ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 226

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
23 august 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară ( 1 )

1

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

23.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 226/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 798/2008 AL COMISIEI

din 8 august 2008

de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (1), în special articolul 21 alineatul (1), articolul 22 alineatul (3), articolul 23, articolul 24 alineatul (2) și articolele 26 și 27a,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special articolele 10 și 18,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (3), în special al patrulea paragraf din articolul 29 alineatul (1),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (4), în special articolul 22 alineatul (1),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (5), în special articolul 8, articolul 9 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (6), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (7), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (8), în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 90/539/CEE stabilește condițiile de sănătate animală care reglementează importurile în Comunitate din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație. Aceasta prevede că păsările de curte și ouăle pentru incubație trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de directivă și să provină dintr-o țară terță sau dintr-o parte a acesteia inclusă pe o listă elaborată în conformitate cu directiva respectivă.

(2)

Directiva 2002/99/CE stabilește normele care reglementează introducerea din țări terțe a produselor de origine animală și a produselor derivate din acestea destinate consumului uman. Directiva prevede că astfel de produse sunt importate în Comunitate doar dacă îndeplinesc cerințele aplicabile tuturor etapelor de producție, prelucrare și distribuție a produselor respective în Comunitate sau dacă oferă garanții echivalente în materie de sănătate animală.

(3)

Decizia 2006/696/CE a Comisiei din 28 august 2006 de stabilire a unei liste a țărilor terțe din care pot fi importate și din care pot tranzita în cadrul Comunității păsările de curte, ouăle destinate incubației, puii de o zi, carnea de pasăre, de ratite și de vânat sălbatic cu pene, ouăle și produsele din ouă și ouăle fără microorganisme patogene specificate, cât și a condițiilor aplicabile în materie de certificare sanitar-veterinară (9) stabilește o listă a țărilor terțe din care produsele în cauză pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea și stabilește condițiile de certificare sanitar-veterinară.

(4)

Decizia 93/342/CEE a Comisiei din 12 mai 1993 de stabilire a criteriilor de clasificare a țărilor terțe în legătură cu gripa aviară și boala de Newcastle în ceea ce privește importul de păsări vii și ouă pentru incubație (10) și Decizia 94/438/CE a Comisiei din 7 iunie 1994 de stabilire a criteriilor de clasificare a țărilor terțe și a părților din acestea cu privire la gripa aviară și boala de Newcastle în legătură cu importurile de carne proaspătă de pasăre (11) stabilesc criteriile de clasificare a țărilor terțe cu privire la gripa aviară și boala de Newcastle în legătură cu importurile de păsări vii, ouă pentru incubație și carne de pasăre.

(5)

Legislația comunitară pentru controlul gripei aviare a fost actualizată recent prin Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare (12) pentru a lua în considerare cele mai recente cunoștințe și evoluții științifice privind epidemiologia gripei aviare în Comunitate și în întreaga lume. Sfera măsurilor de control care trebuie aplicate în cazul unui focar de epidemie a fost extinsă de la gripa aviară înalt patogenă (HPAI) pentru a aborda și focarele de gripă aviară slab patogenă (LPAI) și pentru a introduce supravegherea activă obligatorie pentru gripă aviară și o utilizare pe scară mai largă a vaccinării împotriva acestei boli.

(6)

Importurile din țări terțe trebuie, prin urmare, să îndeplinească condiții echivalente celor aplicate în cadrul Comunității și care sunt în conformitate cu cerințele revizuite privind comerțul internațional cu păsări de curte și produse de pasăre stabilite prin standardele Codului sanitar pentru animalele terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE) (13) și Manualul de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre (14) al OIE.

(7)

Argentina și Israel au înaintat Comisiei spre evaluare programele lor de monitorizare a gripei aviare. Comisia a examinat aceste programe și a constatat că sunt în conformitate cu prevederile comunitare în materie și, prin urmare, evaluarea pozitivă a acestor programe ar trebui să se menționeze în coloana 7 din partea 1 din anexa I la prezentul regulament.

(8)

Articolul 21 alineatul (2) din Directiva 90/539/CEE stabilește anumite chestiuni care trebuie luate în considerare pentru a stabili dacă o țară terță sau o parte a acesteia poate fi inclusă pe lista țărilor terțe din care pot fi importate în Comunitate păsări de curte și ouă pentru incubație, cum ar fi starea de sănătate a păsărilor de curte, regularitatea și rapiditatea furnizării de informații de către țara terță cu privire la existența anumitor boli animale contagioase, inclusiv gripă aviară și boala de Newcastle, și normele privind prevenirea și combaterea bolilor la animale în țara terță în cauză.

(9)

Articolul 8 din Directiva 2002/99/CE prevede că, la întocmirea listelor de țări terțe sau regiuni din țări terțe din care sunt autorizate importurile în Comunitate de produse specificate de origine animală, se va ține seama în special de anumite aspecte, cum ar fi starea de sănătate a șeptelului, regularitatea, rapiditatea și fiabilitatea cu care țara terță furnizează informații privind prezența anumitor boli contagioase sau infecțioase la animalele de pe teritoriul său, în special gripa aviară și boala de Newcastle, și starea generală de sănătate din țara terță în cauză care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea publică sau animală în Comunitate.

(10)

În interesul sănătății animalelor, prezentul regulament trebuie să prevadă că în Comunitate se importă produse exclusiv din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele care desfășoară programe de supraveghere a gripei aviare și planuri de vaccinare pentru gripa aviară, acolo unde se efectuează o astfel de vaccinare.

(11)

Conform Regulamentului (CE) nr. 2160/2003, admiterea sau menținerea pe liste a țărilor terțe prevăzute de legislația comunitară, din care statele membre sunt autorizate să importe anumite produse din păsări de curte reglementate de respectivul regulament, depind de prezentarea către Comisie, de către țara terță în cauză, a unui program echivalent programelor de control naționale pentru Salmonella ce urmează a fi stabilit de către statele membre, precum și de aprobarea acestuia de către Comisie. O evaluare pozitivă a acestor programe ar trebui să fie indicată în partea 1 din anexa I la prezentul regulament.

(12)

Comunitatea și anumite țări terțe doresc să permită comerțul cu păsări de curte și cu produse de pasăre care provin din compartimente aprobate și, prin urmare, principiul compartimentalizării pentru importurile de păsări și de produse de pasăre trebuie prevăzut în continuare în legislația comunitară. Principiul compartimentalizării a fost stabilit recent de către OIE pentru a facilita comerțul mondial cu păsări și produse de pasăre și ar trebui, prin urmare, încorporat în legislația comunitară.

(13)

În mod curent, legislația comunitară nu prevede certificate pentru importul în Comunitate de carne tocată și de carne separată mecanic de pasăre, de ratite și de vânat sălbatic cu pene din anumite motive de sănătate, în special trasabilitatea cărnii utilizate pentru producerea acestora. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să prevadă modele de certificate sanitar-veterinare care să acopere produsele în cauză pe baza unor cercetări științifice suplimentare.

(14)

Pentru a oferi mai multă flexibilitate în anumite situații autorităților competente în ceea ce privește certificatele sanitar-veterinare și pe baza mai multor solicitări din partea unor țări terțe care exportă în Comunitate pui de o zi de păsări de curte și de ratite, prezentul regulament trebuie să prevadă că astfel de produse trebuie examinate la momentul expedierii lotului, în loc să fie examinate la momentul emiterii certificatului sanitar-veterinar.

(15)

Pentru a evita orice întrerupere a schimburilor comerciale, importurile în Comunitate de mărfuri care au fost produse înainte de introducerea restricțiilor de sănătate animală, astfel cum se stabilește în prima parte a anexei I la prezentul regulament, trebuie să fie permise în continuare timp de 90 de zile de la introducerea restricțiilor de import pentru produsul în cauză.

(16)

Trebuie prevăzute condiții specifice pentru tranzitul prin Comunitate de loturi către și dinspre Rusia, dată fiind situația geografică a Kaliningradului, care afectează doar Letonia, Lituania și Polonia.

(17)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (15) a stabilit norme sanitare comunitare generale aplicabile la importul în și tranzitul prin Comunitate al bunurilor vizate de regulament.

(18)

În plus, Directiva 96/93/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996, privind certificarea animalelor și a produselor animaliere (16) stabilește standarde de certificare care sunt necesare pentru a asigura certificarea valabilă și pentru a preveni frauda. Este, prin urmare, adecvat să se asigure prin prezentul regulament că normele și principiile aplicate de responsabilii cu certificarea din țara terță oferă garanții care sunt echivalente celor prevăzute de directiva în cauză și că modelele de certificate sanitar-veterinare stabilite în prezentul regulament reflectă doar acele fapte care pot fi atestate la momentul emiterii certificatului.

(19)

Pentru claritatea și coerența legislației comunitare, Deciziile 93/342/CEE, 94/438/CE și 2006/696/CE ar trebui să fie abrogate și înlocuite de prezentul regulament.

(20)

Este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru a permite statelor membre și industriei să ia măsurile necesare pentru a respecta condițiile de certificare sanitar-veterinară aplicabile, prevăzute în prezentul regulament.

(21)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătate animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele de certificare sanitar-veterinară pentru importul și tranzitul comunitar, inclusiv depozitarea în timpul tranzitului, al următoarelor produse („produsele”):

(a)

păsări, ouă pentru incubație, pui de o zi și ouă fără microorganisme patogene specificate;

(b)

carne, carne tocată și carne de pasăre separată mecanic, inclusiv de ratite și de vânat sălbatic cu pene, ouă și produse din ouă.

Regulamentul stabilește o listă a țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor de unde produsele pot fi importate în Comunitate.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică păsărilor pentru expoziții, concursuri sau competiții.

