ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 286

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
29 octombrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94

33

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

*

Decizia Consiliului din 8 iulie 2008 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

45

Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

46

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2008 AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1)

Comunitatea, parte contractantă la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 („UNCLOS”), a ratificat Acordul Organizației Națiunilor Unite pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 decembrie 1982 în ceea ce privește conservarea și gestionarea populațiilor transzonale și a stocurilor de pești mari migratori din 4 august 1995 („Acordul Organizației Națiunilor Unite privind rezervele de pește”) și a acceptat Acordul privind promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă din 24 noiembrie 1993 al Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Organizației Națiunilor Unite („Acordul FAO”). Aceste dispoziții au stabilit, în principal, principiul conform căruia toate statele au datoria de a adopta măsuri adecvate în vederea asigurării gestionării durabile a resurselor marine și cooperării în acest scop.

(2)

Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 cu privire la conservarea și exploatarea durabilă a resurselor de pește în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (3), este de a asigura exploatarea resurselor acvatice vii care oferă condiții economice, de mediu și sociale durabile.

(3)

Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) constituie una dintre cele mai grave amenințări la adresa exploatării durabile a resurselor acvatice vii și pune în pericol înseși bazele politicii comune în domeniul pescuitului și eforturile internaționale de a promova o mai bună gestionare a oceanelor. De asemenea, INN reprezintă o amenințare importantă la adresa biodiversității, care trebuie abordată în conformitate cu obiectivele prevăzute în Comunicarea Comisiei – Oprirea pierderii biodiversității până în 2010 și ulterior.

(4)

FAO a adoptat în 2001 un Plan internațional de acțiune privind prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, acest plan fiind aprobat de Comunitate. În plus, organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, cu sprijinul activ al Comunității, au stabilit o multitudine de măsuri destinate combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

(5)

În conformitate cu angajamentele sale internaționale și având în vedere dimensiunea și caracterul urgent al problemei, Comunitatea ar trebui să intensifice în mod substanțial acțiunile sale împotriva pescuitului INN și să adopte noi măsuri de reglementare destinate acoperirii tuturor aspectelor acestui fenomen.

(6)

Acțiunile Comunității ar trebui să vizeze, în principal, comportamentele subsumate definiției pescuitului INN și care produc cele mai grave daune mediului marin, durabilității stocurilor de pești și situației socioeconomice a pescarilor care respectă normele de conservare și gestionare a resurselor piscicole.

(7)

În conformitate cu definiția pescuitului INN, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui extins la activitățile de pescuit desfășurate în marea liberă și în apele maritime aflate sub jurisdicția sau suveranitatea țărilor de coastă, inclusiv în apele maritime aflate sub jurisdicția sau suveranitatea statelor membre.

(8)

În vederea unei soluționări corespunzătoare în ceea ce privește dimensiunea internă a pescuitului INN, este vital pentru Comunitate să adopte măsurile necesare pentru îmbunătățirea conformității cu regulile politicii comune în domeniul pescuitului. În așteptarea revizuirii Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (4), se impune includerea în prezentul regulament a unor dispoziții în acest sens.

(9)

Normele comunitare și, în special, titlul II din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 asigură un sistem cuprinzător proiectat în vederea monitorizării legalității capturilor navelor de pescuit comunitare. Actualul sistem ce se aplică produselor pescărești capturate de nave de pescuit ale unor țări terțe și importate în Comunitate nu asigură un nivel echivalent de control. Acest punct slab constituie un stimulent important pentru operatorii străini ce desfășoară activități de pescuit INN în ceea ce privește comercializarea produselor lor în Comunitate și creșterea profitabilității activităților proprii. Având statutul de cea mai mare piață mondială pentru și de cel mai mare importator de produse pescărești, Comunitatea are o responsabilitate specifică în asigurarea faptului că produsele pescărești importate pe teritoriul său nu provin din pescuitul INN. Prin urmare, este necesară introducerea unui nou regim pentru asigurarea unui control corespunzător în ceea ce privește linia de distribuție a produselor pescărești importate în Comunitate.

(10)

Normele comunitare ce reglementează accesul în porturile comunitare al navelor de pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe ar trebui consolidate în vederea asigurării unui control adecvat în ceea ce privește legalitatea produselor pescărești debarcate de navele de pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe. Acest aspect ar trebui să implice, în primul rând, faptul că autorizația de acces în porturile Comunității ar trebui acordată numai navelor de pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe și care sunt capabile să furnizeze informații exacte privind legalitatea capturilor, iar aceste informații să fie validate de statul de pavilion.

(11)

Transbordările pe mare se sustrag oricărui control corespunzător efectuat de către statele de pavilion sau de coastă și constituie un mod obișnuit pentru operatorii ce desfășoară activități de pescuit INN de a disimula natura ilegală a capturilor lor. Prin urmare, Comunitatea este îndreptățită să autorizeze operațiunile de transbordare numai în cazul în care acestea au loc în porturile specificate ale statelor membre, în porturile unor țări terțe între nave de pescuit comunitare sau în afara apelor comunitare între nave de pescuit comunitare și nave de pescuit înregistrate ca nave de marfă pe lângă o organizație regională de gestionare a pescuitului.

(12)

Este oportun să se stabilească condițiile, procedura și frecvența conform cărora statele membre efectuează controalele, inspecțiile și activitățile de verificare, pe baza gestionării riscurilor.

(13)

Comerțul cu Comunitatea de produse pescărești provenite din pescuitul INN ar trebui interzis. În vederea eficientizării acestei interdicții și în vederea asigurării că toate produsele pescărești importate în sau exportate din Comunitate provin din capturi ce respectă măsurile internaționale de conservare și gestionare și, după caz, alte norme aplicabile navelor de pescuit în cauză, se instituie un regim de certificare aplicabil tuturor importurilor de produse pescărești în Comunitate.

(14)

Comunitatea ar trebui să ia în considerare constrângerile legate de capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a pune în aplicare regimul de certificare.

(15)

Este oportun ca, în baza acestui regim, să se solicite un certificat ca o condiție preliminară pentru importul produselor pescărești în Comunitate. Un astfel de certificat ar trebui să conțină informații care să demonstreze legalitatea produselor în cauză. Certificatul ar trebui validat de statul de pavilion al navelor de pescuit care au capturat peștele, în conformitate cu obligațiile acestuia prevăzute de legislația internațională de a asigura că navele de pescuit care arborează pavilionul său respectă normele internaționale privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole.

(16)

Este esențial ca acest regim de certificare să fie aplicat tuturor importurilor și exporturilor de produse pescărești marine în și din Comunitate. Acest regim ar trebui să se aplice de asemenea produselor pescărești care au fost transportate sau prelucrate într-o altă țară decât statul de pavilion înainte de a intra pe teritoriul Comunității. Prin urmare, în ceea ce privește aceste produse ar trebui aplicate cerințe specifice, în vederea garantării faptului că produsele care sosesc pe teritoriul Comunității nu sunt diferite de cele a căror legalitate a fost validată de către statul de pavilion.

(17)

Este important să se asigure un nivel echivalent de control pentru toate produsele pescărești importate, fără a aduce atingere volumului și frecvenței comerțului, prin introducerea unor proceduri specifice pentru acordarea statutului de „operator economic autorizat”.

(18)

Exportul capturilor provenind de pe navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru ar trebui, de asemenea, să fie supus regimului de certificare în cadrul cooperării cu țările terțe.

(19)

Statele membre în care se intenționează importul produselor ar trebui să poată verifica validitatea certificatelor de captură ce însoțesc transportul și să aibă dreptul să refuze importul, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile privind certificatul de captură stabilite prin prezentul regulament.

(20)

Este important ca activitățile de control, inspecție și verificare privind produsele pescărești aflate în tranzit sau transbordate să poată fi în principal efectuate de statele membre de destinație finală, în vederea îmbunătățirii eficienței lor.

(21)

În vederea asistării autorităților de control din cadrul statelor membre în îndeplinirea sarcinilor de monitorizare a legalității produselor pescărești comercializate cu Comunitatea, precum și în vederea atenționării operatorilor comunitari, trebuie instituit un sistem comunitar de alertă, care să furnizeze, după caz, informații referitoare la suspiciunile întemeiate legate de respectarea normelor aplicabile privind conservarea și gestionarea de către anumite țări terțe.

(22)

Este esențială adoptarea de către Comunitate a unor măsuri disuasive împotriva navelor de pescuit ce desfășoară activități de pescuit INN și care nu sunt supuse unor măsuri corespunzătoare de către statul lor de pavilion în urma activităților respective de pescuit INN.

(23)

În acest sens, Comisia, în colaborare cu statele membre, Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului, statele terțe și alte organisme ar trebui să identifice navele de pescuit suspectate de desfășurarea activităților de pescuit INN, pe baza gestionării riscurilor, iar Comisia ar trebui să solicite informații de la statul de pavilion competent cu privire la exactitatea constatărilor.

(24)

În vederea facilitării anchetelor cu privire la navele de pescuit despre care se presupune că ar fi desfășurat activități de pescuit INN și în vederea împiedicării continuării acestor presupuse încălcări, navele de pescuit respective ar trebui supuse unui control specific și unor cerințe de inspectare impuse de către statele membre.

(25)

În cazul în care, în baza informațiilor obținute, există motive suficiente pentru a considera că navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat terț au fost implicate în activități de pescuit INN, iar statele de pavilion competente nu au luat măsuri eficiente ca răspuns la activitățile respective de pescuit INN, Comisia ar trebui să includă aceste nave pe lista de nave de pescuit INN a Comunității Europene.

(26)

În cazul în care, în baza informațiilor obținute, există motive suficiente pentru a considera că navele de pescuit comunitare au fost implicate în activități de pescuit INN, iar statele de pavilion competente nu a adoptat măsuri eficiente, în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, ca răspuns la activitățile respective de pescuit INN, Comisia ar trebui să includă aceste nave pe lista de nave de pescuit INN a Comunității.

(27)

În vederea remedierii absenței unor măsuri eficiente ale statelor de pavilion în ceea ce privește navele de pescuit care arborează pavilioanele acestora și care se află pe lista de nave de pescuit INN a Comunității și pentru restricționarea activităților de pescuit ale acelor nave, statele membre ar trebui să aplice măsuri speciale împotriva acestor nave.

(28)

În vederea salvgardării drepturilor navelor de pescuit aflate pe lista de nave INN a Comunității și ale statelor de pavilion ale acestora, procedura de introducere pe listă ar trebui să acorde statului de pavilion posibilitatea de a informa Comisia cu privire la măsurile luate și, acolo unde este posibil, să acorde proprietarului sau operatorilor în cauză posibilitatea de a fi audiați în fiecare etapă a procedurii și să permită excluderea de pe listă a unei nave de pescuit în cazul în care criteriile de introducere pe listă nu mai sunt întrunite.

(29)

În vederea asigurării unui cadru legislativ unic la nivel comunitar și în vederea evitării proliferării listelor privind navele de pescuit implicate în activități de pescuit INN, navele de pescuit incluse pe listele INN adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului ar trebui incluse în mod automat pe lista corespunzătoare elaborată de către Comisie.

(30)

Eșecul unor state de a respecta sarcinile ce le revin în baza legislației internaționale în calitate de state de pavilion, de port, de coastă sau de comercializare și de a adopta măsuri adecvate care să asigure respectarea de către navele de pescuit sau de către resortisanții lor a normelor de conservare și gestionare a resurselor piscicole constituie unul dintre factorii principali ce stau la baza pescuitului INN, iar Comunitatea ar trebui să identifice o soluție în acest sens.

(31)

În acest scop, pe lângă acțiunile sale la nivel internațional și regional, Comunitatea ar trebui să aibă dreptul de a identifica acele state necooperante, în baza unor criterii transparente, clare și obiective conforme standardelor internaționale și, în urma acordării acestor state a timpului corespunzător pentru a răspunde notificării prealabile, de a adopta măsuri nediscriminatorii, justificate și proporționale în ceea ce privește statele respective, inclusiv măsuri comerciale.

(32)

Adoptarea de măsuri comerciale în ceea ce privește celelalte state revine Consiliului. Întrucât stabilirea unei liste de state necooperante ar conduce la contramăsuri comerciale în ceea ce privește statele în cauză, este oportun ca Consiliul să își păstreze dreptul de a exercita în mod direct competențele de punere în aplicare în acest caz specific.

(33)

Este esențial ca resortisanții statelor membre să fie împiedicați în mod eficient de la implicarea în sau sprijinirea activităților de pescuit INN desfășurate de navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și care sunt active în afara Comunității, fără a aduce atingere primordialității responsabilității statului de pavilion. Statele membre ar trebui prin urmare să pună în aplicare măsurile necesare și să coopereze între ele și cu țările terțe în vederea identificării resortisanților acestora care desfășoară activități de pescuit INN, să se asigure că aceștia sunt sancționați corespunzător și să verifice activitățile resortisanților implicați în activitățile navelor de pescuit din țările terțe, în afara Comunității.

(34)

Persistența unui număr mare de încălcări grave ale regulilor politicii comune în domeniul pescuitului, care se produc în apele Comunității sau sunt săvârșite de operatorii Comunității, este cauzată, în mare măsură, de faptul că sancțiunile prevăzute de legislația statelor membre pentru încălcările grave ale acestor reguli nu sunt suficient de disuasive. Acest punct slab este agravat de gama largă de sancțiuni prevăzute de diferitele state membre, care încurajează operatorii ilegali să acționeze în apele sau pe teritoriul statelor membre unde aceste sancțiuni sunt cele mai blânde. În vederea soluționării acestui punct slab, în baza dispozițiilor stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 2371/2002 și (CEE) nr. 2847/93 în acest domeniu, este oportun ca la nivel comunitar să se armonizeze nivelurile maxime ale sancțiunilor administrative prevăzute pentru încălcări grave ale regulilor politicii comune în domeniul pescuitului, ținând seama de valoarea produselor pescărești obținute prin săvârșirea încălcărilor grave, repetarea acestora și valoarea daunei cauzate resurselor piscicole și mediului marin respectiv, precum și să se stabilească măsuri imediate de punere în executare și măsuri complementare.

(35)

În plus față de comportamentul care constituie o încălcare gravă a normelor activităților de pescuit, desfășurarea de afaceri care au o legătură directă cu activitățile de pescuit INN, inclusiv comercializarea sau importul de produse pescărești provenite din pescuitul INN sau contrafacerea documentelor ar trebui, de asemenea, să fie considerate încălcări grave care necesită adoptarea unor niveluri maxime armonizate de sancțiuni administrative de către statele membre.

(36)

Sancțiunile pentru încălcări grave ale acestui regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, persoanelor juridice, întrucât aceste încălcări sunt săvârșite, într-o mare măsură, în interesul persoanelor juridice sau pentru beneficiul acestora.

(37)

Dispozițiile privind reperările de nave de pescuit pe mare, adoptate la nivelul anumitor organizații regionale de gestionare a pescuitului, ar trebui puse în aplicare într-o manieră armonizată în cadrul Comunității.

(38)

Cooperarea dintre statele membre, Comisie și țările terțe este esențială pentru a asigura investigarea și sancționarea adecvată a pescuitului INN și pentru ca măsurile stabilite prin prezentul regulament să poată fi aplicate. Pentru intensificarea acestei cooperări ar trebui instituit un sistem de asistență reciprocă.

(39)

În conformitate cu principiul proporționalității, stabilirea normelor privind măsurile prevăzute în prezentul regulament este necesară și indicată pentru atingerea obiectivului de bază privind eliminarea pescuitului INN. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 al treilea paragraf din tratat.

(40)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(41)

Prezentul regulament identifică pescuitul INN ca o încălcare deosebit de gravă a legislației, a normelor sau a reglementărilor aplicabile, având în vedere faptul că subminează în mod grav atingerea obiectivelor normelor încălcate și pune în pericol durabilitatea stocurilor în cauză sau conservarea mediului marin. Dat fiind domeniul său restrâns de aplicare, executarea prezentului regulament trebuie să se bazeze pe și să fie complementară Regulamentului (CEE) nr. 2847/93, care instituie cadrul de bază pentru controlul și monitorizarea activităților de pescuit în baza politicii comune în domeniul pescuitului. În consecință, prezentul regulament consolidează dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 în domeniul inspecțiilor în port ale navelor de pescuit aparținând țărilor terțe, care în prezent sunt abrogate și înlocuite de regimul inspecției în port stabilit la capitolul II din prezentul regulament. În plus, prezentul regulament prevede un regim de sancțiuni la capitolul IX, care se aplică în mod specific activităților de pescuit INN. Dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 privind sancțiunile rămân, prin urmare, aplicabile încălcărilor regulilor politicii comune din domeniul pescuitului, altele decât cele care fac obiectul prezentului regulament.

(42)

Protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6), care este pe deplin aplicabil prelucrării datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament, în special în ceea ce privește drepturile persoanelor care fac obiectul acestor date de a accesa, rectifica, bloca și șterge datele și de a notifica părțile terțe, drepturi care nu au fost prezentate, ca urmare, în amănunt în prezentul regulament.

(43)

Intrarea în vigoare a dispozițiilor prezentului regulament privind chestiunile cuprinse în Regulamentele (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1093/94 (7), (CE) nr. 1447/1999 (8), (CE) nr. 1936/2001 (9) și (CE) nr. 601/2004 (10) ale Consiliului ar trebui să conducă la abrogarea parțială sau integrală a acestor regulamente,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare și obiective

(1)   Prezentul regulament instituie un sistem comunitar de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN).

(2)   În sensul alineatului (1), fiecare stat membru adoptă măsurile corespunzătoare, în conformitate cu dreptul comunitar, în vederea asigurării eficienței sistemului respectiv. Acesta pune la dispoziția autorităților competente suficiente mijloace care să le permită acestora îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezentul regulament.

(3)   Sistemul prevăzut la alineatul (1) se aplică tuturor activităților de pescuit INN și activităților conexe desfășurate pe teritoriul statelor membre cărora li se aplică tratatul, în apele comunitare, apele maritime care se află sub jurisdicția sau suveranitatea țărilor terțe și în marea liberă. Activităților de pescuit INN care se produc în apele maritime ale teritoriilor de peste mări și în țările menționate în anexa II din tratat li se aplică același regim ca și celor care au loc în apele maritime ale țărilor terțe.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

1.

„pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat” sau „pescuitul INN” desemnează activitățile de pescuit care sunt ilegale, nedeclarate sau nereglementate;

2.

„pescuitul ilegal” desemnează activitățile de pescuit:

(a)

desfășurate de către navele de pescuit naționale sau internaționale în apele maritime aflate sub jurisdicția unui stat, fără permisiunea statului în cauză sau în contradicție cu legile și reglementările acestuia;

(b)

desfășurate de către navele de pescuit care arborează pavilionul statelor care sunt părți contractante la o organizație regională de gestionare a pescuitului, dar care operează în contradicție cu măsurile de conservare și gestionare adoptate de organizația în cauză și pe care statele respective trebuie să le respecte sau cu dispozițiile legii internaționale aplicabile; sau

(c)

desfășurate de navele de pescuit cu încălcarea legilor naționale sau a obligațiilor internaționale, inclusiv a obligațiilor asumate de statele cooperante la nivelul organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză;

3.

„pescuitul nedeclarat” desemnează activități de pescuit:

(a)

care nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod eronat de către autoritatea națională competentă, în contradicție cu legile și reglementările naționale; sau

(b)

care au fost desfășurate în zona de competență a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului și nu au fost declarate sau care au fost declarate în mod eronat, în contradicție cu procedurile de declarare ale acelei organizații;

4.

„pescuitul nereglementat” desemnează activități de pescuit:

(a)

desfășurate în aria de aplicare a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului de nave de pescuit fără naționalitate sau de acele nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația în cauză sau de către orice altă entitate de pescuit, într-o manieră care nu este în conformitate sau care contravine măsurilor de conservare și gestionare ale acelei organizații; sau

(b)

desfășurate în zonele sau în legătură cu stocurile de pești pentru care nu există măsuri aplicabile de conservare sau gestionare de nave de pescuit într-o manieră care nu este în conformitate cu responsabilitățile statului privind conservarea resurselor marine vii în temeiul dreptului internațional;

5.

„navă de pescuit” desemnează orice navă, de orice dimensiune, folosită sau destinată folosirii în scopul exploatării comerciale a resurselor piscicole, inclusiv navele de sprijin, navele de prelucrare a peștelui, navele care participă la transbordare, precum și navele de marfă echipate pentru transportul produselor pescărești, cu excepția portcontainerelor;

6.

„navă de pescuit comunitară” desemnează o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și este înregistrată în Comunitate;

7.

„autorizație de pescuit” desemnează dreptul de a exercita activități de pescuit pe parcursul unei perioade specificate, într-o anumită zonă sau pentru o anumită pescărie;

8.

„produse pescărești” desemnează orice produse care intră sub incidența capitolului 03 și a pozițiilor tarifare 1604 și 1605 din Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (11), cu excepția produselor a căror listă figurează în anexa I la prezentul regulament;

9.

„măsuri de conservare și gestionare” desemnează măsurile de conservare și gestionare a uneia sau a mai multor specii aparținând resurselor marine vii și care sunt adoptate și sunt în vigoare în conformitate cu normele aplicabile ale dreptului internațional și/sau comunitar;

10.

„transbordare” desemnează descărcarea întregii sau a oricărei cantități de produse pescărești de la bordul unei nave de pescuit pe o altă navă de pescuit;

11.

„import” desemnează introducerea produselor pescărești pe teritoriul Comunității, inclusiv în scopul transbordării în porturile de pe teritoriul acesteia;

12.

„import indirect” desemnează importul de pe teritoriul unei țări terțe alta decât statul de pavilion al navei de pescuit responsabilă pentru captură;

13.

„export” desemnează orice mutare către o țară terță a produselor pescărești capturate de navele de pescuit aflate sub pavilionul unui stat membru, inclusiv de pe teritoriul Comunității, din țări terțe sau din zone de pescuit;

14.

„reexport” desemnează orice mutare de pe teritoriul Comunității a produselor pescărești care au fost anterior importate în interiorul Comunității;

15.

„organizație regională de gestionare a pescuitului” desemnează o organizație subregională, regională sau un organism competent similar, recunoscut în temeiul dreptului internațional, care instituie măsuri de conservare și gestionare a resurselor marine vii aflate în responsabilitatea sa, în virtutea convenției sau a acordului său de instituire;

16.

