ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 255

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
23 septembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 929/2008 al Comisiei din 22 septembrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 930/2008 al Comisiei din 22 septembrie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

3

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/87/CE a Comisiei din 22 septembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară ( 1 )

5

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/750/CE

 

*

Decizia Consiliului din 15 septembrie 2008 de modificare a Deciziei 2003/77/CE de stabilire a orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor CECO în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

28

 

 

Comisie

 

 

2008/751/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 septembrie 2008 de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Madagascar în ceea ce privește conservele de ton și fileul de ton [notificată cu numărul C(2008) 5097]

31

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

23.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 929/2008 AL COMISIEI

din 22 septembrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 septembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


23.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 930/2008 AL COMISIEI

din 22 septembrie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 870/2008 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 23 septembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 238, 5.9.2008, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 23 septembrie 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


DIRECTIVE

23.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/5


DIRECTIVA 2008/87/CE A COMISIEI

din 22 septembrie 2008

de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1) prima teză,

întrucât:

(1)

De la adoptarea directivei, în decembrie 2006, s-au stabilit modificări la Regulamentul privind inspecția navelor pe Rin, în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin. Prin urmare, este necesară modificarea corespunzătoare a Directivei 2006/87/CE.

(2)

Este necesar ca certificatul de vas comunitar și certificatul de vas emis în conformitate cu Regulamentul privind inspecția vaselor pe Rin să fie emise pe baza unor cerințe tehnice care să garanteze un nivel similar de siguranță.

(3)

Pentru a evita denaturări ale concurenței, precum și existența unor niveluri diferite de siguranță, modificările aduse Directivei 2006/87/CE trebuie implementate cât mai curând cu putință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului la care se face referire în articolul 7 din Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare (2),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2006/87/CE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

Articolul 2

Anexele V și VI la Directiva 2006/87/CE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 3

Statele membre care au căi navigabile interioare, conform descrierii de la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2006/87/CE, aplică legile, reglementările și dispozițiile administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive începând de la 30 decembrie 2008. Comisiei îi sunt imediat comunicate de către statele membre textele acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre care au căi navigabile interioare, astfel cum sunt acestea descrise la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2006/87/CE.

Adoptată la Bruxelles, 22 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 389, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 373, 31.12.1991, p. 29.


ANEXA I

Anexa II la Directiva 2006/87/CE se modifică după cum urmează:

1.

Cuprinsul se modifică după cum urmează:

(a)

Titlul articolului 2.18 se înlocuiește cu:

„Articolul 2.18 – Număr unic de identificare al vasului european.”.

(b)

Titlul articolului 6.09 se înlocuiește cu:

„Articolul 6.09 – Omologare și inspecții periodice”.

(c)

Se introduce următorul articol 10.03c:

„Articolul 10.03c – Sisteme pentru stingerea incendiilor instalate permanent pentru protejarea obiectelor”.

2.

La articolul 2.07 alineatul (1), termenul „număr oficial” se înlocuiește cu „număr de identificare al vasului european”.

3.

Articolul 2.17 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (2) se introduce următoarea propoziție:

„Acestea actualizează în mod corespunzător registrul menționat la alineatul (1).”

(b)

Se introduce următorul alineat (3):

„(3)

În vederea aplicării măsurilor administrative de menținere a siguranței și a ușurinței în navigare, precum și în vederea implementării articolelor 2.02 2.15 și a articolelor 8, 10, 11, 12, 15, 16 și 17 din prezenta directivă, se va permite accesul la registru, numai pentru citire, în conformitate cu modelul stabilit în anexa VI, autorităților competente din alte state membre, state semnatare ale Convenției de la Mannheim, și, în măsura în care se garantează un nivel echivalent de securitate, statelor terțe, pe baza unor acorduri administrative.”

4.

Articolul 2.18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2.18

Numărul unic de identificare al vasului european

(1)

Numărul unic de identificare al vasului european (ENI), denumit în continuare număr de identificare al vasului european, este format din opt cifre arabe, conform apendicelui III.

(2)

Autoritatea competentă care a emis certificatul comunitar introduce în acest certificat numărul de identificare al vasului european. Dacă ambarcațiunea nu posedă, în momentul emiterii certificatului comunitar, un număr de identificare al vasului european, acesta va fi atribuit ambarcațiunii de către autoritatea competentă a statului membru în care a fost înregistrată ambarcațiunea sau unde aceasta își are portul de origine.

În ceea ce privește ambarcațiunile aparținând statelor în care nu este posibilă atribuirea unui număr de identificare al vasului european, numărul de identificare al vasului european care va fi introdus în certificatul comunitar va fi atribuit de autoritatea competentă care emite certificatul comunitar.

(3)

Unei ambarcațiuni i se poate atribui un singur număr de identificare al vasului european. Numărul de identificare al vasului european se emite o singură dată și rămâne neschimbat pe toată durata de viață a ambarcațiunii.

(4)

Proprietarul unei ambarcațiuni sau reprezentantul său vor solicita autorității competente atribuirea numărului de identificare al vasului european. Proprietarul sau reprezentantul său răspund de aplicarea pe ambarcațiune a numărului de identificare al vasului european care a fost introdus în certificatul comunitar.

(5)

Fiecare stat membru va aduce la cunoștința Comisiei care sunt autoritățile competente responsabile cu atribuirea numerelor de identificare ale vaselor europene. Comisia va ține un registru al acestor autorități competente și al autorităților competente comunicate de state terțe și va pune acest registru la dispoziția statelor membre. La cerere, acest registru va fi pus și la dispoziția autorităților competente din state terțe.

(6)

În conformitate cu alineatul (5), fiecare autoritate competentă va face toate demersurile necesare pentru a informa toate celelalte autorități competente menționate în registrul ținut în conformitate cu alineatul (5) cu privire la fiecare număr de identificare al vasului european pe care îl atribuie, precum și la datele de identificare ale vasului, precizate în apendicele IV. Aceste date pot fi puse la dispoziția autorităților competente ale altor state membre, ale statelor semnatare ale Convenției de la Mannheim și, în măsura în care se garantează un nivel echivalent de securitate, ale statelor terțe, pe baza unor acorduri administrative, pentru aplicarea măsurilor administrative privind menținerea siguranței și a ușurinței în navigare, precum și pentru implementarea articolelor 2.02 2.15, a articolului 2.18 alineatul (3), precum și a articolelor 8, 10, 11, 12, 15, 16 și 17 din prezenta directivă.”

5.

La articolul 2.19 alineatul (2) al doilea paragraf, termenul „număr oficial” se înlocuiește cu „număr de identificare al vasului european”.

6.

Articolul 6.02 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Dacă dispozitivul de comandă are transmisie de cârmă acționată electric, va fi prezentă și o a doua transmisie de cârmă independentă sau o cârmă manuală suplimentară. În cazul în care transmisia de cârmă a sistemului de cârmire nu funcționează sau funcționează defectuos, cea de-a doua transmisie de cârmă independentă sau cârma manuală trebuie să intre în funcțiune în cel mult 5 secunde.”

7.

Articolul 6.03 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6.03

Dispozitivul de comandă a transmisiei de cârmă acționat hidraulic

(1)

Nici un alt consumator electric nu poate fi conectat la dispozitivul de comandă a transmisiei de cârmă acționat hidraulic.