(3)   Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere cerințelor de certificare specifice prevăzute în acordurile comunitare cu țări terțe.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„păsări de curte” înseamnă găini, curcani, bibilici, rațe, gâște, prepelițe, porumbei, fazani, potârnichi și ratite (ratitae), crescute sau ținute în captivitate pentru reproducție, pentru producție de carne sau de ouă pentru consum sau pentru fonduri de repopulare a vânatului;

2.

„ouă pentru incubație” înseamnă ouă de păsări de curte destinate incubației;

3.

„pui de o zi” înseamnă toate păsările care au mai puțin de 72 de ore de viață, nehrănite încă, și rața leșească (Cairina moschata) sau hibrizii acesteia, care au mai puțin de 72 de ore de viață, care au fost sau nu hrăniți;

4.

„păsări de reproducție” înseamnă păsări de 72 de ore sau mai mult, destinate producției de ouă pentru incubație;

5.

„păsări pentru producție” înseamnă păsări de 72 de ore sau mai mult, crescute pentru:

(a)

producția de carne și/sau ouă pentru consum; sau

(b)

fonduri de repopulare a vânatului;

6.

„ouă fără microorganisme patogene specificate” înseamnă ouă pentru incubație care sunt obținute de la „efective de pui fără microorganisme patogene specificate”, astfel cum se descrie în Farmacopeea Europeană (17) și care sunt destinate doar pentru diagnostic, cercetare sau uz farmaceutic;

7.

„carne” înseamnă părți comestibile ale următoarelor animale:

(a)

păsări de curte, termen ce desemnează, atunci când se referă la carne, păsările de crescătorie, inclusiv păsările crescute ca animale domestice, fără a fi considerate ca atare, cu excepția ratitelor;

(b)

vânat cu pene destinat consumului uman;

(c)

ratite;

8.

„carne separată mecanic” înseamnă produsul obținut prin îndepărtarea cărnii de pe oasele cu carne după dezosare sau de pe carcase de pui, utilizând mijloace mecanice care duc la pierderea sau modificarea structurii fibrei musculare;

9.

„carne tocată” înseamnă carne dezosată sub formă de bucăți și cu un conținut de sare mai mic de 1 %;

10.

„zonă” înseamnă o parte clar definită a unei țări terțe care cuprinde o subpopulație animală cu o anumită stare de sănătate în ceea ce privește o anumită boală pentru care s-au aplicat măsurile necesare de supraveghere, control și biosecuritate pentru importuri în conformitate cu prezentul regulament;

11.

„compartiment” înseamnă una sau mai multe unități de creștere a păsărilor de curte din cadrul unui sistem comun de gestionare a biosecurității care cuprinde o subpopulație de păsări de curte cu o stare de sănătate distinctă în ceea ce privește o anumită boală sau boli pentru care s-au aplicat măsurile necesare de supraveghere, control și biosecuritate pentru importuri în conformitate cu prezentul regulament;

12.

„unitate” înseamnă o instalație sau parte a unei instalații situate în același loc și destinate uneia sau mai multora dintre următoarele activități:

(a)

unitate de reproducție de rasă: o unitate care produce ouă pentru incubație pentru producerea de păsări de reproducție;

(b)

unitate de reproducție: o unitate care produce ouă pentru incubație pentru producerea de păsări pentru producție;

(c)

unitate de creștere, fie:

(i)

o unitate de creștere a păsărilor de reproducție, adică o unitate care crește păsări de reproducție înainte de stadiul reproductiv; sau

(ii)

o unitate de creștere a păsărilor pentru producție, adică o unitate care crește păsări producătoare de ouă înainte de faza de ouat;

(d)

unitate care deține alte păsări pentru producție;

13.

„incubator” înseamnă o unitate a cărei activitate constă în incubarea și ecloziunea ouălor și în furnizarea puilor de o zi;

14.

„efectiv” înseamnă toate păsările de curte cu aceeași stare de sănătate ținute în aceleași exploatații sau în aceeași incintă și constituind o singură unitate epidemiologică; în ceea privește păsările de curte ținute în spații acoperite, efectivul include toate păsările care împart același cubaj de aer;

15.

„gripă aviară” înseamnă o infecție a păsărilor cauzată de orice virus gripal A:

(a)

de subtip H5 sau H7;

(b)

cu un index de patogenitate intravenoasă (IVPI) mai mare de 1,2 la puii de șase săptămâni; sau

(c)

care cauzează o mortalitate de cel puțin 75 % la puii de 4 până la 8 săptămâni infectați intravenos;

16.

„gripă aviară înalt patogenă” (HPAI) înseamnă o infecție a păsărilor cauzată de:

(a)

virușii gripei aviare care aparțin subtipurilor H5 sau H7 cu secvențe genomice care codifică pentru aminoacizi bazici multipli pe locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină similare celor observate la alți viruși HPAI, ceea ce indică faptul că molecula de hemaglutinină poate face obiectul unui clivaj de către o protează ubicuă a gazdei;

(b)

gripa aviară astfel cum a fost definită la punctul 15 literele (b) și (c);

17.

„gripă aviară slab patogenă” (LPAI) înseamnă o infecție a păsărilor cauzată de virusurile de gripă aviară din subtipurile H5 sau H7, altele decât HPAI;

18.

„boala de Newcastle” înseamnă o infecție a păsărilor:

(a)

cauzată de orice sușă aviară a paramixovirusului 1 cu un index de patogenitate intracerebrală (ICPI) la puii de o zi mai mare de 0,7; sau

(b)

s-a demonstrat prezența aminoacizilor bazici multipli în virus (fie direct, fie prin deducție) la capătul C-terminal al proteinei F2 și a fenilalaninei la nivelul reziduului 117, care este capătul N-terminal al proteinei F1; termenul „aminoacizi bazici multipli” se referă la prezența a cel puțin trei reziduuri de arginină sau lizină printre reziduurile 113 și 116; în absența unei demonstrații a configurației caracteristice a reziduurilor de aminoacizi, astfel cum s-a descris la acest punct, necesită caracterizarea virusului izolat printr-un test ICPI; în această definiție, reziduurile de aminoacizi sunt numerotate de la capătul N-terminal al secvenței de aminoacid dedusă din secvența nucleotidică a genei F0, 113-116 corespunde reziduurilor de la -4 la -1 de la locul clivajului;

19.

„medic veterinar oficial” înseamnă medicul veterinar desemnat de autoritatea competentă;

20.

„strategia de diferențiere a animalelor infectate de cele vaccinate (DIVA)” înseamnă o strategie de vaccinare care permite realizarea unei diferențieri între animalele vaccinate/infectate și cele vaccinate/neinfectate prin aplicarea unui test de diagnostic conceput să detecteze anticorpi împotriva virusului sălbatic și utilizarea unor păsări santinelă nevaccinate.

CAPITOLUL II

CONDIŢII GENERALE PENTRU IMPORT ŞI TRANZIT

Articolul 3

Liste de țări terțe, teritorii, zone sau compartimente de origine din care produsele pot fi importate în Comunitate și pot tranzita prin aceasta

Produsele sunt importate în Comunitate doar din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele enumerate în coloanele 1 și 3 din tabelul din anexa I partea 1.

Articolul 4

Certificare sanitar-veterinară

(1)   Produsele importate în Comunitate sunt însoțite de un certificat sanitar-veterinar, astfel cum se menționează în coloana 4 din tabelul din anexa I partea 1, pentru produsul în cauză, completat conform notelor și modelului de certificat sanitar-veterinar care figurează în partea 2 a anexei respective („certificatul”).

(2)   Astfel cum se precizează în anexa II, atunci când transportul produselor include transportul naval, chiar și pentru o parte a călătoriei, la certificatele sanitar-veterinare pentru importuri de păsări de curte și pui de o zi se va atașa o declarație a căpitanului vasului.

(3)   Păsările de curte, ouăle de incubație și puii de o zi care tranzitează prin comunitate vor fi însoțiți de:

(a)

un certificat veterinar, conform celor prevăzute la alineatul (1), care va purta mențiunea „în tranzit prin CE”; și

(b)

un certificat solicitat de țara terță de destinație.

(4)   Ouăle fără microorganisme patogene specificate, carnea, carnea tocată și carnea de pasăre separată mecanic, ratitele și vânatul sălbatic cu pene, ouăle și produsele din ouă care tranzitează Comunitatea vor fi însoțite de un certificat elaborat conform modelului de certificat prezentat în anexa XI și care respectă condițiile precizate în această privință.

(5)   În sensul prezentului regulament, tranzitul poate include depozitarea în timpul tranzitului în conformitate cu articolele 12 și 13 din Directiva 97/78/CE.

(6)   Se permite utilizarea certificărilor electronice și a altor sisteme agreate armonizate la nivel comunitar.

Articolul 5

Condiții pentru import și tranzit

(1)   Produsele importate în Comunitate și care tranzitează Comunitatea vor îndeplini condițiile prevăzute la articolele 6 și 7 și în capitolul III.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică loturilor simple de mai puțin de 20 de unități de păsări de curte altele decât ratite, ouălor pentru incubație sau puilor de o zi de ratite. Totuși, importurile de astfel de loturi pot proveni numai din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care asemenea importuri sunt autorizate și respectă următoarele condiții:

(a)

țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul este enumerat(ă) în coloanele 1 și 3 din tabelul cuprins în partea 1 din anexa I, iar în coloana 4 din respectivul tabel se prevede un model de certificat sanitar-veterinar pentru produsul în cauză;

(b)

nu fac obiectul unei interdicții la import din considerente de sănătate animală;

(c)

condițiile de import includ cerința privind izolarea sau carantina după import.

