ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 267

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
8 octombrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 979/2008 al Comisiei din 7 octombrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 980/2008 al Comisiei din 7 octombrie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 981/2008 al Comisiei din 7 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2008 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului și de stabilire a unui cod comunitar al practicilor și al tratamentelor oenologice

5

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (Versiune reformată)

8

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/777/CE

 

*

Decizia Consiliului din 22 iulie 2008 privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

23

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

25

 

 

2008/778/CE

 

*

Decizia Consiliului din 2 octombrie 2008 de numire a unui membru austriac și a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

30

 

 

2008/779/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 6 octombrie 2008 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităților Europene

31

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 979/2008 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

88,1

MK

52,8

TR

113,8

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

89,6

ZZ

105,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

67,2

BR

51,8

TR

104,4

UY

95,7

ZA

88,9

ZZ

81,6

0806 10 10

BR

221,5

TR

97,0

US

222,9

ZZ

180,5

0808 10 80

AR

67,2

BR

145,7

CL

122,9

CN

73,4

CR

67,4

MK

37,6

NZ

106,5

US

93,3

ZA

95,0

ZZ

89,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

43,2

TR

140,8

ZA

108,8

ZZ

84,5


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 980/2008 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2008/2009 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 978/2008 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 8 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 266, 7.10.2008, p. 10.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 8 octombrie 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

1701 11 90 (1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)

24,54

3,84

1701 12 90 (1)

24,54

8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 981/2008 AL COMISIEI

din 7 octombrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2008 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului și de stabilire a unui cod comunitar al practicilor și al tratamentelor oenologice

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (1), în special articolul 46 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (2). Cu toate acestea, titlul V capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 cu privire la practicile și tratamentele oenologice, precum și articolul 70 și dispozițiile corespunzătoare cuprinse în special în anexele la respectivul regulament continuă să se aplice până la 31 iulie 2009.

(2)

Anexa V punctul A.2 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 prevede derogări de la conținutul maxim total de dioxid de sulf pentru anumite categorii de vinuri care au un conținut de zahăr rezidual de cel puțin 5 grame pe litru.

(3)

Anexa V punctul B.3 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 prevede posibilitatea de a deroga de la conținutul maxim total de aciditate volatilă pentru anumite categorii de vinuri.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 423/2008 al Comisiei (3) stabilește anumite norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, în special cu privire la conținuturile maxime totale de dioxid de sulf și la conținuturile maxime totale de aciditate volatilă la vinuri. În special, articolul 23 alineatul (1) din respectivul regulament prevede că modificările efectuate la lista de vinuri din anexa V punctul A.2 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 sunt stabilite în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 423/2008, iar articolul 24 al acestuia din urmă prevede că vinurile pentru care au fost stabilite derogări cu privire la conținutul maxim de aciditate volatilă în conformitate cu anexa V punctul B.3 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 sunt enumerate în anexa XVI la Regulamentul (CE) nr. 423/2008.

(5)

Anumite v.c.p.r.d. albe portugheze „Douro” însoțite de mențiunea „colheita tardia” au un conținut de zahăr rezidual de cel puțin 80 g/l și necesită, pentru conservarea în bune condiții de calitate, un conținut de dioxid de sulf peste limita generală de 260 mg/l, însă sub 400 mg/l. Prin urmare, aceste vinuri ar trebui adăugate pe lista din anexa XIV primul paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 423/2008.

(6)

Anumite v.c.p.r.d. spaniole având denumirea de origine „Rioja” sau denumirea de origine „Málaga”, precum și anumite v.c.p.r.d albe portugheze „Douro”, care sunt preparate după metode speciale și au o tărie alcoolică în volume totală mai mare de 13 % vol prezintă în mod normal un conținut de aciditate volatilă peste limitele stabilite în anexa V punctul B.1 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, însă sub 25, 35 sau 40 miliechivalenți pe litru, după caz. Prin urmare, aceste vinuri ar trebui adăugate pe lista din anexa XVI la Regulamentul (CE) nr. 423/2008.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 423/2008 stabilește, la articolul 44, normele generale privind utilizarea experimentală, de către statele membre, a anumitor practici oenologice. Condiția prevăzută la alineatul (1) litera (c) din respectivul articol, care interzice expedierea, în afara unui stat membru, a vinurilor supuse unor practici oenologice experimentale autorizate de respectivul stat membru, creează dificultăți operatorilor, în special în ceea ce privește evaluarea impactului economic al practicilor experimentate. Această condiție restrictivă ar trebui eliminată atunci când practica în cauză a fost deja recomandată și publicată de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).

(8)

Posibilitatea circulației, în interiorul Comunității, a vinurilor supuse unor practici oenologice experimentale trebuie să facă obiectul unui control eficace, fiind necesar ca practicile experimentale utilizate pentru respectivele vinuri să fie indicate în documentul de însoțire menționat la articolul 70 alineatul (1), precum și în registrul menționat la articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 423/2008 trebuie modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 423/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 44 alineatul (1), primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (c) se adaugă următoarea teză:

„Cu toate acestea, dacă practica sau tratamentul oenologic care face obiectul unei astfel de autorizări experimentale este o practică oenologică deja recomandată și publicată de OIV, produsele obținute pot fi comercializate pe întreg teritoriul Comunității;”

(b)

se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

practicile sau tratamentele respective să fie indicate în documentul de însoțire menționat la articolul 70 alineatul (1), precum și în registrul menționat la articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999.”

2.

Anexele XIV și XVI se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

(2)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 127, 15.5.2008, p. 13.


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 423/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La anexa XIV litera (b) se adaugă a șaptea liniuță, după cum urmează:

„—

v.c.p.r.d. albe care au dreptul la denumirea de origine «Douro», urmată de mențiunea «colheita tardia»;”.

2.

