ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 285

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
29 octombrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1061/2008 al Comisiei din 28 octombrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1062/2008 al Comisiei din 28 octombrie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce privește procedurile de ajustare sezonieră și rapoartele de calitate ( 1 )

3

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/100/CE a Comisiei din 28 octombrie 2008 de modificare a Directivei 90/496/CEE a Consiliului privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare în ceea ce privește dozele zilnice recomandate, coeficienții de conversie pentru calculul valorii energetice și definițiile ( 1 )

9

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Parlamentul European și Consiliu

 

 

2008/818/CE

 

*

Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

13

 

 

Comisie

 

 

2008/819/CE

 

*

Decizia Comisiei din 20 octombrie 2008 privind neincluderea butralinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2008) 6066]  ( 1 )

15

 

 

2008/820/CE

 

*

Decizia Comisiei din 27 octombrie 2008 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Swaziland în ceea ce privește firele textile răsucite cu miez [notificată cu numărul C(2008) 6133]

17

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

 

2008/821/PESC

 

*

Decizia EUPOL AFGANISTAN/1/2008 a Comitetului politic și de securitate din 3 octombrie 2008 privind numirea șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

20

 

*

Poziția comună 2008/822/PESC a Consiliului din 27 octombrie 2008 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

21

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Poziția comună 2008/652/PESC a Consiliului din 7 august 2008 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 213, 8.8.2008)

22

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (JO L 211, 6.8.2008)

22

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1061/2008 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 29 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1062/2008 AL COMISIEI

din 28 octombrie 2008

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce privește procedurile de ajustare sezonieră și rapoartele de calitate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate (1), în special articolul 3 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 453/2008 a stabilit un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate.

(2)

Ajustarea sezonieră reprezintă o parte esențială în elaborarea statisticilor pe termen scurt. Seriile ajustate facilitează comparația și interpretarea rezultatelor în timp. Transmiterea seriilor ajustate ameliorează coerența între datele difuzate la nivel național și internațional.

(3)

În scopul aplicării criteriilor de calitate stabilite la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 453/2008, ar trebui definite modalitățile, structura și periodicitatea rapoartelor de calitate care trebuie furnizate de statele membre.

(4)

Banca Centrală Europeană a fost consultată.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Procedurile de ajustare sezonieră

În scopul aplicării articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 453/2008, transmiterea datelor ajustate sezonier începe cel târziu atunci când seriile cronologice cu cel puțin 16 perioade observate sunt disponibile la nivelul de agregare al NACE Rev. 2 specificat în anexa 1. Perioadele sunt numărate începând de la primele date ajustate nesezonier solicitate conform Regulamentului (CE) nr. 453/2008.

Articolul 2

Rapoarte de calitate

(1)   Modalitățile și structura rapoartelor de calitate prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 453/2008 sunt astfel cum este stabilit în anexa 2.

(2)   Rapoartele de calitate sunt transmise Comisiei până la data de 31 august al fiecărui an cel târziu și se referă la anul calendaristic precedent. Primul raport de calitate se transmite până la 31 august 2011 cel târziu.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 145, 4.6.2008, p. 234.


ANEXA 1

Nivel de agregare NACE Rev. 2

Secțiuni NACE Rev. 2

Descriere

A

Agricultură, silvicultură și pescuit

B, C, D și E

Industria extractivă și exploatarea în carieră; industria prelucrătoare; producția și distribuția de electricitate, gaze naturale, abur și aer condiționat; producția și furnizarea de apă, tratarea apelor uzate, gestionarea deșeurilor și reparații

F

Construcții

G, H și I

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități ale serviciilor de cazare și masă

J

Informații și comunicații

K

Activități financiare și de asigurări

L

Activități imobiliare

M și N

Activități specializate, științifice și tehnice; activități ale serviciilor administrative și de asistență

O, P și Q

Administrație publică și apărare; asigurare socială obligatorie; învățământ; activități privind sănătatea umană și asistență socială

R și S

Arte, spectacole, activități recreative și alte activități de servicii


ANEXA 2

Modalitățile și structura rapoartelor de calitate care trebuie furnizate de statele membre

PREAMBUL

În eforturile sale de îmbunătățire continuă a calității produselor și serviciilor sale, Sistemul Statistic European (SSE) a adoptat o definiție generală a calității ca „totalitatea aspectelor și caracteristicilor unui produs sau unui serviciu care îi conferă capacitatea de a satisface nevoi exprimate sau implicite”. Pentru a face această definiție operațională, au fost identificate șase criterii pe baza cărora este determinată calitatea produselor și a serviciilor statistice:

1.

relevanța;

2.

precizia;

3.

actualitatea și punctualitatea;

4.

accesibilitatea și claritatea;

5.

comparabilitatea;

6.

coerența.

Rapoartele de calitate reprezintă un instrument corespunzător pentru a colecta informații referitoare la calitatea diferitelor produse și servicii într-o manieră armonizată. Acestea includ informații privind toate cele șase criterii ale definiției calității Sistemului Statistic European (SSE), precum și o vedere de ansamblu a colecționării naționale de date referitoare la locurile de muncă vacante. Aceste informații sunt prezentate conform următoarei structuri:

DESCRIERE GENERALĂ

O descriere generală include următoarele elemente, atunci când este cazul:

A.   Surse, acoperire și periodicitate

identificarea sursei datelor;

acoperirea (geografică, NACE, mărimea întreprinderii);

date de referință;

periodicitatea publicației naționale;

definiția unității statistice.

