ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 281

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
24 octombrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1040/2008 al Comisiei din 23 octombrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1041/2008 al Comisiei din 23 octombrie 2008 de stabilire a anumitor norme de aplicare pentru acordarea asistenței pentru exportul de carne de vită și mânzat, care poate beneficia de un tratament special la importul în Canada (versiune codificată)

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1042/2008 al Comisiei din 23 octombrie 2008 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

7

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1043/2008 al Comisiei din 23 octombrie 2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

8

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1044/2008 al Comisiei din 23 octombrie 2008 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

10

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1045/2008 al Comisiei din 23 octombrie 2008 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

14

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/809/CE

 

*

Decizia Comisiei din 14 octombrie 2008 privind neincluderea anumitor substanțe în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive [notificată cu numărul C(2008) 5894]  ( 1 )

16

 

 

2008/810/CE

 

*

Decizia Comisiei din 21 octombrie 2008 privind ajutorul financiar pentru a doua jumătate a anului 2008 din partea Comunității pentru anumite laboratoare comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii [notificată cu numărul C(2008) 5976]

30

 

 

ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2008/811/CE

 

*

Decizia nr. 2/2008 a Comitetului mixt CE-Elveția din 24 septembrie 2008 de înlocuire a tabelelor III și IV litera (b) din Protocolul nr. 2

32

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Decizia 2008/97/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Deciziei 93/52/CEE cu privire la declarația potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) și a Deciziei 2003/467/CE cu privire la declarația potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină și de bruceloză bovină, iar anumite regiuni administrative din Polonia sunt oficial indemne de leucoză enzootică bovină (JO L 32, 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1040/2008 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 1041/2008 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2008

de stabilire a anumitor norme de aplicare pentru acordarea asistenței pentru exportul de carne de vită și mânzat, care poate beneficia de un tratament special la importul în Canada

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieței agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 172 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei din 25 octombrie 1996 de stabilire a anumitor norme de aplicare pentru acordarea asistenței pentru exportul de carne de vită și mânzat, care poate beneficia de un tratament special la importul în Canada, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 (2) a fost modificat în mod substanțial (3). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În conformitate cu acordul pentru încheierea negocierilor dintre Comunitatea Europeană și Canada în cadrul articolului XXIV:6 din GATT menționat în anexa IV la Decizia 95/591/CE a Consiliului din 22 decembrie 1995 privind concluzia referitoare la rezultatele negocierilor cu anumite țări terțe în cadrul articolului XXIV:6 din GATT și alte subiecte conexe (4) (Statele Unite ale Americii și Canada), subvențiile la exportul de carne de vită și mânzat proaspătă, refrigerată sau congelată către Canada sunt limitate la 5 000 tone anual.

(3)

Administrarea acordului menționat ar trebui să se bazeze pe cereri pentru licențe comunitare specifice de export în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (Reformare) (5). De asemenea, ar trebui prezentate autorităților vamale canadiene certificate de identificare. Este necesar să se definească natura acestor certificate de identificare, precum și procedurile pentru utilizarea acestora.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește anumite norme de aplicare pentru exportul în Canada a 5 000 de tone pe an calendaristic de carne de vită și mânzat de origine comunitară, proaspătă, refrigerată sau congelată, care beneficiază de un tratament special.

(2)   Tipurile de carne menționate la alineatul (1) trebuie să respecte cerințele de protecție a sănătății stabilite de Canada și să provină de la animale sacrificate cu cel mult două luni înainte de îndeplinirea formalităților vamale pentru export.

Articolul 2

La îndeplinirea formalităților vamale pentru exportul cărnii, se emite certificatul de identificare definit la articolul 3, la cererea solicitantului, pe baza prezentării licenței de export eliberate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 382/2008 și a unui certificat veterinar care să indice data sacrificării animalelor de la care provine carnea pentru export.

Articolul 3

(1)   Certificatul de identificare este întocmit, în original și cel puțin o copie, pe baza unui formular al cărui model este prezentat în anexa I.

Certificatul este tipărit în limba engleză pe hârtie albă de dimensiuni 210 × 297 mm. Fiecare certificat are un număr de ordine individual atribuit de biroul vamal menționat la articolul 4.

Statele membre exportatoare pot solicita ca certificatele utilizate pe teritoriul lor să fie tipărite într-una dintre limbile lor oficiale, pe lângă varianta în limba engleză.

(2)   Copiile trebuie să conțină același număr de ordine ca originalul. Toate informațiile care apar în documentul original și în copii sunt scrise la mașină sau, în cazul în care sunt scrise de mână, completate cu majuscule, cu cerneală.

Articolul 4

(1)   Certificatul de identificare și copiile sunt eliberate de biroul vamal în care sunt îndeplinite formalitățile pentru exportul cărnii.

(2)   Biroul vamal menționat la alineatul (1) aplică o viză pe certificatul original în secțiunea corespunzătoare și transmite certificatul părții în cauză. O copie a certificatului este păstrată de biroul vamal.

Articolul 5

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a verifica originea și natura produselor pentru care sunt eliberate certificate de identificare.

Articolul 6

Regulamentul (CE) nr. 2051/96 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 274, 26.10.1996, p. 18.

(3)  A se vedea anexa II.

(4)  JO L 334, 30.12.1995, p. 25.

(5)  JO L 115, 29.4.2008, p. 10.


ANEXA I

Certificat de identificare menționat la articolul 3

Image


ANEXA II

Regulamentul abrogat cu modificarea sa ulterioară

Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei

(JO L 274, 26.10.1996, p. 18).

 

Regulamentul (CE) nr. 2333/96 al Comisiei

(JO L 317, 6.12.1996, p. 13).