„parte contractantă” desemnează partea contractantă la convenția sau la acordul internațional de instituire a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, precum și statele, entitățile de pescuit sau orice alte entități care cooperează cu o astfel de organizație și cărora le-a fost acordat statutul de parte cooperantă necontractantă în raport cu organizația respectivă;

17.

„reperare” desemnează orice identificare făcută de autoritatea competentă a unui stat membru care este responsabilă cu inspecția pe mare sau de către căpitanul unei nave de pescuit din Comunitate sau dintr-o țară terță, a unei nave de pescuit care poate intra sub incidența unuia sau a mai multora dintre criteriile menționate la articolul 3 alineatul (1);

18.

„operațiune comună de pescuit” desemnează orice operațiune între două sau mai multe nave de pescuit în care captura este transferată de la o unealtă de pescuit a unei nave de pescuit la cealaltă sau unde tehnica utilizată de acele nave de pescuit necesită unelte de pescuit comune;

19.

„persoană juridică” desemnează orice entitate juridică cu acest statut în baza dreptului național aplicabil, cu excepția statelor sau a organismelor publice care exercită autoritatea de stat și a organizațiilor publice;

20.

„risc” desemnează probabilitatea producerii unui eveniment legat de produsele pescărești importate sau exportate de pe teritoriul Comunității, care împiedică aplicarea corectă a prezentului regulament sau a măsurilor de conservare și gestionare;

21.

„gestionarea riscurilor” desemnează determinarea sistematică a riscurilor și punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri. Aceasta include activități cum ar fi strângerea de date și de informații, analiza și evaluarea riscurilor, determinarea și punerea în aplicare a măsurilor necesare, precum și monitorizarea și reexaminarea periodică a procesului și a rezultatelor obținute, pe baza surselor și a strategiilor internaționale, comunitare și naționale;

22.

„marea liberă” desemnează întreaga parte a mării definită în articolul 86 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării („UNCLOS”);

23.

„lot” desemnează produsele care fie sunt trimise simultan de la un exportator la un destinatar, fie sunt însoțite de un singur document de transport corespunzător expedierii de la exportator la destinatar.

Articolul 3

Nave de pescuit implicate în activități de pescuit INN

(1)   O navă de pescuit este presupusă a fi implicată în activități de pescuit INN dacă, contrar măsurilor aplicabile de conservare și gestionare din zona în care a desfășurat aceste activități:

(a)

a pescuit fără a deține o licență valabilă, o autorizație sau un permis emis de statul de pavilion sau de statul de coastă corespunzător; sau

(b)

nu și-a îndeplinit obligațiile de a înregistra și de a raporta capturile și datele referitoare la capturi, inclusiv datele care trebuie transmise prin sistemul de monitorizare a navelor prin satelit sau notificările prealabile în conformitate cu articolul 6; sau

(c)

a pescuit într-o zonă închisă, în timpul unei sezon închis, fără sau după atingerea unei cote și/sau dincolo de o limită de adâncime; sau

(d)

s-a implicat într-o activitate de pescuit dirijat al unui stoc care este protejat prin amânarea pescuitului sau pentru care pescuitul este interzis; sau

(e)

a utilizat unelte de pescuit interzise sau neconforme; sau

(f)

a falsificat sau a ascuns însemnele, identitatea sau numărul de înmatriculare ale navei; sau

(g)

a ascuns, sustras sau lichidat probe legate de o investigație; sau

(h)

a obstrucționat activitatea funcționarilor în exercitarea de către aceștia a atribuțiilor de control privind respectarea măsurilor de conservare și gestionare aplicabile sau activitatea observatorilor în exercitarea de către aceștia a atribuțiilor de observare a respectării normelor comunitare aplicabile; sau

(i)

a îmbarcat, a transbordat sau a debarcat pește sub dimensiunile minime, încălcând legislația în vigoare; sau

(j)

a transbordat sau a participat la operațiuni comune de pescuit, a sprijinit sau a realimentat alte nave de pescuit identificate ca fiind implicate în activități de pescuit INN în sensul prezentului regulament, în special pe cele incluse pe lista de nave de pescuit INN ale Comunității sau pe lista de nave de pescuit INN a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului; sau

(k)

a desfășurat activități de pescuit în zona unei organizații regionale de gestionare a pescuitului într-un mod neconform cu sau în contradicție cu măsurile de conservare și gestionare ale acelei organizații și arborează pavilionul unui stat care nu face parte din organizația respectivă sau care nu cooperează cu aceasta astfel cum a fost stabilit de respectiva organizație; sau

(l)

nu are naționalitate și este prin urmare o navă apatridă, în conformitate cu dreptul internațional.

(2)   Activitățile menționate la alineatul (1) sunt considerate încălcări grave în conformitate cu articolul 42, în funcție de gradul de gravitate al încălcării în cauză, care se stabilește de către autoritatea competentă a statului membru, ținând cont de criterii precum daunele cauzate, valoarea acestora, amploarea încălcării sau recurența acesteia.

CAPITOLUL II

INSPECŢIILE NAVELOR DE PESCUIT DIN ŢĂRILE TERŢE ÎN PORTURILE STATELOR MEMBRE

SECŢIUNEA 1

Condiții pentru accesul în port al navelor de pescuit din țările terțe

Articolul 4

Inspecțiile în port

(1)   În vederea prevenirii, a descurajării și a eliminării pescuitului INN, este menținut unui sistem eficient al inspecțiilor în port pentru navele de pescuit din țările terțe care acostează o perioadă scurtă de timp în porturile statelor membre.

(2)   Accesul în porturile statelor membre, aprovizionarea serviciilor portuare și organizarea operațiunilor de debarcare sau transbordare în astfel de porturi sunt interzise pentru navele de pescuit din țările terțe, dacă nu îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol în sensul articolului 18 al UNCLOS („forța majoră sau pericolul”) pentru serviciile strict necesare în vederea remedierii acestor situații.

(3)   Transbordările între navele de pescuit ale țărilor terțe sau între acestea și navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru sunt interzise în apele comunitare și au loc doar în port, în conformitate cu dispozițiile din prezentul capitol.

(4)   Navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu sunt autorizate să transbordeze pe apă capturi de pe navele de pescuit din țările terțe în afara apelor comunitare dacă navele de pescuit nu sunt înregistrate ca nave de marfă pe lângă o organizație regională de gestionare a pescuitului.

Articolul 5

Porturile desemnate

(1)   Statele membre desemnează porturi sau locuri apropiate de țărm în care sunt permise operațiunile de debarcare sau transbordare a produselor pescărești și serviciile portuare menționate la articolul 4 alineatul (2).

(2)   Pentru navele de pescuit ale unor țări terțe accesul la serviciile portuare și organizarea operațiunilor de debarcare sau transbordare sunt autorizate doar în porturile desemnate.

(3)   Statele membre transmit Comisiei o listă a porturilor desemnate, nu mai târziu de data de 15 ianuarie a fiecărui an. Orice modificări ulterioare ale listei sunt notificate Comisiei cu cel puțin 15 zile înainte ca modificarea să producă efecte.

(4)   Comisia publică fără întârziere lista porturilor desemnate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul său internet.

Articolul 6

Notificarea prealabilă

(1)   Căpitanii navelor de pescuit din țările terțe sau reprezentanții lor aduc la cunoștința autorităților competente ale țărilor membre ale căror porturi desemnate sau posibilități de debarcare doresc să le utilizeze, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de timpul estimat al sosirii în port, următoarele informații:

(a)

datele de identificare a navei;

(b)

numele portului de destinație desemnat și scopurile vizitei, debarcarea, transbordarea sau accesul la servicii;

(c)

autorizația de pescuit sau, după caz, autorizația de sprijinire a operațiunilor de pescuit sau de transbordare a produselor pescărești;

(d)

perioada campaniei de pescuit;

(e)

data și ora estimată a sosirii în port;

(f)

cantitățile din fiecare specie reținută la bord sau, după caz, un raport negativ;

(g)

zona sau zonele în care s-au realizat capturile sau în care a avut loc transbordarea, fie că au avut loc în apele comunitare, în zonele aflate sub jurisdicția sau suveranitatea unei țări terțe sau în marea liberă;

(h)

cantitățile din fiecare specie de debarcat sau de transbordat.

Căpitanii navelor de pescuit din țările terțe sau reprezentanții lor sunt scutiți de obligația notificării informațiilor conținute la literele (a), (c), (d), (g) și (h), în cazul în care certificatul de captură a fost validat în conformitate cu capitolul III pentru întreaga captură care urma să fie debarcată sau transbordată pe teritoriul Comunității.

(2)   Notificarea menționată la alineatul (1) este însoțită de un certificat de captură validat în conformitate cu dispozițiile capitolului III, dacă navele de pescuit din țările terțe au la bord produse pescărești. Dispozițiile prevăzute la articolul 14 privind recunoașterea documentelor de captură sau a documentelor de control portuar al statelor care fac parte din sistemele de documentare a capturilor sau de control portuar, adoptate de organizații regionale de gestionare a pescuitului, se aplică mutatis mutandis.

(3)   Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2), poate acorda anumitor categorii de nave de pescuit din țările terțe o exceptare de la obligația prevăzută la alineatul (1) pentru o perioadă limitată și care se poate reînnoi sau poate prevedea o altă perioadă de notificare, luând în considerare, inter alia, tipul de produse pescărești, distanța dintre zonele de pescuit, locurile de debarcare și porturile în care navele respective sunt înregistrate sau listate.

(4)   Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor speciale stabilite prin acordurile din domeniul pescuitului încheiate între Comunitate și țări terțe.

Articolul 7

Autorizarea

(1)   Fără a aduce atingere articolului 37 punctul 5, o navă de pescuit dintr-o țară terță primește autorizația de acces în port doar dacă informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) sunt complete și, în cazul în care nava dintr-o țară terță are la bord produse pescărești, dacă sunt însoțite de certificatul de captură menționat la articolul 6 alineatul (2).

(2)   Autorizarea începerii operațiunilor de debarcare sau de transbordare în port este supusă unui control privind completitudinea informațiilor prezentate, așa cum se prevede la alineatul (1), și, după caz, unei inspecții efectuate în conformitate cu secțiunea 2.

(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, statele membre portuare pot autoriza accesul în port și debarcarea totală sau parțială în cazurile în care informațiile la care face referire articolul 6 alineatul (1) nu sunt complete sau controlul ori verificarea acestora este în curs de desfășurare, dar în aceste cazuri păstrează produsele pescărești în depozit sub controlul autorităților competente. Produsele pescărești sunt puse în vânzare, preluate sau transportate doar în momentul în care informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) au fost primite sau procesul de control ori de verificare a fost finalizat. Dacă acest proces nu este finalizat în interval de 14 zile de la debarcare, statul membru portuar poate confisca și îndepărta produsele pescărești, în conformitate cu normele naționale. Costul depozitării se suportă de către operatori.

Articolul 8

Înregistrarea operațiilor de debarcare sau de transbordare

(1)   Căpitanii navelor din țările terțe sau reprezentanții acestora prezintă autorităților statului membru ale cărui porturi desemnate sau posibilități de debarcare sau transbordare le folosesc, în măsura în care este posibil, prin mijloace electronice, înaintea efectuării operațiilor de debarcare sau de transbordare, o declarație în care să specifice cantitatea de produse pescărești pe categorii de specii de debarcat sau de transbordat, precum și data și locul fiecărei capturi. Căpitanii și reprezentanții lor răspund pentru acuratețea acestor declarații.

(2)   Statele membre păstrează originalele declarațiilor menționate la alineatul (1) sau o copie pe hârtie a acestor declarații în cazul transmiterii lor prin mijloace electronice, pe o perioadă de trei ani sau mai mult, în conformitate cu normele naționale.

(3)   Procedurile de declarare a debarcărilor și a transbordărilor și formularele de declarație se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

(4)   Statele membre notifică Comisia, prin transmitere computerizată înainte de sfârșitul primei luni a fiecărui trimestru calendaristic, cu privire la cantitățile de pește debarcate și/sau transbordate în porturile lor de către navele de pescuit din țările terțe în timpul trimestrului anterior.

SECŢIUNEA 2

Inspecţiile în port

Articolul 9

Principii generale

(1)   Statele membre efectuează anual inspecții în porturile lor desemnate pentru cel puțin 5 % din operațiunile de debarcare și de transbordare ale navelor de pescuit din țările terțe, în conformitate cu criteriile de referință stabilite prin procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2) pe baza gestionării riscurilor, fără a aduce atingere pragurilor superioare adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

(2)   În toate cazurile, se inspectează următoarele nave de pescuit:

(a)

navele de pescuit reperate în conformitate cu articolul 48;

(b)

navele de pescuit declarate în cadrul unei notificări realizate conform sistemului de alertă al Comunității, în conformitate cu capitolul IV;

(c)

navele de pescuit identificate de către Comisie ca presupuse a se fi implicat în activități de pescuit INN, în conformitate cu articolul 25;

(d)

navele de pescuit care apar într-o listă a navelor INN adoptată de o organizație regională de gestionare a pescuitului, notificată statelor membre în conformitate cu articolul 30.

Articolul 10

Procedura de inspecție

(1)   Funcționarii responsabili cu inspecțiile („funcționarii”) au competența de a examina toate zonele relevante, punțile și încăperile navelor de pescuit, capturile prelucrate sau nu, plasele sau alte unelte, echipamentul și orice documentație relevantă pe care ofițerii o consideră necesară pentru verificarea conformității cu legile, reglementările sau măsurile internaționale de gestionare și conservare aplicabile. Funcționarii pot de asemenea interoga persoanele despre care se consideră că ar deține informații cu privire la obiectul inspecției.

(2)   Inspecțiile implică monitorizarea tuturor operațiunilor de debarcare sau transbordare și includ o verificare încrucișată între cantitățile de specii înregistrate în notificarea prealabilă de debarcare și cantitățile de specii debarcate sau transbordate.

(3)   Funcționarii își semnează raportul de inspecție în prezența căpitanului navei de pescuit, care are dreptul să adauge sau să indice adăugarea tuturor informațiilor care i se par relevante și să-și aplice semnătura. Funcționarii notează în jurnalul de bord faptul că s-a realizat o inspecție.

(4)   O copie a raportului de inspecție se înmânează căpitanului navei de pescuit, care o poate transmite armatorului.

(5)   Căpitanul cooperează și acordă asistență în cadrul inspecțiilor navei de pescuit și nu obstrucționează, intimidează sau intervine în activitatea funcționarilor în exercitarea atribuțiilor lor.

Articolul 11

Procedura în caz de încălcări

(1)   Dacă informațiile strânse pe durata inspecției furnizează funcționarului dovezi pentru a considera că nava de pescuit a fost implicată într-o activitate de pescuit INN, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 3, acesta:

(a)

notează încălcarea suspectată în raportul de inspecție;

(b)

ia toate măsurile necesare pentru a asigura păstrarea în siguranță a dovezii încălcării suspectate;

(c)

înaintează imediat raportul de inspecție către autoritatea competentă.

(2)   Dacă rezultatele inspecției furnizează dovezi că o navă de pescuit a unei țări terțe a fost implicată într-o activitate de pescuit INN, în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 3, autoritățile competente din statele membre portuare nu autorizează aceste nave să debarce sau să transbordeze capturile lor.

(3)   Statul membru care inspectează notifică imediat decizia sa de a nu autoriza operațiunile de debarcare sau transbordare în conformitate cu alineatul (2), împreună cu o copie a raportului de inspecție, Comisiei sau unui organism desemnat de aceasta, care o transmite imediat autorității competente a statului de pavilion al navei de pescuit inspectate, cu o copie către statul de pavilion sau statele navelor donatoare în care navele de pescuit inspectate s-au implicat în operațiuni de transbordare. După caz, notificarea se trimite în copie și secretarului executiv al organizației regionale de gestionare a pescuitului în a cărei zonă de competență a fost făcută captura.

(4)   În cazul în care încălcarea suspectată a avut loc în marea liberă, statul membru portuar cooperează cu statul de pavilion în efectuarea investigației și, după caz, aplică sancțiuni prevăzute de legislația statului membru portuar respectiv cu condiția ca, în conformitate cu dreptul internațional, statul de pavilion să-și dea acordul în mod expres cu privire la transferul jurisdicției sale. În plus, în cazul în care încălcarea suspectată a avut loc în apele maritime ale unei țări terțe, statul membru portuar cooperează cu statul de coastă în efectuarea investigației și, după caz, aplică sancțiuni prevăzute de legislația statului membru portuar respectiv cu condiția ca, în conformitate cu dreptul internațional, statul de coastă să-și dea acordul în mod expres cu privire la transferul jurisdicției sale.

CAPITOLUL III

REGIMUL DE CERTIFICARE A CAPTURII PENTRU IMPORTUL ŞI EXPORTUL PRODUSELOR PESCĂREŞTI

Articolul 12

Certificatele de captură

(1)   Se interzice importul în Comunitate al produselor pescărești obținute din pescuitul INN.

(2)   Pentru ca interdicția stabilită la alineatul (1) să producă efecte, produsele pescărești sunt importate în Comunitate doar dacă sunt însoțite de un certificat de captură în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Certificatul de captură menționat la alineatul (2) se validează de către statul de pavilion al navei de pescuit sau al navelor de pescuit care au realizat capturile din care au fost obținute produsele pescărești. Certificatul se utilizează pentru a certifica faptul că asemenea capturi au fost făcute în conformitate cu legile, reglementările și măsurile internaționale de conservare și gestionare aplicabile.

(4)   Certificatul de captură conține toate informațiile specificate în specimenul prezentat în anexa II și se validează de către o autoritate publică a statului de pavilion cu competența necesară de a atesta acuratețea informațiilor. În acord cu statele de pavilion, în cadrul cooperării stabilite la articolul 20 alineatul (4), certificatul de captură poate fi stabilit, validat sau prezentat prin mijloace electronice sau înlocuit cu sistemele electronice de urmărire prin care se asigură același nivel de control de către autorități.

(5)   Lista produselor excluse din domeniul de aplicare al certificatului de captură, prevăzută în anexa I, poate fi revizuită în fiecare an pe baza rezultatelor informațiilor care au fost strânse în temeiul capitolelor II, III, IV, V, VIII, X și XII și poate fi modificată în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2).

Articolul 13

Sistemele de documentare a capturilor adoptate și în vigoare în cadrul unei organizații regionale de gestionare a pescuitului

(1)   Documentele de captură și orice alte documente conexe, validate în conformitate cu sistemele de documentare a capturii adoptate de către o organizație regională de gestionare a pescuitului, care sunt recunoscute ca respectând cerințele stabilite prin prezentul regulament, sunt acceptate ca certificate de captură privind produsele pescărești din speciile la care se aplică asemenea sisteme de documentare a capturilor și se supun cerințelor de control și verificare care incumbă statului membru de import, în conformitate cu articolele 16 și 17, și dispozițiilor privind refuzul importului de la articolul 18. Lista acestor sisteme de documentare a capturilor se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

(2)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere reglementărilor specifice în vigoare, conform cărora astfel de sisteme de documentare a capturilor sunt puse în aplicare în dreptul comunitar.

Articolul 14

Importul indirect al produselor pescărești

(1)   Pentru a importa produse pescărești constituind un singur lot, care sunt transportate în aceeași formă în Comunitate dintr-o țară terță alta decât statul de pavilion, importatorul prezintă autorităților statelor membre de import:

(a)

certificatul (certificatele) de captură validate de statul de pavilion; și

(b)

dovezi întemeiate care atestă faptul că produsele pescărești nu au suferit alte operațiuni decât cele de descărcare, reîncărcare sau orice operațiuni necesare pentru conservarea lor în bune condiții și au rămas sub supravegherea autorităților competente din țară terță în cauză.

Dovezile întemeiate în acest sens se furnizează în modalitățile următoare:

(i)

după caz, pe baza unui document unic de transport care acoperă trecerea de pe teritoriul statului de pavilion prin țara terță; sau

(ii)

pe baza unui document emis de autoritățile competente din țară terță în cauză:

care furnizează descrierea exactă a produselor pescărești, menționând data descărcării și a reîncărcării produselor și, după caz, numele vapoarelor sau al altor mijloace de transport utilizate; și

care precizează condițiile în care produsele pescărești au rămas în țara terță respectivă.

În cazul în care speciile în cauză se supun unui sistem de documentare a capturii al unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, care a fost recunoscut în conformitate cu articolul 13, documentele sus-menționate pot fi înlocuite de certificatul de reexport din cadrul acestui sistem de documentare a capturii, cu condiția ca țara terță să își fi îndeplinit cerințele de notificare în mod corespunzător.

(2)   Pentru a importa produse pescărești constituind un singur lot și care au fost prelucrate într-o țară terță alta decât statul de pavilion, importatorul prezintă autorităților statului membru de import o declarație stabilită de fabrica de prelucrare din țara terță respectivă și aprobată de autoritățile competente ale acesteia în conformitate cu formularul din anexa IV:

(a)

care furnizează o descriere exactă a produselor prelucrate și neprelucrate și a cantităților respective;

(b)

care precizează că produsele prelucrate au fost prelucrate în țara terță respectivă din capturi însoțite de un certificat (de certificate) de captură validat (validate) de statul de pavilion; și

(c)

însoțită de următoarele:

(i)

certificatul (certificatele) de captură în original în cazul în care totalitatea capturilor în cauză a fost utilizată pentru prelucrarea produselor pescărești exportate într-un singur lot; sau

(ii)

copie a certificatului (certificatelor) de captură în original în cazul în care o parte din capturile în cauză au fost folosite pentru prelucrarea produselor pescărești exportate într-un singur lot.

În cazul în care specia în cauză se supune unui sistem de documentare a capturii al unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, care a fost recunoscut în conformitate cu articolul 13, declarația poate fi înlocuită de certificatul de reexport din cadrul acestui sistem de documentare a capturii, cu condiția ca țara terță de prelucrare să își fi îndeplinit corespunzător cerințele de notificare.

(3)   Documentele și declarația menționate la alineatul (1) litera (b) și, respectiv, la alineatul (2) din prezentul articol pot fi comunicate prin mijloace electronice în cadrul cooperării stabilite la articolul 20 alineatul (4).

Articolul 15

Exportul capturilor făcute de către nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru

(1)   Exportul capturilor realizate de către nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru este supus validării unui certificat de captură de către autoritățile competente ale statului membru de pavilion, astfel cum este prevăzut la articolul 12 alineatul (4), dacă aceasta se impune în cadrul cooperării stabilite la articolul 20 alineatul (4).

(2)   Statele membre de pavilion notifică Comisiei autoritățile naționale abilitate cu validarea certificatelor de captură menționate la alineatul (1).