B.   Anchetă prin sondaj

B.1.   Plan de eșantionare

bază utilizată pentru eșantionare;

plan de eșantionare;

păstrarea/reînnoirea unităților de eșantionare;

dimensiunea eșantionului;

stratificarea.

B.2.   Ponderare

scurtă descriere a metodei de ponderare;

criteriile ponderării.

B.3.   Colectarea de date

scurtă descriere a metodei (metodelor) de colectare a datelor.

C.   Alte surse

Scurtă descriere a sursei (surselor), inclusiv:

agenția responsabilă cu întreținerea;

frecvența actualizării;

regulile de ștergere (a informațiilor depășite);

declarațiile voluntare/obligatorii și sancțiunile.

D.   Reguli referitoare la divulgare

Scurtă descriere a cazurilor în care trebuie să fie șterse date din motive de confidențialitate.

E.   Ajustarea sezonieră

Scurtă descriere a procedurilor de ajustare sezonieră, în special în ceea ce privește orientările Sistemului Statistic European privind ajustarea sezonieră, aprobate și susținute de către Comitetul pentru protecție socială.

1.   RELEVANȚA

„Relevanța” indică dacă se realizează toate statisticile necesare și în ce măsură conceptele folosite (definiții, clasificări etc.) reflectă nevoile utilizatorilor.

Raportul de calitate cuprinde:

o descriere a variabilelor lipsă și a clasificărilor lipsă ale variabilelor;

un raport privind progresul măsurilor de punere în aplicare referitoare la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante ale Regulamentului (CE) nr. 453/2008, împreună cu un plan și un program detaliate pentru finalizarea punerii în aplicare, precum și un rezumat al neconcordanțelor rămase în raport cu conceptele comunitare.

În plus, poate include:

un rezumat care conține o descriere a utilizatorilor naționali, principalele lor nevoi și măsura în care nevoile lor sunt satisfăcute.

2.   PRECIZIA

„Precizia”, în sensul statistic general, se referă la proximitatea dintre estimări și valorile reale necunoscute ale variabilei analizate.

2.1.   Erori de eșantionare

Ca indicator al preciziei, coeficientul de variație, ținându-se cont de planul de eșantionare, este calculat și transmis pentru numărul de locuri de muncă vacante pentru cea mai recentă versiune a NACE la nivelul secției și clasificat în funcție de clasele de mărime (de la 1 la 9 salariați, 10 salariați sau mai mulți).

Dacă nu se poate calcula coeficientul de variație, trebuie indicată eroarea de eșantionare estimată din punct de vedere al numărului absolut al posturilor vacante.

2.2.   Erori care nu sunt cauzate de eșantionare

2.2.1.   Erori de acoperire

Rapoartele de calitate trebuie să cuprindă următoarele informații cu privire la acoperire, după caz:

un tabel care arată numărul de unități comerciale ale eșantionului și procentul unităților comerciale reprezentate în eșantion (eșantioane)/registru (registre), clasificate în funcție de clasa de mărime (straturi);

descrierea oricărei diferențe între populația de referință și populația studiată;

descrierea erorilor de clasificare;

descrierea oricărei diferențe între datele de referință și trimestrul de referință;

orice alte informații pertinente.

NB: Când sunt utilizate date administrative individuale, trebuie furnizată o analiză similară, bazată pe fișierul administrativ de referință, incluzând erorile de declarare și de radiere.

2.2.2.   Erori de măsurare și prelucrare

Rapoartele de calitate cuprind:

informații privind variabilele cu erori de măsurare și prelucrare non-neglijabile;

informații privind principalele surse de erori (non-neglijabile) de măsurare și prelucrare și, după caz, măsurile de corectare utilizate.

2.2.3.   Erori de non-răspuns

Rapoartele de calitate cuprind următoarele informații cu privire la erorile de non-răspuns, atunci când este cazul:

rata de răspuns a unităților;

rata și metodele de imputare și, dacă este posibil, efectul imputării asupra estimărilor pentru variabilele transmise.

NB: Când sunt utilizate date administrative individuale, indisponibilitatea înregistrărilor sau a elementelor administrative înlocuiește non-răspunsul.

2.2.4.   Erori în ipotezele modelului

În caz de modelare, rapoartele de calitate cuprind o descriere a modelelor utilizate. Ar trebui să se acorde o importanță deosebită modelelor utilizate pentru corectarea erorilor care nu se datorează eșantionării, în special acoperirea unităților din toate clasele de mărime solicitate sau toate clasificările NACE și imputarea sau extrapolarea pentru corectarea non-răspunsurilor unităților.

NB: Când sunt utilizate date administrative individuale, trebuie să existe comentarii privind corespondența dintre conceptele administrative și conceptele statistice teoretice. Trebuie declarate toate schimbările din legislația națională care conduc la schimbări în definițiile aplicate și, dacă este posibil, impactul acestora asupra rezultatelor.

2.2.5.   Revizuiri

Statele membre pot furniza un istoric al revizuirilor, inclusiv revizuirile numărului publicat al locurilor de muncă vacante, precum și un rezumat al motivelor pentru revizuiri.

