ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 214

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
9 august 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 799/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) ( 1 )

3

 

 

Regulamentul (CE) nr. 801/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

48

 

*

Regulamentul (CE) nr. 802/2008 al Comisiei din 7 august 2008 de interzicere a pescuitului de ierosme în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

50

 

*

Regulamentul (CE) nr. 803/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de modificare pentru a 98-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

52

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/654/CE

 

*

Decizia Comisiei din 24 iulie 2008 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului anual cu privire la planul de control național multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 3756]  ( 1 )

56

 

 

2008/655/CE

 

*

Decizia Comisiei din 24 iulie 2008 de aprobare a planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în anumite state membre și de stabilire a nivelului contribuției financiare comunitare pentru 2007 și 2008 [notificată cu numărul C(2008) 3757]

66

 

 

2008/656/CE

 

*

Decizia Comisiei din 28 iulie 2008 privind admisibilitatea notificărilor referitoare la reînnoirea includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului a substanțelor active azimsulfuron, azoxistrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-metil, prohexadion-calciu și spiroxamină și la stabilirea listei notificatorilor vizați [notificată cu numărul C(2008) 3855]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 799/2008 AL COMISIEI

din 8 august 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 590/2008 (JO L 163, 24.6.2008, p. 24).


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

29,6

XS

27,8

ZZ

28,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

77,4

CL

63,1

UY

60,8

ZA

88,5

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

82,1

EG

152,6

IL

157,1

MK

68,7

TR

141,6

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

85,8

BR

80,4

CL

97,5

CN

85,2

NZ

107,6

US

95,0

UY

148,0

ZA

86,8

ZZ

98,3

0808 20 50

AR

67,2

CL

99,3

TR

144,3

ZA

98,0

ZZ

102,2

0809 20 95

CA

242,0

TR

554,5

US

462,0

ZZ

419,5

0809 30

TR

159,2

ZZ

159,2

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,9

MK

59,0

XS

62,1

ZZ

81,1


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 800/2008 AL COMISIEI

din 6 august 2008

de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (1), în special articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b),

după publicarea proiectului prezentului regulament (2),

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 994/98 împuternicește Comisia să declare, în conformitate cu articolul 87 din tratat, că, în anumite condiții, ajutoarele pentru întreprinderile mici și mijlocii („IMM-uri”), ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare, ajutoarele pentru protecția mediului, ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă și pentru formare, precum și ajutoarele care sunt conforme cu harta aprobată de către Comisie pentru fiecare stat membru pentru acordarea ajutoarelor regionale sunt compatibile cu piața comună și nu fac obiectul obligației de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

(2)

Comisia a aplicat articolele 87 și 88 din tratat în numeroase decizii și a dobândit suficientă experiență pentru a defini criteriile generale de compatibilitate în ceea ce privește ajutorul pentru IMM-uri, sub forma ajutoarelor pentru investiții în și în afara regiunilor asistate, sub forma sistemelor de investiții de capital de risc și în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, în special în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (3) și cu privire la extinderea scopului respectivului regulament în vederea includerii ajutorului pentru cercetare și dezvoltare, al punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 (4), al punerii în aplicare a Comunicării Comisiei privind ajutorul de stat și capitalul de risc (5) și al Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat în vederea promovării investițiilor de capital de risc în întreprinderile mici și mijlocii (6), precum și al punerii în aplicare a cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și inovare (7).

(3)

Comisia a dobândit, de asemenea, suficientă experiență în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat în domeniul ajutoarelor pentru formare, ajutoarelor pentru ocuparea forței de muncă, ajutoarelor pentru protecția mediului, ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare și ajutoarelor regionale atât pentru IMM-uri, cât și pentru întreprinderile mari, în special în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele pentru formare (8), a Regulamentului (CE) nr. 2204/2002 din 12 decembrie 2002 de aplicare a articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în raport cu ajutoarele de stat pentru ocuparea forței de muncă (9), a Regulamentului (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor naționale pentru investiții regionale (10) a cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare (11), a cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și inovare, Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului din 2001 (12), a Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului din 2008 (13), a Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului din 2008 și a Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (14).

(4)

În lumina acestei experiențe, este necesară adaptarea unora dintre condițiile prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 și 1628/2006. Din motive de simplificare și pentru a asigura o monitorizare mai eficientă a ajutoarelor de către Comisie, aceste regulamente ar trebui înlocuite cu un singur regulament. Simplificarea ar trebui să rezulte, printre altele, dintr-un set de definiții armonizate comune și din dispozițiile orizontale comune prevăzute în capitolul I din prezentul regulament. Pentru a asigura coerența legislației în domeniul ajutoarelor de stat, definițiile ajutorului de stat și schemei de ajutor ar trebui să fie identice cu definițiile date acestor noțiuni în Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (15). O astfel de simplificare este esențială pentru a asigura faptul că Strategia de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă dă rezultate, în special pentru IMM-uri.

(5)

Prezentul regulament ar trebui să scutească orice ajutor care îndeplinește toate condițiile relevante prevăzute de prezentul regulament, precum și orice schemă de ajutor, cu condiția ca orice ajutor individual care ar putea fi acordat în cadrul unei astfel de scheme să îndeplinească toate condițiile relevante din prezentul regulament. Pentru a garanta transparența, precum și o monitorizare mai eficientă a ajutorului, orice măsură de ajutor individual acordată în temeiul prezentului regulament ar trebui să conțină o trimitere expresă la dispoziția aplicabilă din capitolul II și la legislația națională pe care se bazează ajutorul individual.

(6)

În vederea monitorizării punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să fie, de asemenea, în măsură să obțină toate informațiile necesare de la statele membre cu privire la măsurile întreprinse în baza prezentului regulament. Nefurnizarea de către statul membru, într-un termen rezonabil de timp, a informațiilor privind aceste măsuri de ajutor poate, prin urmare, fi considerată o indicație a faptului că nu sunt respectate condițiile prezentului regulament. Aceasta poate, prin urmare, să determine Comisia să decidă ca prezentul regulament sau partea relevantă din prezentul regulament să nu se mai aplice, pe viitor, statului membru în cauză și să prevadă obligativitatea ca toate măsurile de ajutor ulterioare, inclusiv noile măsuri de ajutor individual acordate pe baza schemelor de ajutoare reglementate anterior de prezentul regulament, să fie notificate Comisiei în conformitate cu articolul 88 din tratat. De îndată ce statul membru furnizează informații corecte și complete, Comisia ar trebui să permită reluarea aplicării integrale a regulamentului.

(7)

Ajutoarele de stat în înțelesul articolului 87 alineatul (1) din tratat care nu sunt reglementate de prezentul regulament ar trebui să se supună în continuare obligației de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat. Prezentul regulament nu ar trebui să excludă posibilitatea statelor membre de a notifica ajutoarele ale căror obiective corespund obiectivelor prevăzute de prezentul regulament. Aceste ajutoare vor fi evaluate de Comisie în special pe baza condițiilor prevăzute de prezentul regulament și în conformitate cu criteriile prevăzute în orientările sau cadrele specifice adoptate de Comisie, atunci când măsura de ajutor în cauză intră în sfera de aplicare a unui astfel de instrument specific.

(8)

Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor pentru export sau ajutoarelor care favorizează produsele naționale în raport cu cele importate. În special, acesta nu ar trebui să se aplice ajutoarelor destinate înființării și exploatării unei rețele de distribuție în alte țări. Ajutoarele destinate acoperirii costurilor aferente participării la târguri internaționale sau a costului studiilor sau serviciilor de consultanță necesare pentru lansarea unui produs nou sau a unui produs existent pe o piață nouă nu ar trebui să constituie de obicei ajutoare pentru export.

(9)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice, teoretic, tuturor sectoarelor economice. În sectorul pescuitului și acvaculturii, prezentul regulament ar trebui să acorde exceptări numai ajutoarelor din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, ajutoarelor acordate sub formă de capital de risc, ajutoarelor pentru formare și ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap.

(10)

În sectorul agricol, având în vedere normele speciale care se aplică în ceea ce privește producția primară de produse agricole, prezentul regulament ar trebui să acorde exceptări numai ajutoarelor din domeniul cercetării și dezvoltării, ajutoarelor acordate sub formă de capital de risc, ajutoarelor pentru formare, ajutoarelor pentru protecția mediului și ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap, în măsura în care aceste categorii de ajutoare nu sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 (16).

(11)

Având în vedere similaritățile dintre prelucrarea și comercializarea produselor agricole și a produselor neagricole, prezentul regulament ar trebui să se aplice prelucrării și comercializării produselor agricole, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții.

(12)

Nici activitățile realizate în exploatația agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs pentru prima vânzare, nici prima vânzare către revânzători sau prelucrători nu ar trebui considerate forme de prelucrare sau comercializare în sensul prezentului regulament. Curtea de Justiție a Comunităților Europene a stabilit că, atunci când Comunitatea adoptă o reglementare privind organizarea comună a pieței într-un anumit sector agricol, statele membre au obligația să se abțină de la a lua măsuri care ar putea să o submineze sau să creeze excepții la aceasta. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor a căror valoare este stabilită pe baza prețului sau cantității produselor achiziționate sau comercializate și nici ajutoarelor condiționate de obligația de a le împărți cu producătorii primari.

(13)

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (17), prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor care favorizează activitățile în sectorul cărbunelui, cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare și inovare și a ajutoarelor pentru protecția mediului.

(14)

Atunci când o schemă de ajutor regional urmărește obiective regionale, însă este direcționat către sectoare specifice ale economiei, obiectivul și efectele probabile ale schemei pot fi sectoriale, mai degrabă decât orizontale. Prin urmare, schemele de ajutor regional direcționate către sectoare economice specifice, precum și ajutorul regional acordat pentru activități în sectorul oțelului, în sectorul construcțiilor de nave, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei privind prelungirea cadrului privind ajutoarele de stat pentru construcțiile de nave (18), și în sectorul fibrelor sintetice ar trebui să fie exceptate de la obligația notificării. Cu toate acestea, sectorul turistic joacă un rol important în economiile naționale și în general are un impact deosebit de pozitiv asupra dezvoltării regionale. Schemele de ajutor regional destinate activităților de turism ar trebui, prin urmare, să fie exceptate de la obligația notificării.

(15)

Ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (19) ar trebui evaluate în lumina respectivelor orientări, pentru a împiedica nerespectarea acestora. Ajutorul pentru aceste întreprinderi ar trebui, prin urmare, exclus din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Pentru a reduce sarcina administrativă pentru statele membre, la acordarea către IMM-uri a ajutorului reglementat de prezentul regulament, ar trebui utilizată o definiție a întreprinderilor aflate în dificultate simplificată față de definiția din orientările menționate anterior. În plus, IMM-urile cu o vechime de mai puțin de trei ani nu ar trebui considerate a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentului regulament, cu excepția cazului în care îndeplinesc criteriile din legislația relevantă internă pentru a face obiectul procedurilor de insolvență colectivă. Aceste simplificări nu ar trebui să aducă atingere calificării acestor IMM-uri în cadrul orientărilor menționate anterior în ceea ce privește ajutorul care nu este reglementat de prezentul regulament și nu ar trebui să aducă atingere calificării de întreprinderi aflate în dificultate a marilor întreprinderi, în temeiul prezentului regulament, care continuă să facă obiectul definiției complete prevăzute în orientările menționate anterior.

(16)

Comisia trebuie să se asigure că ajutoarele autorizate nu afectează condițiile de schimb comercial într-un mod contrar interesului general. Prin urmare, ajutoarele acordate unui beneficiar care face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei, prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața comună, ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. În consecință, orice ajutor ad hoc acordat unui astfel de beneficiar și orice schemă de ajutor care nu conține o dispoziție expresă de excludere a acestor beneficiari se supun în continuare obligației de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat. Această dispoziție nu ar trebui să afecteze așteptările legitime ale beneficiarilor schemelor de ajutor care nu fac obiectul unor ordine de recuperare.

(17)

În vederea asigurării unei aplicări coerente a normelor comunitare privind ajutorul de stat, precum și din motive de simplificare administrativă, ar trebui armonizate definițiile termenilor care sunt relevanți pentru diversele categorii de ajutor reglementate de prezentul regulament.

(18)

În vederea calculării intensității ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe și impozite. La calcularea intensităților ajutorului, ajutorul care poate fi plătit în mai multe tranșe se actualizează la valoarea sa în momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare și la calcularea valorii ajutorului care se acordă sub o formă alta decât subvenția ar trebui să fie rata de referință aplicabilă la data acordării, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (20).

(19)

În cazurile în care ajutorul se acordă sub formă de exonerări sau de reduceri a unor taxe și impozite datorate ulterior, sub rezerva respectării unei anumite intensități a ajutorului definită în echivalent-subvenție brut, tranșele ajutorului ar trebui să se actualizeze pe baza ratelor de referință aplicabile în diferitele momente în care avantajele fiscale produc efecte. În cazul exonerărilor de taxe și impozite sau a reducerii unor taxe datorate ulterior, rata de referință aplicabilă și valoarea exactă a tranșelor ajutorului nu pot fi cunoscute dinainte. În acest caz, statele membre ar trebui să stabilească dinainte un plafon al valorii actualizate a ajutorului, care să respecte intensitatea ajutorului aplicabilă. Prin urmare, atunci când se cunoaște valoarea tranșei ajutorului într-un anumit an, actualizarea se poate face pe baza ratei de referință aplicabile în acel moment. Valoarea actualizată a fiecărei tranșe a ajutorului ar trebui dedusă din valoarea totală a plafonului.

(20)

În vederea asigurării transparenței, egalității de tratament și a unei monitorizări eficiente, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice decât ajutoarelor transparente. Ajutorul transparent este ajutorul pentru care poate fi calculat exact echivalentul-subvenție brut ex ante, fără a trebui să se procedeze la o evaluare a riscurilor. În special ajutoarele conținute în împrumuturi ar trebui considerat transparent atunci când echivalentul-subvenție brut a fost calculat pe baza ratei de referință prevăzute în Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont. Ajutoarele conținute în măsuri fiscale ar trebui considerate transparente atunci când măsura respectivă prevede un plafon care să asigure că pragul aplicabil nu este depășit. În cazul reducerilor taxelor de mediu, care nu fac obiectul unui prag individual care trebuie notificat în temeiul prezentului regulament, nu trebuie inclus niciun plafon pentru ca măsura să fie considerată transparentă.

(21)

Ajutoarele conținute în sisteme de garanții ar trebui considerate transparente atunci când metoda de calcul a echivalentului-subvenție brut a fost aprobată în urma notificării Comisiei cu privire la metodologia respectivă și, în cazul ajutoarelor regionale pentru investiții, atunci când Comisia a aprobat o astfel de metodă în urma adoptării Regulamentului (CE) nr. 1628/2006. Comisia va examina aceste notificări pe baza Comunicării Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formă de garanții (21). Ajutoarele conținute în sisteme de garanții ar trebui de asemenea considerate transparente atunci când beneficiarul este un IMM, iar echivalentul-subvenție brut a fost calculat pe baza primelor „safe-harbour” prevăzute la punctele 3.3 și 3.5 din comunicarea menționată anterior.

(22)

Având în vedere dificultatea calculării echivalentului-subvenție a ajutoarelor sub formă de avansuri rambursabile, aceste ajutoare nu ar trebui să fie reglementate de prezentul regulament, cu excepția cazului în care valoarea totală a avansului rambursabil este inferioară pragului de notificare individuală aplicabil, prevăzut de prezentul regulament.

(23)

Datorită riscului mai ridicat de denaturare a concurenței, ajutoarele cu o valoare mare ar trebui să fie evaluate în continuare de Comisie pe o bază individuală. Prin urmare, ar trebui stabilite praguri pentru fiecare categorie de ajutor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, al căror nivel să țină seama de categoria de ajutor în cauză și de efectele sale probabile asupra concurenței. Orice ajutor care depășește aceste praguri este supus în continuare obligației de notificare prevăzute la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

(24)

Pentru a garanta faptul că ajutorul este proporțional și limitat la valoarea necesară, pragurile ar trebui, atunci când este posibil, să fie exprimate ca intensități ale ajutorului în raport cu un ansamblu de costuri eligibile. Deoarece se bazează pe o formă de ajutor pentru care este dificilă stabilirea costurilor eligibile, pragul privind ajutoarele sub formă de capital de risc ar trebui exprimat ca valoare maximă a ajutorului.

(25)

Pragurile exprimate ca intensitate sau valoare a ajutorului ar trebui stabilite, având în vedere experiența Comisiei, la un nivel care să corespundă deopotrivă necesității de a reduce denaturarea concurenței în sectorul subvenționat și necesității de a rezolva disfuncționalitățile sau problemele de coeziune ale pieței. În ceea ce privește ajutoarele regionale pentru investiții, acest prag ar trebui stabilit la un nivel care să țină seama de intensitățile admisibile ale ajutorului, indicate în hărțile ajutorului regional.

(26)

Pentru a stabili dacă pragurile individuale de notificare și intensitățile maxime ale ajutorului prevăzute de prezentul regulament sunt respectate, ar trebui luată în considerare valoarea totală a ajutorului de stat acordat pentru activitatea sau proiectul subvenționat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finanțat din surse locale, regionale, naționale sau comunitare.

(27)

În plus, prezentul regulament ar trebui să precizeze condițiile în care pot fi cumulate diferitele categorii de ajutor care sunt reglementate de prezentul regulament. În ceea ce privește cumulul ajutoarelor reglementate de prezentul regulament cu ajutorul de stat care nu intră sub incidența prezentului regulament, ar trebui avută în vedere decizia Comisiei de aprobare a ajutoarelor care nu sunt reglementate de prezentul regulament, precum și normele privind ajutoarele de stat care stau la baza deciziei respective. În ceea ce privește cumularea ajutorului pentru lucrătorii cu handicap cu alte categorii de ajutor, în special cu ajutorul pentru investiții, care poate fi calculat pe baza costurilor salariale în cauză, ar trebui să se aplice dispoziții speciale. Prezentul regulament ar trebui să prevadă, de asemenea, cumularea măsurilor de ajutor cu costuri eligibile identificabile și a măsurilor de ajutor fără costuri eligibile identificabile.

(28)

Pentru a se asigura că ajutorul este necesar și are un efect stimulativ cu privire la dezvoltarea de noi activități sau proiecte, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutorului destinat unor activități pe care beneficiarul ar putea să le desfășoare deja și în condițiile pieței. În ceea ce privește ajutoarele reglementate de prezentul regulament acordate unui IMM, astfel de stimulente ar trebui să fie considerate prezente atunci când, înainte de inițierea activităților legate de realizarea proiectului sau activităților respective, IMM-ul a transmis o solicitare statului membru. În ceea ce privește ajutoarele sub formă de capital de risc în favoarea IMM-urilor, condițiile prevăzute în prezentul regulament în special în ceea ce privește mărimea tranșelor investițiilor pentru fiecare întreprindere-țintă, gradul de implicare a investitorilor privați, dimensiunea societății, precum și faza de dezvoltare a întreprinderii finanțate asigură faptul că măsura privind capitalul de risc va avea un efect de stimulare.

(29)

În ceea ce privește ajutoarele care fac obiectul prezentului regulament acordate unui beneficiar care este o întreprindere mare, statul membru ar trebui, în afara condițiilor care se aplică IMM-urilor, să se asigure și că beneficiarul a analizat, în cadrul unui document intern, viabilitatea proiectului sau a activității subvenționate în situația acordării și a neacordării ajutorului. Statul membru ar trebui să verifice dacă acest document intern confirmă o creștere substanțială a dimensiunilor sau a domeniului de aplicare al proiectului/activității respective, o creștere substanțială a sumei totale cheltuite de beneficiar pentru proiectul sau activitatea subvenționată sau o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului/activității în cauză. În ceea ce privește ajutoarele regionale, existența unui efect stimulativ poate fi stabilită și având în vedere faptul că proiectul de investiții nu ar fi fost realizat ca atare în regiunea asistată în cauză în absența ajutorului.

(30)

În ceea ce privește ajutoarele pentru lucrătorii defavorizați sau cu handicap, ar trebui să se considere că există un efect stimulativ atunci când măsura de ajutor în cauză determină o creștere netă a numărului de lucrători defavorizați sau cu handicap angajați de întreprinderea respectivă sau generează costuri suplimentare pentru instalații sau echipamente destinate lucrătorilor cu handicap. În cazul în care beneficiarul unui ajutor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale beneficia deja de ajutor pentru încadrarea în muncă lucrătorilor cu handicap, care fie întrunea condițiile Regulamentului (CE) nr. 2204/2002, fie fusese aprobat individual de Comisie, se consideră că, în sensul prezentului regulament, condiția creșterii nete a numărului de lucrători cu handicap, condiție ce fusese îndeplinită pentru măsurile de ajutor preexistente, este în continuare întrunită.

(31)

Măsurile de ajutor fiscal ar trebui să facă obiectul unor condiții specifice cu efect stimulativ, având în vedere faptul că se acordă pe baza unor proceduri diferite față de cele pentru alte categorii de ajutoare. Reducerile taxelor de mediu care îndeplinesc condițiile prevăzute de Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (22) și care fac obiectul prezentului regulament ar trebui considerate ca având efect stimulativ ținând seama de faptul că aceste rate reduse contribuie cel puțin indirect la îmbunătățirea protecției mediului prin faptul că permit adoptarea sau continuarea sistemului fiscal general în cauză, stimulând astfel întreprinderile supuse taxei de mediu să reducă nivelul de poluare.

(32)

În plus, întrucât se consideră că efectul stimulativ al ajutoarelor ad hoc acordate întreprinderilor mari este greu de stabilit, această formă de ajutor ar trebui exclusă din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Comisia va examina existența unui astfel de efect stimulativ în contextul notificării ajutorului în cauză, pe baza criteriilor stabilite în orientările, cadrele sau alte instrumente comunitare aplicabile.

(33)

Pentru a garanta transparența și monitorizarea eficientă, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/98, este necesar să se stabilească un formular tip pe care statele membre să îl folosească atunci când furnizează Comisiei o fișă de informații ori de câte ori, în temeiul prezentului regulament, este pus în aplicare o schemă de ajutoare sau este acordat un ajutor ad hoc. Fișa de informații ar trebui utilizată pentru publicarea măsurii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet. Fișa de informații trebuie trimisă Comisiei în format electronic, prin intermediul aplicației informatice stabilite. Statul membru în cauză publică pe internet textul integral al unei astfel de măsuri de ajutor. În cazul măsurilor de ajutor ad hoc, secretele comerciale pot fi eliminate. Numele beneficiarului și valoarea ajutorului nu ar trebui însă considerate secret de afaceri. Statele membre ar trebui să se asigure că aceste texte rămân accesibile pe internet atâta timp cât măsura de ajutor este în vigoare. Cu excepția ajutoarelor acordate sub formă de măsuri fiscale, actul de acordare a ajutorului trebuie să cuprindă o trimitere la dispoziția (dispozițiile) specifică (specifice) a(le) capitolului II din prezentul regulament relevantă (relevante) pentru acest act.

(34)

Pentru a asigura transparența și o monitorizare eficientă, Comisia trebuie să stabilească cerințe specifice cu privire la forma și conținutul rapoartelor anuale care trebuie prezentate Comisiei de statele membre. În plus, este necesar să se stabilească norme privind evidențele pe care trebuie să le păstreze statele membre cu privire la schemele de ajutor și la ajutoarele individuale exceptate în temeiul prezentului regulament, în lumina cerințelor prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

(35)

Este necesar să se stabilească condiții suplimentare pe care ar trebui să le îndeplinească orice măsură de ajutor exceptată prin prezentul regulament. Având în vedere articolul 87 alineatul (3) literele (a) și (c) din tratat, pentru ca un astfel de ajutor să fie în interesul Comunității, acesta ar trebui să fie proporțional cu disfuncționalitățile pieței sau cu dificultățile care trebuie depășite. Prin urmare, este necesar ca domeniul de aplicare al prezentului regulament să fie limitat, în ceea ce privește ajutoarele pentru investiții, la ajutoarele acordate în favoarea anumitor investiții în imobilizări corporale și necorporale. Având în vedere capacitatea excedentară a Comunității și problemele specifice de denaturare a concurenței din sectorul transporturilor rutiere și aeriene, atât timp cât sunt vizate întreprinderile care își exercită activitatea economică principală în aceste sectoare, mijloacele și echipamentele de transport nu ar trebui să fie considerate ca investiții eligibile. Ar trebui să se aplice dispoziții speciale în ceea ce privește definirea imobilizărilor corporale în sensul ajutoarelor de mediu.

(36)

În conformitate cu principiile care reglementează ajutoarele care intră în sfera de aplicare a articolului 87 alineatul (1) din tratat, ajutoarele ar trebui considerate acordate în momentul în care este acordat beneficiarului dreptul legal de a primi aceste ajutoare, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

(37)

Pentru a nu favoriza factorul „capital” al unei investiții în raport cu factorul „muncă”, trebuie să se prevadă posibilitatea de a măsura ajutoarele pentru investiții în favoarea IMM-urilor și ajutoarele regionale fie pe baza costurilor de investiții, fie pe baza costurilor aferente noilor locuri de muncă direct create printr-un proiect de investiții.