Anexa XVI se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (f), punctele (i) și (ii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(i)

25 miliechivalenți pe litru pentru:

v.c.p.r.d. care îndeplinesc condițiile pentru a primi denumirea «vendimia tardía»;

v.c.p.r.d. albe sau rosé, dulci, obținute din struguri supracopți, care au dreptul la denumirea de origine «Rioja»;

(ii)

35 miliechivalenți pe litru pentru:

v.c.p.r.d. obținute din struguri supracopți, care au dreptul la denumirea de origine «Ribeiro»;

v.l.c.p.r.d. descrise prin termenii «generoso» sau «generoso de licor» și care au dreptul la denumirile de origine «Condado de Huelva», «Jerez-Xerez-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Málaga» și «Montilla-Moriles»;

v.c.p.r.d. și v.l.c.p.r.d. dulci care au dreptul la denumirea de origine «Málaga»;”

(b)

se adaugă următoarea literă (p):

„(p)

pentru vinurile portugheze:

la 30 de miliechivalenți pe litru pentru v.c.p.r.d. albe care au dreptul la denumirea de origine «Douro» urmată de mențiunea «colheita tardia», dacă au o tărie alcoolică în volume totală mai mare sau egală cu 16 % vol și un conținut de zahăr rezidual de cel puțin 80 g/l.”


DIRECTIVE

8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/8


DIRECTIVA 2008/90/CE A CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

(Versiune reformată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Directiva 92/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului de înmulțire de plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de fructe (2) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (3). Având în vedere faptul că noi modificări urmează să fie aduse respectivei directive, aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

(2)

Producția de fructe ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3)

Rezultatele satisfăcătoare ale culturii fructifere depind, în mare măsură, de calitatea și starea fitosanitară a materialului folosit pentru înmulțirea lor și a materialului de plantare fructifer destinat producției de fructe.

(4)

Existența unor condiții armonizate la nivel comunitar asigură cumpărătorilor de pe teritoriul Comunității achiziționarea unui material de înmulțire și plantare fructifer într-o stare fitosanitară bună și de bună calitate.

(5)

În măsura în care se referă la aspectele fitosanitare, aceste condiții armonizate trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (4).

(6)

Se consideră oportună stabilirea unor norme comunitare pentru genurile și speciile de plante fructifere care au o importanță economică deosebită în Comunitate, prin intermediul unei proceduri comunitare care să permită adăugarea ulterioară de genuri și specii noi pe lista cuprinzând genurile și speciile cărora li se aplică prezenta directivă. Genurile și speciile de pe listă ar trebui să fie cele cultivate pe scară largă în statele membre și al căror material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer dispune de o piață importantă care acoperă mai mult de un stat membru.

(7)

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind aspectele fitosanitare cuprinse în Directiva 2000/29/CE, nu este adecvată aplicarea normelor comunitare privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer în cazul în care se demonstrează că aceste produse sunt destinate exportului către țări terțe, dat fiind că normele aplicabile în respectivele țări pot fi diferite de cele cuprinse în prezenta directivă.

(8)

Din motive de claritate, ar trebui stabilite definițiile necesare. Definițiile respective ar trebui să se bazeze pe progresul tehnic și științific și să acopere termenul în cauză într-o manieră completă și clară, în vederea facilitării armonizării pieței interne, ținând cont de toate noile oportunități ale pieței și de toate noile procese utilizate pentru producția de material de înmulțire. Definițiile respective ar trebui să fie armonizate cu cele adoptate pentru comercializarea altor tipuri de material de înmulțire care fac obiectul legislației comunitare.

(9)

Este de dorit să se stabilească standarde fitosanitare și de calitate pentru fiecare gen și specie de plante fructifere, pe baza normelor internaționale, care pot cuprinde, printre altele, dispoziții privind testarea prezenței agenților patogeni. Prin urmare, este adecvată prevederea unui sistem de norme armonizate pentru diferitele categorii de material de înmulțire și plantare fructifer supuse comercializării prin raportarea la normele internaționale respective, în cazurile în care acestea există.

(10)

Practicile agricole actuale impun cerința ca materialul de înmulțire și plantare fructifer să fie examinate oficial sau examinate sub supraveghere oficială, după cum este prevăzut în cazul altor specii care fac obiectul legislației comunitare.

(11)

Materialul de înmulțire și plantare fructifer modificat genetic nu ar trebui să fie introduse pe piață, iar soiurile de fructe nu ar trebui să fie înregistrate oficial până când nu au fost luate toate măsurile necesare pentru a evita orice risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (5) și Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (6).

(12)

Este de dorit să se asigure că diversitatea genetică este menținută și utilizată în mod durabil. Pentru a asigura conservarea soiurilor existente ar trebui luate măsuri adecvate de conservare a biodiversității, în concordanță cu alte acte legislative comunitare relevante.

(13)

Este oportun să se stabilească condiții pentru comercializarea materialului utilizat pentru verificări, în scopuri științifice sau în cadrul activității de selectare, dacă materialul respectiv nu poate îndeplini standardele normale fitosanitare și de calitate datorită utilizării speciale.

(14)

În primul rând furnizorilor de material de înmulțire și/sau plantare fructifer le revine responsabilitatea de a garanta că produsele lor îndeplinesc condițiile stabilite în prezenta directivă. Este oportun să se definească rolul furnizorilor și condițiile pe care aceștia trebuie să le respecte. Furnizorii ar trebui să fie înregistrați oficial în vederea creării unui proces transparent și valid din punct de vedere economic de certificare a materialului de înmulțire și plantare fructifer.

(15)

Furnizorii care vând numai consumatorilor finali care nu sunt specialiști pot fi scutiți de obligația de a se înregistra.

(16)

Este în interesul cumpărătorilor de material de înmulțire și plantare fructifer ca denumirile soiurilor să fie cunoscute și ca identitatea acestora să fie garantată pentru a permite trasabilitatea în cadrul sistemului și pentru a crește încrederea în piață.

(17)

Obiectivul respectiv poate fi realizat cel mai bine fie printr-o cunoaștere comună a soiului, în special pentru soiurile vechi, fie prin disponibilitatea unei descrieri; bazate pe protocoalele Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (CPVO) sau, în absența acestora, pe alte norme internaționale sau naționale.

(18)

Pentru a se asigura identitatea și comercializarea corespunzătoare a materialului de înmulțire și plantare fructifer, ar trebui să se adopte norme comunitare privind separarea loturilor și marcarea. Etichetele utilizate ar trebui să furnizeze toate datele necesare atât pentru controlul oficial, cât și pentru informarea utilizatorilor.

(19)

Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să se asigure că sunt îndeplinite condițiile referitoare la materialul de înmulțire sau materialul de plantare fructifer și la furnizori, cu ocazia efectuării controalelor și inspecțiilor. Nivelul, intensitatea și frecvența acestor inspecții ar trebui determinate luându-se în considerare categoria materialului vizat.