Numai articolul 1


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2051/96

Prezentul regulament

Articolele 1-5

Articolele 1-5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Anexă

Anexa I

Anexa II

Anexa III


24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1042/2008 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2008

de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 164 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 619/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de deschidere a unei invitații permanente de participare la proceduri de ofertare pentru restituirile la export care privesc anumite produse lactate (2) prevede o procedură de licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2007 al Comisiei din 10 decembrie 2007 de stabilire a normelor comune de instituire a unei proceduri de licitații pentru fixarea restituirilor la export pentru anumite produse agricole (3) și după examinarea ofertelor prezentate ca răspuns la cererea de oferte, este oportun să nu se acorde restituiri pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 21 octombrie 2008.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente deschise prin Regulamentul (CE) nr. 619/2008, pentru perioada de depunere a ofertelor care se încheie la 21 octombrie 2008, nu se acordă nicio restituire la export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325, 11.12.2007, p. 69.


24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 1043/2008 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2008

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile de pe piața mondială ale produselor menționate în partea XVII din anexa I la regulamentul respectiv și prețul acestor produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Având în vedere situația existentă în prezent pe piața cărnii de porc, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164, 167, 169 și 170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În conformitate cu dispozițiile articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special atunci când situația pieței mondiale, necesitățile specifice ale anumitor piețe sau obligațiile care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat impun acest lucru.

(4)

Restituirile pot fi acordate doar pentru produsele autorizate să circule libere în Comunitate și care poartă marca de salubritate prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). De asemenea, aceste produse trebuie să respecte dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute de articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, precum și sumele acestor restituiri sunt menționate în anexa la prezentul regulament, sub rezerva respectării dispoziției prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206. Rectificativ la JO L 226, 25.6.2004, p. 83.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de porc, aplicabile începând cu 24 octombrie 2008

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1), astfel cum a fost modificat.


24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 1044/2008 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2008

de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită și mânzat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (1), în special articolul 164 alineatul (2) ultimul paragraf și articolul 170,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 162 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, diferența dintre prețurile pe piața internațională la produsele vizate în partea XV din anexa I la regulamentul menționat și prețurile acelorași produse în Comunitate poate fi acoperită de o restituire la export.

(2)

Ținând seama de situația care se înregistrează la ora actuală pe piața cărnii de vită și mânzat, este necesar să se stabilească restituiri la export în conformitate cu normele și criteriile prevăzute la articolele 162-164 și 167-170 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)

În temeiul articolului 164 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, restituirea poate fi diferențiată în funcție de destinație, în special când această diferențiere se impune datorită situației pe piața internațională, necesităților specifice ale anumitor piețe sau obligațiilor care decurg din acordurile încheiate conform articolului 300 din tratat.

(4)

Restituirile nu trebuie să se acorde decât pentru produsele a căror liberă circulație în Comunitate este autorizată și care poartă marca de salubritate prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (2). Aceste produse trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (3) și ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4).

(5)

Articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei din 21 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranșe de carne de vită și mânzat dezosată (5) prevede o reducere a restituirii speciale în cazul în care cantitatea de carne dezosată care urmează a fi exportată reprezintă sub 95 % din greutatea totală a tranșelor obținute prin dezosare, dar nu mai puțin de 85 % din aceasta.

(6)

În consecință, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 680/2008 al Comisiei (6) și înlocuirea acestuia printr-un nou regulament.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Produsele care beneficiază de restituirile la export prevăzute la articolul 164 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și valorile acestor restituiri sunt specificate în anexa la prezentul regulament sub rezerva respectării condițiilor menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Produsele care pot beneficia de o restituire în temeiul alineatului (1) trebuie să îndeplinească dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004, în special cele referitoare la pregătirea acestora în cadrul unei întreprinderi autorizate și la îndeplinirea cerințelor de marcaj de salubritate prevăzute în capitolul III secțiunea I anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

În cazul vizat la articolul 7 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1359/2007, rata de restituire pentru produsele înregistrate sub codul 0201 30 00 9100 se reduce cu 7 EUR/100 kg.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 680/2008 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 24 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 22.

(3)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206, rectificat în JO L 226, 25.6.2004, p. 83.

(5)  JO L 304, 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 190, 18.7.2008, p. 3.


ANEXĂ

Restituiri la export în sectorul cărnii de vită și mânzat aplicabile începând cu 24 octombrie 2008

Codul produselor

Destinație

Unitatea de măsură

Valoarea restituirilor

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg greutate animal viu

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

48,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

61,0

B03

EUR/100 kg greutate netă

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg greutate netă

36,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

84,7

B03

EUR/100 kg greutate netă

49,8

EG

EUR/100 kg greutate netă

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg greutate netă

50,8

B03

EUR/100 kg greutate netă

29,9

EG

EUR/100 kg greutate netă

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg greutate netă

16,3

B03

EUR/100 kg greutate netă

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

CA (5)

EUR/100 kg greutate netă

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg greutate netă

22,6

B03

EUR/100 kg greutate netă

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg greutate netă

20,7

NB: Codurile produselor, precum și codurile destinațiilor de serie „A” sunt definite în Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (JO L 366, 24.12.1987, p. 1).

Codurile destinațiilor sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19).

Celelalte destinații sunt definite după cum urmează:

B00

:

Toate destinațiile (țări terțe, alte teritorii, aprovizionare cu alimente și destinații asimilate unor exporturi în afara Comunității).

B02

:

B04 și destinația EG.

B03

:

Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Kosovo (), Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, aprovizionare cu alimente și combustibil [destinații prevăzute la articolele 36 și 45 și, dacă este cazul, la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (JO L 102, 17.4.1999, p. 11)].

