ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 300

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
11 noiembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1110/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1111/2008 al Comisiei din 10 noiembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

29

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1112/2008 al Comisiei din 10 noiembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1731/2006 privind normele speciale de aplicare a restituirilor la export pentru anumite conserve de carne de vită și mânzat

31

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1113/2008 al Comisiei din 10 noiembrie 2008 de interzicere a pescuitului de limbă de mare în zonele VIIIa și b de către navele aflate sub pavilionul Spaniei

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1114/2008 al Comisiei din 10 noiembrie 2008 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare în zona IIIa, în apele CE din zonele IIIb, IIIc și IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

34

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/840/CE

 

*

Decizia a Comisiei din 7 noiembrie 2008 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitatea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster) [notificată cu numărul C(2008) 6631]

36

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate

42

 

*

Decizia 2008/842/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 de modificare a anexelor III și IV la Poziția comună 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

46

 

*

Poziția comună 2008/843/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 de modificare și de prelungire a Poziției comune 2007/734/PESC privind măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului

55

 

*

Poziția comună 2008/844/PESC a Consiliului din 10 noiembrie 2008 de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus

56

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1110/2008 AL CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună 2008/652/PESC a Consiliului din 7 august 2008 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Poziția comună 2008/652/PESC prevede măsuri restrictive suplimentare privind, printre altele, persoanele și entitățile vizate de înghețarea fondurilor, reținerea în materie de sprijin financiar public, în special în ceea ce privește creditele, garanțiile și asigurările pentru exporturi, pentru a evita orice sprijin financiar pentru activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau pentru perfecționarea unor vectori de transport de arme nucleare, precum și inspectarea încărcăturilor, cu destinația Iran sau provenind din această țară, a aeronavelor și a navelor aflate în proprietatea sau sub controlul Iran Air Cargo și Islamic Republic of Iran Shipping Line, în măsura în care există motive rezonabile de a aprecia că o asemenea aeronavă sau navă transportă produse supuse interdicției în temeiul poziției comune menționate. Poziția comună 2008/652/PESC prevede, de asemenea, interzicerea furnizării, vânzării sau transferului anumitor articole, materiale, echipamente, produse și tehnologii care ar putea contribui la desfășurarea de activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare.

(2)

În plus, Poziția comună 2008/652/PESC solicită tuturor statelor membre să dea dovadă de vigilență în ceea ce privește operațiunile desfășurate de instituțiile financiare aflate în jurisdicția lor cu băncile cu sediul în Iran, precum și cu sucursalele și agențiile acestora din străinătate, pentru a evita ca aceste activități să contribuie la desfășurarea de activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare. În acest scop, anumite dispoziții ale respectivei poziții comune privesc Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (2).

(3)

Este necesar să se precizeze faptul că depunerea și transmiterea documentelor necesare către o bancă în scopul transferului final al acestora către o persoană, o entitate sau un organism care nu se află pe listă, pentru a efectua plăți permise în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 (3), nu constituie o punere la dispoziție de fonduri în sensul articolului 7 alineatul (3) din respectivul regulament.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 423/2007 a impus anumite măsuri restrictive împotriva Iranului, în conformitate cu Poziția comună 2007/140/PESC. În consecință, operatorii economici sunt expuși riscului de a primi cereri, fiind, prin urmare, necesară asigurarea unei protecții permanente a acestora împotriva cererilor legate de orice contract sau tranzacție a căror executare ar fi afectată de măsurile impuse prin respectivul regulament.

(5)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare al Tratatului de instituire a Comunității Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară adoptarea unui act comunitar pentru punerea lor în aplicare în Comunitate.

(6)

La articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007, trimiterea la articolul 5 alineatul (1) litera (c) ar trebui modificată pentru a ține seama de modificarea introdusă prin Regulamentul (CE) nr. 618/2007 din 5 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (4).

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 423/2007 ar trebui modificat.

(8)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre imediat în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 423/2007 se modifică după cum urmează:

(a)

La articolul 1, se introduc următoarele litere:

„(l)

«contract sau tranzacție» înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația care i se aplică, implică unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul «contract» include orice garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independente sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice dispoziție aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau este legată de aceasta;

(m)

«cerere» înseamnă orice cerere de despăgubire sau orice altă cerere de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea cu titlu de garanție, în special orice cerere de prelungire sau de plată a unei garanții sau contragaranții, în special financiare, indiferent de forma acesteia;

(n)

«persoană, entitate sau organism din Iran» înseamnă:

(i)

statul iranian sau orice autoritate publică a acestui stat;

(ii)

orice persoană fizică care se găsește sau își are domiciliul în Iran;

(iii)

orice persoană juridică, entitate sau organism care își are sediul în Iran;

(iv)

orice persoană juridică, entitate sau organism controlat direct sau indirect de una sau mai multe dintre persoanele sau organismele menționate mai sus.”

(b)

La articolul 2 alineatul (1) litera (a) se adaugă următorul punct:

„(iii)

anumite alte produse și tehnologii care ar putea contribui la activitățile legate de îmbogățire, retratare sau privind apa grea, la perfecționarea unor vectori de transport ai armelor nucleare sau la desfășurarea activităților legate de alte chestiuni în privința cărora AIEA și-a exprimat îngrijorarea sau pe care le consideră nerezolvate. Produsele și tehnologiile respective sunt enumerate în anexa IA.”

(c)

La articolul 3 se adaugă următorul alineat:

„(1a)   Pentru toate exporturile pentru care este necesară autorizarea în temeiul prezentului regulament, autorizațiile se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul, în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1334/2000. Autorizația este valabilă în întreaga Comunitate.”

(d)

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Se interzice achiziția, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I și IA, indiferent dacă produsul în cauză este originar din Iran sau nu.”

(e)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

În scopul prevenirii transferului produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I și IA, avioanele cargo și navele comerciale deținute sau aflate sub controlul Iran Air Cargo și Islamic Republic of Iran Shipping Line au obligația de a furniza informații înainte de sosire sau de plecare, pentru toate produsele care intră pe teritoriul Comunității sau care părăsesc acest teritoriu, către autoritățile vamale competente ale statului membru în cauză.

Normele care guvernează obligația de a furniza informații înainte de sosire sau de plecare, în special termenele care trebuie respectate și datele care trebuie solicitate, sunt stabilite în dispozițiile aplicabile privind declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și declarațiile vamale din Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (5) și din Regulamentul (CE) nr. 1875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 (6).

În plus, Iran Air Cargo și Islamic Republic of Iran Shipping Line sau reprezentanții acestora declară dacă produsele se află în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 sau al prezentului regulament și, în cazul în care exportul respectivelor produse este suspus autorizării, furnizează datele din licența de export care le-a fost acordată în acest scop.

Până la data de 30 iunie 2009, declarațiile sumare de intrare și de ieșire, precum și elementele suplimentare necesare menționate mai sus, pot fi depuse în scris prin utilizarea documentelor comerciale, portuare sau de transport, în măsura în care acestea includ informațiile necesare. În cazul unei declarații de export, informațiile menționate în anexa 30a la Regulamentul (CE) nr. 1875/2006 nu sunt solicitate înainte de 30 iunie 2009.

De la 1 iulie 2009, elementele suplimentare necesare menționate mai sus se depun fie în scris, fie prin utilizarea declarațiilor sumare de intrare și de ieșire, după caz.

(f)

Articolul 5 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea de asistență tehnică, în mod direct sau indirect, cu privire la produsele și tehnologiile incluse în Lista militară comună a Uniunii Europene, precum și cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor incluse în listă, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Iran sau care sunt destinate să fie utilizate în Iran;

(b)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, în mod direct sau indirect, cu privire la produsele și tehnologiile enumerate în anexa I și anexa IA sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor enumerate în anexa I și anexa IA, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Iran sau cu privire la produse sau tehnologii care sunt destinate să fie utilizate în Iran;

(c)

furnizarea de investiții către întreprinderile din Iran angajate în producția produselor și tehnologiilor incluse în Lista militară comună a Uniunii Europene sau în anexa I și anexa IA;

(d)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară, în mod direct sau indirect, în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista militară comună a Uniunii Europene sau în anexa I și anexa IA, inclusiv și în special subvenții, împrumuturi și asigurări de credite pentru export, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse și tehnologii sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă acestora oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism din Iran sau cu privire la produse sau tehnologii care sunt destinate să fie utilizate în Iran;

(e)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la literele (a)-(d).”

(g)

La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice aflate în proprietatea, posesia sau sub controlul unor persoane, entități și organisme enumerate la anexa IV. Anexa IV cuprinde persoanele, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni în conformitate cu alineatul (12) din Rezoluția 1737 (2006) și cu alineatul (7) din Rezoluția 1803 (2008) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.”

(h)

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 11a

(1)   În cadrul activităților lor cu instituțiile de credit și financiare menționate la alineatul (2) și în vederea evitării ca aceste activități să contribuie la desfășurarea de activități nucleare cu risc de proliferare sau la perfecționarea vectorilor de transport de arme nucleare, instituțiile de credit și financiare care intră în domeniul de aplicare al articolului 18:

(a)

manifestă în mod constant vigilență în ceea ce privește activitatea conturilor, inclusiv prin intermediul programelor lor de măsuri de precauție privind clienții și în conformitate cu obligațiile lor referitoare la spălarea banilor și la finanțarea terorismului;

(b)

solicită ca toate câmpurile de informații aferente instrucțiunilor de plată care se referă la ordonatorul și beneficiarul tranzacției în cauză să fie completate și refuză tranzacția în cazul în care respectivele informații nu sunt furnizate;

(c)

păstrează toate înregistrările tranzacțiilor efectuate pentru o perioadă de cinci ani și le pun la dispoziția autorităților naționale, la cerere;

(d)

în cazul în care suspectează sau au motive întemeiate de a suspecta că fondurile au legătură cu finanțarea proliferării, informează în această privință unitatea de informații financiare («UIF») sau oricare altă autoritate competentă desemnată de statul membru în cauză, astfel cum este indicat pe paginile internet enumerate în anexa III, fără a aduce atingere articolelor 5 și 7. UIF sau respectiva autoritate competentă servesc drept centru național de primire și analiză a declarațiilor privind tranzacțiile suspecte în legătură cu finanțarea eventuală a proliferării. UIF sau respectiva autoritate competentă au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și judiciare de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod adecvat această funcție, care include în special analiza declarațiilor privind tranzacțiile suspecte.