Articolul 16

Prezentarea și controlul certificatelor de captură

(1)   Certificatul de captură validat se prezintă de către importator autorităților competente ale statului membru în care se intenționează să se importe produsul, cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de timpul estimat de sosire la locul de intrare pe teritoriul Comunității. Termenul limită de trei zile lucrătoare poate fi adaptat în funcție de tipul de produs pescăresc, de distanța până la locul de intrare pe teritoriul Comunității sau de mijlocul de transport utilizat. Aceste autorități competente, în baza gestionării riscurilor, controlează certificatul de captură având în vedere informațiile furnizate prin notificarea primită de la statul de pavilion în conformitate cu articolele 20 și 22.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), importatorii cărora li s-a acordat statutul de operator economic autorizat pot să înștiințeze autoritățile competente ale statului membru cu privire la sosirea produselor în termenul menționat la alineatul (1) și să țină la dispoziția autorităților certificatul de examinare și documentele conexe menționate la articolul 14 în scopul controlului acestora în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol sau al verificărilor în conformitate cu articolul 17.

(3)   Criteriile pentru acordarea de către autoritățile competente ale unui stat membru a statutului de operator economic autorizat unui importator includ următoarele:

(a)

stabilirea importatorului pe teritoriul statului membru respectiv;

(b)

un număr și un volum suficient de operații de import care să justifice punerea în aplicare a procedurii menționate la alineatul (2);

(c)

antecedente corespunzătoare în ceea ce privește respectarea măsurilor de conservare și de gestionare;

(d)

un sistem satisfăcător de gestionare a documentelor comerciale și, după caz, de transport și de prelucrare, care să permită controale și verificări corespunzătoare în sensul prezentului regulament;

(e)

existența unor facilități în ceea ce privește efectuarea acestor controale și verificări;

(f)

după caz, standarde practice de competență sau calificări profesionale în legătură directă cu activitatea desfășurată; precum și

(g)

după caz, dovada solvabilității financiare.

Statele membre comunică Comisiei numele și adresa operatorilor economici autorizați cât de repede posibil după acordarea acestui statut. Comisia pune la dispoziția statelor membre aceste informații, prin mijloace electronice.

Normele referitoare la statutul de operator economic autorizat pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

Articolul 17

Verificări

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre pot efectua toate verificările pe care le consideră necesare pentru a asigura aplicarea corectă a dispozițiilor prezentului regulament.

(2)   Verificările pot consta în special în examinarea produselor, verificarea datelor declarației și a existenței și a autenticității documentelor, examinarea conturilor operatorilor și a altor evidențe, inspectarea mijloacelor de transport, inclusiv a containerelor și a locurilor de depozitare a produselor, și realizarea unor anchete oficiale și a altor acțiuni similare, pe lângă inspectarea navelor de pescuit în port în temeiul capitolului II.

(3)   Verificările se concentrează asupra riscurilor identificate pe baza criteriilor elaborate la nivel național sau comunitar în cadrul gestionării riscurilor. Statele membre notifică Comisiei criteriile lor naționale în termen de 30 de zile lucrătoare după 29 octombrie 2008 și actualizează aceste informații. Criteriile comunitare se stabilesc în conformitate cu procedura stabilită la articolul 54 alineatul (2).

(4)   Verificările se efectuează în orice situație în care:

(a)

autoritățile de control ale statului membru au motive pentru a pune la îndoială autenticitatea certificatului de captură propriu-zis, a sigiliului de validare sau a semnăturii autorității competente a statului de pavilion; sau

(b)

autoritățile de control ale statului membru sunt în posesia unor informații care pun la îndoială conformitatea navelor de pescuit cu legile, reglementările sau măsurile de conservare și gestionare aplicabile sau îndeplinirea altor cerințe ale prezentului regulament; sau

(c)

navele de pescuit, companiile de pescuit sau orice alți operatori au fost raportați în legătură cu presupuse activități de pescuit INN, inclusiv acele nave de pescuit care au fost raportate către o organizație regională de gestionare a pescuitului, conform termenilor unui instrument adoptat de către organizația respectivă în vederea întocmirii unor liste de nave presupuse a fi desfășurat activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat; sau

(d)

statele de pavilion sau statele de reexport au fost raportate unei organizații regionale de gestionare a pescuitului în conformitate cu termenii unui instrument adoptat de către organizația respectivă în vederea punerii în aplicare a măsurilor de comerț în ceea ce privește statele de pavilion; sau

(e)

a fost publicată o notificare de alertă, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1).

(5)   Statele membre pot decide să efectueze verificări aleatorii, în plus față de verificările menționate la alineatele (3) și (4).

(6)   În scopul verificării, autoritățile competente ale unui stat membru pot solicita asistența autorităților competente ale statului de pavilion sau ale unei țări terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14; în acest caz:

(a)

cererea de asistență menționează motivele pentru care autoritățile competente ale statului membru în cauză au îndoieli întemeiate cu privire la validitatea certificatului, a declarațiilor din acesta și/sau a conformității produselor cu măsurile de conservare și gestionare. În sprijinul acestei cereri, se trimit o copie a certificatului de captură și orice informații sau documente care sugerează că informațiile din certificat nu sunt corecte. Această cerere se transmite fără întârziere autorităților competente ale statului de pavilion sau ale unei țări terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14;

(b)

procedura de verificare se finalizează în termen de 15 zile de la data cererii de verificare. Dacă autoritățile competente ale statului de pavilion în cauză nu pot respecta termenul limită, autoritățile de control ale statului membru pot, la cererea țării de pavilion sau a unei țări terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14, să acorde o prelungire a termenului limită pentru răspuns, care nu poate depăși 15 zile.

(7)   Eliberarea produselor pe piețe se suspendă în timpul așteptării rezultatelor procedurilor de verificare menționate la alineatele (1)-(6). Costul depozitării se suportă de către operator.

(8)   Statele membre notifică Comisiei autoritățile lor abilitate cu controlul și verificarea certificatelor de captură în conformitate cu articolul 16 și cu alineatele (1)-(6) din prezentul articol.

Articolul 18

Refuzul importului

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre refuză, după caz, importul în Comunitate al produselor pescărești fără să trebuiască să ceară dovezi suplimentare sau să trimită o cerere de asistență către statul de pavilion în cazul în care iau cunoștință de faptul că:

(a)

importatorul nu a prezentat un certificat de captură pentru produsele în cauză sau nu și-a îndeplinit obligațiile în temeiul articolului 16 alineatele (1) și (2);

(b)

produsele destinate importului nu sunt aceleași cu cele menționate în certificatul de captură;

(c)

certificatul de captură nu este validat de autoritatea publică a statului de pavilion menționat la articolul 12 alineatul (3);

(d)

certificatul de captură nu conține toate informațiile solicitate;

(e)

importatorul nu poate demonstra că produsele pescărești îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 14 alineatele (1) sau (2);

(f)

o navă de pescuit care figurează în certificatul de captură ca navă de origine a capturilor este inclusă pe lista de nave INN a Comunității sau pe listele de nave INN menționate la articolul 30;

(g)

certificatul de captură a fost validat de autoritățile unui stat de pavilion identificat ca stat necooperant în conformitate cu articolul 31.

(2)   Autoritățile competente ale statelor membre refuză, după caz, importul în Comunitate al oricăror produse pescărești, în urma unei cereri de asistență în temeiul articolului 17 alineatul (6), în cazul în care:

(a)

au primit un răspuns în conformitate cu care exportatorul nu a fost îndreptățit să solicite validarea unui certificat de captură; sau

(b)

au primit un răspuns în conformitate cu care produsele nu îndeplinesc măsurile de conservare și gestionare sau nu sunt îndeplinite alte condiții prevăzute în prezentul capitol; sau

(c)

nu au primit niciun răspuns în termenul limită prevăzut; sau

(d)

nu s-a răspuns pertinent la întrebările pe care le-au ridicat în cerere.

(3)   În cazul în care importul produselor pescărești este refuzat ca urmare a alineatului (1) sau (2), statele membre pot confisca și distruge, îndepărta sau vinde produsele pescărești în conformitate cu legile naționale. Profiturile din vânzări pot fi folosite în scopuri de caritate.

(4)   Orice persoană are dreptul să utilizeze o cale de atac împotriva deciziilor care o afectează luate de către autoritățile competente în temeiul alineatelor (1), (2) sau (3). Dreptul la o cale de atac se exercită în conformitate cu dispozițiile în vigoare în statul membru în cauză.

(5)   Autoritățile competente ale statelor membre notifică statul de pavilion și, după caz, țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14 cu privire la refuzurile importului. O copie a notificării se transmite Comisiei.

Articolul 19

Tranzit și transbordare

(1)   În cazul în care, la punctul de intrare pe teritoriul Comunității, produsele pescărești sunt supuse unei proceduri de tranzit și transportate într-un alt stat membru în care vor intra sub incidența unei alte proceduri vamale, dispozițiile articolelor 17 și 18 se pun în aplicare în respectivul stat membru.

(2)   În situația în care, la punctul de intrare pe teritoriul Comunității, produsele pescărești sunt supuse unei proceduri de tranzit și transportate într-un alt punct din același stat membru în care vor intra sub incidența unei alte proceduri vamale, statele membre pot pune în aplicare dispozițiile articolelor 16, 17 și 18 la punctul de intrare sau la punctul de destinație. Statele membre notifică Comisiei, cât de repede posibil, măsurile pe care le-au adoptat în vederea punerii în aplicare a prezentului alineat și actualizează aceste informații. Comisia publică notificările în cauză pe site-ul său internet.

(3)   În cazul în care, la punctul de intrare pe teritoriul Comunității, produsele pescărești sunt transbordate și transportate pe mare într-un alt stat membru, dispozițiile articolelor 17 și 18 se pun în aplicare în respectivul stat membru.

(4)   Statul membru de transbordare comunică statelor membre de destinație informațiile obținute din documentația de transport privind natura produselor pescărești, greutatea acestora, portul de încărcare și transportatorul din țara terță, numele navelor de transport și porturile de transbordare și de destinație, de îndată ce respectivele informații sunt cunoscute și înainte de data sosirii în portul de destinație.

Articolul 20

Notificările statului de pavilion și cooperarea cu țările terțe

(1)   Acceptarea certificatelor de captură validate de către un stat de pavilion dat în sensul prezentului regulament este supusă condiției primirii de către Comisie a unei notificări din partea statului de pavilion respectiv, care să certifice că:

(a)

există convenții naționale pentru punerea în aplicare, controlul și asigurarea respectării legilor, a reglementărilor și a măsurilor de conservare și gestionare cărora trebuie să se supună navele de pescuit ale statului în cauză;

(b)

autoritățile sale publice sunt împuternicite să ateste autenticitatea informațiilor conținute în certificatele de captură și să realizeze verificări ale unor asemenea certificate la cererea statelor membre. Notificarea include, de asemenea, informațiile necesare pentru identificarea acestor autorități.

(2)   Informațiile care trebuie incluse în notificarea menționată la alineatul (1) sunt prevăzute în anexa III.

(3)   Comisia informează statul de pavilion cu privire la primirea notificării trimise în conformitate cu alineatul (1). Dacă statul de pavilion nu transmite toate informațiile prevăzute la alineatul (1), Comisia indică statului respectiv ce elemente lipsesc și îi solicită să facă o nouă notificare.

(4)   Comisia cooperează, după caz, pe plan administrativ cu țări terțe în domeniile de aplicare a dispozițiilor din prezentul regulament referitoare la certificarea capturilor, inclusiv prin mijloace electronice, pentru stabilirea, validarea sau prezentarea certificatelor de captură și, după caz, a documentelor menționate la articolul 14 alineatele (1) și (2).

Această cooperare are următoarele obiective:

(a)

garantarea faptului că produsele pescărești importate în Comunitatea provin din capturi făcute în conformitate cu legile, reglementările sau măsurile de conservare și gestionare aplicabile;

(b)

facilitarea îndeplinirii de către statele de pavilion a formalităților legate de accesul în porturi al navelor de pescuit, de importul de produse pescărești și de cerințele privind verificarea certificatelor de captură, stabilite la capitolul II și în prezentul capitol;

(c)

asigurarea condițiilor pentru realizarea auditurilor la fața locului de către Comisie sau de către un organism desemnat de aceasta pentru verificarea punerii în aplicare efective a acordului de cooperare;

(d)

asigurarea condițiilor pentru stabilirea unui cadru pentru schimbul de informații între cele două părți în vederea sprijinirii punerii în aplicare a acordului de cooperare.

(5)   Cooperarea prevăzută la alineatul (4) nu se înțelege ca o condiție prealabilă a aplicării prezentului capitol în cazul importurilor care provin din capturi realizate de navele de pescuit care arborează pavilionul oricărui stat.

Articolul 21

Reexportul

(1)   Reexportul produselor importate în temeiul unui certificat de captură în conformitate cu prezentul capitol se autorizează prin validarea de către autoritățile competente ale statului membru a rubricii „reexport” de pe certificatul de captură sau de pe o copie a acestuia în care produsele pescărești ce urmează să fie reexportate constituie o parte din produsele importate.

(2)   Procedura definită la articolul 16 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis în cazul în care produsele pescărești sunt reexportate de către un operator economic autorizat.

(3)   Statele membre notifică Comisiei autoritățile lor abilitate cu validarea și verificarea rubricii „reexport” din certificatul de captură în conformitate cu procedura definită la articolul 15.

Articolul 22

Ținerea evidențelor și difuzarea

(1)   Comisia ține o evidență a statelor și a autorităților lor competente notificate în conformitate cu prezentul capitol. Această evidență conține:

(a)

statele membre care au notificat autoritățile naționale competente pentru validarea, controlul și verificarea certificatelor de captură și a celor de reexport în conformitate cu articolele 15, 16, 17 și 21;

(b)

statele de pavilion pentru care au fost primite notificările în conformitate cu articolul 20 alineatul (1), indicându-le pe acelea pentru care a fost stabilită cooperarea cu țările terțe, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4).

(2)   Comisia publică pe site-ul său de internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista statelor și a autorităților lor competente menționate la alineatul (1) și actualizează informațiile regulat. Comisia pune la dispoziția autorităților din statele membre responsabile cu validarea și verificarea certificatelor de captură, prin mijloace electronice, informații privind autoritățile statelor de pavilion responsabile cu validarea și verificarea certificatelor de captură.

(3)   Comisia publică pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista sistemelor de documentare a capturilor, care sunt recunoscute în conformitate cu articolul 13, și o actualizează periodic.

(4)   Statele membre păstrează originalele certificatelor de captură prezentate pentru import, ale certificatelor de captură validate pentru export și ale rubricilor „reexport” validate din certificatele de captură pentru o perioadă de trei ani sau mai mult, în conformitate cu normele naționale.

(5)   Operatorii economici autorizați păstrează originalele documentelor menționate la alineatul (4) din prezentul articol pentru o perioadă de trei ani sau mai mult, în conformitate cu normele naționale.

CAPITOLUL IV

SISTEMUL DE ALERTĂ AL COMUNITĂŢII

Articolul 23

Instituirea stărilor de alertă

(1)   În cazul în care informațiile obținute în conformitate cu capitolele II, III, V, VI, VII, VIII, X sau XI ridică suspiciuni întemeiate privind respectarea, de către navele de pescuit sau de către produsele pescărești din anumite țări terțe, a legilor sau a reglementărilor aplicabile, inclusiv a legilor sau a reglementărilor aplicabile comunicate de țări terțe în temeiul cooperării prevăzute la articolul 20 alineatul (4), sau a măsurilor internaționale de gestionare și conservare, Comisia publică, pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, o notificare de alertă pentru a preveni operatorii și pentru a se asigura că statele membre adoptă măsuri corespunzătoare în ceea ce privește țările terțe în cauză în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol.

(2)   Comisia comunică fără întârziere informațiile menționate la alineatul (1) autorităților statelor membre și statului de pavilion în cauză, precum și, acolo unde este necesar, țării terțe alta decât statul de pavilion menționate la articolul 14.

Articolul 24

Măsuri după instituirea stării de alertă

(1)   La primirea informațiilor transmise în conformitate cu articolul 23 alineatul (2), statele membre, după caz și în conformitate cu gestionarea riscurilor:

(a)

identifică transporturile de produse pescărești care urmează să fie importate aflate sub incidența notificării de alertă și efectuează o verificare a certificatului de captură și, după caz, a documentelor menționate la articolul 14, în conformitate cu dispozițiile stabilite la articolul 17;

(b)

adoptă măsuri care să asigure că viitoarele transporturi de produse pescărești destinate importului aflate sub incidența notificării de alertă sunt supuse unei verificări a certificatului de captură și, după caz, a documentelor menționate la articolul 14, în conformitate cu dispozițiile stabilite la articolul 17;

(c)

identifică toate transporturile anterioare de produse pescărești care se intră sub incidența notificării de alertă și desfășoară verificări corespunzătoare, inclusiv verificarea certificatelor de captură prezentate anterior;

(d)

supune navele de pescuit care intră sub incidența notificării de alertă, în conformitate cu normele de drept internațional, anchetelor, investigațiilor sau inspecțiilor necesare, pe mare, în porturi sau în alte locuri de debarcare.

(2)   Statele membre transmit Comisiei în cel mai scurt timp posibil concluziile verificărilor și ale cererilor de verificare, precum și măsurile adoptate în situația în care s-a determinat nerespectarea legislației și a reglementărilor aplicabile sau a măsurilor internaționale de gestionare și conservare.

(3)   În cazul în care decide, ca urmare a concluziilor verificărilor desfășurate în temeiul alineatului (1), că suspiciunea bine întemeiată care a motivat notificarea de alertă nu mai există, Comisia, fără întârziere:

(a)

publică o notificare în acest sens pe site-ul său de internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin care anulează notificarea de alertă anterioară;

(b)

înștiințează statul de pavilion și, după caz, țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14 în legătură cu anularea; și

(c)

înștiințează statele membre prin intermediul unor canale adecvate.

(4)   În cazul în care decide, ca urmare a concluziilor verificărilor desfășurate în temeiul alineatului (1), că suspiciunea bine întemeiată care a motivat notificarea de alertă persistă, Comisia fără întârziere:

(a)

actualizează notificarea de alertă prin intermediul unei noi publicări pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(b)

înștiințează statul de pavilion și, după caz, țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14;

(c)

înștiințează statele membre prin intermediul unor canale adecvate; și

(d)

dacă este necesar, supune cazul organizației regionale de gestionare a pescuitului ale cărei măsuri de conservare și gestionare este posibil să fi fost încălcate.

(5)   Acolo unde Comisia decide că, în lumina concluziilor verificărilor desfășurate în temeiul alineatului (1), există motive suficiente pentru a considera că faptele stabilite pot constitui un caz de nerespectare a legislației și a reglementărilor aplicabile sau a măsurilor internaționale de gestionare și conservare, aceasta, fără întârziere:

(a)

publică o nouă notificare de alertă în acest scop pe site-ul său internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(b)

înștiințează statul de pavilion și adoptă procedurile și demersurile corespunzătoare, în conformitate cu capitolele V și VI;

(c)

după caz, înștiințează țara terță alta decât statul de pavilion menționată la articolul 14;

(d)

înștiințează statele membre prin intermediul unor canale adecvate; și

(e)

dacă este necesar, supune cazul organizației regionale de gestionare a pescuitului ale cărei măsuri de conservare și gestionare este posibil să fi fost încălcate.

CAPITOLUL V

IDENTIFICAREA NAVELOR DE PESCUIT IMPLICATE ÎN ACTIVITĂŢI DE PESCUIT INN

Articolul 25

Suspiciunea de activități de pescuit INN

(1)   Comisia sau o entitate desemnată de aceasta colectează și analizează:

(a)

toate informațiile privind activitățile de pescuit INN obținute în conformitate cu capitolele II, III, IV, VIII, X și XI; și/sau

(b)

orice alte informații relevante, după caz, cum ar fi:

(i)

date privind captura;

(ii)

informații comerciale obținute de la oficiile naționale de statistică și din alte surse fiabile;

(iii)

registre și baze de date privind navele;

(iv)

programe privind documentele de captură sau documentele statistice ale organizației regionale de gestionare a pescuitului;

(v)

rapoarte de reperare sau alte activități referitoare la presupusele nave de pescuit INN și liste de nave de pescuit INN raportate sau adoptate de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului;

(vi)

rapoarte conforme Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 privind navele de pescuit presupuse a fi implicate în activități de pescuit INN, astfel cum se prevede la articolul 3;

(vii)

orice alte informații relevante obținute, inter alia, în porturi și în zonele de pescuit.

(2)   Statele membre pot prezenta Comisiei, în orice moment, orice informații suplimentare care ar putea fi relevante pentru realizarea listei de nave de pescuit INN a Comunității. Comisia sau o entitate desemnată de aceasta difuzează informația, împreună cu toate dovezile furnizate, statelor membre și statelor de pavilion în cauză.

(3)   Comisia sau un organism desemnat de aceasta ține un dosar privind fiecare navă de pescuit cu privire la care s-a raportat o suspiciune de implicare în activități de pescuit INN, care este actualizat pe măsură ce se obțin noi informații.

Articolul 26

Prezumția de activități de pescuit INN

(1)   Comisia identifică navele de pescuit în legătură cu care s-au obținut informații suficiente în conformitate cu articolul 25 pentru a presupune că aceste nave de pescuit pot fi implicate în activități de pescuit INN, acordând statului de pavilion o garanție pentru desfășurarea unei anchete oficiale.

(2)   Comisia notifică statele de pavilion ale căror nave de pescuit sunt identificate în temeiul alineatului (1) cu privire la o cerere oficială de anchetă în legătură cu presupusele activități de pescuit INN ale navelor lor în cauză. Notificarea:

(a)

conține toate informațiile culese de Comisie cu privire la activitățile de pescuit presupuse a fi pescuit INN;

(b)

emite o cerere oficială către statul de pavilion ca acesta să adopte toate măsurile necesare pentru a investiga presupusele activități de pescuit INN și pentru a informa Comisia în timp util asupra rezultatelor acestei investigații;

(c)

emite o cerere oficială către statul de pavilion de a lua măsuri imediate de punere în executare în cazul în care se dovedește că suspiciunea formulată împotriva navelor de pescuit în cauză este întemeiată, precum și de a informa Comisia asupra măsurilor adoptate;

(d)

solicită statului de pavilion să notifice armatorul și, după caz, operatorul navelor de pescuit în cauză cu privire la expunerea detaliată a motivelor care justifică intenția de includere a navei de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, conform prevederilor articolului 37, precum și cu privire la consecințele acestei includeri. Statelor de pavilion li se solicită, de asemenea, să furnizeze informații Comisiei privind armatorul navei de pescuit și, după caz, operatorul acesteia, astfel încât să se garanteze că aceste persoane pot fi audiate, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2);

(e)

înștiințează statul de pavilion cu privire la dispozițiile cuprinse în capitolele VI și VII.