2.2.6.   Estimarea distorsiunilor

O evaluare a erorilor care nu se datorează eșantionării, din punct de vedere al numărului absolut al posturilor vacante, este transmisă pentru numărul total al posturilor vacante și, dacă este posibil, pentru nivelul de agregare al NACE Rev. 2 specificat în anexa 1 la prezentul regulament, precum și pentru clasele de mărime (de la 1 la 9 salariați, 10 salariați sau mai mulți).

3.   ACTUALITATEA ȘI PUNCTUALITATEA

3.1.   Actualitatea

„Actualitatea” informațiilor reflectă perioada cuprinsă între data la care informațiile sunt disponibile și evenimentul sau fenomenul descris de acestea.

Rapoartele de calitate ar trebui să cuprindă informații cu privire la perioada cuprinsă între difuzarea datelor la nivel național și perioada de referință a datelor.

3.2.   Punctualitatea

„Punctualitatea” se referă la decalajul dintre data difuzării datelor și data țintă la care acestea ar fi trebuit furnizate, de exemplu în legătură cu datele anunțate în calendarele oficiale de difuzare, stabilite prin regulamente sau acceptate în prealabil de parteneri.

Pentru a înțelege și elimina problemele legate de punctualitate, ar trebui să se furnizeze informații privind procesul de punere în aplicare a anchetei la nivel național pentru ultimele patru trimestre, cu accent, în special, pe concordanța dintre datele programate și datele reale:

termenele limită de răspuns impuse respondenților, inclusiv revenirile și urmăririle;

perioada de lucru pe teren;

perioada de prelucrare a datelor;

datele de publicare a primelor rezultate.

4.   ACCESIBILITATEA ȘI CLARITATEA

4.1.   Accesibilitatea

„Accesibilitatea” se referă la condițiile fizice în care utilizatorii pot să obțină date cu privire la următoarele aspecte: cui să se adreseze, modalitatea de acces, durata de livrare, condițiile de comercializare avantajoase (drepturi de autor etc.), disponibilitatea microdatelor sau a macrodatelor, diverse formate și suporturi de date (hârtie, fișiere, CD-ROM/DVD, Internet…) etc.

Rapoartele de calitate ar trebui să cuprindă următoarele informații privind metodele de difuzare a rezultatelor:

plan de difuzare, inclusiv destinatarii rezultatelor;

trimiteri la publicații în cazul rezultatelor principalele, inclusiv cele care cuprind comentarii sub formă de texte, grafice, hărți etc.;

informații privind rezultatele care, dacă este cazul, sunt trimise unităților de raportare incluse în eșantion.

4.2.   Claritatea

„Claritatea” se referă la gradul de inteligibilitate, inclusiv informațiile aferente datelor: date însoțite de metadate corespunzătoare și de ilustrații, cum ar fi grafice și hărți, disponibilitatea unor informații privind calitatea datelor (inclusiv limitele de utilizare etc.) și posibilitatea unei asistențe suplimentare.

Rapoartele de calitate ar trebui să cuprindă următoarele informații privind inteligibilitatea rezultatelor și disponibilitatea metadatelor:

descrierea metadatelor furnizate și trimiterile aferente;

trimiterile la principalele documente metodologice referitoare la statisticile furnizate;

descrierea principalelor acțiuni efectuate de institutele naționale de statistică pentru informarea utilizatorilor cu privire la date.

5.   COMPARABILITATE

5.1.   Comparabilitatea în spațiu

Rapoartele de calitate cuprind informații cu privire la deosebirile dintre conceptele naționale și cele europene și, în măsura posibilului, cu privire la efectele acestora asupra estimării.

5.2.   Comparabilitatea în timp

Rapoartele de calitate cuprind informații cu privire la modificările aduse definițiilor, acoperirii și metodelor în oricare două trimestre consecutive, precum și efectele acestora asupra estimării.

6.   COERENȚA

„Coerența” statisticilor se referă la capacitatea acestora de a fi combinate în mod fiabil în moduri diferite și pentru utilizări diverse. Cu toate acestea, este, în general, mai ușor să se indice incoerențele decât să se demonstreze coerența.

Rapoartele de calitate trebuie să cuprindă comparații ale datelor privind numărul de posturi vacante provenind de la alte surse relevante, atunci când acestea sunt disponibile, în total și defalcate în funcție de NACE la nivel de secție când acest lucru este relevant și trebuie să indice motivele diferențelor dacă valorile diferă considerabil.

Primul raport de calitate cuprinde, de asemenea, următoarele elemente pentru datele retrospective:

descrierea surselor utilizate pentru datele retrospective și metodologia utilizată;

descrierea oricăror diferențe de acoperire (activități economice, salariați, variabile) între datele retrospective și datele actuale;

descrierea comparabilității între datele retrospective și datele actuale.


DIRECTIVE

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/9


DIRECTIVA 2008/100/CE A COMISIEI

din 28 octombrie 2008

de modificare a Directivei 90/496/CEE a Consiliului privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare în ceea ce privește dozele zilnice recomandate, coeficienții de conversie pentru calculul valorii energetice și definițiile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare (1), în special articolul 1 alineatul (4) literele (a) și (j) și articolul 5 alineatul (2),

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară,

întrucât:

(1)

Directiva 90/496/CEE precizează că este necesară definirea fibrelor.