B04

:

Turcia, Ucraina, Belarus, Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârghâzstan, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Liban, Siria, Irak, Iran, Israel, Cisiordania/Fâșia Gaza, Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine, China, Coreea de Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capul Verde, Senegal, Gambia, Guineea-Bissau, Guineea, Sierra Leone, Liberia, Coasta de Fildeș, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Republica Centrafricană, Guineea Ecuatorială, São Tomé și Principe, Gabon, Congo, Republica Democratică Congo, Ruanda, Burundi, Sfânta Elena și teritoriile dependente, Angola, Etiopia, Eritreea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles și teritoriile dependente, Teritoriul Britanic al Oceanului Indian, Mozambic, Mauritius, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Africa de Sud, Lesotho.


(1)  Astfel cum este definit în Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite din 10 iunie 1999.

(2)  Admiterea în această subpoziție este condiționată de prezentarea certificatului menționat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei (JO L 104, 21.4.2007, p. 3).

(3)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1359/2007 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2007, p. 21) și, după caz, de Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (OJ L 329, 25.11.2006, p. 7).

(4)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 al Comisiei (JO L 308, 8.11.2006, p. 7).

(5)  Realizate în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei (JO L 274, 26.10.1996, p. 18).

(6)  Acordarea restituirii este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1731/2006 al Comisiei (JO L 325, 24.11.2006, p. 12).

(7)  Conținutul de carne de vită și mânzat macră, cu excepția grăsimii, se stabilește conform procedurii de analiză prevăzute în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 2429/86 al Comisiei (JO L 210, 1.8.1986, p. 39).

Expresia „conținut mediu” se referă la cantitatea eșantionului, astfel cum este acesta definit la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2002 al Comisiei (JO L 117, 4.5.2002, p. 6). Eșantionul se prelevează din porțiunea lotului în cauză care prezintă riscul cel mai mare.


24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 1045/2008 AL COMISIEI

din 23 octombrie 2008

de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 143,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2783/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind regimul comun de comercializare a ovalbuminei și lactalbuminei, în special articolul 3 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1484/95 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a regimului privind aplicarea de taxe suplimentare la import și stabilește prețurile reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină.

(2)

Din controlul regulat al datelor pe baza cărora se determină prețurile reprezentative pentru produsele din sectorul cărnii de pasăre și din cel al ouălor și pentru ovalbumină rezultă că este necesară modificarea prețurilor reprezentative pentru importurile anumitor produse ținând seama de variațiile prețurilor în funcție de origine. Prin urmare, este necesar ca prețurile reprezentative să fie publicate.

(3)

Ținând seama de situația pieței, este necesară aplicarea acestei modificări în cel mai scurt timp.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1484/95 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 145, 29.6.1995, p. 47.


ANEXĂ

la regulamentul Comisiei din 23 octombrie 2008 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

„ANEXA I

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Preț reprezentativ

(în EUR/100 kg)

Garanția menționată la articolul 3 alineatul (3)

(în EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcase de pui congelate, denumite «pui 70 %»

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Carcase de pui congelate, denumite «pui 65 %»

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Bucăți dezosate, congelate de cocoși și de găini

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Piepturi de pui congelate

213,3

0

BR

0207 14 60

Pulpe de pui congelate

113,6

9

BR

0207 14 70

Pui congelat, alte părți

102,7

77

BR

0207 25 10

Carcase de curcan congelate, denumite «curcan 80 %»

174,4

0

BR

0207 27 10

Bucăți de curcan dezosate, congelate

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Gălbenușuri de ou

473,4

0

AR

0408 91 80

Ouă uscate fără coajă

461,0

0

AR

1602 32 11

Preparate nefierte din cocoși sau găini

200,4

26

BR


(1)  Nomenclatura țărilor, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul «ZZ» reprezintă «alte origini».”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/16


DECIZIA COMISIEI

din 14 octombrie 2008

privind neincluderea anumitor substanțe în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

[notificată cu numărul C(2008) 5894]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/809/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) paragraful al doilea,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care urmează a fi evaluate, în vederea unei posibile includeri a acestora în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(2)

Pentru o serie de substanțe/combinații de tipuri de produse incluse în această listă, fie toți participanții și-au întrerupt participarea la programul de revizuire, fie nu s-a primit niciun dosar complet în decursul perioadei specificate la articolul 9 și la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 de către statul membru desemnat în calitate de raportor pentru evaluare.

(3)

În consecință, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), cu articolul 12 alineatul (1) și cu articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, Comisia a informat statele membre cu privire la acest fapt. Aceste informații au fost la rândul lor făcute publice prin mijloace electronice la data de 8 noiembrie 2007.

(4)

În termen de trei luni de la publicarea acestor informații, nicio persoană și niciun stat membru nu au manifestat vreun interes legat de preluarea rolului de participant în ceea ce privește substanțele și tipurile de produse în cauză.

(5)

Prin urmare, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, se impune ca substanțele și tipurile de produse în cauză să nu fie incluse în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Substanțele și tipurile de produse specificate în anexa la prezenta decizie nu se includ în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE.

Articolul 2

În sensul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, prezenta decizie se aplică din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 325, 11.12.2007, p. 3.