(38)

Schemele de ajutor de mediu sub formă de reduceri fiscale, ajutoarele pentru lucrătorii defavorizați, ajutoarele regionale pentru investiții, ajutoarele pentru întreprinderile mici nou-create, ajutoarele pentru întreprinderile nou-create de femeile antreprenor sau ajutoarele sub formă de capital de risc acordate unui beneficiar pe o bază ad hoc pot avea un impact puternic asupra concurenței pe piața relevantă, ca urmare a faptului că favorizează beneficiarul în raport cu întreprinderile care nu au primit astfel de ajutoare. Deoarece sunt acordate unei singure întreprinderi, este probabil ca ajutoarele ad hoc să nu aibă decât un efect structural pozitiv limitat asupra mediului, asupra ocupării forței de muncă a lucrătorilor cu handicap și defavorizați, asupra coeziunii regionale sau asupra disfuncționalității pieței capitalului de risc. Din acest motiv, schemele de ajutor privind aceste categorii de ajutor ar trebui exceptate în temeiul prezentului regulament, în timp ce ajutoarele ad hoc ar trebui notificate Comisiei. Prezentul regulament ar trebui, cu toate acestea, să prevadă exceptări pentru ajutoarele regionale ad hoc atunci când aceste ajutoare ad hoc sunt folosite pentru a completa ajutoarele acordate în baza unei scheme de ajutor regional pentru investiții, limita maximă pentru componenta ad hoc fiind de 50 % din ajutorul total acordat pentru investiții.

(39)

Dispozițiile prezentului regulament privind ajutoarele pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă în favoarea IMM-urilor nu ar trebui să prevadă, ca în cazul Regulamentului (CE) nr. 70/2001, posibilitatea măririi intensităților maxime ale ajutorului prin acordarea unei prime regionale. Cu toate acestea, ar trebui să fie posibil ca intensitățile maxime ale ajutorului prevăzute în dispozițiile referitoare la ajutoarele regionale pentru investiții să fie acordate și IMM-urilor, cu condiția îndeplinirii condițiilor pentru acordarea ajutoarelor regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, dispozițiile privind ajutoarele pentru investiții în favoarea protecției mediului nu ar trebui să prevadă posibilitatea măririi intensităților maxime ale ajutorului prin acordarea unei prime regionale. Ar trebui de asemenea să fie posibil ca intensitățile maxime ale ajutorului, prevăzute de dispozițiile referitoare la ajutoarele regionale pentru investiții să poată fi aplicate totuși și proiectelor care au un impact pozitiv asupra mediului, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea ajutorului regional pentru investiții.

(40)

Încercând să soluționeze dificultățile cu care se confruntă regiunile defavorizate, ajutoarele naționale regionale promovează coeziunea economică, socială și teritorială a statelor membre și a Comunității în ansamblul său. Ajutoarele naționale regionale au ca obiectiv susținerea dezvoltării regiunilor celor mai defavorizate, prin încurajarea investițiilor și a creării de locuri de muncă într-un context durabil. Acestea promovează înființarea de noi unități, extinderea unităților existente, diversificarea producției unei unități, prin adăugarea de noi produse sau printr-o schimbare fundamentală a procesului global de producție a unei unități existente.

(41)

Pentru a împiedica divizarea în mod artificial a proiectelor mari de investiții regionale în mai multe subproiecte, sustrăgându-se în acest fel de la aplicarea pragurilor de notificare prevăzute de prezentul regulament, un proiect mare de investiții trebuie considerat un singur proiect de investiții în cazul în care investiția este realizată, în cursul unei perioade de trei ani, de aceeași sau de aceleași întreprinderi și este constituită din elemente de capital fix combinate într-o manieră indivizibilă din punct de vedere economic. Pentru a evalua dacă o investiție este indivizibilă din punct de vedere economic, statele membre ar trebui să țină seama de legăturile tehnice, funcționale și strategice, precum și de proximitatea geografică imediată. Indivizibilitatea economică ar trebui evaluată independent de proprietate. Prin urmare, pentru a stabili dacă un proiect mare de investiții reprezintă un singur proiect de investiții, evaluarea trebuie să fie aceeași, indiferent dacă proiectul este realizat de o singură întreprindere, de mai multe întreprinderi care împart costurile de investiții sau de mai multe întreprinderi care suportă costuri de investiții separate pentru același proiect de investiții (de exemplu, în cazul unei asociații în participațiune).

(42)

Spre deosebire de ajutoarele regionale, care ar putea fi acordate zonelor asistate, ajutoarele pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă în favoarea IMM-urilor ar trebui să poată să fie acordate atât în zonele asistate, cât și în cele neasistate. Statele membre ar putea, prin urmare, să fie capabile să furnizeze ajutoare pentru investiții în zonele asistate, cu condiția să respecte fie toate condițiile care se aplică ajutoarelor regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă, fie toate condițiile care se aplică ajutoarelor acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă.

(43)

Dezvoltarea economică a regiunilor asistate este frânată de nivelurile relativ scăzute ale activității antreprenoriale și în special de niveluri sub medie a întreprinderilor în faza de pornire. Prin urmare, este necesară includerea în acest regulament a unei categorii de ajutoare care se poate acorda pe lângă ajutorul regional pentru investiții pentru a furniza stimulente în vederea sprijinirii întreprinderilor mici aflate în faza de pornire și în faza timpurie de dezvoltare în zonele asistate. Pentru a asigura faptul că acest ajutor pentru întreprinderile nou-create în regiunile asistate este direcționat în mod eficient, această categorie de ajutor ar trebui să fie ajustată în funcție de dificultățile întâmpinate de fiecare categorie de regiune. În plus, pentru a evita un risc inacceptabil de denaturare a concurenței, inclusiv riscul de a sufoca întreprinderile existente, ajutorul ar trebui limitat strict la micile întreprinderi, ar trebui limitat ca valoare și ar trebui să fie degresiv. Acordarea de ajutor destinat exclusiv întreprinderilor mici nou-create sau întreprinderilor nou-create de femeile antreprenor poate crea un efect nedorit, determinând întreprinderile mici să își înceteze activitatea, iar apoi să și-o reia, pentru a primi această categorie de ajutor. Statele membre ar trebui să fie conștiente de acest risc și ar trebui să conceapă schemele de ajutor în așa fel încât să evite această problemă, de exemplu prin limitarea cererilor de la proprietarii societăților care și-au încetat recent activitatea.

(44)

Dezvoltarea economică a Comunității poate fi frânată de nivelurile scăzute ale activității antreprenoriale a anumitor categorii de populație care suferă de pe urma anumitor dezavantaje, ca de exemplu accesul la finanțare. Comisia a analizat posibilitatea existenței unei disfuncționalități a pieței din acest punct de vedere din perspectiva unei serii de categorii de persoane și în acest moment este în măsură să concluzioneze că, în special în ceea ce privește femeile, ratele întreprinderilor acestora aflate în faza de pornire se situează sub medie comparativ cu cele ale bărbaților, după cum reiese, printre altele, din datele statistice furnizate de Eurostat. Prin urmare, este necesar să se includă în prezentul regulament o categorie de ajutoare care să ofere stimulente pentru crearea de întreprinderi de către femeile antreprenor, pentru a face față eșecului de piață specific cu care se confruntă femeile, în special în ceea ce privește accesul la finanțare. De asemenea, femeile se confruntă cu dificultăți deosebit de importante în ceea ce privește suportarea costurilor îngrijirii membrilor familiei. Un astfel de ajutor ar trebui să permită obținerea unei egalități de fond, nu de formă, între bărbați și femei, prin reducerea inechităților de facto existente în mediul comercial, în conformitate cu cerințele jurisprudenței Curții de Justiție a Comuităților Europene. La expirarea prezentului regulament, Comisia va trebui să reanalizeze dacă domeniul de aplicare al acestei scutiri și categoriile de beneficiari vizate mai sunt justificate.

(45)

Dezvoltarea durabilă este unul dintre pilonii principali ai Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, împreună cu competitivitatea și securitatea aprovizionării cu energie. Dezvoltarea durabilă se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului. Promovarea gestionării durabile a mediului și combaterea schimbărilor climatice conduce, de asemenea, la creșterea gradului de securitate a aprovizionării cu energie și la asigurarea competitivității economiilor europene și a disponibilității formelor economice de energie. Domeniul protecției mediului se confruntă adesea cu disfuncționalități ale pieței, manifestate sub forma unor efecte externe negative. În condițiile normale ale pieței, este posibil ca întreprinderile să nu fie motivate să reducă nivelul poluării din cauza costurilor suplimentare pe care le-ar antrena o astfel de reducere. Atunci când întreprinderile nu sunt obligate să internalizeze costurile poluării, societatea în ansamblul său suportă aceste costuri. Această internalizare a costurilor de mediu poate fi asigurată prin impunerea unei legislații sau a unor taxe în favoarea protecției mediului. Lipsa armonizării depline a standardelor de mediu la nivel comunitar creează condiții inechitabile pentru actorii implicați. În plus, un nivel superior de protecție a mediului poate fi atins prin inițiative a căror sferă de acțiune să meargă dincolo de standardele comunitare obligatorii, care pot afecta negativ poziția concurențială a întreprinderilor în cauză.

(46)

Având în vedere experiența suficientă dobândită în aplicarea Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului, ajutoarele pentru investiții care permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare, ajutoarele pentru achiziționarea de vehicule de transport care respectă standarde mai stricte decât standardele comunitare sau care, în cazul în care nu există standarde comunitare în domeniu, măresc nivelul de protecție a mediului, ajutoarele pentru adaptarea din timp la viitoarele standarde comunitare de către IMM-uri, ajutoarele de mediu pentru investiții în economia de energie, ajutoarele de mediu pentru investiții în cogenerarea cu randament ridicat, ajutoarele de mediu pentru investițiile menite să promoveze sursele de energie regenerabile, inclusiv ajutoarele pentru investiții legate de biocombustibilii durabili, ajutoarele pentru studii în domeniul mediului și anumite ajutoare sub formaunor reduceri ale taxelor de mediu ar trebui exceptate de la îndeplinirea condiției de notificare.

(47)

Ajutoarele sub formă de reduceri fiscale care favorizează protecția mediului și care fac obiectul prezentului regulament ar trebui să se limiteze, în conformitate cu Orientările comunitare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului, la o perioadă de 10 ani. La încheierea acestei perioade de 10 ani, statele membre reevaluează oportunitatea măsurilor de ajutor în cauză, fără a aduce atingere posibilității statelor membre de a readopta aceste măsuri sau măsuri similare în temeiul prezentului regulament după realizarea unei astfel de reevaluări.

(48)

Pentru a stabili dacă ajutorul respectiv este compatibil sau nu cu articolul 87 alineatul (3) din tratat, este esențial să se efectueze un calcul corect al costurilor investițiilor sau de producție suplimentare necesare pentru asigurarea protecției mediului. În conformitate cu Orientările comunitare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului, costurile eligibile ar trebuisă se limiteze la costurile de investiții suplimentare necesare pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a mediului.

(49)

Ținând seama de dificultățile care pot apărea, în special cu privire la deducerea beneficiilor rezultate din investițiile suplimentare, ar trebui prevăzută o metodă simplificată de calcul al costurilor investițiilor suplimentare. Prin urmare, aceste costuri ar trebui, în sensul aplicării prezentului regulament, să fie calculate fără a se ține cont de veniturile de exploatare, de reducerea costurilor sau de producția auxiliară suplimentară, precum și de costurile de exploatare generate în timpul duratei de viață a investiției. Intensitățile maxime ale ajutorului prevăzute de prezentul regulament pentru diferitele categorii de ajutoare pentru investiții pentru protecția mediului în cauză au fost, prin urmare, reduse sistematic în comparație cu intensitățile maxime ale ajutorului prevăzute de Orientările comunitare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului.

(50)

În ceea ce privește ajutoarele de mediu pentru investiții în măsuri de economisire a energiei, este necesar să se permită statelor membre să aleagă fie metoda simplificată de calcul, fie calculul costului total, identic cu cel prevăzut în Orientările comunitare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului. Având în vedere dificultățile practice deosebite care pot apărea la aplicarea metodei calculării costului total, aceste calcule ale costului ar trebui certificate de un auditor extern.

(51)

În ceea ce privește ajutoarele de mediu pentru investiții în cogenerare și ajutoarele de mediu pentru investiții în vederea promovării surselor de energie regenerabilă, costurile suplimentare trebuie, în sensul aplicării prezentului regulament, să fie calculate fără a ține seama de alte măsuri de sprijin acordate pentru aceleași costuri eligibile, cu excepția altor ajutoare pentru investiții în favoarea protecției mediului.

(52)

În ceea ce privește investițiile legate de instalațiile hidroelectrice, ar trebui remarcat faptul că impactul acestora asupra mediului poate fi cu două tăișuri. Din punctul de vedere al emisiilor scăzute de gaze cu efect de seră, au cu siguranță potențial. Pe de altă parte, instalațiile de acest tip ar putea avea și un impact negativ, de exemplu asupra sistemelor de alimentare cu apă și biodiversității.

(53)

Pentru a elimina diferențele care ar putea conduce la denaturări ale concurenței și pentru a facilita coordonarea dintre diferitele inițiative comunitare și naționale referitoare la IMM-uri, precum și din motive de claritate administrativă și de certitudine juridică, definiția IMM-urilor utilizată în sensul prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe definiția din Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (23).

(54)

IMM-urile au un rol decisiv în crearea de locuri de muncă și, la un nivel mai general, constituie un factor de stabilitate socială și de dinamism economic. Cu toate acestea, dezvoltarea lor poate fi limitată de disfuncționalități ale pieței, care fac ca aceste IMM-uri să fie expuse unor dificultăți specifice. IMM-urile se confruntă adesea cu dificultăți în a obține capital, capital de risc sau împrumuturi, datorită reticenței anumitor piețe financiare de a se expune la riscuri, precum și garanției limitate pe care o pot oferi. Datorită resurselor limitate de care dispun, acestea pot, de asemenea, să aibă un acces restrâns la informații, în special la informațiile legate de noi tehnologii și piețe potențiale. Pentru a facilita dezvoltarea activităților economice ale IMM-urilor, prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să excepteze anumite categorii de ajutor atunci când acestea sunt acordate IMM-urilor. Prin urmare, este justificată exceptarea unor astfel de ajutoare de la obligația notificării prealabile și este legitim să se considere că, numai în vederea aplicării prezentului regulament, atunci când un beneficiar se încadrează în definiția IMM-urilor din prezentul regulament și atunci când valoarea ajutorului nu depășește pragul de notificare aplicabil, dezvoltarea IMM-ului în cauză este îngreunată de dificultăți specifice IMM-urilor, determinate de disfuncționalitățile pieței.

(55)

Având în vedere diferențele care există între întreprinderile mici și cele mijlocii, trebuie stabilite intensități diferite ale ajutorului de bază și prime diferite pentru fiecare dintre aceste categorii de întreprinderi. Disfuncționalitățile pieței care afectează IMM-urile în general, inclusiv dificultățile legate de accesul la finanțare, favorizează apariția unor obstacole și mai mari în calea dezvoltării întreprinderilor mici față de cele cu care se confruntă întreprinderile mijlocii.

(56)

Experiența dobândită în aplicarea Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru promovarea investițiilor sub formă de capital de risc în întreprinderi mici și mijlocii a evidențiat o serie de disfuncționalități specifice pieței de capital de risc comunitare, legate de anumite tipuri de investiții, în anumite etape ale dezvoltării întreprinderilor respective. Aceste disfuncționalități ale pieței sunt generate de disparitatea dintre cererea și oferta de capital de risc. Prin urmare, este posibil ca volumul capitalului de risc de pe piață să fie prea limitat, iar întreprinderile să nu obțină finanțare în ciuda unor planuri de afaceri viabile și a perspectivei de creștere. Principala cauză a disfuncționalităților pieței în domeniul piețelor de capital de risc, care afectează în special accesul la capital al IMM-urilor și care poate justifica o intervenție publică, este legată de caracterul imperfect sau asimetric al informațiilor. Prin urmare, sistemele de investiții de capital de risc sub formă de fonduri de investiții gestionate pe bază comercială, în cadrul cărora o pondere semnificativă a fondurilor este asigurată de investitori privați sub formă de participații la societăți necotate care promovează măsuri privind capitalul de risc orientate spre profit în favoarea întreprinderilor-țintă ar trebui scutite de obligația notificării în anumite condiții. Condițiile ca fondurile de investiții să fie gestionate pe bază comercială și ca măsurile privind capitalul de risc să fie orientate spre profit nu ar trebui să împiedice fondurile de investiții să își îndrepte activitățile și să aibă în vedere anumite segmente ale pieței, ca de exemplu întreprinderile înființate de femeile antreprenor. Prezentul regulament ar trebui să nu afecteze statutul Fondului European de Investiții și al Băncii Europene de Investiții, astfel cum este definit în Orientările comunitare privind capitalul de risc.

(57)

Ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare și inovare pot contribui la creșterea economică, crescând competitivitatea și impulsionând ocuparea forței de muncă. În lumina experienței dobândite în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 364/2004, a Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și a Cadrului comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și pentru inovare, se pare că, având în vederea capacitățile disponibile în materie de cercetare și dezvoltare atât ale IMM-urilor, cât și ale întreprinderilor mari, disfuncționalitățile pieței pot împiedica piața să își atingă potențialul maxim și pot conduce la rezultate ineficiente. Astfel de rezultate ineficiente sunt legate în general de efecte externe pozitive/diseminarea cunoștințelor, de bunuri publice/diseminarea cunoștințelor, de insuficiența și asimetria informațiilor și de problemele de coordonare și de rețea.

(58)

Ajutoarele pentru cercetare, dezvoltare și inovare sunt extrem de importante, în special pentru IMM-uri, deoarece unul dintre dezavantajele structurale ale IMM-urilor constă în dificultățile cu care acestea se pot confrunta pentru dobândirea accesului la noile dezvoltări tehnologice, la transferul de tehnologie sau la personal cu înaltă calificare. Prin urmare, ajutoarele pentru proiectele de cercetare și dezvoltare, ajutoarele pentru studiile de fezabilitate tehnică și ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate intelectuală ale IMM-urilor, precum și ajutoarele pentru întreprinderile mici nou-create și inovatoare, ajutoarele pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijin în domeniul inovării și ajutoarele pentru închirierea de personal cu înaltă calificare ar trebui exceptate de la obligația notificării prealabile, în anumite condiții.

(59)

În ceea ce privește ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, partea din proiectul de cercetare care este subvenționată ar trebui să se încadreze integral într-una din următoarele categorii: cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală. Atunci când un proiect înglobează mai multe sarcini, ar trebuisă se specifice categoria – cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală – în care se încadrează fiecare dintre aceste sarcini sau dacă nu ține de niciuna dintre acestea. Această încadrare nu trebuie neapărat să respecte o ordine cronologică, fiind posibilă trecerea progresivă în timp de la activități de cercetare fundamentală la activități mai apropiate de piață. Astfel, o sarcină efectuată într-o etapă ulterioară a derulării unui proiect poate fi încadrată la categoria „cercetare industrială”. Tot astfel, nu este exclus ca o activitate desfășurată într-o etapă incipientă a proiectului să țină de dezvoltarea experimentală.

(60)

În sectorul agricol ar trebui să se acorde exceptări anumitor ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în cazul în care sunt îndeplinite condiții similare cu cele prevăzute în dispozițiile specifice privind sectorul agricol din cadrul comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare și inovare. În cazul în care aceste condiții specifice nu sunt îndeplinite, este potrivit să se prevadă că ajutoarele pot fi exceptate dacă îndeplinesc condițiile stabilite în dispozițiile generale referitoare la cercetare și dezvoltare din prezentul regulament.

(61)

Promovarea formării și recrutarea lucrătorilor defavorizați și cu handicap, precum și acordarea de compensații pentru costurile suplimentare aferente creării de locuri de muncă pentru lucrătorii cu handicap reprezintă un obiectiv central al politicilor economice și sociale ale Comunității și ale statelor sale membre.

(62)

Formarea are, de obicei, efecte externe pozitive pentru societate în ansamblul său, ca urmare a faptului că mărește rezerva de lucrători calificați din rândul cărora pot face recrutări alte societăți, îmbunătățește competitivitatea economiei comunitare și joacă un rol important în cadrul strategiei comunitare de ocupare a forței de muncă. Formarea, inclusiv formarea prin mijloace electronice, este, de asemenea, esențială pentru constituirea, dobândirea și diseminarea cunoștințelor – un bun public de primă importanță. Având în vedere faptul că întreprinderile din cadrul Comunității investesc în general insuficient în formarea lucrătorilor lor, în special atunci când formarea respectivă are un caracter general și nu prezintă avantaje imediate și concrete pentru întreprinderea în cauză, ajutorul de stat poate contribui la remedierea acestei disfuncționalități a pieței. Prin urmare, aceste ajutoare ar trebui exceptate, în anumite condiții, de la obligația notificării prealabile. Având în vedere dificultățile specifice cu care se confruntă IMM-urile și nivelul mai ridicat al costurilor relative pe care trebuie să le suporte acestea atunci când investesc în formare, intensitățile ajutoarelor care fac obiectul exceptării în temeiul prezentului regulament ar trebui majorate pentru IMM-uri. Caracteristicile formării în sectorul transportului maritim justifică o abordare specifică pentru acest sector.

(63)

Poate fi stabilită o distincție între formarea generală și formarea specifică. Intensitățile admise ale ajutorului ar trebui să difere în funcție de tipul de formare oferit și de dimensiunea întreprinderii. Formarea generală oferă calificări transferabile și îmbunătățește considerabil șansele de încadrare în muncă ale lucrătorului calificat. Ajutoarele acordate în acest scop denaturează într-o mai mică măsură concurența, ceea ce înseamnă că intensitățile mai mari ale ajutorului pot fi exceptate de la obligația notificării prealabile. Formarea specifică, care aduce beneficii în principal întreprinderii, implică un risc mai mare de denaturare a concurenței, iar intensitatea ajutorului care poate fi exceptat de la obligația notificării prealabile ar trebui, prin urmare, să fie mult mai scăzută. Formarea ar trebui considerată a avea un caracter general atunci când se referă la gestionarea mediului, la ecoinovație sau la responsabilitatea socială a întreprinderilor și, prin urmare, mărește capacitatea beneficiarului de a contribui la realizarea unor obiective generale în domeniul protecției mediului.

(64)

Anumite categorii de lucrători cu handicap sau defavorizați se confruntă în continuare cu dificultăți deosebite legate de intrarea pe piața forței de muncă. Din acest motiv, autoritățile publice au dreptul să ia măsuri care oferă întreprinderilor stimulentele necesare pentru a atinge un nivel superior de ocupare a forței de muncă, în special în ceea ce privește lucrătorii din aceste categorii defavorizate. Costul forței de muncă face parte din cheltuielile de exploatare normale ale oricărei întreprinderi. Prin urmare, este deosebit de important ca ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă pentru lucrătorii cu handicap și defavorizați să aibă un efect pozitiv asupra nivelului de ocupare a forței de muncă pentru aceste categorii de lucrători și să nu permită pur și simplu întreprinderilor să reducă nivelul costurilor pe care ar trebui altfel să le suporte. În consecință, aceste ajutoare ar trebui să fie exceptate de la obligația notificării prealabile atunci când sunt de natură să permită acestor categorii de lucrători să se reintegreze pe piața forței de muncă sau, în cazul lucrătorilor cu handicap, să se reintegreze și să rămână pe această piață.

(65)

Ajutorul sub formă de subvenții salariale, acordat pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, poate fi calculat pe baza gradului specific al handicapului lucrătorului cu handicap în cauză sau poate fi alocat ca sumă forfetară, cu condiția ca în urma aplicării oricăreia metode ajutorul să nu depășească intensitatea maximă a ajutorului pentru fiecare lucrător în cauză.

(66)

Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii pentru ajutoarele individuale care au fost acordate înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament și care nu au fost notificate, încălcându-se în acest fel obligația prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat. Odată cu abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1628/2006, sistemele de investiții regionale existente exceptate ar trebui să poată continua să fie puse în aplicare în condițiile prevăzute de regulamentul respectiv, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior.

(67)

Având în vedere experiența Comisiei în acest domeniu și, în special, frecvența cu care se impune, în general, revizuirea politicii în domeniul ajutoarelor de stat, este necesar să se limiteze durata de aplicare a prezentului regulament. În cazul în care prezentul regulament expiră fără a fi prelungit, schemele de ajutor care fac deja obiectul unei exceptări în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie în continuare exceptate pentru o perioadă suplimentară de șase luni, pentru a acorda statelor membre o perioadă suficientă de adaptare.

