ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 220

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
15 august 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 812/2008 al Consiliului din 11 august 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 954/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare, printre altele, din Rusia

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 813/2008 al Consiliului din 11 august 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 74/2004 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din India

6

 

 

Regulamentul (CE) nr. 814/2008 al Comisiei din 14 august 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

*

Regulamentul (CE) nr. 815/2008 al Comisiei din 14 august 2008 privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definiția conceptului de produse originare folosit în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate, pentru a ține seama de situația specială din Capul Verde în ceea ce privește exporturile anumitor produse pescărești către Comunitate

11

 

 

Regulamentul (CE) nr. 816/2008 al Comisiei din 14 august 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

14

 

 

Regulamentul (CE) nr. 817/2008 al Comisiei din 14 august 2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2008

16

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/670/JAI

 

*

Decizia Consiliului din 24 iulie 2008 de modificare a Deciziei 2000/265/CE a Consiliului de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea și funcționarea SISNET, infrastructura de comunicații în cadrul Schengen

19

 

 

Comisie

 

 

2008/671/CE

 

*

Decizia Comisiei din 5 august 2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5875-5905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranță [notificată cu numărul C(2008) 4145]  ( 1 )

24

 

 

2008/672/CE

 

*

Decizia Comisiei din 11 august 2008 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei și a României în ceea ce privește anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria [notificată cu numărul C(2008) 4269]  ( 1 )

27

 

 

2008/673/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 august 2008 de modificare a Deciziei 2005/928/CE privind armonizarea benzii de frecvențe 169,4-169,8125 MHz în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2008) 4311]  ( 1 )

29

 

 

2008/674/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 august 2008 de modificare a Deciziei 2007/683/CE privind aprobarea planului de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici în anumite zone ale Ungariei [notificată cu numărul C(2008) 4321]

30

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia-Cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal

32

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 (JO L 148, 6.6.2008)

35

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 812/2008 AL CONSILIULUI

din 11 august 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 954/2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare, printre altele, din Rusia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) („regulamentul de bază”), în special articolul 9 și articolul 11 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 954/2006 al Consiliului din 27 iunie 2006 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare, printre altele, din Rusia (2),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURĂ

1.   Măsurile existente

(1)

În urma unei anchete („ancheta inițială”), Consiliul a instituit, prin Regulamentul (CE) nr. 954/2006, o taxă antidumping definitivă la importurile anumitor tuburi și țevi obținute fără sudură, din fier sau din oțel, originare, printre altele, din Rusia.

2.   Monitorizarea specială

(2)

După intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 954/2006 și după ce a informat comitetul consultativ, Comisia a monitorizat cu deosebită atenție evoluția importurilor de tuburi și țevi obținute fără sudură din toate țările vizate de aceste măsuri. Această monitorizare a arătat că exporturile grupului rusesc de producători-exportatori OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OJSC Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant OAO Seversky Tube Works și societățile afiliate) (denumit în continuare „TMK”, „societatea” sau „grupul”) către Comunitate în primele șase luni după instituirea măsurilor au scăzut dramatic. A indicat, de asemenea, că nivelul taxei referitoare la TMK ar trebui reexaminat. Într-adevăr, informațiile cu privire la costuri și prețuri furnizate de TMK în chestionarul de monitorizare au indicat că marja de dumping a grupului ar fi mai mică decât cea actuală de 35,8 %.

3.   Inițierea unei reexaminări intermediare

(3)

La inițiativa Comisiei a fost începută pentru TMK o reexaminare intermediară parțială a regulamentului menționat anterior, pe baza probelor pe care Comisia le-a primit de la exportator. Societatea a susținut că circumstanțele care au condus la stabilirea măsurii în vigoare s-au schimbat și că aceste schimbări au un caracter durabil. Se reamintește că TMK nu a cooperat în totalitate în cadrul anchetei inițiale și, de aceea, marja sa de dumping a fost calculată pe baza datelor disponibile, adică valoarea normală a unui alt grup de producători din Rusia care a cooperat în cadrul anchetei, precum și pe baza datelor furnizate de Eurostat. Potrivit celor afirmate de TMK, eșecul cooperării în timpul anchetei inițiale se datorează în mare parte schimbărilor interne importante care începuseră deja să aibă loc în cadrul grupului în perioada anchetei inițiale. Datorită acestor circumstanțe excepționale, care au avut un impact asupra administrării corporative a grupului, precum și asupra practicilor sale de contabilitate și de audit, TMK nu a putut furniza în timpul anchetei inițiale dovezi corespunzătoare referitoare la prețuri și costuri. Conform societății, schimbările care au avut loc în cadrul organizației de la ancheta inițială au avut ca rezultat o structură corporativă mai simplă, o administrare corporativă îmbunătățită și o schimbare către contabilitatea IFRS, ceea ce i-ar permite să coopereze. De asemenea, a adus dovezi prima facie pentru a arăta că o comparație între valoarea normală bazată pe costurile sau prețurile sale interne și prețurile sale de export către Comunitate ar duce la o reducere a dumpingului la un nivel semnificativ mai scăzut decât cel al măsurilor actuale. Prin urmare, societatea a susținut că impunerea continuă a măsurii la nivelul actual, bazat pe nivelul de dumping stabilit anterior, nu mai era necesară în vederea compensării dumpingului.

(4)

După ce a hotărât, în urma consultării comitetului consultativ, că există dovezi suficiente pentru inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a decis, din proprie inițiativă, să înceapă o reexaminare intermediară parțială, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, limitată la nivelul de dumping în ceea ce îi privește pe producătorii-exportatori/membri ai grupului TMK. Comisia a publicat un aviz de inițiere la 22 iunie 2007 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3) și a început o anchetă.

(5)

Comisia a informat oficial societatea TMK și societățile afiliate, precum și reprezentanții țării exportatoare despre inițierea reexaminării parțiale. Părților interesate li s-a oferit oportunitatea de a-și exprima punctele de vedere în scris și de a solicita o audiere.

(6)

De asemenea, Comisia a trimis chestionare societății TMK și societăților sale afiliate și a primit răspunsuri în termenele limită stabilite în acest scop. Comisia a cercetat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru determinarea dumpingului și a întreprins vizite de verificare la sediul următoarelor companii:

OAO Volzhsky Pipe Plant, Rusia;

OAO Taganrog Metallurgical Works, Rusia;

OAO Sinarsky Pipe Plant, Rusia;

OAO Seversky Tube Works, Rusia;

ZAO TMK Trade House, Rusia;

TMK Europe GmbH, Germania;

TMK Global AG, Elveția;

TMK Italia s.r.l., Italia.

4.   Perioada anchetei de reexaminare

(7)

Ancheta privind dumpingul a acoperit perioada cuprinsă între 1 aprilie 2006 și 31 martie 2007 (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”).

B.   ANCHETA DE REEXAMINARE

1.   Produsul în cauză

(8)

Produsul vizat de prezenta reexaminare este același cu cel din ancheta inițială, adică anumite tuburi și țevi, fără sudură, din fier sau din oțel, cu secțiune circulară, cu un diametru exterior de maximum 406,4 mm și cu o valoare de echivalent carbon mai mică sau egală cu 0,86, în conformitate cu formula și analiza chimică a Institutului Internațional de Sudură (IIW) (4), originare din Rusia („produsul în cauză”), clasificate, în prezent, în conformitate cu codurile NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 și ex 7304 59 93 (5).

2.   Produsul similar

(9)

Produsul fabricat și vândut pe piața internă a Rusiei și cel exportat către Comunitate au aceleași utilizări și caracteristici fizice, tehnice și chimice de bază și sunt, prin urmare, considerate ca fiind similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

C.   REZULTATELE ANCHETEI

1.   Valoarea normală

(10)

Vânzările pe piața internă sunt realizate prin intermediul societății afiliate ZAO TMK Trade House care apoi vinde din nou produsul în cauză clienților independenți din Rusia.

(11)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, s-a examinat mai întâi, referitor la cei patru producători-exportatori cooperanți din grup, dacă vânzările produsului similar pe piața internă către clienți independenți au fost reprezentative, adică dacă volumul total al unor astfel de vânzări a fost egal cu sau mai mare decât 5 % din volumul total al vânzărilor corespunzătoare la export către Comunitate. Volumul total al vânzărilor pe piața internă ale produsului similar a fost considerat reprezentativ. Serviciile Comisiei au stabilit ulterior acele tipuri de produse similare vândute pe piața internă care erau identice sau direct comparabile cu tipurile exportate către Comunitate.

(12)

S-a stabilit dacă vânzările pe piața internă au fost suficient de reprezentative în ceea ce privește articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază pentru fiecare tip de produs vândut de către producători-exportatori pe piața internă și considerat ca fiind direct comparabil cu tipul de produs în cauză exportat către Comunitate. Vânzările pe piața internă dintr-o categorie dată au fost considerate suficient de reprezentative atunci când, pentru perioada de anchetă, volumul total al vânzărilor pe piața internă din categoria respectivă reprezenta 5 % sau mai mult din volumul total al vânzărilor din categoria comparabilă a produsului în cauză exportat către Comunitate.

(13)

Ulterior, s-a examinat dacă fiecare tip de produs în cauză vândut pe piața internă în cantități reprezentative poate fi considerat ca fiind vândut în cadrul unor operațiuni comerciale normale, în sensul articolului 2 alineatul (4) din regulamentul de bază, prin determinarea procentului de vânzări profitabile ale tipului de produs respectiv pe piața internă, către clienți independenți.

