ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 253

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
20 septembrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/84/CE a Comisiei din 27 august 2008 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (Versiune codificată) ( 1 )

1

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

DIRECTIVE

20.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/1


DIRECTIVA 2008/84/CE A COMISIEI

din 27 august 2008

de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

(Text cu relevanţă pentru SEE)

(Versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare destinate consumului uman (1), în special articolul 3 alineatul (3) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 96/77/CE a Comisiei din 2 decembrie 1996 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii (2) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial (3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

(2)

Este necesar să se stabilească criterii de puritate pentru toţi aditivii, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii menţionaţi în Directiva 95/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii (4).

(3)

Este necesar să se ţină seama de specificaţiile şi tehnicile analitice pentru aditivi stabilite în Codex Alimentarius, elaborat de Comitetul mixt FAO/OMS de experţi pentru aditivii alimentari (CMEAA).

(4)

Aditivii alimentari, dacă sunt preparaţi prin metode de producţie sau cu materiale sursă semnificativ diferite faţă de cele evaluate de către Comitetul ştiinţific pentru alimentaţie umană sau dacă sunt diferiţi de cei menţionaţi în prezenta directivă, trebuie supuşi spre evaluare a siguranţei de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor, cu accent pe criteriile de puritate.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală.

(6)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menţionate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Criteriile de puritate menţionate la articolul 3 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/107/CEE pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii menţionaţi în Directiva 95/2/CE, sunt stabilite în anexa I la prezenta directivă.

Articolul 2

Directiva 96/77/CE, astfel cum a fost modificată prin directivele menţionate în anexa II partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern, menţionate în anexa II partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 august 2008.

Pentru Comisie

Preşedintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27.

(2)  JO L 339, 30.12.1996, p. 1.

(3)  A se vedea anexa II partea A.

(4)  JO L 61, 18.3.1995, p. 1.


Anexa I

Oxidul de etilenă nu se poate utiliza la sterilizarea aditivilor alimentari.

E 170 (i) CARBONAT DE CALCIU

Criteriile de puritate pentru acest aditiv sunt aceleaşi ca cele menţionate pentru acest aditiv în anexa la Directiva 95/45/CE a Comisiei (1).

E 200 ACID SORBIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid sorbic

Trans, trans-2,4-acid haxadienoic

Iesce

203-768-7

Formulă chimică

C6H8O2

Masă moleculară

112,12

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Ace incolore sau praf alb liber, având un miros caracteristic slab şi care nu îşi modifică culoarea după încălzire timp de 90 de minute la 105 oC

Identificare

 

A.

Intervalul de topire

Între 133 oC şi 135 oC, după uscare în vid timp de 4 ore într-un desicator cu acid sulfuric

B.

Spectrometrie

O soluţie de izopropanol (1 în 4 000 000) are absorbanţă maximă la 254 ± 2 nm

C.

Test pozitiv pentru legături duble

 

D.

Punctul de sublimare

80 oC

Puritate

 

Conţinut de apă

Cel mult 0,5 % (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,2 %

Aldehide

Cel mult 0,1 % (ca formaldehidă)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 202 SORBAT DE POTASIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Sorbat de potasiu

Potasiu (E, E)-2,4-hexadienoat

Sare de potasiu de acid trans, trans 2,4-hexadienoat

Iesce

246-376-1

Formulă chimică

C6H7O2K

Masă moleculară

150,22

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază uscată

Descriere

Pudră cristalină albă care nu îşi modifică culoarea după încălzire timp de 90 de minute la 105 oC

Identificare

 

A.

Intervalul de topire a acidului sorbic dizolvat prin acidificare şi nerecristalizat 133 oC la 135 oC după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

 

B.

Test pozitiv pentru potasiu şi legături duble

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 1,0 % (105 oC, 3 h)

Aciditate sau alcalinitate

Cel mult aproximativ 1,0 % (ca acid sorbic sau K2CO3)

Aldehide

Cel mult 0,1 % calculat ca formaldehidă

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 203 SORBAT DE CALCIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Sorbat de calciu

Săruri de calciu de acid trans, trans-2,4-acid haxadienoic

Iesce

231-321-6

Formulă chimică

C12H14O4Ca

Masă moleculară

262,32

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază uscată

Descriere

Pudră cristalină albă care nu îşi modifică culoarea după încălzire timp de 90 de minute la 105 oC

Identificare

 

A.

Intervalul de topire a acidului sorbic dizolvat prin acidificare şi nerecristalizat 133 oC la 135 oC după uscare în vid într-un desicator de acid sulfuric

 

B.

Test pozitiv pentru calciu şi legături duble

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 2,0 %, determinat prin uscare în vid timp de 4 ore într-un desicator de acid sulfuric

Aldehide

Cel mult 0,1 % (ca formaldehidă)

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 210 ACID BENZOIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid benzoic

Acid benzencarboxilic

Acid fenilcarboxilic

Iesce

200-618-2

Formulă chimică

C7H6O2

Masă moleculară

122,12

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră cristalină albă

Identificare

 

A.

Intervalul de topire

Între 121,5 oC şi 123,5 oC

B.

Test pozitiv de sublimare şi test pentru benzoat

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,5 % după uscare timp de 3 ore în acid sulfuric

pH

Aproximativ 4 (soluţie în apă)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 %

Compuşi organici cloraţi

Cel mult 0,07 % exprimat ca şi clorat corespunzând la 0,3 % exprimat ca acid monoclorobenzoic

Substanţe oxidante

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră, rotunjită la cel mai apropiat mg, în soluţia încălzită şi se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de 0,5 ml.

Substanţe carbonizante

O soluţie rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml de acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să aibă o coloraţie mai puternică decât cea a lichidului de referinţă conţinând 0,2 ml clorură de cobalt TSC (3), 0,3 ml de clorură de fier TSC (4), 0,1 ml sulfat de cupru TSC (5) şi 4,4 ml apă

Acizi policiclici

La acidificarea fracţionată a unei soluţii neutralizate de acid benzoic, primul precipitat nu trebuie să aibă punctul de topire diferit de cel al acidului benzoic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 211 BENZOAT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Benzoat de sodiu

Sare de sodiu de acid benzencarboxilic

Sare de sodiu de acid fenilcarboxilic

Iesce

208-534-8

Formulă chimică

C7H5O2Na

Masă moleculară

144,11

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % de C7H5O2Na, după uscare la 105 oC timp de 4 ore

Descriere

Pudră cristalină sau granule albe, aproape fără miros

Identificare

 

A.

Solubilitate

Solubilă în apă, slab solubilă în etanol

B.

Intervalul de topire pentru acidul benzoic

Intervalul de topire a acidului benzoic izolat prin acidificare şi nerecristalizat 121,5 oC la 123,5 oC, după uscare într-un desicator cu acid sulfuric

C.

Test pozitiv pentru benzoat şi pentru sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 1,5 % după uscare la 105 oC timp de 4 ore

Substanţe oxidabile

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră, rotunjită la cel mai apropiat mg, în soluţia încălzită şi se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de 0,5 ml.

Acizi policiclici

La acidificarea fracţionată a unei soluţii (neutralizate) de benzoat de sodiu, primul precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de topire diferită de cea a acidului benzoic

Compuşi organici cloraţi

Cel mult 0,06 % exprimat ca şi clorat, corespunzând la 0,25 % exprimat ca acid monoclorbenzoic

Grade de aciditate sau alcalinitate

Neutralizarea unui gram de benzoat de sodiu, în prezenţa fenolftaleinei, nu trebuie să necesite mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1 N HCl

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 212 BENZOAT DE POTASIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Benzoat de potasiu

Sare de potasiu de acid benzencarboxilic

Sare de potasiu de acid fenilcarboxilic

Iesce

209-481-3

Formulă chimică

C7H5KO2·3H2O

Masă moleculară

214,27

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % de C7H5 KO2, după uscare la 105 oC la greutate constantă

Descriere

Pudră albă cristalină

Identificare

 

A.

Intervalul de topire a acidului benzoic izolat prin acidificare şi nerecristalizat 121,5 oC la 123,5 oC, după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

 

B.

Teste pozitive pentru benzoat şi potasiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 26,5 % determinat prin uscare la 105 oC

Compuşi organici cloraţi

Cel mult 0,06 % exprimat ca şi clorat, corespunzând la 0,25 % exprimat ca acid monoclorbenzoic

Substanţe oxidabile

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră rotunjită la cel mai apropiat mg în soluţia încălzită şi se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de 0,5 ml.

Substanţe carbonizabile

O soluţie rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să prezinte o culoare mai puternică decât cea a lichidului de referinţă conţinând 0,2 ml de clorat de cobalt TSC, 0,3 ml de clor feric TSC, 0,1 ml de sulfat de cupru TSC şi 4,4 ml de apă

Acizi policiclici

La acidificarea fracţionată a unei soluţii (neutralizate) de benzoat de sodiu, primul precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de topire diferită de cea a acidului benzoic

Grade de aciditate sau alcalinitate

Neutralizarea unui gram de benzoat de sodiu, în prezenţa fenolftaleinei, nu trebuie să necesite mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1 N HCl

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 213 BENZOAT DE CALCIU

Sinonime

Benzoat de monocalciu

Definiţie

 

Denumire chimică

Benzoat de calciu

Dibenzoat de calciu

Iesce

218-235-4

Formulă chimică

Anhidridă:

C14H10O4Ca

Monohidrat:

C14H10O4Ca· H2O

Trihidrat:

C14H10O4Ca· 3H2O

Masă moleculară

Anhidridă:

282,31

Monohidrat:

300,32

Trihidrat:

336,36

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % după uscare la 105 oC

Descriere

Cristale sau pudră albă sau incoloră

Identificare

 

A.

Intervalul de topire a acidului benzoic izolat prin acidificare şi nerecristalizat 121,5 oC la 123,5 oC, după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

 

B.

Teste pozitive pentru benzoat şi potasiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 17,5 % determinat prin uscare la 105 oC la greutate constantă

Substanţă insolubilă în apă

Cel mult 0,3 %

Compuşi organici cloraţi

Cel mult 0,06 % exprimat ca şi clorat, corespunzând la 0,25 % exprimat ca acid monoclorbenzoic

Substanţe oxidabile

Se adaugă 1,5 ml de acid sulfuric în 100 ml apă, se încălzeşte până la punctul de fierbere şi se adaugă 0,1 N KMnO4 în picături până când culoarea roz persistă timp de 30 de secunde. Se dizolvă un gram de mostră rotunjită la cel mai apropiat mg în soluţia încălzită şi se titrează cu 0,1 N KMnO4 până când culoarea roz persistă 15 secunde. Nu este necesar mai mult de 0,5 ml

Substanţe carbonizabile

O soluţie rece de 0,5 g acid benzoic în 5 ml acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să prezinte o culoare mai puternică decât cea a lichidului de referinţă conţinând 0,2 ml de clorat de cobalt TSC, 0,3 ml de clor feric TSC, 0,1 ml de sulfat de cupru TSC şi 4,4 ml de apă

Acizi policiclici

La acidificarea fracţionată a unei soluţii (neutralizate) de benzoat de calciu, primul precipitat nu trebuie să aibă o temperatură de topire diferită de cea a acidului benzoic

Grade de aciditate sau alcalinitate

Neutralizarea unui gram de benzoat de sodiu, în prezenţa fenolftaleinei, nu trebuie să necesite mai mult de 0,25 ml de 0,1 N NaOH sau 0,1 N HCl

Fluor

Cel mult 10 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 214 p-HIDROXIBENZOAT DE ETIL

Sinonime

Etil paraben

p-oxibenzoat de etil

Definiţie

 

Denumire chimică

p-hidroxibenzoat de etil

Etil ester de acid p-hidroxibenzoic

Iesce

204-399-4

Formulă chimică

C9H10O3

Masă moleculară

166,8

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,5 % după uscare timp de 2 ore la 80 oC

Descriere

Cristale incolore, aproape inodore, mici sau o pudră cristalină, albă

Identificare

 

A.