ANEXĂ

Denumire

Numărul CE

Numărul CAS

Tip de produs

Stat membru raportor

Bis[1-ciclohexil-1,2-di(hidroxi-.kappa.O)diazeniuato(2-)]-cupru

 

312600-89-8

2

AT

Bis[1-ciclohexil-1,2-di(hidroxi-.kappa.O)diazeniuato(2-)]-cupru

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Clorocrezol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Acid formic

200-579-1

64-18-6

1

BE

Acid formic

200-579-1

64-18-6

13

BE

Acid benzoic

200-618-2

65-85-0

1

DE

Acid benzoic

200-618-2

65-85-0

2

DE

Acid benzoic

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Acid salicilic

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Acid citric

201-069-1

77-92-9

2

BE

Acid citric

201-069-1

77-92-9

3

BE

Simclosen

201-782-8

87-90-1

6

UK

Cloroxilenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Cloroxilenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Cloroxilenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Cloroxilenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Cloroxilenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Cloroxilenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Diclorofen

202-567-1

97-23-4

2

IE

Diclorofen

202-567-1

97-23-4

3

IE

Diclorofen

202-567-1

97-23-4

4

IE

Diclorofen

202-567-1

97-23-4

6

IE

Diclorofen

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triclorcarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triclorcarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triclorcarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glioxal

203-474-9

107-22-2

6

FR

Acid 2,4-hexadienoic/Acid sorbic

203-768-7

110-44-1

1

DE

Acid 2,4-hexadienoic/Acid sorbic

203-768-7

110-44-1

2

DE

Acid 2,4-hexadienoic/Acid sorbic

203-768-7

110-44-1

3

DE

Acid 2,4-hexadienoic/Acid sorbic

203-768-7

110-44-1

4

DE

Acid 2,4-hexadienoic/Acid sorbic

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dicloro-5,5-dimetilhidantoină

204-258-7

118-52-5

2

NL

Clorofen

204-385-8

120-32-1

1

NO

Clorofen

204-385-8

120-32-1

4

NO

Clorofen

204-385-8

120-32-1

6

NO

Benzoat de benzil

204-402-9

120-51-4

2

UK

Clorură de benzetoniu

204-479-9

121-54-0

1

BE

Clorură de cetilpiridiniu

204-593-9

123-03-5

1

UK

Clorură de cetilpiridiniu

204-593-9

123-03-5

3

UK

Clorură de cetilpiridiniu

204-593-9

123-03-5

4

UK

Clorură de cetilpiridiniu

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Tosilcloramidă sodică

204-854-7

127-65-1

1

ES

Tosilcloramidă sodică

204-854-7

127-65-1

6

ES

Dimetilditiocarbamat de potasiu

204-875-1

128-03-0

2

UK

Dimetilditiocarbamat de potasiu

204-875-1

128-03-0

4

UK

Dimetilditiocarbamat de potasiu

204-875-1

128-03-0

6

UK

Dimetilditiocarbamat de potasiu

204-875-1

128-03-0

13

UK

Dimetilditiocarbamat de sodiu

204-876-7

128-04-1

2

UK

Dimetilditiocarbamat de sodiu

204-876-7

128-04-1

3

UK

Dimetilditiocarbamat de sodiu

204-876-7

128-04-1

4

UK

Dimetilditiocarbamat de sodiu

204-876-7

128-04-1

5

UK

Dimetilditiocarbamat de sodiu

204-876-7

128-04-1

6

UK

Dimetilditiocarbamat de sodiu

204-876-7

128-04-1

13

UK

Captan

205-087-0

133-06-2

6

IT

Tiram

205-286-2

137-26-8

2

BE

Tiram

205-286-2

137-26-8

6

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

2

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

6

BE

Metilditiocarbamat de potasiu

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metam-sodiu

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metam-sodiu

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metam-sodiu

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metam-sodiu

205-293-0

137-42-8

13

BE

Cianoditiocarbamat de disodiu

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hidroximetil)uree

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hidroximetil)uree

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hidroximetil)uree

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Benzoat de sodiu

208-534-8

532-32-1

1

DE

Benzoat de sodiu

208-534-8

532-32-1

2

DE

Benzoat de sodiu

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hidroxil-2-piridonă

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hidroxil-2-piridonă

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hidroxil-2-piridonă

212-506-0

822-89-9

13

FR

Acetat de 2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il

212-579-9

828-00-2

2

AT

Acetat de 2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il

212-579-9

828-00-2

6

AT

Acetat de 2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il

212-579-9

828-00-2

13

AT

Bromură de tetradoniu

214-291-9

1119-97-7

1

NO

4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-onă

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-onă

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Tetraborat de disodiu, anhidru

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Tetraborat de disodiu, anhidru

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Tetraborat de disodiu, anhidru

215-540-4

1330-43-4

13

NL

Alcool 2,4-diclorobenzilic

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

Alcool 2,4-diclorobenzilic

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

Alcool 2,4-diclorobenzilic

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Clorotalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metil-2H-izotiazol-3-onă

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-onă

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Dicloroizocianurat de sodiu, dihidrat

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Dicloroizocianurat de sodiu, dihidrat

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Triclosen sodic

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Triclosen sodic

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Etilsulfat de mecetroniu

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Bis(triclorometil) sulfonă

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(etilendioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(etilendioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

2,4,6-triclorofenolat de sodiu

223-246-2

3784-03-0

2

IE

2,4,6-triclorofenolat de sodiu

223-246-2

3784-03-0

3

IE

2,4,6-triclorofenolat de sodiu

223-246-2

3784-03-0

6

IE

1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil trietanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil trietanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil trietanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetrahidro-1,3,4,6-tetracis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionă

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetrahidro-1,3,4,6-tetracis(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionă

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutilazină

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Ditiocianat de metilen

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Ditiocianat de metilen

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionă

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-bromo-2-nitrovinil)benzen

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-bromo-2-nitrovinil)benzen

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Clorură de didecildimetilamoniu

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Dihexa-2,4-dienoat de calciu

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Dihexa-2,4-dienoat de calciu

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Dihexa-2,4-dienoat de calciu