(14)

În cazul în care volumul de vânzări al tipului de produs relevant, efectuate la un preț net egal cu sau mai mare decât costul de producție calculat, reprezintă mai mult de 80 % din volumul total al vânzărilor din tipul respectiv și prețul mediu ponderat al acestui tip este egal cu sau mai mare decât costul de producție, valoarea normală a fost determinată pe baza prețului intern real, exprimat ca medie ponderată a prețurilor tuturor vânzărilor pe piața internă din tipul de produs respectiv realizate pe parcursul perioadei de anchetă, indiferent dacă acestea au fost sau nu profitabile. În cazul în care volumul vânzărilor profitabile pentru un tip de produs reprezenta 80 % sau mai puțin din volumul total al vânzărilor din tipul respectiv sau în cazul în care prețul mediu ponderat era mai mic decât costul de producție, valoarea normală s-a stabilit pe baza prețului real de pe piața internă, exprimat ca medie ponderată numai a vânzărilor profitabile din acest tip, în cazul în care vânzările menționate reprezintă 10 % sau mai mult din volumul total al vânzărilor din tipul respectiv. În cazurile în care volumul vânzărilor profitabile ale oricărui tip de produs reprezenta mai puțin de 10 % din volumul total de vânzări, s-a considerat că acest tip particular a fost vândut în cantități insuficiente pentru ca prețul pe piața internă să asigure o bază adecvată pentru stabilirea valorii normale.

(15)

În cazul în care prețurile interne ale unui anumit tip de produs vândut de un producător-exportator nu au putut fi folosite pentru a stabili valoarea normală, a fost necesară aplicarea unei alte metode. În această privință, Comisia a utilizat valoarea normală construită. În conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază, valoarea normală construită a fost obținută prin adăugarea unui procent rezonabil care corespunde costurilor de vânzare, generale și administrative, precum și o marjă de profit rezonabilă la costurile de producție ale tipurilor de produse exportate, suportate de către producătorul-exportator, ajustate după caz. În conformitate cu articolul 2 alineatul (6) din regulamentul de bază, procentul care corespunde costurilor de vânzare, generale și administrative, precum și marja de profit s-au bazat pe costurile de vânzare, generale și administrative, medii, precum și pe marja medie de profit ale vânzărilor pe parcursul unor operațiuni comerciale normale privitoare la produsul similar.

(16)

Referitor la costurile de producție, în special costurile energiei, în ceea ce privește gazele naturale, s-a examinat dacă prețurile gazelor naturale plătite de producători-exportatori reflectă în mod rezonabil costurile legate de producerea și distribuția gazelor naturale.

(17)

S-a constatat că prețul gazelor naturale plătit pe piața internă de către producători-exportatori reprezintă aproximativ o pătrime din prețul de export al gazelor naturale din Rusia. În această privință, toate datele disponibile arată că prețurile gazelor naturale practicate pe piața internă din Rusia sunt prețuri reglementate, cu mult mai mici decât prețurile de piață plătite pentru gazele naturale pe piețele nereglementate. Prin urmare, deoarece costurile gazelor naturale nu au fost reflectate în mod rezonabil în documentele producătorilor-exportatori, așa cum se prevede la articolul 2 alineatul (5) din regulamentul de bază, acestea au trebuit ajustate în consecință. În lipsa oricăror prețuri ale gazelor naturale suficient de reprezentative, nedeformate, referitoare la piața internă din Rusia, s-a considerat potrivit, în conformitate cu articolul 2 alineatul (5), ca ajustarea să se bazeze pe informațiile de la alte piețe reprezentative. Prețul ajustat a fost calculat pe baza prețului mediu al gazelor naturale rusești vândute la export la granița dintre Germania și Republica Cehă (Waidhaus), ajustate pentru costurile de distribuție locale. Principalul punct de vânzare a gazelor naturale rusești către UE, care este cea mai mare piață pentru gazele naturale rusești, practicând, în același timp, prețuri care reflectă în mod rezonabil costurile, Waidhaus poate fi considerat o piață reprezentativă în sensul articolului 2 alineatul (5) din regulamentul de bază.

(18)

Pentru acele tipuri de produse pentru care valoarea normală a fost construită, așa cum a fost descris mai sus, aceasta s-a făcut pe baza costurilor de producție ale tipurilor exportate după ajustarea pentru costul gazelor naturale.

2.   Prețul de export

(19)

Toate vânzările la export ale TMK se fac prin intermediul societăților afiliate localizate fie în Comunitate, fie în Elveția. Astfel, prețul de export a fost stabilit pe baza articolului 2 alineatul (9) din regulamentul de bază, adică prin utilizarea prețurilor de revânzare reale plătite sau plătibile companiei afiliate de către primul cumpărător independent din Comunitate în cursul PAR, ajustat în funcție de toate costurile efectuate între importare și revânzare și în funcție de profit.

(20)

În ceea ce privește prețurile de export practicate față de clienții din Comunitate de către societatea afiliată din Elveția, TMK Global AG, TMK a susținut că ar fi nejustificat să se deducă din prețul de export profitul, costurile de vânzare, costurile generale și administrative, precum și comisioanele și taxele de agenție, deoarece TMK Global acționează ca un departament de vânzări la export total integrat în afara Comunității. Potrivit societății TMK, asemenea deduceri ar fi justificate doar pentru societățile care sunt localizate în Comunitate și care formează o parte din rețeaua importatoare a grupului, așa cum se prevede la articolul 2 alineatul (9) din regulamentul de bază.

(21)

Cererea de mai sus a fost acceptată, deoarece s-a constatat că rolul societății TMK Global după schimbările organizaționale din interiorul grupului a evoluat într-unul de departament de export responsabil pentru exporturile în afara Comunității și, de asemenea, pentru vânzările la export către Comunitate, cu toate că acestea au scăzut în volum înainte și în timpul PAR. Într-adevăr, TMK Global acționează ca „centru de vânzări”, ceea ce simplifică procesele de achiziție și documentare pentru birourile localizate direct în piețele principale, și anume TMK North America și TMK Middle-East. Societatea îndeplinește, de asemenea, și alte funcții ale unui departament de export în ceea ce privește vânzările la export către piețele sale principale, cât și către Comunitate, cum ar fi contabilitatea analitică și aplicarea standardelor de urmărire a bunurilor. În trecut, aceste funcții erau îndeplinite de către departamentele locale de export ale fiecărei fabrici, dar acum, din motive de centralizare și consecvență, sunt îndeplinite de TMK Global.

3.   Comparația

(22)

Comparația dintre valoarea normală ponderată și prețul de export ponderat a fost efectuată la nivel franco fabrică și la același nivel comercial. Pentru a garanta o comparație echitabilă, s-au luat în considerare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, diferențele dintre factorii pentru care s-a demonstrat că afectează prețurile și comparabilitatea lor. Din aceste motive, s-au făcut ajustări în funcție de diferențele între caracteristicile fizice, costurile de transport, de asigurare, cheltuielile de manipulare, costurile de credit și taxele de import, acolo unde acestea au fost aplicabile și justificate.

4.   Marja de dumping

(23)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, valoarea normală medie ponderată în funcție de tip a fost comparată cu prețul de export mediu ponderat al tipului corespunzător de produs în cauză. Această comparație a arătat că există dumping.

(24)

Marja de dumping a societății TMK exprimată ca procent al prețului net, franco frontieră comunitară, înainte de plata taxei, a fost determinată la 27,2 %.

D.   CARACTERUL DURABIL AL CIRCUMSTANȚELOR SCHIMBATE

(25)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, s-a examinat, de asemenea, dacă circumstanțele schimbate pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind durabile.

(26)

În acest sens, se reamintește că TMK nu a cooperat în mod adecvat în timpul anchetei inițiale. Prin urmare, marja sa de dumping, care constituie baza taxei de 35,8 % aplicabilă în prezent, a fost stabilită pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. În ceea ce privește datele disponibile, Comisia a utilizat valoarea normală stabilită pentru alt grup de producători cooperanți din Rusia, precum și pe baza datelor furnizate de Eurostat.

(27)

Cooperarea insuficientă care a condus la utilizarea datelor disponibile a fost cauzată în mare parte de schimbările interne importante care începuseră deja să aibă loc în cadrul grupului în perioada anchetei inițiale. Datorită acestor circumstanțe excepționale care au avut un impact asupra administrării corporative a grupului, precum și asupra practicilor sale de contabilitate și de audit, TMK nu a putut furniza în timpul anchetei inițiale dovezi suficiente referitoare la prețuri și costuri.

(28)

TMK a cooperat în totalitate în cadrul anchetei actuale. Într-adevăr, spre deosebire de ancheta inițială, când grupul era încă în plină transformare, datele furnizate în răspunsurile la chestionar în cadrul anchetei actuale au putut fi verificate în mod satisfăcător. Prin urmare, deoarece grupul a furnizat date fiabile cu privire la valoarea normală și la prețul de export, marja de dumping a putut fi calculată pe baza datelor sale.

(29)

Dovezile obținute în timpul anchetei au arătat că schimbările în practicile de contabilitate și în structura corporativă a societății TMK, care i-au permis să coopereze în cadrul anchetei actuale, trebuie considerate durabile deoarece se referă la structura pe termen lung a grupului.

(30)

Din acest motiv, se consideră că este puțin probabil ca circumstanțele care au condus la inițierea acestei reexaminări să se schimbe în viitorul apropiat într-un fel care să afecteze concluziile reexaminării actuale. Prin urmare, se consideră că schimbările au caracter durabil.

E.   MĂSURILE ANTIDUMPING

(31)

Având în vedere rezultatele anchetei, se consideră oportună modificarea taxei antidumping aplicabilă importurilor produsului în cauză provenite de la TMK la valoarea de 27,2 %. Taxa antidumping modificată ar trebui stabilită la nivelul marjei de dumping constatate, deoarece este mai mică decât marja de prejudiciu stabilită în cadrul anchetei inițiale.