(20)

Ar trebui prevăzute măsuri de control comunitare pentru asigurarea aplicării uniforme în toate statele membre a normelor stabilite prin prezenta directivă.

(21)

Ar trebui adoptate norme care să permită, în cazul unor dificultăți temporare de furnizare datorate unor catastrofe naturale, cum ar fi incendiile și grindina sau altor circumstanțe neprevăzute, comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer supus unor cerințe mai puțin stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă pentru o perioadă limitată de timp și în anumite condiții.

(22)

În conformitate cu principiul proporționalității, ar trebui să se prevadă posibilitatea statelor membre de a scuti micii producători, ale căror producție și vânzări de material de înmulțire și plantare fructifer sunt destinate utilizării finale de către persoane de pe piața locală neimplicate profesional în producția de plante („circulația locală”), de la aplicarea condițiilor referitoare la etichetare și de verificările și inspecțiile oficiale.

(23)

Ar trebui să se interzică statelor membre să impună, în ceea ce privește genurile și speciile menționate la anexa I, condiții sau restricții noi pieței, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă.

(24)

Ar trebui să se prevadă autorizarea comercializării, în interiorul Comunității, de material de înmulțire și plantare fructifer produs în țări terțe, cu condiția ca aceste produse să ofere, în toate cazurile, aceleași garanții ca și materialul de înmulțire și plantare fructifer produs în Comunitate și care sunt conforme cu normele comunitare.

(25)

Pentru armonizarea metodelor tehnice de analiză aplicate în statele membre și pentru a compara materialul de înmulțire și plantele fructifere produse în cadrul Comunității cu cele produse în țări terțe, ar trebui să se efectueze verificări comparative pentru verificarea conformității acestor produse cu cerințele prezentei directive.

(26)

Pentru a evita orice perturbare a comerțului, statelor membre ar trebui să li se permită să autorizeze comercializarea pe teritoriul lor de material certificat și de material CAC (Conformitas Agraris Comunitatis) preluat de la plante parentale existente și care au fost deja certificate sau acceptate ca material CAC la data aplicării prezentei directive, în decursul unei perioade tranzitorii, chiar dacă materialul respectiv nu îndeplinește noile condiții.

(27)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7).

(28)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică comercializării materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe în interiorul Comunității.

(2)   Prezenta directivă se aplică genurilor și speciilor enumerate în anexa I, precum și hibrizilor lor. De asemenea, aceasta se aplică portaltoilor și altor părți ale plantelor aparținând altor genuri sau specii decât cele enumerate în anexa I sau hibrizilor lor dacă materialul ce aparține genurilor sau speciilor enumerate în anexa I sau hibrizilor acestora este sau trebuie altoit pe ele.

(3)   Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere normelor fitosanitare prevăzute de Directiva 2000/29/CE.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică materialului de înmulțire și materialului de plantare fructifer pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe, cu condiția să fie identificate ca atare și să fie suficient izolate.

Măsurile de punere în aplicare pentru primul paragraf, în special în ceea ce privește identificarea și izolarea, sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

material de înmulțire” înseamnă semințe, părți ale plantelor și orice material vegetal, inclusiv portaltoii, destinate înmulțirii și producției de plante fructifere;

2.

material de plantare fructifer” înseamnă plante destinate plantării sau replantării, în urma comercializării lor;

3.

soi” înseamnă un grup de plante dintr-un singur taxon botanic aflat pe cea mai de jos treaptă de clasificare cunoscută, care poate fi:

(a)

definit prin exprimarea caracteristicilor rezultate dintr-un genotip dat sau dintr-o combinație de genotipuri;

(b)

distinct față de orice alt grup de plante prin exprimarea a cel puțin uneia din caracteristicile menționate, și

(c)

considerat o entitate, având în vedere posibilitatea de a fi înmulțit fără a i se aduce modificări;

4.

clonă” înseamnă o descendență de natură vegetală uniformă din punct de vedere genetic dintr-o singură plantă;

5.

material prebază” înseamnă un material de înmulțire care:

(a)

a fost produs conform metodelor general acceptate pentru menținerea identității soiului inclusiv caracteristicile pomologice relevante, pentru prevenirea bolilor;

(b)

este destinat producției de material bază sau de material certificat care nu este material de plantare fructifer;

(c)

îndeplinește cerințele specifice aplicabile materialului prebază, stabilite în temeiul articolului 4; și

(d)

a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la literele (a), (b) și (c);

6.

material bază” înseamnă un material de înmulțire care:

(a)

a fost produs, fie direct, fie într-un număr cunoscut de etape, pe cale vegetativă, din material prebază, în conformitate cu metode general acceptate pentru menținerea identității soiului, inclusiv caracteristicile pomologice relevante pentru prevenirea bolilor;

(b)

este destinat producției de material certificat;

(c)

îndeplinește cerințele specifice aplicabile materialului bază, stabilite în temeiul articolului 4; și

(d)

a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la literele (a), (b) și (c);

7.

material certificat” înseamnă:

(a)

material de înmulțire care:

(i)

a fost produs direct pe cale vegetativă din material bază sau din material prebază sau, dacă este destinat să fie utilizat pentru producerea de portaltoi, din semințe certificate care provin din material de bază sau certificat de portaltoi;

(ii)

este destinat producerii de material de plantare fructifer;

(iii)

îndeplinește cerințele specifice pentru materialul certificat stabilite în temeiul articolului 4; și

(iv)

a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la punctele (i), (ii) și (iii);

(b)

material de plantare fructifer care:

(i)

a fost produs direct din material de înmulțire certificat, bază sau prebază;

(ii)

este destinat producerii de fructe;

(iii)

îndeplinește cerințele specifice pentru materialul certificat, stabilite în temeiul articolului 4; și

(iv)

a fost considerat în urma unei inspecții oficiale ca îndeplinind condițiile de la punctele (i), (ii) și (iii);

8.

material CAC (Conformitas Agraria Communitatis)” înseamnă material de înmulțire și plantare fructifer care:

(a)

are identitate de soi și puritate de soi adecvată;

(b)

este destinat pentru:

producerea de material de înmulțire;

producerea de material de plantare fructifer; și/sau

producerea de fructe;

(c)

îndeplinește cerințele specifice pentru materialul CAC stabilite în temeiul articolului 4;

9.

furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care desfășoară la nivel profesional cel puțin una dintre următoarele activități legate de materialul de înmulțire sau de plantare fructifer: reproducerea, producerea, păstrarea și/sau tratarea, importul și comercializarea;