(2)

Tancurile de lichid hidraulic trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare care să monitorizeze scăderea nivelului uleiului sub nivelul minim de umplere necesar pentru funcționarea în condiții de siguranță.

(3)

Dimensiunile, proiectarea și aranjarea tubulaturii trebuie să excludă, pe cât posibil, deteriorarea mecanică sau deteriorarea produsă de foc.

(4)

Furtunurile hidraulice

(a)

sunt permise numai dacă absorbția vibrațiilor sau libertatea de mișcare a componentelor face utilizarea lor inevitabilă;

(b)

vor fi proiectate cel puțin pentru presiunea maximă de funcționare;

(c)

vor fi reînnoite cel târziu o dată la opt ani.

(5)

Cilindrii hidraulici, pompele hidraulice, motoarele hidraulice, precum și motoarele electrice vor fi verificate cel puțin o dată la opt ani de către o firmă specializată și vor fi reparate dacă este necesar.”

8.

Articolul 6.07 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

Fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Un sistem de alarmă optică și acustică va fi prezent la postul de guvernare pentru a semnala următoarele:”.

(b)

Litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

scăderea nivelului uleiului din tancurile de lichid hidraulic sub nivelul minim admis în conformitate cu articolul 6.03 alineatul (2) și scăderea presiunii de funcționare a sistemului hidraulic;”

9.

Articolul 6.09 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6.09

Omologare și inspecții periodice

(1)

Instalarea corectă a instalației de guvernare va fi verificată de un organism de inspecție. În acest scop, organismul de inspecție poate solicita următoarele documente:

(a)

descrierea instalației de guvernare;

(b)

schițe și informații referitoare la dispozitivul de comandă și la comanda direcției;

(c)

informații legate de dispozitivul de comandă;

(d)

schema de circuite electrice;

(e)

descrierea regulatorului vitezei de girație;

(f)

instrucțiuni de manevrare și întreținere a instalației de guvernare.

(2)

Funcționarea ansamblului instalației de guvernare trebuie să fie verificată cu ajutorul unui test de navigație. În cazul în care este montat un regulator al vitezei de girație, este necesar să se verifice dacă se poate menține fără probleme un curs prestabilit și dacă pot fi parcurse curbele în condiții de siguranță.

(3)

Instalațiile de guvernare electrice vor fi verificate de un expert:

(a)

înainte de a fi puse în funcțiune;

(b)

în urma unei defecțiuni;

(c)

după orice modificare sau reparație;

(d)

în mod regulat, cel puțin o dată la trei ani.

(4)

Inspecția va acoperi cel puțin următoarele:

(a)

o verificare a conformității cu schițele aprobate și, cu ocazia inspecțiilor periodice, a eventualelor modificări la instalația de guvernare;

(b)

un test de funcționare a instalației de guvernare pentru toate condițiile posibile de utilizare;

(c)

o verificare vizuală și o verificare a etanșeității componentelor hidraulice, în special a valvelor, a țevilor, a furtunurilor hidraulice, a cilindrilor hidraulici, a pompelor hidraulice și a filtrelor hidraulice;

(d)

o verificare vizuală a componentelor electrice, în special a releelor, a motoarelor electrice și a dispozitivelor de siguranță;

(e)

o verificare a dispozitivelor de control optice și acustice.

(5)

Se va emite un certificat de inspecție, semnat de inspector, în care se va menționa data la care a fost efectuată inspecția.”

10.

Articolul 7.02 se modifică după cum urmează:

(a)

Primul paragraf din alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„Zona de vizibilitate obstrucționată pentru timonier, din fața navei, în stare neîncărcată, cu jumătate din provizii, însă fără balast, nu trebuie să depășească dublul lungimii navei sau 250 m, luându-se în considerare valoarea cea mai mică, la suprafața apei.”

(b)

Al doilea paragraf din alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„În vederea evitării reflexiilor, geamurile de la ferestrele din față de la puntea de navigație trebuie să fie antireflectorizante sau vor fi montate astfel încât să excludă în mod eficient reflexiile. Se consideră că această cerință este îndeplinită atunci când ferestrele sunt înclinate în raport cu planul vertical astfel încât să formeze un unghi exterior de minimum 10° și maximum 25°.”

11.

Articolul 8.05 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.

Țevile pentru distribuția combustibilului sunt prevăzute, la ieșirea din tanc, cu valve cu închidere rapidă care să poată fi acționate de pe punte, chiar și în situația în care spațiile respective sunt închise.

Dacă dispozitivul de acționare este disimulat, nu trebuie să fie posibilă blocarea capacului.

Dispozitivul de acționare va fi marcat cu roșu. Dacă dispozitivul este disimulat, acesta va fi marcat cu un simbol pentru valva cu închidere rapidă, în conformitate cu figura 9 din apendicele I, cu o lungime laterală de cel puțin 10 cm.

Primul paragraf nu se aplică în cazul tancurilor de combustibil montate direct pe motor.”

12.

La articolul 9.15 alineatul (9), se adaugă următoarea propoziție:

„Numărul punctelor de îmbinare ale cablurilor va fi menținut la minimum.”

13.

Articolul 10.03a se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Se emite un certificat de inspecție, semnat de inspector, în care se menționează data la care a fost efectuată inspecția.”

(b)

Alineatul (10) se elimină.

14.

Articolul 10.03b se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1), se introduce următoarea literă (d):

„(d)

FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-metilpentan-3-on).”

(b)

Litera (b) de la alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Duzele de distribuție sunt dimensionate și montate astfel încât agentul de stingere să fie uniform distribuit. În special, agentul de stingere trebuie să fie eficient și sub podele.”

(c)

La alineatul (5) litera (e), punctul (cc) se înlocuiește cu următorul text:

„(cc)

acțiunile care trebuie să fie întreprinse de către echipaj în cazul în care sistemul de stingere a incendiilor este declanșat și când se intră în încăperea protejată după declanșare sau inundare, în special în ceea ce privește posibila prezență a substanțelor periculoase;”

(d)

Alineatul (9) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Se va elibera un certificat de inspecție, semnat de expert, în care să se menționeze data inspecției.”

(e)

Alineatul (13) se înlocuiește cu următorul text:

„13.   FK-5-1-12 – sisteme de stingere a incendiilor

Sistemele de stingere a incendiilor care utilizează FK-5-1-12 ca agent de stingere vor respecta următoarele dispoziții, pe lângă cerințele de la alineatele (1)-(9):

(a)

în cazul în care există mai multe spații protejate ce prezintă un volum brut diferit, fiecare spațiu trebuie să fie prevăzut cu propriul său sistem de stingere a incendiilor;

(b)

fiecare butelie de FK-5-1-12 instalată în spațiul protejat este echipată cu o supapă de suprapresiune. Supapa de suprapresiune permite evacuarea, fără pericol, a conținutului buteliei în spațiul protejat, în cazul în care butelia a fost expusă la efectele focului, iar sistemul de stingere a incendiului nu a fost declanșat;

(c)

fiecare butelie trebuie să fie echipată cu un dispozitiv de verificare a presiunii gazului;

(d)

buteliile nu sunt umplute la mai mult de 1,00 kg/l. Volumul specific al gazului FK-5-1-12 depresurizat este considerat a fi 0,0719 m3/kg;

(e)

volumul de FK-5-1-12 pentru un spațiu protejat trebuie să fie de cel puțin 5,5 % din volumul brut al acestuia. Această cantitate trebuie să fie distribuită în 10 secunde;

(f)

buteliile de FK-5-1-12 sunt prevăzute cu un dispozitiv de control al presiunii care să declanșeze un semnal de alarmă acustic și optic în timonerie în cazul unor pierderi neautorizate de gaz propulsor. În cazul în care nu există timonerie, semnalul de alarmă respectiv trebuie să fie dat în afara spațiului protejat;

(g)

după eliberarea gazului, concentrația acestuia în spațiul protejat nu trebuie să depășească 10,0 %.”