(32)

Părțile interesate au fost informate cu privire la faptele esențiale și considerațiile pe baza cărora s-a intenționat recomandarea unei modificări a Regulamentului (CE) nr. 954/2006 și li s-a oferit posibilitatea să facă comentarii.

F.   ANGAJAMENT

(33)

După ce au fost informați asupra faptelor și a motivelor esențiale în baza cărora s-a intenționat recomandarea modificării taxei antidumping definitive aplicabile importurilor produsului în cauză de la TMK, grupul a oferit un angajament privind prețurile, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din regulamentul de bază. Angajamentul oferit de TMK nu a modificat constatarea inițială a Comisiei că produsul în cauză nu este potrivit pentru un angajament, așa cum este prevăzut în considerentele 248-250 din Regulamentul (CE) nr. 954/2006. Într-adevăr, Comisia consideră că actuala ofertă de angajament a societății TMK nu ia în considerare dificultățile tehnice legate de produsul în cauză, prevăzute în considerentul 248 din regulamentul mai sus menționat, într-o măsură care ar face practicabil angajamentul de preț oferit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La tabelul din articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 954/2006 se adaugă următoarele:

Țara

Societatea

Taxa antidumping

Codul adițional TARIC

„Rusia

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant și OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 august 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 175, 29.6.2006, p. 4.

(3)  JO C 138, 22.6.2007, p. 37.

(4)  Valoarea de echivalent carbon se va determina în conformitate cu raportul tehnic, 1967, IIW doc. IX-535-67, publicat de Institutul Internațional de Sudură (IIW).

(5)  Astfel cum sunt definite în prezent în Regulamentul (CE) nr. 1214/2007 al Comisiei din 20 septembrie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 286, 31.10.2007, p. 1). Definirea produsului se determină combinând descrierea produsului la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 954/2006 cu descrierea produsului corespunzătoare codurilor NC luate împreună.


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 813/2008 AL CONSILIULUI

din 11 august 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 74/2004 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din India

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2026/97 al Consiliului din 6 octombrie 1997 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1),

având în vedere articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 74/2004 al Consiliului din 13 ianuarie 2004 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de lenjerie de pat din bumbac originară din India (2),

având în vedere propunerea Comisiei prezentată după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA ANTERIOARĂ

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 74/2004 („regulamentul inițial”), Consiliul a instituit o taxă compensatorie definitivă la importurile în Comunitate de lenjerie de pat din bumbac care se încadrează la codurile NC ex 6302 21 00 (codurile TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (cod TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (cod TARIC 6302310090) și ex 6302 32 90 (cod TARIC 6302329019), originară din India. Având în vedere numărul mare de producători-exportatori cooperanți ai produsului în cauză în India, s-a constituit un eșantion de producători-exportatori indieni în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 2026/97 („regulamentul de bază”), iar societăților care au fost cuprinse în eșantion li s-au impus niveluri individuale ale taxei, cuprinse între 4,4 % și 10,4 %, în timp ce altor societăți care au cooperat, dar care nu au fost incluse în eșantion, li s-a atribuit un nivel al taxei de 7,6 %. Tuturor celorlalte societăți le-a fost atribuit un nivel al taxei reziduale de 10,4 %.

(2)

Articolul 2 din regulamentul inițial prevede că, în cazul în care un nou producător-exportator din India furnizează Comisiei dovezi suficiente potrivit cărora nu a exportat în Comunitate produsele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul respectiv în perioada anchetei (1 octombrie 2001-30 septembrie 2002) (primul criteriu), nu are niciun fel de legături cu niciun exportator sau producător din India care este supus măsurilor compensatorii instituite de regulament (al doilea criteriu) și a exportat produsele în cauză în Comunitate după perioada anchetei pe care se bazează măsurile sau și-a asumat o obligație contractuală irevocabilă de a exporta o cantitate importantă din produsul în cauză în Comunitate (al treilea criteriu), atunci articolul 1 alineatul (3) din regulamentul respectiv poate fi modificat prin acordarea nivelului taxei aplicabile societăților cooperante care nu sunt incluse în eșantion, respectiv 7,6 %, noilor producători-exportatori.

(3)

Regulamentul inițial a fost modificat de trei ori, prin Regulamentele (CE) nr. 2143/2004 (3), (CE) nr. 122/2006 (4) și (CE) nr. 1840/2006 ale Consiliului. Toate cele trei regulamente au adăugat în anexă numele societăților care exportă produsul în cauză și care au îndeplinit criteriile prevăzute în regulamentul inițial.

B.   CERERI DE ACORDARE A STATUTULUI DE NOU PRODUCĂTOR-EXPORTATOR

(4)

De la publicarea regulamentului de modificare precedent, douăzeci de societăți indiene au cerut să li se acorde același statut ca al societăților care au cooperat la ancheta inițială și care nu au fost incluse în eșantion („statutul de nou-venit”).

(5)

Cele 20 de societăți solicitante au fost următoarele:

Societate solicitantă

Oraș

K.K.P. Textiles Limited

Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD

Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited

Coimbatore

Home Fashions International

Kerala

Y.J. Enterprises

Mumbai

KaLaM Designs

Ahmedabad

Himatsingka Linens

Bangalore

S.K.T. Textile Mills

Coimbatore

Shetty Garments Private Ltd

Mumbai

TAVOY Workwear

Mumbai

Orient Craft Limited

Haryana

GHCL Limited

Gujarat

Indo Count Industries Limited

Mumbai

Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nest Exim

Mumbai

Prakash Textiles

Coimbatore

Prakash Woven Private Limited

Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd

Coimbatore

JDA Textiles

Chennai

(6)

Unsprezece societăți nu au răspuns la chestionarul destinat verificării îndeplinirii condițiilor enunțate la articolul 2 din regulamentul inițial, cererile acestora fiind, prin urmare, respinse.

(7)

Restul de nouă societăți au prezentat răspunsuri complete la chestionar și, prin urmare, au fost luate în considerare pentru acordarea statutului de nou-venit.

(8)

Dovezile furnizate de doi dintre producătorii-exportatori indieni menționați anterior sunt considerate a fi suficiente pentru a demonstra că aceștia îndeplinesc criteriile enunțate în regulamentul inițial și, prin urmare, pentru a li se atribui nivelul taxei aplicabile societăților cooperante care nu au fost incluse în eșantion (7,6 %), cât și pentru a fi, în consecință, adăugați în lista producătorilor-exportatori din anexa la regulamentul inițial, astfel cum a fost modificat prin Regulamentele (CE) nr. 2143/2004, (CE) nr. 122/2006 și (CE) nr. 1840/2006.

(9)

Cererile de acordare a statutului de nou-venit înaintate de celelalte șapte societăți au fost respinse din motivele expuse în continuare.

(10)

Două societăți nu au putut dovedi că au exportat produsul respectiv în Comunitate după încheierea perioadei anchetei sau că au avut obligații contractuale irevocabile de a exporta produsul respectiv în cantități semnificative în Comunitate. Astfel, societățile respective nu au îndeplinit al treilea criteriu.

(11)

O societate nu a furnizat registrul de vânzări pentru perioada luată în calcul și, prin urmare, nu a putut demonstra că nu a exportat produsul în cauză pe parcursul perioadei anchetei. S-a constatat că o altă societate a exportat produsul în cauză în timpul perioadei anchetei. Prin urmare, aceste societăți nu au îndeplinit primul criteriu.

(12)

O societate a trimis răspunsul la chestionar după data limită și nu a anexat la cerere unele documente esențiale. O altă societate nu a răspuns la o scrisoare prin care i se solicita să corecteze anumite deficiențe din răspunsul la chestionar. Aceste două societăți nu au furnizat, așadar, dovezi suficiente pentru a demonstra că au îndeplinit criteriile stabilite în regulamentul inițial.

(13)

În final, s-a constatat că o societate are legături cu o altă societate menționată în regulamentul inițial și, prin urmare, cererea acesteia de acordare a statutului de nou-venit a fost respinsă, având în vedere că nu îndeplinea al doilea criteriu.

(14)

Societățile cărora li s-a refuzat acordarea statutului de nou-venit au fost informate în legătură cu motivele acestei decizii și au avut posibilitatea să-și prezinte în scris punctul de vedere.

(15)

Toate argumentele și comunicările făcute de părțile interesate au fost analizate și luate în considerare în mod corespunzător, când a fost cazul,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următoarele societăți se adaugă la lista producătorilor din India enumerați în anexa la Regulamentul (CE) nr. 74/2004:

Societatea

Orașul

Home Fashions International

Kerala

GHCL Ltd

Gujarat

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 august 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 288, 21.10.1997, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 12, 17.1.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1840/2006 (JO L 355, 15.12.2006, p. 4).

(3)  JO L 370, 17.12.2004, p. 1.

(4)  JO L 22, 26.1.2006, p. 3.


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 814/2008 AL COMISIEI

din 14 august 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 15 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 590/2008 (JO L 163, 24.6.2008, p. 24).


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

28,3

XS

27,8

ZZ

28,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

72,3

ZZ

49,9

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

69,5

UY

59,6

ZA

86,6

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,8

MK

68,7

TR

122,9

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

66,9

BR

93,0

CL

96,5

CN

88,3

NZ

100,2

US

94,8

ZA

81,5

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

148,5

ZA

87,1

ZZ

111,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

ZZ

96,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 815/2008 AL COMISIEI

din 14 august 2008

privind acordarea unei derogări de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definiția conceptului de „produse originare” folosit în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate, pentru a ține seama de situația specială din Capul Verde în ceea ce privește exporturile anumitor produse pescărești către Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolul 247,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (2), în special articolul 76,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (3), Comunitatea a acordat preferințe tarifare generalizate Capului Verde.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 stabilește definiția conceptului de „produse originare” care trebuie folosit în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate (SPG). Articolul 76 din regulamentul în cauză prevede derogări de la definiția respectivă în favoarea unor țări beneficiare ale SPG cel mai puțin dezvoltate care prezintă Comunității o cerere adecvată în acest sens.