(2)

Condițiile pentru mențiunile nutriționale cum ar fi „sursă de fibre” sau „bogat în fibre” sunt stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (2).

(3)

Din motive de claritate și coerență cu alte acte legislative comunitare în care este utilizată această noțiune, este necesar să se furnizeze o definiție pentru „fibre”.

(4)

Definiția fibrelor ar trebui să țină seama de lucrările realizate în domeniu de Codex Alimentarius și de declarația privind fibrele alimentare, adoptată la 6 iulie 2007 de Grupul științific pentru produse dietetice, nutriție și alergii al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

(5)

Fibrele au fost consumate în mod tradițional ca substanță de origine vegetală și au unul sau mai multe efecte fiziologice benefice, cum ar fi: diminuarea timpului de tranzit intestinal, creșterea volumului de materii fecale, faptul că pot fi fermentate de microflora colonului, reducerea nivelului de colesterol total în sânge, reducerea nivelului de colesterol LDL în sânge, reducerea glicemiei postprandiale sau reducerea nivelului insulinei din sânge. Dovezi științifice recente au arătat că pot fi obținute efectele fiziologice benefice similare datorită altor polimeri glucidici care nu sunt digestibili și nu sunt prezenți în mod natural în produsele alimentare consumate ca atare. Prin urmare, este necesar ca definiția fibrelor să includă polimerii glucidici având unul sau mai multe efecte fiziologice benefice.

(6)

Polimerii glucidici de origine vegetală care corespund definiției fibrelor pot fi strâns asociați într-o plantă cu lignina sau cu alți compuși diferiți de hidrații de carbon, cum ar fi compușii fenolici, ceruri, saponine, fitați, cutină, fitosteroli. Aceste substanțe, atunci când sunt strâns asociate cu polimerii glucidici de origine vegetală și extrase cu polimerii glucidici pentru analiza fibrelor, pot fi considerate drept fibre. Cu toate acestea, atunci când sunt separate de polimerii glucidici și sunt adăugate la un produs alimentar, aceste substanțe nu pot fi considerate drept fibre.

(7)

Pentru a ține seama de noile evoluții științifice și tehnologice, este necesar să se modifice lista coeficienților de conversie pentru calculul valorii energetice.

(8)

Raportul FAO al unui atelier tehnic privind energia alimentară – metode de analiză și coeficienți de conversie – arată că 70 % din fibrele din alimentele tradiționale sunt presupuse a fi fermentabile. Prin urmare, este adecvat ca valoarea energetică medie pentru fibre să fie de 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Eritritolul poate fi folosit într-o gamă largă de produse alimentare, printre altele, pentru a înlocui nutrienți precum zahărul, în cazul în care se dorește o valoare energetică mai redusă.

(10)

Eritritolul este un poliol și, în conformitate cu normele actuale prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 90/496/CEE, valoarea sa energetică trebuie calculată cu ajutorul coeficientului de conversie pentru polioli, și anume 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Utilizarea acestui coeficient de conversie nu ar asigura informarea deplină a consumatorului cu privire la valoarea energetică redusă a unui produs, rezultată din folosirea eritritolului la fabricarea sa. În avizul său cu privire la eritritol, formulat la 5 martie 2003, Comitetul științific pentru alimentație umană a indicat că energia furnizată de eritritol era sub 0,9 kJ/g (sub 0,2 kcal/g). Prin urmare, ar trebui să se adopte un coeficient de conversie adecvat pentru eritritol.

(11)

Anexa la Directiva 90/496/CEE conține o listă a vitaminelor și a mineralelor care pot fi declarate în cadrul etichetării nutriționale, precizează doza zilnică recomandată (DZR) pentru fiecare dintre ele și stabilește o normă pentru a determina ce înseamnă cantitate semnificativă. Această listă DZR are drept obiectiv prezentarea unor valori pentru etichetarea nutrițională și calcularea a ceea ce înseamnă cantitate semnificativă.

(12)

Norma privind cantitatea semnificativă, astfel cum a fost definită în anexa la Directiva 90/496/CEE, este menționată în alte texte legislative comunitare, în special la articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (3), în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 și la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (4).

(13)

DZR enumerate în anexa la Directiva 90/496/CEE se bazează pe recomandarea formulată în urma reuniunii consultative a experților FAO/OMS care a avut loc în 1988 la Helsinki.

(14)

Pentru a asigura coerența cu alte texte legislative comunitare, lista actuală a vitaminelor și a mineralelor, precum și a DZR pentru fiecare dintre acestea ar trebui actualizată ținând seama de evoluțiile științifice de după 1988.

(15)

În avizul său cu privire la revizuirea valorilor de referință pentru etichetarea nutrițională, formulat la 5 martie 2003, Comitetul științific pentru alimentație umană a inclus valorile de referință în materie de etichetare pentru adulți. Acest aviz acoperă vitaminele și mineralele enumerate în anexa I la Directiva 2002/46/CE și în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006.

(16)

Prin urmare, anexa la Directiva 90/496/CEE ar trebui modificată în consecință.

(17)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 90/496/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (4) litera (j), se adaugă următoarea teză:

„Definiția substanței și, dacă este necesar, metodele de analiză se includ în anexa II;”

2.