10.

comercializare” înseamnă vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, precum și orice formă de distribuire, furnizare sau transfer destinat exploatării comerciale a materialului de înmulțire sau de plantare fructifer către terțe părți, cu titlu oneros sau nu;

11.

organism oficial competent” înseamnă:

(a)

o autoritate, constituită sau desemnată de statul membru, aflată sub supravegherea guvernului național, și responsabilă cu chestiunile privind calitatea materialului de înmulțire și de plantare fructifer;

(b)

orice autoritate publică constituită:

fie la nivel național:

fie la nivel regional, sub supravegherea autorităților naționale, în limitele stabilite de legislația națională a statului membru respectiv;

12.

inspecție oficială” înseamnă o inspecție efectuată de organismul oficial competent sau sub responsabilitatea organismului oficial competent;

13.

lot” înseamnă un număr de unități ale unui singur produs, care poate fi identificat prin omogenitatea compoziției și a originii sale.

CAPITOLUL 2

CERINȚE PENTRU MATERIALUL DE ÎNMULȚIRE ȘI PLANTARE FRUCTIFER

Articolul 3

Cerințe generale pentru introducerea pe piață

(1)   Materialul de înmulțire și plantare fructifer poate fi comercializat doar dacă:

(a)

materialul de înmulțire a fost oficial certificat ca fiind „material prebază”, „material bază” sau „material certificat” sau dacă îndeplinește condițiile pentru a fi calificat drept material CAC;

(b)

materialul de plantare fructifer a fost oficial certificat ca material certificat sau dacă îndeplinește condițiile pentru a fi calificat drept material CAC.

(2)   Materialul de înmulțire și plantare fructifer provenit dintr-un organism modificat genetic în sensul punctelor 1 și 2 ale articolului 2 din Directiva 2001/18/CE, se introduce pe piață numai dacă organismul modificat genetic a fost autorizat în temeiul directivei respective sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

(3)   În cazul în care produsele derivate din material de plantare fructifer sau din material de înmulțire sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente în sensul articolului 3 sau utilizării ca furaj sau încorporării în furaje în sensul articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, materialul de înmulțire și plantare fructifer vizat se introduce pe piață numai dacă alimentul sau furajul derivat din acest material a fost autorizat în temeiul respectivului regulament.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot autoriza furnizorii de pe teritoriul lor să introducă pe piață cantități adecvate de material de înmulțire și de plantare fructifer destinate:

(a)

încercărilor sau folosirii în scopuri științifice;

(b)

lucrărilor de selecție; sau

(c)

sprijinirii păstrării diversității genetice.

Condițiile în care statele membre pot acorda asemenea autorizații pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 4

Cerințe specifice pentru genuri și specii

În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3), pentru fiecare gen sau specie menționate în anexa I, se stabilesc cerințe specifice care precizează:

(a)

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul CAC, în special cele privind sistemul de înmulțire aplicat, puritatea culturii, aspectele fitosanitare și, cu excepția portaltoilor al căror material nu aparține unui soi, aspectele privind soiul;

(b)

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul prebază, materialul bază și materialul certificat, sub aspectul calității (incluzând, pentru materialul prebază și pentru materialul bază, metode de menținere a identității soiului și, după caz, a clonei, inclusiv caracteristicile pomologice relevante), aspecte fitosanitare, metode și proceduri de testare aplicate, sistemul/sistemele de înmulțire utilizat(e) și, cu excepția portaltoilor al căror material nu aparține unui soi, aspectele privind soiul;

(c)

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească portaltoii și alte părți ale plantelor din alte genuri sau specii decât cele enumerate în lista de la anexa I sau din hibrizi ai acestora, în cazul în care este altoit pe ele material de înmulțire din genurile sau speciile enumerate în lista din anexa I sau din hibrizi ai acestora.

CAPITOLUL 3

CERINȚE DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE FURNIZORI

Articolul 5

Înregistrare

(1)   Statele membre se asigură că furnizorii sunt înregistrați oficial pentru activitățile pe care le desfășoară în temeiul prezentei directive.

(2)   Statele membre pot decide să nu aplice alineatul (1) furnizorilor care comercializează doar către consumatorii finali care nu sunt specialiști.

(3)   Normele detaliate de aplicare a dispozițiilor alineatelor (1) și (2) se pot stabili în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 6

Cerințe specifice

(1)   Statele membre se asigură că materialul bază, prebază, certificat, precum și materialul CAC este produs sub răspunderea furnizorilor implicați în producerea sau reproducerea materialului de înmulțire și de plantare fructifer. În acest scop, furnizorii respectivi:

identifică și monitorizează punctele critice ale procesului de producție care influențează calitatea materialului;

păstrează informațiile referitoare la monitorizarea menționată la prima liniuță în vederea unei eventuale examinări, în cazul în care este solicitată de către organismul oficial competent;

prelevează eșantioane, în cazul în care este necesar, în vederea efectuării de analize de laborator; și

se asigură că, în cursul producției, loturile de material de înmulțire sunt identificabile separat.

(2)   Statele membre se asigură că în cazul în care, în spațiile furnizorului, se constată existența unui organism dăunător, dintre cei enumerați în anexa la Directiva 2000/93/CE sau la care se face referire în cerințele specifice stabilite în temeiul articolului 4 al prezentei directive, la un nivel mai ridicat decât cel permis prin aceste cerințe specifice, furnizorul raportează acest fapt organismului oficial competent fără întârziere, fără a se aduce atingere obligațiilor de raportare stabilite în temeiul Directivei 2000/29/CE, și aplică orice măsură impusă de către organismul respectiv.

(3)   Statele membre se asigură că în cazul în care materialul de înmulțire sau plantare fructifer este comercializat, furnizorii păstrează înregistrările privind vânzările sau achizițiile efectuate timp de cel puțin 3 ani.

Primul paragraf nu se aplică furnizorilor care sunt exceptați de la obligația de înregistrare în conformitate cu articolul 5 alineatul (2).

(4)   Normele detaliate de aplicare a dispozițiilor alineatului (1) se pot stabili în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

CAPITOLUL 4

IDENTIFICAREA ȘI ETICHETAREA SOIULUI

Articolul 7

Identificarea soiului

(1)   Materialul de înmulțire și plantare fructifer se comercializează cu menționarea soiului căruia îi aparțin. Dacă, în cazul portaltoilor, materialul nu aparține unui soi, se face referire la specia sau hibridul interspecific respectiv.