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Iod

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Iod

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Iod

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Iod

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Sulfit acid de sodiu

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Sulfit acid de sodiu

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Sulfit acid de sodiu

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Sulfit acid de sodiu

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Sulfit acid de sodiu

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Sulfit acid de sodiu

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Clorură de sodiu

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Acid ortofosforic

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Hipoclorit de sodiu

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Disulfit de disodiu

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Disulfit de disodiu

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Disulfit de disodiu

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Disulfit de disodiu

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Disulfit de disodiu

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Disulfit de disodiu

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Permanganat de potasiu

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Sulfit de sodiu

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Sulfit de sodiu

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Sulfit de sodiu

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Sulfit de sodiu

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Sulfit de sodiu

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Sulfit de sodiu

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Clorit de sodiu

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Clorit de sodiu

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Clorit de sodiu

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Clorit de sodiu

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Clorat de sodiu

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Clorat de sodiu

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Extract de usturoi

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Extract de usturoi

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Extract de usturoi

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Extract de usturoi

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Extract de usturoi

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Acid boric

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Acid boric

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Acid boric

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Acid boric

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Acid boric

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Sulfit de potasiu

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Sulfit de potasiu

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Sulfit de potasiu

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Sulfit de potasiu

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Sulfit de potasiu

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Sulfit de potasiu

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Hidrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolat] de sodiu

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Hidrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolat] de sodiu

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Hidrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolat] de sodiu

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Hidrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolat] de sodiu

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Hidrogeno-2,2′-metilenbis[4-clorofenolat] de sodiu

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibromo-2-cianoacetamidă

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibromo-2-cianoacetamidă

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Carbendazim

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Octaborat de disodiu, tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Octaborat de disodiu, tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Octaborat de disodiu, tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Octaborat de disodiu, tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Octaborat de disodiu, tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Piritionă de zinc

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Monoclorhidrat de dodecilguanidină

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Monoclorhidrat de dodecilguanidină

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Clorură de brom

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(Benziloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Clorotoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Clorotoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

p-cloro-m-crezolat de sodiu

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Disulfit de dipotasiu

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Disulfit de dipotasiu

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Disulfit de dipotasiu

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Disulfit de dipotasiu

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Disulfit de dipotasiu

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Disulfit de dipotasiu

240-795-3

16731-55-8

13

DE

Acid D-gluconic, compusul cu N,N′-bis-(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidină (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

Acid D-gluconic, compusul cu N,N′-bis-(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidină (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Clorură de benzoxoniu

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(diiodometil)sulfonil]toluen

243-468-3

20018-09-1

13

UK

Tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil

244-445-0

21564-17-0

2

NO

Tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil

244-445-0

21564-17-0

4

NO

Tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil

244-445-0

21564-17-0

6

NO

Tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil

244-445-0

21564-17-0

13

NO

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

1

DE

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

2

DE

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

3

DE

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

4

DE

(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-octil-2H-izotiazol-3-onă

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Bromocloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Bromocloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Bromocloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Bromocloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Bromocloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de m-fenoxibenzil/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

2

IE

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de m-fenoxibenzil/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

3

IE

3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de m-fenoxibenzil/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2.(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propiconazol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2.(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propiconazol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2.(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propiconazol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2.(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propiconazol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă

264-843-8

64359-81-5

6

NO

Cis-4-[3-(p-terț-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolină/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Cis-4-[3-(p-terț-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolină/Fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Compuși de amoniu cuaternar, di-C8-10-alchildimetil, cloruri

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Acizi grași, din ulei de cocos, produse de reacție cu dietanolamina

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Amine, C10-16-alchildimetil, N-oxizi

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu

274-778-7

70693-62-8

1

SI

1 Clorură de 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazol

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

1 Clorură de 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazol

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

1 Clorură de 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazol

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

1 Clorură de 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazol

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

1 Clorură de 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazol

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroximetil)uree/Diazolidiniluree

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroximetil)uree/Diazolidiniluree

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Monoperoxiftalat de magneziu, hexahidrat

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Monoperoxiftalat de magneziu, hexahidrat

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Clorură de tributiltetradecilfosfoniu

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Clorură de tributiltetradecilfosfoniu

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Acizi de gudron, fracția polialchilfenol

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Acizi de gudron, fracția polialchilfenol

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, extract/Ulei de arbore de ceai australian

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, extract/Ulei de arbore de ceai australian

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, extract/Ulei de arbore de ceai australian

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Compuși de amoniu cuaternar, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Compuși de amoniu cuaternar, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Compuși de amoniu cuaternar, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Uree, N,N′-bis(hidroximetil)-, produse de reacție cu 2-(2-butoxietoxi)-etanol, etilenglicol și formaldehida

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Uree, N,N′-bis(hidroximetil)-, produse de reacție cu 2-(2-butoxietoxi)-etanol, etilenglicol și formaldehida

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Uree, N,N′-bis(hidroximetil)-, produse de reacție cu 2-(2-butoxietoxi)-etanol, etilenglicol și formaldehida

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Compuși de amoniu cuaternar, [2-[2-[carboxietil)(2-hidroxietil)amino]]-2-oxoetil] alchildimetil din ulei de cocos, hidroxizi, săruri interne

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Compuși de amoniu cuaternar, [2-[2-[carboxietil)(2-hidroxietil)amino]]-2-oxoetil] alchildimetil din ulei de cocos, hidroxizi, săruri interne

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Compuși de amoniu cuaternar, [2-[2-[carboxietil)(2-hidroxietil)amino]]-2-oxoetil] alchildimetil din ulei de cocos, hidroxizi, săruri interne

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Compuși de amoniu cuaternar, [2-[2-[carboxietil)(2-hidroxietil)amino]]-2-oxoetil] alchildimetil din ulei de cocos, hidroxizi, săruri interne

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Compuși de amoniu cuaternar, [2-[2-[carboxietil)(2-hidroxietil)amino]]-2-oxoetil] alchildimetil din ulei de cocos, hidroxizi, săruri interne