15.

Se introduce următorul articol 10.03c:

„Articolul 10.03c

Sisteme de stingere a incendiilor instalate permanent pentru protejarea obiectelor

Sistemele de stingere a incendiilor instalate permanent pentru protejarea obiectelor sunt permise numai pe baza recomandărilor Comitetului.”

16.

La articolul 10.05 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fiecare persoană aflată în mod normal la bordul navei trebuie să aibă la îndemână o vestă de salvare care îi este destinată personal, gonflabilă automat, în conformitate cu standardele europene EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3 : 2006 sau EN ISO 12402-4: 2006.”

17.

La articolul 14.13 se introduce, după a doua propoziție, următoarea propoziție:

„În plus, pentru navele de pasageri, expertul verifică dacă este disponibil un certificat de inspecție valabil care să ateste instalarea corectă a sistemului de alarmă pentru gaz menționat la articolul 15.15 alineatul (9).”

18.

Articolul 15.03 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1), se adaugă următoarea propoziție:

„Datele navei fără încărcătură luate în considerare pentru calculul stabilității se determină cu ajutorul unei probe de înclinare.”

(b)

Alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

în paragraful al treilea, fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În plus, trebuie să fie dovedite cerințele prevăzute la alineatul (3) litera (d) pentru următoarea condiție de încărcare:”;

(ii)

ultimul paragraf se elimină.

(c)

Alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

Literele (a), (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

brațul maxim al cuplului de redresare hmax trebuie să se producă la un unghi de bandare de φmax ≥ (φmom +3°) și nu trebuie să fie mai mic de 0,20 m. Cu toate acestea, în cazul în care φf < φmax, brațul de redresare la un unghi de inundare φf nu poate fi mai mic de 0,20 m;

(b)

unghiul de inundare φf nu poate fi mai mic de (φmom + 3°);

(c)

în funcție de poziția φf și φmax, aria A de sub curba brațului cuplului de redresare trebuie să atingă cel puțin următoarele valori:

Cazul

 

 

A

1

φmax ≤ 15° sau φf ≤ 15°

 

0,05 m·rad până la cel mai mic dintre unghiurile φmax sau φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035 + 0,001 (30- φmax) m.rad până la unghiul φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035 + 0,001 (30- φf) m.rad până la unghiul φf

4

φmax ≥ 30° și φf ≥ 30°

 

0,035 m·rad până la unghiul φ = 30°

unde:

hmax

brațul maxim al cuplului de redresare;

φ

unghiul de bandare;

φf

unghiul de inundare, adică unghiul de bandare de la care sunt imersate deschiderile din cocă, din suprastructuri sau din spațiile pe de punte care nu pot fi închise astfel încât să fie etanșe la apă;

φmom

unghiul maxim de bandare în conformitate cu (e);

φmax

unghiul de bandare corespunzător brațului maxim de redresare;

A

aria de sub curba brațelor de redresare.”

(ii)

Litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

în fiecare dintre următoarele două cazuri unghiul de bandare φmom nu trebuie să depășească 12°:

(aa)

la aplicarea momentului de bandare datorat pasagerilor și vântului, în conformitate cu alineatele (4) și (5);

(bb)

la aplicarea momentului de bandare datorat pasagerilor și virării, în conformitate cu alineatele (4) și (6).”

(d)

La alineatul (4), explicația „ni = 4 pentru suprafețele de punte liberă și suprafețele de punte cu mobilier mobil; pentru suprafețele de punte cu mobilier fix pentru stat așezat, de exemplu, băncile, ni trebuie să fie calculat presupunând o suprafață de 0,45 m lățime și 0,75 m adâncime pentru un loc per persoană” se înlocuiește cu următorul text:

„ni

=

3,75 pentru suprafețele de punte liberă și suprafețele de punte cu mobilier mobil;

pentru suprafețele de punte cu mobilier fix pentru stat așezat, de exemplu, băncile, ni trebuie să fie calculat presupunând o suprafață de 0,50 m lățime și 0,75 m adâncime pentru un loc per persoană.”

(e)

Alineatul (9) se modifică după cum urmează:

(i)

Tabelul de sub fraza introductivă din al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul tabel:

 

„Standardul cu un compartiment

Standardul cu două compartimente

Dimensiunea breșei laterale

longitudinal l (m)

0,10 · LWL, totuși nu mai puțin de 4,00 m

0,05 · LWL, totuși nu mai puțin de 2,25 m

transversal b (m)

B/5

0,59

vertical h (m)

de la fundul navei până la vârf fără delimitare

Dimensiunea breșei de pe fundul navei

longitudinal l (m)

0,10 · LWL, totuși nu mai puțin de 4,00 m

0,05 · LWL, , totuși nu mai puțin de 2,25 m

transversal b (m)

B/5

vertical h (m)

0,59; tubulaturile instalate în conformitate cu articolul 15.02 alineatul (13) litera (c) sunt considerate intacte”

(ii)

La litera (d), ultimul paragraf se elimină.

(f)

La alineatul (10), se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

calcularea efectului suprafeței libere în stadiile intermediare de inundare trebuie să se bazeze pe aria suprafeței brute a compartimentelor avariate.”

(g)

Alineatul (11) se modifică după cum urmează:

(i)

În fraza introductivă, cuvintele „datorat persoanelor” se elimină.

(ii)

Litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

dincolo de poziția de echilibru, partea pozitivă a curbei brațului de redresare trebuie să prezinte o valoare a brațului de redresare de GZR ≥ 0,02 m și o arie A ≥ 0,0025 m.rad. Valorile minime respective pentru stabilitate trebuie să fie respectate până la imersarea primei deschideri neprotejate sau, în orice caz, înainte de a se atinge un unghi de bandare φm de 25°.

Image

19.

Articolul 15.06 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (3) litera (a), se introduce următoarea propoziție:

„spațiile, cu excepția cabinelor, și grupurile de spații care au o singură ieșire trebuie să aibă cel puțin o ieșire de urgență;”.

(b)

La alineatul (8) litera (a), fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„suprafața totală a spațiilor de repliere (AS) trebuie să corespundă cel puțin valorii următoare:”.

20.

Articolul 15.09 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu:

„Suplimentar, pe lângă colacii de salvare menționați la articolul 10.05 alineatul (1), toate părțile punții destinate pasagerilor și care nu sunt închise trebuie să fie echipate cu colaci de salvare corespunzători, care vor fi poziționați pe ambele părți laterale ale vasului, la cel mult 20 m unul de celălalt. Colacii de salvare sunt considerați corespunzători, dacă respectă:

standardul european EN 14144: 2003; sau

Convenția Internațională privind siguranța vieții pe mare (SOLAS 1974) Capitolul III Regula 7.1 și Codul Internațional privind mijloacele de salvare – (LSA-) punctul 2.1.”