(2)   Soiurile la care este necesar să se facă referire în temeiul alineatului (1):

(a)

fac obiectul unei protecții juridice printr-un drept de protecție comunitară a soiurilor de plante în conformitate cu dispozițiile privind protecția noilor soiuri;

(b)

sunt înregistrate în mod oficial în temeiul alineatului (4) din prezentul articol; sau

(c)

sunt general cunoscute; un soi este considerat general cunoscut dacă:

(i)

a fost deja înregistrat oficial în alt stat membru;

(ii)

face obiectul unei cereri de înregistrare oficială în orice stat membru sau al unei cereri de dobândire a unui drept de protecție comunitară a soiurilor de plante menționat la litera (a); sau

(iii)

a fost comercializat înainte de 30 septembrie 2012 pe teritoriul statului membru respectiv sau al unui alt stat membru, cu condiția să dispună de o descriere recunoscută oficial.

Se poate face, de asemenea, o referire în temeiul alineatului (1) la un soi care nu are nicio valoare intrinsecă pentru producția în scopuri comerciale cu condiția ca soiul să dispună de o descriere recunoscută oficial, iar materialul de înmulțire și plantare fructifer să fie comercializat ca material CAC pe teritoriul statului membru respectiv și să fie identificat printr-o referire la prezenta dispoziție pe etichetă și/sau în document.

(3)   Pe cât posibil, fiecare soi are aceeași denumire în toate statele membre, în conformitate cu măsurile de punere în aplicare care pot fi adoptate conform procedurii menționate la articolul 19 alineatul (2) sau, în absența acestora, în conformitate cu orientările internaționale acceptate.

(4)   Soiurile pot fi înregistrate oficial dacă au fost considerate conforme cu anumite condiții aprobate oficial și dacă au o descriere oficială. Acestea pot fi de asemenea înregistrate oficial dacă materialul lor a fost deja comercializat înainte de 30 septembrie 2012 pe teritoriul statului membru respectiv, cu condiția să dețină o descriere recunoscută oficial.

Un soi modificat genetic poate fi înregistrat oficial numai dacă organismele modificate genetic care îl alcătuiesc au fost autorizate în temeiul Directivei 2001/18/CE sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

În cazul în care produsele derivate din material de plantare fructifer sau din material de înmulțire sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente care intră sub incidența articolului 3 sau utilizării ca furaj sau încorporării în furaje care intră sub incidența articolului 15 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, soiul respectiv este înregistrat oficial numai dacă alimentul sau furajul derivat din materialul respectiv a fost autorizat în temeiul respectivului regulament.

(5)   Condițiile de înregistrare oficială menționate la alineatul (4) sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), luându-se în considerare cunoștințele tehnice și științifice actuale, și cuprind:

(a)

condițiile de înregistrare oficială, care pot include, în special, caracterul distinct, stabilitatea și o uniformitate suficientă;

(b)

caracteristicile minime pe care trebuie să le ia în considerare examinările pentru diferite specii;

(c)

condițiile minime privind efectuarea examinărilor;

(d)

durata maximă de valabilitate a înregistrării oficiale a unui soi.

(6)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2):

se poate stabili un sistem de notificare a organismelor oficiale competente ale statelor membre asupra soiurilor, speciilor sau hibrizilor interspecifici;

se poate decide stabilirea și publicarea unei liste comune a soiurilor.

Articolul 8

Compoziția loturilor și identificarea

(1)   Pe parcursul perioadei de vegetație, precum și la scoaterea sau prelevarea altoilor de pe materialul parental, materialul de înmulțire și plantare fructifer se păstrează în loturi separate.

(2)   Dacă materialul de înmulțire sau plantare fructifer de origini diferite se pune împreună sau se amestecă la ambalare, depozitare, transport sau livrare, furnizorul consemnează în evidența sa următoarele informații: conținutul lotului și originea diferitelor elemente din care este alcătuit.

Articolul 9

Etichetarea

(1)   Materialul de înmulțire și plantare fructifer se comercializează doar în loturi suficient de omogene și doar dacă:

(a)

este calificat drept material CAC și este însoțit de un document eliberat de furnizor conform cerințelor specifice stabilite în temeiul articolului 4. Dacă o declarație oficială figurează pe documentul respectiv, aceasta trebuie să figureze separat de toate celelalte elemente incluse în document; sau

(b)

este calificat drept material prebază, material bază sau material certificat și este certificat de către organismul oficial competent în conformitate cu cerințele specifice stabilite în temeiul articolului 4.

Cerințe referitoare la materialul de înmulțire și/sau la materialul de plantare fructifer cu privire la operațiunile de etichetare și/sau de sigilare și ambalare pot fi precizate în măsurile de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3).

(2)   În cazul în care materialul de înmulțire sau de plantare fructifer este comercializat de către un detailist către un consumator final care nu este specialist, cerințele referitoare la etichetare menționate la alineatul (1) pot fi reduse la nivelul de informații adecvate privind produsul.

(3)   În cazul materialului de înmulțire sau de plantare fructifer aparținând unui soi modificat genetic, orice etichetă sau document, oficial sau de alt tip, care îi este atașat sau care însoțește materialul în temeiul prezentei directive, indică cu claritate faptul că soiul a fost modificat genetic și identifică organismele modificate genetic.

CAPITOLUL 5

SCUTIRI

Articolul 10

Circulația locală

(1)   Statele membre pot scuti:

(a)

de la aplicarea articolului 9 alineatul (1) pe micii producători a căror producție și vânzare de material de înmulțire și plantare fructifer sunt în totalitate destinate utilizării finale de către persoane de pe piața locală care nu sunt implicate profesional în producția de plante („circulație locală”);

(b)

de controalele și inspecțiile oficiale prevăzute la articolul 13, circulația locală de material de înmulțire și de plantare fructifer produse de astfel de persoane scutite.

(2)   Normele de punere în aplicare privind alte cerințe privind scutirile menționate la alineatul (1) al prezentului articol, în special în ceea ce privește noțiunile de „mici producători” și de „piață locală”, precum și privind procedurile aferente, pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 11

Dificultăți temporare de furnizare

În cazul unor dificultăți temporare de furnizare de material de înmulțire și plantare fructifer care îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta directivă datorate unor catastrofe naturale sau unor circumstanțe neprevăzute, pot fi adoptate, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), măsuri care să permită comercializarea acestor produse în condiții mai puțin stricte.