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Compuși de amoniu cuaternar, [2-[2-[carboxietil)(2-hidroxietil)amino]]-2-oxoetil] alchildimetil din ulei de cocos, hidroxizi, săruri interne

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dionă

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Produse de reacție a acidului glutamic cu N-(C12-14-alchil)propilendiamina

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Produse de reacție a acidului glutamic cu N-(C12-14-alchil)propilendiamina

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Amestec de: bis(2-etilhexil)fosfat de (C8-18)alchilbis(2-hidroxietil)amoniu, 2-etilhexilhidrogenofosfat de (C8-18)alchilbis(2-hidroxietil)amoniu

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-choro-2-(4-clorfenoxi)fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

4-oxid de 3-benzo(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazină

431-030-6

163269-30-5

4

PT

4-oxid de 3-benzo(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazină

431-030-6

163269-30-5

6

PT

4-oxid de 3-benzo(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazină

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Produse de reacție a diizopropanolaminei cu formaldehida (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Produse de reacție a diizopropanolaminei cu formaldehida (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Produse de reacție a adipatului de dimetil, glutaratului de dimetil, cuccinatului de dimetil cu apa oxigenată/Perestan

432-790-1

1

HU

Produse de reacție a adipatului de dimetil, glutaratului de dimetil, cuccinatului de dimetil cu apa oxigenată/Perestan

432-790-1

5

HU

Bis-(3-aminopropil)octilamina

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis-(3-aminopropil)octilamina

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis-(3-aminopropil)octilamina

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis-(3-aminopropil)octilamina

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidină/Clotianidin

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

Micro-organism

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis serotip H14

Micro-organism

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis serotip H14

Micro-organism

5

IT

Amine, n-C10-16-alchilmetilendi-, produse de reacție cu acidul cloroacetic

Amestec

139734-65-9

1

IE

Amine, n-C10-16-alchilmetilendi-, produse de reacție cu acidul cloroacetic

Amestec

139734-65-9

6

IE

Amine, n-C10-16-alchilmetilendi-, produse de reacție cu acidul cloroacetic

Amestec

139734-65-9

13

IE

Amestec de 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212-222-7) și 2-fenoxipropanol (Einecs 224-027-4)

Amestec

1

UK

Amestec de 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212-222-7) și 2-fenoxipropanol (Einecs 224-027-4)

Amestec

2

UK

Amestec de 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212-222-7) și 2-fenoxipropanol (Einecs 224-027-4)

Amestec

3

UK

Amestec de 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212-222-7) și 2-fenoxipropanol (Einecs 224-027-4)

Amestec

4

UK

Amestec de 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212-222-7) și 2-fenoxipropanol (Einecs 224-027-4)

Amestec

6

UK

Amestec de 1-fenoxipropan-2-ol (Einecs 212-222-7) și 2-fenoxipropanol (Einecs 224-027-4)

Amestec

13

UK

Amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă (Einecs 247-500-7) și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (Einecs 220-239-6)

Amestec

55965-84-9

3

FR

Săruri de potasiu ale acizilor grași (C15-21)

Amestec

2

DE

Ioduri de amoniu cuaternar

Amestec

308074-50-2

1

ES

Ioduri de amoniu cuaternar

Amestec

308074-50-2

2

ES

Ioduri de amoniu cuaternar

Amestec

308074-50-2

3

ES

Ioduri de amoniu cuaternar

Amestec

308074-50-2

4

ES

Ioduri de amoniu cuaternar

Amestec

308074-50-2

5

ES

Ioduri de amoniu cuaternar

Amestec

308074-50-2

6

ES

Compuși de amoniu cuaternar: [benzilalchildimetil(alchili C8-22, saturați și nesaturați, alchili din seu, alchili din ulei de cocos și alchili din soia), cloruri, bromuri sau hidroxizi]/BKC

Amestec de substanțe enumerate în Einecs

6

IT

Compuși de amoniu cuaternar: [benzilalchildimetil(alchili C8-22, saturați și nesaturați, alchili din seu, alchili din ulei de cocos și alchili din soia), cloruri, bromuri sau hidroxizi]/BKC

Amestec de substanțe enumerate în Einecs

13

IT

Compuși de amoniu cuaternar: [dialchildimetil(alchil C6-18, saturat și nesaturat, oleoalchil, alchil din ulei de cocos și alchil din soia), cloruri, bromuri sau metilsulfați]/DDAC

Amestec de substanțe enumerate în Einecs

6

IT

Compuși de amoniu cuaternar: [dialchildimetil(alchil C6-18, saturat și nesaturat, oleoalchil, alchil din ulei de cocos și alchil din soia), cloruri, bromuri sau metilsulfați]/DDAC

Amestec de substanțe enumerate în Einecs

13

IT

Fosfat de argint, de sodiu, hidrogen, de zirconiu

Nu este alocat încă

3

SE

Sticlă de argint-zinc-aluminiu-fosfat boric/Oxid de sticlă, cu conținut de argint și zinc

Nu este alocat încă

398477-47-9

1

SE

Sticlă de argint-zinc-aluminiu-fosfat boric/Oxid de sticlă, cu conținut de argint și zinc

Nu este alocat încă

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(.beta.-aliloxi-2,4-diclorofeniletil)imidazol/Imazalil tehnic

Produs de protecție a plantelor

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(.beta.-aliloxi-2,4-diclorofeniletil)imidazol/Imazalil tehnic

Produs de protecție a plantelor

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(.beta.-aliloxi-2,4-diclorofeniletil)imidazol/Imazalil tehnic

Produs de protecție a plantelor

73790-28-0

13

DE

3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de [1-alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ciano-(3-fenoxifenil)metil/alfa-cipermetrin

Produs de protecție a plantelor

67375-30-8

6

BE

4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirol-3-carbonitril/Clorfenapir