Intervalul de topire

115 oC la 118 oC

B.

Test pozitiv pentru p-hidroxibenzoat

Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic izolat prin acidificare şi nerecristalizat: 213 oC la 217 oC, după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

C.

Test pozitiv pentru alcool

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,5 % după uscare timp de 2 ore la 80 oC

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 %

Acid p-hidroxibenzoic şi acid salicilic

Cel mult 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 215 SAREA DE SODIU A p-HIDROXIBENZOATULUI DE ETIL

Definiţie

 

Denumire chimică

Sarea de sodiu a p-hidroxibenzaotului de etil compus de sodiu al etil esterului de acid p-hidroxibenzoic

Iesce

252-487-6

Formulă chimică

C9H9O3Na

Masă moleculară

188,8

Compoziţie

Conţinut al etilesterului de acid p-hidroxibenzoic nu mai mic de 83 % pe o bază anhidră

Descriere

Pudră higroscopică albă, cristalină

Identificare

 

A.

Intervalul de topire

Între 115 oC şi 118 oC, după uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

B.

Test pozitiv pentru p-hidroxibenzoat

Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic rezultat din eşantion este 213 oC-217 oC

C.

Test pozitiv pentru sodiu

 

D.

pH-ul unei soluţii apoase 0,1 % trebuie să fie între 9,9 şi 10,3

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 5 % determinat prin uscare în vid într-un desicator cu acid sulfuric

Cenuşă sulfatată

37 la 39 %

Acid p-hidroxibenzoic şi acid salicilic

Cel mult 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 218 p-HIDROXIBENZOAT DE METIL

Sinonime

Metilparaben

Metil-p-oxibenzoat

Definiţie

 

Denumire chimică

p-hidroxibenzoat de metil

Metil ester al acidului p-hidroxibenzoic

Iesce

243-171-5

Formulă chimică

C8H8O3

Masă moleculară

152,15

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % după uscare timp de 2 ore la 80 oC

Descriere

Cristale incolore, aproape inodore, mici sau pudră albă cristalină

Identificare

 

A.

Intervalul de topire

Între 125 oC şi 128 oC

B.

Test pozitiv pentru p-hidroxibenzoat

Intervalul de topire a acidului p-hidroxibenzoic rezultat din eşantion este 213 oC-217 oC după uscare timp de 2 ore la 80 oC

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,5 % după uscare timp de 2 ore la 80 oC

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 %

Acid p-hidroxibenzoic şi acid salicilic

Cel mult 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 219 SAREA DE SODIU p-HIDROXIBENZOAT DE METIL

Definiţie

 

Denumire chimică

Sare de sodiu p-hidroxibenzaot de metil

Compus de sodiu al metilesterului de acid p-hidroxibenzoic

Formulă chimică

C8H7O3Na

Masă moleculară

174,15

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră higroscopică albă

Identificare

 

A.

Precipitatul alb format prin acidificarea cu acid clorhidric a 10 % g/v soluţie apoasă a derivatului de sodiu din p-hidroxibenzoat de metil (utilizând ca indicator hârtia colorată) trebuie să aibă o limită de topire între 125 oC şi 128 oC când este combinat cu apă şi uscat la 80 oC timp de 2 ore

 

B.

Test pozitiv pentru sodiu

 

C.

pH-ul unei soluţii apoase 0,1 % dioxid de carbon, între 9,7 şi 10,3

 

Puritate

 

Conţinut de apă

Cel mult 5 % (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

40 % la 44,5 % pe bază anhidră

Acid p-hidroxibenzoic şi acid salicilic

Cel mult 0,35 % exprimat ca acid p-hidroxibenzoic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 220 ANHIDRIDĂ SULFUROASĂ

Definiţie

 

Denumire chimică

Dioxid de sulf

Anhidridă de acid sulfuric

Iesce

231-195-2

Formulă chimică

SO2

Masă moleculară

64,07

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 %

Descriere

Gaz incolor, neinflamabil, cu miros puternic, înţepător, sufocant

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru substanţe sulfuroase

 

Puritate

 

Conţinut de apă

Cel mult 0,05 %

Reziduuri nevolatile

Cel mult 0,01 %

Trioxid de sulf

Cel mult 0,1 %

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg

Alte gaze neexistente în mod obişnuit în aer

Nu sunt urme

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 221 SULFIT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Sulfit de sodiu (anhidridă sau heptahidrat)

Iesce

231-821-4

Formulă chimică

Anhidridă:

Na2SO3

Heptahidrat:

Na2SO3·7H2O

Masă moleculară

Anhidridă:

126,04

Heptahidrat:

252,16

Compoziţie

Anhidridă:

cel puţin 95 % Na2SO3 şi cel puţin 48 % SO2

Heptahidrat:

cel puţin 48 % Na2SO3 şi cel puţin 24 % SO2

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru sulfit şi pentru sodiu

 

B.

pH-ul a 10 % soluţie (anhidridă) sau a 20 % soluţie (heptahidrat) între 8,5 şi 11,5

 

Puritate

 

Tiosulfat

Cel mult 0,1 % pe baza conţinutului de SO2

Fier

Cel mult 50 mg/kg pe baza conţinutului de SO2

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg pe baza conţinutului de SO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 222 BISULFIT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Sulfit acid de sodiu

Hidrogensulfit de sodiu

Iesce

231-921-4

Formulă chimică

NaHSO3 în soluţie apoasă

Masă moleculară

104,06

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 32 % g/g NaHSO3

Descriere

Soluţie limpede, incoloră spre galben

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru sulfit şi sodiu

 

B.

pH-ul a 10 % soluţie apoasă între 2,5 şi 5,5

 

Puritate

 

Fier

Cel mult 50 mg/kg de Na2SO3 pe bază de conţinut SO2

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg pe bază de conţinut SO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 223 METABISULFIT DE SODIU

Sinonime

Pirosulfit

Pirosulfit de sodiu

Definiţie

 

Denumire chimică

Disulfit de sodiu

Pentaoxodisulfat de disodiu

Iesce

231-673-0

Formulă chimică

Na2S2O5

Masă moleculară

190,11

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 95 % Na2S2O5 şi cel puţin 64 % SO2

Descriere

Cristale albe sau pudră cristalină

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru sulfit şi sodiu

 

B.

pH-ul a 10 % soluţie apoasă între 4,0 şi 5,5

 

Puritate

 

Tiosulfat

Cel mult 0,1 % pe bază de conţinut de SO2

Fier

Cel mult 50 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 224 METABISULFIT DE POTASIU

Sinonime

Pirosulfit de potasiu

Definiţie

 

Denumire chimică

Disulfit de potasiu

Pentaoxodisulfat de potasiu

Iesce

240-795-3

Formulă chimică

K2S2O5

Masă moleculară

222,33

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 90 % K2S2O5 şi cel puţin 51,8 % SO2, restul fiind alcătuit aproape în întregime din sulfat de potasiu

Descriere

Cristale incolore sau pudră albă cristalină

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru sulfit şi potasiu

 

Puritate

 

Tiosulfat

Cel mult 0,1 % pe bază de conţinut de SO2

Fier

Cel mult 50 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 226 SULFIT DE CALCIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Sulfit de calciu

Iesce

218-235-4

Formulă chimică

CaSO3·2H2O

Masă moleculară

156,17

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 95 % CaSO3·2H2O şi cel puţin 39 % SO2

Descriere

Cristale albe sau pudră cristalină

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru sulfit şi calciu

 

Puritate

 

Fier

Cel mult 50 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 227 BISULFIT DE CALCIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Sulfit acid de calciu

Hidrogensulfit de calciu

Iesce

237-423-7

Formulă chimică

Ca(HSO3)2

Masă moleculară

202,22

Compoziţie

6-8 % (greutate/volum) de dioxid de sulf şi 2,5-3,5 % (g/v) de dioxid de calciu corespunzând la 10-14 % (g/v) de bisulfit de calciu [Ca(HSO3)2]

Descriere

Soluţie apoasă limpede galben-verzuie, având un miros specific de dioxid de sulf

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru sulfit şi calciu

 

Puritate

 

Fier

Cel mult 50 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 228 BISULFIT DE POTASIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Bisulfit de potasiu

Hidrogensulfit de potasiu

Iesce

231-870-1

Formulă chimică

KHSO3, în soluţie apoasă

Masă moleculară

120,17

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 280 g KHSO3/l (sau 150 g SO2/l)

Descriere

Soluţie apoasă limpede, incoloră

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru sulfit şi potasiu

 

Puritate

 

Fier

Cel mult 50 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Seleniu

Cel mult 10 mg/kg pe bază de conţinut de SO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 230 BIFENIL

Sinonime

Difenil

Definiţie

 

Denumire chimică

1,1’-bifenil

Fenilbenzen

Iesce

202-163-5

Formulă chimică

C12H10

Masă moleculară

154,20

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,8 %

Descriere

Solid alb sau galben pal spre chihlimbariu, având un miros caracteristic

Identificare

 

A.

Interval de topire

68,5 oC la 70,5 oC

B.

Limite de distilare

Se distilează complet la 2,5 oC diferenţă între 252,5 oC şi 257,5 oC

Puritate

 

Benzen

Cel mult 10 mg/kg

Amine aromatice

Cel mult 2 mg/kg (ca anilină)

Derivaţi fenol

Cel mult 5 mg/kg (ca fenol)

Substanţe carbonizabile

O soluţie rece de 0,5 g bifenil în 5 ml de acid sulfuric 94,5 la 95,5 % nu trebuie să aibă un colorit mai puternic decât cel al lichidului de referinţă conţinând 0,2 ml clorură de cobalt TSC, 0,3 ml clorură de fier TSC, 0,1 ml sulfat de cupru TSC şi 4,4 ml apă

Terfenil şi alţi derivaţi polifenili mai mari

Cel mult 0,2 %

Hidrocarburi aromatice policiclice

Absente

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 231 ORTOFENILFENOL

Sinonime

Ortoxenol

Definiţie

 

Denumire chimică

(1,1'-bifenil)-2-ol

2-hidroxidifenil

o-hidroxidifenil

Iesce

201-993-5

Formulă chimică

C12H10O

Masă moleculară

170,20

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 %

Descriere

Pudră cristalină albă sau slab gălbuie

Identificare

 

A.

Interval de topire

56 oC la 58 oC

B.

Test pozitiv pentru fenolat

O soluţie de etanol (1 g la 10 ml) produce o culoare verde prin adăugarea de 10 % soluţie clorură de fier

Puritate

 

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 %

Eter difenil

Cel mult 0,3 %

p-Fenilfenol

Cel mult 0,1 %

1-Naftol

Cel mult 0,01 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 232 ORTOFENILFENOL DE SODIU

Sinonime

Ortofenilfenat de sodiu

Sare de sodiu de o-fenilfenol

Definiţie

 

Denumire chimică

Ortofenilfenol de sodiu

Iesce

205-055-6

Formulă chimică

C12H9ONa· 4H2O

Masă moleculară

264,26

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 97 % C12H9ONa·4H2O

Descriere

Pudră cristalină albă sau slab gălbuie

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru fenolat şi sodiu

 

B.

Intervalul de topire a ortofenilfenulului izolat prin acidificare şi nerecristalizat extras din eşantion: 56 oC la 58 oC după uscare într-un desicator cu acid sulfuric

 

C.

pH-ul unei soluţii apoase de 2 % trebuie să fie între 11,1 şi 11,8

 

Puritate

 

Difenileter

Cel mult 0,3 %

p-fenilfenol

Cel mult 0,1 %

1-naftol

Cel mult 0,01 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definiţie

 

Denumire chimică

4-(2-benzimidazolil)tiazol

2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol

Iesce

205-725-8

Formulă chimică

C10H7N3S

Masă moleculară

201,26

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră inodoră, albă sau aproape albă

Identificare

 

A.