La articolul 5 alineatul (1) se adaugă următoarele liniuțe:

„—

fibre 2 kcal/g – 8 kJ/g

eritritol 0 kcal/g – 0 kJ/g.”

3.

Anexa se înlocuiește cu textul din anexa I la prezenta directivă.

4.

Se adaugă textul din anexa II la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare până la 31 octombrie 2009 cel târziu a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Ele aplică dispozițiile respective astfel încât să interzică, începând cu 31 octombrie 2012, comerțul cu produse care nu respectă Directiva 90/496/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 276, 6.10.1990, p. 40.

(2)  JO L 12, 18.1.2007, p. 3.

(3)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

(4)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.


ANEXA I

Anexa la Directiva 90/496/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

Vitamine și minerale care pot fi declarate și dozele zilnice recomandate ale acestora (DZR)

Vitamina A (μg)

800

Vitamina D (μg)

5

Vitamina E (mg)

12

Vitamina K (μg)

75

Vitamina C (mg)

80

Tiamină (mg)

1,1

Riboflavină (mg)

1,4

Niacină (mg)

16

Vitamina B6 (mg)

1,4

Acid folic (μg)

200

Vitamina B12 (μg)

2,5

Biotină (μg)

50

Acid pantotenic (mg)

6

Potasiu (mg)

2 000

Clorură (mg)

800

Calciu (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Magneziu (mg)

375

Fier (mg)

14

Zinc (mg)

10

Cupru (mg)

1

Mangan (mg)

2

Fluorură (mg)

3,5

Seleniu (μg)

55

Crom (μg)

40

Molibden (μg)

50

Iod (μg)

150

În general, cantitatea care trebuie luată în considerare pentru a stabili ce înseamnă cantitate semnificativă reprezintă 15 % din doza recomandată prevăzută în prezenta anexă pentru 100 g sau 100 ml sau per ambalaj, în cazul în care acesta conține numai o singură porție.”


ANEXA II

Următoarea anexă II se adaugă la Directiva 90/496/CEE:

„ANEXA II

Definiția substanței care constituie fibrele și metodele de analiză, astfel cum au fost menționate la articolul 1 alineatul (4) litera (j)

Definiția substanței care constituie fibrele

În sensul prezentei directive, «fibre» înseamnă polimeri glucidici compuși din trei sau mai multe unități monomerice, care nu sunt nici digerați și nici absorbiți în intestinul subțire uman și care aparțin uneia dintre următoarele categorii:

polimeri glucidici comestibili, prezenți în mod natural în produsele alimentare consumate ca atare;

polimeri glucidici comestibili care au fost obținuți din materii prime alimentare prin mijloace fizice, enzimatice sau chimice și care au un efect fiziologic benefic demonstrat prin dovezi științifice general acceptate;

polimeri glucidici comestibili sintetici care au un efect fiziologic benefic demonstrat prin dovezi științifice general acceptate.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Parlamentul European și Consiliu

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/13


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 octombrie 2008

referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(2008/818/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Fondul european de ajustare la globalizare („fondul”) a fost creat pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor care suferă de pe urma consecințelor schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

(3)

La 6 februarie 2008, Spania a prezentat o solicitare de mobilizare a fondului în ceea ce privește disponibilizările din sectorul automobilelor, mai exact pentru lucrătorii disponibilizați de Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Solicitarea îndeplinește condițiile pentru fixarea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt enunțate la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

(4)

La 8 mai 2008, Lituania a prezentat o solicitare de mobilizare a fondului în ceea ce privește disponibilizările din sectorul textil, mai exact pentru lucrătorii disponibilizați de Alytaus Tekstile. Solicitarea îndeplinește condițiile pentru fixarea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt enunțate la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

(5)

În consecință, fondul ar trebui să fie mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară, conform solicitărilor,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008, Fondul european de ajustare la globalizare este mobilizat pentru a oferi suma de 10 770 772 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 22 octombrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


Comisie

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/15


DECIZIA COMISIEI

din 20 octombrie 2008

privind neincluderea butralinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2008) 6066]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/819/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE dispune că un stat membru poate autoriza, de-a lungul unei perioade de doisprezece ani de la data notificării respectivei directive, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active ce nu sunt menționate în anexa I la directiva respectivă și care se află deja pe piață la doi ani de la data notificării directivei, timp în care se efectuează o examinare progresivă a acestor substanțe în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 1490/2002 (3) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de punere în aplicare a celei de-a treia etape a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și conțin o listă de substanțe active care urmează a fi evaluate, în vederea posibilei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă include butralinul.

(3)

Efectele butralinului asupra sănătății oamenilor și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 1490/2002 pentru o serie de utilizări propuse de notificator. În plus, regulamentele menționate anterior desemnează statele membre raportoare care trebuie să înainteze Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA) rapoartele de evaluare și recomandările relevante, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru butralin, statul membru raportor a fost Franța și toate informațiile relevante au fost prezentate la 20 februarie 2006.

(4)

Comisia a examinat butralinul în conformitate cu articolul 11a din Regulamentul (CE) nr. 1490/2002. Un proiect de raport de reexaminare pentru substanța respectivă a fost analizat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 20 mai 2008, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei.