Produs de protecție a plantelor

122453-73-0

6

PT

4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirol-3-carbonitril/Clorfenapir

Produs de protecție a plantelor

122453-73-0

13

PT

Complex de silicat de aluminiu, sodiu și argint/Zeolit de argint

Produs de protecție a plantelor

130328-18-6

6

SE

Complex de silicat de aluminiu, sodiu și argint/Zeolit de argint

Produs de protecție a plantelor

130328-18-6

13

SE

Complex de silicat de aluminiu, sodiu, argint și zinc/Zeolit argint zinc

Produs protecție a plantelor

130328-20-0

1

SE

Complex de silicat de aluminiu, sodiu, argint și zinc/Zeolit argint zinc

Produs protecție a plantelor

130328-20-0

6

SE

Triacetat de guazatină

Produs de protecție a plantelor

115044-19-4

2

UK

Amestec de 5-hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6, 28,8 %) și 5-hidroxipoli[metilenoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) în apă (50 %)

Produs de protecție a plantelor

6

PL

Amestec de 5-hidroximetoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6, 28,8 %) și 5-hidroxipoli[metilenoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciclo(3.3.0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) în apă (50 %)

Produs de protecție a plantelor

13

PL

Copolimer de 2-propenal și propan-1,2-diol

Polimer

191546-07-3

6

HU

Copolimer de 2-propenal și propan-1,2-diol

Polimer

191546-07-3

7

HU

Copolimer de 2-propenal și propan-1,2-diol

Polimer

191546-07-3

10

HU

Copolimer de 2-propenal și propan-1,2-diol

Polimer

191546-07-3

13

HU

N,N,N′,N′-tetrametiletilendiaminbis(2-cloroetil)eter, copolimer

Polimer

31075-24-8

2

UK

N,N,N′,N′-tetrametiletilendiaminbis(2-cloroetil)eter, copolimer

Polimer

31075-24-8

13

UK

Poli(oxi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroxi-, propanoat (sare)

Polimer

94667-33-1

3

IT

Poli(oxi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroxi-, propanoat (sare)

Polimer

94667-33-1

6

IT

Poli(oxi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroxi-, propanoat (sare)

Polimer

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/30


DECIZIA COMISIEI

din 21 octombrie 2008

privind ajutorul financiar pentru a doua jumătate a anului 2008 din partea Comunității pentru anumite laboratoare comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii

[notificată cu numărul C(2008) 5976]

(Numai versiunile în limbile engleză, franceză și spaniolă sunt autentice)

(2008/810/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 28 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (2), în special articolul 32 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 28 alineatul (1) din Decizia 90/424/CEE, laboratoarele comunitare de referință din sectorul sănătății animale și al animalelor vii pot beneficia de asistență comunitară.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1754/2006 al Comisiei din 28 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de acordare a asistenței financiare comunitare laboratoarelor comunitare de referință pentru hrana pentru animale, produse alimentare și sectorul sănătății animale (3) prevede că ajutorul financiar din partea Comunității se acordă în cazul în care programele de lucru aprobate sunt puse în aplicare în mod eficient, iar beneficiarii furnizează toate informațiile necesare în anumite termene limită.

(3)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, relația dintre Comisie și laboratoarele comunitare de referință este stabilită în cadrul unui acord de parteneriat bazat pe un program multianual de lucru.

(4)

Comisia a evaluat programele de lucru și estimările bugetare corespunzătoare înaintate de laboratoarele comunitare de referință pentru a doua jumătate a anului 2008.

(5)

În consecință, ar trebui acordat ajutor financiar comunitar laboratoarelor comunitare de referință desemnate să îndeplinească funcțiile și obligațiile prevăzute în următoarele acte:

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (4);

Regulamentul (CE) nr. 180/2008 al Comisiei din 28 februarie 2008 cu privire la Laboratorul comunitar de referință pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

Regulamentul (CE) nr. 737/2008 al Comisiei din 28 iulie 2008 de desemnare a laboratoarelor comunitare de referință pentru boli ale crustaceelor, rabie și tuberculoză bovină, de stabilire a responsabilităților suplimentare și a sarcinilor atribuite laboratoarelor comunitare de referință în privința rabiei și a tuberculozei bovine și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(6)

Ajutorul financiar pentru funcționarea și organizarea de seminarii de către laboratoarele comunitare de referință ar trebui să fie, de asemenea, în conformitate cu normele privind eligibilitatea stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1754/2006.

(7)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (7), eradicarea bolilor la animale și programele de control (măsuri veterinare) se finanțează din Fondul european de garantare agricolă. În plus, articolul 13 al doilea paragraf din regulament prevede că, în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, pentru măsuri și programe reglementate de Decizia 90/424/CEE, cheltuielile referitoare la costurile administrative și de personal suportate de statele membre și de beneficiarii de ajutor din partea FEGA sunt asumate de acesta. În scopul controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru bolile crustaceelor, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regatul Unit, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în partea I din anexa VI la Directiva 2006/88/CE.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 51 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008.

Articolul 2

Pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Franța, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 180/2008.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 212 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008.

Articolul 3

Pentru rabie, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către AFFSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Franța, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 737/2008.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de laboratorul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 128 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008, din care maximum 33 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind rabia.

Articolul 4

Pentru tuberculoză, se acordă ajutor financiar din partea Comunității către Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) al Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spania, în scopul îndeplinirii funcțiilor și a obligațiilor stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 737/2008.