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) se aplică instituțiilor financiare și de credit în activitățile pe care le desfășoară cu:

(a)

instituțiile de credit și financiare care își au sediul în Iran, în special cu Banca Saderat;

(b)

sucursalele și filialele, atunci când acestea intră în domeniul de aplicare al articolului 18, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran, astfel cum sunt enumerate în anexa VI;

(c)

sucursalele și filialele, atunci când acestea nu intră în domeniul de aplicare al articolului 18, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran, astfel cum sunt enumerate în anexa VI;

(d)

instituțiile de credit și financiare care nu își au sediul în Iran și nu intră în domeniul de aplicare al articolului 18, dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Iran sau de entități cu sediul în Iran, astfel cum sunt enumerate în anexa VI.

Articolul 11b

(1)   Sucursalele și filialele Băncii Saderat care intră în domeniul de aplicare al articolului 18 notifică autorității competente a statului membru în care își au sediul, astfel cum este indicat pe paginile internet enumerate în anexa III, toate transferurile de fonduri efectuate sau primite de acestea, numele părților, valoarea și data tranzacțiilor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data efectuării sau de la data primirii respectivului transfer de fonduri. În cazul în care informația este disponibilă, declarația trebuie să precizeze natura tranzacțieie și, după caz, natura produselor care fac obiectul tranzacției și, în special, să indice dacă este vorba de produse care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 sau al prezentului regulament și, în cazul în care exportul acestora face obiectul unei autorizații, să precizeze numărul licenței acordate.

(2)   Sub rezerva și în conformitate cu modalitățile stabilite pentru schimbul de informații, autoritățile competente informate transmit fără întârziere aceste date, în funcție de necesități, pentru a evita orice tranzacție care ar contribui la desfășurarea de activități nucleare care prezintă un risc de proliferare sau la dezvoltarea vectorilor de transport de arme nucleare, către autoritățile competente ale celorlalte state membre în care își au sediul celelalte părți participante la respectivele tranzacții.”

(i)

La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Interdicțiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (d) și la articolul 7 alineatul (3) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv rezonabil să suspecteze faptul că acțiunile lor ar încălca respectivele interdicții.”

(j)

La articolul 12 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Comunicarea, cu bună credință, astfel cum se prevede la articolele 11a și 11b, de către o instituție sau o persoană care intră sub incidența prezentului regulament sau de către conducerea sau un angajat al unei asemenea instituții sau persoane, a informațiilor menționate la articolele 11a și 11b, nu antrenează în niciun fel răspunderea instituției, persoanei, conducerii instituției sau angajaților respectivi ai instituției.”

(k)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 12a

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri de despăgubire și niciunei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea cu titlu de garanție, în special orice cerere de prelungire sau de plată a unei garanții sau contragaranții, în special financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele, entitățile și organismele desemnate enumerate în anexele IV, V și VI;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism din Iran, inclusiv guvernul iranian;

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din aceste persoane sau entități;

în legătură cu orice contract sau tranzacție a căror executare ar fi fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile impuse prin prezentul regulament.

(2)   Executarea unui contract sau a unei tranzacții trebuie considerată ca fiind afectată de măsurile impuse de prezentul regulament în cazul în care existența sau conținutul cererii rezultă în mod direct sau indirect din respectivele măsuri.

(3)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul dispozițiilor alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește să se dea curs respectivei cereri.”

(l)

La articolul 15 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(d)

modifică anexa VI pe baza deciziilor adoptate privind anexele III și IV la Poziția comună 2008/652/PESC.”

(m)

Textul anexei I la prezentul regulament se introduce ca anexa IA.

(n)

Anexa II se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

(o)

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei III la prezentul regulament.

(p)

Textul anexei IV la prezentul regulament se adaugă ca anexa VI.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 213, 8.8.2008, p. 58.

(2)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(3)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1.

(4)  JO L 143, 6.6.2007, p. 1.

(5)  JO L 117, 4.5.2005, p. 13.

(6)  JO L 360, 19.12.2006, p. 64.”


ANEXA I

„ANEXA IA

Produsele și tehnologiile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) punctul iii)

NOTE INTRODUCTIVE

1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere”, se referă la descrierile produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului.

2.

Un număr de referință prezent în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007”, indică faptul că specificațiile articolului descris în coloana „Descriere” sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor aflați între ‚ghilimele simple‘ figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007.

Note generale

1.

Interdicțiile incluse în prezenta anexă nu trebuie să devină inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse interdicției (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse interdicției atâta timp cât componenta sau componentele respective constituie elementul principal al acestor produse și pot fi practic demontate și folosite în alte scopuri.

N.B.:

pentru a stabili dacă componenta sau componentele supuse interdicției trebuie considerate element principal, este necesară evaluarea factorilor de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse interdicției elementul principal al produselor furnizate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

Notă generală privind tehnologia (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea IA.B.)

1.

În conformitate cu dispozițiile secțiunii IA.B., este interzisă vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export este interzisă în partea A (Produse) de mai jos.

2.

„Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor care fac obiectul interdicției rămâne supusă interdicției chiar și atunci când se aplică unor produse care nu sunt interzise.

3.

Interdicțiile nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt interzise sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007.

4.

Interdicțiile referitoare la transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cererile de brevet.

IA.A.   PRODUSE

A0.   Materiale, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

IA.A0.001

Următoarele tipuri de lămpi cu catod cavitar:

a.

lămpi cu catod cavitar cu iod cu ferestre din siliciu pur sau cuarț

b.

lămpi cu catod cavitar cu uraniu

IA.A0.005

Componente și echipamente de testare ale vaselor reactoarelor nucleare, altele decât cele specificate la 0A001, după cum urmează:

1.

dispozitive de etanșare

2.

componente interne

3.

echipamente de etanșare, de testare și de măsură

0A001

IA.A0.006

Sisteme de detecție nucleară pentru detectarea, identificarea sau cuantificarea materialelor radioactive și a radiației de origine nucleară și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele indicate la 0A001.j. sau la 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Valve cu etanșare tip burduf fabricate din aliaj de aluminiu sau din oțel inoxidabil de tip 304, 304L sau 316 L

Notă: Această poziție nu supune controlului valvele cu obturator de suflare definite la 0B001.c.6 și 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Incinte ecranate pentru manipularea și depozitarea substanțelor radioactive (camere fierbinți).

0B006

IA.A0.013

„Uraniu natural” sau „uraniu sărăcit” sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus sau concentrat chimic și orice alte materiale care conțin unul sau mai multe din materialele menționate anterior, altele decât cele menționate la 0C001.

0C001


A1.   Materiale, produse chimice, „microorganisme” și „toxine”

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

IA.A1.001

Solvent pe bază de acid fosforic (2-etil-hexil) (HDEHP sau D2HPA) număr CAS (Chemical Abstract Number) 298-07-7 în orice cantitate, cu o puritate mai mare de 90 %.

IA.A1.002

Fluor [Număr CAS: 7782-41-4] cu o puritate mai mare de 95 %.

IA.A1.005

Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 100 g de fluor pe oră.

Notă: Această poziție nu supune controlului celulele electrolitice definite la articolul 1B225.

1B225

IA.A1.008

Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, cu o permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime între 0,05 și 0,1 mm.

1C003.a.

IA.A1.009

„Materiale fibroase sau filamentare” sau produse preimpregnate, după cum urmează:

a.

„materiale fibroase sau filamentare” cu carbon sau cu aramide, care au una dintre caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 10 × 106 m; sau

2.

o „rezistență la tracțiune specifică” care depășește 17 × 104 m;

b.

„Materiale fibroase sau filamentare” pe bază de sticlă, care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 3,18 × 106 m; sau

2.

o „rezistență la tracțiune specifică” ce depășește 76,2 × 103 m;

c.

„Toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală cu 15 mm sau mai mică (preimpregnate), confecționate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon sau pe bază de sticlă, altele decât cele indicate la II.A1.010.a. sau b.

Notă: Această poziție nu supune controlului materialele fibroase sau filamentare definite la articolele 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a și 1C210.b

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Fibre impregnate cu rășină sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricate din fibre de carbon”, după cum urmează:

a.

în „materiale fibroase sau filamentare” indicate la II.A1.009;

b.

„materiale fibroase sau filamentare” de carbon impregnate cu matrice de rășină epoxidică (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru aeronave, indicate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c., în care dimensiunile plăcilor individuale ale preimpregnatelor nu depășesc 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnatele menționate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c, atunci când sunt impregnate cu rășini fenolice sau epoxidice care au o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mică de 433 K (160 °C) și o temperatură de întărire mai mică decât temperatura de tranziție vitroasă.

Notă: Această poziție nu supune controlului materialele fibroase sau filamentare definite la articolul 1C010.e.

1C010.e

1C210

IA.A1.011

Materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu care pot fi utilizate pentru capetele scuturilor de protecție, pentru modulele spațiale de reintrare, pentru voleturile de ajutaj, utilizabile pentru „rachete”, altele decât cele indicate la 1C107.

1C107

IA.A1.012

Oțeluri maraging, altele decât cele indicate la 1C116 sau 1C216, ‘capabile să dezvolte’ o rezistență maximă la tracțiune egală cu 2 050 MPa sau mai mare, la o temperatură de 293 K (20 °C).

Notă tehnică: Sintagma ‘oțel maraging capabil să’ înseamnă oțel maraging înainte de sau după tratamentul termic.

1C216

IA.A1.013

Tungsten, tantal, carbură de tungsten, carbură de tantal și aliaje care cumulează caracteristicile următoare:

a.

Prezintă o formă de cavitate simetrică, cilindrică sau sferică (inclusiv segmente de cilindru), cu un diametru interior între 50 mm și 300 mm; precum și

b.

Masă mai mare de 5 kg.

Notă: Această poziție nu supune controlului tungstenul, carbura și aliajele de tungsten definite la articolul 1C226.

1C226


A2.   Prelucrarea materialelor

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

IA.A2.001

Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, altele decât cele indicate la 2B116:

a.

sisteme de încercare la vibrații care utilizează tehnici de reglare cu circuit închis sau cu retroacțiune și care dispun de un controler numeric încorporat, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de 0,1g rms sau mai mare în gama de frecvențe cuprinse între 0,1 Hz și 2 kHz și capabile de o forță egală cu 50 kN sau mai mare, măsurate pe o ‘masă nefixată’;

b.

controlere numerice, asociate cu un program informatic de încercare la vibrații special conceput, cu o ‘lărgime de bandă în timp real’ mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de încercare la vibrații menționate la litera a.;

c.

standuri de încercare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplificatoare asociate, capabile să dezvolte o forță de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o ‘masă nefixată’, utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la litera a.;

d.

structuri de suport ale pieselor de încercare și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de încercare la vibrații într-un sistem capabil să dezvolte o forță combinată efectivă de 50 kN sau mai mare, măsurată pe o ‘masă nefixată’, care pot fi utilizate în echipamentele de încercare la vibrații indicate la litera a.