(b)

Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Suplimentar, pe lângă colacii de salvare prevăzuți la alineatul (1), se vor afla la îndemâna personalului de bord dispozitive individuale de salvare, în conformitate cu articolul 10.05 alineatul (2). Pentru personalul de bord care nu are sarcini legate de siguranță, sunt permise veste de salvare care nu sunt gonflabile sau care sunt gonflabile semiautomat, în conformitate cu standardele menționate în articolul 10.05 alineatul (2).”

(c)

Alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i)

Primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Suplimentar, pe lângă echipamentele de salvare prevăzute la alineatele (1) și (2), în conformitate cu articolul 10.05 alineatul (2), trebuie să fie disponibile echipamente de salvare individuale pentru 100 % din numărul maxim de pasageri admis. Sunt, de asemenea, permise vestele de salvare care nu sunt gonflabile sau care sunt gonflabile semiautomat, conform standardelor menționate la articolul 10.05 alineatul (2).”

(ii)

Paragraful al doilea se elimină.

21.

Ultima propoziție din articolul 15.10 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„Centrala electrică de urgență trebuie să fie instalată deasupra liniei de supraimersiune sau cât mai departe posibil de sursele de energie, conform articolului 9.02 alineatul (1), pentru a se asigura că, în caz de inundație, în conformitate cu articolul 15.03 alineatul (9), centrala nu este inundată odată cu aceste surse de energie.”

22.

Articolul 15.11 se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (d), punctul (aa) se înlocuiește cu următorul text:

„(aa)

Anexa I partea 3 din Codul privind procedurile de testare antiincendiu; și”;

(ii)

se introduce următoarea literă (e):

„(e)

Organismul de inspecție poate, în conformitate cu Codul privind procedurile de testare antiincendiu, să solicite un test pe un eșantion pentru a asigura respectarea dispozițiilor alineatului (2) legate de rezistență și de creșterea temperaturii.”

(b)

Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Pereții interni de separare

(a)

între spații trebuie să fie proiectați în conformitate cu tabelele următoare:

(aa)

Tabel pentru pereții interni de separare între spații în care nu sunt instalate nici un fel de sisteme de pulverizare a apei sub presiune, în conformitate cu articolul 10.03a.

Spații

Posturi de comandă

Scări

Zone de repliere

Saloane

Sălile mașinilor

Bucătării

Magazii

Posturi de comandă

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Scări

 

A0

A30

A60

A60

A60

Zone de repliere

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Saloane

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Sălile mașinilor

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Bucătării

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Magazii

 

 

 

 

 

 

(bb)

Tabel pentru pereții interni de separare între spații în care sunt instalate sisteme de pulverizare a apei sub presiune, în conformitate cu articolul 10.03a.

Spații

Posturi de comandă

Scări

Zone de repliere

Saloane

Sălile mașinilor

Bucătării

Magazii

Posturi de comandă

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Scări

 

A0

A0

A60

A30

A0

Zone de repliere

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Saloane

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Sălile mașinilor

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Bucătării

 

 

 

 

 

B15

Magazii

 

 

 

 

 

 

(b)

Pereții interni de separare de tip A sunt pereți de compartimentare, pereți și punți care îndeplinesc următoarele cerințe:

(aa)

sunt realizați din oțel sau un alt material echivalent;

(bb)

sunt întăriți în mod corespunzător;

(cc)

sunt izolați cu materiale necombustibile omologate, astfel încât temperatura medie pe latura neexpusă la foc să nu crească cu mai mult de 140 °C peste temperatura inițială și, în nici un punct al suprafeței respective, inclusiv armături, temperatura să nu crească cu mai mult de 180 °C peste temperatura inițială, în decursul următoarelor perioade specificate:

 

Tipul A60 – 60 de minute;

 

Tipul A30 – 30 de minute;

 

Tipul A0 – 0 minute;

(dd)

sunt construiți astfel încât să prevină propagarea fumului și a flăcărilor până la încheierea duratei normale de o oră a testului de incendiu;

(c)

pereții interni de separare de tip B sunt pereți de compartimentare, pereți, punți, plafoane sau straturi de acoperire care îndeplinesc următoarele cerințe:

(aa)

sunt realizați din materiale necombustibile omologate. Mai mult, toate materialele utilizate în producția și asamblarea componentelor trebuie să fie necombustibile, cu excepția stratului de acoperire, care trebuie să fie cel puțin dintr-un material ignifug;

(bb)

prezintă un grad de izolare de așa natură, încât temperatura medie pe latura neexpusă la foc să nu crească cu mai mult de 140 °C peste temperatura inițială și, în nici un punct al suprafeței respective, inclusiv armături, temperatura să nu crească cu mai mult de 225 °C peste temperatura inițială, în decursul următoarelor perioade specificate:

 

Tipul B15 – 15 minute;

 

Tipul B0 – 0 minute.

(cc)

sunt construiți astfel încât să prevină propagarea fumului și a flăcărilor până la încheierea primei jumătăți de oră din testul normal de foc.”

23.

Articolul 15.15 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1), fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Navele de pasageri autorizate să transporte până la maximum 50 de pasageri și având o lungime LWL de maximum 25 m trebuie să demonstreze o stabilitate adecvată în stare de avarie, în conformitate cu articolul 15.03 alineatele (7) (13), sau, ca alternativă, trebuie să demonstreze că respectă următoarele criterii după inundarea simetrică:”

(b)

La alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

imersarea navei nu trebuie să depășească linia de supraimersiune și”.

(c)

La alineatul (5), prima propoziție se înlocuiește cu următorul text:

„Organismul de inspecție poate accepta o derogare de la aplicarea articolului 10.04 în cazul navelor de pasageri autorizate să transporte maximum 250 de pasageri și având o lungime LWL de cel mult 25 m, cu condiția ca acestea să fie echipate cu o platformă, accesibilă din oricare parte laterală a navei, direct deasupra liniei de plutire, astfel încât să permită recuperarea persoanelor din apă.”

(d)

La alineatul (10), fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele dispoziții nu se aplică navelor de pasageri cu o lungime LWL mai mică de 25 m:”

24.

La articolul 16.06 alineatul (2), termenul „număr oficial” se înlocuiește cu „număr de identificare al vasului european”.

25.

Articolul 21.02 se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1) litera (g), după trimiterea la „articolul 10.03b” se introduce următoarea trimitere:

„articolul 10.03c”

(b)

La alineatul (2) litera (d), trimiterea la „articolul 10.07” se înlocuiește cu:

„articolul 10.05”.

26.

Tabelul de la articolul 24.02 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

Următoarea mențiune referitoare la articolul 6.02 alineatul (1) se introduce după intrarea referitoare la articolul 6.01 alineatul (7):

„6.02 alineatul (1)

Prezența tancurilor de lichid hidraulic separate

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010

Supape de siguranță dublate în cazul transmisiilor de cârmă acționate hidraulic

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2020

Sistem de conducte separat pentru a doua transmisie de cârmă acționată hidraulic

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2020”

(b)

Mențiunea referitoare la articolul 6.02 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (2)

Manevrarea celui de-al doilea dispozitiv de comandă printr-o singură operație

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010”

(c)

Mențiunea referitoare la articolul 6.03 alineatul (1) se înlocuiește cu:

„6.03 alineatul (1)

Conectarea altor consumatori la dispozitivul de control hidraulic al transmisiei de cârmă

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010”

(d)

Mențiunea referitoare la articolul 6.03 alineatul (2) se elimină.