(3)   Comisia notifică statele membre de pavilion ale căror nave de pescuit sunt identificate în temeiul alineatului (1) cu privire la cererea oficială de anchetă în legătură cu presupusele activități de pescuit INN ale navelor în cauză care arborează pavilioanele acestora. Notificarea:

(a)

conține toate informațiile culese de Comisie cu privire la presupusele activitățile de pescuit INN;

(b)

conține o cerere oficială către statul membru de pavilion ca acesta să adopte toate măsurile necesare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, pentru a investiga presupusele activități de pescuit INN sau, după caz, pentru a raporta toate măsurile luate deja în vederea investigării lor și pentru a informa Comisia în timp util asupra rezultatelor acestei investigații;

(c)

emite o cerere oficială către statul membru de pavilion de a adopta în timp util măsuri de punere în executare în cazul în care se dovedește că suspiciunea formulată împotriva navelor de pescuit este întemeiată, precum și de a informa Comisia asupra măsurilor adoptate;

(d)

solicită statului membru de pavilion să notifice armatorul sau, după caz, operatorul navelor de pescuit în cauză cu privire la expunerea detaliată a motivelor care justifică intenția de includere a navei pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, conform dispozițiilor articolului 37, precum și cu privire la consecințele acestei includeri. Statelor membre de pavilion li se solicită, de asemenea, să furnizeze informații Comisiei privind armatorul navei de pescuit și, după caz, operatorii acesteia, astfel încât să existe certitudinea că aceste persoane pot fi audiate, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2).

(4)   Comisia difuzează informațiile privind navele de pescuit presupuse a fi implicate în activități de pescuit INN către toate statele membre pentru a facilita punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93.

Articolul 27

Întocmirea listei de nave de pescuit INN a Comunității

(1)   Comisia întocmește lista de nave de pescuit INN a Comunității, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 54 alineatul (2). Această listă include navele de pescuit despre care, în urma măsurilor adoptate în temeiul articolelor 25 și 26, s-au obținut, în conformitate cu prezentul regulament, informații în baza cărora se stabilește că navele în cauză sunt implicate în activități de pescuit INN și că statele lor de pavilion nu s-au conformat cererilor oficiale menționate la articolul 26 alineatul (2) literele (b) și (c) și la articolul 26 alineatul (3) literele (b) și (c) ca răspuns la activitățile de pescuit INN respective.

(2)   Înainte de a include orice navă de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, Comisia furnizează operatorului navei de pescuit și, după caz, operatorilor navei de pescuit în cauză o expunere detaliată a motivelor care justifică intenția de a o include pe lista respectivă, precum și toate elementele care sprijină suspiciunea că nava de pescuit a desfășurat activități de pescuit INN. Expunerea menționează dreptul de a solicita sau de a furniza informații suplimentare și acordă armatorului și, după caz, operatorului posibilitatea de a fi audiați și de a-și apăra cauza, acordându-le timpul și mijloacele corespunzătoare.

(3)   În cazul în care se ia decizia de includere a unei nave de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, Comisia comunică decizia și motivele acesteia armatorului și, după caz, operatorului navei de pescuit.

(4)   Obligațiile impuse Comisiei prin alineatele (2) și (3) se aplică fără a aduce atingere responsabilității principale a statului de pavilion asupra navei de pescuit și numai în măsura în care Comisia dispune de informațiile relevante privind identificarea armatorului și a operatorilor navei de pescuit.

(5)   Comisia notifică statului de pavilion includerea navei de pescuit pe lista de nave de pescuit INN a Comunității și furnizează statului de pavilion o expunere detaliată a motivelor acestei includeri pe listă.

(6)   Comisia solicită statelor de pavilion care au nave de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității:

(a)

să notifice armatorul navelor de pescuit cu privire la includerea acestora pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, motivele care au justificat această includere, precum și consecințele care rezultă din includerea în listă, astfel cum se prevede la articolul 37; și

(b)

să ia toate măsurile necesare pentru a elimina aceste activități de pescuit INN, inclusiv, dacă este necesar, prin retragerea înmatriculării sau a licențelor de pescuit ale navelor de pescuit în cauză, și să informeze Comisia cu privire la măsurile adoptate.

(7)   Prezentul articol nu se aplică navelor de pescuit ale Comunității dacă statul membru de pavilion a luat măsuri în conformitate cu alineatul (8).

(8)   Navele de pescuit comunitare nu sunt incluse pe lista de nave de pescuit INN ale Comunității dacă statul membru de pavilion a luat măsuri în conformitate cu prezentul regulament și cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 împotriva abaterilor care constituie încălcări grave prevăzute la articolul 3 alineatul (2), fără a aduce atingere măsurilor luate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului.

Articolul 28

Eliminarea navelor de pescuit de pe lista de nave de pescuit INN a Comunității

(1)   Comisia elimină o navă de pescuit de pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2), în cazul în care statul de pavilion al navei de pescuit demonstrează că:

(a)

nava nu s-a implicat în niciuna dintre activitățile de pescuit INN din cauza cărora a fost inclusă în listă; sau

(b)

s-au aplicat sancțiuni proporționale, disuasive și eficace ca răspuns la activitățile de pescuit INN respective, în special pentru navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93.

(2)   Armatorul sau, după caz, operatorul unei nave de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității poate prezenta Comisiei o cerere de revizuire a statutului navei respective în cazul de inacțiune din partea statului de pavilion în temeiului alineatului (1).

Comisia ia în considerare ștergerea navei de pescuit de pe listă doar dacă:

(a)

armatorul sau operatorii furnizează dovezi că nava de pescuit nu mai este implicată în activități de pescuit INN; sau

(b)

nava de pescuit inclusă pe listă s-a scufundat sau a fost transformată în fier vechi.

(3)   În toate celelalte cazuri, Comisia ia în considerare ștergerea navei de pescuit de pe listă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

au trecut cel puțin doi ani de la includerea navei de pescuit pe listă, în decursul cărora Comisia nu a mai primit rapoarte suplimentare, în conformitate cu articolul 25, privind suspiciuni de activități de pescuit INN desfășurate de navă; sau

(b)

armatorul prezintă informații privind situația prezentă a activității navei de pescuit, prin care demonstrează că aceasta desfășoară activități în deplină concordanță cu legislația, reglementările și/sau măsurile de conservare și gestionare care se aplică oricăror activități de pescuit la care aceasta participă; sau

(c)

nava de pescuit în cauză, armatorul sau operatorii acesteia nu mențin legături operaționale sau financiare, directe sau indirecte, cu nicio altă navă și cu niciun alt armator sau operator despre care se presupune sau există certitudinea implicării în activități de pescuit INN.

Articolul 29

Conținutul, publicitatea și păstrarea listei de nave de pescuit INN a Comunității

(1)   Lista de nave de pescuit INN a Comunității conține următoarele date privind fiecare navă de pescuit:

(a)

numele și, dacă este cazul, numele anterior (anterioare);

(b)

pavilionul și, dacă este cazul, pavilioanele anterioare;

(c)

armatorul și, dacă este cazul, armatorii anteriori, inclusiv armatorii beneficiari, dacă există;

(d)

operatorul și, dacă este cazul, operatorii anteriori;

(e)

indicativul de apel și, dacă este cazul, indicativele de apel anterioare;

(f)

numărul Lloyds/OMI (dacă este disponibil);

(g)

fotografii, dacă sunt disponibile;

(h)

data primei includeri pe listă;

(i)

rezumatul activităților care justifică includerea navei pe listă, împreună cu referințele la toate documentele relevante care furnizează informații și dovezi asupra acestor activități.

(2)   Comisia publică lista de nave de pescuit INN a Comunității în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptă orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea acesteia, inclusiv prin publicarea ei pe site-ul său internet.

(3)   Comisia actualizează la fiecare trei luni lista de nave de pescuit INN a Comunității și prevede un sistem de notificare automată a actualizărilor către statele membre, către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului și către orice membru al societății civile care ar solicita aceasta. În plus, Comisia transmite lista către FAO și către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului în scopul consolidării cooperării dintre Comunitate și aceste organizații în scopul prevenirii, al descurajării și al eliminării pescuitului INN.

Articolul 30

Listele de nave de pescuit INN adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului

(1)   În afară de navele de pescuit menționate la articolul 27, navele de pescuit incluse pe listele de nave de pescuit INN adoptate de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului sunt incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 54 alineatul (2). Ștergerea acestor nave de pe lista de nave de pescuit INN a Comunității depinde de deciziile luate în acest sens de către organizația regională de gestionare a pescuitului competentă.

(2)   În fiecare an, după primirea din partea organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului a listelor de nave de pescuit în legătură cu care s-a presupus sau s-a confirmat implicarea în activități de pescuit INN, Comisia notifică statele membre cu privire la aceste liste.

(3)   Comisia notifică prompt statelor membre orice adăugare în, ștergere din și/sau modificare a listelor menționate la alineatul (2) al prezentului articol, ori de câte ori au loc astfel de schimbări. Articolul 37 se aplică în ceea ce privește navele care apar în listele de pescuit INN ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului, cu modificările din momentul notificării lor către statele membre.

CAPITOLUL IV

ȚĂRILE TERŢE NECOOPERANTE

Articolul 31

Identificarea țărilor terțe necooperante

(1)   Comisia, în conformitate cu procedura menționată la articolul 54 alineatul (2), identifică țările terțe pe care le consideră ca țări terțe necooperante în ceea ce privește combaterea activităților de pescuit INN.

(2)   Identificarea prevăzută la alineatul (1) se bazează pe revizuirea informațiilor obținute conform capitolelor II, III, IV, V, VIII, X și XI sau, după caz, a oricăror alte informații relevante, precum datele privind captura, informațiile comerciale obținute de la institutele naționale de statistică și din alte surse fiabile, registrele de nave și bazele de date, documentele privind captura sau programele de documente statistice și listele de nave de pescuit INN adoptate de către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, ca și orice alte informații obținute în porturi și în zonele de pescuit.

(3)   O țară terță poate fi identificată ca țară terță necooperantă în cazul în care nu se achită de sarcinile care îi revin în temeiul dreptului internațional în calitatea sa de stat de pavilion, portuar, de coastă sau de piață, de a lua măsuri de prevenire, descurajare și eliminare a activităților de pescuit INN.

(4)   Pentru scopurile alineatului (3), Comisia se bazează în primul rând pe examinarea măsurilor luate de țara terță în ceea ce privește:

(a)

activitățile de pescuit INN repetate dovedite în mod corespunzător ca fiind desfășurate sau sprijinite de nave de pescuit care arborează pavilionul său sau de resortisanții săi sau de nave de pescuit care operează în apele sale maritime sau utilizează porturile sale; sau

(b)

accesul produselor pescărești provenite din activități de pescuit INN pe piața sa.

(5)   În sensul alineatului (3), Comisia ia în considerare:

(a)

dacă țara terță în cauză cooperează în mod efectiv cu Comunitatea prin furnizarea unui răspuns la cererile Comisiei de a investiga, de a furniza informații sau de a monitoriza pescuitul INN și activitățile conexe;

(b)

dacă țara terță în cauză a luat măsuri eficiente de punere în executare cu privire la operatorii care se fac responsabili de activități de pescuit INN și, în special, dacă s-au pus în aplicare sancțiuni cu un grad suficient de severitate, astfel încât să îi priveze pe cei care au încălcat legea de beneficiile rezultate din activitățile de pescuit INN;

(c)

istoricul, natura, împrejurările și gravitatea asociate formelor de activități de pescuit INN avute în vedere;

(d)

în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, capacitatea existentă a autorităților lor competente.

(6)   În sensul alineatului (3), Comisia ia de asemenea în considerare următoarele elemente:

(a)

ratificarea sau aderarea țărilor în cauză la instrumentele internaționale în domeniul pescuitului și, în special, la UNCLOS, Acordul ONU privind stocurile de pește și Acordul FAO;

(b)

statutul țării terțe în cauză ca parte contractantă în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului sau acordul acesteia de a pune în aplicare măsurile de conservare și gestionare stabilite de aceste organizații;

(c)

orice acțiuni sau omisiuni ale țării terțe în cauză care ar fi putut să diminueze eficacitatea legislației și a reglementărilor aplicabile sau a măsurilor internaționale de conservare și gestionare aplicabile.

(7)   După caz, la punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol se ține seama în mod corespunzător de constrângerile specifice din țările în curs de dezvoltare, în special în ceea ce privește monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit.

Articolul 32

Demersuri cu privire la țările identificate ca țări terțe necooperante

(1)   Comisia trimite fără întârziere o notificare țărilor în cauză cu privire la posibilitatea de a fi identificate drept țări terțe necooperante în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 31. Comisia include în notificare următoarele informații:

(a)

motivul sau motivele pentru identificare, împreună cu toate dovezile disponibile în acest sens;

(b)

posibilitatea de a răspunde Comisiei în scris cu privire la decizia de identificare și la alte informații relevante, de exemplu, dovezi care să nege identificarea sau, după caz, un plan de acțiune menit să aducă îmbunătățiri situației și măsurile adoptate pentru remedierea acesteia;

(c)

dreptul de a solicita sau de a furniza informații suplimentare;

(d)

consecințele identificării sale ca țară terță necooperantă, astfel cum este prevăzut la articolul 38.

(2)   De asemenea, Comisia include în notificarea menționată la alineatul (1) o cerere către țara terță în cauză de a adopta orice măsuri necesare pentru încetarea activităților de pescuit INN respective și pentru prevenirea în viitor a acestui gen de activități, precum și de a remedia orice acțiune sau omisiune menționată la articolul 31 alineatul (6) litera (c).

(3)   Comisia transmite țării terțe în cauză notificarea și cererea, prin mai multe mijloace de comunicare. Comisia caută să obțină confirmarea din partea țării respective în ceea ce privește primirea de către aceasta a comunicării.

(4)   Comisia acordă țării terțe în cauză timpul corespunzător pentru a răspunde la notificare, precum și un termen rezonabil pentru remedierea situației.

Articolul 33

Stabilirea unei liste a țărilor terțe necooperante

(1)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide cu privire la o listă a țărilor terțe necooperante.

(2)   Comisia comunică imediat țării terțe în cauză identificarea acesteia ca țară terță necooperantă și măsurile aplicate în conformitate cu articolul 38 și îi solicită să remedieze situația prezentă și să o înștiințeze cu privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea de către navele sale de pescuit a măsurilor de conservare și gestionare.

(3)   După adoptarea unei decizii în conformitate cu alineatul (1) al prezentului articol, Comisia o comunică, fără întârziere, statelor membre și le solicită să asigure punerea imediată în aplicare a măsurilor prevăzute la articolul 38. Statele membre informează Comisia cu privire la toate măsurile pe care le-au adoptat ca răspuns la această cerere.

Articolul 34

Eliminarea de pe lista de țări terțe necooperante

(1)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, elimină țara terță de pe lista de țări terțe necooperante dacă țara terță în cauză demonstrează că situația care a justificat includerea sa în listă a fost remediată. De asemenea, decizia de eliminare ia în considerare dacă țările terțe în cauză identificate au adoptat măsuri concrete care permit să se obțină o îmbunătățire durabilă a situației.

(2)   În urma adoptării unei decizii în temeiul alineatului (1) al prezentului articol, Comisia notifică fără întârziere statele membre cu privire la înlăturarea măsurilor menționate la articolul 38 în ceea ce privește țara terță în cauză.

Articolul 35

Publicitatea listei de țări terțe necooperante

Comisia publică lista de țări terțe necooperante în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptă orice măsuri necesare pentru a asigura publicitatea acestei liste, inclusiv prin publicarea ei pe site-ul său internet. Comisia actualizează lista periodic și asigură un sistem de notificare automată a actualizărilor către statele membre, către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, precum și către oricare membru al societății civile care ar solicita aceasta. În plus, Comisia transmite lista de țări terțe necooperante către FAO și către organizațiile regionale de gestionare a pescuitului în scopul consolidării cooperării dintre Comunitate și aceste organizații în domeniul prevenirii, al descurajării și al eliminării pescuitului INN.

Articolul 36

Măsuri de urgență

(1)   Dacă există dovezi că măsurile adoptate de o țară terță subminează măsurile de conservare și gestionare adoptate de către o organizație regională de gestionare a pescuitului, Comisia este îndreptățită, în conformitate cu obligațiile sale internaționale, să adopte măsuri de urgență, care nu durează mai mult de șase luni. Comisia poate adopta o nouă decizie pentru a extinde măsurile de urgență pentru o perioadă de maximum șase luni.

(2)   Măsurile de urgență menționate la alineatul (1) pot să prevadă, inter alia:

(a)

ca navele de pescuit autorizate să pescuiască și care arborează pavilionul țării terțe în cauză să nu primească acces în porturile statelor membre, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol în sensul articolului 4 alineatul (2) pentru servicii strict necesare în vederea remedierii acestor situații;

(b)

navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu sunt autorizate să participe la operațiuni comune de pescuit cu navele care arborează pavilionul țării terțe în cauză;

(c)

navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu sunt autorizate să pescuiască în apele maritime aflate sub jurisdicția țării terțe în cauză, fără a aduce atingere dispozițiilor stabilite în acordurile bilaterale de pescuit;

(d)

nu se autorizează furnizarea de pește viu pentru fermele piscicole din apele maritime aflate sub jurisdicția țării terțe în cauză;

(e)

peștele viu capturat de navele de pescuit care arborează pavilionul țării terțe în cauză nu este acceptat pentru uzul fermelor piscicole din apele maritime aflate sub jurisdicția unui stat membru.

(3)   Măsurile de urgență produc efecte imediate. Măsurile de urgență sunt comunicate statelor membre și țării terțe în cauză și sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)   Statele membre respective pot să sesizeze Consiliul în legătură cu decizia Comisiei menționată la alineatul (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(5)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate să ia o decizie diferită în termen de o lună de la data primirii sesizării.

CAPITOLUL VII

MĂSURI PRIVIND NAVELE DE PESCUIT ŞI STATELE IMPLICATE ÎN ACTIVITĂŢI DE PESCUIT INN

Articolul 37

Măsuri privind navele de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității

Următoarele măsuri se aplică navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității („nave de pescuit implicate în pescuitul INN”):

1.

statele membre de pavilion nu prezintă Comisiei nicio cerere de autorizații de pescuit pentru navele de pescuit implicate în pescuitul INN;

2.

se retrag autorizațiile sau permisele speciale de pescuit actuale care au fost emise de statele membre de pavilion pentru nave de pescuit implicate în pescuitul INN;

3.

navele de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu sunt autorizate să pescuiască în apele Comunității și se interzice navlosirea acestora;

4.

navele de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru nu trebuie în niciun fel să acorde asistență, să se implice în operațiuni de prelucrare a peștelui sau să participe la transbordări sau la operațiuni comune de pescuit cu nave de pescuit implicate în pescuitul INN;

5.

accesul navelor de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unui stat membru nu se autorizează pentru alte porturi ale Comunității decât porturile lor de înmatriculare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol. Intrarea într-un port al unui stat membru a navelor de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu se autorizează, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol. Un stat membru poate opta să autorizeze intrarea în porturile sale a unei nave de pescuit implicate în pescuitul INN cu condiția să fie confiscate capturile de la bord și, după caz, uneltele de pescuit interzise în conformitate cu măsurile de conservare și gestionare adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului. De asemenea, statele membre confiscă capturile și, după caz, uneltele de pescuit interzise conform măsurilor respective de la bordul navelor de pescuit implicate în pescuitul INN care au fost autorizate să intre în porturile lor din motive de forță majoră sau de pericol;

6.

navelor implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu li se furnizează în porturi provizii, combustibil sau alte servicii, cu excepția cazurilor de forță majoră sau de pericol;

7.

navele de pescuit implicate în pescuitul INN care arborează pavilionul unei țări terțe nu sunt autorizate să schimbe echipajul, cu excepția necesității apărute în caz de forță majoră sau de pericol;

8.

statele membre refuză acordarea pavilionului lor navelor de pescuit implicate în pescuitul INN;

9.

se interzice importul produselor pescărești capturate de navele de pescuit implicate în pescuitul INN și, în consecință, nu se acceptă sau validează certificatele de captură care însoțesc produsele respective;

10.

se interzice exportul și reexportul de produse pescărești pentru prelucrare provenite de pe navele de pescuit implicate în pescuitul INN;

11.

navele de pescuit implicate în pescuitul INN care nu au pește sau echipaj la bord sunt autorizate să intre în port în vederea transformării în fier vechi, dar fără ca aceasta să aducă atingere oricărei urmăriri în justiție sau sancționări impuse respectivei nave și oricărei persoane juridice sau fizice în cauză.

Articolul 38

Măsuri privind țările terțe necooperante

Următoarele măsuri se aplică țărilor terțe necooperante:

1.

se interzice importul în Comunitate al produselor pescărești capturate de nave de pescuit care arborează pavilionul unor asemenea țări și, în consecință, certificatele care însoțesc asemenea produse nu se acceptă. În cazul în care identificarea unei țări terțe necooperante, conform articolului 31, este justificată de lipsa de măsuri adecvate adoptate de această țară terță în legătură cu activitățile de pescuit INN care afectează un anumit stoc sau anumite specii, interzicerea importului se poate aplica numai în ceea ce privește acest stoc sau aceste specii;

2.

se interzice achiziționarea de către operatori din Comunitate a unei nave de pescuit care arborează pavilionul unor asemenea țări;

3.

se interzice schimbarea pavilionului navelor de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru cu pavilionul unor astfel de țări;

4.

statele membre nu autorizează încheierea de contracte de navlosire cu asemenea țări pentru navele de pescuit care arborează pavilionul lor;

5.

se interzice exportul de nave de pescuit din Comunitate către asemenea țări;

6.

se interzic acordurile comerciale private între resortisanți ai unui stat membru și asemenea țări prin care o navă de pescuit care arborează pavilionul respectivului stat membru ar utiliza posibilitățile de pescuit ale unor asemenea state;

7.

se interzic operațiunile de pescuit comune care implică nave de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru împreună cu o navă de pescuit care arborează pavilionul unei astfel de țări;

8.