Notă tehnică: Prin ‘masă nefixată’ se înțelege o masă sau suprafață plană fără sisteme de prindere sau de reglare.

2B116

IA.A2.004

Manipulatoare la distanță care pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, altele decât cele menționate la 2B225, care prezintă una din următoarele caracteristici:

a.

Capacitatea de a penetra pereții celulelor fierbinți pe o adâncime de 0,3 m sau mai mult (operație prin perete); sau

b.

Capacitatea de a trece peste partea superioară a pereților celulelor fierbinți cu o grosime de 0,3 m sau mai mult (operație peste perete).

Notă tehnică: Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un braț de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip stăpân/sclav („master/slave”) sau acționate prin manșă sau tastatură.

2B225

IA.A2.011

Separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă fără propagare de aerosoli și fabricate din:

1.

Aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

Nichel sau aliaje care conțin mai mult de 40 % nichel în greutate;

5.

tantal sau aliaje de tantal;

6.

titan sau aliaje de titan; sau

7.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

Notă: Această poziție nu supune controlului separatoarele centrifugale definite la articolul 2B352.c.

2B352.c.

IA.A2.012

Filtre de metal sinterizat fabricate din nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel de 40 % sau mai mare.

Notă: Această poziție nu supune controlului filtrele definite la articolul 2B352.d.

2B352.d.


A3.   Aparatură electronică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

IA.A3.001

Alimentatoare de înaltă tensiune în curent continuu care cumulează caracteristicile următoare:

a.

sunt capabile să producă în mod continuu, pe parcursul unei perioade de opt ore, 10 kV sau mai mult la o putere de ieșire egală cu 5 kW sau mai mare cu sau fără deviație; precum și

b.

o stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de patru ore.

Notă: Această poziție nu supune controlului alimentatoarele definite la articolele 0B001.j.5. și 3A227.

3A227

IA.A3.002

Spectrometre de masă, altele decât cele menționate la 3A233 sau 0B002g, capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 200 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 200, precum și sursele lor de ioni, după cum urmează:

a.

spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b.

spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c.

spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d.

spectrometre de masă cu bombardament de electroni, care au o cameră sursă construită din „Materiale rezistente la coroziunea provocată de UF6”ori căptușită sau placată cu asemenea materiale;

e.

spectrometre de masă cu fascicule moleculare, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu oțel inoxidabil sau molibden și echipată cu o capcană criogenică capabilă să răcească până la 193 K (– 80 °C) sau mai puțin; sau

2.

o cameră sursă construită din sau căptușită ori placată cu „Materiale rezistente la coroziunea provocată de UF6”;

f.

spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană concepută pentru a fi utilizată pentru actinide sau fluoruri de actinide.

3A233


A6.   Senzori și lasere

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

IA.A6.001

Bare din granat de ytriu si aluminiu (YAG)

IA.A6.003

Sisteme de corectare a fronturilor de unde, destinate a fi utilizate cu un fascicul laser având un diametru mai mare de 4 mm și componente concepute special pentru acestea, inclusiv sisteme de control, senzori de fază a frontului de unde și „oglinzi deformabile”, inclusiv oglinzi bimorfe.

Notă: Această poziție nu supune controlului oglinzile definite la articolele 6A004.a, 6A005.e și 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

„Lasere” cu argon ionizat având o putere de ieșire medie egală cu 5 W sau mai mare

Notă: Această poziție nu supune controlului „laserele” cu argon ionizat definite la articolele 0B001.g.5., 6A005 și 6A205.a

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

„Lasere” acordabile cu semiconductori si rețele „laser” acordabile cu semiconductori, cu o lungime de undă în intervalul 9 μm - 17 μm, precum și stive de rețele de „lasere” cu semiconductori conținând cel puțin o „rețea laser” acordabilă cu semiconductori cu o astfel de lungime de undă.

1.

„Laserele” cu semiconductori se numesc în mod obișnuit diode „laser”.

2.

Această poziție nu supune controlului „laserele” cu semiconductori definite la articolele 0B001.h.6 și 6A005.b

6A005.b.

IA.A6.008

„Lasere” dopate cu neodim (altele decât cu sticlă), având o lungime de undă de ieșire mai mare de 1 000 nm, dar nu mai mare de 1 100 nm și o energie de ieșire mai mare de 10 J pe puls.

Notă: Această poziție nu supune controlului „laserele” dopate cu neodim (altele decât cu sticlă) definite la articolul 6A005.c.2.b.

6A005.c.2.

IA.A6.010

Camere rezistente la radiație sau lentile pentru acestea, altele decât cele menționate la 6A203.c., special proiectate sau clasificate ca rezistente la radiație pentru a suporta o doză de radiație totală mai mare de 50 × 103 Gy (siliciu) [5 × 106 rad (siliciu)] fără degradare funcțională.

Notă tehnică: Termenul Gy (siliciu) se referă la energia exprimată în Jouli/kilogram absorbită de o probă de siliciu neecranată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

6A203.c.

IA.A6.011

Oscilatoare și amplificatoare laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, având toate caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă între 300 nm și 800 nm;

2.

au o putere medie de ieșire mai mare de 10 W, dar care nu depășește 30 W;

3.

au o frecvență de repetiție mai mare de 1 kHz; precum și

4.

o durată a impulsului mai mică de 100 ns.

1.

Această poziție nu cuprinde oscilatoarele cu un singur mod de oscilație.

2.

Această poziție nu supune controlului amplificatoarele și oscilatoarele laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, definite la articolele 6A205.c, 0B001.g.5 și 6A005.

6A205.c.

IA.A6.012

„Lasere” cu bioxid de carbon în impulsuri, având toate din caracteristicile următoare:

1.

funcționează la lungimi de undă între 9 000 nm și 11 000 nm;

2.

au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;

3.

au o putere medie de ieșire mai mare de 100 W, dar care nu depășește 500 W; precum și

4.

o durată a impulsului mai mică de 200 ns.

Notă: Această poziție nu supune controlului amplificatoarele și oscilatoarele laser în impulsuri, cu dioxid de carbon, acordabile, definite la articolele 6A205.d, 0B001.h.6 și 6A005d.

6A205.d

IA.B.   TEHNOLOGII

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

IA.B.001

Tehnologie necesară pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor din partea A (Produse) de mai sus.

–”


ANEXA II

„ANEXA II

Produsele și tehnologiile menționate la articolul 3

NOTE INTRODUCTIVE

1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere”, se referă la descrierile articolelor și tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2000 al Consiliului.

2.

Un număr de referință prezent în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007”, indică faptul că specificațiile articolului descris în coloana „Descriere” sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor aflați între ‚ghilimele simple’ figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor aflați între „ghilimele” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007.

Note generale

1.

Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi practic demontate și folosite în alte scopuri.

N.B.:

Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate element principal, este necesar a se evalua factorii de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor furnizate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

Notă generală privind tehnologia (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea II.B)

1.

În conformitate cu dispozițiile secțiunii II.B., este controlată vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export este supusă controlului în partea A (Produse) de mai jos.

2.

„Tehnologia” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.

3.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007.

4.

Controlul transferurilor de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care aparțin „domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cereri de brevet.

II.A.   PRODUSE

A0.   Materiale, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

II.A0.002

Izolatori Faraday cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm.

II.A0.003

Rețele optice cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm.

II.A0.004

Fibre optice cu lungimea de undă de 500 nm - 650 nm acoperite cu straturi antireflecție cu lungimea de undă de 500nm - 650 nm, diametrul miezului acestora fiind mai mare de 0,4 mm și cel mult egal cu 2 mm.

II.A0.008

Oglinzi plane, convexe și concave, acoperite cu straturi multiple cu grad mare de reflecție sau controlate, cu lungimea de undă de 500 nm – 650 nm.

0B001.g.5

II.A0.009

Lentile, polarizoare, lame semiundă (plăci λ/2), lame sfert de undă (plăci λ/4), ferestre laser din siliciu sau cuarț și rotatori acoperiți cu straturi antireflexie cu lungimea de undă în gama 500 nm - 650 nm.

0B001.g

II.A0.010

Conducte, instalații de conducte, flanșe, garnituri fabricate sau acoperite cu nichel sau din aliaj de nichel cu un conținut de nichel de peste 40 %, altele decât cele menționate la 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe de vid, altele decât cele menționate la 0B002.f.2. sau 2B231, după cum urmează:

pompe turbomoleculare cu un debit egal sau mai mare de 400 l/s;

pompe de vid preliminar de tip root cu un debit de aspirație volumetric mai mare de 200 m3/h.

Compresor și pompe de vid spiralate, fără ungere, ambele cu etanșare tip burduf.

0B002.f.2

2B231


A1.   Materiale, produse chimice, „microorganisme” și „toxine”

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

II.A1.003

Dispozitive de etanșare și garnituri fabricate din unul din materialele următoare:

a.

copolimeri de fluorură de viniliden cu o structură cristalină beta egală cu 75 % sau mai mare, fără alungire;

b.

polimide fluorurate cu un conținut de fluor combinat de 10 % sau mai mare;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat care conțin 30 % sau mai mult din greutate fluor combinat;

d.

policlorotrifluoretilenă (PCTFE, de exemplu Kel-F ®);

e.

fluoroelastomeri de Viton;

f.

politetrafluoretilenă (PTFE).

 

II.A1.004

Echipament personal pentru detectarea radiațiilor de origine nucleară, inclusiv dozimetre personale.

Notă: Această poziție nu supune controlului sistemele de detecție nucleară definite la articolul 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Catalizatori platinați, alții decât cei menționați la 1A225, special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea și de înlocuitori ai acesteia.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminiu și aliaje de aluminiu, altele decât cele indicate la 1C002.b.4 sau 1C202.a; brute sau semifabricate, care prezintă una dintre următoarele caracteristici:

a.

Capabile de o rezistență la rupere la tracțiune egală sau mai mare de 460 MPa la 293 K (20 °C); sau

b.

Având o rezistență la tracțiune egală sau mai mare de 415 MPa la 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2   Prelucrarea materialelor

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

II.A2.002

Mașini-unelte de rectificat, care au preciziile de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, egale sau mai mici (mai bune) de 15 μm de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988) (1) sau standardelor naționale echivalente.

Notă: Această poziție nu supune controlului mașinile-unelte de rectificat definite la articolele 2B201.b și 2B001.c

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Componente și comenzi numerice, special concepute pentru mașinile-unelte indicate la 2B001, 2B201 sau la II.A2.002 de mai sus.