(e)

Mențiunea referitoare la articolul 6.07 alineatul (2) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„6.07 alineatul (2) litera (a)

Alarma de nivel a tancului de lichid hidraulic și a presiunii de serviciu

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010”

(f)

Următoarea mențiune referitoare la articolul 7.02 alineatul (2) se introduce după mențiunea referitoare la articolul 6.08 alineatul (1):

„7.02 alineatul (2)

Zona de vizibilitate obstrucționată din fața navei: dublul lungimii navei dacă această valoare este mai mică de 250 m

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2049”

(g)

Mențiunea referitoare la articolul 8.05 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (7) primul paragraf

Valve cu închidere rapidă care să poată fi acționate de pe punte, chiar și în situația în care spațiile respective sunt închise.

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015”

(h)

Mențiunea referitoare la articolul 15.01 alineatul (2) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Interzicerea instalațiilor de gaz lichefiat conform capitolului 14

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2045. Dispozițiile tranzitorii se aplică numai dacă sistemele de alarmă sunt instalate conform articolului 15.15 alineatul (9)”

(i)

Următoarea mențiune referitoare la articolul 15.06 alineatul (6) litera (c) se introduce după mențiunea referitoare la articolul 15.06 alineatul (6) litera (b):

„(c)

Nu există căi de evacuare prin sălile mașinilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2007

Nu există căi de evacuare prin bucătării

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015”

(j)

Mențiunea referitoare la articolul 15.06 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (7)

Sistem adecvat de ghidare în condiții de siguranță

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015”

(k)

Mențiunea referitoare la articolul 15.06 alineatul (16) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (16)

Sisteme de apă potabilă în conformitate cu articolul 12.05

NST, cel târziu la 31.12.2006”

(l)

Mențiunea referitoare la articolul 15.07 se înlocuiește cu următorul text:

„15.07

Cerințe legate de sistemul de propulsie

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015”

(m)

Mențiunea referitoare la articolul 15.09 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (4)

Echipamentele de salvare

Pentru navele de pasageri care au fost dotate cu echipamente colective de salvare conform articolului 15.09 alineatul (5) înainte de 1.1.2006, aceste echipamente sunt considerate o alternativă la echipamentele individuale de salvare.

Pentru navele de pasageri care au fost dotate cu echipamente de salvare colective conform articolului 15.09 alineatul (6) înainte de 1.1.2006, aceste echipamente sunt considerate o alternativă la echipamentele individuale de salvare până la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010”

(n)

Mențiunea referitoare la articolul 15.10 alineatul (3) se înlocuiește cu:

„alineatul (3)

Iluminat de urgență adecvat

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015”

(o)

Mențiunea referitoare la articolul 15.10 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (6) prima propoziție

Compartimentare în conformitate cu articolul 15.11 alineatul (2)

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

a doua și a treia propoziție

Instalarea cablurilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

a patra propoziție

Centrala electrică de urgență instalată deasupra liniei de supraimersiune

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015”

(p)

Mențiunea referitoare la articolul 15.12 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„15.12 alineatul (1) litera (c)

Extinctoare portabile în bucătării

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar”

(q)

Mențiunea referitoare la articolul 15.12 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (2) litera (a)

A doua pompă pentru stingerea incendiilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010”

(r)

Mențiunea referitoare la articolul 15.12 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (3) literele (b) și (c)

Presiunea și lungimea jetului de apă

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după după 1.1.2010”

(s)

Mențiunea referitoare la articolul 15.12 alineatul (9) se înlocuiește cu:

„alineatul (9)

Sistemele de stingere a incendiilor din sălile mașinilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015”

27.

În tabelul de la articolul 24.03 alineatul (1), mențiunea referitoare la articolul 15.05 se înlocuiește cu următorul text:

„15.05

Numărul pasagerilor

Eliberarea sau reînnoirea Certificatului comunitar după 1.1.2045”

28.

Tabelul de la articolul 24.06 alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a)

Următoarea mențiune se introduce după mențiunea referitoare la capitolul 3:

„CAPITOLUL 6

6.02 alineatul (1)

Supape de siguranță dublate în cazul transmisiilor de cârmă acționate hidraulic

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2020

1.4.2007

Sistem de conducte separat pentru a doua transmisie de cârmă acționată hidraulic

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2020

1.4.2007

6.03 alineatul (1)

Conectarea altor consumatori la dispozitivul de control hidraulic al transmisiei de cârmă

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2020

1.4.2007

6.07 alineatul (2) litera (a)

Alarma de nivel a tancului de lichid hidraulic și a presiunii de serviciu

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010

1.4.2007

CAPITOLUL 7

7.02 alineatul (2)

Zona de vizibilitate obstrucționată din fața navei: dublul lungimii navei dacă această valoare este mai mică de 250 m

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2049

30.12.2008”

(b)

Următoarea mențiune referitoare la articolul 8.05 alineatul (7) prima propoziție se introduce după mențiunea referitoare la articolul 8.03 alineatul (3):

„8.05 alineatul (7) prima propoziție

Valvă cu închidere rapidă la tanc, care să poată fi acționată de pe punte, chiar și în situația în care spațiile respective sunt închise.

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

1.4.2008”

(c)

Mențiunea referitoare la articolul 15.01 alineatul (2) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Interzicerea instalațiilor de gaz lichefiat conform capitolului 14

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2045. Dispozițiile tranzitorii se aplică numai dacă sistemele de alarmă sunt instalate conform articolului 15.15 alineatul (9).

1.1.2006”

(d)

Mențiunea referitoare la articolul 15.06 alineatul (6) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Nu există căi de evacuare prin sălile mașinilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2007

1.1.2006”

Nu există căi de evacuare prin bucătării

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015.

(e)

Mențiunea referitoare la articolul 15.06 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (7)

Sistem adecvat de ghidare în condiții de siguranță

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

1.1.2006”

(f)

Mențiunea referitoare la articolul 15.06 alineatul (16) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (16)

Sisteme de apă potabilă în conformitate cu articolul 12.05

NST, cel târziu la 31.12.2006

1.1.2006”

(g)

Mențiunea referitoare la articolul 15.07 se înlocuiește cu următorul text:

„15.07

Cerințe legate de sistemul de propulsie

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

1.1.2006”

(h)

Mențiunea referitoare la articolul 15.09 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (4)

Echipamentele de salvare

Pentru navele de pasageri care au fost dotate cu echipamente colective de salvare conform articolului 15.09 alineatul (5) înainte de 1.1.2006, aceste echipamente sunt considerate o alternativă la echipamentele individuale de salvare.