Comisia propune denunțarea oricărui acord bilateral de pescuit existent sau a oricăror acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului cu astfel de țări care prevăd încetarea acordului în cazul nerespectării promisiunilor făcute de către acestea cu privire la combaterea pescuitului INN;

9.

Comisia nu intră în negocieri în vederea încheierii unui acord bilateral de pescuit sau a unor acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului cu astfel de țări.

CAPITOLUL VIII

RESORTISANŢII

Articolul 39

Resortisanți care sprijină sau se angajează în pescuitul INN

(1)   Resortisanții care intră sub jurisdicția statelor membre („resortisanții”) nu sprijină și nu se angajează în pescuitul INN, inclusiv prin angajarea la bordul navelor sau ca operatori sau ca armatori beneficiari ai navelor incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității.

(2)   Fără a se aduce atingere răspunderii principale a statului de pavilion, statele membre cooperează între ele și cu țările terțe și iau toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională și comunitară, pentru a identifica acei resortisanți care sprijină sau sunt angajați în activități de pescuit INN.

(3)   Fără a aduce atingere responsabilității principale a statului de pavilion, statele membre adoptă măsurile corespunzătoare, sub rezerva legilor și a reglementărilor lor aplicabile și în conformitate cu acestea, în privința resortisanților identificați ca sprijinind sau angajându-se în pescuitul INN.

(4)   Fiecare stat membru notifică Comisiei numele autorităților competente responsabile cu coordonarea strângerii și verificării informațiilor privind activitățile resortisanților la care se face referire în acest capitol și pentru raportarea către Comisie și cooperarea cu aceasta.

Articolul 40

Prevenire și sancționare

(1)   Statele membre încurajează resortisanții să notifice orice informații pe care le dețin referitoare la interesele juridice, generatoare de beneficii, sau interesele financiare în sau pentru controlul navelor de pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe, precum și cu privire la numele navelor în cauză.

(2)   Resortisanții nu vând sau exportă nave de pescuit operatorilor implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității.

(3)   Fără a aduce atingere altor dispoziții din legislația comunitară privind fondurile publice, statele membre nu acordă niciun ajutor public conform regimului național de acordare a ajutoarelor sau fondurilor comunitare operatorilor implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Comunității.

(4)   Statele membre depun eforturi pentru a obține informații privind existența oricărui acord între resortisanți și o țară terță, care permite schimbarea pavilionului navelor de pescuit care arborează pavilionul lor cu pavilionul unei astfel de țări terțe. Statele membre informează Comisia cu privire la acest aspect, prezentând o listă a navelor de pescuit în cauză.

CAPITOLUL IX

MĂSURI IMEDIATE DE PUNERE ÎN EXECUTARE, SANCŢIUNI ŞI SANCŢIUNI COMPLEMENTARE

Articolul 41

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol se aplică cu privire la:

1.

încălcările grave comise în limitele teritoriului statelor membre căruia i se aplică tratatul sau în limitele apelor maritime supuse suveranității sau jurisdicției statelor membre, cu excepția apelor adiacente teritoriilor și țărilor menționate în anexa II la tratat; sau

2.

încălcări grave comise de navele de pescuit ale Comunității sau de resortisanți ai statelor membre;

3.

încălcări grave identificate pe teritoriul sau în apele menționate la punctul 1 al prezentului articol, dar care au fost comise în marea liberă sau în jurisdicția unei țări terțe și care sunt sancționate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4).

Articolul 42

Încălcări grave

(1)   În sensul prezentului regulament, încălcare gravă desemnează:

(a)

activitățile considerate a constitui activități de pescuit INN, conform criteriilor stabilite la articolul 3;

(b)

desfășurarea de afaceri în directă legătură cu activitățile INN, inclusiv comercializarea sau importul de produse pescărești;

(c)

contrafacerea documentelor menționate în prezentul regulament sau utilizarea unor astfel de documente false sau nevalabile.

(2)   Gravitatea încălcării se stabilește de către autoritatea competentă a statului membru, ținând seama de criteriile stabilite la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 43

Măsuri imediate de punere în executare

(1)   În cazul în care o persoană fizică este suspectată de a fi comis sau este surprinsă în timpul comiterii unei încălcări grave sau o persoană juridică este suspectată de a fi răspunzătoare pentru o astfel de încălcare, statele membre trebuie să înceapă o investigație amplă asupra încălcării și, în conformitate cu legislația națională și în funcție de gravitatea încălcării, să ia măsuri imediate de punere în executare, cum ar fi, în special:

(a)

încetarea imediată a activităților de pescuit;

(b)

redirecționarea către port a navei de pescuit;

(c)

redirecționarea vehiculului de transport către o altă locație pentru inspectare;

(d)

ordonarea unei garanții;

(e)

confiscarea uneltelor de pescuit, a capturilor și a produselor pescărești;

(f)

imobilizarea temporară a navei de pescuit sau a vehiculului de transport respectiv;

(g)

suspendarea autorizației de pescuit.

(2)   Măsurile de punere în executare trebuie să fie de așa natură încât să prevină continuarea respectivei încălcări grave a legii și să permită autorităților competente să ducă la bun sfârșit investigația.

Articolul 44

Sancțiuni pentru încălcările grave

(1)   Statele membre se asigură că persoana fizică care a comis o încălcare gravă sau persoana juridică răspunzătoare pentru o încălcare gravă este pedepsită prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Statele membre impun o sancțiune maximă echivalentă cu cel puțin de cinci ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave.

În cazul unor încălcări grave repetate într-un interval de 5 ani, statele membre impun o sancțiune maximă echivalentă cu cel puțin de opt ori valoarea produselor pescărești obținute prin comiterea încălcării grave.

La aplicarea acestor sancțiuni, statele membre țin seama de valoarea daunelor cauzate resurselor piscicole și mediului marin respectiv.

(3)   Statele membre pot folosi de asemenea, sau în mod alternativ, sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 45

Sancțiuni complementare

Sancțiunile prevăzute în acest capitol pot fi însoțite de alte sancțiuni sau măsuri, în special de:

1.

sechestrarea navei de pescuit implicate într-o încălcare;

2.

imobilizarea temporară a navei de pescuit;

3.

confiscarea uneltelor de pescuit, a capturilor, a produselor pescărești interzise;

4.

suspendarea sau retragerea autorizației de pescuit;

5.

reducerea sau retragerea drepturilor de pescuit;

6.

excluderea temporară sau permanentă de la dreptul de a obține noi drepturi de pescuit;

7.

interzicerea temporară sau permanentă a accesului la asistență publică sau la subvenții;

8.

suspendarea sau retragerea statutului de operator economic autorizat acordat în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

Articolul 46

Nivelul general al sancțiunilor și al sancțiunilor complementare

Nivelul general al sancțiunilor și al sancțiunilor complementare este calculat în așa fel încât să asigure că ele îi privează efectiv pe cei răspunzători de beneficiile economice derivate din încălcările grave ale legii pe care aceștia le-au comis, fără a aduce atingere dreptului legitim la exercitarea profesiei. În acest scop, trebuie să se țină cont și de măsurile imediate de punere în executare luate în temeiul articolului 43.

Articolul 47

Răspunderea persoanelor juridice

(1)   Persoanele juridice sunt răspunzătoare pentru încălcări grave în cazul în care asemenea încălcări au fost comise în beneficiul lor de orice persoană fizică acționând individual sau ca parte a unui organ al persoanei juridice și deținând o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice, bazată pe:

(a)

un mandat de reprezentare a persoanei juridice; sau

(b)

o autoritate de a lua decizii în numele persoanei juridice; sau

(c)

o autoritate de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

(2)   O persoană juridică poate fi făcută răspunzătoare atunci când lipsa de supraveghere sau control din partea uneia dintre persoanele fizice menționate la alineatul (1) a făcut posibilă comiterea unei încălcări grave în beneficiul acelei persoane juridice de către o persoană fizică aflată sub autoritatea sa.

(3)   Răspunderea unei persoane juridice nu trebuie să excludă procedura împotriva persoanelor fizice care sunt autoare, instigatoare sau complice ale încălcărilor respective.

CAPITOLUL X

PUNEREA ÎN APLICARE A DISPOZIŢIILOR PRIVIND REPERĂRILE DE NAVE DE PESCUIT, ADOPTATE DE UNELE ORGANIZAŢII REGIONALE DE GESTIONARE A PESCUITULUI

Articolul 48

Reperarea pe mare

(1)   Dispozițiile prezentului capitol se aplică activităților de pescuit reglementate de normele privind reperările pe mare adoptate în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului și care au caracter obligatoriu pentru Comunitate.

(2)   În cazul în care o autoritate competentă dintr-un stat membru, responsabilă cu inspectarea pe mare, reperează o navă de pescuit implicată în activități care pot fi considerate drept activități de pescuit INN, aceasta emite imediat un raport privind reperarea. Astfel de rapoarte și rezultatele investigațiilor realizate cu privire la respectivele nave de pescuit de către statele membre în cauză sunt considerate probe pentru a fi utilizate în punerea în aplicare a mecanismelor de identificare și executare prevăzute în prezentul regulament.

(3)   În eventualitatea în care căpitanul unei nave de pescuit din Comunitate sau dintr-o țară terță reperează o navă de pescuit implicată în activități asemenea celor menționate la alineatul (2), căpitanul respectiv poate strânge cât mai multe informații posibil cu privire la reperare, de exemplu:

(a)

numele și descrierea navei de pescuit;

(b)

indicativul navei de pescuit;

(c)

numărul de înmatriculare și, dacă este cazul, numărul Lloyds/OMI al navei de pescuit;

(d)

statul de pavilion al navei de pescuit;

(e)

poziția (latitudinea, longitudinea) din momentul când a fost identificată prima dată;

(f)

data/ora UTC când a fost identificată prima dată;

(g)

una sau mai multe fotografii ale navei de pescuit, ca probă a reperării;

(h)

orice alte informații relevante privind activitățile observate ale navei de pescuit respective.

(4)   Rapoartele de reperare se trimit fără întârziere autorității competente a statului membru de pavilion al vasului de pescuit reperator, care le transmite cât mai repede posibil Comisiei sau organismului desemnat de aceasta. Comisia sau organismul desemnat de aceasta informează apoi, imediat, statul de pavilion al navei de pescuit reperate. Comisia sau organismul desemnat de aceasta transmite după aceea raportul de reperare tuturor statelor membre și, dacă este cazul, secretarului executiv al organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului competente, pentru luarea de măsuri ulterioare în conformitate cu măsurile adoptate de aceste organizații.

(5)   Un stat membru care primește, de la autoritatea competentă a unei părți contractante a unei organizații regionale de gestionare a pescuitului, un raport de reperare care se referă la activități ale unei nave de pescuit care arborează pavilionul său notifică cât de repede posibil raportul și toate informațiile relevante Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, care apoi transmite aceste informații secretarului executiv al organizației regionale de gestionare a pescuitului în cauză, pentru luarea de măsuri ulterioare în conformitate cu măsurile adoptate de această organizație, după caz.

(6)   Acest articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor mai stricte adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Comunitatea este parte contractantă.

Articolul 49

Transmiterea de informații privind navele de pescuit reperate

(1)   Statele membre care obțin informații documentate corespunzător cu privire la navele de pescuit reperate transmit fără întârziere aceste informații Comisiei sau organismului desemnat de aceasta, în formatul stabilit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

(2)   Comisia sau organismul desemnat de aceasta examinează, de asemenea, informațiile documentate corespunzător cu privire la navele de pescuit reperate, prezentate de cetățeni, organizații ale societății civile, inclusiv organizații ecologiste, precum și de reprezentanți ai intereselor părților interesate din domeniul pescuitului sau al comerțului cu pește.

Articolul 50

Investigarea navelor de pescuit reperate

(1)   Statele membre inițiază cât mai repede posibil o investigație cu privire la activitățile navelor de pescuit care arborează pavilionul lor, care au fost reperate în conformitate cu articolul 49.

(2)   Statele membre notifică, prin mijloace electronice acolo unde este posibil, Comisiei sau organismului desemnat de aceasta informații privind inițierea investigației și orice măsuri adoptate sau intenționate privind navele de pescuit reperate care arborează pavilionul lor, în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de două luni de la notificarea raportului de reperare în temeiul articolului 48 alineatul (4). Rapoartele cu privire la progresul investigațiilor referitoare la activitățile navei de pescuit reperate sunt furnizate Comisiei sau organismului desemnat de aceasta periodic, la intervale corespunzătoare. La încheierea investigațiilor, se prezintă Comisiei sau organismului desemnat de aceasta un raport final privind rezultatele obținute.

(3)   Statele membre, altele decât statul membru de pavilion în cauză, verifică, după caz, dacă navele de pescuit reperate despre care s-a raportat au desfășurat activități în apele maritime aflate sub jurisdicția lor sau dacă produsele pescărești provenite de la acele nave au fost debarcate sau importate pe teritoriul lor și investighează antecedentele acestor nave în ceea ce privește conformitatea cu măsurile relevante de conservare și gestionare. Statele membre notifică fără întârziere Comisiei sau organismului desemnat de aceasta și statului membru de pavilion în cauză rezultatul verificărilor și al investigațiilor lor.

(4)   Comisia sau organismul desemnat de aceasta comunică tuturor statelor membre informațiile primite în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(5)   Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și dispozițiilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului la care Comunitatea este parte contractantă.

CAPITOLUL XI

ASISTENŢA RECIPROCĂ

Articolul 51

Asistența reciprocă

(1)   Autoritățile administrative responsabile cu punerea în aplicare a prezentului regulament în statele membre cooperează între ele, cu autoritățile administrative ale țărilor terțe și cu Comisia, în vederea asigurării conformității cu prezentul regulament.

(2)   În scopul alineatului (1), este instituit un sistem de asistență reciprocă, care include un sistem de informații automat, denumit „sistemul de informații privind pescuitul INN”, care va fi gestionat de Comisie sau de un organism desemnat de aceasta, pentru asistarea autorităților competente în prevenirea, investigarea și urmărirea activităților de pescuit INN.

(3)   Normele detaliate de aplicare a prezentului capitol se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

CAPITOLUL XII

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 52

Punerea în aplicare

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 54 alineatul (2).

Articolul 53

Sprijinul financiar

Statele membre pot impune operatorilor în cauză să contribuie la costurile legate de punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 54

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(2)   Atunci când se face referire la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

Articolul 55

Obligațiile de raportare

(1)   La fiecare doi ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentului regulament cel târziu până la data de 30 aprilie a anului calendaristic următor.

(2)   În baza rapoartelor prezentate de statele membre și a propriilor sale observații, Comisia elaborează un raport la fiecare trei ani, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului.

(3)   Comisia realizează o evaluare a impactului prezentului regulament asupra activităților de pescuit INN până la 29 octombrie 2013.

Articolul 56

Abrogări

Articolul 28b alineatul (2), articolele 28e, 28f, 28g și articolul 31 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, Regulamentul (CE) nr. 1093/94, Regulamentul (CE) nr. 1447/1999, articolele 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c din Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 și articolele 26a, 28, 29, 30 și 31 din Regulamentul (CE) nr. 601/2004 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2010.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 57

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Aviz emis la 23 mai 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Aviz emis la 29 mai 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). Aviz emis ca urmare a unei consultări neobligatorii.

(3)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1093/94 al Consiliului din 6 mai 1994 privind stabilirea condițiilor în care navele de pescuit ale unei țări terțe pot descărca direct și comercializa capturile lor în porturile Comunității (JO L 121, 12.5.1994, p. 3).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1447/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 privind stabilirea listei tipurilor de comportament care contravin grav normelor politicii comune a pescuitului (JO L 167, 2.7.1999, p. 5).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 al Consiliului din 27 septembrie 2001 de stabilire a unor măsuri de control aplicabile pescuitului pentru anumite stocuri de pești mari migratori (JO L 263, 3.10.2001, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 601/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de stabilire a anumitor măsuri aplicabile activităților de pescuit din zona prevăzută de Convenția privind conservarea resurselor de pescuit din Oceanul Antarctic (JO L 97, 1.4.2004, p. 16).

(11)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXA I

Lista produselor excluse din definiția „produselor pescărești” de la articolul 2 punctul 8

Produse pescărești de apă dulce

Produse de acvacultură obținute din pește mic sau larve

Pești ornamentali

Stridii, vii

Scoici, inclusiv scoici-pieptene, și alte scoici din familia Pecten, Chlamys sau Placopecten, vii, în stare proaspătă sau refrigerată

Scoici Saint-Jacques (Pecten maximus), congelate

Alte scoici, proaspete sau refrigerate

Midii

Melci, alții decât melcii de mare

Moluște preparate și conservate


ANEXA II

Certificat de captură și certificat de reexport al Comunității Europene

Image

Image

Image

Apendice

Date privind transportul

Image


ANEXA III

Notificările statului de pavilion

1.

Conținutul notificărilor statului de pavilion în temeiul articolului 20

Comisia solicită statelor de pavilion să notifice numele, adresele și amprentele sigiliilor oficiale ale autorităților publice de pe teritoriul lor care au următoarele competențe:

(a)

să înregistreze navele de pescuit aflate sub pavilionul lor;

(b)

să acorde, să suspende și să retragă licențele de pescuit pentru navele lor de pescuit;

(c)

să ateste veridicitatea informațiilor furnizate în certificatele de captură menționate la articolul 13 și să valideze astfel de certificate;

(d)

să pună în aplicare, să controleze și să asigure respectarea legilor, a reglementărilor și a măsurilor de conservare și gestionare pe care trebuie să le respecte navele lor de pescuit;

(e)

să efectueze verificări ale acestor certificate de captură, în vederea sprijinirii autorităților competente ale statelor membre prin cooperarea administrativă menționată la articolul 20 alineatul (4);

(f)

să difuzeze formulare model ale certificatului lor de captură, în conformitate cu specimenul din anexa II; și

(g)

să actualizeze aceste notificări.

2.

Sisteme de documentare a capturilor adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului menționate la articolul 13

În cazul în care un sistem de documentare a capturilor adoptat de o organizație regională de gestionare a pescuitului a fost recunoscut drept regim de certificare a capturii în sensul prezentului regulament, notificările statului de pavilion făcute în temeiul acestor sisteme de documentare a capturilor se consideră ca fiind făcute în conformitate cu dispozițiile punctului (1) din prezenta anexă, iar dispozițiile prezentei anexe se consideră ca aplicându-se mutatis mutandis.


ANEXA IV

Declarație în temeiul articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat

Confirm că produsele pescărești prelucrate: … (descrierea produsului și codul de Nomenclatură combinată) au fost obținute din capturile importate pe baza următorului (următoarelor) certificat (certificate) de captură:

Image

Numele și adresa fabricii de prelucrare:

Numele și adresa exportatorului (dacă acesta este altul decât fabrica de prelucrare):

Număr de autorizare al fabricii de prelucrare:

Numărul certificatului sanitar și data:

Image

Aprobarea de către autoritatea competentă:

Image


29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/33


REGULAMENTUL (CE) NR. 1006/2008 AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 3317/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 de stabilire a dispozițiilor generale privind autorizația de pescuit în apele unei țări terțe în cadrul unui acord de pescuit (1) stabilește procedura pentru autorizarea activităților de pescuit ale navelor comunitare în apele aflate sub jurisdicția unor țări terțe în temeiul unor acorduri încheiate între Comunitate și state terțe. S-a constatat că procedura prevăzută în regulamentul menționat anterior nu mai răspunde necesităților aferente obligațiilor internaționale care decurg din acordurile de pescuit bilaterale și din acordurile și convențiile multilaterale adoptate în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) sau din acorduri similare. Pe lângă aceasta, regulamentul în cauză nu contribuie într-o măsură suficientă la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în special în ceea ce privește pescuitul durabil și controlul.

(2)

Ca urmare a planului de acțiune pe 2006-2008 pentru simplificarea și îmbunătățirea politicii comune în domeniul pescuitului, prezentat în comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlament din 8 decembrie 2005, și în lumina evoluției situației în ceea ce privește pescuitul în afara apelor comunitare după adoptarea Regulamentului (CE) nr. 3317/94, precum și în vederea respectării obligațiilor internaționale, este necesar să se introducă un sistem comunitar general pentru autorizarea tuturor activităților de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare. Pe lângă aceasta, ar trebui redefinite și, dacă e cazul, aliniate la normele aplicabile navelor de pescuit comunitare normele privind accesul la apele comunitare al navelor de pescuit care navighează sub pavilionul unei țări terțe, prevăzute în prezent în alte instrumente legislative diferite.

(3)

Navele de pescuit comunitare ar trebui să poată exercita activități de pescuit în afara apelor comunitare numai după ce au fost autorizate de autoritatea competentă responsabilă de autorizarea activităților de pescuit în cauză, cum ar fi autoritatea competentă a țării terțe în care au loc aceste activități de pescuit, autoritatea competentă pentru autorizarea activităților de pescuit în apele internaționale care fac obiectul dispozițiilor adoptate în cadrul unei ORGP sau al unui mecanism similar, sau, în cazul activităților de pescuit în larg care nu sunt reglementate printr-un acord, de către autoritățile competente ale statelor membre, fără a aduce atingere legislației comunitare specifice privind activitățile de pescuit în larg.

(4)

Este important să se definească în mod clar responsabilitățile Comisiei și ale statelor membre în ceea ce privește procedura de autorizare a activităților de pescuit ale navelor comunitare în afara apelor comunitare. În această privință, Comisia ar trebui să fie în măsură să se asigure că obligațiile internaționale și dispozițiile din cadrul PCP sunt respectate și că solicitările privind transmiterea cererilor de autorizare sunt complete și se transmit în termenele stabilite în cadrul acordurilor respective.

(5)

Navele de pescuit comunitare ar trebui să fie considerate eligibile pentru autorizare pentru exercitarea oricărei activități de pescuit în afara apelor comunitare numai cu condiția respectării unui număr de criterii legate de obligațiile internaționale pe care şi le-a asumat Comunitatea, precum și de normele și obiectivele PCP.

(6)

În cazul în care procedura Consiliului de adoptare a unei decizii privind punerea în aplicare provizorie a unui nou protocol la un acord bilateral privind pescuitul cu o țară terță, referitor la alocarea posibilităților de pescuit între statele membre, nu poate fi finalizată înaintea datei acestei puneri în aplicare provizorii, ar trebui să se permită Comisiei, cu titlu temporar, în vederea evitării întreruperii activităților de pescuit ale navelor comunitare, să transmită țării terțe cereri de autorizații de pescuit, pe parcursul unei perioade de șase luni de la expirarea protocolului anterior.