(68)

Regulamentul (CE) nr. 70/2001, Regulamentul (CE) nr. 68/2001 și Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 au expirat pe 30 iunie 2008 și Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 trebuie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CUPRINS

Capitolul I

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Articolul 2

Definiții

Articolul 3

Condiții de exceptare

Articolul 4

Intensitatea ajutorului și costurile eligibile

Articolul 5

Transparența ajutorului

Articolul 6

Pragurile individuale de notificare

Articolul 7

Cumulul

Articolul 8

Efectul stimulativ

Articolul 9

Transparență

Articolul 10

Monitorizare

Articolul 11

Raportarea anuală

Articolul 12

Condiții specifice aplicabile ajutoarelor pentru investiții

Capitolul II

DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU DIFERITELE CATEGORII DE AJUTOR

Secțiunea 1

Ajutoare regionale

Articolul 13

Ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă

Articolul 14

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create

Secțiunea 2

Ajutoare acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă

Articolul 15

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor

Secțiunea 3

Ajutoare pentru activitatea antreprenorială a femeilor

Articolul 16

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor

Secțiunea 4

Ajutoare pentru protecția mediului

Articolul 17

Definiții

Articolul 18

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare

Articolul 19

Ajutoare pentru achiziționarea de noi vehicule de transport care respectă standarde mai stricte decât cele comunitare sau îmbunătățesc nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare

Articolul 20

Ajutoare pentru IMM-uri în vederea adaptării din timp la viitoarele standarde comunitare

Articolul 21

Ajutoare de mediu pentru investiții în măsuri de economisire a energiei

Articolul 22

Ajutoare de mediu pentru investiții în cogenerare cu randament ridicat

Articolul 23

Ajutoare de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie

Articolul 24

Ajutoare pentru studii în domeniul mediului

Articolul 25

Ajutor sub formaunor reduceri ale taxelor de mediu

Secțiunea 5

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor și pentru participarea IMM-urilor la târguri

Articolul 26

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor

Articolul 27

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri

Secțiunea 6

Ajutoare sub formă de capital de risc

Articolul 28

Definiții

Articolul 29

Ajutoare sub formă de capital de risc

Secțiunea 7

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare și inovare

Articolul 30

Definiții

Articolul 31

Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

Articolul 32

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice

Articolul 33

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor

Articolul 34

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol și al pescuitului

Articolul 35

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare

Articolul 36

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării

Articolul 37

Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare

Secțiunea 8

Ajutoare pentru formare

Articolul 38

Definiții

Articolul 39

Ajutoare pentru formare

Secțiunea 9

Ajutoare pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap

Articolul 40

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale

Articolul 41

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale

Articolul 42

Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap

Chapitre III

DISPOZIȚII FINALE

Capitolul 43

Abrogare

Articolul 44

Dispoziții tranzitorii

Articolul 45

Intrare în vigoare și punere în aplicare

Anexa I

Definiția IMM-urilor

Anexa II

Fișă de informații pentru ajutoarele în domeniul cercetării și dezvoltării în conformitate cu obligațiile extinse de raportare prevăzute la articolul 9 alineatul (4)

Fișă de informații pentru ajutoarele în favoarea proiectelor mari de investiții în conformitate cu obligațiile extinse de raportare prevăzute la articolul 9 alineatul (4)

Anexa III

Fișă de informații pentru ajutoare în conformitate cu obligația de raportare prevăzută la articolul 9 alineatul (1)

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

(a)

ajutoare regionale;

(b)

ajutoare acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă;

(c)

ajutoare pentru înființarea de întreprinderi de către femeile antreprenor;

(d)

ajutoare pentru protecția mediului;

(e)

ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor și pentru participarea IMM-urilor la târguri;

(f)

ajutoare sub formă de capital de risc;

(g)

ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare;

(h)

ajutoare pentru formare;

(i)

ajutoare pentru lucrătorii defavorizați sau cu handicap.

(2)   Nu se aplică:

(a)

ajutoarelor destinate activităților legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, de înființarea și exploatarea unei rețele de distribuție sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

(b)

ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

(3)   Prezentul regulament se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția:

(a)

ajutoarelor care favorizează activitățile în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 (24), cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor sub formă de capital de risc, a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare și a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap;

(b)

ajutoarelor care favorizează activitățile în domeniul producției primare de produse agricole, cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor sub formă de capital de risc, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor de mediu și a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap în măsura în care aceste categorii de ajutoare nu fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006;

(c)

ajutoarelor care favorizează activitățile în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i)

atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză sau

(ii)

atunci când acordarea ajutorului este condiționată de obligația de a fi direcționat, parțial sau integral, către producătorii primari;

(d)

ajutoarelor care favorizează activitățile în sectorul cărbunelui, cu excepția ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare și a ajutoarelor de mediu;

(e)

ajutoarelor regionale care favorizează activitățile în sectorul siderurgic;

(f)

ajutoarelor regionale care favorizează activitățile în sectorul construcțiilor navale;

(g)

ajutoarelor regionale care favorizează activitățile în sectorul fibrelor sintetice.

(4)   Prezentul regulament nu se aplică schemelor de ajutor regional care vizează sectoare specifice ale activității economice, în domeniul producției sau al serviciilor. Schemele de ajutor destinate activităților turistice nu sunt considerate ca vizând sectoare specifice.

(5)   Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor ad hoc acordate întreprinderilor mari, cu excepția celor prevăzute la articolul 13 alineatul (1).

(6)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor tipuri de ajutoare:

(a)

schemelor de ajutor care nu exclud în mod explicit plata ajutoarelor individuale în favoarea unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună;

(b)

ajutoarelor ad hoc în favoarea unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună;

(c)

ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate.

(7)   În sensul alineatului (6) litera (c), un INM este considerat a fi o „întreprindere în dificultate” atunci când îndeplinește următoarele condiții:

(a)

în cazul societăților cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni, sau

(b)

în cazul societăților comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății, mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni, sau

(c)

indiferent de tipul societății comerciale în cauză, în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență.

Un IMM cu o vechime de mai puțin de trei ani nu ar trebui considerat a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentului regulament, cu excepția cazului în care îndeplinește condițiile de la primul paragraf litera (c).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„ajutoare” înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din tratat;

2.

„schemă de ajutor” înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau pentru o valoare nedefinită;

3.

„ajutoare individuale” înseamnă:

(a)

ajutoarele ad hoc și

(b)

ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutoare care trebuie notificate;

4.

„ajutoare ad hoc” înseamnă ajutoarele individuale care nu sunt acordate pe baza unei scheme de ajutor;

5.

„intensitatea ajutorului” înseamnă valoarea ajutorului, exprimată ca procentaj din costurile eligibile;

6.

„ajutor transparent” înseamnă ajutorul pentru care poate fi calculat exact echivalentul-subvenție brut ex ante, fără a trebui să se procedeze la o evaluare a riscurilor;

7.

„întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I;

8.

„întreprinderi mari” înseamnă întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I;

9.

„zone asistate” înseamnă regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale, astfel cum sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale aprobată pentru statul membru în cauză pentru perioada 2007-2013;

10.

„imobilizări corporale” înseamnă, fără a aduce atingere articolului 17 punctul (12), activele constând în terenuri, clădiri și instalații, mașini și echipamente;în sectorul transporturilor, mijloacele de transport și echipamentele de transport sunt considerate active care pot beneficia de ajutoare, cu excepția ajutoarelor regionale și cu excepția transportului rutier de mărfuri și a transportului aerian;

11.

„imobilizări necorporale” înseamnă activele care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma unei achiziții de drepturi de brevet, de licențe, de know-how sau de cunoștințe tehnice nebrevetate;

12.

„proiect mare de investiții” înseamnă o investiție în capital fix, ale cărei costuri eligibile depășesc 50 de milioane EUR, calculate la prețurile și la cursul de schimb în vigoare la data acordării ajutorului;

13.

„număr de angajați” înseamnă numărul de unități de muncă pe an (UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an, activitatea cu normă redusă și munca sezonieră reprezentând fracțiuni ale UMA;

14.

„locuri de muncă create direct de un proiect de investiții” înseamnă locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție;

15.

„cheltuieli salariale” înseamnă valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locurile de muncă în cauză, cuprinzând:

(a)

salariul brut, înainte de impozitare;

(b)

contribuțiile obligatorii, ca de exemplu contribuțiile la asigurările sociale și

(c)

costurile îngrijirii copilului și îngrijirii părinților.

16.

„ajutoare acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă” înseamnă ajutoarele care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 15;

17.

„ajutoare pentru investiții” înseamnă ajutoarele regionale pentru investiții și ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă în conformitate cu articolul 13, ajutoarele acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă în conformitate cu articolul 15 și ajutoarele pentru investiții în favoarea protecției mediului în conformitate cu articolele 18-23;

18.

„lucrător defavorizat” înseamnă orice persoană care:

(a)

nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni sau

(b)

nu a absolvit o formă de învățământ secundar sau nu deține o calificare profesională (ISCED 3) sau

(c)

are o vârstă de peste 50 de ani sau

(d)

trăiește singură, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane sau

(e)

lucrează într-un sector sau profesie dintr-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cu cel puțin 25 % mai mare decât media dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru în cauză și care aparține grupului de gen minoritar sau

(f)

este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și care are nevoie să își dezvolte profilul lingvistic, formarea profesională sau experiența de muncă pentru a-și îmbunătăți șansele de a obține un loc de muncă stabil;

19.

„lucrător extrem de defavorizat” înseamnă orice persoană care a fost în șomaj cel puțin 24 de luni;

20.

„lucrător cu handicap” înseamnă orice persoană:

(a)

recunoscută ca fiind în situație de invaliditate conform legislației naționale sau

(b)

care suferă de o deficiență recunoscută ca urmare a unui handicap fizic, mental sau psihologic;

21.

„încadrare în muncă protejată” înseamnă încadrarea într-o întreprindere în care cel puțin 50 % din lucrători sunt cu handicap;

22.

„produse agricole” înseamnă:

(a)

produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor pescărești și de acvacultură reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

(b)

produsele clasificate la codurile NC 4502, 4503 și 4504 (articole din plută);

(c)

produsele care imită sau înlocuiesc laptele și produsele lactate, menționate în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (25);

23.

„prelucrarea produselor agricole” înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepția activităților realizate în exploatații agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

24.

„comercializarea produselor agricole” înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locații distincte, rezervate în acest scop;

25.

„activități turistice” înseamnă următoarele activități comerciale, în conformitate cu NACE Rev. 2:

(a)

NACE 55: Cazare;

(b)

NACE 56: Restaurante;

(c)

NACE 79: Activitățile agențiilor de turism, tur-operatorilor, servicii de rezervare și activități asociate;

(d)

NACE 90: Activități creative, artistice și de spectacol;

(e)

NACE 91: Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale;

(f)

NACE 93: Activități sportive și recreative;

26.

„avans rambursabil” înseamnă un împrumut pentru un proiect, plătit în una sau mai multe rate și ale cărui condiții de rambursare depind de rezultatul proiectului de cercetare, dezvoltare și inovare;

27.

„capital de risc” înseamnă finanțarea acordată prin investiții de capital propriu și cvasi-capital în întreprinderi aflate în stadii incipiente de dezvoltare (fază inițială, de pornire și de extindere);

28.

„întreprindere nou-creată de femei antreprenor” înseamnă o întreprindere mică care îndeplinește următoarele condiții:

(a)

una sau mai multe femei dețin cel puțin 51 % din capitalul micii întreprinderii în cauză sau sunt proprietarii înregistrați ai micii întreprinderii în cauză și

(b)

gestionarea micii întreprinderi este asigurată de o femeie.

29.

„sectorul oțelului” înseamnă toate activitățile legate de producția unuia sau a mai multora dintre următoarele produse:

(a)

fontă și feroaliaje:

fontă pentru fabricarea oțelului, fontă de turnătorie și alte fonte brute, fontă-oglindă și feromangan cu conținut ridicat de carbon, fără a include alte feroaliaje;

(b)

produse brute și produse semifinite din fier, din oțel obișnuit sau din oțel special:

oțel lichid turnat sau nu în lingouri, inclusiv lingouri pentru forjarea produselor semifinite: blumuri, țagle și brame, sleburi; bare din tablă și bare din tablă cositorită; rulouri mari laminate la cald, cu excepția producției de oțel lichid pentru turnătorii de către turnătoriile mici și mijlocii;

(c)

produse finite la cald din fier, din oțel obișnuit sau din oțel special:

șine, traverse, etriere și eclise, grinzi, profile grele și bare de minimum 80 mm, palplanșe, bare și profile de maximum 80 mm și benzi de oțel de maximum 150 mm, sârmă laminată, profile cu secțiunea rotundă și pătrată pentru țevi, benzi de oțel și benzi laminate la cald (inclusiv benzile pentru țevi), table laminate la cald (acoperite și neacoperite), plăci și table cu grosimea de minimum 3 mm, oțeluri late de minimum 150 mm, cu excepția produselor trefilate, barelor calibrate și pieselor turnate din fontă;

(d)

produse finite la rece:

tablă cositorită, tablă acoperită cu plumb, tablă neagră, table galvanizate, alte table acoperite, table laminate la rece, oțel de tole, benzi destinate fabricării tablei cositorite, plăci laminate la rece, în rulouri și în benzi;

(e)

țevi:

toate țevile de oțel fără sudură, țevi de oțel sudate cu diametrul mai mare de 406,4 mm;

30.

„sectorul fibrelor sintetice” înseamnă:

(a)

extrudarea/texturarea tuturor tipurilor generice de fire și fibre pe bază de poliester, poliamidă, acrilic sau polipropilenă, indiferent de utilizările finale ale acestora sau

(b)

polimerizarea (inclusiv policondensarea), atunci când aceasta este integrată extrudării în ceea ce privește echipamentele utilizate sau

(c)

orice proces auxiliar legat de instalarea simultană a capacităților de extrudare/texturare de către viitorul beneficiar sau de către o altă societate din grupul din care acesta face parte și care, în domeniul de activitate specific în cauză, este integrată, în mod normal, acestei capacități în ceea ce privește echipamentele utilizate.

Articolul 3

Condiții de exceptare

(1)   Schemele de ajutor care îndeplinesc toate condițiile prevăzute la capitolul I din prezentul regulament, precum și dispozițiile relevante ale capitolului II din prezentul regulament sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat, cu condiția ca orice ajutor individual acordat în cadrul unei astfel de scheme să îndeplinească toate condițiile prevăzute de prezentul regulament, iar scheme să conțină o trimitere explicită la prezentul regulament, citându-i titlul și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Ajutoarele individuale acordate în cadrul unei scheme menționate la alineatul (1) sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația notificării prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat cu condiția ca ajutorul să îndeplinească toate condițiile prevăzute de capitolul I din prezentul regulament, precum și dispozițiile relevante ale capitolului II din prezentul regulament, iar măsura de ajutor individual să conțină o trimitere explicită la dispozițiile relevante ale prezentului regulament, prin citarea dispozițiilor relevante, titlului prezentului regulament și referinței de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Ajutoarele ad hoc care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de capitolul I din prezentul regulament, precum și dispozițiile relevante ale capitolului II din prezentul regulament sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația notificării prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat cu condiția ca ajutorul să conțină o trimitere explicită la dispozițiile relevante ale prezentului regulament, prin citarea dispozițiilor relevante, titlului prezentului regulament și referinței de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Intensitatea ajutorului și costurile eligibile

(1)   În vederea calculării intensității ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe. În cazul în care ajutorul se acordă sub o formă alta decât subvenția, valoarea ajutorului este echivalentul-subvenție al ajutorului. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de referință aplicabilă la data acordării ajutorului.

(2)   În cazurile în care ajutorul se acordă sub formă de exonerări sau de reduceri a unor taxe datorate ulterior, sub rezerva respectării unei anumite intensități a ajutorului definite în echivalent-subvenție brut, tranșele ajutorului se actualizează pe baza ratelor de referință aplicabile diferitelor date la care avantajele fiscale produc efecte.

(3)   Costurile eligibile sunt însoțite de documente justificative clare și detaliate.

Articolul 5

Transparența ajutorului

(1)   Prezentul regulament se aplică numai ajutoarelor transparente.

În special, următoarele categorii de ajutor sunt considerate transparente:

(a)

ajutoarele conținute în subvenții și subvenții la dobândă;

(b)

ajutoarele conținute în împrumuturi, atunci când echivalentul-subvenție brut a fost calculat pe baza ratei de referință în vigoare pe piață în momentul acordării ajutorului;

(c)

ajutoarele conținute în sisteme de garanții:

(i)

atunci când metoda de calcul al echivalentului-subvenție brut a fost acceptată în urma notificării acesteia Comisiei în contextul aplicării prezentului regulament sau a Regulamentului (CE) nr. 1628/2006, iar metoda aprobată vizează explicit tipul de garanții și tipul de tranzacții care stau la baza acestora sau

(ii)

atunci când beneficiarul este o întreprindere mică sau mijlocie, iar echivalentul-subvenție brut a fost calculat pe baza primelor „safe-harbour” prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE la ajutoarele de stat sub formă de garanții.

(d)

ajutoarele conținute în măsuri fiscale, atunci când măsura prevede un plafon care garantează că pragul aplicabil nu este depășit.

(2)   Următoarele categorii de ajutor nu sunt considerate transparente:

(a)

ajutoarele conținute în infuzii de capital, fără a aduce atingere dispozițiilor specifice privind capitalul de risc;

(b)

ajutoarele conținute în măsuri privind capitalul de risc, cu excepția ajutoarelor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 29.

(3)   Ajutoarele sub formă de avansuri rambursabile sunt considerate transparente numai în cazul în care valoarea maximă a avansului rambursabil nu depășește pragurile aplicabile prevăzute de prezentul regulament. În cazul în care pragul este exprimat ca intensitate a ajutorului, valoarea totală a avansului rambursabil, exprimată ca procent din costurile eligibile, nu poate depăși intensitatea aplicabilă a ajutorului.

Articolul 6

Pragurile individuale de notificare

(1)   Prezentul regulament nu se aplică niciunui ajutor individual, indiferent dacă este acordat ad hoc sau în baza unei scheme de ajutor, al cărui echivalent-subvenție brut depășește următoarele praguri:

(a)

ajutoare acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă: 7,5 milioane de euro pe întreprindere pe proiect de investiții;

(b)

ajutoare pentru investiții în favoarea protecției mediului: 7,5 milioane de euro pe întreprindere pe proiect de investiții;

(c)

ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor: 2 milioane de euro pe întreprindere pe proiect;

(d)

ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri: 2 milioane de euro pe întreprindere pe proiect;

(e)

ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și studii de fezabilitate:

(i)

în cazul în care proiectul constă în principal în cercetare fundamentală, 20 de milioane de euro pe întreprindere, pe proiect/studiu de fezabilitate;

(ii)

în cazul în care proiectul constă în principal în cercetare industrială, 10 milioane de euro pe întreprindere, pe proiect/studiu de fezabilitate;

(iii)

pentru toate celelalte proiecte, 7,5 milioane de euro pe întreprindere, pe proiect/studiu de fezabilitate;

(iv)

în cazul în care proiectul este un proiect EUREKA, dublul valorilor prevăzute la punctele (i), (ii) și (iii).

(f)

ajutoare pentru costurile aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor: 5 milioane de euro pe întreprindere pe proiect;

(g)

ajutoare pentru formare: 2 milioane de euro pe proiect de formare;

(h)

ajutoare pentru recrutarea lucrătorilor defavorizați: 5 milioane de euro pe întreprindere pe an;

(i)

ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale: 10 milioane de euro pe întreprindere pe an;

(j)

ajutoare care compensează costurile suplimentare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap: 10 milioane de euro pe întreprindere pe an.

Pentru a stabili pragul adecvat aplicabil ajutoarelor pentru proiecte de cercetare și dezvoltare și studiilor de fezabilitate în temeiul literei (e), un proiect este considerat a consta „preponderent” în cercetare fundamentală sau „preponderent” în cercetare industrială în cazul în care peste 50 % din costurile eligibile ale proiectului sunt generate de activități care se încadrează în categoria „cercetare fundamentală”, respectiv „cercetare industrială”. În cazurile în care nu poate fi stabilit caracterul preponderent al proiectului, se aplică pragul inferior.

(2)   Ajutoarele regionale pentru investiții acordate în favoarea proiectelor mari de investiții sunt notificate Comisiei în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor din toate sursele depășește 75 % din valoarea maximă a ajutorului pe care l-ar putea primi o investiție ale cărei costuri eligibile sunt de 100 de milioane EUR, aplicând pragul standard de ajutor în vigoare pentru întreprinderile mari, la data acordării ajutorului, conform hărții ajutoarelor regionale aprobate.

Articolul 7

Cumulul

(1)   Pentru a stabili dacă pragurile individuale de notificare prevăzute la articolul 6 și intensitățile maxime ale ajutorului prevăzute în capitolul II sunt respectate, este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subvenționat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finanțat din surse locale, regionale, naționale sau comunitare.

(2)   Ajutoarele exceptate de prezentul regulament pot fi cumulate cu orice alt ajutor exceptat în temeiul prezentului regulament, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.

(3)   Ajutoarele exceptate în temeiul prezentului regulament nu se cumulează cu nici un alt ajutor care face obiectul unei exceptări în temeiul prezentului regulament sau cu ajutorul de minimis care îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 (26) sau cu orice alte fonduri comunitare legat de aceleași costuri eligibile – care se suprapun parțial sau integral – în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depășirea intensității maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în temeiul prezentului regulament.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), ajutoarele în favoarea lucrătorilor defavorizați, prevăzute la articolele 41 și 42, pot fi cumulate cu ajutoarele exceptate în temeiul prezentului regulament cu privire la aceleași costuri eligibile care depășesc cel mai înalt prag aplicabil prevăzut de prezentul regulament, cu condiția ca acest cumul să nu conducă la o intensitate a ajutorului care să depășească 100 % din costurile relevante în orice perioadă în care lucrătorii în cauză sunt angajați.

(5)   În ceea ce privește cumulul măsurilor de ajutor exceptate în temeiul prezentului regulament cu costuri eligibile identificabile și al măsurilor de ajutor exceptate în temeiul prezentului regulament fără costuri eligibile identificabile, se aplică următoarele condiții:

(a)

atunci când o întreprindere-țintă a primit capital în cadrul unei măsuri privind capitalul de risc în conformitate cu articolul 29 și, prin urmare, se aplică, în primii trei ani de la prima investiție sub formă de capital de risc, ajutoarelor care fac obiectul prezentului regulament, pragurile de ajutor relevante sau valorile eligibile maxime prevăzute de prezentul regulament se reduc cu 50 % în general și cu 20 % în cazul întreprinderilor-țintă situate în zone asistate;reducerea nu depășește valoarea totală a capitalului de risc primit;această reducere nu se aplică ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare exceptate în temeiul articolelor 31-37;

(b)

în cursul primilor 3 ani de la acordarea acestora, ajutoarele pentru întreprinderile nou-create inovatoare pot să nu fie cumulate cu alte ajutoare exceptate în temeiul prezentului regulament, cu excepția singulară a ajutoarelor exceptate în temeiul articolului 29 și a ajutoarelor exceptate în temeiul articolelor 31-37.

Articolul 8

Efectul stimulativ

(1)   Prezentul regulament scutește doar ajutoarele care au un efect stimulativ.

(2)   Ajutoarele pentru IMM-uri reglementate de prezentul regulament sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care, înainte de a demara proiectul sau activitatea, beneficiarul prezintă statului membru în cauză o cerere de ajutor.

(3)   Ajutoarele pentru întreprinderi mari reglementate de prezentul regulament sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care statul membru verifică, înainte de a acorda ajutorul individual în cauză, în plus față de îndeplinirea condiției prevăzute la alineatul (2), dacă documentația pregătită de beneficiar stabilește unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

(a)

o creștere substanțială a dimensiunii proiectului/activității ca urmare a ajutorului;

(b)

o creștere substanțială a domeniului de aplicare al proiectului/activității ca urmare a ajutorului;

(c)

o creștere substanțială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a ajutorului;

(d)

o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului/activității în cauză;

(e)

în ceea ce privește ajutoarele regionale pentru investiții menționate la articolul 13, faptul că proiectul nu ar fi fost realizat ca atare în regiunea asistată în cauză în absența ajutorului.

(4)   Condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) nu se aplică măsurilor fiscale în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

măsura fiscală respectivă instituie un drept legal la ajutor, pe baza unor criterii obiective și fără exercitarea altei puteri discreționare de către statul membru; și

(b)

măsura fiscală respectivă a fost adoptată înainte de demararea proiectului sau activității subvenționate;această condiție nu se aplică în cazul versiunilor ulterioare a sistemelor fiscale.

(5)   În cazul ajutoarelor acordate pentru a compensa costurile suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, menționate la articolul 42, condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol se consideră îndeplinite în cazul respectării condițiilor prevăzute la articolul 42 alineatul (3).

În ceea ce privește ajutoarele pentru recrutarea lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale și ajutoarele pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale menționate la articolele 40 și 41, condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol se consideră îndeplinite în cazul în care ajutorul duce la o creștere netă a numărului de lucrători defavorizați/cu handicap încadrați în muncă.

În ceea ce privește ajutoarele sub formă de reduceri ale taxelor de mediu, menționate la articolul 25, condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol se consideră îndeplinite.

În ceea ce privește ajutoarele sub formă de capital de risc, menționate la articolul 29, condițiile prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol se consideră îndeplinite.

(6)   În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de la alineatele (2) și (3), întreaga măsură de ajutor nu este exceptată în temeiul prezentului regulament.