Limita de topire

296 oC la 303 oC

B.

Spectometrie

Absorbţie maximă în 0,1 N HCl (0,0005 % g/v) la 302 nm, 258 nm şi 243 nm

Formula

la 302 nm ± 2 nm: aproximativ 1 230

Formula

la 258 nm ± 2 nm: aproximativ 200

Formula

la 243 nm ± 2 nm: aproximativ 620

Rata de absorbţie 243 nm/302nm = 0,47 la 0,53

Rata de absorbţie 258 nm/302nm = 0,14 la 0,18

Puritate

 

Conţinut de apă

Cel mult 0,5 % (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,2 %

Seleniu

Cel mult 3 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 234 NIZINA

Definiţie

Nizina este alcătuită din mai multe polipeptide strâns înrudite produse în mod natural de Streptococcus lactis, grupa Lancefield N

Iesce

215-807-5

Formulă chimică

C143H230N42O37S7

Masă moleculară

3 354,12

Compoziţie

Concentratul de nizină conţine cel puţin 900 unităţi pe mg într-o mixtură de solide lactate fără grăsime şi un conţinut minim de 50 % clorură de sodiu

Descriere

Pudră albă

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 3 % dacă este uscat la greutate constantă la 102 oC-103 oC

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 235 NATAMICINA

Sinonime

Pimaricina

Definiţie

Natamicina este un fungicid al grupului polien macrolide şi este produs în mod natural de Streptomyces natalensis sau Streptococcus lactis

Iesce

231-683-5

Formulă chimică

C33H47O13N

Masă moleculară

665,74

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 95 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră cristalină albă spre alb cremos

Identificare

 

A.

Reacţii de culoare

La adăugarea a câteva cristale de natamicină pe un recipient plat, la o picătură de:

acid clorhidric concentrat, apare culoarea albastră;

acid fosforic concentrat, apare culoarea verde, care se schimbă după câteva minute în roşu palid

B.

Spectrometrie

O soluţie 0,0005 % g/v în 1 % acid acetic metanolic are absorbţie maximă la aproximativ 290 nm, 303 nm şi 318 nm, medie la aproximativ 280 nm şi minimă la aproximativ 250 nm, 295,5 nm şi 311 nm

C.

pH

5,5 la 7,5 (1 % g/v soluţie într-o mixtură neutralizată în prealabil de 20 părţi dimetilformamidă şi 80 părţi apă)

D.

Rotaţie specifică

[α]D 20 = + 250o la + 295o (o soluţie de 1 % g/v acid acetic glacial, la 20 oC şi calculată cu referire la materialul uscat)

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 8 % (peste P2O5 în vid la 60 oC greutate constantă)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,5 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

Criterii microbiologice: numărare totală valabilă

Cel mult 100/g

E 239 HEXAMETILENTETRAMINĂ

Sinonime

Hexamină

Metenamină

Definiţie

 

Denumire chimică

1,3,5,7-Tetrazatriciclo(3,3,1,13,7)-decan, hexametilentetramină

Iesce

202-905-8

Formulă chimică

C6H12N4

Masă moleculară

140,19

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră incoloră sau albă cristalină

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru formaldehidă şi amoniu

 

B.

Punct de sublimare aproximativ 260 oC

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,5 % după uscare la 105 oC în vid cu P2O5 timp de 2 ore

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 %

Sulfaţi

Cel mult 0,005 % exprimat ca SO4

Cloruri

Cel mult 0,005 % exprimat ca Cl

Săruri de amoniu

Nedetectabile

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 242 DICARBONAT DE DIMETIL

Sinonime

DMDC

Dimetil pirocarbonat

Definiţie

 

Denumire chimică

Dimetil dicarbonat

 

Ester pirocarbonic al acidului dimetil

Iesce

224-859-8

Formulă chimică

C4H6O5

Masă moleculară

134,09

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,8 %

Descriere

Lichid incolor, se descompune în soluţie apoasă. Este coroziv pentru piele şi ochi şi toxic prin inhalare şi ingerare

Identificare

 

A.

Descompunere

După diluare teste pozitive pentru CO2 şi metanol

B.

Punct de topire

17 oC

Punct de fierbere

172 oC cu descompunere

C.

Densitate 20 oC

Aproximativ 1,25 g/cm3

D.

Spectru infraroşu

Maxim la 1 156 şi 1 832 cm-1

Puritate

 

Carbonat de dimetil

Cel mult 0,2 %

Total cloruri

Cel mult 3 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 249 NITRIT DE POTASIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Nitrit de potasiu

Iesce

231-832-4

Formulă chimică

KNO2

Masă moleculară

85,11

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 95 % pe bază anhidră (6)

Descriere

Granule lichefiate, albe sau slab gălbuie

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru nitrit şi potasiu

 

B.

pH-ul a 5 % soluţie:

Cel puţin 6,0 şi cel mult 9,0

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 3 % după uscare timp de 4 ore cu gel de siliciu

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 250 NITRIT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Nitrit de sodiu

Iesce

231-555-9

Formulă chimică

NaNO2

Masă moleculară

69,00

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 97 % pe bază anhidră (7)

Descriere

Pudră albă cristalină sau cuburi gălbui

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru nitrit şi sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,25 % după uscare cu gel de siliciu timp de 4 ore

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 251 NITRAT DE SODIU

1.   NITRAT DE SODIU SOLID

Sinonime

Salpetru de Chile

Salpetru cubic

Definiţie

 

Denumire chimică

Nitrat de sodium

Iesce

231-554-3

Formulă chimică

NaNO3

Masă moleculară

85,00

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % după uscare

Descriere

Pudră albă cristalină, uşor higroscopică

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru nitrat şi sodiu

 

B.

pH-ul a 5 % soluţie

Cel puţin 5,5 şi cel mult 8,3

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 2 % după uscare la 105 oC timp de 4 ore

Nitriţi

Cel mult 30 mg/Kg exprimat ca NaNO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/Kg

Plumb

Cel mult 5 mg/Kg

Mercur

Cel mult 1 mg/Kg

E 251 NITRAT DE SODIU

2.   NITRAT DE SODIU LICHID

Definiţie

Nitratul de sodiu lichid este o soluţie apoasă de nitrat de sodiu rezultată direct din reacţia chimică dintre hidroxidul de sodiu şi acidul nitric în cantitate stoichiometrică, fără cristalizare ulterioară. Formele standardizate preparate din nitratul de sodiu lichid care îndeplinesc aceste specificaţii pot conţine acid nitric în cantităţi excesive, dacă acestea sunt indicate clar sau sunt menţionate pe etichetă.

Denumire chimică

Nitrat de sodium

Iesce

231-554-3

Formulă chimică

NaNO3

Masă moleculară

85,00

Compoziţie

Conţinut între 33,5 % şi 40,0 % de NaNO3

Descriere

Lichid limpede, incolor

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru nitrat şi sodiu

 

B.

pH

Cel puţin 1,5 şi cel mult 3,5

Puritate

 

Acid nitric liber

Cel mult 0,01 %

Nitriţi

Cel mult 10 mg/Kg exprimat ca NaNO2

Arsenic

Cel mult 1 mg/Kg

Plumb

Cel mult 1 mg/Kg

Mercur

Cel mult 0,3 mg/Kg

Prezenta specificaţie se referă la o soluţie apoasă de 35 %

 

E 252 NITRAT DE POTASIU

Sinonime

Salpetru de Chile

Salpetru cubic

Definiţie

 

Denumire chimică

Nitrat de potasiu

Iesce

231-818-8

Formulă chimică

KNO3

Masă moleculară

101,11

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale transparente având un gust răcoritor, salin, puternic

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru nitrat şi potasiu

 

B.

pH-ul a 5 % soluţie

Cel puţin 4,5 şi cel mult 8,5

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 1 % după uscare la 105 oC timp de 4 ore

Nitriţi

Cel mult 20 mg/kg exprimat ca KNO2

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 260 ACID ACETIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid acetic

Acid etanoic

Iesce

200-580-7

Formulă chimică

C2H4O2

Masă moleculară

60,05

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,8 %

Descriere

Lichid limpede incolor având miros înţepător caracteristic

Identificare

 

A.

Punct de fierbere

118 oC la presiune de 760 mm (coloană de mercur)

B.

Gravitaţie specifică

Aproximativ 1,049

C.

O soluţie de 1 la 3 oferă teste pozitive pentru acetat

 

D.

Punct de solidificare

Cel puţin 14,5 oC

Puritate

 

Reziduu nevolatil

Cel mult 100 mg/kg

Acid formic, formaţi şi alte substanţe oxidabile

Cel mult 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Substanţe oxidabile

Se diluează 2 ml din eşantion într-un vas de sticlă cu 10 ml apă şi se adaugă 0,1 ml de 0,1 N permanganat de potasiu. Culoarea roz nu se modifică în maro timp de 30 minute

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 261 ACETAT DE POTASIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Acetat de potasiu

Iesce

204-822-2

Formulă chimică

C2H3O2K

Masă moleculară

98,14

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale incolore sau o pudră albă cristalină, inodoră sau cu miros slab acetic

Identificare

 

A.

pH-ul a 5 % soluţie apoasă

Cel puţin 7,5 şi cel mult 9,0

B.

Teste pozitive pentru acetat şi potasiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 8 % după uscare la 150 oC timp de 2 ore

Acid formic, formaţi şi alte substanţe oxidabile

Cel mult 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 262 (i) ACETAT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Acetat de sodiu

Iesce

204-823-8

Formulă chimică

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 sau 3)

Masă moleculară

Anhidridă:

82,03

Trihidrat:

136,08

Compoziţie

Conţinut (atât pentru anhidridă, cât şi pentru forma trihidrat) de cel puţin 98,5 % pe bază anhidră

Descriere

Anhidridă:

pudră albă, inodoră granulată, higroscopică

Trihidrat:

cristale incolore transparente sau pudră cristalină granulată, inodoră sau cu miros slab acetic. Fluorescentă în aer cald, uscat

Identificare

 

A.

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Cel puţin 8,0 şi cel mult 9,5

B.

Teste pozitive pentru acetat şi sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Anhidridă:

Cel mult 2 % (120 oC, 4 ore)

Trihidrat:

între 36 şi 42 % (120 oC, 4 ore)

Acid formic, formaţi şi alte substanţe oxidabile

Cel mult 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 262 (ii) DIACETAT DE SODIU

Definiţie

Diacetatul de sodiu este un compus molecular al acetatului de sodiu cu acidul acetic

Denumire chimică

Hidrogenodiacetat de sodiu

Iesce

204-814-9

Formulă chimică

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 sau 3)

Masă moleculară

142,09 (anhidridă)

Compoziţie

Conţinut de 39 la 41 % acid acetic liber şi 58 la 60 % acetat de sodiu

Descriere

Solid alb, higroscopic, cristalin cu miros acetic

Identificare

 

A.

pH-ul a 10 % soluţie apoasă

Cel puţin 4,5 şi cel mult 5,0

B.

Teste pozitive pentru acetat şi sodiu

 

Puritate

 

Conţinut de apă

Nu mai mic de 2 % (metoda Karl Fisher)

Acid formic, formaţi şi alte substanţe oxidabile

Cel mult 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 263 ACETAT DE CALCIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Acetat de calciu

Iesce

200-540-9

Formulă chimică

Anhidridă:

C4H6O4Ca

Monohidrat:

C4H6O4Ca·H2O

Masă moleculară

Anhidridă:

158,17

Monohidrat:

176,18

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Acetatul de calciu anhidridă este un solid alb, higroscopic, masiv, cristalin, cu gust uşor amar. Poate prezenta un miros slab de acid acetic. Monohidratul poate fi sub formă de ace, granule sau pudră

Identificare

 

A.

pH-ul a 10 % soluţie apoasă

Cel puţin 6,0 şi cel mult 9,0

B.