(7)

Pentru a se asigura că posibilitățile de pescuit de care dispune Comunitatea în temeiul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sunt utilizate pe deplin, este necesară împuternicirea Comisiei în vederea realocării temporare a posibilităților de pescuit neutilizate de un stat membru unui alt stat membru, fără a se afecta alocarea sau schimbul de posibilități de pescuit între statele membre în temeiul protocolului în cauză.

(8)

Acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sunt acele acorduri menționate în Concluziile Consiliului din 15 iulie 2004 și care, la momentul încheierii sau al aplicării provizorii a acestora, au fost descrise în acest fel de către Consiliu.

(9)

Dispozițiile privind controlul utilizării posibilităților de pescuit alocate navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și a posibilităților de pescuit alocate navelor de pescuit ale țărilor terțe în apele comunitare ar trebui aliniate și ar trebui să permită intervenirea din timp pentru a împiedica statele membre și țările terțe să depășească aceste posibilități.

(10)

Pentru a se asigura coerența și eficacitatea urmăririi penale a încălcărilor, ar trebui să se prevadă posibilitatea utilizării pe deplin a rapoartelor de control și supraveghere redactate de inspectorii Comisiei, inspectorii Comunității, precum și de inspectorii statelor membre și ai țărilor terțe.

(11)

Toate datele privind activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare în temeiul acordurilor privind pescuitul ar trebui să fie actualizate și, dacă este cazul, accesibile statelor membre și țărilor terțe în cauză. În acest scop, este necesar să se creeze un sistem de informare privind autorizațiile de pescuit.

(12)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (2). Respectivele norme pot prevedea, de asemenea, scutirea de la aducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament în situația în care respectivele obligații ar reprezenta o sarcină disproporționată în comparație cu importanța economică a activității și, din motive de eficiență, aceste scutiri ar trebui adoptate prin procedura de gestionare prevăzută la articolul 4 din Decizia 1999/468/CE.

(13)

Regulamentul (CE) nr. 3317/94, precum și dispozițiile privind accesul navelor țărilor terțe la apele comunitare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1627/94 al Consiliului din 27 iunie 1994 de stabilire a dispozițiilor generale privind permisele de pescuit speciale (3) și Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (4) ar trebui abrogate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare și obiective

Prezentul regulament stabilește dispoziții privind:

(a)

autorizarea navelor de pescuit comunitare în vederea desfășurării de activități de pescuit:

(i)

în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unei țări terțe în cadrul unui acord de pescuit încheiat între Comunitate și țara în cauză; sau

(ii)

care fac obiectul unor măsuri de conservare și gestionare adoptate în cadrul unei organizații regionale de gestionare a pescuitului sau al unui mecanism similar la care Comunitatea este parte contractantă sau parte necontractantă cooperantă (denumite în continuare „ORGP”); sau

(iii)

în afara apelor comunitare, care nu intră în domeniul de aplicare al unui acord de pescuit sau în sfera de competență a unei ORGP;

(b)

autorizarea navelor de pescuit din țările terțe în vederea exercitării de activități de pescuit în apele comunitare;

și obligațiile de raportare legate de activitățile autorizate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)

„acord” înseamnă un acord de pescuit încheiat sau cu privire la care a fost adoptată o decizie privind aplicarea provizorie în conformitate cu articolul 300 din tratat;

(b)

„organizație regională de gestionare a pescuitului” sau „ORGP” înseamnă o organizație regională sau subregională sau un mecanism similar competente, conform dreptului internațional, să adopte măsuri de conservare și gestionare a resurselor marine vii, resurse aflate sub responsabilitatea sa în temeiul convenției sau al acordului său de instituire;

(c)

„activități de pescuit” înseamnă capturarea, păstrarea la bord, transformarea și transferul de pește;

(d)

„navă de pescuit comunitară” înseamnă o navă de pescuit comunitară în sensul dispozițiilor articolului 3 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (5);

(e)

„registrul flotei comunitare” înseamnă registrul flotei de pescuit comunitare, astfel cum este menționat la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(f)

„posibilitate de pescuit” înseamnă o posibilitate de pescuit în sensul definiției de la articolul 3 litera (q) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(g)

„autoritatea de autorizare” înseamnă autoritatea responsabilă de autorizarea activităților de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în temeiul unui acord sau de autorizarea navelor de pescuit ale unei țări terțe în apele comunitare;

(h)

„autorizație de pescuit” înseamnă dreptul de a exercita activități de pescuit pe parcursul unei perioade specificate, într-o anumită zonă sau într-o anumită pescărie;

(i)

„efort de pescuit” înseamnă un efort de pescuit în sensul definiției de la articolul 3 litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002;

(j)

„transmitere electronică” înseamnă transferul de date în format electronic, având conținutul, formatul și protocolul stabilite de Comisie sau convenite de părțile la un acord;

(k)

„categorie de pescuit” înseamnă o subdiviziune a flotei realizată pe baza unor criterii cum ar fi, în special, tipul de nave, tipul de activități de pescuit și uneltele de pescuit utilizate;

(l)

„încălcare gravă” înseamnă o încălcare gravă în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 1447/1999 al Consiliului din 24 iunie 1999 privind stabilirea listei tipurilor de comportament care contravin grav normelor politicii comune din domeniul pescuitului (6) sau o nerespectare gravă sau o încălcare gravă a dispozițiilor acordului respectiv;

(m)

„listă INN” înseamnă lista navelor de pescuit implicate în pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și identificate în cadrul unei ORGM sau de către Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (7);

(n)

„sistem comunitar de informare privind autorizațiile de pescuit” înseamnă sistemul de informare instituit de Comisie în conformitate cu articolul 12;

(o)

„navă de pescuit a unei țări terțe” înseamnă o navă:

care, indiferent de dimensiunea sa, este folosită în principal sau secundar pentru a efectua activități de pescuit;

care, chiar atunci când nu este folosită pentru a obține capturi prin propriile mijloace, preia produse pescărești prin transbordări de pe alte nave;

la bordul căreia produsele pescărești sunt supuse, înainte de ambalare, uneia sau mai multora dintre următoarele operații: filetare sau feliere, jupuire, tocare, congelare și/sau transformare,

și care se află sub pavilionul unei țări terțe și/sau este înregistrată într-o țară terță.

CAPITOLUL II

ACTIVITĂȚI DE PESCUIT ALE NAVELOR DE PESCUIT COMUNITARE ÎN AFARA APELOR COMUNITARE

SECŢIUNEA I

Dispoziții generale

Articolul 3

Dispoziții generale

Numai navele de pescuit comunitare pentru care a fost eliberată o autorizație de pescuit în conformitate cu prezentul regulament au dreptul de a exercita activități de pescuit în afara apelor comunitare.

SECŢIUNEA II

Autorizații pentru activități de pescuit în cadrul acordurilor

Articolul 4

Depunerea cererilor

(1)   Cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de termenul pentru transmiterea cererilor prevăzut în acordul respectiv sau, în absența prevederii unui termen în acord, cel târziu în conformitate cu înțelegerea prevăzută în acordul în cauză și fără a aduce atingere dispozițiilor specifice din dreptul comunitar, statele membre transmit Comisiei, pe cale electronică, cererea de autorizații de pescuit pentru navele de pescuit în cauză.

(2)   Cererile menționate la alineatul (1) conțin numărul de identificare din registrul flotei comunitare, indicativul de apel radio internațional al navei și orice alte date necesare în temeiul acordului respectiv sau în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2).

Articolul 5

Criteriile de eligibilitate

(1)   Statele membre depun la Comisie doar cereri de autorizații de pescuit pentru navele care navighează sub pavilionul lor:

(a)

care desfășoară deja activități de pescuit și care, pe parcursul celor 12 luni precedente în care au desfășurat activități de pescuit în temeiul acordului respectiv sau, în cazul unui nou acord, în temeiul acordului precedent și care, după caz, au îndeplinit condițiile prevăzute în acordul pentru perioada respectivă;

(b)

care, pe parcursul a 12 luni anterioare solicitării autorizației de pescuit, au fost supuse unei proceduri având ca obiect sancționarea pentru comiterea unor încălcări grave sau au făcut obiectul unor suspiciuni privind comiterea unor astfel de încălcări în conformitate cu dreptul intern al statului membru și/sau al căror proprietar s-a schimbat, iar noul proprietar oferă garanții privind îndeplinirea condițiilor;

(c)

care nu figurează pe o listă INN;

(d)

cu privire la care datele din registrul flotei comunitare și sistemul comunitar de informare privind autorizațiile de pescuit sunt complete sau exacte;

(e)

care dispun de o licență de pescuit, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1281/2005 al Comisiei din 3 august 2005 privind gestionarea licențelor de pescuit și informațiile minimale pe care acestea trebuie să le conțină (8);

(f)

cu privire la care datele necesare în temeiul acordului respectiv sunt disponibile și accesibile autorității de autorizare; și

(g)

pentru care cererile de autorizații de pescuit sunt în conformitate cu dispozițiile acordului respectiv și cu cele ale prezentului regulament.

(2)   Fiecare stat membru se asigură că cererile de autorizații de pescuit a căror transmitere o solicită sunt proporționale cu posibilitățile de pescuit disponibile statului membru în cauză în temeiul acordului respectiv.

Articolul 6

Transmiterea cererilor

(1)   Comisia transmite cererile autorității de autorizare în cauză în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii din partea statului membru și în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Comisia examinează solicitările de transmitere a cererilor, luând în considerare:

(a)

posibilitățile de pescuit alocate fiecărui stat membru de către Consiliu în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 sau al articolului 37 din tratat; și

(b)

condițiile stabilite în acordul respectiv și în prezentul regulament.

(3)   Comisia verifică dacă:

(a)

sunt respectate condițiile stabilite la articolul 5; și

(b)

cererile de autorizații de pescuit a căror transmitere este solicitată de statul membru în cauză corespund posibilităților de pescuit disponibile în temeiul acordului respectiv, luând în considerare solicitările tuturor statelor membre.

Articolul 7

Netransmiterea cererilor

(1)   Comisia nu transmite autorității de autorizare cereri cu privire la care:

(a)

datele furnizate de statul membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) sunt incomplete în ceea ce privește nava în cauză;

(b)

posibilitățile de pescuit pentru statul membru în cauză sunt insuficiente, luând în considerare specificațiile tehnice ale acordului respectiv și cererile depuse de statul membru;

(c)

nu sunt îndeplinite condițiile stabilite în acordul respectiv și în prezentul regulament.

(2)   În cazul netransmiterii uneia sau a mai multor cereri, Comisia informează neîntârziat statul membru în cauză cu privire la aceasta, motivându-și decizia.

În cazul în care statul membru nu este de acord cu motivele expuse de Comisie, acesta transmite Comisiei orice informații sau documente care justifică obiecția sa în termen de cinci zile lucrătoare. Comisia reexaminează cererea din perspectiva acestor informații.

Articolul 8

Informare

(1)   Comisia informează de îndată statul membru de pavilion, pe cale electronică, cu privire la autorizația de pescuit emisă de autoritatea de autorizare sau la decizia acestei autorități de a nu emite o autorizație de pescuit pentru o anumită navă de pescuit.

În cazul în care este necesar în temeiul sau în conformitate cu un acord, documentele de însoțire și documentele originale se trimit pe suport de hârtie și/sau pe cale electronică.

(2)   Statul membru de pavilion comunică de îndată proprietarilor navelor de pescuit în cauză informațiile primite în conformitate cu alineatul (1).

(3)   În cazul în care autoritatea de autorizare informează Comisia că a decis să suspende sau să retragă o autorizație de pescuit emisă pentru o navă de pescuit comunitară în temeiul unui acord, Comisia informează de îndată, pe cale electronică, statul membru al cărui pavilion îl arborează nava în cauză. Statul membru de pavilion transmite de îndată aceste informații proprietarului navei în cauză.

(4)   Comisia efectuează verificări pentru a stabili compatibilitatea deciziei de a refuza sau suspenda o autorizație de pescuit cu acordul respectiv, consultându-se cu statul membru de pavilion și cu autoritatea de autorizare în cauză și informându-le cu privire la rezultatele verificărilor.

Articolul 9

Continuitatea activităților de pescuit

(1)   În cazul în care:

a expirat protocolul la un acord de pescuit bilateral cu o țară terță care stabilește posibilitățile de pescuit prevăzute în respectivul acord; și

a fost parafat un protocol nou de către Comisie, dar nu a fost încă adoptată decizia privind încheierea sau aplicarea provizorie a acestuia,

Comisia poate transmite cereri de autorizații de pescuit țării terțe în cauză, în conformitate cu prezentul regulament, pe parcursul unei perioade de șase luni de la data de expirare a protocolului anterior și fără a aduce atingere competenței Consiliului de a lua decizii privind încheierea sau aplicarea provizorie a noului protocol.

(2)   În conformitate cu normele stabilite în temeiul acordului de pescuit respectiv, la data de expirare a autorizațiilor de pescuit, navele comunitare autorizate să desfășoare activități de pescuit în temeiul respectivului acord pot pescui în continuare în temeiul acordului pentru o perioadă de maximum șase luni de la data expirării, cu condiția ca avizele științifice să permită acest lucru.

(3)   În acest context, Comisia aplică metoda alocării posibilităților de pescuit în vigoare conform protocolului anterior pentru alineatul (1) și metoda conform protocolului existent pentru alineatul (2).

Articolul 10

Subutilizarea posibilităților de pescuit în contextul acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului

(1)   În contextul unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului, în cazul în care, pe baza solicitărilor de transmitere a cererilor menționate la articolul 4 din prezentul regulament, se constată că numărul de autorizații de pescuit sau volumul posibilităților de pescuit alocate Comunității în temeiul unui acord nu este pe deplin utilizat, Comisia informează statele membre în cauză, solicitându-le să confirme neutilizarea pe deplin a acestor posibilități de pescuit. Absența unui răspuns în termenele stabilite de Consiliu la încheierea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului se consideră că echivalează unei confirmări a faptului că navele statului membru în cauză nu vor utiliza pe deplin posibilitățile de pescuit alocate în perioada de timp vizată.

(2)   După confirmarea din partea statului membru în cauză, Comisia estimează totalul posibilităților de pescuit neutilizate și pune această estimare la dispoziția statelor membre.

(3)   Statele membre care doresc să utilizeze posibilitățile de pescuit neutilizate menționate la alineatul (2) prezintă Comisiei o listă a tuturor navelor pentru care intenționează să solicite o autorizație de pescuit, precum și solicitarea de transmitere a cererilor pentru fiecare dintre aceste nave în conformitate cu articolul 4.

(4)   Comisia decide cu privire la realocare în strânsă cooperare cu statele membre în cauză.

Dacă un stat membru în cauză aduce obiecții referitoare la această realocare, Comisia ia o decizie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2), cu privire la realocare, luând în considerare criteriile prevăzute în anexa I, și informează statele membre în cauză în privința aceasta.

(5)   Transmiterea de cereri în conformitate cu prezentul articol nu aduce atingere în niciun mod alocării de posibilități de pescuit sau schimburilor de astfel de posibilități între statele membre, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(6)   Nimic nu împiedică Comisia să aplice mecanismul menționat la alineatele (1)-(4) înainte de încheierea termenelor menționate la alineatul (1).

SECŢIUNEA III

Activități de pescuit care nu intră în domeniul de aplicare al unui acord

Articolul 11

Dispoziții generale

(1)   Operatorul unei nave de pescuit comunitare care intenționează să desfășoare activități de pescuit în larg în ape care nu intră în domeniul de aplicare al unui acord sau în sfera de competență a unei ORGP informează autoritățile statului membru de pavilion cu privire la aceste activități.

Fără a aduce atingere legislației comunitare privind activitățile de pescuit în larg, navele comunitare de pescuit au dreptul de a desfășura activități de pescuit în larg numai în ape care nu intră în domeniul de aplicare al unui acord sau în sfera de competență a unei ORGP, dacă statul membru de pavilion a emis o autorizație pentru acestea, în conformitate cu dispozițiile de drept intern.

Statele membre informează Comisia cu zece zile înainte de începerea activităților de pescuit, menționate la primul paragraf, de către navele autorizate să pescuiască în conformitate cu paragraful menționat anterior, specificând speciile, uneltele de pescuit, perioada și zona pentru care a fost emisă autorizația.

(2)   Statul membru depune eforturi în vederea obținerii de informații privind orice fel de înțelegeri între resortisanții săi și o țară terță care permit navelor de pescuit care navighează sub pavilionul său să desfășoare activități de pescuit în ape aflate sub jurisdicția sau suveranitatea unei țări terțe și informează Comisia cu privire la aceasta prin transmiterea pe cale electronică a unei liste a navelor în cauză.

(3)   Prezenta secțiune se aplică doar navelor care depășesc lungimea totală de 24 metri.

SECŢIUNEA IV

Obligațiile de raportare și încheierea activităților de pescuit

Articolul 12

Sistemul de informare privind autorizațiile de pescuit

(1)   Comisia instituie un sistem comunitar de informare privind autorizațiile de pescuit care conține datele referitoare la autorizațiile emise în conformitate cu prezentul regulament. În acest scop, Comisia creează o pagină de internet securizată.

(2)   Statele membre se asigură că datele necesare cu privire la autorizațiile de pescuit din cadrul unui acord sau pentru o ORGP figurează în sistemul comunitar de informare privind autorizațiile de pescuit și că aceste date sunt actualizate în permanență.

Articolul 13

Raportarea capturilor și a efortului de pescuit

(1)   Navele de pescuit comunitare pentru care s-a emis o autorizație de pescuit în temeiul secțiunii II sau III transmit săptămânal autorității lor naționale competente date privind capturile obținute și, dacă este necesar, date privind efortul de pescuit. Aceste date sunt accesibile Comisiei la cererea acesteia.

Fără a aduce atingere dispozițiilor primului paragraf, navele de pescuit comunitare cu o lungime totală mai mare de 24 m transmit zilnic autorității lor naționale competente date privind capturile obținute și, dacă este necesar, date privind efortul de pescuit, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1566/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea și comunicarea electronică a datelor referitoare la activitățile de pescuit și dispozitivele de teledetecție (9). De la 1 ianuarie 2011, această cerință de raportare se aplică și navelor de pescuit comunitare cu o lungime totală mai mare de 15 metri.

(2)   Statele membre culeg datele menționate la alineatul (1) din prezentul articol și, înainte de data de 15 a fiecărei luni calendaristice, transmit, pe cale electronică, Comisiei sau altui organism desemnat de Comisie, date privind fiecare stoc, grup de stocuri sau categorie de pescuit, referitoare la cantitățile capturate și, dacă este necesar în temeiul unui acord sau al unui regulament de punere în aplicare a respectivului acord, date referitoare la efortul de pescuit depus pe parcursul lunii anterioare de către navele care navighează sub pavilionul lor în ape care intră în domeniul de aplicare al unui acord și pe parcursul celor șase luni precedente pentru activități de pescuit desfășurate în afara apelor Comunității care nu intră în domeniul de aplicare al unui acord.

(3)   În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (2), Comisia decide asupra formatului în care se transmit datele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 14

Controlul efortului de pescuit

Fără a aduce atingere dispozițiilor capitolului V din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, statele membre asigură respectarea obligațiilor cu privire la raportarea capturilor și, dacă este necesar, a efortului de pescuit stabilite în acordul respectiv.

Articolul 15

Încetarea activităților de pescuit

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 26 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 și articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2847/93, în cazul în care un stat membru consideră că posibilitățile sale de pescuit disponibile au fost epuizate, acesta interzice de îndată activitățile de pescuit pentru zona, tipul de unelte de pescuit, stocul sau grupul de stocuri respectiv. Această dispoziție se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor specifice prevăzute în acordul respectiv.

(2)   În cazul în care posibilitățile de pescuit disponibile ale unui stat membru sunt exprimate atât din perspectiva limitelor capturilor, cât și a limitelor efortului de pescuit, statul membru interzice activitățile de pescuit pentru zona, tipul de unelte de pescuit, stocul sau grupul de stocuri respectiv de îndată ce una dintre aceste posibilități este considerată ca fiind epuizată. Pentru a permite continuarea pescuitului în cadrul posibilităților de pescuit neepuizate, care urmărește şi posibilitățile de pescuit epuizate, statele membre notifică Comisiei măsuri tehnice, care nu vor avea niciun impact negativ asupra posibilităților de pescuit epuizate. Această dispoziție se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor specifice prevăzute în acordul respectiv.

(3)   Statele membre informează neîntârziat Comisia privind orice interdicție a activităților de pescuit adoptată în conformitate cu prezentul articol.

(4)   În cazul în care Comisia constată că posibilitățile de pescuit disponibile Comunității sau unui stat membru sunt considerate ca fiind epuizate, Comisia informează statele membre în cauză în această privință, cerându-le să interzică activitățile de pescuit în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

(5)   Imediat ce activitățile de pescuit au fost interzise în conformitate cu alineatul (1) sau (2), autorizațiile de pescuit pentru stocurile sau grupurile de stocuri în cauză se suspendă.

Articolul 16

Suspendarea autorizațiilor de pescuit

(1)   Dacă autoritatea de autorizare în temeiul unui acord de pescuit informează Comisia cu privire la decizia sa de a suspenda sau retrage o autorizație de pescuit a unei nave aflate sub pavilionul unui stat membru, Comisia informează de îndată statul membru de pavilion. Comisia efectuează verificările necesare, în conformitate cu procedurile prevăzute în acordul respectiv, după caz, în consultare cu statul membru de pavilion și cu autoritățile de autorizare din țara terță în cauză și comunică rezultatul acestora statului membru de pavilion și, după caz, autorităților de autorizare din țara terță în cauză.

(2)   În cazul în care o autoritate de autorizare dintr-o țară terță suspendă o autorizație de pescuit acordată unei nave de pescuit comunitare, statul membru de pavilion suspendă permisul de pescuit acordat în temeiul acordului pe întreaga perioadă a suspendării autorizației de pescuit.

În cazul retragerii definitive a autorizației de pescuit de către autoritățile de autorizare dintr-o țară terță, statul membru de pavilion retrage, fără întârziere, permisul de pescuit acordat navei în cauză în temeiul acordului respectiv.

(3)   Rapoartele de inspecție și supraveghere întocmite de inspectorii Comisiei, inspectorii Comunității, inspectorii din statele membre sau inspectorii dintr-o țară terță care este parte la acordul respectiv constituie dovezi admisibile în cadrul procedurilor administrative sau judiciare din orice stat membru. În vederea stabilirii elementelor de fapt, aceste rapoarte sunt tratate la fel ca și rapoartele de inspecție și supraveghere ale statelor membre în cauză.