Articolul 9

Transparență

(1)   În termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a unei scheme de ajutoare sau de la acordarea unui ajutor ad hoc, care a fost exceptat în temeiul prezentului regulament, statul membru în cauză transmite Comisiei, o fișă de informații privind măsura de ajutor respectivă. Această fișă de informații este furnizată în format electronic, prin intermediul aplicației informatice stabilite a Comisiei, în formatul prevăzut în anexa III.

Comisia trimite de îndată o confirmare de primire a fișei.

Comisia publică fișele de informații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul internet al Comisiei.

(2)   La intrarea în vigoare a unei scheme de ajutoare sau la acordarea unui ajutor ad hoc, care a fost exceptat în temeiul prezentului regulament, statul membru în cauză publică pe internet textul integral al acestei măsuri de ajutor. În cazul unei scheme de ajutoare, acest text stabilește condițiile prevăzute în actul legislativ intern care asigură că dispozițiile relevante ale prezentului regulament sunt respectate. Statul membru în cauză se asigură că textul integral al măsurii de ajutor poate fi consultat pe internet atâta vreme cât măsura de ajutor respectivă este în vigoare. În fișa de informații furnizată de statul membru în cauză în temeiul alineatului (1) se specifică adresa internet unde poate fi consultat direct textul integral al măsurii de ajutor.

(3)   În cazul acordării de ajutoare individuale exceptate în temeiul prezentului regulament, cu excepția ajutoarelor acordate sub formă de măsuri fiscale, actul de acordare a ajutorului conține o trimitere explicită la dispozițiile specifice ale capitolului II care fac obiectul actului respectiv, la actul legislativ intern care asigură că dispozițiile relevante ale prezentului regulament sunt respectate și la adresa internet care trimite direct la textul complet al măsurii de ajutor.

(4)   Fără a aduce atingere obligațiilor cuprinse la alineatele (1), (2) și (3), ori de câte ori ajutorul individual este acordat în cadrul unei scheme de ajutor existent pentru proiecte de cercetare și dezvoltare care face obiectul articolului 31, iar ajutorul individual depășește 3 milioane EUR sau ori de câte ori se acordă ajutoare regionale individuale pentru investiții pe baza unei scheme de ajutor existent pentru proiecte mari de investiții, care nu pot fi notificate individual în temeiul articolului 6, statele membre furnizează Comisiei, în termen de 20 de zile lucrătoare din ziua acordării ajutorului de către autoritatea competentă, informațiile cerute în formularul tip prevăzut în anexa II, prin intermediul aplicației informatice stabilite a Comisiei.

Articolul 10

Monitorizare

(1)   Comisia monitorizează periodic măsurile de ajutor în legătură cu care a fost informată în temeiul articolului 9.

(2)   Statele membre păstrează evidențe detaliate privind orice ajutor individual sau schemă de ajutor exceptată în temeiul prezentului regulament. Aceste evidențe conțin toate informațiile necesare pentru a stabili îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul regulament, inclusiv informații privind statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de o primă depinde de statutul său de IMM, informații privind efectul stimulativ al ajutorului și informații care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile în vederea aplicării prezentului regulament.

Evidențele privind ajutoarele individuale pot fi păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului. Evidențele privind o schemă de ajutor pot fi păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei respective.

(3)   La cererea scrisă a Comisiei, statul membru în cauză îi comunică acesteia, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în orice alt termen mai lung care poate fi stabilit în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea prezentului regulament.

Atunci când statul membru în cauză nu furnizează informațiile cerute în termenul stabilit de Comisie sau într-un interval stabilit de comun acord sau atunci când statul membru furnizează informații incomplete, Comisia trimite o scrisoare de atenționare care stabilește un nou termen-limită pentru transmiterea informațiilor. În cazul în care, în ciuda acestei atenționări, statul membru în cauză nu furnizează informațiile solicitate, Comisia poate, după ce i-a oferit statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere, adopta o decizie în care să precizeze că toate sau o parte din măsurile de ajutor viitoare cărora li se aplică prezentul regulament trebuie notificate Comisiei în conformitate cu articolul 88 alineatul (3) din tratat.

Articolul 11

Raportarea anuală

În conformitate cu capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei (27), statele membre întocmesc un raport în format electronic privind aplicarea prezentului regulament pentru fiecare an complet sau fiecare parte a anului în timpul căreia se aplică prezentul regulament. Adresa internet care timite direct la textul complet al măsurilor de ajutor este, de asemenea, inclusă în acest raport anual.

Articolul 12

Condiții specifice aplicabile ajutoarelor pentru investiții

(1)   Pentru a fi considerate costuri eligibile în sensul prezentului regulament, o investiție constă în următoarele:

(a)

o investiție în imobilizări corporale și/sau necorporale referitoare la înființarea unei noi unități, la extinderea unei unități existente, la diversificarea producției unei unități pe noi piețe de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de producție a unei unități existente, sau

(b)

achiziția activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziție, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent;în cazul transmiterii prin succesiune a unei întreprinderi mici familiei proprietarului (proprietarilor) inițial(i) sau foștilor angajați, se renunță la condiția ca activele să fie cumpărate de un investitor independent.

Simpla achiziție a acțiunilor unei întreprinderi nu se consideră o investiție.

(2)   Pentru a fi considerate costuri eligibile în sensul prezentului regulament, imobilizările necorporale îndeplinesc toate condițiile de mai jos:

(a)

trebuie să fie exploatate exclusiv în întreprinderea care beneficiază de ajutor; în ceea ce privește ajutoarele regionale pentru investiții, acestea trebuie să fie folosite exclusiv în unitatea care beneficiază de ajutor;

(b)

trebuie să fie considerate drept active amortizabile;

(c)

trebuie să fie achiziționate de la terți în condițiile pieței, fără ca achizitorul să fie în măsură să își exercite controlul, în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (28), asupra vânzătorului sau viceversa;

(d)

în cazul ajutoarelor pentru investiții pentru IMM-uri, acestea trebuie să fie incluse în activele întreprinderii cel puțin trei ani;în cazul ajutoarelor regionale pentru investiții, acestea trebuie să fie incluse în activele întreprinderii și să rămână în unitatea beneficiară a ajutorului timp de cel puțin cinci ani sau trei ani, în cazul IMM-urilor.

(3)   Pentru a fi considerate costuri eligibile în sensul prezentului regulament, locurile de muncă direct create printr-un proiect de investiție îndeplinesc toate condițiile de mai jos:

(a)

locurile de muncă sunt create în termen de trei ani de la încheierea investiției;

(b)

proiectul de investiții determină o creștere netă a numărului de angajați în unitatea în cauză, în comparație cu media din ultimele douăsprezece luni;

(c)

locurile de muncă create sunt păstrate pentru o perioadă minimă de cinci ani în cazul întreprinderilor mari și de trei ani în cazul IMM-urilor.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU DIFERITELE CATEGORII DE AJUTOR

SECȚIUNEA 1

Ajutoare regionale

Articolul 13

Ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă

(1)   Schemele de ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt scutite de obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul articol.

Ajutoarele ad hoc care nu sunt utilizate decât pentru a completa ajutoarele acordate pe baza unor scheme de ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă și care nu depășesc 50 % din ajutorul total care urmează să fie acordat pentru investiții sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt scutite de obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat, cu condiția ca ajutoarele ad hoc acordate să îndeplinească toate condițiile prezentului regulament.

(2)   Ajutorul este acordat în regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale, astfel cum sunt ele determinate în harta ajutoarelor regionale aprobată pentru statul membru în cauză pentru perioada 2007-2013. Investiția trebuie să fie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor, după ce ansamblul investițiilor a fost finalizat. Litera (d) de la primul paragraf nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament devenit învechit ca urmare a unei evoluții tehnologice rapide, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru durata minimă necesară.

(3)   Intensitatea ajutorului exprimată în echivalent-subvenție brut nu depășește pragul pentru ajutoarele regionale în vigoare la data acordării ajutorului în regiunea asistată în cauză.

(4)   Cu excepția ajutoarelor acordate în favoarea proiectelor mari de investiții și a ajutoarelor regionale acordate în sectorul transporturilor, pragurile menționate la alineatul (3) pot fi majorate cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

(5)   Pragurile stabilite la alineatul (3) se aplică pentru intensitatea ajutorului calculată fie ca procentaj din costurile eligibile ale investițiilor în imobilizări corporale și necorporale, fie ca procentaj din costurile salariale estimate ale persoanei angajate, calculate pe o perioadă de doi ani, pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investiții, fie printr-o combinație între cele două, cu condiția ca ajutorul să nu depășească valoarea cea mai favorabilă care rezultă din aplicarea uneia sau a alteia dintre metodele de calcul.

(6)   Atunci când ajutorul este calculat pe baza costurilor investițiilor în imobilizări corporale și necorporale sau a costurilor de achiziție în cazul preluărilor, beneficiarul trebuie să aducă o contribuție financiară de cel puțin 25 % din costurile eligibile, fie din resurse personale, fie din finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul vreunui ajutor de stat. Cu toate acestea, atunci când intensitatea maximă a ajutoarelor aprobată de harta ajutoarelor regionale pentru statul membru în cauză, majorată după caz în conformitate cu alineatul (4), depășește 75 %, contribuția financiară a beneficiarului se reduce în consecință. Dacă ajutorul este calculat pe baza costurilor investițiilor în imobilizări corporale sau necorporale, se aplică, de asemenea, condițiile prevăzute la alineatul (7).

(7)   În cazul achiziției unei unități, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți, cu condiția ca operațiunea să se efectueze în condițiile pieței. Atunci când achiziția este însoțită de alte investiții, costurile legate de acestea din urmă se adaugă la costul de achiziție.

Costurile legate de achiziția activelor închiriate, altele decât terenuri și clădiri, nu pot fi luate în considerare decât în cazul în care contractul de închiriere ia forma unui leasing financiar și prevede obligația de a cumpăra bunul la expirarea contractului de închiriere. În cazul închirierii unor terenuri sau clădiri, contractul de închiriere trebuie să mai fie valabil, în continuare, cel puțin cinci ani după data preconizată a finalizării proiectului de investiții sau cel puțin trei ani în cazul IMM-urilor.

Cu excepția cazului IMM-urilor și al preluărilor, activele dobândite trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, activele pentru a căror achiziție s-a acordat deja un ajutor înainte de cumpărare trebuie să fie deduse. Pentru IMM-uri, costul integral al investițiilor în active necorporale poate, de asemenea, să fie luat în considerare. În cazul marilor întreprinderi, aceste costuri nu pot fi admise decât până la limita de 50 % din costurile de investiții totale eligibile ale proiectului.

(8)   Atunci când ajutorul este calculat pe baza costurilor salariale, locurile de muncă trebuie să fie create în mod direct de proiectul de investiții.

(9)   Prin derogare de la alineatele (3) și (4), intensitățile maxime ale ajutorului pentru investițiile în prelucrarea și comercializarea produselor agricole pot fi stabilite la:

(a)

50 % din investițiile eligibile în regiunile eligibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din tratat și 40 % din investițiile eligibile în celelalte regiuni care pot beneficia de ajutoare regionale, astfel cum sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale aprobată pentru statele membre în cauză pentru perioada 2007-2013, în cazul în care beneficiarul este un IMM;

(b)

25 % din investițiile eligibile în regiunile eligibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din tratat și 20 % din investițiile eligibile în celelalte regiuni care pot beneficia de ajutoare regionale, astfel cum sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale aprobată pentru statele membre în cauză pentru perioada 2007-2013, în cazul în care beneficiarul are mai puțin de 750 de angajați și/sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, calculată în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

(10)   Pentru a împiedica divizarea în mod artificial a unui proiect mare de investiții în mai multe subproiecte, un proiect mare de investiții este considerat a fi un singur proiect de investiții atunci când investiția inițială se realizează în cursul unei perioade de trei ani de aceeași sau de aceleași întreprinderi și este constituit dintr-o combinație de elemente de capital fix indivizibilă din punct de vedere economic.

Articolul 14

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create

(1)   Schemele de ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Beneficiarii sunt întreprinderile mici.

(3)   Valoarea ajutorului nu depășește:

(a)

2 milioane EUR în cazul întreprinderilor mici care își desfășoară activitatea economică în regiuni eligibile pentru derogarea prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din tratat;

(b)

1 milion EUR în cazul întreprinderilor mici care își desfășoară activitatea economică în regiuni eligibile pentru derogarea prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat.

Valorile anuale ale ajutoarelor pentru fiecare întreprindere nu depășesc 33 % din valorile ajutoarelor prevăzute la literele (a) și (b).

(4)   Intensitatea ajutorului nu depășește:

(a)

în regiunile care fac obiectul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din tratat, 35 % din costurile eligibile suportate în primii trei ani de la înființarea întreprinderii și 25 % în următorii doi ani;

(b)

în regiunile care fac obiectul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din tratat, 25 % din costurile eligibile suportate în primii trei ani de la înființarea întreprinderii și 15 % în următorii doi ani.

Aceste intensități pot fi majorate cu 5 % în acele regiuni care fac obiectul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din tratat în care produsul intern brut (PIB-ul) pe cap de locuitor este mai mic de 60 % din media UE-25, în regiunile în care densitatea populației este mai mică de 12,5 locuitori/km2, în insulele mici care au o populație mai mică de 5 000 de locuitori și în alte comunități de aceeași dimensiune care suferă de o izolare similară.

(5)   Costurile eligibile sunt costurile juridice, de consiliere, de consultanță și administrative legate direct de înființarea micii întreprinderi, precum și următoarele costuri, în măsura în care sunt efectiv suportate în primii cinci ani de la înființarea întreprinderii:

(a)

dobânda percepută la finanțările externe și dividendele la capitalul propriu utilizat care nu depășește rata de referință;

(b)

taxele pentru închirierea de instalații/echipamente de producție;

(c)

energia electrică, apa, energia termică, taxele și impozitele (altele decât TVA-ul și impozitul pe profitul societății) și cheltuielile administrative;

(d)

amortizarea, cheltuielile pentru achiziționarea în regim de leasing a instalațiilor/echipamentelor de producție, precum și costurile salariale, cu condiția ca investițiile de bază sau măsurile de creare de locuri de muncă și de recrutare de personal să nu fi beneficiat de alte forme de ajutor.

(6)   Micile întreprinderi controlate de acționari ai unor întreprinderi care și-au încetat activitatea în ultimele 12 luni nu pot beneficia de ajutor în temeiul acestui articol în cazul în care întreprinderile în cauză își desfășoară activitatea pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

SECȚIUNEA 2

Ajutoare acordate IMM-urilor pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă

Articolul 15

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor

(1)   Ajutoarele pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratatul CE și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu poate depăși:

(a)

20 % din costurile eligibile în cazul întreprinderilor mici;

(b)

10 % din costurile eligibile în cazul întreprinderilor mijlocii.

(3)   Costurile eligibile sunt următoarele:

(a)

costurile investițiilor în imobilizări corporale și necorporale sau

(b)

costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investiții pe o perioadă de doi ani.

(4)   Atunci când investițiile vizează prelucrarea și comercializarea produselor agricole, intensitatea ajutorului nu depășește:

(a)

75 % din investițiile eligibile în regiunile ultraperiferice;

(b)

65 % din investițiile eligibile în insulele mici din Marea Egee în sensul Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 (29);

(c)

50 % din investițiile eligibile în regiunile eligibile conform articolului 87 alineatul (3) litera (a) din tratat;

(d)

40 % din investițiile eligibile în toate celelalte regiuni.

SECȚIUNEA 3

Ajutoare pentru activitatea antreprenorială a femeilor

Articolul 16

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor

(1)   Schemele de ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Beneficiarii sunt întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor.

(3)   Valoarea ajutorului nu depășește 1 milion EUR pentru fiecare întreprindere:

Valorile anuale ale ajutoarelor pentru fiecare întreprindere nu depășesc 33 % din valorile ajutoarelor prevăzute la primul paragraf.

(4)   Intensitatea ajutorului nu depășește 15 % din costurile eligibile suportate în primii cinci ani de la înființarea întreprinderii.

(5)   Costurile eligibile sunt costurile juridice, de consiliere, de consultanță și administrative legate direct de înființarea micii întreprinderi, precum și următoarele costuri, în măsura în care sunt efectiv suportate în primii cinci ani de la înființarea întreprinderii:

(a)

dobânda percepută la finanțările externe și dividendele la capitalul propriu utilizat care nu depășește rata de referință;

(b)

comisioane pentru închirierea de instalații/echipamente de producție;

(c)

energia electrică, apa, energia termică, taxele și impozitele (altele decât TVA-ul și impozitul pe profitul societății) și cheltuielile administrative;

(d)

amortizarea, cheltuielile pentru achiziționarea în regim de leasing a instalațiilor/echipamentelor de producție, precum și costurile salariale, cu condiția ca investițiile de bază sau măsurile de creare de locuri de muncă și de recrutare de personal să nu fi beneficiat de alte forme de ajutor.

(e)

costurile îngrijirii copilului și îngrijirii părinților, inclusiv, dacă este cazul, costurile legate de concediul pentru îngrijirea copilului.

(6)   Micile întreprinderi controlate de acționari ai unor întreprinderi care și-au încetat activitatea în cele 12 luni anterioare nu pot beneficia de ajutor în temeiul acestui articol în cazul în care întreprinderea în cauză este activă pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

SECȚIUNEA 4

Ajutoare pentru protecția mediului

Articolul 17

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:

1.

„protecția mediului” înseamnă orice acțiune destinată să remedieze sau să prevină prejudiciile aduse mediului fizic înconjurător sau a resurselor naturale de către activitățile unui beneficiar, să reducă riscul unor asemenea prejudicii sau să conducă la o utilizare mai eficientă a resurselor naturale, inclusiv măsurile de economisire a energiei și utilizarea unor surse de energie regenerabile;

2.

„măsuri privind economisirea energiei” înseamnă orice acțiune care permite întreprinderilor să reducă cantitatea de energie utilizată în special în ciclul lor de producție;

3.

„standard comunitar” înseamnă:

(a)

un standard comunitar obligatoriu care stabilește nivelurile care trebuie atinse în materie de mediu de către întreprinderile individuale sau

(b)

obligația în temeiul Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (30) de a utiliza cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum au fost stabilite în cele mai recente informații pertinente publicate de către Comisie în temeiul articolului 17 alineatul (2) din respectiva directivă;

4.

„surse regenerabile de energie” înseamnă următoarele surse regenerabile de energie non-fosilă: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, maremotrică, instalații hidroelectrice, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, gazele provenite de la instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

5.

„biocombustibili” înseamnă combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;

6.

„biocombustibili durabili” înseamnă biocombustibilii care îndeplinesc criteriile de durabilitate ecologică prevăzute la articolul 15 din propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (31); de îndată ce directiva va fi adoptată de Parlamentul European și de Consiliu și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se vor aplica criteriile privind durabilitatea prevăzute în directivă;

7.

„energie din surse regenerabile de energie” înseamnă energia generată de instalații care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, precum și cota, din punct de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile de energie în instalații hibride care utilizeazăși surse de energie convențională. Aceasta include electricitatea regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare, dar exclude electricitatea produsă ca urmare a sistemelor de stocare;

8.

„cogenerare” înseamnă producerea simultană, în același proces, a energiei termice și a energiei electrice și/sau mecanice;

9.

„cogenerare cu randament ridicat” înseamnă cogenerarea care îndeplinește criteriile stabilite în anexa III la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (32) și care îndeplinește valorile de referință armonizate definite în Decizia 2007/74/CE a Comisiei (33);

10.

„taxă de mediu” înseamnă taxa a cărei bază de impozitare specifică are un efect negativ clar asupra mediului sau care urmărește să taxeze anumite activități, bunuri sau servicii astfel încât costurile de mediu să poată fi incluse în prețul lor și/sau astfel încât producătorii și consumatorii să fie orientați către activități care respectă mai mult mediul;

11.

„nivelul minim al taxei comunitare” înseamnă nivelul minim de impozitare prevăzut de legislația comunitară; pentru produsele energetice și pentru electricitate, nivelul taxei comunitare minime corespunde nivelului minim de impozitare prevăzut în anexa I la Directiva 2003/96/CE;

12.

„active corporale” înseamnă investițiile în terenuri care sunt strict necesare pentru a îndeplini obiectivele de mediu, investițiile în clădiri, instalații și echipamente destinate să reducă sau să elimine poluarea și alte consecințe negative, precum și investițiile pentru adaptarea metodelor de producție în vederea protejării mediului.

Articolul 18

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare

(1)   Ajutoarele pentru investiții care permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol.

(2)   Investițiile care beneficiază de ajutor îndeplinesc una dintre condițiile următoare:

(a)

investițiile îi permit beneficiarului să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului rezultat din activitățile sale aplicând standarde mai stricte în domeniu decât cele comunitare, chiar dacă există standarde naționale obligatorii mai stricte decât cele comunitare;

(b)

investițiile îi permit beneficiarului să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului rezultat din activitățile sale în absența standardelor comunitare.

(3)   Nu se pot acorda ajutoare în cazul în care îmbunătățirile respective asigură respectarea de către companiia standardelor comunitare deja adoptate, dar care nu sunt încă în vigoare.

(4)   Intensitatea ajutorului nu depășește 35 % din costurile eligibile.

Cu toate acestea, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

(5)   Costurile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare necesare pentru a realiza un nivel de protecție a mediului mai ridicat decât cel impus de standardele comunitare respective, fără a ține seama de veniturile de exploatare și de costurile de exploatare.

(6)   În sensul alineatului (5) costurile investițiilor direct legate de protecția mediului sunt stabilite în raport cu situația contrafactuală.

(a)

în cazul în care costul investițiilor în protecția mediului poate fi ușor identificat în costurile totale de investiții, acest cost strict legat de protecția mediului reprezintă costurile eligibile;

(b)

în toate celelalte cazuri, costurile de investiții suplimentare se stabilesc prin compararea investițiilor cu situația contrafactuală în lipsa ajutorului de stat;costul contrafactual corect este costul unei investiții comparabile din punct de vedere tehnic, care oferă un grad mai scăzut de protecție a mediului (care corespunde standardelor comunitare obligatorii, în cazul în care acestea există) și care ar putea fi realizată în mod credibil fără ajutor („investiție de referință”); investiția comparabilă din punct de vedere tehnic înseamnă investiția cu aceeași capacitate de producție și toate celelalte caracteristici tehnice (cu excepția celor legate direct de investițiile suplimentare pentru protecția mediului); în plus, o astfel de investiție de referință trebuie, din punct de vedere comercial, să fie o alternativă credibilă la investiția care face obiectul evaluării.

(7)   Investițiile eligibile iau forma unor investiții în imobilizări corporale/și sau necorporale.

(8)   În cazul în care investițiile vizează obținerea unui nivel de protecție a mediului mai ridicat decât standardele comunitare, scenariul contrafactual este ales după cum urmează:

(a)

atunci când întreprinderea se adaptează la standardele naționale adoptate în absența standardelor comunitare, costurile investițiilor suplimentare necesare pentru a atinge nivelul de protecție a mediului cerut de normele naționale reprezintă costurile eligibile;

(b)

atunci când întreprinderea se adaptează la standardele naționale sau aplică standarde care sunt mai stricte decât cele naționale, care sunt mai exigente decât standardele comunitare relevante sau aplică standarde mai stricte decât cele comunitare, costurile investițiilor suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel de protecție a mediului mai ridicat decât normele comunitare reprezintă costurile eligibile. Costul investițiilor necesare pentru atingerea nivelului de protecție cerut de standardele comunitare nu este eligibil;

(c)

în cazul în care nu există niciun standard, costurile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel de protecție a mediului mai ridicat decât cel pe care l-ar atinge întreprinderea sau întreprinderile în cauză în lipsa oricărui ajutor de mediu.

(9)   Ajutoarele pentru investiții legate de gestionarea deșeurilor altor întreprinderi nu sunt exceptate în temeiul prezentului articol.

Articolul 19

Ajutoare pentru achiziționarea de noi vehicule de transport care respectă standarde mai stricte decât cele comunitare sau îmbunătățesc nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare

(1)   Ajutoarele pentru investiții pentru achiziționarea de noi vehicule de transport care permit întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Investițiile care beneficiază de ajutor îndeplinesc condiția prevăzută la articolul 18 alineatul (2).

(3)   Ajutoarele pentru achiziționarea de vehicule de transport noi pentru transportul rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare și maritim care respectă standardele comunitare adoptate sunt exceptate atunci când o astfel de achiziționare are loc înaintea intrării în vigoare a standardelor comunitare, iar de îndată ce devin obligatorii nu se aplică retroactiv vehiculelor deja achiziționate.

(4)   Ajutoarele pentru operațiunile de retehnologizare a unor vehicule de transport existente, în vederea îndeplinirii unui obiectiv de protecție a mediului, sunt exceptate în cazul în care mijloacele de transport sunt adaptate pentru a îndeplini standarde de mediu care nu erau încă în vigoare la data intrării în funcțiune a mijloacelor de transport respective sau în cazul în care mijloacele de transport nu sunt supuse niciunor standarde de mediu.

(5)   Intensitatea ajutorului nu depășește 35 % din costurile eligibile.