 

II.A2.003

Mașini de echilibrat și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

Mașini de echilibrat, concepute sau modificate pentru echipamente dentare sau alte echipamente medicale și care au toate caracteristicile următoare:

1.

Nu pot echilibra rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2.

Capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză de peste 12 500 rpm;

3.

Capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe planuri; precum și

4.

Capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g mm per kg de masă rotor;

b.

Capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate la punctul a. de mai sus.

Notă tehnică: Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute sub denumirea de instrumente de echilibrare.

2B119

II.A2.005

Cuptoare de tratament termic în mediu controlat, după cum urmează:

Cuptoare capabile să funcționeze la temperaturi care depășesc 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Cuptoare de oxidare capabile să funcționeze la temperaturi care depășesc 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

„Traductori de presiune”, alții decât cei menționați la 2B230, putând măsura presiuni absolute în domeniul 0 - 200 kPa și având următoarele caracteristici:

a.

Senzori de presiune construiți din sau acoperiți cu „Materiale rezistente la coroziunea provocată de UF6”; și

b.

care au una dintre caracteristicile următoare:

1.

Scala totală de cel mult 200 kPa și o ‚precizie’ mai bună de ± 1 % din scala totală; sau

2.

O scală totală de 200 kPa sau mai mare și o ‚precizie’ mai bună de 2 kPa.

Notă tehnică: În sensul 2B30, ‚precizie’ include neliniaritatea, fenomenul de histerezis și repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.

2B230

II.A2.008

Contactori lichid-lichid (amestecătoare-separatoare, coloane pulsatorii și contractori centrifugali); și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de echipamente, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1.

Aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau ‘grafit-carbon’;

5.

Nichel sau aliaje care conțin mai mult de 40 % nichel în greutate;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan;

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu; sau

9.

oțel inoxidabil.

Notă tehnică: ‘Grafit-carbonul’ este o compoziție de carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este de 8 % sau mai mult din greutate.

2B350.e

II.A2.009

Echipamente și componente industriale, altele decât cele menționate la 2B350.d, după cum urmează:

Schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer de căldură mai mare de 0,05 m2 și mai mică de 30 m2; și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:

1.

Aliaje care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

2.

fluoropolimeri;

3.

sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă);

4.

grafit sau ‘grafit-carbon’;

5.

Nichel sau aliaje care conțin mai mult de 40 % nichel în greutate;

6.

tantal sau aliaje de tantal;

7.

titan sau aliaje de titan;

8.

zirconiu sau aliaje de zirconiu;

9.

carbură de siliciu;

10.

carbură de titan; sau

11.

oțel inoxidabil.

Notă: Această poziție nu cuprinde radiatoarele de vehicule.

2B350.d

II.A2.010

Pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, altele decât cele menționate la 2B350.i., apte pentru fluidele corozive, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/h, sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/h [măsurat în condiții de temperatură (273 K sau 0 °C) și presiune (101,3 kPa) standard]; și carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, elice, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

Oțel inoxidabil;

2.

Aliaj de aluminiu.

 


A6.   Senzori și lasere

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

II.A6.002

Optică pentru radiația infraroșie având lungimea de undă în gama 9-17 μm și componente pentru aceasta, înclusiv componente din cadmiu-telur (CdTe).

Notă: Această poziție nu supune controlului camerele și componentele definite la articolul 6A003.

6A003

II.A6.005

„Lasere” cu semiconductori individuale, având fiecare o putere de ieșire care depășește 200 mW, în număr mai mare de 100;

a.

„Lasere” cu semiconductori individuale, având fiecare o putere de ieșire care depășește 200 mW, în număr mai mare de 100;

b.

Rețele de „lasere” cu semiconductori având o putere de ieșire mai mare de 20 W.

1.

„Laserele” cu semiconductori se numesc în mod obișnuit diode „laser”.

2.

Această poziție nu supune controlului „laserele” definite la 0B001.g.5, 0B001.h.6 și 6A005b.

3.

Această poziție nu supune controlului diodele „laser” cu o lungime de undă în intervalul 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

„Lasere”„acordabile” cu corp solid și componente special concepute ale acestora, după cum urmează:

a.

Lasere cu titan-safir;

b.

Lasere cu alexandrit.

Notă: Această poziție nu supune controlului laserele cu titan-safir și alexandrit definite la articolele 0B001.g.5., 0B001.h.6. și 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Componente pentru dispozitive acusto-optice, precum:

a.

Tuburi și dispozitive semiconductoare pentru imagine, având o frecvență de repetiție a imaginii de cel puțin 1 kHz;

b.

Accesorii pentru frecvența de repetiție a imaginii;

c.

Celule Pockels.

6A203.b.4.c


A7.   Navigație și avionică

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

II.A7.001

Sisteme inerțiale și componente special concepute, după cum urmează:

I.

Sisteme de navigație inerțială certificate pentru utilizarea la bordul „aeronavelor civile” de către autoritățile civile ale unui stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar și componente special concepute, după cum urmează:

a.

Sisteme de navigație inerțiale (INS) (cu articulație cardanică sau curea) și echipamente inerțiale concepute pentru „aeronave”, vehicule terestre, nave (de suprafață sau subacvatice) sau "vehicule spațiale" pentru comportare, dirijare sau control, care au oricare din următoarele caracteristici, precum și componentele special concepute pentru acestea:

1.

O eroare de navigație (inerțială liberă) față de un aliniament normal, „eroare circulară probabilă” (CEP), de 0,8 mile marine/oră (nm/h) sau mai mică (mai bună); sau

2.

Concepute să funcționeze la niveluri de accelerație liniară care depășesc 10 g;

b.

Sisteme de navigație inerțiale hibride în care sunt înglobate unul sau mai multe sisteme de navigație globală prin satelit (GNSS) sau unul sau mai multe „sisteme de navigație bazate pe date de referință” („DBRN”) pentru comportare, dirijare sau control față de un aliniament normal, cu o precizie a poziției INS mai mică (mai bună) de 10 m ‚eroare circulară probabilă’ (‚ECP’), după întreruperea funcționării GNSS sau „DBRN” pentru o perioadă de cel mult patru minute;

c.

Echipamente inerțiale pentru azimut, cap compas sau indicarea nordului, având oricare dintre următoarele caracteristici și componentele special concepute pentru acestea:

1.

Concepute pentru o precizie de azimut, cap compas sau indicarea nordului egală cu 6 minute arc RMS la 45 grade latitudine sau mai mică (mai bună); sau

2.

Concepute să suporte un nivel de șoc nefuncțional de 900 g sau mai mare la o durată de 1 ms sau mai mare.

Notă: Parametrii de la I.a. și I.b. se aplică în oricare din următoarele condiții de mediu:

1.

Vibrație aleatoare la intrare cu o amplitudine totală de 7,7 g rms în prima jumătate de oră și o durată totală a testului de o oră și jumătate pe fiecare dintre cele trei axe perpendiculare, atunci când vibrația aleatoare întrunește următoarele caracteristici:

a.

Densitate spectrală a puterii (DSP) constantă cu valoarea de 0,04 g2/Hz în gama de frecvență cuprinsă între 15 și 1 000 Hz; precum și

b.

DSP se atenuează cu frecvențe între 0,04 și 0,01 g2/Hz în gama de frecvențe cuprinsă între 1 000 și 2 000 Hz;

2.

O viteză unghiulară de rotație în jurul unei axe longitudinale sau verticale de cel puțin + 2,62 radiani/s (150 grade/s); sau

3.

În conformitate cu standardele naționale echivalente cu punctele 1 și 2 menționate anterior.

1.

I.b. se referă la sistemele în care un INS și alte mijloace de navigație independentă sunt integrate (înglobate) într-o singură unitate pentru îmbunătățirea performanțelor.

2.

‚Eroare circulară probabilă’ (ECP) – într-o distribuție circulară normală, raza cercului în care se regăsesc 50 % dintre măsurătorile individuale efectuate sau raza cercului în interiorul căruia există o probabilitate de localizare de 50 %.

II.

Sisteme teodolit care înglobează echipamente inerțiale proiectate special pentru scopuri de topografie civilă și concepute să aibă o precizie de azimut, de cap compas sau de indicare a nordului egală sau mai mică (mai bună) de 6 arc minute RMS la 45 de grade latitudine și componente proiectate special pentru acestea.

III.

Echipamente inerțiale sau de altă natură care conțin accelerometre specificate la articolul 7A001 sau 7A101, atunci când aceste accelerometre sunt proiectate și dezvoltate special în vederea utilizării ca senzori MWD (Measurement While Drilling – măsurare în timpul forajului) în operațiunile de foraj.

7A003, 7A103

II.B.   TEHNOLOGIE

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1183/2007

II.B.001

Tehnologie necesară pentru dezvoltarea, producția sau utilizarea articolelor din partea A (Produse) de mai sus.”

 


ANEXA III

„ANEXA III

Paginile de internet care conțin informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolul 3 alineatele (4) și (5), articolul 4a, articolul 5 alineatul (3), articolele 6, 8 și 9, articolul 10 alineatele (1) și (2), articolele 11a și 11b, articolul 13 alineatul (1) și articolul 17, precum și adresa pentru trimiterea notificărilor către Comisia Europeană

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pentru trimiterea notificărilor către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

DG Relații Externe

Direcția A - Platforma de criză - Coordonare politică în cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC)

Unitatea A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 299 08 73”


ANEXA IV

„ANEXA VI

Lista instituțiilor financiare și de credit menționate la articolul 11a alineatul (2)

Sucursalele și filialele, atunci când acestea intră în domeniul de aplicare al articolului 18, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran, astfel cum sunt menționate la articolul 11a alineatul (2) litera (b) (1):

1.   BANK MELLI IRAN*

Franța

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Cod BIC: MELIFRPP

Germania

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

Cod BIC: MELIDEHH

Regatul Unit

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Cod BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Franța

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Cod BIC: SEPBFRPP

Germania

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Cod BIC: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Roma

Cod BIC: SEPBITR1

Regatul Unit

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Cod BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Franța

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Cod BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Germania

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

Cod BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Cod BIC: BSIRDEFF

Grecia

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Cod BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Regatul Unit

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Cod BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Franța

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Cod BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Regatul Unit

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London EC2R 7HH

Cod BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

Sucursalele și filialele, atunci când nu intră în domeniul de aplicare al articolului 18, ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran, și instituțiile financiare și de credit care nu își au sediul în Iran și nu intră în domeniul de aplicare al articolului 18 dar care se află sub controlul persoanelor și entităților cu sediul în Iran, astfel cum sunt menționate la articolul 11a alineatul (2) literele (c) și (d) (2).