Ajutorul financiar comunitar este fixat la 100 % din costurile eligibile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1754/2006, care urmează să fie suportate de institutul menționat pentru programul de lucru, și se ridică la maximum 100 000 EUR pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008, din care maximum 21 000 EUR se alocă organizării unui seminar tehnic privind tehnicile de diagnosticare a tuberculozei.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează următorilor:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regatul Unit. Tel. (44-13) 05 20 67 22;

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Franța. Tel. (33) 143 96 72 80;

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr. Florence Cliquet, Nancy, Franța, 54220 Malzéville, Franța. Tel. (33) 383 29 89 50;

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madrid, Spania. Tel. (34) 913 94 39 92.

Adoptată la Bruxelles, 21 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 331, 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(5)  JO L 56, 29.2.2008, p. 4.

(6)  JO L 201, 30.7.2008, p. 29.

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


ACTE ADOPTATE DE CĂTRE ORGANE CREATE PRIN ACORDURI INTERNAȚIONALE

24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/32


DECIZIA NR. 2/2008 A COMITETULUI MIXT CE-ELVEȚIA

din 24 septembrie 2008

de înlocuire a tabelelor III și IV litera (b) din Protocolul nr. 2

(2008/811/CE)

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 iulie 1972, denumit în continuare „acordul”, modificat prin Acordul încheiat între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de modificare a acordului în ceea ce privește dispozițiile aplicabile produselor agricole prelucrate, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004, precum și Protocolul nr. 2 la acesta, în special articolul 7,

întrucât:

(1)

Pentru punerea în aplicare a Protocolului nr. 2 la acord, prețurile de referință interne sunt stabilite pentru părțile contractante de către Comitetul mixt.

(2)

Prețurile reale s-au modificat pe piețele interne ale părților contractante în ceea ce privește materiile prime pentru care se aplică măsuri de compensare a prețurilor.

(3)

Prin urmare, este necesar să se actualizeze în consecință prețurile de referință și sumele cuprinse în tabelele III și IV litera (b) din Protocolul nr. 2.

(4)

Deoarece se preconizează că piețele vor continua să fie volatile, părțile vor face schimb de informații privind prețurile interne o dată la două luni, iar dacă apar diferențe substanțiale, ar putea urma o modificare a prezentei decizii,

DECIDE:

Articolul 1

Tabelele III și IV litera (b) din Protocolul nr. 2 se înlocuiesc cu tabelele din anexa I și anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 august 2008.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2008.

Pentru Comitetul mixt

Președintele

Jacques DE WATTEVILLE


ANEXA I

„TABELUL III

Prețuri de referință pentru piața comunitară și elvețiană

Materii prime agricole

Preț de referință pentru piața elvețiană

(CHF per 100 kg net)

Preț de referință pentru piața comunitară

(CHF per 100 kg net)

Articolul 4 alineatul (1)

Aplicat în Elveția Diferență între prețul de referință elvețian și cel comunitar

(CHF per 100 kg net)

Articolul 3 alineatul (3)

Aplicat în CE Diferență între prețul de referință elvețian și cel comunitar

(EUR per 100 kg net)

Grâu comun

63,43

43,07

20,35

0,00

Grâu dur

93,28

92,08

1,20

0,00

Secară

61,46

38,33

23,15

0,00

Orz

48,94

48,94

0,00

0,00

Porumb

35,16

35,16

0,00

0,00

Făină de grâu comun

112,50

68,75

43,75

0,00

Lapte praf integral

678,50

482,57

195,95

0,00

Lapte praf degresat

555,19

388,12

167,05

0,00

Unt

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Zahăr alb

 

 

 

 

Ouă (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Cartofi noi

42,00

23,80

18,20

0,00

Grăsimi vegetale (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Prețuri derivate din cele pentru ouăle lichide de păsări, fără coajă, multiplicate cu factorul 0,85.

(2)  Prețuri pentru grăsimi vegetale (destinate industriei alimentare și de panificație) cu un conținut de grăsimi de 100 %.”


ANEXA II

„TABELUL IV

(b)

Sumele de bază pentru materiile prime agricole luate în considerare pentru calculul componentelor agricole:


Materii prime agricole

Aplicate în Elveția conform articolului 3 alineatul (2)

Sumă de bază aplicată

(CHF per 100 kg net)

Aplicate în CE conform articolului 4 alineatul (2)

Sumă de bază aplicată

(EUR per 100 kg net)

Grâu comun

17,00

0,00

Grâu dur

1,00

0,00

Secară

20,00

0,00

Orz

0,00

0,00

Porumb

0,00

0,00

Făină de grâu comun

37,00

0,00

Lapte praf integral

167,00

0,00

Lapte praf degresat

142,00

0,00

Unt

462,00

0,00

Zahăr alb

0,00

0,00

Ouă

36,00

0,00

Cartofi noi

15,00

0,00

Grăsimi vegetale

196,00

0,00”


Rectificări

24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/35


Rectificare la Decizia 2008/97/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Deciziei 93/52/CEE cu privire la declarația potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) și a Deciziei 2003/467/CE cu privire la declarația potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină și de bruceloză bovină, iar anumite regiuni administrative din Polonia sunt oficial indemne de leucoză enzootică bovină

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 32 din 6 februarie 2008 )

În anexa I la Decizia 2008/97/CE:

în loc de:

„În anexa II la Decizia 93/52/CEE, al doilea paragraf cu privire la Italia se înlocuiește cu următorul text:

«În Italia:

Regiunea Abruzzo: provincia Pescara.

Regiunea Friuli Venezia Giulia.

Regiunea Lazio: provinciile Latina, Roma.

[…]».”,

se va citi:

„În anexa II la Decizia 93/52/CEE, al doilea paragraf cu privire la Italia se înlocuiește cu următorul text:

«În Italia:

Regiunea Abruzzo: provincia Pescara.

Regiunea Friuli Venezia Giulia.

Regiunea Lazio: provinciile Latina, Rieti, Roma, Viterbo.

[…]».”


24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.