Cu toate acestea, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

(6)   Costurile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare necesare pentru a realiza un nivel de protecție a mediului mai ridicat decât cel impus de standardele comunitare.

Costurile eligibile se calculează în conformitate cu dispozițiile articolului 18 alineatele (6) și (7) și fără a ține seama de veniturile de exploatare și de costurile de exploatare.

Articolul 20

Ajutoare pentru IMM-uri în vederea adaptării din timp la viitoarele standarde comunitare

(1)   Ajutoarele care permit IMM-urilor să respecte noile standarde comunitare care realizează un nivel de protecție a mediului mai ridicat și nu sunt încă în vigoare sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt scutite de obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Standardele comunitare trebuie să fi fost adoptate, iar investițiile trebuie realizate și finalizate cu cel puțin un an înainte de data intrării în vigoare a standardului respectiv.

(3)   Intensitatea ajutorului nu trebuie să depășească 15 % din costurile eligibile pentru întreprinderile mici și 10 % din costurile eligibile pentru întreprinderile mijlocii în cazul în care punerea în aplicarea și finalizarea au loc cu mai mult de trei ani înainte de data intrării în vigoare a standardului, respectiv 10 % pentru întreprinderile mici în cazul în care punerea în aplicare și finalizarea au loc cu un an până la trei ani înainte de data intrării în vigoare a standardului.

(4)   Costurile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare necesare pentru a atinge nivelul de protecție a mediului cerut de standardul comunitar în raport cu nivelul existent de protecție a mediului cerut înainte de intrarea în vigoare a acestui standard.

Costurile eligibile se calculează în conformitate cu dispozițiile articolului 18 alineatele (6) și (7) și fără a ține seama de veniturile de exploatare și de costurile de exploatare.

Articolul 21

Ajutoare de mediu pentru investiții în măsuri de economisire a energiei

(1)   Ajutoarele de mediu pentru investiții care permit întreprinderilor să realizeze economii de energie sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc:

(a)

condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol;

(b)

condițiile prevăzute la alineatele (4) și (5).

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 60 % din costurile eligibile.

Cu toate acestea, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare necesare pentru realizarea de economii de energie care depășesc nivelul cerut de standardele comunitare.

Costurile eligibile se calculează în conformitate cu dispozițiile articolului 18 alineatele (6) și (7).

Costurile eligibile se calculează fără a ține seama de veniturile și costurile de exploatare legate de investițiile suplimentare pentru economisirea de energie înregistrate în cursul primilor trei ani de viață ai investiției respective în cazul IMM-urilor, al primilor patru ani în cazul întreprinderilor mari care nu fac parte din sistemul european de comercializare a emisiilor de CO2 și, respectiv, în cursul primilor cinci ani de viață în cazul întreprinderilor mari care fac parte din sistemul european de comercializare a emisiilor de CO2. În cazul întreprinderilor mari, această perioadă poate fi redusă la primii trei ani de viață ai acestei investiții dacă se poate demonstra că durata de amortizare a investiției nu depășește trei ani.

Calculul costurilor eligibile se certifică de către un auditor extern.

(4)   Intensitatea ajutorului nu depășește 20 % din costurile eligibile.

Cu toate acestea, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

(5)   Costurile eligibile se calculează în conformitate cu dispozițiile articolului 18 alineatele (6) și (7) și fără a ține seama de veniturile de exploatare și de costurile de exploatare.

Articolul 22

Ajutoare de mediu pentru investiții în cogenerare cu randament ridicat

(1)   Ajutoarele de mediu pentru investiții în cogenerare cu randament ridicat sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 45 % din costurile eligibile.

Cu toate acestea, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare necesare pentru construirea unei instalații de cogenerare cu randament ridicat în raport cu investiția de referință. Costurile eligibile se calculează în conformitate cu dispozițiile articolului 18 alineatele (6) și (7) și fără a ține seama de veniturile de exploatare și de costurile de exploatare.

(4)   O nouă unitate de cogenerare realizează global economii de energie primară în raport cu producerea separată, astfel cum este prevăzută de Directiva 2004/8/CE și de Decizia 2007/74/CE. Îmbunătățirea unei unități de cogenerare existente sau conversia unei unități existente de generare de energie electrică într-o unitate de cogenerare are drept rezultat economii de energie primară în raport cu situația inițială.

Articolul 23

Ajutoare de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie

(1)   Ajutoarele de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 45 % din costurile eligibile.

Cu toate acestea, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile investițiilor suplimentare suportate de beneficiar în comparație cu o centrală convențională sau cu un sistem de încălzire convențional cu aceeași capacitate în ce privește producția efectivă de energie.

Costurile eligibile se calculează în conformitate cu dispozițiile articolului 18 alineatele (6) și (7) și fără a ține seama de veniturile de exploatare și de costurile de exploatare.

(4)   Ajutoarele de mediu pentru investiții pentru producția de biocombustibili sunt exceptate numai în măsura în care investițiile subvenționate sunt utilizate exclusiv pentru producția de biocombustibili durabili.

Articolul 24

Ajutoare pentru studii în domeniul mediului

(1)   Ajutoarele pentru studii direct legate de realizarea investițiilor menționate la articolul 18, a investițiilor în măsuri de economisire a energiei în condițiile stabilite la articolul 21 și a investițiilor în promovarea energiei din surse de energie regenerabile în condițiile stabilite la articolul 23 sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 50 % din costurile eligibile.

Cu toate acestea, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru studiile realizate în numele întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale pentru studiile realizate în numele întreprinderilor mijlocii.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile studiului.

Articolul 25

Ajutor sub formaunor reduceri ale taxelor de mediu

(1)   Schemele de ajutoare de mediu sub forma unor reduceri ale taxelor de mediu care îndeplinesc condițiile Directivei 2003/96/CE sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Beneficiarii reducerii fiscale plătesc cel puțin nivelul minim de impozitare comunitară prevăzut de Directiva 2003/96/CE.

(3)   Reducerile fiscale se acordă pentru perioade de maxim zece ani. La încheierea unei astfel de perioade de 10 ani, statele membre reevaluează oportunitatea măsurilor de ajutor în cauză.

SECȚIUNEA 5

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor și pentru participarea IMM-urilor la târguri

Articolul 26

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor

(1)   Ajutoarele pentru consultanță în favoarea IMM-urilor sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratatul CE și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 50 % din costurile eligibile.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile consultanței aferente serviciilor furnizate de consultanți externi.

Serviciile în cauză nu sunt o activitate continuă sau periodică și nici nu sunt legate de costurile de exploatare obișnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultanță fiscală, serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea.

Articolul 27

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri

(1)   Ajutoarele în favoarea IMM-urilor pentru participarea acestora la târguri sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratatul CE și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 50 % din costurile eligibile.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile suportate pentru închirierea, realizarea și funcționarea standului pentru prima participare a unei întreprinderi la orice târg sau expoziție.

SECȚIUNEA 6

Ajutoare sub formă de capital de risc

Articolul 28

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:

1.

„capital propriu” înseamnă participația deținută într-o întreprindere, reprezentată de acțiunile emise în favoarea investitorilor;

2.

„cvasi-capital” înseamnă instrumente financiare a căror profitabilitate pentru deținător este bazată în mod predominant pe profiturile sau pierderile întreprinderii-țintă de bază și care sunt negarantate în caz de neplată;

3.

„participații în societăți necotate” înseamnă investiții private, spre deosebire de cele publice, din capitalul propriu sau din cvasi-capital în întreprinderi necotate la o bursă, inclusiv capitalul de risc;

4.

„capital inițial” înseamnă finanțarea furnizată pentru a studia, evalua și dezvolta un concept inițial, înaintea fazei de lansare;

5.

„capital de pornire” înseamnă finanțare acordată pentru dezvoltarea produsului și marketing inițial unor întreprinderi care nu și-au vândut produsul sau serviciul în mod comercial și care nu generează încă un profit;

6.

„capital de extindere” înseamnă finanțare acordată pentru dezvoltarea și extinderea unei întreprinderi, care poate sau nu să fi atins pragul de rentabilitate sau să genereze profit, în scopul creșterii capacității de producție, dezvoltării unei piețe sau a unui produs sau furnizării de fond de rulment suplimentar;

7.

„strategie de ieșire” înseamnă o strategie de lichidare a participațiilor deținute de un fond de capital de risc sau de un fond de investiții în societăți necotate în conformitate cu un plan de realizare a unei rentabilități maxime, inclusiv vânzare comercială, ștergerea debitelor, rambursarea acțiunilor sau creditelor preferențiale, vânzarea către o altă organizație de capital de risc, vânzarea către o instituție financiară și vânzarea prin ofertă publică, inclusiv printr-o ofertă publică inițială de vânzare;

8.

„întreprindere-țintă” înseamnă o întreprindere în care un investitor sau un fond de investiții dorește să investească.

Articolul 29

Ajutoare sub formă de capital de risc

(1)   Ajutoarele sub formă de scheme de ajutor pentru capital de risc în favoarea IMM-urilor sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol.

(2)   Măsura privind capitalul de risc ia forma unei participări la un fond privat de investiții care urmărește obținerea unui profit, gestionat pe baze comerciale.

(3)   Tranșele investițiilor care urmează să fie realizate de fondul de investiții nu depășesc 1,5 milioane EUR per întreprindere-țintă și pe parcursul oricărei perioade de douăsprezece luni.

(4)   Pentru IMM-urile situate în zone asistate, precum și pentru întreprinderile mici situate în zone neasistate, măsura privind capitalul de risc este limitată la acordarea de capital inițial, capital de pornire și/sau capital de extindere. Pentru întreprinderile mijlocii situate în zone neasistate, măsurile privind capitalul de risc sunt limitate la acordarea de capital inițial și/sau capital de pornire, excluzând capitalul de extindere.

(5)   Fondul de investiții furnizează cel puțin 70 % din bugetul său total investit în IMM-uri-țintă sub formă de capital propriu sau cvasi-capital.

(6)   Cel puțin 50 % din finanțarea fondurilor de investiții este furnizată de investitori privați. În cazul fondurilor de investiții care vizează exclusiv IMM-urile situate în regiuni asistate, cel puțin 30 % din finanțare este furnizată de investitori privați.

(7)   Pentru a garanta că măsura privind capitalul de risc urmărește obținerea de profit, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

(a)

realizarea unui plan de afaceri pentru fiecare investiție, cuprinzând detalii despre dezvoltarea produsului, a vânzărilor și a profitabilității și stabilind viabilitatea ex ante a proiectului; și

(b)

elaborarea unei strategii de ieșire clară și realistă pentru fiecare investiție.

(8)   Pentru a garanta că fondul de investiții este gestionat pe baze comerciale, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

(a)

încheierea unui contract între un administrator de fonduri profesionist și participanții la fond, în care se prevede că remunerația administratorului este corelată cu rezultatele obținute și care stabilește obiectivele fondului și calendarul investițiilor; și

(b)

investitorii privați sunt reprezentați în procesul de luare a deciziilor, de exemplu printr-un comitet al investitorilor sau printr-un comitet consultativ; și

(c)

gestionarea fondurilor este efectuată în conformitate cu cele mai bune practici și este supusă unei supravegheri prudențiale.

SECȚIUNEA 7

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare și inovare

Articolul 30

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:

1.

„organism de cercetare” înseamnă o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic (organizată conform dreptului public sau privat) sau de modul său de finanțare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie; toate profiturile trebuie reinvestite în aceste activități, în difuzarea rezultatelor sau în predare; întreprinderile care pot exercita influență asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acționari sau membri ai organismului, nu se bucură de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale organismului în cauză sau la rezultatele cercetărilor acestuia;

2.

„cercetare fundamentală” înseamnă muncă experimentală sau teoretică întreprinsă în principal pentru a dobândi cunoștințe noi despre bazele fenomenelor și faptelor observabile, fără a avea în vedere nicio aplicație sau utilizare practică directă;

3.

„cercetare industrială” înseamnă cercetare sau investigație critică planificată în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe, care este necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excepția prototipurilor;

4.

„dezvoltare experimentală” înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. Acestea mai pot include, de exemplu, alte activități care vizează definirea conceptuală, planificarea și documentarea noilor produse, procese sau servicii. Activitățile pot cuprinde elaborarea de schițe, desene, planuri și alte documentații, numai dacă acestea nu sunt destinate uzului comercial;

Dezvoltarea de prototipuri și proiecte pilot cărora li se poate da o utilizare comercială este de asemenea inclusă, în cazul în care prototipul este în mod obligatoriu produsul comercial final și fabricarea sa este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. În cazul unei utilizări comerciale ulterioare a proiectelor demonstrative sau pilot, orice venit generat de o astfel de utilizare trebuie dedus din costurile eligibile.

Producția experimentală și testarea produselor, proceselor și serviciilor sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția ca aceste produse, procese și servicii să nu poată fi utilizate sau transformate pentru utilizare în aplicații industriale sau în activități comerciale.

Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de producție, serviciilor existente și altor operațiuni în desfășurare, chiar dacă astfel de modificări constituie îmbunătățiri;

5.

„personal cu înaltă calificare” înseamnă cercetători, ingineri, proiectanți și directori comerciali deținători ai unei diplome universitare și care au o experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul în cauză; formarea în cadrul unui doctorat poate fi considerată ca fiind o experiență profesională relevantă;

6.

„detașare” înseamnă încadrarea în muncă temporară de personal de către un beneficiar pe o anumită perioadă, la sfârșitul căreia persoana respectivă are dreptul să se întoarcă la angajatorul anterior.

Articolul 31

Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

(1)   Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Partea din proiectul de cercetare și dezvoltare care beneficiază de ajutor se încadrează integral într-una sau mai multe dintre categoriile de cercetare următoare:

(a)

cercetare fundamentală;

(b)

cercetare industrială;

(c)

dezvoltare experimentală.

Atunci când un proiect cuprinde sarcini diferite, fiecare sarcină este calificată ca încadrându-se într-una dintre categoriile menționate la primul paragraf sau ca neîncadrându-se în niciuna dintre aceste categorii.

(3)   Intensitatea ajutorului nu depășește:

(a)

100 % din costurile eligibile pentru cercetarea fundamentală;

(b)

50 % din costurile eligibile pentru cercetarea industrială;

(c)

25 % din costurile eligibile pentru dezvoltarea experimentală.

Intensitatea ajutorului este stabilită pentru fiecare beneficiar de ajutor, inclusiv în cadrul unui proiect realizat în colaborare, în conformitate cu alineatul (4) litera (b) punctul (i).

În cazul unui ajutor pentru un proiect de cercetare și dezvoltare realizat în colaborare între organisme de cercetare și întreprinderi, ajutorul combinat provenit dintr-un sprijin public direct pentru un anumit proiect și, atunci când constituie ajutor, contribuțiile organismelor de cercetare pentru proiectul în cauză nu depășesc intensitățile aplicabile ajutorului pentru fiecare întreprindere beneficiară.

(4)   Intensitățile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială și dezvoltare experimentală la alineatul (3) pot fi majorate după cum urmează:

(a)

în cazul în care ajutorul este acordat unor IMM-uri, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici; și

(b)

poate fi adăugată o primă de 15 puncte procentuale, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80 % din costurile eligibile, dacă:

(i)

proiectul implică o colaborare efectivă între cel puțin două întreprinderi care sunt independente una de alta și care îndeplinesc următoarele condiții:

niciuna dintre întreprinderi nu suportă peste 70 % din costurile eligibile ale proiectului de colaborare;

proiectul implică o colaborare cu cel puțin un IMM sau este realizat în cel puțin două state membre sau

(ii)

proiectul implică o colaborare efectivă între o întreprindere și un organism de cercetare și sunt îndeplinite următoarele condiții:

organismul de cercetare suportă cel puțin 10 % din costurile eligibile ale proiectului; și

organismul de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin din cercetările realizate de organismul în cauză; sau

(iii)

în cazul cercetării industriale, rezultatele proiectului sunt difuzate larg prin conferințe tehnice și științifice sau prin publicarea în periodice științifice sau tehnice sau stocarea în registre cu acces liber (baze de date în care datele de cercetare brute pot fi consultate de oricine) sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

În sensul dispoziției literei (b) punctele (i) și (ii) de mai sus, subcontractarea nu este considerată colaborare efectivă.

(5)   Costurile eligibile sunt următoarele:

(a)

costuri de personal (cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare);

(b)

costul instrumentelor și al echipamentelor, în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare;dacă aceste instrumente și echipamente au o durată de funcționare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile;

(c)

costurile pentru clădiri și terenuri, în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; în cazul clădirilor, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza bunelor practici contabile; în cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;

(d)

costuri pentru cercetare contractuală, pentru achiziții de cunoștințe tehnice și de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la prețul pieței, în cazul în care tranzacția a fost realizată obiectiv și nu există niciun element de înțelegere secretă implicat, precum și costuri aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare;

(e)

cheltuieli de regie suplimentare implicate direct de proiectul de cercetare;

(f)

alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al activității de cercetare.

(6)   Toate costurile eligibile sunt alocate unei categorii specifice de cercetare și dezvoltare.

Articolul 32

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice

(1)   Ajutoarele pentru studii de fezabilitate tehnice pregătitoare pentru activități de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu poate să depășească:

(a)

pentru IMM-uri, 75 % din costurile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activități de cercetare industrială și 50 % din costurile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activități de dezvoltare experimentală;

(b)

pentru întreprinderi mari, 65 % din costurile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activități de cercetare industrială și 40 % din costurile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activități de dezvoltare experimentală.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile studiului.

Articolul 33

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor

(1)   Ajutoarele destinate IMM-urilor pentru costurile asociate obținerii și validării brevetelor și altor drepturi de proprietate industrială sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește intensitatea ajutorului pentru proiectul de cercetare și dezvoltare prevăzut la articolul 31 alineatele (3) și (4), cu privire la activitățile de cercetare care au condus inițial la drepturile de proprietate industrială în cauză.

(3)   Costurile eligibile sunt următoarele:

(a)

toate costurile anterioare acordării dreptului în prima jurisdicție, inclusiv costurile legate de pregătirea, depunerea și examinarea cererii, precum și costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului;

(b)

costurile pentru traducere și alte costuri suportate pentru obținerea sau validarea dreptului în alte jurisdicții;

(c)

costurile suportate pentru apărarea valabilității dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii și a eventualelor proceduri de opoziție, chiar dacă astfel de costuri intervin după recunoașterea dreptului.

Articolul 34

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol și al pescuitului

(1)   Ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare privind produsele enumerate în anexa I la tratat sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol.

(2)   Ajutoarele prezintă un interes pentru toți operatorii din sectorul sau subsectorul specific în cauză.

(3)   Informațiile cu privire la efectuarea cercetării, precum și scopul acesteia se publică pe internet înainte de începerea cercetării. Trebuie specificate data aproximativă a obținerii rezultatelor preconizate, locul unde vor fi publicate acestea pe internet, precum și mențiunea că rezultatul va fi pus la dispoziție în mod gratuit.

Rezultatele cercetării sunt puse la dispoziție pe internet pentru un termen de cel puțin 5 ani. Ele sunt publicate cel târziu la data la care informațiile sunt comunicate membrilor oricărei organizații.

(4)   Ajutoarele sunt acordate direct organismului de cercetare; nu sunt alocate direct ajutoare necorelate cu cercetarea către o societate care produce, prelucrează sau comercializează produse agricole și nici nu sunt acordate subvenționări ale prețurilor pentru producătorii acestor produse.

(5)   Intensitatea ajutorului nu depășește 100 % din costurile eligibile.

(6)   Costurile eligibile sunt cele prevăzute la articolul 31 alineatul (5).

(7)   Ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare privind produsele enumerate în anexa I la tratat și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul articol sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele 30, 31 și 32 ale prezentului regulament.

Articolul 35

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare

(1)   Ajutoarele pentru întreprinderile nou-create inovatoare sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Beneficiarul este o întreprindere mică a cărei vechime, la data acordării ajutorului, era mai mică de 6 ani.

(3)   Costurile pentru cercetare și dezvoltare ale beneficiarului reprezintă cel puțin 15 % din costurile totale de exploatare înregistrate în cursul cel puțin unuia din cei trei ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-create fără niciun istoric financiar, al auditului exercițiului fiscal în curs, cifră certificată de un auditor extern.

(4)   Valoareaajutorului nu depășește 1 milion EUR.

Cu toate acestea, valoarea ajutorului nu depășește 1,5 milioane EUR în regiunile care pot beneficia de derogarea prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (a) din tratat și 1,25 milioane EUR în regiunile eligibile pentru a beneficia de derogarea prevăzută la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat.

(5)   Beneficiarul poate primi ajutorul în cauză o singură dată în cursul perioadei în care îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerată întreprindere nou-creată inovatoare.

Articolul 36

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării

(1)   Ajutoarele pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol.

(2)   Beneficiarul este un IMM.

(3)   Valoarea ajutorului nu depășește 200 000 EUR pentru fiecare beneficiar, pe orice perioadă de trei ani.

(4)   Prestatorul de servicii beneficiază de o certificare națională sau europeană. În cazul în care prestatorul de servicii nu beneficiază de o certificare națională sau europeană, intensitatea ajutorului nu depășește 75 % din costurile eligibile.

(5)   Beneficiarul trebuie să utilizeze ajutorul pentru achiziționarea de servicii la prețul pieței sau, în cazul în care prestatorul de servicii este o entitate fără scop lucrativ, la un preț care să reflecte costurile integrale plus o marjă rezonabilă.

(6)   Costurile eligibile sunt următoarele:

(a)

în ceea ce privește serviciile de consultanță în domeniul inovării, costurile cu: consultanța managerială, asistența tehnologică, serviciile de transfer de tehnologie, formare, consultanța în materie de achiziția, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru acordurile de acordare a licențelor, activitățile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;

(b)

în ceea ce privește serviciile de sprijinire a inovării, costurile cu: spațiile de lucru, băncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de piață, utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea și certificarea calității.

Articolul 37

Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare

(1)   Ajutoarele pentru închirierea de personalul cu înaltă calificare detașat de la un organism de cercetare sau o întreprindere mare la un IMM sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratatși sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratatîn cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Personalul detașat nu trebuie să înlocuiască alți salariați, ci trebuie să fie încadrat pe un post nou-creat în cadrul întreprinderii beneficiare și să fi lucrat cel puțin doi ani pentru organismul de cercetare sau pentru întreprinderea mare care detașează personalul.

Personalul detașat trebuie să efectueze activități de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul IMM-ului beneficiar al ajutorului.

(3)   Intensitatea ajutorului nu depășește 50 % din costurile eligibile, pentru o perioadă de maxim 3 ani pentru fiecare întreprindere și persoană angajată temporar.

(4)   Costurile eligibile reprezintă toate costurile de personal aferente închirierii și încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenții de recrutare și indemnizația de deplasare pentru personalul detașat.

(5)   Acest articol nu se aplică costurilor consultanței menționate la articolul 26.

SECȚIUNEA 8

Ajutoare pentru formare

Articolul 38

Definiții

În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:

1.

„formare specifică” înseamnă formare cu un conținut aplicabil direct și principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere și care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o măsură limitată;

2.

„formare generală” înseamnă formare cu un conținut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o mare măsură către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate. Formarea este considerată „generală” dacă, de exemplu:

(a)

este organizată în comun de întreprinderi independente diferite sau dacă este disponibilă pentru angajați ai unor întreprinderi diferite;

(b)

este recunoscută, certificată sau validată de autorități sau organisme publice sau de alte organisme sau instituții cărora un stat membru sau Comunitatea le-a acordat competențele necesare.

Articolul 39

Ajutoare pentru formare

(1)   Ajutoarele pentru formare sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu poate să depășească:

(a)

25 % din costurile eligibile pentru formarea specifică și

(b)

60 % din costurile eligibile pentru formarea generală.

Totuși, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la o intensitate maximă de 80 % din costurile eligibile, după cum urmează:

(a)

cu 10 puncte procentuale dacă formarea este acordată lucrătorilor cu handicap sau defavorizați;

(b)

cu 10 puncte procentuale dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mijlocii și cu 20 de puncte procentuale dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mici.

Intensitatea ajutoarelor acordate în sectorul transportului maritim poate ajunge la 100 % din costurile eligibile, indiferent dacă proiectul se referă la o formare specifică sau la una generală, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

beneficiarul formării nu este membru activ al echipei, ci este supranumerar la bord și

(b)

formarea are loc la bordul unor nave înscrise în registrele Comunității.

(3)   În cazurile în care proiectul de ajutor implică atât componente de formare generală, cât și componente de formare specifică, ce nu pot fi separate pentru calcularea intensității ajutorului, precum și în cazurile în care caracterul specific sau general al proiectului de ajutor pentru formare nu poate fi stabilit, se aplică intensitățile ajutoarelor aplicabile formării specifice.

(4)   Costurile eligibile ale unui proiect de ajutor de formare sunt:

(a)

costurile de personal ale formatorilor;

(b)

costurile de deplasare ale formatorilor și participanților la formare, inclusiv pentru cazare;

(c)

alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale și furnituri direct legate de proiect;

(d)

amortizarea instrumentelor și echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare;

(e)

costul serviciilor de îndrumare și consiliere privind proiectul de formare;

(f)

costurile de personal ale participanților la formare și costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli generale) până la valoarea totalului altor costuri eligibile menționate la literele (a)-(e). În privința costurilor de personal ale participanților la formare, se iau în considerare numai orele în care participanții participă efectiv la formare, după deducerea eventualelor ore lucrătoare.

