prevede măsuri de urgență în cazul în care este evident că produsele alimentare sau hrana pentru animale importate dintr-o țară terță ar putea constitui un risc grav pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau pentru mediu și că riscul respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsuri luate de statul membru sau de statele membre în cauză.

(2)

Un focar de hepatita A la om a fost confirmat în Comunitate. S-a identificat că originea acestei boli este consumul anumitor moluște bivalve importate din Peru, care au fost contaminate cu virusul hepatitei A (HAV).

(3)

Moluștele bivalve contaminate sunt specii de donax (Donax spp.) și originea contaminării este, cel mai probabil, o contaminare virală a apei din zonele de producție. Prin urmare, alte moluște bivalve ar putea fi, de asemenea, contaminate.

(4)

Din moment ce consumul acestor moluște bivalve prezintă un risc grav pentru sănătatea oamenilor, este necesar să se suspende importurile în Comunitate de moluște bivalve din Peru.

(5)

Având în vedere gravitatea contaminării, suspendarea ar trebui să se aplice deopotrivă moluștelor bivalve care au fost expediate către Comunitate, înainte de momentul intrării în vigoare a prezentei decizii, dar care ajung la punctele de control la frontieră ale Comunității ulterior acestei date.

(6)

Suspendarea importurilor respective ar trebui realizată la nivel comunitar, pentru a asigura protecția eficientă și uniformă a sănătății consumatorilor din toate statele membre.

(7)

Producția de acvacultură de moluște din familia Pectinidae din Peru are loc în zone de producție separate, cu o densitate a populației scăzută și situate la distanță de eventualele surse de contaminare. În plus, Pectinidae sunt prelucrate pentru extragerea viscerelor și astfel, pentru reducerea riscului de contaminare virală a părții comestibile a produsului. Prin urmare, este necesar să se autorizeze importurile de Pectinidae din Peru, prelucrate în acest mod.

(8)

Pe lângă acestea, tratarea termică afectează viabilitatea virusului. Prin urmare, este necesar să se autorizeze importurile de moluște bivalve din Peru care au fost supuse unui tratament termic, în conformitate cu cerințele stabilite în anexa III secțiunea VII capitolul II punctul A subpunctul 5 litera (b) la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2).

(9)

Autoritățile peruviene s-au angajat să aplice imediat măsuri corective și, dacă este cazul, să permită o verificare din partea Comisiei, în lunile următoare. Prin urmare, este necesar ca aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta decizie să se limiteze la data de 31 martie 2009, fără a aduce atingere competenței Comisiei de a modifica, abroga sau extinde măsurile respective, pe baza oricăror noi informații privind evoluția situației din Peru și pe baza rezultatului controalelor efectuate de serviciile sale.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică moluștelor bivalve, astfel cum sunt definite în anexa I punctul 2.1 la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, importate din Peru și destinate consumului uman („moluște bivalve”).

Articolul 2

Statele membre nu autorizează importul în comunitate de moluște bivalve din Peru.

Interdicția se aplică tuturor loturilor de moluște bivalve care sunt recepționate la punctele de control la frontieră ale Comunității, indiferent dacă loturile au fost sau nu produse, depozitate sau certificate în țara de origine, înainte ca prezenta decizie să producă efecte.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2, statele membre autorizează importul în Comunitate al următoarelor produse:

(a)

Pectinidae de acvacultură eviscerate;

(b)

moluște bivalve care au fost supuse unui tratament termic, astfel cum se prevede în anexa III secțiunea VII capitolul II punctul A subpunctul 5 litera (b) la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 4

Toate cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei decizii sunt suportate de destinatar sau de agentul acestuia.

Articolul 5

Prezenta decizie se aplică până la 31 martie 2009.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.


RECOMANDĂRI

Comisie

18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/11


RECOMANDAREA COMISIEI

din 3 octombrie 2008

privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii

[notificată cu numărul C(2008) 5737]

(2008/867/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1)

Respectul pentru demnitatea umană este un principiu fundamental al Uniunii Europene, printre obiectivele căruia se numără promovarea ocupării integrale a forței de muncă și a progresului social, combaterea excluziunii sociale și a discriminării, precum și promovarea justiției sociale și a protecției sociale. În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) litera (h) din tratat, Comunitatea contribuie la sprijinirea și completarea activităților statelor membre în vederea integrării persoanelor excluse de pe piața muncii. Articolul 34 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul la asistență socială și la asistență în ceea ce privește locuința pentru asigurarea unei vieți demne tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente.

(2)

Recomandarea 92/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind criteriile comune referitoare la resursele suficiente și asistența socială în sistemele de protecție socială (1) rămâne în continuare un instrument de referință pentru politicile comunitare referitoare la sărăcie și excluziune socială, instrument care nu și-a pierdut din importanță, deși încă mai rămân multe de făcut pentru ca acesta să fie complet implementat.