CAPITOLUL 6

MATERIAL DE ÎNMULȚIRE ȘI PLANTARE FRUCTIFER PRODUS ÎN ȚĂRI TERȚE

Articolul 12

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), se hotărăște dacă materialul de înmulțire și plantare fructifer produs într-o țară terță și prezentând aceleași garanții în ceea ce privește obligațiile furnizorului, identitatea, caracteristicile, aspectele fitosanitare, mediul de cultură, ambalajul, modalitățile de inspectare, marcarea și sigilarea este echivalent, din aceste puncte de vedere, cu materialul de înmulțire și plantare fructifer produs în Comunitate și conform cu cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.

(2)   Până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), statele membre pot aplica, până la 31 decembrie 2010 și fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2000/29/CE, condiții cel puțin echivalente cu cele indicate, temporar sau permanent, prin cerințele specifice adoptate în temeiul articolului 4, în ceea ce privește importul de material de înmulțire și de plantare fructifer provenind dintr-o țară terță. În cazul în care asemenea condiții nu sunt prevăzute în cerințele specifice, condițiile care se aplică importului trebuie să fie cel puțin echivalente cu cele aplicabile producției în statul membru în cauză.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), data menționată la primul paragraf al prezentului alineat poate fi prelungită pentru diferite țări terțe, până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1) al prezentului articol.

Materialul de înmulțire și plantare fructifer importat de către un stat membru conform unei decizii luate de acel stat membru în temeiul primului paragraf nu este supus, în ceea ce privește elementele menționate la alineatul (1), niciunei restricții de comercializare în celelalte state membre.

CAPITOLUL 7

MĂSURI DE CONTROL

Articolul 13

Inspecția oficială

(1)   Statele membre se asigură că materialul de înmulțire și plantare fructifer este inspectat în mod oficial pe parcursul producției și al comercializării, în vederea verificării respectării cerințelor și condițiilor stabilite în prezenta directivă. În acest scop, organismul oficial competent are, la orice oră rezonabilă, acces liber la toate spațiile furnizorilor.

(2)   Organismele oficiale competente pot, în conformitate cu legislația lor națională, să își delege atribuțiile menționate în prezenta directivă, spre aplicare sub autoritatea și sub supravegherea lor, oricărei persoane juridice de drept public sau privat care, în baza statutului său aprobat oficial, are numai îndatoriri de interes public specifice, cu condiția ca această persoană juridică și membrii săi să nu aibă niciun interes personal în rezultatul măsurilor pe care le iau.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), poate fi autorizată oricare altă persoană juridică înființată în numele unui organism oficial competent și care acționează sub autoritatea și sub supravegherea acestui organism, cu condiția ca această persoană juridică să nu aibă niciun interes personal în rezultatul măsurilor pe care le ia.

Statele membre comunică Comisiei organismele lor oficiale competente. Comisia transmite această informație celorlalte state membre.

(3)   Norme detaliate pentru aplicarea alineatului (1) se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2). Aceste norme sunt proporționale cu categoria materialului vizat.

Articolul 14

Monitorizarea din partea Comunității

(1)   În statele membre se efectuează încercări sau, după caz, teste pe eșantioane, pentru a se verifica dacă materialul de înmulțire sau plantare fructifer îndeplinește cerințele și condițiile prezentei directive, inclusiv cele fitosanitare. Comisia poate organiza controale ale verificărilor, efectuate de reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei.

(2)   În cadrul Comunității se efectuează teste și încercări comparative comunitare pentru controlul ulterior al eșantioanelor de material de înmulțire sau de plante fructifere introduse pe piață în conformitate cu normele obligatorii sau facultative ale prezentei directive, inclusiv cele fitosanitare. Testele și încercările comparative pot include următoarele:

materialul de înmulțire sau plantare fructifer produs în țări terțe;

materialul de înmulțire sau plantare fructifer adecvat agriculturii ecologice;

materialul de înmulțire sau plantare fructifer comercializat în cadrul măsurilor de conservare a diversității genetice.

(3)   Testele și încercările comparative menționate la alineatul (2) sunt utilizate pentru armonizarea metodelor tehnice de control al materialului de înmulțire și de plantare fructifer și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească materialul.

(4)   Comisia, acționând în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2), adoptă măsurile necesare efectuării testelor și încercărilor comparative. Comisia informează comitetul menționat la articolul 19 alineatul (2) cu privire la măsurile tehnice de efectuare a testelor și încercărilor și la rezultatele acestora. În cazul în care survin probleme fitosanitare, Comisia informează Comitetul permanent fitosanitar.

(5)   Comunitatea poate acorda o contribuție financiară pentru efectuarea testelor și încercărilor prevăzute la alineatele (2) și (3).

Contribuția financiară este acordată în limita creditelor anuale alocate de autoritatea bugetară.

(6)   Testele și încercările care pot beneficia de o contribuție financiară comunitară și normele detaliate privind acordarea contribuției sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

(7)   Testele și verificările prevăzute la alineatele (2) și (3) pot fi efectuate numai de către autoritățile de stat sau de către persoanele juridice care acționează sub responsabilitatea statului.

Articolul 15

Controalele comunitare în statele membre

(1)   Experții Comisiei, în colaborare cu organismele oficiale competente din statele membre, pot să efectueze controale la fața locului în măsura în care acestea sunt necesare pentru asigurarea aplicării uniforme a prezentei directive și, în special, pentru a verifica dacă furnizorii respectă efectiv cerințele acesteia. Statul membru pe teritoriul căruia se efectuează un control acordă experților tot sprijinul necesar astfel încât aceștia să-și poată îndeplini sarcinile. Comisia informează statele membre cu privire la rezultatele cercetărilor efectuate.

(2)   Normele de aplicare a alineatului (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2).

Articolul 16

Activitatea de supraveghere a statelor membre

(1)   Statele membre se asigură că materialul de înmulțire și plantare fructifer produs pe teritoriul lor și destinat comercializării respectă cerințele prezentei directive.

(2)   În cazul în care, în timpul inspecției oficiale menționate la articolul 13 sau al încercărilor menționate la articolul 14, se constată că materialul de înmulțire sau plantare fructifer comercializat nu respectă cerințele prezentei directive, organismul oficial competent din statul membru respectiv ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea cerințelor respective sau, dacă nu este posibil, pentru interzicerea comercializării, în interiorul Comunității, a materialului de înmulțire sau plantare fructifer în cauză.