SECȚIUNEA 9

Ajutoare pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap

Articolul 40

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale

(1)   Schemele de ajutor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 50 % din costurile eligibile.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maxim 12 luni de la recrutare.

Cu toate acestea, atunci când lucrătorul respectiv este un lucrător extrem de defavorizat, costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maxim 24 de luni de la recrutare.

(4)   Atunci când încadrarea în muncă nu reprezintă o creștere netă a numărului de angajați în întreprinderea în cauză în comparație cu media pe cele douăsprezece luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacante ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, și nu ca rezultat al reducerii unor posturi.

(5)   Cu excepția cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorul defavorizat are dreptul la menținerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislația națională respectivă sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.

Atunci când durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni sau, după caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proporțional în mod corespunzător.

Articolul 41

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale

(1)   Ajutoarele pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 75 % din costurile eligibile.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile salariale pentru perioada încadrării în muncă a lucrătorului cu handicap.

(4)   Atunci când recrutarea nu reprezintă o creștere netă a numărului de angajați în întreprinderea în cauză în comparație cu media pe cele douăsprezece luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacante ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, și nu ca rezultat al reducerii unor posturi.

(5)   Cu excepția cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorii au dreptul la menținerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislația națională respectivă sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.

În cazul în care durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni, ajutorul se reduce proporțional în mod corespunzător.

Articolul 42

Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap

(1)   Ajutoarele pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol.

(2)   Intensitatea ajutorului nu depășește 100 % din costurile eligibile.

(3)   Costurile eligibile sunt costurile, altele decât costurile salariale care fac obiectul articolului 41, care sunt suplimentare față de cele pe care întreprinderea le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap, pentru perioada de încadrare în muncă a lucrătorului în cauză.

Costurile eligibile sunt următoarele:

(a)

costurile de adaptare a spațiilor;

(b)

costurile privind încadrarea în muncă a personalului pentru timpul utilizat exclusiv în scopul acordării de asistență lucrătorilor cu handicap;

(c)

costurile adaptării sau dobândirii echipamentelor, ori ale dobândirii și validării programelor informatice pentru utilizarea acestora de către lucrătorii cu handicap, inclusiv facilități tehnologice adaptate sau de asistență, care sunt suplimentare față de cele pe care beneficiarul le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap;

(d)

atunci când beneficiarul oferă locuri de muncă protejate, costurile de construcție, instalare sau extindere a spațiilor în cauză, precum și orice costuri de administrare și transport ce rezultă direct din încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 43

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 se abrogă.

Orice trimitere la regulamentele abrogate și la Regulamentul (CE) nr. 68/2001, Regulamentul (CE) nr. 70/2001 și la Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 se interpretează ca o trimitere la prezentul regulament.

Articolul 44

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament se aplică ajutoarelor individuale acordate înainte de intrarea sa în vigoare dacă ajutoarele în cauză îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul regulament, cu excepția articolului 9.

(2)   Orice ajutor acordat înainte de 31 decembrie 2008 care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament, însă îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 70/2001, Regulamentul (CE) nr. 68/2001, Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 sau Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 este compatibil cu piața comună și este exceptat de la obligația de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din tratat.

Orice alt ajutor acordat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și care nu îndeplinește nici condițiile prevăzute de prezentul regulament, nici condițiile prevăzute de unul dintre regulamentele menționate la primul paragraf este analizat de Comisie în conformitate cu cadrul, orientările și comunicările corespunzătoare.

(3)   La încheierea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, orice scheme de ajutoare exceptate în temeiul prezentului regulament rămân în continuare exceptate pentru un termen de adaptare de șase luni, cu excepția schemelor de ajutoare regionale. Scutirea schemelor de ajutoare regionale expiră la data de expirare a hărților ajutoarelor regionale aprobate.

Articolul 45

Intrare în vigoare și punere în aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică până la 31 decembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2008.

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 142, 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 210, 8.9.2007, p. 14.

(3)  JO L 10, 13.1.2001, p. 33. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1976/2006 (JO L 368, 23.12.2006, p. 85).

(4)  JO L 63, 28.2.2004, p. 22.

(5)  JO C 235, 21.8.2001, p. 3.

(6)  JO C 194, 18.8.2006, p. 2.

(7)  JO C 323, 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 10, 13.1.2001, p. 20. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1976/2006.

(9)  JO L 337, 13.12.2002, p. 3. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1976/2006.

(10)  JO L 302, 1.11.2006, p. 29.

(11)  JO C 45, 17.2.1996, p. 5.

(12)  JO C 37, 3.2.2001, p. 3.

(13)  JO C 82, 1.4.2008, p. 1.

(14)  JO C 54, 4.3.2006, p. 13.

(15)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(16)  JO L 358, 16.12.2006, p. 3.

(17)  JO L 205, 2.8.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(18)  JO C 260, 28.10.2006, p. 7.

(19)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(20)  JO C 14, 19.1.2008, p. 6.

(21)  JO C 155, 20.6.2008, p. 10.

(22)  JO L 283, 31.10.2003, p. 51. Directivă, modificată ultima dată prin Directiva 2004/75/CE (JO L 157, 30.4.2004, p. 100).

(23)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(24)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(25)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(26)  JO L 379, 28.12.2006, p. 5.

(27)  JO L 140, 30.4.2004, p. 1.

(28)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(29)  JO L 265, 26.9.2006, p. 1.

(30)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

(31)  COM(2008) 19 final.

(32)  JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

(33)  JO L 32, 6.2.2007, p. 183.


ANEXA I

Definiția IMM-urilor

Articolul 1

Întreprindere

Este considerată întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia. Sunt incluse în această categorie, în special, persoanele care exercită activități independente și asociațiile familiale implicate în activități de artizanat și în alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile implicate în mod regulat într-o activitate economică.

Articolul 2

Numărul de angajați și plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi

1.   Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane EUR.

2.   În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca fiind o întreprindere care are sub 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 10 milioane EUR.

3.   În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 milioane EUR.

Articolul 3

Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a plafoanelor financiare

1.   „Întreprindere autonomă” este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere parteneră în sensul alineatului (2) sau ca întreprindere afiliată în sensul alineatului (3).

2.   „Întreprinderi partenere” sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi afiliate în sensul alineatului (3) și între care există următoarea relație: o întreprindere (întreprinderea din amonte) deține, individual sau împreună cu una sau mai multe întreprinderi afiliate în sensul alineatului (3), 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale altei întreprinderi (întreprindere din aval).

Totuși, o întreprindere poate fi clasificată ca autonomă și, așadar, ca neavând întreprinderi partenere, chiar dacă pragul de 25 % în cauză este atins sau depășit de următorii investitori, cu condiția ca investitorii respectivi să nu fie afiliați, în sensul alineatului (3), nici individual, nici împreună, la întreprinderea în cauză:

(a)

societăți publice de investiții, societăți cu capital de risc, persoane sau grupuri de persoane care desfășoară în mod regulat activități de investiții în capital de risc și care investesc capital propriu în întreprinderi necotate la bursă (investitori providențiali), cu condiția ca investiția totală a investitorilor providențiali în aceeași întreprindere să fie mai mică de 1 250 000 EUR;

(b)

universități sau centre de cercetare non-profit;

(c)

investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

(d)

autorități locale autonome cu un buget anual mai mic de 10 milioane EUR și o populație mai mică de 5 000 de locuitori.

3.   „Întreprinderi afiliate” sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele relații:

(a)

o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților altei întreprinderi;

(b)

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor din organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale altei întreprinderi;

(c)

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d)

o întreprindere, care este acționar sau asociat al altei întreprinderi, controlează singură, în temeiul unui contract cu ceilalți acționari sau asociați ai întreprinderii în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor și ale asociaților întreprinderii în cauză.

Se consideră că nu există influență dominantă în cazul în care investitorii menționați la alineatul (2) al doilea paragraf nu se implică, direct sau indirect, în conducerea întreprinderii în cauză, fără a aduce atingere drepturilor lor de acționari sau asociați.

Întreprinderile între care există oricare dintre relațiile descrise la primul paragraf prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi sau al oricăruia dintre investitorii menționați la alineatul (2) sunt, de asemenea, considerate ca fiind afiliate.

Întreprinderile între care există oricare dintre aceste relații prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează solidar sunt, de asemenea, considerate întreprinderi afiliate dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

„Piață adiacentă” este o piață de produse sau servicii situată imediat în amonte sau în aval de piața relevantă.

4.   Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

5.   Întreprinderile pot face o declarație privind statutul de întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere afiliată, incluzând date privind pragurile prevăzute la articolul 2. Declarația poate fi făcută chiar și în cazurile în care distribuția capitalului nu permite să se determine cu exactitate de către cine este deținut; în astfel de cazuri întreprinderea poate declara pe proprie răspundere că se poate presupune, în mod legitim, că nu este deținută în proporție de 25 % sau mai mult de o întreprindere sau solidar de mai multe întreprinderi afiliate între ele. Declarațiile de acest tip sunt efectuate independent de controalele și verificările prevăzute de dispozițiile naționale sau comunitare.

Articolul 4

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați, a sumelor financiare și perioada de referință

1.   Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a plafoanelor financiare sunt datele aferente ultimului exercițiu financiar aprobat și se calculează anual. Datele se iau în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri reținută se calculează fără a include taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte taxe și impozite indirecte.

2.   Dacă, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depășit sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajați sau pragurile financiare prevăzute la articolul 2, întreprinderea în cauză nu pierde sau dobândește statutul de întreprindere mică sau mijlocie sau de microîntreprindere, cu excepția cazului în care pragurile respective sunt depășite pe parcursul a două exerciții financiare consecutive.

3.   În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror conturi nu au fost încă aprobate, sunt luate în considerare datele care fac obiectul unei estimări realizate pe proprie răspundere de către acestea pe parcursul exercițiului financiar.

Articolul 5

Numărul de angajați

Numărul de angajați corespunde numărului de unități anuale de muncă (UAM), adică numărului de persoane care au muncit cu normă întreagă în întreprinderea în cauză sau pentru aceasta pe parcursul întregului an de referință în cauză. Munca persoanelor care nu au muncit pe parcursul întregului an, a celor care au prestat o muncă cu fracțiune de normă, indiferent de perioada pe parcursul căreia au muncit, precum și munca lucrătorilor sezonieri sunt luate în considerare ca fracțiuni de UAM. Personalul este format din:

(a)

angajați;

(b)

persoane care lucrează pentru întreprindere fiindu-i subordonate acesteia și care sunt considerate angajate în conformitate cu legislația națională;

(c)

directori-proprietari;

(d)

parteneri care desfășoară o activitate în mod regulat în cadrul întreprinderii și care beneficiază de avantaje financiare din partea întreprinderii.

Stagiarii sau studenții implicați în activități de formare profesională pe baza unui contract de stagiu sau de formare profesională nu fac parte din personal. Durata concediilor de maternitate sau parentale nu se ia în considerare.

Articolul 6

Stabilirea datelor unei întreprinderi

1.   În cazul întreprinderilor autonome, datele, inclusiv numărul de angajați, se determină exclusiv pe baza conturilor întreprinderii respective.

2.   Datele, inclusiv numărul de angajați, privind întreprinderile care au întreprinderi partenere sau întreprinderi afiliate, se determină pe baza conturilor și a celorlalte date ale întreprinderii sau, dacă există, pe baza conturilor consolidate ale întreprinderii sau pe baza conturilor consolidate în care întreprinderea este inclusă prin consolidare.

La datele prevăzute la primul paragraf se adaugă datele oricărei întreprinderi partenere ale întreprinderii în cauză situată imediat în aval sau în amonte de aceasta. Agregarea se face proporțional cu participarea procentuală la capital sau la drepturile de vot (luându-se în calcul valoarea cea mai mare dintre cele două). În cazul participărilor încrucișate, se aplică procentul mai mare.

La datele menționate la primul și al doilea paragraf se adaugă, în proporție de 100 %, datele oricărei întreprinderi care este afiliată direct sau indirect la întreprinderea în cauză, cu excepția cazurilor în care datele în cauză au fost deja incluse prin consolidare în conturi.

3.   În sensul aplicării alineatului (2), datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză se deduc din conturile acestora și din celelalte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, în proporție de 100 %, datele întreprinderilor afiliate la aceste întreprinderi partenere, cu excepția cazurilor în care datele privind conturile acestora au fost deja incluse prin consolidare.

În sensul aplicării aceluiași alineat (2), datele întreprinderilor care sunt afiliate la întreprinderea în cauză se deduc din conturile acestora și din celelalte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, proporțional, datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii afiliate respective, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, cu excepția cazurilor în care acestea au fost deja incluse în conturile consolidate în procent cel puțin proporțional cu procentul stabilit în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf.

4.   Atunci când în conturile consolidate nu figurează date privind personalul unei întreprinderi, numărul de angajați se calculează prin agregarea proporțională a datelor de la întreprinderile partenere ale acesteia și prin adunarea datelor privind întreprinderile la care este afiliată întreprinderea în cauză.


ANEXA II

Fișă de informații pentru ajutoarele în domeniul cercetării și dezvoltării în conformitate cu obligațiile extinse de raportare prevăzute la articolul 9 alineatul (4)

1.

Ajutor în favoarea [denumirea întreprinderii (întreprinderilor) beneficiare a(le) ajutorului, din categoria IMM-urilor sau din altă categorie]:

2.

Titlul schemei de ajutoare [referința Comisiei pentru schema (schemele) existent(ă) în cadrul căreia (cărora) este atribuit ajutorul]:

3.

Organismul (organismele) public(e) care furnizează asistența [denumirea și datele de contact ale autorității (autorităților) care atribuie ajutorul]:

4.

Statul membru în care se realizează proiectul sau măsura care beneficiază de ajutor:

5.

Tipul de proiect sau de măsură:

6.

Scurtă descriere a proiectului sau a măsurii:

7.

Dacă este cazul, costurile eligibile (în EUR):

8.

Valoarea actualizată a ajutorului (brut) în EUR:

9.

Intensitatea ajutorului (% în echivalent-subvenție brut):

10.

Condiții conexe plății ajutorului preconizat (dacă este cazul):

11.

Datele preconizate pentru începerea și încheierea proiectului sau a măsurii:

12.

Data acordării ajutorului:

Fișă de informații pentru ajutoarele în favoarea proiectelor mari de investiții în conformitate cu obligațiile extinse de raportare prevăzute la articolul 9 alineatul (4)

1.

Ajutor în favoarea [denumirea întreprinderii (întreprinderilor) beneficiare a(le) ajutorului].

2.

Titlul schemei de ajutoare [referința Comisiei pentru schema (schemele) existent(ă) în cadrul căreia (cărora) este atribuit ajutorul]:

3.

Organismul (organismele) public(e) care furnizează asistența [denumirea și datele de contact ale autorității (autorităților) care atribuie ajutorul]:

4.

Statul membru în care este realizată investiția.

5.

Regiunea (nivel NUTS 3) în care este realizată investiția.

6.

Municipalitatea (fostul nivel NUTS 5, în prezent LAU 2) în care este realizată investiția.

7.

Tipul de proiect (înființarea unei entități noi, extinderea unei entități existente, diversificarea producției unei entități prin realizarea unor produse noi sau o modificare fundamentală în procesul general de producție al unei entități existente).

8.

Produse fabricate sau servicii furnizate în cadrul proiectului de investiții (în conformitate cu nomenclatura PRODCOM/NACE sau cu nomenclatura CPA pentru proiectele din sectorul serviciilor).

9.

Scurtă descriere a proiectului de investiții.

10.

Costul eligibil actualizat al proiectului de investiții (în EUR).

11.

Valoarea actualizată a ajutorului (brut) în EUR:

12.

Intensitatea ajutorului (% în ESB).

13.

Condiții conexe plății ajutorului preconizat (dacă este cazul):

14.

Datele preconizate pentru începerea și încheierea proiectului.

15.

Data acordării ajutorului:


ANEXA III

Fișă de informații pentru ajutoare în conformitate cu obligația de raportare prevăzută la articolul 9 alineatul (1)

A se completa cu informațiile solicitate în cele ce urmează.

PARTEA I

Referința ajutorului

(se completează de către Comisie)

Stat membru

 

Numărul de referință al statului membru

 

Regiunea

Numele regiunii

(NUTS) (1)

Statutul de ajutor regional (2)

Autoritatea care acordă ajutorul

Nume

 

Adresa

 

Pagina internet

 

Denumirea măsurii de ajutor

 

Temeiul juridic național

(trimitere la publicația oficială națională)

 

Link către textul integral al măsurii de ajutor

 

Tipul măsurii

Schemă

 

Ajutor ad hoc

Numele beneficiarului

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

 

Numărul ajutorului atribuit de Comisie

Prelungire

 

Modificare

 

Durata (3)

Schemă

între zz/ll/aa și zz/ll/aa

Data acordării ajutorului (4)

Ajutor ad hoc

zz/ll/aa

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

 

Limitat la anumite sectoare – a se specifica sectorul corespunzător în conformitate cu NACE Rev. 2 (5)

 

Tipul de beneficiar

IMM-uri

 

Întreprinderi mari

 

Bugetul

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor (6)

Moneda națională … (în milioane)

Valoarea totală a ajutorului ad hoc acordat întreprinderii (7)

Moneda națională … (în milioane)

Pentru garanții (8)

Moneda națională … (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Subvenție

 

Subvenții la dobândă

 

Împrumut

 

Garanție/Trimitere la decizia Comisiei (9)

 

Măsură fiscală

 

Capital de risc

 

Avans rambursabil

 

Altele (precizați)

 

În cazul cofinanțării din fonduri comunitare

Referință (referințe):

Valoarea finanțării comunitare

Moneda națională … (în milioane)


PARTEA II

Indicați în temeiul cărei dispoziții din RGECA este pusă în aplicare măsura de ajutor.


Obiective generale (listă)

Obiective (listă)

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în moneda națională

Prime pentru IMM-uri în %

Ajutoare regionale pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă (10) (articolul 13)

Schemă

… %

 

Ajutor ad hoc [articolul 13 alineatul (1)]

… %

 

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create (Art. 14)

 

… %

 

Ajutoare pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă acordate IMM-urilor (articolul 15)

 

… %

 

Ajutoare pentru întreprinderile mici nou-create de femeile antreprenor (Art. 16)

 

… %

 

Ajutoare pentru protecția mediului (articolele 17-25)

Ajutoare pentru investiții care le permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție a mediului mai stricte decât cele comunitare sau să îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare (articolul 18)

Vă rugăm să furnizați o trimitere specifică la standardul respectiv.

… %

 

Ajutoare pentru achiziționarea de noi vehicule de transport care respectă standarde mai stricte decât cele comunitare sau îmbunătățesc nivelul de protecție a mediului în absența standardelor comunitare (articolul 19)

… %

 

Ajutoare pentru IMM-uri în vederea adaptării din timp la viitoarele standarde comunitare

(articolul 20)

… %

 

Ajutoare de mediu pentru investiții în măsuri de economisire a energiei (articolul 21)

… %

 

Ajutoare de mediu pentru investiții în cogenerare cu randament ridicat (articolul 22)

… %

 

Ajutoare de mediu pentru investiții în promovarea producției de energie din surse regenerabile de energie

(articolul 23)

… %

 

Ajutoare pentru studii în domeniul mediului

(articolul 24)

… %

 

Ajutoare sub forma unor reduceri ale taxelor de mediu (articolul 25)

… moneda națională

 

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor și a participării IMM-urilor la târguri (articolele 26-27)

Ajutoare pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 26)

… %

 

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri (articolul 27)

… %

 

Ajutoare sub formă de capital de risc (articolele 28-29)

 

… moneda națională

 

Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare și inovare (articolele 30-37)

Ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

(articolul 31)

Cercetare fundamentală

[articolul 31 alineatul (2) litera (a)]

… %

 

Cercetare industrială

[articolul 31 alineatul (2) litera (b)]

… %

 

Dezvoltare experimentală [articolul 31 alineatul (2) litera (c)]

… %

 

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice (articolul 32)

… %

 

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor (articolul 33)

… %

 

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol și al pescuitului (articolul 34)

… %

 

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare (articolul 35)

… moneda națională

 

Ajutoare pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării

(Art. 36)

… moneda națională

 

Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare (Art. 37)

… moneda națională

 

Ajutoare pentru formare

(articolele 38-39)

Formare specifică [articolul 38 alineatul (1)]

… %

 

Formare generală [articolul 38 alineatul (2)]

… %

 

Ajutoare pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap

(articolele 40-42)

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizați sub formă de subvenții salariale (articolul 40)

… %

 

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenții salariale (articolul 41)

… %

 

Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap (articolul 42)

… %

 


(1)  NUTS - Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică.

(2)  Articolul 87 alineatul (3) litera (a) din tratat, articolul 87 alineatul (3) litera (c) din tratat, zone mixte, zone care nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutoare regionale.

(3)  Perioada în care autoritatea care acordă ajutorul se poate angaja să acorde ajutorul.

(4)  Ajutorul se consideră a fi acordat în momentul în care dreptul de a fi primi ajutor potrivit legii este conferit beneficiarului în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

(5)  NACE Rev. 2 - Clasificarea statistică a activităților economice din Comunitatea Europeană.

(6)  În cazul unei scheme de ajutor: a se indica valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor sau pierderea fiscală estimată pe an pentru toate instrumentele de ajutor cuprinse în schemă.

(7)  În cazul acordării unui ajutor ad hoc: a se indica valoarea totală a ajutorului sau a pierderii fiscale.

(8)  Pentru garanții, a se indica valoarea (maximă) a împrumuturilor garantate.

(9)  Atunci când este cazul, trimitere la decizia Comisiei de aprobare a metodei de calcul al echivalentului-subvenție brut, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (c) din regulament.

(10)  În cazul unui ajutor regional ad hoc care completează ajutorul acordat în cadrul schemei (schemelor) de ajutor, indicați atât intensitatea ajutorului acordat în cadrul schemei, cât și intensitatea ajutorului ad hoc.


9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/48


REGULAMENTUL (CE) NR. 801/2008 AL COMISIEI

din 8 august 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 786/2008 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 9 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 514/2008 (JO L 150, 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 209, 6.8.2008, p. 11.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 9 august 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/50


REGULAMENTUL (CE) NR. 802/2008 AL COMISIEI

din 7 august 2008

de interzicere a pescuitului de ierosme în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 26 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului (2), în special articolul 21 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (3) stabilește cotele pentru 2008.

(2)

În conformitate cu informațiile primite de către Comisie, capturile din stocul menționat în anexa la prezentul regulament efectuate de către navele care arborează pavilionul statului membru menționat în anexa respectivă sau care sunt înmatriculate în statul membru în cauză au epuizat cota alocată pentru 2008.

(3)

Prin urmare, este necesară interzicerea pescuitului din acest stoc, precum și a păstrării la bord, a transbordării și a debarcării acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Epuizarea cotei

Cota de pescuit alocată, pentru 2008, statului membru menționat în anexa la prezentul regulament pentru stocul indicat în anexa respectivă se consideră epuizată de la data stabilită în respectiva anexă.

Articolul 2

Interdicții

Pescuitul din stocul menționat în anexa la prezentul regulament realizat de nave care arborează pavilionul statului membru menționat în aceeași anexă sau înmatriculate în statul membru respectiv se interzice începând cu data stabilită în anexa respectivă. Se interzic păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea stocului respectiv capturat de navele în cauză după data indicată.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 august 2008.

Pentru Comisie

Fokion FOTIADIS

Director general pentru pescuit și probleme maritime


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 (JO L 248, 22.9.2007, p. 1).

(3)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 718/2008 (JO L 198, 26.7.2008, p. 8).


ANEXĂ

Nr.

24/T&Q

Stat membru

GERMANIA

Stoc

USK/4AB-N.

Specie

Ierosme (Brosme brosme)

Zonă

Apele norvegiene din zona IV

Dată

29.6.2008


9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/52


REGULAMENTUL (CE) NR. 803/2008 AL COMISIEI

din 8 august 2008

de modificare pentru a 98-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 23, 28 și 31 iulie 2008, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecință.

(3)

Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2008.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 678/2008 al Comisiei (JO L 189, 17.7.2008, p. 23).


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Mențiunea „Jemaah Islamiya (alias Jema’ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama’ah Islamiyah)” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jemaah Islamiya [alias (a) Jema’ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama’ah Islamiyah]. Alte informații: (a) rețeaua din Asia de Sud-Est; (b) fondată de ultimul Abdullah Sungkar.”

(2)

Mențiunea „Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kafr Al-Shaykh. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască Pakistan, Afganistan sau Iran” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.”

(3)

Mențiunea „Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias (a) Rif’at Salim, (b) Abu Usama]. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: Sharqiyah. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias (a) Rif’at Salim, (b) Abu Usama]. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: Sharqiyah, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.”

(4)

Mențiunea „Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis. Cetățenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999.”