(3)

Începând cu data de 1 martie 2005, Capul Verde a beneficiat de dispozițiile Deciziei nr. 2/2005 a Comitetului de Cooperare Vamală din 1 martie 2005 de derogare de la conceptul de „produse originare” pentru a ține seama de situația specială din statele ACP în ceea ce privește producția de conserve de ton și de spate de ton (poziția ex 1604 din SA) (4).

(4)

Dispozițiile respectivei decizii au încetat însă să se mai aplice după 31 decembrie 2007, iar Capul Verde nu a încheiat încă un acord de parteneriat economic cu Comunitatea. Prin urmare, începând cu data de 1 ianuarie 2008, singurul acord comercial preferențial de care poate beneficia Capul Verde este SPG.

(5)

Printr-o scrisoare trimisă datată 27 noiembrie 2007, Capul Verde a solicitat o derogare de la regulile de origine din cadrul SPG în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Printr-o scrisoare datată 27 februarie 2008, Capul Verde a prezentat informații suplimentare în sprijinul solicitării sale.

(6)

Cererea de derogare vizează o cantitate anuală de 1 561 tone de preparate sau conserve din trei specii de pește, două dintre aceste specii nefăcând obiectul derogării acordate prin Decizia nr. 2/2005: melvă sau ton negru, macrou și ton.

(7)

Cererea în cauză a fost examinată de către Comisie și a fost considerată completă și întemeiată.

(8)

Derogarea solicitată este necesară pentru a asigura continuitatea rezervei pe tot parcursul anului și pentru a garanta astfel o investiție substanțială realizată de o firmă care și-a demonstrat deja interesul pentru susținerea și dezvoltarea respectivei activități în Capul Verde.

(9)

Pe lângă impactul direct asupra industriei pescuitului din Capul Verde în ceea ce privește speciile pentru care s-a solicitat derogarea, respectiva investiție va avea și un efect benefic indirect, dar substanțial și revigorant, asupra flotei de pescuit din Capul Verde în general. În cazul în care un număr mai mare de nave din Capul Verde ar fi funcționale, ar crește treptat și capacitatea acestei țări de a furniza pești originari.

(10)

Este necesar ca derogarea solicitată să se acorde pentru o perioadă destul de îndelungată pentru a putea garanta investiția și, în general, previzibilitatea acesteia pentru operatorii economici, dar această perioadă nu se poate prelungi în nici un caz dincolo de 31 decembrie 2010, dată la care Capul Verde va înceta să mai beneficieze de acordul special pentru țările cel mai puțin dezvoltate în cadrul SPG. După această dată, este necesar să se asigure viabilitatea industriei conservelor din Capul Verde în contextul unui acord de parteneriat economic.

(11)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 stabilește normele de administrare a contingentelor tarifare. Pentru a asigura o gestionare eficientă, în contextul unei strânse cooperări între autoritățile din Capul Verde, autoritățile vamale comunitare și Comisie, este necesar ca aceste norme să se aplice mutatis mutandis cantităților importate în temeiul derogării acordate prin prezentul regulament.

(12)

Pentru a permite o monitorizare mai eficientă a modului în care se aplică derogarea, este necesar ca autoritățile din Capul Verde să comunice în mod regulat Comisiei informații în legătură cu certificatele de origine eliberate.

(13)

În cererea depusă, autoritățile din Capul Verde au arătat că firma în cauză nu va dispune, probabil, în primul an după realizarea investiției, de capacitatea de producție necesară pentru a utiliza în întregime contingentele solicitate. Prin urmare, în timp ce contingentele solicitate ar trebui acordate în întregime pentru anii 2009 și 2010, este necesar ca, pentru perioada din anul 2008 în care se va aplica derogarea, contingentele să fie reduse pro rata.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolele 67 și 97 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, preparatele și conservele de macrou, melvă sau ton negru și ton, înscrise la codurile NC ex 1604 15, ex 1604 19 și ex 1604 14 și produse în Capul Verde din pești neoriginari, sunt considerate produse originare din Capul Verde, în conformitate cu dispozițiile articolelor 2, 3 și 4 din respectivul regulament.

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor transportate direct din Capul Verde și importate în Comunitate în perioada 1 septembrie 2008-31 decembrie 2010, în limita cantităților anuale enumerate în anexă pentru fiecare produs.

Articolul 3

Cantitățile prevăzute în anexă se gestionează în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 4

(1)   Autoritățile vamale din Capul Verde iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative asupra exporturilor produselor menționate la articolul 1.

(2)   Certificatele de origine de tip A eliberate de autoritățile competente din Capul Verde în temeiul prezentului regulament trebuie să cuprindă, în caseta numărul 4, următoarea mențiune: „Derogare – Regulamentul (CE) nr. 815/2008”.

(3)   Autoritățile competente din Capul Verde transmit Comisiei, în fiecare trimestru, o declarație a cantităților pentru care au fost eliberate certificate de origine de tip A, în conformitate cu prezentul regulament, precum și numerele de serie ale certificatelor respective.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(3)  JO L 169, 30.6.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 55/2008 (JO L 20, 24.1.2008, p. 1).

(4)  JO L 61, 8.3.2005, p. 48.


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Descrierea mărfurilor

Perioada

Cantitatea (în tone)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Macrou (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus) fileuri, preparate sau conserve

1.9.2008-31.12.2008

333

1.1.2009-31.12.2009

1 000

1.1.2010-31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Melvă, ton negru (Auxis thazard, Auxis Rochei) fileuri, preparate sau conserve

1.9.2008-31.12.2008

116

1.1.2009-31.12.2009

350

1.1.2010-31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Ton cu aripioare galbene, pește săritor (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) fileuri, preparate sau conserve

1.9.2008-31.12.2008

70

1.1.2009-31.12.2009

211

1.1.2010-31.12.2010

211


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 816/2008 AL COMISIEI

din 14 august 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 801/2008 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 15 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 514/2008 (JO L 150, 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 214, 9.8.2008, p. 48.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 15 august 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 817/2008 AL COMISIEI

din 14 august 2008

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 16 august 2008, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Cu toate acestea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 608/2008 al Comisiei din 26 iunie 2008 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2008/2009 (3), aplicarea anumitor taxe stabilite prin prezentul regulament se suspendă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 16 august 2008, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 166, 27.6.2008, p. 19.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 16 august 2008

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00 (2)

de calitate medie

0,00 (2)

de calitate inferioară

0,00 (2)

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00 (2)

1002 00 00

SECARĂ

0,59 (2)

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

5,58 (2)


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  În temeiul Regulamentului (CE) nr. 608/2008, se suspendă aplicarea acestei taxe.

(3)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

31.7.2008-13.8.2008

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

224,74

135,95

Prețul FOB USA

296,57

286,57

266,57

116,20

Primă pentru Golf

11,96

Primă pentru Marile Lacuri

12,94

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

39,58 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

40,23 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/19


DECIZIA CONSILIULUI

din 24 iulie 2008

de modificare a Deciziei 2000/265/CE a Consiliului de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea și funcționarea „SISNET”, infrastructura de comunicații în cadrul Schengen

(2008/670/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf prima teză din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 1999/870/CE (1) și prin Decizia 2007/149/CE (2), secretarul general adjunct al Consiliului a fost autorizat să acționeze, în contextul integrării acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, în calitate de reprezentant al anumitor state membre în scopul de a încheia contracte legate de instalarea și funcționarea infrastructurii de comunicații în cadrul Schengen, „SISNET”, și de a gestiona aceste contracte, până la migrarea către o infrastructură de comunicații aflată sub responsabilitatea Uniunii Europene.

(2)

Obligațiile financiare care decurg din respectivele contracte sunt suportate dintr-un buget specific (denumit în continuare „bugetul SISNET”), care finanțează infrastructura de comunicații menționată în respectivele decizii ale Consiliului.

(3)

Bugetul SISNET este reglementat printr-un regulament financiar specific adoptat prin Decizia 2000/265/CE a Consiliului (3), denumit în continuare „regulamentul financiar al SISNET”, care prevede proceduri diferite de cele ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 a Consiliului (4).

(4)

Este adecvată alinierea, prin analogie, a regulamentului financiar al SISNET la regulamentul financiar comunitar, simplificând, totodată, procedurile interne din cadrul Secretariatului General al Consiliului, în special, prin eliminarea rolului controlorului financiar și, acolo unde este cazul, înlocuirea funcțiilor acestuia cu cele ale auditorului intern instituit prin articolul 85 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(5)

Funcționarea procedurilor actuale ar trebui să fie, de asemenea, îmbunătățită și adaptată la practicile curente, de exemplu prin adaptarea termenelor cu privire la cererile de fonduri și plăți, precum și actualizarea unor dispoziții din cadrele de procedură sau legislative existente.

(6)

Regulamentul financiar al SISNET a fost modificat prin Decizia 2007/155/CE a Consiliului (5) și prin Decizia 2008/319/CE a Consiliului pentru a permite Elveției să participe la bugetul SISNET. De asemenea, Elveția ar trebui să poată participa la posibilele activități viitoare ale Comitetului consultativ.