Teste pozitive pentru acetat şi calciu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 11 % după uscare (155 oC la greutate constantă, pentru monohidrat)

Materie insolubilă în apă

Cel mult 0,3 %

Acid formic, formaţi şi alte substanţe oxidabile

Cel mult 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 270 ACID LACTIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid lactic

Acid 2-hidroxipropionic

Acid 1-hidroxietan-1-carboxilic

Iesce

200-018-0

Formulă chimică

C3H6O3

Masă moleculară

90,08

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 76 % şi cel mult 84 %

Descriere

Lichid siropos incolor sau gălbui, aproape inodor, cu gust acid constând într-o mixtură de acid lactic (C3H6O3) şi lactat de acid lactic (C6H10O5). Se obţine prin fermentarea lactică a zahărului sau se prepară sintetic

Notă:

Acidul lactic este hidroscopic şi când este concentrat prin fierbere se condensează pentru a forma lactatul de acid lactic, care prin diluare şi încălzire hidrolizează în acid lactic

 

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru lactate

 

Puritate

 

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Cloruri

Cel mult 0,2 %

Sulfaţi

Cel mult 0,25 %

Fier

Cel mult 10 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

Notă:

Această specificaţie se referă la 80 % soluţie apoasă; pentru soluţii apoase mai slabe calculaţi valori corespunzătoare conţinutului lor de acid lactic

 

E 280 ACID PROPIONIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid propionic

Acid propanoic

Iesce

201-176-3

Formulă chimică

C3H6O2

Masă moleculară

74,08

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,5 %

Descriere

Lichid uleios, incolor sau slab gălbui, cu miros uşor înţepător

Identificare

 

A.

Punctul de topire

- 22 oC

B.

Limitele de distilare

138,5 oC la 142,5 oC

Puritate

 

Reziduu nevolatil

Nu mai mic de 0,01 % dacă se usucă la 140 oC la greutate constantă

Aldehide

Cel mult 0,1 % exprimat ca formaldehidă

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 281 PROPIONAT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Propionat de sodiu

Propanoat de sodiu

Iesce

205-290-4

Formulă chimică

C3H5O2Na

Masă moleculară

96,06

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 %, după uscare timp de 2 ore la 105 oC

Descriere

Pudră albă, cristalină higroscopică sau pudră albă fină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru propionat şi sodiu

 

B.

pH-ul a 10 % soluţie apoasă

Cel puţin 7,5 şi cel mult 10,5

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 4 %, determinat prin uscare timp de 2 ore la 105 oC

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,1 %

Fier

Cel mult 50 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 282 PROPIONAT DE CALCIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Propionat de calciu

Iesce

223-795-8

Formulă chimică

C6H10O4Ca

Masă moleculară

186,22

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 %, după uscare timp de 2 ore la 105 oC

Descriere

Pudră albă cristalină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru propinat şi calciu

 

B.

pH-ul a 10 % soluţie apoasă

Între 6,0 şi 9,0

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 4 %, determinat prin uscare timp de 2 ore la 105 oC

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,3 %

Fier

Cel mult 50 mg/kg

Fluoruri

Cel mult 10 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 283 PROPIONAT DE POTASIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Propionat de potasiu

Propanoat de potasiu

Iesce

206-323-5

Formulă chimică

C3H5KO2

Masă moleculară

112,17

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 %, după uscare timp de 2 ore la 105 oC

Descriere

Pudră albă cristalină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru propionat şi potasiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 4 %, determinat prin uscare timp de 2 ore la 105 oC

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,3 %

Fier

Cel mult 30 mg/kg

Fluoruri

Cel mult 10 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 284 ACID BORIC

Sinonime

Acid boracic

Acid ortoboric

Borofax

Definiţie

 

Iesce

233-139-2

Formulă chimică

H3BO3

Masă moleculară

61,84

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,5 %

Descriere

Cristale transparente sau granule albe sau pudră, incolore, inodore; uşor uleioase la atingere; apare în natură ca sasolit

Identificare

 

A.

Punct de topire

La aproximativ 171 oC

B.

Arde cu flacără verde

 

C.

pH-ul a 3,3 % soluţie apoasă

Între 3,8 şi 4,8

Puritate

 

Peroxizi

Nu se colorează la adăugare soluţie KI

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 285 TETRABORAT DE SODIU (BORAX)

Sinonime

Borat de sodiu

Definiţie

 

Denumire chimică

Tetraborat de sodiu

Biborat de sodiu

Piroborat de sodiu

Tetraborat anhidru

Iesce

215-540-4

Formulă chimică

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Masă moleculară

201,27

Descriere

Pudră sau plăci de tip sticlă ce devin opace prin expunerea la aer; uşor solubile în apă

Identificare

 

A.

Interval de topire

Între 171 oC şi 175 oC cu descompunere

Puritate

 

Peroxizi

Nu se colorează prin adăugarea unei soluţii de KI

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 290 DIOXID DE CARBON

Sinonime

Gaz de acid carbonic

Gheaţă uscată (forma solidă)

Anhidridă carbonică

Definiţie

 

Denumire chimică

Dioxid de carbon

Iesce

204-696-9

Formulă chimică

CO2

Masă moleculară

44,01

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % v/v pe bază gazoasă

Descriere

Gaz incolor în condiţii ambientale normale, cu miros uşor înţepător. Dioxidul de carbon comercial este transportat şi depozitat ca lichid în cilindri sub presiune sau sisteme de stocare a volumului sau în blocuri solide comprimate de „gheaţă uscată”. Formele solide (gheaţă uscată) conţin de obicei aditivi, ca propilen glicol sau ulei mineral, pentru legătură.

Identificare

 

A.

Precipitare (formarea precipitatului)

Dacă se introduce o cantitate din eşantion într-o soluţie de hidroxid de bariu, se produce un precipitat alb care se dizolvă cu efervescenţă în acid acetic diluat

Puritate

 

Aciditate

915 ml de gaz introduşi în 50 ml de apă proaspăt fiartă nu trebuie să facă apa mai acidă faţă de metilorange decât 50 ml apă proaspăt fiartă la care s-a adăugat 1 ml acid clorhidric (0,01 N)

Substanţe reductoare, hidrogen fosfit şi sulfit

915 ml de gaz introduşi în 25 ml reactiv de nitrat de argint amoniacal la care s-a adăugat 3 ml amoniac nu trebuie să provoace închiderea la culoare a acestei soluţii

Monoxid de carbon

Cel mult 10 μl/l

Conţinut de ulei

Cel mult 0,1 mg/l

E 296 ACID MALIC

Sinonime

DL-Acid malic, acid pomalic

Definiţie

 

Denumire chimică

DL-Acid malic, acid hidroxibutandioic, acid hidroxisuccinic

Iesce

230-022-8

Formulă chimică

C4H6O5

Masă moleculară

134,09

Compoziţie

Conţinut minim 99,0 %

Descriere

Pulbere sau granule cristaline albe sau aproape albe

Identificare

 

A.

Intervalul de topire între 127 oC şi 132 oC

 

B.

Test pozitiv pentru malat

 

C.

Soluţiile acestei substanţe sunt inactive din punct de vedere optic în toate concentraţiile

 

Puritate

 

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Acid fumaric

Cel mult 1,0 %

Acid maleic

Cel mult 0,05 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 297 ACID FUMARIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid trans-butendioic, acid tans-1,2-etilen-dicarboxilic

Iesce

203-743-0

Formulă chimică

C4H4O4

Masă moleculară

116,07

Compoziţie

Conţinut minim 99,0 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere sau granule cristaline albe

Identificare

 

A.

Intervalul de topire

286 oC-302 oC (capilar închis, încălzire rapidă)

B.

Teste pozitive pentru legături duble şi pentru acidul 1,2-dicarboxilic

 

C.

pH-ul unei soluţii 0,05 % la 25 oC

3,0-3,2

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 0,5 % (120 oC, 4h)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Acid maleic

Cel mult 0,1 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 300 ACID ASCORBIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid L-ascorbic

Acid ascorbic

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă

3-keto-L-gulofuranolactonă

Iesce

200-066-2

Formulă chimică

C6H8O6

Masă moleculară

176,13

Compoziţie

Acidul ascorbic, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore, conţine cel puţin 99 % C6H8O6

Descriere

Solid cristalin alb sau galben pal, inodor

Identificare

 

A.

Interval de topire

Între 189 oC şi 193 oC cu descompunere

B.

Teste pozitive pentru acid ascorbic

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,4 %, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Rotaţie specifică

[α]D 20 între +20,5o şi +21,5o (10 % g/v soluţie apoasă)

pH-ul a 2 % soluţie apoasă

Între 2,4 şi 2,8

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 301 ASCORBAT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Ascorbat de sodiu

L-ascorbat de sodiu

2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactone enolat de sodiu

3-keto-L-gulofurano-lactone enolat de sodiu

Iesce

205-126-1

Formulă chimică

C6H7O6Na

Masă moleculară

198,11

Compoziţie

Ascorbatul de sodiu, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore, conţine cel puţin 99 % C6H7O6Na

Descriere

Solid cristalin alb sau aproape alb, inodor, care se închide la culoare prin expunere la lumină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru ascorbat şi sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,25 %, după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore

Rotaţie specifică

[α]D 20 între + 103o şi + 106o (10 % g/v soluţie apoasă)

pH-ul a 10 % soluţie apoasă

Între 6,5 şi 8,0

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 302 ASCORBAT DE CALCIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Ascorbat de calciu dehidratat

Sare de calciu a 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lactonă dihidrat

Iesce

227-261-5

Formulă chimică

C12H14O12Ca·2H2O

Masă moleculară

426,35

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază de materie volatilă

Descriere

Pudră cristalină albă spre gri-galben pal, inodoră

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru ascorbat şi calciu

 

Puritate

 

Fluoruri

Cel mult 10 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Rotaţie specifică

între + 95o şi + 97o (5 % g/v soluţie apoasă)

pH-ul a 10 % soluţie apoasă

Între 6,0 şi 7,5

Materie volatilă

Cel mult 0,3 % determinat prin uscare la temperatura camerei timp de 24 ore într-un desicator conţinând acid sulfuric sau pentoxid de fosfor

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 304 (i) PALMITAT DE ASCORBIL

Definiţie

 

Denumire chimică

Palmitat de ascorbil

Palmitat de L-ascorbil

2,3-didehidro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-palmitat

6-palmitol-3-keto-L-gulofuranolactone

Iesce

205-305-4

Formulă chimică

C22H38O7

Masă moleculară

414,55

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază uscată

Descriere

Solid alb sau alb-gălbui cu miros de citrice

Identificare

 

A.

Interval de topire

Între 107 oC şi 117 oC

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 2,0 % după uscare într-un cuptor în vid la 56 oC şi 60 oC timp de o oră

Cenuşă sulfată

Cel mult 0,1 %

Rotaţie specifică

[α]D 20 între + 21o şi + 24o (5 % g/v soluţie apoasă)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 304 (ii) STEARAT DE ASCORBIL

Definiţie

 

Denumire chimică

Stearat de ascorbil

Stearat de L-ascorbil

2,3-didehidro-L-threo-hexono-1,4-lactone-6-stearat

6-palmitol-3-keto-L-gulofuranolactone

Iesce

246-944-9

Formulă chimică

C24H42O7

Masă moleculară

442,6

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 %

Descriere

Solid alb sau alb-gălbui cu miros de citrice

Identificare

 

A.