(3)

Din 1992 și-au făcut apariția noi instrumente. Unul din aceste instrumente este Metoda deschisă de coordonare pentru protecție socială și incluziune socială, ale cărei obiective includ incluziunea socială activă pentru toți, care urmează să fie asigurată prin promovarea participării pe piața muncii și prin combaterea sărăciei și a excluziunii în rândul celor mai marginalizate persoane și grupuri (2). Un alt instrument îl reprezintă strategia europeană privind ocuparea forței de muncă al cărei obiectiv este, între altele, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să prevină excluziunea de pe piața muncii și să sprijine integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate (3).

(4)

Persistența sărăciei și a șomajului, precum și complexitatea în continuă creștere a dezavantajelor multiple, necesită politici globale și integrate (4). În vederea modernizării sistemelor de protecție socială, sprijinul adecvat pe venit trebuie combinat cu o legătură către piața muncii și cu accesul la servicii de calitate în cadrul unei strategii integrate de incluziune activă (5). Această strategie este complementară pe deplin cu metoda flexicurității, deoarece aceasta vizează persoanele excluse de pe piața muncii. Ea contribuie la Strategia de la Lisabona prin facilitarea activării și mobilității forței de muncă, reprezentând un element de bază al dimensiunii sociale din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a UE (6).

(5)

La punerea treptată în aplicare a prezentei recomandări se vor lua în considerare prioritățile naționale și disponibilitatea resurselor financiare.

(6)

Prezenta recomandare și punerea în aplicare a principiilor comune prevăzute de aceasta nu aduc atingere punerii în aplicare a legislației comunitare, inclusiv a prevederilor privind ajutoarele de stat și a Regulamentului general de exceptare pe categorii (7), precum și a prevederilor comunitare privind atribuirea contractelor publice.

(7)

În conformitate cu principiul subsidiarității, este de competența statelor membre să definească nivelul sprijinului pe venit și să stabilească un echilibru adecvat al politicilor, având în vedere diferitele situații și nevoi de la nivel local, regional și național,

RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

1.   Să elaboreze și să implementeze o strategie globală integrată pentru incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii, combinând sprijinul pe venit adecvat cu o piață a muncii care favorizează incluziunea și cu accesul la servicii de calitate. Politicile de incluziune activă ar trebui să faciliteze integrarea la un loc de muncă durabil și de calitate a persoanelor care pot munci și să ofere resurse suficiente pentru o viață demnă, alături de un sprijin pentru participare socială, pentru persoanele care nu pot munci.

2.   Să asigure eficiența politicilor integrate de incluziune activă prin:

(a)

elaborarea globală a politicilor care definesc echilibrul adecvat dintre cei trei piloni ai strategiei de incluziune activă, luând în considerare impactul comun al acestora asupra integrării economice a persoanelor dezavantajate și posibilele interacțiuni dintre aceștia, inclusiv eventualele sinergii și compromisuri;

(b)

implementarea integrată a celor trei piloni ai strategiei de incluziune activă pentru a aborda cauzele multiple ale sărăciei și ale excluziunii sociale și pentru a consolida coordonarea între agențiile și serviciile publice care pun în aplicare politici de incluziune activă;

(c)

coordonarea politicilor între autoritățile locale, regionale, naționale și comunitare, având în vedere rolul, competențele și prioritățile lor specifice;

(d)

participarea activă la dezvoltarea, implementarea și evaluarea strategiilor tuturor celorlalți actori importanți, inclusiv persoanele afectate de sărăcie și excluziune socială, partenerii sociali, organizațiile neguvernamentale și furnizorii de servicii.

3.   Să se asigure că politicile de incluziune activă:

(a)

sprijină implementarea drepturilor fundamentale;

(b)

promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați și egalitatea de șanse pentru toți;

(c)

acordă o atenție deosebită complexității dezavantajelor multiple, precum și situațiilor și nevoilor specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile;

(d)

iau în considerare în mod adecvat circumstanțele locale și regionale și ameliorează coeziunea teritorială;

(e)

sunt compatibile cu o abordare a politicilor sociale și a celor privind ocuparea forței de muncă bazată pe ciclul de viață, astfel încât acestea să poată promova solidaritatea între generații și să întrerupă transmiterea sărăciei de la o generație la alta.

4.   Să organizeze și să pună în aplicare politici integrate de incluziune activă în conformitate cu principiile comune și orientările de mai jos pentru fiecare pilon, respectând în același timp principiul subsidiarității și situațiile, nevoile și prioritățile diferite ale acestora, fără a aduce atingere punerii în aplicare a legislației comunitare, inclusiv a prevederilor privind ajutoarele de stat și a prevederilor comunitare privind atribuirea contractelor publice.