(3)   Produsele menționate la alineatul (1) îndeplinesc următoarele:

(a)

garanții suplimentare, astfel cum se specifică în coloana 5 a tabelului din anexa I partea 1;

(b)

condiții specifice precizate în coloana 6 și, după caz, datele de închidere din coloana 6A și datele de deschidere precizate în coloana 6B din tabelul din anexa I partea 1;

(c)

garanții sanitar-veterinare suplimentare, atunci când sunt cerute de statul membru de destinație și menționate în certificat;

(d)

restricțiile în ceea ce privește aprobarea programului de control al salmonelei se aplică doar atunci când se indică în coloana corespunzătoare a tabelului din anexa I partea 1.

Articolul 6

Proceduri de examinare, eșantionare și testare

În cazul în care sunt necesare examinarea, eșantionarea și testarea pentru gripă aviară, micoplasmă, boala de Newcastle, Salmonella și alte microorganisme patogene cu semnificație pentru sănătatea publică sau animală pentru importurile de produse în Comunitate, în conformitate cu certificatele, astfel de produse sunt importate în Comunitate doar atunci când examinarea, eșantionarea și testarea s-au realizat de către autoritatea competentă a țării terțe în cauză sau, după caz, de către autoritatea competentă din statul membru de destinație, în conformitate cu anexa III.

Articolul 7

Cerințe de raportare a bolii

Produsele vor fi importate în Comunitate din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente doar în cazul în care țara terță în cauză:

(a)

informează Comisia în legătură cu situația bolii într-un interval de 24 de ore de la confirmarea oricăror focare inițiale de HPAI sau boală Newcastle;

(b)

prezintă fără întârziere izolate de virus provenind din focare inițiale ale acestor boli la laboratorul de referință al Comunității pentru gripă aviară și boala de Newcastle (18); cu toate acestea, astfel de izolate de virus nu vor fi solicitate pentru importurile de ouă, produse din ouă și ouă fără microorganisme patogene specificate din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din care este autorizat importul de astfel de produse în Comunitate;

(c)

prezintă Comisiei actualizări periodice cu privire la situația bolii.

CAPITOLUL III

STAREA DE SĂNĂTATE A ANIMALELOR DIN ŢĂRILE TERŢE, TERITORIILE, ZONELE SAU COMPARTIMENTELE DE ORIGINE CU PRIVIRE LA GRIPA AVIARĂ ŞI LA BOALA DE NEWCASTLE

Articolul 8

Țări terțe, teritorii, zone sau compartimente indemne de gripă aviară

(1)   În sensul prezentului regulament, o țară terță, un teritoriu, o zonă sau un compartiment din care sunt importante produse în Comunitate vor fi considerate indemne de gripă aviară atunci când:

(a)

gripa aviară nu s-a manifestat în țara terță, teritoriu, zonă sau compartiment timp de o perioadă de cel puțin 12 luni anterioare certificării de către medicul veterinar oficial;

(b)

s-a desfășurat un program de supraveghere pentru gripa aviară, în conformitate cu articolul 10, timp de cel puțin șase luni anterioare certificării la care se face trimitere la litera (a) din prezentul alineat atunci când acest lucru se solicită în certificat.

(2)   În cazul în care apare un focar de gripă aviară într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment anterior indemn de boala în cauză, astfel cum se face trimitere la alineatul (1), țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul în cauză va fi considerat din nou indemn de gripă aviară dacă au fost îndeplinite următoarele condiții:

(a)

în caz de HPAI, s-a pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a combate boala;

(b)

în caz de LPAI, fie s-a pus în aplicare o politică de depopulare totală, fie s-au sacrificat păsările pentru a combate boala;

(c)

s-a realizat curățarea și dezinfectarea corespunzătoare în toate unitățile anterior infectate;

(d)

s-a realizat o supraveghere a gripei aviare în conformitate cu partea II a anexei IV timp de o perioadă de trei luni după încheierea curățării și dezinfectării la care se face trimitere la litera (c) din prezentul alineat, cu rezultate negative.

Articolul 9

Țări terțe, teritorii, zone și compartimente indemne de HPAI

(1)   În sensul prezentului regulament, o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment din care sunt importate produse în Comunitate vor fi considerate ca fiind indemne de HPAI atunci când boala nu s-a manifestat în țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul respectiv timp de o perioadă de cel puțin 12 luni anterioare certificării de către medicul veterinar oficial.

(2)   Atunci când apare un focar de HPAI într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment anterior indemn de boala în cauză, astfel cum se face trimitere la alineatul (1), țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul va fi din nou considerat indemn de HPAI, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

s-a pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a combate boala, inclusiv realizarea curățării și dezinfectării corespunzătoare în toate unitățile anterior infectate;

(b)

s-a realizat supravegherea de gripă aviară în conformitate cu partea II a anexei IV în timpul unei perioade de trei luni după încheierea politicii de depopulare totală și a operațiunilor de curățare și dezinfectare la care se face trimitere la litera (a).

Articolul 10

Programele de supraveghere a gripei aviare

Atunci când programul de supraveghere a gripei aviare este solicitat în certificat, produsele vor fi importate în Comunitate din țările terțe, teritoriile, zonele sau compartimentele doar dacă:

(a)

țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul a desfășurat timp de cel puțin șase luni un program de supraveghere a gripei aviare, indicat în coloana 7 a tabelului din partea I a anexei I, și dacă programul îndeplinește condițiile:

(i)

prevăzute în partea I a anexei IV; sau

(ii)

prevăzute în Codul sanitar pentru animalele terestre al OIE (19);

(b)

țara terță informează Comisia cu privire la orice fel de modificări aduse programului său de supraveghere a gripei aviare.

Articolul 11

Vaccinarea împotriva gripei aviare

În cazul în care vaccinarea împotriva gripei aviare se efectuează în țări terțe, teritorii, zone sau compartimente, păsările sau alte produse derivate din pasările vaccinate vor fi importate în Comunitate doar dacă:

(a)

țara terță efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare conform unui plan de vaccinare indicat în coloana 8 a tabelului din partea I a anexei I și dacă planul îndeplinește condițiile prevăzute în anexa V;

(b)

țara terță informează Comisia cu privire la orice modificări aduse planului său de vaccinare împotriva gripei aviare.

Articolul 12

Țări terțe, teritorii, zone și compartimente indemne de boala de Newcastle

(1)   În sensul prezentului regulament, o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment din care sunt importate produsele în Comunitate va fi considerat ca fiind indemn de boala de Newcastle, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

nu au apărut niciun fel de focare ale bolii de Newcastle la păsări în țara terță, în teritoriu, în zonă sau compartiment timp de o perioadă de cel puțin 12 luni anterioare certificării de către medicul veterinar oficial;

(b)

nu a fost realizată nicio vaccinare împotriva bolii de Newcastle prin utilizarea de vaccinuri care nu îndeplinesc criteriile pentru vaccinurile recunoscute împotriva bolii de Newcastle stabilite în anexa VI, cel puțin pentru perioada la care se face trimitere la litera (a) din prezentul alineat.

(2)   Acolo unde apare un focar al bolii de Newcastle într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment anterior indemn de boala în cauză, astfel cum se menționează la alineatul (1), țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul vor fi considerate din nou ca fiind indemne de respectiva boală, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

s-a pus în aplicare o politică de depopulare totală pentru a combate boala;

(b)

s-a realizat curățarea și dezinfectarea corespunzătoare în toate unitățile anterior infectate;

(c)

în timpul unei perioade de cel puțin trei luni după încheierea politicii de depopulare totală și a curățării și dezinfectării la care se face trimitere la literele (a) și (b):

(i)

autoritatea competentă a țării terțe poate demonstra absența bolii în țara terță, teritoriu, zonă sau în compartiment prin cercetări intensificate, inclusiv teste de laborator în legătură cu focarul;

(ii)

nu s-a efectuat nicio vaccinare împotriva bolii de Newcastle prin utilizarea de vaccinuri care nu îndeplinesc criteriile pentru vaccinurile recunoscute împotriva bolii de Newcastle stabilite în anexa VI.

Articolul 13

Derogări privind utilizarea de vaccinuri împotriva bolii de Newcastle

(1)   Pentru produsele la care se face trimitere la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și prin derogare de la articolul 12 alineatul (1) litera (b) și articolul 12 alineatul (2) litera (c) punctul (ii), o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment vor fi considerate ca fiind indemne de boala de Newcastle atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul permit utilizarea de vaccinuri care respectă criteriile generale prevăzute în partea I a anexei VI, dar nu și criteriile specifice prevăzute în partea II a acelei anexe;

(b)

sunt respectate cerințele sanitare suplimentare prevăzute în partea I a anexei VII.

(2)   Pentru produsele la care se face trimitere la articolul 1 alineatul (1) litera (b) și prin derogare de la articolul 12 alineatul (1) litera (b) și articolul 12 alineatul (2) litera (c) punctul (ii), o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment din care sunt autorizate importurile de carne de pasăre în Comunitate vor fi considerate ca fiind indemne de boala de Newcastle atunci când sunt respectate cerințele sanitare suplimentare prevăzute în partea II a anexei VII.

CAPITOLUL IV

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU IMPORTURI

Articolul 14

Condiții specifice pentru importuri de păsări de curte, ouă pentru incubație și pui de o zi

(1)   Pe lângă condițiile prevăzute în capitolele II și III, se vor aplica următoarele condiții specifice importurilor de:

(a)

păsări de reproducție și pentru producție, altele decât ratite, ouă pentru incubație și pui de o zi, alții decât de ratite, condițiile prevăzute în anexa VIII;

(b)

ratite de reproducție și pentru producție, ouă pentru incubație și pui de o zi de ratite, condițiile prevăzute în anexa IX.