1.   BANK MELLI*

Azerbaidjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

Cod BIC: MELIAZ22

Irak

No. 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Cod BIC: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Cod BIC: MELIOMR

China

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Cod BIC: MELIHKHH

Egipt

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel. : 2700605 / Fax: 92633

Emiratele Arabe Unite

Regional Office

P.O. Box:1894, Dubai

Cod BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Cod BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Cod BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adresa: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Cod BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Cod BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Cod BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Cod BIC: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Cod BIC: MELIAEADSHJ

Federația Rusă

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Cod BIC: MELIRUMM

Japonia

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel. : 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Coreea de Sud

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Cod BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turcia

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Cod BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

Cod BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Cod BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Cod BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Emiratele Arabe Unite

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Cod BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Liban

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Cod BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Cod BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Cod BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO . 3418, Ras Elein str., Baalbak

Cod BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Cod BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Cod BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Cod BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Doha branch

NO . 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Cod BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Emiratele Arabe Unite

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Cod BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadjikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Cod BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

China

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de Aryan Bank)

Afganistan

Head Office

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Cod BIC: AFABAFKA

Harat branch

NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Cod BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Cod BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Cod BIC: IDUNVECAXXX”.


(1)  Entitățile marcate cu un * fac, de asemenea, obiectul unei înghețări a bunurilor în sensul articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Poziția comună 2007/140/PESC.

(2)  A se vedea nota de subsol nr. 1.


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/29


REGULAMENTUL (CE) NR. 1111/2008 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 11 noiembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/31


REGULAMENTUL (CE) NR. 1112/2008 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1731/2006 privind normele speciale de aplicare a restituirilor la export pentru anumite conserve de carne de vită și mânzat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 170 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei (2) prevede măsurile și condițiile necesare pentru a garanta că acele conserve care sunt eligibile pentru restituirile la export sunt produse numai din carne de vită și mânzat și că această carne este originară din Comunitate.

(2)

S-a dovedit că obligațiile impuse de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 în ceea ce privește prezentarea cărnii în fața autorităților vamale cauzează operatorilor respectivi probleme practice inutile. De asemenea, obligațiile impuse de regulamentul menționat în ceea ce privește îndeplinirea formalităților de export complică sarcinile autorităților vamale în statele membre în care se aplică deja sistemele electronice de control vamal.

(3)

Pentru a se facilita punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1731/2006, ar trebui simplificate cerințele privind prezentarea cărnii în fața autorităților vamale și formalitățile de export aferente, respectându-se totodată eficacitatea și transparența controlului efectuat de autoritățile vamale.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Carnea este prezentată și etichetată astfel încât să fie clar identificabilă și să poată fi ușor asociată cu declarația care o însoțește.”

2.

La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Operatorii includ numărul de referință al declarației (declarațiilor) prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament în declarația (declarațiile) de export prevăzută (prevăzute) la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999, precum și cantitățile și elementele de identificare ale conservelor exportate corespunzătoare fiecărei declarații.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 325, 24.11.2006, p. 12.


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/32


REGULAMENTUL (CE) NR. 1113/2008 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2008

de interzicere a pescuitului de limbă de mare în zonele VIIIa și b de către navele aflate sub pavilionul Spaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2008.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, realizate de către navele aflate sub pavilionul statului membru menționat în anexa respectivă sau care sunt înmatriculate în acest stat membru, au epuizat cota alocată pentru 2008.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, precum și a păstrării la bord, transbordării și debarcării peștelui din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit din stocul indicat în anexa la prezentul regulament, alocată pentru 2008 statului membru menționat în anexa respectivă, se consideră epuizată de la data stabilită în aceeași anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament, efectuat de nave aflate sub pavilionul statului membru menționat sau care sunt înmatriculate în acest stat membru, se interzice începând cu data stabilită în anexa respectivă. După această dată, se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea peștelui din stocul respectiv, capturat de către navele menționate.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

55/T&Q

Stat membru

ESP

Stoc

SOL/8AB.

Specie

Limbă de mare (Solea solea)

Zonă

VIIIa și b

Dată

2.9.2008


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 1114/2008 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2008

de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare în zona IIIa, în apele CE din zonele IIIb, IIIc și IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 din 20 decembrie 2002 al Consiliului privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2008.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză au epuizat cota alocată pentru 2008.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării de pește din acest stoc,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2008, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în aceeași anexă se consideră epuizată de la data menționată în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau înmatriculate în statul membru respectiv se interzice începând cu data fixată în anexă. Se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea de către navele respective, după această dată, a peștelui din stocul menționat.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru afaceri maritime și pescuit


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1.


ANEXĂ

Nr.

56/T&Q

Stat membru

SWE (Suedia)

Stoc

SOL/3A/BCD

Specia

Limbă-de-mare (Solea solea)

Zonă

IIIa, apele CE din zonele IIIb, IIIc și IIId

Dată

22.9.2008


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/36


DECIZIA A COMISIEI

din 7 noiembrie 2008

privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitatea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster)

[notificată cu numărul C(2008) 6631]

(2008/840/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special, articolul 16 alineatul (3) a treia teză,

întrucât:

(1)

La secțiunea I, partea A a anexei I la Directiva 2000/29/CE, sunt enumerate Anoplophora malasiaca (Forster) și Anoplophora chinensis (Thomson). Studii recente au descoperit că aceste două denumiri acoperă, de fapt, o singură specie de organisme dăunătoare. În sensul prezentei decizii, se consideră potrivită utilizarea denumirii științifice unice revizuite Anoplophora chinensis (Forster) pentru a desemna ceea ce în anexa respectivă este prezentat drept Anoplophora malasiaca (Forster) și Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

În temeiul Directivei 2000/29/CE, în cazul în care un stat membru estimează că există pericolul ca un organism dăunător care figurează sau nu în anexa I sau anexa II la respectiva directivă să fie introdus sau răspândit pe teritoriul său, acesta poate adopta provizoriu toate măsurile suplimentare necesare pentru a se proteja împotriva acestui pericol.

(3)

În urma descoperirii prezenței Anoplophora chinensis (Forster) pe mai multe plante gazdă din regiunea Lombardiei, la 23 noiembrie 2007, Italia a informat Comisia și celelalte state membre că la 9 noiembrie 2007 a adoptat măsuri suplimentare pentru a preveni continuarea introducerii și răspândirii pe teritoriul său a organismului în cauză.

(4)

În urma descoperirii prezenței Anoplophora chinensis (Forster) pe mai multe plante gazdă din Țările de Jos, la 21 ianuarie 2008 Comisia și celelalte state membre au fost informate despre măsurile adoptate în Țările de Jos pentru eradicarea respectivului organism.

(5)

Recent, s-a descoperit Anoplophora chinensis (Forster) în numeroase transporturi, provenite din țări terțe, de plante de Acer spp. destinate plantării. În prezent, nu există cerințe speciale, în ceea ce privește respectivul organism dăunător, pentru plantele de Acer spp. sau pentru alte plante care fac parte din plantele cele mai susceptibile de a fi gazdă, care provin din țările terțe sau din Comunitate.

(6)

În 2008, Țările de Jos au dat publicității o analiză a riscului fitosanitar al Anoplophora chinensis (Forster), care concluziona că există o probabilitate foarte mare ca organismul să se stabilească în Comunitate și un potențial major ca organismul în cauză să provoace daune economice pentru mai multe plante gazdă.

(7)

Prin urmare, sunt necesare măsuri de urgență împotriva introducerii și răspândirii în Comunitate a Anoplophora chinensis (Forster). Măsurile ar trebui să se aplice unei liste de plante de orice origine, denumite „plantele specificate” și cunoscute ca fiind gazde ale Anoplophora chinensis (Forster), care prezintă cel mai mare risc de infestare.

(8)

Trebuie definite măsuri pentru importurile de plante specificate, în relație cu producția de asemenea plante în țările terțe și controlarea acestora la intrarea în Comunitate. De asemenea, trebuie definite măsuri pentru producția, transportul și controlul plantelor specificate care provin din zone ale Comunității în care s-a confirmat prezența Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

În zonele de pe teritoriul Comunității în care s-a confirmat prezența Anoplophora chinensis (Forster), anume în zonele infestate, trebuie adoptate măsuri detaliate. În respectivele zone, ar trebui să se aplice măsuri adecvate pentru eradicarea organismului și monitorizarea intensă a prezenței respectivului organism. În zonele învecinate, adică în zonele tampon, ar trebui să se asigure o monitorizare intensă pentru depistarea prezenței organismului în cauză. În cazul primei detectări a organismului într-o zonă din Comunitate, suprafața zonei tampon în cauză ar putea fi redusă pentru a reflecta mai bine riscul mai limitat de răspândire.

(10)

Plantele gazdă din toate statele membre trebuie supuse unei investigații prin care să se verifice prezența sau absența în continuare a Anoplophora chinensis (Forster).

(11)

Se recomandă revizuirea măsurilor până la 31 mai 2009, ținând seama de disponibilitatea, după un sezon de recoltă, a rezultatelor investigațiilor și examinărilor oficiale efectuate de statele membre asupra plantelor specificate importate și transportate în Comunitate conform măsurilor de urgență.

(12)

Dacă este necesar, statele membre trebuie să-și adapteze legislația pentru a se conforma prezentei decizii.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„plante specificate” – plante care urmează a fi plantate, cu excepția semințelor, din speciile: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., și Ulmus spp.;

(b)

„loc de producție” – locul de producție, astfel cum a fost definit în Norma internațională nr. 5 a FAO pentru măsurile de protecție a plantelor (2).

Articolul 2

Importul plantelor specificate

Plantele specificate importate din țările terțe în care este cunoscută prezența Anoplophora chinensis (Forster) pot fi introduse în Comunitate numai în condițiile în care:

(a)

respectă cerințele specifice de import prevăzute la punctul (1) din secțiunea I din anexa I;

(b)

fără a se aduce atingere articolului 13a alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, în momentul intrării în Comunitate sunt testate de organismul oficial competent în legătură cu prezența Anoplophora chinensis (Forster), în conformitate cu punctul (2) din secțiunea I din anexa I la prezenta decizie, și nu se identifică semne ale prezenței acestui organism.

Articolul 3

Transportul plantelor specificate în Comunitate

Plantele specificate provenind din zone demarcate din cadrul Comunității stabilite conform dispozițiilor articolului 5 pot fi transportate în cadrul Comunității numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate la punctul (1) din secțiunea II din anexa I.