(a)   Sprijin pe venit adecvat

Să recunoască dreptul fundamental al individului de a beneficia de resurse și asistență socială suficiente pentru o viață compatibilă cu demnitatea umană, în cadrul unei inițiative globale și constante de combatere a excluziunii sociale.

(i)

Să își revizuiască sistemele de protecție socială, în funcție de necesități, luând în considerare principiile comune enumerate la punctul B din Recomandarea 92/441/CEE. În cadrul unei strategii de incluziune activă, dreptul la resurse suficiente ar trebui, în special:

să se asocieze cu disponibilitatea activă pentru muncă sau formare profesională în vederea obținerii unui loc de muncă, pentru persoanele care dispun de condiții pentru o astfel de disponibilitate, sau să se supună, după caz, unor măsuri de integrare economică și socială, în cazul celorlalte persoane;

să se asocieze cu politici considerate necesare, la nivel național, pentru integrarea economică și socială a persoanelor în cauză.

(ii)

Să asigure punerea în aplicare a dreptului menționat în conformitate cu orientările practice de la punctele C(1), C(2) și C(3) din Recomandarea 92/411/CEE. În special, atunci când se stabilesc resursele necesare pentru o viață demnă, trebuie luate în considerare standardele de viață și nivelul prețurilor din statul membru respectiv în funcție de tipul și mărimea gospodăriei, utilizând indicatorii naționali adecvați. În cadrul unei incluziuni active, ar trebui stimulată căutarea unui loc de muncă în cazul persoanelor care pot munci, iar stimulentele ar trebui ajustate sau suplimentate în vederea satisfacerii nevoilor specifice.

(b)   Opiață a muncii care să favorizeze incluziunea

Să adopte măsuri referitoare la persoanele care pot munci și să se asigure că acestea beneficiază de un sprijin eficient pentru a intra sau reintra pe piața muncii și pentru ca acestea să-și poată păstra un loc de muncă corespunzător capacității lor de muncă.

(i)

Să promoveze următoarele principii comune în contextul strategiilor de incluziune activă:

să răspundă necesităților persoanelor excluse de pe piața muncii pentru a facilita reintegrarea progresivă a acestora în societate și pe piața muncii și pentru a ameliora șansele acestora de a-și găsi un loc de muncă;

să ia măsurile necesare pentru promovarea unei piețe a muncii care să favorizeze incluziunea pentru a asigura faptul că accesul pe piața muncii este o oportunitate deschisă tuturor;

să promoveze locurile de muncă de calitate, inclusiv în ceea ce privește remunerația și prestațiile, sănătatea și securitatea, accesul la procesul de învățare de-a lungul vieții și la o carieră atractivă, în special în vederea prevenirii sărăciei persoanelor încadrate în muncă;

să abordeze problema segmentării pieței muncii prin promovarea păstrării locului de muncă și a avansării la locul de muncă.

(ii)

Să implementeze aceste principii cu ajutorul următoarelor orientări practice:

să extindă și să îmbunătățească investițiile în capitalul uman prin politici de educație și formare care favorizează incluziunea, inclusiv prin strategii eficiente pe tot parcursul vieții; să adapteze sistemele de educație și formare în funcție de noile cerințe în ceea ce privește competențele, precum și în funcție de nevoia de competențe informatice;

să ia măsuri active și preventive în ceea ce privește piața muncii, inclusiv asigurarea unor servicii adaptate, personalizate și flexibile care să includă identificarea timpurie a necesităților, asistență la căutarea unui loc de muncă, orientare și formare, precum și oferirea unei motivații pentru căutarea activă a unui loc de muncă;

să efectueze o revizuire permanentă a elementelor cu efect de stimulare sau de descurajare din cadrul sistemelor de impozite și prestații, inclusiv gestiunea și condiționarea prestațiilor și reducerea considerabilă a nivelului înalt al impozitelor marginale efective, în special pentru persoanele cu venituri reduse, garantând în același timp un nivel corespunzător de protecție socială;

să susțină economia socială și locurile de muncă protejate, surse vitale de locuri de muncă de început pentru persoanele dezavantajate, să promoveze incluziunea financiară și microcreditele, stimulentele financiare pentru angajatorii care recrutează, dezvoltarea unor noi surse de locuri de muncă în servicii, în special la nivel local, și să crească conștientizarea incluziunii pe piața muncii;

să promoveze adaptabilitatea și să ofere sprijin la locul de muncă, precum și un mediu propice, inclusiv prin acordarea unei atenții sporite sănătății și bunăstării, nediscriminării și aplicării legii muncii în strânsă legătură cu dialogul social.