(7)

Modificările propuse nu au un impact financiar asupra contribuțiilor statelor membre la bugetul SISNET,

DECIDE:

Articolul 1

Decizia 2000/265/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cheltuielile unui exercițiu financiar se înregistrează în situațiile financiare corespunzătoare exercițiului financiar respectiv pe baza cheltuielilor ordonanțate cel târziu până la 31 decembrie, pentru care plata a fost efectuată de către contabilul-șef înainte de 15 ianuarie.”

2.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2):

(i)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere alineatului (1), secretarul general adjunct al Consiliului poate prezenta reprezentanților statelor menționate la articolul 25, reuniți în cadrul Grupului de lucru SIS/SIRENE (Comitetul mixt), denumit în continuare «Grupul de lucru SIS/SIRENE», înainte de 31 ianuarie, cereri justificate corespunzător de reportare în exercițiul financiar următor a creditelor neangajate până la 15 decembrie, în cazul în care creditele alocate pentru posturile respective din bugetul pentru exercițiul financiar următor nu îndeplinesc condițiile cerute.”;

(ii)

al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Grupul de lucru SIS/SIRENE se pronunță privind cererile de reportare de credite până la 1 martie cel târziu.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

3.

La articolul 8, alineatele (2)-(4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Secretarul general adjunct înaintează proiectul de buget preliminar Grupului de lucru SIS/SIRENE înainte de 15 octombrie, atașându-i acestuia un memorandum explicativ.

(3)   Grupul de lucru SIS/SIRENE avizează proiectul de buget preliminar.

(4)   Secretarul general adjunct întocmește proiectul de buget și îl înaintează până la 15 noiembrie statelor menționate la articolul 25.”

4.

La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Un buget rectificativ se prezintă anual, în intervalul celor trei luni care urmează încheierii conturilor, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1), în vederea înregistrării soldului execuției din exercițiul financiar anterior ca venit, dacă soldul este pozitiv, sau ca cheltuială, dacă soldul este negativ.”

5.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Bugetul se execută în conformitate cu principiul conform căruia ordonatorul de credit și contabilul-șef sunt persoane diferite. Atribuțiile ordonatorului de credit, ale contabilului-șef și ale auditorului intern sunt incompatibile între ele.”

6.

La articolul 13, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Ordonatorul de credite poate hotărî asupra transferurilor între articole în cadrul fiecărui capitol. Cu acordul Grupului de lucru SIS/SIRENE, ordonatorul de credite poate decide asupra transferurilor între capitolele din cadrul aceluiași titlu. Grupul de lucru SIS/SIRENE își dă acordul în aceleași condiții în care își dă avizul cu privire la buget.”

7.

Articolul 14 se elimină.

8.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În vederea colectării oricărei sume datorate, în temeiul articolului 25, sau a oricăror creanțe față de statele respective de către terțe părți în contul încheierii, instalării și funcționării SISNET, este necesară emiterea unui ordin de recuperare de către ordonatorul de credite. Ordinele de recuperare se înaintează contabilului-șef.”;

(b)

alineatul (2) se elimină.

9.

Articolul 18 alineatul (1) ultima teză, precum și articolul 18 alineatul (2), articolul 20 alineatul (2) litera (g), articolul 20 alineatele (4) și (5) și articolul 22 se elimină.

10.

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Tragerea la răspundere disciplinară a ordonatorului de credite și a contabilului-șef, în cazul în care aceștia încalcă dispozițiile prezentului regulament financiar, are loc astfel cum se prevede în Statutul personalului Comunităților Europene.”

11.

Se adaugă următorul capitol:

„CAPITOLUL III A

Auditorul intern

Articolul 24a

Un auditor intern verifică utilizarea corectă a sistemelor și procedurilor de execuție bugetară prevăzute de prezentul regulament. Prin analogie, auditorul intern beneficiază de toate competențele, îndeplinește toate sarcinile și se supune tuturor normelor prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6), în special partea I titlul IV capitolul 8.

12.

Articolul 28 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Până la 31 decembrie 2008, statele menționate la articolul 25 trebuie să plătească 25 % din contribuțiile lor până la 15 februarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie cel târziu.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(1a)   Începând cu 1 ianuarie 2009, statele menționate la articolul 25 trebuie să plătească 70 % din contribuțiile lor până la 1 aprilie și 30 % până la 1 octombrie cel târziu.”

13.

La articolul 29 alineatul (6), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

interzicerea oricărui contact între secretarul general adjunct și personalul din subordine, reprezentanții guvernelor statelor membre menționate la articolul 25, reprezentanții guvernelor din Islanda, Norvegia și Elveția, pe de o parte, și ofertanți, pe de altă parte, referitor la aspecte legate de cererea de oferte, cu excepția respectării următoarelor condiții, care au statutul de excepție specială:

înainte de încheierea termenului pentru depunerea de oferte:

(i)

la inițiativa ofertanților:

informațiile suplimentare al căror unic scop este de a aduce clarificări privind natura cererii de ofertă, pot fi comunicate ofertanților;

(ii)

la inițiativa secretarului general adjunct:

dacă statele membre menționate la articolul 25, Islanda, Norvegia și Elveția sau Secretariatul General al Consiliului constată o eroare, o imprecizie, o omisiune sau orice altă greșeală în redactarea textelor cererilor de oferte, Secretariatul General poate informa părțile interesate, respectând aceeași procedură ca în cazul cererii de oferte inițiale;

(iii)

după deschiderea ofertelor și la inițiativa statelor membre menționate la articolul 25, a Islandei, Norvegiei sau Elveției sau a Secretariatului General al Consiliului, în cazul în care o ofertă necesită clarificări sau o eroare de redactare evidentă trebuie corectată, Secretariatul General poate contacta ofertantul.”

14.

Articolul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31

În ceea ce privește contractele încheiate de secretarul general adjunct în numele statelor membre menționate la articolul 25, nu se poate discrimina din motive de naționalitate între resortisanții statelor membre și cei ai Islandei, Norvegiei și Elveției.”

15.

La articolul 34, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Ofertele se deschid în prezența membrilor comitetului numit în acest scop de către secretarul general adjunct. Comitetul este compus din trei funcționari superiori din direcții diferite ale Secretariatului General al Consiliului.”

16.

La articolul 35, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fiecare ofertă este evaluată de către statele membre menționate la articolul 25, precum și de Islanda, Norvegia și Elveția. Un funcționar împuternicit al Secretariatului General al Consiliului, desemnat de către ordonatorul de credite sau de supleantul acestuia, desemnat la rândul său de ordonatorul de credite, prezintă Comitetului Consultativ menționat la articolul 36 un raport, aprobat în unanimitate de către statele respective.”

17.

Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 36

Contractele care urmează să fie încheiate de către secretarul general adjunct în numele statelor membre menționate la articolul 25 și de către reprezentanții Islandei, Norvegiei și Elveției, în urma lansării unei cereri de oferte, se prezintă mai întâi spre avizare unui comitet consultativ privind contractele de achiziții publice.”

18.

La articolul 37, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comitetul consultativ menționat la articolul 36 include un reprezentant din fiecare stat membru menționat la articolul 25, împreună cu câte un reprezentant din Islanda, Norvegia și Elveția. Statele membre menționate la articolul 25, precum și Islanda, Norvegia și Elveția se asigură că reprezentanții selectați posedă cunoștințele corespunzătoare în domeniul informatic și/sau financiar și/sau juridic. Reprezentanții trebuie să nu fi participat la evaluarea dosarelor care urmează să fie prezentate Comitetului consultativ. Un reprezentant al auditorului intern este prezent în calitate de observator.”

19.

La articolul 39, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

la cererea unuia dintre statele membre menționate la articolul 25, a Islandei, Norvegiei sau Elveției sau a unui membru al Comitetului consultativ sau a secretarului general adjunct, cu privire la contractele propuse care implică sume sub pragurile menționate la litera (a), în cazul în care se consideră că respectivele contracte prezintă probleme de principiu sau sunt de o natură specială.”

20.

Articolul 40 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 40

Dosarele prezentate Comitetului consultativ pentru emiterea unui aviz în temeiul articolului 39 literele (b)-(e) sunt însoțite, de asemenea, de un raport aprobat în unanimitate de statele membre menționate la articolul 25, precum și de Islanda, Norvegia și Elveția.”

21.

Articolul 41 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 41

Avizele emise de Comitetul consultativ se semnează de către președintele comitetului. Pentru a evita întârzierile determinate de intervenția Comitetului consultativ, statele membre menționate la articolul 25, precum și Islanda, Norvegia și Elveția, pot, dacă vor considera necesar, să impună un termen rezonabil până la care comitetul trebuie să emită avizul. Avizele comitetului sunt comunicate secretarului general adjunct și statelor membre menționate la articolul 25, precum și Islandei, Norvegiei și Elveției. După atenta considerare a avizului, statele membre menționate la articolul 25 și Islanda, Norvegia și Elveția adoptă o decizie finală asupra cazului, în unanimitate. După adoptarea deciziei, contractul sau contractele respective se încheie de către secretarul general adjunct în numele statelor membre menționate la articolul 25 și de către reprezentanții împuterniciți ai Islandei, Norvegiei și Elveției.”

22.

La articolul 43, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În cazul în care un contract nu a fost executat sau a fost executat cu întârziere, secretarul general adjunct se asigură că statele membre menționate la articolul 25, precum și Islanda, Norvegia și Elveția, sunt despăgubite corespunzător în ceea ce privește toate prejudiciile, dobânzile și cheltuielile suportate prin deducerea sumei din depozit, fie că aceasta a fost depusă direct de către furnizor sau contractant sau de către o terță parte.”

23.

La articolul 46, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Secretarul general adjunct întocmește, în termen de trei luni de la terminarea perioadei de execuție bugetară, un raport financiar de venituri și cheltuieli, precum și un bilanț, pe care le transmite Grupului de lucru SIS/SIRENE.”