Plantele specificate importate, în conformitate cu articolul 2, din țări terțe unde se cunoaște prezența Anoplophora chinensis (Forster) pot fi transportate în cadrul Comunității numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate la punctul (2) din secțiunea II din anexa I.

Articolul 4

Anchete

Statele membre efectuează anchete oficiale anuale pentru a verifica prezența Anoplophora chinensis (Forster) și pentru a găsi dovezi ale infestării cu acest organism dăunător pe teritoriul lor.

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE, Comisia și celelalte state membre sunt notificate, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, cu privire la rezultatele acestor anchete, la lista și delimitarea zonelor demarcate menționate în articolul 5 din prezenta decizie.

Articolul 5

Zone demarcate

Când rezultatele anchetelor la care se face referire la articolul 4 confirmă prezența Anoplophora chinensis (Forster) într-o anumită zonă sau există dovezi ale prezenței respectivului organism descoperite prin alte mijloace, statele membre definesc zonele demarcate, alcătuite din zona infestată și zona tampon, conform secțiunii 1 din anexa II.

Statele membre iau măsuri oficiale în zonele demarcate, conform secțiunii 2 din anexa II.

Articolul 6

Conformitate

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a respecta prezenta decizie și, după caz, modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii Anoplophora chinensis (Forster), astfel încât măsurile respective să respecte dispozițiile prezentei decizii. Ele informează de îndată Comisia cu privire la aceste măsuri.

Articolul 7

Reexaminarea

Prezenta decizie se reexaminează cel târziu până la data de 31 mai 2009.

Articolul 8

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre:

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Glosar de termeni fitosanitari – Standard de referință ISPM nr. 5 al Secretariatului Convenției internaționale de protecție a plantelor, Roma.


ANEXA I

MĂSURI DE URGENȚĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLELE 2 ȘI 3

I.   Cerințe specifice privind importul

(1)

Fără a aduce atingere dispozițiilor din anexa III, partea A(9, 16, 18) și din anexa IV, partea A(I)(14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) la Directiva 2000/29/CE, plantele specificate provenite din țările terțe în care se cunoaște prezența Anoplophora chinensis (Forster) sunt însoțite de un certificat, conform dispozițiilor articolului 13 alineatul (1) din directiva menționată mai sus, în care, la rubrica „Declarație suplimentară”, se precizează că:

(a)

plantele au fost cultivate pe întreaga durată a vieții lor într-un loc de producție situat într-o zonă indemnă de paraziți stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu Standardele internaționale pentru măsuri de protecție a plantelor. Numele zonei este indicat la rubrica „loc de origine”; sau

(b)

plantele au fost cultivate, pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de exportare, într-un loc de producție declarat ca nefiind infestat cu Anoplophora chinensis (Forster), în conformitate cu Standardele internaționale pentru măsuri de protecție a plantelor:

(i)

înregistrat și supravegheat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; și

(ii)

care a făcut obiectul a două testări oficiale anual pentru depistarea semnelor de Anoplophora chinensis (Forster), efectuate la momentul potrivit, și în care nu s-au depistat urme ale organismului; și

(iii)

unde plantele au fost cultivate într-un loc:

complet protejat, din punct de vedere fizic, împotriva introducerii de Anoplophora chinensis (Forster) sau

în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă tampon cu o rază de cel puțin doi kilometri, în care se efectuează anual anchete oficiale pentru detectarea prezenței semnelor de Anoplophora chinensis (Forster), la momentul potrivit. În cazul în care se descoperă semne de Anoplophora chinensis (Forster), se iau imediat măsuri de eradicare pentru a reda zonei tampon caracterul de zonă indemnă de organismul respectiv; precum și

(iv)

în care, chiar înainte de export, loturile de plante au fost supuse în mod oficial unei testări meticuloase pentru depistarea prezenței Anoplophora chinensis (Forster), în special în rădăcinile și tulpinile plantelor. Atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive.

(2)

Plantele specificate importate conform dispozițiilor de la punctul (1) sunt testate cu meticulozitate la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu Directiva 2004/103/CE a Comisiei (1). Metodele de testare aplicate asigură detectarea oricăror semne de Anoplophora chinensis (Forster), în special în rădăcinile și tulpinile plantelor. Atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive.

II.   Condiții de transport

(1)

Plantele specificate care provin din zonele demarcate din cadrul Comunității pot fi transportate în cadrul Comunității numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar elaborat și emis în conformitate cu Directiva 92/105/CEE a Comisiei (2) și au fost cultivate cel puțin doi ani înainte de a fi transportate într-un loc de producție:

(i)

înregistrat în conformitate cu Directiva Comisiei 92/90/CEE (3); și

(ii)

care face anual obiectul a două testări oficiale pentru depistarea oricăror semne de Anoplophora chinensis (Forster), efectuate la momentul potrivit, și în urma cărora nu s-au depistat urme ale organismului; dacă este cazul, această testare ar trebui să includă eșantionări distructive și

(iii)

în care plantele au fost cultivate pe un teren:

complet protejat, din punct de vedere fizic, împotriva introducerii de Anoplophora chinensis (Forster); sau

pe care s-au aplicat tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă tampon cu o rază de cel puțin doi kilometri dincolo de granițele zonei infestate în care au loc anual testări oficiale pentru depistarea prezenței sau semnelor de Anoplophora chinensis (Forster), la momentul potrivit. În cazul în care se descoperă semne de Anoplophora chinensis (Forster), se iau imediat măsuri de eradicare pentru a reda zonei tampon caracterul de zonă indemnă de organismul respectiv.

(2)

Plantele specificate importate din țări terțe în care se cunoaște prezența Anoplophora chinensis (Forster), în conformitate cu secțiunea I, pot fi transportate în cadrul Comunității numai dacă sunt însoțite de pașaportul fitosanitar prevăzut la punctul (1).


(1)  JO L 313, 12.10.2004, p. 16.

(2)  JO L 4, 8.1.1993, p. 22.

(3)  JO L 344, 26.11.1992, p. 38.


ANEXA II

MĂSURI DE URGENȚĂ PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 5

1.   Stabilirea zonelor demarcate

(a)

Zonele demarcate prevăzute la articolul 5 cuprind următoarele părți:

(i)

o zonă infestată, anume zona în care s-a confirmat prezența Anoplophora chinensis (Forster) și care include toate plantele care prezintă simptome cauzate de Aniplophora chinensis (Forster) și, după caz, toate plantele care au aparținut aceluiași lot în momentul plantării;

(ii)

o zonă tampon cu o rază de cel puțin doi kilometri dincolo de granița zonei infestate.

(b)

Delimitarea exactă a zonelor prevăzute la punctul (a) se bazează pe principii științifice solide, pe biologia Anoplophora chinensis (Forster), pe nivelul de infestare, pe distribuția specifică a plantelor specificate în zona vizată și pe dovada stabilirii organismului dăunător. În cazul primei detectări a organismului într-o anumită zonă și în urma unei anchete de delimitare, raza zonei de tampon poate fi redusă la minimum un kilometru dincolo de granițele zonei infestate.

(c)

În cazul în care prezența Anoplophora chinensis (Forster) se confirmă în afara zonei infestate, delimitarea zonelor demarcate se modifică în consecință sau se iau imediat măsuri de eradicare pentru a reda zonei tampon caracterul de zonă indemnă de organismul respectiv.

(d)

În cazul în care, pe baza inspecțiilor anuale prevăzute la punctul (2) litera (b), nu se detectează prezența Anoplophora chinensis (Forster) într-o zonă demarcată pe o perioadă de patru ani, demarcarea în cauză este retrasă, iar măsurile prevăzute la punctul (2) nu se mai aplică.

2.   Măsuri în zonele demarcate

Măsurile oficiale prevăzute la articolul 5 care trebuie luate în zonele demarcate includ cel puțin următoarele:

(a)

în zona infestată, măsuri adecvate având ca scop eradicarea Anoplophora chinensis (Forster), inclusiv tăierea și distrugerea plantelor infestate și a plantelor care prezintă semne de Anoplophora chinensis (Forster), inclusiv a rădăcinilor, în fiecare an înainte de 30 aprilie;

(b)

în zona infestată și în zona tampon, monitorizarea intensivă a prezenței Anoplophora chinensis (Forster) prin inspectarea anuală a plantelor gazdă ale organismului, la momentul potrivit.


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/42


DECIZIA-CADRU 2008/841/JAI A CONSILIULUI

din 24 octombrie 2008

privind lupta împotriva crimei organizate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 alineatul (1) litera (e) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Obiectivul Programului de la Haga este de a îmbunătăți capacitățile comune ale Uniunii și ale statelor membre, având ca scop, printre altele, combaterea crimei organizate transnaționale. Acest obiectiv este urmărit în special prin armonizarea legislației. Este necesară o cooperare mai strânsă între statele membre ale Uniunii Europene pentru a contracara pericolele și extinderea organizațiilor criminale și pentru a răspunde în mod eficient așteptărilor cetățenilor și cerințelor proprii. În acest sens, punctul 14 al concluziilor Consiliului European de la Bruxelles din 4 și 5 noiembrie 2004 arată că cetățenii Europei se așteaptă ca Uniunea Europeană, continuând să garanteze respectul pentru libertățile și drepturile fundamentale, să adopte, în ceea ce privește problemele transfrontaliere cum ar fi crima organizată, o abordare mai eficientă, combinată.

(2)

În comunicarea sa din 29 martie 2004 privind măsurile necesare pentru a combate terorismul și alte forme grave de criminalitate, Comisia a considerat că dispozitivul de luptă împotriva crimei organizate din cadrul UE trebuie consolidat și a declarat că va elabora o decizie-cadru care să înlocuiască Acțiunea comună 98/733/JAI din 21 decembrie 1998, care incriminează participarea la o organizație criminală pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (2).

(3)

Punctul 3.3.2 din Programul de la Haga exprimă faptul că armonizarea dreptului penal material are ca scop facilitarea recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală și privește domenii atinse de criminalitate deosebit de gravă, cu implicații transfrontaliere; de asemenea, conform aceluiași punct, trebuie acordată prioritate domeniilor menționate explicit în cadrul tratatelor. Prin urmare, definiția infracțiunilor privitoare la participarea la o organizație criminală ar trebui armonizată în statele membre. Astfel, prezenta decizie-cadru ar trebui să privească infracțiunile comise de obicei în cadrul unei organizații criminale. De asemenea, pentru persoanele fizice sau juridice care au comis asemenea infracțiuni sau sunt responsabile de comiterea acestora, ar trebui prevăzute pedepse care să corespundă gravității infracțiunilor.