(c)   Accesul la servicii de calitate

Să ia toate măsurile pentru a oferi celor implicați, în conformitate cu prevederile naționale relevante, un sprijin social adecvat prin acces la servicii de calitate. În special, ar trebui luate măsuri pentru:

A oferi servicii esențiale pentru sprijinirea politicilor de incluziune activă socială și economică, inclusiv servicii de asistență socială, de ocupare a forței de muncă, servicii de formare, sprijin în ceea ce privește locuința și locuințe sociale, servicii de îngrijire a copiilor, servicii de îngrijire pe termen lung și servicii de sănătate în conformitate cu principiile comune de mai jos, luând în considerare rolul autorităților locale, regionale și naționale, prevederile comunitare în vigoare și diferitele situații, nevoi și preferințe din statele membre:

disponibilitate teritorială, accesibilitate fizică, accesibilitate din punct de vedere al costului;

solidaritate, șanse egale pentru utilizatorii de servicii și angajați, luând în considerare diversitatea utilizatorilor;

investiții în capitalul uman, condiții de muncă și infrastructură fizică adecvată;

servicii globale și coordonate, concepute și oferite într-un mod integrat;

implicarea utilizatorilor și abordări personalizate pentru a satisface nevoile multiple ale indivizilor;

monitorizarea și evaluarea rezultatelor și diseminarea celor mai bune practici.

5.   Să garanteze resursele și prestațiile relevante prevăzute în acordurile de protecție socială; să utilizeze prevederile și resursele din fondurile structurale, în special cele din Fondul Social European, pentru sprijinirea măsurilor de incluziune activă.

Să stabilească în detaliu modalitățile și costurile financiare, precum și organizarea administrării și implementării acestora în conformitate cu legislația și/sau practicile naționale.

Să ia în considerare constrângerile de natură economică și bugetară, prioritățile stabilite de autoritățile naționale și starea în care se află finanțele publice în vederea găsirii unui echilibru între măsurile de stimulare a muncii, combaterea sărăciei și costuri bugetare durabile.

Să ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate persoanele, inclusiv cele mai puțin privilegiate, sunt informate în legătură cu drepturile lor și referitor la sprijinul disponibil, cu ajutorul tehnologiilor informatice, după caz.

Să simplifice pe cât posibil procedurile administrative și modalitățile de examinare a resurselor și a situațiilor.

Dacă este posibil, să organizeze în conformitate cu prevederile naționale instrumentele de recurs în fața autorităților administrative competente și, după caz, în fața entităților independente cum ar fi tribunalele, care ar trebui să fie ușor accesibile persoanelor implicate.

6.   Să îmbunătățească indicatorii și sistemele informaționale pentru a actualiza capacitatea de a produce informații actualizate și comparabile pentru toți pilonii incluziunii active.

Să monitorizeze și să evalueze politicile de incluziune activă din cadrul metodei deschise de coordonare pe baza unei cooperări strânse între Comitetul pentru protecție socială și Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, cu sprijin din partea programului PROGRESS.

Să asigure coerența cu politicile globale ale Strategiei de la Lisabona în ceea ce privește obiectivele coeziunii sociale.

Prezenta recomandare se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Vladimír ŠPIDLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 245, 26.8.1992, p. 46.

(2)  Comunicarea COM(2005) 706 – A munci în comun înseamnă a munci mai bine: Un nou cadru pentru o coordonare deschisă a politicilor de protecție socială și incluziune socială în Uniunea Europeană.

(3)  Decizia Consiliului din 7 iulie 2008 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, documentul Consiliului 10614/2/082008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Comunicările COM(2007) 620 – Modernizarea sistemului de protecție socială în vederea consolidării justiției sociale și coeziunii economice: promovarea incluziunii active a persoanelor celor mai îndepărtate de piața forței de muncă și COM(2005) 33 privind Agenda socială.

(5)  Comunicarea COM(2006) 44 referitoare la o consultare privind acțiunea la nivel UE pentru promovarea incluziunii active a persoanelor celor mai îndepărtate de piața forței de muncă.

(6)  Comunicarea COM(2007) 620 – Concluziile președinției Consiliului European de la Bruxelles din 14 decembrie 2007 și nota orientativă a Comitetului pentru protecție socială privind incluziunea activă din 3 iulie 2008. În special, consultați, de asemenea: Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2007, documentul 16139/07; Avizul Comitetului Regiunilor din 18 iunie 2008 privind incluziunea activă (Doc. CdR 344/2007); avizul Comitetului Economic și Social European din 27 octombrie 2007 privind standardele sociale minime (Doc. CESE 892/2007).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (JO L 214, 9.8.2008, p. 3).


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/15


DECIZIA 2008/868/PESC A CONSILIULUI

din 13 octombrie 2008

privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la participarea Federației Ruse la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (Operația EUFOR Tchad/RCA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 24,

având în vedere recomandarea Președinției,

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2007, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2007/677/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (1) (Operația EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Articolul 10 alineatul (3) din respectiva acțiune comună prevede că modalitățile detaliate privind participarea unor state terțe urmează să facă obiectul unui acord, în conformitate cu articolul 24 din tratat.