Punct de topire

Aproximativ 116 oC

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 2,0 % după uscare într-un cuptor în vid la 56 oC-60 oC timp de o oră

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 306 EXTRACT BOGAT ÎN TOCOFEROL

Definiţie

Produs obţinut prin distilarea la aburi în vid a produselor uleioase din legume comestibile, cuprinzând tocoferoli şi tocotrienoli concentraţi

Conţine tocoferoli cum ar fi d-α-, d-β-, d-γ- şi d-ζ-tocoferol

Masă moleculară

430,71 (d-α-tocoferol)

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 34 % din total tocoferoli

Descriere

Ulei vâscos roşu maroniu sau roşu, limpede, miros şi gust caracteristice. Poate prezenta o uşoară separare a constituenţilor de tip ceară în formă microcristalină

Identificare

 

A.

Prim metoda adecvată cromatografică gaz-lichid

 

B.

Teste de solubilitate

Insolubil în apă. Solubil în etanol. Miscibil în eter

Puritate

 

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Rotaţie specifică

de cel puţin + 20o

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOCOFEROL

Sinonime

DL-α-Tocoferol

Definiție

 

Denumire chimică

DL-5,7,8-trimetiltocol

DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetiltridecil)-6-cromanol

Iesce

233-466-0

Formulă chimică

C29H50O2

Greutate moleculară

430,71

Compoziție

Cel puțin 96 %

Descriere

Ulei vâscos, limpede, aproape inodor, de culoare gălbuie spre chihlimbar, care se oxidează și se închide la culoare la expunere la aer sau lumină

Identificare

 

A.

Test de solubilitate

Insolubil în apă, ușor solubil în etanol, miscibil în eter

B.

Spectrofotometrie

În etanol absolut, absorbția maximă este de aproximativ 292 nm

Puritate

 

Indice de refracție

nD 201,503 până la 1,507

Absorbție specifică

Formula

în etanolPlumb

Formula (292 nm) 72 până la 76

(0,01 g în 200 ml de etanol absolut)

Cenușă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Rotație specifică

[α]25 D0o±0,05o (soluție 1:10 în cloroform)

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

E 308 GAMA-TOCOFEROL

Sinonime

dl-γ-tocoferol

Definiţie

 

Denumire chimică

2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetiltridecil)-6-cromanol

Iesce

231-523-4

Formulă chimică

C28H48O2

Masă moleculară

416,69

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 97 %

Descriere

Ulei limpede, vâscos, galben pal care oxidează şi se închide la culoare prin expunere la aer sau lumină

Identificare

 

A.

Spectrometrie

Absorbţie maximă în etanol pur la aproximativ 298 nm şi 257 nm

Puritate

 

Absorbţie specifică

Formula

în etanol

Formula

(298 nm) între 91 şi 97

Formula

(257 nm) între 5,0 şi 8,0

Index de refractare

Formula

1,503-1,507

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOCOFEROL

Definiţie

 

Denumire chimică

2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetiltridecil)-6-cromanol

Iesce

204-299-0

Formulă chimică

C27H46O2

Masă moleculară

402,7

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 97 %

Descriere

Ulei limpede, vâscos, gălbui pal sau portocaliu care oxidează şi se închide la culoare prin expunere la aer sau lumină

Identificare

 

A.

Spectrometrie

Absorbţie maximă în etanol pur la aproximativ 298 nm şi 257 nm

Puritate

 

Absorbţie specifică

Formula

în etanol

Formula

(298 nm) între 89 şi 95

Formula

(257 nm) între 3,0 şi 6,0

Index de refractare

Formula

1,500-1,504

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 310 GALAT DE PROPIL

Definiţie

 

Denumire chimică

Galat de propil

Ester propil al acidului galic

n-propil ester al acidului 3,4,5-trihidroxibenzoic

Iesce

204-498-2

Formulă chimică

C10H12O5

Masă moleculară

212,20

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Solid alb spre alb cremos, cristalin, inodor

Identificare

 

A.

Teste de solubilitate

Uşor solubil în apă, complet solubil în etanol, eter şi propan-1,2-diol

B.

Interval de topire

Între 146 oC şi 150 oC după uscare la 110 oC timp de 4 ore

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 1,0 % (110 oC, 4 ore)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,1 %

Acid liber

Cel mult 0,5 % (ca acid galic)

Compus organic clorurat

Cel mult 100 mg/kg (ca Cl)

Absorbţie specifică

Formula

în etanol

Formula

(275 nm) cel puţin 485 şi cel mult 520

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 311 GALAT DE OCTIL

Definiţie

 

Denumire chimică

Galat de octil

Ester de octil al acidului galic

n-octil ester al acidului 3,4,5-trihidroxibenzoic

Iesce

213-853-0

Formulă chimică

C15H22O5

Masă moleculară

282,34

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % după uscare la 90 oC timp de 6 ore

Descriere

Solid inodor alb spre alb cremos

Identificare

 

A.

Teste de solubilitate

Uşor solubil în apă, complet solubil în etanol, eter şi propan-1,2-diol

B.

Interval de topire

Între 99 oC şi 102 oC după uscare la 90 oC timp de 6 ore

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,5 % (90 oC, 6 ore)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 %

Acid liber

Cel mult 0,5 % (ca acid galic)

Compus organic clorurat

Cel mult 100 mg/kg (ca Cl)

Absorbţie specifică

Formula

în etanol

Formula

(275 nm) cel puţin 375 şi cel mult 390

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 312 GALAT DE DODECIL

Sinonime

Galat de lauril

Definiţie

 

Denumire chimică

Galat de dodecil

n-dodecil (sau lauril) ester al acidului 3,4,5-trihidroxibenzoic

ester de dodecil al acidului galic

Iesce

214-620-6

Formulă chimică

C19H30O5

Masă moleculară

338,45

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % după uscare la 90 oC timp de 6 ore

Descriere

Solid alb sau alb cremos, inodor

Identificare

 

A.

Teste de solubilitate

Insolubil în apă, complet solubil în etanol, eter

B.

Interval de topire

Între 95 oC şi 98 oC după uscare la 90 oC timp de 6 ore

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,5 % (90 oC, 6 ore)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 %

Acid liber

Cel mult 0,5 % (ca acid galic)

Compus organic clorurat

Cel mult 100 mg/kg (ca Cl)

Absorbţie specifică

Formula

în etanol

Formula

(275 nm) cel puţin 300 şi cel mult 325

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 10 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 30 mg/kg

E 315 ACID ERITHORBIC

Sinonime

Acid izoascorbic

Acid D-araboascorbic

Definiție

 

Denumire chimică

Acid D-eritro-hexenic-2-γ-lactonă

Acid izoascorbic

Acid D-izoascorbic

Iesce

201-928-0

Formulă chimică

C6H8O6

Greutate moleculară

176,13

Compoziție

Cel puțin 98 % pe baza anhidră

Descriere

Solid cristalin, de culoare alb spre gălbui, care se închide treptat la culoare la expunere la lumină

Identificare

 

A.

Interval de topire

Aproximativ 164 oC până la 172 oC, cu descompunere

B.

Test pozitiv la acid ascorbic prin reacția de culoare

 

Puritate

 

Pierderi prin deshidratare

Cel mult 0,4 % după uscare la presiune redusă pe silicagel timp de 3 ore

Cenușă sulfatată

Cel mult 0,3 %

Rotație specifică

[α]25 D10 % (g/v) soluție apoasă între -16,5o până la -18,0o

Oxalat

Într-o soluție de 1 g în 10 ml de apă, adăugați 2 picături de acid acetic glacial și 5 ml de soluție de acetat de calciu 10 %. Soluția trebuie să rămână limpede

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

E 316 ERITORBAT DE SODIU

Sinonime

Izoascorbat de sodiu

Definiţie

 

Denumire chimică

Izoascorbat de sodiu

Acid D-izoascorbic de sodiu

Sare de sodiu de 2,3-didehidro-D-erythro-hexono-1,4-lactonă

3-keto-D-gulofurano-lactonă sodiu enolat monohidrat

Iesce

228-973-9

Formulă chimică

C6H7O6Na·H2O

Masă moleculară

216,13

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore exprimat pe bază de monohidrat

Descriere

Solid alb cristalin

Identificare

 

A.

Teste de solubilitate

Complet solubil în apă, uşor solubil în etanol

B.

Test pozitiv pentru acid ascorbic/reacţie de culoare

 

C.

Test pozitiv pentru sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,25 % după uscare într-un desicator vidat cu acid sulfuric timp de 24 de ore

Rotaţie specifică

[α]D 25 10 % (g/v) soluţie apoasă între + 95o şi + 98o

pH-ul a 10 % soluţie apoasă

5,5 la 8,0

Oxalat

La o soluţie de 1 g în 10 ml apă se adaugă 2 picături de acid acetic glacial şi 5 ml soluţie 10 % acetat de calciu. Soluţia ar trebui să rămână limpede

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 319 BUTILHIDROCHINONĂ TERȚIARĂ (TBHQ)

Sinonime

TBHQ

Definiție

 

Denumiri chimice

terț-butil-1,4-benzendiol

2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzendiol

Iesce

217-752-2

Formulă chimică

C10H14O2

Greutate moleculară

166,22

Compoziție

Cel puțin 99 % C10H14O2

Descriere

Solid cristalin, de culoare albă, cu miros caracteristic

Identificare

 

A.

Solubilitate

Practic insolubil în apă, solubil în etanol

B.

Punct de topire

Cel puțin 126,5 oC

C.

Compuși fenolici

Se dizolvă aproximativ 5 mg probă în 10 ml metanol și se adaugă 10,5 ml soluție de dimetilamină (1:4). Apare o culoare roșie spre roz

Puritate

 

Terți-butil-p-benzochinonă

Cel mult 0,2 %

2,5-di-terț-butilhidrochinonă

Cel mult 0,2 %

Hidroxichinonă

Cel mult 0,1 %

Toluen

Cel mult 25 mg/kg

Plumb

Cel mult 2 mg/kg

E 320 BUTILHIDROXIANISOL (BHA)

Sinonime

BHA

Definiţie

 

Denumire chimică

3-terţ-butil-4-hidroxianisol

Un amestec de 2-terţ-butil-4-hidroxianisol şi 3-terţ-butil-4-hidroxianisol

Iesce

246-563-8

Formulă chimică

C11H16O2

Masă moleculară

180,25

Compoziţie

Conţinut minim 98,5 % de C11H16O2 şi conţinut minim 85 % de 3-terţ-butil-4-hidroxianisol izomer

Descriere

Cristale albe sau uşor gălbui sau solid cu aspect de ceară, cu un uşor miros aromatic

Identificare

 

A.

Solubilitate

Insolubil în apă, solubil liber în etanol

B.

Intervalul de topire

Între 48 oC şi 63 oC

C.

Reacţie de culoare

Trece testul pentru grupările fenol

Puritate

 

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 % după calcinare la 800 ± 25 oC

Impurităţi fenolice

Cel mult 0,5 %

Absorbţie specifică

Formula

Formula

(290 nm) cel puţin 190 şi cel mult 210
Absorbţie specifică

Formula

Formula

(228 nm) cel puţin 326 şi cel mult 345

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 321 BUTILHIDROXITOLUEN (BHT)

Sinonime

BHT

Definiţie

 

Denumire chimică

2,6-diterţ-butil-p-cresol

4-metil-2,6-diterţ-butilfenol

Iesce

204-881-4

Formulă chimică

C15H24O

Masă moleculară

220,36

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 %

Descriere

Solid alb, cristalin sau pufos, inodor, cu miros aromatic caracteristic slab

Identificare

 

A.

Teste de solubilitate

Insolubil în apă şi propan- 1,2-diol

Complet solubil în etanol

B.

Punct de topire

La 70 oC

C.