(3)   În cazul în care se constată că materialul de înmulțire sau plantare fructifer comercializat de către un anumit furnizor nu respectă cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă, statul membru respectiv asigură luarea măsurilor necesare împotriva furnizorului respectiv. În cazul în care acelui furnizor i se interzice să comercializeze material de înmulțire și plantare fructifer, statul membru informează Comisia și organismele competente naționale din statele membre cu privire la aceasta.

(4)   Toate măsurile luate în temeiul alineatului (3) sunt revocate de îndată ce se stabilește cu destulă certitudine că materialul de înmulțire sau plantare fructifer destinat comercializării de către furnizor va respecta, în viitor, cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.

CAPITOLUL 8

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 17

Clauza de liberă circulație

(1)   Materialul de înmulțire și plantare fructifer care respectă cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă nu este supus niciunei restricții de comercializare în ceea ce privește furnizorul, aspectele fitosanitare, mediul de cultură și modalitățile de inspectare, în afara celor prevăzute în prezenta directivă.

(2)   În ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer din genurile și speciile menționate în anexa I, statele membre se abțin să impună condiții mai stricte sau alte restricții de comercializare decât cele prevăzute în prezenta directivă sau în cadrul cerințelor specifice stabilite în temeiul articolului 4 sau decât cele existente la 28 aprilie 1992, după caz.

Articolul 18

Modificări și adaptarea anexelor

Comisia poate modifica anexa I, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3), în scopul adaptării acesteia la evoluțiile științifice și tehnice.

Articolul 19

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru material de înmulțire și plantare aparținând genurilor și speciilor fructifere, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 20

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 31 martie 2010, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatele (2) și (3), articolelor 2, 3, 5, 6, articolului 7 alineatele (2)-(4), articolului 9 alineatul (3), articolului 12 alineatul (2), articolului 13 alineatul (1) și articolelor 16 și 21. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică actele respective începând cu 30 septembrie 2012.

(2)   Atunci când statele membre adoptă actele respective, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. De asemenea, actele conțin o mențiune potrivit căreia trimiterile din actele cu putere de lege și din actele administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care se formulează această mențiune.

(3)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 21

Măsuri tranzitorii

Statele membre pot permite, până la 31 decembrie 2018 comercializarea pe teritoriul lor a materialului de înmulțire și a materialului de plantare fructifer care au fost preluate de la plante parentale existente înainte de 30 septembrie 2012 și care au fost certificate oficial sau care îndeplinesc condițiile pentru a fi calificate drept material CAC înainte de 31 decembrie 2018. Atunci când sunt comercializate, materialul de înmulțire sau materialul de plantare fructifer de acest tip sunt identificate printr-o referire pe etichetă și/sau în document la prezentul articol. După data de 31 decembrie 2018, materialul de înmulțire și materialul de plantare fructifer pot fi comercializate dacă sunt îndeplinite cerințele prezentei directive.

Articolul 22

Abrogare

(1)   Directiva 92/34/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele enumerate în anexa II partea A, se abrogă începând cu 30 septembrie 2012, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa II partea B.

(2)   Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 23

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 24

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 septembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Aviz emis la 11 decembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 157, 10.6.1992, p. 10.

(3)  A se vedea anexa II, partea A.

(4)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(5)  JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(6)  JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXA I

Lista genurilor și speciilor cărora li se aplică prezenta directivă

 

Castanea sativa Mill.

 

Citrus L.

 

Corylus avellana L.

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Ficus carica L.

 

Fortunella Swingle

 

Fragaria L.

 

Juglans regia L.

 

Malus Mill.

 

Olea europaea L.

 

Pistacia vera L.

 

Poncirus Raf.

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Prunus armeniaca L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus cerasus L.

 

Prunus domestica L.

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Prunus salicina Lindley

 

Pyrus L.

 

Ribes L.

 

Rubus L.

 

Vaccinium L.


ANEXA II

PARTEA A

Directiva abrogată cu modificările ei succesive

(la care se face referire la articolul 22)

Directiva 92/34/CEE a Consiliului

(JO L 157, 10.6.1992, p. 10)

 

Decizia 93/401/CEE a Comisiei

(JO L 177, 21.7.1993, p. 28)

 

Decizia 94/150/CE a Comisiei

(JO L 66, 10.3.1994, p. 31)

 

Decizia 95/26/CE a Comisiei

(JO L 36, 16.2.1995, p. 36)

 

Decizia 97/110/CE a Comisiei

(JO L 39, 8.2.1997, p. 22)

 

Decizia 1999/30/CE a Comisiei

(JO L 8, 14.1.1999, p. 30)

 

Decizia 2002/112/CE a Comisiei

(JO L 41, 13.2.2002, p. 44)

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 1)

Doar punctul 7 al anexei II și punctul 28 al anexei III

Directiva 2003/61/CE a Consiliului

(JO L 165, 3.7.2003, p. 23)

Doar articolul 1 alineatul (5)

Directiva 2003/111/CE a Comisiei

(JO L 311, 27.11.2003, p. 12)

 

Decizia 2005/54/CE a Comisiei

(JO L 22, 26.1.2005, p. 16)

 

Decizia 2007/776/CE a Comisiei

(JO L 312, 30.11.2007, p. 48)

 

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere în dreptul intern și de punere în aplicare

(la care se face referire la articolul 22)

Directivă

Termen de transpunere

Data punerii în aplicare

92/34/CEE

31 decembrie 1992

31 decembrie 1992 (1)

2003/61/CE

10 octombrie 2003

 

2003/111/CE

31 octombrie 2004

 


(1)  În ceea ce privește articolele 5-11, articolele 14, 15, 17, 19 și 24, data de aplicare pentru fiecare gen sau specie menționată în anexa II este stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21, odată cu întocmirea fișei menționate la articolul 4 [a se vedea articolul 26 alineatul (2) din Directiva 92/34/CEE].


ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 92/34/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 18 modificat

Articolul 1 alineatele (2) și (3)

Articolul 2

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 3 literele (a) și (b)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (3) și (4)

Articolul 3 literele (c)-(f)

Articolul 2 alineatele (5)-(8) modificate

Articolul 3 literele (g)-(h)

Articolul 3 literele (i)-(j)

Articolul 2 alineatele (9)-(10) modificate

Articolul 3 litera (k) punctele (i) și (ii)

Articolul 2 alineatul (11)

Articolul 3 (k) în parte

Articolul 13 alineatul (2) modificat

Articolul 3 literele (l)-(m)

Articolul 2 alineatele (12) și (13)

Articolul 3 litera (n)

Articolul 3 litera (o)

Articolul 2 alineatul (14)

Articolul 3 litera (p)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 modificat

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 15

Articolul 8 alineatele (1) și (2)

Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) modificate

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4) modificat

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2) punctele (i) și (ii)

Articolul 7 alineatul (3) literele (a) și (b) modificate

Articolul 9 alineatul (2) dispoziție finală

Articolul 7 alineatul (4) modificat

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (6)

Articolul 9 alineatul (6)

Articolul 7 alineatul (7)

Articolul 10 alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatele (1) și (2) modificate

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 11

Articolul 9 modificat

Articolul 12

Articolul 10

Articolul 13

Articolul 11 modificat

Articolul 14

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 15

Articolul 17 alineatul (2) modificat

Articolul 16

Articolul 12

Articolul 17

Articolul 13 alineatul (1) modificat

Articolul 18

Articolul 13 alineatul (3) modificat

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 20

Articolul 14

Articolul 21 alineatele (1) și (2)

Articolul 19 alineatele (1) și (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (4)

Articolul 22 alineatele (1) și (2)

Articolul 19 alineatele (1) și (3)

Articolul 23

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 27

Articolul 24

Anexa I

Anexa II

Anexa I

Anexele II și III


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/23


DECIZIA CONSILIULUI

din 22 iulie 2008

privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2008/777/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) teza a treia, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 93, articolul 94, articolul 133 și articolul 181a, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunităților și al statelor membre ale acestora, să negocieze cu Republica Kazahstan un protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2)

Sub rezerva unei eventuale încheieri a acestuia la o dată ulterioară, protocolul ar trebui semnat în numele Comunităților Europene și al statelor membre ale acestora.

(3)

Protocolul ar trebui pus în aplicare cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2007, până la finalizarea procedurilor relevante pentru încheierea formală a acestuia,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze, în numele Comunităților Europene și al statelor membre ale acestora, Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, sub rezerva unei eventuale încheieri a acestuia la o dată ulterioară.

Textul protocolului se anexează prezentei decizii.

Articolul 2

Până la intrarea sa în vigoare, protocolul se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


PROTOCOL

la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitățile”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană,

pe de o parte, și

REPUBLICA KAZAHSTAN,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile” în sensul prezentului protocol,

AVÂND ÎN VEDERE dispozițiile Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și care se aplică de la 1 ianuarie 2007,

AVÂND ÎN VEDERE noua situație apărută în cadrul relațiilor dintre Republica Kazahstan și Uniunea Europeană ca urmare a aderării la UE a două noi state membre, care generează oportunități și provocări pentru cooperarea dintre Republica Kazahstan și Uniunea Europeană,

ȚINÂND SEAMA DE dorința părților de a asigura atingerea și punerea în aplicare a obiectivelor și a principiilor APC,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România devin părți la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 23 ianuarie 1995 și intrat în vigoare la 1 iulie 1999 (denumit în continuare „acordul”), și adoptă și iau notă, în același mod ca și celelalte state membre ale Comunității, de textele acordului, ale declarațiilor comune, ale schimburilor de scrisori și ale declarației Republicii Kazahstan anexate la actul final semnat la aceeași dată, precum și de protocolul la acord din 30 aprilie 2004, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2006.

Articolul 2

Prezentul protocol constituie parte integrantă a acordului.

Articolul 3

(1)   Prezentul protocol se aprobă de Comunități, de Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și de Republica Kazahstan în conformitate cu procedurile proprii respective.

(2)   Părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul anterior. Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 4

(1)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a primei luni după data depunerii ultimului instrument de aprobare.

(2)   Până la intrarea sa în vigoare, prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 5

(1)   Textele acordului, actului final și tuturor documentelor anexate acestuia, precum și protocolul la acord din 30 aprilie 2004 sunt redactate în limbile bulgară și română.

(2)   Acestea sunt anexate la prezentul protocol și sunt egal autentice cu textele în celelalte limbi în care au fost redactate acordul, actul final și toate documentele anexate la acesta, precum și protocolul la acord din 30 aprilie 2004.

Articolul 6

Prezentul protocol este redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, slovacă, spaniolă, suedeză și kazahă, fiecare text fiind în mod egal autentic cu celelalte.

Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.

Image

Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Република Казахстан

Por la República de Kazajstán

Za Kazašskou republiku

For Republikken Kasachstan

Für die Republik Kasachstan

Kasahstani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν

For the Republic of Kazakhstan

Pour la République du Kazakhstan

Per la Repubblica del Kazakistan

Kazahstānas Republikas vārdā

Kazachstano Respublikos vardu

A Kazah Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Każakstan

Voor de Republiek Kazachstan

W imieniu Republiki Kazachstanu

Pela República do Cazaquistão

Pentru Republica Kazahstan

Za Kazašskú republiku

Za Republiko Kazahstan

Kazakstanin tasavallan puolesta

På Republiken Kazakstans vägnar

Image

Зa Република Казахстан

Image


8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/30


DECIZIA CONSILIULUI

din 2 octombrie 2008

de numire a unui membru austriac și a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/778/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea guvernului austriac,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2006 și 25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dr. Herwig VAN STAA. Un post de supleant a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dnei Elisabeth ZANON,

DECIDE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

(a)

în calitate de membru:

dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

(b)

în calitate de supleant:

dl Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 2 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

X. BERTRAND


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.


8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/31


DECIZIA CONSILIULUI

din 6 octombrie 2008

de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităților Europene

(2008/779/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 215 al doilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 128 al doilea paragraf,

întrucât:

prin scrisoarea din 3 octombrie 2008, domnul Peter MANDELSON a demisionat din funcția de membru al Comisiei. Este necesar ca acesta să fie înlocuit pe perioada rămasă a mandatului său,

DECIDE:

Articolul 1

Baroneasa Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND este numită membru al Comisiei pentru perioada 6 octombrie 2008-31 octombrie 2009.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la 6 octombrie 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

C. LAGARDE


8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.