(5)

În timpul examinării acestei substanțe active de către comitet, luând în considerare observațiile primite din partea statelor membre, s-a concluzionat că există indicii clare conform cărora se poate considera că substanța respectivă are efecte nocive asupra sănătății oamenilor, în special asupra sănătății operatorilor, deoarece expunerea este mai mare de 100 % din NAEO (nivelul acceptabil de expunere a operatorului). În plus, raportul de reexaminare referitor la substanța respectivă menționează alte preocupări identificate de statul membru raportor în raportul său de evaluare.

(6)

Comisia a invitat notificatorul să-și prezinte observațiile privind rezultatele examinării butralinului și intenția sa de a susține sau nu în continuare includerea acestei substanțe în anexă. Notificatorul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor invocate de notificator, preocupările identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor furnizate nu au demonstrat că, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin butralin ar trebui să îndeplinească în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

Prin urmare, butralinul nu ar trebui inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui luate măsuri care să garanteze faptul că autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin butralin sunt retrase într-o perioadă determinată și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin butralin nu ar trebui să depășească 12 luni, pentru a limita utilizarea stocurilor existente la o singură perioadă de vegetație suplimentară, ceea ce garantează faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin butralin rămân disponibile pentru o perioadă de 18 luni de la adoptarea prezentei decizii.

(10)

Prezenta decizie nu exclude prezentarea unei cereri în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și cu Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (4), în vederea unei posibile includeri a butralinului în anexa I la această directivă.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Butralinul nu este inclus în calitate de substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin butralin sunt retrase până la 20 aprilie 2009;

(b)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin butralin nu se mai acordă sau reînnoiesc începând cu data publicării prezentei decizii.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și trebuie să expire cel târziu la 20 aprilie 2010.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.


29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/17


DECIZIA COMISIEI

din 27 octombrie 2008

de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Swaziland în ceea ce privește firele textile răsucite cu miez

[notificată cu numărul C(2008) 6133]

(2008/820/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (1), în special articolul 36 alineatul (4) din anexa II,

întrucât:

(1)

La 13 ianuarie 2006 Comitetul de cooperare vamală ACP-CE a adoptat Decizia nr. 3/2005 de derogare de la conceptul de „produse originare” pentru a ține seama de situația specială din Regatul Swaziland în ceea ce privește producția de fire textile răsucite cu miez (2). În conformitate cu decizia menționată, prin derogare de la prevederile speciale conținute în lista din anexa II la Protocolul nr. 1 la anexa V din Acordul de parteneriat ACP-CE (3), Regatului Swaziland i s-a acordat o cantitate anuală de 1 300 de tone de fire textile răsucite cu miez în perioada 1 aprilie 2006-31 decembrie 2007.

(2)

După expirarea Acordului de parteneriat ACP-CE la 31 decembrie 2007, Swaziland a solicitat la 24 aprilie 2008, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, o derogare pentru o perioadă de cinci ani de la regulile de origine prevăzute în anexa respectivă. La 25 iunie 2008, Swaziland a prezentat informații suplimentare în sprijinul solicitării sale. Solicitarea are ca obiect o cantitate de 1 300 de tone de fire textile răsucite cu miez înscrise la pozițiile 5206 22, 5206 42, 5402 52 și 5402 62 din SA.

(3)

Swaziland este o țară mică, fără ieșire la mare, în curs de dezvoltare. Conform informațiilor furnizate de Swaziland, economia sa este în mare măsură dependentă de comerț și are deja o rată crescută a șomajului. Aplicarea regulii actuale de origine i-ar afecta grav capacitatea de a continua exporturile către Comunitatea Europeană. Swaziland trebuie să utilizeze materiale neoriginare pentru fabricarea produsului finit și nu poate satisface, în prezent, regulile privind cumulul originii stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007. Prin urmare, produsul finit nu respectă regulile stabilite în anexa menționată. Cu toate acestea, Swaziland a făcut investiții semnificative pentru a avea acces la piața comunitară, în principal prin cumul cu Africa de Sud, eliminând astfel dependența de o derogare temporară. Prin urmare, cererea de acordare a unei derogări temporare se justifică în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (b) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(4)

În vederea garantării posibilității Regatului Swaziland de a continua să exporte în Comunitatea Europeană, după expirarea, la 31 decembrie 2007, a derogării acordate prin Decizia nr. 3/2005 a Comitetului de cooperare vamală ACP-CE, este necesară acordarea unei noi derogări.

(5)

Pentru realizarea unei tranziții ușoare de la Acordul de parteneriat ACP-CE la Acordul interimar de parteneriat economic dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și țările din cadrul Comunității de Dezvoltare a Africii de Sud (SADC) participante la Acordul de parteneriat economic (APE), pe de altă parte (Acordul interimar de parteneriat economic SADC-UE), este necesară acordarea unei noi derogări cu efect retroactiv începând de la 1 ianuarie 2008.

(6)

Având în vedere importurile în cauză, o derogare temporară de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 nu ar cauza prejudicii grave unui sector economic stabil al Comunității Europene, sub rezerva respectării anumitor condiții referitoare la cantități, supraveghere și durată.

(7)

Prin urmare, se justifică acordarea unei derogări temporare în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (b) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(8)

Swaziland va putea depune cereri de derogare de la regulile de origine în conformitate cu articolul 39 din Protocolul privind originea anexat la Acordul interimar de parteneriat economic SADC-UE, în momentul în care acordul intră în vigoare sau se aplică provizoriu, până la intrarea în vigoare.