Absorbanţă maximă

Absorbţia în intervalul 230-320 nm a unui strat de 2 cm de soluţie 1 la 100 000 în etanol de hidratat arată maximul doar la 278 nm

Puritate

 

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,005 %

Impurităţi fenolice

Cel mult 0,5 %

Absorbţie specifică

Formula

în etanol

Formula

(278 nm) cel puţin 81 şi cel mult 88

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 322 LECITINE

Sinonime

Fosfatide

Fosfolipide

Definiţie

Lecitinele sunt amestecuri sau fracţiuni de fosfatide obţinute prin proceduri fizice din animale sau alimente vegetale; acestea includ şi produse hidrolizate obţinute prin utilizarea unor enzime nedăunătoare şi adecvate. Produsul final nu trebuie să prezinte urme ale activităţii reziduale a enzimei

Lecitinele pot fi uşor albite în mediu apos cu ajutorul peroxidului de hidrogen. Această oxidare nu trebuie să modifice chimic fosfatidele de lecitină

Iesce

232-307-2

Compoziţie

lecitine: cel puţin 60,0 % substanţe insolubile în acetonă

lecitine hidrolizate: cel puţin 56,0 % substanţe insolubile în acetonă

Descriere

lecitine: semilichid vâscos sau lichid sau pudră maro

lecitine hidrolizate: lichid vâscos sau pastă maro deschis spre maro

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru colină, fosfor şi acizi graşi

 

B.

Test pentru lecitina hidrolizată

La 800 ml conţinut se adaugă 500 ml apă (30 oC-35 oC). Apoi se adaugă încet 50 ml eşantion cu amestecare continuă. Lecitina hidrolizată formează o emulsie omogenă. Lecitina nehidrolizată formează o masă distinctă de aproximativ 50 g

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 2,0 %, determinat prin uscare la 105 oC timp de o oră

Materie insolubilă în toluen

Cel mult 0,3 %

Valoarea acidului

lecitine: cel mult 35 mg hidroxid de potasiu/g

lecitine hidrolizate: cel mult 45 mg hidroxid de potasiu/g

Valoarea peroxidului

Mai mică sau egală cu 10

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 325 LACTAT DE SODIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Lactat de sodiu

2-hidroxipropanoat de sodiu

Iesce

200-772-0

Formulă chimică

C3H5NaO3

Masă moleculară

112,06 (anhidridă)

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 57 % şi cel mult 66 %

Descriere

Lichid incolor, transparent

Inodor sau cu miros caracteristic slab

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru lactate

 

B.

Test pozitiv pentru sodiu

 

Puritate

 

Aciditate

Cel mult 0,5 % după uscare, exprimată ca acid lactic

pH-ul a 20 % soluţie apoasă

6,5 la 7,5

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

Substanţe reductoare

Nici o reducţie a soluţiei Fehling.

Notă:

Această specificaţie se referă la o soluţie apoasă 60 %

 

E 326 LACTAT DE POTASIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Lactat de potasiu

2-hidroxipropanoat de potasiu

Iesce

213-631-3

Formulă chimică

C3H5O3K

Masă moleculară

128,17 (anhidridă)

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 57 % şi cel mult 66 %

Descriere

Lichid limpede uşor vâscos, aproape inodor. Inodor sau cu miros caracteristic slab

Identificare

 

A.

Aprindere

Aprindeţi soluţia de lactat de potasiu până se transformă în scrum. Scrumul este alcalin şi apare efervescenţa la adăugarea de acid

B.

Reacţie de culoare

Introduceţi 2 ml soluţie de lactat de potasiu peste 5 ml soluţie de catechină 1 la 100 în acid sulfuric. La zona de contact apare culoarea roşu aprins

C.

Teste pozitive pentru potasiu şi lactate

 

Puritate

 

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

Aciditate

Se dizolvă 1 g soluţie de lactat de potasiu în 20 ml apă, se adaugă 3 picături de fenolftaleină TS şi titraţi cu 0,1 N hidroxid de sodiu. Nu sunt necesari mai mult de 0,2 ml

Substanţe reductoare

Soluţia de lactat de potasiu nu produce nicio reducţie a soluţiei Fehling

Notă:

Această specificaţie se referă la o soluţie apoasă 60 %

 

E 327 LACTAT DE CALCIU

Definiţie

 

Denumire chimică

Dilactat de calciu

Dilactat de calciu hidrat

Sare de calciu acid 2-hidroxipropanoic

Iesce

212-406-7

Formulă chimică

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0-5)

Masă moleculară

218,22 (anhidridă)

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau granule aproape inodore

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru lactat şi calciu

 

B.

Teste de solubilitate

Solubil în apă şi practic insolubil în etanol

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Determinat prin uscare la 120 oC timp de 4 ore:

anhidridă: cel mult 3,0 %

cu o moleculă de apă: cel mult 8,0 %

cu 3 molecule de apă: cel mult 20,0 %

cu 4,5 molecule de apă: cel mult 27,0 %

Aciditate

Cel mult 0,5 % din materie uscată exprimată ca acid lactic

Fluoruri

Cel mult 30 mg/kg (exprimat ca fluorine)

pH-ul a 5 % soluţie

Între 6,0 şi 8,0

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

Substanţe reductoare

Nici o reducţie a soluţiei Fehling

E 330 ACID CITRIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid citric

Acid 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Acid β-hidroxitricarbalitic

Iesce

201-069-1

Formulă chimică

(a)

C6H8O7 (anhidridă)

(b)

C6H8O7·H2O (monohidrat)

Masă moleculară

(a)

192,13 (anhidridă)

(b)

210,15 (monohidrat)

Compoziţie

Acidul citric poate fi anhidridă sau poate conţine o moleculă de apă. Acidul citric conţine cel puţin 99,5 % C6H8O7 calculată pe bază anhidră.

Descriere

Acidul citric este un solid cristalin alb sau incolor, inodor, având un gust acid puternic. Monohidratul este fluorescent în aer uscat

Identificare

 

A.

Teste de solubilitate

Extrem de solubil în apă; liber solubil în etanol; solubil în eter

Puritate

 

Conţinut de apă

Acidul citric anhidridă conţine cel mult 0,5 % apă; acidul citric monohidrat conţine cel mult 8,8 % apă (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 0,05 % după calcinare la 800 ± 25 oC

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg, exprimat ca acid oxalic, după uscare

Substanţe carbonizabile

Se încălzeşte 1 g eşantion pudră cu 10 ml acid sulfuric 98 % într-o baie de apă la 90 oC în întuneric timp de o oră. Nu trebuie să apară mai mult de o culoare maro pal (fluid compatibil K)

E 331 (i) CITRAT MONOSODIC

Sinonime

Citrat monosodic

Citrat de sodiu monobazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat monosodic

Sare de sodiu a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Formulă chimică

(a)

C6H7O7Na (anhidridă)

(b)

C6H7O7Na· H2O (monohidrat)

Masă moleculară

(a)

214,11 (anhidridă)

(b)

232,23 (monohidrat)

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Determinată prin uscare la 180 oC timp de 4 ore:

anhidridă: cel mult 1,0 %

monohidrat: cel mult 8,8 %

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Între 3,5 şi 3,8

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

E 331 (ii) CITRAT DISODIC

Sinonime

Citrat disodic

Citrat de sodiu dibazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat disodic

Sare disodică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propantricarboxilic

Sare disodică a acidului citric cu 1,5 molecule apă

Iesce

205-623-3

Formulă chimică

C6H6O7Na2·1,5 H2O

Masă moleculară

263,11

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 13,0 % prin uscare la 180 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Între 4,9 şi 5,2

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRAT TRISODIC

Sinonime

Citrat trisodic

Citrat de sodiu tribazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat trisodic

Sare trisodică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare trisodică a acidului citric, în formă anhidridă, dihidrat sau pentahidrat

Iesce

200-675-3

Formulă chimică

Anhidridă:

C6H5O7Na3

Hidrat:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 sau 5)

Masă moleculară

258,07 (anhidridă)

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau cristale incolore

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Determinat prin uscare la 180 oC timp de 4 ore:

anhidridă:

cel mult 1,0 %

dihidrat:

cel mult 13,5 %

pentahidrat:

cel mult 30,3 %

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 5 % soluţie apoasă

Între 7,5 şi 9,0

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

E 332 (i) CITRAT MONOPOTASIC

Sinonime

Citrat monopotasic

Citrat de potasiu monobazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat monopotasic

Sare monopotasică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare potasică anhidră a acidului citric

Iesce

212-753-4

Formulă chimică

C6H7O7K

Masă moleculară

230,21

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră granulată, albă, higroscopică sau cristale transparente

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi potasiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 1,0 % determinat prin uscare la 180 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Între 3,5 şi 3,8

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRAT TRIPOTASIC

Sinonime

Citrat tripotasic

Citrat de potasiu tribazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat tripotasic

Sare tripotasică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare tripotasică monohidrată a acidului citric

Iesce

212-755-5

Formulă chimică

C6H5O7K3·H2O

Masă moleculară

324,42

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră granulată, albă, higroscopică sau cristale transparente

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi potasiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 6,0 % determinat prin uscare la 180 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

pH-ul a 5 % soluţie apoasă

Între 7,5 şi 9,0

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

E 333 (i) CITRAT MONOCALCIC

Sinonime

Citrat monocalcic

Citrat de calciu monobazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat monocalcic

Sare de calciu a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare de calciu monohidrat a acidului citric

Formulă chimică

(C6H7O7)2Ca·H2O

Masă moleculară

440,32

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă fină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi calciu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 7,0 % determinat prin uscare la 180 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Între 3,2 şi 3,5

Fluoruri

Cel mult 30 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

Carbonaţi

Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml 2 N acid clorhidric nu trebuie să elibereze mai mult decât câteva bule izolate

E 333 (ii) CITRAT DICALCIC

Sinonime

Citrat dicalcic

Citrat de calciu dibazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat dicalcic

Sare dicalcică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare dicalcică trihidrată a acidului citric

Formulă chimică

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Masă moleculară

530,42

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă fină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi calciu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 20,0 % determinat prin uscare la 180 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

Fluoruri

Cel mult 30 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

Carbonaţi

Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml 2 N acid clorhidric nu trebuie să elibereze mai mult decât câteva bule izolate

E 333 (iii) CITRAT TRICALCIC

Sinonime

Citrat tricalcic

Citrat de calciu tribazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Citrat tricalcic

Sare tricalcică a acidului 2-hidroxi-1,2,3-propanetricarboxilic

Sare tricalcică terahidrată a acidului citric

Iesce

212-391-7

Formulă chimică

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Masă moleculară

570,51

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă fină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru citrat şi calciu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 14,0 % determinat prin uscare la 180 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

Fluoruri

Cel mult 30 mg/kg (exprimat ca fluorine)

Arsenic

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 5 mg/kg

Carbonaţi

Dizolvarea a 1 g citrat de calciu în 10 ml 2 N acid clorhidric nu trebuie să elibereze mai mult decât câteva bule izolate

E 334 ACID L(+) TARTRIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid L-tartric

Acid L-2,3-dihidroxibutandioic

Acid d-α,β-dihidroxisuccinic

Iesce

201-766-0

Formulă chimică

C4H6O6

Masă moleculară

150,09

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99,5 % pe bază anhidră

Descriere

Solid cristalin incolor sau translucid sau pudră cristalină albă

Identificare

 

A.

Interval de topire

Între 168 oC şi 170 oC

B.

Test pozitiv pentru tartrat

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 0,5 % (cu P2O5, 3 ore)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 1 000 mg/kg după calcinare la 800 ± 25 oC

Rotaţie optică specifică a 20 % g/v soluţie apoasă

[α]D 20 între +11,5o şi +13,5o

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic după uscare

E 335 (i) TARTRAT MONOSODIC

Sinonime

Sare monosodică a acidului L-(+)-tartric

Definiţie

 

Denumire chimică

Sare monosodică a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

Sare monosodică monohidrată a acidului L-(+)-tartric

Formulă chimică

C4H5O6Na·H2O

Masă moleculară

194,05

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale transparente incolore

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru tartrat şi sodiu

 

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 10,0 % determinat prin uscare la 105 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 335 (ii) TARTRAT DISODIC

Definiţie

 

Denumire chimică

L-tartrat disodic

(+)-tartrat disodic

Acid (+)-2,3-dihidroxibutandioic disodic

Sare disodică dihidrată a acidului L-(+)-tartric

Iesce

212-773-3

Formulă chimică

C4H4O6Na2·2H2O

Masă moleculară

230,8

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale transparente incolore

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru tartrat şi sodiu

 

B.