(3)

În urma autorizării de către Consiliu la 13 septembrie 2004, Președinția, asistată de Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene/Înaltul Reprezentant pentru Politica externă și de securitate comună, a negociat un acord între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la participarea Federației Ruse la operația EUFOR Tchad/RCA (denumit în continuare „acordul”).

(4)

Acordul ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii Europene,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta se aprobă, în numele Uniunii Europene, Acordul între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind participarea Federației Ruse la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (Operația EUFOR Tchad/RCA).

Textul acordului se atașează prezentei decizii.

Articolul 2

Prin prezenta, președintele Consiliului este autorizat să numească persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul prin care Uniunea Europeană își asumă obligații.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 13 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 279, 23.10.2007, p. 21.


TRADUCERE

ACORD

între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la participarea Federației Ruse la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (EUFOR Tchad/RCA)

UNIUNEA EUROPEANĂ (UE),

pe de o parte, și

FEDERAȚIA RUSĂ,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE:

Rezoluția 1778 (2007) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 25 septembrie 2007 de autorizare a Uniunii Europene în vederea desfășurării de forțe în Republica Ciad și în Republica Centrafricană,

adoptarea, la 15 octombrie 2007, de către Consiliul Uniunii Europene a Acțiunii comune 2007/677/PESC privind operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (EUFOR Tchad/RCA),

Decizia CIAD/1/2008 a Comitetului politic și de securitate privind acceptarea contribuțiilor statelor terțe la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană și Decizia CIAD/2/2008 a Comitetului politic și de securitate de înființare a Comitetului contribuitorilor la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană, ambele modificate prin Decizia CIAD/3/2008 a Comitetului politic și de securitate din 14 mai 2008,

ÎNTRUCÂT:

(1)

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene/Înaltul Reprezentant pentru Politica externă și de securitate comună, prin scrisoarea din 7 decembrie 2007, a invitat Federația Rusă să ia în considerare posibilitatea unei participări la operația UE în Ciad și în Republica Centrafricană.

(2)

Federația Rusă și-a exprimat, prin scrisoarea din 23 aprilie 2008, disponibilitatea de a lua în considerare posibilitatea unei participări.

(3)

Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene/Înaltul Reprezentant pentru Politica externă și de securitate comună și ministrul afacerilor externe al Federației Ruse au emis o declarație comună la 29 aprilie 2008 privind cooperarea mutuală în cadrul operațiilor de gestionare a crizelor,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Participarea la operație

(1)   Partea rusă participă la operația condusă de Uniunea Europeană în conformitate cu Rezoluția 1778 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU și cu Acțiunea comună 2007/677/PESC din 15 octombrie 2007 privind operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (EUFOR Tchad/RCA), denumită în continuare „operația UE”, precum și în conformitate cu Planul de operații din 18 ianuarie 2008, prin furnizarea contingentului militar al forțelor militare ale Federației Ruse (denumit în continuare „contingentul militar rus”) în scopul sprijinirii operației UE prin transport aerian, sub rezerva oricăror condiții de punere în aplicare stabilite în modalitățile de punere în aplicare menționate la articolul 6 din prezentul acord. Transportul aerian se efectuează prin utilizarea aeronavelor contingentului militar rus în scopul protejării vieții și a siguranței forțelor conduse de Uniunea Europeană (EUFOR) și a personalului misiunii Organizației Națiunilor Unite în Republica Centrafricană și în Ciad (MINURCAT) prin transportul personalului EUFOR și MINURCAT, prin transportul de mărfuri și prin acțiuni de căutare și de salvare a membrilor personalului EUFOR și MINURCAT.

(2)   Contribuția părții ruse la operația UE nu aduce atingere autonomiei decizionale a Uniunii Europene.

(3)   Partea rusă asigură faptul că misiunea contingentului militar rus se desfășoară în conformitate cu:

Acțiunea comună 2007/677/PESC menționată la alineatul (1) din prezentul articol;

orice modalități de punere în aplicare care urmează a fi convenite de ambele părți.

(4)   Personalul contingentului militar rus aplică regulile de angajare ale operației UE în măsura în care acestea nu contravin legislației ruse. Posibilele rezerve/restricții stabilite de partea rusă față de regulile de angajare vor fi menționate în mod oficial comandantului operației UE.

(5)   Contingentul militar rus îndeplinește sarcinile și acționează în conformitate cu obiectivele și cu mandatul operației UE, prevăzute în Rezoluția 1778 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU.

(6)   Partea rusă poate să își retragă contribuția în orice moment, fie la cererea comandantului operației UE, fie prin decizia părții ruse, în urma unor consultări între părți. Partea rusă informează în timp util pe comandantul operației UE cu privire la orice schimbare legată de participarea la operația UE.