24.

La articolul 50, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la articolul 8 și în legătură cu bugetul menționat la alineatul (1), secretarul general adjunct al Consiliului înaintează proiectul preliminar de buget către Grupul de lucru SIS/SIRENE cât mai curând posibil după adoptarea prezentului regulament financiar. După emiterea avizului de către Grupul de lucru SIS/SIRENE și după întocmirea proiectului de buget, statele membre menționate la articolul 25, reunite în cadrul Consiliului, adoptă bugetul fără întârziere.”

Articolul 2

(1)   Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

(2)   Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 337, 30.12.1999, p. 41.

(2)  JO L 66, 6.3.2007, p. 19.

(3)  JO L 85, 6.4.2000, p. 12. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2008/319/CE (JO L 109, 19.4.2008, p. 30).

(4)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(5)  JO L 68, 8.3.2007, p. 5.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).”


Comisie

15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/24


DECIZIA COMISIEI

din 5 august 2008

privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranță

[notificată cu numărul C(2008) 4145]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/671/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Consiliul (2) și Parlamentul European (3) au subliniat importanța creșterii nivelului de siguranță pe căile rutiere în Europa. Sistemele inteligente de transport (SIT) joacă un rol central într-o abordare integrată privind siguranța rutieră (4), introducând tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) în infrastructura și vehiculele de transport în scopul evitării situațiilor potențial periculoase din trafic și al reducerii numărului de accidente.

(2)

Utilizarea eficientă și coerentă a spectrului de frecvențe radio este esențială pentru dezvoltarea unor noi echipamente radio în cadrul Comunității (5).

(3)

SIT cuprind sisteme care operează în comun bazate pe comunicații vehicul-vehicul, vehicul-infrastructură și infrastructură-vehicul pentru transmiterea informației în timp real. Aceste sisteme oferă posibilități majore de îmbunătățire a eficienței sistemului de transport, a siguranței pentru toți utilizatorii căilor rutiere și a gradului de confort al deplasărilor rutiere. Pentru îndeplinirea acestor obiective, comunicațiile dintre vehicule și infrastructura rutieră trebuie să fie fiabile și rapide.

(4)

Date fiind mobilitatea vehiculelor și necesitatea de a asigura realizarea pieței interne și creșterea nivelului de siguranță rutieră în întreaga Europă, punerea la dispoziție a spectrului de frecvențe radio utilizat de sistemele SIT care operează în comun ar trebui să se facă în mod armonizat la nivelul întregii Uniuni Europene.

(5)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, la 5 iulie 2006 Comisia a acordat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) un mandat privind verificarea cerințelor în materie de spectru de frecvențe radio pentru aplicațiile legate de siguranță în contextul SIT și al sistemelor care operează în comun și realizarea de studii de compatibilitate tehnică între aplicațiile SIT pentru siguranță și serviciile radio care ar putea fi afectate, existente în gamele de frecvențe avute în vedere. De asemenea, CEPT trebuia să elaboreze planuri privind dispunerea optimă a canalelor pentru benzile de frecvențe identificate în cazul SIT.

(6)

Rezultatele relevante ale activităților desfășurate de CEPT constituie fundamentul tehnic al prezentei decizii.

(7)

În raportul său din 21 decembrie 2007 (Raportul 20 al CEPT), CEPT a concluzionat că banda de 5 GHz, în special gama 5 875-5 905 MHz, este adecvată pentru aplicațiile SIT legate de siguranță, care îmbunătățesc siguranța rutieră prin creșterea nivelului de informații furnizate conducătorului auto și vehiculului cu privire la mediu, la alte vehicule și la alți utilizatori ai căilor rutiere. Mai mult, SIT sunt compatibile cu toate serviciile studiate existente în banda de frecvențe în cauză și cu toate celelalte servicii existente studiate care operează până la 5 850 MHz și peste 5 925 MHz, atâta timp cât acestea respectă anumite limite de emisie definite în raportul CEPT. De asemenea, selectarea acestei benzi ar corespunde utilizării spectrului de frecvențe radio în alte regiuni ale lumii și, astfel, ar contribui la armonizarea la nivel mondial. Pe lângă acestea, SIT nu ar putea solicita protecție împotriva stațiilor de sol ale serviciului fix prin satelit (FSS), fiind necesar să se limiteze emisiile nedorite ale echipamentelor SIT pentru a se proteja serviciul fix prin satelit.

(8)

Standardul armonizat EN 302 571 se află în curs de finalizare de către Institutul European pentru Standarde în Telecomunicații (ETSI), în concordanță cu studiile de compatibilitate ale CEPT, pentru a conferi prezumția de conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (6), asigurând astfel evitarea producerii de interferențe prejudiciabile de către echipamentele SIT conforme. Se preconizează că emițătoarele SIT vor utiliza la maximum spectrul de frecvențe radio și își vor controla puterea de emisie, menținând-o la nivelul minim, pentru a utiliza în mod eficient spectrul de frecvențe radio atribuit SIT, astfel încât să se evite producerea de interferențe prejudiciabile.

(9)

Din motivul enunțat mai sus, standardul prevede implementarea unui reglaj al puterii emițătorului (TPC) cu o plajă de cel puțin 30 dB în ceea ce privește puterea de emisie totală maximă de 33 dBm p.e.i.r. medie. În cazul în care unii producători aleg să nu utilizeze tehnicile identificate în acest standard, orice metodă alternativă va trebui să ofere un nivel de atenuare a interferențelor cel puțin echivalent cu cel prevăzut în standard.

(10)

Armonizarea în temeiul prezentei decizii nu ar trebui să excludă posibilitatea unui stat membru de a institui, dacă se justifică, perioade de tranziție sau măsuri de partajare a spectrului de frecvențe radio.

(11)

Se preconizează că statele membre vor pune la dispoziție spectrul de frecvențe radio pentru comunicații ale SIT de tipul vehicul-vehicul până la sfârșitul perioadei de șase luni în care trebuie să desemneze banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz în conformitate cu prezenta decizie. Cu toate acestea, pentru comunicațiile SIT de tip infrastructură-vehicul și vehicul-infrastructură, finalizarea în termenul menționat a unui cadru adecvat pentru acordarea licențelor sau a unui mecanism de coordonare pentru instalarea infrastructurilor diverșilor operatori SIT de-a lungul căilor rutiere s-ar putea dovedi dificilă pentru unele state membre. Orice întârzieri în a pune la dispoziție spectrul de frecvențe radio dincolo de această perioadă ar putea avea un impact negativ asupra adoptării pe scară largă a aplicațiilor SIT legate de siguranță în Uniunea Europeană și, prin urmare, acestea ar trebui să fie limitate și justificate corespunzător.

(12)

Având în vedere evoluțiile pieței și ale tehnologiilor, ar putea fi necesară revizuirea în viitor a sferei de aplicare a prezentei decizii, precum și a punerii în aplicare a acesteia, în special pe baza informațiilor furnizate de statele membre cu privire la asemenea evoluții.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie are drept scop armonizarea condițiilor privind disponibilitatea și utilizarea eficientă a benzii de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile legate de siguranță ale sistemelor inteligente de transport (SIT) în Comunitate.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„Sisteme inteligente de transport” înseamnă o gamă largă de sisteme și servicii bazate pe tehnologii ale informației și comunicațiilor, cuprinzând funcții de prelucrare, control, poziționare și comunicare și componente electronice, care sunt utilizate în cadrul unui sistem de transport rutier;

2.

„putere echivalent izotrop radiată (p.e.i.r.) medie” înseamnă p.e.i.r. pe durata salvei de emisie care corespunde puterii maxime, dacă este implementat reglajul de putere.

Articolul 3

(1)   Statele membre desemnează banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru sisteme inteligente de transport în termen de cel târziu șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii și, de îndată ce este posibil din punct de vedere practic după desemnare, pun la dispoziție în mod neexclusiv banda de frecvențe în cauză.

Această desemnare respectă parametrii stabiliți în anexă.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot solicita perioade de tranziție și/sau măsuri privind partajarea spectrului de frecvențe radio, în temeiul articolului 4 alineatul (5) din decizia privind spectrul de frecvențe radio.

Articolul 4

Statele membre mențin sub observație folosirea benzii 5 875-5 905 MHz și raportează Comisiei constatările lor pentru a permite revizuirea prezentei decizii, dacă este necesar.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 august 2008.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  Concluziile Consiliului 15101/03 din 5 decembrie 2003 și concluziile Verona 2 din 26 octombrie 2004.

(3)  JO C 244 E, 18.10.2007, p. 220.

(4)  COM(2006) 314.

(5)  Concluziile Consiliului 15530/04 și 15533/04 din 3.12.2004.

(6)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANEXĂ

Parametri tehnici pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport legate de siguranță în banda 5 875-5 905 MHz

Parametru

Valoare

Densitatea spectrală de putere maximă (p.e.i.r. medie)

23 dBm/MHz

Putere de emisie totală maximă (p.e.i.r. medie)

33 dBm

Reguli de accesare și de ocupare a canalelor

Trebuie utilizate tehnici de atenuare a interferențelor care să asigure o performanță cel puțin echivalentă cu cea a tehnicilor descrise în standardele armonizate adoptate în temeiul Directivei 1999/5/CE. Acestea necesită un reglaj al puterii emițătorului (transmitter power control – TPC) cu o plajă de cel puțin 30 dB.