(2)   Condițiile prevăzute la alineatul (1) nu se vor aplica loturilor unitare de mai puțin de 20 de unități de păsări, altele decât ratite, ouă pentru incubație sau pui de o zi de ratite.

Articolul 15

Condiții specifice pentru importurile de ouă fără microorganisme patogene specificate

Pe lângă cerințele prevăzute la articolele 3-6, ouăle fără microorganisme patogene specificate importate în Comunitate vor respecta următoarele cerințe:

(a)

vor fi marcate cu o ștampilă pe care este inscripționat codul ISO al țării terțe de origine și numărul de aprobare al unității de origine;

(b)

fiecare pachet de ouă fără microorganisme patogene specificate trebuie să conțină doar ouă provenite de la aceeași țară terță de origine, unitate și expeditor și trebuie să poarte cel puțin următoarele mențiuni:

(i)

informațiile indicate pe ouă, astfel cum se prevede la litera (a);

(ii)

o indicație clar vizibilă și lizibilă că lotul conține ouă fără microorganisme patogene specificate;

(iii)

numele expeditorului sau numele și adresa întreprinderii;

(c)

ouăle fără microorganisme patogene specificate importate în Comunitate trebuie să fie transportate direct la destinația lor finală după finalizarea satisfăcătoare a controalelor de import.

Articolul 16

Condiții specifice pentru transportul păsărilor de curte și al puilor de o zi

Păsările de curte și puii de o zi importați în Comunitate nu vor fi:

(a)

încărcați într-un mijloc de transport care transportă alte păsări de curte și pui de o zi cu o stare de sănătate inferioară;

(b)

în timpul transportului spre Comunitate, aceștia nu vor tranzita și nici nu vor fi descărcați într-o țară, teritoriu, zonă sau compartiment de unde nu sunt autorizate importuri de astfel de păsări și pui de o zi în Comunitate.

Articolul 17

Condiții specifice pentru importuri de carne de ratite

Doar carnea de la ratitele care au fost supuse măsurilor de protecție legate de febra hemoragică Crimeea-Congo prevăzute în partea II a anexei X pot fi importate în Comunitate.

CAPITOLUL V

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU TRANZIT

Articolul 18

Derogare pentru tranzit prin Letonia, Lituania și Polonia

(1)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul(4), va fi autorizat tranzitul rutier sau feroviar între punctele de control la frontieră din Letonia, Lituania și Polonia enumerate în anexa la Decizia 2001/881/CE a Comisiei (20) de loturi de carne, carne tocată și carne separată mecanic de pasăre, inclusiv de ratite și de vânat cu pene, ouă și produse din ouă și ouă fără microorganisme patogene specificate care provin din și au destinația Rusia, direct sau printr-o altă țară terță, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

lotul este sigilat cu un sigiliu numerotat în serie de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(b)

documentele care însoțesc lotul, astfel cum se prevede la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, sunt ștampilate pe fiecare pagină cu cuvintele „Doar pentru tranzit spre Rusia prin CE” de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare;

(c)

sunt respectate cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

lotul este certificat ca fiind acceptabil pentru tranzit în documentul veterinar comun de intrare emis de către medicul veterinar oficial la punctul de control la frontieră de intrare.

(2)   Loturile, astfel cum se menționează la alineatul (1), nu pot fi descărcate sau depozitate, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (4) sau la articolul 13 din Directiva 97/78/CE, în interiorul Comunității.

(3)   Se vor organiza controale periodice de către autoritatea competentă pentru a se asigura că numărul de loturi, astfel cum se menționează la alineatul (1), și cantitățile corespunzătoare de produse care părăsesc Comunitatea corespund numărului și cantităților care intră în Comunitate.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 19

Abrogări

Deciziile 93/342/CEE, 94/438/CE și 2006/696/CE se abrogă.

Trimiterile la deciziile abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XII.

Articolul 20

Dispoziții tranzitorii

Produsele cu privire la care au fost emise certificatele veterinare relevante în conformitate cu Deciziile 93/342/CEE, 94/438/CE și 2006/696/CE pot fi importate în Comunitate sau pot tranzita Comunitatea până la 15 februarie 2009.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 303, 31.10.1990, p. 6. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(4)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(5)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(6)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1237/2007 al Comisiei (JO L 280, 24.10.2007, p. 5).

(7)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

(8)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 295, 25.10.2006, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1237/2007.

(10)  JO L 137, 8.6.1993, p. 24. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/696/CE.

(11)  JO L 181, 15.7.1994, p. 35.

(12)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (ultima ediție).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?e1d10 (ultima ediție).

(15)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(16)  JO L 13, 16.1.1997, p. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (ultima ediție).

(18)  Veterinary Laboratories Agency (Agenția Laboratoarelor Veterinare), New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regatul Unit.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  JO L 326, 11.12.2001, p. 44.


ANEXA I

PĂSĂRI DE CURTE, OUĂ PENTRU INCUBAȚIE, PUI DE O ZI, OUĂ FĂRĂ ORGANISME PATOGENE SPECIFICATE, CARNE, CARNE TOCATĂ, CARNE SEPARATĂ MECANIC, OUĂ ȘI PRODUSE DIN OUĂ

PARTEA 1

Lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor

Cod ISO și numele țării terțe sau al teritoriului

Codul țării terțe, al teritoriului, zonei sau compartimentului

Descrierea țării terțe, a teritoriului, zonei sau compartimentului

Certificat sanitar-veterinar

Condiții specifice

Condiții specifice

Situația supravegherii gripei aviare

Situația vaccinării împotriva gripei aviare

Situația combaterii salmonelei

Model(e)

Garanții suplimentare

Dată de închidere (1)

Dată de deschidere (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albania

AL-0

Întreaga țară

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Australia

AU-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brazilia

BR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

State:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo și Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

State:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina și São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Districtul Federal și statele:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina și São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Botswana

BW-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Canada

CA-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Elveția

CH-0

Întreaga țară

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN – China (Republica Populară)

CN-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Provincia Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL – Groenlanda

GL-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Întregul teritoriu al Regiunii Administrative Speciale a Hong Kongului

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Croația

HR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Israel

IL-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – India

IN-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islanda

IS-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Coreea (Rep)

KR-0

Întreaga țară

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Muntenegru

ME-O

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagascar

MG-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malaezia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Peninsula de Vest

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK – Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (4)

MK-0 (4)

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexic

MX-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibia

NA-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Noua Caledonie

NC-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Noua Zeelandă

NZ-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – St Pierre și Miquelon

PM-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbia (5)

XS-0 (5)

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Federația Rusă

RU-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapore

SG-0

Întreaga țară

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thailanda

TH-0

Întreaga țară

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN – Tunisia

TN-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turcia

TR-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Statele Unite

US-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA –Africa de Sud

ZA-0

Întreaga țară

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Întreaga țară

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA 2

Modele de certificate sanitar-veterinare

Model(e):

„BPP”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru păsări de reproducție sau pentru producție, altele decât ratite

„BPR”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ratite de reproducție sau pentru producție

„DOC”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru pui de o zi, alții decât de ratite

„DOR”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru pui de o zi de ratite

„HEP”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă pentru incubație de păsări de curte, altele decât ratite

„HER”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă pentru incubație de ratite

„SPF”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă fără microorganisme patogene specificate

„SRP”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru păsări de sacrificare și păsări pentru fonduri de repopulare a vânatului, altele decât ratite

„SRA”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ratite de sacrificare

„POU”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne de pasăre

„POU-MI/MSM”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne tocată și carne de pasăre separată mecanic

„RAT”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne de ratite de crescătorie destinată consumului uman

„RAT-MI/MSM”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne tocată și carne separată mecanic de ratite de crescătorie destinată consumului uman

„WGM”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne de vânat sălbatic cu pene

„WGM-MI/MSM”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne tocată și carne separată mecanic de vânat sălbatic cu pene

„E”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă

„EP”

:

Model de certificat sanitar-veterinar pentru produse din ouă

Garanții suplimentare (GS):

„I”

:

Garanții pentru ratite de reproducție și pentru producție care provin dintr-o țară terță, teritoriu sau zonă care nu sunt indemne de boala de Newcastle, certificate conform modelului BPR

„II”

:

Garanții pentru pui de o zi de ratite care provin dintr-o țară terță, teritoriu sau zonă care nu sunt indemne de boala de Newcastle, certificate conform modelului DOR

„III”

:

Garanții pentru ouă de ratite pentru incubație care provin dintr-o țară terță, teritoriu sau zonă care nu sunt indemne de boala de Newcastle, certificate conform modelului HER

„IV”

:

Garanții relevante pentru păsări de reproducție din specia Gallus gallus, pui de o zi de Gallus gallus destinați reproducției și ouă de Gallus gallus pentru incubație conform prevederilor UE privind controlul salmonelei au fost prevăzute și vor fi certificate conform modelului BPP, DOC și, respectiv, HEP.

„V”

:

Garanții pentru ratite de sacrificare care provin dintr-o țară terță, teritoriu sau zonă care nu sunt indemne de boala de Newcastle, certificate conform modelului SRA

„VI”

:

Garanții suplimentare care acoperă carnea de pasăre, certificate conform modelului POU

„VII”

:

Garanții suplimentare care acoperă carnea de ratite de crescătorie destinată consumului uman, certificate conform modelului RAT

„VIII”

:

Garanții suplimentare pentru carne de vânat sălbatic cu pene, certificate conform modelului WGM

Program de control pentru depistarea salmonelei:

„P1”

:

Interzicerea importului în Comunitate a păsărilor de curte Gallus gallus de reproducție, a puilor Gallus gallus de o zi destinați reproducției și a ouălor de Gallus gallus pentru incubație din cauza faptului că un program de control al salmonelei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 nu a fost transmis Comisiei și nici aprobat de aceasta.