Articolul 2

Statutul forțelor

(1)   Statutul contingentului militar rus este reglementat de acordurile privind statutul forțelor în vigoare între Uniunea Europeană și Republica Ciad, Republica Centrafricană, Republica Camerun, la sosirea sa în zona de operații.

(2)   Fără a aduce atingere acordurilor privind statutul forțelor, menționate la alineatul (1) din prezentul articol, partea rusă își exercită jurisdicția asupra contingentului militar rus.

(3)   Un reprezentant al părții ruse participă la procedurile de soluționare a tuturor pretențiilor care implică contingentul militar rus prevăzute în acordurile privind statutul forțelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(4)   Responsabilitatea de a soluționa orice pretenție legată de participarea contingentului militar rus la operația UE, formulată de un membru al personalului contingentului militar rus sau referitoare la acesta, revine părții ruse. Părții ruse îi revine responsabilitatea de a introduce orice acțiune, în special judiciară sau disciplinară, împotriva oricărui membru al personalului militar al contingentului militar rus, în conformitate cu propriile acte cu putere de lege și norme administrative.

(5)   Uniunea Europeană se angajează să asigure faptul că, la semnarea prezentului acord, statele membre fac o declarație în ceea ce privește renunțarea la pretenții față de Federația Rusă în legătură cu participarea Federației Ruse la operația UE. Această declarație se anexează la prezentul acord.

(6)   Partea rusă se angajează ca, la semnarea prezentului acord, să facă o declarație în ceea ce privește renunțarea la pretenții față de orice stat participant la operația UE. Această declarație se anexează la prezentul acord.

(7)   Statutul personalului afectat comandamentului operației UE din Paris (Franța) este reglementat de acordurile dintre autoritățile competente ale Republicii Franceze și ale Federației Ruse.

Articolul 3

Informațiile clasificate

(1)   Partea rusă asigură protecția tuturor informațiilor clasificate ale UE care îi sunt comunicate în cadrul operației UE, în conformitate cu cerințele privind protecția informațiilor clasificate prevăzute în legislația Federației Ruse. În acest scop, clasificările de securitate ale părților corespund după cum urmează:

EU

Federația Rusă

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Marcajul de restricție al Federației Ruse „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” corespunde clasificării de securitate UE „RESTREINT UE”.

(2)   Partea rusă ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecția datelor clasificate ale UE care îi sunt comunicate în cadrul operației UE la un nivel echivalent cu cel prevăzut de principiile de bază și standardele minime pentru protecția informațiilor clasificate ale UE care se aplică în UE, ceea ce presupune, în special, că partea rusă:

nu utilizează informațiile clasificate care îi sunt comunicate în alte scopuri decât cele în care informațiile clasificate respective i-au fost comunicate de către UE;

nu dezvăluie astfel de informații părților terțe fără consensul prealabil scris al UE;

asigură faptul că accesul la informațiile clasificate care îi sunt comunicate este autorizat numai persoanelor care trebuie să cunoască aceste informații pentru a-și putea îndeplini atribuțiile oficiale și care, în situația în care informațiile sunt clasificate CONFIDENTIEL UE sau un nivel superior, dispun de autorizație de securitate;

asigură faptul că, înainte de a primi acces la informațiile clasificate, tuturor persoanelor care solicită accesul la astfel de informații le sunt aduse la cunoștință cerințele regulilor de securitate și protecție aferente clasificării informațiilor la care urmează să aibă acces și că acestea le respectă;

asigură protecția prin măsuri corespunzătoare de siguranță a tuturor sediilor, zonelor, clădirilor, birourilor, sălilor, sistemelor informatice și de comunicații în care sunt păstrate și/sau prelucrate informații și documente clasificate;

asigură faptul că documentele clasificate care îi sunt comunicate sunt înregistrate, la primire, într-un registru special;

informează UE în legătură cu orice caz de încălcare sau de compromitere concretă sau suspectată a informațiilor clasificate care i-au fost comunicate. În acest caz, partea rusă inițiază anchete și ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica repetarea incidentului.

(3)   Ținând seama de nivelul de clasificare, informațiile clasificate se transmit prin canale diplomatice, prin servicii poștale sigure sau se transportă personal.

(4)   În cazul în care Uniunea Europeană și Federația Rusă încheie un acord privind protecția informațiilor clasificate, dispozițiile respectivului acord se aplică în contextul operației UE.

Articolul 4

Lanțul de comandă

(1)   Contingentul militar rus rămâne sub comanda deplină a părții ruse.