SECŢIUNEA V

Accesul la date

Articolul 17

Accesul la date

(1)   Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (10), datele transmise Comisiei sau unui organism desemnat de Comisie de către statele membre în conformitate cu prezentul capitol sunt puse, prin intermediul paginii de internet securizate referitoare la sistemul comunitar de informare privind autorizațiile de pescuit, la dispoziția tuturor utilizatorilor interesați autorizați de către:

(a)

statele membre;

(b)

Comisie sau un organism desemnat de Comisie, în ceea ce privește controlul și inspecția.

Datele accesibile acestor persoane se limitează la acele date necesare în cadrul procesului de autorizare a pescuitului și/sau al activităților lor de inspecție și sunt supuse normelor de confidențialitate a datelor.

(2)   Proprietarii navelor înregistrate în sistemul comunitar de informare privind autorizațiile de pescuit sau reprezentanții acestora pot primi o copie electronică a datelor cuprinse în registru prin transmiterea unei cereri oficiale către Comisie prin intermediul administrației lor naționale.

CAPITOLUL III

ACTIVITĂȚI DE PESCUIT ALE NAVELOR DE PESCUIT ALE ȚĂRILOR TERȚE ÎN APELE COMUNITARE

Articolul 18

Dispoziții generale

(1)   Navele de pescuit ale țărilor terțe au dreptul:

(a)

să desfășoare activități de pescuit în apele comunitare, cu condiția să dețină o autorizație de pescuit emisă în conformitate cu prezentul capitol;

(b)

să acosteze, să transbordeze în porturi sau să transforme produse pescărești, cu condiția să li se fi emis în prealabil o autorizație de către statul membru în ale cărui ape urmează să se desfășoare aceste activități.

(2)   Navele de pescuit ale țărilor terțe autorizate să desfășoare activități de pescuit, în temeiul unui acord, la data de 31 decembrie a oricărui an calendaristic, pot continua să pescuiască în temeiul acordului respectiv de la data de 1 ianuarie a anului următor până la data la care Comisia decide cu privire la emiterea autorizațiilor de pescuit pentru respectivele nave pentru anul respectiv, în conformitate cu articolul 20.

Articolul 19

Transmiterea cererilor provenind din țările terțe

(1)   Țara terță în cauză transmite Comisiei, pe cale electronică, la data intrării în vigoare a unui acord prin care i se acordă posibilități de pescuit în apele comunitare, o listă a navelor care navighează sub pavilionul său și/sau sunt înregistrate pe teritoriul său și care intenționează să utilizeze posibilitățile de pescuit respective.

(2)   În termenul stabilit în acordul respectiv sau în termenul stabilit de Comisie, autoritățile competente ale țării terțe transmit Comisiei, pe cale electronică, cererile de autorizații de pescuit pentru navele de pescuit care navighează sub pavilionul acesteia, care cuprind indicativul de apel radio internațional al navei și orice alte date necesare în temeiul acordului sau stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2).

Articolul 20

Emiterea autorizațiilor de pescuit

(1)   Comisia examinează cererile de autorizații de pescuit luând în considerare posibilitățile de pescuit acordate țării terțe și emite autorizații de pescuit în conformitate cu măsurile adoptate de Consiliu și cu dispozițiile cuprinse în acordul respectiv.

(2)   Comisia informează autoritățile competente ale țării terțe și ale statelor membre cu privire la autorizațiile de pescuit emise.

Articolul 21

Criterii de eligibilitate

Comisia emite o autorizație de pescuit numai pentru navele de pescuit ale țărilor terțe:

(a)

care sunt eligibile pentru a putea beneficia de o autorizație de pescuit în temeiul acordului respectiv și, dacă e cazul, figurează pe lista navelor notificate ca desfășurând activități de pescuit în temeiul acordului respectiv;

(b)

care, pe parcursul celor 12 luni precedente în care au desfășurat activități de pescuit în temeiul acordului respectiv sau, în cazul unui nou acord, în temeiul acordului precedent și care, după caz, au îndeplinit condițiile prevăzute în acordul pentru perioada respectivă;

(c)

care, pe parcursul a 12 luni anterioare solicitării autorizației de pescuit, au fost supuse unei proceduri având ca obiect sancționarea pentru comiterea unor încălcări grave sau au făcut obiectul unor suspiciuni privind comiterea unor astfel de încălcări în conformitate cu dreptul intern al statului membru și/sau al căror proprietar s-a schimbat, iar noul proprietar oferă garanții privind îndeplinirea condițiilor;

(d)

care nu figurează pe o listă INN;

(e)

cu privire la care sunt disponibile datele necesare în temeiul acordului respectiv; și

(f)

pentru care cererile sunt în conformitate cu dispozițiile acordului respectiv și cu cele din prezentul capitol.

Articolul 22

Obligații generale

Navele de pescuit ale țărilor terțe pentru care a fost emisă o autorizație de pescuit în conformitate cu prezentul capitol respectă dispozițiile din cadrul PCP privind măsurile de conservare și control și alte dispoziții care reglementează pescuitul de către navele de pescuit comunitare în zona de pescuit în care își desfășoară activitatea, precum și dispozițiile stabilite în acordul respectiv.

Articolul 23

Controlul capturilor și al efortului de pescuit

(1)   Navele de pescuit ale țărilor terțe care desfășoară activități de pescuit în apele comunitare transmit săptămânal autorităților lor naționale și Comisiei sau unui organism desemnat de Comisie datele

(a)

necesare în temeiul acordului respectiv;

(b)

stabilite de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută în acordul respectiv; sau

(c)

stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2).

Fără a aduce atingere dispozițiilor primului paragraf, navele de pescuit din țări terțe, cu o lungime totală mai mare de 24 metri, transmit aceste date zilnic, în format electronic, începând cu 1 ianuarie 2010. De la 1 ianuarie 2011 această cerință de raportare se aplică și în cazul navelor de pescuit din țări terțe cu o lungime totală mai mare de 15 metri.

(2)   În măsura în care este necesar în temeiul acordului respectiv, țările terțe culeg date referitore la capturi transmise de navele lor în conformitate cu alineatul (1) și, înainte de data de 15 a fiecărei luni calendaristice, transmit Comisiei sau unui organism desemnat de Comisie, pe cale electronică, date cu privire la cantitățile pentru fiecare stoc, grup de stocuri sau categorie de pescuit capturate în apele comunitare în luna precedentă de către toate navele care navighează sub pavilionul lor.

(3)   Datele referitoare la capturi menționate la alineatul (2) sunt accesibile unui stat membru la cerere și sunt supuse normelor de confidențialitate aplicabile datelor.

Articolul 24

Încetarea activităților de pescuit

(1)   În cazul în care posibilitățile de pescuit alocate țării terțe în cauză sunt considerate epuizate, Comisia informează neîntârziat țara terță în cauză și autoritățile de inspecție competente ale statelor membre cu privire la aceasta. Pentru a permite continuarea activităților de pescuit în cadrul posibilităților de pescuit neepuizate, care urmărește și posibilitățile de pescuit epuizate, țara terță notifică Comisiei măsuri tehnice care nu vor avea niciun impact negativ asupra posibilităților de pescuit epuizate. Această dispoziție se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor specifice prevăzute în acordul respectiv.

(2)   De la data notificării Comisiei, autorizațiile de pescuit emise navelor care navighează sub pavilionul țării respective se consideră suspendate pentru activitățile de pescuit în cauză, iar navele nu mai sunt autorizate să desfășoare activitățile de pescuit respective.

(3)   În cazul în care o suspendare a activităților de pescuit aplicabile în conformitate cu alineatul (2) privește toate activitățile pentru care au fost acordate autorizațiile de pescuit, aceste autorizații de pescuit se consideră retrase.

(4)   Țările terțe se asigură că navele de pescuit în cauză sunt informate neîntârziat cu privire la aplicarea prezentului articol și că încetează desfășurarea tuturor activităților de pescuit în cauză.

(5)   De îndată ce activitățile de pescuit au fost interzise în conformitate cu alineatele (1) și (2), autorizațiile de pescuit specifice pentru stocul sau grupul de stocuri respectiv se suspendă.

Articolul 25

Nerespectarea normelor aplicabile

(1)   Fără a aduce atingere procedurilor judiciare prevăzute în legislația națională, statele membre informează de îndată Comisia cu privire la orice încălcare în temeiul acordului respectiv constatată cu privire la o navă de pescuit a unei țări terțe în ceea ce privește activitățile de pescuit în apele comunitare.

(2)   Pentru o perioadă de cel mult 12 luni, nu se eliberează licențe sau permise speciale de pescuit niciunei nave de pescuit dintr-o țară terță pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute în acordul respectiv.

Comisia transmite autorităților din țara terță în cauză denumirile și caracteristicile navelor de pescuit din țara terță care nu vor fi autorizate să pescuiască în zona de pescuit comunitară în următoarea lună sau în următoarele luni, ca urmare a încălcării normelor relevante prevăzute în acordul respectiv.

(3)   Comisia notifică autorităților de inspecție ale statelor membre măsurile luate în temeiul alineatului (2).

CAPITOLUL IV

MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 26

Norme detaliate

Normele detaliate privind aplicarea prezentului regulament pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2). Aceste norme pot prevedea, de asemenea, scutiri de la îndeplinirea obligațiilor stabilite în prezentul regulament, în cazul în care obligațiile respective ar crea o sarcină disproporționată în raport cu importanța economică a activității.

Articolul 27

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru pescuit și acvacultură instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la 20 de zile lucrătoare.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII COMUNE ȘI FINALE

Articolul 28

Obligații internaționale

Prezentul regulament nu aduce atingere dispozițiilor cuprinse în acordurile respective și dispozițiilor comunitare de punere în aplicare a respectivelor acorduri.

Articolul 29

Abrogare

(1)   Articolul 18, articolul 28b, articolul 28c și articolul 28d din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 se elimină.

(2)   Articolul 3 alineatul (2), articolul 4 alineatul (2), articolul 9 și articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1627/94 se elimină.

(3)   Regulamentul (CE) nr. 3317/94 se abrogă.

(4)   Trimiterile la dispozițiile eliminate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență cuprins în anexa II.

Articolul 30

Intrarea în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 continuă să se aplice până la intrarea în vigoare a regulamentului de stabilire a normelor detaliate menționate la articolul 13 din prezentul regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO L 350, 31.12.1994, p. 13.

(2)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(3)  JO L 171, 6.7.1994, p. 7.

(4)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(5)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(6)  JO L 167, 2.7.1999, p. 5.

(7)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(8)  JO L 203, 4.8.2005, p. 3.

(9)  JO L 340, 22.12.2007, p. 46.

(10)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.


ANEXA I

Criteriile pentru realocarea menționată la articolul 10

La realocarea posibilităților de pescuit, Comisia ia în considerare, în special:

data la care a fost primită fiecare dintre cereri;

posibilitățile de pescuit disponibile pentru realocare;

numărul cererilor primite;

numărul statelor membre solicitante;

în cazul în care posibilitățile de pescuit se bazează integral sau parțial pe volumul efortului de pescuit sau al capturilor, efortul de pescuit preconizat sau capturile preconizate pentru fiecare dintre navele în cauză.


ANEXA II

Regulamentul (CE) nr. 1627/94

Dispoziția corespondentă din prezentul regulament

Articolul 3 alineatul (2)

Capitolul III

Articolul 4 alineatul (2)

Capitolul III

Articolul 9

Articolele 19-21

Articolul 10

Articolul 25

Regulamentul (CEE) nr. 2847/93

Dispoziția corespondentă din prezentul regulament

Articolul 18

Articolul 13

Articolul 28b

Articolul 18

Articolul 28c

Articolul 22

Articolul 28d

Articolul 24


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/45


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 iulie 2008

privind semnarea și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2008/800/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf teza a doua,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri, în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia, cu Republica Croația în vederea încheierii unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2)

Negocierile au fost încheiate cu succes și protocolul ar trebui să fie semnat în numele Comunității, sub rezerva eventualei încheieri a acestuia la o dată ulterioară.

(3)

Protocolul ar trebui să fie aplicat, cu titlu provizoriu, începând de la 1 august 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze, în numele Comunității, Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, sub rezerva eventualei încheieri a acestuia la o dată ulterioară.

Articolul 2

Protocolul se aplică, până la intrarea în vigoare a acestuia, cu titlu provizoriu, de la 1 august 2007.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

C. LAGARDE


PROTOCOL

la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitățile”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană,

pe de o parte, și

REPUBLICA CROAȚIA,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE aderarea Republicii Bulgaria și a României (denumite în continuare „noile state membre”) la Uniunea Europeană și, prin urmare, la Comunitate, la data de 1 ianuarie 2007,

întrucât:

(1)

Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte (denumit în continuare „ASA”), a fost semnat la Luxemburg la 29 octombrie 2001 și a intrat în vigoare la 1 februarie 2005.

(2)

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul de aderare”) a fost semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

(3)

Republica Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare anexat la Tratatul de aderare, aderarea noilor state membre la ASA trebuie convenită prin încheierea unui protocol la ASA.

(5)

Au avut loc consultări în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din ASA, pentru a garanta că se ține seama de interesele reciproce ale Comunității și ale Croației menționate în acord,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SECŢIUNEA I

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Articolul 1

Republica Bulgaria și România sunt părți la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 octombrie 2001, și adoptă și, respectiv, iau notă, în același mod ca și celelalte state membre ale Comunității, de textele acordului, precum și de textele declarațiilor comune și ale declarațiilor unilaterale anexate la actul final semnat la aceeași dată.

ADAPTĂRI ALE TEXTULUI ASA, INCLUSIV ALE ANEXELOR ȘI PROTOCOALELOR LA ACESTA

SECŢIUNEA II

PRODUSE AGRICOLE

Articolul 2

Produsele agricole stricto sensu

(1)   Anexa IV (a) și anexa IV (c) la ASA se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezentul protocol.

(2)   Anexa IV (b) și anexa IV (d) la ASA se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul protocol.

(3)   Anexa IV (e) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul protocol.

(4)   Anexa IV (f) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul protocol.

(5)   Anexa IV (g) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa V la prezentul protocol.

Articolul 3

Produse pescărești

(1)   Anexa V (a) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa VI la prezentul protocol.

(2)   Anexa V (b) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa VII la prezentul protocol.

Articolul 4

Produse agricole transformate

Anexa I și anexa II la Protocolul nr. 3 la ASA se înlocuiesc cu textele corespunzătoare din anexa VIII la prezentul protocol.

Articolul 5

Acordul privind vinurile

Anexa I [Acord între Comunitatea Europeană și Republica Croația privind concesiile comerciale preferențiale reciproce pentru anumite vinuri, menționat la articolul 27 alineatul (4) din ASA] la Protocolul adițional de adaptare a aspectelor comerciale din ASA pentru a ține seama de rezultatul negocierilor dintre părți privind stabilirea de concesii preferențiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoașterea, protecția și controlul reciproce ale denumirilor vinurilor și recunoașterea, protecția și controlul reciproce ale denumirilor de băuturi spirtoase și de băuturi aromatizate se înlocuiește cu textul din anexa IX la prezentul protocol.

SECŢIUNEA III

REGULI DE ORIGINE

Articolul 6

Protocolul nr. 4 la ASA se înlocuiește cu textul din anexa X la prezentul protocol.

DISPOZIȚII TRANZITORII

SECȚIUNEA IV

Articolul 7

OMC

Republica Croația se angajează să nu prezinte nicio revendicare, solicitare sau sesizare și nici să modifice sau să retragă vreo concesie în temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din GATT 1994 în legătură cu extinderea din 2007 a Comunității.

Articolul 8

Dovada de origine și cooperarea administrativă

(1)   Dovezile de origine eliberate corespunzător fie de Republica Croația, fie de un nou stat membru în cadrul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea se acceptă în țările în cauză, cu condiția ca:

(a)

dobândirea unei astfel de origini să confere un tratament tarifar preferențial pe baza măsurilor tarifare preferențiale cuprinse în ASA;

(b)

dovada de origine și documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării;

(c)

dovada de origine să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

În cazul în care bunurile au fost declarate la import fie în Republica Croația, fie într-un nou stat membru, înainte de data aderării, în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între Republica Croația și noul stat membru în cauză la acea dată, dovada de origine eliberată retroactiv în temeiul acordurilor sau al regimurilor în cauză poate fi de asemenea acceptată, cu condiția să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

(2)   Republica Croația și noile state membre sunt autorizate să rețină autorizațiile prin care a fost acordat statutul de „exportatori autorizați” în cadrul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea, cu condiția ca:

(a)

să se prevadă o astfel de dispoziție și în acordul încheiat între Republica Croația și Comunitate înaintea datei aderării; și

(b)

exportatorii autorizați să aplice regulile de origine în vigoare în temeiul acordului respectiv.

Autorizațiile în cauză se înlocuiesc, în termen de cel mult un an de la data aderării, cu noi autorizații eliberate în conformitate cu condițiile ASA.

(3)   Cererile de verificare ulterioară a dovezii de origine eliberate în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome menționate la alineatele (1) și (2) de mai sus se acceptă de către autoritățile vamale competente fie ale Republicii Croația, fie ale statelor membre, pe o perioadă de trei ani de la data emiterii dovezii de origine în cauză și pot fi formulate de către autoritățile respective în termen de trei ani de la data acceptării dovezii de origine înaintate autorităților respective în sprijinul unei declarații de import.

Articolul 9

Mărfuri în tranzit

(1)   Dispozițiile ASA pot fi aplicate mărfurilor exportate fie din Republica Croația în unul dintre noile state membre, fie din unul dintre noile state membre în Republica Croația, care respectă dispozițiile Protocolului nr. 4 la ASA și care, la data aderării, sunt fie în tranzit, fie depozitate temporar într-un depozit vamal sau într-o zonă liberă, în Republica Croația sau în noul stat membru în cauză.

(2)   Tratamentul preferențial poate fi acordat în astfel de cazuri cu condiția înaintării către autoritățile vamale din țara importatoare, în termen de patru luni de la data aderării, a dovezii de origine eliberate retroactiv de autoritățile vamale din țara exportatoare.

Articolul 10

Contingente în 2007

Pentru anul 2007, volumele noilor contingente tarifare și creșterea volumelor contingentelor tarifare existente se calculează pro rata din volumele de bază, luând în considerare partea din perioada de timp anterioară datei de 1 august 2007.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

SECŢIUNEA V

Articolul 11

Prezentul protocol și anexele la acesta fac parte integrantă din ASA.

Articolul 12

(1)   Prezentul protocol se aprobă de către Comunitate, de către Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și de către Republica Croația în conformitate cu procedurile proprii ale acestora.

(2)   Părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul (1). Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 13

(1)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei depunerii ultimului instrument de aprobare.

(2)   În cazul în care nu au fost depuse toate instrumentele de aprobare a prezentului protocol până la 1 august 2007, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 august 2007.

Articolul 14

Prezentul protocol se redactează în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, slovacă, spaniolă, suedeză și croată, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.

Articolul 15

Textul ASA, inclusiv anexele și protocoalele care fac parte integrantă din acesta, precum și textul actului final împreună cu declarațiile anexate la acesta se redactează în limbile bulgară și română și textele respective sunt egal autentice în aceleași condiții ca și textele originale (1). Consiliul de stabilizare și de asociere aprobă aceste texte.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Versiunile în limbile bulgară şi română ale acordului vor fi publicate în ediţia specială a Jurnalului Oficial la o dată ulterioară.

ANEXA I

ANEXA IV(a) ŞI ANEXA IV(c)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (scutire de taxe vamale pentru cantități nelimitate) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (a) punctul (i) și la articolul 27 alineatul (3) litera (b) punctul (i)

Codul tarifar croat (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Astfel cum este definit prin tariful vamal croat – publicat în NN 134/2006, astfel cum a fost modificat.

ANEXA II

„ANEXA IV(b) ŞI ANEXAIV (d)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (scutire de taxe vamale în limitele contingentului începând cu 1 august 2007) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) și la articolul 27 alineatul (3) litera (c) punctul (i)

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual (tone)

Creștere anuală (tone)

0103 91

0103 92

Animale vii din specia porcină, altele decât reproducătorii de rasă pură

625

25

0104

Animale vii din specia ovină sau caprină

1 500

0201

Carne de animale din specia bovină, proaspătă sau refrigerată

200

0204

Carne de animale din specia ovină sau caprină, proaspătă, refrigerată sau congelată

1 325

5

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

870

30

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

545

15

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

17 250

150

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

17 750

700

0405 10

Unt

330

10

0406

Brânză și caș

2 500

100

0406 cu excepția 0406 90 78

Brânză și caș, altele decât Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Miere naturală

20

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

12

0602 90 10

Spori de ciuperci

9 400

0701 90 10

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată, destinați fabricării amidonului

1 000

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

9 375

375

0703 20 00

Usturoi, proaspăt sau refrigerat

1 250

50

0712

Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

1 050

0805 10

Portocale, proaspete sau uscate

31 250

1 250

0805 20

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspete sau uscate

3 000

120

0806 10

Struguri, proaspeți

10 000

400

0808 10 (1)

Mere, proaspete

5 800

 

0809 10 00

Caise, proaspete

1 250

50

0810 10 00

Căpșuni, proaspete

250

10

1002 00 00

Secară

1 000

100

1101 00

Făină de grâu sau de meslin

250

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

100

1206 00

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

125

5

1507

Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1 230

10

1509

Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

450

20

1514 19

1514 99

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, altele decât uleiurile brute

100

1602 41

1602 42

1602 49

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge, de animale din specia porcină

375

15

1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă

7 125

285

2002

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

6 150

240

2004 90

Alte legume și amestecuri de legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, congelate

125

5

2005 91 00

2005 99

Alte legume și amestecuri de legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate

200

2007 99

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, altele decât preparatele omogenizate sau din citrice

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Suc de portocale, necongelat, cu o valoare Brix de maximum 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Suc de mere, suc de orice alt fruct sau legumă, amestecuri de sucuri

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Sucuri de orice alt fruct sau legumă, cu o valoare Brix de maximum 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte: siropuri de zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranți

550

2302 30

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernerea, măcinarea sau din alte procedee de prelucrare a grâului

6 200

2309 90

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor, altele decât alimentele pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1 350


(1)  Contingentele sunt alocate în perioada 21 februarie-14 septembrie.”