Condiții specifice:

„P2”

:

Interzicerea importului în Comunitate sau a tranzitului prin Comunitate din cauza restricțiilor legate de un focar de HPAI

„P3”

:

Interzicerea importului în Comunitate sau a tranzitului prin Comunitate din cauza restricțiilor legate de un focar de boală de Newcastle

Program de supraveghere a gripei aviare și plan de vaccinare împotriva gripei aviare:

„A”

:

Țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul desfășoară un program de supraveghere a gripei aviare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 798/2008

„B”

:

Țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 798/2008

Note

Note generale:

(a)

Certificatele sanitar-veterinare bazate pe modelele din partea 2 a prezentei anexe și care respectă structura modelului corespunzător produsului respectiv sunt emise de țara, teritoriul, zona sau compartimentul exportator. Acestea vor cuprinde, în ordinea care apare în model, certificările care sunt necesare oricărei țări terțe și, după caz, cerințele sanitare suplimentare impuse țării, teritoriului, zonei sau compartimentului exportator.

În cazul în care se solicită garanții suplimentare de către statul membru al UE de destinație pentru produsul respectiv, acestea se includ, de asemenea, în certificatul sanitar-veterinar original.

(b)

Trebuie să se prezinte un certificat unic, separat pentru fiecare lot al produsului respectiv exportat către aceeași destinație dintr-un teritoriu care apare în coloanele 2 și 3 din partea 1 a prezentei anexe și care este transportat în același vagon de marfă, camion, aeronavă sau navă maritimă.

(c)

Originalul certificatelor constă într-o singură pagină tipărită pe ambele părți sau, dacă este necesar mai mult text, acesta este constituit astfel încât toate paginile să formeze un întreg și să nu poată fi separate.

(d)

Certificatul este elaborat în cel puțin o limbă oficială a statului membru al UE unde are loc inspecția vamală și într-o limbă oficială a statului membru al UE de destinație. Totuși, statele membre în cauză pot permite elaborarea certificatului într-o altă limbă a Comunității în locului limbii proprii, însoțită, dacă este necesar, de o traducere oficială.

(e)

În cazul în care la certificat sunt atașate pagini suplimentare pentru a identifica elementele care alcătuiesc lotul, astfel de pagini suplimentare se consideră ca făcând parte din certificatul original dacă semnătura și ștampila veterinarului oficial certificator apar pe fiecare pagină.

(f)

În cazul în care certificatul, inclusiv orice pagini suplimentare astfel cum se prevede la litera (e), cuprinde mai mult de o singură pagină, fiecare pagină va fi numerotată „–x(numărul paginii) din y (număr total de pagini)–” în josul paginii și va purta codul numeric al certificatului alocat de autoritatea competentă în partea superioară.

(g)

Originalul certificatului trebuie să fie completat și semnat de un veterinar oficial cu nu mai mult de 24 de ore înainte de încărcarea lotului pentru importuri către Comunitate, dacă nu se declară altfel. În acest scop, autoritățile competente ale țării exportatoare se asigură că sunt respectate principii de certificare echivalente celor prevăzute în Directiva 96/93/CE.

Culoarea semnăturii va fi diferită de cea a textului tipărit. Aceeași regulă se va aplica ștampilelor altele decât ștampile în relief sau filigran.

(h)

Originalul certificatului trebuie să însoțească lotul până la punctul de control la frontieră al UE.

Note suplimentare pentru păsări de curte și pui de o zi:

(i)

Certificatul va fi valabil timp de 10 zile de la data emiterii, dacă nu se declară altfel.

În cazul transportului naval, termenul de valabilitate va fi extins cu durata călătoriei. În acest scop, originalul declarației căpitanului de vas, elaborată conform anexei II, va fi atașat la certificatul sanitar-veterinar.

(j)

Păsările de curte și puii de o zi nu vor fi transportați cu alte păsări de curte și pui de o zi care fie nu sunt destinați Comunității Europene, fie au o stare de sănătate inferioară.

(k)

Păsările de curte și puii de o zi, în timpul transportului spre Comunitate, nu vor tranzita și nici nu vor fi descărcați într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment din care nu sunt autorizate importuri în Comunitate de astfel de păsări de curte și pui de o zi.

Model de certificat sanitar-veterinar pentru păsările de reproducție sau pentru producție, altele decât ratite (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ratite de reproducție sau pentru producție (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru pui de o zi, alții decât de ratite (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru pui de o zi de ratite (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă pentru incubație de păsări de curte, altele decât ratite (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă de ratite pentru incubație (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă fără microorganisme patogene specificate (SPF)

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru păsări pentru sacrificare și pentru păsări pentru fonduri de repopulare a vânatului, altele decât ratite (SRP)

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ratite pentru sacrificare (SRA)

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne de pasăre (POU)

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne tocată și pentru carne separată mecanic de pasăre (POU-MI/MSM)

(Nu a fost încă stabilit)

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne de ratite de crescătorie destinată consumului uman (RAT)

Image

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne tocată și carne separată mecanic de ratite de crescătorie destinată consumului uman (RAT-MI/MSM)

(Nu a fost încă stabilit)

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne de vânat cu pene (WGM)

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru carne tocată și carne separată mecanic de vânat cu pene (WGM-MI/MSM)

(Nu a fost încă stabilit)

Model de certificat sanitar-veterinar pentru ouă (E)

Image

Image

Image

Model de certificat sanitar-veterinar pentru produse din ouă (EP)

Image

Image


(1)  Produsele, inclusiv cele transportate în largul mării, produse înainte de această dată pot fi importate în Comunitate în timpul unei perioade de 90 de zile de la această dată.

(2)  Doar produsele fabricate după această dată pot fi importate în Comunitate.

(3)  Certificate în conformitate cu Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132), astfel cum a fost modificat ultima dată.

(4)  Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; Codul previzional nu aduce nicio atingere nomenclaturii definitive a acestei țări, care va fi stabilită în urma concluziilor negocierilor actuale pe acest subiect din cadrul Națiunilor Unite.

(5)  Fără să includă Kosovo, astfel cum a fost definit în Rezoluția 1244 din 10 iunie 1999 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.


ANEXA II

(conform trimiterii de la articolul 4)

(Se va completa și se va atașa la certificatul veterinar atunci când transportul păsărilor de curte și al puilor de o zi către granița Comunității Europene include transportul cu vaporul, chiar și pentru o parte a călătoriei.)

Image


ANEXA III

ACTE COMUNITARE, STANDARDE ȘI PROCEDURI INTERNAȚIONALE PENTRU EXAMINARE, PRELEVARE DE PROBE ȘI TESTARE ASTFEL CUM SE FACE REFERIRE LA ARTICOLUL 6

I.   Înainte de importul în Comunitate

Metode pentru standardizarea materialelor și proceduri pentru examinare, prelevare de probe și testare pentru:

1.

Gripa aviară

Manual de diagnostic pentru gripă aviară, astfel cum este stabilit în Decizia 2006/437/CE (1); sau

Manual de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE) (2).

2.

Boala de Newcastle

Anexa III la Directiva 92/66/CEE a Consiliului (3); sau

Manualul de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE);

în cazul în care se aplică articolul 12 din Directiva 90/539/CEE, metodele de prelevare de probe și de testare trebuie să respecte metodele descrise în anexele la Decizia 92/340/CEE a Comisiei (4).

3.

Salmonella pullorum și Salmonella gallinarum

Capitolul III din anexa II la Directiva 90/539/CEE; sau

Manual de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE).

4.

Salmonella arizonae

Examinare serologică: trebuie să fie prelevate probe de la 60 de păsări la punctul de depunere prin metodele descrise în Manualul de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Capitolul III din anexa II la Directiva 90/539/CEE; sau

Manual de Teste de Diagnostic și Vaccinuri pentru Animale Terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Capitolul III din anexa II la Directiva 90/539/CEE.

7.

Salmonella cu semnificație pentru sănătatea publică

Se utilizează metoda de detectare recomandată de Laboratorul de referință al Comunității (CRL) pentru Salmonella din Bilthoven, Țările de Jos, sau o metodă echivalentă. Metoda este descrisă în versiunea curentă a proiectului de anexă D la ISO 6579 (2002): „Detectarea Salmonella spp. în fecale de animale și în eșantioane în etapa de producție primară”. În această metodă de detectare se utilizează un mediu semisolid (mediu semisolid Rappaport-Vassiladis modificat, MSRV) ca mediu de îmbogățire selectiv unic.

Serotipizarea se realizează urmând schema Kauffmann-White sau o metodă echivalentă.

II.   După importul în Comunitate

Proceduri de prelevare de probe și de testare pentru gripa aviară și boala de Newcastle:

În timpul perioadei la care se face trimitere în punctul II.1 din anexa VIII, medicul veterinar oficial prelevă probe de la păsările de curte importate pentru examinare virologică, pentru a fi testate după cum urmează:

între cea de-a șaptea și cea de-a cincisprezecea zi de la data începerii perioadei de izolare, trebuie luate tampoane cloacale de la toate păsările în cazul în care lotul conține mai puțin de 60 de păsări și de la cel puțin 60 de păsări, în cazul în care loturile conțin mai mult de 60 de păsări;

testarea probelor trebuie să se realizeze în laboratoare oficiale desemnate de autoritatea competentă, utilizând proceduri de diagnostic pentru:

(i)

gripă aviară, în sensul manualului de diagnostic din Decizia 2006/43/CE a Comisiei;

(ii)

boala de Newcastle, în sensul anexei III la Directiva 92/66/CEE a Consiliului.