(2)   Autoritățile competente ruse delegă comandantului operației capacitatea de a atribui sarcini contingentului militar rus în vederea îndeplinirii misiunii conform articolului 1 alineatul (1) din prezentul acord, la sosirea contingentului militar rus în zona de operații. La planificarea unui ordin de acțiune aeriană sau a oricărei alte decizii care va avea implicații asupra contingentului militar rus, se asigură deplina coordonare cu înalții reprezentanți militari ai contingentului rus. Federația Rusă are aceleași drepturi și obligații în ceea ce privește gestionarea curentă a operației ca și celelalte state membre ale Uniunii Europene participante la aceasta.

(3)   Înalții reprezentanți militari sunt numiți de partea rusă pentru a reprezenta contingentul militar rus în cadrul EUFOR, atât la comandamentul operației UE din Paris (Franța), cât și la comandamentul forțelor UE din Abéché (Ciad). Fiecare înalt reprezentant militar poate beneficia de asistență. Înalții reprezentanți militari se consultă cu lanțul de comandă al UE cu privire la toate aspectele care privesc EUFOR. Comandantului de unitate al contingentului militar rus îi revine responsabilitatea de a asigura disciplina zilnică a contingentului.

Articolul 5

Aspecte financiare

(1)   Partea rusă își asumă toate costurile asociate participării sale la operația UE dacă costurile nu fac obiectul finanțării comune, astfel cum se specifică în modalitățile de punere în aplicare menționate la articolul 6 din prezentul acord.

(2)   EUFOR Tchad/RCA furnizează asistență logistică contingentului militar rus pe baza rambursării costurilor în condițiile prevăzute în modalitățile de punere în aplicare menționate la articolul 6 din prezentul acord.

(3)   UE exonerează partea rusă de la plata contribuției financiare la costurile comune.

(4)   Compensațiile în caz de deces, vătămare corporală, pierderi sau pagube cauzate persoanelor fizice sau juridice din statul sau statele în care se desfășoară operația UE se gestionează conform dispozițiilor stabilite în acordurile privind statutul forțelor, menționate la articolul 2 alineatul (1) din prezentul acord.

(5)   Gestionarea administrativă a cheltuielilor astfel cum sunt specificate în modalitățile de punere în aplicare menționate la articolul 6 din prezentul acord revin mecanismului UE care administrează costurile comune și costurile suportate la nivel național în cadrul operației.

Articolul 6

Modalități de punere în aplicare a acordului

Participarea părții ruse la operația UE se desfășoară în conformitate cu modalitățile tehnice și administrative cuprinse în acordurile de punere în aplicare a prezentului acord care urmează să fie încheiate de Ministerul Apărării al Federației Ruse și de comandantul operației UE.

Articolul 7

Nerespectarea

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile prevăzute la articolele 1-6 din prezentul acord, cealaltă parte are dreptul să denunțe prezentul acord prin comunicarea unei notificări prealabile de o lună.

Articolul 8

Soluționarea diferendelor

(1)   Diferendele dintre părți privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord și a modalităților sale de punere în aplicare se rezolvă de către autoritățile competente ale părților la nivel corespunzător sau pe cale diplomatică.

(2)   Orice diferende sau pretenții financiare care nu au fost soluționate conform alineatului (1) al prezentului articol pot fi înaintate unui conciliator sau unui mediator reciproc acceptat.

Orice pretenții sau diferende care nu au putut fi soluționate prin consiliere sau mediere pot fi înaintate de oricare dintre părți unei instanțe de arbitraj. Fiecare parte numește un arbitru la instanța de arbitraj. Cei doi arbitri astfel numiți numesc un al treilea arbitru, care exercită funcția de președinte. În cazul în care una dintre părți nu numește un arbitru în termen de două luni de la data la care a primit notificarea celeilalte părți privind înaintarea diferendului la instanța de arbitraj sau în cazul în care, în termen de două luni de la numire, cei doi arbitri nu ajung la niciun acord privind numirea celui de al treilea arbitru, oricare dintre părți poate solicita președintelui Curții Internaționale de Justiție să îl numească pe cel de al treilea arbitru. În cazul în care președintele Curții Internaționale de Justiție este resortisant al uneia dintre părți sau nu poate îndeplini funcția menționată anterior din oricare alt motiv, numirile necesare se efectuează de membrul de rang imediat inferior din cadrul Curții de Justiție care nu este resortisant al niciuneia dintre părți. Instanța de arbitraj decide ex aequo et bono. Arbitrii nu au autoritatea de a acorda daune punitive. Arbitrii convin asupra procedurilor arbitrale. Sediul instanței de arbitraj este Bruxelles, iar limba în care se desfășoară arbitrajul este engleza. Sentința arbitrală conține o motivare a acesteia și este acceptată de părți ca o hotărâre finală privind diferendul. Fiecare parte își suportă propriile cheltuielii, iar costurile comune se împart în mod egal între părți.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a primei luni după data la care părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest sens.