(9)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, regulile de origine prevăzute în anexa II la respectivul regulament și derogările de la aceste reguli urmează să fie înlocuite cu regulile prevăzute în Acordul interimar de parteneriat economic SADC-UE, a cărui intrare în vigoare sau aplicare provizorie este prevăzută pentru 2008. Prin urmare, derogarea nu se poate acorda pentru perioada solicitată de cinci ani, ci doar pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008.

(10)

În consecință, este necesar să se acorde Regatului Swaziland o derogare pentru 1 300 de tone de fire textile răsucite cu miez pentru o perioadă de un an.

(11)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (4) prevede norme de gestionare a contingentelor tarifare. Pentru a asigura o gestionare eficientă, în contextul unei strânse cooperări între autoritățile din Swaziland, autoritățile vamale ale statelor membre și Comisie, este necesar ca aceste norme să se aplice mutatis mutandis cantităților importate în temeiul derogării acordate prin prezenta decizie.

(12)

Pentru a permite o monitorizare eficientă a operațiunii de derogare, este necesar ca autoritățile din Swaziland să comunice în mod regulat Comisiei informații în legătură cu certificatele de circulație EUR. 1 eliberate.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 și în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (b) din respectiva anexă, firele textile răsucite cu miez înscrise la pozițiile 5206 22, 5206 42, 5402 52 și 5402 62 din SA, fabricate din materii prime neoriginare, se consideră ca fiind originare din Swaziland, în conformitate cu dispozițiile articolelor 2-6 din prezenta decizie.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor și cantităților stabilite în anexă provenind din Swaziland care sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității Europene în perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008.

Articolul 3

Cantitățile prevăzute în anexa la prezenta decizie se gestionează în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Autoritățile vamale din Swaziland iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative asupra exporturilor produselor menționate la articolul 1.

Toate certificatele de circulație EUR. 1 eliberate pentru produsele respective trebuie să conțină o trimitere la prezenta decizie.

Autoritățile competente din Swaziland transmit Comisiei, în fiecare trimestru, o declarație a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de circulație EUR. 1, în conformitate cu prezenta decizie, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Caseta 7 a certificatelor de circulație EUR. 1, eliberate în temeiul prezentei decizii, conține următoarea mențiune:

„Derogation — Decision 2008/820/EC”.

Articolul 6

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Prezenta decizie se aplică până când regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 se vor înlocui cu cele anexate la orice acord cu Swaziland, atunci când acel acord fie este aplicat provizoriu, fie intră în vigoare, luându-se în considerare data cea mai apropiată, dar prezenta decizie nu se va mai aplica în niciun caz după data de 31 decembrie 2008.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 octombrie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 26, 31.1.2006, p. 14.

(3)  JO L 317, 15.12.2000, p. 94.

(4)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada

Cantități

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Fire textile răsucite cu miez

1.1.2008 până la 31.12.2008

1 300 de tone


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/20


DECIZIA EUPOL AFGANISTAN/1/2008 A COMITETULUI POLITIC ȘI DE SECURITATE

din 3 octombrie 2008

privind numirea șefului Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

(2008/821/PESC)

COMITETUL POLITIC ȘI DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 25 paragraful al treilea,

având în vedere Acțiunea comună 2007/369/PESC a Consiliului din 30 mai 2007 privind instituirea Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN) (1), în special articolul 10 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 10 alineatul (1) din Acțiunea comună 2007/369/PESC prevede autorizarea de către Consiliu a Comitetului Politic și de Securitate în vederea adoptării deciziilor relevante, în conformitate cu articolul 25 din tratat, în scopul exercitării controlului politic și a conducerii strategice a Misiunii EUPOL AFGANISTAN, inclusiv decizia de numire a unui șef al misiunii.

(2)

Printr-o scrisoare datată 14 august 2008, actualul șef al misiunii a informat Comisia cu privire la decizia sa de a pune capăt contractului său la data de 30 septembrie 2008.

(3)

Secretarul General/Înaltul Reprezentant a propus numirea domnului Kai VITTRUP ca șef al misiunii EUPOL AFGANISTAN,

DECIDE:

Articolul 1

Domnul Kai VITTRUP este numit șef al Misiunii de Poliție a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN) începând cu data de 16 octombrie 2008.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 3 octombrie 2008.

Pentru Comitetul Politic și de Securitate

Președintele

C. ROGER


(1)  JO L 139, 31.5.2007, p. 33.


29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/21


POZIȚIA COMUNĂ 2008/822/PESC A CONSILIULUI

din 27 octombrie 2008

privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 30 octombrie 2007, Consiliul a adoptat Poziția comună 2007/705/PESC privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către statele membre ale Uniunii Europene (1), prin care se prelungea, pentru o nouă perioadă de 12 luni, valabilitatea permiselor naționale ale acestora de intrare și ședere pe teritoriul statelor membre menționate în Poziția comună 2002/400/PESC (2).

(2)

Pe baza unei evaluări a aplicării Poziției comune 2002/400/PESC, Consiliul consideră că este oportună prelungirea valabilității permiselor respective pentru o nouă perioadă de 12 luni,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Statele membre menționate la articolul 2 din Poziția comună 2002/400/PESC prelungesc pentru o nouă perioadă de 12 luni valabilitatea permiselor naționale de intrare și ședere eliberate în conformitate cu articolul 3 din respectiva poziție comună.