Pentru navele de pasageri care au fost dotate cu echipamente de salvare colective conform articolului 15.09 alineatul (6) înainte de 1.1.2006, aceste echipamente sunt considerate o alternativă la echipamentele individuale de salvare până la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010

1.1.2006”

(i)

Mențiunea referitoare la articolul 15.10 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (3)

Iluminat de urgență adecvat

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

1.1.2006”

(j)

Mențiunea referitoare la articolul 15.10 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (6), prima propoziție

Compartimentare în conformitate cu articolul 15.11 alineatul (2)

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

1.1.2006

a doua și a treia propoziție

Instalarea cablurilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

1.1.2006

a patra propoziție

Centrala electrică de urgență instalată deasupra liniei de supraimersiune

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015

1.1.2006”

(k)

Mențiunea referitoare la articolul 15.12 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„15.12 alineatul (1) litera (c)

Extinctoare portabile în bucătării

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar

1.1.2006”

(l)

Mențiunea referitoare la articolul 15.12 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (2) litera (a)

A doua pompă pentru stingerea incendiilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010

1.1.2006”

(m)

Următoarea mențiune:

„alineatul (9)

Sistemele de stingere a incendiilor din sălile mașinilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2010

1.1.2006

15.12 alineatul (9)

Sistem de stingere a incendiilor în sălile mașinilor construit din oțel sau alt material având proprietăți echivalente

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2045. Perioada de tranziție nu se aplică navelor de pasageri care au fost construite după 31.12.1995, a căror cocă este din lemn, aluminiu sau plastic și al căror compartiment al mașinilor nu este făcut dintr-un material în conformitate cu articolul 3.04 alineatele (3) și (4).

1.1.2006”

se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (9)

Sistem de stingere a incendiilor în sălile mașinilor

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2015. Dispoziția tranzitorie nu se aplică navelor de pasageri care au fost construite după 31.12.1995, a căror cocă este din lemn, aluminiu sau plastic și al căror compartiment al mașinilor nu este făcut dintr-un material în conformitate cu articolul 3.04 alineatele (3) și (4).

1.1.2006”

29.

Tabelul de la articolul 24a.02 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

Următoarea mențiune referitoare la articolul 6.02 alineatul (1) se introduce după mențiunea referitoare la articolul 6.01 alineatul (7):

„6.02 alineatul (1)

Prezența tancurilor de lichid hidraulic separate

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2026

Supape de siguranță dublate în cazul transmisiilor de cârmă acționate hidraulic

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2026

Sistem de conducte separat pentru a doua transmisie de cârmă acționată hidraulic

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2026”

(b)

Mențiunea referitoare la articolul 6.02 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„alineatul (2)

Manevrarea celui de-al doilea dispozitiv de comandă printr-o singură operație

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2026”

(c)

Mențiunea referitoare la articolul 6.03 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„6.03 alineatul (1)

Conectarea altor consumatori la dispozitivul de control hidraulic al transmisiei de cârmă

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2026”

(d)

Mențiunea referitoare la articolul 6.03 alineatul (2) se elimină.

(e)

Mențiunea referitoare la articolul 6.07 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„6.07 alineatul (2) litera (a)

Alarma de nivel a tancului de lichid hidraulic și a presiunii de serviciu

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2026”

(f)

Mențiunea referitoare la articolul 7.02 alineatele (2)-(7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.02 alineatele(2)-(6)

Vedere liberă de la timonerie, cu excepția următoarelor secțiuni

NST, cel târziu la eliberarea sau reînnoirea certificatului comunitar după 1.1.2049”

30.

Următoarea figură 9 se introduce în apendicele I:

„Figura 9

Valvă cu închidere rapidă la tanc

Image

Culoare: maro/alb”

31.

Se introduc următoarele apendice III și IV:

Apendicele III

Model pentru Numărul unic de identificare al vasului european

A

A

A

x

x

x

x

x

[Codul autorității competente care atribuie numărul de identificare al vasului european]

[Număr de serie]

În model, «AAA» reprezintă codul format din trei cifre atribuit de autoritatea competentă care atribuie numărul de identificare al vasului european, în conformitate cu următoarele serii de numere:

001-019

Franța

020-039

Țările de Jos

040-059

Germania

060-069

Belgia

070-079

Elveția

080-099

rezervat pentru ambarcațiuni din țări care nu sunt părți la Convenția de la Mannheim și pentru care s-a eliberat un Certificat de vas pentru Rin înainte de 1.4.2007

100-119

Norvegia

120-139

Danemarca

140-159

Regatul Unit

160-169

Islanda

170-179

Irlanda

180-189

Portugalia

190-199

rezervat

200-219

Luxemburg

220-239

Finlanda

240-259

Polonia

260-269

Estonia

270-279

Lituania

280-289

Letonia

290-299

rezervat

300-309

Austria

310-319

Liechtenstein

320-329

Republica Cehă

330-339

Slovacia

340-349

rezervat

350-359

Croația

360-369

Serbia

370-379

Bosnia și Herțegovina

380-399

Ungaria

400-419

Federația Rusă

420-439

Ucraina

440-449

Belarus

450-459

Republica Moldova

460-469

România

470-479

Bulgaria

480-489

Georgia

490-499

rezervat

500-519

Turcia

520-539

Grecia

540-549

Cipru

550-559

Albania

560-569

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

570-579

Slovenia

580-589

Muntenegru

590-599

rezervat

600-619

Italia

620-639

Spania

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monaco

670-679

San Marino

680-699

rezervat

700-719

Suedia

720-739

Canada

740-759

Statele Unite ale Americii

760-769

Israel

770-799

rezervat

800-809

Azerbaidjan

810-819

Kazahstan

820-829

Kârgâzstan

830-839

Tadjikistan

840-849

Turkmenistan

850-859

Uzbekistan

860-869

Iran

870-999

rezervat.

«xxxxx» reprezintă numărul de serie format din cinci cifre atribuit de autoritatea competentă.

Apendicele IV

Date de identificare ale vasului

A.   Toate vasele

1.

Numărul unic de identificare al vasului european în conformitate cu articolul 2.18 din prezenta anexă (anexa V partea 1 căsuța 3 a modelului și anexa VI coloana a cincea)

2.

Numele ambarcațiunii/vasului (anexa V partea 1 căsuța 1 a modelului și anexa VI coloana a patra)

3.

Tipul ambarcațiunii, așa cum este definit la articolul 1.01 punctele 1-28 din prezenta anexă (anexa V partea 1 căsuța 2 a modelului)

4.

Lungimea totală, așa cum este definită la articolul 1.01 punctul 70 din prezenta anexă (anexa V partea 1 căsuța 17a)

5.

Lățimea totală, așa cum este definită la articolul 1.01 punctul 73 din prezenta anexă (anexa V partea 1 căsuța 18a)

6.

Pescajul, așa cum este definit la articolul 1.01 punctul 76 din prezenta anexă (anexa V partea 1 căsuța 19)

7.

Sursa datelor (= Certificatul comunitar)

8.

Capacitatea brută de transport (anexa V partea 1 căsuța 21 și anexa VI coloana 11) pentru vasele de mărfuri

9.

Deplasamentul, așa cum este definit la articolul 1.01 punctul 60 din prezenta anexă (anexa V partea 1 căsuța 21 și anexa VI coloana 11) pentru alte vase decât cele de mărfuri

10.

Operatorul (proprietarul sau reprezentantul său, anexa II capitolul 2)

11.

Autoritatea emitentă (anexa V partea 1 și anexa VI)

12.

Numărul certificatului comunitar pentru navele de navigație interioară (anexa V partea 1 și anexa VI prima coloană a modelului)

13.

Data expirării (anexa V partea 1 căsuța 11 a modelului și anexa VI coloana 17 a modelului)

14.

Furnizorul datelor

B.   În măsura în care sunt disponibile

1.

Numărul național

2.