(2)   Prezentul acord se aplică în mod provizoriu de la data semnării sale.

(3)   Prezentul acord rămâne în vigoare pe toată durata contribuției părții ruse la operația UE. Denunțarea prezentului acord nu afectează drepturile sau obligațiile care rezultă din executarea sa înainte de denunțare.

Încheiat la Bruxelles la 5 noiembrie 2008 în două exemplare, fiecare dintre acestea în limbile engleză și rusă, ambele texte fiind în mod egal autentice.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru Federația Rusă

ANEXĂ

DECLARAȚII

menționate la articolul 2 alineatele (5) și (6) din acord

Declarația statelor membre ale UE:

„Statele membre ale Uniunii Europene care aplică Acțiunea comună 2007/677/PESC din 15 octombrie 2007 privind operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (Operația EUFOR Tchad/RCA) se vor strădui, în măsura în care sistemele lor de drept intern permit acest lucru, să renunțe la pretențiile față de Federația Rusă, precum și să le soluționeze, pe cât posibil, în caz de vătămare corporală sau deces al membrilor personalului lor sau de pagube sau pierderi aduse unor bunuri care le aparțin și care sunt utilizate de operația UE, în cazul în care vătămarea corporală, decesul, pagubele sau pierderile:

au fost cauzate de personal din Federația Rusă în timpul desfășurării activității sale în cadrul operației UE, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau de fapte ilicite săvârșite cu intenție; sau

au survenit în urma utilizării unor bunuri aparținând Federației Ruse, cu condiția ca respectivele bunuri să fi fost utilizate în legătură cu operația UE, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau de fapte ilicite săvârșite cu intenție de personalul Federației Ruse, implicat în operația UE, care a utilizat respectivele bunuri.”

Declarația Federației Ruse:

„Federația Rusă contribuie la operația militară a Uniunii Europene în Republica Ciad și în Republica Centrafricană (Operația EUFOR Tchad/RCA), condusă în conformitate cu Acțiunea comună 2007/677/PESC din 15 octombrie 2007, și se va strădui, în măsura în care sistemul său de drept intern permite acest lucru, să renunțe, pe cât posibil, să formuleze pretenții față de orice alt stat participant la operația militară a UE în caz de vătămare corporală sau deces al membrilor personalului său sau de pagube sau pierderi aduse unor bunuri care îi aparțin și care sunt utilizate de operația militară a UE, în cazul în care vătămarea corporală, decesul, pagubele sau pierderile:

au fost cauzate de personal în timpul desfășurării activității sale în cadrul operației UE, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau de fapte ilicite săvârșite cu intenție; sau

au survenit în urma utilizării unor bunuri aparținând statelor participante la operația UE, cu condiția ca respectivele bunuri să fi fost utilizate în legătură cu operația, cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau de fapte ilicite săvârșite cu intenție de personalul operației UE, care a utilizat respectivele bunuri.”


Rectificări

18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/21


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 807/2001 al Comisiei din 25 aprilie 2001 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

( Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 118 din 27 aprilie 2001 )

(Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3, vol. 37, p. 93)

La pagina 10, în anexă, la punctul A de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, tabelul de la punctul 2.2.3 „Piretrină și piretroizi” se înlocuiește cu următorul text:

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„Ciflutrină

Ciflutrină (sumă de izomeri)

Bovine, caprine

50 μg/kg

Grăsime

 

10 μg/kg

Ficat

10 μg/kg

Rinichi

20 μg/kg

Lapte

Trebuie respectate celelalte dispoziții ale Directivei 94/29/CE a Consiliului”


18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/22


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 al Consiliului din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor și legumelor și de modificare a Directivelor 2001/112/CE și 2001/113/CE și a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 318/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 273 din 17 octombrie 2007 )

La pagina 25, articolul 53 [modificări ale Regulamentului (CE) nr. 318/2006]:

în loc de:

„Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 32, în alineatele (1), (2) și (4) se introduce „sau anexa VIII” după „anexa VII”.

2.

După anexa VII se adaugă următoarea anexă:

[…]” ”

se va citi:

„Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 32, în alineatele (1), (2) și (4) se introduce „sau anexa VII bis” după „anexa VII”.

2.

După anexa VII se adaugă următoarea anexă:

[…]” ”

La pagina 25, articolul 55 alineatul (4) ultima teză:

în loc de:

„În ce privește grupurile de producători din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau după această dată, nivelul ajutorului menționat la articolul 7 alineatul (4) litera (a) se aplică planurilor de recunoaștere de la data aplicării prezentului regulament.”,

se va citi:

„În ce privește grupurile de producători din statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau după această dată, nivelul ajutorului menționat la articolul 7 alineatul (5) litera (a) se aplică planurilor de recunoaștere de la data aplicării prezentului regulament.”.


18.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.