Articolul 2

Consiliul evaluează aplicarea Poziției comune 2002/400/PESC în termen de șase luni de la adoptarea prezentei poziții comune.

Articolul 3

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării sale.

Articolul 4

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 27 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO L 285, 31.10.2007, p. 54.

(2)  JO L 138, 28.5.2002, p. 33.


Rectificări

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/22


Rectificare la Poziția comună 2008/652/PESC a Consiliului din 7 august 2008 de modificare a Poziției comune 2007/140/PESC privind măsuri restrictive împotriva Iranului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 213 din 8 august 2008 )

La pagina 58, la considerentul 10:

în loc de:

„(10)

Ar trebui de asemenea luate măsurile necesare pentru a garanta că nu se acordă despăgubiri guvernului iranian, sau oricărei persoane sau entități din Iran, sau unor persoane sau entități desemnate, sau oricărei persoane care acționează prin intermediul sau în beneficiul unor astfel de persoane sau entități […].”.

se va citi:

„(10)

Ar trebui de asemenea luate măsurile necesare pentru a garanta că nu se acordă despăgubiri guvernului iranian, sau oricărei persoane sau entități din Iran, sau unor persoane sau entități desemnate, sau oricărei persoane sau entități care acționează prin intermediul sau în beneficiul unor astfel de persoane sau entități […].”.

La pagina 60, la articolul 1 punctul 4, introducerea noului articol 3c alineatul (1):

în loc de:

„[…] statele membre, […] controlează pe aeroporturile și în porturile proprii toate încărcăturile aeronavelor sau vaselor, cu destinația Iran sau provenind din această țară, care se află în proprietatea companiilor Iran Air Cargo și Islamic Republic of Iran Shipping Line, sau sunt operate de acestea, […].”

se va citi:

„[…] statele membre, […] controlează pe aeroporturile și în porturile proprii toate încărcăturile aeronavelor sau vaselor, cu destinația Iran sau provenind din această țară, care se află în proprietatea companiilor Iran Air Cargo și Islamic Republic of Iran Shipping Line, sau care sunt operate de acestea, […].”

La pagina 60, la articolul 1 punctul 4, introducerea noului articol 3c alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Aeronavele destinate transportului de marfă și vasele comerciale aflate în proprietatea companiei Iran Air Cargo sau Islamic Republic of Iran Shipping Line, sau care sunt controlate de acestea […].”

se va citi:

„(3)   Aeronavele destinate transportului de marfă și vasele comerciale aflate în proprietatea companiei Iran Air Cargo sau Islamic Republic of Iran Shipping Line, sau care sunt operate de acestea […].”


29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/22


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 6 august 2008 )

În sumar și la pagina 1, în titlul regulamentului:

în loc de:

„… sistem de preferințe tarifare generalizate …”,

se va citi:

„… sistem generalizat de preferințe tarifare …”.

La pagina 1, la considerentul 1:

în loc de:

„…, în cadrul sistemului său de preferințe tarifare generalizate.”,

se va citi:

„…, în cadrul sistemului său generalizat de preferințe tarifare.”

La pagina 1, la considerentul 3:

în loc de:

„… aplicare a sistemului de preferințe tarifare generalizate …”,

se va citi:

„… aplicare a sistemului generalizat de preferințe tarifare …”.

La pagina 1, la considerentul 4:

în loc de:

„… sistemul de preferințe tarifare generalizate …”,

se va citi:

„… sistemul generalizat de preferințe tarifare …”.

La pagina 1, la considerentul 5:

în loc de:

„(5)

Sistemul de preferințe tarifare generalizate …”,

se va citi:

„(5)

Sistemul generalizat de preferințe tarifare …”.

La pagina 3, la articolul 1 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Sistemul de preferințe tarifare generalizate …”,

se va citi:

„(1)   Sistemul generalizat de preferințe tarifare …”.

La pagina 3, la articolul 3 alineatul (1), și, respectiv, la pagina 4, la articolul 8 alineatul (2) litera (a):

în loc de:

„… supuse sistemului de preferințe generalizate …”,

se va citi:

„… supuse sistemului generalizat de preferințe tarifare …”.

La pagina 11, la articolul 28 punctul 1 [modificarea articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 552/97], la articolul 29 [modificarea articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 1933/2006] și la articolul 30 punctul 1 [modificarea articolului 1 prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1100/2006], și, respectiv, la pagina 12, la articolul 31 punctul 1 [modificarea articolului 1 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 964/2007]:

în loc de:

„… sistem de preferințe tarifare generalizate …”,

se va citi:

„… sistem generalizat de preferințe tarifare …”.

La pagina 13, în anexa I, în titlu:

în loc de:

„… sistemul comunitar de preferințe tarifare generalizate”,

se va citi:

„… sistemul comunitar generalizat de preferințe tarifare”.

La pagina 1, la considerentul 3, la pagina 3, la articolul 3 alineatul (1), la pagina 4, la articolul 8 alineatul (2) litera (a) și articolul 8 alineatul (2) litera (b) (de două ori), la pagina 6, la articolul 13 alineatul (4), și la pagina 13, în anexa I, nota de subsol 1:

în loc de:

„SPG”,

se va citi:

„SGP”.


29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.