Tipul ambarcațiunii în conformitate cu Specificațiile tehnice pentru Raportarea electronică a vaselor de navigație interioară

3.

Coca simplă sau dublă, în conformitate cu ADN/ADNR

4.

Înălțimea, așa cum este definită la articolul 1.01 nr. 75

5.

Tonajul brut (pentru vasele maritime)

6.

Numărul IMO (pentru vasele maritime)

7.

Indicativul de apel (pentru vasele maritime)

8.

Numărul MMSI

9.

Codul ATIS

10.

Tipul, numărul, autoritatea emitentă și data la care expiră alte certificate

”.

(1)  Pereții interni de separare între posturi de comandă și zone interioare de repliere trebuie să corespundă tipului A0, dar în cazul zonelor de repliere exterioare, doar tipului B15.

(2)  Pereții interni de separare între saloane și spații interioare de repliere trebuie să corespundă tipului A30, dar în cazul spațiilor de repliere exterioare, doar tipului B15.

(3)  Pereții interni de separare între cabine, pereții interni de separare între cabine și coridoare și pereții interni verticali de compartimentare care separă saloanele, în conformitate cu alineatul (10), trebuie să corespundă tipului B15, pentru spații echipate cu sisteme de pulverizare a apei sub presiune B0.

(4)  Pereții interni de separare între sălile mașinilor, în conformitate cu articolul 15.07 și cu articolul 15.10 alineatul (6), trebuie să corespundă tipului A60; în alte cazuri, trebuie să corespundă tipului A0.

(5)  B15 este suficient pentru pereții interni de separare între bucătării, pe de o parte, și spații de depozitare la rece și spații de depozitare a alimentelor, pe de altă parte.

(6)  Pereții interni de separare între posturi de comandă și zone interioare de repliere trebuie să corespundă tipului A0, dar în cazul zonelor de repliere exterioare, doar tipului B15.

(7)  Pereții interni de separare între saloane și spații interioare de repliere trebuie să corespundă tipului A30, dar în cazul spațiilor de repliere exterioare, doar tipului B15.

(8)  Pereții interni de separare între cabine, pereții interni de separare între cabine și coridoare și pereții interni verticali de compartimentare care separă saloanele, în conformitate cu alineatul (10), trebuie să corespundă tipului B15, pentru spații echipate cu sisteme de pulverizare a apei sub presiune B0.

(9)  Pereții interni de separare între sălile mașinilor, în conformitate cu articolul 15.07 și cu articolul 15.10 alineatul (6), trebuie să corespundă tipului A60; în alte cazuri, trebuie să corespundă tipului A0.


ANEXA II

1.

Anexa V la Directiva 2006/87/CE se modifică după cum urmează:

(a)

În partea I căsuța 3 a modelului, termenul „număr oficial” se înlocuiește cu „număr unic de identificare al vasului european”.

(b)

În partea II căsuța 3 a modelului, termenul „număr oficial” se înlocuiește cu „număr unic de identificare al vasului european”.

(c)

În partea III căsuța 3 a modelului, termenul „număr oficial” se înlocuiește cu „număr unic de identificare al vasului european”.

2.

La anexa VI la Directiva 2006/87/CE coloana a cincea, titlul „număr oficial” se înlocuiește cu titlul „număr unic de identificare al vasului european”.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

23.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/28


DECIZIA CONSILIULUI

din 15 septembrie 2008

de modificare a Deciziei 2003/77/CE de stabilire a orientărilor financiare multianuale pentru gestionarea activelor CECO în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel

(2008/750/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Protocolul anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel,

având în vedere Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (1), în special articolul 2 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât:

(1)

În sensul Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel, Comisia gestionează activele CECO în lichidare și, după încheierea lichidării, activele Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel.

(2)

În conformitate cu articolul 2 din Decizia 2003/77/CE (3), Comisia a reevaluat funcționarea și eficiența orientărilor financiare.

(3)

Experiența acumulată în primii cinci ani de punere în aplicare a orientărilor financiare și evoluțiile înregistrate în practicile piețelor financiare indică necesitatea de adaptare a orientărilor respective.

(4)

Orientările ar trebui să reflecte practicile standard ale piețelor și definițiile standard în ceea ce privește, inter alia, conceptele de scadență utilizate, titlurile echivalente în cazul acordurilor repo și ratingurile aplicabile.

(5)

Sub rezerva respectării cerințelor de rating, anumite entități publice ar trebui asimilate statelor membre sau altor emitenți suverani în contextul limitelor de investiții.

(6)

Orientările ar trebui să ia în considerare modificările aduse normelor contabile ale Comisiei.

(7)

Din motive de eficiență și în scopul reducerii costurilor administrative, este necesară adaptarea frecvenței de raportare.

(8)

Prin urmare, Decizia 2003/77/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2003/77/CE se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

La litera (a) punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

emisiuni de obligațiuni cu rată fixă sau flotantă, cu o scadență sau, în cazul titlurilor garantate cu active, o scadență prevăzută nu mai mare de 10 ani și șase luni de la data plății, sub rezerva ca acestea să fie emise de oricare dintre categoriile de emitenți autorizați;”

(b)

la litera (b), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

tranzacții repo și reverse repo, sub rezerva ca omologii să fie autorizați să efectueze astfel de tranzacții și Comisia să rămână pe poziția de a răscumpăra titluri echivalente care au putut fi vândute la termenul contractual. Titlurile echivalente sunt titluri (i) emise de același emitent, (ii) care sunt parte integrantă a aceleiași emisiuni, și (iii) care sunt de tip, valoare nominală, descriere și valoare identice cu titlurile împrumutate, cu excepția cazului în care fac obiectul unei operațiuni a unei întreprinderi sau a unei operațiuni de redenominalizare;”.

2.

Punctul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) punctele (i)-(iii) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Investițiile se limitează la următoarele sume:

(i)

pentru obligațiunile emise sau garantate de statele membre sau instituțiile Uniunii, 250 milioane EUR pe stat membru sau instituție; obligațiunile emise sau garantate de autorități regionale sau locale sau de întreprinderi sau instituții publice deținute și/sau controlate de stat, pot fi incluse în limita statului membru respectiv, sub rezerva unui rating al creditului nu mai mic decât «AA» sau echivalent;

(ii)

pentru obligațiunile emise sau garantate de alți împrumutători suverani, autoritățile regionale sau locale ale acestora sau de întreprinderi sau instituții publice deținute și/sau controlate de stat, sau de împrumutători supranaționali, cu un rating al creditului nu mai mic decât «AA» sau echivalent, 100 milioane EUR pe emitent sau garant;

(iii)

pentru depozitele la o bancă autorizată și/sau instrumentele de creanță emise de aceasta, inclusiv obligațiuni, cea mai mică sumă dintre fie 100 de milioane euro pe bancă sau 5 % din fondurile proprii ale băncii;”

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Investiția într-o singură emisiune de obligațiuni, sub rezerva limitelor prevăzute la litera (a), nu trebuie să depășească 20 % din suma totală a unei asemenea emisiuni la momentul achiziției.”;

(c)

la litera (d) se adaugă paragraful al doilea după cum urmează:

„De îndată ce Comisia ia cunoștință de un rating declasat sub cerințele pentru nivelul minim de rating, aceasta depune toate eforturile necesare pentru a înlocui investițiile respective.”;

(d)

se adaugă litera (e) după cum urmează:

„(e)

În cazul în care ratingul unei obligațiuni este mai mare decât ratingul emitentului sau emitentul nu are niciun rating, se aplică ratingul obligațiunii.”

