ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 211

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
6 august 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei

1

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

6.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/1


REGULAMENTUL (CE) Nr. 732/2008 AL CONSILIULUI

din 22 iulie 2008

de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Din 1971, Comunitatea acordă preferințe comerciale țărilor în curs de dezvoltare, în cadrul sistemului său de preferințe tarifare generalizate.

(2)

Politica comercială comună a Comunității este în concordanță și consolidează obiectivele politicii de dezvoltare, în special în ceea ce privește eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe în țările în curs de dezvoltare. Aceasta respectă cerințele OMC și, în special, clauza de abilitare GATT din 1979, potrivit căreia statele membre ale OMC pot acorda un tratament diferențiat și mai favorabil țărilor în curs de dezvoltare.

(3)

Comunicarea Comisiei din 7 iulie 2004 adresată Consiliului, Parlamentului European și Comitetului Economic și Social European, cu titlul „Țări în curs de dezvoltare, comerț internațional și dezvoltare durabilă: rolul sistemului comunitar generalizat de preferințe (SPG) în perioada de zece ani cuprinsă între 2006 și 2015”, stabilește orientările de aplicare a sistemului de preferințe tarifare generalizate pentru perioada 2006-2015.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului (2) pune în aplicare sistemul de preferințe tarifare generalizate până la 31 decembrie 2008. După această dată, sistemul ar trebui să continue să se aplice până la 31 decembrie 2011, în conformitate cu orientările.

(5)

Sistemul de preferințe tarifare generalizate (denumit în continuare „sistemul”) ar trebui să constea într-un regim general acordat tuturor țărilor și teritoriilor beneficiare și în două regimuri speciale, luând în considerare diversele necesități de dezvoltare ale țărilor în curs de dezvoltare care se află în situații economice asemănătoare.

(6)

Regimul general ar trebui să se acorde tuturor țărilor beneficiare care nu sunt clasificate de Banca Mondială ca țări cu venit ridicat și ale căror exporturi nu sunt suficient de diversificate.

(7)

Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe se bazează pe conceptul de dezvoltare durabilă recunoscut de convențiile și instrumentele internaționale, precum Declarația Organizației Națiunilor Unite privind dreptul la dezvoltare din 1986, Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea din 1992, Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă din 1998, Declarația mileniului a Organizației Națiunilor Unite din 2000 și Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă din 2002.

(8)

În consecință, țările în curs de dezvoltare care, datorită unei lipse de diversificare și a unei integrări insuficiente în sistemul comercial internațional, sunt vulnerabile având, în același timp, sarcini și responsabilități speciale care decurg din ratificarea și punerea în aplicare efectivă a principalelor convenții internaționale privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor, precum și protecția mediului și buna guvernanță, ar trebui să beneficieze de preferințe tarifare suplimentare.

(9)

Aceste preferințe ar trebui să fie destinate să încurajeze creșterea economică și, astfel, să răspundă pozitiv cerințelor unei dezvoltări durabile. În cadrul acestui regim, tarifele ad valorem ar trebui suspendate, în consecință, pentru țările beneficiare în cauză, precum și taxele specifice (cu excepția cazului în care acestea sunt combinate cu o taxă vamală ad valorem).

(10)

Țările în curs de dezvoltare care îndeplinesc criteriile regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe ar trebui să poată beneficia de preferințe tarifare suplimentare dacă, după cererea acestora, Comisia confirmă, până la 15 decembrie 2008, că îndeplinesc criteriile în cauză. Țările care beneficiază deja de regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe ar trebui să-și reînnoiască cererile.

(11)

Comisia ar trebui să supravegheze punerea în aplicare efectivă a convențiilor internaționale în conformitate cu mecanismele respective pe care acestea le prevăd și să evalueze raportul dintre preferințele tarifare suplimentare și promovarea dezvoltării durabile.

(12)

Este necesar ca regimul special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate să continue să acorde acces cu scutire de taxe vamale pe piața Comunității pentru produsele originare din țările cel mai puțin dezvoltate, recunoscute și clasificate astfel de ONU. Atunci când o țară nu mai este clasificată de ONU ca țară cel mai puțin dezvoltată, ar trebui să se stabilească o perioadă de tranziție pentru a atenua orice efect defavorabil determinat de eliminarea preferințelor tarifare acordate în cadrul respectivului regim.

(13)

Pentru a asigura coerența cu dispozițiile referitoare la accesul pe piață al zahărului din acordurile de parteneriat economic, accesul liber de taxe vamale pentru zahăr ar trebui să se aplice de la 1 octombrie 2009, iar contingentul tarifar pentru produsele încadrate la subpoziția 1701 11 10, conform acordului special referitor la țările cel mai puțin dezvoltate, ar trebui extins până la data de 30 septembrie 2009 cu o creștere pro rata a volumului acestuia. În plus, pentru perioada dintre 1 octombrie 2009 și 30 septembrie 2012, importatorul produselor încadrate la poziția 1701 ar trebui să se angajeze să cumpere aceste produse la un preț care nu este mai mic decât prețul minim.

(14)

În ceea ce privește regimul general, ar trebui să se mențină diferențierea preferințelor în funcție de clasificarea produselor în produse „sensibile” sau „nesensibile”, pentru a ține seama de situația sectoarelor care produc aceleași produse în Comunitate.

(15)

Produsele nesensibile ar trebui în continuare să beneficieze de o suspendare a tarifelor, în timp ce produsele sensibile ar trebui să beneficieze de o reducere a respectivelor tarife, pentru a asigura o rată de utilizare satisfăcătoare care ține seama, în același timp, de situația industriilor comunitare corespunzătoare.

(16)

O astfel de reducere tarifară ar trebui să fie suficient de atractivă pentru a încuraja comercianții să utilizeze oportunitățile oferite de sistem. În ceea ce privește taxele vamale ad valorem, reducerea generală ar trebui să corespundă, în consecință, unui nivel forfetar de 3,5 puncte procentuale din taxa corespunzătoare clauzei „națiunii celei mai favorizate”, în timp ce taxele similare pentru textile și pentru produsele textile ar trebui reduse cu 20 %. Taxele specifice ar trebui reduse cu 30 %. Atunci când se prevede o taxă minimă, aceasta nu ar trebui să se aplice.

(17)

În cazul în care taxele preferențiale, calculate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 980/2005, implică o reducere tarifară mai mare, taxele respective ar trebui aplicate în continuare.

(18)

Taxele ar trebui suspendate în totalitate, atunci când aplicarea tratamentului preferențial are drept rezultat, pentru o declarație de import individuală, o taxă vamală ad valorem mai mică sau egală cu 1 % sau taxe specifice mai mici sau egale cu 2 EUR, deoarece costul perceperii unor asemenea taxe ar putea fi superior încasărilor.

(19)

Din motive de coerență a politicii comerciale a Comunității, o țară beneficiară nu ar trebui să beneficieze atât de sistem, cât și de un acord comercial preferențial, în cazul în care respectivul acord reglementează toate preferințele prevăzute de prezentul sistem pentru respectiva țară.

(20)

Este necesar ca gradarea să se bazeze pe criteriile legate de secțiunile Tarifului vamal comun. Gradarea unei secțiuni pentru o țară beneficiară ar trebui să se aplice atunci când secțiunea în cauză respectă criteriile de gradare timp de trei ani consecutivi, pentru a ameliora previzibilitatea și caracterul echitabil al gradării prin eliminarea efectelor variațiilor semnificative și excepționale ale statisticilor privind importurile.

(21)

Regulile de origine, în ceea ce privește definiția noțiunii de produse originare, precum și procedurile și metodele de cooperare administrative aferente, prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3), ar trebui să se aplice preferințelor tarifare prevăzute în prezentul regulament, pentru a asigura că beneficiul acestui sistem revine numai acelor țări beneficiare care ar trebui să beneficieze de acest sistem.

(22)

Printre motivele de retragere temporară ar trebui să se regăsească încălcările grave și sistematice ale principiilor prevăzute în anumite convenții internaționale privind drepturile fundamentale ale omului și drepturile lucrătorilor sau privind mediul sau buna guvernanță, pentru a promova obiectivele respectivelor convenții și pentru a asigura faptul că nicio țară nu beneficiază pe nedrept de un avantaj prin încălcarea continuă a respectivelor convenții.

(23)

Ținând seama de situația politică din Myanmar și din Belarus, retragerea temporară a tuturor preferințelor tarifare în ceea ce privește importurile de produselor originare din aceste țări ar trebui să rămână în vigoare.

(24)

Acolo unde este cazul, referințele din alte acte legislative comunitare ar trebui actualizate pentru a face trimitere la prezentul regulament. Regulamentul (CE) nr. 552/97 al Consiliului din 24 martie 1997 de retragere temporară a beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Uniunii Myanmar (4), Regulamentul (CE) nr. 1933/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de retragere temporară a beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Republicii Belarus (5), Regulamentul (CE) nr. 1100/2006 al Comisiei din 17 iulie 2006 de stabilire, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 și 2008/2009, a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare pentru zahărul brut din trestie destinat rafinării, originar din țările mai puțin dezvoltate, precum și a normelor de import al produselor enumerate la poziția tarifară 1701 originare din țările mai puțin dezvoltate (6) și Regulamentul (CE) nr. 964/2007 al Comisiei din 14 august 2007 de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009 (7) ar trebui modificate în consecință.

(25)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (8),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

(1)   Sistemul de preferințe tarifare generalizate (denumit în continuare „sistemul”) se aplică în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Prezentul regulament prevede următoarele preferințe tarifare:

(a)

un regim general;

(b)

un regim special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe; și

(c)

un regim special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament:

(a)

„taxe din Tariful vamal comun” reprezintă taxele menționate în cea de-a doua parte a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (9), cu excepția taxelor stabilite în cadrul contingentelor tarifare;

(b)

„secțiune” reprezintă orice secțiune din Tariful vamal comun, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87. Secțiunea XI se consideră ca fiind constituită din două secțiuni separate: secțiunea XI(a), care cuprinde capitolele 50-60 din Tariful vamal comun, și secțiunea XI(b), care cuprinde capitolele 61-63 din Tariful vamal comun;

(c)

„țări și teritorii beneficiare” reprezintă țările și teritoriile enumerate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

(1)   O țară beneficiară este retrasă din sistem atunci când a fost clasificată ca țară cu venit ridicat de Banca Mondială timp de trei ani consecutivi și atunci când valoarea importurilor din principalele cinci secțiuni ale importurilor sale către Comunitate supuse sistemului de preferințe generalizate reprezintă mai puțin de 75 % din valoarea totală a importurilor supuse SPG din respectiva țară beneficiară către Comunitate.

(2)   Atunci când o țară beneficiară beneficiază de un acord comercial preferențial cu Comunitatea, care reglementează toate preferințele prevăzute pentru respectiva țară de prezentul sistem, aceasta este retrasă de pe lista țărilor beneficiare.

Comisia informează comitetul menționat la articolul 27 cu privire la preferințele prevăzute de acordul comercial preferențial menționat în primul paragraf.

(3)   Comisia notifică țării beneficiare în cauză retragerea acesteia de pe lista țărilor beneficiare.

Articolul 4

Produsele care intră sub incidența regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) sunt enumerate în anexa II.

Articolul 5

(1)   Preferințele tarifare prevăzute se aplică importurilor de produse care intră sub incidența regimului acordat țării beneficiare din care sunt originare produsele.

(2)   În sensul regimurilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2), regulile de origine, în ceea ce privește definiția noțiunii de produse originare, precum și procedurile și metodele de cooperare administrative aferente sunt cele prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(3)   Cumulul regional în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 și în conformitate cu dispozițiile acestuia se aplică, de asemenea, atunci când un produs utilizat în fabricarea ulterioară într-o țară care este membră a unui grup regional este originar dintr-o altă țară a grupului, care nu beneficiază de regimul care se aplică produsului finit, cu condiția ca cele două țări să beneficieze de cumulul regional pentru respectivul grup.

CAPITOLUL II

REGIMURI ȘI PREFERINȚE TARIFARE

SECȚIUNEA 1

Regimul general

Articolul 6

(1)   Taxele din Tariful vamal comun se suspendă în totalitate pentru produsele enumerate în anexa II, considerate produse nesensibile, cu excepția componentelor agricole.

(2)   Taxele vamale ad valorem din Tariful vamal comun aplicabile produselor enumerate în anexa II, considerate produse sensibile, se reduc cu 3,5 puncte procentuale. Pentru produsele de la secțiunile XI(a) și XI(b), respectiva reducere este de 20 %.

(3)   În cazul în care nivelul preferențial al taxelor, calculat în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 980/2005, privind taxele vamale ad valorem din Tariful vamal comun aplicabile la 25 august 2008 implică, pentru produsele menționate la alineatul (2) din prezentul articol, o reducere tarifară mai mare de 3,5 puncte procentuale, se aplică respectivul nivel preferențial al taxelor.

(4)   Taxele specifice din Tariful vamal comun, altele decât taxele minime sau maxime aplicabile produselor enumerate în anexa II, considerate produse sensibile, se reduc cu 30 %.

(5)   În cazul în care taxele din Tariful vamal comun aplicabile produselor enumerate în anexa II, considerate produse sensibile, conțin taxe vamale ad valorem și taxe specifice, taxele specifice nu fac obiectul unei reduceri.

(6)   În cazul în care taxele reduse în conformitate cu alineatele (2) și (4) prevăd o taxă maximă, respectiva taxă maximă nu se reduce. Atunci când respectivele taxe prevăd o taxă minimă, respectiva taxă minimă nu se aplică.

(7)   Preferințele tarifare menționate la alineatele (1)-(4) nu se aplică produselor din secțiunile pentru care s-au retras respectivele preferințe tarifare, pentru țara de origine în cauză, în conformitate cu articolul 13 și articolul 20 alineatul (8), astfel cum sunt enumerate în coloana C din anexa I.

SECȚIUNEA 2

Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe

Articolul 7

(1)   Taxele vamale ad valorem din Tariful vamal comun se suspendă pentru toate produsele enumerate în anexa II care sunt originare dintr-o țară care intră sub incidența regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe.

(2)   Taxele specifice din Tariful vamal comun aplicabile produselor prevăzute la alineatul (1) se suspendă în totalitate, cu excepția produselor pentru care taxele din Tariful vamal comun cuprind taxe vamale ad valorem. Pentru produsele încadrate la codul NC 1704 10 90, taxele specifice se limitează la 16 % din valoarea în vamă.

(3)   Pentru o țară beneficiară, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe nu include produsele din secțiunile pentru care respectivele preferințe tarifare au fost retrase, în conformitate cu coloana C din anexa I.

Articolul 8

(1)   Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe se poate acorda unei țări care:

(a)

a ratificat și a pus efectiv în aplicare convențiile enumerate în anexa III;

(b)

își ia angajamentul să mențină ratificarea convențiilor și a actelor legislative și a măsurilor de punere în aplicare și acceptă ca punerea în aplicare să facă periodic obiectul unei supravegheri și a unei examinări, în conformitate cu dispozițiile de punere în aplicare a convențiilor pe care le-a ratificat; și

(c)

este considerată o țară vulnerabilă în sensul alineatului (2).

(2)   În sensul prezentei secțiuni, o țară vulnerabilă reprezintă o țară:

(a)

care nu este clasificată de Banca Mondială ca țară cu venit ridicat timp de trei ani consecutivi și ale cărei principale cinci secțiuni ale importurilor sale către Comunitate supuse sistemului de preferințe generalizate reprezintă mai mult de 75 % din valoarea totală a importurilor sale supuse SPG; și

(b)

ale cărei importuri supuse SPG către Comunitate reprezintă mai puțin de 1 % din valoarea totală a importurilor către Comunitate supuse SPG.

Se vor utiliza următoarele date:

(a)

în sensul articolului 9 litera (a) punctul (i) – datele disponibile la 1 septembrie 2007, ca medie anuală pe trei ani consecutivi;

(b)

în sensul articolului 9 litera (a) punctul (ii) – datele disponibile la 1 septembrie 2009, ca medie anuală pe trei ani consecutivi.

(3)   Comisia urmărește evoluția ratificărilor și punerea în aplicare efectivă a convențiilor enumerate în anexa III prin examinarea informațiilor puse la dispoziție de organele de supraveghere competente. Comisia informează Consiliul în cazul în care aceste informații indică existența unei abateri, din partea unei țări beneficiare, de la punerea în aplicare efiectivă a oricăreia dintre convenții.

În timp util pentru dezbaterile privind regulamentul următor, Comisia prezintă Consiliului un raport sintetic privind situația ratificărilor și recomandările formulate de organele de supraveghere competente.

Articolul 9

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (3), regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe se acordă în cazul în care sunt îndeplinite condițiile următoare:

(a)

cererea în acest sens este depusă de o țară sau un teritoriu enumerat în anexa I:

(i)

fie până la 31 octombrie 2008, pentru a beneficia de regimul special de încurajare începând cu 1 ianuarie 2009;

fie

(ii)

până la 30 aprilie 2010, pentru a beneficia de regimul special de încurajare începând cu 1 iulie 2010;

și

(b)

examinarea cererii arată că țara solicitantă sau teritoriul solicitant îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și (2).

(2)   Țara solicitantă prezintă Comisiei cererea sa în scris și furnizează informații complete privind ratificarea convențiilor menționate în anexa III, privind actele legislative și măsurile de punere în aplicare efectivă a dispozițiilor convențiilor și angajamentul acesteia de a accepta mecanismul de supraveghere și de examinare menționat în convențiile în cauză și în instrumentele conexe și de a se conforma pe deplin acestuia.

(3)   Țările care au beneficiat de regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe în temeiul dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 980/2005 prezintă, de asemenea, o cerere, în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Țările care beneficiază de regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe pe baza unei cereri în temeiul alineatului (1) litera (a) punctul (i) nu sunt obligate să prezinte o cerere în temeiul alineatului (1) litera (a) punctul (ii).

Articolul 10

(1)   Comisia examinează cererea însoțită de informațiile menționate la articolul 9 alineatul (2). Atunci când examinează cererea, Comisia ține seama de constatările făcute de organizațiile și agențiile internaționale competente. Comisia poate să adreseze țării solicitante orice întrebare pe care aceasta o consideră utilă și poate verifica informațiile primite de la țara solicitantă sau din orice altă sursă în cauză.

(2)   În urma examinării cererii, Comisia decide, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (4), dacă acordă unei țări solicitante regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe.

(3)   Comisia comunică țării solicitante orice decizie luată în conformitate cu alineatul (2). Atunci când regimul special de încurajare se acordă unei țări, aceasta este informată cu privire la data la care respectiva decizie intră în vigoare. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care conține o listă a țărilor beneficiare ale regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe:

(a)

până la 15 decembrie 2008, în cazul unei cereri depuse în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) punctul (i); sau

(b)

până la 15 iunie 2010, în cazul unei cereri depuse în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) punctul (ii).

(4)   Atunci când unei țări solicitante nu i se acordă regimul special de încurajare, Comisia își motivează decizia, dacă țara în cauză solicită acest lucru.

(5)   Comisia gestionează toate contactele cu o țară solicitantă, în ceea ce privește cererea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (4).

(6)   Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe acordat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 980/2005 continuă să fie acordat, după 1 ianuarie 2009, oricărei țări care face încă obiectul unei anchete inițiate în temeiul articolului 18 alineatul (2) din respectivul regulament, până la data încheierii respectivei anchete în temeiul dispozițiilor prezentului regulament.

SECȚIUNEA 3

Regimul special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate

Articolul 11

(1)   Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3), taxele din Tariful vamal comun se suspendă în totalitate pentru toate produsele de la capitolele 1-97 din Sistemul armonizat, cu excepția celor de la capitolul 93, originare dintr-o țară beneficiară a regimului special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate, în conformitate cu anexa I.

(2)   Taxele din Tariful vamal comun aplicabile produselor încadrate la poziția tarifară 1006 se reduc cu 80 % până la 31 august 2009 și se suspendă în totalitate începând cu 1 septembrie 2009.

(3)   Taxele din Tariful vamal comun aplicabile produselor încadrate la poziția tarifară 1701 se reduc cu 80 % până la 30 septembrie 2009 și se suspendă în totalitate începând cu 1 octombrie 2009.

(4)   Pentru perioada dintre 1 octombrie 2009 și 30 septembrie 2012, importatorul produselor încadrate la poziția tarifară 1701 se angajează să achiziționeze astfel de produse la un preț minim care să nu fie mai mic de 90 % din prețul de referință (la nivelul c.i.f.) prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (10) pentru anul de comercializare relevant.

(5)   Până la suspendarea totală a taxelor din Tariful vamal comun aplicabile produselor încadrate la pozițiile tarifare 1006 și 1701 în conformitate cu alineatele (2) și (3), se deschide un contingent tarifar global cu taxe vamale zero pentru fiecare an de comercializare pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006 și, respectiv, la subpoziția 1701 11 10, originare din țările beneficiare ale regimului special în cauză. Contingentele tarifare pentru anul de comercializare 2008/2009 se stabilesc la 6 694 tone, exprimate în echivalent orez decorticat, pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006, și la 204 735 tone, exprimate în echivalent zahăr alb, pentru produsele încadrate la subpoziția 1701 11 10.

(6)   Pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2009 și 30 septembrie 2015, importurile produselor încadrate la poziția tarifară 1701 necesită o licență de import.

(7)   Comisia adoptă norme detaliate de punere în aplicare a dispozițiilor la care fac referire alineatele (4), (5) și (6) ale prezentului articol în conformitate cu procedurile menționate la articolul 195 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (11).

(8)   Atunci când o țară este exclusă de ONU de pe lista țărilor cel mai puțin dezvoltate, aceasta este retrasă de pe lista beneficiarilor regimului în cauză. Comisia decide cu privire la retragerea unei țări din cadrul regimului și la stabilirea unei perioade de tranziție de cel puțin trei ani în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (4).

Articolul 12

Articolul 11 alineatul (3) și articolul 11 alineatul (5), care se referă la produsele încadrate la subpoziția 1701 11 10, nu se aplică produselor originare din țările care beneficiază de preferințele menționate în prezenta secțiune care sunt puse în liberă circulație în departamentele franceze de peste mări.

SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune

Articolul 13

(1)   Preferințele tarifare menționate la articolele 6 și 7 se elimină în ceea ce privește produsele originare dintr-o țară beneficiară și care aparțin unei secțiuni atunci când, pe baza celor mai recente date disponibile la 1 septembrie 2007, valoarea medie a importurilor comunitare, provenind din țara respectivă, de produse care intră sub incidența secțiunii în cauză și a regimului de care beneficiază respectiva țară depășește 15 % din valoarea importurilor comunitare de aceleași produse care provin din toate țările și teritoriile beneficiare, pe parcursul a trei ani consecutivi. Pentru fiecare dintre secțiunile XI(a) și XI(b), pragul fixat este de 12,5 %.

(2)   Secțiunile eliminate în conformitate cu alineatul (1) sunt enumerate în coloana C din anexa I. Aceste secțiuni rămân excluse pe toată perioada aplicării prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolul 32 alineatul (2).

(3)   Comisia notifică eliminarea unei secțiuni țării beneficiare în cauză.

(4)   Dispozițiile alineatului (1) nu se aplică unei țări beneficiare pentru nicio secțiune care reprezintă mai mult de 50 % din valoarea tuturor importurilor supuse SPG către Comunitate provenind din respectiva țară.

(5)   Sursele statistice care urmează a fi utilizate în sensul prezentului articol sunt statisticile de comerț exterior ale Eurostat.

Articolul 14

(1)   Atunci când, pentru o declarație de import individuală, nivelul unei taxe vamale ad valorem reduse în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol este mai mică sau egală cu 1 %, respectiva taxă se suspendă în totalitate.

(2)   Atunci când, pentru o declarație de import, nivelul unei taxe specifice reduse în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol este mai mică sau egală cu 2 EUR pentru fiecare sumă calculată în euro, respectiva taxă se suspendă în totalitate.

(3)   Sub rezerva alineatelor (1) și (2), nivelul final al taxelor preferențiale calculat în conformitate cu prezentul regulament se rotunjește la prima zecimală.

CAPITOLUL III

RETRAGEREA TEMPORARĂ ȘI DISPOZIȚIILE DE SALVGARDARE

SECȚIUNEA 1

Retragerea temporară

Articolul 15

(1)   Regimurile preferențiale prevăzute îm prezentul regulament pot fi retrase temporar, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, pentru unul dintre motivele următoare:

(a)

încălcarea gravă și sistematică a principiilor cuprinse în convențiile enumerate în partea A din anexa III, pe baza concluziilor organismelor de monitorizare competente;

(b)

exportul mărfurilor fabricate în închisori;

(c)

deficiențe grave ale controlului vamal în ceea ce privește exportul și tranzitul de droguri (substanțe ilicite sau precursori) sau nerespectarea convențiilor internaționale în materie de spălare a banilor;

(d)

practici comerciale neloiale grave și sistematice care au efect negativ asupra industriei comunitare și pe care țara beneficiară nu le-a remediat. În ceea ce privește practicile comerciale neloiale care sunt interzise sau pot face obiectul unei acțiuni în temeiul acordurilor OMC, prezentul articol se aplică în baza deciziei anterioare în acest sens a organismului competent al OMC;

(e)

încălcările grave și sistematice ale obiectivelor organizațiilor regionale de pescuit sau ale acordurilor privind conservarea și gestionarea rezervelor halieutice la care Comunitatea este parte.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), regimul special de încurajare menționat în secțiunea 2 din capitolul II poate fi retras temporar, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele care intră sub incidența respectivului regim și care sunt originare dintr-o țară beneficiară, în special dacă legislația națională nu mai cuprinde convențiile menționate în anexa III și ratificate în conformitate cu prevederile articolului 8 alineatele (1) și (2) sau dacă respectiva legislație nu este pusă în aplicare în mod eficient.

(3)   Regimurile preferențiale prevăzute în prezentul regulament nu sunt retrase în temeiul alineatului (1) litera (d), în ceea ce privește produsele care fac obiectul unor măsuri antidumping sau compensatorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 384/96 (12) sau al Regulamentului (CE) nr. 2026/97 (13), din motive care justifică respectivele măsuri.

Articolul 16

(1)   Regimurile preferențiale prevăzute în prezentul regulament pot fi retrase temporar, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, în caz de fraudă, nereguli sau nerespectarea sistematică a regulilor de origine ale produselor sau a garantării respectării acestora, precum și a procedurilor conexe sau în cazul absenței cooperării administrative necesare pentru punerea în aplicare și controlul respectării regimurilor menționate la articolul 1 alineatul (2).

(2)   Cooperarea administrativă menționată la alineatul (1) presupune, inter alia, ca țara beneficiară:

(a)

să comunice Comisiei și să actualizeze informațiile necesare punerii în aplicare a regulilor de origine și a controlului respectării acestora;

(b)

să asiste Comunitatea efectuând, la cererea autorităților vamale ale statelor membre, controlul ulterior al originii mărfurilor și să comunice rezultatele la termen;

(c)

să asiste Comunitatea autorizând Comisia, în coordonare și în strânsă colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre, să efectueze misiuni comunitare de cooperare administrativă și de anchetă în respectiva țară pentru a verifica autenticitatea documentelor sau exactitatea informațiilor relevante pentru acordarea beneficiului regimurilor menționate la articolul 1 alineatul (2);

(d)

să efectueze sau să prevadă anchete corespunzătoare pentru a identifica și a împiedica orice abatere de la regulile de origine;

(e)

să respecte sau să asigure respectarea regulilor de origine în ceea ce privește cumulul regional, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2454/93, dacă țara beneficiază de acesta;

(f)

să asiste Comunitatea la verificarea unei conduite în cazul în care există o prezumție cu privire la o fraudă privind originea. Existența unei fraude poate fi prezumată atunci când importurile de produse care intră sub incidența regimurilor preferențiale prevăzute în prezentul regulament depășesc considerabil nivelurile obișnuite ale exporturilor țării beneficiare.

(3)   Comisia poate suspenda regimurile preferențiale prevăzute în prezentul regulament, în ceea ce privește toate sau unele dintre produsele originare dintr-o țară beneficiară, atunci când aceasta consideră că există probe suficiente pentru ca retragerea temporară să se justifice din motivele menționate la alineatele (1) și (2), cu condiția ca, în prealabil:

(a)

să fi informat comitetul menționat la articolul 27;

(b)

să fi invitat statele membre să ia măsurile de precauție necesare pentru a asigura apărarea intereselor financiare ale Comunității și/sau respectarea obligațiilor ce îi revin țării beneficiare; și

(c)

să fi publicat un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene declarând că există motive de îndoială întemeiate privind aplicarea regimurilor preferențiale și/sau respectarea obligațiilor ce îi revin țării beneficiare în cauză, de natură să pună în discuție dreptul său de a continua să beneficieze de regimurile prevăzute în prezentul regulament.

Comisia informează țara beneficiară în cauză cu privire la orice decizie luată în conformitate cu prezentul alineat înaintea intrării sale în vigoare. Comisia informează, de asemenea, comitetul menționat la articolul 27.

(4)   Orice stat membru poate sesiza Consiliul cu privire la o decizie luată în conformitate cu alineatul (3) în decurs de o lună. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termen de o lună.

(5)   Perioada de suspendare nu poate depăși șase luni. La încheierea acesteia, Comisia decide fie să ridice suspendarea, după informarea comitetului menționat la articolul 27, fie să prelungească perioada de suspendare în conformitate cu procedura menționată la alineatul (3) din prezentul articol.

(6)   Statele membre comunică Comisiei orice informație relevantă care justifică suspendarea preferințelor sau prelungirea suspendării.

Articolul 17

(1)   În cazul în care Comisia sau un stat membru primește informații care pot justifica retragerea temporară și consideră că există motive suficiente pentru a justifica inițierea unei anchete, informează comitetul menționat la articolul 27 cu privire la aceasta și solicită începerea unor consultări. Acestea au loc pe parcursul unei luni.

(2)   În urma consultărilor, Comisia poate decide, în termen de o lună și în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5), inițierea unei anchete.

Articolul 18

(1)   În cazul în care Comisia decide inițierea unei anchete, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz de inițiere a anchetei și informează țara beneficiară în cauză cu privire la aceasta. Avizul furnizează un rezumat al informațiilor primite și precizează că orice informație relevantă ar trebui comunicată Comisiei. În aviz se stabilește termenul în care părțile în cauză își pot face cunoscute observațiile în scris, termen care nu poate depăși patru luni de la data publicării avizului.

(2)   Comisia oferă țării beneficiare în cauză cu orice ocazie posibilitatea să coopereze la anchetă.

(3)   Comisia solicită toate informațiile pe care le consideră necesare, inclusiv evaluările, observațiile, deciziile, recomandările și concluziile disponibile care provin de la organismele de supraveghere în cauză ale ONU, ale Organizației Internaționale a Muncii și ale altor organizații internaționale competente. Respectivele informații servesc drept punct de plecare pentru anchete pentru a determina dacă o retragere temporară se justifică pentru motivul prevăzut la articolul 15 alineatul (1) litera (a). Comisia poate verifica informațiile primite de la operatorii economici și țara beneficiară în cauză.

(4)   Comisia poate fi asistată de către funcționari ai statului membru pe teritoriul căruia se efectuează aceste verificări, dacă respectivul stat formulează o cerere în acest sens.

(5)   În cazul în care informațiile solicitate de Comisie nu se furnizează în termenul prevăzut de avizul de inițiere a anchetei sau atunci când ancheta este obstrucționată în mod semnificativ, se pot stabili concluzii pe baza datelor disponibile.

(6)   Ancheta se încheie în decurs de un an. Comisia poate prelungi respectivul termen în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5).

Articolul 19

(1)   Comisia prezintă comitetului menționat la articolul 27 un raport privind concluziile sale.

(2)   În cazul în care Comisia consideră că respectivele concluzii nu justifică retragerea temporară, aceasta decide încheierea anchetei, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5). În respectivul caz, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz de încheiere a anchetei, care conține o expunere a principalelor concluzii.

(3)   În cazul în care Comisia consideră că respectivele concluzii justifică retragerea temporară din motivul menționat la articolul 15 alineatul (1) litera (a), aceasta decide în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5) să monitorizeze și să evalueze situația din țara beneficiară în cauză pe o perioadă de șase luni. Comisia notifică respectiva decizie țării beneficiare în cauză și publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz prin care anunță intenția sa de a prezenta Consiliului o propunere de retragere temporară, cu excepția cazului în care țara beneficiară în cauză se angajează, înaintea expirării perioadei, să ia măsurile necesare pentru a se conforma, într-un termen rezonabil, convențiilor menționate în partea A din anexa III.

(4)   În cazul în care Comisia consideră că este necesară retragerea temporară, aceasta înaintează o propunere corespunzătoare Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată în termen de două luni. În cazul prevăzut la alineatul (3), Comisia înaintează propunerea sa la sfârșitul perioadei prevăzute la alineatul respectiv.

(5)   În cazul în care Consiliul decide retragerea temporară, respectiva decizie intră în vigoare la șase luni de la adoptare, cu excepția cazului în care Consiliul, la propunerea corespunzătoare a Comisiei, a decis anterior că nu mai sunt valabile motivele care o justifică.

SECȚIUNEA 2

Clauza de salvgardare

Articolul 20

(1)   În cazul în care un produs originar dintr-o țară beneficiară se importă în asemenea condiții încât se cauzează sau riscă să se cauzeze dificultăți grave producătorilor comunitari de produse similare sau direct concurente, se pot reintroduce taxele obișnuite din Tariful vamal comun, în orice moment, pentru respectivul produs, la cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei.

(2)   Comisia ia o decizie formală, într-un termen rezonabil, de a iniția o anchetă. În cazul în care Comisia decide inițierea unei anchete, aceasta publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un aviz care anunță respectiva anchetă. Avizul furnizează un rezumat al informațiilor primite și precizează că orice informație relevantă ar trebui comunicată Comisiei. În aviz se stabilește termenul în care părțile în cauză își pot face cunoscute observațiile în scris, termen care nu depășește patru luni de la data publicării avizului.

(3)   Comisia solicită toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare și poate verifica informațiile primite de la țara beneficiară în cauză și din orice altă sursă relevantă. Comisia poate fi asistată de către funcționari ai statului membru pe teritoriul căruia se efectuează aceste verificări, dacă respectivul stat formulează o cerere în acest sens.

(4)   Atunci când aceasta examinează existența eventuală a unor dificultăți grave, Comisia ține seama, inter alia, de următorii factori privind producătorii comunitari, în măsura în care informațiile sunt disponibile:

(a)

cota de piață;

(b)

producția;

(c)

stocurile;

(d)

capacitatea de producție;

(e)

falimentele;

(f)

rentabilitatea;

(g)

utilizarea capacității;

(h)

ocuparea forței de muncă;

(i)

importurile;

(j)

prețurile.

(5)   Ancheta trebuie definitivată în termen de șase luni de la data publicării avizului menționat la alineatul (2). Comisia poate, în circumstanțe excepționale și după consultarea comitetului menționat la articolul 27, să prelungească respectivul termen în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5).

(6)   Comisia adoptă o decizie în termen de o lună, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5). Decizia intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)   Atunci când circumstanțe excepționale care necesită o acțiune imediată fac ancheta imposibilă, Comisia, după informarea comitetului menționat la articolul 27, poate lua orice măsură preventivă strict necesară.

(8)   Comisia, la data de 1 ianuarie a fiecărui an în timpul perioadei de aplicare a prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolul 32 alineatul (2), fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui stat membru și după ce a informat comitetul menționat la articolul 27, elimină preferințele menționate la articolele 6 și 7 în ceea ce privește produsele de la secțiunea XI(b), în cazul în care importurile acelor produse, astfel cum se menționează la articolul 13 alineatul (1), originare dintr-o țară beneficiară:

(a)

cresc cu cel puțin 20 % în cantitate (în volum) în raport cu anul calendaristic precedent; sau

(b)

depășesc 12,5 % din valoarea importurilor comunitare de produse de la secțiunea XI(b) care provin din toate țările și teritoriile enumerate în anexa I pe durata oricărei perioade de 12 luni.

Prezenta dispoziție nu se aplică țărilor care beneficiază de regimul special în favoarea țărilor cel mai puțin dezvoltate menționat la articolul 11 și nici țărilor a căror cotă a importurilor către Comunitate, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1), nu depășește 8 %. Eliminarea preferințelor produce efecte la două luni de la data publicării deciziei Comisiei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 21

În cazul în care importurile produselor prevăzute în anexa I la tratat cauzează sau amenință să cauzeze perturbări grave ale piețelor comunitare, în special în una sau mai multe regiuni ultraperiferice, sau ale mecanismelor de reglementare ale piețelor în cauză, Comisia poate, la cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, să suspende regimurile preferențiale aplicabile produselor menționate, după consultarea comitetului de gestionare însărcinat cu organizarea comună a pieței în cauză.

Articolul 22

(1)   Comisia informează țara beneficiară în cauză, în cel mai scurt timp posibil, cu privire la orice decizie luată în conformitate cu articolul 20 sau 21 înainte ca aceasta să producă efecte. Comisia informează, de asemenea, Consiliul și statele membre în acest sens.

(2)   Orice stat membru poate sesiza Consiliul cu privire la o decizie luată în conformitate cu articolul 20 sau 21 în decurs de o lună. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termen de o lună.

SECȚIUNEA 3

Măsuri de supraveghere în sectorul agricol

Articolul 23

(1)   Fără a aduce atingere articolului 20, produsele care intră sub incidența capitolelor 1-24 ale Tarifului vamal comun, originare din țările beneficiare, pot face obiectul unui mecanism de supraveghere special, pentru a evita orice perturbare a pieței comunitare. Comisia, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, determină produsele cărora li se aplică respectivul mecanism de supraveghere.

(2)   În cazul aplicării articolului 20 produselor de la capitolele 1-24 ale Tarifului vamal comun, originare din țările beneficiare, termenele menționate la articolul 20 alineatele (2) și (5) se reduc la două luni în următoarele cazuri:

(a)

în cazul în care țara beneficiară în cauză nu asigură respectarea regulilor de origine sau nu asigură cooperarea administrativă menționată la articolul 16; sau

(b)

în cazul în care importurile de produse care intră sub incidența capitolelor 1-24 în cadrul regimurilor preferențiale acordate în temeiul prezentului regulament depășesc considerabil nivelurile obișnuite ale exporturilor țării beneficiare în cauză.

SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune

Articolul 24

Dispozițiile prezentului capitol nu împiedică aplicarea clauzelor de salvgardare adoptate în cadrul politicii agricole comune, în temeiul articolului 37 din tratat, sau al politicii comerciale comune, în temeiul articolului 133 din tratat, și nici a vreunei alte clauze de salvgardare care ar putea să se aplice.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII DE PROCEDURĂ

Articolul 25

Comisia adoptă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (5), modificările aduse anexelor la prezentul regulament care sunt necesare:

(a)

datorită modificărilor aduse Nomenclaturii combinate;

(b)

datorită modificărilor din statutul internațional sau clasificarea țărilor sau a teritoriilor;

(c)

datorită aplicării articolului 3 alineatul (2);

(d)

în cazul în care o țară beneficiară a atins pragurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1);

(e)

pentru a stabili lista țărilor beneficiare în conformitate cu articolul 10.

Articolul 26

(1)   În cele șase săptămâni care urmează sfârșitului fiecărui trimestru, statele membre transmit către Eurostat datele lor statistice privind produsele care fac obiectul procedurii vamale de punere în liberă circulație în timpul acelui trimestru, în temeiul preferințelor tarifare prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (14) și cu Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 al Comisiei (15). Aceste date, furnizate prin referință la codurile Nomenclaturii combinate și, după caz, la codurile TARIC, trebuie să detalieze, pe țară de origine, valorile, cantitățile și unitățile suplimentare impuse în conformitate cu definițiile din Regulamentul (CE) nr. 1172/95 și din Regulamentul (CE) nr. 1917/2000.

(2)   În conformitate cu articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, statele membre furnizează Comisiei, la cererea acesteia, informații privind cantitățile de produse puse în liberă circulație care au beneficiat de regimurile tarifare preferențiale prevăzute în prezentul regulament în cursul lunilor precedente. Datele includ produsele menționate la alineatul (3).

(3)   Comisia monitorizează, în strânsă colaborare cu statele membre, importurile de produse încadrate la codurile NC 0603, 0803 00 19, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98 și 6403, pentru a determina dacă s-au îndeplinit condițiile menționate la articolele 20 și 21.

Articolul 27

(1)   Fără a aduce atingere articolului 11 alineatul (7), Comisia este asistată de un Comitet pentru preferințe generalizate (denumit în continuare „comitetul”).

(2)   Comitetul poate examina orice problemă privind aplicarea prezentului regulament ridicată de Comisie sau la cererea unui stat membru.

(3)   Comitetul examinează efectele sistemului pe baza unui raport al Comisiei privind perioada începând cu 1 ianuarie 2006. Respectivul raport se referă la toate regimurile preferențiale menționate la articolul 1 alineatul (2) și se prezintă în timp util pentru a permite dezbaterea regulamentului următor.

(4)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(5)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

CAPITOLUL V

MODIFICĂRI ADUSE REGULAMENTELOR (CE) NR. 552/97, (CE) NR. 1933/2006, (CE) NR. 1100/2006 ȘI (CE) NR. 964/2007

Articolul 28

Regulamentul (CE) nr. 552/97 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, referința la „Regulamentul (CE) nr. 3281/94 și Regulamentul (CE) nr. 1256/96” se înlocuiește cu referința la „Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 (16).

2.

La articolul 2, textul „articolul 9 alineatul (1) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 3281/94 și articolul 9 alineatul (1) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1256/96” se înlocuiește cu textul „articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008”.

Articolul 29

În Regulamentul (CE) nr. 1933/2006, referința de la articolul 1 privind „Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu referința la „Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 (17).

Articolul 30

Regulamentul (CE) nr. 1100/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 prima liniuță, textul „articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul „articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 (18).

2.

La articolul 1 a doua liniuță, textul „articolul 12 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul „articolul 11 alineatele (3) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008.”

3.

La articolul 3 alineatul (1), al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text: „Următoarele contingente tarifare globale cu taxe vamale zero, exprimate ca «echivalent zahăr alb», sunt deschise importului de zahăr brut din trestie de zahăr în vederea rafinării încadrat la codul NC 1701 11 10, originar dintr-o țară care, în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008, beneficiază de regimul special pentru țările cel mai puțin dezvoltate:

178 030,75 tone pentru anul de comercializare de la 1 octombrie 2007 la 30 septembrie 2008;

204 735 tone pentru anul de comercializare de la 1 octombrie 2008 la 30 septembrie 2009.

Contingentele poartă numerele de ordine 09.4361 și, respectiv, 09.4362”.

4.

Articolul 3 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru importurile de produse care intră sub incidența poziției tarifare 1701 originare din țările cel mai puțin dezvoltate, altele decât importurile menționate la alineatul (1), taxele din Tariful vamal comun, precum și taxele suplimentare menționate la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 și supuse dispozițiilor articolului 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006 se reduc cu 50 % la 1 iulie 2007, cu 80 % la 1 iulie 2008, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008, și sunt suspendate în totalitate de la 1 octombrie 2009.”;

(b)

la litera (c) de la paragraful al treilea, cuvântul „iunie” se înlocuiește cu cuvântul „septembrie”;

(c)

litera (d) de la paragraful al treilea se elimină.

5.

La articolul 5 alineatul (7) litera (d), textul „angajamentul producătorului desemnat” se înlocuiește cu textul „angajamentul solicitantului”.

6.

La articolul 5 alineatul (8) litera (a), textul „anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul: „anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008”.

7.

La articolul 5 alineatul (8) litera (c) prima liniuță, textul „articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul „articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008”.

8.

La articolul 5 alineatul (8) litera (c) a doua liniuță, textul „articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul „articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008”.

9.

La articolul 10 alineatul (2), textul „articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul „articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008”.

Articolul 31

Regulamentul (CE) nr. 964/2007 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (1) primul paragraf, textul „articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul „articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 (19).

2.

La articolul 1 alineatul (1) paragraful al doilea, textul „anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005” se înlocuiește cu textul: „anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008”

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 32

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2011. Cu toate acestea, data expirării nu se aplică regimului special pentru țările cel mai puțin dezvoltate și nici în ceea ce privește orice alte dispoziții ale prezentului regulament, în măsura în care acestea se aplică în legătură cu respectivul regim.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  Aviz emis la 5 iunie 2008 în urma unei consultări neobligatorii (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (JO L 169, 30.6.2005, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 55/2008 (JO L 20, 24.1.2008, p. 1).

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(4)  JO L 85, 27.3.1997, p. 8.

(5)  JO L 405, 30.12.2006, p. 35.

(6)  JO L 196, 18.7.2006, p. 3.

(7)  JO L 213, 15.8.2007, p. 26.

(8)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(9)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 360/2008 (JO L 111, 23.4.2008, p. 9).

(10)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1).

(11)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 56, 6.3.1996, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 2026/97 al Consiliului din 6 octombrie 1997 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (JO L 288, 21.10.1997, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și statele terțe, pe de altă parte (JO L 118, 25.5.1995, p. 10). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1917/2000 al Comisiei din 7 septembrie 2000 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului privind statistica de comerț exterior (JO L 229, 9.9.2000, p. 14). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1949/2005 (JO L 312, 29.11.2005, p. 10).

(16)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.”

(17)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.”

(18)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.”

(19)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.”


ANEXA I

Țările (1) și teritoriile care beneficiază de sistemul comunitar de preferințe tarifare generalizate

Coloana A:

codul țării în ordine alfabetică, în conformitate cu nomenclatura țărilor și a teritoriilor pentru statisticile de comerț exterior ale Comunității

Coloana B:

numele țării sau a teritoriului

Coloana C:

secțiune (secțiuni) pentru care s-au eliminat preferințele tarifare pentru țara beneficiară în cauză (articolul 13)

Coloana D:

țară care intră sub incidența regimului special pentru țările mai puțin dezvoltate (articolul 11)

Coloana E:

țară care intră sub incidența regimului special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe (articolul 7)


A

B

C

D

E

AE

Emiratele Arabe Unite

 

 

 

AF

Afganistan

 

X

 

AG

Antigua și Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

AN

Antilele Olandeze

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antarctica

 

 

 

AR

Argentina

 

 

 

AS

Samoa Americană

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Azerbaidjan

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BD

Bangladesh

 

X

 

BF

Burkina Faso

 

X

 

BH

Bahrain

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermude

 

 

 

BN

Brunei Darussalam

 

 

 

BO

Bolivia

 

 

 

BR

Brazilia

S-IV

Produse ale industriilor alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

 

 

S-IX

Lemn și articole din lemn; cărbune din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau de nuiele; coșuri și împletituri

BS

Bahamas

 

 

 

BT

Bhutan

 

X

 

BV

Insula Bouvet

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

BY

Belarus

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CC

Insulele Cocos (sau Insulele Keeling)

 

 

 

CD

Republica Democratică Congo

 

X

 

CF

Republica Centrafricană

 

X

 

CG

Congo

 

 

 

CI

Côte d’Ivoire

 

 

 

CK

Insulele Cook

 

 

 

CM

Camerun

 

 

 

CN

Republica Populară Chineză

S-VI

Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

 

 

S-VII

Materiale plastice și articole din material plastic; cauciuc și articole din cauciuc

S-VIII

Piei brute, piei finite, piei cu blană și produse din acestea; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și produse similare; produse din intestine de animale (altele decât intestine de vierme de mătase)

S-IX

Lemn și articole din lemn; cărbune din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau de nuiele; coșuri și împletituri

S-XI(a)

Textile; S-XI(b) articole din aceste materiale

S-XII

Încălțăminte, articole de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora; pene și puf prelucrate și articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman

S-XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă

S-XIV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

S-XV

Metale comune și articole din metale comune

S-XVI

Mașini și aparate sau dispozitive mecanice; echipamente electrice; părți ale acestora; aparate de înregistrat și de reprodus sunetul, aparate de înregistrat și de reprodus imagini și sunete de televiziune și părți și accesorii ale acestora

S-XVII

Vehicule, aeronave, vase și echipamente auxiliare de transport

S-XVIII

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control, de precizie, medicale sau chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

S-XX

Articole diverse

CO

Columbia

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

CV

Capul Verde

 

X

 

CX

Insula Christmas

 

 

 

DJ

Djibouti

 

X

 

DM

Dominica

 

 

 

DO

Republica Dominicană

 

 

 

DZ

Algeria

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

EG

Egipt

 

 

 

ER

Eritreea

 

X

 

ET

Etiopia

 

X

 

FJ

Insulele Fiji

 

 

 

FK

Insulele Falkland

 

 

 

FM

Statele Federate ale Microneziei

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

GI

Gibraltar

 

 

 

GL

Groenlanda

 

 

 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Guineea

 

X

 

GQ

Guineea Ecuatorială

 

X

 

GS

Georgia de Sud și insulele Sandwich de Sud

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

GU

Guam

 

 

 

GW

Guineea-Bissau

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

HM

Insula Heard și Insulele McDonald

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonezia

S-III

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

 

 

IN

India

S-XI(a)

Textile

 

 

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

 

 

 

IQ

Irak

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

JO

Iordania

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

KG

Kârgâzstan

 

 

 

KH

Cambodgia

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Comore

 

X

 

KN

Sfântul Kitts și Nevis

 

 

 

KW

Kuweit

 

 

 

KY

Insulele Cayman

 

 

 

KZ

Kazahstan

 

 

 

LA

Republica Populară Democrată Laos

 

X

 

LB

Liban

 

 

 

LC

Sfânta Lucia

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

LR

Liberia

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Jamahiria Arabă Libiană

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

MG

Madagascar

 

X

 

MH

Insulele Marshall

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Myanmar

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

MO

Macao

 

 

 

MP

Insulele Mariane de Nord

 

 

 

MR

Mauritania

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

MV

Maldive

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Mexic

 

 

 

MY

Malaezia

S-III

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale; produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

 

 

MZ

Mozambic

 

X

 

NA

Namibia

 

 

 

NC

Noua Caledonie

 

 

 

NE

Niger

 

X

 

NF

Insula Norfolk

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

NP

Nepal

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

PF

Polinezia Franceză

 

 

 

PG

Papua Noua Guinee

 

 

 

PH

Filipine

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

PM

Saint Pierre și Miquelon

 

 

 

PN

Insula Pitcairn

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

QA

Qatar

 

 

 

RU

Federația Rusă

 

 

 

RW

Rwanda

 

X

 

SA

Arabia Saudită

 

 

 

SB

Insulele Solomon

 

X

 

SC

Seychelles

 

 

 

SD

Sudan

 

X

 

SH

Sfânta Elena

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somalia

 

X

 

SR

Surinam

 

 

 

ST

São Tomé și Príncipe

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

SY

Republica Arabă Siriană

 

 

 

SZ

Swaziland

 

 

 

TC

Insulele Turce și Caice

 

 

 

TD

Ciad

 

X

 

TF

Teritoriile australe franceze

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Thailanda

S-XIV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

 

 

TJ

Tadjikistan

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Timorul de Est

 

X

 

TM

Turkmenistan

 

 

 

TN

Tunisia

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trinidad și Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzania

 

X

 

UA

Ucraina

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

UZ

Uzbekistan

 

 

 

VC

Saint Vincent și Grenadine

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

VG

Insulele Virgine Britanice

 

 

 

VI

Insulele Virgine Americane

 

 

 

VN

Vietnam

S-XII

Încălțăminte, articole de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora; pene și puf prelucrate și articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis și Futuna

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Yemen

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

ZA

Africa de Sud

 

 

 

ZM

Zambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 

 

 


(1)  Prezenta listă include țări care s-ar putea să fie suspendate temporar din SPG al Comunității sau care s-ar putea să nu fi respectat cerințele prevăzute în materie de cooperare administrativă (o condiție prealabilă pentru ca mărfurilor să li se acorde beneficiul preferințelor tarifare). Comisia sau autoritățile competente ale țării în cauză vor furniza o listă actualizată.


ANEXA II

Lista produselor incluse în regimul menționat la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b)

Fără a aduce atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, descrierea produselor trebuie să fie considerată orientativă, preferințele tarifare fiind determinate de codurile NC. Atunci când sunt indicate coduri NC „ex”, preferințele tarifare sunt determinate nu numai de codul NC, ci și de descrierea produselor.

Adăugarea produselor având codul NC marcat cu un asterisc se supune condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare relevante.

Coloana „Sensibile/nesensibile” se referă la produsele incluse în regimul general (articolul 6) și în regimul special de stimulare pentru dezvoltare durabilă și bună guvernanță (articolul 7). Aceste produse sunt enumerate fie cu inițialele NS [nesensibile, în sensul articolului 6 alineatul (1)], fie cu S [sensibile, în sensul articolului 6 alineatul (2)].

Din considerente de simplificare, produsele sunt enumerate pe grupe. Printre acestea se pot afla produse care beneficiază de scutire sau suspendare a taxelor din Tariful vamal comun.

Codul NC

Descriere

Sensibile/nesensibile

0101 10 90

Măgari vii, reproducători de rasă pură și alții

S

0101 90 19

Cai vii, alții decât reproducătorii de rasă pură, alții decât cei destinați sacrificării

S

0101 90 30

Măgari vii, alții decât reproducătorii de rasă pură

S

0101 90 90

Catâri și bardoi vii

S

0104 20 10 *

Caprine vii, reproducători de rasă pură

S

0106 19 10

Iepuri de casă vii

S

0106 39 10

Porumbei vii

S

0205 00

Carne de cal, de măgar, de catâr sau de bardou proaspătă, refrigerată sau congelată

S

0206 80 91

Organe comestibile de cai, de măgari, de catâri sau de bardoi, proaspete sau refrigerate, cu excepția celor destinate fabricării produselor farmaceutice

S

0206 90 91

Organe comestibile de cai, de măgari, de catâri sau de bardoi, congelate, cu excepția celor destinate fabricării produselor farmaceutice

S

0207 14 91

Ficat de pasăre din specia Gallus domesticus, congelat

S

0207 27 91

Ficat de curcan, congelat

S

0207 36 89

Ficat congelat de rațe, de gâște, de bibilici, altul decât ficat gras de rațe sau de gâște

S

ex 0208 (1)

Altă carne și organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate, excluzând produsele de la subpoziția 0208 90 55 (cu excepția produselor de la subpoziția 0208 90 70, la care nota de subsol nu se aplică)

S

0208 90 70

Pulpe de broască

NS

0210 99 10

Carne de cal sărată, în saramură sau uscată

S

0210 99 59

Organe de bovine, sărate, în saramură, uscate sau afumate, altele decât mușchiul gros și mușchiul subțire al diafragmei

S

0210 99 60

Organe de oaie sau de capră, sărate, în saramură, uscate sau afumate

S

0210 99 80

Organe sărate, în saramură, uscate sau afumate, cu excepția ficatului de pasăre, provenind de la alte animale decât porcine domestice, bovine, ovine sau caprine

S

ex capitolul 3 (2)

Pește și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, cu excepția produselor de la subpoziția 0301 10 90

S

0301 10 90

Pești vii ornamentali, de apă sărată

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Iaurt, aromatizat sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao

S

0405 20 10

0405 20 30

Pastă din lapte pentru tartine, cu conținut de grăsimi peste 39 %, dar maximum 75 % din greutate

S

0407 00 90

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte, altele decât cele de la păsări de curte

S

0409 00 00 (3)

Miere naturală

S

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite sau necuprinse în altă parte

S

0511 99 39

Bureți naturali de origine animală, alții decât cei în stare brută

S

ex capitolul 6

Arbori vii și alte plante; bulbi, rădăcini și plante similare; flori tăiate și frunze pentru ornamente, cu excepția produselor de la subpoziția 0604 91 40

S

0604 91 40

Ramuri de conifere, proaspete

NS

0701

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0703 10

Ceapă și ceapă eșalotă, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0703 90 00

Praz și alte legume aliacee, proaspete sau congelate

S

0704

Varză, conopidă, varză creață, gulii și produse comestibile similare din genul Brassica, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0705

Salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

S

0706

Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, proaspete sau refrigerate

S

ex 0707 00 05

Castraveți, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 16 mai la 31 octombrie

S

0708

Legume cu păstaie, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 20 00

Sparanghel, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 30 00

Vinete, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 40 00

Țelină, alta decât țelina de rădăcină, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 51 00

0709 59

Ciuperci, în stare proaspătă sau refrigerată, excluzând produsele de la subpoziția 0709 59 50

S

0709 60 10

Ardei dulci, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 60 99

Fructe din genul Capsicum sau din genul Pimenta, proaspete sau refrigerate, altele decât ardei dulci, altele decât cele destinate fabricării capsicinei sau a extractului de oleorășini și altele decât cele destinate fabricării industriale a uleiurilor esențiale sau a rezinoidelor

S

0709 70 00

Spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 10

Salată, în stare proaspătă sau refrigerată, alta decât salată verde (Lactuca sativa) și cicoare (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Cardon (anghinare americană) și frunze comestibile ale acesteia, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 31 *

Măsline, proaspete sau refrigerate, destinate altor utilizări decât pentru producția de ulei

S

0709 90 40

Capere, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 50

Mărar, în stare proaspătă sau refrigerată

S

0709 90 70

Dovleci, în stare proaspătă sau refrigerată

S

ex 0709 90 80

Anghinare, în stare proaspătă sau refrigerată, de la 1 iulie la 31 octombrie

S

0709 90 90

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată

S

ex 0710

Legume (nefierte sau fierte în abur sau în apă), congelate, cu excepția produsului de la subpoziția 0710 80 85

S

0710 80 85 (3)

Asparagus (legume, nefierte sau fierte în apă sau în aburi, congelate)

S

ex 0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu, cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar improprii consumului alimentar în această stare, cu excepția produselor de la subpoziția 0711 20 90

S

ex 0712

Legume uscate, întregi, tăiate bucăți sau felii, sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel, excluzând măslinele și produsele de la subpoziția 0712 90 19

S

0713

Legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

S

0714 20 10 *

Batate, proaspete, întregi, destinate consumului alimentar

NS

0714 20 90

Batate proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate rondele sau sub formă de pelete, altele decât în stare proaspătă și întregi și destinate consumului alimentar

S

0714 90 90

Topinambur și rădăcini și tuberculi similari cu conținut ridicat de inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau sub formă de pelete; măduvă de sagotier

NS

0802 11 90

0802 12 90

Migdale proaspete sau uscate, în coajă sau decojite, altele decât migdale amare

S

0802 21 00

0802 22 00

Alune (Corylus spp.), proaspete sau uscate, în coajă sau decojite

S

0802 31 00

0802 32 00

Nuci comune, proaspete sau uscate, în coajă sau decojite

S

0802 40 00

Castane (Castanea spp.), proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

S

0802 50 00

Fistic, în stare proaspătă sau uscată, chiar decojit sau fără pieliță

NS

0802 60 00

Nuci de macadamia, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

NS

0802 90 50

Semințe de pin dulce, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

NS

0802 90 85

Alte nuci, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără pieliță

NS

0803 00 11

Banane din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete

S

0803 00 90

Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), uscate

S

0804 10 00

Curmale, proaspete sau uscate

S

0804 20 10

0804 20 90

Smochine, proaspete sau uscate

S

0804 30 00

Ananas, proaspăt sau uscat

S

0804 40 00

Avocado, proaspăt sau uscat

S

ex 0805 20

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas) și clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspete sau uscate, de la 1 martie la 31 octombrie

S

0805 40 00

Grapefruit, inclusiv pomelo, proaspete sau uscate

NS

0805 50 90

Lămâi mici (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), proaspete sau uscate

S

0805 90 00

Alte citrice, proaspete sau uscate

S

ex 0806 10 10

Struguri de masă, proaspeți, de la 1 ianuarie la 20 iulie și de la 21 noiembrie la 31 decembrie, excluzând strugurii din soiul Emperor (Vitis vinifera cv.), de la 1 decembrie la 31 decembrie

S

0806 10 90

Alte soiuri de struguri, proaspeți

S

ex 0806 20

Struguri uscați, excluzând produsele de la subpoziția ex 0806 20 30, în ambalaje directe cu conținut net de peste 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspeți

S

0808 10 10

Mere pentru cidru, proaspete, prezentate în vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie

S

0808 20 10

Pere pentru cidru, proaspete, prezentate în vrac, de la 1 august la 31 decembrie

S

ex 0808 20 50

Alte pere, proaspete, de la 1 mai la 30 iunie

S

0808 20 90

Gutui, proaspete

S

ex 0809 10 00

Caise, proaspete, de la 1 ianuarie la 31 mai și de la 1 august la 31 decembrie

S

0809 20 05

Vișine (Prunus cerasus), proaspete

S

ex 0809 20 95

Cireșe, proaspete, de la 1 ianuarie la 20 mai și de la 11 august la 31 decembrie, altele decât vișine (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Piersici, inclusiv nectarine, proaspete, de la 1 ianuarie la 10 iunie și de la 1 octombrie la 31 decembrie

S

ex 0809 40 05

Prune, proaspete, de la 1 ianuarie la 10 iunie și de la 1 octombrie la 31 decembrie

S

0809 40 90

Porumbe, proaspete

S

ex 0810 10 00

Căpșuni, proaspete, de la 1 ianuarie până la 30 aprilie și de la 1 august până la 31 decembrie

S

0810 20

Zmeură, mure, dude și hibrizi de zmeură și mure, proaspete

S

0810 40 30

Fructe din specia Vaccinium myrtillus, proaspete

S

0810 40 50

Fructe din speciile Vaccinium macrocarpon și Vaccinium corymbosum, proaspete

S

0810 40 90

Alte fructe din specia Vaccinium, proaspete

S

0810 50 00

Kiwi, proaspete

S

0810 60 00

Durian, proaspăt

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Coacăze negre, albe, roșii și agrișe, proaspete

S

0810 90 95

Alte fructe, proaspete

S

ex 0811

Fructe și fructe cu coajă, fierte sau nu în apă sau în abur, congelate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, cu excepția fructelor de la subpozițiile 0811 10 și 0811 20

S

0811 10 (3) și

0811 20 (3)

Căpșuni, zmeură, mure, dude și hibrizi, coacăze negre, albe și roșii și agrișe

S

ex 0812

Fructe și fructe cu coajă, conservate provizoriu (de exemplu, cu ajutorul gazului sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare), dar improprii consumului alimentar în această stare, cu excepția produselor de la subpoziția 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaia

NS

0813 10 00

Caise, uscate

S

0813 20 00

Prune uscate

S

0813 30 00

Mere, uscate

S

0813 40 10

Piersici, inclusiv nectarine, uscate

S

0813 40 30

Pere, uscate

S

0813 40 50

Papaia, în stare uscată

NS

0813 40 95

Alte fructe, uscate, altele decât cele de la pozițiile 0801-0806

NS

0813 50 12

Amestecuri de fructe uscate (altele decât cele de la pozițiile 0801 până la 0806), de papaia, tamarine, mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, fructe de carambola sau pitahaya, care nu conțin prune

S

0813 50 15

Alte amestecuri de fructe uscate (altele decât cele de la pozițiile 0801-0806), care nu conțin prune

S

0813 50 19

Amestecuri de fructe uscate (altele decât cele de la pozițiile 0801-0806), care conțin prune

S

0813 50 31

Amestecuri constituite numai din fructe cu coajă tropicale de la pozițiile 0801 și 0802

S

0813 50 39

Amestecuri constituite numai din fructe cu coajă de la pozițiile 0801 și 0802, altele decât fructe cu coajă tropicale

S

0813 50 91

Alte amestecuri de fructe cu coajă și fructe uscate de la capitolul 8, care nu conțin prune și smochine

S

0813 50 99

Alte amestecuri de fructe cu coajă și fructe uscate de la capitolul 8

S

0814 00 00

Coajă de citrice sau pepeni galbeni (inclusiv pepeni verzi), proaspătă, congelată, uscată sau conservată temporar în saramură, apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare

NS

ex capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii, cu excepția produselor de la subpozițiile 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 și 0904 20 10, de la pozițiile 0905 00 00 și 0907 00 00 și de la subpozițiile 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 și 0910 99 99

NS

0901 12 00

Cafea, neprăjită, decafeinizată

S

0901 21 00

Cafea, prăjită, nedecafeinizată

S

0901 22 00

Cafea, prăjită, decafeinizată

S

0901 90 90

Înlocuitori de cafea conținând cafea indiferent de proporțiile amestecului

S

0904 20 10

Ardei dulce, uscat, nemăcinat și nepulverizat

S

0905 00 00

Vanilie

S

0907 00 00

Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și tulpini)

S

0910 91 90

Amestecuri de două sau mai multe produse de la pozițiile 0904-0910, măcinate sau pulverizate

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Cimbru; frunze de dafin

S

0910 99 99

Alte mirodenii, măcinate sau pulverizate, altele decât amestecuri de două sau mai multe produse de la poziții diferite de la 0904 până la 0910

S

ex 1008 90 90

Quinoa

S

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

S

1106 10 00

Făină, griș și pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziția 0713

S

1106 30

Făină, griș și pudră din produsele de la capitolul 8

S

1108 20 00

Inulină

S

ex capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse, cu excepția produselor de la subpozițiile 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 și 1209 99 91; plante industriale sau medicinale, cu excepția produselor de la poziția 1210 și de la subpozițiile 1211 90 30, și excluzând produsele de la subpozițiile 1212 91 și 1212 99 20; paie și furaje

S

1209 21 00

Semințe de lucernă, destinate însămânțării

NS

1209 23 80

Alte semințe de iarbă, destinate însămânțării

NS

1209 29 50

Semințe de lupin, destinate însămânțării

NS

1209 29 80

Alte semințe de plante furajere, destinate însămânțării

NS

1209 30 00

Semințe de plante erbacee cultivate în special pentru flori, destinate însămânțării

NS

1209 91 10

1209 91 90

Alte semințe de legume, destinate însămânțării

NS

1209 99 91

Semințe de plante cultivate în principal pentru florile lor, destinate însămânțării, altele decât cele de la subpoziția 1209 30 00

NS

1210 (1)

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, măcinate sau nu, pudră sau în formă de pelete; lupulină

S

1211 90 30

Semințe de tonka, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere

NS

ex capitolul 13

Lac; gume, rășini și alte seve și extracte vegetale, cu excepția produselor de la subpoziția 1302 12 00

S

1302 12 00

Seve și extracte vegetale, din lemn-dulce

NS

1501 00 90

Grăsime de pasăre, alta decât cea de la poziția 0209 sau 1503

S

1502 00 90

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503 și altele decât cele destinate altor utilizări industriale decât fabricarea produselor pentru alimentația umană

S

1503 00 19

Stearina din untură și oleostearina, alta decât cea destinată utilizărilor industriale

S

1503 00 90

Ulei de untură și oleomargarină și ulei de seu neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate, altele decât uleiul de seu destinat altor utilizări industriale decât fabricarea produselor pentru alimentația umană

S

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, din pește sau mamifere marine, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

S

1505 00 10

Grăsime de usuc, brută (suintină)

S

1507

Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1508

Ulei de arahide și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1511 10 90

Ulei de palmier, brut, cu excepția celui destinat altor utilizări tehnice sau industriale decât fabricarea de produse pentru alimentația umană

S

1511 90

Ulei de palmier și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, altele decât uleiul brut

S

1512

Ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofrănaș sau de semințe de bumbac și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1513

Ulei de cocos (ulei de copra), de sâmburi de palmier sau de babassu și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1514

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

1515

Alte grăsimi și uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

S

ex 1516

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetale și fracțiunile lor, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel, cu excepția produselor de la subpoziția 1516 20 10

S

1516 20 10

Uleiuri de ricin hidrogenat, numit „ceară opal”

NS

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri de la capitolul 15, altele decât grăsimile sau uleiurile alimentare sau fracțiunile acestora de la poziția 1516

S

1518 00

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, uscate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi sau din uleiuri de origine animală sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri de la capitolul 15, nedenumite sau necuprinse în altă parte

S

1521 90 99

Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată, cu excepția celei brute

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Uleiuri de borhot sau de drojdie; paste de neutralizare (soapstocks), altele decât cele care conțin ulei având caracteristici de ulei de măsline

S

1601 00 10

Cârnați și produse similare din ficat și produse alimentare pe bază de ficat

S

1602 20 10

Ficat de gâscă sau rață, preparat sau conservat

S

1602 41 90

Jamboane și părți din acestea, preparate sau conservate, din animale din specia porcine, altele decât porcine domestice

S

1602 42 90

Spete și părți din acestea, preparate sau conservate, din animale din specia porcine, altele decât porcine domestice

S

1602 49 90

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe, inclusiv amestecuri de la animale din specia porcine, altele decât porcine domestice

S

1602 50 31 (3),

1602 50 95 (3)

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe de bovine, fierte, în recipiente închise ermetic sau în alte recipiente

S

1602 90 31

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe, de vânat sau de iepure

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Alte preparate sau conserve din carne sau din organe, de ovine, de caprine sau de alte animale, care nu conțin carne sau organe nefierte de bovine și care nu conțin carne sau organe de porcine domestice

S

1603 00 10

Extracte și sucuri de carne de pești, de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice, în ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg

S

1604

Preparate sau conserve din pește; caviar și înlocuitorii săi preparați din icre de pește

S

1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

S

1702 50 00

Fructoză chimic pură

S

1702 90 10

Maltoză chimic pură

S

1704 (4)

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

S

capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

S

ex capitolul 19

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon sau de lapte; produse de patiserie, cu excepția produselor de la subpozițiile 1901 20 00 și 1901 90 91

S

1901 20 00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie de la poziția 1905

NS

1901 90 91

Altele, care nu conțin grăsimi provenite din lapte, sucroză, izoglucoză, glucoză sau amidon sau care conțin în greutate sub 1,5 % grăsimi provenite din lapte, sub 5 % sucroză (inclusiv zahăr invertit) sau izoglucoză, sub 5 % glucoză sau amidon, cu excepția preparatelor alimentare sub formă de pudră de la pozițiile 0401 la 0404

NS

ex capitolul 20

Preparate din legume, din fructe, din nuci sau din alte părți comestibile de plante, cu excepția produselor de la poziția 2002 și de la subpozițiile 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 și ex 2008 70

S

2002 (1)

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic

S

2005 80 00 (3)

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata), preparat sau conservat altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelat, cu excepția produselor de la poziția 2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananas, altfel preparat sau conservat, cu adaos de alcool, nedenumit sau neinclus în altă parte

NS

ex 2008 40 (3)

Pere, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte (cu excepția produselor de la subpozițiile 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 și 2008 40 39, la care nota de subsol nu se aplică)

S

ex 2008 70 (3)

Piersici, inclusiv nectarine, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nespecificate sau necuprinse în altă parte (cu excepția produselor de la subpozițiile 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 și 2008 70 59, la care nota de subsol nu se aplică)

S

ex capitolul 21

Preparate alimentare diverse, cu excepția produselor de la subpozițiile 2101 20 și 2102 20 19 și excluzând produsele de la subpozițiile 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 și 2106 90 59

S

2101 20

Extracte, esențe și concentrate de ceai sau de maté și preparate pe baza acestor extracte, esențe sau concentrate sau pe bază de ceai sau de maté

NS

2102 20 19

Alte drojdii inactive

NS

ex capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet, cu excepția produselor de la poziția 2207 și excluzând produsele de la subpozițiile 2204 10 11-2204 30 10 și de la subpoziția 2208 40

S

2207 (1)

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 %; alcool etilic și alte distilate, denaturate, de orice concentrație

S

2302 50 00

Reziduuri și deșeuri similare, chiar sub formă de pelete, rezultate din măcinarea sau din alte procedee de prelucrare a plantelor leguminoase

S

2307 00 19

Alte drojdii de vin

S

2308 00 19

Alte drojdii de struguri

S

2308 00 90

Alte materiale vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri și subproduse vegetale, chiar aglomerate sub formă de pelete, de tipul celor folosite în hrana animalelor, nedenumite sau necuprinse în altă parte

NS

2309 10 90

Alte alimente pentru câini sau pisici, destinate pentru vânzare cu amănuntul, cu excepția celor cu conținut de amidon sau de glucoză, de sirop de glucoză, de maltodextrină sau de sirop de maltodextrină de la subpozițiile 1702 30 50-1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau de produse lactate

S

2309 90 10

Produse solubile din pește sau din mamifere marine, de tipul celor folosite în hrana animalelor

NS

2309 90 91

Pulpă de sfeclă de zahăr cu adaos de melasă, de tipul celei folosite în hrana animalelor

S

2309 90 95

2309 90 99

Alte preparate de tipul celor folosite în hrana animalelor, chiar cu un conținut în greutate de minimum 49 % de clorură de colină pe o bază organică sau anorganică

S

capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

S

2519 90 10

Oxid de magneziu, altul decât carbonatul natural de magneziu calcinat

NS

2522

Var nestins, var stins și var hidraulic, cu excepția oxidului și a hidroxidului de calciu de la poziția 2825

NS

2523

Ciment Portland, ciment aluminos, ciment de furnal înalt, ciment supersulfatat și cimenturi hidraulice similare, chiar colorate sau sub formă de „clinker”

NS

capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse obținute din distilarea acestora; substanțe bituminoase; ceară minerală

NS

2801

Fluor, clor, brom și iod

NS

2802 00 00

Sulf, sublimat sau precipitat; sulf coloidal

NS

ex 2804

Hidrogen, gaze rare și alte nemetale, excluzând produsele de la subpoziția 2804 69 00

NS

2806

Clorură de hidrogen (acid clorhidric); acid clorosulfuric

NS

2807 00

Acid sulfuric; oleum

NS

2808 00 00

Acid azotic; acizi sulfonitrici

NS

2809

Pentaoxid de difosfor; acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziție chimică definită sau nu

NS

2810 00 90

Oxizi de bor, cu excepția trioxidului de bor; acizi borici

NS

2811

Alți acizi anorganici și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

NS

2812

Halogenuri și oxihalogenuri de nemetale

NS

2813

Sulfuri de nemetale; trisulfură de fosfor comercială

NS

2814

Amoniac, anhidru sau în soluție apoasă

S

2815

Hidroxid de sodiu (sodă caustică); hidroxid de potasiu (potasă caustică); peroxid de sodiu sau de potasiu

S

2816

Hidroxid și peroxid de magneziu; oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu

NS

2817 00 00

Oxid de zinc; peroxid de zinc

S

2818 10

Corindon artificial, cu compoziție chimică definită sau nu

S

2819

Oxizi și hidroxizi de crom

S

2820

Oxizi de mangan

S

2821

Oxizi și hidroxizi de fier; pământuri colorante conținând minimum 70 %, în greutate, fier combinat evaluat ca Fe2O3

NS

2822 00 00

Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali

NS

2823 00 00

Oxizi de titan

S

2824

Oxizi de plumb; miniu de plumb roșu și portocaliu

NS

ex 2825

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice; alte baze anorganice; alți oxizi, hidroxizi și peroxizi de metale, cu excepția produselor de la subpozițiile 2825 10 00 și 2825 80 00

NS

2825 10 00

Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice

S

2825 80 00

Oxizi de antimoniu

S

2826

Fluoruri; fluorosilicați; fluoroaluminați și alte săruri complexe de fluor

NS

ex 2827

Cloruri, oxicloruri și hidroxicloruri, cu excepția produselor de la subpozițiile 2827 10 00 și 2827 32 00; bromuri și oxibromuri; ioduri și oxiioduri

NS

2827 10 00

Clorură de amoniu

S

2827 32 00

Clorură de aluminium

S

2828

Hipocloriți; hipoclorit de calciu comercial; cloriți; hipobromiți

NS

2829

Clorați și perclorați; bromați și perbromați; iodați și periodați

NS

ex 2830

Sulfuri, cu excepția produselor de la subpoziția 2830 10 00; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu

NS

2830 10 00

Sulfuri de sodiu

S

2831

Ditioniți și sulfoxilați

NS

2832

Sulfiți; tiosulfați

NS

2833

Sulfați; alauni; persulfați

NS

2834 10 00

Nitriți

S

2834 21 00

2834 29

Nitrați

NS

2835

Fosfinați (hipofosfiți), fosfonați (fosfiți) și fosfați; polisulfuri, cu compoziție chimică definită sau nu

S

ex 2836

Carbonați, cu excepția produselor de la subpozițiile 2836 20 00, 2836 40 00 și 2836 60 00; percarbonați; carbonat de amoniu comercial conținând carbamat de amoniu

NS

2836 20 00

Carbonat disodic

S

2836 40 00

Carbonați de potasiu

S

2836 60 00

Carbonat de bariu

S

2837

Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe

NS

2839

Silicați; silicați de metale alcaline comerciali

NS

2840

Borați; perborați

NS

ex 2841

Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici, cu excepția produsului de la subpoziția 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganat de potasiu

S

2842

Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu), altele decât azidele

NS

2843

Metale prețioase în stare coloidală; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, cu compoziție chimică definită sau nu; amalgame de metale prețioase

NS

ex 2844 30 11

Materiale metaloceramice conținând uraniu sărăcit în U-235 sau compușii acestui produs, altele decât cele neprelucrate

NS

ex 2844 30 51

Materiale metaloceramice conținând toriu sau compuși de toriu, altele decât cele neprelucrate

NS

2845 90 90

Izotopi, alții decât cei de la poziția 2844 și compuși, anorganici sau organici, ai acestor izotopi, cu compoziție chimică definită sau nu, alții decât deuteriu și compuși de deuteriu, hidrogen și compuși de hidrogen îmbogățiți în deuteriu sau amestecuri și soluții conținând aceste produse

NS

2846

Compuși, anorganici sau organici, ai metalelor de pământuri rare, ai ytriului sau ai scandiului sau ai amestecurilor din aceste metale

NS

2847 00 00

Peroxid de hidrogen, chiar solidificat cu uree

NS

2848 00 00

Fosfuri, cu compoziție chimică definită sau nu, excluzând ferofosfurile

NS

ex 2849

Carburi, cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția produselor de la subpozițiile 2849 20 00 și 2849 90 30

NS

2849 20 00

Siliciuri, cu compoziție chimică definită sau nu

S

2849 90 30

Carburi de wolfram, cu compoziție chimică definită sau nu

S

ex 2850 00

Hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri, cu compoziție chimică definită sau nu, altele decât compușii care constituie în același timp carburi de la poziția 2849, cu excepția produselor de la subpoziția 2850 00 70

NS

2850 00 70

Siliciuri, cu compoziție chimică definită sau nu

S

2852 00 00

Compuși, anorganici sau organici, ai mercurului, excluzând amalgamele

NS

2853 00

Alți compuși anorganici (inclusiv apa distilată, apa de conductibilitate și apa de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase

NS

2903

Derivați halogenați ai hidrocarburilor

S

ex 2904

Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, chiar halogenate, cu excepția produselor de la subpoziția 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivați conținând numai grupe nitro sau nitrozo

S

ex 2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produsului de la subpoziția 2905 45 00, și excluzând produsele de la subpozițiile 2905 43 00 și 2905 44

S

2905 45 00

Glicerol

NS

2906

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

ex 2907

Fenoli, cu excepția produselor de la subpozițiile 2907 15 90 și ex 2907 22 00; fenoli-alcooli

NS

2907 15 90

Naftoli și sărurile lor, altele decât 1-naftol

S

ex 2907 22 00

Hidrochinonă

S

2908

Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor

NS

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

S

2910

Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli și epoxi-eteri cu trei atomi în ciclu și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

2911 00 00

Acetali și semiacetali, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

ex 2912

Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehida, cu excepția produsului de la subpoziția 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanilină (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehidă)

S

2913 00 00

Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția 2912

NS

ex 2914

Cetone și chinone, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produselor de la subpozițiile 2914 11 00, 2914 21 00 și 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetonă

S

2914 21 00

Camfor

S

2914 22 00

Ciclohexanona și metilciclohexanone

S

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

S

ex 2916

Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați, acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produselor de la subpozițiile ex 2916 11 00, 2916 12 și 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acid acrilic

S

2916 12

Esteri ai acidului acrilic

S

2916 14

Esteri ai acidului metacrilic

S

ex 2917

Acizi policarboxilici și anhidrele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produselor de la subpozițiile 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 și 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acid oxalic, sărurile și esterii lui

S

2917 12 10

Acid adipic și sărurile lui

S

2917 14 00

Anhidridă maleică

S

2917 32 00

Ortoftalați de dioctil

S

2917 35 00

Anhidridă ftalică

S

2917 36 00

Acid tereftalic și sărurile lui

S

ex 2918

Acizi carboxilici conținând funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, cu excepția produselor de la subpozițiile 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 și 2918 29 10

NS

2918 14 00

Acid citric

S

2918 15 00

Săruri și esteri ai acidului citric

S

2918 21 00

Acid salicilic și sărurile lui

S

2918 22 00

Acid o-acetilsalicilic, sărurile și esterii lui

S

2918 29 10

Acizi sulfosalicilici, acizi hidroxinaftoici; sărurile și esterii lor

S

2919

Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

2920

Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepția esterilor acizilor halogenhidrici) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

NS

2921

Compuși cu funcție aminică

S

2922

Amino compuși cu funcții oxigenate

S

2923

Săruri și hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine și alte fosfoaminolipide, cu compoziție chimică definită sau nu

NS

ex 2924

Compuși cu funcție carboxiamidă și compuși cu funcție amida ai acidului carbonic, cu excepția produsului de la subpoziția 2924 23 00

S

2924 23 00

Acid 2-acetamidobenzoic (acid N-acetilantranilic) și sărurile lui

NS

2925

Compuși cu funcție carboximida (inclusiv zaharină și sărurile ei) și compuși cu funcție imina

NS

ex 2926

Compuși cu funcție nitril, cu excepția produsului de la subpoziția 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitril

S

2927 00 00

Compuși diazoici, azoici sau azoxici

S

2928 00 90

Alți derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei

NS

2929 10

Izocianați

S

2929 90 00

Alți compuși cu alte funcții azotate

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiocarbamați și ditiocarbamați și mono-, di- sau tetrasulfuri de tiouram; ditiocarbonați (xantați)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionină, captafol (ISO), metamidofos (ISO) și alți compuși organo-sulfuroși, alții decât ditiocarbonați (xantați)

S

2931 00

Alți compuși organo-anorganici

NS

ex 2932

Compuși heterociclici care conțin ca heteroatom(i) numai oxigen, cu excepția produselor de la subpozițiile 2932 12 00, 2932 13 00 și 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldehida (furfuraldehida, furfural)

S

2932 13 00

Alcool furfurilic și alcool tetrahidrofurfurilic

S

2932 21 00

Cumarina, metilcumarine și etilcumarine

S

ex 2933

Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate, cu excepția produsului de la subpoziția 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamină

S

2934

Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimică definită sau nu; alți compuși heterociclici

NS

2935 00 90

Alte sulfonamide

S

2938

Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați

NS

ex 2940 00 00

Zaharuri chimic pure, cu excepția zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei și a fructozei, cu excepția ramnozei, a rafinozei și a manozei; eteri, acetali și esteri ai zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile 2937, 2938 sau 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnoză, rafinoză și manoză

NS

2941 20 30

Dihidrostreptomicină, săruri, esteri și hidrați ai acesteia

NS

2942 00 00

Alți compuși organici

NS

3102 (1)

Îngrășăminte minerale sau chimice, azotate

S

3103 10

Superfosfați

S

3105

Îngrășăminte minerale sau chimice conținând două sau trei dintre următoarele elemente fertilizante: azot, fosfor și potasiu; alte îngrășăminte; produse de la capitolul 31 prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg

S

ex capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; chit și alte masticuri; cerneluri; cu excepția produselor de la pozițiile 3204 și 3206 și excluzând produsele de la subpozițiile 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (extracte tanante de eucalipt), ex 3201 90 90 (extracte tanante obținute din fructe de gambier și mirobalan) și ex 3201 90 90 (alte extracte tanante de origine vegetală)

NS

3204

Substanțe colorante organice sintetice, cu compoziție chimică definită sau nu; preparate prevăzute în nota 3 de la capitolul 32 pe bază de substanțe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, cu compoziție chimică definită sau nu

S

3206

Alte substanțe colorante; preparate prevăzute în nota 3 de la capitolul 32, altele decât cele de la poziția 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, cu compoziție chimică definită sau nu

S

capitolul 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie, preparate cosmetice sau de toaletă

NS

capitolul 34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, preparate de lustruit sau de curățat, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos sau ghips

NS

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați din cazeină; cleiuri de cazeină

S

3502 90 90

Albuminați și alți derivați din albumine

NS

3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de forma pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește; alte cleiuri de origine animală, excluzând cleiurile de cazeină de la poziția 3501

NS

3504 00 00

Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu crom

NS

3505 10 50

Amidonuri esterificate sau eterificate

NS

3506

Cleiuri și alți adezivi preparați, nedenumiți și necuprinși în altă parte; produse adecvate pentru utilizare ca adezivi sau cleiuri, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul ca adezivi sau cleiuri, având o greutate netă de maximum 1 kg

NS

3507

Enzime; enzime preparate nedenumite și necuprinse în altă parte

S

capitolul 36

Explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; anumite preparate inflamabile

NS

capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice

NS

ex capitolul 38

Produse chimice diverse, cu excepția produselor de la pozițiile 3802 și 3817 00, subpozițiile 3823 12 00 și 3823 70 00 și poziția 3825, excluzând produsele de la subpozițiile 3809 10 și 3824 60

NS

3802

Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual

S

3817 00

Alchilbenzeni în amestec și alchilnaftaline în amestec, altele decât cele de la poziția 2707 sau 2902

S

3823 12 00

Acid oleic

S

3823 70 00

Alcooli grași industriali

S

3825

Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte; deșeuri orășenești; nămol de epurare; alte deșeuri menționate în nota 6 de la capitolul 38

S

ex capitolul 39

Materiale plastice și articole din material plastic, cu excepția produselor de la pozițiile 3901, 3902, 3903 și 3904, subpozițiile 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 și 3907 99, pozițiile 3908 și 3920 și subpozițiile 3921 90 19 și 3923 21 00

NS

3901

Polimeri de etilenă sub forme primare

S

3902

Polimeri de propilenă sau de alte olefine sub forme primare

S

3903

Polimeri de stiren sub forme primare

S

3904

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, sub forme primare

S

3906 10 00

Poli(metacrilat de metil)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 60

Poli(etilena tereftalat)

S

3907 99

Alți poliesteri, cu excepția celor nesaturați

S

3908

Poliamide, sub forme primare

S

3920

Alte plăci, folii, pelicule, benzi și panglici, din materiale plastice nealveolare, neranforsate, stratificate, susținute sau combinate în mod similar cu alte materiale

S

3921 90 19

Alte plăci, folii, pelicule, benzi și lame din poliesteri, altele decât produse alveolare și altele decât folii și plăci ondulate

S

3923 21 00

Saci, sacoșe, pungi (inclusiv cornete), din polimeri de etilenă

S

ex capitolul 40

Cauciuc și articole din cauciuc, cu excepția produsului de la poziția 4010

NS

4010

Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat

S

ex 4104

Piei tăbăcite sau uscate și piei semifinite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări, excluzând produsele de la subpozițiile 4104 41 19 și 4104 49 19

S

ex 4106 31

4106 32

Piei tăbăcite sau uscate și piei semifinite de porcine, epilate, în stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom „wet-blue”), șpăltuite, dar fără prelucrări suplimentare, excluzând produsele de la subpoziția 4106 31 10

NS

4107

Piei finite prelucrate după tăbăcire sau după uscare, inclusiv piei pergament de bovine (inclusiv de bivoli) sau de cabaline, epilate, chiar șpăltuite, altele decât pieile de la poziția 4114

S

4112 00 00

Piei finite prelucrate după tăbăcire sau după uscare, inclusiv piei pergament, de ovine, epilate, chiar șpăltuite, altele decât pieile de la poziția 4114

S

ex 4113

Piei finite prelucrate după tăbăcire sau după uscare, inclusiv piei pergamentate ale altor animale, epilate, chiar șpăltuite, altele decât pieile de la poziția 4114, cu excepția produsului de la subpoziția 4113 10 00

NS

4113 10 00

De caprine

S

4114

Piei finite tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”), inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată; piei finite lăcuite sau lăcuite stratificate; piei metalizate

S

4115 10 00

Piei reconstituite, pe bază de piele sau fibre de piele, sub formă de plăci, foi sau benzi, chiar rulate

S

ex capitolul 42

Articole din piele naturală; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și produse similare; produse din intestine de animale (altele decât intestine de vierme de mătase); cu excepția produselor de la pozițiile 4202 și 4203

NS

4202

Valize, geamantane și cufere, casete de toaletă și mape portdocumente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau pentru arme, tocuri de pistol și articole similare; genți de voiaj, cutii izolate termic pentru produse alimentare și băuturi, truse de toaletă, rucsacuri, genți de mână, sacoșe pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru tutun, truse pentru scule, saci pentru articole de sport, cutii pentru flacoane, casete pentru bijuterii, cutii pentru pudră, cutii pentru tacâmuri și articole similare, din piele naturală sau reconstituită, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibre vulcanizate, din carton sau acoperite, în totalitate sau în mare parte, cu astfel de materiale sau cu hârtie

S

4203

Articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

S

capitolul 43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

NS

ex capitolul 44

Lemn și articole din lemn, cu excepția produselor de la pozițiile 4410, 4411, 4412, subpozițiile 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 și 4420 90 91; cărbune din lemn

NS

4410

Plăci aglomerate, panouri numite „oriented strand board” (OSB) și panouri similare (de exemplu, panourile numite „waferboard”), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici

S

4411

Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu rășini sau cu alți lianți organici

S

4412

Placaj, lemn furniruit și lemn stratificat similar

S

4418 10

Ferestre, uși-ferestre și ramele și pervazurile lor

S

4418 20 10

Uși și ramele lor, pervazuri și praguri, din lemn tropical menționat în nota 2 complementară la capitolul 44

S

4418 71 00

Panouri asamblate pentru acoperit podele mozaicate, din lemn

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuete și alte obiecte de ornament, din lemn tropical, astfel cum sunt specificate în nota 2 complementară la capitolul 44; lemn marchetat și lemn încrustat; sipete, casete și cutii pentru bijuterii sau orfevrărie și articole similare și articole de mobilier din lemn care nu se încadrează la capitolul 94, din lemn tropical, astfel cum se specifică în nota 2 complementară la capitolul 44

S

ex capitolul 45

Plută și articole din plută, cu excepția produsului de la poziția 4503

NS

4503

Articole din plută naturală

S

capitolul 46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau de nuiele; coșuri și împletituri

S

capitolul 50

Mătase

S

ex capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale, excluzând produsele de la poziția 5105; fire și țesături din păr de cal

S

capitolul 52

Bumbac

S

capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie

S

capitolul 54

Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale textile sintetice

S

capitolul 55

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

S

capitolul 56

Vată, pâslă (fetru) și materiale nețesute; fire speciale; sfori, odgoane, funii și frânghii și articole din acestea

S

capitolul 57

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

S

capitolul 58

Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii

S

capitolul 59

Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile

S

capitolul 60

Materiale tricotate sau croșetate

S

capitolul 61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

S

capitolul 62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate

S

capitolul 63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe

S

capitolul 64

Încălțăminte, ghete și articole similare; părți ale acestor articole

S

capitolul 65

Articole pentru acoperit capul și părți ale acestora

NS

capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora

S

capitolul 67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

NS

capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

NS

capitolul 69

Produse ceramice

S

capitolul 70

Sticlă și articole din sticlă

S

ex capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede; cu excepția produsului de la poziția 7117

NS

7117

Bijuterii fantezie

S

7202

Feroaliaje

S

capitolul 73

Articole din fier sau din oțel

NS

capitolul 74

Cupru și articole din cupru

S

7505 12 00

Bare, tije și profile din aliaje de nichel

NS

7505 22 00

Sârmă din aliaje de nichel

NS

7506 20 00

Table, benzi și folii din aliaje de nichel

NS

7507 20 00

Tuburi, țevi sau accesorii de țevării din nichel

NS

ex capitolul 76

Aluminiu și articole din aluminiu, excluzând produsele de la poziția 7601

S

ex capitolul 78

Plumb și articole din plumb, excluzând produsele de la poziția 7801

S

ex capitolul 79

Zinc și articole din zinc, excluzând produsele de la pozițiile 7901 și 7903

S

ex capitolul 81

Alte metale comune; materiale metalo-ceramice; articole din aceste materiale, excluzând produsele de la subpozițiile 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 și 8113 00 20

S

capitolul 82

Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale de bază

S

capitolul 83

Diverse articole din metale de bază

S

ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate sau dispozitive mecanice și părți ale acestora, cu excepția produselor de la subpozițiile 8401 10 00 și 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reactoare nucleare

S

8407 21 10

Motoare pentru propulsia navelor, cu capacitatea cilindrică de maximum 325 cm3

S

ex capitolul 85

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate, cu excepția produselor de la subpozițiile 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11-8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11-8519 89 19, de la pozițiile 8521, 8525 și 8527, subpozițiile 8528 49, 8528 59 și 8528 69-8528 72, de la poziția 8529 și subpozițiile 8540 11 și 8540 12

NS

8516 50 00

Cuptoare cu microunde

S

8517 69 39

Aparate de recepție pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie, altele decât receptoare portabile pentru apelare, alertare sau de căutare a persoanelor

S

8517 70 15

8517 70 19

Antene și reflectoare de antene de toate tipurile, altele decât antene destinate aparatelor de radiotelefonie sau de radiotelegrafie; părți care se utilizează împreună cu aceste articole

S

8519 20

8519 30

Electrofoane care funcționează prin introducerea unei monede, a unei bancnote, a unui card bancar, a unui jeton sau a altor mijloace de plată; patefoane, gramofoane și pick-upuri

S

8519 81 11-

8519 81 45

Aparate de reproducere a sunetului (inclusiv cititoarele de casete), care nu au încorporat un dispozitiv de înregistrare a sunetului

S

8519 81 85

Alte aparate de înregistrare și de reproducere a sunetului, pe bandă magnetică, care încorporează un dispozitiv de reproducere a sunetului, altul decât tipul cu casete

S

8519 89 11-

8519 89 19

Alte aparate de reproducere a sunetului, care nu încorporează un dispozitiv de înregistrare a sunetului

S

8521

Aparate de înregistrare sau de reproducere video, chiar încorporând un receptor de semnale video

S

8525

Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune; aparate fotografice digitale și alte camere video cu înregistrare

S

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

S

8528 49

8528 59

8528 69 -

8528 72

Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, altele decât tipul utilizat exclusiv sau în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor de la poziția 8471; aparate receptoare de televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor

S

8529

Piese care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8525-8528

S

8540 11

8540 12 00

Tuburi catodice pentru receptoare de televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare video color sau alb-negru sau altele monocrome

S

capitolul 86

Locomotive și locomotoare, material rulant și părți ale acestora; material fix și aparatură pentru căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare pentru căile ferate, de toate tipurile

NS

ex capitolul 87

Alte vehicule decât materialul rulant de cale ferată sau tramvai, părți și accesorii ale acestora, cu excepția produselor de la pozițiile 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 și 8714

NS

8702

Autovehicule pentru transportul a minimum 10 persoane, inclusiv șoferul

S

8703

Autoturisme și alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziția 8702), inclusiv mașinile de tipul „break” și mașinile de curse

S

8704

Autovehicule pentru transportul mărfurilor

S

8705

Autovehicule pentru utilizări speciale, altele decât cele concepute în principal pentru transportul de persoane sau de mărfuri (de exemplu, pentru depanare, automacarale, pentru stingerea incendiilor, autobetoniere, pentru curățarea străzilor, pentru împrăștiat materiale, autoateliere, unități autoradiologice)

S

8706 00

Șasiuri echipate cu motor pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8705

S

8707

Caroserii (inclusiv cabinele) pentru autovehiculele de la pozițiile 8701-8705

S

8708

Părți și accesorii de autovehicule de la pozițiile 8701-8705

S

8709

Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare sau de manevrare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanțe scurte; autocărucioare de tipul celor utilizate în gări; părțile lor

S

8711

Motociclete (inclusiv mopede) și biciclete sau similare, echipate cu motor auxiliar, cu sau fără ataș; atașe

S

8712 00

Biciclete și similare (inclusiv tricicluri cu cutie de transport mărfuri), fără motor

S

8714

Părți și accesorii de vehicule de la pozițiile 8711-8713

S

capitolul 88

Aparate de zbor, nave spațiale și părți ale acestora

NS

capitolul 89

Vapoare, nave și dispozitive plutitoare

NS

capitolul 90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control, de precizie, medicale sau chirurgicale; părți și accesorii ale acestora

S

capitolul 91

Aparate de ceasornicărie și părți ale acestora

S

capitolul 92

Instrumente muzicale; părți și instrumente ale acestora

NS

ex capitolul 94

Mobilă; articole de pat, saltele, somiere, perne și accesorii similare; lămpi și aparate de iluminat, nedenumite sau necuprinse în altă parte; însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate, cu excepția produsului de la poziția 9405

NS

9405

Lămpi și aparate de iluminat, inclusiv proiectoare și spoturi și părți ale acestora, nedenumite sau necuprinse în altă parte; însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare, care au o sursă de lumină permanentă, fixă, și părți ale acestora nedenumite sau necuprinse în altă parte

S

ex capitolul 95

Jucării, jocuri, articole pentru sport; părți și accesorii ale acestora; cu excepția produselor de la subpozițiile 9503 00 30-9503 00 99

NS

9503 00 30-

9503 00 99

Alte jucării; minimodele și modele similare pentru recreare, animate sau nu; puzzle de orice tip

S

capitolul 96

Articole diverse

NS


(1)  Regimul prevăzut în capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(2)  Pentru produsele de la subpoziția 0306 13, taxa este de 3,6 %, conform regimului prevăzut în capitolul II secțiunea 2.

(3)  Regimul prevăzut în capitolul II secțiunea 1 nu se aplică produselor de la prezenta poziție.

(4)  Pentru produsele de la subpoziția 1704 10 90, taxa specifică este limitată la 16 % din valoarea în vamă, conform regimului prevăzut în capitolul II secțiunea 2.


ANEXA III

CONVENȚIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 8

PARTEA A

Principalele convenții ONU/OIM privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor

1.

Pactul internațional privind drepturile civile și politice

2.

Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale

3.

Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială

4.

Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei

5.

Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante

6.

Convenția privind drepturile copilului

7.

Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid

8.

Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă (nr. 138)

9.

Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor (nr. 182)

10.

Convenția privind abolirea muncii forțate (nr. 105)

11.

Convenția privind munca forțată sau obligatorie (nr. 29)

12.

Convenția privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine și a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală (nr. 100)

13.

Convenția privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei (nr. 111)

14.

Convenția privind libertatea sindicală și protecția dreptului sindical (nr. 87)

15.

Convenția privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și de negociere colectivă (nr. 98)

16.

Convenția internațională asupra eliminării și a reprimării crimei de apartheid

PARTEA B

Convenții privind mediul și principiile bunei guvernanțe

17.

Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon

18.

Convenția de la Basel privind controlul transportului transfrontalier al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora

19.

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți

20.

Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei pe cale de dispariție

21.

Convenția privind diversitatea biologică

22.

Protocolul de la Cartagena privind prevenirea riscurilor biotehnologice

23.

Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbărilor climatice

24.

Convenția unică a Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante (1961)

25.

Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra substanțelor psihotrope (1971)

26.

Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope (1988)

27.

Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (Mexic)