(4)

Obligațiile care decurg din articolul 2 litera (a) nu ar trebui să aducă atingere libertății statelor membre de a clasifica alte grupuri de persoane ca organizații criminale, de exemplu, grupuri al căror scop nu este de a aduce beneficii financiare sau materiale de niciun fel.

(5)

Obligațiile care decurg din articolul 2 litera (a) nu ar trebui să aducă atingere libertății statelor membre de a interpreta termenul de „activități criminale” în sensul că acesta presupune realizarea de acte materiale.

(6)

Uniunea Europeană ar trebui să profite de realizările semnificative ale organizațiilor internaționale, în special de Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate („Convenția de la Palermo”), încheiată în numele Comunității Europene prin Decizia 2004/579/CE a Consiliului (3).

(7)

De vreme ce obiectivele prezentei decizii-cadru nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și pot fi deci, în virtutea dimensiunii acțiunii, realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comuniății Europene, astfel cum este pus în aplicare de articolul 2 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta decizie-cadru nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective.

(8)

Prezenta decizie-cadru respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de către Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și în special de articolele 6 și 49 ale acesteia. Niciun element din prezenta decizie-cadru nu are ca scop reducerea sau restricționarea normelor naționale privitoare la drepturile și libertățile fundamentale, cum ar fi dreptul la un proces echitabil, dreptul la grevă, libertatea de reuniune, de asociere, libertatea presei sau libertatea de expresie, inclusiv dreptul oricărei persoane de a forma și de a se alătura sindicatelor pentru apărarea intereselor proprii, precum și dreptul conex la manifestații publice.

(9)

Acțiunea comună 98/733/JAI ar trebui de aceea abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

Articolul 1

Definiții

În înțelesul prezentei decizii-cadru:

1.

„organizație criminală” desemnează o asociație structurată, stabilită în timp, de mai mult de două persoane, care acționează concertat în vederea comiterii de infracțiuni pasibile de o pedeapsă privativă de libertate sau de aplicarea unei măsuri de siguranță privative de libertate cu o durată maximă de cel puțin patru ani, sau de o pedeapsă mai severă, pentru a obține, direct sau indirect, un beneficiu financiar sau de altă natură materială;

2.

„asociație structurată” desemnează o asociație care nu este formată la întâmplare pentru comiterea imediată a unei infracțiuni și care nu prezintă în mod necesar roluri definite formal pentru membrii săi, continuitatea membrilor sau o structură dezvoltată.

Articolul 2

Infracțiuni privitoare la participarea la o organizație criminală

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că unul dintre următoarele tipuri de comportament legat de o organizație criminală sau ambele sunt considerate infracțiuni:

(a)

comportamentul oricărei persoane care, în mod intenționat și în cunoștință de cauză privind fie scopul și activitatea generală a organizației criminale, fie intenția sa de a comite infracțiunile respective, ia parte în mod activ la activitățile criminale ale organizației, inclusiv prin furnizarea de informații și mijloace materiale, recrutarea de noi membri, precum și toate formele de finanțare ale activităților acesteia, cunoscând că această participare va contribui la realizarea activităților infracționale ale organizației;

(b)

comportamentul oricărei persoane, constând în încheierea unui acord cu una sau mai multe persoane cu privire la exercitarea unei activități care, în cazul în care ar fi pusă în aplicare, ar echivala cu comiterea infracțiunilor menționate la articolul 1, chiar dacă persoana respectivă nu participă la executarea propriu-zisă a respectivei activități.

Articolul 3

Pedepsele

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că:

(a)

infracțiunea menționată la articolul 2 litera (a) este pasibilă de o pedeapsă maximă privativă de libertate de cel puțin doi până la cinci ani; sau că

(b)

infracțiunea menționată la articolul 2 litera (b) este pasibilă de același termen maxim de pedeapsă privativă de libertate ca infracțiunea în vederea căreia este încheiat acordul, sau de un termen maxim de pedeapsă de cel puțin doi până la cinci ani.

(2)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta faptul că săvârșirea în cadrul unei organizații criminale a infracțiunilor menționate la articolul 2, astfel cum sunt ele definite de statul membru în chestiune, poate fi considerată ca circumstanță agravantă.

Articolul 4

Circumstanțe speciale

Fiecare stat membru poate lua măsurile necesare pentru a se asigura că pedepsele menționate la articolul 3 pot fi reduse sau că infractorul poate fi scutit de ispășirea pedepsei dacă acesta, de exemplu:

(a)

renunță la activitățile infracționale; și

(b)

furnizează autorităților administrative sau judiciare informații pe care acestea nu ar fi fost capabile să le obțină altfel și care le asistă pe acestea:

(i)

să prevină, să pună capăt sau să limiteze efectele infracțiunii;

(ii)

să identifice și să îi defere justiției pe ceilalți infractori;

(iii)

să găsească dovezi;

(iv)

să priveze organizația criminală de resurse ilicite sau de beneficiile rezultate din activitățile sale infracționale; sau

(v)

să împiedice ca alte infracțiuni descrise la articolul 2 să fie comise în viitor.

Articolul 5

Răspunderea persoanelor juridice

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi făcute responsabile pentru oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 2, comise în beneficiul lor de orice persoană, activând fie individual, fie ca membru al unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice, bazată pe unul dintre următoarele elemente:

(a)

puterea de a reprezenta persoana juridică;

(b)

autoritatea de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau

(c)

autoritatea de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

(2)   Statele membre iau de asemenea măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi făcute responsabile în cazul în care lipsa de supraveghere sau control din partea unei persoane menționate la alineatul (1) a făcut posibilă comiterea, de către o persoană aflată sub autoritatea acesteia, a oricăreia dintre infracțiunile menționate la articolul 2 în beneficiul persoanei juridice în cauză.

(3)   Răspunderea persoanelor juridice, în conformitate cu alineatele (1) și (2), nu exclude acțiunile de natură penală desfășurate împotriva persoanelor fizice care sunt făptuitori sau complici la oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 2.

(4)   În înțelesul prezentei decizii-cadru, termenul de „persoană juridică” desemnează orice entitate care beneficiază de personalitate juridică în virtutea legislației în vigoare, cu excepția statelor sau a organismelor publice aflate în exercițiul autorității publice, precum și a organizațiilor internaționale publice.

Articolul 6

Sancțiunile persoanelor juridice

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică declarată responsabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) este pasibilă de sancțiuni eficiente, proporționate și disuasive, care includ amenzile penale sau nepenale și pot include alte sancțiuni, cum ar fi:

(a)

anularea dreptului de a primi avantaje sau ajutor public;

(b)

interdicția temporară sau permanentă de a exercita o activitate comercială;

(c)

plasarea sub control judiciar;

(d)

lichidarea judiciară;

(e)

închiderea temporară sau permanentă a proprietăților care au fost folosite pentru comiterea infracțiunii.

(2)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că o persoană juridică găsită responsabilă în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) este pasibilă de sancțiuni sau măsuri eficiente, proporționate și disuasive.

Articolul 7

Jurisdicția și coordonarea acțiunilor de urmărire penală

(1)   Fiecare stat membru se asigură că jurisdicția sa acoperă cel puțin cazurile în care au fost comise infracțiunile menționate la articolul 2:

(a)

în întregime sau parțial pe teritoriul propriu, indiferent de locul unde este bazată organizația sau unde își desfășoară activitățile infracționale;

(b)

de către unul dintre cetățenii săi; sau

(c)

în beneficiul unei persoane juridice care își are sediul pe teritoriul acelui stat membru.

Un stat membru poate decide să nu aplice, sau să aplice numai în anumite cazuri sau circumstanțe, normele jurisdicționale stabilite la literele (b) și (c) atunci când infracțiunile menționate la articolul 2 sunt comise în afara teritoriului propriu.

(2)   În cazul în care o infracțiune menționată la articolul 2 intră în jurisdicția a mai mult de un stat membru și în cazul în care oricare dintre aceste state poate declanșa urmărirea penală pe baza acelorași fapte, statele membre respective cooperează pentru a decide care dintre ele va declanșa urmărirea, cu scopul de a centraliza procedurile într-un singur stat membru, dacă acest lucru este posibil. În acest scop, statele membre pot face apel la Eurojust sau la orice alt organism sau mecanism existent în cadrul Uniunii Europene pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile lor judiciare, precum și coordonarea acțiunilor lor. Se va ține cu precădere seama de următorii factori:

(a)

statul membru pe teritoriul căruia s-au produs actele;

(b)

statul membru unde făptașul este cetățean sau rezident;

(c)

statul membru de origine al victimelor;

(d)

statul membru pe teritoriul căruia a fost descoperit făptașul.

(3)   Un stat membru care, în conformitate cu legislația proprie, nu îi extrădează sau predă încă pe cetățenii proprii, ia măsurile necesare pentru a-și stabili jurisdicția asupra infracțiunii menționate la articolul 2 și, după caz, de a urmări penal pe făptași, atunci când aceasta este comisă de unul dintre cetățenii săi în afara teritoriului național.

(4)   Acest articol nu exclude exercițiul jurisdicției în materie penală, astfel cum este acesta stabilit de un stat membru în conformitate cu legislația sa națională.

Articolul 8

Absența obligației unei declarații sau acuzații din partea victimelor

Statele membre se asigură că investigarea și urmărirea penală pentru infracțiunile reglementate de articolul 2 nu depind de o declarație sau acuzație formulată de o persoană, victimă a infracțiunii, cel puțin în ceea ce privește actele comise pe teritoriul statului membru.

Articolul 9

Abrogarea dispozițiilor existente

Se abrogă Acțiunea comună 98/733/JAI.

Trimiterile la participarea la o organizație criminală în înțelesul Acțiunii comune 98/733/JAI din cadrul măsurilor adoptate în conformitate cu titlul VI al Tratatului privind Uniunea Europeană și cu Tratatul de instituire a Comunității Europene sunt interpretate ca referințe la participarea la o organizație criminală în înțelesul prezentei decizii-cadru.

Articolul 10

Punerea în aplicare și raportările

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a respecta prezenta decizie-cadru până cel târziu la data de 11 mai 2010.

(2)   Statele membre trimit Secretariatului General al Consiliului și Comisiei până cel târziu la data de 11 mai 2010, dispozițiile care transpun în legislația națională obligațiile care le-au fost impuse de către prezenta decizie-cadru. În temeiul unui raport întocmit pe baza acestor informații și a unui raport scris întocmit de Comisie, Consiliul evaluează, până cel târziu la data de 11 noiembrie 2012, modul în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru.