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/27


DECIZIA COMISIEI

din 11 august 2008

de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei și a României în ceea ce privește anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria

[notificată cu numărul C(2008) 4269]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/672/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special anexa VI capitolul 4 secțiunea B litera (f) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Prin Actul de aderare a Bulgariei și a României, Bulgariei i-au fost acordate perioade de tranziție pentru a li se permite anumitor unități de prelucrare a laptelui să se conformeze cerințelor Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (1).

(2)

Apendicele la anexa VI la Actul de aderare a fost modificat prin Deciziile 2007/26/CE (2), 2007/689/CE (3), 2008/209/CE (4), 2008/331/CE (5) și 2008/547/CE (6) ale Comisiei. Bulgaria a oferit garanții conform cărora cinci unități de prelucrare a laptelui și-au încheiat procesul de modernizare și respectă în prezent pe deplin cerințele legislației comunitare. Unităților respective le este permis să primească și să prelucreze lapte crud neconform și ar trebui, prin urmare, să fie adăugate la lista din capitolul I al apendicelui la anexa VI.

(3)

O unitate de prelucrare a laptelui care se află, în prezent, pe lista unităților conforme va primi și prelucra lapte crud conform și neconform pe două linii de producție separate. Prin urmare, unitatea respectivă ar trebui să fie adăugată la lista din capitolul II. O altă unitate de prelucrare a laptelui care se află, în prezent, pe lista din capitolul II va primi și va prelucra numai lapte conform. În consecință, unitatea respectivă ar trebui să fie eliminată din capitolul II din apendicele la anexa VI.

(4)

Prin urmare, apendicele la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei și a României ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Apendicele la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei și a României se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 august 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1243/2007 al Comisiei (JO L 281, 25.10.2007, p. 8).

(2)  JO L 8, 13.1.2007, p. 35.

(3)  JO L 282, 26.10.2007, p. 60.

(4)  JO L 65, 8.3.2008, p. 18.

(5)  JO L 114, 26.4.2008, p. 97.

(6)  JO L 176, 4.7.2008, p. 11.


ANEXĂ

Apendicele la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei și a României se modifică după cum urmează:

1.

În capitolul I se adaugă următoarele rubrici:

„Nr.

Nr. veterinar

Denumirea unității

Orașul/strada sau satul/regiunea

2.

BG 2012022

«Bratya Zafirovi» OOD

gr. Sliven Promishlena

zona Zapad

3.

0112014

ET «Veles-Kostadin Velev»

gr. Razlog

ul. «Golak» 14

4.

1512003

«Mandra-1» OOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

5.

2312041

«Danim-D. Stoyanov» EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

6.

2712010

«Kamadzhiev-milk» EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo”

2.

Capitolul II se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină următoarea rubrică:

„6.

BG 1612011

«Em Dzhey Deriz» EOOD

gr. Karlovo

bul. «Osvobozhdenie» 69”

(b)

se adaugă următoarea rubrică:

„14.

BG 1212001

«S i S – 7» EOOD

gr. Montana

«Vrachansko shose» 1”


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/29


DECIZIA COMISIEI

din 13 august 2008

de modificare a Deciziei 2005/928/CE privind armonizarea benzii de frecvențe 169,4-169,8125 MHz în cadrul Comunității

[notificată cu numărul C(2008) 4311]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/673/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia 2005/928/CE a Comisiei (2) armonizează banda de frecvențe 169,4-169,8125 MHz în cadrul Comunității.

(2)

Planul de frecvențe inclus în anexa la Decizia 2005/928/CE descrie grila de canale pe care trebuie să le respecte diversele aplicații care funcționează în conformitate cu condițiile stabilite prin respectiva decizie. O astfel de grilă de canale are drept scop să asigure compatibilitatea și să faciliteze coexistența aplicațiilor acceptate în aceste benzi.

(3)

Planul de frecvențe impune o grilă de canale de 12,5 kHz în banda de 169,4000-169,4750 MHz și o grilă de canale de 50 kHz în banda de 169,4875-169,5875 MHz.

(4)

În urma adoptării Deciziei 2005/928/CE, investigații suplimentare asupra parametrilor tehnici definiți în respectiva decizie au arătat că dispozițiile privind grila de canale în benzile de 169,4000-169,4750 MHz și de 169,4875-169,5875 MHz sunt în mod nejustificat restrictive, având în vedere dezvoltarea tehnologică. Autorizarea mai multor opțiuni în cadrul grilei de canale va crește marja de flexibilitate la dispoziția utilizatorilor pentru alegerea benzii optime de până la 50 kHz, în funcție de cerințele de calitate ale aplicațiilor specifice.

(5)

Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) a confirmat că mărirea numărului de opțiuni în cadrul grilei de canale în aceste benzi poate și trebuie să fie permisă.

(6)

Prin urmare, Decizia 2005/928/CE ar trebui modificată în consecință. Prin modificarea respectivei decizii se vor putea introduce canale de până la 50 kHz în benzile de 169,4000-169,4750 MHz și 169,4875-169,5875 MHz.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2005/928/CE se modifică după cum urmează:

1.

Pe rândul al patrulea din tabelul privind planul de frecvențe din anexă, numărul „12,5”, reprezentând grila de canale (în kHz) pentru canalele 1a, 1b, 2a, 2b, 3a și 3b, se înlocuiește cu „până la 50 kHz”.

2.

Pe rândul al patrulea din tabelul privind planul de frecvențe din anexă, numărul „50”, reprezentând grila de canale (în kHz) pentru canalele 4b+5+6a și 6b+7+8a, se înlocuiește cu „până la 50 kHz”.

Articolul 2

Articolul 1 se aplică de la 31 octombrie 2008.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 august 2008.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 344, 27.12.2005, p. 47.


15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/30


DECIZIA COMISIEI

din 13 august 2008

de modificare a Deciziei 2007/683/CE privind aprobarea planului de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici în anumite zone ale Ungariei

[notificată cu numărul C(2008) 4321]

(Numai textul în limba maghiară este autentic)

(2008/674/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (1), în special articolul 16 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/683/CE a Comisiei (2) a aprobat un plan prezentat de Ungaria la data de 11 iulie 2007 pentru eradicarea pestei porcine clasice la porcii sălbatici din zonele statului membru respectiv stabilite prin anexa la respectiva decizie.

(2)

Ungaria a informat Comisia cu privire la evoluția recentă a pestei porcine clasice la porcii sălbatici în statul membru respectiv. Având în vedere informațiile epidemiologice disponibile, măsurile stabilite prin planul de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici trebuie extinse la anumite zone din județul Heves și la județul Borsod-Abaúj-Zemplén.

(3)

Din motive de transparență a legislației comunitare, anexa la Decizia 2007/683/CE ar trebui înlocuită cu textul anexei la prezenta decizie.

(4)

Prin urmare, Decizia 2007/683/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2007/683/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Ungare.

Adoptată la Bruxelles, 13 august 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 316, 1.12.2001, p. 5. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 281, 25.10.2007, p. 27. Decizie modificată prin Decizia 2008/159/CE (JO L 51, 26.2.2008, p. 21).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Zonele vizate pentru punerea în aplicare a planului de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici

Teritoriul județului Nógrád și teritoriul județului Pest situate la nord și la est de Dunăre, la sud de granița cu Slovacia, la vest de granița cu județul Nógrád și la nord de autostrada E71, teritoriul județului Heves situat la est de granița cu județul Nógrád, la sud și la vest de granița cu județul Borsod-Abaúj-Zemplén și la nord de autostrada E71, precum și teritoriul județului Borsod-Abaúj-Zemplén situat la sud de granița cu Slovacia, la est de granița cu județul Heves, la nord și la vest de autostrada E71, la sud de drumul principal nr. 37 (partea dintre autostrada E71 și drumul principal nr. 26) și la vest de drumul principal nr. 26.”


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI VI DIN TRATATUL UE

15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/32


DECIZIA-CADRU 2008/675/JAI A CONSILIULUI

din 24 iulie 2008

privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a menține și dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție. Acest obiectiv impune posibilitatea ca informațiile privind condamnările pronunțate în statele membre să fie luate în considerare în afara statului membru de condamnare, atât pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni, cât și în cadrul unui nou proces penal.

(2)

La 29 noiembrie 2000, Consiliul, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la Tampere, a adoptat programul de măsuri menite a pune în aplicare principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor în materie penală (2), care prevede „adoptarea unuia sau mai multor instrumente care să stabilească principiul conform căruia o instanță judecătorească dintr-un stat membru trebuie să aibă capacitatea de a lua în considerare hotărârile penale definitive pronunțate de instanțele judecătorești în alte state membre în scopul evaluării cazierului infractorului și determinării eventualelor recidive ale acestuia, precum și în scopul stabilirii tipului de sentință aplicabil, precum și a condițiilor de executare a acesteia”.

(3)

Scopul prezentei decizii-cadru îl constituie acela de a stabili obligația minimă care revine statelor membre de a lua în considerare condamnările pronunțate în alte state membre. Astfel, prezenta decizie-cadru nu ar trebui să împiedice statele membre să ia în considerare, în conformitate cu dreptul intern și ori de câte ori au la dispoziție informații, de exemplu, hotărâri definitive ale autorităților administrative împotriva cărora se poate face apel înaintea instanțelor penale care stabilesc săvârșirea cu vinovăție a unei fapte penale sau a unei fapte sancționabile în conformitate cu dreptul intern în virtutea faptului că reprezintă o încălcare a normelor de drept.

(4)

Unele state membre consideră condamnările pronunțate în alte state membre ca producând efecte juridice, în timp ce altele iau în considerare doar condamnările pronunțate de propriile instanțe.