Teste de solubilitate

1 g este insolubil în 3 ml apă. Insolubil în etanol

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 17,0 % determinat prin uscare la 150 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Între 7,0 şi 7,5

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 336 (i)-TARTRAT MONOPOTASIC

Sinonime

Tartrat de potasiu monobazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Sare monopotasică anhidridă a acidului L-(+)-tartric

Sare monopotasică a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

Formulă chimică

C4H5O6K

Masă moleculară

188,16

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 98 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau granulată

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru tartrat şi potasiu

 

B.

Punct de topire

230 oC

Puritate

 

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

3,4

Pierdere prin uscare

Cel mult 1,0 % determinat prin uscare la 105 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 336 (ii)-TARTRAT DIPOTASIC

Sinonime

Tartrat de potasiu dibazic

Definiţie

 

Denumire chimică

Sare dipotasică a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

Sare dipotasică cu o jumătate de moleculă de apă a acidului L-(+)-tartric

Iesce

213-067-8

Formulă chimică

C4H4O6K2·1/2H2O

Masă moleculară

235,2

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pudră albă cristalină sau granulată

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru tartrat şi potasiu

 

Puritate

 

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Între 7,0 şi 9,0

Pierdere prin uscare

Cel mult 4,0 % determinat prin uscare la 150 oC timp de 4 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 337 TARTRAT DUBLU DE SODIU ŞI POTASIU

Sinonime

L-(+)-tartrat de potasiu şi sodiu

Sare de Rochelle

Sare de Seignette

Definiţie

 

Denumire chimică

Sare dublă de sodiu şi potasiu a acidului L-2,3-dihidroxibutandioic

L-(+)-tartrat de potasiu şi sodiu

Iesce

206-156-8

Formulă chimică

C4H4O6KNa·4H2O

Masă moleculară

282,23

Compoziţie

Conţinut de cel puţin 99 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale incolore sau pudră albă cristalină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru tartrat, potasiu şi sodiu

 

B.

Teste de solubilitate

1 gram este solubil în 1 ml apă, insolubil în etanol

C.

Interval de topire

Între 70 şi 80 oC

Puritate

 

Pierdere prin uscare

Cel mult 26,0 % şi cel puţin 21,0 % determinat prin uscare la 150 oC timp de 3 ore

Oxalat

Cel mult 100 mg/kg exprimat ca acid oxalic, după uscare

pH-ul a 1 % soluţie apoasă

Între 6,5 şi 8,5

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Metale grele (exprimate în Pb)

Cel mult 10 mg/kg

E 338 ACID FOSFORIC

Sinonime

Acid ortofosforic

Acid monofosforic

Definiţie

 

Denumirea chimică

Acid fosforic

Iesce

231-633-2

Formula chimică

H3PO4

Masă moleculară

98,00

Compoziţie

Acidul fosforic este disponibil în comerţ sub formă de soluţie apoasă cu concentraţii variabile. Conţinut de cel puţin 67,0 % şi cel mult 85,7 %.

Descriere

Lichid vâscos, clar, incolor

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru acid şi pentru fosfat

 

Puritate

 

Acizi volatili

Cel mult 10 mg/kg (sub formă de acid acetic)

Cloruri

Cel mult 200 mg/kg (exprimate sub formă de clor)

Nitraţi

Cel mult 5 mg/kg (exprimaţi sub formă de NaNO3)

Sulfaţi

Cel mult 1 500 mg/kg (exprimaţi sub formă de CaSO4)

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

Notă:

Prezenta specificaţie se referă la o soluţie apoasă 75 %.

 

E 339 (i) FOSFAT MONOSODIC

Sinonime

Monofosfat monosodic

Acid monofosfat monosodic

Ortofosfat monosodic

Fosfat de sodiu monobazic

Monofosfat dihidrogen de sodiu

Definiţie

 

Denumirea chimică

Monofosfat dihidrogen de sodiu

Iesce

231-449-2

Formula chimică

Anhidru: NaH2PO4

Monohidrat: NaH2PO4 · H2O

Dihidrat: NaH2PO4 · 2H2O

Masă moleculară

Anhidru: 119,98

Monohidrat: 138,00

Dihidrat: 156,01

Compoziţie

După uscare la 60 oC timp de o oră şi apoi la 105 oC timp de patru ore, conţine cel puţin 97 % NaH2PO4

Conţinut de P2O5

Între 58 % şi 60 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere albă, inodoră, cristale sau granule, uşor delicvescente

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru sodiu şi pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol sau eter

C.

pH-ul unei soluţii 1 %

Între 4,1 şi 5,0

Puritate

 

Pierdere la uscare

Sarea anhidră pierde cel mult 2,0 %, monohidratul cel mult 15,0 %, iar dihidratul cel mult 25 % când este uscat mai întâi la 60 oC timp de o oră şi apoi la 105 oC timp de patru ore

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 339 (ii) FOSFAT DISODIC

Sinonime

Monofosfat disodic

Fosfat secundar de sodiu

Ortofosfat disodic

Fosfat acid disodic

Definiţie

 

Denumirea chimică

Monofosfat acid disodic

Ortofosfat acid disodic

Iesce

231-448-7

Formula chimică

Anhidru: Na2HPO4

Hidrat: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 sau 12)

Masă moleculară

141,98 (anhidru)

Compoziţie

După uscare la 40 oC timp de trei ore şi apoi la 105 oC timp de cinci ore, conţine cel puţin 98 % Na2HPO4

Conţinut de P2O5

Între 49 % şi 51 % pe bază anhidră

Descriere

Fosfatul hidrogen disodic anhidru este o pulbere albă, higroscopică, inodoră. Formele hidratate disponibile includ dihidratul: un solid inodor, cristalin, alb; heptahidratul: cristale eflorescente, inodore, albe sau pulbere granulară; şi dodecahidratul: pulbere inodoră, eflorescentă, albă sau cristale

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru sodiu şi pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluţii 1 %

Între 8,4 şi 9,6

Puritate

 

Pierdere la uscare

Când este uscat la 40 oC timp de trei ore şi apoi la 105 oC timp de cinci ore, pierderile de greutate sunt după cum urmează: anhidru cel mult 5,0 %, dihidratul cel mult 22,0 %, heptahidratul cel mult 50,0 %, dodecahidratul cel mult 61,0 %

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,2 % pe bază anhidrică

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFAT TRISODIC

Sinonime

Fosfat de sodiu

Fosfat de sodiu tribazic

Ortofosfat trisodic

Definiţie

Fosfatul trisodic este obţinut dn soluţii apoase şi cristalizează în formă anhidră şi cu 1/2, 1, 6, 8 sau 12 H2O. Dodecahidratul cristalizează întotdeauna din soluţii apoase cu un exces de hidroxid de sodiu. El conţine 1/4 molecule de NaOH

Denumirea chimică

Monofosfat trisodic

Fosfat trisodic

Ortofosfat trisodic

Iesce

231-509-8

Formula chimică

Anhidru: Na3PO4

Hidrat: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 sau 12)

Masă moleculară

163,94 (anhidru)

Compoziţie

Fosfatul de sodiu anhidru şi forma hidratată, cu excepţia dodecahidratului, conţin cel puţin 97,0 % Na3PO4, calculat pe bază uscată. Fosfatul de sodiu dodecahidrat conţine cel puţin 92,0 % Na3PO4 calculat pe baza calcinării

Conţinut de P2O5

Între 40,5 % şi 43,5 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale inodore, albe, granule sau pulbere cristalină

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru sodiu şi pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluţii 1 %

Între 11,5 şi 12,5

Puritate

 

Pierdere la calcinare

Când este uscat la 120 oC timp de trei ore, iar apoi este calcinat la aproximativ 800 oC timp de 30 de minute, pierderile de greutate sunt după cum urmează: anhidru cel mult 2,0 %, monohidratul cel mult 11,0 %, dodecahidratul între 45,0 % şi 58,0 %

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 340 (i) FOSFAT MONOPOTASIC

Sinonime

Fosfat de potasiu monobazic

Monofosfat monopotasic

Ortofosfat potasic

Definiţie

 

Denumirea chimică

Fosfat dihidrogen potasic

Ortofosfat dihidrogen monopotasic

Monofosfat dihidrogen monopotasic

Iesce

231-913-4

Formula chimică

KH2PO4

Masă moleculară

136,09

Compoziţie

Conţinut minim 98,0 % după uscare la 105 oC timp de patru ore

Conţinut de P2O5

Între 51,0 % şi 53,0 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale inodore, incolore sau pulbere cristalină sau granulară albă, higroscopică

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru potasiu şi pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluţii 1 %

Între 4,2 şi 4,8

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 2,0 % determinată prin uscare la 105 oC timp de patru ore

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 340 (ii) FOSFAT DIPOTASIC

Sinonime

Monofosfat dipotasic

Fosfat de potasiu secundar

Fosfat acid dipotasic

Ortofosfat dipotasic

Fosfat de potasiu dibazic

Definiţie

 

Denumirea chimică

Monofosfat acid dipotasic

Fosfat acid dipotasic

Ortofosfat acid dipotasic

Iesce

231-834-5

Formula chimică

K2HPO4

Masă moleculară

174,18

Compoziţie

Conţinut minim 98,0 % după uscare la 105 oC timp de patru ore

Conţinut de P2O5

Între 40,3 % şi 41,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere granulară albă sau incoloră, cristale sau mase; substanţă delicvescentă

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru potasiu şi pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluţii 1 %

Între 8,7 şi 9,4

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 2,0 % determinată prin uscare la 105 oC timp de patru ore

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFAT TRIPOTASIC

Sinonime

Fosfat de potasiu

Fosfat de potasiu tribazic

Ortofosfat tripotasic

Definiţie

 

Denumirea chimică

Monofosfat tripotasic

Fosfat tripotasic

Ortofosfat tripotasic

Iesce

231-907-1

Formula chimică

Anhidru: K3PO4

Hidratat: K3PO4 · nH2O (n = 1 sau 3)

Masă moleculară

212,27 (anhidru)

Compoziţie

Conţinut minim 97,0 % calculat pe bază de calcinare

Conţinut de P2O5

Între 30,5 % şi 33,0 % pe bază de calcinare

Descriere

Cristale sau granule higroscopice, inodore, incolore sau albe.

Formele hidratate disponibile includ monohidratul şi trihidratul

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru potasiu şi pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluţii 1 %

Între 11,5 şi 12,3

Puritate

 

Pierdere la calcinare

Anhidru: cel mult 3,0 %; hidratat: cel mult 23,0 %. Determinată prin uscare la 105 oC timp de o oră iar apoi calcinare la aproximativ 800 oC ± 25 oC timp de 30 minute

Substanţe insolubile în apă

Cel mult 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (exprimată ca fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 341 (i) FOSFAT DE MONOCALCIU

Sinonime

Fosfat de calciu monobazic

Ortofosfat monocalcic

Definiţie

 

Denumirea chimică

Fosfat dihidrogen de calciu

Iesce

231-837-1

Formula chimică

Anhidru: Ca(H2PO4)2

Monohidrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Masă moleculară

234,05 (anhidru)

252,08 (monohidrat)

Compoziţie

Conţinut minim 95,0 % pe bază uscată

Conţinut de P2O5

Între 55,5 % şi 61,1 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere granulară sau cristale sau granule delicvescente, albe

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru calciu şi pentru fosfat

 

B.