Articolul 11

Aplicarea teritorială

Prezenta decizie-cadru se aplică Gibraltarului.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 24 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Aviz emis în urma unei consultări neobligatorii (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 351, 29.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 261, 6.8.2004, p. 69.


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/46


DECIZIA 2008/842/PESC A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2008

de modificare a anexelor III și IV la Poziția comună 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Poziția comună 2007/140/PESC (1), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 27 februarie 2007, Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/140/PESC de punere în aplicare a Rezoluției 1737 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)

La 7 august 2008, Consiliul a adoptat Poziția comună 2008/652/PESC (2) de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC și de punere în aplicare a Rezoluției 1803 (2008) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(3)

Poziția comună 2008/652/PESC prevede, inter alia, ca statele membre să fie vigilente în ceea ce privește activitatea instituțiilor financiare aflate în jurisdicția lor în raport cu toate băncile cu sediul în Iran, precum și cu sucursalele și filialele din străinătate ale acestora, pentru a evita ca astfel de activități să contribuie la activități cu risc de proliferare nucleară sau la perfecționarea vectorilor armelor nucleare.

(4)

Consiliul a identificat sucursalele și filialele din străinătate ale băncilor cu sediul în Iran cărora li se aplică dispozițiile Poziției comune 2008/652/PESC. Este oportun să se menționeze faptul că anumite entități vizate fac, de asemenea, obiectul unei înghețări a resurselor economice în sensul articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Poziția comună 2007/140/PESC.

(5)

Anexele III și IV la Poziția comună 2007/140/PESC ar trebui modificate în consecință,

DECIDE:

Articolul 1

Anexele III și IV la Poziția comună 2007/140/PESC se înlocuiesc cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 61, 28.2.2007, p. 49.

(2)  JO L 213, 8.8.2008, p. 58.


ANEXĂ

ANEXA III

Sucursale și filiale, aflate în jurisdicția statelor membre, ale unor bănci cu sediul în Iran, menționate la articolul 3b alineatul (1) litera (b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Franța

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

Cod BIC: MELIFRPP

Germania

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

Cod BIC: MELIDEHH

Regatul Unit

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Cod BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Franța

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

Cod BIC: SEPBFRPP

Germania

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Cod BIC: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Roma

Cod BIC: SEPBITRR

Regatul Unit

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Cod BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN:

Franța

Banca Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

Cod BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Germania

Sucursala din Hamburg

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Cod BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Sucursala din Frankfurt

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Cod BIC: BSIRDEFF

Grecia

Sucursala din Athena

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Cod BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Regatul Unit

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Cod BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT:

Franța

Banca Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

Cod BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Regatul Unit

Sediul și sucursala principală

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Cod BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

ANEXA IV

Sucursale și filiale, aflate în afara jurisdicției statelor membre, ale unor bănci cu sediul în Iran, precum și ale unor entități financiare care nu-și au sediul în Iran și care nu se află sub jurisdicția statelor membre dar care sunt controlate de persoane cu domiciliul în Iran sau de entități cu sediul în Iran menționate la articolul 3b alineatul (1) literele (c) și (d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaidjan

Sucursala din Baku a Bank Melli Iran

Nobel Ave. 14, Baku

Cod BIC: MELIAZ22

Irak

No.111-27 Alley – 929 District – Arasat street, Bagdad

Cod BIC: MELIIQBA

Oman

Sucursala din Muscat, Oman

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

Cod BIC: MELIOMR

China

Melli Bank HK (sucursală a Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Cod BIC: MELIHKHH

Egipt

Reprezentanță

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Emiratele Arabe Unite

Birou regional

P.O. Box:1894, Dubai

Cod BIC: MELIAEAD

Sucursala din Abu Dhabi

Post box No 2656 Street name: Hamdan Street

Cod BIC: MELIAEADADH

Sucursala din Al Ain

Post box No 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Cod BIC: MELIAEADALN

Sucursala din Bur Dubai

Post box No 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Cod BIC: MELIAEADBR2

Sucursala principală din Dubai

Post box No 1894 Street name: Beniyas Street

Cod BIC: MELIAEAD

Sucursala din Fujairah

Post box No 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Cod BIC: MELIAEADFUJ

Sucursala din Ras al-Khaimah

Post box No 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Cod BIC: MELIAEADRAK

Sucursala din Sharjah

Post box No 459 Street name: Al Burj Street

Cod BIC: MELIAEADSHJ

Federația Rusă

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Cod BIC: MELIRUMM

Japonia

Reprezentanță

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. TELEX: J296687.

2.   BANK MELLAT

Coreea de Sud

Sucursala din Seul a Băncii Mellat

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam Ku, 135 280, Seoul

Cod BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turcia

Sucursala din Istanbul

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Cod BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Sucursala din Ankara

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

Cod BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Sucursala din Izmir

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Cod BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Sucursala din Erevan

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Erevan

Cod BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Emiratele Arabe Unite

Sucursala din Dubai

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Cod BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Liban

Birou regional

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Cod BIC: BSIRLBBE

Sucursala principală din Beirut

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Cod BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Sucursala din Al Ghobeiri

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Cod BIC: BSIRLBBE

Sucursala din Baalbak

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Cod BIC: BSIRLBBE

Sucursala din Borj al Barajneh

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Cod BIC: BSIRLBBE

Sucursala din Saida

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Cod BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Cod BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Sucursala din Doha

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Cod BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Sucursala din Ashkhabada a Băncii Saderat Iran

Makhtoomgholi ave., No 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Emiratele Arabe Unite

Biroul regional din Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Sucursala din Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sucursala din Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sucursala din Ajman

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sucursala din Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sucursala din Abu Dhabi

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Sucursala din Al Ein

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sucursala din Sharjah

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Cod BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Sucursala din Bahrain

106 Government Road; P.O. Box 825 Block No 316;Entrance No 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

Sucursală extrateritorială

P.O. Box 825 – Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Banca Saderat Iran din Tașkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Cod BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadjikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Cod BIC: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

China

Reprezentanța în China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   BANCA ARIAN (cunoscută, de asemenea, sub denumirea de Banca Aryan)

Afganistan

Sediu principal

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Cod BIC: AFABAFKA

Sucursala din Harat

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Cod BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Cod BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Cod BIC: IDUNVECAXXX.

”.

(1)  Entitățile marcate cu un asterisc (*) fac, de asemenea, obiectul unei înghețări a resurselor economice în sensul articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Poziția comună 2007/140/PESC.

(2)  Entitățile marcate cu un asterisc (*) fac, de asemenea, obiectul unei înghețări a resurselor economice în sensul articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Poziția comună 2007/140/PESC.


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/55


POZIȚIA COMUNĂ 2008/843/PESC A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2008

de modificare și de prelungire a Poziției comune 2007/734/PESC privind măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 13 noiembrie 2007, Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/734/PESC privind măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului (1).

(2)

În concluziile sale din 13 octombrie 2008, Consiliul a salutat progresele înregistrate în Uzbekistan în ultimul an în ceea ce privește respectarea statului de drept și protecția drepturilor omului. Consiliul a încurajat Uzbekistanul să facă progrese pe calea drepturilor omului, a democratizării și a statului de drept și a salutat, de asemenea, angajamentul Uzbekistanului de a colabora cu Uniunea Europeană într-o serie de chestiuni legate de drepturile omului. În acest context, Consiliul a decis să nu reînnoiască interdicțiile de ședere care se aplicau anumitor persoane menționate în Poziția comună 2007/734/PESC.

(3)

Cu toate acestea, Consiliul s-a declarat preocupat de situația drepturilor omului în Uzbekistan în anumite domenii și a îndemnat autoritățile acestei țări să își îndeplinească pe deplin de obligațiile internaționale care le revin în acest sens. În acest context, Consiliul a convenit că embargoul asupra armelor impus prin Poziția comună 2007/734/PESC ar trebui reînnoit pentru o perioadă de 12 luni,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2007/734/PESC se prelungește până la 13 noiembrie 2009.

Articolul 2

Articolele 3 și 4 din Poziția comună 2007/734/PESC, precum și anexa II la aceasta, se abrogă.

Articolul 3

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 295, 14.11.2007, p. 34.


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/56


POZIȚIA COMUNĂ 2008/844/PESC A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2008

de modificare a Poziției comune 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 10 aprilie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/276/PESC privind măsurile restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus și de abrogare a Poziției comune 2004/661/PESC (1).

(2)

La 13 octombrie 2008, Consiliul a convenit prelungirea măsurilor restrictive prevăzute în Poziția comună 2006/276/PESC pentru o perioadă de 12 luni. Cu toate acestea, Consiliul a convenit de asemenea că interdicțiile de ședere vizând anumiți factori de decizie din Belarus, cu excepția celor implicați în disparițiile din 1999-2000 și a președintei Comisiei Electorale Centrale, nu ar trebui să se aplice pentru o perioadă de șase luni, care poate fi modificată, și aceasta în vederea încurajării dialogului cu autoritățile belaruse și a adoptării unor măsuri pentru consolidarea democrației și a respectării drepturilor omului.

(3)

La sfârșitul perioadei de șase luni menționate, Consiliul va reexamina situația din Belarus și va evalua progresele înregistrate de autoritățile belaruse în materie de reformă a codului electoral, destinate să asigure conformitatea cu angajamentele asumate în cadrul OSCE și cu celelalte norme internaționale în materie de alegeri democratice. De asemenea, Consiliul va lua în considerare orice altă acțiune concretă care vizează consolidarea respectării valorilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare și a presei, precum și a libertății de întrunire și de asociere politică, și care vizează consolidarea statului de drept. Consiliul poate decide să aplice mai devreme interdicțiile de ședere, dacă este cazul, în considerarea acțiunilor autorităților belaruse în domeniul democrației și a respectării drepturilor omului.

(4)

Poziția comună 2008/288/PESC a Consiliului din 7 aprilie 2008 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva anumitor funcționari din Belarus până la 10 aprilie 2009 trebuie abrogată.

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2006/276/PESC se prelungește până la 13 octombrie 2009.

Articolul 2

(1)   Se suspendă, până la 13 aprilie 2009, aplicarea, în ceea ce îl privește pe dl Iuri Nikolaievici Podobed, măsurilor vizate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Poziția comună 2006/276/PESC.

(2)   Se suspendă, până la 13 aprilie 2009, aplicarea măsurilor vizate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Poziția comună 2006/276/PESC.

Articolul 3

Prezenta poziție comună va fi reexaminată, înainte de 13 aprilie 2009, în considerarea situației din Belarus.

Articolul 4

Poziția comună 2008/288/PESC se abrogă.

Articolul 5

Prezenta poziție comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 6

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 101, 11.4.2006, p. 5.


11.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.