3.

Punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.   CONTABILITATEA

Gestionarea fondurilor se contabilizează în conturile anuale pentru CECO în lichidare și, după încheierea lichidării, pentru activele Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel. Aceste operațiuni sunt efectuate și prezentate în conformitate cu normele comunitare de contabilitate adoptate de contabilul Comisiei, luându-se în considerare natura specifică a CECO în lichidare și, după încheierea lichidării, a activelor Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel. Conturile vor fi aprobate de Comisie și verificate de Curtea de Conturi. Comisia angajează firme externe pentru a efectua auditul anual al conturilor sale.”

4.

La punctul 7, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Un raport detaliat privind gestionarea operațiilor efectuate conform prezentelor orientări se elaborează la fiecare șase luni și se trimite statelor membre.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte din ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 septembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 29, 5.2.2003, p. 22.

(2)  Aviz din 11 martie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 29, 5.2.2003, p. 25.


Comisie

23.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/31


DECIZIA COMISIEI

din 18 septembrie 2008

de acordare a unei derogări temporare de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului, pentru a ține seama de situația specială din Madagascar în ceea ce privește conservele de ton și fileul de ton

[notificată cu numărul C(2008) 5097]

(2008/751/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (1), în special articolul 36 alineatul (4) din anexa II,

întrucât:

(1)

La 26 mai 2008, în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, Madagascar a solicitat o derogare pentru o perioadă de 6 luni de la regulile de origine prevăzute în anexa menționată. Solicitarea vizează o cantitate totală de 2 000 de tone de conserve de ton și 500 de tone de file de ton, produse înscrise la poziția 1604 din SA. Această solicitare se justifică prin scăderea capturilor și a rezervei de ton crud originar în Oceanul Indian.

(2)

Conform informațiilor furnizate de Madagascar, capturile de ton crud originar au fost neobișnuit de reduse în primele patru luni ale anului 2008, chiar în comparație cu variațiile sezoniere normale, și au determinat o scădere a producției de conserve de ton. Ca urmare a acestei situații anormale, Madagascar se află în imposibilitatea de a respecta, pentru o anumită perioadă, regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(3)

Pentru a garanta faptul că Madagascar poate continua să exporte în Comunitatea Europeană, în urma expirării Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia (2), pe de altă parte, este necesar să se acorde o nouă derogare.

(4)

Pentru a asigura o tranziție fără dificultăți de la Acordul de parteneriat ACP-CE la Acordul interimar de parteneriat economic AES (statele din Africa de Est și de Sud)-UE, se impune acordarea unei noi derogări cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2008.

(5)

Având în vedere importurile în cauză, o derogare temporară de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 nu ar cauza prejudicii grave unui sector economic al Comunității, sub rezerva respectării anumitor condiții referitoare la cantități, supraveghere și durată.

(6)

Prin urmare, se justifică acordarea unei derogări temporare în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (a) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007.

(7)

Madagascar va beneficia de o derogare automată de la regulile de origine privind conservele de ton și fileul de ton înscrise la poziția 1604 din SA, în conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din Protocolul privind originea anexat la Acordul interimar de stabilire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între statele din Africa de Est și de Sud (AES), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (Acordul interimar de parteneriat AES-UE), în momentul în care Acordul respectiv intră în vigoare sau se aplică provizoriu.

(8)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1528/2007, regulile de origine prevăzute în anexa II la respectivul regulament și derogările de la aceste reguli urmează să fie înlocuite cu regulile prevăzute în Acordul interimar de parteneriat AES-UE, a cărui intrare în vigoare sau aplicare provizorie este prevăzută pentru 2008. Prin urmare, este necesar ca derogarea să se aplice până la 31 decembrie 2008, conform solicitării formulate de Madagascar, în condițiile în care Acordul interimar de parteneriat AES-UE nu intră în vigoare sau nu se aplică provizoriu până la această dată.

(9)

În conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din Protocolul privind originea anexat la Acordul interimar de parteneriat AES-UE, derogarea automată de la regulile de origine este limitată la o cotă anuală de 8 000 de tone de conserve de ton și de 2 000 de tone de file de ton pentru țările care au parafat Acordul interimar de parteneriat economic AES-UE (Comore, Mauritius, Madagascar, Seychelles și Zimbabwe). Mauritius și Seychelles au solicitat deja o derogare temporară în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007. Ar fi inoportun ca derogările acordate în conformitate cu articolul 36 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 să depășească cota anuală acordată regiunii AES în temeiul Acordului interimar de parteneriat AES-UE.

(10)

În consecință, se impune acordarea unei derogări Republicii Madagascar pentru 2 000 de tone de conserve de ton și 500 de tone de file de ton pentru o perioadă de un an.

(11)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3) prevede norme de gestionare a contingentelor tarifare. Pentru a asigura o gestionare eficientă, în contextul unei strânse cooperări între autoritățile din Madagascar, autoritățile vamale ale statelor membre și Comisie, este necesar ca aceste norme să se aplice mutatis mutandis cantităților importate în temeiul derogării acordate prin prezenta decizie.

(12)

Pentru a permite o monitorizare mai eficientă a operațiunii de derogare, este necesar ca autoritățile din Madagascar să comunice în mod regulat Comisiei informații în legătură cu certificatele de circulație EUR.1 eliberate.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 și în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (a) din respectiva anexă, conservele de ton și fileul de ton înscrise la poziția 1604 din SA, fabricate din materii prime neoriginare, se consideră ca fiind originare din Madagascar, în conformitate cu dispozițiile articolelor 2-6 din prezenta decizie.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor și cantităților stabilite în anexă care sunt declarate pentru a fi puse în liberă circulație pe teritoriul Comunității provenind din Madagascar în perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008.

Articolul 3

Cantitățile prevăzute în anexa la prezenta decizie se gestionează în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

Autoritățile vamale din Madagascar iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative la exporturile produselor menționate la articolul 1.

În acest sens, toate certificatele de circulație EUR.1 eliberate pentru produsele respective trebuie să conțină o trimitere la prezenta decizie.

Autoritățile competente din Madagascar transmit Comisiei, în fiecare trimestru, o declarație a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de circulație EUR.1, în conformitate cu prezenta decizie, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Rubrica 7 a certificatelor EUR.1, eliberate în temeiul prezentei decizii, conține următoarea mențiune:

„Derogation — Decision 2008/751/EC”.

Articolul 6

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Prezenta decizie se aplică până când regulile de origine prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 se vor înlocui cu cele anexate la orice acord cu Madagascar, atunci când acel acord fie este aplicat provizoriu, fie intră în vigoare, luându-se în considerare data cea mai apropiată, dar prezenta decizie nu se va aplica în nici un caz după 31 decembrie 2008.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 septembrie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 317, 15.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


ANEXĂ

MADAGASCAR

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada

Cantități

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve de ton (1)

1.1.2008-31.12.2008

2 000 de tone

09.1646

1604 14 16

File de ton

1.1.2008-31.12.2008

500 de tone


(1)  Sub orice formă de ambalare, dacă produsul se consideră ca fiind conservat în sensul poziției 1604 din SA.


23.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 255/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.