III.   Cerințe generale

Probele pot fi prelevate de la cel mult cinci păsări din fiecare coteț.

Izolatele de virus trebuie să fie trimise fără întârziere la laboratorul național de referință.


(1)  JO L 237, 31.8.2006, p. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm

(3)  JO L 260, 5.9.1992, p. 1.

(4)  JO L 188, 8.7.1992, p. 34.


ANEXA IV

[conform celor menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (d), articolul 9 alineatul (2) litera (b) și articolul 10)]

CERINȚE PENTRU PROGRAMELE DE SUPRAVEGHERE A GRIPEI AVIARE ȘI INFORMAȚII CARE TREBUIE PREZENTATE (1)

I.   Cerințe pentru programele de supraveghere a gripei aviare la păsările de curte, efectuate în țări terțe, teritorii, zone sau compartimente, conform celor prevăzute la articolul 10.

A.   Supravegherea gripei aviare la păsările de curte:

1.

Descrierea obiectivelor

2.

Țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment (se păstrează ceea ce este aplicabil):

3.

Tip de supraveghere:

Supraveghere serologică

Supraveghere virologică

Subtipuri de gripă aviară vizate

4.

Criterii de eșantionare:

Specii vizate (de exemplu curci, pui, potârnichi)

Categorii vizate (de exemplu păsări de reproducție, ouătoare)

Sisteme de creștere vizate (de exemplu unități comerciale, gospodării)

5.

Bază statistică pentru numărul de unități supuse eșantionării:

Numărul de unități din zonă

Numărul de unități per categorie

Numărul de unități care trebuie supuse eșantionării per categorie de păsări de curte

6.

Frecvența eșantionării

7.

Numărul de eșantioane prelevate per unitate/coteț

8.

Perioada de eșantionare

9.

Tip de eșantioane prelevate (țesut, fecale, tampoane cloacale/orofaringiene/traheale)

10.

Teste de laborator utilizate (de exemplu AGID, PCR, HI, izolarea virusului)

11.

Indicarea laboratoarelor care efectuează testări la nivel central, regional sau local (a se păstra ceea ce este aplicabil)

Indicarea laboratorului de referință care efectuează testările de confirmare (laboratorul național de referință pentru gripă aviară, OIE sau laboratorul comunitar de referință pentru gripă aviară)

12.

Sistemul de raportare/protocolul utilizat pentru rezultatele supravegherii gripei aviare (se includ rezultate atunci când sunt disponibile)

13.

Monitorizare a rezultatelor pozitive pentru subtipurile H5 și H7.

B.   În cazul în care există, informații disponibile privind supravegherea gripei aviare la păsările sălbatice pentru a evalua factorii de risc privind apariȚia gripei aviare la păsările de curte:

1.

Tip de supraveghere:

Supraveghere serologică

Supraveghere virologică

Subtipuri de gripă aviară vizate

2.

Criterii de eșantionare

3.

Vizarea speciilor de păsări sălbatice (se indică numele speciilor în latină)

4.

Vizarea zonelor selectate

5.

Informații la care se face trimitere la punctul 6 și punctele 8-12 din partea I.A.

II.   Supravegherea gripei aviare care trebuie efectuată în urma apariției unui focar al bolii într-o țară terță, un teritoriu, o zonă sau un compartiment anterior indemn de boala în cauză, astfel cum se face trimitere la articolul 8 alineatul (2) litera (d) și articolul 9 alineatul (2) litera (b)

Printr-o eșantionare reprezentativă aleatorie a populațiilor expuse riscului, supravegherea gripei aviare trebuie să permită, cel puțin, demonstrarea absenței infecției, luând în considerare circumstanțele epidemiologice specifice legate de focarul/focarele apărut(e).


(1)  A se oferi cât mai multe informații detaliate necesare pentru o evaluare corectă a programului.


ANEXA V

[conform trimiterii de la articolul 11 litera (a)]

INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE DE O ȚARĂ TERȚĂ CARE EFECTUEAZĂ VACCINAREA ÎMPOTRIVA GRIPEI AVIARE (1)

I.   Cerințe pentru planuri de vaccinare desfășurate într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment, astfel cum se face trimitere la articolul 11

1.

Țară, teritoriu, zonă sau compartiment (a se păstra ceea ce este aplicabil)

2.

Istoricul bolii (focare anterioare la păsări de curte sau cazuri la păsări sălbatice HPAI/LPAI)

3.

Descrierea motivelor pentru decizia de introducere a vaccinării

4.

Evaluarea riscului pe baza:

Apariției unui focar de gripă aviară în acea țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment (a se păstra ceea ce este aplicabil)

Apariției unui focar de gripă aviară într-o țară învecinată

Altor factori de risc, cum ar fi anumite zone, tipuri de crescătorii de păsări sau categorii de păsări de curte sau alte păsări captive

5.

Zona geografică unde se efectuează vaccinarea

6.

Numărul de unități din zona de vaccinare

7.

Numărul de unități în care se efectuează vaccinarea, dacă este diferit de numărul de la punctul 6

8.

Speciile și categoriile de păsări de curte sau alte păsări captive din teritoriul, zona sau compartimentul de vaccinare

9.

Numărul aproximativ de păsări de curte sau alte păsări captive din unitățile la care se face trimitere la punctul 7

10.

Sinteza caracteristicilor vaccinului

11.

Autorizarea, manipularea, producerea, depozitarea, furnizarea, distribuirea și vânzarea vaccinurilor împotriva gripei aviare pe teritoriul național

12.

Punerea în aplicare a unei strategii DIVA

13.

Durata preconizată pentru campania de vaccinare

14.

Prevederi și restricții privind circulația păsărilor de curte vaccinate și a produselor provenind de la păsările de curte vaccinate sau de la alte păsări captive vaccinate

15.

Teste clinice și de laborator efectuate în unitățile vaccinate și/sau în zona de vaccinare (de exemplu eficacitate și testare înainte de mutare etc.)

16.

Mijloace de ținere a evidenței (de exemplu, în ceea ce privește informațiile detaliate menționate la punctul 15) și de înregistrare a exploatațiilor în care se realizează vaccinarea.

II.   Supraveghere pentru țări terțe, teritorii, zone sau compartimente care efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare, astfel cum se face trimitere la articolul 11

În cazul în care într-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment se efectuează vaccinarea, trebuie să se solicite tuturor unităților comerciale care fac obiectul vaccinării împotriva gripei aviare să se supună testărilor de laborator, prezentându-se informațiile următoare, pe lângă informațiile la care se face trimitere în partea I.A a anexei IV:

1.

Numărul de unități vaccinate din zonă per categorie

2.

Numărul de unități vaccinate care trebuie supuse prelevării de probe per categorie de păsări de curte

3.

Utilizarea păsărilor santinelă (se indică speciile și numărul de păsări santinelă utilizate per coteț)

4.

Numărul de probe prelevate per unitate, coteț și/sau incintă

5.

Informații cu privire la eficacitatea vaccinului.


(1)  A se oferi cât mai multe informații detaliate necesare pentru o evaluare corectă a programului.


ANEXA VI

[conform trimiterilor de la articolul 12 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (c) punctul (ii) și la articolul 13 alineatul (1) litera (a)]

CRITERII PENTRU VACCINURI RECUNOSCUTE ÎMPOTRIVA BOLII DE NEWCASTLE

I.   Criterii generale

1.

Vaccinurile trebuie să fie înregistrate de autoritățile competente ale țării terțe în cauză înainte de a se permite distribuirea și utilizarea acestora. Pentru o astfel de înregistrare, autoritățile competente trebuie să se bazeze pe un dosar complet cuprinzând date despre eficacitate și caracterul inofensiv; pentru vaccinurile importate, autoritățile competente se pot baza pe datele verificate de autoritățile competente ale țării unde este produs vaccinul, în măsura în care aceste verificări au fost realizate în conformitate cu standardele acceptate la nivel internațional.

2.

În plus, importurile sau producerea și distribuția de vaccinuri trebuie controlate de autoritățile competente ale țării terțe în cauză.

3.

Înainte de a permite distribuția, fiecare lot de vaccinuri trebuie să fie testat în ceea ce privește caracterul inofensiv, în special privind atenuarea sau inactivarea și absența agenților de contaminare nedoriți, precum și eficacitatea, în numele autorităților competente.

II.   Criterii specifice

1.

Vaccinurile active împotriva bolii de Newcastle vor fi preparate dintr-o tulpină de virus al bolii Newcasle din care s-a testat germenele principal și s-a arătat că are un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) fie:

(i)

mai mic de 0,4, dacă se administrează nu mai puțin de 107 EID50 fiecărei păsări în cadrul testului ICPI; sau

(ii)

mai mic de 0,5, dacă se administrează nu mai puțin de 108 EID50 fiecărei păsări în cadrul testului ICPI.

2.

Vaccinurile inactive ale bolii de Newcastle vor fi preparate dintr-o tulpină de virus al bolii de Newcastle cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) la puii de o zi mai mic de 0,7, dacă se administrează nu mai puțin de 108 EID50 fiecărei păsări în cadrul testului ICPI.


ANEXA VII

(conform trimiterii de la articolul 13)

CERINȚE SANITAR-VETERINARE SUPLIMENTARE

I.   Pentru păsări de curte, pui de o zi și ouă pentru incubație care provin dintr-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment unde vaccinurile utilizate împotriva bolii de Newcastle nu îndeplinesc criteriile din Anexa VI

1.