(5)

Mențiunea „Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim]. Data nașterii: 20.1.1960. Cetățenie: kuweitiană” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim]. Data nașterii: 20.1.1960. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 1739010 (pașaport kuweitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuweit, expirat la data de 25.5.2008).”

(6)

Mențiunea „Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data nașterii: 14 decembrie 1965. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie anterioară: kuweitiană” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuweit. Pașaport nr.: 849594 (pașaport kuweitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuweit, expirat la data de 24.6.2003). Observație: i s-a retras cetățenia kuweitiană în 2002.”

(7)

Mențiunea „Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali [alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Data nașterii: 1.10.1961. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 101856740 (pașaport kuweitian)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali [alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Adresa: Al-Salibekhat area, Kuweit. Data nașterii: 1.10.1961. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 101856740 (pașaport kuweitian emis la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007).”

(8)

Mențiunea „Muhsin Al-Fadhli [alias (a) Muhsin Fadhil ’Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuweit City, Al-Riqqa area, Kuweit. Data nașterii: 24.4.1981. Pașaport nr.: pașaport kuweitian nr. 106261543” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli [alias (a) Muhsin Fadhil ’Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuweit City, Al-Riqqa area, Kuweit. Data nașterii: 24.4.1981. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: (a) 106261543 (pașaport kuweitian); (b) 1420529 (pașaport kuweitian eliberat în Kuweit, expirat la data de 31.3.2006). Alte informații: căutat de autoritățile de securitate kuweitiene; evadat din iulie 2008.”

(9)

Mențiunea „Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja’far]. Data nașterii: 21.1.1952. Locul nașterii: El-Minya. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască Pakistan, Afganistan sau Iran” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja’far]. Data nașterii: 21.1.1952. Locul nașterii: El-Minya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.”

(10)

Mențiunea „Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah [alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nașterii: 24.9.1959. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 101423404” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah [alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nașterii: 24.9.1959. Locul nașterii: Al-Khitan area, Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: (a) 101423404; (b) 2541451 (pașaport kuweitian care expiră la data de 16.2.2017).”

(11)

Mențiunea „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 1.11.1971. Locul nașterii: Ben Aoun, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z417830 (pașaport tunisian emis la 4.10.2004, expiră la 3.10.2009). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G. (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002. Extrădat în Italia la data de 6.9.2006. În prezent, în detenție în Italia” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M351140 (pașaport tunisian expirat la data de 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G; (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002; (c) extrădat în Italia la data de 6.9.2006; în detenție în Italia până în iulie 2007; (d) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare.”

(12)

Mențiunea „Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) este lider activ al talibanilor, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (d) presupus a fi decedat în iunie 2007” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jallalouddine Haqani [alias (a) Jalaluddin Haqani, (b) Jallalouddin Haqqani]. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) este un lider activ al talibanilor; (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (d) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață.”

(13)

Mențiunea „Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elveția. Data nașterii: 1927. Cetățenie: elvețiană. Alte informații: nici un pașaport elvețian nu a fost eliberat pe acest nume” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elveția. Data nașterii: 1927. Cetățenie: elvețiană. Alte informații: (a) nici un pașaport elvețian nu a fost eliberat pe acest nume; (b) decedat în mai 2008.”

(14)

Mențiunea „Abdulhai Salek. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Urouzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdulhai Salek. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

(15)

Mențiunea „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis în Tripoli). Alte informații: (a) afiliat la Comitetul de Susținere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) și la «Revival of Islamic Heritage Society» (Renașterea societății patrimoniului islamic - RIHS); (b) Starea civilă: divorțat (fosta soție algeriană, Manuba Bukifa)” de la rubrica „Persoane fizice” se va înlocui cu următoarea mențiune:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis în Tripoli). Alte informații: (a) afiliat la Comitetul de Susținere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) și la Renașterea societății patrimoniului islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS); (b) Starea civilă: divorțat (fosta soție algeriană, Manuba Bukifa).”

(16)

Mențiunea „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.”


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Comisie

9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/56


DECIZIA COMISIEI

din 24 iulie 2008

privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului anual cu privire la planul de control național multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2008) 3756]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/654/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (1), în special articolul 44 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabilește reguli generale pentru efectuarea controalelor oficiale de către Comunitate sau de către autoritatea competentă din statele membre pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana animalelor și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

(2)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, reglementarea nu trebuie să aducă atingere prevederilor comunitare specifice cu privire la controalele oficiale.

(3)

Articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede ca fiecare stat membru să elaboreze un plan unic de control național multianual integrat pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (2), a normelor de sănătate animală și de bunăstare a animalelor și a articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 („planul de control național”).

(4)

Scopul planurilor de control naționale este, de asemenea, acela de a stabili o bază solidă pentru desfășurarea controalelor comunitare în statele membre.

(5)

Articolul 27a din Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (3) prevede că articolele 41 până la 46 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind planurile de control naționale, rapoartele anuale și controalele Comunității în statele membre și în țări terțe trebuie aplicate, după caz, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a respectivei directive.

(6)

Articolul 43 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede elaborarea de către Comisie a unor orientări care să încurajeze adoptarea celor mai bune practici la toate nivelurile sistemelor de control.

(7)

Articolul 43 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede elaborarea de către Comisie a unor linii directoare care să stabilească structura și conținutul în informații al rapoartelor anuale prevăzute la articolul 44 din respectivul regulament.

(8)

Articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede ca statele membre să prezinte Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a planului de control național. Respectivul raport trebuie să fie prezentat anual începând după un an de la punerea în aplicare a planurilor de control naționale. În plus, articolul 44 alineatul (1) stabilește informațiile care trebuie să fie furnizate de rapoartele anuale.

(9)

Articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stipulează că informațiile care trebuie incluse în rapoartele anuale trebuie să țină seama de liniile directoare care urmează a fi elaborate de către Comisie în scopul de a promova o prezentare corespunzătoare a rapoartelor în cauză. Liniile directoare nu sunt obligatorii, dar oferă statelor membre o asistență utilă punerii în aplicare a respectivului regulament.

(10)

Articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede efectuarea în mod regulat de audituri comunitare în statele membre pentru a verifica dacă controalele oficiale sunt efectuate în conformitate cu planurile de control naționale și în conformitate cu legislația comunitară.

(11)

Comisia trebuie să revizuiască liniile directoare menționate în prezenta decizie și să le actualizeze, după caz, în urma primirii și examinării rapoartelor anuale ale statelor membre, luând în considerare concluziile și recomandările conținute în raportul anual care trebuie să fie elaborat de către Comisie, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, și ținând seama de experiența statelor membre cu ocazia punerii în aplicare a respectivului regulament.

(12)

În sensul liniilor directoare oferite de prezenta decizie, ar trebui să se ia în considerare activitatea curentă a organismului Eurostat în contextul programului statistic comunitar pentru dezvoltarea unei baze de date relative la „Activitățile de Control și de Monitorizare” care să cuprindă termeni și definiții armonizate pentru gestionarea hranei animalelor și a produselor alimentare.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Liniile directoare prevăzute la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 care trebuie luate în considerare în rapoartele anuale prevăzute la articolul 44 alineatul (1) din respectivul regulament („raportul anual”) sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 301/2008 al Consiliului (JO L 97, 9.4.2008, p. 85).

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 202/2008 al Comisiei (JO L 60, 5.3.2008, p. 17).

(3)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/64/CE a Comisiei (JO L 168, 28.6.2008, p. 31).


ANEXĂ

Linii directoare pentru rapoartele anuale cu privire la punerea în aplicare a planurilor de control naționale ale statelor membre

1.   SCOPUL LINIILOR DIRECTOARE

Scopul prezentelor linii directoare este de a promova și de a asista prezentarea corespunzătoare de către statele membre a rapoartelor anuale ale acestora cu privire la punerea în aplicare a planurilor acestora de control naționale și, în mod particular, a rezultatelor controalelor oficiale ale acestora.

2.   SCOPUL RAPORTULUI ANUAL

Scopul raportului anual al statelor membre este de:

(a)

a îndeplini obligațiile legale de raportare stabilite prin articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(b)

a evidenția progresele punerii în aplicare a planului de control național și a face o evaluare a eficacității dispozițiilor relative la control și a sistemelor de control bazate pe rezultatele și efectele controalelor oficiale în statele membre.

Procesul de compilare și analizare a datelor de control în scopul întocmirii raportului anual ar putea sprijini statele membre la revizuirea eficacității sistemelor lor de control și ar putea contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de control ale acestora.

Informațiile comunicate în raportul anual trebui să fie utilizate de către Comisie și pentru:

(a)

dezvoltarea programelor de control anual ale acesteia (analiză teoretică, audituri, inspecții); și

(b)

pregătirea raportului Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu, în conformitate cu articolul 44 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

3.   TEMEI LEGAL

Articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede:

„(1)   La un an după ce s-a început punerea în aplicare a planurilor de control naționale multianuale, iar ulterior în fiecare an, statele membre prezintă Comisiei un raport în care indică:

(a)

toate modificările aduse planurilor de control naționale multianuale pentru a ține seama de factorii menționați la articolul 42 alineatul (3);

(b)

rezultatele controalelor și auditurilor realizate în anul precedent în conformitate cu dispozițiile planului de control național multianual;

(c)

tipul și numărul cazurilor de neconformitate identificate;

(d)

măsurile destinate să asigure funcționarea eficientă a planurilor de control naționale multianuale, inclusiv măsurile coercitive și rezultatele acestora.

(2)   Pentru a promova prezentarea coerentă a acestui raport și în special a rezultatelor controalelor oficiale, informațiile menționate la alineatul (1) țin seama de orientările stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 62 alineatul (2).

(3)   Statele membre finalizează rapoartele și le transmit Comisiei în termen de șase luni de la sfârșitul anului pentru care sunt redactate rapoartele.”

4.   DEFINIȚII

În sensul prezentelor linii directoare, se aplică definițiile stabilite de către legislația comunitară relevantă și, în special, definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, articolele 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, articolul 2 din Directiva 2000/29/CE, Decizia 2006/677/CE a Comisiei din 29 septembrie 2006 de definire a liniilor directoare de stabilire a criteriilor de efectuare a auditurilor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, privind controalele oficiale de verificare a conformității cu legislația privind alimentele și hrana pentru animale, normele de sănătate și de bunăstare animală (1) și Decizia 2007/363/CE a Comisiei din 21 mai 2007 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea planului unic de control național multianual integrat prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

În plus, în sensul prezentelor linii directoare se aplică următoarele definiții:

(a)

„program de control anual” înseamnă programul anual pentru controalele comunitare menționat la articolul 45 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(b)

„strategie de control” înseamnă abordarea adoptată pentru a determina natura, frecvența, timpul, etapa/stadiul din lanțul de producție, metoda și tehnicile controalelor oficiale (a se vedea secțiunea 3.7.2 din anexa la Decizia 2007/363/CE);

(c)

„plan de control național” înseamnă planul unic de control național multianual integrat prevăzut la articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

5.   DOMENIUL DE APLICARE AL RAPORTULUI ANUAL

Raportul anual ar trebui să acopere domeniul de aplicare al planului de control național, inclusiv cel a sănătății plantelor, în măsura în care articolul 27a din Directiva 2000/29/CE prevede chestiuni de sănătate a plantelor care trebuie incluse în respectivul plan.

6.   PERIOADA DE RAPORTARE ȘI PREZENTAREA RAPOARTELOR ANUALE

În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, data-limită pentru punerea în aplicare pentru întâia dată a planului de control național este 1 ianuarie 2007. În conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din respectivul regulament, statele membre trebuie să-și încheie rapoartele și să le transmită Comisiei, în termen de șase luni de la sfârșitul anului la care se referă rapoartele. Prin urmare, primele rapoarte anuale trebuie să fie transmise Comisiei cel târziu până la 30 iunie 2008, iar pentru anii următori rapoartele trebuie să fie prezentate cel târziu până la 30 iunie.

7.   RELAȚIA CU ALTE RAPOARTE SPECIFICE

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 nu aduce atingere prevederilor comunitare specifice privind controalele oficiale. Prin urmare, rapoartele anuale nu înlocuiesc raportul anual sau alte rapoarte referitoare la planurile de control sau la alte controale oficiale prevăzute în cadrul altor dispoziții legale comunitare. Totuși, deoarece performanța controalelor oficiale efectuate în cadrul respectivelor planuri de control specifice constituie o parte esențială a punerii în aplicare globală a planurilor de control naționale, rezultatele respectivelor controale oficiale sunt relevante în sensul rapoartelor anuale.

Nu este necesar să se repete informațiile conținute în rapoartele specifice din domeniu atunci când se fac raportări cu privire la controalele oficiale legate de respectivele planuri de control specifice în rapoartele anuale; o referință transversală la cel mai recent raport specific prezentat este suficientă. Cu toate acestea, rezultatul controalelor oficiale efectuate la punerea în aplicare a respectivelor planuri de control specifice ar trebui să fie integrat în analiza rezultatelor în termeni generali, în contextul revizuirii rezultatului global al controalelor oficiale din sectorul relevant.

Datele specificate în legislația comunitară pentru prezentarea unor astfel de rapoarte specifice nu sunt modificate nici de articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, nici de prezentele linii directoare.

8.   ORIENTĂRI GENERALE

Regulamentele (CE) nr. 178/2002 și nr. 882/2004 prevăd o abordare sistematizată a controalelor oficiale. O parte esențială a unei astfel de abordări este compilarea și analizarea rezultatelor controalelor oficiale și obținerea de concluzii pe baza acestora, cu scopul determinării unor acțiuni corective sistematice adecvate și adaptării sau modificării planurilor de control naționale acolo unde este necesar. În consecință, raportul anual ar trebui să fie o sinteză a respectivei activități și, de asemenea, ar trebui să țină seama de concluziile auditurilor efectuate în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

O simplă recenzie statistică a numărului de controale și audituri oficiale nu va satisface respectiva cerință. În scopul compilării raportului anual, statele membre ar trebui să prevadă o revizuire a rezultatelor anuale consolidate sau globale pe care să se sprijine analiza rezultatelor controalelor oficiale, prezentată în funcție de sectoarele și etapele lanțului de producție. Alegerea sectoarelor și etapelor de producție care fac subiectul raportării este lăsată la latitudinea fiecărui stat membru. Domeniul de aplicare al fiecărui sector și al fiecărei etape de producție ar trebui să fie definit în mod clar și să fie coerent cu structura descrierii sistemelor de control din planul de control național. Pentru a pune în context rezultatele și analiza, strategiile de control oficial relevante (inclusiv eșantionarea), programele de audit și indicatorii de performanță stabiliți în cadrul planului de control național trebuie să fie amintiți cu ajutorul unor referințe transversale și, acolo unde astfel de informații nu sunt incluse în planul de control național, trebuie prevăzută o scurtă descriere a respectivelor strategii în cadrul raportului anual.

Subiectele care trebuie să fie abordate în revizuirea și analiza rezultatelor controalelor oficiale sunt menționate în secțiunea 9 a prezentelor linii directoare. Analiza respectivelor rezultate trebuie să identifice tendințe și să interpreteze semnificația acestora, precum și potențialele consecințe viitoare ale controalelor oficiale. Identificarea tendințelor ar putea să solicite revizuirea informațiilor cu privire la rezultatele controalelor oficiale de-a lungul mai multor ani și, în scopul unei astfel de analize, trebuie să se facă trimiteri la informații legate de controalele oficiale precedente, acolo unde este cazul. Luând în considerare articolul 43 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, prezentele linii directoare oferă o cale de a aborda efectuarea respectivei analize.

În scopul compilării datelor brute ale controalelor, atunci când legislația comunitară prescrie ca datele să fie colectate pentru necesitățile unor rapoarte specifice, legate de legislația privind alimentele și hrana animalelor, sănătatea animală, bunăstarea animală sau sănătatea plantelor, respectivele date trebuie să constituie baza analizei rezultatelor controalelor oficiale pentru sectorul în cauză. Acolo unde nu există astfel de prevederi, statele membre sunt libere să aleagă mijloacele adecvate de colectare și compilare de date corespunzătoare sistemelor lor naționale și au posibilitatea de a decide dacă să mențină dispozițiile prealabile pentru compilarea datelor privind controalele oficiale referitoare la activitățile respective.

În scopul clasificării neconformităților, atunci când legislația comunitară prevede o astfel de clasificare, clasificarea respectivă trebuie să fie respectată spre a fi folosită în rapoartele anuale. În absența unor prevederi specifice, statele membre sunt libere să aleagă un sistem de clasificare adecvat cerințelor lor și trebuie să descrie pe scurt sistemul utilizat în rapoartele lor anuale.

Statele membre care doresc să dezvolte sistemele lor de clasificare și de înregistrare a datelor de control ar putea să ia în considerare lucrările în curs din cadrul Eurostat cu privire la „Statisticile siguranței alimentare” și, în special, baza de date „Activități de control și de monitorizare” (3). Pentru a asigura coerența și a evita repetarea aceleiași activități, statele membre sunt încurajate să coopereze strâns cu Eurostat în cadrul dezvoltării respectivelor diagrame de clasificare. Rezultatele unei astfel de colaborări ar putea să fie reflectate în viitoare modificări ale prezentelor linii directoare, după caz.

Datele inițiale în sprijinul rezultatelor și analizei controalelor oficiale, furnizate în cadrul raportului anual, ar putea fi solicitate de către Comisie în scopul efectuării unor controale comunitare, prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, și, în consecință, trebuie să fie reținute și furnizate Comisiei la cererea acesteia.

9.   ORIENTĂRI PRIVIND CONȚINUTUL ȘI FORMATUL RAPORTULUI ANUAL

Raportul anual trebuie să acopere următoarele domenii:

(a)

controalele oficiale efectuate de statele membre în conformitate cu prevederile articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și cu planurile de control naționale – secțiunea 9.1;

(b)

conformitatea totală cu legislația privind alimentele și hrana animalelor, normele de sănătate animală și de bunăstare animală – secțiunea 9.2;

(c)

auditurile efectuate conform prevederilor articolului 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, inclusiv, acolo unde este cazul, rezultatele auditurilor sau inspecțiilor organismelor de control, conform prevederilor articolului 5 alineatul (3) din respectivul regulament – secțiunea 9.3;

(d)

acțiunile pentru asigurarea eficacității în realizarea planurilor de control naționale – secțiunea 9.4;

(e)

declarația privind performanța generală a sistemului de control în realizarea planurilor de control naționale – secțiunea 9.5;

(f)

modificările planurilor de control naționale – secțiunea 9.6.

Raportul anual trebuie să conțină rezultatele globale ale performanței controalelor oficiale în domenii relevante, analiza respectivelor rezultate și concluziile la nivel național, care pot fi prezentate în funcție de sectoare și de etape de producție și/sau pe baza structurii stabilite în cadrul planului de control național al statului membru, după caz. Un rezumat al datelor care justifică respectiva analiză și respectivele concluzii poate fi furnizat sub forma unei anexe separate, dacă este necesar, și nivelul detaliilor unor astfel de date este lăsat la latitudinea statului membru, având în vedere că datele fundamentale trebuie să fie reținute, după cum se indică în cel de-al șaptelea paragraf al secțiunii 8. Acțiunile corective sau modificările planului de control național, care decurg din aceste concluzii, trebuie să fie incluse ca fiind corespunzătoare.

9.1.   Controale oficiale

Raportul anual trebuie să indice nivelul de atingere a scopurilor (atunci când statele membre au stabilit astfel de scopuri operaționale) și de realizare a obiectivelor strategice stabilite în cadrul planului de control național. Trebuie să fie inclusă aici o scurtă descriere a indicatorilor de performanță relevanți și/sau a scopurilor operaționale fixate, exceptând cazul când acestea sunt furnizate în planul de control național, caz în care ar trebui menționate cu ajutorul unor referințe transversale. Această descriere trebuie să fie prezentată în funcție de sectoare, în conformitate cu planul de control național.

Raportul anual trebuie să includă atât controalele oficiale planificate, cât și cele aflate în curs de desfășurare și, acolo unde este posibil, activitățile de control specifice vizând o anumită chestiune. Pentru controalele oficiale planificate trebuie să se țină seama de gradul la care frecvența sau intensitatea și natura controalelor oficiale stabilite în planul de control naționale au fost realizate. În eventualitatea în care scopurile operaționale ale controalelor oficiale planificate nu sunt atinse, trebuie să se furnizeze o analiză a factorilor perturbatori relevanți și/sau a factorilor de reușită. Controalele oficiale neplanificate (4) trebuie să facă, de asemenea, obiectul unui raport – în special dacă au deturnat mijloace alocate controalelor oficiale planificate – și trebuie să se ofere o scurtă explicație a motivului controalelor oficiale neplanificate.

În ceea ce privește controalele oficiale privind sănătatea animală și sănătatea plantelor, această secție a raportului anual trebuie să includă rezultatele controalelor oficiale efectuate în scopul monitorizării, supravegherii, eradicării sau controlului bolilor, inclusiv controale oficiale care să verifice sau să determine starea de sănătate cu privire la o anumită boală.

9.2.   Conformitatea generală a operatorilor și a produselor

Raportul anual trebuie să furnizeze o descriere a modului în care a fost măsurată conformitatea generală cu legislația privind alimentele și hrana animalelor, normele de sănătate și bunăstare animală și legislația referitoare la sănătatea plantelor (a operatorilor din domeniul alimentelor și hranei animalelor și a altor producători și operatori economici relevanți sau a produselor) pe durata perioadei de raportare, precum și o trecere în revistă a rezultatelor. O declarație sau o concluzie privind nivelul general de conformitate trebuie să ofere o vedere de ansamblu a rezultatelor în funcție de sectoare, de etapele de producție și de autoritățile competente. Respectiva declarație sau concluzie trebuie să se bazeze și să fie justificată cu ajutorul informațiilor furnizate în secțiunile 9.2.1-9.2.2.

9.2.1.   Frecvența și tipul de neconformitate

Raportul anual ar trebui să descrie neconformitățile constatate. Acolo unde este cazul, raportul anual trebuie:

(a)

să descrie sau să definească clasificarea utilizată;

(b)

să clasifice neconformitățile detectate în funcție de tip;

(c)

să descrie tipul și numărul de neconformități identificate.

Raportul anual trebuie să compileze neconformitățile identificate la nivel național în funcție de sectoare și aceste date compilate trebuie să alimenteze analiza menționată în secțiunea 9.2.2.

9.2.2.   Analiza neconformității

Analiza neconformității constituie o parte integrantă din determinarea măsurilor corective adecvate care trebuie adoptate pentru a asigura realizarea efectivă a sistemelor de control. Această secțiune include exemple de factori care pot fi luați în considerare pentru efectuarea unei astfel de analize și care pot contribui la determinarea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse în viitor pentru a asigura eficacitatea planurilor de control naționale (a se vedea secțiunea 9.4).

Respectiva analiză de neconformitate, conform celor mai bune practici, poate lua în considerare pentru fiecare sector incidența acesteia, riscul pe care îl reprezintă și, acolo unde este cazul, cauzele fundamentale ale neconformității. Pe baza următoarelor analize se pot trage concluzii și se pot evalua consecințele semnificative potențiale ale neconformităților în termeni de riscuri pentru persoane, pentru animale sau plante, și, după caz, cauzele fundamentale ale acestor neconformități. Pentru realizarea unei astfel de analize s-ar putea să fie necesar să se ia în considerare datele colectate de-a lungul mai multor ani și, dacă este necesar, se pot face trimiteri la controale oficiale anterioare.

9.2.2.1.   Incidența neconformității

Scopul acestei secțiuni este acela de a furniza o orientare referitoare la modul de a efectua o analiză a frecvenței și a tipului de neconformități. Analiza poate fi divizată pe sectoare și/sau autorități competente, după caz. Dacă este cazul, analiza poate oferi răspunsuri la întrebări de tipul:

(a)

Care era frecvența neconformităților în diferitele sectoare? Aceasta este deosebit de importantă în cazurile în care deviații semnificative de la conformitatea generală sunt evidente în anumite sectoare sau în cadrul controalelor oficiale efectuate de către anumite autorități competente.

(b)

Neconformitățile au fost distribuite în mod aleatoriu în timp și spațiu sau au existat aglomerări în anumite puncte sau la anumite etape de producție și au existat indicații ale unor tendințe emergente?

(c)

Tipul neconformităților, în sensul stabilirii dacă erau legate de necesități structurale, operaționale sau de cele referitoare la produsul final? Alte tipuri pot include neconformitățile legate de autocontroale, de aspecte administrative sau de documentație (de exemplu trasabilitatea). Neconformitățile pot fi clasificate, de asemenea, ca majore/minore, sistematice/sporadice etc.

(d)

Neconformitățile au fost diseminate de-a lungul întregului lanț alimentar și furajer sau au fost concentrate la nivelul producției inițiale sau mai departe pe parcursul lanțului?

(e)

A fost posibilă prezența unor focare multiple de neconformitate de-a lungul anumitor lanțuri?

(f)

Structura neconformităților poate oare indica existența unor etape de control critice de-a lungul lanțului (lanțurilor) de producție?

(g)

Există structuri care indică faptul că diferiți (diferite tipuri de) operatori economici din domeniul alimentar și furajer, precum și alți producători și operatori economici sau lanțuri de producție au respectat mai mult sau mai puțin criteriile de conformitate decât alții?