(5)

Ar trebui enunțat principiul conform căruia statele membre ar trebui să considere că o condamnare pronunțată în alte state membre produce efecte juridice echivalente cu cele pe care le produce o condamnare pronunțată de instanțele proprii în conformitate cu dreptul intern, fie că respectivele efecte juridice sunt considerate de dreptul intern ca fiind chestiuni de fapt, fie ca fiind chestiuni de drept procedural sau material. Cu toate acestea, prezenta decizie-cadru nu încearcă să armonizeze consecințele condamnărilor anterioare în viziunea diferitelor legislații naționale, iar obligația de a lua în considerare condamnările anterioare pronunțate în alte state membre există doar în măsura în care condamnările pronunțate anterior la nivel național sunt luate în considerare în temeiul dreptului intern.

(6)

Spre deosebire de alte instrumente, prezenta decizie-cadru nu are ca scop executarea, într-un stat membru, a unor hotărâri judecătorești pronunțate în alte state membre ci, mai degrabă, posibilitatea ca unei condamnări anterioare pronunțate într-un stat membru să îi fie asociate consecințe cu ocazia unui nou proces penal într-un alt stat membru în măsura în care astfel de consecințe sunt asociate condamnărilor naționale anterioare conform legislației celuilalt stat membru.

De aceea, prezenta decizie-cadru nu conține nici o obligație de a lua în considerare astfel de condamnări anterioare, de exemplu în cazul în care informațiile obținute pe baza instrumentelor aplicabile nu sunt suficiente, în cazul în care nu ar fi fost posibilă o condamnare la nivel național cu privire la fapta pentru care se impusese condamnarea anterioară, sau în cazul în care sancțiunea impusă anterior nu este cunoscută de către sistemul juridic național.

(7)

Efectele unei condamnări pronunțate într-un alt stat membru ar trebui să fie echivalente cu efectele unei hotărâri pronunțate la nivel național în faza care precede procesul penal, în timpul procesului și la momentul executării sentinței.

(8)

Atunci când, în cursul procesului penal într-un stat membru, sunt puse la dispoziție informații privind o condamnare anterioară într-un alt stat membru, ar trebui să se evite, pe cât posibil, ca persoana în cauză să fie tratată mai puțin favorabil decât dacă respectiva condamnare anterioară ar fi fost o condamnare pronunțată de o instanță națională.

(9)

Articolul 3 alineatul (5) ar trebui interpretat, printre altele, cu respectarea considerentului 8 în sensul în care, dacă instanța națională, într-un nou proces penal, atunci când ia în considerare o sentință pronunțată și impusă anterior într-un alt stat membru, este de părere că impunerea unei sentințe de o anumită gravitate în limitele legislației naționale ar fi disproporționat de dură față de infractor, având în vedere circumstanțele săvârșirii faptei, și dacă scopul pedepsei poate fi atins printr-o sentință mai ușoară, aceasta poate reduce gravitatea sentinței în mod corespunzător, dacă acest lucru ar fi fost posibil în cazurile pur naționale.

(10)

Prezenta decizie-cadru urmează să înlocuiască, în ceea ce privește luarea în considerare a hotărârilor în materie penală, dispozițiile articolului 56 al Convenției europene din 28 mai 1970 privind valoarea internațională a hotărârilor represive, în raporturile dintre statele membre care sunt părți la respectiva convenție.

(11)

Prezenta decizie-cadru respectă principiul subsidiarității prevăzut la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în măsura în care obiectivul său este acela de a armoniza actele cu putere de lege și normele administrative ale statelor membre, obiectiv care nu poate fi realizat în mod corespunzător prin acțiunea unilaterală a statelor membre, ci necesită o acțiune concertată în interiorul Uniunii Europene. În conformitate cu principiul proporționalității, așa cum este enunțat la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, prezenta decizie-cadru nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea respectivului obiectiv.

(12)

Prezenta decizie-cadru respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și reflectate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(13)

Prezenta decizie-cadru respectă diversitatea soluțiilor și procedurilor pe plan intern necesare pentru luarea în considerare a unei condamnări anterioare pronunțate într-un alt stat membru. Excluderea posibilității de a revizui o condamnare anterioară nu ar trebui să împiedice un stat membru să emită o hotărâre, dacă este cazul, pentru a conferi unei astfel de condamnări anterioare efecte echivalente. Cu toate acestea, procedurile în cadrul cărora se emite o astfel de hotărâre nu ar trebui, din perspectiva timpului și a procedurilor sau formalităților necesare, să facă imposibilă conferirea unor efecte echivalente unei condamnări anterioare pronunțate într-un alt stat membru.

(14)

Influențarea unei hotărâri sau a executării sale vizează, printre altele, situațiile în care, potrivit legislației naționale a celui de-al doilea stat membru, sancțiunea impusă într-o hotărâre anterioară urmează să fie absorbită sau inclusă într-o altă sancțiune, care trebuie mai apoi să fie executată efectiv, în măsura în care prima sentință nu a fost deja executată sau executarea sa nu a fost transferată celui de-al doilea stat membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

Articolul 1

Obiectul

(1)   Scopul prezentei decizii-cadru îl constituie acela de a stabili condițiile în care sunt luate în considerare condamnările anterioare pronunțate împotriva unei persoane pentru fapte diferite săvârșite în alte state membre, în cursul unui proces penal desfășurat într-un stat membru împotriva respectivei persoane.

(2)   Prezenta decizie-cadru nu are ca efect modificarea obligației de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, astfel cum sunt consacrate la articolul 6 din tratat.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii-cadru, „condamnare” înseamnă orice hotărâre definitivă pronunțată de o instanță penală care stabilește săvârșirea cu vinovăție a unei fapte penale.

Articolul 3

Luarea în considerare, în cadrul unui nou proces penal, a unei condamnări pronunțate într-un alt stat membru

(1)   Fiecare stat membru se asigură că, în cadrul unui proces penal desfășurat împotriva unei persoane, condamnările anterioare pronunțate împotriva aceleiași persoane pentru fapte diferite săvârșite în alte state membre, în legătură cu care s-au obținut informații pe baza instrumentelor aplicabile disponibile cu privire la asistența juridică reciprocă sau la schimburile de informații extrase din cazierele judiciare, sunt luate în considerare în măsura în care condamnările anterioare la nivel național sunt luate în considerare și că acestor condamnări le sunt conferite efecte echivalente cu cele conferite condamnărilor anterioare la nivel național, în conformitate cu legislația națională.

(2)   Alineatul (1) se aplică în etapa care precede procesul penal, în timpul procesului penal și la momentul executării condamnării, în special în ceea ce privește normele procedurale aplicabile, inclusiv acelea referitoare la arestul preventiv, definiția infracțiunii, tipul și gravitatea sentinței, precum și normele privind executarea hotărârii.

(3)   Luarea în considerare a condamnărilor anterioare pronunțate în alte state membre, astfel cum este prevăzut la alineatul (1), nu are efectul de a influența, de a revoca sau revizui condamnările anterioare sau orice hotărâri referitoare la executarea lor luate de către statul membru în care se desfășoară noul proces.

(4)   În conformitate cu alineatul (3), alineatul (1) nu se aplică în măsura în care, în cazul în care condamnarea anterioară ar fi fost o condamnare la nivel național pronunțată de statul membru în care se desfășoară noul proces, luarea în considerare a condamnării anterioare ar fi avut efectul de a influența, de a revoca sau revizui condamnarea anterioară sau orice hotărâre referitoare la executarea sa, în conformitate cu legislația națională a acelui stat membru.

(5)   În cazul în care infracțiunea pentru care se desfășoară noul proces a fost săvârșită înainte de pronunțarea sau executarea în întregime a condamnării anterioare, alineatele (1) și (2) nu reclamă statelor membre să aplice normele lor de drept intern la impunerea sentințelor, atunci când aplicarea acestor norme la condamnările din alte țări ar limita capacitatea judecătorului de a dispune o hotărâre în noul proces.

Cu toate acestea, statele membre se asigură că, în astfel de cazuri, instanțele de judecată pot să ia în considerare într-un alt mod condamnările anterioare pronunțate în alte state membre.

Articolul 4

Relația cu alte instrumente juridice

Prezenta decizie-cadru înlocuiește articolul 56 din Convenția europeană de la Haga din 28 mai 1970 privind valoarea internațională a hotărârilor represive în raporturile dintre statele membre care sunt părți la respectiva convenție, fără a aduce atingere aplicării articolului respectiv în raporturile dintre statele membre și terțe țări.

Articolul 5

Punerea în aplicare

(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei decizii-cadru până la 15 august 2010.

(2)   Statele membre transmit Secretariatului General al Consiliului și Comisiei textele dispozițiilor care transpun în legislația națională obligațiile care le revin în conformitate cu prezenta decizie-cadru.

(3)   Pe baza acelor informații, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 15 august 2011, un raport privind aplicarea prezentei decizii-cadru, însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. HORTEFEUX


(1)  Avizul Parlamentului European din 27 septembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 12, 15.1.2001, p. 10.


Rectificări

15.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 220/35


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 și a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 148 din 6 iunie 2008 )

La pagina 34 articolul 102 alineatul (5) litera (b) punctul (ii):

în loc de:

„statele membre acordă în al doilea rând prioritate solicitanților care au peste 55 de ani, în cazul în care statele membre prevăd acest lucru.”,

se va citi:

„statele membre acordă în al doilea rând prioritate solicitanților cu vârsta de 55 de ani sau peste, în cazul în care statele membre prevăd acest lucru.”.

La pagina 40 articolul 128 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Regulamentul (CE) nr. 2392/86 și capitolele I și II din titlul V, titlul VI, articolele 24 și 80…”,

se va citi:

„(2)   Regulamentul (CEE) nr. 2392/86 și capitolele I și II din titlul V, titlul VI, articolele 18 și 70…”.