În cazul în care țara terță, teritoriul, zona sau compartimentul nu interzic utilizarea vaccinurilor pentru boala de Newcastle care nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute în anexa VI, se aplică următoarele cerințe sanitar-veterinare suplimentare:

(a)

păsărilor de curte, inclusiv puilor de o zi care nu trebuie să fi fost vaccinate cu astfel de vaccinuri cel puțin în ultimele 12 luni anterioare importului către Comunitate;

(b)

efectivului sau efectivelor care trebuie să fi fost supuse testului izolării virusului pentru boala de Newcastle nu mai devreme de două săptămâni înainte de data importului în Comunitate sau, în cazul ouălor pentru incubație, nu mai devreme de două săptămâni înainte de data colectării ouălor; acest test trebuie:

(i)

să fi fost efectuat într-un laborator oficial;

(ii)

să fi fost efectuat pe un eșantion aleatoriu de tampoane cloacale prelevate de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv;

(iii)

să nu fi evidențiat niciun paramixovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebrală mai mare de 0,4;

(c)

păsările de curte trebuie să fi fost izolate, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine în decursul perioadei de două săptămâni la care se face trimitere la litera (b);

(d)

păsările de curte nu trebuie să fi intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la literele (a) și (b) în decursul perioadei de 60 de zile anterioare datei importului în Comunitate sau, în cazul ouălor pentru incubație, în decursul perioadei de 60 de zile anterioare colectării ouălor.

2.

În cazul în care puii de o zi sunt importați dintr-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment astfel cum se face trimitere la punctul 1, puii de o zi și ouăle pentru incubație din care provin aceștia nu trebuie să fi intrat în contact în incubator sau în timpul transportului cu păsări de curte sau ouă pentru incubație care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 1 literele (a)-(d).

II.   Pentru carnea de pasăre

Carnea de pasăre trebuie să provină de la păsări sacrificate care:

(a)

nu au fost vaccinate cu vaccinuri preparate dintr-un germene principal al virusului bolii de Newcastle care a arătat o patogenitate mai ridicată decât tulpinile lentogenice ale virusului în cele 30 de zile anterioare sacrificării;

(b)

au fost supuse unui test de izolare a virusului pentru boala de Newcastle, efectuat într-un laborator oficial la momentul sacrificării pe un eșantion aleatoriu de tampoane cloacale prelevate de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv în cauză și care nu a evidențiat niciun paramixovirus aviar cu un indice de patogenitate intracerebrală (ICPI) mai mare de 0,4;

(c)

nu au intrat în contact în cele 30 de zile anterioare datei sacrificării cu păsări de curte care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la literele (a) și (b).


ANEXA VIII

[conform trimiterii de la articolul 14 alineatul (1) litera (a)]

PĂSĂRI DE CURTE DE REPRODUCERE ȘI DE PRODUCȚIE, ALTELE DECÂT RATITELE, OUĂ PENTRU INCUBAȚIE ȘI PUI DE O ZI, ALȚII DECÂT DE RATITE

I.   Cerințele aplicabile înainte de import

1.

Păsările de reproducție sau pentru producție, altele decât ratitele, precum și ouăle pentru incubație și puii de o zi, alții decât cei de ratite, destinați importului în Comunitate, provin numai din unități autorizate de autoritatea competentă a țării terțe în cauză, în condiții cel puțin la fel de stricte precum cele stabilite în anexa II la Directiva 90/539/CEE și a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă.

2.

În cazul în care păsările de reproducție sau pentru producție, altele decât ratitele, precum și ouăle pentru incubație și puii de o zi, alții decât cei de ratite, și/sau efectivele lor de origine sunt supuse unui test pentru a îndeplini cerințele certificatelor sanitar-veterinare corespunzătoare stabilite în prezentul regulament, prelevarea de probe pentru testare și testul în sine trebuie să se realizeze în conformitate cu anexa III.

3.

Ouăle pentru incubație care urmează a fi importate în Comunitate sunt marcate, cu caractere de cel puțin 3 mm înălțime, cu numele țării terțe de origine și cuvintele „pentru incubație”, într-una dintre limbile oficiale ale Comunității.

4.

Fiecare ambalaj de ouă pentru incubație, astfel cum se prevede la punctul 3, conține numai ouă din aceeași specie, din aceeași categorie și de la același tip de păsări de curte, provenind din aceeași țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment de origine și având același expeditor, și poartă cel puțin următoarele indicații:

(a)

informațiile indicate pe ouă astfel cum se prevede la punctul 3;

(b)

specia de păsări de curte de la care provin ouăle;

(c)

numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia.

5.

Fiecare ladă cu pui de o zi importați conține numai o singură specie, o singură categorie și un singur tip de păsări de curte, provenind din aceeași țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment de origine, din același incubator și având același expeditor, și poartă cel puțin următoarele indicații:

(a)

numele țării terțe, teritoriului, zonei sau compartimentului de origine;

(b)

specia de păsări de curte căreia îi aparțin puii de o zi;

(c)

numărul distinctiv al incubatorului;

(d)

numele sau denumirea expeditorului și adresa acestuia.

II.   Cerințe aplicabile după import

1.

Păsările de reproducție sau pentru producție importate, altele decât ratitele, precum și puii de o zi importați, alții decât cei de ratite, sunt ținuți în unitatea sau unitățile de destinație, de la data sosirii lor:

(a)

pentru o perioadă de cel puțin șase săptămâni; sau

(b)

în cazul în care păsările sunt sacrificate înainte de expirarea perioadei la care se face trimitere în litera (a), până la data sacrificării.

Cu toate acestea, perioada prevăzută la litera (a) poate fi redusă la trei săptămâni, cu condiția ca rezultatele prelevării de probe și ale testului, efectuate în conformitate cu anexa III, să fie favorabile.

2.

Pentru o perioadă de cel puțin trei săptămâni de la data ecloziunii, păsările de reproducție sau pentru producție, altele decât ratitele, provenind din ouă pentru incubație importate sunt ținute în incubatorul sau în unitatea sau unitățile în care au fost trimise după ecloziune.

În cazul în care puii de o zi nu sunt crescuți în statul membru care a importat ouăle pentru incubație, aceștia sunt transportați direct până la destinația lor finală (prevăzută la punctele 1.10 și 1.11 din modelul de certificat sanitar-veterinar nr. 2 care figurează în anexa IV la Directiva 90/539/CEE) și rămân aici cel puțin trei săptămâni de la data ecloziunii.

3.

În decursul perioadelor în cauză, prevăzute la punctele 1 și 2, păsările de reproducție sau pentru producție importate, precum și puii de o zi importați și păsările de reproducție sau pentru producție, altele decât ratitele, provenind din ouă pentru incubație importate, sunt ținute izolate în cotețe care nu mai adăpostesc alte efective de păsări.

Totuși, acestea pot fi introduse în cotețe unde se află deja păsări de reproducție sau pentru producție și pui de o zi.

În acest caz, perioadele în cauză menționate la punctele 1 și 2 încep de la data introducerii ultimei păsări importate și niciuna dintre păsările de curte prezente nu poate părăsi cotețul înainte de încheierea perioadelor respective.

4.

Ouăle pentru incubație importate vor fi incubate în incubatoare și crescătorii separate.

Cu toate acestea, ouăle pentru incubație importate pot fi introduse în incubatoare și crescătorii unde sunt deja prezente alte ouă pentru incubație.

În acest caz, perioadele menționate la punctele 1 și 2 încep de la data introducerii ultimului ou importat destinat incubației.

5.

Până la data expirării perioadelor în cauză, prevăzute la punctul 1 sau 2, păsările de reproducție sau pentru producție importate, precum și puii de o zi importați sunt supuși unui examen clinic efectuat de medicul veterinar oficial și, acolo unde este necesar, sunt prelevate probe pentru a monitoriza starea de sănătate a acestora.


ANEXA IX

[conform trimiterii de la articolul 14 alineatul (1) litera (b)]

RATITE DE REPRODUCȚIE ȘI PENTRU PRODUCȚIE, OUĂ PENTRU INCUBAȚIE ȘI PUI DE O ZI AI ACESTORA

I.   Cerințele aplicabile înainte de import

1.

Ratitele importate pentru reproducție și producție („ratite”) vor fi identificate prin marcaje la gât și/sau microcipuri care poartă codul ISO al țării de origine. Astfel de microcipuri trebuie să respecte standardele ISO.

2.

Ouăle de ratite pentru incubație importate vor fi marcate cu o ștampilă pe care este inscripționat codul ISO al țării terțe de origine și numărul de aprobare al unității de origine.

3.

Fiecare pachet de ouă pentru incubație la care se face trimitere în punctul 2 va conține numai ouă de ratite din aceeași țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment de origine și de la același expeditor și va purta cel puțin următoarele indicații:

(a)

informațiile indicate pe ouă astfel cum se prevede la punctul 2;

(b)

o indicație clar vizibilă și lizibilă că lotul conține ouă de ratite pentru incubație;

(c)

numele expeditorului sau numele și adresa întreprinderii.

4.

Fiecare cutie de pui de o zi de ratite importați pentru reproducție și producție va conține numai ratite din aceeași țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment de origine, aceeași exploatație și același expeditor și va purta cel puțin următoarele indicații:

(a)

codul ISO al țării terțe de origine și numărul aprobării al unității de origine;

(b)

o indicație clar vizibilă și lizibilă că lotul conține pui de o zi de ratite;

(c)

numele expeditorului sau numele și adresa întreprinderii.

II.   Cerințe aplicabile după import

1.

După ce au fost efectuate controalele pentru import în conformitate cu Directiva 91/496/CEE, loturile de ratite și ouă pentru incubație ale acestora vor fi transportate direct la destinația finală.