9.2.2.2.   Natura riscului generat de neconformitate

Scopul acestei secțiuni este de a oferi orientări privind analiza necesară pentru a furniza informații referitoare la consecințele potențiale ale neconformităților. Analiza poate include următoarele:

(a)

identificarea neconformităților care au un impact potențial semnificativ asupra ființelor umane, animalelor sau plantelor;

(b)

descrierea consecințelor potențiale serioase sau a „riscurilor” acestor neconformități;

(c)

descrierea eventualei relații a riscurilor cu un pericol specific sau a unei creșteri generale a riscurilor generate de incidența unor pericole sau grupuri de pericole multiple.

9.2.2.3.   Cauza (cauzele) originară (originare) ale neconformității

Acolo unde este relevant și, mai ales, acolo unde se detectează structuri de neconformități semnificative sau de incidente repetate, se poate efectua o analiză a cauzelor fundamentale posibile. O astfel de analiză ar putea contribui la dezvoltarea și ameliorarea continuă a sistemelor de control în statul membru în cauză. În timpul efectuării analizei se pot lua în considerare următorii factori:

(a)

lipsa de sensibilizare a operatorilor economici din domeniul alimentar și furajer, precum și a altor producători și operatori economici relevanți, și cauzele acesteia;

(b)

incompetența operatorilor economici din domeniul alimentar și furajer, precum și a altor producători și operatori economici relevanți și cauzele acesteia;

(c)

costul conformității;

(d)

instrumentele și/sau resursele insuficiente pentru respectarea cerințelor;

(e)

lipsa de sancțiuni efective și/sau proporționale și/sau disuasive.

9.3.   Audituri

9.3.1.   Audituri realizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004

Aceste orientări se referă exclusiv la auditurile menționate în articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Rezultatele unor astfel de audituri trebuie să fie prezentate la scară națională, pe sector, dacă este adecvat, în conformitate cu prevederile privind auditurile în cauză din planul de control național.

Luând în considerare prevederile Deciziei 2006/677/CE, raportul anual trebuie să cuprindă următoarele:

(a)

gradul de realizare a programului de audit dezvoltat de către autoritatea competentă pentru perioada de raportare;

(b)

gradul de conformitate generală cu dispozițiile planificate pentru controalele oficiale, obținut de către autoritățile competente;

(c)

concluziile referitoare la eficacitatea generală a controalelor oficiale obținute de către autoritățile competente;

(d)

concluziile referitoare la utilitatea generală a sistemelor de control oficiale adoptate de către autoritățile competente pentru atingerea obiectivelor acestora.

Dacă descrierea dispozițiilor privind auditurile, stabilite în cadrul planului de control național, nu indică metodele sau indicii de performanță utilizați pentru evaluarea conformității, eficacității și utilității controalelor oficiale, o scurtă descriere a acestora trebuie să fie inclusă în raport.

9.3.2.   Audituri și inspecții ale organismelor de control – Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004

A se descrie în ce măsură a fost realizat programul de audituri și inspecții ale organismelor de control și a se rezuma concluziile acestor audituri sau inspecții.

9.4.   Acțiuni pentru asigurarea eficacității

Aceasta trebuie să constituie o prezentare a acțiunilor întreprinse pentru a asigura desfășurarea efectivă a planului de control național. Raportul anual trebuie să prevadă acțiuni în următoarele domenii. Această comunicare poate fi prezentată în funcție de sectoare sau de etape de producție.

(a)

Acțiuni întreprinse pentru a asigura conformitatea operatorilor economici din domeniul alimentar și furajer, precum și a altor producători și operatori economici relevanți, cu prevederile articolului 31 alineatul (2) litera (e), ale articolului 54 alineatul (2) și ale articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(b)

Acțiuni întreprinse pentru a asigura desfășurarea efectivă a serviciilor de control oficiale conform prevederilor articolului 4 alineatul (2) și ale articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, inclusiv acțiuni întreprinse ca urmare a auditurilor realizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și a auditurilor sau inspecțiilor realizate în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din respectivul regulament, după caz. În cazul acțiunilor întreprinse ca urmare a concluziilor auditului, acestea pot include acțiuni corective și acțiuni preventive sau acțiuni de ameliorare bazate pe identificarea celor mai bune practici.

9.4.1.   Acțiuni care să asigure conformitatea din partea operatorilor economici din domeniul alimentar și furajer, precum și a altor producători și operatori economici relevanți

Raportul anual trebuie să includă o trecere în revistă a acțiunilor întreprinse. Acestea pot să includă:

(a)

restricții sau interdicții de introducere pe piață, import, export sau utilizare a alimentelor, a hranei pentru animale sau a animalelor;

(b)

retragerea sau suspendarea aprobării sau înregistrării unei activități economice din domeniul alimentar sau furajer;

(c)

amenzi și alte sancțiuni administrative;

(d)

urmărirea în justiție a operatorilor economici din domeniul alimentar și furajer și a altor producători și operatori economici relevanți pentru neconformitate (sancțiuni penale).

9.4.2.   Acțiuni întreprinse pentru a asigura desfășurarea efectivă a serviciilor de control oficiale

Acțiunile vaste întreprinse pentru a asigura desfășurarea efectivă a serviciilor de control oficiale pot necesita modificări ale planului de control național și trebuie, în acest caz, să fie incluse în secțiunea 9.6. Cu toate acestea, unele acțiuni importante ar putea să nu necesite modificarea planului de control național și, în acest caz, trebuie să fie incluse la acest punct din raportul anual, cu scopul de a indica acțiunile pozitive întreprinse de către statul membru respectiv. Această informație poate fi prezentată în funcție de sectoare sau de etape de producție și trebuie să cuprindă acțiuni care nu sunt incluse ca modificări în planul de control național, cum sunt:

(a)

procedurile de control noi, actualizate sau revizuite;

(b)

inițiativele de formare;

(c)

furnizarea de resurse suplimentare;

(d)

realocarea resurselor existente ca urmare a revizuirii priorităților;

(e)

inițiativele de control speciale;

(f)

modificările în organizarea sau gestionarea autorităților competente;

(g)

prevederea de orientări sau informații pentru operatorii economici din domeniul alimentar și furajer;

(h)

noua legislație;

(i)

suspendarea sau retragerea delegației în cazul organismelor de control.

9.5.   Declarația de performanță generală

A se evalua în mod general:

(a)

progresul în atingerea obiectivelor strategice, astfel cum sunt descrise acestea în planul de control național;

(b)

eficacitatea controalelor oficiale efectuate în cadrul planului de control național și utilitatea acestora în atingerea obiectivelor articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, ale Regulamentului (CE) nr. 882/2004, a sănătății animale, bunăstării animale și, după caz, a normelor de sănătate a plantelor.

Autoevaluarea respectivă trebuie să includă subiecte cum sunt eficacitatea generală, coordonarea între și în cadrul autorităților competente, adoptarea unei abordări de tipul „de la fermă la consumator” și direcționarea spre controale oficiale generale bazate pe riscuri. Declarația de performanță generală trebuie să se bazeze pe o analiză și o sinteză a rezultatelor secțiunilor anterioare și să furnizeze o descriere a:

(a)

indicatorilor de performanță aplicați respectivelor obiective, după caz, și

(b)

rezultatelor referitoare la fiecare obiectiv, acolo unde este adecvat.

9.6.   Modificări aduse planului de control național

Raportul anual trebuie să sublinieze modificările aduse planului de control național în timpul anului la care se referă raportul. Trebuie să se acorde o atenție deosebită necesității de a se asigura că modificările efectuate ca urmare a factorilor menționați la articolul 42 alineatul (3), articolul 44 alineatul (5) și articolul 45 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 sunt comunicate și explicate. Trebuie să fie descrise, în special, modificările relevante ale sistemelor de control oficiale, după cum sunt descrise în planul de control național, și modificările relevante ale clasificării activităților în funcție de riscuri (a se vedea secțiunea 3.4 din anexa la Decizia 2007/363/CE).

Raportul anual trebuie să descrie natura și motivele respectivelor modificări. De exemplu și după caz:

(a)

noua legislație;

(b)

apariția unor noi afecțiuni sau a altor pentru sănătate;

(c)

schimbările semnificative în structura, gestionarea sau funcționarea autorităților naționale competente;

(d)

modificările semnificative ale sectorului de producție agroalimentar;

(e)

rezultatele controalelor oficiale ale statelor membre;

(f)

orice modificare adusă liniilor directoare menționate la articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(g)

descoperirile științifice;

(h)

rezultatele auditurilor realizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(i)

rezultatele controalelor comunitare realizate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004; (5)

(j)

rezultatul auditurilor efectuate de o țară terță într-un stat membru;

(k)

rezultatele analizei cauzelor fundamentale.

Modificările trebuie să fie coerente cu analiza și concluziile furnizate în secțiunile 9.3-9.5 ale prezentelor linii directoare și să includă referințe încrucișate la secțiunea (secțiunile) în cauză, după caz.


(1)  JO L 278, 10.10.2006, p. 15.

(2)  JO L 138, 30.5.2007, p. 24.

(3)  Aceste lucrări, desfășurate în contextul Programului statistic comunitar și al programelor de lucru anuale ale acestuia, cuprinde diagrame de clasificare variate, cum sunt clasificarea activităților de control și monitorizare, dicționarele de date ale produselor și activităților instituțiilor, un glosar comun, definiția strategiilor de eșantionare și indicatorii activităților de control și monitorizare.

(4)  Controale oficiale care implică o distanțare temporară importantă față de planul de control național, datorită unor circumstanțe imprevizibile.

(5)  Controalele comunitare în statele membre pot identifica probleme pentru care acțiunile corective sau preventive întreprinse ca urmare a recomandărilor Comisiei necesită modificarea planului de control național. Astfel de modificări trebuie să fie incluse în raportul anual, lăsând la o parte faptul că acestea pot fi, de asemenea, soluționate printr-o adoptare a recomandărilor de către statele membre.


9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/66


DECIZIA COMISIEI

din 24 iulie 2008

de aprobare a planurilor de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre în anumite state membre și de stabilire a nivelului contribuției financiare comunitare pentru 2007 și 2008

[notificată cu numărul C(2008) 3757]

(Numai textele în limbile cehă, daneză, franceză, germană, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă sunt autentice)

(2008/655/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (1), în special articolul 9 alineatul (2),

având în vedere Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (2), în special articolul 3 alineatele (3), (4) și (5) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În 2007 au apărut focare de boală a limbii albastre în mai multe state membre, mai precis serotipul 8 în Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Luxemburg, Țările de Jos și serotipul 1 în Spania, Franța și Portugalia. În 2008 au apărut pentru prima dată în Italia focare de boală a limbii albastre, serotipul 8.

(2)

Boala limbii albastre este o boală transmisă de un vector, motiv pentru care sacrificarea animalelor din speciile care pot fi afectate nu este, în general, o măsură adecvată, cu excepția cazurilor în care animalele sunt afectate clinic. Apariția acestei boli poate reprezenta un risc grav pentru șeptelul Comunității.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 al Comisiei din 26 octombrie 2007 referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce privește combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum și restricțiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta (3) a fost adoptat de Comisie pentru a delimita zonele cu acces reglementat, inclusiv zonele de protecție și de supraveghere, precum și pentru a stabili condițiile care reglementează deplasarea animalelor din aceste zone.

(4)

Vaccinarea este cea mai eficientă măsură veterinară de combatere a bolii limbii albastre, o campanie de vaccinare în masă fiind cea mai bună soluție pentru a realiza obiectivele de reducere a cazurilor clinice și a pierderilor, de limitare a răspândirii bolii, de protejare a teritoriilor neafectate din statele membre și de facilitare a comerțului cu animale vii în condiții de siguranță. Prin urmare, vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre în statele în cauză ar trebui să fie aprobată în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2000/75/CE.

(5)

Vaccinarea împotriva unui anumit serotip al bolii limbii albastre trebuie să fie considerată o măsură de urgență atunci când este aplicată pentru prima dată pe un teritoriu după apariția unui nou serotip. În schimb, campaniile de vaccinare ulterioare împotriva aceluiași serotip pe aceleași teritorii nu ar trebui să fie considerate măsuri de urgență, ci ar trebui să fie luate în considerare în contextul programelor de eradicare.

(6)

Pentru a preveni în cel mai scurt timp răspândirea bolii, Comunitatea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre în cauză în cadrul măsurilor de urgență luate pentru a combate boala, astfel cum se prevede în Decizia 90/424/CEE. Deoarece Comunitatea nu este în măsură să furnizeze vaccinurile, achiziția dozelor de vaccin ar trebui să fie considerată o cheltuială eligibilă.

(7)

Statele membre în cauză au informat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile aplicate, conform legislației comunitare, pentru a combate focarele recente de boală a limbii albastre. Statele membre respective și-au prezentat planurile pentru vaccinarea de urgență, precizând numărul aproximativ de doze de vaccin care urmează să fie folosite în 2007 și 2008, precum și costurile estimative pentru efectuarea vaccinărilor respective. Comisia a evaluat aceste planuri atât din punct de vedere veterinar, cât și financiar, considerându-le conforme cu legislația comunitară relevantă din domeniul veterinar.

(8)

Conform prevederilor articolului 3 alineatul (5) din Decizia 90/424/CEE, contribuția financiară din partea Comunității trebuie să fie egală cu 100 % din costul aprovizionării cu vaccin și cu 50 % din costurile implicate de efectuarea vaccinării. Cu toate acestea, pentru a evita cheltuirea unor sume excesive din bugetul comunitar, este necesară stabilirea unor sume maxime care să reflecte o plată rezonabilă pentru costurile aprovizionării cu vaccin și costurile implicate de efectuarea vaccinării. O plată rezonabilă este plata pentru un produs sau un serviciu la un preț proporțional cu prețul pieței. În așteptarea rezultatelor oricărui control la fața locului efectuat de Comisie, este necesar să fie aprobată o contribuție financiară specifică acordată de Comunitate statelor membre în cauză și să se stabilească suma corespunzătoare primei rate a contribuției financiare comunitare.

(9)

Contribuția financiară comunitară va fi plătită pe baza unei cereri oficiale de rambursare prezentate de statele membre și a documentelor justificative prevăzute la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (4).

(10)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (5), programele de măsuri veterinare de urgență desfășurate în conformitate cu regulile comunitare sunt finanțate prin Fondul european de garantare agricolă. În vederea controlului financiar, se aplică articolele 9, 36 și 37 din regulamentul respectiv.

(11)

Acordarea ajutorului financiar comunitar ar trebui să fie subordonată condiției ca acțiunile programate să fie desfășurate în mod eficient și ca autoritățile competente să furnizeze toate informațiile necesare în termenele stabilite prin prezenta decizie.

(12)

Din motive de eficiență administrativă, toate cheltuielile prezentate pentru a obține o contribuție financiară a Comunității ar trebui exprimate în euro. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, rata de conversie pentru cheltuielile efectuate în altă monedă decât euro ar trebui să fie ultima rată de schimb stabilită de Banca Centrală Europeană înaintea primei zile din luna în care statul membru respectiv trimite cererea.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aprobarea planurilor de vaccinare de urgență

Planurile de vaccinare, care constau în prevederi tehnice și financiare, prezentate de Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos și Portugalia sunt aprobate pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 decembrie 2008.

Vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre se efectuează în conformitate cu Directiva 2000/75/CE.

Articolul 2

Acordarea unei contribuții financiare specifice din partea Comunității

(1)   În contextul măsurilor de urgență întreprinse pentru combaterea bolii limbii albastre în 2007 și 2008, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos și Portugalia au dreptul la o contribuție specifică din partea Comunității pentru planurile de vaccinare de urgență împotriva bolii limbii albastre menționate la articolul 1, care se ridică la:

(a)

100 % din costul aprovizionării cu vaccin (fără TVA);

(b)

50 % din costurile salariilor și retribuțiilor plătite personalului care efectuează vaccinările și 50 % din sumele (fără TVA) ale cheltuielilor direct asociate cu vaccinările (inclusiv materialele consumabile și echipamentul specific).

(2)   Valoarea maximă rambursabilă statelor membre în cauză pentru costurile menționate la alineatul (1) este limitată la:

(a)

pentru achiziționarea vaccinului inactivat, 0,6 EUR pe doză;

(b)

pentru vaccinarea bovinelor, 2 EUR pentru fiecare bovină vaccinată, indiferent de numărul și tipul dozelor de vaccin utilizate;

(c)

pentru vaccinarea ovinelor și a caprinelor, 0,75 EUR pentru fiecare ovină sau caprină vaccinată, indiferent de numărul și tipul dozelor de vaccin utilizate.

Articolul 3

Modalități de plată

(1)   Sub rezerva rezultatelor oricăruia dintre controalele la fața locului desfășurate conform articolului 9 alineatul (1) din Decizia 90/424/CEE, prima tranșă a plății se plătește după cum urmează:

(a)

maximum 4 500 000 EUR pentru Belgia;

(b)

maximum 1 250 000 EUR pentru Republica Cehă;

(c)

maximum 800 000 EUR pentru Danemarca;

(d)

maximum 17 000 000 EUR pentru Germania;

(e)

maximum 8 000 000 EUR pentru Spania;

(f)

maximum 27 000 000 EUR pentru Franța;

(g)

maximum 3 500 000 EUR pentru Italia;

(h)

maximum 200 000 EUR pentru Luxemburg;

(i)

maximum 3 500 000 EUR pentru Țările de Jos;

(j)

maximum 1 700 000 EUR pentru Portugalia;

ca parte a contribuției financiare specifice din partea Comunității care este prevăzută la articolul 2.

Plata respectivă se efectuează pe baza unei cereri oficiale de rambursare și a documentelor justificative prezentate de Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Țările de Jos și Portugalia.

(2)   Restul sumei reprezentând contribuția financiară comunitară menționată la articolul 2 va fi stabilit printr-o decizie ulterioară care se va adopta conform procedurii stabilite la articolul 41 din Decizia 90/424/CEE.

Articolul 4

Condiții de plată și documente justificative

(1)   Contribuția financiară specifică din partea Comunității menționată la articolul 2 se plătește pe baza:

(a)

unui raport tehnic intermediar cu privire la executarea tehnică a măsurilor de supraveghere, care să includă rezultatele obținute în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 august 2008;

(b)

unui raport financiar intermediar, în format electronic, conform anexei, cu privire la costurile suportate de statul membru în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 august 2008;

(c)

unui raport tehnic final cu privire la executarea tehnică a măsurilor de supraveghere, care să includă rezultatele obținute în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 decembrie 2008;

(d)

unui raport financiar final, în format electronic, conform anexei, cu privire la costurile suportate de statul membru în perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2007 și 31 decembrie 2008;

(e)

rezultatelor oricăruia dintre controalele la fața locului desfășurate conform articolului 9 alineatul (1) din Decizia 90/424/CEE.

Documentele menționate la literele de la (a) la (d) se pun la dispoziție pentru controalele la fața locului menționate la punctul (e), efectuate de Comisie.

(2)   Raportul tehnic intermediar și raportul financiar intermediar menționate la alineatul 1 literele (a) și (b) se prezintă cel târziu până la 31 octombrie 2008. În cazul nerespectării termenului respectiv, contribuția financiară specifică din partea Comunității va fi redusă cu 25 % pentru fiecare lună calendaristică de întârziere.

(3)   Raportul tehnic final și raportul financiar final menționate la alineatul 1 literele (c) și (d) se prezintă cel târziu până la 31 martie 2009. În cazul nerespectării termenului respectiv, contribuția financiară specifică din partea Comunității va fi redusă cu 25 % pentru fiecare lună calendaristică de întârziere.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Țărilor de Jos și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/729/CE a Comisiei (JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/965/CE (JO L 397, 30.12.2006, p. 22).

(3)  JO L 283, 27.10.2007, p. 37. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 708/2008 (JO L 197, 25.7.2008, p. 18).

(4)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(5)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (JO L 148, 6.6.2008, p. 1).


ANEXĂ

 

Stat membru:

 

Anul:

 

Perioada de referință:

 

Specia:

Vaccinare împotriva bolii limbii albastre

Acțiuni eligibile pentru finanțarea comunitară (2)

Regiunea (1)

Vaccinuri

Vaccinare

Bovine

Ovine/caprine

Alte specii

Bovine

Ovine/caprine

Alte specii

Numărul dozelor de vaccin utilizate

Tipul vaccinurilor: S1 sau S8

Costul dozelor de vaccin

Numărul dozelor de vaccin utilizate

Tipul vaccinurilor: S1 sau S8

Costul dozelor de vaccin

Numărul dozelor de vaccin utilizate

Tipul vaccinurilor: S1 sau S8

Costul dozelor de vaccin

Număr de animale vaccinate

Costul salariilor și al remunerațiilor

(personal recrutat în acest scop)

Costul materialelor consumabile și al echipamentului specific utilizat

Cost total

Număr de animale vaccinate

Costul salariilor și al remunerațiilor

(personal recrutat în acest scop)

Costul materialelor consumabile și al echipamentului specific utilizat

Cost total

Număr de animale vaccinate

Costul salariilor și al remunerațiilor

(personal recrutat în acest scop)

Costul materialelor consumabile și al echipamentului specific utilizat

Cost total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm următoarele:

cheltuielile menționate sunt reale, contabilizate cu exactitate și eligibile în conformitate cu dispozițiile Deciziei …/…/CE [a se menționa decizia specifică];

toate documentele justificative referitoare la costurile respective sunt disponibile în scopul efectuării controalelor;

detaliile operațiilor subiacente sunt înregistrate în fișiere informatice, iar la cerere pot fi puse la dispoziția departamentelor competente ale Comisiei;

nu a fost solicitată nicio altă contribuție comunitară pentru acest program și toate veniturile rezultate din operațiunile din cadrul programului sunt declarate Comisiei;

programul a fost executat în conformitate cu legislația comunitară relevantă, în special cu regulile privind concurența, acordarea contractelor publice și a ajutorului de stat;

se aplică procedurile de control, în special pentru a verifica exactitatea sumelor declarate, în scopul de a preveni, detecta și corecta neregulile și de a identifica fraudele.

Numele și semnătura directorului operativ

Numele și semnătura directorului financiar

(Locul, data)


(1)  Regiune, astfel cum este definită în programul aprobat al statului membru.

(2)  Aceste informații se furnizează în moneda națională, fără TVA.


9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/70


DECIZIA COMISIEI

din 28 iulie 2008

privind admisibilitatea notificărilor referitoare la reînnoirea includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului a substanțelor active azimsulfuron, azoxistrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-metil, prohexadion-calciu și spiroxamină și la stabilirea listei notificatorilor vizați

[notificată cu numărul C(2008) 3855]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/656/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 737/2007 al Comisiei din 27 iunie 2007 de prevedere a procedurii de reînnoire a înscrierii unui prim grup de substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de stabilire a listei substanțelor în cauză (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede ca înscrierea, la cerere, a unei substanțe active să poată fi reînnoită o dată sau de mai multe ori pe o perioadă de până la 10 ani.

(2)

Producătorii substanțelor active cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 737/2007 au transmis notificări către statele membre raportoare vizate, solicitând reînnoirea includerii respectivelor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Statele membre raportoare în cauză au evaluat notificările și au comunicat Comisiei rezultatele evaluărilor. Pe baza acestor evaluări, notificările ar trebui să fie considerate drept admisibile.

(4)

Numele și adresele producătorilor a căror notificare a fost considerată admisibilă ar trebui să fie publicate de către Comisie pentru a se permite stabilirea de contacte în vederea prezentării dosarelor comune,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Notificările prezentate de către producătorii enumerați în anexă sunt admisibile.

Numele și adresele respectivilor producători corespund celor indicate în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/70/CE a Comisiei (JO L 185, 12.7.2008, p. 40).

(2)  JO L 169, 29.6.2007, p. 10.


ANEXĂ

Substanță activă

Numele producătorilor

Adresa

Azimsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Germania

Tel. (49) 6172 87 0, fax (49) 6172 87 1402

Azoxistrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Regatul Unit

Tel. (44) 1483 260000, fax (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, fax (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, fax (32) 2 646 91 52

Fluroxypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Danemarca

Tel. (45) 98 93 89 77, fax (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, fax (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, fax (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Regatul Unit

Tel. (44) 1235 437920, fax (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Țările de Jos

Tel. (31) (0) 162 431 931, fax (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Regatul Unit

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, fax (44) (0) 1925 81 7425

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Danemarca

Tel. (45) 98 93 89 77, fax (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, fax (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Țările de Jos

Tel. (31) (0) 162 431 931, fax (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 331 38 94, fax (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Regatul Unit

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, fax (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tel. (32) (0) 14 60 21 11 , fax (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Spania

Tel. (34) 93 777 48 53, fax (34) 93 777 50 59

Kresoxim-methyl

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, fax (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franța

Tel. (33) 4 72 32 45 45, fax (33) 4 72 32 53 41

Prohexadion-calciu

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franța

Tel. (33) 4 72 32 45 45, fax (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Regatul Unit

Tel. (44) 1905 361800, fax (44) 1905 361818

Spiroxamină

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Germania

Tel. (49) 2173 38 7583, fax (49) 2173 38 3735