Conţinut de CaO

Între 23,0 % şi 27,5 % (anhidru)

Între 19,0 % şi 24,8 % (monohidrat)

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 14 % determinată prin uscare la 105 oC timp de patru ore (anhidru)

Cel mult 17,5 % determinată prin uscare la 60 oC timp de o oră, apoi la 105 oC timp de patru ore (monohidrat)

Pierdere la calcinare

Cel mult 17,5 % după calcinare la 800 oC ± 25 oC timp de 30 minute (anhidru)

Cel mult 25,0 % determinată prin uscare la 105 oC timp de o oră, iar apoi calcinare la aproximativ 800 oC ± 25 oC timp de 30 minute (monohidrat)

Fluorură

Cel mult 30 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 341 (ii) FOSFAT DICALCIC

Sinonime

Fosfat de calciu dibazic

Ortofosfat dicalcic

Definiţie

 

Denumirea chimică

Fosfat monohidrogen de calciu

Ortofosfat acid calcic

Fosfat de calciu secundar

Iesce

231-826-1

Formula chimică

Anhidru: CaHPO4

Dihidrat: CaHPO4 · 2H2O

Masă moleculară

136,06 (anhidru)

172,09 (dihidrat)

Compoziţie

Fosfatul dicalcic, după uscare la 200 oC timp de trei ore, conţine cel puţin 98 % şi cel mult echivalentul a 102 % CaHPO4

Conţinut de P2O5

Între 50,0 % şi 52,5 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale albe sau granule, pulbere granulară sau pulbere

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru calciu şi pentru fosfat

 

B.

Teste de solubilitate

Puţin solubil în apă. Insolubil în etanol

Puritate

 

Pierdere la calcinare

Cel mult 8,5 % (anhidru) sau 26,5 % (dihidrat) după calcinare la 800 oC ± 25 oC timp de 30 minute

Fluorură

Cel mult 50 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 341 (iii) FOSFAT TRICALCIC

Sinonime

Fosfat de calciu, tribazic

Ortofosfat de calciu

Monofosfat hidroxi pentacalcic

Hidroxiapatit de calciu

Definiţie

Fosfatul tricalcic constă într-un amestec variabil de fosfaţi de calciu obţinuţi prin neutralizarea acidului fosforic cu hidroxid de calciu şi având compoziţia aproximativă 10CaO · 3P2O5 · H2O

Denumirea chimică

Monofosfat hidroxi pentacalcic

Monofosfat tricalcic

Iesce

235-330-6 (Monofosfat hidroxi pentacalcic)

231-840-8 (Ortofosfat de calciu)

Formula chimică

Ca5(PO4)3 · OH sau Ca3(PO4)2

Masă moleculară

502 sau 310

Compoziţie

Conţinut minim 90 % calculat pe bază de calcinare

Conţinut de P2O5

Între 38,5 % şi 48,0 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere inodoră, albă, stabilă în aer

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru calciu şi pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Practic insolubil în apă; insolubil în etanol, solubil în acid azotic şi acid clorhidric diluat

Puritate

 

Pierdere la calcinare

Cel mult 8 % după calcinare la 800 oC ± 25 oC, până la greutate constantă

Fluorură

Cel mult 50 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 343 (i) MONOFOSFAT DE MAGNEZIU

Sinonime

Magneziu dihidrogen fosfat

Fosfat de magneziu, monobazic

Ortofosfat monomagneziu

Definiţie

 

Denumire chimică

Monomagneziu dihidrogen monofosfat

Iesce

236-004-6

Formulă chimică

Mg(H2PO4)2 · nH2O (unde n = 0-4)

Masă moleculară

218,30 (anhidru)

Compoziţie

Cel puţin 51,0 % după calcinare

Descriere

Pulbere cristalină albă, inodoră, puţin solubilă în apă

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru magneziu şi pentru fosfat

 

B.

Conţinut de MgO

Cel puţin 21,5 % după calcinare

Puritate

 

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (sub formă de fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 343 (ii) DIFOSFAT DE MAGNEZIU

Sinonime

Magneziu dihidrogen fosfat

Fosfat de magneziu, dibazic

Ortofosfat dimagneziu

Fosfat de magneziu secundar

Definiţie

 

Denumire chimică

Dimagneziu monohidrogen monofosfat

Iesce

231-823-5

Formulă chimică

MgHPO4 · nH2O (unde n = 0-3)

Masă moleculară

120,30 (anhidru)

Compoziţie

Cel puţin 96 % după calcinare

Descriere

Pulbere cristalină albă, inodoră, puţin solubilă în apă

Identificare

 

A.

Test pozitiv pentru magneziu şi pentru fosfat

 

B.

Conţinut de MgO

Cel puţin 33,0 % calculat pe bază anhidră

Puritate

 

Fluorură

Cel mult 10 mg/kg (ca fluor)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 4 mg/kg

Cadmiu

Cel mult 1 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 350 (i) MALAT DE SODIU

Sinonime

Sare sodică de acid malic

Definiţie

 

Denumire chimică

Disodiu DL-malat, sare disodică de acid hidroxibutandioic

Formulă chimică

Hemihidrat: C4H4Na2O5 · 1/2 H2O

Trihidrat: C4H4Na2O5 · 3H2O

Masă moleculară

Hemihidrat: 187,05

Trihidrat: 232,10

Compoziţie

Conţinut minim 98,0 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere sau bulgări cristalini albi

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru acid 1,2-dicarboxilic şi pentru sodiu

 

B.

Formarea colorantului azoic

Pozitivă

C.

Solubilitate

Liber solubil în apă

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 7,0 % (130 oC, 4h) pentru hemihidrat sau 20,5 %-23,5 % (130 oC, 4h) pentru trihidrat

Alcalinitate

Cel mult 0,2 % sub formă de Na2CO3

Acid fumaric

Cel mult 1,0 %

Acid maleic

Cel mult 0,05 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 350 (ii) MALAT ACID DE SODIU

Sinonime

Sare monosodică a acidului DL-malic

Definiţie

 

Denumire chimică

Monosodiu DL-malat, succinat 2-DL-hidroxi monosodiu

Formulă chimică

C4H5NaO5

Masă moleculară

156,07

Compoziţie

Conţinut minim 99 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere albă

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru acid 1,2-dicarboxilic şi pentru sodiu

 

B.

Formarea colorantului azoic

Pozitivă

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 2,0 % (110 oC, 3 h)

Acid maleic

Cel mult 0,05 %

Acid fumaric

Cel mult 1,0 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 351 MALAT DE POTASIU

Sinonime

Sare potasică a acidului malic

Definiţie

 

Denumire chimică

Dipotasiu DL-malat, sare dipotasică a acidului hidroxibutandioic

Formulă chimică

C4H4K2O5

Masă moleculară

210,27

Compoziţie

Conţinut minim 59,5 %

Descriere

Soluţie apoasă incoloră sau aproape incoloră

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru acid 1,2-dicarboxilic şi pentru potasiu

 

B.

Formarea colorantului azoic

Pozitivă

Puritate

 

Alcalinitate

Cel mult 0,2 % sub formă de K2CO3

Acid fumaric

Cel mult 1,0 %

Acid maleic

Cel mult 0,05 %

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 352 (i) MALAT DE CALCIU

Sinonime

Sare de calciu a acidului malic

Definiţie

 

Denumire chimică

Calciu DL-malat, calciu-α-hidrosuccinat, sare calcică a acidului hidroxibutandioic

Formulă chimică

C4H5CaO5

Masă moleculară

172,14

Compoziţie

Conţinut minim 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere albă

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru malat, acid 1,2-dicarboxilic şi pentru calciu

 

B.

Formarea colorantului azoic

Pozitivă

C.

Solubilitate

Puţin solubil în apă

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 2 % (100 oC, 3h)

Alcalinitate

Cel mult 0,2 % sub formă de CaCO3

Acid maleic

Cel mult 0,05 %

Acid fumaric

Cel mult 1,0 %

Fluorură

Cel mult 30 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 352 (ii) MALAT ACID DE CALCIU

Sinonime

Sare monocalcică a acidului DL-malic

Definiţie

 

Denumire chimică

Monocalciu DL-malat, monocalciu 2DL-hidrosuccinat

Formulă chimică

(C4H5O5)2Ca

Compoziţie

Conţinut minim 97,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere albă

Identificare

 

A.

Teste pozitive pentru acid 1,2-dicarboxilic şi pentru calciu

 

B.

Formarea colorantului azoic

Pozitivă

Puritate

 

Pierdere la uscare

Cel mult 2 % (110 oC, 3h)

Acid maleic

Cel mult 0,05 %

Acid fumaric

Cel mult 1,0 %

Fluorură

Cel mult 30 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 353 ACID METATARTARIC

Sinonime

Acid ditartaric

Definiţie

 

Denumirea chimică

Acid metatartaric

Formula chimică

C4H6O6

Compoziţie

Cel puţin 99,5 %

Descriere

Formă cristalină sau de pulbere de culoare albă sau gălbuie. Foarte delicvescent cu un uşor miros de caramel.

Identificare

 

A.

Foarte solubil în apă şi etanol.

B.

Se pune o probă de 1 până la 10 mg din această substanţă într-o eprubetă cu 2 ml de acid sulfuric concentrat şi 2 picături de reactiv sulfo-resorcinol. Când este încălzit la 150 oC, apare o coloraţie violetă intensă.

Puritate

 

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 354 TARTRAT DE CALCIU

Sinonime

L-tartrat de calciu

Definiţie

 

Denumirea chimică

Calciu L(+)-2,3-dihidroxibutandioat dihidrat

Formula chimică

C4H4Ca O6 · 2H2O

Masa moleculară

224,18

Compoziţie

Cel puţin 98,0 %

Descriere

Pulbere cristalină fină de culoare albă sau alburie

Identificare

 

A.

Puţin solubil în apă. Solubilitate aproximativă 0,01 g/100 ml apă (20 oC). Greu solubil în etanol. Puţin solubil în eter etilic. Solubil în acizi.

 

B.

Rotaţie specifică [α]20 D

+7,0o până la 7,4o (0,1 % într-o soluţie 1N de HCl)

C.

pH-ul unei suspensii 5 %

Între 6,0 şi 9,0

Puritate

 

Sulfaţi (sub formă de H2SO4)

Cel mult 1 g/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 355 ACID ADIPIC

Definiţie

 

Denumire chimică

Acid hexandioic, acid 1,4-butandicarboxilic

Iesce

204-673-3

Formulă chimică

C6H10O4

Masă moleculară

146,14

Compoziţie

Conţinut minim 99,6 %

Descriere

Cristale albe inodore sau pulbere cristalină

Identificare

 

A.

Interval de topire

151,5 oC-154,0 oC

B.

Solubilitate

Puţin solubil în apă. Liber solubil în etanol

Puritate

 

Apă

Cel mult 0,2 % (metoda Karl Fischer)

Cenuşă sulfatată

Cel mult 20 mg/kg

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg

E 356 ADIPAT DE SODIU

Definiţie

 

Denumirea chimică

Adipat de sodiu

Iesce

231-293-5

Formula chimică

C6H8Na2O4

Masa moleculară

190,11

Compoziţie

Conţinut minim de 99,0 % (pe bază anhidră)

Descriere

Cristale inodore albe sau pulbere cristalină

Identificare

 

A.

Intervalul de topire

151 oC-152 oC (pentru acidul adipic)

B.

Solubilitate

Aproximativ 50 g/100 ml apă (20 oC)

C.

Test pozitiv pentru sodiu

 

Puritate

 

Apă

Cel mult 3 % (Karl Fischer)

Arsenic

Cel mult 3 mg/kg

Plumb

Cel mult 5 mg/kg

Mercur

Cel mult 1 mg/kg