2.

Ratitele importate și puii de o zi ai acestora vor fi ținuți în unitatea/unitățile de destinație de la data sosirii lor:

(a)

pentru o perioadă de cel puțin șase săptămâni; sau

(b)

în cazul în care păsările sunt sacrificate înainte de expirarea perioadei la care se face trimitere în litera (a), până la data sacrificării.

3.

Ratitele care au eclozat din ouă pentru incubație importate vor fi ținute pentru o perioadă de cel puțin trei săptămâni de la data eclozării în crescătorie sau în unitatea/unitățile către care au fost trimise după eclozare.

4.

În decursul perioadelor relevante la care se face trimitere în punctele 2 și 3, ratitele importate și ratitele care au eclozat din ouă pentru incubație importate vor fi izolate în cotețe unde nu se află alte ratite sau păsări de curte.

Acestea pot fi totuși introduse în cotețe de păsări unde sunt deja prezente ratite sau păsări de curte. În acest caz, perioadele relevante la care se face trimitere în punctele 2 și 3 vor începe de la data introducerii ultimei ratite importate și niciuna dintre ratitele sau păsările de curte prezente nu va fi mutată din cotețele de păsări înainte de încheierea acelor perioade.

5.

Ouăle pentru incubație importate vor fi incubate în incubatoare și crescătorii separate.

Cu toate acestea, ouăle pentru incubație importate pot fi introduse în incubatoare și crescătorii unde sunt deja prezente alte ouă pentru incubație. În acel caz, perioadele la care se face referire la punctele 2 și 3 vor începe de la data introducerii ultimelor ouă pentru incubație importate și se vor aplica măsurile prevăzute la punctele respective.

6.

Nu mai târziu de data expirării perioadelor relevante, astfel cum se prevede la punctul 2 sau 3, ratitele importate și puii de o zi ai acestora vor fi supuși unei examinări clinice efectuate de medicul veterinar oficial și, acolo unde este necesar, vor fi prelevate probe pentru a monitoriza starea de sănătate a acestora.

III.   Cerințe pentru ratite de reproducție și pentru producție și pui de o zi ai acestora provenind din Asia și Africa aplicabile la importul acestora în Comunitate

Măsurile de protecție pentru febra hemoragică de Crimeea-Congo stabilite în partea I a anexei X se aplică tuturor ratitelor de reproducție și pentru producție și puilor de o zi ai acestora care provin din țări terțe, teritorii, zone sau compartimente din Asia și Africa.

Se elimină toate ratitele care au răspuns pozitiv la testul competitiv ELISA de depistare a anticorpilor febrei hemoragice de Crimeea-Congo, prevăzut de aceste cerințe.

Toate păsările din același lot vor repeta testul competitiv ELISA după 21 de zile de la data prelevării de probe originale. În cazul în care o pasăre răspunde pozitiv, toate păsările din același lot vor fi distruse.

IV.   Cerințe pentru ratite de reproducție și pentru producție provenind dintr-o țară terță, teritoriu sau zonă considerate a fi infectate cu boala de Newcastle

Se vor aplica următoarele reguli ratitelor și ouălor pentru incubație ale acestora care provin dintr-o țară terță, teritoriu sau zonă considerate a fi infectate cu boala de Newcastle și puilor de o zi care au eclozat din astfel de ouă:

(a)

înainte de data la care începe perioada de izolare, autoritatea competentă va verifica facilitățile de izolare, astfel cum se face trimitere în punctul 4 din partea II a prezentei anexe, pentru a verifica dacă acestea sunt satisfăcătoare;

(b)

în decursul perioadelor relevante la care se face trimitere în punctele 2 și 3 din partea II a prezentei anexe, se va efectua un test de izolare a virusului pentru boala de Newcastle pe tampon cloacal sau probe de fecale prelevate de la fiecare ratită;

(c)

în cazul în care ratitele vor fi trimise către un stat membru al cărui statut a fost stabilit în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva 90/539/CEE, se va efectua un test serologic pe fiecare ratită, pe lângă testul de izolare a virusului prevăzut la litera (b) din prezenta parte;

(d)

înainte ca orice pasăre să fie scoasă din izolare, vor fi disponibile rezultate negative la testele prevăzute la literele (b) și (c).


ANEXA X

(conform trimiterii de la articolul 17)

MĂSURI DE PROTECȚIE LEGATE DE FEBRA HEMORAGICĂ DE CRIMEEA-CONGO

I.   Pentru ratite

Autoritatea competentă va asigura că ratitele sunt izolate în medii lipsite de căpușe și ferite de rozătoare cel puțin în ultimele 21 de zile înainte de importul în Comunitate.

Înainte de a fi mutate în mediile lipsite de căpușe, ratitele vor fi tratate pentru a asigura că toți ectoparaziții de pe acestea sunt distruși. După 14 zile în mediile lipsite de căpușe, ratitele vor fi supuse testului competitiv ELISA pentru anticorpi ai febrei hemoragice Crimeea-Congo. Fiecare animal pus în izolare trebuie să aibă rezultat negativ. La sosirea ratitelor în Comunitate, se va repeta tratamentul pentru ectoparaziți și testul serologic.

II.   Pentru ratite de la care provine carnea pentru import

Autoritatea competentă se va asigura că ratitele sunt izolate în medii lipsite de căpușe și ferite de rozătoare cel puțin în ultimele 14 zile anterioare sacrificării.

Înainte de a fi mutate în mediile lipsite de căpușe, ratitele vor fi examinate pentru se a asigura că sunt lipsite de căpușe sau vor fi tratate pentru a se asigura că toate căpușele au fost distruse. Tratamentul utilizat trebuie specificat pe certificatul de import. Orice tratament utilizat nu trebuie să dea naștere niciunor reziduuri detectabile în carnea de ratite.

Fiecare lot de ratite va fi examinat pentru depistarea căpușelor înainte de sacrificare. Dacă sunt depistate căpușe, întregul lot este supus din nou izolării înaintea sacrificării.


ANEXA XI

(conform trimiterii de la articolul 18 alineatul (2))

Model de certificat veterinar pentru tranzitul/depozitarea de ouă fără microorganisme patogene specificate, carne, carne tocată și carne de pasăre separată mecanic, inclusiv de ratite și de vânat cu pene, ouă și produse din ouă

Image

Image


ANEXA XII

(conform trimiterii de la articolul 20)

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Prezentul regulament

Decizia 2006/696/CE

Decizia 94/438/CE

Decizia 93/342/CEE

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 1 primul paragraf

 

 

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 5

 

 

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 al doilea paragraf

 

 

Articolul 1 alineatul (3)

Anexa I și II (partea 1)

 

 

Articolul 2 alineatele (1)-(5)

Articolul 2 literele (a)-(e)

 

 

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 2 litera (m)

 

 

Articolul 2 alineatul (7)

Articolul 2 litera (j)

 

 

Articolul 2 alineatul (8)

Articolul 2 litera (k)

 

 

Articolul 2 alineatul (9)

Articolul 2 litera (l)

 

 

Articolul 2 alineatul (10)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (11)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (12) literele (a)-(c)

Articolul 2 litera (g)

 

 

Articolul 2 alineatul (12) litera (d)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (13)

Articolul 2 litera (h)

 

 

Articolul 2 alineatul (14)

Articolul 2 litera (f)

 

 

Articolul 2 alineatul (15)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (16)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (17)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (18)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (19)

 

 

 

Articolul 2 alineatul (20)

 

 

 

Articolul 3

Articolul 5

 

 

Articolul 4 primul paragraf

Articolele 5 și 3

 

 

Articolul 4 al doilea paragraf

Anexa I partea 3

 

 

Articolul 4 al treilea paragraf

Articolul 3 al doilea paragraf

 

 

Articolul 5

Articolul 4

 

 

Articolul 6

 

 

 

Articolul 7 litera (a)

 

 

Articolul 2 litera (h)

Articolul 7 litera (b)

 

 

Articolul 2 litera (g)

Articolul 7 litera (c)

 

 

Articolul 2 litera (i)

Articolul 8

 

 

 

Articolul 9

 

 

 

Articolul 10

 

 

 

Articolul 11

 

 

 

Articolul 12

 

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 13

 

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (1) litera (a)

Articolul 9

 

 

Articolul 14 alineatul (1) litera (b)

Articolul 11

 

 

Articolul 14 alineatul (2)

 

 

 

Articolul 15

Articolul 18

 

 

Articolul 16

Articolul 8

 

 

Articolul 17

Articolul 16 alineatul (2)

 

 

Articolul 18 alineatul (1)

 

 

 

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 19 litera (b)

 

 

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 19

 

 

Articolul 19

Articolul 20

 

 

Articolul 20

 

 

 

Articolul 21

 

 

 

Articolul 22

 

 

 

Anexa I

Anexele I și II

 

 

Anexa II

Anexa I partea 3

 

 

Anexa III (I) (1-6)

Anexa I partea 4 (A)

 

 

Anexa III (I) (7)

 

 

 

Anexa III (II), (III)

Anexa I partea 4 (B)

 

 

Anexa IV

 

 

 

Anexa V

 

 

 

Anexa VI

 

 

Anexa B

Anexa VII (I)

Articolul 7

 

 

Anexa VII (II)

 

Anexa

 

Anexa VIII (I)

Articolul 9

 

 

Anexa VIII (II)

Articolul 10

 

 

Anexa IX (I)

Articolul 11

 

 

Anexa IX (II)

Articolul 12

 

 

Anexa IX (III)

Articolul 13

 

 

Anexa IX (IV)

Articolul 14

 

 

Anexa X

Anexa V

 

 

Anexa XI

Anexa IV

 

 

Anexa XII