ANEXA III

ANEXA IV(e)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (50 % din taxele vamale MFN pentru cantități nelimitate) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (c) punctul (ii)

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

0104

Animale vii din specia ovină sau caprină

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

 

Cu o greutate de maximum 185 g:

0105 12 00

– –

Curcani și curci

 

Altele:

0105 94 00

– –

Cocoși și găini:

0105 94 00 30

– – –

Pui de găină

0105 94 00 40

– – –

Pui de găină crescuți pentru ouă

0209 00

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și neincluse în altă parte

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

De păsări:

0407 00 30

– –

Altele:

0407 00 30 40

– – –

Ouă de curci

0601

Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

0603

Flori și boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite

0708

Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare

0712

Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

0713

Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului:

 

Cafea prăjită:

0901 21 00

– –

Nedecafeinizată

0901 22 00

– –

Decafeinizată

1003 00

Orz:

1003 00 90

Altele:

1003 00 90 10

– –

Destinate fabricării berii

1004 00 00

Ovăz

1005

Porumb:

1005 90 00

Altele

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu: decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

1702 30

Glucoză și sirop de glucoză, care nu conține fructoză sau cu un conținut de fructoză sub 20 % din greutate, în stare uscată

1702 40

Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2005 40 00

Mazăre (Pisum sativum)

 

Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fasole boabe

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

2008 50

Caise

2008 70

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

2009

Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

Suc de ananas:

2009 41

– –

Cu o valoare Brix de maximum 20:

2009 41 10

– – –

De o valoare de peste 30 EUR/100 kg greutate netă, care conține zahăr adăugat

 

Suc de struguri (inclusiv must de struguri):

2009 69

– –

Altele

2206 00

Alte băuturi fermentate (de exemplu: cidru de mere, cidru de pere, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

2302

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernerea, măcinarea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor:

2302 30

De grâu

2306

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția grăsimilor sau a uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305:

2306 90

Altele

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor:

2309 90

Altele

ANEXA IV

ANEXA IV(f)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (50 % din taxele vamale MFN în limitele contingentului începând cu 1 august 2007) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (c) punctul (iii)

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

(tone)

Creștere anuală

(tone)

0102 90

Animale vii din specia bovină, altele decât reproducătorii de rasă pură

250

10

0202

Carne de animale din specia bovină, congelată

3 750

150

0203

Carne de animale din specia porcină, proaspătă, refrigerată sau congelată

9 125

365

0701

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Ceapă, ceapă eșalotă, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

12 790

500

0704 90 10

Varză albă și varză roșie, în stare proaspătă sau refrigerată

160

0706 10 00

Morcovi și napi, în stare proaspătă sau refrigerată

140

0706 90 30

0706 90 90

Hrean (Cochlearia armoracia), sfeclă roșie, barba-caprei, țelină de rădăcină (Apium graveolens rapaceum), ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

110

0807 11 00

0807 19 00

Pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspeți

7 035

275

0808 10

Mere, proaspete

6 900

300

1101 00

Făină de grâu sau de meslin

1 025

45

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

9 750

390

1107

Malț, chiar prăjit

19 750

750

1517 10 90

Margarină, cu excepția margarinei lichide, alta decât margarina cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

150

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

2 250

90

1602 10-

1602 39,

1602 50-

1602 90

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge, altele decât de animale din specia porcină

650

30

2009 50

2009 90

Suc de tomate; amestecuri de sucuri

100

2401

Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun

250

10

ANEXA V

ANEXA IV(g)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (g)

Taxele vamale pentru mărfurile enumerate în prezenta anexă se aplică începând cu 1 august 2007.

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual (tone)

Taxă aplicabilă în limitele contingentului

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Animale vii din specia bovină, cu o greutate de maximum 300 kg, și tauri destinați sacrificării, cu o greutate de peste 300 kg, altele decât reproducătorii de rasă pură

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Animale vii din specia porcină, altele decât reproducătorii de rasă pură

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Cocoși și găini vii cu o greutate de peste 185 g, dar de maximum 2 000 g

90

10 %

0203

Carne de animale din specia porcină, proaspătă, refrigerată sau congelată

3 570

25 %

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Ciuperci, în stare proaspătă sau refrigerată

400

10 %

0709 60 10

Ardei dulci, în stare proaspătă sau refrigerată

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Mazăre (Pisum sativum), fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) și amestecuri de legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

1 500

7 %

1001 90 99

Alac, grâu comun și meslin, altele decât cele pentru sămânță

20 800

15 %

1005 90 00

Porumb, altul decât cel pentru sămânță

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate însămânțării

2 160

6 %

1517 10 90

Margarină, cu excepția margarinei lichide, alta decât margarina cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

1 200

20 %

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

1 900

10 %

1602 10 00-1602 39

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

preparate omogenizate;

din ficat de orice animal;

din păsări de curte de la poziția 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge, de animale din specia porcină

180

10 %

1702 40

Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit

1 000

5 %

1703 90 00

Melase rezultate din extragerea sau rafinarea zahărului, altele decât melasele din trestie

14 500

14 %

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Caise, cireșe, vișine, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool

22

6 %

ANEXA VI

ANEXA V(a)

Produse menționate la articolul 28 alineatul (1)

Importurile în Comunitatea Europeană ale următoarelor produse originare din Croația fac obiectul concesiilor prezentate în continuare.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster): vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 30 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Crapi: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 210 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorade de mare (Dentex dentex și Pagellus spp.): vii; proaspete sau refrigerate; uscate, sărate sau în saramură, afumate; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 35 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pești din specia Dicentrarchus labrax: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 650 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

CT: 1 585 t la 0 %

Peste CT: tarif redus, a se vedea mai jos

Peste contingentele tarifare, nivelul taxei vamale aplicabile tuturor produselor de la poziția 1604, cu excepția preparatelor și a conservelor de sardine și hamsii, este de 50 % din nivelul taxei vamale MFN. Nivelul taxei pentru preparatele și conservele de sardine și hamsii care depășesc contingentul tarifar este nivelul integral al taxei vamale MFN.

ANEXA VII

ANEXA V(b)

Produse menționate la articolul 28 alineatul (2)

Importurile în Croația ale următoarelor produse originare din Comunitatea Europeană fac obiectul concesiilor prezentate în continuare.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster): vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 25 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Crapi: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 30 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorade de mare (Dentex dentex și Pagellus spp): vii; proaspete sau refrigerate; uscate, sărate sau în saramură, afumate; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 35 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pești din specia Dicentrarchus labrax: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 60 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

CT: 315 t la 0 %

Peste CT: tarif redus, a se vedea mai jos

Peste contingentul tarifar, nivelul taxei vamale aplicabil tuturor produselor de la poziția 1604, cu excepția preparatelor și a conservelor de sardine și hamsii, este de 50 % din nivelul taxei vamale MFN. Nivelul taxei pentru preparatele și conservele de sardine și hamsii care depășesc contingentul tarifar este nivelul integral al taxei vamale MFN.

ANEXA VIII

ANEXA I

Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse originare din Croația

(Produse menționate la articolul 25 din ASA)

Taxele vamale sunt zero pentru importurile în Comunitate de produse agricole transformate originare din Croația enumerate în continuare.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, alune sau cacao:

0403 10

Iaurt:

 

– –

Aromatizat sau cu adaos de fructe sau cacao:

 

– – –

Sub formă de pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 10 51

– – – –

De maximum 1,5 % din greutate

0403 10 53

– – – –

Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0403 10 59

– – – –

Peste 27 % din greutate

 

– – –

Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 10 91

– – – –

De maximum 3 % din greutate

0403 10 93

– – – –

Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0403 10 99

– – – –

Peste 6 % din greutate

0403 90

Altele:

 

– –

Aromatizate sau cu adaos de fructe, alune sau cacao

 

– – –

Sub formă de pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 90 71

– – – –

De maximum 1,5 % din greutate

0403 90 73

– – – –

Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0403 90 79

– – – –

Peste 27 % din greutate

 

– – –

Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 90 91

– – – –

De maximum 3 % din greutate

0403 90 93

– – – –

Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0403 90 99

– – – –

Peste 6 % din greutate

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine:

0405 20

Pastă din lapte pentru tartine:

0405 20 10

– –

Cu un conținut de grăsimi de minimum 39 %, dar sub 60 % din greutate

0405 20 30

– –

Cu un conținut de grăsimi de minimum 60 %, dar sub 75 % din greutate

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte: animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane:

 

Altele:

0511 99

– –

Altele:

 

– – –

Bureți naturali de origine animală:

0511 99 39

– – – –

Altele

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în aburi, congelate:

0710 40 00

Porumb dulce

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

0711 90

Alte legume; amestec de legume:

 

– –

Legume:

0711 90 30

– – –

Porumb dulce

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

 

Seve și extracte vegetale:

1302 12 00

– –

Din lemn-dulce

1302 13 00

– –

Din hamei

1302 20

Substanțe pectice, pectinați și pectați:

1302 20 10

– –

Uscate

1302 20 90

– –

Altele

1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolină:

1505 00 10

Usuc brut (suintină)

1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

1516 20

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora:

1516 20 10

– –

Uleiuri de ricin hidrogenate, numite «ceară opal»

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516:

1517 10

Margarină, cu excepția margarinei lichide:

1517 10 10

– –

Cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 10 %, dar sub 15 % din greutate

1517 90

Altele:

1517 90 10

– –

Cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 10 %, dar sub 15 % din greutate

 

– –

Altele:

1517 90 93

– – –

Amestecuri sau preparate culinare de tipul celor utilizate pentru a ușura scoaterea preparatelor din forme

1518 00

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1518 00 10

Linoxin

 

Altele:

1518 00 91

– –

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516

 

– –

Altele:

1518 00 95

– – –

Amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi și uleiuri animale sau din grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și din fracțiunile acestora

1518 00 99

– – –

Altele

1521

Ceară vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată:

1521 90

Altele:

 

– –

Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată:

1521 90 99

– – –

Altele

1522 00

Degras; reziduuri provenite din tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale:

1522 00 10

Degras

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

1803

Pastă de cacao, chiar degresată

1804 00 00

Unt, grăsime și ulei de cacao

1805 00 00

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnocchi, ravioli, canelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

1902 11 00

– –

Care conțin ouă

1902 19

– –

Altele

1902 20

Paste alimentare umplute, chiar fierte sau altfel preparate:

 

– –

Altele:

1902 20 91

– – –

Fierte

1902 20 99

– – –

Altele

1902 30

Alte paste alimentare

1902 40

Cușcuș

1903 00 00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic:

2001 90

Altele:

2001 90 30

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2001 90 60

– –

Miez (inimă) de palmier

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2004 10

Cartofi:

 

– –

Altele:

2004 10 91

– – –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2004 90

Alte legume și amestecuri de legume:

2004 90 10

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2005 20

Cartofi:

2005 20 10

– – –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2005 80 00

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele:

2008 11

– –

Arahide:

2008 11 10

– – –

Unt de arahide

 

Altele, inclusiv amestecuri, cu excepția celor de la poziția 2008 19:

2008 91 00

– –

Miez (inimă) de palmier

2008 99

– –

Altele:

 

– – –

Fără adaos de alcool:

 

– – – –

Fără adaos de zahăr:

2008 99 85

– – – – –

Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, batate și părți similare comestibile de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat:

2102 10

Drojdii active:

2102 20

Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte:

 

– –

Drojdii inactive:

2102 20 11

– – –

În tablete, cuburi sau alte forme similare sau în ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg

2102 20 19

– – –

Altele

2102 30 00

Praf de copt preparat

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat:

2103 10 00

Sos de soia

2103 20 00

Ketchup și alte sosuri de tomate

2103 30

Făină și pudră de muștar și muștar preparat:

2103 30 90

– –

Muștar preparat

2103 90

Altele:

2103 90 90

– –

Altele

2104

Supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

2106 10

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate

2106 90

Altele

2106 90 20

– –

Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

 

– –

Altele:

2106 90 92

– – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

2106 90 98

– – –

Altele

2202

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

2203 00

Bere fabricată din malț

2205

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol.; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

2208 40

Rom și alte rachiuri obținute prin distilare, după fermentarea produselor din trestie de zahăr

2208 90

Altele

 

– –

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % vol. prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 91

– – –

De maximum 2 l

2208 90 99

– – –

De peste 2 l

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

2403

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»; extracte și esențe de tutun

2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

Alți polialcooli:

2905 43 00

– –

Manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glicerină

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise «concrete» sau «absolute»; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase de uleiuri esențiale:

3301 90

Altele:

 

– –

Oleorășini de extracție:

3301 90 21

– – –

De lemn-dulce și de hamei

3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

3302 10

De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor:

 

– –

De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

– – –

Preparate conținând toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

3302 10 10

– – – –

Cu o concentrație de alcool peste 0,5 % vol.

 

– – – –

Altele:

3302 10 21

– – – – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin în greutate sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

3302 10 29

– – – – –

Altele

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

3501 10

Cazeină:

3501 10 50

– –

Destinată utilizării industriale, alta decât pentru fabricarea produselor alimentare sau furajere

3501 10 90

– –

Altele

3501 90

Altele:

3501 90 90

– –

Altele

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

3505 10

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

Alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 90

– – –

Altele

3505 20

Cleiuri

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte:

3809 10

Pe bază de substanțe amilacee

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

 

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare:

3823 11 00

– –

Acid stearic

3823 12 00

– –

Acid oleic

3823 13 00

– –

Acizi grași de tal

3823 19

– –

Altele

3823 70 00

Alcooli grași industriali

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

3824 60

Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44

ANEXA II

Lista 1: Produsele originare din Comunitate pentru care Croația urmează să elimine taxele vamale

Codul NC

Denumirea mărfurilor

0501 00 00

Păr uman, brut, chiar spălat sau degresat; deșeuri de păr uman

0502

Păr de porc sau de mistreț; păr de bursuc și alte tipuri de păr pentru perii și articole similare; deșeuri din aceste tipuri de păr

0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu pene, fulgi, ori puf, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor; pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

0508 00 00

Corali și similare, brute sau prelucrate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

0510 00 00

Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte: animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane:

 

Altele:

0511 99

– –

Altele:

 

– – –

Bureți naturali de origine animală:

0511 99 31

– – – –

În stare brută

0511 99 39

– – – –

Altele

0511 99 85

– – –

Altele:

ex 0511 99 85

– – – –

Păr de cal și deșeuri din păr de cal, aranjat sau nu în straturi, cu sau fără suport

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în aburi, congelate:

0710 40 00

Porumb dulce

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

0711 90

Alte legume; amestec de legume:

 

– –

Legume:

0711 90 30

– – –

Porumb dulce

0903 00 00

Maté

1212

Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum), destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1212 20 00

Alge

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

 

Seve și extracte vegetale:

1302 12 00

– –

Din lemn-dulce

1302 13 00

– –

Din hamei

1302 19

– –

Altele

1302 20

Substanțe pectice, pectinați și pectați

 

Mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivați din produse vegetale, chiar modificați:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucilagii și agenți de mărire a vâscozității proveniți din roșcove, din boabe de roșcove sau din semințe de guar, chiar modificați:

1302 32 10

– – –

Din roșcove sau din boabe de roșcove

1401

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu, bambus, ramuri de palmier, papură, trestie, stuf, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coji de tei)

1404

Produse vegetale, nedenumite și necuprinse în altă parte

1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolină

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1515

Alte grăsimi și uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, stabilizate, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1515 90

Altele:

1515 90 11

– –

Ulei de tung; uleiuri de jojoba și uleiuri de ortică; ceară de myrica și ceară de Japonia; fracțiunile acestora:

ex 1515 90 11

– – –

Ulei de jojoba și fracțiunile sale

1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

1516 20

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora:

1516 20 10

– –

Uleiuri de ricin hidrogenate, numite «ceară opal»

1518 00

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1518 00 10

Linoxin

 

Altele:

1518 00 91

– –

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516

 

– –

Altele:

1518 00 95

– – –

Amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi și uleiuri animale sau din grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și din fracțiunile acestora

1518 00 99

– – –

Altele

1520 00 00

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

1521

Ceară vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată

1522 00

Degras; reziduuri provenite din tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale:

1522 00 10

Degras

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

1702 50 00

Fructoză chimic pură

1702 90

Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

1702 90 10

– –

Maltoză chimic pură

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă):

1704 10

Gumă de mestecat, chiar glasată cu zahăr

1803

Pastă de cacao, chiar degresată

1804 00 00

Unt, grăsime și ulei de cacao

1805 00 00

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la poziţiile 0401 - 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1901 10 00

Preparate pentru alimentația copiilor, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1901 20 00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie de la poziția 1905

1901 90

Altele

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnocchi, ravioli, canelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

1902 11 00

– –

Care conțin ouă

1902 19

– –

Altele

1902 20

Paste alimentare umplute, chiar fierte sau altfel preparate:

 

– –

Altele:

1902 20 91

– – –

Fierte

1902 20 99

– – –

Altele

1902 30

Alte paste alimentare

1902 40

Cușcuș

1903 00 00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic:

2001 90

Altele:

2001 90 30

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2001 90 60

– –

Miez (inimă) de palmier

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2004 10

Cartofi:

 

– –

Altele:

2004 10 91

– – –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2004 90

Alte legume și amestecuri de legume:

2004 90 10

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2005 20

Cartofi:

2005 20 10

– –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2005 80 00

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele:

2008 11

– –

Arahide:

2008 11 10

– – –

Unt de arahide

 

Altele, inclusiv amestecuri, cu excepția celor de la poziția 2008 19:

2008 91 00

– –

Miez (inimă) de palmier

2008 99

– –

Altele:

 

– – –

Fără adaos de alcool:

 

– – – –

Fără adaos de zahăr:

2008 99 85

– – – – –

Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, batate și părți similare comestibile de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat

2104

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

2106 10

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate

2106 90

Altele:

2106 90 20

– –

Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

 

– –

Altele:

2106 90 92

– – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

2106 90 98

– – –

Altele

2201

Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale și ape gazeificate, care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți; gheață și zăpadă:

2201 90 00

Altele

2203 00

Bere fabricată din malț

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol.; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

2208 20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri

2208 30

Whisky

2208 40

Rom și alte rachiuri obținute prin distilare, după fermentarea produselor din trestie de zahăr

2208 50

Gin și rachiu de ienupăr

2208 60

Vodcă

2208 70

Lichioruri

2208 90

Altele:

 

– –

Arak, prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 11

– – –

De maximum 2 l

2208 90 19

– – –

De peste 2 l

 

– –

Rachiu obținut din prune, pere, cireșe sau vișine (excluzând lichiorurile), prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 33

– – –

De maximum 2 l:

ex 2208 90 33

– – – –

Rachiu obținut din pere, cireșe sau vișine, cu excepția rachiului de prune (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

De peste 2 l:

ex 2208 90 38

– – – –

Rachiu obținut din pere, cireșe sau vișine, cu excepția rachiului de prune (Slivovitz)

 

– –

Alte rachiuri și băuturi spirtoase, prezentate în recipiente cu un conținut:

 

– – –

De maximum 2 l:

2208 90 41

– – – –

Uzo

 

– – – –

Altele:

 

– – – – –

Rachiuri (excluzând lichiorurile):

 

– – – – – –

Distilate din fructe:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Altele

 

– – – – – –

Altele:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Altele

2208 90 69

– – – – –

Alte băuturi spirtoase

 

– – –

De peste 2 l:

 

– – – –

Rachiuri (excluzând lichiorurile):

2208 90 71

– – – – –

Din fructe

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Altele

2208 90 78

– – – –

Alte băuturi spirtoase

 

– –

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % vol. prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 91

– – –

De maximum 2 l

2208 90 99

– – –

De peste 2 l

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun:

2402 10 00

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, conținând tutun

2403

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»; extracte și esențe de tutun:

 

Altele:

2403 91 00

– –

Tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»;

2403 99

– –

Altele

2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

Alți polialcooli:

2905 43 00

– –

Manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glicerină

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise «concrete» sau «absolute»; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale:

3301 90

Altele:

 

– –

Oleorășini de extracție:

3301 90 21

– – –

De lemn-dulce și de hamei

3301 90 30

– – –

Altele

3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

3302 10

De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor:

 

– –

De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

– – –

Preparate conținând toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

3302 10 10

– – – –

Cu o concentrație de alcool peste 0,5 % vol.

 

– – – –

Altele:

3302 10 21

– – – – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin în greutate sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

3302 10 29

– – – – –

Altele

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

3501 10

Cazeină:

3501 90

Altele:

3501 90 90

– –

Altele

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

3505 10

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

Alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 90

– – –

Altele

3505 20

Cleiuri

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte:

3809 10

Pe bază de substanțe amilacee

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

 

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare:

3823 11 00

– –

Acid stearic

3823 12 00

– –

Acid oleic

3823 13 00

– –

Acizi grași de tal

3823 19

– –

Altele

3823 70 00

Alcooli grași industriali

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

3824 60

Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44

Lista 2: Contingentele și taxele aplicabile la importul în Croația de produse originare din Comunitate

Notă: Produsele enumerate în prezentul tabel beneficiază de taxe vamale zero, în limitele contingentelor tarifare prezentate în continuare. Taxa aplicabilă pentru cantitățile care depășesc aceste volume este de 50 % din nivelul taxei vamale MFN.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, aromatizate sau cu adaos de fructe, alune sau cacao

2 390 tone

0405 20 10

0405 20 30

Pastă din lapte pentru tartine, cu conținut de grăsimi de minimum 39 %, dar sub 75 % din greutate

68 tone

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarină, amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiunile lor, cu conținut de grăsimi din lapte de minimum 10 %, dar sub 15 % din greutate; amestecuri sau preparate culinare de tipul celor utilizate pentru a ușura scoaterea preparatelor din forme

700 tone

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Ape minerale și ape gazeificate

16 907 tone

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

420 hl.

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Rachiu de prune (Slivovitz) cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % vol.

170 hl.

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Țigarete conținând tutun; trabucuri, havane, cigarillos și țigarete din înlocuitori de tutun

35 tone

2403 10 10

2403 10 90

Tutun pentru fumat, chiar cu conținut de înlocuitori de tutun în orice proporție

42 tone

Lista 3: Contingentele și taxele aplicabile la importul în Croația de produse originare din Comunitate

Notă: Produsele enumerate în prezentul tabel beneficiază de taxe vamale zero, în limitele contingentelor tarifare prezentate în continuare. Taxa aplicabilă pentru cantitățile care depășesc aceste volume este de 40 % din nivelul taxei vamale MFN.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual (tone)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă), altele decât guma de mestecat

1 250

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

2 410

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

4 390

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

1 430

2202

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepț