ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 205

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
1 august 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 752/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 753/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1299/2007 al Comisiei privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 754/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină ( 1 )

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 755/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificării profesionale ( 1 )

10

 

 

Regulamentul (CE) nr. 756/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 august 2008

13

 

 

Regulamentul (CE) nr. 757/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

16

 

 

Regulamentul (CE) nr. 758/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 711/2008 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut exportat în aceeași stare

18

 

 

Regulamentul (CE) nr. 759/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2008 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

20

 

*

Regulamentul (CE) nr. 760/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește autorizațiile pentru utilizarea cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor

22

 

 

Regulamentul (CE) nr. 761/2008 al Comisiei din 31 iulie 2008 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

26

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (versiune codificată) ( 1 )

28

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/628/CE

 

*

Decizia Consiliului din 25 februarie 2008 privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

40

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

42

 

 

Comisie

 

 

2008/629/CE

 

*

Decizia Comisiei din 12 iunie 2008 de modificare a Deciziei 2005/56/CE de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

47

 

 

2008/630/CE

 

*

Decizia Comisiei din 24 iulie 2008 privind măsurile de urgență aplicabile crustaceelor importate din Bangladesh și destinate consumului uman [notificată cu numărul C(2008) 3698]  ( 1 )

49

 

 

2008/631/CE

 

*

Decizia Comisiei din 29 iulie 2008 de modificare a Deciziei 2006/805/CE în ceea ce privește regiunile anumitor state membre menționate în anexă și prelungirea aplicării deciziei respective [notificată cu numărul C(2008) 3964]  ( 1 )

51

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Poziția comună 2008/632/PESC a Consiliului din 31 iulie 2008 de modificare a Poziției comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

53

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 752/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 590/2008 (JO L 163, 24.6.2008, p. 24).


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MK

29,6

TR

74,2

XS

27,8

ZZ

43,9

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

83,1

US

47,0

UY

69,9

ZA

87,7

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

60,6

EG

134,7

IL

145,6

MK

76,7

TR

157,0

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

100,7

BR

102,2

CL

107,2

CN

82,9

NZ

121,6

US

100,6

ZA

91,1

ZZ

100,9

0808 20 50

AR

70,7

CL

82,0

TR

155,9

ZA

99,6

ZZ

102,1

0809 20 95

CA

344,6

TR

417,9

US

570,5

ZZ

444,3

0809 30

TR

160,6

ZZ

160,6

0809 40 05

BA

74,5

IL

117,7

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

91,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 753/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1299/2007 al Comisiei privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 (1) de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”), în special articolul 127 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comună a pieței în sectorul hameiului (2) urmează să fie abrogat cu începere de la 1 iulie 2008 în temeiul articolului 201 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 („Regulamentul unic OCP”).

(2)

Anumite dispoziții referitoare la grupările de producători prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1925/2005 nu au fost integrate în Regulamentul unic OCP. În vederea sprijinirii funcționării corecte a sectorului hameiului, este necesară introducerea respectivelor dispoziții în Regulamentul (CE) nr. 1299/2007 al Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind recunoașterea grupărilor de producători în sectorul hameiului (3).

(3)

Regulamentul unic OCP stabilește la articolul 122 condițiile generale pentru recunoașterea organizațiilor de producători de către statele membre. Aceste condiții trebuie prevăzute și în sectorul hameiului. Pentru păstrarea coerenței, sintagma „grupări de producători” trebuie utilizată în continuare în acest sector.

(4)

În scopul de a evita orice discriminare între producători și de a asigura unitatea și eficiența acțiunii întreprinse, este necesar să fie stabilite, pentru ansamblul Comunității, condițiile pe care grupările de producători sunt obligate să le respecte pentru a fi recunoscute de către statele membre. În scopul de a realiza o concentrare eficientă a ofertei, este în special necesar ca, pe de o parte, grupările să facă dovada unei dimensiuni economice suficiente și, pe de altă parte, ca producția totală a producătorilor să fie introdusă pe piață fie direct de către gruparea respectivă, fie de către producători, în conformitate cu anumite norme comune.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1299/2007 trebuie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1299/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1)   Statul membru pe teritoriul căruia își are sediul social gruparea de producători este autoritatea competentă cu privire la recunoașterea organizațiilor de producători prevăzute la articolul 122 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (4), denumite în continuare «grupări de producători».

(2)   Statele membre recunosc grupările de producători care solicită recunoașterea și care îndeplinesc următoarele condiții generale:

(a)

au personalitate juridică sau o calitate juridică suficientă pentru a avea drepturi și obligații în conformitate cu legislația națională;

(b)

aplică normele comune de producție și referitoare la primul stadiu al comercializării, în sensul celui de-al doilea paragraf;

(c)

includ în statutele lor obligația producătorilor membri ai grupărilor:

(i)

de a respecta normele comune de producție și deciziile privind soiurile care urmează să fie produse;

(ii)

de a efectua introducerea pe piață a totalității producției lor prin intermediul grupării;

(d)

fac dovada unei activități economice suficiente;

(e)

exclud pentru întregul domeniu de activitate al lor orice discriminare între producătorii sau grupările de producători din Comunitate, în special pe criterii de naționalitate sau loc de stabilire;

(f)

asigură fără discriminare dreptul de a adera la grupare oricărui producător care se angajează să respecte statutul;

(g)

includ în statut prevederi menite să garanteze faptul că membrii grupării care doresc să renunțe la calitatea de membri pot să facă acest lucru după ce au fost membri cel puțin trei ani și cu condiția să informeze gruparea în această privință cu cel puțin un an înainte, fără a aduce atingere actelor cu putere de lege sau actelor administrative naționale având ca obiect protejarea, în cazuri specifice, a grupării sau a creditorilor împotriva consecințelor financiare care ar putea rezulta ca urmare a plecării unui membru ori împiedicarea plecării unui membru în cursul anului financiar;

(h)

includ în statutele lor obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile care constituie obiectul recunoașterii;

(i)

nu dețin o poziție dominantă în cadrul Comunității.

Prin primul stadiu de comercializare se înțelege vânzarea în cadrul comerțului cu ridicata sau al industriilor utilizatoare a hameiului produs de către vânzătorul însuși sau, în cazul vânzării de către o grupare, produs de membrii acesteia.

(3)   Obligația prevăzută la alineatul (2) litera (c) nu se aplică produselor pentru care producătorii au încheiat contracte de vânzare înaintea aderării la grupările de producători, cu condiția ca grupările respective să fi fost informate în această privință și să le fi aprobat.

(4)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (c) punctul (ii), în cazul în care gruparea de producători autorizează acest lucru și în condițiile stabilite de aceasta, producătorii membri ai unei grupări pot:

(a)

să înlocuiască obligația de a comercializa totalitatea producției prin intermediul grupării de producători, prevăzută la alineatul (2) litera (c) punctul (ii), cu obligația de comercializare în conformitate cu normele comune stabilite în statut, pentru a garanta faptul că gruparea de producători are dreptul de a monitoriza nivelul prețurilor de vânzare, acestea fiind supuse spre aprobare grupării; în caz de contrar, gruparea răscumpără hameiul respectiv la un preț mai ridicat;

(b)

să comercializeze, prin intermediul unei alte grupări de producători alese de către propria grupare, produsele care, prin caracteristicile lor, nu sunt cuprinse, a priori, în activitățile comerciale ale acesteia din urmă.

(5)   Normele comune prevăzute la alineatul (2) litera (b) și litera (c) punctul (i) se stabilesc în scris. Acestea cuprind cel puțin:

(a)

pentru producție:

(i)

dispoziții privind utilizarea unuia sau a mai multor soiuri stabilite la reînnoirea plantațiilor sau la crearea de noi plantații;

(ii)

dispoziții privind respectarea anumitor practici de cultură și a măsurilor de protecție a plantelor;

(iii)

dispoziții privind culegerea, uscarea și, dacă este cazul, pregătirea pentru comercializare;

(b)

pentru introducerea pe piață în ceea ce privește, în special, concentrarea cererii și condițiile de ofertă:

(i)

dispoziții generale de reglementare a vânzării prin intermediul grupării;

(ii)

dispoziții privind cantitățile pe care producătorii sunt autorizați să le vândă ei înșiși, precum și normele de reglementare a acestor vânzări.

2.

Articolul 2 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, un stat membru poate fi autorizat, la cerere, să recunoască o grupare ale cărei suprafețe înregistrate cuprind mai puțin de 60 de hectare, în cazul în care suprafețele sunt situate într-o regiune de producție recunoscută de mai puțin de 100 de hectare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 314, 30.11.2005, p. 1.

(3)  JO L 289, 7.11.2007, p. 4.

(4)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 754/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 10 alineatul (4) primul paragraf,

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE (2), în special articolul 18 alineatul (1) a patra liniuță,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al Comisiei (3) stabilește condițiile de sănătate animală pentru importurile de anumite păsări în Comunitate, cu excepția păsărilor de curte, precum și condițiile de carantină aplicabile în cazul acestor păsări după import.

(2)

Anexa V la respectivul regulament stabilește o listă de unități și de centre de carantină acreditate de autoritățile competente ale statelor membre pentru importul de anumite păsări, cu excepția păsărilor de curte.

(3)

Cipru, Ungaria, Italia, Austria, Portugalia și Regatul Unit și-au revizuit unitățile și centrele de carantină acreditate și au trimis Comisiei o listă actualizată a acestora. Prin urmare, lista unităților și a centrelor de carantină acreditate stabilite în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 318/2007 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 318/2007 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa V la Regulamentul (CE) nr. 318/2007 se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/265/CE a Comisiei (JO L 114, 1.5.2007, p. 17).

(3)  JO L 84, 24.3.2007, p. 7. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 607/2008 (JO L 166, 27.6.2008, p. 18).


ANEXĂ

„ANEXA V

LISTA UNITĂțILOR șI A CENTRELOR ACREDITATE MENțIONATE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1)

CODUL ISO AL ȚĂRII

NUMELE ȚĂRII

NUMĂRUL DE ACREDITARE AL UNITĂȚII SAU AL CENTRULUI DE CARANTINĂ

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIA

AT3-KR-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750016

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750027

CZ

REPUBLICA CEHĂ

21750050

CZ

REPUBLICA CEHĂ

61750009

DE

GERMANIA

BB-1

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

HE-2

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

ES

SPANIA

ES/01/02/05

ES

SPANIA

ES/05/02/12

ES

SPANIA

ES/05/03/13

ES

SPANIA

ES/09/02/10

ES

SPANIA

ES/17/02/07

ES

SPANIA

ES/04/03/11

ES

SPANIA

ES/04/03/14

ES

SPANIA

ES/09/03/15

ES

SPANIA

ES/09/06/18

ES

SPANIA

ES/10/07/20

FR

FRANȚA

38.193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

IT

ITALIA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13000

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13001

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13002

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13003

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13004

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13005

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13006

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13007

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13008

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13009

NL

ȚĂRILE DE JOS

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTUGALIA

05 01 CQA

PT

PORTUGALIA

01 02 CQA

PT

PORTUGALIA

03 01 CQAR

PT

PORTUGALIA

05 07 CQAA

UK

REGATUL UNIT

21/07/01

UK

REGATUL UNIT

21/07/02

UK

REGATUL UNIT

01/08/01

UK

REGATUL UNIT

21/08/01”


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 755/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a anexei II la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificării profesionale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (1), în special articolul 11 litera (c) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE prevede că, în cazul în care, pentru o anumită profesie reglementată, se prevăd alte dispoziții specifice referitoare în mod direct la recunoașterea calificărilor profesionale, dispozițiile corespunzătoare ale Directivei 2005/36/CE nu se aplică. Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2005/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre și de modificare a Directivei 2001/25/CE (2) prevede recunoașterea automată a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre în conformitate cu dispozițiile Directivei 2001/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (3). Prin urmare, Directiva 2005/36/CE nu ar trebui să se aplice recunoașterii calificării navigatorilor care servesc la bordul navelor și care intră în sfera de aplicare a Directivei 2001/25/CE.

(2)

Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia, România și Țările de Jos au trimis cereri motivate pentru suprimarea profesiilor de navigator care intră în sfera de aplicare a Directivei 2001/25/CE de la punctul 3 litera (a) din anexa II la Directiva 2005/36/CE.

(3)

Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia și România au cerut suprimarea tuturor profesiilor și a descrierii formărilor asociate acestor profesii, enumerate pentru țara lor la punctul 3 litera (a) din anexa II la Directiva 2005/36/CE. Țările de Jos au cerut suprimarea a două profesii: „șef de cart (vas de coastă) (cu formare suplimentară) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)]” și „inginer de motor (cu diplomă) (diploma motordrijver)” și a descrierii formărilor asociate acestor profesii de la punctul 3 litera (a) din anexa II la Directiva 2005/36/CE.

(4)

Regatul Unit a înaintat o cerere motivată pentru eliminarea profesiilor de navigator care intră în sfera de aplicare a Directivei 2001/25/CE de la punctul 5 litera (a) din anexa II la Directiva 2005/36/CE.

(5)

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea calificărilor profesionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, p. 3).

(2)  JO L 255, 30.9.2005, p. 160.

(3)  JO L 136, 18.5.2001, p. 17. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2005/45/CE (JO L 255, 30.9.2005, p. 160).


ANEXĂ

Anexa II la Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 3 litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Transportul maritim

 

Următoarele formări:

 

în Letonia:

inginer electrician la bordul navelor (kuģu elektromehāniķis);

operator pentru aparate frigorifice (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists);

 

în Țările de Jos:

funcționar destinat serviciului de ajutor trafic maritim (VTS-functionaris);

 

care reprezintă o formare:

în Letonia:

(i)

pentru inginer electrician la bordul navelor (kuģu elektromehāniķis);

1.

persoană în vârstă de cel puțin 18 ani;

2.

care reprezintă o formare cu o durată totală de cel puțin 12 ani și jumătate, dintre care cel puțin nouă ani de formare de bază și cel puțin trei ani de instruire profesională. De asemenea, este necesară efectuarea unui serviciu pe mare de cel puțin șase luni în calitate de electrician pe navă sau de asistent al inginerului electrician de la bordul navelor cu o putere mai mare de 750 kW. Formarea profesională se încheie cu un examen special organizat de autoritatea competentă, în conformitate cu programa de formare aprobată de Ministerul Transporturilor;

(ii)

pentru operator pentru aparate frigorifice (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists);

1.

persoană în vârstă de cel puțin 18 ani;

2.

care reprezintă o formare cu o durată de cel puțin 13 ani, cuprinzând cel puțin nouă ani de formare de bază și cel puțin trei ani de instruire profesională. De asemenea, este necesară efectuarea unui serviciu pe mare de cel puțin 12 luni în calitate de asistent al inginerului specializat în domeniul frigorific. Formarea profesională se încheie cu un examen special, organizat de autoritatea competentă, în conformitate cu programa de formare aprobată de Ministerul Transporturilor;

în Țările de Jos:

O formare cu o durată totală de cel puțin 15 ani, incluzând cel puțin trei ani de instruire profesională superioară (HBO) sau de instruire profesională secundară (MBO), completată de cicluri de specializare la nivel național sau regional, fiecare incluzând cel puțin 12 săptămâni de instruire teoretică și care se încheie cu un examen.”

2.

Punctul 5 se modifică după cum urmează:

Sunt suprimate a zecea, a unsprezecea, a douăsprezecea, a treisprezecea și a paisprezecea liniuță.


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 756/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 august 2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 de stabilirea a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor (2), în special articolul 2 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că taxa la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002, ex 1005, cu excepția hibrizilor pentru sămânță și ex 1007, cu excepția hibrizilor destinați însămânțării, este egală cu prețul de intervenție valabil pentru aceste produse la data importării, majorat cu 55 %, din care se deduce prețul la import CIF aplicabil lotului în cauză. Cu toate acestea, taxa respectivă nu poate depăși nivelul taxelor din Tariful Vamal Comun.

(2)

Articolul 136 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că, pentru calcularea taxei la import menționate la alineatul (1) din articolul de mai sus, se stabilesc periodic, pentru produsele în cauză, prețuri CIF reprezentative la import.

(3)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96, prețul care trebuie utilizat pentru calcularea taxei la import pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 este prețul CIF reprezentativ la import, stabilit zilnic în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(4)

Este necesar să se stabilească taxele la import pentru perioada începând cu 1 august 2008, aplicabile până la stabilirea și intrarea în vigoare a unei noi taxe.

(5)

Cu toate acestea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 608/2008 al Comisiei din 26 iunie 2008 privind suspendarea temporară a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare 2008/2009 (3), aplicarea anumitor taxe stabilite prin prezentul regulament se suspendă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Începând de la 1 august 2008, taxele la import în sectorul cerealelor menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 sunt stabilite în anexa I la prezentul regulament, pe baza elementelor menționate în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1816/2005 (JO L 292, 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 166, 27.6.2008, p. 19.


ANEXA I

Taxe la import pentru produsele menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 aplicabile de la 1 august 2008

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Taxa la import (1)

(în EUR/t)

1001 10 00

GRÂU dur de calitate superioară

0,00 (2)

de calitate medie

0,00 (2)

de calitate inferioară

0,00 (2)

1001 90 91

GRÂU comun, pentru sămânță

0,00

ex 1001 90 99

GRÂU comun de calitate superioară, altul decât pentru sămânță

0,00 (2)

1002 00 00

SECARĂ

0,00 (2)

1005 10 90

PORUMB pentru sămânță, altul decât hibrid

0,00

1005 90 00

PORUMB, altul decât pentru sămânță (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORG cu boabe, altul decât hibrid, destinat însămânțării

0,00 (2)


(1)  Pentru mărfurile care intră în Comunitate prin Oceanul Atlantic sau prin Canalul de Suez, importatorul poate beneficia, în aplicarea articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei, de o reducere a taxelor, în valoare de:

3 EUR/t, dacă portul de descărcare se află la Marea Mediterană,

2 EUR/t, dacă portul de descărcare se află în Danemarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit sau pe coasta atlantică a Peninsulei Iberice.

(2)  În temeiul Regulamentului (CE) nr. 608/2008, se suspendă aplicarea acestei taxe.

(3)  Importatorul poate beneficia de o reducere forfetară de 24 EUR/t atunci când sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei.


ANEXA II

Elemente pentru calcularea taxelor prevăzute în anexa I

16.7.2008-30.7.2008

1.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

(EUR/t)

 

Grâu comun (1)

Porumb

Grâu dur de calitate superioară

Grâu dur de calitate medie (2)

Grâu dur de calitate inferioară (3)

Orz

Bursa

Minnéapolis

Chicago

Cotația

218,19

148,57

Prețul FOB USA

272,91

262,91

242,91

130,27

Primă pentru Golf

8,62

Primă pentru Marile Lacuri

15,65

2.

Valori medii pentru perioada de referință menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96:

Taxă de navlu: Golful Mexic–Rotterdam:

42,42 EUR/t

Taxă de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:

42,44 EUR/t


(1)  Primă pozitivă încorporată de 14 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(2)  Primă negativă de 10 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].

(3)  Primă negativă de 30 EUR/t [articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1249/96].


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 757/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2007/2008 au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 688/2008 al Comisiei (4).

(2)

Datele de care dispune în prezent Comisia duc la modificarea valorilor respective, în conformitate cu regulile și normele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008, sunt modificate și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 514/2008 (JO L 150, 10.6.2008, p. 7).

(3)  JO L 253, 28.9.2007, p. 5.

(4)  JO L 192, 19.7.2008, p. 49.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare la importul de zahăr alb, zahăr brut și produse având codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 1 august 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

21,79

5,41

1701 11 90 (1)

21,79

10,69

1701 12 10 (1)

21,79

5,22

1701 12 90 (1)

21,79

10,21

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul III la Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului (JO L 58, 28.2.2006, p. 1).

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită în anexa I punctul II la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/18


REGULAMENTUL (CE) NR. 758/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 711/2008 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut exportat în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Restituirile la export pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 sunt stabilite începând cu 25 iulie 2008 de Regulamentul (CE) nr. 711/2008 al Comisiei (2).

(2)

Este necesară adaptarea restituirilor la export în vigoare în prezent, având în vedere informațiile complementare de care dispune Comisia, în special în ceea ce privește schimbările intervenite în raportul dintre prețurile în vigoare pe piața internă și cele de pe piața mondială.

(3)

Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 711/2008 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 711/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 197, 25.7.2008, p. 30.


ANEXĂ

Restituiri la export pentru zahărul alb și zahărul brut în aceeași stare, aplicabile începând cu 1 august 2008

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,82 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,29

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, Insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene pentru ale căror relații externe un stat membru este responsabil și nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.


(1)  Inclusiv Kosovo, sub egida Națiunilor Unite, în virtutea Rezoluției 1244 a Consiliului de securitate din 10 iunie 1999.

(2)  Prezenta valoare este aplicabilă zahărului brut cu un randament de 92 %. În cazul în care randamentul zahărului brut exportat nu este de 92 %, valoarea restituirii aplicabile se înmulțește, pentru fiecare operațiune de export în cauză, cu un factor de conversie obținut prin împărțirea la 92 a randamentului zahărului brut exportat, calculat în conformitate cu punctul III alineatul (3) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/20


REGULAMENTUL (CE) NR. 759/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 712/2008 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Restituirile la export pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (c), (d) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se stabilesc începând cu 25 iulie 2008 prin Regulamentul (CE) nr. 712/2008 al Comisiei (2).

(2)

Este necesară adaptarea restituirilor la export aflate în prezent în vigoare având în vedere informațiile complementare de care dispune Comisia, în special în ceea ce privește schimbările intervenite în raportul dintre prețurile în vigoare pe piața internă și cele de pe piața mondială.

(3)

Prin urmare, este necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 712/2008 în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 712/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament, modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 al Comisiei (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 197, 25.7.2008, p. 32.


ANEXĂ

Restituiri la export pentru siropuri și alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeași stare, aplicabile începând cu 1 august 2008

Codul produsului

Destinația

Unitatea de măsură

Valoarea restituirii

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg substanță uscată

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % zaharoză × 100 kg produs net

0,1829

NB: Destinațiile sunt definite după cum urmează:

S00

Toate destinațiile, cu excepția următoarelor:

(a)

țări terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, Insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene pentru ale căror relații externe un stat membru este responsabil și nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.


(1)  Inclusiv Kosovo, sub egida Națiunilor Unite, în virtutea Rezoluției 1244 a Consiliului de securitate din 10 iunie 1999.

(2)  Valoarea de bază nu este aplicabilă produsului definit la punctul 2 din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3513/92 al Comisiei (JO L 355, 5.12.1992, p. 12).


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/22


REGULAMENTUL (CE) NR. 760/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește autorizațiile pentru utilizarea cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121 litera (i), articolul 192 și articolul 194 coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului din 24 iulie 1990 de stabilire a normelor generale suplimentare privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește brânzeturile (2) se abrogă prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 începând cu 1 iulie 2008.

(2)

Dispozițiile articolului 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 privind schimbul de informații cu privire la controale și la măsurile administrative nu au fost încorporate în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. În temeiul articolelor 192 și 194 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, aceste dispoziții trebuie integrate în Regulamentul (CE) nr. 1547/2006 al Comisiei din 13 octombrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2204/90 al Consiliului (3).

(3)

Din motive de claritate și raționalitate, este necesară abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1547/2006 și înlocuirea acestuia cu un nou regulament.

(4)

Articolul 119 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că utilizarea cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor face obiectul unei autorizații prealabile. Este necesar să se stabilească normele pentru acordarea autorizațiilor respective, luând în considerare cerințele în materie de control al întreprinderilor. Pentru a facilita implementarea și monitorizarea derogărilor în cauză, autorizațiile ar trebui acordate pentru o perioadă determinată.

(5)

La articolul 121 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se prevede că procentele maxime de cazeină și cazeinați care urmează a fi încorporate în brânzeturi trebuie stabilite pe baza unor criterii obiective, ținând seama de ceea ce este necesar din punct de vedere tehnologic. Este adecvat să se stabilească la nivel comunitar procentele menționate, pe baza cunoștințelor disponibile. Pentru a facilita controlul respectării acestei dispoziții, este indicat să se aplice aceste procente în mod global și nu pe produs individualizat, fără a aduce atingere standardelor mai stricte la nivel național.

(6)

Atunci când se utilizează cazeină și/sau cazeinați în brânzeturi, trebuie respectate standardele internaționale pentru brânzeturi, în special raportul proteine de zer/cazeină (4).

(7)

Este necesar să se stabilească norme privind controalele și sancțiunile, ținând cont de structura sectorului de activitate. Nivelul sancțiunii ar trebui stabilit în momentul reintroducerii ajutorului prevăzut la articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(8)

Fără a aduce atingere sancțiunilor naționale, în cazul utilizării fără autorizație a cazeinei și a cazeinaților la fabricarea brânzeturilor, este adecvat, în cazul în care valoarea ajutorului este fixată în temeiul articolului 100 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, să se solicite o sancțiune stabilită pe baza valorii cazeinei și a cazeinaților, pe de o parte, și pe baza valorii unei cantități corespunzătoare de lapte praf degresat, pe de altă parte, pentru a neutraliza cel puțin avantajele economice care rezultă din utilizarea neautorizată. Atât timp cât valoarea ajutorului pentru producția de cazeină și de cazeinați este stabilită la zero, este adecvat să nu se stabilească nivelul sancțiunii.

(9)

Articolul 204 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede că regulamentul se aplică în ceea ce privește sectorul laptelui și al produselor lactate, cu excepția dispozițiilor menționate în partea II titlul I capitolul III, începând cu 1 iulie 2008. Acesta abrogă Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 începând cu acea dată. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2008.

(10)

Pentru a permite acestui sector de activitate să se adapteze la noul procent maxim de încorporare și la extinderea aplicării sale la alte brânzeturi, este necesar să se prevadă o derogare pentru o perioadă de șase luni.

(11)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Autorizațiile menționate la articolul 119 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se eliberează pentru o perioadă de 12 luni, la cererea întreprinderilor interesate, cu condiția ca acestea să se angajeze în prealabil în scris să accepte și să respecte dispozițiile articolului 3 din prezentul regulament.

(2)   Autorizațiile se eliberează cu un număr de ordine pentru fiecare întreprindere sau, după caz, pentru fiecare unitate de producție.

(3)   Autorizațiile pot viza unul sau mai multe tipuri de brânzeturi, în conformitate cu cererea întreprinderii în cauză.

Articolul 2

(1)   Procentul maxim menționat la articolul 121 litera (i) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 care urmează a fi încorporat în produsele clasificate la codul NC 0406 este de 10 %. Acesta se aplică la greutatea brânzeturilor produse de întreprinderea sau de unitatea de producție în cauză în cursul unei perioade de șase luni.

Brânzeturile cu adaos de cazeină sau de cazeinați nu depășesc raportul proteine de zer/cazeină din lapte și respectă legislația națională a țării de fabricație în ceea ce privește utilizarea cazeinei și a cazeinaților.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), până la 31 decembrie 2008, procentul maxim menționat la primul paragraf al alineatului menționat este de 5 % pentru:

(a)

brânzeturile topite clasificate la codul NC 0406 30;

(b)

brânzeturile topite rase clasificate la codul NC ex 0406 20, fabricate printr-un procedeu continuu, fără adăugarea unor brânzeturi topite fabricate în prealabil;

(c)

brânzeturile topite sub formă de praf clasificate la codul NC ex 0406 20, fabricate printr-un procedeu continuu, fără adăugarea unor brânzeturi topite fabricate în prealabil.

Articolul 3

(1)   Întreprinderile:

(a)

declară autorității competente cantitățile și tipurile de brânzeturi fabricate, precum și cantitățile de cazeină și de cazeinați încorporate în diferitele produse;

(b)

țin o evidență a stocurilor care să permită verificarea cantităților și a tipurilor de brânzeturi fabricate, a cantităților de cazeină și de cazeinați achiziționate și/sau fabricate, precum și a destinației și/sau a utilizării acestora.

(2)   Evidența stocurilor menționată la alineatul (1) litera (b) cuprinde informațiile privind originea, compoziția și cantitatea de materii prime folosite la fabricarea brânzeturilor. Statele membre pot solicita prelevarea de eșantioane pentru a verifica informațiile respective. Statele membre se asigură de respectarea confidențialității informațiilor colectate de la întreprinderi.

Articolul 4

(1)   Statele membre asigură respectarea prezentului regulament prin intermediul verificării administrative și fizice, în special prin:

(a)

controale frecvente și inopinate la fața locului pentru a verifica concordanța dintre evidența contabilă a stocurilor, pe de o parte, și documentele comerciale corespunzătoare și stocurile efectiv deținute, pe de altă parte; aceste controale vizează un număr reprezentativ din declarațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a);

(b)

controale prin sondaj efectuate la întreprinderile care fabrică brânzeturi și cărora nu le-a fost acordată nicio autorizație.

(2)   Fiecare întreprindere supusă autorizării este controlată cel puțin o dată pe an.

Articolul 5

Statele membre păstrează date cu privire la:

(a)

numărul de autorizații eliberate și/sau retrase;

(b)

cantitățile de cazeină și cazeinați declarate în conformitate cu aceste autorizații și cantitatea de brânzeturi produsă;

(c)

cazurile în care cazeina și/sau cazeinații au fost utilizați, fie în absența unei autorizații, fie fără a respecta procentele stabilite, precum și cantitățile neautorizate de cazeină și cazeinați utilizate.

Articolul 6

(1)   Fără a aduce atingere sancțiunilor prevăzute de statele membre în cauză, utilizarea cazeinei și a cazeinaților fără autorizație face obiectul unei sancțiuni. Această sancțiune este stabilită atunci când se modifică nivelul ajutorului prevăzut la articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)   Sumele colectate în temeiul alineatului (1) sunt considerate ca fiind venituri alocate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 (5) al Comisiei și sunt declarate Comisiei în conformitate cu articolul 5 din regulamentul menționat.

Articolul 7

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1547/2006 se abrogă.

Cu toate acestea, autorizațiile acordate în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1547/2006 rămân valabile până la data expirării.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat și la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2204/90 se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (1) se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).

(2)  JO L 201, 31.7.1990, p. 7. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2583/2001 (JO L 345, 29.12.2001, p. 6).

(3)  JO L 286, 17.10.2006, p. 8.

(4)  Standard general al Codex Alimentarius pentru brânză (CODEX STAN A-6, modificat în 2006).

(5)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.


ANEXĂ

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1547/2006

Regulamentul (CEE) nr. 2204/90

Prezentul regulament

Articolele 1 și 2

 

Articolele 1 și 2

 

Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

 

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

 

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

 

Articolul 5 litera (c)

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (2)

 

Articolul 5

 

Articolul 5 literele (a) și (b)

Articolul 6

 

 

Articolul 7

Articolul 7

 

Articolul 8

Anexa I

 

Anexa II

 

Anexa III

 


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 761/2008 AL COMISIEI

din 31 iulie 2008

de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (1), în special articolul 33 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4),

întrucât:

(1)

Ratele de restituire aplicabile începând cu 25 iulie 2008 produselor enumerate în anexă, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 716/2008 al Comisiei (2).

(2)

Aplicarea normelor și a criteriilor menționate de Regulamentul (CE) nr. 716/2008 informațiilor deținute în prezent de Comisie duce la modificarea ratelor de restituire la export care se aplică în prezent, după cum se indică în anexa la prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Ratele de restituire stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 716/2008 se modifică după cum se indică în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 august 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Comisie

Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie


(1)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 318/2006 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 octombrie 2008.

(2)  JO L 197, 25.7.2008, p. 52.


ANEXĂ

Ratele de restituire aplicabile începând cu 1 august 2008 anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (1)

Codul NC

Descriere

Rata de restituire în EUR/100 kg

În caz de stabilire în avans a restituirilor

Altele

1701 99 10

Zahăr alb

18,29

18,29


(1)  Ratele stabilite în prezenta anexă nu sunt aplicabile exporturilor către:

(a)

țări terțe: Andorra, Liechtenstein, Sfântul Scaun (Cetatea Vaticanului), Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia (), Muntenegru, Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și nici mărfurilor enumerate în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972, exportate către Confederația Elvețiană;

(b)

teritorii ale statelor membre ale UE care nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Comunității: Insulele Feroe, Groenlanda, Insula Helgoland, Ceuta, Melilla, comunele Livigno și Campione d’Italia și zonele din Republica Cipru în care Guvernul Republicii Cipru nu exercită un control efectiv;

(c)

teritorii europene pentru ale căror relații externe un stat membru este responsabil și nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității: Gibraltar.

(2)  Inclusiv Kosovo, sub egida Națiunilor Unite, în virtutea Rezoluției 1244 a Consiliului de securitate din 10 iunie 1999.


DIRECTIVE

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/28


DIRECTIVA 2008/72/CE A CONSILIULUI

din 15 iulie 2008

privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele

(Text cu relevanță pentru SEE)

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Directiva 92/33/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea răsadurilor de legume și a materialului săditor de legume, altul decât semințele (2) a fost modificată de mai multe ori în mod substanțial (3). Din motive de claritate și de coerență ar trebui să se codifice directiva menționată.

(2)

Producția de legume ocupă un loc important în agricultura Comunității.

(3)

Obținerea unor rezultate satisfăcătoare în cultivarea legumelor depinde, în mare măsură, de calitatea și starea fitosanitară nu numai a semințelor care fac obiectul Directivei 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (4), ci și a materialului săditor utilizat pentru răsadurile de legume.

(4)

În ceea ce privește diferențele dintre tratamentele aplicate în statele membre materialului săditor și răsadurilor de legume, există probabilitatea ca acestea să creeze bariere în calea schimburilor comerciale și să împiedice astfel libera circulație a acestor produse în cadrul Comunității.

(5)

Condițiile armonizate la nivel comunitar ar trebui să garanteze achiziționarea pe teritoriul Comunității de material săditor și de răsaduri de legume de bună calitate și care se află într-o stare fitosanitară bună.

(6)

În măsura în care se referă la aspecte fitosanitare, aceste condiții armonizate trebuie să fie în concordanță cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (5).

(7)

Fără a aduce atingere dispozițiilor fitosanitare prevăzute în Directiva 2000/29/CE, nu ar trebui să se aplice normele comunitare privind comercializarea materialului săditor și a răsadurilor de legume, dacă s-a demonstrat că aceste produse sunt destinate exportului către țări terțe, dat fiind că prevederile în vigoare în aceste țări pot fi diferite de cele din prezenta directivă.

(8)

Stabilirea normelor fitosanitare și de calitate pentru fiecare gen și fiecare specie de legume necesită studii tehnice și științifice îndelungate și aprofundate. Prin urmare, ar trebui stabilită în acest scop o procedură specifică.

(9)

Este, în primul rând, responsabilitatea furnizorilor de material săditor și de răsaduri de legume de a garanta că produsele proprii îndeplinesc condițiile stabilite în prezenta directivă.

(10)

Autoritățile competente din statele membre ar trebui, prin efectuarea de controale și inspecții, să asigure că furnizorii îndeplinesc condițiile menționate mai sus.

(11)

Ar trebui prevăzute unele măsuri de control comunitare pentru a se asigura aplicarea uniformă în toate statele membre a normelor stabilite în prezenta directivă.

(12)

Este în interesul cumpărătorilor de material săditor și de răsaduri de legume ca denumirile soiurilor să fie cunoscute și identitatea acestora să fie protejată.

(13)

În acest scop, ar trebui să se prevadă, atât cât este posibil, aplicarea normelor privind aspectul varietal, astfel cum au fost ele stabilite deja cu privire la comercializarea semințelor de legume.

(14)

Pentru a se asigura identitatea și comercializarea corespunzătoare a materialului săditor și a răsadurilor de legume, ar trebui să se adopte norme comunitare privind separarea loturilor și marcarea. Etichetele utilizate ar trebui să furnizeze toate informațiile necesare atât pentru controalele oficiale, cât și pentru informarea utilizatorilor.

(15)

Ar trebui adoptate norme care să permită, în cazul unor dificultăți temporare de furnizare, comercializarea materialului săditor și a răsadurilor de legume care îndeplinesc cerințe mai puțin stricte decât cele prevăzute în prezenta directivă.

(16)

Ar trebui să se interzică statelor membre impunerea, în ceea ce privește genurile și speciile menționate în anexa II pentru care se vor întocmi fișe, a unor condiții sau restricții de comercializare noi, altele decât cele prevăzute în prezenta directivă.

(17)

Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a autoriza comercializarea, în interiorul Comunității, de material săditor și de răsaduri de legume produse în țări terțe, cu condiția ca aceste produse să ofere întotdeauna aceleași garanții ca și materialul săditor și răsadurile de legume produse în Comunitate și care sunt conforme cu dispozițiile comunitare.

(18)

Pentru armonizarea metodelor tehnice de control aplicate în statele membre și pentru a compara materialul săditor și răsadurile de legume produse în Comunitate cu cele produse în țări terțe, ar trebui efectuate teste comparative pentru verificarea conformității acestor produse cu cerințelele prezentei directive.

(19)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (6).

(20)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul național și de aplicare a directivelor menționate în anexa III partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă se aplică în cazul comercializării, în interiorul Comunității, a răsadurilor de legume și a materialului săditor, altul decât semințele.

(2)   Articolele 2-20 și articolul 23 se aplică genurilor și speciilor enumerate în anexa II, precum și hibrizilor lor.

Articolele menționate se aplică, de asemenea, portaltoaielor și altor părți ale plantelor ce aparțin altor genuri sau specii, sau hibrizilor acestora, dacă materialele ce aparțin genurilor sau speciilor menționate mai sus sau hibrizilor acestora sunt sau trebuie să fie altoite pe ele.

(3)   Modificările din lista genurilor și a speciilor care figurează în anexa II sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (3).

Articolul 2

Prezenta directivă nu se aplică răsadurilor de legume și nici materialului săditor pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe, dacă sunt corect identificate ca atare și izolate suficient, fără a aduce atingere normelor sanitare stabilite în Directiva 2000/29/CE.

Măsurile de punere în aplicare din primul paragraf, în special cele privind identificarea și izolarea, sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 3

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„material săditor” înseamnă părți ale plantelor și orice material al plantelor, inclusiv portaltoii, destinate sădirii și producției de legume;

(b)

„răsaduri” înseamnă plante și părți ale acestora, inclusiv, în cazul plantelor altoite, altoiul, destinate plantării pentru producția de legume;

(c)

„furnizor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară cel puțin una dintre activitățile următoare legate de materialul săditor și de răsadurile de legume: reproducerea, producerea, menținerea și/sau tratarea și comercializarea;

(d)

„comercializare” înseamnă menținerea la dispoziție sau în stoc, expunerea sau punerea în vânzare, vânzarea și/sau livrarea către o altă persoană, sub orice formă, a materialului săditor sau a răsadurilor de legume;

(e)

„organism oficial responsabil” înseamnă:

(i)

autoritatea unică și centrală, creată sau desemnată de statul membru, aflată sub supravegherea guvernului național și responsabilă cu problemele privind calitatea;

(ii)

orice altă autoritate publică creată:

fie la nivel național;

fie la nivel regional, sub supravegherea autorităților naționale, în limitele stabilite în legislația națională a statului membru respectiv.

Organismele menționate la punctele (i) și (ii) pot, în conformitate cu legislația națională, să delege atribuțiile menționate în prezenta directivă care ar trebui aduse la îndeplinire sub autoritatea și sub supravegherea acestora oricărei persoane juridice de drept public sau privat care, în baza statutului său aprobat oficial, este însărcinată exclusiv cu executarea unor funcții de interes public specifice, cu condiția ca această persoană juridică și membrii acesteia să nu aibă niciun interes personal în ceea ce privește rezultatul măsurilor pe care le iau.

Statele membre asigură existența unei strânse cooperări între organismele menționate la punctul (i) și cele menționate la punctul (ii).

În plus, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), poate fi autorizată oricare altă persoană juridică înființată în numele unui organism menționat la punctele (i) și (ii) și care acționează sub autoritatea și sub supravegherea acestui organism, cu condiția ca această persoană juridică să nu aibă niciun interes personal în ceea ce privește rezultatul măsurilor pe care le ia.

Statele membre notifică Comisiei organismele lor oficiale responsabile. Comisia transmite această informație celorlalte state membre;

(f)

„măsuri oficiale” înseamnă măsuri luate de către organismul oficial responsabil;

(g)

„inspecție oficială” înseamnă o inspecție efectuată de către organismul oficial responsabil;

(h)

„declarație oficială” înseamnă declarația făcută de către un organism oficial responsabil sau sub autoritatea acestuia;

(i)

„lot” înseamnă un anumit număr de elemente ale unui produs unic, care poate fi identificat prin omogenitatea compoziției sale și prin originea sa;

(j)

„laborator” înseamnă un organism de drept public sau privat care efectuează analize și stabilește un diagnostic corect care permite producătorului să supravegheze calitatea producției.

Articolul 4

Potrivit procedurii menționate la articolul 21 alineatul (3), în anexa I se întocmește, pentru fiecare gen și specie menționată în anexa II și pentru portaltoaiele altor genuri și specii, dacă materialele unuia dintre genurile și speciile menționate sunt folosite ca altoaie, o fișă în care se face referire la condițiile fitosanitare stabilite în Directiva 2000/29/CE și care se aplică genului și/sau speciei respective și în care se indică:

(a)

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească răsadurile de legume, în special sub aspectul calității și al purității recoltelor și, dacă este cazul, sub cel al caracteristicilor soiului. Aceste condiții se regăsesc în partea A din anexa I;

(b)

condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul săditor, în special cele legate de procedeul de sădire aplicat purității culturii pe picior și, dacă este cazul, caracteristicilor soiurilor. Aceste caracteristici se regăsesc în partea B din anexa I.

Articolul 5

(1)   Statele membre asigură că furnizorii iau toate măsurile necesare pentru a garanta respectarea normelor stabilite în prezenta directivă în toate etapele de producție și de comercializare a materialului săditor și a răsadurilor de legume.

(2)   În vederea aplicării alineatului (1), furnizorii respectivi efectuează, personal sau prin intermediul unui furnizor autorizat sau al organismului oficial responsabil, controale bazate pe următoarele principii:

identificarea punctelor critice ale procesului de producție pe baza metodelor de producție utilizate;

elaborarea și punerea în aplicare a unor metode de supraveghere și de control al punctelor critice menționate la prima liniuță;

prelevarea de eșantioane pentru analiză într-un laborator autorizat de către organismul oficial responsabil, în scopul verificării respectării normelor stabilite în prezenta directivă;

înregistrarea în scris sau într-un alt mod de păstrare durabilă a datelor menționate la prima, a doua și a treia liniuță și ținerea unei evidențe a producției și a comercializării răsadurilor și a materialului săditor care să fie ținute la dispoziția organismului oficial responsabil. Aceste documente și acest registru sunt păstrate cel puțin un an.

Totuși, furnizorii a căror activitate în acest domeniu se limitează la simpla distribuire a materialului săditor și a răsadurilor de legume produse și ambalate în afara întreprinderii lor sunt obligați doar să țină o evidență scrisă sau în orice altă formă durabilă a operațiunilor de cumpărare și de vânzare și/sau de livrare a acestor produse.

Prezentul alineat nu se aplică furnizorilor a căror activitate în acest domeniu se limitează la livrarea unor cantități mici de material săditor și de răsaduri de legume destinate consumatorilor finali care nu sunt specialiști.

(3)   În cazul în care rezultatele propriilor lor controale sau informațiile de care dispun furnizorii menționați la alineatul (1) indică prezența unuia sau a mai multor organisme dăunătoare care fac obiectul Directivei 2000/29/CE sau într-o cantitate mai mare decât cea permisă în mod normal în conformitate cu normele, dintre cele menționate în fișele menționate la articolul 4 din prezenta directivă, furnizorii informează imediat organismul oficial responsabil și iau măsurile pe care acesta le recomandă sau orice măsură necesară pentru reducerea riscului răspândirii organismelor dăunătoare respective. Furnizorii țin evidența apariției organismelor dăunătoare în unitățile lor și a tuturor măsurilor luate în această privință.

(4)   Normele de punere în aplicare a alineatului (2) al doilea paragraf sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 6

(1)   Organismul oficial responsabil autorizează furnizorii după ce constată că metodele și unitățile de producție ale acestora respectă, în ceea ce privește natura activităților desfășurate, cerințele din prezenta directivă. Dacă un furnizor hotărăște să efectueze alte activități decât cele pentru care a fost autorizat, autorizația trebuie reînnoită.

(2)   Organismul oficial responsabil acordă autorizație laboratoarelor după ce a constatat că aceste laboratoare, metodele și unitățile acestora respectă, având în vedere activitățile de control desfășurate, cerințele prezentei directive, precizate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2). Dacă un laborator hotărăște să efectueze alte activități decât cele pentru care a fost autorizat, autorizația trebuie reînnoită.

(3)   În cazul în care cerințele de la alineatele (1) și (2) nu mai sunt respectate, organismul oficial responsabil ia măsurile necesare în acest sens. În acest scop, acesta ține cont în special de concluziile controalelor efectuate în conformitate cu articolul 7.

(4)   Supravegherea și controlul furnizorilor, al unităților și al laboratoarelor se efectuează în mod regulat de către organismul oficial responsabil sau sub autoritatea acestuia, iar acest organism trebuie să aibă, în orice moment, acces liber în toate unitățile pentru a asigura respectarea cerințelor prezentei directive. Normele de punere în aplicare privind supravegherea și controlul sunt adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Dacă supravegherea și controlul indică nerespectarea cerințelor prezentei directive, organismul oficial responsabil ia măsurile necesare în acest sens.

Articolul 7

(1)   Experții Comisiei, în colaborare cu organismele oficiale responsabile din statele membre, pot, dacă este necesar, să efectueze controale la fața locului pentru a garanta aplicarea uniformă a prezentei directive și, în special, pentru a verifica respectarea efectivă a cerințelor acesteia de către furnizori. Statul membru pe teritoriul căruia se efectuează un control este obligat să acorde expertului tot sprijinul în îndeplinirea sarcinii acestuia. Comisia informează statele membre despre rezultatele investigțiilor efectuate.

(2)   Normele de punere în aplicare a alineatului (1) sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 8

(1)   Materialul săditor și răsadurile de legume nu pot fi comercializate decât de către furnizori autorizați și cu condiția ca aceștia să respecte cerințele formulate în fișa menționată la articolul 4.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 2000/29/CE, alineatul (1) nu se aplică materialului săditor și răsadurilor de legume destinate:

(a)

testelor sau folosirii în scopuri științifice; sau

(b)

selecțiilor; sau

(c)

unor măsuri ce vizează păstrarea diversității genetice.

(3)   Normele de punere în aplicare a literelor (a), (b) și (c) de la alineatul (2) sunt adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 9

(1)   Fără a aduce atingere articolului 2, materialul săditor și răsadurile de legume care aparțin genurilor și speciilor enumerate în anexa II și care sunt reglementate de Directiva 2002/55/CE nu sunt comercializate în interiorul Comunității decât dacă aparțin unui soi admis în conformitate cu directiva respectivă.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 2 și alineatului (3) din prezentul articol, materialul săditor și răsadurile de legume care aparțin genurilor și speciilor enumerate în anexa II și care nu sunt reglementate de Directiva 2002/55/CE nu sunt comercializate în interiorul Comunității decât dacă aparțin unui soi admis oficial în cel puțin un stat membru.

În ceea ce privește condițiile de admitere, se aplică dispozițiile prevăzute la articolele 4 și 5 și la articolul 9 alineatul (3) din Directiva 2002/55/CE.

În ceea ce privește procedurile și formalitățile privind admiterea și selecția pentru conservare, se aplică mutatis mutandis dispozițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (2) și (4), la articolele 6, 7 și 8, la articolul 9 alineatele (1), (2) și (4) și la articolele 10-15 din Directiva 2002/55/CE.

În fiecare caz, se poate ține cont de rezultatele testelor neoficiale și de informațiile practice culese pe parcursul creșterii.

(3)   Soiurile admise oficial în conformitate cu dispozițiile prevăzute la alineatul (2) sunt înscrise în Catalogul comun al soiurilor de specii de legume menționat la articolul 17 din Directiva 2002/55/CE. Articolul 16 alineatul (2) și articolele 17, 18 și 19 din directiva menționată se aplică mutatis mutandis.

Articolul 10

(1)   Pe parcursul perioadei de creștere, precum și la scoaterea sau prelevarea altoiurilor de pe materialul parental, materialul săditor și răsadurile de legume sunt păstrate în loturi separate.

(2)   În cazul în care materialul săditor sau răsadurile de legume de origini diferite sunt puse împreună sau amestecate la ambalare, depozitare, transport sau livrare, furnizorul consemnează în evidența sa datele următoare: conținutul lotului și originea diferitelor elemente din care este alcătuit.

(3)   Statele membre asigură respectarea cerințelor de la alineatele (1) și (2) prin efectuarea de inspecții oficiale.

Articolul 11

(1)   Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (2), materialul săditor și răsadurile de legume sunt comercializate doar în loturi suficient de omogene și dacă s-a demonstrat că respectă dispozițiile prezentei directive, fiind totodată însoțite de un document emis de către furnizor în conformitate cu condițiile specificate pe fișa menționată la articolul 4. Dacă acest document conține o constatare oficială, aceasta trebuie să se distingă în mod clar de celelalte secțiuni ale documentului.

Cerințele referitoare la operațiunile de etichetare și/sau de sigilare și de ambalare a materialului săditor și a răsadurilor de legume sunt precizate în fișa menționată la articolul 4.

(2)   În cazul în care materialul săditor și răsadurile de legume sunt puse de către un detailist la dispoziția unui consumator final care nu este specialist, cerințele referitoare la etichetare pot fi reduse la o informații adecvate privind produsul.

Articolul 12

(1)   Statele membre pot scuti:

(a)

de la aplicarea articolului 11, pe micii producători ale căror producție și vânzare de material săditor și de răsaduri de legume sunt în totalitate destinate utilizării finale de către persoane pe piața locală care nu sunt implicate profesional în producția de legume („circulație locală”);

(b)

de controalele și de inspecțiile oficiale menționate la articolul 18, circulația locală de material săditor și de răsaduri de legume produse de respectivele persoane scutite.

(2)   Normele de punere în aplicare referitoare la alte cerințe privind scutirile menționate la alineatul (1), în special cu privire la noțiunile de „mici producători” și de „piață locală”, precum și la procedurile aferente sunt adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 13

În cazul unor dificultăți temporare privind furnizarea cu material săditor și cu răsaduri de legume care îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta directivă, se pot adopta, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), măsuri care să permită comercializarea de material săditor și de răsaduri de legume în condiții mai puțin stricte, fără a aduce atingere normelor fitosanitare stabilite prin Directiva 2000/29/CE.

Articolul 14

(1)   Materialul săditor și răsadurile de legume ce respectă cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă nu sunt supuse niciunor restricții de comercializare în ceea ce privește furnizorul, aspectele fitosanitare, mediul de cultură și modalitățile de inspecție, în afara celor prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Comercializarea materialului săditor și a răsadurilor de legume al căror soi figurează în Catalogul comun al soiurilor de specii de legume nu este supusă niciunor restricții în ceea ce privește soiul, în afara celor prevăzute prin prezenta directivă.

Articolul 15

În ceea ce privește produsele menționate la anexa II, statele membre se abțin să impună condiții mai stricte sau restricții de comercializare, altele decât condițiile prevăzute în fișele menționate la articolul 4 sau, în lipsa acestora, altele decât cele existente la data de 28 aprilie 1992.

Articolul 16

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), se hotărăște dacă materialul săditor și răsadurile de legume produse într-o țară terță și prezentând aceleași garanții în ceea ce privește obligațiile furnizorului, identitatea, caracteristicile, aspectele fitosanitare, mediul de cultură, ambalajul, modalitățile de inspecție, marcarea și sigilarea sunt echivalente, din aceste puncte de vedere, cu materialul săditor și cu răsadurile de legume produse în Comunitate și conforme cu cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.

(2)   Până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1), statele membre pot aplica, până la 31 decembrie 2012 și fără a aduce atingere dipozițiilor Directivei 2000/29/CE, condiții cel puțin echivalente cu cele precizate pe fișele menționate la articolul 4 din prezenta directivă, în ceea ce privește importul de material săditor și de răsaduri de legume provenind dintr-o țară terță. Dacă aceste fișe nu conțin astfel de condiții, condițiile care se aplică importului trebuie să fie cel puțin echivalente celor care se aplică producției în statul membru în cauză.

În conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), termenul menționat în primul paragraf din acest alineat poate fi prelungit, pentru fiecare țară terță, până la adoptarea deciziei menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Materialul săditor și răsadurile de legume importate de către un stat membru în conformitate cu o decizie luată de acel stat membru în temeiul primului paragraf nu sunt supuse, în ceea ce privește elementele menționate la alineatul (1), niciunei restricții de comercializare în celelalte state membre.

Articolul 17

Statele membre asigură că materialul săditor și răsadurile de legume fac obiectul unei inspecții oficiale efectuate prin eșantionare în timpul procesului de producție și de comercializare și în scopul verificării respectării cerințelor și a condițiilor din prezenta directivă.

Articolul 18

Normele de punere în aplicare referitoare la controalele prevăzute la articolul 5 și la inspecția oficială prevăzută la articolele 10 și 17, inclusiv metodele de eșantionare, sunt adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 19

(1)   În cazul în care, în urma supravegherii și a controlului prevăzute la articolul 6 alineatul (4), a inspecției oficiale prevăzute la articolul 17 sau a testelor prevăzute la articolul 20, se constată că materialul săditor sau răsadurile de legume nu respectă cerințele prezentei directive, organismul oficial responsabil din statul membru respectiv ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestor cerințe sau, dacă nu este posibil, pentru interzicerea comercializării, în interiorul Comunității, a materialului săditor sau a răsadurilor de legume respective.

(2)   În cazul în care se constată că materialul săditor sau răsadurile de legume comercializate de un anumit furnizor nu sunt în conformitate cu cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă, statul membru respectiv asigură luarea măsurilor necesare împotriva furnizorului respectiv. Dacă furnizorului în cauză i se interzice să comercializeze material săditor și răsaduri de legume, statul membru informează Comisia și autoritățile naționale competente din statele membre cu privire la aceasta.

(3)   Toate măsurile luate în temeiul alineatului (2) sunt retrase din momentul în care se stabilește cu destulă certitudine că materialul săditor și răsadurile de legume destinate comercializării de către furnizor vor respecta, în viitor, cerințele și condițiile stabilite în prezenta directivă.

Articolul 20

(1)   În statele membre se efectuează verificări sau, după caz, teste pe eșantioane, pentru a se verifica dacă răsadurile de legume și materialul săditor îndeplinesc cerințele și condițiile prezentei directive, inclusiv cele de natură fitosanitară. Comisia poate organiza inspecții privind verificările, efectuate de reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei.

(2)   În cadrul Comunității se efectuează teste și verificări comparative comunitare pentru controlul ulterior al eșantioanelor de răsaduri de legume și material săditor introduse pe piață în conformitate cu dispozițiile obligatorii sau opționale ale prezentei directive, inclusiv normele fitosanitare. Testele și verificările comparative pot include următoarele:

răsaduri de legume și material săditor, produse în țări terțe;

răsaduri de legume și material săditor adecvate agriculturii ecologice;

răsaduri de legume și material săditor comercializate în legătură cu măsurile destinate sprijinirii conservării diversității genetice.

(3)   Aceste teste și verificări comparative sunt utilizate pentru armonizarea metodelor tehnice de control al răsadurilor de legume și al materialului săditor și pentru controlul respectării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească materialul.

(4)   Măsurile necesare efectuării testelor și a verificărilor comparative sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21 alineatul (2). Comisia informează comitetul menționat la articolul 21 alineatul (1) cu privire la măsurile tehnice luate pentru efectuarea testelor și a verificărilor și la rezultatele acestora. În cazul în care survin probleme fitosanitare, Comisia informează Comitetul permanent fitosanitar.

(5)   Comunitatea poate acorda o contribuție financiară pentru efectuarea testelor și a verificărilor comparative prevăzute la alineatele (2) și (3).

Contribuția financiară este acordată în limita creditelor anuale alocate de autoritatea bugetară.

(6)   Testele și verificările comparative care pot beneficia de o contribuție financiară comunitară și modalitățile de acordare sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

(7)   Testele și verificările comparative prevăzute la alineatele (2) și (3) pot fi efectuate numai de către autoritățile de stat sau de persoanele juridice care acționează sub responsabilitatea statului.

Articolul 21

(1)   Comisia este asistată de „Comitetul permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură”, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 22

Modificările aduse fișelor menționate la articolul 4, precum și modificările aduse condițiilor și normelor adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).

Articolul 23

(1)   Statele membre se asigură că materialul săditor și răsadurile de legume produse pe teritoriul lor și destinate comercializării respectă cerințele prezentei directive.

(2)   În cazul în care, în timpul unei inspecții oficiale, se constată că materialul săditor și răsadurile de legume nu pot fi comercializate pentru că nu îndeplinesc o condiție fitosanitară, statul membru respectiv adoptă măsurile oficiale necesare pentru a elimina orice risc fitosanitar care ar putea să apară.

Articolul 24

În ceea ce privește articolele 5-11, 14, 15, 17, 19 și 23, data punerii în aplicare pentru fiecare gen și specie menționate în anexa II este stabilită în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2), odată cu întocmirea fișei menționate la articolul 4.

Articolul 25

Directiva 92/33/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa III partea A, se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor prevăzute în anexa III partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 26

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 27

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  Avizul din 11 martie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 157, 10.6.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/699/CE a Comisiei (JO L 284, 30.10.2007, p. 33).

(3)  A se vedea anexa III partea A.

(4)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/124/CE a Comisiei (JO L 339, 6.12.2006, p. 12).

(5)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/64/CE a Comisiei (JO L 168, 28.6.2008, p. 31).

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).


ANEXA I

Condițiile care urmează a fi stabilite în conformitate cu articolul 4

PARTEA A

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească răsadurile de legume.

PARTEA B

Fișe privind genurile și speciile care nu sunt incluse în Directiva 2002/55/CE și care cuprind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul săditor.


ANEXA II

Lista genurilor și a speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2)

Allium cepa L.

Grupa cepa

Ceapă

Ceapă eșalotă

Grupa aggregatum

Ceapă eșalotă

Allium fistulosum L.

Ceapă de iarnă

Allium porrum L.

Praz

Allium sativum L.

Usturoi

Allium schoenoprasum L.

Arpagic

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Asmățui

Apium graveolens L.

Țelină

Țelină de rădăcină

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

Beta vulgaris L.

Sfeclă roșie, inclusiv Cheltenham beet

Sfeclă pentru pețiol și frunze

Brassica oleracea L.

Varză creață

Conopidă

Broccoli

Varză de Bruxelles

Varză creață de Milano

Varză albă

Varză roșie

Gulie

Brassica rapa L.

Varză chinezească

Nap

Capsicum annuum L.

Ardei iute

Cichorium endivia L.

Cicoare creață de grădină

Cicoare de grădină cu frunze întregi (scarola)

Cichorium intybus L.

Cicoare witloof

Cicoare cu frunze late (cicoare italiană)

Cicoare industrială

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

Cucumis melo L.

Pepene galben

Cucumis sativus L.

Castravete

Cornișon

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac moscat

Cucurbita pepo L.

Dovleac

Cynara cardunculus L.

Anghinare

Cardon

Daucus carota L.

Morcov

Morcov furajer

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

Lactuca sativa L.

Salată

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomată

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

Phaseolus coccineus L.

Fasole spaniolă

Phaseolus vulgaris L.

Fasole de grădină

Fasole urcătoare

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit

Mazăre cu bob rotund

Mazăre dulce

Raphanus sativus L.

Ridiche de lună

Ridiche neagră

Rheum rhabarbarum L.

Rubarbă

Scorzonera hispanica L.

Scorționeră

Solanum melongena L.

Pătlăgea vânătă

Spinacia oleracea L.

Spanac

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

Vicia faba L. (partim)

Bob mare

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat

Porumb de floricele


ANEXA III

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare ale acesteia

(menționate la articolul 25)

Directiva 92/33/CEE a Consiliului

(JO L 157, 10.6.1992, p. 1)

 

Decizia 93/400/CEE a Comisiei

(JO L 177, 21.7.1993, p. 27)

 

Decizia 94/152/CE a Comisiei

(JO L 66, 10.3.1994, p. 33)

 

Decizia 95/25/CE a Comisiei

(JO L 36, 16.2.1995, p. 34)

 

Decizia 97/109/CE a Comisiei

(JO L 39, 8.2.1997, p. 21)

 

Decizia 1999/29/CE a Comisiei

(JO L 8, 14.1.1999, p. 29)

 

Decizia 2002/111/CE a Comisiei

(JO L 41, 13.2.2002, p. 43)

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 1)

Numai anexa II punctul 6 și anexa III punctul 27

Directiva 2003/61/CE a Consiliului

(JO L 165, 3.7.2003, p. 23)

Numai articolul 1 punctul 4

Decizia 2005/55/CE a Comisiei

(JO L 22, 26.1.2005, p. 17)

 

Directiva 2006/124/CE a Comisiei

(JO L 339, 6.12.2006, p. 12)

Numai articolul 1 și anexa

Decizia 2007/699/CE a Comisiei

(JO L 284, 30.10.2007, p. 33)

 

PARTEA B

Termene de transpunere în legislația națională și de aplicare

(menționate la articolul 25)

Directiva

Data limită de transpunere

Data de aplicare

92/33/CEE

31 decembrie 1992

2003/61/CE

10 octombrie 2003

2006/124/CE

30 iunie 2007

1 iulie 2007 (1)


(1)  În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/124/CE: „Dispozițiile se aplică de la 1 iulie 2007. Cu toate acestea, se poate amâna până la 31 decembrie 2009 aplicarea dispozițiilor privind acceptarea oficială a soiurilor din speciile Allium cepa L. (grupa aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. și Zea mays L.”


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 92/33/CEE

Prezenta directivă

Articolele 1, 2 și 3

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 4 teza introductivă

Articolul 4 teza introductivă

Articolul 4 punctele (i) și (ii)

Articolul 4 literele (a) și (b)

Articolele 5, 6 și 7

Articolele 5, 6 și 7

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolele 10 și 11

Articolele 10 și 11

Articolul 12 primul paragraf teza introductivă

Articolul 12 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 12 primul paragraf prima și a doua liniuță

Articolul 12 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 12 al doilea paragraf

Articolul 12 alineatul (2)

Articolele 13-20

Articolele 13-20

Articolul 21 alineatele (1) și (2)

Articolul 21 alineatele (1) și (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 21 alineatul (4)

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 23

Articolul 22

Articolul 24

Articolul 23

Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 25 alineatul (2)

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26

Articolul 27

Anexele I și II

Anexele I și II

Anexele III și IV


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/40


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 februarie 2008

privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2008/628/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) teza a treia, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolele 93, 94, 133 și 181a, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) teza a doua, primul paragraf,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunității și al statelor sale membre, să negocieze cu Republica Kârgâzstan un protocol la Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2)

Sub rezerva unei eventuale încheieri a acestuia la o dată ulterioară, ar trebui să fie semnat în numele Comunităților Europene și al statelor membre ale acestora.

(3)

Protocolul ar trebui pus în aplicare cu titlu provizoriu de la data de 1 ianuarie 2007, până la finalizarea procedurilor relevante pentru încheierea formală a acestuia,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze, în numele Comunităților Europene și al statelor membre ale acestora, protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, sub rezerva unei eventuale încheieri a acestuia la o dată ulterioară.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie (1).

Articolul 2

Până la intrarea sa în vigoare, protocolul se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. VIZJAK


(1)  A se vedea pagina 42 din prezentul Jurnal Oficial.


PROTOCOL

la Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene,

și

COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitățile”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană,

pe de o parte, și

REPUBLICA KÂRGÂZSTAN,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile” în sensul prezentului protocol,

AVÂND ÎN VEDERE dispozițiile Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și care se aplică de la 1 ianuarie 2007,

AVÂND ÎN VEDERE noua situație apărută în cadrul relațiilor dintre Republica Kârgâzstan și Uniunea Europeană ca urmare a aderării la UE a două noi state membre, care generează oportunități și provocări pentru cooperarea dintre Republica Kârgâzstan și Uniunea Europeană,

ȚINÂND SEAMA DE dorința părților de a asigura atingerea și punerea în aplicare a obiectivelor și a principiilor APC,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România devin părți la Acordul de parteneriat și cooperare care instituie un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 9 februarie 1995 și intrat în vigoare la 1 iulie 1999 (denumit în continuare „acordul”), și adoptă și iau notă, în același mod ca și celelalte state membre, de textele acordului, de declarațiile comune, schimburile de scrisori și declarația Republicii Kârgâzstan anexate la actul final semnat la aceeași dată, precum și de Protocolul la acord din 30 aprilie 2004, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2006.

Articolul 2

Prezentul protocol este parte integrantă a acordului.

Articolul 3

(1)   Prezentul protocol este aprobat de Comunități, de Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și de Republica Kârgâzstan în conformitate cu procedurile proprii ale acestora.

(2)   Fiecare parte comunică celeilalte îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul anterior. Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 4

(1)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a primei luni după data depunerii ultimului instrument de aprobare.

(2)   Până la intrarea sa în vigoare, prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 5

(1)   Textele acordului, ale actului final și ale tuturor documentelor anexate la acesta, precum și Protocolul la acord din 30 aprilie 2004 sunt redactate în limbile bulgară și română.

(2)   Acestea sunt anexate la prezentul protocol și sunt egal autentice cu textele în celelalte limbi în care au fost redactate acordul, actul final și toate documentele anexate la acesta, precum și Protocolul la acord din 30 aprilie 2004.

Articolul 6

Prezentul protocol este redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, slovacă, spaniolă, suedeză și kârgâză, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Государства-Члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

Image

Зa Кыргызcкую Республику

Image


Comisie

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/47


DECIZIA COMISIEI

din 12 iunie 2008

de modificare a Deciziei 2005/56/CE de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

(2008/629/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințează anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Decizia 2005/56/CE a Comisiei (2), Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (denumită în continuare „agenția”) i-a fost încredințată gestionarea anumitor faze ale programelor comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii și, în special, gestionarea programului de sprijin pentru sectorul audiovizual european MEDIA 2007 (2007-2013), instituit prin Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), a programului de încurajare a dezvoltării de producții audiovizuale europene MEDIA Plus – Dezvoltare, distribuire și promovare (2001-2006), instituit prin Decizia 2000/821/CE a Consiliului (4), precum și a programului de formare profesională pentru profesioniștii din industria europeană de programe audiovizuale MEDIA – Formare (2001-2006), instituit prin Decizia nr. 163/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5).

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Decizia 2005/56/CE, agenția poate fi delegată de către Comisie, după ce a primit avizul Comitetului pentru agențiile executive, să îndeplinească sarcini de aceeași natură pentru alte programe comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii.

(3)

Mandatul agenției ar trebui să vizeze, de asemenea, gestionarea și finalizarea proiectelor din cadrul programului de formare profesională pentru profesioniștii din industria europeană de programe audiovizuale MEDIA II – Formare (1996-2000), aprobat prin Decizia 95/564/CE a Consiliului (6), și din cadrul programului de încurajare a dezvoltării și a distribuirii de producții audiovizuale europene MEDIA II – Dezvoltare și distribuire (1996-2000), aprobat prin Decizia 95/563/CE a Consiliului (7).

(4)

Decizia 2005/56/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenții executive,

DECIDE:

Articol unic

În Decizia 2005/56/CE, se adaugă următoarele puncte 29 și 30 la articolul 4 alineatul (1):

„29.

programul de formare pentru profesioniștii din industria europeană de programe audiovizuale (MEDIA II – Formare) (1996-2000), instituit prin Decizia 95/564/CE a Consiliului (8);

30.

programul de încurajare a dezvoltării și a distribuirii de producții audiovizuale europene (MEDIA II – Dezvoltare și distribuire) (1996-2000), instituit prin Decizia 95/563/CE a Consiliului (9).

Adoptată la Bruxelles, 12 iunie 2008.

Pentru Comisie

Viviane REDING

Membru al Comisiei


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 24, 27.1.2005, p. 35. Decizie modificată prin Decizia 2007/114/CE (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

(3)  JO L 327, 24.11.2006, p. 12.

(4)  JO L 336, 30.12.2000, p. 82. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 26, 27.1.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 885/2004.

(6)  JO L 321, 30.12.1995, p. 33.

(7)  JO L 321, 30.12.1995, p. 25.

(8)  JO L 321, 30.12.1995, p. 33.

(9)  JO L 321, 30.12.1995, p. 25.”


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/49


DECIZIA COMISIEI

din 24 iulie 2008

privind măsurile de urgență aplicabile crustaceelor importate din Bangladesh și destinate consumului uman

[notificată cu numărul C(2008) 3698]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/630/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b) punctul (ii),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește principiile generale care reglementează produsele alimentare și hrana pentru animale în general și siguranța acestora în special, la nivel comunitar și național. Acesta prevede măsuri de urgență în cazul în care este evident că produsele alimentare sau hrana pentru animale importate dintr-o țară terță ar putea constitui un pericol grav pentru sănătatea oamenilor, a animalelor sau pentru mediu, iar pericolul respectiv nu poate fi combătut în mod satisfăcător prin măsuri luate de statul membru sau statele membre în cauză.

(2)

Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea (2) prevede că procesul de producție a animalelor și a produselor primare de origine animală trebuie supravegheat în vederea detectării unor reziduuri și substanțe în animalele vii, excrementele lor și lichidele biologice, precum și în țesuturile și produsele animale, în furaje și apa de băut.

(3)

Au fost detectate reziduuri de medicamente veterinare și de substanțe neautorizate în crustaceele importate din Bangladesh și destinate consumului uman. Prezența acestor produse și substanțe în produsele alimentare reprezintă un risc potențial pentru sănătatea oamenilor.

(4)

Rezultatele celei mai recente vizite de inspecție a Comunității în Bangladesh au descoperit lipsuri grave în ceea ce privește sistemul de control al reziduurilor prezente în animalele vii și în produsele animale și o lipsă a capacității de laborator adecvate pentru testarea anumitor reziduuri de medicamente veterinare prezente în animalele vii și în produsele animale.

(5)

Bangladeshul a luat recent măsuri referitoare la aceste lipsuri în ceea ce privește manipularea și testarea produselor pescărești.

(6)

Deoarece măsurile respective nu sunt suficiente, este oportună adoptarea, la nivel comunitar, a anumitor măsuri de urgență aplicabile importurilor de crustacee din Bangladesh pentru a asigura protecția eficace și uniformă a sănătății oamenilor în toate statele membre.

(7)

În consecință, statele membre ar trebui să permită importurile de crustacee din Bangladesh doar dacă se poate dovedi că acestea au fost supuse unui test analitic la locul de origine pentru a verifica că nu conțin nicio substanță neautorizată și că nivelurile anumitor reziduuri de medicamente veterinare nu depășesc nivelurile maxime de reziduuri stabilite prin legislația comunitară.

(8)

Cu toate acestea, este oportună autorizarea importului loturilor care nu sunt însoțite de rezultatele testelor analitice la locul de origine, cu condiția ca statele membre importatoare să garanteze că loturile respective sunt supuse unor controale specifice la sosirea la frontiera comunitară.

(9)

Prezenta decizie ar trebui reexaminată având în vedere garanțiile oferite de Bangladesh și rezultatele testelor analitice efectuate de statele membre.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică loturilor de crustacee importate din Bangladesh și destinate consumului uman (denumite în continuare „produsele”).

Articolul 2

Statele membre autorizează importul în Comunitate al produselor cu condiția ca acestea să fie însoțite de rezultatele unui test analitic efectuat la locul de origine pentru a garanta că acestea nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea oamenilor (denumit în continuare „testul analitic”).

Testele analitice trebuie efectuate, în special, în vederea detectării prezenței de cloramfenicol, metaboliți ai nitrofuranilor, tetraciclină, verde de malahit și violet de metil, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului (3) și cu Decizia 2002/657/CE a Comisiei (4).

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2, statele membre autorizează importul produselor care nu sunt însoțite de rezultatele testului analitic, cu condiția ca statul membru importator să garanteze că fiecare lot de astfel de produse este supus tuturor controalelor specifice la sosirea la frontiera comunitară pentru a garanta că acestea nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea oamenilor.

Cu toate acestea, loturile respective trebuie reținute la frontiera comunitară până când testele de laborator dovedesc că substanțele menționate la articolul 2, care nu sunt autorizate în temeiul legislației comunitare, nu sunt prezente sau că nivelul maxim de reziduuri stabilit prin legislația comunitară pentru medicamentele veterinare menționate la respectivul articol nu este depășit.

Articolul 4

(1)   Statele membre informează imediat Comisia dacă testele analitice dovedesc:

(a)

prezența oricăror substanțe neautorizate conform legislației comunitare; sau

(b)

reziduuri de medicamente veterinare care depășesc limitele maxime ale reziduurilor stabilite prin legislația comunitară.

Statele membre folosesc, pentru prezentarea oricăror astfel de informații, sistemul de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(2)   Statele membre prezintă Comisiei, o dată la trei luni, un raport conținând toate rezultatele testelor analitice.

Rapoartele respective se prezintă în cursul lunii următoare fiecărui trimestru (aprilie, iulie, octombrie și ianuarie).

Articolul 5

Toate cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei decizii sunt suportate de expeditor, de destinatar sau de agentul oricăruia dintre aceștia.

Articolul 6

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la măsurile pe care le iau pentru a se conforma prezentei decizii.

Articolul 7

Prezenta decizie este reexaminată pe baza garanțiilor oferite de Bangladesh și a rezultatelor testelor analitice efectuate de statele membre.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 202/2008 al Comisiei (JO L 60, 5.3.2008, p. 17).

(2)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 542/2008 al Comisiei (JO L 157, 17.6.2008, p. 43).

(4)  JO L 221, 17.8.2002, p. 8. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2004/25/CE (JO L 6, 10.1.2004, p. 38).


1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/51


DECIZIA COMISIEI

din 29 iulie 2008

de modificare a Deciziei 2006/805/CE în ceea ce privește regiunile anumitor state membre menționate în anexă și prelungirea aplicării deciziei respective

[notificată cu numărul C(2008) 3964]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/631/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia 2006/805/CE a Comisiei din 24 noiembrie 2006 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre (3) a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare de pestă porcină clasică în anumite state membre. Decizia menționată anterior stabilește anumite măsuri de combatere a pestei porcine clasice în aceste state membre.

(2)

Decizia 2006/805/CE se aplică până la 31 iulie 2008. Ca urmare a situației privind pesta porcină clasică în anumite zone din Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria și Slovacia, este necesar să se prelungească perioada de aplicare a deciziei respective până la 31 iulie 2009.

(3)

Bulgaria a informat Comisia cu privire la recenta evoluție a pestei porcine clasice la porcii sălbatici și la porcii din exploatațiile de pe teritoriul său. În conformitate cu aceste informații, situația bolii în acest stat membru s-a îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește porcii sălbatici. În plus, pesta porcină clasică nu mai este suspectată ca fiind endemică la porcii din exploatații. De asemenea, Bulgaria a informat Comisia că au fost luate măsuri suplimentare pentru a exclude prezența infecției cu virusul pestei porcine clasice la porcii din exploatațiile comerciale care sunt trimiși la abator. Prin urmare, nu mai trebuie să se aplice interdicția privind expedierea de carne proaspătă de porc, preparate din carne de porc și produse pe bază de carne de porc din Bulgaria către alte state membre, prevăzută în Decizia 2006/805/CE.

(4)

Deși situația bolii la porcii sălbatici din Bulgaria s-a îmbunătățit, există încă riscul apariției unor focare de pestă porcină clasică în acest stat membru. Prin urmare, interzicerea expedierii de porci vii către alte state membre trebuie să se aplice în continuare în ceea ce privește întregul teritoriu al Bulgariei. În consecință, totalitatea acestui teritoriu trebuie inclusă în partea II a anexei la Decizia 2006/805/CE.

(5)

Ungaria și Slovacia au informat, de asemenea, Comisia cu privire la recenta evoluție a pestei porcine clasice la porcii sălbatici pe teritoriul lor. Având în vedere informațiile epidemiologice disponibile, zonele din aceste state membre unde se aplică măsuri de combatere a pestei porcine clasice trebuie extinse pentru a include și anumite zone din departamentele Heves și Borsod-Abaúj-Zemplén în Ungaria, precum și totalitatea districtelor Rimavská Sobota, Nové Zámky, Levice și Komárno în Slovacia. Prin urmare, Decizia 2006/805/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2006/805/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14, data de „31 iulie 2008” se înlocuiește cu „31 iulie 2009”.

2.

Părțile II și III din anexă se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 329, 25.11.2006, p. 67. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2008/225/CE (JO L 73, 15.3.2008, p. 32).


ANEXĂ

„PARTEA II

1.   Bulgaria

Întregul teritoriu al Bulgariei.

2.   Ungaria

Teritoriul departamentului Nógrád și teritoriul departamentului Pest situate la nord și la est de Dunăre, la sud de granița cu Slovacia, la vest de granița cu departamentul Nógrád și la nord de autostrada E71, teritoriul departamentului Heves, situat la est de granița cu departamentul Nógrád, la sud și la vest de granița cu departamentul Borsod-Abaúj-Zemplén și la nord de autostrada E71, și teritoriul departamentului Borsod-Abaúj-Zemplén, situat la sud de granița cu Slovacia, la est de granița cu departamentul Heves, la nord și la vest de autostrada E71, la sud de drumul principal nr. 37 (partea cuprinsă între autostrada E71 și drumul principal nr. 26) și la vest de drumul principal nr. 26.

3.   Slovacia

Teritoriul aparținând administrațiilor districtuale veterinare și pentru alimentație ale Žiar nad Hronom (care cuprinde districtele Žiar nad Hronom, Žarnovica și Banská Štiavnica), Zvolen (care cuprinde districtele Zvolen, Krupina și Detva), Lučenec (care cuprinde districtele Lučenec și Poltár), Veľký Krtíš (care cuprinde districtul Veľký Krtíš), Komárno (care cuprinde districtul Komárno), Nové Zámky (care cuprinde districtul Nové Zámky), Levice (care cuprinde districtul Levice) și Rimavská Sobota (care cuprinde districtul Rimavská Sobota).

PARTEA III”


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

1.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 205/53


POZIȚIA COMUNĂ 2008/632/PESC A CONSILIULUI

din 31 iulie 2008

de modificare a Poziției comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Prin Poziția comună 2004/161/PESC (1), Consiliul a reînnoit măsurile restrictive împotriva Zimbabwe, menite în special să încurajeze persoanele care fac obiectul acestora să respingă politicile care au drept efect suprimarea drepturilor omului și a libertății de exprimare și care împiedică buna guvernare.

(2)

Ca urmare a acțiunilor violente organizate și întreprinse de către autoritățile din Zimbabwe cu ocazia campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2008, care a dus la transformarea acestui scrutin într-o negare a democrației, Consiliul a decis adăugarea anumitor persoane și entități la lista prevăzută în anexa la Poziția comună 2004/161/PESC, prin adoptarea la 22 iulie 2008 a Deciziei 2008/605/PESC.

(3)

De asemenea, este oportună consolidarea măsurilor restrictive privind interdicția de intrare sau tranzitare a teritoriilor statelor membre de către persoanele fizice enumerate în anexa la Poziția comună 2004/161/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2004/161/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor a membrilor guvernului din Zimbabwe și a persoanelor fizice asociate acestora, precum și a altor persoane fizice ale căror activități aduc atingere în mod grav democrației, respectării drepturilor omului și statului de drept în Zimbabwe. Persoanele avute în vedere în prezentul alineat sunt enumerate în anexă.”

2.

La articolul 4 alineatul (3) se adaugă litera (d), după cum urmează:

„(d)

în temeiul Tratatului de conciliere (acordurile de la Latran) încheiat în 1929 între Sfântul Scaun (Statul Cetății Vatican) și Italia.”

3.

La articolul 4, alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   Statele membre pot face derogări de la măsurile menționate la alineatul (1), în cazul în care deplasarea unei persoane este justificată de motive umanitare urgente și imperioase sau, în cazuri excepționale, atunci când persoana se deplasează pentru a participa la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni organizate la inițiativa Uniunii Europene, în cadrul cărora se desfășoară un dialog politic vizând în mod direct, imediat și semnificativ promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Zimbabwe.

(6)   Statele membre care doresc să acorde derogări în sensul alineatului (5) informează Consiliul în scris cu privire la aceasta. Se consideră că derogarea este acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun în scris în termen de 48 de ore de la primirea comunicării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului se opun, derogarea nu este acordată, cu excepția cazului în care un stat membru dorește să acorde derogarea din motive umanitare urgente și imperioase. În acest caz, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide acordarea derogării propuse.”

4.

La articolul 4, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   În cazul în care, în aplicarea alineatelor (3)-(6), un stat membru autorizează persoanele menționate în anexă să intre sau să se deplaseze în tranzit pe teritoriul său, această autorizație este strict limitată la obiectivul pentru care a fost acordată și la persoanele pe care le vizează în mod direct.”

5.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se îngheață toate capitalurile și resursele economice care aparțin membrilor guvernului din Zimbabwe sau oricărei persoane fizice sau juridice, entitate sau organism asociate acestora sau aparținând altor persoane fizice sau juridice ale căror activități aduc atingere în mod grav democrației, respectării drepturilor omului și statului de drept în Zimbabwe. Lista persoanelor și a entităților avute în vedere în prezentul alineat figurează în anexă.”

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 50, 20.2.2004, p. 66. Poziție comună modificată ultima dată prin Decizia 2008/605/PESC (JO L 194, 23.7.2008, p. 34).